Sunteți pe pagina 1din 124

"Que toulez-tous, nous sommes ici lcux portes de

l'Drient, ou tout est pris lc lc leere..."


Ruymond PoIncur
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
1
,,...ne sLrunsesem Iu curcIumu"
ntmpinureu cruilor
,,...cu tcpis-jrcnc nous etions reunis"
1
.
. ProLuL
Cu LouLe c, n ujun cIIur, mI IgduIsem cu jurmunL s
m nLorc devreme ucus, LocmuI uLuncI m nLorsesem
muI LurzIu: u douu zI spre umIuzI.
NoupLeu m upucu n uLernuL. PIerdusem rbojuI LIm-
puIuI. A II dormIL nuInLe, dus, Ir zgomoLousu sosIre u
uneI scrIsorI penLru cure LrebuIu neupruL s IscIesc de
prImIre. TrezIL dIn somn sunL muImur, ursuz, cIuIuL. Nu
IscIII. MormII numuI s IIu IsuL n puce.
A(IpII IurI, dur penLru scurL vreme. SrcIu de
epIsLoI se nIIIn(u dIn nou, nso(IL de crudu IumIn u uneI
ImpI. MIeIuI de posLu gsIse de cuvIIn( s m
IscIeusc cu munu IuI. Nu-I IuseI recunoscLor.
Ursc scrIsorIIe. Nu LIu s II prImIL de cund sunL decuL
unu, de Iu bunuI meu umIc UIry, cure s-mI II udus o vesLe
IerIcIL. Am grouz de scrIsorI. Pe uLuncI Ie urdeum Ir s
Ie descIId.
AsLu eru sourLu ce o uLepLu I pe nouu sosIL.
Cunoscund scrIsuI, gIIcIsem cuprInsuI. $LIum pe de rosL
nesruLu pIucIIe de sIuLurI I de dojune ce mI se sIujeu de-
ucus cum Iu IIecure ncepuL de Iun; sIuLurI s purced cu
brb(Ie pe cuIeu muncII, dojune c nu m muI ndupIecum
s purced oduL. $I, n coud, neIIpsILu urure cu Dumnezeu
s m uIb n sIunLu su puz.
AmIn! n IuIuI ns n cure m gseum mI-ur II IosL
pesLe puLIn( s pornesc pe orIce IeI de cuIe. NIcI n puL nu
m puLeum mIcu. DeurubuL de Iu ncIeIeLurI, cu uIeIe
IrunLe, mI se preu c ujunsesem n sLure de pIILIe. n mIn-
Leu meu uburIL mIjI IrIcu s nu m II IovIL dumbIuuu.
Nu, dur n sIurIL m rzbIse. De o Iun, pe LcuLe I
nersuIIuLe, cu ndejde I LemeI, o dusesem nLr-o buLur,
un cruIIuc, un joc. n unII dIn urm, Iusesem greu ncercuL
de mprejurrI; mIcu meu IunLre o bLuser vuIurI murI.
M uprusem prosL I, scurbIL de LouLe pesLe msur,
nzuIsem s uIIu nLr-o vIu( de sLrIccIune uILureu.
O Iuusem numuI cum repede I m vedeum n curnd
sIIIL s depun urmeIe. M Isuu puLerIIe. n uceu seur,
erum n uu IuI de sIureuI c n-u II crezuL s m poL
scuIu nIcI s II IuuL cusu Ioc. Dur deoduL m pomenII cu
mIne n mIjIocuI odII, n pIcIoure, uILundu-m sperIuL Iu
ceusornIc. MI-udusesem umInLe c erum poILIL Iu mus de
PunLuzI.
Ce noroc c m deLepLuse; mure noroc! PrIvII ucum cu
recunoLIn( scrIsoureu prInLeusc; Ir eu scpum
nLuInIreu cu ceI muI scump prIeLen.
M mbrcuI I IeII. Eru spre cdereu IernII, o vreme
de IucrImI. DeI nu pIouuse, LoL eru ud; jgIeuburIIe
pIungeuu, rumurIIe copucIIor desIrunzI(I pIcuruu, pe
LuIpIne I pe grIIuje se preIIngeuu cu o sudoure rece, sLropI
groI. sLu e LImpuI cure ndeumn ceI muI muIL Iu
buLur; rurII LrecLorI ce se preIIruu prIn ceu( eruu muI
Lo(I uIumu(I.
Un Iungun, coborund prIspu uneI curcIumI, czu
grmud I nu se muI scuI.
nLorseI cupuI dezgusLuL. BIrLuI uIes penLru uceu seur
IIInd LocmuI n CovucI, IuuI o bIrj, Iucru cumInLe,
deourece, Iu sosIreu meu, ceIIuI(I mosuIIrI eruu Iu u douu
(uIc, Iur ouspeLeIe Iu u LreIu. M urLuI mIruL c se
nIIIn(user cu Lo(II uu devreme; PunLuzI ns m ImurI
c eI venIse de-u drepLuI de-ucus, Iur PuudIu cu PIrgu de-
u drepLuI I eI de Iu ,,cIub", vremeu IIInd preu uruL cu s
muI zboveusc Iu uperILIve.
PunLuzI poruncI nc un rund de (uIcI. Dur voIu bun ce
ne ururm, cIocnInd, IIpseu cu LoLuI. M LemuI s nu ud-
orm Iur. n suIu unde grosoIunu peLrecere negusLoreusc
pornIse s se nIIerbunLe - eru nLr-o sumbL - musu
nousLr uveu ueruI unuI osp( de nmormunLure.
BoruI cu smunLun I urdeI verde Iu sorbIL n Lcere.
NIcI unuI dIn mesenI nu rIdIcu ocIII dIn LuIer. PIrgu,
ndeosebI, preu IrmunLuL de o muInIre neugr. A II
descIIs eu vorbu duc IuLurII n-ur II ncepuL un vuIs cure
eru unu dIn sIbIcIunIIe IuI PunLuzI, un vuIs domoI, voIup-
Los I LrIsL, uproupe Iunebru. n Iegnureu IuI moIuLec
puIpuIu, nosLuIgIc I sumbr Ir sIurIL, o puLIm uu
sIuIeLoure c nsI pIcereu de u-I uscuILu eru umesLecuL
cu suIerIn(. De nduL ce courdeIe ncIuuLe pornIser s
ngune umuru desLInuIre, sub vruju udunc u meIodIeI,
nLreugu suI umu(Ise. ToL muI nvIuIL, muI jous, muI
nceuL, mrLurIsInd duIoII I dezumgIrI, rLcIrI I cIIn-
urI, remucrI I cIn(e, cunLureu, necuL de dor, se
ndeprLu, se sLIngeu, suspInund pun Iu cupL, pIerduL, o
preu LurzIe I zudurnIc cIemure.
PunLuzI I Lerse ocIII umezI.
- AI! zIse PIrgu IuI PuudIu, Icundu-I prIvIreu guIe
I gIusuI duIceug, uI! cu vuIsuI sLu (In s Le duc Iu
IcuuI ceI dIn urm, cuL muI curund; cred c n-uI s m
IucI s-uLepL muIL nc uceusL srbLoure u LInere(eIor
meIe. Ce Irumos ure s IIe, ce Irumos! $I eu beuL, cu neneu
PunLuzI, voI sLource nLrIsLuLeI udunrI IucrImI IIerbIn(I
Iuundu-mI, n cuvInLe mIcLoure, rmus bun de Iu n vecI
neuILuLuI meu prIeLen.
PuudIu nu zIse nImIc.
- Du, urm PIrgu, IeInndu-I I muI muIL gIusuI I
prIvIreu, ure s IIe uLL de Irumos! Eu um s-(I duc
cvIrIIIe pe pern. $I, Iu upLe unI, Iu purusLusuI ceI mure,
cund uu s Le dezgroupe, rmug pun c uu s Le gseusc
LoL dIcIIsIL, LoL scor(os, LoL IercIe, Ir un IIr de pr uIb,
muruL n urgInL-vIu I n spIrL cu un gogour n sure I n
o(eL.
Dur PuudIu nu-I uscuILu, se gundeu uIureu. Scpu de
duLu usLu PIrgu I mI-eru necuz, deourece n-uveum ocII s-I
vd.
Rmunund de Lunr sIngur n BucureLI, de cupuI meu,
m IerIsem s InLru-n curd cu orIcIne, uu c dIn resLrunsuI
cerc uI cunoLIn(eIor meIe, uIese LouLe pe sprunceun,
GorIc PIrgu n-ur II IcuL nIcIoduL purLe duc n-ur II IosL
LovuruI nedespr(IL uI IuI PuudIu, de cure uveum o
evIuvIe nemrgInIL .
PuudIu eru un IuceuIr. Un joc uI nLumpIrII I
nzesLruse cu unu dIn uIcLuIrIIe ceIe muI desvurILe ce
pouLe uveu creIeruI omenesc. Am cunoscuL de uproupe o
bun purLe dIn uceIu ce sunL socoLI(I cu IuIme uIe (rII; Iu
IourLe pu(InI ns dInLr-nII um vzuL IuoIuIL I uu mIn-
unuL cumpnILe uLuLeu nuILe nsuIrI cu Iu ucesL
nedrepL(IL ce, de voIe, dIn vIu(, se IrzIse sIngur uILrII.
$I nu LIu un uI doIIeu cure s II sLurnIL mpoLrIv-I uLuLeu
ourbe dumnII.
AuzIsem c uceusLu I-o duLoru n purLe nI(IrII. Ce
Irumos cup uveu LoLuI! nLr-nsuI u(Ipeu cevu neIInILILor,
uLuLu puLIm nIrunuL, uLuLu LruIIe uprIg I IuIn
nvrjbIre se desLInuIuu n LrsLurIIe Ie(eI suIe veLede, n
cuLu susLIsIL u buzeIor, n puLereu nrIIor, n uceu prIvIre
LuIbure nLre pIeoupeIe greIe. ur dIn ce spuneu, cu un gIus
LrgnuL I surd, se desprIndeu, cu umrcIune, o udunc
sII.
VIu(u IuI, dIn IsLorIu creIu I se nLumpIu rur s
dezvIuIe cevu, Iusese o cruncen IupL ncepuL de LIm-
purIu. eIL dIn oumenI cu vuz I sLure, Iusese oropsIL de Iu
nuLere, crescuL pe muInI sLrIne, surgIIunIL upoI n
sLrInLuLe Iu nv(Lur. nLors n (ur, se vzuse jeIuIL de
uI sI, nILuruL, Ir(uIL, prIgonIL I LrduL de LouL Iumeu.
Ce nu se uneILIse mpoLrIvu IuI? Cu ce sLrIgLoure
nedrepLuLe I Iuseser nLumpInuLe IucrrIIe, Lrudu de zI I
noupLe u jerLIILeI suIe LInere(I, cum se nvoIser cu Lo(II s-I
ngroupe sub Lcere! DIn greIeIe ncercrI de LoL soIuI prIn
curI Lrecuse uLu(Iu unI de resLrILe I curI ur II doboruL un
urIu, uceusL IpLur de IIer IeIse cIIL de dou orI.
PuudIu nu Iusese omuI resemnrII, ncredereu n sIne I
sungeIe rece nu-I prsIser n ceIe muI negre cIIpe; sLuLor-
nIc n urmrIreu (eIuIuI, eI nIrunsese vILregIu
mprejurrIIor, o nLorsese cu dIbcIe n IoIosuI su. Cu
dunsuI nImenI nu LIuse s uLepLe I s rubde, necIInLIL eI
pundIse norocuI Iu rspunLIe, I nIcuse I-I sIIuIse cu s-I
pouL smuIge ceeu ce, n cIIp IIresc, I s-ur II cuvenIL de Iu
ncepuL Ir cuzn I zbucIum. OduL ujuns se nLrecuse,
Iuuse vzuI LuLuIor, I uIuIse I-I Icuse, jugnur cumpIIL
dur cu mnuI, LouLe mendreIe. CuIeu mrIrIIor I se
descIIdeu Iurg, neLed, ucum ns, c puLeu nzuI Iu orIce,
nu muI voI eI nImIc I se reLruse. Presupuneum c Iu
LemeIIu ucesLeI IoLrurI cIuduLe u IosL nLrucuLvu I Leumu
de sIne nsuI, IIIndc, sub nveIIuI de gIeu( dIn uIur,
PuudIu uscundeu o IIre pLImu, nLorLocIeuL,
Lenebrous cure, cu LouL sLpunIreu, se Lrdu udeseu n
scprrI de cInIsm. Cu venInuI ce se ngrmdIse n InImu
su mpIeLrIL, puLereu I-ur II IcuL Iesne prImejdIos. $I nIcI
o ncredere Iu eI n vIrLuLe, n cInsLe, n bIne, nIcI o mII suu
ngduIuI penLru sIbIcIunIIe omeneLI de curI urLu u II cu
LoLuI sLrIn.
ReLrugereu su dIn poIILIc mIruse muI pu(In LoLuI
decuL scIImbureu ce se peLrecuse n IeIuI su de LruI. u
vursLu cund Iu uI(II ncepe pocIn(u, eI, cure LoLdeuunu
sIujIse de pIId vIe de cumpLure, se npusLIse deoduL Iu
desIruu. Eru uceusLu dureu pe Iu( u uneI vIe(I ce dusese I
pun uLuncI n nLunerIc, suu reIuureu unor vecII deprIn-
derI de curI ruvnu de u IzbuLI I Icuser s se dezbere un
Iung Ir de unI? - ccI IIresc nu eru cu o usemeneu
npurIeuI s II uvuL Ioc de uzI pe muIne. Cum, nu LIu, rur
ns mI s-u nLumpIuL s vd jucLor uu Irumos, curI uu
uILIuL, buLor uu mre(. Dur se puLeu oure spune c
deczuse? NIcIdecum. De o sobr eIegun(, pIIn de demnIL-
uLe n porL I vorbILe, eI rmsese upuseun I om de Iume
pun n vurIuI ungIIIIor. Cu s prezIdeze o nuIL Adunure
suu o AcudemIe, uILuI nu s-ur II gsIL muI poLrIvIL. CInevu
cure nu I-ur II cunoscuL, vzundu-I Lrecund seuru, cund
Ieeu, (eupn I gruv, cu Lrsuru Iu pus dup eI, penLru nIm-
Ic n-ur II voIL s creud n ce murdrIe I josnIce IocurI
mergeu uceI ImpunLor domn s se nIunde pun Iu zIu.
PenLru mIne, prIveIILeu uceIeI vIe(I uveu cevu copIeILor, n
eu bnuIum c se desIuru o nLunecuL drum suIIeLeusc
u creI LuIn rmuneu nepLruns.
Duc, ncercund u redu nLrucuLvu LrsurIIe ucesLuI no-
bII cIIp, um sLruIL uLuL, e penLru c n-um voIL c scup
prIIejuI de u-I Iuce s reLrIusc nuInLeu ocIIIor meI,
umInLIreu IuI IIIndu-mI scump. DeosebIL de cuLreIerLoruI
cuIcuurIIor de noupLe uIe desLrbIrII bucureLene, n
PuudIu, eu um cunoscuL un uIL om. Dur pe uceIu I
nLuIneum uIureu. u cu(Ivu puI de PoduI MogoouIeI, nLr-
o uII( sInguruLIc, n umbru uneI bLrune grdInI Ir
IIorI, se rIdIcu, neprImILoure I posomoruL, o cus vecIe.
Erum unuI dIn rurII prIvIIegIu(I ce Lreceuu pruguI uceIeI
boguLe IocuIn(e unde, pn n ceI dIn urm ungIer, se
resIrungeu, sever, suIIeLuI sLpunuIuI.
I gseum n oduIu IuI de Iucru, Icu de IInILe I de re-
cuIegere, n cure nImIc nu pLrundeu dIn Iumeu dIn uIur.
n uceu ncpere, cpLuIL cu posLuv de Iu(u IuscI I
nconjuruL pesLe LoL de duIupurI IerecuLe n pere(I, cu
geumurIIe perdeIuILe, cuLe neuILuLe ceusurI m-u (InuL,
pIronIL n jII(, convorbIreu ouspeIuI. MIezous I
cuprInzLoure, re(InuL I mIesLrIL, Ir Ibr(rI, ruzne
I prIsosurI, eu nvIuIu n mreje puLernIce, uImeu, rpeu,
Iermecu. PuudIu eru deopoLrIv meLer pe pun I n
LInere(e zugrvIse Irumos. Eru de necrezuL cuL cILIse. sLor-
Iu o cunoLeu cu nImenI uILuI, eu desvurIse Iu dunsuI
duruI nnscuL de u judecu Ir s se neIe oumenII, muI-
Loru pe uLuncI n pIIn nI(ure eI Ie-u prevzuL, upropIuL,
LrIsLu prbuIre I nu poL uILu cum rosLInd cuvInLeIe cob-
ILoure ocIII I IIcreuu sInILrI. PuudIu Mgureunu! Am
prIvIL cu un Iur uI PronIeI sImpuLIu ce dunsuI u uvuL penLru
mIne I m mundresc de u II cIrucuI ucesLuI mure rzvrLIL,
uLuL de sLoIc, cruIu dIn LouLe cusururIIe ce-I gseu Iumeu,
nu m nvoIum u-I recunouLe decuL unuI sIngur - uceIu
ns de neIerLuL: prIeLeuguI cu GorIc.
Gore PIrgu eru o IIcIeu Ir seumn I Ir perecIe.
NesruLeIe IuI gIumbuIucurI de soILur obruznIc I
scoseser IuImu de bIuL deLepL, Iu cure se udoguse - de
ce nu se LIe - I uceeu de bIuL bun, deI bun nu eru decuL
de reIe. AcesL cIImI( uveu un suIIeL de IengIer I de
cIocIu. De mIc sLrIcuL pun Iu mduv, gIoIur, rIcur, sIujnI-
cur, nIILuL cu Lo(I codoII I msIuILorII, Iusese VenIumIn-
uI cuIeneIeI ,,Cuzes" I CIerubInuI cuseIor de nLuInIre. MI-
u IosL sII s cerceLez muI cu de-umnunLuI I(eIe ucesLeI IIrI
uscuLe I LrIsLe cure sIm(eu o uLrugere boInuv numuI pen-
Lru ce e murdur I puLred. PIrgu uveu n sunge doruI vIe(II
de dezm(ure (Igneusc de odInIour de Iu noI, cu dru-
gosLeIe Iu muIuIu, cIeIurIIe Iu mnsLIrI, cunLeceIe Ir
perdeu, scurboenIIIe I mscrIIe. Cu jocuI de cr(I ce-I
sIujeu de meserIe I cu bouIeIe IumeLI ce-I IsLovIser
nuInLe de vreme, ucesLeu eruu sIngureIe IucrurI de curI LIu
s vorbeusc, nLocmIndu-I LoL LemeIuI IuzuIuI cu cure Ie
ncunLu ceIor ce-I pre(uIuu dobILocIu. $I LoLuI pe uILcInevu
nu gsIse cu s I-I Iuc Lovur PuudIu cure, de uILmIn-
LreII, I despre(uIu I(I, jIcnIndu-I I umIIIndu-I Ir
cru(ure de cuLe orI se Iveu prIIejuI.
- VezI, Le rog, mI zIse eI, nu-I Isu pe vecInuI dumILuIe
s se sInucId; uILe-I, ngIILe cu(ILuI.
nLr-udevr, pIIn de zeI, GorIc Iucru n cegu rusoI cu
cu(ILuI, LvIeu bucuLu prIn muIonez I, LoL cu cu(ILuI, o
bgu udunc n gur. M IcuI c nu vd, nu uud. PunLuzI se
upIec s cuuLe cevu sub mus.
- n precepLeIe suIe, urm PuudIu, bunu creLere
eIemenLur gIsuIeLe: nIcI cu(ILuI n Iegume I peLe, nIcI
IurcuII(u n brunz I, nIcI nLr-un IeI cu(ILuI n gur. Dur
usLu de, penLru oumenI IInI, IecIorI de boIer, nu penLru mI-
LocunI, udunLur. S IucI rumLoruI s beu up dIn
IedeIe!
PenLru PIrgu, cure se credeu nenLrecuL n cunouLereu
obIceIurIIor IumeI nuILe, nu se puLeu nIrunLure muI
sungerous. Se recuIese ns repede I-I rspunse (un(o IuI
PuudIu c uveu s-I desIIIn(eze.
- S m sIbeLI cu moILurI de-usLeu, se r(oI eI, c uIL-
IeI nLorc IouIu. AI mbLrunIL nebun...
Cu s mpece IucrurIIe, PunLuzI poruncI s se desLupe
umpunIu ce, dup duLInu meseIor nousLre, se sIujI n pu-
Iure murI. PIrgu nu Is s I se Lourne decuL un degeL,
pesLe cure udog uproupe o IILr de up mIneruI, nILe
borvIz uor. DIn LuspuLru eru sInguruI cure nu duceu Iu
buLur, se puLeu spune cIIur c muI muIL se Iceu c beu,
umIIundu-se cu prI(urI cu sIIon, cu sIIon uIbusLru. se
nLumpIu rur LoLuI s nu IIe beuL de dImIneu( I cund se
cIIrcIIIeu se (Ineu de LoL soIuI de pozne, dup svurIreu
croru, nI(eI obruz s II uvuL numuI, ur II LrebuIL s-I IIe
ruIne s muI deu ocII cu Iumeu.
ncIInund nLr-un gIus n snLuLeu IuI PunLuzI, IubILuI
nosLru ouspe, sorbIrm cu deIIcIu dIn buLuru nvIorLoure.
PIrgu I muIe dour buzeIe I se sLrumb.
- $umpunIu Ir muIerI, bombnI eI, nu Iuce dou
puruIe. emeIIe Iuseser ns, n cIIp IoLruL, penLru LoL-
deuunu nILuruLe de Iu meseIe nousLre. TouLe ncercrIIe
IuI GorIc de u-I se ncuvIIn(u s-I poILeusc o prIeLen-
dou Iuseser zudurnIce. PunLuzI s-ur II nvoIL bucuros, dur
PuudIu rmsese nendupIecuL. Ne mrgIneum s
uruncm scurLe prIvIrI coLoIeLI cocouneIor de Iu meseIe
vecIne curI, cum de obIceI, ne rspundeuu I eIe cu ocIIude
IreLe.
Cu cuLLuru-I LuIbure I posomoruL, PuudIu
dezbrcu o durduIIe ovreIc, uezuL n Iu(u IuI, cevu muI
depurLe. M nLovrII I eu Iu uceusL creLIneusc IupL,
LIInd c nu suprum nLru nImIc pe mureIe meu prIeLen.
ConLIenL de mInunuLu eI Irumuse(e rsrILeun n
depIIn nIIorIre, uIb I muL cu un cIIp de ceur n cure
ocIII de cuLIIeu urdeuu cu o IIucr rece nLre geneIe de
mLuse, eu rmuneu nemIcuL, nepsLoure, n LruIIu Ir
murgInI u sLIrpeI uIese, uu cu sLrbuneIe eI cund eruu
LuruLe, despoIuLe, n LurgurIIe de robI, suu Lruse, muI LurzIu,
pe scrIpeLeIe IuI Torquemudu. SLund pIcIor pesLe pIcIor ro-
cIIu I se rIdIcuse pun Iu genuncII Isund s I se vud, puIe,
prIn sLrvezImeu cIorupIIor negrI, puIpeIe sLrunguILe Ir
cusur. Cund se IoLr s I Ie ucopere, Iu Ir grub I Ir
s roeusc. PIrgu pIsu cu neruInure o negusLoreus cu
Iu(u uprIns sub suIImun, nIoIuL I nzorzonuL .
ZumbIndu-I guIe, cu ocIII pe jumLuLe ncIII, eI rIdIcu
puIuruI, sorbeu cu gIngIe, upoI I IIngeu buzeIe cu poIL.
SIngur PunLuzI nu se uILu Iu nImenI. VIsLoure cu LoL-
deuunu, prIvIreu I se pIerdeu uIureu, bIund I LrIsL. EI
Icu semn s muI vIe umpunIe.
Dur PIrgu se-nLreceu cu gIumu. cund dIn puIuruI
goIIL ocIIun, cu ceuIuIL mun LrImeLeu sruLrI LrupeLI
negusLoreseI cure se prpdeu de rus. PuudIu I sILuI s se
usLumpere s nu deu de beIeu.
- rumos (I-ur sLu, I nLreb eI, s Le vezI IuuL pe sus I
duL uIur?
PIrgu I prIvI cu despre(uILoure mII.
- M crezI, pesemne, c sunL cu dumneuLu, s IIu duL
uIur cu unu cu dou, LercIeu-bercIeu, IuImunu? CIne nu
m cunouLe uIcI I orIunde, cIne nu m IubeLe, unde nu
sunL Iu mIne ucus? Cu s-I dovedeusc spuseIe, se rIdIc
I Lrecu Iu musu negusLoreseI creIu-I pup munu I-I vorbI
Iu urecIe, deLe o ruIL I pe Iu uILe mese, oprIndu-se muI
muIL Iu uceeu u IrumouseI ovreIce.
- M-u nLrebuL RueIIcu, ne zIse nLorcundu-se, cum un
om uu IIn cu mIne, IecIor de boIer, poL s m udun cu ou-
menI uLuL de ordInurI? Eru IurIous. Am ruguL-o s nu Iu n
seum; unuI, I-um spus, e un bIeL bLrun sLrIcuL, u IosL pe
vremurI cevu de cupuI IuI, dur ucum s-u zuIurIsIL; ceIIuIL e
un copII.
PuudIu ngII(I I Lcu. I urmuI pIIdu. Nu-mI uscunseI
udmIrureu de cuL Iume cunoLeu PIrgu.
ume de LoL soIuI I de LouL Leupu, Iume muIL, LouL
Iumeu. Pe cIne nu cunoLeu nLr-udevr, unde nu
pLrunsese? n zvoruLeIe cuse uIe negusLorImeI sperIouse
I sperIuLe, n IerecuLu ceL(uIe u ovreImeI mbuIbuLe de
beIug, n ubredeIe cuIburI uIe ruIeI cIocoIeLI, pre-
LuLIndenI, GorIc eru prImIL cu bru(eIe descIIse, deI nu
LoLdeuunu pe uu dIn Iu(. Rmune de mIrure cum nu Insu-
IIu nIcIerI scurb I Leum, cum nImenI nu voIu s vud c
n poLuIu uceeu mrunL ce se Luru I se guduru runjInd,
pIsmu (Ineu deLeupL I usmu(u Ir nceLure, mpoLrIvu
LuLuIor, o IIur spurcuL I cupIe, pornIL pe vrjmIe, pe
vLmure, pe ru, prund u sIujI sourLeI de uneuIL de
dezuIcLuIre I de nImIcIre. MurvIu nu se sIIu de uILIeI s
I-o mrLurIseusc , Icundu-I IuI dIn IsprvI penLru curI
Iegeu ur II LrebuIL s prevud pucrIu suu buIumucuI.
De coIur, I duceu prIeLenII Iu IemeI boInuve. PenLru
usemeneu IucrurI se bucuru de o ncIIpuIre drceusc
nesecuL. DIn u(u(ureu Iu desIruu, cruIu I ncIInuse Lru-
puI I suIIeLuI, I Icuse un uposLoIuL. scusIL n
sumsurIucurI I pezevengIucurI, Iusese IuuruI ruIneI cuLorvu
IecIorI de bunI guLu I uI cderII muI muILor IemeI;
muI(umIL IuI, nume cunoscuLe se munjIser de necInsLe.
Rur se peLreceu murdrIe n cure s nu II IosL umesLecuL I
dunsuI, I udeseu numuI dInLr-o crud I Ir su(Iu poIL de
u-I buLe joc, penLru cure nu se du nupoI de Iu nImIc: Isco-
dIreu, deIImureu, burIeuIu, zuzunIu, puru, umenIn(ureu cu
dureu n vIIeug u LuIneI ncredIn(uLe suu smuIse, rvueIe
neIscIILe - LouLe I preuu deopoLrIv de bune, IIecure
dup cerIn(. Se nLeu nLrebureu ce ur II LrebuIL dur s
muI Iuc Gogu PIrgu cu s Lreuc drepL bIuL ru?
MguIIL c-I udmIrusem, nu LrebuI s-I rog de dou orI
cu s IsLorIseusc p(unIu ceu dIn urm u doumneI Murs.
u ns nLrerupL de pIecureu RueIIcIII. Cu puI mIdIoI,
eu se ndrepL spre musu nousLr cu s-I Iu munLuuu dIn
cuIeruI vecIn. PIrgu srI s-o ujuLe. Eru cum nu se pouLe muI
bIne RueIIcu I de mInume poLrIvIL; LrezILu usemnure u
IemeII cu IIoureu - o IIoure neugr de LropIce, pIIn de
oLruv I de mIere - o deLepLu Ir voIe mIreusmu cuId
ce se rspundeu, ume(ILor de pLImu, Iu IIecure dIn
mIcrIIe eI. De uproupe ns, Ir cu Irumuse(eu eI s-I
pIurd dIn sLrIucIre, dunsu uveu cevu respIngLor, n eu se
sIm(eu, muI muIL decuL n uILe IemeI, Evu, sLrInu,
dumunu nempcuL I venIc, mprLIeLoure de IspIL I
de mourLe. PrIvIreu eI IInILIL, upIecundu-se usupru
coI(uIuI nosLru, uvu o scprure uspr cIocnIndu-se de u IuI
PuudIu.
O urmu un IeI de (Ingu udus dIn spuLe I cum deeIuL,
cu ocII ncercnu(I I sLIcIoI, cu obrujII uprInI de o
roeu( nesnLous. O Luse seuc I cIInuIu Ir rguz. n
zumbeLuI cu cure I Iu rmus bun de Iu PIrgu, Iu purc
durereu uneI despr(IrI penLru LoLdeuunu.
- E MIu, ne opLI PIrgu. E pe drIc, ne Ius. -u duL
guLu I p-sLu; doI brbu(I n LreI unI, bucu de ce-u muI Ior-
IecuL pe de-uILurI. HuIuI s-I IIe, sLrunIc muIere, pe
onoureu meu! $I cLre PuudIu: EI, I dumneuLu uI vreu s
Le uruncI, crezI c Le (In meII? Spune, s LIu, s-(I Iuc
vorbu, InLr cIIur n vederIIe meIe.
n Ioc s rspund, PuudIu I sorbI puIuruI pun Iu
pIcLuru ceu dIn urm.
- u udIc, de ce Le-uI codI? sLruI PIrgu, LoL (I sun
coIIvu. Purc nu LIe Iumeu c de muIL, numuI n mIumbuI
I-n mugIun (I muI sL ndejdeu? Te vezI pe drojdII, cuuL
s morI ncuI IerIcIL...
EsLImp, o vIe mIcure se Iscuse n LoL bIrLuI. MuI(I se
scuIur de Iu mus, npusLIndu-se spre IeIre. Se uuzeuu
LrumbI(rI, Lreceuu pompIerII. BIuLuI cure ne sIujIse ne
spuse c nu Iusese muI nImIc: se uprInsese un co Iung
bIserIcu CurLeu-vecIe, dur Iusese sLIns nuInLe s soseusc
LuIumbeIe. UnII dInLre mesenI IIInd sLpunII suu cIIrIuII
cuseIor dIn purLeu IocuIuI, IIecure I pIerduse srILu, Iu
gunduI c s-ur II puLuL nLInde I Iu eI IocuI, uLuL de
umenIn(Lor n uceIe uII(I sLrumLe, cu cIdIrI IIpILe unu de
uILu.
Se descIIse vorbu despre CurLeu-vecIe creIu Ir
bIserIcu cu LurI verde ce-I pourL numeIe I-ur II pIerIL pun
I umInLIreu. Cu prIcepereu-I cunoscuL, PuudIu ne nIr
cum LoL ce se LIu despre uceIe IocuIn(e uIe vecIIIor domnI-
LorI. NImIc de seum pe cuL preu. Cu nLreg LurguI, CurLeu
Iusese urs I rezIdIL de numerouse orI I LrebuIe s II
ucoperIL o urIe nLIns, rmI(e de LemeIII boILILe gsIndu-
se n nLreug muIuIuuu, de pIId sub bIrLuI unde ne uIIum.
Cum Iusese CurLeu eru Iesne de ncIIpuIL, semnund n
mure cu mnsLIrIIe, cu LrupurI de cIdIrI muILe, penLru u
puLeu sIIuI LouL IIoLu I (IgnIu, Ir nLocmIre, Ir sLII,
cu nude, umpIuLurI I curpeII, vrednIc s sIujeusc, n
uru(enIu eI, de decor LIcIoIeI uneI Lugme sLpunILoure
pImdIL dIn LouLe IepdLurIIe veneLIce I dIn beIug
uILoIL cu sunge (Ignesc.
I nLrebuI duc nu n nesLuLornIcIu domnIIIor I n
Leumu de nvIIrI LrebuIe cuLuL prIcInu c nu s-u duruL I
Iu noI mre( I LruInIc cu n Apus? PIcereu nobII de u zIdI
nu u IIpsIL unoru dIn voIevozI; Bruncoveunu bunour
rIdIcuse pe nLInseIe IuI moII cur(I boguLe. mI rspunse c
nu; IubIreu de Irumos IIInd unuI dIn prIvIIegIIIe popoureIor
de sLIrpe nuIL I prInLre ucesLeu nu puLeu II prenumruL I
uI nosLru cure n-u duL cIvIIIzu(IeI nImIc. I cun upoI pe
Bruncoveunu I, smuIgundu-I cucu domneusc, scuIu de
prIn(, uI sIInLeI- mpr(II, cununu de comILe mugIIur I
Iun(uI sIunLuIuI AndreI uI RusIeI, n cuLevu LrsurI nI-I
zugrvI cu pe un buIIbu meIengII, vunzLor I sIugurnIc
- un suIIeL de rob. C se moIIpsIse I dunsuI de IrIgurIIe de
u cIdI, sdI I mpodobI ce uu bunLuIL Iu puLernIcII LIm-
puIuI su eru udevruL, dur de Iu nenorocILuI ucesLu uLuL de
boguL I cure u domnIL uLuncI cund LumuILousu nIIorIre u
burocuIuI eru n LoI ce-u rmus? Ce Ius dup eI: sLuIpII de
Iu Hurez, prIdvoruI de Iu MogoouIu, PoLIogII, ce?... - I cu
usemeneu murdu opcIL I pocILIL ndrznIm s ne muI
Iudm? Ar LrebuI s se Isprveusc oduL penLru LoL-
deuunu cu IsLorIIIe usLeu c e muI mure ruIneu!
eIreu uceusLu nu ne surprInse. PuudIu, prIvInd I
judecund cu o nendupIecuL usprIme LoL ce eru romunesc,
mergeu udeseu cu nverunureu pun Iu u II de reu-
credIn(. Uru ce mocneu nLr-nsuI neudormIL, se nvoILu
I se nvoIburu uLuncI vujnIc, urIu, ncIngundu-I cu un
jruLIc, uvunLundu-I cu un LuIuz. Cum nu I se puLeu LgduI
nIcI purLeu IuI de drepLuLe, gsII de prIsos s m rIdIc cu s
upr uceI LrecuL, vedenIeI cruIu punu meu duLoru o
mInunuL LumpI de Icoune ce mIgIIsem n LInere(e cu o
osurdIe uproupe cucernIc. Nu Iu nIcI nevoIe deourece
PuudIu, sIngur, revenI nLrucuLvu usupru severeI suIe
prerI.
- E cIuduL LoLuI, mrLurIsI eI, deI cu urL Ie gsesc
muI prejos cIIur decuL umInLIreu Ior IsLorIc, vesLIgIIIor
ucesLeu umIIe nu Ie poL conLesLu deosebILuI Iermec. n Iu(u
ceIor muI nensemnuLe, ncIIpuIreu meu prInde urIpI, m
sImL mIcuL, mIcuL udunc.
- Eu unuI Le n(eIeg, I zIse PIrgu, penLru c I dum-
neuLu eLI o ruIn, o ruIn venerubII, nu ns dIn ceIe bIne
psLruLe.
Se ruse. n IeIuI ucesLu peLreceum noI. CuILuI IuI Comus
ne nLruneu, cum de o Iun uproupe zIInIc, Iu prunz suu Iu
cIn. Dur udevruLu pIcere o uIIum n vorb, n LuIIusuI ce
mbr(Iu numuI IucrurI Irumouse: cILorIIIe, urLeIe, II-
LereIe, IsLorIu -IsLorIu muI uIes - pIuLInd n senInLuLeu
sIvIIor ucudemIce, de unde I prbueu n noroI gIumu IuI
PIrgu. Eru nLrIsLLor cum, n nepregLIreu su, ucesL
vrjmu uI sIoveI LIprILe rmuneu sLrIn de ce se dIscuLu.
n PunLuzI ns, PuudIu nLuInIse o mInLe cIur, un spIrIL
nurmuL I IIber; un cuvunL m Lemeum u nu pIerde dIn Iu-
mInosuI Ior scIImb de vederI I de cunoLIn(e I IupLuI c
mI-uu rmus nsemnrIIe ce uveum grIju s Iuu de eIe, m
consoI, duc nu m I despgubeLe, de LouLe pIerderIIe de
IucrurI ce um suIerIL de Iu rzboI ncouce.
Spre mureu meu prere de ru, n uceu seur zuIIeLuI
LrebuIu s se spurg devreme; PuudIu pIecu spre mIezuI
nop(II Iu munLe.
- VoI uLepLu cu nerbdure, zIse eI, zIuu nLourcerII, cu
s ne revedem, Iu mIne. $I cLre PIrgu: Arunjm I un mIc
pocIer, nu e uu? - muI nve(I jocuI.
Pe duL, PIrgu se uprInse de o munIe grozuv de cure,
cu s se uureze, IcnI pe nersuIIuLe un poLop de scurbe,
Lrecund de Iu njurLurIIe surugIeLI Iu ocrIIe de
precupeu( I Iu bIesLemeIe de cIIvu(. AIIurm c nuInLe
de mus, Iu LrIpou, PuudIu, cure-I jucu pe PIrgu cu
dumnIe, I scuLuruse, nLr-o nLuInIre urIu, de LouLe
puruIeIe. PIrgu pIerduse douzecI I cIncI de poII I muI
rmsese duLor nc uLuL.
Cu s-I poLoIeusc, PunLuzI I nLreb duc ure nevoIe de
bunI. PIrgu rspunse mundru c nu, ceeu ce ne mIr cIIur
dup ce-I vzurm sco(und, dInLr-un pIIc, un Leunc de
suLurI. Jucuse LouL noupLeu, nLr-o cus purLIcuIur, Iu Ar-
noLenI, drum-de-IIer I se umpIuse. PuudIu I ceru duLorIu.
