Sunteți pe pagina 1din 34

RECAPITULARE

Pana :Il:um ;qi inl;ilnil dou:l tipuri de


pronumele personale

a)

It :t.

.IU,
.I ~!
Je,
. nous,

CII

VOUS, I'1 S,

pr(lliLlIl1~

per-onnle:

func1ie de subiect:
elles,

.Ie :;availk. TlI 0coutes la radio. VOllS allez au cinema . .Elk est belle.
b)

~i

pronum.ele personate cu funqie de complement din:ct: Ie. la, les


- jl Clln<bC.
- Maria 0 prive~te.
Nos pnrcn( ~ admirent.
- Parintii nO~lri iiLl.elndmira.
Jc k connais.
Millie Ja regarde.

Dupa cum ali putut observa din exemplcle de mai SII ,pronumele personak eu funC\ic
de complement direct au, I, persoana alII-a, urrnalOareh: i"onne: Ie (persu,Hl II IIl-n
singular, masculin), la (persoana a Ill-a singular, feminin), Jes (persoana a Ilf-a plural,
museulin ~l feminin).

2.

.1

Va rcamintim ell modul imperativ are forme doar pcnlru pen;oana a Goua singular ("Ill") ~i
pClltru per 'oanele intai ~i a doua plural("nous", "vaLIs''). Cind cunstruim u propozi!ie
impel" ti ' , vom omile pronul11cle personale Cll funqie de subiect (tu, 1l0US, VQus) dinuintea
verbului la modul imperativ:
NallS porIons fran<;ais.

- Vorbim fral1!lIze~te.
(propOZJ1le enun!iatlva

Parlons frJIl<;ais!

- Sa vorbim

Tu ecolltes.

- Tu aSt;ul!i. (prop. elllln!iativj)

tcoute!

- Ascul15!

fran\uze~te!

VOllS venez

ChCL ! :OllS.

- Voi vcni\i la noi. (prop. enunliallva)

Venez cho

nO\J~~

- Vcni\i 13 noir

La pcrSl',\I;a a GOLIa singular ("tu"), pentru verbelc terminal": III ,,-er""" i pcntru \"rbul ,.uller",
,"eli omit t rlllina\ia .,-s" proprie modului indicativ alunci c;"md vre!i.;} fOrtllll !t 0 propoz'!'c
I nodlll imp rativ:
T u mont rt:s t

11

devoir.

- IIi aril\i lema.

(indicati\')
Tu vas :1 I"" cole.
(inui..:ativ)

Montre ton d..:\'oir'

. Arata-!i lema'

(Ilnperativ)

- Ie duci 13

~C(l":;~.

a' I'ecole l
(irnperariv)

- Du-lt: Ia scoaHi!

PARTEA INT AI

LECTIA
15
,

Pentru inceput, familiarizati-va eu naile cuvinte, Cili\i-le eU voce tare . fi~i


atc'nti la pronuntie ~i retine!i cchiv lent c in imb forn:tlla:
I'anniversaire

. RJ

hlnl

d(ll

- ziua d narert:- cadoul

Ie cadeau

>

la fl:cption

>(l.1 R :. . p Ill]

- primirea; reccptia;
petn:t:t:re. , reuniunea

'I

II.. !l

la Deur

la fi:te

>[111-

Ie gUllter

> (J( I gur

- <'uslar a
(de Jupa-amiaz<!)

k 'rand-pere

>(1

- bUllicul

Ia grand-mere

II

Ie cousin

II

11ft]

- varul, \eri. c

.... [1

win]

- verisoaril

ta cousino;:

- t1001rea

:crbare:1;
petr~ccre.; 'IIrbatofire:1;
IUD. onomastica

ulllca

onLuLli

Ie concours
Ie chant

s~lrbJtoarea,

>(10

- cantc'cul; interpretar a;
voce : ,:mlo-ul

{I. , I i ]

Ja piscine

- pis;:-illll. bazinul de inot

I'apparci t photo

> [I p.&!{ 'i owl

Ies va ,tllces

>[Il::

pnvler

>1 II iE]

JlIIn

>(

lIlai

>[111 J

- :Jparalul de rot "r lat

lUI it:

- mai

CHi.i inca 0 data noile t:uvinte, in alta ordine:

d-p';'n:

>{II _ -pl"]
>[1

- bllnicul
lsturca

.! I

(de Ilip -umiaza)


I'

h:mt

>11 1

- dille lIl~ illlt:rpretarea;

\'oce;): canto-ul
In t1 ur

>(111 11

101 pisinc

la

J~

11:1 pi II

l10ar a
- pisc!nu, bazinul de inot
- rrimi a; reC:1: i ;

r~'ception

petF

les v. cance.

-,'

er~3 f~L1n lInea

- \,.cnn1,.ll

JlIln

In

f~le

- sarbatoarea; scrbarea, petrecerea;


sarbatorirea; ziua onomastica

>11

_. ziua de naijlere

l'anniv.:rsairc
pn vier

IU.llIe

>[

- lanllane

Ie cadeau

- cadoul

la cousine

- Vc:fl)oara

la granc.l-m'::re

bunica

Ie cousin

- varut,

mal

- mai

Ie concours

> II)

l'apparcil photo

>11

- concursul

II

veri~orul

- aparatul de fOlografial

In conlinuare, va prezentam noile cuvinte in cateva contexte. Citi!i eu voce tare propozi!iil~ urmatoare
~i rc\inc\i traduccrilc In limba romana:
Aujourd 'hui c' est
mon anniversaire.

_. Astazi este ziua mea de nastere.

Ce gar~on me monlre
un beau cadeau.

>

Ce soil' iI y a une reception

>

- Aces! baiat 'imi arata


un cadou frumos.

a I'hotel
:\\.Jus aimon:; lcs felcs dans
notre famille.

- In accasla seara este (are loe)


o recep\ie In hotel.

III )

>

F
n II tamJ J

eel apr~s-midi ma mere fail


un bon gouter.

llpl FII

'1

"

- in familia Iloaslr;r sarb,"Horile


sunt la mare pre!.

Iii III

[I

Le grand-perc et
la grand-mere vit:onent chez
nous Ie dimanchc.

- In dupa amiaza aeeasla mama


pregiile :It: 0 gustare foarle buna.
Bunicul si bunica
vin la noi duminica,

Mes cousins et ma cousine


jouenl avec nous dans Ie jardin.

- Veri$orii mei ~i veri)oara mea


se joaca cu noi in gradina.

Vos copains regardent


un concours de danse.

- Prieteni i vostri se uita la


un concurs
ans.

Le chant de celIe artiste


eSI tres beau.

[11/

I nttrpretarea acestei

,j

artiste e faarte frumoasa.

II I

Avez-vous une piseine


dans votre ville?

Je premJs beaucoup de
photos a ec 1110n appareil.

I
1

>1

\ lJ

In [l i

II

Ii I

- Ave!! piscina in ora~ul vostru?


(Exista vreo piscina in ora::;ul
vos ru?)

r I', h Ik dIll
L'J

II

ae multe fotOl2rafii eu
aparatul meu.

Quand vas-tu en France?


En janvier.

and te duci in Franta?


In ianuarie.

QU3nd avez-vous des

and a c\i vacan\<l'J


In (luna) iunie.

vacance ? Au mois de juin.


Le mois de mai e' ~:;l Ie plus
beau mois de ]'annee.
Au printcmps il y a beaueoup
de fleurs d~n~ votre jardin.

\0 pll

>

- Luna mai este cea mai


frumoasa luna a Jllului.
- Prim3vara slIn! IllLlltc
lori In grJdina voasua (Gradina
voaslr este plina de fTori
primavara).

Retineti urmiHoarele expresii:


en Janvier

- In ianuarie

au mois de janvier

- In luna ianuarie

Ie mnis de janvier

> II

- luna ianuarie

Putem folosi accsk cons!ruqii penlru oriee lunaa anullii. Retine(i ;>i expresia:
- a face [loze cu aparatullk Dtografiat

prendre des photos avec I'appareil

Rezo'lvand excrcitiul urmatur putc\i veritica III e masunl ati reu~it .. <1 va in-lI~iti nou) vocabular.
Complela\i propozi(iile de mai jos. Citi\i eu voce tare propozi\iile complelatc. Fulositi f1ltrul ro~lI:
Avemo
piscin<1 mare in grildina.

Ziua mea de
In ianllarie.

na~tlOre

cstc

La l:e ora iei guo tarea?

