Sunteți pe pagina 1din 269

f

"
IV
,
Hotariri ale Sfantului Sinod f?i Deci;Ziuni Patil'iarhalle: ,
" a) Comp'lec.tard la Regulamentul d:e num1ri f?t tJrllJnsferari
(C. R. N. T.)
Pensionare,a pl'eotilor tl'ecuV de varst a de 60 ,ani
c) Unpreot nu p08Jte sava,rf?i, in acoeeaf?i ii, dec at 0 sin-
gut'a Liturgqie '
, '
d) NOrme privitoal1e 108. pictJur,a I
\
lndrumator Canonic
, I,
Alfabetic
,
, , .
---' --0.----
','
, 1' , .
\
PA7'BIABHUL BISERlCIl ORTODOXE ROMANE
CUPRINSUL
Pagina,
Predoslovie V
Extras (lin Republicii Rornwne-
art. 84 VII
statutu1 pentru organizarea lji functionarea BisericH Ortodoxe
Romane (St.) .
Regulamentu1 de procediUra a1 disciplinare lji de ju-
decata ale Biseriicii Ortodoxe Romane (R. P.) .
j Rcgu1amentul de o,rganiz3.re lji functionare
- mvatamant
recrutarea
(R.i.)
5
Regu1amentul pentru determinHea atribu\(:jiunilor PatrJarhului
pentru functJonarea organeJor centrale deldberative,
administrative si executive din Patriarhia Romana: Sfan-
tul Sinod, Sinodu1 Permanent, Adunarea Nationala Bise-
r!ceasca, Oonsiliul Bjsericesc, Administratia
Patri.arhala lji institutiiIe anexe (R. O. C.) . 177
Regu1amentul Interior p'2lltru Aduna1'ea NationaJa Bisericeas'::!a
a Bisericii Ortodoxe Romme (R. A. N. E.) . 241
Regulamentu1 pentru alegerea, functiona1'ea Iili dizolva1'ea 01'-
ganelo1' deEbe1'ative lji in pal'ohiile, proto po pia-
te1e Iili Epa1'hiHe din Pat1'iarhia Romana (R. O. D.). 255
Regulamentu1 pentru numil"a lji t1'ansfel'area cle1'u1ui din
pa1'ohii, examene1e de capacimw, definitivare, p1'omo-
yare selectionare pent1'U Oapita1a, ale diaconilor
p1'eotilo1' din Biserica Ortodoxa Romana (R. N. T.). 313
''f Regulamentul pent1'u administrarea averHo1' I biserj1cel;ltj
. (ilL! fl.) 345
Riegu1amentul pentru organizarea functiona!'ea Caselor de
Ajutor Reciproc ale Cl'eru1ui, de pe langa Eparhii
(R. C. A. R.) . 365
Regulamentul pentru organ:zarea functionarea Fondului de
Asigurare a BunuriIor Bis1erk'eljti (R. F. A.) . 377
Regulamentul pentru organitZarea vietH monahaJe lji functiona-
1'e'a administrativa lji disciplinara a Manastirilor
m, M.} 385
c: ttl at
r:
I
.
PREDOSLOVIE
In mersal vremii, anal 1952 este sorocal plinirii a trei
veacari de cand Mitropolitul Stefan "al Exarhul
plaiurilor $i a toata Ungro- Vl.ahia" impreana ca Voevodul-
clitot de caltura romaneasca, Matei Basarab, scoteaa fn
cetatea de scaan a din teascarile tiparnitei
"Pravila eea Mare" saa "Indireptarea Legii".
Codal acesta bogat de legiuiri biserice$ti de Stat
ale poporului roman a vazut lumina tiparalai tocmai pe
vremea cand la Moscova se tiparea marea colec(ie slava
"Kormciaia Kniga" (1649-1653). Intocmite ca multa grija, ca
dragoste de patrie $i de credinta orlodoxa, pavaza statornica
impotriva semanatorilor de ratacid papale capdnzand
amandoaa un indreptar canonic asemiinator - prin colec(ia
Nomo/ilaxalai Alexie Aristen (1130) - aceste pravile aa
avat 0 mare inraarire in viata celor doaa Biserici Orlodoxe
surori.
Din lamilloasele invataturi ale Pravilei Targovi#ene,
dam la iveala doaa rostiri clasice - ramase actuale pana
azi $i tot atat de mult graitoare, ca $i atund - despre
Dreptate $i despre Patrie:
lata cuvintele de povatuire ale inteleptilor atcataitori
ai Pravilei, prin care se statornice$te illteleslll Iletrecator al
dreptatii, at dragostei de patrie:
a) "Dreptatea iaste un lueru mai adevarat de toate, earea
da dreptate" (Olava a doaa).
b) "Cela va hicleni de unde a
naseut, pre aeela mai eumplit sa-l eerte decat pre un uciga-
2
VI
toriu de parinti, de ce se cade mai bine fereasca
socoteasca decat parintii ce I-au nascut"
Urmand, Zn ostenelile arhipiistoriei Noastre, acestor
doua fnvataturi de temelie ale Pravilei, am inmiinunchiat
in culegerea de fata toate oranduirile care au odraslit in
aria vremii de acum, din dragostea adevarata fata de Bi-
serica si de Patrie, din dorinta de a Ie sluji dupa cuviinta
pe amiindpuii, cu devotamentul nestriimutat al parintilor

Punandu-le, azi, la indemana tuturor slujitorilor Bisericii
noastre dreptsla vito are, a monahale, a studenti/or
dela Institutele Teologice a elevilor dela Seminaliile Mo-
nahale dela $colile de Cantare/i, care mereu ni Ie-au
cerut, nu avem alta dorinta mai fierbinte, decat ca
- prin cugetele faptele lor - sa sporeasca
dreptatea adeviirata dragoste de Biserica de Patrie.
fJUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodo:x:e Roma.ne
')
1
,
I
i
ExTRAS
din
CONSTITU,},IA REPURLICn POPULARE ROMANE
ART 81;.
))Libertatea de contiinta este garantata ht-
turor cetatenilor Republicii Populare Romane.
Cultele religioase sunt libere sa se orgarnize-
ze i pot functiona liber. Libertatea exercitarH
Cultelor este garant,atd tuturor cetiitenilor Rc-
publicii Populare Romane. '
$coala este desparfita de Biserica. ,N icio
Confesiune) congregatie sau comunitate religioa-
sa nu poate deschide sau intretine institutii de
invii,famant general) ci numai coli speciale
pentru pregatirea personalului Cultului.
M odul de organizare i funcfionare a Culte-
lor religioase se reglementeaza prin lege((.
I ,
.'--,
l
I \
(-,
0('
)
/,
, I
'\
, ~ '
'I
\,.'
I
\.
,-
"
\ '
"
,LEGIUTRI(E
SENlell ORTO'DOXE
ROMANE
,f
,
' . ~ ....
- ,
./
Ii
I
I'"
iii
I
:'1
STATUTUL
PENTRU
ORGANIZAREA ~ I FUNCTIONAREA
RISERICII ORTODOXE ROMANE
':-, '
I.,
, ,','''';'' .
. ', ".1',
, '
~ .
'. ~ v
I,
\
, "<
..' " .
.. . . .. ,:.i//" .> '"
;. .. "./' .
:
/ . faP9.rt.?1Z d-I'!Jti cu
. N r. 5'.128 dim, Fef).ri!Jarw 194
9
f - , ' , '
.;."A1?41t
ll

. . r4cii Y)rtodbxff' R,cim,anebU:"N r. Q()!",
.
. . "* " .
. .. ': d,Vril't1J!e.b'tU4::, .
\ "';" ..... .' , .. ,'
, I ." tl7Jn"v
deQretuJ ,N r , .
'. , '. ','. /'i}'\' .
. . .'q'nderootul:art. $iarl.45'dm:(;O'Mtftf
... : .. .,. :. '.'
. " .' c.' .'.>' - - ", '.:
.. -krt: 1. -- .. ' ....
functiQrnarea .... .'
}/
t, .:,">., ..
'. " Un ..
za
t
4
e
iJitnistc,!,ur.(Juttetot
tinul' OficiiJl,aZ' > '., ...... ". . . . .
' .. III. '.
a ..
Decret. .' .,,'. ." ,"'. "i, ..... " .' .. "';;" .
/.' Dat .....
. ./.' ..... ( ..
, "
..
','J
.- . j:
\
I
I
tt
6
. Legiuirile BiseriaL!. Orlodoxe Romane
I. Mitropolia Ungl'lo-Vlahiei, eu Eparhiile:
. 1. Arhiepiseopia Bueures;tilor, eu res;edinta in or,as;ul
Bueuresti.
2. Episeopia Buzauhrl, eu in Buzaa.
3. Episeopia Dunarii de Jo's, ell res;edinta In oras;ul
Galati
II. Mitropolia Moldov.ei !ji Sucevei, eu. Eparhiile:
4. Arhiepiseopia Ias;ilor, eu res;edinta in oras;ul Ias;i;
5. Episc:opia Romanului l?i eu res;edinta In
Roman.
III. Mitropolia ArdeaIului, eu Eparhiile:
6. Arhiepiseopia Alha-Iuliei Sibiului, eu
in orasuI Sibiu.
7.' Episeopia Vadului, Feleaeului S;i Clujului, eu
dinta inorasul Oluj.
, 8. Oradiei, eu. in Oradea.
IV. Mitropolia Olteniei, cu Eparhiile:
9. ArhiepisC'opia Craiovei, eli res;edinta in oras;ul Cra-
iova.
10. Episeopia Ramnieului Iili eu res;edinta
in oras;ul Ramnieul-Valeea.
V. Mitropolia Ballatului, cu Eparhiile:
11. Arhiepiscopia Timis;oorei CaransebeS;ului, cu.
sedinta in orasul
, 12. Aradului, Ienopolei HaJmagiului, eu
resedinta in orasul Arad.
, Art. 6. - Asiostent,a reli'gioasa, organizarea biserieea-
sea. cum si trimiterea 'de eonduea.tom pentru Romanii or-
peste hotare, se de Patriarhia
Romana, cu aprobarela .' . . .
Art. 7. - Titlul Mitropol1tilor, ArhleplScopilor EplS-
copilor este eel al Eparhie,i peeare 0 p.astores.e... "
Sehimbarea titu,laturii Mitropoliilor, Arhleplscoplilor
si Episeopiilor, iniinderilor teritoriale, infiint,area
de noui Eparhii, ea desfiintarea de Eparh;l, se ,:a
prin hota,rirea Adunarii eonfmnata
prin dec ret al Prezidiulm Marn Aduna.Tl aRe:
publicii PopuLare Romane, dat la pmpunerea MmlsterulUl
Cultelor.
i
f
1
StatutuI de organizare a Biserioii Ortodoxe Remane
CAPITOLUL I
Organiza,rea Centrala
7
Art. 8. - Biseriea Ortodoxa Romana are ca organe
centrale deliberative:
a) Sfantul Sinod,
b) Adunarea Bisericeasea;
iar ea organe centrale executive :
a) ConsiliuJ National Biserieese'
, ,
b) AdministraUa PatriarhaIa.
Hotaririle organelor centrale sunt 'obligatorii pentru
intreag,a Bis'eriea Ortodoxa Romana.
SEC'J'IA I
..
A. Bjantul Binoel
. .. - Sfantul Sinod este cea mai inalta autoritate
a. Romane pentru toate ehestiunile spi-
ntuale canolhlce, precum l?i eele hisericesti de ori-
ce natura date ineompetenta sa. '
- Atribupunile Sfantului Sillod sunt:
. a):A unitatea dogmatica, ca:nonica si a cultu-
l:rl. eu B1senea Ecumeniea a Raisaritului si eu celeialte B' e-
rICl Ortodoxe; , IS
.b) A palstna unitatea dogmatica, canonica si ;:t cultului
In Blserica Ortodoxa Romana' '
c) A trata oriee s.
It 1 . . . ,. 1 a
.. n Ul a ? rezolva In eonformitate eu invatatura Bis.
c
-
rICll Ecumeruce a Rasaritului' ,-
d) . da avizul asupra'proiectek>!l' de legi referitoa_
re },a Blsenea Ortodoxa. Romana'
.e). A examina daea; alegerile'de Patriarh Mitropoliti
Arh1eplseopi Episcopi s'au eu respectarea
legale I'; vigoare da,ca. indeplinesc con-
dlpumle canomee; .
f) A gramata f)entru intronizarea Patriarhului'
_ g) alege, cand ar fi cazul, pe Episeopii R'Omanilo;
'OrtodoCli'l de peste hotare;
. A hotari asupra .c:ererilor de retragere a membri-
lor sal;
i) A acorda concedii mai mari de trei luni membrl-
lor sai;
I,
II
!I
8
Legiuirile Biseric1i Ortodoxe ROm8Jr0
j) A judecacu competenta exclusiva !]i in conformi-
tate .eu dispozitille sfintelor canoane, pe membrii sai pen-
tru abaterile bise:ricef?ti de orice natura;
k) A judeca clericilor in materie de ca-
teri'Sire;
I) A indruma !]i supraveghea ca activitatea organelor
executive din Eparhii, Mitropolli f?i dela Patriarhie sa se
potrivit normelor legale;
m) A initia, autoriza supraveghea Uparirea de carp
de ritual !]i de religioase pentru trebuintele cultulu1;
n) . A executa toate atributiunile legale cu privire la.
invatamantul pentru pregatirea personalului cultului de
toate gradele;
0) A stabili programele normele activitatH de ca-
tehizare;
p) A lua masuri pentru vietH reIigioase
Ii a ID'oraIitatii c1erului;
r) A initia, autoriza !]i supraveghea traducer-ea, edi-
tarea f?1 raspandirea Sfintei Scripturi, atat pentru uzul cle-
rului, .cat la}
s) A initia, autoriza supraveghea raspandirea a
tot felul de carp obiecte cu c.aracter religios, pentru in-
tiirillca moralita tii religiozitatii
t) Asupraveghea f?i eontrola, din punet de vedere dog-
matic, moral ,artistic, operele de literatura arta bise-
riceascii ortodoxa;
u) A hotari conform canoanelor asupra chestiunilor
de orice natura care intra in competenta sa, precum ;;i ,asu-
pra celor care nusunt date prin legi, statute Siau regula-
mente in competent a vreunui ,alt organ biseriee'S.c;
v) A interpreta cu caraeter obligatoriu pentru toate
organele diSIPozitiunile statutare sau
tare proprii.
Art. 11. - Sfantul se ,compune din Patriarh, ca
toti Mitropolitii, Episcopii ;;i Vicarii Patriar-
hiei in functiune, ca membri.
In lipsa i"atriarhului, al Sfantului Sinod:
este Mitropolitul Sucevei, iar in lipsa acestuia,.
MitropolitulArde.alului, urmand apoi al Olteniei, al Bana-
tului, sau cel mai veehiu Episeop in hirotonie.
1
I
j
r
t
Statutul de organizare a BiseriCii Ortodoxe Romane
. 12= ---: in sesiune or,.
dina!31 pe an, lar III seSlUne orideca_ .
teon va fl nevoie.
a!atarea ordinei zi, se Va face de
SfantulUl Sinod, CJ 14 21ile inainte siva fl
adusa la eUllOiltinta Ministerului Cultelor. ,.
13. - Deschiderea inehiderea sesiunilor Sfan-
tulUl SIlled se va face prin decizi'e data d M' . t _.1
Cultelor. elms e.Lltl
Art. 14. - Sfantul Sinod este valabil constituit cu pre-
zenta ,a eel putin 12 membri. ,
El.ia hotarlri valabile cu votul majoritatii membrilor
prezentl. '
Ministrul Cult:,lor poate alSista Iua parte la desbateri.
Art. 15. " .. Sfantul poatechema loa consfatuire
pie reprezentantlI derulUl, ai manastirilor si ai .
tului teolegic. ' . a,a an-
B. 8inodiul Permanent
f
16-.: ---: In timpul dintre sesiunile Sfantului Sinod
unctlOneaza Smodul P<9rmanent. '
Sinodul. exereita atributiunile Sfantului Si-'
eellor prevazute in art. 10, punetele a III f.
'"
Ince' atributiunile de sub punctele b c
!, e!e decat in probleme care nu
m
t
lar hotamnle luoate vor fi supus1e ratificarii S"'aAn_
ulm Smod. 1I.
Aproba concedii pana; la trel' lunr .
till
. S' d membrllor Sfan-
Ul mo.
'. Sinodul .exercita orice alte atributiUllli ce
1 se vOJ da de Smod sau prin legi regu1;miente.
A 17. - Slnodul Bennanent se compune din p' t ..
arh, in funetiune, ca
In Sinodului vor f" . '.
date de catre unul din Mitropolriti In ordinea
art. 11, aI. 2. ' , a In
Art. 18. -:- Permanent se mtruneste la con.
PresedinteIUl sau oridecateor f' ' .
EI' h' C .' 1 va 1 nevOle.
lor SaL 0 ann V'alabile, eu votul majoritatii membri-,
Dispozitiunile art. 15 Ii Y
dul Pennanent. se ap ea cu privire la. SinO;.
. I
.r
. !
10
Legiu1rile Biseric]. Ortodoxe Roman.'e
SEC1'IA II
A. Adullarea Na!ionalii Bisericeasca
A t 19 _ Adunarea NationaHil Bisericeasdi este A or-
r.. . tall Bisericii Ortodoxe Romane,
ganul r - a . dministrative, precum
pentru toate Sfantului Smod.
si pentru cele care. nu III ra. III C '. ..
, Art. 20. __ Atributiunile Adunarii NatlOnale Blsen-
sunt: . . te 1 . drppturile Bisericii Ortodo-
a) A sustllle ill rel:>e e
xe Romane; . _ duce treburile
b) A ale intregii
cultuflal
e
, '. tPl- Pltura},> filantropice SI eeJ-
c) A e e cu ' -'"'. '
nomice ale '1 I de ajutorare a organel6r t?i
d) A de cultura religioasa, precum
asezamintelcr '

sf Institutul BlblLC; h' '. tltulaturii Mitropolii-
- , , h t A supra BC 1m arn ,- .
e) 0, a E' ,illor ... ,e_r'l;;;I...;;I;...o_r:!_e_E!\)-
lor rhiepi'scopulor lil
1
pISCO .' . _
.'. In am or e nO! Eparhu, . . .
na I 1 , ' .' c runiTui National Blsencesc,
- 1) A alege pe membrn ons 1 ' al intocmit de
. raportul genera anu ,
g) A examma.. . hotam maisurile ce tre-
Consiliul National a treburilor bise-
buesc luate pentru 0 unac
A dministrarii bunurilor blSBrice:;;ti,
h) A hOtaI'! a. - _ tral ale Bisericii, in con-
fundatiilor si institutmlllior cen A e.
a , , . 't' 'le legale m vlgoare.
forroitate eu dlSPOZl ,mlll 0 '1 1 Patriarhiei, a verifica :;;i
i) A vota bugetul a cu bug,etul si con ....
ti dlmpreuna '
aproba de un_e
j
titutului Biblic lili de Misiune
tul de gesbune anexa ale A
ns
. -
al Bisericii Ortodoxe '. control a administratia lili
j) A .lca onente ale Bisericii; .
gestiunea care ii sunt date prIn
k) A exerclta orlce a rl ,
legi si regulamente.
;, Ad' , rea Nationala 5e com-
Art. 21. -- . una '_ {. ai fi,ecarei Eparhu, un de-
pune din cate tre! Eparhial-e re'Spec-
ric si doi mireni, delegatI I?
tive: pe termen de patru anI.
-I
!
I
l
sta.tutul de organi2!are a Bi.sericii Ortodoxe Romane
11
Memb,rii Sfantului Sinod fac parte de drept din Adu-
narea Nationala Bisericeasca.
Pves.edintele Adunarii Nationale Bisericesti este Pa-
triarhul: iar in lipsa unul Mitropolitii Episcopii
in functiune, in ordinea de art. 11 al. 2 din pre-
zentul Statuto
Art. 22. - Adunarea Nationala Bisericeasca se intru-
la convocarea in sesiune ordinara, oda-
t8, pe an, iar in sesiuni 'extraordinare oridecateori va fi
nevoie.
Art. 23. - Deschider,ea :;;i inchiderea sesiunilor Adu-
naJrii Nationale Biserice:;;ti se falce prin de/cretul Prezidiu-
lui Marii Adunari Nationale a R.P.R.
Ar,t.24. - Adunarea Nationala Bisericeaseaeste va-
la-bil eonstituita cu prBzenta majoritatii membriIor sm
ia hotariri valabHe clJ votul majoritatii membrilor prezenti.
Dispozitimiile .al. 3 al art. 14 se aplica cu privire
la Adunarea Nationala Bi'Sericeaseai.
B. Consiliul National Bisel'iceso
Art. 25. - ConsiliU'1 National Bisericesceste organul
sup rem administrativ pentru afa;cerile intregii Biseriei :;;i
totdeodata organul executiv al'Sfantului Sinod :;;i al Aduna-
rii Nationale Biserice:;;ti. EI se compune din noua membri,
trei clerici lili lilase mireni, de Adunarea Naponala Bise-
riceasciii pe termen de 4 ,ani <tin consilierii adminisira-
tivi, ea membri permanenti :;;i care nu ,pot ocupa alta func-
tiune.
Art. 26. -- Consiliul National BiserLcese exercita atri-
butiunile Adunarii Nationale Biserieellti, cu exceptia celor
prevazute in aJ't. 20, lit. e, f, g, darea de seama;
anuala asupra mersului treburilor biserlce:;;ti exercita
oriee alte atributiuni ce i se vor da de Adunarea Nationala
Bisericeasca regulamente, cum de cele dela art. 34.
Preledintele Consiliului National Bisericesc este Pa-
triarhul, Lar in lipsa loctiitorul sau. Membrii Sfantului Si-
nod pot parUcipa eu vot deliberativ iJa Oonsiliu-
lui National Bisericesc.
Art. 27. - Consiliul National Bisericesc se intrune:;;te
la convocarea Pre:;;edintelui, oridecateori vafi nelvoie.

12
Legiuirile Biserioid. Ortodoxe Romane
StatutuI de organizare a Biserioii Ortodoxe Romane
13. f, .\ ,,;
El este valabil constituit cu majoritatea ;membrilor
alesi si ia hotariri valabile Cli votul majorritatii membrilor

SECTIA III
Organe executive centrale
A, Patriarhuj
Art. 28. - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
si ArhieprsClopul Bueure17tilor 17i Mitropolitul
. Patriarhul este Intaiul statator intre Ierarhn BlserlCl1
OrtOdOX9 Romane. ,
Art 29. - Patriarhul se bucura de toate dreptunle
stabiIite'in sfintele eano.ane, in statutul de fata 17i in regula-
mentele '., .
i) Prezideazacolegiul leleetoml pentru alegerea
tropolip.Ior; .
j) impr:euna eu alP. Ierarhi, potrivit sfin-
telor canoane, pe MitropoHti;
k) instalarea MitropoIitiJor;
I) Acorda concedli Mitropolitilor pana la 30 zHe'
m) loctiitori de Mitropoliti in cazul
lor mitropolitane; . .
. n) aduse impotriva ChirilarhHvT
eu autorlza!ia Smodului Permanent dispune cercetarea
lor, iar rezultatul celorconstatate il aduce la eunostinta
Sfantului Sinod; . .
, 0) In conformitate eu diSpozitiunile Clanonului 11 al
Smodului VII ecumenic, exercita; dreptuJ de devolutiune'
p) Executa orice alte atributiuni date lui prin
ne, Iegi 17i regulamente, .
Titulatura sa este: lnalt Prea Sfmtltul -Arhleplscop'
al BUicurestilotI', Mitropolit :al Ungro-V1ahiei 17i Prea Feri-
citul Patriarh al Bisericii Romane: B. Admilnist'I1(JJia Patri;al'ha7JJ,
Pomenirea numelui sau la serviciile. reiligloase s,e Art, 31. - In exercitarea atr1butilll1ilor sale iKecU-
in conformitate eu osfintele eanoane 17i eu praetica BlSenell titve, Patriarhul este ajutat de: .
noastre. w " 1 ,-- Doi Vie,ari ArhiBrei, asimiLati in drepturiJe de sa-
El poarta ca semn distinctiv dioua engolplOane 17
1
0 1, RrIZare, pomemre 17i cinstire cu Episcopiieparhioti.
cruce, culion 17i camilafea albaeu '" , 1 - administrativi, care fae pa'rte de
Art. 30. - Patriarhul ,are urmatoarele drept din Conslhul National BisTicesc'
a) O:mvoaca 17i prezideaza deliberatIve cen- - Cancelaria ,
trale ,ale Bisericii Ortodoxe Romane; , -. Corpu I de inspecp.e 17i control.
b) Aduee La hotaririle o:ganelor dehbera- , Art., 32. - se aleg Sfantul Sinod la propune-
tive centrale ale Bisericli Ortodoxe '. A rea d?ctorlI Hcenpatii in teologie;_
c) Reprezinta Patriarhia Romana In In care mdeplmets.c condItIurule de 'Sfinte:le eal1JQane,
autoritatil:nr 17i fata de terti, personal sau prIll lmputerm- pentru treapta de Arhiereu.
't' 1 Ii' Ei indeplinese atributiunile deJegate, prin deciZil'e' , d,e
C1 I eg,a , , " ti . .
' d) Intretine raporturi eu celelalte BIserlclere17 ne or- P.atriarh,
todoxe in chestiunile biserice17ti; " w Art. 33. - Consilierii administrativi se aleg de Adu-
e) Da. pastorale pentru BIsenca Ortodox:'l narea Nationala Bisericeasca, eu aprobarea Patriarhului
Ramana, eu incuviintarea SinodulUl Permanent 'Sau a SI-- dintre preotii definitivi de 'categoria I"a doctori sau
1
tiati in TeoloP'ie, ' . nodului P enar; , , w' A
f) Trimite ,sfaturi frate!7ti Ierarhllo: dIll tara 17
1
lm- ... 34. -: exerdta, prin
paca neintelegerile personale dintre aC!7ba; conslheru ,admlIDstratlvl, ca membri pennanenti
. g) Se de indeplinirea 1a timp a formelor pen- , rele atributiuni: , .
tru completa:rea Eparhiilor A vacante .. .. i .a) Studierea 17i intoemir:ea referatelor a'Supraproble ..
b) Viziteaza colegiaI, cand va gasl de bme, pe Ierarhn , tneloroo urmeaza a fi desbatute .de organele deliberative
Bisericii; \' i ale Bisericii sau a fi rezolvate de Patriarb;
____ L_
.
. t
i, :
14
Legiulrile Biseric':i Ortodoxe Roman.'e
b) Editarea Buletinului Oficia;l al Patriarhiei;
c) Editarea rev.istei Institutelor de
d) EX"eeutarea orieliror alte atributiuni date de clitre
organele deliberative ale Bisericii sau de Patriarh; w
Fieclirui consilier administrativ i se va fixa de catre
Patriarh, prin decizie, sfera de activitate in problemele de'
ordin: '
a) Bisericesc;
b) Cultural, mi'Sionar alleglitmilor eu strrunlitatea;
c) Invlitlimant teologic;
d) Economic;
e) Manlistires'c.
In problemele mai insemnate, se intocmesc
de 'cons,ilierii administrativi in comunli.
Consiilierii administmtivi participli 1a orga-
nelor centrale eu vot consultativ, in afarli de
cazul cand sunt membri.
Art. 35. - Canc<elaria patriarhali'i! executli to3ote
rile ,administrative ,ale organelor deliberative I?i, executIVe
centra:le ale Bisericii.
Ea este condusli de un director, ajutat de doi sub-
direetori.
Art. 36. - Cancelaria patriarhalli are urmlitoarele
servieii:
a) Secretiariatul, registratura arhiva;
b) p.ersonalul;
c) Invlitamantul pentru preglitirea personalului bise-
ricesc;
d) Administrarea bunurUor
e) Contabilitatea easieria;
f) Tehnie;
g) Contencios;
h) Cabinetul P,atriarhului;
i) Comul de inspectie control.
Art. 37. - Corpul de inspectie control elSie inca-
drat cu:
a) Un inspector general bisericesc, numit dintre preo- !
iii definitivi din ,categoria I-a, lirentiaii saUl doctori in teo- i
logie, eu atributiuni g'enerale de control acuzator la ,
Consistoriul Central Bisericese; I
'1:'1 b) Un inspector pBntru de cantlireti Semi- l'

.. ........ ...... ===-____ -=___________________ _-


(11!i:1
'I
1 \l;:- 'Tn
st,a,tutuI. de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane
15
. c) Un inspector general, sUbinspector general I?i
un lll'spector pentru controlul fmanciar gestionar.
Art. 38. -- Consilierii administmtivi, membrii cor-
pului de inspecti: con.trol .personalul cancelariei patri-
se . de generale priviboare l.a
functlOnan, m ceea ce s.alarizarea.
Consiliul National Bisericesc,administratia si cance-
,:"or conform unut regulament
mtocmIt de Conslliul Napona;l Bisericesc si votat de Adu-
n.area Nationalli Bisericeascli. '
><
CAPlTOLUL II
Organiza!ia locala
. 39. - Pa:rt;ile componente 9i organele llocale ale
Bl'sencll Ortodoxe Romane sunt: .
a) P.arohia;
b) Protopopia;
c) Manastirea;
d) Eparhia;
e) MitropoUa.
Art. 40: - Fiecare din plirtHe componente ale Bisericii
m cOnfOI'mltate cu dispozitiunile prezentuJui Statut
dreptul a se conduce 9i administra, independent de' alta
parte de grad l?i a partieipa, prin re-
prezentantiIsal, la Iuerarile parplor componente superioare.
M<>,dwl de constituire 9i funeponare a Plirtilor compo-
nente 9: al organelor locale de grad, sunt identiee
. .pentru mtr>eaga Biserica Ortodoxli
SEC'fIA I i
A. parohia
- este cfomunitatea bisericeascli a
cJerlci '9i mireni, de 'religie crestina ortodoxli
ag
eza
t
l
pe un anume teritorlu, sub unui preot
paroh.
. Art. 42. - Membrii parohiei au indatorirea: a sus-
tine, lntliri clYedinta Bisericii Ortodoxe; a lucra
,astfel c.a totl sli vietui,ascli potrivit invlitlituri-
lor aee'Stei credinte; a oerc'eta sfanta bisericli, a
16
Legiuirile ortodoxe Roman'8
la sfintele slujbe; .a SB 1mpart":2'i eu
plini faptele milei a mtrene 'II a aJu
",i pe slujitorii ei. .' .
'I- Art. 43. _ Comunitatea :a
re
, nu poate
austine eu mijloace proprii 0 parahle, SIB co-
mui'ritate vecina, impreuna cucare parrt:e'de-
In acest caz, comunitatoo carese alatur;a P?a . a... '.
. de filiala iar meanbrii sa; au acele&9]. mdatorm
numlrea , '" '. din unitatea la
'li drepturi fata de paronle, ca 'I' eel com '
care se alatura.. .
t
" Arl44 \_Pentru infiititarea unci parohii, :e
ste
ne-
un'nuri;.a.r de celputin. 500 famllii la 400 fa-
o i 1 sate Numai in caz"uri exceptionale'li laeerer:a ere:
ml II a dni t ,-hii -c un numar mal
dincios]or, se vorptitea a' i e paro'de
u
'bilitiitil .lor
mic ." . e, .
< de a"sustine !;> " ._
Art. 45.-'--Dupa insemnatatOO. lor, parohiile sunt de
trei categorii: '. . '. . .' '.
TQate parohiile din ora""le de ralon
sunt de categlD'ria I-.:t.
Parohiiledin comunele suburb:me data ontsl'ele
.dinte de regiuni 'li .raioane eele din ora'lele nere'ledint
a
,
sunt de categoria I-a 'Ii a II-a. . .
Parohiile din eomllilele rurale suut de oa tegorla I,
II si III. . . d' "el ne
Categoria parohiilor din . suburbane, o!"I"
resedintii 5i din comunele rurale, va fi stabilita lX
narea Epal-hiala. . .,' . . . f
Aeestecategorii nu se aplica la se ace
In conformitate cu nOTmelegenerale in VIgoar
e
.
Art. is;\-- Infiintarea, dSfiintarea modificare>:
ritorial;;: .a:-uIl<:i parohii, se aprobil: de AduillafOO EJ'arhla.la,

B. Prai'oh.uZ
Art. 47 . ....c: Parohul, ca
esteconduc1itorul sufletesc al
iar in oritnduirea administrativa adm!-
nistratiei parohiale organ. executiv lal Adunam Paro-
hiale al. Consiliului Parbhial.
.:statutUl de 'organ1z.a:re .a. Bise:ri?ii Ortodoxe Romane
17
Art. 48. Atribut'unUe obligatiunile parohului, in
. :afara de eele harismat1ce, ,didactice de conducere spi-
rituala a pal'ohi'8i,sunt uxmatoarele:
a) Aduce la indeplinire toate dispozit1unile Statutn-
lui reguiRmentelor in.ceea ce prive'\lte parohia;
b) Rsprezinta parohia in justitie, infata autoritiij:i-
lor fata de terti, . personal san prin delegati, legal 1m-
'puterniciti;
c) Convoil.Ca prezideaza Adunarea Parohiala Con-
snul Parohial;
d) Aduce 1a indeplinire dispozitiunile organelor sU[pe-
noare;
e) Ingrij8'lte de. aducerea laindeplinire a hotiiririlor
.-Adun1i.rii Parchiale Illi ale Consiliulni P:arohial;
f) rine un registru despre totiparohienii, inseanniind:
numele, pronumetc, ocupatia, lla'lterH,botezului".fu-
'nuniei, mortii 'li datil. eventna!ci mutati in alta parorue;
g) Controleaza adnl'nistrarea averii biserloosti, insti-
'tutfbrculturale'li. fnndaponale dinpa:rohie;
h) IntC>Cm"'lte 'Ii tiM l.a zi inV'entarul averii parohlale.
Art. 49. - Pe liingapreotulpllJroh, intr'o parohie,
pot fi unul Eau mai multi prooti slujitori 'Ii diaconi. Numii
ruI .acestorase la propuue.rea:AduniiriiParo-
'Male, de catre Adnnarea Eparhialii, cuaprobarea Ministe-.
ruIni Cu,telor,pJ;lfu1d seama denoocsitaWe parohiei, nu--'
maru! credincio'lilor' mijloo.cele de intretinere.
...,. De fiecare post nou de preot este obligatoriu lln nu-
mar de m'nimum 400 familif 1a sate si 500 familii la orase.
.. P!lrohul, preotii slujitori, diacoilli' personruurollie:
ri.cesc i)lferior, trel\ue!lli..l2"uiasca i!l parohie;
Art. 50, - slujitori,
suntegali in drepturile 'Ii datoriile lor harismatice,
didactice (li de conducere spirituala.. .
Fiecare p=t sluj\tor va avea lIi cuprins-ul Parohie; un
sector definit de catre Chiriarh ..
Art. 51. -, In localitiitile in care sunt mai multe pa..",
rohii,Episoopul va putea delega pe unuI dill p.reoti,p.rO: ..
tstos, eu coordtmarea activitatii biS'ericesti, cuIturale si eco-
nomice din acea localitate.' >
18
.Legiuirl1e: Biseti.c:;t Ortodoxe
. C. Aaunarea. ParohiaUi
Art. 52. - Parohia are ca organ dellberativ Aduna-
rea ParohiaIa. .
Adunarea Parohialii. este compus8i din toti bii.rbatii
credinciOl'imajori ai parohiei, de sine stii.tii.toTi, nepatati
care indeplinesc indator;rile morale materiale, faj:ii. de
biEerica _ei.. .
..",.... Adunarea Parohialii. are urmatoarele at1'i-
butiuni : . .... > .'
a) DeSP.lIlneaza prill' al'egere. pe preotu diaconii din
parohie, precum "i pe cantaxeti, in cazurile cand Chiriar-
hut va cere;
. b) Alegemenibrli Consiliulul Pa.rohial !j:i pe eel ai
. Comitetului Patoh'al;
c) Vecdfica acti vitatea Consiliului Parohial;
d) bugetul pailohial;. . .
e)lahotariri cuprivirela' zidirea, l'epararea si in-
bisericii. acasei parohiale' si a altor clii.diri pa.-
rohiale: . . . . . .
. f) i,"lfiintarea de fonduri cuscophisericesc,
cultural sau filantropic lS'i stabi!e"te normele pentruadu-
nare ... mij'oacelor necesare parchiei;. '.'
g} F xeaza cuantumul maximal al taxelor benevole de
cult in favoarea parohiei;
h) ExalI'ineaza "i (lompleteazarnportul anual d<*lpre
mersul tuturor treburilor parohiei;
i) frifica siaproba gest:1inea anualaa parohiei]
j) . Otara"te eu privire lacumparare.adeimobHe .
. la vanzarea l greyarea lmobilelOl::
k) Admiriistreaza averea parohiala, ingrijind de buna
illtretineFe a ea::ficiilor culturale
nrue; .
1) Inzestreaza biserica eu odajdli, icoane,obiecte sfin-
tite, cli.r\i i eel. trebuineioase pilltru serviciul religio& (ex.:
paine, vin, etc.), precum institutiile ei, iar pr'mpangarul
coIportajul paroblal aprovizioneaza p credincioi eu
cele necesare exercit3.rii pmcticelorreligioase o.Itodoxe
(ex.-:)umaiiari, icoane" carti religioase" etc.).. _ . ' ,
..., taririle. AdUnarii. p .. arah. ia. le. ale Call. sUiul .' paro-.
en priVll'e a a ,. e a literele c, d, .e,.
'- .
19
A,:lulrr.ruree( }?aJ,ofdala va fi convocatii. de
fna!nte de data fixa-
delspre ac.easta pe pro-
-" Adun3..rii, ' pre-
Siill
in "
trinlestru al
fi nevoie .
estepr-eo-
Adunare
nu .8B mtnmste
'va -'avea, lo.c, fiira
In acelasi loc
fi valabil consti'tnita
inaliniatul
o nona convo-
54 din Statut.
ia hIo'iiir1ri valabile
prezenti.
hotii.ririlor Adunal'ii Parohiale
Parohial,sepot face contestatii la Con-

in termen de 14 zile Fbere


""/'.aviztll Ie va fnreg,iStra 'ill lnainta. odata
..... san, Eparhial..
D. OO11,siliul ParoMaZ
". ". Art. 6,!: - Adunarea ParohialaJ alege dintie membrjj
nona san 12.ml1l1bri,_ dupa cum
paroh.a are pana Ja 1.500, 2.500 si 'peste 2.500 de sufl'ete _
care fo,rmeaza COIilslIiul Parohi.iJ. . -
fiul, fmpi, EOcrul' ginerele nu pot fi lm-
'::pnlllJ:la membri ai Consiliului Parohial.
i 'c
_______ ..i.i..,.llill.. __ _
20
Legiuirile Biseric(j Ortodoxe RomAn-e
Fac parte de drept din ConsUiul ParoMal, eu vot de-
liberafv, preotul parDh ea cenalti preop dia-
coni din paroh:e fiii primul eantruret al bisericii parohiale.
. ca membri.
Art. 61. - Membrii Consiliului Parohial fiii do<i su-
pleanp se aleg pe termen de patru ani.
Ei sunt onorifici pot fi
Art. 62. - Pentru .activitate potrivnica bisericii sau
parohiei, membrii Consiliului Parohial pot fi revocaii de
ConsiFul Eparhial la cererea intEmeiatliJ a parohului.
Art. 63. - Consiliul Parohial exercita pe timpul cat
Adunarea Parohiala nu 'ste intrunita, atributiunile aces-
teia, prevazute in art. 53, in afara de eele de sub literele
a, b, c, h,'i !1i j. .
Inafara de acestea, Co.nsiliul Barohial alege dintre
memebd Adunarii Parohiale Ilespective pe debegatul pen-
tru a1gerea membrilor Adunarii Eparhirule, din cirCUID-
scrippa respectiva.
Art. 64. - Consillul Parohial 'La hotanri valabile eu
votul majoritatii membrilo-.c sai. '
l;)edintele Consiliului Parohial sunt' prezidate de preo-
tul paroh.
E. EPitrop'ia
Art. 65. -. Consiliul Parohial va delega unul, doi sau
trei dintre membrii sai spre a indeplini sarcinile de
epitrop fixate de Con'Siliu.
Alegerea epitropului va fi supusa aprobarii protopopu-
lui. /
Art. 66. - Epitropul te administratorul averii pa-
rohia1e \Sub contro paro ului.
El are urmatoareleatributiuni;
a) A adm;nistra avere- miscatoare nemiscatoa
a bisericlI. InS _ utiilor flUldaiiunilor, sau fon-
durilor pe care Ie v.a primi eu inventar deJl.a Consiliul Pa-
rohi.al, etc.
Administrarea se va face in c0nformitate cu hotaririle
Adunarii P,arohiale sau ale COn'3Hiului Parohiallili potrivit
normelor regulamentel10r in vigoare;
b) A pastra intr'o banii har-
tiile de valoareale
Statutul de organimre a Biseriw Ortodoxe Romil.ne
21
c) A tine un registru de venituri I?i iar cand
parohia are venituri mai mari, a inf.in1a un oficiu
si contabilitate;
, d) A prezenta 1a sfar9itul anului un raport
tat asupra vcniturilor eheltuelilor eulturale
si fundaponale;
" e) A ingriji ca edificille eele ale institupi-
lOll' cult'1lrale fundaponale alte bunuri pre-
cum si curV'....a, bisericii, a casei parohiale cimitirul sa fie
bine intre-pnutB;
f) A inca;sa sumele eu venite a face platile
curente, eu aprobarea parghu_\ui.
'A.rt. 67.\: ... Epitropul iste raspunzator cu intreaga sa
avere, pentrn buna administrare a averii pa-
rohiale ce i-a fast incredintata.
' ..
civilli nu penala.
Apwbarea gestiunifnu-l descarca de rlispundere, pen-
tru neregulile descoperite ulterior.
F. Oomitetul Parohial
Art. 68. - }anga Consiliul Parohial se va constitui
un Comitet Parohial pentru:
- a) lnzestrarea infrumu.setarea bisericilor, a curtilor
aeimitirelor pentru tinerea lor in cea mal
buna. randwala;
b) 'Formarea I?i sustinerea comIui bisericii;
c) Ajutomrea saraci1()1l' ocrotirea orfanilor I?i a va-
duvelor;
d) Cerceiarea ajutorarea boloovilor;
e) Infiintarea suspnerea bibliotecii parohiale, or-
ganizarea colportajului in parohie;
f) A ajuta pe preot La catehizare 81 [a infiintarea cercu-
tilor misionare, in vederea intliJrirll' credintei ' I?i sim1ului
moral aI'
g) sUstin-erea oricaror opere 'de mila ere-
Illtina. '
Unde mijloacele parohiei nu vor fi suficiente pentru
o ataN) activitate proprie, organele parohiale pot, eu apro-
barea Chiriarhului, sa se asocieze eu com:'tete1e similare
din alte parohii, pentru reciproca sustine:re.
I::
H
22
Legiuirlle Biserio:i Ortodoxe RoInam'!
Art. 69. - Comiretul parohiei, care va putea avea mai
muIte sectii, va lucra sub parohului sau a de-
legatului sau, cleric sau
Femeile majore din paI'olili pot fi alese membre in
com:tet.
Numarul membrilor in comitet nu va fi mai maTe de-
cat indoitul numarului membriler din Consiliul
Comitetul Parohial poate fi compus numai din femel.
Niciun alt com'tet sau asociatie nu va rputea lua fiinta,
afara de eel la art. 68 69 din Statuto
Art. 70. - Comitetul P:arohl,al nu are gestiune pro-
prie. V e:niturilc cheltuelile lui se a.d.min,:streaza prin' epi-
tropia parohiala.
SEC'fIA n
A. ProtopopiatwJ.
Art. 71.- Protopopiatul 'ste 0 circumscriptie
nistrativa care cuprinde mai multe parohn ....
din aceea!?i Eparh:e. .
IntinderEia teriterialii a Protopopiatului se deitermIna
de Adunarea Eparhiala, tinand seama de intinderea: ten-
toriala a un'tatilor administrative ale StatuJui.
Fiecare Pr'otopop'at are 00 ooncelarie eondusa de pro-
topop, ajutat de un secretar-preot alti salariati.
B. Protopopul
Art. 72. - Protopopul !Ste conducatorul Protopopia-
tului !?i organul de legatura intre parohie f?i Eparhie.
El are urmatoareleatributiuni: . '
a) Indrumeazfu, coordoneaza supravegheaza. activi-
tatea b'sericeasea a parohiilor din Protopopiat;
b) Inspectaaza eel putin odam pe ran, parohiile din
Protopopiat, ver:ficand registrele, arhiva biblioteca, &.a-
rea bisericii, a cliidirUor precum a cimitire
ler si a altor bunuri observand in timp
star'ea religioasa. moral a sOICiala a parohienUor.
c) proces.verbal amiinuntit 313upra consta-
tarilor facute. .
procese-le verbale vor ft consemnate in registrele de
inspecfe ale parohii1or se vor inai.nta autoritatll epar-.
hiale, eu report propuneri;
.sta.tutUl de organizare a B:hsericil Ortodoxe RomAne
, d) Supravegheaza activitatea cateheti-
ca, pastmala, cwturala !?i soeiala a preopmii;
e) ca erdine1:e dispozitiunile autoritlip.Ior.
.superioare sa fie executate; . , .
f) propuneri Chiriarhului cu privire la suplini-,
rea pos.tur.lor vacante de preoti, diaceni cantlireti; ,
'P g) Avize.aza a'supra cererii pentru in-
. flintarea, desfiintare:a sau modificarea teritorlala a

h) Aproba clericLor din Protopopiat concediu pana 1a
8 zoo pe an; ,
i) Executa insarcinarile primite deJa autoritatea
.
j) un raport anual general despre intreag;,.
v,iata bisericeasca din Protopopiat, pe care iI inaintea.za
Cons'liului Eparhial;
k) A vizeaza asupra tuturer lucriirilor organelor parO;..
hlale, urme.aza a fi supuse ruproblirii orgari.elor
' ,.
1) orice alte atributiurii ce-i vor fi datlf
de organele eparhiale. .
J
Art. 73. - Protopopul este reprezentantul oficial:al
Bisericii, fata de au1:lo,rltiitHe Statului sar
cinile pubFce ce-i sunt atribuite prin legile, regulamentele
!?i in vigoare.
-. (
Protopopul regiunii sustine .ac:uzarea la Consistoriul
Disciplinar Protopopesc al regiU!Ilii.
SEC'fIA m
Man4stirile
Art. 74. - Manastirea este un asezamant in care t..x > , Lev
00 rc:1igioas3J de calugan sau calugante,ho..
tlir* petrece vlata in Wr8.nare, sliracie ascultare '
neconditionata.
Art. 75. -- Manastirea depinde mtnt to.ate, direct
exclusiv de Chiriarhul respectiv, care este conducatorulei
canon'c.
Art. 76. - Manastiri noui se pot intemeia numai en'
binecuvantare.a Sfantului Sinod. la propunerea Episcopulul
respectiv, fie ca intemeletorul un eaIugar, sau un
Ucular, c.are sa. asigure mljloacele necesare pentru
nerea manstirii a personalului eft fie ea aceaata
! ,"':.;';i
_, :1:,
24
Legiuirile BiSet'ic:.i Ortodoxe Rorniln'e'
{ace din onitiativa unar asociatiuni caxe
lua angajamentul de a pune la dispozipe mijlO'acele ue-
cesare.
Desfi'ntarea unei manastiri se pO'ate face tot uumai
en incuviintarea Sfantului Siuod. .
Art. 77. - Fieeaxe manastire est datoare:
a) intoCUli astfel viata in interiO'rul ei, incat sa.
devie un lac de aleasa si desii.varsita viata b:ser;ceasdi, de
frumoase virluti de evlavioaSe religioa-
Be, de bogata mangalere sufleteascii. lilt pilda de viata cr<;li'ti-
neasea, atiit pentru' eO'uvie!uitorli ei, cat peutru cel ce
o vor vizita;
b) Sill practice ocupapuni ;d indeletnieiri cu.
sfint
enia
locului, sprea fi de folas poporului, a
dragosteinipreUliata eu fupte bune futa. de obli'tea tar.I:
Art. 78. - lR scopul aratat llyarticolul precedent,..
. manastirile de ealugii.ri vor infiinta: .
a) Cursurimonahale pentru monahi, la miinastiri mai
mari unde se vor trimlte ;d frap; din alte manastiri;
b) Cursuri de Iriisionari peutru raspii.ndirea liIi intWrl-
rea vie!ii religioase;
c) Tipografii de eii.r!i religioase 'iii marale;
d) Legatorii de carp;
e) Ateliere pentru icoane;
f) Ater ere pentru. pictura,strungane, sculptura ar-
gintarie birericeascii.,etc.
g)Culturli. de albine, de vie, de viermi de matase;
h) Ateliere pentru me:serii, potrivite en indcletnici-.
rile tagmei.
lax in cele de maiei:
a) CU1'Suri monahaIe pentru pregatirea spe.cialii. a
maici1or;
b) Cursuri speciale profesiDnrue de menaj;
e) Ateliere pentru tesaturi eusaturinatianale;
d) Ateliere pentru eanfeetionarea stafelor
arnate li'i pentru ;d cusutul v"li'mintelor

e) Ate1iere pentru brodat;li amatelor mitre,or lIX-
hiere.;;ti. .
Faraabsolventa a7 elase primare !ii .3: ,?colli monaha1e
cu certificarea calificarii nnei meserU invatata in atOOer,
IlU peate fi tuns in monahism'nimeni, frate sau soriil.
statutw de orgah.i.zare a Bisel'icii Onorlcxe Remane
25
Ciilugad i ealugii.ritele sunt dato,ri sa lucreze in ate-
lierele diu maniistiri, unde exista.
AI,t. 79. '- Conducatorul suprem ill aricarei manas-
tir; cste Chiriarhul, iar in lipsa lui, stili la fata locului sta-
ratu!. care este conducatorul direct al intregfi maniistiri.
este ajutat la canducerea manastirii de so-
barnl manastiresc, cansiliul dullOvnicooc. CIOnsiliul eco-
nomic. .
Art. 80. _. Daca in manastire s'ar afJa vreun
Arhiereu retras sau pensionar, e;l peate fi ales staret, en
aprobarea Chiriarhului.
Pentru cazul cand nu Ste staxet, soborul are sa-i fuca
toate inlesnirile traiului sao; dea toata cinstea cuvenlta
denUiitaj:ii arhiere5'ti.
. 81. sau staxata, ari imputernicitii lor
legali, reprezinta, cu aprobaxea Episcopului, manastirea
inaintea instantelO'r a tuturor autoritatilar
adminil!trative fata de terti. . .
Art. 82. - Gradele monal1ale sunt: mOnah ierO'dia.con.
arhidiacO'n, ieromouaIi, sinrel, protosincel, arhlmandrit.
La maiCl se dlStmg starete fara cruce 5'i stare,cu
cruce. .
Grade}e superioars se dau de Cbiriarh pe baza une!
recomandiiri a consiliului dullOvnioosc, numai celar en me-
rite deose,b:te ;d eu pregatire.
Gradul de protosincel Be va eanferi de CWriarhul res-
pect:v, eu apmbarea Si,Iodului Mitropolitan, tax gradul de
arhimandrit sa va canferi. eu aprobarea Sfiintului Sinod.
Art. 83. - In tertleiul canO'nulni 6 ru siuodu1ui n,
care porunce\,te: Monah!i uu trebue sa aibii. nlmic al lor
propriu,ci taate ale lor 5e inchinii. manastirii, - monahii
trebuesa duca a viata chinoviala (de obl'te) , jar acolo unde
a ,astfel de viatiJ. canducMorii manastirilar trebue
sa a introduca.
Art. 84. - Manastiirile eu miJ10acele lar materjale vin
in ajutar la nevoie Epaxhiei tUturOT instltu!iunilorei,
dupa normele stabilite de Adunarea Eparhialii, i de Chi-
darh.
Art. 85. - Dispozipunile cuprinse tn prezentul Sta-
tut, en privire la manastirile de calugaIi (monahi), se
,aplirii prin asemmare "i miiniistirilor de ealugari!e (IUP-
nahii)'.
I, .,1
, '
, !,I'
26
Legiulrile Biserial Orlodoxe Rom.a.n'e
Art. 86. - Organ'zarea vietti monahale si functionarea
adm:nistrativa disdplinara a se faCe prill-
tr'un regulament interior, intocmit de Sfantul Sinod.
SECTIA IV
A. Eparhia
Art. 87. - Eparhille sunt unitati te:ritoriale
sub conducerea unui Episcop, constltuite dintr'un nUmkr
de parohii, grupate in Protopopiate din mana:stirile aflate
pe acel teritoriu. ,
Eparh'ile sunt Episcopii sau Arhiepisoopii, dupa cum
sunt conduse respectiv de catre un Episcop sau Arhi-
episcop.
Art. 88. - Eparhiile au ca organ de conducere haris-
matica, cawhetica l}i jurisd1ctionala, p'e un Episcop sau
Arhiepiscop, ea organ deliber.ativ Adunarea Eparhiala,
iar ca organ executiv Consiliul Eparhial.
B. EpiscOP1U 'i Arhiepioscopul
Art. 89. - Episcopul l}i Arhlepiscopul se bucura de
toate drepturile prevazute de sfintele canoane, Statutul de
fata l}i regulamentele
.. Art. 90. - DrepturUe l}i indatoririJ.e EpiSCIopului sau
Arhiepiecopului sunt:
a) Conduce Eparhia in marginile prescrise de canoa-
ne l}i de normele in vigoare;
b) Se ingrijl}te de bunul mem al vietii din
Eparhde l}i de functionarea non;n.ala a organelor ei;
c) Convoaca l}i pr.eZ:dooza organele deliberative ale
Eparhici l}i ingrijel}te de aducerea la indeplinire a hota-
rirlIor acestora;
d) Reprezinta Eparhia in justitie, in faya autoriiarti!J.:lr
fata de terti, perwnal sau pIl'in delegati legal imputer-
nicW;
e) c...1erici confe:ra distinctiuni bise-
rlcesti .
f)' Nume.l}te personalul biserioesc sau il confirma, in
caz de cu respectarea nOTnlelor legale;
g) Aproba sau respinge motivat sentintele pronun ..
tate de Consistoriul Eparhial;
statutul de organizare a BiseriCii Ortodoxe Ro:mAne
2'1
h) Face cat mai des vizite c.anonice lin Eparhia sa,
pentru a controla mersul tveburiJJor a mangaia
a lumina direct pe credinciOl}i, :referind despre cele COIl-
statate Sfantului Sinod Aduniirii Eparhiale;
i) Aoorda dispense bisericel}ti de casatorie gesface
ca:sa:toria hisericeasdi, olupa ee s'a pronunta,t
c1tre judecatoria dvila;
j) In cazur:i de l}i vadita, poate Sl,lS-
penda din functiune personalul bisericesc de .orice fel, din
Eparhia sa, chiar mainte de inceperea cerce.tarilor, care
insa vor fi frucute in termen de eel mult 30 zile deJa data
suspendarii; ,
k) Episc:opul este dator a sta nemtverupt in Eparhie,
afara de cazul cand ia parte la l}edinte1e Sfantului Sinod
sau alte intruniri oficiale, sau cu mcu.viint.area primita dela
Mitropolit;
1) Acord3. conoodiile mai marl de 8 zile.pe an,
nalului bisericesc l}i didactic.
C, Adunarea EparMxJld
Art. 91. - Adunarea Eparhiala este organu.l delilJe.:
rativ pentru toate chestiunile administrative, culturale si
economice ale Eparhiei, precum pentru cele care nu intis,
in competenta Episcopului sau Arhi'episcopului .
Art. 92. - Adunarea Eparhiala se compune din repre-
zentantii clerului l}i ai credinciOl}ilor, in proporpe de 1
i
3
c1erici 2/3 mireni.
Numarul membrilor Adunarii Eparhlale este de 30.
Art. 93. - Membri! Adunalrii Eparhiale se aleg, pe
termen de 4 ani, de 'catre de:1egatii ConSiliilor
pentru membrii mireni l}i de catre preo1i' diacorii plentru '
membrii clerici, pe circumscrippi stabilite' Consiliul
Eparhiall}i ratificate de Adunare.a Eparhiala.
Art. 94. - Atribupunile Adunarii Eparhiale sunt:
a,) Sustine interesele religioase drepturile Bisericii,
conform leg'lor tarii;
" b) Deleaga un cleric l}i dOi mireni ca reprezentan.p
eparhiali in Adunarea Nationala Bisericeascli; .
c) Alege pe niembrii Consiliului Eparhial;
d) Mege pe membrii Consistoriului Eparhial cu apro;
barea Episcopului sau Arhiepiscopului;

'.' ..
\ ':
'.C\
, .,
28 Legiuirile Biseric.:.i Ortod:oxe Romil.n'&
e) Exoam'neaza raportul general anual intocmit de
Comiliul Eparhial hotiirii..(!te .asupra masurilor ce trebu-
esc luate pantrn 0 bnnii chivernisire a treburilorbiser:cesti;
f) asupra administrlirii bunur:lor
aparhiale fundati0nale;
g) bugetul Eparhiei institupilor sale,.
cum al Casei de Ajutor Reciproc al Fondului de Asi-
gurare a Bunurilor
. h) Ver:fica aproM gestiunea financiara a'Eparhiei
.Ill insttutii10r sa1e, cum 'iii a Casel de Ajut.o:r llilciproc i
a Fondului de .ru;igurare It Bunurililr
i) 1a masuti;,:pent.r:u. proctl1'al'ea mjloacelor
cultuxale educative bisericCfi'ti din Eparhie;
j) Inf_inteazii. tip<>grafu turnatorii de lu-
manari pentru cult in biSericilie Eparhiei depozite de
. aprovizionarea bisericilbr cu. cele necesa.re
cuJtului ortodox (icoane, carp relig:oase, vin fiiina pen-
tru Lturghii, cruciuJite; etc.) ;
k) Ajuta bisericUe sarace;
I) Acorda burse subv'Elllp!;
m) Hotiirfu.;te asupra infiintiiirU, desfi'ntiirii de1imi-
tiirii teritorialea Protopopiat:e:or parolililor;
n) Ingrij2fi'te ca organele parohiale ;<i
ind,eplinasca indatorW-le legrue;
0) de bunul mars alinvatamantului pentru
pregatirea perronalului bisericesc din Eparhie;
p) Sprijina catehizarea;"
r) asupra achizit;:onarii instrainiirii de
btlnuri mobi:le!ili imobile, euJturale !i'i fundaponale ale
Eparh:ei.
Art. 95. - Adunarea Eparhiala se intrnnC!i'te in se-
sinne ordinara odam pe an, la Dumin;ca Samarinencii
in sesiuni extraordinare" oridediteori va fi nevoie.
Gl}nvocarea Aduniirii se fuce de eatre
Art. 96.- AduD1lrea Eparbialil este valabH fJO.pstjtJl_
ita cu rezentamajorimtll membrilor sai si hotariiste va-
la il eu VO' maJo' . mem rilor
-Art. 97. - EpiscO'pul sau Arhiapiscopul este
dinteJe Aduniir'; Eparhiale . .In caz de impredecare sau va-
cantii., Adunarea este prez:data,de loctI:torul Episcopului.
29
Art. 98. - Adunarea se eonvoa.ca de prCfi'edinteleaoos-
teia sau loctlltorul sau, eu 14 zile inaillte de zioo fixata pen-
tru intrunire. " ,
Art. 99. - Hotiilririle Aduniirii Eparhi,ale san ale /,
sii'ului Eparhial, care, dupa aprecierea Episeopului !<!J.,{
Arhiep'soopului, ar puteavatiima interesele Bisericit,Sau
statu'ul, vor fi trllnisc cu raport motivat Gonsiliultil Na-
tional Biserioosc, in termen de eel mult 0' luna. Exeeutarea
aee.stQr homriri se face'numai dupaconfirmarea'lor de ca
tre Consiliul National Bi'sericesc .
Modul de alegzre, functiQnare d'zol\Olare al Adun;u-i-
lor Eparhlale va fi previizut printr'un regulament.
D. aonsiliul Epa'l'hial
Art. 100. Gonsiliul Eparhial este organul executiv
al Aduniirli Eparhlale conduce afacerme administrative
'bisericeti, cultural", econom'ce i fundaponale pentru
Eparhia intreagi\" iar in timpul dintre sesiunUe Aduniirii
Eparhiale, atributiunile acesteia, previizute de art. 94, eu
.exeeptia (lelor de sub literele b, c, d, e, g h, OOor care
pr:n legi 'i reguiamente sunt rezervate eXlclusiv Aduniirii
Eparhiale. El deasemenea verificii respe.ctarea normelor
legale en privire la alegerile de personal biseri,cesc; suspen-
da mn d zolva CQnsilille ParQhiale f;li revoca pe' epitropii
care s'au filcut vinovap de graV'e abatert, ,d:spunand inati-
tuirea unei comisiuni interimare parra la alegerea l1llJO'f
:noni organe.
Ad. 101. - CQnsiliul Eparhial Be <:ompune din Epis-
cop ca d'n vicarul eparhial, d'n consilierii admi-
uistrativica membri permanenti, numip de Chiriarh eu
avo zul Gonsiliului Eparhial f;li din 9 m=bt-i: trei clerici
6 mireni, pe termen de patru ani.de Adunarea Epar-
bialil.
Mandatu:l membrilor este revocabil.
:;ledinte1e pot fi prez:date l?i de catre locpttoru! sall
,delegatul Episcopulul.
Art. 102. ,- Gonsiliul Eparhial se convoaca de catre
sau, (}ridecateori va fi nevQie.
El ia hotarlri valabile, en votul majorit.li\:ii membri-
lor sill.
/
i:
p
30
Leg:iuirile Biserio2i Ortodoxe Romane
E. AdminiStratia Eparh:U1/Ji,
Art. 103. - In exercitarea atributiunlIor sale executi--
ve, Episcopul lSau ArhiepiscopuJ. este ajutat d-e:
Vicarul eparhial;
3-6consilieri adroinistrativi pennanentJ;
Cancelaria eparhiala;
Corpul de inspectie Iili control.
Art. 104. - VicaruJ eparhiaJ se de Episcop
dintre preotii definitivi din categor'a I-a, doctori sau licen-
tiati in teoliOgie, sau dintre arhimandritii, doctori sau li-
centiap in teologie.
El are atributiunile ce-i sunt delegate prin decizie de
Chiriarh, conduce cance1aria eparhiala participa de drept
la organelor deliberative >eparhiale, cu vot con-
sult.at:v, iar in Consiliul Eparhial.cu vot dcliber:ativ,
Art. 105. - Consnierii ,admini'.Strativi pennanenti se
numesc de Chiriarh, cu avizul Consiliului Eparhial, dintre
preotii definitivi d'n categoria I-a, licenpati sau doctori in
te.olJgie, Ei nu pot ocupa alta funcpune. "
Art. 106. - Consiliul Eparhial xercita prin consiliJe-
rii administrat:vi urmatoarele .atributiuni: .
a) Studierea intocmirea referatelor asupra proble-
melor ce urmeaza a fi desbatute de organele deliberative
eparhiale sau a fi rezolvate de Chiriarh;
b) Editarea buIetinului oficialal Eparhiei;
c) Executarea oricaror alte atribupuni date de
organde deliberative eparhiale sau de Chiriarh.
Fiecarui administrativ, prin decizie i se va.
fixa de catre Chiriarh, sfera de activitate in problemele de
ordin:
a) Bisericesc ;
b) Cultural l?i de Invata.mant teologic oatehetic;
c) Economic.
In problemelemai IIlSmnate, ve!erateIe se intocmesc>
de consfied adminlstrativi, in comuna. .
Consilierii administrativi participa frura drept de vot
la Adunirii Eparhiale, in afars. de cazul cand
sunt membri.
37? s--
statutul de orgad'lizare a BiseriCii Ortodoxe RomAne
31
Art. 107. - Cancelar:a eparhiala executa toate ludra-
rile adm:nis.trative ale orga;nelor executive
eparhiale.
/ Ea estecondusa de Vicarul eparhial.
Art. 108. - Cancelaria eparhials. are urmatoarele
servicii:
a) SecretariatuI, personalul, registratura si arhiva'
b) bunuri10T bisericesti' ,
c) COntabiLtatla, casieria corpul de inspectie si
control; , ,
d) Tehnic.
Art. 109. - Corpul de inspectie este inca-
drateu urmatorii inspectori, numiti d Chiriarh:
a) Un inspector bisericesc, numit dintre preotii defi-
nitivi, ,de I-a, lice.ntiati sau doctori in tOOlogie,
eu .atnbutlUlll gener.ale de control de acuzator la Con-
sistor: ul Eparhial;
b) Exarhul manalStirilor numit dintre arhimandriti
eu .atributiuni generale de inspectie control a
rilo'r de referent pentru problemete manastiresti.
Art. 110. - Vicarul, cOll!silierii administratlvi, mem-
brii ('orpului de inspectie controll}i personalul eancelariel
eparhiale se bucura de d;spozitiunile generate cu privire la
fdnctionari in ceea ce salarizarea.
SECTIA V
A. Mitropolia
Art. 111. -- Sub rapo,rtm oranduirii canonice si admi-
nistrative, Eparhiile sunt grupate in Mitropolii. .
Ele sunt conduse decatre un Mitropolit.
B. Sinodul Mitropolitan
v Art. - Ep;scopii sufragani dintr'o al-
catuesc SrnoduI Mitropolitan, care conduce treburile co-
mune ale Eparhiilor d'n Mitropolie care nu cad in com-
petmta Sfantului Sjnod, in marginUe prescrise de eanoane
de normele in yigoare.
Art. 113. - Sinodul Mitropolirtan Ste prezidat de Mi-
tropolit, caroe 11 convoaca oridecateori este nevoie. .
ia hotairai valabile, cu votul majoritatii mem.bri-
lor Sal.
/
\ ..
/.
\ ;" .., "
i 1
32
Legiuixile Biserio:.i Ortodoxe RomAne
C. MitropoZitul
Art. 114.- Mitropolitul se bucura de toate
stabilite de sfintele oanoane in traditia
poarta ca semn distinctiv pe .culiOll, cu camilafca
neagra are urmatoarele atnbut:
uru
: .
a) Convoaca Sinodul
b) Prezideaza alegeroo. Episcopi sufragam;
c) Hirotonefite, impreuna cu Episcopi, conform
canoanelor, pe Episcopii sufragam; .
d) Emite gramata. pentru inscaunarea EpisC'opllor
sufrag:ani; .
e) loctiitori de Episcopi, m caz de vacanta,
la Eparhille sufragane; . .
f) Acorda concedii Episoopllor sufragaru, pana la 30
de '. ..
g) Viziteaza colegial, cand va gasi de bine, Eplscopu
din Mitropolie;
h) plangerile "aduse impotriva
sufragani, dispune ceroet.area fji adure la Sfan-
tului Sinod rezultatul aces.tora.
PARTEA II
DESPRE CLER
CAPITOLUL I
Pregatirea clerului
Art. 115. - Pregatirea personalului bisericesc se
face in:
a) de Cantareti;
b) Seminarii Monahale;
c) Institute Teologice de grad Universitar.
Art 116. _ Organizarea, madul de re-
crutarea:- didactic, de a<In?tere,
programele de invatamant, pe
care Ie confera de absolvlJ'1ea 5e
vor determina printr'un regulament spec:al, mtocmlt de
Sfantul Sined.
sta.tutul de organizare a Bisericil Ortodoxe Romane
33
Art. 117. - Organizarea invatamantului -pentru pre-
gatirea perslOnalului bisericesc. recrutarea cOI"pului di-
. dactic, S'C va face dupa criterii ,asemanatoare cu ceJ.e pri-
vitoare la invatamantul pubHe pentru grad co':

Art. 118. - Jurisdictiunea canonic a !?i invatatura dog-
matica, precum si indrumarea si co.ntrOilul invatamantului
al gestiunii in' pentru 'pregatirea per'sonalului bi-
sericesc de orice grad, apartin organe:lor Bisericii Orlodoxe
RomanEl, stabilite in Statut prin I1egulamBnt.
CAPITOLUL II
Recrutarea personalului bisericesc
SECTIA I
Nwmirea olerubui dim parohii
Art. 119. - Cantaretii bisedcesti se recruteaza din-
tre absolventii Scolilolr de' Cantareti' Biseric.esti si se nu-
mesc sau s-e' cO'nfirma!, in caz, de de' E,pisc.op. la
propunerea Consiliului Eparhial. .
Art. 120. - Diaconii preotii slujItori se recruteaza
dintre licentiatii sau doctorii in Teologie, care au <lepus
examenul de capacitate preoteasca l,a propunerea Consi-
liului Eparhial sau la PI'opunerea Adunarii in
cazurile cand Clifriarhul va cef'e. . ..
Art. 121. - Diaconii plreotii slujitori, pentru a pu-
tea fi numiti, trebue sa fie majori, cetateni romani !?i sa
intrunea'Eca conditiunile canonice, bucurandu-se de toate
drepturile civile f?i politice. .
Art. 122. - La parohiile de eategoria I-a 5e numesc
sau se aleg doctorii in teologie Sli licentiatii in teologie, care
au obtinut diploma de capacitate preoteas1ca cu nota
foarte bine.
La p,arohiile de categoria II-a se numesc sau se aleg'
cu precadere cei dela uliniatul precedent eu diploma
de capacitate preoteaseaJ cu nota bine.
La parohiile de. categoria III-a se numesc sau 'Se aJeg
cu precadere cei, dela aliniatele precedente ce:i. eu diplo-
ma de capacitate preoteasca cu nota surficienb.
Art. 123. - Numirea in pDsturia preotilor diaco-
nilor se face cu titlu provizoriu.
. .1
','

! ,:
\, 1-1d '\
34
Legiuirile Biseric'id Orlodoxe Romall'e
Dupa cinci ani de activit-ate dupa audierea un'Or
cursuri speciale, clericii provizorii VOl' depune examenul de
derfinitivare in fat a comisiunilor instituite de Sfantul Si-
nod, pe langa Institut Teologic de grad Universi-
tar (Centru de in drum are re!spediv) .
Cei care VOl' obtine calificative superi'Oare categoriei
parohiei pe care '0 pot fi mutati -. la cerere - in
parohii corespunzatoare ealifieativului obt
mu
!. . .
Cei care vm obtine calificativul corespunzator parohlel
pe care 0 ocupa, fi mentinuti in aeele parohii sau mu-
tati - la cerelI'e - in parohii de
, Cei care VOl' obtin'e un califieativ inferior categoriei
parohiei pe care '0 fi mutati in parohii cores-
punzllitoare calificativului obtmut.
Cei care nu VOl' obtine c.alificativul de trecere sau cei
care nu s'au prezentat' la cursu rile examellele seriilor
anului 'Obligator, CUi apr'Obarea ChiriJarhului VOl' putea
mentinuti cu titlu pr'OviZioriu, la '0 parohie de categona
III-a" la un nou examen, eel-I VOl' da dupa doi ani dela
data primului examen. -- ..
Cei care nu VOl' reusi sau nu se VOl' prezenta mel la
al doilea examen, VOl' fi elim1nati definitiv din cler.
Ar.t. 124. -- Dupa un nou telI'men de einci ani dela
examenul de definitivare si _ dupa audierea unor cursuri
speciale, clerieii VOl' de promAova!e in f.ata
comisiunilor instituite de Sfantul Smod, pe langa Inst1tu-
te1e Teo1ogice de grad Universitar.. . .
Dispozitiunile art. 123, al. 3, 4, 5 7 se aphea ::;;1 cu
privire la examenul de promovare. .
t
Art. 125. - Transferarile la cerere ale preot
ilor

d:.aconilor, in parohii de c3;tegorie supertoara, se fae
dupa examenul de definitivare slau de con-
f'Orm notelor calificative sipecificate la art. 123 124.
In ora suI Bucuresti nu VOl' putea fi transferati decat
preoti din I:a, cu 0
,activitate preloteasca exceptlonala; de 15 am urma-
rea un'Orcursurispedale a unui examen 'specIal, depu.s
in fata unei comisiuni la Institutul T1eologic de grad Um-
versitar din Bucuresti.
f Art. 126. - Protopopul se recruteaza dintre pre'Ot
ii
definitivi categoria I-a, lieentiati sau doctori in te'Ologie.
sta.tutul de organizare a Biserkii Ortodoxe Romfllle
35
El se de Chiriarh dintre cei trei preop reco-
manaapde--uucoIe.g{u; corist1tuitdin--toti preOtii, dlaconii
sicantaretufI, dela Iiecare-pa,rohie, din
"i>ectiv. - . . .
- Art. 127. - Un regulament va determina in amanunt
normele speciale procedura de urmat pentru recrutar-=a
si transferarea cantaretilor, diac'Onilor preotilor slujitori.

Regulamentul va fi intocmit de Sfantul Sinod.


AI't. 128. - Cantaretii si ceilalti Islujitori bisericesti,
precum 9i pr.eiO.tii Ufa. coni -dela cate'dral8lle episeopale, ar-
biepiscoprale, mitropoIitane Patriarhie, se aleg se nu-
esc de catre Chiriarh._. .
SECTIA II
Aleg81'ea clerului supe1'i'or
Art. 129. - Episcopii 9i ]\.tlitropolitii se aleg dintre li-
centiatli sau doctorii in Teologie, Mitropoliti, Episcopi,
Arhierei, monahi sali preoti din categoriaI-a, vaduvi prin
caresiillt- cetat-enifomaIii, indBplinesc co:naltiunile
oanonice suntbine pregaltiti pe:ntru aceasta treapta. Pa-
triarhul 5e alege dintre Episcopii, Arhiepiscopii sau Mitro-
politu in
- Art.-130. Episcopti, Mitropolitii __
alegp!,i.!L de un Co,legiu electoral, constituit din
--membrii AdunaruNationale Bisericesti si cei ai Adunarii
Eparhiale a Eparhiei' vacante. "
Din colegiu fac parte ca membri de drept:
tele Consiliului de Ministrul CuJtelor sau delegatii
:Lor, un dele gat al Marii AdImari Nationale, intrucat ar fi
barhati ortodoc9i, l}i rectorii Institutelor Teologice de
grad Universitar.
C'Olegiul electoral se convoaca eel mai tarziu in trei
luni dela declararea vacantei, de catre Patriarh, pentru
alegerile de Episcop, Arhiepiscop l}i MitropoIit de catre
Patriarhull'Ocotenent pentru alegerile de Patriarh.
Oolegiul e.ste v.alabil constituit cu prezenta majoritatii
membrilor sai valabil eu majoritatea absoJuta
a membrilor prezenti. El v.a fi prezidat de Mitropolit p2n-
tru alegerile de Episcopi Arhiepjscopi din Eparhiile su-
fragane, de Patri.arh pentru alegeriIe de lVIitropoliti
Patriarhul pentru alegerile de Patriarh.
I
I
36
LegiJUirile Biserioii Ortodoxe Roml'ul'e
Alegerile vor fi conduse de ajutat de doi
secretari 5li doi barbati de incredere, desemnati de Ooilegiu,
cu care formeaza biroul Colegiului. '
Fiecare al8gator 'Ecrie pe un buletin numele aceluia pe
care il socote5lte vrednic de a fi ales.
Buletinele se vor depul1e in iUlrna de alegatori, in or-
dinea chemarii lor de pre5ledinte.
PreA5ledint-ele, impreuna cu s.ecrtarii, lliumara buleti-
nele,w luandu-le unul cate unul 5li punandu-le In alta urna
goala.
In cazul in care numarul buletineJO'r corespunde cu
acela al membrilor votanti, in vazul tuturor,
seDate pe rand buletinele din uma, citind cu glas tare nu-
mele inscrise. Secretarii vor insremna voturile. Rezultatul
va fi proclamat de pr85l,edinte 5li conS'emnat intr'un proces-
verbal.
In c,azul, in care nimeni nu a intrunit majoritatea ab-
soluta de voturi, 'se va proceda la '0 noua votare pentru
alegerea unuia dintre eei doi care au obtinutcele mai
multe voturi la primul scrutin. '
In caz de paritate de voturi, decid sortii.
Pr,ocesul-verbal, semnat de preliledinte,' S'2cretari si bar-
baW de incredere, S8 inainteaza Sfantului Sinod pentra
examinar'ea lili cercetarea canonica a alegerii.
Art. 131. - Examinarea c,anonica a celor alesi se face
de Sfantul Sinod,' iar confirmarea se face prin decret al
Prezidiului Marii Adu.nari Natio.nale, dat la propunerea
Guvernului in urma recomandarii Ministrului Cultelor.
5li instaLarea se fac potrivit datinelor
l'arii.
Gramata de in'Stalare a Episcopilor se da de catre
MitroPO'lit, a Mitropio.JitiIor de catre Patriarh lili a Patriar-
hului de catre Sfantul Siil.od. .
In cazul in care cel a;les na este Arhi'ereu, el se sfin-
de catre MitropoJitullocului, asistat de cel putin doi
Episcopi sau Arhierei, numai dupa aceasta putand primi
decretul de cOl1firmare dela Prezidiul Marii Adunari Na-
tional'e 5li gramata de in'Stalare.
Art. 132. - In Clazul in care alegeJlea nu va fi aprO'bata
de Sfantul Sinod sau de Prezidiul Marii Adunari Nationale,
se va proceda la 0 noua alegere, in termenul fixat de Sfan-
tul Sinod in acest ISCOp.
E,
sta.tutul de organizare a Bisel'iCii Ortodoxe Romane
SEC'fIA ITr
Despre
37
.. 133. - caz de Episeopii - pentru.
Mltropolitii - p2ntru Eparhii
lill Piatrlarhul pentru MitroPO'lii -, vor numi loctiitori
pana la instalare:a unui nou titular. '
In caz de Viacanta a Sc.aunului <de Patriarh, devine Pa-
.de drept AMitropoliti, sau Epis-
COpl, luatI III ordm.a lor prevazuta III art. 11 din prezelll-
tul Statuto
CAPITOLUL III
SECT!A r
Despre oblig,afiile >$i drepturiZe c.lerului i ale cantarefilor din parohie
Art. 134. - Preotii, diaconii cantaretii, care au
de Cantare.ti sunt obligati a face
catehlzal'e, conform nDnnelor ce se vor stabili de Sfantul
Sinod in intelegere cu Ministerul Cultelor.
Art. 135. - Membrii clerului, preoti, diaconi si can-
tareti , sl;lnt obligati a acorda asi'stenta lili servicii religiJoa-
se ostalin1olr, oridecateorl Ii se va cere.
Art: 136. - Spitale,le, orf.elinatele, 5l,eoIile corectionale,
ptnitenclarele, azilele, VOl' avea la cerere asistenta religioa-
sa pentru credincio5lii ortodoclili din laceste institutii,
Sarcina acordarii aSistentei religilOase 0' parohul
parohiei pe teritoriul careia se gasesc acesie institutii, sau
pre-otul delegat de Chiriarh.
Art. 137. - Preotii, diaconii cantaretii de enode
beneficiaza, pe langa salariu 5li de locuinta lili sesie, acoIO'
unde .exista.
SECTIA IT
Di-spm conje'rinfele clerului
Art. 138. -- Clericii VOl' tine in fi'ecare an conferinte
pe Protopopii sau Eparhii, dupa cum va hotari Chiriarhtil.
Conferintele Vlor ave.a un caracter teoretic 5li practic
pentru l'ealizarea urma:toarelO'r scopuri:
Perfectionarea preotilor in slujbele
.\'
38 LegiuLrile Biserioii Ortodoxe Roman:e
b) Indrumarea preQtilQr in tQate ramurile de activi-
tate parQhialii; .
c) Liimurirea prQblemelor de actualitate, interesand
Biserica clerul:
d) indrumarea activitiitii pastQrale;
e) AprQfundarea teQIQgice;
f) Pe.rfecttonarea preotilor ca predicatori si duhovnici'
g) CQmbater.ea riitiicirilQr dela credintii. ' ,
. Deasemeni, se VQr tine anual pe Protopoplate cQnfe-
rmte alecantareti.lor in scopul perfectiQnarii
lQr profesionale. .
CQnfeJ'intele VQr fi prezidate de delegatul ChiriarhulUi

SECTIA III
Distinctiuni bisericeti
Art. 139. - Pentru activitate deosebitii pe teren bi-
sericesc, sub r,aJP'Ort harismatic, didactic, misionar, cultu-
ral, social sau eCOlaomic, preotii de mir PQt primi urmal-
toarele distinctiuni QnQrifice bisericesti:
a) Sachelar; ,
b) IconQm;
c) IconQm stavrQfQr.
Art. 140. - Distinctiunea de sacheJar 8'e aCQrdii de
catre Chiriarhul respectiv preotilor care au avut'O activi-
tate deosebita au depus examenul de definitivat.
Sachelarul PQarta ca semn distinctiv brau albastru.
Art. 141. -- Distinctiunea de iCQnom se 8IcQrdii de Si-
nQdul. l.a prQPunerea Chiriarhului respectiv,
pleot1lor sachelarI, care au avut '0 activitate deQsebita si
au depus examenul de prQmovare. '
Iconomul poarta ca semn distinctiv brau albastru si
alhastra la giubea (gre8lca) iar la sluibele di-
vine bedernita.
Art. 142. - Distinctiunea d'8 iconom stavrofQr se acor-
da de .Sinodul MitrQPQlitan, la pr-opunerea Chiriarhului
preotil?r iCQnomi, care au avut '0 ,activitate d.eQ-
seblta de eel putin 15 ani hirotonie.
IC0l!-0mul stav!,QfQr poarta ca semn di!stinctiv, pe langa
cele de !cQnom, sfanta cruee pe piept.
. statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane
39
Art. 143. - In caz de abateri grave, aceste distinctiuni
pot fi retrase pe bazii de sentinta cQnsistQri,ala. '
Art. 144. - PrQtopopii, in timpul functiunii lor in
8;ceasta calitate, vor purta ca semn distinJCtiv brau rQSH
Consilierii insp.ectmii dela Epa;hii,
pre cum inspectorii din Administratia Patriarhalii VQr
purta ca semn distinctiv brau ciclamen.
Consilierii administrativi patriarhali, directorul Sfan-
tului SinQd inspectorul cQnsistQrial din Administratia
PatriarhaHi poarta brau violet. '
Culionul giubelei (greaea) vor fi in cu-
loarea brauluL
Aceste semne distinctive VQr fi purtate si dupa
icsirea din aceste functiuni de cei an1intiti mai sus' nunlai
" " ",
en aprobarea SinQdului Permanent, la propunerea Chiriar-
hului, penb'u activitateexeeptionala.
CAPITOLUL IV
Disciplina clerulni

Art. 145. - Organele disciplinare de judecata pen-
tm clericii de mir, preoti, diaconi in chestiu-
nile pur sunt:
1. ConsistQriul Disciplinar ProtQPopesc;
2. ConsistQriul Eparhial;
3. Consistoriul Central Brsericesc.
Art. 146. - Pe langa PrQtoPQpiat-e functioneaza Con-
sistoriul Diseiplinar ProtoPQpesc.
Consistoriul Disdplinar Protopopesc are un
trei membri, dintre care dQi membri clerici, numiti pe
termen de patru ani, de_ catre Chiriarh, dintre preotii cu
examenul de promQvare din c.ategorta I-a, din PrQtQPQpiat,
ell canonice, :;;i uncantaret.
In eazurile cand se judeca, chestiuni privitQare numai
la preoti, membrul cantiire;t: nu participa.
Art. 147. - CQnsh;tQriul Disciplinar ProtoPQpese
ti'Oneaza ca organ disciplinar de judecata pentrn persQ-
nalul bisericesc inferior ca 'Organ de impaciuire pentru
neintelegerile ivite in sanul personalului bisericesc, eu pri-
'vire la taxele de epitrahU, neintelegeriledintre parQhieni
'f:
I ,:
i '
FEt
40
Legiuirile Biseric'u Ortodoxe Roman'':!,
preotime, precum pelltru cele privitoare la
velliturilor de catre Adunarea Parohiala.
Daca partile nu s',au decIarat impacate prin hotarirea ..
data, cauza se transpune spre judecare, in ultima ill'stanta,
la Consistoriul Eparhial.
Hotanrile Consistoriului Disciplinar Proi'opopesc, pri-
vind personalul bisericese inferior, sunt definitive dupa
aprobarea 101' de Chiriarh nu pot fi atacatecu recur's la
Consistoriul Eparhial, deeM care prevad pedeapsa
destituirii pentru cantaretii
Art. 148. - Consistoriul Eparhial funcponeaza la fi",-
ca:re EparMe este format din: trei membri titulari, doi
membri supleanti. Meinbrii sunt toti preoti cu eXiamenul de
promovare, din categoria I-a, dodori sau licentiati in teo-
logie, cu canonice juridice.
Ei se ale:g de Adunarea Eparhiala, pe termen de pa-
tru ani l]i se aproba 00 Chiriarh, put and fi
Preliledintele Consistoriului se numelte de catre Chi-
ria.rh dmtre membrii titulari ai aCe'stuia.
ConsistoriuJ va avea un grefier numit de Chiriarh la.
propunerea
Art. 149. - Eparhial da hotariri definiti-
ve li exeeutorii, prin simpla lor aprohare decatDe Chiriarh,
sau hotanri supuse recursului, dupa criterii ce se vor sta-
bili prin I1e:gulament.
Art. 150. - Consistoriul Central Biserices,e functio-
neaza la Patriarhie este format din cinci membri un
grefier. Fiecare memhru titular poate avea cate un su-
pleant.
Membrii 'Sunt toti preoti, Cll examenul de promovare
din eategoria I-a, doctori sau licentiati in t!eologie, cu cu-
nOltint;ecanonice li juridice, avand '0 vechime de cel putin
15 ani in pIieorpe.
Ei se aleg pe un termen de 4 ani de catre Adunarea
Nationala Biserieeasea, eu aprobarea Patriarhului, putand
fi realeli.
Consistoriului se numelte dintre membrii
titulari ai acestuia, de catre Patl'iarh.
Art. 151. - Consistoriul Cenirlal BiSiericesc este or-
ganul de recurs pentru hotaririle Consistoriilor Eparhiale,
eu ,exceptia celor prineare s'aaplieat pedeapsa caterisirii..
statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane
41
Art. 152. - Sfantul Sinod ca organ de recurs judedi
toate cauzelesanctiofllate de Consistoriile Eparhiale, eu
cater:sirea.
Art. 153. - Hotaririle instantelor disciplinav2 de
judeeata devin executorii numai dupa investirea lorcu for-
mula eX!6cutorie de caire Chiriarh.
Art. 154. - HotarirHe instantelor disciplirtare de
judecata IE,e 'executa prin organele Bisericii.
Art. 155. - Membrii SfantuJui Sinod si Arhiereii Vi-
carl sUint SUPUli jurisdictiei eX!cutiV'e a pentru
toate abaterile disciplinare .
Art. 156. - Episcopul, ca lef ierarhic, pcateaplica
singur sanctiuni discipHnare personalului biS'ericelsc al
Eparhiei, in ma'sura in ,conditiunile ce se vor fixa prin
regul.ament.
AI't. 157. - Impricinatii pot fi apamp in fata tuturor
organelor disciplinare de judeeata biseric,easc1l de catre
aparatorii bisericelti, veerutap conform dispozitiunilor din
vegulament.
Art. 158. - Constituirea competenta organelor dis-
ciplinare, precum li procedum de judeeata, se vor
mina printr'un regulament special, iniocmit de Sfantul Si-
lTod li aprobat la propunerea Ministrului Cultelor, prin
decret .al Prezidiului MarH Adunari Nationale a Republicii
Populam Romane.
Regulamentul va determina normele si conditiunile de"
revizuire a sentintelor date de organele. ctisciplinare de
judeeata.
PARTEA III
Institutll anexeale Biserieii Ortodoxe Romane
Art. 159. - Pe langa Patriarhia Romana functiol1ea-
za, cu patrimoniu distinct, Institutwl BibIic si de 1hsiune
al Biseric'i Ortodoxe Roman?, iar pe langa Eparhie
a) Fondul de Asigurare a' Bunurilor Bisericesti
bf Ca:::a de Ajutor Reciproc .a Cle:rului din
1. Institutul Biblici de Misiwne Ortoldoxa
Art. 160. - Institutul Biblic li de Mi'siune Ortodoxa.
al Bisericii Ortodoxe Romane, cu sediul in localul Sf. Sinod
Manastirea Antim din Bucurelti, ,are ca scop 'ditarea,.
. \ /
)
1.
. ',':,;:
42
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romftne
tiparirea raspandirea Sfintei Scripturi, a cartilor de ri-
tual, .a lucrarilor revistelor de teolog
1
ca a lite-
raturii pentru intarirea rliglOzitatii pre cum
confectionarea raspandirea icoanelor oblectelor
.sucre a celor cu caracter religi;os, necesare bisericilor :;;i
credincio:;;ilor.
Toate produsele Ill'stitutului Biblic i de Misiune se
.distribue bisericilor credincio51ilor prin magazinele bis'2-
rice51ti eparhiale.
Art. 161. - Institutul Biblic si de Misiune functionea-
za sub indrumarea PatriarhuIui, fUnd adm.inistrat Con-
siliul National Bisericesc Administratia PatriarhaUi,
ajutati de un comitet tehnic compus din 4 membri l'.n
pre51edinte, de Sinodul Permanent de Consiliul Na-
tional Bi'siericesc, in comuna, pe termen de pa-
tru ani.
Art. 162. - Organizarea, functionarea constituire3.
patrimoniului Institutului Biblic se vor determina prin
. .regulamentul de functionare al Consiliului National Bise-
ricesc, Administratiei Cancelariei Patriarhale.
Tipografia CartHor tipografiile dela manas-
tirile Ne,amtu Cernica, atelierele de confection at icoane,
cruci alte c;:;iccte din manastiri, precum
atelierele pf"'t> II confectionat stofe preotef;lti 9
i
odajdii bi-
sericef;lti dela alte manastiri, fac
parte integranta, din Institutul Biblic 9i de Misiune Ortodo-
xa. Toate tipografiile eparhiale se incadreaza in Editura
Institutului Biblic 9i de Misiulle Ortodoxa.
2. FondnZ de Asig;urare a Bwnnrilor Bisericeti.
Art. 163. - Fondul de Asigur.are a Bunurilor Biseri-
are ca scop asigurarea bunurilor biserice9ti din cu-
prinsul Eparhiei respective,
Art. 164. - Fondul este condus si 'administrat de ser-
viciul economic al administratiei
Organizarea, functioIl,area 9i constituirea patrimoniu-
lui se fac conform dispozitiunilor prevazute in regulamen-
tul special al Fondului de Asigurare a BunuriloT Biserice9ti.
:1: Gasa de Aj1ttor Reciproc a GZerulni
Art. 165. - Casa de Ajutor Reciproc a Clerului are
de scorp acordarea de irnprumuturi cieruJui, Eparhiei, pa-
sta,tutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane
43
:;;i cum de ajutorare pentru perso-
nalul blserlCesc III caz de boala 'Siau deces.
-:- Casa de Ajutor Reciproc este
.condusa adnulllstrata de serviciul economic al adminis-
print,r'un consUiu special, c'ompus din:
econ'omic doi membri elerici,
de Eparhlal aprobati de Chiriarh, pe ter-
men de pat,ru am, sub cOlisilierulUi administra-
tiv economIc, ca delegat al Chiriarhului.
. Organizarea, functionarea constituirea patrimoniu-
1Ul se fa? conform dispozitiunilor in regulamen-
", tul al de Ajutor Reciproc ale Crerului, de
pe langa E:parhll.
Dispozifitmi comune
. Art: 167. - ,Functionarii Institutului Biblic 9i de Mi-
:SlUue, al FonduJUl de Asigurare a Bunurilor Bh;eriaesti si
ai Casei, de Ajutor Reciproc a Clerului, se bucura de dis-
pozitiumle cu privire la functionari in ce pri-
veJt.e. sa,larlzarea, fie ca sunt platiti de stat, fiie ca sunt
dm fOllduri proprii numirea lor se comunica Mi-
'lllsterulul Cultelor.
PARTEA IV
Dlspozipuni diverse
Despre averea bisericeasca
. . 168., ,- Totalitatea bunurilor apartinand Patriar-
Episcopiilor, parohiilor
mana'Sbnlor constitue averea bisericeasca.
Art. 169. - Din pUllet de vedere al destinatiei sale
averea bisericeasca cuprinde bunuri sacre
mune.
, sacre sunt ICiele destinate prin sfintire sau
cultului divino Ele nu pot fi instralnate si
mCl urmante. '
.. Bunurile comune sunt cele ,afectate intretinerii bise-
;tcilor: ei, Qperelor culturale 9i de caritate si
mdeplimfll celorlalte 'S,copuri ale Bisedcii. '
Art. 170. - Averea fundatiunilor si asociatiunilor
care au personalitate juridica, este
44
Legi,uiriIe Biserioll Ortodoxe Roman'e
/ili se administre.aza de Biserica in limita 81' IAn co dt '1
tIt'" ,. n 1 Iunl re
ac e or cons ltubve SI conform dispozitiunilor ' t'
Statuto ' , aces Ul
?u. fac 'parte din averea biseri-.
ceasca /ill blearumrustI<eaza ca atare.
. . Art. 171. - pobandirea, instrainarea, grevarea si ad-
precum controlul
/ill gestIonara se vor face dupa normde ce 'Be vor
stablh prrmtr un regul,ament special intocmit de Ad
Nationala Bisericeasca. ' . unare.a,
Dispozitiuni cu privire 1Ja edificHle Ii Ia cimitirele rurale
Editioiile bisericesti
Art. 172. - Bisericile sunt; ,
a) Rarohiale si filiale'
b) De cimitir'; ,
il) Fundationale'
, , ,
d)

f) Oatedrale;
g) De manastiri;
h) Din strrunatate. .
A tr' Art. 17? -- parohiala apartine parohiei. Daca:
0 parohw mal multe biserici, Episcopul desemnea-
za pe cea de capetenie 00 biserica parohi,ala.
I?, c? episcopala, ca si in de
de !eglune sau raion, EpiscOrpul bise-
rIca catedrala.
I :Art. -- Bisericile din cimitiI'e - intrucat nu sunt
de sIlle. - sunt pendinte de biserica parohiala
cea mal apropl,ata.
. imprejurarile .0 pretind Episcopul poate
altfu1. '
Art. 175. -. :'3isericile ctitoI'/ilti, intemeiate pe baza
a?telor de fundatn, seconduc de pitropii speciale, potri-
prel?edint!a sau deIegatu-
lUI stal'! msa ele sub Junsdlctiunea si controlul au-
din punct de vedere' administrativ,
gBSbonar f}: relI%los.' f}i biserici!e parohiale, supunandu-
se acel.ora/ill obhgapunl fata de Eparhie.
Actele de ale :acestor ibiserici pot fi _ daca
e cazuI - cercetat1e puse de acord cu disrpozitiunile aces-
statutul de organizare a BisericH Ortodoxe Romane
45
tui Statut de catre autoritatile In caz de refuz,
bis'erica, cu toate bunurile ei mobile I?i imobile, trece in
administratia Eparhiei.
Art. 176. - Daca 0 fundatie filantropica saucultu-
rala, -.ell. biserica separata de cladirile fundatiunii, I;l'ar des-
fiint a, biserica ei trece in pO'Sesiunea parohiei sau Eparhiei
pe teritoriul careia se ,afla.
Art. 177'. - 0 biserica particulara, hnediat dupa sfin-
tireaei, treoe in prOlprietatea foloSinta Eparhiei, eli tot
terenul cliidirile ,afectate ei cade sub dispozitiunile
acestui Statut, tinandu-se binelil1teles seama de actele de
fundatiune. Eventualele conditii testamentare contrare ace-
stui Statut ISe vor considera nule.
Art. 178. - Bisericile izoJate care nu se afla pe un
teritoriu locuit de vreo omeilieasca, bisericile mo-
numente ist-orice, cum tbate monumentele istorice cu
caracter religi.os apartin Eparhiei pre teritoriul careia se
afla /ili cad in grija administrarea aC'elei Eparhii.
Art. 179. - Afara de paraclisele dela re/iledinte sau
biserici prindpale, mai !sunt paradise de sine statMoare.
Acrestea sunt pendinte de autoritatea in serviciul ca-
reia stau,avand ansa c.a autoritate suprema bisericeasca
pc Episcop.,;
Pe preotullor il pretutindeni Episcopul, dupa
propunere,a motivata a ConsiJiului Eparhial.
Art. 180. - Biseri,ci de orice categorie 'Be pot ridic.a
numai cu invoirea si binecuvfmtarea Episcopului, fie ca se
cladesc din n:ou, ca se transfornna dintr'un alt edificiu.
Obiectele de cult dela bisericile desfiintate nu se pot
fo'osi decfiltconforIn dispozitiuniIor Episcopului.
Ci mitirele rurale
Art. 181. - Fiecare parohie ruraIa are dreptul la un
cimitir pentru ingroparea mortHor, care '8ste proprietatea
parohiei.
Art. 182. - Cimitirul /ili locul 'S,au se administreaza
de organele parohiale.
Art. 183. - Cimitirul se supravegheaza de paron I?i
Consiliul parohial,care este dator a. se ingriji de iruprej-
mu'rea lui I?i de pnerea lui in buna ordine.
\
...
,,'
,,'
46
Legiuirile Biserioii Ortodoxe Roman'::
Art. 18,1. - Locurile de morminte se dau cu plata sau
dupa hotarirea Consiliului Parohial potrivit legii
ce ar reglemBnta aceasta.
Art. 185. - Cimitirele noi se infiinteaza in intelegere
eu autoritatile sanitare 51i administrative.
Despl'c pCl'sonalitutea jU1'iidica,

Art. 186. - Parohiile, Protopopiatele, Mana'Stirile,
Epi's,copiile, Mitropoliile 51i Patriarnia, sunt persoane juri-
dice de drept public *},.
,--- .
DCSPTC incompatibilitati
Art. 187. - In intreaga Biserica Ortodoxa Romana ni-
meni nu poate fi in timp:
a) Membru al Consiliului Eparhial 51i al COl1sistoriu-
lui Eparhial;
b) Protopop 51i membru al Consistoriului Eparhial;
c) Membru. al Consiliului National Bisericesc 51i al
Consi'Storiului Central Bisericesc;
d) Asemenea nu pot fi membri ai Consistoriului
Protopopesc, ai Consiliului Eparhial 511 ai
Eparhial cei ce Isunt inruditi intre ei, sau cu Chirlarhul
respectiv, pana la al patrulea grad de sange al doilea de
cuscrie;
e) Functionar in administratia 9i controlul bisericese
si m:embru in forurile de disciplina
, Art. 188. - Niciun membru al vreunui corp biserioosc
reprezentativ, .administrativ, de control 51i de disciplina bi-
serieeas.cii nu po ate lua parte la deeiderea UTmatoarelor
cauze:
a) A cauzei lor pmprii sau a e:elor CB Ie pot aduce
pagube sau personal; .
b) Acauzelor rudeniilor, pa:na la al patrulea grad de
sange sau al do ilea de cuserie;
c) A cauzelor parmtilor sauc'OpiiIor adoptivi, precum
si a cauzelor ceQor ce stau sub tutoratul sau curatela lor;
, d) A cauzelor lacare au fost martori, procuratori, ex-
perti, sau pecare Ie-au anchetat;
e) Acauzelor la a carol' dBcidere ,au luat odata parte
in instanta inf.erioara.
*) Asupra sensului acestei notiuni a se vedea art. 28 al De-
cretului 177 din 4 August 1948.
'statutuI de organi:z;are a Biser1cii Ortodoxe Romane
47
Despl'C chcltuieli Iji ajwtOTul Statului
Art. 18!)' - Cheltuiielile pentru intretinerea cultului
ortodox vor fi acoperite din contributii consimtite de cre-
din venituri proprii ale Bisericii. Salariile sIu-
jutorilor ale functionarilor asezamintelor
Biserieii Ortodoxe, pre cum 9i cheltuelile pentru centrele
eparhiale patriarhale, 'Sunt platite de catre Stat in eOn-
cu bugetul sau-anual,- ,
Art. 190. - Salarizarea personalului Bis8rieii Ortodo- )
x!c se face conform normelor generale in vigoare pentrg)
functionarii publici.
Art. 191. - Numirile in orice functiuni bisericesti VOl'
ficomunicate Ministerului Cultelor.' ,
Art. 192. - Terenurile agricole parohi,ale (sesii do-
nat
ii
, etc.), terenurile agricole (arabil, isla
1
z, li-
vezi, etc.), ale Eparhiilor, schibrilor si manastirilor VOl' fi
folo'Site de proprietari uzufructuarl ... conform normelor
stabilite de forurile competente ale Statului.
Despre asociatii de Epm'hii
Art. 193. - Fieeare Eparhie ::;,au in unire eu altel'e din
tin, are dreptul de a 'infiinta. tipografii
atehere pentru confBctionarea obieetelor de
cult, neoesare bisericilor a51eziiminteJor lor, inc.a.drate In-
stitutului Biblic de Misiune Ortodoxa, precum si turna-
t?rH de lumanari necesare CultU1Ui. Teate produsele se vor
dlstribui bisericilor prin magazill'ele bise-
ric:
e
51
ti
eparhiale prin pangarul colportajul p.arohiilor.
DTCptul de 8!tccesiune al Iel'w'hilOT Iji monahilol'
. 194. - Eparhiile au vQocatiune asupra intregii
aVtfl succesorale a Ierarhilor lor se socotesc suecesoare
rezervatare a % din aceasta avere, in caZliI in care yin in
concurs cu succesorii sesinari sau testamentari.
Drepturile succesorilor sesinari 'Eau testamentari s.e
ver r:=tporta numai asupra jumatatHneI'l2zervata Eparhii-
lor sunt reglementate conform dispozitiunilor COdu-
lui Civil. , '
Art. 195. - Bibroteea IerarhiIor, precum si toate
odajdiile 51
i
'obieetele de cult ale acP..,stoLa nu intra in massa
48
LegLutriIe Bisericii Ortodoxe Roman'e
succesorala se dobandesc de drept in intregime de catre
'Eparhie.
Art. 196. - A monapilor monahiilor adusa cu
danl;lii in manastiri, ca l;li cea dobandita in orice mod in tim-
pul monahatului, ramane intreaga manastirii de care tine.
Art. 197. - Ierarhii pensionati, retr.al;li sau demisio-
nati sunt obligati a Iocui in manastirea deI.a care au meta-
nia, sau in aceea C'e Ii se va destina de Sf. Sinod, iar dupa
mmnte averea lor e supusa dispozitiunilor din art. 194
195.
Despre stemele epurhiale
Art. 198. --'- Stema Ratriarhiei, precum I,'li steme1e Mi-
tropoliilor, Arhiepiscopiilor Episcopiilor se vor stabili
de Sfantul Sinod.
Buletinnl Oficial ,
Art. 199. - Patriarhia Romana publica revistele:
I. Buletinul sau Oficial, Biserica Ortodoxa Romana,
in care vor fi inserate in mod ohligatoriu:
a) DesbaterHe organelor deliber.ative centrale ale Bi-
sericii ;
b) Deciziile dispozitiile Cll' caracter normativ date
pf:ntru intreaga Biserica Ortodoxa Romana;
c) Toatecelelalte dispozitii incunol;ltiintari pentru
care este necesara pubIicitatea;
d) 1'eme (subiecte) de indrumare pastorala, recen-
zii etc.
II. Revista Ortodoxia pentru problemele de ordin ex-
tern ortodox l;li. interconfesional.
III. R'evista Studii Teologice a Institutelor Teolo-
gice Univers'tare, Cll prelegerile l;li studiile profesorilor.
Butetinul Oficial l;li cele doua reviste sunt obligatorii
pentru t'oate parohiile din cuprinsul Ratriarhiei Romane.
Dispozipuni finale transitorii
Art. 200. - Adunarile Eparhiale constituite in baza
prezentului Statut vor proceda, in primei intru-
niri, la clasificarea parohiilor l;li Protopopiatelor
din Eparhia respectiva, in conformitate cu dispozitiile cu-
prinse in Statutul de fata.
:statutul de organi.2lare a Bi.seriOii. Ortodaxe Romane 49
Art. 201. - Actualele organe reprezentative in paro- .
mi, Protopopii, Eparhii, Mitropolii Patr;arhie inceteaza.
pe data noilor organe deliberative instituite
prin prezentul Statut.
. Art. 202. - Ahsolvenpi fostelor Institute sau
'.rnii T'oJogice din Ardeal, care au. 1a baza: bacalaure:atul,
-diploma de Seminar Teologic sau de jJiCoala nornnala cu opt
-elaE:.e, precum -examenul de calificatie preoteascii, sunt
,asimilati in drepturi ell licentiatii in TeoJogie.
Art. 203. - Preotii diacooii. in functiune la data pu-
blicarii prezentului Statut, cu 0 Vlechime de 5-10 ani de
p:oootie, sunt socotiti prov:zorii, urmand a depune exame-
nul de definitivat in c'Onditiunile art. 123, iar eei eu 0 ve-
chime in preotie d-e pesi:.e zece .ani sunt diSipensati de exa-
menul de definitivat, urmand sa deipuna numai examenul
de prcmovare in cond'punile art. 124 din Statutul de Lata.
Art. 204. - Chiriarhii, in termen de eel mult trei luni
dela publicarea prezentului Strutut, vor revizui toate dis-
tincr unile ollorifice ale clerului din Eparhia
res.pectiva.
Vor mentine distiDlCpunile de sachelar, pentra eei care
.se incadreaza in dispozitiunile art. 140 d'n acest Statui \Ii
vor face propuneri motivate Sinodului MitropoUan pentru
mlltinerea distinetiunilor respective de iC'oillom. sau ioo..
nom stavrofor.
Distinctiunile eare nu vor fi mentinute publicate to
Buletinul Oficial a1 Eparhiei respective sunt anulat.e.
revizuire Be va face pentru rangurile mo-
nahale. '
Se considera anulate toate rangurile de arhimandrit
mitrofoI', care au fost acordate fara a.probarea Sfantu-
lui Sined.
Art. 205. - ConsiUerii admini:Strativi eparhiali pa-
triarhali in funct;une, recunoscuti de Ministerul Culteler la
data pub'icad pr.ezentului Statut, pr.ecum totifunctio-
narii definitivi din administratia eparhiala centrala,
rid sau mireni, se pot incadra in posturile echivalente, pre-
vazute in nona organizare bisericeasca 1a eentrele reg..
pecfve.
Daca vreunii din aceltia nu pot fi incadr,ati la centrul.
respectiv, .ei pot fi transferati incadrati la alt centro,
tn posturi eg.ale.
4

50
Bisericid Ortodoxe Romrure-
Clericii din aceasta. categorie, la cerere, pot fi transfe-
rap in posturi de proot sau protopop.
Cei care nu accepta tbransf.erarea la alt centru admi-
nistrativ bisericesc, se c'Onsidera dmisionati.
Incadrarile transferarile con.sillkrilor administrativi
patriarhali ale funcponarilor administrativi dela Sian-
tul Sin,od, Consiliul National Bisericesc, Institutul Biblic .
Tipografia. Cartilor Casa CleruJui, se fac de
catre Consiliul National Bisericesc..
Noile incadra;i lili transferari Be comunica Mhtisteru-
hzi Cultcior pentru
Modificarea Statutolui
Art. 206. - Acest Statut, intocmit de Biserica, pe te-
meiuI principillor dispozipunilor general'e, cuprinse in
eanoanele Bisericii in Legea pentru il'egimul general al
Cultelor religioase, pentrua determina modalitatile dupa
care Patriarhia Romana reglementeaza, conduce ad-
ministreaza afaceriJe sale rcligioase, culturale, fundatibillale
este ramane obligatoriu pentru intreaga
Biserica Ortodoxa Romana.
Toate dispozitiunile prezentului ,statut sunt aplicabile
in cadruI in .conformitate cu Legea regimului general al
Cultelor, prevazuta de Constitutia Republicii Populare Ro-
mane, iar regulamentele de aplicare a Statutului vor . fi
aprobate prin decizLe de Ministerul Cultelor. .
Adunarea Nationala Bisericeasca poate aduce modi-
ficari prezentului Statut numai eu 0 majoritate de 2/3 vo-
turi din totalul membrilor saL
Modificartle acestea VOlr trebui insa arprobate printr'uiU'
decret al Prezidiului MarH Adunari Nationale, 1a propune-
rea Guvernului, prin Ministerul Cultelor.
Art. 207. - Toate dispozitiunile de orice fel, eontrarii
acestui statut, l;!uot raman abrogate. .
Votat eu unanimitate de Sfantul Sinod, in J?edintele
dela 19 20 Octombrie 1948.