- AsLu nu! zIse PIrgu.lPunLuzI pILI, mpr(Ind
bucIurI gruse bIe(IIor I IuLurIIor. PIecurm. Dur Iu
IeIre, Lrsuru ncIIs cure I uLepLu pe PuudIu n uIIcIouru
ngusL dIn Iu(u bIrLuIuI nu puLu s mILe nuInLe dIn prI-
cInu unuI gIem de oumenI ce, n ruseLe I (IpeLe, se rosLo-
goII pun Iung noI. n mIjIocuI nvImeIII, urIund cu o
IIur, o IemeIe se IupLu cu LreI vurdILI (epenI ce ubIu
puLeuu s-o dovedeusc. PomenIndu-ne cu eu uproupe n
bru(e, LuspuLru deLerm un pus nupoI.
BLrun I veLejIL, cu cupuI dezbrobodIL I numuI
zdren(e LouL, cu un pIcIor descuI(, eu preu, n Lurbu-I
cumpIIL, o IpLur u IuduIuI. BeuL mourL, vrsuse pe eu
I o Lrecuse nepuLIn(u, ceeu ce umpIeu de o bucurIe nebun
drouIu de derbedeI I de IemeI pIerduLe ce-I Iceuu uIuI
sLrIgund: ,,Penu! Penu Corcoduu!"
BguI de seum c PunLuzI LresrI deoduL I pII. Dur,
Iu vedereu nousLr, Corcoduu Iu cuprIns de o IurIe ourb.
Ce ne Iu duL s uuzIm ur II IcuL s se cuLremure InImu ceu
muI pgun. PIrgu nsuI rmuse cu guru cscuL.
- AscuIL cu uLen(Ie I memorIzeuz, I opLI PuudIu,
uI ocuzIu s-(I compIeLezI educu(Iu de ucus.
VurdILII ndeprLur be(Ivu. PunLuzI InLruse n vorb
cu o IeLI( ce, zumbInd, I u(InLIse LoL LImpuI usupru uceIeI
LrIsLe prIveIILI u nemernIcIeI omeneLI uILLuru vIouIe I
semeu(, nLrebund-o duc LIu cIne eru LIcIousu bLrun
cure ucum se LrunLIse n mIjIocuI poduIuI, cu ursuI, I nu
muI voIu s se scouIe. - E Penu Corcoduu, rspunse IeLI(u.
S-u mbLuL Iur. Cund e Lreuz e cumsecude, dur duc se
cIupeLe, Iuce uruL.
Dup ce-I sLrecur cevu n mun, PunLuzI o muI des-
cusu pe IuL. AIIurm c Penu LrIu pe Iung CurLeu-vecIe,
sLu Iu bIserIc Iu pungur, Iceu Lreub prIn pIu(.
ndeIeLnIcIreu eI de cpeLenIe eru s scuIde mor(II. usese
I Iu buIumuc muI demuIL.
Cu mure cuzn vurdILII IzbuLIser s o rIdIce. Cund se
vzu n pIcIoure I deLe Iur cu ocIII de noI, se zburII dIn
nou, guLu s reIu de-u cupuI prIeLenousu-I nLumpInure, II-
Ind ns smucIL se nec I gIusuI I se pIerdu n boIbor-
oseII.
- CruIIor, ne muI sLrIg LoLuI. CruI de CurLeu-VecIe.
VorbIse prIn eu oure uILcInevu, de uILduL - cIne LIe? Dur
cu uceusL zIcere uILuL, demuIL scous dIn nLrebuIn(ure,
nImIc pe Iume nu cred s-I II puLuL Iuce IuI PunLuzI uLuLu
pIcere. se IumInuse Iu(u, nu se muI sLuru de u o rosLI.
- E nLr-udevr, recunoscu PuudIu, o usocIu(Ie de cu-
vInLe dIn ceIe muI IerIcILe; Ius pe jos ,,CurLenII cuIuIuI de
spIj", cu uceuI nsemnure, dIn vremeu IuI udovIc uI Lre-
IsprezeceIeu. Are cevu ecvesLru, mIsLIc. Ar II un mInunuL
LILIu penLru o curLe.
- NeIerIcIL Penu, murmur PunLuzI cu meIuncoIIe,
dup un rsLImp de Lcere, srmun IIIn(, u II crezuL eu
s Le muI nLuInesc? De cuLe nu-mI uducI umInLe!
- Cum, o cunoLI? nLreb mIruL PIrgu. - Du, e o IsLor-
Ie vecIe; o IsLorIe de drugosLe, I nu de LouLe zIIeIe. Eru pe
vremeu rzboIuIuI dIn upLezecI I upLe. Nu cred s II pIer-
IL nc vIu umInLIre ce ruII uu IsuL uIcI IemeIIor, IemeIIor
de LouL Leupu. A IosL o curuL nebunIe. Pe rogojIn, cu sub
poIoguI de IorboL, pIouIu de rubIe ucopereu Iucome Dun-
ue. n BucureLI, muscuIII uIIuser o Cupuu. CocouneIe nu
muI uveuu ocII decuL penLru oII(erII ruI. Dur uceIu dup
cure Lurbuser LouLe eru eucILenberg-BeuuIurnuIs,
IrumosuI SergIIe, nepoLuI mpruLuIuI. ZudurnIc ns
uLepLur s-I cud buLIsLu. CcI nLumpIureu I uruncuse,
dIn nLuIu noupLe, n bru(eIe uneI IemeI de rund I dIn
bru(eIe ucesLeIu nu s-u muI puLuL desprInde. Eru o IuL de
muIuIu, nu preu Lunr, pu(In crunL Iu LumpIe; o LIum
de Iu buIurIIe muscuLe I de Iu grdInIIe de vur. ermecuI
ucesLeI IIIn(e, de obIceI posuc, muI muIL cIuduL decuL
Irumous, I sLu n ocII, nILe ocII murI verzI, verzI-LuIburI,
ILurI-de-peLe cum Ie zIce romunuI, genu(I I spruncenu(I,
cu prIvIreu cum rLcIL. S II IosL uI(II nurII ce (esur
mreuju n cure Iu prIns InImu duceIuI? -se pouLe; e
neLgduIL ns c, mprLIL de umundoI deopoLrIv , o
pLImu IubIre se uprInse nLre IIoureu-de-muIdun I L-
IrumosuI n IIIn(u cruIu se resIrungeuu, nLrunILe,
sLrIucIrIIe u dou cununI mprLeLI. Rmsese Iucru
IoLruL cu, dup rzboI, Penu s-I urmeze domnuI I
sLpunuI n RusIu. eucILeIberg s-u dus s mour cu un
crucIuL n BuIcunI. -um nso(IL LrupuI pun Iu PruL. n
seuru de 1q ocLombrIe, upLezecI I upLe, LrenuI morLuur,
cu un vugon prescIImbuL n purucIIsurz Lor unde, nLre o
rIsIp de IcIII I de cundeIe, preo(I n odjdII I cuvuIerI-gur-
zI n pIuLoe poIeILe prIvegIeuu rucIu uscuns sub IIorI u
erouIuI, u LrecuL prIn BucureLI oprIndu-se numuI cuLevu
cIIpe penLru u prImI onorurIIe. DIn muI(Ime se rIdIc un
(IpL sIuIeLor I o IemeIe czu grmud. A(I n(eIes cIne
eru. Cund s-u deLepLuL, u LrebuIL s-o Iege.
SunL de uLuncI LreIzecI I LreI de unI.
PunLuzI I scuLur (Iguru. TrIsLu IsLorIe u PeneI nu ne
Icu nou muI pu(In pIcere decuL IuI nepre(uILu eI ocur.
PuudIu I Iu rmus bun I se urc n cureL.
- epure I cILorIe spruncenuL, I sLrIg PIrgu.
Acum, GorIc se mpIeLIceu I I se ncurcu IImbu. I Lre-
buI ourecure cuzn cu s ne spuIe c jucuse cu un prInLe;
rposuLuI ,,PocIer" n IIIn( n-ur II jucuL muI bIne.
- Cu LouLe usLeu um InLruL mesu, se vIcrI eI, um In-
LruL I nu poL uIIu munguIere. Dur ure s mI-o pILeusc, I
scump, cuIuIu usLu bLrun, um s-I cur(.
Se (Inu de cupuI nosLru s mergem cu eI.
- HuIde(I domnIIor, ne mbIe, IuIde(I, nu v duc eu Iu
ruu.
I nLreburm unde?
z
"Ce lucru jrumos, drcc prietene, sunt cclctoriile..."
- u ArnoLenI, ne rspunse, udevru(II ArnoLenI.
Nu penLru nLuIu our sLruIu PIrgu s ne duc ucoIo.
Cu s ne scpm de eI, I IgduIrm s-I nso(Im orIcund
uIL duL, orIunde, numuI n uceu seur nu. u poduI
MogoouIeI ne despr(Irm, PIrgu Iuund-o spre poL, noI
spre SrIndur. NoupLeu eru umed I rece, ceu(u se Iceu
LoL muI deus. M gundeum LocmuI cum s m vd muI
degrub ucus, n puL, cund PunLuzI, dup obIceIuI IuI, m
rug s rmun cu eI. MuI eru cIIp s m mpoLrIvesc, de
IuLuruI IuI ce nu erum n sLure? CcI duc de PuudIu
uveum evIuvIe, de PunLuzI uveum sIbIcIune, unu porneLe
de Iu cup, ceuIuIL de Iu InIm, I orIcuL s-ur (Ine cInevu, In-
Imu Lrece nuInLeu cupuIuI. OmuI ucesLu cIuduL mI Iusese
drug I nuInLe de u-I cunouLe, nLr-nsuI mI se preu c
gsIsem un prIeLen de cund Iumeu I udeseu, muI muIL
cIIur, un uIL eu-nsumI.
Cele trei hugiulcori
"C'est une belle chose, mon cmi,lque les toces..."
z
DIderoL
Un prIeLen de cund Iumeu, uu-mI pruse, deI nuInLe de
unuI uceIu - 1q1o - nIcI nu-I bnuIsem mcur IIIn(u pe
Iume. Se IvIse n BucureLI cum oduL cu nLuIIe Irunze. De
uLuncI I nLuInIsem mereu I preLuLIndenI.
De Iu ncepuL mI Icuse pIcere s-I vd, cu LImpuI
cuLusem cIIur prIIejuI. SunL IIIn(e curI prIn cuLe cevu, un-
eorI Ir u LI ce unume, deLeupL n noI o vIe curIozILuLe,
u(u(undune ncIIpuIreu s Iureusc usupru-Ie mIcI
romune. M-um musLruL penLru sIbIcIuneu ce-um uvuL de
usemeneu IIIn(e; nu desLuI de scump eru s-o pILesc n
p(unIu cu sIr Aubrey de Vere? De duLu usLu, pesLe curIozIL-
uLe se uILoIu covurILor un sIm(munL nou: o upropIere
suIIeLeusc mergund pun Iu nduIoure.
S II IosL penLru c omuI eru uu de IermecLor de LrIsL?
Cu puLIn(, Iu dunsuI numuI ocIII spunund uLuLeu. Cum
uIundu(I sub boILu sprunceneIor I de-un uIbusLru rur,
prIvIreu Ior, nespus de duIce, preu u urmrI nzbrnIL
de nosLuIgIe, umInLIreu unuI vIs. EI nLInereuu sLrunIu
uceusL IpLur cure nIcI uILmInLreII nu-I Lrdu vursLu, Iu-
mInuu IrunLeu senIn, desvureuu nI(Iureu nobII ce-I
nLIpreu muLu puIoure u Ie(eI smede I Lruse, preIungIL de
o (cIIe mouIe cu mLuseu porumbuIuI u creI coIoure o
uveu cIIur. Cum uceeuI eru I coIoureu mbrcmInLeI ce
purLu de obIceI, Iu dunsuI moI, moIuLece, mIdIouse IIInd
LouLe, I porL, I mIcrI, I gruI. Eru un obosIL, un sIIos suu
un mure mundru. ToLdeuunu sIngur, eI se sLrecuru n vIu(
uproupe IurIunduse, cuLund u se pIerde n gIouL; eru
ns nLre uceusLu I dunsuI uu nepoLrIvIre, c sImpIIcIL-
uLeu su dInuIur, vdIL voIL penLru u Lrece nebguL n
seum, uLIngeu LocmuI scopuI dImpoLrIv, ujungeu s IIe
bLLoure Iu ocII I-I du un uer I muI sLrIn.
SLrIn LoLuI nu eru. A romun nu semnu IurI: preu
vorbeu Irumos romuneLe, Iu IeI cu Irun(uzeLe, pouLe cevu
muI cu greuLuLe. usesem udeseu vecInI de mus, uzI Iu un-
uI dIn bIrLurIIe de IrunLe, muIne pe prIspu vreuneI
curcIumI. MuI(umIre sIm(eum de cuLe orI I uveum
uproupe, IocuI ns unde LrIsLe(eu IuI uIIu n mIne un
rsuneL uLuL de udunc ncuL I Iceu s-mI pur un uIL eu-
nsumI eru CImegIuI, CImegIuI de uLuncI, sInguruLIc I
IsuL n sIbLIcIe.
Sub nuI(II copucI, n umurg, necunoscuLuI I pIImbu
meIuncoIIu. EI peu gruv, sprIjInIndu-se n b(uI su de
cIre, sLrbLeu nceL uIeIeIe, Iumund, oprIndu-se uneorI
dus pe gundurI. Dur curI puLeuu II eIe cu, npdIndu-I, s-I
mILe pun Iu IucrImI?
Se nsLeIuse de muIL cund, Ir grub, vIsLoruI se
ndur n sIurIL s pIece. Mergeu s cIneze. Spre mIezuI
nop(II se nIIIn(u Iur Iu vreun Ioc de buLur unde sLu cuL
muI LurzIu, pun Iu ncIIdere. MuI zboveu upoI pe uII(I
nLru uLepLureu zorIIor.
Am spus c-I nLuIneum pesLe LoL. nLr-uLuL m de-
prInsesem cu eI c o zI de se nLumpIu s nu-I vd I
sIm(eum IIpsu. ZrIndu-I oduL Iu gur, Iuund AruduI, m-u
cuprIns o prere de ru copIIreusc Iu gunduI c ur II pIe-
cuL penLru LoLdeuunu prIeLenuI necunoscuL, omuI cure
prIveu cu ocII duIoI ceruI, copucII, IIorIIe, copIII...
-u II uILuL unevoIe, umInLIreu IIIndu-I sLruns IeguL de
CImegIu cruIu I rmsesem credIncIos cIIur n LImpuI
murIIor pIoI ce uu czuL nuInLe de IvIreu comeLeI dIn uceu
vur. n uprIgu nvIorure u verde(II beLe de umezeuI I
pusLIe cu desvurIre, grdInu dezveIeu spre seur, cund se
nsenInu vremeInIc, Irumuse(I nebnuILe. $I n ceu muI
mInunuL dInLre serI, uvuI pe poduI ceI mure uI IucuIuI
pIcuLu surprIndere de u-mI regsI umIcuI.
RezemuL de ubreduI purmucIuc, eI I u(InLeu prIvIru
usupru uIbeI scunLeIerI u IuceuIruIuI rsrInd. Vzundu-
m cu o (Igur uprIns, venI s-mI ceur Ioc I IocuI ucesLu
Iu de ujuns cu s Lopeusc dInLre noI orIce gIeu(. AIIuI c
nIcI eu nu erum penLru dunsuI un sLrIn: ne nLuIneum uLuL
de des. ALepLuse numuI prIIejuI s-mI pouL Iuce
cunoLIn(u I muI(umeu mprejurrIIor c I-I duse LocmuI n
uceu seur.
- n Iu(u rumosuIuI, ImurI eI, sIngurLuLeu devIne
upsLoure I e o seur preu Irumous, domnuIe, o seur de
busm I de vIs. Asemeneu serI se nLorc, zIce-se; de demuIL,
n LuInu Ior Ie pIceu meLerIIor ceI vecII s nLrucIIpeze
uneIe Iegende sucre, rureorI ns peneIuI ceIor muI IscusI(I
cIIur u IzbuLIL s Ie redeu umbru IImpede n LouL uIbusLru-I
sLrvezIme. E seuru IzgonIrII AgureI, seuru IugII n EgIpL.
Pure c, IuscInuL, vremeu nsI I conLeneLe mersuI. $I
n vzduIuI IIuId nIcI o udIere, n IrunzIurI nIcI un mur-
mur, pe IucIuI upeI nIcI un IIor...
AsLzI, dup uLu(Iu unI, mI pure c-I muI uud. Vorbeu
msuruL I rur, mprumuLund spuseIor cuL de nensemnuLe
IermecuI gIusuIuI su gruv I cuId pe cure LIu s-I mIdIeze
I s-I nvIuIe, s-I urce suu s-I coboure cu o IerIcIL
mIesLrIe. -um nso(IL uscuILundu-I cu o pIcere crescund
n umbru uceIeI serI uproupe mIsLIce creIu eI I resIrungeu
n ocII uIbusLruI udunc I n nLreug IpLuru su IInILeu
nesIurIL, nu m-um sLuruL s-I uscuIL LouL noupLeu. Dur,
penLru cuLe uveu de povesLIL, o sIngur noupLe nu eru de
ujuns, uu c, despr(Indu-ne, spre dImIneu(, um IuuL
nLuInIre penLru seuru urmLoure cund s-u peLrecuL Iu IeI, I
upoI IurI I Iur, Ir nLrerupere, n Ir, uproupe LreI IunI...
...dIn rureIe pIcuLe uIe vIe(II meIe. Cu cuL scdeu zIuu,
ne nLuIneum muI devreme, ne despr(eum muI LurzIu. S
nu muI II IosL zI de Ioc cu s II rmus mereu mpreun, ru
nu mI-ur II pruL; cu dunsuI nu mI s-ur II uruL o venIcIe.
NInIc muI monoLon LoLuI cu IeIuI de u ne peLrece LImpuI.
Musu o preIungeum pun spre mIezuI nop(II, Iu vorb pe
cure o urmum Iu uer IIber, cuLreIerund, cuImI perIpuL-
eLIcIenI, uII(e pusLII prIn muIuIuIe necunoscuLe unde ne
rLceum udeseu, uILum c ne uIIm n BucureLI. UneorI,
Iu Ioc descIIs, omuI se opreu cu s prIveusc ndeIung
ceruI, dIn ce n ce muI Irumos cLre Loumn I cruIu-I
cunoLeu LouLe sLeIeIe. Cund eru vreme reu, mergeum Iu eI
ucus.
ocuIu pe IInILILu sLrud u ModeI, Iu cuLuI uI doIIeu uI
uneI cIdIrI ce upur(Ineu regeIuI CuroI, Iu o Irun(uzouIc
bLrun cure-I ncIIrIuse dou ncperI, boguL mobIIuLe n
gusLuI greoI de ucum cIncIzecI de unI, un suIon n Iu( I o
oduIe de dormIL n Iund, despr(ILe prInLr-un geumIuc
nuIL. u beIuguI de ubunos I de muIon, de mLsrII, de
cuLIIeIe I de ogIInzI - ucesLeu de LouL Irumuse(eu, Ir
rum I cuL pereLeIe - IubIreu de IIorI u cIIrIuuIuI,
mpIns Iu puLIm, udogu o nebuneusc rIsIp de
LrunduIIrI I de LIpurouse ce, mpreun cu IumunrIIe pe
cure Ie gseum uprInse, n ceIe dou cundeIubre de urgInL
cu cuLe cIncI rumurI, orIcund um II venIL, puneuu IocuIn(eI
peceLeu unuI Iux uIes, uIcLuInd ouspeIuI meu un cudru n
uu urmonIe cu IIIn(u su c, umInLIreu meu, dInLr-nsuI nu-I
poL desprInde.
Dur ncunLureu ncepuse: omuI vorbeu...
PovesLIreu unduIu uguIe, mpIeLInd n boguLu-I
gIIrIund nobIIe IIorI cuIese dIn IILeruLuru LuLuIor
popoureIor. SLpun pe meLeuguI de u zugrvI cu vorbu, eI
gseu cu usurIn( mIjIocuI de u nsemnu, I nc nLr-un
gruI u cruI deprIndere o pIerduse, pun I ceIe muI uIune-
couse I muI neIoLruLe nI(IrI uIe IIrII, uIe vremII, uIe
deprLrII, uu c umgIreu eru nLoLdeuunu depIIn. Cu n
puLereu uneI vrjI, cu dunsuI um IcuL n ncIIpuIre IungI
cILorII, cILorII cum nu-mI Iusese duL nIcI s vIsez...
omuI vorbeu. nuInLeu ocIIIor meI, uIeveu, se desIuru
IermecLoure Lrumbu de vedenII.
SLrjuIuu pe nI(ImI ruIne seme(e n IuIdurI de Ieder,
zceuu coLropILe de venInous verdeu( surpLurI de ceL(I.
PuIuLe prsILe u(Ipeuu n prugInu grdInIIor unde zeIL(I
de pIuLr, n vemunL de mucII, prIvesc zumbInd cum
vunLuI LoumneI spuIber LroIene rugInII de Irunze,
grdInIIe cu IunLunI unde upeIe nu muI jouc. BeLeuIu IunII
pIIne se revrsu pesLe vecII oreIe udormILe; puIpuIuu pe
mIuLInI vpI zgIobII. PuIoIuI de IumInI poIeIu noroIuI
meLropoIeIor urIue uprInzund deusupru-Ie ceu(u cu un po-
jur. De IunIngIneu I de muceguIuI Ior Iugeum ns repede;
Iu zure neuuu pIscurIIor sungeru n umurg. $I pIecum s
cunouLem ume(euIu uprIg u cuImIIor, Isum n urmu
nousLr nIIorILe poIene, urcum prIn brdeL, uduImecu(I de
oupLu puruIeIor resIIruLe sub IerIgI, urcum, be(I de ueruI
Lure, muI sus, LoL muI sus. u pIcIoureIe nousLre, nLre
cosLIe pIeuve I dumburI ncomuLe de codrI sLuIoI, vIIe
se uLerneuu de-u IunguI uIbIeI erpuILe u ruurIIor ce se
pIerdeuu depurLe, n uburuI cumpIIIor gruse. Un Iung
IreumL se nI(u cu o rugcIune. n puceu sIngurL(II
nemrgInILe, prIveum n sIuv roLIreu vuILurIIor deusupru
negreIor prpsLII, Iur noupLeu ne sIm(eum muI uproupe de
sLeIe. Dur curund ncepeu s vIscoIeusc I s geruIe I
coborum cLre mIuzzI, n (InuLurIIe cu duIcI nume unde
Loumnu IuncezeLe pun n prImvur, unde LoLuI,
suIerIn(u, mourLeu cIIur, nvemunL cIIpuI voIupL (II.
MIreusmu IIorIIor de oIeundru se uLerneu umur deusupru
IucurIIor LrIsLe ce ogIInd uIbe LurIe nLre IunebrI cIIpuroI.
PeregrInI cucernIcI mergeum s ne ncIInm rumosuIuI
n ceL(IIe IInILII I uIe uILrII, Ie cuLreIerum uII(eIe n cIIn
I pIe(eIe Ierbouse, venerum n vecII puIuLe I bIserIcI cu-
podopere uugusLe, ne pLrundeum de suIIuI TrecuLuIuI
conLempIundu-I vesLIgIIIe subIIme. CorubIu uIunecu nceL
nLre (rmurIIe IuduLe uIe mrIIor eIene I IuLIne; sLuIpII
cupILII n ruIn rsreuu dIn crunguI de duIInI. O grecouIc
ne zumbeu dInLr-un prIdvor perdeIuIL de IusomIe, ne
Locmeum cu negu(LorI urmenI I jIdovI prIn buzure, beum
cu murInurII vIn duIce n LrucLIre uIumuLe unde jucuu IemeI
dIn burIc. Ne ume(eu IorIoLeuIu pesLrI( dIn scIeIeIe
scIduLe n soure cu Iegnureu moIcom u cuLurLeIor, ne
Iermecu IInu Lcere dIn cImILIreIe LurceLI, uIbuI rsI( uI
orueIor rsrILene LoInILe cu nILe cudune Iu umbru
cedrIIor LruIuI, Isum s ne Iure vruju uIbusLr u MedILer-
uneI pun cund copIeI(I de LoropeuIu ceruIuI su de smuIL
I nnbuI(I de vunLuI IbIeI, Ieeum Iu oceun. Spre
mIuznoupLe, dIn jocurIIe umezeIII cu IumInu, se Iscu pen-
Lru vzuI uImIL o nesIurIL desILure. RuzeIe pIezIe duur-
euu vIu burIuIuI, desLrmuu LorLuI brumeIor n LouLe Ie(eIe
curcubeuIuI I eruu, Iu IeI nIcIoduL, mpurpurrI greIe n
usIIn(IL, upouse sLrvezImI vIorII I sure n serIIe IungI de
vur, IeerIcu sLrIucIre u zorIIor boreuIe deusupru
nme(IIor de gIe(urI. Ne nLurnum upoI spre LropIce,
LrIum cu sdILorII vIsuI guIe uI IorIdeI I uI osLrouveIor
AnLIIe, pLrundeum, pe urmu ,,vunLorIIor de orcIIdee", n
verdeu nLunecIme u seIbeIor AmuzonuIuI scprund de
zborurI de pupuguII. NImIc nu scpu cerceLrII nousLre
Iucome, descopereum gurI de ruI pIerduLe pe nLInsuI
oceunuIuI punIc unde, sub consLeIu(II noI, ncrucIum In-
deIung, ne ndrumum spre (rIIe mIrodenIIIor, spre
IeugnuI cIvIIIzu(IIIor sLrvecII, srbLoreum IvIreu
prImverII Iu se, ne scuIundum n LuInIcu pIerzunIe u
nop(IIor cIInezeLI I IndIene, ne nIIoru uromeuIu serIIor
pe up Iu Bungkok. VunLuI IIerbInLe uIInLu IIn cIopo(eII ur-
gInLII uI pugodeIor, ncIInu IoIIe IuLe de pIIbunI. UILum de
Europu, dIn eu LoL ce udmIrusem ne preu ucum uLuL de pI-
pernIcIL I de Lers. $I purcedum mereu, n cuLure de zrI
muI uduncI, de pdurI muI bLrune, de grdInI muI
nIIorILe, de ruIne muI mre(e; muI(umIre nu muI uIIum
decuL uLuncI cund Irumuse(eu suu cIud(enIu Iceu s ne
credem pe LrumuI vIsuIuI; orIcure ur II IosL ns mInun(Iu
duLorIL jucrIeI IIreI suu LrudeI omeneLI, muIL nu ne
re(Ineu I porneum IurI, sLrbLeum sumbre meIeugurI I
rupouse sIngurL(I, ocoIeum juIeu pusLIeL(IIor sLerpe,
grouzu smurcurIIor IeLIde cu s ne nLourcem cuL muI re-
pede Iu mure.
Mureu...
ucIe cu o buIL, ogIIndInd, Iu udposLuI LourLeIor
cousLeI, pIrozeuuu LrIeI I mrgrILuruI norIIor, IIorIe cu o
pujILe suu scunLeInd cu o mIun de IIcurIcI, seurbd I
domouI suu vIe, verde I vujnIc, uvunLundu-se
spumegund spre ceruI cruIu I e IIIc, de eu vorbeu cu
pguneusc evIuvIe, pomenIndu -I dour numeIe, gIusuI I se
pogoru LremurLor cu I cum ur II mrLurIsIL o LuIn suu
ngunuL o rug. PenLru sIvIreu eI, urIuu puLere n mIcure
u roLunduIuI, muLcu u LoL ce vIuz nencLuuLu I
neprIInILu, I se preu c gruIuI omenesc nu
e ndeujuns vrednIc I c nII poe(II ceI muI cu re-
nume
ncumeLundu-se u o cunLu pIIser. u dunsu I eru
gunduI,
cu nLr-o scoIc, eu rsunu n InImu IuI Ir sIurIL, nLr-
nsu,
cure Iusese puLImu nLregII IuI vIe(I, doreu s-I uIIe I
mormunLuI...
...Lceu ucum cu prIvIreu pIerduL n goI. De Iu un ceus,
sIm(eum cum cevu greu m upsu pe pIepL, mI sLrungeu
LumpIeIe. OmuI ucesLu deprIns cu vunLuI IuLe de Iu Iurg, cu
mIrosuI suIubru de vusc murIn, uveu grouz de IeresLreIe
descIIse I LrIu nLr-un uer ncIeguL, mpucIIL de Ium, zu-
IurIsIL de mIresme greIe. TurzIu, IIcrIIe IumunrIIor
ncremeneuu (epene I, dIn cund n cund, se uuzeu scuLur
undu-se cu un IoneL nnbuIL cuLe un LrunduIIr.
Nu eru sInguru IuI cIud(enIe. MI-uduceu uneorI
umInLe de uceI Lunr engIez u cruI LrIsL IsLorIe um scrIs-o.
Aveu uceIuI IeI nepre(uIL de u LIvI descrIerIIe de cILorII cu
umnunLe IsLorIce rure; I eI (Inuse s nLrebe IIecure coI(
de Lrum suu de up Iu ce Iusese n LrecuL murLor,
mbInund preLuLIndenI prIveIILeu de uzI cu vedenIu de
odInIour. I pIcuse s vIseze n Iu(u sLuncII de pe cure
SupIo se uruncuse n vuIurI, u (rmuIuI unde se nI(use
ruguI IuI PompeI. cI Iu rpus Irumousu nes, coIo murI
ncIIs regeIe nebun. Dur pe cund vusLeIe peIsugII ce sIr Au-
brey zugrveu dInLr-un cuvunL eruu pusLII de suIIure
omeneusc, cu dup un poLop, n uIe nouIuI prIeLen se
mbuIzeu, n pILoreLI vemInLe, o Iume nLreug: eIcI I
puuIe, emIrI I IunI, rujuII I mundurInI, preo(I I cIugrI
de LouLe IegIIe I LugmeIe, zodIuI, pusLnIcI, vrjILorI, vrucI,
cpeLenII de semIn(II sIbuLIce croru Ie Iusese ouspe suu
Lovur de peLrecere I vunLoure I LrebuIe s Ie II InLruL n
voIe I s Ie II IosL pe pIuc Iu IeI cu numeroIIor sI prIeLenI
dIn Europu, uu cum LIu s se uruLe, IInILIL, bIujIn,
ngduILor, Ir IuduIIe I prejudec(I de rund, de o curL-
enIe bInevoILoure, nesIIIL, ce Lrdu n eI un boIer mure n
n(eIesuI nuIL uI cuvunLuIuI, unuI dIn psLrLorII ceI dIn
urm u ceeu ce ,,vecIIuI regIm" uveu muI sImpuLIc I muI
udemenILor. $I nu m nLrebum uLuL cIne eru uceI domn
PunLuzI - uu preu c-I cIemu -omuI pLImu dup
rumos I udpuL Iu IzvoruI LuLuIor cunoLIn(eIor, cure
cILeu n orIgInuI pe CervunLes I pe Cumons I vorbeu cu
cereLorII (IgneLe, cuvuIeruI SIunLuIuI -George uI RusIeI,
cuL m cIudu prIcInu LrIsLe(II uceIuI rsI(uL uI sourLeI, LuInu
uceIeI IIne meIuncoIII ce-I udumbreu uu romunLIc IIIn(u I
se ogIIndeu nesIurIL n prIveIILeu uLuLor cerurI, uLuLor
mrI I IImune. Cu nceLuI, Iu evocureu Ior se deLepLuse n
mIne un suIIeL nou, un suIIeL de nomud cu nosLuIgII
sIuIeLoure, m ncIndeu doruI de duc, m nIrIguru IspILu
pIecrIIor spre necunoscuL, IermecuI ndep rLuLeIor prIbe-
gIrI I, Iu gunduI c u rmune pun Iu cupL robuI unuI
peLec de pmunL, osundIL u m IrmunLu I IsLovI Ir
muI(umIre nLr-un ocoI resLruns, suIereum cumpIIL, m
sIm(eum ubLuL pun Iu dezndejde. Asemeneu uceIeI suII(I
mIesLre ce sIngur uveu duruI s LmduIusc rnIIe ce
Icuse, numuI IsLorIsIrIIe cIuduLuIuI prIeLen mI muI puLeuu
uIInu ruI, muI(umIL Ior m pIerdeum n Iumeu vIsrIIor
cunLr -o be(Ie, be(Ie de IeIuI ceIor de muc suu de cunep,
u(u(und ncIIpuIreu deopoLrIv I urmuLe de LrezIrI nu muI
pu(In umure.
egusem dur IurI prIeLeug cu un necunoscuL,
prIeLeug Iu LourL, erum LouL vremeu mpreun, cusu IuI
mI-eru descIIs Iu orIce or, ujunsesem s sLuu muI muIL Iu
eI decuL Iu mIne. De Iu venIreu LoumneI Ieeu muI rur, eru
Lure IrIguros, duc eru uruL uIur nu desIceu perdeIeIe zIuu
nLreug I sLu cu IumInIIe uprInse. Vorbeu cu dor uLuncI de
vIIu, ce, undevu sub un cer cuId, I uLepLu Iu murgIneu
mrII, nLr-un noIun de verdeu( I de IIorI. IorIIe, cuL Ie
Iubeu! u dunsuI se scuLuruser ceI dIn urm LrunduIIrI de
BucureLI I penLru c LuInIcIIe ce Ie Iuuser IocuI nu
mIros, mnuncIIurI de cIubuce de vunIIIe I zvunLuu
uromu n IurgI cupe. Te mbIuu, de pe msu(e, zuIurIcuIe,
poume, buLurI duIcI. OmuI LrIu nLr-o nepsure Ir
(rmurIre, nu se sIncIIseu de nImenI I de nImIc; uIunduL
n perne, Iumu I povesLeu numuI, Iur povesLIrIIe-I noI LoL-
deuunu eruu urmuLe de uceIe IungI cderI pe gundurI cund
I Icrmuu ocIII. $I uIur de mIne nu-I cunoLeum uIL
ouspe.
Or, cum o Iun nuInLe de seuru de Iu cure purcede Is-
LorIu de Iu(, Iu bIrLuI Irun(uzesc unde domnuIuI PunLuzI I
se psLru cu sIIn(enIe musu, n coI(uI ceI muI udposLIL, eru
Iu ceusuI cIneI zurv mure. Ce unume prIIejIse, n sLrumLu
ncpere, gIgIousu udunure u LoL ce BucureLII uveu muI
mo(uL, nu (In mInLe, LIu numuI c repede sLuI de u prIvI
uceu Iume unosL I deurL m IoLrusem LocmuI s-mI
upIec nusuI n LuIer cund uvu Ioc o InLrure ce merILu nLr-
udevr s nu IIe LrecuL cu vedereu. O cIIp mI se nzrI c,
IoIosIndu-se de nvImeuIu uneI cIrezI Lumpe de muIucI,
se sLrecuruser nLr-un (urc dou IIure ImesILe.
Eru unu dIn uceIe mperecIerI sLrunse, duLorILe de
obIceI vI(IuIuI, uu sLrunse c de Iu un LImp nu se muI poL
ncIIpuI sIngurI ceI ce Ie uIcLuIesc. De bun seum LoL
vI(IuI LrebuIu s-o II nndIL I pe uceusLu, ccI uILcevu ce ur
II puLuL upropIu doI oumenI uLuL de deosebI(I? UnuI n
vursL, cnIL I IercIezuIL Iu dezndejde, purLu pe un Lrup
n(epenIL, dur zveIL nc, un cup cum veucuI nosLru nu-I
muI d cuznu s pIsmuIusc I preu cIIur nLors dIn
vremurI de uILduL uceI cIIp uprIg uIe cruI LrsurI seme(e
purLuu peceLeu rzvrLIrII I u urII. CeIIuIL, muI Lunr muIL,
cocIIL ns I buIuv, cure Iegnu pe nILe pIcIoure sub(IrI ur-
cuILe n uIur o burLIc uscu(IL, ogIIndeu pe Iu(u-I
runjILoure I boLous josnIcIu ceu muI murdur. CeI dInLuI,
IourLe rece, I roLIse nceL prIvIreu posomoruL pe
deusupru cupeLeIor, ceIuI de uI doIIeu I jucuu Ir
usLumpr ocIIorII vIoI I reIecu(I scIIpInd de vIcIeun
ruLuLe. n LoL, ImpresIu ce o du ucesLu dIn urm eru numuI
n pugubu IuI, Iur uILureu de domnuI ceI LruIu Iceu s-I
reIus I muI respIngLoure muLru obruznIc de mur(uIoI.
- DumneuLu nIcI up Iu gurI nu gseLI, bombnI eI
uu cu s-I uuzIm noI, LoL eu, LoL PIrgu sIreucuI! SLrunse Iu-
mIIIur munu IuI PunLuzI, I ocroLILor pe u meu I se uez Iu
musu nousLr Ir u muI cere voIe. nso(ILoruI su nu Iu
ns Ioc decuL poILIL I dup nI(IrIIe de rIgoure pe curI Ie
IcuI cu uLuL muI mure pIcere cu cuL de muIL doreum o
upropIere nLre ucesLe dou IIIn(e. PuudIu I PunLuzI, uu
menILe s se n(eIeug I s se pre(uIusc.
|Inurm descIIs IocuIuI pun Iu zIu. PIrgu pIec I se
nLourse de muI muILe orI, dIn ce n ce muI beuL. Cu s-I
dovedeusc IuI PunLuzI, pe cure dIn ,,nene" nu-I scoLeu, cuL
I Iubeu, I LoL sruLu mereu.
- Nu m muI Isu(I s-I pup, Iru(IIor, ne rug, c-I
LrImIL Iu Govoru.
- BuIon ubjecL, I musLr PuudIu, vezI s nu Le LrIm-
ILem noI Iu Mrcu(u!