- Nous avons une grande


> 1 Inc d ns notre jardin.
-J'ai>lIlln.tnnl eJ

>C'n I

- A qllelle hcurc prend,-tu


>1

'!ll

pf

Buniclli tau vine Ia pclrcccrea - Est-ce que ton:> I m r I


(reccPtia) voaSlra?
vient>
I r 'ccption?
Nu. I nu vine niciodaHi,

dar bunica
vine Inlotdeauna.
~

Non, il ne vient jamais,


mais>11
J It! II r
vicnt 10u)OU

*.
4

>1'
III

11

- III U

IJ

II

Cali

veri~ori

(veri) ai?

Am cinei veri~ori
opt vel'i~oare.

~i

- J'ai cinq;>
huil> 111 II

>1

11hll'

UIC

lIJ

I 1 lJ

>11 1
I I f.u ill]

el

Organizati adesea COllcuJsuri


de can!o (de muzica)'!

- Vous faites 'ouvent des


> ,11 0111 ,I, 1 ,,?

Vechiull 1l1t:U aparat de


fOlografial nu mai esle bun.

)11'
- Mon viei!
n'est plus bon.

~i

- Avez-vous aussi > I


au >mois de juin?

vor ave\i (lua\i) vacan\i1


in luna iunie?
'-I

- Combit:nl d >
as-Iu?

I[

II

>

rlHll1l

.Jnl..l~

> l.J' ~

imi place {"bane mull luna maio - J'aime bien Ie mois de maio
>Llli I j I fait beau.
in mai, vremea esle fruITIoasa.

>11

Ast~zi

kil

.1

le cumparam un eadou
penlru parinlii l'lo$tri.

- Aujourd'hui nous achetons


;>UI L tiL till pour nos parenls,

> 1'1 R L:I

Aceasla esle marea lor


sarbiitoare.

- C 'st leur gnlIlde

> rEI

Fotografit:z aceasla biserica

- .Jc > ,

~ 1I11I

rI1

>11<:.

rill

11 .

cene elise;> I
I
de mon grand-pere.

eu aparatul bunieului.

II

de
I

'II

Cili\i cu voce tare urmaloarele propozitii, in care am inlrodus noile verbe $i re\illcti traduccrile in
limba romana:
Jle donne un beau c::H.leau
a Pienc pour son anniversaire.

. ~.I

- Ii ofer un frumos cadou lui Pierre


eu oeazia zilei lui de na~tere.

A I' occ,lsion de ta fete


nous organisolls une reception.

- Cu ocazia z.ilei tale onomaslice


organiz;im 0 petrecere.

Ma grand-mere prepare
un tres bon goliler.

- Sunica pregate~le
o gustare foartt: buna.

Paul gagne !Ou'ours


Ies eoncours d chant.

- Paul c3~liga lntotdemma


concursurile muzicalc (de

canlo).
- El canla foark bine (frllJ1l0S).

II ehanle tres bien.

Nos vaeances commencent


en jum.

>

Nous commcn<;ons notre


concours de danse.

>

I III
I

III

- Vacan\a noaslJ' incepe


in iunie.

I I.; 111

"'Ik

a'.-, I ill
'. di ,J
5

- incepem conC;:llrsul (nostru)


de dans.

Tu commences ,) travailler.

>Ill

Invito:z-\'\llIS votre amie


au theiHre')

> [.

- incepi sa lucrezi.
II

- 0 invitati pc prickma voaslra

IJ~ Jllli

II

(dumnC3VQ:lstra) la tcatTu'J

l[ 11

- 0 (il) invitanl adesea.

Nous "inviton:; souvent.


;;. II

Tu dllnnes ton livr~ J


ton grand-pere.

,II

II

t' lid'

-Ii dai

[J

cal1ea ta bllnicului tau.

-In luna mai Ii uferim (dum)


multe f1.ori m31llci noastre.

Au mois de mai nous


donnons beaucoup de /leurs
anoIre mer"e.
Monsieur Dupont apporte
une belle neur it $3 femme.

>[m ,1I
Ilrll II

piilPIl r
I

.1

III

- Domnul Dupont ii aduce


o Ooare frulI10asa so\iei lui.

in propoziliile precedente ali lntalnit urmatoarde verbe:


- a da; a dnrui; a oteri

ll]

donner

>[

orgalllser

;;. I ur;: 11117 I

- a or",aniza

preparer

- a pregati; a prcpara

- a
:> { ~1 F:]

chanter

ca~liga;

- a cantil

inviter

- n invita

commencer

- a incepe

apporter

>1'1 !"

a ajuflC'e, a alinl:!e

- a aduce;

l:l

ducc

Ace. te verbe sunt verbe regulate, din grupa ,I - verbe terminate la ,infiniliv in "-er".

La persoana iii tli i pluml c1 verbului .. commencer ", "c" dCI ine,,~' " deuarcce 'rchuie pii.l"rClfli aceea,"/
prOl1l1nrie a riidiicinii I'erhului i/1 dec/.{rs/.{! CO/1jllg{i/'ii.

Nous

commen~ons

- [n

- incepcm

LlIIi'I'1

RClineli, de asemenea, unnatoarele expresii:


COll/lllel/eel'

a (.L illfillifiv)

I.xemplu: Jc commence
ilwiter

a(

a ii/Ccp ~ >G

a chanter.

- ince;;p Sa Cant.
- ({ iI/vita (Ill. UlldeFa)

SUbS'CIII'Il'j

- Te invil Ia

xempl.u: Je t' invite;'1 une fel

petrecere (:In

zi onUinast.ica).

Re~ineli

r;;i expresia:

a I' occasion

- cu acazia,

(;U

prilejul

Traducc\i 'in limba frallccza Unllatoarele propozi!ii:

1 dnta f(lartc bine la chitara :;;i ciinta la fel


de bine "i cu vocea.

). IIJ

ii fac cadou lui PiCITC

> Jc

lrt: hl'n

carte intcresanta.

11Il

Va prcga!im 0 n:ceplie
canto (de muzica).

~i

>

un concurs de

>

Nu joc ~ah ell Paul, el


Intotdc<luna.

>

ca~tiga

nr

nl

III

un

~l

Doamna Duval 1i <Iduce \'ccinei sale


o fotogr,lfie cu casa ei.

. n If

II;"

II

UI u

Incepcm sa vorbim bille franluze::;te.

>

Hai sa organizam 0 pelrecere mare


eli. ocazia z.ilei tale de na$!cre!

>

Dai un cadoll lui Paull

>

Nu 'incepc concursul!

>

Pregu!i(i !lllstarea pentru loata lumea f

>

Haideti (Vcni!i) la piscina l

>

Sa-i invitam pe prietenii

III

11 1

L1t: U

WlllT1C

vO~lri

III,:

nil

LJI

Prc:IY

I':::'

III

III

It: .'(

II 1::1 III If 1

It:

J111l

HI .! 1 '1 r f I

la gustare l

Rc(incli cxprcsi iIe:


[tl Inl. .1 m 1, ctu)

donner comme cadeau

:>

prendre comllle cadeau

> II IU ll{

111

Hlu 1

Prends celtc gllilarc comIlle cadeau!

Je lui donne

Ull

~.

cadeau.

Paulapportec.l~_fleun

~i

re(ine(i trac.lucerile in Iimba romana:

> Ifluuflc
>

11

I U,I

> I I 1.1

it son arnie.

- a lua drept cadou (ca pe un cadou)

- ACCl:pl:1 (la) aceas!a chitara ca pe un cadoll!

Cilili c voce lare propozili'ile unnaloare


Je donne un cadeau

- a cia in dar. a face cadau. a darui

loJ!

.,

11,111111

r'

kllLl"J

r dI III

> ~"] I

Elle parle illLgM~.

>

I r 11 I

Elle 1m parle.

>

1I I I .1,ltl]

11"1{ I

- Paul 'ii aduce nori


prietenei Ilui.

J{

II Il' I I

-Paul Ii aduce flori.

- Ea Ii

latalui meu un cadoll,

- Ii dau un cadou.

(In 1nli]

PauJ lui apporte des fleurs.

- Ii dau

vorbc~le

. Ea Ii voro' I.e.

baialului.

NOLI montrons une photo

i1 I]

- Le aratam 0 fOlografie
parintrlor tai.

to

:> II1LlIIHIII jj III I

I' I ~ J

toJ

NOllS J..e..ur montrons une photo.

- Le ariHam

vorbe~te

f IJ

- Acest student ii

v()rhe~tc.

II

Ace~ti slllden,i Ie vorbcsc


profcsorilor.

Ace~ti

<:1 f II I i'i 1 1 r

Ces et udiants parlenl


aJJ..1I-IID ~ U(S.

>[

Ces etudiants kur parlent.

:> [ r.rl III

fotografie.

- Acesl sludent ii
profesorull1i.

eel ellldiant parle


au prQfcsscill.

eet cludiant lui parle.