REGULAMENTUL DE PROCEDURA
AL
INSTANTELOR DISCIPLIN ARE
DE JUDECATI
ALE
BISERICII ORTODOXE Ro:uANE
\ .
i-
f
./
Prezidiul Marii N ationale
a Republicii Populare Romane
In temeiul art. 8 din Decretul Nr. 177 din
1948 pentru regimul general al cultelor reli-
gioase:
V iizdnd referatul Tov. Ministru al CulteZor
cu Nr. 1124 din 12 Ianuarie 1950)'
Avand in vedere si adreseZe
Patriarhale Nr. 8237/949 i Nr. 154'950) inregis-
trate la Mmisterul Ouztelor sub Nr. 29121 din 10
Octombr1 1949 i Nr. 1045.din 11 Ianuarie 1950.
DE 0 RET E A Z A:
Art. 1. - Regulamentul de procedura al in-
sta,ntelor disciplinare i de judec.atii ale Bisericii
Ortodoxe Romane) mregistrat la Ministerul Oul-
telor subNr. 1045'950 din 11 Ianuarie 1950) s.e
aprobii.
Art. 2. - Do'uii exemplare dm 'acest Regula-
ment, vizate de Ministerul Oultelor, u"nul in piis-
trarea Ministerului Oultelor 'i al doilea in piis-
trarea Administratiei Patriarhale, constituesc
textul autentic al Regulamentului aprobat.
Art. 3. - Tov. Ministru al Oultelor va aduce
la indeplinire prezentului Decret.
Dat in Bucureti, la 12 Ianuarie1950.
C. I. PARRON
MARIN FLOREA IONESCU
Ministrul Cultelor
Stanciu stoian
REGULAMENTUL
de procedura al instantelor disciplinare
de judecata ale Bisericii
Ortodoxe Romane *)
CAPITOLUL I
CompetJent;a RegulamentuIui
Art. - supuS!i prezentului Regu-
lament rtoti membrli clerului de mir S!i ca,lugarii, indiferent
de ocupatiunile S!i functiunile ce indeplinesc ca preo!i
clUugari in R.P.R. in Biserica Ortodoxa Romana, in tara
sau peste hotare, cum !}icantaretii in func-
.' tiune, care sa vor face vinovati de vIIeuna din infractiunile
enumerate la art. 2 S!i 3.
CAPITOLULll
AbateJi delicte disciplinare
A, Abateri
Art. 2. -:- sunt oonsiderate abateri sanc-
ca ,atare:
(M, neglijenta sau neascultarea 1ntru indepUnirea da-
toriilor b' '.
:f- b) de certuri J;li, 9,e neintelegeri in
sanul Blser:cii sau ell SUa a platll servI6illor '
religlOase; >
"'1' c) Executarea inainte de a fi dobandit .aprobarea or-
ganelor superioalle a acelor hotarlri ce tI1eibuesc sa fie in
prealabil aprobate de autoritatile superioare;
*) Intocm't de I.P.S. Patriarh Justinian, aprobat votat de
SfAnt.Ul, Sinod. in din, 8 Iunie 1949, '
. / "
'''r" ,.
.
54
LegiuixHe Bisericii Rotnli.ne
d) Siivarsirea ceJor sfinte intr'o alta parohie sau bi-
senca, fara Chiriarhului sau fara consimtii-
preotului locului; . .
+-'7 & Parasirea parohiei, fie l?cuintii, .fie sen:Clu;
sederea mai multa vreme afara din parohle, fara vma
fara f?tirea Episcopului .respootiv. .
De asemenea 5e considera abateri disciplinare fap-
tele eomstatate si de awtoritati1e
ele 'putand fi P: soot:
f) Incorectitudmi m afacen oflClale, . .
g) Faptele mai putjn grave, savarJilite contra ordmel
!?i bunei cuviinte.
B. Delicte
Art. 3. - Sunt consider.ate ca deliete disciplinare
ea atare: .. . .
eu dela sine putere a lucrarilor sfmte
preot sau diacon, sU'spendat sau depus
- eu dela. putere a de
vieiu indeplinlrea servlCulor
fara stirea si eonsimtamantul aut10Tltatn COIIll-
, " ,
petente;
c) ritualului prescris la lucra-
rilor sfinte;
d) Violarea secretului marturisirii;
e) Indeletnicirea eu afaceri protivnice chemarii preo-

f) Sperjurul;
g) Saerileg'iul sau ierosilia;
h) Blasfemia;
+ i)' Calomnierela si aeuzarea neintemei;ata de faptelle-
cmstite fata de orice fata de s:Wperiorii
E,li fata de corpOratiunUe. institutiurule si
organele .
k) Adul'OOr}.tl; -
I) 'Cnrvia;
m) Betia;
n) Jocul de noroe;
. 0) ApGstasia:
p) Erezia
q) Schisma;
,
de procedura

Simonia;
s Neglijarea, neindeplinirea sau indeplinirea CU\ rea
cr ta a indatoririlor impUlS!e de de orga.IDza.t:e
..$i de Regulamen1JeJe lui de aplicare, cum de toate ordi-
.' .
c'. tl m;corecta" a bunurilor.
sau mtrebumtarea lor m albe scopun.
'De J;emenea, se considera delicte discipUnare ;>i fwp-
tete eonstatate pedeps:te de catre judecato-
resti fapte urmand a fi sanctionate pe <:ale bisericeasca.
luindu-se ca temei procedura E;li sentinte1e aplicate. Aserrie-
nea de:licte sunt: .
t) Furtul;
u) Camata;
v) Bataia;
w) Omoru1;
x) Conjuratiunea impotriva autorit:a:plor legale
triidarea intereselor R.P.R.;
. y) Condamnarea definitiva de catre instantele jude-
catoresti R.P.R. pentrn orice alte crime delicte.
Pentru sanctionarea si pe cale biseric.easca a fapteJ.or
prevazute de a:t: 177/948, in
(preop, etc.): YO: !l
de 0 comlsie compusa din deleg,ati at Patrlarhiel ;>1 at Epar-
hiei respective, asistati de un delegat al Ministerului Cul-
telor. Dosarul anchetei va fi inaintat Chiriarhului respec-
tiv pentru saneponare sau trimitere in judeeata.
Pedepse1e aplicarea lor
Art. 4. - Chiriarhul instantele dC judecata bise:ri-
c(>asca aplica persoanelorsupuse dupa gravitatea
cazului, in comormitate cu dispozipuFile canonice ale
prezentului Regulament, urmiitoarele pedepse: .
A. Pedepse vremdnice
- a) Avertismentul E,li dojana duhovnieeasca;
b) Pierderea oficiului de paroh pe timp limltat sau
'definitiv, eand are preot oonslujitor;
c) Oprirea de a anmnite lucrari sfinte;
d) Oprirea tatala dela lucrar:ilor sfinte pe'
un timp anumit;
:, I
II:
,
I:
I: :.
5f>
LegiUiJ:':le Biooricli Ortodmre RomAn&:
e) Canon'sir.ea la sf:ntele sau la
e<piscopala, pana la 0 luna de fieeare Cll obJigatiunea
de a lua parte activa la toate actele veJiglOiase; ,
-f) Transd'emrea. .'
B. Pedepse defitvUilJe
a) Degradarea definitiva a vinovatului din rangurile
onorifce ce poseda;
b) pentru totdeauna a dreptului de a fi ri-
die at la un grad ieni.rhic supeTior sau ladministrativ;
c) Depunerea sau pierderea droptului pentru totdlea-
una de a savaI"si vIleo lucrare sacra, fara pierderea cali-
tatii de preot, c'u putinta de a fi intrebuintat in adminis--
trapa biserieeasea;
d) Caterisirea; ,
.....e) Destituirea ('pentru eantareti :;;1 ;.
f) Excluderea d:n monahism (pentru monahl roo-
nahii).
'Despre abated, detict8 pedepsirea lor
(I' Art. 5. _ ApostasLa este le!p8.darea ered:intei depline
i a Biserieii Ortodoxe unei confesiuni reli-
\ gloase !Sau altei religii.
Pentru clerici, vina aceasta sa cu cate-
6. - Daea lepadarea de credinta s'a 'sub- '
sila fizica, Lar clericul a aratat pocamta adanca, Be va
opripentru dela lucrarilor sfinte, insa
i.l}i va pastra demnitate,a de cleric.
Alit. 7. - Vina de se eonstata fie din mar-
turisirea publica, din marturisirea privata, facuta de
CeJ lepadat de eredinta, prin viu gr.ai, sau in scris. "
Art. 8. -- Ateismul se constata :;;i se pedepse:;;te ca
aposta.sia.
Art. 9. - Erezia sau resp;ngerea intentionata inda-
ratnica a unei dogme de Bisericii, sau
unei dogme eretice'reprobata de Biserica.
Art. 1{). - Vina de erezie se constata in aeela:;;i mod
'JC3 eea de apostasie. '
7 l'iii".; . t.' ____________________________ _
ReguIaroentul de procedura
57
Art. 11. - Daea vreun cleric se face vinovat de erezie,
pentru pr:ma dat& va fi chemat sf8.ttuit de catre Chiriarh
asupra in care ,a cazut.,
Daca eel invinuit va Be va
arataoo ea a cazut in erezie fara fara intenpe, v:a
fi iertat, dandu-i-se un canon de pociiinta, dupa chibzuinta
Chiriarhului.
Daca eel invinuit ins,a, nu va r:eeunoo:;;ie grel]eala, ci
, va persista in erezie, se va pedepsi direct de catre Chiriarh,
, pentru pr.ma data eu oprirea dela eelor sfint:e
trimiterea .lui spore pocainta La catedrala episcopala sau la
o manastire, pe timp de una luna, pana La trei luni.
Daea eel invir.ovatit va arata pocainta, dupa trecerea
timpului de mai sus, va fi iertat, lnsa va fi mutat
de eatre Ch:riarh intr'o alta parohie, departe de,locul unde
a functiooot .
Daea, InBa, nu va arata poeii.inta va persista in eI'e-'
zie, va fi defe>r"t Cons;storiuJ:ui Eparhtal, spl'le a fi sanctio-
nat, :t:otrivit canon:ce legale.
Art. 12. - este despartima de Biserica, pen-
tru inte:egerideo5eb,te a unor norme de disciplina, mo'rala
cult ale invataturii Biser:'cii Eau a unor anumite ehes-
tiuni ul]or de impacat .
13. - De ,aseme:nea se eonsidera tot sehisma si
nesllpllnerea refuzul de a asculta autoritatea
sea: legala, dupa ee i s'a atras atenfa a foot chemat 1a
ordine, eu forma scrisa, prin aducere-a la sub
luare de dovada.
Art. 14. - Daca unul din eei se numara in cler, en
dela sine vo:e, iar introduce schimban inovatii in eultul
ritualul biEer:cse, :;;i daca va ca faptul a pro-
venit din sau pentru intaia data se va
dojeni aGPru. ..
Daea, a dOlla oara, va cadea in acee3.i grel]eala, se va"
pedepsi direct de Chiriarh, eu opriI'a celor
sflnte eu trim'terea lui spre pocaintii, la catedrala epis-
eopala sau la 0 roanastire, p.e timp de 1-3 luni de zile.,
Daca v'n0v:atul, l]i dupa aceasta persista in ratacire,
va fi deferit Consistoriului Eparhial, spre a fi sanctiona.t.
dispozitiunilor eanonice
Art. 15. - Nea$cultarea de aut'Oritati se considera,
chud 0 rpersoana d:n amintite 1 din acest
.. -:
:1
I
I:, ""
[
. ;' ' ..... .
. { '. '


fLu! .!
58
LegiudriJe Bisericli ortodoxe RomAne
gulament, ar refuza executarea ordmelor pPtuite, sau ar
refum supuuere autoritatilu'l' superioare bitSe-
sau prin cuvinue Iji scrieri, sali m ,alt mod ar batjo-
cori pe Chiriarh sau aete1e de autoritate cele indeplinite
de autoritatile
Art. I6/:- Neasc:ultarea de autoritati, dupa gravita-
tea faptului conduita pfma 1a darea a vinovatu-
lui, se eu pedeapsa dojanei pana 1a pedeapsa
depunerii cateriSirii. .
Art. 17 .. - Savaqlirea cu dela sine puteil'e a lucrarHor
sfint, de un cleric oprit de. cfutre Chiriarhul respediv, se
va pedepsi eu transfer,are, pana 1a caterisire.
Art. 18. - Niciun preot sau diacon, nu poate savilr:;;i
oele srnte, intr'o alta parohie, decat in aceea in caire
e.ste fara incuviintarea eanonica 1egala a
celor in drept. .
Daca un preot sau diacon a cele slfinte intr'o
parohie straina,fara invoirea parohului respectiv, se va
pedepsi eu minimum pedeapsa dojal11ei maximum pedcap-
sa transfedirii.
Art. 19. - Niciun Episcop nu poate primi un cleric
dintr'o Eparhie straina fara carte canonici, eliberata de
Eparhiei din care a plecat.
In cartea canonica se va arata precis purtarea de pana
atunci a solicitatorului. Upsa a;c:estei precizari facie fara
clect cartea canonica,
Liberarea cartli canonice produce vacantarea postu-
lui avut.
Daca un proot sau d1acon ar cele 'Sfinte in
alta Eparhie, fara invoirea ChiriarhUlui, se va considera
ca neascultare de autoritati seva pedepsi ca atare.
Art. 20. - Nu Be via putea elibera carte canonidi unui
cleric. trimis in judecata iillstantelor pana
ce '{'zuza .pentru care a fost trimis nu s'a stins printr'o he-
ta.r1re ramasa definitiva.
Nerespectarea ,acestei dispozitiuni atrage dU'J)a sine
nulitatea ciirtii clanonice si a tuturor actelor ce vor decurge
din aceastii Carte eanonica.
Aft. 21. - Monahilor nu se elibereaza carte canonica.
Trecerea lor dintr'o manastire in alta. in.euprinsul acele-
ias; Eparhii, sau intre douii Eparhii deooebite, se face pe
cale de corespondentii oficiaIa intre Chiriarhii respectivL
59
. Art. 22 . - Sfintelor Taine (a Marta-
Sf. in caz de boaIa, iilltr'o pa_
rohle strama, ThU 58 poate lmputa elericUlui ce a s3.Varsit-o.
. 23. - car:e sau ar impwi.e cu
sila plata .o:?-ce va fi pedepsit cu
canOlllslrll la manastrre sau la Episcopie, parra
la 0 luna.
!,-rt. 24 . .:-:. Adivin intr'un paTaclis
particul:u-. fara collSlmtamantul Episcopului,
va consldera ca neascultare de autoritati se va pedepsi
tea atare.
. - Art. 25. - Dacavreun el'eric ar primi vreo insarcma-
:re bi'.sericeasca deor'ice natm-a, fara stlrea
tUl autoritapi competente: se si pe_
-depsi ca neascUltare de autoritati. '
, '7 . .::;- vreunul din c.ei supu;n jurisdietiei bi-
ar. parasl parohia, ar sedea mal multa 'vreme
.. a.
fara
fara Episcopului respec-
tlV, dupa 30 de zlle de lipsa, paroh1a sau postul va fi de-
vacant se va compJ.eta, eu formele legale dup3. ce
mai intllJ eel in cauza va fi ohemat La post, cu '9CIi-
:sa, sub luare de dovada, sau in caz ea nu se /?tie unde este
eel p1ecat, dup3. ce va fi expirat un termen dB 30 de zile
,dela pubEcarea postului vacant.
: :n decizia de destituire se da direct ditre
fara a se maitrimite In judecata OQillSistoriului.
Art:. 27. -- Neglijarea ritualului plescris, in
celor sfinte, cum neglijarea datoriei de
a in precum neglijarea tuturor. in-
datonrilor ofl'Clale randuite de autoritatiJIe cOll).pten-
te, se vor consldera l?i pedepsi eu pedeapsa pana la'trans- "
ferare.
Art. 28. - Violarea secretului marturisirii se pedep-
cu depunera.
. 29. -- Daca vreunul dintre eei judecatii
va Ii condamnat definitiv de instantele nenale
pentru vreo crima, Stau pentru vreunul din delictele
furt. 3Jbuz de incredere, marturie
adulter, delapidare de bani pubHei, luare de
wta, spargere de sigiFu, cei in cauza vor fi tradusi din
oficiu, in judecata pentru aplicarea sa:n'ctiu-
nilor discipJinare, dupa gravitate a sanctiunH penale. apli-
. ,
60
Legiuirile Rsericii. Ortodoxe Roroi'l.noe
cate eu observarea sfintelor canoane I)li a urmatoarelor nOI-
me, intrucat hotar.rea de condamnare nu . dispune suspen-
darea sau pierderea drepturilor civile.
Dacii eel in eauza a foot condamnat la amenda sau in-
chisoa.e corecponala pe un anumit termen, i se va apliea
oprirea dela Sifinte, pe un termen echiv.alent eu eel al
sanepunii civile s'au penale.
Daca cel in cauza a fost condamnat pentru crima, la
inchisoare grea sau munca s:Inica,
pe un termen mai mare de un an, i se va 'a.pliea una din pe.-
depse1e prevazute la art. 4, par. B., dupa gravitatea ca-
zului.
Art. 30. - Fara a atinge indatorirea de a
conluera la promovarea stiirii' materia1e a poporului,
munca einst_ta la organizarea viepi lui economice.

'-,,' "'t
la acest articol se pedepsesc cu pedeap..
sa vinei neascultarii de a.utoritiip, dupa gmvitatea fap-
tului.
Art. 31. - Preotii diaconii sunt datori a se imbra-
ca In tot timpul, atatIn servicill cat In afara de servi-
c'u, in -COSltumul prevazut de Sf:nte1e Canoane l}i
Regulamentul'Sf. Sinod.
In oazuri determ'nate, cum ar fi de exemplu, ciilatoria
in stramatate sau 0 illsarcinare .oarecare, orl In alte im-
prejurari de forta majora, Episoopul poate da dispensa.
Art. 32. Daca un preot sau diacon leapada eostu-
mul preotesc, pentru prima data i se vor ap!ica pedepsele
prevazute la art. 4, par .. A, lit. a l}ib. In caz de recidiva.
va fi oprit dela 'slujirea ceIor sfinte pe timp de 0 luna, l}i '
tot astfe.} va fi pedepsit pana la Indreptare sau se va
depune. '
/
de procedure
61
'. - Clelieul care prin cuvinte necuviincioase
sau aratat lipsa de respect de easa lui Dum-
v sfinte, prima data se pedep_
eu dOJana severa, care sa-l ammteasca frica lui Dum-
neze,u sf.ntenia locului importanta chemarii sale sau
-Qprirea dela savarl}irea lucrarilor sfinte pe 1-15 zlle si
,'U<l ... de pocainta, dupa natura '
De va cadea pentru a doua oara In aceeasi greseala
-sa fiepedepsit cu suspendarea pe termen de 1-3 limi
canon de pocainta la Episcopie sau manastire pentru in-
struire mdreptare. Daca Se va vadi /ili a oara, sa

. - Inalta trMlare, eonjuratiacontra autorita-
1il0l' canonice sperjuflU, se pedepsesc potrivit Sfintelor
In Iegatul'a: eu pedeapsa data de
-c,Vlle. '
35. - Furtul, e:mata, biitaia omorul Be VOl' pe_
dep3l eu pedepsele prevazute de Sf. Carroane. Omorul sa-
de lID cleric, ehiar din sau in legitima apa-
nare, atrage dupa sine oprirea pentru totdeauna de1a sIu-
jirea Sf. Liturghii, raman8.nd numai cu 'drepturile ,
stea demn'tatii de cleric putand IDdetplini celelalte ierur-
gil, afara de Sfintele Taine.
In afara de cazurile prevazute de acest articol, omorul
de un o:eric Be c:u ca.terisirea.
i -- ,Art. 36. - Clericul care a batut pe cineva eu mana
Icu batul sau altceva, se eu pedeapsa dela dOjani
'"pana la eateri'Sire.
'-- Art. 37. - Clericii dovediti ea au erucat castita'\:.P.,a sau
sfintenia cazand In adultelI', nu mai pot ramane
in der, ci se depun,.
'()'LArt. @ - Preotii diaoonH vaduvi, earl se recasa-
toresc, se pedepsesc, potrivit Sf. Cano:me. ' ,
tar cei carl divorteaza. de sopile Jor, jn afara de mQ.ti::..
vul doverut la," aneheta randuita de Chiriarh sa
de catre' Chiriarhui dela
seryIciifo: relitoase, )1ana. cand ll}i refac
cazul -:and stall"Ue In despartire, Bunt deferitLOon,s4:!toriului "'
a cu'depunerea din treaptii,
Sotia, care s'a doved-t vinovata, 1a df1.part.irea de
preot 'Sau diacon, de rnvil1uirl de Sf.
,;. :
". \ "\
62
LegiuiriIe Bisericil Ortodoxe ROmli.n
se vapedepsi de Chiriarh, la pIXlpunerea Consistoriului.
Eparhial, eu pedeapsa dela dojana pana la .afurisenie.
Ar.t. 39. - Clericli dovediti in patima betiei, se
sese prIma data cu canonul 1a manastire, pe limp de 3 luni,
cu oprirea sau fara oprirea dela SaVRrlirea relor sfinte,
pe timp determinat; iar a doua oaTa se suspenda din post
pana la pocamta indreptare. .
In cazul prevazut de acest articol, pedeapsa se aplica
direct de catre Episcorpul respeetiv, in urma constatarii
faptului pe baza de ancheta. In eaz de nemdreptare, se
Via depune.
Art. 40. - Clericul care in biserica sau in afara de
biserica a indraznit sa beat, vreo slujba reli-
gioaEa, pentru prima oara se suspenda din post, eu opri-
rea de a cele sfinte, pana la pocainta sineera
cuxatirea constiintei in fata duhovnicului
Art.. 41;' sau diaeoncl beat, !Sau dupa
ce a Jtiooca'C:;;i MIlt ceva, sau a r.iniat, aindraznit sa sa-
Sfanta Liturghi'e, se cu caterisirea
se trece 111 randul mirenilor.
pedea,psa se aplica I?i celui care a indraznit
sa savarleasca Sfanta Liturghie, fara sa faca Proscomi-
dia, cum si celui care, savarsind Proscomidia si Sf. Litur-
ghie, intentionat sau din neglijenta Sf{nte1e Taine
nepotrivite.
Clericii impreuna-liturghisitori, cari nu Sie
la Sf. Liturghie, se pedepsesc eu oprirea dela lucralI'ea eelor
sfinte, pe timp de 1-3 1uni. eu canonvsire la Sf. Ma-
nastire.
Art. 42. - 8unt cu interzise clericilor jo-
curile de il1OfOC.
Qlerieului care __ jocuri __de._ naroc,
pentru prima. data i se VIa' aplica pedoo.ps,a obse.rvat1ei.
Daea va fi jucat in localuri publice, cluburi, cafenele,
etc:; pentru pnma data 00' va pedepsi CIU pedeapsa degreda-
rii din rang, de va avea un rang, sau en ,pierderea oficiu-
lui de paroh.
In caz ca eel vinovat n'ar avea niciun rang, nici nu
este paroh. se cu sanctiune.a ,previizuta 1a art.
4, par. A.lit. c.
rn caz de recidiwa, se va exclude din serviciu, pentru
totde:ttma, cu depimerea sau carerisirea.
ReguJamentul de procedura 63
Art. 43. - PJiSte Ooprit c1ericilor a Yizi1&Localurile pu-
bIice de petrecere earacter n:epotrivit CUi oahtatea d<.>
.. ----,------, ... -"." ............. _.,,----
.
. ________ ---Ciericul care va contraveni acestei dispozitiuni, se va
pederpsi pentru prima data cu dojana arhiereasca.
Art. 44. - Preotulcare fiind de
pentru indeplinirea datoriilorr sale a Ja.!Eat sa moara un copit.
fara a fi botezat sauun bolnav se
din lucrarea eelor sfinte pe timp determinat, eu canon de
poca'nta la sau in manastire.
, Art. 45. - care va taina cunumel,
fara a fi observat daca cei ee 0 eer au indeplinit prescrip-
tiunile Jegii civile de se va dovedi ca a facut
aceasta din 'sau neglijenta, se va p'edepsi CUi pe-
deapsa dojanei, iacl' daca s'ar dovedi ca a faeut-'O in depli..."1a
de cauza, se va pedepsi eu suspendarea din ser-
viciu pe timp determinat.
Art. 46. - Niciun cle.rie nn va oficia taina casatoriei.
a doua oara, persoanelor divortate numai de ci-
vile, daca nu va Lace proba ea acele persoane au obt
Inut
desfacerea primei ea'.3atorii r(:ligioase dinpartea autorita-
tilor biericlti. .
Clericul care va fi I{).fielat 0 astfel de cas atori e, se
cu p'edeapsa transferarii, iar casatona biseri-
ceasca se va dedara nula. .
De vor oficia mai multi preoti, de orice treapta, la 0
asemenea ca.'satorie, t\lturor Ii se va apliea P'!-
deapsa. .
AI'.t. 47. - Clericii sunt obligati sa: nu oficieze taina
cununirei, decat intre asistati de i!luni ortodoCl?i.
Cei de alt cult sunt oblig.ati, inaintea casat?'riei, sa inde-
plineasca formalitatile de tre.cere La Ortodmae.
Preotii care se: vor abate dela aceste norme, se vor
pedepsi canonisire la Sf. Manastire, pan3: l.a
afara de cazul cand a ,avut deslegarea Chmarhulul.
Art. 48 ..:.-. In toa.te cazurile de pedepsire eu transfem-
rea sa se aiba in vedere ca ,transferare'a fiind dat.a ca. .
parohia care i se va da celui pedepsit, va fi de l
categorie inferioara ee1ei dela care a fost transferat.
Dacii eel rpedepsit este intr'o parohie urbana, va fi
tramerat intr'o parohie ruralli, de categorie infe:rioara.

J .'
64
I..egiuir.tle Rsertcti Ortodoxe RomAnoe
Organeie indreptatite a aplica pedepsele
Art, 49. - Organele indreptatit.e a
sunt: Chiriarhul
Art. 50. - Chin. ,,' ..
mentare, sau a
m-e-ptae recurs, din .ce:uiRl!-Jtctionail ______ ..... .
pooepse in art. 4 din Regularnent:
-afAvertisroentul si
b) llierderea oficiului
c) ()prireaae' sfinte, pana
La 90 z]eintr'un-,an----------'------------
, __ "__ " __" _ ___ J __ _
totala dela lucrarllor sfinte,
pana la .30_ zileintr'un.an; ---
e) . la. () sau la
pana)a30zile intr'uriah. - ......---, ,
---Art. 51. - Toate eelel.alte pedepse se aplica de Con-
sistorii, in eonditiunile rprevazute in prezentul Regulament.
Cand pedepsele ce sunt aratate in art. 4, sunt apli-
care direct de Chiriarh, a(')38tea raman definitive indatii.
dupa pronuntarea lor, fara ntciun drept de recurs.
Art. 52. - Oricare pedeasa ramasa definitiva, va fi
trecuta in fooia ca1ificativa, statuI personal al celui pre-
depsit.
CAPITOLUL III
Instante1e disepCnare de judecata bisericmscii
Art. 53. - Organele disciplinalle die judecata pentm
c
1
ericii de mil', preoti, diaconi cantareti, in chestiunile
adm'n:strative sunt:
a) Consistoriul Discip;inar Protopopase;
b) Consistoriul Eparhial;
c) Consistoriul Central Bisericese.
Art. 54. - Pe langa fiecara Protopopiat regional,
fUllcticneaza Consistoriul Disciplinar Protopopesc.
Con:sistoriul Disciplinar Protopopescare un
trei membri, dintre eari doi membri clerici, numiti pe
termen de patru ani, de ciitre Chiriarh, dintre preotii eu
de procedura 65
de promovare, din categoria I-a, din Regiune, eu
art. 62, 63 64 din prez.en-
,'tuT Rle,gulament, un cantaret
.',: Ln cazuri1e cand se judecachestiuni privitoare numai
':Ja preop, membrul cantaret nu p'articipa.
.' Art. 55. - In eompetent.a Consistoriului Disciplinar
intra:
a) eventual judecarea dif'erendelor ivite
intre bisericesc, eu privire la impartirea of ran-
'. delor veniturilolr epitrahilului, etc.
b) Aplanarea .eventual judeoarea, ne[ntelegerilor
personalul clerical, in l'egatrura eu plata
pentru sTviciile. religioase, sau refuzul 'seI'viciul]li retligios,
cum si a confhctelor de ordin personal, in legatura eu
. -funct{unea bisericeasca personalul
clerica;l. .
In caz de judecare, se VOl' da hotarriri de impacaJ:Ie,
"$au se voraplica pedepsele prevazut-e la art. 50, lit. a,
b, c, iar pedepsele prevazute de lit. d e VOl' fi del a
:10--90 zile.
Daca, in cazurile de pedepsire, prevazut,e la lit. d e,
de mai sus, partile nu se declara multumite, au drept sa
fad recurs la Oonsistoriul Eparbial, in termen de 15 zile
dela primirea hotaririi de eel in eauza, iar hotarirea Con-
sistorill'lui Eparhial este definitiva ex.elcutmie, dupa
aprobarea ei de catre Chiriarh. Pedepsele prevazute la art.
50, lit. a, b, c, d e de mai sus raman definitive dupa apro-
,barea, hotaririi de catre Chiriarh.
c) Judecarea in prima l}i ultima instanta la personalu-
lui bisericesc inferior, -cantaretii paracliserii - pentru
abaterile de[Cltele disciplinare in art. 2 3
din Regu'.amentul de procedura, cand aCiestora li se aplica
vreuna din pedelpsele prevazute laa,rt. 4, par. A, lit. a-f,
din Regulame.nt. In acest" caz, hotariri,le Consistoriului
Disciplinar Protopopesc sunt definitive eX1e,cutorii, dupa
a,prabarea lor de Chiriarh.
d) Judecarea In prima imstant3" eu de recurs,
la Consistoriul Eparhial, a personalului. bisericesc inferior
- cantareti paracliseri - pentru abaterile delictele
d'slciplinare prevazute in, art. 2 3 din Regulamentul de
proc,edura, pentru cazul eand acestora Ii se aplica pedeapsa
prev8.iulta art. 4, par. B, lit e: destituirea (ant. 147 din
5

Legiuirile Bisericii Ortodoxe
66
Statut). In acest caz partile au dreptul sa faca recurs
Consistoriul Eparhial, in termen de 15 dela
hotarirll de catre eel in cauza.
Art. 56. - Toate hotaririle date de Consistoriul
clpl.inJar Profopopesc regional se VOi' trimite
respectiv, spre aprobare.
Art. 57. - Cine reclamffi la Protopopiat, treibue sa
dovada celor reclamate. Nicio reclamatie fara dovezi
va fi primita. "
Art. 58. - Judecarea priicinilor trebue facuta de,
for in timpul cel mai scurt, iar hotffirirea se va pronunta
eel mai tarziu in wei zile judecata. .
introducerii actiunii, a cWirii partilor,
instruirii procesului, a pronuntariI 00mun1carii
lor,ca i ,a mtroducerii recursului, in cazurr-ile '
mai sus, va fi aceeas;i ca lJa ConsistoriUil Eparhial. d:
Art. 59. - Daea vr.eunul dID. membrii judecatori se
V'adi de partinire, sau de rea credinta, va: fi revocat
Chiriarh in locul sau va fi oomit altul, iar se
judeca din nou.
o Dupa imprejurari, ChiriarhuJ va putea trimite pe vi-
novat in judecata ConSistoriului Eparhial.
Consistoriul Eparhial
A. Compunel'ea Conmstoriului Eplarhial
Art. 60. - Consistoriul Eparhial functioniaza la
calle Eparhie, I?i este format din: trei membri titulari
doi membri supleanti. M.embrii sunt toti preoti eu exame-
nul de promovare, din categoria I-a, doctori sau licentiati
in Teologie, eu canonice juridice.
Ei se aJeg de Adunarea EparhiaIa, pe termen de patru
ani, l}i 5e aproba de Chiriarh, putand fi
. Presedintele Consistoriului se numeste de catre Chi-
darh, dintre membrii titularl ai .
Consistoriul va .avea un grefier, numit de Chiriarh, la .
propunerea .
i Art. 61. - HotanriJe date de un Coosilst:O'riu, ai carui
tnl;3mbrl. nu intrunesc conditiunile prevazute in art. 60 din
Regulament, aunt nule dre,pt.
Art. 62. - Niciun. preot car.e a suferit vreocondam-
nare judecatoreasca, bisericea.sca sau civila, pentru delic-

;rul,arn.envw de
67
revlizAlte la 8l't. 29 din acest Regulament, nu va putea
membru in Consistoriul Eparhial.
1)e asemenea, daca un .in care
ales, aufera vreocondamnare
. de a ma.i ramane oa membru m COIlSJstorm, daca
a ramas definitiva. '.
Art. 63. Afaradie incompatibilitatile stabllite l!l
. 187 din statut, nu mai pot fi alel}i in
indeplin.esc vreo lnsarcinare admirustratIv,a blserl-
Art. 64. - re'Vocatconfo:m .art.
'f' paua la 0 noua alegere, de unul dIll memorn
va I . tel C . t 'ul' AI
. desemnat de prel}iooJn' e onsI,s on Ul. ege-
rea noUJlui membruse va face numll;ipentru restu}. ti:u
pu
-
. lui paua la indeipliniria termenUJlm de p.atru am, ram as
ceilalti memhri. .
," Art. 65. - . Membrii Consistoriului Eparhial re-
t "buiti Iconform ee se vor stabili de Sf. Smod ..
11 Membrii supleanti ,se bucura intru totul de d:r,:epturlle
membr'lo'l' titulari, pentru timpul ce supline'.Sc m Con-
sistoriu. . A
, pentru toti membrii Consistoriului, carl nu loculesc m
resedinta, g,e acord:a cheJtueli de transport, caud vor
fi sa judece. A.
Art. 66. - Insarcinarea de membru III C<;>nslstorml
Eparhial nu intra in prevederile Legii cumuluIUl.
B. prooedura in materie de judecata bisericeasca la
Consistoriul Eparhial
Reclamatiwni, i;nvinuiTi din oficiu, amchetarea l}i actio-rutTea lor
Art. 67. - Oonsi'st,oriile Eparhiale judeca:
. a) In prima ultima delictele
preot
ilor
i diaconilor, prevazute III art. 2 l}l 3
mentul de procedura., [n cazul cand acestom II aplica
",reuna din pedeps.ele previizute Ia art. 4, par. A, ht a-
e
,
cu observarea c.a pedepoole prevazute la lit. c, d e sa nu
tennenul de luni. .
. b) In prima instanta, cu drept de recurs lao
riul Central Bis:erricesc, abaterHe i delictele preot110l" l dla-
con'.Ior, prevazute in art. 2 3 din Regulamentul de pro-
68
Legiuirile Bisericii Romane
cedura, in cazul cand ,acestora li se. aplica din
prevazute la art .. 4,. par .. A, lit. c, d e, pe un
timp mai mare de lum la ht .. f sau dm pe-
prevazute 1a art. 4, par. B., a, b, c d.
c) In ultima instanta, ca de A
rile per,sonalului inferlor - para-
cli'seri - in contra hotanTllor date. de, Proto-
regionale, cand acestora 11 s:a .pedea:psa
preva!zuta la art. 4, par. B, lit. e, a:dica desbtUlrea (art.
147 din Statut). . A . ., 1.
Art. 68. - se
va introduce in Consisioriu, pe cal: .
a) Priri plangeri timbrate, sub pe{leapsa de
care pot adr'Im ct:
&r dreptul f?i a
ma un cleric f?i a petit'ona, cum prIll cazunlor
de catre autodtatme StatuJui, de .del:gatul
Chirtarhiei, mai inainte de a se tnmate
b) Prin rapDarbe de inspectiuni
verbale, constatatoare ,a1e
cesti cari prin natura lo.r fac dovada certa pana 1a In_'CTle-
fals. . tT d
c) Prin inculpatul, care cere sa 'S,2; ! we
culpa de care este invinuit, eu ,aprDbarea ChlTlarhulUl
respeefv. . . '1:
d) Din DHeiu, pe baza referatu1Ul DncarUl eDnSlder
administrativ eparhhil. ' . . :
Art. 69. -- Reclamatiunile tr:ebue sa -
tatea de unde vine cer,crea. (para),
. domiciliul reclamantului sau daea
. ultl' al'" reclamatului (paratu:lm) ,ale ma.rtorllor
mal m , . A '"
'cu indicarea felului virrei, a 81
a cDnd.'tdor in care s'a petre cut, toate. plesele care
s'ar pute1a de catre redamant ..
; Art. 70. -- ReclamatiunHecare nu vor ,Indeplllll con-
ditiunile art. 68 69,00 inap.oiaza syre
, Art. 71. _ Cazurile prevazute mart .. 6.8, a1. b d :e
t
't" . deeata din 'oficiudecatre Chmarul respecbv,
nml In JU. t t e Ie va
iar pres!edintele ConsistoriuJlfi, fam a a nffil '. A.
trec'e iIi. registrul de judecata, [n mult lar m
eazuri treceI1ea pe regIstrul de Judecata se va
face imediat.
Reguiamentul de proceduril.
69
Art. 72. - Pentru cazurile p.revazurte in art. 68, al
c, CDnsistDriuLui primind C'erer.ea, fixeaza ter-
menul trimite citatii partilDr martorHDr.
Art .. 73. - P.entru oolel,alte redamatiuni previizute in
Art. 68, ht. a, Chlriarhul primind reclamatiunile Ie trimite
organului in dr.ept, spre anchetare. '
(;-......
'SOtcDtite grav,e de Chiriarh, atrag
dupa sme cliIar dm mome.ntul ordonarii anchetei sau al ac-
t'0narii in judecata, suspendarea din rviciu a tnculpatu- .
lUi, .pana la darea sentintei definitive, eu acceleraI1ea Insa
a judecarii procesului pentru t'oate eazurile d.e aceasta
natura.
,asemenea, c1eriCii care BlUnt sanetiDnati de prima
instanta,cu una din pedep'sele pre'Vazute 1.a ,art. 4, par.
E., lit. b, C, d e, ad'di: pierdeI1ea pentru totde.auna a
dreptului de a fi ridioolt la un grad ierarhic superiDr sau
administrativ, depunerea din treaptii, ca:terisirea sau desti-
tuirea, raman sruspendap din serviciu, pa.na la darea unei
sentint
e
deil'initive, eu aeeeal;li Dhligatie pentru instantele
respective, de a!VcceJera judecata.
Art. 75. - Intarzierile in amplinirea pr(lcedurii in
darea hotarrrilor cad 'Suih contrDJul consHierului adminis-
trativ bisericese, care propune Chi.rjarhului pedepsir1ea ee-
IDr vinovati, de atiel de intarzieri nemotivate.
Art. 76. Inainte de anchetarea vreuneia din plange-
rile prevazute in art. 68, a1. a, Chiriarhul pDate eere infDr-
matuni pr
e
a!ab'le deja organele saJe subalterne adminis-
trative .
Art. 77. - Anchetele se fae in localitate.a unde dDmi-
ciliaza partEe, intr'una din bis.ericile parDhiei mai dina-
bite indicabii" de delegatui Insarcinat cu anchetarea. Daea
delegatul de cuviinta, pDate face aneheta: eu aprD-
barea Chiriarhului, la >oficiul protDpopes.c, afara de eazurile
cari .atmg caterisirea.
Art. 78. - Inainte de a merge in localitate, 'spre a
fac lancheta,delegatul insarcinat cu aceasta Va vesti par-
tile des pre ziua, ora locaJul unde Sa va face ancheta,
eerandu-Ie sa se prezinte ca toate dovezile ce Ie VDr avea.
InmanareaeitaPilDr g,e va face eu tr'2i zile' libere
i.nainte de data anchetei.
70
Legiuirile Bisericii OrtodoX!e Romane
Piirtii invinuite i 5e vor trimite intotdeauna in rezumat
punctele'de acuzare, cuprinse 111- reclamayunea indreptl3,ta
impotriva sa.
Nerespectar.ea acestor d:'spozitiuni, atrage dupa sine
nulitatea anchetei.
Art. 79. - Citarea partilor a martorilor, daca in
cauza este preotul diaconul sau unul din per-
sonalul inferior, se va face prin parohul local.
Dadi, insa, reclamatul este parohul, citarea
lui, a martorilor a reclamantu1ui se va face pr:n parohul
celei mai apropiate parohii din localitate.
, Ad. 80. -- Citarea paytilor se va face prin luar.e de
dovada, deb partile l}i martorii in cauza.
In c.az oa vreuna din piirti ar refuza sa dea dovada
'sau ar fi absenta din localitate, sau n'ar l}ti sa sernneze,
vestirea se va preda facandu-se un proces verbal d.espre
-aceasta.
Prelzenta partilor a martorilor 1a ancheta, face do-
vada indeplinirii procedurii de V'stire.
Art. 81. - In ziua fixata pentru cercetare, se va urma
de catre delegatul Chiriarhiei, astfel:
a) Se vor introduce inlauntrul bisericii, unde se face
ancheta, numai paxtile. Afar'a de anchetatori" eventual
secretarii saj,l'eclamantul reclamatul, n'are voie nimeni
a 'sta de fata laancheta.
b) Se da citire reclamatiunii, in auzul celor de fata.
c) Se va intreba ,reclamantul daca-si recunoaste recla- .
matia In caz afirmativ, daca l}i-o mai sl\llstine. '
d) Daca ohiectul reclamatiei nu eate de natura grava,
se vor ,sfi'itui paytile sa s.e impaee.
e) In caz de se va incepe ancheta, intreban-
. du-se paratul ,Ce are de spus in desdircare. Depozitia pro-
prle este 'suficienta. .
f) Se va cere reclamantu1ui sa produca dovezile ce Ie
are intru sustinerea aClJzatiei.
Art. 82. Redamantul est'e sa faca proha
afirmate de e1.
Aceasta rproba se face cu martori, informatori sau eu
Rcte scris'e si. autentice.
InvinuIrile nedov.edite eu martori si iruformatori san
cu acte scri'Se l}i autentice, fie la ancheia, fie
riu, cad asupra reclamantului, care se pedepsel}te cu inla-
, ReguIamentul de procedura 71
turarea d:n Biserical}i din insiircinarile ce ar
avea, un anumit timp, sau eu alte pedeps.e, ce se vor gasi
eu caJ.e de Consistoriu de' Chiriarh. Pentru clericii de mir,
ealugiirii, cantaretii l}i paracli'Serii recLamanti, se VOT da
pedepsele prevaztUte de acest Regulament, chiar prin hota-
rirea de achitar.e .a paratului.
Art. 83. - Partea reclamata se va preZJenta in per-
soana, nu va avea nimic de probat cu rnartori sau alte
dovezi. '
Prop,ria sa miirturisire e consideratal ca ailevarata,
pana la pI"Oba contrarie, nu este nevoie sa fie sprijinita
pEl dorvezi marturii straine.
La ancheta se vor audia numai martorll reclamantu-
lui, pentru a se constata daca se f.ace dovada celor recla-
mate, iar paratul va propun.e in apiirare, numai
in fata instantei de judecata, daca pricina va fi deferita
spre judeClata. .
Martorii reclamantului dela ancheta vor fi chemati in
fata de judecata, numai cand ar fi cazul de a se
stabili juramantul mincinos sau sperjurul, ce 'Se pedeps'2sc
conf.orm art. 82 din Regulament.
Art. 84. - Au.dierea martorilor se face introducandu-
. se unul rate unul, pe rand, in1auntrul bisericii ,s.au 1a Pro-
topop,at.
lrida;!a dupru ce un martor facut depozitia, va fi
tinut inlauntrullocaluluide ancheta, paM ce toti martorii
...au depozitiile.
Art. 85. - Depozitiile martorilor se fae sub prestare
de juriimant, pe Sf. Sf. Evanghelie; in cazuri spe-
po,ate dispune altfel.
Ina'nte de a face depozitia, fiecarrn Il1-artor i Sie va
atrage 1uarea amjnte sa spuna adevarul sa nu .ascunda
nimic, pentruca marturisirea va avea s'o intare.asca eu
juramant; iar in eazul cand se va dovedi ca eate mincmoasa,
va fi pedepsit conform art. 82.
Cand un martor, din motive de credinta, refuza sa de-
puna j1ll'amantul pe Sf. Cruce Sf. Evanghelie, acC'st lucru
se va mention a in procesul verbal a1 de ancheta
S8JU judeeata, iar el va fi audiat ca informator.
Art. 86. - Fiecare martor va fi intrebat mai intai sa
declare:.
72
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
a) Care Ii este numele pronumele;
b) De cati ani est-e, cunoscand ca Sle va primi la depo-
zitie numai martorul care a dobandit majoratul, dupa 12-
- gile tarii; _. _ ..
c) De ce este, cunoscand ca cel de alta rehgle
sau aconfesionali nu potfi ca martori;
d) Ce ocupatiune are;
e) Daca este ruda 'Sau incuscrit eu vrenna din pa,rti
in ce grad;
f) Daca este in saJli in proces cu una din
parti;
g) Daca SI8 afla in s'erviciul uneia din parti sau sub-
a:tJ2'rn;
h) Daca i-a promis sau i-a dat ceva, ca sa nu spuna
adevarul si <laca da, cine sau prin cine;
i) I-a invatat cineva cum 'sa marturiseasca.
Art. 87. - Martornl va depune numai IOral. 0 derpune-
re scrisa, trimisa, prin altcineva nu este admisibila.
Art. 88. - Lnainte ca martorul fi depus martu>ria,'
delegatul Chiriarhului va atrage ate,ntLa martorului asupra
juramantului ce va avea de depus asurpra consecintelor
lui, prin urmatoarele cuvinte:
1a aminte ca Dumn:2zeu care sUe toate - martor de
ce vei face, - daca vei 'spune neadevarat, te va
pedepsi. 'A'Semenea cal E,li legea omeneasca pedep-
seE,lte pe cel 02 este martor mincinos.
Art. 89. - Martorul, dupa ce"E,li-a facut 9i semnat de-
pozit;a, e oibligat Sa depuna juramantul. .
Va pune mana pe Sf. Cruce, del'egatul va g:;,sti E,li mar-
torul va spune dupa dallSul urmatoare]e:
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.
En ... , jur inaintea' AtotpUiternicului Dumnezeu, cltr.e
st'e to ate, si rna leg i,n cuget curat, cal am marturisit ade-
fara: ura, nici partinire, pentru vreuna din parti ,
numai ceea ce am 9i E,ltiu. sa-mi ajute
Dumnezeu. .
Art. 90. - Fiecare martor, dupa jur'aman-
tului, e obligat sa semnezefoaia de juramant ce a prestat.
Daca nu l?tiecarte, juriimantu1 va fi semnat de martnr
prin lJunere de dGget; E,li certificatde delegatul' chiriarhal.
Art. 91. - Nu pot fi admii, nici ,audiati Ca martori,"
deeat ortodocsiicare intrunesc conditiunile de moralitate,
, , ,.
Reg'ulamentul de prccedura
cerute de Sf. Canoar.e legile tarii in conformitate cu
art. 147 din acest Regu1amEnrt.
Aprecie1rea calitatii martorilor este lasata Consistoriu-
lui, care va aSlCult.a, in caz de indoiaJa, pe reprezentantii
a0ulZa,rii lJi ai apal'arii.
Respinge.rea unui martor va fi motivata lJi motivele
se VCT triBc'e in prccesul verbal al anchetei Sau in minuta
instantei.
Art. 92. - Lipsa juramantului din dosarul anchetei
anuleaza d'epozitia martorului respectiv.
Art. 93. - Dupa aseultarea partilor a martorilor, '
Ele v.a dresa un proces verbal, in care se VOiI' trece depo-
z tiile partitor ale martorilor. .
In depIQ'zitHle rriartorilor se vor trece toate intrebarile
indicate de art. 86, cum i amintirea farptului Cia: a jurat
potrivit art. 89.
Art. 94. - Marterii VOl' putea fi din nou inbrebati, ori
de cate ori va fi nevoie, in urma ascultarii altor martori.
Art. 95. - Partile, ca E,li delegatii, pot pUllie martorului
or;'ce intI1eibari, numai in legatura eu acuzatiune,a adusa.
Partile-pot pune intrebari numai prin delegat.
, Intrebarile pUlse martorilor SiB administreaza mai intai
din pante.a reclamantului ,care i-a propus E,lti numai dupa.
aceea din parte.a paratului.
Art. 96. - In cursul depunerit nimeni
n'are voie sa-l intrerupa.
Art. 97. -- Daca reclamantul ar VlJt sa mai propuna
lJi a1ti martori, decat eei indicati de e1 in reClamati'e,
sta nu i se va ingadui, di2!ca,t cu conditia de a-I fi anu!lltaL
Chiriarhu1ui, eu eel putin 8 zile inainte de data cerc'2ta,rii.
Martori noui pentru data anchetei. dupa ter-
me!llul de 8 zile, nu se tin In seama, ins,li pot fi citati in
fata Cons'storiului, daca caulZa se va deifieri judecatii.
Art. 98. - Depunerile partilor in litigiu, cumE,li ob!ec-
tiuni1e ce s'ar ridica privitor la martori 1a miirturiile lor,
\"181 pot face E,li in scrLs, daca partile depun
1a doslarul anchetei.
Art. - Pentru stabilirea unui adevar, in careopi-
nia :expert:L0r este necesara, anchetatoru1 va chema la ex-
pertiza lJi pecialil?ti.
"
74
Legiuirile Bisericii Ortodmre Roma.ne
Art. 100. - Ex:pertul va trebui s,lli indeplineasca aee-
conditiuni ea si martorii si sa derpuna pre-
vaiut la art. 89. ' .'
Art. 101. - Daca vreo persoana din eele ce depun La
eeroetal'te nu va sti sa scrie, va semna prin punere deget,
, ,
iar persoana care facie ancheta, ate'sta aceasta.
Art. 102. _ Dupa trecerea in procesw. verbal a depo-
.zitiunilor partilor a martorilor, persoana insarcinata eu
va eiti in auzul tuturor eele scrise va intreba
daca vreuna d'n parti mai are ceva de adaugat sau de
obiectat.
Art. 103. _ Despre raspunsul dat se va face ment
iune
in procesul verbal. Lipsa indeplinirii art. 102
atrage dupa sine nulitaitea eercetarii.
Art. 104. - Procesul verbal de va cuprinde
pe langa cele aratate mali sus mentiunea incidentelor
produs'e eventual in timpul cercetarii.
Art. 105. _ Daca vreuna din pa,rti sali vre'un martor
ar 'rosti vorbe necuviincioase, sau ar ameninta pe ancheta-
tori, faptul se va considera ca ultraj in exercit
iul
fune-
tiunii. .
Art. 106. - Purtarea necuviincioa!sa din partea'1'e-
damantului, a paratului sau din partea martorului proprus
de I, sau lipsa de respect, pe langa sanctiunile prevazute de
acest Regulament, atrage d'.1pa sine imediat suspendarea
cercetarji.
oIri acest caz, se incheie un proces verbal, aratand cauza
'SUJspendarii impreuna cu toate celelalte acte se trimit
ChiriarhuJui, cu dreptul pentru cel jignit de a reclama pe
cei v;novati justitiei civile.
Art. 107. - Dupa terminarea cercetarii, procesul ver-
bal ineheiat incauza, sehmat de delegat, recLamant lili
parat, cu. toate piesele anexe, se va trimite indata, eu
raport, Chiriarhiei care a ordonat anchieta.
Art. 108. - In raport, persoana delegata cu anchl:)ta
va da opinia sa, potrivit impresiei ce facut la eer-
cetare lili din derpozitiile partilor, asupra vinoviWei sau ne-
vinovatiei celui reclamat.
Art. 109. - Atat procedura de informatie prealabiHi,
-cat ce,a de ancheta, - unde' va fi eazul - se vor inde-
Regulamentul de procedura
75
plini amhele in termen y'el muJt 30 de zile deIa data
ca;td cu ancheta a rprimit sau i s'a
reillnOlt delegat1a din partea Chir1arhului.
Intarzierea peste acest termen atrage dupa sine pedep-
sirea delegatului pe cale disctplinara.
Art. 110. - Opinia sa e considerata ca ,act de auto-
rita.te confidential, ce nu angajeaza fata de partite im-
prIcinate, eu nimic, persoana sa. " ,
Art. 111. - Indata ce persoana imstituita cu ancheta-
rea a depus la cancelaria Chiriarhiei rezultatul cercetarii
eparhial studilaza actele, daca
fost confor:n fOFmeIor ,regu1elor stabilite, dae'a
.lill lamuresc III totul chestiulliea, face referat Chi-
narhulUl a,supra rezultatului anchetei, dapa cum va fi
ca.zuI, pentru sau pentru tri-
mlterea III Judecata a vIllovatului. Toataaceasta lucr.are
5e va face in rastimp decel mult 8 zile. ' ,
. 112. -:- se vor d,?vedi oareCM'i neajuIlJSuri,
Clllr.arhul poate sa porunceasca fostHor anchetatori sau
altor persoane, ca sa compIeteze ancheta. .
GJ Art. 113. - Daca din cercetariIe fa cute Chir1arhul
1:: propunerea consilierului administrativ erparhial,
ca nu este cazul de trimit8ire in judecata, aiacerea sau"se
clasa, sau daca sunt necesare unele din masurile dls>Ci-
. pl1nare in art. 50, Chiriarhul Ie va aplica, facand-
despre aceasta in statuI personal (foaia
cahfIcatIval), al persoanei disciplinate.
. Art. 114. - Fiecare Chiriarhie e datoare sa tina un
r.eglstru personal (foaia calificativa), al fiecarui
a] clerului mire an al celu.ilalt personal bisericesc din
Eparhie, in care, pe langa ceIelalte date stastistice, lfeIativ
la starea. se vor insemna pedep'sele, re:com-
p.ensele rDot ce activitatea si moralitatea persoa-
nelor din cler lili ceIalalt personal bisericesc.
. registru consutue un act confidential in mana
lili nimic nu Se poate trece in el, de datele
de mana Chiriarhului sau a delegatului
_sau. lill In urma unei delegatii 'scrise date de Chiriarh.
. neadevarate divulgarile din partea delega-
tulU! 5e pedepsesc eu trimiterea acestuia in jude-
cata COllSlstormIui.
., ,.' "\' >" ......."..:.
76
Legiuirile Bisericli OrtodoX'e Romane
Orice insemnari facute alta persoana in acest re-
gistru, raman f,iilra nicio valoare.
Art. 115. - In c,az de tdmitere in judecata a unel
persoane din ofieiu:
a) Pe baz,a foU calificative, 'Ee va anexa 0 copie
certif.caJta de Chiriarh, dupa fnaia calificativa a perso,anei
in chestiune;
b) Fe baza referatului consilierului administrativ
eparhl,al EB va trimite in original I'1e
1
ol.amatiull'ea sau ra-
portul cu refemtul respectiv.
Art. 116. - Daca din actele de cercetare, Chiriarhul
socoteste ca persoana reclamata este vinovata, va inainta,
Consistoriului dosarul re'spectiv, judecata; in decursul
procesului, nu se mai poate opri, ci riimane sa se pronunte
judecata.
Art. 117. - Oonsistoriului indata ce pri-
dosarul r;espectiv, cu ordi.n de chemare in judeclata,
lnsc.rie pe rol, dispune citarea partilor a celorlalti mar-
tori, pe care judecata ar mai gasi neeesar sa-i mai asculte
(art. 97).
Procedur:a chemarii in judecata
Art. 118. -- Pentru toate c.azurile, termenul de infati-
a partHor in fata Consistoriului, nu va fi mai lung
de 0 luna deja ,data inscrierii pe mlul de judecata.
Art. 119. -- Citatiunile vor fi astfel redactate:
D. . . din parohta . .comuna .
Raionul . . este citat a ,",' prezenta in fata Con-
.sistoriu:ui Disciplinar (Protcpopesc al Regiunii .
san Eparhial al Episcopiei . .) in ziua d8
. la orele . . din zi, in . . .
str. . '. Nr .... , cu orice act dovedi-
wr va fi avand In Isusfnerea reclainatiei sale, pentru
care . . (aci Se cuprinde
ob'ectul citatiunii).
Art. 120. - Martorii se citeaza fiiTa obiec-
tului, pentru care sunt chemati sa se in fata
Consistoriului Eparhial.
Art. 121. - Pentru ca-zurile trirnise in judecata pe
bal'la art. 68, lit. a, b d, se va trimite acuzatului odata cu
ci.tatia de arata:rea punctelor de invinuire.
. Regulamentul de prccedura
77
Art. 122. - In toate cazurile de lipsuri de forma ne-
prevazute de acest 'Rlegulament, Oonsistoriul, in
urma ,a,scultarii partilor a organului de actizare, prin
analog:e cu dispozipunile prev,iizute in codul de procedura
penala sau alt8 dispozitiuni legale arplicate la eazuri in sp'eta.
Judecarea proceselor
A. $edinfe
Art. 123. - Consistoriul pentru judecarea proceselor,
in oras.ul de al Regiunii sau al fie-
carei Erparhii, in camerel'e 'ce se destineaza in ziJele
Drele hotarite,anume. l)edinte1e vor fi p!rezidatede pl2T
'
soana
anume desemnata, conform art. 54 60, al. 3 din acest
Regulament. Cancelaria Consistoriului Va avea un grefier
.din personalul cancelariei eparhiale, ou ajutoarele trebu-
itoar,2. .
Art. 124. - Oreleohligatorii pentru tinerea .
sunt cele aratate in citatii.
Nu vor fi zile de judecata durninicile
nici prima zi dupa sarbatori duminici.
Art. 125. - La fledintele Consistoriului nu vor putea
asista decat partile cu martorii aparatorii
lor, cum de acuzare.
Art. 126.- Conducerea desbaterilor 0 are
care tine si buna ifanduiala. Totce va ordona el in a,cea'Sta
priv:iita va executa intocmai.
Art. 127. - Dacii! vre<> persoanadin acel'ea careasista
la jUdecata va va fi chemata ta ordine de
catre
Incazul cand continua, va putea
'inlatura din sala pe tulbura:tori .
Art. 128. --'-- Daca partile impricinate, direct sau prin
aparatorii lor, tIlec marginile ounei cuviinte ljli rostescin-
suIte slau oriee cuvinte necuviincioase, Ie va
chema la lQ.rdine pentru prima oara, iar ,a doua oara Ie va
lua cuvantul.
Pentru cazuri mai grave, Consistoriului
va de'S chide acpune contra pe!1soane1or vinovate.
Art. 129. - In toate cazurilede ne,cuviinta sau agre-
siune din partea partilor, procesul va continua sa se ju-
dece, cu insa din a celor
; "
__ 0"_'
"" 1
78
Legiuirile Bisericii Ortodoxoe Romane
sauagresivi, contra carora Consistorul ramane in dreptul
san de a se folDsi de celelalt'ecai de raspundere bispJri-
civile. .
In cazul caud necuviinta sau agresiunea va veni din
partea ap:a:ratorilor, vor fi defetiti ChhiaI1hului,
conform art. 196 din acest Regulament.
Ar!t. 130. - Cand sunt turb1l)I'ari, Consis-
toriuJui va putea e'ere concursul fortei public,e, pentru. asi-
gurarea ordinei in judeearea proceselor.
B. lnstructia i judecarea pj'ocooelor
. Art. 131. - Procesele se vor judeca dupii ordinea in-
trarii lor, a.iara ere cazuri mai grave, eare eer a fi jude-
cate cat mai urgent.
Ad. 132. - La z:ua fixata pentru judecata, se V'()'Y
chema p8;rtile mpricinate, dupa ordinul de
catre unul din ingrij1:toni Consistoriului.
Art. 133. - Daca dwpaconstatarea indeplinirii
procedurii - una din partillle impricinate
se va __in lips8,!, in cazur cand partea prezenta
sau ,acuzarea nu cere-amanar:ea sau judeearea mai la urma.
Prezenta partilor indeplinirea procedurli.
Art. 134. - D.aea lambele pa.rti ffilpricinate lipsoesc, ju-
diecarea se va ,amana pentru alta zi, afara_ ..de cazul cand
exista deja 0 condamnare judeeatoreasca civila definitiva,
in care caz, se v1aiputea judeca dupa din
dosar.
. La a doua chemare, procesul se va putea judeca tot-
deamia, se oo'llstata ea s'a ind'=lplinit procedura, chiar
doaea plirt:le lipsesc. Jlldecata SIZ va face in caz dupa.
adele aBate 1a dosar, eu aratarea in citatiunile adr-sate
partilor a a.cestei dispozitiuni. ' .
Art. 135. - In toate cazurlle de amanare s,e va cere
. opiniunea persoanei insarcinate eu aeuzarea.
Art,. 136. - Partile S'e vor in p'eirSOana. Ele
pot fi ,asIstate deaparatori, . care vor fi luati dintre persoa-
ne-Ie specificate in acest Regulament, Ia ti:tlul . Aeuzare si
apa:rare. . '
Art. 137. -La proces, va da euvantul
mai intai :rlee1amantului, dupa va urma acuzarea ..
Fiecare parte va avea dreptul a vorhi de doua ori' in
caz de trebuinta, poate aCiorda cuvantul de
.Regulamentul de procedura 79
mai mUilte orL Cand prefiledintele necesar, va putea
in'sare na pe unci dintre membrii Consistoriului, sa f,aca
. 0 dare de seama, fara a-fili arab parerea sa.
Aceasta dare de seama se va citi in publica,
inainte de ineerperea deshaterilor.
Art. 138. - Partile imprjcinate, diJred sau prin apara-
tori, nu aduc in desbateri decat chesti:uni ce se di-
. rect la eauza ee este in desbatere.
este oblig1at a opri partHe
de a introducle alte ehestiuni. .
Art. 139. - Apfuraroo. faeuta personal sau prin apa,-
ratori, va putea fi verb-ala sau in seris.
140. - verbal, func-
t'onarul ins,aTcinat de Chiriarh cu functiunea de grefier,
'va lua nota deSpre desbateri, care se vor C'onsemna in pro-
cesul verbal-minuta a:l seruntei.
. Art. 141. - Daea si apararea se fac in scris
vor fisemnate de persoanele ill drept, vor fi citite de e:le:
iar a poi se vor anexa la dosarul cauzeL
Art. 142. - Partile pot fi indatorate, dupa impreju-
rari dupa inehiderea desbateriIor, sa derpuna concluzii
in seris.
Art. 143. - Daca! partile n'au fost oblig.ate la conclu-
ziile de care vorb2filte art. 142 v:or putea fi indatiQ'rate a
da grefierului .0 prescurtare din eonduziile lor motivate
Clare se va semna de ele de grefierul Conslistoriului. '
Art. 144. - Cand Consistoriul, dupa indeplinirea for-
asupra va dedara, prin
dntele sau, lnchlderea desbaterilOir.
Art. 145. - Toate piesele de orice natura, introduse
in proces, in cursul desbaterHor proeesului, se Isemneaza
d3
c. PrObe i martuj'ii
Art. 146. - Dovada intr'o clauza adusa in judecata
se poa te face:
a) Prin ma,rtori, eu respect area dispozitiunilor art.
91, suh prestare de juramant, care [n eazurile' cand atrag
dupa: sine caterisirea, se va fac,e in biserica'
b) PrIn informatori; ,
c) Prin acte .ale autoritatilor b!serieesti,intrueat nu
sunt atacate de nulitate; ,
80
Legiuirile Bisericii' Ortodoxe Romane
d) Prin oriee ad imprejurari de natura a face con-
ving.erea Consistor:ului. .
Art. 147. -...-Nu pot fi nici
a) Rudele in linie dreapta al,e une:a dm parti;
b) Fratii si SUirmiille;
c) Unchii,' nepotii V'erJi primari, in linie colaterala,
decl pana la gradul IV inclusiiv;
';', d) Afinii (cuscrili) in grad;
e) Sotul, chiar divortat ;
f) Per'soanele de.clalcate de canoane de legi, inca-
\. pahile de a marturisi.
. Art. 148. - S.e vor as-culta ca martori:
a) PersOlanele invocate de paTti, direct sau prin apa-
rliiDri in instanta;
b) Orice aita persoana de ca,re' are nevoie acuzarea,
dupa aprecierea Consistoriului. . .
Toaie aceste persoane trebue sa sabsfaca msa C'uUdl-
tiuni1e pre.vazute de acest ReguLament.
Art. 149. - In cazurHe dela lit. a b, art. 148, par-
tile care invcadi martori, vor comunica Cons[storiului
inartorilor Cli eel putin 15 zile inaiilie de data fixata pentru
judecata,. ;
In aceasta lista, se vorarata dar: numele' pronu-
me1e martorilor, conf'esiunea, profeosiunea domiciliul }::;,1'.
Art. 150. - Martorii conform lit. a b, ale
art. 148; Soe vor cita in regula. Citatia vacuprinde
ora cum si localiiate.a. unde au. a 5e prezenta. In mcnm
caz' nu Ii se VOir comunica chestiunile asupra carora vor
avea sa depuna marturie.
. Art. 151. - Ascultarea martodlor sie va face separat.
In caz de conirazicerle, vor putea fi confruntati.
Art. 152. - Martorii citati, care nu 'S'au pre.zeniat ina-
intea Consistoriului, ]a primacitare, se vor cita din nou
. pentru termenul u.rmatOiT. ... '.
Martorul care refuza sla! execute cltatla dm rea vomt
a
,
sau rea credinta, constatata de Consistoriu, se
conform ,art. 82. Acest lucru 'se va mentiona in citape.
Art. 153. -- :Martorii cari au dr2!pus marturia 'Sub pres-
tare de juramant conform art. 84-89 la facerea.
in localitate, nu vor mai fi citati in f.ata ConslStorjU1Ul,
afara de caml cand va capata
:l:tegulamentul de pro::edura
81
.ell marturia a f.ost mincinoasa. In toate celelalte cazuri,
!1lartUJrla va fi c.onsid.erata ca perfect valida.
Art. 154. - In ziua fixata pentru martoril
vor fi pe rand in sala retinuti pi.';
.loc, dupa ascultare. Ascultarea martorilor inoope cu cei
de acuzare, l?i cu martorll de
apiirare.
Art. 155. - Fieoare martor va fi mai intai Intrebat
,de intocmai cum prevede art. 86.
Art. 156. -:- Martorul, dupa va f.ace marturia, va
.depune juramantul in Consistoriu, sau in biserica, dupa
formula cu procedura prevazuta la art. 89.
Art. 157. - Martorul va miirturisi fara sa aiba
a depune marturia scrisa mainte de audieI1e.
Art. 158. - Dupa ascultarea martorilor, se va face un
proces verbal, care cuprinde, sub pedeapsa de nulitate:
. a) Numele pronumele, profesia domiciliul mar-
-torului;
b) Aratarea ca martorul a jurat intocmai dupa dis-
pozipunea art. 84-89;
c) Zisele martornhrl;
d) Aratarea ca i s'au citit din cuvant in cuvant rele
depuse de el deciarapa ea in ele, sem.natura lui,
: a pre.5ledintelui .5li a grefierului.
Art. 159. - Daca martorul nu va voi sa iscrueasca,
aceasta se va consem.na in procesul verbal al iar
el va fi inlaturat.
Art. 160. - Fiecare martor, dupa ascultarea sa, va
ramane in sala pan'a la afara
numai daca Consistoriul via hotan altfel.
Art. 161. - MartOirii V'or putea fi din nou intrebap ori
de cate ori aceasta va fi nevoie, inurma ascultarii altor
'martori.
Art. 162. - Parple imprieinate, direct sau prin apa-
',ratori, judecatorii sau persoanainsarcinata eu acuzarea.
'vor putea pune martorului mice intrebare in legatura cu
procesul, prin mijlocirea este in drept
,de a autoriza partea a pune intrebari martorului.
Intrebarile pUlSe mariorului se adrninistreaza mai intai
din partea celui care I-a propus, apoi de catre partea .a.d-
"versa <Ie organul de acuzare.
82
Legiuir!le Biserici.i Ortodox'll RomArie
Ar.t.I6S. - In cursu! depoziplei, nimem nu va putea
intrerupe pe martol'.
Ax-t. 164. - paca din instruc1i:e ies dovezi grave de
marturie minc.:noaEa sau de mituire de martor, COIlSistoriu!
va pe:lepsi pte martorul r-espeocbv, e<mform art. 82.
Art. 165. - Daca top martorii citap nu pot fi .ascul-
tap in aceea:}i cerceta:flEla se va urma in altru e-
dint8., fara alta eita1ie, cu 11.lare de' anouiui
termn de ju.decata.
Art. 166. -'- par1i va cere sa se
. .
cercetari:i. Nu
prezentare-:-tll fat.!). Con!3is1x>riulu1, decat prelU::fi-
girepentIJ,l fiecarepal'te. ,. .' .
.' Art: 167. - Daca martorul nu fara:un motiv
jm:t, sa marturiseasca sau sa jure, va fi 'exclU's sau pedep-
sit ClGnform ,art. 82.
Art. 168. - Dac'81 un martor din cauza de boala, sau
a'.ta impiedecare de forta majora, nu v,a pUitea veni 1a
din18., va. oreona ca el sa fie asellitat in loea-.
l'tate, tot sub prestare de juramant inaintea unui cleric
desemnat de Oon'3istoriu.
Art. 169. -' Clind Consistoriulva avea sa judece per-
soane deja osindite de justipa' civHa, el Be va putea servi
fie numaide sentin1a civi'a, de depunerile'martoruor,
fie de alte dovezi produse in judecata ciVila.
In acest caz, Consi'Btoriul va cere dela justl,tia civUa
trimiterea dosarului in cauza; in cazul c8.nd justitia ci'1la.
nu poate sat:sfa.c.e eererea, eel eauza va fi ppligat sa
, prCduca oopiilegaliZate de' de COriSiSitoriu.
D. Desrpre lwtdrire
Art. 170. -'- dUpa ce va fi iamurit a5UJpI'1a
instruirii cauzei trimi'Be judecii1ll sale, va da hota.rirea m-
pe actele din dosar dupa oonvingerea cefjli-a
format din desbaterile urmate. . ,
Art. 171. -' Hotarirea' va fimotivata pe Qaza Sf. Ca-
noane, cum ,Illi pe bam normelor regu1amentel.or biseri-
1a cauza judecata. .
Art. 172. '7"" Hotarirea. se va da ell de vo-
turi a oolor tr.eimembrl. . '. . ,
Minoritatea va justifica. totdeauna parerea
de pro:ed.urli.
83
.. dispoz'tiunile . .'
-_.-...... ISca.ufr pronun1ata in pubEc
are tlJata puterea . Iili niciun judeditor mal
retrage isclilitura.
Art. 177. - Peder:sete, cu excep!.ia celor prevazute in
art. 4, par. A, lit . .a, h, c, d e specificate in art. 50 din
prezentul Regulament. adiea ceJe prevazute la art. 67, lit.
b, se' dau cu dr<:pt de recurs, in termen de 15 zile dela
data primirii decatre c'l in cauza.
Recursul 5e va putea face in cazurile modude !pIre-
vazute in aCCEt Regu!ament.
Art. 178 . .,- Grefierul Consistoriului va ingriji, ca ho-
redactate i'S.ciilite, sa se treaca intr'un registru
special, unde f:Je VOl' is,cali de
. Art. 179. - Nim.:c poe margini, printre Unii, prjn a.da-
,cgiri, prin scurtari sau e:fre, nu se poate sorie in hotarire,
sub antilani iIi I}i celui vinovat. .
,.' Art. 180. - Fiecare hotarir1e va cuprindc, sub pedeap-
, sa pentru.cel ce va fi abatut:
a) Numele I]i pronumele membr:lor Consjstor:iului;
b) Numele domiciliul partilor,. calitate.a
, in care se judeca, numele aparatorului;
, ,- c) Obiectu! eererii apararii pe scurt;
d) Guprinsul pe scUTt .al actelor ce p8.rt;ile au wati-
tpre a-l]i sus:pne fh::oorecererea;
e) Ara!tar;ea cape'l'SOana lnsafcinata ell acuzarea -:a
dat conc1uziHe IS,au nu;
f) Punctele de {apt /]i de drept, stabilite de Oonsis-
toriu;
, j
.,. ... ................
84 I LegiUJirile Bisericii OrtodOX!6 RomAne
g) Motirvarea hotarirli;
h) Dispozitivul, adiea aceea ce judecata in
virtutea Sf. Canoane, a Statutului de organizare a regu-
l,amentelor ,
j) Data pronuntarii;, ' .
k) Semnaturile membrilor Consistoriul'lli grefierulut
Art. 181. - In cazul cRnd hotarrnle Consistoriului
Eparhial se dau cu drept de recurs, reeursul se face ,in
1lermen de, 15 ziJedela data primirii hotfuIiirii, de eel in
cauza. Recursul se adreseaza Consiswriului
Eparhial, care il inainteaza eu intreg, dosarul
Central Bisericesc. In caz de caterisLre, recursul
se indreapta direct ciitre Sf. Sinod.
Art 182. - Toate hotarlrile Consistoriilor trebue sa
arate precis pedeJpsele ee se dau vinov,a,tului, nici nu tre-
bue Jasata la intelegerea ea ar fi consecint8, ,a alteia; ast-
fel eondamnarile relativ 1a veniturile din parohil,
trebuesc deosebit aratate in hotarlre.
Art. 183. - Nu dau de
caLe
in art. 67, lit. a din poozentu]
cand ConsdSOOriul' EparhkI
aplic:ru VTeuna din pedepsele previizute 180 art.' 4, par. A,
lit. eu mentiurnea ca cele dela Itt. c, d e sa nu depa-
termenul' de luni, nu $, mai' poate
ci hotarire;a data ramane definitiva executorie, dupa
aprobarea ei de catre Chiriarh.
Art. 184. - Orice hotarlre data de Consistori\ll, Epar-
hial, care v:a fi ramas definitiva,' din cauza' ca eel pe-
depsitn'a uzat de dr.eptul de recurs, fie cal a foot data
acest drept, pentrn 'executare va fi in:totdeaun'asupilsii
Chiriarhului, de erutre co.nsilierul administrativ epa.rhial,
spre :a dispune aplicarea ei.
185. - T.oate hotarlrile se executa:prin autorita ..
'tile eparhiale.
acuzare :apirare
Art. 186. -. CAnd una din persoanetle ,
puse judecatii e data in judec.ata inaintea fustantelorbise-
acuzarea se sus-pne la qonsistoriul Disciplinar Pro- .',
85

Eparhial .de crutrf.) Central Bisericesc,


Biselricesc, din cancelaria Pa-
Aeuzatorul, maintea Consistoriilor .exer-
functiunea de organ al autoritatilor, pe care Ie repre-
In acest scop; acuz8Jtorul va sustJine totdeauna eauzeJ.e
in judec8Jta, in calitate de organ al Chiriarhului.
. , Art. 187. ..(\cuzat()rul va pune OOI.!,cluzii serise in;;e-
dinta publicaj'pe l'anga verbale, sau Ie va depune la
Consistoriului, in termenul ce i se va fixa. "
. Art. 188. - PerSoo.nele date m ju.decata instantJelor
vor putea fi asistate de aparatori. .
Art. 189. Pe langa fiecare Consistoriu Di'SCiplinar
Protopopesc vor functiona cel mult patru aparatori; pe
.'J.a.nga Ooosistoriul Eparhial Episcopal cate cinci aparatori;
. pe langa Consistmiul Eparhial dela Arhiepiscopii, opt;
iar 1a Consistoriul Central Bisericesc zece aparatori, dintre
Preotii licenpati sau doetori in teologie, eu examenuJ. de
. promovare de categoria I CIl pUFn ana de
preotie lucratoare. . .
, Actualele autorizatii de aparator sunt anulate.
Art. 190. Persoanele oarf.) vor voi sa exercite profe-
siune:a de aparator, v.or face declarapi in scris,insotite de
actein regula, din care sa se vada ca intrun-esc conditiile
de a fiapara tori.
Aee:asta decJaratie sa va face1a Chiriarhul respectiv,
care 0 va trimite comisiei respective'.
Art. 191. --..:. La Mitropoliile din Sibiu,
se va institui cate <> comisiune compusa dinpr0fesorul de
. . Drept Canonic dela Institutul Teologic Universitar locail
sau - in !ipsa - d,ela Tcol.ogic Universitar din
Capitala, Eparhial din locali-
tate si con'Silierul administrativ bisericesc al Mitropoliei
respective, unde vor depune un exam en special din Dreptul
Canl()nic, iegile t3.rii, Statu.tul de organimre
,
VOII' fi iIi locurile vacante, solicitate, numai rei
cari vol- 1a ,.examen caJifjcatiVUl foarte bine ex-
cePtional.' ,
86
LegiUJir'J.!e Bisericli OrtOdoX'e Romane
In ca2lUl cand sunt mai multi cand'dati rellli?iti eu cali-
fieativul exceptional Siau foarte ,bine, Chiriarhulloeului
va de.semnape eei ce va erede de cuviinta.
Art. 192. - Fieeare aparator va fi confirmat prin De-
eizia H:sp6et.v, ineare se va mentiona Con-
sistoriul in fata earuia are< dreptul de aparator. Nu este
ingaduit unui aparator sa fUIletjGneze in alt Colli3istoriu,
afara de eel mentionat in Decizie.
Art. 193. - Fi'eeare candidat de aparator lnscris la
examen va pJati eomis:umi 0 taxa de lei 75.
Art. 19<1. -- Nu vor putea fi aparatori care
vor fi fost eondamnate de illlStante b:seric2'sti sau de in-
stantele civile penale, cei e.ari sub 0 canoniea,
eei. carl au f03t pedzp.:qi de Chiriarh, conform Regulamen-
tului de fata, eat cei cari vor fi dovediti ea fae interV'en-
tiuni, staruinte sau presiuni, la autoritatile la
Administratia EparhiaUi sau la organele anehetatoare, in
f.a.voarea lffiprieinaplor lS,au eelor dati in jud'2cata.
Locurile eelor deeazup din drepturile lor, s-e de,clara
vacante fli se oeupa conform art. 189 urma toareJe.
Art. 195. - Ped'epsele diseiplinare ce se pot. rupliea de
Chiriarh aparator.lor, care compromit OiIloarea si demnita-
tea misiunii lor, 'Sunt: ' '
a) AverliEmentul;
b) Interdietia temporala;
e) din bblou.
Art. 19B. --- Grel?elile comise de apara:tori in timpaI
l?edint'e1or, se vor comuniea de Consistoriului
r.espectiv, Chiriarhului.
Art. 197. - Pedepsele d:sej.plina."!'e nu E\2! pot 3.iplica
mai Jnainte ca aparatorul sa fie ascultat; el sa fie ehemat
in termien de 8 zile pentru a fi ascultat.
Art. 198. - Pedepsel'" date vor fi motivate eomu-
nicate in seris aparatorului.
Art. 199. - Deeiziunile discipJiiLare date de Chiriarh,
in cazUlrile de mai sus, sunt denitive si executorn.
, ' '
Despre ,
Art. 200. - Partile implicinate pot flOOUza direct sau
prin aparator pe orice membru al Oomdstmiului D:scipli-
81
nar ProtOPOPelSlC, EparhLal sau Central, in urmatoarel.e