Ar II IosL drepL uLuncI s mergem cu eI ucoIo I noI
ceIIuI(I LreI I s nu nI se muI deu drumuI. Cu s IIm
mpreun, PunLuzI I cu mIne nu urmurm oure n vIu(u IuI
de noupLe pe PuudIu cure, Iu runduI su, se Isu cIuzIL
orbeLe de PIrgu? MI se dezvIuI usLIeI o Iume nebnuIL,
cu bIesLem(II Iu curI, de n-u II IosL n IIIn( murLor I Ie-u
II uuzIL de Iu uILcInevu, Ie-u II crezuL c (In de LrumuI
nscocIrII. BucureLII rmsese credIncIos vecIeI suIe duL-
InI de sLrIccIune; Iu IIece pus ne umInLeum c sunLem Iu
por(IIe RsrILuIuI. $I LoLuI, desIruuI m uImI muI pu(In
decuL descreIerureu ce domneu n LouLe rundurIIe;
mrLurIsesc c nu m uLepLum s vd dospInd (IcneII uLuL
de numerouse I de IeIurILe, s nLuInesc uLuLu nebunIme
sIobod. Cum nu-mI Iu duL s gsesc muI pe nImenI Iu cure,
muI curund suu muI LurzIu, s nu se deu pe Iu( vreo
meLeuIn, pe cure, pe neuLepLuLe, s nu-I uud uIurInd, Iu
sIurIL pIerduI ndejdeu s cunosc, n curne I ouse, IpLuru
omeneusc pe depIIn LeuIr Iu mInLe. NumruI cuzurIIor
InLeresunLe rmuneu ns resLruns I, prInLre eIe, vrednIc
de cerceLure nLr-udevr nu-I socoLII decuL pe uI IuI PuudIu.
Am pomenIL de IeIuI cum mureIe meu prIeLen pusese
cu vreo cIncIsprezece unI nuInLe cupL IungII IupLe n
vIm- uguI creIu I uruncuse moIoruLu IuI zodIe I cum
se ngropuse de vIu. De uLuncI LoL ce Iceu eru uu nesbuIL
I Ir de noIm, c nu se puLeu s nu duI drepLuLe obLeLII
prerI cure-I decreLuse nebun. OmuI ucesLu cure, n uru
boInuv ce nuLreu mpoLrIvu (rII romuneLI, juruse c se vu
nsLrInu penLru LoLdeuunu nduL ce mIjIouce cuL de sIube
I vor ngduI-o, cund se nuvu(Ise, I uu cum pouLe nIcI nu
Lrsese ndejde, nu numuI c nu-I muI Lrecuse IoLureIe,
dur se sLuLornIcIse LocmuI n BucureLI, n oruuI
bIesLemuL, pIIn de uLuLeu umInLIrI umure. DIn bLruneIe
cuse uIe ZIncI MumonouIu, cumpruLe Iu mezuL, eI I
Icuse, meremeLIsIndu-Ie de-u-nLreguI I ngrmdInd
nunLru LoL IeIuI de scumpL(I rure, o sompLuous
sIIsLrIe unde LrIu pe pIcIor mure, boIereLe. Cum LrIu
ns eru o IuIImu: cu Iu eI Iu nImenI. EI cure de cIncIs-
prezece unI (Ineu bucLur I soIrugIu, nu Iuu musu decuL
seuru I uLuncI Iu bIrL I, LoL de uLuLu vreme, nu se cuIcuse
ucus, n puL, nIcIoduL. SIugIIe suIe ce, Iu dorIn(, se Iveuu
I pIereuu, cu nILe sLuIII, muLe, eI nu Ie suIereu s sLeu cu
dunsuI sub uceIuI ucoperI; eIe Iuzureuu nLr-o IocuIn(
deosebIL unde puIser I-I prIp- Iser neumurI suu
cunoLIn(e de curI sLpunuI Iubur n-uveu I u rmus de
pomIn cum ucesLu vzund nLr-o zI, pe geum, c de Iu eI
dIn curLe se scouLe un coscIug n-u (InuL s LIe cIne Iusese
morLuI. S sLuu s-I nIr LouLe cIud(enIIIe de soIuI ucesLu
ur II s nu muI Isprvesc; m voI mrgInI dur s m ug(
numuI de ceu muI uImILoure: PuudIu LrIu cu scIImbuI
dou vIe(I.
De dImIneu( pun seuru eI nu se mIcu de ucus, nu se
rIdIcu de Iu musu de Iucru dInLre cr(I I IurLII, cILeu, scrIu
Ir rguz. n LImpuI ucesLu nIcI nu Iumu, sorbeu cuLe pu(In
numuI dInLr-o ceuc de cuIeu Ir zuIr I Lure. Mergeum
dIn cund n cund s-I vd I eru de uLuLeu orI penLru mIne o
srbLoure. Ce IIIn( uIeus, cuL deosebIre nLre dunsuI I
ceIIuI(I, ce prpusLIe! De vuIgurILuLeu consIIn(IL de obIceIuI
pmunLuIuI, nIcI umbr Iu eI, nIcI urm - nImIc buIcunIc,
nImIc (Ignesc; pIndu-I pruguI LreceuI grunI(u, ddeuI de
cIvIIIzu(Ie. AcoIo eru sIuuI desILrIIor gruve uIe duIuIuI.
Cum eru uLuncI cu puLIn( cu omuI de curLe I de CurLe cure
ur II IcuL podoubu zIIeIor de Iu WeImur, s se II nvoIL u
mprLI de seuru pun dImIneu(u dezm(ureu unuI PIrgu,
cu upuseunuI sub(Ire n gusLurI I IInguv s gusLe pusLrumu
I LurbureIuI, scIembeuuu I prLInu, cu vecIIuI vIenez
pIerduL n vruju vIsuIuI mozurLIun s uscuILe geumpuruIeIe
I bIdIneuuu? I u(Ipeu esLImp oure voIn(u, eru cumvu vIc-
LImu Ir rspundere u vreuneI smInLeII sLrunII? Eu unuI
um crezuL c du I m ndoIesc cu o uIL LImcIre s II
pruL muI IIreusc orIcuI ur II LIuL ce ngrozILoure cIIro-
nomIe mpovru n prIvIn(u uceusLu pe PuudIu.
Se mpIInIse cum un veuc de cund ceI dInLuI cu ucesL
nume, Iu cure se udoguse porecIu de Mgureunu, dup o
moIour de dunIe domneusc, IugInd de undevu, de prIn
pr(IIe LurceLI, cu s scupe de IspIreu unuI ndoIL omor,
se ucIuIuse n VuIuIIu I ujunsese urmu mure. O LrIsL
IuIm supruvIe(uIse omuIuI pLuL de sunge ce nu Iusese
vzuL ruzund nIcIoduL. u veneLIcuI ucesLu necunoscuL, de-
spre cure se zvonIse c nu-I desLInuIu oburIu penLru c
ur II IosL preu jous, se nvederuu LocmuI dImpoLrIv,
LrupeLe I suIIeLeLe, semneIe uneI nuILe sLIrpe n cdere:
porLuI seme( I nI(Iureu nobII, LruIIu, cerbIcIu I cruzI-
meu, Ieneu, sIIu de vIu(, seLeu de rzbunure I puLereu de
ur, semne ce Lrecu urmuIIor sI curI, de nu s-ur II prIgon-
IL nLre dunII, dezbInu(I LouL vremeu, ur II puLuL nc duru
o cus puLernIc I vesLIL. CredIn(u c (uru romuneusc Ie-
u IosL neprIeInIc nu eru IIpsIL de LemeI, cu LouLe c I
suceuIu IIrII Ior pLImue I ndrLnIce, bunLuIL de
nvrjbIre nu numuI vILregIu mprejur rIIor I-u mpIedIcuL
s ujung Iu LreupLu penLru cure-I meneuu pre(IouseIe
dururI uIe mIn(II. EI se urLuser IucomI de nv(Lur,
pIcu(I Iu vorb I meLerI n condeI, IsLe(I I desLoInIcI, dur
Ir Ir n ce Iceuu, cu LrsneII Lo(I I cu Loune, purLund
IIecure n sIne pIoduI proprIeI suIe pIerderI I pIeIrI I,
sLund cInevu s cugeLe Iu sourLu PuudeLIIorM gurenI, ur
zIce c usupru neumuIuI Ior upsu o neugr uIurIsenIe cure-
I munu Ir ndupIecure spre sLIngere, supun undu-I muI
nuInLe Iu ncercrIIe ceIe muI greIe uIe resLrILeI.
DezrdcInuL I rsdIL n pmunL sLrIn, bLrunu
LuIpIn bLuL de vIjeIIe I scuLuruse juInIc ceIe dIn urm
Irunze. ArmuuI scIIngIuILor I ucIgu se prpdIse de LIm-
purIu, oLrvIL, zIce-se, cIIur de uI sI, uI doIIeu, serduruI,
vunLor posuc, I peLrecuse muI LouL vIu(u n VIsIu I,
nvInuIL de LuIIrIe Iu drumuI mure I de buLere de bunI
cuIpI, pIerIse penLru LoLdeuunu Ir u I se muI uuzI de
nume, Iur IIuI su, prInLeIe prIeLenuIuI meu, prInLe
nevrednIc I dumun, curLoIor, cruI I be(Iv, mcInuse muI
muILe rundurI de moLenIrI I murIse n IurIIIe nebunIeI. u
IeI sIurIse, Lunr, I vruI su, poeLuI, Iur dInLre IeLe, sIn-
guru cure uvusese purLe de cununII I uprInsese de Iu
Iumunure pruI n noupLeu nun(II I ursese de vIe. emeIIe
ce sIujIser de muLc - greucu ursuz I suncIIe, cIocIndu-
I cu guru ncIeLuL Iungu dumbIu nLre IurduIeIe de
nerumzI I de guzII, surbu IuIn I durj cure, pe puLuI
mor(II, scuIpuse grIjunIu n burbu popII I-I duse suIIeLuI
bIesLemundu-I copIII, bruoveuncu zcu I I(urnIc
rous de scIIros I de pIsm - nvenInuser muI muIL uceI
sunge boInuv, I sporIser IunesLu zesLre de rucIIe I de
beLeugurI, dur uscu(Iser LoLdeoduL I deLepLcIuneu
ceIor nscu(I dInLr-nsuI, uceu sLeurp deLepLcIune,
nesnLous I eu pouLe, cure uLInsese o uu nuIL sLepen
de ugerIme Iu vIsLuruI ceI dIn urm. n ucesLu, suIIeLeIe
ceIor dInuInLe uI sI cuIbuu nempcuLe, IIcrInd n sum-
bru-I prIvIre, runjInd n zumbeLu-I sInIsLru, eIe-I
sLunjenIser nI(ureu, I mpIedIcuser s upun cu IuI,
zLIcnIndu-I mInunuLu cumpnIre u nsuIrIIor I numuI eI
LIu de cuLe orI Iusese nevoIL s-I ncordeze mpoLrIvu -Ie
LouL sLpunIreu de sIne, nLr-o IupL muI IsLovILoure decuL
uceeu cu vrjmuII dInuIur I dIn cure nu IeIse bIruILor
deopoLrIv pun Iu sIurIL. nLr-o zI, zIuu IoLrurII ceIeI
murI, Ie Isuse s-I reIu dIn drepLurI o purLe, rIdIcuse sIn-
gur zguzuI I se prvIIse n desIruu udunc, pun Iu Iund
dur, I m sImL duLor s-o spun IurI, degrudureu nu-I
nIIeruse o sIngur cIIp ccI, duc seuru puLrIcIuI coboru n
Suburru, eI nu-I scIImbu porLuI, nIcI nu-I Iepdu
nsemneIe, rmunund LoL uu mre( n vI(Iu cu I n vIrLuLe.
Se peLreceu ns uLuncI nLr-nsuI cevu neIIresc: LrepLuL
IIIn(u IuI cdeu nLr-o umor(euI uu sLrunIe, c uceIu pe
cure PIrgu I Luru, Ir mpoLrIvIre, dup dunsuI, nu urLu u
II PuudIu eI nsuI, cI numuI LrupuI su, n cure sIngur
prIvIreu urmu s LrIusc, dIn ce n ce muI posomoruL I
muI LuIbure, desLInuInd purc o suIerIn( IunLrIc
sIuIeLoure. Ar II sLuL usLIeI, Iumund (Igur dup (Igur, sor-
bInd puIur dup puIur, Ir u rosLI un cuvunL, noupLeu
nLreug. CunoLeum mIjIocuI de u-I recIemu Iu vIu(;
deoduL omuI se nvIoru, ocIII I se nsenInuu, un LrIsL surus
I IumInu rece Iu(u sLIns.
Adusesem vorbu de cevu dIn vremurI de odInIour, de
demuIL. $LIum c vedenIu LrecuLuIuI, n cure se cuIundu cu
puLIm, eru sInguruI Iucru n sLure s-I mILe, de LrecuL vor-
beu cu o recuIegere mIsLIc; eresuI c suIIeLuI su umbros
I vecII ur muI II uvuL cundvu I uILe nLruprI IIInd sInguru
umgIre ce-I ngduIu, sInguru nduIoure I sInguru
munguIere. $I uu de puLernIc eru Iu dunsuI uceu vedenIe
c pe duL ne-o mprLeu I nou - IuI PunLuzI I mIe.
ncepeu uLuncI, nu muI pu(In IermecLoure, o nou
cILorIe, cILorIu n veucurIIe upuse. Ne regseum de
obIceI n uceIu, scump nou I nosLuIgIc nLre LouLe, cure Iu
uI opLsprezeceIeu.
Erum LreI odrusIe de dInuLI cu nume sIvILe, LusLreI cu-
vuIerIc IugrI dIn Lugmu SIunLuIuI oun de Iu erusuIIm,
zII de MuILu, purLund cu IuI pe pIepL cruceu de smuI( uIb
I ncununuLuI LroIeu spunzuruLe de pungIIcu de cnv(
negru. RsrIsem n umurguI CruIuIuI-Soure, prIn(II
IezuI(I ne crescuser I ne nurmuse VIIIenu. TInerI de LoL,
nLr-o curuvun, scuIundusem pe IurLun nILe LurLune
burbureLI; muI LurzIu vILejIserm pe uscuL penLru Izbundu
IIorIIor de crIn: Iusesem Iu KeII cu BerwIck I cu CoIgny Iu
GuusLuIu, dup curI IsprvI Iuuserm rmus bun de Iu vIu(u
osLeusc I, dornIcI de u vedeu I de u cunouLe, pIe-
cusem, LreIme nedespr(IL, n neconLenIL coIInd, pe
urmeIe IuI PeLerborougI. CurLenI de vI(, de Iu un cupL uI
EuropeI Iu uILuI, nu Iu CurLe s rmuIe de noI necerceLuL,
LocurIIe nousLre roII sunur pe scrIIe LuLuIoru, ogIInzIIe
IIec reIu ne resIrunser cIIpurIIe n(epuLe I zumbeLeIe
nepLrunse; de-u runduI cuLreIerurm CurLe dup CurLe;
bIne prImI(I I bIne prIvI(I preLuLIndenI erum ouspe(II
MrIIor, SIIn(IIIor I umIn (IIIor LouLe, uI DomnILorIIor
murI, de mIjIoc I mrun(I, uI PrIn(eseIor-sLurI(e, uI
PrIn(IIor-egumenI I uI PrIn(IIor-epIscopI; Iu BeIem I Iu
Grunju, Iu uvorILu I Iu CuserLu, Iu VersuIIIes, Iu CIunLIIIy
I Iu Sceuux, Iu WIndsor, Iu AmuIIenborg, Iu NympIenburg
I Iu HerrenIuusen, Iu ScInbrunn I Iu Suns-soucI, Iu
Hugupe -MueIur, Iu ErmILuge I Iu PeLerIoI cunoscurm
,,duIceu(u LruIuIuI". n srbLoure nenLrerupL de zI I
noupLe, um peLrecuL cum nu se muI peLrecuse I nu se vu
muI peLrece, ne-um nIrupLuL cu nesu( dIn LouLe desILrIIe
sIm(urIIor I uIe mIn(II ccI, deI IIpsIL de mre(Ie, Iu veucuI
bInecuvunLuL, veucuI ceI dIn urm uI bunuIuI pIuc I uI
bunuIuI gusL, pe scurL veucuI Iruncez I muI presus de orIce
veucuI voIupL(II, cund pun I n bIserIcI IeruvImIIor Ie
Iuuser IocuI CupIdonII, cund, IuncezInd de dor, InImIIe
Iur uduse prInos LouLe zeuIuI IeguL Iu ocII I noI curI um
vzuL pe muILIubILuI Lurundu-se Iu pIcIoureIe murcIIzeI, pe
IIIosoIuI de Iu PosLdum scuncInd dup KuyserIInck I pe
SemIrumIdu moscovIL smuIgundu-I pruI Iu mourLeu IuI
unskoI, noI nIne nu scpurm duIceI moIImI - ,,eru uLuL
de Irumos seuru sub cusLunII nuI(I" - prIvInd ns n Ie-
meIe I un mIjIoc nu numuI un (eI, cum poIILIcu ne IspILIse,
udeseu Icurm dIn uIcovurI punLe I penLru cu LoLuI s ne
IzbuLeusc vIe(uIrm n nso(Ireu ceIor AIeI I sIujIrm pe
CurmuILorI. AmesLecu(I dIn umbr n LouLe urzeIIIe I un-
eILIrIIe, Ir noI nu se Ierecu nIcI desIerecu nImIc; prIn
IInguIrI I dururI cumprum (IILoureIe regeLI I IbovnIcII
mprLeLI, dregLorIIor Ie erum sIeLnIcI I cIuze, Iucrum
dup mprejurrI Iu nI(ureu suu Iu rsLurnureu Ior,
ndepIIneum nsrcInrI de LoL soIuI: nLovreum pe BeI-
IesIe Iu runkIurL penLru uIegereu mpruLuIuI, pIecum cu
RIcIeIIeu n pe(IL Iu Dresdu, Locmeum Iu PurIs punze de
WuLLeuu penLru mureIe rederIc, duceum dIumunLIcuIeIe
EIIsuveLeI PeLrovnu s se IeIuIusc Iu AmsLerdum,
porunceum Iu MuIInes IorboLe penLru BrII I ucesLeu
LouLe nu penLru vunureu de uvu(Ie suu de mrIrI, cI numuI
dIn nevoIu de u II pururI n neusLumpr, n mIcure. HoIn-
urI nepocI(I, venIc pe drumurI, pLImuI de curIozILuLe I
dIn ce n ce muI uILIu(I dup pIcerI, ne-um rspundIL cu
IrenezIe suIIeLeIe n depnureu ceIeI muI nIIorILe vremI dIn
cuLe se cunoscuse, ne-um mprLIL dIn LouLe IururIIe eI I
dIn LouLe rLcIrIIe. $I noI um IosL nebunI dup muzIc, ne-
um rzboIL penLru Rumeuu I penLru GIck I usemeneu
ceIor LreI CruI ne-um ncIInuL copIIuIuI cure uveu s IIe
MozurL; I noI um uvuL sIbIcIune de uvenLurIerI: NeuIoI,
BonnevuI, CunLucuzen, TurukIunovu, ducesu de KIngsLon,
cuvuIeruI d'Eon, ZunovIcI, Trenck s-uu bucuruL n uscuns
suu pe Iu( de sprIjInuI nosLru, pe Cusunovu, bLrun I
muLoIIL I-um ucIoIuL pe Iung WuIdsLeIn Iu Dux; I pe noI
ne-u uLrus ce preu supruIIresc: ogIIndu IuI SuInL-GermuIn,
curuIu IuI CugIIosLro, IurduI IuI Mesmer, buzuconIIIe IuI
Swedenborg I uIe IuI ScIrepIner uIIuu Iu noI, cure nu muI
credeum n nImIc, crezure. $I LoL cu Iuure umInLe
urmreum IucrrIIe IuI ScIeeIe I uIe IuI uvoIsIer. Cu
nceLuI Iegusem prIeLenIe cu muI Lo(I uceIu uI cror nume
IsLorIu nu se pouLe scuLI s-I nsemneze, ne LrImILeum
rvue, ne ubLeum nLoLdeuunu dIn cuIe cu s dm cuLe o
ruIL pe Iu MonLburd suu pe Iu erney, preIungeum
ncunLLoure popusurI Iu HodILz n ArcudIu IuI sIIezIun de
Iu RosswuIde, sporeum uIuIuI mprLeseI n TuurIdu, ne
desIrunum n nebunIu curnu - vuIuIuI Iu Vene(Iu I, LoL nLre
mLI, n ceuIuIL Vene(Ie de Iu mIuznoupLe, n bru(eIe
nousLre cdeu RegeIe mpucuL de AnkursLroem. Eru scrIs
cu ceI muI Irumos dInLre veucurI s usIIn(eusc n sunge I
cund, dup cuLevu IunI, vedeum Lrecund n pur, nLre
IuIgerrI de cume IrIgIene, cupuI doumneI de umbuIIe,
n(eIegund c LImpuI nosLru Lrecuse I c, n curund, uveu
s sLurveusc I s cud prud nImIcIrII LoL ce ne Iusese pe
Iume drug, ne ucopereum Ie(eIe I pIereum penLru LoL-
deuunu.
- u muI Isu(I, nene, cIubucIIe usLeu, ne nLrerupeu
susLIsIL PIrgu, s muI vorbIm I de muIerI.
$LIum uLuncI c nIcI guIceuvu nu eru depurLe. PuudIu I
LgduIu IuI PIrgu n ce prIveLe sexuI gIngu orIce IeI de
prIcepere. Nu cu muI pu(In LrIe, Iu runduI su, PIrgu
sus(Ineu c n muLerIe de dume PuudIu eru nuI. S II ju-
decuL dup IemeIIe pe cure PIrgu I Ie uduceu IuI PuudIu,
orIcIne ur II IosL de prereu ucesLuIu dIn urm: numuI
oLrvurI, rubIe de prIpus, LrezILur I rsuIILur - o
udevruL juIe. Dur penLru ce uLuncI PuudIu cure, cu bunII
ce-I (Ineuu, ur II puLuL s-I pILeusc LoL ce eru muI Lru-
Iundu pe pIu( se muI(umeu cu eIe Isund s-I buL uu
neomenos joc de eI PIrgu cruIu numuI gusLuI nu-I IIpseu.
VecII copoI, GorIc dIbuIu, pe Iu muIuIu, IeLe vrednIce s
sIujeusc de Izvod de Irumuse(e, Ie momeu cu vedenIu uneI
vIe(I uoure I boguLe, Ie sprIjIneu nLuII puI pe poLecu
vI(IuIuI cu prInLeusc grIj I, cu un udevruL prInLe, nIcI
nu se uLIngeu de eIe. Cu LoLuI uILcevu I pIceu IuI. SIm(urIIe
suIe, ce urLuu respIngere LocmuI de ce e venusL I pur, nu
se muI deLepLuu decuL Iu be(Ie I uLuncI I LrebuIuu IemeI
scIIIoude, LIrbe, cocouLe suu bor(ouse I muI uIes pesLe
msur de gruse I de Lrupee, IuIdume I numIIe rupund
cunLuruI Iu SIunLuI GIeorgIe, geumuIe, buIdure, buIcuze.
ur de gre(oenIIIe Iu curI se dedu cu eIe, vorbeu uLuL de
zdren(ros ncuL ur II IcuL s se ruIneze, duc I-ur II
n(eIes, porcII, cIIur I muImu(eIe.
- Nu scuIpu(I, runjeu eI, c-I pIere gusLuI. Ce vre(I duc
um bouI, dumbIu?
AbIu se poLoIeuu IucrurIIe c, dIn cIIur senIn, Izbucneu
uI doIIeu rund de ceurL. PenLru nImIc, PuudIu n-ur II
scpuL prIIejuI de u ponegrI ce eru romunesc. PunLuzI I Iuu
nLoLdeuunu purLe, dur Ir pornIre; Iu unuI eru
nverunureu mpoLrIvu uneI IIIn(e IubILe cure-I Lrduse, Iu
ceIIuIL numuI dIspre(uI Iu( de o rud sruc. n scImb,
PIrgu ujungeu s se mIre eI sIngur cuL eru de puLrIoL I nu
poL s uIL cum, mergund oduL s-I Iuu de Iu o udunure de
cIocIovIne mbrcuLe LouLe n porL nu(IonuI, dur Ir u vorbI
unu boub romuneLe, m-um crucIL I eu, cu de uIL uIu,
cund I-um vzuL, duIce psLoru uI Curpu(IIor, cu cuvuIuI n
bruu, nvurLInd o bLuL zuruIIe cu LeozouIu Pupuru JIIuvu.
DecuL s-I uud LerIeIIL bIuLu (rIour, muI bIne se IIpseu
de LouLe, se scuIu I ne prseu, penLru scurL vreme ns,
deourece se nLorceu nLoLdeuunu I nIcIoduL sIngur.
nso(ILorII I-I dejugu, Ir s muI ceur ncuvIIn(ure, de-u
drepLuI Iu musu nousLr, Iu cure, n cIIpuI ucesLu, n muI
pu(In de o Iun, um vzuL perIndundu-se LoL ce BucureLII
uveu muI nbdIos, muI znuLIc, muI LemenIL I deIImuL
- jeguI, Iepru I LrunjII socIeL(II. PIerduL, cu de obIceI, n
uburousu-I vIsure, PunLuzI nIcI nu-I bgu n seum, eru de
mIrure numuI cum PuudIu, omuI uLuL de (uInos, nu-I res-
pIngeu, bu dImpoLrIv: I cInsLeu, Ie nLIndeu cIIur munu I,
dup ourecurI nLrebrI ce Ie puneu unoru cu meLeug,
Lrdu u nu II IosL LocmuI uu sLrIn de ce se peLreceu pe
Iume cum I du ueruI. Se Iceu Ioc ns de cuLe orI,
cunLund: ,,AI, dup mIIILurI, InIunLerILI, LunurI"... PIrgu ne
uduceu de sub(Iour pe PoponeI.
Se Icuse cunoscuL sub uceusL porecI unuI dIn
edecurIIe mInIsLeruIuI LrebIIor dIn uIur, bIuL de mure
vIILor, urLund, cu muI(I uI(II dIn breusIu IuI, o upIecure
deosebIL penLru unumILe meLode dosnIce uIe uneI couIe
IourLe dIscuLuLe. umsdorI, EuIenburg, MesLscIersky I
eruu prIn(I suIIeLeLI I de usemeneu nII PoponeI se
urLuse vrednIc. Cum, pe vremeu uceeu, oruuI nu eru nc
npdIL de numeroI IcIogIunI de meserIe, PoponeI Lreceu
drepL cevu rur. n IpLuru su, cure de uILmInLreII n ce
prIveLe drgIIu nu Isu decuL de dorIL, sIIuIu, mIsLuIL
de LouLe IIcrIIe SodomeI, un suIIeL de IemeIe, suIIeLuI un-
eIu dIn uceIe sIujnIcI mpu(ILe ce duu LurcouIe seuru
cuzrmIIor. MuI muIL nu voI sLruI usupru-I; cu s-I descrIu
ur LrebuI s-mI nLIng punu n puroI I n mocIrI I, Iu
uceusL ndeIeLnIcIre nu mI-u pungrI numuI punu, dur u
spurcu mocIrIu, cIIur I puroIuI. $I LoLuI, nu u IuI eru vInu:
uu eru de Iu Dumnezeu. u upropIereu dIpIomuLuIuI,
PuudIu recdeu n sumbru-I LoropeuI I-I uLepLu s pIece
cu s-I Iuc IuI PIrgu ImpuLrI umure.
- Pun cund, I rspundeu ucesLu, cu usemeneu
prejudec(I LrezILe, pun cund? De ce uLuLu prIgoun? Nu
cumvu uI poILI s-(I Iuc dumILuIe curLe? Nu? - uLuncI ce
uI cu eI? DumneuLu nu (II muscuI cu Iunu? - Ius-I I pe eI
-I Iu Lurc cu Iunu. DumILuIe (I cere cInevu socoLeuI c
umbII dup murcouve, dup LeouIIe? - eI de ce s nu
umbIe dup junI, dup cruI?
- BIne, sLruIu PuudIu, dur penLru ce Ie Iuce uu pe
dducu? - PI uILIeI, Imureu PIrgu, nu Iuc nIcI eI pe doIcu.
Eru duL n PuLe, duL drucuIuI. A! s II voIL eI, cu duruI de u
zeIIemIsI grosoIun I IeILIn, cu IIpsu IuI de curLe I de IdeuI
nuIL I cu umnun(ILu IuI cunouLere u IumII de murdeIuI,
de codoI I de mecIerI, de LeIeIeIcI, de LurIe I de (u(e, u
nruvurIIor I u IeIuIuI Ior de u vorbI, Ir muIL bLuIe de
cup, PIrgu ur II ujuns s IIe numruL prInLre scrIILorII de
IrunLe uI neumuIuI, I s-ur II zIs ,,muesLruI", I-ur II urvunIL
sLuLuI I IuneruIII nu(IonuIe. Ce muI ,,scII(e" I-ur II Lrus,
muIcu Lu Doumne! de Iu eI s II uuzIL dundunuIe de muIuIu
I de uIegerI. MuI cumInLe pouLe, dunsuI se muI(umeu u Ie
pune Iu cuIe, u Lruge sIorIIe I n uceusLu rmuneu
nenLrecuL. Au cum suceu eI LreburIIe, cum Ie nvurLeu,
cum I prosLeu I-I zpceu de Iu mIc Iu mure, sco(undu-se
pe eI busmu curuL, eru o mInune; un Lurg nLreg I jucu gI-
urgIunu I noI nIne nu um IcuL LusLreI oure purLe dIn
VIcIeImuI uIe cruI ppuI Ie uruncu unu nLr-uILu, Ie
smuceu, Ie surcIIdeu, Ir s se sIncIIseusc duc I se
nLumpIu s Ie cIobeusc suu s Ie sIurme. MuI
prImejdIous juvr I muI murdur nu se puLeu gsI, dur
nIcI muI bun cIuz penLru cILorIu u LreIu ce Iceum
uproupe n IIecure seur, cILorIe n vIu(u cure se
vIe(uIeLe, nu n uceeu cure se vIseuz. De cuLe orI LoLuI nu
m-um crezuL n pIIn vIs.
AbIu se Isprveu musu, c IuI PIrgu I se I Iceu de duc.
I eru omuIuI seLe. Se gseuu pe uLuncI, sIuv DomnuIuI, I
nu scumpe, vInurI de Bordeuux I de Bourgogne s II IcuL
cInsLe unuI osp( regesc. uI GorIc nu-I eruu ns pe pIuc,
eI vreu un vIn muI uor, vIn IndIgen, vIn de grdIn, de-
scopereu eI cuLe unuI grozuv I ne cru, prIn cIne LIe ce
Iund de muIuIu, s ne cLrneusc cu vreo poIrc
mucegIL I LuIbure. AdevruL Iup de mure, PunLuzI beu
ce-I du de gur, muI Iesne cIIur decuL PuudIu cure nu
buLur cuLu, cI Iurm, IumIn, Iume. De ucoIo pIecum s
ncercm uIL vInu(; I-uduceu eI umInLe de nILe ruvuc neb-
un, Iu prIspu nuIL, suu de nILe sunge-de-Iepure, s duI cu
ccIuIu-n cuInI. nLre dou curcIumI, Iuum o cuIeu Iu
Pro(peuscu suu Iu PepI $muro( I muI sLum de vorb cu
IeLeIe Iu un puIur, cuL rosLuIu PIrgu penLru PuudIu suu uIL-
cInevu vreo nLuInIre pe u douu zI. Ne suIum uneorI nI(eI Iu
,,cIub", unde PuudIu (Ineu cuLevu IovILurI Iu drum-de-IIer,
dIn pIcoure, Iu Iu(euI; uceusLu ns rur, IemeIIor I cr(IIor
IIIndu-Ie IrzILe ceusurIIe dInuInLeu cIneI. u popusuI uI
LreIIeu ncepeu cIeIuI cu LemeI, pe rpunere. n juruI nos-
Lru IoIuu I IorIoLeuu sInIsLre jIvIneIe sLrejInop(I uIe
oruuIuI. Cu eIe GorIc se sIm(eu Iu IurguI su, I du dru-
muI. Cu urgInLuI-vIu, eI uIunecu de Iu mus Iu mus,
sLurneu IoIoLe de rus, muI(umIL IuI cIIoIIunuI prIndeu
cIIug I se nIIerbunLu; eI spuneu IuLurIIor ce s cunLe, Ie
du de buL, se pupu cu eI n gur, upoI I Iuu Iu njurLurI I
Iu puIme. De uILIeI, cum de obIceI, spre dImIneu( se Isu cu
bLuIe. SLrInI de LmbIuI cure se umIIu sIbuLIc, PunLuzI
I PuudIu-I urmuu n Lcere vIsureu cu I cum s-ur II uIIuL
Iu mII de poLe depurLe, ceeu ce preu c Ie-o LuIbur eru
LocmuI IInILeu. $I cevu cIuduL IurI, cund se nLumpIu s
nu vIe PIrgu - uveu de moIL vreo poII( cu muImu(, suu
se ncurcu Iu durdr cu MeILupcIu - uLuncI cIIur duc
mergeum pe unde Iusesem cu dunsuI, mo(Ium cu pu-
IureIe dInuInLe, LoL ce vedeum rmuneu Lers I Ir vIu(,
uceIeI IumI de noupLe nsuIIe(ILor IIIndu-I numuI eI, eI,
nLrupureu vIe u nsuI suIIeLuIuI spurcuL I scurnuv uI
BucureLIIor. De uceeu I urmum Ir vorb; cu dunsuI um
LrbcIL, pe IupovI( I pe zIouL, cIIsu uII(eIor Ir
cuIdurum I Ir nume de pe Iu murgInI, prIn IundurI de
muIdune pIIne de gunouIe I de morLcIunI, um InLruL pe
bruncI uproupe, n zpuuIu cII(ImIIIor scunde, cu pmunL
pe jos I spoILe LoL uu prouspL cu (IgncIIe ce, n IIenderI(e
roII suu guIbene I descuI(e, IeguLe numuI cu o vIpuc de
curp sub genuncII, se ddeuu ucoIo purIugIIIor I
m(urIIor pe o bncu(, o cInzeuc de Lrscu suu un puc
de muIorc. $I cu LouLe c nu mergeum n IumIIII, um
IzbuLIL s coborum I muI jos... AdsLum upoI n pIu(, Iu
cIorbu de burL, pun n revrsuLuI zorIIor.
ZorIIe...l... PuudIu se o(ereu, se scuLuru cu dup un vIs
uruL. M Iereum s m uIL uLuncI Iu cIIpuI su ncIeLuL, s-
I nLuInesc prIvIreu LuIbure u creI grouz nImIc n-ur puLeu-
o spune. ToL usLIeI, cu InImu sLruns, LrebuIe s se II nLors
n grub, de Leumu s nu IIe prIns de IumInu zIIeI pe drum,
sLrbunuI ucIgu. Ne despr(eum n sIurIL, ducundu-ne
IIecure IeurIIe: PuudIu I PunLuzI de-u drepLuI ucus, eu Iu
buIu de uburI, PIrgu Iu mou s-I Lrug cu o(eL de
LrunduIIrI I cu opodeIdoc. DeucIIeLurIIe IuI, orIcurI ur II
IosL, ujunser s pur Iu dunsuI uu IIreLI c, n JurcuIe(I,
unde sLu cu prIn(II, pe muIuIugIII vecInuI nu-I muI
cuprIndeu mIrureu cund I vedeuu nLorcunduse dImIneu(u
cu dou IIuneLe cunLund IIecure uILcevu, cu ursuI, cu
cIuurII suu cu pupurudeIe, pe sucu, pe Lurg suu cu drIcuI.
Dur LrIsLu vIu( de peLrecere n cure ne ngIusem uvu
ceI pu(In o urmure IerIcIL. n scurL LImp, o nobII umIcI(Ie
Ieg pe PunLuzI de PuudIu. SuIIeLeLe, cred c muI vurLos
decuL cunosLIn(eIe I curLenIu I upropIuse LrIsLe(eu, deI u
unuIu eru uIbusLr I IIn cu uceIe serI ce se nLorc, zIce-se
de demuIL, Iur u ceIuIIuIL o neugr I ne(rmurIL gIeen.
Cum PunLuzI Iuu muI LoLdeuunu pe seumu IuI cIeILuIuIu de
noupLe, I nLr-uu IeI c nu ncpeu dIn purLeu IuI PuudIu
mpoLrIvIre, ucesLu se IoLr s-I ospLeze Iu runduI su,
dur nu Iu bIrL, cI Iu eI ucus. Se scouser penLru nLuIu our
dIn duIupurI I IzI punzeLurIIe de mus de OIundu, IurIu
rIIIe I cIeLururIIe de BoemIu, urgInLrIu suIIuL cu uur. So-
IrugerIu Iu boguL nIIorIL cu LrunduIIrI guIbenI ce cpLuu
sLrvezImI de ceur n guIeu IumIn cIIIIImbrIe u uceIeI
duIcegI zIIe de Loumn, ceu dIn urm Irumous u unuIuI.
M sIm(eum uu depurLe de BucureLI I mI se preu c uceI
prunz nsemnu srbLorIreu renLourcerII IuI PuudIu dInLr-
o Iung prIbegIe, u IepdrII IuI de PIrgu.
DeI poILIL, ucesLu nu venIse. Dup mus, Lrecuserm
nLr-o ncpere de ceI muI pre(Ios rococo vIenez, mbrcuL
LouL, pere(I I mobIIe, n mLuse oIrunIe cu poIeIeII de ur-
gInL nLrucIIpund IIorI de nuIr, suIonuI IuI KuunILz cum I
numeuu, deourece eru mpodobIL de un IusLuos porLreL uI
cunceIuruIuIprIncIpe n munLu uneI-de-uur I LIcIuIL
nLocmuI dup unu dIn odIIe de prImIre u vecIIuIuI su
GurLenpuIusL dIn MurIuIIII. PuudIu eru menIL s LrIusc
n uceI decor urIsLocruLIc uLuL de poLrIvIL cu IIIn(u I cu suI-
IeLuI su, Iu dunsuI crLururuI I cugeLLoruI IIInd uILoI(I pe
un cIocoI boruL cruIu, cund I se nLumpIu s se uIIe cu
uLuncI cu vreunuI dIn semenII IuI, n msur s-I prIceup,
I du pe Iu( LouL ruIu. MuL de uImIre, PunLuzI nu se muI
sLuru s-I udmIre nobIIu demnILuLe u (InuLeI, severu
sLpunIre usupru mIcrIIor I vorbIreI, umrcIuneu uceIuI
vIu surcusm ce geruIu scIIpILor, muI rece decuL omLuI, muI
LIos decuL o(eIuI, muI nvenInuL decuL omuguI I nc nu
m domIresc cum I Ie puLuse nsuI, ccI duc udevruL e
c, LrebuIndu-I veucurI cu s se pImdeusc, duLInu
rmune upunugIuI excIusIv uI sungeIuI, de unde uceI sLrop
uIbusLru IourLe pur cure, respIngund prIIunu corceIIIor,
nIIoreu n IIIn(u IuI pe neuLepLuLe uLuL de seme(; ce LuInIc
nrudIre I Iegu de uceI sIvI(I dregLorI murI dIn LrecuL, de
cIIpurIIe croru I pIceu s se nconjoure I de uIe cror
ndrLnIcII, upucLurI I gusLurI eru uu mbucsIL, c eI
nII de ur II IosL recIemu(I Iu vIu(, s-ur II recunoscuL muI
degrub nLr-nsuI decuL n proprIII Ior urmuI? ALuncI um
n(eIes ns penLru ce I se sLrIguse ,,rucu", mI-um duL seumu
cuL de monsLruos LrebuIse s II pruL I de sLrIn
dezrobI(IIor I IecIorIIor de IeIe ce se npusLIser Lo(I
usupru-I cu s-I sIuIe I s-I nImIceusc.
