Sunteți pe pagina 1din 421

Itartea I

TEOI.O GI DO GrrATICl\ cI.:N Elll\l-A


S^\U PRIN CIPI.AI-A
gI
SIMBOI.ICT\
I . INTIIODU CI':I3E GIN I'll3^e\l.z\
l.l. NuraRr:.A Dr
,,r:or,ocrn
Docyrz-trrc^A
$r
Srxnolrc.r"
Q
eligiacregtin mbrligeazntreaga existent a omului, cu manifestrile ei luntrice
I I gi cu cel e di n afar. Cci Rel i gi a descoperi t de Mntui torul propovdui egte
un cer nou gi pmnt nou, omtrl devenind n aceast transformare o personalitate
nou, care nzuiegte spre statura lui Iisus Hristos, Domnul qi Dumnezeul nostru.
In acest rzboi vzut gi nevzut pentru transformarea cosmosului, ceea ce crede gi
mrturisegte omul, regele creafiei, e de o nsemntate capital pentru destinul su
supranatural. Cci de ceea ce crede depinde n cea mai mare msur qi ceea ce face;
sentimentuf voinfa gi ratiunea preced n mod natural acfiunea. Putem aduga c nu
totdeauna ceea ce gndim, dorim gi voim noi se traduce n fapt. Responsabilitatea
noastr rmne ns ntreag gi n cazul cnd am putut s trecem la acfiune gi n caz
contrar, dup cuvntul Domnului (Mt
5,
z8)
De aici, nevoia cunoagterii nv!turii cregtine. Implinirea acestei nevoi ns nu
e cerut numai de situalia special a teologilor sau de considerente de ordin speculativ.
Ea e cerut de nsgi mntuirea noastr; e condifia mntuirii noastre.
Dac pgnii, cei ce nhu o Lege descoperit n chip suprafiresc, vor fi
judecali
dup legea natural scris n cugetele lor (Rm z, t4, t5), noi, care ne-am nvrednicit
s primim lumina cea adevrat gi s aflm credinla cea adevrat, lsat de Hristos
lumii, prin Biserica Sa, nu ne putem mntui dect pstrndule gi experimentndule.
Cnd Sfntul Petru mrturisegte credinfa n dumnezeirea Mntuitorului, El l
fericegte, pentru c a mrturisit adevrata credin!, cea descoperit de Tatl prin Fiul
gi nu nscocit de oameni (Mt t6, z).
Feri ci l i sunt dar cei care ti n adevrata nvftur descoperi t de Fi ul l ui
Dumnezeu; ei arat astfel toat preluirea cuvenit Celui ce Sh ntrupat pentru a descoperi
tot adevrul mntuitor:
,,Ett
sunt calea, adearul gi aia[n!"
(In r4, 6).
Aceast nvftur adevrat gi singur mntuitoare a fost predicat de Biseric
gi aprat cu prelul viefii lor de mii gi mii de martiri.
Aceast nvftur se propovduiegte cu timp gi fr timp prin predic, prin
catehez, prin scrierile bisericegti de tot felul, ba chiar gi prin slujbele sfinte, prin muzic
gi pictur.
Biserica, prin slujitorii ei, a formulat aceast nvftur n scurte dreptare de
credinfi atat de necesare pentru mrturisirea credinfei nainte de botez, apoi n aqa
numitele simboale de credin! din epoca patristic gi mai ales n dogme.
Cu timpul, gtiinla teologic dezvoltndu-se, a luat nagtere n gcolile teologice o
disciplin care expune n chip qtiinfific, speculativ gi sistematic nv!tura aceasta
formulat n diferite chipuri de fiecare confesiune cregtin. Aceast disciplin e
Teol ogi a' Dognati c
l j e
nerc[ sau ?r i n ci p i a[
si
Si mqofi ca
,,Teologia
Dogmatic". Atunci cnd aceast expunere s'a fcut n chip comparativ
privind paralel nvftura celor trei mari confesiuni cregtine, ea s'a numit
,,Teologie
Simbolicf'.
n aceast prim parte, numit
,,Teologia
Dogmatic general sau principial
gi Simbolicf', vom arta factorii care dau naqtere acestei discipline, gi fazele prin care
a trecut Descoperirea dumnezeiasc pn s ajung la forma din manualele de Teologie
Dogmatic, diluat, oarecum, pentru a putea fi nleleas mai ugor. Dup aceasta, ntrb
a doua parte, numit
,,Teologia
Dogmatic special gi Simbolicl', vom expune nv!tura
Bisericii creqtine Ortodoxe.
l.l.l. Defirrifia Teologiei Dognratice Ortodore
Si
a Sinrbolicii
Ce este Teologia Dogmatic gi Simbolic Ortodox? E numele disciplinei teologice,
care expune n mod gtiinfific
Ai
sistematic nvftura Bisericii Ortodoxe, artnd gi
deosebi ri l e fa! de nvftura cel orl al te dou mari confesi uni cregti ne (romano-
catolicismul gi protestantismul).
Propriu-zis aici avem combinate dou discipline: Teologia Dogmatic Ortodox
gi Teologia Simbolici privit din punctul de vedere ortodox. Cea dinti pune accentul
pe nv1tura Bisericii Ortodoxe gi gi-a luat numele de la
,,dogme",
care forrneaz. partea
central a nv!turii cregtine. Cea de-a dou4 dimpotriv, pune accentul pe expunerea
comparativ a nv!turii Bisericii noastre qi a celorlalte dou mari confesiuni cregtine
gi gi-a luat numele de la
,,cr1ile
simbolice", adic mrturisirile de credin! n care e
formulat nv!tura creqtin gi sunt accentuate caracteristicile confesiunilor respective.
S lmurim ns amnunfit nfelesul cuvintelor care compun titulatura disciplinei
noastre.
1.1.2. Iitirrrologia
$i
semnificalia curlirrtelor:
r\.
,eologie";
13.,,Dognratic"; C.
,,Ortodo6";
D.
"Sinrbolicl'.
.r\.
jfeologie"
Despre cuvntul Teologie se mai vorbegte gi la alte discipline; totugi socotim
necesare oarecare precizri n strns legtur cu disciplina noastr.
Originile lui se pierd n negura nsemnrilor precregtine, n rstimp de milenii
gi n perindarea attor civilizalii pierdute, sensul lui a evoluat, schimbndu-se cu
totul. Astfel, de la
,,divinafie", ,,magie"
ori
,,filozofie",
cum l nlelegeau cei vechi,
Si
pn la
,,gtiin!
despre Dumnezeu" gi - prin extensiune -,,gtiinf despre ntreaga
crealie n raport cu Dumnezeu" (A'yog neql tou @eou rcai neq tv 0er^rv), ori pn
l a sensul mi sti c al acestui cuvnt, e o mare deprtare. De aceea este necesar s-i
precizm nlelesul n chip istorico-genetic.
a) In antichitatea pgn se vorbegte despre
,,Teologie"
ntrn sens foarte larg
de
,,Mitologie"
gi
,,Filozofie".
Titlul de @eoz\yoq era dat poelilor,,qui etiam theologi
dicerentur quonam de diis carmina faciebant'{, cntre{iloq, marilor inspirafi, iubitorilor
de nlelepciune ca Platon gi neoplatonicii, sibilele stoicii gi pitagoreicii... (gi aceast
concepfie ndreptfea pe unii dintre Sfinlii Prinfi - ca Sf. Iustiru de pild - de a socoti
1
Fericitul Au gostin, De ciaitate De|XYlll,14.
8
1, : t r oduccr e
gener af J,hmire a le,,'I'eolo,ie''I)oBfrrttic jt Sin bolic'i''
pe un PIatorL Aristotel gi a[ii drept,,teologi". Bucurndu-se de privilegiul unei quasi-
inspirafii dumnezeiegti gi folosindu-se gi de mprumuturi din revelafia mozaic, ei au
intrevzut - dup acegti cregtini - unele dintre tainele cregtinttii. Aga au putut s
ptrund pn n ti nda Bi seri ci i cregti ne, aj ungnd uneori ca chi puri l e l or s fi e
zugrvi te pe sfi ntel e l caguri ' ). Stoi ci i chi ar deosebeau trei ramuri pri nci pal e al e
,.teologiei" lor:
,,theologia
mythica" (adic teologia popular),
,,theologia
physica"
ri nv!tura
despre fi i nfa zei l ori
,,ql .i ,
ubi et unde si nt di i ", gi
,,theol ogi a
ci vi l i s"
r invttura despre cult):.
Preofii pgni dnd oracole (@eooyelv)
9i
ghicind viitorul dup mruntaiele
'ertfelor
gi dup zborul psrilor, cum e cazul cu
,,teologi1"
cultului imperial roman,
rceau
,,teologie"
gi erau numili ca atare
,,teologi".
Aristotel ns socotea teologia ca o gtiinf
,,prefilozof.ic"
gi deci ca o treapt
rnierioar filozofiei; aceeagi nuan! de inferioritate i-o atribuiau filozofii naturaligti gi
naterialigti ai antichit1ii (Thales, Anaximandru, Anaximene g.a.), socotind lumea nu
:a o,,theogonie", ci ca o dezvoltare a stihiilor materiale; ca atare,,Teologia" era asimilat
,-u
,,Mitologia".
O nuan! mai apropiat de concepfia biblic era fr ndoial aceea dup care
:ntrefii, autorii poeziei religioase, erau, gratie
,,inspirafiei"
dumnezeiegti, ei ngigi
:trungi de obiectul preocuprilor gi ocupaliei lor, deci
,,teologi": ,,Cnt,
zeilq mnia ce
:nrinse pe Ahil Peleianul, patima crunt ce Aheilor mii de amaruri aduse", aga ncepe
:lr-rn!r lliada, artnd c nu poetul e cel care cnt, ci zeifa care-l inspir.
b) O concepfie asemntoare aflm n Vechittl Testament unde rugciunile sunt n
:-.rm de imne care se cnt, n general, cu acompaniament de instrumente gi dup unele
=.elodii cunoscute - podobii. Marii maegtri ai cntretilor, care cntau spre lauda lui
I'umnezeu gi sub inspiralia Lui, erau socotifi,,teologi" gi nsugi David le-a nchinat
-:.i i
psal mi .
Putemncheia deci prin constatarea c antichitatea abuza de termenul
,,teolog",
:'''nd o conceplie foarte larg despre el; din aceast pricin cregtinismul manifest
::ecare rezerve fat de acest termen.
c) Intr'adevr, n epoca cregtin, termenul acesta va intra n circulafie curent
:::a din veacul al III-lea, deoarece pe de o parte avea o rezonan! de mitologie pgn
.:t cregtinii accentuau cu putere caracterul istoric al Descope-ritorului gi al Descoperirii
- : i t 9i
pe de al t par t e, pent r u c, , ent uzi asmul t eol ogi i or " pgni ar t a adesea
=i tura cu demoni i pgni l or. De aceea, constatm l a uni i di ntre pri mi i di dascl i
::estini o preferin! pentrutermenul de
,,filozofie"
n locul celui de
,,teologie".
Dar atunci cnd lupta mpotriva pgnismului gi-a pierdut din intensitate, n urma
::.
-rmfului
Cregtinismului, termenul de
,,teologie"
a nceput s ocupe un loc din ce n
:= naiproeminent, sfrgind printrb biruin! total.
In veacul al IIIlea avem la Origen ecoul conceptiei strvechi, potrivit creia
:!l ogi " sunt cei care vorbesc despre Dumnezeu, pl i ni fi i nd de Duhul Sfnt, ca
l.1,ri>e gi profelii n general, dar mai ales Iisus Hristosa. Dup Eusebtn ut aururu"ir, n
l: .a biserica,,Sfinfilor", din Capital, la Sucevila (Bucovina) etc.
-:
Fenci ful Augusnn, l bi dem, Yl , 5.
J:rgen. Coxtra Cel sum, Yl l , 47.
!:-bi u al Cezareei , Istori abi seri ceasc,1,2,5: tl v uprvorq 0eoz\oyv; Y,28,5:
"6u
nfi rl ovT ou @eou rov
-:
-...
L' uvoow 0eoo.youvteg.
\'!dt-l al [\'-lea, nu numai psalmigtii, dar toli cregtinii sunt
,,teologi",
ntruct i cnt imne
lui Dumnezeu. Dar mai ales didasclii Bisericii sunt,,teologfl' fiindc nvlau cunoagterea
ader' ratul ui Dumnezeu,
Aceast nv!tur despre,,teologie" presupunea, de o parte, c teologia se face
,,n
Duhul Sfnt"6, iar pe de alta, c ea se refer numai la Dumnezeu cel nchinat n
trei Fe!e.
Aceast circumscriere o aflm gi la teologii de mai trziu, ca Fotie (n epistola
ctre papa Nicolae) gi e curent la Sfinlii Prinli (ca Sf. Grigore de Nazianz, nprima
sa Cuvntare teologic).
Treptat ns termenul de
,,teologie"
a cuprins nu numai nvftura despre
dumnezeirea lui Hristos gi a Sfntului Duh, dar gi ntreaga lor
,,oper
ad extra", gi
iconomia, adic tot domeniul credinfei, laudele lui Dumnezeu gi rugciunile ctre Elz.
Iar Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul l ntinde gi asupra Vechiului gi Noului Testaments.
Astzi, n nlelesul ei obignuit, Teologia a cptat o nuan! intelectual de
umoagtere a descoperirilor Reuelaliei despre Dumnezeu (etimologic, teologia
=
@eog
+
/,yoq) gi, prin extensiune, despre lucrarea Lui (inclusiv Soteriologia numit n epoca
patristic Oi.rcovopra), aga cum au fost ele formulate de Biserica cregtin. E vorba deci
despre o speculafie pe temeiul celor dou izvoare ale Descoperirii dumnezeiegti,
Sfnta Scriptur gi Sfnta Tradifie.
Dar n sens clasic ortodor; @eoz\oya e aderenfa la Dumnezeire n forma ei cea
mai nalt, e unirea sufletului cu Dumnezeu n procesul tainicei apropieri de El. Cnd
se zice c
,,ngerii
teologhisesc", nu nseamn c ei
,,fac
speculafii teologice", ci c
,,vd
pe Dumnezeu":
,,@eooyelv
tov f[v, 0eoz\o1eLv t flvcpa". E suprema treapt
a tririi inefabile.
,,Teologi"
n acest sens tainic au fost numifi de Biseric: Sf. Ioan
Evanghelistul, Sf. Grigore de Nazianz gi Sf. Simeon Noul Teolog.
Ca sens derivat,
,,a
face teologie" nseamn a tri n Duhul lui Dumnezeu, n
Duhul Adevrului. n acest seng cel mai simplu cregtin, care triegte ns ce crede,
poate fi mai
,,teolog" dect cel mai nvlat
,,teolog",
cci
,,nimic
nu e mai srac dect
cugetarea care stnd afar de Dumnezeu, filozofeaz. despre Dumnezeu'9.
Astfel de
,,teol ogi "
qi o astfel de
,,teol ogi e"
recomand gi Urmarea l ui Hri stos
(lmitatio Christi), cnd nval:
,,Ce
te folosegte pe tine a dogmatiza prin cuvinte nalte
despre Treime, cnd n'ai smerenie, fr de care nu pofi s placi Treimii? Intr'adevr,
nu vorbele mari l fac pe sfnt gi pe drept, ci viafa cea mai plin de fapte bune i place
lui Dumnezeu. Mai bine voiesc inim nfrnt qi smerit dect gtiinl a hotr apos-
tolicegte ce este Treimea. De ai gti pe de rost toat Biblia gi zisele tuturor filozofilor,
dar
fi-ar
lipsi dragostea qi darul, ce te-ar folosi?
,,Depertdciunea
degertciunilor, toate
sunt de1ertdciuni" (Ecc r, z), afar, de a-L iubi pe Dumnezeu gi a-I sluji numai
Lui..."to.
6
I co' ] . 2, 3.
7
Fericitul Teodoret, Asupra Genezei,l
9i
9; Fericitul Augustin, De ciaitate De, VIII etc.
c
^. ^.
" Sf. Dionisie Pseudo-Areopagit:.:tI, Despre ierarhie,IV, V etc,
e
DiadohalFohceei,Cuantdespreainlamornl.,desprecuno1tin!6idespredreaptsocotealdduhoaniceasc, cap.
YII, n Filocalia. vol.I, (Sibiu, l9aQ, p. 341.
70
Urmnren lui lisus Hristos,l,3; Sf. Mnstire Neamfu, ed. a II-a (1927), pp.1,7-1,8.
10
)'l umirea cle',feofoqie''Dogma tic
Si
Smb oli c rt
B.
,Dognratic"
Cuvntul Dogmatic dateaz din veacul al XVII-lea; iar ceea ce numim noi astzi
,,Teologie
Dogmaticf' se numea altdat simplu,,Tologie". n prima
jumtate
a veacului
al XVIIIlea, teologii protestanli Pfaff gi Buddeus, introduc noliunea de
,,Teologie
Dogmatic", apropiat de a noastr.
In cadrul disciplinei noastre, cuvntul
,,Dogmatic"
e Lln adjectiv (derivat de
la substantivul ypra); el reprezint diferenfa specific fa! de celelalte ramuri ale
teologiei, preciznd c e studiul care se ocup cu expunerea sistematic gi qtiinfific
a dogmelor Bisericii cregtine.
Dintre ncercrile patristice de a da o
,,Teologie
Dogmatic", prima e faimoasa
,,fl eqf
d.exu.v" a l ui Ori gen, i ar ul ti ma gi cea mai cel ebr e
,,Expunerea
preci s a
dreptei credi n(e",
,,Ercool q"sau ,,ErcOeotq
arcqrLprl e trl q og@ool ov ni oreog" a
Sf. Ioan Damaschinul. Aceast titulatur este gi azi valabil pentru orice Dop;matic,
cci credinla Bisericii a fost formulat n
,,dogme";
de aceea, artnd ce e dogma,
descriem mai ales obiectul cercetrii gtiin{ifice a Teologiei Dogmatice sau, pe scurt,
al Dogmaticii Ortodoxe.
n sens cultic,
,,dogmatica"
e cntarea care rezum Teologia cregtin cu privire
l a tai na ntrupri i di n Sfnta Feci oar, i ntonat n ci nstea Mai ci i Domnul ui , (l a
sfrgitul Vecerniei, de pild).
C.,,Ortoclois"
A treia not caracteristic disciplinei noastre e aceea de
,,Ortodox";
ea forrneaz
diferenla specific fa! de Teologia Dogmatic a altor confesiuni cregtine (eterodoxe).
Facem,,Teologie Dogmatic ortodox", deci nu protestant, nici romano-catolic.
Din punct de vedere etimologic, acest adjectiv este o combinafie a verbului o1o
gi a adverbului qOr^rq; oq0r^4 o1eiv gi nseamn a crede drept, a avea o credinf dreapta
o pietate dreapt, a fi pravoslavnig dreptcredincios. El e opus cuvnbului tcqoEog
(care are o alt credinf, o credinl strin de cea adevrat).
Romano-catolicii, n general, ba chiar unii dintre teologii ortodocAi, pentru
rafiuni deosebite, socotesc c acest atribut nu se cuvine nici Bisericii Rsritene gi nici
Teologiei ei.
Cei dinti l socotesc uzurpat de Biserica gi teologia noastr, iar cei din urm l
socotesc neprecisrt.
Noi ns suntem convingi c nici o denumire nu este mai precis gi, n acelagi
timp, mai potrivit Bisericii Rsritene gi Teologiei ei Dogmatice. Cci ea singur tine
neclintit adevrata nv!tur cregtin, rod al celor dinti veacuri cregtine. Nu exist
dect o singur nvftur cregtin adevrat, iar aceasta nu poate fi nici cea nscocit de
Reformn veacul al XVI-le4 gi de ralionalismul protestant de azi,ncare ai,,quot capita,
tot sensus...", gi nici aceea a romano-catolicismului, care este un rod al unirii Evan-
ghel i ei cu fi l ozofi a pgn a l ui Ari stotel , fi l ozofi e cunoscut n evul medi u pri n
mjlocirea arabilor.
Adevrul trebuie mrturisit n smerenie, dar trebuie mrturisit.
11
Pr. M. Celzov, n art.
,,Despre
epitetul <ortodox>
adaptat credinfei noastre", Cazan,7907; apucl A. Palmieri,
Theologin Dogmatica ttrtodoxa Ecclesiae graeco-russicae, t.I.,
,,Prolegomena",
(Florenla, 1911), p 5, nota 3.
11
'Ieo[ogia
lDogmatic
(jcneraf sau ?rincipiafd
ti
Sm6o[ic
Romano-catol i ci i preti nd c ti tul atura de
,,ortodox"
e uzurpat, deoarece
Istoria Bisericii gi a nv!turii rsritene arat nesiguran!, oscilare ntre doi poli, romano-
catolicism gi protestantism, deci eterodoxie. Astfel, nv!tura Bisericii noastre ar fi
nclinat n veacul al XVIIlea sppe Luteranism, prin gcoala ruseasc, spre Calvinism
pri ntr' o cpeteni e a ei (Chi ri l Lucari s), spre Romano-catol i ci sm, pri n al t patri arh
ecumenic (Dositei).
Cercettorii romano-catolici uit s aminteasc ceva mai grav: ntreaga ierarhie
superi oar a Bi seri ci i Ortodoxe a subscri s odat uni rea cu Roma (l a si nodul di n
Ferrara-Florenla) gi totugi unirea nu s'a fcut; adevrul a triumfat, iar Biserica aceasta
a rmas nentinat. Ea, n ntregimea ei, ierarhie gi simpli credinciogi, formeaz
Trupul tainic al Domnului; gi nici un patriarh, nici o Mrturisire, nici un catehism,
nici un nger din cer, cu o nou nv!tur, nu pot forma
,,articulus
stantis vel cadentis
Ecclesiae", nu pot ntina mantia de aur gi purpur, de snge gi lumin inefabili cu
care Iisus Hristos gia mbrcat propriul Trup pe Golgota gi pe Tabor.
Acel flux gi reflux al diferitelor curente n gcolile teologice, ca gi la unii membri
ai ierarhiei, sunt recunoscute de cercettorii ortodocgi. Frumosul studiu al Mitropolitului
Greciei, Hrisostom Papadopulos, cu titlul sugestiv: lnfluenlele din afar asupra Teologiei
ortodoxe, mai ales de Ia luarea Constantinopolului, e strlucit n aceast privin!r'z.
E vdit lucru c ntre Ortodoxia greac
9i
cea ruseasc exist unele deosebiri (dar
nici una nu atinge esenlialul: dogmele gi morala); e vdit, de asemenea, c numai o
mic parte dintre punctele de credin! sunt declarate solemn drept dogme, restul
rmnnd sub fom de dogme de fapt. (Dar posibilitatea altor sinoade ecumenice nu
e nchi^s: cele cu neputin{ la oameni sunt cu putin! la Dumnezeu!).
In sfrgit, n fafa prezumliosului edificiu al Teologiei apusene, mereu nnoitn
principiu, prin acel
,,Io
sono laTradzzione" al papilor (ca Pius al IX-lea), se ridic
modestul templu nlfat adevrului de Sfinlii Prinli ai primelor opt veacuri.
Unii l-ar dori mai mare, mai cuprinztor, allii - mai strlucitor. Dar Dumnezeu
aga l-a vrut gi noi aqa l-am primit gi aga l vom pstra de-a pururi.
D.,,Si mbol i c"
Cursului de,,Teologie Dogmatic Ortodoxl' i s'a adugat gi disciplina,,Teologiei
Simbolice", sub form prescurtat, deoarece Tologia Simbolic este strns nrudit cu
Teologia Dogmatic ortodox, fiind expunerea comparat a nvfturii de credint a
celor trei mari confesiuni cregtine (ortodox, romano-catolic gi protestant), sau
,,gtiinfa
confesiunilor", elaborat pe temeiul principalelor Mrturisiri (crfi simbolice)
gi Simboale de credinf oficiale ale acestor confesiuni (de la care gi-a luat gi numele).
Pentru a nu ne repeta fr folos, vom reveni asupra etimologiei Teologiei
Simbolice cnd vom vorbi despre Mrturisiri de credint'3.
n sfrgif de pe acum putem spune c ceea ce formeaz caracteristica general
a Teologiei Dogmatice gi Simbolice ortodoxe, spre deosebire de aceea a romano-
catolicismului gi a protestantismului e aceea c Teologia Dogmatic gi Simbolic
12
Hrisostom Papadopulos, Mitropolitul Greciei, Die iiusseren Einflsse auf die orthodoxe Theologie besonders
seit der Eroberung Konstantinopels, n
,,Procesele
verbale ale primului Congres de Teologie ortodox la Atena,
29 nov. - 6 dec- 1,936"
,
pp. 193-208, extras.
13
Pentru aceste paragraf, expuse n acest capitol, vezr lntroducerlle diferitelor Dogmatici ortodoxe gi
eterodoxe.
L2
i ucer e
gener o[
'I\ologia'I)oplmatic
;i
Sim6o[ic
5i
ce{e{a[ta'lisripfine'teo[o11ic netola
1
Jlovl
et
ortodox este eclesiologic-tradifionalist, n timp ce cea romano-catolic este scolastic,
iar cea protestant subiectivist. Superioritatea Teologiei Dogmatice gi Simbolice ortodoxe
rei ese chi ar gi di n acest si ngur fapt.
1.2. Tnolocl Docrtnrtcrr
sI
SIMBol.Ic
$I
CEll'l.AljTlt DISCIPI.INT: TItOI.OGICD;
Ytnroprl
$I
rol.osul, EI
1.2.1. lSaportul Teologiei Dognratice
gi Sirnbolice
cu celelalte clisciplirre teologice
p
aportul Teologiei Dogmatice gi Simbolice cu celelalte discipline teologice e v.zut
f\n chi p deosebi t de teol ogi i ortodocgi gi romano-catol i ci n comparafi e cu cei
protestanfi.
Pe cnd pentru acegtia din urm exegeza biblic individual e normativ pentru
toate disciplinele - Cuvntul lui Dumnezeu adresndu-se omului, care-l poate nlelege
pri ntr' o i l umi nare l untri c a Duhul ui l ui DumnezeLl ' 4
-, n Ortodoxi e, ca qi n
Romano-catolicism, Teologia Dogmatic gi Simbolic e gtiinla teologic normativ,
coloana vertebral a ntregului sistem teologic:
,,Dea
divinarum scientiarum".
a) ntrhdevr, punctul de plecare al dogmaticii protestante nu poate fi dect
ceea ce insul singur nlelege din Sfnta Scriptur. Acest punct de plecare defectuos are
rezultate att de neagteptate, nct adeseori dogmatiqtii protestanli sunt foarte ncurcafi
atunci cnd trebuie s pstreze mcar o parte dinnv!turile tradifional-cregtine qi - n
acelagi timp
-
s accepte libertatea individual n interpretarea Sfintei Scripturi. Astfel,
teologul K. Barttu dup ce arat superioritatea exegezei biblice asupra Teologiei Dogmatice,
numai cu greu poate s apere acest punct de vedere n fal a rezul tatel or
,,gti i nfei
istorice moderne", adic a exegezei libere.
,,Infeleg
cu aceasta, scrie el, ncercarea care
const n a da afar, n msura n care e cu puti n!, di n i stori si ri l e eveni mentel or
trecute, tot ceea ce n aceste istorisiri e partea povestitorilor
qi n a degaja ceea ce-i
formeaz cuprinsul
,;eal",
adic ceea ce au fcut qi au experimentat oamenii. Se va
ncerca s se fac s ias n relief acest cuprins, aplicnd textului categoriile relatiei qi
analogiei istorice. Dup ele se va
judeca fiecare istorisirq ele formeaz criteriuf sau mai
curnd criteriul de probabilitate dup care se vor deosebi gi se vor aprecia aceste
istorisiri. Se vor numi, dup, caz, istorie sau mit, poveste sau legend. Dac istorisirea
nu corespunde criteriului, istoricul va vorbi de mit, de poveste, sau de legend. n
qtiinla istoric modern, acegtia se dedau la un calcul de probabilitli care se sprijin
pe o noliune de adevr cu limite foarte precise. Ideea despre Dumnezeu, care lucreaz gi
se manifest n istorie, nu are loc printre categoriile acestei gtiinfe...". Concluzia acestui
paragraf al marelui teolog protestant contemporan e cu totul neagteptat dup cele
1a
K. Barth, Credo, tradus de Pierre gi
Jean Jundt,
(Paris, 1936), p.223 sg
I 3
'Ieo[ogia
q)ognatic
lje
rcraf sau'?rinpia[i
I
Sim^o[ica
spuse mai sus:
,,Totugi,
zice el, nici o raliune de principiu nu opregte de a se aplica
Bibliei metodele qtiinlei moderne. Biblia e gi ea un document omenesc..."15.
Punctul de vedere ortodox este al tul : Bi bl i a e un document di vi no-uman
ncredinlat unei colectivitfi, Biserica, gi nu ingilor singuratici. Sf. Irineu gi mai ales
Tertulian, n tratatul su De praescriptione haereticorum, au artat c Biblia e un bun al
Bi seri ci i , de care numai ea poate s se serveasc cum trebui e. Aceast Bi seri c a
stabilit principalele sale nv!turi n dogme, pe temeiul Bibliei gi al Sfintei Tradilii.
Tratatele de Teologie Dogmatic gi Simbolic au tocmai misiunea de a expune, n
chip gtiinfific
Ai
sistematic, cuprinsul dogmelor. Interpretarea biblic trebuie s se
ncadreze n chip desvrgit n nv!tura tradifional a Bisericii expus de Teologia
Dogmati c gi Si mbol i c. Numai n acest caz qi -o nsugegte Bi seri ca gi rezul tatel e
exegezei pot fi consi derate ca al e unei gti i nl e auxi l i are a Teol ogi ei Dogmati ce gi
Simbolice. Altfel ajungem la arbitrariul protestant care - chiar gi n cazul lui K. Barth
care este considerat astzi drept un teolog relativ tradilionalist -, admite s se
nlture din Credo nagterea din Fecioar. Hermeneutica, n special, ne d regulile de
interpretare a Bibliei, aga ca s nu cdem n gregelile interpretrilor protestante gi
sectante.
b) Dintre celelalte discipline teologice se gtie c, Morqls a fost att de strns
legat de Teologia Dogmatic pn acum cteva veacuri, nct ambele au fost tratate
mpreun. Cei vechi nu desprfeau Dogmati ca de Moral , el e fi i nd expresi a acestui
fenomen de osmoz a iubirii ntre Dumnezeu gi om (prin Dogmatic) gi ntre om gi
semenji si (prin Moral), n acest organism diaino-u.man, care e Biserica.
Invfturile cregtine, orict de nalte ar fi, rmn seci qi sterile, principii abstracte
gi reci, atta vreme ct nu sunt puse n legtur cu viala de dincoace gi de dincolo de
mormnt. Puse n legtur cu viala ns, ele sunt zmislitoare de via! nou, de via!
mbuntti t. Aceste pri nci pi i sunt expuse gi l muri te di n punctul de vedere al
val ori i l or i ntri nseci gi al l egturi i l ogi ce di ntre el e, de Teol ogi a Dogmati c qi
Simbolic gi - din punctul de vedere al valorii lor pentru viala individual gi social -
al manifestrii lor prin fapte, de ctre Moral; cea dinti expune principiile dependenlei
omului de Dumnezeu, iar cealalt pe cele izvorte din libertatea luminat de Har a
omului. Credinfa gi faptele bune mpletesc cununa cregtinului condus de nv!turile
cel or dou di sci pl i ne.
Strnsa legtur dintre ele a artat-o Insuqi Mntuitorul prin cuvintele'.
,,Nu
cel
ce-Mi zice Donmne, Doamne, un intra n mpdr[ia cerurilor, ci cel ce
face
aoia TatIui Meu,
care M's trimis" (Mt
7,
zt); cci adevrata credin! e cea
,,Iucrtoare
prin iubire" (Ga
5,
6).
In privinla experimentrii personale a tainelor expuse n Dogmatica cregtin - puncte
de trecere de la aceast disciplin la Moral -, Mitropolitul Filaret al Moscovei, autorul
celebrului catehism care-i poart numele, a spus ntrb predic:
,,Nici
una dintre tainele
n{elepciunii lui Dumnezeu, nici cea mai tainic, nu trebuie s ne apar strin sau
cu totul transcendenta, ci, n toat smerenia, trebuie s adaptm mintea noastr la
contemplarea lucru rilor dumnezeiegti".
c) O legtur foarte strns exist ntre Teologia Dogmaticd gi Simbolic
9i
Liturgic.
Slujbele bisericegti - cu deosebire ncununarea lor, svrgirea Sfintei Liturghii -
sunt principiile dogmatice n acfiune; iar misterul liturgic explicit nseamn expunerea
Dogmaticii cregtine. De aceea, Ortodoxia s'a recunoscut n aceste slujbe bisericegti,
15
lllident, pp. 223-224
14
: i r: a/ e
Sene a(
I'eo[ogit'lDogmatic
i
Sm6o[ic
ti
cefr{a[te'liscip[ine'tcofogce; mctola
siJo[osu[
e
care coboar cerul pe pmnt sau l urc pe om la cer ca pe o
,,scar
a lui Iacob", ale
.rei trepte sunt Sfintele Taine.
d) Dogmatica gi Simbolica au acelaqi rol dendrumtor
gi de pzitor al dogmelor
siinte gi fa! de Omiletc gi Apologetic, care, expunnd atitudinea creqtin n fafa
:roblemelor actuale/ sau nfliqnd gi aprnd nvttura cregtin, se sprijin pe
izvorul lor comun, care e tezaurul dogmatrc.
e) Raportul de dependen! alCateheticii fat de Teologia Dogmatic
9i
Simbolic
e dovedit n chip strlucit de cele dinti opere catehetice cregtine, printre care primul
i oc l ocup cel ebrel e cateheze al e Sf. Chi ri l al Ierusal i mul ui , a cror substant e
dogmatic.
n aceeagi si tuafi e se gsegte l ucrarea mi si onar, sub form de Mi si ol oge gi
Pastoral etc., gi legiferarea canonic sau administrativ a Dreptului, cu aplicarea la
legturile dintre membrii Bisericii.
f) In concl uzi e Teol ogi a Dogmati c fi i nd n centrul di sci pl i nel or teol ogi ce,
unele dintre ele au un rol de gtiinle auxiliare faf de ea, aga cum e cazul cu disciplinele
exegetice qi istorice, (Exegeza, Teologia biblic, Istoria Bisericii, a Dogmelor gi Patrologi4
care pun la dispozilie materialul pe carel prelucreaz Teologia Dogmatic gi Simbolic),
sau unul dependent de Teologia Dogmatic, ale crei principii rmn normative pentru
toate celelalte ramuri ale teologiei cregtine, unele (Liturgica) n virtutea acelei
,,Lex
orandi, lex credendi", altele fiind practicarea principiilor date de Teologia Dogmatic
(disciplinele practice), iar altele, n sfrgit fiind demonstrarea lor (celelalte din ramura
sistematic).
1.2.2. Metocla teologiei clognratice
gi sirrrbolice
Vom arta acum care trebui e s fi e metoda Teol ogi ei Dogmati ce qi Si mbol i ce,
att cu privire la propria-i organizare a materialului pe care-l expune, ct gi cu privire
la atitudinea pe care o ia fa! de nv!tura eterodox.
a) Scopul pe care gi-l propune Teologia Dogmatic gi Simbolic este expunerea
gtiinfific a dogmelor Bisericii noastre. Iar cnd spunem
,,gtiinfific"
nu nseamn c
efortul nostru va tinde cu toat puterea ctre
justificarea din punctul de vedere al
experi enl ei comune omenegti gi potri vi t l egi l or cunoagteri i natural e a temei uri l or
dogmel or cregti ne. Aceasta ar fi gi de pri sos, gi nefol osi tor, deoarece domeni ul
dogmelor depgegte sfera naturalului qi ca atare gi pe a ralionalului, trecnd n acela
al supranaturalului, ntocmai ca luminile reflectoarelor care, plecnd dintrn punct
minuscul, terestru, ptrund n spafiile infinite ale cosmosului, dup legi care depgesc
puterea de vizibilitate normal a omului. Prin urmare, calificativul de
,,gtiinfific"
n
domeniul dogmatic e n strns dependen! de domeniul credinlei.
Punctul de pl ecare al Dogmati ci i ortodoxe n ce pri vegte metoda pentru
organizarea materialului e deosebit de acela al protestan!lor, ca gi de acela al romano-
catolicilor. Cei dinti pornesc fie de la o interpretare individual a Sfintei Scripturi n
stabilirea dogmelor, fie de la experienfa comunitlii - filtrat prin categoriile vreunui
curent fi l ozofi c, n general , cei de-al doi l ea pornesc adeseori de Ia nv!turi noi ,
adoptate de papi, decretate de sinoade, adunate
,,ad-hoc",
gi pe care teologii le
justific
post-factum.
t 5
1' eofogi a' Dogmati c
l j enet
af sau Qri nci tl i of
ti
Si m\oi c
Numai teologii ortodocgi pornesc de la nv!tura traditional cuprins n cele
dou izvoare ale Descoperirii dumnezeiegti, pe care o expun n lumina credinlei,
clruzIli de Mrturisirile de credinf.
De aceea, expunerea Teologiei Dogmatice gi Simbolice nu se mrginegte nici la
ngirarea a ct mai multe texte scripturistice mprejurul unei idei - cum au fcut
adeseori teologii protestanfi
,,bibliqti"
-, nici la demonstrarea interminabil, dup
modelul dialecticii antice, a unei propozilii care cuprinde un adevr dogmatic-, cum
au lucrat scolasticii n special. Ci teologul ortodox caut s expun n chip sistematic
gi s lmureasc nvfturile cregting dndu-le fundamentul tradilional necesar.
Expunerea sistematic a dogmelor nseamn expunerea lor ntr'o legtur
organic intern, n jurul unei idei centrale care s'o strbat ca un fir rogu de la
nceput pn la sfrgit gi nu ntr'o form de mozaic, n care fiecare prticic este
independent de celelalte. Atet expunerea sistematic, ct gi lmurirea lor, poate
mbrca uneori
,,hai na
unei fi l ozofi i ". Acest l ucru e ngdui t n msura n care
categoriile filozofice sunt de un real folos pentru a face mai acceptabile nv!turile
cregtine, care formeaz elementul principal.
Dovezi l e care se aduc di n i zvoarel e Descoperi ri i (Noul Testament, Vechi ul
Testament gi monumentele Sfintei Tradilii), trebuie s fie categorice gi decisive, iar nu
controversate. Se va arta, de asemenea/ c acestea nu contrazig ci depgesc ratiunea
omeneasc.
n sfrgit, unii dintre dogmatigti expun dogmele n chip
,,kerigmatic",
adic
,,predi catori al ",
i nsi stnd asupra apl i cal i i l or dogmei respecti ve l a vi a! gi fcnd
anumite reflecfii n legtur cu ele. Aceast metod are unele avantaje fiindc face
expunerea vi e gi atracti v, dar n acel agi ti mp aduce o confuzi e ntre domeni ul
Teologiei Dogmatice gi acela al Omileticii gi Pastoralei, sau al Moralei, Filozofiei etc.
b) A doua problem pe care o ridic metoda acestei discipline e aceea a atitudinii
faf de celelalte confesiuni cregtine: Trebuie s fie irenic sau combativ, polemic?
Aceasta depinde mai nti de nv!turile pe care le expune dogmatistul, ca gi de
nclinrile sale personale. n general, ns, nu trebuie s se exagereze n nici un fel n
acest domeni u: ni ci sco!ndu-se n rel i ef n chi p excesi v numai prl i l e sl abe al e
nv!turi i eterodocgi l or, ni ci trecndu-l e cu vederea. Cri ti ca trebui e fcut cu
moderatie gi cu argumente din autoritatea recunoscut n comun (din Sfnta Scriptur
l a protestanfi , l a care se adaug gi Sfnta Tradi l i e, pentru romano-catol i ci ). Iar
superi ori tatea punctul ui de vedere ortodox s rei as nu att di n sl bi ci unea
eterodocgilor, ct mai ales din tria gi nllimea propriei nv!turi dogmatice.
1.2.3. rnpr$rea teologiei clogrnatice
Ei
sinrbolice
mprlirea Teologiei Dogmatice a variat n Ortodoxie, ea constituind un punct
secundar n ansambl ul probl emel or pe care l e ri di c aceast di sci pl i n.
Iat cteva ti puri de mprfi re:
a) Cea mai veche e cea folosit pentru prima dat de Mitrofan Critopulos n
Mrturisirea sa de credint gi anume n dou prfi: @eooya anL1
fieologia
simpl)
gi Oeooya oircovoplrcrl (Teologia mntuirii). n prima parte, Mitrofan Critopulos trata
despre Dumnezeu n Sine gi n raportul Su cu creatura; n a doua parte vorbea
despre persoana gi activitatea Mntuitorului, despre Har gi Taine gi despre Eshatologie.
Macari e al Moscovei a urmat aceast mprl i re.
16
' l ntrol ucere
6eneraf
'leofogia
'I)ogmatic si
Sim6o[ic
fi
ce{e[afte liscipfineteo[ogice; metola
siJi[osuf
ei
b) Teofan Procopovi ci a fcut al t cl asi fi care, tot n dou pr!i : n cea di nti
trata despre Dumnezeu n Si ne (,,De Deo ad i ntra"), i ar n cea de a doua despre
l ucrarea Lui n afar (,,De Deo ad extra"), punend n aceast parte tot ce se refer
l a raportul l ui Dumnezeu cu creatura. Fi i nd mai l ogi c, aceast mprl i re a fost
adoptat de mai tofi dogmati gti i ortodocgi , pri ntre care i ci tm pe Si l vestru de
Canev Comorogan, Iosi f Ol ari u.
c) Mi tropol i tul Iri neu Mi hl cescu a mprl i t studi ul Teol ogi ei Dogmati ce
ntrb parte general gi ntrb parte special. Partea general sau filozofic e identic
cu Teol ogi a Fundamental , vorbi nd despre rel i gi a creqti n n ansambl ul cel orl al te
rel i gi i , despre Revel al i e, despre i zvoarel e ei , despre cri teri i l e Revel ati ei gi despre
argumentele rafionale pentru dovedirea existenfei lui Dumnezeu.
In cursurile pe care le profesa la Facultate, punea n aceast parte gi captolu
despre Dumnezeu, pe care, ns, n manualul su de Teologie Dogmatic, l-a trecut
n partea a dou4 naintea capitolului
,,Despre
Sfnta Treime", ncepnd cu el
,,Dop;matca
speciall'.
Degi e logic, aceast mprfire nu se mai poate face azi, cci ceea ce cuprindea
,,Dogmatica
generalf'n cursurile Mitropolitului Irineu Mihlcescu formeaz domeniul
Teologiei Fundamentale sau al Apologeticir.
Asemntoare cu a l ui Cri topul os e mprl i rea teol ogul ui Hr. Andrutsos. El
deosebegt e dou pr f i n Teol ogi a Dogmat i c:
, , Pr emi zel e
mnt ui r i i n Hr i st os"
(cuprinznd nv!tura despre Dumnezeu unul gi ntreit, despre crealie gi provident,
despre lume gi om) gi
,,Mntuirea
n Hristos" (cuprinznd nv!ttrra despre persoane
gi l ucrarea Lui mntui toare, condi l i i l e mntui ri i gi Eshatol ogi ei ).
d) Noi am adoptat al t mprfi re, tot n dou pr!i : n prma parte dm nol i uni
i nt r oduct i ve l a St udi ul Teol ogi e Dogmat i ce; ea se numegt e Par t ea gener al sau
pr i nci p al a Dogmat i ci i gi Si mbol i ci i ; ar n par t ea a doua expunem chi ar acest
studiu. In felul acesta, dup o introducere de orientare general n ansamblul celorlalte
di sci pl i ne gi a cel orl al te confesi uni , artm, n nou capi tol e, obi ectul acestui studi u,
specificul cunoaqterii lui, mijloacele de exprimare ale cuprinsului dogmelor, izvoarele
Tologiei Dogmatice gi Simbolice, cluzele ei, principiul ei subiectiv (credin{a), rostul
ei n cugetarea qi qtiinla
teologic, n Biseric, sfrqind cu un rezumat.
Dup aceast
parte pri nci pi al ,
general sau formal ,
urmeaz a doua, un curs compet asupra
principalelor
probleme ale Teologiei Dogmatice gi Simbolice.
1.2.4..
Necesitatea
teologiei clogrrratice gi
sinrbolice
Nevoia studiultri Teologiei Dogmatice
reiese din nsugi cuprinsul
ei: expunerea
sistematic
9i
gtiinlific
a nv!turii
cregtine, care rspunde ntrb form circumscris
de Descoperirea
dumnezeiasc
ncercrilor
omenegti de a ptrunde
tainele vietii de
dincoace gi de dincolo de zarea acestei lumr.
Se cunoagte nzuinla neostoit a omului de a cuta rspuns marilor probleme
al e vi e{i i qi morfi i , al e ori gi ni i gi scopul ui creati ei vzute gi nevzute:
,,avrec
oi
civOqcrnor tou eivaL gyovtaL gre( (,,To!i oamenii au din natur
o dorint de
cunoaqtere")16.
16
Arlstotel Metnfizica,l, 7
L7
' [eotogi a l Dogmati c
$enera[
sau' Tri nci pi al
|
Si n6o[i c
Acest dor nestins nu poate fi potolit de speculaliile filozofiei omenegti:
,,Das
wir nichts wissen knnen, das will mir schier der Herz verbrennen" (,,C nu putem
gti ni mi c, aceasta-mi prj ol egte i ni ma" a zi s Goethe n
,,Faust"17).
Di mpotri v,
vitalitatea nvfturii evanghelice a artat-o Mntuitorul n cuvintele n care pune n
paralel pmntescul cu aparenfa lui de necesitate absolut gi cerescul cu aparenla lui
de l ucru nefol osi tor qi chi ar pri sosi tor:
,,Nu
numai cu pi ne ua tri omul , ci cu tot
cuantul csre iese din gura lui Dumnezel' (Mt
4, 4\
,,Cuaintele
pe care ai le-sm spus sunt
duh6i ai at " ( I n6, @) .
Nevoia Dogmaticii mai reiese qi din scopul suprafiresc al Descoperirii dum-
nezeiegti cuprins de ea. Dogmele, adevruri n aparen! teoretice, dobndesc
ai
o
aplicare practic pentru cei care vd n ele normele unei vieli morale, generatoare de
sfinlenie, devenind astfel normatoare nu numai pentru cugetare gi credinf, ci gi
pentru fapta moral.
In acest sens, nv1turi emi namente teoreti ce (Sfnta Trei me, Intruparea,
pcatul strmogesc etc,), devin izvoare de via! sfnt. Iat de ce nsugi Mntuitorul
a spus:
,,Via[a
aegnicd aceasts este: ca sd Te cunoasc pe Tine, singurul, adearatul Dumnezeu,
gi pe Iistrs Hristos, pe care L-ai trimis" (In q,
3).
Cel ce recunoagte c Iisus este calea, adevrul gi viaf a (In t4,6), vede n El omul
ideal, pentru c este Dumnezeu ntrupat gi-gi conformeaz.viala dup a Lui, nzuind
s devin o adevrat personalitate cregtin, cutnd adevrul n smerenia gi iubirea
cregtin.
Aceast disciplin gi are de altfel strvechi izvoare n polemica doctrinar
inaugurat chiar n veacul apostolic
Ai
continuat cu atta strlucire de Sf. Irineu, Sf.
Hipolit, Sf. Atanasie cel Mare, Fericitul Augustin, n catehezele gi motivele speculative
care au nflorit n marile opere ale epocii patristice, ca gi n expunerile de ansamblu ale
nv!turi i cregti ne di n toate ti mpuri l e' 8.
Teologia Dogmatic nu face altceva dect s continue lucrarea acelora care au
dat odinioar un vegmnt accesibil qi acceptabil adevrurilor cregtine n fa[a con-
temporanilor lor,,,fcndu-se tuturor toate"le.
Cci altfel gndim gi altfel nv!m dect naintaqii nogtri, alta fiind mentalitatea
noastr gi altele problemele pe care cregtinismul trebuie s le dezlege astzi: vorbim
limba timpului nostru, iar limba se schimb, fiindc preocuprile se schimb:
,,Quid-
quid recipitur, modo recipientis reciptur...".
In aceast evol ufi e, Dogmati ca devi ne un ghi d necesar gi ni ci decum un
instrument de apsare a congtiinfelor2o; ea apr de alunecri de la calea cea dreapt,
l muri nd punctul de vedere autenti c cregti n, l dovedegte gi -l expune n chi p
sistematic2l.
La aceste considerafii de ordin oarecum practic asupra necesitlii Teologiei
Dogmatice adugm nc una de ordin mai mult teoretic.
Iacob Biltz, Einfhrttng in die Dognntik,1935.
Emil Brunner, Die christliche Lehre oon Gott - Dogmatik, ZijrichV 7948, p. 104.
lbidem, p. IX, Vorworb cf. p. 79
Rev. Francis
J.
HaIl, Tlrcologicnl outlines, revizuite de rev. Frank Hudson Hallock, Londr4 1935, p.76.
Dr.
fohannes
Peter
Junglag
Die Lehre der Krche, Eine Laien Dogmatik, Bonn, 1936, p. 21 sq.
17
18
19
20
21,
18
. r1 genera[
'I'eo{ogia'Dogmatic
Si
Sim\oticd
I
ce{r{aheliscip[ineteo[ogice: uetola
SiJ'o[osu[
ei
Filozofi ca Boutroux",E.le Roy'r, P. Ortegat2a etc., au artat strensa legtur
::tre gndire gi acfiune: gndirea e propulsoare de acfiune, iar acliunea e ge^neratoare de
:ndire.
,,Ceea
ce vezi gi gndeqti nu e independent de ceea ce faci"'s.,,In actiune se
:etermin gi se realizeaz adevrul. Adevrul gi viala coincid cu att mai strns, cu
--:
e vorba de un adevr mai adnc qi de o via! mai real..."26.
,,Dogma
cuprinde un element teoretic. In duhul nsugi, slova e n potenf. Or, e
:,atural gi folositor ca slova s fie scoas n relief gi dezvoltatl''7.
Evident c shu formulat gi unele obieclii - de ordin teoretic
-
faf de Dogmatic,
r-ai ales n lagrul protestant. Le vom expune n treact:
Shr putea obiecta Teologiei Dogmatice n primul rnd c e un studiu speculativ
:rin excelen!, pe cnd creqtinii sunt oameni de acliune - soldafi a cror credint e
armura n rzboiul cel vzut gi nevzut (Ef 6, lo-17), colaboratori ai lui Dumnezeu (r
Cor
3,9),
care lucreaz din rsputeri pentru zdrobirea lanfurilor robiei gi pentru
eliberarea firii de degertciunea la care a fost supus (Rm
$
zo), n conformitate, de
altfel, cu nzuinfele veacului nostru, de solidaritate gi de experienf.
Mergnd pe aceast cal e, Tomy Fal l ot' 8 face o deosebi re ntre cugetare gi
cugetare sistematic, admifnd-o pe cea dinti gi nlturnd-o pe cea din urm, sub
motiv c cea dinti mplinegte acfiunea bun, pe cnd cea din urm nu face dect s
reias din ea gi nu ajut, prin urmare, la mplinirea destinului cregtinului.
Repetm aici ce spune ns n privinla raportului dintre dogme qi trire un
mare i erarh al Bi seri ci i Ortodoxe gi o autori tate n materi e, Fi l aret al Moscovei :
,,Nici
una dintre tainele nfelepciunii lui Dumnezeu, nici cea mai tainic, nu trebuie
s ne par strin sau cu totul transcendent, ci n toat smerenia trebuie s adaptm
mi ntea noastr l a contempl area l ucruri l or dumnezei egti "2e.
Deci Dogmatica ajut la desvrgirea creqtinului, transformndu-l dup modul
divin prin expunerea dogmelor. Nu se poate desprli domeniul cugetrii, reflecfiei, deci
al teoriei, de credinfa vie, care e supunere gi comuniune ce ia nagtere n realitatea unei
ntlniri a omului cu Dumnezeu3o.
O alt obiecfie e c Dogmatica face arid subtil, teoretic gi abstract expunerea
vi e, nvi ortoare, a Cuvntul ui l ui Dumnezeu, i ntel ectual i zndu-l n pri mul rnd,
'printrb
,,sistematizare
brutal qi o analiz nemiloasl' gi
,,falsificnd"
astfel spon-
taneitatea Evanghelieirl. Un scriitor profan cercetnd Sumrna lui Toma de Aquino a
zz
Emile Boutroux, Science et Religion dans ln Philosophie contetnltoraine, a 80-a mic., Paris, 1925, p.286 etc.;
MoraLe et Religion,Paris,1925, pp. 19-23 etc.
23
E. le Roy, Le problme de Dieu,Paris, 1929, pp.308-309 etc.
24
Paul Ortegat. Philosophie de la Retigion, Paris, 1938, p.224sq.
25
E' l o ?nw , rn ri r n ?f l 4
zo
E. Boutroux, Moral e et Rel i gi on, p.23.
27
Emi l e Boutroux, Sci ence et Rel i gi on, p.286.
28
Tomy FaIlot, Le liztre de l'Action bonne, ed. a V-a, Paris, 7924, p.33.
2e
Cf. Vl . Lossky, Essni sur l a Thol ogi e Mysti que de l ' Egl i se d' Ori ent,Pari s, 1944, p.6.
30
Obiecge nlturat chiar de E. Brunner, care o formule az,, Op. cit., p.9
37
l bi dem,pp.T-8.
19
' 7eo[ogi a
' Dognutk;r $cnera[
sau
' Pri nci f
i d[
,i
Si n6o[i c
excl amat:
,,Ce
extraordi nar de compl i cat... gi cnd te gndegti c toat aceasta a
i eqi t di n Evanghel i e, care e att de si mpl !' 32.
Putem aminti ns qi de cuvntul Domnului:
,,Te
laud pe Tine, Printe, Doamne
aI cerului
5i
al pmntului,'cd ai ascuns acestea de cein[elepfi gi le-ai descoperit pruncilor"
(Mt6, z).
La aceast obiecfie rspundem c e gregit s se compare
Si
s se pun n
opozifie Biblia cu Dogmatica. Disciplina aceasta nu caut sub nici o form s
ia locul Descoperirii dumnezeiegti, ci dimpotriv, ea gi gseqte temeiul,
mndria gi rafiunea existenfei ei, chiar n aceast Descoperire.
Se mai arat c Dogmatica ar interpune ntre credinciogi gi Cuvntul
lui Dumnezeu autoritatea interpretativ sistematizatoare (Biserica) sau, la
protestanf i, dogmatistul nsugi.
Dar aceasta e normal: subiectul gi spafiul Dogmaticii e Biserica; ea
trebuie s reflecte adevrul primit gi pstrat de Biseric, propovduit gi aprat
de ea.
1.2.5. Irolosul Teologiei Dogrnatice
Ei
Sirnbolice
Folosul acestei discipline reiese cu prisosin! din ceea ce ea gi propune: s
lmureasc nv!tura Bisericij" sb fundamenteze cu argumente din Sfnta Scriptur,
di n Sfnta Tradi Ei e gi di n rafi une, aprnd adevrul dumnezei esc
Ai
feri ndu-l pe
cregtin de eroare. Ea l face pe cregtin contemporan cu izvoarele Dogmaticii gi le
mb ac pe acestea cu veqmntul contemporan lui. Ea pune n mna celor care stau n
slujba nvftoare a Bisericii gi n a acelora care cuget, un ndrumtor, un lumintor,
a crui lumin e cu att mai vie, cu ct rspunde nevoilor sufletegti ale epocii, vorbind
oamenilor limba lor33.
Dogmatica ne d cunogtinfe despre nv!tura Bisericii, ca ndrumtor gi straj
a dreptei credi nte, pentru toate cel el al te di sci pl i ne teol ogi ce, fi i nd farul cel mai
putemic, de a crui lumin nu se poate lipsi nici una dintre ele.
Ea rspunde din plin acelor credinciogi la care predomin setea de desvrgire,
n care e gi unitatea de gndire.
$i
aceast unitate nb poate avea dectmbrlignd cu
privirea minlii un orizont nemrginit, de pe piscul nalt al gndirii, de unde poate
avea o vedere de ansamblu.
Aceast nevoie au simfit-o mai viu dect oricnd cregtinii din epoca prigoanei
pgne, care, prin cuvntul genialului Origen au putut arta superioritatea infinit a
concepfiei cregtine despre lume fa! de cea a cugetrii vechi.
Pe urmele lui au mers nenumralii strlucifi gnditori cregtini, ca gi smerifii
dogmatigti ai tuturor timpurilor.
Munca lor nu a avut numai rezultate teoretic-speculative, ci ea a contribuit ntr'o
mare msur l a desvrgi rea cregti ni l or - membri ai fami l i ei gi ai statul ui -, care
32
Les souvenirs du peintre Foumier, crtatnQuestions actuelles,apud L. de Grandmaison,Le dogme chrtien,
sa flahe, ses
fornrules,
son daeloppement; ed. a II-a, Paris, 1828, p. 67.
33
Emi l Brunner, op ci t.,I, p.30.
20
-: i i . : el e
Benerq[ Li
'[st
ori a'I ologie i''D o|m s tu e
;
i Sm6 o[i c e
au luptat pentru realizarea marilor comandamente sociale ale fiecrei epoci, n spiritul
Religiei desvrgite aduse de nsugi Fiul lui Dumrtezet), Mntuitorul lumil.
1.3. Isronur Tnolocrnr Doct-rl\rcn
Sr
Srxsor.lcn
1.3.1. Irnprlirea istoriei Teologiei Dognratice
h"pa
ce am v,zut ce este Dogmati ca qi am avut o pri vi re de ansambl u asupra
L,f rostului ei n Teologie gi n viata cregtin n general, se ridic o serie de probleme:
care sunt originile acestei discipline, n ce chip a evoluat ea pn n vremea noastr gi
sub nfluenta cror factori (mediul istoric, intelectual, raporturile cregtinismului cu
Statul etc.)?
n schila pe care o vom nffiga
9i
n care splendoarea unora dintre incomparabilii
cori fei gi mari nai ntagi ai dascl i l or de Teol ogi e Dogmati c de azi ati nge zri l e
Descoperi ri i dumnezei egti , trebui e s notm de l a nceput c dezvol tareagti i nl ei
dogmati ce are mai mul te etape. El e sunt nsemnate n chi p deosebi t att dup
feluritele confesiuni cregtine, ct gi n snul aceleiaqi confesiuni.
La romano-catol i ci , de pi l d, mprfi rea cea mai obi gnui t a acestei i stori i
a dezvoltrii Teologiei Dogmatice cuprinde trei epoci: patristic, scolastic, modernr4.
La ortodocgi nu afl m o mprl i re acceptat de tol i teol ogi i . Astfel , greci i 35
mpart de obi cei i stori a Teol ogi ei Dogmati ce n dou peri oade: a Sfi nl i l or Pri n[i
pn l a Sf. Ioan Damaschi n gi cea de l a Sf. Ioan Damachi n pn n zi l el e noastre.
Ins de la sfrgitul epocii patristice gi pn azi s'a ntmplat un eveniment de
o nsemntate deosebi t, care poate fi consi derat ca o pi atr de hotar ntre dou
peri oade dogmati ce: apari fi a n veacul al XVII-l ea a acel or Mrturi si ri de credi nl ,
aprobate de ntreaga Biseric Ortodox gi care preczeaz nv!tura dogmatic a
Bisericegti de Rsrit. Aceste Mrturisiri,
- gi ndeosebi aceea a Mitropolitului Petru
Movi l - nsemneaz o nou etap n i stori a dezvol tri i doctri nare a Bi seri ci i
Ortodoxe. Teol ogi i greci i nu
l i n
ns seama 69 sn3.portanfa acestei Mrturi si ri i
ndreptfegte pe teologii rugi37 gi pe teologii romnir8 s mpart Istoria Dogmaticii
Ortodoxe n trei perioade: prima pn la sfrgitul epocii patristice (pn la Sf. Ioan
34
Cf. d. p. B. Bartmanry Prcis de Thologie Dogmatique, frad. de Marcel Gautiet Mulhouse, 1938, ed. a ll-a,
vol. I, p. 87 sq.
35
Vezid.p.HristuAndrutsos,DtgmaticaBisericiiOrtodoxeRisritene,had.rom.,Sibiu1930p.29-30.
16
^.
Jo
Dimitrie Balanos, prof. la Facultatea de Teologie din Atena,
' H
M1vrrcr1
' Ercr1oitr
rcai ai o1:oe rg
trg Treoq rag Maq
'Ercxqoao
n
'Entot4govrrcrl
Enetrlqig tilc @eoyLrcr1c L1or;c, 1939-40, Atena, n
extras, p. 8, unde numegte Mrturisirea Ortodox: o simpl catehez (Fia rcatqXrlorq).
37
Macai re, Thol ogi eDogmat i queor hodoxe, t rad, . deunrus nf ranf uzegt e, t . I , Pari s, 1860, pp. 43-81.
38
Dr Iosif Ol au, Mnnual dc Teologie Dogmatic, cit. pp.30-41 qi Curs de Teologie Dogmatic pentru anu I
IV de Prof. Ioan Mihlcescu, Bucuregti 1936, dactilografiat, alctuit de studentul teolog Gh. T. Tilea (dup
prelegerile profesorului pp.53-60)
zl
1"eo[ogra' Dogmtti c
l e
nera[ sa u 2ri nci pi ,l
ti
Si m6o[i c
Damaschi n); a doua pn l a Mrturi si rea l ui Petru Movi l ; a trei a pn n zi l el e
noastre.
l.3.2,lterioada I
(cle
la l3rba$i r\postolici prr la Sf. Ioarr Danrasclrirr)
n aceast perioad nu poate fi vorba de o sistematizare aobiectului Teologiei
Dogmatice sau de o deosebire a lui de celelalte obiective ale cercetrilor didasclilor
cregtini din acea vreme.
Totugi, gndirea cregtinncepe s se cristalizeze; prilejul e dat att de prigoane,
de atacurile din partea iudeilor, ct mai ales din partea pgniloa iar dup triumful
cregtinismului, de nevoia de catehizare gi mai ales de ereziile ivite.
Brba.tii Apostolici pregtesc sintezele veacurilor urmtoare, accentund cuvintele
Scripturii gi aplicndu-le la viaf. Apologe{ii tlcuiesc doctrina filozofic a Logosului,
iar controversigtii (Sf. Irineu, Tertulian, Sf. Hipolit), au luptat mai ales mpotriva falsei
nfelepciuni profane.
Pri mel e ncercri de si stemati zare a gndi ri i cregti ne l e datorm gcol i i di n
Al exandri a. Cl ement Al exandri nul (t zzo) este pri mul care aduce di n pgni sm o
formafi e fi l ozofi c (mai al es stoi c), cu care mbrl i geaz mari l e probl eme al e
cregtinismului ntr'o trilogie celebr: Ayoq llqrotqrentrrcq (cohortatio ad gentes, o
Apol ogi e), l l atayr.ryq (Logosul ca dascl al Moral ei ) gi l tqri rpata (covoare,
amestec, diversitate colorat, treptele gnosticului cregtin). Dar capodopera ncercrilor
de sistematizare din aceast epoc gi una dintre cele mai nsemnate ale creqtinismului,
o datorm marelui Origen (+ zS cu scrierea lkgl aq1v (De Principiis - nv!turile
de temelie ale Cregtinismului), n care elementul filozofic are ntietate.
Aceast oper genial este precoce dintr'un punct de vedere: marile probleme
nc nu fuseser frmntate gi Biserica nu se rostise nc prin sinoadele ecumenice.
De aceea, o parte dintre nvfturile sale nu au fost primite, ci au fost osndite de
Biseric (la Sinodul al V-lea ecumenic).
Acest tratat, oper genial n unele privinfe gi defectuoas n altelg e o adevrat
,,summ"
n toat puterea cuvntuluiss. El cuprinde
4
crfi: Cartea I trateaz despre
persoanele Sfintei Treim, despre Angelologie, despre astrele nsuflefite. Cartea a II-a
expune Cosmologia gi Eshatologia lui Origen. Cartea a III-a e nchinat Filozofiei sale
morale, iar Cartea a IV-a vorbegte despre Revelafie, Inspirafie, Ermeneutic. Lucrarea
ncepe cu un Prolog gi se sfrgegte cu o recapitulare general. Tot lui Origen i se datoreaz
marea oper apologetic Kat KAoou (Impotriva lui Cels).
Dintre Prinfii gi Scriitorii bisericegti greci din epoca patristic i mai amintim pe
urmtorii:
Sf. Atanasie cel Mare (+
lZ
i datorm celebrele Cuantrimpotriua arienilor
gi tratatul l l egi " trl S evavOqreni oer^rv to Ayoq (De i ncarnati one), n care pune
temel i e tare hri stol ogi ei secol el or vi i toare. Sf. Vasi l e cel Mare (+
l Z
ne-a l sat
tratatele sale mpotriva lui Eunomiu gi Despre Duhttl Sfnt ctre Amfilochie, Sf. Grigorie
de Nyssa (t dup
394),
t\oyoc rcatr11ttrcq p.yag, (n care se ocup de Sfnta Treime
3e
Cf. F. Cayr, Prcis cle Pntrologic.., t I, (Paris, 1927), p.190.
22
Tstoria 1'eo[ogiei
'Doam
otice
ti
Simho[i. e
: r5rr! crearea l umi i , de hri stol ogi e gi de soteri ol ogi e. Di n opera Sf. Gri gori e de
,
t
-
. =.., Teologul nu vom aminti dect cele cinci Cuantri telogice (XXVI-XXXD
::
-::a
:robl emel or ni ceene. Sf. Chi ri l al Ierusal i mul ui (f
386)
ne-a l sat cel ebrel e sal e
:.j:=:Eze. z3 la numr (18 ctre cei care se pregteau pentru primirea Sfntului Botez,
.'.
t t,,-'topvouq
gi
5
ctre cei boteza$ de curnd Mu<rtayoymal nqroc veoQetotouq
-
:=:= e\pune principalele nvfturi cregtine. Sf. Chiril al Alexandriei, (t
444)
a expus
:
-
.,:.emele hristologice n
5
crfi, Kat Neotoqriou, are 17 mpotriva antropomorfigtilor,
-
-:
::tlul lleq. trle e v llveprrtr rca. az\10e a ngoarcuvrloeroq (Despre nchinarea n
-"-.-
si adevr). Infl uenfa neopl atoni smul ui s' a mani festat ptrterni c n scri eri l e l ui
: : =si u, epi scop de Pt ol emai s ( t
4r o)
gi mai al es n oper el e epocal e pst r at e sub
-
-::"ele
Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul, dar care dateaz de prin veacul al Vl-lea
: ::a
;3o),
dintre care amintim'. Despre numele diaine, Despre ierarhiq cereasc gi desTtre
,:--.,;i n pmnteascd, Despre Teol ogi a mi sti c, etc.; de asemenea, s' a mani festat gi n
:era neoplatonicului Nemesiu de Emesa (n Fenicia, tritor la nceputul veacului al
'.
-.ea), n lucrrile sale: Asupra naturii omului gi Despre suflet.
Aristotelismul s'a introdus n Teologia cregtin mai ales cu scrierile lui Leontiu
:t Bizan! (t
542),
care a avut o mare influenf asupra Hristologiei; dar dintre lucrrile
--e
nu putem aminti dect cele Trei crlimpotriua Nestorienilor
Ei
Eutihienilor.
Prescurtri al e dogmel or cregti ne ne-au Isat: Feri ci tul Teodoret al Ci rul ui
-
r3o)
n cartea aY-a, di ntr' o oper mare, i mpotri ua erezi i l or, gi i nti tul at Expunere
:'--:cttrtat a dttmnezeie7tilor dogme, n z3 de capitole; amintim gi pe Atanasie Sinaitul,
:atriarhul Antiohiei (56r) cu asaExpunereprescurtatd a credinfei ortodoxe, n zo ntrebri
r. rspunsuri .
In Apus, vredni ci de ami nti t sunt, di n punctul de vedere al i stori ei dezvol tri i
iogmatice, urmtorii Prinli gi scriitori bisericegti: Sf. Irineu (t pe la zoz\, care a scris
E,\ey1o< rcai avatgonr rrlq
$reuarvuprou
yvoec,.r (Argumentare qi respingere a
qnozei
mincinoase), n care formuleaz argumentul celebru al prescripfiei ereticilor,
care va fi reluat de Tertulian qi chiar de un Bossuet, peste r5oo de ani, precum gi teoria
recapitulatiei,
,,avan<tQa\.ataotq
tr.rv nvtr.rv". Tertulian (i zzo-z3o), cel mai mare
pol emi st di n pri mel e veacuri al e creqti ni smul ui , ne-a l sat cteva di ntre cel e mai
i nteresante tratate di n punct de vedere dogmati c, n form pol emi c, ca de pi l d
De prescri pti one haereti corum, De ani ma, De resurrcti oue carrti s, De carne Chri sti ,
Adaersus Valentinianum, Aduerats Marcionem, etc. Sf. Ciprian (t 258), mare organrzator
gi mare conductor, accentueaz unitatea Bisericii (n De uni.tqte ecclesiae) etc. Spirit
speculativ, Sf. Ilarie de Poitiers, supranumit
,,Atanasie
al Apusului" (t
166),
compune
un tratat de rz cr[i, Adaersus Arianos de Trinitate sau De
fide.
Fericitului Augustin (l
43o)
i datoreaz cregtintatea cteva dintre operele dogmatice care au influenlat n
chip incomparabil ntreaga Teologie apusean a evului mediu. Cele mai nsemnate
din acest punct de vedere sunt cteva dintre scrierile sale antipelagiene (De nstura et
grati a, De spi ri tr.t et l i tera), mpotri va semi pel agi eni l or (De grati a et l i bero nrbi tri o,
De corrupti one et grati a, De praedesti nati one Sanctorum), apoi un fel de catehi sm,
Enchi ri di on ad Laurentum si ae de
fi de,
spe et cari tafe, precum gi un al t manual , De
doctri na chri sti ana, unul di ntre cel e mai mari tratate Despre Sfnta Trei me (De
Trinitate libri XV), gi, n sfrgit/ un mare tratat de filozofie a istoriei avndu-l n
centrul ei pe Iisus Hristos, De ciaitate De, n zz de crti (Amintim n treact c ideea
va fi reluat de Bossuet; o regsim la cronicarii noqtri gi la nenumrafi cronografi
strini, ba chiar la unii gnditori contemporani, ca Nicolae Berdiaev, n Der Sirut
23
' 7' eo[ogi a l Dognari
(j enerah sau ?ri nci pi o[
i
Si n\otk
der Geschichte, de pild). Vincenliu de Lerini (t c.
45o)
ne-a dat cele mai ptrunztoare
formule despre dezvoltarea adevrului cregtin n celebrul su Commonitorium pro
cathol i cae
fi dei
anti qui tate et uni aersi tate ada. profanas omni um haereti corum noui tates,
unde gsim gi renumita definilie a Tradiqiei cregtine:
.quod
semper, quod ubique,
quod ab omnibus creditum est".
Acumncep s apar acei compilatores sau sententiarii, care vor predomina n
nv!mntul evul ui medi u: Ghenadi e Masi l i anul (I
+g,
cu tratatul De
fi de
seu
dogmatibtts ecclesiasticis; la nceputul secolului VI, Fulgenliu din Ruspe scrie De
fide
ad
Petrum seu de regula aerae
fidei,
iar dup el, Isidor de Sevila (+
$6)
compune Sententiarunr
siae de summo bono libri lII, luate mai ales din scrierile Fericitului Augustin gi ale Sf.
Grigorie cel Mare, care vor rmne la temelia marilor tomuri de sentinte ale evului
mediu.
Cel din urm dintre Sfinfii Prinli care sh ocupat de problemele dogmatice e gi cel
care a sintetizat gi sistematizat gndirea lor ntraripat: Sf. Ioan DamaschirL care a
binemeritat supranumele de
,,Printele
Dogmaticii cregtine"
S
pela754).
Dogmatica sa e numai a treia gi ultima parte din marea sa lucrare intitulat
Fnthna umogtinte|llrlyq yvcio!oq/ compus din: r. T <poooQrcc., z.lIe ql aiqor^rv,
gi
3.
Dogmatictt, intltulaf de autor
'ErcooLg
rcqrnfoD ntotr"i,q (Expunerea exact a credinlei
ortodoxe, tradus n latin prescurtat prin De
fide
orthodoxa).
Cuprinznd giCapitole
(capete)
filozofice,
cate formeaz dialectica Aristotelic gi apoi
un tratat asupra ereziilor, Fntna cunogtinfei e o adevrat
,,summa"
a cugetrii
patristice rsritene gi cea dinti care apare n cregtinism, imitat fiind apoi de-a
l ungul ntregul ui ev medi u.
In formule clare gi mbinnd elementele filozofiei Aristotelice (predomi-nante
n hristologia Sfinfilor Prin1i, pe care o dezvolt n chip deosebit), cu cele platonice,
consacrate de epoca patristic, Sf. Ioan Damaschin reugegte s dea o sintez exclusiv
cregtin, n care metoda qi terminologia filozofic se profileaz foarte discret (spre
deosebire de scolasticii apuseni, robifi filozofiei).
Iat n cteva cuvinte cuprinsul acestei opere care a dominat toatfbologia
cregtin a veacurilor urmtoare qi e actual gi azi n bun parte: are
4
prfi. In partea
I trateaz. despre Dumnezeu n Sine gi n raport cu lumea; partea a II-a expune
Creatia, Angelologia, Antropologia, Providenfa; n partea a III-a dezvolt Hristologia
gi Soteriologia; iar n a IV-a chestiuni foarte variate, teologice gi cosmologice. Lipsesc
capitolele despre Biseric, despre har gi despre Taine (afar de Botez gi Euharistie). In
afar de Prinlii greci, a cror cugetare o expune magistral pe temeiul logicii (nu
metafi zi ci i ) l ui Ari stotel gi pe temei ul ctorva i dei mari
pl atoni ci ene,
el se mai
folosegte de un singur Printe apusean (Sf. Leon cel Mare). In Apus a ptruns prin
traducerea l ui Burgundi u de Pi sa, n Rsri t a fost tratatul pri nci pal de Teol ogi e
Dogmatic, care a stat Ia temelia cugetrii qi vielii religioase cregtine, ncepnd chiar
din veacul compunerii lui (cam la
5o
de ani dup moartea Sf. Ioan Damaschiry fiind
tradus n limba slavon pentru slavii din Miazzi).
Dogmatistul Macarie socotegte pe drept cuvnt aceast perioad ca fiind cea
mai nsemnat din istoria Dogmaticii cregtine, nu n toate cazurile din punctul de
vedere gtiinlific sau sistematig ci din acela al cuprinsului. ntr'adevr, in afar de
faptul c n aceast perioad s'a fixat tradifia apostolic gi s'a format limba teologic
n lucrrile amintite, s'au cercetatn amnunfime dogmele centrale ale cregtinismului.
De acee4 aceast perioad a sinoadelor ecumenice qi a Patristicii, nu este numai perioada
24
' l stori a
7 eofogi ei ' Fogmati ctsi Smbo[i ce
::: rnai strlucit, ci gi perioada a crei boglie de creafie gi a crei adncime nu vor
:
j :ea
fi de-a pururi epui zate: e peri oada care i ntr n Tradi l i a dumnezei asc a
::e=:i ntfi i de pretuti ndeni , dar fol osi t cu predi l ecti e mai al es n Dogmati ca
-::sti n
ortodox di n toate ti mpuri l e.
1.3.3. Iterioacla a II-a
(cle
la Sf. Ioan Danrasclrirr
prr la r'rr'hrrisirea cle creclirr! a lui Petr"u Yto{il)
Aceast perioad e dominat din punct de vedere dogmatic de dou evenimente.
-.sti el ,
cu sfrqi tul epoci i patri sti ce, coi nci de pregti rea sfgi eri i uni t!i i Bi seri ci i
=cumeni ce, ncepnd di n veacul al l X-l ea, cnd se procl am
,,Fi l i oque"
n chi p
:-.rmal. Biserica Ortodox e obligat apoi s fac fa! tuturor ncercrilor de unire, la
.are o constrngea Bi seri ca apusean sub ameni nl area refuzul ui ori crui aj utor
:npotriva turcilor cotropitori gi, n acelagi timp s apere adevrul Bisericii ecumenice.
Scrierile de Teologie Dogmatic, care au urmat n aceast perioad, reflect aceast
Erij
de aprare a patrimoniului sfnt gi de autoaprare.
Eutimie Zigabenul scrie la nceputul veacului al XII-lea flavon,a oypatLrcr1,
publicat
n original o singur dat n
Jara
Romneasc, la t7ot. El combate toate
ereziile ivite pn n vremea sa cu citate din Scripturi gi mai ales din Sfinfii Printi,
fr s reugeasc a da l egtura organi c l untri c gi preci zi a Dogmati ci i Sf. Ioan
Damaschin, pe care o depgegte ca ntindere.
Niceta Choniatul sau Acominatul (t rzo6), n scrierea sa @rloauqrg Oneoo!rxc
combate acelagi gen de gregeli, adugnd argumente din rafiune. (Din z7 de crfi, numai
cele dinti
5
au fost publicate n
,,Bibliotheca
Patrum", t. XXV p.
54
sq.).
In prima
jumtate
a veacului al XIV-lea se ntmpl al doilea mare eveniment,
epocal di n punct de vedere dogmati c: di sputa i si hasmul ui . Ea va provoca mai mul te
sinoade de la Constantinopol s ia pozi[ie n aceast disputi care a desprfit odat
mai mult cele dou prfi ale lumii cregtine, rsritean gi apusean. Sf. Grigore Palama
este crai ni cul i ncomparabi l al necreabi l i tti i l umi ni i Taborul ui , al energi i l or di vi ne
celor necreate qi al dumnezeiescului Har: punct de vedere care explic putinfa de
ndumnezeire a omului, pe care apusenii nu l-au nleles gi l-au combtut prin Varlaam
Apostatuf Achindiru Gregora gi allii.
Dintre scrierile dogmatice ale Sf. Crigore Palama amintim:
,,Expunerea
credinlei
ortodoxe",
,,Capitolele
filozofice, Teologice.., etc.": cele trei triade de tratate mpotriva lui
Varlaam:
,,Tomul
aghtioritic",
,,Dialogul
Tofanis",
,,Despre
lucrrile dumnezeiegti qi
mprtgirile de ele", cele patru
,,Tratate
mpotriva lui Gregora", etc.
Tot n acest veac scri e una di ntre cel e mai frumoase crfi al e acestei epoci
Nicolae Cabasila, Vialan listts Hristos. La nceputul veacului urmtor Sf. Simeon al
Tesal oni cul ui compune Expl i carea si mboal el or sfi nte al e uedi nfei cregti ne ortodoxe gi
Di al oguri l e bi seri cegti asupra uni cei rel i gi i adeurate a l ui Ii sus Hri stos. La cererea l ui
Mahomed al ll-lea, Ghenadie Scolarul scrie Mdrturisirea credinlei ortodoxe gi pure n lui
lius Hristos. Meletie Pigas ne-a lsat un Catehism, iar Ieremia al Illea al Constantinopolului
scrie cele trei epistole dogmatice ctre teologii protestanti din Wittenberg (ntre r57r
qi r58r).Amintim n treact unele scrieri speciale scrise n Rsrit pentru respingerea
credinfei papistage gi protestante:
25
Teofogia
/Dogmatic,i
Scneraf
sau ?rinci?i[
Ji
Sn6o[c
a) mpotriva nv!turii Filioque au scris: Fotie al Constantinopoiuiui (veacul
al lXlea), Eustratie al Niceei (sec. XII), Grigore Palama gi Nil Monahul (veac. aI XIV-lea).
b) Impotriva primatului papat avem scrierile lui Nil gi ale lui Varlaam Calabrihrl
(care apoi a apostaziat), n veacul al XIVlea.
c) Impotriva erorilor latinilor n general au scris mai ales: Nichita Pectoratul
(sec. XI), Gheorghe, Mitropolitul Corfului, (n veacul al XII-lea), Grigore al Ciprului
(veac. al XIII-lea)
9i
Macarie al Amirei (veac. al XV-lea).
d) Impotriva protestanlilor avem scrierile lui Gabriel, Mitropolitul Filadelfiei
(sec. al XVI-lea)
9i
Zenovie, monah din Novgorod (sec. XVl).Romano-catolicismul gi
protestantismul au produs ns o tulburare aga de cumplit n Biserica Rsritean
nct a fost nevoie de intervenlia ei energic spre a stvili atacul celor dou confesiuni
cregtine pentru cgtigarea sufletelor ortodocgilor.
Evul mediu nu e o epoc de ntuneric complet pentru Biserica Rsritean.
Dar pe cnd Biserica Apusului atingea culmea mririi ei, Rsritul ortodox agoniza
vitejegte, silit s cedeze pas cu pas nvalei turcilor.
$i
pn n cele din urm, toate
fri l e
ortodoxe au fost cuceri te cu sabi a, afar de pravosl avni ca Rusi e. Leagnul
cregti ni smul ui a fost devastat gi ntreg Ori entul cregti n trecut pri n foc
Ai
sabi e,
depopulat gi descregtinat. E o minune dumnezeiasc supra-viefuirea acestei Biserici
aga de crunt lovit n nsgi inima ei.
$i
e vrednic de aducere aminte drnicia Trilor
Romne fa! de tot Rsritul cregtin, ca gi faptul c tiparnifele lor au dat crfi tiprite
n limba tuturor neamurilor ortodoxe, pn gi pentru arabi gi georgieni. In sprijinul
Rsritului ortodox a venit apoi marea aprtoare a Ortodoxiei, Rusia pravoslavnic,
ale crei danii masive au mngiat Bisericile Rsritului, pn departe, ajutnduJe
s se redreseze.
Att Bi seri ca Protestant ct gi cea Romano-catol i c mai al es, au cutat s
profite de slbiciunea Bisericii Ortodoxe, ai crei fii formaserzidul de aprare al
Apusului, la adpostul cruia acest Apus a putut s propgeasc n linigte gi belgug
sub toate aspectele vielii, Isnd posteritfii opere gi monumente care fac obiectul de
admi rafi e al l umi i ntregi .
Imprejurul Patriarhiei ecumenice de la Constantinopol s'au format dou tabere
care gi disputau prada: de o parte partida romano-catolic, n frunte cu ambasadorul
Franlei, iar pe de alta cea protestant, condus de reprezentantul Olandei. Actiunea
lor de convertire cuprindea toate
!rile
ortodoxe. Infiintarea ordinului iezuililor
+So),
care au mpnzit Biserica Ortodox cu o retea de gcoli, rspndind nenumrate tiprituri
de propagandi institute de propagand4o gi colegii4l pentru atragerea orientalilor gi
o acfiune condus cu statornicie timp de veacuri a adus, cu ncetul, n mrejele romano-
catolice o parte dintre ortodocgi. Se gtie de pild, c mu\i dintre fiii Bisericilor Ortodoxe
din Orientul apropiat, apoi rutenii (n sinoadele
linute
la Brest n anli
ry93,
r5g5, r.596
gi 1599) ca gi o parte dintre romnii transilvneni (la tToo), au primit unirea cu Roma.
Di n partea 1or, protestanfi i nu s' au l sat mai prej os. Tragi ca i stori e a vi efi i
Patri arhul ui Chi ri l Lucari s care, pentru a putea s l upte mai cu succes mpotri va
romano-catolicismului, sh aliat cu protestantismul gi lipsa lui de curaj, n mprejurrile
date, de a lua atitudine hotrt mpotriva Mrturisirii de credin! calvinizante,
aprut sub numele lui, la Geneva,n t6z9 - precum se gtie -, ca gi tulburarea din
De pild faimoasa
,,Congregatio
de propaganda fide", nfiinlat de Grigorie al XV-lea n 1622.
De pild
,,Collegium Graecorum", nfiin{at n 1577.
40
1I
26
Tntrolucere genera[r\
'lst
or i a Te ofogiei'I) ogm atic e
S
Sim6 o[k e
Biserica Ortodox, cu msudle luate la sinoadele de Ia Constantinopol din 1639, t64o,
de la Iagi din42 gi de la Ierusalim din16Tz,lor li se datoresc.
Prins ntre dou focuri, Biserica Ortodox sh aprat cu ndrjire, pstrndu-
gi nestricate nv!turile gi cultul ei. n acest scop i trebuiau gcoli
$i
tiprituri, pentru
ca ea s poat nnoda firul cu vechile gcoli teologice, gi s menfin cugetarea ortodox
aproape de culmile trecutului gi, pe de alt parte, pentru ca Biserica Ortodox s-gi
precizeze atitudjnea dogmatic fa! de romano-catolicism gi p otestantism.
Am amintit de corespondenla lui Ieremia al Illea cu teologii din Wittenberg.
Amintim de asemenea Mrturisirea att de interesant din unele puncte de vedere a
lui Mitrofan Critopulos (publicat n 1625, n Helmstadt). Dar cel care avea s mplineasc
integral programul de autoaprare a Bisericii Ortodoxe, avea s fie fiul de voievod
romn, Petru Movil, Mitropolitul Kievului. El a redeschis gi reorganizat Academia
Teologic din Kiev, a nfiinfat o tipografie n oragul su de regedin!, a reorganizat
Bi seri ca, avnd gri j de Bi seri ca Ortodox de pretuti ndeni ,
gi a al ctui t vesti ta
Mrturisire ortodox, primit apoi de ntreaga Biseric drept credincioas.
ntruct ntrirea Bisericii gi precizarea atitudinii ei dogmatice faf de celelalte
confesi uni cregti ne a nsemnat un moment de renagtere a Bi seri ci i noastre
qi
a
cugetri i ei teol ogi ce, Mrturi si rea Mi tropol i tul ui Petru Movi l e socoti t drept
piatr de hotar a celei de a III-a perioade dogmatice.
1,3,4', l'erioacla a III-a
(De
la Ylr'hrrisirea cle creclitr| a lui Petnr Ylo.0il
prr n zilele noastre)
Perioada a III-a a Istoriei Dogmaticii creqtine ncepe cu Mrturisirea de credinf
a lui Petru Movil gi se continu pn n zilele noastre.
Nu dm ni ci un fel de l muri ri despre cel e dou Mrturi si ri pri nci pal e al e
Bisericii noastre, a lui Petru Movil gi a lui Dositei, deoarece ne vom ocupa de ele
ntrn capitol special, nchinat lor. Amintim numai c prin Mrturisirea lui Dositei,
Bi seri ca rsri tean i a cunogti n! depl i n a deprfi ri i categori ce de confesi unea
protestant; dar numai de ea, nu gi de cea romano-catolic; pe cnd Mrturisirea
Ortodox (a lui Petru Movil) este oglinda vegnic credincioas
gi actual a unei triri
ceregti pe pmnt, integrnd Dogmatica n experien{a dumnezeiasc gi omeneasc,
n acelagi timp prin ncadrarea desvrgit a vielii ortodoxului n cele trei virtufi
teologice: credinfa, ndejdea gi iubirea! Dac n Mrturisirea lui Dositei avem nscris
o pagin de slav a Bisericii Rsritului are, fiind omul durerii, Iovit gi disprefuit de
tofi, a reac{ionaf totugi, ca un organism viu, atunci cnd cangrena ereziei protestante
a ameninfat-o, gi care se reactualizeaz numai n momente asemntoare, n Mrturisirea
Ortodox avem congtiin{a ortodox de ieri, de azi qi de totdeaun4 vegnic actual, vegnic
vie, oglindit sub specia eternitfii gi n care e artat poziliaei fa! de oricare confesiune
(ori cult) eterodox, dincolo e limitele de timp gi de spatiu'42.
42
N. Chi l escu, prof. agregat l a Facul tatea de Teol ogi e di n Bucuregti , O di sptLt dogmati c tl i n secol ul al
XVIII-l ea, l a care nu l uat parte Dosi tei n l erusal i mu.hLi , Constati n Brfurcoaennt
si
Anti m Izti rennul , (extras di n rev
,,Biserica
Ortodox Romn", an. LXIII, 1945, nr 7-8, iulie-augusf, pp.21-22)
27
Teo[ogia
/I)ogmatic
$enua[
sau lPrincipidf
i
Sim6o[ic
Lucrrile de Teologie Dogmatic aprute n Biserica Ortodox dup Mrturisirea
de credinl a lui Petru Movili unitare prin credinfa pe care o mrturisesc, lemprfim,
mai jos, dup
!rile
n care au fost scrise. Astfel avem;
a) Lucrri de Telogie Dogmatic sau Simbolic, rusegti, (care n bun parte au
fost compuse n latineqte, aga dup cum va arta titlul lor, nvfmntul teologic fiind
predat :r Academiile Teologice rusegti exclusiv n latinegte, :rainte de Teofan Procopovici
gi ctva vreme dup el)+1.
Iat tratatel e de Teol ogi e Dogmati c mai pri nci pal e care au vzut l umi na
tiparului: Teofan Procopovici este, fr ndoial, personalitatea cea mai proeminent
din perioada veche a Teologiei rusegti, att prin rolul su n reformele bisericegti ale
Iui Petru cel Mare gi pentru noua di recl i e pe care a dat-o studi i l or teol ogi ce n
Academia de la Kiev (dezrobindu-le de sub nrurirea scolasticii, care era tot att de
curent ca gi n gcolile apusene), ct gi prin schimbrile pe care le-a introdus n studiul
Teologiei Dogmatice propriu zise: a desprlit aceast disciplin de Teologia Moral,
a fixat un nou plan Teologiei Dogmaticg dndu-i o mprlire valabil pn n zilele
noastre (n dou pr[i: n partea I-a tratnd despre Dumnezeu n Sine Insugi, iar n
partea a II-a despre Dumnezeu n raport cu lumea, adic De Deo ad intra qi De Deo ad
extra) gi, n sfrgit n locul mozaicului de probleme tratate, a introdus metoda tratrii
sistematice, n care chestiunile au o legtur luntric, organic.
Romano-catolicii nu-i iart faptul de a fi pus capt domniei scolasticii seci n
gcolile teologice ruseqti; de aceea l acuz de protestantism, mai ales pentru motivul
c n vasta lui bibliotec donat Seminarului din Novgorod se gseau n majoritate
cr!i protestante...4a
n Rusia este socotit drept
,,Printele
Teologiei Sistematice" rusegti4s. n cei 16
ani de profesorat Ia Academia Teologic de la Kiev
$7rr-1726)
el a lsat un mare tratat
de Teologie Dogmatic, terminat de Mitropolitul Samuil Mislavski al Kievului gi
publicat la o
jumtate
de veac dup moartea lui (n r78z),laLepzig.
Intre Teofan Procopovi ci gi Fi l aret Drozdov care nseamn o al t etap n
istoria Teologiei Dogmatice ruse, avem de notat: tratatul lui Iacint Carpinski, publicat
n latinegte (Compendium orthodoxae doctrinae..., Lipsia
ry86);
al lui Silvestru Lebedinsky
(publicat n q99 qin r8o5, cu titlul: Compendium Theologiae classicum didactico polemicum
doctrinae orthodoxae christianae..); al lui Irineu Falkovski (Christianae, orthodoxae, dogmatico
polemicae Theologiae, olim a clariss. airo Theoph. Procopot:icz ejusque continuatoribus adornatae,
compendium..., Moscova, rgoz); al lui Teofilact Gorski, (Orthodoxae orientalis Ecclesiae
dogmata, seu doctrina Christisna de credendis..., Petrog., r8r8); precum gi urmtoarele
Iucrri publicate n rusegte: Prescurtare a Teologiei cregtine de Platon al Moscovei,
(predat mogtenitorului tronului rusesc
Ai
publicat de mai multe ori), n
3
prfi,
43
O scurt bibliografie: pentru epoca mai veche se poate consulta Macaire, Thologie Dogmatique orthodoxe,
pp. 65-81; A. Palmieri, Op. cit.,I, pp.138-180; Martin
luge,
Theologia Dognntica Christianorum Orientalium, t.
I, Pari s, 1926, pp.546-630; Prof. Pr. P Svetl ov, Ce s cti mnTeol ogi e? (Indi cator si stemati c), trad. de Prof.
Icon. Serghi e Bej an
9i
Const. Tomescu,716 p., publ i cat l a sfrgi tut traduceri i operei acel ui agi , na!tura
cregti rt n exp urterea npol ogeti cd, vol . I. Pentru epoca modern, vezi Von Radl ofl Russi sche Phi l osophi e,
col .
,,Jedermanrrs
Bcherei ", Bressan, 1925.
,,Ostl i ches
Chri stentum", Dokumente
,
2 vol ., col . ,,Unam
sanctam", Pari s, L939; etc., etc.
4
D.T.c
,
Art. ci t., p.3s7.
4s
Macari e, op. ci t.,l ,p.72.
za
'lstoria'[eo[ogiei'Dogmatice
Si
Simbo[ke
lintre care a II-a are cuprins dogmatic; gi Teologia cretin a ieromonahului
juvenal
\fedveski (publicat la Moscova, n 18o6), n care numai prima dintre cele
5
prli e
loematic.
-
., acelagi spirif adic n spiritul rafionalist gi scolastic, moderat, degi cu fond
.-u desvrgire ortodox, au scris tratate de Teologie Dogmatic Petru Ternovskt (Teologia
)ogmatic, 1838), Antonie Amfiteaov (Teologia Dogmatic a Bisericii ort. catolice
,.isritene,
Kiev 1848) etc.), publicat de mai multe ori
gi tradus gi n bulgregte gi
{recegte46,
Macarie Bulgakov (Teologia Dogmatic ortodoxd, z vol., 1848 1853, Petersburg
etc., tradus n romnegl e, franl uzegte etc., socoti t ca manual cl asi c al Ortodoxi ei
rsritene); Filaret Gumilevski, Mitropolitul Cernigovului
(Teologia Dogmatic ortodoxd,
Cernigov, 1848 gi t865; al Il-lea tratat, cu aceeaqi reputalie ca a lui Macarie, care e
tradus n mai mul te l i mbi ); Si l vestru Mal evanski
(Teol ogi a Dogmati cd ortodox, cu
.xpunerea istoricd a dogmelor, n
5
vol., aprut ntre 1878-1898; tradus gi n romnegte
;i
mult apreciat de romano-catolicul Palmieri)+z s16.
Ni se pare potrivit s amintim aici qi cteva tratate dogmatice gi polemice,
impotriva unora dintre nv!turile deosebitoare ale romano-catolicilor gi ale protes-
tanfi l or+8 n acel agi spi ri t ca gi tratatel e de Teol ogi e Dogmati c ngi rate mai sus:
Impotriva nv!turii despre Filioque, cele ale lui Ioanichie Galiatovski (l 1868), ale
lui Adam Zernicaviu (t t69z) gi Teofan Procopovici.
mpotriva primatului papal a scris Ioanichie Galiatovski; mpotriva teoriei
anselmiene a Rscumprrii au scris: Mitropolitul Filatret A. Homiacov gi Mitropolitul
Antonie.
De momentul prefacerii Sfintei Euharistii s'au ocupat doi greci, Ioanichie (t
t7t) gi Sofronie Lihudis (I r73o), (,,Acos, sau vindecarea de mugcarea garPelui"), Sf.
Dimitrie al Rostovului(t r79o) gi renumitul profesor
$tefan
Iavorski (t tTzz).Impotriva
protestantismului au scris tratate: Teofan Procopovici, Teofilact Lopatinski g.a.
In sfrgit, o magistral expunere a dogmelor Bisericii noastre, n opozifie cu ale
celorlalte confesiuni, ne-a dat protoiereul prof. Petre Svetlov, n tratatul su, Inad!tura
cregtinn expunere apologetic, tradus gi n romneqte. Autorul, tritor n prima
jumtate
a veacului nostru, a mai scris
,,Crucea
lui Hristos", n care combate teoria anselmian a
Rscumprrii, care concord cu o monografie asupra subiectului, de Istoria Dogmelor, a
Pr. I. Orfanilki qi cu o expunere sistematic a Mitropolitului Antonie Krapovifki, ambii
contemporani cu el.
Am amintit mai sus c Mitropolitul Filaret Drozdov pune nceputul unei noi
direclii a Teologiei rusegti. Aceast direcfie fusese prevestit de un Teofan Procopovici,
de un Pl aton Levhi n gi de al l i cgi va i l uqtri l ucrtori n ogorul Bi seri ci i . Acegti a,
refuznd s mai primeasc
,,tale
quale", exterior, acei
,,loci
communes" ai dogmelor gi
nevoindu-se s triasc adevrurile cuprinse n ele, le-au expus potrivit nu cu raliunea
omeneasc, mai ales, ci cu experienfa celor tritori n Duh, adic cu a Sfinlilor Prinfi.
Filaret Drozdov este teologul rus care a ajutat cel mai mult gi n chipul cel mai
direct adncirea sensului dogmelor noastre prin trirea lor, din veacul al XIX-lea, att
A. Palmieri, op. cit.,I, p.174.
Idem, ibidem, pp. 176, 777.
Dup I. Olartu, op. cit., p.40.
46
47
48
29
'I'eofoga
'Dogmttci Scncraf
sau ?rincipnll
S
Sin6o[ic
prin scrierile sale ct gi prin viata sa, fiind considerat drept cel mai nvfat teolog din
epoca sa gi un adevrat Sfnt+s.
Expunerea diferen[elor ntre Biserica Oriental gi cea Occidentali scris n r8r3
n-a putut fi tiprit din pricina cenzurii
fariste,
n Rusia, ci n Anglia, n r83o; iar n
rusegte, de abia n r87o. n ea Filaret combtea mai ales
juridismul
romano-catolic n
ce privegte Rscumprarea. Dar nrurirea lui a fost extraordinar prin Catehismul
su, (tiprit n peste roo de edilii n roo de ani gi tradus n nemfegte/ grecegte,
franfuzeqte, polon, georgian, arab., ttar etc.), gi mai ales prin predicile gi prin
personalitatea sa adnc religioas.
Mireanul Alexei Homiacov pe care unii l socotesc drept
,,Printele
eclesiologiei
rusegti" gi care a influenfat eclesiologia cregtin a veacurilor XIX gi XX prin scrierile
Iui'.
,,Biserica
una"So gi
,,L'Eglise
latine et Ie Protestantisme du point de aue de I'Eglise de
I' Ori ent"S' , a provocat o adevrat revol ul i e n ntel esul dogmei Bi seri ci i Ia toate
confesiunile creqtine52, prin ideea central c
,,Biserica
e unitatea n iubire gi libertate...".
Cregtin cu preocupri multilateralg vrnd s cuprind toate manifestrile vielii omenegti
n trirea sa (gef al migcrii slavofile etc.), Homiacov a datorat mult mai mult formalia
sa Sfinlilor Prinli gi tririi personale, dect idealismul lui Scheling, Victor Cousin etc.,
cum afirm unii romano-catolici:3.
Cel mai strlucit ucenic al su e Vladimir Soloviev ( f rgoo), care s'a ilustrat n
istoria gndirii religioase prin problemele nalte tratate, dar care a combtut ideea
magistrului su de libertate n iubire, ca apanaj aI Bisericii Ortodoxe, pentru aceea de
autoritate, devenind un propagandist al papismului printre... romano-catolici (deoarece
cenzvra
larist
nu i-a ngduit nici lui propagarea ideilor n Rusia), mai ales prin
pamfletul su mpotriva Bisericii Ortodoxe,
,,La
Russie et I'EgIise unaerselle".
Sub influenla migcrii religioase create, o seam de mireni gi de clerici ilugtri,
mistuili de focul acelei aynnl creqtine, au adus n centrul preocuprilor intelectuale gi
sociale de azi ideile cregtine n hain teologic, mistic+ filozofic, social. Ele au atras
atenfia teologilor apuseni gi formeaz obiectul de cpetenie al preocuprilor cercurilor
uni oni ste al e Bi seri ci i romano-catol i ce, care accentueaz. duhul l or deosebi t nu
numai de al teologiei eterodoxe, ci chiar gi de acela al celei grecegti. Iat cliva dintre
exponenlii ei cei mai alegi: Nicolae Arseniev5+, Pavel Florenski55 (nscut n l88l); N.
4e
A. Pal m eri , Op ci t . , p. 1, 81.
50
Publicat n culegerea amintit
,,stliches
Christentum", cit. supra, vol. If pp. 1,-27; text rusesc, n
,,Socienniia
Alexia Stepanovicia Homiacova" (Petrograd, f.d.), pp. 32-50.
s1
Publicat dup moartea autorului la Lausanne, n 7872.
s2
Vezi Prof. N. Chilescu, Taina Bisericii n gntlirea lui Alexei Homiacou, (1804-1860), n revista
,,Biserica
Ortodox Romn", anul LXVI, 1948, nr.5-8, mai-august.
53
Yezi de pild Gordillo, Art. cit., Russie, Les Acatlmics cclsiastiques,n D. T. C., vol. XIV 1, col. 361.
54
Nicolae Arseniev a publicat, printre altele, Ostkirche und Mystik (Mnchen, 1943); Die Kirche des
MorgenlnrLdas - Weltanschauung und Frttngkeitsleben, col.
,,Gschen" ,
nr. 918, Berlin, Leipzig, 1926).
5s
Stlpul pi temelin adearulul, scrisori asupra Bisericii; o parte din Fitozofa discontinuitfii, n rtLsegte;
Strinogii Filozofiei.
30
.:rcl ucUe
Bencr^f
'lstor
ia lfeo[ogiei'I)ogmatce
Si
Sino[ice
Berdiaev56 (nscut n74); Serghierz (867-1944); Protoiereul Sergiu Bulgakovss (r87r-
79
44),
n sfrgit Vladimir Lossky5o.
Toli acegti teologi, la care adugm gi mari literafi (ca Dostoievski, Tolstoi, Rozanov,
C. Leonti ev g.a.), au frmntat probl eme al e exi stenl ei omenegti , dndu-l e sol ul i i
cregtine, - sau discutnd aceste solufii, spre a face s reias mai n relief sublimitatea
lor -, cei mai mu[i dintre ei slujindu-se de categoriile filozoficg dar mai cu deosebire de
experienfa duhovniceasc a marilor tritori tainici ai adevrurilor cregtine, marii maegtri
ai vielii duhovnicegti. De aceea, mersul lor se menfine pe culmile amelitoare ale celor
mai nalte speculafii sau se coboar pn n abisurile nebnuite ale acestei
,,fntni
de
nelinigte", cum a numit Pguy pe om.
La aceste nume trebuie s adugm pe ale ctorva, care s'au ilustratn domeniul
Simbolicii6o. n fruntea lor stau Adam Zernicaviu, cu tratatul su despre purcederea
Duhului Sfnt, Inochentie al Novgorodului
(n
rusegte)6', Ivantsov Platon6', Nicolae
Bielaev63, Alexandru Lebedev6a, Corzavin65, A. A. Golub1ov66, A. Petrovici Malgev6z,
ro
Der Sinn der Guchiche;,,Uesprit de Dostoievski", trad. din rusegte de L.
Julien
Cain, Paris, 1932; Cque
mditations sur I'existence, Parrs, 1936; Esprit et libert, Paris,7936; De ln destntion de l'honune, essni d'thiquc
paradoxale, Paris,7934; Essai de Mtaphysique eschatologiques,Paris, l945 etc. Toate discut la un nivel filozofic
nalt, din punct de vedere cregtin, problemele ridicate de Dogmatic, Filozofie gi de Filozofia Religiei.
s7
Patriarhul Serghie, aprtorul dreptei credinfe, a publicat, printre altele,
,,Qu'est
ce qu'on nous separe
des anciens catholiques?" (Revue internationale de Thoiogie, Berna,7904,pp.159-203); Are Flristos loctiitor
nBiseric?, (trad. rom., Sibiu, 1945)
9i
mai ales,,nvftura ortodox despre mnhrire" (n rusegte).
