Sunteți pe pagina 1din 30

P R IN I I SCR IITO R I B ISE R IC E T I 17 -----------------------

--------------------------------

iT s f n t u l

V a s i l e '* CEL MARE


SCRIERI
P A R T E A N T IA

OMILII LA HEXAEM ERON OMILII LA PSALMI OMILII SI CUVNTRI

C A R T E T IP R IT C U B IN E C U V N T A R E A P R E A F E R IC IT U L U I P R IN T E

IUSTIN
P A T R I A R H U L BI SERI CI I O R T O D O X E R O M A N E

T R A D U C E R E , IN T R O D U C E R E , N O T E I IN D IC I D E

Pr. D. FECIORI)

E D IT U R A IN S T IT U T U L U I B IB L IC I D E M IS IU N E AL BISERICII ORTODOXE ROMANE B U C U R E T I - 1986

OMILIA I D E SPR E POST

C uvntul I
I Sunai din tiim b i n ziua cea b in e v e stit a D om nului 1. P orunc p ro fetic snt cu v in tele a c e ste a ! D ar c itirile d in Sfnta S criptur, pe care le-am citit astzi, sn t m ai p u tern ice d e c t su n e tu l trm b ie i i m ai l m urite dect orice instru m en t m uzical. N e v e ste sc s rb to a re a p re m e r g to a re a c esto r zile. Am cunoscut h a ru l p o stu rilo r p rin pro o ro cu l Isaia. Isaia a lep d a t postul iudaic i n e -a a r ta t a d e v ra tu l post, spu n n d : N u po stii n ju d ec i i n certuri, ci dezleag toat legtura n e d re p t ii 2 ; iar Dom n ul a zis : *Nu fii triti, ci spal-i faa ta i un g e-i capul tu 3. S fim deci cuprini de n ite sim m inte ca acestea, aa cum am i fost n v a i ! S n u n e m hnim de zilele oe se a p ro p ie ! S fim v e seli n e le , aa, cum se cuvine sfinilor. C el trist nu p rim ete cunun, iar cel c a re suspin n u biruie. , N u te n trista cnd i se p o a rt de g rij \ E o nebunie s nu te bucuri de s n ta te a sufletu lu i i s te m h n eti de sch im b area m ncrurilor, lsn d s se n e le a g c-i face m ai m ult b u c u rie p lcerea stom acului d e c t p u rta re a de g rij a sufletului. S tu ra rea m rginete p lc e re a num ai la p n te c e ; postul, n s L u rc folosul la su flet. B ucur-te, c i s-a d a t de D octor u n leac ce ucide p c a tu l. Dup cum vierm ii, care se nm ulesc n p n te c ele copiilor, sn t d istru i cu doctorii foarte am are, to t aa i postul, v red n ic cu a d e v ra t de acest num e, cnd p tru n d e n suflet, om oar p c atu l ascuns n adnc. II U nge-i capul tu i spal-i faa ta. C u v in tele a c estea ale S crip tu rii te duc la taine. Cel u n s a fost uns, cel sp la t a fost splat. Tu n d re a p t a c e a st p o ru n c la suflet ! U nge capul cu u n g e re sfnt, ca s

1. Ps., 80, 4. 2. Isaia, 58, 4. 6. 3. M a te i, , 1617.

348

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

aju n g i p rta all lui H ristos i aa a p ro p ie -te de post. N u-i ascunde faa ca a c to rii ! F aa i-o ascunzi a tu n c i cnd v re i s n u -i d ezvlui sufletul. i-o ascunzi cu m inciuna, ca i cu u n voal. S nu fii acto r ! A ctorul n fieaz pe scen p e rso a n e strine. Este rob, dar o face pe stpnul ! Este om de rnd, i o face p e m pratul. T ot a a i n v ia a aceasta. M uli oam eni tea tralizeaz, ca pe o scen, v ia a lo r ; u n a a u n inim i a lta a ra t oam enilor. N u-i ascunde deci faa ! C eea ce eti, aceea a ra t -te ! N u lu a n fiare trist, c u tn d s fii sl v it p e n tru c p ari nfrnat. F ace re a de bine trm b ia n -a re folos, iar p o stu l d at n vileag n -a re ctig. C fap tele bune, fcu te num ai p e n tru a fi v zute de oam eni, n u-i duc ro a d e le n v eacu l de apoi, ci iau sfrit o d a t cu lau d e le lumii. A learg aad ar cu b u cu rie la d a ru l p o stului ! P ostul e un dar din btrni. N u s-a nvechit, nici n -a m b trn it ! E to td e a u n a nou, e v en ic n floare. III S ocoteti o are c pun n cep u tu l postului o d a t cu d a re a legii ? Nu ! P ostul e m ai v ech i ca leg e a . D ac v ei a v ea rb d are, vei v e d e a c spu sele m ele s n t a d e v ra te . S n u so co teti c p o stu l a n cep u t cu ziua cu r irii p o ru n cit poporului lui Israii n a zecea zi a lu n ii a a p te a 4. Nu ! S tr b a te isto ria sfnt, cerceteaz-o, ca s afli ncep u tu l postului ! P ostul n u -i d esco p erire nou. E u n odor a l strm oilor. i e v red n ic de resp e c t to t ce e vechi. R espect deci v ech im ea p o stului ! A re a c ee a i v rs t ca i om enirea. Legea p o stu lu i a fost d a t n paradis. A dam a prim it n tia oar po ru n ca de a p o sti : Nu m ncai din pom ul cu notinei binelui i rului5. C uvn tu l : Nu m ncai e ste o lege a p o stu lu i i nfrnrii. D ac Eva ar fi p o stit i n -a r fi m n cat din pom, n-am m ai fi a v u t tre b u in de postul d e acum , c n-au trebuin cei sntoi de doctori, ci cei bolnavi6. N e-am m boln v it p rin pcat, s n e vindecm p rin p o c in ! Iar p o cin a fr po st este n ep u tin cio as. n d re a p t -te , dar, n ain te a lu i Dum n ezeu p rin post. M ai m ult ; chipul n care au tr it prim ii oam eni n rai e ste o im agine a postului, n u numaii peinitru c ducnd o v ia nge re a sc a ju n se se r , p rin cum ptare, la a sem n are a cu ngerii, ci i p en tru c n u e ra u cu n o scu te lo c u ito rilo r p a ra d isu lu i to a te cele nscocite m ai trz iu de om : nici b u tu l vinului, nici t ia tu l anim alelor, nici to a te cele cte tu rb u r m intea om eneasc.
4. L ev ., 25, 9. 5. Fac,, 2, 17. 6. M a t e i, 9, 12.

O M IL II I C U V N T A R I

349

IV N -am postit, i am fost a lu n g a i din rai ! S postim , dar, ca s ne ntoarcem n rai ! N u vezi c Lazar a in tra t p rin po st n p a ra d is ? N u im ita n e a sc u lta rea Evei ! N u lua din n o u sftu ito r pe arpe, care ne sf tu iete s m ncm , ca s ne crum tru p u l ! N u -i gsi scuza n boala tru pului sau n slbiciune ! N u-m i spune m ie scuzele ! S pune-le lu i Dum nezeu, C are tie to tu l ! m i spui c nu poi s p o ste ti ! D ar s te ghiffuieti n to a te zilele v ie ii tie i s -i striv eti tru p u l sub g re u ta te a m ncrurilor, poi ? tiu c d octorii nu p resc riu b o ln av ilo r m n cru ri fe lurite, ci post i nfrnare. Cum dar ? D ac poi s p o ste ti i s te nfrnzei cnd eti bolnav, p e n tru ce spui c n u poi s-o faci c n d eti s n to s ? Ce este m ai u o r p e n tru stom ac : s p e tre a c n o a p te a cu o mn care u o a r sau s stea m p o v rat de m ulim ea m ncrurilor ? Dar, m ai bine spus, n u s stea, ci s se n to a rc n e c o n te n it i p e o p a rte i pe alta, rupndu-se i strm to rn d u -se , a fa r num ai d ac v ei spune c i corbierii saliveaz m ai u o r de la nec o co rabie n c rca t cu p o v e ri dect una m ai sp rin ten i m ai u o ar. L ucrurile, ns, se p e tre c cu totul dim potriv : o m ic n la re a v a lu rilo r d la fund o c o rab ie n c rca t cu m ulte poveri, pe cnd o corabie cu o n c rc tu r p o triv it tre c e uor prin furtun, c n-o m piedic nim ic s p lu te a sc pe d e a su p ra v alu rilo r. Tot aia se ntm pl i cu tru p u rile oam enilor. m p o v rate n e c o n te n it cu prea m ult m ncare, tru p u rile se m bolnvesc cu u u rin ; d ar d ac fo losesc m ncare p u in i u o a r scap i de su fe rin a pe care o a te a p t de pe urm a botlii, ca d e o fu rtu n ce se p o rn ete m p o triv a lor, d a r se d ep rteaz i de suferina care n cepe a se ivi, ca de o ciocnire cu o stnc din m ijlocul m rii. Stom acul, c a re a re m en irea s n tre in trupul, m istuie cu u u rin m ncrurile sim ple i u o a re ; dar d a c i se d au m n cruri costisitoare i felurite, nu p o a te s ie m istuie i d n a te re la fel de fel de boli. V Dar s ne ntoarcem c u v n tu l n o stru la isto ria postului. S artm ct este de vechi, s a rtm c to i sfinii l-au prim it, ca pe o m otenire strm oeasc, i l-au pzit, transm indu-1 din ta t n fiu. A a s-a p s tra t a c e st bun i a aju n s, din neam n neam , p n la noi. n rai nu e ra vin, nu se tia u v ite i nici n u se m nca carne. Dup potop a ap ru t vinull. D up potop s-a spus : M ncai de toate ca pe iaiba verde 7. C nd n-a m ai fost n d e jd e de d e sv rire, s-a n g d u it ca omul s se nfrupte din to ate a ceste lucruri. n a in te de potop, n u se cu n o tea v inul ; d o vad Noe, care n u tia ce-i vinuil. N u se iv ise n c v in u l n
7. Fac., 9, 3.