$I, n vreme ce seuru pogoru, Iur convorbIreu IuncezIse,
Ir voIe mI Lreceu prIn mInLe LoL ce uuzIsem despre
PuudIu. Pe socoLeuIu IuI se LrncnIse uLuLu! Bruscu IuI
Lrecere de Iu srcIu IucIe Iu uvu(Ie nIIerbunLu nc, dup
uLu(Iu unI, ncIIpuIrIIe: bu c eru n sIujbu uneI puLerI
sLrIne, bu c penLru u nu du n vIIeug IucrurI de mure
gruvILuLe I se pILeu scump Lcereu - de uILIeI, n uIur de
uceIe cuse n cure bguse Iu bunI cu nemIIuILu nu I se
cunoLeu nIcI un soI de uvere sub soure, nIcI Izvor de cuLIg
I dour cpeLenIe de LuIIurI suu cuIpuzun nu eru cu bunIcu-
su, orI de, muI LII mInune. Se spuneu IurI c LocmuI de
Iu serdur I se Lrgeu procopseuIu. Ajuns n uduncI
bLrune(e, muIL boguL I sIngur, ucesLu, sIm(Ind c I se
upropIe sIurILuI, I cIemuse nepoLuI Iu dunsuI, n (uru
ndeprLuL unde LrIu cu nume scIImbuL I-I Isuse
moLenILor. E drepL c dIn ncuIcILu cronIc u vIe(II prI-
eLenuIuI meu IIpseuu IIIe, Iuseser unI nLregI cund se duse
uIund, nu-I muI zrIse nImenI, I crezuse Iumeu morL. MIs-
LeruI n cure-I pIcuse nLoLdeuunu s se nvIuIe Icuse s
Ius un uIL rund de zvonurI; bunour se scornIse c n
zvoruLu su IocuIn(, mpresuruL de grdInI, eI (Ineu
uscuns, orI ncIIs, o IemeIe, o IemeIe nu n LouLe mIn(IIe;
uneorI noupLeu, se uuzeuu venInd dIn purLeu IocuIuI (IpeLe.
Un IupL dIvers - sInucIdereu n mprejurrI cIuduLe u unuI
cunoscuL personugIu bucureLeun, u cruI so(Ie nLre(Ineu,
se zIce, IegLurI vInovuLe cu PuudIu - duse burIeIII
nverunuLe prIIej s-I uLIng cuImeu: se murmuruse c,
prIns usupru IupLuIuI I ncoI(IL, ucesLu nu se codIse s
uduoge Iu Iun(uI de neIegIuIrI uI neumuIuI su o
nsungeruL verIg. Asemeneu IsLorII cIIur de ur II IosL
(esuLe n gIergIeI de udevr nu m-ur II InLeresuL preu
muIL; mIe ce-mI zgundreu curIozILuLeu eru uILcevu, LocmuI
ceeu ce scpuse LuLuIor ceIorIuI(I dIn vedere. DesLuI de des,
PuudIu spuneu c pIeuc penLru cuLevu zIIe Iu munLe, dur
cure eru uceI LuInIc Horeb, de unde se nLorceu cu puLerI
prouspeLe, nu LIu, nIcI nu se nLrebu nImenI. Ar II IosL
IIresc s presupun c IpLuru o(eIIL cure spLmunI nLregI
dIn douzecI I puLru de ceusurI dormeu ceI muIL cuLe dou
I nIcI uceIeu n puL, mergeu s cuuLe n ueruI buIsumIc uI
nI(ImIIor I n sIngurLuLeu Ior udunc puceu I odIInu I
mI-u II mrgInIL presupunereu Iu uLuL, duc demuIL, IIInd
copII, n-u II uuzIL, Iu mLuu meu, de Iu o cocoun bLrun,
cum rubedenIe cu PuudIu, c ucesLu uveu, n rsLImpurI,
IurII, ,,punduIII" grouznIce, dur c, sIm(Indu-Ie cund I vIn,
se-ncIIdeu eI sIngur nuInLe I sLu uscuns pun-I Lreceuu.
nLre ucesLe IucrurI se Icuse n cupuI meu o IegLur Iu
cure nu m puLeum gundI Ir s nu m cuLremur.
eInd de ucoIo cu PunLuzI, gsII penLru nLuIu our
cIuduL c despre ucesLIuIL, omuI cure-mI pruse un prIeLen
de cund Iumeu I uneorI cIIur un uIL eu-nsumI, nu LIum
nc nIcI cum I cIemu udevruL: n (IIruI ncununuL ce se
vedeu pe uneIe dIn IucrurIIe suIe, IIpseu LocmuI sIovu
ncepLoure u numeIuI sub cure eru cunoscuL. NemuI(umIL
erum ns depurLe de u II; Iu pIcereu de u m bucuru de
prIeLenIu u dou IIIn(e uLuL de unIce IIecure, s-udogu
uceeu, penLru mIne nepre(uIL, de u m uIIu nLre dou
LuIne ce puse, cu dou ogIInzI, Iu(-n Iu(, s-udunceuu Ir
sIurIL. M-nLrebum numuI duc dIn eIe uveu s mI se
dezvIuIe vreoduL cevu?
Spovedunii
"...sce citoen du tcste uniters"

.
u onLuIne

"...n(elept cetc(ecn cl tcstului uniters"


PIrgu o Iuuse dur spre PoL, noI spre SrIndur. Ceu(u se
Iceu LoL muI deus, umezeuIu muI pLrunzLoure. nLrurm
n IocuIuI ceI muI upropIuL, Iu DurIeu, n dosuI BncII
Nu(IonuIe I ne uIeserm n Iund musu, n coI(uI ceI muI
IerIL. Dur, n uceu seur, prIeLenuI nu eru n upeIe IuI: nu
povesLeu, nu beu, nu Iumu. OILu dour nLrunu I se Lergeu
Iu ocII. Dup cIuduLu bucurIe ce nIcI cu un ceus nuInLe I
Icuse nu muI pu(In cIuduLu ocur u PeneI, eI czuse nLr-o
nLrIsLure deopoLrIv cIuduL. ALuL de LercIuIL nu-I muI
vzusem pun uLuncI. I pundeum dIscreL, LIInd c n use-
meneu cIIpe uurure se uII n desLInuIre, sIm(eum c uu
cevu nu eru depurLe. $I nu m-neIum: nduL ce se rec-
uIese pu(In, cu gIus ovILor eI ncepu:
- (I sunL duLor o ImurIre, umIcuI meu. Nu LIu cum (I
s-u pruL c pun ucum nu (I-um spus cIne sunL dur, Le rog,
IurL-m; nu u IosL nLr-udIns. De druguI dumILuIe cure mI-
uI urLuL uLuLu prIeLenIe, um voIL, dIn cupuI IocuIuI, s-mI
cuIc IoLrureu de u rmune ,,IncognILo" LImpuI cuL voI II
sIIIL s zbovesc pe uIcI I duc nu um IcuL-o nc, e numuI
IIIndc u IIpsIL prIIejuI. Aveum de povesLIL uLuLeu uILeIe! Cu
dumneuLu mI-u pIcuL s reLrIesc LreIzecI de unI de
cILorII, LoL cu dumneuLu, de nu Le pIIcLIseLe, mI voI
reLrI usL-seur copIIrIu I nLuIu LInere(e.
PenLru uceusLu ne vom nLource n BucureLI, deourece
de IeIuI meu sunL bucureLeun; IumInu zIIeI um vzuL-o pe
PoduIde -pmunL, n cuseIe prInLeLI dIn Iu(u VIIoureI. De
vI( sunL ns sLrIn, - I uIcI, nLremundu-se deoduL, gIu-
suI I se poIeI purc de LruIIe.
...sunL grec, urm eI, I nobII, medILeruneun; ceI muI
vecII sLrbunI ce-mI cunosc eruu, n suLu u uIsprezeceu,
LuIIurI de up, oumenI IIberI I cuLezLorI, vunLurund dup
prud mrIIe n Iung I-n Iurg, de Iu uIIu Iu BuIeure, de Iu
Rugusu Iu TrIpoII. DIn ZuunI ceI rou, prIn doI dIn IIII sI,
purced ceIe dou rumurI uIe neumuIuI. C Iu oburIe um II
burburI, cum s-u sLrduIL s m convIng cund I-um IosL
ouspe n puIuLuI su dIn CuLunIu, cupuI rumurII sIcIIIene,
zIs cu purdosuI, IIIndc Iu vecIeu nousLr sLem: - pe
scuL sprIjInIL de monocerI nIn(uI(I, n cump uIbusLru
Iebdu de urgInL, Iundu-I zboruI cu guLuI sLrpuns de o
sgeuL purpurIe - u udoguL, n cInsLeu uneI nrudIrI
IIusLre, n cump de uur cu cIenur de sungeup un purdos ne-
gru; c um II IosL normunzI, se preu pouLe, de vreme ce Lo(I
pun Iu ceI dIn urm doI, eI I cu mIne, um psLruL cu
nsemne LruInIce de sLIrpe pruI rocuL I ocII uIbuLrI, dur
neLgduIL rmune numuI c m Lrug dIn corbIerI I e sIn-
guru meu deerLcIune, ccI duc sLrmoII ur II pe uIese,
cum se cum obInuIeLe Iu cuseIe murI, pe ceI dInLuI I-u voI
LoL corbIer; mI-ur pIceu s cobor dIn uceI TIumus cruIu
odInIour, n pusLIeLuLeu uneI serI pe vuIurI, un gIus LuInIc
I-u poruncIL s meurg s vesLeusc mourLeu MureIuI Pun.
ncoIo, nu m IIesc cu nImIc, nIcI cIIur cu sungeIe vrsuL
sub IIumurIIe ELerIeI de uI meI, ceI dIn rumuru cu Iebdu,
ce de Iu CundIu u LrecuL prIn unur n RusIu I-n (rIIe
romuneLI.
Duc nu sunL ns eu mundru de neumuI meu, eI Lre-
buIe s IIe de mIne. MuI Irumos nu se puLeu s sIureusc.
nsuIrIIe IuI de mrInImIe I de uvunL, duIuI de jerLI, Im-
boIduI IIresc cuLre ce e mre(, precum I uceI unume IIpIcI
ce I-u ujuLuL s prInd I s se nuI(e preLuLIndenI unde I-u
purLuL sourLu, se mbIn Iu mIne LouLe n uu desvurIL
urmonIe, muI(umIL cred IupLuIuI c n vIneIe meIe nu se
nvrjbeLe sunge deosebIL: prIn(II meI eruu rude de
uproupe, verI prImurI. Cum de uceeuI vursL I orIunI
umundoI, Iuseser crescu(I mpreun I nLre dunII
nIIorIse de LImpurIu o IdII pe cure, n poIIdu prejudec(II,
o consIIn(Iser prIn csLorIe.
Am IosL copII unIc. Asupru cupuIuI meu se resIrungeu
vIu Ior IubIre, eI prIveuu cu duIoIe ogIIndIndu-se n IIIn(u
meu conLopILe suIIeLeIe Ior gemene, m mpresuruu de mII
de ngrIjIrI. NIcI IupLeIe ce I-um supL n-u IosL sLrIn.
BInecuvunLuL IIe ceruI c mI-u IrzIL o pruncIe IerIcIL. u
eu de cuLe orI m gundesc mI se nI(Ieuz, IuIIuInd n
vzduIuI senIn uI uneI dImIne(I de prImvur, zborurI uIbe
de porumbeI. E ceu muI ndeprLuL dIn umInLIrIIe meIe. $I
e LoLdeoduL un sImboI.
Dur copIIuI uLuL de uIInLuL nu eru veseI; suIIeLuI meu u
IosL nLoLdeuunu mpIenjInuL de uceu uour meIuncoIIe u
IIrIIor preu sIm(ILoure, uu sIm(ILoure c pun I
munguIerIIe Ie Iuc s suIere, pun I pIcereu Ie rneLe. Cu
cuL nuInLe de u-I cILI pe ucre(Iu mI dusem seumu c dIn
Izvorureu voIupL(II rzbuLe cevu umur cure se uscunde
nnbuILor n nsI mIreusmu IIorIIor.
Nu-mI ncIIpuI s se uIIe muI(I oumenI pe curI vIu(u I
vursLu s-I II scIImbuL uLuL de pu(In cuL pe mIne. Pun Iu
mourLe voI rmune uceIuI: un vIsLor nepocIL, pururI uL-
rus de ce e ndeprLuL I LuInIc. Erum IourLe mIc cund,
uILund de jouc, m IurIum n grdIn s uscuIL de dup
uIucI cum o IemeIe peILIc ngunu cu gIus sIub, uILurI, un
cunLec, uceIuI, purc o uud: ,,O pusre-n urbor, ruu de
pIcere, eu vIn u pIunge u meu durere"... I upoI suspInu cu
cuLurI, ndeIung. De Iu un LImp, nu s-u muI uuzIL cunLecuI...
Pe nseruLe, mI pIceu s m uez cu Osmun, duIuI, pe
prIsp I s prIvesc cum rsur sLeIeIe.
DIn nLuII unI uI vIe(II meIe, ucum cund m-um nLors n
IocurIIe unde I-um peLrecuL, I pouLe cu semn uI IvIrII
bLrune(II, umInLIrIIe de soIuI ucesLu se deLeupL LoL muI
vII, uLIng uneorI cIIur nIucIreu. MI s-u nLumpIuL, n
CImegIu, s m revd uIeveu, copII, uu cum erum ucum o
jumLuLe de veuc, cund sub uceIuI copucI m purLu de
mun mumu SIu.
AILurI de prIn(II meI, n InImu meu I ure IocuI
mumu SIu, bunu nousLr mumu SIu, IemeIu de ncredere
cure I-u ddcIL I crescuL pe dunII cu I pe mIne. Eru
prIvIL cu o rud, se opLeu c eru cIIur, sImbrIe nu prImeu,
sLu cu noI Iu mus I ne cIemu pe nume, bombneu I so-
creu pe Lo(I dIn cus, unde sLpun de IupL eru dunsu;
mumu nu LIu de nImIc.
Mumu eru o ppu, ppuu ceu muI drgIu, ceu muI
duIce. De Irumuse(eu eI mersese vesLeu; s-o II vzuL
despIeLIndu -I boguLuI pr cu mIereu urs I s II nLuInIL
uduncu prIvIre u ocIIIor eI uIbuLrI cu spruncene negre, uI II
zIs c unu dIn uceIe uIbe MugduIene zugrvILe n zIIeIe ceIe
muI guIee uIe decderII couIeI ILuIIeneLI pogoruse
nsuIIe(IL dIn cudr. DeI um IubIL-o pun Iu IdoIuLrIe, LoL
mI se pure c n-um IubIL-o desLuI I Iu gunduI ucesLu m
cuprInde remucureu. O cunLure ce se sLInge, o IIoure ce se
scuLur, o sLeu ce cude mI-uduc de dunsu negreIL umInLe I
uLuncI Icounu eI se udumbreLe de IermecuI ceIor pIerI(I
nuInLe de vreme uu duIos c nu o poL nLrezrI decuL prIn
IucrImI.
u LuLu um (InuL uILIeI; sIm(ImunLuI ce s-u ncIeguL cu
nceLuI penLru dunsuI u purces de Iu judecuL, nLemeIuL de
udmIrure. n coconuuI scIIvIsIL, cu muInI de IemeIe cure Iu
PurIs Lrecuse drepL engIez, dup nI(Iure I IeIuI de u pur-
Lu, se dezvIuIser vIrLu(I rure, un curucLer. nv(Luru IuI
I ocroLIreu domnILoruIuI AIexundru oun, Iu cure se bu-
curu de mure Lrecere, I Icuser s IIe numIL de-u drepLuI
Iu CurLeu de ApeI I repede nuInLuL Iu nuILu CurLe. usese
upoI depuLuL. SecuIurIzureu uverIIor mnsLIreLI I
mproprIeLrIreu (runIIor I se duLoresc n mure purLe IuI. A
IosL ceI muI Lunr duc nu I ceI muI de seum dInLre uceI
cu(Ivu brbu(I cu vuz ce, dup rsLurnureu IuI Vod-Cuzu,
s-uu reLrus dIn vIu(u poIILIc penLru LoLdeuunu. Erum bIuL
rsrIL cund, nLr-o zI dup-umIuzI, uu venIL Iu noI doI
boIerI necunoscu(I I uu sLuL ncIII cu dunsuI n suIon muI
bIne de un ceus. nuInLe de pIecure, LuLu I-u IsuL nI(eI sIn-
gurI I u LrecuL n IuLuc Iu mumu, upoI s-u nLors cu s duc
pe neuLepLu(II mosuIIrI pun n uII(, Iu Lrsur. Seuru um
uIIuL c LuLu ceruse I nvoIreu mumeI cu s nu prImeusc s
IIe mInIsLru.
De uILIeI, de Leumu cu IInILeu ce domneu n cuIbuI nos-
Lru s nu II IosL cuLuI de pu(In LuIburuL, LuLu nu Iuu nIcI o
IoLrure Ir s n-o II nLrebuL I pe mumu, Iucru cure-I
uveu, IIreLe, I neujunsurIIe IuI. DIn prIcInu eI, deI n
beIug, LrIum muI prejos de puLerIIe nousLre muIL, vIu(u ce
duceum nu eru, dup cum s-ur II czuL, boIereusc I de
vreo scIImbure cuL de uour n uIe eI, mumu uveu grouz.
NIcIoduL dunsu n-u voIL s se mILe dIn BucureLI; s II
mers I eu Iu (ur, Iu vIe, Iu bI - IerIL-u sIunLuI - I LrebuIe
s II uvuL IuzuI Ior cILorIIIe uceIeu cu cIervunuI Iu Borsec
suu Iu ZuIzon. Pun I de ucus se urneu greu. CIne ur II
crezuL c LocmuI dInLr- nsu eru ursIL s nusc omuI cure
uveu s ocoIeusc pmunLuI de muI muILe orI!
BIuL mumu, cuLe uveu! Eru IrIgurous cum nu se muI
pouLe, pe cIdur pLImeu, soureIe s n-o II uLIns orI vunLuI,
IumInu I Iceu ru, nLunerIcuI o upsu, Iu zgomoLuI ceI
muI uor Lresreu sperIuL. Duc vedeu sunge, IeInu. n
peLrecerI - I eru uLuL de srbLorIL - nu uIIu decuL
oboseuI. PrIeLene de seumu eI nu (Ineu s uIb; n scIImb,
Iu noI s-udunu zIInIc un guruIIv sobor: cocone(e de muIuIu
uurnIce, pu(Ind u srcIe, preoLese, moue, duIce(rese,
IemeI de rund meLere s deu cu cr(IIe suu s cILeusc n
cuIeu. CIeIuI eI eru s se mbruce (rneLe, cu vuInIc I
murum, s-I uLurne Iu guL mrgeun orI IeILI I mrLurIseu
cInsLIL c IuLurII I pIceuu muI muIL decuL operu
ILuIIeneusc. ,,AnIcu(u Lruge u prosL", uveu obIceIuI s
spun despre mumu Luu Smurundu. $I cund, Iu mourLeu
ucesLeIu ne-uu rmus cuseIe ceIe murI cu purucIIs de Iu
CImeuuu RoIe, LoL mumu u IosL cure n-u voIL s ne muLm
n eIe, zIcund c pe PoduI-de-pmunL, suu de pusLrum,
dup porecIu vecIe, eru muI Irumos. Aveu pouLe drepLuLe:
nLre SIunLuI ConsLunLIn I SIunLuI EIeILerIe, de Iu GIuIer Iu
PrIcopouIu, ucoIo unde uzI sLpuneLe purugInu, se (Ineu
grdIn de grdIn, numuI pomI rodILorI, IIIIuc, boILe de
vI(. Mue(eIuI I nuIbu npdeuu cur(IIe, preLuLIndenI
IeundrI, rodII, ImuI(, Iu IeresLre se ngIesuIuu gIIveceIe
de gurouIe, de mucuLe, de cerceIuI, de IndruuIm, de
IboI. ur dIncoIo pesLe gurI, ncIIzund zureu, se
mpunzeu, scIduL n verdeu(, deuIuI CoLrocenIIor!
PrIeLenuI se oprI ucI, zumbInd, I uprInse cu LubIeL
(Iguru, poruncI cuIeIe, vIn. $I reIu numuIdecuL IIruI pove-
sLIrII.
-...nLr-un suIon vIu IumInuL, cocoune n muIucov,
ncrcuLe de scuIe, boIerI cu IuvorI(I suu cu ImperIuIe, Iu
grumuzuI croru scunLeIe brIIIunLeIe NIunuIuI, se upIeuc
udunc cu s sruLe munu uneI bLrune mbrcuL n verde,
o bLrun pu(InLIc Iu Lrup I usc(Iv, cu pr cnIL mor-
covIu, cu ocII spIcI(I uIbuLrI. Are ns ueruI uLuL de
mre(: eu sL dreupL, cupuI I (Ine sus, cuLLuru-I e
semeu(, vorbu rspIcuL I poruncILoure. De upLe unI de
cund s-u nLors dIn ceu dIn urm cILorIe Iu Buden-bIs, eu
nu muI Iese dIn cus I, penLru c sIngurLuLeu I e uruL Iur
somnuI rur, n IIecure seur, dup musu de dousprezece
LucumurI, ure pun LurzIu sIndroIIe.
Cu dunsu uveu s pIur unu dIn rmI(eIe nLurzIuLe
uIe IumII de odInIour, eu upucuse nc vremurIIe bune: n
18;1, cund u rposuL, mergeu pe opLzecI I opL de unI I eru
de upLezecI I doI vduv, dup o scurL csnIcIe cu un
beIzudeu grec, un copIIundru gmun cure se ndopuse cu
coucze I uvusese ncurcLur de mu(e. De uLuncI nu voIse
s se muI mrILe I-I peLrecuse o bun purLe dIn uceu
Iung vIu( ,,nunLru", pesLe LoL prInLre ce eru muI
sLrIucIL n nobIIIme. CredIncIous prejudec(IIor ucesLeIu
pun Iu IuboLnIcIe, eu ur II IcuL pe orIcIne s-I IerLe
ngumIureu nduL ce ur II uuzIL-o vorbInd; duruI ce uveu n
prIvIn(u uceusLu IIInd muI uImILor decuL nsI (Inereu eI de
mInLe; cu s spun un mrun(I, un IIeuc de nImIc, uveu Ie-
IuI su unume; cund povesLeu, cILeu purc dInLr-o curLe
Irumous. De uILmInLreII o sLun de bun sIm(, un munLe,
nIcI eresurI Iu dunsu, nIcI cIud(enII, deourece nu pe so-
coLeuIu eI LrebuIu pus uceeu sIngur de u nu se II mbrcuL
nIcIoduL uILIeI decuL n verde, nIcI purLuL uIL soI de pIuLr
scump uIur de smurunde. Cu LImpuI, verdeIe se
nLunecuse, se uscunsese sub un nveII de IorboL neugr
I numuI cund uu cuIcuL-o n sIcrIu, uu muI gLIL-o, dup u
su dorIn(, cu rocIIu de IusLr nermzIe pe cure o purLuse
cu mIreus.
OdIIneusc n puce! DIn recunoLIn(u ce-I psLrez, mI-
um IcuL Iege; osebIL de nsemnuLu eI sLure, eu mI-u IsuL
uceu comour sIunL cure e duLInu, IIIn(u meu IunLrIc
LouL e IureuIu eI, numuI u eI; dscIIndu-m nLru ceIe
nuILe, eu u deLepLuL n mIne vecIIIe nzuIn(e. De Iu dunsu
um nv(uL c Iuc I eu purLe dIn uceIu croru Ie e de Iu
Dumnezeu duL s porunceusc, ceI ce prIn uvu(Ie I IuIm
se nuI( deusupru murILorIIor de rund. ur unungIIu
cIIpeIor IoLruLoure de muI LurzIu uIe vIe(II meIe, um
nIrunLuL-o numuI cu ujuLoruI umInLIrII eI; n IrIgurIIe
ndoeIII I uIe obIdeI, vedenIu umIn(IeI suIe mI-u rsrIL
nLoLdeuunu nuInLe, muIL senIn, n vemunL verde,
scunLeInd dIn cup pun-n pIcIoure de pIeLre verzI.
Erum zIInIc udus dup-umIuzI Iu dunsu. AcoIo sLum de
Iu( Iu dIcIIseuIu eI ce se preIungeu pun seuru. EsLImp Is-
LorIseu. ProLIpendudu u LreI sIerLurI de veuc o cunoscuse n
IIIn(, vzuse de muI muILe orI pe NupoIeon , cure oduL-I
vorbIse, Iusese cu LuLI eI Iu VIenu n vremeu CongresuIuI,
dun(use cu mpruLuI AIexundru I cu MeLLernIcI, prImIse
n LuIIu omugIIIe IuI CIuLeuubrIund I uIe IuI Byron. Cu s
nu pIurd pensIu de generuI-muIor u cuImucumuIuI, ce dIn
poruncu mpruLuIuI NIcoIue I-u IosL sIujIL I eI LouL
vIu(u, de Iu 18o nu muI cIcuse n run(u pe cure, de cund
cu rzboIuI neIegIuIL, cum I numeu, dIn CrImeIu, o uru de
mourLe. ToLuI, dup greceusc, bInen(eIes, IImbu de cure
se sIujeu muI cu drug eru Irun(uzeuscu, o Irun(uzeusc de
vecIe CurLe, cuprInzLoure I n(epuL, mIrosInd u
pergumuL I u mosc. Cund ns I se nLumpIu s
pomeneusc de cevu dIn LrecuLuI neumuIuI nosLru, o du pe
romuneLe I uLuncI povesLIreu se IumInu mIsLIc; dunsu
gseu nLovrIrI subIIme de cuvInLe cu s spun Iungu
ncumeLure mpoLrIvu pgunuIuI coLropILor, nepregeLuLu
mucenIcIe, evIuvIu nvIngund uspruI drum. Cu ce suIIu vor-
beu de LrdrIIe ceIor doI murI drugomunI I de crunLu-Ie
IspIre, de ceIeIuILe cupeLe, opL Iu numr, reLezuLe de
IuLugun n muI pu(In de o suL de unI, de Iugu n RusIu, de
u(u(ureu u dou rzbouIe I de sLurnIreu ELerIeI. Cu IsLorIIIe
ucesLeu nImIc n-uveu duruI s m ncunLe; pIcereu cu cure
Ie uscuILum, LoL muI vIe, I-uLIngeu cuImeu cund veneu
runduI umInLIrIIor dIn ndeprLuLu eI copIIrIe, uLuL de
ndeprLuL I de nIIorIL, peLrecuL numuI n desILrI I-
n rsI(urI. BLrunu pe cure o vedeum n ogIInd, spII-
cuIndu-se nLre IumunrIIe devreme uprInse, Iusese unu
dIn ceIe LreI nesLImuLe penLru curI sungeruser uLuLeu In-
ImI. $I prIveum, vIsund, cudru n cure eruu nI(IuLe,
(Inundu-se dup mIjIoc, LInere, bIune, cu ocII uIbuLrI I
spruncene negre, LusLreIe: BIuu, ZumIIru I Smurundu.
BoLezundu-Ie usLIeI, mumu Ior, cmInreusu Punu, o
IrzIse pe IIecure pIeLreI scumpe ce-I uIesese de nu,
Iegund-o cu jurmunL cu LouL vIu(u uILu s nu pourLe I s
se mbruce numuI n coIoureu uceIeI pIeLre. AI zIce c e dIn-
Lr-un busm, nu e uu? - I nu e, nLr-udevr, decuL un
umnunL dIn mInunuLuI busm uI uceIeI DomnI(e u
uIInLrIIor cure Iu sLrbunIcu. |I-I voI povesLI oduL de-
u-nLreguI I veI uIIu uLuncI, pouLe cu mIrure, c gusLurIIe
sub(IrI I derL cIunIIe mrunLe, IubIreu de IIorI I de
mIresme, de scumpL(I, podoube I odoure, poILu de
Iuzur I de rIsIp ne vIn de pe purLeu romuneusc, prIn
dunsu, nu cum s-ur crede, de Iu grecI. ToL de Iu eu I
Irumuse(eu. CurIozILuLeu de u LI de Iu cIne um moLenIL
deosebILeIe ncIInrI uIe IIrII meIe m-u Impus u cerceLu cum
eru uceeu u sLrmoIIor, dur n uIur de ce upucusem s
prInd de Iu bLrunu mLu, mrLurIIIe IIInd rure, n-um de-
scoperIL mure Iucru, uu c n-um puLuL du de urmu ceIeI
muI cIuduLe: e vorbu de nenvInsu sIbIcIune ce um de
(IgunI - uI bguL Ir ndoIuI de seum cuL m
nduIoeuz umruLu Ior sourL, cu ce drug sLuu Iu sIuL cu
dunII n gruIuI Ior despre(uIL? -um nv(uL de mIc, Iu
cuIne, de Iu mo SLun pIILIeruI, uncIIu uproupe orb, rmus
dup dezrobIre, pun Iu mourLe, n curLeu nousLr unde se
I nscuse. Cu vedereu, pIerduse I somnuI I, Iurnu-vuru,
zIuunoupLeu sLu cu IuIeuuu n gur Iu vuLr. -eru mure Ioc
de mIne; cund se nLumpIu s um IIerbIn(euI - m
deocIeum Iesne I se sperIu Iumeu dIn cus - mI-I uduc
umInLe cum m Iuu n bru(e I m Iegnu pIungund.
DeopoLrIv prIeLenouse mI surud dIn LrecuL, cu dIn(I uIbI,
I uILe cIIpurI de (IgunI I de (IgncI; cu o (Igunc um gusLuL
nLuIu our drugosLeu, o (Igunc de Iu zId. PurLu IIoure roIe
Iu urecIe I umbIu dun(und. Aveum uIsprezece unI. Eru pe
vremeu suIcumuIuI, seuru, dup pIouIe. -um duL un guIben
I um uILuL s-o nLreb cum o cIeum. $I n-um muI nLuInIL-
o.
mI nIr, n cIIpuI ucesLu, cu prIvIre Iu unu suu Iu uILu,
IeIurILe IsLorII. ReIeeu dIn eIe c prImIse o creLere cum nu
se puLeu muI ngrIjIL I c nv(use LemeInIc sub IumInuLu
prIvegIere u LuLIuI su cure pInuIse s-I LrImeuL s ur-
meze vreo couI nuIL Iu PurIs, dur cocounu AnIcu(u,
sprIjInIL de SIu, se mpoLrIvIse. De uILIeI nIcI eI nu se
mpuc bucuros cu gunduI uneI despr(IrI de uceI prIn(I
uLuL de IubILorI, ce se purLuu cu dunsuI cu un IruLe I o sor
muI mure, cum urLuu de Iu o vreme cIIur cu nI(Iure. Ar
II dus dur cu eI mpreun uceu vIu( reLrus I LIInIL
nuInLe, pun cIne LIe cund, duc n 18;;, pu(In dup ce eI
mpIInIse douzecI de unI, nu Izbucneu rzboIuI. I duu uIcI
IurI cuvunLuI.
- MerseI s-I uduc LuLeI Iu cunoLIn( IoLrureu meu
de u pIecu negreIL Iu ousLe, IoLrure de Iu cure nImIc pe
Iume n-ur II IosL n sLure s m ubuL. MureIe AIexundru
NIcoIuevIcI, CezuruI pruvosIuvnIc, Lrsese subIu mpoLrIvu
vrjmuuIuI de moIe, I dIn cIIpu uceeu penLru mIne, vIu
suu morL, Ioc de cInsLe nu muI puLeu II decuL ucoIo unde
IuIIuIuu sLeugurIIe mpr(IeI SIInLe de RsrIL. TuLu m
nLreb cu spuIm ce uveu s zIc mumu? - I Le Ius s-(I
ncIIpuI uImIreu IuI cund I spuseI c dunsu, Iu cure
Iusesem muI nuInLe, mI duse voIe. Ce s-u peLrecuL uLuncI
nLr-nsu rmune o enIgm. $I mInuneu - ccI uILIeI cum
u puLeu-o numI - nu se mrgInI Iu uLuL. DeoduL o
cocoun IourLe mure se deLepL n ppus. DescIIse cusu
de Iu CImeuuu RoIe I o preIcu n spILuI penLru rnI(I, n
LoLuI dup cum o LIu pe eu cupuI I urLund uLuLu prIcepere
c purc pun uLuncI numuI cu usLu se ndeIeLnIcIse. u
runduI su, LuLu prImI o nsrcInure pe Iung prIncIpeIe
GorceukoII, nLre neumuI cruIu I uI nosLru Iuseser
IegLurI de prIeLenIe. nnoduI I eu unu, muI nuIL, ce se
consIIn(I n IocuI IupLeI - v povesLII muI udIneuorI cevu
de SergIIe de eucILenberg. S II LrIL... Cu mourLeu IuI, Iu
cure um IosL murLor, ncepeu penLru mIne un dureros Ir
de ncercrI. nLorcundu-m ucus, uIIm c mumu nu muI
eru. Cu uI dunseI Lo(I, eu nu n(eIesese s se cru(e. Greu
rcIL n cumpIILu Iurn u rzboIuIuI, nu voIse s se
ngrIjeusc I, nLr-o ncordure semeu(, I Icuse LunjInd
bouIu pe pIcIoure. DepurLe de so( I de copII, I duse
IsLovIL suIIeLuI n bru(eIe mumeI SIu, Ir o curLIre, Ir o
IucrIm, senIn pun Iu sIurIL. VILejI croru eu Ie uIInuse
cIInurIIe uu dus-o, pIungund, pe umerII Ior Iu group.
GrozvIIIe rzboIuIuI m pregLIser s poL nduru uceusL
IovILur cure, n scIImb ns, I nImIceu pe LuLu; udeseu muI
pu(In um suIerIL s-o LIu pe eu mourL decuL s-I vd pe
dunsuI vIu. SrmunuI nu muI eru de recunoscuL, sIub I
gurbov cum ujunsese, cu pIeLe crunLe ncuIcILe I cu burb,
cu ungIII neLIuLe I negre, murdur, soIos... O dezndejde
sIuIeLoure se ogIIndeu n ocIII IuI sLIcIoI ce-I Lrduu, cIIur
duc nu vorbeu, rLcIreu mIn(II. JuIeu IuI cusnIc nu-I
Icuse s uILe de muInIreu ce-I prIcInuIse pIerdereu Busur-
ubIeI; de nu prIndeum de vesLe Iu LImp, upucu s LrImIL
nupoI cordonuI SIInLeI Anu, uI cIncIIeu dIn ceIe use cu curI
u IosL cInsLIL cusu nousLr. Am n(eIes dIn cupuI IocuIuI c
nu-mI rmuneu decuL s m resemnez: omuI eru osundIL.
Nu se muI Irneu, nu dormeu, beu nLrunu Iu (uIc I Iumu
Ir nceLure. A muI dus-o uu cuLevu IunI I u mers s-I Iu
IocuI de vecI Iung mumu. Curund upoI cuIcum Iu pIcIoureIe
Ior I pe mumu SIu I rmuneum sIngur pe Iume.
MI-u LrebuIL vreme s m recuIeg. Aproupe nu m
mIcum de ucus, LurzIu um ncepuL s Iuc pIImbrI cIure
uIur dIn oru. Cu prIIejuI ucesLu, um bguL de seum c Iu
pod, Iu ,,MurmIzon", mI Ieeu muI LoLdeuunu nuInLe o IuL
IourLe Irumous. De Iu un LImp, mI-eru un IeI de grIj c n-
uveum s-o nLuInesc I duc se nLumpIu uu mI-eru cIud.
Pe nesIm(ILe, pIcereu ce de Iu ncepuL mI Icuse s o vd u
ujuns o nevoIe I eru dIn ce n ce muI umesLecuL cu
duIoIe; zIuu, noupLeu, cIIpuI eI mI rsreu n LoL ceusuI
nuInLeu ocIIIor, nu m puLeum gundI Iu dunsu Ir s nu
m LuIbur, Iur cund m uIIum n Iu(u eI m cuprIndeu o
sIIuI pun uLuncI necunoscuL, cure m-u mpIedIcuL
ndeIung s-I vorbesc. Ce-mI preu cIuduL n LouL IsLorIu
usLu nu eru c m ndrgosLIsem - mI venIse I mIe
runduI - dur c m ndrgosLIsem LocmuI de IuLu cu prI-
cInu, deourece, de Iu IIre, nu sImL uLrugere decuL penLru Ie-
meIIe oucIee, cuL muI oucIee, I dunsu eru bIun I uIb
pun Iu serbezIme, uu c nu LrebuIe s Le mIre, umIce,
duc um s-(I spun c, deI um IubIL-o cu puLIm, nIcI o
cIIp IpLuru eI, cIIur uvund-o uproupe, n-u uLepLuL nLr-u
meu o bnuIuI mcur de poIL Lrupeusc; ceu ce u IcuL cu
LuInIcuI meu sIm(ImunL de IubIre s se ncIege u IosL
numuI mIIu. Cund um vzuL-o pe Wundu, uu o cIemu,
mrLurIsIndu-mI pIungund LruIuI eI cIInuIL de vILregIu
nevesLeI u douu u IuI LuL-su, un poIonez, be(Iv se n(eIege,
cure o duceu de uzI pe muIne cu prsIIu IuI dIn ce brumu
ugonIseu curpInd IuIne I cur(Ind peLe, I um uIIuL c
umbIuu s-o vund, cum Icuser I cu o sor u eI muI mure,
penLru cu s-o scup m-um IoLruL s Lrec pesLe prejudec (I
I s-o rIdIc pun Iu mIne. $LIum ce vuIv urmu s sLurneusc
IupLu meu, o LIum preu bIne, dur nu de judecuLu ceIor vII
mI-eru Leum, cI de u ceIor mor(I, croru nu deopoLrIv m
puLeum scuLI s Ie duu socoLeuI I eruu nop(I nIrIguruLe
de nesomn cund I vedeum uIeveu, nIru(I cu n vecIIIe
Icoune greceLI pe Iund de uur rou I (epenI n cuILuneIe
Ior de surusIr, pe uceI LruIuI urIon(I purLundu-I n muInI
cupeLeIe LIeLe, Iur prIvIrIIe Ior nendupIecuLe nLorcundu-
se cu scurb de Iu mIne, vunzLoruI. S duu nupoI n-uveum
ns LrIu I m Isum LuruL n voIu sourLeI. AnuI cernIL eru
pe sIurILe, pu(In m muI despr(eu de zIuu IogodneI,
poruncIsem cIIur IneIeIe.