I-Iu I'

Rl]

studenti Ie vorbcsc.

in cxcmplele de mai sus, a~ intfllnit parler urmal de prepozi(ia "ei":


parler a

- a vorbi cuiva

parler aMarie

- a (oi) vorhi !\1:lriei

parler au gan;:on

-- a (-i) vorbi baiatului

parter a la flUe

- a (-i) vorbi fcki

parler aux professeurs

- a (Ie) vorbi profesorilor

in propozi(iil!e de mai sus, ati intainit, de asemenea, pronumele pcrsonale in cazul dativ (ell fUl1etie
de complemente indircclc). In exemp1t:le noastre substunlivul este pn:cedat de prepozi(i'a "il", care
e contracla cu articolele "Ie" ~i ".Ies", dand na~tcrc fonne[or "au" ({J Ie) ~i ..aux' (3 + les).

Pronumele lui
singular:

inlocuie~te

,ubstantive (feminine

masculine) \a

Ii dau 0 caple.

Je lui donnl: un livre.


Pronumele leur

~i

Inloeuie~te substantive

(feminine ~i masculine) la plural:

Le dau

Je leur donne un livre.

cart,!.

Pronumele personale la cawI dativ sau aeuzativ preeeda intotdeauna verbuL

Pronumcle per onale "in eawl dativ sunl: me, te, lui. nous, vous. leur. Pronumele personale in cazul
aeuzaliv sunl~ me, te, Ie, la, nous, vous, les. Dupa cum observati, forme Ie acestor pronume difera doar
la persoana a III-a (singular ~i plural).
Rezolvand exerciliul unnator, puteti verifica dnca ali rell~it sa va i'nsu~iti regulile de mai sus. Traduceti
in limba fran 'eZJ propozitiile de lTIai jos in care am fo,losit prnnllmele personale la cazul tlat,iv:
Brutarul ii vinde paine JiILMan;.

- Le boulanger vend du pain: Mail:o.

BrUlarlll Ii vinde paine.

>I

Le ariltati prj t.Ililo:u.~ un


monument frumos.

- You: montrez un be-au


monuJ11l:nl "-lJ"-"'...illJLl.I..W

i:

arata\i un monument frumos.

h Ll1n

\' Ill'

"I

ill III

lUI

"I

I II "I II

tl i1u I

1.'.

111

rTlllllUmcn

Le aclucem cadouri

hJ.micul:u.~i

- Nous apportons des cacleaux ~~


.....1IJ.lI-.:~~eu: ~t anotre gralld;~ e.

buoicii.

1& uducem cadouri.

:>

- Tu paries
Tu ii vorbe$ti.
Ei Ie

dUll

a cene aetrn:J:,

>TlI[wr 1k

fructe

~Qr

- lis donnent des fruits

Ei k dau fructe.

Va pre:zcntam

t..i . ~'H.l ,U

UI '-1)11 1 11011

IIU

> II ,-

1I nl!ntdl."~

~ant.s..

1, It

alta modalitate de formare a pluralului substantivelor:

Ie cadeau

> [If

les cadeaux

:> [II . 1 IIJ

- cadou1

I )

- cadourile

Pluraluf substGnlin'for terminate in "eau" se formeazii prin adiiugarea unui "x" fa forma de
singular:

Ie bureau

> I b luI

les bureaux

>111 bl

Ie gateau

:> [1

les gateaux

:>IIE

Ie

tab~eau

- biroul

moJ

- birourile
- prajitura

I~,IIIJI
1I

- prajituri1e

111

> [1(11 hIli]

ks tableaux

- tabloul
- tablourile

III Hlhl I)

in ultimul ex.ercitiu al primei par1i a leqiei, vom recapitula iotreg materialul studiat. Traduceti in
limba franceza propozi \iile urmatoare:
in iunie mergem des la piscina.
eu ocazia zilei sale (lui, ei) de

:>
ml~lcre

III Lilli

1\1 :

I fl'

>

ii dau multe cadouri.

Ce cadeu ii faei Mariei?

:> I Ill'

II:\.:

'.Int:
Nu-i dau nimie.

>1

Pregale~te

:>

repede guslarea peillru copii l

1111 (1I1nltl;

I'Il:r1.lre it" II:

Sa organiznm un concurs de dans'

> )p'uni'li

Nu-mi place vocea lui (ei) (cum canta).

Parintii mei il (0) invita la recep(ie.

>

1 1

'I

r r ur I

.1,

pITr:1l1

I ITl Lt"m

Ill'

lOt

1I

Serbarea ineepe

de~cara

la s3ple

~i

jumatate

Nu c;i;;tig niciodata.

>

Bunica vine la noi in ianuarie.

>

ii duccm

ni~te flori flUl110ase bunieului ei (lui).

Veri~unra mea

>

ciinta la opera.

Ce fae vcri:;orii (veri i)

t<ll

in mai?

> "'

De cCmd ai aparalul de fotografiat?

> )

Facem multe fotografii eu aces! aparat.

>

Si vacan\a voastra in cepe in

iunie?

flUI

/111

10

nI

In

LECTIA
15 - PARTEA A DaUA
,
r~ntrtl inceput ne yom opri asupra nUJl1l:ralelor cnrdina!c. in Ie rill I 3 ~j
lot ali lnv:l!at u..:ja sa num:1ra\i pana la 12.

Citili cu voce tar..: urmatoat Ie numerale:

,.. r

(reize

z]

- tTei"prezct:c
- palsprczccc

quatorze
quinze

cincisprc2cce

seize

~Jt

dix-sepl

pn:zece

5ap'tcspreze e

I 'IJ

- oplsprezece

dix-huit
111( Jfj

dix-neuf

- nouasprelc e

vingt
- dou<lzeci

vingt et un

vingt-trois dc,

>[ ,-

- douiize i ~i (rei

data noile numerale In alta ordine:


)

dix-sept

>[1

Ir ize

>(11{

vingt

~.

qUlnze

:::-1

dix-huil

>(d

vingl-trois

>1

qualorze

>1

vingt et un

>

dix-neuf

>[ Ii ,nO

"

'1

r',-,
~.z]

'>

11

- (rei prezecc

- cincispr zccC
ilJ

~aplt:~prezece

- dou:-\zeci

- optspr'

'C

- dUlI:t ec ,i lrei
IOR..;J
-

I ]

z)

seize
viDol-deux

unll

douilzeci ,i doi

vingl-deux

Cititi Inca

~i

- uO)

- palsplae c
- douaz ,ci "i unu
- noua, prezcu::
,ni.-p ezl:c....
- dou5z 'ci

~i

doi

Vom introduce noile numerale in difcritc contexte. Cititi eu voce tarc propoziliile urmatoarc:
- Am douazeci

rai vingt-deux ans.


II connalt quinze musees

. *

fI eSI quatorze heures


vingt-cinq.

>1

rai dix-neuf tableaux


de ce peintre.

-I

- E ora paisprezcce "i

douazeci
I 1111101 fa 10

>L
II

- C<iti sunteti')
Suntem douazeci.

,1.111\-'1

- in cc zi suntem azi?

11111 U

- Azi suntem in douazcci


.
.
~J unu mal.

>

Quel age avez-vous,


monsieur? J'ai .. ingt-six ans .
..\ I' a~e de dix-sept ans

cinci (2 p.m.).

-. Cali studenti sunt la


piscina? Optsprczcl:c.

Quel jour sommes-nous


aujourd'hui?
Aujourd'hui nous sonunes
Ie vingl el un maio

~i

- Am nouasprcz ce lablouri ale


accstui pictor.

dtl

Combien d'etudiants y at-il


11 la pise inc? Dix-huit.
Combien etes-vous?
Nous sommes vingt.

dui de ani.

- EI clmoa~te (a vit:itat)
cincisprezccc muzee in Franla.

7.

en France.

~i

- Ciili ani aveti, domnule?


Am douazcci ~i ~a:>e de ani.
>

lit

il cst dudiant.

ilr

II

~I

.. La (numai)

"J

iI II"

~aptesprezecc

ani

el este student.

Dup:i cum ali observat, in propoziliile de rnai sus au aparut


rclineti traducerile in limba rom,ina:

~i

cateya cxpresii noi.Cilili-le Inc:i

0 daUI

~i

Combien etcs-vous?

1 1

cl

Ij

z]

Nous sommes l.reize.

- Suntcm

treisprcz~cc.

Qud iour sommes-nolls?

- in dt sunlem :ni?

Naus sommes Ie seize


Janvier.

- Slintem in
lanuane.

Quel fine as-tu?

- Ce varsUi ai')

Isprc"cce

Am dOllazeci de ani.

J'ai vingc ans.

A l'-gc dl: t1ix ails il joue


tres bien aux echecs.

Ir

>1

11Ju
1

J IJ

~ U

12

- La (numai) z.~ce ani el joaca


foane billc ~ah.