a) Daca este interesat personal in prooes;
b) Daca este ruda sau aiin eu vreuna. ilin parti pana
'l8. al IV-lea grad inciusiv;
c) Daca exista dUllanie intre el vreuna. din 'parp;
d) Daea I}i-a manifestat public ori privat opiJliurn:oo sa
IXlai Inainte de a se fi pronuntat hGtarirea;
e) Da,caa prirnit dela una din patrp darurisau proani-
. .siuni de damri ori de servicii;
, f) Daca a fost martor in prieina;
g)" Daca judecatorul este frate, cumnat, ginere sau
socrueu a,parator,ul par!;ii;
h) Daca judecatQrul a fost aparatm'ul vre-unei patti
in ata instantei respEctive sau in fata unei instante in-
fer:oare.
Art 201. - Daca i11Sa partite voc declara direct sau
pnin aparattor, ca-l primesc a-I avea ca judeditor, membtul
recuzabil va Farte la proce:s.
In hattarire, se va faoo amintire de acmsta.
Art. 202. ce va voi Sa Tecuze, va trebui sa faea
aceasta mai inainte de inceperea IJrOiCsului.
Daca: motive1e d21 recrumre s'au ivit dupa inceperea
proeesului, partea inteI"&.am Ie va propune, indata cele
va
Ad. 203. - ReC'U2larea va fi cenita printr'un act seris
dat pre?oomtelui.
Acest act Va fi iscalit die partea care propune recuza-
rea sau de aparatorul sau..
OonsistorlUJl Via chibZui asupra cereI'ii de recuzare,
dupa ce se VOl' asculta eoncluziile (JlI'ganelor
eu acuzarea.
Judecatorul reeumt nu va pUitea lua parte la ehibzu-
ire. In ,caz eel r,Jcuzat este va fi
eel mai in varsta dintre membri. Hotarlrea Ccn'3.istoriulu.i
Be va citi in publica va ff data fara niciun apel
sau recurs.
Art. 204. - In eazul eand Consistoriul re-
cuzarea, judecarea Be amana se judeca: dupa ce s'a com-
pletat ou membrii supleanti.
88
COIJilistOl'iul ()e;ntml. Bismicesc
Art. 205. - Coruristoriul Central BiseriCSc funcpo.
neaza 1a Patriarhie esoo fu .. mat din cinci membri Sli UIl_
grefier. Fiooarn memb.-u titoJar poate a:vea cate un su-
pleant.
Membrii sunt toti preop, eu ex:amenul de promovar:-
din categoria I..a, doetori sau li.centiap in .Teologie, eu c:>-
nostinte eanoniee Sli juridice, avand 0 vechIme de eel pui
UL
15' a)li' in preotie. .
. . Ef sealeg petermende patru. am,de- catre
Nationala Biserieeasca,eu aprobarea Patriarhulm. putana-
. .
Consistoriului se dintre membrii
titulari acestuia, de catre Patriarh.
.' '. Art. 206. - Consistoriul .lJentral Bisericesc . are UL
campetinta sa toote afacerile '}i
venite pe cale de recurs deia Consistonile Eparlriale.
Art. 207. - Consistoriul Central Bisericesc va primi
'spre deliberare J.lotii.rire aetiu.n:e pe
. reClITs,.asupra carela celelalte b]se.n--
diversitate in hotaririle lor, .. elab,: 1a yrm-
cipiile' de drept canonic, norme regulamente
Hotaririle eEl va lua vor servi ca juriSprudente pentru
intreaga Ortodoxa RomilnJi. _
Art. 208. - PRr\ile nemu1tumite cu hotiirirea Consis-
toriuluiEparhial, cum .,\,i ac:uzarea, pot face recurs la Con--
sistoriul Central, in ,iliiip de 15 zile 'delaprUnirea hotanriD'
de celin cauzii!. .
. Nerespectarea acestui termen atrage dupa sine pierde--
rea dreptului de recurs, jar hotarirea Consistoriului Epar-
hial ramane definitiva ,\,i executorie .
. Art. 209. -Cererea de rec:urs se va prezenta de eel
interesat pre<jedinteiUi Consisto,riului Eparhial, a cfurui sen-
tinta 0 amea eu recurs, iaracesta 0 va inainta eu
respectiv pre<jedinte1ui Consistoriului Central Bisencesc.
.' Art. 210. -Cererea de recwrs va cuprinde: numeie, .
. . pr'ooumele, pnlfesia domiciliul recurentului l?i al parplor-
cu care a fost In judecata, cUm ,motivele de recurs. E",
va fi.timbrata cu Umbrullegal redactata in termeni cu-
vlinc'Oi.
89
Recursul redactat in te.Tmeui necuvtineiO'\'i, lie res-
_ Dea:semen-ea se va alatura 1a cererea de re-eUliS 81
Cap;e legalizata de pe hotarire sau de pe dispozitivul
rlrii recur:ate. Daca recurentul voieste la se servi si de alte
afara de eele de.puse cu dOl!anu Oonsistoriului Epar-
hial, va trebui ,Sa Ie depuna odata en cerei!'ea de recurs in
care se va face menpune despre aceasta. '
Art. 211. - Recursul trebue sa fie motivt .prin petitia
de recurs, d!plls'a In tennen, la COnsistorillJui
In ea trebue sa se arate motivele de reems, atat de
tond, de forma, dispozitiile Statutului si regulamen-
telor bisocice(lti, ori principiul de drept canonic '00 s'a viorn.t.
. Consistoriului Oentral B'sericesc primind
. recursul, il inserie in registrul de judecata, in termen de
eel mult wee zUe data de infatif.;are a parilloI'
(li emite cltatiile. "
'In ifecurs TIU se face nicio cerere nona, care nu s's.
. facut la prima afara de cclll care serves,c ea mij-
loaoe. de aparare la cauza recurata .
'In recurs nu s'e va putea schimba niei eauza, nicl obiec-
tul pricinei, nici calitatea pRr\ilor. .
Art. 212. - N l! intra in competinta Oonsistoriului
Oentral B'serieesc hotaririJe de c.aterisire care se indreapta.
direct Sf. Si!llOd.
Art. 213. - fixeaziL termenul de jude-
carea recursului deleagaun membru, spre a face ra-
po.rtul.
Raportul va fi 0 ogJinda adevarata a celor sav1l.rs:ite
in illstanta atacata, fara a cuprinde parerea a
mportorului.
Art. 214. - $edintele nl! sunt publice.
Partile pot fi asistate de aparatori.
Art. 215. - La C=istoriul Central Bisericese, oficiuI .
de acuzator il lIJiIpectorul general bisericesc
de pe langa. cancelaria patr'arhalru. El se bueura de ace:
lea"i drepturi ca membrii COl1!l,istoriului Central Bise-
rieese.
Art. 216. - Daca l'ecursul este facut in termen, S'e ju-
deea in ziua fixata,. despre care, Oonsistoriului
.1
90
a parple are 1a dOlar dov.e-
zlle de p.f1mJlla In5itiintfu: ii. .
. Art. 217. - Daca dovezHe Jipsesc, recursul ',S,e amana
alt prezenta partJaor in instanta:
bpsa do pmcedura.
- Procedura in fat.a Consistoriului Central
Wl f1 c:a. la Consstoriul Eparhial.
. I?aca :Cl;ta nu pa!'lOl judecatorilor destul de
bu!e mstrulta In puma 1l1stan!a, ei vor putea sa intregea-
eca toate lipsurile eonstatate.
A O:Jns:istoriului Central BiEeric'sc Be extjnde
atat de I?ro:edurii:, cat rasupra fondu1ui.
Ea a on Sa schimbe total sau in parte
recurata. '
Art. 219. - In cazur]e in care autoritatea bisericeascii
.a facut reCU.l",s" partile vorbesc in urma.
Art: 220. - Ineheindu-se desbateri1e, Cons:stor:ul se
In d:e unde du,pa
Lrm:.na;roo dehberanlor, aduna voturile incepand en mem-
brul <:leI mai tanar, apoi h!Gtarrrea se Stcrie si subiscrie de
dupa care Consistor:ul revenind in presedin-
te!e cuprinsul ei in auzuI" tuturor. "
. . 221. - Hotarirea Coruslstoriului Central este de-
El. se atat de fonduJ chestiunii cat si de
a:r:hcarea a ;8f. a St.atutuJui a Regwa-
mentelor b vma In chestiune.
_ .Art. 222; -:- I.I0tarlrile vor cuprinde intampiniirile
partilor, conc,-uzlUnIle acuzatorului, motiva!'lEI3. si disp8ruti-
\TuI, avand redactar".a prevazut3. la art. 180-182.
. Art." 223. - Consistoriul Centr,al Bisericesc poate sa
d2:a urmatoare1e hotaM:
1. De,ciziuni de respingere.a recu!'lSului.
2. DelCiziuni de casar.e a hotarlrii:
a) Cu trimitere,
b) Fara trimitere.
Daca s:.e_ reSip'nge recursul, atunci hotarirea Oons,jsto-
riului Eparhial r3maDIe! def'nitiva . exe'crutorie.
1?aca hotarlJiea Consistoriului Eparhial a fost cM'ata'
eu c,auza se trimite la alt Erarhial,
B; se din nOll in fond, iar hot3.rirea aClStui Con-
s'storu va fl definitiva l?i xecutorie dupa aprobarea Ii de
catre Chiriarhul iespectiv. .
de pro.:eduril. 91
In caz de ea>:::.are, fara trimitere, Consistoriul Oentral
_ceEC re!me dOEarul lji trooe direct la judeoarea din
a fondului; iar holtarwea ce va da ramane definitiva
e:x:ecutoriE, dupa aprobarea ei d.e catre Patriarh.
Art. 224:. - In oaz de casare cu trimitere a hotiirJrii,
>in,stwta lao care Be tr:im:te din noucauza, este datoare a
tine seama de punctele de drept ,stabilite de catre Consisto
rilll Central BiEericsc, amt in ce fondul cat
'forma.
. In caz de neurmare, judecatorii vor fi '3anct
i
onati.
Daca: hotarirea Consistoriului Eparhiruleste casata, .ac-
te'e de ancheta instruct':e piistreaza puterea nu se
mai repeta in fata instantei de trimitere, decat daca acea-
sta 10 neceSar pentru luminarea ei.
Art. 225. - Daca un membru al CO!IlSistoriului Cen-
tral tIlei consecutive, fara j!US,ti-
ficare, se considera dernisionat.
C.ancelaria Consistoriului oentral BisericeEkl
Art. 226. - Consistoriul Central Bisexioosc va avea 0
cancEiarie, aneiXata Servo de Inspectie . Control, din Admi-
ni:trat;a Patriarhala, pusa sub conducerea un
grefier func!ionari dupa necesitate, dintre care unul
.arhiv.ar.
Se vor folosi functionari din Admiru3trat
ia
Patrlarhala.
Recurs la Sf. SiDod
Art. 227. - In cazul cand Consistcriul Eparhia;i a pro-
.nuntat pedeapsa caterisirii contn.r1unui PTot r.audiacon,
,eondamnatul va face recurs- la Sf. Sinod.
ArL 228. - Reclirsul se va face in termenul de 15 zile
dela data pr:mirii hotarlrii de catre cel in cauza.
Art. 229. - Recursul se va face eu petitie adresata de
eel condamnat la maintat I.P.S. Patriarh, Pre-
Sf. Sinod, La c.are 'se va alatura !?i copie de pe
hotarir,ea Consistoriului.
Art. 230. - Preotul sau diaconul condamnat 1a cate-
risire este d.e drept suspendat din serv:ciu !iii nu
leafa chiar claca a facut recurs.
92 Legiuirile Bisericii Ortodmre
Art. - Sf. Sinod, primind petitia de
recurs, va d1spune sa se inregistreze, dandu-se recurentului
dovada de primiTe, in care se va trece ziua primirii recursu.
lui interveIlind la Eparhia respectiva pentru trimiterea
dosarului cauzei.
Art. 232. - Sf. &nod, luand cunostinta de recursul
facut, il va putea admite, daca va gas( ca 'procedura n'a
fost b:ne indeplinita, sau ca Statutul regulamentele bise- .
riOOti n'au fost bine aplicate, ori ca s'a cornis exces de
putere, contrariu il va respinge.
Art. 233. - Odata cU'recursul admfs,Sf. Sinod va dis-
pune ca pricim sa se judece din DOU in fond, de cafre
Consistoriul Central Bisericesc.
Hotarirea acestei inst.ante va fi definitiva dupa apro-
barea ei de ciitre Patriarh.
Art. 2M. - Sf. Sinod nici mtr'un caz nu va judeca
chestiunea in fond, fara trimiterea in judecata Consistoriu-
lui Central Bisericesc.
Art. 235. - Sf. Sinod, trimitand cazu1, dup8i adm,ite..
rea recursului,in judecata Consistoriului Central Biseri-
cesc, va inainta acestuiadosaruJ. eu actele cauzei.
Adresa de inaintare a dosarului va cuprinde moti-
vele pentru care Sf. Sinod a admis, cu trimitere, recursul.
Art. 236 __ - Consistoriul Central Bisericese, primind
dosarul, va judeca din nou cazul, ca instanta de fond, dupa
prooedura stabilita in prezentul Regu,lament.
Art. 237. - Hotanrea Consistoriului Central Biseri-
cesc va fi sup usa spre aprobare PatriarhuJ.ui, ca
te al Sf. Smod, dupa care sentinta ramane definitiva
executorie.
Art. 238. - Condamnarea definitiva a unui diacon
sau preot la caterisire, va fi comunicata organului in drept.
Normele i conditiuniIe de revizuire
a botarirllor date de instJant;ele de judecata
. Art. 239. - Orice hotarlre data de instante!le biseri-
de judecata, Tamasa defirrltiva capata puterea de Iu-
ern judecaL asnpra obieetului care 'a
i"rtlLJallll<:<U'OU.' de proce<lurll. 93
intre persoane in fata instante,
inno
ire
a nu se mai poate face nici in parte,
in totalu} cauzel.
Art. 240. - Clericul condamnat de una din instantele
judeeata b:serlceasca, preV3.zUite in Regulamentul de
prin hortarire ramasa definitiva investita cu for
la depunerea din treapta, caterisire sau
. .afurisenie, din pricinii ca actele de c.are s'ar fi putut
,in aparare, fle ca hau dispiirut, fie ca nu Ie-a putut pro-
. eura din cauza de forta majora, sau ca partea advens;a
s'a; folosit de martori dovedip ulterior de auto-
ritatea legaJa, astfel ca nu le-a putut aduce 1a te:rmenul
fiXat pentrn judecata, din care cauza putut proba
.neWnovapa, poate cere revizuirea hotarlrii de condamnare,
daca ulterior a mtrat in posesia acestor acte.
Cererea ds;; revizuire, bine motivata, lnsotita" de actele
respective, va fi adresata Patriarhului, ca al
Sf. Sinod, care va dispune suspendarea provizorie a ded-
. .ziunii de condamnare, daca nu os'a exooutat inca, iar cere-
rea de revizuire I() va trimi te Consistoriului Central Bise-
rieese, spre cercetare.
Cererile nemotivate fara actele pe care interne-
iaza. nu se iau in consider.are nu Ii se da curs.
Consistoriul Central Bisericesc, dupa ce va verifica
,ca actele produse ulterior de condamnat
fiost sustrase cu intentiunea de a nu se putea fplosi de ele,
SiaJU ca nu le-a putut procura la timp penrtrn caz de forta
majora, sau ca va dOlVOO1 eu .acte legale ca partea adversa
a'a folosit de martori fapte anuntate in faya in-
stantei care I-a condamnat, va casa deciziunea de condam-
nare' Via trimite pe acuzat inainteaaltui Consistoriu
Eparhial decat eel care I-a judecat condamnat, unde
. chestiunea Be va judeca din nou.
Hotarirea data. de acest Consistoriu va fi fara drept
de recurs.
Art. 241. - Dorvada pentru marturie mineinoasa se va
aduce de interesati dela instantele civile.
Sentinta tribunalclor civile in 'aceasta materie e vaIa-
'bila in Consistoriului Central Bisericesc . ,.
Art. 242. - In caz de revizuire la unei condamnari pen-
tm cauzeIe indicate de art. 240, daca condamnatul va ii,
94
LegiUJi.r;le BiBericii Ortod.mre RomAne
murit, ConsiE.t;oriul Central Bisericesc va numi un curator,
care va executa drepturile condamnatului.
Daca in urma acestei noi proceduri se va desco,peri
ca oc-uda.m.naI12a a ffJst proountata pe nedrept, nO'lla deci-
z.iune .a ConsistJol!'iului va reabilita prestigiul celui 00'n-
damnat.
Prescrippuni
Art. 243. - Teate .abauerile prevazute in art. 2 din
prezentul Re.gu',ament, se prescriu ,in termen de trei ani
lor, iar delictele prevazute d3 art. 3 se pre-
seru [11 ci.nci ani deJa savarsirea si consumarea lor dacii
nu sunt delicte continui. ..
Se excepteaza dela aoeasta regula
delicte gnave: a;post.Ml.ia, erezia, schisrna, crooml reca-
siitorirea preotilPI'ljIi diaconilor.
Art. 244. - Daca f:nsa vina este una din acelea c.are
oote califieatii UImarita de legile penale Jili civ:I.e, pre-
scriptiunea evereaza potrlvit acelor Itgi, af,ara de cazurile
prevazute La art. precedent, aliniatul uJtim.
.Jnstanid.e pentrr ... monahi
Art. 245. - PelIltru judecaooa simplilor monahi mo-
nahii, cum a ierodiaconilor ie'romonahilor, va functi-
00 in fierare manastire ljIi S<!hit, eu dela 12 membri in
sus, un consliu de judecata fprmat din 2-4 monahi sau
monahii locali, de ljIi conf:rmati de Chiriarhul
re.spz<Ctlv, pe ternielIl de 4 ani, prezidati de staretul lor, Ia
care vor veni spre judecata I'}i' moniihii I'}i mOIlJahiile din
manastirle cele mai apropiate, can nU-l}i au legalii.,
pentru ilL se putea judeca la vatra lor.
Pentruaba.telI'ile u:l}oo,re deLa monahicel]ti, sta- .
retuJ, in dorinta de a in.drepta pe cell abatut, intrebuinteaz3.
urmatoarae mijloace: .
cc) la prima abatere, sfatul duhovnilces.c dJodana in
parlicu',ar, IT.ai ales daca abaterea n'a fost iiIlsop.ta de SJcan-
dal public.
@) la recidiva, observatia pwblica, in fata mtregului
robor. _
Pentru a.bateri disciplinare, ca cele prevazute Ja .art.
2 din prezentul RegulaJnen.t, cazul se supune in trata.rea
95
consiliului de judecata, care poate aplica urma-
, ware1e canonisiri:
. a) Punerea la metanii in biserica, in timpul serviciu-
lui divin;
.. ' b) Oprirea de a siivar9i anumibe lucrari minte;
c) Oprirea port:ei dela tmpeza, afara de paine, pe una
sail mai multezile:;
d) Oranduirea la ascultari inferioare;
. e) Trimitere3, pe un anumit t:.mp La vreunul din schi-
turile supme mani'i3tirii, dadi. sunt aSEm:::lIla schituri;
. f) Oprirea totala del a sf:nte, pe limp
limitat.
Pentru delicte crime d:sciplinare, ca cele prevazute
la art: 3 din Regulament, in urma mcheier.iunui proces
verbal .al de judecata, pr:n care .e arata abate-
rile ljIi delictle vir.J:lvatului, cazul Ee trim1te prin Epi2.copul
respectiv, art. 68, lit. b din Regulament, in jude-
cata Monahal Eparh:al.
D3,ca Epueopul gasel?te de cuviinta, inainte de a 00-
o feri cRzul judlJcap, dispune facere.a unei anchete de catre
ex:arhul manastirilor sau alt c1eilegat al sau .
Art. 246. - Pentru judecarea stare-tilor, staretelor,
protos'nghelilor ar'h'mandrWlor, ca ljIi pentru delictele
disct-plinare prlv.azute la art. 3 din prezentul ReguLament,
va exista in fie-care Eparh:e un OoiIlsistfJriu Monahal Epar-
hial, C'cmpus din trei arhimandriti sau in star1cti, nu-
mW Chiriarh pe timp de 4 ani, E.ub unuia
dintre ei, desemnat de Chir.'.arhul respectiv, c.are vw judeica
c' dupa norme(e prevazute in acest RegulamEmt, peIIltru Con-
sistoriu1. Eparhial.
Pmtru judecarea recursurilor fmpotriva hotaririlor
da.te de Consistoriul Monahal Eparhial, va funct'o!Il.a un
Consistoriu Monahal Central, compus din cinci membri (,ar-
himandr"ti) eu studii teolog'ce super:o.are, cate unul din
fifcare Mitropolie ljIi Arh:'episcopie, sub unuia
dilltre e;, der3emnat de P.atriarh, va judeca dupa nor-
mele prevazute in prezentul Regulament, pentru Consisto-
riul Central.
. Incaz de condamnare la cater:i'Eire, fau excludere din
monahism, recursul se indreapta ciitre Sf. Sinod, care va
proceda ea eu recursurile clerului de mir, tr1mita;nd., In
96
LegiJuiriIe Biserial Ortodoxe Roma.ne
caz de admiterea recursului, spre judeeare in fond hotarl-
rea recurata, la Consistoriul Centra;l Monahal.
Art. 247. - ChiriarhuJ. respectiv, pentru Consistoriul
Eparhial Monahal, sau Patriarhul pentru Consistoriul
1ionahal Central, aproba sau respinge mot-ivat 'sentintele,
pronuntate de instante cand e cazulle spre
rejudecare, potrivit normelor din preze:ntuJ. Regulament.
lnstruirea,anehet.area, proCisdura de judeeata, etJ!.,
pentru instantele de jUOBeata monahala, vor fi cele preva-
Zllte in acest Regulament, pentru instantel:e de judeeata
ale clerului de mLr.
Ar,t. 248. - In Eparhihle care nu au un numar de mo-
nahi care sa impuna inftintarea instantelor de judecata
pentru monahi, aceste instante vor fiinta pe Mitropolii.
Dispozipuni finale
Art. - Fiecare sedinta a Con'Sistorriilor se des-
chide prin r,ostirea rngaeiuim lmparate Ceresc, de catre
se termma cu rugaciunea Tatal nostru.
Art. 250. - Pentru fiecare amanare solicitata de re-
c1amanti sau reclamap, de reeurati sau reeurenti, cat
pentru hotanrile definitive ca cel:e eu recurs, s'e vor pre-
vedea de instanta respectiva, dupa apreciere, anumite taxe
drept cheltueli de judooata, eese fac venit iill bugetul Con-
srstoriului respectiv, prin care se S'llporta cheltuelile acelui
Consistoriu. Sumele fixate se aehita: ranticipat. Quallitumul
lor maxim il fixeaza servieiul economic 301 Eparh:ei,
Consistoriul Protopopesc Eparhia;l, iar pentru COnsist<>-
riul Central, Consiliul National Biserieesc.
Art. 251. - Aoo.st Rregulament intra in vigoare dela
data publicarii soale. in Biserica Ortodoxa Romana, Bule-
tinul Patriarhiei Romane.
Art. 252. - Toote dispozitiunile reglliamentare con-
trarii sunt raman abrogate. .
Art. tranzitoriu. Proeesele incepute su.b ve.chiul Regu-
lament ljli 30flate in curs de judeeata, 1a punerea in aplicare
a prezentului Regulament, se vor continua !}i stinge, con-
form prevederilor din Regulam'e!ntul de fata, to3ote apelu-
rile trecand sa se judece in recurs lnaintea Consi'Storiului
Central BisericeSc.
-----<0----
REGULAMENTUL
SCOLILOR DE INVATAMANT
, ,
TEOLOGIC
1
"
)
, .
. t
Decizia Nr. 10.937/952
pentru reguIamentuIui de
organizare functionare a institutiiIor
de invatamant din Patriarhia Romana
MINISTRUL CULTELOR)
A vand in vedere referatul Directiei de Studii
Nr. 10931952 din 30 Iulie 1952)
Viizand prevederile art. 116 din Statutul
pentru organizarea i functionarea Bisericii Or-
todoxe Romane.
In temeiul art. 2 din Decretul Nr. 37 din
1949) pentru organizarea Ministerului Cultelor)'
DEC I
Art. 1. - Reg-ulamentul pentru organizarea
i functionarea institutiilor de inviitiimant teo-
logic din Patriarhia Romanii) votat de Sf. Sinod '.
al Bisericii Ortodoxe Romane inziua de 14 lumie
1952) seaprobii.
Art. 2. - Un exemplar din acest ReguZa-
ment) vizat de Ministerul Cultelor) se va publioa
in Buletinul Oficial al Patriarhiei Romane.
Art. 3. - Directorul Directiunii de Studii din
]jj inister este insiircinat cu aduc.erea la indepli-
nire a prezenJei Decizii.
Datii astiizi) 30 Iulie 1952.
MINISTRUL CULTELOR
v. POGACEANU
REGULAMEN'{:
de organizarea functionarea institutiilor de invata.
mant pentru pregatirea personalului bisericesc
recrutarea CClrpuiui Didactic din Patriarhia Romana *).
DISPOZIl'IUNI GENERALE
Art. 1. - In eonformitate eu art. 115 S;i 116 din Sta-
tutul pentru org.anizarea S;i funetionarea Bisericii Ortodoxe
Romane, Biserl1ca, Ortodoxa Romana is;i organizeaza, peJ.l-
tru pregatirea personalului cultic, urmitoarele institutii
de invata.mant:
a) de cantareti
b) Seminarii MOillahale;
c) Institute Tep-logice de grad Universitarr.
Art. 2. - Scolile de cantareti bisericesti vor functio-
na cate una in Mitropoliilor: Moldovei S;i
Ardealului, Oltw2i Banatului S;i doua in cuprinsul Mi-
trcpoliei Ungro-Vlahiei, in urmatoarele localitati:
1. Cumea de - pentru pa.rohme din cuprinsilll
Arhiepiseopiei S;i Episcopiei Ramnicului S;i Ar-
ge
9
ului.
2. Sfanta Mana'Stire Neamt - pentru parohiile din
Arhiepiscopia Episcopia Romanului
3. Cluj - pentru parohiile din cu.prinsul Arhiepisco-
piei Sibiului, Episcopiei Clujului S;i jumatate din Epis1copia
Oradiei. .
4. Craiova - pentru parohiile din .cuprinsul Arhi-
:episcopied Craiovei.
5. Caransebel - pentru parohiile d'n cuprinsU'l Arhi-
episcopiei Timis;oarei, Episcop'ei jumatate din
Episcopia Oradiei.
*) Intocmit de I. P. S. Patriarh Justinian, aprobat !7i votat
de Sfantul S.inod in din 14 Iunie 1952.
100
Legiuirile Bl.sericii Ortodoxe Romane
6. Buzau - pentru parohiile din cuprill'sul Episcopiei
Buzaului Episcopiei Dunarii de Jos.
Menire,aacestor este de a pregati cantareti de
strana, ajutatori ai preotului in ootivitartea lui, candidati
pentru Institutele Teologice de grad Universitar.
Art. 3. - Penrtru pregatirea monahi:loif monahiilor,
Biserica Ortodoxa Romana va organhz.a seminarii speciale,
pentru calugarite la manastirile Agapia Hurezu, iar
pentru caiugari 0 sectie la manastirea pe langa
de cantareti a Mitropoliei Moldovei
Sucevei, urmand cursurile impreuna eu elevii Scoalei de
canltareti stand sub indrumarea a unui
prcfes.or calugar.
Art. 4. - Institutele Teologice de grad Universitar
au menirea de a pregati candidati pentruclffi'Ul parohiaJ
pentru ierarhia superiOl3!ra, cadre p!slltru corpul didactic
din invatamantul pentru pYgatirea personalului bisericesc,
cerc1ctatori in diferite ramuri ale Teologiei,
in.r, prin cursurile de indrumare ale preotibr, urmate de
examene de definitivar'e, promovare selectionare, preva-
z'ute de St,atutul pentru funci'onarela Bise-
,ricH Ortodoxe Romane f;li Regulamentul de transferare a
clerului, sa verifice, 'sa sa orienteze clerul din
Eparhiile respective in toata activitatea lui.
Aceste Institute 'Deologice de grad Universitar func-
tioneaza: '
1. La pentm Arhiepis.copia Bucure9ti1or,
Arhiep scopia Craiovei, Epis,copia Ramnicului
Episcop1a Buz,iilliui, Arhiepiseopia lalf;lilor, Episroph Roma-
l1ului 9i Episwpia Dunarii de JiJs.
2. La Sibiu, pentru Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepis-
copia Episcopia AraduIui, Epis.copia Clujului
Episcopia Oradiei, sub conducerea 9i indrumarea Mitropo- .
Utilor Episcopi'or locului.
Art. 5. - TOiate de fnvatilmant pentm prega-
tirea personalului bisericesc functioneaz3.: eu internate pen-
tru elevi, studenti preoti.
Art. 6. - Fiecare institutie de invatamant teologic
via avea un stant ca patron, acarui zi de pomenire se va
sarhiitorl in mod solemn.
$colilor de Invatamarrt Teologtc 101
Art. 7. - Pe langa Sfantul Sinod functioneaza un
al invatamantului pentru pregatirea personalului
biseriolSc. .
Atr"hutiulllie acestui serviciu sunt: apUcare:a
regulamentelor diSipozitiunilor in vigoare, studierea, OJ'-
g.anizarea, conduceTea unita.ra, indrumarea, cOD,rdonarea
. activitatii controlul invatiilmantului teologic.
Dreptul de in<kumare control in ce p.rive1?te invata-
mantul, dLn parte 'a orgnnelor bi'seric<e1jlti al celoT cerute
de Legea Cultelor, se astfel:
Jurisdictia canonica, mvatatura dogmatica discipli-
na, pr,ecum f;'i indrumarea eontrolul invatamantului al
gestiunii Institutelar Teologice, aplartin organe-
lor Biscricii OrtodoX:8 Romane, indreptatite la aceasta prin
Statutul de organizare functionare al acestei Biserici
9i prin Regulamentul de fatai. .
Contro!lul 11 exercita printr'un inspeetor la SeminariiIe
de Cantareti. .
Contr{)lul Statului, prevazut de C0nstitutia R;epublicii
Popular!;:) Romane, 'Se exerdta prin Ministerul Cultelor, in
conformitaite em dispozitiunile legii slale de organizare ale
Legii pentru general al cu!ltelor religioase.
Art. 8. - Serviciul de invatamant pentru pregatirea
personalului bisffi'ices,c de pe langa Sfantul Sinod este con-
dus de un consilie'r administrativ, ,ajutat de un secretar,
cu functionarii nJelcesari.
> ;
Art. 9. - Inspect0rii 9i ceilalti functionari '5e nume:sc
de eMre Pregedintele Sfantuiui S;nod, la propunerea con-
silierului Administra tiv.
Art. 10. - FUThctianarii inspectorii din serviciul de
invatamant pentru pregiiltirea personalului bisericesc, la
intmrea in functiune, var depune legiuitul juramant.
PARTE A I
$COLJLE DE CANTAREl'I BISERICE$TI
CAPITOLUL I
Organizarea invatamantului
Art. 11. - scome de cantareti bisericesti sunt insti-
tutii de invatamant mediu, eu lilcolarita'tii de trei ani.
102
LegiUiriIe Ortodoxe "".nT\,\<.n ...
CAPITOLUL II
Materiile de invat8mint
, 'vArt. 12. - In de cantateti biserif'P!.C:Iti se TlIl"OOa' .
urmatoarele materil : 1:'6' a
1. Noul T!Stament.
2. Catehism.
3. E"'egeza.
4. lstOlia Ksericii universale.
5. Tipicul cantarea practica
6. Bisericii Romane Istoria R.P,R.
7 AIXlStolUJlui.
v ,8. AdmllllStna!ia Patriarhala conJtabilt t
18) Constt t . Ie . ,1 a ea paro,hia-
, 1 u.la 1]1 gIle R.P.R.' '
9. bisericeasca psaltica.
10. Muzicavocala liniara (eu cantliri n.n.t'I, b"
tropa.re
' A tv. t h . 1:'-" II
. ' an ca e eticie, etc.). ,
11. Limba:ru'Sa.
12. Vmba franceza.
13. Limba romana.
14. Liturgica teoretica. ' .
15. de psmologie filosofie.
Plctura, sculptuM" ceramica notiuni de arta
rativa 'lilt sport. '.'
Art. .....;... grupeaza pe eatedre
ore,astfel. ' ' ' ,ani
CATEDRA I
II III Total
Stlldiul blbl1c al Vechiulul . :;
2 5
Catehi!lmMoraUi .
Biblic al : .
2 2 2 6
Exegeza. '. ,
2
:;
5
. .
2 2
CATEDRA II
5 6 7 18
Istoria Universale .
2 2
Istoria Biserlcii Romane i?:p: R:
4
Expl1car,:a EVanghel1el Apostolului
2 2 4
Omlletica Catelietidi. \
i 2
:;
: : : : '
' 2 2
NotiU!J1 d,: ContabHHate, Admlnistrjitiea.
..-
2 1 :;
, leglle R.P.R: ' 1, , 2
!Z
8 8 18
. . . . .
.....
.. - ...... , ... .
elevU de c4ntareti ca-
sectieimonahale I
II
2 2'
1 1
2 ,2
5 5
2
2 2
2 ' 2
6 6
sculptura, notiuni de arta
rl'''l''(Y' raUva sport. . . . .'. 8.
elevele: seminarlilo} I .
covoare; ceramica, notiuni de art/J
5
decoraUva sport. . . . .,
103
III Total
2
1
:;
6
3
7
2
6 18
2 6
2 6
2 5
5 18.
Art. 14:. - Mlateriile de invatamant, se vor preda po.
,ptogramei analitice intocmita de .Sfantul Sinoo. '
, . III
PersOnaJUI didactic
Art. 15. - Per.sonalul d:.da:ctic al de cantareti
]I.;':iAT',,(>jOtc:tih se recruteaza prill: ti-ansferare sau nwnire pe
de concurs.
Transfer-area si numirea se fa.c dA3 cltreSinodul Mi-
'troportan de carle prindecizie. Decizia de
sau traIlSferare se comu;nica, prin Serviciul Invata-
mant:ului pentru pregatirea bisericesc, Ministe-
rujui
Pot fi transierati 1a cerere, profesorii de specialitave
. dela, alte de cantareti eu aprobarea, Sino-
dului Mitropolitan dinl'laza c'ruruia este de 'cantlireti
Pot ft nUiini? pll:'in conours doctoI-ii, magil}trii sau licen-
-patii in .OU ip'regatire in' spelCialitatea. catedrei va-
-cante. Concur,ul consta dintr'o lucraroo swa dintr'un
,eol'OcviuaSupnaprincipiilor fuildamentale metodei de
predare a discipljnelorcat.edreirespective. El, se.tille la
sediul in' faja uneioomisiuni speciale
,
','
.'
104
Legiuirile Eisericii Ortodoxe Romane-
insUuita de Sinodul Mitropolitan local. Din comisiu-
ne fac par be: Chirirurhul delegat de Sinodul Mitropolitan.
capre5ldinte, directorul de cantareti
ca secretar, un profesor titular de specialitate deJa
alta decantareti desemnat de catre pre-
gedinte:e comisiunii, precum dOi profesori de specialitattt,
dela un Institut Teologic de grad Umversitar, delegati de
PresedinteJ!a Sfantului Sinod, la cererea Mitropolitului locu-
lui. 'Lucrarea serisa COillSta: din tratarea - timp de doua
ore - a unul subiect tras La S'ortll de candidati din z,ece
subiecte pmpuse de comisie. eODlsta din chestio-
narea eandidatului asupra materieii. fiecarei discipline din
catedra respect:va. Fiecare membru al eomisiei examina-
toare, afara de secretar, da cate 0 nota, atat la lucrarea
scrisa cat la colocviu, pentru fiecare discipJina a catedrei
respective. Nota examenului rezu1ta din media aces tor
nete Ise ins,crie in proeesul verbal al examenului. Candi-
care a ohtinut nota cea mai mare, este declarat
reu9 t se nume'9te in postul vacant. Pot fi respinse dela
concurs p21I'soanele care nu se bucura de 0 bun a reputatie.
Art. 16. - Stabilirea drepturilor datoriilor persona-
lului didactic se va face dupacriterii asemanatoare eu cele
privitoare la invatamantal public de grad cotespunzator.
Tltu1.ariz,area a,cestora :se va face in urma unui examen
de capacitate tinut la Institutul Teo,logic de grad Univer-
sitar din in fata unei' ccmisiuni spledale, institu-
ita de Presed'ntele Sfantului Sinod, din:
_. dot profesori dela Institutele Teologice, din specia-
litatea respectiva,
- un profesor titular de specialitatea catedrei va can-
te, de'a 0 de cantareti biser:Ce9ti.
Comisia este prezidatiiJ de Patriarh sau de delegatul
Sfantului Sinod.
Examenul consta diiltr'o proba orala din materiile
catedred respective. Nota gener:ala de admitere este dela
7-10, sau dupa normele in vigoare in invatamantului pu-
blic, calculata in baza notelor date de fiec>are membru 'al
eomisiei examinatoare.
Candidatii ,trebue sa faca dovada pregatirii temeinice
in catedrei respective a . metJode-
lor pedagogice de plledare in invatamantul mediu.
"-
\
.( t'
de lOS
"\\
y"., '
Art. 17. - Catejr'cle __dt1 suplinire sc
de Epalhie in revista Bisenca Romana.
Buletinul Oftcia:l al Patriarhiei, 9i in Buletinul Ofl-
ciaJ. al Eparhiei respective. .
Art. 18. - Sup..initori Ise numesc de Mitropolitullocu-
lui la propw1erea pe durataanului
in curs. Ei vor av,ea Ititlul de licentiati sau magi9tri in 'Teo-
. logie, cu exceptia pentruc:atedra de muzica bisericea-
'. sciii psaltica, in cazuri bine motivate, a celor de muz:ca..
vocaila, priSIClliID. 9i acelor della catedra IV -a 9i a V-a, care
vor trebui sa aiba studii de specialita teo
Art. 19. - La jntrarea in functiune, profesorii l?co}i-
101 de cantareti 'chligati sa depuna legiu-
, LuI jurrunant de eredinFi. ,
Art. 20. -Membriic,o'rpului didadic a1 Scolilorde
cantareti au urmato.arele indatoriri:
a) Sa-'i implinI2a'SC3.: oboligatiile in mod regulat
si constiincios;
, b) Sa cunoasca sa aplice intocmai Statutul de or-
ganizlare a Bis,erici Ortodoxe Rcmane, legile, regulamente-,
Ie, programa analitica, ord ne1e 9i instructiunile autorita-
tUor superioare competente;
c) Sa i>a parte laconferintele consiliiIe profesorale,
la pregatirea serbiirilor, expozitiiIor precum 1a
so1emnitatile EI2,rbarile la examene excursii.
d) Sa participe, impreuna eu elevii, la serviciile reli-,
gioa'.s'e divine in zHele de duminici sarbatori 9i sa-lJi
indeplineas,ca datoriile (spovedit 9i
Ie) Sa ccnlucreze armoniiOS cu directorul scolii sicu
coJegii la crearea uneiatmosfere de munca intelegere,
pentru ridicarea n'veluluicarturaresc al 9colii, 1a stimula-
reaaptitudinilor elevilor 9i la cultivarea vocatiunii lor;
f) Sa aiba in afara' de 0 conduita demna;
g) Sa domicil;eze in localitatea unde functi'Oneaza..
., .
Art. 21. - Membrii corpu1ui didactic nu pot da
particulare erl.evilor proprii, nici in cursill anului scolar mei
A , ,
111 vacani.
Art 22. - ProfeBorii de muzica bise,riceasca ps,altidi
de muzica V'Oca1a liniara au indatorirea sa organizeze
eu elevii 9colii, in orele de ansamblu, un cor bisericesc'li'li
popular.
I'".
]06
Legiuirile Bi:sericii Ortodoxe n.V)lIl<ul6c
Art. 23. - Niciun membru al corpului didactic
poate Jipsi dela fara concediu .aprobat.
Concediile. se a.proba:
a) PeIlltru borua bine cOlIlstatata;
b) PeIitru iboala contagioasa in fam}lie;
c) pentrucazuri de majora;
d) pentrU indepl:.nirea unei functiuni
trativ.e de cOlIltrol;
e) Pentru odihria, conform legilorin vig'OIaxe.
Art. 24. - Concediile pana la Opt zile tntr'un ali .
Be aproba de director. Oele mai mari de opt .zile se aOJr'ODa.
de Chiriarhul locu!ui eu avizul direcoo[OuluiscoUi, comuni-
eandu-'Se Serviciului Invat8.mantului pentru pNgatirea per- .
sonalului b.:sericesc, spre notaTea in statu! personal.
Art. 25. - Ln privinta dre.pturilor de salanzareo pe
timpul concedLUIui, se apnca nom>.elefixate pentruperso- .
nalul didactic deia scolile de Stat. .
Aeeleafili se aplica in ce a.bsentele.
nemotivate.
Art. 26. - Membrii corpului didactic" care
prin acbvit.ate dwsebita pe teren bisericesc pot
pr:mi distinct.uni fili recompense din partea Chiri.ai'hilor res- .
pectivi. Ele Be tree lin statuI 'peI'SlOlIlal se cori111nica in .
eadru festiv, la
An. 27. \ - Membra conpului didactic a
r
anjea2la
drepturUe la pensie, conform prevederilor 'legii de' pensio- .
nare.
Art. 28 . - Fiecare membru a1 corpului didactic dela
decantareti stat personal de seI'Viciu.
El se eompleteaza de direcpunela unde functioneaza,
in triplu exemplar, pe baza de acteoriginale pe formu:-
laml al Serviciului Lnvatamantului pentru pregaUrea
personalului bisericesc. 0
. Uh exemplar se pastrooza in
l
arhiva . altul in
'arhiva Epaxhiei, iar al treilea 1a Serviciul Irtvat8.mantului
pentrti pregatirea perSolIlJalului bisericesc de pe langa Sfan-
tul Sinod. .'
ttarneILWl f?cOlilor de InviitamAnt Teologilc
CAPITOLUL IV
Conducereta
107
Art. 29. - Fieca:re de cantareti 8ta
51i supravegherea imediwta a Chiriarhului
. .
Ar.t. 30. - Conducerea este incredintata unui di-
delegat de ChiriflJrhullocului dintre prof.es:orii cleriei
ai
Delegarea lui se comunica Serviciului
pl1egati:r:ea personalUllui biserk!esc. . .
. .. Art. 31. - Direciorul este ireprezenJtan:tul Chiriarhului
. nemijlocit al El are sub conducerea
sa toata admmistrarea interioarwa scolii
a servici;lor ei, veghind labunul mers ai iIllStruciiunii
ales 1a indrumarea SUipravegherea educatiunii.
a elevilor,. fiind ajutat de toti profesorii,
ore de educa1ie-dirigenpe.
Art. 32. - Directorul reprezinta in fata foru-
o fili judecatorefilti.
Art. 33. -. Directorul de
daOOr:
a) A locui in internatul (dupa posibilitati);
b) A. apliea eu rigoare regulamentm, prog,rama anali-
ordinele forurilor supterioare competente;
c) A sustine ordinea in atilt intre
j cl(),rpului didactic cat Iji mtre elevi;
d) A supraveghia ea personalul indep!inea-
cu exactitate obligatiile - in caz de abatere, ,a-l face
in mod confidential, dandu-i instrucuni asupra fe-
cum are dewdeplinit serviciul,. iar dacw nici dupa
:l.CO,l:I.;:)\.i:t nu se observa indreptarea, adure. la cunOfil ..
Chiriarhului;
e)A asista cat mai des la 1ectiile profesorilor, punand
grijaca lectiile sa se predea conform programei.
.l""', .
A fixa ordinea de zi, a conV'OlCa, a COIIldtree.
__ ._';l' __'o._: Profesoral a la indeplinire hot8.ririle lUi.
.g) ,A apliea pedepse elevilor msuibordonati l}i celor ce
ci;t><",,..,;t aba.teri;
, h)A elibem certificate scolaire si diferite ,adeverinte
. "
elevi;
.- .,""
."" i)
,;-,'-''-
\ .
j,
108 Legiuirile Bisericli Ortodoxe
i) A raporta Chiriru:hu:l:ui respectiv si Serviciului
vatamantlliuL pentru pregatkea personalulln bisericesc
Sfantul Sined despre mersul 1coaJei incursul anului,
Doate privintele, iar la anului a "n 1"",=>",,"" .... t.
generala a num8ruJl numele
viloI' PI01l1{)Vati, dupru claISe, Unprel\.lllacu,mediile OIb1timLll1:A'
precum I?i ale absolventilor carora urme.a.z4 sali se
reze diploma de absoJvire. '
Art. 34. - Pentru chestiuni didactice, disciplinaI'!2!
gcstionare, directorul este ajutat de consiliul
de'dirigintii de c1asa, de Un spiritual I?i de un pedagog.
Art. 35. - Tlol\i profesoriil?,c,Q>alei intruniti de
ill edinta, corustituesc consiliul profesoral. .
lui este lar secretar unul
tr e protesori.
Art. 36. - ,Convocarea in sredinta a consiliului
sor,al 0 face d:,rectDr:ul, oridcate'ori este necesar; de
se va intruni 'odam pe Juna.
Art. 37. - Cand pe ordinea de' zi sunt chestiuni
toare la ordine, la disciplina, buget gestiune, se
9i spiritua;luL
Art. 38. - Datoriileconsiliului profesoral sunt:
a) 'A dislcUita chestiuni de programru I?i de metoda
propune mijloaC'e de imbuniitatire a invatamantului
educa,ti
ei
;' ,'" ,
b) A Iua cunostinta de ordinele Chiriarhilor si
rihitilor competenU;, care corpul d'iillwt:lc:
A 5ntocmi orariul, dupa normerle pedagogice,
se va mainta Serviciului Invatamantului pentru
personalului bisericesc deja Sfantul Sinod, spre aprobare
d) A numi pe dirigintii de Glasa .pe custozii de
zeu a apmba angajrurile de apI'loiVizionare, de IUCTari
plapIe lor;
e) A aproba excu.nsiile mariifestarile In public a
colii;' .
f) A intocmi gestiunea anuala a
g) A aproba darea de seama desp.re mersul
rnantului, delSpre gestiune, intocmirre debuget, etc.,pe care
Ie face directorul pentru Consiliul Eparhial;
h) A judeca abaterile discipllitare ale elevilor;
i)' A stabili meditle semestriale' studii,
seama de aptitudinUe eIevjlor de califical'oo lor genef-ala:
l'Ull,enL1Ul I?colilor de
109
A recomaij.da Chiriarhilor respectivicandidati pen-
Teologic Un1versitar dintre absolventii cu
bine ex,cepponal. '
39. Hotanrile consiliului prof,esoral se iau eu
rfit"ita1;ea de voturi a ,celor prBzntL La voturi egale' de-

40. - In lucrariJe de cancelarie, directorul
de un secretar-casier, 'care sUib controluil sau, pas-
tin bulla ordine re;gistrele, c.ataloagerle arhiiVa
toate Jucrarirle de birou; de Uncontabil de per-
administrativ necesar. Numirea acestui personal se
de Chiriarhul r,8ispectiv, la propunerea directorului
CAPITOLULV
Cursuri examene
Art. 41. - In Scolile de canmreti bisrerircesti vor fi
, absolventii lllvatamant'llIUi e1einentar 7 clase,
la de admitere au recoma,ndarera
unde au donliciliul. '
Art. 42. - Efectivuil scolilor se stabileste anual de
M.trorpolitan al ,!ocului, darnu 'va fi inai mare de
din numarul prarohiilor din pen-
fiecare an. '
.. Art. 43. - Examenele dB adffiite.re se tin intre 15-25
la fieoare I?coaJ.a, in fata unei cornisii numita
Chlriarh.
pentru inscr:erea La examenul de admitere, carndidatii
prezenta' adata cu ,eererea, ur,ITialtoarele aete: '
a) Extractul de certificatul de botez,oertifi-
studii, flIi' ;'
b) Recomandiarea oficlala a parohiei BaU Protoieriei
unde locue5lte, iar dupa examenul de.a:dmitere, aprorbarea
hului sau., '
Examenul de admitere va consta din:
a) Exaniinarea medicala;
b) CercetaTa aptitudm.ilor muzicale;
c) Prorba scrisa orala la limoa romana lilnoo .I'll sa;
d) proba scrisa si oral8i pentru constatarea cunostin-
,gene;I'ahi de religie, . rugaciUlIli, etc. '

110
Legiuirile Bisericii Ortodoxe RomanI:'
Probele dela litera a si b sunt eliminatorii.
Media La examenul admitere e'Ste de cel putin fl.
(sase) .
, Art. 44. - Anul dureaza dela 1 Octombrie parra
la 29 Iunie. El se imparte in doua semestre. Primtll sem>es-
tru se incheie 1a 15 Februarie. In cazill'i bine motivate,
Patriarhul, in ealitate de al Sfantului Sinod, .
poate aproba Inceperea anului :;;colar dupa 1
Art. 45. - Vacantele sunt trei: vaeanta
del a 22 Decembrie la 7 Ianuarie inclusiv, vacanta
dda Vinerea Mare pana ia trieia zi de inclusiv va- .
canta eea mare, dela 30 Iunie la 30 Septembfie. In timpul
vacantelor elevii nu vor lipsi dela serviciile religioase din
paroh'ile lor, unde 'Sunt iObligati a lUJa parte activa, stand'
permanent la dispozitia preotului, aducand dupa fie care
vacanta adeveTint,a preotului despre activitatea depusa."
ciespre lipsurile dela biserica, etc.
In eursui sarptiimanii, elevii profesorii serlei de rfund
vcr urma regulat la bis'erica toaUi saptamana, oficiind zil-.
nic serviciul dupa Tipic. In aelSt scop, pmfesorii VOl' fi
randuiti eu saptamana la capela 9coalei, iar elevii vor fr
impa:rtiti in patru serti - fiecare serie .pentru cate 0' Sarp_
tamana -, in f.el ea fiecare serie sa ia parte regulat .
la servkiill divin eate 0 saptamana pe luna, adica din patru
in patru saptamauL .
Art. 46. - Cursurile se tin in toate zilele, afara de' .
duminici, s'alrbatori biserieel}ti, sarbatori legale, ziua patro-
nului I;Icolii l;Ii vacante. .
In tQate duminicile l;Ii sarbatorile bisericel;lti, afara. de'
vacante, profesorii vor sluji in sobor Vecernia Sf. Li-
turghie, iar e1evii vor da raspunsurile la biseriea 9colii, sub:.
conducerea dirij!Olr'uluL Profesorii vor explica Evanghelia
Apostolul. E1evii anului I :;;i II inoeteaza cursurile 1a 10;
Iunie; 'intre 20 !?i 28 Iunie dau examene de fine de an, iar
la 29 Iunie are loe 'Serbarea de inehidere a anu1ui scolaro
Elevii anului III inceteaza eursurile 1a 5 Iun'ie: intre
15 !?i 20 Iunie dau examenul de fine de an, iar la 25 Iunie
dau examenul de diploma.
Art. 47. - PromovaI1ea ,elevilor dintr'un Ian intr'altui
elasificarea.1or se face de catre consiliul profesoral pI:"
baza mediei obtinute prin adunarea mediilor ce10r d'Oua S')-
mestre eu media examemN de fine de an.
I?colHor de Teologic
111
N otarea rapunsurilor !?i a luerarilor scrise se face
d-ela 1 la 10, sau dupru normele aplicate in invatawan-
tul public.
pent.r;u fie.care 'semestru elevii vor avea eel putin doui:' .
.' note la oral :;;i una la lucrarea scrisa. ,
. Notele dela oral formiaza 0 medie, ruotele de1a luet'a-
rea scrisa alta medie. Ele se aduna 9i impaytite prin doi
dau media semestriala. Fract.iunile ce tree peste 50% se
, rotunjesc in favoarea elevului. '
Lucrari s.crise seme3trtale se v,or da la: Studiul Biblic
,al !?i Noului Testament, Catehism, Istoria Bise-
ridi univeI1Eale, Istoria Bisericii Romane l}i Istoria R.P.R..
Limba romana, Umba rusa, Limba franceza l;Ii Conta,bili-
, tata.
. Media anuala a ceJor doua sem2ostr,c se in
favoarea sau defavo.area e1evului, dupa a.precierea profeso-
rului, avandu-se in vedere efortul pecare I-a depus elevu!
in semestrul doi. .
IndifeI1ent de notele obtinute in curs.ul anu1ui scolar
toti diu examen de de an 1a toate
lnvatamant.
Examenul de fine de an cOinsta dintr'o proba scrisa si
una orala !La materiile de inV'atamant ale catedrelor I ir , ,
IV l;Ii numai m'ale pentru catedrele III l;Ii V. Durata fie-
lGarei probe ,serise Ste de doua ore.
Media de promov;are va fi de eel putin 6 (!?ase) 1a eon-
duita materiiJ.e de invatfunant ale catedrelor I, II. si III,
!?i 5 (cinci) 1a materiile de invatamant ale eatedrelor'IV si
V, tinandu-se seama de normele in vigoare in
public. .
Pentru fiecare materie de invatamant, med:e de pro-
movare se stabile!?if.l adunandu-se media anu.ala a celor
dioua serne-stre eu media rotunjLta a ex,ame;nu1ui de fJne de
an!?i impartindu-se cu doL Ea este fracticnara. P.e baza
mediilor de promOlVare .ale tuturor materiil'Jr de
mantse stabilel;lte media genooala anua1a de promoViare'la
studii, care se aduna cu media generala' dela conduita si
se impartie eu doi, dand media gener.ala de promova.re. .' .
. conduita se da in consiliul pI'lOf'2soral sub pre-
directorului. La oonsiliu ia parte l;Ii spirituaiLu1.
Art. 48. Elevii care ruu vor obtine media de proroo-
vaIle ,la cel mult doua materii, vor fi decIarati corigenti.
-.+
, i
112
Legiuirile BiseTicli ,Ortodoxe
Cei care nu vor obpne la ,anului 'media
la purtare sau nu obp,n media de priOmovare la mal
de dona materii sau, la exam1:mul de corigen1A, var fi
clarati repetenti.
Nu se repetenpa decat 0 smgura data in cur!"
-cclor trel ani.
Examenele de corigenta slep,n int'l'ie 25 Septembrie
10ctombrie. '
Art. 49. - In eaz de beala, eu durata'de eel mu1t ,
semestru, ,elevul va fi examinat din toate
s'au predatin lui va fitrecuta
cataloage, ca cum ar fi frecventat, daca boa!a se
s-tata cu cerUficat d'n partea medicului c1ll'ant, vizat
medicul Ecolii.
Art: 50. - Examenul de di.ploma uwe!pe la 25 Iuuie,
sediul inaintm unei comisiuni instituita de
hul locului,dintre profesorii titulari ai scolii si
de delegatul clerical Chiriarhului,
tutului Teologic, din a calui cireuffiscriptie face
scoala. )
, , Ex.amenul va consta din probe s.crise si orale.
Proba scnsa consta din trei lucrari,' una . eu , .
din Studiul Bi:blic al Noului &;tu Catehism, alta
cu subiect din Limba roma.n:a. sau Isbaria Bisericii Romane
iar alta din Limiba rusa sau franceza. Pentru f.!ecare '
scrisase propune cate trei subiecte dintre care "'<:I.UU . Uoi1.-,:
tul unlli, !pentrn a c;[rui se a.corda doua ore'
de lucru. .'
Examenul oral va fi l!i materfi: Muzica
. bisericeasca psaltcl, Tipic, l!storia BiSericii ROniane, Exe-,
geza, Limba rUEa si Limba fr:anceza. .
Art. 51. - Ejlevru trebue sa obtIDa la examenul de di- .
ploma media generala 6 s.i niocio nota pa,rtiala sub 6 '.
La examenul die dipLoma se admiteoorigenta pen- .
tru doua obiecte. '
. . Art. 52. - Candidap,i 111. diploma:
:au dreptul la inca doua sesiuni consecutive; ,
. In caz de neprezentaresau nereusitala exanrenUl de.
diploma, candidatii obpn 'eertificatul qe ;,!Oolaritate, valabil
numai pbSturl de eantarep.." , . .
. \53. --:- eu lucrarile eXiamenului de diploma
va f1 de spre '
aroenUlll de Inviilt;8.mant Teologio
113
"""" ...... ,"" rezultatuJui,cu referat asurpra relor constatate
.. Ar:t. 54. - Diplomeil.e de absolvire Be elibereaza pe for-
tip, de direcp,unea s,colli, dintr'un !I'legistru it Bouche,
1JJ:i.UU ........ de Serviciul Invatamantwlui pentru pregatirea
biserioosc dclaSf. Sinod. Inainte de a se ti-
dip1omelor va fi 8lpTobat de MiniSterul Culte-
vor fi semnate, la eliberare, de Chiriarh, de Pre-
Comisiunii, de Directorul de titularul di-
fiind vizate si de Ministerul Cultelor.
Art. 55. - Diploma deabsolyire a de cantal'eti
da tttularului drepturile .previizute in Statutul
Regulamentele Blsericii Ortoooxe Romane. Cei excep-
la invatatura cu vocatie p-entru pot fi tri-
de ,Chiriarhul locului la Institutul Teologic.
La fiecare Eparhie va fi un registru in care se va trece
absolventilor de cantareti numa-
data diplomei eliberate, media obtinuta la examenul
diploma anul el.berani.
CAPITOLUL VI
Disciplina
A. Corpul di:dnctrio i admirniStrativ
Art. 56. - Membrii corpului didactic si administrativ
de cantaYeti care vor caica indato-
de Statut, Regulamente sau dispozitiunile
superioare, vor fi la una dintre
pe<lelJ.seJLe urmatQare:
Observatie;
Avertisment confidential;
c) Avertisment pUlblic;
d) Amenda cu pierderea sal.ariului pe 10 zile;
e) Amenda eu pierderea ,salariuJui pana l'a 30 zile;
f) Suspendarea cupierderel8. sa1ariului dela 2-6Iuni;
g) Indlpartarea din post sau exiduderea din invata-
. Art. 57. - Suplinirea profesoril.or 'Suspendati a
in cursul anului f?colar, se face din oficiu, pana
executa,rea pedepsei sau pana La ocuparea catoorei, cu
anului urmator.
8
-- ,_ ..

I
114
Legiuirile Bisericii Ortodoxe RomAne
Plata suplinitoriliOr se face din salariul profesoraor
suspendati sauexclu9i.
Art. 58. - Chiriarhul poate aplica oricarui profesor
si funcfonar dela scoala de sub jurisdictia 'sa pedepsele
ds:la liteTele ,a, b, c,' d 9i e. Pedepsele deia literele a 9
i
, b nu
E,e trec in statuI personal. dela Jl g, se
aplicii rpe bazii de sentintii judecat9rea.sc,a a Ill-,
stantelor bisericesti si se comunica Mllll'sterulUl Cultelor,
prin ' Servlciul
lului biserkesc, m vederea lllcetarn platu salarmiUl.
Ele comunicii in scris 9i directorului 9colii, pentru
trecerea in statui personal 5li pentru luarea miisurilor de
'5uplinire.
Art. 59. - Membrii corpului didactic 9i administrativ
care se vor fi fiicut vinovati de grave abateri de ordin
moral sau de actiuni iropotriva Bisericii Ortodoxe sau im-
notriva ordinei de Stat, fie in 9coalii, fie in afarii d-a ea,
pot fi suspendati preventiv de Chiriarhul respectiv, pana
la. judecarea rpenalii sau disciplinara, care se va accelera.
Art. 60. - Achitarea unui membru al corpului didac-
tic sau a unui functionar administrativ de catr-a instant
ele
penale nu exclude lui de catre bis'e:
ricel]ti pentru p:rejudiciile morale ,aduse mvatamantulul
teolrogic 9i Bisericii.
. Art. 61. - De va fi achitat 5li de instantele biseric-a9
ti
,
:rev:ne in functiunea sa eu toate drepturile legale.
Art. 62. - Orice pedeapsa sufedtii de un profesor sau
de un functionar, il face impropriu pentru primirea de dits-
sau recompense,
Art. 63. - Pedepsele prevazute de art. 56, literele
c-f inclusiv, se pot radia de Chiriarhi. ,
Prin radiere, pedeapsa se 9terg-a din statuI personal 91
cel in cauzii recapata dreptul de a primi distinctiuni, re-
compense 9i a fi numit in functiuni 9colare.
Art. 64. - Toti profesorii 9i functionarii administra-
tivi clerici ai de cantiireti biseriee9ti sunt SUpu9
i
,
pe langa preved-arile aeestui Regulament, 9i Regulamentu-
lUI de procedurii al instantelor disciplinare 9i de judecatii
a1e Bisericii Ortodoxe Romane.
de Invilj!amAnt Teologic
115
B. Disofplina elevilor
Art. 65. - Dela filC'are elev al SeoJii de eantareti se
cere sarguinta pur-tare exemplara, ciIviinciQasa, in 9coala
in ,afara de 9colala, fata desuperiQri, de eolegi 9i de
, personaJ.ul administrativ de ingrijire.
, Art. 66. - Sunt oprite, eu severitate, euvintele urite,
Qfensele 9i injuraturile, iar lovirile se pedep'sesc eu indJoita
severitate.
Art. 67. - Minciuna, frauda, furtul 9i perversitatea 00
vor pedepsi eu severitate, iar in caz de recidiva, elevii se
, elimina.
, Hotrurirea de eliminare se aduee la eunostinta Chiriar-
hului a piirintiJor. ' ,
Art. 68. - CQmpHeele La abateri disciplinare se pe-
depse51te ca 9i faptuitorul.
Art. 69. - Betia, desiraul, fumatul 9i jocurile de nQ-
roc, ,introooeerea de bauturi alcoolice in 9coalii,
de catre elevi ,'sau cunoscutii lOlr, se pedepsese eu asprime.
Art. 70. - Dispozitlunile prezentului Regulament pri-
Vle8C purtarea elevilQr in 9i in afara de 9cQala, pre-
cum 9i in timpul invoirilor9i vacantelor.
La intoarcere1a din vacantii, elevii VQr aduce adeverin-
te de buna purtare dela Qfidul parohial in raza caruia
loeuesc.
Art. 71. - Absentele elevilor, inainte 9i dupa v:acanta,
se considerii abatere dela discipJina i se pedepsesc
ca atare.
In oaz de flOrta majora, sunt datori sa anunte direc-
y.unea cat grabnic, eel mai tarziu in 10 'zile dela
inceperea cuvsurilor, altfel se eonsidera 5li pierd
a,nul.
Pentru absente in eaz de boala sau epidemie in loca-
litate, elevul va prezenta certificat medical 9i va fi accep-
tat numai eu avizul medicului scoUL
Art. 72. - p.entru ahaterile savar
9
ite, elevii se pe-
depsesc eu:
a) Admonestarea in particular;
b) Admones1:area mn fata clasei;
c) Admonestarea in fata tuturor elevilor vinQ-
vatul inlaturandu-se din toate insarcinarile onorifiee in-
eredintate lui de directo!I' saJ1' de prQfesori;
116
Legiuirile Bi.sericii Ortodoxe Roma.ne'
d) Oprirea de a in cand se da voie tuturor
elevilor;
e) vinovatului pe tabla de public ape a
eu arait.area vinei ,pedepsei;
f) Scadocea notei 1a purtare;
g) Eli.mi:na.rea dflIl 1a un an; .
h) Eliminare:a definitiv31 din
Art. 73. - In afara de eliminari, care Be hotarasc
proce.s verbal motivat de consiliul profesoral se
de Chiriarh, tJoaVe celelalte pedepse se dau de
Pedepsele, afara de admonestarea in particular,
scriu in condicla de pedepse.. '
Art. 74. - Se interzic pedepsele corporale '
hl'anei.
CAPITOLUL VII
Jnternatul
-
Art.7S. - Fiecare de canltarep are un
Art 76. - Pe langa intrepnerea elevilor, in
se da educatia cuve.nita posibilitatea pregatirii p;' rac:tic,eJ
pentru chemarea unui eantaret bisericesc.
Art. 77. - ToV elevii aunt interni.
Art. 78. - Indrumarea vietii de internat este ,de
petenta; Chiriarhului respectiv.
Art. 79. - Internatul este oondus efectiv .de
IjCOlii, care este raspunzator de indeplinirea tti.turor
melor'legale, statutare, regUJl:amentar.e a ,
C"biriarhului S3JU ale Sfantului Sinod, pentru ordinea,
ratenia, disciplina internatului.
,rectorul este gestionar public. ContabiluJ.
easier indeplilliSC operatiunile de oont:abilitate 'ili
Sierie ale internatwluJ. In executarea atributiunilor
ciirectorul este ajut;at de un spiritual, un
un intendent, un magazioner, un mooic de" peH:!onalul
iugrijire necesar.
A. Directorul
Art. 80. Dixectorul trebue sa fie un ladevarat
sufletesc al elevilor .. 'fine conBfatuiri cu spiritualul
lalti colaoor.atori in chestiunHe de educaVe. Vegheaza
tot personalul indepJine,asca
!uJ.1I,mEmtl111 de InvruttlUnanf Teologlic
117
ohligatiile spiritualului ale peda-
lie acorda conced.ii decel mult opt zile, in afara
legale, luand masuri de supllnire.
Oontroleaza cat mai des atent acUvitatela inten-
in mana ca'ruia sta gospodaria internatului. In
dnd nereguli financiare s,au de alta riatura,
pe, Chiriarh, prin Consiliul Epa'I"-hlal.
Pastreaza un exemplar din inve.ntarul al in-
pierSonalul administrativ, personalul de in-
cu aprobarea ChiriarhuluL
cu ajutorul serviciului de contabilitate,
,contu! de gestiune Ie inainteaza spreaprobare
Eparhial.
81. - Directorul iare drepltul la' intretirrerre con-
. ,
normelor leg;ale in vi,go:are.
B. SpiritualuJ
Art. 82. - Spiritualul este numit de Chiriarh dintre
sau preopi eu temeinica prega.tire 'l]i
aptitudini 1a recomandarea
Art. 83. - EI este cel mai a;propiat colaborntor al di-
-, :aduc8.nd ,1a indeplinire dispozitiunile directi-
pe care aeesta i Ie da.
Cu ele:ri s.e va purta eu toata dragostea inte1egerea,
.... .... H;;.. flindu-Ie sfatuitor indrUIDator piocmanental
Loll'
Asista pe elevi 1a rugaciunile lor zilnice, binecuvintea-
mesele, ,etc.
Supravegheaza ordinea 1a masa in dormitoare, eu
" pedagogului. pe elevi pentru primirea
Taine, ii "
Contr<Maza indrmneaza lectura parlieulara a ele-
Stll! in legatura eu internatului si profesorii
. are dreptulla intretinere, conform legale
Ylgoare.-,
SaJa,riul este cel prevazut lin buget este eg'al eu ace.la
unui profesor suplinitor. , "
,

Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
C. Pedagogul-ilnfirrnier
(V'ezi la Seminarii, art. 156)
D. (Adrninistratorul de intemat)
--------..;---------
Art. 84. -- Intendentul se numeste de Chiriarh la re-
comandarea directoruJui. ' ,
Art. 85. - El este raspunzator de a scolii si a
internatului. ' ,
Art. 86. '- Intendentul (adminLstratorul de internat)
are urmatoarele indatoriri:
- primeste dela director inventarul sClolii si al inter-
.este !aspunzator, 11 pastreaza zi, rapor-
tand la t1mp hpsunle motivele care au cauzat acele
Jipsuri.
- de buna intretinere a localului scolii si
internatului, supraveghind zilnic' curatenia saIilor de clasa
higiena dormitoarelor. '
- de buna functionare a instalatiilor de
inca1zit, de lumina electrica, de apa si de plata timp a
taxelor pentru eJe. '. .
- prezinta referatele de
necesitate. .
- procura, cu arproibarea directorului combusrtibilul '
materialele alimentele necesare;' ,
. -. prezinta directorului spre aprobare
foala zllmca a meselor ratiilor de nutriment.
- contrasemneaza foUe zilnioo de nutriment.
.-:- recomanda directorului angajare.a personalului de
mgI'lJre necesar, pe care il indrumeaza supravegheaza
permanent.
- executa orice alte insarcinari date de director.
- pe langa! salariul ,bugetar, intendentul (adininistra-
torul de internat) are dreptulla locuinta in internat da.ca
posibil, precum la intretinere, in
vlgoare.
E. Magazionerul
Art. 87. - Magazb;eI'lll se numeste de Chiriarh la
prQPUillerea ,
EI are urmatoarele atributiuni'
- pastreaza 'in buna randuial5. si la zi, registrele
,actele de magazie. '
/?colilor de Teolog:c 119
_ in magazie materialele aIimentele pro-
de intendent (administratorul de internat), Ie trece
eli.bereaza cuvenitele acte de primire Ie paso
in cele mai bune conditiuni, fiind responsabil in caz
stricare.
_ elibereaza, eu aprobarea directorului, atilt materia-
lele cat alimentele necsare zilnice, fa!cand operapunile
cuvenite de din magazie, in registre celeialte actc.
_ executa S;i aite atributiuni ce i se de
director.
_ toate atributiunile VOl' fi exercitate in conformitate
ell normele in vigoare.
F. Medicul
Art. 88. - Medicul scolii este si medicul internatului.
E1 consulta cat mai atent' mai des pe elevi. Va face, sap-
tamanal, vizite intregii I]coli se va ingriji de higiena
a internatului. Oonduce supraveghiaza infirme-
r:a internatul'lli.
Trateaza pe cei bolnavi mai in infirmerie, iar pe
pe cei'mai gray ii indrumeaza La spital.
Raporteaza, lunar, directorului, despre sanatatea ele-
vilor, despre higiena a internatului.
Cel putin de dOlla' ori pe luna, medicul va da elevilor
indrumari higienice.
IntocmeSlte fl!?e medicale pentru elevi personalul de
ingrijire.
Art. 89. - Medicul saLariul prevazut in buge-
tal El uu poate da c>ensultatii elevilor in alta parte,
decat in infirmerie.
EI nu poate consulta li tra;ta in infirmerie
straine de
G. Personalul de ingnjire
Art. 90. - Perwnalul de ingrijire este compus din:
a) un portal';
b) Un bucatar;
c) Un ajutor de bucatar;
d) Doua spalatoreSe;
e) Ingrijitori dupa necesitate.
120
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
Art. 91. - Personhlul de ingrijirese nUIllel]t cu apro-
harea Chiriarhului, de director, la recomandarea inteden-
tului.
Art. - Are intretinerea dela internat, in conformi-
tate cu normele legale in vigoare.
Art. 93. - Salariul este cel fixat prin buget.
H. OrWinea intel'ioan'i
Art. 94. _ La intrarea in internat, in fiecare ,an
larelevul este sa aduca cu sine rufaria necesara de
,
corp si pat, fixata de directiunea I]colii.
Pentru pastrarea rufariei se va la dilspozitia
elevilor cate un dulap.
Art. 95. - Parohiile 1]1 Eparhiile vor cere angajamente
din partea intretinuti de ele a
tilor lor, de a restitui sumele cheltUlte cu e1 m I]coala, m
di nu se angajeaza sau nu 5e la de
cantareti bisericesti in parohia sau Eparhla care I-a mtr-
tinut in' scoala. Elevii vor fi solventi, bur-
sieri, in ordinea medii.lor ohtinute la studii.
PARTE A II
SEMINARIILE MONAHALE
CAPITOLUL I
Organizarea invatamantulni Seminariilor Monahale
Art. 96. ---, Seminariile Monahale sunt institut
ii
de
invatamant mediu eu durata scolaritatii de patru ani.
'Seminariile Monahale au 'de scop' pregatirea elevilor
(elevelolr), in vederea recrutarii eadrelot manastirl]ti di-
dactice tehnice, administrative de conducere.
Monahale sunt cu viat
a
I]i disciplina.
manastire,asca.
CAPITOLUL II
MateriiIe de invatamant
Art. 97. _ In Seminariile Monahale 5e predau, in pri-
mil trei ani, materiile de invatamant prevazute pentru
lile de c.antareti iar in ,anul IV numai
de invatamant ale sectiei ales, eu actlV1tate
de InvMamant Teolog:c
121
de 8 (opt) ore in atelierul respectiv, pentru insul]irea eu-
llOl}tintelor practicii necesare.
.... Art. 98. - MateriUe se grupeaza pe eatedre, clase I]i
ore, ca I]i la l;jcolile de eantareti bisericel]ti.
Art. 9.9. - Materiile se vor prooa potrivit programei
.. analiJiice intocmita de Sfantul Sinod pentru l;jcolile de din-
tareti bisericeli]ti. .
Pentru anul de practica:
a) Absolventii del a Manastirea Neamtu, care I]i-au
ale'S tipografiei, vor ramane in tipografia Cen-
trului Mitropolitan din Manastire,a Neamtu, iar eei ,ee I]i-au
ales mel]tel]ugurile: ceramitca, pictura, tamplarie l}i sculp-
tura, YOiI' lUicra in atelierele Institutului Biblic i de Mi-
siune din Manastirea Plumbuita, eu aceleal]i obligatiuni
retrbutiuni pe care Ie au eleviidin ultimul an al I]colilor
profesional. Ei se intretin din sumele ce prime:s.e prin sta-
tele de p],ata, ca elevi, pentru luerarile lor.
b) Elevele Seminariilor Monahale din Manastirile Aga-
pia Hurezu fae anul de ,practica in ,at,el'erele Semi-
na.riilor la sectiile:
1. Covoare naponale, eovoare orientale potrete in
eov.or.
2. Pictura I]i arta decorativa.
3. Oeramica,
4. Broderie artistica biscriceasea.
Elevele se vor repartiza., dupa aptitudini, la una din
aceste se:ctii I]i vor urma in comun cursul
de arta deeorativa, eli aeeleal]i obligatiuni retributiuni
pe care Ie au elevii in ultimul an de praetica.
Elevele se intretin in internatul eolii, din sumele ce
pl'imese prin 'statele de plata, ca uceniee, pentru lucra-
rile lor.
e) Maestrele aeesbor ateliere se numese de Sf. Sinod
in fiecare an dupa recomandarea directoarei Se.mi-
narului si sunt retribuite ,eu saLariu de maestru techniCIan,
din de ele si elevele in subo;rdine. Aehi-
tarea salariilor maestrelorl]i' elevelor praeticante se face
lunar, in raport eu productia fiecarei sectii, fara include-
rea produselor ele:velor anilor 1, II III.
d) Atelierul Seminarului,cu toate seetiile lui, func-
tioneaza: sub eonducerea si raspunderea profesoarei dela
de inde1etniciri pr;"'tice" , ___
122
Legiuirile Bisericii Orlodoxe Romane
Art. 100. - Personalul didactic al SemiIiariilor Mo-
TIF-hale se recruteaza in aceIe,asi conditiuni ca la Scolile
de cantarep, dintre monahi {uonahii: '
La intrarea in functiune, profesorii Seminariilor Mo-
n&hale sunt obligati .a depune legiuitul juramant in fata
directorul ui.
Art. 101. -Catedrele vacante lili orele v.acante se pu-
blica in BuJetinul Ofic.al al Patriarhiei: Bfserica Ortodoxii
Romana. ',..
Art. 102. - Suplinitorii se numesc de catre
tele Sfantului Sinod, la propunerea directorului pe
ourata anului In curs. Suplinitorii vor avea cel putin UtIul
de Iicenpatin Teologie, ,iar pentru catedrele practice, cer-
tif:catul de calificare dat de Institutul Biblic, Sectorul

Art. 103. - Stabilirea drepturilor datonilor corpu-
lui d:dactic dela Seminariile Monahale se va face ,dupa cri-
terii asemanatoare cu cele privitoare la invatamantul public
de grad corespunzator.
Profesorii Sminariilor Monahale vor fi calugan vor
locui in manastire, sUJpunandu-'se In totul pravilelor ma-

Personalul ncalugarit va locui in afara ma-
nastirii.
Atat profesorii cat personalul administrativ de
serviciu, din crnul mona hal, vor dBpune Ia casieria Semin.a-
rului cota din salariu, 'In schimbul ciireia primesc intreti-
nerea eu hrana, incalzit, 'SpaIat, locuinta. Restul
salariului retin pentru trebuinte personale.
Art. 104. - TituJarizarea personalului didactic al Se-
minariilor Monahale se face dupa norme prevazute
pentru personalul d:dadic al $colilor de cantareti bise-

Art. 105. - Membrii corpului didactic al Seminariilor
l\:[onahale au indatoriri drepturi ca eei ai
I;kolilor de eantarep prevazute in art. 20-28
inclusiv din prezentul Regulament.
,NlIu.elJe"u< f;lcoli.1or de InvM,amant TeologLc
CAPITOLUL III
Oonducerea Seminariilor Monahale
123
Art. 106. - Seminartile Monahale stau. sub in.d:uma-
< i supravegherea Sfantului Sinod, .exerclta ace-
1: !tributiuni prin Serviciul InvatamantuIUl pentru pre-
s , 1 I . b' .
atirea persona u m l'sencesc. .
g Art. 107. - Seminar'iile Monahale Iljli au sediile In
:rnanastiri, dar conducerea lor este separata de conducerea
manastirii.
Art. 108. - Conducerea fiecarui Seminar incre:
dintata unui director caIugar (calugarita), eu vlata 3;leasa
. c'u tltluri ac.ademice numit prin Decizie de PrlJedmtele
Sl , . l' dint
Sfantului Sinod, dintre. Semll13:ru Ul, re
alti monahi cu tItlun dreptun, sau dmtre Ar-
hiereii faxa Eparhie. . .
Numirea lor se comunidi in prealabil Cul-
telor pcin Servieiul Invatamantului pentru pregatIrea per-
sonalului bisericesc.
Art. 109. - Directorul este reprezentantul Patriarhu-
lui si conducatorul nemijlocit A:e sll:b
si sa toata administrat1a mten
l
a
, . serviciilor ,ei veghind la bunul mers a 1118 ruc, lUnll
Sl a, 1 Ii' Ie
;i mai ales la indrumarea educatiei :re a e -
flind ajutat de to? profesoril Semmarulm.
Art. 110. - Directorul reprezinta ljl00lala in fata
li10r oivile ljli .
Art. 111. - Directorul SeminarulUl Monahal este
<lator:
a) A locui in i,nternatul ljlcolii; .
b) A aplica eu rigo.are regulamentul, programa ana-
lltica ljli ordinele forurilor
c) A tine ordine armame ill ljlcoala, atat mtre mem-
bdi didactic intre elevi; .' v A .
d) A supraveghia ca personalul ljlCOlll mdepli-
nea8ca eu exactitate obligatiile in caz de .abatere a-lAfaee
atent in mod confidential, asupra felului cum are de
plinit'serviciul, iar daca nici dupa :;tceasta nu 0
indreptare, aaduce eazulla Sfan-
tului Sinod;
124 Legiuirile Bisaricii Ortodoxe .n.Ul:narll"
A e) A asista cat mai des la lectiile profesorilor,'
tand deoseblta grija ca lecpile sa se prectea conflQrm
gramei analitice; .
f) A fixa ordinea de zi, a convoca, a conduce
tele prof'SOral a aduce la indepIinire
rile lUI;
_ -g) A aplica pedepse elevilor insubordonati si celor
comit delicte; .
h) A eliberacertificate diferite atesta.te pen-
trudevi;
i) A purta grija de fonnalita1iJ.e de salarizare ale per-
sonalului didactic adniiniswativ, de intocmirea execu-
incooformitate cu dispozi-
tiunile legale III Vlgoare.
j) A raport.a Sfintului Sinod despre
mersul i inclH'sul anului, m toate privintele iar la
anului a prezenta situatia a
9colii, arata-nd numaruil numele elevilor promovati, ,pe
clase, Jmpreunru cu mediile I()lbpnute, precum ale ,absol-
ventilor carora urmeaza sa Ii se elibereze diploma de
absolvire. ' -'
Art. 112. - Directorul este degr:evat de 0 parte din
o):>ligatiunile ce Ie are in calitate de profesor. Orele oovenite -_
dispoIllibile prin degrevarea directorului nu intra in com-
punel'ea altor c.atedre, ci raman spre a servi ca ore compli--
mentare pe langa alte catedre, sau ca ore suplimentare.,
Daca illsarcinarea ca direcooT incete.aza, ele se reintegreaza,
catedrei careia .apartineau.
Directorul nu poate avea ore supIimentare.
Art. 113. - Pentru chestiunile didactice, disciplinare,.
buget ges.tiune, directotul este ajufut de consiliul pro-
fe-soral, de un spiritua1 de un pedagog. .
_ Art. 114. - Toti profesorii mtruniti de director'
consiIiul profesoral.
lui este iar secretar, unul din-
tre profesori.
Art. U5. - Convocarea in a consiliului prore'--
soral 0 face directorul, :ori de cate ori este necesar.
De regula, consiliul profesoral se v.a intruni lunar.
Art. 116 ........ Cind Bunt ,ip discutie, chestiuni pri-,
vitoare la ordine, disciplina, buget Isau gestiune, Be convoa--
spiritualul. '
/ilcoJilor de InvM,;a.mant Teologlic
125
Art. 117. - Atributiunile consiliuiui profesoral sunt:
a) A discuta chestiuni de program a de metoda, a
, mijloooe de imbunatatire' a invatamantului
a stimula actiViitatea elevilor pentru orgam-
de expozitii muzee;
" .b) A lua de ordinele Sf. Sinod
ale autorltatilor ,competente, care priv-esc
, corpul didactic.
c) A intocmi orariul dupa norme pedagogice, care se
inainta Serviciului Invatamintului pentru pregatirea
bisericesc, spre aprobare;
d) A desi.gna, ,din-sinul oorpului didactic,pe dirigintJi
clasa pe custozii de IIllUzee;
e) A aproba excursiiIe ;
f) A int'olcmi bugetul gestiunea :anualaa
g) A aproba darea de seama asupra merstiJui invata-
. ,8;Su!prn ges.tiUlnii, intOClll1irii de buget, etc., pe care
fa;ce directorul catre Administratia Patriarhala;
h) A judeca abaterile disciplinare aJ:e elevilor, conform
. interior 18.1 Seminarului;
i) A stabili mediile . semestr:Lale La studii de pro-
nlOvare, tinandu-5e seama de aptitudinile elevilor de cali-
ficarea lor generala; ,
j) A recomanda Chiriarhilor pe candidatii (candida-
tele) pmtru InstitutulTeologic, dintre absolventii (absol-
veIite:e) care au cu media foarte bine excep-
-ponal.
,Art. 118. - consiliului profesoral se iau
<m majoritatea de voturi a celor prezenti. La voturi egale,
euvantul decide.
Art. 119. In lucrari1e de, cancelarie, directorul este
'ajutat de un secretar-casier - care, controlul sau, pas-
ti'eaza in buna ordIDeregistrele; cata10agele arhiva
si to.ate lucrarile de birou -, de un contabil de
personalul adrninistr.ativ necesar.
Intregpersonalul administl'ativ este numit, la reco-:
mandarea .directorului, de Sfantului Sinod.
126
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
CAPITOLUL IV
Cursuri examene
Art. 120. - In Seminariile Monahale 'sunt primiti: d't-
lugarii, ealugaritele, frap l}i surorile de manastire, care au
la haza invatamantul elementar de 7 ani, eu varsta intre
16 l}i 30 ani, l}icare au reul}it la examenul de admitere.
Dispensa de varsta sub 16 ani nu se acorda, ci numai
pentru varsta depal}ita de 30 de ani - dela caz la caz.
Art. 121. -- Efectivul Sleminariilor Monahale se sta-
bilel}te ,anual de Patriarh, pentru fiecare Seminar.
Art. 122. - Examenul de adrnitere se tine intre 15-25
Septemhrie, la fiecare Seminar, in fata miei C'omisiuni nu-
mita de Prel}edintel,e Sfantuiui Sinod, la propunerea direc-
torului, eu candidatii fecrutati de 0 comisie speciala insti-
tuita de Presedintele Sfantului Sinod.
Pentru inserierea la examenul de admitere, candidatll
vor prezenta - odata cu cerleTea - urmatoarele acte: ex-
tractul de certificatul de botez, certificatul de
studi
i
, recomandarea speciala eu burE,a dela Chiriarhul
locului.
Examenul va eonsta din:
a) EXiaminarea medicala;
b) Cercetarea aptitudinilor muzicale;
c) Proba scrisa orala: la Limba rl{)mana Limba
rusa;
d) Proba orala pentru generale la Religie.
Prohele dela literele a si b sunt eliminatorii. Media la
examenul de admitere este de eel putin 6 (l}ase), rezultata
din media dela muzica l}i media generala a notelor dela lit.
e l}i d, care nu vor fi mai mici, impartite la doL
Art. 123. - Candidatii reusiti la eXiamenul de admitere
se declara elevi ai > Monahal sunt primiti in
intern at, in mod provizoriu, pana la aprobare.a rezultatelor
examenului, de catre Sfantului Sinod.
Art. 124. - Anul l}colar incepe la 1 Octombrle l}i du-
reaza pana l.a 29 Iunie. EI se imparte in doua s.emestre:
primul semestru se incheie la 15 Februarie. In cazuri bine
motivate, Patriarhul, in calitate de Prel}edinte al Sfantului
Sinod, poate apl'oba inceperea anului l}colar l}i dupa 1 Oc-
tombrie.
de InvMamant Teolog'c
127
Art. 125. - Vacantele sunt trei: vacanta Craciunului,
d
ela
22 Decembrie pana la 7 Lanuarte mclusiv, vacanta
P8JSltilor, Vin,erca Mare pruna a III-a zi de Pal}ti l}i va-
canta de vara. .
, > In timpul vaeantelor, elevii SeminariHor Monahale pot
. ramane in internat, indeplinind. aseultariIe .ce Ii se v?r
. incredinta, in atelire, etc. Vor f! p_e ,:-and (m
trei serii) cate 25 zile de vacanta de v.ara - far a ca ate-
li'crele sa sufer-e.
Art. 126. - Cursurile se tin in toate zilele, ,afara de
duminici, sarbatori b:'serieel}ti, sarbatori legale, ziua patro-
nuln[ colii i de vacante. .
sau elevele claselpr I l}i II mceteaza cursurile
la 10 Iunie; intre 20 l}i 28 Iunie dau ,eXiamen de fine an,
iar la 29 Iunie are lac serb area de fine de an.
(elevele) c1asei a III-a Inceteaza cursurile la 5
lunie; intre 20 Iunie dau de fine de an, iar
la 25 Iunie mcepe examenul de diploma. . ,
Art. 127. - Promovarea elevilor (elevelor) dmtro
intr'alta clasific-area lor .de. eat:e
profesoral, ea 1a de cantaretl blSenCel}tI (art.
47-49 inclus v). . .
Art. 128. - Examenul de diploma se Il1cepe la 25 Iume
la sediul SeminaruJui, inaintea unei comisiuni instituita
I.P.S. Patriarh, dintre profesorii titulari ai
prezidata fie de directorul sau directoarea
fie de un profesor cleric, de],a Institutele Teologlce de grad
Ulliversitar.
Examenul consUL din aceleal}i probe scrise l}i orale ca
la de eantareti .
Art. 129. - Pentru a fi admis, absolventul
lui trebue sa obtina la examenul de diploma cel putin medIa
generala 6 nicio nota partiala 5
examenul de diploma se admite corigta numal la doua;
materii. Corigenta la dipll{)ma se da in sesiunea
Art. 130. - Candidatii respinl}i la examenul de dJploma
au dreptul la inca doua sesiuni consecutive: In acest timp
ei vor fi folositi in atelierele in care fac practica
ventii.
> Art. 131. - Prel}edintele comisiunii va inainta dosarul
ell luerarile examenului de absOlvire, spre aprobare, Pa-
tri,arhului.
128 Legiuirile Bisericii Ortodoxe nUJmallltl
Lucrar Ie, dupa ce vor fi aprobate, se vor restitui
minarului Monahal spre a fi pastrate in arhiva scolii.
Art. 132. - Diplomcle de absolv1re soe 'elibereaza de di.
rectiunla Seminarului Monahal, pe formulare tip, dintr'un
registru a souche, imprimate de Serviciul Invatamantului.
pentru pregatire.a personalului bi'sericese. Ele Ii
nate de Patriarh, de eomisiunii, de directoruI
Seminarului de titularul diplomei, fHnd vizate de Mi.
nisterul Cultelor. Inainte de a se tipacri, textul diplomelor
va ft aprobat de Ministerul Cultelor.
DipJomele de absolvire vor cuprinde meseria inva
tata de elev sau de eleva, Cll media obtinuta la examenuJ
de ,calificare, dupa absolvirea anului de pr.actica in atelie.
rele. Patriarhiei, destinate absoiventilor pentru practica in .
specialibatea ee ales-o 'Singuri.
Media generala dcla txamenul de diploma se aduna
-eu nota examenului de calificare !?i se -imparte [a doi. dand
media generala a diplomei de absolvire a Seminarului,
care astfel se elibereaza ,absolventului.
. Aceste masuri nu se aplica absolventilor cursurilor de
patru ani, ci celor ce fac numai trei ani eur'Suri un an .
practica.
Art. 133. - Diploma de abstQlvire a Seminariilor Mo-
nahale, da titularului dreptul de a se inserie !?i urma cursu-
rile Institutelor Teologice de grad Universitar, pentru
monahii sau. monahiile care vor obtine recomandarea con-
siliului profesoral cel putin nota medie general a laexa-
menul de diploma 8 (opt), precum recomandarea Chi-
riarhului l'ocului. Pentru' ceilalti, acest drept decurge numai
dupao activitate exceptionala la l?eoIile monahale ate-
manastireti earora apartin, limp de cel putin doi
.ani pentru ceicu media generala 7-7,99 eel putin patru
ani cu media generala 6-6,99, notata de Chiriarhullocului
cu 0 nota ce se aduna cu cea obpnuta la care,
impartita la dOi, va da 0 ffiedie cel putin egala cu opt.
Diplomatii SeminariHor Monahale vor forma corpul
didactic monahale atelierelor sau cooperative-
lor din mana'Stiri.
Pentru aspimntii la monahism (surori frati) -
dupa d'ploma .:.- Chiriarhul locului de],a caz la
-caz - treeerea lor la Institutele Teologiee, putand fi 'Obli-
de Invatamant Teologic 129
.la 0 practica dela 1-5 ani, in manasU:"
fie in tipografiile centrelor ll1ltropohtane. .
134. - Ahsolvenpj o!?i .diplomatii Seminariilor Mo
nu 'pot parasi Eparhia care i-a intrepnut. in
decat cU consimtamantul Chiriarhului dupa
integrala a cheltuielilo!" catre Consihul Epar-
bia
1
fie de catre eel in cauza, fie de catre :':lnde
merge. Eparhiile VOl' cu burslLern lor
in acest 'Seop, contrariu h se anuleaza dIploma.
CAPITOLULV
Diseiplina
A. OorpuZ didactic i wdmilnistrativ
Art. 135. - Seminariile Monahale fHnd !;leoli cu via'ta
lllanastirease:a, disciplina lor se conformeaza In primul rand
eu pravilele monahale, adaptate vieW de . .
In chestiunile strict atat elevii cat profesorui
se supun norrnelor gene.mledin . .
. Art. 136. - Membrii cmpulw didactlC Sll adnllIllstrativ
dela Seminariile Monahale, care vor indatoririle
puse de legi, regulamente sau ,di'Spozi1:iuni .aleautoritaplor
vor fi supu!;li la una din ur-
matoare:
a) Observatiuni;
b) Avertisme.nt confidential;
c) Avertisment public; .'. ..
d) Amenda eu pierderea salarlUlm pe 10z11e;
e) amenda eu pierderea salariului pe zHe; '.
f) Suspend area eu pierderea salariulull dela
g) Indepartarea dinpo'Stsau exeluderea dm mvat
a
-
manto .' d'"
Art. 137. - Suplinire.a,' profesorilor'
celor ex!Clusi in cursul anului scolar se face dm OflClU, pana
. la irnplinirea pedepsei sau la oeuparea eatedrei, cu
inceperea anulu[ !;lcoLar. . . : .':'.
Art. 138.-Patriarhul poate ruplica d1r,ect orlCaI'Ul pro-
fe.sor si funetionar dela Seminariile Mon.aihale,. pede;psele
dela literele a: b, c, d, f. Pedepsele dela se in
statuI personal. Pedepsele' !it: g aphca. pe.
sentinta judecatoreasca deflmtIva 'a mstant
e1

9
130 Legiuirile Bisericii Ortodmre Romane- .
monahale dela Patdarhala, i se oomunica Minis..
terului Cultelor, prin Serviciul Invatamantului pentru pre- .
gatirea personalului bisericesc, spre incetarea platii sala-
riului.
Ele se comu.'1ica in scris directorului Seminarului, pen-
tru treoorea in statuI personal pentru masuri de su-
plinire.
Art. 139. - Membrii corpului didactic administra-
tiv al Seminari,ilor Monahale, care se vor fi facut vinovati'
de grave .abateri de ordin moral sau de actiuni impotriva
Bisericii <Htodoxe, a pr.avilelor monahale sau impotriva
ordinei de Stat, pot fi suspendati preventiv de Patriarh, .
piJna la judecare.
Art. 140. - AlChitarea unui membru ,al corpului didac-
tic sau a unui functionar administrativ, de catre instantele
pehale, nu exclude judecrurea lui de catre instantele biseri-
pentru prejudicii morale aduse invatamantului
Bisericii.
Art. 141. - Druca Va fiachitat de instantele disci-
plinare, revine in fu:nctiunea sa, cu toate dr.epturile legale.
Art. 142. - Orlee pederups8. suferita de un profesor
sau de un functional', i1 face impr.opriu pentru primirea de
distinctiuni sau recompense.
Art. 143. - prevazute la art. 136, lit. a-f
inclusiv,-se p0It nadia de Sinodul Permanent. Prin radier',
pedeapsase1}terge din statul pevSonal, iar eel in
l'eCapat8. d:reptul de aprl!midistinctiuni, recompense l a
fi numit in funcpuni
144. - Totiprofesorii functionarti Seminarii-
lor Moilahale sunt SUiplli]i, pe Ianga prevederile acestui R.-
gulament, ReguiLamentului de procedura a instantelor
disclplinare de judecata biserice8JSca monahala:. Ei sunt '
judecap in prima insta.nta, de instanta disciplinara a Ob-
Patriarhale din
B. DiscipliIna eZevilor
Art. 145. - Dela fiooare elev al Seminarului Monahal
se cere sarguinta, !iii purtare exemplara. .
Art. 146. - Disciplina elevilor din SeminariIle Mona-
hale se fruce dUipii nOImele pravHeloT tinzan-
au-se la lndrei>tarea elevilor inQreptarea abaterilor prin
cercetari mijloace proprii vietti monahale:
131
marturisirea, punerea sub indrumarea speciala a duhovni-
:cului, lecturi pilduiri. .
DirectoruJ f}i Sfatul duhovnicesc vor aplica,oridecate-
ori se simte nevoia, canonisirile potrivite.
Art. 147. - In cazul cand clevul Ie impro-
priu pentru Seminarul Monahal, sau abateri
grave, directorul va propune Patriarhului indepartarea din
. 9coala trimiterea la manastirea de metanie, sau cano-
. nisirea la alta manastire.
CAPITOLUL VI
Iuternatul
Art. 148. - Ficare Seminal' Monahoo are un internat.
Internatul este un auxiliar obligatoriu
al Seminarului Monahal, in care directorul, profesorii, spi-
rituaIu!I, pedagogii, personalul administrativ i top elevii,
duc viata, de i traiesc in disciplina monahala, po-
trivit conditiunilor vietti de
Art. 149. - Scopul internatului este sa asigure elevilor
trairea viepi de i pr.actica disciplinelor monahale,
pre cum intrenerea lor.
Fondul pentru intretinerea internatului se realizeaza
din veniturile atelierelor Seminarului, din subventiile dela
Patriarhie dela EparhiL
A. DirectoruZ (Directoarea)
Art . 150. - Internatul este condus efectiv de directo-
rill (directoarea) Seminarului, care este raspunzatl()T de
formarea elevilor, precum de intreaga gospodiirie a
a:cestui
Art. 151. - In conduceI'lea duhovniceasca a internatu-
lui, directorul (directoarea) este ajutat de un Sfat Duhov-
n1cesc din pTOfesorii, spiritualuI i pedagogii Se;..
, minarului, precum i de staretul (stareta) manwstirii, in
care functioneaza Seminarul, iar in conducerea sanitara
gospodareascii, de un medic un infirmier, un intendent,
un magazioner personalul de ingrijire necesar.
Art. 152. - Profesorii caIUigari intra de drept in Sfa-
tuI Duhovnioosc. Ei sunt parinpi ai elevilor; care
devin ucenicii profesorilor calugari. Ei Ii vor imparp, ii
I:
I'


132 Leg1ukHe BiseriC'lii Ododoxe
vor lua in a'scultare vor purta de grije de buna
sufleteasca trupeasca a ucenicilor lor.
E. Spiritualul
Art. 153. - Spiritualu1 este numit, la recomandarea
directorului, de Patriarh, dintre iepomonahli eu studii' aca-
de mice, cu temeinica pregatire aleasa iseusinta duhovni-
ceasca, iar in caz de !ipsa, dintre ieromoI1ahii cu viata
1m bunatatita.
Pentru Seminariile de monahii, spirituala, pe langa
celeialte co.nditii cerute, va trebui sa I]i anu-
mite conditii de varsta.
Art. i54. - Spiritualul are urmatoarele inda'boiriri:
a) Sa conlucreze eu direlCtorul sa ajute ea toate
dispozitiunile luate in Sfatul Duhovnicese sa fie indeplinite
pentru bunullllers al internatului;
b) Sa indemne oa un parinte sufletese pe elevi (eleve),
fHndu-Ie indrumator stand in permanent a legatura eu
viata lor sufleteas,ca.
, c) Sa bunei armonii intre elevi autori-
tatea
d) Sa asiste pe elevi la rugaciunile zilnice 'Sa oficie-
ze Duminica si sarbatorile, in capela Seminarului. Supra-
veghiaza ordlliea la masa in dormiitoare, eu ajutorul
pedagogilor; , . ;.
e) Sa pregateasea peelevi pentru spovedarue 1]1 Im-
partasanie;
f) Sa fie in curent ell serierile lJi litemtura teologica,
iar predica sa sa fie nu numai a V'OIrbelor, ci mai ales a
faptelor;
g) Sa stea in legatura ,cu medicul internatului lJi cu
profesorii. ,
Art. 155. - Salariul spiritualului e'Ste egal Cll acela
al unui profesor supIinitor.
o. Pedagogul-ilnfirmier
Art. 156. - Fiecare internat are un pedagog (a).
'Pedagogul este ajutorul directorului (directoarei) lJ.i
al spiritualului, in conduceI'ea administrativa e.ducativa
a Seminarului.
EI :va fi recrutat dintre calug,arii (ciilugaritele) licen-
tiati in Teologie, sau, in lipsa, dintre absolventii Semina-
133
Monahal, dintre calugarii ravnit'ori de prin manastiri
se disting prin evlavie, destonicie ale,a'Sa. EI
obligat la executarea tuturorindatoririlor ce i se vor
'fixa de director, prin regulamentul interior all Seminarului.
,Pedagogul se nume'lJte de director, cu aprobarea Patriar-
huLui.
EI primelJte salariul corespunzator postului prevazut
in buget.
D. Medicul
Art. 157. - MedicullJcolii este lJi medicul internatului.
Arl. 158. - EI are urmatoarele atributiuni: viziteaza
cat mai atent mai des pe elevi. de higiena
a internatului. Conduce supmveghiaza infirme-
ria internatului. 'l'rateaza pe cei bolnavi mai ulJor, ininfir-
merie, iar pe cei mai grav Ii inmumeaza la spital.
Rruporteaza lunar, directorului, despre sanatatea ele-
vilor, despre higiena lJi a internatuiui.
filJe medicale pentru elevi lJi personalul de
. srviciu.
E. Intendentul (administr-atorul de in[bernat)
Art. 159. - Intendentul se de Patriarh, la
recomandarea directorului (directoarei), dintre calugari.
El are urmatoarelle atributinnii:
- dela director (directoare) inventarul Se- .
minaru:lui al internatului, de care este raspunzabo!I' lJi il
pastreaza la zi, raportand La timp lipsurile I]i motivele care
au cau,zat aceste lipsuri;
- ingrijl]te de buna intretinere a localului Seminaru- .
lui lJi internatului, supraveghind z,unic curatenia salilor de
c1.asa, higiena dormitoarelor lJi a salilor
- ingrijl]te de buna functioIlare a instalatiilor de
incalzit, de lumina electrica lJi aipa lJi de pilata la timp a
taxelor peJ1Jtru ele;
- I]i prezinta directorului (directoarei)
de necesitate;
- procura - eu aprobarea directorului (directoarei)
-- eombustibiIul, aIimentele necesare lJi materialele pentru
ateliere.; .
- intOlcmeste si prezinta directorului (directoaml)
spre ,aprobare, zilnic lJi ratiile de nutriment;
134
- oontI'lasemneaza. foile pJnice de putriment; ,
- direetorului
per$Onalului de ingrijire, pecare4 indrumeaza SU10rllLve,
gheaza permanent. "
F. MagazioneruZ
Art. 160. -, , MagazioneruI dintre l'.l'I!I'Il2'l'IL1"1
(c81ug8.rlte), de P.atriarh, 1a proptinerea. direetorului
rectoarei). ]j}l urmatoarele ,
- pastreaza. n. buna raoouWi la zi registr.ele
aete1e de magazie pentru alimente, materii prime.
ateliere, materiale fabrimte sau con.fecponate in
re,etc.; "
- prim-e;;te in m.agazie materlalele ;;i alimentele'
eura.te de intendent (administrator' de internat),
atellerelor, etc., Jetrece in registru, elibeteaZa cm.en.itele
a{'te deprimire 1epastreaz8. in ce1e'mai bune
fund tesponsabil in caz de strlicare;
........ 'elibereaza., cu aprobarea directoi'ulUi . (directoarei) ,
atat Iriatena[e!e prodtiseleatelierelor, cat ,
neees8l'e zilniee, fac8ndoperap:wiileolllvenite de ies.ire
magazie, in regiJstre celelalte acte,; j
. -executa orioe operapuni ce' ise
de (directoare) .' ,
'MagazioneruI' salariul Wscrls' in" buget.
'in futernat irtJtretinerea, conrforin. n, onne;lori
legale in vigoitre.
G .. ing'1'ijire
Arlt. 161. de mgdjire se rompunedin:
1; Un :rnecanic' (portar) . . -
2','Un bucatar.
a.Un ajutor ,bucatar;
'4. ,. Doua spaJatorese.
5. Oameni de ingrijire, dupa
..' Art. 162. - Personalutdeingrijire se la
comandarea lntendentului (administrator de 'internat)"
direCtor,eu aprobarea Patriarhului.
Art. 163. :::.- Personalul.de lngrijire are t'oata
ner'eadela internat, conform normelot legale in vigoare.
; ,
H. Ordinea in itnt&riO'1'
'- Pentru, organizarea viepi, jnterioare din
,qiteqtorul Seminarului Monahal
un regulament" fat;a 'de care clavii, in
vor da ineeput fagliduint;a supunere.
TEOLOGlCE DEGR4D uNIVERSlTAR
CAPlTOLUL 1 "
. . invitamantuJ,ui
'., 165.-
. ' .studenp,'ti,tlul d;elioonpat in 'Tei)lOgie. iar
pentru-
pI'Qmovaie selecponare. ,. .. .', r< .
1''II1Stitutul Toolog'ic de,grad Universitar
titlurile de magiStrn de dOlCtortn . Tedtogfe.
se decern numai de rcligie
. ortodoxa.
.. 'Institutele Teologice pot primi, eu ,aprobarea P.attiar-
, I?i de alte ooIlifSiLtini, eliberandu--ii.-se, la..sfar.,;-
e.ursurUor, cert.ifieate .'
CursUl'llEl ,pen.tru obtinerea: titlului ,de itCe:n,1iaIt, aunt
. . pepatru ani de studii, cele pentru tit1u1 ,dem;:L"
'pe 0, durata de iIlJCa trei ,api de studii, in cOttdipu.nile
24th--.266 din prezeht\1l Regu3.a1b.eIlt.
Dwpa 0 pregiitire d;e rei anidla OibtIDerea titJIului'de
. SIe poate obpne titlul . d<9r in teologie, in
prevazute la art. 267 ....;...273 Re-
, I
pentru ob'tlnerea; certificatului
d,efinitivare, ,promovare pentru . mer. au
.. analitica: : stabilita priri Regulamentul
numirea;;i, tra.IlJ&ferarea c1eruludin parQhli sau de
. Siniod. ' , . ..' .. -. . .. .. .
....-...... ...:...;..; ...... .. .. _' .
136,
Legiuirile Bisericii 'n-Villa,nP'<
CAPITOLUL II
MateriHe de invatama,nt
Art. 166. - Materiile de invatamant la Institutele-
Teologice de grad Universitar sunt urmatoarele:
A, Sectia Biblica.
1. Studiul Vechiului Testament (Introducerea in ear-
tile Vechiului Testament, cu Exegeza cartilor respective
Arheologia biblica).
2. Studiul Noului Testament (Introduoerea in cariile
Noului eu Exegeza cartilor respective Ermi- '
neutica biblica).
B. Secti'a 1storica
.3. Istoria bisericeasca universala Patrologia.
4.lstoria BiseriGii Romane, cu despre arta
literatura Bisericii Ortodoxe Romane.
C. Seclia siste1natica.
5. Teologia fundamentala Istoria religiilor.
6. Teologia dogmatica, simbolic:a Indrumari mi'sio-
nare.
, 7. Morala
'" D. Sectia practiCa.
8. Catehetica, cu notiuni de pedagogie Omiletiea.
9. Liturgica, Pastorala Tipicul, cn notiuni de arta
crestina.
'to. Drept biserices:c administratie.
11. Cantare bisericeasca si ritual.
12. Limba rusa il1otiun( de literatura teologica slavo-
rusa.
Art. 167. - Aceste materii se grupeaza in urmatoa-
rele catedre,conferinte, asi'Stent
e
:
A. catedre.
1. Studiul Vechiului Testament (Introduc8re in c:art
He
Vechiului Testament, Exegeza cartilor respective Arheo-
logia biblica). .
2. StudiuLNoului Testament (Introducerea in cartik
Naului Tesli'ament, Exegeza cartilor respective Ermi-
neutica biblica).
f;lcolilor 'de Invatamant Teologic
131?
3. bisericeasca uniy.ersala Patrologia.
" 4. Istoria Bi'Sericii Romane, cu notiuni despre arta
BiJsericii Ortodoxe Romane.
, 5. Teol'o'gia fundamentala Istoria religiilor.
. 6. Teologiia dogmatica, simbolica Indrumari misio-
Morala creil?tina.
Omiletica Catehetica, cu natiuni de pedagogie.
Liturgica, Pastorala TiJpicul, cu notiuni de arta

, 10. bisericesc administratie.
B. OonJeri.nte;
Cantarea bisericeasca ritual.
C. Lectorate. '
1. Un lectorat de Liniba ebr.aica biblicaf cate-
dra de Studiul Vechiului'Testament, i catedra de Drept
. ' . biserice'Sc.
2. Un lectoTat de Limba greaca, !pe lang a catedra de
Studiul Noului Testament Teologie
3. Un leotorat de Limbile latina franceza, pe langa
catedra de Istoria bisericeasca universala Patrologie.
4. Un lectomt de Limba rosa, pe langa catedra de
Istor'ia Bisericii' R.omane.
D. AsistenIe.
1. 0 asistenta pe langa catedr,a de Teologie.fundamen-
tala Istoria religiilor, catedra de Omlletica Cate-
hetica, cu notiuni de pedagogie.
2. 0 aSi';tenta pe langacatedra de Morala
catedra de Drept biseriCesc administratie.
Art. 168. - MatefiiIe catedrelor, conferinte1or lec-
toratelor se repartize,aza astfel pe cei patruani de studiU'
pentru licenta:
Annl I licenta.
(.30 ore !pe sa.ptamana)
1. Studiul Vechiului Testament. (Introdncere, Exe-
geza Arheologie)
Lectorat: Limba ebraica .
2. Studiul Noului Testament. (Introducere, Ermi-
neutica Exegeza)
Lectorat: Limba greaca .
4 ore'
2 "
4
2
"
".
138 Legilliirile Biserioii Ort:odoxe Romane
3. Istoria bisericeasca universala Patrologia . 5
Lectorat: Limbile latina franceza:. . . . . 3 "
4. Istoria Romane, cu notiooi desprearta "
literatura Bisericii Ortodoxe RomanB. 5
"
Lectorat: Limba rusa fili literatura slave-rusa. 2
- "
.5. Catehetica,cu nopuni de pedagogie emiletica 1 "
6. Cantare bisericeasca fili ritual. . . . . . . 2
- "
Total 30 ere
Anul n licenm.
(30 ore pe sa:ptainana)
1. Studiul Vechiului Testament. (Intreducere, Exe-
Arheologie)
Lecterat: Limba ebraica . . . .
2. Studiul Noului Testament. (Introducere, Exege-
za, Ermineutica) .
Lectorat: Limba greaca. . . . . . . .
:3. Istoria bisericeasca universala Patrolegia .
Lectorat: Limbile latina franceza. .'. . .
4. Istoria Romane, eu notiuni despre arta
literatura BisericH Ortodoxe Romane
Lectorat: Limba rusa . . . . . . . . .
5. Tolegia fundamentala Istoria religiiIor. . .
6. Omiletica Catehetiea, ell notiuni de pedagogie
7. Cantare bisericeasea ritu.al .
4 ore
2
"
4
"
2
"
3
"
3
"
3
"
2
"
4
"
1
"
2
"
Total 30 orB
Anul HI licenti.
(30 ore pe
1. Teologia fundamentala Istoria religiilor
2. Teologia dogmatica simboliea. . . .
Lectorat: Limba greaca .
:3. Morala . . . . . . . . . . .
4. Omiletica Catehetica, cu notiuni de pedagogie
5. Liturgic.a, Pasliorala l;li Tipicul, cu notiuni de arta
.
Lectorat: Limba ebraica. . . .
6. Drept bisericesc l?i administratiE). .
Lectorat: Limbile latina si franceza .
'7, Cantare bisericeasca ritual. . . . . . .
:s. Limba rusa, cu nopuni de literatura teologica
slavo-rusa
4 ore
4
"
2
"
4
"
3
"
3
"
1
"
4
"
2
"
2
"
1
"
Total 30 orB
:;;colilor de Teologic
AnuI IV licenta.
(30 ore pe sapHimana)
Teologia d0gmatica simbolica. . . . . .
. Lectorat: Lim,ba greaea (Indrumari misionare)
:2 . Morala crel}tina .
3. Omiletica l}i Catehetica, eu notiuni de pedagogi<e
4. Liturgica, l;li Tipicul, eu notiuni de arta
crestina . . . . . . . . . . .
Lectorat:' Limba ebraica .
.5. Drept biserieesc l}i administratie. .
Lectorat: Limbile latina l}i franceza .
<6. Cantare bisericeasca ritual .
Limba rusa, <1U notiuni de literatura teologica
slavo-rusa
139
4 ore
3
"
4
"
3
"
5
"
1
"
4
"
2
"
2
"
2
"
Tetal 30 orB
Acest program saptamanal se eu pregatirea
.duhovniceasca, ee cade in sarcina s,!lmtualilor, eomolrm
prevederilor din art. 200, 201 l;li 284 din prezentul Regu-
'lament.
Art. 169. - In cursu! celor paA:ru ani de studii, stu-
<lentii sunt obJigati a face cate 0 lucrare tie seminar admi-
pentru fiecare eatedra si eonferinta. Notal'lile lucrarilor
t..l , .."
,de seminar se vor inscrie incaetul de studii.
In caeteile de studii ose vor inscrie numai catedrele,
conferintele lectoratele prevazute mai sus pentru fiecare
,an de stud:u, eu denumirea respectiva, la fiec;are din aces-
tea avand a primi 0 singura nota la examenul anual. Pen-
tm pregatirea lucrarilor l}i studiilor, studntli sunt ajutati
de asistenti si lectori, lin orele fixate pentru studiu in bi-
'blioteca. ' ,
Art. 170. - Ill'stitutul Teolog1c de grad Universitar
din intru.cat confer a l}i titlul de rn,agistru in Teo-
logie, pe langa catedrele, .conferintele, lectoratele asis-
'tentel
e
specificate mai SillS, mai are inca urmatoarele patm
catedre l}i patru asistente, repartizate ,astfel pe cei trei ani
,de studiu:
140
Anul
1. Teologia biblica
2. T,eologi,a istorica
3. Teologiasistematica
4. Teologia practica
-,
"
Legi!LtjriIe BiseriOid Octodoxe n.Ol[llaJl'E)
In cadrul ,acesto:r patru catedre se va .face
rea a intregii Teologii, lamurindu-se cat
temeinic toate problemele cOlitroversate intarindu-'Se '
convingeriIe ortodox:e.
Art. 171. Pregatirea studen1iJor se face prin cursuri.
S1 lucrari de seminar. ,
' Cursurile .trebue sa orienteze pe studenti in materia"
metoda bibliografia fiecarei discipline, sa-i ajute Ia asi ....
milarea funda.I!lentale, La lillSlUljirea deprinde-.
rl10r necesare unui viitor cleric si la formarea consttintei
de propovaduitor al Evangheliei' in serviciul "
-Lucrarile de seminar urii:taresc scop 1>l1ele-.
geriIe .. .insa pe calea oontribu1iei directea studentiIor. Ac'e-,
ste Iucrarisestabilescqe prmesori conferenpari. Nu-.
m8.ruIordor de seminar, [-entru fiecarecatedra sau con-,
ferinta tr1ebue sa fie de eel putin doua pe saptamana.
Art. 172. - Or.ariul cursurilor sl lucrarilor de seminar--
la inceputul fiecarui an decatre COli-:
Eiliul profesoml, dupalua.reaavizului. profesorilor, confe-.,
rentiarillor si ,lectorilor. .
, Art.li3. - Pentrutoat-e materiiIe de invatB,mant,
stitutele Teologice de grad Universitar vor intocmi pro-,
grame analitiJCe minimale, care sunt obligatorii unice
pentru toate catedrele de '
. Aceste programe se aproba decatre Sf. Sinod, pebaza
propuneriIor comune, facute de cele doua Institute Tealo-,
gice de grad Universitar.
Art. 174. - Cam nevoia va cere,' numarul, structura.
catooIlelor, conierintelor celorlalte posturi didactice, 1m--
IDarul materiilm precum analitice, pot fr
modifi-cate de Sf. Sinod, lu:lndu-se inacest seop avizuI"
consiliilor profesorale ale Institutelor. . ' .
Art. 175. - Profesoxii si conferentiarii sunt datori sa,
predea clectiv flecarei serti'de studenfi materia mtreaga, ..
eupriIisa in programa analitica,' ,
de Teologic
141
profesorii 'conieren-!iarii aunt, oblig-ap redac-
- singuri, S1lu in saprezinte
ilWrobare multiplicare, cursurile -in manuscris"
ina.:tierialul de' iuvatamant ,prevazut in progra-
spre a Ii puse la ,ID.demanastudentilor?
, Pr<jfesQrii, conferentiarH care nu vor indeplini
. obligape in termen de trei ani dela numlI'le,' vor fi
a,emisionati din lIivatamant.
CAPITOLULffi,
Personalul didactic
'Art. 176. Personalul didactic al Institurtelor TeQ-
de grad Universitar este compu'S diIi profesori, con.-
,-.'-.-.... '- _. 'lectori si asistenti. - .
177. - Membrii . didactic pl'Qfesoral ai
Teologice de grad Universitar trebue sane cle-
hirotoniti. .' .. " .. , .
, 'sta.bIDrea datorior corpului dldactic
'la Institutele Teologice de 'grad Universitar Be va face
. c)'iterii asemanatoare eu cele privitoare la invat
a
-
public de grad corespunzl1tor:.
A. RecrWtarea oorpuZui, didMticpro!68oraZ i ajutiiJor .
178 .. Profesorii. conferentiarii Institutclor
!ITe:Qlo>glc:e de grad Universitar se reeruteaza. prin transfe-
chemare sau prin concurs" dintre do-ctorij in
de, religie oI1todoxa, specializati . in disci-
,........_-_._- c,atedrelor collferintelo:r vacante. . . .. ..
III lipsa candida1i1or ou -titlul de doctor in Teologle!
fi . admisi la concurs, la, tr.ansferaoo sau chemare
in Tologie, sau doctoril in Toologie dupa vechiul
..... "'uu,'"'u ..... specializati [n disciplinele' posturUor didl!-ctice
vaCa.nte. ' 0 , _ .'
," 'Asitpr,a, modalitap.i ocUiparii
PresedinteIe Sf. Sinod, pe' bazaaVlzulUl consiliulm
" :prof.eSoraJ al lnstitutuJui resp.ectiV' pe baza
o