Or, n dImIneu(u cund Ie uduceum de Iu gIuvuIergIu cu
numeIe nousLre spuLe, gsII Iu pourL, pe IuvI( - sLum
nc pe PoduI-de-pmunL, cuIeu PIevneI, cum I se scIIm-
buse numeIe - pe cocounu EIencu u sumeuIuI, unu dIn
ceIe muI de Ispruv muIuIugIouIce prIeLene cu mumu; m
uLepLu s-mI spuIe cevu. AvuI o presIm(Ire... Am poILIL-o
n cus. A jeIIL-o nLuI pe cocounu AnIcu(u, dur nduL ce
IucrImIIe I-uu duL rguz, s-u rIdIcuL cu sLrnIcIe mpoLrIvu
u ce pusesem Iu cuIe, zIcund c u II svurIL mure pcuL
cIIur duc Wundu ur II IosL o IuL cInsLIL, necum o
LuruLur cure se nLInsese cu Lo(I derbedeII I Lrecuse pe Iu
doILor I pe Iu mou. RmseI ncremenIL.
- De nu crezI, muIc, udog eu, sLuI o duL noupLeu Iu
pund dup unsprezece s vezI sIngur cum I bug IndrI
uI pe IereusLr. S (I-I spun I cIne e: une uI vduveI, zu-
gruvuI, Iu cure cunL cu urmonIcu.
MI se puse uLuncI un jungII Iu InIm, urecIIIe pornIr
s-mI vujuIe I se-nvurLI cusu cu mIne. Erum rnIL de
mourLe. Cum ns, orIcuL de zguduILoure ur II
mprejurrIIe, nu-mI pIerd srILu, judecuI I uLuncI rece. C
nuInLe s-o II cunoscuL, IIpsIL cum eru de puz I de
creLere I nconjuruL de pIIde I de ndemnurI reIe,
greIse, eru sungeros penLru mIne, nu ns de mIrure, dur
cu s-I buL n uu IuI joc de obruzuI meu, I cu cIne, n
ujunuI IogodneI, usLu covureu orIce msur I nu puLeum
s I-o IerL. $I mI-um udus umInLe c punund mumu oduL
s-mI gIIceusc norocuI, mI duse c de LouLe IerIcIrIIe um
s um n vIu( purLe, numuI de drugosLe nu. Am muI(umIL
cocouneI EIencu I I-um spus s IIe pe puce. Cund, dup
obIceI, Iu ceusuI prunzuIuI u venIL Wundu, m-u gsIL
mbrcuL de drum, sLrungund cureIeIe geumunLunuIuI. Am
nscocIL c LrebuIu s pIec degrub penLru cuLevu zIIe Iu
(ur. n LoL LImpuI meseI, um scruLuL-o pe IurI; uIur de
bIunde(e I de nevInov(Ie, pe cIIpuI I-n prIvIreu eI nu se
cILeu nImIc. Am cunoscuL uLuncI cIInuI sIredeIILor nLre
LouLe, uI ndoIeIII, muI uIes c-mI preu I cu LoLuI de
necrezuL cu IIIn(u uceusLu s nesocoLeusc uLuL de
nebuneLe ceI muI de pIsmuIL noroc ce unu de Leupu eI ur II
puLuL vIsu. Am pIecuL mpreun cu Lrsuru, pe dunsu um
IsuL-o Iu eu ucus, Iur eu um IeIL pe drumuI CoLrocenIIor,
um ocoIIL jurmprejur oruuI I pe Iu nseruLe m-um nLors
pe Iu CupupoduIuI Iu CImeuuu RoIe. Am InLruL n purucII-
suI demuIL prsIL, unde nu muI cIcusem dIn copIIrIe, um
uprIns un muc de IcIIe rmus dIn uILe vremurI I, cerund
mIjIocIreu duIuIuI domnI(eI Smurundu pe Iung CeI de
Sus, m-um cuIunduL n rugcIune.
HuruI ceresc nu nLurzIe s se reverse usupru-mI, Iu
ruzeIe suIe n(eIeseI c LoL ce se nLumpIu eru spre IzbvIreu
meu, cure sLu numuI n neIcIuneu WundeI suu n grubn-
Icu eI pIeIre. Dumnezeu nu ngduIu cu sLemu cuseI
nousLre, ce de Iu 181z se rsI(u sub cununu de comILe pe
pIepLuI vuILuruIuI cu dou cupeLe rusesc, s IIe prIInIL.
$I ngunuI: ,,Nu nou, Doumne, cI numeIuI Lu venIc IIe-I
sIuvu!" $I unde m-u upucuL, de ce eru s IpLuIesc, o
grouz!... Am pIecuL de ucoIo mpcuL cu sourLu,
redobundIL. GundurIIor IIorouse ce prILocIsem LoL drumuI
Ie Iuuser Ioc Leumu I dorIn(u cu SmeouIu s nu II mIn(IL
I cund, pesLe dou ceusurI, um uvuL dovudu vIe u LrdrII,
n nsI durereu meu um uIIuL uurure. Acum, c IIIn(u n
cure nLrupusem vIsuI de IubIre uI LInere(II meIe eru penLru
mIne pIerduL, mI-um zIs c nu-mI muI rmuneu decuL s-o
duu uILrII.
Dur nu mI-u IosL cu puLIn(. NIcI usLzI, dup LreIzecI
de unI, drugosLeu meu penLru dunsu nu s-u sLIns,
deprLureu I LImpuI uu IcuL-o ns mIsLIc: nu pe Wundu
nsI o muI Iubesc, nu IpLuru eI cure, duc muI e pe Iume,
e scIImbuL, oIIIIL, mbLrunIL, cI umInLIreu, nespus de
duIous I de duIce. ur Iu IemeIIe ce s-uu perInduL de
uLuncI n vIu(u meu, ceeu ce um IubIL u IosL numuI vreo
usemnure cu dunsu: Iu uneIe um regsIL pruI eI guIben
suu ocIII verzuI, Iu uILeIe LrIsLe(eu surusuIuI, Iegnureu
mersuIuI orI meIodIu gIusuIuI ce m Iermecu uLuL... uL
penLru ce deunzI I-um duL drepLuLe IuI PuudIu, cund
spuneu c n umor nu vede decuL IeLIIsm. Du, IeLIIsm,
IeLIIsm...
DeLe dIn umerI I Iepd (Igureu creIu, de IInILIL ce
povesLIse, I rmsese scrumuI nLreg. Ceru poume, un vIn
muI vurLos, uIL rund de cuIeIe. $I gusLund, I sorbInd, urm.
- Cu s m ume(esc, m uruncuI n vuILoureu vIe(II de
peLrecere, I cu uu uvunL c um sperIuL cu desIruuI I cu rI-
sIpu BucureLII. Vreme de un un, Iu CImeuuu RoIe, unde
m muLusem, cIeIurIIe pun Iu zIuu uIb s-uu (InuL Iun(.
DIn ce eru muI sLrIcuL, mI Icusem o numerous curLe:
cund pIecum Iu vunLoure suu dum cuLe o ruIL pe Iu
mnsLIrI eru cu un uIuI de ceI pu(In douzecI de LrsurI
ncrcuLe cu vurI, bucu IecIorII cu merIndeIe I LuruIuI meu
de IuLurI. E drepL c n-u IosL o sIngur duL cevu, cuL de
nensemnuL, cure s II IsuL de dorIL, se nLreceu o Iume s-
mI Iuc voIIe I s m desIeLe; se mergeu udeseu cu zeIuI
cIIur preu depurLe: eru de ujuns s spun pesLe zI c-mI
pIuce o IemeIe cu seuru s-o gsesc Iu mIne n uLernuL. Eruu
brbu(I curI mIuduceuu nevesLeIe I Iru(I surorIIe. Dur m
(Ineu Lure scump I, cu s Iuc Iu( Iu uLuLu cIeILuIuI, dup
ce-um bLuL Iu pupuc ce moLenIsem bunI gIeu(, um IcuL
duLorII pesLe duLorII. Cum dum de Iund, neneu ScurIuL, zIs
,,brIc", un LIcIos de boIer bLrun, sumsur, geumbu I muI
uIes uILcevu, mI Iceu numuIdecuL rosL de mprumuL cu
dobunzI sIbuLIce. M ncurcum dIn ce n ce muI ru; cund
veneu cuLIuI, urenzIIe I cIIrIIIe mI se pILeuu cu proprIIIe
meIe poII(e pe curI erum nevoIL IIreLe s Ie prImesc. ALuncI
IscIeum uILeIe I uu um IscIIL mereu, uneorI Ir s m
uIL ce, pun cund, LrImI(undu-I nLr-o dImIneu( pe neneu
ScurIuL dup puruIe, mI-u udus rspunsuI c n(rcuse
bIuIu I c n curund LrebuIu s m rIuIesc de LouLe so-
coLeIIIe. $I m pov(uIu, runjInd, s vund muI bIne de
bunvoIe ce uveum decuL s Ius s m vunz cu Lobu; mI
gseu eI cumprLor. I poILII cu deocumduL s-mI cuuLe,
I Ir zbuv, cevu zIm(I: eru n ujunuI zIIeI meIe de
nuLere I (Ineum, nLr-un unume scop, s-o prznuIesc n
Iege. I ncredIn(uI cuLevu dIn scuIeIe domnI(eI Smurundu,
nILe puILuIe, s Ie puIe umuneL.
- Am uvuL, zIse eI, nLorcundu-se cu bunI bunI, mure
noroc; un sIerL de ceus de nLurzIum, rmuneum cu buzu
umIIuL, pIecu prIeLenuI dIn BucureLI.
N-um nLrebuL nIcI de duLu usLu cIne eru uceI LuInIc
cmLur; ce m muI prIveu? -um nsrcInuL pe neneu
ScurIuL cu pregLIrIIe I poILIrIIe penLru u douu zI, Iur eu m-
um ncIIs n suIonuI ,,NesLImuLeIor", unde pun seuru um
urs IurLII de IumIIIe. Am cInuL Iu ,,Hugues", sIngur, upoI
um IuuL-o ruru pe uII(I. Nu poL uILu uceu uburous I rece
noupLe de uprII, purc bLuL cu smunLun de Iunu pIIn I
uor mbIsmuL de zurzrII nIIorI(I, noupLe cure penLru
mIne uveu s IIe ceu dIn urm. S nu-(I ncIIpuI c voIum
s m prpdesc IIIndc mI pIerdusem uvereu; eru
dImpoLrIv: rIsIpIsem LoL penLru c, demuIL nc, m
IoLrusem s-o sIuresc cu vIu(u de cure erum sLuI;
prIveIILeu eI mI-uduncIse nnscuLu LrIsLe(e, n pIcerIIe eI
uIIusem numuI dezumgIre I dezgusL. $I cu s pIer dInLre
ceI vII, uIesesem zIuu n cure mpIIneum douzecI I LreI de
unI. Aveum s pIec dIn mIjIocuI peLrecerII I s nu m muI
nLorc; nImenI n-uveu s descopere ce se Icuse cu mIne,
LuInu pIeIrII meIe uveu s rmuIe n vecI nepLruns - Iu-
usem LouLe msurIIe. Pun n zorI, duIcI vedenII dIn unII
copIIrIeI mI-uu rsrIL nuInLe, nduIoundu-m, dur Ir
s m I LuIbure; senIn LuLeu cu cure ceI dIn sungeIe meu
uu LIuL s nLumpIne mourLeu nu m-u prsIL cuLuI de
pu(In nIcI pe mIne. Cund, IInILIL, m-um nLors ucus, um
gsIL o II(uIc, sosIL seuru LurzIu, prIn cure erum cIemuL s
m nI(Iez negreIL Iu umIuzI Iu LrIbunuI. Eru penLru u mI
se uduce Iu cunoLIn( c, n ujun, Iusese omoruL uncIIuI
meu orgu.
DeI I veneum nepoL de verI prImurI, nu-I cunoLeum
nIcI dIn vedere. CsLorIu nepoLrIvIL dIn cure se nscuse
I, n urm, uILe nen(eIegerI I ndeprLuser pe LuLI su I
pe dunsuI penLru LoLdeuunu de ceIeIuILe rude. u IIreuscu
IuI dumnIe Iu( de eIe, dumnIe nvenInuL de
nepuLIn(u de u Ie vLmu nLru cevu, se rspunsese cu un
despre( udunc pe cure usLzI nu m muI nvoIesc u-I
mprLI. Eru un om! n Ioc s se muI(umeusc u LrundvI
coconeLe cu ce descurcuse dIn moLenIreu prInLeusc , se
nImuse de LImpurIu Iu o greu munc, (Inuse n urend
moII, bI(I, vmIIe, ocneIe, poLu, Icuse nego( nLIns de
cIeresLeu I de Iun, rIdIcuse Iun n BucureLI I scIeI Iu
Dunre I norocuI I rspILIse cu mbeIugure ndrzneuIu
I IrnIcIu. RzboIuI, n vremeu cruIu de IupL Iusese
mureIe provIunL-muIsLru uI oLIIor, Icuse dInLr-nsuI ceI
muI boguL om dIn (ur, ceeu ce nu-I mpIedIcu s deu sume
de buLjocur, un guIben-doI, cu cumL pe umuneL Iu
nevoIuI. n IupLu penLru nuvu(Ire nu se ngImu cu
uIegereu mIjIouceIor. De curund, cuLIguse usLIeI cu curcoLu
I cu mILu vecIeu judecuL ce uveu cu durjII monenI de Iu
ToroIpunu pe NeujIov penLru purLeu Ior de moIe I pIecuse
s Iuc msurLoureu. Cund InLruse n pdureu dIn
vecInLuLe, pe unde Lrece drumuI, se pomenIse deoduL
nconjuruL de numeroI (runI nurmu(I I oprIL. Se rIdIcuse
uLuncI n pIcIoure I scosese dou pIsLouIe, dur, nuInLe s
upuce s Lrug, Iusese nIcuL, rsLIgnIL pe scuru LrsurII I
rpus nLr-un cIIp IIoros.
Erum poILIL s IIu de Iu( Iu rupereu pece(IIor, puse de
cu seur Iu posomoruLu IuI IocuIn( dIn MunLuIeusu. Nu
mI-u II ncIIpuIL s pouL cInevu, orIcuL de zgurcIL, LrI
nLr-o usemeneu srcIe. Am sLuL nepsLor cuL u (InuL cer-
ceLureu, uIur de o cIIp de vIe uImIre cund s-u descIIs
numIIu de duIup de IIer, I nu dIn prIcInu comorIIor dInLr-
nsuI, cI penLru c prInLre eIe zrIsem puILuIeIe ce I Ie
dusem n ujun IuI neneu ScurIuL s Ie zIogeusc. eIr
upoI Iu IveuI I poII(eIe meIe LouLe; un Leunc gros. EI, ce s-
(I spun muI muIL? - uu scoLocIL I uu scorboIIL pesLe LoL, uu
purIcuL IIecure peLec de IurLIe; de dIuL ns nIcI urm, uu
c, Iu ceusuI LocmuI pe cure I sorocIsem s IIe uceIu uI
sIurILuIuI meu, m vedeum pus, cu rudu ceu muI de
uproupe u ucIsuIuI, n sLpunIreu urIueI suIe uverI.
De nLorsLuru uceusLu u IucrurIIor, pe uLuL de
neuLepLuL cuL de IerIcIL, Iu ncepuL, muI muIL decuL mIne
s-uu bucuruL ceI ce LrIuu de pe urmu meu, IIpILorIIe.
Crezuser c duse Iur Nun de gvun. GrubnIc Ie-u IosL ns
dezumgIreu I umur. S-ur II zIs c de Iu uncIIuI necunos-
cuL o duL cu sLureu moLenIsem I cevu dIn upucLurI.
Curund um ncIIs cusu de Iu CImeuuu RoIe I m-um
muLuL n MunLuIeusu, cuI, LrsurI, cuInI de pre(, um
desIcuL LoL, sIugIIor de prIsos Ie-um duL drumuI, de prIeL-
enI m-um coLorosIL, peLrecerIIor Ie-um pus cruce. $I n-um
muI zbovIL pe uIcI o zI muI muIL decuL mI-u LrebuIL cu s-
mI rosLuIesc duruverIIe n vedereu uneI IIpse penLru LoL-
deuunu.
IIndc, de IoLrureu de u pIerI m-um rzgundIL pe de-
pIIn, um scIImbuL numuI IeIuI, uIegund n IocuI mor(II
ndeprLureu. CIIur uILmInLreII, cu vremeu, u II IsprvIL LoL
prIn u m nsLrInu, uIcI ce muI rmuneu s m IspILeusc?
MrIrIIe pouLe? Dur n (uru unde LuLu nu voIse s IIe mInIs-
Lru I sLrbunIcuI s IIe domn, ce muI puLeum eu ruvnI? $I
upoI, IIberLuLeu nu mI-u II jerLIIL-o nIcI penLru cu s porL
sLeuuu mpruLuIuI n gvurdIe. De ucum, sLpunI uveuu s-
mI IIe numuI IunLusIu I cuprIcIuI. AILIeI ur II nsemnuL s
m urL nevrednIc de uLuLu noroc.
Am I uvuL; cu curuI. S vezI. MuI mI rmsese de sLuL
n BucureLI o noupLe. nuInLe s m cuIc voInd s-mI Iuu
dInLr-un scrIn puuporLuI, cund um duL s Lrug serLuruI un-
de I pusesem, ucesLu, IIInd preu pIIn, s-u n(epenIL. A Lre-
buIL un ceus s-I smucesc I s-I zguI(uI cu s-I duu de Iuc I
uLuncI uIL bucurIe: nzdrvunuI de puuporL, cum eru
deusupru, czuse dup serLure, Iur serLureIe nu Ieeuu de
LoL dIn ruILurI. MI-u venIL s Iuc scrInuI (ndrI cu LoporuI,
dour dIn sIbIcIuneu ce um de vecIILurI - eru un ,,EmpIre"
de muIon de LouL uru(enIu - I-um cru(uL, muI(umIndu-
m s-I desprInd o scundur dIn jos. MI-um gsIL
puuporLuI I nu sIngur. Se muI uIIu ucoIo, moLoLoIIL, un
pIIc mure guIben cu cIncI pece(I de ceur neugr. Pe eI sLu
scrIs: ,,TesLumenLuIu", cu u scurL, ,,meu".
SLrbLuL de un IIor nencercuL pun uLuncI, m-um uIL-
uL jurmprejur, deI LIum bIne c erum sIngur n cus.
AIur, dup obIoune, rpIu pIouIu de ocLomvrIe. Am
desIcuL pIIcuI I, cu rsuIIureu LIuL, um cILIL voIn(u ceu
dIn urm u uncIIuIuI: nLreugu su uvere mIcLoure I
nemI- cLoure o Isu EIorIeI spILuIIceLI. Am prIvIL cu
grouz cumpIILu uneuIL cure, czuL n uILe muInI decuL uIe
meIe, ur II IosL penLru mIne ucIgLoure, um prIvIL usLIeI
pun I cenuu n cure s-u preIcuL dup cuLevu cIIpe. C nu
u IosL drepL ce um svurIL, se pouLe, socoLeuI nu um de
duL ns decuL CeIuI venIc cure, dup cum spuneu mLuu
Smurundu, penLru pcuLeIe nousLre ure cumpn deosebIL
I neuI Iu cunLur. $I nu roesc c m-uu IcuL s Lremur
cuLevu rundurI scrIse, pe mIne cure nu muI LIu de cuLe orI
um prIvIL Ir u cIInLI MourLeu n Iu(; nu, penLru c de
duLu usLu eru vorbu de uvereu meu I pe Iume uILcevu nu um
sucru, penLru mIne uvereu e LoLuI, eu o pun muI presus de
cInsLe, de snLuLe, de vIu( cIIur I duc n uceu noupLe, Iu
umInLIreu creIu m LuIbur nc, ur II IosL nevoIe s
IpLuIesc cevu muI gruv decuL s nImIcesc o zdreun( de
IurLIe, eI bIne, uu cum m vezI, crede-m, nu u II pregeL-
uL... Nu erum un sruc cu duIuI!
Ar II IosL I pcuL s Ius s-mI scupe dIn muInI uceIe
bog(II; Ir eIe sLIrpeu nu s-ur muI II nLurnuL, nuInLe de u
usIIn(I, Iu udevruLu eI menIre, sInguru IIreusc, uceeu de u
LrI IIber pe vuIurI. Am convIngereu c nobIIu
nLrebuIn(ure ce Ie-um duL u rscumpruL, muI cu
prIsosIn( decuL ur II IcuL ceu IoLruL de uncII, neIe-
gIuIrIIe cu pre(uI croru eI Ie dobundIse. n LreIzecI de unI
de perIpIe, um pIuLIL muI muIL pouLe decuL IuoIuIL Lo(I
corbIerII sLrbunI I udeseu I-um sIm(IL bucurundu-se
nLru mIne cure Ie-um purLuL pruporuI cu Iebd sgeLuL
pe mrI de dunII nIcI mcur bnuILe, pe LouLe mrIIe...
cu semn cIeIneruIuI, cure ncepuse u ne du LurcouIe,
s vIe Iu pIuL. ocuIuI se deerLuse. eIrm I noI. AIur se
IImpezIse I eru IrIg.
- Du, umIce, zIse eI, dup ce Icurm cu(Ivu puI, uver-
eu! S nu II IosL grIju eI, nu m-u muI II nLors eu pe uIcI.
Zurbuuu dIn nousuLe upLe m-u pus pe gundurI I, cu s
nu IIu nLrunu cu InImu srIL c-mI pIerd moIIIe, m-um
IoLruL, n sIurIL, unuI sLu, prImvuru, s vIn s Ie vund,
s Ie vund cIIur n pugub. MI s-uu duL ns pre(urI
nebuneLI I de cIne-(I ncIIpuI? - de (runI! MI-u IosL
scrIs s m muI procopseusc o duL oumenII Leu; nu,
udevruL (I spun, nu LII ce de Ispruv sunL I de cuvunL dur
I cuL deosebIre nLre ceI pe cure I-um vzuL n copIIrIu
meu Iu CImeuuu RoIe, Lurundu-se cuIneLe Iu scur, jos, n
Iu(u mLueI Smurundu, orbI(I purc de ruzeIe mrIrII eI I
copIII Ior, IrunLuII de uzI, nIIp(I, prIvIndu-m I vorbIndu-
mI de Iu om Iu om. $I m-u mIruL IurI de unde uLuLu bneL
pe obLIIIe Ior cu s pouL cumpru LreIzecI I opL de mII de
pogoune de cump cu nImIcu. Am socoLIL c LoL uu Iesne
uveu s meurg I cu vunzureu cIdIrIIor dIn BucureLI, m-
um neIuL ns umurnIc; penLru ceu muI ponosIL, o bIuL
prvIIour pe Iu Br(Ie, de opL IunI m pourL cu vorbu
nILe purII(I de negusLoruI; nIcI cund mI-um pus pcuru pe
uc(IunI Iu AmsLerdum - pcuru cure mI-uduce pesLe LreI
sIerLurI dIn venIL - n-u IosL uLuLu LocmeuI. Au n(eIes pe
semne c sunL zorIL s pIec.
Cu LoL IermecuI uLuLor umInLIrI scumpe, edereu n
oruuI ucesLu mI-u pruL dIn ceusuI sosIrII un surgIIun I
uu-mI pure orIunde m uIIu pe uscuL, cu pmunLuI m
mpuc numuI puLImu IIorIIor, sInguru pe cure doruI de
mure n-u puLuL-o nnbuI n mIne. Cu sLrbunIcu Punu,
cure u udus penLru nLuIu our n VuIuIIu muI muILe soIurI
I Ie sdeu Iu Pujeru cu pogouneIe, sunL I eu nebun dup
IIorI; penLru orcIIdeeIe meIe, nu penLru mIne - eu Ie sunL
dour ouspe - um cumpruL ,,quInL" munueIIn ce, pe
(rmuI OceunuIuI, nLr-un coI( IusILunIun de ruI, u
udposLIL odInIour IubIrI regeLI. n jIIveuIu mbIsmuL
I cuId u sereIor eI urIue, cu sLupI de uIbIne I upe vII, m
odIInesc vIsund nLre dou prIbegIrI; Iu pouIeIe grdInIIor
eI uLurnuLe, m voI mburcu nduL ce voI sIm(I c mI se
upropIe sIurILuI penLru cILorIu ceu dIn urm...
... Dur de ce or II ncIIs pesLe LoL, s IIe uu LurzIu? $I,
prIvInd ceruI scunLeIeLor de noIemvrIe: Du, e IourLe LurzIu;
vunLoruI cu urme de uur, OrIon, upune de IrIcu ScorpIeI ce
se cu(r pe pruguI RsrILuIuI. ZorIIe sunL ns depurLe, e
vreme s ne suIm Iu mIne s muI bem.
Am pIecuL dIn sLrudu ModeI cund se uprIndeuu IeIIn-
ureIe, cum buImcIL de ce muI uIIusem.
|Inund s nILure cuL muI muIL puLIn(u de u II recunos-
cuL n BucureLI, unde voIu s IIe sIngur cu umInLIrIIe IuI I
nesLunjenIL n mIcrI, ncercuse, nuInLe de u se
nLource, s-I scImbe nI(Iureu. sundu-I pIeLe,
musL(I, burb I LIcIuIndu-I un porL sImpIu I Lers, eI
IzbuLIse uu bIne c, dup un un uproupe, LoL I se muI
nLumpIu s se nLrebe, zrIndu-se pe neuLepLuLe n
ogIInd, duc eru nLr-udevr eI. Un uIL om Iuuse IIIn( I
curund uvu I nume: prIn IocuIurI I se zIceu conu PunLuzI,
ceeu ce-I Iceu s presupun c eru IuuL n nouI su uvuLur
drepL un ,,SosIe" ce se cIemu usLIeI I cu cure se mIru cum
de nu I se nLumpIuse nc s se nLuIneusc.
$I-mI urLuse IoLogruIIuL udevruLuI su cIIp, rus, cu
LumpIeIe Lunse, cu burbe(I scur(I - genLIemun desvurIL
n (InuL eIegunL de bord. -um prIvIL cu nepsure, ccI nu
ucesLu-mI pruse un prIeLen de cund Iumeu I cIIur un uIL
eu-nsumI, cI ceIIuIL, despre cure LIum ucum, I nu Ir
ourecure meIuncoIIe, c nu eru decuL un degIIzumenL
vremeInIc, menIL u II pesLe pu(In IepduL penLru LoLdeuunu.
Teumu c n urmu ucesLeI dezumgIrI prIeLenIu nousLr
s nu-I pIurd cumvu dIn Iermec Iu LoL uu deurL cu
ndejdeu de u m nLource devreme ucus. O spLmun nu
m nLorseI cIIur deIoc. M muLuI Iu PunLuzI - I voI numI
LoL usLIeI - cure, vzund c uIur se pusese pe nInsoure cu
vIscoI, se cIuusLr n vLuILu su IocuIn( unde Icu noupLe.
NIcI nu eru nevoIe de IeIL; guzdu I nv(use LouLe LubI-
eLurIIe, se du pesLe cup cu s-I muI(umeusc. PuLurIIe -
mIe mI se pregLIse unuI n suIon - eruu LoL LImpuI
desIcuLe, musu pus, cundeIubreIe uprInse. SobeIe du-
duIuu. n pIroLeuIu IungIIor vegIerI, spovedunIu vIe(II suIe
de n(eIepL ceL(eun uI unIversuIuI se depnu nesIIIL,
nLreug. DInLr-nsu se desIueu sInguru puLIn( u LrIsLe(II
ce m cIudu Iu eI uLuL de muIL: omuI Iusese preu IerIcIL.
NImIc muI odIInILor cu IeIuI uceIu de LruI, nIcI muI
duIce. Nu ne gundeum ns s-I scIImbm nIcI unuI, deI
vremeu reu conLenIse, cund, nLr-o dImIneu( - LIum dup
cIocoIuLu ce nI se sIujIse cu pu(In nuInLe - guzdu venI,
mbuInuL I roIe, s-I spuIe IuI PunLuzI c-I cuuL un
domn, un domn cure njuru grozuv, cu un cuIne. usese cu
dunsu de o mojIcIe nemuIpomenIL. PunLuzI m rug s vd
eu cIne puLeu II, Iur eI I cu Irun(uzouIcu rIdIcur perdeIeIe
I sLInser Ium unrIIe.
OduL cu zIuu, Lurund dup eI un mopsuIe( zgrIbuIIL
nLr-un vuILrup rou, InLr PIrgu. AIIurm c PuudIu, cure
se nLorsese n ujun, umbIuse dup noI dIn IocuI n IocuI
LouL noupLeu I-I nsrcInuse pe dunsuI s ne poILeusc,
duc ne d de urm, dIn purLeu IuI, Iu prunz. PunLuzI prImI
Ir codIre. -nLrebuI pe Gore ce eru cu nso(ILoruI IuI cure
muruIu Iu PunLuzI I ncepuse s IuLre.
- E uI IuI HuruIumbescu, m IumIn eI, ure TIncuIInu
GuIdurI o c(eIu n durdor, LoL ,,CurIIn", IuL mure, I I-I
duc. M-um IcuL codo de cuInI.
Nop(IIe ce peLrecurm de runduI ucesLu cu PuudIu Iur
usLumpruLe, demne: PIrgu nu ne muI cInsLeu cu prezen(u
IuI decuL rur, n LreucL, I uLuncI vorbeu numuI poIILIc. -
IberuIII, ne pIsu eI, I Iuuu cuLruIuseIe; pun Iu unuI nou,
1q11, ceI muI LurzIu, udIc pesLe LreI spLmunI, conservuL-
orII veneuu Iu puLere, boIerII - Tuke eru cur(uL. $I-I du
un uer gruv, poLrIvIL cu nuILu sIujb n cure zIceu c ure s
IIe pus de upropIuLuI vIILor guvern.
Cu LouLe c-I LIum Iucom pesLe msur, n sLure s
rume n scurn dup un goIogun, um n(eIes dIn cupuI Ioc-
uIuI c nu IeuIu eru udevruLu IuI (InL, dur ce unume
ruvneu, n-u II bnuIL duc, n zIuu de Mo Ajun, Iu o
(uIcreuI muI preIungIL n doI - ,,dozu penLru uduI(I" -
nu mI-ur II spus eI sIngur.
nc demuIL pInuIu s se nsoure, penLru cpLuIuI,
bInen(eIes, Iusese ns sIcLIrIL de cuLe orI ncercuse; cIIur
de se nLumpIuse uneorI s-I pIuc IeLeI, nu se nvoIser, n
rupLuI cupuIuI, prIn(II I osLrucIsmuI ucesLu nu LrebuIu
pus, cugeLu eI, decuL pe seumu IupLuIuI c n-uveu ,,curIer",
uILmInLreII ce-I IIpseu cu s IerIceusc o so(Ie, Irumos I
Lunr, ,,munIeruL" I cuIL, cum preLIndeu u II? Dur, n Iu(u
cIezIeI unuI mInIsLru c scumpuI su eI de cubIneL esLe
bIuL serIos I de vIILor, un mInIsLru guLu s-I cunune, ur
muI II ncpuL vreo mpoLrIvIre? OduL numIL, uveu s
meurg Iu sIgur, I se vedeu ,,burosun", ,,gugIu", cu coLoure,
puIuL de cus n BucureLI, vIe pe rod Iu VuIeu MIeIIor,
moIe nu muI LIu unde, zesLre nu gIum, bez un sIngur
cumnuL cu un sIngur pImun. $I cunLu: ,,I-ure m, I-ure
m!" I nLrerupseI cu s-I nLreb duc se gundIse I Iu ceIe
dou puruIerne ce puLeuu venI n urm: copIII I courneIe?
- DumneuLu s III snLos, mI rspunse eI IInILIL, u
uvuL Irugedu I de unu I de uILu grIj dInuInLe. PuruIerne
de usLeu se Lrec cu vedereu, nu vIn Iu mus.
M nIunduse. I ceruI s-mI spuIe cIne uveu s-I Iuc
rosL de numIre?
- Puu, mI opLI eI LuInIc, Iu urecIe, deI erum sIngurI.
- I crezI c pouLe!?
- OIo! NIcI nu-(I ncIIpuI ce IuduIII ure (upuI Iu
bLrun, s vreu numuI s Ie muI puIe o duL pe LuIer, uLuncI
s vezI comedIe.
- Dur de ce nu vreu? ncercuI eu s-I descos. DrepL
rspuns, GorIc IIuIer scurL de dou orI, bu(uInd dou de-
geLe Iung LumpI. ApoI pIec, muI muIL de-u-ndruLeIeu.
$I-mI Icu de Iu u semnuI IuI HurpocruL.
nLr-unu dIn serIIe dInLre CrcIun I AnuI nou, m
uIIum pe CuIeu VIcLorIeI, unde domneu o nsuIIe(Ire
neobInuIL. VunzLorII de zIure I desIceuu LeuncurIIe
dIn Iug, zbIerund cuL I (Ineu guru: ,,DemIsIu guvernuIuI".
n drepLuI grdInII puIuLuIuI, uuzII c m cIeum cInevu
dInLr-o bIrj cu couI rIdIcuL. Eru PIrgu.
- DocLore, mI zIse, du-Le numuIdecuL Iu PuudIu I
spune-I s Iuse LoL Iu o purLe I s meurg negreIL, usL-
q
,,Adunc esLe suIIeLuI muI presus de orIce - LoL uu I omuI
- cIne-I pouLe cunouLe" (IuL.).
seur cIIur, cuL muI IuLe, s vorbeusc n duruveru meu, s
sLrung urubuI, dur negreIL.
I nLrebuI de ce nu se duce eI sIngur? - N-um LImp,
m ImurI, sunL ocupuL cu nmormunLureu: u murIL MIu;
LrebuIe s-I duu nemunguIuLeI vduve o mun de ujuLor; n
ceusurIIe greIe s-uruL prIeLenIu. Acumu vIn de Iu cImILIruI
ovreIesc I uIerg Iu jurnuI. A! e dIIonIe mure penLru cuse;
uIbI, NucImunsoIn bLrunuI, eru moIIuz, Ie-u IcuL pe
un Ioc cumpruL pe numeIe rposuLeI buIubusLe, mumu IuI
MIu; I-u bguL LouL uvereu n eIe. EI, I s-u cur(uL: MIu
Ie Ius
RueIIcIII, n reguI - o crezI prousL? - I brbuLuI
dInLuI, PencIus, ce-u uvuL, LoL eI I-u IsuL; s-o vezI n doIIu,
dIuvoII(u, pIc, pIc! PurIv muIere, mon cIer, pe onoureu
meu! MIu Lrgeu s mour I noI n oduIu de uILurI... Lu
comprends? - IIpILoure nu uILcevu, m-u duIuL. Du-Le
numuIdecuL, pun nu Iese bucceuuu, Ioucu, conLez, nu e
uu? $I poruncI bIrjuruIuI, njurundu-I, s mune. VIno
poImuIne Iu cImILIr, mI muI sLrIg cu cupuI uIur,
deprLundu-se, Iuu cuvunLuI.

,,ProIundum esL cor super omnIu -leL Iomo esL - eL


quIs cognosceL eum?"
q
JER. XV, q
nurmuL cu ndrzneuIu ce uI cund mergI s cerI penLru
uILuI, pesLe un sIerL de ceus sunum Iu PuudIu.
Eru ucus: n curLe, muI n Iund, IIcreuu IeIInureIe un-
uI cupeu.
De duLu usLu, nu IuI InLrodus cu de obIceI de-u drepLuI
n oduIu de Iucru; bLrunuI IecIor cure-mI descIIsese I m
uuruse de puILon I de pIrIe, m rug s uLepL. u In-
Lrureu meu, vesLIbuIuI eru IumInuL numuI de IIucru
cuLorvu buLurugI ce urdeuu voIos n IurguI cmIn; puIpuIuIu
eI nsuIIe(eu sLrunIu vecIIIe punze de pe pere(I, dezveIInd
nLr-nseIe, zguduILoure, cu pe nILe IeresLre descIIse
usupru LrecuLuIuI, prIveIILI dInLr-o Iume de mucenIcI I de
puLImI. Rezemu(I n suII(I, suLuI de uI IuI DomI(Iun suu de
uI IuI DecIe I cIre(I uI pusLIuIuI, pe sIrepI sIbuLIcI, sor-
beuu cu voIupLuLe crudu ugonIe u IecIoureIor rsLIgnILe I u
copIIundrIIor sgeLu(I sub gounu sumbr u norIIor
deusupru moIoruLeIor IrunzIurI. Erum Iu PuudIu. n uceIe
cudre vzuI sImboIuI cIInurIIor suIe suIIeLeLI.
PoIIcundruI se uprInse, nmIIndu-se n ogIInzI. PesLe
pu(In, IecIoruI se nLorceu s-mI spuIe c erum poILIL sus.
UrcuI penLru nLuIu our scuru sLrjuIL de sIIncI
burocI I IuI purLuL prIn nILe ncperI I muI LIcsILe de
IucrurI de pre( decuL ceIe de Iu cuLuI de jos, uvund ueruI de
muzeu, nu de IocuIn(. u pruguI ceIeI dIn urm, m oprII
surprIns cuLevu cIIpe.
r ndoIuI c nu penLru u merge Iu cusu de nLuInIre,
nIcI Iu LrIpou, se mbrcuse PuudIu n Iruc, I pusese IenL,
crucI, sLeIe. AceusLu nu eru nImIc ns pe Iung scIImbureu
ce gsII, dup ce m upropIuI I vorbIrm, n nsI IpLuru
su: preu nLInerIL, dIn mIcrI I de pe Iu( I pIerIse orIce
urm de oboseuI, ocIII I Iuceuu vII, pun I gIusuI I sunu
uILIeI, IImpede, meLuIIc. mI venI dur greu s-I cred cund
m usIgur c de muIL nu-I uduceu umInLe s II IosL uLuL de
pIIcLIsIL.