350

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

v ia ta o am enilor i nici n u a ju n se se obicei b u tu l vinului. N oe n -a v zu t pe u n a lt om bind v in i n ici el n u n ce rca se gu stu l vinului, a a c fr s-i dea seam a a fost v t m a t de vin. Noe, spune Scriptura, a sdit vie, a but din rodul ei i s-a m b ta t 8, nu p e n tru c era beiv, ci p e n tru c n u tia cit tre b u ie s bea. Deci, d e sco p erirea bu tu lu i de v in este m ai no u d e c t p arad isu l, aa c p o stu l e ste foarte vechi. tim c M oisi p rin post s-a u rc a t n m unte 9. C n -ar fi ndrznit s se ap ro p ie de v rfu l m untelui care fum ega, nici n -a r fi cutezat s in tre n nor, d a c n -a r fi fost n arm at cu postul. P rin p o st a prim it p o ru n cile scrise pe plci de deg etu l lui D um nezeu. Sus, pe m unte, po stu l a p rile ju it d a re a legii ; iar jos, la p o alele lui, lcom ia la m ncare a n n e b u n it pe oam eni s se n ch in e idolilor. Poporul, spune Scriptura, s-a aezat s m nnce i s bea i s-a sculat s joace 10. O sin g u r m bta re cu v in a z d rn ic it cele p atru zeci de zile de po st i de ru g c iu n e ale lui M oisi. Plcile sc rise cu deg etu l lui D um nezeu, p e c a re le p ri m ise postul, pe a c e le a le -a sfrm at beia, c p rofetul n -a socotit cu cale ca un p opor b e a t s prim easc leg ile lu i D u m n e z e u 11. i astfel, poporul, care n v a se s c u n o asc p e D um nezeu p rin m inuni nespus de m ari, a a lu n e c a t n tr-o clipit, p rin lcom ie, la m ncare, la n ch i n area de idoli. Pune fa n fa a ceste do u : postul^ c a re apropie de D um nezeu, i d e sf tare a, care n d ep rte a z d e m ntuire. Dar s n e coborm nc m ai m ult pe c alea istoriei, n d rep tn d u -n e spre cele p e tre c u te m ai trziu. VI
*

Ce a pm grit pe Isav i i-a fcut rob fra telu i s u ? N u o singur m n care n schim bul c re ia i-a d at d re p tu l d e to ii n s c u t ? 12 O are nu ru g ciu n ea, u n it cu postul, a d ru it m am ei sale pe S a m u il? 13 Cine a fcut pe Sam son v ite a z m are i n e b iru it ? O are n u postul, p rin c a re a i fost zm islit n p n te c ele m aicii sale ? 14 P ostul l-a nscut, postul l-a a l p tat, p o stu l l-a fcu t b rbat, p o stu l p o ru n cit m am ei lui de n g er : Tot ce iese din v ia de v ie s nu m nnce i v in i buturi am eitoare s nu bea 15. P ostul n a te pe profei, n t re te pe cei pu tern ici. P ostul n elep ete pe legiuitori. Postul e ste b u n talism an al sufletului, to v ar ere8. Fac., 9, 20 21. 9. le., 24, 18. 10. le ., 32, 6. 11. le ., 32, 19.1 12. Fac., 25, 33 34. 13. I R egi, 1, 13. 14. Jud., 13, 4. 15. Jud., 13, 14.

O M IL II I C U V lN T A R I

35*

dincios al trupului, arm p e n tru lu p tto ri, loc de e x e rc iiu p e n tru atle, ii credinei. Postul n d ep rte a z ispitele, postul n d eam n sp re evlav ie. Postul este to v ar a i nfrnrii, c re a to r a l castitii. n tim p de r z boi face eroi, iar n tim p de p ace p ro p o v d u ie te lin itea. Pe credincios l sfinete, iar pe p reo t i d esv rete, c n u-i cu p u tin s n d r z neasc cineva a sv ri sfintele slu jb e fr s p o ste a sc ; a c ea sta n u num ai n sCujba n o a str de acum , tain ic i a d e v ra t , ci i n cea p renchipuitoare, care se ad u c ea n legea cea veche. Postul l-a fcut pe Iilie s v ad p riv e lite d e tain. D up c e timpde p atruzeci de zile i-a c u r it sufletul p rin post, a fost n v re d n icit s v ad pe Domnul n p e te ra din m u n tele H oriv, a tt ct e cu p u tin unui' om s-L v a d 16. Prim po st a dat napoi v d u v e i v iu copilul i a stfe l prin post a fost pu tern ic chiar fa de m oarte 17. O v o ce ieit din tr-o gur, care a postit, a nchis unui popor n e le g iu it cerul trei a n i i ase lu n i 18, i ca s m oaie inim a m em bnzit a celor n d rtn ici, a p re fe ra t s s u fere i el ca i aceia. De aceea a i spus : Viu este D om nul , nu v a fi ap pe pimint decit num ai atunci cnd v o i spune eu 19. i a fcut Ilie c a r prin foam ete, n treg poporul s posteasc, ca s n d rep te r u ta te a o a m enilor, p ricin u it de d esftare i de v ia desfrnat. Ce fel de v ia a av u t Elisei ? P rin ce a re u it Elisei s fie gzduit de sunam iteanc ? 20 P rin ce o spta Elisei pe p rofei ? O are n u cu ier-' buri slbatice i cu pu in fin m plinea leg ea g z d u irii? 21 Cnd o a sp e ii au m ncat od at cu c e lelalte v e rd e u ri i o b u ru ia n o tr v ito a re e ra u s m oar dac n -a r fi fost d istru s o tra v a prin ru g c iu n ea p o s tito ru lu i22.i, ca s spun pe scurt, postul i-a a ju ta t pe to i sfinii s v ie u ia sc po-triv it voii lui Dum nezeu. Exist o piatr, num it <am iant23, pe care focul n-o m istu ie ; cnd e pus la flacr p are c s-a p refcu t n c rb u n e ; d ar cnd e scoas din foc, se face m ai curat, ca i cnd a r fi fost sp la t cu ap. T ot aa erau i tru p u rile celor tre i tin e ri din Babiilon24. P rin po st au cptatfirea am iantei. In v p a ia cea m are a cuptorului, ca i cum ar fi a vuit de au r tru p u rile lor, n -au fost v t m a i din pricina focului. M ai m u lt chiar, s-au a r ta t m ai pu tern ici dect au ru l, c focul n u i-a topit, ci i-a lsat ntregi. i doar nim ic nu p u tea rez ista acelei v pi, h r n it m ereu
16. III R egi, 19, 8 13. 17. III Regi, 17, 22. 18. III Regi, 18, 1. 19. III Regi, 17, 1. 20. IV R egi, 4, 8 21. IV Regi, 4, 42 44. 22. IV Regi, 4, 39 41. 23. S ilica t natural, hid rat d e c a lc iu i m a g n eziu cu es tu r fib roas, r e z is te n t la tem peratur n a lt (cf. NPL, la c u v n t). 24. Dan., 1, 8 16.

352

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

cu catran, cu sm oal i cu v rea sc u ri, care ieea afar din cuptor ca la p atru zeci i n o u d e coi, c d istru g ea to tu l din jur, m istuind m uli haldeeni. D ar i tre i tineri, p e n tru c au in tra t n cuptor n to v rii de post, au c lc a t n p icio are focul acela cum plit i au respirat, n acea v p a ie m are, a e r p lc u t i rcoros. P e n tru ce ? P en tru c a u fost hrnii de po st ! Focul n-a n d r z n it s se a tin g nici d e p ru l capului lor 25. VII Daniil, brbatul doririlor 26, oare n-a m n ct pine i n -a but ap trei s p t m n i37, cnd a fost a ru n c a t n g ro ap a cu lei, a n v a t i pe iei s p o s te a s c 28. Ca i cum i-ar fi fost tru p u l fcut din p ia tr sau din a lt m aterie tare , leii n-au p u tu t s-i nfig dinii n el. Postul a clit tru p u l lui D aniil ca pe o c litu r de fier, nct, a ju n g n d de n ebiruit, leii nici n -a u deschis g u ra m p o triv a sfntului. Postul a stins p u te re a focullui, p o stu l a nchis gurile leilor. Postul trim ite ru g ciu n ile la cer, dn d u -le aripi n d rum ul lor spre nlim e. P ostul e ste c re te re a caselor, m am a sn tii, p edagogul tin ereii, p o do ab a b trn ilo r, to v a r bun de drum celor ce clto resc, to v ar c re dincios al soilor. B rbatul nu pune la n d o ial cinstea casei sale cnd v e d e c fem eia lui p o ste te ; nici fem eia nu se to p ete de gelozie cnd b rb a tu l su sfinete postul. Cine i-a m p u in at bu n u rile casei cnd a p o s tit? N u m r a st z i bu n u rile pe care le a i n cas i n um r-le i dup ce-ai postit. N u v a lip si nim ic din celle din c a s din pricina p o s tului. N ici o v ie ta te n u -i plnge m oartea. N icieri nu-i snge, pentru c p n te e ele cel n en d u p le ca t n-a m ai d at nici o po ru n c m potriva v ie tilo r. C uitul b u c ta rilo r s-a lin itit ; m asa se m ulum ete cu cele ce r sa r sin g u re din pm nt. S abatul a fost d at iu deilor ca s se odihneasc v ita ta i robul tu, spune S criptura 29. P ostul s fie odihn slugilor, care te slujesc n to a t v rem e a ! O d ih n ete-i b u c ta ru l ! D lib e rta te celui ce-i slujete la m as ! O p re te m na celui ce-i to a rn v in ! S co n ten easc odat i cel m eter la facerea felu ritelo r d ulciuri ! S se lin ite a sc o d a t i casa de zgom ote nen u m rate, de fum, de m irosuri de fripturi, de cei ce a le a r g n sus i n jos, care slu jesc p n te c elu i ca unui stp n nen d u p lecat ! i cei care p ercep im pozite n g duie c te o d a t supuilor s aib puin lib e rta te . Deci s dea i p n te e ele p u in odihn gurii ! S fac p n te eele cu n o i u n arm istiiu de cinci zile, el care to td e a u n a cere i nicio
25. 26. 27. 28. 29. Dan., 3, 24 50. Dan., 9, 23 ; 10, 11. Dan., 10, 2. Dan., 6, 16 22. l e ., 20, 10.

O M IL II I C U V lN T A R I

353

d a t nu n ceteaz ; e i care ia astzi i m ine n u -i aduce am inte. C nd pntecele e plin, d lecii de n frn a re ; cn d e gol, u it de leciile date. VIII Postul nu tie ce-i cam ta. M asa celui ce p o stete nu m iro ase a procente. Pe orfanul celui ce-a p o stit nu-1 n b u d a to riile p rin teti ca nite erp i care se n co lcesc n ju ru l lui. M ai m ult, p o stu l i d prilej de bucurie. Dup cum se te a face p lc u t b u tu ra , iar foam ea, cnd se ivete, face ca m asa s fie dorit, to t aa i p o stu l n v e se le te pe cel ce m ninc. C postul, aezn d u -se la m ijlo c i n tre ru p n d n e c o n te n ita d esftare cu m ncruri, face s i se p ar m n carea n esp u s de plcut, ca cev a nou i necunoscut. Deci, d ac v o ieti s-i fie m asa dorit, p ri m ete schim barea p e care o aduce postul ! D ar tu, cuprins de pofta de a m nca num ai bun ti, a i distrus, fr s-i dai seam a, p o fta d e m n care. Din d o rin a de plcere, ai a lu n g a t p lcerea. Da, nici u n lu cru nu este a tt de do rit in cit s n -a ju n g d e disp reu it, d ac te d esftezi n e co n ten it de el. C n e bucurm m ai m ult de acele lu cru ri pe care le dobndim m ai rar. La fel i C re a to ru l n o s tru a fcut ca p rin schim barea pus de El n v ia s ne bucurm de ce le ce n e dru iete. N u vezi c i soarele este m ai str lu c ito r dup tre c e re a nopii, p riv e g h e re a mai dulce dup somn, iar s n ta te a m ai d o rit d u p b o a l ? i m asa deci este m ai p lcu t d u p post. A c e a sta a tt p e n tru cei bo g ai i cu m asa m belugat, cit i p e n tru cei care a u o m as s r c c io a s i ntm pltoare. IX T em e-te de pilda bogatului ! 30 M asa m belugat, de care s-a d e s ftat to t tim pul v ieii lui, l-a a ru n c a t n focul gheenii. Se p rjo le a n v paia cuptorului, nu p e n tru c era n v in u it de n e d re p tate , ci de p rea m ult m ncare i desftare. Ca s stingem acel foc, avem n e v o ie deci de ap. Dar postul nu-i folositor num ai p e n tru v ia a de dincolo, ci-i fo lo s ito r chiar p e n tru tru p u l n o stru . T ru p u rile cele m ai sn to a se se m bol n v esc i-i schim b sta re a sn tii, fiindc firea o b osete i n u p o a te su p o rta p o v ara unei s n t i p re a n flo rito are. V ezi dar, ca n u cum va scuipnd acum apa, s doreti m ai trziu o p ictu r, ca b o g atu l din Sfnta Evanghelie ! N im eni nu s-a m b ta t cu ap. Pe nim eni n u l-a d u ru t capul v re o d a t c a fost n g re u ia t d e ap. N im eni n -a av u t n e v o ie de picioare strin e dac a tr it b ind ap. N im nui nu i s-au m pleticit p i cioarele, nim nui n u i-a u a ju n s m inile n e tre b n ic e , d ac a u fost a d
30. Luca, 16, 19 31.
23 S f in tu l V a sile c e l M a r e