'punerilor facute de Sino adele Mltropohtane dm raza Insb-
tutu.Iui Teologic in: comuna. '. ". . .
"." ,'. 'Postlllrilevacante.se publica in revista ?r-
, Oficial: :al PatrmrhiLelj;8ll'atan-
142
Legiuirile Bi..sericii Orlodoxe Romilne
du-se modalitatea ocuparii si invitandu-se eandidatii sa
depuna in termen actele liIerarile cerute. '
Art. 179. - Pot fi tranSifex;ati dela eelelalte Institute
Teologice de grad Universitar, la c.atedra sau c'On.
ferinta, profesorii titulari ca profesori eonferentiarii ti.
tulari ca conferentiari. TranSif.erarea se f,ace dupa urma-
toarele norme:
Dupa public,area vacantei, profesoral alege
c1intre membrii lui 0 eomisie de trei prmeS(H'i titulari, de
spectalitate lnrudita a catedrei sau conferintei vacante. In
caz de transferare a unui eonferenpar, poate face parte
din comisia de trei si un eornferentiar definitiv. Presedin-
tele comisiunii este' profesorul de' specialitatea mai
apropiata eu catedra sau ('onferinta vacantii. In termen
de 30 de zile deffi constituire, eomisiunea trebue sa depuna
eOIlisiliului profesor.al un raport motivat asupra aetivita!.ii
didactiee a profesorului sau eornferentiarului
recomandat pentru transferare. In eel mult 10 zile deJa
primire, rectorul trebue sa sUipuna r8.ipOrtul hotiirlrii con-
siIiului profesoral, pentru aviz, sa-1 inainteze Chiriarhu-
lui locmui, care, dupa luarea eonsimtamantului eelui pro-
pus spre translferare, procedeaza la indepHnirea formelor
legale de numire, conform diJSpozitiunilor din prezentul
Regulament.
Art. 180; - In caz de neocupare a eatedrei sau confe-
rintei priIi transfeT,are, se procooeaza, fara alta publieare,
1a ocuparea rpostului, fie pm chemare, fie prin concurs.
Art. 181. - Pot fi chematica prmesori sau conrferen-
tiari titulari, profesorii sau conferenparii titulari, lectorii
asistenp.,i eu eel pupn cineiani de functiune
sau doctorii eu serioasa activitate ;;tiintifica in specialitatea
catedrei sau conferintei vacante.
In cel mult 15 zile dela incheierea lucrarilor de trans-
ferare, rectorul Instltutului, ;pe baza avizului consiliului
profesorru, anunta pe Chiriarhul locului. ca este cazu} sa
se procedeze la numire, ca titular. prill chemare. .
Duipa ce Chiriarhul locului obtine plr'oipunerea Slnoa-
delor Mitropolitane ;;i aprobare:a Sf. Sinod
pentru ocuparea postului prin chemare, COIIlSiliul pI'Olfeso-
r,al completeaza .comisia de rruportori eu un profesor
titular de specialitatea c.atedrei sau conferlll1;ei vacante,
sau, in lipsa, de 0 specialitate apropiata, dela alt Institut
te21Jla
1u
eLlLUl de Invatama.nt TeologiJc
143
o de Universitar din tara. Comisiunea va fi
de ?hmarhul locului sau delegatul sau, membru
8.1 Sf. va putea lucra in mod valabil cu majoritatea
lllembI'llor.
In termen de eel mult 30 zile, comisia intocmeste un
raport amanun!.it motivat asupraactivitiitii
didactice de organizator a persoanelor pentn:
chemare.
In cand prorpuse pentru chemare nu
fac parte din eadrele corpului didactic de gr.ad universitar
ele vor fi supuse unei probe didactice, care va consta din:
Jtr'o prelegere tinuta in :ata comi'Siei I;;i a studentilor. Su-
biectul prelegerii se trage la sarti dintr'o lista de'suibiecte
o unul de fiecare meinbru al comisiei, eu timp
de pregatire de eel mult 24 ore. .
Raportul comisiei este supus consiliului profesoral spre
'Se. for,ulil.or legale, in vederea .apro-
barn numlrll, potrivlt dlspozitiunilor art. 183-187 din
prezentul Regu1ame:nt.
Art. 182. - Daca nici lucrarile in vederea chemarii
n'au dus la sau conferintei vacante, pas-
vacant se publica din nou se procedeaza ocupalle
prm concurs.
o Se pot prezenta la concurs, pe langa candidatiinead-
la doctorii
eu. actiVltate de cel putln ctnci ,ani,
l!1 disCliplina lpentru care .candideaza, sau intr'o disciplina
strict inrudita. 0 0
Termenul pentru inaintarea actelor in vederea con-
de 30 zile dela publicarea lui. Actele cerute
pr;n publicarii -vaeani trebuesc insotite de un nu-
mar suficient de exemplare din lucrarile de specialitate
ale eandidatilor, pUblicate ap.arte sau in reviste.
Comisiunea examinatoare se compune din cinci mem-
bri, astfel:
-:- Chiriarhu1 locului sau delegatul sau, membru a1
Sf. Smod, ca
- Rectorul InstitutUilui;
- Doi profe.sori titulari, de s;peeialitati inrudite cu
catedra.sau conferlnta de consiliul profe-
soral, ;;1
\
:144 Bi.sericii Ortodoxe
--..,.. Un profe5Qr,titular specialitatea respectiv:a,
.:aJ.t Institut Teologie de grad Universitardin tara,
de Sf. Sinod., '
Art. 183. - Concursul pentru catedrelor
.conferintelor vacante consta din urma;bOlaxele probe: '
a) Fiecare membrual eomisieicercetea:za
-atiintifica, aidil.ct1ca nrlisionara a fiecarui candidat. si
c.da o' nota motiMata;
b) Un oolOcviu asupra lucrarilor realizarilor
datului, preCedatde 0 expunere ora.18. a acestuia de
..r.ault 0 ora,. asupra erO:ntributiei personale. '.' . ",,'............ "'><1.
'catedreisau vacante.Colocviul;.
.nere.a oandidatului, nu vor putea de doua ore
tate; ..' .. ," ..: .
, e) poua eu subiect,e' hi-
.de catrecandidat, dinitr'un num.ax de 15subieote ",", ... VIJUIiO""i
..cate. trei de fiecare Ile,canren
se aoorda eel mult 24 pentJ!ll. ..\Swsp,ltleI'e
cel mult 0 ora. . . , '.
, Notarea probelor- se cifre dupli '
"care problL Fiecare membru P' .'J'<.
lui nota fn scris. Notelepredatese trec,toate . '.
verbal alzHei. Nu se poate re\1leall llloteI6i'prate
trecutemprocesul verbal reSpectiv.', '''. .
Media probei delaJit. a este elirtti.'natOrie, daea"esteirtai
mica de salSe. ' -.. . .'
Media g,e:neralli' minima de ,admitevee&e .
, Comisia inainteaza prin rectonat dosaruleoricurs'Ului, .
Sinodlliui MitT-OpoUtan, care CO!Ilvoaea pe.
membrii SinoadelOlr M1tropoliU1n('r din ram. deaetivitate a '
InsUtutului Teologic de grad Universiltar-respecfiy, 'pentru .
a proceda la examinareacano.nica a eu media .
'C'.ea mai ':m.a.re, recomanda pentrui !Ilumire .
SLSinoo. . ' _
Preledi:ntele Sf. Sinod poa;te refuza numirea c.anqma- '.
tHor, care;!IlU se hucura de un nume bun S:UJbra.'port-moral,
nu dovedit ,futaae
Eiserica Ortodoxa. In eazul- 'res.pirig'.erii eandidatului eu
media: cea inai'mare, Pre;;ediritele Sf::Sinod ,poate numi pe
in ordineamediei, dacasunt mai.multi
candidati cu medii .peste ,
de Invatamll.nt Teologic
145
Numirea se face ell titIu definitiv, pentru candidatii
'. au obtinut media 9-10, cu titIli provizoriu pentru
tii eu media sub noua.
PrO:fesorii conferentiarii numip eu titIu provizoriu,
titulari dupa trei ani ,de funcpune, de catre
Sf. Sinod, pe baza propunerii motivate a con-
profesoral cu reeomandarea Chiriarhului locului.
Arl. 184. - Daca niciunul dintre candidatii prezentati
. . concursul pentru sau conferint8, n'au intru:nit
de !Ilumire, postul poate fi 8uplinit, fie d.) un
sau de un oonierentiar de 3Jpropiata.,
din ,afara .cadrelor didactice, cu serioasa
stiintificii in specialitatea posturilor vacante.
supliriitorilor Be face de catre MitrOlpolitii loea-
la propunerea consiliului profesoral, se comunica Sf.
spre confirmare. Catedra sau conierinta respectiva
va publica din noo pe:ntru COIlliCUTIS, la un an dupa inche-
primului concurs.
Art. 185. - Numirea lecborilor Ii a'sistentilor se face
concurs, dintre doctorii, Slau lice:npatii in
"OOlogl.e, dupa !Ilormele prevazute la ocuparea catedrelor
conferinte1or .
Comisiunea pea1Itru examinarea candidatilor se com-
, din: .
- NHtropolitul locului, ca
- Rectorut Institutului Teolo.gic;
- Titularul catedrei respective,
- Un profesor de specialitate Inrudita, design at de
tre consiliuI profesonal.
Go:ncursul consta dintr'un colocviu public, a'SUJpra prin-
fundamentale, asupra bibliografiei Ii asupra me-
ltiintifice de cercetare a discipline lor 8p'eoialitatii res-
'lI."'t:UVt. Notarea raspunsurilor face de fiecare membru
a1 comisiei; eu cifre dela 1-10: Notele se tree intr'un pro-
:008 verbal special.
Gandidatul caI'e a obtinut media cea mai mare, dar nu
. maimica de ;;ase, este rpropus pentru numire.
Art. 186. - Toti cei numip in corpul didactic prof,e-
'Soral sau,ajutator al Instltutelo,r Teologice de grad Uni-
versitar, se vor angaja In scris; ca in curs de cel mult un
undela numire; vor intra in cler. Daca in acest termen-
10
146
Legiuirile Bisericii Ortodox'e
n'au primit hirotonia, 'Sunt socotiti demisionati din invii-
tamant.
- Art. 187. - Numirea membrilor corpului didactic la
Institutele Teologice de grad Universitar se face prin Deci.
zie, de catre Sf. Sinod.
B. F'Ulwtiunile, dreptu1'ile lji datoriile membrilol' CO I'pului didact;c.
Art. 188. - Profesorii, conferentiarii personalul di-
dactic ajutator .al Institutp,lor Teologice au atilt indatJri.
rea de a instrui pe studenti in disciplinele specialitatii lor
8i de a contribui, prin toate manifest8irile lor, la formarea
;onstiintei de slujitori ai Evangheliei de devotati ceta-
terri ai Patriei, cat pe .aceea de a a'.sigura progresul
jntei si culturii
- Art. 189. - Pe langa aceste indatoriri ca profesori
cercetatori totH membrii corpului didactic ai Institutelor
Teologice de grad Universitar au de
tribui la indrumarea misi>onara soc1ala a clerulUl, prill
prelegeri, conierinte . '.
In acest s,cop ei vor edJta, lunar, revIsta Studn Teo-
logice, sub condIucerea unui comitet de redactie, din
f{;sorii Institutelor Teologice, 'secretar de redactie al reviS-
tei fiind, de drept, consilierul administrativ al Invataman-
tului pentru pregatirea personalu1ui biseriCesc de pe Ianga
Sf. Sinod.
Revista Studii Teologice va fi trimisa tuturor prea-
tilor din tara, pentru indrumarea pregatirea lor teologica
8i in v.ederea examenel:or prevazute de Statutul pentru
function area Biserid Orlodoxe R?mane.
Art. 190. - In ceea ce cele.l.alte: dator'i drep-
turi ale membrilor corpului didactic profesoral l;li ajutator
dela Institutele Teo10gice de grad Univers'tar, 'se vor
orient.a dupa prevederile din legHe pentru organizarea
IllVatamantului puiblic superior.
CAPITOLUL IV.
Conducerea Institutelor
Art. 191. - Institutele Teologice de grad Universitar
Bunt condUise de cate un rector. Rectorul este numit pe 0.
perioada de trei ani, de catre Sf. Sinod, pe baza r:coman-
darii Chiriarhilor din circumscri:ptia Institutului Tologic
ficolilor de Invatamant Teo}ogic
147
. . ectiv, dintre Arhiereii sau dintre profesorii preoti ti-
tulari. Rectorul poate fi numit, in continuare, pe mai multe
perioade.
Art. 192. - Rectorulare conducere,a generalii a 1n-
tregului EI :eprezinta fata de .aut<:rita-
tile biserice5ltl 511 de de Stat, or-
<linea inlauntrul e1, supravegh1aza apnc3:rea
legilor Statului, dlSP?Zlt.lUml?r
1'e precum "actlvltatea dIdaCtIC, adnlllllS-
tehnic de ingrijire al .
EI intervine, pe baza avizului consiliullil profesora1,
pelltru ocuparea posturilor didactice vacante pmI;lu?-e
Chiriarhului numirea r'evocarea personalulm admlllls-
trativ, tehnic de ingrijire. . A
. Art. 193. - Redorul ,='ste ,aJutat III acbvltatea 1m de
U11 prorector de spiritualul pro:
. rectorului se vor fixa prin Decizie Patrlarhala, care va f1
recunos,cuta si de Ministerul Cultelor.
. Pentru cursurile de indrumare misionara a preotilor,
care se vor preda in alta localitate decat sediile Institutelor
Teologice, la rectoru1ui, se. un decan
dintre membrii corpului didactic ai InshtutulUl.
. Art. 194. - Redorul, prorectorul decanul vor prjmi
o indemnizatie spedala, care se va calcu1a in functie de
sarc' nile ce inderplinesc.
Art. 195. - In indeplinirea atributiunilor sale,recto-
rul este ajutat, pe langa prorector de: C011-
sHiul profesoral, jurii comisiuni de personalul
edueativ de ordine, personalul administratlV, persona1ul
tehnic si de ingrijire.
Art. 196. - Consiliul profesoral este alcatuit din toti
profesorii titulari ai Inst!tutului. C5>nsiliul
este prezidat de rector, ca,re 11 convoaca
sau oridecateori se simte nevoia, sau la cererea a 0 trelme
din membrii saL
In atributia consiliu1ui profesoral intra intocmirea
programe1or 111Vatamant, a orariilor de cursuri, a
iectelor de regu1amente, a masurilor privitoare 1a disciplma
si educ.atia studentilor si functionarilor administrativi, a
inzestrarh bibliotecii, precum avize Cll privre 1a ocuparea
posturilor didactice vacante.
Art. 197. - Preienta la consiliu1ui profeso-
148
Legiuirile Bisericii Romane
ral O?:igatorie. consHiului profesoral se iau
,;naJont,atea me.mbrHor. V9tul se exprima pe
este obhgatorm, abtmerea nefiind admisa. In caz
(J.e pantate, decide votul
. Art. 198. - Cand nevoia va cere, la consHiu-
1m 11!.a Cl! vot corumltativ, i profe-
EOIll c?nferentlarn le:ctorii i asistentii, pre-
cum f}l admmlstratIv al lnternatului, spiritualul
conducatorul blbliotecii f}i medicul. Secretar al consiliuluf
profesoral este de drept primul secretaI' al Institutului
. H,.?taririle consiliului se redacteaza f}i se semneaza' in
f}edmta.
199. - Juriul de dis;ciplina pentru abaterile cor-
di?actic f}i se compune din patru profesori
alef}l la mceputul flecarui an univer'sitar, de catre consiliul
profesoral.
. . Juriul lucreaza sub pref}edintia rect;O'rului. Hotaririle
Junului se iau cu majoritate de voturi. In caz de paritate
votul pref}ooiilltelui este hotaritor. '
Juriul poatepropune urmatoarele pedepse:
a) Avertismentul f}i dojana duhovniceasca;
cusau fara pierderea salariului, deJ,a
o luna pana la 6 luni;
c) Indepartarea din invatamant. . .
Hotaririle juriului seSIUpun .Sipre aprobare Chiriarhului
locului. Abateriledela disdplina bisericeasca se trimit in
juc1ecata Consistorjului Eparhial.
Initiativa t.rimiterii in judetata juriului 0 are rec-
toml, iar in'!t;iativa trirniterii in judecata Consistoriului
Eparhial '0 are Chiriarhul locului, la propunerea juriului
Institutului Teologic respectiv.
Comisiunea de disdplina ;pcntru personalul adminis-
trativ, tehnic f}i Ingrijlre se compune din:
a) Rectorul Institutului;
b) Doi profe::ori .alesi de cOll'siliul la ince-
putul fiecanli an 8i
c) Doi functionari adm'iriislrativi alesi de ditre co-
functionarilor Institutului la inceputul
flecarUl an universitar.
Pedepsele propuse de catre Comisiunea de disciplina
pentru personalul agministrativ 'Sunt ee,le p;revazute de nor-
. legale in vigoare pentra salariatii publici. Propune-
lilco:Uor de Invrttamant Teologic
149
comtsiunii sunt supuse aprobarii Chiriarhului locului:
tru abateri dela ,discitplina bisericeasca, p,ersonalul ad-
cLerical poate fi trimis, de catre Chiriarhul 10-
,f}i in judecat.a Consistoriului Eparhial.
Art. -:- educativ f}i de ordine (spiritua-
lii)este alcatult din doi preoticu studii supedoare 8i cu
forma rea indrumarea spirituala a'lstu-
dent11or. El sun.t de Chiriarhul respectiv, la pmpu-
nerea rectorulUl InstItutului. Ei trebue sa Jocuiasca in in-
ternatul Instituttilui l]i au drepturile materiale, unul ale
unui conferentiar f}i altul ale unui asistent. Ei sunt in ace-
laili timp deserventii paraclrsultIi Institutului, ca ajutat')ri
ai profe.wrului de Liturgica f}i Tipic.
Art. 201. - Programul de activitate al spiritualilor
este elaborat de rector, in coJaborar,e cu acelStia cu confe-
de Cantare bisericeasca f}i Liturgica
f}i Tip c, dupa indicatiile f}i cu aprobareae Chiriarhului.
Art. 202. - PeI1sonalul administrativ se compune din
functionarii secretariatului l]i contabilitatii, ai bibliotecii 8i
ai internatului. '
Secretariatul este condus de un prim secretar, care ras-
punde de execut.area tuturor lucrarilor de cancelarie (co-
respondenta, arhiva, etc.). EI este ajutat de personalul
administrativ bugetar. In sarcinile eontabilului si casieru-
lui intra atat lucrarile de contabilitate 8i casie;ie ale In-
stitutului, cat f}i ale iniernatului. '
. Biblioteca este condllsa de un f}ef bibliotecar, ajutat
de personalul prevazut in buget pentru functionarea ej.
l''spectandu-se disrpozitiunHe prevazute in art. '193-195 din
Regulame.ntul pentru determinarea atributiunilor Patriar-
hului f}i de functionarea organelor
trative f}i executive din Patriarhia Romana.
Directorul administrativ al internatului Bste colabora-
_ torul rectorului, in conducer:ea gospodariei internatului in
comisiunile prevlizute de acest Regulament, la
despre internate. .
Atributiunile personalului administrativ se fixeaza de
rectorul Institutului.
Recrutarea peTsonalului adminrstrativ se face conform
normelor generale in v'goare f},i dispozitiunilor din Regu-
lame.ntul dlil fata. Ei vor fi de preferinta clerici.
'Numirea f}i revocarela personalului administrativ se
--------------------------------
150
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romanoe
face de Chiriarh, la recomandarea rectorului, pe baza avi-
zului Consiliului Eparhtal.
A1't. 203. - Fiecare Institut Teologic de grad univ8r-
sitar are un oficiu medical, condus de un medic, pentru
supravegherea ingrijirea sanatatii studentilor, a preo-
t.ilor a personalului Institutului.
Ei este ajutat de un infirmier calificat.
MedicuJ va fi salariat in c'Onf,ormitatecu dispozitiunile
legale in vigoare.
Programul de activitate al medicului va fi sup us spre
,aprebare rectorului Institutului.
CAPITOLUL V
CURSURI PENTRU LIGENTA
Inscrierea, frecventa i disciplina
A. InSCI'ierea
Art. 204:. - Inscrlerile la Institutele Teologice de grad
Universitar pentru cursurile de licenta, 'Be fac la inceputul
anului scolaI'.
In 'anul I de licenta se p,ot inscrie absolventii lJcolilor
medii absolventii pedagogice, care au promovat
6xamenele de diferenta la una din Scolile de cantareti bise-
pentru an absolventiicu dip1:;ma ai
Seminariilor Monahale si ai Scolilor de cantareti bisericesti,
cu recomandarea resrpectiv, care '0 va da
mai dupa examinarea amanuntita a aptitudinilor relig;oa:se
ale fiecarui candidat lJi eu avizul consiliilor prof'.s.orale.
Nu pot fi decat studentii de religie
ortodox,a, care sunt recomandati de Chiriarh, in limita nu-
marului de locuri aprobate de Sfantul Sinod, pe baza posi-
bilitatilor de incadrare la parohii, in Eiparhiile respective.
Sunt admise studente mirence), in con-
alin'atului precedent.
Ahsolventii Institutelor lJi Facultatilor de grad Uni-
versitar, eu recomandarea Chiriarhu1ui, pot fi sa
frecventeze cur'surile de licllta la InstituteJ,e Teologice,
da toate examenele de echivalenta la obiectele
de invatamant din Regulamentul de Lata, in cel putin doi
ani lJi in celmult patru ani dela inscriere, dupa ce au pro-
movat exame.nele de diferenta la Scolile de cantareti bise-
prevazute mai sus." ,
Art. 205. - Absolventii lJcolilor secundare sau ai c810r
de Invatamant Teologic
151
ssUni1ate, din strainatate, sunt inscrilJi numai daca au ob-
. tinut ecl:):ivalarea certificatelor sau diplomelor in tara .'sau
au studii echivalente celor din tara, dupa ce au obtmut
xamenelor de diferenta la l;koIile de cantareti
b:se1lCelJ ,1. .
Cdatenii straini, sau de alta confes:une,
-care pC1seda diplome sauce<rtificate s'milare straine, pot fi
lJi fara echi,valarea acestora, pc haza aprobarii
sedintelui Sfantului Sinod, cand sunt trimtl}i de Bisericlle
101' pentru 'Studii.
Art. 206. - Cere rea de inscriere se adreseaza recto-
rU:lli se prezinta la secretariat insotita de urmatoarele
a.cte:
a) ActBle de prevazute 1a art.
204-205;
b) Actul de cetatenie;
c) Extrasul de
d) Certificatul de botez,
e) Recomandarea oficiaUi a Chiriarhului Eparhiei.
Art. 207. - Rectorul examineaza act8le lJi aproba in-
-scrierea in Institut, numai dupa ce candidatii au trecut
nlenul de admitere.
Acest examen cOll'sta din:
1. Vizita medicala (eliminatorie).
2. Muzica ps<altica liniara (eliminatorie).
3. 0 lucrare scrisa la Vmba romana.
4. 0 Iucrare de religioase.
5. Prohe ,orale din:
a) Gatehism;
b) Limha rusa;
c) Limba
Cei ce vor ohtine media generala cel putin 6 (lJase) lJi
1a nido proba scrisa; sau orala nota sub 5 (dnci) vor fi
,admisi in ordinea mediei pentru Iocurile stabilite de fi2-
care Ch'riarh in Consiliul Epa(rhial.
Art. 208. - Studentul adrnis in Institut dela
secretariat 0 carte de student, un caiet de ,studii imprimat,
prevazut cu semnaturile rectorului lJi secretarului, precum
9i cu sfgiliul Institutului. El va fi semnatlJi de titularul
sau va purta fotografia acestuia, lipitia stgilata cu
Institutului.
Studentul este obligat sa caietul de'studii cu
152
Legiuirile Bisericii Ortodox'e
oeaziune,a re:nscrierilor, examenelor, etc., precum .oride-
dlteori i se cere de personalul didactic sau administrativ'
al Institutului.
Caietul de studii cartea de student sunt personale;
niciun motiv ele nu pot fi imprumutate.
Ar.t. 209. - Ca.ietul de studii va cuprinde filele nece-
sare, cu f:ormularele ,rubricile urmatoare:
a) Pentru notarea numelui pronumelui studentului"
kJcul data numele, pronumele profesiunea pa-
rintHor, domiciliul actual a1 acestora sau al sau propriu,
daca este emancipat, numarul, data origina actului sau
de studii.
Numele studentului este eel. din extractul de
'Schimbari de nume neputandu-se face decat prin procedu--
ra prevazuta de lege.
b) Pentru vizele anuale de inscriere reinscriere;
c) Pentru materiile de studii din fiecare an, avand:
spatiile necesare pentru semnaturile de frecventa din par-
tea profesorilor, conferentia.rilor, lectorilor, rprecum pen-
tt u inscrierea notelor obtinute la examene;
d) File pentru constatarea frecven0i la biseric1i ..
FJlele pentru constatarea f:recventei la biserica la.
cursuri vor purta deasupra numele titularului caietului de
cursuri.
Art. 210. - Orice caiet de cursuri care va fi dovedit
ca cuprinde indicatiuni va fi retras. Aceasta ma-
sura este independenta de urmiiJrile disciplinare impotriva.
celui vinovat.
Art. 211. - Studentii vor pa'Stra caietele de studiipe
tot timpul lor. Ele se restituie secretariatului,
in eaz de retragere din Institut de exmatricuJare, precum
:;;i la derpunerea examenului de licent,a.
Art. 212. - Cand studentul :;;i-a pierdut caietul de
studii, el desrpre aeest lucru rectoratul.
Rectorul v,a putea elibera un duplieat, durpa ce studen-
tul va faee dovada publicarii legale a pierderii. Se va per-
cepe pentru duplicat 0 taxa speciala.
Art. 213. - La inserierea in Institut. fiecare Istudent
dela SJecretariat un ,exemplar din Regulamentul In--
stitutului.
Art. 214. - Odata eu inscrierea, se va forma un dosar-
special rpentru fieCiare student, in care se vor pastra actele'
:;;como:' de Invatamant Teologic 153>
dela lu.scrierea sa pana la terminarea studiilor,
in alt Institut 'l'eologic de grad Universitar,
sau retragerea studentului.
Fiecarui student i se va fa,ee, la admiterea in Il1stitut,
fise sanitara 0 de situatie materlalii, care urmeaza
fie completata tinuta la curent de '.secretariat, cu con-
comitetelor de studenti.
Art. 215. - In cancelaria Institutului se tin regis-
matr:co!e in care se vor trece, pe file deosebite pentru
student: numele pronumele lor, locul data
nationalitatea, religia, diplome1e titlurile ce posedii
momentul inscrierii, examenele depuse in fie:care an
i, cu rezultatul in cifre :;;i litere numarul procesulU1
din condicele de examene de licenta.
Se vor rpastra, deasemenea, la secretariat, registre
cataloagele examenelor anuale condicele pentru
de Iicenta, dupacare se intocmese situatiile stu-
, r in registrul matricol.
Certificatele comunicarile necesare studentilor pen-
tm aranjarea situatiei militare, pentru transferarea la alta
instituti.e, dc., se vor intemeia pe registrul matricol.
, . Art. 216. - Studentii sunt datori sa se insede la in-
eeputul fiecarui an fie ca promoveaza in anul de
stu.dii urmator, fie ca repeta. Nu se admite mai mult de 0
repetare a an nido intarziere 1a stud'i, care de-
jumiitatea anilor obligatorii pentruobtinerea nor-
, mala a licentei-, afara de c.azuri de forta majora.
Studentll fieciirui an, care trecut toate exame-
nele in sl.siunile de vara si de toamna, s.e reinscriu in' ace-
la.iil(,an de studii, sunt' oblig;ati la toate taxele.
. repeta toate cursurile, t'Jate lucrarile de seminar :;;i
'examuele.
Ahsolventii anului IV, carora nu Ie-a mai ramas decat
a. sustine examwul de licenta, se vor reinscrie fara .a fi
oblig;ati la vreun fel de taxe de
Art. 217. - Studenpi pentrucurlSurile de Iicent,a pot
cere transferarea dela un Institut Teologic de grad Univer-
sitar 1a a1tul, numai la incerpntul anului in termen
" normal de inslcriere. Ei sunt obli,gati sa prezinte recoman-
darea in SICriS a Chiriarhului, pr1ecum copie de pe foaia
matricola eu situatia anilor de studiu, 1a care au. de-pus:
loateexamenele anuale.
154
Legiuirile Bisericii Ortodom Rom.ne-
Nu se admite trall'sferarea studentilor de1a alt Institut
'Teologic de grad Universitar, care nn au complet promo-
vate examenele anitor frecventati. Nu se pot transfer a,
cle;asemeni, cei care au de sustinut numai examenul de
licenta.
B. Frecventa
Art. 218. - Studentii sunt obligati sa frecvent8ze re-
gulat studiile :;;i lucrarile de seminar, in conformitate cu
programul :;;i orariul Institutului. Controlul e'ste de
membrii corpului didactic, dupa cataloagele anuale ce 11 se
vor pune la dispozitie de catre secretariat.
Frecventa la servIciul divin :;;i pmctica bisericeasca se
fac in paraclisul internatului, atat de studenti cat :;;i de
profesori.
Semnatura pentru frecventa La biserica. 'Be da de catre
.spI'ituali, fiecare fiind raspunzator de studentii din gru-
pul sau.
StudentH sunt obligati, deasemenea, sa participe la .
ansamblurile corale, la toate manifestarile culturale, reli-
gioase, sportive, etc., organizate de In'Btitutul respectiv.
Art. 219. - Anul :;;colar incepe la 15 Octombrie se
termina la 30 Iunie.
Cursuri, lucrari de seminar :;;i examene nu se tin in
zilele de duminica, la 14, 26 5li 27 Octombrie, 1a 8 :;;i 21
Noembrie, la 6 Delcembrie, dela 21 Detcembrie inclusiv pana ,
18, 7 Ianuarie inclusiv, la 30 la 2 la 25
Martie, dela Vinerea Mare pana a treia zi de Pa:;;ti inclusiv,
la, 23 AprHie la 21 Mai la Inaltarea Domnului, la prazniclll
Sf. Tre'mi (a doua zi' dupa Duminica RusalUlor) 130 29
Iunie, pre-cum :;;i in sarbatorile legale ale Republicii Popu-
lare Romane.
In vacanta, studentii vor ajuta pe preotii lor parohi, la
serviciile religioase, c,ateh;zare, etc., ,aducand adeverinte
de aceasta activitate.
Art. 220. In cazuri de forta rna iora, Tect>oruI Insti-
tutului Va putea acorda co;cediu pana la doua
luni in cursul unui an 5lcolar; in caz de boalii eu avi-
zul medi.cului, eomunicand aceasta profesorilcir, care
ua,u cursu rile Ia anul de studii respectiv.
de Invatamant Teologic
155
C. Disciplina
Art. 221. - Studentii Institutelor Teologi;e de _ Srad
versitar sunt datori 'sa aiba de
o purtare :;;i 0 atitudine demna, pIma de cuvllnta :;;1 de

Art. 222. - In caz de abateri dela regulele de buna
'nta, dela masurile de ordine ale :;;i
precum :;;i dela tinuta etica, ciVlca :;;1. acadenllca
sa unui student in TeolcgiJe, vinovatulUl i se va aphca
d'n pedepsele indicate mai jos:
a) Mustrarea, pentru prima abatere;
b) P:erderea unei sau mai multor sesiuni de examene;
c) Eliminar,ea din Institut.
Aceasta ultima pedeapsa nu se aplica pe limi-
_ tat, ci pentru totdeauna, atunci cand natura g.ravitat.ea
-vinei descop2lra un temperament sau un caracter
" -b'l, iropropriu pentrn chemarea :;;i demnitatea preoteasea .
" In anumite cazuri, se p.oate recurge,. cu
Chiriarhului, Ja pe termen determmat mtr'o ma-
- 'in vederea reculegerii :;;i indreptarii.
Art. 223. - Pedepsele dela lit. ,a din articolul prece-
-dent se aplica de rectorul .Pe?tru
lorlalte pedeps-e, vill'ovatul Va fi defent
-de discipUna, formata din trei. profesori ale:;;l dm sanul
<consiliului.
Pedepsele dela lit. b de rector, pe baza hotaririi Comi-
-siunli dedisciplina.
Pentrn pedeapsa dela lit. c se va lua :;;i av}zul consiliu-
lui profesor.al. Executarea acestei sanctiuni se va f,ace r.lU:
'Il.laicu a,probarea Chiriarhului locului. Ea se comUl1lca
Serviciului Invatamantului pentm pregat;rea personalului
bsericesc.
Pedepsele disciplinare aplicate studentilor sunt inde-
pendente de cele pen ale pronuntate de justitie, pentru culpe
,-de drept c-o.mun.
AI't. 224. - Inchiderea Institutului, pentrn oric-emo-
tive, nu s.e poate face decat de catre Sf. Sinod, la propune-
rea profesoral 5li a Chir-iarhului respecttv.
-------
I
I
I
j
J
156
Legiuirile Bisericii Ortodo:lCe
CAPITOLUL VI
Examene diplome
Art. 225. - Pentru examenele la materiile din
an de studii sunt doua sesiuni: una in cursul lunii
iarcealalta rrntre 5 Septembrie 15 Octombrie, dupa
au mai fost examinati dupa primul semestru (Februarie)
Examenele de licenta se vor tine in trei sesiuni:
Iunie, in Octombrie in Flebruarie.
Art. 226. - Iinscri,erea la examene 8;:; fa.ce in
fi.xat de rectorat, pe un formular tip, lnSQlpt de caietul
ftudi i , cu s.emnaturile de frecv.enta dela toti profesorii,
ferentiarii Ijli lectorH anului respectiv, precum dela
ritualul Institutului de recipisa pentru plata taxei
examen.
A. Exarnenele din mClteriile anuale pentlu cursu1'ile de licenta
Art. 227. - Examenele pentru materiile anilor
studii 'Be suspn inaintea fiecii:rui profesor "",,,-1', ... ,, .... +1
b z"lele orele fixate de examinator ,anume ia
unde studentul a frecventat cursurile acelui an de
Membrii corrpului didactic ajutator, care au fost
rizap sa rpredea 0 prarte din curs, vor examina numai
avizul 'profesorului sau conferentiarului respectiv.
Examinatorii vor primi dela secretariat, in ziua
menului, catlalOrage de Istudentii care au impJinit
nile de lnscriere la examen. Examinatorii nu au dreptul
ainscrie alti studenti in cataloag"le.
Art. 228. - Ra,spunsurile studentilor la examene
apreciaza cu note nefractionate, dela 1-10.
Examinatorii vor trece toate notele in eataIroagele pri-.
rn'te dela s'2cretariat, iar in caJetele de studi\ ale studenti-
lor, numai notele de admitere laexamen. In termen de trer
zile dupa term:narea examenelor, examinatorii vor depune, .
cataloagele la secretariat.
Art. 229. - Nota minima de promovare la examimul
pentru fie.cara materie este 6 Studentii V'or fi decla
rati repilll;;i la materiiIe pentru ea;!'e n',au obtinut eel rputin
ac;easta nota, avand dr.eptul de a se prezenta in sesiunp.a
urmatoare.
Art. Promovarea tuturor examenelor la disci-
plinele din pmgramul anual, da dreptulla inscrierea in anu!:
urmator.
:;Jcolilor de Invatamant Teologic
157
Art. 231. - Studentii care n'au trecut, in curs de doi
consecutivi toate examenele unui an de studii, sunt ex-
t i, afara de cazuriIe de fort a majora (boala, ser-
militar, etc.), care vor fi aprectate de catre consiliul
aprohate de Chiriarh.
B. Ewam,enele de licenta
Art. 232. - Studentii care au promovat toate exame-
celor patru ani de cursuri, sunt .absOilventi ai Institu-
Teologic de grad Universitar au 'sa se pre-
la eXiamenul pentru licenta.
Acest eXiamen se poate da eel mult de doua ori si tre-
sustinut in cel mult doi ani dela promovarea ultlmului
studiu, in aiara de cazurile de fort a majora.
Art. 233. - Examenul pentru !obtinerea titlului de li-
t consta dintr'o teza din probe orale.
. Subiectul tezei este ,cel ales de absolvent, din disci.pIi-
prevazute in programa Institutului va fi 'BUpUS spre
profesorului sau conferentiarului de specialitate.
se da pe un formular tip, de student.
inainte deaceasta, secretariatul va controla in condica
eVidenta va referi pe formular, daca .subiectul
a mai fost aprobat in ultimii patru imi .pentru tezele de li-
Nu E08 admit subiede tratate de .alP candidati in
ultimii patru ani. Formula,rul eu avizul avorabil va fi pre-
zentat apoi redorului, spre arprobare, iar secretariatul va
inscrie subiectul ales intr'o condica speciala.
Art. 234. - Cll. avizuJ. profiersorului respediv cu
apwbarea rectorului, studenpi din anul IV pot .alege su-
biectul pentru teza de li0enta.
Art. 235. - Un sUibiect aprobat nesustinut t'mp de
<loi ani dupa absolventa, 'Be anuleaza.
Art. 236. - Extinderoo proectului de teza de lieenta
va fi de cel putin 80 paglni manuscris, format caiet.
Tez.a va fi luc.rata cu metoda stiintifica si cu onesti-
tate. 'Cmdidatul va nota la bibli6grafie de'claratia ca:
Afar a de lucrari'e mention ate in lista bibliografica, n'a
mai fO'03it alteJ.e, ca lucrarea nu este plagiata, ci-i apartine
In
C;:mstatarea lipsei de onestitate atrage inlatu-
I;alea abwlventului, pentru totdeauna, dela examenul de.
158
Legiuirile Bisericii Ortodox'e
!

'1,
I:' ,
, .
i?colilor de Invatamant Teologic
159
la Institut pe candidat,sau de prrofesorul care a
'subiectul, delegat de Chiriarhul care
Comisiunea examineaza numai cn majoritatea mem-
sai, din care referentul t8zei nu po-ate sa lipseasca.
Art. 242. - Notarea raspunsurilor la proba orala se
de preledinte li de fiecare profesor examinator, in
cu preledintele, cu cifre deia 1-10, iar totalul lor
la numarul probelor orale da media generala, care
exprimii prin califica tivele: suficient (6-7, 50), bine
7,51-8,50), foarte bine (8,51-9,50) 'exceptional (9,51-
). Abwlventul care la examenul de licenta nu a obtinut
de mai 'Sus, va fi amanat pentru a doua ultima
Chiriarhul Sau rectorul va pr.oclama licentiati in Teo-
logi-e pe absolventu cari au obtinut una din aceste notari
si califieative, dupa ce ei au depus mai intai urmatorul"
juramant: lnainte de a mi se conferi titlul de licentiat in:
Teollogie, eu (numele I?i pronumele candidatuJui), jur ina-
i.ntea Atotputemicului Dumnezeu, ca in
toata viata mea vaiu pazi vOiu propovadui fara sehimbare
invatatura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de-
. Rasarit, a:;:a cum ni 'sla dat de Domnul Miintuitorul nos.,
. lisus Hristos,cum s'a proipovaduit s'a predat de
Sfintu Ap.ostoIi Sfintii Par' nti ai Bisericii noastre,
'cum se piilstreaza de Sf. Biserica lJi mi s'a predat de catre-
profesorH mei in Inst'tutul Teologic de grad Universitar
din .
Jur cii toata viata mea voiu pastra voiu apara bu-
nul nume a.l acestei inalte institutii de cultura teologica.
Amin.
Foaia de juramant va fj smnata de rector, de candi-.
dat li de preotul care I-a a,sistat.
Art. 243. - Comisiunea de examinare va fncheia la
examen,ului de dip1oma, un proces verbal In doua
8xemplare, asupr.a rezultatului, dintre care unul va fi ina-
intat Sf. Sinod.
Art, 244. - Cel p;roclamat licentlat va primi din
tea Institutului diploma de licentiat in Teologi.e, care va ff
"semnata de Sf. Sinod, de Chiriarhul res,pectiv,.
de rector Iili de titula,ruJ diplomei, fiind viza de Minis-
tervI Cultelor.

','
,
"
160
Legiuirile Bisericii OrtoaoX'e
In diploma se va trecp. subiectul tezei de licenta, c
ficativul obtinut si data examenului.
Art. 245. - IHplomele eliberate confed posesorilor
drepturile prevazute de legile tarii de Statutul pentru
ganizarea functionarea Bisp.ricii Ortodoxe Romane.
CAPI'l'OLUL VII
Cursuri pentru titlul de Magistru
Art. 246. - Cursurile pentru dobandirea tiUului
magi'Stru in Teologie, organizate pe 0 durata de trei
conform cu programa analitica ,aprohata de Sf. Sinod, U
maresc specializarea' intr'una din cele patru ramuri ale
logiei (biblica, istorica, sistematica pradica), p
h. art. 170 sa'll chiar antr'una din subdiviziunile
Ele pot fi completate cu materii auxiliare din alte
muri, indicate prin afiniUitile contributia lor, la
fund area anumito,r discipline ale Teologiei.
La aoeste cursuri pot fi numai candidat
ii
c
po's'eda tiUul de licentiat in Teologie, cu calificativul
tc bine sau exc:eptional, recomandati de Ohiriarhul
cului. Pentru an vor fi 10 lo,curi (cale doua
pentm sectia biblica istorica, cate trei locuri
set;tiile sistematica praciica). Ei VOl' fi unui
men de admitere.
Art. 247. - Cererile de ins,criere la examenul de
mitere pentru cursu rile de magistru se vor inainta la
toratul Institutului Teologic de grad Universitar din
cnresti dela 1-20 Octombrie. Examenul se va tine
25--'30' Octombrie si va consta din urmatoarele
tru toate ramurile Teologiei:
,a) Limbile sacre neQtest.amentare patristice:
ca si latina. Pentru candidatii la specializare in
biblica, se cere in plus limba 'ebraica (scris oral) ;
b) Limba rusa alta limb a moderna (oral);
c) Teologie ccmparata (oral).
Cand'datii reu,;,iti vor fi dupa aceleal?i norme'
ca ri la cursurHe de licenta l?i vor primi caiete de studH,
'intocm!te dupa mcdelul caieielor pentru cursuri1e de licentlL
Vot' fi declarati cei care au ohtinut cel putin
media genera1a opt.
Comisiunea examinatoare va fi instituita de C'onsiliul,
::;lcolilor de Invatamant Teologic
161
din sanul sau va fi prezidata de Patriarh sau
sau.
Ar.t 248. - Programacur,surilor a lucrarilor pen-
ob1;.inerea tit1ului de magistru se sub con-
: .. "pn-'''' profeEorilor titulari conferenp.arilor. '
Art. 249. - Candidatii 1a UUul de magistru sunt obli-
a frecventa pe 1anga cursurile seminarille sectiei
cursrurile seminariile materiili()iI' inruditB
. pentm care se pregatesc, fixate de con-sHiul
de Patriarh, intocmind 1ucrarile dp.
indicate de prof.esorii respectivi, avand a presta
examene1e de promovare la fiecarp. din materille au-
in sesiuni cu studentii, dupa ce au fost exa-
. dupa primul semestru (Februarie).
Nota de lucrari cea de promovare pentru fiie'care
terie in parte va fi de cel putin 6
Art. 250. - Subiectele lucrarilor de seminar pot fi
de candid at apTloibate de profesor,cate doua
la specialitatea pTilllCipala cate una anualla mate-
jiile se:ctiei respective.
Candidatii vor f,ace proba in lucrari ca sunt
'Orientati in probJ.emele de specialitate, ca si-au insusit me
toda de cercetare tratare a pre-cum
ca aduc prin lucrarea lor 0 contributie personala.
Lucrarile de seminar se sustin se noteaza.
Oele considerate insuficiente de dtre profesor vor fi
inapoiate candidatilor spre completare sau nef,acere.
Profesorul v:a inscrie in caietul de studii ,al candidatu-
" lui titlul lucrarilor de seminar, facand mentiunea ca a fOist
- admisa notand ziua cand a fost Lucrarile. ad-
mise vor fi depuse de profesor la biblioteca Institutului
spre a fi pastrate, dupa ce au fost notate in caiBtul
, studii, iar cele mai bune vor fi publicate in Studii Teo-
logioe. '
_ ' Art. 251. - Licentiatii Institutellor Teologice de grad
Universitar din tara, care dupa obtinerea tiUului de licenta
", .au facut studii teologice in strainatate, de eel putin s,ase
semestre, sunt scutiti de frecventa eelor trei ani de' cursuri
pentru titlul de magistru.
sunt obligati , insa, sa: prezinte Iucrarile de se.
mina: sustinute in strainatate, insotite de referatele pro-
fesonlor la care 'Ie-au sustll1ut. Vor fi socotite suficiente
*
11
162
LegiuiIiIe Biseric'i, Orlodoxe
numai celie admi'Se de profesorii ramurii spe.cial .. . L.t ',It,i.
la care s'au lIl'scris' In Institutele TeologlC Umven:ll
din tara. . t
'Art. 252. - CandidatiJor la cursunl.e 'pen ru
mag
1
stru, care nu s'au prez,entat la aceste
doi' ani consecutiv dela prestarea examenulm de
Ii se anuleaza acest eX'amen. Ei se pot nou
acest examen, tot eu re.oomandarea Chm.arhulUl loculm.
EJxtnwnul amZ de aJdmzsibilitate
Art. 253. - Dupa terminarea lucrarilor exameneloI"
eelor trei ani de frecventa" candidatul poate .face cerere
flcrisa rectorului, Is-pre a data oral
fundat de adroisibilitate pentru magistro. .. .
Odata cu cererea va inainta caietul de studll, prm
va dovedi ca a trecut tOiate examenele a facut toate lu
crarile de seminar [n Slpecialitate.
Art. 254. - La prorpunerea .S.f.
stituie comisia pentru examenul de dm.tre
profesorii de specialitate cele doua TeologlCe.
Din ,a;ceasta comisie face parte de drept profesorul
specialitatea sectiei respective, sub a carui a
lucrat candidatul in cadrul cursurilor pentru tltlul de ma-:
gistru. .
Comisia esteprezidata de l.P.S. Patnarh sau de ea
un delegat ,al LP.S. Sale, membru al Sf .. Sinod ..
este public. Oandidatul va fi Sl1PUS unel examman. .'
fund ate .a:supra materiilor audiate din grupa respectlva
speciali.z.are, in timpul celor trei ani de spre a
cc.nstata gradul de orientare asupra matene1, Izvoarelor
bibIiografiei, precum sigur,anta
Ar.t. 255. - Media de apreciere se in not.e
dela 1-10, cu sau fla,ra fractii de fiecare membru .
siunii la fiecare materie de invatamant, fa,cand moollle
nerale pte obiecte de invatamant, din care 5e va c:alcula-
media generala a " ,
Rezultatul Be trelce in proclsul verhal
se inscrie in condica speciala pentru aceste examene va.
fi semnat detoti membrii comisiunii.
Media de .a'dmitere in acest examen elSte de
6
de Teologic
163
Cel declarat admis 1a examenul oral, este ,absolvent
cursurilor de magistru In Teologie.
Art. 256. - Candidatul care n'a depusexamenul Oiral
tru titlul de magistru in curs de doi ani dupa termina-
lucrarilor de 'seminar se considera retras.
ExamenwZ spec.ial pentTu titlul de
Art. 257. - In timpul celor trei ani, pentru titlul de
candidatul este obligat pregateasca 0 lucrare
tifica de eel pupn 150 paginiCioala scris la tra-
un subiect aprobat de profesorul sub a carui condu-
lucreaza, ales dintr'una din grupei de spe-
Dupa trecerea examenului oral de admisibilitate, can-
didatul poate depune la r,ectorat lucrarea pregatita in ve-
d.erea l.sustinerii ei la pentru obtinerea titlului de
. mag'stru in Teologie.
Art. 258. - Rectorul va trimite lucrarea spre cerc.e-
tare la doi profesori de specialitate dela lnstitutul Teologic
. din Sibiu i altor doi profesori de specialitate dela lnstitu-
. tul Teologic din Profesorul, din materia caruia
a fast luat subiectul, referent principal. Oeilalti vor fi
delega.p de rectorii respe.ctivi, dintre prof'sorii cu spe-
cialitatea ce:a mai inrudita eu aceea din domeniul
apartine su biectul lucrarii.
Art. 259. - Timpul de cercetare a proectului de teza
de catre profesorii referenti nu va putea trece de trei luni,
socotite din ziua inaintarii lui de catre rector, pentru oor-
'. cetare.
Art. 260. - Lucrarea i referatele celo.r patru pro-
. fesori se vor depune la secretariat vor fi tri,mise candi-
datului SpTie a lua de ele a se conforma indi-
oatiilor din referat. Dapa refacere, m:anuscrisul insotit de
referatele celor patru profesori vor fi trimise referentului
principal pentru a face/recomandarea (prefata) lucra:rii
pentru tiparire, fie in revista Studii Teologice, fie aparte;
autorul este obligJat a 0 imprima, inaintand recio:ratului 50
exemplare, din care unul se va trimite LP.S. Patriarh, trei
Sf. Sinod, cate unul fiecarui lnstitut T,eologic unul
fiecarui membru referent din comisia examinatoare.
lnstitutul Teologic din va rtrimite cate un
164
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
exemplar fiecarei ortodoxe de invatlimant teo1ogic
perior din strainatate.
Tiparirea SI;3 va face in format 8
0

Art. 261. - Disp'oe;itiunile privitoare la metoda de
cm, Ia declaratiunea in 1egatura cu onestitatea
fJi cu .anexarea autobiografiei (eurriculum vitae) \;i:1lLU1UiCt_
tului, prevazute pentru te2!ele de licenta s'e ruplica in
Iucrarilor pentru titlul de magistru.
Art. 262. - Ex.amenul pentru sustinerea Iucrarii
poate depune in doua se'siuni: Octombrie Martie, in f
unei comisiuni de examinare instituita dUp'a normele
art. 254, plus cei doi referenti principali ai ce10r doua
sUtute Teologice, in cazulcand nu fac parle din
In caz de forta majora, unul din memhri Via putea
fie inlocuit cu alt profesor, iar Patria,rhul cu rectorul san
un membru al Sf. Sinod.
Examenul de admitere a Iucrarii de magistru
'
Art. 263. - Examenul consta din sUistinerea orala a
tratatului prezentat ca lucralre de' magistru, can-
didatul fHnd dator sa ra'spunda la toate chestiunHe 0
tiunHe orale pe care Ie face comisiunea in legatura cu Iu-'
crarea cu izvoarele folosite la alcatuirea ei.
Art. 264. - Aprecierea raspunsurilor se face cu ace- ..
leasi notari si calificative c:a si Ia examenul de licenta. .
, Candida'tul admis va fi proclamat magistm in 1'eo10-
gie in 'Specialitate,a ramurii respective, dupa ce va depune,
in prezenta comi,siunii, eu deosebita solemnitarte, jura-
mantul prev3.zut la art. 242 pentru proclamarea licentia-
tilor.
Art. 265. Candidatul admis va primi, din partea In-.
stitutului Teologic de grad Universitar din di- .
ploma de magistru in Teologie, care Va fi semnata de
Sf. Sinod, de comisiunii, de rec-
tor de titularul diplomei, fiind vIzata de Ministerul
Culte!or. .
In textul diplomei se va mentiona r.amur!a in care estB .
specializat titularul ei, 'Subiectul lucrarii data sustinerii.
Art. 266. "- Candidatul respins la sustinerea lucrarii
pentru titlul de magistru, nu se va putea prezenta din nou
df'cat dupa un an.
de Invatiimant Teologic
CAPITOLUL VIII
Obtinerea titlului de doctor
165
Art. 267. - Titlul de doctor in Tl;3ologie confer-a
!l:Lll .... in teologie', care vor fi obtinut diplo-
de magistru cu notarea exceptional sau foarte
vor fi lucrat timp de trei ani sub indrumarea unui
al unui Institut 'J1eologic de grad Univ.er'sitar si
unui Chiriarh, tirparindanual un studiu original de
recunoscuta ca exceptionala, de cel putin
de pagini, control ate conform art. 270.
Cererile de inscriere la doctor at se VOl' inainta la rec-
, tUl Institutu!ui Teologic din care Ie v.a su-
slhl'e aprobare Sf. Sinod. In cererea de inscriere, can-
va ar'ata specialitatea in care vrea sa lucreze,
,"nl"f\Y'''J'l(l,rl Chiriarhul care dat asentimentul sa-I
Art. 268. - Pentru a fi la pregatirea doctora-
ca:ndidatii vor fi supusi unui exam en oral siscris con-
din: " "
a) Literatuna patristica a specialitatii, cu limbile cla-
slee eUna latina;
b) Limba rusa;
c) Una dintre limbile moderne: franceza, germana
sau
ExamJnul de admitere se da in fata unei comisiuni
numita de Ratriarh, dintre prof.esorii de'specialitate, dela
_oole dO'lla Institute Teologice va fi prezidata de Patriarh
Sau de un membru al Sfantului Sinod, ca delegat al Patriar-
hului .
Media generiala de admitere v.a fi de cel putin opt.
Art. 269. - Oandidatii reUisiti la e!Xamenul de admite-
[I vor fi repa:rtizati de specialitate indicati dB
aprobati de Sf. Sirrod pentru pregatirea'stu-
diului ce va constitui lucrarea de doctorat.
'. In timpul pregatirii temei de doctorat, candidatii VOl'
- lucra la Centrul Eparhial'sub ascultarea res-
pectiv, ce ales pentru indrumare. Ei vor conduce sau
" lucra la BuJetinul Centrului Mitropolitan respeiCtiv, Biblio-
teca eparhiala, etc.

166
Legiuirile BisericLi Orlodoxe
Art. 270. - La sfarsitul celor trei ani, lucrarUe de
doctorat vor fi depuse la rectorat, insotite de autobiografie
S1 de declaratia de onestitate stiintifica. '
, . Rectorul va supune consiliululprofesoral lucrarile ti-
parite cu refe>I'!atul profesorului respectiv Iili recomandarea
Chiriarhului despre activitatea candidatului in Eparhie in"
timp de trei ani. Lucrarile vor fi tinute la dispozitia ace- ,
consiliu timp de tIlei luni, pentru eventuale verificari.
Dupa trecerea acestui timp, cu avizul favorabil al con-
siliului profesoral, Ie va inainta Sf. Sinod, Cll
p:ropuneri pentru numirea comisiei examinatoare pentru
fjxarea datei examenului.
Art. 271. - Lucrarile de doctomt se sustin public, or1-
cand in cursul anului in fata unei comisiuni, care va
fi instituita dupa normele la art. 262 care va
lucra dupa normele art. 263-264 266.
piplQma de doctor in TeolQgie, intocmita conform art.
278, se ,elibereaza de catre Sf. Sinod, incadrul unei sOIl em- '
nitati speciale.
Art. 272. - Sf. SinQd po ate ,apr'oiba dec.ernarea titlului
de doctor in Teologie acelor de religie ortodoxa '
care, nu indeplinesc conditiunile prevazute in pre2'Jen-
tnl Regulament, au merite deO'sebite in Biserica, cu
lucrari originale tiparite, de mare valoare recu-
noscute de cler de Sf. Sinod. In astfel de cazuri, Sf.'
SinQd se v.a pronunta in baza referatclor profesorilor de
specialitate dela cele doua de consiliile .
prQfesQrale ale InstitutelQr TeolQgice de grad Universitar
din Bucuresti si Sibiu.
Pentru' merite in conditiuni, se
acorda titlul de doctor hQnoriscausa inaltebr fete bise-
rice5lti orlodoxe din strainatate. '
CAPI'.OOLUL IX
F..chivalar,ea titlurilor universitare straine
Art. 273. - Diplomele titlurile de lieenta obtinute
in Institute, Fa,eultati Academii Teologiee universitare ,
ortodoxe din strainatate, sunt valabile numai daea ali fost
echivalate de Institutul Teologie de grad Universitar din
Bucure5lti, caruia i-au fast repartizate diplomele de catre
Sf. Sinod..
de Invatamant Toologio
167
Cer1cet.area actelor, diplomelor lucractlor din aceasta
se face de catre 0 comisie de profesori confe-
',TrJ, .. delegata de .catre COIl!siliul profesoral al Institu-
TeolQgic de grad Universitar din
Diplomele de licenta obtinute dela institutiile mentio-
in aliniatul precedent,' se echiva:leaza in' urma
special, care se da La Institutul Teologie de grad
din
In aeest scop, titula,rul diplomei de lieenta straina
obl"gat sa depuna lareetoratul Institutulu'i TeQlogie
grad Universitar din
a) Actele de studii la, 0 de invatamant mediu,
care sa se CO!Il'state ca 'eim ahsolvent eu act legal, al
. medii eehivalente eu medii, a caroT absol-
dii drtptul de inseriere in Institutele Teologice de grad
din tara. Daca diploma de absolvire a de
.. ,'U, .. t mediu a fost obtinuta in strainatate, ea va
mai. intai echivalata conform legii;
b) Caletul de 'studii, absolutoriul sau aetul in care
,':sunt trecute eursurile urmate examenele promovate la
institutia teologica universitara straina.
Art. 274. - Se pot echivala reeunoate numai di-
plomele emise de Institutele Teologiee din strainatate, de
."Confesiune ortodoxa.
, Cererea de se adre.seaza Sf. Sinod, care
" '0 trim'te spre cereetare Institutului Teologic de grad Uni-
verEitar din Bucuresti.
Art. 275. - Diplomele de magistru eele de doctor,
'()btinute la 0 institutie twlogica universit.ara din straina-
tate, de confesiune ortodoxa, sunt echivalate dupa
apreeierea eonsiliului eu sau fara examene 'Sill-
.plimentare. .
Art. 276. - In urma aprobarii date de consiliul pro-
'. fesoral, referatului favorabil pr.ezentat de comisie, pe baza
actelor de enume'rate laarticolele preeedente,
, andidatul, lieentiatul, magistrul sau doctQrul in Teologie
" . din strainatate va fi supus unei orale, con-
'stand din:
a) Teologie comparata;
_ b) LucrarHe in baza carora a obtinut titlul respeetiv.
,", Daea rezu1tatul este satisfaeator, diplome-
Ie vor fi recunoscute ea echivalente eu diplomele ce se eon-
168
LegiuiJile Bisericii Ortodoxe Rom
fera de Institutele Teologice de gfiad Universitar din ta
si vor fi vizate de Presedintele Sf. Sinod.
, Art. 277. - Cu pri;'ire la diplom{lle de licenta 0
de in strainatate, la Facultatile de .Teo-
10gie sau. protestante, cu panru ani de
cursuri eu caracter universitar recuno'Scut, se aplica ur-.
matoarele norme:
a) Titularul diplomei de licenta va frecventa la un In-
stitut Teollogic d{l grad din tara, cel putin un ..
E.n I?colar, eunmrile mate'I'iilor de diferenta, pre cum al
materiilor in care secuprind deosebirile doctrinare
tice dintre Bisedca Crel?tina Ortodoxa I?i respectiva confe-
si une neortodoxiL .
Aceste materii vor fi indicate la fiecare caz in parte",
de catre consiliul profesoral a1 Institu.tului Teologic de
grad univ'rsitax;
b) Dupa .admiterea la examenul de diferenta, po'Seso-
rul diplomei straine va depune examenul pentru 'sustinerea
tezei d{l licenta, in conditiunile inscrise in acest Regula-
ment. de licenta poate fi in haza cMeia a,
obtinut titIul de licentiat la FacuUatea straina neortodoxay
daca pmf,esorul de specialitate avizeaz'a favorabil.
Art 278. - Pentru echivalarea diplomelor d{l magistru
I?i de doctor in Teologie, obtinute de 'Ortodocl?i la
Facultatile de Teologie neortodoxe din strainatate, se va
proceda astfel:
a) Cand candidatul este licentiat in Teologi{l dela o
FacuItate de Teologie ortodoxa sau dela un Ill'stitut Teclo-
gic de grad Universitar din tara, el va fi supus examenu-
lui oral de admisibilitate si examenului de sustinerea Iu-
erarH pentru titIul de magistru, prevazut la art. 257-266,
in caml cand poseda acest titlu, fie examenelor prevazute
la .art. 267, 268, 270 I?i 272, in cazul carrd pos,eda titlul de .
doctor.
Examinarea se face pentru specialitatea ce ale's ..
Lucrarea de magistru sau de doctorat poate fi pe-
baza C'areia a obtinut titIurile resp{lctive in strainatate, ..
daca are aVizul favorabil ,al profesorului de specialitate;
b) Cand candidatul nu este licentiat dela 0 Facultare
de Teologie ortodoxa, ci dela 0 Facultate de alta confesiu--
ne crel?tina, {ll' va trebui sa obtina mai intai diploma de
licenta la un Institut Teologic de grad Universitar din tara.
de Inviitiimant Teologic
16()
conditiunile prevazute in prezentul Regulament numai
aceea va putea cere echivalarea titIului de magi'stru
de doctor in Teologie, in conditiunile pr'ev3.zute la lit. a
acestui articol.
CAPITOLUL X
Internatul
Art. - Fiecarve .InsUtut Teologic de grad Uni-
a:e sau, care face parte integranta din
sta sub supraveghero'a ChiJriarhului Ep,arhiei
sub conducelrea Consiliului Eparhial. I
Art. 280. - Menirea internatelor este atat adapostirea
intretinexoea studentilor a preotilor cursil?ti, cat asi-
neces,are pentru completarea prega-
student1lor preotilor prin practici bisericesti
exercitii spirituale. '
Student
ii
care urrmeaza cursurile pentru licenta sf
pentru titlul de magistru sunt bur'sieri, semi-bursieri sf soi-.
venti. Ei sunt obligati sa locuiasca in internat. '
Art. 281. - Conducexoea administrarea internatului
sunt incredintate directo'l'ului administrativ al internatului.
El este Arhiereu sau preot si va fi numit de Chiriarhullo-.
culu
i
. Directorul in internat daca sunt posibi-
litati. '
Art. 282. - Directorul admini'strativ al internatului
este organ de colaborareal rectorului.
El este ajut.at de personalul administrativ tehnic si de
" . .....
mg:lJlre, corespunzator nervoilor locale, gospodariei vietii
de mternat. El este dire-ct al acestui personal.
Art. 283. - Directorul administrativ este gestionarul'
internatului.
Art. 284. -'- Program a vietii de internat a 'studentilor
ljIi preotHor cursiljlti, in legatura eu 'OlJ:'dinea, practica bi-
exercitiile spirituale, va fi elaborata de rector'
aJutorul. spiritualilor directoTUlui administrativ a1'
mternatulUl. Ea va fi supusa spre aprohare Chiriarhuluf
.
1170
Legiuirile Bisericii Ortodoxe ltOmane'
CAPITOLUL XI
Taxe student;elti
Art. 285. - Taxele la care sunt toti studentii .
Im;titutelor Teologice de grad Universitar sunt de doua
categorii:
a) Taxe in legatura cu (de inscriere, de'
biblioteca de seminarii de examene, de diplome, de echi-
valari, d; imprimate, etc.). Ele se sta;bilelsc prin analogie
eu taxele din institutele universitare ce tin de Ministerul
Invatillmantului Public, de catre consiliul profesoral sunt'
aprobate de Chiriarhul locului;
b) Taxe pentru intretinerea in internat (hrana, in-
.ciHzit iluminat, baie, uzaj moibilier). Aceste taxe
se la inceputul fiecarui an de ConsiJiul Eparhial,' .
pe baza 'referatului
tului, in raport ,cu eondJtiumle locale ale vle111 condltlu-
11ile speciale ale fiecarui Institut. Ele vor f1 aprobate de
'Chiriarhul locului.
Bursele si semi ...bursele pentru intretinerea in intemat
vor fi suportate de fiecrure Eparhie, pentrn studentii pe
care i-a recomandat, potrivit art. 206, lit. e din prezentul
Regulament.
In cazllri exceptionale eu aproibarea Chiriarhului 10>-
cului, se pot 'admite solventi achita toate taxele.
Incasarea ,si intrebuintarea taxe se face pe
cale de buget, raport cu' nevoile Institutului interna-
tului si in conformitate cu normele legale.
Art. 286. - Institutul in1:ernatul au buget ges-
tiune comuna. Anul bugetar este anul financiar al Statu-
lui. Bugetul se iintocme9te de rectorul Institutului 9i
de catre directorul administrativ al internatului se su-
pune aprobarii Consiliului Eparhial.
Controlul executarii bugetului se face de organele con-
tabi'e legale. Verificarea conturilor de gestiune desear-
cal'ea de gestiune se faoe de catre Adunarea Eparhrala,.
Art. 287. - Amanarile siesalonarile in :rate ale tMre-
lor privitoare 1a 9colaritate se fbreaza 9i 'Sie aprobru de rec-
tor. ASllpra sutirii totale sau partiale, ,avizeaza 0 comi-
siune specialli formata din rectorul Institutului, directorul
'internatului , doi profesori in fiecare an de eonsiliul
de Invatiimant Teologic
171
Scutirile se aproba de catr,e Consiliul Eparhial,
au fost prevazute in buget la art. ,scutiri.
Art. 288. - Sunt scutiti de taxele de scolaritate numai
tii carora Ii s'a aco'rdat acest rpr{vilegiu prin legi
student
ii
car,e ffPeta annl nu se pot bu,cura de reduce-
taxelor de
Art. 289. - Toti studentii regulat inscri
9
i sunt orbli-
ti sa depuna, in termenele indicate, taxele respective de
, fixate. Burse1e9i semi-bursele de internat vor
depuse de Eparhii, 1a cererea rectorului.
Neachitarea la timp a taxelor de poate
eliminarea cursuri, lucrari sau examBne si din
'
CAPITOLUL XII
Dispozitiuni finale Ii tra.nzitO'rii
A. ?cblile de cantareti bisericeti
Art. 290. - Absolventii a 7 clase elementare, care au
doua clase la fostele de cantareti
:;;i cei cu6 clase e1ementare, care au absolvit trei
elase la fostele de cantareti vor fi
:1n anul II la actllalele de cantareti
'. Oei cu 4 c1ase primare absolventi a trei clase la fos-
tele de cantareti biserice9ti, cei cu 5 c1ase primare 9
i
:abEolvent
i
a 2 :clase de de cantareti, precum cei
6 clas,ee,lementare 9i absolventi .a una clasa dela fostele
de vor fi primiti in ranul I al
actuale10r de eantrur,eti fiind scutiti de exa-
menul de admitere prevazut la art. 43 din prezentul Regu-
lament.
. Art. 291. - Elevii oste10r Seminarii Te01ogice, pro_
mova!i in clasa IV-a (VIII-a), pot fi primiti in anul II la
de cantareti bisericesti.
, >
Art. 292. - Absolventii cu diploma ai fostelor Semi-
narii Teologice orrtodoxe din tara, pot fi primiti sa se in-
scrie in anul I al Institutelor Teologice de grad Universi-
. tar, in conditiunile art. 206 207 din prezentul Regula-
nlent.
172
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romiine-
Art. 293. - Profesorii titulari la catedrele religioase-
!?i de mUzica, spiritualii, pell'sonalul admini'strativ dela fos-
tele dB canUireti Seminarii Teologice, pot
fi incadrati La de cantareti in
posturi corespunzatoare. In conditiuni VOl' putea
fi incadrati profesorii titulari de Il'eligie dela fostele
secundare.
Art. 294. - Fondurile intregul inventar al fostelor
Scoli de cantareti bisericesti VOl' trece in patrimoniul ac-
tualelor Scoli de' cantareti' bisericesti din CD prinsul Epar- "
hiilor, sail la Seminariile'Monahale:
B. Sem('nariile 1I1onahale
Art. 295. - Elevii dela fostele Seminarii Teologice,.
promcvati in clasele IV--VII-oa, care VOl' sa imbrath;;eze
viata monahala, pot fi primiti La Seminariile Monahale
astfel:
- absolventii a 4 clase, in clasa I-'a;
- absolventii a 5 clase, in clasa II-a;
_ absolventii a 6 7 clase, in clasa III-a.
Art. 296. - Profesorii, spiritualii pe,rsonalul admi-
nistrativ din cinul monahal, care au function at la fostele,
Scoli de cantareti bisericesti, Seminarii Teologice san aJte
secundare, fi de preferinta, La Semina-
rUle Monahale.
C. InS'titutele Teologice
Art. 297. - Studentii promovati in anii II, III IV la.
f03te1e Ac,ademii Teologice din tara, pot fi primit
i
la In-
stitutele Teologice de grad UniversitalI', in urma examenuluf
de d
i
ferent8" pentru obiectele de studii nepredate in Aca-
demia Teologica respectiva. .
Art. 298. - Studentii promovati in anii II, III IV la
fostele Facul'bliti de din Suceava, lao
fost.a Academie Teologica din Sibiu, vor fi in anii'
respectivi de stu dii , la Institutele Teologice de grad Un
i
_.
versitar daca au recomanda;rea Chiriarhului. De asemenea,
"
absolventii acestor institutii vor putea trece examenuL
de licent1i l,a Institutele Teo ogice de grad Universitar, in
conditiunile prevazute in prezentul Regulament, daca
recomandarea Chiriarhului. .
de Invatamiint
173
Art. 299: - Studentele fo'Stelor Facultati de Teologie
Suceava, precum ale fostelor Academii
din tara, pot continua cUI1surile la Institutele
de grad Universitar, pana La .oibtinerea titlului
Hcenta, in conditiunile prevazute in acest Regulament.
Art. 300. - Candidatii care mai au de sustinut, dupa
dispozitiuni legale, numai teza de doctorat sau un
rigwros, vor putea sil; se prezinte sa sustina teza sau
riguros pentru a obtine titlul de magistru in Teo-
in termen de eel mult trei luni dela publicarea pre-
. Re.gulament.
Candidatli care au frecventat cel putin trei ani cursu-
de doctorat, dupa vechile nOI'me legale au obtinut
note de admitere La toate lucrarile de seminar, cerute de
2.cele norme, se pot prezenta la ex.amenul oral de admisi-
bHitate, prevazut de art. 253 din prezentul Regulament, in
termen de mult trei luni dela publicarea prezentului Re-
gulament. '
Candidatii C8Jre au frecventat un singur an la cursu-
de doctorat, dupa vechile norme, se pot in'S.crie in anul
la cursurile de m8Jgistru, iar cei care au f'l'ecventat doi
:ani se pot inscrie in III, daca i,udJerplinesc conditiunile
246 din 8Jcest daoilJ se dovedesc apti,
'prin examenulprevazut 'la art. 247 din acest Rogulament.
. 0ei care nu indeplinesc aceste conditiuni vor fi 'exmatricu-
lati sau la exam en.
Art. 301. - Titlurile acordate de catre scolile si in-
pentru pregatirea personalului bisericesc pot
'fi anulate pentru urmatoarele abateri: .
,a) Abateri grave dela dreapta credinta;
b) Lipsa de onestitate in elabo'rarea lucra-
, THor pe baza carora s'au obtiuut titJlurile respective;
c) F.apte pederpsite de catre Justitia Statului, Cll anu-
larea titlurilor respective.
Anula>rea se face de catre Sf. Sinod, cu avizul consilii-
lor profesoraleale institutiilor .care au conferit
acele tlt1uri.
Art. 302. - Patrimoniul Facultati de Teolo-
gie, AcademE Teologice Seminarii Teologice (localuri,
fonduri, inventare, biblioteci, muzee, etc.), tree raman
. in proprietatea Eparhiei respective, care Ie va repartiza, -
'dupa necesitati, institutiilor de invatamant teologic ..
174
Legiuirile Bisericii Orlodoxe .... VJ:U11I1P.
Art. 303. - Intregul patrlmQniu al fQstu1ui '-''-'''.H'-'.1(11",
Central din BucU'res;ti, al fQstelo,r F,acultati de
din Suceava al fostu1ui Internat
din trec in proprietatea Institutu1ui TeQ10gic
Bucure.s;ti.
Art. 304. - Membrii corpu1ui didactic, proveniti del\!.
fostele Facultati de TeQ10gie din Suceava
de1a foste1e Academii TealQgice, VOT fi inc,adrati in pO'stu-
;rile didactice prevazute in acest Regulament,
seama de pregatirea teolQgica, de lucriirile de activitatea ..
didactica a fiecaruia.
Art. 305. - Institutu1 TeQlogic de grad Universitar
care nu are in total, pentru cei patru ani de studii, cel pu-
tin 60 de studenti, care sa frecventeze ,regu1at cUTsurile, ..
Se desfiinteazii. In cazul ace'Sta, studentii se repartizeaza
d'n oficiu la ce1iill,alt Institut, iar patrimQniul Institutului
desfiintat ramane in p1astrarea Eparhiei respective.
Art. 306. - Aplicarea acestui Regulament se face in
cadrul previizut de Legea pentru regimul general al Cul-
telor din R.P.R. de Statutul de org.anizare functionare
a Bisericii OrtodQxe RQmane. .
Toate numirile de personal de orice fe1, facute 1a insti- ".
tutiile de invatamant ale Bisericii Ortodoxe RQmane, ca .
atributlunile cu care sunt investire persoanele angajate,
trebue Sa aiba prealabila a Ministeru1ui Cul-
telDr. .
Deasemenea, tQate schimbiiriIe de prQgr.ame analitice.
de diplQme .s;i aCQrdari de titluri VDr avea
avizu1 prealabil ,al Ministerului CultelQr.
Prezentul R:egulament intra in vigQare pe data de 1 ..
Septembrie 1952.
Votat de Sfantul Sinod in din 14 Iulie 1952.
----<'0,----
REGULAMENTUL
ORGANELOR CENTRALE
DIN
PATRIARHIA ROllIANI
..
DECIZIA N r. 28.133.
pentru aprobarea Regulamentului
organelor centrale ale
Patriarhiei Romane *)
MINISTRUL CULTELOR)
Avand in vedere referatul Directiunii
dentei si Coordonarii Nr. 27.941 ,din 16 Au
, , .
1950;
Vazand prevederile art. 206 din Statutul
organizare i functionare a Bisericii Orto
Romdne;
In temeiul art. 2 din Decretul Nr. 37 din 1949)
pentru organizarea Cultelor)
DECIDE:
Art. 1. - Regulamentul pentru determina-
rea atributiunilor Patriarhului i de functiona.-
re a organelor centrale deliberative)
tive si executive din Patriarhia Romana: Sf
Sino d) Sinodul Permanent) Adunarea N
Bisericeascii, Consiliul National Bisericesc)
ministratia Patriarhala) Cancelaria
i Institutiile lanexe) - votat de Adunarea
tionala Bisericeasca in ziua de 26 Februarie 1950)
aproba.
Art. 2. - Un exemplar din acest Regula-
ment. vizat de Ministerul Cultelor) se v,a publica
in Buletinul Oficial al Patriarhiei Romane.
Art. 3. - Directorul Evidentei i Coordonii-
rii din Minister este insarcinat cu aducerea la in-
cleplinire a prezentei decizii.
Data azi, 18 August 1950.
MINISTRUL CULTELOR
STANCIU STOIAN
*) Modificar.ile ulteI"Loare ale Regulamentului au fost apro-
'bate de Minisberul Cultelor prin Decizia Nr.4489 din 17 Martie 1953.
REGULAl\1ENT
determinarea atributiunilor Patriarhului pentru
,'unctionarea organelor centrale deliberative, adminis-
executive din Patriarhia Ortodoxa Romana:
Sinod, Sinodul Permanent, Adunarea Nationala
seI'II,;C.iI/tl,;iI. Consiliul National Bisericesc, Administratia
Patriarhala, Cancelaria Patriarhala
Institutiile Anexe. *)
CAPITOLUL I.
1. Organizarea centraUi.
Art. 1. - B:serica Ortodoxa Romani]; cuprinde pe toti
de religLe orbodoxa din .Republica Popu-
Romana Jiji este organizata ca Patriarhie, cu. titula-
tura: Patriarhia Romana Cart. 1 :;d 5 din Statut), avand
,:ca organe clffiltrale deliherative:
A. Sfantul Sinod Sinodul Permanent,
B. Adunarea Natiooala Bisericeasca;.,
Lar ca organe
a) Gonsiliul Nationa.l Biserioesc s,i
b) PatriarhaJa. '
Hotaririle orgall'e1or centrale sunt OIbJigatorH pentru
Intreaga Biserica Ortodoxa Romana (8Jrt. 8 din Statut).
Art. 2. - Toate aceste organecentra.le b:seidcef,lti sunt
, 'prezidate de Patriarh f,li lucreaza s.uib conduc,e;rea sa.
, >Y.') Intocmit de 1. P. S. Patdarh Justinian, aprobat votat
<de Adunarea Nationala Biseric'easca in d'ill26 Februarie 1950.
12
"
178
Legiuirile Bisericii Ortodoxe n.UJ.JHU'Le.
II. Pozipa atributiiIe Patrlarhului. \
Art. 3. - P,atriarhul Brge:ricii Ortodoxe Romane
ArhlelP1scop al
hiei. El este Intaiul stata.'tor intre I.erarhu Blsencn Orto.-
doxe Thomane (art. 28 din Statut). .'
Art. 4. - PatriarhuJ. se bucura de toate drepturile sta-
bilite in Sf. Canoane, in Statutul peifitru organizar1ea
fu,nctionavea Bisericii Ortodoxe Rcmane, in .
de fata si incelelalte regulamente
rfituiatura sa reste: lnalt Prea sr'ntitul Arhiep:
al Bucurestilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei Prea Ferici-
tul Patria:rh al Bisericii Ortodoxe Romane.
Pomenirea numelui sau la serv::cill.e religio8JSe se ,
in conformitate eu Sf. Canoane ,cu practica Biselricii noa--
stre.
E! poarta ca semn distinctiv doua engolpioane '
cruce cullon 81 camqafca rulba cu crUJOO (a,rt. 29 din Statut).
Art. 5. Patriarhul are atributi.unile stabilite .
art. 30 din Statutul pentru organizarea functionarea B:-
sencH OrtDdoxe Romane si ,anume:
a) Convoac1}; fili preZldeaza organele deli:berative
executliVecentrale a1e Bisericii Ortodoxe Romane; '.
b) Aduce la indepHnire hotal\irile org.anelor deliber
t've 'centrrue ale Bisericii Ortodoxe Romane;
c) Reprezinta Patrirurhia R'omana [ifi Justitie, In fata
autoritatilor fata de terti, personal sa'U prin imputerni-.
citi legali;
d) Intretine raporturi cu; celelalte Bfs,ell:'ici oro.
todoX'e in chestiunile
e) Da pastorale pentru Intreaga B;s,erica Ortodoxa.
Roman:iii eu incuviintarea Sinodului Permanent sau a Sino--
dului Plenruf; .
f) Trtm'tesfaturi ierarhilor din tara lm--'
paca nelntelegerile persona'le dlintI'e
g) Se de indeplinirea la timp a formelor'
pentru compJectarea Eparhiilor vacante;
h) Vimteazacolegial, can:d va gasi de bine, pe ierarhii,
Bisericii;
i) Prezideaza eolegiul electoral pentru a1egerea Mitro-
P
'Olitilor" , ,
.,1I1anl''='ULUl organelor centrale din P.atriarhia Romana
179
Hirotone;;te, impreuniil cu a1ti ierarhi, potrivit Sf.
'''nI' m . .L.LV, pe Mitropoliti; .
k) Emite gramate pentru instalarea Mitropolitilor;
1) Acorda concedii Mitropolitilor pana la 30 zile;
ro) loctiitori de Mitropoliti in cazul vacante-
rnitropolitane;
n) plangerile ,adu.se Chiriarhilor
autorizatia Sinodului Permanent, di,spune eeroetarea lor,
l'zultatul c.e:or constatate 11 aduce 1a Sfan-
Sinod;
0) In d''Slpo<zitiuni:,e c.anonului 11 al
,in(JldUllUl VII ecumenic, exercita dreptul de devolutiune;
discipfneaza revod pe toti sa1ariatii
Patriarhale preeum pe profesorii Institu-
T,es>logice personalul didactic administrativ del a
Monahale;
r) Exercita or:ce alte atdbufuni date lui prin canoa-
}e!gi regulamente.
CAPITOLUL II.
A, SFANTUL SINOD
Atributiuni, compunere ii prezidar.e.
Art. 6. - Santu1 Sinodeste eea mai ina1ta autoritate
Bisericii Ortodoxe Romane pentru toate chestiunile sp;-
canonioe, pmcum fili pentrucele bisericefilti de r(
orioe natura, date lncompetenta IS'a (art. 9 din Statut). I
Art. 7. - Atrlbutiunile Sfantului S'nod sunt cele pre-
in art. 10, 16, 32 82 dlin Statutul pentru organiza-
rea si functioniarea Biseri.cii Ortodoxe Romane si ,anume:
'a) A pistra unitatea dogmat'di, canonica 'a cuUului
eu Biserica ecumenica a Rasaritului celela1te Biserici
Ortodoxe;
b) A pastra unitatea dogmatic a, canonic/a! a cultului
in Biserica Ortodoxa Romana;
c) A trata oorice chestiune dogmatica, canonica de
cult fili a Ie rezolva in conformitate cu inv:atatura BiEer- cii
ecumenice a Tha:saritului;
d) da ,avizul asupll:'a proectelor de l,egi de regu-
, Iamente refeTitoare' la Biserica Ortodioxa Romana si a in- '
tocmi ['egulamentele propd; ,
180
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
e) A examina daca alegerlle de Patriarh, Mi
si Episclopi s'au savar9'it cu respectarea normelor legale
5li daca cei inderpi c.anonice
f) A mite gramata pe:ntru intromzarea PatrJarhu1ui
g) A alege, cand ar fi cazul, pe
ortodoC5li de peste hotrure; .
h) A alege pe Arhiereii-Episcopi, Vioari dda Pa
hie;
i) A hotfud a.surpra eererilor de retragere a mem
sai;
j) A lacorda iC'oncedii mai mari de trei luni mem
sai;
k) A judeca cu competenta exclusivial in conf .
cu dispoz'tiunile Sfintelor Carnoan::\ pe membrii Eai pen
abaterile bi'sericesrti de orice naltu,ra;
I) A judeca' reeurlsurile e:erkilor in mater:e de cate-
risire si a acorda reduc,elre si iertare de pt2deapsa pr:eopor
definitiv; , .
m) A indruma 5li supraveghea ca activitatea organe-
lor executive din Eparhi.;, Mitropolii 5li de:'a Patriarhie sa. Se
desfasoare potrivit normelo-r legale;
n) A in:tia, autoriza suprav,elghea tilparirea de ca.rti
de ritual si de icoane religioa,se rpentru trebuintelecultului;,
0) A exercita toarte atributiuniLe lega;le eu privire 1a
invlatamantul de toate gradele pentru pregatirea pe:rsona- .
lului bisericesc;
p) A stabili progr,amerle de lnvatamant normele Re-
f,yitatii ru.3 catehizare;
r) A Iua mfusuri .pentru promovMea vietH re
1
igioase
si moralirtatii clerului sicredincisilor;
, s) A iilitia, a:uitorfza traducema, edi-
tarea rasrpandirrea Sfintelor Scripturi, l8.tat pentru uzul
clerului cat li?i a1 credincio51ilor;
) A initia, autoriza supraveghea raspand'rea a
felul de earti 5li obiecte eu caracter r,eJigios, pentru
nrea momIitatii r,erFgiozitaVi
t) A supraveghea 5li contr'lola, din PUllCt de v,edere .
dogmatic, moral arti.stic ortodox, opelrele de literatura
si .arta bisericeasca;
, t) A j,nterpreta, eu caract8lf obligatoriu pentru toate
organele biserice51ti, dispozitiunHe statutare sau reguIa-
mentele proprii;
organelor centrale din Patriarhia Romilna
181
u) A aproba rangul de arhimandrit;
v) A mtifica hotfurilrile luate de Sinodul
z) A hotari, conform canoanelor, asupra chestlUllllor
orice naturm care intra in competenta sa, precum 5li
. ce101' care nn sunt date prin Statut, Jegi sau regu-
in competenta vreunui alt organ bis,ericesc.
Art. 8. - Sfootul Sinod Sle compiUne din Patriarh ca
lrel;edllll1ce 5l i toti Mitropolitii, Erpis1copii 5li Erpis.copii Vicari
in fUrlctiune, ca membri. In lip'sa Patriarhului,
al Sfanfului Sinod este Mitropolitu1 Moldovei
sucevei, iar in }ipsa aer2stuia, Mitrlopolitul Ardealulu
i
,
apoi a1 Olten;ei, a1 Banatului, sau Episcopul eel
vechiu in hirotonie (art. 11 d1n Statut).
Despre sesiunile Sfantului Sinod.
Art. 9. - Sfantul Sinod se [n se,siune ordi.-
odaia pe ,an, iar in 'Sesiune extraordinara, ori de cate
va fi ne,voie.
Convocllirea,cu aratare'a ordinei die zi, se face de pre-
tele Sfantului Sinod, eu 14 inainte 5li va fi adusa
cunost'nta Min\sterului (,art. 12 din Statut),
va da decizia pentru deschiderea 5li inchiderea s,esiuni-
lor Sfantului Sinod (art. 13 diin Statut).
. Art. 10. - Deschiderea inchirderea sesiunillor Stan-
tului Sinod He face eu deOSI2hita Isolemnitaite bisericelasca
si dupa un program Care se de Patriarh.
Art. 11. - Sfantul Sinod este valab] constituit cu
prezenta a eel putin 12 membri. EJ .ia hoVilJriri va1abile cu;
V'atul majorititii membrilor .
Ministrul Cultelor poate aSlsta Iua parte la desbaten
(art. 14 din Sbatut).
Art. 12. - Sfantul Sinod po ate chema laconsfatuiri
pe feprezentantii clerului, ai manastirilor
tului teologic (art. 15 Statut) probJeme Che!stlUlll
CaD:1e privesc institutiuniJe lor.
Despre birou i artJribupunile sale.
Art. 13. - BiroUil Sfantului ShlOd II formeaza
. dintele si secretaruJ care va fi unul dintre Episcopii Vicari
.. _ patria.rh,ali, ajutat in lucrarile sale de consiilierul admini-
182 Legiuirile Bisericii Ortodoxe
strativ patriarhal al sectolruJui ladministrativ
impreuna eu functionarii sali.
Art. 14. - Atributiunile Sfantului
nod sunt:
. a) PriIll:e;;te corespondenta ;;i dispune a fi trecuta
ordl1lea de Zl;
b) Deschide, conduce si ridica sed 'ntele .
c) Menpne ordinea, conduce desbaterile' acorda si
tr.age cuvantul; "
, d) 1a interpelari, rezuma OIpiniile emise,
dupa termma'rea desbaterilor, fomnuleaza intrebarile si
pune 1a vot; ,
e) Privegheaza asupra strictei piiziri a regulamentului
f) Suspenda. ;;i chiruna la ordine pe UL<OlHUn
care ar turbura lrni;;tea ;;i mersm lucrrurHor'
g) StabUe;;te, in lnyelegere Cll Sfantul Sinod
locul ;;i crdinea de zi a ;;,edintei urmatoa:re. '
15. - Atributiunile secretarului sunt:
a) Studiaza to ate lactele tlrecute in ordinea de zi
rand referate consilierilor adttninistrativi si studii "' .. ..",'o',c
li;;tilor; ,
b) Face apelul nominall du.pa ordinea ierarhica'
c) citir.e ,acte1or depuse 1a birou tTecute
nea de Zl, rnsot1te de referate ;;i studii liimuritoare si Ie
rnanea,za comisiunilor, dupa repartizarea lor de' catre
SfantUJl Sinod;
d) Redacte3:za, la sub supra-
vegherea preedmtelw, sumallele eu dispozitiunile si hota-
rir Sinod Ie eitete in in
rabfIcarn;
e) In:s:emneaza voturiJle Sfantulrui Sinod'
f) Inscrie pe membrii care au cerut cuva'ntul si
Indepline;;te toate lucra,rile decancelarie' ale
roulm.
Despre
Art. 16. - Sfantului Siuod inU sunt publiee ..
. Sfantului Sinod, semnate de pre-
;;edmte se vor 1ega in volum drupa ses:uni. Ele
se vor publica In Biserica Ortodoxa Romana buLetinul
oficial al PatriaJrhiei. '
organelor centrale din Patrlarhia Rom.a.nl!.
183
Art. 17. -- Toti membrii Sfantului Sinod sunt datori
ia parte la
Art. 18. -- Cererile de ,concediu se fac totdeauna in
aI'atrundiU-se precis motiViele pentru care se cere con-
dela sedinte.
primind cererea de concediu, 0 comu-
Sfantului Sinod in cea mai apropi.ata sQ!lic:-
,aprobarea sau resp:nger'ea concediului cerut. SfantuJ
. a:proba sau reSipinge 'cererea prin vot pe fata. In ca-
de respingerea ce!rerii de concediu, Sfantul Sinod aplica
absent, chiar in aoea sancv.unHe previizute de
canoaIliEl pentru neascultare. Incaz de repe-
tare a absentei, va fisocotit ca unU:l care s'a I1etras din
Sinod ;;i va fi sanct'onat in
Art. 19. Ordinea de zi la sesiunii se vastab:ii die
patriarh cu Sinodul Permanent. Ea nu se va putea schimba
decat printr'un vot al major:tatii Sfantului Sinod I;i numai
'pentru chestiuni car,e cer urgenta.
ATt.20. - f,?edintele Sfantului Sinod se incep la I()rele
10 dimineat.a. In caz de nevoie, Sfantul Sinod poate fixa
alta ora, care trehue comunicata 'Duturor membrilor.
Art. 21. - Sfantul Sinod tine sedintele in sa:la de 3e-
dinte a Patrirurhiei. '" ,
, In cazuri specia[e, Sfantul Sinod va putea tine
te1e oriunde va gasi de clwiihta.
Art. 22. - Dupa de'schiderea Be face 3ipelul
nominal. In urmaconstatalrii numarului legal al membrilor
prezenti, sle da citke sumarului sedintei plI'\ecedente pentru
",
Art. 23. - Fiecare membrueste indreptatit sa faca
ob1ectiuni asupra redadarii sumarelor sa cea:ra rectifi-
carea. Votul Sfantului Sinod decide.
Art. 24. - Dupa eitirea ;;i ratificarea sumarului prin
vat pe Sfantul Sinod purcede 1a luc'ra,ri, conform or-
dinei de zi.
Normele discupunilor.
Art. 25. - Niciun membru nu poate vorbi dedt nu-
mai dupa ce a eerut obtinut cuvantul dela
Un membru poat1e schimba eu altul randul sau la cuvant.
Daca la propune.rea unei comisiuni nu <cere nimeni cu-
vantul sp're a face contrapropuneri, declara
184
Legiuirile Bisericii Ortodoxoe .Koman"",
primita propunerea comisiunii. Da;ca lnsaSle cere,
sa se acO'rde cuvantul tuturor celor inscri!?i.
Art. 26. - Niciun membru nu poate vorbi niai mult
de doull< O'ri asupra ace1eia!?i chestiuni, fara invoirea Sfan-
tului Sinod,constatata de catre pre!?,edinte.
Art. 27 . - Fiecare membru are totdeodata dreptul sa.
ceara inchiderea discuti:unilor !?i sa vO'r:beasca pentru res
pecta!1ea regulamentillui, pentru chestiune personala sau
pentru a da lamuriri asupra intelesului cuvinte1Gr sale;
insa in aceste cazuri, numai odata are dreptul la cuvant.
Art. 28. - VO'rbitorul'se adreseaza in cuvantarea sa.
catre catre Sfantul SinO'd.
Art. 29. - RaportoriicO'misiunilor Sfantului Sinod
pot vorbi oricand Ii se vQor cere li'imuriri asupra chestiunii
pe care 0 raporteaza.
Art. 30. - Nimeni nu pO'ate fi intrierupt cand vorbe-
idecat numai de pl'e'l?edinte, pentru respect area regula-
mentului si. a ord!nei.
Art. :h. - .este dator s:a.( cherne la ordine
pe oricare vO'rbitO'r care s'ar abate dela subiect, sau ar face,
imputari d:efaimatoare sau personalita!i c.atre nu cadreaza
cu dernnitateJa Sfantului Sinod. Da.ca!?}: dupa doua chemairi
Ia ordine, fa cute unui vO'rbitcr, acesta ar continua sa vor-
beasca in acel8i9 sens, est.e dator sa-i ia cu-
vantul ;;i !chiar sa suspende
Art. 32. - Chemlirile h 'l'espedarea regu-
lamentului au intotdeauna prioritate lasuipra chestiunii prin-
atrag suspendare:a dis,cutiunii, fara iusa a se lua.
cuvantul vorbitorului.
Despre comunicari, proplUlell'i intrebari.
Art. 33. - Fiecare membru are dreptul de a faCie co-
munica,n prorpuneri, precum dreptul de a intreba.
Comunicarile, propunerile intrribarile se VOl' face in-
totdeauna numai: dupa ce biroul a terminat comunicarile
oficiale.
Aiflt, 34. - Orice prO'punere, pentru a fi luata in cO'n-
siderare, trebue sa fie faouta in s,cris.
raspunde imediat sau intr'o
viitoare, sau poate trimite propunerea in studiul comisiunii
cOffiipetente .
organelor centrale din Patriarhia Romana 185.,
35. - MinisteruJ Cultelc'r va a;ce inbotdeauna
SinO'd cO'municarille in scris. Pre;;edintele primin-
Ie comunilCll Sfantuhti Sinod 3Jpoi Ie
cO'mpetente spre a Ie studia !?i rapO'rta
Art. 36. - Daca tr,ei membri cer inchiderea diSCu,t
1e
',
consulta Sfantul S'nod.
Votarea.
terminwrea dislcutiunilor, SfantuI
La hotadri votar'e pe fata E,au secreta.
Inainte de punerea la vot, .dis'!?unAe
. si formuleaza astieil. mtrebanle mcat sa se
pentru san. . .. A;
Art. 38. - Votarea pe fata s.e faCie prIn ndlcarea ma -
1
'1' l'ar v1otar,ea secreta prin bultetinescrise, pe care Ie de-
n, l' W D
. fi,eicare membru in urna, la rupelul flume U1 sau. upa.
.... termina,rea votarii, prelil:ed:ntele lajutat de secretar, d:s-
.' poaie scrutinul numara buletine1:,
unul din urna in CatTle s' au depus Ie malta
UJI'lla goala,. Constatandu-se ca numan?- bulet:l1'elo!, cores-
punde ell. numarul votanti:lor, tu-
turor, seoate unul cate unul bulet!nele dm Ie
in auzul tuturor. iar 'sleCiretarul msemne.a,::a voturlile. In-
cheindu-se scrutinul, preljledintele rezultatul vo-
tului care se trece in sumarul
. ' votarea secreta se va face intotdeau:na incazul
va fi ceruta de comisiunea care 'l'eferaJ chestilme:
a
, de ClUCl
membri ai Sfantului SinO'd, sau in cazurile speciale clerute
de regulamentele in vigoare.
Presedintele voteaza totdeauna in urma celmrlalti
membri 'ai Sfantulu'i SinO'd.
Art. 39. - HO'tarlrea Sfantului Sinod, pentru a fi exe-
cutorie treibue sa fie luatacu majoritatea absoluta a vo-
turilor: adica jumatate plus unul din numa;rul membrHor
pr,ezentr. .
La votarea pe fa,ta, in caz de paritate, decide votul
Daca la votarea Isecreta va fi prar,:itat.e de
turi atunci se face imediat 0 a doua votare; m caz ea !?l
la a'doUia votare va fi egalitate, se va recurge la decide:rea.
pr'n soTti, in fata Sfantului Sinod.
il86
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Despre co-misiuni.
Ar1t. 40. - Pentru studierea si
rea ce urmeaza a se supune deliberarii
::tul, alege din sanlli sau, - la inceputul '
. -:- patr:u din cate eel putin
.membn. un Mltropoht ca doi Episcopi,
tre care unul ca raportor. .
. Oomis!unile sunt: .
1. Comisiunea Mace!ilor Externe'
2. Comisiunea penbru doctrina, viata religioasa si
tru manastiri; "
3. pentru '
4. ComrslUnea mvatamantului pentru pregatLrea
:sonalului bisericesc.
A Art. 41. - Com'siunile soot organe ,auxiIiare
au datoria de a studiia, pregati
P?rta m toate chestiunile ce Ii s'au repartizat
l)1rou, facand propuneri scr,!se.
. vAd. 42. - RaportoruJ. fi,ecarel comisiuni citeste in
referratU!l comisiunii da lamufr.i:rile trebuiU;are
Reiferatul comisiunii trebue sa fie semnat de .
tele comisiun'i de c,eilalti membri. .
.In .cazul cand nu cad de acord asupra
cluz.umlor mmorltatea poate prezenta
:nere separata.
Art,: - comi:siunHor primesc dela
ron lucrarIle, lmpreuna cu dosarelechestiUnilor ...."" ... "' ...o1"i
. de primire poarta resrponsabilit8ltea lor
la restItu're, dupa deIiberarea hotarlrea Sfantului'
. ., Art .. 44. - .c0mis!unHe audreptul siaJ ceara, prin
Patnarhalfl;, dela canoolariile eparhiale sau
de stat, mformathmi privitoare la
lor.
In vederea pregatirii ,rapoartelor asupra ch,estiunilol
'ee dat srpre studiere raportare, pot c9nsuJta
cu . autoritute morala din cler
"<lmtre IDlreru.
, v Art. 45: -:- Consili.erll administrativi patriarhaIi
c J?a lucrarlle comislUnilor pentru a da lamuriri in
. care ating sfera lor de lactivitate, studiate de
'!IDal malnte.
rJJUln<etLtUl organelor centrale din P.atrlarhia Romana
181
46. _ Comisiunile sunt datoare sa dipuna rapOrrt
Sinod asupra lucrarilor ce Ii s'au repartizat, in
, trei de dela primire.
Art. 47. - Oomisiunea Afaceriior Externe va primi
birou[ Sfantlliui Sinod, Sipre studiJere re!ferire, toate
chestiuni care privesc: . .
a) Unitatoo dogmatica-canonica Biose-
ecutn
ooica
a RasarituJui cu eelelalte BlSeI'lCl Orto-
.
'b) .A1iegerea - cand ar fi cazlli - a Episcopilor pen-
comuniiat
ile
ort!()doxe romane de peste hotare orga-
acestor comunitati; .
c) Disciplinarea c1eruJui de toate ,gr3Jde1:e dm
'de peste hotare;
Raporturile dintre Biserica stat, prooum
dintreBiseriea Ortodoxa Romana l]i edelalte con-
soote crestine Sri. religii din tara.
48. _' pe,ntni doctrina, viata reli-
ilji penlbru manastiri va primi spre studiere l]i ref!e-
dela biroul Sfantlliui Sinod, toate acelechestiuni care
a) Unitatea Idogmatica, canontca i a ellitului in Bi-
Ortoq.oxa Romani;
b) Rewlvarea tuturor chestiUiIlHor de natum dogma-
de cult, in oonformiUbte eu invat3,tura BiselI'icii eeu-
a iRasaritlliui;
c) Iniiierea, ,autorizarea supravegherea tiparirii de
de ritual de ilcoane .religioase pentru trebuini
e1e
euUului,
Stabilirea programelor de l]ormelop'
\Dnt',uirtil de catehizare;
pentru promov,rurea vietH :]i
cIef1]Jlui, prin chemarea f.acursurile de indru-
misionara, retrageri spirituale, meditat
ii
, etc.
f) Initierea, autoriza,rea Il}I supravegherea traducerii,
"ltWii1";;",,," Ijliraspandirii Sfintei Sclfipturi,atat pentru uzul
cat si a1 credinctosilor:
g).Initierea, autorizarea supravegherea raspandirii
tot felul de c3.rti obiecl:e eu ClalI'8icte:r rcligios prentrn
moraIitatii religiozitaiii cred,incioljliIoi (cate-
eartii de rugaciuni, cruciulite, etc.);
h) SUl?ravegherea controlud din de vedere
",:l
188
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
ffi:OIral artistic ortodox a :ope;relor de llteratura.
arta blsenceasca;
y reviste!or Biserica Ortodoxa.
Oficial al Patriarhiei; Ortodoxia si
Buletinele Eparhiale; . >
.J) monahale din punt de veder.e al
credintel tralrll rpractIce; .
. Programele conferintelor preotel}ti, pe intI1eaga Bi-
senca.
. . 49. :-. Comisiunea canonica-jUlI'ldica l}i pentru dis-
:ra prlIDl dela birroul Sfantului Sinod, spre studisre.
l}l referlre, toate chestiuniJe privitoa,re lao
va) . Sf. Canoane, legi1or, regulamentelor sf
hota'flrllor blsencesti' >
, ,
b) proectelor de legi I1sgulamente referi-
toare Bisenca Ortodoxa: Romana l}i la insbtutiile ei,
sau ,avlZul asupra lor;
, C)v de Patrlarh, Mitmpoliti, Epis.copi, dadi.
s normelor legale In vigoare
dacacel mdeplnesc conditiunilecanonice;
d) .Reltragerea. a Chiriarhilor l}i pmpunelrea
de penslOn.are a Chlnarhllor l}i Arhi'ereilor ,care nu mai fae
parte din Sfantul Sinod l}i desemnarea mana'StirillOr de re-
tragere (art. 197 din Statut).
e) Cereri1e de concedii mai mari de trei luni ale mem-
brilor Sfantului Sinod'
f) in caz de cateris.i!re, pe care Ie
dupa actele din dosar, fara citarea par-
tllor. Cand com1su.nea. va eu unanimirtate ca pro-
cedura nu a mdepliruta, l,saucanoanele, legile san
d'SClphnaJr n'au foot bineaplicate, ori ca s'au
comlS excese de putere, va propune Sfantului S;nod admi-
terea trimiterea in jutdecata Consistoriului
a carui hotarire va ft (WIt.
232 233 dm RegulamentuJ disiC1plinar) ;
,g) Infiintarea :,;i desfiintarea de manastiri si schituri
76 organizarea l}i lOirad-
mllllstrailva S1 dlscipl1!l1ara'
h). sup;aveghereaactivitatii organelor
execubye dm Epa:hp, Mitropolii :,;i dela Patriarhie, ca sa
se potnvlt normelor legale; .
1) Int1erpretarea, cu caracter obligatariu pentru toate:
iAO'1I1a,m'E:ntllll organelor centrale din Patri:arhia Romana
189
a dispozi'tiunilor statutare Sau f:(o'gula-
pnt:elc}r proprii;
j) Dispens,ele matrimoniale;
k) Validitatea matrimoniala a hi-
clericilor;
n Apar.area dnepturilor Bisericii ale c1erului de
gradele, ale personalului administrativ
profesorlor dela pentru preg.at:,I'2'a personalului
,
Ill) Disciplina moral-religioasa a credinciol}ilor;
n) Supravegherea controlul disciplinare
derului de mir si monahal;
0) Organizarea: studiului canoanelor, a legilor 1'e-
gulamentelor privitoare la Biserica inEltitutiunile ei;
p) Cererile de reducere l}i iertare de pedepse;
r) Jlldecar,ea membrilor Sfantului Sinod pentruaba-
ie/Ii de orice natura.
Art. 50. - In eazll1 cand Sfantul Sinod, eu un numar
.cte 2/3 din numarul sai decide, prin vot secret,
, trimiterea in judecata a unuia din membrii sai, Comisiunea
canonic a-juridic a pentru disciplina se transform a in in-
. st31nta de judecata. In acest c.az 5e compledeaza pana la
. numalrul de 12 judecatori, Cli noui membri alel}i prin vot
nominal .san secret, din sanul Sfantului Sinod. Hotarirea
_ data de ea dev;ne obligatorie nU1illai dupa: ruproba;rea Sfan-
tului SilDod. Aprobarea se va Cia eu numar de vo-
turl in mod ca l}i trimiterea in judecalta. Iar de va
Ii carnl, de hotari>re de depuneI1e din seaun sau de cateri-
:sire, ,se eere neapar,at unanhnit.atea voturilor membrilor
Sfantului Sinod.
Art. 51. - Comisiunea invatamantului pentru prega-
t'rea perSionaluJui biseric,es'C va primi dela birom Sfantului
Sinod, s,pre stU!diere ljli referire, itoate chestiunile de orgit-
nizarea pentru pregatirea pT'sonalului bi-
sericesc, in :;looIi de Cantareti, in Seminarii Monahale
Institute Teologi.oe de grad Universita;r, privind:
a) Ini jnt-area, organizarea sau delsfiintarea aeestor