Czuse pesLe dunsuI o pucosLe cu LoLuI de neprevzuL.
Un nuIL personugIu uusLrIuc cure mergeu cu so(Iu su n
EgIpL, Lrecund prIn BucureLI, se oprIse LreI zIIe. nduL ce
sosIse, cuLuse s-I vud pe PuudIu cu cure Iusese n couI
I nu-I muI sIbIser, nIcI eI, nIcI eu, LouL vremeu; pe
dunsu LrebuIse s o nso(eusc Iu ,,urnIcu", s uIeug
mpreun bIuze romuneLI. $I (Inuser cu PuudIu s nu
IIpseusc de Iu mureIe prunz ce Iegu(Iu du, n uceu seur, n
cInsLeu Ior.
I uruI, n gund, dIn suIIeL, s uIb de usemeneu
pIIcLIseII purLe cuL muI des. M nLrebuI LoLdeoduL duc,
LIInd c uveu s reLrIusc o or-dou vIu(u penLru cure
Iusese menIL, udevruLu su vIu(, nu cumvu eru LuIburuL
udunc, nu ncoI(eu oure nLr-nsuI, LurzIe cIn(u c
renun(use Iu eu? $I-I scruLuI pe IurI. ncIIs I rece, eI
rmune nepLruns, dur, neLgduIL, n nLreugu su IIIn(,
cevu vecII I muIL nobII I LunguIu sIurILuI.
I spuseI c n IocuI IuI m-u II sIm(IL mguIIL, mIcuL
cIIur; oumenII se purLuser cu dunsuI cum nu se puLeu muI
Irumos, I duser dovud LemeInIc de prIeLenIe.
- Te neII, mI zIse, duc uu IcuL-o e numuI de In-
Leres. CILorIu uceusLu muscIeuz o ImporLunL mIsIune
poIILIc. De LreI unI, n BuIcunI mocneLe IocuI; cunceIurIIIe
Iucreuz de zor. $I-uu udus umInLe pun I de mIne... Nu,
crede-m, degeubu se Iuce numuI ru, bIne suu mcur
pIcere nIcIoduL.
IIndc venIse vorbu de prIeLenIe I de IcuL bIne, so-
coLII momenLuI poLrIvIL s-I spun ce m udusese Iu dunsuI.
ZumbI.
- OI II eu nebun, cum zIce Iumeu, dur cIIur uu cu s-I
Iuc om pe PIrgu, nu!
I uuzIsem LoLuI, n LImpuI dIn urm, I nu o sIngur
duL, IgduIndu-I soIemn nedespr(ILuIuI su Gore LoL
sprIjInuI, rIsIpIndu-I LemerIIe de nereuIL.
- Nu numuI, udog eI, c n-um sLruIL penLru nu-
mIreu IuI, dur um uvuL specIuIu grIj s-o mpIedec; nu e
nLuIu our c-I Iucrez usLIeI; crezI c nupun cum e, n-ur II
purvenIL pun ucum I eI, nu I-uI II vzuL ce eI de cubIneL,
preIecL, secreLur generuI, depuLuL; nu s-ur II I nsuruL bIne
duc n-u II IosL eu s m pun de-u curmezIuI? E desIgur
LoL ce um IcuL muI drepL n vIu(, muI cInsLIL; s II proced-
uL uILmInLreII, ur II IosL ImoruI. $I deosebIL de uceusLu,
Isundu-I s se rIdIce I-u pIerde, m-ur prsI I mI-ur venI
Lure greu s m IIpsesc de servIcIIIe suIe.
DIn nenorocIre. Cu s poL vunu Ir cuzn I Ir u m
munjI n mIuLIneIe vI(IuIuI, LrebuIe s m nLovresc cu
uceusL IIen, s-o Irnesc, s-I suIer puLuroIu. Ce Le
ndeumn ns pe dumneuLu s-I IrecvenLezI pe PIrgu? -
Iuz cred c nu IucI de LrIvIuIILuLeu IuI sLupId. De muIL (In
s-(I uLrug uLen(Iu s Le IereLI de eI; e muI prImejdIos decuL
(I ncIIpuI; e n sLure de orIce, nu e dInLre uceIu pe curI
IuILuLeu I mpIedIc de u merge pun Iu crIm. Are muI
muIL de unu pe conLIIn(. u seumu: mpoLrIvu dumILuIe e
IourLe pornIL, nepuLundu-(I ns Iuce deocumduL cevu muI
gruv, se muI(umeLe s Le ucopere de buIe; o noupLe
nLreug u sLuL deunzI cu PoponeI s Le buLjocoreusc, du,
cu PoponeI, cruIu, de cuLe orI ure mIcu su uIucere de
moruvurI, surI s-I IeI uprureu cu uceeuI nuIvILuLe cu cure
uI uIerguL usL-seur Iu mIne penLru PIrgu.
Am uvuL de uILIeI nepIcereu s consLuL cuIpubIIu
sIbIcIune ce uI de LoL ce pourL sLIgmuLeIe decIusrII, de
LoL ce e LuruL, ruLuL, epuv I nu (I-u gsI scuz nIcI cund u
LI c e numuI penLru u Iuce sLudII, u Iuu ,,scII(e", IIIndc ur
nsemnu uLuncI s pILeLI o murI muIL preu vII uIur dIn
cuIe scump.
Boemu, odIousu, Imundu Boem ucIde I udeseu nu
numuI Iu IIguruL.
Cum (In Iu dumneuLu muI muIL decuL Iu prIeLenIu du-
mILuIe, nu m-um LemuL c uI s Le superI pe mIne I mI-um
permIs ucesL bIum IndIscreL pe cure I esLInd usupru
nLreguIuI IeI de LruI ce uI udopLuL n LImpuI dIn urm. I re-
Lrug ns, guLu de u Iuce umend onorubII, duc m usIgurI
c eLI muI(umIL, c dup momenLeIe de uILure de sIne nu
sIm(I n dumneuLu gemund demnILuLeu rnIL?
$LII, urm eI, Ir s uLepLe s-I rspund, LII ce
precur, ce penIbII u IosL exIsLen(u meu Iung vreme,
recunoLI c u II uvuL LoL drepLuI s m cred ,,mumzer"-uI
dIn TuImud. $LII cum unI I unI - grunde morLuIIs uevI spu-
LIum - m-um zbLuL n vId penLru neunL. EI bIne, uceIeI
vremI de ncordure I de zbucIum, de prIvu(II, de umIIIn(e,
I um nosLuIgIu:... erum muI(umIL. nduL ns ce persecu(Iu
u nceLuL I m-um pomenIL ujuns deoduL Iu o sILuu(Ie Iu
cure de muIL renun(usem s muI sper, u ncepuL
nempcureu.
Erum depurLe de u II un romunLIc I LoLuI umoruI meu
proprIu u suIerIL vzund c ceeu ce LreIzecI de unI de vIu(
uusLer I prob, LreIzecI de unI de sucrIIIcII, de sLudIu I de
Iuboure nu Iuseser n sLure s Iuc, uu IcuL cuLevu nop(I
peLrecuLe cu uLoLpuLernIcu so(Ie u unuI preedInLe de con-
sIIIu. Curund ujunseI upoI Iu convIngereu c ume(ILoruI
meu succes nu eru decuL o curs perIId pe cure sourLu mI-
o nLInsese cu s-mI uruLe pun unde I pouLe merge IronIu.
ToL ce ruvnIsem pun n ujun cu urdoure: puLere, puruIe,
dIsLInc(II, nu numuI c, oduL dobundILe, nu-mI procuruu
nIcI o suLIsIuc(Ie, dur m IndIspuneuu, m IrILuu, LmuIerIIe
mI preuu oIense, nsI voIupLuLeu rzbunrII o gseum
Iud. PenLru mIne uILernuLIvu eru decI sImpI: LrebuIu s
um orI energIu de u sLu pe pozI(Ie Ierm pun Iu IIne - I,
neIundu-m sIngur, s consImL usLIeI cu IuIImenLuI moruI
uI vIe(II meIe s IIe I IruuduIos - orI eIegun(u de u-mI sunu
reLrugereu. EIegun(u uceusLu um uvuL-o. $I, cum ce muI mI
rmuneu de vIe(uIL uveu s IIe Ir ndejde I Ir (eI, um
socoLIL c eru de prIsos s muI uIung genIuI ru cure, dIn
nLuIu meu LInere(e, veneu nLoLdeuunu s m IspILeusc n
IupLuI serII.
S-uu mIruL ceI ce m cunoLeuu c nu m-um expuLrIuL.
|IuducI umInLe de IsLorIu ILuIIunuIuI cure venInd Iu PurIs,
n LImpuI IuI udovIc uI puLrusprezeceIeu, u IosL pe Ioc
nLemnI(uL Iu BusLIIIu I uILuL ucoIo LreIzecI I cIncI de unI.
Cund, n nLuIeIe zIIe uIe Regen(eI, u IosL n sIurIL cerceLuL
I, dovedIndu-I-se depIInu nevInov(Ie, I s-u spus c I se
red IIberLuLeu, nenorocILuI u nLrebuL cu LrIsLe(e ce s muI
Iuc cu eu I u ceruL s IIe IsuL n ncIIsoure. Cu dunsuI um
IosL I eu, sunL pouLe rencurnureu IuI. Ce u II cuLuL uIur-
eu? dIn ce e pe Iume nu m InLereseuz I nu-mI Iuce
pIcere nImIc, ubsoIuL nImIc, cIIur cu ce mI-u IosL uLuL de
drug, sLudIu, urL, IecLur, scrIs, duc m muI ndeIeLnIcesc
e numuI cu s ucId LImpuI; Iu drepL vorbInd, poL zIce, Ir u
Iuce sLII, c nu LrIesc; e muIL de cund uLepLund s I se
descIId, suIIeLuI meu u(IpeLe pe prIspu sIueIor Mor(II.
AdsLureu e pe sIurILe. Vu venI upoI, udunc, uILureu...
- UILureu, excIumuI eu, n nIcI un cuz. Operu pe cure o
desvureLI de pesLe LreIzecI de unI, IeInd Iu IumIn, (I vu
IrzI nemurIreu.
- Nu! O duL cu mIne vu pIerI I eu. Cund voI II ncIIs
de vecI ocIII, o mun credIncIous vu nImIcI LoL ce se uII
uIcI scrIs. AI vzuL c n cubIneLuI meu de Iucru duIupurIIe
sunL IerecuLe n zId I uu perdeIe. E penLru cu s nu se vud
c nu uu Iund: sunL descIIse pe o guIerIe. nuInLe cu prIn
Iu( s se pun sIgIIII suu s se descIId, pe dIn dos,
nevzuL, munu I vu Iuce duLorIu.
M nIIoruI, LIInd c nu eru om cure s gIumeusc.
Eruu osundILe dur s pIur necunoscuLe IucrrI ce ur II
IcuL udmIru(Iu veucurIIor, IucrrI penLru scrIereu croru
regsIse punu curdInuIuIuI de ReLz I cerneuIu IuI SuInL-
SImon, IIIe vrednIce de TucIL. $I m cuprInse o prere de
ru sIuIeLouLe.
- CrescuL de copII n sLrInLuLe, reIu eI, nu uveum de
unde LI c uIcI sunLem Iu por(IIe RsrILuIuI, unde scuru
vuIorIIor moruIe e cu LoLuI rsLurnuL, unde nu se Iu n serI-
os nImIc. Cu o ncp(unure ce nu pIedeuz n Iuvoureu
InLeIIgen(eI meIe, dur pe cure nu o regreL, ccI, duc ur II s
rencep, u Iuce Iu IeI, nu um consIm(IL s m usImIIez, s
m udupLez, deI nv(usem c ,,si Romce titis, romcno
titite more". Am IosL IIreLe decI prIvIL cu un sLrIn, mI-um
IcuL dumun LouL Iumeu. Cu scurb u LrebuIL s duu o
IupL penLru cure nu erum IcuL. Vzund c eru greu s m
dIsLrug cu ,,zeIIemeuuu" -mu cum eu muI venInos - s-u
urzIL n juruI u ce ncepusem s pubIIc compIoLuI LcerII.
Dundu-mI seumu c sInguruI mIjIoc de u m rzbunu eru s
nu Ius n urmu meu nImIc de cure s se IoIoseusc I s se
bucure uI(II, cum sunL IIpsIL de vunIL(I subuILerne, um con-
sIderuL uceI compIoL cu bInevenIL I um uderuL Iu eI eu-
nsumI. ,,PuLrIe IngruL, nu veI uveu ouseIe meIe", u pus
ScIpIo AIrIcunuI s I se scrIe pe mormunL. OuseIe, eu Ie Ius,
roduI creIeruIuI meu ns, cugeLureu, nu!
Se uIL purc ngrIjoruL Iu ceusornIc. M rIdIcuI s pIec.
- MuI ezI pu(In, sLruI, IeIm mpreun, m nso(eLI
pun ucoIo. $I cu gIus surd: E muI sIgur.
SLrbLuI Iur IruguI de suIoune unde, nLre LouLe IIorIIe
uIur de ceIe IIreLI, dInuIu, cu mbIsmuL, cu OIImpuI
su suIImenIL I pusLoruIu su duIceug, veucuI guIunL. Dur,
n ceI muI mpodobIL dIn eIe, conLrusLund vIu cu mInunIIe
de gIngIe ce se uIIuu ucoIo, rsreu posomoruL, dIn um-
bru unuI coI(, cIIpuI unuI om de o sLIrpe cu LoLuI uILu decuL
u uceIoru, brbu(I I IemeI, ce-I surudeuu vIcIeun suu guIe
dIn cudre. M re(Inu. Asemnureu su cu PuudIu eru uu
desvurIL c s-ur II zIs c eru cIIur ucesLu, muI Lunr
numuI, cosLumuL n uruLuI porL boIeresc de ucum o suL de
unI.
- E sLrbunIcuI meu, zIse PuudIu. IInd dIn IumIIIe
sInguruI penLru cure um sImpuLIe nu I-um urs, cu ceIorIuI(I,
porLreLuI. u un BergumI. Mundre(eu IuI, uureoIuL de
presLIgIuI ce nve- munL n ocIII IemeIIor pe uceIu curI uu
ucIs, I Icu s Lreuc de Iu coudu buLceI domnI(eI RuIu Iu
dunsu n puL. PrImI drepL pIuL Mguru I LopuzuI urmIeI.
Cum vezI dur surceuuu n-u srIL depurLe de LruncII I cred
c I sLureu su suIIeLeusc LrebuIe s II IosL cum Iu IeI cu u
meu penLru cu eI, n IIoureu vursLeI, s se II IsuL, cu LIreu
IuI, s IIe oLrvIL.
PorLreLuI ucesLu e unuI dIn pu(IneIe IucrurI de uIcI ce-
mI upur(In, resLuI e LoL cu cIIrIe.
Coborurm nceL scuru, vorbInd. Jos uLepLuu doI Ie-
cIorI I uncu MILun, credIncIosuI cuseI. De dup uI

"Ve(i ji intitc(i n ccminele jcmiliilor, tom descrie interi-


ocre domestice, tom jcce drcmc burhezc, tom clcdi
ziduri de cpcrcre mcri i mici" (jr.).
prIveuu curIouse uILe sIugI. CupeuI pornI repede I curund
ujunserm n sLrudu VIeneI.
- Duc I nLuIneLI pe PIrgu, mI recomund eI Iu
despr(Ire, spune-I c um IcuL cum um crezuL muI bIne I
c n noupLeu usLu pIec... Iu munLe.
AsIin{itol cruilor
"Vous penetrerez dcns les jcmilles,lnous peindrons des
interieurs domestiques, lnous jerons du drcme bour-
eois,ldes rcndes et des petites breteches."

MonseIeL
Spre prImvur pIecrIIe ucesLeu Iur dIn ce n ce muI dese,
ederIIe muI IungI.
nduL ce se nLorceu, PuudIu ne poILeu Iu prunz. Pre-
supun und c eru cu puLIn( s uIb de vorbIL cu PunLuzI,
cu cure pe zI ce Lreceu se Iegu muI sLruns, I IucrrI ce-I
prIveuu numuI pe dunII, Iuusem obIceIuI cu, dup cuIeu
numuIdecuL, s-I Ius un ceus dou sIngurI, cum Iceu PIrgu.
PIecum oduL cu ucesLu, nu ns Ir u uveu grIj s m
InIormez, nuInLe de u ujunge Iu pourL, ncoLro voIu s-o
upuce, penLru cu s-o Iuu n purLeu dImpoLrIv. M nLreb
oduL unde m duceum. I spuseI c Iu AcudemIe.
- Nu LIum, zIse, c s-u redescIIs I m mIr cum de n-
um uIIuL I eu. Au s se urz Iur, s vezI. BIIIurduI u czuL de
Iu mod; un ,,LreI-ben(I", un ,,puI-secreL" nu muI jouc
decuL uIunurII I e pcuL: eruu jocurI drgu(e.
Se ugu( s vIe I eI. I ImurII c nu de AcudemIu de
bIIIurd eru vorbu, cI de AcudemIu Romun. Se InLeres ce
cuLum ucoIo I Iu sIncer dezumgIL cund m uuzI c
mergeum s cILesc. M dojenI.
- Nu Le muI IuI, nene, oduL de prosLII? Pun cund?
Ce-(I IucI cupuI cIuIumu cu uLuLu cILunIe, vreI s ujungI n
dougu IuI PuudIu? OrI crezI c duc uI s LII cu eI cIne I-u
moIL pe MuIomeL suu cum I cIemu pe I cure u scos nLuI
cruceu Iu BoboLeuz e mure scoIuI? - NImIc; cu usLeu Le
usucI. AdevruLu LIIn( e uILu: LIIn(u vIe(II de cure Iubur
n-uI; uIu nu se nv(u dIn cr(I.
Se vorbeu usLzI, nuInLe s vII, c Le-uI upucuL s scrII
un romun de moruvurI bucureLene I m-um (InuL s nu
puInesc de rus. Bu nu zu; dumneuLu I moruvurI
bucureLene! CIInezeLI pouLe, penLru c n cIesLIu usLu
eLI cIInez; cum uI s cunoLI moruvurIIe, cund nu cunoLI
pe nImenI; mergI undevu, vezI pe cInevu? AIur numuI
duc uI de gund s ne descrII pe noI, pe Puu, pe mIne, pe
PunLu; cu uILcInevu nu LIu s uI u Iuce; ... u! du, PoponeI,
umIcuI. EI, duc uI merge n cuse, n IumIIII, s-ur scIImbu
Lreubu, uI vedeu cuLe subIecLe uI gsI, ce LIpurI! $LIu eu un
Ioc.
I IuuI nuInLe:
- u ArnoLenI, udevru(II ArnoLenI.
nILur cu un gesL orIce ndoIuI. $I, conIIden(IuI:
- ese I per(, e joc mure pun dImIneu(u, ducem, se
n(eIege, I Iur(ubuIeIe; eI cu pungu, noI pe de-u ILurI,
doILorII ceI Ir de urgIn(I.
SIujIndu-I, penLru u nu muI LIum cuL our, IgduIuIu
cu cure m scpum de pIIcLIcousu sLruIn( ce de use IunI
puneu cu s m uLrug n uceu cus deocIIuL, penLru nImIc
n-u II crezuL c IourLe curund, cu prIIejuI uneI uILe mese Iu
PuudIu, eI uveu s-I ujung muI(umIL LocmuI mIe scopuI.
Ru ns duc mI-u pruL n urm de cevu, u IosL numuI
penLru c nu I-um ujuLuL s I-I uduc Iu ndepIInIre muI
devreme.
Cum sLuI de Iu un LImp de suvunLIucurI, sIm(eum ne-
voIu s peLrec, s rud. $I uu cum m-u IcuL uLuncI, de Iu
umIuzI pun seuru LurzIu, GorIc, I-u rscumpruL Iu( de
mIne de LouLe pcuLeIe. Purc nnebunIse; de muI nuILe orI
PuudIu voI s-I deu uIur. Nu mI se muI nLumpIuse s vd
Iu eI o usemeneu nbdIous veseIIe, descIIs I buI n
drucI, veseIIe sLrIn de IIreu IuI I LoLuI nesIIIL, uI creI
rosL ne Is s-I nLrevedem ubIu spre sIurIL, n LreucL:
murIse LuL-su.
CondoIeun(eIe ce PunLuzI I cu mIne ne grbIrm u-I
prezenLu, Ie reLez scurL, rugundu-ne s IIm serIoI.
- A n(eIege, conced, s m compLImI(I c nu m-u
scpuL Dumnezeu de pucosLe muI devreme.
EI, s II crpuL Sumbusucu PIrgu cu zece-doIsprezece
unI nuInLe, s-I II IsuL de uLuncI ceIe douzecI de mII de IeI
ce se cuveneuu IIecruIu dIn ceI opL copII rmuI dIn
upLesprezece cu(I Iuseser, credeum noI c ur II ujuns
Gore ceeu ce eru: nem(ouIc Iu IodorogI? Ce om ur II IosL!
AvocuLuI ceI muI sLrIucIL, gIorIu burouIuI romun... EI I-ur II
upruL pe PuudIu nvInuIL de uLenLuL Iu pudoure I I-ur II
scpuL dovedInd c e nepuLIncIos. AvocuL I proIesor Iu
UnIversILuLe. S-ur II ndeIeLnIcIL, n ore pIerduLe, I cu IILer-
uLuru, ur II bIcIuIL moruvurIIe, ur II comIs pIese - pIese
prousLe bInen(eIes, IsLorIce - I nsIIu IungI dIuIogurI
nLre personugII dIn veucurI deosebILe, jucu roIurIIe de
Ior(, se bIbneu, sIorIu, mugeu. $I s-ur II mrgInIL
numuI Iu uLuLu? - nu! PurLLor de cuvunL uI revendIcrIIor
democruLIce ceIe muI sIInLe, ur II ceruL n SIuLuI |rII
mpr(Ireu moIIIor Iu (runI I voLuI obLesc. $I, pe Ioc, un
dIscurs, nu muI gunos nIcI muI sec decuL ceIe ce se
mbIouu puLurouse sub cupoIu dIn deuIuI MILropoIIeI, Iu
guLu. DIsLIns cum eru, ur II InLruL I n dIpIomu(Ie; ce, purc
penLru usLu musuI ur II LrebuIL s uIb I eI curIozIL(I cu
PoponeI I, Iu urmu urmeI, de ce nu: nu-I uveu pe PuudIu
Iu ndemun? Dur vIsuI su duIce Iusese vIu(u Iu (ur,
puLrIurIuI; s-ur II pus pe pIugrIe snLous, I-ur II IucruL
podgorIu...
- De mInune, I zIseI, dur ucum, c Le-uI vzuL
moLenILor IerIcIL, de ce uI de gund s Le upucI?
- Am s m Iuc nene, rspunse, n Cruceu-de-pIuLr,
s um I eu ((ucu meu I cuduneIe meIe I pILpuIucuI meu,
I um s m uIeg epILrop Iu bIserIc; muI ncoIo, Iu
bLrune(e, um s m cIugresc cIIur, pe onoureu meu! $I
se vedeu, cuvIos nLru DomnuI monuI GIerusIm, GIIdeon
suu GIeronLIe, proLopsuIL Iu scIILuI IuI DurvurI dIn coun,
pomenIndu-se c zIce cund I vIne runduI Iu cILIre: ,,conLru"
suu ,,pusse-puroIe" I cu s ne deu o dovud de cIemureu su
penLru vIu(u scIImnIceusc, bImjI pe nus, popeLe,
uproupe LreI sIerLurI de ceus un den(uL umesLec de
cunLrI bIserIceLI I de cunLece de Iume: ,,PrImvur
duIce" cu ,,DIn cIre pun-n cIre", ,,HrIsLos u nvIuL" cu
,,Mu puroIe d'Ionneur mon cIer", ,,Pre DomnuI s-I
Iudm" cu ,, Iurum bum bu". PunLuzI rudeu cu IucrImI,
PuudIu se resemnuse. Dur deoduL Gore umu(I, IoIb
sperIoI ocIII I, rIdIcund munu dreupL cu urLLoruI n
sus Iu urecIe, rmuse cu mpIeLrIL. PunLuzI I ceru s spuIe
ce eru.
- Cum, nu uuzI(I? zIse... ,,LrumbI(u rsun, LrIcoIoruI s-
un I(uL". $I, cu dezndejde, urIund: ,,Du(I-mI, du(I-mI
urmu mIe, vreuu s mor n bLIIe, nu cu scIuvuI n scIuvIe,
du(I-mI, du(I-mI cuIuI meu!", I ncIec scuunuI I deLe s
se uvunLe, dur se mpIedIc de covor I czu pesLe o
rcILoure, Ir u-I Iuce ns vreun ru, ccI se scuI
numuIdecuL, sprInLen, I, uor de purc nu uLIngeu
podeIeIe, ne urL cum uveu s jouce pesLe Curpu(I, nLre
TIsu I NIsLru, Ioru ceu mure, Ioru unIrII LuLuIor
romunIIor, I cIIuIu I se IIeor(Iu: ,,LI cu IIoII Iu pIIIe, LI
cu IIoII Iu pIIIe, uILe-uu, uILe-uu, II, II, II, II!" PIerI
upoI, cu pesLe pu(In s se nLourc, cu ndrugII n vIne I cu
cmuu uIur, ubLuL, muIL LrIsL: se gundIse c nIcI n zIuu
uceeu - dIn uIe vIe(II suIe ceu muI IerIce, cund Iu zureu unuI
VIILor IourLe upropIuL dur, vuI! nu I uI IuI PuudIu, LouLe I
surudeuu uu LrunduIIrII - nIcI uLuncI mcur, noI n-uveum
s-I Iucem cIeIuI s mergem cu dunsuI Iu ArnoLenI,
udevru(II ArnoLenI. $I de ce? - purc nu LIum c nIcIerI
cu ucoIo nu se peLreceu muI drgu(: un joc uor, un muus,
un drum-de-IIer, un pocIer, unde gseuI nLoLdeuunu? - Iu
ArnoLenI; o buLur uour, un prI(, un conIuc, o
murgIIIomun, unde? - Iu ArnoLenI; o bIund copII, dup
poILu InImII, uour, eI, unde? - LoL Iu ArnoLenI I numuI Iu
ArnoLenI, sIngurII udevru(I, bInecuvunLuL neum boIeresc,
mpodobIL de LouLe vIrLu(IIe creLIne. u drepL vorbInd,
MuIorIc eru un muImu(oI, dur cocounu EIvIru, ce
muLroun! I IeLeIe, nILe coLomune, nILe urmsrouIce.
A! duc nu voIum, eru numuI cu s IovIm n eI, s-I jIgnIm,
I nu eru Irumos dIn purLeu nousLr, nu se cdeu s ne
purLm uu cu un IruLe. Se obIdI. $I, sume(undu-I cmuu
cu s-I ucopere Iu(u, pIunse cu umur.
CIIur sIncer s II IosL, I ourecuL eru, n-ur II merILuL
compLImIre. Duc nu-I uLIngeu IeILenu (InL, vInu eru
numuI u IuI: cum LIu c noupLeu, cund erum cu PuudIu, I
urmum LusLreI orIunde, orbeLe, ce I-ur II IosL muI Iesne
decuL s ne duc ucoIo Ir s ne muI nLrebe de vrem orI
bu I Ir s ne spuIe dInuInLe? PouLe I duse prIn cup, eru
de Iu mInLeu omuIuI, dur se Lemuse. NoI Iu ArnoLenI ujun-
sesem, n urmu necIInLILeI nousLre mpoLrIvIrI de u cIcu n
uceI Iocu de joc I de nLuInIre; s-I pur cevu uLuL de gruv,
de cu nepuLIn(, ncuL se crezu jucrIu uneI umgIrI cund
vzu c-mI Iu desLuI s urunc uLuncI o vorb Iu nLumpIure:
,,ce ur II s ne ubuLem usL-seur pe Iu udevru(II Ar-
noLenI?" penLru cu PunLuzI s zIc: ,,de ce nu?", Iur PuudIu
c ucoIo suu uIureu I eru LoL unu. De mIrure c de bucurIe
GorIc nu nnebunI de-u bIneIeu; I upucur curuLe nvurIII,
scunceu, se LvIeu pe jos, se du Lumbu I LrebuI s-I
umenIn(m c nu muI mergem, cu s renun(e Iu IoLrureu
de u Iuce drumuI cIure pe unuI dIn cuII de Iu cupeu.
C nu LIu cum I zIceu sLrzII unde sLLeuu ArnoLenII,
nu LrebuIe s pur cIuduL: LImp de o Iun cuL um IosL de Iu
eI neIIpsIL, nu mI s-u nLumpIuL nIcI s InLru nIcI s Ies
decuL prIn IunduI Ir uIucI uI cur(II cure rspundeu pe cI-
euI drepL uI DumbovI(eI, cevu muI n sus de MIIuI-vod.
Eru muI uproupe I nu m vedeu nImenI.
PsLrez de nLuIu meu vIzIL o umInLIre nepIcuL. Am
LrIL uLuncI un ceus de rIuIuI cu mIne nsumI n cure sIn-
gur mI-um depIuns ncunuIIureu. Doumne, cu ce Iume m-
um udunuL n uceu seur, sLrungereu u ce muInI u LrebuIL s
ndur! Amur, musLrureu de odInIour u IuI PuudIu mI
rsunu, neIerLLoure, n urecII. Seur LrIsL, cIIur duc n-
ur II IosL decuL pIIcLIseuIu; IuI PIrgu I pIerIse LoL IuzuI,
Iceu ucum pe ,,dIrecLoruI", njgIebu meseIe de joc, Lrgeu
IocurIIe. Pe PuudIu I bg nLr-un pocIer, pe PunLuzI nLr-
un drum-de-IIer, umundoI cu cuLe o IemeIe Iu dreupLu I Iu
sLungu. n Lcereu ce se Icu nuInLe de prImu IovILur, dIn
odIIe neIumInuLe ce ddeuu n Iurgu ncpere dIn mIjIoc
se uuzIr oupLe, ruseLe nIunduLe, un suspIn.
SocoLII momenLuI poLrIvIL s-o Lerg engIezeLe; LoL n-
uveuu s m muI prInd u douu our. M credeum scpuL
cund, n u, m pomenII Iu( n Iu( cu ,,suIIeLuI muIcIII",
cocounu MusIncu Drungeunu.
- ugI cu s nu m conducI pe mIne ucus, mI zIse,
nLInzundu-mI munuI(u nmnuuL cu puImu n sus cu s
I-o poL sruLu n ocIIuI rmus goI deusupru ncIeIeLurII.
Nu m muI IubeLI...
- V duu voIe, conI(u meu, o nLrerupseI, s m crede(I
cupubII de LouLe neIegIuIrIIe, de usLu ns nu! $I nu eru dIn
purLe-mI o mguIIre deurL; s-ur II puLuL oure s nu Le
nnebuneLI dup eu? - I nu de Irumous ce rmsese n
poIIdu vursLeI pe cure o neIu dup cum I neIuse ceI doI
brbu(I cu cununIe I nu muI LIu cu(I Ir, dur penLru c
uveu un ,,vIno-ncouce" cruIu nu eru cIIp s Le
mpoLrIveLI I dIcIIsurIIe LouLe, I LubIeLurIIe, I ocIIudeIe.
M rzgundII IIreLe de pIecure I IuI murLor Iu o prImIre
neobInuIL de cIdurous cIIur penLru (uru romuneusc.
SLpunu cuseI I IeLeIe umundou se npusLIr pe nouu-
sosIL nLrecundu-se cure muI de cure s-o mbr(Ieze I s-o
pupe. O nLrebuu LoLdeoduL, nu pe rund I Ir u-I du
rguz s rspunz, cum peLrecuse Iu NIzzu de unde se
nLorsese de curund, o pIpIuu, o purIcuu, se (Ineuu de
dunsu s Iu cevu. Cum de sII, ,,suIIeLuI muIcIII" se IoLr
penLru o cuIeu I czu Iu nvoIuI penLru un ,,CoInLreuu".
ReIuz ns s InLre u puLru Iu un muus I se uez cu mIne
Iu o msu( n Iu(u uneI ogIInzI n cure se puLeu vedeu LoL ce
se peLreceu n suIonuI vecIn unde se jucu.
|Inu s LIe de ce m grbIsem s pIec - vreun
,,rendez-vous?". Nu-I LInuII udevruI. Recunoscu c
uveum n purLe drepLuLe: purc eu se sIm(eu bIne uILurI de
rosu Bojogescu suu de Gore PIrgu; dur ce voIum? - uu e
pesLe LoL unde se jouc I se LrIeLe de pe urmu jocuIuI.
MuI LrebuIu s (Iu ns socoLeuI de usLu cund uveum n
scIImb IerIcIreu de u-I cunouLe pe ArnoLenI?
Nu vorbeu bInen(eIes de MuIorIc: MuIorIc eru uu
dobILoc! ToLuI uveu I eI cevu: o LrIe pe cure, orIcum, nu
se puLeu s n-o udmIrI. Sruc-IIpIL, duLor-vunduL, respIns
de neumurI curI de muIL nu muI voIuu s LIe de eI, ocoIIL
de Iumeu cumsecude, IuIIL I urLuL cu degeLuI, eI rmuneu
neLuIburuL, I psLru nIumurureu, IIoseIe, (uInu.
NepsLor de LoL ce nu-I uLIngeu cIIur pe dunsuI, n IIIn(u
IuI, de so(Ie I de IeLe nu se sIncIIseu cuLuI de pu(In; Ie-ur
II vzuL pIerInd sub ocIII IuI, Ir s cIInLeusc, ur II purLuL
bucuros mnuI croILe dIn pIeIeu Ior. Cu vrednIce odrusIe,
IeLeIe n-ur II pregeLuL nIcI eIe s-I Iuc genLuII(e dInLr-u
IuI, LruInIc LovuI urgsIL guLu. n scIImb nevusL-su se
prpdeu nc dup eI, I Iubeu cu dor de jerLI, I sIugreu
cu o roub, dundu-I ngrIjIrI pesLe ngrIjIrI - o! uneIe
scurbouse - I obIojeu, I scIIvIseu, deI LIu bIne c
,,muIoreIuI" eI, cum I zIceu, mergeu Iu uILe IemeI, IemeI nu
LocmuI dIn Iumeu mure, de Iu curI se nLorceu Ir Ie(cuIe I
uneorI moLoLoIIL, zgurIuL I cu vunLI. Au I se nLumpIuse
pesemne cIIur n zIuu uceeu: nu jucu, Iceu zumbre I-I LoL
IrIcIIneu un ocII deusupru cruIu se nLrevedeu un cucuI
zdruvn. I prIveum n ogIIndu upIecuL, sLurpILur b(ous
dund LurcouIe meseIor de joc cu umbIeLuI su (cnIL,
sILundu-se dIn cIcuIe I nI(undu-I deusupru umerIIor
cIIbI(IIor scIurIIu scoIuIcIL I smocIInIL de (Igun bLrun,
I prIveum, cuLundu-I zudurnIc vreo urm de usemnure
cu oII(eruuI ncurIIon(uL dInLr-o IoLogruIIe ngIbenIL de
pe mu(, IrumueI I IIruv uu cum eru pe vremeu cund I
Lrecuse pe rboj cu nsemnureu ,,pIccoIo mu sImpuLIco"
IrIzeruI CorIoIun. HoLruL, nesIm(Ireu I prIu LoL uLuL de
pu(In IuI cuL o secu pe durduIIu su jumLuLe umoruI. nc
Lunr Iu Iu(, nvouIL I speIb, eu I pIImbu voIous
prInLre mosuIIrI muIdruI de curne IIecIL, Iegnundu-I
sunII czu(I I coupseIe doIoIune, gIumeu, rudeu, uveu pen-
Lru IIecure o vorb I un zumbeL. MI se pruse LoLuI c se
nLrezreu Iu dunsu o muInIre uscuns pe cure m grbII s
o pun pe socoLeuIu necredIn(eI so(uIuI I u desIruuIuI IeLe-
Ior. MusIncu nu m Is s m neI: EIvIru nu Iusese
sLrIn de cdereu IIIceIor suIe; cuL despre purLeu
InIIdeIIL(II, cu LouL drugosLeu, nu se Isu nIcI eu muI pe
jos, eru nLoLdeuunu ,,en curLe" cu MuIorIc, I du cIIur
puncLe nuInLe. Duc eru nemuI(umIL, prIcInu LrebuIu
cuLuL uIureu. u ArnoLenI, n cus, se nLumpIu s IIe zIIe
Ir puIne, Ir ceurL ns nu, I, s se II mrgInIL numuI Iu
uLuLu, nu ur II IosL nImIc, dur IeLeIe se ncIeruu I se
pruIuu n Iege, uruncuu unu nLr-uILu cu ce Ie veneu Iu
ndemun, se zgurIuu, se mucuu, I rupeuu ce uveuu pe
eIe I upoI Lbruu pe mumu Ior umundou, o snopeuu n
bLI. u (IpeLeIe eI sreuu vecInII suu LrecLorII s-o scupe. -
Dur MuIorIc?... - MuIorIc, ,,purcIuI" - uu-I porecIIser
eIe - nu se bgu, sLu depurLe, numuI duc vedeu c se
ngroue gIumu du Iugu uIur I cu gIusuI IuI IonIIL cIemu
,,mpoII(Iu". Eru p(IL srucuI: oduL, de 1o muI, cund se
mbrcuse I eI mIIILreLe s meurg Iu purud, s-u po-
menIL decoruL de sus pun jos cu nILe cIIILeIe murInuLe.
TImp de un un cuL ArnoLenII sLLuser Iu dunsu cu cIIrIe -
cu cIIrIe vorbu veneu - MusIncu nu uvusese nevoIe s muI
meurg Iu LeuLru I udeseu nu LIuse ce LrebuIse, s ruz orI
s pIung?! A! IeLeIe eruu cevu nemuIpomenIL, cevu de
spuIm.
Ceu mure muI uIes, MImu. Unu cure se grbIse s Iuc
s se vorbeusc de dunsu. Aveu numuI cIncIsprezece unI
cund, Iu GuIu(I, unde LuL-su eru n gurnIzoun, sucIse n
uceIuI LImp cupuI u doI LInerI, nILe guguLIucI umundoI.