354

S F lN T U L V A S IL E C EL M A R E

pate cu ap. C g re u ta te a m istuirii, urm are de n e n l tu ra t pentru toi cei care m nnc p rea m ulte bun ti, d n a te re n trup la boli n e c ru to a re . F aa celui ce p o ste te i insp ir resp ect ; nu-i m bobocit de ro e a n e ru in a t , ci-i m podobit cu o p alo are pe care-i zu g rv it nfrn a re a . O chiul celui ce p o stete este blind, m ersul m surat, faa se rio as, n e tu rb u ra t de rs nestp n it. Cel ce p o stete este m su rat la c u v n t i cu ra t la inim . A d u -i am inte de sfinii cei din v eac de care lum ea nu era v re d nic, care au pribegit n cojoace, n piei de capr, lipsii, strm torai, ndu rn d r e le 3. Im it v ia a lor, de caui so arta lor ! Ce l-a odihnit pe Lazr n sn u rile lui A vraam ? 32 O are nu postul ? V iaa sfntului loan B oteztorul a fosit un p o s t 33. N -a av u t pat, n -a av u t m as, n -a a v u t p mnt de a ra t, n -a av u t bou de artu r, n -a av u t gru, n-a a v u t brutar, n-a a v u t nim ic din cele ce sn t de tre b u in p e n tru n tre in e re a vieii. P entru a c ea sta nici nu s-a ridicat c in eva mai m are dect loan B otezto rul din cei nscui din fem ei 34. Pe Pavel, pe ling alte virtu i, l-a urcat la al tre ile a cer i postul, pe care-1 n u m r n tre laudele cele p en tru n e cazuri. Dar m ai presus de to ate pildele spuse p n acum este Domnul nostru, C are a n t rit p rin po st tru p u l lu at p e n tru n o i 35. A stfel, n trit prin post, a prim it n El ispitele d iavolului i n e-a n v a t ca prin post s n e p reg tim i s n e ex ercitm p e n tru lu p te le ce ie vom da m po triv a ispitelor, iar p rin foam e s facem de ru in e pe potrivnic. C d ia volul, din pricin a D um nezeirii D om nului, n -ar fi p u tu t s se apropie de El, dac D om nul nu s-ar fi co bort p rin foam e pn la slbiciunea firii om eneti. n a in te de a se n la ila ceruri, ns, s-a atins iari de m n care 36, ca s n e n cred in eze c tru p u l Su a nviat. Tu, ns, nu ncetezi s te n g rai i s pui carne pe tine ! Lai ca m intea s se to p ea sc de foam e i nu -i pas deloc de nvturile cele m ntuitoare i fcto are de v ia a ! N u tii oare c dup cum pe cm pul d e lu p t a ju to ru l d at u n o ra din lu p t to ri duce la nfrngerea d um anilor lor, to t aa i cel c a re face pofta tru p u lu i lupt m potriva duhului, iar cel c a re d a ju to r duh u lu i ro b ete tru p u l? D uhul i trupul sn t p o triv n ic i u n u l altuia, ne spune P a v e l 37. Deci, dac vrei s-i n t re ti m intea, dom esticete-i tru p u l p rin post. A cest n eles l au cu v in te le A p o sto lu lu i : Cu cit se stric om ul nostru cel din afar, pe
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. E v r., 9, 37 38, Luca, 16, 23. M a te i, 3, 4. ie i, 11, 11. M a te i, 4, 1 11. Luca, 24, 43. Gal., 5, 17.

O M IL II I C U V lN T A R I

355

att se n n o iete om ul cel dinuntru 38 i : snt n ep u tin cio s w.

A tunci sn t p uternic cnd

P entru ce nu v re i s d isp reu ieti m in cru rile cele stric c io a se ? P en tru ce nu vrei s d oreti m asa cea din m p ria cerurilor, pe care i-o p reg tete postul de aici ? N u tii oare c p rin m n care n e m su rat n gra! vierm ele ce te v a chinui ? C are om n d estu la t cu h ra n m b elu g at i tr it ntr-o n e c o n te n it d e sf ta re a prim it v re u n h a r d u h o v n i cesc ? M oisi, ca s prim easc a doua o a r legea, a tre b u it s m ai p o s teasc o d at. N inevitenii, dac n -a r fi pus i v ite le la post, n -a r fi sc pat de n en o ro cirea ce-i a m e n in a 40. A le c ro r oase a u rm as o are n pustie ? O are nu ale a celo ra care d o rea u s m nince carn e ? 41 A ceia, a tta vrem e cit s-au m ulum it cu m ana i cu a p a d in p iatr, au n v in s pe egipteni, au m ers pe m are i n sem iniile lo r n u e ra b o ln av 42. Dar cnd i-au adus am inte de cld rile cu c r n u r i43, cnd s-au ntors, prin poftele lor, n Egipt, n-au m ai v z u t pm n tu l fgduinei. N u te n fri coeaz pilda a c e a sta ? N u te cutrem uri o are de g rozvia lcom iei, care te poate lipsi de b u n t ile n d jd u ite ? N ici n e le p tu l D aniil n -a r fi vzut vedeniile, de nu-i fcea prin po st m ai cu ra t l m ai lu m inat su fletul. M incrurile grase ridic n sus un fel de ab uri ntunecoi, care, ca un n o r des, m piedic lum inile S fntului Duh s se coboare a su p ra m inii. Da, i ngerii a u o m n care ! i m ncarea lo r este p inea, c sp u n e profetul : Pline ngereasc a m ncat o m u l 44. M n c a rea lor nu e nici carnea, nici vinul, nim ic din ce le a tt de rv n ite de cei ro b ii p n tecelu i. Postul este o arm m potriva otirii dracilor, c spune D om nul : N ea m ul acesta nu iese dect prin rugciune i prin p o st 45. A tt de m ari sn t b u n t ile ce le avem de pe urm a p o stului ! m bui barea, ns, e s te cel d inii p as pe calea desfrului. O d at cu p e tre ce re a, cu beia i cu m in cru rile p re g tite cu m ult grij, v in e i to t felul de desfrnare dobitoceasc. Din pricina poftei od rstite n suflet de pe urm a m buibrii cu m n care i cu vin, oam enii a ju n g ca n ite arm sari n v e r u n a i46. L egturile n efireti d in tre oam eni sn t d a to ra te b e iv ilo r f ei c a u t pe fem eie n b rb a t i pe b rb a t n fem eie. Postul, dim p o triv , \ cunoate m sura chiar n csnicie ; i, osndind lipsa de m su r ch iar j n cele ngduite de lege, las rgaz p o triv it st ru in e i n rugciune. /
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. II Cor,., 4, 16. II Cor., 12, 10. Iona, 3, 3 9. N u m ., 14, 37. Ps 104, 37. le., 16, 3. Ps., 77, 25. M arcu , 9, 29. 1er.. 5, 8.

356

S F 1N T U L V A S IL E C E L M A R E

X Dar nu m rgini folosul p o stului num ai lia n d e p rta re a de m ncare ! A d e v ra tu l posit st n n d e p rta re a de p cate. D ezleag orice legtur a nedreptii 47. T reci cu v e d e re a in su lta ce i-a p ric in u it aproapele, t ia rt -i p c a te le ! N u p o stii n ju d ec i i n certuri 48. N u m nnci car ne, dar m nnci pe fra tele t u ! Te abii de la vin, d ar n u -i stpneti ocrille ! P osteti to a t ziua, atepi s v in seara, ca s m nnci, dajr i ch eltu ieti to a t ziua n ju d e c i ! V ai de cei ce se m bat, dar nu de v in ! 49. M n ia e ste o beie a sufletului ; l face pe om fr de ju d e cat ca i vinul. T riste e a este i ea o beie, c tu rb u r m intea. Frica, cnd ia n a te re fr de m otiv, e ste o a lt beie. M n tu ie su fletu l m eu de irica vrjm aului, spune S c rip tu ra 50. i, ca s spun pe scurt, fiecare d in st rile sufleteti, care tu rb u r m intea, p o a te s fie nu m it pe bun d re p ta te beie, G n d ete-te la om ul m nios ct e ste de b e a t de patim ! N u m ai e ste st p n pe e l nsui ; n u se m ai cunoate pe el i nici nu 1 c u n o ate pe cei de fa ; ca n tr-o lu p t de n oapte, pu n e m n a pe tot ce ap u c, se n p u ste te a su p ra tu tu ro r, spune ce-i v in e la g u r ; nu po a te fi op rit ; n ju r, lo v ete, am enin, se ju r , strig, plesnete. Fugi de ac ea st b eie, d a r nu prim i nici b e ia p ric in u it de v in ! N u cuta s bei v in n a in te de a n cepe p o stu l ! S n u -i se rv e a sc beia cluz spre post. B eia n u e ste u spre post, n ici a v a riia u spre dreptate, nici d e sfrn a re a u spre c a stita te , i, ca s spun pe scurt, nu se poate in tra la v irtu te p rin viciu. A lt u duce la p o st ! B eia duce la desfru. La po st duce cu m ptarea. A tletul, n ain te de a se d u ce la ntreceri, se ex e rc ite a z ; cel care p o stete, n a in te de a posti, se nfrneaz. N u te d e d a b eiei n a in te de a c e ste cinci zile de post, ca i cum a i v re a s-i scoi p ag u b a p e n tru zilele cte v ei posti i c a i cum ai v re a s neli pe L egiuitor. Te osten eti zad arn ic dac-i chinuieti tru p u l, d ar nu-i tm d u ieti viciul. C m ara n care, p rin beie, i depozitezi vinul este n e sig u r ; to rn i n tr-u n v a s gurit. V inul curge, lundu-i drum ul su, ia r la fund rm ne p catul. Sluga fuge de la un st p n b t u ; tu, ns, rm i n slu jb a vinului, d ei te lo v ete n cap n fiecare zi. M sura cea mai bun p e n tru b u tu l v in u lu i e ste tre b u in a tru p u lu i. D ac v ei depi h o ta re le acestei m suri, a doua zi te v ei scula cu capul greu, neodihnit, am eit, cu g u ra p lin de m iros g reu de v in ; i se v a p re a c toate se n v rt n ju ru l tu , c to a te se clatin. B eia aduce somn, fratele m orii, dar i o v e g h e re , care se asea m n eu visurile.
47. 48. 49. 50. Isaia, 58, 6. Isaia , 58, 4. Isaia , 28, 1. Ps 83, 2.