b) Intocmirea regulamentelor a programe-
lor ananice;
c) Cereetarea a,probarea manualelor didactiee;
d) Infiintarea ljli desfiint.area de catedre;
190
Legiuirile Bisericii Ortodmre
e) Controlul invata,mantului punct de vedere
aplicarii programelor analitice, administrative, ..
al indeplinirii datoriei prof'esorilor l?i al purtarii lor;
f) Diseiplinarea profesorilor pentru abateri
dogmatice !;Ii purtare irevertmtioaJSa fata de
bisericeasca;
g) Educatia a e1ervilor din !;Ieolile
tru pregatirea personalului b;,sericesc de torute gradele.
Art. 52. - Comisiunile, afara de lucrarile pentru
se va cere urgent a. prin votul Sfantului Sinod, primesc
birou toate lucrarile pregatite 91 studiate de secretar
de consilierii administrativi patr'arhali.
B. SINODUL PERMANENT
Art. 53. - In t'mpul dintlre sesiunile Sfantului
functioneaza Sill'odul Permanent (arl. 16 din Statut),
pus din P,atriarh ca !;li Mitmpolitii in functiu
ca membri.
In !ipsa Patriarhului, !;Iedintele Sinodului
vor fi prezidate de clitre }.iIitropoliti, in OIrdinea previizu'
in art. 8 din acest regulament (art. 17 din Statut).
Art. 54. - Sinodul Permanent eXier,citii urma
atributiuni :
a) Pwstreaza un'tatea dogmatka, canonica a cultului
in Biseric,a OrtodoXlii' Romana;
b) Trateaza oriee ,ehestiune dogmatica, eanonica !;li .
cultsi 0 rewlva in eonformitate eu invatatura Biser:
eeumemtce a RalSaritului; ,
c) Da avizul asupra proectelor de legi !;li regulamente,
referitoare la B'serica Ortodo;xa Romana 9i institutiilor-
ei;
2 d) Hotar1i9te ,asupra cererilor de retragere a m2mbr:-
lor Sfantului Sinod;
e) Aoorda cOllicedii pana la trei luni ffi2mbrilor Sfan-
tului Sinod;
f) Indrumeaza !;Ii supraveghiaza ca activitatea orga-
nelor executiv'e din IDparhii, Mitropolii 9i dela Patriarhie sa.
se potrivit normelor legale;
g) Initi.aZJa},autoriza supravegheaza tiparirea de
clirti de ritual Ii de icoane religioase, pentru trebu;ntele

organelor centrale din PatrLarhia Romana
19t
Executa toate atributiunile legale eu privire la in-
tul pentru pregatirea personalului cultului de toa-
. ,
Stabile!;lte programele !;li nor-mele activitiitii de
in intelegere eli Ministerul Cultelor (art. 134 dlD.-.
ia miisuri pentru promovarea vietii religioase !;Ii a.
clerului, chemarea la cursuri de indrumari
retrageri spirituale, moo.itatii, etc.
Initiaza, autoriza!;li supraveghBaza traducerea,..
!;Ii'raspandirea Sf. Scripturi, atat pentru uzul de-
cat !;Ii al credine:o!;lilor;
) Ini.tiazii, autor:za !;Ii de:
si oblecte eu cmracter rehglOs, pentru mtarlre:a moI'a-
, si relig' ozitatii credinciosilor;
m) !;Ii cont{oleaza, din punct de
tic, moral 9i artistic ortodox, operele de literatura
arta b'sericeasca;
n) Apirobii - 1a propunerea
exceptiona1a - ca: Protopopil, conslherllailm m-
. epar'hiali 9i patriarhali, de
ctorii d:n Administratia Patriarhala 9i profesoni In-
Teo1ogice, sa poarte semnele distinctive ale
lor S;i dupa ie!;lirea din functiune;
0) Intocme!;lteprograma
p) Exercita orice alte atributiuni ce i 5e vor da de Sf.
s'au prin legi l?i regulament:e.
Art. 55. - Unul din eel doi Episcopi Vicalri Patriar-
delegat de Patriarh, indepline!;lte frunctiunea de secre-
al Sinodului Permanent.
El intocme!;lte, cu aprobarea Patriarhului, ownea de
,a sedintelor Sinodului Permanent, rroacteaza ehiar in
luate, purtand grija Sa fie semnate de
brji Sinodului Permanent, pie carle apoi Ie insu-
intr'o eond:,ca speciala de procese-verbale, care se
de Patriarh sec!1etar.
Art. 56. - SinodUJl Permanent se intrun!;lte ia convo-
P.atriarhului,ori de cate ori va fi nevoie, in ora9ul
de resedintaal Patriarhului. Ineazuri speciale, insa, se
poate' ori unde Patr.iJarhul va gasi de cuviinta.
El ia hotariri valabile cu votul majoritatli membrilor
:1
. ,
-:192
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Patrirurhul poate chema la Sinodului
. nent, pentru consfi'ituire, pe reprezentantii clerului
nasfrJDr ai invatamantului teolDgic 15 is
Statut) .
Art. 57. - Actele ce se pun in desbatere,a ...,HLV"LlUIIJI.
Permanent VOl' fi studiate pregatite de sle:cretar '
lierii. admin:'strativi patriarhali. Ei p,arlicipa la
Sinodului pentru ada orice lamuriri Ii s'ar
in legaturacu lucrariLe prezentate de fiecare in
sau. La pr!egatirea studlerea lucrarilor, c.onsilierii I
nistrativi patriarhali pot commlta persoane de
:tate.
Art. 58. - Lucrarile Sinodu:lui Permanent se
princanclelaria patriarhala, secto:rul administrativ biseri-
cesc (Serviciul Studii Invat8,mant), se semneaza de Pa-
triarh se contrasemneaza de secretarul Sinodului Per-
manent sau de consilie:rul administrativ care a pregatit
execut.at IUJcraI'l8a.
CAPITOLUL III.
Adunaroo, N ationala Bisericeasca.
Art. 59. - Adunarea Nationala Bisericeasca este or.
ganul central al > Bisericii Ortodoxe Romane .
pentru to.ate Ichestiunile '
cum i pentrn cele care nn intra fn competenta Sf:1ntului
Sinod. >
. Ea se compune din cate trei "repr,ezentanti ai fiecarei
Eparhii, un cleric doi mireni, delegati de Adunarile'
Eparhiale respective, pe termen de patru ani, mem- .
brii Sfan.tului Sinod. .
Adunrurii Nationale este Pa-
triarhuJ, iar in lipsa, unul dintre Mitropolitu sau EJpisc,opii
in functiune, in ordinea previizuta de art. 11, ai. 2 din
Statutul pentru organizarea fuDtCt,jonarea Bisericii Or-
todcxe Romane.
Adunamea NatLonala Bisericeasca se intruneste in S2-
'siune Drdin.ara odata pe an, iar in sesiune extranrdinara: on
'<1e cate ori va fi nevoie. CDnvocarea se face de Presedinte
- in s:cris -, en aratarea ordinei de zi, cu 14 zTIle .
.sau telegrafic, cu 7 zile inainte de data int:runirii.
Deschiderea si inchiderea sesiunilDr Adunarii Nationale
> >
organelor centrale din Patrial'hia Romana
193
5e face prin Decretuil Prezidiului Marei Adu-
Nationale a Republicii Populare Romane.
Eaeste valabil eDnstituita eu majoritatu
sai ia hntiiriri va:1abile eu votul majoritatU.
prezenti.
Mn:strul Cultelor poate .asista 5li Iua parte la des-
AJdunarii Nationale
Adunarea Nationaia Bisericeasca are urmatoanele a-
tiuni: .
a) drept1l'rile B1sericii
Reglementeaza condUCIe treburile patrimnniale,
fundatinnale ale intregii Biserici;
Sustine culturale, filantrlOpi.ce lecn-
".l",. .. ale Bisericil;
Stabili51te mijloacele de ajutorare ale nrgandor si
, . de cultura religioasa, preculn
i p.entru Irrstitutul Bibl1c de Misiune al Bisericii OrtD-
doxe Romwne;
e) asupra schimbarii titulaturii Mitrnpo-
liilor, ArhiepiscnpiilDr Episoorpiilor, a intinderiii. lnr teri-
. toriale a infiint8Jrii de noui Eparhii;
f) Alege .pe membrii CnnsiliuJui National Biiserioesc;
g) Examineaza raportul general anual into.cmit de
NatiDnal Bise.ricesc masurile ce tre-
buesc luate pentru 0 bUlla chivernisire a treburilor biseri-
.ce51ti ;
h) asupm administrarii bunurilnr biseri-
a fundatiilor instituti'lDr centrale ale Biser1cii, in
conformitate eu dispozi.tiunile legale in vignare;
it Vnteaza bugetul general al Patriarhiei, verifica
aproba contul de gestiune dimpreuna eu bugetul si cootul
de gestiune anexa al Instirtutului BibUc si de Mfsiune al
. Bi'Sericii Orlodoxe Rnmane' > . ,
j) Indrumeaza, verifica si controleaza administratia
'"!}i gestiunea bunurilor Part-Hor enmpone:nte .ale
prin CD:nsiliul NatiDnal Bisericesc' '
> ,
k) Exercita orice atributiuni care Ii sunt date prin
legi regulamente. >
15
194
Legiuirile Bisericii Ortodoxe L\.Ullli<l.Ile1
Constituirea proviwrie.
Art. 60. - Partidparea membrilor la
narii este obligatorie. Membrii, impiedecati in oriee
de la partie'pa la Adunarii, vor notifiea aceasta
scris panla in ziua des,chiderii, inaintand
doodaJta mandatul.
Art. 61. - Dupa deschidellea AdunaTii, in-
vita trei dintre membri mai tineri ai AdUlnarii sa inderpli_
neasea funetiunea de secretari provizorii.
Art. 62. - La apelul nominal eitit de unul dintre se-
cretari de pe lista antoemita de Consiliul National Bise-
rieese, fie care membru prezinta biroului mandatul.
In <:azul cand un membru prezent, din orieare cauz1i,.
n'ar ,avea la Sine mandatul, ori un membru a.bsent a inain-
tat mandatul in ehipul prev3:zut la art. 60, se vaproceda
astfel:
a) Membrul va funetiona pana la validare,..
iar mandatul lui va fi examinat de ,eomisia permanenta de
validare de petitiuni; .
b) Mandatul membrului 8Jooent se trimite s!letiei
validare.
Sectiuni pentm verificarea mandatelor.
Art. 63. - Dupa prezentarea constata- .
rea numarului membrHor prezJenti, se Impart in.
atatea sectiunicate MitrorpoJii santo .
Ai)'It. 64. - incredinteaza unui membru
din fiecare sectiun.e mandatele ap8Jrtinatoare sectiunei res-
pective, suspendand, in eu Adunarea,
pentru una sau doua ore.
Art. 65. - Sectiunile se con:stitue sub fie-
carui Mitropolit aleg un un raportor'
si examineaza actele electorale aLe membrilor din seetiu-
ilea ce u.rmeazru, conform oranciuirii canonice din art. 5 al
Statutului de orgamizare, adica:
Sectia I (a Mitropoliei Ungro-Vlahiei) xamineaza
actele electorale ale sectiei a II-ia fa Mitropoliei Moldovef
I}i Suoovei), C8Jre oo:amineaza aotele electorale ale 800tiei a
(a Mitropoliei Ar(liealului), etc., urmand ca sectia a
V -a (a MitropoUei BanatuluO sa examineze pe cele ale
soopei I-a. .
organelor centrale din Patriarhia Romana
195
Art. 66. - Se:ctiunile impartesc mandatele in trei ca-
a) Mandate conform eu dispozitiile electorale;
b) Mandate cu defecte de forma, dar fwra eontestatie ;
c) Mandate impotriva carora s'a fa cut eontestatie.
pentru mandatele din categorLa prima, sec,tiunile fae
de validare si Adunarea declara - fara discu-
- dreptt valid,e din aceasta eategorie, jar
din categoria a doua a treia se trimit la clomisiunea
:ne:IDUW:LI:'.lJLLtl. de validare.
Membrul al carui mandat apartine categoriilor b c,
parra Ia validarea sau anularea mandatului sau,
seldintele Adunfurii, eu to ate dr,erpturile de memibru.
> Art. 67. - Comisiunea permanenta de validare exa-
roineaza ooElarele electorale trimise de sectiunile de vali-
dane, in Itermenul fixat de Adunare, is;i depune raportul
ee se supune votului Adunarii.
Oonstituirea de-finitiva.
Oomisiuni?e i: biroul Aduna1'ii Nationale Bisericeti
Art. 68. -.:. AdUitlarea 5e constitue dclinitiv pentru in-
treaga perioada de 4 (patru) ani, determinata prill durata
.. mandatelor membrilor sai alegand din
3 secretari (1 ,cleric 2 miI1eni). Pe unul din 8'creta:ri,
il declara secretar general. Apoi Adunarea
alege Clomisiuni1e permanente, in proporti:e de 1/3 clerici
2/3 miI'leni, I}i anume:
1. Comtsiunea organizatoare din 6 membri;
2. Comisiunea biseriC'easca din 6 membri;
3. Comisiunea culturala din 6 membri;
4. Comisiunela economico-finaneiara din 6 membri;
5. ComiJSiunea de validare lJi de peHtiuni din 6 membri ;
6. Comisiunea bugetara din 6 membri.
Pentru ,chestiunile speciale se pot alege, dela caz la
caz, comisiuni adhoc.
Art. 69. - B'roul Adunarii 11 formeaza pres;edintele
'seeret.arii Adun:a,crii. Actele Adunarii Ie semneaza
dintele secretrurul general. Secretarul general este c'on.-
dueatorul secretariatului responsahil pentru exactitatea
proc,eselor-verbale. .
196
Legiuirile Bisericii Ortodoxe .... V.LllIl.ne,
Art. 70. - Atri,butiunile Biroului Adunarii 'snnt:
A. semneaza oorespondenta .
deschide,conduce ridica Jille:dintele; merntine ordinea, oon:
duce desbaterile; rucorda, retrage cuvantul; dupa termi.
narea desbaterilor rezuma oipiniile emise, formuleaza intre
dispune votarea. El are dreptul sasuspende
dmta Jili sa cherne la ordine pe membrii care ar turbura' Ii.
ordinela.
Ina'nte de ridicarea strubileJ]te, in intele.
ge,re cu Adunarea, timipul, locul s1 ordinea de zi a sedintei
urmatoare. ' , .
In caz de el se Isubstitue prin Chiriarhul
ce urmeaza, in ovdinea stabWta la art. 11, al. 2 din Statut.
E. Secretarii r:edacteaza proc8s.ele-verbale, intocmesc
actele Adunarii Ie pastrea.za; noteaza numele vorb1torilor'
in ordinea In care s'au anuntat; tine seama de prezenta
membri:lor, avand la dispozitie pentru fiec3Jre sedinta eVi.
denta a;lfabetica a membrilor. ' ,
Secretaru! general desemneaza perrtru fiecare sedinta.'
un secretarpentru redactarea procesului-verbal si un
doilea secretaI' pentru ll10trurea vorbitorilor si '
discuVunilor. '
Desemnarea secreta;rilor 0 aduce, la inceputul s'edintei
la pre5ledintelui, spre a-I anunta ' ,
Secretarul inSiarcinat cu redactarea proceswui-verbal
are datoria sa intocmeasca pana la sedinta urmatoare si"
sa redea ,exact propunerile facute in'scris si enuntate '
hotarlri. "
Cons'tituirea i atl'ibutiunile comisiwniT.()j" Adundrii.
Art. 71. - Comisiunile, 5e constitue ,alegand din sanul
lor un ?i un raportor. Ele studiaza: chestiunile ;
trimi'se ltor, formuleaza motiveaza propunerile. Pentru
ca propunerile comisiunilor sa fie valide, 5e cere pr,0enta
major,itatii absolute a (jumatate plus unul). '
In lucrarile lor, comisiunile VOl' cere informatii dekt
organelle centrale consilierii etc.,
lili pot consulta persoane de specialitate. Membrul intere-
sat in chestiunea ce 5e discuta, va aduce .aceasta la cuno
Eltinta prelediilltelui comisiunii J]i se va abtine dela discutie. '
Rapoarte1e comisiunilor, semnate de lili
organelor centrale din Patrlarhia Romil.na
197
se prezinta in soris AdunaTii mainte de
in care ele au sa se cLteasci. Comi'Siu-
pre:zintli Adunrurii hotarirea majoritatii membrilor ei.
cererea minoritatii, va prezenta propunerea 8e!parata
,acesteia.
Diurne beneficii.
Art. 72. Membrii primesc, in timpul Adunarii d;ur
, de intretinere stabilite de ColllSiliul de Minilstri
masa in zllele cheltueli' de pentru
I-a, pe C.F.R. sau cu avionul. D:urnele se socote'S.c
zile, iar nu pe J]edinte.
Art. 73. - Niciun membru nu se poate sustmge fara
cauza motivata dela sarciniie ce i Ie impune Adunarea.
I}edint;ele Adullarii.
Art. 74. - Adunarn sunt publice sau se-
-crete. Durata po ate fi de 4 ore.
Art. 75. - Fiecarui membru i se acorda cuvantul de
catre La chestiune, un membru nu
Ipoate vorbi decat 0 singura data I?i. eei mult 0 jumatate
de ora, afara: de cazurile cand acmda cuvan-
tul:
1. La regulament;
2. In cazurile prevazute la art. 81, lit, a Jili b din pre
zentul regulament;
3. Spre a rectifica 0 interpretare a
sau propunerilor sale.
Membrul care cere cuvantul 'in chestiune de r'egula-
ment,e's;te dator sa arate care anume este articolul a carui
aplicare 0 cere. In aSEmenea chestiuni nu se poate vorbi
decat 0 singura data.
Anuntarea Ja cuvant se face la secretarul insarcinat
cu mscrierea vorbitorilor. Vorbitorul Va oibserva buna cu-
in Vnuta f,li v,a evita atacurile pe:rsonale,
expr;e;siunile gesturile jignitoare.
AI't. 76. - Jili rruportorul unei comisiuni
are dreptul atM inainte, cat dupa da;r inainte
de punerea chestiunlei la vot, tot dupa fiecare vor-
birr'e, sa ia cuvantul pentru a da informatiuni in cauza sau
a rectifica interpretari '
198
Legiuirile Bisericii OrtodoX'e
Art. 77. - Incaz de abatere, are dreptul
sa ceara vorbitorului sa revlna sau sa.Jcheme la ordine,
ori sa-i retraga cuvautu!.
Art. 78. - Membrul care nu respecta dreptul
dintelui, stabilit inarticolul pI\ecedent, poate fi exclus dela
una sau mai printr'o hotiirire a Adunani.,
Ad. 79. - secrete se tin du,pa necesitate, la ..
propunere.a sau la cererea a 10 membri pre-
zenti .
Inainte de tinerea unei secrete, pre:edintelB
va invita publicul sa ev,aeueze sa:la.
In desbateriLe decurg dupa regu-
le1e publice, dar despre ,cele discutate nu 5e dre-
seaza proces-verbal,ci hatarlrile se anunta in
publica 8e introduc in procesul-verbal al publice.
Art. 80. - Cursul publice se
asUel:
1. Deschiderea s;edintei, desemnarea secretarilor pen-
tru redactarea procesului-vlrbal S;i inscrierea vorbitorilor.
2. proeesului-verbal :al premerga-
toare.
Cu ocazia verifioarii nu se iadmIt discutii, ci numai ob-
servari cu ,privire la stilizare ,sau intregiri ell momente ce
eventual ar fi fost trecute cu vedena in procesul-verbal,
or1 ar fi fost redaotate neexaot.
Prin exceptie, procesul-verbal al ultimei a
Adunarii se verifl,ca s;iaproba de catre 0 00-
misiune de dnci membri, aleasa din sanul Adunrurii.
3. prezinta Aduna'rii petipunile, rapoar-
tele adresele. Membrii port face iuterpeliliri.
Propunerile vor fi 'sprijinite de 10 membn.
PetitiunHe, rapoartele adreselecum propunerile,
se trimit comisiunilor respective, cand crede
ca chestiunea este urgenta importantii. Adunar,e:a, prin-
tr'o hotarire, poate intra imediat in deSibate:rea ei In fond.
4. raspunde La interpela:ri.
5. Se anunta si se intra in ordinea de zi stabHita in se-
premergafoa're. . ,
Art. 81. -- Desbaterea unei chestiuni de pe ordinea
de zi, odata inceputa., nu poate fi int:r:erupta prin luarea in
discutie a altei chestiuni.
organelor centrale din Patriarhia Romana
199
Ordinea de zi, odata stabilita, uu se poate schimba de-
in urma:t.oar,ele cazuri:
a) Cand in cursul se prezinta 0 chestiune de
urgenta;
b) Cand in cursul desbaterii se constata 0 ,altache-
in stransa legatura cu cea in desbatere;
Art. 82. - Discutia se dedara il1chisa atunci cand:
1. Au v,orbit BaU au renuntat ![a cuvant toti membrii
,
2. S'a cerut de catre 10 membri S;i ,s'a hotarit inchidJe-
discuti'ei.
Normele discutiunillor.
Art. 83. -- Pentru desbateri se stabile3c urmatoarele
:norme:
1. Daca la propunerea uneicomi;siuni nu flace nimeni
.() contra-propunere, desbaterea se cOllsidera incheiata
declara primita propunerea comis;unei. Daca
.. s'au In8cris membri lacuvant, trebue sa se acoI1de cuvantul
.. tuturor cel,or
2. Daca la propunerea unei comisiuni se fac contra-pro-
'puneri in lscris,se acorda cuvantul tuturor eeLar ce au fa-
cut contra-propuneri. '
Art. 84. - F_I8!Care membru are dreptul sa cerura inchi-
derea discutiunilor, potrivit eu prevede.rile art. 82, punctul
.2. In cazul aC8Ista, intrerupe desbaterile, acor-
dil cuvantul unui membru pentru altma contra ce-
rerii 0 pune 1a vot.
Art. 85. - Dupa inchiderea discutiei, are dreptul ,sa ia
,cuvantul propuniit,orulchestiu:h.ii ,raportorul comisiunei.
Art 86. - Raporborul uneicom:lsiuni uu poate, in
desbaterilor, sa retraga propunereacomisiunei, nici
sa primeasca modificari in ea, fara consimtamantul comi-
.siunei.
Ori.ca:re alt propunator insa, poate sa--l]i re'traga in
cursul desbater:Ior, propunerea. Se ,admite insa, oa ,oricare
'alt membru al Adunarii sa sustina propunerea acestuia.
Art.. 87. - Intreruperea vorhitorului rprintr'un alt
membru, e :orprita. Dreptul de- a intrerupe pe vorbitor 11 are
nUJmai pentru r'EOIspectarea ordinei a regula-
mentului, in urmatoarele cazuri:
200
Legiuirile BisericH Ortodoxe
1. Cand vorbitorul se :abate dela subiect ;
2. Cand vorbitorul faJce personalitap, sau aduce
desbateri ohestiuni diversioniste (tendenpoase);
3. Cand vorbitorul intrebuinteaza expresiuni
sturi necuviincioas'e, care jignesc demni.tatea Adunarii.
Art. 88. - Toate propunerile facute Adunarii se
in discupune generala speciaJa.
Art. 89. - Orioe ,chestiune adusa in Adunarii
cursulsesiunii, trebue in acea sesiune.
Art. 90. - Dupa terminarea discutiunilor,
votallea asupra pmpunerilor facute in legatura cu
nea discutata.
Inainte de punerea la vot, dispune
propunerilor !?ipune astfel intrebarile, ca votanpi sa
ra'spunde eu pentru sau contra.
Art. 91. - Oricare membruare dreptul sa ia
tul i sa-!?i spooa pareria 0 singura data, eu privire la
mularea propunerii ,asupra careil3. se voteaza.
Art. 92. -- Dacasunt mai multe propuneri ori ,
damente, la una chestiune, tJoate 'Se pun la
Art. 93. - In cazul 00: niciuna din propunerile
la vot n'a intrnnit majoritatea absoIuta ,a voturilor,
stiunea se ,scoate din ordinea de zi.
Ordinea votarii propuneri!lor.
Art. 94. - PropunerJe ,se punla vot in ordinea
toare:
Prima propunere,adica cea a comisiunii, se ciOnsidera
oa baza fata. de celelalte pmpuneri !?i eontra-propuneiri !?i
se voteaza:
a) Asupra contra-propunerii mai indepartate;
b) Asupra contm-prOlpunerii mai rupropiate;
c) Asupra propuneriicomrsiunii.
Amendamentele se pun la vot indata dupa primirea;
propunerii la ele se refera.
Art. 95. -- Pentru luarea unei hotariri valabile, se'
cere majoritatii absolute a membrilor Adunarii..
Hotaririle se iau cu majoritatea absoluta a voturilor
celor prerenti.
In caz de paritate de voturi, decide votuJ. ..
UlUlaJll"'.......... organelor centrale din P.atriarhia Romana
201.
Modalitatile votarii.
Art. 96. - Hotaririle se jau prin votare. Se poate vota-
adamatiuni sau prin ridicarea mainilor, nominal !?L
Art. 97. - Votar,ea prin ac1amapuni Sau prin ridi-
se practica obi!?nuit la iluarla hotaririlor.
In caz de indoiala, a carei legitimitate 0 constat a pre--
se face contra-proba, pdn votarea nominala.
Art. 98. - Votarea nominala 0 dilSpune
cererea scrisa a 10 membri prezenti in depusa
inainte de inceperea votarii.
La . votarea nomiIlJala, membrii ,chemati nominal de.
d:ntre secretari, raspund la intrebare pentru sau
, .
Votar.ea nominala se poate cere la orice chesrtiune; ea
faee insa totdeauna cand se in ehestiuni de.
sau de vanza;re, de grevare ori administrare a.
< averilor bi>i:ler:
Vot-area nominal a se trece in rproeeslul-'V!erbal.
Art. 99. -V otarea secreta se poate face la arice ehe-
. stiune, eu exceptia chestiunibar prevazute in art.prece--
dent, aliniatul al treilea, daea se cere de cffitre 10 membri
prezenti in !?edintii, llliainte de ineerperea votar'i.
Votarea secreta se face cu buletine. pe ca;re scrie fie-
.. care membru votul sau pcntru sau contra. In caz de
alegere, Hecare votant Berie pe buletin pe'
care il vrednic a fi ales la l8!pelul numelui sau:
se duoeJ !?i depune bul'et:nul in urna. voteaza
eel din urma, dupaceilalti membri ai biroubi.
. Dupa terminare.a votarii, sooretarul
despoaie scrutinul numara buletinele, luandu-le unul eate'
'Unul din urna in care s'au depus, introducandu-le in alta
U:I'Jla goa;la. Constatandu-se ca buletihelor cores-
numarului voturiror date, in vazul tutwror, pre!?edin-
tele seoate unul eate unul buletinele din uma, dteste in
au:zul tuturor textul sau numele scrise, iar s,ecretarii
neaza votur'le. Incheindu ...se scrutinul, anunta:
re:zultatul votarii s.au al alegerii, ca;re se trece in procesul-
vffi1bal. Se declara fuata aC'ela hot3.rire gau ,ales acel ean-
didat, care a intrunit majorita,tea absoluta ,a voturilor date.
Daca la prima votare 0 hotacire sau un candidat 011'
LegiuirUe Bisericii
intruneste majoritatea absoluta a voturilor, se proc,edeaza
indata ia a doua votare. In ace:st caz, hotarlrEa se ia sau'
..alegerea se face eu majoritrutea relativa a votur:Ior expri.
mate. In c,az de padtate :a voturilor, .se va recurge la de\"
ciderea prill sorti in fata Adunarii.
Art. 100. - Cererea pentru felul de votare se va nos.
pecta numai daca petitionarii vor fi de fata la depunerea
si vestirea lei de catre pre;;,edlnte. inainte de,
incuviintarea cererii, va constata pr,ezenta peltitionari1or.
Afland cererea In ordine, prel?edintele dispune aplica.
rea mQdului de votal1e cerut - fara a 0 pune in' discupe. ,
Art. 101. - In eazul ca la una ehesti
- eu ex:ceppa alegerii lin Consiliul National Bi.'
sericesc 8i consilierilor admin'strativi - se cere sa se apli-
ee doua sau trei moduri de votare, se prefera votarea no.
- fara a'Se pune in discupe.
Dispozitiuni generale.
Art. 102. - Devenind vacant un loc de membru al
Aduniirii prin moarte, demisie :(JTi imnalidare, prel?edintele
dispune alege,re nouru, prin ConsiliuJ National Bisericese.
Art. 103. - Hot1iririle Adunarii sunt inatacahile.
Art. 104. - Membrul, OOIre fara 8,a fi cerut concediu
i'ntr'o sesiuTI:e nu se prezinta la /iledinta in trei zile consecu-
tive, va fi chemat telegrlafic l?i daca nici dupa aceasta
chemare nn se va prez'enta, se va considera ea a renuntat
la mandat l?i va lua dispozitiuni pentru Impli-
nirea locUlui prin aIegere.
Art. 105. - Concediu pe timp de brei zile acorda pre-
l?edintele, pe timp mai indelu'l1gat -- AdiUnarea.
Art. 106. - Procesde-verbale ale l?edinyelor, semnate
de pre3lledinte /ili secretarul general verificate de Adu-
nare, se pastreaza in 'arhiva Consiliului NaVonal Bisen-
cesc. Ele vor fi publicate in ,'!'<elVista Biserica Ortodoxa
Romana, Buletinul Oficial al Patriarhiei.
Art. 107. - In eazulca s'au validat ori nu s'au pre-
zentat, ori in 'CUfIS:ul sesiunii ,respectivei s'au inde- /
partat atatia membri, mcat Adunarea nu e in numar, cum
prevede a;t. 95 din acest regulament, amana
pe timp de 48 ore, in care timp va lua toate dis-
organelor centrale din P.atriarhia Roma-na
203
iiozitllllllte pentru asigurarea funcponarli normale a Adu-
Daca insa nici dupa 48 ore Adunarea nu se intruneste
numar, sesiunea se inchide l?i se sesizeaza Consiliul
Bisericesc penbru luarea dispozitiunilor ce se im-
Art. 108. - Hotaririle devin publice numai ce
fost votate in l?edintele publice il?i dupa ce votul a fost
valabil de catre
Art. 109. - e sa raspunda numai-
la fiecare interpelare Cle i se face. Incazul ca n'ar
raspunde indata, are dJrepttul sa oeara' 0 'amanare de
ore. In orice caz. trebue sa raspunda in cumul sesiunii.
Art. 110. - Di!spozitiunile art. 99 din prezentul regu-
,se aplica l?i la l?edintele colegiului electoral pentru
derului superior, in cazul cand nu difera de dis-
prevazute in ,art. 129-132 din Statut.
CAPITOLUL IV.
Consiliul National Bisericesc.
Art. 111. --: !Jonsiliul National Bisericesc este orga-
suprem admLmstrativ pentru afacerile intregii Biserici
Lve,v",.", din Patriarhia Romana totodata organul 'exe-
, cutiv al Sf. Sinod al Adunarii Nationale Bisericesti (art.
25 din Statut). .
- El se compune din 9 memhri, trei c.lerici si sase mi-
:reni, din Adunarea Nationala Bisericeasca: termen
, de 4 ami din Consilierii Administr.ativi Patriarhali, ca
membri permanenti l?i care nu, pot Ocupa alta functiune.
Art. 112. - Consiliului National Biseri-
,cesc este Patriarhul. In lipsa sa, 0 'au Mitro-
ppfitJd, in ordinea aratata la art. 11 din Statut si in cazul
cood lips esc, unul dintre EpisiCOpdi Viea;i Patriar-
,', nali, delegat de Patrialfh.
, Art. 113. - Co.nsiliul National Bi:s:eriC'esc lucreaza in
convocate de ori de cite ori
este nevo'e.
El leste v,alabil constituit eu majoritatea membrilor
-alel?i.
. Art. 114. - Consiliul National ia hotariri
. cu votul majoritatii clelOir prezenti
204
Legiuirile msericii Ortodoxe
Oonsilierii Administrativi Patriarhali participa la
dtnte cu vot deliberative
> Art. 115. - Membrii Sf. Sinod pot lua
tele Consiliului National Bisericesc cu vot dellberativ (,
26 al. 2 din Statut).
, Art. 116. - unui membru ales
trebue motivatii de catre care
pune cazul deciziunii Consiliului. _. .
Art. 117. - Pref;lcdintele convoaca m SCJ'!lS la '
tele ConsH:iului !pe toti membrii, cu 10 zil81 sau telegrafic
5 zile inainte de data f;ledintei.. .
In cazuri speciale,cand pe ordinea de Zl sunt t:ll"'''''''LlU,Ul
cu camcter financiar, po ate fi chemat f;li
ContrubiJitaitii pentru a da referintele necesare.
Art. - Membrii Consiliului - pe timpul cat
chemati la sred'nte - au dreptul iLa. diurna f;li la
de cala,torie pe C. F. R. cu dasa
sau cu avionul, locuinta f;li masa in timpul. ;;edintelor.
Art. 119. - Membrii Consiliului National ,
sunt obligati sa primeascva orice }i s':r da
catre pref;ledinte sau de catre Consll:u, m legaturacu
butiunile a,cestuia, dupa Statutul f;ll Re:gu1amentele
5n vigoal'e.
'Art. 120. - Consiliul National Biserieesc, ca
exccutiv al Adunarii Natioo.ale exercita
butiunile acesteia, eu excep\ti,a ce10r prevazute la art.
lit: e, f, g f;li i din Statut, pe timpul dintre sesiunile ei
anume:
a) Sustine f;li drepturile Bisericii
Romane;
b) Reglementeaza f;li conduce treburile
cutltumle, fundationale f;li ,epitrope:r;;ti ale Intregii
c) Sustine a;;ezamintele culturale, filantropice f;li
nom ice ale Brsericii;
d) St.abilef;lte mijloacele de ajutorare ale
si ,asezamintelor biserkf;lti de cultura religioasa',
pEmtru Institutul BibEe ;;1 de Misiune Orttodoxa;
e) Hotara$te asupra admin'strarii bunurilor
cesti a fundat1ilor si institutiunilor centrale ale
" , "" " A
in conformitate cu dispozitiunile legale In vlgoare;
f) IntoCmf;lte bugetul gerreral ;;i oontul de gestiuine
Patriarhiei, dimpreuna eu bugetul f;li contul de gesliiune,
organelor centrale din Patriarhia Romilna.
205
Biblic f;li de Misiune al Bi's,edcii Ortodoxe Ro-
" controleaza
gestiunea bunurllor T'artilor componente ,ale BlSencll;
h) Intocmef;l,te darea de seama anuala asupra mersu-
treburilor pe sectoare de activit ate, prin
Administrativi respectivi;
i) Exercita, prin Cons,'lierii Administrativi perma-
fixate prcrn art. 34 din Statut;
i) Indepiinef;lte orice atributiuni date lui! prin hotarlre,
Adunarea Nationa:la Bisericeasca;
k) Admini3ireaza averea comuna, mobila f;li imobila a
.... ,-.--.. ,,', Ortodoxe Romane;
1) felUil Intrebuintarii venitUJI'ilolr'oo yo:
pentru Biserica in general prill legate, dOll1atlUnl,
sau pe eale de contributiuni eonsimtite ale !plarohiilor
ale credinciof;lilor;
m) Inte:rvine la M'illisterul Cultelor pentru salarizarea
biserioos.c, precum pentru subV'entii pe sea-
Biserlieii in genera,l saUl a unitatmm- c,are prin natura
stau sub' directa conducere a Patriarhitei;
n) Aproba conditiuniLe pentru administrare,a bunuri-
lor, In conform1tate cu regulamentul special;
". 0) Numel?te Ciomisiunile pentrn tinerea licitatililor pri-
." vitoare la bunurile biserioof;lti ale Patriarhiei f;liaproba re-
zultate1e lic'tatiilor;
p) Apmba donatiuni1e Jegatele care s'ar face pe
Beama sa, in folo'S,ul fie generalal Bisericii, fie In folosul
a diferite biserici si sch'turi din tara; sil strainatate, de
sub judlSdicpa canOnica respectiva; ,
r) Organizeaza, conduce f;li contmleaza Institutu1 Bi-
"bliic si de Misiune Ortodoxa;
"" s) Confirma sau resrpinge hiotaI'lirile Adunarilorf;li Con-
... trlliiJor Eparhiale trinrise de Chiriarhi, in conformitate eu
99 d'n statut;
t) lista memhrilor Adun:iilrii Nationale Bi-
'Sericel;lti, potrivit comu,nicarilor de1a Ad1lJ118.r.i1e Eparhiale;
; u) Exercita atributiuni care ii sUtnt date prin
legi I;!i regulamente.
. Art. 121. .,- Caoo Cons.iliul National Bisericesc con-
prin actiunea E,a de control sau prin vreo alta recla-
venita pe caIe particulara, sau prin vreun flOr b;ige...
Legiuirile Ortodoxe J:WlnliJ:l'l'li
206
rieesc, di, vreun organ eparhial s'ar fi ahaltut, ori
pl'eteaza Iili apliea grelilit statutul Iili regruamentel
e
celilti,abaterea 0 va aduce la cunol}tinta Chiriarhul
ui
,
a lua m8lsrurile euvenite ca ordinea legal a sa fie reEmecta
Art. 122. _ Prin pre;;edintele sau, d"zolva .fi.\.lUlli:tl
Eparhiiale pentru abateri daunatorure bunului mel'S al
sericii Iill! institue in locul lor corpoiJ.,atiuni bisericelil
ti
vizorii, la propunerea organelor stabi1:te prin decizia
dizolvar,e,
Art, 123,' _ In cazul canO. din motive de interes
per:or bisericese nu se pot face alegeri !p!e
ntru
mnoirea
ganelor bitserkelil
ti
reprezentative executive, va i'}
prin pre;;edintele sau, pe cale de decizie,corporarp.uni
serieeti provizorii, Ia propunerea organe[or stabilite
decizi,e.
Art. 124. _ Pentru fiecare sedinta a
t
ional
Bisericesc, Consilierii Patriarhali
prez
enta
'PiI'eliledintelui chestiunHe care urmeaza a fi
in ordinea de zi. alege pe cele urgente Iili
punealcatuire,a ,ordinei de zi.
Art. 125. _ Pentru fiecare chestiun
e
de pe
dezi a Iilerlintei Consil:ului, se va face un relf.erat de ca
Con'Sitilerul respectiv,
Referatul va cuprinde suocint partile eselllt
iale
ale
stiunii rpropuneri care s'e VOl' di:cuta in Consiliu.
Art. 126. _ PresedilIlte1e Roorda
membrilor in ordinea ii1 care srunt inscrii. ,
DiscuVunea trebue sa fie ,euviincioasa,
chestiune. Dupa ce a acordat cuvantU[ tuturor cdor ce
preliled'ntele crede ca chesUunea este lamurita;,
pun
e
la vot. Decizia se 'a eu majoritatea votur:Hor
brRor plI'ezenti. In eaz de paritate, votul prel]edintelui
eide.
Art. 127. _ La fieeare. Iiledinta, sewetarul eaIClin:eItt1l:U1
patriarhal indeplinelilte fUilict
iunea
de secretar,
gat sa treaca jmediat Iili suceint, dar fidel,
bal,ehesiiun!le hotaririle ,luate.
Art. 128. - Membrii Consiliului National
nu pot partieipa la Consiliului, in .eazurile
cute de art. 188 din Statuto
129. _ Procesele-verbale ale Consiliului
nal 5e semneaza de de membrii prezenrp.
....
organelor centrale din Patrial'hia Romana
........ '>1""'1'" si se t , pas 1a caIlJcelaria Adm' . t " UlilS rat1el Pa-
cazurile cand sedint f .
r,,:;;<:(lill't'f;JlU.I'. ',. ,a a O6t de dele
_, h'otann1e :luate vor f' ad ga-
ire:sedlij,tltEuui slpiI'e aprobare' ,1 use 1a CUllo:;;
1in
ta
Art. 130 _ D 1 Iill apOl exeeutate.
. aca a convocarea 'em
eel putin jumatate I Iil nte nu s'au
a1esi, aml = dm numarul mem-
Art. 131. Nu e.ste I]t tao
ClAUUl a se aduce in dis "
, allte chestiuni de:cat cele , Icut' a
afara de cazuiI'i gr.ave Bau d pre:vazute ill ordinea
acele ehestiuni prezinta 0 de sau
ordinea de zi. In tot cazul l;e cru
a ' se cere meuvllntarea prea1a-
Art. 132. - Cand se shnte nevOi'e 1a
mHITU"'" lJi eu aprobarea presedintoJ'. proplUnerea unui
Consiliului si persoa:ne UJ, chema la
, e spClahtate, pentru
Art. 133. - Plresedintele v ' '
chestiuni care nat putea prezidial
va SUlpune ratifiearii fI'e eo
llra
.01:
r
urgent
a
, irus,a-
, llSl1UI1Ul Nat" 1 f'
Nationale B;sericest. 1 ; A. ,1On.a, 1e Adu-
, 1, a cea d ,ntal a lor.
CAPITOLUL V.
ADM[NISTRA'fIA P ATRIARHALA
I. Vicari Patriarhali.
Art. 134. - In ,exercitarea atribwf '
P.atriarhul este ajutat
W
d . ,lUnI1ol' sale execu-
a) Doi Vieari-Arh:1e!rei 11 t A
, , pomenil'e si cinJStire 'ou ;:. a,I drepturi de sala-
h) $aJse ConSiilieri Adminis tpilSC?:I?ll eparhioti;
din Consiliul Nation 1 B" care fac pa;rte de
) C
. ,3;1 lsencesc'
ancela.na. Patriarhala S;i '
1 Oorrpul de LIlSpeetie control.
rt. 135. - Vicarj,i se aleg d Sf '
Patr,'arhului dintre docton', e Ii' Smod, la propune-
A .' 1 gau cont ill A
mdeplrnese conditiunile re W '", la, m teologIe,
tr:eapta de Arhiereu l de Sf. Canoane,
CQID'siune.a eanoniea w -J'un' . !pirocedura:
tul tilea 81 p"ntru di ' r w
ae ell propunerea Patri h' l' . v SCIP rna, pri-
, ar u Ul, procedeaza la ceroe-
'.208
Legi'llirile Biseric,ji Ortodoxe
tarea canonica a celui propus i a actelor de studii i
_rezultatU!l ce:rcetarilorre.ste fa.vorabil, cere Sf. Sinod a
alegerea decernarea rangului de Arhiereu, fie pri!l1
pe fata, fie pr;tn vot secret.
Votarea secreta se face dupa normele prevazute
,art. 38 li 39 din prezentul regulament.
Sfintirea Arhiereu 5e fa,c.e de catre
.a:sistatde doi Chiriarhi, dupa care se comUlllea
rului Cultelor pentru :a Iua act a da detCizia de
_zare.
, Art. 136. - Fiecarui Vicar Patriarhal i se fixeaza
Patriarh, ptrin de.cizie, sfera de activitate in cele doua
-toare ale Administratie1 Patriarhale, unul pentru
economic altuJ sectorul administr.ativ-
si cultural, rpreeum alte atribupuni blSericelti.
II. Consilierii Administrativi Patriarhali atribupuntle
Art. -137. - Cons:Uerii Admin:strativi Patriarhali se
,aleg de Adunarea .. cu ....
PatriarhuJ.ui, prin vot pe fata, dintre !plreotu deflIDtliVl de
categoria I-a, doctori sau licenpati in teologie.
Art. 138. - Consilieria. Administrativi Pa;triarhruli '
creaza sub pres,edinfa Patriwrhului, sau a unuia dintre
carii Patriarhall, c;, Permanenta a Consiliului
Biserioose, ,e!X'ercitanda$ltfel atributiunile acestuia in
ministraf,a Patriarhala i anume:
a) Studierea intocmirea refemtelor wsupra proble;.
melor ce urmeaza a fi deshatute de organele de[iberative
ale B1sericii, adica Sf. Sinod i Adunarea Nati.o:n.ala Biseri-
ceasca i:aT in timpul dintre sesiunile acesJ\:.ora de " ,
si Consiliul National BisericBse, sau a fi re-
.zolvate de Patriarh; , ,
b) Editarea Buletinului Oficial ,al Patriarhiei, Biseri-,.,
ca Ortodoxa Romana;
c) Editafea Ortoaoxia i Studii Teolo-
,
d) Executarea oriearor altor atribupuni date de ea-
tre organele deliberative ale Bisericii /Sau ,
te) Inbocmete, eu aprobarea Patriarhului, ordinea de, .
'zi pentru Nationala 1?isericeasca, i Consiliul
:National Biser:cesc.

organelor centrale din P.atriB.rhia Romani!.
209
Fieeiirui Consilier Administrativ Patri.arhal i 5e va
dec8itre Patriarh, prin decizie, sfera de activitate in
de oroin:
A. Biserieesc,
B. Cultural, misionar i a legatuirilo1r cu stramaiatea,
C. Invatiimant teologic,
D. Economic,
E. Manastiresc,
Art. 139. - In sfera sa de a:ctivitate, fiecare consi-
[ntocmelte referatele singur, asupra probJ.emei1.or ce
5e repartizeaza de Patriarh, de Sf. Sinod, de Adunarea
Bisericeasc.a" de ConsiliUl National Bisericesc
. sau de Vicarii Patriarhali.
In problemele mai i.nsemnate insa, Consilierii Admi-
cistrativi Patriarhali intocmesc refe1ratele in oointe co-
mune, ca Permanenta a Consiliului Natfunal Biseri,cesc, sub
preedintia Patri.arhului sa;u a Vicaru[ui d;e[egat de Pa-
triarh.
Art. 140. - ConslHerii Administrativi Patriarhali, fie-
care pentru secorul sau, urmwesc in Cance1aria Patriar-
haIa mersul IUtcrarilor executarea hota,ririlor luate de
Patriarh, prezidial, pe cele luate imrpreuna cu organele de-
,liberative centrale eu Permanent,a Corisi[iului National
Bisericesc, luand masurile trielbuitoare an caz de intarziere
sau neexeeutare.
Art. 141. -Fiecare Consiliffi' Administrativ Patriar-
hal are dreptul sa ceara dela orice serviciu lamUJI'iri i re-
ferate, ori de cato ori are nevelle de ele la indepJinirea obli-
gatinor sale.
Art. 142. - Consilierii Administr,ativi Patriarhali, I!'e-
prezentand Consiliul National Biserioesc, ca membri per-
manenp in Patriarhala:, sunt gestionari pen-
tru seetoarele la care sunt de Pa"briarh. In aceasta
c.alitate avizeaza asupr.a referatelor de neees,itate faicute de
de servi'Ciu, avizeaza asupna actelor de licitapi, sem-
, neaza impreuna eu eful eontabilitatii i ordinele
de platasumelor li Ie supune spre aproibare Patriarhului
sau Viearului deJ.eg.at cu acea'sta.
Art. 143. - Col1silierii Administrativi Patriarhruli par-
. ticipa la organelor deliberative Sf. Si-
14
210
Legiluirile Bisericli Ortodoxe nU'llllj.][l'e
nod si Adrunarea Nationala Bisericeasca fli a ce1c
1
r
exerc'ita a;tributiunile . acestora intre sesiuni: Sinodul
manent si Consiliul Nat'onal Bisericesc, cu vot
sau deHberativ, potrivit dispozit:runiaor art. 34. din Sta
45, 57 114 din prezentul regulament.
Art. 144. - Soorertarul :eabinetUilui indeplineflte ofi
de secfle:tar al fledintelor Permanentei Consiliului N
nal Bisericesc, avand sa r.edacteze, eu aiProbarea Pa
hului sau a Vi-camlui Ratriarhal, procesele'-verbale ale
dintellQlr si sa Ie treaca intr'o condica speciala. Proce
verb ale iiIcheiate se semneaza de pre'fledinte, comdieri
secretar.
SEC'fIUNEA I.
III. Cancelaria Patrial'hala.
Art. 145. -- To.ate lucrarile administrative ale or
nelor deliberative si executive centrale ale Bisericii
Sinod, Sinodul Pe;manent, Adunarea Nationala
cea'sca, Consiliul National fli institutiile
deciziile diJSpozitiunUe Patriarhuluj, se executa prin Can-
ceLaria Patriarhala.
Ea este condusa de un director fli de Consilierii ='-<Llll.l--,
nistratirvi Patriarhali.
Art. 14.6. - Cancelada Patriarhala are
servicii:
a) Cabinetul PatriarhuJui.
b) Secretariatul, registr:atura fli arhiva,
c) Personalul, .
d) Invatamantul pentru pregatirea personalului
ricesc,
e) AJdmnistrarea bunurilor
f) OOintabilitatea fli casieria,
g) Technic,
h) Contencios,
i) Corpul de inspectie fli control.
Art. 14.7. - In cadrul CancelalI'iei Patriarhale -
torul Economic -- intrfu, eu patrimoniru distinct,
tul Biblic 8i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,
institutie a Biseric'i Ortodoxe Romane, pre'VaZ'Ll
la art.' 159-162 din Statut.
organelor centrale din P.atriarbia Roma.rui.
211
Art. 148. - Fe langa PatriaJrih functi0:neaza un Cabi-
Pa:UriM'hrul, condus de un director un cu
necesari, top numiti de Patriarh.
Art. 149. - Directorul Cancela;riei Pl8.triarhale Inde-
i\-JJIle:;;:l,v, in Administratia Patriarhala, atribut:iuniJ.e fixate
, prm dec,zie. El e:ste directorul Cabinetul'lli
or,ganul de legatura aJ Cancelariei Patriarhale
ministe.rele fli institutidle de Stat. In aJcelst scop el pri-
'corespondenta Cancelariei Patria:rhale fli a celorlalte
epM'hiale, adresata ministerelor pentru nevoi de
': ... superior bisericese flistiirue p.entru rezolvaJrea ei,
-se bunele rapmturi de .Qolabor,are illtre Bise-
si Stat.
DirectOlml controleaza fli raporteaza Patriarhului de-
executa rea fli expedierea tuturor intrate
regiSltr:atura Admin:stratiei Patri3Jrhale, potrivit re-
date fli oontrasemneaza corelsrpondenta Cabinetu-
ce cade in sarclna sa, semnata de Patriarh s.au de
af.
IngrijeSlte de expedierea corespondentei Cahinetului in
speciale prevazute in deciziHCl patriarhale.
Directorrul este personalului. In aceasta caHtate
"Vll"lVJ:C.iQ,ua. prezenta La 'serviciu a functionarilor Canccla-
Patriarhale, muncitorilor Sli ingu'lijitorilor din Admini-
Patriarhala, fiilcand propuneri pentru discipJinare.
avize pentru numiJrea fli avansarea perrsonalului, la pro-
punerea scrisa a consilierului ,admimstrativ din seetorul
Art. 150. - Secretarul Cabinetului are urmatoarele
. indatoriri:
,a) Sta la diS[>Ozitia person-ala a Patriarhului;
b) Fixeaza ordine:a audientelor de lueru;
c) F;xeaza ordinea audientelor paril:iculare;
d) Prezinta oa.respondentaexterna adr.esata personal
Patriarhului, 0 inregistreaza 'executa rezolutiile;
e) Trece intr'un registru 8plc;al deciziile patriarhale
Ie comunica eelor in drept;
f) Desface corespondenta intern a 0 distribue, fara
in,registreze, - secretariatului mitrOlpOlitan pa-
haJ;
21'2
LegiuLrile Biserioid. Ortodoxe
g) Prezinta corespondenta interna adresata
tial PatrLarhului i executa rezolutiile;
h) Este ra:spunzator de buna randUiaI.a: a '
patriarhal.
Art. 151. - Secretarul Cabinetului Patriarhal este
deodata si secretarul Consiliului' Nationa.l Biserkesc 8i
lui, potrivit art. 127 144 din prezen
regulament.
Serviciul secretariatului, registralturii arhivei.
Art. 152. - Pentru toate serviciHe i .
anexe, prevazute la art. 146 i 147 din prezentul
ment, funcp.oneaza un secretariat, 0 registraturii
i 0 sdngura arhiva, cu functionarii tmebuLtori.
Art. 153. - .. Lucrarile secretariatullii Ie indepliuslte
seful Servkului AdministraLv si de Inviitamant din Ad-
PatriarhaJa, sub directorului
donsilierilor AdministrativL El este obligat a raporta sap-
tamanaJ. directorului neexecutiirile in termen a hartiilor
date de Consilierli Administrativi spre lucrare serviciilor
din Cancelaria Administratiei Patriarhale.
Art. 154. - $'eful Administrativ primete,.
toata corespondent a adresata Administratiei Patriarhale,
o desface i 0 preda registraturii, care 0' trece in :r:egistrul
altabetic i registrul de intrare in ordine numerIc a, no-
tand pe scurt i desluit obiectul cererii.
Hartiile intratecare se refera la lucrari anterioare,
dUipa ce Ii se trece numarul de raspuns in registrul de in- "
tra.re, 5e prezinta, de eful serviciului, Parintilor Consilieri
Administrativi, pentru a Ie da la rezolv:at, complectate Cll
toate lucra,rile. Hartiile intrate intr'o zi, Ie da la
a doua zi dimineata, iar pe aeelea care prezinta urgentii
sau importanta deosebita, Ie da la rezolvat imediat dupa ,
primire.
corespondenta lucrata i semnata, chiar in
ziua ieirii ei, dand deosebita atentie de a-i alatur:a ane-
xele, in eazul cand sunt.
Orice adresa ieita poarta semnatur:a Patriarhului sau
a VicarulU1i si a ConsiIierului Admini'S,tJrativ, numarul de
intrare, data'iesirii i stampila Administrap.ei Patriar:hale.
Acbele Consilierilor Admini<strativi pentru
'O'1llanlenLtul organelor centrale din P.atriarhia Roma.na
'213
t 'sau pentru referintela diferite sectoare sau ser-
se dau .acestora eu registre speciale sub luare de sem-
urmand c,a la inooarcerea lor la registratura, sa
scazute din acele registre.
Art. 155. - Dupa ,expedierea adreselor, registratura
e131:)t;:1;Lui:\; cOIliceptele impreuna eu actele originale la d{)'3a-
m3Jpele !i fascicolele resrpective, scazand numarul lor
registrul de intrar,e.
Dosarele, mapele i fascicolele se VOl' intoemi pe ser-
i fonduri.
Serviciul Personalului.
Art. 156. - Serviciul Personalului are in atributia sa
lucrarlle relative la numirea, tran'Sferarea, concedie-
'tea, inlatwarea din serviciu sau pension area salari-atilor
Cancelaria Patriarhala si a institutiilor E,ale anexe:
Biblic i de Ortodoxa: Fondul de Asigu-
i Fondul de Credit i Ajutor pentru clerul ortodox
statel'e peI1sonale ale lor.
Este condus de un ef de sectie.
De 3Jsemenea va intocmi fif}ele sau registrele de intreg
personalul clerical pe parohii, Eparhii, manastiri i
pentru pregatirea personalului bisericesc, lucrand mana in
mana cu serviciile similare dela Eparhii i Ministerul Cul-
telor.
Serviciul Inva!ama,ntului pentru personalului
bisericesc.
Art. 157. - Serviciul Invatamantului este sub con-
ducerea, supravegherea i Jndnimarea Oonsilierului Ad-
ministr,ativ P.atriarhal, delegat de Patriarh la conducerea
sectorului administrativ biserices,c, ca membru al Consi-
liului National Bi'sericesc. Consilierul elste ajutat de
de seetie al personalului i de funetionarii trebuitori i are
in atributia sa lucrarile care privesc:
a) Infiintarea i oJ:'ganizaI1e;a pentru pregati-
rea personalului bisericesc, Institute Teologice de grad
Universitar, Seminarii Monahale, $coli de Cantarep. Bise-
riceti i Cursurile de indrumare misionara a preotilor;
b) Aprobarea bugetelor i connurilor de gestiune ale
Seminarillor Monahale, cu avizul contabilitatii;
214
Legiui.rile Bisericii Ortodoxe nV,Lll<tJ[I"
c) Numirea, Incadrarea ditscipJinarea
dela illstitutele Teologtce de grad Universitar a
rilor personalului administrativ de serviciu de1a
minariile Monahale, ,eu avizul directorului Cabinetului
tr;;arhal;
d) lntocmirea regulamcntelor I?coLare, a programelor
analitlce I?i a manualelor didactice la aceste I?coli;
e) Inspectia controlul invatamantului;
f) Statistica studen!ilor elevilor;
g) Intocmirea tinerea evidentei dLplomelor ",,,,"u,,,.,'"
elibemte;
h) ChestiunHe de ordin administra1jv-bisericesc,
sionar, manastiresc, allegaturilor eu strainatatea,
narea clerului;
i) Lucrarile pentru convocarea organelor centrale
liberative si executive ale Patriarhiei: Sf. Sinod, Sino
Permanent: Adunarea Nationala Bisericeasca I?i ,",vu",.",
National Bisericesc;
, j) Executarea deciziilor date de Patriarh, in
ra cu chestiunile dela lit. h de mai sus;
k) Corespondenta cu Bisericile Ortodoxe
inatate;
1) Corespondenta cu de Stat cu Ierarhii
Bi8ericii Ortodoxe Romane;
m) Intocmirea proectelor de gramate p,atriarha1e de
inscaunare a Mitrorpolitilor;
n) Intocmirea adelor de hirotonie a celor in
Scaunele vacante de Mitropoliti, Episoopi, a Vi,carilor Pa-
trLarhali, a Episcopilor Eparhiilor de peste granita I?i tran-
sederea lor in Condica Sfanta.
Serviciul fadministrrariti. bunW'i1or hisericeliti.
Art. 158. - Serviciul adminitstrarii bunurilor
se IOlcupa cu inventarierea, administrarea, intretinerea,
controlul, eVidenta I?i paza bunurilor Administratiei Pa-
tri.arhale si a institutiilor . .Alcest serviciu este coucius
de un sei de sectie'si lucreaza eu funetionarii necesari,.
administratorii paznicii ingrijitorii de imo-
bile, proprietatea Patriarhiei.
Art. 159. - Serviciul Bunurilor are urmatoarele atri .
butiuni:
organelor centrale din Patrtarhia Romana
215
a) Cereeteaza periodic toate proprietatile Administra-
Patriarhale; , .
b) Oontroleaza plata impozitelor de orice
catre. Stat 'someaza in termen legal, pe chiriJasii care
achltat impozitele la timp; ,
c) Se ingrije5lte de intocmirea si vizarea la timp a
de inchiriere; ,
d) Se ingrije:;;te de buna intretinere a imobilelor si mo-
Adm'nistratiei institutiilor :mexe,
unde este cazul, facand propuneri scrise perrtru in-
e) Intocme:;;te, tine controleaza inventarul intregii
tii Patriarhale, incluSiv al insVtutiHorr anexe,
conformitate eu instructiunile Mlnisterului de Finante
. centralizeaza invenbarele bunurilor intregii Biserici; ,
f) Raporteaza constatarile fa cute la fata locului a:3U-
stricacunilor lipsurilor de inventar, p.recum si asu-
imprejurarilor care ar .aduee vreo atingere integntatii
moniului; . '
, g) Verifica pe teren, confruntand starea de drept ce
rezulta din adele de proprietate cu starea de bpt, rapor-
ne:potrivirile I?i facand propuneri pentru recuperarea
I instrronate;
h) Se ingrijel?te de procumrea materialelor I1echi-
necesare bunei functionari a cancelariilor
i) Se de procrtrare:acombustibilului', de buna
....... a instalatiilor de lumina electric a I;li apa, de
la timp a taxelor pentru -ele pentru te1efoane, etc.
Servidul Cont.abilitapi i Casierriei.
Contabilitatea.
Arrt. 160. - Administraba Patriarhala si inlStitutiile
.llllexe au un singur ServiiClu 'de Contabilitate' Casie'rie,
de un contabil, ajutat de un subl;lef contabil,
functionarii necesari.
Art. 161. - Serviciul are urmatoarele
a) Intocmel;lte proectul de buget, potrivit cu directi-
date de Patriarh cu Permanenta Consiliului National
sericesc; "
216
Legiuirile Bisericii Ortodoxe nUJ.J..LitLle
b) 'fine evidentele contabile dupa legile S;i dispozi-
tiuni1e in vigoare;
c) Organizeaza S;i lndrume.aza din punct de vedere.
contlllbil sectiunile contaibilitiitii care au in competenta
executarea bugetului;
d) Executa lucrarile de ordonantare a cheltuelHor'
Administratiei PatriarhaJe si anexelor ei;
e) trimestria( Patriarhului S;i Permanentei
Consiliului Nationa1 Bisericesc situatia execuUirii buge-'
tului;
f) Incheie bilantul de fine de an.
Art. 162. - Serviciului Contabilitatii este obli-
gat sa ,asigure:
a) Intocmirea actelor justificative S;i documentelol'
contabHe, cu resipectarea dispozipunilor legale, precum
efectuarea corecta S;i la timp a inregistrrurilor;
b) Tinerea exacta S1i la zi, conform ,dispozitiunilor le-
gale, a eVidentelor contabile, privind operatiunile referi- .
toare la executarea bugetului S;i la intrebuintarea fondu- ;
rilor bane!}ti, materiilor prime, materialelor, semifabricai::e-
lor, fabrlcatelor, combustibilului, precum S;i a tuturor va-
lorilor c!}i bunurilor;
c) Tinerea unei eVidente corecte S;i la zi a operatiu-
nilor f'nanciare Hi de credit, verificarea tuturor operatiu-
nllor avute cu alfe irustitutH, intreprinderi sau terti;
d) Evidenta corecta a rezultatelor activitatii econo-
mico-financiare si a elementelor necesare intocmini
lelor privind pre'tul de cost al produselor !}i marfurilor:
e) Respectarea oper.atiunilor ce deriva din legile cu.
caracter fiscal, stabilirea !}i VaI1Sallea la Stat, pe unitati, in
mod complect!}i in termenele fixate, a impozitelor, taxelor
!}icelorlalte drepturi cuvenite Statului; ..
f) Intocmillea eX'acta S;i la timp, precum S1i cu prilejul
schimbarii gest;onarilor, a inventarelor, situatiilor !}i con-
turilor prevalZUrte in disipOzitiunHe legale, analizarea l?f
amanuntita, precum !}i inaintarea lor regulata celor 111;
drept; .
g) 0I1gan1zarea, indrumarea,
aplicarii normelor privitoare la
h) Urmarirea executarea la.timp a pre-
cum si urmarirea acoperirii lipsur1lor CIO!llStatate III
tiune;
organelor centrale din Patriarhia Romana
217
i) Indeplinirea formelor legale pentru plata datoriilor
efectuare.a plaplor, in conditiunile stabilite prill legi,
sau InJotructiuni, emiterea cecurilor', rambursarea
timp a fondurilor ban6!}ti ramase neintrebuintate si a-
bancare;' , !
j) Intocmirea QOrecta in termen a formelor legale.
privire la liberrurile de bani, valori S;i mate-
controland respectarea plafonului stabilit pentru pas-
numeraruJui de cassa si cu privire la modalitatile
efectuare a piatii; > >
k) Indeplinirea formalitatilor de scadere din inventar
bunurilor de orice fel, in si in conditiunile pre-
de dispozitiunile legale; >
I) Luarea masurilor necesare in vederea pre'V'enirii_
lipsurilor, fraudelor intrebuintarii ilegale sau deturna-
. rea mijloacelor bancare, valorilor ma-
terialelor de orice fel;
m) Controlul operatiunilor de eliberare S1i distribuire
'. . miirfurilor, materialelor S;i bunurilor in general, pentru
. ca acestea sa Be faca in conformitate cu programele sta-
billte pe baza de acte justific.ative valabile si cu respecta-
. rea dispozitiunilor legale; .
n) Clasarea S;i pastrarea in ordine si in conditiuni de:
siguranta, a documentelor actelor juStificative ope-
rapunllor contabile 51i conturilor, evitarea pierderii 'S,au dis-
trugerii lor tot ale sau parpale.
Art. 163. - Serviciului Oontabilitatii ex'ercita
controlul tuturor arctelor i formelor prin care se autoriza
cheltuielile in general, din care deriva direct sau in-
direct angajamente de a se plati sume de bani sau de a.
se. elibera marfuri, materiale, sau or:ce alte bunuri si
v:alori. >
Niciun act din categoria celor de mai sus nu va putea
fi prezentat lJefulUi unitatii respective pentru aprobare sau
s.emnare, decat daca este semnat Sau vizat in prealabT
de conducrutorul Serviciului Contabilitatii.
Art. - In executarea atributiuniLor, pentru res-
pectarea dllSciplinei bugetare financiare, Serviciu-
lui Oontabilitatii examineaza:
a) Legalit.atea angajarilor de oheltueli;
b) J uata imputare a cheltuelilor;
c) Intrebuintarea creditelor, fbndurilor
218
- - LegiuiPile Bisericii Orlodooe
in lirnitele alocatiunilorbugetare,
financia:r.:e economice- cu respectarea __ "_.,
lor lor;
d) Legalitatea valabilitatea actelor justificative
:operatiunilor;
e) LegalitatelB. ordonantarilor platilor.
Cu deosebita grija se va controla intrebuintarea,
-form dlspozipunilor legale, a fondurilor destina!ie
de salarii-, respectarea salariilor dre'Ptu:r:ilor de pelt"StO.nai
stabilite statelor de person:al.
Ar:t. 165. '- Toate servici'le Administratiei
Ie sunt obligate sa predea Servieiului Conullbillita
pentru control inregistrare Clont.a;bila, actele
mentele justificative ale operatiunilor pI'lwazute la
162, 163 164.
Toti flmctionarii aeestori 'servicii sunt obligati a
toate informat:ile Decesare cerute de
'Contrubilitatll,in eXietCutarea atributiunilor sale.
Art. 166. - Toate .actele pe baza camm se fruc
sari plati de bani, primiri sau eliberiiri de bunuri
valori, on se contrateaza executari de lucriiri,
sau seIlVicii, documentele contabile pe baza carora se
'inregistrarile, precum situapiile extraselOlIi, balantele,
tllrile de executie bugetara sau de gestiune, bilanturile
'conturtle de profit pierdere, trebuesc Isa fie semnate
'seful contrubilitatii.
, $eful Serviciului Contabilitatii are dreptul de a
fuza semnarea atelor prevazute la ,aliniatul
daca ele nu sunt m concordanta cudisplOiZitiunile legale.
Adele de acest fel, calle nu poarta semnatura
'Serviciului Conmbilitapi, sunt nevalabHe nu pot
cut.ate de catre organele gestionare nici pritnite
registrate de catre organele
Art. 167. - $eful Serviciului Oontaibilitatii, in
-cam or dine contrarii dispozipunilor
obligat ca inainte de a Ie executa, sa in scris
j:i.a aceluia. care a dat ordinul,asupra ilegalitatii lui.
Casiem,
Art. 168. ,.- Administratia Patriarhala are 10 casierie.
pentru to ate . care sub indrumarea .
organelorcentr8ile din Patr1a.rhia Roman!
219
Serviciului Contabilitatii, eu un easier si un
ca;sier, solidar responsabili de valorile incrediiltate
i:I. ...J-UIJ'l.11;; de cassa efectuate. '
Art. 169. - Inc.asarile platile se fae conform nor-
oontabilitart,;ii pwbli.ce, dispo,zipunilor in vigoare ale
ale Administratiei Patriarhale, distinct pentni.:
1. Administr:atia Patriarhala.
2. Institutul Biblic-Ateliere.
3. fustitutul Biblic-Tipografie.
Ope:t.at unile de incasari se inregitstreaza pe baza unui'
de plata, iar platile se fac numai pe baza ordinelor
'ordonantelor d,e plata,' prevazute cll. toate semnaturile
in drept.,
Art. 170. - Casierul ajutortil sau sunt datori a
cu stricteta dispozitiunile Bancii de Stat -
.R. - eu privire Ia incasa'ri plati la plafonul
Serviciul Ttechnic.
Art. 171. - In Administratia Patriarhala functionea-
unserviciu technic pentruiucrarile de pictura; arhi-
me:canica electricitate, pentru trebuintele inter-
. ale Patriarhiei, ale instituPll'0,r anexe, ale Eparhiilor
ale manastirilor. .
ServiciUI este co.ndus de un .ar:hitect ajutat de per-
de specialitate necesar. .
Art. 172. - Servlciul Technic indeplineste urmatoa-
atributiuni : . . ' .,.
a) proecte tip complecte, proecte arhi-
.ect;oniCe , proecte de pictura, devize, analize, detalii, etc.,
toate institutiile cu caracter bisericesc (biserici,
maio multe. tipuri dupa regiuni, clopotnite, cimitire,
parohiale, cl31diri l]i institutii cu caracter biserices:c,
,-_.-Llllio,.,., carnine, etc.) ;
b) referatele avizeaza asupra ce'rernor
. autorizare de pictori dupa ce ace-
au <lepus un examen in fata unei comisiuni de pe langa
ateJierul de pictura bisericeasca din Administra-
Patriarhala.
Nicio lucrare de pictura, reparatie sauopera-noua nu
. po ate face ortodoxe, decat.de pictorii :avand
, -
2'20 Legiuirile Biserioii Ortodox'!l .L..vu..lct.uS',
autorizatia Patriarhiei Iji aprobarea Ohiriarhului
tiv, iar pentru bisericile monumente istorice avizul Ser-
viciului Monumentelor Istorioe; .
c) proecte complecte pentru lucrarile ce.
depind de Administrapa Patriarhal8J - cUidiri, mobilier,
odoare, etc. -- sau de Eparhiile din tara;
d) Verifica Iji avizeaza asupra prooctelor pentru lu-
crarile cu caracter technic ale Administratiei Patrtarhale-
Iji institutiilor anexe sau ale Eparhiilor din' tara;
e) Cerceteaza, supravegheaza, recepponeaza Iji
cheteaza toate lucrarile dela Patrtarhie Ili Eparhille
tara, ce cad [n sarcina sa; .
f) actele Iji face formele necesare pentru
obtinerea avizului Ministerului Constructiilor LSri. al Indus-
Materialelor de Constructie, 1a de executat
ale Patriarhiei institutiilor anexe. .
g) Intocmeljte actele de licitatii ,actele de receptii
pentru lucrli!rile de mai sus; .
h) Ia parte in comisiunile eu earact'er technic ale Ad-
ministratiei Patr.iarhale sau institutiilor anexe sau ale-
Eparhiilor;
i) Are controlul technic al imobilelor Patriarhiei;
j) Poate executa lucrari ale Patriarhiei, in regie
proprie.
.
Serviciul ContenciJos.
Art. 173. - Pentru problemele chestiunile de ordin:
juridic, comercia1 fiscal, etc., in Administrapa ..
hala functioneaza un Serviciu de ContenciQ>s.
Art. 174. - donteIliciosul are urmatoarele atributiuni:
a) Studiaza refera asupra chestiunilor de ordin ju--
ridic ,ale Administratiei Patriarhale, institutiilor anexe
Eparhiilor;
b) Apara, pe baza unci delegatii speciale, interesele-.
institutiilor enumerate la lit. a, in fata instanteloT judecli--
.
c) Redacteaza actiuni, apeluri, recursuri, intampinfuri,.
contracte, avize, tranzactii, urmariri, etc.; .
d) proceselor avizelor
toomind 0 condica in acest scap; .
e2'JlllaIlnoellltUl organelor centrale din Patriarhia Romilna
221
e) S.e de indeplinirea procedurilor la in-
IltSllntele Judiclare;
legiuirile deciziunile fiscale, de sal a-.
. de de preturi, de planificare,
mteresand Admmlstratla Patriarhala sau institutiile
, a Ie comunica conducatorilor de
,precum a Ie da justa inteIlpretare'
g) legattura cu autoritatiloe intreprinderile' cu
AdmmlSt.rat
ioa
Patriarhala institutiile anexe au le-
comerClale sau industriale.
Corpul de inspecpe controt.
1.7
5
. - La Ratria:hie f!illctioneaza un corp de
nstJectie control, care sta la dl'Spozitia Patriarhului si
11''''111'' Platriarhali. ' ,
EL este compus din dnci illiSpecto.ri pentru latura ad-
tiv: ...bisericeasca pentru invatamant, un- inspec-
pe?tru controlul financiar gestionar intern
Admlnlstratla Patriarhala iTiistitutiile anexe si extern
subunitatiIe lor. Ei se nuinesc de Patriarh.
Art. 176. - Unul dintre inspectorii pentru latura ad-
. tiv-bisericeasoea de tnvli:tamant, avand gr.adul
numit dintre preotii defi-
VI dm. I-a, liocentlat sau doctor in teologie, pe
atnbutmmle de control, in timp este
acuzator la Corunstoriul Central Biserice.sc.
Art. 177. - In atributiunilor sale, inspec-
pentru eontrolul financiar gestion:ar se va confor-
ohlinelor instrucpunilor Patriarhului si dispozWu-
legale in vigoare. "
SECTIUNEA II-a
lInstitupuni anexe.
1. INSTITUTUL BIBLIC f}I DE MISIUNE ORTODOXli...
Art. 178. - In cadrul Administratiei Patriarhale fi- ..
mstitutul Biblic de Misiune Ortodoxa al Bise-
OrtodQ:xe Romane, conform art. 159-162 din Statu-
organizarea ljIi function area Bisericii Ortodoxe

222
Legmirile Biserioii Ortodoxe
Scopul lui este: _ ,. '" .
a) Editarea, tipari.rea S,cnptun'
. b) Editarea, tiparlrea car111?r
tual de invataiura crefiltina ortodoxa de ruga.C1Ulll;
, c) Edita:rea, tiparirea fili raspandir1ea revistelor de
inta teologica si informafe bisericeasca;
, d) tiparirea fili raspandirea literaturii
tru intarirea religiozitat:i credinci<oifililor;
e) Confectionarea icoanelor, fie pe
prin pictura fili rasrpandirea lor intre
f) Confect'onarea fili raspandirea cu .. '
ter religios, necesare bisericilor. lfili credindilofililor
ortodio:csi;
g) fili raspandirea obiectelor necesa
cultului; _ .
h) Confectionarea stofelor fili tesaturllor necesare
mintelor sfinte si costumelor preotefilti;
i) Tesutul ooV'o:arelor fili scoart:lor
Atelierele servesc I}i dre'pt pracb?a :r;entru
carea monahilor fili monahiilor intr' 0 m :'e,-,
invierii vietii activitatii artistice manastIrl.
Art 179. - Institutul 1}1 de Ml'Slune
sub indrumarea P.atriarhului, ajutat
Comitet technic ales de Sinodul Permanent fili de
National Biserieesc in pe de pa
ani, compus din p.atru membn 1]1 un prel}edmte.
Membrii pot fi realel]i. .
Art. 180. - Pentru atingerea SICOpUlUl propus,
vitateia Institutului Biblic se imparte in doua sectoare:
A. Sectorul de Editura fili .
B. Sectorul Atelierelor pentru confectIonat obleete
cult. . .
Art. 181. - Din Institutul Biblie fili de Mlsmne
doxa fae parte
a) Tipogr.afia Cartilor Bisericefilti din
b) Tipografiile din manastirile N eamtu fili CernlCa;
c) Atelierele de eonfecti;onat
manastirea Antim din fili dm ,alte manastm;
d) Seoala si Atelierul de pietura bisericeascffi;
e) de tamplarie I]i sculptura bis,ericeasca;
f) Atelierul de confectionat stUfe pentru. haine
organelor centrale din P.atriarhia Romana
odiijdii dela manfustirea 'J'iganesti dela
manalsilrI; ,
g) Atelierul de cerarnica.
Se in Biblic de Misiune toate
. eparh1ale,ca UP.ltiitti ale seetorului de Editura
.afle, precum to ate atelierele de tesaturi si co-
dIn n:;aniistiri, ca unitiiti SectorulUi Atelie'relor.
Art. 18"". -: La 1]1 supravegherea acestor
r,e poate. pnn deeizie patriarhala, cate un
.1U ...... .. Admllllstratw Patriarhal
DeeiziUJ:ea va preciza limitele,' obligatiunile si raspu"'-
ce reVIn fiecarui consil'er. "
A. Sectorul de Editura Tipografie.
Org,anizare, co'nducere !;Ii twnctionare.
Sec.toI'ul .de Editura I}i Tipogr:afie are mai
blroun 'sectl -atehere si anume:
a) functionarii necesari si cu
consIhen techmcl' ,
b) BiroUtI eorect;rilor'
c) Biroul de eu functionarii necesari, din-
e,arle U?uI va exerclta rolul de I]ef al biroului'
d) BIroul cont,abilitatii, eu un funetionar contabi-
! I}i un funetionar insarcinat
apr.oVlZIOnarea mtreprinderii eu tOiate materialele ne-
.cesare;
e) Biroul executar.ea comenzilor I}i .al maglaziilor.
A functlonar magazioner, un magazioner ajutor sf
mgrIJltor; ,
f) Seetia zetalr'ei I]i a Iynotipiei;
g) Sectia
h) SectiJa legatoriei de carti.
Fieca:e supravegherea fili condu-
unul ?e sectle, lar toate sub sUJpravegherea
."",,,\.lIctl;'O'lC;ct, unUl I]ef de atelier, cu numarul necesar de
;
i) Serviciul Presa,curierul ingrijitJO<rii necesari.
Art. 184. - Sectorul de Editura Tipografie lucfia.a-
sub supravegheria I}i indrumarea Consilie-
Adm
l
mstrabv Patriarhal, ca membru al Consiliului
Bise'ricesc, delegat de Patriarh. La indeplinirea.
224
Legiuirile Bisericii Ortodoxoe LOVJJ1<I.Ile'
.acestor atributiuni consilierul este ajutat de biroul
tariatulUl, cu de redactie pentru reviste
un functionar care, in calitate <i.e al Sect?rulUl,
lucra actele de birou, de un altul, care 11 Va sta m
mai ales pentru obtinerea apOOIbarilor de .
editurii si de 0 dadilografa obligata a dactllografla
actele birou cat si articolele Iucrarile ce 5e editeaza,
in numarul de exemplare cerut de nevoile sectorului.
Secretarul tineevidenta lucrarilor intrate a
rezolvate, pana ia trecerea lor in .
Atributiunile Consilierului Admimstrabv Patnarhal.
sunt:
a) Contl'oleazru cat mai des biroul
rilor, al eXlpeditiei, al comenzilor magaziei
Vicarului Ratriarhal cele constatate;
b) Are toata raspunderea technica a lucrarilor
editura dela ttpografie Iegatorie, pentru executarea m
conditiuni optime; . '. .
c) Nu va permite culegerea tipanrea mClUnUl text
care nu are aprobari1e legale;
d) Poarta grija: de din a. . .
lui sicliseelor neces,are pubhcatlUnilor Patnarhlel, precum
Hi re,ivlata lor apariVe l;li
. e) Va intocmi referatele l;li toate Iucrarile speciale ce
i se cer de Patriarh sau de Vicar;
f) Poarta grija prezentei la serviciu a !uturor salaria- .
tilor si semneaza statuI de salarii impreuna cu con-
fabiIitatii Administr.atiei PatriarhaJe.
de red,actie al revi'sie[or estB raspunzator
de adunarea din tirnp a> materialului de tiparit Ia fiecare.
. revista si raspunde materj,alice:;;!e de preda- .
rea lui fa timp - aprobat bun de imprimat. .
Consilierii technici, repartizati sectorului de
vor cerceta si intocmi referate, facand propuneri eu
la Iucrarile de edit at incredintate de Patriarh, de Sf. S.lUod
'sau de conducatorul sectorului de Editura l;li Tipografle.
VOl' revedea din vreme textul cartilor de slujba l;li vo.r
face propuneri concrete privitoare Ia edi-
urmatoare, pentru a fi supuse aprobarll Sf. Smod.
> Art. 185. - Corectorii indeplinesc, fara a provoca in-
sau deranjan in munca tipografiei, toate lucrarile
organelor centrale din Patriarhia Romll.na
225
competenta lor, ca: prima l;li a dOUJa corectura, revizia
supra-revizia, dand bun de Hpar.
Dupa tr,agerea primelor 40-60 exemp1are, cum l;li din
in 5000, vor controla tipiiritura spre a se constata
nu s'a produs nicio schimbare in text.
Art. 186. - Biroul de expedipe este condus de un
munca celor ce fae parte din acest
parohiiLor I]i ale abonatilor la pu-
Patriarhiei Romane;
c) 'fine in ordine perfecta, cu nota la zi, spre
putea da l'eferinte exacte in orice moment i s'ar cere,
d decontarile de abonamente;
d) Intocrne'l?te din vrerne adresele necesare exrpedied
si complecteaza mandatele, borderourile si toate formele
eel'ute de expediere; ,
e)Cerceteaz3., controleaza, executa refera eu pri-
vire la reclamatiile in legatura cu. abonamen ..
tele publicatiilor Patriarhiei;
1) 'fine evidenta retururilor;
g) Sisteaza automat trimiterea publicatillor abonati-
lor partieulari care nu l;li-au innotit abonamentul de
data ex,pirarii lui;
h) Are in grija depozitul eu revistele Patriarhiei pe
anul in curs, predand la magazie pe ee},e din anul expirat.
Art. 187. - Biroul contabmtiitii este condus de un
. care, facand parte din Serv{ciul Contabilitatii Ad-
ministratiei Patriarhale, lU.creaza sub indrumarile conta-
bilului 'l;lef al acelui 'servieiu l;li .al Consilierului Adminis-
trativ Patriarhal, avand in ajutor pe de ateliere pen-
tru toate calculele legate de preturi la comenzi l;li la van-
zaJrl un normator pentru toate calculele legate de sala-
r:ile l;li de norma ale muncitorilor.
Funct)61tarul de contabilitate mai are urmatoarele
atributiuni:
a) Indeplinel;lte toate lu.crarile contabile ale Sectoru-
lui, repartizate de contabilitatea Administratiei Patriar-
hale;
b) Impreuna cu l;leful atelier'elor, face toate calculele
15
. i
226
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
in ce preturile lucrarilor, iar cu normatorul
de norma ale muncitorilor retinerile pentru a
te Ie C'Offiuuica serviciilor birourilor competente
tru a Ie executa;
c) Intocmel?te la timp, din punct de vedere
lucrarile formele ce se eel' pentru implinirea divers
sarcini fiscale, de a:;dguratri sociale, contributii pentru
dul cultural, -etc.;
d) RaspundB de
lana la timp, corecta exacta a lucrarilor de
tea lor.
Art. 188. - In cadrul biroului contabiHtiitii,
functionarul insarcinat cu aprovizionarea In1-1"<: ..... "', ...
cn materialele
El Bste la dispozitia Consilierului Administrativ
triarhal, pentru a procura toate materiiIe prime ma
rialele necesare bunului mers allntreprinderi, Icbtinfmd
probarite aotele necesare dela forurile respective
luand toate masurile c.a sa fie transportate la timp la
t1'eprindere, pentru ca produetia sa nu sufere.
In anumite cazuri, la procurarea materialelor poate
asistat de speeiali:;;ti din cadrele ,atelierelor.
Raspunde de even
pa.gu.be provenite din vina sa.
Art. 189. - Biroul'de .executare a eomenzilor si al
g.aziilor se eompune din: un functilonar cu titlul de
zioner, un ajutor de magazioner un ingrijitor.
Biroul executa, in maximum tr'Ii zile, toate
care i s'au repartizat prin biroul seeretariatului.
Magazionerul in depozit, scoate dinel ex-
pediazai cu torute formele legale necesare, produsele
turii Tlpografiei, precum materiile prime ma
lele proeurate poarta eVidenta materialelor
de depozit.
Magazionerul preda la timp eelor in drept, materialele'
ee i eer de atelierelor, stand la dispozltia 1nt1'e-'
prinderii. '
Magazioneruleste gestionar raspunzator de
ineredintate.
Art: 190. - Toate atelierele stau sub eonduee1'ea sf
indrumarea teehniea a unui de at eli ere, ajutat de seiii
de seetii-ateliere. >
organelor centrale din Patrtarhia Romana
'227
Beful atelierelor are urmatoarele atributiuni'
intocmete nota de eomanda eu preealcuiatia
manope1'ei, eheltuelilor de regie, etc., eu.
. de eontabilitate pretul luerarii, po-
normelor legale;
Poarta grlje de executarea ireprofilabWi din punet de
techni c la timp a lucrarilor;
Depune tlOt interesul ca in atelie1re si intre muncitori
armonie, buna Int:elegere; di'scipHna si In-
irea eonfiltiineioasa a datoriilor, eu respectarea 'dm-
muncitorului:
referatele de neeesitate dela sefii de sectii
dii urgentei' lor fili Ie
Conslllerulm AdmlnlStrativ Patriarhal'
Repartizeaza luerul pe sctii executarea
de produetie;
Face propuneri motivate pentru angajari sau ince-
angajarilor de lueratori;
reieratele ee i se eer.
Art. 191. - Paza atererelor, magazillnr si curtiIor ti-
se asigura de trei pazniei. >,
Ei sunt raspunzatori de executarea eonstiincioasa a
. ?e Stat ale conducerii Tip1ogr.a-
pr1vltoare la securltatea interioara a institutiei atat
pul zilei cat noaptea, fie di. se lucreaza
In timpul mune:i, poa:rta evidenta si opre:ste aeeesul
in Tipografie, >,
Controleaza zilnic instalatne de apa can.al, ca sa
normal, sa nu se fumeze Sau sa se arunee ehi-
nu se lase resturi de foe in unghiuri si
care pot prrovoca i,ncendii sau >
ineetarea luerului, poarta grijii sa nu dim ana
geamur.i desehise, preeum nici persoane
angaJatl care pot preciza rQstul ramanerii in
sa u birouri.
Ei nu beneficiaza de repaos duminieal. Pentru 'sI2rvi-
din zile primese plata pentru ore suplimentare,
diSpoz1tiuniloir legale in vigoare.
Oblig.atiunile ingrijitorilor Ie stabileste Consilierul
tiv, pentru bunului al Institu-
228
Legiuirile Biserioid Ortodoxe
Art. 192. - Cand unul sau altul dintrebiI'Ourile
viciului este supra-aglomerat de lucru
altor birouri, mai putin aglomerati de lucran, sunt 0 '
a Ie da ajutor.
Biblioteca.
Art. 193. - Toate biblioteeile institutiilor 1li
mintelor biserice1lti dela centrul se
treaza intr'o singura bibliJoteca a Patnarhle1 Romane,
conducerea diredorului bibliotecar dela
Universitar din ajutat de doi
unul pentru altul
bibliotecile dela Admmlstrat1a Patnarhala (dela
rea AnUm) dela Arhiepiscopia (palatul
triarhal) . . . t t d'
Art. 194:. - Fieca,re bibliotecar va fl aJu e
bibliotecar un ingrijitor. Directorul .va
directive de
t;onarea bibliotecii pentru intocIDlrea unel
betice pe ,autori pe specialitati a eart1lor
nuscriselor din toate bibliotecHe
parohiale ?i ale tutuI'or
stitutii10r bisericesti...
Directorul va' avea in acest scop un inventar.-
tru, etc., central, dupa modelul celui dela
Dansul va indruma, conrtrola ve.rifica p.e t?ti
tec.ari dela centrele 'eparhiale msutupunile
cuprinsul Patriarhiei, oare vor lucra dupa .
Fie;care bibliotecar .
al cartilor din' bibliotecasa, in lordlnea intrarll lor
baza acestuia, operelor, dupa specialitate, v,
dinea nlfabetica a titlului lOlr dupa ordinea alfabetIca
autorilor; poarta un registru de cartile 'lmprumutate,
data intrarii lor E,li eu . w '
pentru fiecare carte imprumutata Va de
mire, pe caire i-a restitue cand i se aduee mapol
cand imediat cuvenitele insemnari in registrul
tine sub cheie cartile prohibite prin dispo'zitiunile
sau ale Sf. Sinod: precum pe cele c.are sunt de
valciare si nu Ie imprumuta "llimanui fa,ra
speciala a Chiriarhului recto!rului sau a Viearului
organelor centrale din Patriarhia Romana 229
; intocmel?te referatele nec8s:tate l?i Ie prezinta
ui Administrativ delegat eu raspunderea biblio"
dreseaza proee,8le verbale de primire 9i seoateri din
, impreuna eu delegatvJ serviciului inventarului
Administratia Eparhiala sau Patlriarhala potrivit
de Scoa:tere din inv:entar; indepline1lte toate lu-
privitoare la bibI:!oteca.
Biblioteca Patriarhiei Romane sta sub contlrolul, in-
raspunderea gestionara a Cbnsilierului Admi-
ativ Patriarhal delegat cu conducerea 8ectorului cul-
de editura l?ii tipografie - iar in Eparhii, sub a Con-
Administrativ cn sectorul cultural.
Art. 195. - Bibliotecar;i eentrelor eparhiale l?i insti-
fac parte dintre functionarii administrativi
Bibliotecarul gef, bibliotecarul ingrijitorul
din Administratia Patrlarhala Arhiepisco-
fac parte dintre functionarii Administra-
Patriarhale, jar direetCirul bibliotecarul al bi-
uuu'vv' .... d21a Institutul Teologic Universit.ar, fac parte din
admirustrativ al Institutului Te,ologic din Bu-
B. Sectol'lul Atelierelor Institntului.
Orgamizare administrativii, unUiiti de actoVvitate, conduc1'e,
Art. 196. - Sectorul cuprinde urmatoa-
unitati de activitate:
a) Atelierul de obiecte biserice5lti argintarie, pen-
obilctele de cult, cu S'=ctiuni speciale pentru cizelura
pentru galvanop!astie pentru filigran in ar-
,
b) atelierul de pictura bis,ericeascii,;
c) At.eHerul de tamplaI'ie sculptura bisericeasca;
d) de tesator:e p:entru odajdii 'Stofe preo-
,
e) Atelierul de cer amica1;
f) Atelierele de tesut covoare scoarte
manasti.rile din cuprinsul Patriarhiei. .
Art. 197. - Acest sect'}r este sub conducerea, supra-
a E,li lndrumarea unui Consilier Administrativ Pa-
, ca membru al Consiliului National Bisericesc, de-
de 'Patriarh, ajutat de cOll!sili:erii technici respectivi,
230
Legiuirile Biseric'i Ortodoxe
de serviciului de personalul ULLULLl"
tiv necesar.
Atributiunile Consilierului Administrativ
sunt:
Elaboreaza planul de lucru anual
tul de buget al sectorului, ajutat de Serviciul
tatii;
- realizarea pianului economic
prin aprovizionarea cu materii prime nece3are,
personal, planificarea productiei, imbunatatirea
a prodv.ctiei in special a lucrarilor de art a biseric ,
d'str:buirea vanzarea productiei prin depozitele
ale colportajele pamhiale, pastrarea ridicarea
lului artei pentru toate domeniile
activitate ia toate masurHe privitoare la bunul m2rs ,
administra tiei.
Art. 198. - Pentru executarea aces tor lucrari are
cJncelarie .a sectorului-ateliere, cu urmi'itorul personal:
,a) Un :;;ef de serviciu, care are 'sH1Icina de a ",,",CIJlll1
l?i urmarl lucrarJe privitoare la: executarea com2
aprovizionarea CD. materiale, intocmiJrea formelor
actBle de plata, intocmirea urmariria
pana ajunge la arhiva, grija prezentei in serviciu a
na:ului ajuta la realizare.a planuiui de lu.cru propU3
once altB atributiuni C2 i s,e dau;
b) Un functionar de contabilitate, care se ingrij
de inregistrarea la fiecare atelier a mrElca,rii mater'
primite in de pastrarea evidentei
rilor in fabricatie inregistrarea pmdus21lor fa
Calculeaza bnpii de lucru, stabilind de
drepturile muncito'rilor pentru aceste
pre-calcularea calculare.a preturilor de W3t
vanzare la toate pI'lcdusele atelierelor Institutului si -v
fica pretmile la comenzile directe actEle de facturare
c) Un al depoz'telor, care este gestionarul .
pal in materiale, materii prime, semifabricate si fabric
E,li are obligat'a de a pastra evidenta mislCiirii a '
sunt date sau p!::'imite dela in: reg'strul 1
E,ll de depozit, executand totdeodala vanzarile
depozitele eparhiale. Pastreaza intoemai l?i in perfecta
re, toate materialele si bunurile lncredintate'
d) Un ajutor al de depo'zit, care
organelor centrale din Patriarhia Romana
231
ta ambalarea expediere,a comenzilor '9i care se ocupa
cumpa:rarHe marunie de materiale aIte atributii date;
e) 0 dactilografa; .
f) Un functionar insarcinat cu eVidenta inventarului
care inventariaza mrurcheaza. mobilierul, ma-
sculele, accesoriile si toate bunurile serviciului, exe-
, formelor pentru 'ordonantare, alcatuirea statelor
p'ata la pel::'sonalul platit din fondurl proprii, pastrarea
de cifra de afaceri plata impoz1telor
pentnl_ cifra de afaceri, impc'zitul comercial, etc.
Ol'gani.<;rLTca tecimi.oa a a;teDieTelor - pToducpia.
AI't. 199. - Atelierul de obiede argin-
al Institutului Bste organizat eu zece sectii de fabri-
Sectia prese,
Sectia Druckbanck,
Se:ctia cizelura,
Sect'a ajustura,
SEcti.a bai (argintat, nichelat, aurit) ,
Sectia pol'zoare,
Sectia lamincare,
Sectia lus'b,u (poleitorie),
filigran,
S.::,ctia galvanoplastie.
atelier este dotat cu personalul technic Oucra-
trebuitor, recrU!t.at din mireni, in
1 formarii lucratorHoT monahi.
Este 'condus de un membru al comitetului technic,
.de pr.e:ferinta cleric, eunoseator a:t lntregului s'stem de fa-
atie avand calificarea technica. El este ajutat de doi
de sectie dintre lucratcci, un functionar.
rul este insarcinat eu gestiunea magaziei de \3e-
mifabricate, stants', scule, precum Cli evidenta proeesului
de fabricatie lucrari pe clare Ie executa sub controlul func-
tionarului contabilitate al sectiei.
, Art. 200. - Membrul co mitetului technic - al
telierului - are in sarcina, pe langa conducerea technic a
lucrarilor de atelier, grija executarii planului de pro-
pentru lucrarile de depoz'.t, de condu-
, pre cum a comsnz'lor primite din afara. In acest