Completa\i propozi!iile de mai jus, apoi citili-Ie eu voce tare. Folosi!i, ca de obieci, filtrul
e copain >

Acest coJeg (prieten) are oplsprezece ani.


>

~ ''I -. I

-11 Ii

In.

11

it

I I

ro~u:

12 +4 = 16.

- Douze et quatre font>


> lIll
.I[ I I

La (numai) douazeci de ani acesl pictor e


un mare artisl.

- A rage de >

I.

u:.

ce peinlre est

un g, nd aI1iste.

> l11.l .If I

In cat suntem azi?

I:

I'

p- I

I]

- Quel jour> II1I1lIt -I ill aujourd'hui?


> lk 1111 P ,. 1 U 111 1.1l
Ie 29 juin.

Suntem in 29 iunie.

n )

De zece ani doamna Dupont are (tot) 25 de ani.

Suntcm in 28 junie.

Ie 28 juin.

->

t,

> l nu

Cflli suntem in

aC<:Cl~ta

camerd'/

->1

>1

Ii

invitam pe 14 dintre amicij (colegii) lui Pierre la - Nous inviton q I It I .. eopains de


Pierre a son annivers i e.
na~terc.
> l nllZ~ 1 II till'
'f",.t pi
'1

zillJ lui de

Ziua mea de

na~tere

-nL:

e pe J 9 maio

Olll1J

tv. and incepe concursul de interpretare (de canto)')


\'~e 15 maio

Cate teatre avc!i in

- Quand Ie concou.rs de chant


I

l:

'111111

III
ora~ul

c'est mon anniversaire.


I 11111
r' c'l

J lUI

t; I.

I)

Im.1

ill

Combien de theatres avez-vous dans


vOlre ville? >Il

voslru? 17.
>

III

- II y a I 1 1 -jU II" cartes sur la


table, jouons!

Pe masa sunl douazeci ~i patru de carli


de joe, haide!i sa jucam'

>[111

13

': ~ I

I hUll J'lI1
r meS pill'ellls
invitenl Ma,e . III r' eplion.
:> I I
1( I I 1 I
I I I r" . . il III
1 I
,. J

- >L II

Pc 28 ianuarie. parin\ii mei il invitu


pe Marc la petrecere (Ia reeep\it;).

-.- Q eI >. .! as-tu?


>1 I 'I J I I

Rc\inc\i un \ crb nou:

finir

- a lermina. a ::;r;ir~i,

III' il J

.1

incheia

Verbul fillir apar\ine grupei de verbe reo 'ulate tenTlinate in ,,-ir". Conjugarea verhclor din aet:ast:1
gl1Jpa eorc"punde modelului de conju!1are deja intalnit (eu exeer~ia particul'l:i "-is.,". spccifica verbelor
reoulate dill grupa a II-a ("nous fin-iss-ons"). Verbele terminate in ,,-I''' !a infiniti form~aza a dOLla
grupii a verbelor regulate (prima grupil c eea a verbelor terminate in ,.-er" la infinitiv).
Cit iti eu voce tare propozi\iik de mai jos. in care yeti intalni fnnneic conjulI<ltc ale verbului "Iinir"
la prezent:

in aGeasla seara imi termin


devrerne treaba ('IUCfUI).

Ce soir .ie...fini.s. tot


mon travail.
't- e que
ton travail?
........................4J.LI.J

- Si tLi iIi tennini lreaba?

aussl

adix hcures.

L;u ',pJioo finit tard,

>

I rill rilll

dlzO l{ I

:>

la rniewl nop\ii,

mil

'I

- Filll1ul se tennina la ora 10.


- R.:!ceppa se temlina t~rziu.

>[1

::1 milluit.
~US filllissQns I'ecole
celte an nee.

II

lUll

<!I Inl

.111klll

- Terminam

~coal"

anul aeesta.

(missez vite

volre [;;:pas.

- Voi terrninali repede


de manea!.

II

- Ei temlina partida de ca'1i.

VOllS

ni.'iliml de jouer

aux cartes.
~\l.c~.sJlDis.s.ent

Ie 26 maio

- Vacanti! mea ia ~Jar~it (se terminii-)


pe 26 maio

>[111
Ht

in propuzi\iile de mai sus ali lntalnit urmatoarcle cuvinte ooi:


devreme.l'epede

tot

tard

>1 1

finir de + iof.

> Ilil it

tar/iU

- a lennina (de n'lcut ceva)

de excmplu:
linir de manger

>

II

ii'

- a leonina de man cat

IJ

14

Traduceti In limba fOmana UTl11atoarele propozitii:


>

Nous finissons vile de


preparer Ie diner.
ri.lll1 linit bien.

- I,ll 111111

I. Iwl (1

A qudle heme Iinil


Ie spectacle?

:>

Ce peintTc finit son tabh:au.

>(

r:

I~

111

I{

lInaffi

111

J1 kt.l Ij

I
I]

\:,1

tnl L Ilbll

mD

In I' . "L

abl ul

Finis ton travail!


Ce matin je finis lot
petit dejeuner.

JLm

1110n

Vous finisscz toujours tard


votre des ert.

>

Les lllusiciens fin issent


leur concert.

rl:c<:['!le.

Organiza(i un concert in ianuarie'J

in ciit (in ce zi) suntem azi?


Azi suntem in 16 maio
ii a fer (dau) flori bunicii mele.
ii dau tlari.
Ci~tigi')

In luna iunle slint liber.


Vacan~a

Incepe pe 27 iunie.

ell aparatul

meu pot face 25


de fotografii.

Bunicul vostm .-j

serbeaz~l

I , I', II

11'

Traduce\i in hl11ba franceza unnatoarele propozi(ii. falosind filtrul


Ii invitam la

ziua de

Ila~tere.

:>

Cu ocazia aceasta ji oferi(i multe cadauri.

15

ro~u:

rid

rt II

Sarb5toarca (Petrcccrca onoma:;lica) sc tennina

:>

LII I

mil tiJrtl

tiin:iu.

Luna mai eo luna foarte

:>

frumoa~a.

'fll

I.

In I

un

II

n I

:>

a!i sunt in clu1e?

Cali ani ai, Pierre?


Am douazeei

~i

>

unu de ani.

El Ie arata 15 tablouri de Picasso.

Ill.

d PI

;1"

ineepem sa muncim devreme


~i lennin:1m t<'irziu.
10 +

18.

La 16 ani acesl piclar are (deja)


o expozitie 1a muzel!l.

:>

Ce cadou Ie dati?

:>

Vcri~()rii ~i veri~oarele

noastre pregiite$C
>
un concurs muzil:al (de canto) Jll:ntTu loata Iumea.

Sa mergem 1a piscina

:>

'

Corii. tem1ina\i-va repede gustarea


sit va juca\i!

~i

>

ineepe1i

'I

>

Suntem douazeci 1a Maria aC3sa.


Canla\i la

chitar~1 ~i

eu vocea l

:>

h lit. Ii II

in "incheiere, cilili cu alentic 5i eu voce tare euvintele de mai jos I'n care se repel;i acelea~i sunde:
I LIJ
guUter, c:O..Usin, cQ.Usinc

I J]

janvier, vaCllnces, chant, chanter

annivcrsaire, fete, reception

pis.c.ine, vacances
vacanccs, c.ousin, cadeau, o!:c3sion
[-

vingt, inviter

[I]

age, janvier, juin

[t J

fleJJ r, Ie.ur

16

RECAPITULAREA LECTIEI
15
,
15.1.

in !celia 15 ati lntalnit expresiile:


- in innuarie

en Janvier

>11.1

au mois de janvier

> OIIl',t.l( )(n[]

le mois de jnnvier

>

I~

1 I

c.ll

in luna ianuarie
- lunu ianu;)ric

) ( II]

Aceste construetii pot fi folositc pentru toate lunile anului.


1 .2.

Ii invalat eakva verbe noi urmak de prepozi(ia


e. cmpl'u:
donner

"a" ~i

>l 'nnb.l]

de un substantiv la cazlil dativ. De


- a dLl cu'

-Ii dau 0

Je donne une neur aMarie.

Prepoziti, ,j" se conlracta eu artieolele hota ate "It:" .;i "I ." dand
.,au' ~i "aux"; de L:xemplu:

noarc Mariei.

na~tere

formdor contra

Naus montrons notre devoir a.u professeur.

- Ii aralam pro c: oruilli tema noa tTiL

Vaus montrez une pholo iLia mere.

lis montrent leurs devoirs i!UA prolt:seurs.

- Ei Ie aratft profesoril r lema lor.

Ii aralati m;:Jmei 0

I . _ Subslanlivele in eazul dativ pOl fi inloeuite eu pronume.

in leclia

fOI g,

fie.