58
Din mul;imea studiilor Protoiereului S Bulgakov, amintim cteva dintre cele mai nsemnate, menqionnd
c a rezolvat, pe culmile speculafiilor teologice - gi mai ntotdeauna n sens
just ortodox -, cele mai subtile
probleme ale Dogmaticii cregtine, fiind cel mai mare gi, n acelagi timp, cel mai discutat dogmatist ortodox
al epocii noastre: Religia Omului-Dumnezeu I.n L, Fen.en.bach (1905); Lumina cen nen.scrat, contemplalie gi specula[itt
(1917); Cercetri asupra
filozoJiei
nurnelui, schi[e de
filozolie
treilnic..., Schi[e de nultura Bisericii; 1-. Petru gi
Ioan, cei doi apostoli mai bdtr6ni. 2, Dogma untican gi problenn reunirii Bisericilor. 3. Probluna Mnriologiai: Dognn
catolicd despre neinnta zdmislire gi nu!tura ortodox
(rugul
cel nestins); 4. Despre
,,filozofia moaqtelor"; Dogno
euluristic (trad. n romnegte), - toate n ruseqte. L"Orthodoxie (Paris, 1932, trad. n romnegte);
,,Mielul
lui Dumnezeu" (trad. n frantuzegte, Paris,7946);,,Paracletul" (trad. n franfuzegte, Paris,7946); Prie tenrl
mirelui gi Scorn lui lacob, (n rusegte).
s9
Lossky ne-a dat cel mai bine pus la punct tratat de Teologie Dogmatic, sub titlul Essni stu' ln Thoktgie
Mystique de l' Eglise d' Orient,Paris,1944
9i
alte studii interesante.
60
Vezi Pr. Prof. I. Mihlcescu, La Thotogie Symbolique tlu point de oue orthodoxe, (Pais, Bucuregti, 1932)
pp.297-298.
67
Theologia Polemica,4vol., Cazan,1853, n rusegte.
62
Despre Romano-cntolicism gi despre ruporturile lui ctt Biscrica Ortodox, Moscova, 1869, n rusegte; Desprc
confesiunile flpusene, ed. a IV-4 Moscova, 1906, n rusegte.
Aa^
or
Principiul pelngian n cntolicismul roman, Ca2an,1.871..
64
L. Despre nentinatn zntislire a St' intei Fecioare Maria,Yargovia, 1881, n lusegte; 2. Despre uLltul latin nl
inimii lui lisus, St. Petersburg, 1866, n rusegte etc.
6s
nadltura despre
justfcare
dup crlile simbolice luterane, comparat cu na[tura ortodor, (Moscova, 1887),
n rusegte.
66
Despre protestantism, compflrat cu Ortodoxia, Riga, 1889, n ruseqte.
67
Dogmatische Errterung zur Einfiihrung in das Verstiindniss tler orthod.ox-kntolischen Aufassung in ihrern
Verhiiltniss zur rijmischen u. protestantischen,Berlin,lS93, trad. dup rusegte
31
' 7i o[ogi a.Dogmati c (j encra[
sau,pri nci pi o[
i
Si n6o[i .
vladimir Kerenski6s,
N. uspenski6s,L.EpifanoviciTo,
vasile BolotovT,, Al. Gusevz,,
TerentievT3
etc.
E de observat c n afar de lucrrile lui Bolotov la care adugm punctele de
vedere originale
ale operelor amintite mai sus ale lui Homiacov gi gnditorilor
contemporani,
aceste ultime lucrri citate reprezint
punctul de veAere perfect
ortodox, susfinut de o erudilie remarcabil;
elenseamni
totdeauna un progres fa!
de stadiul unora dintre problemele
centrale cregtine, disputate n evul mediu cel
pulin din punctul
de vedere al formei.
Asupra aspectului
nnoit de cei trei corifei citati, vom avea prilejul s mai
reventm.
b) Manualele de Teologie Dogmatic gi Simbolic scrise n grecegte vin imediat
dup cele rusegti ca numr. Ele sunt n general cu totul deosebiie
de cele rusegti, din
pricina tendinfei
conservatoare,
care predomin n Teologia greac pn n epoca
noastr7a'
Aceast Teologie are meritul de a fi obrgia ntregii Teologii Ortodoxe^de a
fi fost bun cluz gi, oarecum, o frn pentru tendintele librale reprezentate
de alte
Teologii.
-
Aceast tendinf este afirmat exclusiv, mai ales n vechile opere dogmatice, care
dau aproape numai rezumate ale dogmelor gi o ngirare necontenit de citalii biblice
sau patri sti ce.
Aga sunt: Dogmati ca l ui Ni col ae Cursul a
$653)zs,
a l ui Vi ncenfi tt
DamodasT6,
a lui Antonie Moscopulos
e7:g-r188)77,a
Iui Eugeni, iigur,-,t (r7r6_;;;{fE
gi a lui Atanasie
din Paros (r:q,)zt.
68
vechi -cat ol i ci smul , i st ori al ui gi euot ul i al ui l unt ri crnai al es, pri ai t orl nexpunereauecl i nf ei , Cazan, Tgg4, n
ruseqte; Chestiunea ucchi-catolicilor,
rsprms lui A, Kireea, St. Petersburg,
tSo+, Ce a desprtit
5i
despnrte pn
nctrm Bisericile ortodox-orientnl gi ztechi-catol ic, lHarcov, I910.
6e
Teologia Polcmic,ed
a II-a, St.
petersburg.
1g94, (n rusegte).
70
Prelegeri de teologie polemic, Novocercasc, Ig97
Q.nrusegte).
7r
Vasile Bolo tov, Thesen ilber Filioque aon einem rttssischen Theologen,(,,Revue
internationale de Thologie,,,
1898), pp. 664-71,2.
72
Rspuns profcsorului
aechi-catolic Michaud, despre chestiunea lui Filioque gi trarrssubstariere,Harcov,
1g99.
Rspunsul oechi-catolic
In tezele nonstre dtspre Filioque gi trnnssrstanliere.
Disertalie polenicd apologetic, Cazary
7903' Ulthnul nostru cuztnt despre uechi-catolicsm gi despre apotogefii lui nqi, Cazan,1904, n rusegte.
73
Doctrina sistemotit: a uedintei luternne dup crlile simbolice luterane, Cazan, I9r0,n rusegte.
74
Bibliografie
sumar: Lo granclc Bbliogrnphie hlenique du xv]I-e sicle, maiales vol. v,
paris,
1903; A.
Palmieri, op' cit', l, pp. 7M-157; Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodore Rsritene,cit., pp. 32-33;
M'
Jugie,
op' cit', vol. I, pp. 526-546;Pr. I. Mihlcescu,LaTheologie
Svmbolique,paris-Bucuregti,
1932 etc. Hr
Andrutsos, Sintbolica, trad. de
prof.
I. Moisescu, 1955
75.
N Crrrsulas, r'<irvo<pLc tf1c cqac @cooyaq cFrr\onovrl0ciocr
eLc cl$,erav tv qroo,a.rv c[r,,o;raeriry
edit. de Sergiu Raftaris, vol. I, II, Zacint,7g62.
76
Vincengiu Damodas, @ea *ri ieg Laor<na, rrtoL oqOoo{oq oygatrrcrl @eooya, p. 1230.
z_
Antonie Moscopulos,
' Enrtoptl
t{s aoy;ratrrcr1c
rcai' Egrrcrlg @eo^oyaq, publicat de G. solomos
(Chefalonia,
1851).
78
@eo,oyrrcv,
publicat de Arhim. Agatanghel Lontopulos, Venefia, 1g72.
79
Atanasie din Paros,'Enttopr;
eite m,oyq @rov trle nott-rq aoyptav petci noqc ntye,tnq;
edit. de Macarie Notara (Leipzig, 1g06).
32
' : : ; : t . t
6ener a[
Tstoria Teo[ogiei'I)ogm otrce
si
Sim\o[ice
n a doua
jumtate
a veacului trecut, influen!nd ns gi veacul nostru au scris:
\. Damalasso, Zicu Rosiss'. Dintre aceste manuale, un caracter mai deosebit l are
acel a al l ui Zi cu Rosi s, care gi propune s dezvol te nv!tura sa n aga fel nct
erplicatia gi demonstrafia sa s scoat n relief armonia deplin ntre un principiu
-entral
conductor n orice dogm qi n Dogmatic. El sh oprit ns la demonstrarea
:rofiunii de dogm, creafie gi providen!, sco!nd n relief ideea palamit a energiei
dumnezeiegti. Cel mai mare dogmatist grec al epocii moderne e fr ndoial Hristu
-{ndrutsos.
Dogmati ca sa8' , tradus gi n romanegte, si stemati zeaz probl emel e
:mprejurul ideii de Biseric gi le mparte n dou mari prfi (I-a despre premizele
nntuirii n Hristos, a II-a despre mntuirea n Hristos, cu trei sectiuni: Hristologia,
:nsugi rea mntui ri i gi desvrgi rea mntui ri i ). Al turi de el , C. Di ovuni oti s a dat
cteva monografii prefioasesl.
In grecegte au apru! gi cteva tratate de Simbolic: al lui Diomed Chiriacossa,
al Iui Hristu Andrutsoss5, amintit, al lui H. Mesoloras6, N. AmbrozesT etc., precum gi
cteva catehisme. Amintim pe al lui Constantin Economosss, pe al lui Nectarie Kefala
9i
pe al lui Diomed Chiriacos.
Simbolica lui Mesolora aduce mult material doumentar. Dar a lui Andrutsos e
incomparabil superioar celorlalte, prin adncimea expunerii sistematice a doctrinei
celor trei confesiuni asupra principalelor lor nv!turi.
c) Principalele lucrri dogmatice romnegti - dac facem abstraclie de dogmatigtii
nc n via! - se datoresc lui Melchisedec al Romanuluiso, Mitropolitului Silvestru
Andri evi ci al Bucovi nei eo, l ui Al exi u Comoroganrt, Iui Iosi f Ol ari ue2 gi mai al es
Mitropolitului Irineu Mihlcescu, care s'a deosebit prin mulEimea studiilor dogmatice
9i
simbolice, prin claritatea gi sistematizarea lor, n care exceleaz93,Ia care se cade s
adugm c a publicat studii aproape n toate disciplinele teologice.
80
N. Damalas, fkqi qy.rv, (Leipzig,1865), p. 319
8l
Zicos Rosis, tdlotrlpa AolgntrrcQc t46 Oq0oc\[otr xa0oLriq
'Ercrcr1oac,
Atena, 1903.
82
Hr. Andrutsos, Ao' y;ratuol trlq' OQOo(iEou Avrxtorc1e
' Exxrlcrcrq,
Atena, 1907.
&
Avt,n.rt,ra, Atena 1898; idem, @roo1r<ri urtqLfai, Atena 1898; Tri Mu<rtr)ur, Atena, 1912etc.
8a
luprporrcr1 rrnQetds qOou, Atena, 1901.
85
luppo1rcq, Afena,7907, (trad. cit., de Prof. Iustin Moisescu).
86
I. E. Mesoloras, Luprpo,.rrr1 t1s'Oq0oEou Avatorcqq'Ercxr1oac; Ta <ruprporrc
[LpA.rx
Atena, 2 vol.,
1901, 1904.
87
'H
o90oo6og'Ercxr1oa ev o1oe r nqog tc ,A,rrc
lqrttravtrcc'Ercr<,\r1or.rc
eeta(opra1, Atena, 1908.
88
C. Ecoto-os, Katr]1qorq q gOotoq acn<rra, Atena, 1814.
89
Prot. Melchisedec, Teologa Dogmatic a Bisericii Ortodoxe
,
Cat. etc., Roman, 1855.
90
Samuil Andrievici, naldtura ortodoxd din religiunea cregtineasc, Viena, 1862.
e1
Prelegeri Academice din Dogmatico Ortodox, partea special revzut gi redactat de Prof. E. Voiufchi,
Cemufi, 1899.
e2
Manual de Teologie Dogmatic ortodox, Caransebeg, 1907; acest manual de peste 800 de pagini mari a
fost redus la o treime n ed. a II-a din 191t7.
e3
Dintre operele sale citm: @r;oaugq tqe Og0oo[Lc.q - Dic Bckcnntnisse und die zoichtigsten
Glaubenszeugnisse der griechsch-orfuntalischen Kirche, Lipsca,7904. La Thologie Symbolique du point de uue
orthodoxe... Paris, BucuregIi' 1932, trad. dup romnegte cu textul revzut
9i
adugit din 1902. Manual
33
' I' eo[ogi a' Dogmatk

$encr
a[ sau ?r i nci pi o[
ti
Si n6o[k
d) Teologia vecinilor ortodocgi delaMiazzi e tot att de redus, ca qi a noastr
(din pricina aceloragi vicisitudini ale Istoriei, fiind sub robia turceasc pn la 78).
Autorii principali bulgari sunte4: Raini Popovicie5,
$tefanovicie6,
P. Cerniaevrz,
$tefan
Butevnicovgs, Cr. Pavlovee, Antim Chivacevroo, Diulgherov'o', gi
$t.
Tancovlo'.
Indeosebi cel din urm autor, specialist n Dreptul canonic, a reugit s dea una dintre
si ntezel e cel e mai atrgtoare al e nv!turi i Bi seri ci i noastre/ pe temei ul unora
dintre principalele scrieri rusegti/ manifestnd o tendin! de adncire teologic.
e) Di n Teol ogi a Dogmati c srbeasc menfi onm ai ci opera dogmati c a
Arhimandritului Firmilian'o3, gi a prof. C. Teodorovicilo4 cum gi mai multe traduceri
din lucrrile rusegti. La acestea se cuvine s adugm lucrrile preotului romano-catolic
Rene Guette (botezat ortodox cu numele de Vladimir), din orgelul Blois (Fran[a),
care, convertindu-se la Ortodoxie, a lucrat la rspndirea adevrului cregtin ortodox
cu o competen,t egalat numai de zelul su apostoliclo5.
1.3.5.
$colile
Teologice rr Biserica Ortoclor
Cum a fost cu puti n! o asemenea oper uri ag ntr' o Bi seri c strmtorat,
prigonit, pe alocuri distrus cu sabia gi apoi rmas, - n mare parte -, aproape
cinci veacuri sub dominalie pgn?
Aceasta a fost cu puti nf mul l umi t credi ntei ei puterni ce; precum bradul
nfrunt vi j el i i l e pe crestel e munl i l or aga a nfruntat ea vi tregi i l e vremuri l or. Iar
aceast credin! n unicitatea adevrului absolut al Bisericii cregtine Ortodoxe, s'a
cultivat gi a mbrcat hain aleas, a Teologiei, n gcolile din Biserica noastr.
Nu exist o singur oper dogmatic independent de gcolile teologice, de la
primele lor nceputuri pn azi. Inchiderea acestora a nsemnat stagnarea Teologiei;
redeschiderea lor a nsemnat un nou avnt pentru Teologie.
$i
este firesc s se fi
ntmplat aga.
$colile
teologice sunt creierul Bisericii, sunt modestele ei laboratoare,
de Teoktgie Dogmatic, ed.l, 79' 1.6, Dogtnn soteriologic, Bucuregti, 1926; Catehetismul cre1tinului ortodox,
Bucuregti, 1930 etc., etc.
ea
YeziM.
Jugie,
Op. cit., l, pp. 632-635.
es
Doctrina cregtin
9i
Morald, Pesta, 1837.
e6
Catehismul cre!tin ortodox, Filipopoli, 1872.
q7
'' Comperuliu dc nua!t ur n credi nle i, Trnava, 1907
98
Teol ogia ortotlox do gnntico-polem ic,Sofi a, I 909
ee
Teneliile Ortodoxiei, 1910.
t on
' "' ' Adeul runl e Bi seri ci i ori ental c,Soha,7977.
101
Manual de Dogmnti c.
I O)
Dns
()rthodoxc
Christerum des Ostens, Berlin, 1928.
103
Teologin Dogmatic, Carlovif, 1900.
r04
Dogmntica Bisericii Ortodoxe, Belgrad, 7923; cf. M.
Jugie,
Op. cit.,l, pp.635-637.
10s
Vezi regretul lui Palmieri, Op. cit., p. 183. Operele sale principale, foarte prefuite n Ortodoxie, traduse
n romnegte de fostul Mitropolit primat Iosif, sub numele de Vladimir Guette: Exposotiom de la doctrine
cle l'Eglise catholiquc orthodoxe..., Paris, 1868;
,,La
papnut schismatEte ou Rome dans ses rapports aaes l'Eglise
orientale", (Paris, 1865); La papaut hrtique; Expos de hrsies erreurs et inouations de I' Eglise catholique
au XIX-e siclc..., Paris. 1834.
34
' ?: at et ul a '
Istoria Teo[ogiei'-Dogmatice
I
Sin6o[i ce
j :de
se dezbate, se decanteaz, se di sti l eaz, oarecum, adevrul , pri nzndu-l n
:-.rmul el e, care apoi se pun n ci rcul ati e, eti chetndu-l e ca bune, dup cum se
:::egorisegte eroarea ca primejdioas pentru viata duhovniceasc a cregtinului.
Ele au pregtit solufia problemelol, nvestite apoi cu autoritatea sinodal.
In vremurile moderng gcolile de Teologie, ntemeiate mai nti n Rusia gi apoi
:'.ai trziu n alte tri ortodoxe, au fot centrul culturii gi dezvoltrii gtiinlei teologice.
. De obicei, autoritlile bisericegti supuneau colegiilor profesorilor teologi studierea
-hestiunilor
teologice gi bisericegti n general. Aceasta se mai face gi azi", scrie un
:.are savant gi n acelagi timp cpetenie a unei Biserici Ortodoxelob.
Ele au fcut adevrurile trite comprehensibile congtiintei creqtine qi sufletele
,-regtine congtiente de superioritatea absolut a acestor adevruri descoperite. Ele
,e-au fcut iubite, fcndu-le cunoscute n toat splendoarea lor. Membri ai ierarhiei
:isericegti superioare, ca gi simplii mireni, s'au nevoit mpreun n aceste gcoli, timp
Je aproape dou milenii, pentru descoperirea frumuselilor dumnezeiegti ale adevrului
revelat.
Nu intr n preocuprile noastre istoricul acestor gcoli; dar pentru explicarea
Istoriei Teologiei Dogmatice ni se par necesare cteva cuvinte despre vatra gi izvorul
acestor lumini intelectuale.
Primele gcoli, cunoscute ndeosebi, sunt vestitele gcoli din Alexandria gi din
-{ntiohia;
ele sunt datorate zelului unor initiative particulare, nu oficiale: Un Panten,
un Clement al Alexandriei, un Origen, au fost didascli mireni (potrivit tradifiei
apostolice de altfel.'o7 Ele au slujit Biserica mai presus de orice laud; dar n'au fost
gcol i de formare a cl erul ui . (Se pare c
,,gcoal a"
di n Anti ohi a n' a fost o
,,gcoal "
organizat,, cu continuitate, ci numai un curent gi cu anumiti profesori izolafi, unili
pri n uni tatea de di recl i e gti i nl i fi c a doctri nei profesate, n care se demonstra
sublimitatea nv!turii cregtine, n scop apologetic
Ai
propagandistic, n paralel gi
pentru subminarea vestitelor Academii pgne'o8.
La cursurile unor astfel de gcoli, care-gi propuneau numai promovarea cugetrii
teologice, se nfelege c participau gi viitorii clerici; dar gcoli speciale pentru formarea
lor se pare a fi pomenite mai nti n Biserica siriano-persan, att de nfloritoare n
primele veacuri (episcopale sau mnstiregti, ca acelea din Nisibi, Seleucia, Ktesifon,
Arbela gi Dorchena), alturi de vestita
,,Academie
persan" din Edesa'oe.
Principalele gcoli
ale antichitfii cregtine sunt vestitele gcoli catehetice din
Alexandria gi din Antiohia.
Alexandria era unul dintre marile centre gtiinlifice gi filozofice din vechime,
avnd gi cea mai mare bibliotec a lumii vechi. Acolo au ncercat iudeii din diaspora
s i nterpreteze Vechi ul Testament cu aj utorul fi l ozofi ei neopl atoni ce, acol o a fost
Ieagnul gnosticismului.
106
Vezi referatul Mitropolitului Greciei, Prof. Hrisostom Papadopulos, Despre gcolile teologice, clin Procs-
Verbnux du premier congrs cle Thologie Orthod.oxe Athnas; Atena,1939, p. 89 sc1.
107
Fapt e8, 4; 77, 18- 21; pot r i vi t pr i nci pi ul ui di vi zi uni i munci i ( vezi 1Co14, 1sq) ; cf . 1Co72, 4sq; 28sq;
Rm 12, 6 sq; Ef 4, 11 sq.
108
y""i
Dr. Robert Nelz, Die theologischen SchuLen der morgenllindischen Kirchen, wiihrcn.d der sieben ersten
christlichen
lahrhunderte
in ihrenBedeutungfiir die Ausbildung der Klerus, Bonn, 1916, pp 37,55.
loe
lbidem, p.76,81-83
35
'Ico[ogie )ogmatic
Qerera[
sau ?rincipia[
|
Sm6o[ic
De aceea, nu e de mirare c gi cregtinismul primar a mplntat Crucea n chiar
centrul gndi ri i pgAne, rscrucea tuturor mari l or curente de cugetare al e l umi i
vechi .
$coala
catehetic din Alexandria a fost cea mai renumit gcoal a antichitgii cregtine.
Pentru a atrage pe pgni, conductorii ei au tlcuit nv!turile lor cu categoriile
filozofiei la mod atunci, cea platonic; iar naltele lor speculalii au folosit metoda
alegoric. Cei mai de seam reprezentanfi ai ei la nceput au fosl Panten, Clement
Al exandri nul , Ori gen, mi reni , precum gi uceni ci i l ui Ori gen: Di oni si e, epi scopul
locului gi Sf. Grigore Taumaturgul, al Neo-Cezareei din Pont etc.
$coala
antiohian, dimpotriv, d o interpretare logic, strict literal gi istorico-
gramatical Scripturii, ferindu-se de orice filozofie. Cei mai de seam reprezentanli
ai ei, la nceput, au fost Teofil, episcopul Atiohiei, preolii Dorotei gi Lucian, morfi la
nceputul veacului al lV-lea ca martiri gi care sunt socotifi ntemeietorii ei.
In afar de gcolile amintite, mai avem o gcoal
,,african,
una,,asiatict' etc...
Ele arat ardoarea cregtinismului primar pentru rspndirea luminii cregtine. n
primele veacuri, institufiile acestea cregtine slujeau deci numai la dezvoltarea gtiinlei
cregtinilor deja formafi corespunznd astfel universitlilor de azi. Lor se datoregte n
mare parte formarea agtrilor care lumineaz cerul gtiinfei teologice a epocii patristice.
Dup decderea gcolii antiohiene, dup nchiderea celebrei gcoli din Edesa -
sub motiv de cdere n nestorianism - n
489,
cum gi dup nchiderea vestitei gcoli
pgne din Atena (un fel de universitate la care predaser vestili sofigti, gramatici,
filozofi, filologi, ordonat de,Justinian)llo n
529,
unchiul mpratului Mihail al III-lea,
Barda, organzeaz o gcoal superioar la Constantinopol.
Biserica gi va forma, mai departe, slujitorii ei n chip modest pe lng vechi
slujitori, sau prin gcoli mnstiregti, mai ales; iar la naltele focare de cultur se va
mprtgi de l umi n toat l umea, dup posi bi l i tfi ,
9i
deci gi oameni i Bi seri ci i .
Aceasta explic faptul c gi mai trziu a aprut o ntreag pleiad de teologi mari,
care fac mndria Ortodoxiei n evul mediu.
Odat cu intrarea arabilor gi a turcilor n arena istoriei Asiei Mici, orizontul
Bisericii noastre se ntunec. Nimic n'a putut opri catastrofa final.
Dup cucerirea
!rilor
ortodoxe gi mai ales dup cderea Constantinopolului,
refugialii din
!rile
ocupate, grecii n spe! au adus cu ei luminile care au ngduit
deschiderea unei ere noi - a umanismului - n Apus; iar n Rsrit au ugurat deschiderea
gcol i l or teol ogi ce, ncepnd cu cel e di n pravosl avni ca Rusi e.
Astfel, n 1559 se deschide la Kiev gcoala
,,Frtiei
Epifaniei", care va fi organizat
pe temelii noi de Mitropolitul Petru Movil (r@r). Dup unirea cu Kievul/ marea
Rusie deschide seminarii bisericegti n mai toate marile orage, cu cursuri de teologie
mai dezvol tate, n pri nci pal el e di ntre el e, ca de pi l d cel e di n Cazan, Novgorod,
Marcov gi n lavra Alexandru Nevskil't'. Ea a avut patru mari Academii Teologice n
oragele Kiev, Moscov4 St. Petersburg gi Cazan gi nenumrate seminarii, cu peste un
milion de elevi, naintea primului rnboi mondiall".
110
A. A. Vasi l i ev Hi st oi redel ' enpi rebyzant i n, t rad. di nrusegt edeA. Bourgui na, cuopref af deCh. Di ehl ,
Paris,1932, pp. 125-728, 198.
77r
Russie, Les Academies ecclesiastiques, art. ir D.T.C., vol. XIV 7, co!,.334-75, de Gordillo.
r72
lbidem, col.335.
36
'lsroria
'L'eofogiei
'
olmtticP
fi
5in6o[kd
In
lara
noastr n'au existat gcoli teologice speciale pn n veacul trecut, cnd
.- rela de laTrei Ierarhi se transformnSeminarul dinlagi (t8o4). Dup ceRegulamentu
--:qanic
dispune (1853) nfiinfarea Seminariilor pe lng Mitropolii gi Episcopii, se
r:emeiaz Seminariile din Bucuregti, Buzu gi Argeg (1836), cel din Rmnic (1837)
:=. din Hugi (1852), cel din Roman (1858), cel din Ismail (1865), mutat n 1888 la Galali.
'.:.
t"372, se adaug trei clase la cele patru dinainte gi se nfiinleaz Seminarul
,,Nifon".
-
:r in veacul trecut au luat nagtere Academiile Teologice n Ardeal. In r88a se ntemeiaz
. :cultatea de Teologie pe lng Universitatea din Bucuregti.
Astzi, nv!mntul teologic ortodox din Romnia dispune de dou Institute
-eol ogi ce
de grad Uni versi tar (l a Bucuregti gi l a Si bi u), cu dou centre de ndru-
: are misionar gi social a preolilor ortodocgi (Bucuregti gi Sibiu) cu gcoli de cntreli
-.
semi nari i eparhi al e.
Grecii au avutnc din :.837 o Facultate de Teologie, iarnPatriarhatul de la
Jonstanti nopol a l uat fi i n! n 44 o gcoal teol ogi c Ia Hal chi .
$col i l e
cel orl al te
l atri arhate sunt
9i
mai noi .
Inainte de primul rzboi mondiaf Biserica Ortodox din Bulgaria avea o Facultate
.ne Teologie qi un Seminar la Sofia, cea srb o Facultate de Teologie la Belgrad gi mai
::rulte Seminarii etc.
Romano-catolicii au adus nvinuire unora dintre gcolile teologice ortodoxe de a fi
lost mediul de propagare a unor idei
,,n
marginea" Ortodoxiei.
Astfel se spune, de pild, despre gcoala din Kiev dinainte de Teofan Procopovici,
c a fost supus nruririi romano-catolice gi c Teofan Procopovici a avut tendinle
protestante.
Libertatea de gndire n Tologia ortodox e mult mai mare dect n cea romano-
catolic. Ortodoxia admite un progres al dogmelor, n sensul unei aprofundri a lor,
potrivit vremii respective.
Astfel se gtie c n evul mediu sau format dou tabere de teologi ortodocAi dintre
care una prefera, pentru expl i carea dogmel or, fi l ozofi a pl atoni c, i ar ceal al t pe
cea Aristotelic'13.
n veacurile urmtoare, au fost curente de apropiere de una au de ata dintre
cele dou confesiuni apusene, crora, e drept, le-a czut victim Chiril Lucaris, (dar
nu Mitrofan Critopulos, Meletie Piga sau Dositei). Iar n vremea noastr, unii teologi
rugi au propus o schimbare de atitudine fa! de eterodocqi n privinla lui
,,Filioque",
sau au difuzatnvfturi noi, cu privire la Sofiologie, (Sergiu Bulgakor4, de pild).
Din acest punct de vedere avem de spus urmtoarele: In gcoli se pot emite
anumite preri personale gi aceasta e o condilie a progresului dogmatic, din pricina
diculiilor la care dau nagtere, dar numai n nv!turi n care autoritatea suprem nu
9i-a
spus cuvntul gi cu clauza ca orice prere individual s cedeze locul nvtturii
formulate de autoritatea Bisericii. Pn la pronunfarea Bisericii, libertatea Bisericii
Ortodoxe admite qi teologumena gi preri personale (despre care vom vorbi). Ele
formeaz un spaliu destul de larg, nct teologii ortodocqi pot s dea impresia uneori
c se apropi e de puncte de vedere eterodoxe, deqi rmn credi nci ogi , de regul ,
nvtturii tradifionale.
113
Yezi Aussere EinJlssen ber..., de Hrisostom Papadopulos, citat supra; extras din Anuarul qtiintific al
Facultdlii de Teologie de la Uniaersitatea din Atenn,1936-1937, p.2.
37
1.4.. Tr:or-ocr Docr,Rrrc.,\
$r
Srxsor.rca N
RO"IAN O
-
CAOI.ICI Sll
1.4.. l. Introclucere: Specificul Teologiei Dogrrratice ronrano
-
catolice
Q
ocotim c este cazul s nglobm n Teologia Dogmatic romano-catolic, toate
.rl
scrierile apusene care apar ndat dup epoca patristic.
$i
aceasta pentru motivul
c, odat cu veacul al lX-lea, ncep s se defineasc deosebirile de nv;tur ntre
Biserica rsritean qi cea apusean.
O privire de ansamblu asupra Teologiei Dogmatice apusene ne arat c ea a
evol uat potri vi t unei ceri nl e l untri ce a Bi seri ci i romano-catol i ce gi anume:
a) Ca Biseric autoritar, ea gi-a formatn dogme principalele puncte de credinf
n cele 19 sinoade socotite
- mpreun cu cele
7
ale ntregii Biserici drept ecumenice"4, a
impus categoriile filozofiei Aristotelice drept haina cea mai potrivit cugetrii cregtine
gi a dat ca normativ pentru orice ncercare de sistematizare opera lui Toma de Aquino
di n evul medi u, ev care, i pso facto, devi ne vrsta de aur a Istori ei Dogmati cei ,
superioar celei patristice...
b) Dogmatica romano-catolic, ntocmai ca gi Dreptul canonic
Ai
ca M orala, a evoluat
n sensul afirmrii primatului
9i
infailibiltlii papale, dnd astfel cgtig de cauz
arbitrariului omenesc n formulrile dogmatice, manifestate n ntrirea care depgegte
ori ce msur, a autori tl i i exteri oare, j uri di ce, a Bi seri ci i gi n sfi darea Teol ogi ei
,,di si denl i l or
rsri teni " gi a,,ereti ci l or protestanfi ".
c) nceputurile evului mediu sunt nsemnate prin aceleagi culegeri de sentinle
patristice - florilegii -, care caracterizeaz gi n Rsrit sfrgitul epocii patristice. Ele
arat, pe de o parte admiralia pentru trecut gi respectul fa! de autoritatea lui, iar pe
de alt parte, lipsa de orice sforlare pentru a mai crea ceva pe temeiul acestui trecut.
Alquirg Raban Mauq, Agobard" Pashaz Radbert etc. (veacurile VIII-X) nu se deosebesc
prea mult n operele lor de acegti
,,sentenliari".
Singurul nume vrednic de pomenit, fiindc a nsemnat ceva n istoria gndirii
rel i gi oase apusene a veacul ui al IX-l ea, e Ioan Scot Eri gen aa75, cate n una di ntre
lucrrile sale,
,,De
divisione naturae", arat mijloacele prin care omuf
,,natura
creata",
se ntoarce la Dumnezeu,
,,natura
increata et creans", folosindu-se de filozofia neo-
platonic.
1.4.,2. Scolastica gi rrotele ei caracteristice
Dup acel
,,saeculum
obscurum" (al X-lea) gi ca urmare a cruciadelor qi a aga
numitei
,,Renagteri
carolingiene", n care Teologia ncununa toate gtiinfele timpului,
metoda de predare a Teologiei se schimb cu totul. Din practic, pentru mplinirea
114
I. Mi hl cescu, La Thol ogi e Synbol i que du poi ttt de uue orthodoxe,Pari s, Bucarest, 7932, p 11,8.
11s
Vezi Dom. Mai eul Cappuyns, O.S.B.,
Jean
Scot Eri gene; col .,,Uni versi tas Cathol i ca Lovani ensi s",
Louvain qi Paris, 1933.
38
: , : . - ?
genef 7[ Li
'I
eo[ogia' [)ogmatic
Si
Simbo[ici n ronrauo'citolrct t h]
:!\-oilor Bisericii nvfmntul deveni gtiinlific
Ai
sistematic. Aceast migcare gtiinfific
,; sistematic, pe care o lu nv!mntul n evul mediu, s'a numit
,,Scolastica",
dup
;colile"
(scholae) pe care le-au format
,,gefii
gcolilor" gi uceniciii lor, (scholastici). Iat
:aracteristicile ei: r.
,,Philosophia,
ancilla Theologiae", aga caracterizau scolasticii
:aportul dintre Filozofie gi Teologie. Realitatea este c Teologia devenise mai mult un
lretext pentru dialectica Aristotelic gi pentru plasarea categoriilor filozofice. Deci,
:rima caracteristic este aplicarea Filozofiei la Teologie. z. A doua caracteristic e
:netoda l ogi c, constnd n
3
etape: ri di carea de obi ecl i i (,,vi detur quod non"),
opunerea unor argumente acestor obiecfii (,,sed contra") gi rezolvarea problemei n
sensul propus pri n defi ni l i a fi nal (,,responsum").
3.
A trei a caracteri sti c este
:ntietatea credilei:,,fides praecedit intellectum"r'6.
Punctul de plecare al disputelor scolastice l-a constituit un text din Isagoga lui
Porfir, o introducere la categoriile lui Aristotel, n care se puneau anumite ntrebri,
care gi vor cuta dezlegarea n nesfrgitele dispute de-a lungul ntregului ev mediu,
privind existenfa gi raportul ntre lucruri gi speciile sau noliunile lor generale. Dup
realigti, nofiunile generale sunt esenfialul gi au o existen! real naintea existen{ei
lucrurilor (,,universalia ante rem" - Platon). Dup nominaligti, numai individualul
are existen! real, pe cnd genurile gi speciile, sau noliunile generale, sunt simple
abstracl i i al e mi nl i i (,,uni versal i a post rem"). Iar dup Real i smul moderat, general ul
e real numai n particular (,,universalia n re" - Aristotel). O mulfime de nuanle ale
acestor direcfii s'au produs n timpul disputelor. Iar aplicarea lor la dogmele cregtine
a dus la erezii mari. Astfel Roscelin (ro9z), aplicnd nominalismul la dogma Sfintei
Tremi, a czut n triteism, osndit fiind de sinodul de la Soisson (rogz); Gilbert de la
Porre (rr5o) a ajuns la tetrateism aplicnd realismul absolut la persoane gi la substanfa
dumnezei asc.
De l a nceputul scol asti ci i gi pn n veacul al XIII-l ea, a domni t real i smul
pl atoni c, absol ut; apoi pri n Toma de Aqui no, Real i smul moderat al l ui Ari stotel
dobndegte ntietatea, pentru ca prin Duns Scot s se fac trecerea la nominalism"T.
1.4..3. rrceputul Scolasticii
nceputul scol asti ci i (sec. XI-XII) a fost strl uci t, datori t apari fi ei uni ce a
,,Printelui
Scolasticii", Anselm de Canterbury (rc9), a crui autoritate n problema
rscumprrii n'a fost nc egalat pn n prezent, n Apus. El a pus principiul care
a biruit n Teologia oficial a evului mediu,
,,fides
quaerit intellectum". Principalul
su tratat este un dialog ntre autor gi ucenicul su Bozon din mnstirea Bec, intitulat
Cur DeushomoT,la care ntrebare el rspunde prin celebra teorie a satisfactiei, oficial
n romano-catol i ci sm.
,,Monol ogi on"
sau
,,Sol i l oqui ztm"
trateaz despre fi i nfa l ui
Dumnezeu, deducnd vestitul argument ontologic din ideea absolutului existentei
lui.
116
Bernard Bartmann, Prcis deTh.ologieDogmatiqu.e, traclucere de Abatele Marcel Gautier, ed. a III-a, vo1.
I, Mulhouse, 1938, pp. 89-90; dup F. Cayr, Prcis de Patrologie,II, Paris, 1930, pp 466-7
,
metoda const n
lectio gi disputatio, care se mparte n obiecfii (opponens)
9i
rspuns (respondens)
117
66t. Emst Luthard, Kompendium der Dogmatik, ed. a X-a, Leipzig,1900.
39
'I'eo[ogia
I
Do7mttc
$ewra[
sau 2 rincipi a[
ri
Sift6ofk
Bernard de Clairvaux (t rr55), socotit de romano-catolici drept ultimul Printe
al Bisericii, e nsemnat mai mult pentru acliunile lui ntreprinse cu succes spre a
restabili credinta dogmatic adevrat, dect pentru aportul su propriu, (care e
excepl i onal numai n domeni ul Mi sti ci i r' 8: combaterea real i smul ui extrem al Iui
Gilbert de la Pore gi a teoriei morale a Rscumprrii, a lui Abelard, pe care a izbutit
s-i condamne. (E adevrat c n ce pri vegte osndi rea acestui a di n urm, ea e
regretat de teologii romano-catolici moderni. Renumitul scolastic suslinea teoria
zis
,,morall',
dup care jertfa Mntuitorului constituie un simplu exemplu, pe cnd
Bernard sustinea teoria,,Rscumprrii de la diavolul"; Abelard pctuia prin lips,
iar Bernard nsugi era gregit totallle.
Abelard (l tt4z), nvingnd n disput filozofic public pe magistrul su,
Guillaume de Champeaux, ntemeietorul Universitfii din Paris, susfinu cu o verv
gi cu un succes rar, realismul moderat al lui Aristotel, inversnd factorii n procesul
dogmatico-ilozofic, adic fcnd s atrne credinla de cunoagtere:
,,intelligo
ut
credam", dnd o formul treimic nou cu ajutorul realismului su (potenti4 sapientia,
benignitas)"o, gi supunnd unei dialectici dizolvante dogmele Bisericiil'1.
Aceleiagi epoci aparfin vestifii Hugo de St. Victor (rl.4r)1'2 gi Richard de St.
Victor (rr.73)12t. Dar cel mai nsemnat magistru al acestei epoci e renumitul
,,magister
sententiarum", care a dat manualul clasic al scolasticiil24, Petru Lombardul (r164).
El a dominat Scolastica pn n veacul al XVI-lea, cnd a fost nlocuit de Summalui
Toma de Aqui no. Este cea mai nsemnat Summa a epoci i sal e, n care trateaz
toate probl emel e nsemnate al e Teol ogi ei , expunnd preri l e patri sti ce
,,pro"
qi
,,contra"
gi lsnd pe cititor s trag concluzia. Manualul su are patru cr1i: r. Despre
Dumnezeu; z. Despre omj
3.
Despre Hristos, gi
4.
Despre Taine.
1.4'.4..I'lpoca de nflorire a Scolasticii
Epoca de nflorire a Scolasticii, (veacul al XIII-lea), se deschide cu cea mai mare
Summa a evul ui medi u, degi netermi nat, aceea a franci scanul ui Al exandru de
Halles, (tz+5), care a ntrerupt-o n mijlocul tratatului despre penitent125. (Se gtie c,
prin filozofii arabi, cugetarea rsritean a dechis noi orizonturi filozofiei apusene
care a dus Ia o ntrecere ntre cele dou gcoli: franciscan gi dominican).
1r8
Vezi E. Gilson, La Thologie Mystique de Saint Bernard, col.
,,Etudes
de Philosophie medievale", Paris,
7934.
1'19
Yezi Scrisonrea lui Bernard cdtre papn lnocenliu
6i
rnai ales scrisorile lui Abetard ctre Heloise, (Migne, P.L.
CLXXXII, 1053-1072).
r20
Vezi Introductio atl Tlheologiam, Migne,P-L. CLXXVIII, 879-1117; apoi De unitale et Trinitate etc.
r21
Sic et non, Migne,P.L. CLXXVIII, 1339-1610; aici grupeaz o serie de mrturii patristice care spuneau
gi da gi nu asupra aceleiagi probleme.
122
De sncranentis chri.stianae
fidei,
PL. CLXXVI,773-678.
123 p,
Trinitate, n 6 crli P.L. CXCVI, 887-992.
124
SententiartLm Liltri, lY.
125
Sununn uniaersalis Theologine, n 4 crti, cea din urm tratnd despre virfuti.
40
. . .
Jt i l et d[
'Teo[ogia lL)ogmatic
$
Simbo[ic t romqno-c
qtn[irisrtt
Tot franciscan e Bonaventura(rz74), care prsegte pe Aristotel pentru Augustin
sr e socotit, drept cel mai mare mistic speculativ al evului mediur26. Din punctul de
'.'edere
dogmatic e de asemenea nsemnat127.
Albert cel Mare (rz8o) spiritul cel mai enciclopedic al evului mediu, e celebru
art prin ntinsa lui oper filozofico-teologic''8, ct gi prin aceea c a fost magistrul
;elui mai mare scolastic, Toma de Aquino.
Toma de Aquino (tzz5-r274), e
,,prinful
scolasticilor" gi cel mai sistematic dintre
:eologi. Teologia lui e normativ n Biserica romano-catolic; la sinodul de Ia Trident,
:tmma Theologica a fost pus pe altar, alturi de Biblie. Ea e mprlit n trei prli
rrincipale: Pars I Despre Dumnezeu gi creafie; Pars II: Etica gi Antropologia, compunnd
Jou prfi : Pri ma secundae, Secunda secundaei gi Pars III: Despre Hri stol ogi e,
Soteriologie gi Misteriologiel'e.
Summa contra Gentes o compl eteaz, expunnd nv!tura di n punct de
vedere apol ogeti co-rati onal . Ambel e sunt mpl i ni te de
,,Questi ones
di sputatae"
=i
,,Quod
libeta".
Duns Scot (f r3o8) e mndri a ordi nul ui Franci scani l or, dup cum Toma de
-\quino
este a Tomigtilor. Scrierile sale principale sunt un comentariu al sentinfelor,
Comentariul de la Paris gi Chestiuni
,,quodlibeticae"lso.
Pe el l-au interesat mai ales
punctele slabe ale nv!turii tomiste, pe care le-a atacat, susfinnd teza contrarie.
Astfel, n Dumnezeu el accentueaz"nu substanfa absolut, ci voinla (voluntas),
yi-L concepe ca subiect liber; n Mariologie demonstreaz"
,,immaculata
conceptio",pe
care o combtuse Toma; n,,Rscumprare", buna plcere a lui^Dumnezeu, mpotriva
teoriei satisfacfiei, pe care o suslinea marele dominican etc. In ce privegte raportul
dintre Religie gi Filozofie, el formuleaz principiul unui adevr ndoit: ceva poate fi
adevrat pentru filozof gi fals pentru teolog. Interpretul adevrului fiind Biseric4 trebuie
s-i dm ascultare'3'. Cu el se prevd deja nori deasupra scolasticii.
Roger Bacon (t
ry24),
franci scan nvfat qi spi ri t orgi naf uceni c al vesti tul ui
episcop Robert Grosseteste, se ridic mpotriva scolasticii. In Opus Minus el face o
critic aprig scolasticilor, care au nv1at pe alfii, fr s gtie ei:
,,mpossibile
est res
hujus mundi sciri, nisi sciatur mathematica". Nu conteaz dect,,scientia experimentalis".
n Opus Majus el demonstreaz primatul experienfei n qtiinl:
,,Nullus
sermo in his
potest certificare; totum enim dependet ab experientia".
$i
asigur c
,,si
haberem
potestatem super libros Aristotelis ego facererii omnes cremari-."'13'.
126
E. Gilsory La Philosophie de Snint Bonaaentura, ed. a II-a, Paris,1943.
127
Vezi ltinerarium ments ad Duun; Brez,iloqiunt (o Sunnna mai mic); gi tn ConrcntarhL la ccle pntru cr[i nle
sentfulelor Iui Petru Lombardul.
128
Summa t l e creat uri s qi SunmaTheol ogi ae, care de al t f el nl r const i t ui e part ea cea mai nsemnat a
lucrrilor acestui spirit universal.
12e
Vezi E. Gilsory Le Thomisme, ed. a IV-a, Paris,7942; col.
,,Etudes
de Philosophie Medievale".
130
Questiones
in libros IV sententiarum; Reportata Pnrisiensin qi
Questiones
quadl.ibelicae, XXI
131
Luthard, Kompendium der Dogmatik, ed. a X-a, Leipzig,7910, pp.41-' 42.
132
Etienne Gilson, La Philosophie au Moyen Age, Paris, 1930, pp.204-220.
4T
'[eo[ogia'I)ogmatic
Qencra[
saw ? r incipi a[
ti
Sin^otk
1.4..5. Decderea Scolasticii:
a) Norrrinalisrrrul; b) Misticisnrul g!rnran
Decderea Scoldsticii (sec. XIV) se caracterizeazprinexagerarea deosebirilor
ntre gcoli gi mai ales a subtilitlilor puse n disculie sub felurite forme, apoi prin
specul a{i i l e fr temei ul Revel afi ei , pri n i nfl uenl e stri ne de Teol ogi a cregti n,
(averoismul)133, prin oboseala spiritelor gi ntoarcerea ctre empiricu4, sau ctre o
pi etate i nteri ori zat, departe de ori ce
j oc
al di al ecti ci i omenegti , dac nu ctre
nomi nal i sm.
a) Norninalisnrul
Wilhelm de Ockham (t qZl), cei mai de seam reprezentant al nominalismului,
a formulat cele mai puternice critici la adresa Scolasticei, ajutat de o dialectic ndrjit.
Ucenic al
$colii
din Oxford, el pleac de la aceleagi principii:
,,Perfeta
cognitio intuitiva
est illa de qua dicendum est quod est cognitio experimentalis...". Nofiuinile noastre
generale sunt doar ficliuni gi n'au nici un sprijin n realitate, n afar de autoritate:
cazul cu existenla lui Dumnezeu, care n-are alt temei dect autoritatea Bisericiil35. Cu
aceasta, arbitrariul imaginafiei nu mai avea nici o piedic.
$i
totugi, att de mare a
fost oboseala de scolasticism, nct noul nominalism se generalizeaz: la Paris (susfinut
de Pierre dAilly gi
|ean
Gerson), laLepzg, Tbingen etc.'r6
b) Misticisnrul gernran
Exagerarea formalismului exterior a adus o interiorizare puternic a pietlii,
l a sfrgi tul scol asti ci i . Ordi nul domi ni can, care fusese n fruntea scol asti ci i , este
cel dinti care se refugiaz la adpostul misticii contemplativo-speculative.
Magistrul Eckhart
Qz55-gz7)ttz
dezvolt ideea acelei,,deificatio"
9i
autoizbviri
a omului, din pricina unitlii moniste a sufletului cu Dumnezeu, condilie pentru ca
n strfundul l ui s se nasc Di vi ni tateal l s.
133
E cazul lui Siger de Brabant (1235-1281 sau 1284), care interpretnd pe Aristotel prin prisma filozofului
arab Averoes, constata existenla a dou adevruri: al Revelafiei gi al Filozofiei. Dumnezeu, dup el, nu e
cauza eficient a lucrurilor, ci cauza final etc.; vezi E. Gilson, La Philosophie au Moyen Age, col.
,,Payot",
Paris, 1930, pp. 194-203.
13a
Astfel se formase un curent mare de filozofie natural, avndu-qi izvorul la Universitatea din Oxford,
cu doi corifei: Episcopul Lincolnului, Robert Grosseteste, care a atribuit luminii un rol capital n producerea
gi consti tui rea uni versul ui ,
9i
Roger Bacon, di scpol ul l ui . Vezi E Gj son, Ln Phl osophi e en Moqen Age,
pp.2o4-22o.
135
Crgle lui principale sttnt'.
Qrrcstiones
super. Libr. IV, Sentent gi Centiloquium Theologicum.
136
Lut har d, op ci t . , p. 42.
137
Bergmann, Geschi chte der Deutschen Pl Li l osophi e; L Deutsche Mysti k, cap.,,Mei ster Ekhartund sei n
System", Bresl au, 1926, pp.24-47.
138
Vezi Maitre Eckhar! Troits et. Sermons, trad. din german, cu o introducere de M. de Gandiliac; col
,,Phi l osophi e
de l ' espri t", Pari s, 7942; c. Bul a l ui l oan al XX-l ea,,,In agro Domi ni ", di n 27 marti e 1339,
i bi dem, pp.263-267
.+z
' . . ' : . i u. erd
Bene \ [
tfeo[ogio'Doryfratic
Si
Simho[icd n romano'cato[icism
Din gcoala lui fac parte: Tauler

q;6r), care predic cu putere izbvitea suf letului
,le
tot ce e creatural, spre a deveni
,,deifor1"13e,
H. Suso
Gj63)'4o, Joh.
Ruysbroockr4:r
;i
autorul vestitei
,,Theologia
Deutsch", pe care a prefuit-o att de mult Luther,
riPrind-o.
1.4'.6. Prerefornratorii
Prereformatorii au luptat n snul Bisericii Romano-catolice, nu numai pentru
reforma Bisericii
,,in
capite et membris" pentru schimbarea raporturilor dintre Stat gi
Biseric, dar gi pentru introducerea unor nvfturi dogmatice mai apropiate - dup
ei de nv!tura Bisericii primare. Astfel, Wiclif (+ 1384) are nv!turi aproape de ale
protestanfilor n ce privegte unicitatea autoritlii Scripturii, excluderea mijlocirii Sf inlilor
;i
a faptelor bune142. Aceleagi idei le aflm la Ioan Huss (r4r5) gi la Ieronim de Praga43.
In special Huss afirm cu trie predestinafiar++.
In
frile
de
Jos,
joh.
van Goch (t 1475) manifest aceleaqi idei pe baza Scripturii
;i
a Fericitului Augustinl45. Despre
Joh.
v. Wessel (+ ra89) Luther a spus c dac l-ar
fi citit mai nainte, ar fi crezut c a luat ideile de la el.
Johann
v. Wessel (t r48r) a luptat
i mpot r i va excesel or Bi ser i ci i Romano- cat ol i ce pr i n scr i er i accent uat dogmat i -
co-pol emi cer4b.
1.4'.7, Contra-refornra
Contra-Reforma747 se mani fest pri n l uarea unor msuri de mbuntl i re
a moravuri l or n Bi seri cS' +8 gi de a stabi l i preci s pozl l i a Bi seri ci i romano-catol i ce
i n fal a atacuri l or protestante, (l a si nodul di n Tri dent), ca gi de a se pune n mna
tuturor preol i l or o Mrturi si re de credi n! foarte dezvol tat., de proporl i i l e unui
tratat de Teol ogi e Dogmati c1ae.
Este epoca Teologiei Dogmatice de controvers mpotriva protestanflor. Citm
numai cteva nume: Petru Canisius (r5zr-r597), socotit sfnt la romano-catolici,
r 3e
Vezi JohannesTaul er , Pr edi gt en, publ i cat edeWal t er Lehman, 2vol . , Jena, . l gl 3.
1$
Vezi Le Bi enhereux Hcnri Suse, opere, trad. de
Jeanne
Ancel et-Hustache, Pari s, 1943.
'11
Vezi Wautier d'Aygallier, Ruy sbroock l' Admir nble, P aris, 1,924.
r l ?
- ,
. -
,
vezt tnatoQus.
113
Hriet et monunenta
l.
Hrtss atque Hieronymi Pragettsis,7715.
ls
n scrierea sa De Ecclesn.
ra5
it'r
pr
libertate christ gi Dialog de M enoribus.
1t6
Ado.lndulgentias;Depotestateecclesiasticaetc.PentruparteaaceastaveziLuthard, op.cit.,pp.44-45.
1{7
Pentru partea aceasta gi ceie care urmeaz a se vedea diferitele rezumate ale lstoriei Dogrnelor sau Istoriei
Dogmnticii romano-cntolice
,
de pild din Bartmannm, op. cit., pp. 95-98 din vol. I,
9i
F. Cayr, op. cif
,
vol II,
pp 707
-862,
dup care ne-am condus gi noi.
ls
Vezi, de pild, Scrisoarea pnpei Adrian VI ctre rumliul pnpol Chieregati, drn 1522, publicat de M.
J.
Congar,
n Chrtienes dsunis, col.
,,Unam
Sanctam", Pais, 7937, pp. 355-356.
119
,,Catechismus
ex decreto concilii Tridentini ad
parochos"
,1,566.
+5
'I'eo[ogia
'Dogmatc $encra[
sau ?rincipiaf
ti
Sin6o[ic
cel ebru pri n catehi smel e sal er5o, Caj etan
$468-ry$,
cunoscut pri n comentari i l e
sale la: Summa; Melchior Cario (r5o9 -156o), autoritate n romano-catolicism. n
ce priveqte argumentele n Teologie, apoi Robert Belarmin (542-t6zt), care a mbrtigat
toate punctele de credin! atacndu-le pe ale protestantilorl5l, Bossuetl5' gi jansenistul
Arnaul dt53.
1.4' .8. Neo-Scolastica
Neo-scolastica veacului al XV[-Iea a rennoit disputele dintre dominicani gi
franciscani, la care au luat parte gi iezuili| ncercnd o mpcare ntre cele dou
pozili| mai ales privind raportul dintre Har gi libertatea omeneasc.
Din ordinul iezuifilor face parte Francisc Suarez (l t6r), care a comentat qi Summa
Theologica a lui Toma'54.
Dominic Banez
@528-;.6o4)
a reprezentat punctul de vedere al dominicanilor
n Haritologier-55, mpotriva iezuitului Ludovic Molina
G536-r6oo[se
.
Teol ogi l or di n Sal amanca di n gcoal a stri ct tomi st, l i se datoregte o Summa
n rz sau zo volume'52, (dup, edifia n care a aprut).
Sub nrurirea umanismului, dogmele au nceput s fie tratate n chip istoric,
completndu-se astfel metoda exclusiv scolastic. Acest curent are doi reprezentanfi
celebri: iezuitul Dionisie Petaviu (f r65)1st gi oratorianul Ludovic Thomassin (i 95)tst.
1.4'.9. leactrl enciclopecliEtilor
Veacul enciclopedigtilor, deismului gi naturalismului, are ceteva nume ilustre:
Billuart (t rZg, Tournely (r7z) gi cardinalul Gotti (f a7+z)'6,,. Dar spiritul vremii a
favorizat curente care au adus o decdere a Teologiei Dogmatice din care nu s'a mai
ridicat timp de un veac.
150
4t" trei catehi sme: Summa, Paraus catechi smus cathol i corum gi Mi ni mus.
151
n Disputationes de controaersus christianae
fidei
adaersus hujus temporis haereticos.
152
Histoirc d.es aar iations de l'Egtise protestante; Exposition de Ia
foi
catholique etc.
7s3
La perp t tt de ta
fo
i cle t' E glise catlnliqu e to uchan t l' E ucharisti e.
154
A scris gi marele tratat: De grntin diuina.
155
Cu al su
,,Responsi nd 5 qtmestiones de eficacia gratiae diuinae",mpotriva Molinismului.
156
,,Concordialiberi orbitrii cum gratiae donis, diainapraescientia, prooidentia, praedestinatione et reprobatione"
e pri nci pal ul su tratat.
157,,C
urstLs Theol o gi cus Col l egi i S al mant i cen s i s"
158
Opus theol ogi corum dogmati cunt, n 5 tratate, care expLrne probl emel e pn l a capi tol ul ntrupare,
inclusiv.
759
P, Deo uuo, De Incarnotione.
160
Fiecate are cte o oper imens.
44
'[eofogirt'I)ogm atic
Si
Sim6o[ic n rcnano-crttolicsu
1.4'.10. leacurile XIi( si KX
Din veacul al XIX-lea pn astzi, Teologia Dogmatic romano-catolic vdegte
:, intoarcere la izvoarele patristice gi la scolastic. Datorit acestor izvoare,
J.
A. Moehler
:S38) a lsat o Simbolic'6' gi
I.
M. Scheeben, o Dogmatic, nentrecute pn azi n
:L'mano-catolicism. Lieberman din Maienla
Q8++)
a avut o mare nrurire asupra
;Ln temporani l or pri n l ucrarea sa pri nci pal ' 6' .
Pentru a se face fa! diferitelor curente care minau Teologia romano-catolici
apoi aga numitului
,,Kultur-Kampf"
gi Vechilor catolici, dup idealismul germary care
atrsese pe Gnther gi Hermeg Piu al IX-lea a ntocmit un,,Sillabus errorum'i iar Leon al
\IIIlea a dat Tomismul ca normativ (prin encilica
,,Aeterni
Paris" din
4
august 1874), iar
Piu al X-lea a rennoit aceast porunc prin enciclica
,,Pascendi"
din 8 septembfie r9o7.
Acest spi ri t i ntol erant gi strmt a avut ca urmare o adevrat revol uti e:
\lodernismul care s'a ridicat mpotriva tiraniei Bisericii.
Trei dogme noi au fost procl amate de papi : Imacul ata concepl i e (1854),
Infailibilitatea papal (r87o)
9i
In\area cu Trupul a Sfintei Fecioare (r noiembrie r95o).
Evenimentele acestea au adus un adevrat potop de lucrri pentru fundamentarea
dogmelor respective; iar noua Eclesiologie a Teologiei rusegti, din veacul trecuf a adus
o nnoire a Teologiei despre Biseric la romano-catolici.
S' au publ i cat mai mul te enci cl opedi :
,,Di cti onnsi re
de Thol ogi e cathol i que",
de Vacant-Mangenot gi
,,Dictiowtaire
Apologetique de Ia Foi Catholique", de A. DAIs,
n care se afl pretioase studii dogmatice.
Cele mai cunoscute lstorii ale Dognrclor sunt cele de
J.
Schwanne, n german
(trad. gi n francez),
9i
de
J.
Tixeront.
Cele mai cunoscute manuale de Teologie Dogmatic sunt cele de Perrone, Ch.
Pesch, Simar, Lercher, Tanquerey, Stolz-Keller, Pohle Scheeben (preferat azi tuturor),
Verhoel st (pri mel e n l ati negte, penul ti mul n german gi ul ti mul n francez) gi
B. Bartmanry n german, trad. n francez (foarte mult pretuit de asemenea).
O direclie mai nou sh desemnat printre gruprile nsrcinate cu pro-paganda
printre rsriteni mprejurul revistelor
,,Irnikon", ,,Echos
d'Orient",
,,Ln
aie spirituelle"
etc., care au nceput vaste studii analitice asupra Patristicii gi spiritualit1ii rsritene.
Aceste izvoare patristice vor putea aduce, dup expresia preotului romano-catolic
].
Congar, o rentinerire a Teologiei Dogmatice, apusene.
Tratatele romano-catolice'6r mai scot n relief att
,,nflorirea
tomisului ct qi a
scotismului, ca urmare a ntoarcerii lanvftura Sfinfilor Prinfi (iniliat de Moshler)
ca gi la.filozofia antic qi la scolastic (inifiat de Kleutgery t 1883).
nflorirea tomismului se vdegte n faptul c el e dominant gi normativ n Teologia
romano-catolic. Toate operele de nv1tur oficial, ca gi toate studiile dogmatice,
sau filozofice, se strduiesc s dovedeasc acest,,conformism" pentru a obgine aprobarea
superiorilor. La rndul lui, scotismul a putut s afirme (prin MingeE n
,,Studiifranciscane
1'61
Trad. de F. Lachat, n 2 vol., sub titlul La Symbolique ou exposition des contrnrits tl.ogrntiques ..,2 v<t|.,
Bruxel l es, 1838.
162
htstittttiones Dogmaticae
163
Vezi, penhu partea aceasta, B. Bartmann, op. cit., vol. 1, pp. 97 -98.
45
1-eo[ogi a
/Dogmttcci
$eter
a[ sau ?ri nci pi df
ti
Si n6o[i c
germane", a9r4, p. 137^165) c
,,nici
o singur propozitiune a scotismului n'a suferit
niciodat vreo cenzur".
1.5. CunnNTn, :icol.r
$r
l.ucR.ARr DoGydffrcn
$r
srmr3ol.rcn
I3I'PI3I'ZINTAITOE N PEOTT:ST/-\NTISM
(paN
l.^ iNcnpurul. sucol;rJl.ur nr. XIX-r,na)
1.5.1. Ituncte cle plecare ale Teologiei Dognratice protestante
f
aeea central, de la care pleac Luther gi pe care apoi a mbrligat-o Luteranismul e
I aceea a mntuirii gi a siguranfei mntuirii prin credin!, pe cnd Calvin va pleca de
la voinfa abolut a lui Dumnezeu, decretul Su cel vegnic.
Interpretarea individual a Sfintelor Scripturi a fcut ca ngigi marii reformatori
- Luther, Calvin gi Zwingli -, s nu se nfeleag ntre ei.
Chiar veacul al XVI-lea d mrturie despre diversitatea concepfiilor dogmatice
ale
,,evangheliqtilor"
- cum erau, numiti la nceput Luteranii - gi ale
,,reformalilor",
cum au fost numi l i cal vi ni qti i gi zwi ngl i eni i . Cu ti mpul , acea
,,magna
confusi o" de
conceplii din snul Dogmaticii protestante, s'a accentuat n aga msur, nct cu drept
cuvnt gi se poate da caracterizaea:
Quot
capita, tot sensus!
De aici marea greutate de a da o sintez istorico-dogmatic a unei opere uriage,
care se construi egte de aproape o j umtate de mi l eni u gi care este
,,una"
numai
fiindc-gi zice
,,cregtin",
dar care e att de deosebit n prfile ei componente, nct
fi ecare l ucrare dogmati c pare un gen gi fi ecare autor un creator al unui si stem
cregti n.
S'a afirmat cu mndrie de protestanfii ngigi gi nu fr dreptate, c
,,ntreaga
vi brare a l umi i gi gti i nfei moderne s' a descrcat asupra si stemel or de credi nf
protestant""64. Aceast tensiune, specific dogmaticii protestante, se datoregte nevoii
ca, n l i psa unei si guranfe l egal e gi a unei organi zri i erarhi ce corespunztoare,
care s' o apere fat de atacuri l e di n afar, gndi rea propri e, totdeauna n pas cu
vremea, s fereasc aceast confesiune de lovituri mortale din partea dugmanilor ei.
Ea a l uat nagtere gi s' a menfi nut pri n nencetate l upte crncene, mpotri va
autoritfii bisericegti ca gi mpotriva autoritlii statale.
1.5.2. Ictorii cleternrirrarrfi rr istoria Dognraticii protestarrte
n accast l upt, protestanti smul a cutat al i al i n gndi rea ti mpul ui : n
fi l ozofi e qi n qti i nfa i stori c. El a cutat s l e fol oseasc, ca gi Teol ogi a medi eval ;
dar, ca gi atunci, nu arareori rolul s'a schimbat, Teologia devenind
,,ar:.cilIa"
gi pretext
pentru curente filozofice sau scientiste gi nu rareori ea s'a scpat cu mare greutate
de aj utorul dat de fi l ozofi a gi de gti i n{a i stori c a vremi i .
164
Gass, Geschichte d.er prot. Dogm., in ihren Zusammenh. mit der Theol. berh
,Yerl.I,
1854. Die Grundleg
u der Dogmatism; apud Chr. Ernst. Luthard, Kontpendiun der Dogtnntik, Leipzig, 1900, p. 50.
46
: ' ? i ei l er | [ (t reue, 5co[ i
5i
[ ucrori Jogmat i ce; i snbo[ kel ef rczcnt i t i vdi n
t rct t ' t 6i l t i sl l
Acegtia sunt, de altfel, polii ntre care a oscilat cugetarea protestant, n cele
i:-rape cinci veacuri, lsat n voia soartei de subiectivismul interpreirii Scripturii.
I.5.3. Dogrlratica feacultri refornlei
Luther a atins aproape toate problemele principalelor ramuri de Teologie gi a
:":stemel i i l enoi i Dogmati ci mai al esncepri vegtemntui rea,,sol afi de",cunl turarea
::--cror speculalii
n
cele
95
deteze, n cele trei mari Scrieri reformatoare (,,Deqtre
:;':ititqtea babilonic a Bisericii",
,,Despre
libertatea cregtin",
,,mpotriaa
execrabilei btrle a
.,: .\rrtichrist") n cele dou
,,Catehisme"
ale salg n unele predici ale sale, ca aceea despre
.':iltsrea Mariei" (din 1516), sau n unele tratate ca
,,De
serao arbitro" etc. Dar acestea,
-:;ct
de puternice ar fi, sunt opere de circumstan!, a cror nsemntate pleqte fa!
je
aceea a revolufiei religioasg pe care arealizat-o el. De aceea, mpreun cu protestanfii
:rai noi, ca Maurice Goguef putem afirma c nu n domeniul Teologiei trebuie cutat
,,riginalitatea lui Luther.
,,Revolufia
pe care a svrqit-o e de ordin religios. El a mutat
:entrul de gravitate al pietfii, punnd-o n congtiinfa individului gi nu n participarea
.: organi smu] bi seri cesc"t65.
Veacul reformatorilor este, din punct de vedere dogmatic, ilustrat de Melanchton
;i
Chemnitz n tabra lui Luther gi de Calvin gi Zwingli n afar. Acest veac a pus
:emeliile pentru viitorul Dogmaticii confesionale a celor trei ramuri protestante.
a) Melanchton e marele dogmatist luteran al acestui veac. Opera lui principal
.'r formeaz acei Loci communes rerttm theologicarum seu hypotyposes theologicae, al cror
nucleu l-a dat n prelegerile
linute
de el n 1520 asupra
,,Epistolei
ctre Romani'i cu un
succes pulin obignuit. Au fost tiprite n aproape 8o de edilii germane gi latine din chiar
timpul vielii autorului, fiind proclamate de nsugi Luther drept
,,liber
invictus, non
sol um i mortal i tate sed et canone di gnus..."' 66.
Melachton zbovegte aproape exclusiv asupra nv!turilor dogmatice care privesc
mntui rea: asupra pcatul ui , Harul ui , Legi i gi -Evanghel i ei ; de abi a pomenegte de
cel e despre Dumnezeu, creal i e, despre modul Intrupri i , socoti nd orce specul al i e
asupra acestor subi ecte drept,,stul tae di sputati ones". Mai trateaz despre cel e trei
','irtu!i
teologice, despre
justificare,
despre Vechiul gi Norl Testanrcnt, despre omul
vechi gi cel nou, despre cel e trei Tai ne pri mi te l a nceput de protestanfi (Botez,
Euharistie, Pocin{) etc. Chestiunile de Dogmatic sunt tratate mpreun cu cele de
Moral, gi astfel vor rmne pn la Calixt
(1656).
O caracteristic a Dogmaticii melanchtoniene e lipsa ei de stabilitate doctrinar;
de la o edilie la alta, el gi-a schimbat anumite pozilii ale nv!turii sale, de pild: asupra
determinismului, pe care pn la urm l-a primit, asupra exclusivitlii lucrrii Harului
gi asupra Euharistiei, apropiindu-se din ce n ce de punctul de vedere calvin. Se gtie de
altfel c aceast tendin! a lui Melanchton de a schimba nv!tura unei crli de la o
edifie la alta s'a constatat chiar n privinla Mrturisirii Augustang pentru care Luther
l-a mustraf zicndu-i:
,,Filipe,
Filipe, nu faci bine c schimbi aga de des confesiunea
165
Mauri ce Goguel , Luther, Tntroducti on, traducti on et notes, col
,,Les
cent chefs d' oertvres trangers",
Paris, 1925. pp.32-33; cf. n acelagi sens Karsten Klaehn, Martin LtLther, sa consepti.ort politque, Paris,7947;
n Introducere, p. 7.
166
g6t.
Emst Luthardt, Kontpenditun der Dogmntik, cit. supra, p. 45.
47
Teo[ogi a' Dognati c (j enerof sau ?ri nci pal n
7i
Si m^oti c
Augustan, pentru c nu e cartea ta, ci e a Bi seri ci i "r6T. (Mul ti teol ogi protestanfi
au procedat, de altfel la fe| faptul acesta arat ct de gubred este temelia credinfei
lor).
Loci lui Melanchton au fcut gcoal n veacul al XVI-lea ei au fost comenta{i
de mai mulli dogmatigti ai acestui veag ca Victorin Strigel (
ry69),
de Christof Pezel
(1582) care e cel mai strict adept ai lui Melanchton; de fiul lui, Tobias Pezel, de Sohnius
(1588)
9i
de Selnecker
$nr.573)'68.
Cel mai strlucit ucenic al lui Melanchton gi unul dintre cei mai cu autoritate
dogmatigti luterani din toate timpurile e ns Martin Chemnitz, superintendent n
Braunschweig. Lui i datoregte Teologia protestant acel
,,Examen
concilii Tridentini"
(n
4
vol ., a565-73), col aborarea l a
,,Formul a
de Concordi e", dar mai al es scri erea
epocal pentru aceast teologie, De duabus naturis in Christo
USZI)
gi un comentar asupra
acelor
,,Locti"
ai lui Melanchton (publicat dup moartea s4 n r59r). El are marele
merit de a fi dat acestei scrieri o interpretare n spirit strict luteran gi de a fi stabilil
mai ales prin Formula de Concordie, punctele de vedere dogmatice primite de toli
luteranii. Mai amintim un Compendiu Teologic al lui Heerbrand, gi mai ales Loci
Theologici al lui Mathias Hafenreffer (16oo), care a rmas cea mai rspndit carte de
nv!tur luteran att n Germania ct gi n
frile
nordice, pretuit mai ales prin
preci zi a l ogi c gi si mbol i c a unei formul ri l i mpezi , ncununare a unui veac de
nnoitoare frmntri doctrinare.
b) Ulrich Zwingli se deosebegte ca metod gi ca scop n expunerea nv!turilor
sale dogmatice. Astfel, principala sa lucrare, Commentarius de aera et
falsa
religione
(1525) 9i propune s expun sistematic nv!tura cregtin, ncepnd cu cea mai pulin
accentuat de teologia luteran contemporan, despre fiinla lui Dumnezeu, sco!nd
n relief atributul ei de absolut, de pild.
Prerile cele mai libere sunt exprimate aici cu o certitudine dogmatic.Zwingli
aduce cu o egal autoritate mrturii ale lui Platon gi Seneca, alturi de ale lui Moise
ori ale Sf. Pavel; n cer, alturi de drepfii Vechiubti Testnment stau gi drepfii, nlelepfii,
sau eroii lumii pgne: Herculg Tezeu, Socrate, Aristidg Antigona, Numa, Camilius,
Catonii gi Scipionii, Aceste afirmalii l-au fcut pe Luther s exclame:
,,Hoc
si verum
est, totum Evangelium falsum est".
E cel mai opus di ntre reformatori podoabel or cul ti ce, dup cum e cel mai
ndeprtat de ntelegerea adevrat a Sfintelor Taine. Inspirat e tot ce e adevrat gi
Sfnt pe lume'6e. Printre ucenicii credinciogi ai lui Zwingli se numr Petru Martyr
Vermilius cu ale sale Locii communes theologici (r58o) gi Bllinger cu al su Compendium
Religion is Chr i s ti ana e
Q556).
c) Ioan Calvin e cel mai mare dogmatist protestant al epocii sale. Principala sa
fucrare e Institutio Religionis Christittnae (536);redactat de eln latinegte gi franfuzegte,
a fost tradus n majoritatea limbilor europene. Primele trei crli trateaz despre
arti col el e si mbol ul ui apostol i c, i ar a IV-a, despre Bi seri c. Compus ntr' o form
l i terar cl asi c, opera aceasta e socoti t drept o capodoper a genul ui , att pri n
167
Citat clrrp Prtre I. Mihlcescu, La Thologie Symbolique au point de uue de l'Egtise orthodoxe, Bucarest
et Pari s, 1932, p 214.
168
Pentru informa{ii amnunlite asupra scrierilor dogmatice ale acestui secol, a se vedea, pdntre altii
Luthard, op. cit., p.47 sq.
1e
Luthard, op. cit., p.48.
48
' : , : t are' generd[
[urente, 5coti ;[ucrri
logmttice'Si sitn\o[cdftprezentatit,efl protestqktism
frumuse{ea qi cldura expunerii cet gi prin adncimea, conciziunea gi simetria ei.
Decretul veqnic al Predestinafiei gi acea soli Deo gloria, sunt cele dou coloane ale
acestui edificiu dogmatic. Aproape tofi teologii reformali au fost calvinigti n acest
veac; dintre ei amintim pe Ursinus gi Olevianus, autorii vestitului Catehism din
Heidelberg, pe Zanchi din Strassbourg (1590), a crui scriere, De religione christiana
ides
afosl socotit ca o mostr de,,teologie sistematic ortodox calvinff"To.
1.5.4'. Dogrnatica protestant
,,ortoclois"
a {eacultri al
rr$0ll-lea.
l.trcrri nrai de searrl aprute: a) n ltrteranism; b) l,a refornra[i
Dup
,,destel eni rea"
de teren a nnoi tori l or veacul ui al XVI-l ea, a urmat
,,consol i darea" l ui n veacul urmtor. Veacul a XVII-l ea e veacul mari l or si nteze
doctrinale, veacul clasic al operelor dogmatice protestante.
Teologii acestui veac credeau n inspiralia Sfintei Scripturi - unii admiteau
inspiralia literelor textului sfnt
- gi agezau puncte de reper fixe n privin,ta tuturor
capi tol el or dogmati ce. Chi ar
,,Mrturi si ri l e
de credi n!" erau pretui te ca l ucrri
normativg date cu asistenla Sfntului Duh.
Uni i di ntre protestanl i i de azi , gsesc grave l i psuri gi gregel i
,,ortodoxi ei
protestante" din veacul al XVIIJea. Astfel, ea e socotit ca aflndu-se tot pe linia
romano-catolic, deoarece supunea congtiinta cregtinului unei autoritti mediatoare
ntre Dumnezeu gi om, Bi seri ca obl i gndu-l s cread n i nfai l i bi l i tatea acel or
Mrturisiri, stabilite n unele sinoade protestante.
Iat pri nci pal el e cri ti ci formul ate de uni i teol ogi contemporani nouI7r: r.
Dogmatica ortodox protestant a veacului al XVII-lea pctuieqte printr'un exces de
polemic mpotriva dugmanilor din afar (romano-catolicii) gi a celor dinluntru
(sinergigtii, cripto-calvinigtii, sincretigtii, arminienii, socinienii, secte mistice); z. Ea
mai gregegte socotind drept inspirate Mrurisirile de credin!;
3.
Luptnd mpotriva
erorilor timpului, artate mai sus gi care se sprijineau tot pe Scriptur, ortodoxia
protestant a apelat la autoritatea ra{iunii. De aici a urmat caracterul formalist qi lipsa
de simf istoric care o caracterizeaz. Caracterul formalist sh vdit n folosirea general
a categoriilor filozofice Aristotelice - mai ales a Logicii -, ncepnd de la Melanchton
chiar, cu toat opozilia inifial, de proporlii vandalice, fcut de un Luther oricrui
amestec al filozofii:
,,Ari stotel
e meterezul i mpi u al papi gti l or. El e pentru Teol ogi e ceea ce e
ntunericul pentru lumin. Morala lui e cel mai ru dugman al Harului..., e o filozofie
rnced un gtrengar pe care sl pui n porcrie sau n grajdul de mgari, un calomniator
neruginat, un comedian, cel mai viclean strictor de minfi. Dac n'ar fi existat n
realitate n carne gi oase, ar putea fi socotit, fr nici un scrupul, drept dracul n
persoan!". Acesta e tabl oul pe care-l face Luther, n mai mul te mprej urri , l ui
Aristotel, temelia sistemului romano-catoliclT'.
n sfrgit, din folosirea excesiv a filozofiei, ortodoxia protestant a czut, dup
modernii ei critici coreligionari, ntrb lips de sim! istoric.
l bi dem, p. 49.
Luthard, op. cit., p.50 sq. De la el mprumutm gi informa[iile principale ale acestui capitol.
Citat dup
facques
Maritain, kois reformateurs, (Paris, 7925), p.43.
t7D
777
772
49
1i o[ogi a' Dogmark
$enera[
sau' Pri nci pal
s
Si n6o[i c
Ortodoxia protestant s'a dezvoltatn trei direcfii, dup cele trei universitti care o
reprezentau (Wittenberg, jena
gi Helmstdt): biblic, istoric, filozofic.
a) In luteranisnr
Iat principalele lucrri dogmatice aprute n snul luteranismului n acest veac:
Leonhard Hutterus, sprijinindu-se pe
,,Formula
de Concordie", a scris mai multe
cr(i, printre care gi
,,Libri
Christ. conc. explicatio pl.ena et perspicua" (16o8). Dar cartea
sa principal de Dogmatic, scris din porunca prinlului Anton de Saxa este Compendiuttr
locorum Theol., ex Script. S. et Libro conc. (16;.o), editat de nenumrate ori gi care a luat
locul acelor Loci a lui Melanchton.
Se deosebegte prin scurtimea, claritatea gi prin aceea c e scris n form de
ntrebri gi rspunsuri - acestea fi i nd fragmente di n Formul a de Concordi e, di n
scri eri l e l ui Chemni tz gi al e al tor teol ogi l uterani , cu autori tate. Ampl i fi cat cu
comentarii aceast lucrare a fost publicat dup moartea autorului, de Universitatea
di n Wi ttenberg (r619). n i ntroducere, dup ce el ogi az marea personal i tate a l ui
Melanchton, exprim prerea de ru c acesta sh abtut de la nv!tura formulat de
Luther gi crede c totugi, prin penitenla de la sfrgitul viefii sale, va fi fost iertat de
Mntuitorull73.
Ucenicul su
Joh.
Gerhard din
jena
(t 37,la
55
de ani) pe care contemporanii
l-au venerat pentru cele mai alese calitfi, iar posteritatea luteran l-a avut ca model
inimitabl n aproape toate ramurile Teologiei, a lsat urmtoarele lucrri dogmatice:
Confessio cstholican qua doctrina catholca et eaangelica quam ecclesiae Augustanae confessionis
a ddictae profitentur... (t6l.
Aici Gerhard aduce toate mrturisirile veacului su n sprijinul credinlei luterane.
$i
mai nsemnat g mai vast dect aceast l ucrare este l ucrarea' . Loci communes Theol .
tum pro adstruenda aeritate, tum pro destruenda quorumais contradicentium
falsitate
solide
et copiose expl.icati..., n
9
vol. (t6to-t6zr),la care a mai adugat pe al ro-lea n zg sub
titlul de Exegesis.... Aici trateaz despre Dumnezeu-Unul, despre Iisus Hristos gi d
pri nci pi i foarte amnunfi te de tl cui rea Scri pturi i . E una di ntre cel e mai adnci
9i
temeinice opere dogmatice Luterane din toate timpurile; ea a avut o nrurire deosebit
asupra celor care au urmat.
De acum urmeaz, n l ocul acel or Loci ,l ucrri si stemati ce, Systemata. Fi ul
dogmatistului Aegidius Frimus, (de la sfrgitul veacului al XVI-lea), Nicolaca Hunius
(t 1643), a scris despre deosebirile dintre luterani qi calvini n ALorcerl.rtg theologca...
(626) qi a lsat un Epitome credendorum (r625) tradus n mai multe limbi.
G. Calixt (+ 1656) introduce o reform n studiul Dogmaticii, desprlind-o de
Moral gi ndulcegte qi slbegte Dogmatica luteran n monografiile sale dogmatice
despre Treime (1645), despre pcat (1659), despre persoana lui Hristos (1663) etc., ca gi
n al su Epitome Theol. (16r$.
johann
Musaus (f 168r) de o formalie enciclopedic, a scris n toate domeniile
Teologiei, combtnd gi curentele filozofice opuse confesiunii sale, ca spinozismuf
deismul etc. In Dogmatic a lsat mai mult monografii (asupra Predestinafiei, Cinei
etc) gi acele Prqelectiones ht Epitome Formulae Concordiae.Insemntatea sa st mai ales
n atitudinea mai moderat pe care a avut-o fa! de tendinfele absolutiste ale veacului
su.
173
Lut hard, op ci t . , p. 52
50
- . 4cner al
f urnt e
yof i
; i
krcrri l ogmrrt i ce' ! si m\ of i ce' rrprezent Lt i re i r' r' r. ' . j i , ri , , -rj / l
Ginerele su, Baier (+ 1695) a lsat un Compendiwn Theologiae (686), care poate
-
:-tit gi azi cu folos pentru cunoagterea Dogmaticii timpului.
Incepnd din a doua
jumtate
a veacului al XVII-lea, scolasticismul protestant
-.
:.centuea z di n ce n ce mai mul t. O excepfi e de l a aceast di recfi e o formeaz
r=.:,;ogul-poet Dannhauer (t t666), n a sa Hodosophia Christ.
(t6+g), n care expune
::imele n cadrul simbolic al unei cltorii la cer.
Hlsemann din Wittenberg
$66t),
a lsat un Breainrium Theologiae dezvoltat
;:,ri n Extenso Breai nri i , i ar Kni g (t 1664), Theol ogi a posi ti an aul atnati ca
i 66r);
-:ercri
mai prescurtate au lsat Scherzer (t 1686) gi Kromayer (t 167o).
Abr. Calov (+ 1686) din Wittenberg a dat n al su Srlstema locorunt Theol. (rz
-:..,
t65i-77) o vast expunere n form polemic a luteranismului ortodox strict,
-:.Dotriva
tuturor curentelor opuse ale timpului su (arminieni, socinieni, Bhme etc.)
-: .uprinznd cunogtinlele tuturor domeniilor teologice.
In sfrgit,
Quenstdt
(1688), a dat o expunere obiectiv a Dogmaticii ortodoxe
:
-..eacului
al XV[-lea n a sa Theologia didactico-polenica
Q685).
Hollaz (+ t7g) e socotit
::ept ultimul dogmatist luteran ortodox, cu al su Examen theologicunt... (r7o7); dar el
=>tegte dej a Pi eti smul , care va domni n curnd n teol ogi a protestant.
b) l.a refornrali
Veacul al XV[-lea e dominat n Dogmatca refonrnt de problema
predestinaliei,
.:eci fi c ei .
Specialigtii constat'74 c, pe cnd luteranismul s'a dezvoltat n aceast perioad
:sroape exclusiv n granilele Germaniei, reformalii au avut drept centre principale
.:.e gcol i l or dogmati ce El vel i a (Basel , Berna, Zri ch gi mai al es Geneva), Germani a
i-{eidelberg),
Jrile
de
Jos
(Frencker, Utrecht, Crnin6;en
9i
mai ales Leyda),
9i
Franla
>aumur, Montauban qi Sdan). E de observat c n aceast ramur protestant,
: ber t at ea a f ost ceva mai mar e ( ca o r eacf i e mpot r i va t heocr at i smul ui cal vi n di n
','eacul
precedent).
Aga se explic de ce un Keckermann din Heidelberg a putut s expun nesuprat
modalismul treimic
Qn
Syntagma theol, 7o).
Wendelin (t 165r) a scos un Comp. Christ. Theol. (6y),n care combate
,,absurdele
opinii luterane".
Elvetianul Wolleb din Basel, a dat un Compend. Theol (t625), mai putin predes-
tinafianist dect Pictet din Geneva, cu a sa Theol. Christ. (t696).
n
Jrile
de
|os
s'au manifestat cele dou direcfii opuse, n ce privegte nvftura
despre predestinafie:
,,Arminianismul",
reprezentat de Episcopius cu ale sale Instit.
Theol (1643), de Grotius (Opp. theol., n patru volume, gi De ueritnte relig. Clrist., t639),
;i
mai ales de Limborch (Theol. Christ., :.686).
Predesti nal i ani smul (supral apsar) e reprezentat de Gomar di n Grni ngen (t
164r) cu al e sal e Loci Theol . (164$ de Maresi us (Foederatum Bel gi um orthodoxum...
eregesi s, t65z) gi mai al es de Beti us di n Utrecht (Sel ectarum di spr.Ltati num,
5
vol ,
1648-164).
Cqrtezianismul a fost mbrfigat, printre altii, de Wittich (i67r), care a afirmat c
claritatea e scara de msurat adevrul.
Idem, op. cif ., p.56 sq.
57
leo[ogia lDogmtticd
$enera[
sau ?rncipie[
i
Sft\o[ic
Coccejus (Koch) din Bremen (t 59), care a profesat la Frencker gi Leyda, a tins
la regenerarea metodei Dogmaticii, devenit scolastic, prin Scriptur, ntemeind
astfel direcfia biblic (n Summa doctrinae de
foedere
et testamento Dei, 1648). Aceast
di recti e fu urmat n Utrecht de Burmann (n a sa Synopsi s Theol ogi ae..., r.674 de
Leydecker, care nva! tre iconomii ale mntuirii, dup cele trei Persoane ale Sfintei
Treimi (Oeconomia trium Persoitarum, n negotii salutis humanae, 168z), ca gi de van Til
din Leyda (cu ...Compendium Teol..., r7o3), care - de altfel - e mai sincretist.
$coala
francez a Amiraldigtilor din Samur a evoluat mpotriva predestina-
lianismului
absolut:
Moyse Amyrault (+ 166$ slbi doctrina calvinist pn la a o face arminist
9i
pelagian n tratatul De la Predestination (t6l+).
Sinoadele franceze se artar mai moderate n definitiile lor dogmatice, dect
canoanele de la Dordrecht. mpotriva acestei moderafii se ridic n ElvEia Heidegger
(Zrich, t 1698), prin al su Corpus Theol Christ, (r7oo), gi mai ales prin Formula
conaensus Helaeticsrum (t
ryt4),
n care afirm inspiratia punctualiei masoretice, printre
altele. Dar discipolui su Pajon (+ 1685) ca gi ucenicul acestuia Papin (7o9), se deprtar
progresiv de acest determinism predestinafianist.
1.5.5. Itietisrnrrl :5i clirecfiite: biblic, istoric
Ei filozofic
Obosit de ncordarea grozav la care o supusese o lupt intens n domeniul
circumscris al ortodoxiei prin metoda scolastic, aplicat gi mpotriva dugmanilor din
luntru ca gi mpotriva celor din afar, teologia protestant abandoneaz cile rafiunii
gi le nsugegte pe cele ale sentimentului. Lacob Spener (t
ryo)
e cel care ncununeaz
o serie de sfor!ri fcute pentru a se pune accentul nu pe nvftur, ci pe trirea
personal a adevrurilor cregtine. El a scris Allgemeine Gottesgelahrth. t66o) gi Eaangel
Gl aunbensl ehre i n ei nem
l ahrgang
aon Predi gten, t658. Un parti zan i l ustru al acestei
nclinri a fost Breithaupt care a scris lnstitut. Theol.Iibb. duo... (t695), n care milita
pentru o pietate practic. Urmar Theses creden.dorum et agendorum
fundamentales Q7t8),
care stau la temelia acelui Collegium antithetiumt uniuersale
Q7t8-t7rg),
publicat n 1732,
al lui Anton.
Urmrit de masa mare cu simpatie, migcarea pietist a fost atacat cu nvergunare
de o seam de teologi protestanfi: Bened. Carpzov, din Leipzg, cu scrierile sale Ad sacra
pentecostes
$69r).
lmago Pietisixri (169r) etc., Deutschmann, cu Christluth. Vorstellung in
deutl aufrichtigen Lehrziitzen (Expunere cregtin-luteran n forma sincer, clar...) etc.;
Schelwig, cu al su Itinerarium antipietisticttm
Q699);
dar mai ales Val. Loscher cu al
su Thimoteus Verinus (z vol. r7r8).
Pi eti smul gi urm cal ea sa mai departe. Anti pi eti gti i numi l i erau ul ti mi i
reprezentanfi ai vechii ortodoxii protestante. Ei au dispruf dar nu aveau s supra-
vieluiasc mult nici reprezentanfii pietismului. Erau reprezentanfii unui curent care
nu putea nlocui vechea ortodoxie, ci pregtea numai calea altor gcoli. Cci o direclie
practic, de trire duhovniceasc, nu e de ajuns n viafa unei Biserici. Ea trebuie s
gseasc gi suportul intelectual, care s fac faf problemelor pe care le ridic cugetarea
vremii, n cadrul Descoperirii dumnezeiegti gi al etosului vremii.
Aga se expl i c faptul c ni ci l ucrri l e l ui Freyl i nghausen ca Grundl egung
der Theologie (Temelia Teologiei,
ryo4)
q.a. nici ale lui Rambach (t r7l), cuDogmatica
52
. - : t ' a t : l i ar al
furente, Sco[i ;i
[ucrri logmattce
I
shn6o[i.drlprezentatit en protestontism
..i:
:.a.,
sau ale lui Lange (t
ry44),
Oeconomia salutis ellangelica (728) etc., n care pietismul a
:i;ut maximum de efort pentru a menline, na oprit nlocuirea repede a lui prin trei
:.oi direclii: cea biblic, cea istoric, cea filozofic. In timpul su, Dogmatica a cgtigat
.:r cldur religioas, dar a pgubit n adncime, n exactitatea gi plintatea ei adeseori
:znd n predic sau meditatie'75.
a) Directia biblic s'a dezvoltat n Universitatea de la Wittenberg; principalul
:: reprezentant e Bengel, care, degi dorea un cregtinism practic, totugi nu era mullumit
:.;ci cu realizrile
,,teoretice"
ale pietismului, nici cu cele
,,practice"
ale
,,Comunitfii
:r!egti" a \ui Zinzendor f .
El n'a scris opere de Dogmatic, dar a influentat profund aceast disciplin prin
:deea de mprlie a lui Dumnezeu, pe care a scos-o n relief prin lucrrile sale exegetice.
ideile sale au fost folosite de Crusius n Hypomnemata ad Theologiam propheticnm
Q764),
le Fried. Roos (r8o3) n Doctrinae Christ., pars theoretica e sacris litteris repetita (t7g) gi n
Cfuistl. Glaubenslehre nach der heil. Schrift aerfertigt, publicat din nou n 1845
9i
de mulli
al ti i .
b) Direcfia istoric e o contrabalansare a subiectivizrii excesive a pietlii gi
cugetrii cregtine; ea tinde s valorifice aspectele obiective ale credintei cregtinel76.
Principalul ei reprezentant a fost Buddeus din
Jena
(7zg), cu ale sale Instit. Theol.
Dogm.
Q74)
g.a.; dintre ceilalli dogmatigi ai vremii, G. Walch (+
VZ)
a accentuat
indeosebi aceast nuan! n al su Comp. Instit. Theol. breaiorihus obsrztnt. il.lustratum
11748).Tot
acestei direclii aparlin exegefii Ernesti (t t78r), care a scris De officio Christi
lriplici (t76) gi Michaelis din Gttingen/ care a scris Comp. Theol. Dogm. (76o)
9.a.,n
care se expune una dintre cele mai liberale Dogmatici protestante (acelagi liberalism
se observ de altfel gi n alte scrieri ale sale).
c) Dar acest
,,istoricism"
excesiv a obosit la rndul su repede teologia protes-
tant. Wolff, profesor la Halle din 17o6, a pus la contribulie mai ales filozofia pentru
demonstrarea limpede gi ugoar a adevrurilor Teologiei, nct s nu se mai poat
ridica vreodat obieclie mpotriva ei.
Aceast di recl i e i ni {i at de el e rodul fi l ozofi ei cartezi ene, crescut l a gcoal a
spi nozi st
9i
ncl zi t l a aceea a l ui Lei bni tz.Wol ff nu dorea confuzi a Tel ogi ei cu
flozofia, dar faptul c Teologia nu se rezum numai la ceea ce a adus Descoperirea,
j usti fi c
recurgerea l a aj utorul fi l ozofi el ; cu ti mpul se ntel ege c Descoperi rea a
devenit un pretext pentru filozofie, care a expropriat Teologia. Wolff a expus nv!tura sa
nVernnft. Gedanken aon Cott, der WeIt und der Seele des Menschen
(ryzo)
6i
n Theologia
naturalis, methodo scientifico pertracta (z vol., r73g).
Dintre numerogii urmagi ai lui Wolff amintim pe Siegm.
|ak.
Baumgarten din
Halle (1753) cu a sa Eaang. Glaubenslehre, n
3
vol., (publicat de Semler n 1759)
9i
pe
Tol l ner
GZZ4),
care demonstrnd c ci neva se poate mntui gi pri n Descoperi rea
natural, a dizolvat nv!tura despre Rscumprare - degi n acelagi timp a mentinut
,,oboedientia
activa" a lui Iisus Hristos -, qi a fcut din inspirafie numai o asistent
dumnezeiasc general n ale sale Das System der dogm. Theol., a7T5
Qi
Die gttliche
Eingebung der Schrift (t77r) etg.'zz.
Ibidem, p.59 sq.
Ibidem, p.61, sq.
Pentru toat aceast parte a se vedea Chr. Ernst Luthard, Konryeriunt der Dogrnatik,pp.59,64.
175
176
177
53
1' eo[ogi d
' Dognuti l j nenf
sau ?ri ncf i d[
t
Si n6o[k
Ei refl ectau de al tfel unel e tendi nte al e epoci i l umi ni l or, al e aga numi tei
,,Aufklarung".
1.5.6. Specificul
.0eacttlui
al l(r0lll-lea,
ralionalismrul
$i
srrpraraionalisnrul
cle la Inceputul
.Oeacului
al XIX-lea
n veacul al XVlil-lea domnegte, din punct de vedere religios, Deismul n
!rile
n care se rspndi se Protestanti smul . Dei smul susfi ne exi stenl a Iui Dumnezeu,
nemurirea sufletului gi practica virtulii ca gi nlocuirea religiei supranaturale prin
marea afirmare a existenlei unei Fiinle supreme, care a dat legile guvernrii lumii etc.
Aceasta este concepfia despre religie a lordului Herbert de Cherbury (+ r6a8)
expus n De aeritate (624) etc. In afar de Tindal,
,,marele
apostol al Deismului" au
urmat aceeagi direclie Lessing, care vede n religia natural termenul final al dezvoltrii
omeni ri i (Di e gttl i che Erzi ehung des Menschengeschl echtes, tToo), Rousseau n a sa
Profession de
foi
du Vicaire de Saaoy, Diderot, dAlembert, Helvetius, Voltaire, Friedrich
al l l l ea, etc.
Bahrdt (792) ncearc n nenumrate scrieri s fac
,,biblic"
Dogmatica
cregtin (Bibl. System der Dogm., 1768), rednd nvftura bisericeasc de nerecunoscut;
apoi ncearc s fac Scri ptura de pri sos (Di e neuersten Offenbarungen i n Bri efen t .
Erzi hl ungen, 77Zz\ dup care fcu di n Moral temel i a ori crei rel i gi i . Rei marus,
n ale sale Betrschtungen Llber die uornehntsten Wahrheiten der natural Relig., t766,
combtu gi ateismul ca gi existenfa lui Dumnezeu gi atributele Sale apoi gi Deismul...,
n aga numitele Wolfenbttler Fragmenten
$774-t778).
Biserica oficial protestant sh aprat
,,ralionaliznd"
conceplia ei, fapt care
dezgust pe un Lessing.
Aceast tendinf de concesii e vizibil nTheologia Dogm. polemica a lui Seiler,
(tTZ+),nlnstitutio theolog christisni nostris tenrporibus accommodata de Dderlein, (178o), n
Epitome Theol. Christ. (tZ8g), a lui Morus gi mai ales n Lehrbuch des christ. Glaubens
(176$ gi n ReLg. der Volkommener
$7gz)
ale lui Teller.
Kant a dat un sprijin puternic protestantismului, artnd c, dac raliunea
pur nu poate demonstra existenla lui Dumnezeu (Kritik der reinen Vernuft, r.78r),
aceasta e postulat de raliunea practic.
Urmarea acestui vlmgag de idei a fost crearea unui ralionalism vulgar, cea
mai deczut treapt a istoriei dogmaticii protestante. El urmrea unirea Religiei
ralionale, deiste, cu Protestantismul'78. E reprezentat de Tieftrunk cu a sa Censur des
protest. Lehrbegriffs
$
vol., r79r-r795), de Hnke, n ale sale Lhrcamenta institutionum
fidei
christianae historico-criticarum
GZgt-tZgS).
El blameaz trei superstilii n Dogmatica
tradifional: Hristolatri4 Bibliolatria gi onomatolatria... Aceeagi linie o pstreaz Studliru
Eckermanry I. E. Chr. Schmidt din Gessen, Rhr q.a. Dar dogmatistul ralionalist prin
excelent e Wegscheider, care, n ale sale lnstit. Theol. Christ. Dogm.
G8U)
a ralionalizat
toate punctele de credin! ale Dogmaticii cregtine.
Hase (1834) a judecat asupru acest ralionalism vulgar, mprtgit n diferite
grade gi de alfi teologi protestan{i.
r78
lbidem, p. 66 sq
54
-: : . l ucet e
gei l et 4[
furentei Scofi Si
[ucrri lo6m otice
I
sim6o.cd re?rczentqilve n prcte stqntkill
A urmat aga numitul supraralionalism, care, n fafa dilemei: Descoperire ori
ratiune, pune la temelia credintei nu rafiunea, ci Descoperirea, (dar interpretat... tot
de rafiune). Acestui nceput i aparlin: F. V. Reinhard (cu Mrturisirile gi Predicile sale,
pe la rSro), Knapp
$
t8z5), (cuVorles. i.tber die christl. Glaubensl. nach dem Lehrbegr. der
:t'ang. Kirche, r8z7-t828), qi Storr (t r8o5) (cu Doctrina christ. pars theoreticse ss. Iitt. repetita,
dnry93).
Ca o reacfie mpotriva amestecului filozofiei n ale credintei, avem lucrrile lui
Steudel (t r83fl, (mai ales Lehrbegr. der ea. protest. Kirche, 1834) gi ale lui Beck (1878),
care reprezint ideile ortodoxiei wrtemburgheze n operele sale: Einleitung in das Syst.
-ler
Christl Lehre,
$838),
qiVorlesungen iiber Christl. Glaubenslehre, zvol., (1886) publicate
dup moartea autorului.
Aga s'a ncheiat perioada vechii Dogmatici protestante.
Momentele ei de decdere se datoresc faptului c a pus centrul echilibrului ei
:ru n Descoperirea dumnezeiasci ci n raliunea omeneasc gi c a urmrit umbrele
gndirii
9i
gtiinlei omenegti ca pe nigte realitli dumnezeiegti.
$i
cnd a dat ntietate
Revelafie gi i-a supus raliunea omeneasc, a stabilit o incompatibilitate ntre ele, degi
autorul ambelor e Dumnezeu.
Aceast evolufie att de tragic nu sh oprit ns aici. Ea gi deapn necontenit
i i rul . Mai departe o vom urmri , n l i ni i l e ei general e, pn n zi l el e noastrel Te.
1.6. Cunr:NTI-:, :icol,r:ir l,ucRARr DoGyrATrcD
$r
srxBol,rcr:
IIIPRI.:ZDNT.ATII'I' N T'ROTT:STANTISM
(pu
r.."r N cspuru l. sncol.u l,u r .Al.
XIX-r.r:rr
pn
LA TUMATATT-:A sucol,ul,ur al
X[-lr:a)
f
nfl i garea acel ui veri tabi l l abi ri nt al Dogmati ci i protestante pn l a nceputul
I veacului al XIX-lea am sfrgit-o cu ideea central a unei lupte, congtiente sau nu,
pentru
ntietate, a factorului dumnezeiesc (Descoperirea) cu factorul omenesc (simpla
ratiune, ori filozofia, metafizica, ori cercetrile critico-istorice ale Bibliei, care-gi impun
concluziile lor doctrinei...), lupt care a culminat n dou sisteme: cel rafionalist gi cel
supraralionalist.
Influenfa lui Kant, care demonstrase c religia nu
line
de domeniul speculativ
intelectual al filozofiei, ci de cel practic-moral al tririi, sh resimlit din ce n ce mai
mult, ndeprtnd o parte dintre teologii protestanli de la deismul filozofic, dar gi
de la ralionalismul teologic.
Ca urmare, unii dintre gnditorii protestanfi au prsit axa rafiune-Descoperire
;i
au fcut s i ntervi n nu rati unea practi c
,,ci
credi nl a qi i ntui l i a care ne dau
L-unoagterea nemijlocit a realitlii lor supraralionale". Aga a fcut Fries urmat, n
-
Dup cum s'a vzut, n cuprinsul acestui capitol am apelat de mai multe ori la substantialul rezumat
:- l ui Chr. Emst. Luthard, Op. ci t., pp.45-68.
55
' I' eo[ogi a' Dognutk
Qcncra[
sau' Pri nupi q[
ti
Si n6o[k
vremea noastr de Rudolf Otto (prin Kantisch-Friesische Religionsphilosophie u. ihre
Anwendung atf die Theologie, Tbingen, tgog; Das Heilige..., Gotha r.9t7) etc., apoi de
F. Bousset gi de allii'8o.
Dar un mare rsunet a avut n veacul trecut Teol ogi a l ui de Wette gi a l ui
Schleiermacher, care au adoptat acest punct de plecare.
1.6. l . Teol ogi a senti nrertul ui
Teologia sentimentului a mai avut precursori pe Lessing gi pe lacobi; dar a fost
formulat gi dezvoltat sistematic de W. de Wette gi mai ales de Schleiermacher.
Wilhelm de Wette
$78o-r849),
a dezvoltat n scrierile sale (mai ales n Ueber
Religion und Theologie, t8t5, gi Lehrbuch der christliche Dogmatik, r8r3) ideea c religia e
trirea nsufletit de sentimentul prezenlei lui Dumnezeu gi al responsabilitfii noastre
fa! de El
9i
de semenii nogtri.
Pe cnd fi l ozofi a se expri m pri n concepte, rel i gi a ne vorbegte n l i mbaj ul
simboalelor, pe care le scoate din toate capitolele Dogmaticii traditionale.
Aceast directie nou este expus n toat claritatea ei de Fr. Schleiermacher (t
1834), care a tras
9i
toate consecinfele din premisele ei. Mai nti n ale sale Reden iiber
die Religion
0Zg Ai
apoi n Dogmatica sa (Der Christliche Glatrbe, r8zr), el arat c
religia nu e nici un act de cunoagtere, nici unul de voin!" ci st n congtiinla nemijlocit
gi n senti mentul de dependen! faf de i nfi ni t.
Dogmatica gsegte, prin urmare, temeiul gi norma ei n congtiin!. Ea descrie
aceast dependenf pe care o afl n congtiin! gi se vdegte astfel ca o qtiinf descriptiv
gi nu normativ. Deci cuprinsul ei nu e dogma tradifional, ci ceea ce experimenteaz
conqtiinta cregtin. De aceea Schleiermacher procedeazprinmetoda inductiv, plecnd
de la citatele analizei acestei congtiinfe, ca s ajung la Dumnezeu gi la voia Lui fa!
de om, concretizat n persoana lui Iisus Hristos care e n centrul Dogmaticii sale.