232
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
scop sarcinile de producpe pe sectii
munc1tor1, urmareste desfasurarii fazelor
productie, cantitativa :;;i califativa a
in special pentru lucrarile cu caracter artistic -, l'ClJ.::;uva.
rea in buna stare a instalatiiloT :;;i
folosire a materialelor si !I'eduoelrea la minimum a
ritor, semnaland in SC,I'iS conduoerii orice abatere a
nalulu.i in subordine. Supravegheaza buna inreg:'stra.:ce
materLalelor, precum :;;i lucrarile de emdnta a
marH in fabricatie.
caJculul pceturilor de cost la devize
pentru marfurile de depozit intocme,:;;te devizele
comenzile primite directsau pentru reparatiuni . .LUC'U\,HlI"-
:;;te referate:e de nece.sitate pentru atelier, vei!'tfica
aviz pentru angajarea lucratorilor.
Art. 201. - Productia ateJierului se executa pe baza
de comenzi lunare pentru malriuri de depozit, in cadrul
producpei anuale planWcata la buget. PJ.anul de lucru lu-
nar se stabil':;;te de Consilierul AdminiSllxativ impreuna cu
membrul comitetului techn:c o8i cel doi sefi de sectie dintre
muncitori, programand lucrCIJ;'ea obiectelor la van-
zare, pentru valoarea lunara obligatorie.
Art. 202. - Toata productia se executa' pe baza mo-
deIeior intrate in traditia :;;i canonu.l Institutului, oorice mo-'
del nou trebuind sa fie verifcat comitetul technic si 'sa
supus spre aprobare Patriarhului. '
Art. 203. - :;;i atelierul de pictura functioneaza
in localul manastirii Antim, urmarind realizarea unui ate-
lier cu executantiexcluslv dintre monahi. realiza-
re, se inf inteaza in cadrul acestni atelier '0' de pic- .
tura bisericeasca, in scopul pregatirii de dintre,
monahi :;;i elevi ai Monahale sf scolilor de can-
tareti biserioe:;;ti. Cursurile :;;coalei vor fi frecventate
9i de pictori mireni sau 'studenti dela Institutul de Arte
Frumoase, :;;i studenp teologi, care vor putea lucra sub in-
drumacea Institutului.
Art. 204. - ace.stei unitati 0 are un pro-
fes'or specialist in pictura bisericeasca, membru in comi-
tetul technic al Institutului, care va preda lectii si va face
practice cu e}evii in cadrul ajutat fiind de .
un p1ctor a1 :;;i impreuna cu care va ingriji
de executarea planului de productie.
<tm'eUlUl organelor centrale din Patrial'hia Romana 235
Art. 205. _ Scopul :;;coalei de pictura va fi instruirea
in domeniul picturii de icoane ;;i potrivit cu des-
'sa, in cel .al picturii murale, in fresca,
. Obiectivul va fi de a lucra anual un
. icoane de biserici, pentru iconostase
. prapori, etc., icoane cerute de po-
planului de productie fixat prin buget plamflCat
comitetul technic.
Art. 206. - Elevii atelierului :;;i :;;colii de pictura sunt,
. . i ai Institutului; pictorii sunt chemat
i
tempOiral'
executara planului de productie sau comenzi spe--
si se angajeaz8. in acord, la bucata.
Art. 207. _ Pe langa atelierul de se.
institue de Patriarh, prin decizie, ori de Va f1 .ne-
voie, Comisiunea de picborilor :;;1
. biserice9ti, in vederea autorizarll: pentru
picturl ortodoxe. fa?e propunen m
acest scop Patriarhului (art. 172, ht. b) din prezentvl
gulament.
. Art. 208. - Atelierul de tamplarie :;;i
ceasca functioneaza cu trei sectH :;;i anume: secV
a
m8i:;;!-
nilor mecanice pentrupreparatia lemnului, secpa tampla-
rie sectia sculptura.
Este condus de un sculptor eu gradul de :;;ef de ate-
lier, specialist inlucrarile de interioar:e :;;i. mobilier
serici, ajutat de cei trei :;;efi de dmtre munclbo>rl!
sub indrumarea si supravegherea membrului comitetulUl
technic dela atelierul de pictura :;;i sculptura. Lucratorii
atelierului sunt calugari :;;i mae:;;tri mireni, in scopul for-'
marii elementelor dintre calugari.
Seful de atelier are sarcina primirii comenzilor, fixarii
prettirilor, intocme:;;te referatele de necesitate pentru ma--
teriale si personal, se ingrije:;;w de aleg.erea :;;i procul!'area
. repartizarea lucrarilor pe sectii ':;;i pe munei-
tori, intocme:;;te s1ngur sau cu membrul comitetului tech-
_ nic dela pictura:;;i sculptura, pI'loectele schiyele .
pentru lucrari ::;;i urmare:;;te buna executare a comenz1lor,
intrebuintarea rational a a materialelor si pastrarea stUu-
lui curat'bisericesc in lucrarile executatB.
Toate celelalte obligatiuni de serviciu privitor la ge-
.1 _,
.... _---------------------'-
234
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
stiunea materialelor a utilajului, sunt identice
prevazute 1a art. 200 d:n prezentu1 regulament.
. .. 209 .. - nu. executa lucrari de dep
lu.cran partIculare, Cl numaI eomenzi de interioare
mobHier de biserici ari comenzi pentru Administratia
triarhala ,:;;i institutiile anexe, precum pc:ntru
Arhiepiscopiei
AI't. 210. - Ateliem1 de tesatorie al Institutu1ui
instal at in lo-calul propriu dela manastiirea 'figane
Rmonul Snagov, functioneaza cu urmatoare1e secfii:
Sectia de torsiune manualii mecanica, '
Sectia d" preparatie,
Sectia razboaielor mecanice J aquard,
Sectia razboaie1or manuale,
Hectia aprttura vopsitorie,
Sectia aroitorie,
- Sectia covoare s.i sCloarte romanesti
Art. 211. - Atelieml condU'.s de' 0 monahie cu
studii 9i practica de specialitate, membra in comitetul
tech.nic, un mecanic patru de'
dl,?t:re Intregul person.aleste compus
dm calugaiI'lte '.surori, singuru1 specialist mirean fUnd me-
canic, pana la specializarea unei monahii.
Art. 212. - Planul de productie a1 atelieruJui, care
est':: 'stabilit in comenzi de depozit. pre-cum atributiile
obligatii1e :;;efei de atelie,r 1ucratoarelor, sun.t idenb.ce
Cli eele prev3.zute 1a art. 200-202 din prezentu1 ir'2gula-
ment, .
Art. 213. - Sectia de apretura jjli vopsltorie functio-
lleaza la Plumbuita, cu persona1u1 necemr: in
cadrul acbvitatu practice a Seminaru1ui Monaha1.
Art. 214. - Sectia de croitor:e de odajdii si vesmintl;)
preote5lti functioneaza in loc,all,ll manastirii Antim este .
din sectia, de emit: seetia de confecti,o'llat -.
sect1a de confecponat haIne Este condusa de
un croitor este dotata cu personalul de trebuinta.
Executa 1uerari de depozit pentru odajdii si comenzi' 1a
. pennrn haine Functioneaza' p'0trivit obli-
gat1unl1or regulament,are prevazute in art. 200-202 d'n
prezentul regulament.
Art. 215. - Sectia de covoare si scoarte romanesti
functioneaza 1a cu sectii in
organelor centrale din Patriarhia Romfma 235
nHll.nl:l,;:;LJLIU.v de calugar1te din tara sunt eonduse de
sect
Ie
, eaJuga.rite, specializate in ace-asta luerare, sect
iile
dotate eu lucratoanO) calugarite. Functioneaza in eon-
prevazute de art. 200-202 prezentului reguJa-
Art. 216. - Pentru promovarea pr'oductiei in atelie-
Institutului sau atelier"!le de p:ctura,
" covoare, vopsit, apretu.ra, cerami'ca, etc., se va
angaja un inspector (inspectoare) technic.
VanZ,a,f,ea p'roduselor.
Depozitele Epal'hiale, Golportajele P,arohiale.
Art. 217. - Conform art. 160, a1. 2 din Statut, toate
produse1e Institutului BibIic, supuse regimu1ui de vanzare
din depozit, se distribue bisericilor prin
magazinele e.parhia1e, ,aitelierele Institutu1ui pu-
tand contracta angajamente dkecte Cll crcdinci'J:;;ii,
la comenzi 'speciale pentru biserici sau. 1a reparatii.
In acest scop, SoB infiinteaza pe langa fiecare Eparhie
-un depozit-magazin care, respectand toate obligatiunile
. fisca1e privitoare la actelle de comert, va fi aprovizionat
.Insftut cu marfurile necesa,re, l.a ClI!e're.
Art. 218. - Activitatea depozitelor eparh:ale va fi
. " indrumata sustinuta in de'o-sebi prin distribuirea acestor
marfuri catre prin Protopopii parohii, 1a col-
portajele parohiale, potrivit art. 53, lit. 1 art 68 lit.e
. din Statut, Oomitetul Parohial avand abligat'a organiziirii
colportaju1ui in parohii.
Art. 219. - In vederea reinvierii viei;ii activitat
ii
artistice din sf. mana'Stiri :;;i in scopul calificarii persona-
lului atelierelor manastire9ti, toate manastirile
din tara sunt a trimite la ateHerele Institutu.lui
Biblic de Misiune Ortodoxa pe ca1ugarii calugalYitele
calificate sau cu inclinare deose.bita pentru un
sau 0 preocupare pr.actica ori artistica. In acest scop, Chi-
riarhii vor da ajutorul trebuitor.
Art. 220. - Depozitele eparhiale, data fiind menirea
lor pentru -sustinerea activitatii InstitutuJui p2Utru mi-
siunea de raspandire a productiei specific a In-
stitutului, sunt a desvolta 0 activitate rodnica
---. ----- -- _. -- - --
236
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romiine
efectiva; in acest scop Chiriarhii supravegheaza activita_
tea lor ingrijesc de ,realizarea programului stabilit de
Statuto
AI,t. 221-281 EJe suprima, elaoorandu-oo regula-,
mente sepa.rrate pentru Casele de Ajuror Reeiproe si Fon- '
dol de .. Asigurare a Bunurilor Biserice!i'ti, de poe' I'anga
EparhI1.
IV. Cab.inetul medical.
Art. 282. - Pe Hi.nga Administratia Patriarhala func-
un cabinet medical, dupa normele deciziilor Mi-'
nisterului Saniitatii, condus de un medic, avand specialita-
tea medicina generalii. El este ajutat de un (0) asis-
tent (a) eu pregatire sanitara, technica administrativa.
Art. 283. - Medicul conducator al ac.estui cabinet
consult a pe saLariap din, Administratia Patriarhala, Ad-
Arhiepiscopiei elevele, corpul
dIdactIc administrativ dela Seminarul Monahal
Plumbuita, pres erie Ie aplica tratamente gmtuite in ca-
zuri mai atat in cabinet cat si la domiciliul sala-
in caz de boala. Cazurile mal grave iili de specia-
htate Ie indrumeaza la dispensare l?i sp:tale.
iili tine mediClale, face notarile Clive-
n'te in carnetele medicale. elibereazii adeverinte si ce,rti-
icate medical.s salaria.tilor, cu aprobarea sefu lui' inst.ituti'ei
toate indatoririle prevazute 'in legile si
ziile Sanatapi, care prive'sc f}i
funcponarea cabmeteJor medicale.
Se pentru dotarea cabinetulvi Cll medica-
mentele materialele sanitare necesar8, intocm'nd refe-
ratele de necesitate pentru cele car,e urmeaza a se cum-
para din comert.
Medicamentele obtinute, fie prin Ministerul Sanatatii,
fie cumparate din comett, vor fi incredintate
lui (ei), care va justifica 'intrebuinta,rea cu situatii si
forme similare altor cab:nete sau dispensare. "
Art. 284. - Asistentul (a) dela cabinetul medical aI
Patriarhiei va indeplini functiunea administrativa im-
pusa de ooncelaria cabinetului, ca referent (a,) l?ef (a).
organelor centrale din Patriarbia Romil.na
237
ex:ecutand toata 0orespondenta cabinetului medical, cat
Ca gestionar (a) al uneltelor medi.camentelor, etc.
Intrucat cabinetul medical al PaJtriarhiei este dotat cu
inSt:alatiuni technice pentru tratament medical cu :raze
ultra-scurte raze ultra-violete l?i - asisten-
tul (a) va .avea sau va l?i technice
pentru conducerea l?i intrebuintarea 8cP..stor aparate.
Medicamentele se VOl' elibe'ra beneficiarilor pe baza
semnate de medicul Cabinetului si se VOl'
in;eg;stra in registrul-depozit, conform normelor 'generale
pentru toti gestionarii, beneficiarii semnand de primire.
Art. 285. - Salarizarea medicului va fi aceea echi-
valenta medicului secund, cea de medic l?ef re:venind medi-
cului dQla Policlinic.a Institutului Teologic, iar a asisten-
tului (ei) va fi celt functiunii administra-
tive de ref.erent principal sau oeR pentru technicieni, daca
conduce aparatele medicale de lriaze.
Arhie.piscopia va contribui la plata salarrIor intre-
tinerii oabinetului.
Orele de serviciu.
OQUgapUle funopiona,-iWr.
Art. 286, - Fiecare serviciu i;;i are functionar:i
bu'tori.
Orele de lucru in Cancelaria Patriarhala sunt cele 'sta-
bilite de Consiliul de Minil?tri pentru toti func!i0narii de
birou din Ministere, tar pentru muncitori, cele stabilite
pentru munc:torii din intreprinderile de Stat.
Art. 287. - Consilerii Administrativi Patriarhali,.
membri corpului de control personalul Can-
celariei Patriarhale preeum l?i institutlilor anexe preva-
zute in acest regulament, se bucura de dispozitiunile ge-
nerale cu .privire La func!ionari in ceea ce salari-
zarea, fie ca sunt platiti de Stat, fie din fondUJI'i proprii,
iar numirea lor .e Va comunica MinisteruJui Cultelor.
Art. 288. - Functionarii Administlratiei Patriarhale
sunt obligati indeplini indatoririLe lor, in
conformitate cu dispozitiunile acestui I'IE;gulament ;;i cu
238
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
ordinele superloare. In caz contrar, se fac pasibili de sanc-
tiunle legale.
Art. 289. - Toate dispozitiun;le contr,arii regulamen-
tului de fat3J SUIllt lili raman abrogate.
Acest regulame.nt, votat de Adunarea Natio
na1a
Bio.se-
riceasca in liledinta dela 26 FebruJarie 1950, intra in vi-'
goare pe data publicilrii in r.evista Biserica Ort'cdoxa Ro-
mana, buletinul oficial al Patriarhiei Romane.
---,0---
REGULAMENT INTERIOR
PENTRU
ADUNAREA NATIONALA
BISERICEASCA A BISERICII
OBTODOXE ROMiNE
REGULAMENT INTERIOR.
pentru
Adunarea NationaHi Bisericeasca a Bisericii
Ortodoxe Romane *).
1. _ Convocarea, deschiderea si conducerea
Nationale se fae potri;'it dispoziyu-
din art. 22-24 din pentru organizarea
: onarea Bisericii Ortodoxe Rqmane.
Constltuirea provizorie.
Art. 2. _ Participar0a membrilor la Adu-
este obligatorie. Membrii impiedecati in orice chip de
i1 parLcipa la lJedintele Adunarii, vor notifica aceasta in
scris pana in ziua deschiderii, inaintand tot-
. mandatul.
Art. 3. _ Dupa de;;chiderea Adunarii, potrivit art. 23
.' din Statut, invita 3 dintre memhrii mai tineri
, ai Adunarii, sa indeplineasca functiunea de secretari pro-
vizorii.
Art. 4. - La apelul nomi,nal citit de unul dintre se-
eretari depe Usta intocmita de Consiliui National Biseri-
cesc, fiecare membru prezinta Bhoului mandatul.
In cazul cand un membru prezent, din oricare cauze
. n'ar avea la sine mandatul, ori un membru ,absent a inain-
tat mandatul in chipul prevazut la art. 2, 5e va ohserva
. proceduria u:rmatoare:
*) Intocmit de 1. P. S. Patriarh Justinian, aprobat iili votat de
:Sfantul Sinoi, in din 23 Octombrie 1948.
16.
'.-.
i
,
"
I
242 Legiuirile Bisericii Ortodoxe
a) Membrul prezent va functiona :;;i pima la
iar mandatullui va fi examinat de comis;,a permanent a
validare;
b)'Mandatul membrului absent se trimie sectiei
validaTe.
. Seotiuni 'vel'i/icarea
Art. 5. - Dupa prezentarea mandatelor si eonsta
1"8a numarului membrilor preZ'3nti, impart
atatea sectiuni cateste numarul Mitropoliilcr.
Arl-. 6. - Pre:;;edintele incredinte,aza unui
din fiecare secpune mandatele sectiunei
stabile:;;te, in intelegere cu Adunarea, 10 cuI, data
:;;1 ordmea de zi a urmatoalre si r;,dica prima se-
dinta. " .'
. wArt. 7. - Secpunile se cons'Cituie sub presedintia
:;;i aleg un :;;i un iaportor
:;;1 exammeaza actele electorale ale membriIor din sectiu-
nea ce urmeaza, conform :olfanduirii canonice din art. 5 al
StatutuJui de organizare.
Art. 8. - Secpunile impartesc mandatele in trei cat,,- .
gorH: '
a) mandate conform cu dispozitiile electorale;
b) mandate cu defecte de forma, dar fara co.ntestati.e'
c) mandate impotriva carolfa s'a fa cut contestatie' ,
, " .
Pentru mandatele din categoria prima, sectiunea face
p.ropunere de validare Adunarea declara - fara discu-
tI
une
.- drept alegerile din aClasta categorie, iar
cele dm categolTlIle a doua a treia se trimit la comisiun2!a
permanent a . de validare.
Met:nbrul, al carui mandai arpartine ealtegoriilor b si c
participa :;;i pana la validarea Sau aniIlarea mandatului
la :;;edmtele lucrarHe Adunarii, eu toate drepturile de
membru.
Art. 9. - Sectiunile sunt datoare sa xamineze do-
sarele :illewctorale in intervalul dintre :;;edintele prima si a
doua :;;1 sa raporteze asupra lor in a doua. '
pentru Adunal'ea NationaHl. Bisel'icoeas::a
243
Constituire:a definitiva.
()omisiuniie i 13iroul Adurnarii Nationale Bi.s'fJric'lti.
Art. 10. - Adunarea se constituie definitiv pentru
, ga perioada de 4 ,ani, dete,rminata prin durata man-
membrilor sai alegand din sanul sau: 3 se-
(1 cleric :;;i 2 mireni). Pe unul din secretari, pre-
11 declara secretar genmal. Apoi adunarea alege
unile permanente in proportie de 1/3 clerici :;;i 2/3
si anume:
1. organizatoare, din 6 membri;
2. Comisiune,a bisericeasca, din 6 memhri;
3. Comisiunea culturaHi, din 6 membrl;
4. Comisiuneaeconomico-financia!ra, din 6 membri;
5. Com'siu_nea de validare, din 6 membri;
6. Comisiunea bugetara, din 6 membri;
7. Comisiunea de petitiani, din 6 membri.
Pentru chestiunile speciale S8 pot alege caz 1a
comisiuni ad-hoc.
Art. 11. - Biroul Adunarii 11 formeaza
Adunarii. Actele Adunarii Ie semneaza pre:;;edin-
:;;i s,ecretaru1 general. Secretarul general este condu-
catoru1 responsabil pentru exactitatea
.
Art. 12. - Atributiunile Biroului Adunarii sunt:
1. Pre:;;edintele :;;i semneaza corspondenta;
deschide, conduce :;;i ridica mentine ordinea, con-
duce desbaterile, acorda :;;i retrage euvantul; dupa termi-
narea dezbaterilor rezuma opiniile emise, formuleaza in-
'trebarile :;;i dispune votarea. E1 are dreptul sa suspend;:;
f}'edint,a :;;i Sa cherne 1a ordine pe membrii care ar turbura li-
nistea si ordinea. .
, de ridicarea unei 'stabile:;;te, in inte1e-
ge1re cu Adunarea, timpul, locul :;;i ordinea de zi a :;;edin-
tei urmWtoare.
, , tn caz de i'mpiedecare, e1 se substituie prin Chiriarhu1
ce urmeaza in ordinea stabilita 1a art. 11 a1. 2 din Statut.
2. Secretarul redacteaza procesle ver;bale :;;i intocme-
:;;te hartiile Adunrurii :;;i Ie pastreaz,a.; noteaza numele vor-
bitorilor in ordinea in oare s'au anuntat; tine seama de
, prezenta membrilor', avand la dispozitie penhu fiecare :;;e-
dinta 0 consemnare alfabetica a membrHor.
. .
,
1
1
I
i
I
, I
244
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
S,=cretarul General desemneaza pentru fiecare
un secretar pentru redactarea procesului verbal un
doilea sec:retar, pentru notarea vorbitorilOlr r
d:scutiunilor. Desemnarea secretarilor 0 adu.ce) 1a in
la spre 'a-i anunta
narii.
Secf::.tarul insarcinat cu redactarea procesul
are datoria sa faca procesul-vBrbal pana la
toare sa introduca in procesul-vBrbal intocmai ,
rile fa cute ill scris enuntate ca hotariri.
Gonstitnirf1a u;tribufiile comisiu.ni'lor Adnnarii.
Art, 13. - Comisiunile s,e constituie, alegand din
nul lor un un raportor. Ele studi:1za chestiu-
nile trimise lor, formuleaza motiv'2aza propnnerile. Pen-
tru ca deciziile sa fie vaHde, se cere pr'2'zenta majofl
abso:ute a membrilO'r (jumatate plus unu).
In lucrarile lor, comisiunile pot cere informatii
organele centrale pot persoane de
specialitate. Membrul interesat in chestiunea ce se di3cuta,
va aduce aceasta la comisiunii .'
s.e va abtine dela discut:.e. Rapoartele comisiunilor sem- "
nate de pr:el?edinti raportori, se prezinta in scris preSl
dintelui Adunarii, inainte de deschiderea sedintei in
e',8 au '3a He citeasca. Oomisiunea prezinta' AduiIarii hota-,
drea maJc,ritatii membrilor ei. La cererea minoritatii va
prezenta :;;l propunerea separata a acesteia.
Ditwne beneficii.
14. - Membrii primes.c in timpul Adunarii dhir-
nefe stabilite pentru membrii Marei Adunari Nationale si
cheltueli de calatorie pentru clasa I-a pe C. F. R: Diumele
se socotesc pe zile, iar nu pe
Membrul care lipseSlte din orice cauza dela :;;edintele '
Aduna.rii nu poate pmtinde diurne pentru dela
care .a lipsit. Abeatere se face dela aceasta dispozitie nu-
mai in caz de boaUt contractata in timpul Adunarii.
Art. 15. Niciun membru nu se po ate sustrage fara .'
cauza rnotivata dela sarcinile ce i Ie impune Adunare'a. .
pentru Adunarea Nationala Biseric'easca 245
$edilnte1e Adwniirii.
AI't. 16. - Adunwrii sunt publice sau se-
Durata unei poate fi de 4 ore.
Art. 17. - membru i se acorda cuvantul de
La chestiune un membru nu poa-
voy'bi decat 0 singura data eel mult 0 jumatate de
afara de cazurile cand acorda cuvantul:
1. la regulament;
2. in cazurile prevazute la art. 23 lit. a b;
3. spre a rectifica a interpr,etare greSlita a cuvintelor
u propunerii sale.
Membrul, care cere cuvantul in chestiune de regula-
teste 'sa arate care anume este articolul ,a ca-
0 cere. In asemenea chestiuni nu se poate
vorbi decM 0 singura data.
.... Anunta.re,a La CUivant s'e face la secretarul insarcinat
eu inscrle;ea vOirbitorilor. Vorbitorul va observa .buna cu-
. viint.a in vorba, gest tinuta :;;i va evita atacunle perw-
:nale' expresiunile :;;i gesturile jignitoare.
'Art. 18. - raportorul unei comisiuni
are dreptul atat inainte, cat dupa ?ar ina,inte
de punerea chestiunii la vot, tot. A vor-
bire, sa ia cuvantul pentru a da mformaimlll III ,cauza sau
a rectifica interpretarile
Art. - awe dmptul sa indrumeze pe
vorb'tori 1a sub!ect, sa-i cheme la ordine 9
i
sa Ie retraga
cuvantul.
Art. 20. - Membrul care nu respecta dreptul prezi-
dial stabilit in art. precedent, poate fi exc1us dela una sau
mai multe s'edinte printr'o hotarnre a Adunarii.
, Art. 21. - secrete se t:n dupa necesit3:
te
, la
propunerea preSl'edintelui sau la cererea a 10 membn pre-
zenti. ill
, Inainte de tinerea unei :;;edinte secre1:e,
va invita publiccl Sa evacueze
III sedintele secrete dE:iShatenle decurg dupa regulele
dar despre A Cte,}e l!u se
seaza' praces verbal, ci hotanrile se anunta Ill.
publica se introduc in ,procesul-verbal al :;;,edint
e1
pu-
blice.
246
Legiuirile Bisericii" Ortodoxe
Art. 22. - Cursul publice se
fel:
1. D8schiderea desemnarea secretarilor pen.
tru redactarea procesului-verbal inscrieI'8a oratorilo.r."
2. Verificarea procesului-verbal al premerga.
toa,re.
Cu ocazia verificarii nu se admit discutii, ci numai
observari cu privire la stilizare sau intr'2lgiri cu mOffiante'
ce eventual ar fi fost trecute cu vederea in procesul-ver- .
bal, ori a,r fi fost trecute neexact.
Prin excePtie, proClesul-verbal a1 ultimei a
Adunarii se verifica aproba decatre prel;"ledintelili 0 co
misiune de cinci membri, aleasa din Adunarii.
3. Pr\\?edintele prezinta petitiunil:e, carerile rapaartele ."
adresele la Adun.are. Membrii fac ,eventual'2 propuneri,
sprijinite de 10 membri, interpeJari. "
Petitiunile, cererile, rapoartele cum pro..
punerile, se tr:mit numaidecat comisiunilor resp-ectiV0. In
caz de urgenta ijli de importanta, Adunarea printr'o hota
dre poate intra imediat in deshaterea lOin in fond.
4. Preij1edin'bele raspunde la interpelari.
5. Se anunta l;"li se i.ntra in ordinea d2 zi stabilita in
premergatoare.
Art. 23. - Desbaterea unui obi.ect dela o:ridinea de zi,
odata inceputa, nu peate fi intrerupta prin lua,rea in discu-
tie a altui obiect.
Ordinea de zi odata stabilita, nu se poate schimba de
cat in urmatoarele cazuri:
a) cand in cursul se prezinta un'cbiect de na
tura urgenta;
b) cand l,u cursul desbat'8ir1i se constata ca un alt
obi2Ct e in legatura stransa cu obiectul ce se desbate.
Art. 24. Inchiderea discutiei se de clara numai atunci
cand: '
1. Au vorbit sau au renuntat la cuvant toti membrii
la cuvant. ' , "
2. S'a cerut de catre 10 mernbri si s'a hotarlt inchide-
rea discutiei. '
"
Adunal'ea Nationala Bisericoeasca
247
Norrnele discutiunilor.
Art. 25. - accelerarea desbaterilor stabi-
urmatoarele norme: " . ..
1. Daca la propunerea unei comisiuni ny face
contra-propunere, desbl:,.t:T'2a se cons idem .
'nre::;tO-u ..... . v dec1ara primlta propunerea C:Oiffilsmml. Daca
inscIijs membri la cuvant, tr'ebuie sa se acorde cuvan-
tuluror celor
2. Daca la' propunetrea unBi eomisiuni se fac contra-
in scris, se acorda cuvantul tuturor celar ce
contra-prlOpuneri.
Art. 26. - Fiecare rruembru are dreptul sa ceara in-
discutiunii, potrivit en pr
l
8vederile art. 24 2.
c.azul aCBsta, prel;"ledintele intrerupe cwnsul desbaterllor,
cuvantulunui membru pentru altuia contra
si 0 pune la vot.
" Art. 27. - Dupa inchiderea discutiei au dreptul sa
ia cuvantul propunatorul mportorul comisiunii.
Art. 28. - Rapcrtorul unei comisiuni nu poate in
cursul desbaterilor sa retraga propunerea. nici
sa pr-imeasca modificari in ea, fara conslmtamantul co-
aU propunator l11'.sa, in
cursul desbaterilor propunerea. Se adffilte msa ca orlCare
"alt membru al Adunarii sa sustina propunerea ac:easta.
" Art. 29. - Intreruperea vCIYibitorului printr'un alt
'. membru e oprita. Dreptul dB a intrerupe pe vorbitor 11 are
numai in scopuJ mentinerii ordinei l;"li al [8S-
"" pectarii Regulamentului intern:
1. Cand vorbitorul sle abate d;:la obiect;
2. Cand vorbitorul face personalitati sau aduce in des-
baterichestiuni po.Jiti08;
3 Cand vorbitorul intrebuinte,aza expre'siuni ge-
sturi care jignese demnitatea Adunarii.
Art. 30. - Toate propunerile facute Adunarti se aduc
in discutiu,ne generala speciala. A .. A
Art. 31. - Orice chestiune adusa 111 fata Adunarll 111
"cursul sesiunii trebuie rezQlvata in acea sesiune.
Art. 32. Dupa terminarea diseutiunhlor urmeaza vo-
tarea asupra propunerilor fa cute cu privire la obiectul
." discutat.
()

,'.1
,.
/..
1.[
i
I
248
Legiuirile Bisericii Ortodoxe HU'Ul""'o>'
Inainte d punerea la
propunerilor pune astfel mtrebarile ca votantn sa poata
raspunde cu pentru sau contra. w
Art. 33. - Oricare membru are dreptul sa
cuvfmtul spuna parerea cu privire la
propunerii asupra careia se votaza. ..
Art. 34. - Daca sunt mai multe propunen on amen
damente, un.a chestiune, to ate propunerile
amendamentele se pun la vot. .
Art. 35. - In cazul ca niciuna din propun8IYilc puse
vot n'a intrunit majoritatea absoluta a voturilor,
nea sescoate din ordinea de zi.
OTdi.rwa votari propunerilor.
Art. 36. - Propunerile se pun la vot in
matoare:
Prima propuIlJelf'e,adiCa cea a comisiunii, se consider a
ca baza fata de celelalte propuneri .
se voteaza:'
a) asupra Clontra-propunerii mai indepartate;
b) asupra mai
c) asupra propunerii prime a comismnil.
Amendamentele se pun la vot indata dupa
propunerii la care ele se refed. . W A
Art. 37. - Pent!Y,u luarea unel hotann vahde se cei'e
prez!enta majoritatii absolute wa A membrilor Aduna:ii.. .
Pentru valabilitatea hotanrilor se cere maJorltatea
absoluta a voturilor celor prezenti.
In caz de paritate de voturi, votul -de-
cide.
Modamatile votarii.
Art. 38. - Hotaririle H iau prin votare:
a) publica;
b) nominaHi;
c) secreta.
Votarea
Art. 39. - Votarea publica e la lua-
rea hotariirilor. Ea se face prin aclamatiuni sau prin ridi.
carea mainilor. .
In caz de indoiala, a direi legitimitate '0 constata pre ...
sedintele, se face contra-proba prin votare nominala. .
., fI} ..
Aduna,rea Nationala Biseric'easca
Votarea nominald.
Art . .,40. - Votarea nominala 0 dispune
cererea scrisa a 10 membri prezenti in depusii.
inainte de inceperea votarii.
La votarea nominala, membrii chemati nomlnal de
din secretari, raspund la intrebare cu pentru sau
tr,a.
. Votarea nominala se poate cer,,?; la orice chsstiune; ea,
face insa totdeauna cand se in chestiuni de
ori vindere, de gr:evare ori administraTe a ave-
bisericesti.
Voturile nominale se trec in procesul-verbal.
Tlotal'ea S6creta, despoierea scrutinului.
Art. 41. - Votarea secreta se poate face la orice che-,
cu exceptia chestiunilor prevazute in art. prece-
dent, daca S.t: cere de catre 10 membri prezenti in
inainte de inceperea votarii.
Vot-area secreta se face eu bulletine. Fiecare votant
. pe numeIe aceluia, pe care il vred-
a fi ales la apelul numelui sau se duee depune bu-
in mna. Presedintele voteaza eel din urma, dupa
membri ai
Dupa votarii, pT'l5ledintele secretarul
scrutinul si num1ira buletinele, luandu-le unul cate
'unul din urna in' care s'au dspus introducandu-le in
'. alta uma goala. Constatandu-,,s,e ca numarul buletin210r
: eorespunde numarului voturilor date, in vederea
'. seoate unul cate unul buletinele din uma, in auzul
tuturor numele inscrise, iar secr.etarii insemneaza voturile.
'.Incheindu-se scrutinul, p:roclama rezultatuI'
.aIegerii, care se trece in procesul-verbal. Ales se dec1ara.
care a intrunit majoritatea a,hsoluta a voturilor date.
Dadi: la prima \rotare nu nimeni majoita-
tea absoluta a voturilor, aratata in aliniatul pre,cedent, se
procedeaza de in data laa doua votare. In acest eaz, ales
se decIara acela care a intrunit majoritntea relativa a vo-
'lurilor date. In caz de paritate a voturilor, se va recurge
la deciderea prin sorti in fata Adunarii.
Art. 42. - Cererea pentru :5elul de votare se va res-
pecta numa
i
daca petiponarii vor fi de fata la depunerea.
250
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
:;;i vestirea ei de catTle preljled:ntE!. inainte
incuviintarea cererii, va constata prezenta petition
Afland cerer2a in ordine, disJ'Uue
carea modului de votars cerut - n:ra discutie.
Art. 43. --- .In cazul ca la una si .aceeasi
exceptia alegerii membrilor in National
cesc ljli Consilierilor Adminisltrativi - se cere sa se
doua Sau trei moduri de votare, se preferii votarea
nala - fara discutie.
Dispozipuni
Art. 44. - Devenind vacant un ioc de membru al
narii pr!n moarte, demisie ori invalidare prE'sedintele
pune noua pe calea Consiliului' National
cesc.
Art. 45. - In contra hotaridlor Aduna:rti uu
mite niciun recurs.
Art. 46. - Membrul, care fiira sa fi cerut
intr'o s,2siune nu \3e prez;nta la :;;edinta in trei zile
cutive, va fi chemat telegnlfic :;;i daca nici dupa a
chemare nu se va prezenta, se Va considera ca a
la mandat ljli preljledintlele va lua dispozitii pentru
rea locului lui prin alegere ..
Art. 47. - Concediu pe timp de.3 zile acorda
dintele, pe timp mai indehmgat - Adunarea.
Art. 48. - Procesele-ve.rbale ale :;;edintelor, s'o
de prel}edinte ljli secretarul general ljli verificate de =,LUL'G-;
re, se pastr'eaza in arhiva Consiliului National
-E1e vor fi public ate in foa!a oficiala a Ratrtarhiei.
Ar.t, 49. - In cazul ca nu g'a validat, ori nu $'au
zentat, ori in cUl:sul sE'3,iunii respectivei lJedinte s'au
partat atapa membri, incat Adunarea nu e in numar,
prElvede art .. 37 din acezt Regul.ament, pI'le:;;edintele all.Leur",'
l}ednta pe timp de 48 ore, in care timp va lua tOlate
zitiile pentru asigumrea functionarii normale a Adunaxi'i,
Daca insa nici dupa 48 de ore Aduna,I'le,a nu S2 intru-
in numar. sesiunea se inchidc ljli se sesizeaza COll'.si-
Jiul National Biser'lcesc pentru luarea dispozitiilor ce se.
impun. >
Art. 50. - Hotarimile devin publicI8 numai dupa ce au:
pentru Adunarea Nationala Biseric'easca
251
votate in :;;edinte publice :;;i dupa ce votul a fast con-
t valabil de catre preiiledinte.
Art. 51. - Preljledintele e sa rfusrpunda numai-
t la fiecare interpelare ce i se face. In cazul ca n'ar
raspmide indata, .are dreptul sa cerurii 0 amanare
48 {ITe. In orice caz tre-bue sa raspunda in cursul se-
Art. 52. - Dispozipile prezl2utului Regulament s'e a-
l}i Ia l}edintele Colegiului Electoral pentru
super:or, in c.azul cand nu: difera de dispozipunile
in art. 129-132 din Statut.
Acest Regulament s'a votat cu unanimitate de Sfan-
Siuod, in ::;;edinta din 23 Octombrie 1948.
-----01----
---------- .--
REGULAMENT
PENTRU
. :FUNCTIONAREA ORGANELOR
.. DELIBERATIVE ~ I EXECUTIVE
DIN PATRIARHIA ROMANA
Decizia Nr. 28.132.
pentru aprobarea Regulamentului
organelor deliberative executive
din Patriarhia Romana *)
MINISTRUL CULTELOR)
A vand in vedere referatul Directiunii
dentei i Doordonarii Nr. 27. 942 din 16 A
1950)'
Vazand pr'evederile art. 206 din S
pentru organizarea i functionarea Bisericii 0'1'-
todoxe Romane)' f#
In temeiulart. 2 din Decretul Nr. 37 din
1949) pentru org'a1nizarea Ministerului Cultelor.
DEC I D ,E:
Art. 1. - ReguZamentul p'entru alegerea,"
functionarea i disolvarea organelor deliberati
ve i' executive in parohiile) protopopiatele i e-
parhiile din Patriarhia Romana) votat de Adu-
narea N ationala Bisericeasca 1m ziwa de 26 Fe-
brwarie 1950) 8e aproba.
Art. 2. - Un exemplar din acest Regulament
J
vizat de Ministerul Cultelor) se va publica in Bu-
Oficial'al Patriarhiei Romane.
Art. 3. - Directorul Evidentei si Coordonli-
rii din Minister este ;insarcinat' cu 'aducerea la
indeplinire ,a prezentei Decizii.
Data azi, 18 August 1950.
MINISTRUL CULTELOR
STANOIU STOIAN
*) Modificarile ulterioal'e au fost prin Decizia Mi-
nisterului Cultelor Nl'. 4489 din 17 Martie 1953.
REGULAMENT
ategerea, functionarea dizolvarea
si Executive in Parohiile, Protopopiatele
din Patriarhia Romana *)
Art. 1. - P3Xtile constitutive ale Bis:ricii lO.CI!.UI..
(Patriarhia Romana) sunt: Parohla,
si Eparhia. Organele ale ParOhlel
, sunt: Adunarea Pl'!-rohiala .'a-
ca or'ganeexecutive: OJnsllml Parohlal Conslhul
PARTEA I,
Parohia
CAPITOLUL 1.
ADUNAREA PAROHIALA.
SEC'fIUNEA 1.
Compunerea Adunarii Parohiale.
Art. 2. - Adunarea Parohialii este oompusa din tot
i
. majori
plinesc indatoririle lor moraw ,?li. de
'rica si asezamintele ei, c.are aU aOmlclhul m cuprIn-
suI Parohiei. .
Preotii diaconii 8i cantaretii in functiune 'sunt mem-
'. brii de ai Parohiale; cei pen-
'sionati crur.e locuesc in cuprinsul p.arohlel. .
, Art 3 - Numarul membrilor Adunarii Parohlale se
, fiecare an, .intr'o listii oflciala nu-
*) de 1. P. S. Patriarh apl'obat :;;i votat
de Sfantul Sinod in din 25 Februane 1950.
'256
Legiuirile Bisericii Ortodox<e
mita lista memhrilor
Nr.1).
Preotu1 paroh este obligat sa intocmeasca
listapana 1:: 30 a1 fiecarui an, trecand in
tea el 'sub lIt. a) preotil, diaoonii si cantaretii biserici'
sub lit. b), in ordine alfabetica, pe toti ba;batii 1
care indeplinesc conditiunile dela ar't. 2: al. 1, a;a '
numele, pronume1e, starea civila, ocupatia
cu nta (strada nr. casei). '
Daca sunt in pa,rohie si biserici filiale atunci
fie care fiEala In parte se aicatueste list a
lor de mai sus. '
Dupa s'au ill'scris in Hsta tIoti cei cari au
se de preotul paroh, punand data cand au
che,at-o pecetea parohiei.
Art. 4. - Lista astfel intocn;lita se citeste de
preotul p3Jroh in biserica intr'o Duminica sau 'zi
LitUirghie, in cursul .lunei Decembrie si
af1:;;e.aza :apOl 1a u:;;a parohiale undesta timp
z11e libere. In. acest t
'
mp toti cei intereosati 0 pot
reclamatil, anuntandu-1e oficiului parohial. La
senc1:e filia1e, daca sunt, 5e afiseaza numai 10
scr:sa; in care se veste:;;te listelor in parohie.
Art. 5. - Dupa expirarea termenului de 14 zlle
tul pa!,oh convoaca Consiliul Parohial :;;i prezinta '
cu :;;i reclamatiHe primite,
Cons11m.l Paroh1al, Usta, adauga pe cei omisi
din ea pecei carl nu indeplinesc conditiunile '
de art. 2, ill. 1 din prezentul regulament. '
Despre ,revizuirea :;;i definitiva a listei
Consiliu1 ParohiaJ va incheia un proces-verbal
Nr. 2), ssmnat de preotul paroh membrii Omsiliu1ui
se va mentiona indepIinirea procedurH de mai
1a i.ntocmirea,:. citirea Ji afi:;;area listei, in timp de
14 .zl.le .. apOl se va arata numarul total al parohienilor in-
scn:;;l mea. Sumarul !se va pastra in arhiva parohia1a.
Art. 6. - Dupa ce I'sta se va intocmi definitiv de
tre Consiliu1ui Parohial, pre1otu1 paroh 0 va transcrie in
exemplare, pe care Ie va certifica Ie va inainta in
-t1n:IP de trei zile Protopopiei respective, care Ie va viz a
va restitui apoi un exemplar parohiei, in termen de
zlle.
pentru fU!lctionarea organelor deliberative
257
Aceasta list a este definitiva ::;;i va servi pentru toate
"e parohiale in cursu 1 unui an. Ea se va pastra in
parohiei, iar pentru arice trebuinta s,e pot extrage
i certificate de preotul paroh.
Pflotopopu1, 1a rfmdul sau, este obligat sa pastreze cu
lUai mare ingrijire listele oprite.
Preot
ii
parohi sunt obligati a face sa se indeplineasca
t pana la 31 Decembrie taate formalitat
ile
' pentru
afi::;;area, revizuirea :;;i inaintarea la Protopopie a listelor
. Jntocmite.
Art. 7. - Cei nedr:eptatiti pot face contestat
ie
impo-
triva liste'or electomle par,ohiale. Ace.ste contestatii 'Be a-
,dres
eaza
in scris Protopopiei :;;i se fae in termen de 10
dda Inaintarea de catre paroh'e a listelor electorale
catre Protopopie, sau cel mai tarziu palla la 31 Decembrie.
. ;Conte3tatiile trebuesc bine mOltivate.
Protopopul, examinand c{;ntestatia, hotilira:;;te in ter-
;'men de cinci zih; dla primirea contest.at
iei
, inscriere.a \Sau
s;tergerea din liste1e electorale a oelor nedreptatiti. Ho-
taxirea sa e definitiva.
Conlsiliul Eparhial poate oricand dispune inscrierea
'sau ::;;tergerea din listele electorale parohiale a unui alega-
. 'tor sau a mai multora, in caz cand ar constata ca s'a facut
.0 neregularita,te.
SECTIUNEA II.
ConVoCftrea Adunari. Elecborale Farohiale.
Art. 8. - ConVlocarea Adunarli Parohiale Electorale
se face de catre .preotul paroh sau 1octi
i
toruil sau, care
anunta aceasta in biserica, intr'o sau zi de sa,r-
b!toare, du a o' " ii cu cel utin opt
ZLe mainte de data ca . e Adunarea.
asurile de convoc,ar,e Ie va J'I8 CODisili.ul Paroh:al
incheierB. 1uatii in r;eiljnta" in haza ordinului cir-
al Consiliului Eparbia
1
.-
Despre Clonvocare parohuJ in::;;tiinteaza ::;;i pe Protopop.
In cazul in care Protopopul ia parte l.a adunare, acesta va
prezida ::;;ed'nta.
Convoca,rea se face si in s . afisandu-se 1a usa bi-
:sericll paro iale,.a celei si a oficiului paroh1al.
17
258
Legiuirile BiseriCii
cOJ?-vocare se va mentiona ca nu se vor dis.'
cuta alte c.hestiUlll decat cele previizute in ordinea de zi.
. _0 cople de pe convocare se va pastra in arhiv,a
hlala.
Art. 9. - Parohiala. convocata p.entru ale.
ge:ea parohLale pe 0 noua perfoada de patru
am, se de regula in cursul lunei Ianuarie.
I _ se va in zi de Duminica sau
, . \ to'sarbatoare, dupa Sf.
, A Adunarea Parohlala Elector,ala poate fi convoc,ata
.. m seslUne pentru
. , \.G ' ,:,acant
e
Parohial sau Com;.'
V tetulUl Pamhlal. .. -----.-.-.----.-..--.
, In cazil! se va face din ordinul Pro-
----. ., .. __ .
In Pru:,ohii.le lipsite de paroh, sau in cazul cand pa-
de ;m caz de fo'rta majora, alegerile
eu opt zlle, ,cand se vor face sub presed'ntia
unm :Protopo.pesc. ' ,
. \
SECTIUNEA ill.
CO'nsrtituirea.
t 10 .. - ziua convocarii, d:1pa oficierea Sf. Li-
urghll,CU mvocarea Sf. Duli, parohul Ca pmserlinte de
,Protop?pul dina este de fata, 4.eschide Aduna-
rea ocazionMa. Dupa CllVantar@ pr%sedin-
conshtue blI1oul, desemnalld, cu c0l1simtamantu1' Adu-
81, unul sau doi s.ecret.ari de sedinta si
aI1bajl de mcredere, cari vor redacta si semna 01-
c,u acfeleAdunarii. -
. APOl unJ!l din c!tellltQ apelul neminal dupa
b.sta Adunalll Parohlale, vizata de
-:- ! u oa Adunarea Parohiala sa '8:e poata
!sa .EQat!! ...JJ.JJ!_.9..J!..!'.!!l...Yll_ ,
pentru functionarea organelor deliberative 259
te a membrilor nscrisi pe lista.
-Daca in ziua hotar'ita acest numar,
dunarea se amana de drept pentru Duminica viitoare,
care scop 5e va incheia un semnat de mem-
biroului, in care 'ile va mentiona motivul data ama-
nari
i
.
Desprf:; aceasta se VOl' credinc:05lii printr'un
aviz care se va lipi La biEericilor din parohie 5li a ofi-
c:ului parohial.
Art. 12. - Biroul Adunarii Parohia1e are urmatoarele

a) deschide, conduce ridica
El mentine ordinea, ingrIJmd casa nu
demit celepuse 1a zi __
cuvantul, iar du a terminarea desbaterilor arata pe scurt
parerHe emise, fomuleaza intre
si disrpune votarea. E1 are dreptul sa 'suspende ill
Caz de pentru cateva minute, fie pentru un
timp nedeterminat. In acest din urma caz e1 este dator
a raporta Protopopu1ui a cere instructiuni.
Cand prezideaza ProtopopuJ, atunci va lua e1 singur
odce mas uri va crede de cuviinta, .
b) Secr:etarii iau insemnari despre tot ce se discuta
in Adunare, redacteaza procesu1-verba1, noteaza numele
vorbltonlor in orifiiea in care s'au anuntat srtinseama
avand la dispozihe o'hciala
a parohienilor.
Art. 13. - In oaz de dezordillil_ produsa in Adunarea
Parohia1a, pre5ledilltele, daca va constata, dupa mai multe
incercari de a rest.abili linistea si ordinea necesara ca
acest 1ucru este imposibil, va suspenda pentru un
timp nedeterminat, intocmind un proces-verbal in care se
vor arata cauzele, caracterul dezordinei persoanele
au provocat-o, ,anuntand apoi cazul, de urgenta. Proto-
popului, pdntr'un raport motivat, care v,a lua Indata rna-
surHe necesare pentru convocarea unBi noui Adunari Pa-
rohiale, trimitand pentru pr,ezidarea ei, de data aceasta,
un delegat 'special.
\'\
260
Legiuirile Bisericii Ortodox'e
Actele in chesfune vor fi s,emnate de presedintele si
membrii biroului (formular tip. Nr. 4). ' ,
Art. 14. - Adunarii Electorale Parohiale
sunt publice se tin In biserica parohiala.
CAPITOLUL II.
GONSILIUL PAROHIAL.
Dispozithmi generale.
I
. Art. 15. - Consiliul Parohial este organul administra-
tlV al Adunarii Parchiale. El se compune din
membrn de drept dn membrii din sanul ei. .
Membrii de drept sunt: preotii, diaconii si pr:mul
cantaret a1 bisericii parohiale (.art. 60 din Statui).
I
Art. IG. - Numarul membrllor alesi se a'2t-
fel: in parohiile pana La 1.500 suflete :se 7 mem-
la 2.500 suf,lete se vor alege 9 mem-
bn; ,Ill parohule cu peste. 2.500 suflete se vcr alege 12
membn, oricat de mare1lJr fi numarul suflet"lor din pa-
rohie. Pe langa membrii titulari se aleg dol supleanti.
(Conf. art. 61 din Statut). '
I
Art. 17. - Membrii Consiliului Parchial 8'e aleg de
.pe timp de patru ani; yi lucr.eaza ono-
c pot
! Tatal fiul, fratii, socrul ginerele nu pot fi impre':
\ una membri ai Comsiliului (art. 60, a1. 2 din Statut).
18. - Mai l11ainte pana a nu s,e .purcede la actul
I
B!egeriJ, alege ei, prin aclamatiune, 0
c('mlsmne de canclldar,e., dIll CInC! membri, dupa care pre-
111tele suspen a lll,a entru un sc nL
R@ u _?-ces e1 comisiuni de candidar.e este sa se con-
suIte a'supra persGlanelor care sa fie YO use Aduiiam Pa-
rohTa3ePentru a fi a_ese m lonsiliuJ Parohial si Comitetul
Par,?lnaL De e in t; ,1 cat sedinta est2 s"UsPen-
data,se CODsu1ta a supra ,_persoanelor bune de a es m
siifii in CO!Illitet..-
f
. Comisiunea de candidare sfi'ituiu(iu-":w lntocmcte 0
hsta de atatea persoane cati A drep-
tul sa alea a Ius oei do' Sil leanti si alta ,j , c1ti
" mem ri in Cbmitetu arohial. Acestea se numesc 11ste de
candidare li la mtocmirea lor 5e tine seama de acei cre-
..
pfntru functlonarea organelor deliberative 261
j 'Ad ..
. ,. de candidare presedintelu
1
. unaru. I
10111 a ' .. t
---rua:Larade ac.esfe lIsle de candidare se ma! po J?re-
20 m
e
m2El '
aJ.
unar;!.

Alegerect Gonsilierilor.
Art. 19. Prci}edinteJe redeschide i}edint
a
,
Usta propusa d.e cOm!smnea de cere !dl!!!arn
"'a-si spuna cuvantul asupra ei. .'
"", 'amlI[ lista I!rin a.clamatiunl, atuncl!
vaca Adunarea a --.... ----.-- .. -... -.
aceasta lista se prodama. a]ealsa.. "
cel putin 10 g],asun potnvl11ce, se proce- ,
deaza 1a votare. .
Art. 20. - V:otarea va fi
Votarea nominata se face numai pe liste. .
Lista de c.andidare va purta Nr. 1, iar celeJalte lis!e
propus,e vor fi numerotate pe rand, in ordinc,a prezenta-
rii lor.
Art. 21. _ Alegerea rin vot nominal se face astfel
Pr,esedintele a citire listelor de cand'datI, .!R
01

pe mem:brii Adunarii unul cate unul Ie cere sa He
nunte pentru una din listele prezellfare, pfi:ntt cana vo-
tJaza aU. DURa yotare. se f.ace socotea,a vo un or I;ll
a18asa lista caTe a intrunit ahsoluta
a voturilor, ad 4J1lmata,'te _111([8 tllml dill
de fata. .. t ...
Daca insa la stabilirea rezultatului votarll se
ca nicio Usta nu a implinit majoritatea absoluta, atuncl
se procedeaza din nOli la votare de aceasta se pro-
clama ,aleasa tista care a obtinut cele mal multe votUfl. .
In caz dB parit ate , listele se trag la sorti,
declarandu-se ,ale-asa lista din urna.
Aleg61'ea membrilor
Art. 22. D't'ua -; s'a terminat alegerea l'
parohiali, se procedeaza imediat la
rriitetului Parohial@tupa laceleasH cuprmsEl.Jn .
art. 18 21 inclusiv, din prezentul regulaIllent.
262
LegiuLrlle Bisericii Orlodoxe
I ( Comitetul Parohial poate avea un numar indoit
( membri fata de ConsHiul Parohtal, adiea 14, 18 ''s,a:u 24
-') persoane. Membrii pot fi barbati 5li femei sau ehia,y nu- --
/ mai femei - avfmd majoratul - dupa natura activitatii
ce-l?i sa desvolte in parohie 5li dupa ravna, dra-
__ gostea devotamentul pentru lucrul Damnului propa-
_i lTh'J.ral-religioasa a ob5ltei
Art. 23. - DU'pa .,;;'au terminat lucrarile Adunarii
Electorale Parohiale, al?a cl!!!lAu3osf StabiliIe_p.rIil=-or,di-
nea, a<: __ ca secret.aJrii, de indata,
sa procesul-ver cupr.m;a:e.ur..matoa-refe:
1. 1a deschiderea sedintei - __ ____ ___ __ __ _.- - ."_ , ..1 __ .. '
2. l?eschiderea sedinti, locul unde s'a
rea, al cclor doi bar-
-.- ..
. 3. Alege!ea Consiliului ComitetIDllLPa.-
da.c8, a'a facut prin acla.m.atie
gau - n
p
ell voturile.41ri-
numele ceJ.QL..a.leii, Cll yotllfile lntrunite
tip Nr:OY:---
ConstUuirea ConsiJiUlJui Parohia-J i a ComitetuJui Parohial.
. ' 24. - In termen de 8 zile dela alegerea Cons:-
sihulm Parohia!Jreotiil obligat a convocain'
pe mfmbrii alel}i ai QQnsiliuluhjn /?edinta -deconsti-
tmre. ---
-
ce,g j nt a, Consili ul--v:a--,a1ege-ffin-sftu-tN-sau
de prefa,r:ntiii c;UacQRY:l saY: unul--din eantaretiL
,
. Consiliul Parohial se considera consti-
tUlt, lar a1e5li ai Consiliului vor depune juraman-
tuT""tTe dupa orrriJila stabilita. (formuLar tiP:
Nr.6).
. , Art. 25. - I!l..ierm
en
de 8 zi1e de1a constitnira Con-
preatul paroh 'este obUgat a in
aj Comjtefu111j Parohj'aJPPukuC;;--
art 68!jli 69 din Sta
t11t
11<l
BisCl'ieii-OrtodoiKe Rom-8:fte. -
pe.n
tru
functionarea organelor deliberative 263
- acolo unde
mal preoti sau diaconi - sau mirean, undeeste
singur preot. ' ' ",
CAPITOLUL III.
Delegarea epitroplilor.
_ Art. 26. - Dupa ce s',a constituit, Parohial
va pureed) de Indata la dele area i re membri sai
epl ropului (ilor).
--'"1ifumarul epitropilor este de 1, 2 sau 3, dupa nevoile
parohiei, tinand EBama de numarul familiilor, conf. art.
60 si 65 din Statut.
, Cons]iul P.arohiai va avea grija a delega epitrorp (i)
numai 'dintre astfel ae croomc!Ql,._oor
e

devedere dan . .
r or-bisericesti si ca prin-,-activitatea lor, averea
nu cii' pi'! sira, dalr indl. . .ae...Ya !jli spori,
-avftnd 0 freeventa,
War __ de
Protopop; de aceea. presedintel-e e
Gator sa comUiiice Pmtopopului, in dela
dara aIegeru, aleasa
-(aIese),
nu va fi contest3Jta (formular tip Nr. 7) .
.' Consilierii epitropii L.lldeplinesc obligatiunHe lor gra-
tuit, iar acolo unde averea bisericeasca ,va admite 0 mo-
desta remuneratie, se va putea plati numai erpitropul ca-
sier. "
Art. 27. - In de trei de dela con- I
_ epitr?pului (Hor), 8Ste o!>hgat !}. I
convoca Consllml ParohlaI, cana IPltLoP CD va I
pone juramantul 5ll va Iua in t.ta I
aver'a bisericii (ormUlar tip "'Nr.8T. .#
CAPITOLUL IV .
Desprle contestarea alegerilor Parohiale.
Art. 28. _ Se vor putea contesta, 1a Consiliul Epar-
hia
1
, alegerile membrtlor in ConsHiul Parohial, in termen
de 8 zile dela d.ata hotaririi Adunarii.
264
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Roman",
Contestatiilc se fac in scris, prin cereri timbrate in
regula, bine motivate se adreseaza oficiului parohial,
care este obligat sa Ie rnregistreze de indata, eliberand do-
vada de primire.
Conte,stati Ie, pentrll ca sa fie va1.abile treesc ne -
paraf anuntate III A unarii._ al carei birou Ie va
menticma Tn"Siiiiiarui
OhctUl parohial Ie va trimite de urgenta, impreuna cu
dosarul respectiv, Oonsiliului Eparhial, prin Protopopia
respectiva, dand totodata lamur:iJr'jle cuvenite._
Arit. 29. - Consiliul Eparhial va cerceta motiv91e con-
testatiunilor, putand hotari, fie imediat, fie dupa 0 cerce-
tare prealab:Ia, facuta prin organele s,ale subalterne. Daca.
prin deciziunea Ct:mslliului Eparhial S'a dispus facer'S'l
unei noui aleged, Adunarea Eledoralru Parohiala va fI
prezidata de Protopop 'sau, in caz de imposibilitate, de un
dele gat alsau.
Hota!11rile Consiliului Eparhial sunt raman defi-,
nitive.
CAPITOLUL V.
Altributiunile f,UJIlctionar,ea orglanelor parohiale.
A, ADUNAREA PAROHIALA.
a) Atributiuni.
Art. 30. - Adunarea P,arohiala are u.rmii toarele a tri-
butiuni:
a) Desemneaza prin a1e.gere pe p'r'eotii si diaconii din
par.9hie, cazur'lfe . cand Chmar-
hui. v:a cere; -
b) Alege membrii Consiliului Parohial pe cei ai
Ocmitetului Barohial;
c) Verifica activitatea Consiliului P8Jrohial;
d) bugetu1 parohi,al;
e) Ia hotariri cu privire Ja zidirea, re.pararea Ill-
zestrar,ea bisericii, a casei parohiale a altor cladiri paro-
hiale;
f) inf:intarea de fonduri cu scop bisericesc
cultural sau fil.antropic norme1e pentru adu-
narea mijloac.elor necesare Parohiei;
g) maxim al taxelor beuevole de
cult, in favoarea Parohiei;-
pentru functionare.a organelor deliberative
265-.
Prin taxe benevole se intelege c:mtributia ci.m:aimtita
a conform art. 189 din Statut, constand din
. bani Iili .aIte of ran de aduse 1a bis.ericii, pentr:u: sustinerea
cultului divin, i.ntret'nerea ,r'epararea bisericii easei
parohiaIe, plata personalului nesalariat de Stat, lnzestra-
'.Lea biE:ericii Cll odoare alimentarea
fondurilor culturale (pentru reviste, ciirti religio.a'32, icoa-
ne, etc.), misionare de asistenta.
. 11) Examineaza raportul anual despre
merwl tuturor tr,burilor parohiei;
i) Verificii aprobii ge,stiunea anu.ala a parohie;;
j) cu prLvire la de imobile
13. vanzarm grevarea imcbiletlor parohiei;
Ii) Administr<:azaaverea paroh'ala, de buna
intretinere a edificiHor culturale fundatio-
nale;
I) Inzestreaza biserica eli odajdii, icoane, obiecte
ute, car!i eu ce1e trebuincioase pentru serviciul reli-
g.iO'S (ex.: piiine, Yin, etc.), precum inst'tutiile ei, iar
prin p:mgarul parohial aprovizioneaza pe
cred' cucele necesare -exercitarii pr'acticelor relig' oa-
se ortod.oxe (ex.: lumanari, icoane, ciirt.i religioase, etc.).
HoUiririle Adunarii Parohiale ConsUiului Pa-
rohial, cu privire kt atributiunile aratate suib literile c, d,
e, h, i j, sunt supuse verificarii aprobarii ConsiliuluL
Eparhial la care preotul paroh este obEgat a Ie inainta,..
in cel mult 8 zile dela
b) Functioutre.
Art. 31. - Adunarea Pa.,rohiala va fi convocata de'
cu eel putin 0 saptamanii inainte de data fixatii
pentru intrunire, despre aceas.ta pe Protopop.
. Convocarea va cuprinde locul data Adunarii, pre-
cum s: chestiunile ce 'Ee vor discut.a.
IDa va fi citita in biserica, indat3. dupa terll1inarea Sf ..
Liturghii va fi la bisericii.
Art. 32. - Adunarea Parohiala se in
dint a ord'nara odata pe an i}i anume in pdmul trimestru
al anului, in extra'Ordinare ori de cate ori va ff
nevoie.
Art. 33. - Adunarii Parohiale este preo--
..
7
"266
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
tul paroh sau loctiitorul sau. In cazul in care la Adunare
ia parte S;i Protopopul, acesta va prezida s;edinta.
f Art. 34. '- Adunareta Parohialaeste valabil constitu_
'; ita cu prezenta a eel putin 0 zecime din totalul membrilor
in l'sta membrilor Adunarii, afrura de eei de drept
(preoti, diacon
i
, cantareti).
Daca la data fixata pentru Adunare nu se intrunes;te
, numarul necesar de membri, adunarea va avea loc, fil!Y"a
vreo alta convocare, In Duminica urmatoare, in acelas; loc
la ora, cand Adunarea va fi valabH constituita
{'u prezenta numarului de membri, ptrevazut inalineatul
precedent. Oontrariul, se amana, facandu-se 0 noua con-
vocare, in eonditiunae pre.vazute de art. 54 din Statut.
Art. 35. - Sedintele Adunarii Parohiale constituite
legal se tin Durn'iniea: dupa oficierea Sf. Uturghii, inee-
pandu-se eu invoc3.rea Sf. Duh, dupa care se treee la con-
stitu're,a biroului, potrivit art. 10, iarordinea diseutiunHor
urme.aza in conformitate cu a,rt. 12 S;i 13 din prezentul re-'
gulament.
Fieeare membru al Adunarii Parohiale nu poate vorbi
decat 0 singura data la aceeas;i chestiune, afara de cazul
cand preS;edintele Ii acorda cuvantul a doua oara. Vorbi-
tOorul, in ex,puner,ea 'sa, va respe.cta buna euviinta ;;i v,a
ev:ta ataeurile personale, expresiunile S;i gesturUe jigni.
toare.
Art. 36. - Adunarea Parohiala ia hotariri valabile eu
votul majoritatii membrilor prezenti.
Votarea se face prin ae1amatii sau prin ridicarea mai-
nilor, cu excepti.a alegerilor In Consiliul Parohial S;i Comi-
tetul Parohial, crure se fac conform normelor stabilite la
paragraful respectiv (art. 19--23).
Art. 37. - Impotriva hotaririIor Adunarii Parohiale
se pot face constatatii la Consiliul Eparhial.
---, '-
Contestatii1e se anunta in s;,edtnta l?i se introduc in ter-
men de 14 ziIe libere, la Protopopiat. Protopopul este obli-
gat a Ie inregistra, acerce\:.a situatia parohie, dupa care
Ie va inainta cu avizul sau La Consiliul Eparhial.
Contestatiile neanuntate in sedinta nu se iau in consi-
-deraTe.' '"
---- pentru funct'0nara organelor deliberative
267
B. CONSILIUL P AROHIAL.
Atributiuni.
Art. 38. - Consiliul Barohial exercita, pe timpul cat
Paroh.iala nu '3Ste intrunita, atributiunile ace-
prevazute in art. 53 din Statut, in afara de cele de
lit. a, b, h, i, S;i j S;i
a) Intoemes;te bugetul parohial;
b) :La hotariricu privire la zidirea, repararea S;i lnze-
bisericii, a easei parohiale S;i a altor c1adirl paro-
Hotaras;te inflintarea de fonduri cu seop bisericese,
.al sau filantropic S;i stabiles;te nmmele pentru adu-
m'jloacelor banes;ti necesare parohiei;
d) Fixeaza cuantumul maxim al taxelor benevole de
cuit in favoare'a p3lrohiei.
Prin taxe benevole de cult se inte1ege eontiibutia con
;EimtKa a credincios;ilor, eonstand din bani ofrande3Jduse
de credincios;i la b serica, pentru: sustinerea cultului divin,
intretinerea S;i .reparaI'ea bisericii S;i ca'sei parohiale, plata
ului nesa:lariat de Stat, inzestrarea bisericii eu
nte S;i odoare biserices;ti, aliment area fondurilor cul-
tumle (pentru reviste, carti religioase, icoane, etc.), mi-
'sionare si de asistenta.
,e) AdministreaZ'a averea parohiala, ingrijind de buna
intretinere a edifiei'lor bisericelilti, eulturale Iili fundatio-
,
f) Inzestreaza biserica cu odajdii, icOiane, obieete sfin-
, tite, carti Iili cu eele trebuincioase pentru serviciul religios
{ex.: prune, Yin, etc.), pre cum S;i institutiile ei, iar prin pan-
gaiul S;i c'Olportajul parohial aprovizioneaza pe credineios;i,
eu cele necesare exercitarii practieelotr reJigioas.e ortodoxe
(ex.: lumanari, ico.ane, carti religio3Jse, etc.);
g) memhPii Adt1:fl8.riiParohiateresrpec-,
tive pe 'CrefegituIpentru alegeTea membrilor Adunarii E-
_ parhiale din circumscript'a resrpectiva;
h) Verifiea cass,a epitropiei de cate ori crede de eu-
iar mod obligatoriu, cel putin de doua ori pe an;
i) la sfarlilitul anului raportul general de
tuturcrr' treburilor parohiale. -
Art. 39. - Hotaririle Cons:iliului Parohial de sub lit.
b, c, d, e, f, S;i i din art. precedent urmeaza a fi supuse
268
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Adunarii Parohiale spre in pr:ma i?edinta
nara; cele cuprinse sub litera a i nu pot fi executatc faira
aprobarea Adunarii Parohiale iar cele de sub jitera a, b.
91 i nu pot fi ex'Ccutate fara apwbarea Cons]blui Epar ..
hial.
Functionare.
Art. 40. - Convocarea ConsJiului Parohialse via
face de ditre pa,roh Cll 24 ore inainte de tinerea sedintei
Ea Va cuprinde ordinea de zi eu probleme 'ce urmeaza f1
discut.ate. Pentru tinerea 51ed:ntei trebue sa fie prezenti.
cel putin jumatate din numarul total al
fo;cmeaza C!onsffufP'arohiaI;afara lar h0-
tariri valab;le se iau cu majoritatea vocurilor membriloI"
prczenti. , .
,. Votarease face dupa norme ca, la art, 3().
a n prezentul regulament. .
Art. 41. - Despre cele hotarite, Consiliul Parohial
incheie proces-verbal, in care se noteaza numele membrl.
lor prezenti, ordinea de zi, mersul discutiunilor pe scurt. .
hotaririle luate. Procesul-v8>rbal B2 de secretar .
tr'o condica speciala 9i se semneaza de toti cOll'silierii
zenti. Minoritatea poate ,arata 'opinia in scr;s neaparat, .
sub semnatura, in caz cand nu se sUipune hotaririi majo- .
.
Contestatde impotriva hotar1rilor Consiliului Paro-
h' al s.e fac in termeni in conditiuni pre.
vazute la art. 37, pentru Adunarea Parohiala.
Art. 42. -- Niciun membru al Oonsiliului Plliyohial
nu poate Iua parte la Cons;liului in ca,re
desbat:
a) Cauz.eIe lor proprii sau a celor ce Ie pot ,aduce pa- .'.
gube sau personal;
b) Cauzele rudentilor pana la al patrulea grad de
sange s,au al doilea de cusorie;
c) Cauzele parintilor Sau copiilor adoptivi, precum .'
a cauzelor celor ce stau sub tute1,ajul sau curatela lor;
d) Cauze]e la care ,au fest martori, procuratori salt'
experti.
Art. 43. - Pentru activitatea potrivnica bi'sericii salI. .
pentru functionarea. organelor deliberative 2(;9
membrii Consiliului Parohlal pot fi revocati de
:fl!Jll:>UHU Eparhial, la cererea inte.meiata a parohului, ina-
pe cale iemyhica, pr:n Protopopul respectiv.
c. COMITETUL P AROHIAL, __
------ --
A tributiuni.
Art. 44. - Comitetul Parohial are urmatoarele atri-
tiuni:
, a) lnzedrarea infrumusetarea bisericilor, a cm!i-
lor a cimitirelor 9i tinerea lor in cea mai bunii
b) sustine:r:ea corului bisericii;
c) Ajutorarea silracHor ocrotirea orfanilor a va-
duvelor;
d) Cercetarea 9i ajutomrea bolnavilor;
e) lnfiin!area sustinerea b'bliotecii parohiale, or
g,anizarea colportajului in.parohie; . . , .'
f) Ajut0rarea preot11or la catehlzare mfnntarea
cercurUor miesionare, in vederea intaririi credintei n, sim-
tului mora) al
.' g) lnfiintarea sustinerea oricaror opere dB mila
crestina.
, Art. 4:5. - Unde mijloacele nu vor fi sufi-
ciente pentru 0 atare activitate pyoprie, Gomitetul Paro-
hial poate, cu aprobarea ChiriarhuIui, Sa se asocieze eu
Comitetele similare din alte parohii pentru sustinere re-
. c:proca.
AI't. 46. - Comitetul parohial nu are gestiune pro-
prie, ci veniturile cheltueHle lui se administreaza prin
. euitropia parohiala. De aceea toate actiUnile care necEsita
angajiiri de cheltueli, vor fi 'supuse in preala,bil aprobarii
Oonsiliului Pa,rohial.
Asifpl of ran dele donatfle si eventualele contributii
. sau poe care ie 'sau aduna Comitetul
rohial, se predau epitropiei .parohiale care, lnsa, nu
Ie poate schimba destinatia ci Ie administreaza potrivit
hotaririlor Consiliului Parohial.
Fnnctionare.
Art 47. - Modul de functionare al Comitetului Fa-
cel prevazut pentru 'Consiliul Parohial.
Comitetul Parohial poate lucra valabil cu prezenta
270
Legiuirile Bisericii Ortodoxoe
majoritatii membrilor sai cu majodtatea voturilor
lor prezenti; minoritatea se 'supune intotdeauna hotaririi
majoritatii.
Despre to ate edintele se incheie de-
tailate, care se semneaza de catre toti membrii
nesemnarea Lor din partea vreunui membru nu atrage
dupa sine suspendarea executarii hotarlrti luate.
Daca msa un membru refuza semnaJrea procesului-
verbal de trei ori com:,ecutiv, 'se considera demisi-onat
se inlo,cu9te de catre Consiliul Par;ohia,l fara
eu 9tirea Protopopului respectiv.
D. EPITROPII P AROHIALI.
Art. 48. --- Epitropul este administratorul averii
rohiale, sub controlul permanent a1 preotului paroh.
Art. 49. - Atr;butiunile epitropilor parohiali sunt'
urmatoarele:
a) A administra averea rni
9
catoar,e i nemicatoare.
a bisericii, institutillor culturale 9i fundatiunilor, sau fon-.
durEor pe care Ie va primi cu inventar dela ConsHiul Pa-
rohial, pangar, colportaj, etc.
Administrarea se va fa,ee in conforrnitate cu hota-
ririle Adunarii Parohiale, sau ale ConsiHului Parohial 9i<
pO,trivit normelor 9i in vigoare.
b) A piistra intr;o ladii sau cassa de fier banii ha,r-
tiile de valoare ale parohiei;
c) A tine un registru de venituri 9i cheltuieli, iar cana
parohia are venituri mai mari, a infiinta un oficiu de-
cassa i contabilitate;
d) A prezenta la anului un raport documen-
tat asupra veniturllor cheltueIilor culturale
9i fundationale;
e) A ingriji ea edificiile biserice9ti, cele ale il1'stitutiu-
nilor cultur,ale fundationale i alte buIiuri biserice9ti, pre-
cum curtea bi&;ricii, easel parohiale eimitirul sa fie
bine intretinute;
f) A ineasa sumele cuvenite parohiei :;;i a face platile
curente eu aprobarea parohului.
Art. 50. - E.pitropul (ti) este raspunzator cu intrea-
ga sa avere, p,=ntru buna administrare gestionare a ave-
pentru funct:onarea organelor deliberative 271
parohiale ce i-a fost incredintata. Raspunderea civilii
exclude ra'spunderea penala. .
Aprobarea gestiunii nU-l descarca de raspundere pen-
neregulile descoperite ulterior.
CAPITOLUL VI.
Dizolvarea org.anelor parobiale.
Art. 51. - Cand se constata ca Consiliul Parohial sau
parohiala nu administreaza bine treburile ce Ie
incredintate, nuexecuta dispozitiunile forurHor su-
eu privire la modul d.e admin:strare sau nu se
W dispozitiuqilor legale :;;i regulamentare, Con-
Eparhial sau var putea pr:Jl1unta d:z'Ol-
acestor foruri.
In caz de dizolvare, Consiliul Eparhial sau Chiriarhul
,'respectiv vor institui in mod proviwriu 0 com;siune inte-
rlmara, compusa din cinci memhri, inclusiv parohul rss-
pectiv, pentru conducerea treburilor parohiale, pana la.
unui nou COl1'siliu 9i a unei noui epitropii paro-
Art. 52. - Dizolvarea se Va pronunta prinGr'o decizie,
, care se va. comunica prin Oficiul paroh:al, fiecarui mem-
bru din Consiliu 9i epitropisi d:zolvate, sub luare de dJ-
vada sau prin dreare de in caz de refuz
sau absenta.
Chiriathul va trimite un delegat care sa procedez2 la
predarea cu inventar, cornisiunii, ave-rea prurohiala, in pre-
zenta membrii ai forului dizolvat, care vor fi a-
nuntati din timp aceasta, sub luare de dovada.
Cu ace'st prilej se va incheia un proces-verbal, in C8Jre
se va consemna modul de intrebuintare ,a averii parohiale,
cum :;;i referatul fo:;;tilor membrii ai forului dizolvat.
Art. 53. Membrii Consiliului sau epitropisi dizol-
vate, pot inainta, in terillA2n de opt zile libere dela primi-
rea deciziei de dizolvare, apel la Consiliul National Bise-
ricesc, care se va pronunta, prin avizul comun al Cons.i-
" lierilor Administrativi ai Administratiei Patriarh81e, in
termen de cinci zile dela primirea
272
Legiuirile Bisericii OrtodoX!e LWU'".U,,"
PARTEA II.
Protopopiatul.
Art. 54. - Protopopiatul esteo
nistrativa bisericeasca, care cuprlnde mal multe parohll
din Eparhie. .' , .
Intinderea tei,itoriala a protopopmtulu,l s.e
de Adunarea Eparhiala, tinand seama de ter.-
tOYlala a unitat lor administrative ale _
F;ecare Protopopiat arec canc2l.arle, de Pro-
t':)1)OP ajutat de un seclretar preot alti salanatl. '.
L Art. 55. _ Protop0;pul se recruteaza dintre de- .
finitivi, de categoria intaia, sau m
gie. EI se numei;lte de Chiriarh, dmt:e cel. tra
{;omandati de un colegiu, cOll'.stituit dm tot:
conii in functiune sau retragere, cantaretll
I ai fiecarei parohii, din Rrotopoplatul .
Art. 56. - Colegiul se intrunel?te la locul .
d'cat de Con:::iliul Eparhial, sub aelegatulUl .
cleric al Chir:arhului. _ A
Procedura de votare este cea aratat mart. 77-84
din pr.ezentul regulament. .' . . ".
Art. 57. - Pot ca.ndida, sau pot f1 A de
la candidare pentru protopopie, care
con(litiunile prevazute ]a art. 55 de mal sus (art. 126 dn
Statut). . l' . to'.
" Presedintele proclama desemnat1 de co eglU pe cel rel
candidati. care au intrunit cele mai multe vot:m.
cu lucrarile colegiului, va fi inantat
Dort Ohiriarhiei, in termen de opt zile.
'Contestatiile se vor lna;nta in termen de opt
COll'siliul Epa'rhial.
.Atributiunile Protopopului.
Art. 58. -- Potrivit art. 72 d;n Statutul orga-
nizarea si fUllctio.narea BislYicii Ortodoxe Rcmane, Proto-,
popul e;te protopopiatului organul de le-.
gatura intre Paroh18 :;;;1 .
El are urmatoarele atnbutlUn
1
: _
a) Indrumeaza, coordoneaza
tatea bisericeasca a parohiilor din Protopoplat;
function area organ'e:or deliberative
273
b) Inspecteaza eel pu!in odata ope an parohiile din Pro-
-topopiat, verificand registrele, arhiva biblioteca, starea
a cladirilor pre cum a cimitirelor .
,a alt'olr bunuri observilnd in timp starea
religioasa, morala sociala a parohienilor; ..
c) proces-verbal amanuntit asupra consta-
'. "tarilo,r facute.
Proce.s,ele-verbale vor fi consemnate in registrek de
Insp
ec
tiuni ale parohiilor se vor inainta autoritatii -epar-
eu raport propuneri.
d) activitatea cawhetica,
pastorala, culturala sociala a preotimii;
,e) ca ordinele dispozitiunHe autoritatilor
:super:oare sa fie executate;
. f) Face propuneri Chiri.arhului eu privir'3 la suplini-
rea posturilor vacante de preoti, dia{;oni cantare!i;
g) Avizeaza asupra cererii pentru infi-
intarea, desfi'ntarrea eau modificarea teritoriala a paro ..
hiilor;
h) Aproba clericilor din Protopopiat C'once:diu pana
la opt z'le p,e an;
i) Executa insarcinarile primite dela autoritatea epar-
,
j) Intocmei;lte un raport anUral general despre intrea-
ga viata bis.ericeasca din Protopopiat, pe care il inainteaza
Consiliului Eparhial;
k) Avizeaza asupra tuturor lucrarilor organel'Olr paro-
hi ale, care urmeaza a fi supuse aprobarii organelor eprur:--
.
I) Aduce la indeplinire orice alte atributiuni ce-i vor
date de organele eparhiale; ,
m) Face, in prima instanta, eercetarile anchetele
care va primi delegatie dim. partea Chiriarhului, in
te eu dispozitiunile cuprinse in regulamenrtuJ de
bisericeasca. Pe langa aces,tea, va fa.ce notalI'ea
preotilor diaconilor din Protoporpiatul respectiv,
in", .... E" .... art. 28 din regulamentul pentru transierarea cleo.
Art. 59. -- Protopopul este reprezentantul oficial al
fata de autoritatile Sta.tului
18
274
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
SaJrcinile publice c-i sunt atribuite prin legile, regulamen-
tele si dispozitiunile in vigoare. .. . v
Art. 60. _ Protopopul de regiune va mdephm pe langa
indatoririle de mai sus urmatoarele: v' ",'
a) Inaintarea propunerilor pe!ltru aleat1:
urea
Corr",l-
storiilor Disciplinare m confnrmltate art.
146 din Statut, care va funetiona eate unul pentru fleeare
regiune; . . d 1 t 00
b) Facer.ea pex:tru. care va e
speeiala din partea ChirIahulUl, eand se va gas
1
de CUVl-
. ta si cand Protopopul de raion eate recuzat, contestat
:u cand anchetasa n'ar fi Himurit pe deplin cauza an-
chetata; . d' .
c) Notarea tuturor IX: regmnea
respectiva, in conformitate cu din
mentul pentru examenul de capacitate, defmlhvare pro-
movar.e in urma inspecpilorce Ie-a fa cut ;
d) 'Pe langa a1
regiunii, Protopopul de sarcma de a-
cuzator fjli reprezentant a1 ChlrlarhulUl.
Revocarea Protopopilor.
Art. 61. _ Protopopii care se fac vinovat
i
de vreo a-
batere sau de un delict disciplinar, cum f?i cei .care vor.su-
feri vreo eondamnareci.vila sau pena:la, vor f1 de
Chiriarh, care va delega cu conducerea Protopoplatulu'i,
un alt preot, pana la 0 noua ,alegere. .
Art. 62. _ Anchetal'ea reclamatiumlor contra. Proto-
popilor se face de inspectorul eparhial, in 'e,?-
dispozipunile din regulamentul de procedura d1sclplmara.
PARTE A III.
Eparhia.
CAPITOLUL I.
ADUNAREA EPARHIALA.
SECTlUNEA 1..
Dispozitinni generale. .
Art. 63. - Adunarea este .organuldehbe-
rativ pentru toate chestillnile admimstratIve, culturale
Regulament pentru functionarea orglaJ1!elor deliberative
275
eeonomice ale Eparh:,ei, precum fjli pentru cele care nu in-
tra in competenta Chiriarhului.
Art. 64: .. - Adunarea Eparhiala se compune din re-
'prezentantii clerului f?i ai oredinciof?ilor din Eparhie, in
propI'tie de 1j3 clericl fjli 2j3 mireni (art. 92 din Statut),
. alefjli pc term en de patru ani, de catre ConsHiilor
p,arohiale pentru membrii mireni, de catre preop fjli dia-
coni pentru membrii clerici.
Art. 65. - Pentru membrilor in Adunarea !
Eparhiala, ter1toriul Eparhiei Jmparte in zece cireum-
scrlptii electorale, astfel incat in fiecare circumscriptie
electoraHi sa se aleaga un cleric f?i doi mireni.
Numarul membrilor Adunarii Eparhiale este de 30.
. Art. 66. - electorale vor fi stabilite
.. de Consiliul Eparhial ratificate de Adunarea Eparhiala.
. Chiriarhul va desemnapentru fieeare circuID'.3criptie elec-
torala cate un delegat 'eparhial, ales dintre clericii cu 0 ve-
chime in preotie de cel putin 10 ani fjli cu studii superioare
'teologice (formular tip de adr.esa Nr. 9 fili 9 bis).
Delegatul Eparhial vaexercita dreptul sau de vot in
circumscripi'a unde este trimis sa pr'3zideze alegere.a.
A1egerea va avea loc in biserlca parohiala din parohia
de a cir'eumscriptiei electorale ,respective.
Deleg,atul 'eparhial nu po ate candida in circuID'scriptia
in care va prezida alegerile. '
Art. 67. - Indatoririle delegatului eparhial sunt, in
spec:al, urmatoarele: El se va ingriji de pastrarea ordinei
in timpuJ votarii, v,a deschide fjli inchide f?edint,ele, va con-
duce fjlci supraveghea cu cea mai mare strictete oplratiunea
votarii la colegiul preotesc fili eel mirenesc, va anunta
zultatul votului fjlci va d'spune redactarea cuvenitelor pro-
cese-verbale, inmanand celor alefili mandatele
prevazute cu semnaturile biroului fjli sigiliul oficial. Iu'sfar-
fjlit, el va inainta de urgenta dosarul alegerilor Biroului
ele,ctoral ep.arh'al, eel mai talTziu in 48 ore de1a efectua.rea
alegerilor.
Art. 68. - Consiliul Epa,rhial eomunica parohiilor,
eu aprobarea Episcopului, printr'un ordin ci.rcular, cu cel
,
- Numarul fjlci compunerea circumscriptiilor electorale,
numele d:ele:gatilor eparhiali fili aratarea circumscriptiilor
in care ei sunt deleg.ati a conduce lucrari1e eJeetorale; 10-
276
Legiuirile Bisericu Orlodoxe Roman'e
cuI, data, ora f?i alegerile eu listele respe:ctive ale
preopor eu dr0pt de vot, precum f?i listele parohiilor f?i
era alegerilor mirenef?ti.
Ordinul cireula.r eparhial se va public,a in Buletinul
Eparhial.
Art. 69. - Perrtru conducerea lucrarilor de alegere se
institute un Bi:tOl:lelectcitafeparhial, com ..
lierii Administrativi ai Consiliului Eparhi:;Ll, J.Ll\ ,;)..(lI.J.WL.J.i1....i:lc"=.
diul Consiliului f?i sub celui mai in
ire ei, f?i care va incepe a functiona indata
carea- -ordinu1Uicirc11lar eparh'al despre alegere.
Art. 70. -- Alegerea pentru prima Adunare 11frjarhiala
ordinara din noua pe1rioada electorala, se fixe.aza prin de-
cizie data de Patriarh.
A. Alegeril(' membrilor clerici.
SECTIUNEA II.
Conwunerea coleginlui ele:Ooral preotesc.
Art. 71. - Toti preotii f?i diaconii, care functioneaza
efectiv la una din bisericile care c.wd intr'o circumscriptie
au dreptul la votf?i vor fi inECrif?i de drept in Usta
rala a preotilor.
Preotii si dia:conii care nu sunt deserventi ai vreun.ei
biserici, sau diaconii pensionari, 10cuE:Sc in
circumscriptia respectiva, prEioum f?i preotii f?i diaconii mOr
nahi, care suplinesic sau deservesc 0 biserica parohiala sau
filiala, vor putea fi inscrif?i ei in IisteJe electorale, ins a
euapmbalrea Chiriarhului locului.
Lista clericilor cu drept de vot va fi intocmita din
vreme de catre ConsHiul Eparhial f?i comunicata parohi-
ilor, conform art. 68 din prE'zentu[ regulament.
Art. 72. - Preotii pedepsiti cu oprirea totala dela
lucrarilor sfinte pe un timp canonisiti
la manastiri sau cated:rala episcopala saucei caterisiti, nu
pot exercita dreptul electoral in tot timpul cat se gasesc
sub pedea.psa.
SECTIUNEA III.
Despl'e candidaturi.
Art. 73. - Orice preot sau diacon definitiv, inscris pe
una din Ii'stele electorale din eupriruml unei Ep arhii , avand
Regulament pentru functionarea orgarrelOr deliberative
277
pregatire pentru ca.t2g'aria I-a, poate candida in orice eir-
eumseriptie din cuprinsul Epa:rhiei.
In cazul cand c:andidatul este ales f?i dupa aleg'ere
trece in Eparhie, atunci if?i pierde mandatu!.
Art. 74. - Plr,eotii car'i:' candideazii t:rebue sa se fi di-
stins printr'o activitate purtare exemplariL
Ier'Dmonahii, ierodiaconii f?i calugarii in genere nu pot
c.andida deeat d!acii deS'2,rveS
i
c 0 parohie f?i sunt trecuti pe
Usta t'k:ctoYala r,e>.spectiva. Mandatullor inc.eteazacand 111-
ceteaza f?i deservirea parohieL
Art. 75. - Candidatii" VOl' depune candidaturile in
seris la biroul electoml eparhial, eel mai tarziu cu 30
zile inainte de data fixata, pentru .alegerle.
SECPUNEA IV.
Constituirw coiegUlor eieotorale preotel}ti.
Art. 76. -In termenul fixat pentru alegeri, toti alega-
torii vor prezenta pe circumscriptii, la ora 10 dim., in
localitatea f?i in locul desemnat mai inainte, una.e sub
delegatului Consiliului Eparhial se vor constitui
in colegiu electoral.
Art. 77. - Delegatul eparhi,al v.a avea eu sine urma-
tOaJreLe acte:
1. Ordinulcircular al Sf. Episeapii, prin se po-
runcesc alegerile membrilor Adunarii Eparhiale, impreunii
eu tab=oul cercmHnr electoTale;
2. Lista preotiloT alegatcifi dim circumslcriptia pe care
o prez'd::laza, eli ultimele modificarice l:wentual s'a.r fi
facut de ca..tre Consiliul Eparhirul;
3. Formulrut pentru mandatul 021ui ales;
4. Formular pentru procesul-verbal al alegerii;
5. Lista :candidatilor;
6. Un ex:emplar din Regulamentul pen:tru f?i
7. Un sigiliu ofidal.
Art. 78. - Dupa rugaciunii pentru che-
marea Sf. Duh', ICLelegatul eparhia.l Via d!eiSemna proviwriu
un secretar, care va bce apelul nominal du:pa li'sta otficiaHi
a membriJ,o,rc1erici ai ci:rcumsClriptiei.
Daea din un alegatoT eu drept vct va; fi
fost omis din li:sta alegatorilor, el poate fi introdusin >
lista de catre c'olegiul preotesc electoral, prill
278
Legiuirile Bisericii Orlodoxe Romane
de majoritatea absoluta a oelor prl8zenp,
Clespre aoeasta mentiune in proce.sul-veI1bal.
Art .. 7<9. - Pentru ca cei prezenti Sa poataconstitui
un trelbue sa fie de fata majoritatea ab-
soluta (Jlln1atate plus unul) a alegatorilor din circum,
scriptia respectiva; in caz contrar, alegerea se va amana
pes!e 14 zile, cand se va tine eu oricati membri vor fi die
fata. Aeest lucru se vaarata in convocare.
A Ar!. 80. - Oc,nstatandu-se ca alegatorii s'au ,adunat
In numar reglementar, delegatul eparhial tinand 0 cuvan-
tare potrivitii, va proceda la constituiroo 'dierfinitiva a bi-
rouluielectoral, desemnand,cu consimtama:ntul Adunrurii
dOi secretari doi membrii preop, perSoane de [ncredere:
. Dupa constituirea biroului electoral, dleiegatul epar-
hlal va anunta colegiului numele c:andidatilolr.
SEcTIUNEA V.
Votarea.
81. -::-- Daca. to.ti alegat'o.rii prezenti se pronunta
dela III pentru un singur candidat,
atunCl. el se pro?lama ales prin laclamape; daca insa exj'stii
glasurl atunci se procedeaza la votare.
. Art. 82. - Vota/rea se face prin vot secret, cu bule-
I? scopul secretarul Adunarii, citind Usta preo-
lmparte flecarui alegator cate un buletin de votarc
stampilat. cu sigiliul oficial; apoi. 5e w susplenda
tru 15 pentru a da putIllta alegatorilor sa com-'
cu numele candidatului pe car.e inteleg
sa-l aleaga. ,
. La face din noti no-
mInal al votantllor alegatorl, tar acestia
depun pe rand buietinul in uIiIla.' ,
1!
rn
a este pe masa biroului, iar introducerea
se .face m a ceJor doi
membrl p!,eot
1
, persoane de lncred:ere, secr.:etarul facand
un semn III numelui votantilor, doveditor ca au
votat. Membru la urma
. Dupa wce au V'o.tat toti a.legatorii presedintele
mal AunA termen de 1/2 ora, in clare timp vcr putea
vota cel mtarziati.
DUPA
ii
acestui t.ennen, declara
votarea Illchlsa mmeni nu mai poate veta..
Itegulament pentru functionarea organelor deliberative
279
SECTIUNEA VI.
Despuerea SCl'utinului.
Art. 83. - Du'pa t1erminaroo votiirii,
Secretarii despaaie s.crutinul .iuan-
du-le unul catc unul din urna m care s au depus l}l mtro-
ducandu-le in alta uma goala. numa-
'xul buletinelor eorespunde numarului votur;lor date, .
in vederea tU!U1ror, seoate unul cate :mul
nele din urna, citelJt9 In auzul tuturor numele l.ar
.secretarii numara voturile. o:r.er,atia despUle-
rii presedintele pr-oclama rezultatUil allegill'll, care 5e trece
In ales. <:are a intrunit
majoritatea absoluta .a votunlor, adica Jumatate plus unul
. .din numarul voturilor date.
Daca 1a prima votare nu mmeni majorita-
tea absoluta a voturilor, 5e procedeaza indata la a doua
votare. In aCelSt caz '5e declara ales acela care aintrunit
numiirul cel mai mare de voturi (majorita..tea rclativii).
In cazde paritate, se procedeaza prin tregere la sorti
in fat a .
Buletinele de vot se ard in fata colegiului.
Al't. 84. -'- Despre operatiuniJe alegerii se va incheia
un proces-verbal (formular tip. !'fr. 10), in care Be . va =::a-
-ta cifcumscriptia, locul, data l}l a:legern. FIIlld
-verificat si subscris in fata coleglUlUl electoral de
.dinte, secretar lJi per'Slo,anele incredere, A el SJe va inainta-
de ca tre pI1elJedinte imedi.at, l}l eel mult III termen de 48
ore biroului lectoral eparhial.
, Art. 85. - Clericului ales ca membru in Adunarea
"Eparhl,ala i se va elibera indatii mandatul I'Iespectiv w (f?r-
mular Nr. 11), daca este prezent sub luare de dovada, lar
daca va fi absent, i se va incredinta delegatului
,care n va transmite apoi alesului pe calea elea mal Slgura.
B. Alegerile mirenelilti.
SECTIUNEA VII.
ModaZitatea aZegeriti membrilor miren>i in Adwniilrile EparhA<lle.
Art. 86. - Membrii mireni in Adunlirile
; se aleg de catre delegatii COllsiliilor Imparpte
b cireumscriptii electorale, conform prevedenlor, dela art.
065 din pirezentul regulament.
280 Legiuirile Biserica Ortodoxe
SECTIUNEA VIII.
Convocarea ConsiliulrU/i PaTOMal Electoral.
Art. 87. - Parohul, dupa ce va primi ordinul circular:
eparhial in privinta lalegerilor, Va fH,ce in seris convocarea.
Consiliului Parohial Electoral, cu trei zile inainte de ter-.
menul intrunirii.
Oonsiliul Parohial prin votare un membru mi-.
rean sanul Adunarii Parohiale respeotive, care sa ia.
parte la aleger'e:a membrilor in Adunar,eta EpM'hiala. De ..
spre hoitadre 'sie va incheia procesul-verbal (formular tip, ,
Nr. 12) in clublu eXl2mplar, din C,9.["e uiTIul se va pastra in ' '
arhiVia iar cel1lJalt, avand sigiliul parohiei, se va
incredmtla delegatului, p211tru a-l pr.ezenta b'roului cole-
giului in locul, ziua fixata pentrUJ ,aJegerea celor doi
membri in Adunarea EparhialiL
SECTIUNEA IX.
Despre caln(Udat:uri.
Art. 88. - Orice ortodox, inscris in.
una din Hstele membrUor Ba:rohiale de pe teri-
tiQlriul Eparhiei V2!Spectiv,e, pOirute fi ales in Adunarea E-
parhiala, ,dadi are varlsta de eel pupn 30 ani.
Omdidat
ii
'pentru demnitatea de membrii a1 AdunariL
Eparhia1e vor trebui ',sa fie crestini orlodocs:i cu 0 viata
nepaJata :;;i sa. laiM la activul peutru Bi-'
sedca, pe teren cultural, social, de binefacere sian prin do-.
natiu,ni facute bisericii.
SECTIUNEA X.
Constiturea colegiilor
Votarea despuierea scrutinuluf.
Art. 89. - Oonstituirea colegJilor
precum despuierea sCII'utinului 1m alegerile se
vor face dupa normecuprirnse in slecp.unile respec-
tive y, 'f,li VI), privitoare La colegiiJe cu
deoseblre ca fiecare cirCtirmscripp.,e ,alege dOi membri mi-
reni.
Formularele tip corespunzatoare vOIr fi sub numero-
tatie separnta: formular Nr. 13 - sumaru1 de,
pentru functionarea orgall'elor deliberative
2st
e a scrultinului; formu1ar Nr. 14 - m:cdel de lista
din drcumscriptie,ce Se va completa in
si formular Nr. 15 - mandatul mireneslC. . .
, Art. 90. - Cdc doua C'olegii - preotec l11lren8'3iC-
vor fi convocate in locaJitatl? ,La l.a
ore diferite, sub c10legat al Chiriar-,
. hului.
SECTIUNEA XI.
Despre contestafiu,ni.
AI't. 91. - Impotriva alegerilor memhrilor clerici s.f
mireni perutru Adunarea Eparhiala 8,i a tuturor neregulilor
intamplate in legaoiura cu constituirea, vota-
rea si despuier.ea s.crutiJnului, in amandoua aoesrte c:Jlegii,
se face contes.tatii de orke alegaoiQtr, care pariidpa.
efectiv la alegere.
Art. 92. - Contestatii1l2 sle trimit biroului delctoral
eparhial in termen de opt zile dela data ailegerii. Ele tre-
buesc sa fie timbratein regula \S;a cantina motivul con-
testatied, cu claJitate sprijinit pe un t2xt din Sta-
tutul pentru org,aniza;rea s.i functionarea Bi[;;ericii Orto-
doxe Romane san din regUilamentul prezel'1t.
Art. 93. - Bironl electoral va inainta prill.
Consi:iu1l Eparhial to:ate impreWla Cll. cel:e-
lalte acte ,ale alegeriloreparhiaJe, Adunarii Eparhiale,
pentru ex:aminare :;;i hot1ldre la cea dintai
CAPITOLUL II.
A.Convoca,rea (Jonstltuirel:l Adunarii Eparhiale.
Art. 94. - Dupa ce Consiliul Eparhial va primi deJa.
delegatii eparhiliali toate procesele verbalel aJe alegerilor
Cli. tOlai1:e luc:rarile. rleferi- .
toare la alegeri, Chiriarhul va convoc,a Aclunarea Epar-
hiala.
Co;nvocarea '3e face Cll eel putin 3 zi[e libere inainte de
termenul pentru care Adullacrea este icornvo,cata va cu-
prinde progmmul lucrarHor.
In Eparhihle v:acante, convocarea se va face de catre
OonsHiul Eparhial.
:282
- LegiJuirile Biserioid. Ortodoxe
Art. 95. - COnvocarea se va trimite oficial fiecarui
membru rules, recamandat Eau prin. Protopop.
Art. - Eparhiale de constituire vor
avea; loc, lJll tot Patriarhilei Romane, in curs
3? data alegerii, la re9edinta Episcopiilor 9
i
Ar- .
hleplscopillor reEp8ctiv,e.
Art. 97. -,- In ziua 9edintei 9i la om fixata in convo_
care, Se va sluji in biserica catectralii Sf. Liturghie cu chl>-
Sfant, la car,e vor participa toti membrli
Adunar;ll, dupa care var trece la locul destinat pentru ti-
.
-- iar in caz de absenta Vicarul
18;], c:
a
al Adunarii Eparhiale, va
g
edm
ta prmtr a cuvantare.
Pr,e:gedintele va desemna provizoriu,cu consimtaman_
tul Adunarii! dOiseeretari (un clemc un mirean); se-
cretarul cle!1c va f,aee apelul naminaJ., iar membrii var
depune pe rand mandatele la birou.
, . mandate!e de catI'le cei pl18Zenti, pre-
lnvlta Adunarea sa se constitu.e in sectiuni pen-
tru manctatelor.
Art. 99. - AduniLrile Eparhiale se impart in doua
sectiuni.
CeJe dou8J secpuni vor Iucra
. Sectiunea I, compusa c1in membrii aiesi din circum-
scril?tia. electarlala I-V inciusiv,
secpunil II.
Sectiunea II, compusa din membrii alesi in circum-
scriptia VI-X inclusiv, examineaza. rnandateie sectiunii I.
, . Ar.t. 100. Dupa .!'Iepartizarea membrilor pe
sect1ulll, lmparte dosarele cuprinzand adele
lmpreunacu: contestatiiIe 9i mandatele respec-
!IVe. aceasta suspenda in vederea IucrarHor
III sectmm.
Art. 101. - SectiuniLe vor lucm sub presedintia de
drept a celui mai in varsta membru cleric din' sam;l sau
alegand 9i un rapOirtor. '
102. - disc_upHor in secpuni,
A?unaru redleschlde pune
1; .ordl?ea zillel rap<;>artele sectiunii, RapSlrtorii pmpnu in-
aiegeriJor facwte in ordine si cu contestatiuni
nemotIvate, laractele ruegerdor eu contestatiuni mofi;'ate
-- , .-
___ . _ .. __ _______ ,,,L ___ ""'_ _______ ---"' _______ __
pentru functionarea deliberative-
283
depu:ll1?e. ma:sa bir.oului, spre a exami-
cOilllS1unil speclMe de orgamzare valIdare, ee se
a1ege mai apoi de catre AdIu:nare.
Daca in urma acestei proceiduri se cOIllSltata caau fOist
"'n,jU ..... NW- jumatate plus unul din mandate, pre9runtele de-
Adunarea legal ,constituita 9i capabila de a aduce
valabile.
Membrii ale caror mandate n'au fost propuse pentru
de ca tre sectiu:ni, vor participa mai departe la
, lucrarile A:dunarii,clU toate dreptull"ile mem-
validati pana cand Adunarea va hotari definitiv va-
I mandatelor Lor.
- Adunarea, decJ.aramoo-ISe constituita de-
apoi la ordinea de zi in mod
v' biroul, alegfundu ...se 3 secretari --.-: un cleric 9i do!.t
cleric v,a fidesemnat de Adu-
ca secretar gene-.r.al. El are dato,ri,a de a pregati Iu-
crarile Adunar:i 9i a Ie pune la dispo:mtaa pregedintelui
a biroului. Cei'Lalti ,secretari iau note pentrlU sumar, tin
evid!2nta membrilorr care cer cuvfmtul lili in il ajuta
pe selcretarul in toa:te lucrarHe
.- Aft. 101. - Pentru studierea referirea diferitelor
chestiuni de ordin general ,administrativ bislerioesc, c.ultu-
. ral 9i economic, care cad in atribupunUe Adunarii Epar-
hiale, se Meg pootru intreaga durata. de 4 ani urmatoareie
.' eomisiuni:
Comi'Sliunea bi,serit;easca,
- Comisiunea
- Comisiunea leconomiea I
- Comisiunea de OII"gJ81nizare va1idare.
Fiecare din a.ceste comisiuni este compusa din doi cle-
rici 91 patru mireni.
Comisiunilte vor Jucra sub meunbrului salu
.' delt'ic eel mai in varsta, ajutat de u:n secretar (raportor
mirean) ,ales de fiecare comis!Lune in parte.
. Art. 105. - Ocmisiuni1e previizute La art. precedent
vor studia chestiunile trinllse lor, vor formula 9i motiva
propunerile 9i hotaririle lor, care se vor decide eu majorita-
tea a:bsoluta a voturilor.
pentruca deciziile sa fie valabile, este obligatorie
284
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
majorita1Jii absoJute a membrilor
unul).
In lo.r, comisiunile pot cere informatii
organ.ele eparhiale pot COiIlsulta perS:Oia:ne de
Rapoa.rtele comisiunilor, ,S'2mnBite del
cretari, se var prezentain Adunarii
inte de deschiderea in care me au '':;:a se UJ.<"'-OU:L>eA
Art. 106. - Comisiune.a de organizare l?i validare
proceda imediat dupa constituirl3, Ea 1,a eXiaminarea
dat8lor raiffiase ne'vaHdate, facand propuneri Adunarii ,
tru alidarea sau nevalidarea lor definitiva.
Adunarea, ascultand raportul aces1:ei comisiuni,
valida de drept, Ura discutiuni in mod definitiv,
datele propuse de ea spre valIdare, ialI' iIn
nerilor comi'siunii de nevalidarea maooate:lor
Adv.TIlarea va hotiiri eu 2/3 din voturile membrilor .
Tot aceasta cOmiSiuIle se va .ocupa cu exami!nar!ela
telor electorale ljli contestapuni!l.or alegerilor
se vor lefectua incursul duratei pe!fiOJadei
propuneri pentru validarea sa'll invalidarea
datelor respective.
Art. 107. - In decons'tituire, AduTiiarea
procedala:
a) delegarea a trei repr;e,zentanti (un cleric ljli doi mi.:
reni) In AdunafEla Nationala BislI'i.ceasca, COinform aiI't.
94, al. b din Statut;
b) a1egerea membrHor in Consiliull Eparhial _
c1ericl mirieni - (art. 94, lit. c din Statut) ;
c trei memhri in Consistmiul
a dOi supleanti (art. 94, lit. d 148 din Statut).
Al't. 108. - Towte alegerile de peI1S'oane, se faccu
nominal, la PI'OipUillll'ea Adunwii Epa;rhia!e.
Art. 109. -- Ca dcleglattia,i EpalI'h,iiior jn Aduna-rea.
Nationala Bisericeasca pot fi aJese perso>a;ne fie din IS3mul .'
Adunarii EparhiaJe, fie chi8.ir alte persoal1e in .a:fa!I'a de'
Aduna;re, figuraTiid msa in listel1e elector:aJe a!le PM-ohiilor
din Epa;rhie ljli recunos,eute ea avan.d dooebite merite pen-
tru Biserica.
eei vor primi din part.ea ibimului Adunarii cate
un mandat semnat de 1?i sec;rertarul geneml at
AdunarH, prevazut eu /stampila Epa;rhiei (formular tip<
Nr.16).
ent pentru functionarea Ol'gan3:Dr deliberative
285
Art. 110. - Fieca;re Eparhie va ,comunica
Consiliului National delegatIlOI'
AdlUillarea Nationala Blslelflceasca.
. Art. 111. -
se Ull proces-ver-
-0. prel?,edinte!, cu _ ceidalti
si care se va trim1te ConsiliulU!l. Epar-
Spre executare' si . prustm;re. Pro. . s,e Vfl.b
, - -. v din mem ru
'fica si aproba de catre 0 ...... " .
,n duna'rii care locuesc de al
t:- Comisiunea de verifkare aprobare a
Ul. e'ste prezidata de Chiriiarh sau deJegatul sau.
B AI .... erea S.i constituirea ConsiUalui Eparhia1.
. ,
Art. 112. - Eparhial
. al Adunarii ffiparhiiale conduce af:aceTlle
. . - ... ltm-le fundationale S1 'lCOnOmlce p.en.tru l:ll-
cu 1:lll, , :.
treaga Eparhie,cu alprobarea ChlflarhulUl. ..
. Art. 113. - E!!'l1x.:h.Jal Sie dlll.
. riarh ca presedinte, din Vicarul Eparhlal,
ca membri permanenti, numttI. de
. cu avizul Consiliului Eparhial din 9 membn: 3 Olen?l
6 mireni pe termen de 4 ani de EparhLala,
in art. 107 108 din.
t Membrii alesi de Adunarea Eparhlala sunt
.Jor oate fi_ revgcat de phiriarh . entru acbvl- .
':l potrivnica Bisericli sau E arhlel. ...
t e de 14 dela alegerea Consihe:nlor Epar-
n erm n v
hiali, ChiriJarhul ii convoaca in de consbtmre, .
CAPITOLUL III.
A. ADUNAREA EPARHIALA.
Atributiwni.
Art. 114. - Atribupumile Adunarii
a) Swstine interesele religioase drepturile
conform legilor tani; .
b) Deleaga un cleric. ca v
h - r j Adum:area Naboillaia BIs,enceasca,
epar la 1 n "1' 1 . E h . al .
c) Alege pe membrii Consl lU UI par 1 ,
286
Legiwile Biserioii Ortodoxe
d) pe membrii Consistoriului Eparhial cu,
barea EPISCOpului sau Arhiepiscopului; ,
Examineaza rnportul gOOlemJ anuaJ Intocmit
Consiliul Eparhial hotariite asupra masruriIor ce
b.uesc.lu:ate pentru 0 buna chiverilliS!ire a treburilor

asupra administrad bunurilor biser'
eparhiaJe si fundationale' .
, , ,
Eparhiei institutiunilor
cum pe OaJsel de AJu:tor Reciproc a Clemlui al Fioln.
dulUl de k::;ilgurare a Bunurilor
h). Verifit::a aproba gestiunea financiara a Eparhiei
a de AJutor Reciproc a Cfterului si a Fondul . d'
a Bunurilor Bisie:ricesti' U1 e
9 . masuri pen.tru procu;a;ea mijloacelor lIlecesare
i?'1 educative biserice'Sti din Eparh' .
A !). Infllnteaza tipografii turnatorii de
mana:
l
. pentm bisericile Eparhiei depozite de
credincio5lilor eu eele ne1cesare
CUltW?l ort?dox carti religioase, yin faina en.
tru LIturghn, cmcmlite, etc.) ; P
k) Ajutfu bisericile sarace'
I) Aeorda burse si subven'tii.
ta .' m) asu'pra desfiintarii si di2limi.
rll t. a Protopopiatelor si o'r c-,,: __
P
1
'f' v " , CO! , 11l11Ur, 81 a,su"
ra c aSl learn de parohii; ,
v organeJ.e pamhi'ale proto 0 esti
mdeplmea.sca indatoririle legale' p p ,
de bunul InleTS al ,entru
pregatIrea pe!I'sonalului bisericesc din Eparhie' p
p) Sprijina catehiza;rea' '
r instrainarii de
bunu:n. moblle lIDobiJe, fundap.onale ale
parhlel; E-
" circumscriptiile eJectorale stabilite de,Oon-
,silml EparhmJ, conform art. 93 din Statut,
Funct'io'l11are.
. Art. 115. - Adunarii EptaiI'hiale eate
EPISCOpul sau Arhiepiscopw, In caz de fmpiedecare sau
\
Regulament pentru func\lonarea organelor deliberative
287
vacanta, Adunarea Eparhiala este prezidatii de delegatul
Chiriarhului sau loctiitorul de Chiriarh.
Art. 116. - EparhialiL se in s-
siune ordilJlara o,datii pe an,' la. 30 Ianuarie sau Duminica.
Sama;rinencii in sesiune extraordinra O'r'i de cate ori va
fi nevoie.
Art. 117. - Adunare.a se eonvoaca de
acesteia S!lJU loctiitorul sau, cu 14 zile inainte de ziua fi-
xata pemtru intrunire.
Convocarea' va cuprinde locul data Aduniirii pre-
cum si ordinea de zi,
Art. 118. - Adunarea Eparhiala este valabil consti-
tuJta eu prezenta majoritatii membrilor sai l}i
v,alabil cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Daea la prima convooare, Adunar.ea Eparhiala nu in-
numarul necesa!' pentru constituire,
va face 0 noua convocare, in termen de mult 14 zile,
cand Adunarea va fi valabil constituita eu preznta unui
numa'!' de membrii eel putin egal cu acela al memhrilor
din Consiliul Eparhial, compus in conformitate cu art . .., 0
101 din Statut 113 din pre,zentul regulament. 1J'Ojl..1.L-{JJ
Art. 119. - $edintele Adunal'ii se meep cu
Sf. Duh, dupa care invita pe seeretari sa con-
stitue biroul.
general faee_ ape1lul nOmill1la,l.
clonstatand ca Adooarea este in numar
legal eonstituita, biroul prezinta lucrarile care se impart.
spre studiere rderire la comisiunile indicate la art. 104-
din prlzentul regulament.
FiJCare membru!lJl Adunarii Eparhiale nu poate vOTbf
decat 0 singura data la ehestiune, afaTa de cazul
c8;nd Ii acorda cuvantul a dOUJa oarli,. Vorbi-
II
toruI, in expun.erea sa, va respecta buna cuviinta va
evita atacurile personale, expI'lsiunile gesturile jigni-.
toa,re.