) 5 ali lnval'lt urmatoan.:lt:

pronume personale in cazul dati,,:

III d

I I
.Ie lui mo Ire un monumenl

lui. ii, -i

-Ii arat un monument.


- Jor,lc{musc.,i rem.)
- e d<i 111 ca dOllri.

>[Ill I)

1l
'JOY'

cur don nons des c<lde-aux.

delalte pronume r ersonale in cazul dativ nu sedeoses


form<i de pronumcle personale
in azul acuz<ltiv: ml.:, Ie, nous, VUlIS. Ca ". pronurnck personate ill a/u] acuza(v (me, Ie, Ie,
la, nous, VOllS, Ie ), pronunlck personal ~n C 7ul dativ (me, Ie. lui. nOll, \ llll leur) preceda
verbul; de exernplu:
Je

Vou

nous dOllllCZ des Jivrcs.

15.4. Ati in\'il\ t lmnal


\.)

- ii

lui donne une fleur.

af

bu (} noare.

- Ne dali ni.. tecarti.

Ie num era e"


>111 0')
I J..J1 I
>[ j.;- z]

treize

14

qu::ttorzc

15

qUlnze

16
17
18
19

s~i2e

>[ z]
>[th.t!I]

_0

dix-scr t
dix-huit
di.--neu
vingt

vingt c1 un

22
~3

'Ill

t-d

--'"I dl7.l) ]
[dr/nO

.., I' i:l


UX

vinl:;l~ r IS

- II

>[ - IdOl
>[ , -; K'11

15.5. Ali Invatat. de asemenen, cum se ccmjuga un verb rcoulat din grupa a lI-n (verhe tenninate In
infinitiv III "ir''):

finir

> lliniJ

je finis

>

tu finis

>

iI finit

>

Iln'J

- td term ina

elJe unit

>

lin

- ea tennina

nous fini sons

> Illl

vous finis

>

t:7,

ils finissent

>

elles finissc:nt

:>

II I

II' 11

- (eu) temlio

1'1 I]

- (tu) termini

Inl ., J

- (noi) tenninam

EJ

- (voi) lerrnina!i

tin!.

I II

lJll.ill..a

III i.

- ei lermin{\
- ele tem1ina

11111-

Verbele de grupa a doua se cQnjugii prin adaugarea urmatoarelor


verbului:

termina~ii

la rad,lcina

-is, -is, -it. -issons, -issez, -issent.


PaI1icula "iss" esle specila;a numai verbelor regulate din grupa a lJ-a.

15.6.

Retinc(i

~i

unnatoarele expresii:

commencer a faire quelque chose

- a incepe .sa faea ceva

finir de faire quelque chose

- a telll1ina de flicut (eva

De exemplu:

15.7.

Jc commence a Iravailler

- InGer sa lucrez

Tu finis de travailler

- Termini de lucral

ProTllln\ia numcralelor depinde adeseori de prima Iitl:ru a substantivului care urme:.lza dupa
eIe. Daca accasta cstc 0 vocaIa, se va face Iegatura ("liaison") intre ultima consoana a
numeralului ~i substanlivul care unnenza; de exemplu:
II a vingHkuiLans.

15.8.

l . \

:"i]

La persoana Intiii plural verbul "commencer" se conjuga astfel:


nous commenyons

lou

III

11]

- (noi) Incepem

"C;::" se cite~te "s" pcnlru ca pronuntia r;ldacinii verbtdlli de-a lungul conjugilrii sa rflmana
aceca5i penlru toate pcrsoanele: "ry" nu apare niclOdata inaintea vocalelor "e" ~i oliO': de exemplll:
Vous commcncez volre travail.
Nous l11angeons ici.
Merci pour votre allention I
18

TEM.A PENTRU ACi\SA 15

8.

C.

D.

Tradllccli in limba ro.miimi propol.i\iile de mai jos:


~I

I.

Vaus invitez votre grand-mere

2.

Allez

3.

Au mois de mai je finis mon (ravail.

4.

Je lui donne un beau cadeau.

5.

Nuus S0ll1111es Ie dix-sept rnai.

notre fete.

a In piscine '

Traducqi in limba francl:za ProPOz.iliiIe urmatoare:


I.

C"lli ani aveti?

2.

Incepem sa ciint,im cu vocea ~i (s,j dnUun) la chitan\.

3.

Ii invit la ziua mea de na~tcn:.

4.

Vacan\a noastra incepe devreme

5.

Ii dau multe cadouri lui Paul cu ocazia zilei sale de na~tere.

~i

se tennina tarziu.

Ruspundqi afirmativ sa'll neg;ltiv la intreb;'lrile de mai jos. [nlocui!i cuvilltcle slIblini,ltc Coli
pronulllcle personale la ca;::ul corespun4.:Jlor:

a ton

I.

Tu invites Mad.e.

2.

Montrez-vous vos devoirs

3.

Donnent-ils des leurs

4.

Sa gr;\lld-mere, preparc-t-cllc Ie gouLd?

5.

~st-ce

anniversnire?

..

a,~!

-"bL<......

que lu donnes un cadeau

Cure 'tali rqelile

~i

a ton

cO(:13io?

rescrie!i corect propozi!iile unnritoare:

1.

Nous leur reg rdons.

2.

Au janvier nous organisons un concours.

3.

J'ai seize an.

4.

Nous commencons tard ce travail.

5.

Notre grande-f11e e prepare Ie gouter.

J<)

PARTEA

LECTIA
16
,

iNTAI

Pt:ntru ineepul. vom im'a\a cak"l'I -nn I uzual' e sahlI ~i de politete.


Ciliti-1e eu atcnlie ~j rc\incli celli alentel roman Ii:

[l lU'F]

bOlljour

,-

lIna ziua

bonsoir

>

bonne nuil

>1

salut

>1

au revoIr

;:. l"

adcmain

>[1

'flll

,0 maine

it bien! 'I

;... [abIlirn]

pc cur;lll I

<;:a va'?

>1

. 'II

<;:a val

,-

merel

>

pardon

>1 .11 Jii J

Cititi inca

- bun:'\. e:l a

n 'r]

- noapte

I J

bUIl(1

- buna, salut
- la rcvedc.t."

Il'\.1
I

- sunt bine

R I)

III

bine, tonl! e in regula?

- mul\ull1c,

UZ,

li-ma (pof1im?)

dat(l formulclc de ~allil ~i de polilClc i alta ordin~':

<;a va?

>1

pard n

>

bonne nuit

_.,

lut

:>

'1

Rd-]

hine. tolul t: in rcgul

- Iluaple 1)l1l1~1

r,

III]

- buM!. salut

1I

- J1C ll1;line

)111 -,

IhLJu I

- bun<l ziua

- Sount bine

bOIl'(Ji

I 'I\:J 1
:> ILr
R]

it bien16t

>r

mere!

> m

bonjouf
c;a va'

'.I

scuz \i-tn:1 (poftim?)

iJ

" II

e~ti

::>

- bUlla

hi~to]

e~ <l

- p curand

I]

aLI rC\'oir

nul\um~

- la revcd.:t

Yom foJo-im ace -Ie fonnule in scurle ial

Salut. PI He!

,11

uri, Re

In

i pI' nunlia corecUi:

- 1:3ulJ (. alul),Pierre!

m I II

B nsoir, Maric!

>11

(\ va?

>1';

Qui, a va,

>l

- Oil, sunl bille,

Alor:;,: demain!

>11141 Rid

I.

A demain'

20

,II

i . ll)

JI hn~]

l1ll'j

un sear. Marie!
-~Ii

binc'J

- Atunci. pl: maille l


- PI;: maln<::!

jn franccza cuvantul "alor:;" apare ndesea eu d 'erlte intelesuri in fllne!ie de contl:xl. Se traduce prin:

"atunci". "de

'j", "aslIdar".

a Paris?

Alors, on va dCllluin
Citili

~i

ascultali

Cll

Dc exemplu:
-

A~adar,

atentie (pe caseta) urmfltorul dialog:

Bonjour, Isubelle!

>[ h i I'R iz belJ

- Buna ziua. Isabelle'


Buna ziua, Paul!

Bonjour, Paul!

~L'

(deci, atunci) mere 'In maine la Paris?

- Isahl:IIe,
desear5')

Stcs-vous libre ce soir,


Isabelle'?

>[ t

Oui, mais pas avant


)lUit heurcs.

>['llI1l' P '"
Jl ) RI

17

liberti

- Da. dar nu inainte


de Qrll 8.

1\

I \ UL~ II I

Alors, je vous invite au dIner.

e~li

- Atunci te in\'ii la ri.na.

Merci, c'est genti!.

- 1\1ul\ull1esc, l: clragu! din partea tao

Alor-. ;i huil heures


au restaurant'

- Atunci, la ora opt


la n:stauranl.