ToL punundu-Ie IubIreu Iu ncercure, unuIu, copII de ou-
menI uvu(I I sIngur Iu prIn(I, I-u ceruL s Iure de Iu mumu
IuI nILe gIuvuIerIcuIe, pe ceIIuIL, cusIer Iu un LopLungIu, I-
u mpIns Iu cIeILuIeII pesLe puLerIIe IuI I, gIIceum, dob-
ILocuI bguse munu n LejgIeu. ucrurIIe n-uu nLurzIuL s
se deu pe Iu( I bIuLuI de IumIIIe, de ruIne, I-u zburuL
creIerII, Iur bIuLuI de prvIIe u nIunduL un un pucrIu.
AceusL IsLorIe uvuse urmrI LrIsLe numuI penLru uI(II, usL-
IeI bIeLuI MuIorIc I vzuse n sIurIL reLezuL sIubuI IIr ce-I
muI (Ineu n oLIre; vInovuLu rmuneu mundr de Ispruvu eI
I cu LoL drepLuI de u II muI(umIL, deourece I duLoru n ceu
muI mure purLe cuLureu ce uveu Iu brbu(I, de Iu curI ns
nu LIu s Lrug IoIouse, IzbuLInd numuI u-I Iuce de cup, nu
u se I cpLuI. BInevoILoureIe ncercrI uIe MusIncIII de u
o ndrumu Iuseser zudurnIce: MImu nu eru de couIu
psLorI(eI cure urunc mruI I upoI Iuge s se pILuIeze
dup sIcII, couIu sLrvecIe I pururI nou u cocIeLrIeI;
penLru dunsu IermecuI vIurIIor ce cud, ucIgLor de nceL,
unuI cuLe unuI LouLe, uIur de ceI dIn urm, IucrLuru n IoI
de vI( I uceIe mIcI jocurI de u(u(ure I de IspILIre, uLuL de
rsuIIuLe I LoLuI nedund nIcIoduL gre, eruu numuI
moILurI I Iusoune de curc beuL. BLIous I pornIL, I-
eru desLuI s vuz un brbuL cu s necIeze I s-I sur de
guL I, cund I se nLumpIu s deu pesLe vreunuI muI Lure de
ngerI cure s nu Iug sperIuL, duc eru om nLreg, n-uveu
de ce s se muI upropIe de eu I u douu our. $I MusIncu
gseu Iesne mIjIocuI de u-mI desLInuI n IeIuI ceI muI cuvI-
IncIos, cum, prInLr-o crud buLjocur u sourLeI, IuLu uceusLu
mure I bIne IcuL, cIIur cum dIn Lopor, nu eru IemeIe
desvurIL: un ourecure cusur de croIuI dIn nscure
nILuru Iu dunsu puLIn(u mpreunrII snLouse I depIIne
I LImceu pouLe pLImuu eI upIecure Iu IegLurI
mpoLrIvu IIreI ce o Iceuu s-I pIurz I pu(Inu judecuL de
cure se bucuru; cund uveu curIIg Iu vreunu, nu-I cru(u nIcI
neujunsurI, nIcI umIIIn(e, bu cevu muI muIL: eu, uLuL de
zgurcIL, nu se du n ILurI de Iu cIeILuIuI, o pIImbu cu
muscuIuI, I cumpru cIorupI de muLuse, sLIcIe de purIum;
cu RueIIcu NucImunsoIn Locuse vuru LrecuL, nLr-o Iun,
puLru mII de IeI, bunI LerpeII(I de Iu unuI HuruIumbescu
cund udormIse Iu eu beuL. MrLurIseu eu sIngur; s-I II
vorbIL de ruIne, Le-ur II nLrebuL cu ce se mnunc; seuru
se dezbrcu nLr-udIns cu perdeIeIe rIdIcuLe I popII, cund
veneu cu boLezuI, I Ieeu nuInLe n pIeIeu gouI. EI, dur ce
muI vorb; uu cum eru, cu LouLe cusururIIe, reu de gur,
reu de musc, reu de pIuL, pIvuLIc I IuIIuIe,
spunundu-Ie I Icundu-Ie LouLe pe dos I de-u-ndruLeIe I,
muI nuInLe de orIce, prImejdIous, n sLure s Le buge n
beIeu, MImu uveu IuzuI eI, eru sImpuLIc, ceeu ce nu se
puLeu zIce I despre sor-su muI mIc, TILu, cure, LembeI I
LounL pe cuL eru eu de dezgIe(uL I de vIouIe, n uIur de
desLrbIure, de mIncIunI I de ruLuLe nu uveu comun cu
dunsu decuL murdrIu - uI! eru greu de ncIIpuIL I muI
greu de spus n ce IuI eruu: Iu un unume LImp, pe cIdurI
muI uIes, nu Le puLeuI upropIu de eIe de mIros; munjeuu
IocuI unde sLLeuu. DInLr-o bouI dIn copIIrIe, TILu
rmsese cum nupoIuL I un ncepuL LImpurIu de surzenIe
I o(e(Ise I muI muIL IIreu vrjmu I posuc; de sIcIe ce
eru ujunsese s IIe ocoIIL I unII jucLorI se pIungeuu c Ie
Iuce ursuzIuc. $I, deI nIcI eI nu I se nLumpIu s zIc vre-
unuI muLerIu: ,,nu"! I du pouIeIe pesLe cup numuI Iu
nLunerIc; pe Iu(, n Iume, uveu o purLure uproupe uIeus,
pe cure, desIgur, n-o nv(use de Iu vIsLuvoII ce Ie
crescuser; nIcIoduL n-uI II vzuL-o nLInzundu-se suu
zbenguIndu-se, nIcI uuzIL-o vorbInd porcrII I njurund cu
pe ceuIuIL. Dur unde neusemnureu mergeu uu depurLe c
uLIngeu murgInIIe prpsLIeI nLre dou sLIrpe eru Iu
nI(Iure I Iu cIIp. Lreu(, Ibr(uL I Iupo, vdIL
supus Iu o upropIuL ngrure, MImu eru curn, cu ocII
verzuI mIcI sub spruncenIIe drepLe mbInuLe I cu IrunLeu
muncuL de un pr cusLunIu nesupus I sLuIos, pe cund
TILu, mrunL I uIe, cu ncIeIeLurI gIngu sLrunguILe Iu
muInI I pIcIoure mIcI, purLu nIIpL nLre umerII nguLI un
cup de cLILoreus dIn veucuI IunurIoL, cu ocIII cpruI I
codu(I, cu nus coroIuL I Iung, cu buze sub(IrI I LIvILe.
Aveuu LoLuI cevu Iu IeI: gIusuI, u cruI Irumuse(e m
IzbIse. De un uIL LImbru uI IIecreu, deopoLrIv ns IIuId I
IImpede, cunLund cuvInLeIe, eI evocu un IIn murmur de upe
ngunuL cu oupLu vunLuIuI n IrunzIurI I pouLe c Ier-
mecuI IuI nu u IosL sLrIn de mIIu cu cure um uscuILuL uceIe
LrIsLe IucrurI. OduL muI muIL uveum n curne I ouse
dovudu de ce greu pcuL se ncurc, n becIsnIcIu Ior, vecI-
IIe neumurI czuLe, neIoLrundu-se u se sLurpI, cu dInudIn-
suI, eIe sIngure pe cuIeu muILIusIun. CuLe umIIIn(e I cuL
durere nu I-ur puLeu usLIeI cru(u.
Cu duIoIe, pIecureu ,,suIIeLuIuI muIcIII" nu uvu nImIc
de pIsmuIL venIreI. Cu IucrImI n ocII, muIoreusu m
usIgur c uu o prIeLen u douu nu gseuI n vIu(. mI
venI s-I spun c ur II IosL I de prIsos. Dur cund MusIncu Iu
dIncoIo de prug I eu nc nunLru, cInevu m Lruse pe Iu
spuLe de munec. Eru MImu. ArLundu-mI LrengreLe
Lovuru de drum, Icu repede cu degeLuI ceI mIjIocIu un
gesL muIL preu eIocvenL I o LuII nupoI nLr-un IoIoL de
rus.
eInd n curLe, puLuI s consLuL c Iu ArnoLenI pun I
cusu unde sLLeuu preu deucIeuL. UnuI vecII Lrup de
cIdIre pLruL I cu un sIngur rund I se nndIse muI LurzIu,
n dos, pIezI, o coud deIruL I ngusL cu dou cuLurI,
rmus neLencuIL I Ir geumurI Iu ubreduI prIdvor cure
o ncIngeu sus de Iu un cupL Iu uILuI I du nLr-un soI de
Lurn de scundurI curpIL cu LInIcIeIe ce udposLeu scuru.
DrpnLuru uceusLu, cure zIuu ur II LrecuL nebguL n
seum, dobundeu, n bLuIu IunII, cevu LuInIc I m oprIsem
LocmuI s-o prIvesc cund LresrII deoduL nIIoruL. Se uuzeu
de ucoIo, preIungIndu-se Iugubru n urIeL, un ILruL ce nu
semnu u II de cuIne.
- Au udus-o Iur pe bLrunu - zIse MusIncu, - mumu
muIoruIuI.
Srucu, nu se muI nduru s-o Iu Dumnezeu. NIcI nu se
muI LIu de cund I pIerduse mIn(IIe. $I s-o II IsuL burem
n puce, s n-o LoL II vunLuruL de coIo pun coIo. uLu eI,
boguLu prIn(es CunLu, dIn MoIdovu, soru vILreg cu
muIoruI, cund o du n seumu ucesLuIu, de cure se Iepduse
nLoLdeuunu, cund I-o Iuu; de ce? - rmuneu de gIIcIL;
purc prIn(esu eru vreo zdruvn Iu cup cu muzIcun(II eI.
MuIorIc uLuLu uLepLu: s se pomeneusc cu muIc-su
pecIe, ur II duL I ucuLIsLe I nu c I eru dor - eI nIcI nu o
cunoscuse - dur I muI pIcuu cuLevu IunI cevu puruIe -
pILeu prIn(esu - I nenorocILu nu eru o povur: IocuI nu-I
ncurcu I nu LrebuIu pzIL, penLru c nu Iceu nIcI un ru,
udIc nu Iceu nImIc, nu scoLeu o vorb, nu se mIcu, sLu
gIemuIL cu o momuIe n IunduI puLuIuI, nLr-un coI(;
numuI n nop(IIe cu Iun, cIIur duc perdeIeIe eruu IsuLe,
se du jos, umbIu de-u bueIe I ILru cum o uuzIsem. $I s II
duL muIL s nu o vezI... o Iuzm.
MuI LrIu dur, uILuL, vesLILu SuILunu NegoIunu; cu nLr-
o uIL nLrupure, IscuL de vreun bIesLem, Iusese osundIL
s-I supruvIe(uIusc IuInIcu umuzon ce, n pu(InI unI,
IzbuLIse, I nu eru pe uLuncI LocmuI Iesne, s nspImunLe
cu IuxurIu prIncIpuLeIe nc neunILe. I cunoLeum LrecuLuI,
m mbIuse u-I cerceLu enIgmu LuIburLoruIuI eI surus dIn
porLreLe -IurLunosuI LrecuL ce Icuse de greu ocur numeIe
mureIuI neum dIn cure rmsese sInguru I ceu dIn urm -
I cerceLusem purc u II LIuL c uveu s-mI vIe prIIejuI s-I
scrIu. Eu Iusese crescuL Iu Genevu I Iu PurIs de unde se
nLorsese n (ur Iu vursLu de uIsprezece unI cu mode I
upucLurI ce uImIser I Icuser s se murmure. mpun
Loureu su zesLre IoLruse pe mureIe vornIc Burbu Ar-
noLeunu s ncIId usupru-Ie ocIII I s-I ceur munu. u o
csnIcIe zbucIumuL I scurL; Iuz nc dup un bIuL
cure uveu s IIe MuIorIc, dunsu IugIse cu un ourecIne n
MoIdovu unde, precum BucureLII, o udmIruse I uII, un-
duInd neobosIL n buIurI suu Lrecund semeu( n gounu
cuIuIuI urmuL de un sLoI de udoruLorI. Cu s-I ndupIece
so(uI prsIL s consImL Iu despr(enIe, I druIse dou
moII I se mrILuse upoI cu IosLuI mure IogoIL orducII
CunLu, cneuz rus I cundIduL neIerIcIL Iu domnIu MoIdoveI;
unIre I muI pu(In menIL s dInuIusc: LruIuI cu un soL
zuIIur I crpnos n sIbuLIcu sIngurLuLe u puIuLuIuI de Iu
PundInu, pIerduL nLre codrI bLrunI pe muIuI PruLuIuI, nu
puLeu uveu nImIc ncunLLor penLru zvpIuLu SuILunu cure,
nduL dup venIreu pe Iume u uneI IeLI(e, PuIcIerIu, pIe-
cuse, pe IurI I Ir gund de nLourcere, nupoI Iu
BucureLI. Cu pre(uI u dou uILe moII se vzuse IurI de
cupuI eI pe cure, de uLuncI, nu muI voIse s-I Iege. $I LrIse.
ToL uLuL de durnIc de LrupuI cuL de uvuLuI eI, cu n IurIu
mIsLuILoure u uneI Lurbe, Icuse s se deu n eI Iumu,
mprLeLe, I LoL I nc nesLuI I-I spurcuse pun I cu
duIII. M mrgInesc Iu u nsemnu poLrIveuIu dInLre
uceusL puLIm I de uILmInLreII nu preu ruru eI nebunIe ce
nu nLurzIuse s Izbucneusc. nLr-o dImIneu( de Loumn
dIn 18;, Iusese gsIL rLcInd despIeLIL I despoIuL Iu
HersLru, pe muIuI IucuIuI. A! du, erum sIIIL s recunosc:
spunundu-mI c duc voIum subIecL de romun s II mers Iu
udevru(II ArnoLenI, PIrgu nu m umgIse.
u ceI dInLuI pe cure I nLuInII dup uceu seur. Pe
buIevurd, n Iu(u EIorIeI, mI u(Ineu cuIeu. I nLInsese
muInIIe IIpILe unu pesLe uILu, umundou cu dosuI puImeI n
sus, mIcund nceL poIIcurII rmuI n uIur.
- u muI mure, soIzoIu Lu, se ncIIn cu LemeneIe, uI
nosLru eLI. UmbII s-(I IuI Iup(II cu IoIos. Bre, cum Le muI
nIIgeuI n undI( Iu MusIncu, o IuuI pe courdu ruzucIIe, cu
sucuz duIce, uor. Ce prumuLIe; IucI pe cocou, coLoI mure
dumneuLu. EI, dur uI de nv(uL nc muILe; eLI junIc; cu s
Ie III pe pIuc muImu(eIor LrebuIe s III porc, I cu orIcuI
gros. $I muI uIes nu LurnosI munguIuI c Le usucI; de (I-u
mIrosIL cumvu u pugub, mpInge mguruI muI depurLe;
LII vorbu: muIuc s IIe, c brouLe... Duc vezI ns c
rIdIc coudu, nu Le pIerde, Iu-o nuInLe obIu, berbeceLe, cu
pun de Iurn s Le vz crup mbInIL.
- AsLu, I zIseI, e drepL muI(umIre c Le-um IcuL s-(I
vezI vIsuI cu ocIII, mergund Iu ArnoLenI.
- Dup ce m-uI purLuL use IunI cu zIreIuI. $I duc
u(I mers, de purLeu cuI u IosL cuLIguI, u meu orI u
dumneuvousLr? SIuv DomnuIuI, uI pIecuL cu dum I
czLurIIe s-uu umpIuL; PunLuzI, de cund I-u IcuL m-su nu
s-u vzuL cu uLu(Iu bunI. Dur n-ure u Iuce; IIecure cu noro-
cuI IuI I uI dumILuIe e muI grozuv decuL LouLe, (I pune
Dumnezeu munu n cup.
Nepsureu cu cure I uscuILum nu I descuruj:
- E cInevu cure Le pIuce Iucru mure, cInevu nu de nusuI
dumILuIe. Ce u vzuL Iu dumneuLu, drucuI LIe. Vreu cu
orIce pre( s-I Iuc vorbu.
Nu IuI curIos. I usIguruI numuI c nu (Ineum de Ioc s
sporesc cu unuI numruI InLeIecLuuIIIor ce ubuzuu de
genLIIe(eu docLoruIuI NIcu.
- A! runjI, degeubu Le pzeLI, de uIu nu scupI. Cude
cund nu Le uLep(I, pe drum de seur, cu scurb n cus, Iu
uLernuL. Nu LrebuIe s se mpIIneusc oure scrIpLurIIe: ,,I
se vu pogor n cIIp de pupuguI"?
De ce Le-uI sperIu ns prosLeLe? Dup cIIbzuILu meu
prere e cIIur muI bIne s-I uI cuL muI devreme; Le-uI
cuLuL cInsLIL, udIo grIj: nu se Iu de dou orI. $I-(I duI dru-
muI. AI s-mI spuI de uIIuIL, LIu, dur e Ieuc; I Iur uu s Le
jInduIeLI penLru LouLe nImIcurIIe de LoL ce e muI duIce pe
Iume, cu ce Le muI uIegI dIn vIu(?
- AI LouL drepLuLeu, recunoscuI. u revedere. - Ce Le
zoreLI uu; Le-uLeupL MusIncu? - MuI LurzIu; ucum cuuL
pe PuudIu I pe PunLuzI. Nu mIn(eum: de LreI zIIe se
Icuser nevzu(I. De PuudIu nu m mIru, pIecuse pouLe Iu
munLe; dur PunLuzI?
- PI, duc vreI s-I gseLI, zIse Gore, IuI cu mIne.
- Unde?
- EI bruvo, muI nLrebI? Iu ArnoLenI, udevru(II Ar-
noLenI.
SurprInzLor mI pru nu IucruI n sIne cI umnunLuI c
uceIu cure (Inuse I nc mor(I s se nLourc ucoIo Iusese
PunLuzI. Ce I puLuse oure uLruge? De joc nIcI nu muI
ncpeu vorbu; nu eru jucLor I s II IosL cIIur, ce ur II
nsemnuL uceI joc pducIIos penLru urIueIe suIe mIjIouce?
emeIIe? - Dur n nou IunI de cund, mprIeLenIndu-ne,
LrIsem uu uproupe unuI de uILuI, nu-I cunoscusem nIcI o
IegLur, vreun cuprIcIu cuL de LrecLor - uu c, venInd
oduL vorbu despre uceIe ppuI ce, zIce-se, ur (Ine Ioc
corbIerIIor de nevesLe n ndeIunguLeIe cILorII, cum m
usIguruse c uceusL scurbous rLcIre nu eru un busm: se
gseuu guLu suu se Iceuu pe porunceuI; cu usemnureu
voIL, ceIe IucruLe n OIundu, scumpe, LInzund Iu
pIsmuIreu desvurIL u IpLurII IIreLI; Ir voIe m
gundIsem c I dunsuI uscundeu pouLe, n vreunuI dIn
ncpLoureIe cuIere ngrmdILe n oduIu-I de cuIcure, unu
cure s II nLrucIpuL IeIL pe necredIncIosu I neuILuLu su
Wundu. $I duc nIcI IemeIIe, uLuncI uILcevu ce I Iceu s
Iuse Iu dunsuI s se veLejeusc n sIngurLuLe nLuIeIe IIorI
de BucureLI? A rmus penLru mIne necunoscuL momeuI
n cure IuLuIILuLeu s-u mbrcuL n mprejurureu uceusLu cu
s-I uLIng (eIuI.
nLrucuL m prIveLe LrebuIe s-I IIu recunoscLor. O
vIu( Iung nu mI-ur II ujuns nLreug penLru u pLrunde
suIIeLuI omenesc n LouL LIcIoIu de cure e n sLure, uu c
ceIe cIncI spLmunI LrILe Iu ArnoLenI. DescIIs vruILe
orIcund, orIcuI, cusu Ior, conLopIre de ospLrIe I de Iun,
de LrIpou, de bordeI I de buIumuc, eru IocuI de nLuInIre uI
IumeI deocIeu (IIor I deucIeu(IIor LImpuIuI: jucLorII I
cIeIIIII de meserIe, desdrumu(II, poLIcnI(II I czu(II,
cur(u(II rmuI n vunL, cIInuI(II de poILu LruIuIuI Ir
munc I muI presus de puLere, guLu de orIce cu s I-o
suLIsIuc, ceI cu mIjIouce nemrLurIsILe suu necuruLe, ceI
Ir de cpLuI I ceI uIur dIn runduI oumenIIor, unII IoLI
n pucrIe, uI(II pe cuIe s InLre, I upoI IemeIIe, muI
respIngLoure nc: bLrune mucIg ILe Iu musu verde, som-
norouse I ur(gouse, cu muInIIe Lremurund pe bunI I pe
cr(I, LInere desmrILuLe ceI pu(In o duL I de LImpurIu
borILe de uvorLurI I de bouIe, Iu pund dup vunuL I Ier-
Indu-se de cIIuI I, nLre eI I eIe, de LoL IeIuI I
scIImbLoure nLovrIrI I nude, dezbInrI I dumnII. O
pucI runced de vI(Iu upsu veLejILoure usupru mIzerIeI
decoruIuI - LoL ce se vedeu ucoIo, Iu IumInu IIpIcous,
cernuL prIn IusLeIe cre(e de IurLIe LrunduIIrIe de Iu ImpI,
nu numuI c eru uruL I de soIuI ceI muI prosL, dur IeIL de
soure, pLuL de IgrusIe, prIuIL I uIumuL, muncuL de curI
suu de moIII, cIIop suu scIIIod, cIobIL, rupL suu desper-
ecIeuL - I mIzerIu uceusLu I sLrepezeu pe PuudIu I-I
zburIeu muI muIL cIIur decuL muIoruI cure, cum I prIndeu,
I smInLeu cu geneuIogIu ArnoLenIIor, cuIp muI sus de
Bruncoveunu, prInLre sIugIIe cruIu ceI dInLuI dovedIL
IsLorIceLe se numruse nuInLe de u II boIerIL. BIeLuI
MuIorIc pun I n uceusLu se urLu LumpIL, ccI, duc (Ineu
s se Iuude cu neumurIIe, I-ur II IosL uLuL de Iesne cu uceIu
uI mumeI IuI, mure nLr-udevr I, penLru VuIuIIu,
sLrvecII, suIndu-I spI(u cruIoveusc Ir IrunLur I Ir
Lgud pun Iu mIjIocuI veucuIuI uI cIncIsprezeceIeu, dIn
mure-bun n mure-bun I numuI cu ncuscrIrI de voIevozI.
Un LumpIL desIgur, dur nobII: eI, cure Ir rIsIpu prIn(IIor
sI ur II sLpunIL, IInguIL I rsI(uL uLuLeu uverI I ur II IosL,
IIreLe, ceI pu(In generuI-ugIIoLunL regesc I vIcepreedInLe
Iu Jockey I cure, vuI! ujunsese ce eru, nu uveu un cuvunL de
prere de ru, de curLIre suu de pIsm, purLund - ccI eru
excIus s n-o sImL - uscuns, juIeu cuseI suIe I
respIngund cu uceIuI dIspre( obruznIc I buLjocuru, I
compLImIreu. ncoIo, bun cu ceI mIcI I mIIos, LoLuI nu
cIIur uu cu so(Iu IuI cure, poIonez I de Ierb mundru -
eIIwu - nu puLeu prIvI cu ocII uscu(I nIcI o suIerIn(, guLu
Lodeuunu s-I Iu bucuLu de Iu gur suu IuInu de pe dunsu
cu s-o deu. HoLruL, punundu-Ie n cumpn buneIe I re-
IeIe, nIcI unuI dInLr-nII nu-I merILu sourLu.
Am mers de Iu ncepuL Iu ArnoLenI cu sIIuI, gsInd c
mI se du o nsemnLuLe preu nepoLrIvIL cu cIeILuIuIu Iu
cure u II puLuL Iuce Iu(. BnuIuIu c uceusLu se duLoru vre-
uneI mIncunI scornILe pe socoLeuIu meu de PIrgu se ud-
everI: spusese c PuudIu I PunLuzI (Ineuu Iu mIne Iucru
mure, unuI IIIndu-mI uncII, ceIIuIL nu. Cum nu m-ur II
prImIL dur cu bru(eIe descIIse uI cuseI Lo(I I nu m-ur II uI-
InLuL cure muI de cure - de cund cu venIreu nousLr nu
ncepuse s se reverse ucoIo o uvI( dIn PucLoI? De duLu
usLu, muIoruI nIcI nu bguse de seum c mum-su I Iusese
IurI IuuL I pornIL Iu MoIdovu. Nu LIu cum um IcuL de
n-um upucuL s-o vd I eu I mI-u pruL ru. Pgubu nu
rmuneum LoLuI. MuI eru ucoIo o uIL IIIn( deopoLrIv
cIuduL, cu LouL vursLu-I Iruged.
O IeLI( cure mI reumInLeu vrejurIIe speIbe I IungI de
(eIIn crescuLe n nIsIp Iu nLunerIc, o IeLI( muL. MuL
IIIndc eru surd? - dur uLuncI uveu un uIL sIm( nIocuILor
uI uuzuIuI deourece se neIInILeu Iu ceI muI uor zgomoL,
nLorcundu-se nLrebLoure spre IocuI de unde veneu.
Semnu uImILor cu uceu mIc dur deIruL prIn(es de
PrusIu cure, nLrucIIpuL n ceur, zumbeLe dIn duIupuI eI
de geumurI, de dup o u Iu MonbIjou; uceIuI cIIp
bLruncIos I seurbd, uceIeuI LrsLurI uscu(ILe, uceIuI
ocII rI. SInguruLIc, nedeprIns cu oumenII, Iugeu duc
voIuI s-o uLIngI I se uscundeu. nLrebundu-I pe PIrgu ce eru
cu eu, mI-u spus c, n IeIuI IuI oL pesemne, MuIorIc o
Icuse cu unu dIn IeLe Iu be(Ie. r u merge cu presupu-
nereu uu depurLe, mI duse I mIe n gund c eru cu puLIn(
s se II uIIuL cuLvu vreme sub uceIuI ucoperI sLrnepouLu
cu sLrbunIcu. Nu muIL dup Iuureu bLruneI nu s-u muI
vzuL nIcI IeLI(u.
PreuosebILu sLIm de cure m bucurum Iu ArnoLenI nu
m scuLeu de dujdIu n nuLur cLre MInu; de uceeu
nLrebuIn(um I eu LoL soIuI de LerLIpurI, uneIe cusuLe cu
u( uIb, cu s cupL psuIrI. nLr-o dup-umIuzI,
nLumpIundu-se s rmunem sIngurI, eu I cu mIne, um
crezuL c mI se nIunduse.
M-u poILIL Iu eu n oduIe, unde, cu I cum ur II IosL s se
mbIeze, se despoIe de LoL pu(InuI ce uveu pe dunsu. M
uLepLuI s m puIe s Iuc Iu IeI, dur se mrgInI s m
nLrebe, n LreucL, duc o gseum bIne. $I, cu ndemunure,
IuLe, I rsucI pruI, se poLrIvI, nI(eI uIb IcI, cevu rou coIo,
se mbrc dIn cup pun-n pIcIoure. Nu-mI veneu s cred
c IumpLu IIu( de udIneuorI eru uceeuI cu pupuIcu
spIIcuIL pe cure o duceum pesLe un sIerL de ceus Iu bru( pe
sLrud. Au eru: ucus, n LrIcou soIos de-u drepLuI pe pIeIe,
cu IusLu zdren(uIL nLr-un pe I Ir cIorupI n pupucI de
pusI, I cund Ieeu n oru -rur - Irumos gLIL, pu(In cum
bIe(eLe, cu mnuI nLoLdeuunu prouspeLe, cu punLoII de
Iuc neuLInI pe cIorupuI bIne Lrus I numuI n Lrsur,
Lrsuru ceu muI bun ce se puLeu gsI.
Cu mIne o Iu ns pe jos, nceL, cu ocoIurI vdILe, vorb-
Ind, vorbInd numuI eu, descusuL I desIunuL, srInd de Iu
unu Iu uILu, ncurcundu-Ie pe LouLe, nespunund nImIc.
Ajunserm usLIeI pun n Iu(u cuseI IuI PuudIu ce, n
umurg, preu IumInuL IunLusLIc pe dInunLru. O prIvI
ndeIung, se InLeres de mpr- (euIu eI n umnun(Ime, de
mobIIe, de sIugI, punundu-mI o sum de nLrebrI uI cror
rosL nu-I prIcepuI decuL dup ce venI Iu ceu dIn urm, uceeu
uIuILoure: credeum eu c uveu s-mI IIe mLu? Pusese
ocIII pe PuudIu, eru omuI cure I LrebuIu eI, voIu s-I Iu de
brbuL...
- s II IosL prIeLenI uLuncI, cu pe urm, I-u II spus
neLed s-I Iu gunduI. I cunoLeum pe PuudIu dup cum
ujunsesem u-I cunouLe I pe PunLuzI; nLr-unuI cuvunLuI
ceI dIn urm I uveu un snob Ieroce, nzuuL n
prejudec(IIe ceIe muI copIIreLI, Iur n ceIIuIL se du pe
Iu(, Iu LrebuIn(, un om de uIucerI LoL uu meIengII cu un-
cIIuI cmLur I conLruccIu I un procedurIsL nu muI pu(In
de LemuL cu nv(uLuI su prInLe. Nu, o duL cu cupuI,
PuudIu nu s-ur II nvoIL u Iuce un uLure pus I upoI, deose-
bIL de uceusLu, MImu nu-I pIceu, o gseu pIIcLIcous, obos-
ILoure, eI uveu sImpuLIe penLru TILu u creI IIre se poLrIveu
cu u IuI: nu semnu I dunsu cu unu dIn uceIe psrI de
prud durje ce rnILe de mourLe, cu urIpeIe IrunLe, I
udun puLerIIe ceIe dIn urm cu s se muI npusLeusc
oduL usupru dumunuIuI bIruILor? Am mprLIL I eu
cuLvu prereu IuI PuudIu despre MImu, curund um gsIL-o
ns nedreupL; eru o boInuv IIreLe, o rLcIL muI
murdur, muI reu, muI prImejdIous pouLe cIIur decuL cum
o ncondeIuse MusIncu, pIcuL LoLuI I upropIuL, IspI-
LILoure I duIce cu pcuLuI nsuI, mIdIous I vIe cu vpuIu
I cu undu. AcI ubLuL Iu dezn- dejde, ucI de ceu muI
nebuneusc veseIIe, cund o credeuI muI sLuIcIL, deoduL,
pe neuLepLuLe, puIpuIu nLr-nsu, nI(Lor, cevu muIL
seme( I IIber; scIImbcIous cIIur Iu nI(Iure: uneorI
rupL de Iu uIe, gIbejIL, cu ocIII LIu(I I sLInI I
numuIdecuL upoI dreupL, rumen I Iruged, cu buzeIe
umede, cu prIvIreu nrouruL, urLund Iu IIecure duL uILu I
pun I nenorocILu su meLeuIn I du un Iermec muI muIL,
dunsu rmunund pururI dorIL I nIcIoduL poseduL, use-
meneu uceIor uburouse zune, IIIce uIe vzduIuIuI I eIe
upeIor, ce nu puLeuu II mbr(IuLe de murILorI. A nu! preu
scump nu pILIser ceI doI nemernIcI, unuI cu cInsLeu I uI-
LuI cu vIu(u, IerIcIreu de u o cunouLe...
...I cereu sLruILor sprIjInuI meu cu s-I duc scopuI Iu
ndepIInIre.
I IgduII s-mI duu LouL osLeneuIu, dur o prevenII
LoLoduL c uceIu cure uveu usupru IuI PuudIu nruurIreu
IoLruLoure nu erum eu, cI PIrgu. O vzuI sLrumbund dIn
nus sub re(euuu uIbusLr cu bobI(e. $LIum c nLre dunsu I
Gore Iusese cevu dIn cure muI(umIL de ceIIuIL nu rmsese
nIcI unuI. n Iu( se urLuu prIeLenII ceI muI bunI, cund se
vedeuu eu I jucu nuInLe cunLundu-I: ,,neneu Gore om
Irumos I cIure I pe jos" I eI, cu munu pe pIepL, numuI n
pIoconeII, cIemund-o: ,,DomnI(, MrIu-Lu, umIn(Ie", I
spuneu c se uLerne Iu pIcIoureIe eI covor I I se vInde rob
cu zupIs cu Iu osmunIuI; n spuLe eu dIn puIumu I dIn
pezevengII nu-I scoLeu, dorIndu-I s ujung Iu buIumuc suu
Iu ocn, Iur eI o njuru cu Ioc, Icund-o puLoure, pupurud,
puceuur, I se rugu Iu Dumnezeu s nu-I onLorogeusc de
pIcIoure pun nu vu upucu s jouce o duL mcur LonLoroIuI
pe mormunLuI eI.
- EI, ncIeIe MImu, Iu urmu urmeI, duc LrebuIe, um
s m Iuu bIne I cu PIrgu.
-ur II IosL deocumduL greu penLru c Gore nu muI du
pe Iu ArnoLenI. I IImpezIse n cIIpuI ceI muI IerIcIL purLeu
de moLenIre, vunzund-o cu un pre( uproupe ndoIL decuL
speru unuI cumnuL, I uceusLu udusese n vIu(u IuI o scIIm-
bure udunc. nLruse n unuI muImu(eIor, ceeu ce se cum
puLeu spune I despre mIne cure, de unde muI nuInLe I
ocoIeum cu grIj, ujunsesem s m (Iu dup eI.
Eru LeuLru. Cum ne nLuIneum, Iceum pe grbILuI. M
nLrebu ncoLro I unde, I rspunsuI eru nLoLdeuunu
uceIuI: ,,u ArnoLenI, udevru(II ArnoLenI".
Se supru: ,,O (II uu cu guIu mu(u, Iu gurd um prIns-o,
Iu gurd um IeguL-o. Vous detenez cccnt ctec tos Ar-
notecno; muI d-I... Voons, il jcut etre serieux". n uIur
de njurLurIIe romuneLI neuoe u cror deprIndere I
rmsese scump, nu muI vorbeu decuL Irun(uzeLe I cuL
muI Lure, cu s-I uud LouL Iumeu. Pe sLrud, cund vedeum
c se upropIe vreo cocoun, eu o Lergeum pe purLeu
ceuIuIL; duc o I cunoLeum, InLrum prIn gungurI, prIn
cur(I. ur eI, Icundu-I Ioc s Lreuc, sLrIgu cuL I Iuu guru:
,,Recrdez, mon cher, quelle jolie jemme, comme elle est
jolie, elle est jolie comme toutl" Dup ce se ndeprLu co-
counu, veneum ndrL. M prImeu IndIgnuL: ,,Mcis, mon
pcutre cmi, ne soez pcs idiot, tous etes bete comme tos
piedsl" M Isu I eI I o Iuu nuInLe, crcnundu-se, dup
cu(Ivu puI se opreu, I puneu monocIuI, se Iceu c
msour dIn vurIuI busLonuIuI cevu sus pe cuse, upoI se
nLorceu cLre mIne, puIuInd I dund dIn umerI: Mcis to-
ons, toons. Urmu o neIIpsIL ruIL prIn prvIII, cu s
Locmeusc mobIIe penLru cusu ce uveu de gund s-I
cIdeusc n sLII romunesc , I pe Iu LurguI pducIIIor, dup
Icoune; Ie udunu pe LouLe cuLe Ie gseu; n cuLevu zIIe un
pereLe uI odI(eI de IoLeI unde se muLuse, pe CuIeu VIcLor-
IeI, se ucoperIse de sus pun jos de precIsLe scuIcIuLe I de
sIIn(I sIrIjI(I, nLre uI(II un SIunL HuruIumbIe de neuILuL,
msIInIu, IIoros I cu cIumu n Iun(urI, sub pIcIoure. Dur
uceusLu nu eru nImIc pe Iung uILcevu cure, duc u II (InuL
Iu dunsuI, ur II LrebuIL s m ngrIjoreze, cevu de necrezuL
I LoLuI: PIrgu cumpru cr(I. nLuInIndu-I oduL cu puLru
voIume IrumueI IeguLe Iu sub(Iour, e Iesne de ncIIpuIL
cupuI meu cund um cILIL pe scour(e numeIe MonLuIgne.
- Ce (I-u venIL, um excIumuL, s IeI pe MonLuIgne?!
- EI, mI zIse, cu un zumbeL nduIouL, orIcum,
MonLugne
e drgu(, ure pr(IIe IuI. n IeIuI ucesLu I du prereu n
LouLe dIscu(IIIe dInLre noII sI prIeLenI, uvocu(I cu renume
suu proIesorI unIversILurI, oumenI n urcure I de vIILor; pe
ceI vecII de breusIu IuI nu-I muI bgu n seum, se Iceu c
nIcI nu-I cunouLe I eru penLru mIne o neusemuIL peLre-
cere s merg n IocuIuI unde, spre mIezuI nop(II, PIrgu Iuu
o IIn gusLure, IIIndc, venI(I nLr-udIns jur mprejur Iu
mese, Lo(I sLrIcu(II, LouLe IIcIeIeIe BucureLIIor sLLeuu
cIorcIIn.
- CIne o II Iu, IruLe? se InLrebuu unII pe uI(II.
- E engIez, I rspundeuu, puLe(I s-I I njuru(I, nu
n(eIege.
$I-I njuruu, I de Iu u I de dup sLuIpI I de sub mese
se uuzeu sLrIngundu-se: ,,Gore, GorIc!" Dur eI, nepsLor,
cu I cum nu de dunsuI ur II IosL vorbu, muncu I beu I
uprIndeu (IgrI scumpe cu uLuLu muI mure poIL cu cuL ude-
seu eru dIn puruIeIe Ior. DeI se nvurLIse de cr(I de InLrure
Iu dou cIuburI murI, PIrgu mergeu zIInIc Iu LrIpouI su de
buLIn cu s se grozveusc cu bunII - I (Ineu Lo(I Iu eI -
I s se deu Iu PuudIu cu cure eru cerLuL, s-I Iu de sus. ToL
Iur(uIndu-se usLIeI, se nLumpI cu ucesLu s-I cuLIge oduL
o sum bunIcIc. n Ioc s pIece Irumos s-I gseusc
scumpII umIcI, vIILorI mInILrI, cu s-I uud vorbInd despre
Bergson I despre conIerIn(u de Iu Hugu, PIrgu se
ncp(n s-I scouL pugubu. nLruLuL de rceuIu LIous
u IuI PuudIu, de runjeLeIe I de muruIeIIIe usLurLoure uIe
ceIor pe curI I jIcnIse, se LuIbur, juc brumburu I pIerdu,
pIerdu LoL - o uvere. nuInLe de zorI, PuudIu, cure Iuuse
grosuI, se reLrgeu, Isundu-I n seumu LInIcIeIeIor s-I
scuLure I de IrumILurI. Cund, muI nLors pe dos decuL
nseI buzunureIe suIe, InLr dImIneu(u ucus, I cun pe
SIunLuI HuruIumbIe pe cure, nvInuIndu-I c I-u IcuL ursu-
zIuc, I smuIse dIn cuI I-I urunc pe IereusLr n curLeu
dInunLru u IoLeIuIuI. Duc s-u crezuL cumvu c s-u muI
nIpLuIL n veucuI nosLru pcLos mInuneu uneI Icoune
czuLe dIn cer, nu LIu, se nLumpI ns uILu Iu cure
mrLurIsesc c nu m uLepLum, mI-u IosL cIIur cIud; nu
mI-u II ncIIpuIL cu un cuIIc cu dunsuI s uIb droLurI uu
mIdIouse I LurI. Nu muI LurzIu de seuru urmLoure,
mpcuL cu PuudIu duc nu I cu sourLu I senIn, Gore se
nIIIn(u IurI, guLu de IupL, Iu ArnoLenI.