Cu mult dreptate sau ntrebat unii protestanti: Care poate fi valoarea obiectiv
a unei asemenea experiente subiective?
$i
atunci, la ce mai servegte Descoperirea
dumnezeiasc?'6'. Principiul experienfei subiective a fost foarte rodnic n protestantism.
Totugi, ca urmagi ai
,,Dogmaticii
sentimentului", nu sunt socotiti dect Nitsch
(System der Christliche Lehre, Bonn, r8z9) gi Twesten (Vorles. ilber die Dogmatik, 18z6).
1,6.2. Teologia speculatiit: Hegel, adep$ gi aclr0ersarii lui
Contemporan gi coleg de profesorat la aceeagi Universitate, (Berlin), cu Schle-
iermacher, Hegel gi dezvolt acolo sistemul su filozofic dup care istoria lumii gi a
omului st n evolulia ideii pure care tinde s treac din incongtienf la congtiinta
desvrgit. Astfel, fiinfa absolut ajunge la congtiinfa de sine n congtiinla omului gi,
pe msur ce acesta se ridic la congtiinla infinitului, ea cgtig cunogtinla de sine ca
180
Vezi R. Otto, Le sncr (L'Element non-rationnel dans l'idee du divin et sa relation avec le rationnel),
trad. francez de Andr
Jundt,
Prof. la Facultatea de Teologie Protestant din Paris, Paris,1929;n prefata
traductorul ui , pp. 7 -15.
181
Vezi Andre
Jundt,
Le r6le de In Mtaphysique et de l'Histoire dans Ia Dogmatique protestante rtoderne; essai
sur les principes de I'cole de Rlfscftl (Montbeliard, 1920), pp. 15-18.
56
"l ttrol ucere
6cxera[
(urente
Sco[i Si
[ucrtu [ogmatice';i sim\o[icereprczeiltotileil
[totestontisn
spirit infinit. La aceasta omul ajunge pdn art, religie revelat qi, n supremul grad,
prin gtiinf.
,,$tiinfa"
e realizat prin rafiune, iar metafizica e ncoronarea ei.
Ca de obicei, teologii protestanti s'au entuziasmat de aceast filozofie, dup
care
,,ceea
ce e rational/ e real gi invers...".
Karl Daub
Q765-t$6),n
Catehetica sa (r8or) se artase kantian convint pentru ca
apoi s fie tot att de convins discipol al lui Fichte apoi s se alipeasc de filozofia lui
Schelling cu gi mai mare entuziasm (cu ale sale Theologumena, 18o6, qi Einleitung in die
christliche Dogmatik, r8o9), apoi s se mrturiseasc partizan al lui Bhme (cu al su
ludas
Iscarioth, r.8r:6), pentru ca ntr'un trziu s sfrgeasc, ca hegelian (cu ale sale
Prolegomena, r83r, gi cu al su System der christlichen Dogmatik, publicat dup moartea
lui, n r84r).
Aceeagi peregrinare filozofic o practic
9i
Philipp Manheineke (78o-t846),
care, n edi fi a I-a a Dogmati ci i sal e, Di e Grundl ehren der chri stl i cherr Dogmati k nl s
Wissenschaft (r8r9) exprima punctul de vedere al filozofiei lui Schelling, pentru ca n
edilia a II-a (din t8z7), s mbrligeze teoria lui Hegel.
Toate nofi uni l e Dogmati ci i protestante ortodoxe s regsesc mbrcate n
sistemul hegelian: Tatl (Fiinfa absolut), Fiul (aceast fiin! cobort n finit) Duhul
Sfnt (spiritul finig care se ridic la congtiinfa Spiritului infinit..) etc.
D. F. Strauss demonstra cu mare verv absurditatea pretenfiei de a se fi descoperif
n fine, n filozfia hegelian, formula cregtinismului, formula gtiinfific, creia nu-
i rmne dect s se dizolve n filozofie gi anume, n filozofia panteist. (Der alte und
der neue Glaube. Ein Bekenntnis, r87z).
Un punct de vedere asemntor mbrfigeaz gi Bruno Bauer, L. Feuerbach,
Bidermann, (Christliche Dogmatik, n 1855)
9i
al!ii.
Impresia lsat de aceast nereugit de a sprijini Teologia pe filozofie a fost de
astdat mult mai durabil. Teologii gi-au revizuit pozifiile gi s-au deprtat de speculafiile
filozoficg adncind problemele practice, de o nsemntate social, mai ales.
.
Primejdia ca Teologia cregtin s se prbugeasc odat cu ntreaga ei speculalie
doctrinal a impus,,o luare de distan!" necesar fa! de fJozofie gi a readus pe primul
plan, cu o mai mare ndrjire dect oricnd, problema raportului nvtturii cregtine
cu speculafiile filozofice gi cu studiile istorice, ca gi aceea a echilibrului diferifilor factori
constitutivi ai operelor dogmatice n gndirea protestant.
1.6.3. Teologia nreclitatiei
Prima form a acestei rezolvri a dat-o aga numita
,,Teologie
a mediafiei", care a
cutat s reduc elementul fllozofic, n aga fel, nct s se produc un echilibru ntre
acest element gi cel descoperit, iar pe de alt parte, alturi de elementul rafional s-gi
aib partea lui de cinste gi cel sentimental. Unul dintre primii reprezentanfi mai
moderali ai acestui curent e Hase, care a mbinat n a sa Eaangelische Dogmatik (;.826,
ed. a VI-a, r87o) qi n a sa Gnosis, (3 vol., ;.829, ed. aIII-a, 1893), speculalia idealst mai
slab, cu Revelafia (accentuat n Rede ilber die Entwicklung des Protest., 1855). Mai
aproape de Schl ei ermacher se si tueaz Schenkel (cu a sa Chri stl i che Dogmati k aont
Standpunkt des Gezuissens aus dargestellt, zvol., 1858) gi ucenicul su Schweizet (Christliche
Glsubenslehre nachprotest. Grundsiitzen dargestellt, zvol., r86j. Weise a ncercat un eclectism
) /
'I'eo[ogia
lDogmatc
$enera[
sau ?rncipiq[
,i
Sin6o[ic
din diferitele curente ale veaculuin Philosophische Dogmatik
Q
vol., 1855-1862), iar
Rothe a cutat s combine elementele schleiermachiene cu cele hegeliene, n ale sale
Teologische Ethik
$
vol., 1845) gi Zur Dogmatik (:.862).
I. P. Lange a dat o form apol ogeti c-spi ri tual i st operei sal e (Phi l osophi sche
Dogmatik, 1849, Positia. Dogmatik, r85r gi Angewendete Dogmatik, t85z). O Hristologie
mai aproape de cea a Ortodoxiei protestante a dat Liebner n Christologie oder die
christologische Einheit des dogm. System,
68+g),
pe cnd
|.
A. Dorner a dat o sintez
mult prefuit a tuturor curentelor de pn la el n System der Christlichen Glaubenslehre
(z vol., r87).Fr speculafie filozofic se prezint Christliche Dogmatik (z vol., r85r) a
lui Ebrard. De qcoala biblic din Wrtemberg
!in:
Reif| (Die christliche Glaubenslehre
als Grundlage der christlichenWeltanschauung, 2vol., t873), Kbel, (Das christliche Lehrsystem
nach d.h. Schrift dargestellt, t874),
9i
Laichinger (System der christlichen Glaubens und
Sittenlehre, 1876).
$colii
mistico-teosofice aparline Schoberlein (Die Grundlehren des Heils, t848;
Die Geheimnisse des Glaubens, Heidelberg, t87z; Die Prinzip. und Syst. d. Dogm. Einleitung
in die christliche Glaubenslehre, Heidelberg r85r'8'.)
1.6,4'. Terrclinle corrfesiorrale
Paralel cu aceste ncercri de mediafie, s'au dezvoltat unele tendinte confesionale
expuse de numerogi dogmatiqti de frunte din diferitele tri protestante. Specialigtii
mpart n dou categorii lucrrile dogmatice cu un accent confesional particular mai
pronunlat: unele sunt o expunere istoric a Dogmaticii confesiunii respective, dup
modelul celor clasice, iar altele au un caracter mai independent,rnenlinnd totugi
punctele deosebitoare de nvftur mai ales calvine sau luterane. In prima categorie
se numr: Hase (Hutterus rediaiaus, Leipzig r8z8), H. Schmidt (Dogmatik der eaang.
Iuth. Ki rche, Frankfurt, 1883), Heppe (Dogmati k des deutschen Protestanti smus i m t6
l aththundert,
Gotti ngen, 1857,3 vol .; Dogmati k der eaang. reformi erten Ki rche aus den
Quellen,
Elberfuhrf 186r), Schneckenburger (autor al unei Simbolici interprotestante) n
articolele publicate de Gder n Stuttgart, 1855, gin Zur Kirchl. Christologie, Pforzheim,
848 etc.
Din a doua categorie de lucrri independente, fac parte: Dogmatica lui Martensen
(r85o, Leipzig), scris n spiritul apologetico-spiritualist g Die heilige Liebe
$84o)
alui
Sartorius, deosebit prin cldura inimii, n care a nvluit problemele dogmatice.
Dar a doua parte a veacului trecut a fost ilustrat de cteva nume de dogmatigti
de o valoare exceplional n protestantism, din acelagi curent. Dintre acegtia Thomasius
s'a distins prin erudilia san ...Christliche Erlosung, n
3
pr{i (1852 sq). El accentueaz
punctul de vedere luteran gi dezvolt pentru prima oar teoria kenozei care va avea
un vi i tor strl uci t n Dogmati ca cregti n. n acel agi spi ri t mai ortodox nf;i geaz
Dogmatica sa Philippi, mprlit n 6 volume sub titlul general de Kirchliche Glaubenslehre
(r. Proleg.; z. Ursprgliche Gottesgamsch.
3.
Storrung.4. Wiederherst.
5.
Zueignung.
6. Vollendun& Gttersloch, ;.854 sq.). Hofmann a luat ca punct de plecare gndirea
lui Schleiermacher, n care a ncadrat tote rezultatele progresului gtiinfei Scripturilor,
accentuate potrivt tendinfelor gcolii wrtemburgheze gi devenind unul dintre cele mai
rodnice sisteme ale epocii sale (cu Schriftbew.3 prli, Nordl., r85z-r855 gi Schutzschriften,
182
Pentru aceast parte, vezi Chr. E. Luthard, Kompendium der Dogmatik, cit. supra, pp.73-74.
58
i t ; ere
3ei l crd[
Cqrente, {o[i
fucrfu i lo?matice
I
sim^o(ice rc?rzentove n protestafltstl
r5,;6-59). Tot n spirit luteran, deqi liberal scris, e Lutherische Dogmatik, histor.-genet.
.;.;rgestellt (Leipzig, ;.86t), Der Kirchglaube in s. geschtl. Entwicklung, (1868)
9i
Das System...,
fi 74), al e l ui Kahni s.
$i
Vi l mar a accentuat n Dogmati ca sa notel e caracteri sti ce
-.rtodoxiei
luterane. O putere deosebit, speculativ, vdegte ucenicul lui Hofmanry Fr.
H. R. Franck (di n Erl angen) n tri l ogi a System der chri stl i chen Geztti sshei t, (z vol .,
Erlangen, t87o), System der Christl Wahrheit
Q.
vol., r878-8o) qi System der Sittlichkeit (z
r-o1., Erlangery 1884), care formeazunadintre expunerile apologetic-speculative cele
rrai nsemnate din ntreaga Istorie a Dogmaticii protestante. Deosebit, printrb putere
rrare de conci zi e gi cupri nznd toate el ementel e specul ati ve gi i stori ce al e unei
Dogmatici protestante, cu tendinfe ortodoxe e acel Kompendium der Dogmatik al lui
Luthardt (Leipzig, 1865), care - refcut de mai multe ori - e mult folosit
Qi
aziagt .
O tendi n! stri ct confesi onal neo-cal vi ni st s' a mani festat n Ol anda pri n
pastorul Krop g.a. gi n Franta prin gruparea mprejurul revistei
,,Foi
et vie" condus
de pastorul Doumergue gi mai ales prin acela al profesorului Auguste Lecerf, care a
fost marel e teoreti ci an apol ogi st al ei , pri n cel e dou scri eri pri nci pal e al e sal e de:
introducere la Dogmatica reformat (De Ia natuire de la connaissance religieuse, rg3r, gi
Du
fondement
et de Ia spcification de la connqissance religieuse, Paris, rg33). Tendinfe
similare, speculativ conservatoare, dar deschise spre orice spiritualitate regeneratoare
de trire luntric a reprezentat piosul profesor luteran Andr
]undt,
n mai multe
din scrierile sale.
O tendin! asemntoare a nsemnat pentru Teologia reformat Prof. Henri
Monnier (La mision historique de
lesus,
ed. a II-a, Pais, rgty La notion de I'Apostalnt, Paris,
r9o3 gi Essai sur la Redemption, Paris, r9z9). Gaston Frommel, profesor, e dogmatistul
elvefian de o autoritate deosebit, prin adncimea cu care a tratat problemele Dogmaticii
sub un aspect nou, Ea trebuie s descrie experienla comu-nitfii cregtine. L'experience
chrtienne, un cours de Dogmatique,
3
vol., Neuchtel, t9r6; La Psychologie du Pqrdon et Iq
Croix, Sainte Croix, r9o5).
1.6.5. l3aliorralisrnul mo cl!rn :
$coala
ltri l3its clrl
O a t r ei a met od de a cut a i egi r e di n pr bugi r ea car e ameni nf a t eol ogi a
protestant n veacul trecut a fost aceea a ral i onal i smul ui modern, pol ari zat de
gcoal a l ui Al brecht Ri tschl . El contest Dogmati ci i cregti ne caracterul de gti i nf
speculativ, neadmi!nd ca ea s se serveasc de un sistem oarecare spre a-gi formula
propriile nv!turi. Cu aceasta el se opune gcolii hegeliene. Dar, n acelagi timp el se
opune gi tendinfei sistemului lui Schleiermacher de a pune la temelia Dogmaticei
experi enl a rel i gi oas personal , i nti m, a teol ogul ui ; aceasta ar avea o val oare
r edus, st r i ct per sonal . I n aceast gr egeal a czut gi Ri char d Rot he gi mul f i
alfii. Richard Adalbert Lipsius (r83o-t892), mprtgind aceleaqi idei, dduse urmtoarea
solufie impasului: dogmatistul trebuie s ia ca punct de plecare congtiinta cregtin
colectiv (Glaube und Lehre, teologische Streitschriften, Kiel, r87y Lehrbuch der eaang.
protest. Dogm., Bratmschweig, t876 etc.). Dar tot congtiinla personal a teologului rmne
arbitrul n alegerea elementelor componente ale acestei experiente; deci metoda se
reduce la aceea a lui Hofmann
si
a attor altora.
183
Lui i datorm, n general,
9i
informafiile asupra acestui capitol.
59
Ttofogia
'Dogmaticd $tncra[
sau ?rin.ipia[
ti
Sin6o[ic
Albrecht Ritschl va da o alt solufie: Dogmatica cregtin trebuie s se plaseze
pe trmul obiectiv al istoriei gi s formuleze nv!turi universal valabilg sco!nd
principiile ei din cregtinism ca religie pozitiv gi istoric gi anume din manifestrile
lui colective, la care iau parte toate funcliunile sufletegti, nu numai sentimentul.
Comunitatea reflecteaz persoana gi activitatea Intemeietorului ei, Iisus Hristos.
Dogmati ca are un rol normati v: pe temei ul pri nci pi ul ui formal al vechi i
ortodoxii protestante, Scriptura Sfnt nzuiegte s arate nu ceea ce Dumnezeu e n Sine
Insugi, ci n raport cu comunitatea celor credinciogi, mai ales cu aceea a primilor
cregtini, ale cror experiente sunt normative (iubirea). Preexistenla qi dumnezeirea
vegnic a lui Iisus Hristos sunt excluse de experienla comunitfii ca gi nv!tura despre
Sfnta Treime. Ritschl se opune n acelagi timp ntemeierii Dogmaticii pe metafizic gi pe
datele gtiinfei istorice.
Trebuie s se fac o'reform a Dogmaticii, atribuindu-se doctrinei cregtine
caracterul specific de cunoagtere religioas,,sui generis". Principalele sale scrieri n care
a expus aceste idei program pentru gcoala sa sunt: Die christliche Lehre der Rechtfertigung
und Versoehnung,
3
vol. (Bonn, t87o-r87$; Die Christliche Vollkommenheit, (Gttingen,
t874); Theologie tmd Metaphysik, (Bonn, r88r).
Cu problemele ridicate de Albrecht Ritschl, gco^ala creia i-a dat nagtere el se
plaseaz n centrul Dogmaticii protestante moderne. Intr'adevr, aceast Teologie a
fost mbrfigat" cu un entuziasm excepfional, de protestanfii din toate
!rile.
Astfel,
Aguilera o anun! protestantismului francez ca
,,La
Thologie de l'avenir", (Paris, 1885);
iar Harnack l prezenta pe Ritschl drept
,,ultimul
Printe" al Bisericii luterane.
In acelagi timp se ridica mpotriva ei o pleiad de teologi de mna nti. Dar
gcoala format de ritschlianism a cuprins tot ce a avut mai ales protestantismul de
pretutindeni.
Vom aminti numele celor mai reprezentativi din acegti
,,ucenici"
n
,,felurite
grade" ai acestei gcoli:
Cel dinti, Wilhelm Herrmann, a artat
$nDie
Metaphisikin der Theologie, Halle,
r87o; Die Religion im Verhaeltnise zum Welterkennen und zur Sttlichkeit, Halle, :.879)18+,
c religia e necesar vietii morale gi c Apologetica se ntemeiaz pe Moral, c ntre
cunoagterea gtiinlific gi cea religioas nu e nici o legtur - fapt absolut nesatisfctor
pentru om -, pentru care a fost aspru criticat de cugetto ca Boutroux'85 gi de alli
protestanfi, ca Maurice Goguel'86.
Iuliu Kaftan n Das Wesen der christlichen Religion, Basef r88r; Die Wahrheit der
Christlicfun Religion, Basel 1888 giDogmatik..., r8g7), a manifestat tendinle mai ortodoxe n
snul acestei gcol i , cri ti cnd dual i smul cunoagteri i rel i gi oase gi al cel ei gti i nfi fi ce;
arat apoi nevoi a dogni ei gi a Dogmati ci i pentru Bi seri c, tgdui t de Ri tschl ,
Harnack
9i
altii...
Aceleagi tendinle le are teologia lui H. H. Wendt (nDer Erfahrungsbeweis
fiir
die
Wahrheit des Christentums, Gttingen, 1897 gin System der christlichen Lehre, z vol.,
Gottingen, 19o6-19o7), cu toate c nu din acelagi punct de vedere.
18a
Vezi Maurice Goguel, Wilhelm Herrnnnn et le problme religieux actuel (Paris, 1905), gi Emile Boutroux,
Science et Religitnt dans Ia Philosophie contempornine, edifia a 80-a (Paris, 1925), pp.209-227.
185
Emile Boutroux, op. cit., p.224 etc.
186
Maurice Goguel, op. cit.,p.224etc.
60
'In
tr olu ce r e ge n e r a[ ir (urente,
Sco[i Si
[ucr,iri logmatce
Si
sim\o[ice reprezentot ive' fl protestailtisnl
Astfel el critic argumentarea speculativ gi d o nou interpretare ideii de
Revel ati e. A. V. Harnack (mai al es n Das Wesen des Chri stentums, Lei pzi g rgoo),
Lehrbuch de Dogmengeschichte (3 vol., Tbingen, 1909) gi Dogmengeschichte, Grundgriss
der TeoloegischEn Wissenschaften..., (Freiburg im B., 1893), deosebegte n toate fenomenele,
gi n cele religioase, ceea ce e esential gi permanent de ceea ce e trector:
,,Dumnezeu
Printele, Providenla, fericirea, valoarea infinit a sufletului omenesc, aci e Evanghelia
ntreag"182. El arat c i deea de
,,dogm"
e stri n cregti ni smul ui pri mar gi ea
se datoregte intervenfiei spiritului grec, deci Dogmatica n'are ce cuta ntr'o Biseric
Evanghelic; ea trebuie nlocuit cu o alt disciplin care s arate confinutul Evangheliei
gi n acelagi timp s'o pun n legtur cu gndirea contemporan. P. Lobstein (Essni
d'une Introduction Ia Dogmatique Protestante, Paris, t896; La notion de la preexistence du
FiIs de Dieu, Paris, 1883), arat c
,,credinla"
(la foi), implic gi o cunoagtere; filozofia
ugureaz mprtgirea cu putere gi lumin a adevrurilor luate din Evanghelie. El arat
cum se mpac pozllia lui Ritschl gi a lui Kaftan, de o parte, a lui Herrmann gi a lui
Hamach de alta, r privinla
,,dogmei":
Prin,,dogm" nu trebuie s se nteleag o formul
dat de autori tatea bi seri ceasc (Hermann gi Harnack), ci
,,traducerea
autenti c a
experi enl ei rel i gi oase a l ui Ii sus, care-qi trage substanta di n Evarrghel i a tri t gi
proclamat de comunitatea cregtin, corespunznd nevoilor epocii actuale"'88. Theodor
Haering, la rndul su a artat c temeiul obiectiv al credinfei e Descoperirea. E o
deosebire ntre aceast credin! gi dogmatic; gtiinla aceasta teologic are un caracter
si mbol i c (Der chri stl che Gl aube
-
Dogmati k, Stuttgart, t9o6; Di e Lebensfrage der
systematischen Theologie, Die Lebensfrage des chrisLichen Glaubens, Tbingen, 1895). Iat
cteva cuvinte despre problemele
,,gcolii
lui Ritschl".
Amintim c aceast gcoal numr printre adep$ o seam de apologefi (Schultze)
de nou gi vechi -testamentari gti etc. Impotri va ei s' a ri di cat o al t qcoal , dup care
cunoagterea cregtinismului nu e cu putin! dect n lumina legilor generale ale studiului
comparativ al Religiilor, (Die religionsgeschichtliche Schule, sub influenta unui Usener,
Mommsen, Schwartz, Norden, Rei zenstei n, Wel l hausen..., care sunt departe de
preocupri l e propri u zi s cregti ne); i ni !i atori i acestei gcol i sunt: Wi l hel m Bousset,
r865-t9zo; Hermann Gunkel gi Ernst Troeltsch, (to{i profesori de Teologie). Contra
atacurilor ei, pe lng multi altii, au replicat: Friderich Traub (Theologie und Philosophie,
Tbingen, r9r9), Georg Vobbermin (Geschichte u. Historie in der Religionszaisseinschaft,
TbingeO rgrr) etc.
In Franfa, aceast gcoal a avut mulli adepli nsemnafi: amintim pe Auguste
Sabatier (Exquisse d'une Philosophie de la Religion d'aprs Ia psychologie et l'histoire, Paris,
1897; La doctrine de I'expiatiott et son eaolutiort historique, Paris, t9o3; Les Religiort d' nutorit
et Ia Religion de I'esprit, Paris, r9o3), gi cruia i se datoregte n special distirrctia ntre
,,foi"
qi
,,croyarrce"
a protestantismului francez.
Femand Mngoz (Le christianisme: aie nouaelle,Pais, 1943), mpreun cu Sabatier
magistrul su, gi cu alli mari corifei ai migcrii liberale protestante din ultima vreme,
au pstrat numai vocabularul tradifional; gndirea lor e cu totul strin de ceea ce
exprim cuvinte ca: Treime, Mntuitor, Fiul lui Dumnezeu, Duh Sfnt, mntuire,
rscumprare etc.
187
A. v. Harnack, Das Wesen des Christentums, Lerpzig, 7900, p. 44.
I88
Andr;undt, Le r6te de Ia Mtaphysique et de I' Histoire dans ln Dognmtique protestante moderne..., p.1,77
67
Teo[ogio
'Dogmatic lenera[
sau ?rincipia[
i
Sm6o[ic
1.6.6. Cauzele, obiectir0ul gi corifeii teologiei dialectice sau a
,cr-tzei"
Marile frmntri sociale, mondiale, de tot felul la care a dat nagtere primul
rruboi a pus problema religioas n fala congtiinfei cregtine, ntr-o form mult mai acut
dect oricnd n perioada contemporan.
Bisericile protestante qi-au strns rndurile pentru a face front comun n
rezolvarea marilor probleme sociale ridicate de vremuri; ba au fcut apel gi la celelalte
confesiuni cregtine, cea ortodox gi cea romano-catolic pentru a se uni cel pufin n
chestiunile sociale (Stockholm, gz5); dac nu gi n cele de credin! (Lausanne, tgz7,
Amsterdam, r.947 etc.). Sfgierea lor luntric era una din piedicile la aceast unire. Se
gtie rezultatul: apropierea gi unirea lor.
Dar o alt urmare a marilor frmntri mondiale de dup primul mare rzboi,
care sunt departe de a se fi potolit n vremea noastr, a pus Germaniei protestante,
att de ncercat n acegti ultimi
35
de ani, dilema hamletian:
,,a
fi sau a nu fi"!
Rezolvarea a dat-o, radical, pe cu totul alte baze dect cele tradifionale,
,,Teologia
dialectic" sau,,a crizei".
Miqcarea ce va fi schifat aici a fost comparat de un profesor protestant, A.
Mller, cu mustul care fierbe gi din care va iegi vinul cel limpede gintritor.
Pozilia ortodox faf de aceast rnigcare a fost definit de profesorul Braliotis
de la Atena, n chipul urmtor:
,,Ea
e vrednic de mult atenlie gi e nevoie s fie
urmrit cu atentie ncordat... nu numai fiindc (ortodocgii) avem ceva de nvfat de la
ea ci fiindc avem temeinic ndejde cum c dezvoltarea ei mai departe ar aduce-o
mai aproape de Ortodoxie'a8e.
,,Teologia
Dialecticf' (numit astfel dup metoda folosit n demonstrarea tematicii
ei),
,,a
cuvntului lui Dumnezeu",
,,acrizei"
(provocat de congtiinfa pctogeniei sau
,,a
judec!ii"), e cel mai puternic curent religios contemporarL care a impresionat nu
numai protestantismul de pretutindeni, ci gi romano-catolicismul (printr-un iezuit
ca Przwara), ba nc, precum am amintit, gi gnditori ortodogi (ca Nicolae Berdiaev
P. Braliotis g.a). Acest curent a reugit s zdruncine pozifiile protestantismului dizolvant
de azi n care predomin liberalismul gi criticismul ralionalist (ca metod biblic
9i
doctrinar), psihologismul gi ralionalismul (materie gi form a nv!turii - rezultate
ale experienlei strict individuale).
Corifeii acestei migcri" care a cuprins lumea protestant de pretutindeni gi care
ne intereseaz qi pe noi, ortodocgii, prin aceea c reprezint o nzuin! de apropiere
n puncte de doctrin gi de spirit nrudite cu cele patristice, sunt Karl Barttu Fr. Gogartery
Emil Brunner qi Ed. Thurneysen - toli de aceeagi vrst. Karl Barth (nscut n 1886 n
Basel), a fost discipol al lui Herrmann la Marburg; a evoluat prin principalele gcoli gi
curente ale Protestantismului germarL lundu-gi apoi alt punct de plecare n marea
criz. care a urmat dup primul zboi mondial, manifestat prin sentimentul unui
adevrat faliment al principiilor conductoare ale colectivitfilor gi indivizllor, aIe
18e
Vezi Prof. N. Chifescu, Ortodaxie pi Protestantistn, stud\u pttblicat n
,,ftodoxia",
rev. Patriarhiei Romne,
anul lf nr. 3, iulie-septembrie 1950, nota de la pp. 433-437, not n care se rezum mai ales studiul citat
al lui Brafiotis gi reprodus aici. Se poate afirma cu Barth c opozitia lui rnpotriva celorlalte confesiuni,
ncepnd cu romano-catolicismul, se rezum Ia refuzul primirii ideii de
,,analogia
entis" care apropie
pe Dumnezeu de om gi-i acord participarea la sfinfenia divin prin har (cf. Dogmatik, vol. I, p. VIII,
Mnchen, 1932).
62
' Ittrol ucere
genera[ furette, sco[i Si
hrcrri logmttice;i sim\o[icereprezentoti@ht protestdnusm
istoriei nsgi - arena pcatului gi osndei. Toate ideile curente ale protestantismului
contemporan, vrsau n subiectivism gi relativism. Din labirintul 1or, Karl Barth se
ntoarce la unitatea Cuvntului lui Dumnezeu, la unica ac{iune obiectiv - aban-
donnd astfel pozifia secular a Dogmaticii protestante, care pornea de la experienla
individuali de la subiectivismul antropocentric. Teocentrismul acesta se afirm cu
putere nDer Romerbrief (ed. I-a, Mnchen, r9r8) iar n anul urmtor, la Congresul de
la Tambach-Tirringia, Barth anunf protestantismului german noul su mesaj, care
are s punctul de plecare al unei migcri asemntoare, gi mai durabil dect, a lui
Schleiermacher sau a lui A. Ritschl, din veacul trecut. Profesor pe rnd gi doctor
,,honoris
causa" la mai multe universitli, invitat n toate prlile lumii, spre a lmuri
propriul sistem, schilat prin predicile sale (Vom christlichen Leben, Mnchen, r9z8),
prin diferite comentarii biblice (Vorlesung iiber t Kor.
ry
- Die Auferstehung der Toten",
Mnchen, 19z6, ed. aII-a; Erklarung der Philipperbref, Mijnchen, r9z8), prin felurite
tratate (Das Wort Gottes und die Theologie,
ry29;
lbidem, a III-a ed.), dar gi mai ales de
Dogmatic (de pitd Prolegomena zu einer christlichen Dogmatik, ibdem, 1927, Credo,
edifie francez, trad. de Pierre gi
|ean Jundt
Paris, 1936; Gotteserkenntnis und Gottesdienst
nach reformatoi ri schen Lehre (ZoIl i kon-Zri ch, 1938) gi mai al es marel e su tratat
de Dogmatic, n curs de aparfie, - Barth apare ca personalitatea cea mai de vaz a
protestanti smul ui de az.
Fri deri ch Gogarten, paroh, ca gi Barth, l a nceput, apoi profesor l a Iena, se
releveaz ca un mare pioner al noii migcri paralel qi independent la nceptrt - prin
operele sale de cpetenie, (Diereligise Entscheidung,lena, r9z7,Von Glauhen u. Offenbarung,
lena r94; lch glaube nn den dreieinigen Gott, ib., 19z6; Glaube und Wirklichleit, ib. r9z8).
Emil Brunner, profesor laZrich, (desprlit de Barth prin studiul su Natur urtd
Gnade, l a care acesta a rspuns scurt pri n:
,,Nei n!
Antwort an E. Brunner"), are ca
pri nci pal e opere: Erl ebni s, Erkenntni s und Gl sube, (Tbi ngen,
ry4);
Di e Grenzi n
der Humanitrit, (1b., rgzz); ReligonsphIosophie eaang. Theologie (1b., r9z7); Der Mittler, (ib.,
t9z9); The Theology of Crisis (ib.); Das Grundprobem der Ethik, (1b., t93r) qi, de asemenea
marele su Tratat de Dogmatic n mai multe volume etc.
Ed. Thurneysery paroh n Basel gi marele prieten al lui Barth gi colaborator Ia mai
multe dintre operele acestuia are cteva scrieri dintre care amintim: Das Wart Gottes u.
die Kirche (Mnchen,
9z),
De Aufgabe der Theologie (1b.).
Inconjurali de simpatia unei imense prli a teologilor protestanti de astzi, ntrili
prin atitudinea antihitlerist qi antinazist a corifeilor migcrii gi secundafi de o pletor
de discipoli gi admiratori, dialecticienii au dat nagtere unui sistem nc nestabilit asupra
unor puncte.
Dm ai ci un rezumat extrem de sumar al pri nci pal el or i dei al e Teol ogi ei
Dialectice, amintind c unele critici ce s-au formulat asupra lor n Ortodoxie
- gi de
care noi ne-am slujit pe alocuri n prezenta not - se gsesc n studiile Die Krisis des
Protestantismus u. die russische Orthodoxie, de Nicolae Berdiaev n caietul r din revista
,,Orient
u. Occident" gi
'H
ALau\erctLrcl1 Otooya Karl Barth rca t(.rv negi autov -
extras din vol. omagial nchinat Arhiepiscopului Atenei, Hrisostom (Atena, tgia), p.
r87-2r9, de Panait Braliotis.
Metoda dialectic, care a dat numele principal acestei migcri religioase, se
caracterizea z, prin aceea c orice afirmaf ie religioas e considerat ca antiteza altei
afirmafii, prin faptul c adevrata Teologie face deosebire net ntre ceea ce afirm
63
Teo[ogi a' Dogmati cd
Qtncra[
sau ?ri nci pi n[
i
Si n^otk
omul despre si ne, despre Dumnezeu gi despre raportul su cu Dumnezeugi ceea
ce reveleaz Insugi Dumnezeu omului n aceast privin!.
Aceast dualitate de conceplii - mod antinomic al Revelaliei gi al reflectrii ei n
i ni ma omul ui gi rezul tat al confruntri i real i tl i l or di n dou domeni i , desprti te
printrb prpastie de netrecut: cel cosmic
Ai
umary cel transcendent gi divin - se topegte n
uni tatea fi ri i di vi no-umane, necupri ns de mi ntea omeneasc. (Ex.: Hri stos: Om?
Dumnezeu? - Dumnezeu-Om! - ntruparea: Monofizitism? Nestorianism? - Theantro-
pie! Harul? Omul? -
Colaborarea! Pcatul? Harul? - Ambele!..). Iar antinomiile dialecticii
cregtine sunt cu att mai adevrate, cu ct par mai paradoxale minlii omenegti (ex.:
Trei Persoane, o Fiin!!), ele nefiind paralogice gi nerafionale, ci supralogice gi supra-
rafionale.
Ct despre obiectul noului sistem de gndire al Teologiei dialectice, s'a observat
c el a luat nagtere din intenfia autorilor si de a corecta, numai, vechile sisteme.
a) Cel di nti punct de nvttur caracteri sti c l consti tui e i deea despre
Dumnezeu gi despre raportul lui cu lumea.
Dumnezeu rmne cu totul de neptruns pentru om:
,,finitum
non capax infiniti"
(formula calvin, opus celei luterane:
,,finitum
capax Infiniti"). Dac nu s'ar descoperi
pe Sine prin Cuvntul Su, ar rmne pentru om cu totul ascuns. Dar chiar descoperit,
EI rmne mai departe tot acel
,,Deus
absconditus".
Singura atitudine n fafa abisului care desparte pe om de Dumnezeu este smerenia
nimicnicei omenegti... (Din punct de vedere ortodox, amintim c ambele formule,
completndu-se, sunt adevrate luate separat:
,,finitul
nu e capabil de Infinit" gi
,,fini-
tul e capabil de Infinit". Intr'adevr, prin Intrupare, Infinitul s'a ncadrat n finit:
Dumnezeu sh fcut omi
,,cel
ce n azut pe FiuI n azut pe Tat|" (In t4,9). Dac, dup
Fiinta Sa, Dumnezeu rmne transcenden{a absolut, energile Sale cele necreate sunt
fafa imanent a lui Dumnezeu, aplecat ctre lume gi n contact cu ea, sensibil ei).
Ct despre lume gi istorie, dialecticienii deosebesc dou veacuri, sau lumi:
una, prezent, a timpului, a istoriei, a cderii, a catastrofei, a strii de pctogenie, n
care domnegte coruplia gi totul se termin cu moarte; alta, cea viitoare, a vegniciei, a
supraistoriei, a nestricciunii, a lui Dumnezeu, ncununat de via! veqnic. (Din
punct de vedere ortodox, observm c l umea aceasta gi i stori a au fost sfi nl i te
9i
transfigurate n supra istorie gi vegnicie, prin Intruparea Fiului lui Dumnezeu, care a
fcut trstura de unire ntre temporal gi veqnic, istorie gi supraistorie, dnd un sens
divin-umanului nsugi).
b) Aga cum reiese din unele studii ale teologilor dialecticieni, ca Offenbarung,
Kirche, Theologie al lui Barth (Mnchery
ry34),
ei iau ca punct de plecare realitatea
,,obiectiv",
care e
,,Descoperirea
dumnezeiasc", cuprins n
,,Sfnta
Scriptur" gi n
,,Iisus
Hristos".Ea
,,e
istoria" neistoric supraistoric (,,unhistorisclf',
,,berhistorisch"),
care descoper nu ideile oamenilor despre Dumnezeu, ci pe ale lui Dumnezeu despre
oameni g^i ctre oameni .
c) In ce privegte Persoanele Sfintei Treimi, Teologia Dialectic4 spre deosebire
de cea a lui Ritschl, sau Schleiermacher, pleac de la necunoscut la cunoscut, spre a
reda adevrata idee despre Dumnezeu: de la Treime, la Persoanele Treimice gi
apoi la
om, gi nu invers (Der Mittler, de Brumrcr).
In jertfa de pe Golgota, dialecticienii nu vd gi triumful iubirii lui Dumnezeu,
ci numai judecata
groaznic a
Judectorului
nemitarnic
Ai
nendurat... Iar nvierea
este evenimentul
,,supraistoric",
care explic ntreaga viat istoric a Domnului.
64
' Introl ucere
gcnera[
(-urcnte,
Sco[i
y [\crri logmnicel simbo[ice'reprezentdtiue't
?rot'estqntism
d) Credinga nu mai e o stare evanghelic de siguran!
$i
pace a ncrederii fiului
n fgduielile printegtr, o aruncare n brafele printegti, ci o stare de frmntare gi
de zbucium, n care se experimenteaz cuvintele:
,,Cred,
Doamne, ajut necredinfei
mele!".
-
ntreaga credin! se preface n ndejdea eshatologic a definitivei biruinle a
Imprl i ei l ui Dumnezeu l a sfrgi t - acest
,,sf,rgi t"
fi i nd hotarul di ntre ti mp gi
vegnicie (v. art.
,,Ortodoxie
gi Protestantism", citat de noi mai sus, n not.
1.6.-/. Cele rrrai nsenrnate tratate de clognratic protestant
Iat cele mai nsemnate tratate de Teologie Dogmatic ale protestatismului'eo:
Fr. H. R. Frank, System der christlichen Wahrheit, i.878 etc.; M. Kihler, Die Wissenschnft
der christlichen Lehre, 1883 etc.; Fr. Nitzclu Lehrbuch der eaang. Dogmatik, prelucrat de H.
Stephan, ed. a III-E r.gtz;J. Kaflan, Dogmatik, t897 etc.; Th. Haering, Der chrilstliche
Glaube, 19o6 etc.; H. H. Wendt, Sqstem der christl. Lehre, r.go6-t9o7; A. Schlatter, Das
chri stl i che Dogma, :.gtt etc.; G. Wobberi n, Systemati sche Theol ogi e nach rel i gi otts
psychologischer Methode, tgt3-r926; L. Lemme, Christl. Glsubenslehre, tgzS; H. Stephan,
Glaubenslehre, rgzt etc.; H. Ldemann, Christl. Dogmatik, 1924-25; R. Seeberg, Christliche
Dogmatik,Tgz4sq.; E.Troeltsch, Glaubenslehre (prelegere), r9z5;C. Stange, Dogmatik,I,
t9z7; K. Bartku Die Christl. Dogmatik, l, t9z7 etc.; Die Kirchliche Dogmatik, l, 1
93t;
K.
Heim, Der eaanghelische Glaube tL. das Denken der Gegenzuart, I. Glaube u. Denken, t934
etc.; Schaeder, Theozentrische Theologie, r.gzS; Fr. Gogarten, Glaube und Wirchlichkeit,
Iena, r9z8; E. Brunner, Dogmatik, (Zrich, 1934), mai multe volume; Erkenntnis und
Glaube (ed. II-a), Tbingen, t923, W. Koepp, Einfilhrttng in die Eaang. Dogmatik.
Rezumate: Chr. E. Luthard, Kompendium, ed. XIil, t933. Aqanumitele Grundrisse:
H. Schultz, r.Sgz; O. Pfleiderer, 1898; M. Reischle rgoz; O. Kirn, tgzr; Th. Bachmann,
1908; R. Heim,
ry4;K.Dunkmann.n,
M. Schultze, r9r8; R. Girgensohn, gz8;W.Hermann
r9z5; R. Seeberg, 1932.
Pentru vechea Teologie luteran: H. Schmidt, Dogmatik der ea. luter. Kirche, 1893;
K. A. Hase, Hutterus rediaious-Dogmatik der ea.-luther. Kirche, 1883; R. H. Grtzmacher,
Textbuch zur System, Theologie u. ihrer Geschichte, 1923.
Pentru vechea Teologie calvin: Calvin, Institutons de Ia religion chrtienne, ed.
Pannier, (P aris, t939).
Textele Mrturisirilor de credinf se gsesc, n limba original pentru cele
luterane, la
J.
T. Mller, Die symbolischen Bucher der eaangelisch-lutherischen Kirche, cu o
introducere de Th. Kolde ed. XI, Gterslotu tgrz; qi mai ales Die Bekenntnisschriften
der eaangelisch-Iuterische Kirche, ed. a II-a, (Gttingen, t955) n z vol.
Pentru cele reformate, E. F. Karl Mller, Die Bekenntnisschriften der reformierten
Kirche, cu textele n limba originar, nsofite de introducere istoric gi un registru
(Leipzig, rgq).
Simbolice: H. Mulert, W. Gass, F. Kattenbusch etc.
1{
Mai ales dup Paul Althaus, profesor la Erlangen, Grundriss der Dogmatik, partea I, ed. a II-a, Erlangen,
1936, p.1t0.
Teofogia
''Doguatic
$enerat
sau ?rincipia[a
5
Sin^o[ica
Enciclopedii: Realencyclopdie
fr
protestantische Theologie und Kirche (ed. a
3-a,
Leipzig, r89z).
Inlimbafrancezd a.vem ca introducere la Dogmatica Prot.: P. Lobstein, Essal
d'une Introduction la Dogmatique Protestqnte, Paris, 1896); apoi G. Frommel, L'exprience
chrti enne, un cours de Dogmati Eze, (Neuchtel , tgr6,3 vol .), H. Monni er, La mi ssi on
historiqtre de
Jesus,
Paris, t9t4, M. Vaucher, lntrod. la Dogmatique luthrienne, (Paris,
rgzr).
Pentru Teologia neocalvinist: August Lecerl Introduction une Dogmatique
reforme (z vol., Paris, 1932, t938).
Enciclopedii: Uencyclopedie des sciences religieusees a lui Lichtenberg (Paris, r87&
etc), Le Dictionnaire de la Bible, al lui A. Westphalf
3
vol. (Parig r.932, etc.).
1.7. OBrncrul. Tr:ol.ocrnr Docxarrcr:
$r
SrvBol.rcr:.
DOcr,r\ :iI TIIOI.OGUMDN
l.aucla dognrei
lfl
eologia Dogmatic se poate defini pe scurt:
,,expunerea
sistematic a dogmelor";
' I' de
ai ci nevoi a de a descri e pe l arg obi ectul acestei di sci pl i ne teol ogi ce. Dogma
definegte gi nchei Descoperirea, fiind ca un
,,terminus
ad quem" al ei.
La obrgia ei st de-a pururi nesecatul izvor vital al cunoagterii celor dum-
nezeiegti, stau strvechile experienfe inefabile ale unui proces teogonic
Ai
cosmogenic
n congtiinfa omeneasc, al Revelaliei primordiale'e'. Tainele viefii intradivine nsegi
consemnate n Revelatia dumnezeiasc, cu cele dou izvoare ale ei, gi afl aici expresia
autentificat de infailibilitatea Bisericii. E ca gi cum Biserica ar primi valul Revelafiei,
care-i inund aria cunoagterii qi l-ar indigui parte cu parte, stabilindu-i albia, pentru
ca sufletele cercettoare de adevr s ancoreze drept la limanul adevrului, nemaiplutind
la ntmpare. E ca gi cum Biserica ar primi piatra nestemat a adevrului gi ar cizela-o,
ar polei-g pentru a-i scoate n relief strlucirea unic.
Biserica nu prsegte trmul Revelafiei dumnezeiegti formulnd dogm4 ci ca gi
cum ar primi nigte energii luminoase supracosmice, le proiecteaz dinngustul spaliu
al temporal-spalialului n imensitatea vegniciei.
De aceea, Sfinlii Prinli au asemnat dogmele cu nigte turnuri de aprare a
adevrului, iar pe cei ce le propovduiesc i-au asemnat cu candelele care proiecteaz
lumina lor asupra icoanelor, n fala rugtorilor prosternafi.
Sf. Maxim Mrturisitorul vorbind despre poarta Bisericii care duce la mntuire,
spune c
,,aceast
poart este nconjurat de turnuri, adic de ntriturile dogmelor
dumnezei egti ..., artnd c cei ce vor s cread drept, trebui e s i ntre nl untrul
unghiului, adic n Biseric, prin ntriturile acestea gi s fie aprali de ele.
1e1
Cf. F. Schelling, Introductiorr la Philosophie cle Ia Mythologie, Paris, 7945, 2 vol., trad., introducere qi
note de S.
Jankelevisch.
66
t,;rrol sccre
Benera( 06rcauf'ft o[ogic CDogm atice
;i
Sin6o[ie-.DoBmri
ti
lfcol o qu, r : t:,;
Cci cel ce e asigurat de turnurile dogmelor dumnezeiegti ca de nigte ntrituri
ale adevrului, nu se teme de gndurile gi de dracii, care-l amenint cu perzarea,,1e,.
Tot el arat de asemenea c
,,candelele
care ard toat viafa n Biseric, rspndind
lumina mntuirii, sunt gi treptele care suslinbuna ei rnduial. De pild, nv1torul
nfelept al dumnezeiegtilor gi naltelor dogme gi taine e o candel care descoper
nv!turi necunoscute naintea mulfimii. Deci aceast lumin preface qi pe cele o
primegte ntr'o candel"ae3.De aceea, mare este osnda celui ce
,,dogmatizeaz",
adic vorbegte despre Dumnezeu gi cele n legtur cu EI, fr pregtirea moral gi
religioasnecesar
precum amvzut, din cele grite de Sf. Diadoh al Foticeei despre
cei care
,,filozofeaz despre Dumnezeu stnd n afar de Dumnezeu,,.
Iar faf de cei ce nu recunosc dogmele, Sf. Antonie cel Mare recomand mila:
,,Nu
trebuie s urm pe cei ce au uitat de vietuirea cea bun gi plcut lui Dumnezeu
gi care nu recunosc dogmele drepte gi iubite de Dumnezeu, ci mai vrtos s ne fie mil
de eL fiind slabi n puterea de a deosebi lucrurile"le4.
l.-/.l.Definifia gi istoricul ei
Dou sunt caracteristicile esenfiale ale dogmei: Ea este mai nti un adevr
descoperit qi apoi formulat de Biseric. Ambele acte care caracterizeaz o dogm,
descoperirea gi definirea, s'au svrgit prin mpreun-lucrarea Duhului Sfnt, cre a
inspirat pe profeli gi a asistat sfintele sinoade n formularea ei. Astfel, nu se poate
gtirbi nici unul dintre aceste privilegii ale dogmei de care
fin
de altfel toate noiele ei
caracterisice, cci nu poate fi nvestit cu caracterul de dogm o nvftur care nu e
descoperit n Sfnta Scriptur gi n Tradilia dumnezeiasc. Dar, n acelaqi timp nu e
dogm, stricto-senstl o nv!tur care se gsegte n izvoarele Descoperirii
cregtine,
fr s fi fost definit ca atare de Biseric, ci e numai o nvttur descoperit.
$i
aceasta pentru dou motive: nti pentru c o nvftur descoperit n Revelaqfu
dumnezeiasc, dar nedefinit de Biseric, poate
fi nteleas n mai multe feluri; n al
doi l ea r nd, pent r u c dac i dent i f i cm nvt t ur a descoper i t cu dogma, at unci
excludem putinla oricrei precizrigi tlcuiri din partea Bisericii, aceste lucrri fiind
lsate pe seama insului singuratic.
S'a observat c, pe cnd rolul Sfntului Duh n inspiratia profetic e mult mai
intim, mai luntric
Ai,
n acelagi timp creator, asistenta Duhului Sfnt mbrligeaz
defi ni rea gi procl amarea unei dogme, nvesti nd-o astfel cu un caracter extern
$i
j uri di crrs.
.
Se gtie c dogma a mogtenit acest caracter din antichitatea pgn, pstrndu-l
$i
n cregtinism. originea etimologic are o nuan! mai pufin trangnt: dogma vine
de la orcro care nseamn,,aprea",
deci ar avea primul sens de
,,opinie;, ,,prere
personalff'; aceast nuan! a pstrat-o a. Dar ypra a cptat chiar la vechii elini
1e2
Sf.MaximMrturisitoruf RspunsuricdtreTalasie,ntrebareaXLWI!Filocalia,vol.
lISibiu, 1943,p.169.
193
ldem,rspuns la ntrebarea LXIil; ibidem, p. 369.
194
Sf' Antonie cel Mare, no!turi despre aiata ntorald a oamcnilor gi despre purtore,n 170 de capete, n
Filocalia, vol. I, Sibiu, 7946,p.19.
195
B. Bartmann, Prcis tle Thologie Dogmatique, cit. supra, vol I, p 22.
67
1' co[ogi a' Dognatc
Qenera[
sau ?ri Ki pi a[
ti
Si n6o[i c
pe aceea de prere bine ntemeiat care se pronunt, pentru ca s evolueze repede
spre sensul de
,,hotrre
fotmalil',
,,poLtc", ,,decret"
sau
,,lege.
Putem deosebi dou sensuri principale ale cuvntului ypa la greci gi la
romani: a) un nfeles politic, de porunc, decret, lege, emanat de la autoritatea
competent4; b) unul filozofic ca adevr fundamental filozofic, principiu logig teorie,
sistem, filozofie, sentin! etc.197.
n Vechiul Testament gsim numai sensul de porunc, decret, emanat de la
autoritatea politic (Daniil z, tj,), sau porunci ale lui Dumnezeu (Iez zo, z5) ori, n
sfrqit
^decret
cu cuprins religios (z Mac 75, j6).
In Noul Testament aflm pe lng sensul politic
Ai
pe cel religios, care este cel
de azi al Bisericii Ortodoxe a Rsritului. Avem cinci locuri n care gsim cuvntul:
n Luca 2, 1 sens politic:
,,porunc
de la Cezarul August"; n Fapte r7
7
(acelagi sens);
n Coloseni z, r4 (sens religios); n Efeseni z, 15 (sens religios).
In al cincilea loc, gi anume n Fapte t4,
4
gsim sensul clasic, nsuqit de Teologia
cregtin ortodox, de adevr revelat, formulat n sinod:
,,$i
cnd treceau prin orag, le
ddeau n grij s pzeasc dogmele hotrte de Apostolii gi de btrnii din lerusalim".
Este vorba despre cele hotrte la Sinodul Apostolic, cu privire la condiqiile ce trebuiau
ndeplinite de pgnii care treceau la creqtinism. Aceste hotrri s'au luat pe temeiul
revelafiei vechitestamentare; cele care desvrgesc aceste descoperiri sunt hotrte
pe temeiul unei descoperiri specialg fcut Sf. Ap. Petru (Fapte rq ro sq.).
In Sfnta Tradifie se precizeaz din ce n ce mai mult nsemntatea acestui
adevr descoperit gi formulat de Biseric, mai ales n veacul al IV-lea, la cfiva dintre
reprezentanfii lui cei mai de seam. Sf. Chiril al Ierusalimului scrie:
,,Fiinfa
religiei
const din aceste dou lucruri: din dogme pioase gi din fapte bune; nici dogmele fr
de fapte bune nu sunt plcute lui Dumnezeq nici faptele nu se primesc de Dumnezeu,
fr de dogme pioase; cci ce folosegte a gti dogmele despre Dumnezeu gi a viefui n
necurfie, fr de rugine?"1e8. Sf. Grigore de Nyssa mparte ntreaga nvftur cregtin
n,,nvftur dogmatic gi moral"'os, iar Sf. Grigore de Nazianz numegte
,,dogme"
adevrurile centrale de credinf, pe care cregtinii, ca pe o temelie, s zideasc viafa
lor virtuoas'oo. Din veacul al Vlea, sensul de
,,adevr
de credinf" se generalizeaz
pentru
,dogme",
regulile practice de via!, numindu-se
,,caoarte";
sinoadele ecumenice
au contribuit ntrb mare msur la aceast generalizare.
Teologi ortodocgi moderni dau diferite definilii dogmei:
,,definifia
de credin!"'o',
,,adevruri
descoperi te, pzi te, defi ni te gi expl i cate de si noadel e ecumeni ce"' o' ,
1e6
Pl at oryDespreLegi , I ; Xenof oruAnabasi s, I l l , 3, S; cf . Pol i bi u, l st ori ageneral , I I I , 27, 7.
7e7
Marcu Aureliu, lleqrl e autv, II, 3; III, 6; cf. Seneca, Epist. XCV; Cicero,
Quaestiones
academicoe,lY,
9; cf IIL 10.
1e8
Sf. Chiril al lerusalimului, C.IV,nr.2; PG XXXIII, col.456.
lry
Sf. Grigotie de Nyssa, Epistota
V
W, XXIV etc.; Migne, P.G. XLry col. 1089 etc.
200
51. Grigorie de Nazianz, Cuontul XL asupra Botezului, nr. 45
207
Zicos Rosis, Sistem de dogmntic al Bisericii sobornicepti ortodoxe, Atena, 1903, p. 92.
2o2
M. Malinovsk
,
Expwtereo Dogmnticii Ortodoxe, Serg. Posad, 1910, t. IL ed. a II-4 p. 74; citat dup Th.
Spacil S.J., DoctuinaTheologiac Orientis separat, de Reoelatione,
fde,
dogrnatc...,n rev
,,Orientalia
Christiana".
68
'Introlucere
gencra[ 06iear['I'eo[ogiei
/Dogmatice'
I
Simho[ice'Dogm
;
llologumen a
,,adevruri
propuse omului de Insuqi Dumnezeu, prin mijlocirea Bisericii"2o3,
,,pto-
iectarea logic a unui principiu supralogic2o+,
,,nvfturi
teoretice de credinf, care
se gsesc n Scriptur
9i
Tradilie
Ei
se definesc qi se dezvolt de Biseric gi n speciai
se expun n sfintele ei sinoade"to5 etc.2o6.
Noi socotim c o definilie mai cuprinztoare este aceea care d notele carac-
teristice sau prlile constitutive ale dogmei gi anume: un adevr teoretic, revelat de
Dumnezeu, formul at de Bi seri c, neschi mbabi l gi predi cat creqti ni l or n vederea
mntuirii.
l.-/.2. Delirrritarea noliurlii
Ei
a ntrnrnrlui clogrnelor
Una dintre problemele cele mai grele privitoare la dogm este aceea-a unui fel
de inventar al dogmelor. Unde le gsim? In Dogmatic? Dar Dogmatica nu se limiteaz
numai l a expunerea gti i nl i fi c gi si stemati c a dogmel or, ci expune qi nv[turi
cupri nse n Revel afi a dumnezei asc, cate n' au fost procl amate ca dogme; acel agi
l ucru putem spune gi despre nv!turi l e cupri nse n Mrturi si ri l e de credi n!
aprobate de ntreaga Biseric Ortodox" adic despre Mrturisirea lui Petru Movil
gi aceea a lui Dositei. Cci ele nu sunt un bun al ntregii Biserici, din epoca ecumenicittii
ei , ci s' au dovedi t necesare tocmai di n pri ci na desprl i ri i Bi seri ci i apusene de cea
rsritean.
Unii dintre teologi socotesc c tocmai recunoagterea tacit a unor nvfturi,
ntemeiate pe ambele izvoare ale Revelatiei, de ctre Biseric, ar fi criteriul dogmelor.
In acest fel , acest cri teri u se acoper cu semnel e deosebi toare al e nsgi Tradi fi ei
dumnezeiegti, stabilite de Vincenliu de Lerini, n al su Commonitorium, adic. vechimea,
universalitatea gi consensul unanim (Id teneamus quod semper, quod ubique, quod
ab omnibus creditum est).
Dar se amintegte c nici o dogm, nici chiar cele centrale ale creEtinismului nu
ndepl i nesc toate aceste condi fi i cerute de acel Commoni tori um.Istori a si noadel or
ecumenice ne d o dovad zdrobitoare despre acest adevr.
Pe de alt parte noi gtim c, dimpotriv, caracteristica dogmelor e proclamarea
lor solemn de ctre Biseric,
,,stlpul
gi temelia adevrului (r Tim
3,
r5) prin glasul ei gi
prin suprema autoritate din ea, sinoadele ecumenice"'o7.
Acestea sunt dogmele Bisericii noastre, stricto-sensu. Un compendiu al lor l
aflm n simbolul niceoconstantinopolitan care a devenit de altfel temelia tuturor
catehismelor Bisericii noastre.
Dar, dup sinodul apostolic, istoria Bisericii nregistreaz numai la 275 de ani
pri mul si nod ecumeni c; i ar n total , nai nte de marea schi sm, epoca patri sti c
vol. XXXI, 2, nr. 88, sept. 1933, Ioma, p. 333.
203
Prot. P Svetlov, apud Th. Spacil, iltid.
204
Prot Sergiu Bulgakov, apud Spacll, ibid., p 334
20s
Vezi Andrutsos, Dogmntica, apud Th. Spacil, op cit., p 335.
206
A se vedea definifiile principalelor tratate de Dogmatic ale teologilor ortodocEi n studiul citat al
iezuituui Th Spacil, pp.332-337.
207 Cf . Protoiereul P Svetlov, profesor la Universitatea imperial Sf. Vladimir din Kiev, Lnaldturn crcgtina n
expunerc apologeticd, trad. de Pr. Serghie Bejan
9i
Constatin N. Tomescu, voi. I, pp. 272-273.
69
1 eo[oga ' Dognatka
$enera[;
sru ' Prntyafi
I
Si r6o[i t
strlucegte prin cele
7
sinoade ecumenice. Lucrarea lor dogmatic e de o nsemntate
vital pentru Biserica ecumenic.
Atunci shu precizatndeosebi dogmele centrale ale cregtinismului, despre Sfnta
Treime gi despre Hristologie.
Iar cercetrile mai noi au artat c nsugi simbolul niceoconstantinopolitan are la
temelie alte simboale mai vechi. Mai mult, lp unele sinoade ecumenice s'au recunoscut
n mod oficial unele formule de credinf ale sinoadelor locale (ca de pild n canonul
al Il-lea al Sinodului trulan), ba gi unele simboale ale unor personalitifi proeminente
di n i stori a gndi ri i , cregti ne' n8.
Acest fapt este un luminig n ntunericul n care ne las istoria dogmelor n privinla
celor aproape trei veacuri cregtine primare, care au precedat veacul de aur al cregtintlii"
ca qi celor dousprezece veacuri care ne despart de epoca patristic, n care nu s'au
procl amat dogme n chi p publ i c, n si noadel e ecumeni ce.
In ce chip a fcut fa{ Biserica cregtin nevoilor noi create att de ereziile ivite,
ct gi de dezvoltarea viefii cregtine, sub toate aspectele ei: religios, moral, de cugetare
gi de trire?
Duhul Sfnt a cl uzi t spre tot adevrul qi a nsufl el i t Trupul cel tai ni c al
Domnului, asistndul n aga fel nct a pstrat fafa Bisericii fr pat
$i
fr zbrcituri,
potrivit fgduinlelor Mntuitorului Insugi (Mt 16, In
4, 9).
In pri mel e veacuri gsi m unel e mrturi si ri de credi n! extrem de scurte,
numite dreptare de credin! (rcavv'rr1g noterog; regula fidei), pe care trebuiau s le
rosteasc neofilii; ele qi afl temeiul n nsegi formulele scripturistice (Rm rc,
9
sq.);
cuvintele gi actele liturgice - aceast Dogmatic n acfiune -, propagau de asemenea
formulele Dogmaticii trite, mpreun cu predicile gi catehezele.
Dar dup sfgierea mantiei celei fr custur a Domnului, Sfntul Duh a asistat
Biserica n lucrarea de formulare a credinlei, prin aga numitul
,,consensus
Ecclesiae
dispersae". Acest consens avea totdeauna la temelia lui consensul, absolut sau relativ,
al Sfinfilor Prinfi ntre ei gi cu Sfnta Scriptur, adic tria celor dou izvoare ale
Descoperirii dumnezeiegti.
Grave qi mari probleme s'au pus atunci Bisericii Ortodoxe lipsit de posibilitatea
finerii
unui sinod ecumenic. Atacurile romano-catolicismului, la care s-au adugat gi
ale protestantismului, probleme neprecizate ndeajuns de Descoperire, ca: numrul
Sfintelor Taine, raportul lor cu ierurgiile, natura dumnezeiescului Har gi raportul lui
cu Fiinfa dumnezeiasci modul prefacerii Sfintei Euharistii..., iat cteva exemple de
astfel de probleme dogmatice pe care Biserica Ortodox le-a dezlegat fr sinoade
ecumenice. ($i ele se ridic nencetat pe msur ce trece vremea). Ele au fost rezolvate
datorit acelui consens al Bisericii de pretutindeni; vehiculele acestor rspunsuri
date de Biseric au fost crlile liturgice, catehismele gi mrturisirile, iar laboratoarele
n care s'au experimentat gi s'au formulat au fost: trirea cregtin, gcolile teologice qi
sinoadele locale.
Ce valoare au aceste nv!turi stabilite astfel? Sunt ele, toate, dogme?
La aceste ntrebri trebui e s se rspund separat: Le numi m adevruri de
credi nt, revel ate; el e au val oarea unor dogme, deoarece Bi seri ca noastr aga l e
preluiegte, de fapt; de drept, ele ns nu sunt dogme, deoarece nu s'a ndeplinit forma
proclamrii
lor ca atare de un sinod ecumenic.
208
lbidem, p.273, c.t unele exemplificri.
70
'lntrolucerd
genera[ O6ectu['I"eafo7ici'Do7mqtkl li
Siffiboce'I)ogm
Si
1 eologwnen
Ih practic nimeni nu face vreo deosebire ca trie de nezdruncinat ntre o dogm
procl amat de un si nod ecumeni c, pri vi nd Hri stol ogi a de pi l d qi ntre capi tol e,
-
uneori centrale -, ale nvfturii Bisericii noastre, privind Eshatologia, ori numrul
Tainelor, ori mntuirea, dintre care unele n'au fost
Proclamate
ca dogme de un sinod
ecumenic, rmnnd adevruri de credin{, reveate.
Are consensul Bisericii mprgtiate aceeagi putere ca un sinod ecumenic? - Da,
deoarece nu-i lipsegte dect definirea ei formal, cci precum am spus, nv!turile
nedefinite de sfintele sinoade ecumence nu sunt dogme, din pricina acestei lipse.
l.-/.3. Categoria teologunrenelor
Ce sunt
,,teol ogumenel e"?
Unel e nv!turi cregti ne, care-gi afl temel i e n
Revelalia dumnezeiasc, dar care nu au consensul unanim al Bisericii, degi pot fi cu
o larg circulalie, au fost numite teologumene (de la Oeooyoprevov ceea ce poate fi
obiect al Teologiei, ceea ce poate forma obaz a nv!turii teologice), de pild timpul
creriingerilor, crearea sufletului din al prin{ilor lor etc. Teologumenele sunt curente n
Teol ogi a ruseasc mai nou.
S'a stabilit'oe c. teologumena e prerca teologic cu temei n Revelafie, n specia I
cu temei n scrierile acelor,,Lotcaot trlg olrcouprtvrlq"zto. Cu ct el realizeaz mai
desvrgit consensul Bisericii mprgtiate, cu att se apropie mai mult de
,,dogml',
din punct de vedere formal.
Se nfelege de asemenea c este indiscutabil autoritatea nv!turilor care gi
au un temei evident n ambele izvoare ale Revelafiei dumnezeiegti.
1.7.4.. Opirriile particulare ale teologilor
Altfel, o
justificare insuficient pe temeiul Revelaliei, e qi lipsa oricrei astfel de
justficri, face ca prerea expus s rmn o simpl prere particular.
,,Preri l e
parti cul are" sunt admi se n Teol ogi a Dogmati c numai n msura n
care ele nu contrazic dogmele qi se apropie de,,teologumene".
Dogmel e gi teol ogumenel e sunt,,necesari a"; preri l e parti cul are,
,,dubl a": ,,In
necesariis, unitas, in dubiis, libertas, in omnibus, caritas""
',
iat ce a cerut Tradilia
venerabil a Bisericii ecumence autoritlii bisericeqti qi teologilor.
La rndul l or, teol ogi i ortodocgi nu trebui e s se l ase condugi de spi ri tul
luciferic, ncercnd s nfligeze simple opinii personale drept teologumene/ datorit
darului speculativ, ci s fie stpnili de smerenia Sfinlilor Prinli care au subliniat
209
Marel e i stori c al Bi seri ci i , rusul Vasi l e Bol otov, a stabi l i t cu pri l el ul di sputel or i scate de conferi nfel e
uni oni ste cu vechi i catol i ci , n al e sal e Thesen ti pti te mai nti n nemfegte n
,,Revue
Internati onal e
de Thol ogi e" (Cai et24,682 sq.)
9i
mai trzi u cu mari adugi ri n rusegte, n Lecturi cregti ne (1913, anul Y,
p. 525 sq.), deosebirea ntre
,,dogm" 9i ,,teologumenon"
pe care o reproducem clup
$tefan
Zancov, Dns
Orthodoxe Christentum des Ostens, Berlil, 1928, p.38-39, nota 6, clegi nu sunt primite nc de toti dogmatigtii
ortodocA.
210
Se socotesc patru mari dascli ai Bisericii latine (Sf. Ambrozie, Fer. Ieronim, Fer. Augustin, Sf Grigorie
cel Mare)
9i
patru ai Bisericii rsritene (Sf. Atanasie
*
pe care crlile liturgice rsritene l omit -, Sf. Vasile,
Sf. Grigorie de Nazianz gi Sf. Ioan Cur de Aur).
277
$tefan
Zancov, op cit., p.19, scrie: Dogmele sunt
,,necesaria",
teologumenele sunt
,,dubia".
77
Tco[ogfu
' I)ogmati c
$enera[
sou' l rl i l c i pMI
si
Si m6o[i c
unele preri ca fiind ale lor proprii gi nu ale ntregii Biserici.
,,Aga
Sf. Vasile cel Mare
qi Sf. Ioan Gur de Aur deosebesc cele spuse orcprarrKog, de cele ayarvrotrrcq iar
Fericitul Ieronim gi exprim ideea c n operele Sfinlilor Prinfi totdeauna trebuie
deosebit ceea ce dngii au scris La,erctLrccoq, de ceea ce au expus ca adevr"27'.
l.-/.5. Imprfirea dognrelor:
la ortoclocgi, la roflrono-catolici gi la protestanli
Dogmele au fost mprfite n mai rnulte feluri n tratatele de Teologie Dogmatic
ortodox2r3. Cele mai obignuite sunt urmtoarele mprtiri:
al Dup obiectul lor, dogmele erau mprlite altdatn dogme de credin[ gin dogme
de moraouri; gi unele gi altele sunt revelate, dar numele de
,,dogme"
s-a rezervat pn
la sfrgit numai adevrurilor de ordin speculativ, teoretic.
b) Dup raportt lor u mintea noastrd, dogmele au fost mprfite n dogme pure
sau
,,misterii",
cate nu pot fi nlelese cu mintea (de pild dogma Sfintei Treimi) gi
dogme mixte, care se cunosc
Ai
din Revelafie, dar gi din raliune (dogma despre existenla
gi fiinla lui Dumnezeu, despre existenla sufletului, etc.).
c) Dup legtura dintre ele, dogmele sunt generale (aga cum sunt expuse de unele
Mrturisiri din epoca patristic qi de simbolul niceo-constantinopolitan), gi speciale
(de pild cele dou firi ale Mntuitorului etc.).
d) Dup raporturile interconfesionale, avem dogme comwle tuturor confesiunilor
(a Sfi ntei Trei mi ), gi deosebi toare (despre purcederea Sfntul ui Duh, despre modul
prezenlei n Sfnta Euharistie etc.).
e) Unii dintre teologi admit
9i
mprfirean dogme explicite (cele definite de
Biseric) gi implicite (cele nedefinite sau nedezvoltate), precum se precizeaz despre
cderea demoni l or etc..."4. E o i nfl uenf de nomencl atur romano-catol i c, care
privegte domeniul teologumenelor gi al prerilor particulare. Ea nu e primit de unii
teologi ortodocgi'r5 gi nu trebuie primit dect cu condilia ca dogmele respective s
nu fie numai aparent,,implicite", ci s aib gi temeiuri n Revelalie.
Romano-catolicii au urmtoarele mprfiri principale:
a) n raport cu proclamarea lor de cdtre Biseric, ei admit dogme formale (dogmata
formalia quoad nog revelata et proposita) gi dogme materiale (dogmata materialia, in se
revelata, sed non proposita)"6.
Cele dinti se mai numesc
Ai ,,de
credin! definit", iar cele de al doilea
,,de
credinf dumnezeiasc"tl7.
2r2
P Svetlov, nattura crestin n expunere apologeticd, trad. de prof. icon. Serghie Bejan gi Constantin
Tomescu, 1935, pp. 29I-292.
273
Vezi Macare, Thcologc Dogrnntique orthodoxe, traduite par un russe, t. I, Paris, pp 27-28,9i aproape
toate manual el e de Teol ogi e Dogmati c.
214
Macai re, i b., pp.27-22.
215
Cehanovsky, de pi l d, vezi Spaci l , op. ci t., p.347
2t6
Bernard Bartmann, Prcis de Th.ologie Dogmatique, trad. de Marcel Gauthier, t. I, ed. III-a, (Mulhouse,
7938), p.25.
277
Vezi Lonce de Grandmaison. Le dognrc chrtien, ed. II-a (Paris,1928), p.278.
72
lntroluceft
Benera[
?{otu{e c
qr
s cter i s t c e afe logm e t
b) O a doua categorie de nv{turi de o autoritate mai mic e aceea a,,adevrurilor
catolice" sau
,,nvfturilor
bisericegti'2'8, gi anume: r.
,,Concluziile
teologice" (adevruri
deduse di n z premi se, di ntre care una revel at:
,,vi rtual
revel at"); z.
,,adevruri
fllozofice" (ca unele privitoare la existenta gi atributele lui Dumnezeu);
3.
faptele
dogmatice (ca episcopatul lui Petru la Roma, validitatea proclamafiilor,,ex cathedra",
originalitatea textului Vulgatei etc.). Deqi nu sunt considerate ca revelate, totugi au
autoritatea dogmelor n romano-catolicism.
Protestanf ii vechi deosebeau:
al dogme esen[iale (necesare pentru mntuire), gib) neesenliale (care nu sunt
necesare pentru mntuire). Dar din punctul de vedere al adevrului religios, toate
dogmele sunt esenfiale; de aceea sinodul al VII-lea ecumenic a anatematizat pe cei care nu
dau cinstea cuvenit sfintelor icoane gi moagte.
ncheiere. Dup cum s'avzutdin cele spuse, noliunea de,,dogm" arat rolul
deci si v al Bi seri ci i n opera de
,,traducere"
a adevruri l or revel ate n adevruri
acomodate minlii noastre, ea nltur arbitrariul individuar n ntelegerea Revelafiei,
dar ea asi gur gi l i bertatea spi ri tual a omul ui n ecuagi a i nefabi l a adevruri l or
revel ate cu rafi unea omeneasc.
Din momentul dogmatizrii de ctre Biseric a unui adevr de credin! din
moment ce capt lmurirea bisericeasc gi devine dogm, cu el se produce o esenlial
modi fi care: adevrul Revel al i ei dumnezei egti di n obi ect de credi nf revel at se
transform n dogm, prin actul cugetrii sobornicegti, al Bisericii, prin explicarea
lui logic're.
l. B. N orr-:l.r: c.Ancrr-:l3rsrrcri l.r-: Docmnr
Introclucerea general asupa problenrei
[\efinifia
dogmei include gi notele ei caracteristice; de aceea, vom cuta acum s
L,l dezvoltm gi s precizm gi mai bine aceste note caracteristice ale ei.
a) Am afirmat anume c dogma e un adevr descoperit de Dumnezeu oamenilor;
acest atribut al dogmelor cregtine le deosebegte att de nvfturile religiilor pgne,
ct gi de nv!turile llozoice, fiindc acestea nu sunt descoperite.
b) Al doilea atribut al dogmei e constituit de faptul c adevrul ei revelat e
formul at, predi cat qi i mpus de Bi seri c. Aceast not o deosebegte de concepl i a
protestantismului gi a altor culte cregtine despre nv!tura revelat, deoarece ea nu e
lsat la arbitrariul individual, ci e formulat gi aprat de ntreaga Biseric. Aceste
dou note caracteristice ale dogmei sunt esenfiale; ele fixeaz locul ei n ansamblul
nv!turilor religiilor lumii gi n fafa protestantismului.
218
Bernard Bartmaffr, op ci t.,7,p.25.
219
Pentru capitolul acesta vezi Prof. N. Chifescu, Fin(a dogmei, n rev.
,,Studii
Teologice", seria nou, anul
V, 7953, nr 3-4, pp 188-209
73
'1 eo[ogia
rl)ogmatic
ljencra[
sau 'Principio[
ti
Sinl;o[ic
c) n general, tratatele de Teologie Dogmatic ortodox mai amintesc caracterul
teoretic, care deosebe$te dogma de nv!turile morale, gi
d) cel imutabil, care e un corolar al noliunii de Revelafie Dumnezeiasc. Pe
lng acestea, trebuie ns s precizm gi faptul c dogma nu satisface o curiozitate
degart, ci e dat:
e) n vederea mntuirii.
n cele ce urmeaz, vom dezvolta aceste cinci note caracteristice ale dogmei
pentru a preciza mai bine rostul ei n cugetarea gi viafa cregtin.
1.8.1. Dognra, acl'0r rerOelat
Prima not caracteristic a dogmei e de a f.i tn adear revelat, cu alte cuvinte
de a fi un adevr mai mult sau mai pulin lmurit expus n cele dou izvoare ale
Revelafiei creqtine. Aceast afirmafie nu trebuie nfeleas n sensul c nv!turile
cupri nse n Sfnta Scri ptur sunt i pso facto
,,dogme",
ci numai n sensul c toate
dogmele trebuie s-gi afle un temei oarecare n ea. Dac am zice c toate nv!turile
Sfi ntei Scri pturi sunt i pso facto dogme, am cdea n protestanti sm, cci numai
Biserica poate proclama o nv!tur revelat ca dom - orict de lmurit s'ar prea
ea n Biblie credinciosului siguratic"o.
Acestui caracter revelat datoresc dogmele supranumele lor de dogme
,,ale
lui
Ii sus Hi stos" (ami nti t l a Efeseni z, t5 gi Col oseni z, 74),
,,dogme
dumnezei egti ",
,,dogme
cregtine",
,,dogme
ale Domnului",
,,dogme
evanghelice",
,,dogme
apostolice",
date de Sfintii Prin{i de-a lungul epocii patristice"'. Nu e de mirare, de asemenea,
c acolo ntreaga nv!tur cregtin este socotit, n chip hiperbolic, dogma ba chiar
c ngigi Evangheligtii gi Apostolii sunt
,,nv!torii
dogmei"zzz. Aceste exagerri de
vorbire se datoresc n unele cazuri gi faptului c nc nu se precizase ndeajuns nofiunea
de
,,dogm",
mai ales la nceputul epocii patristice.
Iat de ce de asemenea, suntem ntru totul opugi concepliilor moderniste ori
protestante, rationaliste, ori sentimentaliste (datorite gcolilor lui Schleiermacher; Ritschl gi
Sabatier) dup care dogmele n ar fi dect nigte formulri exterioare, dar de origine cu
totul subiectiv ale sentimentului religiog ori ale experienfelor intime, religioase. Ele
rr'a fi, n acelagi timp, dect acomodarea Evangheliei cu vremurile pe care le strbate
Biserica"l.
Dimpotriv, dogma e o nv!tur cu cuprins obiectiv, revelat omului.
Proclamarea dogmelor de ctre Biseric a fost precedat de anumite experiente
adnci, de anumite lupte chiar, care au stabilit adevrul ca ntr'un fel de decantare gi
dup aceea dogmele au devenit izvoare nesecate de intens trire a misterelor cregtine.
Aceste fapte fac pe unii teologi ortodocgi, care privesc dogmele ca nvfturi
care modeleaz viala noastr dup modul divin, ca fermentul qi dreptarul neasemnat
al ei, s vorbeasc despre Revelafie ca despre
,,un
fapt viu", s. constate c dogmele
,,nu
se cunosc prin intelect ntrhtt ct se primesc cu inima care crede" (Malinovschi)
Cf. Petru Svetl ov, op. ct.,I, p.267.
Vezi Macai r e, op ci t . , l , p. 2.
lbidem.
Cf . Theophi l l us Spaci l , op. ci t . , p. 339
220
221
222
/ +
' htrol ucerd
gexero[ Xotdd cnocterr stice'a[e dogmci
s socotesc dogma drept
,,un
fapt al Revelafiei, exprimat ntr'o form teologic"
(Svetl ov), gi , n sfrgi t, s spun c
,,dogma
presupune o exeri en! rel i gi oas"
(Florovski)"+.
Asemenea expresii sunt nfelese de unii teologi ortodocgi ca qi cum ar tgdui
obiectivitatea absolut a domelor.
Dar aceast obiectivitate e garantat n Teologia Dogmatic ortodox de concep{ia
ei despre dogm ca adevr revel at. Experi enfel e care au precedat gi care urmeaz
de-a pururi dogmelor dumnezeiegti, nu gtirbesc nicidecum, ci amplific nsemntatea
acestui atribu! adevrul revelat vegnic reflectndu-se n forme infinite, n sufletele
trectorilor pe acest pmnt, dar adevrul rmnnd acelagi.
1.8.2. Ifurnrtrlat cle l3iseric
Dogma este un adear
formulat,
apdrat gi impus de Biseric; aceasta e nota cea mai
speci fi c a conceptul ui de dogm. Cci ea deosebegte dogmel e de i nterpretri l e
arbitrare ale protestanlilor gi ale neoprotestan{ilo{, date textelor scripturistice. Mai mult
ea deschide orizonturi largi minlii omenegti limitate, care astfelntrevede
,,luminiguri"
n
domeniul transcendentului gi metanoeticului gi umple inima credinciosului celui mai
simplu de o lumin inefabil.
n sfrgit, aceast not arat c Biserica are n ea puterea creatoare de via!
duhovniceasc religios, prin faptul c Duhul Sfnt o asist gi o nsuflefegte.
Biserica este coloana qi temelia adevrului (r Timotei,
3,
r5);ea pstreaz ca gi
Maica Domnului dup Buna Vestire, adevrul n inima ei, apoi, la nevoie l vesteqte, l
tlcuiegte sub asistenla Sfntului Duh. Ea nu poate gregi gi nici nu poate ngela pe
ni meni . Dreptul de a formul a dogme nu are dect Bi seri ca l ui Hri stos. A formul a
dogmele individual nsemneaz s tlcuiegti arbitrar Sfnta Scriptur qi eventual chiar
Sfnta Tradilie. Toate gregelile protestantismului se datoresc ncrederii excesive n
puterile individuale de a nlelege Revelafia; dar numai Biserica n totalitatea ei este
infailibil, ca Trup tainic al Domnului, asistat gi nsuflelit de Duhul Sfnf care se
manifest viu n experientele, n congtiinfa gi n viala ei duhovniceasc"5.
Mrturi si toarel e gi i nterprel i i acestei congti i nfe qi experi enl e, trmbi l el e
adevrului revelat, sunt sinoadele ecumenice.
Adeseori acest nume a fost uzurpat de sinoade care nu erau glasul Bisericii gi nu
erau buciumele adevrului vegnic (sinodul tlhresc de la Efes sau cel de la Ferrara-
Florenta); Biserica nu le-a recunoscut ca ale sale qi sinoadele sau vdit infailibile numai
n msura n care au exprimat adevrul pstrat n chip tainic n congtiinta vie a Bisericii"
de la moartea ultimului Apostol, cnd s'a ncheiat Revela{ia.
Romano-catolicii au czut ntrn individualism excesiv, care a favorizat nagterea
protestantismului pe meleagurile sale. El anvestit pepapacu puteri quasidivine, rpind
ntregii Biserici, prin sinodul ecumenic, dreptul de a formula dogmele gi limitnd
asi stenl a Duhul ui Sfnt l a persoana papei , cnd acesta defi ntgte dogmel e
,,ex
cathedra".
lbidem, pp.339,34O.
Th. Spacil, op. cit., p.245.
224
225
75
Teo[ogi a
/Dognati c
$cneraf
sau' Pi fl ci ph[
Ji
Sn6o[k
Biserica noastr a pstrat adevrata practic a formulrii dogmelor n sinoade,
de la Sfinfii Apostoli"6. Din pricina acestei a doua note caracteristice, Sfinlii Prinli au
numit dogmele,,cuvintele bisericegti",,,Dogmele Bisericii" etc227.
1.8.3. Teoretic
Dogma e un adevr teoretic. E nevoie s accentum acest lucru
9i
sl explicm,
pentru a deosebi dogmele de nvfturile morale cregtine, de canoane etc. Indeosebi
nv!turile morale au stat pn n evul mediu alturi de dogme - dogmata fidei qi
dogmata morum - deoarece qi unel e gi al tel e sunt descoperi te de Dumnezeu gi
deoarece sunt dou aspecte al e unei a gi acel ei agi tri ri cregti ne. Moral a nsgi era
propus n gcolile teologice n continuarea Teologiei Dogmatice, pn n evul mediu.
Odat cu progresul gi cu dezvoltarea studiilor teologice, ele s'au separat gi dogma gi-a
pstrat nota caracteristic de adevr teoretic228.
Dogmele nu difer din punctul de vedere al structurii logice, de afirmafiile
Iogi ci i omenegti . Di mpotri v, ori ct de adnc ar ptrunde n tai nel e dumnezei ri i
- cazul aga numitelor,,dogme pvre" -, ele rmn, dup o expresie amintit de noi"
,,proiecfii
logice, ale unor principii supralogice", e adevrat, dar tot logice.
Biserica gi nsuqegte astfel adevrul revelat, trecndu-l prin filiera congtiinlei
gi mai ales a raliunii omenegti, gi d astfel o explicalie care devine obiect al gtiinfei,
cugetrii gi experien,tei cregtinilor gi o nou treapt a cunoagterii cregtine. Cci dincolo de
formulele dogmatice pulseaz viafa divin perceptibil nu prin cuvnt ci prin trire.
Dar ea ne este revelat pe cile accesibile spiritului omenesc
Ai
cunoagterea prin dogm
e unul din mijloacele cele mai experimentate n cregtinismul rsritean; n acest sens
vorbim de caracterul teoretic al dogmei.
,,Toretizarea"
oricrei triri e un fapt care nu poate fi neglijat. Insgi simlirea
religioas trebuie polarizat gi dirijat de rafiune.
In fel ul acesta dogma, adevr pri n excel en! teoreti c, devi ne generator de
trire cregtin, iar aceasta devine la rndul ei aplicarea gi ridicarea la o intensitate
maxim a principiilor teoretice oferite de Dogmatic.
,,Tradilia
rsritean, scrie Vladimir Lossky22e, n'a fcut niciodat deosebire
net ntre... experienta personal a misterelor dumnezeegti gi dogma afirmat de
Biseric."
Cuvintele spuse, e un veac de atunci, de un mare teolog ortodox, mitropolitul
Filaret al Moscovei, exprim n chip desvrgit aceast atitudine, exemplificat de
26
La nceputul expunerii hotrrilor Sinodului apostolic din Ierusalim s'a dat formula colectiv de sinoadele
ecumeni ce: ot vyqt {I l veyat t t QAyi l o r cai r j gLv ( FA15, 28) . Vechi l et r aducer i nf ol si n} pnaz
tl mcesc aceste cuvi nte astfel :
,,Prutu-s-a
Duhul ui Sfnt
9i
nou!". Faf de sensul de azi ,al cuvntul ui
,,a
se prea"
,
aceast traducere nu mai corespunde tlcului dinti Cci s'ar putea socoti chiar o blasfemie
ideea c Sfntului Duh
,,i
se pare". De aceea se impune alt tlmcire:
,,Duhul
Sfnt
9i
noi am hotrt...",
sau
,,am
hotrt sub adumbrirea Duhului Sfnt...", formule care ar reda ideea formulrii doctrinale sub
egida Duhului Sfnt. Adugm c n Sfnta Scriptur hotrrile acestui Sinod se gi numesc: rabygara
t rcercqrpva. on tv nootrov rcai nqreoputqr<^ru (FA 15,4).
D7
Macai re, op. ci t.,I, p.1
9i
notel e.
228 y""i
Prof. Pr. I. Mihlcescu, Cttrs de Teologie Dognntic, predat studenfilor de anul IV n 1931-1932.
22e
Vl. Lossky, Essni stLr ta Thologie Mystique de I'EgIise d'Orienf, (Paris, 19M), pp. 6-7
76
Tnnol ucere geteru[ N o rc{e c a rccter i s t i ce a[e log m e i
Lossky:
,,Nici
unul dintre misterele nfelepciunii lui Dumnezeu nici cel mai secret nu
trebuie s ne apar strin sau cu totul transcendent, ci n toat umilinfa trebuie s
adaptm mintea noastr la contemplalia lucrurilor dumnezeieqti". Cu alte cuvinte,
dogma exprimnd un adevr descoperit care ne apare ca un mister de neptruns,
,,trebuie
trit de noi ntr'un proces n cursul cruia, n loc de a asimila misterul la
modul nostru de n{elegere, va trebui, dimpotriv4 s veghem la o schimbare adnc,
la o prefacere luntric a minfii noastre, pentru a ne face apti pentru experien!...".
Deci, dogm4 adevr teoretig trebuie s fie zmislitoare de trire intens; altfel
ar rmne asemenea florilor artificiale, lipsite de via!, de miros gi mai ales de rod.
1.8.4.. Nesclrirnbabil
Dogma e un adevr neschimbabil, dat odat pentru totdeauna. O dogm, odat
formulat de sinodul ecumenic nu se poate schimba n veacul veacului; nici nu se
poate adapta mediului secular. Antinomiile credinfei formulate n dogme, se rezolv
numai n contempl ati e, care e adevrata
,,teol oghi si re".
(Se gti e c chi ar Luther a
interzis lui Melanchton s tot modifice confesiunea Augustan, fiindc odat formulat,
zicea el, nu mai e a unui particular, ci a Bisericii).
Neschi mbabi l i tatea dogmei i mpune menl i nerea tal e-qual e a fondul ui gi a
formulei, deoarece dup cuvintele lui Vincenliu de Lerini dogma nu e o invenlie a
minfii omenegti (,,philosophicum inventus"), ci un depozit dumnezeiesc (,,divinum
depositum")'3o nu se pot primi nici formulri de dogme care ar rectifica pe cele vechi,
printrb nou Revelafie.
Dar nu e vorba totugi de o stagnare fiindc, dac dogmele au o neschimbabilitate
absoluti n acelagi timp ele au o perfectibilitate n nlelegerea pe care o putem avea
despre cel e dumnezei egti , potri vi t i dei i expri mate de acel aqi Vi ncenfi u de Lcri ni ,
dup care dezvoltarea unei dogme se face
,,in
eodem scilicet dogmate, eodem sensu,
eademque sententia"23r.
Se vorbegte despre o istorie sau despre o dezvoltare a dogmelor, dar e mai
drept s se vorbeasc despre o i stori e a Dogmati ci i . Cci n ce pri vegte conl i nutul
dogmel or nu se poate vorbi de o i stori e, el fi i nd revel at, ci se poate vorbi de o
preistorie a dogmei, a formulrii ei; din clipa n care a fost formulat, nu mai poate
fi vorba dect despre o istorie a nsugirii ei subiective:
,,progressus
fidelium in fide".
Nu numai un cuvnt, dar chi ar o prepozi l i e a putut forma
,,arti cul us
stanti s vel
cadentis Ecclesiae" (cazul prepozifiei t la Sinodul de la Ferrara-Florenfa). Marea
schism a fost pricinuit mai ales de cuvntul
,,Filioque".
Unii protestanfi, vrnd s
aduc schimbri de dogme, le-au srcit de formule gi de cuprins n anarhia doctrinal:
Quot
capita, tot sensus.
1.8.5. Dat rr',0eclerea mrrttririi
Dogma e un adevr ce duce la mntuire. Dogmele nu sunt date pentru satisfacerea
curiozitfii omenegti. (Luther, dup Fericitul Augustiry a rspuns unuia care-lntrebase:
Vincenliu de Lerini, Cornmonitorium,I, nr.21; Migne, P.L., L, col. 666
Ibidem.,ll,28;P.L.,L, col.668; apud H. Pinard, art. Dogme,nD.T.C., col.7123
230
77
' I' eo[ogi a.Dogmafi c
$erctaf
sau,Pi l fl ci pi tl
ti
Si ffi \ohc
,,Ce
fcea Dumnezeu nainte de crearea lumii?" -
,,pregtea pedepse pentru cei ce
pierd timpul cu ntrebri degarte!").
Dogmele sunt date cu un anumit scop: acela de a mntui pe oameni.
$i
nu se
poate ajunge la mntuire fr credinf; obiectul acestei credinle sunt dogmele. Pentru
ca s fie dreapt, credinta trebuie s aib ca obiect dogmele adevrate.
Dogmele stau la temelia ntregii triri a cregtinului, la temelia relafiilor lui cu
Tatl su ceresc qi cu frafii si, semenii si.
Ele exprim principiul viefii duhovnicegti qi dau specificitatea lor. De aceea,
ele au o nsemntate
covrgitoare pentru trirea noastr crgtin: doctrina ntruprii
determin concepfia noastr despre putinla activismului omului, depre perfectibiliiatea
noastr pn la treapta ndumnezeirii noastre.
Nu ne e indiferent existenfa lui Dumnezeu sau nvierea Domnului, chezgia
nvierii noastre qi a altor evenimente suprapmntegti, dar care zguduie pmntui gi
de care depinde destinul nostru aici gi dincolo de zarea acestei lumi, n vegnicie...
Din acest punct de vedere ntelegem ct de ndrep!tit e prerea celor care
cred c criteriul adevrului dogmelor nu e identitatea iugetrii cu ea nsgi (acel
criteriu formal imanent), ci,,vitalitatea lor, adic tocmai ceea ce e temelia definitiei ei
gi ea numai o proiecteaz n cuvinte gi judecfi.
De aceea, cnd e vorba de dogme...
trebui e s cutm... refl ectarea ei vi tal , care e temel i a ei "r3r, pe l ng temei ul ei
obiectiv, descoperit.
Exist o deviere cumplit: ruperea de la viafa unic a Bisericii, ruperea de la
comuniunea credintei gi iubirii a Trupului tainic, deprtarea de Duhul Sfnt, este
erezi a. Este erezi a, congti ent gi voi t,
,,negarea sau perverti rea dogmei , adi c a
adevrului sau a nvtturii clar formulat de Biseric gi cunoscut fiecrui membru
al ei..."'33.
De aceea Biserica, potrivit cuvntului Mntuitorului (Mt
5,3o:
,,Dac,mna ta
cea dreapt te smintegte...") a proclamat ca deczuli din
,,preolia obgteasc" pe cei ce
s'au deprtat de la ea, pe eretici, anatematizndu-i:
,,Dac cineva nu va gine gi nu va
mbr{iga dogmele numite mai sus, - poruncegte canonul I al sinodului al Vllea
ecumenic, ci se va aPuca s unelteasc mpotriva lor, anatema s fie dup rnduiala
cea de acum agezat de ctre Sfinlii Prinfi artafi mai sus gi s se scoat ca un strin
din cartea cregtineasc gi s cad...",:+.
O nvftur adnc a Patericului ne arat c erezia e un pcat mai mare gi mai
primejdios dect toate celelalte, fiind contagios
,,Zis-a
Avva Teodor iargi: de ai un
prietequg cu cineva gi se va ntmpla s cad el n ispita curviei, de po!i, d-i lui mna
gi trage-l n sus. Iar de va cdea n eres gi nu se va pleca gie,
s sentoarc degrab4
taie-l pre el de la tine, ca nu cumva zbovindu-te s cazi mpreun cu el n groaf,;:.
ncheiere. Din expunerea noastr s'a putut vedea c specifice dogmei sunt
mai al es pri mel e dou atri bute al e ei : acel a de a fi adevr rvel at de Dumnezeu
gi de a fi formulat de Biseric. Celelalte trei sunt corolare ale acestor caracteristice.
Sergiu BulgakoV apud Spacil, op. cit., p.340.
P. Svetlov, op. cit.,p.269.
Dr. Iosif Olariu, Manual de DogrLaticd, (Caransebeg l90T), p.6.
Patericul, (ed Rmnicul Vlcea, 1932), p. 88, nr.4.
232
233
?34
235
78
, t t t rrl qcere
Benera[
' Dogm
Si
rasi une,l ogmd
J;ai dl i
Di n caracterul de adevr
,,evel at"
decurge acel a de
,,neschi mbabi l "
gi de
,,necesar
pentru mntuire", pe cnd caracteristica
,,teoretic"
decurge din aceea de
,,formulat
de Bisericl'. De aceea nu se gsesc la tofi dogmatigtii ortodocgi expuse. Totugi
suntndreptlite toate gi se ntregesc n chip fericit'r6.
1.9. DOci-,rr
SI
RTIUNE, DOGri
$I
!I.r$i\
l)m
vzut c dogma este adevrul revelat de Dumnezeu gi formulat de Biseric. S
l'lvedem acum, mai departe, ce rol are rafiunea n formularea dogmei qi n nlelegerea
ei? Ce legtur are dogma cu viafa?
1.9.1. Dognra e aconoclarea acle{rului re{elat la ptrterea cle
rrlelegere a ofltului
n procesul formul ri i dogmei , rafi unea, cl uzi t de credi n! gi ncl zi t
de i ubi re, a dat adevrul ui revel at o formul l ogi c, mai preci s, pentru nfel egerea
omeneasc. n felul acesta, adevrul revelat a trecut, n prezenfa Sfntutui Duh prin
congtiinla colectiv, vie, a Bisericii, reflectat n aceea a sinodului ecumenic qi s'a
produs un fel de decantare a unicului adevr de toate
,,impuritfile"
simplei cugetri
omenegti, att de divers n manifestrile qi roadele ei.
n felul acesta, adevrul revelat, care, dnp cderea n pcat, poate fi nfeles n
mai multe feluri de rafiunea omeneasc individuali capt noi contururi gi delimitri,
potrivite minlii omeneqti; este, ca s zicem a$a, turnat n tiparele mai acomodate
umanul ui .
Prin aceast operalie, necesar n starea de dup cdere, a omului, adevrul
revelat nu a pierdut nimic din valoarea lui intrinsec, ci numai a cgtigat o precizie
mai mare n ptrunderea din sfera dumnezeiescului n aceea a omenescului. Cci,
dup cum am amintit, el rmne tot o proiecfie logic a unor adevruri care depgesc
logicul. Dar, n acelagi timp, el devine obiect de gtiinf, de cugetare omeneasc, ca gi
obiect de noi experienfe, de trire duhovniceasc.
1.9.2. Datul rerOelat nu trebuie nici corrfttnclat cu clognra,
clar rrici sepal?t cl! ea
Acest fapt ne arat gregeala celor are identific datul revelat cu dogma, sau
care le separ. Ele nu pot fi identificate aga cum vor chiar unii dogmatigti ortodocqi237,
deoarece a intervenit un element nou, care s'a adugat datului revelat: elementul
236
Pentru capitolul acest4 vezi Prof. N. Chilescu, Fiinla dogmai, n rev
,,Studii
Teologice", seria nou,
anui
V
1953, m. 3-4, pp. 188-209.
237
11" piid Macarie, op, cit.,I,p.10.
79
'I'eo[ogia
'Dognatrc
ljencra[
sau ?nncipnfa
si
Sinlio[ca
rational, logic. Ele nu pot fi ns nici separate, aga cum vor ralionaligtii protestanfi,
sau modernigtii, deoarece fondul revelat e acelagi. Duhul Sfnt, care a insuflat pe
profeli n Revelalie, e acelagi care a prezidat la destinele dogmei, asistnd Biserica n
formularea ei. Ele sunt numai deosebite, sfera dogmei fiind mai ntins n formularea
ei, dect aceea a datului revelat.
1.9.3. Dogrrra d rspturs nzuinl!lor strfletultri
gi cerirrlelor ralirlrlii
Dac intervenfia Bisericii pentru formularea dogmelor a fost pricinuit de cele mai
multe ori de erezii, totugi, dogma d gi un rspuns multumitor nzuinlelor sufletului
omenesc dup adevrul absol ut, rspunznd ns n chi p sati sfctor gi ral i uni i
omenegti.
Aceast ral i une omeneasc n' a fost ni ci odat ni ci di sprefui t ni ci l sat n
prsir e n creg tinism, ci totdeauna ajutat gi ndrumat de credin!.
$i
dac cregtinismul ortodox n'a mers pn la idolatrizarea raliunii omenegti,
ca protestantismul rafionalist, sau ca romano-catolicismul, n care sh pus alternativa
acelor formule:
,,fides
quaerens intellectum" gi
,,intellectus
quaerens fidem" (cu toat
acea,,Philosophia ancilla Theologiae"), totugi teologia ortodox nh neglijat acest dar
dumnezeiesc care face podoaba fr de pre! a sufletului omenesc.
1.9.4.. I'la e nrrturia er0iclerrt a creclintei rr iubire
Acest ajutor nepreluit l d dogma sufletului doritor dup adevrul absolut
prin nsgi acomodarea acestuia la puterea receptiv a sufletului gi prin dislocarea
lui dintr'un ansamblu de interpretri posibile.
Faptul c acest adevr vine ca impus din afari nu-i scade ntru nimic valoarea
lui absolut. Infailibilitatea Bisericii e o garanfie a acestei valori; drepturile rafiunii
au fost respectate n procesul acestei proclamri a adevrului. Iar libertatea congtiinfei
nu e diminuat de faptul c ea se acordeaz cu o eviden! cernut printrb mrturie
colectiv a credinlein iubire, evidenf condilionat de gradul de integrare a credinciosului
n aceast colectivitate (Biserica), prin nsgi aceast credinli n iubire.
L.9.5, nsugirea clognrelor nu cl clect o ptrtrnclere r!latirO
a nristerelor cuprinse n ele
Cu aceasta n' am nfel es c formul area dogmel or cu aj utorul ral i uni i face
adevrul dumnezeesc descoperit cu totul inteligibil; acest dar nu e dat omului. Cci
nlelegerea omeneasc rmne aici de-a pururi acoperit de un vl - pe acest trm
vedem
,,ca
pri n ghi ci tur", ca o arvun, n o vedere anti ci pat.
De aceea dogmatiqtii'r8 accentueaz cu dreptate ndeosebi faptul c adevrurile
dogmatice gi primesc sprijinul lor exclusiv de la autoritatea dumnezeiasc, ra{iunea
rmnnd organul formulrii, nsugirii gi justificrii
lor.
238
Vez Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Rsdritene, (Slbiu,1930), p. 12 sq
80
'Introlucere
gerera[
lI)ogm
Si
raliune logfl
ti\iot
Ct privegte ptrunderea lor, ea poate fi deosebit dup felul sfor!rilor care
se fac pentru adncirea adevrului descoperit prin ele. Dogma rrvepvizeaz niciodat
subiectul su, fiind ajutat gi completat de o Liturghie, de practicile
Pioase,
de
nlelegerea comun a credinciogilor: acea
,,Lex
orandi", ajut la determinarea acelei
,,Lex
credendi"'3e.
Cu aceasta am ajuns la a doua parte a expunerii noastre.
l.9.6..Acei
,,nlaiores",
dascli
propu$i pentru a rr{}a pe allii'
le rrleleg
gi
le expun nai eNplicit,
dar aclrrcirea lor e rezerf,at tririi lor cle cei cu itritrra curat
Dogma poate avea o nsemntate real n viala creqtin, n msura n care ea
preface aceast via! dup modul divin. Altfel ea poate rmne o simpl cunogtin!,
ca multe altele, fr nici o legtur cu nzuinlele qi cu sfor!rile noastre.
Privit din acest punct de vedere, dogma poate ridica probleme cu aspecte mai
apropiate de cei ce mprtgesc
Ai
se mprtgesc din bunurile acestei
,,Alma
Mater",
Teologia.
$i
anume, e un adevr comun c dogma este cunoscut n chip mai explicit n
Biseric de ai si
,,majores",
dascli care njug zilele cu noplile pe tomuri brcuite;
dar e ptruns mai adnc de cei cu inima curatz4o.
Avem de o parte o cunogti n! mai expl i ci t, i ar de al ta o ptrundere mai
adnc. Sunt dou lucruri total deosebite, dar n cea mai strns legtur una cu alta.
n cazul dinti avem o cunoagtere intelectual, ns extrinsec, fi aderenf intim
evidenti pur intelectual; n cazul aI doilea e vorba de o cunoagtere dobndit prin
trire, prin experient personal, e vorba de
,,grtoz",
n care subiectul se identific
cu obiectul cunoagterii.
$i
totugi, aceste dou feluri de cunoagtere, precum am spus, sunt ntrb inter-
dependenf desvrgi t: formul area dogmei e ndel ung pregti t de tri rea ei ;
cunoagterea expl i ci t a dogmei e cunoagterea ei i ntel ectual ; i ar prefacerea ei n
gnoz e n funcl i e de chi ar aceast cunoagtere i ntel ectual (,,ni hi d vol i tum, ni si
praecognitum").
1.9,-/. Ixenrpliflcare
Cregtinismul poate fi definit ca o via! n Hristos. Aceast via! n viala Trupului
tainic al Domnului gi are nceputul n credinf; iar obiectul credinfei, dar supranaturaf e
ugurat n nfel egerea l ui de cunoagterea doctri nei dogmati ce. Se poate ca aceast
cunoagtere s evolueze n chip fericit spre
,,o
vedere mai presus de vedere'i pentru
cel ce o are, sau pentru cel ce o primegte de la altul. n acest caz, Duhul Sfnt d
adeziunii noastre un caracter supranatural, adaptnd mintea noastr la ntelegerea
dogmelor.
23e
Lonce de Grandmaison, op. cit., p.323.
240
Lonce de Garrigou-Lagr ange, Le sens commtm, la Phitosopie de t'Etre et les
formules
dogmatiques; a cincen
mie, (Paris, 7936), pp.388, 394.
81
Teotogia
lDogmaticd
$enera[
sou Qrincipio[
ti
Sinotic
Tradifia Bisericii cregtine de totdeauna a dat un loc de cinste nvfturii - punct de
plecare al oricrei experienle cregtine:
,,O
Timotee, ndeamn Sf. Apostol Paael, Iucrul ce
I-am ncredinlat
lie
pzegte-\, deprtndu-te de glasurile degarte, cele spurcate gi de aorbele
cele potrianice ale gtiinlei cu nume mincinos" (r Tim 6, zo; cf.. Rm ro,
9
sq.). Iar lui Tit i
sPune c episcopul trebuie s aib anumite calitti, printre care nu cea mai mic e aceea
de a
{ine
,,cuantul cel credincios al nafturii, ca puternic s
fie
a ndemna cu nu!tura
cea sntoas..." (Tit r, g).