O M IL II I C U V lN T A R I

357

XI tii oare cine e s te Cel pe C are ai s-L p rim eti cnd te m p rt eti ? Este C el C are n e -a f g d u it: Eu i Tatl M eu v o m v e n i la el i la el vom locui 61. P en tru ce I-o ie i n ain te cu b e ia i nchizi in tra re a Stpnuui ? P en tru ce ndem ni pe dum an s ocupe m ai d in ain te in tr rile tale ? Beia n u prim ete p e D om nul ; b e ia alu n g D uhul Sfnt. Fum ul alung alb in ele, b e ia alung h a ru rile duhovniceti. Postul e ste podoaba oraului, s ta b ilita te a pieii, p a c ea caselor, s a l v a re a a v e rilo r. V rei s vezi n o b lee a postu lu i ? C om par se ara de a s tzi cu cea de m ine ! V ei v e d e a o rau l schim bat n tr-o lin ite a d n c din tu rb u ra t i z v p iat cum era. A dori ca ziua de a st z i s se a s e m ene cu ziua de m ine n sfinenie, ia r zilei de m ine s n u-i lipseasc nim ic din veselia zilei de astzi. Iar Domnul, C are n e -a a d u s p n n a ceste zile, s n e dea nou, ca u n o r lupttori, s a r tm , n a c e ste lu p te p rem e rg to are , sta to rn ic ia i tria inim ii noastre, sp re a aju n g e la ziua h o t rt a n cu n u n rii. A cum , cu n cu n u n area przn u irii m n tu ito a re lo r patim i, iar n v e a cu l ce v a s fie la d reap ta ju d ec a t a lui H ristos, cu n cu n u n a rea rsp l tirii fap telor isvrite de n o i n via, c Lui se cuvine sla v a n veci, Am in.
51. l o a n , 14, 23.

OMILIA A II-A D ESPR E POST

C uvntul II
I ndemnai, preoi, pe popor, zice Domnul. Grii la urechile Ieru salimului1. n d e stu l to a re este p u tere a c u v n tu iu i s m reasc celor ze loi rvna, iar celor lenei i trn d a v i s le d etep te zelul. De aceea ge neralii, cnd p ornesc o tirea la rzboi, in soldailor, n ain te de n ce p e re a lu p tei, cu vntri de m b rb ta re ; iar ndem nul lo r a re a tta pu tere, n ct ad eseo ri i face pe m uli s d isp reu iasc m oartea. Tot aa i profesorii de g im nastic i an tren o rii, cnd duc pe atlei n arene, ca s ia p a rte la n tre ce ri, ;le in lungi c u v n t ri de n e c e sita te a ostenelilor p e n tru d o b n d irea coroanelor, ia r n urm a a c e sto r discursuri m uli au fost convini s-i pun n p rim ejdie tru p u rile de d rag u l victoriei. T rebuie s in, dar, i eu u n cuvmt de ndem n, cnd i pornesc pe ostaii lui H ristos la lu p ta m p otriva n e v zu ilo r dum ani, cnd p reg tesc pe atleii cred in ei s dobndeasc, prin nfrnare, cununile dreptii. Ce cu v n t de m b rb ta re s v in ? Cei care se p reg tesc de rzboi i cei care se e x erciteaz n aren tre b u ie s -i n tre in bine tru p u l cu m ncare m belugat, p en tru c au de n fru n ta t m ari oboseli, dar cei care au de lu p ta t nu m potriva singelui i a crnii, ci m potriva nceptor iilor, m potriva stpniilor, m potriva stpnitorilor ntunericului acestuia, m potriva rutii 2, tre buie s se exercite, n v e d e re a luptei, p rin n frn are i p rin post. U nt delem n u l n g ra pe atlet, iar p o stu l n t rete pe cel credincios. Cu ct vei m puina m ai m ult g re u ta te a trupului, cu a tt v ei face ca sufletul s str lu c e a sc de s n ta te duhovniceasc. B iruina asupra dum anilor celor nev zu i n-o d o bndeti cu p u terile trupului, ci cu rb d a re a su fletului i cu su fe rire a necazurilor.
1. Isaia, 40, 1. 2. 2. Eies., 6, 12.

O M IL II I C U V lN T A S l

359

II Pentru cei ce postesc de bun voie, postul le este folositor to t tim pul, p en tru c dem onii nu ndrznesc s a ta c e pe cel ce po stete, iar ngerii, pzitorii v ieii n o a stre , stau cu p lc e re lin g cei c are-i curesc sufletul cu post. Dar cu m ult m ai folositor e ste po stu l acum , cnd p red icarea postu lu i s-a v e stit n to a t lum ea. C n u -i insul, n u-i c o n tinent, nu-i popor, nici chiar n p rile cele m ai n d ep rta te ale lumii, n care s nu se fi predicat postul. Soldai, drum ei, corbieri, negustori, cu toii au au zit de a c e a st p o ru n c a p o stului i o prim esc cu bucurie. S nu rm n, deci, nim eni n e tre c u t n catalo g u l celor ce p o stesc ! n l sn t tre c u te to ate n eam urile, to a te v rste le i to a te dreg to riile. n fiecare biseric ngerii nscriu pe cei ce postesc. Ia am inte, dar, ca nu cum va din pricina unei m ici p lceri ce i-o d au b u catele, s su feri,p ag u b a de a nu fi nscris de nger, fugind d in ain te a celui c a re n roleaz ostai. E m ai m ic prim ejdia cnd un soldat a ru n c pavza i fuge dect atunci cnd un cretin a ru n c postul, arm a cea ta re i p u ternic. Eti bogat ? Nu insulta postul, socotindu-1 n e v re d n ic s stea cu tin e la m as ! Nu-1 alunga cu necinste din casa ta, b iru it de desftare, ca nu cum va postul s te n v in u iasc n ain te a L egiuitorului po stu rilo r, Care, prin pedeapsa ce-i va da, s te supun la un m ult m ai aspru post. S racul s nu ia n b taie de joc postul care a lt d a t a fost to v a r u l de cas i de m as aC sracu lu i. Fem eile s p o ste a sc i ele, c i lor le este postul tot a tt ele p o triv it i de firesc ca i resp iraia. C opiii s fie adpai cu ap a postului, ca i plan tele bine crescute. B trnilor le este uor postul p e n tru c de mulit s-au obinuit cu el. C l to rilo r postul le e ste to v a r bun de drum ; i face uori i sprinteni, pe cnd m bui b area i silete s duc poveri, s p o a rte n spate g re u t ile cu c a re s-au desftat. Cnd. soldaii p leac ia lupt n tr-o a r n d ep rta t iau cu ei alim entele de tre b u in h ranei, n u plcerii. Iar noi, c a re pornim la lupt cu dum anii nevzui, care n e grbim spre p a tria cea de sus, nu trebuie oare s n e m ulum im num ai cu cele de tre b u in h ran e i su fletului, m ai ales c sntem n e c o n te n it pe cm pul de b taie ? III ndur, dar, to ate suferinele, ca un bun osta ! L upt-te dup to ate regulile luptei, ca s fii ncununat, tiind bine cu v in tele ap o stolului : T,ot cel ce se lupt se ntrneaz de la toate 3.
3. I Cor., 9, 25.

360

S F lN T U L V A S IL E C E L M A R E

Am s v spun u n gnd ce m i-a v e n it acum n m inte. M erit s-l cu n o atei. S oldailor li se m rete ra ia de h ra n pe m sura eforturilor ce le dep u n ; o stailo r duhovniceti, cu (totul dim potriv : cel care are m ai p u in h ran , a c e la a re m ai m are dreg to rie. Coiful n o stru este a l tu l d e c t coiful so ld ailo r ; al lo r e ste din aram , al n o stru d in nd ejd ea cea m n tu ito a re 4 , pav za lo r este din lem n sau din piele, a noastr, p av za c re d in e i5. N oi ne m brcm cu p lato a d r e p t ii6 ; ei p o a rt o cm a de zale. A vem i noi o sabie cu care ne aprm , sabia D u h u lu i7, ei, o sabie de fier. T ot aa, nu acelai fel de h ra n face t ria celor dou otiri ? pe noi n e n t resc dogm ele credinei, p e soldai, m buibarea pntecelui. S cu rg erea a n u lu i n e-a adus n aceste zile de po st m ult dorite. S le prim im cu dragoste, ca pe n ite doici b trn e, cu care B iserica n e -a a l p ta t spre e v lav ie. Cnd vrei, deci, s posteti, nu te posom ori ca iu deii, ci v e sele te -te , dup cum sc rie la E v a n g h e lie 8. N u plnge c-i v a fi foam e p ntecelui, ci v e se le te -te m preun cu sufletul de d esftrile cele du h o v n iceti. tii ce spune apostoluil : Trupul p o ftete m potriva D uhului, iar D uhul m p o triva trupului 9. i p e n tru c unul se m potri v e te celuilalt, s tiem p lc e rile tru p u lu i, spre a m ri t ria sufletului, p e n tru ca, b iruind prin post patim ile, s ne ncununm cu cununile nfrnrii. IV P re g te te -te , d ar, s fii v red n ic de sfin en ia postului. S nu strici n frn a rea cu beia. S nu spui : S m m bt astzi, p e n tru c de m ine am cinci zile de p o st !. E un g nd r u i viclean. N im eni nu-i aduce n cas am ante i d e sfrn a te c n d v re a s se csto reasc. Fem eia lu at cu c u n u n ie nu su fer s lo cu iasc sub acelai aco p eri cu desfrnatele. T ot aa i tu ! C nd a te p i postul, nu b g a m ai n ain te n tru p u l t u beia, fem eie d esfrn at, fem eia tu tu ro r, m am a n eru inrii, m r e a a , zpcita, c ea g a ta la to t felul de n ecu v iin e. S nu in tre postul i ru gciunea in tr-u n suflet p n g rit de beie ! D om nul prim ete m luntrul lo cau ri lor sfinte pe cel ce po stete ; pe cel beat, ns, l alu n g ca pe u n p n g rit i n eleg iu it. D ac m ine vii duhnind i m puit de vin, cum s so cotesc p o st b e ia ta ? S n u -i nchipui c te in de r u c n-ai b u t vin bun i c u ra t ! Nu, ci c eti p n g rit de v in ! n care c e at te aezi ? In tre b e iv i sau n tre p o stito ri ? B eia d in ziua tre c u t te tra g e la ea, iar
4. 5. 6. 7. 8. 9.

I T es., 5, 8. Etes.. 6. 16. Etes., 6, 14. Etes., 6, 17. M a t e i, 6, 16. 17. Gal., 5, 17.