Art. 120. - Adunarela Eparhiala ia hotariri valabile
cu majoritatH membrilor prezenti.
ViOitar,ea s'e face prin aclamatii sau prin ridicarea mai-
nil or , eu exceptia alegerilor de p;II'soane, caire se fae con-
form 'art. 108 din prezentul regulameillt.
Art. 121. - Mersul diseutiuniliOr .. Mu-
narii Eparhiale 5e .... v5r trece de catre secretarulgerre:l'aJ,.
-
288
Legiuirile BiserioJ. Ortodo]te RomAn-e
ell aprobarea in procesul verbal al
clare se va semna de impreuna DU membrii bi-
roului se va trimite Consiliului EparhiaJ spre
pastrare.
Art. 122. - Hotaririle Adunarii Eparhiale sau ale
Consiliului Eparhial, care dupa apreciorea Episcopului siau
Arhiepiscopului ar puwa vatama inter/e'Sele Bisericii Slau
Statului, vor fi trimise cu rap,Jllt motivat Consiliului Na-
tional in term en de eel mult 0 Luna. Executarea
hotariri 80e face numai dupa eonfirmarea lor de
Consiliul National Bisericesc.
B. CONSILIUL EP ARHIAL.
'.1
Atrib1fiii.
Art. 123. - CDnsiliiUl EparhiaJ est,s organul executiv
al Aduniirii Eparhiale, conduce afacerile adaninistrative
biser:cel]ti, culturale, conomice fundJationale pentru E-
parhia intreaga, i,ar in timpul drntre sesliunile Adunarii
Eparhiale, exercita atributhmite IlJcesteia, prevarz;ute de art.
94 din Statut,cu ce10r de sub lit b, c, d, e, g h
ii art. 100 din Statut, aoome:
,a) Sustine interesele religiloase drepturile Bisericii,
conform legilor 1'arii;
b) Hotara.lJte arupm administriirii bunurilor biserice-
lJti, epalrhiale fundationa1e;
c) 1a masUiri pentru procur8;re,a mijloacelor neceEJare
propalJirii cuJturale educative biseriCelJti din Eparhie;
d) 1nfiinteaza tipografii biserri>Cel]ti, tumatorii de lu-
manari pentru cult in bisericile Eparhiei cl]i depozite de a-
provizionare a hiseTicilor lJi credilllCio'l]iilJJT eu eele necesare
cultului ortodox (icoalD'e, eayti religioase, vin lJi faina pen-
Lru Lit1l!rghii, C'ruciulite ere.).
e) Aj<uta bisende samce;
f) Acorda burs.e subv,entii;
g) HotaralJte asupra infiintiirii, desfiintarii delirni-
tarli t'Critoriale a protopopjateilor parohiilrJr;
h) ea ocgamele parohiale protopopelJti
sa-lJ,i i'ndeplineas,cii i'ndatoririle legafe;
i) 1ngrijelJte de bunul mers al invlitiimantului pentru
pregatirea personalului bisericesc din Eparhie;
j) Sprijil1a c:atehizarea;
.0' ..
pl.'ntru functionarea organelor deliberative
k) ,aSUpra achizitlioniirii sd. .. d
mobil '. bl ' , amarll e
e 1]1 lmo 1 e, eulturale fundationale ale E-
,
Verifica no.rmelo.r legale eu priville la
de personal blsericesc.
m! dizolva. Paro-
vino.vati
aDaifen de comisiuni
" uno.r no.Ul org ah."l". - 0.
_.0 __ o __ -;';'. ane PaIl 1.........;.
n) VeI11fIca,. lapro.ba, respiJnge sau mOdifica ho.tarlriJ.e
. parohlale;
. 0) prin Serviciul Contabilitatii proiectele
eonturile de gestiune ale 'lJi
,
p) aproba inventaruJ. pa,roihiilor . P _
> .. ro
,
HotaralJteasupra eontestatiilo.r f;';'cute At
I ' W lmpo nv.a
organe o.r parohiale, conform art. 37 si 41 din
regulament; ,
(9'. Da pentru numirea Consilierilor Administra-
permanlmtl, confo.rm art. 105 din Statuto
Func!iona.re.
.' 12,1. v - C.o.nsiliul Eparhial se convoaea de catre
sau o.n de cate o.ri va fi nevoie eu eel t
8 zlle mamte de ,pu,m
yot fi prezidate de Vicarul Eparhlal eu
delegatI a ChIrl8:rhului. acest caz hotarihle luate vor fi
.8iduse Chmarhului, spre apI'!Obare, du a care
se va palJl laxecutarea lo.r. p
,'. ep.arhi.al indeplinelilte ofkiul de secretaral
. '. EparhIal, mtoemelJte, eu apI'IDharea Chiriarhu-
1m, ordmea . zi a redactaza proeesele-VJelr-
bale eu luate, 1'l1 conformitate ell, nonnele deia
art. 41 drn prezentulI1e!gulament si ingrijeste de executa-
. rea ,lor. "
, :'-rt. 125. - Pentru ytnerea edintclor Consiliului E-
,.parhral, de luarea de hotariri valabile se
vor :,especta Intocmal normele pI'Ie'Vazute la art 40 41 .-
" 42 dIll prezentul regulament. . , Iill
19
288
ell ap
{'Iare
roului
pas
A

Arhie.
Statui
t
iona
1

Consi
al Ai
biser!
parhJ
EPar
94 d'
i a
conf

pro
I
man!

culti
tru <
tarii
preg
(
290
Legiuirile Bisericii OrtodoX'e
Art. 126. - Hotaririle Consiliului Eparhial, care
aprecierea Chiriar,hUJIui ar putea vatama interesele
ricii sau StJatului, vor fi trimise, cu traport motiV'at,
liului National Bisericesc, m termen decel mult 0
Executarea lacestor hotaririSie face numai dupa
marea lor Cons.Hinl Natio .. nal ..
Art. - ConsillUl Eparhlal exerclta, prm
Uerii Admin1strativi urma-lt'Oarele <I",""hnt'l.11'n,i.,
a) gtudierea intocIrJrea relferatelor asupra TU"f,""':>C'
melor ce urmeaza a fi desbatute de organele delin,,,.,,,"'i .. ,,,
eparhiaJ1e sau a fdrezolvate de Chirra,rh;
b) Editarea Buletinulud OficiaJ al Eptarhiei;
c) Executarea odcaror alte atributiuni date de
organcle deliberative ielparhiale Stau de Chiriarh.
Fiecarui Consilier Administrativ, prin decizie, i se
fixa de catre Chiri!a,rh sfera de activitate in problemele
ordin:
a) Biseric'sc,
b) CultuI'Ial invatama,nt teologic catehetic,
c) EcolIliomic.
In problemele mal insemnate, se 1nlCoc:m'!:sc
de Consilierii administrativi, in
donsilierii administrativi participa,
la Adunarii Eparhiale, in afara de
sunt membri.
LQ. Elf' ARHIAL.L,
Art. 128. - In exercibarea atributiuniloT s,ale
tive, Chiriarhul este ,ajutat de:
Vi-caml Eparhial,
3-6 Consilieri
Cancelaria Eparhiala,
Corpul de inspectie control.
Alit. 129. - Vicarul Eparhial s.e de Chid
dintJle preotii definitivi din categoria I-a, doc tori sau
centiati in teolJorgie, dintre arhimandritii doctori
licentiati In
El 'are atributiuni,le CC-i StUnt d!elegate prin Deeizie
Chiriarh, conduce Gancelaria Eparhiala participa
drept organelor d-e!libe,rative eparrhiale,cu
consultativ, iar in Consiliul Eparhial eu vot deliberativ.
pntru funcJionarea organelor deliberative
de atributiunile prevazute Ii
.. . 127 din prezentul reguJament, se deplaseaza pe wren,
cercetand pe fiec.are preot in parohia sa, in vedelra
rilor regulamantare.
CANCELARIA EPARHIALA.
Art. 131. - Canc,,[aria Eparhialal executa toate lu-
crM-ile adrninistraJtive laJe organelc(t' dieilberrative exoou-
tiV'e eparhiale, su:b conducerea Vicarului ajutat de secre-
. tarul eparhiaL
Ea are urmatoarele servicii: \
a) Secretariatul, piersonalu!l, registraJtura arhiVia,
b) Administrarea bunurilor
c) Contabilitatea, casieria eorpul de
control,
d) Technic.
Secretariatul.
Art. 132. - Lucrarile slcrettariatmui Ie
secr,etarul eparhiaJ, care pe langa IlIldatoririlB prrervazute la
art. 124 131 din prezentul regulament, are
. atributiuni:
al
biser
l
,
parh]'
Epaii
94 di
ii ar
,
'I
con(
9ti,
pron


tru 11
tarii
sa-fl':
ipregl
!I
---- -
29'2
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
pentru aviz sau referat, efund este eazul, fie La
respective pentru lucru; .-
Supraveghe:aza, eontroleaza indnlmeaza exeeutarea. ..
eu strictete a tuturor Ilu:crarilor de cancelarie in cel mai
scurt timp de1a rezohnare.
Pihsltreaza condica preze'l1t:a a functionarilor, sem-.
naJand absentele conform Iegii regulamentului asigura-
rilor sedale.
Certifica prezenta la serviciu pe statele de salarii, .
afara de ,exactitatea cifrelor, pe care 0 falOe icontabil. ,
atributiunile pr-ecise fl1nctiona;rilor din .
caneelarie raspundierile ce Ie re:vin fi.elearuia diutre ei, in .
sect,orul de munea ce Ie este ilIlcr,edintat.
Lucreaza corespondenta aju.tat de funetionarii servi-
cillor respective 0 inaf1ara de aooea .' .
caraoter technic, sau eea rezervata de Chiriarh, prin de-
cizie altor peiI'soane.
Personalul.
Art. 133. - Seeretarul eparhial prin,
biroul personalului, toate luerarile relative La numirea,
transferarea, concedierea, indepartarea sau pensio:narea sa- .
lariatilor dela centrul administrativ eparhial, intocmirea
fli th;'erea la zi a registrelor eu intreg' pers>olIlalul derieal,-
mirean monahal, precum cu cel pror,esional ,admini-
str.ativ dela scolile de invatamant bisericesc qin Eparhie,
cu toate acteie ce se eer: ,etc. .
Toate datele aSThpm personalului vor fi inaintate Ad-
ministratiei Patriarhale pentru .a fi trecute in registrele'
generale de personal din Cancelaria Patriarhala.
Registratura i arhiva.
Art. 134. - Biroul registr:aturii functioneaza -- sub
conduce rea si C'ontrolul secret.arului eparhial - in confor-
m'tate cu dispozitiunile dela art. 152-155 din Regulamen-
tul Administratiei Patriarhale.
A-dministratia b.unu?ilor bisericeti.
Art. 135. - Serviciul pentru administrarea bunurilor
biserieeflti eparhiale se conduce dupii! dispozithmile' gene- ".
rale prevazute de art. 158 159 din regulamentul Admini-'
+ ----4... -1
15'ir-
pentru functionarea organelor deliberative 293
etratiei PatriJarnale, conform cu regulamentul admini-
strarii averii C1'3rut art. 171 din Statut.
Cont'abmtalt,ea i casieriia.
Art. 136. - Oontabilitatea casieria se conduc dupa
dispozitiunile de ordin general, prevazute de art. 160-170 ,
din regulamentul pentru Administratia Patriarha1a.
SeTviciu,l twhnic.
Art. 137. - Serviciul technic .eparhial
pentru 1ucrarile de arhiteetura,
tricitate ale Ep.arhiei este condus de un arhltect aJutac
de personalul de necesar.
Atributiunile acestui serViciu sunt 1a fel cu eele pre-
vazute in art. 171 172 an Regulamentul Administratiei
PatriJarhale, aplieat la nevoille eparhiale.
CorpuZ ae ill'!lspe<ctie i control.
Art. 138. - Corpul de inspe'ctie '5li control eparhial este
incadr,at cu urmaltorii inspectori numiti de Chiriarh:
:a) Un inspector bisericesc, numit dintre preotii defini-
. tivi, din categoria I-a, licentiati sau doetori in teologie.
b) Ex.arhul manastirilor numit dintre Arhimandriti.
InspectoTul bisericesc.
Art. 139. - Inspectorul brserice-sc sta la dispozitia
Chiriarhului, pentru trehuinte1e parohia1le 8iVand
atributiuni generale de control. -
EI rolul de acuzator 1a Clonsistoriul Epar-
hial, ins.peeteaza, la ordinul Chiriarhului, oficiile protopo-
de cantar,eti din EpaT-
hie, ancheteaza cazuriIe mai greIe, cand Proto-
popul respectiv eSite sau caud cel anehetat este
Protoiereu.
Exarhul mdnustiri'loT.
Art. 140. - Exarhul manastir'lor sta la dispozit;ia
Chiriarhului pentru trehuintele monahale. EI se
za de Chiriarh eu supr3;vBgherea, contrDIul indrumarea
vietH din Eparhie; referatele <*-
rute de Chiriarh sau de Vicar in chestiunile de ordin ad-
288
tiona
acest
Cons
COnf(i
:;;ti,
il
prop
I
A I

cult
tru
!
"
tar Ii:
I
'sa-s,il
I "i
I !
ipreg,i
'I:
!
294
Legiuirile Bisericii Ortodoxe n.U1CIlaruo;
miniSitrativ, disciplinar !7i duhovnicesc cu privire La mana-
stiri; inspecteaza manastirile !7i sch:turile din Eparhie, ra-
Chiriarhului; prime!7te delegatiuni de a face
ehete in lega,tura eu abaterile dela viata duhovniceasca'
eu nereguli dBordin gospodarese din manastire.
CAPITOLUL IV.
Confirmal"ea dizolvarea OrganelorEparhiaJle.
Art. 141. -- Perioada electorala pentru toate CtoiI'pora-
tiunilo parohiale !7i eparhiale, dureaza pana ceo
se eonstitue prima Adunar,e ordinara din eh;cto-..
rala urmatoare.
Art. 142. -- Confirmarea !7i d\zolvarea Adunarilor
Eparhiale se fac Brn DeciziB data de in calitate .
de alonsiliului ..Batioual
- In cazurl exceptlOnale, cand nu se pot face alegeri,:
siau eand -- pentru unele abateri daunanoiare bunului mers
311 BiEericii sau motive de interes superior biserieese -- se
dizolva 0 corporatiune epal'hiala sau' toat,e corporatiunile
'ile institlle corporatiuni bisedceJ?ti provizorii,
la propunerea organelor stabilite prin Decizia de
di71Gllvare a Patriarhului.
DispozitJiuni finale.
Art. 143. - Daca clericii insarcinati eu e,f,e:ctuarea al-e-
gerilor biEerice:;;ti 'se vor face vinovati de abateri Impo-
triva dispozitiunilor Statutului de organizarea !7i functio-
narea Bisericii Ortodoxe Romane, regulamentului pr,ezent,
pre:cum !7i altor dispozitiuni !7i masuri luate de autoritatile
atunci VOr fi de Chiriarh in judecata dis-
ciplinarru a Consistoriului EparhiaJ, care Ii va judeca in
termen de 60 zi1e. Hotiirirea data va fi fara drept de apel.
Art. 144. -- Toate dispozitiunile contrarii regulamen-
tului de fata sunt :;;i raman abrogat.e.
.Acest regulament s'a votat eu unanimitate de Sf. Si.
nod, in 'sedint,!J. dela 25 Februarie 1950 si de AdunaI'ieaNa-
tionala Biserlceasca in sedinta dBla 26' Februarie 1950 si
intra in vigoare pe data' publicar:i lui in revista Biserica
Ortodoxa Romanb, buletinul oficial Illl Patriarhiei Ro-
mane.
pentru organelor deliberative
ANEXE.
FOl1IDular tip Nr. 1
LIS TA
Adunarii parohiale din Parohia
Raionul .
Starea
I I
"
Pronumele civilii Ocupatia
Locuinta
Str, Nr. casei
.. .. .. .. 1 ................ .. .. .. ----I
---------
--------1----.1 .. .................... , .-..... -----
Aceasta tista s':a intocmit de noi astazi
PAROH,
Eparhia ..
Protopopia tul
Parohta .
Astazi .
PROCES-VERBAL
luna.
Formuiar tip Nr. 2
anul.
Consiliul Parohial din parohia Railon\ll"
Eparhia . ,
Intrunindu-se in localul 'sub .
ointia preotului paroh. . . . . ., . la ora .4 r
a procedat la verificarea listei membrilor Adunarii Paro ..
hiale, intocmita de preotul paroh, constatand ca
lista ,a fost citita, in biserica dUipa Sf. Slujba in ziua
i !7i in
bisericii, unde a stat timp de 14 zile Hbere, apoi raii:$tlCl.1.ll'"l
toate r,ectificarile nBcesare, Con.siliul i-a dat
finitivain de a,zi acestiei
"7
288
ell ap
oare ;


A


con:J
11
a1 At
biser
parhi

94
J?i ari:
conf<'1
\;
"
!}ti, 1t
I,

man, I
prOvij'I',1 cult .1
tru I:
'1
ili
:
,I
: tarli ,I
, w .Ii
, sa-!}'III
preg!i
I
296
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
c.are cuprinde un numar de. . . . parohieni.
Drept ca.re s'a incheiat prezentrul proces-verbal,
se va plistra in arhiva parohiala.
PREI;lEDINTE P AROH,
Stampila
Eparhia .
Protopoplatul
Parohta ..
No.
Zh,l.a .. luna
lUembrii Cons. Parohial,
Secretar,
FOfrnmlar tip Nr.
anul
CONVOCARE
NOi, parohul bisericii d1n parohia
Raionul . . . . . . . . Eparhia
in temeiu1 ordinului circular al Oonsiliu1ui Eparhial Nr ..
a. c., convcdlm Adunarea Parohia1a electoral a din sus-
numita parohie pe ziua de . . . . . luna .
anul . . . . . la ora . . . . .
Adunarea se va tine indatal dupa oficierea Sf. Liturghii
in biserica parohiala . . . !}i se va ocupa.
numai cu alegerea membrilor in Consiliul Parohial !}i Co-
mitetul Parohial, fara a se mai discuta alte chestiuni.
PAROH,
Stampila
Eparhia ..
Protopopiatu1
Parohia . . .
Fonnular tip Nr. 4:
PROCES-VERBAL
Astazi ., . luna . anul
Adunarea parohiala electoralii din parohia
. Raionul . . . . . . Eparhia.
. . . . . . . . intrunindu-se dupa Sf. Slujba in bi-
serica parohiala, sub pI'Ieotuluiparoh
.la oJ'a . . constituindu-se legaly
pentru functionarea organelor deliberative
291
procedat la discutarea chestiunilor puse la ordinea
anexata.
In timpul !}edintei s'au produs urmatoar,elB *)
. . . . . . . . . . . .
In fata acestor neintelegeri !}i a 'desordinei, pre!}cdin-
. tele ,dupa mai multe lncercalri de a stabiH lini!}tea !}i ran.;
duiala, a fost nevoit sa pentru un timp ..
nedeterminat.
Drept care S'a incheiat acest proces-verbal care va fi
inaint!lJt P. C. Protopop, spre cele de cuviinta.
PAROH,
Eparhia . . .
ProtopolpiJatul .
'Parohia . . .
Barbati de incredere:
1.
2. -.
Secretar,
Formular tip Nr. 5
PROCES-VERBAL
______ -======---------------
kstazi . luna . anul
Dupa CB s'au indeplinit toate cele prevazute in Re-
pentru alegeri, privitor la convocare:a Adunarii
Parohiale Electorale, adica: anunvar,ea acestei Adunari in
termen legal slujirea Sf. Liturghii cu chemarea Sf. Duh,
. membrii prezenti ai Aduniirii s'au intrunit in biserica pa- .
rohiala cu hramul . . . ., unde pre-
Adunalrii, preotul paroh . .,
la ora . a deschis Adunarea, dand citire ordinului
circular Nr. . al Consiliului Eparhia1 despre ale-
gerea membrilor in Consiliul Parohial si Comitetul Pa-
rohial pentru 0 noua perioada de 4 ani. ' .
Constatandu-,se dupa lista prezenta reglementara a'
eclor de Lata, Adunarea Parohiala ElectlO'raJii s' a oonstituit"
*) Se aratil. pe Scurt c-auzelte, caracterul Idlezordinei l}i persOa<'
nele car,e au provocat-o. .
298
Legiuirile Bisericii OrtodQxe
alegand 2 barbati de
anurne, pe dornnll: .
1) ..... 2) ."
si ca secretaI' pe Dl. . ,
Incepand deja ?ra . . ... a Aurmat :''?tarea
aclamatie sau nommal) membnlor l:r: Consili,?l
si apoi ;a Jnf:mbrilor Comitetului Parohlal, urmand m
diEpozitiile din Regu1ament. w
Dcipa termlnarea s'a .pI"Olcedat
1a calcularea rezul;tatulul, care s:a anuntat
.anume-:
1. Perntl-u ConsiZiuZ pCl;1oh:ial.
Au. votat un numar total de. : .. .
Din voturile aoesteJ au intrunit maJorltate..a ..
.a voturilDr au fost proclamati urmat0I?-I:
Dl. '...,... votUrl
"
"
"
" i,
"
"
2. Pent1-u . Comitetul Pajohial.
Au. v-otat un numar de . . . . aleg3itori. w
Din
-au intrunit majorttatea reglementara a
au fost proclamate urmatoarele persoane:
Dl.(D-na) voturi'
" "
"
" "
"
" "
".
". "
De to-ate aeestea s'a dresat prezentul. ' ,
Qupa ce i s'a dat citirein prezer:tt,
:semnat de cei in drept is ,a aplicat SlgIliul paro:Il1al.

1)
t.
Barba.!i de, lncredere:


, Seeretar,
" '
pentru functionarea organelOT deliberative
29-;>
Formtdal' tip Nr. 6 _
JURAMAN--X

In numeleSf. Treimi
. . ales in demnitatea
al Ocmsiliului Parohial a1 hisericil ,parohiale cu
. .. . din corouna
. Eparhia . .,
IIlGUllILt!l:I. lui Dumnezeu mea, ea voiu
cbiigatiunile mele de consilier parohial cucea
respec'cand regu.-
din patriarhia Romana.
Durnnezeu.
Semnatura /
! '.
Furmular tip Nr. 7 .,.:.c __ _
.,
PROCES-VERBAL
catre Consiliu[ Parohial a EpitNpu-
.'
A'stazi. . . . luna . anul .
ee .s'au indeplinit toate cele ;prescrise in Regulameni,
la c'OnVQe,area Consiliului Parohial ;lJi constatan-
pr-ezenta nurnarului r'giementar, P. C. Paroh. .
. a deschis sedinta 1a orele .
citire art. 65-67 din Statui' 26 din Regulament,
la delegarea Epitropului -<ilor).
Aratandu-se intr'o Beurta vorbire importanta acestei
a urmat votarea nominala.
Dupa ce s'an strigat lavot toti consUierii inordinea .
I "'_[ ...,1...,,.. au votat eei prezenti, s'aconstatat urmatorul
a intru.nit voturi
a ill'trunit voturi
.-
Legiuirile .Bisericii Ortodoxe
Epitrop (i) a (u) fostdelegat (i) Dl. (D-nU) .
. . .'. . . . care a (u) intrunit un:animitatea
cele mai muIte voturi*). ..'
De toate acestea s'a' dresat prezentul ..
ce i s'a dat citire, s'a semnat de eei prezenti. '.'
PREIilEDINTE,
.J U R.A MANT
In numele Sf. Treimi
. .
. .' Eu, . . . . . . . alessi intarit in
p.1.!lle.a de epitrop al. bis..ericii parohialecu. hramul .
. din comun:a . . .
. ... ... Eparhia . . . . . .
jur inaintea lui Dumnezeu si pe constiinta mea ca
indeplini ohligatiunile mele' de epitrop his-erices'e eu
mai deplina admimstrand eu eea mai
cinste aveI'lea miseatoare si nemiscatOtar;8 :a
tregii luerand en' toata rawa pasn'.ar-eE
S;i sporirea ei; voiu respecta StatU'tul si tOiate .
tele toate oI'dinel,e .....: .. ,----."
toritatilorsuperioare din Patriarhia 'V,J.J.a..ua.
:ajute Dumnezeu.
, '. Semnatura' ..
. Arhiepiseopia (Ep'-seopia).
Consiliul Eparhial .
.P; C. Sale
PIIea Cq.cernice Parinte,
Cu circulara Noastra Nr. . . . .. s'au dat U""IJ"L."
pile legal.e pentru -alegerea membrilor Adunarii
pe noua perioada depatru ani, 19 .. :-19 ... In sco!pul
sta Consiliul nostru v'a desemnat ope P. C. VoaSitra dJej,eg1l:Lt.
:- Eparhial pentru. Cexeul Electoral .
.
. *) .Se vor cu';irit-ele care nu inruca rezultatul
pentrti fimctionarea ?rganelOTdelibemitive
s0i
invitam deci, ca primhid incredinta,rea aceasta;sa
a va pr.e2lenta in ziua de. '. .' . . la
. la locul central al Cercului sianume m: comuna
. inbiserica. parohiala, . sa
aetul de alegere pentru desemnarea unui memhru .
dOi. membrii mirenim ". Adunarea noastraEpar-
observand intru totul dispozip.unile S,tatutului de or-
<lTU"',",.1.G hiseriCe-8.sca S;i ale Regul:amentului-pentru' alege-.
funeti1onarea. S;i dizolvarea organelor
. in Parohii[e, Protopopiatele S;i Eparhiile din Pa-:
Romana... . . ._ .
." Pentru ca sa puteti indeplinicele indicate ,mhl sus,'
aci: V . . .'. .
Copia circularei Nr. .. . ... .,cu aratarea
t:n;;u1.J.J.V1.. Electorales;i centrele acestcir.Gercuri.;j,
2. Lista preotilor indreptatiti yvota :incolegiul .
3; Un formular pentru sumarulscru:tinului preotesc.V
l
4. Un mandat pentru clericul ales .. v
5. Lista candidatilor. V .. . ' . '. -. " -.'--" ...
-6. Un exemplar de Regulament. V .. . ' -'. '.' -... _ .....
7. Uh formular pentrusumarnl serutinuluimirenesc.'/-::
8.Unformularde listru,-cese vaconipletacunumele_ ..
ConslllilorParohiale: . . .. -.' .
9. Doua mandate pentru a1es;i.V-
Actele -electoraLe Ie vep preluaP. C. Voastras;iin
de 48 ore, Yeti binev>oi a' Ie mainta 'Bir6ului . Eleeto- .
Eparhial. . .
Dat in .... . .la .
(EPIsboP),
Consilier. Admin&str.ativ, ..-
LIS T A
drept de vot pentrualegerea unui
Eparhiala, inColegiul preotese, din
al Eparhiei
".-
/
Legiuirile Bi.sericii Ortodoxe
Numele Pronumele Parohia *)
---_ ...._------ ---- ..._-_:....------..---............_--..---
Eparhia ... Formular tip
Cercul Electoral Prooyesc .
FORMULAR DE PROCES-VERBAL PENTRU
COLEGIUL ELEOTORAL PREO,!,ESC.
SUM A R U L.
Astazi . luna . anul
Colegiul preotesc Cercul Electoral
Eparhiei' . mtrunit in
. , din Raionul . .
alegerea unui membru din cler in Adunarea
conform normelor' cuprinse in ordinul circular eparhi8.l
Nr ...... din . . 19 . , a procedat
ale.gere dupa cum 'urmeaza : '
1 Preotimea din parohiile acestui Cerc,
astazi La orele . . . . dimineata in biserica parohiala
. a savaqit rugadunea pentru
rea Sf. Duh, apoi delegatul eparhial .
ca aratand intr'o scurta vorbire sCl(l:pul
portanta acestei intruniri, a declar.at Adunarela "v' UJ.",>el'LilUJ
electoral preotesc deschis3J ainvitat dintre cei
pe preotul . din parohia. . . .
ca pana la constituirea definiti:va acolegiului sa Laca .
viciul de secret.ar provizoriu al lucrariIor colegiului
toral.
*) In a:::ea.sta rubrica se VOr trece lao urma parohiile
carol' titulari .'eventual n'ar fi alegatori d[n diiferite. motive,
ca delegatul Chiriarhului sa aiba listacompleta a parohiilor din
cumscrj,p)e, in vederea alegerH membriIor mix'en!! in Adunarea
parhiala.
functi0narea organelor deliberative 303
S'a dat ,citire ordinului circular eparhial Nr. . ...
. ......., prin care SoB dispune
Adunarn Eparhiale pentru 0 perioada de
S'a lista, in care sunt preotii ace-
.electoral, incI1edintata delegat
Eparhial in care se trecut un numar
. . . . . preoti . .
4. Venind r&ndul constituirii -colegiuluielectoral, ace-
.'. --a ales din sanul sa"JU doi preoti, persoane de incre-
anume poe preotul . din
pe preptul
. din parohia . . iar ca
din parohia.
./ .
. . . luand loc la rna:.sa
delegat a declarat -c1olegiul 'electoral
dupa aceea' s'a purces la alege:rea unui mem-
Adunarea Eparhiala din partffi .ac';stui Cere prin
secreta, in chipul urmator: . .
a suspendat pentru pregatil"ea
. de vot. La r.edeschider% secNtarul a
dU!pa fista pe fiec:are alegator depuna bul.eti:
in urna. Dupa: ce s'achemat la votare to1i cei
Usta si dupa ce au votat toti c-i pr1ezenp, s'a mai
inca'o jumMate de ora. Ne mai prezent8.ndu-se alti
alegerea s'a declarat inehls.a la ora . . . . . Pre-
impreuna cu preotii"'persoane de incredere, au des-
apoi urnade votare.:;;i au stabilit urmatorul rezultat:
Au votat in total. . alega.'ton. Din votullor au
... preotul
) preotul
preotul
preotul
din parohia
din parohia
din parohia
din paroMa
"') Preot sau diacon.
voturi
voturi
V'Oturi
voturi
'I'
304
Legiuirlle Bisericii-.Ortqdoxe
dec; preotul '. . intrunind m" ;orif.."
reglementara avoturilor, a fost proclamt ales
in Adunarea Eparhiala a Eparhiei . .
reprezentant al preotJrnii din acestCerc i s'a
numaidecat mandatul senmat de delegatul eparhial
lalti meffibri ai biroului **)
De taate acestea s'a dresat prezerutul prloces-verbal
ce s'a citit in auzul relor de 1iata, s'a autentificat
de eei in drept.
delegat eparhial,
Preo!i persoane de inel'edere: .
1.
2. - .
./
Eparhia ...
Cercul Electoral
Secretar,
Formulartip
COLEGIUL ELECTOAL PREO'fESC DIN
MANDAT
N oi, membr;; birouluieolegiului electoral al pr,eo\:ini'
din Cereul electoral . din Eflarliti
ac
. faeem eunoseut tuturor celor in
ca, eonformandu-ne ordinului circula,r eparhMrl Nr.
din . . ...... anul eurent, prin care s'au dispus
suri pentrn alegerea membrilor .Adunlirii Eparhiale, ne,-al:ti
adunat astazi in loealitatea eentralli a aeestui Cere, anumLe;
in biseriea parohialii. din comuna .
Raionul , am ales din partea
**) In caz de lipsa c.elui: ales, se vor mentiona 1n sumar
.aratate m::u jos: eel ales n,(.fiind de fatAJ s'a Inc,"ecun,at<.
delegatulUl eparhial, care i1 ,va inmllna nelntarzi.at poe- calea cea
:Sigul'a, sub luare de dovada. I
\iu]lam.enc pentru funct:.onarea organelor deliberative 305
nostru pe P. C. Preot ..
_._. h,',. cleric in Adunarea Eparhiala a Eparhiei pe a pe-
de patru ani, dandu-i-se acest mandat semnat de
drept.
. Dat in . . . la . . 19 ...
delegat eparhi,al,
(stampila)
Membrii de ineredere ai Colegiului
preotesc:
1.-
2:-
.
Secre.tar al colegiului, ./
I.

Electoral
FormulaT tip Nr. 12
--_.---_ .. -.
PROCES-VERBAL
.. __ delegarea de eMre Cansiliul Parahial a unui mem-
care sa participe la alegerea membrilar mireni in Adu-
EparhiaHi.
Astazi . . luna . . anul . . .
ee s'au indeplinit to ate eele prescrise in regulament
la convocarea COllsiliului Parah>al constatan-
prerenta numarului reglementar, P. C. Paroh .
. a deschis la orele . . . dand ei-
ordinului circular Nr. .. . eu data .
Consiliului Eparhial, priv,itor la alegerea membrilor
AClUrlar'u. Eparhiale pentrn 0 noua perioada de patru ani.
Aratandu-se intr'o scurta vorbire importanfaaeestei
speciale, C'onvoeata pentru desemnarea unu; dele-
20
./
306
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
gat in colegiul. electoral mirenesc "I re"pzctiV'.
veder,ea alegerii ",eIor dOi membrii mireni in
Eparhiala, a urmat vat,area nominal!k
Dupa ce s'au strigat la vot toticonsilierii
alfabeUca au prezenti, s'a constatat u
rezultat:
1. Dl.
2. Dl.
. a intrunit voturi
. a intrunit voturi
(Poate fi delegat oricare membru din Consiliul
l'o,hial - afara de preop diaconi - dintre
tropi, sau dintre membrii Adunarii Parohiale.j.
S'a proclamat delegat Dl.
Canstatandu-se rezultatul votarii, Consiliul
a insarcinat "i ,autorizat pe DJ.
Ca luand in primire indata dupa fnchiderea
tei un exemplar din a"est proces-verbal, semnat de
membrii prezent,i avand sigiliul pamhiei, sa se pn'Zlllt
la locul central de alegere incomuna .
acolo sm predea pracesul-verbal in mana
eparhial apol in caHtate de membru al co!eginlui
nesc, sa ia parte la .
De toate acestea s'a dresat prezentul
in dublu exempLar dupa ce i s'a dat citire, S'a sertlllil,E
de cei preZBntJ:
PRE/ilEDINTE-PAROH,
(stampila)
Eparhia. . .
Cercul Electoral
lI'Iembrii Cans. Paroltial,'
Secretar,
Formular tip Nr.
FORMULAR DE PROCES-VERBAL PENTRU
COLEGIUL ELECTORAL MIRENESC.
Astazi .
Calegiul mirenesc
din Eparhia
. luna. . anul
din Cercul electoral
. , . ntruni t in connisiu"j
:

ke,,u],ament pentru funct.i.onarea 'OrganeloT deliberative 307
centraHi . . din Raionul . .
alegerea a doi membri mireni in Adunarea Epar-
ecnform instrucpunilor eupdnse ordinul circular
din . ,al Consiliului EpaThial, a
< precum urmeaza:
1. De,egatii Consiliilo,r Parohiale din parohiile areSltu;
"dunandu-se astazi la <orele . ,dim. in biserica
cip,ar()hi>iHi cu hr,amul . . . delegatul
ca ariitand
scurta vorbire scopul importanta aceSVei intruniri
declarat Adunarea colegiului electoral mirenesc deschisa
,a invitltt dintre cei prezenti pe Dl. .
parohia . . ca pana la con-
.,t:itLlir<,a definitiva acolegiului sa facaAificiul de
,provizoriu al Incrarilor colegiului electoral.
" 2. S'a dat citire ordinului circular eparhial Nr .....
data . prin care se dispune alegeI'ea
m,;mlbdlor AJdunarii Eparhtale pentru 0 perioad1i. de patru
3. Facandu-se apelul nominal al parohiilor care apartin
aCI,sbli Cerc electoral, delegatii ConsiliiIor Parohiale cati
fost prezenti, au ,predat pre"edintclui, unul cate unul
persoana, procesele vel'bale de ,delegaTe ale' fiecarui
Parahial in parte 'ili s'a alcatult 0 lista gemora!a de
proce.se",verbale predate, 'in care l,s'a trecut numira paf'Ohi-ei
a prezenti "i care s'a ,anexat la
al "'''legJului. Lista insumeaza un numar total de .
, alegatori.
4. Venind randnl constituirii bolegluluielectoI'al, aresta
ales din sanul sau dai membI'li delegati - persoane
, de incredere -- anume pe Dl. . ., din
parohia . pe Dl..
. iar ca secretar pc
din parahia . .
'Iuand loc la maSa Biraului, delegat a decla-
308 Legiuirile Bisericii Ortodox'El
rat Colegiul electoral constituit dupa aceasta s'a
la alegerea a doi membrii in Arlunarea Eparhiala
tea acestui. Cerc, prin votare secreta in chipul
a: suspendat p'entru prega
buletmelor :vo!. La redes'Chiderea secretarul .
chemat dupa hsta pe fiecare alegator sa-si depuna
nul in urna. Dupa ce 's-'au chemat la vofare toti cei
pe lista dupa ce au votat toti ooi prezenti s'a
inca 0 jumatate de ora. Ne mai
alti alegatori,alegerea s'a declarat inchisa la orele . . .
impreuna cu deJegatii - persoane de incre_
dere - au despuiat urna de votare au stabiIit urmato.
rul rezultat:
Au votat in total
intrunit:
oa) Dl.
b) Dl.
c) Dl.
d) Dl.
deci D-nii ....
. alega'tori. Din votul lor au
din paftJihia
din parlJihia
din paflohia
din parlJihia
voturi
voturi
voturi
voturi
intrunind majoritatea reglementara a voturiIor, au fost
membrii in Adunarea Eparhia;la a Epar-
. . . . . . . . ca reprezentanti :ai mirenilor
din acest Cerc Ii s'a inmanat numaidecat sem-
nate de delegatuleparhial de ceiLa1ti membrii ai birou-
I . "') '.
Ul. . '.' : " '"
De toate acestea s'a dresat prezentul proces-verbal si'
dupa ce '.3'a citit in auzul celor de fata, s'a autentificat
semnat de cei in drept ' ,
PREl?EDINTE, delegat eparhial,
(stampila)
Delegati consilieri
- Persoane de incredere _
1.
2. -.
Secretar,
*) In caz de !ipsa a celui ales, 5e VOl' mentiona In' procesul-
verbal cele aratat'e mai jOs:
. eel ales .nefiind de fata. mandatul s'a incred'ntat del'egatului
eparhlal, care 1I va inmana neintarziat pe calea cea mai sigura sub
luare de dovad1i. '
Ul"' ... pentru organ<elOT deliberative
309
Imnnular tip Nr.
LIS T A
parohi'lor ale car'or delegati s'au prezent.at la vot pentru
. alegerea a doi membrii mireni in Adunarela Eparhiala.
- Nr1 I I Numele Parohiilor . Numele del ega til or Parohiali Observatii
curent

------_._- ................................................................... .
--.---.._- ........... --...... _------_. __.--.. ---.. ---.. -_... ------._------_ ...... _-----
Eparhia "Formular tip Nr. 15
Cercu1, Electoral
COLEGIUL ELECTORAL MIRENESC DIN CERCUL
MANDAT
Noi, membrti biroului colegiului electoral al deleg,ati-
lor rnireni din Cercul Electoral . . din
Eparhia. . . facem cun()scut tuturor oolor
in drept ca,conformandu-ne ordinului circular etplarhial .
. din . . , a. c., prin care
s'au dispus malSUf,i pentru alegerea membrHnr Adunani
Eparhi.ale, ne-am adunat a'stazi in localitatea a acestui
Cerc si anume in biserica parohiala din comuna .
. 17i am ales din partea cole-
..
310
LegLuil'ile Biserioii Ortodoxe
giului nostru pe Dl. ...... membru mirean.
in Adunarea Eparhi.ala a Eparhiei pe 0 perioada de patru"
ani, dandu-i acest mandat semnat de cei in drept.
Dat in. . . . . . la. . . . . . . . 19 ...
PREI;lEDINTE, deJegat epalhial
(stampila)
Membdl de mcredere
,ai colegiului mirenesc.
1. -'.
2. - ..
Secretar al colegiului,
---0---
REGULAMENT
PENTRU
NUMIREA SI TRANSFERABEA
,
CLERULUI
I
'I
'I

Decizia 32.233
pentru aprobarea regulamentului
personaIului bisericesc din
Patriarhia Romana.
MINISTRUL CULTELOR,
A mind in vedere adresele Administratiei
t'tiarhale cu Nr. 20.678 dm 1950 si 21.411/950
registrate la Ministerul Cultelo; sub Nr. 3l
din 1950 si 31.910i1950;
Av(]xnd in vedere referatul Directiunii
dentei i Coordoniirii cu Nr. 32.230 din 29
tembrie 1950;
V iizund prevederile art. 206 din Statutul
organizare i functionaire 'a Bisericii
Romune;
In temeiul art. 2 din Decretul Nr.
1948, pentru organizarea Ministerului
DE-CIDE:
Art. 1. - ReguZamentul pentru numirea
transferarea clerului din parohii, examenele
capaoitate, definitivare, promovare si
nare pentru Oapitalii, ale diaconilor
din Biser,ica Ortodoxii Romanii de
narea Nationalii Bisericeascii ivy(, sedinta deZa
Februarie 1950, 8e laprobii. .
Art. 2. - Un exemplar din acest Re
ment, vizat spre aprobare de Ministerul
se va publica in Buletinul Oficial al Patriarhiei
Romune. .
.. Directorul Evidentei i Coordonii- ...
dm'. iJ!'tn'tster este insiircinat cu aducerea la .
'lndepl'tn'tre a prezentei Decizii.
Data azi, 29 Septemhrie 1950.
MINLSTRUL CULTELOR
Stanciu Stoian '
, REGULAMENT
numirea transferarea clerului din parohii?'
"amende de definitivare promovare
pentru Capitala, ale diaconilor preotilor
din Biserica Ortodoxa Romana *)
Dlspozitiuni genemle.
Art. 1. --- Orice numire de diacon sau preot in BiseriCa..
Ortdoxa Romana se face cu titlu provizoriu, pe baza cali-
ficativelor dela EXiamenul de capacitate preoteasca; ilar
transferarea, definitivarea, promo;varea l}i dreptul de a_
ocupa locuri in Capitala R. P. R., se dobandel}te pe baza.
de examene speci,ale l}i notari administrative, prevazute
de Statutul pentm organizarea l}i functi'onarea Bi3
1
ericiL
Ortodoxe Romane - art. 119-128 -, care se dau dupa
vederile prezentului regulament.
Art. 2 . - EXiamenele, afara de cele de capacitate preo-
se dau in fata unor comnsiuni de examinare, insti-
conform art. 22, dupa audierea unor cursuri, cu du-
rata de eel doua luni, la Institutele Teologica., po-
trivit scopului f ecarui ex.amen, la Cenrtrele de in<irumare:
misionara.
I. Examenul de capacitat,a
Art. 3. - Sunt 'obligati a da examenele de capacitate:
preoteasca toti absolventii fosttelor Academii Te'Ologice'
Ortodoxe, licentiatii, magil}trii l}i doctorii In:stitutelor Teo-
logice l}i fostelor Facultati de Teologie, care doresc a primi-,
taina ru1"Otoniei.
Examenul de capacitate preot.easca are de S{!Op: a)
cercetarea chemarii p2ntru preotie l}i devotiunii pentru
*) Intocmit de I. P. S. Patriarh Justin'an, aprobat Iji votat:
de Sfantul Sinod ill Ijedinta din 28 FebruariJe, 1950.
" !
I
,! i
3!4
Legiuirile Biserioii Ortodoxe
misiune, cum b) verificarea capabilitiWi cand:dat"lor
a utiliza pr:actic, in viata pastor.aHi, potrivit eerintE'lor
mii, dobandite in teologice supe .
rloare.
Pentru tinerea acestui examen se stabilesc Goua se.;'
siuni anuale' la fiecarei Mitropolii, una toarnna '.
.alta primavam, dupa terminar'ea exameneJor pentru Ii.
centa 1a Institutele Teo1ogice Universitare. Data exame.
0 fixcaza Sinodul Mitropolitan, care eXJamineaza pe
candidatii pentru care dat avizul la admiterea lor
Institutc1e Teolog'ce sau pe care-i admit 1a preotie in EpaI'-
hHe MitropoliEi
Se:::iuni extraord'nare nu se admit.
Art. 4. - Candidatii vor cere inscrierea lor 1a examt'l1"
,d=punand urmatoarc1o acte: .
1. Diploma de doccor, magistru sau licentiat in teolo-
gle sau abso1vent de Academie
2 .. Dovada ca Se bucura de toate drepturile civile
politice, eliberata de Sfatul PopuJl.ar ,aJ c::munei
:a'..'e domiciliul.
3, Copie de pecazieru1 anilor de studii. .
Secretarul Sinodului Mitropolitan va, cere confidential
referinte dela Rectorul 8i duhovnicul InstituteIor Teolo.
giee un'de facut cum S;i dela preotul paroh
Protopopu1 despre puvtarea candida'tului parera!!.
lor despre chemarea lui 1a preotie. Se pot cere referinte
dela profesorii Institut'e1or Teologice de1a parintii consi.
lieri administrativi ai Eparhlei de unde este candidatul.
Toate aceste acte constituesc closaru1 C'onfidential pen-
tru examen.
Art. 5. - Examenul de capacit.ate preoteasca consta
din:
a) Cercetarea chemarii la preotie de:v(Jtiunii pentru
aposto1at dupa acteJe, referinte1e din timpul stu-
diilor purtarii pana la examen a candidiatului - d' n do-
sarul confidential. Cei socotiti apti pentru pI\eotie vor fi
admisi la examenul scri,s 8i oral.
' b) LU'crari '.3cris,e 'se dau din:
1. Doginatica sau Morala.
2. ISltoria Universala R,omana.
,3. Intocmirea unui plan de predica sau cateheza.
"'U"'''.v--- pentru numirea :;;i transf'erarea clerului
315
subiectele pentru lucrarile scrise Ie ?-6signeaza in scris
Mitropolitan in ziua v "
pentru fiecare 1ucrare 'se doua ore ae lucru.
c) Examinarea orala se face dIn.: .
1. Exegeza Sf. Scripturi a Noulm Testamer;t,
1,a invataturi precise, atacabe de ?in.
Predica (subiecte fixate de comlSle Ijl dlstnbmte
prin trager1e la sort
i
). ..
3. (lectiuni cu la
cat'ehumenilor 1a diferite ramun
ovtodox; subiecte fiXate de COIlllSle d:strlbmte
prin tragere 1,a 'sorti ). . v
4 Cantare biseri0easca, Tipic, LiturgIca, aplicare.
5: Legislutie !}i Administratie
Nota la fiecare obi'ect va fi cel pupn6 (l}ase).
Art. 6. - Media general a a noteJor la
se aduna cu media sau calificativul obtmut la di-
""""u",vu
de
studii f;li' se imparte la dol.
ce '.3e transforma, conform .art. 12, m cahflcabvul
indr.eptatirea candidatului de a cere sau di:J a
ales in postul <k diacon sau preot de categona corespun-
. Art. 7. - CandidatH respi.n!}i la
La preotie, vor fi sfatuitj a!te
, Cei respinl]i 1a lucranle scnse oralie; se mal A pot pre-
numai 0 'singura data la examen, pe care 11 vor
intregime in timp de doi ani. acest .termen,
'" eu chemare speciala dinVPAarte.a ye baza
.a.etivitatibine cunoscuta m Vl8Jt.a blserlceasca a Eparhlel,
respectivul poate du un nOli exameln.
II. Examenul de definitivare.
Alit. 8. - Fiecare prwt sau 0 actiyitate
pastorala efectiva de 5 (cinci) ani obl1gat a
urma regulat timp de doua luni de mdrumare
misionara la Institutul 'rE)ologic Umverslt.ar. de
Eparhia Ea l]i a depune apoiexamenul de defmlti-
vare.' . A d v d"
. Art. 9. - Cursurile p.ot fi urmate oua sem
cate 0 ,luna, pana 1a incepereacursurilor m
menului de promovare. In cazul acesta Be v:a aduna mc'dla
316
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
generala dela doua examene s.e va imparti
pentru a da media general a a examenului della
0-3 indrumare misionara.
Programa cursurilor fiecarui an se de
vieiul lnvatamantului religios al Sf. Sinod se aproba
Patriarh sau de Sinodul Permanent .
Dupa audier,ea cursurilor se da examenul.
Acest examen are de 'Beop a proha
ale slujitorilor Altarului, constatate 1a cursuri. El este
caracter practic consta dintr'o proba: scrisa, in
de doua ore, aleasa dintr'o lista eu trei teme:
.a) De aparare a Ortodoxiei in cazuri pr,ecis.e, date
com'siullea de examinare, fata de sUlBtinerile eronate
romano-catolice, fie luterane: calvine: anglican.e, '
rene, fie fata de orice rataciri dela credinta
candidatul a're obligatia sa faca dovada cu'nostintei
Scripturi,Etc: . "
$i oral:
b) Rostirea unei euvantari bisericesti de circa 15
nute, eu subiect stabilit de comisiune ;i scos de
dintr'o urna, oa[' va contine eu 10' subiecte mai
decat numarul candidatilor 'la exameu, dandu-li-s.e timp
pregatire 0 ora, sub supraveghere, interogare din
legerile audiate despre predica. '
c) 'finerea unei catehe:ze Cll subiect fixat de
une, dupa un timp de pregatire de 0 lora, sub
gherc, interogare din preJegerile audiate despre
heza; _
d) RezGlvarea unei ehestiuni datle din domeniu!
E'latiei administratiei 9i civile,
vviata pastoraUi; l?i misionara actuala a Bise:ncii, "'&>,7",1,,,,,...,.,,<
in spirit canonic a unei chestiuni de disciplina
sca, desemnata de comisiunea de examinare si ,n't't>1",""cro
din prelegerile respective audi.ate; ,
e) Interogare din celelaUe prelegeri audiate;
f) ChestionarE'a asupra doctrinei si
din tara de peste hotal'e, in raport eu
ortodox. candidatii dovedind abilitatea intrebuintarii
Scripturi.' "
g) 0 aplieatiune de cantare bisericeaJ,S,ca Tipic
de practica liturgica, cu interogari din prelegerile 1"t><mt>"_
tive audiate.
pentru numirea transf'erarea. clerului
-Art. 10. - Lucrarih scrise liJi eele orale se noteaza.
de fiecare mem;bru al exami-
eu nota 1-10. Pentru flecare proba, media notc'-
date decomisiune este obligatorie sa fie de
(sase), Candidatii care n'au obtinut medie ?, ra-
, corigenti depun examene de cO:lgenta cu. sena ,ur-
. In caz de promovare la cOI'lgenta, oncare.
media gcnerala, nu are dreptul decat pentru de
. a III-a. In caz de va urma dm nou
_ eu dreptUll de a fi flolosit in parohme de ca-
a III-a, pana la un nou e:xamen. . .
Art. 11. - Candidatii la acest sunt
inainte de inceperea examenului sa
nu au prezentat la
,a) Un caiet cu,100 sumare ae pred1cl, .
b) Un caiet cu 100 schlte de ca:t.eheze, sense
Neprezentarea acestor caiete a:trage sine' exclu:
candidatului delaexamen, cu sanctlUll1 pentru ce1
ce nu 'S'auprezentat ]a cursuri, cand
Dupa. examen, caieteile se VOl'
cat mai multe pagini, sigiliul InshtutulUl TeologlC la
care tin cursurile de indrumare misionara.
,. " -:- obtinu!a la
" tiv.are se aauna cu medla generala a celor 5 (ClUCl)
'ani data de notarile insrpectiunilor administr:ati;ve, <:on-
art. 27, comunicata Institutului rr::011?gi?
'de catre fieeare Eparhie, pentru preot
ll
dlaCOnll ce au
,. promovat de misionar.a: .
Rectorul InsbtutulUl Teolog1c va s:tablli medJa ge-
nerala prin adunarea cclor doua medii Cursu-
:rilor de indrumare misionara ;;i a Epar:
hiale), l?i impartirea lor cu doi, stabilind medIa generala
p2ntru examenul de definitivare. .
Trans,{lormarea mediei generale in calificatIv, conform
art. 122 din statut, se face astfel:
. a) pentru mediile generale aela 6-7,50:
b) Bine pentru mediile genera[e dela 7,51-8,50;
c) Foarte bine pentru mediile generale dela 851-:--
9,50, iar pentru Capital a R. P. R. conform :art. 125 dm
Statut, calificatiwl;
d) Excepti'onal pentru mediHe generale dela 9,51-10.
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
__ '\
, . ..... definitiv se va
dIploma de Chiriarhul Eparhiei a d t
tare-a admlmstmtiva, de rector a
se:.sorului de a ramane in
ca acest
d t
' , par.0h1a sau
C2 e .Ine, d'aconul sau preotul se transfera din
o paArohie corespunzatoare noului sau califica
s3.;u In preot sau diacon ce i-ar fi cerut kcul
baza calIflcatIvului ce-i da dreptul la aceasta. '
Toate. locurile din parohiile titularii
decazut dIn dreptun In urma califica:rii, se publicai
pent!'u a fi solicitate de eei cu calificative ,
zatoare. Cand " au
se va respecta ti
In cazul ca un candidat n'a reusit obtiiJ.i "GJIHl'eal,) ...
vul Ohiriarhul locului utiliza 'pe aCel
l,?tr'o de categ':J'I'ia _r.:rI-a, inca timp
dOl am, dupa .care Etaglu Se va prezenti-din nou la
men .
. Daca ramane definitiv la 0 parohie de
gor:a III-,a; n!l se trece in caclrul d
i
f1 utrl1za,t m parohH!e care nu se pot intr .
cand'd t' A egl
. I, caz se Va indruma sa .
dIn cand' In cand anumite cursurTli(YeiitrIe' cae
dnimare preoteasca. -------,-----.------
III. ExamenuI de promovare.
. 14., - cinci de act;vitate p'astorala
efechva cu deflmtrv, preopi diaconii sunt ;obligati
a de dona luni CursuriIe de indrumare
Insbtu.tul Teologic Universitar care de-
pmde lor, examenul de promovare.
. )ot fl de cate 0 luna, in fel ca cele
obhga:orn de sa Se f1a,ca in ltimp de
am dela ehberarea de definitivare. In cazul
sta, cele doua medii generale se VOl' aduna impart
i

pentru numire'a /iii transi'erarea clerului
319
a examen210r de1a
Programa cursurilor fiecarm ian se Ser-
Invatamantului Religios a1 Sf. Sinod se aproba
P8Itriarh sau Sinodul Permanent. Ea este comuna Cll
. dela Cursurile pentru definitivare.
Art. 15. - Dupa audierea aeestor cursuri, are loc exa-
dupa normele prevazurt:.e la art. 9, 10 11.
Prin acest examen se urmareste a se constata daca
sau diaconul ccle predate la cursuri lJi
13'a tinut la curent cu problemele rel'gioase in elw-
cu ce1e pastorale actuale, publicarte in cartile revis-
oficiale culturale, daca are nalizari reli-
morale de ord:n misionar daca e cap3ibil sa
accepta;bil chestiuni probleme pa'storalt actua}e.
CandidJatul va prezenta un memoriu cu 0 expunere
despre activitatea pastoral a a 'sa in cei 10 ani de
aratand principiile de care s'a calauzit, greutatile,
insuccesele intampinate, precum cauzele
ajutat ce1e care I-au impiedecat in
a.firmatiile pe clovezi concrete, verificate de
,."...--- -'" Administrativi f:?i certificate de
Art. 16. - EXiamBllul de promovare da celui ce 1-13.
:luat 0 medie . una cu; -
18 ra lva e arhiala a celor cinci ani de notari or a-
ne or previizute la art. 27-29 din aC6'st regulament se'
din acest
diploma de promoare pe
. reia . posesorul are drepturile previizute de art.
'8iCest regulament.
Preotii diaconU, care au obtinUit dipl::;ma promo- ,
Yare, pot sa s'e lillscrie, cu inCIUviintarea Chiriarhului, la 0
noua serie de cursuJ'i pentiu obtinerea unui nou c:alifica-
,tiv, numai dupa cinci ani pe baza mediei generale ad-
. ministraUve a ultimei grupe a cinci ani, care 'sa fie
superioara calificativului din diploma de promovars. Noul
calificativ se va nota pe diploma; va da drep-
cacele prevazute de art. 13 din aoest regulament .
Asemenea cursuri pot fi urmate, dupa aceea, din
.cinci in dnci ani, 09 fiecare preot, cu resipectarea dispozi-
.tillor de mai sus, dand candidatilor - dupa examen -
drepturile prevazute de art. 13.
./
:320
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
De asemenea, Chiriarhii VOl' obliga sa urmBze
rile de indrumare pentru revizuirea califiL"ifl
vului in baza carilla detin postul, pe preotii d1!LCO:ili'
,cari au obtinut, dupa ultima grupa a eelor cinc; ani, 0
,die generala administrativa inferioaracalificativului '
_ ploma de promovare. Noul calificativ se va nota pe-
:ploma de promovare cel in cauza cade sub prevlod'lrH,
'art. 13 din acest regulament.
de _ selectionare pentru mndidatii
_ transferarea in Capibla R. P. R.
In Capitala R. P. R., posturiIe de
transferarea preoPlor Iieentiati sau
in teoIogie din intreaga Patriarhie, eu examenul
movare din categoria I-a, eu calificwtivul
:9,51-10) cli 0 actlvita;te preoteasca exceptionala
15 ani, notata cu 9,51-10 dB Administmtia Eparhiala
peetiva, dupa ce au urmat doua Iuni de zile eUJ'Surile
dale la Institutul Teologic Universitar din
,au dat un examen spe-cial.
Acest examen este de selectionarB si consta din:
a) Uu meinoriu scris -de pastorala in
'timii cinci ani, eertifieat de Ier,arhul resp8ctiv.
b) 0 lucrare serisa, eu subiect dat de
<dameniuI teologiei pastorale, care sa faca d
-orientarea candidatului in problemeJe actuale de
-in centrele urbane, acordandu-i-se pentru Iucru,
-doua ore.
c) 0 predica rosuta in brserica, cu subiect scos
:candidat dintr'o urna car", va cupo:inde 10 subiecte
mult decM numarul candidatiloT la examen, cu dona
-inainte der-ostire, car,e nu va tre'ce de 15 minute;
d) 0 cateheza predata CIO:piilor in fata comisiunii,
-subiect scos din urna cu 0 ora inainte de predare,
nu va treee de 20 de minute;
e) 0 proba de aparare a unui ade'Var
'atacat de una din co-nfesiunile sau sect",le active din
-pitala, intrebuintand Sf. Scriptura;
- f) 0 probii: de felul cum se prezinta la serviciul
:slujind in biserica (in fa!a comisiunii) ;
g) Intrebari asupra problBmelor religioase, filL)Sofic<i;;,
gulam,ent pentru numirea, i transf.erarea clerului
.3'21
culturale actuale sociale, desb5,tute in re-
cartile culturale din ultimii cinci ani.
18. -- Rezultatul ob!inut la acest examen ,este
in aoost timp candidatul n'a fost transfeiat din
de 10curi, eI repeta examenul.
EXJamenul special 'se tine din cinci in ani, saUl ;;i
devreme, daca sunt pOSituri vacante.
Pentru ocuparea posturilor de di-aconi in Capitala
P. R., candi<1a!ii -VOl' depllUe eXamBn special,
lfe'valmt la art. 17, pe baza recomandarii speciale a 1'1'0-
de muzica deIa Institutul Teologie de grad Uni-
Per'sitar de unde a obtinut diploma de tieentiii, cu excCip-
obliga!iunilor de stagiu.
Ar't. 19. - Pentru top diaconii preotii din Capi-
R. p. R., est", ol)iIigatoriu examenul de ,selectionare,
1'( dill regulament.
{ ob1;il1ute de preotimea din Capitala
dau drepturile prevazute de art. 13 din acest Re-
tuIamemt.
V. Cursurile pregati'toare.
Art. 20. - Examenele de definitivare, promovare
aratate in acest regulament, sunt precedate
curslll'i preg!ttitoare.
Ele se tin de prof'esoa:ii dela Institutele de Teologie,
intocmita de Serviciul Invatiir
nrultulutii ruprobata de Patriarh sau de Sinodul
Programele \'01' tine seama de caracterul. exa-
n' in vederea carora au sa indrumeze pe candidati
imprejurarile religios-morale sociale, specifice pro-
mitropo!]tane resp",,,tive. Programele v(}r -fi reva-
din an in an. Prelegerile vor fi scrise inaintate Sf.
pentru publicare in remta Studii TeoIogice. Pre-
fi urmate de discutii in legatmra cu tema res-
P vor desvolta teme In luerarile de semi-
preldici,cateheze, cantliri biserice\'ti, servicii religi-
",tc.
Din doua in doua saptlimani, VOT avea loccolocvii
ilJ,Stlpr'a eelor predate .
21.
322
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 21. - Fiecare fel de cursuri va. dura eel
60 de zile. Pot dura 30 de zile, dar se vor repeta
30 de me in timp de cinci ani.
Inceputul durata Ie Sinodul
sau Patriarhul.
Ele sunt obligatorii pentru preotii diaconii
in serti de Chiriarhul resrpeotiv care au fost a..LJ' .... UUtLT
oficial prin Protopop sa se prezinte cu eel putin
inainte de inceperea cursurilor. Sunt srCutiti de
preotii diaoonii ai
stltutelor Teologice Uruver,sltare cat timp stau In '
mant, cum preotu diaconii pensionari care au
numai cu imbisericirea.
VI. InstiltJu.i.rea ComisiunilQr de examinare feIul
de a luera.
Art. 22. - Fiecare fel OB examen, afara de cel
eapacita;te p:r.e'Oteasea, se va da in fat.a unor. cOlniEliun
care vor purta numele de Comisiunea de examlllare
tru examenul de definitivare sau ..... de pr.omovare,
Ele se constitue pentrn cate r() grupa de 90-150
candidati si se com pun din:
;a) l\fitropoHtul locului sau unul cUntre Chiriarhii
fragani, delegat de Mitropolit, ca
b) Paltru profesori dBla Institutul Teologie U
tar din Mitropolie;
c) Un asistent universitar sau un consilier
strativ al Chiriarhului-pres.edinte, ca secretar al
unii.
Comisiunile se recomanda de Mitropolitul locului s.i
numese de Patriarh.
Art. 23. - Comisiunile se numesc se constitue ' ."
mai pentru 0 sesiune de examene, cu ,cinci zUe inainte ,
incepeTea lucrarilor. '.
Art. 24. Comistunea lucreaza intotdeauna
nul .ei.
Daca din motive de forta majora; weunul
bri uu poate particirpa la vreun examen, prlE*]e<UrllteJ.e.
inlocuSte imediat numind '0 alta persoana eu drept
pute.a ii membru in astfel de comisiuni. .
Art. 25: - Despre toate luerarile sale, oomisiunea
ii..nllalnel1t pentru numirea ljIi tranSf'erarea clerului
323
_-'""T'", proces-verbal detailat pe care iJ VOT semna top
Refuzul de a semna prooesul-verbal se motiveaza in
, imediat. .
Art. 26. - Lucrarile rasrpunsurile candidatilor la
se noteazii eu cifra dela 1-10 de ca,tre fiecare
al comisiunii, inclusiv afara de lre-
Not.ele se trec cucerneaJii;, fara sau
fiira reveniri, pe tablouri rubricate potrivit
examenului, intocmite de secretar.
Pe baza acestor notiiri adunate impiirpte cu cinci,
nota corespunza..toare pe care 0
in procesul-verbal.
Din notele partiale astfel stabilite aiat la probele
cat si la cele orale,comisiunea fixeaza media exa-
, adunand toate cifrele suma impiirtind-o cu nu-
obiectelor scrise orale.
Art. 27 .. - La media generala a examenelor de 00,
, promovare :;;i selectionare, se aduna media ge-
a notiirilor administrative pe cinci ani.
1. Media anualii se deduce cUn notiirile 1--10, date de
eandidatului, Consilierii Administrativi Ins-
bilrericesc; pentru:
a) sectorul bisericesc;
b) sectorul cultural;
c) sectorul economic,
cate 0 notii medie pentru fiecare sector. Se aduna
medii pe sectoare se impart cu numiirul celor ce
dat notarile, stabilindu-se norta medie anuala pe sector.
medii anuale pe seotoare lre aduna' Ili suma lor
i:tnpartita cu trei, da; media anuala. Notele aeestea se da1l"
timrp de cinci ani, incepand cu anul 1949 conti-
pana la mcetarea activitatii preotului sau diaco-
2. Media generala administrakiva rezultii din mediile
ale celor cinci ani.
Ea se comunica de Eparhie Ins.titutului Teologic Uni-
?versi1ar, pentru a stabili calificativul, conform art. 12 din
regulament. '
Art. 28. - Nota ProbOlpopului are in vedere intreaga
, pastora;la la eandidatului in fiecare an sesta-
.324
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
bileljlte pe baza notelor proceselor-verbale de
nuala, du.pa modBlul anexa Nr. l.
Protopopul, in procesul-verbal, incheiat in doua
plaTe, dintre care unul sa tr:mUe Consiliului .Ii}]larhaJ
al do ilea se pastreaza in ,arhiva protopopeasca, va
cifre riefracponate dela 1-10, cu cerneala
va controla cele constatate, eu aetele din arhiva
riei. N otarea este secreta. Ea devine ofieiala
numa; prin eonfBrinj;a administrativa a P"rnaaJne1'tei
siliului' Eparhia!.
1. Comportarea preotulul sau diaoonului in seorv1leii
publice; civile. 'particulare, judeeandu-se mai ale's
via, puuta (barba, haine ,etc.), coreetitudinea
.t.kea implinirii ebligapunilor sacerdotale.
2. Raporturile preotlliui sau diaconuJui eu ner . n,,,.'
bisericese, cu CU autoritatfle civile
3. Raporturile preotului sau diaconuluicu ".l1lh",.;,:;.'
superioare '.
4. Aetivitatea ,predicatorialii, viz&ndcaietul
dici. .
5. Activitatea didactica (eatBhetica), vizand
catehezelor.
6. Activitatea culturala,
bibliotecii decolportaj religios, viz&nd l'
ale Comitetului Parohial.
7. Lectura partieulara religios-morala, soeiala
tur,ala (car(:i, reviste, ziare, etc.), vizand earnetul
'zuma tele dela conferintele
8. Activitatea in domeoniul gospodariei
:zand procesele-verbale ale Consiliului r"Ll"OnHi;u.
pangar, colportaj, etc.
9. Opera samariteana in parohie (Comitetlli
hial).
Nota maxima este in functie de rea:lizme m,J.Xjm
constatate in fiecare grupii care' contine 10 'ntrebarJ ..
Suma acestor note partiale impartite cu 3 dii
anlloala pe .sector SP. trece in procesul-verbal.
medii pe sectoare se aduna cu ,eele tre; note ru>nh"
trei sectoare (bisericesc, economic cultllral
'Consilierii Administrativi Inspectorul biserl,cesc,
.enteriile d"la punctele ,1-9 de mai sus, pe..ntru a
'nota medie anual", a fieciirui sector, confiorm art. 2'1".
pentru numirea transfoerarea clerului
325
29. - Nota .ConsiJierului Administrativ sail. In-

se calculeaza in functiune de rezu]-


facute personal pc ter-en, fie spre a
de 'li obiectivitatea procesewr-
ale Protopopiior, fie din alt priJej, dar
de felul Cum s'a aehitat Ilandidatul
wn sf'era de activitate a consilie-
se fae in cifre nefracponate .dela 1-10, in
tip 'li eu pastrarea secretului no-
pe cele trei s'ectoare, se scot note medii
sect()al'e, iar, in administrativa a
Consiliulul Eparhial, dllopa ce se verifica no-
,prin pmcesul verbal tip din tiulpul anu-
realltatea dinscriptele Cancelariei Eparhiale se
media annala confopn art. 27. '
va fi invitat Prortopopul cand se fac
medlile annale .ale preotilor din Protopopiatul
AI:t. 30. - La fiecare va fi un registru si-
de ConsiliUil Eparhial, in care se vor in-
top preotii diaconii in funcpU1lP-, conform modelu-
Nr. 2, Cllo rnbricile respective pentrn inscrierea
ille,diiilO! anuale administrative, media generala administra-
media generala la exa:menul de definitivare si califi-
cu Nr. diplomei eliberate. Vor urma rU!bricile pen-
in vederea calificativulul de promovare,
. Capltala R. P. R., eel de selectionare. Acest
rCldg,tru va fi pastrat de Chiriarh. Medille definitiveaooii
preozidata de Chiriarh apoi
illJSCrlU m reglstrul special, semnand pentru exactitate
membrii confTintei administrative
procesului:verbal medi-
m reglStru, rezult.tul se publica in buletinul oncia!
j,,eparhial .
. 31. -:- ?Omisiunii de examinare poarta
ca lmedlat dupa termmarea examenului Sa eIibereze
a adeverinta provizorie, in care se va arata
obtlnut la examen, semnata de presedinte si
prezazuta. cu numar sigiliu. . .
Art. 32. - Dupa terminarea tutuIlOr lucriirilor de
comisiunii inainteazii fiecarui Chi-
.,,1
r
,
I
,I
"
r
326
r..egiuirile Bisericii Ortodoxe
riarh tabloul eandida1;ilor din Elparhia respectivii
zulta,tul ex,:,menului, insotit de proeesul-verbal S' lerr'mar
toti membrli IBl raport informativ despre eele eons1:a1l1t
eu ocazia examenului, prill reetorat. '
Art. 33. - Bentru fiecare serie de se va
toem; la Institutul Trologie un registru dupii modelul
xii Nr. 3, in care se va treee si numeIe S1 datele P'=rs<>Ua,J,
",!e. preotihoT respu{i pe Elp,a:Thli,
tani la cursuri",i examen, media generala
e",amen, media generala admin'strativa
calificativul i la observa'tii dataeand 'i s' a e
ploma. Pe temeiUil acestui registru Be intocmeste Sl 1
elibereazii diploma, dupa modelul anexiiJ Nr. 4, care
purta numiirul de ordine i pagina din regi:.s,trul
sigiliul lnE!itutuluiTeologic precum i senmatura C!lirllar_
hulu; eandidatului",i a RootoruJui.
Diploma astfel intocmitii va avea un numiir de
",i de se trimite Chiriarhului pentru semnare"
pus sIgiliul Eparhiei ,Tar Consiliului Eparhial rei,!, }ectiv,
pcntIlU a 0 inscrie in ,registrul eparhial la partida'
i a oinmana eandidatului, -'- publieandu-i"se
dlile generale de de4'initlvare, pmmovare si selec:tiema,re
in buletinuleparhial, eu notarea vacantlirii'loeuriJor
deciizuti eonfurm art. 13 din regulament.
VII. Exceptiuni.
Art. 34. - Nu ,sunt obIigati la eursurilB
,de "seleetionare. pentru bisericile din Gapitai;;: R
diaconii '}i preotu din cuprinsul
de doctor in teologie, cu nota sau (
ceptiona,b, avand la Eaza diploma de magistru in te,olo'giE('
'}i au inta!etate la numirile" sall transf".-iirile pl'eviizute
art. 13 din acest regUilament, in parohiile de
I.a, eei care a,u ealificative in diploma de doctorat
valente calificativelorcerute de aceste parohii.
nu suntin conelltI'entru Cll preotii
m:-g;"trii in teolo:;ie
aSl;'llllap cu magl'l'trll au Intiiletate fata. i'fe
coni! llcentiati in teologie la ocuparea
Cap!tala .R. R., cum 'i'i in parohiile de
daca ,au diplomele Jor reSipeciive
&,illlalllelot peiltru numlI'oo Ijli transflerarea clerului
327
sall foarte bine), ",i ciaca au obtinut 1aexame-
de de4'initivare, promovare sau selecti0nare. califica-
respective (<<exceptional sau foaN:"; bine) .. In
intaietatii pentru -ambele eategorll va !ille
numai de calificative, nu de note ca III eelelalte
Art. 35. - Preotii 'i'i diaconii care n'auobtL
nut
ab-
unei Academii Teologice sau Jicenta in teologie,
ar fi calificativul ob!illul\; la exameIlele de de4'ini-
promovare sau ins'pectiuni administrntive ulteri-
nu pot Ii promovati in parohii de categoria l,a.
Numirea si :transferarea eantaretil(}r biseriooti
--
.- Obligaiuni.
36 _ CantareEii -btserlceSti se recruteazii de Con-
P".Te.t,lale' prin concurs, dintrea,bsolv",ntii
cantarey biserice"ti se numesc de EptscoP, 1:i. pro-
iiurlerela Consiliulul reT'" rh i,,] "
Art. 37.
1.
in tn-
ortodoxe.
vor iniinta stupine
in sat, in vederea pro-
albine pentrn lumaoarile oecult.
miisurile ajutand pc preot in nr'OC"Il'
cal:endarelor' " ,"
7. Vor lua parte la edintele
;;mitetului ParohiitCfHiid pUaa de "rilUiicru in
. __ ". ___ ..__ .. .............. .
8. VOl' invata poporul cantWe SLIdJprg!WJ. tropa-"
;condiCJe7"'etc., lI'rcatumd CoM" j?aI'ohiei. " "
.328
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
9. 'Vor participa obJig;atoriil. la eonferintele
Plor run probOpopiat in vederea perfeetioniirii ll<'Oif'is
nale.
10. Vor fi in bune raporturi eu preo!ii, CI'ediincio.oii
..---.--.
TransferaI'ea c1int8.rePlor se face in
!ii Cit la numirea lor. Pentru posturile run
categoria I-a, con<-'Ursul esta prezidat de protopop,.
pentru parohii!le run Capitala R. P. R., C<l'llcUirsul se da
Institutul Te<>logic eu prOifesorii de muzica, liturgiea'
catehetica.
Art. 38. - AotuaIii c1inUlreti biserioesti din Ca.pitaJ
R P.R din celelalte ora,?e, se vor la
nul de revizuirea profesionaie, muzicale
catehetice. Comis:ile vor fi prezidate de protopop, iar
bru vor fi delegatii Ohirlarhu1ui pentru muzica
sca ,?i vocala, tipic '?i Hturgicil., catehetica memoriu
activitate pentru tOllite iar P"lIltru CapitaIa RP
va fi prezidata de Vicarni Patriarhal, membrii eo:mi!!iun
fiind ca la transferare, la Institutul Teologic
versitaT.

lar
1'-.2..- form pormelor pentlJ!-.ltra:p.sferarea preoPlor eu
rile previizute de (art. 1aJ din acc'St regulament. Vor
inspectati numai de .protopOp l)i notarea lor - in nT''''',''"o.
verba!e aparte - 'va fi anuala. Media anuala Sau
. multor ani Be va aduna en cea dela examen si se va
forma in calificativ la protoierie conform a;t. l2 si
rile prevazute de art. 13 din' regulamerut. -
IX. Dispozipuni finale tranzltorii.
Art. 39. - Preo!ii diaoonii ill functiune la data
blicil.rii Statutului de organizare si functionare It Bilreriicir
Ortodoxe Romane, indiferent de Pregatirea scolara ce
se eonsidera ca a vand examenul. de capacitate
cernt pentru postul ce depn. .
Art. 40. - Cei ce au dela einci la zeca ani de -nreojje',
efectivw la 1 Ianuarie 1949, sunt obligati a
a presta examenul de'definitivaxe, iar dapa il
pentru numirea transf.erarea clerului
. ani depreotie dela data examenului, vor UTma.
'Tsuri!e vor depune 'examenul de .
care la 1 Ianoo.rie 1949 au mal mult de 10 am da
efectiva vor urma cUl!'Slll"ile vor da .examenul
promo"",re, fiind scutiti de e"a1Il:enul de definitivare ..
Art. 41. - Preopi diacon:Ii.din CapitaIa. R P. R.,.
dsltenti la data punBrii in aplicare a . StatutulUl, care
laexamenul de promovare cal:flcativnl exceptio-
urma cursu.rile speciale vor depune examenul
s:ele.cti.onare prevlizuit de art. 17 din acest regulament"
.... ""ihiIA preval'lute de art. 13 din acest regulament.
ee cad on prevederile acestui articol se
t1rez
e11ta
la eursuri si examene in oI'ilinea la data ce ]1,
comunica de Chiriarhul de care depind.
Art. 42. - Cazarea canruda1;hlor in timpuil curs1ll'iJJoT.
se face gratuit in internatele caminele'
)1' dela Institutul Teologic, iar taxele de frec-
int.etinere in COffiun, pe cheltuiala candidatilor
sprijln mutUJal pe 'eparhii sau oontribupa par?-
respectarea normelor legale bugetare, sau dilL
credinciosllor.
si diaconii run in care se tin cursu-
examEmele sunt scutiti de taxa de internat, platind.
eelEl1alte taxe. .
43. - Preotii si diaconii ewe nu se prezin!ta la.
si examene 1& da tac1ind sunt repartiza ti, farn a
i';voca cazuri de fortii majora, se ccmsidera
buna voie run postm-ile lor care se declaxa vacante.
In curs de doi ani pot cere 0 noua numire eU aprn- .
daca urmeazil. mai intai cm-surlle !'f
exoamenul respectiv.
Art. 44. - Breotii si diaoonii, care n'au functionat ..
nu functioneaza la ',parohii, prOifesori, fu.nctionarL
etc., vor fi notati potrivit
art. 27-30 la aetivitatea lor bisericile
se ' si Ii se va stabili media generala: ad--
pe baza notei run foaia oollficativa data
seful institutiei sau organele de control.
. Ei au obligatiu.ni de a UTma cursurile d;--
examenele prevazute de acest regulament cu u.rma-.
la repartizarea imbisericirii, previizute de art. 13 din ..
regulament.
33C
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 45. - PreotJi care se vor gasi cu ocazia
1Jilor, dupa examenul de promovare, cu anumite lip'suri
ordin pastoral, misi.onar sau de pregiLtire culturaUi, ne..:
studiind problemele desbatute in revistele I?i cartile Oifi-
ciale, vor fi trimil?i din oficiu de Chiriarhul respectiv la.
cursurile corespunz8Jtoare dela Institutele Teologice, fara..
.a mai fi supul?i examenului general, ci partial pentru "
cUirsurile indicate de a Ie fi audiat pe durata seriei res.
pective.
Art. 46. - '11oate examenele dau certificate valabile
in primul rand nrumai pentru circumscrip?a centrului de
indrumare La ca,re s'au prestat; avand intaietate la cali-
ficatie I?i note egale, fata de contra,candidatul din circum-
scdppa altui Institut Teologic.
Art. 47. - Membrii comisiJuJniIor, pentru zilele in care
Jucreaza efectiv la examene, primesc diurna legal a pe care.
0 primesc colegii lor profesori dela alte institute de inva--
tamant public se acopera din 0 taxa pHitita de candidati. ,,'
Art. 48. - DiaconU I?i preotii care participa la cunsuri
-vor fi supliniti in mod gratuit de colegii lor desemnati de
protorpopi.
Art. 49. - Pentru ocuparea locurilor devenite va-
cante, afara de Capitala R. P. R., in primii cinci ani dela
apliCiarea Statutulud vor fi admil?i tinerii care au depus
examenul de capacitate prooteasca vor putea fi trans-'
ferap preotii clare au uJrmat cursuriJe au depus exa-
mene de definitivare :sau promovare obrpnand I?i media ge-
nerala rad;ministrativa cel PUtin a doi ani. Transiferarea se
va ingiLdui numai p'entru parohia de cate.goria La oare ii
da dreptul calificativui ,provizoriu rezultat din adunarea'
celor doua medii generale provizodi I?i impa$ea cu dOi,
conform art. 12 din regwamentul de fatal.
Art. 50. - Daca in primi.i cinci ani dela aplicarea Sta- .
tutwui, notariJe .administrative ale preotilor si diaeonilor
" ,
'transform'ate in medii generale adunate cu media ge-
pentru numirea lli clerului
331
de1a examenele de definitivare !S'au promorvare dau
oaJificativ pentru parohii decategona III-a sau a II-a
Iimita, oei in cauza - rpreoti di'aconi - daca ocu/pa.
TlQJ:,t..W.L ... in Capitala R.P.R.,. I?i in oraf?ele de subordonare
UJJll\,;a.Ua., vor fi transfer3.ti din oficlu prin Consiliul Eo.
del a caz la caz, laparohiile vacante din categ.oria
... TTll care indica provizoriu I?i chiar la pa ..
de categor1a II-a sau I-a, din oral?ele eparhiei, ocu-
de preoti cu provizoriu foarte bine I?i
aetivttate exceptJ,onala, indicati de conferintaeonsilie-
administrativi sau vor fi chemati La locurile ocupate
cei decazup din drepturile lor.
Aceea,l?i masUtrase va lua fata de '.I?i diaconii
capitalele regiunilor al caroOII' caIificativ provizoriu, de-
dupa normele de mai sus, 11 indica pentru parohii din
PJ'l1:e2'orl III-a, put8lnd fi transierati eu indulgent,a in pa-
deeategoria II-a, chiJar din celelalte .oral?e.
'Dupa impUnireacelor 5 ani deducerea calificativu-
. lui, definitiv, transferarea din O'fieiu prin Consiliul Epar-
bial, d.ela caz la eaz, a celor eu ealificative inferioare 10-
, cului ce ocupa, se faoo automat, iar a celo.r cu calificative
superioare, la cerere.
Art. 51. - Orice numire sau transferare, fa,cuta fara
acestui re.guJament, se poate anula la cererea
. motivata la celui incauza, inaintata in termen de 15 zile
Cererea se adreseaza Chiriarhului res-
pectiv.
Incaz de respingere a cererii, eel in oauza poate face
apel tot in, timp de 15 zile la Patriarhie, care, gasind ape-
luI motivat, la referatul serviciului de Inspectie I?i Con-
trol, va anula numirea sau transferarea ileg,ala prin Con-
siliul National Bisericesc. Daca va gasi apehlll nemotivat
11 va resp$nge I?i va pedepsi pe peHtionar cu pierderea drep-
. tului de transfer are pentru totdeauna.
Art. 52. - Aeest regulament, votat de Sf. Sinod in
dela 28 Februarie 1950, intra in vigoare pe data
publicarii lui in revista Biserica Ortodoxa RIOmana, bu-
Ietinul Ofieial a! Sfantului Sinod.
332
Legiuirile BiseriCii Ortodoxe
A N E X E
Allexa Nr.
Model de Proces-Verbal de inspectie pentru
notarile administrative.

DE
INSPECTIE
Astazi . . . . . . . .
SubSemnatul . .
in conformitate eu dispozitmmile art. 27-29 din
pentru numirea transferare,a clerului din
rohli, la inspeetarea parohiei. . . . . . .
Comuna . . . . , ,regiunea . . .
, am constatat rurmatoarele:
Preotul .
ani ... , cu gradul de studii
in comuna. . . regiunea ....
ziua. . .luna
de .... luna. .
anul .... casatorit in ziua
. anul . . . hirotonit in ziua,
de .... luna . . anuJ . . . pe seama bi-",
sericii din com una , re ' . . . . . .. gmnea
. hirotonit duhovnic in ziua de . . .'
. . . . . anul . . . . ravand rangul de . . .
.. . . . ., acordat l,a data de ..
examenul de definitivare la data de . . '
IT . . . cu
ca 1 lcabvul . . . .". . .' . mentionat in certifica-
tul Nr. . . " examenul de promovare Ia data de. . .
. . cu calificativul
tionat in diploma sau N' r' . . .
, . " exame-
nul de selectionare pentru Capitala la dat de
cu ealificativul menpon:at in BaU Nr:
. . . '. . ., se prezinta la inspecPi in vederea no-
tanlor administrative astfel: '
pentru numirea Iji c1erului 333
PUNCT DE VEDERE ADMINISTRATIV BISERICESC.,
.----
oomportar,e,a in serviciile d1"ine, evlavia, corectitndiloea
exactitatea implinirii datoriilor sacerdotale.
1. Grija pentru eele sfinte, ;apreeiata dupa ordinea
Sf. Altar, Sf. Masa, Sf. An:timis, Sf. Vase, Proscomi-
cartile, eadelnita, etc.
2. Daca regulat in Duminici sarbatori . .
..----. ' ..
Daca f,aoo Vecernie in ajunul Duminicilor sar-
. . . .
Daca regulat pravila Sf.
. --:--.-'-.--;
5. Sf. Liturghie Sambata pentru ,morti,
face parastase. . .
6. Ce servicii religioase mai face in cursul saptamanii
7. Daefu raspunde de indata la chemarea
. ... .
8. Cum se prezinta in oficieroea slujbelor divine .
. . .
9. Cum este aprec1ata evIavia preotului de
10. Are fill poarta permanent costum preot
esc
?
NOTA:. .
n. Ra'pOrturile en personalllI bisericesc, en enorilRl}ii
eu autoritapile locale.
.1..:D,aca supraveghiaza indrumeaza indeplinirea ser-
-vieiului cantaretilor pallacliserului. . . . . . . .
2. Care sunt raporturile dintw preot cantaret sau
'paraoliser . . ,
3. pastreaza barba . . . . .
Ie rade ., . . Ie tunde . . . . .
4. Frecv,enta numerica a Ia biserica, pe
-varste. . . . . .
5. Numarul celor spovedip in cursul
;anului . copii . . . . tineri . . . . bar-
bati . . . . femei . . . .
6. Daea acasa pe cu ce prilej.
334 Legiuirile Bisericii Ortodoxe
7. Ce vicii bantuesc in parohie cauza lor. .
8. Daca preotul esite in sall in proces .
vreunuI din sau dadi au vreo
impotriva lui .
9. Care sunt r,aporturile dintre preot au
locale .
10. ViciiIe preootului: betiv . fumeaza
joaca carti . . .
NOTA: .
III. Rapolturile eu autoritaple superioare ..
1. Ordinea in care se prezinta cancelana parohiala;
general
. .
2. Daca regi'Strele sunt tinute la zi: intrare,
tezati, cununati, inmormantati, contab:iJlitate .
.
3. Cum sunt eX'eclltate dispozipunile primite dela
trul Eparhial.
.
4. Cum se executa indrumiirile date de Protopop .
5. Daca organele parohial'e tin regulat
s'au incheiat procese-verbale .
6. Daca sunt achi,tate la timp prevederile
catre Protoierie Centrul Eparhial
7. A avut proces la Consistoriu
8. Care sunt raporturile preotului cu
perioare .
9 A foot condam.nat de Consistoriu
cand cu ce pedeapsa
10. A foot pedepsit de Chiriarhul S8.1U
cand cu ce pedeapsa
NOTA:
.'
.'
pentru numirea Iji transfoel'area clerului
335
B. DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL-MISIONAR.
I. Actiivitatea predicatoriala.
1. Dadi ,a predicat regulat in Duminici sarbatori.
predici . . . . . . '. . '.
2 Daca a tinut cuvantiiri la dif,erite servICll:
, cununie: inmormantari . . . . cafe . . . .
3. Ce cuvantari ocazionale a mai tmut in cursul ,anului
. .
4 :oaca are schitele predicilor tinute cate . '.'
5: Daca a scris in caiet special preodicile cuvanta-
. . . . . . . cate . . .
6. Cum pr,edica: liber, dupa plan,cu foi scrise, sau
ilnprovizat . . . . . :. . '.'
. . 7. Ce izvoaI1e de predicI
8. Daca are un plan analitic de predici, pe tot ,anul,
P
e perioade sau pe cicluri . .' . A' :
9. Cate conferinte religlOase a tIllUt m cursu! anulul
. .
10. Daca se
o
anuIui
NOTA:
. . . .
citeste regulat Cazania . . . . cine
. . de cate ori s'a citit in cursul
II. Activitatea catehetica.
1. Daca face cateh:zarea copiilor, regul;vt, in 00 zile
. si la ce ore. . . .
2. tineretului, in 00 zile
si la ce ore.
3. . . . . . cati yin regulat .
cati in medie . > ., cati nu Yin deloc. . . .
> 4. Daca aplica metodele de predare ale
, lui ciattehetic. . . . . . . . . .
. 5. Daca are de lecpi predate cate. .
. 6. Ce manuale ce material didacti,c
7. de' cakhet
copiii . . . . . . .'
8. Daca copili tineretul
. .
.-
:336
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
cate carti de invatatura' . . ca:te alte manuale.
credInCiOl]i (harbati, femei, tineri fili
canta in oomun Sfanta Liturghie. . . . . .
-cati canta la celelalte servicii (Vecernie, Utrenie, etc.).
NOTA:
III. Aetivitatea eultur,aHi, antisectara, colportaj.
. 1. Cate gedinte religioase a tinut cu poporul .
in ce zile . . . si cu ce rezulate.
2. Ce parte din cult a fnvart-at porporul .
3. Bibliote:ca p'1rohiala: catB carF
4. Care este numarul ciUt;orilor bibliotecii
5. Colportaj religio1'l exista . in ce
's'au distribuit brofiluri . fili obiecte
. . . . . .
6. Cate suflete de sectanti are in parohie<.
CB nuanta . Cati credinciosi
la in cursul anului .' ,
7. are un plan de lucru pentru combaterea
tantilor. . Cati sectanti s'au intors la
credinta . . . . . .
8. Corol bisericesc din cine e format si cum
- ,
'neaza . . . . . . " .
9. Comitetul parohial, eu ce preocupari fili cum
tioneaza .
bate abon.amente pentru popor .
10. Pentru toatru activitatea culturala misionara
procese-verhale
NOTA:
C. DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC GOSPODARESC.
1. Lectura partilCulara reUgios-morala, sociala PJllf:n,'I'",llii
1. Cunoafil'te Statutul de organizare a BisBricii
doxe Rom.ane.
2. Biblioteca personala: din cate num.ere .
de ce natura. . cate carti .
viste. .
3. Cate carti si cate reviste . . a cumparat
sonal in cursul' anului .'
pentru numirea transferarea cierului
337
4. Ce carti a citit in clirsul anului .
. . . .
5. La ce rBviste este abonat personal.
6 .. Le citefilte. . . . Ce parere are despre ele
7. Daca are toate caietele cu rezumate planuri de
llredici dBla vizate la timp.
8. Ce publIc.atIi teologLCe sau lIterare are. . . . .
9. Cunoafilte fili Regulamentul de disciplina
bisericeasca. .., .. .
10. E la curent cu problemele de ordin social? .
NOTA:
II. Activitatea in domeniul gospodariei parohiale.
1. Cunoafilte ReguJamentele de fun.ctionare a organe-
parohiale fili eparhiale
2. Starea generala in care se prezinta biserica paro-
hiala. . Este zidita
sau restaurata de preot .
3. Cum este tinuta curtea hisericii fili curatenita exte-
.Tioara .
4. Cum e.ste intretinut cimitirul fill imprejmuirea lui.
Este alinia.t . Morminte1e au cruci
<dupa randuiala fl;o'ri.
5. Daca a facut vreo reparatie 1a biserka sau cimiti-
rul parohia1 . de CB valoare
6. Cas a parohiala este bine intretinuta
7. Cum. este chivernisita averea parohial'a fili inven-
taru1 biEericii.
8. Cum se prezinta fili cum se executa buge:tul fili con-
tul de gestiune .
9. CarBeste situatia pangarului .fili aaca se admini-
-streaza corect . . Cate kilograme de lu-
. Cate kilograme de1a Epar-
. Cate kilograme din comer!:.
10. Ce danii au fa,cut credinci,051ii in cursul anului .
NOTA:
22
I:
I
, ,
, '
i,
338
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
III. Opera samaritena in parohie.
1. Cunoaste preotul Regulamentele de funcyonare
Administratiel !ili anexele ei: Institutul
F'ondul de Credit!ili Ajutor, Fondul de Asigurare, etc.
2. Dadi se face asistenta sociala in parohie, prin
ruinta preotului !ili de 00 natura. . . .
3. Ge colecte in bani sau in natura
cursul anului si in ce scop. . . . .. .
4. Se adrrlini'Streaza fonduri de asistenta sociala
form Statutului .
5. Numarul celor asistati . . Daca S
evidenta in regula, . . . . . . . .. .
6. Care este contribupa parohiei !ili a La
pnrea operei de asistenta sociala prin Protopopiat,
hie, Patriarhie.
7. de Administratie
rilor bisericesti. . .
8. Regulamentul de function are
lor centrale bisericesti: Sf. Sinod, Patriarhul,
Nationala Biseriooasca etc.
. . . . . .
9. Careeste Clontributia personala a preotului La
. Catielevi a trimis
. Seminar
samariteana
Scoala de cantareti bisericesti .
jnsttutul Teologic' ,
10. Ce avere proprie ,are
Cati eopii mici .
NOTA:
RECAPITULARE :
A. Sectorul admillistratiIV.
1. Comportarea in serviciile divln, evlavia" tinuta
(barba, uniforma, haine) , corectitudinea exactitatea im- '
plink i datoriilor sacerdotale . . nota .
II. Raporturilecu personalul, bisericesc, cu
si eu autoritiitile locale. . . . . . . 1Wta.. . .
, III. Rapoi'turile cu superioare
nota.
Nota medie .
pentru numiroo. Iji transf'erarea clerului
339
B. Sectorulcul'tural.
I. Activitatea predicatoriala . . nota .
II. Adivitatea ca;t,ehetica . nota .
III. Activitatea cultur alii , antisectara, colportaj
.'
C. Sectorul economic.
1. Lectur.a particulara reHgiO's-morala, s>oc;ala cul-
,turala . . nota .
II. Activltatea in domeniul gOlspodariei parohiale
III. Opera samariteana in parohie .
Nota medie .
. nota.
Media anuala .
Drept car s'a incheiat prezentul proces-verbal in
doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in acest
reg' stru, 'iar al doilea se trimite Consiliului Eparhial, pen-
tru not are.
CONSILIER AD1VIINISTRATIV,
INSPECTOR EPARHIAL,
PROTOIEREU,
Preotul inspectat,
Asisten ti : Consilier parohilal,
Epitropi,
P. S. Pe baza proooselor verbale de inspectie ale con-
silieriIor admni'Strativi, ale inspectorului eparhial sau 'ale
protopopului, verificate cu situayile scriptele din Can-
celaria Ep,a;rhlala, conferinta administrativa face notarile
. eelor trei sectoare de activitate anualB, conform a;rt. 27
din regulament.
]
I
N
U
M
E
L
E

P

P
R
O
N
U
M
E
L
E

;
Z
;

P
r
e
o
t

M
e
d
i
i
l
e

p
e

c
i
c
l
u

I

>
o
u
u

I

.
-
-
-
:
:
:
:
-
-

P
r
o
t
o
p
o
p
i
a
t
u
i
.
.
_
_

.
.
_
.
R
e
g
i
u
n
e
a

.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.