Fericitul Augustin descrie doctrina ca izvor al viefii religioase:
,,Huic
scientiae
attribuitur illud quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur et roboratur'z4l.
Mari i maegtri ai vi el i i duhovni cegti deosebeau nfel epci unea specul ati v
(Teologia) de cea experimental (darul nfelepciunii). Iar Dionisie Pseudo-Areopagitul
scrie c Ierotei e desvrgit n cele dumnezeiegti nu numai nvfnd, ci gi ptimind cele
dumnezeiegti'42.
Agadaq, fr s se tgduiasc valoarea obiectiv a adevrului revelatn dogm,
conceplia Bisericii noastre despre acest adevr socotegte c formularea lui n dogm e
datorit gi unor experienle fcute prin lucrarea Duhului SfnU iar ptrunderea lui,
dup expunerea lui explicit de cei pregtifi ntru aceasta, nzuiegte la nagterea unor
experienfe intimg similare, prin lucrarea aceluiagi Sfnt Dutg care a insuflat pe prooroci
gi a ferit Biserica de gregeal la formularea dogmei:
,,Mintea
ncepnd s filozofeze de
la credinla cea apropiat, sfrgegte cu Tologia (cunogtinfa de Dumnezeu) de dincolo de
orice minte, care e credinfa ce nu se uit qi vederea celor nev2ute"243.
Explicafia lor se cere mbinat cu nsgi trirea lor de una gi aceeagi persoan.
1.9.8. Nici ertrinsecisnl, nici inranentisnr rroral,
ci colaborare teandric
n Dogmatica ortodox nu s'a pus problema extrinsecismului gi a intrin-
secismului, sau imanentismului, sau dogmatismului moral244. Cci dogma n-a fost
privit ca o sum de precepte exterioare, care se valorific prin trirea lor (pozifia lui
Ed. Le Roy)z+s, nici o Revelalie pur exterioar, care se valorific numai prin gndire
(pozifia romano-catolicismului), cci n acest caz dogma ar rmne pur exterioar,
extri nsec, dar ni ci nu trebui e pri vi t numai ca rspunsul l a un proces l untri c
(i manenti smul l ui Laberthonni re)' a - cci atunci dogma ar rmne un proces
subiectiv; ci este nleleas ca un produs teandric, al cooperrii omului cu Dumnezeu,
izvor de nou cooperare a omului cu Dumnezeu spre apropierea creaturii de Creatoq,
cunoscnd gi iubind, iubind qi cunoscnd prin libertatea omeneasc gi dumnezeiescul
241
Fer. Augustiry de Trintate,XlY,l.
242
Sf.
nionisie
Areopagitul, Despre numele dhsine,ll, 4, apud Rg. Garri gott-Lagrnge, op. cit., supra, p.392.
243
Thalasie Libianul, Capete despre dragoste, nftnare gi petrecerea dup minte,IY,78;n Filocafta, IV, (Sibiu
1944), p.33.
24
Vezidogmatismul moral al lui Laberthonnire, n multiplele lui publicafii.
2as
Edouard LeRoy, Dogme et uitique, (Paris), 1907.
2&
Yezi Pages Choises du P. Lnberthonnire;introducere
9i
note de Thereze Friedel, (Paris, 1931).
82
l xtrol ucere generaf
' DoBn
i
ruti une: aa6n ;t' ":t:-t
Har. nlelegerea dogmei gi a tradiliei implic o via! religioas care are vatra ei n
sufletul credinciogilor gi principiul n prezenla vie a lui Dumnezeu n el. De aici,
rezult stagnarea dogmei n perioadele n care credinta e pulin vie qi dizolvarea
Bisericilor cnd credinla moare.
Darurile Sfntului Duh gi virtufile... care sunt nflorirea harului sfinlilor, fac
sufletul n stare s stpneasc obiectul su dumnezeiesc prin nfelegere gi iubire.
Ridicat la ordinea supranatural el devine din ce n ce mai dependent de prezenla
activ a lui Dumnezeu n ea, prezen! nu numai creatoare
gi cauzal, ci obiectiv gi
personal, prin care, cum spun teologii:
,,Domnul
se comunic H nsugi gi desvrgegte
realitatea n sine a creaturii, fcnd-o n stare de a poseda n chip actual Infinitul".
Aceste daruri ale Persoanelor dumnezeiegti introduc de asemenea pe credincios
ntrn regim de prietenie cu Ele gi n comuniunea pe care o aduce prietenia:
,,...Adevrata
nfelegere a dogmei cheam unitatea eului ntrb via! profund.
Prietenia lui cu Dumnezeu, aceast comunitate de har gi nfelepciung e unicul mijloc al
a similrii spirituale integrale a do gmei..."2
47.
1.9.9.
r0iafa
cre$tin ajtrt la rrlelegerea clognrei
gi e transfigurat de aplicarea ei la propriile-i situalii eiscepionale
Aceast conceplie lmuregte chipul n care stau dogmele la temelia ntregii
viefi cTgtine pe care o nsuflefesc prin credin! gi moral.
Intr'adevr, aceast via,t nsgi ne ajut la aprofundarea principiilor cluzitoare
ale ei; chiar dac nu sunt ntelese pe deplin, ele pot fi trite pe deplin:
,,A
pstra
cuvntul lui Dumnezeu, nseamn s-l practici mai nti.
Lucrarea credi nci oas e aceea a al i anl ei n care sl gl ui esc confi denfel eol ui
Dumnezeu, tabernacolul n care se perpetueaz prezen\a
gi nvfturile Sale'"".
Trirea total duhovniceasc, aplicarea nv!turii dogmei n via,ta de toate zilele,
de clip cu clip, nu numai n ascensiunile vertiginoase pe piscurile ei nsorite sau
zguduite de furtuni, ci gi n trepdul anonim, ori n marasmul vilor ei, face ntelegerea
ei mai ugoar gi ptrunderea ei mai adnc.
1.9. 10. Flrenrplificare
Dar n ce chip o dogm, rezultatul colaborrii teandrice, poate fi aplicat la
prozaica via! omeneasc? - Tot printrb colaborare teandric.
Dogma inspir gi conduce pe cregtin n via!; ntre dogm
gi trirea cregtin se
petrece un nencetat proces de osmoz" n care nvftura are ntietatea.
Cu aceasta nu susl i nem un uti l i tari sm sau un pragmati sm sub vreo form
oarecare. Fiindc din acest punct de vedere ar urma o prefuire mai mic a unora dintre
misterele centrale ale dogmelor creqtine (,,Purcederea" d.p)
gi, ipso factq shr introduce, o
judecat
omeneasc a valorii adncilor taine ale dogmelor cregtine, fcndu-ne judectori
2M
E.I. Chevalier, Essai d'unz critique de la connaisance thologique,n,,Cahiers de Philosophie", nr. 1 (L homme,
metaphisique et transcendence), (Neuchtel, 1943, pp. 1,1,6, 1,I7, 118).
248
p'1.
Blondel, Histoire et dogme, p.57; apud Lonce de Grandmaison, op. cit., pp. 154-155.
83
' Teofogi a' Dogmat i c i t
$tncraf
sau' Pri nci \d[
ti
Si n6o[i c
ai celor mai presus de noi. Ori nu judeclile omenegti caduce pot fi sentinle n cele
dumnezeiegti pentru om cnd nvinge pe alt om zice Fericitul Augustin'4e
,,dar
e un
bine pentru el cnd l nvinge adevrul cu adeziunea lui qi e ru pentru un om, cnd
l nvinge adevrul fr s-l conving. Cci e necesar ca el (adevrul) s nving".
Cu aceste rezerve fcute, trebuie precizat c dogma este un adevr descoperit
ca s fie trit gi c n tainele ei se ptrunde din ce n ce mai adnc prin experimentarea
ei:
,,Gustafi
gi vedeli c bun este Domnul", ne nva! cntarea liturgic.
Aceast trire a dogmei aduce o ndoit transformare: aceea a cregtinului gi
aceea a societfii, prin cregtinul ndumnezeit prin Har. Se poate urmri aceast nrurire
pn gi n specificul cregtinismului rsritean gi al celui apusean.
Dou exemple ne vor fi deajuns, pentru a nlelege influenla dogmelor asupra
confesiunilor cregtine.
Invttura Bisericii noastre despre dumnezeiescul Har, d. p. ca energii necreate,
nedesprfite, dar deosebite de fiinla dumnezeieasc, imanente creaturii, arat specificul
pietfii ortodoxe, ca gi atitudinea acestei Biserici fa! de Stat.
Astfel, n aceast concepfie Harul cel necreat nu se separ de creatur, ci i este
imanent n lucrarea lui. Aceast concepfie se reflecteaz n pietatea rsritean, ale
crei experienfe profunde nu las invizibile energiile cele necreate, precum vizibil
a fost lumina de la Invierea Domnului gi de la Schimbarea Ia Faf. Ea se reflect n
Misteriologia ortodox, n care formulele lucrtoare ale mijlocirii preo(eqti reliefeaz
l ucrarea dumnezei asc pri n i ntermedi ul preotul ui :
,,Boteaz-se
robul ...",
,,Doamne,
cel a ce...",
,,Cunun-se..." etc. Iar n ce pri vegte raportul Bi seri ci i cu Statul , ea se
concretizeaz n exemplul plastic evanghelic al aluatului care dospegte frmnttura
gi n acela patristig al altoiului.
In Apus, conceptia despre Har ca lucrare creat, accidental etc., separ divinul
de uman, reliefnd exclusiv transcendenfa lui Dumnezeu. Aceast concepfie se reflect
n pietatea romano-catolic, mulat de
,,exerciliile
spirituale" gi n care omul se gsegte
singur n fafa glacialitfii imensitlii spaliilor cosmice, Dumnezeu rmnnd
,,Deus
absconditus. ..".
Formulele Tainelor scot nainte lucrarea preotului, nu pe a lui Dumnezcu (,,Ego
te bapti zo...",
,,Si gno
te si gno cruci s..." etc.), ba chi ar pe a mi reni l or, l a svrgi rea
nunfii.^
In ce pri vegte rel ati i l e Bi seri ci i cu Statul , ea nu se i ntegreaz ca al uatul n
frmntturi ci rmne separat, ca mprlie a lui Dumnezetq nu n cele pmntegti,
ci deasupra lor.
Dar chiar dogmele cele mai specifice dumnezeirii au o reflectare pozitiv asupra
cregtinului gi asupra cregtinismului. Astfef dogma ntruprii, a enipostaiei celor du
firi, arat c religia cregtin cere, nu desfiintarea omenescului n legtur cu dumne zeirea
ci, dimpotriv, dezvoltarea lui pn la limita de sus a ndumnezeirii...'5o.
Aceasta ne arat c dogmele nu sunt nv{turi sterpe, ci dttoare de roade
bogate, care se valorific n qiprin trirea lor'51.
2ae
Fericitul Augustin, Epistola 238, Migne, P.L. t. XXXIII, col. 1M9.
2s0
61.
Printre
alte exemple,art. Pr. Prof. D. Belu, Ortodoxia gi actiztismul omului,n
,,Studii
Teologce", anul
ll, nr. \-2, ian-febr., 7950, pp.65-79.
zs"L
Pentru prelegerea aceasta, vezi Prof. N. ChiEescu, Dogma gi ainla cregtin, n rev.
,,Studii
Teologice",
seria a II-a, anul VI, nr 7-2, pp 39-64.
84
I . I 0. Ironr,aRr;cr
poGxcr252
l.l0.l. Ictorii gi
elenrentele
care colaboreaz
la
fornrarea
clogrrrelor
l .l 0.l .l .
Mi c i ntroducere general :
Dognrel e cregti rre n' au l ual
nagtere datorit rrritologiei
ori cugetrii cregtirre
f\
in expunerile anterioare a reiegit limpede c la formarea unei dogme colaboreaz
lqf mai mulfi factori permanenti, alturi de unelemprejurri,
care pot fi deosebite, de la
cazla caz.
Astfel, factorii principali sunt Biserica gi Sfntul Duh sau mai bine zis, Sfntul
Duh care lucreaz n Biseric, spre a o conduce spre tot adevrul, ferind-o de orice
gregal. Dar de obicei, n aparenfi Biserica a fost determinat la formularea
dogmelor
de alte elemente unele de ordin pozitiv, ca nevoia de a ptrunde ct mai adnc n
tainele nv!turii mntuitoare,
sau ca nevoia de a da o explicatie teoretic practicii
preceptelor morale gi rnduielilor
simbolice liturgice; iar din punct de vedere negativ
ereziile au avut o nsemntate
deosebit
Vom arta foarte
Pe
scurt cum au actionat acegti factori gi elemente, insistnd
mai mult asupra celui principal, care este Sfntul Duh.
nainte de aceasta se impune o
,,curtire
de teren", cci unii protestanti gi unii
rafi onal i gti au socoti t c dogmel e n' ar fi dect rezul tatul ntl ni ri i Evanghel i ei
cu
filozofia greac sau rezultatul influentelor
mitologiilor pgne prin noii convertiti.
Vom reveni pe larg asupra acestui aspect al problemei.
Deocamdat amintim
c dogmele cregtine au primit de la Filozofia greac nu
fondul acestei Filozofii, ci terminologia,
acolo unde Biserica nu gi-a
creat una proprie
(aetnaqOvog
etc.) pe de alt parte, e evident c Filozofia greac n'a influen{at dogmele
ci mai al es erezi i l e, deoarece acestea au comun cu el eni smul l ogi ca desvrqi t,
omeneasc (Monofizitismul,
Nestorianismul),
pe cnd cregti-nismul a fost de cele
mai multe ori supralogica dumnezeiasc (o persoan n dou firi, trei ipostase gi o
fiint etc...).
Ct despre influenlele
Mitologiei pgng care shr fi exercitat dup unii orientaliqti
(ca Reitzenstein g.a.) n special n Mariologie (cultul zeitei Astarte, al Dianei din Efes,
etc.), dac ar fi fost o realitate n'ar fi lsat acest capitol printre cele nedezvoltate pn
n zilele noastre n Biserica
ecumenic.
Factorii reali ai formrii dogmelor sunt cei artafi mai sus.
Cum au ac{ionat ei?
252
Pentm cadrul prfii acesteia a se vedea, n afar de dogmaticile ortodoxe, art.
,,Dogme", al lui H.
pinard
n Dictionnaire Apologtique de lo
foi
catholique, t. I, (paris, 1925). col. 1,1,65-11,69.
85
Teo[ogia
(Dogmatic
Senerc[
sau Qrin.ipio[
ti
Sin6o[ic
l.lO.l.2. Ne,loia
fireasc
a rrlelegerii re.0elate
Cel dinti factor gi cel mai nsemnat din domeniul naturalului este nevoia
fireasc de o ptrundere ct mai adnc a adevrului revelat.
Psalmistul fericegte pe acel care cuget ziua gi noaptea la Legea Domnului"
descoperit oamenilor (Ps r, z).
Dar ncepnd chiar cu generafia Apostolilor (Sf. Pavel n Areopag d. p), (FA
r7), misionarii cregtini, pentru a face faf nevoilor apologetice gi mai apoi catehetice,
au trebuit s mediteze gi s adnceasc Scripturile dndu-le o hain nou, uneori
filozofic., potrivit timpului. Vestita gcoal catehetic din Alexandria, d. p, gi-a
propus demonstrarea superioritlii gndirii cregtine asupra celei filozofice, pgne.
$i
astzi, gcolile teologice au rmas laboratoarele n care se elaboreaz cugetarea
cregtin.
nlelegerea lumii prin prisma Descoperirii, precum gi nvegmntarea acesteia
n haina aleas a cugetrii timpului, ca gi punerea de acord a acestei cugetri cu
adevrurile dumnezeiegti, seamn n aria Bisericii attea concepfii gi idei noi, nct pn
la urm Biserica se vede silit s ia pozifie n amalgamul produs de elg nsugindu-gi
pe cele adevrate, nlturnd gi ornduind pe cele false.
1.10.1.3. Ylorala gi l.iturgica
Morala gi Liturgica cregtin constituie al doilea factor puternic de ordin pozitiv,
care a dat un impuls crerii dogmelor.
Vi afa pri mi l or cregti ni ca gi cul tul l or erau pl i ne de seva i ncomparabi l a
Descoperirii dumnezeiegti. Aceast sev gi-o nsugeau progresnd nencetat de la
mplinirea acelor porunci -
,,mandata"
- prin iubire, la gnoza cea mai nalt. Ajunqi
la aceste culmi n care
,,cregtinii
sunt pe pmnt dar triesc n cer", dup expresia
Epistolei ctre Diognet ei gust armonia naturii lor, ndumnezeite prin hat cu aceea
a lui Dumnezeu, precum gi armonia poruncilor Sale avnd izvorul lor n Dumnezeu,
adic n iubirea intratrinitar cu iubirea fa! de creatur. n nalta tensiune a acestei
iubiri gustate, experimentale, toate nvfturile scripturistice capt noi aspecte care
se cer exprimate n vorbire omeneasc, lmuritg definite. Astfel de probleme morale
au adus mari progrese n formulri dogmatice privitoare la Ponirologie, Antropologie
etc.
Acelagi circuit se observ n privinla nv!turilor liturgice. Ele purced din
nv!tura revelat
9i
o cuprind n chip simbolic sau implicit n practicile pioase gi n
sentimentul comun care le nsuflefegte. Ele sunt triri intense ale acestei nv!turi,
momente de aprofundare tainic a lor, care se cer explicite n lumina Descoperirii
dumnezeiegti:
,,Lex
orandi" duce la acea,,Lex credendi".
1.10.1.4.. t)reziile
Din punct de vedere negativ, ereziile au constituit unul dintre imboldurile cele
mai puternice ale formrii dogmelor. ntr'adevr, nevoia de aprare a credinlei a
86
'Ixtrolucere
gexero[ formarea
logmei
zguduit totdeauna sufletele credinciogilor, fapt stabilit de Sfinfii Printi'53 gi atestat
de nsugi Sf. Ap. Pavel (r Co n, r.9).
$i
atunci au fost cercetate nv!turile n toat adncimea lor, s'au adus toate
argumentele pentru consolidarea qi aprarea lor gi s'au primit gi unele din partea
adversari l or sau chi ar create ad-hoc de aprtori . Pn ntru sfrgi t s' au preci zat
ndeosebi nv!turile atacate, formndu-se totugi un curent eretic destul de puternic,
nct Biserica s se vad nevoit s consacre adevrul, proclamndu-l n mod solemn.
nsugi Sf. Ap. Pavel d anumite povele, ctre sfrgitul viefii sale, despre felul
cum trebuie s lucreze paznicii dreptei credinle. Astfel, el nva! pe Timotei:
,,...Te-am
rugat s rmin Efes, cnd mergemn Macedonia, ca sd poruncegti unora s nu noe[entr'alt
chip... Acestea toate de le aei spune
fralilor,
bun slujitor aei
fi
lui lisus Hristos, hrnindu-te cu
cuaintele credinlei gi ale bunei nalturi, creiq ai urmat... O, Timotee, lucrul cel ncredinlat
fie
pdzegte-\, depdrtndu-te de glasurile cele spurcate
gi de aorbele cele potrianice ale gtiinlei
celei cu nume mincinos"254.
1.10. 1.5. Sfrrttrl Dtrlr
Dar lucrarea Sfntului Duh n Biseric pentru formarea dogmelor, are un rol
incomparabil n aceast direcfie.
Descoperirea dumnezeiasc a fost primit de Sfinlii Apostoli de-a dreptul de
la Descoperitorul, care este dup Sfinlii Prinfi Descoperirea nsgi.
$i
toli puteau
spune ca Apostolul iubirii:
,,Ceea
ce era dintru nceput, ce am auzit, ce am vzut cu
ochii nogtri, ce am privit gi minile noastre au pipit, despre Cuvntul viefii; ceea
ce am vzut gi am auzit spunem vou, ca
$i
voi mprtgire s avefi cu noi gi mprtgirea
voastr este cu Tatl gi cu Fiul Lui, Iisus Hristos" (r ln
1
r,
3).
Dar a venit clipa desprfirii lui Iisus de ucenicii Lui. Ce avea s se ntmple cu ei?
Ce urma s se ntmple cu Biserica Lui? Ei nu aveau s rmn orfani, iar Biserica nu
avea s rmn nemngiat, prsit. Cci dup n\area la cer a Mntuitorului avea
s coboare asupra ei potrivit profeliei Vechiului Testament, (Ioil3, r sq) Sfntul Duh,
nv!nd-o gi pzind-o de orice gregeal.
Sf. Ioan ne-a pstrat toate cele privitoare la lucrarea Sfntului Duh n formarea
dogmelor. El avea s vin n locul Mntuitorului (In t4, l.6), tlcuindu-le ceea ce
i-a nvlat Domnul (In 14, z6) gi conducndu-i astfel spre tot adevrul (In
4,
g).
Cum a svrgit Sfntul Duh aceast lucrare? Multe gi nenumrate sunt cile
Providenlei dumnezeiegti, prin care Sfntul Duh aprinde inima aprtorilor dreptei
credinfe prin Harul gi virtufile supranaturale, nct s retriasc experienlele unice
ale Apostolilor:
,,Cele
ce ochiul n'a azut, nici urechea n'a auzit, ttici la inima omului nu s'au
suit, acestea a gtit Dumnezeu celor ce l iubesc pe Dnsul lar nou ne-a descoperit Dumnezeu
prin Duhul Sdu; c Duhul toate le cearc gi adncurile lui Dumnezeu ca s gtim cele ce sunt
de Ia Dumnezeu ddruite nou. Care gi grim, nu n urcinte nz:dlate ale nfelepciunii omenegti,
ci n cele nalate ale Duhului Sfnt..."zss.
2s3
Sf. Ioan Gur de Aur, Omilia XVII, nr. 4, asupra lui loan; Migne, P.S.E., LIX, col. 112; Fericitul Augusrin, De
Genes; contra Manich, carteal, nr.2, Migne, PL., t. XXXV col.
"173,
174 etc.; apud H. Pinard, op. cit., co|1166.
254
1Ti m1, 3; l Y, 6sq. ; V[ , 20; c . ZTi m1, 13- 14; 111, 74, 1v, 3, sq. ; Ti t 1' , 9, 74sq. ; I I , 1et c.
255 go
2,9-10, 12-73;cf. 1rn2,20,27.
87
Teo[o6ia'Do6manc
$eneraf
sau ? rincipi 6[
ti
Sin6o[ic
Ca gi trupul omenesc care persevereaz n aceeagi via!, Trupul tainic al
Domnului continu aceea$i viat, Duhul Sfnt sufletul ei, menfinndu-l n unitatea
de credin! gi iubire gi amintindu-i nencetat nv!turile lsate de Domnuf consemnate
n Scripturi gi n Predania Sfnt; pe de alt parte El st mpotriva celor mndri, care
se opun adevrului, sau l dilueaz gi-l stric cu meqtegugite speculalii omenegti.
Duhul lucreaz prin cei alegi ai si, care nu sunt totdeauna gi cei mai nvfafi,
ci totdeauna cei mai curafi:
,,Cunogtinfa
exact a cuvintelor Duhului, scrie Sf. Maxim
Mrturisito.rl's6, se descoper numai celor vrednici de Duhul, adic numai acelora
care, printrb ndelungat cultivare a virtufilor, curfindu-gi mintea de funinginea
patimilor, primesc cunogtinla celor dumnezeiegti care se ntipregte gi se aqeaz n ei
de la prima atingere asemenea unei fefe ntrb oglind curat gi strvezie".
1.10.2. I'ltapele
formrii
dognrelor
Specialigtii sunt de acord n a afirma c exist hei etape principale ale formrii dogmei:
r. Posesiunea pagnic a adevrului descoperit mai mult sau mai pufin lmurit;
z. Discufia acestui adevr
(fermentarea
lui);
f.
Definifia'?rz.
l.l}.2.l. ntia etap: primirea pa$nic a acle,lrului; caracteri'zare.
bog|ie, neclet!rxliflare
n prima etap adevrul revelat e primit de-a dreptul din Revelalia scris, sau
prin mijlocrea altui adevr revelat.
Ceea ce-l caracterizeaz e pe de o parte boglia lui, iar pe de alt parte starea
lui receptiv de tlcuiri felurite'58. Aga avem n Sfnta Scriptur dogma euharistic (In
6 etc.) nv!tura kenotic (Flp z,
5
sq.), cea despre Biseric (Ef
5
etc.) g.a.m.d.
E nv!tura martorilor oculari ai ntruprii Cuvntului care, coplegili parc de
imensitatea prezenlei Sale, nu gsesc cuvinte spre a exprima unicitatea experienlei gi
spre a vesti bucuria cea mare a contactului duhovnicesc
Ai
fizic cu izvorul vie{ii:
,,Ceea
ce era dintru nceput, ce am auzit, ce am azut cu ochii nogtri, ce am priait gi minile
noastre au pipit, despre Cuantul uie[ii
(6i
aiala s'a ardtat gi o am azut gi mrturisim gi
aestim aou aiala cea aegnicd, care era Ia TatI gi s'a ardtat uoud); ce am ozut gi am auzit
spunem aoud, ca gi aoi mprtdgire s aaeli cu noi, gi mprtgirea ooastrd este cu Tatdl gi cu
Fiul Lui, lisus Hristos.
$i
acestea scriem ooud ca bucuria aoastr sd
fie
deplind.
$i
aceasta este
2s
Sf. Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri cdtreTatnsie,lantreb. 65, n Filocalia rom. vol. III, trad. cit., p.240.
257
Introducem acest paragral preciznd c e valabil pentru istoria dogmelor n trecut gi cu ncredintarea
c nu va fi dezminfit nici n viitor, cnd Dumnezeu va ngdui Bisericii din nou formularea lor. Vezi,din alt
punct de vedere. nvftura teologilor greci moderni, la capitolul despre
,,dogm".
E.
J.
Chevaliey Op. cit.,
p.75, are etapele: Fermentarea, fructificarea, exploatarea datului revela! canonicul F. Verhoelst, Op. cit.,
pp.1,79-120: posesiunea pagnic sau explicit, controvers propozifiunea explicit, cf. H. Pinard,
,,Dogme"
din
,,Dictionnaire
apologetique de la foi catholique", p. 1770, ca n tex! A. Gardeil, Le donn rnl, cit.
supra/ pp. 762-184 etc.
258
A. Gardeil
,
Le donn reul, pp, 166-1,67.
88
'Introlucere
generaf
Jormarea
dogmei
aestirea care am auzit de la Dnsul gi aestim aou c Dumnezeu este lumind gi nici unntuneric
ntru Dnsul nu este..." (r In r, r-5).
Dar n Sfnta Scriptur aflm gi unele mrturisiri de credinf extrem de scurte,
declarafii de primirea cuprinsului acelei rcllguypa apostolice:
,,Acesta
este cuontul
credinlei, pe care-Ipredicm, zice Sf. Ap. Paoel: Dac mrturisegti cu gura ta c lisus este Domnul
gi crezin inima ta c Dumnezeu L-arciat pe El din morfi, zsei
fi
mntuif'r (Rm to,8-9).
Aceste formule s'au prefcut apoi n dreptar de credin! rcavv trlc notqc.rg
(regul fidei)2sr
9i
n sfrgit n Simboalele de ciedin!, ce se mrturisesc la Botez d.e
neofili. Numele de,,Simbol apostolic" ne arat c au existat asemenea formule chiar din
vremea Apostolilor. Aceste simboale au slujit ca temelie a ntregii dezvoltri ulterioare
a nv!turii cregtine, dezvoltare necesar mai ales din pricina ereziilor qi a contactului
cu gndirea filozofic contemporan.
Multe sunt problemele pe care le ridic adevrul descoperit, rspunsurile pe care
le d sunt noi, nv1tura lui e bogat gi depgegte puterile omului. Omul singur n
fala Descoperirii are vrtejul marilor altitudini. Adeseori, ncercnd s nainteze,
simte c pierde poteca adevrat gi se poate prvli n hul fr fund, aga cum au
fcut gi allii. Nesfrgite pot fi potecile, dar calea cea adevrat este una. Toate puterile
omului, liber sb ia spre stnga sau spre dreapta, sunt puse n migcare n cutarea
adevrului.
1.10.2.2.
^A
dotra etap: contrortersa,
fernrentafia
clattrltri rer0elah cei ce
gre$!sc nu sunt
r0inorCali
nainte de a se pronuna l3iserica
A doua etap a formrii dogmelor e aceea a fermentrii adevrului revelat, n
sufletul credinciogilor, a controversei, a discufiilor, provocate de felul deosebit n
care omul, fiinf autonom, reaclioneazn fafa unicului adevr, care pn la sfrgit
biruie.
n aceste dispute simte nevoia ca unele nofiuni s fie mult mai precizate; ele
sunt vechiculele adevrului revelat: persoan, ipostas, ngoronov, enipostasie etc...;
uneori o simpl prepozilie sau un singur cuvnt, adugate, la simbol, fac s cad
lumi gi mprlii (Filioque, La avti). De aceea Sf. Grigorie Teologul a scris despre
disputele hristologice din timpul su, c
,,pu!in
a lipsit ca, desprfind silabele, s nu
se rup lumea n dou'/2o.
Insegi formulele dogmatice au o soart foarte schimbtoare. Astfel, Sinodul din
Antiohia (din 269) osndegte formula poooroq, pentru ca Sinodul I ecumenic sb
primeasc drept formula care salveaz Ortodoxia. flqoc.rnov, din pricina reminiscentei
sale scenice fu nlturat de Capadocieni pentru c prea c favorizeaz Sabelianismuf
dar fu primit pn la urm. O confuzie ndelungat a nvluit nfelesul cuvntului
ooia primit cnd ca fiin!, cnd ca persoan; ba nc Sf. Dionisie al Alexandriei a gi
fost nvinuit de erezig fiindc-l folosea n sensul adevrat, care a prevalat (fiinf, esen!,
substanf).
2s9
y"rl
De praestiptione haereticonrm, de Tertulian.
260
91. Grigorie de Nazianz, CuantarenXXI,35; Migne, P.G. XXXV, col. 1126.
89
'Ilofogio
'Dogmati lenua[
sau ?rincipia[
,i
Sin6o[ic
Deosebirea de sens provenea, fr ndoial, gi din pricina categorilor filozofice
deosebit folosite adeseori.
n acest stadiu, de frmntare teologic, avem rareori un consens absolut al
reprezentanlilor Tradiliei dumnezeegti.
Situafia aceasta este explicabil prin faptul c Biserica nu se pronunfase nc
asupra punctelor respective de credint. De aceea nu e de mirare c Sf. Iustin sau Sf.
Irineu, cu afti sfinli gi scriitori bisericegti, au adoptat hiliasmul, dup cum nu e de
mirare c un Sf. Grigore de Nyssa mblipaz, dup Origen gi altii teoria apocatastazei
gi c, sub o form practic sau retoric, teoria
,,Rscumprrii
de la diavolul" a fost
expus de Sfinfii Prinfi. Biserica nu se pronunlse. n perioada efervescenfei dogmatice,
n care fiecare aduce obolul su la lmurirea unui adevr de credin!, pn la definirea
lui de Sinodul ecumenic, disculiile nu sunt numai ngduite, ci chiar de doril pentru
a se da putinf de a se face lumin.
De aceea, dac gregelile doctrinale, premergtoare definiliilor sinoadelor, sunt
ngduite de Biseric, din clipan care se proclam adevrul, degin contrast cu el, cei ce
s'au supus autoritfii sinodului, n'au fost osndifi. Rareori au fost condamnafi cei ce
au gregit nainte de pronunfarea Bisericii ecumenice gi dup moartea lor. Cazul lui
Origen se explic, poate, prin uriaga lui personalitate gi prinnrurirea lui prelungit
peste veacuri, spre paguba Bisericii din unele puncte de vedere. Dar marele alexandrin
era deschiztor de drumuri, cu congtiinfa c lucreaz spre folosul Bisericii gi potrivit
nvfturii ei, n aria ei. Fericitul Ieronim a accentuat lipsa de precizie a nv!turilor
tradifionale, chiar, scriind:
,,Scrutnd
vechile istorisiri, nu pot gsi pe nimeni care s
fi sfgiat Biserica gi s fi rtcit popoarele departe de casa Domnului, n afar de chiar
cei pe care Dumnezeu i-a ridicat preofi gi profeli ai3r"26r.
Masa larg a poporului dreptcredincios a luat, uneori, n epoca sinoadelor
ecumenice gi ea parte activ la aceste controverse, degi ele sunt apanajul celor nvfafi,
al profesorilor, al dasclilor de teologie, de regul.
Cci gi poporul, prin evlavia sa, mai ales, manifest adeseori dreapta credinf.
Dar uneori pietatea lui poate s devieze, datorit ndrumrii gregite a condu-
ctorilor si: poporul iudeu gi-a fcut idoli qi li s'a nchinat n lipsa lui Moise, urcat pe
munte, condus fiind gregit de Aaron. Duhul Sfnt are grij atunci s ridice conductori
care s readuc pe linia de plutire salvatoare o pietate deviat. Se gtie c, corifeii
Protestantismului au ridicat masele de credinciogi mpotriva practicilor din Biserica
romano-catolic, fr temei n Sfnta Scriptur, ca indulgenfele, cinstirea a tot felul
de relicve etc. Multe dintre ele gi au obrgia ntr'o evlavie popular, deviat.
1.10,2.3. A treia etap: Definifia Bisericii
A trei a etap e aceea a procl amri i noi i dogme de ctre Bi seri c. Pregti rea
acestei proclamri s'a fcut n etapa precedent; fructul e copt, el trebuie cules gi
valorificat.
Desigur, disculiile nu nceteaz, mai ales dac ereticii se mpietresc n gregeala
lor; sinoadele ecumenice ne dau triste mrturii despre astfel de situatii.
261
Fe.icitol leronim, In Osenm, lX, 8-9; Migne,P.L., t. XV col. 895.
90
Tntrclucerd
6enero[
rDogm
Si
lo7matic
Dar cuvremea Duhul Sfnt amufegte glasurile celor cebrfesc; lumina adevrului
strlucegte din ce n ce mai vie, mai puternic: Lux inter umbras et tenebras!
El devine atunci capitol al Dogmaticii, punct de plecare al dezvoltrilor teologice
9i
temei de noi experiente duhovniceqti.
l.ll. Docma
gr
DoGYrATrc^A
l.l1.l. Dogrnatica, gtiinf a clognrelor
fl
m amintit c Teologia Dogmatic pi trage numele de la
,,dogme"
gi c de aceea
l'lmai poate fi numit chiar gi
,,expunerea
gtiinfific gi sistematic a dogmelor".
Zicem c este o
,,expunere
gtiinfificf', deoarece n lmurirea pe care o d fiecrei
dogme, ea i face analiza,
finnd
seama de tofi factorii gi de toate elementele care iau
parte la formarea ei; zicem de asemenea c e o expunere
,,sistematic"
a dogmelor,
deoarece toate nv!turile dogmatice sunt expuse avnd ca puncte de reper cteva idei
centrale ca: Descoperirea, Biserica, iubirea dumnezeiasc etc.
Nu nseamn ns c noi vom expune aici numai dogmele
,,stricto-sensu",
adic
cele care au fost formulate ir sinoadele ecumenice sau sunt cuprinse n Simbolul niceo-
constantinopolitan" ori primite prin consensul Bisericii de pretutindeni; ar nsemna
s reducem aria Dogmaticii la aceea a dogmelor. Ori noi am vzut c n Teologia
Ortodox, n afar de dogme, mai avem qi teologumene gi preri teologice; Dogmatica
nu le nltur pe acestea din urm din cmpul ei vizual.
Ar nsemna, de pi l d, s nu dea rspuns mari i maj ori tl i a probl emel or
eshatologice, dac excludem cu totul aceste dou din urm categorii.
Dac nsi aria Teologiei Dogmatice e mult mai ntins dect aceea a dogmelor,
de ce atunci una di ntre defi ni fi l e Dogmati ci i poate fi
,,expunerea
gti i nfi fi c gi
sistematic a dogmelor"? Ea poate fi definit astfel din pricin c partea principal a
ei e format din
,,dogme"
- pars pro toto -, celelalte nvfturi tinznd s devin
dogme, sau cptndu-gi adevrata lor nsemnare gi nsemntate numai la lumina gi
n apropierea lor de dogme.
Ai ci vom cuta s preci zm mai mul t raportul ntre
,,dogme"
gi Teol ogi a
Dogmatic, pentru a nlelege care e lumina n care e pus
,,dogma"
cnd devine
obiect de nvftur ntr'un tratat de Teologie Dogmatic.
l.ll.2. ntre clogme gi Dogmatic
elcist o legtur ca cle la cauzla efect
Din punct de vedere logic, e evident c Teologia Dogmatic e o nofiune mai
larg dect aceea de
,,dogm',
aceasta cuprinzndu-se n cea dinti, alturi gi mai
presus de celelalte nvfturi expuse n ea. Dar ntre ele exist un raport de ntre-
ptrundere, de ajutorare gi de inifiere, dac nu de generare.
Orice dogm are un temei general mai ndeprtat gi unul mai apropiat. S lum
de pild dogma Rscumprrii. Simbolul niceo-constantinopolitan proclam:
,,Care
97
'Ieofogia
(Dogmatc
Senera[
sau ?rin.ipiofa
ti
Sim\o[icd
pentru noi oamenii, gi pentru a noastr mntuire...". Temeiul mai ndeprtat al dogmei
Rscumprrii e iubirea dumnezeiasc; temeiul mai apropiat al ei e ntruparea.
Avem apoi faptul istoric al dogmei gi, n sfrgit, formularea lui.
Ce cunoagtem prin formula dogmatic a Simbolului amintit, din taina Rscum-
prrii lumii de la nceputul pn la sfrgitul ei, prin ntruparea, viafa" nvftura,
patimile, moartea, nvierea gi proslvita nllare la cer a Domnului nostru Iisus
Hristos?
- Numai faptul simplu, redus la cea mai simpl expresie. Dogma nu se ntinde
asupra expunerii premiselor logice sau teologice sau divine ale Rscumprrii, nu
vorbegte despre
,,sfatul
voii Lui" etc.., adic despre temeiul ndeprtat al dogmei. Ea
rmne ns la orizontul acestei scurte, extrem de scurte, reduse la esenfial, expuneri
a motivului Rscumprrii gi apoi enun! tot aga de lapidar motivul ei apropiat, pentru a
trece imediat la nregistrarea faptului istoric. Att.
Ce gsim n tratatele de Teologic Dogmatic asupra acestei dogme, care n textul
original al simbolului nu cuprinde mai mult de
4o
de cuvinte? - Volume ntregi discut:
Dac pl anul Rscumprri i a fost stbi l i t nai nte sau dup cunoaqterea faptul ui
cderii omului, din vegnicie; de ce era mai convenabil ca Fiul lui Dumnezeu gi nu alt
Persoan treimic s se ntrupezei dac Rscumprarea dovedegte iubirea sau iubirea
gi dreptatea (Anselm), ori nfelepciunea (mai multi Sfinti Prin!i), ori adevrul (Sf.
Atanasie) etc.; apoi diferitele aspecte ale Rscumprrii etc.
Din cteva f.raze, au iegit volume ntregi.
$i
invers: Formulele dogmelor, adic, precum am spus, cteva fraze, au iegit
din biblioteci ntregi, n care, timp de veacuri, Sfinlii Prinfi au discutat cuprinsul
viitoarelor dogme.
Iat raportul di ntre
,,dogm"
gi Dogmati c" n l i ni i mari ; n dogm afl m
esenfialul, formularea faptului, dar toate celelalte dezvoltri ale Dogmaticii sunt n
strns legtur cu ea, avnd la temelie ansamblul Revelaliei.
l.ll.3. PAn b pronurrfarea Biserici
poate exista o confw,ie ntre,,dogme'
si
rr0fturile teologice
O oarecare stare neprecis a raportului dintre Teologia Dogmatic qi,,dogme"
este implicat n faptul c o parte dintre nv!turile acestei discipline au valoare de
dogme, degi nu sunt proclamate oficial ca atare, precum gi n faptul c nu s'au
inventariat toate dogmele, toate teologumenele gi toate simplele preri particulare n
Teologia ortodox, din pricin c
,,dogmele
generale" sunt socotite ca fiind cuprinztoare
a mai toat esenla Dogmaticii cregtine. De pild, a fost posibil o oarecare confuzie
ntre
,,Taine"
gi simplele
,,slujbe
bisericegti",
,,ierurgii",
pn ce s'a stabilit defintiv
deosebirea dintre ele. (Dac numrul de
,,gapte
Taine" s'a stabilit trziu, temeiurile
lor sunt scripturistice gi domnegti, aga nct nu a fost greu Bisericii s ia o atitudine
precis n aceast privinf la ivirea Protestantismului).
In schimb unii teologi cred cu valoare de,,dogmf ideea inspirafiei Septuagintei,
gi deci gi a crfilor cuprinse n ea (inclusiv cele din categoria celor
,,bune
de citit",
,,avaywoorc1)Eva"
degi unele hotrri ale Bisericii (Sinodul din Laodiceea, dela
365),
ca gi unii dintre Sfinfii Prinfi dintre cei mai cuvaz (Sf. Atanasie, Sf. Ioan Damaschin)
iau atitudine hotrt n aceast problem. De aceea, Biserica va trebui s purcead
92
". . . - 1uce
Bef l er af 'Dogm |
logmatic,i
pn
ntru sfrgit la o discriminare a lor, ntruct se citeaz
,,cr1ile
bune de citit", ca
;i
cum ar avea aceeagi autoritaie ca gi cele canonice, iar cele
,,apocrife"
sunt tiprite
acolo fr nici o indicafie deosebitoare.
Deci , pn l a pronuntarea Bi seri ci i , unel e puncte de credi nf sau chi ar de
practic4 rmn nc neclare din punctul de vedere al autoritfii 1o1, contrariu aparentelor.
In acest caz, tratatele de Teologie Dogmatic le pot prezenta ca dogme cuprinse n
dogmele generale, sau le pot prezenta ca opinii teologice sau ca abuzuri, datorit unei
situafii neclarificate de Biseric, dup temeiurile lor n cele dou izvoare ale Des-
coperi ri i .
Iat de ce vom aminti, pe scurt ceea ce caracterizeaz
,,reflectia
teologic", adic
simpla nvftur a Teologiei Dogmatice, faf de dogme:
1.11.4.. Dogrna
Ei
refleclia teologic se caracterizeaz pvin:
a) ceea ce dau ele: de o parte
,,datul
revel at", de alta explicitarea prin deducfie
a cel or cupri nse n dogm;
b) caracterul cuprinsului lor: absolut qi definitiv n dogme, relativ gi provizoriu
in Teologia Dogmatic;
c) caracterul universal al dogmelor
Ei
cel particular al gtiinfei dogmatice;
d) asistenla Sfntului Duh ntrb parte/ lipsa lui n cealalt;
e) mul fi autori col aboreaz l a dogm, dar numai dascl i i de Teol ogi e l a
operel e dogmati ce;
f) lipsa spiritului de sintez n dogm qi abundenfa lui n Teologie.
a) Ceea ce dau ele: de o parte
,,datul
revelat", de alta explicitarea prin deducfie
a cel or cupri nse n dogm.
Dogma e un adevr revelat; nv!turile Teologiei Dogmatice, precum am spus,
cuprind dogme, teologumene gi opinii particulare. Cum le cuprinde, adic cum le
expune cnd e vorba despre dogme qi teologumene? - Ea le ilustreaz., le dllweaz.,
oarecum; e ca qi cum esenta nv!turi i dogmel or, grea de nl el es gi mai grea de
ptruns, ar avea nevoie de un catalizalor n prezenfa cruia s se poat petrece
asimilarea.
Din exemplul cu Rscumprarea, n dogm gi n Teologia Dogmatic s'a putut
,,intu1"
mai mult acest proces. S ncercm a-l analiza'6': Teologia Dogmatic expune
adevrurile cuprinse n dogme gi teologumene (ajungnd rareori la
,,preri
personale'i
acolo unde Revelalia tace). Pe calea deducfiilor ralionale ca qi pe calea meditafiilor, a
adevrul ui Descoperi ri i , dogmati stul caut s scoat toate nv!turi l e cupri nse
acolo n stare virtual, toate consecinfele, toate raporturile, pe care le au adevrurile
aflate acolo. Acest proces poate avea un caracter mai mult logic, sau poate avea un
caracter mai mul t medi tati v, se poate reduce adesea l a repetarea unor adevruri
prestabilite, pe temeiuri mai mult sau mai pulin dezvoltate, sau poate lua contururi
de speculalii nalte, din care nu lipsesc nici cadre gi nici categorii filozofice.
Care e criteriul care stabilegte omogenitatea acestor concluzii scoase de teolog
din adevrurile revelate, n chiar aceste adevruri? - Este acceptarea lor de ctre
Bi seri c; ea rmne
j udectorul
,,refl ecl i ei
teol ogi ce", precum a fosi gi acel a al
,,datul ui
262
V. A Garderl, Le donn rnI, p.790 sq.
93
l[eo[ogid Dogntti
$enera[
sau ?rincipa[
,i
Sin^oftc
revelat'; cnd l-a formulat n dogme. Ea gi le nsugegte din momentul n care ele
corespund n chip real dogmelor pe care se ntemeiaz263.
Dogmele cuprind adevrul obiectiv revelat, luat n sine; concluziile teelogice
sunt adevrul nsuqit devenit subiectiv gi trebuie s reprezinte tot adevrul dumnezeiesc
reflectat n congtiinfa creqtin, caraza de lumin ce trece prin prism.
b) caracterul cuprinsului lor: absolut gi definitiv n dogme, relativ qi provizoriu
n Teologia Dogmatic;
De aici reiese deosebirea caracterului cuprinsului lor: absolut gi definitiv n
dogme, relativ gi provizoriu n Teologia Dogmatic" fie c e vorba de preri ale unora
dintre Sfinfii Prinli, fie ale unor Bisericii localg fie c e vorba de acelea ale simplilor
dascli de Teologie'a.
E drept c posibilitatea
finerii
unor noi sinoade ecumenice nu exclude gi
posi bi l i tatea unor noi formul e dogmati ce pentru adevruri l e descoperi te gi nc
neformulate de Biseric sau pentru cele formulate prea general, chiar.
Dar
,,datul
revelat rmne identic cu el nsugi gi n felul acesta neschimbabilitatea
Revelafiei garanteaz pe aceea a Revqlafiei formulate de Biseric,
,,stlpul
gi temelia
adevrului".
Modernigtii ca preotul englez Tyrell, (autorul crfii,,Through ftyla and Carybda)
dup Gnther (t 1863) au vrut s demonstreze schimbabilitatea formulelor dogmatice,
potrivit progresului filozofiei gi gtiinfei omenegti gi a ntelegerii noi a dogmelor. Loisy (n
,,Autour
dn petit livre" gi n
,,lJEvangile
et l'Eglise) a artat c religia fiind un fenomen
de ordin subiectiv, credinfele se schimb dup oscilaliile sentimentului religios gi n
funcfie de adugire de forme noi gi de influenle exterioare.
Aceast conceplie gregit a lor provenea din faptul c ei socoteau Revelafia nsgi
drept o creafie subiectiv, omeneasc.
In real i tate exi st un progres al dogmel or, dar de al t natur, el pri vi nd
explicitarea formulelor dogmatice ca sens gi n unele cazuri ca form.
c) caracterul universal al dogmelor gi cel particular al gtiinfei dogmatice.
Din cele expuse mai rezult gi faptul c, pe cnd dogma are un caracter general
sau uni versal , n uni ci tatea formul ei ei , fi i nd recunoscut de Bi seri a ecumeni c,
reflecfia teologic nu este n chip obligatoriu aceeagi n toat Biserica: forma, adncirea
dogmelor, gi informafia depinznd de autorii respectivi.
d) asistenfa Sfntului Duh ntrb parte,lipsa lui n cealalt.
Refleclia teologic se mai deosebegte de dogm gi prin aceea c, pe cnd aceasta
e formularea adevrului revelat, prin asistenla Sfntului Dutr, Teologia Dogmatic
di mpotri v construi egte edi fi ci i l e doctri nare dezvol tnd prel ungi ri l e probabi l e
sau sigure ale datului revelat fr aceast asisten! special.
e) mul fi autori col aboreaz l a dogm, dar numai dascl i i de Teol ogi e l a
operele dogmatice.
Factorii care lucreaz la pregtirea gi formularea dogmelor sunt mai mul|i
- nelipsind Sfntul Duh n sinoadele ecumenicc; pe cnd autorii de Tologie Dogmatic
263
lbidem, p. 196 sq.
2@
C. P. Svetlov, op. cit
,1,p.289.
94
lntrolucerd genera[
sunt dasclii de Teologie care, n generaf n'au lipsit nici de la
dogmelor.
f) l i psa spi ri tul ui de si ntez n dogm
9i
abundenfa
l ui
n unele cazvi fericite, expunerile dogmatice
reprezint
n Teol ogi e.
adevrate sisteme
de cugetare cregtin.
l.ll.5. Cele clotr tenclinfe,
al l3onrano-catolicilor
gi Itrotestarrtilor,
pril0itoare la raporttrl clintre elenrentul
rerOelat
gi aporttrl ontului rr Teologie
Ca o concluzie general asupra felului cum trebuie s fie dozate cele dou
elemente, dumnezeiesc
(obiectiv)
9i
omenesc
(subiectiv), n Teologia Dogmatic,
amintim c ele trebuie s fie ntrb armonie desvrgit; nu trebuie prefcut totul n
dogm, dup cum nu trbuie s reducem totul la treapta unei preri teologice'
Cea dinti tendin! e a romano-catolicismului;
cea de a doua a protestantismului.
E de dorit ca aceste dou elemente (adevrul revelat
gi participarea teologului
l a expuncrea l ui ) s se armoni z eze pe depl i n n aga fel nct s se ndepl i neasc
dezideratul Fericitului Augustin, dup care
,,Teologia
este
gtiinla prin care se naqte,
se hrnegte, se apr
gi se ntregte credi nfa mntui toare, care duce l a adevrata
fericire"
(Theologia est scientia, qua fides saluberrima,
quae ad beatitudinem veram
duci! gignitur, nutritur, defenditur, roboratur
"
)265.
1.11.(r. Corrcliliile unei btnle Teologii Dogrrratice
Care sunt condiliile unei bune Teologii Dogmatice?
-La aceastntrebare se pot da
mai multe rspunsuri:
a) Trebuie s avem o temelie gtiingific adecvat, adic: critic, istoric etc..., att
a datului descoperif primar, ct gi a celui derivat. (Este necesag dat trebuie accentuat
mpotriva protstanfilor,
c nu este deajuns, deoatece atunci n'am mai face Teologie
Dogmatic, ci critic, istorie, exegez etc').
Teologia Dogmatic e
,,Deascientiarum
theologicarum",
e coloana vertebral
a Teol ogi ei . De aceea dup ea se centreaz cel el al te di sci pl i ne teol ogi ce qi nu ea
dup el, avnd n centrul preocuprilor
ei nsqi esenla Teoogiei creqtine, dogmele.
(se gtie, de pild, c Teologia protestant are n centrul ei Teologia biblic).
De aceea ajutorul pe care-l ia de la celelate
gtiinfe auxiliare
-
9i
de la raliune -, nu-i
mai poate pgubi cnd pleac de la datul revelat
9i
formulat'66'
-
b) S exprime cu fidelitate nv!tura descoperita, potrivit tradiliei dogmatice
de totdeauna a Bisericii.
26
Feri ci t ul August i ry DeTi i ni t t t t e, cart eaXl Vcap.
I ; apud. P. Svet l ov,
op. ci t , Lp 296; ct .
Pent rut ot acest
a\niat, ibid., p.292 sq.
'26
Vezi A. Gardeil, Le donn rnI, p.198 sq.; a se observa exagerrile
n sensul paragrafului 5, n concluzie:
,,qtiin{a
e o nvftur supranatural", ,,doctrna
sacra" (p. 249 sq.).
'Dqma
5i
dogmatic
lucrarea de pregtire a
95
Teo[o6ia'Dogmanc
$eneraf
sau ?riflcipiat
ti
Sin6o[ig
c) Dar conditia primordial pentru a da un adevrat tratat de Teologie Dogmatic
este intenlia de a exprima cu adearat nuldtura de totdeauna, teologul nelsndu-se
sedus de propriile speculafii, nevoind s pun n locul adevrului Bisericii ecumenice
propriile preri; mergnd pe aceast cale, credinfa tare, ntrit de rugciune gi luminat
de informatiile necesare din toate domeniile Teologiei, i va fi farul care va mprgtia
ntunericul ce nvluie adevrul mntuitor.
Scriptura nsgi ne amintegte acest adevr:
,,De
nu aeli crede, zice profetul lsaia, nu
aelin!elege!". Iar Sfinlii Prinfi au deplns pe cei care vorbesc despre Dumnezeu, fr
de Dumnezeu fiind:
,,nimic
nu e mai srac dect cugetarea care, stnd afar de Dum-
nezen, fllozofeaz despre Dumnezeu!", zice Diadoh al Foticeii'67.
L.ll.-(. Dognratisttrl ader0rat
Dogmatistul grec Hristu Andrutsos scrien Dogmatica sa c cercetarea teologului
nu poate s duc la descoperirea adevrurilor mai nalte, nici s prefac credinfa n
cunogti n!, total sau n parte' 68. In l egtur cu aceasta noi vom aduga numai
urmtoarea lmurire:
Teol ogi i expun dogmel e gi cel e cupri nse vi rtual n el e pri n deducfi i ; i ar aceste
expuneri pot forma punctul de plecare al unor experien{e analoage acelora care au dus la
formularea dogmelor ce stau la temelia lor. Aceste experiente nu le fac cei mai nvfafi,
ci cei cu inim curat, dup nsgi nvftura Mntuitorului. Dar cei mai nvlali nu
sunt exclugi de la ele. Ci, dimpotriv, trirea cregtin este o condilie pentru ca ei s poat
scrie cu desvrgit folos despre adevrul revelat. De aceea de la nlelegerea mai explicit
a dogmei, ei trebuie s treac la ptrunderea ei mai adnc, de la credinla simpl la gnoz,
cum vorbeau cei vechi.
Atunci vor putea spune cu nvftorul dinPedagogul lui Clement Alexandrinul:
,,Pentru
mine a venit clipa s sfrgesc aceast pedagogie, pentru voi a venit aceea
s ascultali pe nvftorul. El v va primi, v va hrni cu o nv!tur frumoas, v
va face s auzifi cuvintele Lui. Biserica e gcoala Lui; unicul Magistru e soful, voinla
sfnt a unui Printe, sfnt, nfelepciune adevrat,, sfinfenie a cunogtin!ei...'6r.
Diadoh al Foticeii, Cuont ascetic, cap. VII, cit. supra; n Filocalia,l, p.347.
Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe risdritene, pp.73-74, traducerea romneasc citat.
Clement al Alexandriei, Pedagogul,lfi, 12,99.
267
268
269
96
1.12. Docr,arrz.ARu
$r
ADoGyrz\TISM
Introducere: Trei categorii de cletractori ai clognrelor:
l.l2.l. Protestantisrnul liberal;
l.12.2. Moclernisntul;
1.12.3, l3z''0rtifii clirr l3iserica ruseasc
f\
ogma nu e numai un adevr de credin!, ci e gi un fenomen sociaf neputnd fi conceput
Ufaraintervenfia Bisericii, care, dac e Trupul tainic al Domnului, n acelagi timp e gi o
institufie sociul, divino-uman. ntruct nu exist Biseric, stricto-sensu, dect n
cregtinism, tot numai aici avem gi dogme27o.
Dogmele, dup cum am artat pe larg, au la temelia lor adevrul revelat. Acest
adevr a fost formulat mult mai trziu, dar a fost dat lumii de nsugi ntemeietorul
Biericii.
Sh fcut o confuzie voit de dugmanii Biscricii ntre data formulrii dogmelor
gi data apariliei adevrului lor gi s'a zis: Dogmele sunt o aparilie trzie pe ogorul
Bisericii, sunt o excrescen! a ei, deci trebuie prsite.
Mai mult, ele formuleaz elementul caracteristic al religiilor autorit{ii; dar
caracteristic cregtinismului e de a fi o religie a duhului'7', deci dogmele n'ar avea
drept de cetate n religia cregtin, a libertlii spirituale.
Cei care au atacat dogmele din felurite puncte de vedere gi sub pretexte diferite
pot fi mprlili n trei categorii mari, dintre care dou s'au ivit n Biserica apusean, iar
una n Biserica ortodox qi anume: r. Protestanlii rafionaligti; z. Moderniqtii gi
3.
Unii
rzvrtili din Biserica ruseasc.
Vom arta foarte pe scurt punctele
expunere critc.
lor de vedere gi ndreptlirile lor, ntr'o
l,l2.l. l' rotestantisrntrl liberal
Protestantismul liberal nu primegte dogmele, ele reprezentnd, dup el, o etap
inferioar n evolulia spiritual a omenirii, depgit de mult'z'. Prin aceast atitudine
a lor, ei nu lovesc numai n romano-catolcism, ci gi n propriile temelii ale protes-
tanti smul ui , dnd n acel agi ti mp cqti g de cauz unor necredi nci ogi de tal i a l ui
Charles Guignebert de la Sorbona'7r. Unul dintre ei definea astfel atitudinea protes-
tantismului liberal, vorbind despre cele dou
,,principii
ale religiilor", principul auto-
ritfii gi cel al liberttii:
,,Dintre
cele dou principii, cel liberal trebuie s predomine
27o
Pr.Prof .I. Mihlcescu, Decanul Faculttii de Teologie din Bucuregti, Cnrs cornplet dc Teologie Dogmnticd
special, alctuit dup note, de studentul teolog Gh. I. Tilea, (1936), p. 8.
271
Vez Auguste Sabatier, prof. al Universitlii din Paris, Decan al Facultfii de Teologie Protestant, Les
religions d' autorte et la Religion de l' Esprit, ed IV-a, (Paris, f .d.).
272
Yezi Augttste Sabatier, op. cit., pp.255-406 etc. Vezi de asemenea forma pozitiv a acestei atitudini, la
protestantismul ultraliberal, de azi,n cartea lui Etienne Giran, En marge des dogrnes (Paris,7937).
273
Charles Guignebert, profesor la Sorbona, L'Eaoltttion cles dognrcs (Paris, 1924) etc.
97
Teo[ogio Oogmatic
$enera[
sau ?rincipiq[
,
Sin6o[ic
putin cte putin, pentru c e adevratul principiu protestant. Ortodoxul e din ce n ce
mai nfrnt; el ar voi credinte absolute gi iat, ele sunt prin esent mobile. El cere
autoritatea religioas, doctrina stabilit, nemigcat, impus gi iat, nu poate gsi
aceasta dect n catolicism pentru c n protestantism dreptul de examen e impres-
criptibil; din clipa n care protestantul ncearc nevoia de a examina nainte de a crede
gi
cere libertatea cercetrilor, nu mai exist credinle gi dogme imutabile; nu mai exist
dect modificri constante ale cred{nlei din prima zi. Ori aceste modificri se fac
mereu rr acelagi sens. Principiul autoritfii cedeaz pasul principiului hberti..."27+.
Albrecht Ritschl e cel care a pus problema dogmatismului n chip sistematic.
Dat fiind nrurirea pe care a avut asupra Protestantismului de pretutindeni,
prin gcoala al crei nceptor a fost, vom expune pe scurt prerile lui, ca gi prerile a
doi dintre cei mai influenfi adepli ai lui, gi
anume: Adolf Harnack gi Auguste Sabatier.
a) Albrecht Ritschl pornegte de la neputinfa de a cunoagte lucrurile Lr sine;
combaterea adogmatismului su.
Albrecht Ritschl (r8zz-r889) a luat ca punct de plecare'7i teza kantian a
neputi nfei de a cunoagte
,,l ucrul
n si ne" (,,Das Di ng an si ch", care se arat n
manifestrile sale, n fenomene), pentru a trage concluzia c nici despre Dumnezeu
n Sine nu putem cunoagte nimic, deci nu putem afirma nimic
Ai
cu att mai pufin
dogmatiza. Despre Iisus Hristos, de pild, nu ne intereseaz dac a fost,,om adevrat
gi Dumnezeu adevrat", ci binefacerile primite de la El; nu problema hristologic a
preocupat pri ma generafi e de cregti ni , ci cea eshatol ogi c (Probl ema cunoagteri i
religioase a fost reluat de tofi corifeii protestantismului german din a II-a
jumtate
a veacului al XIX-lea gi mai ales de W. Herrmann, discipolul lui Ritschl).
Noi respingem adogmatismul lui Ritschl, att pe temeiul Bibliei -, a crei autoritate
o pri mea gi el , ca
,,refl ectnd
experi enfa pri mei generafi i de creqti ni " -, ct gi n
numele Tradiliei dogmatice:
,,CeI
ce M'a adzut pe Mine, a azut pe Tatl Meu", a zis
Mntuitorul (In rz,
45).
,,Aceasta
este aiala uegnic, s Te cunoascd pe Tine, singurul,
adearatul Dumnezeu gi pe l i sus Hrstos, pe care L-ai tri mi s", spune tot El (In r7
3).
Cuvintele Domnului formeaz mrturia primei generafii de cregtini: iat, daq fondul
dogme^i cregtine.
In ce privegte demonstrafia n sine, ea nu poate fi primit.
Cci dac n concepfia noastr religioas ne-am opri numai la latura pragmatic
gi fenomenal a faptului religios gi l-am trata ca pe toate celelalte fenomene ale viefii
sensibile, am nega Inllarea Domnului, pentru c nu mai gtim ce e dincolo de norul
care L-a nvluit la Inl!are... Ar nsemna s ne dezicem n fafa propriei noastre chemri
de cregtini, care vor s gtie mai mult dect experimenteaz, pentru ca s iubeasc
cunoscnd gi s cunoasc iubind nzuind s na{e ct mai mult propria lor experien!,
pn la nivelul celei normative, biblice gi patristice, formulat n dogme.
b) Ad. Harnack afirm c dogmele au luat nagtere din altoirea Evangheliei cu
elenismul.
274
E. Stapfer, n rev.
,,Revue
chrtienne", 1908, citat dup H. Pinard de la Boulaye, SJ.,
Isus
lumire du
monde, conerinle
finute
la Ntre-Dame din Paris, (1934), Paris, 1934, pp. 71.6-7L7.
27s
n scrierile sale Dre Entstehung der altkatolischen Kirche, (1850),
9i
mai ales n Thologie und Metaphysik
(1881) etc. (Lucrarea lui principal e Die christliche Lehre aon der Rechtfertigung und Versohnung, (1.870-1874),
n care arat, din punctul de vedere care ne intereseaz aici, c Hristos a devenit cu timpul Dumnezeu,
pentru Biserica cregtin...; vol. III, p. 1145 sq.
98
Iflolucerd
Bener6[ 'D
ogm ati zor e
Si
adogmatism
Unul dintre principalii discipoli ai lui Ritschl gi care i-a qi decernat acestuia
titlul de
,,ultimul
Printe al Bisericii luterane", e Adolf F{arnack, marele istoric al
dogmelor, din Biserica protestant, n epoca modern'76. El a demonstrat c n
cregtinismul primitiv nu exist dogme, cci Evangheliile nu cuprind dogme, ci o
nv{tur vie: Hristos a cerut ucenicilor Si s se boteze gi s-gi schimbe viafa,
pzind
,,poruncile".
El nh nvlat vreo dogmi ca Sfnta Treime, de pild. Cregtinismul
primar nu e o nv!tur teoretic, ci o dispozilie sufleteasc, o trire dup voia lui
Dumnezeu, cu congtiiinla c El e Tatl nostru.
Cregtinismul, sub aspectul lui teoretic, reprezint o etap ulterioar de dezvoltare,
ca urmare a nruririi spiritului greco-romary n nzuinla lui de a-gi nsugi nv!tura
evanghelic:
,,Dogmatizarea
cregtinismului este opera spiritului elenic aplicat Evangheliilor". La
aceasta se adaug influenfa teologiei iudaice, cu tlcuirile mesianice: Apostolii Pavel
gi Ioan, exponenlii acestui spirit iudaic, sunt primii dogmatiqti.
Intruct privegte raportul Teologiei cu dogmele, Harnack observ c dogmele
sunt produsul Teologiei gi nu invers; aceasta reiese din istoria critic a dogmelor. Cci
nti vin Apologelii gi Origen, gi apoi vin sinoadele, nti scolastica gi apoi sinodul
tridentin.
Ne vom mrgini s rspundem la cele dou teme mari (c dogmele sunt produsul
spiritului elenic pe teren cregtin gi c Teologia a precedat dogmatizarea), ale lui Harnack,
foarte pe scurt, amintind mai nti c adevralii logicieni nu erau
,,ortodoc9ii",
ci
,,ereticll",lucru
care se ntmpl gi azi. De aceea nu elenismul a descoperit substanfa
dogmelor, cci ea nu intr dect cu greutate n cadrul logicii sale; ci dogmele au luat
nagtere din Revelafie. Intr'adevr, zice un gnditor cregtin,
,,dogmele
privitoare la
Treimea dumnezeiasc, la cele dou firi ale lui Hristos, la Rscumprarea prin Taina
Crucii", au fost gi vor rmne o nebunie pentru raliunea elinilor. Nu e nimic rafional,
accesibil nlelegerii, n ele. Dimpotriv" ereziile corespund cu mult mai bine nlelegerii
inteligenlei.
Cu deosebire arianismul, continu acelagi autor, era perfect rationaf de aceea
a qi avut adepfi pe toli cei care erau stpnifi de rafiune gi de filozofia elenic.
,,E
mai
ugor s afirmi numai o natur gi o voin! n Hristos, cum fac monofizifii qi monotelilii,
dect s afirmi, cu dogma, unirea antinomic a celor dou naturi gi a celor dou
voinfe. Cregtinismul nva! nebunia Crucii, incompatibil cu rafiunea lumii naturale.
Pentru aceasta este el o revelafie a altei lumi, un adevt, care nu e de aici, de jos'"+2.
n privinfa celui de al doilea punc! analiza pe care o face Harnack raportului
dintre dogme gi Teologie, nu e complet. Se gtie c orice dogm are dou etape,
premergtoare definirii ei: aceea a lurii de contact cu adevrul descoperit, urmat de
aceea a controverselor. Se gtie, de asemenea, c definirea dogmei e urmat de studii,
care o expliciteaz, ca gi de trirea ei, care o adncegte. Dar originea dogmei e mai
deprtat, e n Descoperire. Studiile care premerg gi pregtesc calea spre dogmatizare,
pregtesc, mpreun cu a\i factori, formula; fondul ei, ns, se gsegte n Revelafie.
276
AdolfvonHarnack,DasWesendaChristmtum.s,aprutn1900laLeipzig.trecutdea100-aedilie;Lehrbuch
clu Dogmengeschichte, (Tubingen, 1909), ed. IV-a; Gru.ndriss der tlrcologischen Wissenschafi etc.
277
NicolaeBerdiaev EspritetLibert,essaidePhilosophiechrtienne, col.,,Escrivainsreligieuxtrangers",
(Paris, 1933), pp. 98-99.
99
'Ieo[o6ia'Dogm
aticti
Qenerah
so u ? rincli[
f
i Sin6o[k
Suprimarea studiilor care urmeaz gi anularea faptului revelat de la obrgia
dogmei se face de Harnack, fr nici o
justificare.
c) Sabatier arat c dogmele apar ttziu, nefiind nici principiul, nici temelia
religiei.
Auguste Sabatier, care a popularizat ideile gcolii lui A. Ritschl n Franta'78, a voit
s demonstreze c dogma nu e nici principiul, nici temelia religiei, deoarece ea
apare trziu. Omenirea a cntat nainte de a rafiona, gi profelii au precedat pe rabini"
iar religia, Teologia. La acestea s'a rspuns'zs c profetii sunt instrumentele Revelafiei
dumnezeieqti, pe cnd rabinii sunt numai tlcuitorii ei. Nu se poate afirma c dogma
n'ar avea legtur cu Revelalia; se gtie, doar c ea nu este dect formularea Revelatiei
cci chiar dac apare la mare rstimp dup e4 o cuprinde.
Dogmel e sunt posteri oare Revel afi ei numai ntruct formul area se face n
timp pricinuit de anumite mprejurri. Dar nu se pot separa gi nu se poate c
religia creqtin poate exista fr dogme, cci n chipul acesta se grege$te, separndu-se
complet dogmele de datul revelat, care e numai formulat gi nu inventat de procesul
dogmati zri i , dup cum nu i stori a creeaz desfqurarea eveni mentel or n snul
omenirii, nu biologia creeaz. viafa, nu matematica inventeaz numerele qi nu muzica
inventeaz sunetele.
1.12.2. Moderni gti i
(l ,oi s.f,
T.frel l
.a.)
socotesc clognrele sirrrboltrri, crr o.0aloare relatirl gi subiectirJ
Modernismul, migcarea din snul Bisericii romano-catolice, care gi-a propus
s pun de acord Teologia cu evolufia tuturor gtiinfelor, a menlinut valoarea pur
subi ecti v gi si mbol i c a dogmel or. Astfel , dup Loi sy, Revel afi a este cunogti nfa
dobndi t de om despre raportul n care se gsegte el cu Dumnezeu, i ar dogmel e
sunt o interpretare de fapte religioase gi dobndite de om printr'o ndelungat
experi ent. El e au o val oare rel ati v gi subi ecti v' 8o.
La fel, Tyrrel propune s se prseasc valoarea proprie a termenilor dogmatici
pentru valoarea lor colectiv, adic simbolic, deoarece formulele dogmatice n'ar fi
dect simboluri-vehicule ale adevrului revelat -, care deqteapt n mintea cre-
dinciosului amintirea experien{elor tipice ale religiei - n spe! adevrata nlelegere
a dogmelortst.
Credem c e folositor s amintim principiile pe care ncearc s le rstoarne
adogmatigtii citafi:
Nu aflm dogme n Sfnta Scriptur, dar cuprinsul lor se afl acolo gi n Sfnta
Tradilie. Aga e cazul cu dogmele despre Dumnezeu n Sing despre Sfnta Treime,
278
A. Sabatier le-a popularizat prin Op. cit., supra, qi mai ales prin Esquisse d'une philosophie de Ia religion
d'aprs Ia ps,.lclnlogie et I'historie, (Paris, 7897), (n afar de monografia mai special infitulat: Lo doctrine de
I' expiatiort et son aolution historique, Paris (1903)
279
Vezl Pr. Prof. L Mihlcescu, arsul citat, pp 8-11
280
VeziJ.Rivire,Lemodernismedansl' Eglise,(Paris,7929)giAlfredLoisy,inAutourd' unpetitelioreed..Il,
(Paris, 1903) gi L'Eaangile et I'Eglise, ed. III (Paris, 1903).
2E1
G. Tyrrel, Throtryh Scylla and Cariba.
100
'Infiolucere
Befler6[ 'D
ognntizare
Si
a'1 og m atism
crealie, ngeri, antropologie, taine etc. Acest fond nh fost schimbat cnd s'au formulat
dogmele, nici atunci cnd pentru aceasta shu folosit unele categorii filozofice de ctre
Sfinlii Prinli, n sinoadele ecumenice. Cu att mai pulin shu putut schimba de ctre
Sfinfii Apostoli, care au primit nv!tura direct de la Domnuf deci izvorul dogmelor
se afl n Descoperire; el e de ordin obiectiv; temeiul dogmelor este obiectiv n adev-
r at ul sens al cuvnt ul ui .
1.12.3. llz.crtilii rtrgi
(Merejko.osk
f
,,
t3o1a-tro{
si
Tolstoi) :
in',Ofttrra
Ei
critica n.Ofturii lor
n Bi seri ca rus s' a produs de asemenea un curent opus dogmel or. El s' a
manifestat sub felurite forme; de aceea noi vom cerceta aceste forme de atac mpotriva
dogmelor dup principalii lor exponenfi.
a) D. Merejkovski, literat, pretindea c dogmele ar fi opuse rafiunii gi voinfei
(?),
nchiznd intelectul nostru ca ntr'o nchisoare.
De aceea, zicea el, e absolut nevoie ca s se fac toate sforfrile, pentru ca omul
s-gi recapete libertatea pierdut.
Nici una dintre formele istorice ale cregtinismului nu satisface nzuinla omului
spre libertate. Numai religia viitorului, religia ioanic a iubirii, va nchide definitiv calea
dogmelor abstracte gi va deschide pe a celor sociale, morale gi estetice'8'.
b) Rozanov a prezentat, ntrb form mai nflcrat, teoriile lui Merejkovski.
El numea dogmele distrugerea religiei cregtine'8]. EIe au contaminat simplitatea de aur,
pe care au nlocuit-o cu argumente gi sofisme.
Dogmele sunt dup el, pricina pentru care ereziile au distrus unitatea Bisericii
gi pentru care Evanghelia gi-a pierdut candoarea ei lsnd s se nfing o sgeat
nveninat n Trupul tainic al Domnului. Sfinlii Prinfi n loc s foloseasc cuvintele
Domnului pentru cultivarea evlaviei, le-au disecat, fcnd astfel ca mireasma lor s
se evapore; tot astfel au aclionat gi teologii de dup Kant.
In acest chi p, Teol ogi a s' a prefcut ntr' un fel de
,,femei e
somnoroas", tar
teologii n niqte
,,disputtori
somnorogi".
c) Teologii rugi au rspuns atacurilor celor doi scriitori amintili, (care de altfel
au revenit n snul Bisericii pn la urm, devenind cei mai aprigi aprtori ai ei),
artnd c slbiciunile Teologiei ortodoxe se datoresc n special metodei scolastice
folosite, precum qi nepsrii privitoare la studiile teologice.
Cugettorul cregtin A. Kircev a luat ndeosebi aprarea dogmelor. EI a artat c
nu exist nici o religie care s fie lipsit de ele qi nici un sistem filozofic care s nu aib
dogmele sale. Fie n gtiinla fie n religie, dogmele sunt pietrele de la temelia zidirli,
care suslin ntreg edificiul gi care, dac s'ar scoate, ea s'ar ruina.
Episcopul Silvestru de Canev a spus c Biserica afl n dogme fntnile nesecate
ale tririi sale luntrice. Cel care propune s fie nlturate n numele progresului, d
dovad c ignor legile qi condiliile progresului. Pe de alt parte, fr niqte principii
282
Aureliu PaIllrrieri, Theologia Dogmatica orthodoxa
(Ecclesiae
grneco-russicae), ad lumen catholicae doctrinae
examinat et discussa, t. I (Prolegomena), (Ilorentiae, 7977), pp 90-97
283
Rozanov nrprej urul zi duri l or Bi seri ci i , (n rusegte), apud Pal mi eri op. ci t
,
p 92 sq
101
Teo[oga
(Dogmatic
$eneraf
sau ?riflcipial
ti
Sim6o[ic
care s fie crezute pebazaautoritlii lui Dumnezeu, nu se poate mentine credinfa. n
sfrgit, tofi teologii rugi au vzut necesitatea ca un nou duh s nsufleleasc formulele
dogmatice'8a.
d) Mai cu suprafa! gi cu o perseveren! care nu s'a istovit pn la moarte, L.
Tolstoi a combtut drepturile ierarhiei la fomularea dogmelor.
Trebuie s ne menlinem la nvfturile cregtinismului primar, cci Evanghelia
e
,,starea
natural a omului" (cf. Tertuliary
,,anima
naturaliter christiana"), a spus
Tolstoi.
El atac ntreaga osatur doginatic a Bisericii cregtine. n ce privegte dogma
propriu-zis, arat c fr ierarhia din Biseric nhr fi cu putinf proclamarea dogmelor;
iar dac ntreaga Biseric ar fi de acord, dogmele n'ar mai fi necesare. Formularea
dogmelor de ctre ierarhie e un abuz combtut de nsgi nv!tura Bisericii; dar el sh
comis din chiar vremurile primare ale cregtinismului, cnd s'a fcut deosebire ntre
turma care ascult, gi ierarhia care fixeaz dogma ce trebuie primit de turm. Pentru
ca, totugi, dogmele s fie valabile, ierarhia gi-a nsugit gi atributul infailibilitfii,
care se cuvenea numai Bisericii...
Ideile lui Tolstoi au fost ndelung comentate gi combtute. Ele arat c izvorul
lor e n rafionalismul protestant. Sf. Sinod rus nsugi a osndit aceast nv!tur
gregit285.
ntruct toate ideile lui Tolstoi sunt gregite, combaterea lor se va face progresiv,
la capitolul despre Biseric. Ele nu prezint aspecte deosebite asupra dogmelor nsele.
Amintim numai n treact c orict de mare ar fi faima unor oameni, nimeni
nu a putut nicicnd ceva mpotriva adevrului (r Co z,
4,
a4).De alt parte: cum se
poate tgdui sinodului ecumenic dreptul gi datoria de a defini nvftura dum-
nezeiasc, dscoperit, cnd ele au fost practica Bisericii cregtine a toat lumea" pus
n aplicare la pufin vreme dup dictul de la Milan (3r3), care a rnduit-o printre
,,religiones
lictae" n imperiul roman? Oare aceast Biseric a fost n eroare chiar de la
nceputul ei gi a viefuit astfel pn astzi? - repetm, ns, c problema ierarhiei va fi
expus pe larg la capitolul respectiv, cnd se va dovedi c ea nu rpegte Bisericii,
ntreg atributul infailibilitlii, ci-l face real gi eficace.
l. I 3. CuNoarriRr-:A DoGYrrrcA
Introclucere
[\"pa
ce am vzut care este concepfia Teologiei ortodoxe despre dogme gi teo-
lcllogumene,
care formeaz, n principiu, obiectul Teologiei Dogmatice gi Simbolice,
vom rspunde la ntrebarea: ce fel de cunoagtere dau ele, care e ntinderea, adncimea
gi valoarea acestei cunoagteri?
Prin obrgia ei, cunoagterea - pe care ne-o dau dogmele - este dumnezeiasc,
tainic, ascuns; datul revelat nu are un sens precizat pentru to!i, particip la
284
Yezi A. Palmieri, bidem, pp.92-105 etc.
28s
Yezin ce const credin[a mea, deL. Tolstoi, trad. de Dr. DusciarL (Bucuregti, 1924).
to2
"lntrolucerd
genera[ (unoalterea dogmatic
necuprinderea originei sale, care este Dumnezeu. De aici neputinfa de a fi nleles
de toli la fel, gi - ipso facto -, necesitatea de a se formula acest dat revelat potrivit
minfii omene$tL creia i este destinat spre cunoagtere.
Prin credin!, nsa, se poate ajunge la nfelegerea lui (Is 6, to), iar de la nfelegere
se poate trece la experimentarea lui, la ptrunderea lui prin trire, n gnoz (r Co r3,
rz) care-gi are nceputul pe pmnt gi desvrgirea n cer (Ef
+
g;Flp
3,
r.z-:1), cnd vom
vedea totul faf ctre fa! (r Co 73, az; zCo
5,7).
1.13. l. Dognra, cunoastere arrtinomic, supralogic, srlpraraional;
roltrl ei pro{iclen}ial
Dogma a o cunoagtere, dar e o cunoaqtere antinomic, o supracunoagtere. Ea
formul eaz adevrul revel at cu aj utorul rafi uni i , dar adevruri l e sal e sunt supra-
ral i onal e gi supral ogi ce. (O Persoan n dou fi ri , o Fi i n! n trei i postase etc.).
In aparen! ea poate fi nfeleas numai cu rafiunea; n realitate ea nu poate fi
nfeleas dect de raliunea luminat prin credin! gi nclzit de iubire: acesta e specificul
cunoagteri i dogmati ce. Pri n unel e aspecte al e ei ea pare i denti c cu cunoagterea
omeneasc; pri n al tel e, ea se deosebegte esenfi al de aceast cunoagtere.
Teologii ortodocgi au precizat aceast antinomie a cunoagterii dogmatice, artnd
c cuprinsul dogmelor este dumnezeiesc, iar formularea lor este fcut gi prin mijloace
omenegti; de aici gi adecvarea putinlei de cunoagtere rafional cu obiectul ei, de aici gi
adecvarea putinlei de cunoagtere ralional cu forma ei.
Andrutsos a definit consecinlele acestei stri antinomice a dogmelor n felul
urmtor: a) rafiunea nu poate dovedi c dogmele sunt logic necesare/ nici nu poate
constrnge pe toli s le primeasc, dar poate dovedi c nu sunt imposibile n sine, ci
n acord cu ratiunea gi folositoare; b) necredinfa nu poate dovedi c dogmele sunt n
sine imposibile, nici nu poate nlocui nvfturile de credin! cu nvtturi omenegti,
care s fie nu numai probabile, ci gi logic necesare'86.
Provi denfa a al es acest mod de cunoagtere al dogmei , pentru ca s fi e un
i nstrument al menfi neri i uni tl i i de credi nl , datori t acel ui agi fond de credi n!
formulat gi nleles n acelagi fel gi, n acelagi timp pentru a promova aceleagi experienfe
religioase, ca gi acelea care au dat nagtere acestor formule, ptrunderea lor mai adnc
depinznd nu att de nlelegerea lor rational, ct mai ales de aceast trire a lor.
1.13.2, Dog'rna ne cl o cunoagtere obiectir0
Dogma ne d o cunoagtere obi ecti v; obi ecti vi tatea cunoagteri i ei ne este
garantat de ordinea ei, Descoperirea dumnezeiasc.
Fr s fie fals, aceast cunoagtetre rmne specific, nu numai prin faptul
c e antiomic, supralogic, precum am amintit ct mai ales din pricina limitei firegti
a i ntel i genl ei noastre, di n pri ci na fol osi ri i anal ogi i l or di n domeni ul creatural ul ui
pentru a defini cele necreate gi, n sfrgit din neputinla formulelor omenegti de a exprima
realitfile dumnezeiegti'87.
Hristu Andrutsos, Dognaticn, cit., supra, p.20.
Dublanchy, art. Dogme, n D.T.C., supra, col. 1579-1580
286
287
103
Teo[ogi a' I)ogmati c
l j euera[
sau' Pri nci pi sfn

Si m6o[i c
Specialigtii vorbesc
Ai
despre o
,,elasticitate"
a formulelor dogmatice, (exem-
plificat, de pild, cu formula
,,Extra
Ecclesiam nulla salus")'88 etc.
Cu aceasta nunfelegem s negm puterea intelectual a dogmei; aceast putere
i d mijlocul de a-gi ndeplini misiunea ei printre oameni, care const n transmiterea
adevrului descoperit. Nu nlelegem nici s tgduim putinla inteligenfei noastre de
a afla gi a exprima adevrul; ar nsemna s cdem n nominalism sau n agnosticism.
Ci am socotit necesar s stabilim oarecare limite firegti ale dogmei n redarea adevrului
descoperit prin formulele sale, care sunt mai mult sau mai pu{in accentuate de starea
noastr de receptivitate.
Cci dogmele sunt dumnezeiegti prin adevrul pe care-l cuprind, dar sunt gi
dumnezeiegti gi omenegti prin formulele care redau acest adevr.
$i
totugi, cine poate
deosebi n chiar formulele rostite de sinoade, sub asistenla Sfntului Duh, partea
omeneasc de cea dumnezeiasc? Veacurile gi chiar mileniile gi iau sarcina de a
arta ce mai trebuie amplificat, completat - dar niciodat schimbat -, cci un dat
revelat gi formulat nu poate schimba pe altul, ci-l poate numai completa (mai ales
privitor la dogmele
,,gerptl!",
cuprinztoare de alte date revelate este adevrat
aceast afirmatie).
1,13.3.I'la are o $aloare irrtelectual cle netgcluit
Precum am afirmat, dogma are o valoare intelectual proprie gi pozitiv, cci ne
d o nv!tur ct mai precis asupra realitgilor descoperite pe care le tlmcegte n
vorbire omeneasc, gi pe care le evoc - mai ales - n mintea noastt, prin formulele
sale extrem de concise gi pline, ca s zicem aga, de sev divin, - platoga lor de aprare
gi de protec{ie, accesibil n general gi, puterii de nfelegere comune credinciogilor, aga
numitului,,nleles comu n"28e.
Am vzut mai sus c evi denfa l or nu e constrngtoare, pentru ral i unea
omeneasc, ci numai posibil; aceast ratiune poate numai nltura obiecliile mpotriva
l or' eu.
$i
totugi , nu rareori el e au fost date ca exempl e de construcfi i i magi nare
ale minfii omenegti tocmai n numele gi cu mijloacele rafiunii2el.
1.L3.4'. rrlelegerea ei acle{rat nu se poate riclica pr la gnoz,
clect prin crerli"t.Sl prin-analogia erpeyierrlelor noastre
n l3iseric, pstrtoarea aclesrtrlui
De unde provi ne deosebi rea atet de fl agrant ntre credi n! gi ral i une? -
Scriptura gi Tradigia cregtin ne dau acelagi rspuns:
,,De
nLt aeli crede, nu ae[i nlelege"!
spunea lsaia (7,9). Iat clauza unei adevrate nlelegeri a sensului revelat al dogmei:
credinla. Numai ajutat de lumina credinfei, rafiunea poate discerne adevrul unic
din multele ipoteze ale raliunii:
,,cunoagterea
este dovedirea tare gi sigur a celor
288
Lonce de Grandmai son, Le dogme.., p.29.
289
n pri vi nl a si mful ui comun al credi nci oqi l or, vezi vol umul ci tat supra al l ui Reg. Garri gou-Lagrange,
Le serts cumrnutr, a 5-a mi e, (Pari s, 1936).
2eo
Hri stu Andrutsos, op ci t., p.19.
2e1
Vezi un exemplar tipic n unele crti, care declar dogma Sfintei Treimi
,,ficgiune",
aplicndu-i arbitrar
gi absurd concluziile
,,ficgionalismului"
lui Valhinger.
104
Ti l t rol ucere
Bet er4[
fwnoasterea
logmatic
pri mi te pri n credi n!, dovedi re ntemei at pe gti i nta di n nvftur domneasc,
fcnd adevrul de nestricat qi nfeles", spunea Clement Alexandrinul2e'. Credinta e
ptrunderea n lumea supranatural, datorit conlucrrii harului cu libertatea omului.
Ea d putinf minfii omenegti s treac dincolo de granilele ralionamentului gi ale
logicii omeneqti, de cadrele rafiunii firegt, s ptrund n miezul formulei dogmatice.
E ca gi cum s'ar privi ntr'un corp la lumina unei radioscopii, vznd cele luntrice
ale omului. In felul acesta ne d putinfa credinfa s vedem adevrul formuli, miezul
lucrurilor gi nu numai suprafafa lor, adic nu numai formula, din punctul de vedere
al l egi l or l ogi ce.
Exist, dup Sfnta Scriptur, o mrturie a oamenilor, sau a raliunii omeneqti,
n contradicfie cu mrturia dumnezeiasc despre adevr gi pe care ne-o nsugim prin
credinf.
In msura n care ne-am nsugit-q am identificat nlelesul adevrat, cu acela
primit de la Dumnezeu prin credin!, am unit, adic, cele dou capete ale cercetrii
noastre: punctul de plecare cu cel de sosire, ca n orice deducfie:
,,De
primim mrturia
oamenilor, mrturia lui Dumnezeu mai mare este; c aceasta este mrturia It Dumnezeu,
cqre a mdrturisit pentru Fiul Su. Iar cel ce crede ntru FiuI lui Dumnezeu, are mrturia ntru
sine" (rln
5, 9-to).
Numai astfel cunogtinfa noastr capt tria unicitlii ei, pe care i-o mprtgegte
credinfa. Cci credinfa, dup Sf. Maxim Mrturisitotul, s'a numit
,,patr"
pentru
tria, neschimbabilitatea, statornicia gi imobilitatea total a adevrului ei, ca gi pentru
rezistenfa ei n fala asalturilor minciunii2e3
Tot Sf. Maxim Mrturisitorul ne vorbeqte despre
,,ochii
credinfei", care se capt
prin naintarea noastr pe calea virtulilor, sftuindu-ne ca
,,nu
cumva, neglijndu-le
putin cte putin, s ne facem credinla noastr oarb gi fr ochi,lipsit de iluminrile
Duhului, care ni se mprtgesc prin mijlocirea virtu{ilor'2e+. Ce tlc au aceste cuvinte? -
Numai punnd n practic nv!turile dumnezeiegti putem experimenta anumite
adevruri revelate de dogm gi le putem nu numai n,telege ci gi ptrunde adnc, prin
aceast analogie a experienfelor noastre. Altfel cum vom ptrunde n adncurile tainelor
dogmel or fr s gti m despre ce vorbegte dogma?
,,Gustafi
gi vedefi c bun este
Domnul!" ne invit cntarea Bisericii.
Iat de ce Sfinfii Prinfi ne vorbesc de nlelegerea prin credinf sau de credinla
nfelegtoare a tainelor dumnezeiegti. Iat de ce aceast cale a credinfei gi experimentrii
adevrurilor ei analogrce poate s ne ridice pn la adevrata gnoz cregtin, pe care
o laud Sfinlii Prinfi. In felul acesta putem ajunge ca prin anumite experiente de aici
de
jog
s ptrundem taine ceregti, prin mijlocirea celor nedesvrgite. Sf. Apostol Toma
,,a
vzut omul gi a crezutn Dumnezeu", cum spun Sfinfii Prinli.
n sfrgit, Biserica, prin Tradifia ei vie, e pstrtoarea acestui adevr; ea e stlpul
gi temelia lui. Cci
,,unde
e Biserica, acolo e gi Duhul Sfnt, iar Duhul e adevrul",
scrie Sf. Irineu'e5.
Clement Alexandrinul, Stronnte, VIL 10, il, 4, C, 1 etc
Sf. Maxim Mrturisitorul" Rspunsuri cdtre Tnlasie, n Filocalia, trad. cit., p. 253.
Ibidem, p.246.
S.Irineu, Adzt. Haeres., cit. supra.
292
293
294
295
105
'I'eo[ogi a'J)ogm atic
$ercra(
squ ?incip i6h
ti
Sin6o{ic
1.13,5. Prinra obieclie nrpotri{a acestei concep}ii:
ereticii
Ei
necreclirrciogii rnrn teologi gi clup ce au prsit l3iserica;
conrbaterea ei
Acestei concepfii despre cunoagterea dogmatic i s'au opus mai multe argumente.
Le vom expune pe rnd.
Primul este faptul c mulli teologi gi-au pstrat aceast calitate gi dup ce au
devenit necredinciogi sau eretici (Arie n vechime, muti atii, ca de pild Tolstoi, n
vremurile noastre).
Este adevrat; dar teologia lor sufer de dou lipsuri. Prima e principial, e de
valoare: ei nu mai triesc n adevq, fiindc shu desprfit de Biseric,
,,stlpul
gi temelia
adevrului". A doua lips e secundar, de calitate: ei nu se mai pot nlla ca vulturii,
pn la gnoz. nchigintrn fel de cugc a ralionalismului (Tolstoi) a individualismului
biblicist etc., ei nu mai au ajutorului ntregii Tradifii vii a Bisericii pentru cunoaqterea
adevrului; shu lipsit, deci, de aceast adevrat,,stea polar,
,,stella
rectrix" a cltorului
pe aceste trmuri. De aceea, tlcuirile lor au ceva foarte relativ, n ele.
1.13.6. .A cloua obiec[ie pril0est! intelectualitatea clogrnei:
a) nl el egerea ei e pri vi l egi ul cel or nvfafi . Combaterea acestei obi ecl i i
di n punct de vedere romano-catol i c
Ai
ortodox;
b) Al t aspect al obi ecfi ei : Intel ectual i tatea ar l sa n umbr i ubi rea, n
nfelegerea dogmei;
c) A trei a obi ecfi e pri vegte unel e abuzuri al e scol asti ci i , conti nuate gi azi
n Teologia apusean.
Al doi l ea argument adus mpotri v pri vegte
,,i ntel ectual i tatea"
formel or
dogmatice. El priveqte unele exagerri ale unora dintre teoreticienii romano-catolici
ai dogmei , care pe temei ul l ui Toma de Aqui no au redus dogma l a o cunoagtere
strict rafional'e6. Conceplia ortodox despre dogm este mai complex. Ea nu se opregte
la cunoagterea ei, la elementul strict rafional, intelectual al dogmei, pentru c nfelegerea
ei intelectual trebuie depgiti prefcut n gnoz gi pentru c aceast gnoz nu se
poate ajunge dect prin trirea experienfei fcute de cei care au formulat-g ncadrndu-se
n curentul tradi{iei vii de totdeauna a Bisericii.
Iat cteva dintre f ormele acestui argument,, antiintelec tualist"'e7 :
a) nfel egerea ei e pri vi l egi ul cel or nvfafi . Combaterea acestei obi ecl i i
din punct de vedere romano-catolic
Ai
ortodox;
Dac nfelegerea dogmei depinde de inteligenla gi de pregtirea intelectual a
credinciosului, atunci cei simpli sunt cu totul dezavantajafi.
2e6
Vezi, de pild. Dublanchy, art. Dogme, cit. supr4 n D ictionnaire de Thologie Catholique
2e7
lbidem, col 1591 sq.
106
l ntrol ucerd genera[ funoasterea
logmatic
La aceast4 teologii romano-catolici au rspuns c cei simpli n'au nevoie dect
de o credin!
,,implicit",
adic, global
9i
ntemeiat pe credinfa n infailibilitatea
Bisericii, care predic credinfa revelat. Se adaug c ceea ce nfelege oricine, e sufi-
cient pentru mntuire, mai ales c, strns unit de Biseric, e ajutat de darurile Sfntului
Duh (ndeosebi de acela al nfelegerii, al nfelepciunii gi al sfatului).
Acest rspuns nu este ns mullumitor tocmai pentru c, n fond, se menlin
privilegiile mntuirii - n spiritul Teologiei scolastice - pentru intelectuali'e8. Adevrul e
c
,,nfelegerea"
ralional a dogmei nu e dect un punct de plecare; prin trire,
precum s'a afirmat cu insisten!" aceast nlelegere trebuie depgit. Inlelegerea mai
explicit e privilegiul nvfafilor, dasclilor de Teologie, dar
,,cei
curali cu inima" au
alt privilegiu mai nsemnat pentru mntuire: ei pot ajunge la o ptrundere mai adnc
a dogmei prin trirea ei, pot ajunge la gnoz.
Aceast conceplie e minunat rezumat de troparul
,,Bine
egti cuvntat Hristoase
Dumnezeul nostru, Cel a ce prea n{el ep{i pe pescari ai artat, tri mi tndu-l e l or
Duhul Sfnt qi printr'ngii lumea ai vnat...". Mntuitorul Insugi a accentuat acest lucru
cnd a artat c unele taine
,,s'au
ascuns celor nfelepli qi pricepuli, dar s'au descoperit
pruncilor" (Mt rr, z5), pentru ca
,,s
aad cei ce nu ad, iqr cei ce ad s
fie
orbi" (In g,
lg).
Iar Sfinlii Apostoli au artat c nlelepciunea lumeasc n'a cunoscut pe Dumnezeu
(r Co r, zr) gi c Dumnezeu a ales pe cele simple ale lumii, ca s ruqineze pe cei nlelepli
gi pe cele slabe, ca s rugineze pe cei tari, aga nct nimeni s nu se mndreasc n fafa
lui Dumnezeu (r Co
y
z7-29).
b) Al t aspect al obi ecfi ei : Intel ectual i tatea ar l sa n umbr i ubi rea, n
nfelegerea dogmei;
S'a obiectat de asemenea c intelectualitatea dogmei las cu totul n umbr
ntietatea iubirii cregtine. La aceasta rspundem c ntr'adevr n cele religioase,
iubirea are ntietate. Ea ne deschide calea spre nlelegerea tainelor celor mai presus
de fire, dar aceasta o face ajutnd, dnd atmosfera necesar, n primul rnd, la o
cunoa$tere desvrgit; iar dup aceea la unirea sau nsuqirea a ceea ce a fost cunoscut.
,,Nu
pofi iubi dect ceea ce ai cunoscut gi, nu poli cunoagte cu adevrat dect ceea ce
iubegti...". Din aceast pricin obieclia cade ca fiind fr temei, din punctul de vedere
ortodox.
c) A trei a obi ecfi e pri vegte unel e abuzuri al e scol asti ci i , conti nuate qi azi
n Teologia apusean.
A treia obieclie const n afirmafia c Scolastica, intelectualiznd prea mult
dogma, a neglijat rolul ei practic. S'a rspuns confirmndu-se c dogma are n primul
rnd un caracter speculativ, dar ea e folosit gi pentru slujiri practice, ajutnd voinla
n lucrarea ei ca gi iubirea. S'a rspuns, de asemenea, artndu-se c alturi de dogmele
cu caracter spcculativ, romano-catolicii au pe cele cu caracter practic (cele morale).
298
mpotriva unei asemenea conceplii a reaqtionat un P. Rousselo! printre alfii, cu cartea sa L'intelectullisme de
Saint Thomas
(Paris).
r07
1lofogia
'Dogmatic.
Senera[
sau ?rincipid[
ti
Sn6o[ic
Precum se vede, romano-catolicismul nu poate s replice cu succes acestei obieclii,
despre care noi am vorbit rspunznd celei precedente, din punct de vedere ortodox.
1.13,-(, Moclernisnrul refuza adeziunea la unele clogme
al cror sens nu se poate repeta prin eNperierrle;
conrbater!a acest!i preri
Moderni smul di n Bi seri ca romano-catol i c gi -a nsugi t concep!i a anti i nte-
lectualist gi a primit un caracter pur negativ gi practic al dogmei, prin faptul c,
dup el, dogma e formulat pentru osndirea unei gregeli gi pentru a da temelie tare
unei atitudini gi unei purtri: dogma e via! nainte de orice'ee.
$i
s'a insistat mai ales
asupra neputi nl ei unor dogme romano-catol i ce de a cgti ga adezi unea cugetri i
filozofice moderne, ele fiind sprijinite exclusiv pe autoritatea exterioar gi neputndu-se
dovedi experimental posibilitatea enunlurilor lor.
Am artat c noi putem avea o cunogtint despre cele dumnezeiegti, printr'o
experi ent anal ogi c; adugm c, di n punct de vedere ortodox, putem avea o
experien! a divinului, sub aspectul su imanent, adic al lucrrilor celor necreate
al e l ui Dumnezeu, cu care putem veni n contact di rect. Mari i maegtri i ai vi el i i
duhovni cegti rsri teni au i nsi stat asupra acestui adevr ndeosebi ; i ar uni i , ca
Sf. Grigorie Palama, au justificat acest fapt, el fiind sistematizat de mai multe sinoade
de la mijlocul veacului al XIV-lea.
Astfel , noi pri mi m punctul de vedere ofi ci al al Bi seri ci i romano-catol i cel oo
- pe care/ ns, n practic nu-l aplic deloc - dup care dogma se poate experimenta
parfi al , gi , mai mul t, accentum aceast nv!tur pri n faptul c nu ne referi m
numai la o primire a sensului dogmei pe cale analogic, deoarece experienfa corifeilor
duhovnicegti ai Bisericii ne demonstreaz posibilitatea unei reale gi directe expe-
rimentri a divinului.
Obiecfia modernist prinde n unghiul ei vizual aspectul pur teoretic al unei
dogme care n'ar fi trit sub nici o form. O asemenea concepfie rupe dogma de
via!, o cadaverizeaz, o face ceva magic, ceva superstitios, un fel de cutie de pietre
nestemate, care nici mcar nu se deschide din cnd n cnd spre a fi contemplat, ci
se pstreaz tale-quale, nepunndu-se n circulalie qi neputndu-se cerecta mcar ce
cuprinde ea, ce valoare real are pentru viaf. Nu aceasta e fafa dogmei pe care o descrie
Teologia ortodox.
l. 13. B. Itrenroclernisnlul ltri l.abertlronrrire.
\)aloarea clognrei
Laberthonnire, socotit de romano-catolici ca premodernist gi osndit ca atare,
a insistat asupra nevoii interiorizrii concepfiei cregtine despre Revelafie gi despre
dogm: ele nu sunt ceva strin de noi, zice el, ci adevruri care sunt primite ca atare
pri ntr' o l umi n recepti v pus de Dumnezeu n noi de l a creati e. Iat de ce nu
2ee
E. LeRoy, Dognrc et critique, (Paris, 7907), pp. 19, 25 etc.
300
Vezi Enciclica Pascendl a lui Pius al Xlea din 8 septembrie 1907, gi Decretul Sf. Ohcl:u, Lamentabili sane
exitu din 3 iulie 1907; vezi Dublanchy, op cit., col.1.585-
108
lntrolucerd genera[ 'Ip[u[
iu\iri n cunoqgereT supranatura[. Qgve{agie ixspirajid
si
asi stenla SJntu[ui'I)ult
putem vorbi despre ni gte adevruri care nu se pot experi menta, de adevruri
,,extrinseci"
care iau naqtere n afar de noi gi ne sunt impuse pe cale de autoritate
din afar ci trebuie s le considerm ca pe adevruri, pe care le nfelegem dorindu-
le, trindu-le3o'.
Expunerea a scandalizat pe apuseni, deoarece Laberthonnire a luat o atitudine
f1ig opus filozofiei tomiste, acceptnd premisele celei augustiniene gi pascaliene,
ale unui cregtinism luntric, liber de orice constrngere exterioar.
Pozifia ortodox n fafa acestui sistem e cunoscut. Noi accentum antecedenla
Revelaliei fa! de orice experien!. n acelagi timp socotim c dogma e precedat de
o trire, experimentare a datului revelat gi e izvor de-a pururi nescat de asemenea
experien!.
Valoarea ei n sine e n direct legtur cu datul revelat pe care-l formuleaz;
valoarea ei practic const n trirea gi adncirea ei n decursul veacurilor gi mileniilor.
l. l4'. l3or.ul. ruBrRrr N cuNoa;Tur3n suplsANATUR.\l-..
Rntnuryrc, rNSprR^ATrE
$r
.ASrsrr:NTA Sr-lNrulur Dun
Prirrriyea l3ibliei, clat prirr irrspirafie, e cleosebit cle cea a dogrrrelor,
s{rgit prirr asistenfa Sfrrtului Dulr
ff
tt Descoperirea dumnezeiasc scris, temelia dogmei, ct gi formularea dogmei
[1nsgi sunt l ucrri teandri ce. Omul devi ne receptacol ul acti v al Descoperi ri i
dumnezeiegti att n prima ei form, ct gi n cea de a doua, mai adecvat lui.
Revelalia dumnezeiasc e natural gi supranatural.
Revelafia supranatural e procesul supranatural, prin care Dumnezeu face
cunoscute omului cele de trebuin! spre mntuire, privitoare la fiinla gi lucrarea Sa gi
la voia Sa fa! de ntreaga creafie gi de om, ncununarea acestei creafii. Prin Revelafie,
Dumnezeu i ese oarecum di n l umi na cea neapropi at (Ti m 6, ) gi se descoper
omului.
Comunicarea aceasta este tainic gi nfricogtoare; unii dintre profe{ii Vechiului
Testament ne-au fcut cunoscut procesul chemrii lor la profefie, n care ne-au descris
aceast lucrare dumnezeiasc gi suprapmnteasc (Amos, Isaia, Iezechiel etc.). Aga se
nffigeaz Revelafia sau Descoperirea pe calea supranatural.
Dar ea se mai poate da omului gi pe cale natural, adic poate fi fcut omului
n natur; pe aceasta o poate cunoagte el cu ajutorul minlii. Astfel, din contemplarea
firii nconjurtoare, a mersului istoriei omenegti etc., omul se poate ridica pn la
Ziditorul tuturor celor vzute gi nevzute, stabilind astfel unele concluzii cu privire
l a fi i nl a Sa gi l a atotputerni ci a Sa, precum gi l a nl el epci unea gi l a i ubi rea Sa de
oameni .