Oui,

a bientat alors'

- Da, pe curand atunci'

>[

Putem raspunde unei propuncri binevoitoare sau ajutorului orerit de cineva cu unnatoarea fonnuJa:
C'cst gentil'

- e dragul din pnrtea tal


(dumnea)vuaslra J

>[.1. 1ali]

in conlinuare, va prezentam aile doua dialoguri:


Je

SlIlS

fati:,uee.

lor, va au lit' Bonne nuit'


Bonne nuit'

> [.It

- Sunt obosita.

I Ji Ill' ]

>1

- Alunci. culca-te. :-lourte buna'


nlll

IJ

- ;-.Joapte buna,

Pardon, monsieur' J veux


visiter la tour' i cl.

- Scu7a\i-ma, d()rnnu!l:1 Vreall


n vizikz tllflllli Eiffel.

Ou est-clle?

- Uncle Sl: ana (tunllli -iffel)?

E Ie est devant vous,


monsieur'
All, oui. Merci, monsieur!

III

ill l/Oj

21

- Este in fa!3 dumnl:avoastnt


domnulc.
- A. da. Mlll\lIlllesc, domnllle l

'ili,i eu voee tam urmilloan:le dialoguri in Iimba franecza' traduceti-1e apoi in Iimba rumana:
Bonsoir.

Sophie~

-' L IIJI

Son.-oir. Anne! <;::a va?

111

Qui, ~a val Je vais

;>

en France.
C'cst

ITe

I
111

bien l Quand?

> 1,1 Rf

I r Inl,l.

Enjuin. J'ai des cousins


it Pari .

Pili

1\ '.111

Voilumon aulobus!

II UlI,

>

tLlbl -

u!

Alors, u revoir l
Au revoir!

>l

Pardon, madame! Je cherche


un restaurant pas cher.

>

ut

Le voila devant vous. II esl


bon cl pas cher.
l'vlerci beaucoup!

>

>11J

111lJ

De rien.

Retineli expreslCJ:
[Lit 1 RJ

de ril::n

- n-aveti pcnlru ceo nu fate l'limic,


pcnlru putin

LrmeZll alte dlkva propozi!ii. Citi(i-Ie cu voce tare


II me reu-arde depuis

:>

une h r .
Ma !.!nmd-m' re m'invite
au galllcr.

retineti traducerile 'in lirnba r rn'-nH:


- -) se uila la min' de

m(

ora.

1 11II

11;: il
,

Mon mari me donne


souvenl des fleurs.

JI Ill) RJ

1 11

Lit

gU~lare.

- SOlul meu im' fei'fl (d{l)


deseori nori.
- Paul i',i arata
un lablou frumos.

;! l LI I blo]

;::.

- Bunica m' inYI a


I

u' a

Paul Ie Illontre
un beau tableau.
.k retouk. parle l

III

~i

- Te ascull,

22

vorbc~tc!

,.

Je I 'aimt:.

- Te ,iubesc.

I) ll:mJ

:>

Nos profe.. eur nous


preparent au oncours
de frnno;:ais.

- Profesorii no~tri
ne pregatesc pcntru
concursul de limba fj"anceza.

Nous vous organisons


une r<:c,;ption a l'hotel.

- Va organizam 0 receplie
I~l hotel. (Organizam penlru voi
rcccplie la hotel.)

Madame, je vous admire


depuis longtemps.

>

It! Ii

1: dlll'

- Doamn;1, va dmir
de mult limp (de muHa vreme).

,('p i 1

Dupe! cum an' obs I ar. in propo:itiile dl! mai sus [//11 (olosil prollllmel~ pent lIale de peFsoona illflii
) dOlla singular (nl , tt ,~i prol/lIll1ele pl'l"sonal
de persollna il1tvi li i7 dOllfl pIliI' I (1I0IlS. \'011.1').
ACCSle!orllle pronominal sunl idemice /a cazul dutiv ,~; OCllzul;\'. Co ,~i prollllmele ;IIW1!l1te !IlIlerior
(lui, leur), (J ('sle proll/mle preceda l'I;!rbul.

.~i

La p~rsoana a trcia singular ~i plural distingem pronumcle In cawl acuzativ (Ie, la, 11:.'.1') de prol1ume1e
In cawl dativ (llIi. lellr - cazul dativ).
COll1pletati L1mlutoarele propozilii. Folosili filtrul ro~u. Dupa completare, citililc eu voce tare:
- Tu>

> t

'111\11

Nt), nu Ie invit.

- Non, je ne >1

Tl: cunosc d~ pU\,inil vreme,


dar imi plaei (tce iubcse).

- .Ie >t connars depLlis peu


mais je >1 lUnH.. hlen.

i ube~te?

Nu, n-o

iube~le.

- Non, il ne

Ba da,

adQra.

- Mais si, il >1 adQre.

i ne invila pentru (Ia) acest


sf5r~it de saplam,inii.

- Est-ce que son mari;> 1

- lis

ill

JllIl~

il

In

SOIU I ei

111

11IT1l:'?

>

I"aime pas.

"'

invitent pour ce
week-end.

:>

I II

ll,

~lk l )

opiii lor Ie ofeni


- Leurs enfant >I~ If donnent
in[oldcauna cadouri frumoase.
toujours de beaux eadeallX.
~ ILll montre un petit chat
sous la table dans ]a cuisine.

EI ii arata 0 pisil:lI(u sub


masa din buclllLlric.

- 11

Ea nll-i da nie iodal3


njmic CLI oeazia zilei
sa'ie (lui, ci) de na~tcre.

- Elle ne :>1 II donne jamais


ricn it I'occasion de
son anOi versa In.~.

Va invitum la 3ecasta
recep\ie.

- Nou ;>\ll
reception.

Mama dUllIilcavoastn\ cheam, - VOlre mere:>


doctorul (po::nlru voi).

invilons

acelie :> I' U' L17C\ 11-

..

1- pro)
(L

venir Ie medecin.

23

fait

>1

.1

r lniI

nIe
11

I I i]

Ea ii

illbe~te

prea mult.

Aeeste conccrte sunt


frurtloase. Le ascultam
cu pH'ieere.

- Elle

em 1I

>[

aime trop.

- Ceseoneertossont
beaux. NOH >1 eC(lutons
avee plaisir.

>

Citi\i cu voce tare unnatoarele propozilii. Re\ine\i tTadueerile 'in limba romana:

> I LL

Tu me donnes Ie cadeau.

- illli dai cadou!.

Tu me k_dont'les.

- Mi-l dai.

fI te montre la photQ.

- I!i arata fOlografia.

II Ie Iamonlre.

- El ti-o arata.

Elle nous prepare .Ie gouler.

- Ea ne

Elle notls te prepare.

- Ea ne-o pregal

1 II I

11.

> 111l! 1.1 m

pregrite~te

guslarea.

> I I 1111

1'1

Ip:1

R It)

> I I TIll 10 I,R

~le.

u]

.1

RJ

ill propozi!iile de mai sus au aparur arat prollume pasQllale Fn cazul dativ car

,~i cela ill cazlil

acu:ariv. in aCI asia siluaria. prollumele in cazul dativ preccdd prol1umele in cazul aCII:::ativ.

Citi\i ell atenlie

~i

ell voce tare ProPoziliile de mai jos

~i

reline!i tradueerile In limba romana:

Je donne la !leur a Mar,ie.

- Ii dau floarea Mariei.

Je La lui donne.

- 1-0 dau.

VOUS montrez les photos

a volre copine.

- Ii aratuti prietenei voas1re


fotografi ile.

Vous ks lui monlrez.

- I le arala\i.

Nou~

- Le dam copiilor
cadourile.

donnons lcs cadcaux

a nos <:nfanls.
Nous

k~

leur dun nons.

no~tri

>

>

11

t ro

'rill}

k d..

>

> nu II I

Le dam (lor).

E 1J

11111i'1l1

,l' II'

d fj

r'lI)

Si In propoziliile de mai sus ali intalnit pronume In cazul acuzativ ::;i dati v, dar ele nu mai ocupa
acela~i lac in propozilie.

Daea in propozi,\ie apar pronumele in eazul dati\' .. Icur' sau "lui" ,i In


aceea~i propozi(ie avem $i pronume In cazul acuza1iv ("Ie", "la", "Ies"),
allln i pronumele in cazul acuzativ prcceda intoldeauna pronumele in
cazul dativ.

24

Compkt;l\i propozi!iile de mai jo. ell pronumele eorespunzatoare, apoi citi\i-Ie cu


filtrul

ce lare. Folosi\i

ro~u:

Pierre 0 prive~te (se uiUi la ea) - Pierre

regarde depuis

de doua ore.

deux heures.