P
r
e
o
t

-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1

I

J

,

>
o
u
'

I

I

I

I

.

-
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.

I

I

I

I

P
a
r
o
h
l
a

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_
_

-
-
_
_
_

1
-
1

p
r
o
t
o
p
o
P
i
a
t
u
l
_
_
_
_
_
_
_
I

_
_
_
I
':
'.
o
"

I

.
.

1
0
.
"
1
'
)

I

1
0
7
Q

N
r
.

c
u
r
e
n
t

'
1

N
U
M
E
L
E

!
;
l

I

P
R
O
N
U
M
E
L
E

P
r
e
o
t

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.

P
a
r
o
h
i
a
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

P
r
o
t
o
p
o
p
i
a
i
u
l

.
.
.
.
.

R
e
g
i
u
n
e
a

_
_
_

.
_
_
.
.
.
.
_
_
_
.

N
a
s
c
u
t

l
a

C
o
-
I
R
e
g
i
-
m
u
n
a

:
u
n
e
a

H
i
r
o


t
o
n
i
t

"

,

"

'
"

N

>
<

"

"

.
.
.

o
.
,
!
'
!

.
!

'
"

.
.
.

ti>

c
.
;
:

c

>
<

v

'
"

=
'.
.
-
!

=

=

Q
)

"
.

-
'
"

"
'
I

'
0

1
=

d

"
0

l
e
a

_

M
e
d
i
a

g
e
n
e
-
I

C
a
t
i
f
i
-
r
a
l
a

c
a
t
i
v
u
l

_
_
_
_
.

3
)
(
e
.
_
_
_
_
_

4
)

.

.
,

E

o
S

.
.
.

0
.
.

=

,
t
I
j


"
C

:
9

Z

'U
J
.
t
1

:
:

"

<
lJ

'
"

.
0

o

E
P
:
h
i
a
n
m

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

,
I

I

I

I

I

I

I

I

[

I

-
-
I

-
-
-
.
-
-
-
.
-
.
-
,
-
.
-
-
.
-
.
i
-
-
-
-
-
2

P
r
e
o
t

.
.
.
.
.

P
a
r
o
h
i
a

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_
_
_
:
:
-
:
:
:

I

I

E
p
a
r
h
i
a
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.

-
-
-
1
-
'
-
'
-
'
-
,
-
,
-
,
'
-
3

1

P
r
e
o
t

.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1

I

I

.

.

I


P
a
r
o
h
l
a
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

.
.
.
.
.

P
r
o
t
o
p
o
P
i
a
t
u
l

.
_
_
_
_
_
.

R
e
g
i
u
n
e
a
.
_
_
_
_
.
.
n
_
.
.
.
.
;
E
p
a
r
h
i
a

_

.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
.
.

1
)

D
e
f
i
n
i
t
i
v
a
r
e

s
a
u

p
r
o
m
o
v
a
r
e
.

2
)

D
e
f
i
n
i
t
i
v
a
r
e

s
a
u

p
r
o
m
o
v
a
r
e
.

S
)

D
e
f
i
n
i
t
i
v
a
r
e

s
a
u

p
r
o
m
o
v
a
r
e
.

4
)

D
e
f
i
n
i
t
i
v
a
r
e

s
a
u

p
r
o
m
o
v
a
r
e
.

t
f
l

.
.

.
.
.

;
.

- 2

r
J
J

:
!

.
.
.
,

c

.
.
.
,

'
"

C

g

I
"
'"

;
jJ

.
.
.
,

:
;

r
-
n

:
=
0

I
"
'"

0
.
0

:
.

C
l

'
"

-

2

"

-
'
0
<

'
"

r
-
n

;
:
t
:
:
g

2
r
J
J

'
"

:
:
j

;
.
-

:
=

[
0

-
;
;
2

:
s
:

0

0
.

!
!
.

'
0

,
.

g
-
"

.
.
.

'
"

"

i
3

!
:
!
.

.
.
.

n
'

"

"

'
0

.
.
.

S


N

.
"

'
"

0
.

"

s
.

:
=
:

'
"

"

[
G
-

,
,
;
;

,
,
-
:
:
'
'
0

0
'
"

"
"
"

o

:
:
t

"
,
=

c
:
:
:

.
.
.

:
;
;
;
'0
0
'
,
.
-
.
.
.
.
.
.

"
,
=

.
.
.

'
"

n
'

o

:
:
-
'

"

=

'
0

;
:
1
.

"

N

"
"

'
"

0
.

'
"

S
.

s
o


=
:!
.
"

"

"

:
=
:
=

o

:
'
O
o
i
l

'
"

:
:
:
:
"
'
t

a
.

'
"

.

t
A

,
;
.
.

0

a
.
s
.

s
:
:

[

(
p

b
:
1

$
'

:
:
t

(
"
)

r
:
:
:

0

'
1

.
.
.
.
.

0

P
o

0

X

(
p

.
.
.
.

c

:
:
s

S

1
:
1
'
(
!
)

p
o

"
f
!
l
.

[

r
;
,

(
"
)

(
b

.
.
.

s
:
:

"
"
"

.
.
.
.
.
.
.

I
!
:!
I ',1
;.j
'I
342
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Anexa Nr.
Model de diploma pentru absolvirea examenelor
de definitivare
REPUBLICA POPULARX ROMANX
PA'I'RIARHIA BISERICn ORTODOXE ROMANE
INSTITUTUL TEOLOGIC UNIVERSITAR DIN
DIPLOMA Nr.
Pe temeiul art. 123 !iJi 124 din Statutul pentru orga-
nizarea !iJi functionarea Bisericii Ortodoxe Romane;
In conformitate cu dispozitiunile cuprinse in Regula-
mentul pentru numirea !iJi transferaria clerului din pa-
fiOhii, examenele de capacitate, definitivare, promovare !iJi
ale diaconilor !iJi preotilor din Biseric,a Ortodoxa
Romana.
Avand in vedere notarile administrative anuale, cum
si rezultatul examenului de . obtinut in fata
COnllEiunii instituite pe langa Institutul Unive'r--'
sitar din. . . eonferim P. C.
nascut in com una . . regiunea .
ziua . . luna . anul .
hirotonit in ziua de . . . luna . . anul.
pe seama parohiei .
parohiei .
regiunea .
mentului de . .
calif'cativul .
. regiunea .
. din comuna
. din comuna
., deservent ,al
., titlul de absolvent al
. eu media
Pentru a se bucura de toate drepturile acordate de'
StatutuJ pentru organizarea functionarea Bisedcii Or--
todoxe Romane !iJi de Regulamentul pentru numirea
transfer area clerului.
Dat in anul . . luna
ziua. .
EPISCOP,. RECTOR,
Semnatura. titula.rului,
'.'
REGULAMENTUL
PENTRU
ADMINISTRAREA A VERILOR
BISERICEeTI
i i
Decizia Nr. 32-234
privind aprobarea R egulamentul ui-
pentru administrarea averiIor
din Patriarhia Romana
MINISTRUL CULTELOR)
Avand in vedere adresele Administrat
iei
Pa-
triarhaZecu 20.678 din 1950 i 21.41111950) in-
registr-atela Ministerul Cultelor sub Nr. 31.010'
din 1950 i 31.91011950)'
Avand in vedere referatul Directiunii Evi-
dentei i Coordoniirii cu Nr. 32.230 din 29 Sep-
1950)'
V iizand prevederile art. 206 din StatutuZ de --
organizare i junctionare ,a Bisericii Ortodoxe
Romane)'
In temeiul 2 din DecretuZ N r. 37 din
1948 pentru, organizarea Ministerului CulteZor):
DEC IDE:
Art. 1. - Regulamentul pentru administra-
rea averilor biserice{Jti) votat de Adunarea Na-
tionala Bisericeascii in sedinta dela 26 Februa-
1950) se aprobii. ' ,
Art. 2. - Un exemplar din acest Regula-
rnent) vizat spreaprobare de Minist,erul Culte-
lor) se va publica in Buletinul Ofidal al Patriar-
hiei Romane.
Art. 3. - Directorul Evidentei si Coordonii-
rii din Minister este insiircinat Za in":
deplinire a prezentei Decizii.
Data azi, 29 Septembrie 1950.
MINISTRUL CULTELOR.
Stanciu St.oian
REGULAMENT
pentru administrarea averilor *)
I. ClasificaJl'ea averii bisericelti.
Art. 1. - BUillurile cari apartin Patriarhiei, Eparhii-
lor (Episcopii Arihi,episcopii), Protopopiatelor, parohii-
lor, manastirilor :;;i celorlalte institutiuni persoane juridice
a:e B sericii Ortodoxe Romane, constitue avere bise-
riceasdi.
Art. 2. - Din punct de vooere al de'stinatiei sale,.
ave rea bisericeasca cuprinde: bunuri sacre bunuri co-
mune.
Sunt bunuri sacre cele care prin sfintire 'sau binecu-
vantafe sunt destinate cultului divin, cum sunt: lacasurile:
de c,ult (catedrale, bis,=rici, paraclise, capele, etc.),
rele cartile de ritual, cimit
i
-
rele, etc.
Sunt asimilate cu bunurile sacre si se bucura de ace-
regim juridic bunurlie pretio-ase, adica .aoelea care
au 0 valoare, fie artistica, fie iscorica, fie prin materialuI
din care sunt confectionate, cum sunt: picturile, sculptu-
r'le, tesaturile artiE.tice, miniaturile, cartile rare, docu-
mentele, lucrarile din materiale scumpe, etc.
Sunt bunuri comune cffie afectate intretinerii biseri-
lor, a slujitorilor ei, vlperelor culturale si de caritate si
indeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii, cum sunt:
sele parohiale, re:;;edinte1e ChirLarhilor, chiliile manastiri-
lor, edificiile edificiile administratiilor
biserice:;;ti, muzeele religioase, a:;;,ezaminteie institutiile
culturale, filantropice economice, terenurile
viile, livezile, gTadinile, drpturile patrimoniale,
*) Intocmit CI8 I.P.S. Patl'ial'h Justinian, aprobat si votat
dQ Adunarea in :;;ed'nta din 26
1950.
--- ,-
'.-"
346
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
fondurile, hartiile de valoare, averea in
rar, etc.
Apartenenta unui bun ],a 0 eategorie 's,au alta din
de mai sus, va fi stabilita, in caz de indoiala, de catre
nodul Permanent.
II. Organele de admiruistrare ale averilor biserioesti
lli atribupunile lor. '
Art. 3. -- Fiecare din partUe eomponente ale Bisericii
Ortodoxe Romane administreaza averela prin organe"
proprii, sub. controlul tutela organellor superioare, in
conformitate eu legile t8,rll, eu dispozitiuniIe Statutului
de organizare funetiona.re a Bisericii Ortodoxe Romane
.Ii .ale prezentl!lui Regulament.
de
sunt .

Art. 4. - Bunurit;parohIale' se administreaza de"
Consiliul Parohial prin epitropi, sub indrumarea E,li con-
trolul parohului.
Art. 5. - Indatoririle Consiliului Parohial sunt:
a) V erifica
taru1 averii
. . b) proiectele de buget /ili cO'llturile de ges-
tmne, pe care Ie supune Adunarii Parohiale;
c) Se de pastrarea in buna, stare a imoibi-
lelor parohiale mijiooacele necesare in acest .
GCOp, supunandu-Ie Adunarii Paroh1ale spre aprobare;
d) Inze'streaza. loca.lurile de cult cu odoare, vesminte
i mobilierru necesar;. . '
@ StabileE,l,te conditiunile in care urme,aza a se valo-
yificabunurile comune
f) Face propuneri Adunarii ParohiaJe pentru doban-'
direa, grevarea sau instrainaria bunurilo'r bisericesti
imobile; ,
g) pentru salarizarea persona-'
lului bisericesc, facand Adunani ParohTaTe-cliViniteIe
propuneri;
h>. orice alte indatoriri ce-i sunt atribu-
pentru adl!llinistrareaaverilor
347
prin legi, statute, regulamente, de'Cizii sau rinstructiuni
autoritaplor superioare.
Art. 6 .. - Epitropul are urmlitoarele indatoriri:
a) conform ll'o,rmelor 'Invlgoare tine la
inventarul averil parohiale;
b) 'fine registrul de venituri cheltueli;
c) Incaseaza sumele cuvenite parohiei face pIa tile
cu aprobarea parphului;
d) Pastreaza intr'o lada sau casa de fier banil si har-
de valoare, conform normelor legale; ,
e) ca bunurile sa fie in buna
f) Prezintii la anului bugetar un raport do-
tat .asupra veniturilor
g) arice alte indatori,ri ce i s'e dau de
ganele superioare sau de Consiliul Parohial.
Art. 7. Parohul are urmatoarele indatoriri:
a) ca toate-actele epitropilor sa se indepli-
o . woa."",u, la timp potrivit legilor, Statutului bi,sericesc, re-
/ili privitoare Ia administra-
averilor bisericesti;
b) Aprorbru acte'le' de plata incheiate de epitropi
uce la indeplinire hotarirUe Adunarii Parohiale ale
superioare;
c) ControIeaza, impr.euna cu Consiliul Parohial, ave-
parohiale E,li verifica in ,acela.li mod cassa, oridecat!Jri
fi nevoie. dar cel putin de 4 ori pe an.
R La Protoierie.
Art. 8. - Averea Protoieriei se admin'streaza de
:Protopop.
Obligatiile ProtopO'pului, modul de administrare, bu-
:getul gestiunea averilior pr'otopope/ilti se stahHesc /ili se
de COll'siliul Eparhial, la propunerea Protoop.opului.
Controlul administrarii averilor al cassei
al gestiunH, se face de delegatii ConsiIiului Eparhial,
oridecateori este neV'oie, dar eel putin de 2 ori pe an.
C. La mdtndstiri.
Art. 9. - Administrarea averilor manasUreE,lti se face
. .(Ie staret sau de 'stareta, cu ajutorul Consiliului Economic
, al Soborului in conforrnitate cu dispozitiu-
1
348
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane
nile RBigulamentului pentru organiz,area viepi monahale
functionarE'a adrninistrativa disciplinara a manasti_
rilor.
D. L.a Eparhii.
Art. 10. -- Averea eparhiala (EpisC'o'pie S;i Arhiepis_
copie) se administreaza de Comsiliul Eparhial, ajutat de
Serviciul administrar.i bWlUJ"iIor biserices;ti, de Serviciul
tehnic S;i de Serviciul contabilitatii al cassei, sub indru-
marea S;i conhelul Chiriarhului.
Art. 11. - Indatoririle Consiliului Eparhial sunt:
a) Se de inventarul averii eparhiale,_
verifica s;i aproba acest inventar, precum S;i inventarele
averilor bisericel?'ti dela protoieriile, parohiile 81 manlisti-
rile din Eparhie; ,
b) Intocme9te bugetul c'ontul de gestiune amral, pe
care Ie supul1e Adunarii Eparhiale spre a,probare:
c) Se de pastrarrea, intretine,rea, repamrea
construetia fructificarea bunurilor eparhiale;
d} Stabile7te norrnele deadministrare aJe bUl1urilol'
eparhiale, in materme care nu sunt stabilit-e'
prin legi, Statutul de mganiZlare, regulamente sau
hotanre a organelor superioare;
e) Inzestreaza catedrala eparhiala Cli odoare,
minte mobilierul necesar;
. . f) ,.Face propuneri pentru achi-'
zltl'Cmar>!a, grev2.,rea sarr instramarea bunurilor imobile'
eparhiale;
g) Acorda suhventii, ,ajutoare pentru bisericile sara-
ce S;i perrtru teologke l?'i elevilor din de,
cantaretibiserice8ti, Seminarii Monahale sa studentilor'
. h) 'Asigura buna sta.re a res;,edintei chlriarhale 'l}i chel-
tuelile necesar-e casei eparhiale, pentru buna si
prestigiul Chiriarhului; , ,
i) Aproba bugetele S;i conturile de gestiune
hiilor, protoi,eriilor manrustirilor din Eparhie; .
j) 1a masuri S;i controlB:aza prin delegiati, ca paxtiJe:
componente biserices;ti in subardine sa administreze ln'
mod legal averile bisericel}ti;
k) Apmba dobandiIlea, grevarea, schimbare.a
stdUnarea bunurilor imobile de catr":)
componente bisericl}ti in subordine;
. .1t<egulament pentru ad,ministrarea averilor bi:3erice!jti
349
J) 1ndeplines;te oriee alte indatoriri ce-i sunt atribu-
ite prin legi, statute, decizii sau instruetiuni
ale organelor superioare. '
Art. 12. - Consiliul Eparhial exereita atributiunile
sale prin Permanenta sa, alcatuita din Consilierii Admi-
nistrativi Eparhiali.
Hotfurlrile Bermanentei privind che'stiunile dela art.
11, lit. b, d, f, k de sus, vor fi surpuse ratificarii Con-
.siliului Eparhial in prima ia acestuia.
. Art. 13. - Bunurile easei eparhiale l}i arhiepiscopale
VOl' fi administrate de un intendent ajutat de un .i?conom
pentru administrarea alimentelor de a caror intI'2huintare
economul Va fi ra,spunzator numai fata de Chiriarh: Ei
se nume:::c de Chiriarh, ca S;i bucatarul celalalt personal
.al easei eparhiale.
Art. 14. - ServiciUil administraril bunurilor biseri-
cel}ti are urmatoarele indatoriri:
.a) Aduc,e la indeplinire toate hotalririlB Consiliului
Eparhial, ale P,ermanentei S;i ale Chiriarhului;
conform n:ormelor In vigoare, inventa-
rul bunurilor eparhia!e supune spre verificare 8i apro-
bare Consiliului Eparhial; '
- c) Refera asupra tuturor problemelor in legatura cu
administrarea b.tmurilor eparhiale l}i ale partilor compo-
nente .ale Eparh1ei;
Art. 15. - Serviciul Tehnic are urmatoarele inda-
toriri:
a) Intocmel}te, p'0trivit normelor legale, planurile 8i
pentru S;i eonstruirea edificiilor
hIa!e, parohiale S;i
b) Controleaza toate edificiile eparhia!e l}i ale par-
ti'or componente inferioa,re din Eparhie S;i face propuneri
pentru aducerea lor in bunastare;
c) Supravegheaza lucr,a.'rile de constructie l}i reparatie
ale edificiHo'r eparhiale ale unitatilor in subordine din
Eparhie;
d) Refera ,asupra tuturor problemelor cu caracter
tehnic pentru averile eparhiaJe si ale unitatilor in sub-
ordine. "
Art. 16. - de Contabilitate S;i Casierie are
urmatoarele atribupuni:
350
Legiuirile Bisericii Orlodoxe
a) Executa toate operatiile de oontabilitate !ili
rie, dupa normele ,srtabilite. pentru celelalte institutiuni
publice;
b) Reera asupr.a tuturor problemelor financiare, pri-
vit'oare la administraI1ea veniturilor cheltuelilor I3par-
hiale !}i' ale unita!ilor biseric'!ilti in subordine din
c) Contro1eaza, prin organele de control financial'.
operatlile bugetal'e !ili gestionare unitatilor bisericf!ilti
in subordine din Eparhie;
Art. 17. - Chiriarhul are uTIIlatoarele indatoriri:
a) Indrumeaza!ili controleaza direct, prin
Eparhial, prin delegati, sau prin Corpul de inspectie, mo-
dul cum se face averilm' eparhiale !ili ale
partilor componente inferioare din Eparhie;
b) Aproba direct sau prin Vicarul Eparhial actele de
g2stiune intocmite de Com;;iliul Eparhial, Permanent a Con-
siliului Eparhial sau de Serviciile din Administratia Epar- .
hiala, privind bunurile eparhiale sau a unitatilor in suh-
crdine.
E. La Patriarhie.
Art. 18. - Averea Patriarhiei, care apartine Biseri- .
cii Ortodoxe Romane, E,e 'administreaza de Consiliul Na-
tional Bisericesc, ajutat de Se:rviciui Administrarii Bunu-
rilor de Serv1ciul Tehnic !ili de Serviciul de Con-'
ta.bilitate !ili Casierie, subindrumarea !ili 00ntr01u1 Patri-
arhului.
Art. 19. - Consiliul National Bisericesc are urmatioa- .
rele indatoriri:
a) Verifica !ili aproba inventarul b'llnurilor
ce apartin Patri.arhiei, precum !ili inventarele institutHlor
centrale al,e Bisericii Ortodox'e Romane;
b) hugetul contul de gestiune al Admi-
r..istratiei Patriarhale !ili .a1 Institupunilor anexe, pe care
Ie supune Adunarii Napona1e Bis.eriee!ilti spre aprobare;
c) normele de aCiministI'lare a bunurilor' bi-
serice:;;ti centrale, in materiile care nu sunt stabilite prin-
tr'o alta norma legala sau regu1amentara;
d) Se de pastrarea" intretinerea !ili fructi-
ficarea av,erii Patriarhiei Ortodoxe Rom8.ne;
e) Acorda subventii, ajutoare !ili burse institutiilor
pentru administrarea averilor b:'sericeljlti
351
'sarace !ili !ilcolilor pentru pregaitireapersonalu]ui
f) Aproba, potrivit dispozitiunilor din prezentul Re-
gulament, achizitionarea, schimbarea, grevarea sau instra-
inarea bunurilor imobile ale
.g) Aproba bugetele !ili C'Onturile de gestiune ale f?co-
lilor pentru pregatirea personalului care depind
direct de Administratta Patriarhala;
h) verifica si controleaza administratia
ge,stiunea bunurilor ce aplM'ti:u partilor coin-
ponente locale ale Bisericii Orlodoxe Romane;
i) Exercitii, arice alte atributiuni ce-i sunt acordate
prin legi, statute !ili regulamente, sau prin hotarlrea Adu-
narii Nationale
Art. 20. - O::Jn,siliul National Biserieesc exercita atri-
butiunile sale prin sa, alcatuita din Consilierii
Administrativi Patriarhali. .
Hotaririle Permanentei privind chestiunile dela art.
19, lit. b, c, !ili f de mai su's, vor fi supuse ratificarii Consi-
liu1ui National Bisericesc in prima !iledinta a acestuia.
A11t. 21. - Atributiunile Serviciului Mministrarii Bu-
nurilor a Tehnic !ili .a Serviciului de
Contabilitate !ili sunt cele prevazute in art. 14, 15
16 de mai sus, pentru serviciile similaI'e dela Eparhii,
privind insru numai administrarea bunurilor Patriarhiei si
in conformitate cu di'spozipunile prevazute la art 158-172
din Regulamentul pentru determinare.a atributiunilor Pa-
triarhului !ili de funoponare a organelor deliberatiV'e !ili exe-
cutive din Patrjarhia Romana.
Ele pot indeplini atributiuni similare !ili, pentru cele-
lalte parti 00mpone.nte ale Bisericii Ortodoxe Romane, la
cererea sau hotaI"irea organelor centrale in drept.
Art. 22. - Patriarhul, in ceeace prive!ilte administra-
rea bunurilor biEerice!ilti centrale, are urmatoarele atribu-
puni:
.' a) Indrumeaza !ili controleaza direct, prin Vicarii Pa-
triarhali, prjn delegati, sau prin corpul de inspectie !ili oon-
trol, madul in care se face administrar,ea averilor Patri-
arhiei; , .. .
.352
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
b) Aproba direct sau prin Vicarii patriarhali
,de gestiune intocmite de Oonsiliul National
Permanentaacestuia sau de Se,rviciile' Administratiei '
triarha1e.
F. Supra',;6gherea a a',)erilor bisBriceti.
AI't. 23. --- Patriarhul, pe temeiul dreptului de
lutiune, prevazut de canonul 11 al Sinodului VII
.are indatorirea de a supraveghea modul in care se
aciministrarea intregii averi fiind in drept
lua toate malsurLe legale de indreptare acol0 unde
giul Bi:::ericii buna chivermsire a ac,e.stor averi 0 Cef.
Masmi2.e luate de Patrial'h sunt obliwatorii. Cei
nu Ie aduc la indeplinire se fac vinovati de delictul
cultarii de autoritatH superioare VOl' fi
siti ca atare.
indatoriri drepturi Ie aU Mitropolitii
tru Eparhiile sufragane, iar Sf. Sinod Aduna,rea N
nala pentru averea bisericl2asca a
Ortodoxe Romane.
Art. 24. - Ministerul Cultelor are dreptul de
E.'supra administrarii averilor potrivit
tiunilor legilor sale de organizare.
r--...- III. Dobandiooa averilor
Art. 25. - Patriarhia, partile componente locale
tcate perEoanele juridice ale Bisericii Ortodoxe
pot dcbandi bunuri, in conformitate eu dispozitiunile
c1ului Civil, ale celorlalte legi, ale Statutului pentru
nizare.a Ijli functionarea Bisericii Or,todoxe Romane
Rgulamentului de fata.
Art. 26. - DOillirutiile de orice natura se acceptii
mai daca sunt de un real folos institutiilor
Acceptarea se va face dupa urmat'o'area procedura: la
parohii, parohul aduce la Consiliului
a:::tul de dOliatie . Parohi1al, in cazul cand
primirea donatiei, face cuvenitele propuneri =".u.u.>-
Tii Parohiale. Daca Adunarea Paroihiala accepta
tia, a:c.tul impreuna cu incheierile Consiliului Parohial
ale Aduni};rH Barohiale se inainteaza Oonsiliului
spre aprobare.
i .. .2'1L11aJmellt pentru ad.ministrarea averilor bi8ericeljlti
353
La manastiri, staretul sau stareta aduce la
Economic actul de donatie, care, in caz de accep-
se SUipUlle deliberarii Soborului Manastiresc. Daca
Man8Jstiresc accept81 donatia, actul impreuna cu
Consiliului ECQIlomic si Soborului Manasti-
se inainteaza OO!Il:Siliului Eparhial spre aprobare.
La Protoierii Eparhii, actele de donat:e se supun 1
. Consiliului Eparhial de
respectiv de Consilierul Administrativ Economic.
La Patri.arhie, ,actul de donatie l'3e supune -deliberarii
aprobarii Oonsiliului N aponal Bisericesc, de Consilierul
tiv Eaonomic.
In cazulcand Consiliul Eparhial, respectiv Conslliul
National Bisericesc se de
riarhul respectiv sau de Patriarih, l'3e intervlne prin Mi-
nisterul Cultelor pentru ndeplinire.a formelor de procedura
.civil31 privitoare la persoanele juridice.
Art. 27. - Donatiile manuale se primesc de organele
de administratie ale bunurilor pentru
inStitutie bisericeasca in parte.
In'toate cazurile Be va respecta prevederile legilor
in vigoare.
- ::::::j\I'lt. 28. - Cumpararile de bunUri imoibile se fac nu-
mai in caz de necesitate, constatata de organele statutare
'Rstfel:
a) La parohii, necesitatea se constata de ,Consiliul
.Parohial prin proces-verbal special se trimite Consiliu-
lui Eparhial spre aprob3.I'e imputernicire de a tr,ata cum-
parare.a.
b) La Protoierii, propunerea se face de Protopop
aproba de OO'IlsiliuJ. Epar hial;
c) La maniistiri, necesitatea se constata de Consiliul
Economic, eUi avizul SoborulUi Manastiresc. Procesele nr-
bale ale Consiliului Economic ale Soborului Manastiresc
6e supun spre aprobare imputernicire Consiliului Epar-
. hial;
d) La Eparhii, necesitatea se constala de Consiliul
Eparhial, iar apI,obarea se da de Ohiriarh;
e) La Patriarhie, necesitatea se constatii de Consi-
liul National Bisericesc, la propunerea Pennanentei sale.
Aprobarea hotaririi Consiliului National Bisericesc se
da de Patriarh. "
354
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
IV. Schimbarea, ,grevarea, 'l'i instrainarea averii
biserice'l'ti.
Art. 29. - Bunurile saere pretioase, oriearor
tutti ar apartine, sunt inalienabile
tibile ca atare nu pot fi schimbate, grevate,
te, urma'I'ite sau
Bunurile sacre, dela bisericile desfiintate, in oazul
nu sunt de 0 valoare pretioasa, se vor folosi conform
pozitiunilor Chiriarhulul. Altfel ele vor fi pastrate in
zeul eparhial.
Bunurile pretioase trebuese pastrate in incaperi
dale sau sali de muzeu.
In earuri eu totul exceptiornale numai pentru
!'ese superioare Ia propunerea Chir:i;arhului
peetiv, Sinodul Permanent poate aproba ca uncle
pretioase sa fie darnite.
Art.-SO.,. SchiLmbarea, grev;area sau
averii imobile, cu earacter comun, sunt
ite numai cand interesele vitale ale Bisericii Ie justifica
daca astfel de operatiuni aduc avantagii reale
A. La parohii.
Cand 0 parohie vrea sa vanda un u
( Via fi convocat anume in acest scop
a de!.ibera asupm chestiunii cu eel putin 2/3
numarul membI'llor care formeaza Consiliul
Aceasta hotarire va fi supusa aprobarii AdunaJrii <U,,'U11J,CI,"/
le,car,e va ficonvocata in acest sCIOp. La Adunave vor tre-
bui Sa fie prezenti numarul de membri cerut de art. 57
din Statutul pentru functionarea .D1:;:;,tl:1':11',
Ortodoxe Romane.
Art. 32. - Procesle verbale, continand toate
tele de mai sus, se vor lnicheia in douaexemplare, din
unul se va paSitra in .arhiva parohiei, iar altul se va ina""
inta Protoieri:ei respective cu raport deosebit din parfea
parohului, in care se va cere trimiterea IucrariIor la "
siliul Eparhial pentru aprobare.
Consiliul' Eparhial, primind lucrrurile, Ie va. examimi.
via hotan asupra lnstramani eu majoritatea ,
de voturi 'a membrilor care compun Consiliul
pentru ,administrarea averilor btsericefilti
355
trebue sa aiba avizul Oontenciosului aproba-
, Chirial"hului. '
'Art@) - Vanzarea unui imobil biserieesc nu se J
te face decat prin licitatie publica, dupa aprobar ea
de Consiliul Eparhial, conform art. 32 de mai sus .
si potrivit condipunilor fixate de Consiliul Parohial prin
proces
, Art. 34. - LicitatLa, se va pne de caitre epitropii pa-
rohiei, 'Sub parohului.
La condipuni egale, sunt preferati prootii parohiei in
primul rand, iar in al doilea rand ceiLalti slujitori ai bi-
serici.
Art. 35. - Termenul de licitatte va fi adus la cunos-
tint a celor interesati, cu cel putin '15 zile inainte de tille-
rea licitatiei, prin la ofieiile publice din Ioealitate
prin publicarea datei fili a conditiilor licitatiei intr'o ga-
.zeta cotidiana raspandita.
Licitatia se va tine In c.ancelaria parohiala.
36. - Procesul verbal de tinerea licitatiei va cu-
prinde toate elementele datele ri'ecesare une{ expuneri
complecte a moduJui cum a decurs Iicitatia Va fi semnat
de paroh, de epitrlOpi de doi martori aSistenti, de
preferinta dintre membrii Adunarii Poarohiale.
La procelsul verbal se vor to ate acte1e in eauza.
Art. 37. - Lucrarile astfel Incheiate se VOl" inainta
Protopopului, spre a fi trimise Consiliului Eparhial.
. Acesta Ie va examina in plenara pe baza re-
zultatului ohtinut la licitatie, va decide cum va gasi cu
cale.
Hotal"irea Consiliului Eparhial se va supune aprobaru
Chiriarhului.
. Art. 38. - In cazul cand Co'l1siliul Eparhial nu apro-
, bli licitatia, el va putea hotari 'Sa se tina 0 noua licitatie,
iar daca dupa doua licitatii consecutive rezultatul nu este
fav.orabil, Consiliul Eparhlal va putea decide, cu aproba-
Chiriarhului, fie vanzarea prin buna invoiala, He ama-
narea vanzarii imobilului in cauza.
Tratarea vanzarii prin buria lnvoiala facedupa
procedura stabilitaJ de art. 31 32.
Daca Chiriarhul nu aproba rezultatul vanzarii prin
buna invoiala, tnate formele indeplinite mai inainte raman
fara efect. #

356
Legiuirile Bisericii Ortodoxe n-u.maJ, ..
Art. 39. - In cazul cand .rezultatullicitatiei este
bat Consiliul Eparhial dispune incheierea contractului,
se autentifica, fiind semnat de paI'loh ca
de epitropi
A .40. Dupa incheierea contractului se va
o copie Consiliului National Biserioesc, spre a se
imobilul respeotiv din inventarul general de imobile
prevruzut de acest ReguLament.
Art. 41. - Schlmbarea vreunui imobil parohial eu alt
imobil, sau grevarea lui in vreo forma oarecare, se va face.
prin buna invoi.ala, cu respectarea dis.pozitiuni1or cuprinse .
in art. 31 32 de mai sus.
B. La Protoieriri.
Art. 42. - Bunurile Protoierlilor se pot instraina,
schimba sau greva, la propunerea Protopopului, de catre
Consiliul Eparhial, eu respectarea dispozitiunilor referi-
to are la schimbarea, instrainarea sau grevarea imobilelor
eparhiale.
c. La manastiri.
Art. 43. - Instrainarea bunuri10r se face
de catre Consiliul Economic al mana:,Stirii, cu incuviinta-
rea Soborului Manastiresc cu aprobarea Consiliului
Eparhial ,a Chiriarhului respective
Vanzarea se face prin licitatie pubHca, respectandu-se
dispozitiunile prevazute de art. 35 !?i 36.
Contractu! se semneaza de catre staret, dupa ee s'a,'
obpnut mai intai aprobarea viza Chiriarhului.
Daca acesta nu ,a:pr'Oba, toate formalitatile indeplinite
raman fara: efect.
Art. 44. -LiCitatia se tine de caire un delegat al
Consiliului Eparhial numit de Chitiarh. Rezultatul licita-
tif'i se aproba de Ohiriarh, dupaavizulConsiliului Epar-
hial, potrivit normelor prevazute de art. 38 din prezentul
Regulament, sau se respinge daca licitatia nua dat rezul-
tat favorabil.
Art. 45. - Schimoorile saill grevarile de orice fel se .'
fac prinbuna invoiala de catre Consiliul Economic al
nrustirii, cu aprobarea prealabila a Consiliului Eparhial.
Oontractele nu valabile decat dupa aprobarea pret;u .
pentru administrarea averilor 357
condatiunilor de cUre Consiliul Eparhial !?i dupa in-
Chiriarhului.
Manastirea care cere instriiinarea, schimbarea sau
grevarea unui imobil, trebue sa arate motivele care indri-
tuesc aceasta !?i sa dea in prealabil toate ne-
cesare.
Dispozitiunile art. 40 de mai sus sunt obligatorii
.pentru manastiri.
D. La Eparhii.
Art. 46. - La Eparhli, bunurile imobile
sa instra,ineaza, se schimba sau se greveaza dupa normele
prevazute pellitru parohii. Hotarirea se ia, la propuner'=a
.. Consilierului Administrativ Economic, de catre Oonsiliul
Eparhial, cu majoritatea ab.soluta a voturilor membrilor
care forme.aza Consiliul Eparhial.
Consilierul Administrativ Economic va homri tinerea
licitatiei, stabilind conditiunile de vanzare precum !?i per-
soana delegata cu conducerea licitatiei. Aceasta hotarire
se va lua cu aproibarea Chiriarhului. Rezultrutul licitatiei
se va aproba de Chiriarh, dupa avizul Permanentei !?i al
In caz de neaprobare se va tine 0 noua H-
citatie, iar daca nici dupa a doua licitatie nu se obtine un
r.ezultat satisfacator, Corusiliul Eparhial, cu incuviintarea
Chiriarhului, poate hotar1 i.e vanzarea prin buna invoiaUi,
fie amanarea instrl'iinarii billnului bisericesc propus spre
vanzare.
, Licitatia se va tine cu indeplinire,a Dormalitatilor pre-
v3lzute de art. 35 !?i 36 din acest Regulament, iar contrac-
tul se va inchei.a, autentifica !?i semna de catre un delegat
al Consiliului Eparhial, care va lucra in numele Chirtar-
hului, in urma cuvenitei aprobari !?i pe temeiul unei impu-
ternidri speciale din partea acestuia.
Modalitatea incheierii semnarii contractului, preva-
zuta in articolul de fatfu. se aplica atM la contractele In-
chei'ate prin buna invoiala, cat la acelea facute pe baza
de licitatie publica.
Art. 47. - 0 copie dupa contractul autentiflcat de .
catre judecatode sau tribunalse va trimite de c8;tre Epar-
hie Consiliului National Bisericesc, in termen de 30 zile
#
.358
Legiuirile Bisericli Ortodoxe
dela autentificare, spre a se face euvenitele modific8Jri .
inventarul general al imobilelor
Art. 48. - Sehimbarile sau grevarile de imobile
Eparhii se fac prin buna invoiala, dupa
labila a Consiliului Eparhial, eu aprobarea
E. La
Ar:t. 49. - Bunurile imobile comune ale Bisericii
todoxe Romane, administrate de Patriarhie, nu se pot
straina decat cu incuV'iintarea Consiliului National
r;cesc, la prlOiplmerea Permanentei sale. '
Hotliririle Consiliului National Bisericesc se
aprobarii Patriarhului.
Instramareaacestor bunuri se face prin licitatie
bHea:, observandu-se art. 35 36 din pre- .
zentul Regulament. Conditli1e licitatiei se fJxeaza'de catre
Permanenta.
Rezultatul liciJtatiei se supune aprobarii
Consiliului National Bisericesc,care oricand poate orandui
onoua licitajie, daca rezultatul eelei dintai nu e favorabil.
De asemeni, da.c8J nici dupa a dOTha licitatie nu se obtine
un rezultat favorabil, Consiliului National Bi-.
sericesc, pe baza referatului poate hobiri van,,:
zarea prin buna inVIOiala sau amanarea instraina.rii imobi-
lului in cauza.
Art. 50. - In caz de vanzare prin buna invoiaUi a
imobilului propri:etate a inJtregii Biserici, contractul este
valabil numai du.plia;probarea pretului !;1i a conditiunilor
de vanzare de catre Consiliul National Bisericesc, cu majo-
ritatela '3Jbsoluta de voturi cu aprobarea Chiriarhului.
Art. 51. - Cand licitatia este aprobata,
Consiliului National Bisericesc autorizli persoanacare sa
ineheie sa semneze contractul.
Contractul nu devine d!finitiv !;1i nu poate fi semnat
autentificFtt dec at dupa vizarea lui de Contencios dupa ...
aprobarea lui de Patriarh.
Art. 52. - Schimblirile sau grevarile imobilelor pro-
prietatea Patr:arhiei se fac prin buna invoialii., dupa incu-
. viinrarea Consiliului National Bisericesc, eu aprobarea
Patriarhului. ..
Arl. 53. - In eazuri de schimbari de imobile, Consi- .'
liul Eparhial pentru parohii, protoierii, manastiri rP
pentru administrarea averilor bisericesti
359
Consiliul Najional Biserieesc pentru averea Pa-
pot desemna comisiuni speciale de' experti.za,
VOl' merge la fata locului vor stabili daca in ce
se pot face asemenea schimburi de imobile bi-
Administra1l'lea averilor funda1illor, asoeiapilor eu
caracter religio<.i 8.il pentru pregatirea
rpersonalului bisericesc.
Art. 56. - Averile provenite din donatli de
<orice natura, oa,re nu au personaIitate juridiea, se admi-
:niRtreazli de organele de administratie gestiune lale par-
.. tilor componente ale Bisericii carora Ie sunt afectate,
dupa normele prevlizute in aeest Regulament pentru ad-
ministraiI'ea averilOT in vederea reaIizarii soo-
stabilit de donator.
Art. 57. - Averea fundatiilor cu c.araeter religios,
care au personalitate juridical, se administreaza sub con-
. trolul autoritatii eparhiale in raza careia are sediul le-
gal, de prevlizute in adele de fundatie sau in tes-
tamente. Numai in lipsa unor asemenea dispozitiuni, ad-
mitiistrarea se face de Serviciul Admi.nistrarii Bunurilor:
Eparhiale.
Veniturile acestor. fundatii se intrebuinteaza in scopul
:prevlizut in actelede fundatie sau . . .
...
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 58. - Av.erea a80Ciatiilor eu caracter t:>iS:eri,l'coft
ee administreaza de organele prevazute in actele
tive ljIi in statute, in conformitate cu dispozitiunile
tora.
AdministI1a.rea averilor aces tor asociatiuni se va
sub controlul organelor biseriOOljlti din Eparhia in care
i7i au sediul legal.
Art. 59. - Averea fundapilor cu nPr!'lf'.n,,_
Mate juridici poate fi schhnibata sau
dupa normele prevazute pentru bunuril.e parohiale.
acest eaz, atributiunile epitropilor, ale Oonsiliului
hial ljIi ale Adunarii Parohiale sunt indeplinite de
spedali ljIi ctitorii instituiti pe baza aCtelor de ... ..
Modificarea mentionata in averea acestor fundatiuni
poate face cu ra.probarea Consiliului Eparhial;
are dreptul de a decide, in eaz de divergenta intre
I}i epitropii speciali, asupra utilitll;tli instrainari
i
, 0'''':>''0'';'''
sau schimbarii imobilului in caum.
Art. 60. - A verea institutiilor seolare
de eantareti bise:riceljlti, Seminari{ Monahale
stitute Teologice), se administreaza de Serv1eiul 0;',' .. ,.;1
Biserieeljlti ljIi prin organele prevazute in regulamentele
ol'ganizare ale aeestor IjIcoli.
VI. Respollsabilitap,
Art. 61. - Membrii organelor de administrare a
rilor bisericeljlti sunt raspunzatori penMu pagubeJe
nuite acestm averi prin rea er,edinta, neglijenta sau
pricepere.
Raspunderea civila nu exclude raspunderea
iar aprobareagestiunii nu constitue 0 deseareare
pundere pentru neregulele constat ate ulterior.
Art. 62. - Organele,insareinate en eontrolul .,,,'Ton""'"
de administratie IjIi gestiune sunt solidar
cu organele de administraTe pentru toate
zate averii bisericeljlti, prin neexercitarea controlului la e
erau obligate, sau prin exercitarea unui control
cient.
Al"t. 63. - Legea patiimoniului public se aplica ljIi
soanelor prevazute de art. 61ljli 62 de mai sus.
Art. 64. -tlrganele conform
pentru adaniDistrareaaverilor b:sericelllti 361,
,,' 62 din prezentul Regulament depuniL
sUJllele cu care au ,p3;gubit averea blsenceasca, m termen.
'de 15 zile dela data incunOljltiintax
ii
. In caz de neurmare,
se vor sesiza organe1e judiciare compet:e
nte
... .
In ori,oo caz, administrate-rii ljIi gesti0.narn, precllJ!l IjIl
organele de control, care ,;or vm?v,ati de
birea in oriee mod a avern fl
trimiljli in fata de Judecata blsenceasca,
fac parte din rpersonalul bisericesc; iar Clvile-,
vor fi destituite din functiunile pe ca;re Ie mdeplinesc.
Consiliile 'Parohiale, Consiliile Eparhiale ljIi Consiliul
, , National Biser cesc, in eand a: pricir:u}-t ave:-
rilor vor fi dlzolvate prm declZla ChmarhulUl-
respectiv, sau a Patriarhului. .
Deciziile de dizolvare ale Chiriarhului vor putea fl
apelate la Consiliul iar all3 Pa-
triarhului la Adunare3. Naponala Biseneeasca.
Termenul de apel este ode 15 zi1e dela eomunicarea
deciziei de dizolvare. . ..
Contra hotaririlor date in apel de Consiliul National
Bisericesc ljIi de Adunarea Nationala Bisericeasea, nu exis-
ta nicio eale de atac. ,
Art. 65. - In locul Oons:Wlor dizolvrate, se nun:
esc
'
de Chiriarh ljIi de Patriarh Comisiuni interimare, pana la_
noilor organe similare.
VII. Dispoziti't.mi finale.
Art. 66. - Toate edificEle biserioes;ti, ljIeolare ljIi fun--
dationale, preeum ljIi de valoar
e
, vor aSigurate
contra inc-endiului. AS1gurarea se f,a'ee numm la Fondul
de Asigurare a Bunurilor BisericljIti de pe langa Centrul
Eparhial respective
Art. 67. - Administratia Patriarhala, prin Serviciul
Administrarii Bunurilor Bisericef,lti, va tine un registru in-
ventar, in care se vor trece toate bunurile exis:_
tente la punerea inraplioore a_ IjIl
in care se V'Or adauga sau seadea bunurlle lmobile cum-
parate sau vandute ulterior. De asemeni, se vor in.
acest registru ljIi ipotecile sau alte sarcini vor apasa.
asupra imGbilelor biserice:;;ti. . A' v
Art. 68. Acest Regulament mtra m v1goare dupa.
:;62
Legiuirile Bisericii .. Ortodoxe
publicarea lui inrevisia Biserica Ortoooxa Romana,
letinul Oficial al Patriarhiei Ortodoxe Romane.
Pe aceeru}i data se abroga:
a) Regulamentul pentru administrarea afacerilor
in parohii Eparhii, pUiblicat in Monitorul
cial Nr. 28 din 8 Februarie 1926;
b) Regulamentul pen-tru org.anizarea
Eforiei Bisericii OrtOdoxe Romane, public at in Mo.rut()rul
Oficial Nr. 28 din 8 Februar;f.l 1927,
c) Regulamentul pentru instrainarea bunurilor biseri-
publicat in Monitorul Oficial Nr. 15, din 20 Ianua ..
rie 1930.
Votat de Adunarea Nationala Bisericeasca, la 26
. bruarie 1950.
REGULAMENTUL
C.A.SELOR DE AJUTOR RECIPROC
ALE CLERULUI
Decizia Nr. 3528
privind a pro barea
pentru organizarea
caselor de ajutor reciproc ale
clerului de pe langa Eparhii.
Ministrul Cultelor,
Avand invedere prevederile art.
din Bt,atutul pentru organizarea i
Bisericii Ortodoxe Rornane;
Vazand referatul Oficiului Juridic
trat la Nr. 3507/953;
In terneiul ,art. 2 din Decretul Nr. 3711949'
pentru organizarea Ministerului Cultelor,
DECIDE:
Art. 1. - Be aprobii Regularnentul pen
organizarea i functionarea Caselor de Ajutor,
Reciprocale CZerului de pe zanga Eparhii, votat"
de Adunarea N ationala Bisericeasca in sedinta
" " ".
din 15 Iunie 1952.
Art. 2. - Doua exernpZare din Regularnent, "
viz ate de Ministerul Cultelor, unul in pastrarea
1I1inisterului,iar al doilea m piistrarea Adrninis,; ,
tratiei PatriarhaZe) constitue exernpZarrele auten-
ticeale ReguZarnentului laprobat.
Data astazi, 27 Februarie 1953.
MINISTRU,
P.
..
REGULAMENT
pentru organizarea functionarea Caselor de
Ajutor Reciproc ale Clerului, de pe langa Eparhii. *)

Arlt. 1. - In conformitate eu. art. 159, 165 si 166 din
statutul pentru organizarea functilonarea Bisericii Or-
todoxe Romane, pe langa fiecare Eparhie functioneaza,
eu patrimoniu distinct, Casa de Ajutor ReciJproc a Cle-
rului.
Art. 2. - Sediul fiecarei Case de Ajutor Reciproe
/-este 1a Centrul Eparhial respectiv.
Art. 3. - Stopul Casei este:
8.) .sa dea imprumuturi m.embriior, Eparhiei, paro-
hlilor manasltirilor;
b) Sa acorde ajutoare de inmormantare membrilor
'sotiilor lor;
c) sru dea ,ajutoare in cazuri grave de boaIa, membri-
lor sotiilor lor.
lMembri, drepturi, datoriil, restituiri.
Art. 4. - Sunt membri ai crusei, d3lCa primese salariu
pe statele de plata lunare, din bugetul Statului sau din
,fonduri proprii: Ohiriarhul, Arhiereii, preoti
i
, diaconii,
monahii, cantaretii, membrii corpului profesoral admi-
nistrativ dela pentru pregatire,a personalului bise-
ricese l1li salarilatii Centrului Eparhial.
Pot ramane membri ai Casei l1li dUipa pensionare, fara
nicio alta formaU1;ate, totJ oei mentionati m aliniatul pre-
cedent, d3lCa continuaSia. depuna lunar cotiza9,a
'. butia fixata de conducerea Casei.
*) Intoot!it de I.P.S. Patriarh JUIStinian, aprobat E}i votat de
..AJdunarea Bisericeasca, in E}'OOinta din 15 Iunie 1952.
3E6
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 5. -Orice membru are dreptul sa faca
muturi la CRsa de Ajutor numai in oontul salariului
daca achita lunar cotizatia stabilita catre
Casei, eu aprobarea Chiriarhului.
, Art. 6. - Cotizatiile lunare ale membrilor
imprumuturilor se varsa: la Gasa de Ajutor, prin
oficiile de ordonantare sau casieriile Centrului
si rue 'Sicolioor biserioesti.
, Membrii depun aceste cotizatii precum
ratele de limprumUit la Casa de Ajutor numai prin
toierii.
Art. 7. - Cotizatiile pot fi ridicate numai in caz
pierderea calitatii de membru.
In 'caz de deees, ridic,area 5e va face de
In toate cazurile, se vor retine in prealabil
catre Casa.
Art. 8. - Calitatea de membru. 5e pierde:
a) Prin din randulsalariatilor Bisericii

b) Prin nedepunere, sau refuz scris, timp de trei
consecUitiv a eotizatiilor si contributiunUor fixate;
e) Prin moarte. > > -
Imprumuturi.
Art. 9. - Pentru orice imprumut se face cerere
conducerea Casei.
, CereriIe sunt tip se pot ridica dela oficiile
dela institutiunile sau dela administra
Casei de Ajutor.
Art. 10. - Cuantumul sumei pe care 0 poa,.te
muta un membru al Casei este egal cu de opt ori "'" ,:.I fTlII'CC
pc care-l lunar.
PensitOnarii, membri ai Casel au I}i ei dreptul sa
imprumute, dar numai eu 0 suma egalii cu de patru
pensia numai dacru au depus cotizatiile la zi.
Plafonul imprumuturilor poate fi ridioot sau
laprOpuuerea Consiliului Casei cu aprobarea
hului.
Imprumutul va fi restituit in cel mult 24 rate
consecutive, prjn repnere la plata salariului sau prin
punere, ineaz canu s'a facut repnerea.
Gaseior de ajutor recipl'oc ale clerului
367
Art. 11. - Pentru acmdarea imprumutulUi in contu!
se cer doi giranti.
solicitate de membrii Casei in limita
cotizatiilor personale ce au la Casa de
scuti:te de giro
'rotJaiul girurilor nu trebue sa 0 suma
cu de opt ori salariul girantu.lui, fara a pIa.,.
stabilit pentru imprumuturi, el neputal1du-se impru-
decat pentru r,est. '
Cererile de imprumut ale functionarilor necIerici din
Administr.atia Eparhi alii1 trebue sa poarte,pe langa girul
a doi pre-ati membri, girul ConsiIierului Administrativ
deIa sectorul unde face serviciu solicitantul; iar ale celor
dela pentru pregatirea personalului bisericesc gi-
"rul directorului sau Rectorului institutiei la care functio-
neaza.
Membrli pensionari nu pot da gir .....
"""Pentni aooroarea imprumutuluimembru.lui eantaret.
se cere eel putin girol unui proot,,,..
Art. 12. -.:... "'Cere rile tip de imprumut ,adresate condu- -'t
cerii Casei nupot fi 3.iprobate, daca semnaturile nu sunt
certificate de Proooiereul sau de institutiei
, solicitatorul girantii preSil:eaza serviciul.
Semnaturile de pe cererea de imprumut trebue sa
poarte sigiliile institutiilor La ca;re PI1esteaza serviciul cei
in cauza.
Art. 13. - Casa acorda imprumuturi pentru construc-
tiuni de biserici,c::tpele de cimitir, case parohiale sau alte
constructiuni Ele vor fi acordate pe garantia
personalii soli<iara a membriIor Oonsiliului Barohial.
Orice cerere de acest fel a parohiei Va fi Iuata in sea-
rna numai daca este insotita de procesul verbal in original
al Adunarii Parohiale, prin car,e autorizeazru .consiliul Ba-
rohial sa contracteze imprumutul, de procesul verbal in
original al Consiliului Parohial respectiv, prln care hota-
CIOintractarea imprumutului si garanteaza in mod
solidar nemarginit restituirea lui: putand fi urmaxiti in
caz de neplata la termen in orice venit sau avere proprie,
, precum de procesul verbal in original, prin careConsi-
,liul Eparhial aproba hotiirlriIe organelor parohiale ga-
ranteazat soliQar cu Consiliul Parohial restituirea impru ..

Legiuirile Bisericli Ortodoxe
In aceleasi conditiuni se pot acorda imprumuturi
:manastirilio'r din Eparhie, cu girul staretului liJi al '
lui Consiliu Economic liJi cu avizul liJi garantia 'VVUDJ,UlLm
Eparhial. ,., .
Deasemenea, Casa da Imprumutun Eparhiel
tive, pentru nevoile urgente !n
rerea de imprumut a Eparhiel trebue sa fie msopta
procesul verbal in original al Consilill1:ui
cat anume in acest scop, sa poarte g.rul membrilor
:siliului Eparhial. . . .
Eparhia, parohiile ljli manas.t.1rile vor restItUl
nmturile l,or in cel mult 24 rate lUllare consecutive.
Niciun imprumut nou nu va putea fi ac?rdat
hiei, parohiilor ljli manastirilor, inainte de restituirea
vechi.
Art. 14. - Pentru orice imprumut, Casa
procent, fara a depaliJi procentul maxim al Bancii de
care serveslte J.a acoperirea cheltuielilor administrative
de intretinere a imobilelor unde functioneaza Oaslr, etc.
Ber{eficii sau risturne nu se
Art. 15. - Restituirea imprumuturilor se face
Tate lunare, fiecare r.ata fiind compusa dintr'o fractie
la ' ca;" 1 ljli pr.o.centuJ ('alculat pro rata temporis.
Art. 16. - Membrii Ca;sei, chiar daca nu au
vec u Imprumut, pot ohtine al doilea imprumut
cazuri bine justificatf, cu lichidarea u ....'.nll1.
lui imprumut ljli fara ca cele douru imprpmuturi sa
'ljleasca plafonul fix at.
Art. 17. - Protoiereii ljli cei insarcinati cu plata
lariilor cuvooite personalului clerical, didactic ljli a;CilmiIUS':j
trrutiv, membri ai. Casei, vor retine sumele datorate '
de Ajutor prevazute borderourile trimise,
a doua zi dupa incasare la Banca de Stat ljli co:mtmiCRIl<l;
imediat indeplinirea acestJo:r operatiuni.
Bisericile eu averi proprii vor proceda in ace1alili
eu privire la cotizatiile ratele datorate de personalul lor ' ..
Art. 18. - Data-ria din cotizatii ljli imprumuturi
inaintea tutUTor creantelor greveaza s31ariul, afara
impozitele catre fisc. .
Art. 19. - Daca membrul eaSel care are datorii
teaza sa plate8isca ratele, pierde din orice cauza dreptul
salariu sau la pensie, sau girantii intra "3.UlGOllJao'l!
Caselor de ajutor reciproc ale clerului
3c9
ohligatia de a restitui imprumutul garantat de ei. In
caz li' se aplica in tlOtul dispozitiunile articolului pre-
Daca parohia debitoare nu restituie trei rate lunare
gir,antii imprumutului acordat parohiei intra
in obligatia de a rB>stitui imprumutul.
Art. 20. - Litigiile dintre ,oasa ljli membri sau debi-
sai sunt de eompetenta instantelor judiciare dela
Casei.
Oonducere, control.
21. - Casa dB Ajutor Reciproc se conduce, in-
supravegiaza de Consilierul Administrativ
ca membru al ConsiliuJui Eparhial, delegat de /
Consilieru1 Administrativ Economic 'este ajutat de
membri clerici de Consiliul Eparhial, pe termen
patru ani aprobat de Chiriarh, formand imprB>una
special al Casei de Ajutor Reciproc. .
Art. 22. - Atributiunr.e acestui Consiliu sunt:,
a) mace propuneri CU, privire la proectul de plan fi-
b) Face propuneri cu privire 1a cuantumul procentu-
de pErceput la imprumuturi;
c) Avizeaza cu privire 1a ridicarea sau coborirea pla-
,fonului imprumuturiklrliJi ajutoarelor de boala inmor-
mantare, in urma propunerii facwta de Consilierul Admi-
.11istvativ Economic;
d) Face propuneri eu privire la orice chestiune de in-
al Casei;
e) Intocmeljlte darea de seama ,anuala catre Adunarea
, Eparhialaasupra operatiunilor Oas'ei, care, dupa aproba-
re, se va publica in revista oficiala a Eparhiei.
Toate lucrarile Consiliului vor fi Bupuse .aprobalrii Chi-
ului, sau delegatului sau, Vicarul Eparhial.
Art. 23. - Consiliul se intruneste 1a conV'ocarea Con-
silierului1\dministrativ Economic, 'care preljledinte1e
. ljli care fixeaza ljli ordinea de zi. Spre a lucra valabil.
se cere prezenta a cel putin doi membri. Unul din functio-
'nadi Casei, desemnat de' COllsilierul Administrativ Econo-
. 24
370
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
mic, face oficiul de s,ecretar al Consiliului. El
procesul verbal de r;;i il inscrie intr'un
anu;me.
Clrestiunile ridicate in scris de cel putin 50 ","-ULlllI'
ai Casei, vor fi inscrise obligatoriu pe ordinea de
Consiliului.
Art. 24. - Membrii Consiliului vor fi remunerati
form cu dispozitiunile financiare in vigoare, cu
Chiriarhului.
Art. 25. - Operatiunile Casel sunt supuse
lui financiar intern al Administratiei Eparhiale, iar
de gestiune al fiecarui an se verifica f;li se descarca
catre Adunarea EparhLala.
Aceasta desoalrc.are nu impiedica actiunea in r
dere, daca in urmase descopera nereguli evidente, dar
tiunea nu poate fi pusa in fara aprobarea
a Chiriarhului.
Art. 26. - Casa de Ajutor Reciproc este .. .. .1
tata in justitie, in fata autoriUitilor fata de
catre Chiriarh sau imputernicitii Sian leg ali.
Art. 27. -' Atrtbutiunile Oonsilierului
Economic ale in conducerea f;li
rea Oasei, se fixeaza de catre Chiriarh, prin Decizie.
Art. 28. - Bugert:ul Ca's,ei se inglobe9.za, cu
separata, in bugetul Administratiei Eparhiale.
Veniturile bugetare se compun procentele
pute la imprumuturi, contributiunile debitorHor
tuielile de ,administratie, taxa de 10 lei pe care
membru ,este obligat sa 0 pUi,teasca la inscriere, f;li
contributia lunara depusa de fiecare membru al CaseL
Cheltuielile cuprioo: indemnizatiile Oonsiliului,
riile personalului, materialele de cancelarie.
telefonice, taxe p'o'f;lto3le, iluminatul, incalzitul :;;i ..
tia la cheltuieIHe generale ale Admini'Stratiei
Art. 29. - .consilierul administrativ este ajutat
administrarea Gasei de un de serviciu, de sect
ie
de birou al Administratiei Casei, cu
fJi de functionarii neoosari; drepturile f;li
tora fUnd acelea ale functionarilor bisericesti in
Art. 30. Contabilitatea,casieria registratura '
sei sunt comune cucele ,aI-e Administratiei Eparhiale,
cadrul careia functioneaza.
Oaselor de ajutor reciproc ale clerului
371
Ajutoare.
Art.'31. - Odata cu cotizatia amintWi la art. 28, toti
Casel sunt obligati sa contribuie lunar pentru
de boala de inmormantare, cu 0 suma ce se
fixa de Chiri.arh, la propunerea .consiliului.
Din aceasta contributie, Casa de Ajutor Reciproc da
r;;i copiilor membrilor decedati un ajutor de inmor-
In Jipsa ace-stora, rudele sau persoanele care au
cheltuielile de inmormant;are, au dreptul 103 res-
lor, in limita plafonului fixat.
Din a.celar;;i Dond se acorda un ajutor membrilo'r, in
de deces al sotiilor lor.
Deasemenea, 'Casa da membrilor ajutoare pentru ca-
gr,ave de boalii: pentru ei sau sotiile lor, daca sunt
in spitale sau 'sanatorii, numai in timpul in-
Art. 32. - .cuantumul acelstor ajutoare se fixeaza prin
financiar al fiecarui an, in raport cu disponibili-
exercitiului financiar expirat, cu cazurile de deces
. pe acelaf;li interval de timp f;li cu pre'Vederile la
de contributii, cat f;li la eventualele decese pe
noul an bugetar.
Nu beneificiaza de aceste ajutoare membrii cari nu
au achitat contributia 1a zi.
In caz ca survln evenimente exceptilonale de natura
Sa sporea's,ca peste pre'VederiJ.e normale numarul dec ese-
lor, in af;la masura incat chestiunea ajutoarelor de moail'-
te 'sa nu poata fi acoperita, cuantumul ajutorului fix3.t prin
buget va putea fi r.edus, cu apmbarea Cihiria:rhului, la
propunerea Consiliului special
Art. 33. - Pentru obtinerea ajutorului de inmorman-
, tare, urmaf;lii l,egaIi - sot, -sotie f;li Clopii - vor inainta
prin Protoierie, cerere insotita de copia cer:tificatului de
moarte, atestata p'entru conformitate de Protoiereu, pe
proprie, care Ie va inainta Casei, cu raport spe-
. c1al, III care se va arata ca eei in co3uza sunt mostenitori
,Iegali, ca sunt majori, pentru soti ca paua la data'decesu-
lui casatoria n'a fost desfa,cuta f;li ca au suportat cheliu-
ielile de inmormantare.
In Jipsa sotului , sotiei sau copiil.or, ajutoarele de in-
mormantare '\e vor o3chita rudelor sau persoanelor care
372
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
au suportat cheltuielile de inmormantare, do'Vedindu-le
acte justificative legale - facturi, chitante
nuri de plata, etc. -, numai in limita .
pana la plafooul fixat. Cheltuielile V'or fi
catre Protopop limitate 1a strictul necesar unel
mantari.
Alt. 34. - Ajutoarele de moarte vor fi achitate
mafilil'Or legali sau indreptatite, prin
reul respectiv, care va inainta, cu raport, Casei, ..
semnata de cei in cauza.
Din ,aceste ajutoare, Casa va retine mai intai
riile membrului decedat, far a nicio alta frormalitate.
Dispozitiuni tranzitorii.
Alii. 35. -Oficiile din cuprinsul
hiei respective, prin operatiunile lor cu
Eparhial3i, vor fi socotite Case de Ajutor Reciproc,
analogie cu cele ale celorlalti salartati
Art. 36 . .:..- Co.nducatorii Oficiilor -
toiereii si seoretarii -, rretorii Institutelor Teologice,
rectorii Scoillor de cantareti bisericesti si ai """'.lHJJL1Q,1
sunt gestionari ai Casei,' sunt
ro'r obligatiunilor de raspundere ca gerstionari.
Art. 37. - Top cei prevazuti la .articolul
vor pastm tine la curent membrilor Casei
Protopoplat sau din institupa respectiva, precum
derourile cu sumele incasate, etc., fili Ie vor prezenta
carui conkol.
Refuzul Protopopului sau al organelo-r mentionate la
art 37 de a aduce 1a indeplinire dispozitiunile St.atutului
pentru organizarea functionarea Bisericii Ortodoxe Ro-
mane, ale Sfantului Sinod ale Patriarhiei, privitoa;re Ia
retinerile pentru Casa de Ajutor Reciproc,
1a timp ,a sumelor illca'sate, va fi socotit ca np"11'n,,"n"'.l'P.
la disprJ,zitiunile Sfan:tu.lui Sinod, Statutului
chiriarhale sanctionati conform Regulamentului de dis-
daJina Bisericeasca, prin trimiterea la CrOnsistoriul
hiei respective, acuzar-ea facand-o inspectorul eparhial,
care va introduce recur'S in c,az de nemultumire fata de
ho:alI'irea Consistoriului Eparhial.
Art. 38. - Pensionarii cleriCi care au fost membri
Oaselor de ajutor reciproc rue clerului
373
fl1Sl_WIH Fond de Credit si Ajutor al Clerului OrtodlOiX, azi
de Ajutor Reciproc a Clerului, vor putel8. beneficia
cuantumul ajutorului mutual de deces ce se acorda
brilor ,activi, daca in termen de 45 'z]e dela publicarea
Regulament vor cere reinscrLeriea ca membri
Casei, d::wa VIOr depune cotizatiile contributiile res-
te la zi.
Art. 39. - Clericii pensionari, care nu ,au fost mem-
ai Fondului d.e Credit Ajutor, dar care VOl' sa devina,
trebui ca in termen de 45 zile publicM'ea prezen-
Regulament sa ceara inscrierea ca membri ai Casei
Ajutor Reciproc, depunand cotizatiile contributiile
inc.epere dela 1 Ianuarie 1950.
Art. 40. - Activul p.asivul Fondului de Credit
al Clerului Ortodox Roman, desfiintat, trece prin
la Casele de Ajutor Reciproc de pe langa fi,e-
. care Eparhie, conform Deciziunilor Patria;rhului.
Arlt. 41. - Toate dispozitiunile cuprinse in articoJel.e
221--261 din Regulamentul pentru determinarea atribu-
Pa;triarhului de functionare .a organelorcen-
deliberative si executive din Patriarhia Romana, vo-
de Adunarea NationaHi Big.eTiceasca in dela 26
bruarie 1950 pUblicat in revista Biserica Ortodoxa
IVJ'I11<UHL Nr. 7-9/1950, sunt raman arbrogate.
Prezentul Regu1ament, votat de. Adunarea Natiornala
Bisericeasca in sesiunea dela 15 Iunie 1952, intra in vi-
. goare pe data publicarii in r.evista Biserica Or:todoxa Tho-
mana, Buletinul Ofici.al al Patriarhiei Romane.
----0'----
..

REGULAMENTUL
PENTRU
RGANIZAREA ~ I j1UNCTIIONAREA
FONDULUI DE ASIGURARE A
BUNURILOR BISERICESTI
. ,
..
Decizia Nr. 3527
privind aprobarea Regulamentului
pentru organizarea functionar
Fondului de asigurare a bun .

M inistrul Cu,ltelor,
Avand in vedere preveder-ile art.
din Btatutul pentru organizarea i
Bisericii Ortodoxe ROrYHine;
Vazand referatul Oficiului Juridic
trat la Nr. 3507/953;
In temeiulart. 2 din Decretul Nr.
pentru organizarea' M inisterului Culte1or,
DECIDE:
Art. 1. -. Be aproba ReguZamentul
organizarea i functionarea Fondului de
rare a Bunurilor Bisericeti, votat de r-t
N ationala Bisericeasca, in din 15
1952.
Art. 2. - Doua e:emplare din Regulamernt '.
vizate de Ministerul Cultelor, unu1 in
Ministeru1ui, iar ,a1 doi1ea in plistrare.a
iratiei Patriarhale constitue exemplarele autern-.
tice ale Regu1amentu1ui aprobat.
Data astazi, 27 Februarie 1953.
MINISTRU,
P.
REGULAMENT
pentru organizarea functionarea Fondului de
Asigurare a Bunurilor
Art. 1. - In conformitate cn art. 159, 163 f:ili 164 din
statutul pentru organizarea f:ili functionarea Bis.edcii Or-
todoxe Romane, pe langa fiecare Eparhie functioneaza
Fondul de ASigurare a BunurUor
SediuJ. Fondului este la sediul fiecatrui Centru Epar-
hial.
Art. 2. - ScopUI Fondului este sa asigure 00nitra pe-
ricoluluj de incendiu, atat imobilele bisedcef:ilti ca: bise-
riei, manastiri, sehituri, ref:iledinte chiriarhale,
parohiale, institute, f:ileoli teologice f:ili atelie-
re, case produeatoare cat f:ili continutul aees-
tor imobile.
Asigurarea este obliga:t.orie pentru toateunitatile bi-
sericesti.
Art. 3. - Fondul de' Asigurare se alimenteaza din ra-
tele anuale, depuse de partile COill:Stitutive ale Bis.ericii f:ili
care vor fi calcu!.ate in rapor.t eu valoareaaverilor asigu-
rate.
Aceste rate vor fi trecute in planurile financiare anua.-
Ie ale partilor constitutive asigurate.
Consiliul Eparhial va respinge bugetele supuse 8Apro-
biirii rule, daca unitatile in subordine n'alll inscris in ele
prevederi pentru plata ratei de asi,gurare.
Daca asigurarea .a !ost contractata dupa. in
aplioare a pla;nului financiar (bugetului), se va recurge
la fondul de rezerva sau se va proc{da la modificarea bu-
getului.
"') de I.P .S. Patriarh Justinian, aprobat fjli votat de
Aduoorea NatiOnaIa Biseriooasca, in fjledinta din 15 Iunie 1952.
.378
LegiUirile Bisericii Ortodoxe
Pentru acoperire,a ratelor in caz de
hUe, in baza unei hohiruri a Adunarii Parohiale, pot
:recurga la contribupa
Art. 4. - Fondul de Asigurare se conduce, indrumea.
_za supraveghiaza de Consilierul Administrativ Econo-.--
mic, ca membru al Consiliului Eparhial, delegat de
riarh.
Fendul este reprezentat in justitie, in Lata autorita ..
t lor in rapolrturLe cu tertii, de catreChiriarh sau im
puternicitii legali.
Art. 5; - BUg'Elbul Fondului de Asigurare se inglo-
beaza w gestiune separata, in bugetul Administratiei Epar.
hiale. -
Veniturile bugetare se compun dintr'o oota de cel
mult 25% perceputa drept cheltueli de regie asupra pri.
m-elor de asiglirare incasate deOa asigurati din primele
,de asigurare.
Cele dintai alimenteaza cheltuelile de administratie,
in care intra: salariile personalului, materialele de canceta-
rie, plata telefoanelor, taxele etc., contribupa.
1a cheltuielile ale Administratiei Eparhiale.
Primele de asigurare servesc pemtru acoperirea dau- -
nelor.
Pe masura stabilirii de bugetare, se va
putea ereia un fond destin at pentru ajutor,area parohiilor -
manastirilor sarace, Ja terminarea bisericilor in con
strucpe !;Ii la restaur area lor.
Alit. 6. Operatiunile Fondului sunt de
.organele de control financiar intern ale Eparhiei.
Contul de gestiune ,al fiecarui an se verifica !;Ii se
descaICI8J de catre Adunarea EparhiaJa. Aceasta des.car
'care nu opre!;lte actiunea in raspundere, daca, in urma, se
descopera nereguli Vidente, actiunea neputand fi pusa in - -
mi!;lcare fara apr10barea scrisa a Chi'riarhului.
Art. 7. - Consilierul Admi.nistrativ Economic este
ajutat in administrarea Fondului de un !;Ief de de
sectie sau de birou al Administratiei Fondului, cll. funcp
narii necesari.
Alt/;. 8. - Constabilitatea, casieria registratura
Fondului sunt comune cu cele ale Administratiei Epar-
11ia1e in cadrul careia functioneaza laoostFoild. >
pentru aSigurarea bunurilor biserice/ilti
379
Asigurare, reasigurare, dalllle.
Art. 9. - aloarea la care partile constitutive ale Bi-
sunt obligate aSigure bunurile este intreaga
yeaH).! a acestora, adica valoarea cuprinsa in in
PrivitoT la bisericilemonumente istQrice, se va pro
1a stabilirea reale prin aplicarea normelor de
-'Valuare ale Statului.
Fondul de Asigurare i!;li rezerva dreptul sa proced<)ze
o verificare, acolo unde va avea indoeli asupra reali-
tatii valorii din inventar sau a evaluarii bisericilor monu-
istorice.
Art. 10. - Primele de asigurare se vor fixa sau mo-
.difica prin Dedzia data de Chiriarh, la propunerea Consi-
. Administrativ Economic.
Ele se stahilesc precum urmlaza:
-- Tare - tare = 1 leu La mia de lei asigurata;
-- Mixt - tare = 2 lei la mia de lei aSigurata;
- Tare - slab sau = 3 lei la mia de lei
asigurata;
- Slab - slab = 4 lei 1a mta de lei asigurata.
Partea intaia a cuvintelorde mai sus se refera la pe-
-retii imobilului, iar partea a "doua 1a
Peretele e tare: cande :M-Icut din piatra, beton sau ca-
rami:da; mixt: cand e facut din paianta, chirpici
-da nearsa), v1ilatuci, gard de nuiele lipite eu pamant sau
<lin p1imant batut; !;Ii slab: cand e facut din lemn.
Acoperi!;lul e tare: cand e invelit cu eternit, tigla, 'Olane
sau tabla; f,'li slab: cand e invelit cu dranita, !;Iinqr'1a, !;Iita,
stuf si alte material'e usor inflamabile.
PBntru cOlltinuJtul iinobilelor (mobiHer sau orice alta
avere mobila), > se adauga la f:ecare prima de mai sus
--50 '/fo din valoarea ei.
In caz ca bll.nul asigurat se afla in conditiuni deosebit
de expuse h iricendiu, adica e situat la 0 distanta mai mica
de 15 metri de un imobH inflamabil, primele pentru
vor putea fi majorate pana la indoitul lor. Asigu-
raW sunt datori sa semnaleze in ofertele l'Dr asemenea
. circumstante. Nearatarea lor atrage de1caderea din bene
ficiul p,olitei. ..
Art. 11. - Dura:ta alsigurarii este de 10 ani.
380
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 12. - Oontractul devine perfect intre parti
mai dwpa: incasarea de ca.tre Fondul de Asigurare a
mei rate, paM atunci asiguratorul neavand nieio
de desdaunare.
Plata asigurarii se face in 10 rate egale,
inceputul fiecarui an de asigurare, La sediul Fondului,
Protoieria resrpectiva.
Scadenta ratelor, dela a doua pana la a zcea, este
ziua corespunzatoare datei la care s'a achitat prima
Asiguratul v,a fi prevoenit, in scris, cu 0 luna
de scadenta, de c8itre Pl'Iotoieria res:pectiva.
Neachitarea ratei la scadenta !?i nici in eel mult 30 de
zile dcla scadenta, da drept Fondului sa refuze orice
daunare incendiu, sau sa 0 reduca la jumatate,
rata intarziatii ,a fast achitaw: inainte de producerea
cendiului. .
In caz ea incendiul s'a produs inainte de achitarea
ratei int8irziate, asiguratul decade din benefieiul politei,
far a a putea invoca eventual a neprevenire cu 0 luna ina-
iute de scadenta.
Art. 13. - Daunele cauzate de incendiu se vor dlS-'
pagubi in masura in care bunurile au fost asigurate 5li in .'
raportcu intinderea daunei.
Incendiul va fi anunt,at Fondului de Asigurare in pri-
mele 24 ore imediat urmatoare producerii lui.
Constatarea si evalwarea daunelor se va face de un
delegat al Fondului, in pl:ezenta r,eprezentatilor legarai
asiguratului, dupa indeplinirea formalitatilor puse de Le-
gea asigurarilor contra incendiilor. Daca obiectul a fost
reasigurat, la lucrare poate sa ia parte !?i expertul rc-: '
a\SiguratoruIui. .
Despagubirea va fi stabilita de Consilierul Adminis-
trativ Economic, in raport cuconstatiirile despre care vlor-
aliniatul precedent, in comormitate cu dispozitiu-
nile legale in vigoare, eu cele ale prezentului Regulament
!?i in baza proceselor verbale ale Milipei,pompierilor
ale delegatilor previizup in allniatul precedent. . .
Ea v.a fi achitata in eel mult 30 de zile dela depuue.t'&
pentru aSigurarea bunurilor bisericelilti
de constatare si evaluare a daunelor.
Art. 14. - Aceasta despagubire va putea sa fi,e re-
ta daca incendiul a provenit din culpa sau neglijenta
r asiguratului; sau daca prin culpa ori evidenta
enta, asiguratul oricare ar fi eI, ,n'a procedat de in-
Ia ma:surile cele mai eficaoe penthl stingerea sau 10-
incendiului.
Art. 15. - Fondul de Asigurare poate sa reasigure
tot sau parte din por:tofoliul sau de polite.
Art. 16. - La finele anului, Fondul de Asigurare va
, incheia bilantul !?i contul de profit !?i pierdere.
Nu apartin anului respectivportiunile de prime bine
intrate, dar af'erente anului urmator, nici primele neda-
torate !?l achitate cu anticipatie. .
Pentru formarea rezervei tehnice numm III prmlll
cinci ani urmatori punerii in vigoare a prezentului Regu-
lament, Fondul va preleva 60% din primele apartinand
'anului respectiv. Dupa trecerea aoestor cinci ani, rezerva
tehnica va fi alimentata numai cu 40% din aeele prime.
Dlspozipunil TrMzitorii.
Art. 17. - Unitatile asigurate in prezent
in alta parte, vor pute.a sa continue sa execute. fata eu
asiguratorii lor contractele de asigurare.
La expirare, contractele nu vor mai fi reinnoite, Ullt-
til,tile suszise flind obligate sa se asigure la Fon-
<luI de Asigurare .a Bunurilor
Art. 18. - Fondul poate sa majoreze din oHeiu Vci-
lorHe asigu.r,ate inainte de punerea in vigoare a jJrezentLi.-
lui Regulament, pallia la jumatate din valoarea reaIa a .1.)U-
nurilor, dar va flJplica in acest caz primele prevazute in
art. 10.
Art. 19. - Dispozitiunile prezentului Regulament se
considera inscrise de drept !?i in contractele de asigurare
incheiate inainte de punerea in vigoare a acestni Regu-
lament.
Art. 20. - Toate dispozipunile cuprinse in articolele
262-281 din Regulamentul pentru determinarea atribu-
tjunilor !?i de functionare a !(}rg.anelor centrale,
deliberativ,e !?i executive din Patriarhia Romana, votat de
382
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Adunarea Nationala Bis.ericeasc8. in dela 26
bruarie 1950 public at in revista Biserica Ortodoxa
mana Nr. 7-9/1950, sunt raman abrogate.
Prezentul Regulament, votat de Adunarea
Bisericeasca in dlla 15 Iunie 1952, intra in
re pe data publieal'ii in revista Biserica Ortodoxa
nh, Buletinul Oficial al Patriarhiei RomaIie.
---0-----
REGULAMENTUL
PENTRO
ORGANIZAREA VIETII llIONAHALE
..
..
Decizia N r. 4928
privind aprobarea Regulamentului
manastirilor.
Ministrul Cultelor}
Avand in vedere adresa Sf. Sinod al
cCii Ortodoxe Romune Nr. 16161953} inre
la Ministerul Cultelor sub Nr. 3816 din 5
1953}'
Avund in vedere lart. 206} al. 2 i art. 86 din
Statutulde organizare i functionare a
Ortodoxe Romune}'
In temeiul art. 2 -din Decretul Nr. 37/949
:pentru organizarea Ministerului Cultelor}
DEC IDE:
1. - Se aproba Regulamentul pentru orga-,
nizarea vietii monahale i functionarea '
irati'va i disciplinara a munastirilor) votat
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romune} in ,
dinta din 25 Februarie 1950 i inregistrat la Mi-
nisterul Cultelor sub Nr. 3816 din 5 Martie 1953:
2. - Doua exemplare din Regulament} vi--
.zate de Ministerul Cultelor} ufJ,ul in piistrarea'
Ministerului} iar al doilea in past1"area Sfuntului"
Binod} constitue exemplarele autentice 'ale
gulamentnluiaprobat.
3. - Directoru,l Secretariatului este autori- "
;zat a aduce la indeplinire Decizia de fata.
Data azi, 26 Martie 1953.
MINISTRU,
P. Constantinescu-Iruji
REGULAMENTUL
organizarea vietii mona hale functionarea
administrativa ,i disciplinara a Manastirilor.
CAPlTOLUL 1.
Manastirea.
Art. 1. -- Manastirea sau schitu1 este un a';lezamant
duhov,nicesc de rugaciune l}i de munca, in care '0
comunitate de calugari sau de caJugarite care s'au faga-
duit solemn sa-l}i petreaca viata in infranare, in neagon:-
seala l}i in ascu1tare neconditionata, sub povatuirea unui
, condueator (eonducatoare) imputernicit de Chiriarhul ca
nonie (art. 74 din Statut).
, Art. 2. - Manastirile sunt de doua feluri: eparhia.1e,
-care tin, adica, de Chiriarhul locului, l}i stavropighii, care
:stau direct sub ju.risdictie patriarhala. Chiriarhul este con-.
ducatorul suprem aJ l}i schiturilor ce tin ca-
de jurisdictia sa (art. 75 din Statut).
Art. 3. - Din punct de vedere spiritual, administra-
tiv l}i economic, schiturile pot tine de manastirile cele mai
'a..propiate din Eparhie, formand impreuna un singur tot
duhovnicesc, daea C'hiriarhul eu cale aceaS:ta.
Art. 4. - Manastirea sau schituleste persoana jllri-
'<lica de drept public (,art. 186 din Statut).
Art. 5. - Manastiri sau schituri noi nu se ,pot inte-
meia decat numai eu aprobarea Sfantului Sinod, la pro-
-punerea Chiriarhului respectiv.
DesfiintaI'ca unei manaEtiri 'Sau schit, sau transfor-
marea unui'schit in manastire, precum schimbal'ea unor
a.sHel de al}ezaminte din manastire de caIugari in mfma.s-
tire de ciUugarite sau invers, se pot face numai eu incuvi-
'in!-an:a SfantijJui Sinod (art. 76 din Statut).
25
31:6
Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Art. 6. - Potrivit menirii sale, fiecare manastire '
schit, prin organele de raspundere, este datoare:
a) A-Jili intocmi astfel viata in interiorul sau, incat
f13 un loc de aleasa 8i desavarsita viata
de inalte virtuti creljltu;.eljlti, de eviavioase' slujbe religioase,
de bogata mangaiere sufleteasca Jili pHda viata creti_
neasca, atat pentru convi.etuitorii ei cat Jili pentru cei ce ()
vor vizita;
b) Sa practice ocupatiuni Ijli indeletniciri potrivite .cQ
}ocului, atat spre folosul sau cat Ijli al poporului.
dovedind 0 dragoste impreunata cu fapte bune f.ata de ob-
stea tarii (art. 77 din Statut).
, Art. 7. - In acest scop, in manastiriIe de calugiiri,.
cu aprobarea autoritatii bisericeljlti, se vor infiinta :
a) Cursuri de alfabetizare pentru toate varstele;
b) Cursuri pentru complectarea ciclului I Ijli II
mentar in manastiri mai marl, unde se vor trimite Jili fraW
(surorEe) din manastirile cu vietuitori mai putini, obliga-
torti pentru cei ce se tund in monahism cat Ijli pentru mOo
nahii (m'Onahiile) care n'au implinit varsta de 40 ani, dand
xamene promovare in Ijlcolile de Stat. Numai
til (absolventele) ciclului II elementar pot fi fll.cuti raso.:-
fori;
c) Cursurl misionare pentru intarirea credintei Jili vie-
tii religioase ce se tin in fie care imediat dupa
Vecernie, cu toti vietuitorii, dupa norme sau prograrne
date de Sfantul Sinod;
d) $coli monahale cu absolventii ciclului II al Snva-
tamantuJui elementar, cu. durata de 3 ani, dupa programa
speciala intocmita Sfantul Sinod, cu doua ore zilnic
pentruobiectele religioase Ijli eel putin 6 ore zilnic in ate-
liere. Numai absolventii acestor Ijlcoli pot fi tunljli in mo-
nahism.
. e) Ateliere in cadrul Ijlcolilor monahaJe, fie ale rna,..,
nastirii, fie ale cooperativei, pentru: pictura, sculptura.
strungarie, argintarie bisericeasca, ceramica,
croitorie, impletituri (nuiele, papura,trestie, etc.), covoare,
cusaturi nationale, broderie artistica, cismarie, tricotaj,
jucarii, etc. Nu poate cineva sa Jilcoala monahaia
fara certificatul de c.alificare meljlteljlugareasca intr'un
meljlteljlug invatat in atelierele 9colii sau ale cooperativei
manastireJilti fii ded nn poate fi tuns in monahism.
organizarea vietH monahaloe
387
Comisiile de calificare si cele de abs10lvirea scolilor
Illonahale s'e alcatuiesc de Chiriarhul 10 cului , mem-
brE COI1pului didactic al Ijlcolilor monahale 9i sunt
de delegatii Sfantului Sinod, recrutati dela Seminarnle
Monahale (art. 78 din Statut).
f) Seminarii Monahale pentru caJugari calugarite
_ sc.oli de invatamant teologic -, lacare sunt admiljli nu-
Illal absolventii '(absolventele) monahale desemnati
de ccmisiile de aohsolvirea monahale, dintre cei mai
bine preogatiti Ijli care au absolvit ciclul II elementar ..
Numarul Seminariilor Monahale Ijli conditiunile de
functionare vor fi stabilite in R'egulamentul de organizarea
J?i ft{nctionarea institutiUorde invatihnant
rea per'sonalului biserieesc Ijli recrutarea corpulm dIdactIc
din Patriarhia Romana.
Art. 8. - In limita posibHitaplor, Eparhiile vin in
ajutorul manastiri!or Ijli institutiilor lor de invatamant mo-
nahal.
Numai dintre absolventii Seminariilor Monahale
Institutelor Teologice s'e aleg organele de conducere in ma-
nastiri, slujitorii Ijli corpul didactic monahal. . .
Art. 9. - Manastirea (schitul) po ate sa ingrIJeasca
Ijli de trebuintele sufleteJilti credincioljlilor din apropie-
rea ei, eu aprobare.a Chiriarhului.
CAPITOLUL II.
Primirea in via,ta monahaHi.
A. Actele.
Art. 10. - Nimeni nu. poate intra in monahi!sm far a
incuviintaI"ea Ghiriarhului eparhiot Ijli tara ispitirea cano-
niea intr'o manastire sau schit.
Art. 11. - Cel ce V'Oieljlte a se f.ace mcnah este
a adresa staretului unei manastiri (sau s.chit) 0 petitiune
in acest scap, ;riitand motivele ee I-au determinat la acea-
'3ta. La coerere sa alature toate actele rprivitoare la
studii si sanatateiar din partea comunei un certificat din
. care se varsta, ocupatia sau meseria, de este
casatorit sau nu, de ,are copii san nu. Daca este 'sau a fost
easatorit, Sa constate ca s'a despartit de sotia sa prin
forme.le legaler.{)ri prin vaduvie, sau ca ',sotul care a ramas
388
Legiuirile Bisericii Ortodoxe ttomilJna
'in lume, de buna V'cie, consirote la hotarirea luata de
lalt de a primi schima monahiceasca. Daca are copii,
se constate daca nu are catre ,ei datorii de
deplinit; sa prezinte testamentul de oranduirea ce s'a fa-
cut cu averea sa, daci:i 0 are, intrucat cel intrat in cinul
mon,ahal nu mai poate poseda avere pensonala. Deaseme_
nea sa se constate daca nu are datorii neplatite. Mi"
norii vor avea consimtamantu1 parintilor sau tutoril'or,
Staretul(stareta) daca cererea in randuiala, "
'incredinteaza pe noul venit in grija unui C!onsiHer (a) din,
Consiliul Duhovnicesc si-l aseaza in ascultarile manastirii
pentru 'incepatori, fHndea -' dupa spusa Apostolului - se
cade sa incercam duhurJle daca sunt dela Dumnezeu (I loan
IV, 1).
In cazul cand candidatul 0 purtare buna
fste un element folos'l:or dupa 0 pro-,
bare de trei luni, staretul il recomanda Chiriarhului pentru
admitelle legala in randul fratilor, inaintandu-i
toate adele.
B. Ispitirea camonica.
Art. 12. - Ispitirea eanonica sau noviciatul dureaza
deia admiterea in manastire pana la tunderea in mona-
hism a eelui admis. Timpul ispitirii canoniee cuprinde tref
f]ta.dii:
Primul 'stadiu es,te dela primirea in manastire parra
la admiterea legala a noului venit in randul fratilor (adidi ..
trei luni, art. 11).
In acest timp fratele (sora) este povatuit dB Consi-
lierul (a) duhovnieul sau spore toata fapta buna
fer-irea de tot raul cerceta pururea sa:
toa.te gandurile,cuvintele faptoele sale descoperindu-le,
nefa'tarnie, parintelui (maieii) sau duhovnieesc, in fieeare
seara, si nimic sa nu faca dupa voia 'oila, chiar daea i s'ar
parea este binii, ci in tORte sa ascu1te de povatu'torul
sau Consilierul (a), ca voia sa este taiata.
Acum el ('ea) va fi trecut (a) prin diferite ascultar-i
pentru a i se vadi rahdarea inclinarile
practice.
Totodata va aSi'sta cat mai regulat la sfintele sluj-
be, pentru a se deprinde cu mersul randuielilor
pentru organizarea vietH monahal'e
389
Fratii (surorile) in stadiul 8Jcesta vbr aV'ea lio'cuinta
camuna? cei min?ri aparte de cei majori, pe cat poSibil
in preaJma Consilierului (eI) povatuitor (oare).
Pe baza referintelor Consilierului (ei), staretul (sta-
reta) va respinge pe novi,ce sau il va propune Chiriarhu-
lui pentru admiterea in randul frablor
Art. 13. - Al doilea stadiu dela admiterea in
randul fratHor pana la imbracarea in haina monahala (r.a-
, sofor). Pana la inceperea cur,surilor de alfabetizare sau
, ale ciclului I II e1ementar, fratele (sora) sta sub ace-
face ascultari deia art. 12.
derea eel ce au ahsolvit ciclul II 'elementar, pana la in-
ceperea cursurHor monahale, staruind sa se deprin-
, da mai temeinic in in ra-bdare., in infranare
si in taierea voiei.
, Consilierul (a) este dator (e) a supraveghia cu toata
grija pe incepator, daca intr'adevar cauta pe Dumnezeu,
" claca are ravna 'pentru luerul Domnului (rugaciune), daea
este grabnic la ascuHare, daea rabda dojana; sa'
i se spuna toate greutatile durerile care se intalnesc
in ealea spre
Cei gasiti nepottriviti vor fi acasa. Cei fara
lnvatamantul elementar (I II) vor unna cursurile res-
pective.
In timpul cursurHor de alfahetizare, ale pregatirii ci-
clului I si II, Ii se vor lamuri randui,elile Sfintilor Parinti
deEpre v'iat.a ealugareasca in deosebi reguleie Sf.
vor invata di,ntarea omofona a Sf. Liturghii dlferite
rugaciulIli cititul Psaltirlei.
In acest timp Ii se VOl' incredinta siascultari eu oa-
recare ra:spundere personala. "
Art. 14. - Cei care au ahsolventa ciclului II elemen-
tal' sau abOlvent,a unei scali medii a unei Facultiiti
daea V'or fi S:tatornicl neahatuti, trecand un an
primirea lor in randul fratilor, cu apmharea Consiliului '
spiritual, vor fi in monaha,la.
promov,area primului an, cu apro-barea
Con: illului Duhovnicesc (spiritual), vor putea primi haina
manahaIa, treeand in randul fratil')r (surorilor) rasofori
fara,schimbarea ... umelor. cei ce absolva in
na, tire cic1ul II elementar Ia de invatamant public,
dupa absolvire,cu aprobarea Consiliului Duhovniees,c vor
390
Legiillrile BiseriClii Orlodoxe
fi trecuti in randul rasoforiIor, primind haina
fara sehimbar"a numelui \li vor trece la \l(loa1a
Art. 15. - Nu pot fi facuti rasofori nici nu
putea imbraca haina monahala fra1;ii surorile care
abso1vit ciclulII elementar, decat in urmatoal'eIe
tiuni:
, L Absolventii (tele) cidului I demeniar la
de 30 de ani, daca au cel putin 5 ani de .aseultare in
na:stire-sau in schit.
2_ Absolv"ntii (tele) cursurilor de alfabetizare la
sta de 40 ani, au cel putin 10 ani de
dcvedesc ca au freeventat regulat cursurile mi.si(m'Lre
intarirea credintei tinute in manastire sau in sehit.
Art. 16. -' Absolventii Scolilor medii de cantareti
studen1;i licentiatii in Teologie dela
tele Facultati Academii Teologire Institute
gice de grad Universitar pot primi haina monahala
fi rasofori intr'un timp mai seurt, cu aprobarea
hului.
Art. 17. - Al treilea stadiu este dela imbTacarea
nei monah.ale pana la tunderea in monahism.
Acumrasoforul (rasofora) avand absolven!a celor
clase elEmentare va fi trimis Ia \lcoala monahala
alelier manastiresc, pentru calificare.a intr'un
care func1;ioneaza dupaprograma stabilita de Sf.
AcoIo el (ea) trebuie sa aiba 0 Siporitii indrumare
supraveghere in viata monahaUi, anume:
Sa pazeasca pravila Bisericii cele 7 Laude, viap
smerenia, taeerea, portuI modest cuviincios,
mai ales sa aiba in tot timpul rugaCil1llea lui Iisus in
in minte in inima, nevoindu-se impreuna lucrul
ruga'Ciunea.
Fratelui (sorei) imbracat (a) in rasa i se pot
dinta, daca este destoinic, aseultiiri in biserica. d" "ULE" ,
sa cante, sa cite3JSca, sa dea ajutor paracliseruluL
c. Tunderea in monahism.
Art. 18. - Daca in timpul ispitirii canonice, candida-
tul da ?ovezi de suficienta de aplicatie pentru
si daca a absolvh scoala mooahala si are cali-
fic-area inti'un odata cu examenul de absolvi.
re a monahale va fi "upus ex,amenului de monah, in
if,)?;Ula,m,mt pentru viet:ii monahalre
391
Consiliului DuhovniClesc a1 manastirii, de co-
prevazuta la art_ 7, lit.e.
La examen, candidatul va trebui Sa dovedeasca
se.ama de :tostul calugariei, di cu-
pra"Celor mai ales regulele Sf.
si ca are despre etitor!-
si despre trecutul manastirii in care se afla.
Dupa examen, Chiriarhul aproba tunderea. in mona-
daca fratele (,sora) a implinit varsta de 21 ani.
19. - Fratii surorile absolventi ai ciclului I
'eJ"rnen'car sau ai cursurilor de alfabetizaTe echivalente. ci-
I elementar, primiti in manastiredar giisiti de sec-
invatamant raional inapti pentru invatii.mantul.
II <elementar, vor putea' urma monahala
incazul cand vor obtine certificatul de califieare
scolli monahale, se pot pre-
exarrlenLUI prevazut de art. 13, in caz de reu\l'ta,
fi tunsi in monahism daca au 10 ani de ascultare
"e'tntrelCUlltii in' mana:stire si eel putin 30 ani varsta_ Nu
dreptul sa se inserie in Seminariiie Monahale. .
Art. 20. _ Absolventii teologice, medii uni-
,v,eri;nlH"', nu sunt obligati a urma \lCoMa monahala, ci ilU-
programul din ",teliore. Dupa obtinerea calificiirii. in
fi in monahism, potrivit dispozitiunilor
Absolventii oricaror scoli medii si universl-
de invatamant publlc, nu pot fi in'monahism
absolventa scolii monahale.
Art. 21. :..... 'Daca in timpul ispitirii canonice, frateie
C'(S(lr.acj ar fi in primejdi" de moarte "i ar cere calugaria ca
mai de pe urma dorinta ce poate arata confra?loT sai
'uent:ru. mantuirea sufletului, atunci, cu invoirea Chiriar-
eparhiot, sa fie tuns in