,,Ceruri l e
spun sl aaa l ui Dumnezeu gi
facerea
mi ni l or Lui o uestegte tri a",
30r
Vezi Pnges choises du P. Laberthonnire, Op. cit., supra, p.20 sq.,58. ndeosebi extrasele din crlile sale,
Ralisme chrtien et idalisme grec
,
(Paris, 1904 gi Le dogmotisme morale, (Paris, 1903).
109
l [eo[ogi a' Dogmati c
$enerah
sau ?ri nci pi d[
ti
Si m6o[i c
procl am Psal mi stul (Ps r8, r). Iar Apostol ul neamuri l or constat c.
,,nsugi ri l e
Lti neazute, puterea Lui cea aegnic gi a Lui Dumnezeire se ad prin cugetnre de lanceputul
lumii, n
fpturile
Lui" (Rm r, zo).
Descoperirea natural e ugor de nfeles gi de explicat. Mult mai greu de ptruns
e ns tainicul proces al celei supranaturale. Cci dac primirea unui adevr omenesc
e l ucru greu uneori , cu ct mai mul t trebui e s fi e grai ul dumnezei esc al Fi i nfei
atotsfinte gi atotnfelepte pentru firava gi neputincioasa minte gi simfire omeneasc.
$i
dac pentru primirea unor nv!turi omenegti ne trebuie o pregtire, cu att mai
mult e nevoie de o astfel de pregtire pentru primirea celor dumnezeiegti.
De aceea, Dumnezeu Se reveleaz pe Sine gi voia 54 inspirnd pe credinciosul
ales de El.
Inspiralia este actul dumneziesc care face pe om destoinic de a primi qi transmite
Revelalia dumnezeiasc semenilor si. Fr inspirafie, omul n'ar putea primi gi n'ar
putea transmite colectivitfii Revelalia dumnezieasc; ea condilioneaz deci primirea
acestei Revela{ii. E un proces tainic, nenleles ndeajuns, analogic procesului insipiraliei
artistice n general gi celei poetice n special.
Spre deosebire de Descoperirea biblica dogmele se formuleaz nu prin inspirafie,
ci prin simpla asisten! a Sfntului Duh. E un mod nou al lucrrii dumnezeieqti, de
o i ntesi tate mai mi c. Cci nu mai este nevoi e de acel agi mod de l ucrare ca l a
Descoperire, deoarece temeiul dogmei, Descoperirea, s'a dat o dat, prin inspirafie.
Care e specificul transmiterii Revelafiei gi care e acela al definirii dogmei? Cum
se concepe inspirafia Sfntului Duh gi cum se concepe asistenla Lui?
l. l4'. l. Itrocestrl irrspira[iei
Inspira[ia sau insuflarea adevrurilor revelate (de la inspirare @oo gi nvr^l) e
ferm atestat de Insugi Cuvntul lui Dumnezerrto' gi de Sfnta Tradifie, prin
frumoase figuri poetice: Inspiralii sunt harfe sau flaute ale Duhului Sfnt, chitare
sau lire ale Lui3ol. Care este rolul Sfntului Duh n acest act divino-uman?
a) Care este rostul colaborrii acesteia ntre Dumnezeu qi om gi pn unde
merge ea? Shu dat mai multe explicafii; princpalele sunt urmtoarele:
i. Unii au mers pn la tgduirea inspiraliei gi astfel sh vorbit despre o
,,inspiratio
subsequens", care urmeaz dup compunerea crl i i . Nu cupri nsul ei , ni ci faptul
nsugi al inspiratiei conteaz, ci recunoagterea ulterioar din partea Bisericii, ca atare.
O asemenea conceplie e de natur s micAoreze autoritatea Scripturii, cci chiar dac
recunoagterea din partea Bisericii ca inspirat e factorul decisiv, totugi noi trebuie s
avem gi mrturi a ei gi a autorul ui ei , adi c acel e cri teri i l untri ce, despre care se
vorbegte n Apologetic.
ii. Dup unii protestanfi, inspiralia ar fi acelaqi lucru cu asistenla Sfntului
Duh (,,asistentia negativa"), adic
,,profetul"
ar scrie din ndemn propriu, asistenta
lui Dumnezeu ferindul de a gregi. Protestanlii
fahry
Holden gi Christmann o primesc,
302
Isaia, 8, 1; Ieremia, 29,7 sq, Avacum 2,2 gimai ales 2 Tim 3, 16;
,troat
Scriptura este insuflat de
Dumnezeu".
303
Atenagora, Legatio, VII-IX, Pseudo-Justin, Cohort., VIII.
110
tn ol ucere generaf Qgtu[ iu\irii n cunoatercT svprafldfura[ 'Rgve{agie
ixspiragre
si
asktensa SJ'ntu[ui'I)ufi
numind-o
,,inspiratio
concomitans". Prerea aceasta e gregit ns, cci inspirafia,
dup cum vom vedea, e cu mult mai profund.
i i i . Intr' adevr, rol ul l ui Dumnezeu a fost nl el es ca parti ci pnd di rect l a
revel area adevrul ui pri n sti mul area facul tl i l or
,,profetul ui ",
pentru a-l face s
nleleag adevrul ce i se descoper gi s-l poat exprima. Ea este ntrb oarecare
msur antecedent pentru c Dumnezeu trebui e s-gi pregteasc, oarecum, i n-
strumentul de care se servegte gi apoisimultand, concomitent, afirmatiad qi actia, fiindc
nu prsegte pe cel inspirat n tot timpul scrierii sale.
Ct privegte omul, ca autor secundar al inspiraliei sufer gi el unele prefaceri
adecvate. Harul dumneziesc i preface natura, nl!nd-o la capacitatea ei maxim
de dezvoltare. Dar Harul desvrgegte firea nu stricnd-o, deformnd-o, ci aducnd la
conturul ei ideal de mai nainte de a fi deformat de pcat.
n felul acesta natura omeneasc revine, din acest punct de vedere, la perfecfiunea
de la nceput, dinaintea pcatului, dac nu chiar mai presus de a lui Adam cel dinti,
dup cum ne nva! Sfinlii Prinli (,,Iar Adam vorbea cu Dumnezeu n rai").
Aga se prezintprofetul n nspiralie. Rolul lui personal e foarte nsemnat. El vine
cu personalitatea lui, cu formalia lui intelectual, cu informafiile sale din mediul
su, cu preferinfele gi gusturile sale. Adeseori ele sunt strvezii n diversitatea de stil,
de form, de capacitate literar. Fericitul Ieronim laud pe Isaia pentru
,,urbanitatea
elocinfei sale", iar despre Amos scrie c are un stil mai rusticJoa
Dar cuvintele din Sfnta Scriptur ale cui sunt? ele sunt deopotriv ale Sfntului
Duh gi ale profetului, aga nct nu putem face deosebire ntre partea omului gi partea
lui Dumnezerl unuia revenindu-i forma, iar altuia cuprinsul Descoperirii n ntregime.
Cuvintele nsegi ale Sfintei Scripturi sunt rezultatul colaborrii Sfntului Duh cu profetul.
Ct priveqte diversitatea Sfintei Scripturi, ea este unificat, topit, n armonia unic
produs de unitatea adevrului descoperit. E ca ntr-o simfonie n care fiecare parte
pare deosebit dar toate se armonizeaz spre a da ideea muzical urmrit de autor.
Se ntelege de la sine c inspiralia de la Duhul Sfnt nltur orice posibilitate de
eroare.
b) S'a cutat s se precizeze mai mult n ce const procesul inspirafiei, pn unde
se ntinde etc., gi s'au dat multe explicalii ale acestui proces. Cu deosebire disputa cu
modernigtii a dus la o lmurire a acestui punct. Vom cuta s ptrundem acest proces al
inspirafiei n linii mari, gtiind c ea este o dogm.
- Primul concept/ primit altdat gi de unii Sfinfi Prinlilos, ca gi de romano-
catolici qi de protestanlii ortodocgi din veacul al XV[-lea reducea cu totul rolul omului, n
actul inspialiei: Dumne zeu dicteaz., omul scrie. E o concepfi e antropomorfic, pe care
o aflm gi n formele inferioare ale Descoperirii. Stela lui Hamurabi ne d o idee
despre acest concep t: ZeuI Samah vorbegte, regele ascult, iar textul revelat astfel se
desfgoar deasupra chipului su. Acelagi caracter l au gi convorbirile regelui Numa
Pompiliu cu nimfa Egeria, care i dezvluie secretele riturilor care nlntuiesc vointa
zelloo6
Fericitul leronim, ln Isaiam; Praef .; P.L. 28, col. 777; ln Amos, Praef .; P.L. 25, col. 990
Sf. Crigorie cel Mare folosegte cuvntul
,,dictate";
Moralia, P.L.77, col.706.
Vezi Ch. Guignebert, L'oolution des dolmes,Paris,7929, a 8-a mie, p. 44.
304
305
306
111
'Trcogia
'I)ogmatic
$enera[
sau ?rincipu[
si
Simbo[ic
Nici ortodocAii, nici romano-catolicii, nici protestanfii (afar de unele culte
neoprotestante, care au aceast prere), nu-gi nsugesc acest punct de vedere.
Aceast conceptie explic infailibilitatea Bibliei, dar nu mentine libertatea gi
col aborarea omeneasc n procesul i nspi rafi ei ; rol ul omul ui e cu totul ani hi l at.
Modernigtii au nvinuit Teologia de a-gi nsugi acest fel de a vedea:
,,Teologia
savant,
scrie unul dintre si3o7, retine (din Descoperire) o idee extrem de antropomorfic,
cu totul nepotrivit pentru gtiinla gi filozofia contemporan. Deoarece, n general, nu
s'a ncetat de a se nlelege literal cele dinti capitole ale Genezei, nu se gseqte nici cea
mai mic greutate n ideea c nsugi Dumnezeu ar fi explicat primului om gi celei dinti
femei toate dogmele fundamentale ale cregtinismului, n raiul pmntesc, n convorbirile
intime care au precedat prima gregal".
Concepfia ortodox e cu totul alta.
Pe temeiul scrierilor Sfinfilor Prinfi, subordonarea instrumentului inspira-
tiei, adic a profetului, fa! de Dumnezeu, este vdit, dar e vorba despre o subordonare
n care acesta colaboreaz activ cu Dumnezeu. El e
,,plin
de Duhul Sfttt'rot. Duhul
Sfnt,,a grit prin prooroci"; a grit oamenilor, prin oameni. Aceqtia au trebuit adesea
s lupte cu necredinla unora dintre contemporanii lor (Isai4 Amos, Ieremia, Iezechiel
etc.), s
justifice
afirmafiile lor, deci nu numai s le nleleag, dar s ptrund gi tlcul
lor adnc pentru contemporani gi pentru urmagi. Mai mult: nrurirea lor personal
e prea evident, pentru ca Sfin{ii Prinlii s nb accentueze:
,,Deus
per hominem more
humano loquitur" a scris Fericitul Augustin.3oe Iar n alt parte, spune:
,,Poate,
de
asemenea, c loan n'a spus lucrul aqa cum este, ci numai cum a putut el s-l exprime,
cci era un om care vorbea despre Dumnezeu, un om inspirat de Dumnezeu, fr
ndoial, dar om. Pentru c era inspirat, a vorbit. Dac n ar fi fost inspir at, n'ar fi spus
nimig dar deoarece era un om luminat, n'a spus tot ce este, ci a spus ce putea spune
un om"Jto
- A doua conceplie asupra insuflrii dumnezeiegti e aceea a inspira[iei tainice.
Despre aceast concepfie avem unele indicafii chiar n Noul Testament?" Sfinlii
Prinfi au fost discreli, ca gi Sf. Pavel gi Sf. Ioary n descrierea acestui proces, prea
intim, n care se descoper omului cele negrite de limba omeneasc. Totugi, avem
cteva informalii pre{ioase n cteva locuri; astfel Sf. Grigore cel Mare descrie procesul
i nspi ral i ei profeti ce ca petrecndu-se ntr' o stare neobi gnui t, n care i nspi ratul
depgegte limitele sale obignuite:
,,Quia
repleti Siritu Sancto, super se trahuntur, quasi
extra semetipsos fiunt"J Iar Omiliile duhovnicegti ale Sf. Macarie Egipteanul, dup
ce stabilesc superioritatea cunoagterii religioase primit pe calea viziunii n iluminare,
arat c Revelalia se deosebegte gi prin modul ei de cunoagtere, ca gi prin obiectul
cunoagterii ei. Astfel, la obiecfia adus de unii cunoaqterii tainice prefernd-o pe cea
pe care o avem pe calea simfurilor, el rspunde:
,,exist
o simlire, exist o viziune gi
exi st o i l umi nare: Cel ce are i l umi narea e superi or cel ui cu si ml i rea, cci mi ntea
A. Loisy, Autour d' u n
lteti
t I iore, P aris, 1907, p. 793
-
Sf. Teofil al Antiohiei, Cdtre Au tolic, II, 22, 9.
Fericitul AugusIin, De ciaitate Dei, XVII, 6,2.
ldem, Conrcntaritil asupra Eamtgheliei Sf. loan,I,7.
1 Corinteni 14; Luca 70,77-78; Apocalipsa 1, 10 sq.
Sf Grigorie cel Mare, ln Tob., Prefntio, Migne, P.L. t. LXXV coi. 515.
307
308
309
3t 0
311
312
Lrz
Ti l t rcl ucere
Bet era[
?g[v[ iu\irii tn cunoattercq supranatqrq[ ]!e{d\e, flspiroid
7i
asisten;a SJntu[u
'I)u[t
lui s'a lumina! a primit o parte mai nsemnat decet cel cu simtirea" a cptat n sine
o siguranl a viziunilor sale. Revelafia nsi adaug el, este cu totul altceva: n ea se
descoper sufletului lucruri sublime gi taine ale lui Dumnezeu"J'3
Concluzia fireasc este c cel pulin o parte dintre descoperirile scripturistice sunt
date pe calea inspirafiei tainice. Unele
,,chemri"
ale profelilor descrise de ei ngigi,
ca gi unele vizuini, mplic neaprat acest proces n primirea lor (vezi chemarea lui
Isaia, viziunile lui Amos, ale lui Daniel, ale Sf. Ioan n Apocalips etc.).
Teologia romano-catolic nh primit acest punct de vedere pn azi; dar calea
e pregtit prin dezvoltarea pe care au luat-o studiile de Teologie tainic n Universitlile
romano-catolice. Se gtie c gi n privinla raportului dintre viafa cregtin obiqnuit gi cea
trit pe culmi, Teologia romano-catolic n'are o vedere unitar. Dup unii, ca Poulain,
ntre ele e o deosebire esenlial; dup allii, n frunte cu R. Garrigou-Lagrange, viafa
tainic e oarecum o ncununare normal a strii harice druit tuturor creqtinilorJra
Socotim c aceast din urm prere corespunde realitfii. n aceasta, magigtri ai vielii
duhovnicegti ca Sf. Simeon gi Nicolae Cabasila sunt de acord. Astfel, cel dinti socotea
c nu e cregtin adevrat cel ce nu simte n el lucrarea haric. Cel de al doilea suslinea
c nu e diferen! esenfial ntre ele, ci o deprtare de treapt, de intensitate n acest
urcug:
,,alturi
de aceast cale, mai pulin bttorit gi rezervat personalittilor cu o
excepfional trire gi experien! duhovniceasc gi mai ales marilor pustnici, viala
spiritual a Ortodoxiei mai cunoaqte gi o a doua cale, mult mai ugoar gi la ndemna
marii mulfimi, realizat nu numai n izolarea gi n linigtea pustiei, ci gi n mijlocul lumii,
n nemijlocit apropiere de oamenii nogtri gi n strns comuniune cu ei: este calea
misticii liturgice, cultuale sau sacamentale, care urmregte unirea cu Dumnezeu
prin mijlocirea formelor sensibile ale cultului sau slujbelor divine"J'5
Romano-catolicii au fost pugi n situalie de opozi{ie faf de inspirafia pe cale
tainic, de faptul c modernigtii au mprtgit aceast prere gi, de asemenea, pentru c
Toma de Aquino n'a admis-o. In sprijinul atitudinii lor, ei aduc mai multe argumente:
Mai nti faptul c indicaliile n acest sens n Sfnta Scriptur ar fi destul de rare (ceea ce
nu e de mirare, dat fiind lipsa de interes ce prezint, ca fiind ceva prea teoretic pentru
cregtini) apoi faptul c unele texte par a combate nsqi aceast idee (t Co t4, r.9\:
,,ht
Biseric areau mai bine s rostesc cinci cuahe cu n[eles, ca s na! gi pe al[ii, dect zece
mii de aorbe n limba insuflat".
Sf. Apostol Pavel vorbegte ns, n pericopa respectiv, despre
,,glosolalii"
gi
,,profelii"
n adunrile publice, unde lipsa de disciplin putea s fie piatr de scandal
pentru strini. (,,Dac s'ar aduna Biserica toat loolalt, scrie el n v. 23, gi ar ptrunde
nluntru din negtiutori, ori din necredincio1i, nu aor zice oare cd a-afi iegit din minli?").
$i
totugi Apostolul Neamurilol, departe de a osndi manifestrile harismatice, le aprob
gi ndeamn la promovarea gi la ntietatea lor. (,,Dacd, ns, unul care gade are o
descoperire, cel dinti s tac... Astfel, dar,
fralii
mei, ranili s oorbili ht proorocii gi graul
n limbi s nu-I oprili. Dar toate s se
fac
cu bun cuuiin!
gi dupd rnd"uial").
Argumentele nu sunt, deci concludente. Un argument cu mai mare greutate
este ns constatarea general c e greu s se comunice experienlele religioase fcute
3r3
Sf. Macarie Egipteanul, Omilii dtthoucegh, trad din grecegte de Pr. Cicerone Iordnescu, 1931, p.49.
314
Anselm Stolz, Thologie tte Ia My stique, Chevetogne, 1939, p. 7.
315
Nicolae Cabasla, Tlcuirea dumnezeiegtii Liturghii, trad. cu un studiu introductiv de Prof. Ene Branigte,
7946, pp.7L-12.
Lt3
feofogia'Dogm atici
$etera(
sau ?rincipia[
ti
Sin6o{c
la nalt tensiune:
,,Omul
e att de plin de ea, ncet nu mai e n stare apoi de a redan
chip adecvat experienfele sale prin cuvinte corespunznd cunoagterii obignuite". E ceea
ce face pe R. Garrigou-Lagrange s defineasc contemplafia:
,,simplex
intuitus veritatis",
o simpl vedere intelectual a adevrului, superioar rationamentului ginsofit de
admirafie"J'6
E foarte adevrat mai ales pentru revelafiile particulare. Ct despre Revelalia
dumnezeiasci este greu de adrhis c marile viziuni profetice ale Vechiului Testament
(d.p. Isaia, Ieremia, Amos, Daniil Apocalips, chiar dac unele elemente ale acestei
crfi din urm se gsesc n cele din Vechiul Tstament) au fost primite astfel dect prin
inspirajia tainic. Ele fursele o afirm n chip explicit.
In acelagi timp ns, e greu de admis c unele cr!i, cele sapienliale, de pild, care
prezint o asemnare izbitoare cu unele opere similare strine3l7, sau cele istorice, sau
cele care declar ele nsele c au folosit lucrri anterioare (Cartea Dreptului, Cartea
rzboaielor lui lahve), sau n general crfile n genul epistolei Sf. Iacob ori a Sf. Iuda, ar
fi fost compuse datorit acestui fel de inspirafie.
Inspi ral i a tai ni c nu i mpl i c neaprat neputi nfa de a reda cel e pri mi te pe
acest cale. Profefii ne atest acest lucru. Duhul Sfnt ridic toate facultlile sufletegti
la maximum-ul potenlialitfilor lor. Dar Duhul sufl unde vrea; cile Domnului sunt
tainice. De aceea, vom analiza al treilea mod de inspirafie, primit ndeobgte azi, de
toate confesiunile creqtine.
- A treia cale, denumit.psihologico-iluminist de apuseni3l8 const n dobndirea
Revelafiei pe calea obignuit a minfii omenegti/ care judec ceea ce primegte gi e nzestrat
Ia maximum cu o capacitate dilatat de primire a adevrului dumnezeiesc, gi cu noi
resorturi sufletegti. In acelagi timp Dumnezeu i druiegte anumite idei gi imagini
anal ogi ce gi un i mpul s pentru a adera l a el e, ca gi o l umi n hari c speci al , care
mreqte puterea de receplie proprie. Libertatea omeneasc nu e siluit prin nici o
form, ci e numai mbiat s adere cu toat puterea ei. Toate facultlile profetului
sunt puse r slujba adevrului: mintea, clar la maximum, congtient activ, preocupat
de a ptrunde gi a reda adevrul; vointa ncordat n acelagi scop; iar inima aprins de
iubire te nvluie n dogoarea acestei iubiri pentru adevr gi pentru Revelatorul
lui. Inspiralia e ncununat cu aceast iubire. Ea depgegte puterile omului, care adesea
i-ar rezista: Ieremia se plnge lui Dumnezeu c i-a dat o misiune att de grea de a se
pune n conflict cu societatea din timpul su. Profefii, n general, implor pe Iahve,
s crule nalia pctoas; dar sunt cu totul departe de ideea putinlei de a rezista
adevrului...
l.l4..2..Asisterrfa Sfrrtului Dulr
Adevrul dat pe calea Revelaliei dumnezeiegti e apoi formulat n dogme.
Adevrul e ncredi nl at ntregi i Bi seri ci . Bi seri ca, n total i tatea ei , cl eri ci qi popor,
316
Anselm Stolz, op. cit
,
p. 7. Citatul dup R. Garrigou-Lap;range e dinPerfection chrtienne et contemplation
selon saint Thomas d'Aquin et Saint
lean
de ln Croix, Paris, 1923, pp. 32, 34.
317
Vezi, de pild, Cartea Proaerbelor 22, 1-7-23,1L gi Papirusullui Amenemopen teza de licen!,,Le Papyrus
d'Amen-emop el le livre des Proverbes",Paris,1.930, poligrafiat de N. Chifescu.
318
VeziA. Gardeil, op. cit.,pp.71-74.
tL4
! f i ol ucer e'
l ener q[
B,p[u[ iu6ir n cunoasterea supranatura[ ]gtr{a;ia inspiragie
si
asktusa SJntu[ui'Dut
e pzitoarea adevrului. Aceasta a afirmat-o n chipul cel mai limpede cu putint
enciclica Patriarhilor rsriteni Ia t846, adresat papei.3le
Sinoadele ecumenice, autoritatea suprem n Biseric, sunt infailibile condifionat:
in msura n care formuleaz,qi apr Descoperirea ei de totdeauna. Altfel gi ele cad sub
osnd, aqa cum sh ntmplat cu sinodul tlhresc, apoi cu cel de la Ferrara-Florenta
etc., care sunt pseudo-sinoade ecumenice.
Dogma este formul at de si noadel e ecumeni ce. Asi stenl a Duhul ui Sfnt l e
pzegte de gregeli dogmatice:
,,Prutu-s'a
Duhului Sfnt gi nou...". Adevrul revelat
a fost dat odat; rmne ca el s fie formulat. Sfntul Duh nu mai lucreaz ca n
inspirafie, prin instrumentul lui, care e insul singuratic
Ai
care adeseori trebuie s
dovedeasc adevrul celor spuse prin adeverirea lui ori chiar prin minuni. Ci aici
lucreaz prin sinodul ecumenic, glasul Bisericii ecumenice gi autoritatea ei. Lucrarea
Sfntului Duh n dogmatizare se svrgegte n sensul unei aisten{e pozitive gi negativg
(care feregte Biserica de orice eroare).
Uneori adevrul poate fi suslinut de o mic parte dintre sinodali. Sf. Atanasie
a experimentat acest caz. El ne nva! c aceast mic parte mpreun cu Biserica din
toate veacurile de la nceputul ei, care a trit n acest adevr, formeaz majoritatea
absol ut. Dumnezeu, care nu l as Bi seri ca s cad n gregeal , ri di c aprtori ai
adevrului vrednici de misiunea lor qi este restabilit. Iubirea troneaz din nou n Trupul
tainic al Bisericii gi e manifestat n Sinoade, trmbilele gi autoritatea lui suprem.
Pentru a nlelege gi mai bine acest proces al inspiraliei gi al asistenlei Sfntulu
Duh, este nevoie s cutm specificul lor. Cci acest specific ne va da gi cheia cu care
Dutem s descuiem usa tainei. a tlcului 1or.
l.l4.3. Dulrul Sfrrt e itrbire
Care este specificul procesului cunoagterii supranaturale a Descoperirii biblice gi a
dogmelor, druite nou prin inspiralia qi prin asisten{a Duhului Sfnt? Acest specific e
dat mai nti de autorul principal al inspirafiei gi al asistenlei, a III-a Persoan a Sfintei
Treimi. Sfntul Duh este Persoana care st la captul dinspre lume, pentru a intra n
contact cu ea; e cheia cu care
,,cel
ce st la ug qi bate" deschide uga inimii noastre,
precum ne nva! Sf. Simeon Noul Teolog. El e
,,cel
ce a grit prin prooroci".El a ridicat
n mijlocul poporului ales pe profeli; el a ridicat pe Evangheligti, pe Apostoli gi pe
ucenicii lor, care ne-au lsat scrierile Noului Testament.
$i
tot el formeaz n trupul tainic
al Domnului pe pstorii gi pe dasclii ei:
,,El
sufl unde vrea -
scrie dup Sf. Evanghelist
Ioan, Sf. Grigorie de Nazianz - lzvor de lumin, El face din mine un templu, EI m
ndumnezeiegte, m desvrgegte. El merge naintea Botezului qi e cutat dup Botez. Tot
ce face Dumnezeu, el face. EI se nmul l eqte n l i mbi l e de foc
Ai
nmul fegte daruri l e.
El creeaz pe predi catori , Apostol i , profefi , pstori gi dasc1i ..."12o.
Care e caracteristica Persoanei Duhului Sfnt? Este iubirea:
,,Dumnezeu
este
iubire". Biserica Ortdox l-a identificat ca fiind iubirea nsgi. Aga se explic faptul c El ne
cauti ne doreqte, vrea s se uneasc cu noi gi la cei duhovnicegti, la cei sensibilizafi la
chemrile Lui, el degteapt o rezonan! att de puternic, nct inima li se pustiegte
110
-
""
Enci cl i cn Patri arhi l or ortodocAi de Ia 1848, traducere, Bucuregti , 7935, p.732
320
Sf. Grigorie de Nazanz, Ct.Lontarea o XXXI-a
(aV-a
teologic),nr. 29, Migne P.G., t. XXXVI, col. 169 B.C
'1,t5
'l'tofogn Aogmatic
$enera[
sau ?nncipia[
ti
Sim6o[c
cnd li se pare c iubirea Lui sh deprtat de la ei:
,,Tu
mi-ai rnit sufletul o, iubire,
- aga i se adreseaz unul dintre acegtia32l, gi inima mea nu poate suferi flcrile tale.
Merg nainte cutndu-te".Iar altul:
,,O
iubire sfnti cel ce nu te cunoagte n'a putut
gusta dulceata binefacerilor tale, pe care numai trirea ni le descoper. Dar cel ce te-
a cunoscut n'ar mai avea nici o ndoial. Cci tu egti mplinirea Legii, tu care m
mplinegti, m nclzegti, care m nflcrezi, care aprinzi inima mea de o iubire
nesfrgit. Tu egti nv!torul Profefilor, care ai cobort peste Apostoli, puterea
Martirilor, inspiralia Prinfilor gi a dasclilor, desvrgirea tuturor sfinfilor.
$i
tu m
pregtegti gi pe mine, spre adevrata slujire a lui Dumnezet)"722
,,Mngietorul"
a vorbit prin prooroci; El i-a nflcrat de o iubire inefabil fa! de
Adevr
9i
pe Cel ce-l d.
l.L4'.4'. Cunoagterea prin itrbire:
a) CunoaEterea individual prin iubire.
b) Cunoagterea n sobornicitate, prin iubire
Dar aici se ridic o problem: Ce legtur are iubirea cu cunoagterea
supranatural, cnd gtim c orice cunoagtere e de ordin intelectual? - D4 pentru orice
cunoagtere, afar de cea religioas. Cci n Rsritul ortodox, funcfiunile sufleteqti nu
sunt separate; gi e n firea lucrurilor ca sufletul care e o entitate unic s tind spre
aceast uni tate atunci cnd aceste facul tl i sunt ntr' o tensi une uni c: aceea de a
cuprinde unicul adevr gi adevrul ntreg.
Mintea vegheaz asupra inimii, dar inima (rcagi.a) e centrul gi rdcina voii gi
a intelectului. Adevrul supranatural ptrunde n chip supranatural n partea cea
mai profund a sufletului, a acelui nos sau nvepa misterios. El trebuie s ating
inima; acolo e pzit de acel vouo acest adevr. Dar inima nflcreaz voi4 intelectul
gi spiritul sau duhul, vatra lucrrii harice n om. Iar cnd ardoarea lor se micaoreaz,
tot inima le strig:
,,Suflete
al meu, scoal, pentru ce dormi?". E vdit c pornirile
aprinse ale inimii fr conducerea mai calculat a acelui vouo ar fi oarbe; dar acel
vouo fr rcaqla ar rmne apatic, imobil. Calea cunoagterii lui Dumnezeu e calea
inimii:
,,Fericili
cei curati cu itxima...".,,Cel necuprins de orice minte ptrunde n inima
noastr gi locuieqte n ea; Cel ce rmne ascuns gi ngerilor gi face locag n inima
noastr, Pmntul nu poate purta pagii Lui, dar o inim curat l poart nea", spune
Sf. Efrem Sirul.3'3
Rsritul ortodox care a fost ntr'un chip deosebit preocupat de chestiuni
dogmati co-specul ati ve, e departe de a tgdui n pri nci pi u cunoagterea l ogi c n
formularea adevrurilor religioase. Dar aceasta e mai mult formal gi e prea exterior.
Adevrata cale spre cunoaqterea religioas, dup concepfia ortodox, trece prin inim.
Numai atunci se ridic ns la aceast nlgime ametitoare a cunoagterii supranahrrale,
cnd insul iubegte,,n adncime, dumnezeiegte, cnd nu e dect iubire gi se confund n
iubire, n iubirea absolut. Pe aceast cale nu se privegte Dumnezeu, ci se triegte.
Sf. Ioan Scraruf Scara rniului, treapta XXX; Migne, P.G., t.LXXXVil, co1.1156 A.
Sf. Simeon Noul Teolog, OmiliaLlll,2; apud Vl, Lossky, op. cit., pp. 209-270.
Sf. Efrem Srul, Cuantul 1-42.
321
322
323
r].6
Introl ucere geura[ 'Rg[u[ u6rii r cunoasterea supranaturala ?.gve{ale inspiragie;i asistnp SJntu[ui'I)ufi
Egti cu El, n El, El e n no..."324: cunoagtere, iubire, trire. Cci nu cunoagte sntatea
cel care gtie ceva despre ea, ci acela care triegte n ea, ne spune Sf. Grigore de
Nyssa. Iar Sf. Simeon Noul Teolog ne descoper ntr'un chip antinomic cunoagterea
aceasta supranatural, experimental:
,,Cnd
ajungem la desvrqire, zice el, Dumnezeu
nu mai vine la noi/ ca nainte, fr chip gi fr artare... Cel ce e Dumnezeu dup fire
se ntretine cu cei pe care El i-a fcut dumnezei dup Har, precum un prieten se ntreline
cu prietenii si, fa! ctre faf. El iubeqte pe fiii si ca un printe; El e iubit de ei mai
presus de orice msur; El se preface n ei ntr'o cunoagtere minunat, vn auz de temut.
Ei nu pot vorbi despre El cum ar trebui, dar nu pot nici s pstreze tcerea.l25 Agadar,
prin iubire,
,,a
cunoagte" se preface n
,,a
fi"
;
cunogti ceva n msura n care te prefaci
n Dumnezeu dup Har. Lui Iisus i place s stea n inima prefcut n altarul iubirii
fa! de Dumnezeu gi fa! de oameni.
In cunoagterea intelectual Il coborm pe Dumnezeu n tiparele minfii noastre;
n cunoagterea prin iubire ne urcm noi la El, cutnd s depgim mrginirea noastr,
gi trecnd n nemrginit. Aceasta a accentuat-o ndeosebi nv!tura atonit.
Dar precum am vzut, Revelalia se d prin inspirafie personal, al crei rod
devi ne publ i c, i ar formul area dogmel or se face n comuni unea dragostei . Care e
secretul acestor dou feluri de cunoagtere din aceste dou puncte de vedere, individual
gi colectiv?
a) Cunoagterea individual prin iubire.
- S' a spus c
,,adevrul
fr i ubi re nu e dect o abstracfi e i real ...; i ubi rea fr
adevr nu e dect o vibrare superficial a sensibilitfii, distrugtoare chiar a persoanelor
pe care preti nde c l e i ubeEte..."r' 6.
Condifia fundamental a transmiterii adevrului prin iubire, este mplinit cu
pri sosi n! n cregti ni sm. Iubi rea ntre Persoanel e trei mi ce se mprtgegte gi al tor
persoane. Adevrul gi iubirea se identific n una gi aceeagi Persoan. Dumnezeu,
care e iubire gi de la care vine iubirea (t In
4,
'J.2, 'r.6,
t7), a putwt spune:
,,Eu
sunt calea,
adearul gi uiafa" . In acest fel, adevrul nu mai este o abstraclie, ci o Persoan" care a
creat alte persoane, cu care intr n comuniunea iubirii. De aici posibilitatea de a deveni
nsufi un adevr, dup cuvntul Fericitului Augustin:
,,verum
facere se ipsum"327.
Pentru ca s cunoa$tem ceva, trebuie s devenim ceea ce este acel ceva, s trim n
bipolaritatea unui subiect gi unui obiecf dat printr'o substituire a eului unuia r cellalt. E
nsugi procesul iubirii suprafiregti, pe care ni-l descriu magigtrii viefii duhovnicegti.
Deschizndu-se adevrului, profetul se deschide apoi prin smerenia, care caracterizeaz
numai pe cei care experimenteaz.Marea Prezen! gi celorlalfi semeni ai si.
,,Duhul
lui Dumnezeu i s-a nffigat ca o flacr care n acelagi timp nclzegte
gi lumineazS".rzs
$i
atunci iubirea care-i ardea sufletul l trimite ctre semenii si cu
orice risc:
,,Atunci
Amalia, preotul din Betel s trimis s sptm lui leroboam, nryratul hti
Israel;
lara
nu poate sd sufere toate cuuintele lui. Cci iat ce zice Amos:
,,Ierobosm
un
fi
ucs
de sabie gi lsrael aa
fi
dus n robie, departe de
[ara
sa!".
$i
Amalia a zis lui Amos:
,,Pleac
St. Zankow, Das orthodoxe Christenhun des Ostens, Berliru 1928, p.4O; cf.39.
Sf. Simeon Noul Teolog, Omilia XC; cit. dup Vladimir Lossky, op. cit., pp. 229-230
Jean
Lacroix, Personne et amor, a 4-a mie, Paris, f.d., p 103.
Jean
Lacroix, op. cit., p.113
Ibidem,
p.725.
324
326
327
328
LL7
' I' eo[ogi a' Dogmutki t
$tncra[
sau' Prnci pi q[A
ti
Si n6o[i c
aztorule gi
fugi
n
lara
lui luda! Mdnncd-fi pfrinea acoo
Qi
acolo prooroce1te. Dar nu mai
prooroci la Betel, cci este un loca1 sfnt aI mpratului
Fi
este un templu al mprdfiei".
Amos s rspuns l ui Ama[i a:
,,Eu
nu sunt prooroc ni ci
fi u
de prooroc; ci sunt pstor gi
stuAngtor de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi gi Domnul mi-a zis:
,,Du-te
gi proorocegte poporul ui Meu l srael !". Ascul t cuontul Domnul ui , tu, care zi ci :
,,Ntt
prooroci mpotriaa lui lsrael, nu aorbi mpotriaa casei lui Isaac!" . Din pricina aceasta,
iat ce zice Domnul..." (Am
7,
ro-r7).
b) Cunoagterea n sobornicitate, prin iubire.
- Iubirea mprtgit cgtig o intensitate mereu crescnd. Iubirea se druiegte
gi darul cel mai mare al ei e adevrul.
Adevrul descoperi t s' a dat profetul ui pri n puterea supranatural a i ubi ri i
dumnezei egti . Adevrul descoperi t se formul eaz n dogme tot pri n puterea su-
pranatural a iubirii:
,,S
ne iubim unii pe algii, ca ntr'un gnd s mrturisim!...".
Cnd adevrul s'a revelat unei persoane, adevrul a rmas ntreg, nediscutat,
neqtirbit, nespart. Cnd adevrul a fost mprtgit tuturor, cei ce au rmas n iubire,
au rmas n adevr; cei care s' au rupt di n acel
,,vi ncul um
cari tati s", au czut di n
adevr, i-au spart chipul lui n suflet qi s'au lepdat de el. Atunci se adun rtistttorii
Bisericii gi-l restabilesc.
In mijlocul dezbinrii, rsun glasul iubirii, al sinodului, cu autoritatea ce-i
vi ne de sus gi cei ce stri c armoni a i ubi ri i , armoni a adevrul ui , amul esc sau se
deprteaz;
,,Cel
ce nu e cu noi , e mpotri va noastr gi cei ce nu adun cu noi ,
risipesc".
Adevrul a fost ncredinlat Bisericii infailibile. Formularea o face adunarea
episcopilor ei, cu puterea de drept divin; dar aceast formulare trebuie s se fac n
comuniunea de credin! gi iubire cu to{i cei care au mrturisit adevrul, au trit gi au
muri t n adevr. Gl asul i ubi ri i dumnezei egti vorbegte n formul a l or:
,,Prutu-s' a
Dtrhului Sfnt gi nou!" .
Homiacov, apostolul comunitarismului Bisericii a accentuat acest rol al iubirii
n cunoagterea adevrului.
Prin iubirea reciproc, se valorific n comunitate adevrul gi capt un caracter
de obiectivitate. Credinla mprtgit de unul singur e o credinf neverificat, e o
credin! individualist, subiectiv.
Prin iubire, credinla devine intrinsec, luntric; prin ea poate fi valorificat,
fructificat, trit
9i
redat vie.
Prin ea poate fi nfeleas cu adevrat/ pentru c ea e trit:
,,Iubirea
cregtin,
dar al Harului, este ochiul care n fiecare creqtin vede lucrurile dumnezeiegti gi
acest ochi nu s' a nchi s ni ci odat n Bi seri c di n zi ua n care l i mbi l e de foc s' au
pogort peste capetele Apostolilor qi nu se mai nchide pn n ziua n care Dreptul
Judector
va cere socoteal omenirii de adevrul ncredin{at s1" .329
Prin iubire ptrundem n sfrgit taina Bisericii, ca Trup tainic al Domnului dar viu
fcut de sufletul ei, Duhul Sfnt, gi n aceast ptrundere nlelegem tainele mprliei
Cerurilor!
329
A. Khomiakov, L'Eglise lotine et le Protestantisme du point de aue orthodoxe, Lausanne
9i
Vevey, 7872, p
228.
118
l.l 5. Cun on$rnRr:\ DoGYrffICr\.
CoN orlrrr,E
pnoclrrisu
l-u r N rrcr:irs'cR cu N olirl-:lrli
l.15.l. rr ce const progrestrl rr cunoagterea clogrrratic
Q
e poate vorbi despre un progres al dogmelor? Se poate vorbi despre o dezvoltare
rl a lor? In ce condiSi se poate vorbi despre ele? Iat ce ne propunem s lmurim. Am
evitat totugi o anumit terminologie; nu vorbim despre un,,progres al dogmei", nici
de
,,o
evolulie" a ei, pentru ca s nu punem n disculie caracterul ei fundamental,
neschimbtor.
Existi mai nti, un progres al dogmelor, ca numr.
Azi Biserica nu este n aceeagi situalie ca n veacul
I
din acest punct de vedere;
o mulfime de dogme au fost formulate gi primite.
Dar exist gi un progres calitativ, pe lng cel cantitativ, amintit. El const n
procl amarea de dogme care nu numai c nmul l esc numrul dogmel or, dar pot
uneori amplifica adevrul revelat deja formulat. Astfel" n simbolul niceo-constanti-
nopol i tan avem formul ate pri nci pal el e dogme creqti ne; dar fi ecare di ntre el e e
susceptibil de o dezvoltare n alte dogme mai cuprinztoare ale adevrului revelat,
potrivit dezvoltrii congtiinfei vii a Bisericii. Aga, sinodul de la Calcedon a dezvoltat
dogma hri stol ogi c despre raportul cel or dou fi ri , expri mat foarte pe scurt n
simbolul niceo-constantinopolitary prin simplele cuvinte:
,,gi
sh ntrupat de la Duhul
Sfnt gi din Fecioara Maria gi sh fcut om'1iar sinodul al Vl-lea ecumenic a amplificat
formula calcedonic, adugnd dogma celor dou voinfe.
Exi st deci un progres pe care 1 mrturi segte congti i nl a cregti n gi l atest
i stori a. Dar el nu trebui e confundat cu o schi mbare a cupri nsul ui dogmel or. n
acest sens nu se poate vorbi despre un,,progres" sau despre o
,,evolu!ie"
a dogmelor;
cci dogmele nu progreseaz n sensul unei schimbri a nlelesului lor, ci n sensul
unei amplificri a dogmei gi n sensul nmulfirii formulelor care definesc adevrul
revelat.
Aceasta n ce priveqte stadiul dinaintea formulrii dogmelor. Dup formularea lor,
exist un progres care nu va nceta pn la sfrgitul lumii n nlelegerea gi aprofundarea
dogmelor.
Soloviev a spus:
,,...
Dac cuiva nu-i place nvftura despre dezvoltarea dogmatic,
atunci lsm s se vorbeasc despre dezvoltarea multilateral a adevrurilor cregtine prin
hotrrile dogmatice ale Bisericii universale; dac nu's plculi termenii strini
,,dogma
explicitum" gi,,dogma implicitum", apoi s lsm acegti termeni teologilor latini... Din
cauza noilor expresii discutabilg nu vom nega un fapt vechi indiscutabil")ro
Aqadar, exist un progres real ca numr; este prima noastr constatare n legtur
cu subiectul nostru. Exist de asemenea un progres de explicitare a cuprinsului: este
a doua constare pe care am fcut-o. n sfrgif acest progres al cunoagterii dogmatice
330
y1.
Soloviev, Opere, LY, 256; aptdP Svetlov op, cit., I, pp. 283-284.
119
1' eo[ogi a
' Dognatki $encraf
sou ' Pri ncFi [
ti
Si mbo[rc
se svrgegte att nainte, ct gi dup formularea dogmei. E a treia constatare pe care o
facem.
I.15.2. Factorii acestui progres: lturtrici gi exteriori
Vom cerceta acum condiliile n care se mplineqte acest progres.
a) Apostolii au avut o cunoaqtere, pe care am putea-o numi total, a lui Iisus
Hristos:
,,Ce
era de Ia nceput, ce am auzit, ce am adzut cu ochii nogtri gi minile noastre
au pipit despre Cuantul aielii, aceea o uestim"
,
scrie unul dintre cei doisprezece (r In
r, r). In cele patru Evanghelii se descrie aceast plintate a viefii n cuvinte ce parc
fqnesc
sub o prea mare presiune luntric a Duhului. Primii martori ai activitlii publice
a Domnului au avut putinfa s cunoasc viafa dumnezeiasc, ca pe o realitate concret,
vzut.n toate laturile ei. Dar ei n'au subsumat aceste experienle personale, ca de la
om l a om, l egi l or savante al e cunoagteri i , nu l e-au rndui t gi cl asat n raport cu
cunoagterea omeneasc.33' Experien{ele pe care le-au fcut ei le-au descris simplu,
sub impresia inefabil, a unor evenimente uluitoare, desfgurate ntr'un ritm care a
luat minfii omenegti rgazul gi puterea de a-qi da seama exact ce se ntmpla; nv!tur4
minunile, patimile, moarte4 rvierea, aparifiile, rltarea..., toate au fost redate simplu,
aproape fr comentarii personale, de niqte martori care adevereau cu viala lor mrturiile
pe care le ddeau.
Apostolul neamurilor a fost singurul care, r perspectiva deprtrii de evenimente,
a dat un nceput de expunere sistematizt a planului mntuirii lumii, care are n centru
Crucea lui Hristos (mai ales n epistolele ctre Romani gi ctre Galateni).
b) Dar a trebuit gi a doua generafie, a ucenicilor Domnului, pentru ca rafiunea,
n contact cu filozofiile gi cu realitlile timpului, s se smulg de sub impresia coplegitoare
a prezenlei Mntuitorului r lume, pentru c4 de la simple mrturii, s purcead la vaste
expuneri sistematice pentru a dovedi unicitatea nv!turii mntuitoare, prin dumne-
zei rea ei , i ncomparabi l cu ori care al ta pe l ume. A fost opera controversi gti l or,
apologefilor, a polemigtilor gi a ncercrilor marilor sistematizri individuale, a celei
mai eioice etap din viafa Bisericii, cnd se scria cu snge propriu. n fruntea lor stau Sf.
]ustin,
Sf. Irineq Tertulian gi cel mai mare dintre to!i, Origen.
Nevoia aprrii Cregtinismului de eretici gi de prigoane gi imboldul propriu de a-gi
Imuri marile mistere ale credinfei n lumina filozofiei timpului, de a o compara cu ea
evidenliind superioritatea ei, nu au fost unicele condilii pentru sistematizarea datului
revel at cu aj utorul rafi uni i .
Se poate vedea c ele constituie mai mult cauze secundare, exteme, imbolduri
din afar pentru formularea datului revelat n dogme. Am enumerat numai cteva
dintre ele; se mai pot aduga multe, printre care unele nu mai pufin nsemnate c4 de
pild, conceplia individual despre Revelafie nenlelegeri asupra accep]iei termenilor
tehnici folosifi de teologi etc.
Dar pentru a nfelege mai bine condiliile propice dezvoltrii dogmelor, trebuie
s le considerm mai luntric. Pentru aceasta, s ne amintim de starea Tradigiei la
moartea ultimului Apostol. Avem mai nti principii nvftoregti ale Domnului, care
polarizau nvfturile apostolice n jurul lor. Aflm, dup aceea" obignuinlele cultice,
331
Dr.
Johannes
Peter
Jungl as,
Di e Lehre cl er Ki rche, ei ne L.i en-dogntati k, Bonn, 1936, p.9 qi Lonce de
Grandmaison, Le Dogme, p, 389 etc
L20
Tntrol ucere genera[
funodgterea
l ogm6tc
Conl i i l i [e
progresu[ui n acedst| cunoastere'
i mpl i cnd pri nci pi i l e de nv!tur.
$i ,
n sfrgi t, acestea se brodau pe ami nti ri l e
despre Persoana gi lucrarea Mntuitorului.
Trimigi s propovduiasc Evanghelia la toat fptura, Sfinfii Apostoli vor
organiza evanghelizarea omenirii prin rnduirea treptelor ierarhice, a cultului, n
srbtori noi, a nv!turii, prin predica Celui nviat din morli,
In marile adevruri formulate de ei gi n marile rnduieli practice lsate de ei,
avem
,,in
nuce" toat nv!tura gi practica Bisericii de mai trziu. Silit de nevoile
aprrii de primejdiile ereziilor, ale atacurilor din afar, de nevoia lmuririi proprii
n doctrin gi a expunerii superioritlii ei, n fala filozofiei gi culturii profane, Biserica
folosegte lucrarea factorilor activi n ea gi cu sprijinul ei, car! sub impulsiunile Duhul
Sfnt (In 74,
8)
au adus o nflorire care gi va afla apogeul n veacul al IV-lea, cnd
ncepe formularea dogmelor: gcolile teologice (cu unele studii mai aprofundate),
pietatea, cu trirea adnc a tainelor cregtine gi sinoadele ecumenice.
L.15,3. Progrestrl realizat prr la
fornrtrlarea
clogm'ai
const rr clez,r0oltar!a nlelegerii ei, eNprimat n notra
fornr
n ce const progresul realizat Ia formularea adevrului revelat n dogm? El
a fost precedat de o trire intens, de o experimentare a lui, care au fcut congtiinta
Bisericii mai vie, mai ptrunztoare a tainelor lui: el a fost precedat de studii gi lucrri
pregtitoare, care au artat n ce msur mintea omeneasc poate fi cuprinztoare a
tainelor datului revelat. Dogma a nvegmntat adevrul descoperit n formule potrivite
minfii omenegtr, a precizat sensul adevrat al Revelaf,ei dumnezeiegti gi i-a dat conturile
divino-umane accesibile nlelegerii omului, pentru ca din minte s treac la inim.
Este oare aici gi un progres substanfial, sau numai unul de form, faf de
Descoperirea dumnezeiasc?
Vechii teologi au stabilit o deosebire ntre
,,forma"
gi
,,cuprinsul"
dogmelor,
n{elegnd prin
,,form",
formularea gi prin
,,crtprins",
datul revelat. Nu se poate
admite c o dogm ar modifica nsgi substanla datului revela! ea rmne aceeagi. Dar nu
se poate susline nici statica nlelegerii Revelafiei de ctre Biserica cregtin; dimpotriv,
cregte gi se dezvolt aceast nlelegere a ei- Se poate afirma, atunci, c dogma este numai
datul revelat, plus o form nou? - Da. In aceasta const progresul pe careJ prezint o
dogm mai lmurit fa! de alta mai simpl sau fa! de adevrul revelat: ntr'o form
care dovedegte o nlelegere mai dezvoltat a aceluiagi adevr, o claritate care nu mai
ngduie alte interpretri ale lui. Neadugnd nimic la plintatea Revelatiei dum-
nezei egti , dogmel e dezvl ui esc, pentru congti i nta noastr, un si mti tor adaus, care
precizeaz adevrul revelat, degi el nu const dect ntr'o formulare nou.
Dogmele apar nu numai ca o nou expresie verbal mai complet a adev-
rurilor vechi gi cunoscute tuturor, ci gi ca formule logice, ca noliuni noiJ3'Iar dac
prin aceast amplificare gi redare nou a formulelor dogmatice se realizeaz o lmurire a
datului revelat sau a dogmelor vechi, se poate vorbi gi n acest sens de un progres
dogmatic3ll n ntelegerea unui adevr dat, dar nedeplin lmurit.
332
P. Svetlov, op. cit.,1,p.284.
333
Cregt erea ncunoagt ereaBi seri ci i eaf i rmat l i mpededeCol 2, 19; Ef 4, 13, 76, 77, 27; 2Tes7, 13; 2Co
10, 15; Col 1, 10 etc.
Lzl
lfeohgia lDogmdticd
$enera[
sau Qrincipia[
ti
Sim6o[ic
Odat cu formularea lui, datul revelat intr n Tradifia statornic sau permanent
pentru a doua oar; dogma topegte n sine toate nedumeririle, toate contrazicerile,
toate luptele care au precedat. Biruitor, adevrul exprimat n ea este precis, clar, dar
general; Biserica gi ia sarcina s-l dezvolte mai departe. Germenele devenit fruct
rodegte acum, dnd nagtere la noi germeni, care vor deveni fructe noi: e rndul
Tradifiei cu aspect dinamic s sq pronunfe.
1.15.4' . Iixplicafiile ltri \)incenfiu de l.erini
Ei
ale cardinalultri Nerinrarr
S'au dat mai multe explicafii acestei dezvoltri dogmatice. Celebre ntre toate sunt
aceea a lui Vincentiu de Lerini si a aceea a cardinalului Newman.
n al su Co,mmonitorirrnit+, Vincenfiu de Lerini a descris dezvoltarea dogma-
tic prin icoana dezvoltrii organismului: a ghindei n stejar, a copilului n om. Aga
dup cum ghinda se dezvolt fr s se schimbe esenfial, cci schimbare esenfial
ar fi cnd prin dezvoltare shr preface n alt copac
Ai
aga dup cum organsimul copilului
se dezvolt devenind cu ncetul om, tot astfel nvttura cregtin se dezvolt nencetat
,,in
eodem sensu et in eadem sententia".
Aceast explicalie e cea mai bun care s'a dat pn acum dezvoltrii dogmatice.
Ea lmuregte dezvoltarea datului revelat sub influenfa dumnezeiasc; n acelagi timp
arat n ce chip noutatea omeneasc se topegte n identitatea cu sine nsugi a orga-
nismului adevrului dumnezeiesc.
Romano-catolicii, socotind c aceast explicafie nu e dect o comparafie care
nu poate lmuri pe deplin organismul adevrului revelat, care lucreaz prin asimilare
qi nu prin eliminare, ca n cregterile organice naturale gi care, de asemenea n'ar da pe
deplin ideea de lucrarea Sfntului Duh asupra lui, arat o preferin! deosebit teoriei
cardinalului Newman.3l5 {6gsfa nvaf c dezvoltarea dogmatic are analogia ei n
legile spiritului omenesg n dezvoltarea doctrinelor n mintea omneasc. La nceput
avem o vedere general a obiectului cunoagterii noastre; urmeaz o cercetare am-
nun{it a fiecrei prfi, apoi o sintez a lor, confruntat cu prima vedere de ansamblu.
Acest proces se repet gi cu formarea dogmelor. De la expuneri intuitive, bogate n
imagini gi pline de simfire, se trece la o luminare treptat a cuprinsului gi apoi Ia o
sintez care trebuie s se acopere cu forma primar; datele nedezvoltate, apostolice,
ale erei apostolice sunt cercetate gi confruntate n chip amnunfit, pentru ca s devin
obiectul formulriiJ:6
Dup cum s'a putut vedea, aceast teorie a lui Newman a nglobat ntrb lege
general a mintii omengti aparenlele procesului dogmatizrii, pe cnd Vincenliu de
Lerini a surprins acest proces n ce are el mai intim, mai antinomig mai specific pstrarea
unitlii n diversitate, permanenfa tipului primar n desfgurrile urmtoare etc...
Ambele se completeaz. gi sunt de ajutor la nlelegerea dezvoltrii dogmelor.
3il
Vincengiu de Lerini, Commonitorum, Migne, P.L., L, col. 637 sq mai ales col. 33,28-90.
s
CardinalulH.Newman"OxfordUniversitySermory15;nEssayonthedeuelopemmtofChristiandoctrine.
e
Anselm Stolz gi Herman Keller, Manuale Theologiae Dogmnticae, asc.l, Introductio in Sacram Theologiam,
Friburgi im Br.,1947, p.75.
L22
'Introlucere
generaf
funoaSterea
l ogmati cd.
fonl i si [e
progresuhi n aceast csnoa;kre
1.15.5. Irplicafii gresite ale progresului
n cunoagterea clognratic
Att protestanfii vechi ct gi cei moderni se opun ideii de dezvoltare dogmatic. Cei
dinti cred c toate dogmele se expun ntrn chip cu desvrgire clar gi precis n Sfnta
Scriptur; ct despre cele care nu au acest caracter, sunt invenlii papistage. Cel de al
doilea, ntemeindu-se pe istoria dogmelor, arat c romano-catolicii au adugat la
dogmele vechi altele noi.3rz A. Gnther socotea c progresul dogmelor e n funclie de
progresul gtiinfei.
Modernigtii au susfinut c e vorba de un progres substanfial al dogmelor, deoarece
totul evolueaz.. Iar dogmele evolueaz prin ptrunderea treptat a sentimentului
religios n congtiin!, nu prin elemente din afar; ele sunt deci rodul unei lucrri
subiective, deciziile autoritfii sanclionnd migcarea gndirii gi a pietlii comune.
1.15.6. Dtrp
fonnularea
dognrei
ea derOine
ferrnent
al Tradifiei clirranrice
Odat cu proclamarea dogmei, adevrul revelat a devenil, ca formul dogmatic,
parte integrant din Tradifia statornic, dumnezeiasc gi deci punct de plecare al Tradiliei
dinamice. Uneori, unele aspecte ale dogmei sunt reluate gi expuse n formule mai ample.
Dar, n general, evlavia gi gtiinla cregtin se hrnesc din ele. Viala Bisericii se asimileaz
cu aceea a Duhului prin mijlocirea lor.
Incepe o nou etap de aprofundare gi de trire a dogmei: etapa Tiadiliei dinamice
de care ne vom ocupa mai departe.
337
A.Loisy,L' Eaangelieetl' Eglise,Paris,7902,p.738,sq,762,sq.,725;Autourd' unpetitliare,Paris,1903,p.
l9'1.,204; E. Le Roy, Dogme et crtiEte, Pans, 1907 etc. Amintim aici lucrarea eruditului ateu G. Guigneberf
L'volution des dogmes, ed. a IX-4 Paris, 1929, n care dezvolt teoria c dogmele se nasc, cresc, evolueaz gi
apoi mbtrnesc
Ai
mor ca orice e viu pe pmnt, cnd ntlnesc un mediu neprielnic.
t23
r\nnx.o\
1.16. IturnRr-l rir0ocTonn A Docmr-:r
l.16.l. Ituterea er0ocatoare a clognrei
e cu tottrl reclus clac o linritnr
la unica ei
fornrtrl
rafiorral
(cunr
crecle 1.. cle Granclnraisorr);
trebuie s irrtroclucenr,,ra[iunea ininrii".
\/n
teolog romano-catolic din vremea noastr a scris, ntrb coleclie de studii despre
I dogmlr8:
,,Realitlile
supranaturale asupra crora trebuie s ne pronun!m sunt
gi rmn misterioase: din enun!rile dogmatice nu
!gnegte
aceast lumin de evidenf
di rect, i ntri nsec care, ea si ngur, poate fi xa mi ntea n chi p i rezi sti bi l , for!nd
adeziunea ei. E ca o scrisoare nchis; ea poart, e adevrat, pecetea dumnezeiasc;
dar nu vom citi niciodat, n viala aceasta, cuprinsul ei; trebuie s credem pe autoritatea
Celui care ne comunic esenlialul ei, prin trimiqii Lui acreditali cum se cuvine. Se
va spune poate: evidenfa atestrii divine nu poate forfa asentimentul metl ca evidenfa
mrturi i l or care-mi afi rm, de pi l d, exi stenfa oragul ui Berl i n, pe care nu l -am
v,zuQ
Aceast greutate, dup ceea ce s'a spus mai sus despre interpretarea semnelor
credibilit;ii va apare mai curnd teoretic. Dac se acord posibilitatea practic a
ipotezei, ntr'un caz excepfional, se va rspunde ca asentimentul astfel impus n'ar fi
un act de credin! propriu zis gi c n'ar face cu neputinli chiar n acest caz, un alt
asentiment liber gi meritoriu, dat pe simpla autoritate a Descoperitorului.
Orice ar fi, se vede destul de limpede cum se afirm ntietatea n actul de
credinf, al liberei, al bunei voinlei. Aga se explic, ncheie teologul amintit, carcaterul
meritoriu al adeziunii noastre, noblefea ei moral ca gi adeziunea gi nelinigtea psiho-
logic deja observat gi lmurit de Fericitul Augustin".
La aceste constatri trebuie s mai adugm ceva.
,,Simbolul
credinfei", rezumatul tuturor dogmelor Bisericii creqtine, face parte
nu numai din slujba Sfintei Liturghii, dar a intrat n rugciunile cregtinului ortodox
de toate zilele, pe care el le rostegte cu cea mai puternic vibrare sufleteasc n zorii
zilei, ca gi n crepusculul serii, n fafa sfintelor icoane. Ca gi oasele nviate din profelia lui
Iezechiel, peste care trece Duhul gi lenviaz, tot astfel, cuvintele, formulele acestea seci
gi lapidare, calculate gi lipsite de elan, de poezie, cu termeni tehnici teologici sunt
transformate, nviate oarecum, de un suflu nou, rscolitor, inexplicabil dar evident n
gopotirea lor, n care se revars toat cldura inimii credinciosului, toat vibrafia
fiinfei lui.
Cum se explic faptul c astfel de formule de credin! rscolesc strfundurile
sufletegti ale credinciosului fcndu-i perceptibil Marea Prezen!? - n rugciunea
particular gi n cultul public, ntietatea nb mai are elementul rafional al cunoagterii,
338
Lonce de Grandmaison, Le dogme chrtien, ed..Il-a, Paris, 7928, p.309
724
'i4olucere
Beflera[
?uteteo etocatocrd a l ogmei
ci cldura iubirii duhovnicegti, care, adaptnd pe cregtin la obiectul adoratiei sale l
poate transporta n nsegi pragurile Divinitfii. Chiar cnd credinciosul pierde
,,cldura
credinlei", tot i rmne mai mult dect necredinciosului, care nla avut strfulgerarea unei
Prezenfe obiective, n fafa propriei existenfe, ci numai o
judecat, un simplu proces logic.
$i
astfef activitatea intelectual a credinciosului e mai mult o nzuin!, o aderare la
Obiectul credinlei sale n
,,ntunericul
transluminos".
,,Credinfa
atinge astfel, dar fr
sb vadnci o valoare absolut a crei cunoagtere omogen se frmiteaz gi se adun
n nigte acte intelectuale, n aparen! separate, dar unite prin identitatea principiului
lor imanent gi al termenului lor transcendent. Ea face s se cugete de-a dreptul la
Dumnezeu, dar nu face s fie cunoscut fr mijlocitori. Prin lumina slavei, dimpotriv,
n strlucirea orbitoare a vedeniei, n care Cuvntul se arat fr de chip gi fa! ctre
fa!, inteligenfa se unegte cu obiectul inimii, cunoagterea cu iubirea coincid, sufletul
ntreg e ca ndumnezeit printrn act nemuritor"?3e
Trebuie deci s intervin
,,ratiunea
inimii" pentru a ne explica marea putere
evocatoare a dogmei. Ea prefacenigte formule seci, aridg ntrn,,Te-Deum laudamus'34u,
ea preface pustia n livad duhovniceasc, n rai nverzit pentru sufletele noastre.
Cregtinul simte cu toat puterea fiinlei lui c adevrurile pe care le mrturisegte
sunt mai mult dect logice, sunt ontologice, c ele nu exprim nigte idei exterioare
fiinfei lui, ci nigte adevruri luntrice gi de care depinde nu numai efemera existenf
pe acest pmnt ci nsgi vegnicia lui ntreag.
l.l6.2..Aceast putere e
fctrt
ct!
lrutinl
de autoritatea clunrnezeiasc
Ei
de Intrttpare
Ce face cu putin! aceast putere evocatoare a dogmei n Cregtnism? - Este,
fr ndoial mai nti autoritatea dumnezeiasc, care se impune credintei noastre. Ea
ne nconjur, ne coplegegte, ne stpnegte, avndu-gi izvorul n Descoperire gi sediul
n Biseric. Dar mai puternic dect nsgi aceast autoritate suprem, este puterea
evocatoare pe care i-o transmite dogmei Persoana lui Iisus Hristos. Ea o umple de o
realitate vie, prezent, imens. Iisus Hristos este marele, unicul Revelator al realit1ilor
ceregti. Prin glasul profetilor, vorbea Dumnezeu, Iisus Hristos e Insugi Dumnezeu,
care ne vorbegte. Ne vorbegte prin fapte, prin
,,taina
cea din veac ascuns gi de ngeri
negtiut", ne vorbegte prin nvftura Lui, ne vorbegte prin patima gi moartea Lui: tot
attea momente care descopr nllimea gi adncimea iubirii, nlelepciunii gi atot-
puterniciei dumnezeiegti;
,,Dumnezeu
s'a artatnTrup!". De acee4 Apostolul se arat
nevrednic de a vesti
,,neprimitoarea
de cercetare boglie a lui Hristos" (Ef
3,8).
Iat de ce
Sfinlii Prinfi nu L-au numit numai Descoperitorul, ci Descoperirea nsgi. El acrediteaz
ntreaga Descoperire dumnezeiasc, dovedind oamenilor c ea nu e numai cu putin!,
ci e o realitate vie gi, n acelagi timp, c dogma nu face dect s vesteasc
,,ce
era de la
nceput ce am auzit, ce am vzut cu ochii nogtrii, ce am primit gi minile noastre au
pipit despre Cuvntul viefii" (r In r, r)
339
E.
J.
Chevalier, Essai d'une critique de la connaisance thologiqte,itL'hommc, mtaptrysique et transcendnnce,
colecfia
,,Etre
et penser", nr. 1 mai 1943.
3'!0
Cf. Valentin M. Bretory La Trinit, histoire, doctrine, piet, col
,,Bibliothque
catholique des sciences
religieuses", Paris, 1931, pp. 1,63-1,64.
t25
' Ll o[oga
' Dogmati c $enera[
sau ?rfl ci pi af
i
Si no[k
1.16.3, Dognra e{oc pe profelii, pe ltrpttorii rrrpotri.Oa ereziilor,
pe cei clesrOrgi[i care eNperimereaz trirrd acler0rtrrile dogrrratice
Si
pe snlerilii cercettori dogrrratiEti
Cregtinul simte instictiv c formulele dogmelor evoc unitatea de lupt a tre-
cutului, prezentului gi viitorului Bisericii, unitatea de suferinle gi bucurii, de nfrngeri
aparente qi de biruinle reale, de prute govieli gi de progres adevrat.
a) Dogma evoc transmiterea adevrului revelat gi pstrat neatins de Biseric.
Evoc pe profelii prigonili gi ucigi din pricina proclamrii adevrului. Evoc pe martirii
cilitani care, n sracele lor tristi, duceau pn n fala scaunului de judecat gi de osnd
la moarte, rulourile cu scrierile
,,dreptului
Pavel" gi ale Bunei-Vestiri. Evoc pe miile
gi miile de mrturisitori qi martiri, care au luptat lupta cea buni au pzit credinla gi
apoi s'au ntors n casa cea de lut, dndu-i trupul dup ce au fcut s strluceasc n
el duhul .
b) Dogma evoc luptele Bisericii penfru aprarea dreptei credinfe n fala
,,lupilor
rpitori mbrcati n piei de oaie", evoc jertfele gi au pzit credinla gi apoi s'au ntors n
casa cea de lut, dndu-gi trupul de mrturisitori.
c) Dogma evoc viafa ndumnezeit a celor care, prin trirea lor adnc, ne-au
tl cui t n cuvi nte omenegti gi ngeregti cel e experi mentate de ei n contempl area
Adevrului revelat gi transpus n dogme.
Pe de alt parte capodopera lucrrii dogmei rmne, fr ndoiali sfntul, adic
cregtinul care nzuiegte necontenit s se ridice pn la statura brbatului desvrgit care
este Hristos Domnul. El este cel care a ajuns Ia starea desvrgit n care Sf. Apostol
spune:
,,Nu
mai sunt eu cel ce triegte, ci Hristos trieqte n mine" (Ga z, zo). Prin sfinli se
manifest Iisus Hristos n lume; prin ei ftadiaz luminanvfturii celei dumnezeiegti.
De aceea Mntuitorul arat c puterea de ptrundere a luminii Evangheliei n afar e
direct proporlional cu puterea ei de iradiere prin cregtini:
,,Aga
s lumineze lumina
aoastrnaintea oamenilor, nct uznd ei
fapetele
aoastre cele bune, s preamreasc pe Tatdl
aostrLr, care esten ceruri" (Mt
5,
16). Sfinfii sunt, deci, cei care dup Hristos, ntrupeaz
nzuinfele creqtine - niciodat mplinite, niciodat pierdute! Sfintele lor nevointe sunt
evocri neostoite ale adncului de tain al dogmelor. Ei se vdesc, astfel, crainicii
adevrului dogmelor. Viafa lor e mai gritoare dect cele mai nalte speculatii asupra
dogmelor.
d) Dogma ne evoc n fine pe smerifii ostenitori n ale qtiinlei despre Dumnezeu,
dogmatigtii, care njugnd zilele gi nopfile, cu mult trud culeg ca albinele nv!turile
din livada cea duhovniceasc a Bisericii, avnd n centrul lor
pe
Acela, al crui nume e
,,mai
dulce dect mierea qi dect fagurul de miere".
Puterea evocatoare a dogmei e cu att mai mare, cu ct studiul se unegte n chip
mai intim cu rugciunea-
,,ora
et labora!" - qi cu ctn cercetarea ei Dumnezeu e mai
prezent.
126
1.17. z\Nru.ocr
h"pa
ce am vzut ce e Teologia Dogmatic gi Simbolic qi dup ce amnteles c obiectul
Uei
principal de cercetat l formeaz dogmele, o ntrebare legitim se pune: Aceste
dogme au acelagi mijloc de exprimare? Aceste mijloace de exprimare nu sunt ele curat
omenegti? Sunt ele atunci adecvate ca atare obiectului lor, Dumnezeu? Dar El nsugi
ne-a dat nigte mijloace mai potrivite cu obiectul lor chiar n Sfnta Scriptur. Aceste
mijloace de exprimare gi, ntr'o msur oarecare, de cunoaqtere, a lui Dumnezeu sunt
printre altele analogia qi simbolul.
l.l-/.1. Prinra treapt a analogiei cu Dunrrrezeur
,,rlrnlel!"
l.tri pe prrrnt
Analogia gi are punctul de plecare n ideea c universul este creatia lui Dum-
nezeu. Aga dup cum fiecare lucrare omeneasc ne aduce aminte de autorul ei; gi
aga dup cum, n orice lucrare, omul pune ceva din personalitatea lui, tot astfel uni-
versul, n totalitatea lui gi parte cu parte, ne aduce aminte de Ziditorul lui gi arat unele
nsugi ri al e Sal e.
Sfnta Scriptur ne spune c omul a fost fcut dup chipul gi asemnarea lui
Dumnezeu; a pierdut asemnarea gi gi-a stricat gi chipul.
$tim,
pe de alt parte, c nu
se poate stabili cu ugurin! n ce const
,,chipul
lui Dumnezeu" n om. Totugi, afirmati-
a rmne: omul este fcut dup chi pul l ui Dumnezeu. Iat dar un punct de pl ecare
foarte si gur, deoarece este afi rmat de nsgi Sfnta Scri ptur.
,,Chi pul "
se refer
ndeosebi la funcliile sufletului omenesc; pe temeiul lui sh putut da o explicafie tainei
Prea Sfintei Treimi. In univers aflm manifestarea puterii lui Dumnezeu. In mretia
uni versul ui vedem proi ectarea i nfi ni tfi i l ui Dumnezeu. Di n mi nunata rndui re a
universului deducem atributele lui Dumnezeu.
Universul poart urmele lui Dumnezeu. Urmele oamenilor gi ale vielui-toarelor
pmntului pe unde au trecut ele, ne evoc prezenfa lor pe o treapt mai nalt dect
umbrele. Sfinlii Prinli au deosebit gi alte atribute ale Persoanelor Sfintei Treimi dup
vestigiile lor n lume. Ele au fost atribuite unora sau altora dintre Persoanele Sfintei
Treimi.
Descoperirea dumnezeiasc confirm din abunden! ceea ce s'a putut stabili pe
calea raliunii. Mulfi dintre Prinfii
pustiei
au dus pn la ultimele ei consecinfe ideea
crealiei ca analoag cu Creatorul ei. In fiecare fptur, n fiecare coll de iarb, n fiecare
arbore, n cntecele psrilor, n guieratul vntului, n mugetul mrii gi n tlzuirea valurilor
ei, ca gi r firmamentul nstelat ei au proslvit miestria gi atotputemicia Ziditorului. Ba au
revrsat prisosul iubirii lor gi asupra fiarelor cmpului gi ale pdurilor, fcndu-le slujitori
inofesivi gi folositori.
In aceast preluire a firii gi ncununare a ei cu un nimb suprafiresc nu sh amestecat
niciodat nimic panteist n cregtinismul autentic. Cci ea era socotit drept expresia
atotputerii, atotnfelepciunii, imensitfii... (etc) dumnezeiegti; era socotit drept cartea
imens a lui Dumnezeu n care toate crealiile Domnului sunt literele ei. Ele, cu toatele,
t27
'Ieofogio'Dognatk
$enera[
sau Qr incipid[
ti
Sim6o[ic
vestesc pe Creatorul lor; qi dac, dup cum scrie Fericitul Augustir; le ispitegti dac
sunt ele Dumnezeu, ele rspund r:rtrb simfonie suprapmnteasc: Excelsior! Caut mai
SUS! Mai SUS!
Aceasta e deosebirea ntre cregtinism gi pgnism, de altminteri: pgnismul
a confundat zidirea cu Ziditorul, firea cu Fctorul, a nsuflefit elementele naturii
gi li sh nchinat ca lui Dumnezeu; zoolatria a fost forma cea mai persistent gi mai
degradant a acestor rtciri omenegti.
In cregtinism s'a fcut ntotdeauna o separafie rspicat ntre Creator gi creatur,
ntre absolutul dumnezeiesc
Ai
relativul omenesc, ntre transcendent gi contingent.
Cei care au ntruchipat n concepfia lor toat metafizica nalt a concepfiei
cregtine despre prezenfa lui Dumnezeu n lume, sunt sfinfii Bisericii cregtine. Iat
un mic exemplu ntre multe altele:
,,Sf.
Grigorie de Nazianz (
l8g),
se duse o dat s
se plimbe pe malul mrii gi vzu multe scoici, pe care valurile le aruncau pe mal
pentru a Ie lua apoi iargi. Tot mergnd, ajunse ntrn loc unde se vedeau multe
stnci, n jurul
crora spumegau zadarnic valurile mrii. Atunci episcopul ncepu
a se gndi:
,,Ca
gi scoicile acestea, pe care valurile le aduc
Ai
iar le iau, aga sunt
oamenii care au voinla slab gi cad ndat Ia orice ispit. In schimb stncile acestea
neclintite nfligeaz pe oamenii cu voin! tare, care nu se las dugi la pcat de nici
o i spi t ori ct de puterni c...". Tot ca acest sfnt epi scop gi al l i sfi nl i gi -au ri di cat
mintea la Dumnezeu, plecnd de Ia privirea lucrurilor vzute..." ?+1 Eu au aplicat ns
princiqiul analogiei la ntreaga creafie ncepnd cu omuf cununa ei.
In veacul al XV[I-lea cel mai vestit teolog anglicary
Joseph
Butler (t692'r.752), care
a avut o nrurire deosebit asupra cardinalului
J.H.
Newman, a scris o carte celebr
mpotriva deigtilor, pornind de la punctul lor de vedere: dac ei admit pe Creatorul,
trebuie s admit gi pe Revelatorul fiindc Universul este un adevrat ndrumtor ctre
Revelafie, putndu-se stabili o asemnare perfect ntre datele religiei gi ale naturii
(The Analogy of religion and Reoealed, to the constitution and course of Nature, r736))a2
Credi nl a face di n creqti n un ci ti tor al tai nel or l ui Dumnezeu n aceast
imens carte care e Universu| necredinla 1 face, dup expresia unui autor medieval,
ca pe un,,analfabet care ar avea n fala lui o carte ebraic sau greceascf?43
l.l-/.2..c\ cloua treapt:
,,Clriptrl
lui Dunrnezeu"
(sufletul
onrenesc)
Si
dtrlrtrrile bune
Credinfa cregtin despre creafia universului a luat n decursul veacurilor felur'ite
forme; conceplia despre rafiunile seminale ale lumiii e una dintre aplica]iile acestei
reflectri a desvrgirii lui Dumnezeu n ea. Totugi, analogiile ce se pot stabili n univers
cu Creatorul su, au contururi prea vaste, prea mari gi, n consecinf prea generale
gi prea vagi. Ele sunt ca nigte tablouri sau statui ale nlelepciunii dumnezeiegti; avem
347
Arhim. I, Scriban, Curs de Teologie Morald..., pentru uzul clasei a VII-a seminarial teologic, ed. II-a
Bucuregti, 1921, p.404. Pentru aceast prim parte vezi gi. La Philosphie de Saint Bonaaentura de E. Gilson,
ed. II-a, col.
,,Etudes
de Philosophie Mdievale", Paris, 1943, p. 165 sq.,
9i
A. Stolz, Thologie de la Mystique,
Cheaetogre, 1939, p.241, sq.
3a2
M.T.L.Penido,kr6ledel'analogieenThologieDogmatique,Pans,lg3l,col.,,Bibliothquethomiste",{V,p.22.
s3
E vorba despre Bonaventura; cf. E. Gilsoru op. cit., supra, p.172.
L28
Ti l t rol qcere
Bener6[
Jnafogi a
n fafa lor fiorul sublimului, al imensitfii, dar, ale descifra, dup metodele scolastice,
aplicndu-le regulile exegezei biblice e o exagerare.
Trebuie s existe, pentru om, gi alte analogii mai precise, mai reduse, qi care s
reflecteze ntr'un chip mai potrivit cele ale lui Dumnezeu, deoarece aflm, pe lng
Univers, n totalitatea lui, unele fiinfe mai desvrgite dect altele gi care reflecteaz
ntrn chip mai ales perfec[iunile Creatorului: ele evidenliaz mai desvrqit oarecare
coresp^onden! ntre creat qi necreat. Aceste fiinle sunt ngerii gi oamenii.
Ingerii gi oamenii sunt fiinlele cele mai perfecte, analoage cu Fiinla superioar. Ele
reflecteaz spiritualitatea ei, la ngeri n chip mai desvrqif la oameni n chip mai
pufin desvrgit, fiindc partea spiritual a omului e nnmolit n materie. Dar mai
mult: sufletul omenesc este analogia Sfintei Treimi prin unitatea de esenf gi ntreita
lui funcfie. Fericitul Augustin a dat o demonstralie constrngtoare acestui adevr.
Cu aceasta am artat a doua treapt a analogiilor celor dumnezeiegti: Chipul
lui Dumnezeu, imprimat n om gi peste care, dup Diadoh al Foticeei, trebuie s se
picteze asemnarea lui344, pierdut prin pcat. Chpul se face totdeauna dup un
model; modelul chipului omului e Insugi Dumnezeu.
La l ucrarea unui tabl ou avem, oarecum, doi autori : model ul , gi cel care-l
lucreazl aici Dumnezeu este gi chipul gi nfptuitorul; fiindc EI nsugi creeaz pe om/
cu sufletul su. Chipul se red printrb coresponden! ntre prfile constitutive ale
sale cu acelea ale modelului; dac e gters, el nu red asemnarea acestui model, ci numai
amintegte faptul reprezentrii. Pentru a reda asemnarea, el trebuie s reproduc, n
chi p mai vi u, trsturi l e model ul ui . Pe trmul creat, un chi p e o i magi ne nscut
pe cale de imitatie; ea nu d ceva din nsgi esenla celui imitat, ci rmne, din punct
de vedere esenfial, cu totul separat. Totugi, sufletul omenesc este analogia creat cea
mai desvrgit a lui Dumezeu, mpreun cu ngerii, deoarece datorit substanle lor
spirituale, desvrqite, ele nfligeaz n modul cel mai desvrgit pe Dumnezeu n
univers. Mai mult, ele sunt congtiente de analogia cu modelul lor, se doresc ct mai
aproape de El gi nzui esc spre o asemnare ct mai perfect cu El .
l.l-/,3. r\ treia treapt:
asemnarea ltri Dutrtnezetr, obfitrut prirr Har
Dar Dumnezeu a pregtit pentru cei alegi o analogie mai desvrqit cu El,
fcndu-i
,,prtaqi
dumnezeieptii
firi"
(z Ptr
1 4).
Acest al trei l ea grad gi cel mai desvrgi t al anal ogi ei e reprezentat de uni i
Sfinli Prinli prin
,,asemnarea"
svrgit peste chipul qters de pcat. Acest fel de
,,anaIogie"
depgegte noliunea nsgi,
,,asemnarea"
constnd n mprtgirea din
chiar emanatiile Fiinfei Divine, energiile cele necreate, distincte dar nedesprlite de ea.
1.17.4.. r\rulogia e nroclul egl'inrii rraalitafilor cltrrrrnezeieEti;
istorictrl ei
Nenumrate, ca gi manifestrile nsegi ale universului gi ale micro-cosmosului,
sunt analogiile cu Dumnezeu. Sfnta Scriptur nsgi vorbegte n chip analogic Ce e
M
Di adohal Foti ceei , Cuantnsceti c,cap.78,nFi ktcal i a, trad ci t., vol I, pp.374-375
t29
'eofogia
.I)o6matici
$tncra[
sau 'Pincipid[
Ji
Sin6o[ic
,,rscumpratea",
ce e
,,iubirea"
sau
,,nagterea"
dumnezeiasc, ce e n sfrqit tot modul
potrivit cu felul omenesc de a se exprima gi de a nlelege lucrurile, dect nigte analogii
mai mult sau mai pufin apropiate de suprarealitatea dumnezeiasc pe care o exprim?
De aceea, cunoagterea l ui Dumnezeu se numegte
,,anal gi c"
- foi mul el e
dogmelor nsele au o form analogic. Dac lum simbolul niceo-constantino-politan"
vedem c prin el exprimm credinfa,,ntrnul Dumnezeu'i dar acest,,unul" e analogic
Pentru
c nu corespunde exact Cu modul realitlilor dumnezeiegti: e vorba de o
esen!^unic dar gi de trei Persoane.
Il mrturisim ca
,]at",
dar nu n sens obignuit, ci n sens analogic; l mrturisim
,,fcto{'
n sensul de cel care a adus ceva din nefiin! la fiin! gi nu cu ntelesul de
totdeauna etc.
Teologia dogmatic n'ar fi cu putinf fr forma analogiei.
Elinii au folosit analogia n mod curent n relaliile cu proportii matematice,
cantitative gi mai apoi gi n cele calitativeJ45
De la
,,analogie"
s'a trecut la un,,procedeu" analogic
Ai
mai apoi Ia o
,,metod
a analogiei" n Teologie:c6. S'avzut, pe drept cuvnt n ea,
,,cheia
de boltf,, o nofiune
central gi universal, fr de care e neputint s ntelegem ceva din metafizic gi cu att
mai mult din Teologia speculativ34f de asemene4 c e,,procedeul legitim gi eficace" de
care se slujesc enunfrile dogmatice,,pentru a se egala cu divinul".
Folosirea ei e veche ct Revelafia; dar sistemati zarea eir{o aflm la Sfinlii Prinfi, ci
de-abia n evul mediu, la apuseni.
Atitudinea protestanfilor fa! de analogie e deosebit de a romano-catolicilor gi
de a noastr, deoarece tendinfa lor este de a nb primi; categoric s'a exprimat n acest
sens negativ, ns numai Karl Barth, tgduind realitatea unei,,analogia entis".
1.17.5. Nuarr[e
si
deosebiri la cple trei confesiurli cregtine
fa|
cle analogie. Inrprlirea ei
Cele dinti categorii (dou) sunt nigte categorii de raporturi: aga dup cum omul
are umbra qi urmele lui, tot astfel universul reprezint umbra gi urmele Domnului;
aga dup cum omul are chipul lui, tot astfel el e chipul lui Dumnezeu.
Pn aici cele trei confesiuni cregtine ar putea fi de acord n a le primi. n privinla
celei de a III-a categorii aflm oarecare mici nuante deosebitoare fr nsemntate din
punctul de vedere strict care intereseaz aici, ntre noi gi romano-catolici; dar ea ne
separ radical de protestanti.
Iat nuanla care ne deosebegte de romano-catolici: ei socotesc
,,asemnarea",
calitate pur, care exclude cantitatea qi spafialitatea, prespune posedarea n comun
a uneia gi aceleiagi calitfi - Harul -, (dup cuvntul lui Bonaventura:
,,Similitudo
dicitur
rerum diferentium eadem calitas"), care e n acelaqi timp
,,supranatural
gi participabil
de om", fiindc ndeplinegte condilia de
,,simultan
creat gi transcendent fa! de restul
naturii"Ja8
Fanu - Al. Dufulescu, Diclionnr FilozoJic, Craiova, 1945, pp.IJ-L6.
M.T. - L. Penido, Le rle de I'analogie en Thologie dogmatique, cit. supra, p.8.
A Cardeil, Le donn rez:le, cit. supra, p. 119
E. Gi l son, op. ci t., pp.182, 183.
346
348
130
Tntrol utere genera[ Jnafogi a
Deci
,,asemnarea"
e rodul Harului creat - al participrii creatului la necreat.
Dup ortodocgi, ns,
,,participarea
la dumnezeiasca fire" nu se poate obtine dect prin
ceva emanat chiar din ea; cci nu poate ndumnezei ceva creat. Aceasta e nuanta de
deosebire ntre noi
$i
romano-catolici: participarea creatului Ia Necreat.
Protestanfii, ns, nu primesc ideea ndumnezeirii prin Har, a unei teandrii, care
e ultima treapt gi cea mai desvrgit, a Teologiei, dup cum tind s nlture, de
altfef orice analogie a creatului cu Necreatuls4e (Mai amintim c acest fel de
,,analogie"
depgegte cadrele nofiunii filozofice nsgi prin intensitatea gi specificitatea ei).
l.l-/.6. Metocla unirtocitlii gi antropornorfisnrul;
metoda eclrirJocitlii
gi agrrosticistnul
Dar analogia a dat nagtere, cu timpul, metodei analogice, pe care Sfinlii Prinfi
au practicat-o curent, fiind sistematizat, ns, n timpuri mai apropiate de noi.
Antropomorfigtii de totdeauna au nfeles s vorbeasc despre Dumnezeu gi despre
oameni r acelagi fef rchipuindu-gi-L r acelagi fel: este calea care se numegte
,,nrivoc" ,
iar metoda aceasta se numegte a,,univocit$"; este aceea a antropomorfismului grosolan.
Se cunoagte, din istoria spiritualittii cregtine, cazul zguduitor al btrnului Serapiory
istorisit de Sf. Casian: monah cu o via! mbuntlita ajunsese :r necurmata-i rugciune
s vad pe Dumnezeu sub chipul unui om, cu care convorbea n elevatiile sale zilnice.
,,Chipul
lui Dumnezeu" n om l ndreptfea la aceasta.
Diaconul Fotin l convinge de gregeala sa, pe care smeritul clugr o recunoagte,
spre marea bucurie a starefului gi a ntregii chinovii... Dar pierznd credinla aceasta,
antropomorfic, a pierdut orice credinf gi cznd la pmnt a gemut, plngnd:
- Vai, nenorocitul de mine! Mi-au luat pe Dumnezeu gi pe Cel pe care-L
fin
acum,
nu-L am, iar pe Cel pe care-L ador sau l rog, nu-L cunosc!".35o
Problema pe care o ridic aceast istorisire adevrat e foarte complex.
Din punctul de vedere strict care ne intereseaz, credinla lui Serapion e un
exemplu tipic de univocitate. Pietatea lui adnc l fcuse s se simt att de aproape
de Cel pe care Fericitul Augustin l socotea interior me ipso - mai luntric dect mi
sunt eu nsumi -, nct nu mai tine socoteal de faptul c modul uman de gndire nu
e cel divin.
Opus antropomorfi smul ui , care cade n gregeal a uni voci tfi i absol ute este
agnosticismul, care cade n greqeala echivocitlii absolute.
Agnosticismul socotegte c nici o formul nu opate exprima ceva din cele privitoare
Ia Dumnezeu. Revelalia nsgi a cutat mai mult s se acomodeze cu noi, dect s
descopere ceva din inefabilul dumnezeiesc, zic adeplii lui.
Sfinlii Prinli capadocieni s'au ocupat mult de Eunomie; n evul mediu agnos-
tici celebri au fost Siger de Brabant,
Jean
de
Jandum
(care socoteau credinla contrarie
rafiunii), ca gi filozoful Maimonid". n epoca noastr, Schleiermacher, Ritschl gi qcoala
lu1 au tgduit dogmei orice valoare intelectual menfinndu-i-o pe cea practic.
14e
Vezi Decl aral i a expl i ci t a l ui
Jean
Loui s Leuba di n studi ul
,,Si gne
et symbol e en thol ogi e", di n vol .
Si gne et Symbol e, col .
,,Etre
et Penser", nr. 13, Neuchatel ,1946, p.775.
350
Sf. Ioan Casiary Colationes, X, 3, apud M. T. -L. Penido, op. cit., pp.72-73.
L3T
' [eofogi o' Dognuti cd
$enerd[
sou' Pri nci l i of
ti
Si n6o[i c
Vom spune ceteva cuvinte despre
,,agnosticismul"
tritorilor pe culmile du-
hovni ci ei . Ei nu sunt anti i ntel ectual i gti , dar pe scara val ori l or, i ntel ectual i tatea
valoreaz pentru ei att ct este generatoare de via! duhovniceasc. Ei nu tac pentru
c nu au nimic valabil de spus, ci pentru c au prea mult.
$i
pentru a reda ideea de
superlativ, de absoluf calea negaliei li se pare unica potrivit cu puterea de exprimare
a nofiunilor omenegti. E unicul mijloc de a sfgia vlul conceptelor
lesute
de credin!.
,,Negtiinfa
celor tritori pe culmile duhovniciei" ne e deloc
,,ignoran!";
e vrful
unghiului ndreptat mpotriva orirei concepfii antropomorfice, dar unghiul rmne
deschis spre infinitul dumnezeiesc. Nu ca ateul gndegte teologul ci cu totul dimpotriv,
cnd zice ca gi el:
,,Dumnezeu
nu exist" sau
,,Dumnezeu
e neant".35l
Agnosti ci i , precum am spus, fol osesc metoda echi voci tfi i absol ute, care
accentueaz exclusiv ceea ce separ pe om de Dumnezeu.
l.l-/.-/. Metocla analogiei
Agnosticismul gi antropomorfismul au silit oa^recum Teologia cregtin s fac
din analogie o metod. In ce const aceast metod? In a ne feri s cdemn cele dou
extreme amintite. Cnd atribuim lui Dumnezeu ntelepciunea, de pild, ne ferim de
echivocitate, afirmnd c el se bucur n chip pozitiv de cea mai desvrgit gtiin!,
dar ne ferim gi de univocitate, gndind c aceast perfecliune aparfine nsgi fiinfei
dumnezeiegti, ntr'un chip negrit.rs'
Este ugor de r,teles motivul pentru care Biserica menfine cu orice pre! conceptele
creaturale, cu care exprim cele dumnezeiegti: Ea nu are alt posibilitate de exprimare.
Dar, n acelagi timp Tradifia autentic patristic elimin ncrederea absolut n puterea
de cunoagtere, adecvat, a cel or dumnezei egti , pri n cuvntul omenesc: se cade ca
smerenia omeneasc s ntmpine, pe acest trm, chenoza dumnezeiasc. Formulele
de credin! sunt n chip absolut determinate prin ceea ce neag gi mereu determinabile
n ceea ce afirm - fapt care implic gi progresul dogmatic. Fiind atribuite lui Dumnezeu
prin analogie, ele l arat mai pu{in cunoscut dect
,,de
cunoscut" .
,,La
drept vorbind,
pe trm dogmatig
"a
descoperi, nseamn, nu att a ridica un vl ct mai ales a da
cte pulin napoi acest vl care-L acoper. A crede altfel ar nsemna s ne prosternm
n fala propriei noastre gndiri, r loc s deschidem ochii n fala gndirii creatoare" .353
Calea analogiei ne recomand acea
,,media
aurea", nv!ndu-ne c avnd s
nl el egem forma di scursi v a unui confi nut transcendent, trebui e s-l dezbrcm
ct mai mult cu putin! de zgura sensibului gi s-i redm proporlii adevrate.
Dumnezeu a vorbit oamenilor omenegte, adic mai putin adecvat cu subiectul
gi cu obi ectul Revel al i ei dect cu pri mi torul ei . Dogmel e au fost, de asemenea,
formulate n aga fel, nct s se rleleag mai bine adevrurile dumnezeiegti de ctre
oameni.
$i
ntr'un caz gi n cellalt, e vorba de un pogormnt, de care dogmatistul
trebuie s
fin
seama n cel mai nalt grad.
3s1
E.
J.
Cheval i er, art Essai d' une cri ti Ere de l n connai sance thol ogi que, n vol . L' homme mtaphysi que et
transcarlence, col. ,,Etre et pense", nr. 1, Neuchatel, 7943, p.99.
352
l bi dem, p. 99.
3s3
l bi dem, pp. 101, 102
L32
Tntrol ucere genera[ Si m6oftstnul
S ne silim s vorbim ct mai aproape de sensul adnc al tainelor credinfei,
amplificnd caracterul de universalitate al conceptelor analogice, pn la nsemnarea lor
supraanalogic, pentru a deschide intrarea ctre mister.
In felul acesta putem ajunge la o exprimare dogmatic, analogic, adic la o
cunoagtere real ca substan! gtiinfific din punctul de vedere al formei, degi parfial
gi inadecvati a lui Dumnezeu gi a voii Lui, pregtitoare a cunoagterii trite:
,,cunoqtinta
relativ, cuprins n raf,onamente gi nfelesuri, spune Sf. Maxim Mrturisitorul:,r1 mlgc
dorinla spre cunogtinla trit prin participare".
l.l8. Smrol.rsvul,
Introclucer! asupra nsenrrrtfii sirnboltrlui
I
roblema simbolului depgegte cu mult granifele Teologiei Dogmatice qi Simbolice fiind
l- n centrul preocuprilor filozofilortss, ale sociologilo5, ale oamenilor de art gi
gtiintrsz gi ale tuturor ramurilor teologice etc.r58
Ne vom ocupa exclusiv de simbol din punct de vedere teologic, insistnd asupra
nsemntfii lui n Teologia Dogmatic. (E de altfel nevoie s precizm, c din punct
de vedere al Teologiei Simbolice stricto sensr! se insist asupra simboalelor de credin!
care sunt Mrturisiri de credinf; dar nu de acestea ne ocupm aici. Vom atinge, n
treact numai, problema ridicat n teologia apusean de Simbolo-fideism).
l.l8.l. Sensul obigntrit al sinrbolultri
Simboalele pot avea mai multe definifii.
Din punctul de vedere care ne intereseaz n Teologia Dogmatic gi Simbolic, se
poate pri mi ns o defi ni l i e general ca punct de pl ecare gi anume csi mbol ul este
un semn material care nvluie gi dezvluie o prezen! spiritual. Zicem,,o nvluie
gi o dezvluie", pentru c semnificalia adnc a simbolului se cuprinde numai de cei
inifiafi; ceila\i vd numai ceea ce e vizibil pentru oricine. Aceasta nu nseamn c cei
carel nfeleg deosebesc totdeauna dou prfi n orice simbol, una vizibil gi alta invi-
3sa
Filocalia, trad.cit., vol. III, Sf. Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Talasie, ntreb. 60, p. 329.
3ss
facques
Maritairy Les degrs du saaoir ou distinguer pour wrir, Paris, 1935, a 6-a mie, cap. III gi anexa I;
Quatre
essais sur I'esprit dans sa condition charnelle, col.
,,Bibliothque
franEaise de Philosophie"
,
Paris, 7939,
pp.63-127; H. Bergson, Les deux sources de Ia Morale et de Ia Religion, Paris, 1933, p. 107 sq.
3s6
L. Levy-Bnthl, La Mythologie primitiae, Paris, 1922; Emile Caillet, Symbolisme et mes primitittes, Paris,
Boivin, 1936.
x7
Yezi H. Poincar, Science et Hypothse; sau: Pierre Godet, Sujet et Svnbole dans les nrts plastiques, n vol.
Signe et Symbole, cit. supra, p. 105 sq. etc.
358 purrl
Yalery, Phylosophie de Ia danse, cltat dup Pierre Thevenaz, Avant-Propos la vol. Signe et Symbole,
cit. supra, p. 7.
133
'Ieofogia
lDogmatic
$nera[
squ 2rincipi6f
i
Sim\otic
zibil, ceea ce e simbolizat. Ci nseamn c de un obiect vizibil e legat n chip misterios
gi felurit o prezen, pe care el o evoc. Cnd primii cregtini vedeau statuile imperiale
sau statuile zeilor n general, ei puteau avea dou atitudini cu totul deosebite. Aceast
deosebire nu era impus de obiect, cci el era acelagi pentru ambele categorii de
cregtini. Dar cregtinii vedeau dou lucruri deosebite, dup prezenla pe care o evocau
statuile.
Experienfa o repetm toli n nenumrate forme: un singur cuvnt, o foaie de
finic de la Sfntul Mormnt, un semn de carte de la o persoan, o bucat de muzic
etc.... poate rechema o prezen! din trecut, ne poate umple viafa cteva clipg sau ne
poate readuce la stri cu totul deosebite; n Teologie simbolul are o realitate obiectiv.
Pentru omul obignuit, simbolul nu a ridicat probleme ca pentru cugettorii care au
vrut s ptrund mai adnc misterul simbolului. Oricare gtie c simboalele folosite pe
toate trmurile vielii gi sunt semne de recunoagtere, indicii, figuri, oarecare obiecte
fizice, avnd o nsemntate convefional: ancora (simbolul ndejdii) O.H, (elementele
din fizic
9i
chimie) steagul (simbolul patriei) etc.
Pentru gnditorii profani, simbolul pune probleme aproape nedezlegate; n
Teologia cregtin se recunoagte, ns, caracterul obiectiv al simbolului.
l.lB.2. Cunoagterea sinrbolic gi problemele pe car' z le riclic ea
n ctrgetarea
filozofic Ei
teologic
Dou sunt probl eme pe care l e pune si mbol ul gi care ar i nteresa mai de-a
dreptul Teologia:
a) Limitele cunoagterii simbolice, gi
b) Raportul ntre simbol gi lucrul simbolizat.
Vom expune pe scurt stadiul actual al acestor probleme, amintind gi reper-
cursiunile lor asupra Teologiei Dogmatice ndeosebi:
a) Filozoful Schelling s'a ocupat n epoca modern cu problema simbolurilorJ5e
El reia ideea strveche, valorificat de Timeu al lui Palton, c miturile sunt realitfi ce
depgesc sfera discursivului. Religia cuprinde asemenea realitli pur spiritualeJto Dup
danezul Hoffding:at gi dup multi altii, Nicolae Berdiaev a reluat aceast teorie strveche,
ntrn studiu n care a pus ca motto nsgi definilia lui Soloviev dat simbolului:
,Jot
ce
vedem nu e dect reflectarea, nu e dect umbra a ceea ce e invizibil
pentru
ochii
nogtri"J62
Berdiaev se ridic mpotriva analogiei, folosit exclusiv n Aput pentru c ar reda
o cunoagtere catafatic, discursiv, gi n acest fel s'ar idolatriza mintea omeneasc.
Cunoagterea simbolic ptrunde experimental n tainele viefii dumnezeiegti, cci
si mbol i smul presupune abi sul , acel
,,Ungrund"
al vi el i i dumnezei egti , i nfi ni tul
35e
F. V. Schelling, lntroduction la Philosophie de In Mythologie, 2 voI., Paris, 1946, col.
,,Bibliothque
philosophique", Aubier; trad. de S.
Janklvitsch.
360
lbidem, vol.l. Prefala traductorului, p. VI[ lX.
361
Harald Hoffding, Philosophie de la Religon, ed. a II-a, trad. din d,anez de I. Schlegel, Paris, 1909,
pp.72, 1,97 sq. etc.
362
Nicolae Berdiaev, Esprit et libert, Paris, 1933, pp.72-106.
134
I*rol ucere genera{ Si m6o[i stnu[
ascuns dincolo de tot ce e finit, viafa esoteric a lui Dumnezeu, care nu e supus
puterii inteligenfei qi nu poate fi formulat n chip logic qi juridic.ior
Ca exemple, Berdiaev citeaz. gi acea
,,Gottheit"
a magistrului Eckharf situat
mai n adncime dect nsugi Dumnezeu, acel
,,Ungrund"
al lui Boehme, Treimea
Persoanelor dumnezeieqti, natura teandric a lui Hristos etcJ6a
Acea
,,docta
ignorantia" a lui Nicolae Cusanul e modelul cunoagterii simbolice.
Calea catafatic ne dezvluie o cunoagtere limitat gi relativ, ndreptat spre lume gi spre
omul naturaf e necesar o cunoaqtere supraconceptual carencepe acolo undenceteaz
cea ralional gi logic;6s, pe calea simbolismului.
Berdiaev ne d amnunte mai multe; dar din cele spunse se vede c el identific
metoda cunoagterii simbolice cu cea apofatic. Vom insista asupra acestei metode,
atunci cnd vom vorbi despre cunoagterea lui Dumnezeu gi despre atributele Sale.
Mai nsemnat pentru problema noastr este faptul c Berdiaev socotegte simbolul
punctul de ntretiere a divinului cu umanul, punctul de trecere dintre cele dou lumi,
divin gi uman366; iar cu aceasta se apropie de caracterul obiectiv al simbolului.
In privinfa aceasta avem de fcut mai nti o distincfie ntre puterea rafiunii
gi a tuturor funcliilor spirituale ale omului; rolul rafiunii nu e acela de a primi direct
Revel al i i l e dumnezei egti , el e fi i nd pri mi te de prfi l e cel e mai fi ne al e sufl etul ui
omenesc, vatra gi focarul vielii harice, acel vouo gi rcaqla. Rolul raliunii e acela de a
constata antinomiile divine gi de a ncerca rezolvarea sau ncadrarea lor.
Mai mult, cunoagterea simbolic nu e calea unic, prin care se descoper tainele
dumnezeiegti. Noi am fcut loc
Ai
cunoagterii analogice gi precizm aici c simbolul
ne arat mai mult prezenta divinului n uman, prezenfa obiectiv a supranaturalului
n natur, dect ne arat modul coexistenfei lor. Aceasta ne-o relev mai bine metoda
analogiei.
In aceasta socotim c st de altfel, deosebirea ntre cele dou metode de cunoagtere
gi aceasta este gi limita cunoagterii simbolice: ea d mrturie despre diviry dar ne d
puline amnunte despre el. Trebuiesc folosite gi alte ci pentru a se obline precizii mai
mari.
b) n ce privegte raportul dintre simbol gi lucrul simbolizat, el formeaz partea
cea mai grea gi care mparte n dou tabere pe cercettori. Se identific oare simbolul
cu lucrul simbolizat? Simboligtii realigti extremi o afirm; nominaliqtii o tgduiesc.
Aparenlele sunt pentru cei din urm. S cercetm n chip fugitiv ndreptlirile unora
gi ale altora.
Nominaligtii spun: e un adevr evident c elementele aduse la o Tain oarecare
- s zicem, Sfnta Euharistie -, nu difer prin nimic nainte qi dup prefacerea lor;
dovada e c dac nu te previne cineva, le iei drept elemente obignuite; multe simboale
ndreptlesc aceast atitudine, mai ales n domeniul celor omenegti gi pmntegti.
Realigtii rspund: chiar dac nu le considerm noi ca atare, ele sunt simboale, ele
sunt revelatoare ale divinului; mai ales simboalele realittilor spirituale i ndreptfesc.
lbidem, pp.4-88.
lbidem, pp.93-94.
lbidem, pp.84-86.
lbidem, pp.72-74.
363
364
365
366
L35
'L'eo[ogia'Dogm atk
lenera[
sq u ?rncpid[
ti
Sim6o[ic
Din pozifla celor dou tabere se poate deduce c o atitudine de realism moderat se
impune. Pe noi ne intereseaz ndeosebi prezenla divinului; ea e o realitate obiectiv,
dar de ordin spiritual. Pentru ca din ea s izbucneasc, s
!gneasc
oarecum o eviden!
care altfel nu e constrngtoare, trebuie s intervin un factor care s proiecteze o lumin
special asupra sirnbolului. Acest factor, de ordin obiectiv gi subiectiv n acelagi timp
- pentru c e n acelagi timp omenesc
Ai
dumnezeiesc -, e credinfa.