El nu-mi vorbt:~te nieiodatiL

11 nc >,

h:

parle jarnais.

Ii dau un cadou.

- Je > hll donne un cade.au.

Ei ne arata

- 115 -' III Ill'" montrent une belle

biserica

\-' che ~i frum03sa.


Parin!ii Ie dau

0 m~ina

>

> III n

el vieille eglise.
- Les parents> I 'Ill dOlJl1ent
nil II

une nouvelle voiture.

noua.

EI Ie

\I

iube~te?

Eu ii urasc.

- Esi-ce qu' il > 'aime?

>

- Je > I d6tcste.

>

I"

>

Aceasta floare e dragula.

Cclte neur est jolie.

Mamei Ii plac florile.

Ma mere aime les tlelll'S,

a:;;a C,I i-o dau ei.

alors je

Este tat~i1 tau.

il ascu1ti.

I I I donne.

- C'est ton pere.Tu >I"ecoutes.

Lor Ie place fOal1e mult aeeasta - I1s aiment bien cetle sonatc,
natli, a~a ca le-o cantam
adesea.
c~asHi carte

>
> [II

alors no us > I I
jouons souvenl.

e foartc scumpa.

Vecinii mei au

casa foarte

>

- Ce livre est tres cher.


Tu

Mi-o dai (mie)?

I donnes')

II

- Mes voi.sins onl une Ires

ti'Um asa. Ei ne-o arata prea

belle maison. lis

des. Noi nu Ie aratam casa

montn:nt lrap souvent. Nous

nuastra, (e3) nu este frumoasa.

ne

!'

montrons pas notre

m i"on, elle n'est pas jolie.


Nu-i iub sc, dar Ie dau (Ie fae) - Je ne > I
cadouri.

III

>1

aime pas, rnals JC

onn~ des eadeaux.

25

n
III

II

iii

tl

Ft zolvand ultimul excrcitiu 31 primei paqi ac stei leclii putCli cnfic~ in ce Il1;lSUr;1 'l!i r<!u~it sa
nOliunile introdusc piina acum. Traduceli in limba r II cza ProPoziliile urmatoare:

jnsu~iti

Buna ziua, Pierre!

>1

Ma duc la culcare, !loapte buna!

:>

IIJ

LI

,rl
u lIt L'-':1Il

lit'

Pc:lrecerea noastrii ~-a terminat. va mul!Llmesc


~i ), revedere l
> II

EI ma invita III cinema.

III II

Ii (Ie) iubili'.'

l'

:111 11:1111.")

II uriisc.
SClIzali-ma. doamna, puleli sa-mi dati
fotoorafltl dUIl111eavoastra?

111

E~li bine? unt bine.


(Mer 'e? M pe.)

Atu nci, (ne vcdcm) la opt

~i

jum,itate la cafenea'.'

UI

Oa. pe curiind l

Salul, Paull Vreau sa Ie invil


1. iua mea de nn~ten:.
E dragul din ariea

ta~

I'm 111

Multumesc.

Atllnci, pe curand I
\ lata caqilc! POli

'i1

.'

:>

>

Ie iei (ell tinc).

:;>-

11I1
h,l

A.l1ll1l!umese'

::-

PentrLl pUlin.

>[

Meline mcrgcm la cll1cma.

:> U'll Hill

IU

'n'll

Alunci. pe ma.Ine'

mill.

Ii

Le ar:lli parinlilor tii fot grafiik de la Pari,;'!


Du, Ie aral (lor).

>

i Ie admirLl.

A e.-t caine e simpatic :;;i bland.

J I.

>

iti place? Alu ci !i-I t~lC cadou.

dr<.l 'ul din partea la. dar nu pOl sa-I


am doua pisici.

,- pr

i:lll.

26

tiT

LI

LECTIA
16 - PARTEA A DODA
,

In partea a dOtla a lec(iei 16 ne vom opri asupra lecturii. AscLllta\i caseta pentro a dohiindi pronun\iJ
core r5.Delimitar<:J 1n unit Ii ritmice a propoziliilor vii va .f! de folos 10 acest sens.
~i

Citiri ell voce lare


~

/"

- Salut, Prern;l

II

traduce!i in limba rom<'ina:


/"

C;:a va?

/"

/"

/"

/"

/"

- ('a va tres bien. I I Demain! nous commeniYons i notre concours de danse. ! I Tu viens?
Ou~.1

/"

/"

je veux prendre des photos I a celte occasion.

II

/"

- Alors,l

ademain'
~

/"

/"

/"

Aujourd'hui c'est I'anniversaire I de rna gnmd-mere.l. Elle nOlls invite 1 a la reception


/'

/"

"'ll

Elle prepare loujOLlr1; lun Ires bon gOllter I al'occasion de sa fete.


/"

/"

/"

!leur', I ct mes parents 1 lui donnent des cadeaux.11 Mon


/"

I Je

/"
grand-pen~

lui donne des

I ct rna

/"

grand-mere 1 no us aimcnt bien 1el nous les aimons aussi.11


~

/"

- BonJour, I madame Duval ~

/"

- Bonjour, 1Anne'
/"

/"

- Connais.'cz-vous volre voisine. I madame Dupon!') , I


~

/"

- Oui, 1je la connais tres bien.


/"

/"

/"

/"

- C'esl mon amie.11 Je veux lui donner ce livre ct I'in\'itcr a une fete. , I

"""

/"

/"

- Mals I elle n 'est pas chez ene.11


/"

/"

')I

- AIMS. I je peux aller chez elle / ce SOIL 1 1


/"

/"

"""

- Oh. mercill C'eSI genti!. , I


/"

/"

Me::; callS ins habitent une belle maison


~

"""

/"

I a la campagne. I I :lis m'invitenll

/"./'

pourles

/"

\'ac::l11cc::s.11 Je vais chez Paul et Pierre 1au mois de juin, I qlland Ics vacances
~

/"

/"

/"

commencent.ll En etc i it fait beau,l alors 1 IlOUS allons sou\'cnt I a la piscine.11


/"

/"

/"

je

/"

prends beallcoup de photos'l avec mon apparei!.11 Le soir I nous aimons aller ensemble I
/"

/"

/"

ala promenade, 1prendre des glaces.1 jouer de la guitan: I et chanter. II Nous


/"

/"

/"

?~

jouolls aussi I aux cchecs.ll Pour nOlls lies VaCances finissent trap t6t.1
27

in lncheiere, 'traduce!i unnato[Lrele propozilii in Iimba franceza, apoi Cilili-Ie CLI voce tare. Utiliza'li
diqionarul de 13 sHir~i,tul caietului de curs. Folo:-i!i, Ctl de obicei, filtrul ru~u:
im:cpi

sa lucn.:zi?

> Tu

L 1TIm l;1]

,I tlit',

1I11.:r

Ii vorbesc men.:u, dar el nu 111;; ascuIta.

Prietenul (colegul) meu are douauci


$i unu de ani,

1<.'11

:>

C p;lll1 I n '

t'l'" ;111"

1 lilt:

La (numai) $aisprezece ani Maria a cii$tigat


concursul de inkrpretare (de canto).

,I lC 1~lIe

Cali suntem la u<.:casta pelrecere (receplie)?


Suntem n01l3sprezece.

Ei l$i terrnina cina.


Bunil ziua, doamna'
la restaurant?

POI

sa va invit

Nu. Nu va cunosc.
Va inviHim la lcatru.
E dragu! din partea voastra (dumneavoastra).

Mul\urnesc.
in

cal sunlem azi?

Astazi e 13 ianuarie.

.1n',ll:f

>tc
JlI

Studen!ii 11 asculta pe acest artist.


El Ie vorbe$te de doua are.

Pierre, Marie, lertnina!i de manca!


$i IncerCli sfl va face!i leqiile (temde)/
Bunicu I il bate intotdeauna la
pe tata.
,~

"

~ah

o pregute~ti pentru (Ia)acest cOl1curs?

.
.

In ianuarie sunl liber,


la Paris.
\

pOl su-i

invit (chern)

Copiii iau gustarea la ora $aptesprezece.

>1

lata ni$te flori frumoase! Ei ii plac


lfoarte) mult, a$a ca i Ie dau.

>

Sa lnc.epem!

>

Scuzali-ma, donmuIe. Vcni!i


de la Paris'?

>

"1I1lL:'

(Ill flll:

HI
Il:'J]1

lata fotografiile ' Vi Ie faeem cadou.


Ma invili? E dJagu~ din partea ta, MUI!Ulllesc.

:>

Pentru pu!in.
Bun;;,

Sophio.:~

f::;ti bine'!

>

28

'

I t:1

ht

11.

S.

Sunt bim:.

>

Te invit la mine in aceasto eara (deseara).