I \

O M IL II I C U V IN T A R I

361

ziua de azi i spune c e post. B eia te ine n m inile ei ca u n rob ; i nu-i v a da drum ul, c a re dovezile d e n e z d ru n c in a t ale ro b iei tale : m irosul vinului, care a rm as n tin e oa n tr-u n b u to i. i n u -i v a fi de nici un folos prim a ta zi de post, p e n tru c n tin e sn t nc rm iele beiei. Cnd p rg a nu-i bun, poi a ru n c a to t rodul. B eivii nu v o r m o teni m pria lui D u m n ezeu 10. C e folos a i d a c ncepi p o stu l cu b e ia ? Ce folos m ai a i de post, dac beia te alung din m p ria lui D um nezeu ? N u vezi c cei m ai iscusii m aetri de c l rie pun la p o st caii de curse n ain te de n cep erea a le rg rilo r ? Tu, ns, cu b u n tire, m nnci p este m sur. Cu lco m ia ta n treci i dobitoacele. Cu u n stom ac n c rca t nu poi nici m erge, nici dorm i. Da, un stom ac n c rc a t cu m ulte m ncruri nu po ate sta lin itit ; e ste silit n e c o n te n it s se frm nte. V Postul p zete p ru n cii, face c u ra t pe tn r, um ple de v red n ic ie p e btrn , p rul alb, m podobit cu postul, e ste m ai v red n ic de respect. Postu T e ste p e n tru fem ei p o doaba c e a m ai p o triv it ; e ste fru p e n tru oam enii n f l o a r e a v rs tei. ta lism anul csniciei, p zito ru l fec io rie i. A a snt bin efacerile pe care le aduce po stu l n fiecare cas. Ce s m ai spunem d e n ru rire a pe c a re o a re p o stu l a su p ra v ie ii de obte a c re tin ilor ? P ostul p u n e rn d u ia l n tre to i cred in cio ii , adoarm e strigtul, alu n g cearta, aduce la t c e re n ju r tu rile . D asclul nu potolete a tt de rep ed e g lgia copiilor, cum p o to le te po stu l zgo m otul. S-a sculat oare cu chef cel ce a s ta t la o m as de po st ? La ce dansuri d e n a te a dat n a te re p o stu l ? Postul, ca u n ju d e c to r aspru, gonete rse te le dezm ate, c n te c e le d esfrn ate, d a n su rile d eu ch iate. Dac oam enii a r lu a postul ca sftu ito r al fap telo r lor, n -ar m ai fi nici o piedic s dom neasc p acea ad nc n to a t lum ea ; nu s-a r m ai rsc u la popoarele unele m potriva altora, nu s-ar m ai b a te otirile. D ac a r dom ni postul nu s-ar m ai furi arm e, n -a r m ai fi trib u n ale, n -a r m ai fi n ch i sori ; pd u rile i p u stiu rile n -a r m ai a v ea tilhari, oraele den u n to ri, iar m rile pirai. D ac oam enii a r fi u cen icii postului, n u s-a r m ai fi auzit, precum spune Iov, g lasu l celui care cere biru l u . D ac p o stu l ar crm ui v iaa noastr, atu n ci v ia a n -a r m ai fi a tt de plin de p ln s i de triste e . Postul i-ar fi n v a t pe to i s se nfrneze n u num ai de la m ncare, dar s izgoneasc i iu b irea de argini, lcom ia, precum i orice viciu. D ac pcatele acestea a r fi fost n d ep rtate, n -a r m ai fi fost v re o p ied ic de a avea pace deplin, de a fi lipsii de tu rb u ra re sufleteasc.
10. I Cor., 6, 10. 11. Io v , 3, 18.

362

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

VI Dar aa, cei care nu v o r s posteasc, cei care urm resc traiu l bun ca pe sin g u ra fericire din v ia, nu num ai c ad u n asupra lor bogat roi de pcate, dar i distru g i tru p u rile. S vezi cit deosebire va fi n tre feele lo r din a st se ar i cele de m ine. n ast sear, buhite, plesnind de snge, pline de sudoare, cu ochii urduroi, obraznici, cu v e d e re a tu rb u re , din p ricin a fum urilor b e ie i strn se n u n tru l lor. M ine, serioase, m odeste ; i v o r relu a cu lo a rea lo r fireasc ; pline de chibzu ial, c u v e d e re a sigur, p e n tru c nu m ai este v reo pricin care s le tu rb u re a ctiv itatea. Postul ne face asem e n ea cu ngerii, ne face s locuim cu drepii, ne n e le p e te v iaa. Postul l-a fcut legiuitor pe M oisi. Sam uil este rodul postulu i ; A na, m am a lui, postind, s-a ru g at lui D um nezeu zicnd : A donai D oam ne, Eloi Savaot, dac cutind v e i cuta p este roaba ta i m i v e i da sm n de brbat, l vo i da pe el dar naintea T a 12 ; Vin i sicher nu va bea pn n ziua m orii lui n . Postul l-a a l p ta t pe m a rele Sam son. A tta vrem e cit postul a nso it pe Samson, dum anii si c d ea u cu m iile 14, sm ulgea din n i p o rile o raelo r 15, iar leii nu se p u tea u m potrivi p u terii m inilor l u i ,6. Dar cnd s-a ap ucat de beie i de desfru, a fost prins cu u u rin de d u m a n i17, a fost lip sit de o c h i1 8 i a aju n s de b a tjo c u ra copiilor celor de alt neam l9. P rin post Ilie a n chis cerul tre i ani i ase l u n i 20. Ilie, cnd a v zu t c oam enii din pri cina belugului se d esfrneaz, i-a fcut, prin foam ete, s posteasc fr voia lor. A a a oprit p catu l, care se n tin sese m ult. Deci, p rin post, Ilie a oprit p catu l lor, ca i cum ar fi folosit sabia sau focul. VII S racilor, prim ii postul, to v a r u l v o stru de cas i de m as ! S lu gilor, prim ii postul, odihna n e c o n te n ite lo r v o a stre o steneli ! Bogailor, p rim ii postul, d o cto ru l care v v in d ec bolile ce v v in din pricina p rea m u ltelo r m ncruri, postul care, p rin schim barea m ncrurilor, v face m ai plcu te b u c a te le de care v s a tu ra se r i din obinuina cu ele ! B olnavilor, prim ii postul, m am a s n t ii v o a stre ! S ntoilor, prim ii
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. I R egi, 1, 11. Jud., 13, 14. Jud., 15, 15 17. Jud., 16, 3. Jud., 14, 5 6. Jud ., 17, 1 20. Jud.., 17, 21. Jud., 17, 24 27 III R egi, 17, 1.

O M IL II I C U V IN T R I

363

postul, p zitorul s n t ii v o a stre ! n tre a b pe doctori, i-i v o r spune ca este p rim ejdioas o s n ta te p rea m are. De aceea do cto rii m ico reaz, prin post, g re u ta te a tru p u rilo r, p e n tru ca nu cum va, din pricina ngrrii, s se cu rm e p u te re a v ieii ; cu bu n tiin do cto rii m ico reaz cu postuil n g r a re a tru p u lu i, ca p rin tr-u n nou fel de h ra n s-i dea lib ertate trupului, iar stom acului pu tere. Postul este, dar, folositor tu tu ro r oam enilor i tu tu ro r tru p u rilo r ; este p o triv it p retu tin d e n i : n case, n piee, noaptea, ziua, n o rae i n pustie. A adar, p e n tru c postul n e d ru ie te n to a te m p re ju rrile v ieii foloase a tt de m ari, s-l prim im , dup c u v n tu l D o m n u lu i21, cu bucurie, fr s ne ntristm ca farnicii i s artm , fr s ne prefacem , b u curia sufletului. Socot c nu treb u ie s m strd u iesc a tt de m ult ca s v ndem n s postii, ct tre b u ie s v ndem n s nu cdei astzi n p c atu l b e iei. Da, m uli postesc fie din obicei, fie c se ru in e a z de alii. M tem, ns, de beie, pe care iu b itorii de v in o p streaz ca pe o m o te nire p rinteasc. Unii, lipsii de ju d ec a t , ca i cum ar pleca n tr-o c ltorie n d ep rtat, b eau astzi m ult vin, ca s le a ju n g p e n tru cele cinci zile de post. Dar nu tii oare c p nteeele nu in e ce bagi n el ? Pnteeele este un zaraf necinstit, cm ar nesigur. Pui n el m ulte l u cruri, dar nu p stre az e e -i ncred in ezi i face num ai pagub. Vezi ca nu cum va m iine, cnd v ei v en i la biseric, dup ce te -a i m b tat azi, s i se spun cele citite acum . Dom nul z ic e : N-am ales postul aces ta ! 22. P entru ce am esteci, dar, cele ce nu se pot am esteca ? Ce p rt ie este ntre beie i post ? Ce le g tu r n tre b e ie i n frn a re ? Ce le g tu r ntre B iserica lui D um nezeu i tem plul idolilor ? 23 B iserica lui D um nezeu este locaul n care lo cu iete D uhul lui D um nezeu 24, iar tem plu de idoli snt cei care-i m u rd resc tru p u l cu beia. Ziua de a st z i este pridvorul postului. Cel n tin at n p rid v o r nu m ai e ste v red n ic s intre n tru cele sfinte. Sluga care v re a s se m pace cu st p n u l n u ia ca sp rijin ito r i m ijlocitor pe dum anul stpnului. B eia e s te dum an al lui D um nezeu ; postul, n cep u t l p ocinei. Deci, d aca v re i s vii la Dum nezeu, fugi de beie ! Fugi, ca nu cum va s te n d ep rte z i i m ai m ult de Dum nezeu, Dar p en tru ca postul s fie v red n ic de laud, nu-i de a ju n s num ai s ne nfrnm de la m n cru ri ; treb u ie s postim post prim it i bineplcut lui D um nezeu. Iar postul a d e v ra t e ste n str in a re a de pcat, n21. 22. 23. 24. M a te i, 6, 16 17. Isaia, 58, 5. II Cor., 6, 16. I Cor., 3, 16.

364

S F lN T U L V A S IL E C E L M A R E

frn a re a lim bii, o p rire a m niei, n d e p rta re a de pofte, de brfeli, de m in ciun, de ju r m n tu l strm b. Lipsa ac esto ra e ste po st ad ev rat. n ele st p o stu l cel bun. VIII S ne desftm n Dom nul, cu g etn d la cu v in tele D uhului i p ri m ind poru n cile i n v tu rile m ntudtoare, care n e n d re a p t sufletele. S n e fere a sc D um nezeu de postul cel cum plit, pe care i profetul se silete s-l n d ep rteze p rin rugciune, zicnd : D om nul nu va omori prin fo a m e te s u fle te le d re p ilo r 25 ; i: N -am v zu t pe cel drept p rsit, nici sm lna lui cerind pline'26, n a ceste cuvinte profetul n-a v o rb it de p in ile cele m ateriale, c tia c feciorii p a triarh u lu i Iacov se c o b o rse r n Egipt p e n tru pine, ci de h ra n a cea duhovniceasc, p rin care om ul n o stru lu n tric se d e sv re te. S ne fereasc, deci, D um nezeu de p o stu l cu care Dom nul a a m e n in a t pe iudei : Iat v in zile, zice D om nul, i v o i aduce p e ste p m ntul acesta foam ete, nu fo a m e te de pline, nici sete de ap, ci fo a m ete de a auzi c u v n tu l D om nu lui 27. D reptul J u d e c to r a ad u s p e ste ei foam etea aceea, p en tru c a v zu t c tru p u l lo r se n g ra i p u n ea carne pe el, iar m intea le slbea de lip sa h ra n e i n v tu rilo r ad ev ru lu i. n zilele ce vin, D uhul cel Sfnt v v a ospta, cu bucurie, dim ineaa i seara. N im eni s n u lip seasc de b u n vo ie de la a c e st osp du h o v nicesc. S lum p a rte cu to ii la p ah a ru l cel cu m p tat pe care n elep ciunea l-a um p lu t i ni l-a pus d e o p o triv n ain te a tu tu ro r, ca fiecare s bea din e l a tta c t po ate. n e le p c iu n e a i-a am estecat paharul ei i a ju n g h ia t je rtfe le e i 28, adic hrana celor desvlrii, ale cror sim uri sln t deprinse prin obinuin s deosebeasc binele de ru 29. Cu a c e a st h ra n s tu rn d u -n e din destul, s dea D um nezeu s fim g sii v red n ic i a lua p a rte la v e se lia o spului M irelui, n H ristos Iisus D om nul n o stru , C ru ia slav a i p u te re a n veci, Am in.
25. 26. 27. 28. 29. P ro v ., 10, 13. Ps 36, 25. A m o s , 8, 11. Prov., 9, 2. Evr 5, 14.