De aceea ncheiem: n Religia cregtin, realismul simbolic e realitate obiectiv,
a crei eviden! e condilionat de factorul obiectiv gi subiectiv care e credinfa, dar o
realitate obiectiv, totugi, independent de sine, a crei cunoagtere e condifionat.
Teologia Dogmatic, avnd ca principiu subiectiv credinfa, accept gi lucreaz
n mod curent cu cunoagterea simbolic. Fiecare creatur d mrturie despre prezenfa
l ui Dumnezeu pri n nsgi exi stenl a sa. In panbi seri ci smul l ui Di oni si e Pseudo-
Areopagitul, de pild4 ntreaga crealie particip ntrn chip oarecare la Divinitate gi
nalf un,,Aleluia" Ziditorului tuturor: regnul mineral prin simpla sa existen!; regnul
vegetal prin existenfa gi viafa sa; la cel animal se adaug migcarea, iar la cel uman
sufletul rational etc.
Omul e un simbol, pentru c ntruchipeaz n sine divinul gi umanul; Sfinfii
au vzutn cosmosul ntreg un simbol imens, iar Bonaventura numea lumea
,,speculum
Dei", o,,oglind a lui Dumnezeu".
1.18.3. Sirrrbolul rr Teologie n general
Care este rolul simbolului n Teologia cregtin? Un filozof protestant elvefian,
Leuba, a artat c simbolul, mezinul
,,semnului"
n Teologie, trebuie deosebit de acesta
prin faptul c
,,semnul",
e mrturie despre Dumnezeu n epoca Revelafiei scrise, a
Vechiului Testament, n timp ce,,simbolul" este
,,semnul
semnului", adic atest existenla
semnului biblic
ai
se sprijin pe el, n epoca de dup coborrea Sfntului Duh,
bisericeasc. El ar atesta aceeagi prezenf ca gi semnuf dar prin puterea lui n epoca de
dup nlfarea la cer a DomnuluiJ6T
Aceast teorie cade, datorit faptului c simbolul e atestat formal cu numele lui n
Crfile canonice odat (Osea
4,
t8),ncele necanonice de dou ori368
$i
umple Scriptura
cu cuprinsul suJ6s
S'a scris o carte ntreag despre simboalele Vechiului TestamentJTo
Ele sunt acolo semne, acte sau viziuni care au ca scop prenchipuirea unui fapt
din viitorJTl Din mulfimea lor amintim scena crfii (a sulului), pe care Iahve i-o d lui
Iezechiel sb mnnce (Iezechiel 2,8;
3,
rr), sulul simbolznd profelia descoperit de
Dumnezeu omului gi prin ePzr, precum gi simbolul
,,Fiul
omului" gi al Imprfiei sale din
367
;.
Louis Leuba, op. cif., supra, pp.137-178.
368
nlelepciunea lui Solomon 2,9;76, 6.
36e
Yezi Geneza, 1,, 74;9, 1,6-17; 4,15; Exod 7, 3; 10, 7, 2 etc.; Psalm 135, 9; Numeri L4, 11,, 12; Ieremia 32,
20, 21; Deuteronom 4,34; Daniel 3, 99-100;loan2,1.' 1.;20,30; vezi gi altele n studiul lui
J.
Louis Leuba, cit.
supra., pp. 161.-762. Cel mai desvrgit ca formul e ns locul din 1 Corinteni 10, 1f .
370
D. Buzy, Les Symboles de I' Ancien Testament, Paris, 1923.
371
D.Btzy, op. cit., p 3.
372
Vezi Fer. Teodoret n Tratatul asupru lui lezechiel,lll,3;Migne, P.G., LXXX, col. 8tt4.
L36
Tntrol ucere genera[ Si l r' oi r; r: r
Daniil (7, r3-l.4).In Noul Testament simboalele sunt mai perfecte gi ca form. Astfel
lrimiterea temporal a Sfntului Duh n lume se face: la Botez n form de porumbel; e
suflat asupra Apostolilor gi e revrsat asupra lor n form de limbi de foc. Tlcul este c
porumbelul e simbolul iubirii gi al fecunditfii, renagterii duhovniceqti prin Botez;
suflarea arat spiritualitatea puterii preofiei, iar limbile de foc, puterea curlitoare gi
mntuitoare a Harului.
ntreaga Teologie cregtin ns sh slujit de simbol ca de un mijloc de cunoagtere
a divinului. Iar n trei domenii, simbolismul a fost piatra de temelie a disciplinelor
teologice: n Liturgic, n Mistic
9i
n Teologia Dogmatic gi Simbolic. Vom aminti
pe rnd aportul lui n aceste domenii.
Din punctul de vedere al Liturgicii, amintim c ntreaga Liturghie este o
simbolizare a vielii gi lucrrii mntuitoare a Domnului gi a lucrrii harice n lume.
Erminia Sfintei Liturghii a lui Nicolae Cabasila este ndeajuns de gritoare n aceast
pri vi n!. (Ami nti m c nenumrate sunt si mboal el e l i turgi ce expuse de sfi nl i n
scrierile lor: Sf. Grigore Palama, de pild, arat c cortul
gi preolia instituite de Moise
sunt simbolul celor ceregti vzute de Moise n viziunea-i de pe munte etc.).
Ct despre simbolismul tritorilor pe culmile duhovniciei, el a fost formulat
ndeosebi de Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul gi de Sf. Maxim Mrturisitorul.
Cel di nti arat c cunoagterea cel or dumnezei egti e dat pri n si mboal e: de l a
contemplalia multiplicitlii acestor simboale trebuie s te ridici mai sus, la unirea cu
Dumnezeu n lumina cea neapropiat a energiilor celor necreate:
,,Acum
ns, scrie e1373,
noi ne servim, pe ct ne este de ngduit, de simboluri potrivite lucrurilor divine gi de la
acestea pgim mai departe dup puterile noastre, s privim adevrul ca simplu gi unitar,
perceput prin mijlocirea contemplrilor spirituale, dup ce toat conceptia noastr despre
cele divine a rmas mult n urm. Fcnd s nceteze puterile noastre intelectuale, noi
ajungem, pe ct ne este ngduit, la raza cea mai presus de fiin!, unde-gi au limitele
ntr'un chip ce nu poate fi grit toate felurile de cunogtinfe, lucru ce nu este cu putinf
nici a-l concepe, nici al gri, nici al contempla cumva n ntregime".
De aici se poate vedea c simboalele sunt resorturile care dau Sf. Dionisie avntul
nlfrii spre faza unificrii.
Tritorii la nalt tensiune duhovniceasc au dezvluit gi ceva din procesul acestei
iluminri simbolice.
,,Omul
lui Dumnezeu, l vede pretutindeni, i simte pretutindeni
preze$a".
Intreaga crealie este o mrturie dat despre El, l aclam. Ea a cptat oarecum
o transparen! pentru ochiii celui nduhovnicit, care prin ea vede pe Dumnezeu.
Aceast putere de a ntrevedea prezenl a l ui Dumnezeu n creati a nsufl efi t gi
nensuflefit e numit,,discernmnt" de mistologi, iar de vechii monahi, traductori
ai lui nrcgLorc1 dreapt socoteal. Ea se face
,,ev
llvrupatL".n Duh, gi poate afla
,,rafi uni l e
di vi ne al e l ucruri l or". Ea este o l ucrare i ntui ti v. "'
1.18.4' . Simbolul n Teologia Dognratic, rr special
Teologia Dogmatic se folosegte n chip curent de simbol, adic de o realitate
creat care mrturi segte
,,Marea
Prezenf". Ea nu trebui e s-l evi te, de ndat ce
373
Sf.
l-rionisie PseudoAreopagi i., Despre numele diuhrc,l, 4; trad. de Pr. Prof . Cicerone Iordchescu, pp. 6-7.
174
ylut
Scheller, Vom Ewigen n Menschen, Berlin, 1933, p. 383.
7?7
Teofogi a
' Dogmati c Qexera[
sau ?nci pi a[
,i
Si n6o[k
mplinegte clarza credinlei, care d grai simbolului de a traduce invizibiluln prezenf
gi n vizibil, de a transfigura materia gi de a transforma cosmicul n supracosmic. Este
de la sine nleles c credinla nu slbegte ci ntreqte obiectivitatea simboalelor creg-
tine.
n fetul acesta, marele capitol al Misteriologiei cregtine devine capitolul prin
excelen! simbolic al Teologiei Dogmatice.
Avem un fel de
,,Taine",
sau prefigurri ale loq, gi n Vechiul Testament (ungerea
lui Aarory mielul pascal, circumciderea).
$i
ele sunt semne pmntegti ale unor realitli
ceregti. Dar sunt mai apro4pe de ierurgii, deoarece efectul lor vine de la subiectul
,,lucrri1"
(,,ex opere operantis"). Tainele cregtine reprezint o etap de ultim des-
vrqire, deoarece semnul nsugi devine factor cooperator cu Dumnezet), catrza
principal a prezentei Harului. Deci chiar gi n Taina cea mai desvrgit din punct de
vedere simbolic, fondul nu se acoper cu forma. De aceea se spune c pentru a topi
necredinfa, Dumnezeu a fcut s gseasc slujitorii n potir forma trupului gi sngelui
omenesc, pe care Liturghierul ne nvaf a nu le mnca qi a nu le bea.
In acelagi timp, magismul, care lucreaz cu simboalele, n care semnul e perfect
identificat cu semnificatul, n care semnul are o cauzalitate eficient prin el nsugi, n
care se trece peste distinclie la identitatel75, e clrtotul deosebit de simbolismul Sfintelor
Taine, n care semnul nu se acoper cu semnificatul, ci trecnd de la cauz Ia efect,
presupune interventia Svrgitorului ceresc, care produce marea prefacere. Amintim
aici, de asemenea, capitolul
,,Simbolismul
icoanelor".
l. 18.5. Sinrbolo-fideisrrrtrl
n bgtur cu Simbolismul sh stabilit denumirea unora dintre modernigti,
,,simbolo-
fideigti". Ei gi-au luat acest nume de la conceplia pe care o au despre dogm, ca simbol
imperfect al realitlilor pe care le mrturisesc. Ele nvegmnteaz nigte experienfe subiective
de ordin religiob, pe care aceste formule dogmatice nu le pot red4 ele fiind inefabile.
Teoreticianul cel mai cunoscut al simbolo-fideismului e protestantul Auguste
Sabatier376, care se pare c a influenlat pe modernigtii: Herbert377,Loisy378, Le RoyJze
facques
Maritain,
Quatre
essais sur l'esprit, cit. supra., pp. 119-120.
Auguste Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la Relgon d'npres Ia Psyhologie et l'Histoire, Paris, 1897 .
Marcel Herbert, Profession de
foi
du aicaire saaoyard en 1894, Paris, 1894 etc.
A. Loisy, L'Eaangile et L'Eglise, Paris, 1904 etc.
E. le Roy, Dogme et critique, Parrs, 1907 .
J/ J
376
377
378
379
138
2. I7.\)OAISEIJ: TI.:OI,TJGIEI
DOGYrff ICI':
SI
SIM!3OI-ICE
2.1. INrr-lrul.
pnrNcrpru
^Al.
Tnor.ocrr-:r Doct,rncn :iI srrr3ol-rcr;
SrlNra ScerpruRa
fnv1tura
cregtin formulat de Biseric
9i
expus n mod gtiinlific
Ai
sistematic de
I
Teologia Dogmatic gi Simbolic se cuprinde n Revelafia dumnezeiasc. Aceast
Revelafie formeaz. principiul obiectiv al ei.
In cele ce urmeaz vom vorbi despre izvoarele Revelaliei dumnezeiegti, adic
despre Sfnta Scriptur gi Sfnta Tradilie.
Despre Revelafie, r sine, se vorbegte pe larg r Teologia Fundamental. De aceea,
n cele ce urmeaz, vom aminti numai n treact despre ea.
2.1.1. Recapittrlare asupra rer0elaliei clttnrnezeieEti
Revelafia (anorcauQLq, revelatio), e descoperrea unui lucru secret, ascuns.
Revelafia dumnezeiasc e descoperirea de sine, a lui Dumnezeu, a fiintei gi planurilor
voii Sale. Ea se d fiinlelor ralionale; este iegirea liber din,,lumina cea neapropiat"
n care l ocui egte El , spre a se face cunoscut oameni l or (r Ti motei 6, 16).
Cuvntul
,,revelafie"
se poate folosi qi ca verb gi atunci subiectul lui e Dumnezeu,
dup cum se folosegte de obicei ca substantiv, reprezentnd totalitatea adevrurilor
descoperite, cu nuanla referitoare la obiect.
Revel al i a e cu puti n! gi n ce pri vegte Descoperi torul r8o
Si
n ce pri vegte
primitorul; Unul vrea s descopere, cellalt e creat s primeasc Revelafia. Ea s'a dat
pe trei ci: pe calea Descoperirii naturale, pe calea credinlei gi pe calea Descoperirii
slavei Sale gi poate fi public gi particular.
Exi st o dezvol tare conti nu a Descoperi ri i dumnezei egti pn l a moartea
ultimului Apostol, cnd ea s'a ncheiat, urmnd a se face formularea n Tradifia apos-
tolic gi n cea bisericeasc. Revelatoruf a doua Persoan a Sfintei Treimi, s'a prefcut n
Revelafia nsgi, dup Sfinlii PrinliJ81
O nou revelalie nu mai e cu putin{ (mpotriva prerii lui Ioachim de Flora,
Merejkovski, Berdiaev g.a.). (Criteriile adevratei revelalii se cunosc de la alte studii).
Revelafia s'a dat prin misteriosul proces al inspirafiei, despre care am vorbit.
380
1 Samui l 2, 3; Rm 11, 33; Evr l , 1.
381
Fericitul Augustin, ln loannis Eoangelium trcctatus, XXN, 1; Migne, P.L. XXV col. 1592.
L39
Teofogia
'I)ogmatic $enerat
sau ?ncipiq[
,i
Sin6o[cd
2.1.2. l,aucla Scripttrrii
Bibli4 cartea crfiloq, cartea vegnic este documentul unic, care exprim iubirea
lui Dumnezeu fa! de oameni, crora le arat calea spre fericirea vegnic. Nici o carte pe
lume nu suport comparalie cu ea; nici una nu e tot att de potrivit la pol ct gi la
ecuatot la negri, ca gi la albi, la feluritele tipuri religioase. Degi e ca un mozaic de 66 de
crli canonice, scrise de aproape
4o
de autori deosebili ca stare social gi intelectual,
de la ciobani, pn la mprafi, ea pstreaz acea unitate minunat, care face din
aceast,,carte a istoriei, a viziqnilor,a omului, a lui Dumnezeu, a Mntuitorului"ls'un
monument al unitlii dumnezeiegti, pe care i-a imprimat-o Duhul Sfnt,,carele a grit
prin prooroci". Influenla ei asupra vietii omenirii, sub toate aspectele ei: cultural,
social, dar mai ales religios e, de asemenea, unic pe lume. De acee4 Fericitul Ieronim
scrie:
,,Desfteaz-se
oamenii acestui veac, acopere-se de pietre prefioase, rsfteaz-se
cu rafinamentele lui Apicias! Noi, ceilalfi, ce banchet, ce alimente... mai fondante dect
mierea (sunt) comparabile cu bucuria de a face cunogtinf cu nfelepciunea lui
Dumnezeu, de a ptrunde n tainele Sale, de a privi pn n strfundul ideii Sale
creatoarg gi de a savura aceste cuvinte disprefuite de falgii savanfi, plini cu totul de
ngmfare spiritual"J83
2.1.3. Cuprinsul ei
Sfnta Scriptur se compune din 66 de crli canonice,
39
n Vechiul Testament
gi z7 n Noul Testament. Att pe lng crfile canonice ale Vechiului Testament ct gi
pe lng cele ale Noului Testament au luat nagtere unele crfi
,,apocrife",
care trebuiesc
linute
ascunse. Totugi, o parte dintre cele vechi-testamentare au ptruns chiar n
canonul biblic, unde sunt menfinute pn astzi. Alturi de ele s'a pstrat gi o alt
categorie de crfi ale Vechiului Testament, pe care Sfin{ii Prinfi le-au categorisit
drept.bune de citit".
In aceast privinf e bine s ne amintim c exist o deosebire ntre canonul
,,palestinian"
gi cel
,,alexandrin".
Cel dinti cuprinde numai crfile
,,canonice"i
cel de
al doilea cuprinde gi pe celelalte, numite de Sfinlii Prinfi
,,bune
de citit" gi apocrife.
Biserica cregtin rsritean gi-a precizat atitudinea fa! de aceast problem prin
sinodul din Laodiceea (canoanele
59
gi 6o) n care se opregte citirea crlilor necanonice
gi se d lista canonului
,,palestiniarf'.
Dintre Sfinfii Prinfi, care au luat aceeagi atitudine,
amintim pe Sf. Atanasie cel Mare, care n epistola sa festiv#8a precizeaz.c despre cele
apocrife s nu se fac nicidecum amintire; celalte sunt mprlite de el n dou categorii:
cele inspirate (la"A{ 0enveumog) gi avalzwr^rrcopeva, bune de citit (recomandate mai
ales catehumenilor, ca pregtitoare pentru cele canonice); amintim, de asemenea pe Sf.
Ioan Damaschin care recomnd pe cele canonice, exclusiv. Despre unele
,,bune
de
382
La Biblie, conferinfele
,tinute
la Oratorie du Louvre de Prof. Ph. de Phelice, Ad. Lods, Wilfred Monod
etc., Paris, 1937.
383
Fericitul leronim, Epistulae, XXX.
3&
Sf. Atansie cel Mare, Epistolafestiad, Migne,P.G., XXVI, col. 1176
91.436
sq.
140
' l zvoare{e
Teo[ogi ei
' Dogmati ce si
Sm6o[i ce i ntdi u[ pri nci pi u af' Ieo[oger
l Dogmati ce
Si
Si m\o[i cd SJi l to Sc ri ptur
citit" ca nfelepciunea lui Solomon gi Siracidul, el spune c nu se numrau n canon
gi nu stteau n chivot...l85.
Cu toate acestea, Biserica apusean, ntemeindu-se pe autoritatea Fericitului
Augustirg care a determinat o hotrre favorabil crlilor necanonice, la sinoadele de la
Hipona (:gf) gi Cartagina (lgZ
Ci 4rlg)
le-a primit gi pe acesteaJs6
In traducerile oficiale ortodoxe nsegi, nu se face totdeauna diferenf categoric
ntre crfile canonice gi cele necanonice; se pune uneori Ps. r5r, povestea lui Bel gi
balaurul gi Istoria Susanei alturi de Sfintele crfi canonicg fr nici o mentiune.
Problema aceasta
line
ns de alte discipline.
Din punctul de vedere dogmatic e bine sb menlionm numai gi s tragem oarecare
nvfminte: dac situafia crfilor canonice gi a apocrifelor e limpede, nu tot astfel st
cazul cu cele
,,bune
de citit". Ele au o stare intermediarntre celelalte dou categorii,
adic nu sunt nici cu totul lipsite de autoritate, dar nici nb defin n plintatea eiJsz
Marea majoritate a dogmatigtilor qi a exegefilor ortodocgi exprim punctul de
vedere de mai sus asupra crlilor din Sfnta Scriptur.
2.1.4.. l3iblia gi l3iserica
ntre noi gi romano-catolici de o parte gi protestanlii de alt parte, este n disculie
chestiunea raportului dintre Biblie gi Biseric.
$i
anume: protestanfii, pornind de la ideea
i nfai l i bi l i tl i i Bi bl i ei gi de l a pri nci pi ul sufi ci enl ei Bi bl i ei (,,Scri ptura scri pturae
interpres") ridic problema superioritlii ei asupra Bisericii; astfel, zic ei, shr ajunge la
afirmatia inferioritlii Cuvntului lui Dumnezeu faf de Biseric, adic a lui Dumnezeu
nsugi n fa{a oamenilor.
La aceasta rspundem, n general, c acolo unde s'a pstrat adevrata Biseric,
cu adevrata nvgtur potrivit adevratei Tradilii apostolice, nu poate exista vreo
contradicfie ntre Biseric gi Scriptur, deoarece Duhul
,,care
a grit prin prooroci"
nsuflelegte necontenit Biserica cea adevrat, ferind-o de orice gregeal. Deci nu se
poate vorbi de o Scriptur n afar de Biseric, ci de o Scriptur n Biseric gi prin
Bi seri c, att di n punctul de vedere al cri teri i l or canoni ci tti i , ct gi di n acel a al
adevrului cuprins n ea.
Biserica este autoritatea care, prin sinoadele ei, a triat, din mullimea de crfi
sfinte care circulau n epoca Noului Testament. Ele au fost primite pe temeiul mr-
turiei nedezminfite, despre inspiralia lor, afirmat nu numai n chip explicit, direct,
(z Ti m
3,
;6) ci gi n chi p practi c, pri n referi re l a el e ca l a o autori tate, de Bi seri c,
pri n Sfi nl i i Apostol i gi de Insugi Mntui torul . Cri teri ul acestei al egeri a fost acel a
al inspiraliei lo1, ca gi pentru ale Vechiului Testament.
Protestanfi i au prsi t cri teri ul autori tl i i Bi seri ci i n care vorbegte Duhul
Sfnt, deoarece nu-i avantaj a n l upta l or mpotri va Bi seri ci i romano-catol i ce.
,,In
scriptura reformatoare nsgi, scrie profesorul neocalvinist Auguste Lecerf, cutar
dugmanii lor de arme... Acelei sola fide a lui Luther i se opune epistola lui Iacob,
38s
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,IV, cap. XV[; trad. D. Fecioru, pp.276-287.
386
Pentru amnunte, vezi M.
Jugie,
Histoire du canon de I'Ancian Testament, dans I'EgIise grecque et I'Eglise
russe, Paris,1909.
387
gi .
Prof. S. Bul gakov, L' Orthodoxi e,Pari s,f%2,p.76.
t47
' I' eo[ogi a' Dognati c
Qnera[
sau ?ri nci l l d[
ri
Si n6o[i c
Zwingli combtea mijlocirea ngedlor gi i se arat n Apocalips ngerul care fcea s
se urce ctre cer rugciunile credinciogilor n fumul de tmie"J88 Urmarea a fost
acomodarea canonului la nevoile controversei n loc de ndreptarea nv!turii dup
Cuvntul lui Dumnezeu:
,,Criteriul
lui Zwingli era slava lui Dumnezeu. Al lui Luther,
pl anul mntui ri i ".38e Acest pri nci pi u al examenul ui i ndi vi dual al val ori i Bi bl i ei a
ruinat autoritatea Scripturii gi aceast consecinf a fost amarnic regretat de protes-
tan(i:
,,Dinspre
partea noastr, scrie tot prof. Lecerf, nu putem dect s deplngem
aceast eroare grea a celor dinti pionieri ai Reformei"Jeo
Aceasta nu mpi edi c, pe cei mai conservatori di ntre protestanfi , chi ar, s
reduc la minimum rolul Bisericii n fixarea canonului Sfintei Scripturi qi anume la
acela de a ne face s lum cunogtin! de existenfa unei Scripturi Sfinte, a unui Nou
Testament...3e1 . Dar autori tatea rmne tot Duhul Sfnt, care creeaz n cei al egi
credinla n autoritatea Scripturii gi atunci, zice Calviry
,,noi
decidem (nous arrtons)
n chi p nendoi el ni c c ea ne e dat di n propri a gur a l ui Dumnezeu, pri n rostul
oamenilor: ca gi cum am contempla cu ochiul esenla lui Dumnezeu n ea"."'
De aici se vede, totugi, c
,,Biserica,
p.zitoare a Scripturilor, are ca funcfie de a
ne arta unde e acest Nou Testament; de a ne face s cunoagtem substanla lui gi de a
ne face s vedem n el semnele dumnezeirii", dup chiar mrturia prof. LecerfJe3
Agadar, Biserica are o ntietate n timp gi o ntietate de funcfie. A trebuit s
preexiste comunitatea israelit, ca s i se dea Tabele Legii; apoi ntreg Vechiul Testament
ia nagtere n mijlocul ei.
A trebuit s preexiste Biserica cregtin gi de-abia dup ro-r5 ani iau nagtere cele
dinti scrieri, sub forma lor de azi, n snul ei.
A trebuit, n sfrgit, s-gi exercite autoritatea ei pentru ca s impun trierea
crlilor inspirate, care au format canonul ezitnd n privinla unora, ca Epistola ctre
Evrei gi Apocalipsa, gi renun!nd pn la urm, la altele, ca Pstorul lui Herma sau
Epistola lui Clement Romanul.
Inc din epoca patristic sh precizat acest raport, Sfinfii Prin1i (ca Irineu g.a.),
formul nd argumentul
,,prescri pfi uni i ,
conform crui a Bi seri ca si ngur se poate
servi de Scri ptur, fi i ndc ea are regul a fi x a adevrul ui rcavv tfl g ar10e aq
arcArvr1q, adevrata mrturi si re de credi nl .3e4 l av Tertul i an a demonstrat n chi p
constrngtor n De praescriptione haeriticorum c Scriptura e bunul Bisericii, primit
de la Apostoli, de care ereticii nhu dreptul de a se folosi.
E adevrat c acest
,,biblicism"
protestant e consecinfa
,,anti-biblicismului",
medieval al Bisericii romano-catolice care, de la neglijarea citirii ei, a evoluat spre
,,interzicerea"
citirii ei de popor - ceea ce e de-a dreptul o blasfemie, amintit gi de
Mrturisirea lui Dositei, ntrb oarecare msur.
Auguste Lecerf
,
Du
fondement
et de la spcificntion de Ia connaisance religieuse, Paris, 1932, p. 1,82.
lbidem.
Ibidem.
l bi dem, p. I 79.
Jean
Calvin, lnstit Chrt.,
L
VII, 35
Auguste Lecerf, op. cit., p.790.
Sf. Irineu, Adaersus haeres, I, 9, 4.
388
3t|9
390
391
392
393
394
r42
Tzv oare[e Teo[ogiei
/Dogmati
ce
Si
S imb otice Tntdi uI pri nci pi u a[ Teo[ogi ei Aogmdi l ce
Si
Si m6oti ce; Sf,.nta Scrrptur,i
Cuvntul lui Dumnezeu e ndreptat ctre toat lumea, fr nici o deosebire; el
trebuie nleles n consensul Sfintei Tradifii. Pentru aceasta trebuie studiat gi trit,
pentru a i se i ntegra ci neva n chi p ct mai desvrgi | sau, trebui esc l uati drept
conductori cei ce au fcut aceasta.
Romano-catol i ci smul a pus, n chi p ofi ci al , un stvi l ar ci ti ri i Bi bl i ei : ea nu
trebuie publicat dect n limba latini sau n limbi
,,vulgare"
cu note gi explicafii.
Aceast di spozi l i e are l a temel i e prerea c o traducere poate nl ocui ori gi nal ul
- prere acreditat gi n Biserica Ortodox cu privire la Septuaginta -, gi urmregte
universalitatea limbii latine gi interpretarea strict confesional. Singurul lucru just e
ajutorul pe care-l poate avea oricine de la anumite note gi explicafii, cu conditia ca ele
s nu fie forlate.
2.1.5. Tlcuirea Sfirrtei Scriphrri
Tlcuirea Sfintei Scripturi trebuie fcut de cei acreditali printr'o pregtire
speci al . Vechi mea gi mul ti mea autori l or precum gi di versi tatea de l oc, ti mp gi
subiect a crlilor sale, pe de o parte, iar pe de alt parte unicitatea cuprinsului ei
descoperit n chip suprafiresc ridic problema pregtirii intelectuale gi duhovnicegti,
a tl cui torul ui Cuvntul ui l ui Dumnezeu. El trebui e s nj uge zi l el e cu nopl i l e
pentru a rspunde chemrii gi aga cum face psalmistul n cel mai lung dintre psalmi,
cernd adevrata nlelegere a Scripturii, trebuie s cear necontenit ajutor de la Prin-
tele luminilorn acest scop.
,,Toat
teologia Sfinlilor Prinfi e o interpretare a Scripturii.
Adncimea luntric a adevrului gi nrurirea exterioar a lui Filon (ca gi a lui Platon
privind ndoita lume, aceea a aparenfei gi aceea a realitlii duhovnicegti) au determinat
devreme pe Prinli (Barnaba,
Justin,
Clement al Alexandriei), s afirme, alturi de
sensul istoric ori literar, sensul tipic, duhovnicesc sau mistic"Je5
Din aceast multiplicitate, bogfie a sensurilor Scripturii, deriv pe de o parte
putinfa de a fi nfeleas gregif iar pe de alta nevoia de a gsi o norm n aceast tlcuire
a ei. Norma aceasta e adevruI pstrat de Biseric de-a pururi cu asistenla Duhului Sfnt.
Ea e stlpul gi ntrirea adevrului. Integrarea ct mai desvrgit n Tradilia ei vie
dezvluie unicul sens adevrat, sensul cel duhovnicesc al Scripturii, n care se topesc
toate contradicfiile ei aparente, toate prutele ei inactualitfi. Cci, dup cuvntul Sf.
Irineu,,unde e Biserica, acolo e gi Duhul lui Dumnezeu, iar unde e Duhul lui Dum-
nezeu, acolo e gi Biserica gi plintatea Harului. Iar Duhul e adevrul"Je6
Protestanlii, cu principiul formal al interpretrii Bibliei individual, se nvrtesc
ntrn cerc vicios gi cad ntrn iluminism bolvicios postulnd
,,mrturia
Duhului n
i ni ma fi ecrui a", pri ntr' o i l umi nare l untri c a cel ui care ci tegte Bi bl i a, pentru ca
adevrul din sufletul lui s recunoasc pe cel din Scriptur.
Celor care vor s tlcuiasc Scriptura dup propria lor putere de nfelegere, chiar
atunci cnd ea se opune tlcului de totdeanua al Bisericii ecumenice, le amintim o
pericop din Scripuri: La ntrebarea lui Filip care vede pe famenul etiopian, mare
dregtor al Candachiei, citind n drum spre Ierusalim din profelia lui Isaia:
,,Infelegi
oare ce citeqti?", acesta i-a rspuns:
,,Cum
ag putea snleleg de nu m aa cluzi cineua?"
395
B. Bartmann, Prcis de Thologie Dogmatique, c\t.,I, p. 46.
396
Sf. Irineu, Adaersus haeres, IIl, IIl, 1.
t43
Teo[ogia
/Dogmatic
$enera[
sau ?ilncipic[
ti
Sim6o[ic
(FA
$
3r
sq). Cnd mergi pe un drum necunoscut gi drumuri mai multe se ncruciqeaz,
o regul de elementar pruden! impune cererea de a fi cluzit de cineva, cu mai
mult experienf gi mai mult pricepere.
2.1.6. Citirea Scripturilor
Citirea Scripturilor cu paza hotarelor sfinte de totdeauna ale Bisericii e azi o
datorie mai mare dect altdat, cnd o carte reprezenta gi o boglie material. Martirii
cilitani, duceau n fafa
judeclii
care avea s-i osndeasc la moarte, n srcciosul lor
sac, cteva suluri foarte prelioase de pergament:
,,scrierile
dreptului Pavel" gi ale
altora... Altdat candidafii la preofie aveau ca minimum de cunogtinle cunoagterea
pe dinafar a Psaltirei; iar evlavia strmogilor nogtri era zilnic nviorat de citirea din
Scripturi. Se gtie de asemenea, nsemntatea Bibliei n civilizafia noastr. De aceea s
ascultm ndemnul Sf. Ioan Damaschiry care ne sftuiegte:
,,CeI
ce cere aa primi, cel ce
caut gsegte, gi celui care bate i se aq deschide" (Lc rr, ro).
,,S
batem deci la paradisul cel
prea frumos al Scri pturi l or, l a paradi sul cel cu bun mi ros, cel prea dul ce, prea
frumos, cel ce rsun l a urechi l e noastre cu tot fel ul de cntri , cel care se ati nge
de inima noastr, care o mngie cnd este ntristat, o potolegte cnd este mniat gi
o umple de o bucurie vegnic, care ne na! mintea... gi o suie... ctre Fiul Unul Nscut gi
Mogtenitorul Sditorului viei celei spirituale gi prin El o duce la Tatl luminilor. S nu
batem superficial, ci mai degrab cu osrdie gi struinf. S nu trndvim a bate, cci
n chipul acesta ni se va deschide.
Dac citim o dat de dou ori, gi nu nlelegem ceea ce citim s nu trndvim, ci s
struim, s meditm, s ntrebm, cci spune Scriptura:
,,ntreqb
pe tatl tu gi-fi ua
aesti, gi pe btrnii tdi gi-li aor spune!" (Dt
32, .
...5, scoatem din izvorul paradisului
ap veqnic curgtoare qi prea curati care salt spre viala vegnic. S ne veselim, s ne
desftm fr de saf cci are un har nesfrgit"Je7
2,2. At. Dou.DA
pRrNcn'ru
^Al.
Tr-:ol.ocrnr
DOGYTATTCE
$r
STMBOI.TCE: sFaNm TRADTTTT:
2.2.l.Definilia gi
fiinla
Traclifiei clunrnezeiegti; linritele ei rr tirrrp
\fl
radilia sau
,,predania" , ,,datina"
sau
,,rnduiala
Bisericii", cum i ziceau cei vechi,
'l'are mai multe n[elesuri, indicate de verbul naqa.roprL, din rdcina cruia
se trage naqroorg - tradilie - gi anume: a) actiunea de a transmite, de a trimite mai
departe, din mn n mn gi din gur n gur, precum gi aceea de predare:e8; b)
Sf. Ioan Damaschiry Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, pp.284-285
Vezi Bailly, Dictionnaire grec-frangais, cuvntul naqrootq.
s97
398
L44
Tzuoardeeo[ogi ei ' ])oBmoti ceti Si mhofi ce JI l oi [eapri nci pi u a(Teo[ogi ei ' Dogmacesi Si moti c* SJLntq 1' ral i gi e'
obiectul acestei actiuni de transmitere gi predare, care poate fi iargi feluril Arlvur tou
Kuqou (oryqapa)tn sau anumite datini ori obiceiuri+oo ori nv!tur oral.ao'
Notiunea aceasta a Traditiei dumnezeiegti poate avea o sfer mai ntins sau
mai redus, dup cum se cuprinde sau nu n ea nsgi Scriptura, care, la nceput a
ci rcul at pe cal e oral ; dar se obi gnui egte ca, pri n Tradi !i e, s se cupri nd excl usi v
adevrul revelat transmis de Biseric pe cale oral, dup moartea ultimului Apostol.
-
n romano-catolicism s'a pu problema dacl Tradilia ar fi .,n-ai acliunea
de transmitere, accentuat de cardinalul Billot, Bainvel g.a. sau depozitul (de Saru
Gonzal ve Proul x
9.a.)4o' .
Este evi dent c ambel e aspecte al e defi ni fi ei trebui esc
privite ca mplinindu-se reciproc n vederea nofiunii de Tradifie. Mult mai interesant e
determinarea dat de atributele de
,,apostolicff',
sau,,bisericeascff' n care se accentueaz
rolul Bisericii de receptoare activ gi dezvoltatoare a adevrurilor revelate. Precum
vom vedea, este, ns, o mare greutate n faptul de a preciza att aceast deosebire, n
amnunte, ct mai al es, del i mi tarea acestor dou fel uri de Tradi l i e.
n ce privegte fiinfa nsgi a Tradiliei, ea e dat n Teologia ortodox de mai multe
formul e: Ea e
,,transmi terea"
(oral ) a
,,adevrul ui
revel at" gi e
,,memori a
vi e a
Bisericii".ao3 Cea dinti accentueaz temelia Tradigiei, care e nvftura Mntuitorului gi a
Sfinlilor Apostolilol, nescris de ei ngigi; cea de a doua pune accentul pe rolul activ al
Bisericii n dezvoltarea gi transmiterea ei. O a treia formul arat caracterul de unicitate
al Tradifiei gi anume: Tradilia e
,,viafa
Duhului n Bisericf'.aoa Aici se accentueaz
pri nci pi ul acti v determi nant al Tradi ti ei dumnezei egti , care e acel agi , n Tradi l i a
apostolic gi n Sfnta Scriptur: Sfntul Duh
,,Carele
a grit prin prooroci". El a fost
nedesprfit de Fiul cnd Acesta gi mplinea misiunea mntuitoare n timp; El a cluzit
pe Apostoli, conducndu-i spre tot adevrul dup cele
4o
de zile de la Inviere; El a lucrat
gi lucreaz necontenit n Biseric, asistnd-o n formularea dogmelor gi n menfinerea
adevrului total de-a lungul mileniilor.
Ct se ntindg n timp, Tradifia dumnezeiasc? - Acel
,,terminus
a quo" poate fi
fixat nainte de era cregtin, dac cuprindem n Tradilie gi Scriptur4 adic pn n
timpurile imemoriale ale tradifiei premozaice, dar n sens strict el trebuie fixat n clipa n
care iau nagtere traditiile cregtine propriu-zise, n atmosfera general a crora se va
nfelege gi tlcui Desoperirea Dumnezeiasc scris gi care apoi se va transmite ca un
corp separat de ea, din generafie n generafie, n Biseric. Termenul
,,ad
quem'i al primei
Tradifii l-am fixat la moartea ultimului Apostol. Atunci sh ncheiat ciclul Revelaliei
dumnezeiegti.
Ceea ce a urmat a fost expunerea de ctre Biseric, precum gi precizarea gi
formularea acestei Tradiii apostolice. Aceast lucrare nu sh terminat pn azi gi ea
nu se va termina pn la sfrgitul veacurilor. n aceast Tradilie vom deosebi, n timp,
dou aspecte principale.
Eusebiu al Cezareii, Istoria Bi ser iceasc, Lil, IJl, XXXX, 1 1.
Sf. Ciprian, Epistole, LXXIV 1,8.
Tertulian, De corona..., cap. II, etc.; Sf. Iriner.r, Adu. Haeres,IlI, II etc.
Vezi Gonzalve Proulx, Trndition et Protestantism, Paris 1924, pp.92-94.
S. Bulgakov, L' Orthodoxie,Paris,7932, p. 13 etc.
Vl. Lossky, La Thologie mystique de I' Eglise d' Orienf,.., cit., supra, p. 185
399
400
4n7
402
403
404
1' .45
Teo[ogia Oogmatic
lenera[
sau ?rinc+iq[
,iSin6o[c
2.2.2. G eneza Tradif iei
Vom ncerca acum s precizm felul n care a luat naqtere Tradilia cregtin.
Am artat c Tradifia, n sens larg, e viala Duhului n Biseric.
,,Tradi7ia,
scrie Vl. Lossky, are un caracter pneumatologic: ea e viala Bisericii
n Duhul Sfnt". Aceast viaf a Bisericii formeaz gi exprim Tradi;ia, dup cum rul
sap gi determin albia sa. Ea nu poate fi cuprins n chip desvrgit n cuvinte. Dar
Sfinfii Prinli au descris-o n cuvinte miestre (Epistola ctre Diognet) gi a identificat-o
ca,, adevrat qi dumnezeiasc filozofie".4o5
n Vechiul Testament aceast viat era sporadic gi nedeplin; cci viafa n Duh
e treptat gi cu msur; cea a Noului Testament, anunfat ca o revrsare incomparabil
a torentelor de Haruri (Ioil
3,
r-3), ncepe cu ziua Cincizecimii. Dar Mntuitorul Insugi
nu era desprlit de Duhul aga nct Rusaliile nu fceau dect s investeasc pe Apostoli
cu puterea de a transmite ceea ce primiser de la nv!torul, prin viu grai.
Sf. Apostol Pavel arat c predica aceea care nagte credinla gi-a luat substanla ei
din Cuvntul Domnului:
,,Cum
aor chema numele Aceluia n care nc n'au crezut?
$i
cum aor crede n Acela, de cqre n'ai auzit?
$i
cum aor auzi
fdrd
de propoaduitor?
$i
cum aor
propoaddui
fdr
de apostolie?... Credinla aine din predica auzit, iar predica este prin cuohntul
Iui Hristos" (Rm rq t4; 15, t7).
Aga sh ajuns la nofiunea de Tradifie, ca pstrtoare gi transmi!toare a Cuvntului
dumnezeiesg pe cale oral, de cei
,,renscufi
duhoonicegte, prin cuuntul adanrului" (Iac g
r8).
$i
pe ct e de adevrat ceea ce spune Apostolul, c nimeni nu gtie ce e n om dect el
nsugi, tot att de adevrat e c gi Descoperirea aceasta nimeni nb poate cunoagte mai
bine dect Biserica, n care se afl Duhul Sfnt ndreptnd-o sPre tot adevrul.ao6
De aceea s'a spus c Tradifia este
,,Evanghelia
predicat de la Apostoli pn la
noi. Ea este meast Evanghelie aga cum iese din plintatea sufletului sfinfi! ca s fig
din partea unor4 expresia, exteriorizarea Duhului, care triegte n ei, iar pentru ceilalfi
un mijloc de a primi sau de a mri credinta".4o7
Pri nfi i apostol i ci au pri mi t-o, pe aceast cal e, dar Bi seri ca are gri j ca s
ncorporeze esenlialul acestei Traditii n simboalele de credin!, apoi n scrierile
Sfinfilor Prinfi n general, aceasta fiind o vast mrturie a acestei traditii apostolica
adus n primele opt veacuri ale cregtintfii.
Ea este, n acelagi timp, afirmarea identitlii congtiin{ei cregtine, mai presus
de timp gi de spafiu, cci viala n Duhul Sfnt e supratemporal
9i
aspafial.
In acest sens se poate vorbi de Tradifie ca
,,memorie
vie a Bisericii"; e ca gi cum
Bi seri ca, personi fi cat, ar fi auzi t gi pstrat n i ni ma ei cuvi ntel e Domnul ui gi al e
Apostol i l or Si , ca pe ni gte nestemate, pe care apoi l e-ar val ori fi ca pe rnd, dup
mprejurri, fcnd amitire de ele, discutndu-le formulndu-le, aprndu-le gi
propovduindu-le.ao8
40s
Sf.
Iustiru
Apologa,
|
7; Clement al Alexandriei, Pedagogul,Ill, il; Sf. loan Gur de Aur. Despre preolie,
I. I. 1 etc.
e
1 Co 2, l7;Evr 7, 14;16, 26.
7
l. A. Moehler
,
L'lJnit dans l'Eglise, col.
,,Unam
Sanctam", nr. 2,Pans, 1938, p.36.
408
Pentru aceast parte, vezi L A. Moehler, op. cit., pp. 24-54 gi 241-251.
].46
Tzvoare{eTeofogi ei ' J)ogmati ce
si
Si mo[i ce JI l oi tea pri nci pi u of Teotogi ei
.Dogmatcd
S
Si m\ofi ce; Sf,nta l l ' ral i si e
2.2.3. Necesitatea Tradi[iei
Necesi tatea Tradi l i ei rei ese cu pri sosi n! di n faptul c ntreaga nvftur
descoperit a fost dat mai nti pe cale oral" apoi a fost fixat, n parte numai, n
scrisul celor dou Testamente. Se
$tie
de pild, c Mntuitorul nh scris nimic
Ai
c nu tot
ce a fcut El s'a consemnat n Sfnta Scriptur (In zq
3o;
zr., z5).
De asemenea Sfinfii Apostoli n'au scris dect n anumite mprejurri gi au lsat
multe chestiuni nsemnate s fie discutate
,,faf
ctre fatt'.a"e De aceea nu e de mirare
c Apostolul Neamurilor poruncegte Tesalonicenilor:
,,Drept
aceea,
frafilor,
stali neclintili gi
lineli
predaniile, pe care le-ali nadfat,
fie
prin cuant,
fie
prin epistola noastr".4,o Iar Sfinlii
Prinli au nvlat acelagi lucru:
,,Unele
din dogmele qi propovduirile pzite de Biseric
le avem din nv!tura scrisi ne nva! Sf. Vasilea", iar altele le-am primit din Sfnta
Tradilie a Apostolilor, predate nou prin succesiune n tain; ambele au aceeagi
valoare pentru pietate".
Unii teologi au aflat n faptul c nv!tura prin viu grai a precedat nvftura
scris, aplicarea unui principiu de nalt pedagogie creqtin. Era nevoie s se stabi-
leasc, mai nti, printr'un fel de decantare, ceea ce e potrivit cu puterea apercep-
tiv a omului, sub forma oral, dialectic. Mai era nevoie apoi ca ele s fie primite
nu de un individ, ci de o ntreag colectivitate, adevrul fiind al tuturor; se gtie c
poporul ales, cruia i-a fost ncredinlat Descoperire4 s-a mprgtiat pe toat fafa lumii
cunoscute n timpul Mntuitorului. n sfrgit,
,,dac
Mntuitorul ar fi scris o carte,
fiecare ar fi luat-o, n limita posibil, acas, gi n'ar mai fi creat comuniunea intim a
Trupului Su tainig ca predic vie, poruncit d"El".o',
2.2.4'. lSaportul Scrpturii ctr Traclifia
n privinla raportului dintre Scriptur gi Tradilie, putem spune, n general,
c el este unul de completare gi de interpretare reciproc: acelagi Duh Sfnt inspir
Sfnta Scriptur gi asist Biseric4 atunci cnd sanclioneaz,, n dogme, Sfnta Tradilie,
aceeagi Biseric primegte Vechiul Testament pe temeiul autoritlii Mntuitorului qi a
Sfinlilor Apostoli, discerne crlile vrednice de a intra n canonul Noului Testament gi
sancfioneaz n dogme nv!turile cu adevrat revelate.
Att Sfnta Scriptur ct gi Sfnta Tradifie formeazRevela{ia dumnezeiasc.
$i
totugi e o nuan nedefinit nc, aproape imperceptibil, de deosebire ntre
ele. Aceasta rezult din mai multe fapte:
a) Autoritatea Sfintei Scripturi se exercit gi n cazul unei singure afirmafii a unui
adevr revelat cine ar ndrzni s conteste un adevr scripturistic numai pentru faptul c
e enunlat o singur dat? -,,S tac tot trupul...'i cci Domnul a grit.
In Sfnta Tradi gi e nu vorbegte Dumnezeu di rect, mpreun cu profetul , ci
vorbeqte omul , care d mrturi e despre adevr gi poate gregi (ca n cazul teori ei
apocatastazei tuturor, a Sfntului Grigorie de Nyssa gi altele), gi pe care Biserica
1 Co 11, 34;21n72;3 ln 13, 14.
2 Tes 2, 1,5; cf . 1 Tim 6, 20; 2 Tim l, 4, 13; 3, 74 g.a.
Sf. Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfnt, XXYII,2 etc.
Cf. I. A. Moehler, op cit., pp.53-54.
409
410
411
4t2
r47
Teo[ogio
'Dogmatic ljenera[
sau 2rincipib
ti
Sim\o[icd
le confirm prin glasul majoritlii fiilor ei (consensul Sfinlilor Prin!i), prin sinoade
sau prin acel
,,consensus
Ecclesiae dispersae":
,,lJnus
testis, nullus testis!". La Sfnta
Scriptur nu se pune chestiunea extensiunii gi a numrului, la Sfnta Tradilie,
dimpotriv, se pune, factorul acesta fiind preponderent.
b) Sfnta Scriptur a fost dat prin inspira{ia a crei autoritate acrediteaz gi
nvioreaz Biserica; din mulgimea scrierilor gi obiceiurilor Traditiei, Biserica primegte
o parte, n virtutea infaibilitlii ei qi ea gi exercit necontenit acest drept de discernmnt
ntre diferitele scrieri gi obiceiuri prin asistenfa Duhului Sfnt.
c) Biserica nsgi a dat o importanf exceptional faptului c o carte a Tradigiei
face sau nu parte din canon; se cunoagte lupta care s'a dat, pentru sau contra Epistolei
ctre Evrei, Apocalipsei, Pstorului lui Herma sau acelui,,Comma Ioanis". Dac ea ar
fi considerat, n epoca primar, oricare oper a Tradifiei egal ntru totul cu a Sfintei
Scripturi, aceast lupt nu s'ar fi dat.
d) Acest fapt este ugor de lmurit dac reflectm la aceea c, pe cnd Tradigia
este dat cteodat la un interval de zeci de generalii, care s'au interpus ntre adevrul
revelat aga cum a fost dat n stare pur gi ntre expunerea lui, Biblia ne red cuvntul lui
Dumnezeu filtrat prin vorbirea unui organ omenesc, de-a dreptul.
e) Faptul c Biserica alege gi confirm una dintre manifestrile acestei Revelafii,
pe aceea pe care o consider ca singura autentic, arat c Biserica a constatat starea
de amestecare n care se gsegte datul revelat pur cu cel omenesc puq, adic cu interpretri
personale, pe care Biserica nu le recunoagte ca ale sale.
Amintim c n aceast problem, rezolvat practic de Biseric, dar nu teoretic
(inversul situaliei cu canonul Vechiului Testament), rmnens un punct nelmuritn
Teologia ortodox. Hristu Andrutsos4l3 mpreun cu Antoniadea'4 le consider absolut
egale, pe cnd
$tefan
Zankow'+'5, Dimitrie Balanosa'6 gi Bulgakov+'7, subordoneaz
Sfnta Tradifie Scripturii: aceasta e adevrat numai n concret; n abstract luate, adic
n totalitatea lor, ele sunt de egal nsemntate.
n privinla faptului dac Tradilia gi completeaz, ginu numai interpreteaz qi
explic Sfnta Scriptur, avem de observat c Sfinlii Prinli aveau congtiinfa c Sfnta
Tradifie a gi completat unele prevederi ale Scripturii, acliune evident mai ales n
domeniul liturgic-ritual gi administrativ-canonic.
Din punct de vedere dogmatic nu sh putut constata pn azi vreo completare a
Sfintei Scripturi adus de Sfnta Tradilie, afar de unele precizri
9i
formulri noi; ea a
dezvoltat numai, cele expuse pe scurt n Sfnta Scriptur. Aceasta e situafia n Biserica
ortodox.
473
Hr. Andrutsos, Dogrnntica..., p.8.
414
Prof. E. Antoniades,
,,Die orthodoxar hermeneutischen Grundprinzipiat und Methaden der AusLegung des Netrcn
Testaments und ihre teologischen Vornussetztmgen", n
,,Procs verbaux du premier congrs de Thologie
orthodoxe Athnes", 29 noiembrie-6 decembrie, 1936, Atena, 1939, pp.746-749.
ars
51. Zankow, Das Orthodoxe Christentum tles Ostens, op. cit., p 32.
416
D. Balano s,
,,Die
neuere orth.odoxe Theologie, in ihren Verhiitnis zur patristischen Theologie rm.d zu den
neueren theologischen Atffissungen und Methoden"
,
n
,,Procs-Yerbaux..." ,
p.237 .
417
S. Bulgakov, L' Orthodoxie, cit., supra p. 25.
L48
lzu o ar e{e Te o [og i ei lD ogm atic e
Si
Si m 6 o fic e Jspectu[ statorni c a[ Tral i gi er
2,2,5. Cele clotr aspecte ale Traclifiei:
cel statonric
Ei
cel clinanric
Dar Tradilia apostolic a fost comentat, prelucrat; i s'au accentuat anumite
prfi, shu aprofundat altele gi shu dat la iveal aspecte noi ale aceloragi idei, mai ales n
epoca patristic. Cu aceeagi mare atenlie cu care s'a fcut discernmntul ntre crlile
canoni ce gi cel e necanoni ce, gri j a Bi seri ci i s' a concentrat acum pentru pstrarea
pri nci pal el or documente al e Tradi ti ei , care reprezi nt mai fi del marea Tradi fi e
apostolic.
De aceea, se pot deosebi n Tradilia dumnezeiasc dou aspecte: unul statornic,
acel a n care Bi seri ca recunoagte fondul Tradi l i ei apostol i ce prel uat de ea; al tul
dinamic, n care ea a prelucrat gi a dezvoltat, potrivit cu nevoile ei luntrice gi
exterioare, pe cel dinti. Unul e mai fix gi poate fi delimitat n timp; cellalt e n
continuitate pn n vremea noastr qi nu se va termina pn la sfrgitul veacurilor.
De aceea el nu face parte, integral, din Tradigia dumnezeiasc, iar ceea ce primegte
aceast consacrare din partea Bisericii, o primegte prin glasul ei autoritativ adic
sinodul ecumenic sau prin consensul Bisericii. In Tradilia cu aspect dinamic deosebim
gi o parte, care corespunde unor nevoi temporale ale Bisericii, adic
,,Tradifia
bise-
riceasc", propriu-zis.
2.3. z\spr:crul. sroRNrc .Al. TRDrTrDr
$r
l'uTrN?\ DE COMODT\Rri A l3rSnnrCu PlSrN TCONOMTT:
2.3.1. Irornrarea Tracli[iei cltrnrnezeieEti
gi apostolice; caracterul ei
statornic
Ei
rrsenrntatea ei
Im
stabilit c nv!tura Mntuitorului gi a Sfinfilor Apostoli, primit de la El gi de
["] la Sfntul Duh, dup Inllarea Lui la cer, a format Tradifia, din care o parte s'a pus
n scris chiar din vremea Sfinfilor Apostoli, de ei sau de ucenicii lor, iar alt parte a
intrat n visteria Bisericii ca un odor de mare pre!. Am putea chiar s asemnm acest
,,depozit" ,
cum l-a numit Vincenliu de Lerini, cu aurul curat care pstrat ca atare ntr'o
visterie, sau transformat n monede cu un aliaj oarecare gi dat n circulatie. Cu ct
aliajul e cu proporlia metalului prelios mai forte, cu att el nsugi e mai curat gi mai
de valoare.
Tradilia formeaz depozitul cel bury odorul cel mai de pre!, cu privire la care
Apostol ul ndeamn cu toat vpai a i ni mi i sal e:
,,O
Ti motee! pdze6te ceea ce
l i
s' a
nuedinlat!" (r Tim 6, zo).
Aceast Tradilie domneasc gi apostoleasc a fost pstrat de Sfinlii Apostoli
n toat curlia ei. Cei ce au fost ma ftori
,,n
timpul petrecerii ntre noi a Domnului Hristos"
(FA t, zt), au pstrat-o curat, cuvnt cu cuvnt, cu ajutorul suprafiresc dumnezeiesc.
Insgi Evanghel i a a II-a qi cea de-a III-a au fost scri se, dup Tradi fi e, cu aj utorul
Apostolilor. Avem chiar mrturii c au existat unele culegeri de,,cuvinte ale Domnului"
149
Teofogi a' Dogmati c
$enerdl
sau Qri nci pi 6[
i l
Si m6o[i c
- A(ryLa tou Kugou -n vremea Brbalilor apostolici, ucenicii direcli ai Sfinfilor Apostoli
(Papia).+a Aceast Tradilie dumnezeiasc gi apostolic formeaz fondul comun al tuturor
Bi seri ci l or pri mare, l ocal e, gi a rmas temel i a mrturi si ri i de credi n! a Bi seri ci i
ecumenice. La ea se refer Vincenliu de Lerini cnd afirm existenfa unor criterii
pentru deosebirea adevratei Tradilii dumnezeiegti: al temporalitlii, aI spafialitfii,
al universalittii (,,id teneamus, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum
est") n al su Commonitorium.
Expunnd documentele ei, amintim, n acelagi timp c4 pe cnd Sfnta Scriptur
ne nffigeaz Cuvntul lui Dumnezeu n stare pur, Descoperirea Lui n Tradilie sh
fcut n stare
,,mixtl',
adic aga zicnd, n starea de aliaj n care elementul dumnezeiesc
este dozat, mai slab sau mai puternic, cu elemente omeneqti.
Primirea Tradiliei dumnezeiegti de Biseric s'a sfrgit cu moartea ultimului
Apostol. Dar formularea gi precizarea ei s'a fcut n primele opt veacuri gi anume,
putem fixa ca
,,terminus
ad quem" cel din urm sinod ecumenig al VII-lea (787).
Delimitat n timp qi formulat n scris, rnd pe rnd, parte cu parte, dup nevoile
Bisericii, acest aspect al Tradiliei continuator al celei canonice, formeaz aga numitul
aspect statornic al Tradifiei dumnezeiegti.
Prlile sale principale sunt definifiile dogmatice gi canonice ale sinoadelor
ecumeni ce, precum gi nv!turi l e Sfi nl i l or Pri nfi , care sunt expuse, n consens
absolut sau relativ, de ei, gi nsugite de Biseric; apoi crfile de slujb bisericeasc.
Dar ele sunt cu mult mai numeroase; dogmatigtii numr opt astfel de izvoare
ce cuprind nv!tura apostolic, fixat n aspectul statornic al Tradifiei dumnezeiegti.
Acest aspect formeaz temelia nezdruncinat qi splendoarea incomparabil
a nv!turii Bisericii ortodoxe a Rsritului; pstrarea ei i d dreptul de a se numi
,,unic,
sfnt, soborniceasc gi apostoleasc Bisericil', fiindc. astfel pstrtoarea nv-
fturii
autentic apostolice e Biserica ecumenic nsgi. Sfinlii Prinli o nconjurau gi ei
cu mare respect gi se slujeau de ea ca de un argument de mare autoritate n disputele
lor, de aceast Tradifie apostolic. Astfel, Sfinlii Prinfi ai sinodului al III-lea ecumenic
pomenesc cu veneralie despre hotrrile sinodului I ecumenic
Ai
interzic s se schimbe
ceva din hotrrile lui dogmatice. Tot la sinodul din Efes, Sf. Chiril al Alexandriei a
prezentat un dosar cu argumente di n scri eri l e Sfi nfi l or Pri n{i , ceea ce repet gi
Patriarhul Macarie, la sinodul al Vl-lea ecumenic, prezentnd trei asemenea mem-
orii.4t9
2.3.2. Desq'ierea celor I iz,r0oare ale acestei Tradilii nesclrinrbtoare
Iat acum cele opt izvoare ale Tradiliei statornice+'o:
a) Simboalele de credin!; b) cele 85 de canoane apostolice; c) definiliile (hotrrile)
dogmatice ale celor
7
sinoade ecumenice gi ale celor
9
sinoade particulare (aprobate de
sinodul al Vl-lea trulan); d) Crlile de slujb; e) Mrturisirile de credin! ale martirilor;
f) definifiile dogmatice mpotriva ereziilori
B)
scrierile Sfinlilor Prinli gi h) Mrturisirile
418
Aceste
^<iryra
t'ou Kuqou sunt puse la protestanfi la temelia Evangheliilor.
419
G. Proulx, Trndition e! Protestantisme, cit. supra, p. 160.
42o
Vezi A. ComoroEan, Prelegeri ncatlemice de Dogmntic ortodox; Partea general, Cernufi, 7897, p.32 sq
lll4.acare, lntroducere n Teologia Ortodox, hadus de Arhim. Gherasim Timug Bucuregti, 1885, pp. 455-459.
150
lzv o a r r{e'Ie o foge i'I) ogm a ic e
s
i S im 6 o fi c e Jspect ul ' st at or t i i
r . l - ; - : :
i stori ce gi arheol ogi ce (adi c al e strvechi l or rmgi l e al e trecutul ui , referi toare
la credinf). Esenfialul se gsegte, precum am spus, n definifiile sinoadelor ecumenice/
n scrierile Sfinlilor Prinfi gi n crlile de slujb bisericegti.
Vom spune un cuvnt despre fiecare dintre izvoarele ei:
a) Simboalele de credinf (Symbolum fidei, ouppoou) sunt mici rezumate
distinctive ale adevratei credinle cregtine. Inc din primele veacuri, Biserica a avut
mici
,,dreptare
de credin!" (regula fidei), despre care dau mrturie Tertulian (n
,,De
praescriptione haereticorum", de pild) g.a. Acestea nu erau dect dezvoltarea
unor formule folosite de Biseric n cult, la Botez gi la propovduirg dup modelul
celor scripturistice
(Mt z& 19 gi paral.; FA z, z8 etc; Rm 7c,
9i
z Co t3,
4;
Ef z, 18 etc.; r
Tim
3,
t6; t In
5,7
etc.).
Principalele simboale de credin! folosite de cele trei confesiuni cregtine sunt:
cel zis
,,apostolic'i
apoi simbolul
,,niceoconstantinopolitan"
gi, n sfrgit,
,,Quicunque",
zis gi,,atanasiad'421. (MrtLlrisirea acestor,,simboale" deosebea pe adevralii credinciogi
de cei mincinogi n biserica veche). Ele sunt con-siderate ca
,,ecumenice"
ntrn
sens foarte larg gi anume, pentru motivul c, n afar de erezia
,,F1lioque",
cuprins
n simbolul
,,atanasian"
toate trei expun nv!tura ortodox gi au o vechime mare.
Dar Biserica ortodox nu folosegte n cultul gi slujbele sale dect simbolul de la Niceea
gi Constantinopof care poart aureola primelor dou sinoade ecumenice, care i-au dat
nagtere. Originea celorlalte dou simboale zise
,,ecumenice"
este nesigur" precum vom
vedea. Biserica romano-catolic a dat prioritate celui zis
,,apostolic",
folosit laBotez
(pe cnd la Liturghie sh pstrat cel niceo-constantinopolitan); de la ei l-au mprumutat
gi protestanfii, pentru cult, predic gi nv{tur. (Amintim c pe cnd catehismul
roman se fol osegte de cel
,,apostol i c",
confesi unea tri denti n a pstrat tot pe cel
ni ceo-constanti nopol i tan). In sfrgi t, Si mbol ul atanasi an prescri s ca un psal m, l a
slujbele romano-catolice de dimineaf nc din evul mediu, e n mare cinste gi la
anglicani, care-l folosesc n locul celui apostolic.
- Simbolul zis
,,apostolic",
are la temelie simbolul
,;omarr",
iar acesta ar avea,
dup ultimii cercettori romano-catolici, dou formule: una trinitar gi alta hristologic,
ambele apostolice gi fuzionate prin veacul al IIIlea. Astfel constituite ele ar fi format
simbolul oman. Cu cteva adausuri primite prin Sudul Galiei, n veacurile urmtoare, el
a revenit la Roma qi a fost,,recunoscut" ca simbolul apostolic, a crui obrgie o descrie
Rufin gi care ar fi fost cunoscut n Rsrit n epoca patristic ntrb versiune greceasc.
Di n pri ci na nesi guranl ei ori gi ni i sal e, Bi seri ca Ortodox nu l -a consi derat
ni ci odat ca
,,apostol i c".
Marcu Eugeni c al Efesul ui a expri mat l i mpede aceast
ati tudi ne a Bi seri ci i noastre fa! de
,,apostol i ci tatea"
acestui si mbol . Totugi , di n
pricina vechimii qi a ortodoxiei desvrgite a cuprinsului su, teologii ortodocqi i
acord un l oc de ci nste pri ntre monumentel e doctri nal e al e tradi l i ei dogmati ce
primare a Biserici. El cuprinde, printre altele, gi nv1tura despre coborreq la iad, gi
aceea despr e,,comuni unea sfi nfi l or
".
421
Nu e cu puti n! s dm i ndi cafi i bi bl i ografi ce, el e fi i nd nenumrate di n pri ci na controversel o
l a care a dat nagtere probl ema ori gi ni i acestor si mboal e, pe care tradi ti a Bi seri ci i apusene l e-a decl arat
fr temei, respectiv
,,apostolic"
sau
,,atanasian".
Ca un nceput, amintim bibliografia bogat gi atitudinea
dpdv ortodox l a: Pretre
j .
Mi hal cesco, Professeur, La Theol ogi e Symbol i que atL poi nt de atLe cl e L' Egl i se
orthodoxe orientale,Paris 1932, pp. 1,547; Hr. Andrutsos, Simbolica Bisericii Ortodoxe Rsdritene, traducere din
limba greac de Iustin Moisescu, Craiova 1954, pp.27-33.
t5L
'I'eo[ogi a
(Dogmatic
lje
neraf sau ? r in cli6t
Ji
Sih6o[ic
- Simbolul niceo-constantinopolitan, gi-a luat numele de la cele dou prime
sinoade ecumenice la care a fost constituit. Dup unii cercettori prima parte (art. I-
VII) a acestui simbol ar avea ca temei simbolul Bisericii din Cezareea, regedinfa
nvfatului istoric bisericesc Eusebiu (ca s atrag pe semi-arieni gi pentru c Eusebiu
era prietenul mpratului). El ar fi fost refcut n sensul nv!turii ortodoxe a Sf.
Atanasie gi-l avem n primele
7
articole ale sinodului de la Niceea.
A doua parte a acestui simbol pare a avea, ca temei, dup specialigti, simbolul
Bisericii din Cipru; acesta nhr fi altul dect cel de la Niceea, completat prin cel al
Bisericii din Ierusalim: refcut astfel, ar fi consitutit partea adugat la sinodul din
Constantinopol.
Cele dinti
7
articole exprim credinla ortodox despre persoanele gi lucrrile
Tatlui gi Fiului; iar cele
5
din urm (de la Constantinopol) despr^e Persoana gi lucrarea
Sfntului Duh, despre Biseric despre Sfintele Taine gi despre Invierea morlilor.
- Simbolul numit
,,Quicunque"
(dup cuvntul cu care ncepe) e cunoscut gi sub
numele de
,,atanasian".
Nimeni nu mai crede n originea
,,atanasianl'
a acestui simbol.
Iar vechimea e gi mai pulin sigur dect a celorlalte. In general, cercettorii sunt de
acord n a recunoagte c abia prin sec. al V-lea se pot identifica, n unele lucrri patristice,
unele fragmente cu cuprins asemntor. Dup unele preri, partea hristologic (art.
27-40), ar fi circulat separat de cea treimic (art. rz6) gi ar fi mai veche. Nu se
excl ud compl etri qi ampl i fi cri fcute n decursul ti mpul ui . E fol osi t de Bi seri ca
anglican n r3 srbtori principale n locul celui zis
,,apostolic";
iar dac romano-catolicii
gi protestanlii au scris o bibliotec ntreag asupra celui
,,apostolic'i
anglicanii, la rndul
loq, au cercetat de predileclie vechimea gi forma primitiv a celui
,,atanasiarf'.
E cel mai
dezvoltat dintre cele trei simboale amintite aici gi cuprinde gi erezia
,,Filioque".
b) Cele 85 de canoane apostolice, degi n'au fost formulate de Sfinlii Apostoli,
cuprind rnduielile lor.
c) Definifiile dogmatice gi canoanele celor
7
sinoade ecumenice
Ei
ale celor
9
sinoade particulare, ntrite de al IV-lea sinod ecumenic formeaz, mpreun
cu Simbolul credinfei, expunerea explicit a dogmelor cregtine formulate de Biserica
ecumenic.
d) Liturghiile gi n general crlile de slujbd dumnezeiasc cuprind n ele o mulgime
de nv!turi de interes dogmatic cu vechimea uneori de la Sfinlii Apostoli n privinla
Eshatologiei, a Aghiologiei, a Misteriologiei, Haritologiei etc.
e) Actel e marti ri l or, (Marti ri ul Sf. Pol i carp, al Sf. Ignati e, al Sf.
j usti n
etc.)
gi scrierile haghiografice, n general, cuprind unele mrturisiri de credinf sorbite
de pe buzele arse de chinul morfii, de pietatea discipolilor.
f) Istoria bisericeasc, care arat ce a crezut, ce a predicat gi a predat Biserica
n primele veacuri, ne arat, de asemenea, c ereziile au devenit, dup cuvntul
Apostolului (r Co z, 19) un prilej de nv!tur curat, punnd n cumpn dreapta
credin! cu eresurile; ele au provocat, astfel, indirect, precizarea nv!turii desco-
perite din partea Bisericii, mai ales n epoca patristic.
g) Scrierile Sfinfilor Prinfi s'ar putea numi un ocean imens al nv!turii
ortodoxe. Nu toate au fost nsuqite de Biseric, dar toate au o valoare excepfional pentru
ea, fiind un izvor de-a pururi nesecat de nviorare a vielii religioase, de aprofundare
a nvfturii cregtine, de conturare gi de precizare a ei.
h) Mrturiile vechi ale ritualului creEtin gi arheologico-religioase, ca gi cele
de arte sacre au un cuprins bogat pentru nvttura gi trirea creqtin n general:
L52
1 zvo ar e{e Te o [og ie i
lD
ogm atic e
s
i S i m 6 o fic e Jspectu[ stotor n i c e[' fr a l gi e
Astfel, din ele se afl practica veche bisericeasci privitoare la timpurile sfinte,
la locurile sfinte qi la actele sfinte.
Artele sacre (arhitectura, muzica gi cu deosebire pictura) au fost socotite pe drept
cuvnt c cupri nd ceva di n Tradi l i a dumnezei asc. Canoanel e arhi tecturi i gi al e
picturii s'au fixat n eopca patristic, iar muzica cregtin a continuat marea tradifie a
celei vechi-testamentare. Se nlelege c ele reflecteaz,n chip mai mult simbolic, o
tradifie apostolic, fiind, poate, printre cele mai deprtate de ea, ca form. Dar ca
fond ele sunt foarte aproape de intenliile lor nerealizate gi de nzuinlele lor proiectate
n viitor.
n special pictur4 ca revelafie plastic" strict regizat de canoane, a fost numit
,,Biblia
celor negtiutori de carte". Sf. Ioan Damaschin a aprat-o cu ndrjire, n lupta
mpotri va i conocl agti l or, apostrofndu-i : -,,Di n moment ce mul te l ucruri au fost
transmise Bisericii fr scriere gi ele se pstreaz pn acum, pentru ce criticafi voi
icoanele?"4". Vechii zugravi duceau o viaf ascetic sever, posteau qi se rugau, mai
ales cnd zugrveau anumite figuri sau scene sfinte.
Imnol ogi a cregti n, conti nuatoarea mi nunatei muzi ci sfi nte a psal mi l or gi
generatoare de art incomparabil - alturi de arhitectur, sculptur gi pictur
*,
a
strlucit printr'unul din cei mai mari poeli cregtini, Roman Melodul, care-gi cnt
propriile-i poezii inspirate. Slujbele Octoihului ori ale Triodului sunt o comoar rar,
teologic
9i
poetic.
Este de la sine nleles c nu n totalitatea lor aceste categorii de izvoare sunt
Tradi l i e dumnezei asc, ci n cel e mai mul te di ntre el e o gsi m mai mul t sau mai
putin
amestecat cu elemntul omenesc
Ai
schimbtor.
2.3.3. Icononria clunrnezeiasc
Aceste opt izvoare ale Tradiliei sunt precum am spus, neschimbtoare n ceea ce
au el e dumnezei esc. Dar Bi seri ca strbtnd veacuri l e, cu dureri l e gi apsri l e l or,
linnd
seam de greutfile inerente ct vreme reproduce n sine starea de chenoz a
Domnului
,,p
e cale", se adapteaz n ce privegte viata ei din afar cu timpul gi locul n care
tri egte, n vi rtutea acestei puteri de acomodare denumi t oi rcovo;ri a dat ei de
Domnul.
Aceast,,iconomie" e adeseori nenfeleas, contradictorie n aparen! pentru
noi, dar are logica ei adnc n planul dumnezeiesc, pentru promovarea unor interese
superioare, de necuprins. Cci Biserica e o comunitate dumnezeiasc" dar qi omeneasc,
n acelagi timp. E ca un om care cu ochii privegte spre cer, dar cu picioarele st pe
pmnt. Aga nct a putut lua nigte dispozilii care nu fac dect s afirme puterea ei
de admi ni strare a daruri l or, cu care a fost nzestrat.
Cci aluatul mprliei lui Dumnezeu e amestecat cu frmnttura omeneasc
gi neschimbtorul gi absolutul cu ce e de-a pururi aceeagi
gi viala ei n Duhul nu cunoagte
adugire sau micaorare. Ele sunt datorite acelei putinfe dumnezeiegti de acomodare a
Bisericii cu realitlile vremurilor prin care trece.
422
Col. Migne, p.9, XCIV, co1. 1301
L51
1'eo[ogie
'
ogmatic (jenera[ sau 'Prncipiaf,t
ti
Sin6olic
Explicalia suspendrii unor dispozifii ale ei dup principiul:
,,Lex
posterior
derogat prior7"423 - e c numai adevrurile de credinf gi morala nu se pot schimba gi
suspenda; ns dispoziliile privitoare la viala din afar a Bisericii se pot schimba
dup nevoile ei424, de ctre autoritatea legal mai mare dect cea care le-a dat.4'5
Putinla
linerii
unui nou sinod ecumenic
-
postulat de canonigti ca Pr. Prof.
$esanal9
- deschide perspective gi pe acest plan.+'z
Dar,,iconomia" privegte gi unele probleme tangenliale Dogmaticii. Una dintre
acestea e aceea a valabilit1ii tainelor svrgite de eretici gi de schismatici.
Din punct de vedere dogmatic, Andrutsosa'8 constat dou explicalii n prezen!.
Dup una, Tainele svrqite de eretici se nvioreaz prin ntoarcerea lor Ia Biserica
adevrat (ca la apuseni); dup celalalt explicalie, Biserica, n calitatea de iconom a
Tai nel or bi seri cegti , poate s l e transforme di n i nval i de n val i de. Cu Andrutsos
optm gi noi pentru cea din urm explicalte.
2.4.. r\spr:crul. DrNr\Mrc Rr, TRrrprTrr-:r;
I-txr\GlilLr\t3ll.E,, IMPI-ICITUI.UI l3l-t\)Fll.z\Tt'
:iI
r,\)IllTUr\l.Ul.UI
RIir0EL^c\"
l-A l3O'rN O
-
CI\TOI,ICI
2,4' .1,.t\spectul cl i rranri c al racl i fi ei
Ei
raportrrl ei cu raclifia statornic
l)m
vzut c din acest mare cuprins al Tradiliei dumnezeiegti determinat de viafa
fl Duhului n Biseric, o parte a fost rnduit de ea n scrit formnd Scriptura Sfnt,
iar alt parte, cu caracteistatornic, de permanen!, a fost fixat cu timpil n celelalte
izvoare ale Tradiliei. n aceast Tradilie fixat n scris, la rndul ei, am recunoscut
Tradilia apostolic. Dar aceast mogtenire apostolic nu a rmas ncremenit. Biseric4
organism viu, nsuflefit de Duhul Sfnt, n'a primit-o ca pe un obiect de muzeu, sau
ca pe o racl cu relicve sfinte, pe care le admiri sau crora te nchini, pentru ca apoi,
nchiznd uga, s le agezi la locul lor, unde vor mai rmne nemiqcate pn ce vei
repeta aceast operafi e; cci Tradi fi a e ceva vi u, e vi a! di n vi afa ei , pentru c e
expresia vielii Duhului n ea. Ea a iegit la iveal cu ncetul n lupta viefii, n mijlocul
423
Ni codi m MIl ag, Dreptul Bi seri cesc ori ental , tradus de Di m. I, Corni l escu gi Vasi l e Radu, Bucuregti ,
7975, p. 51
424
l dem, i bi ttem, p.57
425
P r c. Dron, Valoarea actu ald a canoanelor, Bucuregti, 1928, p. 57.
4r - -
""" I'r Prof.
$esan,
Cortuocareq Sinodu.hti. eatmenic, n revista
,,Candela",
an:ul 47, nr. 1-2, decembrie 7936.
4z7
y""i arti col ul
nosftunal tPrensfi nl i tul Parti arhl usti ni an,pstrtoral tracl i l i ei Bi seri ci i Ortodoxe,nrevi sta
,,Biserica Ortodox Romn", numr omagial, mai-iunie, 1951.
428 y."i Hr.
Andrutsos, Dogmati ca..., ci t, pp. 325-328.
154
' I
zv o a rde' feo[ogi e i ' I) ogm ati ce
;i
Si m6 o ft ce JspectuI tl i rami c i l Tra,l i gi ei
frmntrilor de consolidare a credintei gi a rnduielilor ei din afar din cele dinti
opt veacuri ale ecumenicitlii Bisericii. De aceea, Biserica a putut s foloseasc Tradilia
apostolic nu numai ca norm n ale credinlei gi ale vielii ei exterioare, n general, ci
gi ca mijloc de interpretare a Scripturii gi mai ales ca izvor de-a pururi nesecat de
trire gi cunoagtere.
In felul acesta, acest curent imens nu sh oprit nici la sfrgitul erei apostolice,
la moartea ultimului apostol al Domnului, nici la ncheierea epocii patristice, odat
cu sfrgitul ultimului sinod ecumenic. Ci, aga dup cum Biserica gi-a nsugit Tradilia
apostolic, cu unele adaosuri evidente (amplificri cultice, comentarii biblice rnduieli
canonice etc.), toate n spiritul Scripturilor Sfinte gi al strictei Tradifii apostolice, cu
care fac un tot att de unitar, nct aproape c nu se mai pot deosebi, n general, n ele
cele dou elemente (,,apostolic" n sens strict gi bisericesc) -, tot astfel aceast Tradilie
cu caracter permanent a devenit, alturi de Sfnta Scriptur, creatoare de nou Tradifie,
cu caracter bisericesc mai accentuat. Ea este mult mai pufin nsemnat dect Tradilia
dumnezeiasc cu aspect statornic; de aceea mulli teologi ortodocgi nici nb pomenesc.
Ea este ns o realitate. Aceast nou Tradifie, ale crei rdcini sunt puternic nstrite
n solul Tradiliei apostolice o numim
,,Tradifie
cu aspect dinamic" sau, dac privim
Tradilia n unitatea ei de via!, o socotim ca
,,aspectul
sau fala dinamic a Tradifiei".
Pe cnd Tradilia cu caracter de permanenf a dat rspuns marilor probleme ale
ti mpuri l or strbtute de Bi seri c, n epoca ecumeni ci tl i i ei , potri vi t ambi anfei
superi oare format di n vi al a gi nv!tura Apostol i l or, Tradi l i a care a urmat d
rspuns al tor probl eme gi nevoi ri di cate de vremuri , pn l a sfrgi tul veacuri l or,
potri vi t normel or di n nsgi i zvoarel e Sfi ntei Scri pturi gi al e Tradi fi ei cu caracter
de statorni ci e. Iar acol o, unde acest rspuns nu este l i mpede i ndi cat n cel e dou
i zvoare fi xe al e Revel afi ei dumnezei egti , Bi seri ca a avut gri j ca el s nu fi e dect o
dezvol tare normal a ei , ca fl oarea di n smnf, l umi nat gi ncl zi t de acel agi
Duh Sfnt.
Nenumrate gi felurite pot fi aceste ntrebri noi; nenumrate qi felurite vor fi
gi rspunsuri l e; dar el e vor pstra caracterul uni tar pri n aceea c vor menl i ne l a
temelia lor cele dou izvoare ale Descoperirii. In acest senE aceast Tradifie bisericeasc
poate fi socoti t drept,,memori a vi e a Bi seri ci i ", a adevrul ui vegni c, i mutabi l , dat
la iveal de ea, scos din depozitul ei, n istorie. n acest sens, ea e mereu vie, mereu
actual, potrivit cu un orga-nism viu, ca Trupul tainic al Domnului; dinamic, ea
reprezint aspectul dinamic al Tradiliei.
2.4..2. qranifestarea lui
Sh spus c dezvol tarea i stori c a Bi seri ci i e o traducere a dumnezei escul ui
n forma aceea a istoriei omenegti, o form adecvat pentru un cuprins invariabila2e:
e nsgi definilia Tradifiei cu aspect dinamic. ln ea aflm o dozare mult mai puternic
cu el ementul bi seri cesc, care e preponderent acol o, dar percepti bi l gi n Tradi gi a
statornic.
Factorii dinamici ai Tradiliei s'au manifestat pe de o parte afirmnd Revelafia
dumnezei asc, i ar pe de al t parte acomodnd vi ata Bi seri ci i l a condi l i i l e de vi af
42e
S. Bul gakov, L' Ortodoxi e..., p.45.
155
Teofogi a' Dogmoti c (j enera[ sau ?ri nci pi a[
ti
Si m6o[i c
ale veacului, aga cum gtim din Dreptul Canonic. (Pe aceast cale Tradifia putea invoca
nu numai otrcovopra ca un fel de supap de sigurant a Bisericii, dar chiar acomodrile
amintite de Evanghelie, n privinfa jurmntului gi mai ales a divorfului.a3o
Tradifia dinamic s'a manifestat, de asemenea, aprofundnd izvoarele Tradifiei
permanente - mai ales scrierile Sfinlilor Prinli -, comentndu-le gi accentund unele
prfi ale ei mai mult, scofnd n relief unele sensuri mai potrivite unor epoci, mentalitfi
gi greutli ale lor, dect altora. In gefieral ea a lucrat asimilnd gi deci amplificndu-
se.
Excepfiile de la aceast regul nu lipsesc (gi de aceea critica principal care s'a
adus Commonitorium-ului lui Vinceliu de Lerini c compar progresul dogmatic cu un
organism care asimile az., dar gi elimin, n acelagi timp, nu este ndreptfit); cci n
afar de canoanele care s'au schimbat n timp gi care fac dovada unei inflitrafii de
migcare chiar n tradifia statornic, altele au czut n desuetudine n marele curent
dinamic al vie[ii.
Astfel, n general slujbele religioase s'au amplificat n decursul vremii n aga
msur nct ele mbrfigeaz, sfinfesc, ocrotesc toate manifestrile viefii social-
religioase. Totugi, Tipicul nu e aplicat integral gi uniform;
,,citirea
n tain" a scru-
pulogilor cntrefi de stran - dintre care unii vestifi compozitori -, a r.zut adesea s
mplineasc aceast lips. Sh scos n eviden! faptul c multe puncte dogmatice s'au
amplificat ori lmurit gi precizat prin aceste crli de slujb: cinstirea Maicii Domnu-
l ui , a i coanel or, a moagtel or, vi al a de di ncol o, necreabi l i tatea Harul ui ; gi , di mpo-
triv, hotrrile ctorva sinoade din veacul al XVIIlea
linute
mai ales prin struinta
l ui Dosi tei al Iersusal i mul ui , n' au putut i mpune
,,transsubstanfi erea"
n l ocul l ui
metaboli, tocmai prin rezistenla gi conservatorismul crlilor de slujb+rt; aceasta nu
nseamn nicidecum c o dogm s'ar putea ntemeia pe izvoare cultice, exclusiv, ele
dnd mai mult atmosfera, ambianla evlavioas, gi nu formule dogmatice.
E de observat c aceste crli de slujb pot reprezenta uneori o doz forte de
element uman (de pild introduceri de afurisenii politice - a lui Mazepa n Triodul
rusesc, din veacul al XVI[-lea, la Duminica Sf. Grigorie Palama - etc.), ceea ce arat,
de asemenea, putinla de acomodare a Bisericii la situafii date. De aceea ele sunt un
exemplu tipic de Tradigie dinamic, care gi capt adevrata semnificafie dogmatic
numai alturi de alte izvoare de Revelalie, mai precise din punct de vedere dogmatic.
De asemenea, Biserica a creat (dup modelul vechilor simboale gi Mrturisiri
de credi nf, care fac parte di n Tradi l i a apostol i c propri u-zi s), gi ca rspuns l a
Mrturi si ri l e eterodoxe, ni gte Mrturi si ri propri i de credi n! care, aprobate de
Patriarhii ortodocgi, sunt cluze vrednice de ncredinlarea pe crrile Teologiei.
S'a realzat un progres n toate domeniile Tradiliei; dar nu e valabil dect
acel a care se spri j i n pe i zvoarel e Revel al i ei dumnezei egti . Di n punct de vedere
dogmatic, de pild, din veacul trecut - de la Dogmatica lui Macarie - s'a aprofundat
sensul ctorva capitole principale: cel privitor la atributele dumnezeiegti, la Rscum-
prare, Biseric, Har... Intemeindu-se pe Sfinlii Prin{i gi, prin adoptarea de ntreaga
Biseric, pot deveni - prin acel consens al Bisericii de pretutindeni, sau printr'un
m
Pentnr acest paragraf, vezi studiul lui Kartaschoff, Die Freiheit dtr thmlogischat-wissenschnftlichm Forschung
und die kirchlichen Autoritiit, n
,,Procs-verbaux
du premier congrs de Thologie", cit., supra, p.176 sq.
431
S. Bulgakov, op. cit., pp.4142.
156
7zv o are[e'feofogiei
/Dogm
ace
S
i Sim 6o[ice Jspectuf l hami c a[
-l l ral i gi e
r
viitor sinod ecumenic - un bun al ei pentru totdeauna. Aprofundarea nu se sfrgegte
cet va exista o Biseric lupttoare pe pmnt adic pn Ia sfrqitul veacurilor.
2.4..3. Inclreptfiea lui
Care este sensul precis al acestui progret sau cu cuvntul ndtinat n Dogmatic4
al acestei dezvoltri? L-am vzut: e vorba numai de un progres subiectiv, adic de
nlelegerea adevrului cregtin" nu gi de unul obiectiv. El const n mboglirea congtiinfei
religioase cu o ptrundere mai adnc gi care ne lmuregte din ce n ce mai bine
cuprinsul Revelafiei. Deci nu e vorba de mbogfirea cuprinsului Revelafiei, cci atunci
ar fi stri carea ei ; ci de mbogfi rea congti i nl ei Bi seri ci i di n cupri nsul Revel afi ei ,
aprofundat comentat, trit, actualizat.432 (Numai cei care confund Tradilia bisericeasc
cu Revelafia socotesc c o astfel de concepfie stric credinla cregtin gi se opun ei).
Inaintm astfel pe calea ce ne-a fost artat de mersul Revela{iei dumnezeiegti nsgi.
Feri ci tul Augusti n a defi ni t n chi p empi ri c Tradi fi a di nami c pri n aceste cuvi nte
de adnc tlc teologic:
,,Ieri
nfelegeai pulin, azi nlelegi mai mult, mine vei nlelege
cu mult mai mult. Cregte n tine nsgi lumina lui Dumnezeu, dup cum cregte nsugi
Dumnezeu, Cel ce de-a pururi rmne desvrgit".4I
Felul n care a fost continuat formularea Tradifiei dup ce sh ncheiat darea ei
la moartea ultimului Apostol, ca gi nevoile de acomodare a Bisericii cu timpul care
cere sol ul i i de-a pururi val abi l e, dreptul fi ecrui cregti n de a tri gi de a gndi n
actualitate, neputin{a de a lega via}a Duhului ca gi adevrata nenorocire pentru o
Biseric de a se anchiloza n statica dogmatic etc...., toate acestea arat nu ntrmai
dreptul dar gi datoria unei asemenea lucrri a ei gi a fiecrui fiu al ei, pn la sfrqitul
veacurilor.
Aga a procedat Biserica, stabilind oficial de pild numrul de gapte al Sfintelor
Taine, dup epoca patristic. Aga au procedat sinoadele isihaste de la mijlocul veacului
al XIVJea, cnd au scos o nvftur nou - necreabilitatea lucrrilor dumnezeiegti -,
din premizele Revelafiei n general gi ale sinodului al Vl-lea n special.+:+
In acest sens spune Vincenfiu de Lerini:
,,Creasc
dar gi s progreseze n decursul
anilor gi al veacurilor pn la cel mai nalt grad de cunoagtere, att a fiecrui cregtin
ct gi a tuturor la un log att a fiecrui om ct gi a Bisericii ntregi..."+35.
In ce privegte celelalte confesiuni cregtine, ele au o conceplie cu totul deosebit
n privinla Tradifiei. Astfel Protestantismttl nuo accept ca pe al doilea izvor al Revelafiei
dumnezeiegti, accentund c Scriptura e destul de clar pentru a fi nleleas prin sine
nsgi :,,Scri ptura Scri pturae i nterpres".
Cednd evi denfei , K. Barth, geful gcol i i di al ecti ce, socoti t de uni i drept
curentul protestant cel mai apropi at de Ortodoxi e, face l oc unei Tradi l i i n ori ce
interpretare; dar, spune el, cu condilia ca aceast Tradigie s nu contravin sensului
Vezi P Svetlov, op. cit.,L p.303 sq
Fericitul Augustn, In loan, Tract., XIV.
Kartaschoff, art cit., n
,,Procs-verbaux...",
op, ci.t., p.779
Vincenliu de Lerini, Commonitor ium, XII.
432
433
434
435
r57
l [eo[ogu' Dogmtti c
l j cnerc[
sa u' ]l rk1cl i df
Ji
Si n6o[c
nsugi al Scripturii - principiu bun, dar vag gi larg, n care se poate cuprinde nsgi
anihilarea Tradiliei (gi care pare mai mult un punct de vedere preconceput!)436.
Romano-catol i ci i , Ia rndul 1or, socotesc c Tradi l i a nu e fi xat n cel e opt
veacuri, ci c se continu mereu sub aceeagi form: nu se face deosebire ntre Tra-
di l i a apostol i c dumnezei asc, cu aspectul ei statorni c
Ai
ntre cea di nami c gi
bisericeasc:
,,Duhul
lui Dumnezeu, scrie un teolog romano-catolic437, planeaz. asupra acestei
migcri vii gi permanente, o protejeaz gi o dinamizeaz, pentru ca fluviul s nu
ias din albia sa, pentru ca la toate chestiunile care se ridic s rspund adevrul
primordial, pentru ca fiecare perioad s se recunoasc n cele care au precedat-o gi
pentru ca prezentul s se nleleag prin trecut, urcnd pn la originea nsgi a
Bi seri ci i ...".
Pe cnd ortodocgii gi ntemeiaz credinla pe cele dou izvoare ale Descoperirii
- Biblia gi tradifia apostolic -, Ia romano-catolici nu e nevoie ca o nv!tur s fie
ntemeiat pe Revelalie pentru ca,sg fie crezut ori proclamat ca dogm: e de ajuns s
fie proclamat ca atare de papa"":
,,Eu
sunt Tradifia", a zis Piu al IX-lea.
$i
astfel se
creeaz. cercul vicios: nv!turile pe care le proclam el se gsesc n Tradifie, iar
aceast Tradi l i e e el .
$i
apoi , dup decretarea l or ca dogme, el e devi n
,,Tradi l i e
apostolic".
Totugi, pn la urm, trebuie s se afle temeiuri n Descoperirea dumnezeiasc,
unde nu se gsesc. Romano-catolicii au dat dezlegare gi acestei mari greutli prin
nvttura despre,,implicitul revelat" gi,,virtualul revelat".
2.4'.4..,,Inrplicitul re'0elat" gi,,rlirttraltrl inrplicit"
Impl i ci tul reael at e un termen tehni c care nfl i geaz un adevr n strns
legtur cu altul, revelat, cuprins n el; aga, pururea-fecioria Maicii Domnului ar fi
implicit revelat n Matei i.,
4
(,,9i n'a cunoscut-o pe eapnd ce a ndscut pe Un.ul-Nscut
Fiul Stl'). Tot implicit revelat e adevrul care e concluzia a dou premize descoperite.
De pild, omul este creat, deci (concluzia):
,,energiile
dumnezeiegti sunt necreate" - aga
l-am explica din punct de vedere ortodox. Cci gi noi suntem pn aici de acord cu
romano-catolicii. Dar ei caut s fac confuzie ntre
,,implicitul
revelat" gi
,,virtualul
revelat'i punndu-le pe aceeagi treapt. Virtualul reaelat e o concluzie dedus n chip logic
dintr'un adevr, despre care se afirm c e revelat gi care se gsegte ca n principiul
su general, sau ca n cauza sa:
,,in
aliquo tanquam in causa vel radice vel in potentia".
Astfel iau nagtere faimoasele
,,concluzii
teologice" ale teologilor romano-catolici care de
cele mai multe ori n-au nici o legtur cu Revelafia; chiar unele
,,dogme"
romano-
catolice sufer de aceeagi lips (,,nentinata zmislire a Maicii Domnului...",
,,ptJfgatorJl",
,,primatul"
gi,,infailibilitatea papalf' etc.).
Renumitul iezuit L. de Grandmaison combate pe cei care se opun dreptului
Bisericii de a dogmatiza qi
,,virtualul
-
implicit". La argumentul c neptata zmislire
436
K. Barth, Credo, trad. n francez de Pierre q
J. Jundt
(Paris 1936), p 225 sq.
437
Etlouard Michelis, art.
,;Tradition"
n Dictionnaire enaplopdique de Ia Thologie catholique, publicat de
Dr. Wetzer qi Dr. Wette, trad. de F- Goschler, ed. a III-a, t. XXIV Paris,7870, p.4
438
J.
A Moehler, La Symbolique.., trad. cit. de F. Lachat, t. II (Bruxelles, 1838), v.27 sq.
158
Tzvoarefe Teo[ogi ei ' a)ogmati ce
;
Si n6o[i ce J
spec tul l i ra mi c al ' I ral i ;i e i
nu-gi gsegte temei n Sfintele Evanghelii, el rspunde:
,,Dar
Biserica gtie mai bine dect
uceni cul prea i ubi t s recunoasc pe Domnul su, ea are puterea s di scearn vocea
Logodnicului su acolo unde urechea omeneasc nu deosebeqte dect un ecou slbit
saq indisfin6t'43e.
n felul acesta, Biserica romano-catolic creeaz Tradifia apostolic gi ajunge
la
,,infailibilitatea
papalf',la
,,neptata
zmislire" etc...., fr nici o greutate. Vine apoi
rndul teologilor s demonstreze c tot ceea ce
,,dogm
atizeazil' papa este
,,quod
semper,
quod ubique, quod ab omnibus creditum est...".
2.4' .5. nclreiere
Din cele spuse deducem urmtoarele: Prin aga numitul
,,aspect
dinamic al
Tradiliei", care, dup cum am spus este secundar n Teologia ortodox, se nlelege nu
numai crealia Bisericii de ordin cultic
Ai
canonic-administrativ, gi, n general, organi-
zatoric, mai ales, care e mereu n stare de perfectibilitate gi de acomodare la situafiile
speciale, prin care trece ea; ci se mai nlelege gi aprofundarea, accentuarea gi preci-
zaea, cu ti mpul , a unor nvfturi gi practi ci , care au temei ul n Revel ati e gi , ca
urmare, sunt primite de ntreaga Biseric, avnd valoare gi nsemntate de dogme,
de principii morale gi de canoane, de fapf (de drept, ele devenind astfel numai prin
proclamarea lor oficial ca atare, de sinodul ecumenic al Bisericii. Posiblitatea tinerii
unui sinod ecumenic, - cele cu neputin! la oameni sunt cu putinf la Dumnezeu!
-, di
n principiu, putinla trecerii unor nv!turi gi practici, din cadrul Tradiliei dinamice,
n acela al Tradiliei cu caracter statornic. Cele recunoscute ca atare de ntreaga Biseric
sunt, repetm, de pe acum socotite ca dogme, de fapt).
In sfrgit, conceplia ortodox despre Tradilia cu caracter dinamic se vdegte
a fi cu totul deosebit de cea romano-catolic prin aceea c pe cnd autoritatea Bisericii
romano-catolice poate s fac abstracfie, de fapt, de Revelalie, chiar n formularea de noi
dogme44o, Biserica Ortodox dezvolt nv!tura ei dogmatic exclusiv pe temeiul celor
dou izvoare ale Revelafiei. De asemenea se mai deosebegte prin aceea c acest aspect
e cu mult mai nensemnat n Ortodoxie dect n romano-catolicism.
I. Mihlcescu, La Thologie Symbolque.., pp.139-140.
L. de Crandmoison, Le Dogme chrtiert..., pp.259-260.
439
440
L59
2.5. IrcroRrr crrlr N Ttrnorln Docr.,arrcl, Drnanaca;
t'sTtv\llE INTEGllAr.r\ R Ttrr-rD rTI IiI
^t
o srot.lcn
;
'nao
r1rR,f,rN rc.o''.
2.5.L. Itrirrc\ralii
factori
actir0i n
fornrarea
Tracliliei:
Sfrrtul Dulr, poportrl clreptcreclirrcios, gcolile teologice
Ei
sirroadele
ff
umeroase sunt pri ci ni l e care aj ut l a promovarea Tradi fi ei di nami ce, adi c l a
I 1 nsuqirea din ce n ce mai adnc a adevrurilor dumnezeiegti transmise Bisericii
prin Tradilia cu caracter permanent, apostolic.
Am vorbit despre rolul Sfntului Duh care e determinant: prin asisten{a Sa
continu, el feregte Biserica de orice ntinciune cu neadevrul cci, dup cuvntul
Sf. Irineu,
,,ubi
enim Ecclesia, ibi et Spiritus Sanctus et omnis gratia. Spiritus autem
veritas".
Am vorbit, n treact, gi despre rolul pozitiv al ereziilor, a prigoanelor qi al
atacuri l or di n partea qti i n{ei gi fi l ozofi ei , n al t parte. Vom i nsi sta acum numai
asupra unora di ntre pri nci pal i i factori care l ucreaz n chi p pozi ti v l a formarea
Tradifiei dinamice, adic: poporul dreptcredincios, gcolile teologice gi sinoadele.
a) Rol ul poporul ui dreptcredi nci os
Poporul dreptcredincios particip ntr-un chip quasi-anonim la aprarea gi la
transmiterea adevrurilor primite n pstrarea ei de Biseric. In chip exceptional, unii
dintre fiii Bisericii se nvrednicesc
Ai
de unele iluminri duhovnicegti, care, chiar
dac sunt confirmate de ea, nu fac dect s ntreasc Descoperirea
,,public"
gi s
nvioreze trirea ei mai n adncime. Congtiinga cregtin manifest credinla ei prin
mrturi si rea si mpl a unui si mbol , pri n practi ca rel i gi oas (rugci uni , ci ti ri de
crfi evlavioase, gesturi cultuale, aprinderea candelei n zile de srbtoare, posturi,
pstrarea srbtorilor, primirea Sfintelor Taine etc.). Practica viefii religioase d putinla
reflectrii n trirea cregtin a nv!turii primite prin oameni, ca o mrturie garantat de
prezenla Duhului n Biseric qi ntritoare a ei. Sf. Paulin din Nola scrie despre aceast
prezent prin simpli credinciogi:
,,Ab
omnibus fidelium ore pendeamus,
euia
in omnem
fidelem Spiritus Sanctus spiat'441 .
Poporul se apropie de altar gi triegte credinfa lui ca o chestie de via! gi de
moarte pentru ef nu de speculafie ori de cunoagtere. Cunoa$terea pe care o are el este
una de ordin practic, verificat prin experienfa zilnic gi provocat de rezonanfe
puternice, pe care o au n cmara sufletului su cultul gi predica.
$i
e bine s amintim aici ce se spunea n evul mediu despre preoli gi poporul
evlavios al Bisericii apusene:
,,Sanctiores
sunt aures plebis quam ora sacerdotum".
14r
Sf. Paul i n cl i n Nol a, Epi stota l V.
160
Tzvo ar e[e'fe ofogi e i
/D
ogm atic e
;
i Sim6 o [i ce'
Jact ori i
oct i Ni n ' f rad. i t t r
' Dognt t i c, i
, t t i : , ; , . :
Care e rolul tritorilor pe culmi duhovnicegti ale adevrului revelat? Ei privesc
mai adnc n lumea de tain a lui Dumnezeu decet teologul nvfat. Ei gust, intuiesc
ceea ce acesta caut s formuleze gi se ndeprteaz instinctiv, oarecum, de tot ce e fals
gi nesincer.
Gralie 1or au putut fi formulate nvfturi ca aceea despre lucrrile necreate ale lui
Dumnezeu, ei avnd darul de a experi menta gi de a evi denl i a pri n experi enfa l or
ceea ce nu era nfeles n chip lmurit din Descoperire44z.
Un teologa+: observ c la sinoade, episcopii se nconjurau de teologi nvfafi
pentru a pregti formularea nvfturii lor. Experienla cregtinilor pstreaz credinla
gi-i d o expresie empiric; a sfin[ilor face perceptibil marile mistere ale doctrinei
cregti ne, sensi bi l e i ni mi i . Iar teol ogul l e red i ntel i gi bi l e ral i uni i . De aceea ne vom
oclrpa acum gi de rolul teologilor.
b) Rol ul gcol i l or teol ogi ce
$colile
cregtine au avut totdeauna un ro1 nsemnat n formularea unei dogme
prin pregtirea materialului pentru definirea ei. Dasclii nlr slrnt numai martorii istorici
ai Tradi l i ei epoci l or, ci , pri n l ucrri l e l or, acccntueaz unel e l aturi necunoscute n
epoca respectiv, atrag atenfia asupra nlfimii unei nv1turi, provoac entuziasm
duhovni cesc, Ie redau expl i ci t gi mul t dezvol tat, nuan!at, n cadrul unor specul afi i
ps1s9nql 9444.
Am mai artat rolul gcolilor teologicen general; vom expune acum nsemntatea
lor pentru promovarea Traditiei dinamice ndeosebi.
Hri sostom Papadopul os, pri matul Greci ei , a descri s, acest rol cu o deosebi t
competen!, ntr-un referat asupra rolului gcolilor teologice n trecutul gi n prezentul
Bi seri ci i . El arat c teol ogi i - membri ai i erarhi ei sau si mpl i l ai ci - sunt cei care au
fcut totdeauna cercetrile necesare pentru pregtirea materialului n vederea solu!i-
onrii tuturor problemelor ridicate de vremuri sau pentru adncirea gi consacrarea
formulelor nv!turii cregtine. Controversele publice, care n primele veacuri crcatine
se numeau,,amilla", nu erau rare pe atunci. Iar dup ce s-au ntemeiat, n epoca modern,
gcolile de teologie, ele au fost centrul culturii qi focarul dezvoltrii gtiinlei teologice.
,,De
obicei, precizeaz nvlatul istorig autoritlile bisericegti supuneau asociafiilor de
profesori teol ogi studi ul chesti uni l or teol ogi ce gi bi seri cegti n general . Aceasta
se mai face gi azl".
Putem ncheia cu afirmalia c modestele gcoli teologice au fost imensele labora-
toare n care s-4 prelucrat s-a decantat triat gi formulat ntreg materialul experienfelor
trite qi cunoagterii intelectuale a misterelor divine.
Dar nn am putea sfrqi acest al i ni at fr s ami nti m, c nv!tura teoreti c
a dasclilor n Teologie e numai un fragment din marele curent de nvftur cregtin.
$i,
dac ea gi are un rol nalt, bine definit n ansamblul acesteia, din punct de vedere
al rostului existenlei noastre, exemplul trit poate face din dascl un nv!cel al
simplului credincios: Amos, Sf. Dimitrie Basarabov erau simpli ciobani.
442
Dr.
Johannes
Peter
Junglas,
De Lchre du Kirche, Bonn, 1923, p. 10
43
G. Proul x, Tradi ti on et Protestnnti stne,Pari s, l g24, pp 247' 248.
144
Mitropolitul Hrisostom Papadopulos, Re.fcratul Desltre
$colil.e
Teologicc fut trecut gi preze nt, n
,,Procs
verbaux du premi er congrs...", ci t. asnpra, pp. 89-90.
161
' I' eofogi a
r
Dogmttri c
$uffa[
sau ?ri nci prtl
Si
Si n6o[i c
n aceast privin!, Homiacov are cuvinte tari, care merit s fie amintite:
,,Orice
cuvant inspirat de un sentiment de iubire cu adevrat creqtinesc, de credin! vie sau
de ndejde, e o nv!tur; orice act plin de Duhul lui Dumnezeu e o lecfie; orice via{
cregtin e un model qi un exemplu. Martirul care moare pentru adevr, judectorul
care face dreptate, nu pentru oameni, ci pentru Dumnezeu nsugi..., mor sau triesc
pentru a da o nv!tur nalt fraqilor lor gi cnd va trebui, Duhul Sfnt va pune pe
buzel e l or cuvi nte de nfel epci une, pe care nu l e va gsi nvl atul gi teol ogul ...".