>

Atunci, pe cUI'und!

>

Lucreaza devreme diminea!a l

>

C:'i\i ani are domnul acesta?


retrecerile de la Paul se termina
lntotdeauna noaptea tarziu.

"I

Yin la ti ne eu ocazi<l zilei tale


de na~tere.

>

jn luna iunie toatalumea merge la piscina.

>

n Fr

Or .anizati-va vaean\a In Fran\a'


Tennina aCl:st joc!

> rIm, l' Jl:U'

Aeeasta petrecere se termii1<i la 23.30.

Cili\i eu voce t::lIe cuvinlele de mai jos in C3re 5e repel acela-i 'unel:

l .]

bonjour, bonsoir, reception, pClrdon


bonsoir, au revoir

[,,]

biental. de rien. dl:main. juin, cousin

I( I

me. te, demain. au revoir

I,

bien tel, cadeau

"I

merCI, annlvers,me
genti I, commence

e'

RECAPITULAREA LECTIEI
16
,
16.1.

In aceast;'i leC(ie ati aflal care sunt pronumele personale ]a persoana intai ,i a doua, singular ~i
plural, In cazul dativ ~i acuzativ:
Um'aime.
Elle

rcgarde.

Ton cousin

IlQ.US

>ll/llIJll

- EI m5.

>[_11 JRl)' RdJ

_. fa te

- Va ascultiim.

>lru,IlHu((i

Elle llli: donne une leur.

Tu

llilli.S.

lis

QUS

:>

Illll tl)

Pronumele per o.lJale in cazul daliv

Ea imi da

noare.

- !vi ariitam 0 bisericil.

mu1Rli

donnes un cadeau.
montrent ces photos.

pri\'e~te.

- VaTUl tau nc invita.

invite.

Nous te. montrons une ";glise.

IUbe~te.

- Ne dai un cadau.

'.1
~i

- Ei va at".1tH. aceste

foto gr1l.fil i.
acuzativ precedfl intotdeauna forma \'\;rbala conjugata.

16.2. Daea io.tr-o propozi!ie upar ~i un pronLune in cazul dativ ~j unulln cazu] aeuzativ, pronumeh:
la pcrsoanek l:,;i a ll-a singular:;;i plural, in cazul dativ, prcceda pronumelc ill cazul acuzativ:
Je ~ Ie donne.
I1llil.JJ..S. Ie mon(re.
Tu llli:. la montres.

- Ti-l dau.
- Ni-l arata. (noua).
- Mi-o ara!i.

Daca 1ntr-o propozitie apar un pronumc in cazul dativ (la persorHlcle a III-a, singul:Jr:.;i plural
- lui sau leur) ~i unuJ in cazul acuzativ, prunumele In cawl dativ va sta dup pronumele in
cazul acuzativ:
Tu Ie lill donnes.
Elle la

L~

- [-I

montre.

dai.

- Ea le-o arata.

Aceste pronume personalc, in cazul dati v sau acuzativ, se folosesc doar in Inlea v Tbului.
Formele pronumclor personale in cazul dativ difera de cch: ale pronumelor pcrsonale III
lIclizativ doar la persoanele a lll-a singular ~i plural:
pronurnele personale in cazul acuzativ: "Ie", .,la", "les"
pronumele personale in cawl dativ: "lui", "leur"

Daca intampina\i dificulta\i in ceea ce prive5te folosirea pranumelor pe-rsonale. revenili la


exerci!iile ~i enun\ulile teoretice din lec(iile 15 ::;,i 16, referitaare la a est subiect.

30

TEMA PENTRU ACASA 16


rom[ll1~1

Traduce\i In limba

dialogurile unnatoare:

a:

Salut, Pierre I Ca va'?

b:

Saltlt, Paull

a:

Je t'invite

b:

C'est gentl: C'est ton annivers::Iire?

a:

Qui, lu viet>;'

b:

Je viens. ( 'vst dcmain 0

a:

Demain soil' a 19 hcurcs.

b:

Alors, ademain!

13.

Traduce!i in limba l"r::lTlceza dialogurile unnalOare:

a:

Bun;.l scar:), doamna l lata cart:.:a Gumneavo;:\slra'

b:

a:

Da,

b:

Va multuml::;c. domnule!

a:

N-ave\i pentru ceo La

b:

La reh:dcre, domnuk!

C.

Raspunde\i afinnativ sau nc",at.iv la unnatoarele il1trcb'lri folosind prQoumele personak in


cazul dati v sau acuzativ In IDeul cuvintelor subliniatc:

Ca va?

a une

fl'lL.

interesanta?
SI ~e

termina bine.

revl:derl:~

I.

Tu paries II tno per\;"?

2.

Vaus nouS donnez

J.

VOLIS 1l10ntrez k"'-lol..........".,.............,........""""......."'"

4.

II

5.

Tu lui donnes

te

donne

~crl?

~ilWWX'I'

lc.ur')

31

VOCABULARUL LECTIILOR
15 Sf
,
, 16

- pe cunind
- pC" maine

- la varsta de 20 de ani
- eu ocazla
- atunci, deci.
ziua de

a~adar

na~lere

- aparalu] de fotogmflat
- a adue..:, a duce

- in luna ianuaric
- Ja revedere
- buna ziua
- noapte buna
- buna seara
- cadolll
. t

- cadourile
c~tj
. x

bine. totuJ c in regula?

- sunt bine
- e dragu\ (din partea ta)
- cantecul, interpretarea, vQcea;
canto-u 1
- a cftnta

- cOli suntet i ?
- dlli suntem?
- dli sunt?
- a'incepc

- a int:cpe sa
- concursul
-

veri~orul. \;in;;

- ven:;;oara
- maine
- n-aveli pentru ce; pentru putin
- optsprezece

- nouasprezece
-

~aptesprezece

donner

- a cia, a dilrui; a dona

> [ I nJ

a (quelqu'un)

>

III

nF J

- a da (cuiva)

en janvier

>

IhlFJ

- in ianuarie

la fete

> 11.11'1]

donner

finir

(IiI I

- snrbiitoarea; . ebarea;
petTcccrea; ziua onoJl13sticil

finir de + inf.

-' [Ii II .Ill]

finis (je)

>

- a (se) tenni a. (se

- a termina de aeut ccva

I mil

- (eu) termin

- (tu) termini

finis (tu)

111 i

finisscnt (ils)
finissez (vous)

- (ei) termina
>

finissons

Plnl

- (voi) cnninatI

llill III

- (noi) terrninalll

[lmi

- (cI, ea) tennimi

finit (ii, elle)

:;>

la fleur

> III tlo I J

- Ooare<l

gagllcr (de l'argenl)

> [l! nE]

- a

ca~ti

u~tare<l

>

Ir

IF!

la grand-mere
Ie grand-pere

> II

- a invita

,,\ 11 t J

- a invita (unci eva. la)


- lunlC

leur

> 11 11 R]

- lor, Ie

lui

> 11111j

- lui, ii

(Ie) rnai

> [1

- mal

rei

I' occ:.Jsion

11

- multumesc

- pc mint', mil'::

IJ

- pc noi, noua

llill

> (

- ocazl:J.

kllJ'liil

organiser

- a orgal1lza

la piscine

- pis 'ina

prendre des photos


~

mE]

> 1!l1'

me
no us

(de dupa-amiaz;l)

- bunicul

l i t ' R]

Ie juin

a tballi)

- bunica

inviter
inviter

sfii.r~i

- Irl .nll til lilll

- a face

foto~rafii

preparer
parler aqo.
pardon

- a vorb.i (eu cineva) cuiva

(r II llii I
33

quatorze
que ljour SOll1meS-nOll

>lbtoRL
.)

>[k,,1 u 1

. {lin

11

p,tJ~pn:zec\':

- In cc zi sllntem azi?
dti ani ai?

qud age as-lu')

>1 ~

13 reception

>[11

rlen

>11 II.:]

(au) revoir

>[ I

seIze

>[.

sahJt

>{. I

lard

>1

Ie

>

II)

rot

>

lj

lreize

>

les vacances (rp\.)

>1

\'jngt

>[

--

\'ingt el lin

>1 . 111'1

- douazeci

~i

unu

vingl-deux

>[

"

- douazeci

~i

doi

vi ngt-trois

>1

. I

- dOU3zeCI

~i

tTei

vingl-quatre

>1

IL 11

- douazeci

~i

patru

VOliS

>1 I]

1.1

- receptiil; primirca: pdrecerea

"p iiI]

. nimic

to"

- la n:Vl'dere

-z.1

~:II~prl'ZCCC

- buna, sailit

- tarziu

- pe tinc, lie
- devreme; repede
- treisprezece

z]

I.

dOll~v~ci

- pe voi, voua

34

S-ar putea să vă placă și