OMILIA A III-A LA CUVINTELE :

Ia am inte de tin e n su ti 1 I

Dum nezeu, C reato ru l nostru, ne-a d a t uzul vorbirii, ca s d e sco perim unii altora sim m intele inim ilor, i, d a to rit n a tu rii n o a stre c o mune, s facem cunoscute celo rlali oam eni gn d u rile n o astre, dndu-le la iv eal ca din nite cm ri ascunse ale inim ii. D ac am fi alctu ii num ai din suflet, ne-am n eleg e unii cu alii num ai p rin g ndire ; dar p entru c su fletu l n o stru i zm islete gn d u rile n ascu n s n trup, ca sub o perdea, e s te n ev o ie de cu v in te i de num e ca s facem cunoscute cele aflate n adncul nostru. C nd g n d irea n o a str e rostit, atunci este pu rtat de cuvnt ca de o luntre, str b a te a e ru l i tre c e de la cel ce g r iete la cel ce aude. Dac e t c e re ad nc i linite, c u v n tu l poposete n urechile ascu ltto rilo r ca n lr-u n p ort linitit i n e b n tu it de v n tu ri ; dac, ns, zgom otul fcut de a scu ltto ri sufl m p otriva lui ca o fu rtun cum plit, atunci c u v n tu l n aufragiaz, risipindu-se n aer. Facei aadar, prin tcere, linite cu v in te lo r m ele. P oate c v vo r p rea folositoare un ele din g n durile aduse de c u v in te le m ele. G reu de prins este cu v n tu l a d e v ru lu i i lesne p o a te scpa celor ce nu snt cu lu are am inte. De aceea D uhul a rn d u it ca el s fie sc u rt i strns, s spun m ult n puine cuvinte, ca prin scurtim ea lui s p o at fi uor de in u t m inte. C firesc este ca o c u v p ta re bun s nu-i ascund ideile n cu v in te obscure, d ar nici s aib idei de priso s i goale, care s nu atace tem a n m iezul ei. A ceste c aliti are i tex tu l c itit no u ad in eau ri din c rile lui M oisi, de care i aduc am inte n e g re it oei care au fost cu lu are am inte la citirea lui, afar doar de a tre c u t n e o b se rv a t p e ln g u rech ile v o a stre din pricina scurtim ii sale. Iat tex tu l : Ia am inte de tine nsui, ca nu cum va un c u vn t ascuns n inim a ta s se prefac n pcat *. Noi oam enii pctuim u o r cu gnduil. De aceea Cel C are a zidit una cte una inim ile n o astre 3, tiind c cele m ai m ulte p c ate le s v r1. Deut., ;15, 9. 2. Deut., 15, 9. 3. Ps 32, 15.

366

SFlftTL VASILE CEL MARE

im din im boldul g n d u rilo r n o astre, a p o ru n cit ca n prim ul loc m intea s ne fie curat. i p e n tru c pctuim uor cu m intea, Dum nezeu ne cere s avem de ea m ai m u lt p u rta re de g rij i paz. C precum doc torii cei p re v z to ri n t resc cu m ult n ainte, prin m ijloace profilactice, p rile m ai slabe ale tru p u rilo r, to t aa i p u rt to ru l obtesc de g rij i a d e v ra tu l doctor al su fletelo r a p rev z u t cu o paz m ai pu tern ic m ai ales ac ee a parte a sufletului n o stru pe care o tim m ai nclinat spre pcat. T rupul, ca s svreasc o fapt, a re nevoie de timp, de p rilej, de osteneli, de a ju t to ri i de a lte n lesn iri ; ininitea, ns, da n a te re la g n d u ri n tr-o clip i le s v re te fr oboseal . iar gndurile cresc f r p iedic i le e p o triv it orice vrem e. Se ntm pl u n eo ri ca un u ia d in tre oam enii serioi, m ndru de resp e c tu l ce i se d p en tru faptele lui, m b rcat pe d in afar n h a in a nfrnrii, p rin m icarea n ev zu t a inim ii lui, s-i alerg e m intea la locul p catului, chiar cnd se afl n m ijlocul celor ce-1 fericesc p e n tru v irtu te a lui ; cu nchipuirea a vzut cele poftite, i-a tic lu it o n tln ire ru in o a s i, zugrvindu-i lm urit p lc e re a n cm ara ascuns a inim ii sale, a s v rit pcatu l n luntrul lui, fr de m artori, n ecu n o scu t de nim eni, p n v a veni Cel Ce des cop er cele ascunse ale n tu n ericu lu i i v d e te pcatele in im ilo r4. F erete-te, dar, ca nu cum va un cu v n t ascuns n inim a ta s se prefac n pcat, p e n tru c cel ce se uit la fem e ie pentru a o p o fti a i sv rit d e sfin a re n inim a sa 5. Da, p catele s v rite cu tru p u l snt m piedicate de m ulte pricini ; dar cel ce p c tu ie te cu gndul p ctuiete to t a tt de rep ed e pe ct a i gndit. Deci acolo unde cd erea este g rab nic, acolo ni s-a po ru n cit s avem i paz m ai p uternic. De aceea, ni s-a spus : Nu cum va un c u v n t ascuns n inim a ta s se prefac n pcat 6. Dar m ai bine s venim la cu v in tele care ncep tex tu l acesta ! II Ia am inte de tine n su i! . F iecare anim al are, prin fire, de la D um nezeu, C reato ru l lumii, in stin ctu l c o n serv rii fiinei sale. De c e r cetezi tem einic to tu l, vei v e d e a c cele m ai m ulte anim ale se feresc in stin ctiv de to t ce le v a t m i iari, p rin tr-o p ornire n atural, se n d re a p t s m nnce num ai ce le e ste folositor. N ou, ns, Dum nezeu, n v to ru l n ostru, h e-a dat a c e a s t m are po ru n c ca noi s facem cu a ju to ru l raiu n ii ceea ce anim alele fac din in stin ct ; ne-a poruncit ca, pe cele s v rite de anim ale in stinctiv, noi s le facem cu lu are am inte i cu o co n tinu su p ra v e g h e re a gndurilor, ca s putem pzi cu str4. I Cor., 4, 5. 5. M a t e i, 5, 28. 6. Deut., 15, 19.

O M IL II I C U V lN T A R I

367

nicie d aru rile date nou de D um nezeu : s fugim de pcat, dup cum anim alele fug de ierb u rile o tr v ito a re , s urm rim d rep ta te a , dup cum ele caut iarba cea h rn ito are , fa am inte de tine nsui, ca s poi deosebi ce-i v t m to r de ce-i m ntuitor. Luarea am inte este dubl : una, p rin care privim lum ea n c o n ju r toare cu ochii trupului , alta, prin care contem plm pe cele n em a teriale cu p u terea raio n al a sufletului. D ac am spune c po ru n ca /a aminte de tine nsui se refe r la fu n ciu n ea v izu al a ochilor, ne vom convinge n d at c e cu n ep u tin . In tr-a d e v r, cum ar p u tea om ul s se cuprind cu ochiul cu to tu l pe sine ? O chiul nu p o ate s se v a d nici pe sine ; nu aju n g e s v a d c re tetu l capului, nu vecie spatele, faa i nici cum snt aezate m ru n taiele n lu n tru . i ar fi n ecu cern ic s spui c poruncile Dom nului snt cu n e p u tin de nd ep lin it ! R m ne deci s raportm aceast porunc la fun ciu n ea m inii. Ia am inte de tine nsui, adic : analizeaz-te pe tine n su i n to ate p riv in e le ! S ai neadorm it ochiul sufletului p en tru paza ta, p e n tru c prin mijlocul laurilor treci 7 ; n m ulte locuri snt nfipte de dum anul tu curse ascunse ; u it -te la to ate cele din ju ru -i ca s scapi din curs ca o cprioar i din la ca o pasre 8. C p rio ara nu cade n curse p e n tru c are v e d e re a p tru n zto are. De aceea i num ele ei de c p rio ar i l-a c p tat de la v e d e re a ei p tru n z to a re 9. Pasrea, la rn d u l ei, dac e atent, cu aju to ru l arip ilo r ei uoare, zb o ar m ai p resu s de v i cleugurile v n to rilo r. Vezi, dar, s nu pari m ai n ep ricep u t dect a n i m alele cnd e vorba de prop ria-i paz ! P zete-te, s nu cazi n curse i s ajungi p rad diavolului, vnat de el spre a face voia lui 10. III Ici aminte de tine n su i, adic : N u lua seam a nici la cele ale tale, nici la cele din ju ru l tu, ci num ai la tine nsui. A ltcev a sintern noi nine, altcev a cele ale n o a stre i altcev a cele din ju ru l nostru. Sufletul i raiu n ea sntem noi nine, in tru c t am fost fcui dup chipul C reatorului. T rupul i sim urile sale snt cele ale n o astre. A v e rile, artele i m eseriile snt cele dim p reju ru l nostru. Ce spune deci aceast p o ru n c ? N u lua am inte la trup, nici nu urm ri cu orice chip bin ele tru p u lui : sn tatea, frum useea, d e sf tare a cu plceri, v ia a lung , nu adm ira averile, slava i p u tere a ; nu socoti m are lucru pe cele ce snt
7. in. Sir., 9, 18. 8. Pro v., 6, 5. 9. In lim ba grea c c u v n lu l cprioar d e r iv d e la v e rb u l , care n seam n : a a v e a p riv irea ptrun ztoare. 10. I! Tim., 2, 26.

363

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

n slu jb a ac estei v ie i tre c to a re , ca nu cum va p rin rv n a p en tru ea s d isp re u ie ti v ia a ta cea a d e v ra t , ci ia am inte de tine nsui, adic de sufletul tu. Pe el m podobete-1, de el p o a rt de grij, p en tru ca p rin lu a re a am inte s fie n d e p rta t to a t n tin ciu n ea v e n it peste el din p ricin a ru t ii, s fie c u r it de to a t ru in e a p ro v en it de pe urm a pcatu lu i, s fie m podobit i s str lu c e a sc cu to a t frum useea v irtu ii. C e rc ete az -te pe tine cine eti, cu n o a te -i firea ta ! C unoate c tru p u l t u e m uritor, ia r sufletul nem u rito r ! C unoate c viaa; n o a str e ste du b l : una, p ro p rie tru p u lu i, iute tre c to a re ; alta, n ru d it cu sufletul, f r de sfrit. /a am inte, deci, de tine nsui ! Nu te alipi de cele m u rito are, ca i cum a r fi venice, nici nu d ispreui pe cele v enice, ca i cum ar fi tre c to a re . N u te u ita la trup, c este tre ctor, ci p o a rt g rij de suflet, de lucrul cel n em u rito r u . Ia seam a cu to a t lu a re a am inte de tin e nsui, ca s tii s m pri fiecruia ce-i de folos : tru p u lu i, h ra n i m brcm inte ; sufletului, dogm ele cred in ei, c re te re bun, d ep rin d e re a v irtu ii, n d re p tare a patim ilor. Nu n g r a m ult trupul, nici nu c u ta s pui pe dnsul m ult carne, pentru c trupul p o ttete m p o triv a duhului, iar d u h u l m p o triva trupului, mp o trivin d u -se u nul altuia 12. Ia seam a ca nu cum va n g rn d trupul s dai m u lt p u te re p rii celei rele din tine. D up cum la tale re le b a lan ei de n g reunezi u n tale r, uurezi pe cellalt, to t aa cu tru p u l i cu su fletu l : m rire a u n u ia aduce n e g re it m ico rarea celuilalt. D ac tru pul e g ras i n g re u n a t cu m ult carne, m intea n e a p ra t i ndeplinete slab i n ep u tin cio s fun ciu n ile sale ; dac, ns, sufletul e p u tern ic i p rin n d ele tn ic ire a cu faptele i gn d u rile bune se ridic la propria sa m reie, atu n ci e firesc ca sta re a tru p u lu i s se v e ste jea sc .