,,Epi scopul
e n acel agi ti mp nvftorul gi uceni cul oi l or sal e", precum a spus-o
Apostolul contemporan al insulelor Aleutine, episcopul Inochentie. Orice om, orict
de sus ar fi pus, pe scara ierarhic" sau orict de ascuns ar fi n obscuritatea situafiei
cel ei mai modeste, rnd pe rnd nvaf gi pri megte nvttura; cci Dumnezeu
mparte darurile nlelepciunii cum i place, fr exceplie de funclie gi de persoane.
Nu numai cuvntul singur nvaf, ci via{a ntreag. A nu admite alt nv1tur dect
aceea a cuvntului logic, e rafionalism; gi n acest caz e nc mai vdit n papalitate
dect n ftsfelrn[..."aa5.
c) Rolul sinoadelor
Sinoadele ecumenice au rolul cel mai nsemna! ele formuleaz nv!tura Bisericii
n dogme, fi i nd gl asul ei . Si noadel e l ocal e sau nal i onal e reprezi nt autori tatea
suprem n aceast materie, pentru Bisericile respective, fiind paznicii gi aprtorii
ei, putnd s sancfioneze pe cei ce se abat de la dreapta credin!, clerici sau mireni.
Sinodul ecumenic e cel care pstreaz Tradilia apostolic, definegte dogmele gi le
proclam. Autoritatea sinoadelor e n funcfie de nv1tura iradigional a Bisericii:
Deciziile sinodale nu pot contraveni Tradiliei Bisericii; aceasta, n totalitatea ei, este
infailibil; altfel cad, aga cum s-a ntmplat cu hotrrile sinodului de la Ferrara-
Florenfa.
,,La
noi, scrie rspunsul Patriarhilor rsriteni la enciclica papei Piu al IX-
lea446, n-au putut niciodat nici patriarhii, nici sinoadele s introduc lucruri noi,
pentru c aprtorul religiei este corpul Bisericii, adic poporul nsugi, care vrea ca
religia s-i fie vegnic neschimbat qi la fel cu a prinfilor si...".
2.5.2. Pstrarea irrtegral a Traclifiei
Dar a fost cu puti nf pstrarea neqti rbi t a Tradi l i ei n decursul veacuri l or?
Protestanti i de totdeauna au tgdui t posi bi l i tatea acestei pstrri . ns ea ne e
garantat n general de infailibilitatea Bisericii. Specialigtii arat ce mari msuri de
precaul i e au l uat Sfi nl i i Apostol i pentru paza ei 447. N-a fost cu puti n! stri carea
Tradiliei deoarece cea tainic era pstrat cu sfinlenie de cei inifiali iar cea public
era cunoscut tuturor ascul ttori l or: cel e trei Evanghel i i si nopti ce sunt o dovad
vie de felul n care s-au pstrat cuvnt cu cuvnt nv!turile Mntuitorului. ntruct
445
A. S. Homi acov, L' EgIi se l al rc et l c Protestnnti snte, ci t. supra, pp. 49-50; cf. sfudi ul Prof N. Chi fescu,
, , Aut or i t at e dt t l nuni censc, nut or i t at e i er ar hi c", n r evi st a, , Mi t r opol i a Mol dovei ", 1957, nr . 3- 4, mar t i e-
aprilie, pentm precizarea celor dou feluri de autoritate.
46
Ertciclicn Patriarhilor ortoctoc1i dt la 1848, p. 732.
47
Al exi eComorogan, Prel egeri ncadencedeDogntati cortodox,Parteageneral ,p.291,374.
L62
7 zvoar efe l fe ofogi ei ' D og mati c e
si
Si m6o[i c e
Jactori i
acti ui n Tr' l i ti e
l Dogtneti c
l i nom
pri vegte pe Sfi nfi i Apostol i , ndemnuri l e gi porunci l e l or arat cu ct stri ctefe
impuneau pstrarea Tradiliei dumnezeieqti care se forma:
,,Frafilor,
alaud cn toate zt
aduceli aminte de mine gi
linefi
predaniile, pe cnre le-ali nalat,
fie
prin cuant,
fie
prin
epistola noastr".
,,!ine-te
de dreptarul na!turilor Lui sdntoase, (scrie Apostolul Neamu-
rilor lui Timotei), cu credinta, cu iubirea ce este n Hristos Iisus...
$i
cele ce ai auzit de Iq
mi ne, cu mul ti martori de
fafd,
acestea Ie ncredi nl m Ia oameni credi nci ogi , care aor
fi
destoi ni ci s nae[e gi pe al [i i .., Chi nr dac noi ngi ne sau utl nger di n cer ar aesti al t
Eaanghelie dect aceea pe care a'am aestit-o, s
fie
anatenta" !++8
De altfel, cum era cu putin! s strice Tradilia cea bun cu voinf qi gtiin!, cei
ce au muri t pentru credi nl a l or? Faptul c o parte di n Tradi gi e a fost ngl obat n
rnduielile cultice, n Liturghii, Taine, rugciuni, n unele scrieri (dup mrturia lui
Eusebiu, Istoria Bisericeasc, lII,
39;
IY, zz; Yl, 13), ca ale lui Papia, Hegesip, Panten
9.a.,
le-a asigurat pstrarea integral.
2.5.3. Traclifia tairric
Se cade, la sfrgitul acestui mic ciclu despre Tradilia apostolic, dezvoltarea
gi pstrarea ei , s spunem cteva cuvi nte despre
,,di sci pl i na
acar.a" (a tceri i ) sau
despre
,,Tradi fi a
tai ni c". Se gti e c n Bi seri ca cregti n a fost i mpus o di screl i e
oarecare cu pri vi re l a mari l e ei mi stere (mai al es pri vi tor l a Euhari sti e), al crui
nceput l afl m n chi ar Sfi ntel e Evanghel i i . Mntui torul nva! pe uceni ci s nu
arunce mrgritarele lor naintea porcilor (Mt7,6); iar celor trei care au fost martori la
Schimbarea la Fa! le poruncegte s nu spun nimnui vedenia aceasta (Mt 17,
$.
Reminiscen{ele ei le aflm n Sfnta Liturghie, la sfrgitul Liturghiei catehumenilor,
cnd acegtia sunt invitafi s ias (,,Cei chemafi, iegi!i..i') neavnd dreptul s participe
la svrgirea nfricogtoarei Thine; iar n timpul mprtqirii mu$imea cnt chinonicul
,,...c
nu voi spune Taina Ta vrjmagilor Ti, nici srutare Iti voi, da, caIuda...".
O asemenea lege a tcerii-a fost necesar pentru a apra Biserica de calomnii,
de nenfelegere gi de profanare n vremea persecufiilor pgne, iar dup instituirea
catehumenatului, pentru a opri mulfimea neiniliat de a lua parte la Taine pe care
putea s le confunde cu misterele pgne. Un studiu mai recent44e a demonstrat c
aceast lege a tcerii sau Tradiliei tainic ar fi luat nagtere odat cu institufia catehu-
menatului gi ar fi disprut de prin veacul al V-lea nainte. Noi avem motive s credem
c ea a fost impus de mprejurri Bisericii dintru nceput gi c s'a continuat cel, pulin
pn n veacul al XIV-leE practicile isihaste gi
,,rugciunea
lui lisus" fiind n centrul
acestei Traditii secrete. In rspunsurile sale ctre Talasie, Sf. Maxim Mrturisitorul
d
justificarea
obignuit acestei practici, spunnd despre o ntrebare45o:
,,Exist
desigur
un nfeles gi mai tainic
Ai
mai nalt al acestui cuvnt. Dar deoarece/ precum gtili, nu
trebuiesc date n scris nfelesurile mai ascunse ale dumnezeiegtilor dogme, - s ne
mltumim cu cele spuse pn aici, care pot mullumi cugetarea iscoditoare. Iar dac
a8
1 Co 11, 2; 2Tes 2, L5;2Tim 1,, 1,3; 2, 2; Ga 1, 8.
4e
Pierre Batiffol, Etudes d'.Histoire et de Thologie positiae, ed.. VII-a, Paris, 7926, pp.7-M.
450
Sf. Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Talasie; rspunsul la ntrcbarea XXI-a, n Filocalitt, trad. cit.,
vol. III, Sibiu, 1948, p. 66.
163
' Teol oSo
' Doanati ci
$cnera[a
sar,Pri t.i {nl n Si m6o[i
Dumnezeu mi va ajuta s m nvrednicesc
$i
de fafa voastr, vom nftiga gi ntelesul
cel apostol i c...".
3. cI,uz)r.ri
TI':OI.OGIII DOGYTz\TICI':
SI
SIMI3OI,ICE
3.1. t'1nruRrsmn.E DD cnEDrNT
$r
cEHrsxr;l.r:
thsr:nrcu Onrouoxl;
Iti\l3TIA ISTOIIIC*
3.1.1. Itrirrcipalele Mrttrrisiri cle creclirrf ale l3isericii Ortoclore
f
i.rnroouu;tu:. Din pricina vitregiei vremurilor strbtute de Biseric din veacul al VIII-
I
lea gi anume, de la cel din urm sinod ecumenic, (787), nu s'au mai putut
line
sinoade
ecumeni ce, adi c al e ntregi i Bi seri ci cregti ne, de prettrti ndeni . Mai mul t, Bi seri ca
papal s'a rupt de Biserica Ortodox, pentru ca, la rndul ei, s piard pe protestarrfi;
acegtia s'au organizatn mai multe Confesiuni deosebite gi de Biserica Romano-catolic
gi ntre ele.
Pentru dezlegarea multor p obleme pe care le-au ridicat vremurile gi mai ales
pentru precizarea nvfturii celei adevrate faf de cele gregite, conductorii Bisericii
Ortodoxe s'au vzut silili, n decursul timpului, s restabileasc adevrul descoperit,
pe temeiul Sfintei Scripturi gi al Sfintei Traditii. Expunerea nv!turii celei adevrate a
fost formulat de autoritatea competent, n Mrturisiri de credinli aprobate uneori de
unele sinoade ale Bisericii Ortodoxe de pretutindeni. Prin aceast aprobare a lor ele au
deveni t cl uze de toat ncrederea pentru ntreaga Bi seri c, di n punct de vedere
dogmatic
Ai,
uneori, din punct de vedere moral, liturgic
Ai
organizatoric.
Insgi aceast denumire este, pentru membrii Bisericii noastre, un program gi o
chemare. Intr' adevr, cuvntul
,,Mrturi si re
de credi nt" a mprtgi t soarta attor
cuvinte mogtenite de cregtinism: a primit un confinut nou. Cci a pstrat din originalul
grecesc - oprooya -, dou nuanle adnci, grele de n{elesuri, care s'au interiorizat n
cregti ni sm gi au reugi t s redea cu rezonanl e mai puterni ce i dei gi stri , propri i
experi enl el or speci fi c cregti ne, de-a l ungul veacuri l or strbtute de Bi seri c.
Astfel cel dinti sens al acestui cuvnt n antichitatea cregtin, este acela de acord
n vorbire, de armonie ntre mai multe persoane, asupra unui subiect; el gi pstreaz
nuanta juridic gi exterioar de nfelegere, consim!mnt, convenfie. Folosirea acestui
cuvnt n cregtinism, ca termen tehnic teologic, de
,,Mrturisire
de credint", a nlfat
si mpl ul
,,acord"
pn l a nl fi mi l e
,,soborni ci tfi i ".
Cci o Mrturi si re este expresi a
acelei boglii transcendente, care se descoper gi se realizeaz n empiria noastr qi
care
,,irupe"
n istorie cu nsugi Iisus Hristos, dup cuvntul ales al unui teolog ortodox
contemporary ca plintate a vielii dumnezeieqti, n comuniunea de adevr gi iubire a
Bisericii. Este exp{esia sobornicitlii Bisericii.
*
Dm aici un istoric mai dezvoltat al lor deoarece, n afar de mici excepfii, ele sunt prea putin
cunoscute n Teol ogi a noastr, fa! de nsemntatea l or dogmati c qi si mbol i c.
765
Teo[ogia
/Dogmatk
$enera[
sau 'Principi6[ t
Sin6o[ic
Acesta este un,,terminus ad quem" al evoluliei n creqtinism a celei dinti nuanfe
primare a cuventului.
Cel de al doilea nfeles, avnd n pgnism un accent juridic
Ai
exterior mai
pronuntat, este acela de
,,mrturisire"
propriu-zis. Din epoca precregtini cuvntul a
evoluat repede spre o nuan! pur
juridic gi, ca gi prnqtvqev, pro,oyeiv evoc ideea de
procedur penal: acuzatul nu are de ales: tgduiegte sau recunoagte vina. Mrturisegte
,yir1a"
de a fi cregtin: e
,,mrturisitor"
oprooyrltr;1e . Ameninlat, rczist. gi e osndit gi
executat: e martir (pqtvc). (nv!a{i teologi ca H. Delehaye gi allii au descris pe larg
aceast nuanf juridic a acestui cuvnt n epoca dinaintea cregtinismului). Biserica
l-a adoptat prefcndul cu totul:
,,Mrturisired'
a dat apoi numele Tainei care cuprinde
procesul celei mai adnci interiorizri gi al celei mai cutremurtoare cercetri de sine.
Iar
,,mrturisitor"
e cel ce pune pe Iisus Hristos n centrul existenlei sale gi care-L
mrturisegte, nerecunoscndu-gi alt vin dect pcatul.
,,Mutatis
mutandis"! Dac n epoca primar a Cregtinismului
,,mrturisirea"
du-cea la martirirq acest simplu fapt arta pe ce dimensiuni msoar Biserica cregtin
valoarea ei: Este cartea care cuprinde ceea ce cregtinul e
linut
s,,mrturiseasc"
n fafa lui Dumnezeu gi a oamenilor!
Iat, pe scurt, sensul
,,Mrturisirii
de credinfff' n Ortodoxie, de unde reiese
marea ei val oare.
n Istoria Cregtinismului se ntlnesc multe opere care se intituleaz
,,Mrturisiri
de credin!". Nu le vom studia aici pe toate.
Mai nti, nu ne ocupm de cele din epoca patristic din pricin c ele fac parte
din alt aiv gi anume din acela al
,,izvoarelor"
Teologiei Dogmatice. Ele privesc
rareori pozilia Dogmaticii cregtine ortodoxe n fala celei eterodoxe, fiind, de cele mai
multe ori, mici monografii asupra unor capitole ale Descoperirii cregtine gi privind
probl eme, contemporane mai al es vremuri l or care l e-au dat nagtere, In al doi l ea
rnd, de cele mai multe ori, ele n'au avut nevoie de aprobarea unui sinod ecumenic
pentru contemporani, care le-au primit pe temeiul autoritlii autorului lor.
Dar nu ne ocupm nici de unele din epocile care au urmat dup cea patristic
dac prezint un interes limitat+sI.
Vom studia, deci, Mrturisirile de credinf, care au fost adevrafi crainici ai
adevrul ui dumnezei esc, n vremuri de mare cumpn pentru Bi seri c, adi c n
fala turcilor cotropitori gi a celorlalte dou confesiuni cregtine.
Din acest punct de vedere principalele Mrturisiri ale Bisericii Ortodoxe qi care
vor fi cercetate de noi cu de-amnuntul, sunt: aceea a lui Petru Movil, definitiv
formulat de sinodul de la Iagi (1642) qi Mrturisirea Patriarhului Dositei, - ambele avnd
pecetea autorit{ii celor patru Patriarhate ortodoxe. Alturi de ele st, din punctul de
vedere al autoritfii care o acoper gi mai ales din pricina permanentei actualitli
,,Enciclica
Patriarhilor ortodocgi de la 1848".
451
n categoria aceasta intr Mrturisirile de credrf din epoca patristic gi post-patristic, pe care le amintegte
Iosif Olariu, n al su Manual de Teologie Ortodox, Caransebeg 1907, p.24, nota 1 gi anume: Mrturisirea Sf.
Grigorie Taumaturgul; Mrturisirea Sf. Martir Lucian (Despr'e Sfnta Treime); a Sf. Vasile cel Mare (tot despre
Sfnta Treime); a lui Anastasie Sinaitul, a Sf. Sofronie al lerusalimului; a Sf. Teodor, Patriarhul lerusalimului,
(aprobat de Sinodul al VII-lea ecumenic);
9i
a Sf. Grigorie Palama (mpotriva Varlaamitilor).
L66
( uze{e Teohgie
(Dogmati
ce gi Simo[ice
-L!rturisirite
le oelinl
ti
ccte$isme{e Sisercii Or toloxe
Ea nu are forma cl asi c de Mrturi si re gi n' a preti ns l a aceast ci nste; dar
credem c o merit cu prisosin! gi o vom studia ca pe una dintre ele, degi ea n'a
ptruns nc n nici una dintre colecliile de Mrturisiri Ortodoxe.
Alte trei Mrturisiri Ortodoxe, degi nhu autoritatea Patriarhatelor Ortodoxe, sunt
de o nsemntate deosebit din punctul de vedere al cuprinsului lor: Cea mai veche
dintre ele dezvluie n\imea gi frumuselea Descoperirii cregtine n fafa rtcirilor
musulmane; acesta este cuprinsul Mrturisirii lui Ghenadie Scolarul.
Cea de a doua gi cea de a trei a reprezi nt cel e mai vechi monumente al e
Dogmati ci i cregti ne ortodoxe care fi xeaz pe l arg deosebi ri l e de nv!tur al e
Bisericii Ortodoxe faf de cea protestant. Am numit,,Rspunsurile Patriarhului
Ieremia al Il-lea" gi, n sfrgit, pe cea mai adnc din punct de vedere teologic dintre
aceste Mrturisiri, aceea a lui Mitrofan Critopulos.
(Amintim aici n treact, ca fiind din categorie, Mrturisirea pribeagului romry
sptarul Nicolae Milescu, cu rsuntorul titlu:
,,Enchiridion
sive stella Orientalis
Occidentali splendens, id est sensus Ecclesiae. Orientalis, scilicet graecae, de Trans-
substantione Domini aliisque controversiis a Nicolao Spadario Moldovalaccone,
barone ac olim generalis Wallachiae, conscriptum Holmiae mense Februarii...". Nu-i
avem textul, degi a fost publicat n latinegte n anul 166& cu ajutorul ambasadorului
francez n Suedia, Arnauld de Pomponne45'
).
Din titlu se poate, ns, vedea c se
ocup ndeosebi de atitudinea Bisericii Ortodoxe faf de problema prefacerii euharistice
- corespunznd acelei
,,transsubstantio"
romano-catolic -, att de discutat de jansenigti
gi protestanti n veacul al XV[-lea).
Aceste trei Mrturisiri de credinf, degi nu au aprobarea autoritlii superioare
bi seri cegti , totugi , sunt socoti te ca Mrturi si ri de credi n! ortodox, di n pri ci na
nsemntlii lor n momentul aparifiei gi a valorii cuprinsului lor.
Ne vom ocup4 de asemenea, n treact ns, gi de Catehismele ortodoxe, expuneri
mai prescurtate gi simple ale nvturii cregtine gi care, de regul4 se feresc de polemic
interconfesional gi sunt dovada grijii Bisericii de nv1tura religioas a copiilor gi a
poporului dreptcredincios. Cel mai rspnditCatehism, att n Bisericile Ortodoxe ct
gi n cele eterodoxe este acela al lui Filaret, Mitropolitul Moscovei; dup el vine
acela a lui Platon Levhin al Moscovei. n zilele noastre sh tradus din rusegte Catehsmul
Mitropolitului Antonie (Krapovifchi), care reproduce, n bun parte, pe acela al lui
Fi l aret.
O menliune special trebuie fcut despre acela al preotului romano-catolic,
convertit la Ortodoxie, Vladimir Guette, care, (dup o Mrturisire intitulat,,Exposition
de la Doctrine de l'Eglise Catolique Orthodoxe/ accompagne des diffrences qui se
rencontrent dans iles autres Eglises chrtiennes", tradus gi n romnegte) a publicat
giun Catehism sobornicesc, de asemenea tradus cu acest titlu n romnegte.
Prin primirea lor de aproape toate Bisericile Ortodoxe, primele dou catehisme
amintite aici au cqtigat o mare autoritate dup Biserica Ortodox de pretutindeni.
Aceasta ndreptlegte pomenirea lor la capitolul acesta, dup Mrturisirile de cre-
dinf.
Le vom cerceta n ordinea nsemntfii lor pentru Biserica Ortodox.
452
Nicolaie Milescu Sptarul,
Jurnal
de cltorie n Chins; col
,,Clasicii
romni", Bucuregti, 7956, prefa{ de
Corneliu Brbulescu, p. 11.
L67
1cofoga
r.Dognati c
$enera[a
sdu' Pri ncpi 6[
Ji
Si m6o[rc
3. l. l. l. Mrturisirea Ortoclox
Autorul Mrturisitrii Ortodoxe este Petru Movil, Mitropolitul Kievului, fiu
de domn moldovean45l. Denumirea, cu care a rmas pn la urm h Teologia Bisericii
Ortodoxe, de
,,Mrturisirea
Ortodox" - Oq0og Oprooya - arat c ea este socotit
prin excelenf Mrturisirea Bisericii
gtlqdsasa5a
.
a) Autorul
Unii dintre teologii eterodocqi4sr, gi chiar dintre ortodocgi45, au susfinut c autorul
Mrturisirii Ortodoxe ar fi Isaia Cozlovschi, starelul mnstirii Sf. Nicolae din Kiev. O
asemenea afirmatie n'are ca temei dect simple presupuneri, sau deduclii absolut
false. Astfel, teologii amintili au plecat de la premisa ci de obicei, asemenea lucrri
Ie fac specialigtii - n spe!, profesorii -, iar ierarhilor le revine datoria de a gi le nsugi
n numele Bisericii gi de a le da aprobarea qi girul autoritlii lor. Dar orice regul gi
are excepliile ei. n al doilea rnd, adversarii paternittii Mitropolitului Petru Movil
pretexteaz c Isaia Trofimovici Cozlovschi ia parte la sinodul de la Iagi qi nu marele
ierarh" gi c aceluia i se gi decerneaz titlul de,,doctor" n cursul gedinlelor acestui sinod.
453
Desp." autorul acestei Mrturi si ri au scri s pe l arg: Preotul Ni cul ae M Popescu, profesor uni versi ta!
n Intrcducerea (n care face i stori cul Mrturi si ri i Ortodoxe) l a vol umul festi v
,,Oq0<5foq
O;.rooycr
- Mrturisircn Ortodox"
,
text grec inedit, ms. Parisinus, 1266, text romn ed. Buzu, 1691, editatn colaborare cu
Diac Gheorghe Moisescu, astzi prof universitar, cu o Precuaftntare de Mitropolitul Tit Simedrea, Bucuregti,
1942; Preotul Ni cul ae M Popescu, profesor uni versi tar, Pomeni reo Mi tropol i tul ui Petru Moai l pi a Si noduhti
tl e l a l agi , studi u publ i cat n rev
,,Bi seri ca
Ortodox Romn", n numrul festi v L642-7942, anul XL,
rrr. 9-10 septembri e-octombri e, 1942, pp. 387-402; P P Panai tescu, Petru Movi l
9i
Romni i , n aceeagi
revist, pp. 403420; Arhim Iuliu Scriban, Mdrturisirea ortodox n Mitropolihtlui Petru Moald, izaor de nultur
pcntrtt prccl i cnre gi ai efl Li re crepti n.easc; i bi d., pp. 439-454. Vezi de asemenea punctul de vedere al teol ogi l or
r<rman<r-catolici n studiul amplu al iezuilikrr A. Malvy
9i
M. Viller, La Confessiort Orthotloxe cle Pierre Moghila,
n rev.
,,Orientalia
Christiana", X, Paris, 1927, pp. 1-124. (Precizm c asupra tuturor chestiunilor privitoare
l a i stori cul acestei Mrturi si ri se gsesc ampl e i nformati i si stemati c organi zate n bogata Introducere a vol
festi v ami nti t l a nceputul acestei note; despre al te studi i romnegti ami nti m notel e bi bl i ografi ce cl i n rev.
,,Biserica Ortodox" citat. Din punct de vedere eterodox vezi studiul amintit al iezuililor A. Malvy gi M.
Vi l l er).
4s4
Despre numel e pe care l e-a pri mi t n decursul vremi i , vezi gi Intt' oducereo ci fafo' a Preotul ui Ni cul ae M.
Popescu, l a vol . festi v ami nti t supra.
455
I' robl ema aceasta estc di scutat pe l arg de Preotul Ni cul ae M. Popescu, nhroducerea l a vol . festi v
ci tat,
9i
de i ezui fi i A. Mal vy
9i
Marcel Vi l l er, n studi ul ami nti t supra
nai ntea l or, Ernest
Jul i us
Ki mmel , ruteanul , demonstrase n vol . I di n Monunrcnta
fi de
Eccl esi ae Ori ental i s,
Jcna,
1850,
Ei
anume n Prolegomenn, p. 53, c Petru Movil a convocat n 1640 un sinod provincial cruia
i -a nffi gat,,catechi smus, cuj us pri mus auctor fui sse fertur Isai as Trophi movi ci us Kossl owski us, cl austri
Ki ovl ensi s Ni col ao di cati l gumen". Aceast prere a fostmbrl i gat gi de al l i teol ogi eterodocgi ca Loofs
(n Svtnholik, t. I, Tbingen, 1902, p.722) La aceast prere gregit se mai adaug
9i
aceea c sinodul de Ia
Iaqi ar fi
,,secundus
auctor"; vom vedea l a ce se reduce rol ul si nodul ui de l a Iagi .
Jq6
^
"'"
Dintre aceqtia amintim pe Eugeniu Bolcovitinog n Descrierca Sinodului de la la1i..., Kiev 1.825, pp. 175-176;
Filaret n
,,Revista
literaturii duhovnicegti ruse...", Harcov, 1859, p. 271.;Macarie, n lstoria Bisericii rusegti,
St. Petersburg, 7882, t. IX, pp. 589-591
9i,
n sfrgit, Gruzdev, n art Catehisme rusegti din Enciclopein teologic
ortodox, t. IX, 1908, p 209. Datori t autori tl i i l ui Macari e aceast prere este pri mi t ca i ndi scutabi l gi
a trectrt n toate manualele rusegti de lstorie Bisericeasc' spun catolicii A. Malvy gi M. Viller, op. cit., p. 43
drn lntroducere.
168
([ uze{e' feo[ogi e i ' D ogm oti ce'
si
Si m6 o fi ce Ll l rturi si ri [e l e crel i nt
si
cota' bi srue' [e' ffi seri ci i Ortol oxe'
La aceste afirmalii teologii ortodocgi mai obiectivi au adus argumente hotrtoare,
mpotriv. Se menfioneaz,, astfel, c nsugi Isaia Cozlovschi declar rspicat c
Mitropolitul a compus-o452. (Afirmafia cu doctoratul nici nu e exact; Isaia Trofimovici
Cozlovschi avea doctoratul din 35)+sa. Cinstirea lui Cozlovschi de ctre sinod n'are
legtur cu situafia de autor; iar din faptul c nu mai are alte lucrri se poate deduce
c nu era mare dogmatist45e/ de talia lui Petru Movil. (Asupra viefii lui Petru Movil
nu mai zbovim, deoarece ea este pe larg expus n cursul de Istoria Bisericii Romne).
b) Istoricul aparitiei acestei mrturisiri
Istoricul obergiei gi publicrii Mrturisirii Ortodoxe: n lstoris russko
lercui,
Mi tropol i tul Macari e arat c Mrturi si rea Ortodox a fost scri s n pri mul rnd
din nevoia de a face fa! propagandei unifilor. Din cuprinsul ei se vede limpede c
nu sunt trecute cu vederea nici deosebirile de nv1tur faf de protestan{i; dar prile-
jul
de a le lmuri a fost dat de propaganda iezuit n Biserica Ruseasc. (Este bine s
se accentuze acest lucru deoarece A. Malvy gi M. Viller - urmali gi de unii autori
ortodocAi -, pretind c Mrturisirea Ortodox ar fi fost prilejuit de Mrturisirea lui Chiril
Lucaris gi c ar fi ndreptat exclusiv mpotriva protestanlilooo.
Cartea lui Petru Movil a fost cercetatn t64o, de sinodul de la Kiev; nefiind
toli sinodalii de acord asupra a dou puncte (locul sufletelor dup moarte gi momentul
prefacerii Sfintelor Daruri) s'a fcut apel la Patriarhul ecumenic. I']este doi ani s'a adunat
la Iagi sinodul format din Isaia Trofimovici Cozlovschi, Ignatie Oxenovici (predicator)
gi Iosif Cononovici, stareful mnstirii Artarea Domnului, din partea Bisericii rusegti
gi Porfirie, fost Mitropolit al Nicheei, ca gi Meletie Sirigul, predicatorul Patriarhiei
din partea Patriarhiei Constantinopolului.
$edinfele
s'au
linutntre
r5 septembrie gi z7 octombrie; cheltuielile au fost suportate
de domnitorul Vasile Lupu.
Mrturi si rea era scri s n l ati negte+6' ; ea a fost tradus n grecegte de Mel eti e
Sirigul gi revizuit de sinod. Cele dou chestiuni rmase deschise la sinodul de Ia
Kiev au fost dezlegate n sens ortodox, artndu-se c nu exist un foc cur(itor dup
moarte (I,66\; c Liturghiile, rugciunile gi milosteniile celor vii folosesc rposaf ilor
(I, 64); gi c Darurile se prefac n momentul invocrii Duhului Sfnt de ctre slujitor
(I, ro7).
La
3o
octombrie t642, Mrturisirea Ortodox a fost naintat sinodului de la
Constantinopol de domnitor.
Patriarhul Partenie cel Btrry cu sinodul constantinopolitan declar, n aprobarea
Mrturisirii Ortodoxe, c a aflat cartea aceasta ca
,,urmnd
dogmele Bisericii lui Hristos
4s7
Aceasta o face Ghenadie Enceanu, r-r Petru Moztili, Bucuresti, 1932, extras din,,B. O R.", 1883
si
1884.
458
A. Malvy gi Viler, op. cit., p.44.
459
V Preotul Niculae M. Popescu etc., lntroducereala op. cit
,
p.24, not. Amintirn n treact, tot ca o
simpl presupunere prerea patriarhului Dositei al lerusalimului, exprimat n Vinla Lui Meletie Sirigul c
Mrturisirea ar fi fost scris de Petru Movil cu alfi colaboratori; este gi prerea lui A. Malvy gi a lui M.
Viller ca gi a lui Martin
Jugie:
o simpl ipotez care nu se sprijin pe nimic
460
A. Malvy qi M. Viller, op. cit., p.78,sq.
61
v. Preotul Niculae M. Popescu, Introdtrcerea de la op. cit
,
p.27; A. Malvy gi M. Viller, op cit
,57.
Amintim c unii autori dup E. Kimmel, ca I Mihlcescu, cred c la nceput era scris n rusegte V Ln
' [heologie
Symboliqu e,.., (Bucharest, Paris, 1932).
t69
'L'eo[ogia
'Dognatic Sneru[
sau ?rincipio[
ti
Sn6o[iil
gi potrivit sfintelor canoane, nempotrivindu-se ntru nimic ei... n anul mntuirii
t643lunamartie, indictionul al Xl-lea". Rnd pe rnd, actul de aprobare a Mrturisirii
Ortodoxe a fost semnat gi de Patriarhul Ioanichie al Alexandriei, (1645-1657), Macarie
al Anti ohi ei , (r647-t672), Pai si e al Ierusal i mul ui (1645-166o). n edi {i i l e romnegti ,
Mrturisirea Ortodox are ca prefaf aprobarea gi recomandarea Sfntului Sinod al
Bisericii noastre gi cele date de Patriarhii Partenie al Constantinopolului gi Nectarie al
Ierusalimului (n zo octombrie 1662).
In Ii mba greac s' a ti pri t pentru nti a oar n Ol anda, n r.667 pri n purtarea
de grij gi cheltuiala lui Panaiot Nicussios, mare dragoman al Porlii. Este cea mai rs-
pndit dintre Mrturisirile Ortodoxea6'.
c) Cuprinsul Mrturisirii Ortodoxe
Cuprinsul acestei Mrturisiri este expus n form catehetic cu ntrebri gi
rspunsuri. Este o oper ntins qi dens, cu un fond nsemnat de Teologie Dogmatic
g Si mbol i c, cupri nznd un rezumat al acestei di sci pl i ne, gi al Tel ogi ei Moral e, cu
nofiuni din toate domeniile Teologiei, avnd la temelia ei Sfnta Scriptutr gi Sfinlii
Pri nfi .
Se mparte n trei prfi principale, dup cele trei virtuli teologice: credinfa, n-
dejdea gi dragostea. Partea ntia curinde rz6 ntrebri gi rspunsuri asupra cuprin-
sul ui si mbol ul ui de l a Ni ceea gi Constanti nopol gi al al tor probl eme care deri v di n
el. Insist asupra unora dintre capitolele teologiei, ca Sfintele Taine, trecnd n schimb
foarte pe scurt asupra altora, ca acelea ale Antropologiei gi Soteriologiei. Expune pe
rnd nv!tura cregtin despre Dumnezeu cel unul gi ntreit, despre crealie, Anghe-
lologie, Antropologie, Hristologie, Ecclesiologie, Misteriologie gi Ehatologe. A doua
pa.rte cuprinde 63 ntrebri gi rspunsuri gi se ocup ndeosebi de rugciune, dnd un
Ioc de frunte Rugciunii Domnegti, gi de Fericiri; dintre acestea dezvolt foarte pe larg
Fericirea a V-a (ntreb, XXXVIII-LIV) gi ntrn chip foarte actual pe cea dinti (ntreb.
XXXI-a). Partea a treia cuprinde
7zntrebri
gi rspunsuri, n care se expun nv!-
turile despre poruncile lui Dumnezeu, despre pcat gi despre decalog, justificndu-se
rugciunile ctre sfin{i, cinstirea sfintelor icoane gi a sfintelor moagte. Intruct ntre-
brile gi rspunsurile din partea a
3-a
fac parte tot din domeniul Teologiei practice, qi
ca atare pot fi nglobate gi ele n partea a z-a, Mesoloras4br mparte aceast mrturisire
numai n dou prl i :
a) despre credint gi b) despre fapte bune, cea dinti cuprinzndu-se n primele
rz6ntrebri (despre credint), iar cea de a douan celelalte r35 (despre ndejde gi
dragoste).
d) Caracterizaea, autoritatea qi nsemntatea ei n Biserica Ortodox
Caracterizarea, autoritatea gi nsemntatea ei n Biserica Ortodox sunt obiectul
unor discutii vii n Teologia ortodox contemporan gi ntre teologii ortodocgi gi cei
462
Pentru informatii privitoare la rspndirea ei, la tradr-rcerile ei gi la tiprituri, edilii etc..
,
vezi lucrarea
citat a Pr. Prof. Niculae M Popescu, Diacon Gh. Moiescu qi cea a lui P. P Panaitescu, L'influence de l'oeuare
de Pi erre Mogi l a,Pari s, 1926, precum
9i ,,B.O.R.",
LX (1942), nr. 9-' 10. Di n punct de vedere eterodox, vezi
Malvy gi Ylller, Op. cit.
ft3
I-E.Mesol oras,LupLpo.1rcr1 trl eOq0o<i [ouAvatorci 1c' Exxrl orxq;Tcn-rppo.xap$A,kx,vol . IIAtena,
7893, p. 369
170
(a [a uze'fe'Teofogie iD ogm atice
s
i S m 6 o [i ce
-l rturi
si ri [e l e uel nt
si
cctdhi sne{e 3i se ri c i i Ortol oxP
eterodocgia6a. Pentru a fi prefuit n chip obiectiv ea trebuie judecat,
dup folosul
pe care l-a adus Bisericii Ortodoxe n decursul celor mai bine de trei veacuri.
Mrturisirea Ortodox a aprut n mijlocul gravelor evenimente, care au tulburat
adnc vi al a Bi seri ci i Ortodoxe: propaganda romano-catol i c, al e crei urmri au
culminat n unirea de la Brest, gi cea protestant care culmineaz n Mrturisirea
aprut sub numele lui Chiril Lucaris. In ea trebuie s vedem principala arm de
aprare a Bisericii Ortodoxe mpotriva atacului concentric, eterodox, iar pretuirea ei
este direct proportional cu serviciile pe care le-a adus Bisericii noastre n aceast
lupt.
Romano-catolicii o judec altfel: O socotesc urmare numai luptei de aprare
mpotriva protestantismului gi aduc n sprijinul acestei afirmafii ideea c Mrturisirea
Ortodox ar fi nruri t ca pl an, materi e gi , uneori , chi ar ca expresi i , de catehi sme
l ati ne, ca acel a al l ui Cani si us465. Aceste afi rmafi i n' au dect o vag ndrept!i re.
ntrhdevr, mprlirea Mrturisirii Ortodxe e tradifional, de la Fericitul Augustn, cu
al su
,,Enchiridion,
sive de fide, spe et caritate...". Ct depre fondul ei, el nu poate fi
deosebit pretutindeni de acela al lucrrilor similare romano-catolice, dac
finem
seama
de identitatea punctelor de vedere, n mare asupra celor mai multe capitole ale Teologiei
Dogmatice, n nv!tura ortodox gi cea romano-catolic. Pe de alt parte mitropolitul
ortodox, crescut cu ngri j i re n surghi un, ntr' un medi u romano-catol i c ca acel a di n
Polonia, nu putea s nu cunoasc foarte bine Tologia romano-catolic; mprejurrile
istorice, de altfel, n'au ngduit emanciparea Tologiei Ortodoxe de cea romano-catolic, n
gcolile rusegti, teologice, dect ncepnd cu Teofan Procopovici, n veacul al XVIil-
l ea.
Mrturi si rea Ortodox arat, ns gi o rezerv mare fa! de unel e puncte de
vedere apropiate de ale romano-catolicismului gi exprimate de Dositei n unele lucrri
ale sale gi chiar n Mrturisirea sa. Astfel, n Mrturisirea Ortodox se folosegte mai rar
,,mutarea
usiei" dect
,,prefacere";
de asemenea, se feregte de a se pronunta dac sunt
sau nu i nspi rate crfi l e scri pturi sti ce
,,bune
de ceti t" numi te de Romano-catol i ci
,,deutero-canonice".
n sfrgit, dac Mrturisirea Ortodox este scris, ca toate operele teologice
ale timpului, ntrb form apropiat de cea scolastic, aceasta nu impieteaz cu nimic
asupra cupri nsul ui perfect ortodox. Eterodocgi i nqi gi recunosc aceasta466.
De altfel avem motive puternice s credem c Mrturisirea Ortodox a fost
cerut att de nevoile de aprare mpotriva propagandei romano-catolice, ncununat de
unirea de la Brest, ca gi de contra-propagand. Informalia precis a lui Macarie467,
c Biserica Rus era tare prigonit qi anume de renegalii uniali" este de altfel categoric.
Apoi faptul c cea dinti tipritur a Mrturisirii Ortodoxe sh fcutn Olanda protestant,
rmne o indica{ie a caracterului ei anti-romano-catolic...
464 Pentru partea aceast4 v. Preotul Niculae M. Popescu, lntroduceru la Op. cit., supr4
9i
Prof. N. Chifescu,
nsemndtatea Mdrturisirilor de Credint tt cele trei mari cont' esiuni cregtine, n
,,Ortodoxia",
anul VIl, nr.
4
oct.-
dec., 1.955, pp. 483-572.
465
V.A.Malvy gi M. Viller, op. cit., pp.94 sq,; cf.9i Ioan Mihlcescu, Die Bekenntnisse w die uichtigsten
Gloubenseugnisse der griechisch-orientalischen Kirche, cu o prefaf de Prof. Dr. Albert Hauch, Leipzig, 1904,
P. 25.
466 Yezi, de pild, A. Malvy
si
M. Viller, op. cit., srpra, pp XCVII-XVI.
467
Reprodus de Preotul Prof. Niculae M. Popescu, n Introducerea op. cit
,
supra, p.22.
177
'feo[ogio
'Dogmttici
Scneraf
sau
'pilncipid[ ti
Sin6o[ic
De aceea e mai drept s se afirme c Mrturisirea Ortodox este ndreptat att
mpotriva romano-catolicismului ct gi a protestantismului. Ea expune ns nv!tura
cea adevrat mai mult n chip irenic, n forma scolastic a timpului. Curfia nvfturii ei
este garantat de aprobrile solemne ale autorittii bisericegti, prin care ea depgeqte
orice alt carte ortodox.468
Atingnd uneori nllimea Mrturisirii lui Mitrofan Critopulos
9i
depqind
punctul de vedere unilateral al aceleia a lui Dositei, ca gi al Rspunsului Patriarhilor
Rsriteni, ea mbr[igeaz ntreaga nv!tur a Bisericii Ortodoxe, mentinndu-se
pretudindeni la un nivel destul de ridicat n tratarea problemelor de nv!tur gi trire
cregtin. Ea rmne, precum am spus, pricipala Mrturisire a Bisericii Ortodoxe.a6e n
ea
,,respir
duhul Bisericii Ortodoxe Rsritene, n toat frumuselea lui arhaic, aga cum
strbate el prin marii Prinfi ai Bisericii: Grigorie, Atanasie, Vasilie gi Ioan Damaschio
rmnnd pururea un monument foarte prelios al Ortodoxiei, gi un ajutor, cu totul
nentinat de rtciri,
pentru
Simbolic".+zo
3.1.1.2. Mrttn'isirea lui Dositei, Itatriarlrul Ienrsalirnultri
a) mprejurrile istorice n care a aprut
l mprej urri l e i stori ce n care a aprut aceast Mrturi si re au fost hotrtoare
pentru unele calitli gi lipsuri ale ei. Ele sunt caracterizate de sfor!rile protestan-
ti smul ui de a dovedi romano-catol i ci smul ui i denti tatea nv!turi i sal e cu aceea
Bi seri ci i pri mare; aceast dovad credeau protestanfi i c o puteau aduce artnd
c Bi seri ca Ortodox, conti nuatoarea Bi seri ci i pri mare, are aceagi nv!tur ca
gi ptrofestanti smul .
Imprejurrile n care apare aceast Mrturisire, de asemene4 formeaz unul
dintre episoadele cele mai tragice ale luptei de aprare a cregtinismului rsritean
mpotriva romano-catolicismului, Aparilia unei Mrturisiri, cu cuprins calvinesc,
sub numel e unui a di ntre cei mai acti vi patri arhi ai Bi seri ci i Rsri tene, n l upta de
aprare mpotriva romano-catolicismului poate fi interpretat att ca o ncercare a
protestantismului de a dovedi c nv!tura lui este aceea a Bisericii primare, ct gi
ca o ncercare disperat a unei cpetenii a Bisericii Ortodoxe, de a-gi asigura sprijinul
protestant, eficace, n condiliile tragice n care se afla, hituit din toate prlile de
eterodocAi.
Din cele spuse se poate nlelege c problema Mrturisirii care poart numele
Patriarhului Chiril Lucaris a fost mult vreme subiect de controvers; nici azi nu s'a
468
Vezi A. Mal vy
9i
M. Vi l l er, op. ci t.,42-43.
469
Prerile extremiste ca aceea a patrologului grec D. Balanos, care socotegte Mrturisirea Ortodox un
sirnplu catehism, rod al Mistagogiei ruse/ nu le putem primi. Aceeaqi atihrdine o avem faf de afirmaliile
sae, dup care aceast Mrturi si re n' ar aduce ni mi c nou, di n punct de vedere teol ogi g sau c n' a fost fol osi t
n Biserica Creciei gi c ar fi fost chiar necunoscut acolo, unde n'a avut nici o influenf, ba chiar c n'ar da
rspuns problemlor tratate
Qi
c s'ar resimfi de influenfe strine. (Luprpoa rcai ouprpouccr pLp,.\ia, de D.
Bal anos, Atena, 1919, pp. 23-50). Vezi rspunsul dat de Preotul Prof. Ni cul ae M. Popescu, Introducere l a
op ci t . , qi Pr of . N. Chi gescu, ar t . ci t . , supr a, nsemndt ot eaMr t ur i si r i l or d. ecr edi n! ncel et r ei mar i conf esi ur t i
creEtine, n rev cit., p. 503 ndc'osebi
47o
11, Andrutsos, Snbolicn, trad. din limba greac cle Prof.
Justin
Moisescu, Craiova. 1955, p.
38.
172
ff
uzel'e lleo[ogie i
/D
o6m atice
S
i Sim 6 o fice
-Mrtqrsi r
i [e l e crdl i nt i i cata' l )i sm e[e' Ri se ri c i i Or to l oxe
realizatunanimitatea asupra ei. De aceea e mai prudent s recunoagtem c ea rmne o
tain
pentru
noi.
n general, teologii greci au fcut toate sforfrile pentru a demonstra c e cu
neputin!ca un patriarh ortodox s fie autorul unei Mrturisiri eretice. ntre primele
sinoade din veacul al XVII-le4
linute
mpotriva acestei Mrturisiri gi Mesoloras, autorul
celei mai nsemnate colecfii simbolice, mitropolitul primat Hrisostom Papadopulos, cel
mai mare istoric bisericesc al Greciei moderne, gi Ioan Carmiris actualul profesor de
teologie Dogmatic, de la Facultatea de Teologie din Atena, acordul este desvrqit
n aceast privinf. (Profesorul Carmiris l declar
,,incapabil"
de o asemenea oper,
pe care el nh fcut dect sb semneze.)4zr lat cteva argumente" n aceast privin!: Dac
primele dou sinoade
finute
la Constantinopol dup uciderea patriarhului Chiril, n
1638 gi 1639, au osndi t, l a i nsti gafi a dugmanul ui su, Chi ri l Contari s, nu numai
Mrturi si rea, ci gi persoana patri arhul ui Lucari s - cu toate rezervel e grupri i di n
jurul lui Mitrofan Critopulos -, sinoadele de la Iagi (:.642) qi de la Ierusalim (672),
n' au confi rmat aceast prere. Dup pri ma fazde ul ui al a cumpni t cal cul ul gi
deci nzui nl a de a mi cgora i mpresi a pe care a fcut-o cderea n erezi e a nti ul ui
dintre patriarhii ortodox. (Se gtie, totugi c n Biserica Ortodox infailibilitatea nu o
define o singur persoan, ci ntreaga Biseric, a crei autoritate suprem e sinodul
ecumeni c - al e crui hotrri sunt pri mi te de ea. De aceea autori tatea Bi seri ci i n
mat er i e de nvf t ur nu se mi cgor eaz ni ci pr i n f apt ul c unul di nt r e pat r i ar hi i
ecumenici au czut, dup cum nu se micgoreaz nici cnd un sinod care ndeplinegte
condifiile exterioare ale unui sinod
,,ecumenic"
a greqit. Cazul sinodului
,,tlhresc"
de l a Efes qi acel a al si nodul ui de l a Ferrara-Fl orenl a sunt de l a si ne gri toare n
aceast pri vi n!). Si nodul de Ia Ierusal i m, dup ce osndeste, ca gi cel de l a l aqi ,
numai nv!tura, adaug:
,,Dac,
mpotriva oricrei probabilit1i Chiril este totugi
autorul numitei Mrturisiri, s fie anatema!". Autorul Mrturisirii, aprobat la acest
sinod, de la Ierusalim, demonstreaz. n felul urmtor pentru ce este cu neputin! ca
autorul ei s fie Chiril Lucaris: r. Ea este n contradiclie cu ntreaga activitate gi oper
pur ortodox a acestui a; 2. Manuscri sul Mrturi si ri i acestei a nu s' a gsi t n arhi vel e
Patriarhiei.
3.
Chiril n'a mrturisit niciodat c este autorul ei.a7'
Romano-catol i ci i au sus{i nut l a nceput c ar fi vorba de un fal s; prerea
contrari e ar fi ntri t pozi \i a protestanl i l or. n curnd, ns au reveni t, rni l i r,nd
autenticitatea ei. E. Legrand, erudit rarrcez, (romano-catolic), le-a dat toat satisfacfia
n aceast privin!, publicnd n facsimil o pagin din manuscrisul Mrturisirii gi a
alta dintr'alt manuscris al lui Lucaris, din care ar reiegi, degi nu e absolut sigur, c e
vorba de una gi aceeaqi scriere, de unul gi acelagi autor473.
471
I. Carmiris, OgtooEa rcai nqroteottrvtLo;.rc Atena, 1937;vez.iqirecenzia din revista,,Biserica Ortodox
Romn", anul LVI, nr 9-10, sept.-oct., 7938, p.572.
472
Pentru toat aceast parte, vezi prof. L Mihlcescu, Les ides calpirtistes clu Pntriarclrc Cyrille Lucaris,n
rev.
,,Studii
Teologice", anul III, prima serie, 7932, nr.1, p. 8 sq.
L7a , , . -
-
*"
Yezi E. Legrand, Bi bl i ographi e hel l ni que, L I, p.319, apud I. Mi hl cescLl , art ci t. supra, i bi dem. Este
vrednic de observat c teologii nu shu lsai totugi, convingi nici de aceast dovad In vol. festiv Kuqru\z\og
Aoxaqr4,
0572-L638),
publicat la 300 de ani de la moartea lui, profesorul Adamantis N. Diamantopulos
scri e n studi ul Chi ri l Lucari s Cretanul , Mnrel e Patri nrh ecumeni c aI oeacul ui nl XVII-l ea
(1620-1638):,,...
Chi ri l
Lucaris este susfinut doar de ambasadorul Olandei, Cornelius Haga. Sub influenla teologului elvefian
Antoi ne Leger, cal vi ni st armi ni an, chemat ca predi cator al l egafi ei ol andeze, se cer ns Patri arhul ui
concesi uni de credi n[ pentru i ntroducerea protestanti smul ui n Ori ent, dup mi si unea l ui Mi trofan
773
' Teo[ogi a' Dognati c
$encra[
sau' ?ri nci ps[
t
Si m6o[i c
Nu insistm asupra vielii zbuciumate a marelui patriarh, a crui asasinare a
produs consternare n Europa ntreag, la timpul ei. Vom aminti numai mprejurrile
istorice n care a tri! la care s'a adugat nsgi Mrturisirea sa, pentru a o pricinui pe
a Patriarhului Dositei. Stabilirea iezuifilor gi a ambasadorilor statelor apusene n Orient a
avut un rol nefast asupra cregtinismului rsritean, deoarece acegtia se ocupau intens
de el, romano-catolicii vrnd s-i uneasc cu Roma" iar protestanfii s-i aib aliali
mpotriva ei pe cregtinii din Rsrit..,,Iezuilii ndeosebi, prezenli la Constantinopol
de la 1583 qi agezafi de la 16ro n Pera, sub proteclia ambasadorului Franfei, ocup
biserici, deschid gcoli n Constantinopol
gi n unele insule, se ntind n Egipt gi n Palestin4
unde, dup cucerirea turceasc (1516) se aqezaser naintea lor franciscanii, amenin!nd
s ia Locurile Sfinte... Acfiunea gi influen{a politico-religioas a reprezentanlilor statelor
europene Ia Constantinopol complica
gi agrava situalia cregtinilor ortodocAi, a cror
congtiin! religioas era strns legat de cea nalional. Amenintarea gi una gi alt4
de propaganda gi de diplomafia romano-catolic erau susfinute de clasa cult greac
gi de clerul ortodox.
|ugul
turcesc
Ai
umanismul treziser gi ntriser sentimentul
national grec... Unitatea neamului grec astfel reconstituit forma ns,
linta
ac[iunii
politice gi religioase a Bisericii romano-catolice, care voia s compenseze n Orient
marile pierderi suferite prin Reform, n Occident. Lupta a fost dus din partea Romei
prin toate mijloacele pe care le folosise n Evul Mediu gi n timpul Renagterii: falsi-
ficarea tradi{iei bisericegti, titluri false asupra Locurilor Sfinte de la Ierusalim, gcoal
pentru poporul srac
Ai
incult speranf de reabilitare politic gi toate acestea oferite pe
tav de aur avnd ca suport calomnia, frauda, trdarea gi lingugirea pasiunilor ome-
negti.
^
In aceste mprejurri a fost providenfial acliunea unor patriarhi ca Ieremia II
(ntre
ry72-r595),
Meletie Pigas (159o-16or)
9i
Chiril Lucaris (r:6ot-r6zo,la Alexandria,
l:6zo-1638la Constantinopol), a cror purtare de grij sh ntins la toat Biserica Ortodox
- din Rusia, Ucraina, Transilvania
qi
!rile
Romne, pn n Siria, Palestina gi Egipt,
gi l a toate chesti uni l e - dogmati ce, cul ti ce, admi ni strati ve gi pol i ti ce, pri vi toare l a
popoarele ortodoxe. Lupta dus de ei, nefiind numai religioasi firesc
ai
necesar era ca
patriarhii s fac fa! gi laturii diplomatice, att de mult folosit de adversari.
Intre altele, acegtia nfiinfau gcoli gi tipografii, ofereau burse pentru studii la Rom4
fal si fi cau acte turcegti ofi ci al e, rspndeau zvonuri cal omni oase despre mi gcri
revolulionare ale Grecilor de la Constantinopol
gi despre ntelegere cu dugmanii
statului gi foloseau aurul ca mijloc prin care puteau s cumpere totul la Conslantinopol,
cum zice istoricul Hammer, vorbind despre Celebi Ali paga
$6ry-zt).Impotriva
uneltirilor suslinute de regii Franfei; Henric IV (1589-16ro) gi Ludovic XIII (16ro-1643) cu
cardi nal ul Ri chel i eu gi de Mathi s (t6tz-t6t9
9i
Ferdi nand II (r6rg-t$), ai Austri ei
(Germaniei) patriarhii greci au trebuit s recurg la mblnzirea demnitarilor turci
cu bani gi Ia protecfi a ambasadori l or cel orl al te state. In acel agi ti mp au nfi i nl at
qcoli, au trimis clerici distingin
!rile
n care era combtut Ortodoxi4 au trimis tineri Ia
Critopulos n Occidentul reformat. Leger dorea s se traduc Sfnta Scriptur n limba poporului, s se
nfiin[eze gcoli conduse de protestanfi gi s se publice o Mrturisire oficial de credinf. Patriarhii
nu primesc. El are totugi ndrzneala s compun gi s publice ca r numele lor o Mrturisire de credin!,
pe care calvinigtii au rspndit-o apoi larg n mai multe traduceri. Aceast Mrturisire de credinf a fost
tradus qi n limba greac, imitndu-se cu succes scrisul lui Chiril Lucaris (plastografia era foarte obignuit
n secolul al XVil-lea)". Citat dup revista
,,Biserica
Ortodox Romn", numr festiv anul LX, nr. 9-10,
sept.-oct., 1,942, p. 463.
L74
(a[ uze[e' f eo [ogi e i ' D o6m ati ce'
I
i Si m 6o fi ce
-44rturi si ri fe
cl e uel i ne si catehi sme[e' ' Bi seri ci i Ortol oxe
studii, pentru a-i pregti s susfin lupta mpotriva propagandei romano-catolice, au
ti pri t gi rspndi t cr{i ortodoxe apol ogeti ce gi pol emi ce gi au stat n contact cu
reprezentanli de seam ai frontului antipapal din Apus...'+z+.
n astfel de mprejurri este explicabil, dar nu justificat din punct de vedere
cregtin, aparilia unei Mrturisiri calvinizante sub semntura unuia dintre cei mai
mari patriarhi ecumenici din Istorie.
,,In
tot cazul nu se gtie anume ce s'a petrecut
ntre Fanar gi Legafia olandez din Constantinopol. Moartea violent, r.eprevzut'
a patriarhului, nu i-a dat timp s se explice, astfel c valurile grele ale Bosforului au dus
gi au acoperi! cu trupul lui gi marele lui secret gi drama greu de descifraf care s'a petrecut
n sufletul 111i".47s
Aparilia Mrturisirii lui Dositei avea ca scop restabilirea categoric gi precis a
adevratei nv!turi ortodoxe, combtnd afirmaliile gregite ale celei aprute sub
numel e l ui Chi ri l Lucari s. De ai ci caracterul ei pol emi c
Ai
unel e exagerri al e ei .
Mrturisirea lui Petru Movila degi aprobat de sinodul de Ia Iagi n t642, avea
s vad lumina tiparului, n grecegte, de-abia peste un sfert de veac. In acest rstimp, cu
toat acfiunea de lmurire a Bisericii Ortodoxe, colectiv, prin sinoade, sau particular,
nv!tura adevrat a Bisericii noastre forma subiectul unor controverse aprinse gi
interminabile ntre protestanli qi romano-catolici. Astfel, n disputa asupra trans-
substanfierii dintre
janseniqtii
Nicole gi Arnauld de o parte gi calvinistul
]ean
Claude,
de al ta, acesta di n urm ci t n spri j i nul nv!turi i sal e, cteva l ocuri l uate di n
Mrturisirea patriarhului Chiril Lucaris. Mai mul1i teologi rsriteni, printre care
Ni col ae Mi l escu Sptarul - n opera ami nti t mai sus -, gi patri arhul Nectari e,
naintagul lui Dositei la scaunul patriarhal, au luat f{ig atitudine mpotriva afirmafiilor
lui
fean
Claude.aT6 Att protestanlii ct qi romano-catolicii lsau impresia c sunt
nedumerifi asupra adevrului. Pe de alt parte, patriarhul Dositei, spirit ndeosebi
practig a
finut
seama de primejdia care pndegte n tot momentul pe adversarii romano-
catolicismului; de aceea politica sa bisericeasc, ca gi spiritul teologiei sale a accentuat o
apropiere de romano-catolicism, combtnd, implicit, cu asprime, protestantismul. De
aceea qi el , ca gi Ni col ae Mi l escu Sptarul va scri e opera tot l a cererea unui ambasa-
dor francez romano-catolic - cel dinti la a lui de Pomponne, ambasadorul Franfei.la
Stockholm, cel de al doilea la cererea lui Olivier de Nointel, ambasadorul Franlei Ia
Constanti nopol -, de a-i prezenta o Mrturi si re ntri t de semnturi l e tuturor
patriarhilor.
b) Autorul
Autorul acestei Mrturisiri, este nsugi patriarhul Dositei477. Nscut la
3r
mai
164r, nfi ' un sat de l ng Cori nf moare n februari e
ryo7;
de l a vrsta de z8 de ani
a74
ldem, op. cit., ibident, pp. 456-457.
47s
I. Carmi ri s, Optoof a rcai nqrottotavtLcr;.rq, t. I, p.277 .
Cei care vor s aprofundeze problema autenticitfli Mrturisrii lui Chiril Lucaris, aga cum reiese din atifudinea
l ui faf de ea, apoi j udecata teol ogi l or ortodocqi , protestanfi gi romano-catol i ci asupra ei , se pot docunrenta
pe l arg di n studi ul Prof. I. Mi hl cescu, ci t. supra, Les i des cnl .ui rt.i stes du Pnh' i nrche Cyri l l .e Lucnri s.
Textr-rl qi titulatura ca gi autentificarea acestei Mrturisiri sunt expuse de I. Mihlcesctt,n Les iders calainistt:s tlu
Patri archc Ctl ri l l eLucnri s,pp 7-8. Traducerea ei a fost fcut n romnegte n rev
,,Candel a",
ani i Lm-Lry
1942-1943,pp.173-202,nnote subliniare la tradr-rcerea,,Mrturisiri lui Dositei", de Prof. dr Vasile Loichit
476
Vezi I. Mihlcescu, La Thologie Symbolique. ., cit. supra.
477
A se vede4 n legtur cu acest pasaj, PP. Panaitescu, Patr:iarhu Dosoftei al Ierusalimului gi Mitropolitu
Dosoftei al Moldovei, n rev.
,,Biserica
Ortodox Romn", 64,1946, pp 93-109.
175
' feo[ogi a' Dogmati c
l tncraf
:an' ?ri nci pi d[
i
Si n6o[i c
nemplinifi, el a fost timp de
38
de ani patriarh al lerusalimului. A fost un auto-
didacU cunogtea numai limba matern, araba gi turca; totugi, n veacul su era socotit
drept unul dintre cei mai erudili greci. A petrccut o bun parte n
,,periodie"
prin
Jrile
Romne, de a cror drnicie sh bucurat unde gi-a tiprit gi o parte din crlile
sale, gi din care gi-a fcut,,un al doilea Patriarhat al Scaunului su", potrivit obiceiului
veacului.
A luptat pe teren dogmatic, peutru introducerea n Teologia ortodox, oficial,
a termenului romano-catolic petouoLr,tc:rtc - transsubstantiatio"
,
degi pn la urm a
redus nsemntatea acestei lupte, declarnd, n Mrturisirea sa, (definifia a XVII-a),
c prin cuvntul acesta nu se explic modul prin care se preface pinea gi vinul n
trupul gi sngel e Domnul ui , ci numai se accentueaz real i tatea acestei prefaceri .
Aceasta, probabil, n urma nencetatelor lupte cu partida celor ce nu primeau acest
termen, gi pe care a combtut-o ca
,,protestant",
degi ea punea nai nte Tradi l i a
cnd susfinea termenul pretapol - prefacere, n locul lui pretouoaroLe478. A fost
personalitatea bisericeasc cea mai proeminent a timpului su n Biserica Rsritean, iar
Mrturisirea sa a adus un real folos Bisericii pentru limpezirea chestiunii adevratei
nvfturi ortodoxe, devenit confuz pentru apuseni prin Mrturisirea lui Chiril Lucaris.
(La lucrarea ei s'a folosit gi de o lucrare similar, pe care o fcuse, naintea lui, Meletie
Sirigul; aceasta a publicat Ia Bucuregti mpreun cu alta, a lui Nectarie al lerusalimului,
care a folosit-o gi el).
c) Scopul, aprobarea oficial, caracterizarea gi nsemntatea ei
Scopul cu care a fost prezentat Mrturisirea lui Dositei unui sinod era ndoit:
mai nti, trebuia s se fac dovada c Mrturisirea particular a lui Chiril Lucaris
nu angajeaz dect pe autorul ei; al doilea, se cdea s se formuleze nv!tura Bisericii
Ortodoxe: aceasta intra n competenla sinodului.
Sinodul sh adunat n anul t67z.EI a nceput prin combaterea Calvinismului gi a
ideii c Biserica Ortodox s'a calvinizat, datorit Mrturisirii pus fals sub numele
lui Chirit Lucaris. Chiar dac s'ar admite c el este autorul ei, ea n'are nici o autoritate;
hotrgte sinodul, deoarece a fost emis fr gtirea Bisericii gi fr semntura celor-
lal{i arhierei ai sinodului patriarhal.
Dup actele gedinlelor sinodale urmeaz Mrturirea lui Dositei aprobat de
Sinod; poart numele de
,,Pavza
Ortodoxiei" - Aonlq On0oo!iag - gi mpreun cu
aceste acte este i nti tul at de Dosi tei
,,Scurt
Mrturi si re spre mrturi e nai ntea Iui
Dumnezeu gi a oamenilor, cu congtiinta sincer gi fr
nici un fel de prefctorie".
Mrturisirea Iui Dositei combate unul cte unul punctele de credint expuse
n Mrturisirea lui Chiril Lucaris. De aceea ea este mprfit n 18 capitole gi
4
ntrebri
gi rspunsuri ca gi aceea pe care o combate. Expune nv!tura despre Sfnta Treime (cap.
I) despre Sfnta Scriptur (cap. II), despre libertatea omeneasc gi predestinafia relativ
(cap. III), despre creafie gi Providenf (cap. IV V), despre pcatul strmogesc (cap. VI),
despre Taine etc.. Cele patru ntrebri gi rspunsuri ateaz. despre Sfnta Scriptur
(I), despre claritatea ei (II), despre crfile care o formeaz (III) qi despre sfinli, icoane,
monahi , post (l V) etc..
478
Vezi N Chi,tescu, profesor agrcgat, O disput dogmntic dfu z,eacul aI XVII-lea, la care au luat pnrte Dositei
aI lerusalimului, Constnntin Brncoaennu gi Antn luireanul., n rev.
,,Biserica
Ortodox Romn", anul LXIII,
7945, nr. 7-8, iulie-au gust.
\76
(dfuze[e lfeo [ogi e i
/
I)ogm eti ce
s
i Sim6 ofice
-,i l ^rturi
si ri [e' de crdl i n
l ti
cata' 6i sme[e' l ]i seri ci
Ortol oxe
Protestanfii au nvinuit pe Dositei c s'a lsat nrurit de romano-catolicism.
Formal gi exterior se poat admite c Dositei a acfionat, ntreprinznd lucrarea aceasta
mpotriva Mrturisirii lui Chiril Lucaris, sub nrurirea ambasadorului Olivier Nointel,
care trebuia s ajute propaganda anti-calvin aducnd o dovad zdrobitoare mpotriva
afirmaliilor lui
jean
Claude. De asemenea s'a artat c multe dintre formulele lui sunt
asemntoare celor romano-catolice, ca gi metoda gi izvoarele n general. S'a mai spus
c aceast slbiciune este explicabil prin faptul c izvorul su principal era dat de
teol ogi ortodocgi care cunogteau gi fol oseau di n pl i n i zvoare gi metode scol asti ce
apusene, ca Gabriel Sever qi mai ales Meletie Sirigul. Influenta romano-catolic s'ar
fi mani festat mai al es n patru nv!turi pri nci pal e al e mrturi si ri i sal e: cea despre
primirea crlilor
,,apocrife"
alturi de cele
,,canonice"
gi alturi de cele
,,bune
de
ci ti t"
,
fr. ni ci un di scernmnt; opri rea l ai ci l or de l a ci ti rea Sfi ntel or Scri pturi ;
folosirea termenului
;letouocroLq
lipsa de claritate asupra locului intermediar ntre
rai gi iad. Toate aceste acuzafii n'au dect o ndreptlire relativ. Astfel, folosirea
unor expresii apropiate de ale formulelor oficiale, sinodale, romano-catolice, privitoare
la prezenfa real n dumnezeiasca Euharistie se poate admite,
linnd
seama de faptul
c, asupra acestui punct, nv!tura noastr este identic cu aceea.
In ce pri veqte cel e patru puncte care sunt reprogate ndeosebi Mrturi si ri i l ui
Dositei, ele se explic prin pornirea sa, momentan, mpotriva oricrei apropieri de
puncte de vedere protestante. Fr ndoial c lipsa de nuanfare tra-difional a celor trei
categorii de crli vechi-testamentare s'ar putea interpreta c s'ar datora greutlii de a
ridica n momentul istoric, respectiv, nc o problem spinoas, care ne apropia tot de
protestanfl; nsgi faptul c pn astzi Biserica Ortodox n'a luat o hotrre oficial, arat
gravitatea ei. Tot pomirii sale mpotriva oricrei apropieri de nv!tura protestant se
datoregte oprirea mirenilor de la citirea cuvntului lui Dumnezeu.
Asupra purgatoriului, Dositei a dat explicalii mulfumitoare din punct de vedere
ortodox ntr'o scriere de mai trziu a sa. Problema lui petoucricucrLq este mai complex:
n msura r:r care pentru explicarea tainei dumnezeiegtii Euharistii se folosesc catep;oriile
filozofice aristotelice, de substanf gi accidenfi, se ader la aceast filozofie. In acest caz
nu se poate realiza o unanimitate a credinciogilor. Dar, n msura n care se d acestui
termen aceeagi nsemnare ca qi l ui pretaporl , pretaguO;rLore,
l r!ra.roi rl otc
etc.,
expresi i tradi l i onal e consacrate, el nu nnoi egte cu ni mi c expl i cafi a. (In acest caz
ns rmne, deschis ntrebarea: dac nu aduce nimic nou, de ce s-l preferm pe
acesta, stri n de Tradi gi a patri sti c, gi creati e a scol asti ci i evul ui medi u, pe temei ul
filozofiei aristotelice? De ce aceast lupt nvergunat mpotriva celor care suslineau
termeni i tradi l i onal i - mergnd pn l a condamnarea l or n si nod? Trebui e s
vedem aici aceeagi grij, exagerat poate, a ierarhului ortodox ca nu cumva s rmn
nendestul de precizat pentru eterodocgi pozilia Bisericii noastre ntr'o problem
central, servindu-se de chiar terminologia lor, care, ns, n'a obfinut niciodat
consim!mntul tuturor teologilor ortodocai+7r.
479
Pentm pozifia noastr n aceast problem, vezi nota precedent Amintim cuvintele pe care le adreseaz
profesorul Ioan Cariofil, nepotul lui Hrisanf viitorul Patriarh (7707-1737):,,Noi nici nu introducem ceva nou/
ni ci nu schi mbm ceva ce am afl at bun; rroi
ti nem
cu tri e ceea ce s' a porunci t de si rrod gi e recunoscut
de sfintele nv{turi ale Bisericii, -
9i
n toate treburile cregtinegti gi bisericegti, ne ntemeiem n modul
cel mai categoric pe cuvintele voastre. Voi, dimpotriv, introducefi nnoiri gi schimbafi ce e vechi, ntruct
177
l feofogi a' Do7mati c
l j eneraf
sau ?ri nci ?i df
ti
Si n6o[i c
Valoarea acestei Mrturisiri este mare,
tinnd
seama de mprejurrile istorice
n care a aprut gi de nevoile crora le-a fcut fa!. Ea rmne pn astzi singurul
document cu autoritate, explicit privitor la predestinafie, de pild, pentru Rsritul
ortodox. Totugi ea n'a obginut niciodat adeziunea tuturor teologilor ortodocgi asupra
tuturor articolelor ei, precum am artat mai sus. Este un document de nsemntate
mare, din punct de vedere istoric, privind un moment al Istoriei Bisericii noastre gi
ndreptat unilateral mpotriva protestanfilor.
Nepotul patriarhului Dositei, patriarhul Hrisant Notara, cu consim!mntul
cel orl al l i patri arhi a tri mi s Mrturi si rea aceasta Sfntul ui Si nod rus/ cu pri l ej ul
recunoagterii lui de rsriteni; iar n r74 a fost trimis gi necon-formigtilor englezi
(,,nonjurors"). Ea a fost foarte preluit de teologii rugi gi cunoscut sub numele de
,,Epistola
Prea Sfinfilor Patriarhi ai Bisericii sobornicegti a Rsritului despre credinla
ortodox", dar citat prescurtat, de obicei
,,Epistola
Patriarhilor". A fost tradus gi
publicat de profesorul dogmatist Vasile Loichit.48o
3.1.1.3. nex: Iinciclica Itatriarlrilor Ortoclocri cle la 184.8
a)
Justificarea
pomenirii ei aici
Justificarea
menfionrii ei aici este motivat de actualitatea cuprinsului ei de strlucirea
cu care i-a ajuns ea scopul gi de autoritatea care o acoper.48'
Enciclica Patriarhilor ortodocgi nu este o Mrturisire de credinf n sensul strict al
cuvntului, dac
linem
seama de scopul urmrit. Ea poate, ns, mplini un gol ntre Mrturisirile
de credin!.
Am vzut c Mrturisirea Ortodox este o expunere irenic gi pozitiv, fr colorit precis
de controvers, n aga msur nct pn astzi cercettorii nc nu sunt de acord dac este
ndreptat mpotriva protestanlilor sau romano-catolicilor. Mrturisirea lui Dositei ia atitudine
energic fa! de protestanfi; acelaqi obiectiv l va urmri gi Mrturisirea lui Critopulos, ca gi
Rspunsurile lui Ieremia. Numai privitor la Biserica Romano-Catolic nu avem o Mrturisire,
care s precizeze cu autoritatea cuvenit atitudinea Bisericii noastre faf de nnoirile de
tot felul de care s'a fcut vinovat romano-catolicismul de-a lungul unui mileniu, cu toate c
nume strlucite, ncepnd cu Fotie (cu Enciclica sa din67)
9i
cu Cerularie (cu actele sinodului din
zo iulie ro54) gi continund cu atatia controversigti din evul mediu pn azi, au rmas legate
de aceast lucrare de aprare a dreptei credinfe. Enciclica patriarhilor ortodocgi de la 1848
v preocupali cu lucruri nefolositoare; voi scriefi Mrturisiri gi expuneri ale credinfei voastre, ca gi cnd
Biserica ar fi devenit cu totul srac rr zilele noastre gi ar fi fost jefuita de tot ce are, prsifi cuvintele fixate
de Sfinfiinvftori pentrunfelegerea Sfintei Imprtganii gi nvtafi,,franssubstanfia[iunea...". Voi primifi toat
absurditatea catolicilor privitoare la aceast venerabil Thin, mpreun cu straniul cuvnt ,,hanssubstanfere"
gi n nvftura voastr pomenili gi de expunerile lui Sirigul, pe care el le-a fcut la Iagi, ca s dovedifi
,,transsubstanfia$unea". Mitropoitul Hrisostom Papadopulog Die ausseren Einflsse auf die Orthotloxe Theologie
intXW utd XVil
lohrhundnt,n,,Procs-Verbaux
du premier Congrs de Theologie Orthodoxe Athnes, 29
Novembre-6 Dcembre, 7936"
,
Atena, 1939, pp.204-205.
Sinodul din 1691
finut
la struinlele lui Dositei la Constatinopol, a justificat astfel folosirea cuvntuui
transsubstranfiere:
,,este cunoscut de mai nainte" gi nu nseamn altceva dect
,,prefacerea". ,,De
aceea,
a putut ncheia profesorul Hrisostom Papadopulos, cu acest termen s'a nvqat aceeagi nvftur ca gi cu
termenii tradifionali".
480
n rerr.
,,Candela", anii LIII-LIV 1942-1943, pp.773-256, cu o anex.
!1
ToatecitatelegiinformatiilelelumdinEnciclicaPatriarhilorortodoc1idelals4S,traducerenrev.,,Biserica
Ortodox Romn", anul LIII, nr. 11-12 noiembrie-decembrie, 1935.
L7a
f[
uze{e'feo[ogi e i'Dogm atice
s
i Sim6o[ice
-tl rtsri si ri [e
l e crel i n& i i
c@tehi smete' Bi seri ci i Ortol oxe
umple cu prisosint acest gol. Ea este ntrit de mptrita autoritate a tuturor Patriarhatelor
ortodoxe, la care se adaug aceea a sinoadelor patriarhiilor de la Constantinopof Antiohia
qi lerusalim+8,. Este o combatere a principalelor erori comise de romano-catolicism n toate
domeniile viefii bisericegti, artnd n acelagi timp dreptarul adevrului care este Biserica
Ortodox. Este un rspuns la o provocare a Papei Piu al IXle4 care invita Biserica Ortodox s se
uneasc cu cea romano-catolic, fgduindu-i tot felul de privilegii.
$i
ntruct Enciclica papal
polarza toate argumentele n jurul autorit{ii Sfntului Scaun, Enciclica ortodox i opune
adevrata autoritate care este aceea a Bisericii ecumenice. Apoi, ntruct Enciclica papal trecea
uqor peste multe chestiuni foarte nsemnate, cea ortodox struie asupra lor, lund contur de
expunere doctrinal n care se combat iubirea de putere gi principalele inovalii ale papalit1ii.
Intr' un cuvnt degi aceast Enciclic n' a fost rspndit n toate Bisericile Ortodoxe - unele
dintre ele nefolosind-o sub nici o form -, totugi credem c i se poate recunoagte cel pulin ca gi
Rspunsurile Patriarhului Ieremia al Il-lea, rolul de Mrturisire, (cu accentuat caracter
controversist) din pricina autoritlii cu care e investit, a nsemntlii gi actualitlii ei.
b) Imprejurrile n care a aprut
Imprejurrile n care a aprut aceast Enciclic arat o cregtere prestigiului papei, nu numai
n snul Bisericii sale, ci gi n afar. Papa Piu al lX-lea, om cu bogat activitate, autoritate gi
ambilie, este cel care decreteaz dogma neptatei zmisliri gi aceea a infailibilitlii papale,
procl amndu-se tradi fi a vi e -
,,Eu
sunt Tradi fi a" -, qi
,,cal ea,
adevrul
9i
vi a!a", n l ocul
Mntuitorului. Pretenfiile sale n afar mergeau pn la unirea sub conducerea sa a tuturor
Bisericilor ortodoxe, protestante gi anglican. El este favorizat gi de evenimentele timpului
gi anume, de alianla franco-anglo-turc mpotriva Rusiei.
n acelagi timp, prin nfiinfarea Patriarhatelor nafionale, ncepe s scad prestigiul
Patriarhiei ecumenice.
Situafia ndreptfea toate sperantele papei, aga nct n l.847 nlintgaz
9i
el un patriarhat
latin Ia lerusalim, cu Giuseppe Valerga, precum gi o serie de episcopii n Rusia, la rz5o, n
Romnia, la t853, n Atena la :.875 consolidnd poziliile romano-catolice n Olanda gi Anglia gi
ntemeind gcoli, congregafii gi misiuni pentru tot Rsritul creqtin.
In aceste mprejurri Papa Piu al IXlea a socotit c sosit timpul s cheme n
,,bragele
printeqti" pe ortodocqii
,,schismatici",
fgduindule ajutor
9i
protecfie politic, resPectarea
riturilor gi a privilegiilor ierarhiei. El se adreseaz mai nti clericilor gi credinciogilor catolicilor,
ndemnndu-i Ia lucru pentru ntrirea credinlei
9i
a unit{ii spirituale n jurul
pontifului
suprem. Apoi se adreseaz rsritenilor ndemnndu-i din rsputeri,,s intre n comuniune cu
sfntul Scaun a lui Petru'483, temelia adevratei Biserici cregtine. Nenorocirile venite din partea
necregtinilor peste rsriteni sunt, zice el, o consecin{ a desprfirii lor de Roma gi aceqtia vor scpa
de ele numai prin revenirea lor la Biserica romano-catolic.
Dar unirea ar fi nsemnat o agravare a situafiei dogmatice, liturgice gi canonice ante-
rioar schismei. ndrzneala de a se cere ortodocailor, primirea ereziilor qi nnoirilor de tot
felul, n frunte cu primatul papal, ca gi cum ei ar fi fost cei rtci(i gi nnoitori gi de a li se
anunfa c li se vor lsa slujbele sfinte dup ce vor fi puse de acord cunnoirile apusene, a produs o
indignare lesne de nfeles. De aceea rspunsul patriarhilor ortodocai gi al sinoadelor patriarhale din
mai rS4geste o respingere categoric, rostit de la nllimea conqtiinlei posesiunii tezaurului
dogmatic, ecumenig patristig sinodal gi traclifional.
c) Autorul, cuprins gi caracterizarea ei
n privinfa autorului sunt dou preri: Una se bazeaz pe informafia eruditului grec
Piliplos (renegat gi apoi revenit la Ortodoxie) dup care autorul ar fi Constantin Iconomos, autor al
multor opere dogmatice, prefuit nu numai n Grecia, ci gi n alte
!ri
ortodoxe. Aceast prere o
Yezi Enciclica Patriarhlor ortodocsi de Ia 7848, n revista ,,Biserica
Ortodox Romn", nr. 71-1.2, 1.935.
Apud, ldem, ibirlem, p.51.
482
483
L79
' Ito[ogi a'
Dogmati c
Qe
neraf sau' Pri nci pi al
|
Si m6o[k
mprt gesc prof esori ca renumi t ul pat rol og grec Di mi t ri e Bal anos gi Hri sost om Papado-
Pulos44.
Actualul profesor de Teologie Dogmatic
9i
Simbolic de la Facultatea de Teologie din
Atena, Ioan Karmiris, ne d de gtire, recent4u5, despre o alt prere, dup care la ntocmirea ei
ar fi colaborat cu patriarhul Antim al Vllea al Constantinopolului medicul teolog
$tefan
Karatheodoris gi Ilie Tantalidis gi poate gi fostul patriarh al Con-stantinopolului, Constantinos I,
care a publicat de asemenea un rspuns la enciclica papal. Enciclica s' a mai publicat n 1863,
cu un adaos lung, fcut probabil de
$tefan
Karatheodoris.as6
Cuprinsul ei este mprfit n z3 de paragrafe. Cele dinti opt formeaz o Introducere
general asuPra strii Bisericii romano-catolice, dnd principii gi exemplificri concludente;
paragraful al
9-le^a
face trecerea la Enciclica papal care este combtutpunct cu punct n
paragrafele ro-23. In cel dinti paragraf se stabilegte un principiu gi un fapt: Invftura creqtin
trebuie pstrat curat aqa cum a fost lsat de Mntuitorul, transmis de Sfinfii Apostoli,
de Sfinfii Prinfi gi de sinoadele ecumenice. n trei paragrafe urmtoare se arat c dintru
nceput s' au ivit erezii n Biseric, pe care ea l-a combtut pn la disparifie: aga s' a ntmplat
cu toate ncepnd cu arianismul, aga se va ntmpla gi cu
,,papismul"
(paragr.
4).
Se gtie c
prima mare erezie inventat de Biserica romano-catolic este
,,Filioque",
pe care Enciclica
apusean nb menlioneaz qi pe care cea ortodox o combate ca blasfematorie. Ea a deschis
drumul unui cortegiu ntreg de erezii gi inovalii, privind gi Sfintele Taine, care mpreun
formeaz
,,papismul".
Romano-catolicii au spat prpastia,,cu minile lo^r", nesupunndu-se
Tradi f i ei dumnezei eqt i , creat de Sf i nf i i Pri ngi n si noade (paragr. 6-). i npat agt . 8 se arat
primejdia propagandei latine gi se protesteaz mpotriva prozeliltismului romano-catolic. Iat de
ce Enciclica papal este socotit ca o miasm n adevrata Biseric, cea ortodox (paragr.
9 ).
Enciclica aceasta nu aduce pace gi afecfiune, ci minciun si absurdit;i, de care nu se
va lsa nimeni ngelat (paragr. ro). Din datoria de a ntri pe cei dreptcredinciogi n Ortodoxia
lor se trece la combaterea afirmafiilor ei, ncepnd cu primatul papal Episcopatul lui Petru este o
simpl traditie gregit; departe de a fi
,,cpetenia"
Apostolilor, el a fost judecat gi mustrat de ei,
iar
,,ptatra",
pe care s-a ntemeiat Biserica, este mrturisirea despre dumnezeirea lui Iisus. Nu
exist Biseric regional mai presus de sinoade
9i
nu Ortodoxia se judec
dup scaunul romary
ci scaunul se judec
dup Ortodoxie (paragr. rr). Biserica Ortodox pstreaz, cu toate riscurile,
numai credinta nealterat, pe cnd papalitatea tinde necontenit la mrirea puterii, cu orice
Pref .
Dorinfa de supremafie a papilor a prefcut ntietatea frfeasc n stpnire lumeasc
(paragr. rz). Intietatea scaunului papal nu e o rnduial de origine apostolic, ci n legtur
cu capitala imperiului n care se gsea. Vechii papi au recunoscut principiul libertfii Bisericii gi
autoritatea sinoadelor ecu-menice (paragr. r3). Patriarhii recunosc aceeagi ntietate scaunului
din Roma cea nou (paragr. r4). Supunnd pasajul privitor la aclamalia sinodului al IVlea
ecumenic unei analize strnse, se arat c ea nu constituie un argument n favoarea primatului
papal; altfel ar trebui s se aplice astfel
9i
Sf. Chiril al Alexandriei, care a fost gi el amintit n acea
aclamafie (paragr. r5). Pargr. 16 combate preten{ia infailibilitagii papale, formulat de Papa Piu a
IXlea naintea sinodului de la Vatican.
n paragraful urmtor, se trag concluziile care decurg din cele procedente pentru romano-
catolici: este tot att de neevlavios gi necanonic a se realiza intenfiile papei, de a se atinge de
4tt4
Vezi D. S. Balanos, art. Oircov(rproq Kr^rvr.xcrtcrvtivoq, rf Obcavg<.rv n Mryzl,q
'EAA4vmr) 'Ey
' DWi oq,
i bi tl en4 p.74 qi nota 2.
48s
Vezi Ioan N. Karmiris, profesor la Facultatea de Teologie din Atena, comisar regal pe lng Sfntul
Si nod al Bi seri ci i Greci ei , Ta oygatLrca rcrri <ruprpotxrx pvrj preLa trl e On0otr{ou rca0oLx1q' Ercxz\r1oi a+
vol lI; 1, ianuarie-martie 1956, p. L24.
ffi
Titlul ei complet este:
,,Epistala enciclici n Bisericii celei uM, sfdnt, cntoliceascd
Ei
npostoleasc, cdfre ortodoc1ii de
pretuti reni ".
180
([ uze'[e'feoIogie i
rD
ogm aticd
Si
SmG o [ce
-l l
rtari si r[e' l e
qel i t
i i
cazbi snrc{d' Ri se r i ci i Ortol oxe
dogmele, liturghiile gi erurgiile ortodoxe tradilionale, pe ct de salutar qi necesar este s se
nlture nnoirile latine. In Biserica Ortodox nu s' au introdus lucruri noi, deoarece nsugi
corpul Bisericii este aprtorul religiei. Dac papa vrea sacrificii de la altii, s dea el nsugi
exemplu spre satisfacerea autorittii Evangheliei qi a sinoadelor (pangr. r7).
Paragr. 18-23 se adreseaz ort odocgi l or: Enci cl i ca recomand i erarhi ei s pst reze
nv;tura Br,sericii ecumenice, ferindu-se de lupii rpitori gi urmnd ciie Sfinlilor Prinfi
(paragr. r8). I ndeamn poporul drept credi nci os s rezi st e ncercri l or di avol egt i (paragr.
r9), nv!tura ortodox nesuportnd schimbare, nici prin adugare nici prin ciuntire, fiind
superioar gi desvrgit. Cel ce o altereaz cade sub grea anatem ca un apostat gi blasfemiator
mpotriva Sfntului Duh (paragr: zo). Prinfii, Liturghiile, sinoadele, canoanele sunt glorii gi
garanfii, care ne vin din Rsrit, de unde au primit cregtinismul toate popoarele, chiar qi Roma
(paragr. zr). Rspunsul la Enciclic face apel la dragostea filial a credincioqilor ortodocgi
(paragr. zz) gi se termin cu citate biblice gi formule de ncheiere.
Caracterizare. Ca gi Mrturisirea lui Dositei,
,,Rspunsul"
Patriarhilor ortodocAi este
un act care rezum o atitudine cristalizat de-a lungul istoriei, dar a crei aparifie se datoregte
unei provocri adverse, ntrn moment al acestei istorii. Provocarea a prut att de nentemeiat gi
chi ar at t de absurd, nct rspunsul Pat ri arhi l or, cu t oat sol emni t at ea gi durerea pe
care cu greu o ascunde, nu est e l i psi t de i roni i gi aspri mi meri t at e l a adresa papal i t f i i .
Un ort odox I -a caract eri zat ast f el :
, , Dac
al ocut i unea scaunul ui Romei nu f ace s se aud
dect cuvinte blajine gi nu aduce dect argumente superficiale, aceasta este desigur pentru c
orice agresiune are nevoie s mprumute forme, care i atenueaz nedreptatea. In schimb; dac
replica colectiv a Episcopatului oriental vdegte mai mult vehemenf, o energie mai sincer,
gi dac clovezile ce aduce contra afirmafiilor romane se coloreaz uneori de indignare, este
pentru c o serie flagrant de antecec{ente grave, de atacuri zilnice gi par(ialq imprim un caracter
de ostilitate cuvintelor Enclicicei (latine), cele mai inofensive n aparent."auz
Enciclica Patriarhilor orientali red cu fidelitate atitudinea Bisericii Ortodoxe faf de cea
papal; ea este un document de o deosebit valoare dogmatic, avnd autoritatea celor patru
Patriarhate ortodoxe.
3.L.2. Mrturisirile secunclare ale l3isericii Ortocloxe
3,1,2,1, Mr'turisirea lui Gherradie Scolarulass
a) mpreiurrile n care a fost compus
Mrturisirea lui Ghenadie Scolarul este unic n felul ei. Este o expunere
general a nv!turii cregtine fcut la cererea sultanului Mohamed al Il-lea, dup
cucrirea Constantinopolului. Este cea mai veche dintre Mrturisirile de credinf trecut
n colecliile obiEnuite, de pn acum.48e
487
A. de Stourdza, Auerti xnent, i ntroducere l a Lettre utcycl i que de S.B. Ie pape Pi e IX aux cl vti err d' Ori a
et des synodes de I' Egl i se d' Ori ent, trad di n grec. par l e dr. Dmetri us Dal l as, Pari s, 1850), p.8; apud, Idem,
i bi cl em, p.75.
488
Despr eaut or , vezi I . E. Mesol or as, op. ci t . , supr a, t . l , pp. 66- 67; Er nest Jul i usKi mmel , Pr ol egomena, l a
Monuntenta
fidei
Ecclesiae Orientalis, pars I. (|en4 1850), pp. 2-21,
9i
Asistent Diacon I. Pulpea-Rmureanu,
Ghcnadi e II Scol ari os, pri mul pntri arh ecunteni c sub turci ,n rev.
,,Ortodoxi a",
anu VIII, nr. 1, i anuari e-marti e
1,956, pp.72-109.'
a89
Pen la aparifia colec(iei profesorului F Karmiris de la Atena, intitulat,
,,Monumentele
dogmatice qi
simboljce ale Bisericii Ortodoxe sobomicegti", n 1952,n2vol. de1067 pp.,qicare, dup simboalele de crednt qi
181
1' eo[agi a
' Dogmatc l j enerc[
sau Qri nci pi d[
ti
Si nl ;o[i c
Mare predicatot om de o vast cultur gi ncrcat de onoruri gi slujbe nalte, ca
profesor de Tologie, secretar imperial gi judector general al grecilor, lund parte activ
la toate marile evenimente ale timpului su, ca sinodul unionist de la Ferrara-Florenfa,
lupta mporiva unirii gi cderea Constantinopolului; Ghenadie este ales patriarh dup
acest dezastru. Sultanul, care voia s reorganizeze imperiul, a aflatn el un personaj
interesant cu care shntrefinutn privinla problemelor religioase de trei ori, vizitndu-
I la regedin!
9i
dndu-i privilegii de prin! n mprlia sa.+eo
Dup a doua convorbire cu patriarhul, sultanul, om nvfat, cunoscnd gase
limbi gi umanist, l-a nsrcinat s-i prezinte o Mrturisire de credin!. Titlul dat ei
de autor arat c a fost prezentat Sultanuluiael. Acesta i-ar fi cerut alta, care a gi
circulat sub titlul Despre calea mkntuirii oamenilor.+s' Titlul celei dinti variaz dup
editii.4e3 Cel mai potrivit ni se pare Mrturisirea lui Ghenadie Scolarul
b) Cuprinsul
Cupri nsul ei este urmtorul : este mprfi t n zo de capi tol e, (di ntre care
ultimele 8 sunt neautentice). Ea vorbeqte despre Dumnezeu unul gi n trei Persoane, pe
care le numegte'IL;rata tou @eo (cap. I). Arat c acest Dumnezeu, creator a toate,
are toate perfecfiunile (cap. II). Prin acele tqra'IbrsthS.tara El triegte vegnic n Sine
Insugi: ele se numesc ipostase (cap, III). Aceste Ipostase se aseamn cu cl
3
funcfiuni
sufletegti (cap. IV). Ele sunt mpreun-lucrtoare (cap V). Se exprim pe scurt taina
Intruprii (cap. VI). Se explic unirea celor dou firi prin unirea sufletului cu trupul
(cap. VII). Se descri e pretuti ndeni tatea Mntui torul ui (cap. VIII). Se arat cum se
manifest atributele dumnezeiegti (cap. IX) Se amintegte
jertfa
mntuitoare a Domnului
(cap. X) nvierea gi n[area Lui (cap. XI). Vorbegte despre nemurirea sufletului gi rsplata
vi i toare (cap. XII).
Cel e 8 capi tol e care urmeaz, trateaz, despre Intrupare gi despre puterea
apol ogeti c a profel i l or, termi nndu-se cu o parte pol emi c cu necredi nci ogi i . EIe
sunt deosebite de cele precedente gi sunt nepotrivite cu momentul istoric n care a
scris Patriarhul Ghenadie aceast Mrturisire4e4.
c) Caracterizare
Caracterizarea acestei Mrturisiri: Este o Mrturisire particulari de o valoare
deosebit dac este
judecat n ambianla apariliei ei gi se
linte
seama gi de faptul
,,c
expune nv1tura nzuind s aplaneze adversit1ile musulmane fa! de religia cregtin.
Sfnta Li turghi e, conti nu cu Enci cl i ca Patri arhul ui Foti e gi d un numr de 27 asemenea
,,monumente".
490
n a sa Histori.o Ecclesiastcn Turco-Graeconnn, II, 108 sc1 filo-elenistul protestarrt Main Crusius istorisegte
cu lux de amnunte, printr! altele c patriarhul a fost declarat cpetenia gi supremul judector al cregtinilor, n
afacerile civile - ca gi al episcopilor de altfel; c bisericile, cu proprietlile lor au rmas pe seama comunitfilor
ca gi spi tal el e gi al te i nsti tuti i cul tural e gi de bi nefacere, exi stente l a cuceri rea Constanti nopol uh,ri . Cf. Prof.
Ioan Mi hl cescu, Istori n Bi set i ci i uni ztersnl e de l a 1054 pfu azi , ed. II-a, Bucuregti , 1922, pp.94-95.
4e1
Publ i cat n ed. Mgr Lor-ri s Peti t-X, A. Si deri des-Marti n
Jugi e,
Oeuares compl tes de Gennade Schol ari os,
t. IIII, I'aris, 7930, pp.434-452.
ae2
Apuci idem, ibidem, p. 453, ortodocgii ca Mihlcescu n'o recunosc.
493
Vezi, de pild, pe ceie date de autorii lucrrii din nota precedent; apoi E.L Kimmel, op cit., I, p. 11; Pr.
Prof. L Mi hl cescu, @rl oauqroq trl e Oq0ooaq Di e Bekennhsse und di e wi chti gsten Gl aubenszeugni sse der
griechisclrc orientnlischen Kirche, Leipzig, L904, pp. 1.7-21. Iclem, La Thologie Symbolique..., p. 76; Mgr. Louis
Petit. X, A. Siderides-Martin
Jugie,
op cit., IIl, pp.434-453.
aea
q1.
9i
Pr Prof. I. Mi hl cescu, Ln' Ihol ogi e Symboti que..., p. 77.
742
(a u ze{e lf eo [og e i'D ogm a ti c e
S
i S i m b o [i c e Jl rt uri si ri fe l e el i nt si
cate$i sme{e 3seri ci i Ortol oxe
Mesoloras, marele simbolist grec, o laud pentru c dezvluie principalele dogme gin
ea e vizibil duhul ortodox gi eliry n general. Tot el o gsegte cu nclinri spre platonism,
dup Kimmsl, ds nlffsl.+e5
S'a fcut o mic rezevde ctre cercettori: n cap. I qi III, Ipostasele dumnezeiegti
sunt numite
'IL;.rata
-nsugiri. E o gregal de exprimare, poate intenfionat, pentru
ca s se evite impresia de triteism faf de mohamedanii strict monoteigti.
3,1.2.2. l3sptrnstrrile Patriarhului Ier!nria al Il-lea
a) Autorii
Autorii acestor Rspunsuri, date unor teologi protestanfi de la Tbinen, care se
interesau de nv!tura Bisericii Ortodoxe, sunt: Patriarhul Ieremia al Il-lea al Con-
stantinopolului, cruia gi
se atribuie nu numai fiindc qi le-a nsugit n calitatea lui
ofi ci al , ci gi fi i ndc a col aborat l a el e cu secretarul su, protonotarul Patri arhi ei ,
Teodosie Zigomala Unii dintre protestan{ii contemporani cu ei le atribuiesc, ns,
exclusiv lui Teodosie Zigomala, secretarul lui, pe motivul c pe cnd acesta avea
reputalia de a fi
,,brbat
prea nvlat gi prea nfelept" (cum l numegte marele filoelin,
Martin Crusius), dimpotriv patriarhul Ieremia nhr fi avut pregtirea necesar unei
asemenea lucrri. Dar Teodosie Zigomala el nsugi mrturisegte o oarecare colaborare
numai n ce privegte Rspunsul la Confesiunea Augustana; iar Gerlach spune categoric
c Zigomala a fost nsrcinat n fafa lui s-l elaboreze+e6 .
Patriarhul Ieremia sh nscut la
1536
q a primit suprema treapt ierarhic la 15 mai
1572, pstorind, cu ntreruperi, pn n 1599. Teodosie Zigomala s'a nscut n 1544 gi
a fcut studii adci.
Corespondenla a fost purtat de ei cu: Iacob Andrea, super-intendentul Bisericii
din TbingerL profesor gi rector al Universitfii, nvlat gi mare cuvnttor, care este unul
dintre colaboratorii la vestita carte simbolic, Formula de Concordie (din r58o). Dorea cu
nfocare cunoagterea reci proc a cel or dou Bi seri ci gi uni rea l or. Marti n Crusi us,
mna lui dreapt, era marele filolog elenist gi latinist al Universitfii. Dragostea lui
pentru Grecia a fost att de mare nct dorinfa lui de totdeauna qi misiunea lui pe
pmnt credea c sunt predi carea Evanghel i ei curate n El ada. Lucrarea pentru
propagarea elenismului printre ai si este imens.
,,Turco-graecia",
adc,istoria grecilor
de la cderea Constantinopolului pn la 16oo, este un izvor neprefuit de informafii
pentru rsriteni. Shu gsit n biblioteca de la Tbingen nu mai pufin de zz tomuri de
propagare a elenismului printre ai si... A contribuit ca pulini pe pmnt la cunoagterea gi
nlelegerea real a celor dou Biserici gi a ajutat gi material Biserica gi gcolile grecegti
ale Constantinopolului.
b) Cauza mpreiurrilor gi cuprinsul corespondenfei dintre Patriarh gi teo-
logii din Tiibingen.
Cauz4 mprejurrile gi cuprinsul corespondenfei ne sunt bine cunoscute. Inc din
vremea lui Luther gi Melanchton, luteranii au manifestat un interes deosebit fa! de
cregtinii rsriteni, deoarece credeau c ei au revenit la credinla Bisericii primare gi, ca
atare, vedeau n acegtia nigte aliafi firegti mpotriva Bisericii nnoitoare romano-catolice.
aes
g.
1. Kimmel, op. cit., p. 8; Mesoloras, op. cit., p. 72.
496
Pentru toat aceast parte vezi L E. Mesoloras, Dugporrcr1..., vol. I, p. 83 sq.
183
1' eo[ogi a
' Dogmatrc
l enerah
sau ?ri nci pi o[
i
Si n6o[k
MisiuneadiaconuluiMissos,dealtparte, arat.c,delancepuf giBisericilersritenese
interesau de scopurile protestantismului.
Pe de alt parte, ns, statele apusene au fcut din religiq cteodat mijloace de
rzbatere politic
9i
economic, n
frile
strine gi mai ales n Rsritul apropiat.
Aga se explic uneori lupta pentru atragerea cregtinilor rsriteni de partea protestanlilor
gi mai ales a romano-catolicilor, care s'a soldat nu rareori cu sfrgituri tragice, ca acela
al lui Chiril Lucaris.
Aceasta este gi explicafia faptului c ambasadoruf cavaler David de Ungnad, al lui
Maximilian al ll-lea al Germaniei, laConstantinopof n1573, a luat cu sine pe teologul
luteran
$tefan
Gerlach ca predicator al legafiei; acesta era narmat gi cu cte o scrisoare
de circumstant a profesorilor si, Martin Crusius gi Iacob Andre ctre Patriarhul
Ieremia. Acesta dinurm scrie, printre altele, c nu se ndoiegte c patriarhul va primi
bine pe Gerlach" deoarece, zice el,,,gi noi gi voi ne-am botezat ntr'un singur Mntuitor,
Hristos, gi credem n unicul Lui pref de rscumprare a neamului omenesc
Ai
gtim c El
ne mntuiegte, svrgind aceasta numai prin Crucea l1al"4e7. (Cu aceasta se accentua
invizibi-litatea Capului Bisericii gi mntuirea,,sola fide"). Neprimind nici un rspuns,
ei au trimis din nou (la
3
martie
ry74),
cte o scrisoare, Crusius adugnd gi omilia lui
despre Imprlia lui Dumnezeu (dup Luca ro), aconfesional dup cuprins, deoarece
fraza
,,cae
nu e lumeasc ci n minte gi n congtiinff' e ndreptata dup cum observ
Hefele, mpotriva concepliei papale, lumegti, despre Biseric. Aflnd apoi de la Gerlach
c patriarhul se pregtegte s le rspund4 Crusius a trimis a III-a scrisoare, la care a
alturat Mrturisirea Augustana n grecegte (la 16 sept. 1574), deoarece pastorul scrisese
c la Bizan! sunt multi teologi distingi, crora le-ar folosi. Scopul ei, dup cum explic
Andre, era de a informa pe patriarh asupra credinlei protestante spre a fi comparat
cu cea ortodox.
Patriarhul le trimite prima sa scrisoare ctre sfrgitul aceluiagi an. Din rspunsul
su se vede c nfelesese perfect spiritul protestantismului gi ct de mult sh deprtat
el de cregtinismul autentic. Rspunsul lui e plin de blndele gi politicos, ca form, dar
ferm n fond. Astfel, privitor la omilia lui Crusius, scrie cntrhdevr unul este marele
gi adevratul Pstor, Hristos; dar tofi prepuqii turmei sunt gi ei urmagi ai Si gi triesc
ca nigte imitatori ai Si gi se pot numi gi ei dup Har gi participare,
,,buni
pstori",
aprnd astfel i erarhi a bi seri ceasc. Referi ndu-se apoi l a cuvntul Domnul ui , c
,,oile
nu ascult vocea nimitului...", pe care protestanlii l nlelegeau n sensul c nu
trebuie s primim nv!turi fr temei n Sfnta Scriptur, unicul izvor al credinfei
fiind Biblia, rspunsul ureaz ca protestanlii s fie nvrednicili de Dumnezeu s aib
de-a pururi credinfa noastr sntoas, s nu se poticneasc, nici s nu inoveze sau s
se deprteze de la cele rostite n chip dumnezeiesc de Mntuitorul qi de Sfinlii Apostoli
gi ucenicii Si, de cele gapte sinoade ecumenice gi de ceilalfi Sfinfi Prinfi teofori, care
strlucesc
Ai
ne uimesc prin virtute; ci sitpzeas toate cele pe care le-a primit Biserica
lui Hristos gi yygQ0e, (n scris)
9i
ayqQr^rq (nescris). Cu aceasta sh accentuat principala
deosebire ntre izvoarele nv!turii Bisericii Ortodoxe gi ale celei protestante, adic
Sfnta Tradilie etc....
Dac protestanfii au aflat prilej de bucurie n faptul c patriarhul le-a rspuns,
dezaprobarea nvfturilor lor noi i-a mirat gi mhnit. De aceea, la zo martie a575, au
trimis o nou scrisoare, artnd c ei au prsit numai ce se deprteaz. de obiceiurile
497
l .E.Mesol oras, op. ci t.,I, p. 89 sq., pentru tot acest paragraf
L84
( [ uze{ e le o I og i e i
/f)
oB n a ti ce
t
i S i m b o [ ce Jl .rturi si ri fu l e crel i nt s; caPfti snw{e' B i seri c i i Ortodoxe
cele vechi, rmnnd credinciogi principalelor nvfturi privitoare la mntuire gi
mbrlignd toate cele lsate prin Apostoli, Profeli, Prinfi teofori gi Patriarh gi cuprinse
n credinfa celor
Z
sinoade ecumenice. Traililia, ei o pzesc atat ct ngduie judecata gi
congti i nl a fi ecrui a, nl turnd nti etatea formel or. Aceast expunere oarecum
acoperit gi lipsit de limpezime
lintea
s nu impresioneze neplcut gi s nu grbeasc
sfrgitul corespondenfei.