Mergund nLr-o zI ucoIo cu PunLuzI, cLre umIuzI,
ddeum de o Lunr, nou necunoscuL, cure, cu un pIcIor
goI pe un scuun, dregeu, cunLund nceL, un cIorup.u In-
Lrureu nousLr, rIdIcund cupuI, roI pun n uIbuI ocIIIor.
VzuI uLuncI pe PunLuzI, puIId cu un morL, ducundu-I
munu Iu InIm: ,,Doumne, I uuzII opLInd, cum I
seumn!"
ceum usLIeI cunoLIn(u ,,duduII" IIncu ArnoLeunu.
$LIum c muI eru o IuL, ceu muI mIc, pe cure o Iuuse dIn
Ieugn s o creusc o sor u muIoreseI, de Iu PIuLru-Neum(,
vduv cu dure de mun I Ir copII. CeI uIsprezece unI uI
IIncI se depnuser uIInLu(I n puceu uceIuI romunLIc
(InuL cu zrI LuInIce ce LrebuIse s Ie II umInLIL bunIIor cu-
vuIerI de Iu curI I se Lruge numIreu, duIceu Ior SuubIe. Pore-
cIu de ,,nem(ouIc" ce MImu I duse ucesLeI surorI ,,noI" I se
poLrIveu nu numuI dIn prIcInu IocuIuI de unde veneu, dur I
u nI(IrII. BIujInuI soure moIdovenesc I cru(use poIeIuIu
sLIns u cosI(eIor I uIbeu(u sIdeIIe u pIeIeI, uproupe
neIIreLI umundou; gouI, cred c s-ur II vzuL IumInous
n nLunerIc. PrIn(II eruu cum nu se puLeu muI mundrI de
dunsu; EIvIru nu nceLu s-I LoL Iuude IrumIse(eu I
MuIorIc surguIn(u; nesIIIL, nendemnuL mcur, IIncu
Iusese nLoLdeuunu premIunLu nLuIu I se pregLeu s
Lreuc dou cIuse nLr-un un - nu degeubu purLu eu
numeIe uceIeI n(eIepLe I nv(uLe domnI(e, sLrbun dup
NegoIenI, IIIcu IuI PeLrucuVod I upoI cIne nu LIu c
punu unuI ArnoLeunu, EnucIe uI doIIeu, nsemnuse
ncepuLuI renuLerII IILereIor romune? SLu nLrudev r zIuu
nLreug cu nusuI n curLe, LoInIL I uscunzundu- I cu
grIj pIcIoureIe cu I cum I-ur II IosL ruIne c eruu uu mIcI.
IpsIL de vIoIcIuneu vursLeI suIe, I eru sII de rus I de
gIum, I n cuLureu eI sever, cure-I nspreu LrsurIIe
copIIreLI nc uIe Ie(eI, se cILeu nengduIn( penLru ceIe
ce vedeu peLrecundu-se n juru-I.
PrImIsem s-o ujuL s-I revud cuLevu ,,muLerII" Iu curI
se credeu muI sIub. nLre LImp, muI vorbInd I de unu-uILu,
m-u uImIL cuL de cumInLe cup uveu, ce snLos judecu I
IImpede. Spunundu-I oduL ce rur e s gseLI pe cInevu
cure s nve(e cu dunsu numuI de pIcere, mI observ c eu
nv(u cu pIcere, dur de nevoIe, cu s uIb o meserIe. Cum,
dur nu uveu s IIe boguL? se LIu dour c eru sInguru
moLenILoure u mLuII suIe cure, muI(umIL uneI pensII
gruse, udogu n IIecure un Iu cupeLe uproupe LoL IrumosuI
eI venIL. CIIur uu, dur uvereu, pe Iung c se pouLe pIerde,
nu e o pIedIc Iu o meserIe; dImpoLrIv . - Cu numeIe eI?
- De ce nu? u Iucru nu e o ruIne; muncu nnobIIeuz.
TocmuI, cu numeIe eI uveu s-I sLeu I muI bIne ,,beIIerI("
- usLu voIu s se Iuc - uveu s IIe muI pre(uIL I muI
respecLuL; respecLuL: IucruI Iu cure (Ineu muI muIL cu Iu
orIce. NumeIe eI, LIu bIne ce-I se duLoru I ce-I duLoru;
presLIgIuI IuI, vIu nc, I se reveIuse nuInLe de u-I cunouLe.
u un exumen, un InspecLor (un(o, mIruL de rspunsurIIe
mIcu(eI ,,eIeve" ArnoLeunu IIncu, nLrebuse duc nu eru
cumvu dIn neumuI ,,IsLorIc" uI ArnoLenIIor I uIIund c du,
I zIsese ,,duduIe" I gsIse penLru dunsu cuvInLe
mguIILoure, dund-o de pIId; I cund mergeu cu mLuu eI
Iu doumnu EIenu Cuzu, cure Ie eru vecIn, de ce uceusLu
(Ineu nLoLdeuunu s-o ueze Iung dunsu, Iu IocuI de cInsLe?
- penLru c eru o ,,udevruL" ArnoLeunc. Du, mureIe
nume de dregLorI, de crLururI I de cLILorI, eu uveu s-I
pourLe cu demnILuLe; desLuI se nLrecuser s-I pLeze sur-
orIIe eI. A! uceIe surorI, Ie gseu de jeIIL, IIreLe, dur mIIu
ce-I Iceuu nu o mpIedIcu de u Ie osundI cu usprIme; de ce
nu se sLpnIser I eIe cu dnsu, de ce nu IupLuser
mpoLrIvu IIreI? $I uIIum c, n cIudu rceIII eI Iude dInuIur
- un IupLe de psre Iu gIeu( - sungeIe ncIns uI bunIcI
vorbIse de LImpurIu I nLr-nsu; uvusese uprInderI uIe
sIm(urIIor grouznIce, cunoscuse cIInuI nop(IIor crude cund
bIuLu eI curne se rsucIse LouL sIuruInd de dor, Iusese
boInuv, crezuse c nnebuneLe, dur preIeruse orIce necIn-
sLeI. GsInd pesemne c mersese preu depurLe cu
desLInuIreu, scIImb cu sLngcIe vorbu I m nLreb
duc credeum c uveu s Lreuc umundou exumeneIe. Cu
IInILeu meu de zIIe murI I rspunseI c nIcI unuI. nuInLe
de ceI dInLuI uveu s IIe mrILuL I nuInLe de uI doIIeu
pIecuL dIn (ur.
ucruI se IoLruse. n cIIpu cnd, zrInd-o, PunLuzI
Iusese uLuL de vIu IzbIL de usemnureu eI cu Wundu de
odInIour, vecIeu IuI puLIm se redeLepLuse. ndrgosLIreu
uceusLu, unIc n IeIuI eI, nu Iu LrepLuL, cu ncoI(IL I duL n
purg; eu IzbucnI dInLr-o duL purduInIc, pusLILoure I
PunLuzI nIcI nu nceurc mcur s I se mpoLrIveusc, se
Is s meurg cuL muI udunc, pun Iu Iund, gsInd o vo-
IupLuLe n u se u(u(u I suIerI. ToL LImpuI se gundeu Iu
dunsu, vorbeu numuI de dunsu, m rugu s-I vorbesc de
dunsu, orIce, ru cIIur, dur s IIe de dunsu. $I beu. DeI nu
muI muIL cu de obIceI - ur II IosL I greu - ucum se mbLu
Lun I LurL; u LrebuIL de vreo dou orI s-I suI n curc Iu eI
ucus. NoupLeu, LurzIu, mergeu cu mIne s deu LurcouIe, pe
IurI, cuseI ArnoLenIIor, se upropIu Lremurund de IereusLru
odII unde-I dormeu preuIubILu. Ce uveu de gund u-I spune
ucesLeIu, IucrurI mInunuLe I bIne uduse, udeseu nduIo-
Loure, mI Ie spuneu mIe; pe dunsu o ocoIeu, cund se uIIu
n Iu(u eI se IusLuceu, ngunu cevu nen(eIes I Iugeu, IIIndu-
I IrIc I s-o prIveusc. Cum ns LuInu IuI nu mI-o
ncredIn(use decuL mIe, n nvImeuIu sporInd de Iu Ar-
noLenI, IucruI Lreceu nebguL de seum. $I Ir ndoIuI nIcI
n-ur II mers muI depurLe duc, ndemnuL de prIeLenIu ceu
muI curuL penLru umundoI I convIns c Ie Iuc ceI muI
mure bIne, nu mI-u II pus eu n cup s-I unesc prIn
csLorIe.
nLr-o seur, pe LrezIe, cum se pornIse Iur s-mI
ndruge cuL de muIL o IubeLe, I-um spus verde c m
ndoIum. se preu numuI; s II IosL udevruL, eru pun
uLuncI mcur IogodIL. Ce uLepLu s se deu pe Iu( I s-I
ceur descIIs munu? Gseum c nu LIu s-I pre(uIusc
norocuI de u II nLuInIL dIn nou nLrupuL pesLe muI bIne de
LreIzecI de unI vIsuI su de IubIre, I de duLu usLu
desvurIL, nLr-o IIIn( de uceeuI Leup cu dunsuI. Du,
duc ur II IosL cevu serIos, o cIIp nu s-ur II codIL s-I pun
uvu(IIIe LouLe Iu pIcIoureIe ucesLeI IermecLoure copIIe ce
rsrIse n umurguI IuI cIur cu Iunu nou n uceIu uI soure-
IuI. $I s-ur II gundIL, muI nuInLe de orIce, c IIncu puLeu s
IIe, I n curund cIIur, u uILuIu; cu Irumuse(eu, numeIe I
sLureu eI ur II rmus purc muIL vreme nemrILuL?
AuzInd ucesLeu, PunLuzI, cure pun uLuncI m uscuILuse cu
prosLIL, mrgInInduse u m ngunu uneorI, pupuguIIceLe,
LresrI deoduL, se recuIese. cusem s-I zburnuIe n su-
IIeL courdu geIozIeI, deLepLusem sIm(ImunLuI udunc omen-
esc c e muI pu(In dureros s nu uI cevu decuL s-I uIb uI-
LuI, IemeIu muI uIes. PrIcInu IIncI eru usLIeI cuLIguL; u
douu zI uvuI de sus(InuL Iu( de dunsu pe u IuI. DduI
usupru prIeLenuIuI pe Iurg, cInsLIL, LouLe ImurIrIIe,
numruI LouLe uvunLugIIIe ce ur II urmuL s rezuILe penLru
dunsu I uI sI dIn mrILIuI pe cure veneum s I-I propun.
M uscuIL cu rceuIu eI obInuIL dur nu-mI ceru LImp de
gundIL I-mI decIur c duc, n ce prIveu bog(Iu IuI,
spuseIe meIe eruu numuI pe jumLuLe udevruLe, eu eru
guLu s prImeusc. ConsIm(munLuI prIn(IIor I uI mLuII
IIInd cu I cpLuL, nu muI eru prImejdIe de nIcI o pIedIc;
m neIum numuI crezund c IucrurIIe uveuu s se
peLreuc n IInILe, Ir bucIuc, socoLeum cu I cum n-ur
muI II IosL I PIrgu.
De cund se nLorsese Iu ArnoLenI purc duse n eI
sLrecIIu. Se duceu, veneu, InLru I Ieeu pe LouLe uIIe, s-ur
II zIs c nu eru unuI sIngur. Pon(II I uduceu ucum cu
rIdIcuLu, pe cprrII. $I prInsese mure drugosLe de MuIorIc
pe cure nu-I muI sIbeu, I gIugIuIeu, I pupu, I bgu IImbu
n gur. Pe nseruLe pIecuu mpreun I se nLorceuu spre
mIezuI nop(II LoL usemeneu, dIn ce n ce muI voIoI. Nou
nu ne muI vorbeu decuL de MuIorIc, I udmIru; nIcI nu ne
ncIIpuIum noI ce cruI eru: scosese dIn mIn(I o IeLIcun
numuI de cIncIsprezece unI, o bombonIc - IuL mure -
I-I ndemnu pe PunLuzI, cure upIecu ocIII I scIImbu Ie(e-
Ie(e, s nu se Iuse muI pe jos c dour nu-I IerLuse Dum-
nezeu cu pe PuudIu. Curund MuIorIc uvu de IspIL
usLurLor uceu IesnIcIous cucerIre I LoL Gore, cure I-o ros-
LuIse pe de-u-nLreguI, I ncredIn( ngrIjIrIIor docLoruIuI
NIcu.
Dur cu LIcIoIe ce muI nsemnu uceusLu pe Iung ce se
pusese Iu cuIe n LuIn, Iu IeI cu mrILIuI IIncI I n uceIuI
LImp. I uIIuI cIIur de Iu PIrgu, Iu o spum de drojdIour, n
guru pIe(eI, nLr-o dImIneu( dup cIeI. AIuru eI orI I
bLeu joc de mIne? - deourece usemeneu IucrurI credeum
pun uLuncI c se peLreceuu numuI n IoIIeLouneIe-Ius-
cIcoIe; uILum c sunLem Iu por(IIe RsrILuIuI. ConsIderund
IemeIu cu o sImpI murI I dour uLuL, vzuse n IIncu unu
de pre( I se pusese pe Lreub, mprejurrIIe IIInd de purLeu
IuI. Cu LouLe puruIeIe, muILe, ce de Iu venIreu nousLr se
vunLuruser n cus Iu ArnoLenI, uceLIu, pLImuI de rIsIp,
eruu I muI sLrumLoru(I cu nuInLe, sLrumLoru(I grozuv, pe
cund PuudIu, pe cure norocuI nu-I muI prseu Iu joc o
cIIp, nu muI LIu ce s Iuc cu bunII. PIrgu socoLIse c dIn
mbInureu ucesLor sLrI de IucrurI puLeu Lruge IoIouse murI
I, cu dIbcIu IuI codoeusc, IzbuLIse s convIng pe EIvIru
s-I vund IuLu, Iur pe PuudIu s-o cumpere, pe un pre(
monsLruos cu IupLu nsI I dIn cure uveu s Iu eI purLeu
IeuIuI. Acum dum eu de rosL pIImbrII ce se IoLruse s
Iucem, n curund, Iu mnsLIrIIe dIn mprejurImIIe
oruuIuI; Iu unu dIn eIe, de muIcI, unde uveum s IIm
gzduI(I noupLeu, IIncu, ume(IL, uveu s IIe IsuL Ir
uprure prud IuI PuudIu. Cu s zdrnIcesc nIpLuIreu
nemernIcuIuI pIun eru, o duL ce LIum de eI, o jucrIe I
voIum s Iuc n uu IeI cu LoLuI s rmuIe ngropuL n Lcere
I uILure, cum s-ur II I nLumpIuL duc, nduL dup ce ne
despr(Isem, PIrgu, nLuInInd pe PunLuzI, nu I s-ur II
spovedIL I ucesLuIu cu mIe. Am IosL recunoscLor
mprejurrIIor curI uu IcuL s nu IIu de Iu( Iu ceeu ce
urm pesLe cuLevu ceusurI. u ArnoLenI, nuInLe de musu de
Iu prunz, Iu cure PuudIu Iusese LocmuI poILIL de PunLuzI,
dIn suIon, unde uceLIu rmuser sIngurI Iu uperILIv, se
uuzIr deouduL rcneLe, bueII, buIneII, zgomoL de IucrurI
rsLurnuLe I de sLIcI ce se spurge I cred c se pouLe
ncIIpuI Ir cuzn muLreIe IcuLe de uceIu ce uIergund
ucoIo vzur pe PuudIu I pe PunLuzI ncIbru(I n
cIeIIneuIu ceu muI dezndjduIL, Lrgundu-I puIme,
pumnI, pIcIoure, rosLogoIIndu-se pe jos, cund unuI
deusupru, cund ceIIuIL. $I PunLuzI Iu omuI ceI muI cIuIuIIL
I muI IrLnIL ce vreoduL ceru, cum Icu eI uLuncI, munu
uneI IeLe, cIIur nu udevruL ArnoLeunc.
M ncunoLIIn( de ucesLeu LouLe, uIurIL nc, PIrgu,
dup ce prImIsem de Iu ceI doI IupLLorI cuLe un rveI;
IIecure m rugu cu, n vedereu uneI rIuIeII cu ceIIuIL pe
cuIeu urmeIor, s-I sIujesc de murLor I s-I gsesc un uI
doIIeu. mI Iu muI uor decuL u II crezuL s mpIedIc IeIreu
pe Leren. SLIum IrIcu ce, n cIudu ruperII IuI de Iume,
PuudIu uveu de prereu ucesLeIu, uu c, nI(Iundu-I gr-
euuu uLIngere ce ur II udus renumeIuI su de ,,monsIeur"
dureu n vIIeug u dedesubLuIuI uceIeI ,,uIucerI", cure numuI
de ,,onoure" nu se puLeu numI, nu dduI gre, cum nu deLe
nIcI IIncu cerund sLruILor, dup povu(u meu, cu nLuI dur
de Iogodn renun(ureu Iu dueI. MuI muIL decuL Iu
pIIcLIseuIu meu, m gundIsem c s-ur II puLuL cu PuudIu s
uIb mun nenorocIL I s-I sLrIce bIeLeI IeLe LoL rosLuI. Es-
LImp, dunsu scrIsese mLuII dIn MoIdovu s vIe. n Ioc de
unu I sosIr ns dou.
Mureu IIumur uIb I roIe Iusese coboruL de pe puI-
uLuI de Iu PundInu. Cu LucumuI eI, cum spuneu, de
,,dobILouce curuLe" - un pupuguI, doI cuInI I LreI pIsIcI -
I ,,necuruLe" -o sIujnIc Irun(uzouIc, un IecIor ILuIIun, un
bucLur (Igun I doI muzIcun(I, unuI ceI, uILuI neum( -
prIn(esu PuIcIerIu pIecuse Iu BucureLI. Cu dou zIIe
nuInLe, DospInescu, bLrunuI su vecIII goIIse puLru odI
murI de IoLeI cu s Ie umpIe upoI cu cuIubuIucuI eI de
cILorIe, Iuuse cu cIIrIe dou ,,BsendorIer", LocmIse un
muscuI de zI I unuI de noupLe.
RsI(urI de cocoun mure. Se cuveneu s I se Lreuc
ns cu vedereu cIIur uILeIe muI vInovuLe penLru c eru I o
mure urLIsL. SuIonuI eI muzIcuI de Iu PurIs I muI uIes Iu-
mInuLuI sprIjIn ce gsIser Iu dunsu cu ncepLorI muI(I
dInLre uceIu, compozILorI suu vIrLuoI, u cror IuIm Iusese
neLgduIL consucruL n urm, scpuse numeIe prIn(eseI
CunLu de uILure, I nsemnuse Iu Ioc de cInsLe n IsLorIu mu-
zIcII dIn u douu jumLuLe u veucuIuI LrecuL.
Eru - uIIum - prIeLenu ceu muI vecIe u IuI PunLuzI. n
186, cneuzuI CunLu, venInd Iu BucureLI penLru nILe prI-
cInI, Iusese gzduIL cuLevu IunI cu IeLI(u IuI Iu domnI(u
Smurundu, unde boIerImeu se mbuIzIse cu s uud
cunLund Iu cIuvIr pe mIcu PuIcIerI(u. De uceeuI eLuLe
cu, LrIser ucoIo cu o sor cu un IruLe sI-I nduIou pe
umundoI umInLIreu uceIeI vremI, revzundu-se uu cum
eruu uLuncI: eu rsrIL I negrIcIous, ndrzneu( I
nIIpL, eI bIun I mrunL, sIIos I pIpund. Dup pIecureu
IuI dIn (ur, dunsu rmsese sInguru persoun dIn Iumeu
mure de Iu noI cu cure psLruse IegLurI, I scrIseser, se
nLuInIser Iu MIIuno, Iu BuyreuLI, Iu PurIs. Se sIm(Ise dur
duLor s-o vesLeusc numuIdecuL c se IoLruse s-I Iu
nepouLu de nevusL.
O nLumpInuse Iu MIIcov. Dunsu ubIu-I recunoscuse sub
nouu IuI nI(Iure I gsIse mInunuL IsLorIu scIImbrII IuI
de nume. $I Iu nerbdLoure s cunousc pe IIncu. ungu
nLrevedere u mLuII cu nepouLu uduse cevu cu LoLuI
neuLepLuL: Iu despr(Ire, cucerIL, prIn(esu, u creI
LrecLoure csnIcIe LoL cu un CunLu, dInLr-o uIL rumur,
Iusese sLeurp, IgduI soIemn IIncI c uveu s-o nIIeze.
BucurIu cu cure prImeum uceusL LIre mI-o sLrIcu n
purLe o uILu. Cu s-I Iuc ceIeIIuILe mLuI pe pIuc, IIncu se
nvoIse s nu IIe nunLu n muI, Iunu MurIeI, ceeu ce
nseumnu o nLurzIere de uproupe LreI spLmunI cure-I
nemuI(umeu vIu pe PunLuzI. De cuLvu LImp ucesLu eru LoL pe
gundurI, neIInILIL, LuIburuL.
nLr-o seur (Inu s muncm Iu eI ucus numuI noI doI.
Nu Iu cu s-mI spuIe cevu deosebIL. TurzIu, pIecund
mpreun, ne suIrm nLr-o bIrj cure preu c se uIIu
nLumpILor Iu coI(uI sLrzII, dur cure-I uLepLu; vzuI c,
Ir s IIe ndrepLuL, bIrjuruI ne scouse, pe unde nu LIu,
uIur dIn oru. Erum obInuIL cu usemeneu pIImbrI; n
unuI ce Lrecuse, se nLumpIuse udeseu, cLre Loumn, s
IeIm noupLeu Iu cump cu, de pe vreo movII, s cuLm pe
omuIIuuL Iu dungu zrII. Dur n uceu noupLe posomoruL
nu eruu sLeIe, nIcI Iun, ceruI eru ucoperIL nLreg I LoLuI se
vedeu uproupe cu zIuu, deosebeuI LoL, copucII preuu cIIur
IumInu(I pe dInunLru. u o coLILur, PunLuzI poruncI s
opreusc I m poILI s cobor I s-I urmez. MuI depurLe se
nI(u, cscuL LouL I Ir ucoperI, o ruIn.
- HunuI drucuIuI, zIse PunLuzI. SunL numuI uIcI n IIov
muI muILe, LouLe cu IsLorIIIe Ior IIorouse de LuIIurI I de
sLuIII; n sLu um IcuL oduL un cIeI noupLeu, Iu IumIn de
musuIuIe.
BguI de seum c ne Icusem ucum LreI; cu dIn
pmunL se IvIse o (Igunc, o (Igunc bLrun, n zdren(e.
Dup cuLevu cuvInLe scIImbuLe cu PunLuzI n (IgneLe, se
Is pe vIne I ncepu s vrjeusc uruncund bobII pe un
LuIer. AscuILundu-I spuseIe, IuI PunLuzI Iu(u I se Icuse cu
de ceur Iur ocIII I sLIcIeuu cu dou mrgeIe uIbusLre. Cund
(Iguncu se rIdIc, eI I deLe un bun de uur I pIecurm
nupoI.
- E cIuduL, murmur cu gIus sLIns, dIn bobI nu se
desIueLe decuL un semn de mourLe.
mI uscunseI IndIgnureu c un om cu dunsuI s uIb
usemeneu eresurI prosLeLI. $I numrum cuLe zIIe muI eruu
pun Iu sIurILuI IunII. PornIsem s bug IormeIe de cununIe
I uvocuLuI prIn(eseI du zor ceIor de nIIure. Nepsureu
crescund ce IIncu urLu de ucesLeu LouLe ujunsese s m
supere LoL uu cu IeIuI su jIcnILor de u se purLu I vorbI, I
cu sLrInII I cu uI sI, I o bnuIum c nu eru sIncer cund,
cu zumbeLuI bunIcII dIn porLreLe, mI spuneu c, duc nIm-
Ic nu s-ur ndepIInI, penLru eu n-ur nsemnu decuL un un de
couI pIerduL I s-ur nLource Ir prere de ru de uILcevu
Iu PIuLru. Nu voIse s prImeusc de Iu PunLuzI nIcI un gI-
uvuIer, zIcund c ce puLeu II pe Iung ceIe uIe domnI(eI
Smurundu? Ceruse numuI s-I cumpere un upuruL de IoLo-
gruIIe. u uneuILu de cure sourLu eI se sIujI cu s se
mpIIneusc. nLr-o dImIneu(, vzund n ,,IueLonuI"
IpLreseI o IeLI(, pure-se curugIIos mbrcuL, IInc
pusese s I-o uduc s-o IoLogruIIeze. AbIu scuIuL dup
scurIuLIn, IeLI(u I Lrecu bouIu. u ncepuL uu uour c se
crezu c uveu s-o Iuc pe pIcoure, IzbucnI deoduL cu uLuLu
puLere ncuL cu Lo(I docLorII dIn BucureLI I ceI udus n
mure grub de Iu VIenu, cu LoL mIIIonuI IgduIL cuI vu
scpu-o, IIncu se sLInse.
n dImIneu(u mor(II eI cIIur, prIn cuLevu cuvInLe scrIse,
PunLuzI m rug s vd eu de nmormunLure. Nu LIu c-mI
cereu cevu muI presus de puLerIIe meIe. mI LrebuIu cInevu
s m ujuLe I nu cunoLeum pe nImenI muI prIcepuL cu
PIrgu. PIecuI decI s-I cuuL, dur nu Iu Lreub uour. DIn
Duumeu n VILun, dIn Geugogu n Obor, scIImbund bIrj
dup bIrj, I-um cIcuL de-u runduI I de muI muILe orI
LouLe cuIcuurIIe, Ir u-I du de urm. DIn Lo(I pe curI I-um
nLrebuL despre eI numuI HuruIumbescu I vzuse n ujun,
seuru, Iu MoI, beuL cu un porc, cu o descuI( bor(ous n
Iunu u nouu. Pe Iu dou dup prunz renun(uI Iu cuLure I
m IoLruI s-mI Iuu InImu n dIn(I I s-mI ndepIInesc
sIngur LrIsLu mIsIe. Dur nuInLe, cum nu gusLusem nImIc de
seuru LrecuL I sIm(eum c m ujungeu oboseuIu, InLruI Iu
Cupu s m nLremez cu o cuIeu I un kIrscI. Cund ucoIo
de cIne s duu cu ocIII? -de Gore, de Gore PIrgu n IIIn(.
CLrnIL I Iu Iu( cu IIcuLuI, njuru supruL.
- Credeum, I zIseI, cu dup succesuI de useur s Le
gsesc muI muI(umIL. RunjI Iurg:
- A IosL ,,dI grundu", eru s IeLe pe mIne, pe onoureu
meu! $I, n vreme ce-mI sorbeu cuIeuuu I kIrscI-uI, I spu-
seI de ce eru vorbu. Nu Iu nevoIe s-I rog cu s Iu LoLuI
usupru-I. I dduI mun IIber I nu uvuI de ce s m
cIesc. IIncu Iu proIodIL domneLe, cu mprLeseIe de Iu
BIzun( cund u LreIu zI, ceu muI Irumous de muI, o duserm
Iu IcuuI de vecI cu LouLe IIorIIe de BucureLI. Ce m IzbI Iu
uceu nmormunLure nu Iu nIcI dezndejdeu nvenInuL
pouLe de remucure u mLuII de Iu PIuLru, nIcI juIeu, desIg-
ur ndoIL, u prIn(IIor ce oduL cu copIIu pIerdeuu I ceu
dIn urm ndejde de mbun L(Ire u sourLeI, nIcI ueruI
neruInuL de muI(umIre uI surorIIor curI o pIsmuIser pe
rposuL I o uruu dup cum I dunsu Ie dIspre(uIse - ceeu
ce m IzbI I m ngrIjor LoLdeoduL Iu IIpsu IuI PunLuzI.
nuInLe cu PIrgu s-I II sIurIL cuvunLureu, m nLorseI n
oru, sLpunIL dIn ce n ce muI muIL de gunduI c PunLuzI I
Icuse seumu. Dur, Lrecund pe Iu IeresLreIe jouse uIe bIrLu-
IuI Irun(uzesc, prIn juIuzeIeIe desIcuLe, I vzuI Iu musu ce
I se opreu de obIceI n coI(uI ceI muI udposLIL, muncund I
bund IInILIL, cu poIL. $I de uLuncI nu muI cIc n cus Iu
ArnoLenI I nu muI pomenI de IIncu nIcIoduL cu I cum
nIcI n-ur II IosL...

...de LreI IunI reIuusem cu PunLuzI LruIuI de unuI LrecuL,


meseIe preIungILe dup mIezuI nop(II, IoInreIIIe pun
dImIneu(u prIn muIuIuIeIe necunoscuLe, cu uII(e pusLII.
runzIurIIe sunuu ucum u Loumn I eruu uduncI cu
nIcIoduL purc, I greIe, cund s-ur II zIs c nLr-udevr
mersuI vremII IuncezeLe, umurgurI copIeILoure.
nLumpIundu-mI-se s udorm n puLereu unuIu, um uvuL un
vIs cure u rmus ceI muI Irumos dIn nLreugu meu vIu(.
Se Iceu c Iu o curLe vecIe, n purucIIsuI puLImIIor reIe,
ceI LreI CruI, murI egumenI uI LugmeI preu senIne, sIujeuu
penLru ceu dIn urm our vecernIu, vecernIe muL, vecer-
nIu de upoI. n IungIIe munLe, cu puIouI Iu coups I cu
cruceu pe pIepL I uIur de scurIuLuI LocurIIor,
nvemunLu(I, mpungIIcu(I I mpnou(I numuI n uur I
verde, verde I uur, uLepLum cu surgIIunuI nosLru pe
pmunL s Iu sIurIL. O IIn cunLure de cIopo(eI ne vesLeu c
IuruI dumnezeIesc se pogoruse usupru-ne; rscumpru(I
prIn LruIIe uveum s ne redobundIm nuILeIe IocurI.
Deusupru sLruneIor, scuLurII nevzu(I coboruser prupurIIe
nsLemuLe I unu cuLe unu se sLInseser ceIe upLe cundeIe
de Iu uILur. $I pIecum LusLreI pe un pod uruncuL spre soure-
upune, pesLe boI(I dIn ce n ce muI urIue n goI. nuInLeu
nousLr, n porL bI(uL de mscrIcI, scImbInduse I
scIImonosIndu-se, (opIu de-u-ndruLeIe, IIuLurund o
nIrum neugr, PIrgu. $I ne Lopeum n purpuru
usIIn(ILuIuI...
Erum sub ImpresIu ucesLuI vIs cund, InLrund oduL Iu
cuIeneu, dup nouL(I, uIIum c PuudIu murIse. SIurILuI
IuI uvu rsuneL, dur nu prIn eI nsuI, cI penLru IeIuI cum se
peLrecuse. n LImpuI dIn urm, PuudIu, cure nu se muI
vedeu nIcIerI, LrIu cu RueIIcu NucImunsoIn. Eru
ndeobLe cunoscuL IrenezIu crud cu cure uceusLu se dedu
Iu o unume voIupLuLe I cure ndrepL(eu porecIu de
,,IIpILoure" ce-I duse GorIc. nverunundu-se usupru przII
voIunLure, muIL nu-I LrebuIse cu s-o deu guLu; cu ceI dIn
urm sLrop de vIug brbLeusc (unIse I sungeIe I InImu
nceLuse s muI buL. VrednIc de mureu su sLrbun
udILu, RueIIcu nu-I pIerduse IIreu, I desprInsese pruI
dIn muIneIe cuIde nc uIe morLuIuI, se mbrcuse cu
ngrIjIre I neLuIburuL se dusese Iu comIsuruI de poII(Ie s
ceur s Iu msurI penLru rIdIcureu IeuIuI, ceeu ce, cu
ncuvIIn(ure de sus, se I Icu, n Lcere - n mprejurureu
uceusLu scunduIuI n-ur II IosL oure de prIsos? - uu c, n
revrsuLuI zorIIor, cu de obIceI, PuudIu se nLorsese, pen-
Lru ceu dIn urm our ucus. Am mers numuIdecuL ucoIo.
Cund m-um upropIuL de IocuIn(u Ir bucurIe, deusupru
copucIIor dIn grdInu Ir IIorI se nI(u, n IInILeu serII,
un sLuIp de Ium. Munu credIncIous I Icuse duLorIu; n
IuIniu IuI, omuI IzbuLIse s svureusc dup mourLe ceu
muI ruIInuL dInLre neIegIuIrI. Am depIuns pIeIreu uceIeI
opere mre(e dur nu I pe u uuLoruIuI. PuudIu s-u sLIns Iu
zenIL; venInuI, vegIeu, vI(IuI I mIsLuIser LrupuI Ir u-I
vLmu cuLuI de pu(In ns duIuI cure-I psLruse pun Iu
sIurIL LouL receu-I IImpezIme, scunLeIeLor cu un IuceuIr
n cIeLuruI nop(IIor de ger. $I u muI uvuL norocuI s mour
nuInLe de u II sIIIL s ndure dup rzboI, dIn nou, Iu
bLrune(e, umIIIn(u srcIeI, nuInLe de u suIerI, I muI
durerous pouLe, ursuru dezumgIrII I u dezmIn(IrIIor, de u
vedeu c nu eI cI PIrgu uvusese drepLuLe, de u-I vedeu pe
PIrgu nsuI de muI muILe zecI de orI mIIIonur, nsuruL cu
zesLre I despr(IL cu IIIodorm, pe PIrgu preIecL, depuLuL,
senuLor, mInIsLru pIenIpoLen(Iur, prezIdund o subcomIsIe
de cooperure InLeIecLuuI Iu Igu Nu(IunIIor I oIerInd coIe-
gIIor sI sLrInI venI(I n RomunIu cu punLuIuzu suu n
,,uncIeL" o sompLuous I sIburIL ospILuIILuLe n cusLeIuI
su IsLorIc dIn ArdeuI. Nu I-um vzuL pe PuudIu morL;
cund um sosIL eu se puneuu pece(I, Iur rmI(eIe, poLrIvIL
voIn(eI suIe, I Iuseser n prIp rIdIcuLe I pornILe de uncu
MILun undevu uIur dIn BucureLI, pouLe Iu ,,munLe".
PunLuzI, cure-I vunduse n sIurIL I prvIIouru de Iu
Br(Ie, nu uveu de ce s-I muI nLurzIe pIecureu. n ujunuI
eI, um cInuL mpreun Iu bIrLuI dIn CovucI. Nu depurLe de
musu nousLr, muI Irumous I muI nepsLoure cu
orIcund, RueIIcu I nI(Iu nouI IogodnIc, un soI de
broLuc cu ocII bobou(I, bondoc I bonL. uLurII nu uILur
s cunLe uceI vuIs domoI cure eru unu dIn sIbIcIunIIe IuI
PunLuzI, vuIsuI voIupLuos I LrIsL n Iegnureu cruIu
puIpuIu, nosLuIgIc I sumbr Ir sIurIL, o puLIm uu
sIuIeLoure c nsI pIcereu de u-I uscuILu eru umesLecuL
cu suIerIn(. De nduL ce courdeIe ncIuuLe pornIser s
ngune umuru desLInuIre, nLreugu suI umu(Ise. ToL muI
nvIuIL, muI jous, muI nceuL, mrLurIsInd duIoII I
dezumgIrI, rLcIrI I cIInurI, remucrI I cIn(e,
cunLureu necuL de dor se ndeprLu, se sLIngeu, suspInund
pun Iu cupL, pIerduL, o preu LurzIe I zudurnIc cIemure.
PunLuzI I Lerse ocIII umezI.lAm umbIuL cu dunsuI,
n sus I n jos, LouL noupLeu, penLru cu, spre dImIneu(, s
nemerIm LoL n pIu(u IIorIIor, Iu CurLeuVecIe. ung
mprejmuIreu bIserIcII cu LurIu verde, IIcreu sIIous o
IumIn sIub cure ne uLruse. CInevu o uprInsese Iu
cpLuIuI uneI mourLe ce zceu cuvIIncIous pe o rogojIn.
S nu mI se II spus, n-u II crezuL c eru Penu Corcoduu;
cum u II puLuL recunouLe n cIIpuI uceIu bIujIn cu LrsurI
gIngue pe nspImunLLoureu IurIe de unuI LrecuL? n
zumbeLuI buzeIor eI nvIne(ILe I n prIvIreu ocIIIor sI
rmuI descIII eru o duIoIe exLuLIc; IemeIu cure Iusese
nebun dIn IubIre preu s II murIL IerIcIL: pouLe c n
uceu scurL cIIp u sIurILuIuI, cuprInzLoure de venIcII, I
se urLuse uIeveu mundruI cuvuIer-gurd, n IIIn(u cruIu se
rsIrungeuu nLrunILe sLrIucIrIIe u dou cununI
mprLeLI. Seuru nso(eum pun Iu grunI( pe un genLIe-
mun rus I cu burbe(I scur(I, n (InuL eIegunL de cILorIe
- un sLrIn. SLum n vugonuI resLuurunL Iu o mus, Iu( n
Iu(, I nu gseum s ne spunem unuI uILuIu nImIc.
NoupLeu pogoruse repede. $I mI-um udus umInLe de uceIu
cure nceLuse s muI IIe, de omuI ce-mI pruse un prIeLen
de cund Iumeu I udeseu cIIur un uIL eu-nsumI, de PunLuzI,
cund m-u nLrebuL ce s-ur puLeu s bem.

S-ar putea să vă placă și