IV
P orunca de a lua am inte de tin e n su i este folositoare i b o ln av i lor, d ar fo a rte p o triv it i celor sntoi. D octorii poruncesc celor bol n a v i s ia am inte de ei nii i s nu neg lijeze nim ic din cele ce slu je sc la v in d ec a re a lor. T ot aa i C uvntul, D octorul sufletelor noastre, vindec, cu acest mic aju to r, sufletul m b o ln v it de pcat. Ia am inte de tine nsui, ca dup m rim ea pcatu lu i s prim eti i a ju to ru l tratam en tu lu i, i-i m are i greu p catu l ? Ai n ev o ie de p o c in adnc, de lacrim i am are, de p riv e g h e ri n d elu n g ate i de post neco n ten it. i-i u o r i mic p catu l ? S-i fie i cin a la fel cu g re eala. N um ai ia am inte de tine nsui, ca s cunoti cnd i-i sntos i cnd i-i b o ln av sufletul. C m uli oam eni, din pricina m arii lor ne11. E vid en t in flu e n a sfn tu lu i V a s ile asu pra im n ografiei. 12. Gal., 5, 17.

O M IL II I C U V lN T A R I

369

luri am inte, sufer de boli grele, boli de n e v in d e c a t ; i nici aceia nu tiu c snt bolnavi. De a sta m are e ste folosul a cestei p orunci ch iar p e n tru cei sntoi cu faptele. Deci ac ee a i p o ru n c tm d u ie te i pe cei bolnavi, dar d esv re te i pe cei sntoi. Fiecare d in tre noi, cei ce sntem u cen ici ai C uvntului, sntem slu jito rii uneia din slujbele p o ru n cite n o u de E vanghelie. C n casa cea m are, n B iserica aceasta, nu sn t num ai to t felul de vase, de aur, de argint, de lem n i de l u t 13, ci i felu rite m eserii. C are casa lui Dum nezeu, care este B iserica D um nezeului celui v iu 14, v n to ri, cltori, arhiteci, zidari, plugari, pstori, atlei, ostai. P orunca a c ea sta sc u rt se p o triv e te tu tu ro r acestora, m boldind pe fiecare a tt p e n tru a sv ri cum treb u ie m eseria lui, ct i p e n tru a le stim ula vo in a. Eti vntor, trim is de Dom nul, C are a spus : Iat Eu trim it v n to ri m u li i ei ii vor vin a pe ei de pe orice m unte ? 15 Ia am inte, cu fo arte m ult g rij, s nu-i scape v n atu l, ci s aduci la M n tu ito ru l pe cei pe care, slb ticii de pcat, i-ai prins p rin c u v n tu l ad ev ru lu i. Eti c lto r ? Eti la fel cu cel care spune a c ea st ru g ciu n e : ndreapt paii m ei 16. Ia am inte de tin e nsui, s nu te r t c e ti din drum , s nu te a b a i la d reap ta sau la sting. M ergi pe calea cea m p rte asc ! A rh ite c tu l s pun credinei tra in ic tem elie, care e ste Iisus H ristos 17. Z idarul s v ad cum zidete ! N u cu lem ne, cu iarb, cu tre stie , ci cu aur, a rg in t i p ie tre preio ase 18. Eti p sto r ? Ia am inte s nu n eg lijezi c ev a din n d a to ririle tale de p sto r ! C are sn t a c estea ? Pe cel rtcit, ntoarce-1, pe cel rnit, oblojete-1, pe cel bolnav, tm duiete-1. Eti p lu g ar ? S ap de ju r m p reju r sm ochinul cel n e ro d ito r i d -i to ate n g rijirile ca s ro deasc l9. Eti osta ? 20 Sufer p e n tru E vanghelie 21, lu p t lu p ta cea bun 22 : m potriva d u h u rilo r r u t ii 23, m p otriva patim ilo r tru p u lu i la to a t arm tu ra lui D um nezeu 24 ; nu te n cu rca n tre b u rile v ie ii ca s placi celui ce te-a nscris n o a s te 25. Eti a tle t ? Ia am inte de tine n sui ca nu cum va s calci legile atletice, c nim eni nu e ste n cu n u n at
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II Tim ., 2, 20. I Tim., 3, 15. 1er., 16, 15. Ps., 118, 133. / Cor., 3, 11. I Cor., 3, 12. Luca, 13, 8 9. II Tim., 2, 3. II Tim., 1, 8. I Tim., 1, 18. Eies., 6, 12. Eies., 6, 13. II Tim., 2, 4.

24 S ln tu I V a s ile c e l M a re

370

s f n tu l v a s ile

c e l m a r .e

d a c nu lu p t dup lege 26. Im it pe Pavel, care alerga, se lupta i lo v e a 21. i tu, ca un bun lu p tto r, ai fix p riv ire a sufletului ; acoper p rile slabe ale trupului, a p rn d u -te cu m inile ; fii cu p riv irea n eco n te n it a tin tit spre a d v e rsa r ! C nd alergi, zorete spre cele dinainte 28 a le a rg aa ca s prim eti prem iul 29. C nd lupi, lu p t m potriva du m anilor n ev zu i. A a te v re a s fii to a t v ia a a c e a st porunca a Scrip tu rii ! S nu cazi n lupt, s n u dorm i, ci s fii n frunte, cum ptat i cu lu are am inte de tine nsui,

V
N u-m i v a aju n g e ziua s p o v estesc cit p u tere are aceast porunc din S crip tu r i ct e ste de p o triv it tu tu ro r celor ce slujesc E vanghe liei lui H ristos. Ia am inte de tine nsui ! Fii treaz, sftuiete-te, pze te cele prezente, p o a rt g rij de cele v iito a re ! N u prsi, din pricina lenei, cele de fa i nici nu -i nchipui c ai n m n cele ce nu snt i p o ate nici nu v o r fi. N u e ste oare o g ree a l fireasc la tineri, dato rit u u r t ii m inii lor, de a socoti c au to t ce n d jd u iesc ? n linitea nopii sau cnd au rgaz i fac p lan u ri irealizab ile i, cu u u r ta te a m inii lor, sn t p u rta i de colo-colo ; i im agineaz v ia strlu cit, cstorie bogat, copii m uli, b trn ei adinei, cinste de la to i oam enii. Apoi, p e n tru c nim ic nu le p o ate opri nd ejd ile, se n al cu m intea la cele mai m re e situ a ii pe care le pot a v e a oam enii : i nchipuie c au s aib case frum oase i m ari, p lin e cu to t felul de obiecte de p re ; le ncon jo a r cu a tta pm n t c t im ag in aia lo r d e a rt p o ate s-l taie din to t pm n tu l lum ii, iar rec o lte le b o g ate ale a cesto r ntinse dom enii le string n h am b a re im aginare. La a c estea m ai ad au g cirezi de vite, m ulim e n e n u m ra t de slugi, dem n iti politice, st p n ire peste popoare, conducere de otiri, rzboaie, tro fee i ch iar d em n itatea de m prat. T erm innd to a te acestea, p rin plsm uirile goale ale m inii lor, n n e b u n ia lor m are, par c se i d e sfat de cele n d jd u ite , ca i cum ar i fi p rezen te i le-ar sta la picioare. A celai cusur l au i leneii, cnd viseaz, dei le este treaz trupul. Potolind, dar, a c e a st ngm fare a m inii i n flcrare a gndurilor, i oprind ca p rin u n fru n e sta to rn ic ia m inii, S criptura d aceast m are i n e le a p t p o ru n c : Ia am inte de tine nsui ! N u-i im agina cele ce n u exist, ci n tre b u in ea z spre folosul t u cele ce snt !
26. 27. 28. 29. II Tim ., 2, 5. I Cor., 9, 26. Filip., 3, 13. I Cor., 9, 24.

O M IL II I C U V lN T A R I

371

Cred, ns, c L egiuitorul a d at acest ndem n i ca s sm ulg un a lt cusur om enesc. In ad ev r, fie c ru ia i p lace s se in te rese z e m ai m u lt de treb u rile altu ia d e c t de p ro p riile lui g riji. i, ca s scpm de a c est cusur, po ru n ca spune : n ce tea z de a te in te re sa de p c a te le a ltu ia ! N u m ai da rgaz g n d u rilo r s se ocupe de c u su ru rile alto ra, ci Ia a m in te de tine nsui, adic : n to a rce -i ochiul sufletu lu i spre c e rc e ta re a propriilor ta le cusururi. Da, m uli oam eni, d u p cu v n tu l D om nului, v d paiul din ochiul fratelui, dar nu v d b rn a din ochiul l o r 30. N u n c e ta deci de a te cerceta p e tin e nsui, ca s vezi d ac v ia a ta m erge dup poruncile D om nului ; dar nici nu te u ita n ju r la ceilali oam eni, ca s vezi dac ai p u tea gsi v reo p a ta la cineva, a a cum a fcu t fariseu l acela nesuferit i ngm fat, care s t te a i-i d d e a d rep ta te , iar pe v a m e l d e f im a 3l, ci cerc e te a z -te n e c o n te n it pe tin e n su i s v ezi d a c nu cum va ai p c tu it cu gndul, d ac nu cum va lim ba a alu n e c a t, lu n d -o n ain tea m inii, dac nu cum va ai s v rit cu m inile cev a neso co tit. De vei gsi n v ia a ta m ulte p c ate i v e i gsi neg reit, c e ti om spune ca vam eul : D um nezeule, m ilo stiv iii m ie, pctosul 32. A a dar, *Ia am inte de tine n su i / A ceste cuvinte i v o r fi de folos i dac ai o sta re n flo rito a re i strlucit, iar v ia a ta se d e a p n fr de piedic. Ele i v o r fi u n bun sftuitor ; i v o r aduce am inte de n e sta to rn ic ia lu cru rilo r om eneti. Iar dac eti strm to ra t de nenorociri, c u v in tele ac estea i v o r r su n a la tim p n inim a ta. Ele te v o r face s nu te n ali cu ngm fare m ndrindute fr m argini, d ar nici s cazi, de dezndejde, n m are d e scu ra ja re. Te m ndreti cu bogia ? Te lauzi cu strm oii ? Te fleti cu p atria, cu frum useea tru p u lu i i cu c in stea ce i-o d au oam enii ? Ia am inte de tine nsui, c e ti m u rito r ! Pmnt eti i n pm nt te v e i ntoarce 33. P rivete la cei care n ain te a ta s-au b u c u ra t de aceeai v ia str lu c i t ! Unde sn t cei n v estii cu n alte dem n iti po litice ? U nde snt reto rii cei n e n trec u i ? U nde sn t cei care org an izau i su b v en io n au serbrile populare ? U nde sn t str lu c iii c rescto ri de cai de curse, g e neralii, satrapii, tiran ii ? N u sn t to i pu lb ere ? N u sn t to i basm ? N u se reduce am in tirea v ieii lor la c te v a oase ? U it-te n m orm inte i deosebete, dac poi, cine e slu g a i cine e stp n u l, cine e s racu l i cine e bogatul ! 34 D eosebete, d e-i st n p u tere, pe n te m n iat de m prat, pe cel p u tern ic de cel neputincios, pe cel frum os de cel u r t ! D ar
30. 31. 32. 33. 34. M a te i, 7, 3. Luca, 18, 11 12. Luca, 18, 13. Fac., 3, 19. Iari un te x t ca re a in flu e n a t im nografia.

372

S F IN T U L V A S IL E CEL, M A R E

d ac ai s-i am inteti de firea ta om eneasc, n -ai s te m ndreti nicicnd, ci ai s-i aduci am inte de tin e nsui, dac iei am inte de tine nsui.

VI
Iari, eti de neam p ro st i fr slav, eti cel m ai srac d intre s raci, fr cas, fr patrie, bolnav, lipsit de cele de tre b u in zilei, plin de fric n faa a u to rit ilo r, d isp re u it de to i din pricina sm ereniei v ie ii tale ? C hiar S criptura o spune : Sracul nu poate suferi am eninar e a 35. Dar, nici nu -i pierde n d ejd ea, c n-ai nim ic din cele rv n ite de oam eni ! D im potriv, g n d ete-te i la b u n t ile pe care le ai de pe acum de la D um nezeu, d ar i la cele ce-i sn t p stra te , p rin fgduin, p e n tru m ai trziu. M ai n ti eti om, sin g u ru l d intre v ie u ito a re fcut cu m na lui D um nezeu 36. O are, dac ju d eci drept, nu-i de aju n s aceasta, ca s te b ucuri cel m ai m ult c ai fost fcut de m inile lui Dum nezeu, Cel Ce a c re a t to tu l ? M ai m ult nc : fiind fcut dup chipul C reatorului tu, v ei putea, p rin tr-o b u n vieu ire, s te nali p n la aceeai cinste cu ngerii. A i prim it suflet raio n al. Cu el cunoti pe D um nezeu. Cu m in te a contem pli n a tu ra e x iste n e lo r ; cu ea, culegi fructul cel p rea plcut al n elepciunii. T oate anim alele de pe pm nt, dom estice i slbatice, to ate cte tr iesc n ap i cte zb o ar p rin vzduh, i snt roabe i su puse. N -ai in v e n ta t tu, om ule, a rte le i m eseriile ? N -ai n tem eiat tu o ra ele ? N -ai n sco c it tu to a te cte-s de tre b u in i cte-s spre d esftare ? N u-i sn t m rile accesibile, d a to rit raiu n ii tale ? N u slu jesc v ieii tale p m n tu l i m are a ? N u-i a ra t vzduhul, cerul i co rurile de stele or d inea lor ? P en tru ce te superi c nu ai cal cu fru de a rg in t ? Ai, ns, soarele, care, p rin a le g a re a lui cea iute, te lum ineaz ca o fclie n fie care zi ! N -ai str lu c irile arg in tu lu i i ale au ru lu i ? Ai, ns, luna, care, p rin s tr lu c ire a ei, te scald cu n e m su ra ta ei lum in ! N u um bli n tr suri a u rite ? Dar p icio arele tale i sn t cea m ai p o triv it tr su r ! P en tru ce, dar, fericeti pe cei cu punga plin, d ar au tre b u in de picioa re le a lto ra ca s se m ite ? N u dorm i pe p at de filde ? Ai, ns, pm n tu l m ult m ai de p re d e c t fildeul, ca re -i face odihna dulce, som nul grabnic i lipsit de griji ! N u locuieti sub acoperi de aur ? Ai, ns, cerul c a re str lu c e te cu frum useile de n ed escris ale stelelo r ! i toate a c estea sn t num ai b u n t ile cele om eneti d ate ie de D um nezeu ! Dar sn t alte le i m ai m ari ! P entru tine, D um nezeu n tre o a m e n i37 ; p entru
35. P rov., 13, 8. 36. Fac., 2, 7. 37. l o a n , 1, 14.

O M IL II I C U V lN T A R I

373

tine, m p rirea D u h u lu i38 ; p e n tru tine, n im icirea m o r ii39 ; p e n tru tine, nd ejd ea n v ie r ii40; p e n tru tine, poru n cile dum nezeieti, c a re -i d esvresc v ia a ; p e n tru tine, calea c tre D um nezeu, p rin n d ep lin irea p o runcilor 41 , p e n tru tine, p re g tit m p ria ce ru rilo r 42 ; p e n tru tine, cununile d r e p t ii43 g tite ie, celui ce p e n tru v irtu te nu fugi de o s te nelile virtuii.

VII
Dac vei lua am inte de tin e n su i vei gsi n ju ru l tu nc m ai m ul te frum usei i b u n t i d e c t acestea. Te vei desfta cu cele ce ai i nu te vei supra de cele ce-i lipsesc. S ai n e c o n te n it n a in te a o chilor p o runca aceasta ! Ii v a fi de m are aju to r. De pild : a pus m nia st p n ire pe gndurile tale i, m pins de furie, ro ste ti cu v in te n e cu v iin cio ase i faci fapte cum plite i slb atice ? D ac v ei lua am inte de tin e nsui, v ei potoli m nia ca pe un m nz nesupus i n en frn at, atin g n d -o cu lo v itu ra raiunii ca i cum ai atinge-o cu o v a rg ; i v ei stp n i lim ba i n u -i v ei n d rep ta m inile spre cel ce te-a m niat. Iari ; n v le sc pofte rele i, ca u n tun, i a sufletul spre po rn iri n e st p n ite i desfrn ate ? Dac vei lua am inte de tin e nsui, i v ei am inti c p lc e re a de acum v a avea sfrit am ar, c g dilirea de acum din tru p u l tu, p ric in u it de plcere, v a n ate v ierm ele cel n v e n in a t44 care te v a m unci n veci n iad, i c nflcrarea tru p u lu i va aju n g e m am a focului v e n ic 45. Ei bine, atunci p lcerile v o r pleca ndat, fugrite , i m in u n at p o to lire i li nite se va pogor n sufletul tu, aa cum se p o to le te g lg ia u n o r s lu j nice zburdalnice la so sirea unei stp n e nelepte. /a am inte, dar, de tine nsui ! C unoate c o p a rte a sufletului tu este raio n al i cu g etto are, ia r alta, ira io n a l i ptim a. E firesc ca prim a s conduc, iar c e ala lt s ascu lte i s se su p u n raiu n ii. Deci s nu lai ca raiunea, fiind robit, s aju n g sclav a patim ilor, d ar iari, nici s ngdui patim ilor s se ridice m p otriva raiu n ii i s p u n s t pnire pe suflet. M ai m ult, lu area am inte i stu d ierea a te n t a propriei tale p e rso a n e te va conduce i la cu n o a te re a lui D um nezeu. D ac iei am inte la tin e nsui nu m ai ai n ev o ie s descoperi pe C reato r n c e lelalte c re a tu ri ; v ei contem pla n tine nsui, ca n tr-u n m icrocosm os, m area n elep ciu n e a
38. Evr., 2, 4 ; Fapte, 2, 3. 3 9 .7 Cor., 15, 26. 55. 40. I Cor., 15, 12. 22 41. M a te i, 19, 17. 21. 42. M a te i, 25, 34. 43. II Tim., 4, 8. 44. Isaia, 66, 2 4 ; M arcu , 9, 44. 46. 48, 45. M a te i, 25, 41.

374

S F IN T U L V A S IL E C E L M A R E

C re a to ru lu i tu . Din sufletul tu n eco rp o ral v e i c u n o ate c i D um ne zeu e ste n e c o rp o ra l ; c nu e circum scris n spaiu, p e n tru c nici m in te a ta nu a v e a m ai n ain te ed ere n spaiu, ci a ju n g e n sp aiu prin u n i re a sa cu trupul. V ei crede c D um nezeu este nevzut, gndindu-te la su fletu l t u ; c i el nu p o a te fi v z u t cu ochii trupului. Da, sufletul n -a re nici culoare, nici form , nici nu p o ate fi definit p rin v reo c a ra c te riz a re m aterial, ci se cu n o ate num ai din funciunile sale. Tot aa i D um nezeu ; nu c u ta s-L n eleg i cu a ju to ru l ochilor, ci, ngduindu-i m inii credina, c au t s ai o n e le g e re sp iritu a l d espre El ! A dm ir p e M eter p e n tru chipul m inunat p rin care a leg at sufletul tu cu trupul, n ct sufletul s se n tin d p n la e x tre m it ile trupului, fcnd un itare m d u larele cele m ai d eo seb ite ale trupului. G n d ete-te la p u terea pe c a re sufletul o d tru p u lu i, la d rag o ste a tru p u lu i p en tru suflet : trupul p rim e te de la suflet v iaa, iar sufletul de la trup, d urerile. G ndete-te ce m in u n ate cm ru e are su fletu l p e n tru p s tra re a cu n o tin elo r ! C u n o tin e le noi dob n d ite n u n tu n e c pe cele m ai de dinainte, ci snt p s tra te n e a m e ste c a te i clare, sp ate n p a rte a co n d u cto are a sufle tului, ca n tr-o coloan de aram . G n dete-te, apoi, c sufletul i p ie r d e p ro p ria fru m u see d ac a lu n ec spre patim ile tru p u lu i ; i iari, dac se c u r de u re n ia p ric in u it de viciu, se n al prin v irtu te la a se m n a re a cu C reatorul. VIII D ac vrei, du p ce ai p riv it sufletul, p riv e te i a lc tu irea trupului i adm ir ce loca p o triv it a c re a t D um nezeu sufletului. D intre to a te v ie u ito a re le num ai pe om l-a c re a t D um nezeu cu fac u lta tea de a sta drept. C a s cunoti, din poziia lui, c v ia a ta este o origine dum nezeiasc. T o a te p atru p e d ele p riv e sc la pm n t i sn t p lec a te spre p ntece ; num ai om ul are p riv ire a gata spre cer, ca s nu se n d eletn iceasc cu pnteeele, nici cu p asiu n ile cele de sub pntece, ci s aib to a t p o rn irea lui spre nlim e. A poi, aeznd capul n p a rte a cea m ai de sus a trupului, a pus n el cele m ai a le se sim iri. A colo s n t v ed erea, auzul, g u stu l i m irosul, a e z a te to a te a p ro ap e u n e le de altele. i cu to a te c sn t nghesuite ntr-u n loc fo arte ngust, nici u n a din ele nu m piedic fu n ciunea celei din v e c in ta te 4G . O chii au lu at locul cel m ai nalt, ca nici una din p rile tru p u lu i s nu le stea n cale ; sta u sub o m ic ieitu r a sprncenelor i-i n d re a p t p riv irile d rep t n ain te din cel m ai n alt punct al trupului. U rechile iar i nu se deschid n lin ie d reapt, ci prim esc sunetele din a e r p rin tr-u n drum n to rto ch iat. i a cesta-i to t sem n de cea m ai nalt
46. n r u g c iu n e a d e la tu n d e re a p ru lu i d e la slu jb a b otezu lu i, s e sim te in flu en a s fn tu lu i V a s ile c e l M are.

O M IL II I C U V lN T A R I

375

nelepciune ! Pe de o p a rte ca su n etu l s p tru n d n u rec h e n em p ied i cat i s rsune m ai bine izbindu-se de co titu rile u rechii, iar pe de a lt p arte s nu cad n u rech e c ev a din afar spre a m piedica sim ul au z u lui. U it-te i la lim b ! Ct e de m oale i ct de u o r se n to a rce i n tr-o parte i n alta, ca p rin v a rie ta te a m icrilo r ei s n d ep lin e a sc to ate nevoile v o rb irii ! Dinii, la rn d u l lor, sn t i org an ele v o rb irii c 'd a u lim bii sp rijin pu tern ic dar i slu jito rii h ranei, c unii o taie, iar alii o frm ieaz. i aa dac v ei c e rc e ta cu a te n ia c u v e n it i to a te ce lelalte organe ale trupului, d ac v e i c u n o ate bine cum e ste tra s aerul n plm ni, cum este p stra t cld u ra n inim , dac vei cu n o a te o rg a nele m istuirii i c an alele p rin care c ircu l sngele, atu n ci din to a te v ei v ed ea adnca n elep ciu n e a C reato ru lu i t u i v ei spune i tu ca p ro fe tul : M inunat este tiina Ta, m ai presus de m in e 47. A adar, ia am in te la tine nsui, ca s iei am inte la D um nezeu, C ru ia sla v a i p u tere a n vecii vecilor, Am in.
47. Ps 138, 6.

S-ar putea să vă placă și