La 16 noiembrie
ry75,
a urmat al Il-lea rspuns semnat de patriarhul Ieremia,
privind Mrturisirea Augustana. Elprecizeaz mai nti c nv!tura Mntuitorului
s'a stabilit n Sfnta Scriptur gi n Tradilia celoi
7
sinoade ecumenice, aga nct noi,
ortodocgi i , pri mi m tl cui rea vechi l or Pri nfi ai Bi seri ci i . Insugi rea mntui ri i se face
prin credin!
9i
fapte bune. Ndjduiegte c protestanlii vor prsi nvtturile cele
noi, opuse iubirii de nfelepciune evanghelic, cu care sunt n armonie gi sinoadele
Ecumenice, ca gi tlcuirile cele adnci ale Bisericilor vechi, la Evanghelie. Urmeaz
cercetarea punct cu punct a Mrturisirii luterane Augustana, combtndu-se toate
abaterile de la adevrata nv!tur a Bisericii ecumenice, gi artnd totodat nl{imea qi
frumusefea acesteia. Apoi termin rspunsul prin ndemnul repetat ca protestanfii
s vin la Biserica Rsritean, supunndu-se rnduielilor apostolice gi sinodale.
La un an, Martin Crusius gi Luca Osiander
- n locul lui Iacob Andre, plecat
n Saxonia pentru redactarea Formulei Concordiei -, trimit patriarhului rspunsul, cu
o Mrturisire, un tratat al dogmatistului Heerbrand, traduse n grecegte de Crusius,
(la 18 octombrie
ry7)
gi o scrisoare. Se cerceteaz,pe rnd capitolele asupra crora
cele dou Biserici sunt de acord gi asupra crora nu sunt de acord, ncepnd cu acela al
canonului adevrului gi cernd ca Scriptura s fie recunoscut ca atare; iar interpetarea
ei s se fac prin ea nsgi. Se dezvolt urmtoarele capitole: r. Despre purcederea
Sfntul ui Duh gi de l a Fi ul ; z. Despre l i berul arbi tru, i nexi stent l a o omul czut;3.
Despre mntuirea dat n dar, nu pentru faptele bune;4. Despre dou Taine;
5.
Botezul
se svrgegte pri n ntrei t afundare, i ar Euhari sti a cu azi m; 6. Despre rugci uni gi
unele rnduieli, cea monahiceasc; de pild, folosite n epoca primar.
n epi l og roag pe patri arh s-gi nsugeasc cel e artate de ei , spre sl ava
Mntuitorului.
ntre timp Ieremia fusese nlocuit cu Mitrofan al III-lea gi revenind la scaunul
patriarhal dup
9luni,
la moartea acestuia, reia legturile cu protestatnfii, care, de ast
dat, devin mai categorici, invitndul s prseasc nv!tura sa, ca gregit gi s se
ntemeieze exclusiv pe Scriptur. Patriarhul le rspunde, Ia rndul su, pentru ultima
oar, la 6 iunie r58r, aspru, energic qi categoric, artndu-le gregala de a voi s stea
deasupra sinoadelor ecumenice gi a Sfinlilor Prin{i ai Bisericii, gi i roag c4 dac vor s-i
scrie, s-o fac din prietenie personal gi fr s mai discute dogmele.
In fafa acestei schimbri brugte, protestanfii s'au adresat celor din anturajul
patriarhului, n decembrie r58r, tratnd: r. Despre schisme; z. Despre acuzalianedreapt
c ar avea legturi cu evreii, strecurat de romano-catolici;
3.
Despre erezli;4. Despre
unele nv!turi care nu sunt conforme cu Sfnta Scriptur. Termin spunnd c se
ntorc de ctre cei care nu au ca temei Cuvntul lui Dumnezeu, cci e mai bine s asculli
de El dect de oameni. Rspunsul e semnat de principalii teologi de Ia Wittemberg,
rr la numr. Cu aceasta s'a pus capt corespondenlei cu patriarhul. Numai zelosul
Martin Crusiuis n'a ncetat de a scrie gi a ajuta pe prietenii lui din Rsrit printre care
era gi Teodosie Zigomala.
t85
Teo[ogia lDogmaticd
(jenera[ sau ?iflcipia[
i
Siffi\o[ic
c) nsemntatea rspunsurilor lui Ieremia al ll-lea
nsemntatea
acestor
,,Rspunsuri" st n aceea c ele constituie cea dinti n-
cercare de a fixa atitudinea Bisericii ortodoxe fa! de aceea a Bisericii protestante. Ele
nhu fost mputernicite
de nici un sinod gi rmn deci o oper particular, dar sunt
socotite de Teologia greac drept cluz a studiului comparativ al Confesiunilor
cregtine, alturi de Mrturisirile de Credinf. Mesoloras, de pild, o pune printre
ele.
Rspunsuri l e fi i nd adresate unor profesori uni versi tari , au un ni vel nal t.
Semni fi cal i a l or moral -rel i gi oas este ntri toare pentru cregti ni i ortodocAi . El e
arat, odat mai mul1, c Biserica Rsritului
,,omul durerilor,i smerit gi disprefuit de
toti, nu renunf la nimic din tezaurul Descoperirii dumnezeiegti, orict de grele ar fi
mprejurrile petrecerii ei pe pmnt gi c chiarn vremuri de restrigte cultura teologic
n'a disprut cu totul n Biserica ortodox.
Din punct de vedere teologic s'a spus c nici
,,Rspunsurire" lui Ieremia nu
sunt absolut fr reprog. Astfel s'a observat c n ceea ce privegte raportul Harului cu
faptele bune, acesta e descris invers dect se obignuiegte. Adic noi socotim c credinfa
e lucrtoare prin iubire (Ga
5,6)
qi c ea precede faptele bune, fiindc gi aceasta e calea
obignuit a viefii cregtine: doctrina precede pactica; ea gi afl reazemul gi izvorul ei
n credin!, care e rod al Harului. Evident c gi raportul invers de dependent e cu
putinf n trirea cregtin4 dar n chip excepfional. (Regula, e dependenl faptelor bune
de credin!
9i
Har. Dup nv!tura lui leremia, ca s cgtigmajutorul dumnezeiesc,
avem nevoie de fapte bune gi curfire de patimiaea.
Aceast nv!tur este ugor explicabil prin opozifia pe care Ieremia o face celei
protestante, care exagereaz rolul credinfei gi desfiinfeaz pe acela al faptelor bune.
Ieremia exageteaz gi n sens contrar gi pare unora c s'ar apropia de concepgia semi-
pelagian. Dar cu aceasta s'ar opune nsegi cuvintelor Mntuitoi ulii:
,,Frd
Mini nu puteli
face
nimic" (ln
ry,5),
ca gi canonu)ui
43
alsinodului din Cartagina. Ar trebui s vedem
la el o contradiclie ntre afirmatia c iubirea este izvorul slgdinteiaee gi nvftura curent
a Bisericii, dac n'am gti c funcliunile sufletegti se ntreajut n viata cregtin.
Din acest punct de vedere e bine s amintim c nv!tura Bisericii noastre e
categoric asupra unui fapt, gi anume c Harul face nceputul mntuirii5oo.
Insemntatea acestor
,,Rspunsuri" e mrit de momentul istoric crora aparfin.
Ele rmn o bun
,,cLuz" n general, pentru nv!tura noastr, n comiaragie
cu cea protestant.
3.1.2.3. Yrrturisirea lui Mitrofarr Critoptrlos
a) Autorul
aeg
l bi d", n, pp. 113-114.
499
in Rdspunsrl aI ll-lea al Pntri.nrhuhri leremia ayanqr.,rr nlyl notrr,.rq
,
ibidem, p. zr.
500
Rsltunsul I al patriorhului leremia:
,,.
.q anyt evat q1cr t1 noteL r<ai avayraia"
;
ibidem, p. 789
Pentru partea aceasta vezi D. Balanos, Lpfiocr rccri or-rprpotrc pLpa,
Aten4 1,919, p. 34, nota.
186
( [ u ze{e, Teo bg i e i
lD
og m e t i ce
S
i Sim6 o I i c e
-Lrtqr
si ri [e de crel i nl
ti
cate' 6i sme' Bi seri ci i Ortol oxe
Autorul5or: Mitrofan Critopulos, nscutn Beree4 lat589, a fost crescut cu ngrijire
de prinlii si. nvlafii Gass gi Sathas cred c ar fi fost elev al lui Maxim Margunius,
cu regedi nta l a Venel i a; al l i i (ca Mesol oras), dup Androni c, cred c aceasta e cu
neputin!. In prima tinerele e dus la Sfntul Munte, hirotonit diacon; aici se distinge
pri n evl avi a gi seri ozi tatea l ui . Se ocup i ntens cu studi i l e bi bl i ce gi patri sti ce. E
hirotonit ieromonah gi, n 1615 intr n relafii cu Chiril Lucaris, unchiul su, care-l ia
la Alexandria, numindu-l protosinghel. Acesta l recomand arhiepiscopului George
Abbot de Canterbury gi nsugi regelui Iacob I al Angliei. E primit acolo cu cldur gi
face studii de limbile latin, elin veche, englez, dar mai ales adncegte studiile
teologice n mod sistematic timp de 6 ani. In t6z3 este rechemat de Chiril - acum
patriarh al Constantinopolului -, care avea nevoie de clerici luminafi n lupta mpo-
triva iezuililor, lupt care avea s se termine cu uciderea lui. nainte de a se ntoarce
n
lar
el trece, cu consim!mntul patriarhului, prin Germania, ca s cunoasc qi Bi-
sericile protestante de acolo. (Dup alfii, aceast vizit s'ar fi petrecut dup ntoarcerea
sa). La Helmstadt se mprietenegte cu marele dogmatist Georg Kalist gi cu profesorii
de filozofie Konrad Hornejus qi Conring gi se bucur de tot sprijinul prinlului de
Braunschweig. Yiziteaz mai multe orage mari, fiind primit pretutindeni cu mare
cinste qi legnd prietenii cu marile personalitgi reprezentative. Dar el nu contenegte
n acelagi timp studiile. Prinlul
Johann
Friederick i fixeaz un beneficiu de t76 taleri...
Intre timp cerceta posibilitlile de unire ale Bisericii protestante cu cea rsritean.
Din Germania trece n Elvefia, unde a avut disculii teologice cu calvinigtii. A fost
pri mi t ofi ci al n consi stori ul gi senatul l or, unde a decl arat c a fost tri mi s de pa-
triarhul Chiril Lucaris n Apus, ca s caute un mijloc de unire a Bisericilor grecegti gi
orientale cu Bisericile Europei occidentale5o'. Trece apoi n Venelia gi,n 16z9 se duce
la Constantinopol, apoi se ntoarce la Alexandria unde e ridicat pe scaunul patriarhal
n 163o.
Ca patriarh a avut o activitate intens, cultural, de ntemeietor de gcoli gi
biblioteci.
mprej urri l e nu erau propi ce pentru acl i uni mai mari , n favoarea unri i
Bisericilor - mai, posibil totugi n veacul su dect n vremea noastr -, dup mai
bine de trei veacuri. Pe de alt parte el n'avea factura de lupttor nenfricat, a lui Lucaris,
nici concepfia aceluia despve o unire pe teren politico-bisericesc (concepea numai o
unire teologic). Pe de alt parte, de asemenea, o pruden! excesivi la care l-a mpins
dreapta judecat a situafiei, l-a fcut nu numai s stea ntrb rezerv. total, ci s gi semneze
osndirea binefctorului gi rudei sale, la sinodul din Constantinopol, n 1638. Studiul
presupune linigte qi contemplare; iar acestea rareori sunt apanajul lupttorilor n
arena vietii. N'a supraviefuit dect pulin lui Chiril Lucaris, cci a murit n Muntenia,
n1639.
^
b) Imprejurrile compunerii gi cuprinsul Mrturisirii sale
s01
Vezi I.E. Mesoloras, LuprpoLrcrl, t.l, p.256 sq.; Prof. Ioan N. Karmiris, MqtqoQvr1c Kqrttnouoc
rca- avrcotoq rnlAoyqaQa ato vv to nqrrirtov rroprv11, (Mitrofan Critopulos qi coreponden!a
sa nepublicat, dat la lumin acum pentru prima clat), cap.
,,Biografia
lui Mitrofan Critopulos", pp.
68-774, Atena, \937.
502
Vezi Ioan N. Karmiris, op. cit., supra, cap.
,,Critopulos
n Elvefia", pp.739-1.47
L87
'I'eofoaa
'Dogmatct
$eneraf
sau '?riflcipid[
i
5ift6ofic
Prilejul compunerii Mrturisirii l-a dat vizita lui n Cermania gi este rodul
convorbirilor pe care le va fi avut cu profesorii germani, protestanli. Originalul ei se
afl n biblioteca public din oragul Wolfenbuttel. E nchinat dasclilor Universitlii
din Helmtstdt. El arat c i sh cerut s pun n scris starea Bisericii sale qi s expun
nv!tura nentinat a cregtinismului primar5o:.
Ti tl ul ei este:
,,Mrturi si rea
Bi seri ci i rsri tene, soborni cegti gi apostol egti ,
compus, n rezumat, de Mitrofan Critopulos ieromonahul gi protosinghelul patri-
arhal ".
Cuprinsul acestei Mrturisiri este foarte interesant: n Prefa{ el arat folosul
studiului celor dumnezeesti.
n cap. I el arat nvgtura Bi seri ci i despre Sfnta Trei me; Cap. II expune
nv!tura despre creafie; al lli-lea vorbegte despre iconomia dumnezeiasc privitoare
la noi; al lV-lea despre pregtiinf; al VJea, despre Taine; al Vl-lea, despre porunci al
VII-lea despre Biseric; al VIII-lea despre Sfntul Mir; al IXle4 despre postul domnesc;
al X-lea, despre Pocin{; al Xl-lea, despre Preofie; al XII-lea, despre Nunt; aI XIII-
le4 despre Maslu; al XIV-[ea, despre unele Tradilii ale Bisericii; al XV-le4 despre sfintele
icoane; al XVI-[ea, despre Sfintele Moagte; al XVII-lea, despre invocarea sfinfilor; al
XVIIIlea, despre post; al XIXlea, despre clugrie; al XX-lea, despre rugciunile pentru
cei rposati; al XXIlea, despre rugciunile ctre rsri| al XXII-lea, despre faptul de
a nu pleca genunchiul duminica gi ntre Inviere gi Rusalii gi al XX[I-le4 despre starea
Bi seri ci i rsri tene, n general .
S'a publicat pentru ntia dati n t66t, cu traducere gi un prolog elogios, de fiul
l ui Konr ad, I oan Hor nej us.
c) Autoritatea ei
Autoritatea ei este discutat, pe nedrept, ns. Altdat, (Sathas ndeosebi):o+,
j
se reproga faptul de a fi fost fcut Ia cererea unor eterodocAi gi era nvi nui t de
nclinri ctre acegtia. Ambele acuza\Ii sunt la fel de nentemeiate. Situalia Bisericii
ortodoxe n veacul su era att de precar, nct toate cpeteniile ei au cutat mijloace
n afar pentru ndulcirea suferinlelor cregtinilor qi deci alian!e.
El e n' au mers ni ci odat -
cu excepl i a cazul ui l ui Chi ri l Lucari s -,
pn l a
compromisuri din punct de vedere doctrinar. Aqa este gi cazul Mrturisirii lui Critopulos.
Nu numai c nu este protestanti zant, ci se pot bnui nzui nl el e l ui de a atrage pe
protestanfi, prin expunerea acestei Mrturisiri; altfe, din punctul de vedere protestant, ar
fi absurd s se nchine capitole ntregi dintr'o Mrturisire, unor chestiuni ca postul,
cderea n genunchi, cinstirea icoanelor, a moagtelor, unor Taine ca Maslul gi Mirun-
gerea, etc.
Acesta este un moti v puterni c pentru care toate col ecl i i l e de Mrturi si ri o
menl i n pri ntre acestea (chi ar gi a l ui Mi hl cescu, care omi te
,,Rspunsuri l e"
l ui
Ieremia al lllea). Ea se pstrez pe linia patristic a gndirii, fapt care-i d o mare
autori tate di n punct de vedere ortodox. Iar rezol varea ortodox a punctel or de
credin! gi trire cregtin4 deosebitoare ntre noi gi protestanli, pe care nu Ie aflm n
,,Rspunsuri l e"
Iui Ieremi a gi Zi gomal a, i mregte presti gi ul qi i nteresul . n sfrgi t,
nivelul nalt, prin care depgeqte toate celelalte Mrturisiri ortodoxe, n general, i
asi gur o pretui re deosebi t di n partea teol ogi l or ortodocqi .
I.E. Mesoloras, op cit
,
p.273.
I bi dem, p. 275
503
504
188
(af&uzde 7.'e o [ogie i'I) ogmati ce
s
i Sim6 o [c e'
-,11
rturi si r i [e l e crdl i nfi
s
c otebi stnefe' Bi seri ci Ortol oxe
Tonul polemic asculit mpotriva Bisericii romano-catolice
qi potolit dar ferm,
fa! de erorile protestante, arat o acomodare u$or de n,teles dar limitat, la situatia dat.
Pretutindeni se simte spaima de propaganda romano-catolic, care fcea ravagii n
Biserica ortodox n acel veac.
Mesoloras afirm c Mrturisirea lui Mitrofan Critopulos reprezint declinul
Bisericii ortodoxe, ns pe drept se numr printre Mrturisirile ei, avnd o valoare
teologic gi bisericeasc deosebit5o5.
Este de la sine nleles c pufini teologi ortodocgi sunt att de criticati de romano-
catolici ca Mitrofan Critopulos; qi nu rareori criticile lor au nrurit qi pe unii ortodocgi.
Pentru noi, ea rmne o Mrturisire particular, dar de o mare valoare istoric
gi teol ogi c, tratnd l a un ni vel nal t punctel e deosebi toare ntre noi gi cel el al te
confesiuni.
n decursul vremii s'au artat unele puncte slabe ale ei; mprlirea Tainelor n dou
categorii, de pilda trei dintre ele fiind indispensabile (Botezul, Euharistia gi Pocinfa),
iar celelalte benevole. Aceast prere nu tgduiegte caracterul de Tain al celorlalte,
deci nu e protestant, ci e o simpl apreciere personal, care nh intrat n circulafie n
Teologia ortodox. Ct despre prerea lui despre crlile
,,necanonice"
ale Vechiului
Testament, ea este, ndeobgte, prerea comun a tuturor speci al i gti l or Vechi ul ui
Testament gi a unei prfi di ntre dogmati gti i ortodocgi , care nu pri mesc nv!tura
catolic n aceast privin! - fapt pentru care mai ales romano-catolicii l fac
,,pro-
testant"5o6. Tot fr nsemntate este gi reprogul, pe care i-l face prof. D. Balanos,
ami nti nd c l a cel e trei trepte i erarhi ce el adaug qi cel e patru trepte al e preo{i ei
inferioare: a ipodiaconilol, anagnogtilol, exorcigtilor gi ugierilor5oT.
In fond, Mrturisirea sa este opus protestantismului, cru!nd erorile lor, fr
s gi le nsugeasc, iar unele formule, nereugite, provin din lipsa de definire a ntregii
doctrine, n vremea sa. Activitatea sa unionist a avut scopul s atrag pe protestanfi gi
a reuqit pn la un punct cu luteranii conservatori, t s cedeze asupra vreunui
punct de doctrin ortodox.
3.l.2.4.. Catelrisnrele l3isericii Ortoclore
Catehismele Bisericii ortodoxe au avut, precum am amintit mai sus, un rol
nsemriat n viala religioas; de aceea ele s'au rspndit nencetat ntre fiii ei, circulnd
de la o Biseric la alta, dintr'o limb n alta. Cele mai rspndite au fost unele rusegti gi
grecegti . Degi ni ci unul n' a avut dect aprobarea si nodul ui Bi seri ci i respecti ve gi
uneori gi a celor n limba crora s'au tiprit, totugi unele dintre aceste catehisme au
ar,.ut o circulafie mult mai mare dect a Mrturisirilor de credin!, cu excepfia Mrturisirii
Ortodoxe pentru unele
!ri.
Principalele catehisme, cu o mare rspndire n toat Biserica ortodox, sunt
cel al lui Platon Levchin (mort n r8rz) gi mai ales acela al lui Filaret - ambii mitropolifi ai
Moscovei. Acesta din urm a fost tiprit n mai mult de roo de edifii numai n Rusia gi
505
l bi dem, p.278
s06
Ioan Karmi ri s, Ortodoxi e gi protestanti an, t l , Artena, 7937, pp.136-176; cf. rev
,,Bi seri ca
Ortodox
Romn". septembrie-octombrie 1938, p 570
s07
Prof D. Bal anos tprpocr rcai orppo1rc
prpa, Atena, 7919, p.19, nota 1.
189
T'eofogia
'Dogmatic,i
(jenera[ sau ?rirl.ipid[
fi
Sim6o[cd
a fost tradus n multe limbi. Are o parte introductiv despre Descoperire qi izvoarele ei gi
apoi trei pr!i, dup cele trei virtufi teologice, ca gi Mrturisirea Ortodox. (Este foarte
criticat de romano-catolici, dar pretuit de rugi la nivelul unei Mrturisiri de credin!).
O alt carte de mare circulalie n Ortodoxie a fost Expunerea rv!turii Bisericii
sobomicegti, ortodoxe, nsolit de deosebirile care se ntL:resc
Ai
n alte Biserici cregtine, a
lui Vladimir Guette. Publicat n 186& ea a fost repede tradus r mai multe limbi5n8.
Dintre Catehismele aprute la greci, pomenim pe cel al lui C. Iconomos, pe cel
al lui I. Mesoloras gi pe acela al lui Diomed Kiriacos.
3.2. YrnruRISIRIl.E DF) cRIiDINfr\
$I
Ci\TDHISMDI,It BISF:RICII CRr::tTINIt
Itatrna Docrr3INnA
3.2.1. Deosebirea clirrtre ternrenii
,,Mrturisire
cle creclinf" gi
,,Carte
Sinrbolic"
p
a4i simbolice" sau
,,Mrturisiri
de credin!"? Purceznd la stabilirea autoritlii
V Mrturisirilor de credinf, unii teologi ortodocgi au mprumutat termenul tehnic
,,apusean
de
,,cr(i
simbolice", de origine protestant, pe care astzi teologii i folosesc
ca echivalent al
,,Mrturisirilor
de credin!". Noi credem, nc, c trebuie s optm
pentru una dintre aceste dou numiri, cci ntre ele exist nuan{e deosebitoare.
Intr'adevr este un nfeles, dup care o Mrturisire poate fi numit gi
,,carte
simbolic" gi anume, n calitatea ei de carte care deosebegte nv1tura unei confesiuni
de al celorlalte, gi deci de
,,izvor"
al Tologiei Simbolice. Cci aceast disciplin teologic
deosebitoare a nvtturii feluritelor confesiuni cregtine, se sprijin pe
,,Mrturisirea
de credin!", care desparte credinla de necredin! gi credinla adevrat de cea fals. Dar
acest sens de
,,zvor"
al Teologiei Simbolice este formal gi accidentaf el se cuvine numai
indirect Mrturisirilor de credin!, n Teologia ortodox. Direct el se refer la simbolul
niceo-constantinopolitan a crui explicitare gi dezvoltare, de o mai mic autoritate,
sunt aceste Mrturisiri. El aduce cu sine, n Ortodoxie nu numai nuanta, ci gi o nou
calificare, adic un rost gi un loc nou gi deci o nou nsemntate a Mrturisirilor de
credinf n Teologia gi Biserica ortodox.
Termenul apusean, de,,carte simbolic", deplaseaz centrul de gravitate de la
funcfie la clasificare, deci de la centru spre periferie, de la Mrturisire n sine, la
autoritatea ei.
Cuvntul
,,Mrturisire
de credinf" nu insinueaz nici o legtur de timp sau
de cuprins cu opera asemntoare. In epoca patristic gi cea post-patristic aflm
numeroase opere purtnd titlul de Mrturisiri de credin!; Biserica gi-a nsugit pe
unele dintre ele.
Termenul
,,Carte
simbolic" e mai pretenfios; n afar de functia de identificare
a unei nv!turi confesionale gi dect de izvor al Teologiei Simbolice, acest termen evoc
s08
61. Prof. I Mihlce san, Ln Thotogie Symbolique..., pp. 81-82.
190
ff
uze{e'fco[ogiei
lD
ogmatic e
I
Sim6 o fi ce' Ll l rturi si ri te' l e uel i ng 5i catehi sne[e' ' Bi seri ci i Or tol oxe
Ia teologii apuseni, fie ei romano-catolici, fie protestanfi, sau neo-protestanti, un lucru
precis: nrudirea cu vechile simboale ecumenice. Cu alte cuvinte
,,Cartea
simbolic#'
nseamn carte cu val oare de si mbol (ecumeni c), l a apuseni , si mbol ul dnd apoi
speci fi cul , forma deosebi toare a unei doctri ne. Este, deci , dup ei , o scri ere care
echivaleaz - gi dup unii depgegte n valoare qi nsemntate -, simbolul ecumenic.
(Aceast echi val enf pare a i nsi nua gi unel e Si mbol i ce ortodoxe, ca aceea a l ui
Mesol oras sau a l ui Mi hl cescu, rndui rea
,,crfi l or
si mbol i ce" dup si mboal el e
ecumenice).
O cercetare sumar ne va ncredinla c, dac aceast numire este pe deplin
justificat n sistemul teologic romano-catolice, ca gi n cel protestanf ea n'are dect
o slab ndreptfire la ortodocqi (ca
,,izvoare
ale Teologiei simbolice", gi ca dezvoltare
a Simbolului de credin!). (Este de la sine nfeles c noi avem n vedere aici Mrturi-
sirile de credin! din epoca modern, adic de dup apari{ia protestantismului. Cele
din epoca patristic nu pun nici un fel de probleme pentru noi, dac fac parte din
Tradilia dumnezeiasc, aprobate fiind de un sinod ecumenic sau de sinoade parti-
culare recunoscute de unul ecumenic, fiind astfel ndreptlite la titlul de
,,crfi
sim-
bol i ce").
n Biserica ortodox, simbolul ecumenic - prin excelen! cel niceo-constan-
tinopolitan -, are un loc
Ai
o autoritate unic: el rezum Tradilia dumnezeiasc din
care face parte.
$i
aceste calitli nu-i sunt tgduite nici de cei care arat o preferinf
deosebit faf de alte simboale, zise gi ele
,,ecumenice",
ca simbolul zis-,apostolic"
ori cel numit
,,atanasian",
fie gi protestanfi, romano-catolici sau anglicani. Intr'adevr,
putem oare s punem alturi, din punctul de vedere al autoritfii lor n Biseric,
simbolul niceo-constantinopolitan gi Mrturisirile de credin!? Pe cnd acest simbol
poart pecetea unic a celor dinti dou sinoade ecumenice gi face parte din Tradilia
dumnezeiasc cu ndoita autoritate - a sinoadelor ecumenice gi a epocii patristice,
care le-au zmislit -, Mrturisirile de credin! nu fac parte din Revela{ia dumnezeiasc
qi nu sunt aprobate de un si nod ecumeni c, i ar momentul apari fi ei l or este foarte
deprtat de epoca ecumeni ci tl i i Bi seri ci i . El e nu sunt, de asemenea, rod al unei
epoci de nflorire a Teologiei, ci au aprut ntrb epoc de mare strmtoare a Bisericii
rsritene gi de mare decdere a teologiei ei.
Este adevrat c Mrturi si ri l e Bi seri ci i noastre, gi ne referi m, de pi l d, l a
principalele dou dintre ele, aprobate de autoritatea ei sinodala cuprind Revelafia
dumnezeiasc, se ntemeiaz.pe ea gi o dezvolt, putnd fi socotite ca o explicare a
simbolului ecumenic. Dar ele nu sunt acelagi lucru cu simbolul nsugi. Autoritatea
Bisericii, care a primit Mrtuirisirile de credinf aprobate de conductorii ei supremi,
le d acoperirea necesar uror cluze vrednice de toat ncrederea, pe calea urcugului
ctre cele vegnice. Ea garantea zlipsa de gregeli dogmatice a acestor Mrturisiri, dar nu
sunt emanalia unor sinoade ecumenice, ci au primit numai aprobarea - uneori sporadic
- a cpeteniilor Bisericii. Elementul omenesc este vdit alturi de cel dumnezeiesc,
pe care-l lmuregte
Si
l dezvolt, (s se vad, de pild, cap. despre poruncile Bisericii
din rsp. la ntrebarea a LXXXVII-a din partea I-a a Mrturisirii lui Petru Movil)
folosind pe alocuri, metoda gi mprlirile curente n Teologia timpului, (ca n capitolul
despre mprfirea pcatelor, din aceeagi Mrturisire etc.), ba chiar lsndu-se nrurite de
ceri nfel e momentul ui (aga cum face Mrturi si rea l ui Dosi tei , adoptnd termenul
apusean de
,,transsubstantiatio",
sau oprind pe mireni de la citirea Sfintelor Scriptur,
197
1eofogi a
' Dogmcrti cd $enet
af sau ' Pri nci pa[
si
Si ft\o[i c
n loc s accentueze ideea c insul singuratic - cleric ori mirean -, poate gregi dac le
tlcuieqte fr s cunoasc Predania sfnt gi dac nu apeleaz la cei care o cunosc
mai bine etc.). Acesta este de altfel gi motivul pentru care unii dintre teologii ortodocgi,
ca profesorul Ioan Mihlcescu, nuanteaz numirea de
,,cr!i
simbolice" cu calificativul
de ,,secundare".
De aceea, din punctul de vedere al pozifiei Bisericii noastre
,,cr!i
simbolice" n
sens stri ct sunt numai acel ea care ndepl i nesc aceste condi fi i speci fi ce: apari fi a n
epoca de constituire a Bisericii gi de mare nflorire a ei, gi formularea sau nsugirea lor
de un si nod ecumeni c. n fruntea l or st si mbol ul ni ceo-constanti nopol i tan, rod
incomparabil al celor dinti dou sinoade ecumenice. Ele fac parte din Revelafia nsgi,
ca prli constitutive ale Tradiliei dumnezeiegti.
Mrturisirea lui Petru Movil gi aceea a lui Dositei, au ptruns, ns, n Tradifia
bi seri ceasc. Dar numai un si nod panortodox l e-ar putea da autori tatea unor
,,cr!i
simbolice". Pn la nvestirea lor cu o asfel de autoriate, ele rmn Mrturisiri de
credin! cu rostul de
,,cluze"
n Teologia Dogmatic gi Simbolic. nsugi titlul de
,,i zvoare"
este i mpropri u, deoarece numai Sfnta Sri ptur
9i
Sfnta Tradi l i e sunt
i zvoare; deci el e potri vi t numai Si mbol ul ui credi nl ei sau Mrturi si ri l or, care fac
parte din Tradilia dumnezeiasc.
Dac totugi, cineva ar vrea s menlin cu orice pre! pentru aceste Mrturisiri
numele de,,cr!i simbolice", numele acesta nu poate fi menfinut dect cu pogormnf
-
cu nlelesul de crli care expun nvgtura specific Bisericii noastre gi slujesc ndeosebi
Teologiei Simbolice care gi=a luat numele de Ia ele, iar ele de Ia simbol, qi cu referire
nu la autoritatea lor, ci la felul nv!turii gi la metoda lor.
Pentru motivele artate, noi preferm strvechea denumire de
,,Mrturisire
de
credin!", cnd e vorba de cele ortodoxe. Dar cnd vorbim despre cele ale confesiunilor
apusene, preferm denumirea lor de
,,crfi
simbolice", pentru motivul c acegtia le
prefui esc, pe al e l or drept
,,crfi
si mbol i ce", cu aceeagi autori tate ca gi si mbol ul
ecumenl c.
3,2,2.l.ocul Mrturisirilor cle creclinl rr Teologia Ortoclols
Locul Mrturi si ri l or de credi n! n chi p deosebi t artat n Teol ogi a ortodox
gi n cea eterodox. Probl ema prezi nt un i nteres deosebi t numai n ce pri vegte
Teologia ortodox gi cea protestant. Intr'adevr, romano-catolicismul are o poezie
limpede: el identific aga numitele
,,izvoare"
sau,,crfi simbolice" cu Tradilia dum-
nezeiasc. Protestantii se deosebesc ntre ei dup ramura sau curentul cruia aparfin.
In Teologia Bisericii ortodoxe nu exist o unitate de vederi asupra acestui punct. De
aceea vom insista mai mult, pentru a fixa locul acestor Mrturisiri n ansamblul
monumentelor cu autoritate din punctul de vedere dogmatic.
Dup cum am vzut, Mrturisirile de credinf sunt opere create, dup conceplia
ortodox, pe temeiul celor dou izvoare ale Descoperirii dumnezeiegti, Sfnta Scriptur
gi Sfnta Tradilie gi aprobate de ierarhia superioar a Bisericii, n mprejurri istorice
speciale. Ca atare, ele sunt deosebite att de simplele tratate de Dogmatic ct qi de
Catehisme; n acelagi timp ele nu fac parte din Tradi(ia dumnezeiasc. Ele formeaz
ns unul dintre principalele capitole ale Tradiliei bisericegti gi sunt parte integrant
a marelui curent dinamic al Tradiliei cregtine. Se afl deci ntre izvoarele Teologiei
192
( [ uz ef e' lf eo I og i e i'D og m a ti c e
S
S im 6 o fi ce
-,[4.rturi sr
i fe l e credi n6
5i
cqwhi sme' [e' Bi se ri ci Ortol oxd
dogmatice, (Descoperirea dumnezeiasc, supranatural), cu care sunt nrudite prin
materialul folosit de la ele, qi tratatele dogmatice-catehetice cu care sunt nrudite prin
ntindere gi prin felul de prelucrare gi de nfligare a adevrului descoperit.
Iar rolul pe care Teologia ortodox l atribuie acestor Mrturisiri este acela de
,.cIuze".
ntr'adevr, principiile sau izvoarele Teologiei dogmatice, ortodoxe, sunt dou:
unul subiectiV cellat obiectiv. Principiul ei subiectiv este, precum am vzut mai sus,
credinfa. Fr credin!, documentele gi monumentele Descoperirii dumnezeiegti naturale
9i
supranaturale n'ar avea vreo semnificalie specific. Credinfa ns4 dup nvttura
Sfinlilor Prinli, introduce pe credincios ntr-o lume supranatural,, l face oarecum,
,,conatural"
cu e4 dndu-i putinla s vad n lumea fireasc simbolul celei supranaturale,
s descifreze dumnezeiescul n omenesc, s deosebeasc divinul de uman" s intuiasc
n tot ce e creat literele Descoperirii gi mai ales s primeasc n smerenie, ca atare,
Revelalia supranatural.
Descoperirea Vechiului gi Noului Testament formeaz,,principiul obiectiv" al
Teologiei dogmatice gi simbolice. Aceasta nsemneaz pentru cel credincios c, mai
presus de noi, mai presus de ntelegerea sau de nenfelegerea noastr, de credinla
sau de necredinla noastr, de naturalul sau supranaturalul din noi, exist o voinf
vegni c de dezvl ui re de si ne, de descoperi re de si ne, exi st o congti i n! necreat,
care se adreseaz al tor congti i nl e create, o Persoan care vrea s descopere al tor
Persoane
voi a gi pl anul Su vegni c. Ceea ce descoper Dumnezeu este un adevr
obiectirl adic nu creat de creatur, ci primit de ea, fiind descoperit de Creator; deci
nu este un rezul tat al mi nl i i omul ui , ci al Descoperi ri i dumnezei egti , acomodat,
parliaf la puterea receptiv a lui, ajutat fiind de lumina haric.
In Bi bl i e afl m Descoperi rea n starea ei pur; de pri mi rea ei adecvat s' au
nvrednicit organele transmi!toare - cu un cuvnt generic, profefii - gi destinatarul
ei , adi c Bi seri ca, n total i tatea ei . Ingi i si ngurati ci o pri mesc n starea aceasta, n
msura n care, pri n credi n! retri esc oarecum, tai ni cul proces experi mentat de
prooroci, ntruct, adic, funcfiile lor sufletegti au o conformafie asemntoare acelei4
pe care o aveau profel i i ngi gi . Dar si nguranfa c tri esc ntru adevr l e-o d i ngi l or
singuratici numai valorificarea lor prin nvftura ntregii Biserici. Aceast nv!tur a
Bisericii nu mai este Descoperirea n stare pur; ci este aceast Descoperire trecut
pri n congti i nfa Bi seri ci i gi mbrcat ntr' o form l ogi c qi mai accesi bi l omul ui ,
adi c cu o parti ci pare mai accentuat a l ui . Transmi terea adevrul ui dumnezei esc
revelat, pe cale oral, formeaz al doilea aspect al unicului principiu obiectiv dogmatig
acela al Sfintei Traditii. Ea este manifestarea vielii Sfntului Duh n Biseric. In Vechiul
Agezmnt, ea s'a dat oamenilor prin viu grai pn la Moise; Noul Agezmnt pn
la cele dinti scrieri nou-testamentare. Fixarea n scris prin tainicul proces al inspirafiei, a
crlilor canonului Vechiului Tstament gi a celui Nou sh fcut de comunitatea religioas
prin mijlocirea Tradifiei. Ea a continuat s se dezvolte, formnd mediul, atmosfera
revelatiei, n centrul creia stteau acum Sfintele Scripturi, cu nimbul inspiraliei
dumneziegti.
Migcrile centrifugale ale minfii omenegti au determinaf cu timpul, punerea
n scris gi a unei prli a Tradifiei. Cu ct Biserica vzut, se deprta, n timp de veacul
apostolic, cu att cregtea primejdia alterrii Tradifiei pstrat pe cale oral. De aceea, o
parte din Sfnta Tradilie s'a fixat n scris, ndat dup cea apostolic.
193
Teofogia'7)ogmdtic (jcn era[ sau ?rinciptd[
ri
Sim6o[ic
Dar chiar n Tradilia primelor veacuri, avem unele infiltrafii care nu sunt de
origine apostolic. De ele sunt ferite: definliile doctrinare ale sinoadelor ecumenice,
nv!turile Sfinfilor Prinli, ntrn consens cel pulin relativ prlile vechi ale crfilor de
slujb etc...
Problema Sfintei Tradiii pe care noi o atingem, aici, n treact, n funclie de aceea
a Mrturisirilor de credin!, este complicat mult de aspectul ei dinamig care gi
mplnt rdcinile n Descoperirea dumnezeiasc" apot pe nesimfite, se amestec gi se
continu ca Tradifie bisericeasc. Aceasta este cu putin! datorit faptului c vehicolul
divin este umanul. Iar omenescul nu este nici absolut, nici imobil. Insgi viala Duhului
n Biseric nu este ceva static, glacial. Dimpotriv, n cele dinti versete ale Sfintelor
Scripturi se arat c, pe deasupra hului inform al materiei primordiale, Duhul Sfnt
se migca. Pe de alt parte, nici lumea, nici gndirea omeneasc nici desfgurrile
istorice nu s'au oprit la epoca Sfin{ilor Prinfi. Altele sunt problemele fiecrei epoci,
altele perspectivele, altele sunt gi rspunsurile. Dar ceea ce face specificul acestor
rspunsuri din punct de vedere bisericesc, n general, este ncadrarea lor n duhul, n
ambianla Revelaliei, iar din punct de vedere dogmatic
Ai
canonic, n cadrele precise
ale ei. Adic din aceleagi izvoare vechi, strvechi n timp, vegnice gi de-a pururi noi
n confinut pentru Biseric se scot rspunsuri pentru problemele religioase ale fiecrei
epoci, aga dup cum, din strvechile stihii ale cosmosului, oamenii de gtiinf scot noi
gi noi mijloace de mbuntfire a viefii omului, de perfecfionare a civilizaliei gi de
progres/ scot n sfrgit, mii qi mii de medicamente pentru suferinlele gi slbiciunile
omenegti.
Cteva exemple din istoria Bisericii ilustreaz foarte bine putinla Bisericii de a da
rspuns nevoilor privitoare la credin!, moral, cult organizare gi pietate, manifestate
n decursul timpului, pe temeiul Revelaliei. n veacul al XIV-lea sh ridicat problema
luminii taborice. Isihagtii nu tgduiau c Teologia Sf. Grigorie Palama era o noutate,
dar o socoteau ca o Tain a Descoperirii, ascuns pentru cei orbi gi surzi duhovnicegte.
Sinodul de la Athos din t34r, face teoria dezvoltrii dogmelor, care este, n fond o teorie
a dezvoltrii Revelafiei prin gi n Tradifie. Alt dat, se spune acolq dogmele erau taine
pentru Legea lui Moise. Iar cele ce vd isihagtii acum/ zice sinodul, corespund taineloq,
care se vor vedea lmurit numai n eonul viitor. nv!tura lor poate fi privit ca o
dezvoltare a aceleia a sinodului al VIJea din Constantinopof despre cele dou voinfe gi
despre dou lucrri. Iar dup Marcu Eugenic al Efesului, distincfia dintre energii
este confirmarea distincfiei dintre Persoane n fiinfa cea una.
n veacul al XVI-lea, protestanlii au pus n discu(ie problema numrului
Sfintelor Taine. Teologii Bisericii Ortodoxe au rspuns artnd c att n Sfnta
Scriptur ct gi n Sfnta Tradilie se afl temeiuri evidente pentru fiecare dintre cele
gapte Taine; numrul nsugi nu s'a precizat deoarece nimeni nu-l pusese n disculie
pn n vremea Reformei.
In toate aceste cazuri, teologii Bisericilor ortodoxe sau nsqi autoritatea nv-
!toreasc
a Bisericii, au dat solulii ntrebrilor ridicate, opunnd sporadig gregelilor
eterodoxe, dreptarul Sfintelor Scripturi gi al Sfintei Tradiiii.
A venit un moment n care, n fala atacului concentric al eterodocAilor, auto-
ritatea suprem a Bisericii ortodoxe gi-a nsugit n chip oficial gi a recomandat ntregii
obgti dreptcredincioase unele monumente ale credinlei ortodoxe, ca mijloace de paz
L94
([ uze[e a'eofog ic i
rJ)
ogma ti ce
s
i Simb o fi ce
-17rt
qr
i s i ri fe de
qel i n
t s catebi snefe' Bi sui ci i Ortol oxe
gi organe ndrepttoare qi cluzitoare ale unicei adevrate nv!turi n fata celor
gregite, romano-catolice ori protestante.
Ele nu sunt instrumente particulare, folosite sporadic de Biseric, cum sunt
tratatele dogmatice sau Catehismele teologilor din toate timpurile, ci monumente
oficiale, investite cu autoritatea patriarhilor ntregii Biserici. Cu aceasta ele au intrat
n marele curent al Tradifiei dogmatice dinamice. Nu sunt ns izvoare ale Tradi{ei
dumnezei egti sau apostol i ce, ni ci al e cel ei patri sti ce, cci vremea apari ti ei l or l e
refuzaceast aureol. Ele formeaz unul dintre marile capitole ale Tradiliei bisericegti. A
trecut vreme de trei veacuri peste ele gi au rmas totugi cu aceeagi autoritate de cluze
vrednice de toat ncredinfarea. Biserica gi le-a nsugit ca atare, degi nu aparfin venerabilei
epoci patri sti ce, deoarece nv!tura l or consun cu aceea a Ortodoxi ei di n toate
ti mpuri l e; cci nv!tura l or, n general , este ntemei at pe cel e dou i zvoare al e
Descoperirii dumnezeiegti. Biserica are dreptul gi datori4 chiar, ca -n anumite momente
ale existenfei ei pmntegti -, s-gi creeze asemenea cluze n anevoioasa ei strbatere
a veacurilor, ca mijloace de paz a dreptei credinfe. Consensul ntregii Biserici le d
autoritatea; lipsa acestui consens le-o gtirbegte. Vicisitudinile istoriei nu au ngduit ca
ele s fie opera unui sinod ecumenic, care singur le-ar da o autoritate absolut. Biserica
nu poate fi lipsit de autoritatea, asemntoare oarecum aceleia a sinodului ecumenic,
gi aceasta o d consensul Bi seri ci i de pretuti ndeni Mrturi si ri l e de credi n! au fost
socotite totdeauna ca o dezvoltare gi o explicare, ca o form mai explicit, a simbolului
niceo-constantinopolitan.
Nevoia lor a fost constant din momentul n care sh observat c, dup cderea
omului n pcat gi din pricina ei, Cuvntul lui Dumnezeu se poate nlelege greqit. De
altfel chiar simboalele de credin! pot fi primite, n general, de oricare dintre con-
fesiunile cregtine, din pricina scurtimii lor; golurile lsate de formulele lor generale,
pot fi umplute cu erezii.
Aceasta este situalia n Biserica ortodox din acest punct de vedere; ea este cu
totul deosebit n celelalte confesiuni cregtine.
3 . 2.3 . trsenrntatea rt rturisirilor cle creclirrf
rr Teologia Ortoclor
Problema nsemntlii Mrturisirilor de credinf, cu alte cuvinte a autoritlii lor
dogmatice, a constituit un adevrat mr al discordiei pentru teologii ortodocgi. Solu-
l i i l e
care i s' au dat sunt departe de a fi pri mi te de toat l umea. El e gi au ori gi ni
deosebite gi apa nu poate fi altfel dect izvorul ei... Iat n cteva cuvente principalele
pozilii n aceast chestiune, ale teologilor ortodocgi gi, care, dup noi, se pot reduce la
dou: una, cu nzuinla constant de a nlla Mrturisirile, ajungnd s le socoteasc
nu numai i zvoare si mbol i ce, dar chi ar prl i al e Tradi fi ei dumnezei egti , adi c al e
Descoperirii dumnezeiegti; alta, cu tendinla de a le scdea autoritatea pn Ia treapta
de simple Catehismg de folosin! gi nsemntate limitat. Noi am artat mai sus c ele
sunt cluze ale Dogmaticii, fcnd parte din Tradifia bisericeasc qi ntemeindu-se
pe ambele izvoare ale Descoperirii.
Concluzia care se poate trage din aceast expunere este simpl: Mrturisirile de
credinf nu fac parte din izvoarele Tradi{iei dumnezeiegti, cu aspect statornig ci sunt un
rezultat aI marelui curent dinamic al acestei Tradi{ii, avnd la temeliile lor Descoperirea
t95
1"eo[ogi a l Dol l mdtrcti
(i etera[
sau ' ?rnci pd[
i
Si m6o[i c
dumenezeiasc. Ele sunt o fa{ a Tradiliei bisericegti. De la dogmatistul Macarie ele
poart numele de cluze pe anevoiosul urcug al mntuirii. O cluz este un nsotitor
al unui drume! care-l feregte de primejdii, artndu-i calea cea bun gi povfuindu-l
pentru a aj unge Ia
l i nta
al eas. O cl uz are un domeni u propri u gi adesea l i mi tat;
al ta i i a l ocul , ndrumnd mai bi ne pe al te fgaquri . Tot astfel , referi ndu-ne l a
cel e dou Mrturi si ri ofi ci al e al e Bi seri cj i noastre, ami nti m c domeni ul propri u
al aceleia a lui Dositei este acela al raporturilor noastre doctrinare cu protestantismul; cea
a Mitropolitului Petru Movil este potrivit qi n fafa romano-catolicismului n stadiul
epoci i sal e. Ea arat gi astzi di recl i i l e n l i ni i mari ; n amnunte, ns ea sl begte
pasul. Noi probleme cer solulii autoritative noi; vom pomeni numai dou: a Pnevma-
tologiei, n general, gi a Mariologiei, (ca s nu mai pomenim de cea mai acut dintre toate:
izvoarele Revelaliei gi raportul dintre Sfnta Scriptur
9i
Sfnta Tradilie) etc.
Pur t t oar e a pecef i l or cel or pat r u Pat r i ar hat e al e Rsr i t ul ui , di n vr emea
apari l i ei l or, el e sunt autori tatea necontestat, dn punct de vedere ortodox, n
chesti uni l e controversate ntre cel e trei mari confesi uni cregti ne; dar autori tatea
aceast a nu est e una de si mbol , ci una r el at i v, i st or i c gi t el ogi c.
Dac s'ar aduna un sinod ecumenic sau panortodo4 ele n'ar obfine, fr. rezerve,
sufragi i l e teol ogi l or ortodocgi de pretuti ndeni : acesta este rezul tatul scurtei cercetri
fcute de noi , ai ci , mai al es di n punctul de vedere al formul ri i unora di ntre arti co-
fel e credi n[ei . n schi mb ar pri mi cununa a trei veacuri dei zb?nzi n l upta pentru
aprarea patri moni ul ui Ortodoxi ei , a crei pavz nenfrnt au fost n fal a etero-
docAi l or.
Deschidem o parcntez, pentru a rspunde unor obiecliuni, pe care teologii
eterodocg au ridicat-o privitor la autoritatea Mrturisirilor n Biserica noastr. Ele au
f ost expuse pe l ar g de t eol ogul r omano- cat ol i c Pal mi er i , n car t ea sa pr i nci pal
despre nv!tura ortodox5oe. Dup ce face un rezumat al cri ti ci l or pe care ngi gi
teol ogi i ortodocgi l e aduc acestor Mrturi si ri , ca s dovedeasc cum c ni ci una nu
este l i psi t de gregel i , c ni ci una nu ntrunegte un consens unani m gi c ni ci unei a
nu i se atri bui e un caracter de si mbol ecumeni c/ autorul ami ntegte cauza' . numai
operele sinoadelor ecumenice sunt infailibile; n lipsa lor, Biserica este lipsit de un
organ exterior, prin care s-gi exercite autoritatea ei. Deci, una din dou: ori magisteriul
bisericesc lipsegte, ori nu este socotit necesar... Un nou sinod ecumenic nu mai e cu
putinf, dup nsugi Mitropolitul Filaret al Moscovei, care arat c cele dou prfi ale
Bisericii cregtine nu se mai pot uni, deoarece le lipsegte lumina adevrului gi uleiul
dragostei, dir-r candelabrul apocaliptic5lo; de aceeaqi prere este gi P. Svetlov, care deplnge
lipsa unui organ exteriot care s asigure unitatea de nv!tur5'r. Dar nu se poate
concepe unitatea Bsericii fr aceea a credinfei, nici a credinlei fr regula infailibil
de credinla care la apuseni nu lipsegte, cci
,,Roma
locuta, causa finita". Dimpotriv,
ea e resimlit adnc n Biserica ortodox gi n privinfa Mrturisirilor de credin!, a cror
50e
Aurelius Palmieri,
'lheologia
Dogmotica Orthodoxo, t. I,
,,Prolegomena",
(Florenfa
,
191,1), pp. 425-667,
ndeosebi p. 549 sq
510
Mi hopol i tul Fi l aretal Moscovei ,Reztuehernati onnl ede' l -hol ogi e,tXi , 1903,pp 350-352;apudAurel i us
Pal mi eri , op ci t., supra, p.654.
511
P Svetl ov Staro-cotol i ceschi .i ztoprosi aago nooomi
fnsl s
(Chesti unea vechi l or catol i ci n noua ei faz),n
,,Bogosiovschi
Vestnic" (Vestitorul Ortodox), f .l, p. 302; apud idem, ibidem.
L96
([uze[e Teo[ogie i
r
D ogm atice
;
i Simb o(i ce'
-hl rturi sri fe
l e crel i nt i
catebi sne' [e' Bi svi ci i Ortol oxe
nvftur sau difer, sau nu e primit de noi, avand ca autoritate teologic, nu una
iuridic5".
La aceste obiecliuni rspundem: 1. Mrturisirile de credint au o autoritate
relativ, istoric gi teologic, n cadrul vechii Tradifii bisericeqti, care se nnoiegte
mereu. El e fac parte di n curentul di nami c al vi el i i Duhul ui n Bi seri c gi ea nu
nceteaz ni ci odat n Bi seri c.
,,Cr!i l e
si mbol i ce", opera si noadel or ecumeni ce,
infailibile, ca gi Biserica, ale crei organe sunt.
,,Mrturisirile"
au garantia lipsei de
greqeli din punctul de vedere al temeliei lor dumnezeiegti; nu o au n mod absolut pe
a formulrii lor teologice, care mbrac haina timpului gi pecetea momentului istoric
n care auv.zuflumina. z. n al doilea rnd, n Biserica Ortodox, n lipsa unui sinod
ecumeni c sau panortodox, consensul Bi seri ci i de pretuti ndeni este sufi ci ent: ori ,
Mrturisirile ortodoxe l au pentru a le asigura lipsa de gregeli n ce privegte temelia
formulrii 1or. nsqi
,,crfilesimbolice"
romano-catolice se sprijin pe acest consens.
De aceea
,,di l ema"
l ui Pal mi eri e fr obi ect.
3.
Ct despre un si nod ecumeni c sau
pan-ortodox, el e sunt totdeauna posi bi l e; i ar aceast posi bi l i tate - mri t astzi de
mijloacele moderne de locomotie - e dttoare de mari ndejdi din punct de vedere
dogmatic.
4.
In sfrgit, nu
,,juridicul"
d specificul religiei, ci libertatea n Duh:
,,Vefi
cunoagte adevrul gi adevrul v va face liberi!"
3.2.4,. rrclreiere
O mrturi si re de credi n! ortodox este rodul mai mul tor factori neegal i : al
Providenfei, al Descoperirii lui Dumenzeu, al credinlei omului, al, tririi gi gndirii
lui gi n vederea cregterii credinfei, tririi gi gndirii. Este, oarecum, fata vzut a fiinlei
de tain a Bisericii, al crei specific l descrie n duhul sobornicitfii. Ca atare ea ajut gi
lumineaz, zugrvind adevrul dumnezeiesc n toat frumuselea gi puterea lui gi artnd
astfel fiecrui credincios ce crede gi mrturiseqte ntreaga comunitate, spre deosebire
de alte confesiuni.
O Mrturi si re este un termen, o
l i nt
l a care ea nzui eqte n dezvol tarea
fi reasc a tri ri i gi gndi ri i rel i gi oase; real i zat, ea devi ne un far al vi i torul ui - di n
punct de vedere rel i gi os. Mrturi si ri l e de credi n! ortodox nu sunt parte a dum-
nezeiegtii Traditii, degi se sprijinesc pe ea, gi capitolul cel mai nsemnat al Tradiliei
bisericegti, care confineaz cu cea dumnezeiasci ntrit fiind de autoritatea celor
patru Patriarhate rsritene, din vremea lor. Nefiind nici opera unui sinod ecumenic,
ni ci a unui a pan-ortodox, el e se bucur de acopermntul mptri tei autori tti a
Patri arhatel or rsri tene gi al e consensul ui rel ati v al Bi seri ci i de pretuti ndeni .
Nu sunt
,,izvoare",n
sensul propriu, ale Teologiei Simbolice aest rost avndu-
I Descoperirea dumnezeiasc gi ndeosebi simbolul ecumenic niceo-constantinopolitary
modelul gi dreptarul lor nentrecut ale crui dezvoltri nzuiesc s fie. De acea nu sunt
nici
,,cr!i
simbolice" n sensul apusean al cuvntului, ci
,,Mrturisiri",
cluze gi
ndrumtoare cu autoritate. Aceasta, n ce privegte Mrturisirile
,,principale".
Ct despre
cele
,,secundare'1
ele au valoarea gi autoritatea lor logic gi istoric.
(Dac circulatia unei crli este o dovad vie a valorii ei, nici una dintre crlile
religioase din Rsritul ortodox nu se poate compara pe acest plan cu Mrturisirea
Ortodox. Prestigiul ei a fost nelimitat gi, n afar de Biblie nici o carte nu s'a bucurat
512
lbidem, pp. 654-655.
197
1bofogi a' Dogmati o
$tneral
sau' Pri nci pi a[
si
Si m6o[ca
de atta rspndire, n
Jrile
Romne, n ultimele trei veacuri, nici o carte de nv!tur
nu s'a tiprit n attea limbi ca aceasta, prin ea fcndu-se cunoscut strinilor
credinla ortodox)s13 .
Insemntatea gi rolul pe care l-au avut n cele din urm trei veacuri a ndreptlit
ntrb oarecare msur, pe unii teologi ortodocgi s vorbeasc n chip hiperbolic despre
el e, aj ungnd s l e atri bui e val oare gi autori tate de si mbol , sau parte a Revel afi ei
dumnezeiegti, intenlie pe care n'au avut-o nici autorii gi nici cei patru Patriarhi care
le-au aprobat. Aceste exagerri au provocat, n mod firesg exagerri n sens contrariu
din partea unor teologi, care le-au cobort pn a le socoti drept simple Catehisme
dac nu crti
,,croite
din stof romano-catolicf'.
Adevrul e la mijloc, precum am nzuit s artm.
Vremea, care prbugegte gi nagte luml va ridica noi gi noi probleme pentru Teologia
cregtin. Vor apare gi noi crli de nvftur, care s le fac fal.. Dar cele vechi nu-gi
vor pierde din nsemntatea lor. Dimpotriv, cele trei veacuri de slujire gi de straj a
dreptei credinfe, le vor fi creat nimbul unor cluze
,,majoe",
ncercate gi dttoare
de ncredere desvrgit gi de mult ndejde pe calea fericit spre cele vegnice.
De Ia aceast nllime unic de slujire de peste trei veacuri, ele vor simboliza
totdeauna sensul memorabilelor cuvinte rostite de un conductor al Bisericii, n timpul
celui de al treilea sinod ecumenic - gi pe care una dintre Mrturisiri le amintegte ca pe o
deviz a Ortodoxiei:
,,Desinat
novitas incessere vetustatem"5l4 .
3.3. CrTIl.E srMt3ol.ICli Roqrz\No- cArol,IcE
3.3.1. De ce
.0orbi nr
cl espre
,,Crfi
sinrbolice" la lSonrano-catolici?
flm
artat c n Biserica ortodox nu se poate vorbi de
,,cr[i
simbolice" dect n
f'lsensul limitat de izvoare ale Teologiei Dogmatice comparate sau Simbolic, gi nu
cu nfelesul de opere cu valoare de simbol de credin!. In concepfia romano-catolic,
dimpotriv, exist adevrate
,,cr!i
simbolice" gi ele se nmulfesc mereu, datorit
infailibilitfii papale.
Dup Teologia romano-catolic,
,,Mrturisirile
de credinf" au o autoritate
lgal
cu aceea a simboalelor ecumenice, investite fiind cu aceast autoritate de papa.
Intr'adevr, toate decretele emise de cpetenia Bisericii romano-catolice, ca enciclice,
bule, constitufii apostolice sau definilii de credin! etc., - cea mai recent dintre ele
datnd din r noiembrie r95o (Constitutio Apostolica, qua fidei dogma definitur Dei
param Virginem Mariam fuisse corpore et anima ad coelestem gloriam assumptam)
-, sunt socotite ca mplinind rol de al doilea izvor al Descoperirii dumnezeiegti, adic
Tradigie dumnezeiasc. Ca atare, sunt crli simbolice, de drept gi de fapt. Mai mult,
513 y"r1
Precuafrntarea gi Introdrtcerea la ettilio
festiu
n ,,Mrturisirii Ortocloxe"
,
publicat de Mitropolitul Tit
Simedrea, Prof. Pr. N.M.Popescu
9i
Diac. Gh. Moisescu.
514
Pentru acest capitol vezi Prof. N Chilescu
,
nsernntatea Mrturisirilor de credin! n cele trei mnri Cont'esiuni
cregtine,n rev.
,,Ortodoxia",
anul VII, nr 4 (octombrie-decembrie, 1955), pp. 483-512.
198
( [uze[e' Te ofogei'I) ogm atic e
S
i S im 6 o[ic e (,i r g i[e s i n 6 o[ i tc' r o rn a no -c a t ol it
(
sinodul de la Trident este
,,ecumenic"
prin excelenl; canoanele gi decretele lui
doctrinale formeaz principala carte simbolic romano-catolic. Toate acestea qi pri-
mesc autoritatea lor de la faptul c sunt emise sau aprobate de papa. Intrhdevr, din
evul mediu pn azi, romano-catolicii nvaf c autoritatea suveranului pontif este
superioar sinoadelor ecumenice. Sentinlele date de
,,urmagul
Sfntului Petru' gi
,yicarul
lui Iisus Hrisos" pe pmnt nu pot fi supuse autoritlii unui sinod ecumenic5l5. Aceasta,
din punct de vedere
jurisdicfional.
Iar cnd suveranul pontif proclam
,,ex
cathedra"
o nvftur, el nu poate gregi. Sinodul de la Vatican a expus limpede amndou aceste
pretenfii ale papalit1ii. Astfel, despre dreptul
jurisdicfional
suprem, el proclam:
,,...
Greqesc cei ce afirm c e ngduit s apelezi de la
judecata
pontifilor romani, la un
sinod ecumenic, ca la o autoritate superioar pontifului roman". Iar n privinta
infailibilitfii, acelagi sinod definegte urmtoarea nvftur:
,,Invfm
gi definim c
este o dogm descoperit dumnezeiegte aceasta: c pontiful roman, cnd vorbegte
,,ex
cathedra", aqadar cnd svrgegte slujba de pstor
gi nvftor al tuturor cregtinilor gi
definegte, cu suprema sa autoritate apostolic, nv!tura privitoare la credin! gi moral,
care trebuie
finut
de ntreaga Biserici prin asistenfa dumnezeiasc, fgduit lui n
Sfntul Petru, ndepl i negte aceasta cu acea i nfai l i bi l i tate, cu care dumnezei escul
Rscumprtor a voi t ca Bi seri ca Sa s fi e nzestrat, cnd defi negte nv!tura
pri vi toare Ia credi n! sau moral ; de aceea defi ni fi i l e de acest fel al e ponti ful ui
roman sunt ireformabile prin ele nsele, nu prin consensul Bisericii. Iar dac cineva
contrazice aceast definifie a noastr, - ceea ce deprteaz de la Dumnezeu -, s fie
anatema"Jt6
n perspectiva acestui
,,summum
jus",
orice decrete, bule, definifii de credin!
etc., emise sau aprobate de papa, au valoare de Tradilie dumnezeiasc, deci fac parte
di n Descoperi rea dumnezei asc nsgi gi ca atare sunt,,i zvoare si mbol i ce", pri n
deducfi e cel pul i n. Caracterul si mbol i c al defi ni fi i l or ponti fi cal e l arat l muri t
chiar titlul unor publicalii romano-catolice ca
,,De
pontificorum libris symbolicis",
din
,,Bibliotheca
Symbolicae et catecheticae itemque liturgicae" a lui Koechler, sau
,,Li bri
Symbol i ci Eccl esi ae romano-cathol i cae" de Stei twol f gi Kl ener, toate di n
veacul trecut517.
Pe de alt parte, n romano-catolicism
,,izvoarele
simbolice" n sens larg, care
adic precizeaz comparalii doctrinale, sunt multe gi variate. Le gsim gi n
,,deciziile"
sinoadelor ecumenice, gi n
,,bulele
Papale" gi n Catehisme ca Mrturisirea de credh$
Tridentin etc., gi chiar n crli de slujb ca acele Missale ronnnum, Ritunle romanun4
Breaiarium romanum,. ns izvoare ale hotrrilor doctrinare ale Bisericii sunt n sens
strict simboalele credinlei gi colecliile definiliilor dogmatice ale Bisericii. Definitiile
dogmatice ale Bisericii se dau de regul de ctre sinoade, n chip obligatoriu aprobate
de papa, sau sunt
,,sententiae
ex cathedra". Ele iau diferite forme: constitufii, decrete,
capitole, bule, canoane etc. Dar forma trebuie s arate c s'a dat o definifie privind
credinfa (dogma catholicum, dogma fidei, doctrina de fide tenenda, doctrina revelata,
doctri na i n sacra Scri ptura contenda etc.). Di ntre toate aceste formul e, cel e mai
Iimpezi sunt canoanele. Toate fac parte din Tradigia dumnezeiasc, alturi de Simboalele
H. Denzinger, Enchiridion Synrholorum..., ed.27-23 (Freiburg im Breisgau, 1937), nr. 1830, p. 505
lbidem, nr.1839, 1840, p. 508.
Citat dup Prof Dimitrie Balanos, tppo,,a rcai ougpoLrca
ptpa, (Atena,7979), p.73.
199
' I' eofogi a' Dogmati c
l j eneral
sau ?ri nci pi a[
si
Sm6o[i c
ecumenice gi uneori sunt socotite ca fiind mainsemnate dect ele. Ele sunt cuprinse,
ca atare, n al doilea aspect al principiului obiectiv al Descoperirii dumnezeiegtisl8 .
n cele ce umeaz vom aminti nu numai izvoarele hotrrilor doctrinare ale
Bisericii romano-catolice, ci totodat gi
,,izvoarele
simbolice'i n care sunt cuprinse gi
aceste hotrri.
3.3.2.
,,lz.loarele
sinrbolice" n ronrano-catolicisnr
Si
istoricul lor
n afar de cele gapte sinoade ecumenice gi de cele trei simboale de credin!
pe care l e prel ui egte gi Bi seri ca noastr, cea romano-catol i c mai socotegte drept
normative hotrrile altor rz sau r4 sinoade,
linute
n Apus, pe care le-a declarat
,,ecumenice";
de asemenea mai socotegte izvoare simbolicg pe lng bulele papale,
unele catehisme oficiale stau oficializate gi
3
crli principale de ritual5le. Le amintim
pe rnd:
I. Sinoadele: Dintre aceste4 cele mai nsemnate sunt dou: cel din Trident gi cel de
la Vatican; nsemntatea lor o depgegte chiar qi pe aceea a sinoadelor ecumenice.
a) Si nodul de l a Tri dent, convocat pentru a l ua hotrri care s combat
Reforma, n cadrul contra-reformei, a
linut
z5 de sesiuni n intervalul de la r3 decem-
brie
ry45
pn la
4
decembrie
ry63,
adic n r8 ani, cu mari ntreruperi. Atunci s'au
dat
,,decreta",
adic hotrri n care se expune nv!tura romano-catolic gi
,,caenones'i
osndindu-se gregelile protestanlilor; ele sunt de cea mai mare nsemntate pentru
nvftura romano-catolic. Iat principalele decrete ale gedinfei n care s'au formulat
nv!turile centrale ale romano-catolicismului faf de ale protestantismului:
n a IV-a gedin!: Decretum de canonicis Scripturis; decretum de editione et de
usu librorum; a V-a: Decretum de peccato originali; n a VII-a: Decretum de sacramentis
(de sacramentis, de baptismq de confirmatione); n a XIII-a: Decretum de sanctissimo
Eucharistiae sacramentq cu canoane; n a XIV-a: Doctrina de sanctissimae poenitentiae et
extremae Uncti oni s sacramento (decreta et canones); n a XXI-a: Doctri na de co-
mmunione sub uttraque stpecie et parvulorum (decreta et canones); n a XXII-a:
Doctri na de sacri fi ci o mi ssae (decreta et canones); Decretum de observandi s et
evitandis in celebratione missae; n a XXIII-a: Vera et catholica doctrina de sacramento
ordinis, ad condemnaendos errores nostri temporis (decreta et canones); n a XXIV-a:
Doctrina de sacramento matrimonii (decreta et canones); n a XXV-a: Decretum de
purgatori, de invocatione et veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus;
decretum de indulgentiis.
b) Sinodul din Vatican
(r87o).
Infailibilitatea papal e o dogm urmrit fr
ncetare de curia roman. Dogma,,Imaculatei concepfii", pe care papa Piu al lX-lea a
proclamat-o n 1854 prin bula
,,Innefabilis
Deus" a fost oarecum o
,,recunoagtere
de
teren": papa o proclam fr sinod gi fr prealabile consultri, iar lumea romano-
catolic se supuse
,,fr
murmur gi fr govial". Se putea trece Ia ceea ce constituie
punctul de sosire al unui ntreg sistem monarhic absolut n conducere gi al unei decderi
518
Vezi Bernard Bartmann, Prcis de Thologie DogmntiqtLe, tradus de abatele Marcel Gautier, ed. a III-a,
(Mul house, 1938), pp. 59-60.
51e
Toat partea aceasta este rezumat dup Pr. Prof. I. Mihlce soa, La Thologie Symbolique, cit. supra, pp.
11,8-126; cf. Hr. Andrutsos, Simbolicn, tradus de Prof. univ. Iustin Moisescu, cit. ttpra,pp.40-47.
200
fa[au
zefe'L'e o [ogie i
r
D ogm a tic e
s
i Si m6 o [ice ( r t i f d si m6o[ i cc r omano- cat ol i ct '
continue a sistemului de gndire cregtin: att din punctul de vedere doctrinal, ct
qi din punctul de vedere
,,al
evidenlei istorice gi umane".
La z9 i uni e t869, papa convoc n chi p sol emn un si nod uni versal al l umi i
catolice; el avea s se pronunle asupra gravei chestiuni a infailibilitlii papale, care
avea s dea unui si ngur om prerogati vel e uni cul ui Dumnezeul Impotri va acestei
i mpi etl i l uci feri ce au protestat profesori i Ewal d di n Gtti ngen gi Dl l i nger di n
Mnchery prinlul von Hohenlohg primul ministru al Bavariei gi cancelar al imperi rlui,
ca gi alte personalitli de seam ale lumii catolice, preconizndu-se chiar represalii
pentru cazul cnd proiectul devenea o realitate. Sinodul se adun la z decembrie al
aceluiagi an. Intre cei75o de episcopi se gseau
53,o
erlropeni, r5o americani, 83 asiatici,
africani etc.
S'a proclamat, mai nti acea
,,Constitutio
dogmatica de fide catholic a", tratnd
despre Biseric, cult, discplin etc.
Patru sute de epi scopi cerur, n l una i anuari e, t87o, s. senceap di scul i i l e
asupra i nfai l i bi l i t!i i gi :L37 personal i tti n frunte cu Dl l i nger, Heffel e, Kettel er gi
al l i i cerur s nu se svrgeasc sacri l egi ul . Heffel e ami nti cazul papei Honori u IV,
osndi t ca monot el i t , de si nodul Vl ecumeni c. Se f or m o par t i d de compr omi s,
care,
l i nnd
seam de agi tal i a produs n l ume de necregti neasca pretenl i e a papei ,
cerea amnarea. Totul funzadar. La ro mai se vot
,,Consti tutj o
dogmati ca pri ma",
care const n urmtoarele
4
capitole, cuprinznd dogma infailibilitifii: r. De apostolici
pr i mat us i n beat o Pet r o i nst i t ut i one. z. De per pet ui t at e pr i mat us beat i Pet r i i n
r omani s pont i f i ci s.
3.
De vi et r at i one pr i mat us r omani pont i f i ci s.
4.
De r omani
pont i f i ci s i nf al i bi l magi st er i o.
Vot ur i l e se mpr l i r ast f el :
45r
pent r u, 88 cont r a gi 6z pent r u amnar ea
chest i uni i . Ket el l er , ar hi epi scopul Mai enf ei , St r oss- Meyer " ar hi epi scopul Bosni ei
gi Her f egovi nei , pr i mat ul Ungar i ei , ca gi al f i pat r u epi scopi se duser l apap, ca
del egafi ai opozi l i e, ca sl roage s fereasc Bi seri ca de o nou ruptur, renuntnd
l a i nf ai l i bi l i t at e. Ca ur mar e a r ugmi nf i l or l or , papa se ar t di spus s r enunl e l a
ea, dar reveni fr ntrzi ere asupra acestei hotrri . Mi nori tatea epi scopi l or prsi
Roma, dup ce au
linut
o gedinf secret. La r8 iulie r87g votul a fost nceput din
nou. Impotri v, au votat numai doi epi scopi (un i tal i an gi un ameri can), dar gi ei s' au
supus,-n urm. Cei l al fi , n numr d"
Sn
s' au pronunl at n unani mi tate
,,pentru"5' o.
In felul acesta, autoritatea suprem, infailibil, nu mai e Biserica, n totalitatea
ei , ci papa. El nu o del i ne,
,,e
consensu Eccl esi ae", ci
,,propri o
motu". Prel ungi rea
real a l ui Hri stos pe pmnt este el , i ar nu
,,Trupul
Tai ni c al Domnul ui "; el nu
mai e n Bi seri c, ci deasupra ei . Epi scopi i protestatari , cu Dl l i nger gi Fri edri ch,
au ntemei at o nou comuni tate, numi t
,,Vechi i
catol i ci ", cu oarecare schi mbri
n cult gi n doctrin; aceasta a fost urmarea protestului mpotriva acestei infailibilitli.
II. Bulele papale sunt niqte decrete ale papilor, date n mprejurri deosebite, n
chip solemn. Nu se specific anume care dintre ele sunt proclamate
,,ex
cathedra",
adic reprezint nvftur infailibil - deqi, de drept, toate au acest privilegiu.
Cele mai nsemnate, n privinla cuprinsului lor, sunt urmtoarele:
a) Bula,,tlnam Sanctam" a lui Bonifaciu VIII (r3oz) care arat c papa deline gi
puterea lumeasc qi puterea duhovniceasc, superioar celei dinti.
520
L Mi hl cescr.r, La' tl tol gi e Synrbol i que
,
Bucureqti , 1932, p.I21
20L
7| eo[o51i a' Dogmanci t
Qa
neral sa u' Pr i n ci p raf
;i
Si m6o(i c
b) Bula
,,Exurge
Domine" a lui Leon X (r5zo) osndegte erorile lui Luther n numr
de
4r.
c) Consti tuti o
,,Uni genti s
Dei Fi l i us" a l ui Cl ement IX (r7r3) osndegte ror
propoziluni ale jansenistului Paschasius
Quesnel.
d) Bul a
,,Ineffabi l i s
Deus" a l ui Pi u IX (1854) procl am dogma i macul atei
conceplii.
e) Enciclica
,,Quanta
cura", cu
,,Syllabus
errorum" n care Piu IX (1864) osndegte
8o de propoziliuni moderniste n Biseric gi n lumea laic.
Amintim aici din nou numele autoritative n ce privegte studiile: ,,Summa
totius
Theologiae", decretat ca normativ de Leon XIII, la
4
august r.879
@
lui Toma de
Aquino, doctorul suprem), n ce privegte Filozofia gi Dogmatica; iar
,,Disputationes"
de Bellarmin gi
,,Praelectiones
theologicae, quasi in collegio romano habebat", de
Perrone, (8 volume, r83$ din care a aprut un rezumat n
36
editii pn n r88r), sunt
socoti te ca opere de i nterpretare fi del a Tomi smul ui . Apoi Al fonso de Li guor,
proclamat doctor n r87t, este normativ n Moral, cu a sa Theologia moralis, aprut
n 1775.
III. Catehismele oficiale sau oficializate a\e Bisericii romano-catolice:
a) Cel dinti catehism romano-catolic, cu care se rspundea celor dou catehisme
ale lui Luther, e acela al iezuitului Petru Canisius (1554), beatificat de romano-catolici,
care are ntreita mprlire, dup cele
3
virtufi teologice gi care, dup unii romano-
catolici, ar fi nrurit
,,Mrturisirea
Ortodox" a lui Petru Movil. (Un studiu comparat,
aprofundat, arat netemeinicia acestei afirmafii, degi nu e exclus ca Petru Movil care
avea studii apusene, sl fi cunoscut). Acest catehism sh bucurat totdeauna de o mare
autoritate n rom ano-catolici sm.
b) n timpul sinodului tridentin, dup mai multe ncercri, papa Piu IV nsrcin
cu compunerea unui catehism pe Leonard Marino, mitropolit de Lanciano, Egidio
Foscarari, episcop de Modena, gi Francesco Furciro, dominican
Portughez;
apoi trei
cardi nal i qi pe renumi tul fi l ol og Paul us Manuti us, pentru sti l gi gramati c. La
un an dup apari fi e (n decembri e
ry54),
fu supus unei revi zi i
9i
apoi papa Pi u V,
teolog augustiniary l refcu gi l public n 1556 sub titlul de Catechismus ex decreto concilii
tri denti ni ad prochos. Are patru pr!i : Partea I se ocup cu Si mbol ul apostol i c, i ar
a II-a cu Tai nel e; a III-a trateaz despre Decal og, i ar a IV-a despre rugci une n
general gi despre
,,Tatl
nostru". Mul te di ntre nv{turi l e sal e nu se acord cu
ale sinodului tridentin, degi i poart numele; iar din pricina influenfei dominicane,
iezuifii l-au declarat,,scriere particularf', ba chiar
,,eretic".
E, ns, unul dintre cele mai
bune catehisme cregtine gi este nc foarte rspndit n Biserica romano-catolic.
cl Professio
fidei
tridentinse. In gedinla din 1563, rr noiembrie, sinodul din Trident
hotrse ca toli funclionarii, profesorii gi preolii Bisericii s depun un jurmnt de
fidelitate fa! de pap sau fa! de nv!tura oficial, n fiecare an. Pentru aceasta, papa
Pius al IVlea a formulat un astfel de
jurmnt intitulat apoi
,,Professio
fidei tridentinae".
Ef are r5 puncte. Primele dou cuprind Simbolul niceo-constantinopolitan; de Ia
3-t4,
nv1turi mpotriva protestantis-mului; punctul 7.5 e rezervat formulei de credin!
fa! de pap.
IV. Crli de ritual, socotite n Biserica romano-catolic izvoare simbolice, sunt:
202
(d[ uze{e Teo[ogi e i
lD
ogm atice
S
i S im6 o [i ce ( r
Si
l e s i m 6 o[i c e ro m ano. catofi ce
a) Missale romanum, cate cuprind rnduiala slujbei. Formulat de Grigore I, el a lu at
forma definitiv dup sinodul de la Trident, cnd Piu V l supuse revizuirii. Piu lX a
introdus n el prescriplii privitoare la srbtoarea Imaculatei conceptii.
b) Rituale romanLtm, care cuprinde slujba Tainelor gi n general a tuturor serviciilor
prestate de preoli; el ar corespunde Evhologhiului Bisericii Ortodoxe a Rsritului.
Dateaz, tot de la sinodul din Trident qi e datorit lui Paul
V
care a hotrt revizuirea
gi publicarea celor n uz, unificate. (Rnduiala slujbei episcopului e dat de
,,Pontificale
romanum", publicat n
ryg6
de Clement VIII, gi de
,,Ceremoniale
Episcoporum", 76oo,
corespunztor Arhieraticonului nostru).
cl Breaiarum romanuftt e o colecfie de psalmi, imne, rugciuni, predici, pericope
din Sfinfii Prinfi etc., rnduite dup zilele sptmnii
9i
srbtori. El trebuie citit
zilnic,la ora respectiv, de clugri gi de preoli. S'a atribuit compunerea Iui Fericitului
Ieronim. Se gtie, ns, c a fost constituit de Grigore VII, n rc74, gi refcut de mai multe
ori; mai ales Piu Y,n
ry68,
sh ocupat de el. E una dintre crfile cele mai rspndite gi
mai cu influen! ale romano-catolicismului.
3,3.3. rrsenrntatea cr{ilor sirrrbolice ronlano-catolice
nsemntatea crfilor simbolice romano-catolice este foarte mare, ele fcnd parte
di n Tradi l i a dumnezei asc. Crl i l e si mbol i ce romano-catol i ce pun, pri n urmare, n
aceeagi categorie simboalele baptismale din epoca ecumenicittii Bisericii, ca simbolul
,,apostolic"
(a crui autenticitate,
,,inrn)ce",
o recunosc), cu crfile simbolice, formulate
mpotriva noilor doctrine eretice (ca Mrturisirea Tridentin, Vatican, mpotriva mo-
derni smul ui ), cu Mrturi si rea l a ntoarcerea de l a o erezi e sau schi sm (Mrturi si rea
lui Mihail Paleologul sau decretul
,,pro
Armenis" etc). EIe sunt numeroase, dar pot fi
mprtite n dou clase:
,,simboale"
care mbr(igeaz ntreaga credinf dogmatic, gi
,,decrete
dogmatice", expunnd unele puncte particulare ale acestei credinte. Cate-
hismul roman
$566),
Syllabus (1864) gi enciclica,,Pascendi" (r9o7) nu sunt considerate
crfi simbolice n sens propriu. Precizm c dintre ele sunt socotite drept cele mai
nsemnate, canoanele gi definiliile sinodului tridentin, prin care a cptat conssten!
contrareforma romano-catolic.
Teologii romano-catolici le acord o nsemntate excepfional gi fac din autoritatea
crlilor lor simbolice unul din motivele lor majore de mndrie, fa! de situafia din
celelalte confesiuni cregtine. n aceast privin! Suarez a scris:
,,Este
cu neputin! s
fie pstrat n aceast Biseric unitatea de credin!, dac nu exist n ea un dreptar
infailibil, pe care s fie obligate s-l urmeze toate membrele acestei Biserici. De aceea,
un asemenea dreptar este necesar gi deci nu poate s lipseasc n Biseric. Dac ar
lipsi acest dreptar, ar fi necesar ca s fie primit
judecata fiecrui ins gi prerea lui, ca
dreptar, pentru deosebirea adevratei credinfe de cea fals; dar, desigur, ntruct
poporul credi nci os de
j os (vul gari s popul us) gi credi nci ogi i nenvl afi nu pot s
deosebeasc aceasta prin
judecata
lor, e nevoie... etc.".
Formularea adevratei nv!turi, n Biserica Romano-Catolic, o asigur ns
magi steri ul extraordi nar (si nodul ecumeni c) gi cel ordi nar (epi scopi i n di ocezel e
l or), papa, mai al es. Pentru ca s exi ste adevrate
,,crfi
si mbol i ce", e nevoi e de
203
' 1' eofogi a' Dognati c
(j enera[
s au' Pr i n cpi a[
|
Si m6o[i ca
primatul gi de infailibilitatea papal, care le asigur autoritatea doctrinal. Primatul
asigur unitatea externi iar infailibilitatea, pe cea intern.
In acest sistem juridico-exterior, Mrturisirile de credin! au cptat rol de
,,lex",
dup care este
,,judecat"
dreapta credin! a cregtinilor.
,,Puterea
de a nvla e, n
esenta ei, puterea
jurisdic[ional",
scrie un reputat teolog romano-catolic.
In Bi seri ca Ortodox, Mrturi si ri l e au un rol mai i nteri ori zat, mai propri u
spiritului cregtin; ele sunt cluzitoare, ndrumtoare, pornite din sufletul teologilor
cu ndemnul gi binecuvntarea ierarhilor:
,,O
artm,
-
scrie patriarhul Partenie al
Constantinopolului, n 1643, despre Mrturisirea Ortodox -, a fi n totul binecinstitoare
gi ortodox
9i
pe tot cregtinul din Biserica de Rsrit l sftuim s o citeasc gi s nu o
lepede".
Sunt primite nu n virtutea unui decret infailibil al suveranului pontif, ci n
consensul Bisericii qi cu convingerea c ele ajut pe calea mntuirii, pe care o gsesc
mpreun, i erarhi e gi mi reni . Nu j uri di cul qi exteri orul e predomi nant ai ci , ci acel
,,vinculum
caritatis", n libertatea de fii ai lui Dumnezeu gi frali ntre noi, care transmit
Descoperi rea, daruri l e qi haruri l e, nu de l a ei , ci fi i ndc l e-au pri mi t de sus, de l a
Pri ntel e l umi ni l or...52' .
''';."':rnH,.':Ti:T:il;:"ftTy"'
3.4^.1. Itretuirea Crtilor sinrbolice rr Protestantisnl
in
Teologia p.oturtu.,t, situafia
"*"
.or,,ruaictorie gi curioas: revoltati mpotriva
I ori crei autori t[i rel i gi oase, protestanfi i au fost si l i l i de mprej urri s i mpun
comunitSlor lor unele Mrhrrisiri de credin! cu autoritate; luptnd mpotriva oiicrei
Traditii, ei au trebuit s-gi constituie una, prodamnd crtile lor simbolice identice, ca
nvttur, cu Cuvntul lui Dumnezeu. Au fixat nv!tura lor n canoane sinodale
gi n Mrturi si ri de credi n!. Dar au trebui t s procl ame, n acel agi ti mp, pentru
fi ecare credi nci os, l i bertatea de copi l al l ui Dumnezeu, ca gi i denti tatea credi nfei
cu via{a, pentru care ntelenirea n stri fixe este moarte.
Protestanfi i ngi gi scot n rel i ef i mportanta Mrturi si ri l or de credi nf di n
dou puncte de vedere: din punctul de vedere psihologic
Ai
din cel istoric; teologii de
nuan! mai ortodox-protestant accentueaz mai ales nsemntatea lor psihologic, pe
cnd cei din curentul liberal accentueaz exclusiv pe cea istoric. Cei dinti arat c
formularea unei doctrine este o necesitate adnc simfit de orice credincios pentru
sine nsuqi; dar ea se impune qi din nevoia de a se apra mpotriva ereziilor, care
altereaz, Cuvntul lui Dumnezeu. Sinoadele calviniste ca acelea de la Dordrecht
(1618) gi Amsterdam (169o), vorbesc despre o hotrre pe care sunt datori sb ia, despre
o judecat irevocabil a lor, despre o interpretare inefabil a Scripturii, pe care o dau qi
521
Pentru toat aceast prel egere vezi Prof. N. Chi fescu, nsemntaten Mrturi si ri l or de credfi n cel e trei
nnri Corfesi uni creSti .ue, ctat supra, n rev
,,Ortodoxi a",
anul VII, nr. 4, oct.-dec. 1955, pp. 483-512.
204
([ uze{e lfeo[ogie i
lDogm
atce'
s
i Sim6 oti ce (argi [e si m6o[i ce protestqnte' ; nq[oare6 [or n protcstanti sm
despre o supunere absolut care li se datoregte. Ideea de preolie universal cade n umbr
n fala nevoii unei cenzuri a scrierilor gi a predicilor gi excomunicarea devine de rigoare
n fata torentului de ereziiizvort din principiul liberei cercetri a Biblei.
Inceputurile protestantismului sunt legate, de altfel, de o Mrturisire de credin{:
cea Augustan. Principiul luteran, individualist, al liberului examen al Bibliei, este astfel
pus la grea ncercare. nsemntatea confesiunii Augustane avea s creasc necontenit
cu timpul, iar paralel cu ea avea s descreasc aceea a simboalelor ecumenice. La nceput
el e au fost n mare ci nste, ca monumente al e Bi seri ci i vechi , Ia a crei puri tate de
credin! nzuia protestantismul; cu vremea ele au rmas simple
,,Kinderglauben",
mrturii ale epocii primare, neevoluate, a Bisericii.
Lr schimb Mrturisirea Augustan devine simbolul prin excelenf al protes-
tanti smul ui . Este numi t,,Symbol um Germani cum" gi este socoti t
,,wi e
ei n Spruch
eines Concilio" (ca decret al unui sinod ecumenic). Atta nsemntate a avut n Biserica
luteran primar, nct nu numai c era socotit drept cea dinti carte care trebuie
tlcuit credinciogilor, ci doctorii din Wittenberg, ca gi cei ce luau acele
,,testimonia
publica", cereau mrturisirea ei gi a celor trei simboale ecumenice...
$i,
degi au cptat cu
ncetul calitatea de crli simbolice gi alte cr!i, bunoar: cele dou catehisme ale lui
Luther, Formula Concordiei, Apologia, Articolele Smalkaldice gi altele, fiind adunate
ntrn volum sub titlul Ecclesiae libri symbolici (tno), totugi numai Confessio Attgustann a
rmas cartea simbolic de temelie (,,Grundbekenntnis") a protestantismului, iar celelalte
au fost socotite ca
,,dezvoltri
gi tlcuiri ale ei"s".
Nevoi a de a menl i ne uni tatea de credi n! a si l i t pe Cal vi n s i nstaureze un
regi m autori tar, de l a nceput; i ar evol ul i a i stori c a Reformei , cu necesi tfi l e ei
apol ogeti ce - mai al es cerute de pol emi ca anti catol i c gi mpotri va l ui Bossuet
ndeosebi
*,
a si l i t-o s dea di ntru nceput acel agi cracter gi aceeagi nsemntate
Mrturisirilor qi Catehismelor ei oficiale, de
,,cr!i
simbolice", ca gi luteranii.
Este de la sine nleles c protestanfii liberali gi de toate nuantele scot n relief
excl usi v necesi tatea
$i
caracterul l or i stori c. De aceea ei nu l e socotesc obl gatori i ,
acest lucru desfiin!nd, dup ei, principiul libertlii de congtiin! care st la temelia
protestantismului.
Un protestant contemporan rezum astfel atitudinea protestantismulu liberal:
-,,S nu ne ati ngem de Mrturi si ri l e de credi n!? - Nu, nu mai mul t cea di n 1936
dect cea din t872, dect cea din
ry59,
dect cea de la Niceea, dect Simbolul Apos-
tolilor nsugi, nici una nu e de neatins, pentru c sunt lucrarea oamenilor, care cnd
zic
,,ced",
se simt obligafi s adauge ndat: Doamne, ajut necredintei mele. De
aceea, atta vreme ct vom avea n noi prticele din vechiul aluat de necredin! gi
i gnoranf, pe care l e-a pus acol o pcatul , faptel e noastre vor fi nedesvrqi te gi
caduce. Astzi vedem corrfvz, vorbim blbindu-ne. Dar va veni o zi,n care, datorit
progresului nostru n cunoagterea gi iubirea lui Hristos gi mai ales prin harul ndurtor
al lui Dumnezeu, vom vedea fa! ctre fa[, vom vorbi n graiul adevruluj total.
Atunci gi numai atuncL Mrturisirile noastre vor fi cu adevrat de neatins"5'3.
522
Vezi F. Loofs, Si mboti k, oder Chri stl i che Confessi onshmde, (Tbi ngen
9i
Lei pzi g, 7902),I. pp 62-63; cl
Si
Chr.-Luthard, Compendi um der Dognnti k, ed. X, (Lei pzi g, 1900), p. 31.
523
A. Sibleyras, L'futnngibilite des Confessiols de
t'oi,n
rev
,,Le
Christianisme au XX-e siecle;
Journal
des
Eglises Reformes Evangliques de France", anul al LXXVIIJea, nr. 24, 16 iunie"1938, p.253.
205
' Il ofogi a l rtogmati c
$e
neral sau' Pri ncpi a[i i
;i
Si m\ol l c
3.4' .2. l.ocul lor rr l' rotestantismul clasic
Protestantii pun,,crfile simbolice" exact pe acelaqi plan cu simboalele ecumenice.
Mulert, autorul contemporan al unuia dintre cele mai importante tratate de Simbolic
protestant, stabilegte urmtoarea paralel ntre crtile simbolice gi vechile simboale
ale Bisericii52a:
,,Scrierile
simbolice din vremea Reformei stau mai aproape de noi ca
timp dect cele vechi, bisericegti; tind ns mai mult spre individuaf sunt mai teologica
pe cnd cele vechi bisericegti sunt mai simple, mai religioase". Apoi el constat c
cercurile mai largi ale protestantismului german cunosc numai Catehismul cel mic al
lui Luther gi simbolul apostolic.
Luther a mentinut unica autoritate a Sfintei Scripturi gi a tgduit, principial,
Bisericii dreptul de a formula o nv!tur n afar de Biblie. In timpul diatei de la
Augsburg el stabilegte urmtoarele teze5'5, privitoare la Mrturisirile de credinf: r.
,,Bi seri ca
cregti n nu are puterea de a emi te vreun arti col de credi n!, ni ci nb va
face vreodat...
3.
Toate articolele de credin! sunt stabilite n chip satisfctor n
Sfnta Scriptur, aq;a nct nu trebuie s mai facem altele...".
7.
Dreptul de a judeca
ce e descoperit sau nu, este dat fiecruia gi tuturor cregtinilor gi nu numai ierarhiei,
n virtutea preotiei universale:
,,Hristos
a luat de la episcopi, de la nvlafi gi de la sinoade
dreptul gi puterea de a
judeca n ale nvfturii gi o d fiecrui cregtin qi tuturor
laolalt (Ioan ro, zT; 7c'5; 10, 8)... Aici vezi limpede al cui este dreptul de a judeca
nvttura. Episcop pap, nvfat gi fiecare are dreptul de a nvfa. Cci oaia trebuie s
judece
dac aceqtia nva! cu vocea lui Hristos, sau cu o voce strin..."5'6. Sinoadele
ecumenice n'au dreptul s defineasc articole de credin!. Nici n'au fcut-o, aga cum
se poate constata, scri e Luther, di n cel e ce au stabi l i t pri nci pal el e patru si noade
ecumeni ce:
,,Avem
cel e patru si noade pri nci pal e gi cauzel e pentru care s' au
fi nut...
Dar n ele nu sh stabilit nici un nou articol de credin!. Cci articole ca acestea sunt
stabi l i te cu mul t mai bogat gi mai cu putere gi n Evanghel i a Sf. Ioan, chi ar dac
ceilal{i Evangheligti gi Sf. Pavel, Sf. Petru n'ar fi scris nimic... Avem deci numai aceste
patru sinoade principale (pe care, dup episcopii de la Rorn4 trebuie s le
linem
egale cu
cele patru Evanghelii...)":zz.
In aceast perspectiv se nlelege c scrierile sale gi Mrturisirile de credin!,
ncepnd cu Augustana, sunt pe acelagi plan cu cele vechi; sunt veritabile
,,izvoare"
sau,,crfi simbolice", expunnd cuprinsul Revelafiei.
Melanchton arat de asemenea c adevratul gi unicul
ludector
este Sfnta
Scriptur qi Mrturisirea Bisericii nu este dect ceva care se adaug, ceva care prisosegte,
oarecum:
,,Cuvntul
lui Dumnezeu nsugi este judectorul gi se adaug mrturisirea
Bisericii... Aqa ne formulm noi prerea n problema botezului copiilor. Noi avem
mrturii publice n Scriptur, care proclam c n afar de Biseric nu exist mntuire;
cu aceasta introducem pe copii n Biseric. Astfel, suntem noi sprijinifi de mrturiile
524
Hcrmann Mulert KortJessiorrskunde, (Giessen, 1927), col.,,Tpemann", nr. 5, p. 440.
52s
Luther, Thesen zur Zeit des Augsburg Reichtags,
Juli
1530; n col
,,Weimarer
Ausgabe", XXX, II, 424 sq;
apud Emmanuel Hirsch, Hilfsbuch. zurn Sttrdium der Dogrtotik..., (Berlin gi Lepzig, 1937), p. 10.
526
lde,n, Dos ehrc ch.ristlichc Versanmilung odn Gemeinde Recht tmd Macht habe..., 1532, n
,,Weimarer
Ausgabe",
Xl , 409; i bi dem, p.71.
527
l dem, Von den Konzi l i i s uruJ Ki rche,1939, n
,,Wei marer
Aus gabe",L,605, sq; i bi dem, p.72.
206
fdf
uze{e lfeo[ogie i'Dogm a ti ce
;
i Sim6 of ce (rgi fe sm6o[i ce protestdnte; \a[oqre6
(or
n protestantsm
primei Biserici. Aga este Cuvntul lui Dumnezeu
Judector
gi se adaug mrturisirea
antichitfii pure (purae antiquitatis Confessio")528.
Calain demonstreaz pe largs2e c adevrata religie
,,urmreqte s fie nvlat
gi nflcrat n Biserica celor credinciogi Cuvntul lui Dumnezeu curat gi s se nlture
toate decretele oamenilor, de orice fel at f, pentru ca s fie
linute
numai poruncile
lui Dumnezeu'. Dar
,,tiranii
spirituali" vor ca
,,autoritatea
Bisericii s fac noi articole de
credinf..., ca ea s fie asemenea aceleia a Sfintei Scripturi"; ei nu socotesc cregtin pe cel
care nu ti ne
,,toate
rndui el i l e Bi seri ci i , att afi rmati ve, ct gi negati ve, pri ntr' o
credin! explicit sau implicit gi altele asemntoare...". Autoritatea sinoadelor ecu-
menice nsgi e ruinat de contradicliile lor; unul osndegte icoanele, altul restabilegte
cultul lor... Cu acestea, Calvin zice c nu vrea s le micgoreze autoritatea, ci vrea
numai s rmn stabi l i t c ni ci un si nod, pstor, epi scop sau vreo Bi seri c
,,nu
trebuie s ne mpiedice ca... s examinm toate ale minfilor omenegti, ca s le probm
dac sunt de la Dumnezeu".
$i
totugi, nc din timpul lui Luther gi al lui Calvin au luat nagtere primele
,,crfi
simbolice" -ncepnd din r53o. Din protestantism au mprumutat qi termenul gi obiectul
romano-catolicii, apoi el s'a extins gi asupra Mrturisirilor rsritene, prin aceast filier
apusean.
Luther gi discipolii si au fost obligali s prezinte o Mrturisire de credin! la dieta
de la Augsburg; nzuinfa lor a fost ca n aceste Mrturisiri s se fac mai explicit Cuvntul
lui Dumnezeu, n lumina experienlei lor cregtine gi a devierilor romano-catolicismului, n
forma contemporan lor. Cuvntul lui Dumnezeu trebuia s rsune,,mai tare gi mai
crrrat", dup expresia unui protestant de azi. Grija primilor protestanf i era s nu se
pi ar d ni mi c di n Descoper i r ea dat de Dumnezeu Bi ser i ci i ; ea se r ef l ect eaz n
Augustana,n Apologia ei gi n Articolele Smalknldice. Fomuln de Concordie vrea s aduc
nfelegerea ntre luterani, iar cele dou Catehisme tindeau s accentueze ct mai mult
rolul unic al credin{ei mntuitoare. O nou nfelegere a Cuvntului fcea mai vie
trirea creqtin. Era, n acelagi timp, o asigurare a comunitlii c credinfa gi viata ei
este n perfect armonie cu Scriptura.s3o
Pstrnd n cultul lor simbolul zis
,,apostolic",
protestanfii au artat c nu vor
s rup cu credi nl a vechi i Bi seri ci , cu adevrata ei Tradi (i e. Crend noi Mrturi si ri
de credin!, au vrut s
arate
c ei triesc sigur din realitatea obiectiv, pe care o
desemnau cele vechi. Se ncerca astfel s se fac legtura cu o Tradilie strveche, n
lumina noilor experiente religioase. Noile crfi simbolice cptau astfel o valoare
egal cu aceea a
,,simboalelor
ecumenice"; locul lor era alturi de al acelora. Unii
Iuterani vor merge att de departe, nct s cread n i nfai l i bi l i tatea Mrturi si ri i
Augustane; al gi i vor pune si mboal el e chi ar al turi de Bi bl i e. Dar acestea au fost
socotite totdeauna drept excese, de care reformafii sau ferit53', degi nzuinla de a-
52u
FilipMelanchton, Loci,tertiaaetas,in,,CorpusReformatorum",XXI,S36,sq.;ibidem,p.74.
s29
Calvin o face ntr' un capitol mare al Instituliei sale:
,,De
la puissance ecclsiastique", (cap XV); vezi
htstitution tle lo Religion chrtienne, t. IV col
,,Les
textes franEais", editie n$iiit de
Jacques
Pannier, (Paris,
1939),pp.749-1.96, mai ales pp 157,158, 178
530
Pentru partea aceasta, vezi lhmels, art. Bekenntnis und Kirche, n eciclopedia Die Religion in Geschichte
und Gegenutart, t.
I
(Tbingen, 1,927), col. 874-875.
s31
Hermann Mulert, Konfessionsskunde, col.,jTpelmann", (Gieseru 7927), p.433 sq.
207
' feo[ogi a' Dognatc
$e
nero[ sau ?ri fl ci pi of
+i
Sn6o[i c
gi forma un fel de
,,Tradifie
dumnezeiasc" gi tendinfa lor autoritativ, au fost o
atitudine constant n secolul al XVI-lea gi al XVIIlea, ncepnd chiar cu Calvin.
nchei nd, constatm c Mrturi si ri l e de credi n! g au l ocul l or n Tradi l i a
Bi seri ceasc, n Teol ogi a Dogmati c ortodox, pe cnd apuseni i l e pun al turi de
simboalele ecumenice ca echivalente lor gi ca atare, le numesc,,cr!i simbolice" ca parte
integrant a Tradiliei dumnezeiegti.
3.4'.3. Istoricul iz,r0oarelor sinrbolice
rr principalele confesituri protestante532
A. Cdrl i l e si mbol i ce al e l uterani smul ui
a) Cele dou catehisme ale lui Luther au fost compuse din pricina ignoranfei, pe
care reformatorul a constatat-o cu pri l ej ul i nspecfi ei n el ectoratul de Saxa (ntre
t5z7-r529). Catehismul cel Mic a aprut n a II-a jumtate a anului r5zg; el are
5
prfi;
autorul ul ti mei prl i e necunoscut. Catehi smul cel mare e desti nat tot pastori l or
gi institutorilor, ca gi cel mic. Ambele sunt foarte clare gi precise ca nv!tur.
b) Confesiunea de la Augsburg sau Augustana gi Apologia ei. Dup convocarea
dietei de la Augsburg (pentru 18 aprilie r53o) de ctre Carol
Quintul,
electorul Ioan de
Saxa nsrcin pe Luther,
Jonas,
Melanchthon qi Bugenhagen s fac o expunere a
credinfei. De la o prim conferinf a acestor patru teologi, rezultar numitele
,,articole
de l a Torgau", di n pri ci n c au fost nmnate pri nful ui el ector l a Torgau (l a zr
martie). A urmat o alt expunere, care, refcut, se gsegte n a II-a parte a Confesiunii
Augustane.
Pe temeiul acestor lucrri, Melanchthon compune o Apologie; dar la deschiderea
di etei , Ioan Eck ci ti cel e
4o4
puncte de acuzafi e, pri vi nd erori extrase di n scri eri l e
Iui Luther, Melanchthon, Oekolampade, Karlstadt, Hubmeyer gi alfii. Melanchthon
refcu Apol ogi a sa ntre
4
qi n mai , sub form de confesi une de credi n!. La rr
mai ea fu aprobat de Luther, degi neterminat.
Melanchthon o continu, iar cancelarul de Sax4 Bruck, i compuse Introducerea gi.
ncheierea. Mrturisirea fu citit la z5 iunie n fafa mpratului n latinegte gi nemfegte.
Primele
7
articole ale acestei Confesiuni, au servit ca temei lui Luther pentru
cele 17 articote de la Schwabbach (unde s'au adunat protestanfii, la r5 octombre t525,
ntrb conferinf, pentru o nfelegere ntre ei). Ele erau o nou ncercare a lui Luther,
care mai propusese lui Zwingli, la
3
octombrie acelagi ary o nfelegere/ pe baza celor
,,r5
articole de la Marburg".Dar nici unele nici celelalte nhu fost primite.
,,Confesi unea
Augustatr" are dou pr1i : pri ma parte (art. r-zr), cu ti tl ul :
,,Articuli
fidei praecipui (principale)" are urmtorul cuprins: Art. r trateaz despre
Dumnezeu, art. z despre pcatul ori gi nal , art.
3
despre Fi ul l ui Dumnezeu, al 4-l ea
despre justificare,
al
5lea
despre ministerul profetic; de la al 6-lea la al r3-lea se vorbegte
despre Biseric gi Taine. Art. r.4-t6 trateaz. despre disciplin, slujbebisericegti gi afaceri
civile; de la al t7-zea se trateaz despre chestiuni controversate, adic: liberul arbitru,
originea pcatului, credin! fapte, cinstirea sfinfilor etc.
532
Dtrp Prof. I. Mihlce scu, Lo Thologie St1mboliEte..., pp. 210 sq; cf. Hr. Andrutsos, Simbolica, tradus de
Prof. Iustin Moisescu, Craiova, 1955, pp. 47-56.
208
([ uze{e Te o fogi e i ' Dogm ati ce
s
i Si m6ofi ce
(rS[e si m6o[i ce protestdnte; ndtodrea for n protestanti sm
A doua parte (art. 22-28) trateaz despre:
,,Articuli
in quibus recensetur abusus
mutati " gi anume: cel e dou speci i al e Euhari sti ei , cstori a preol i l or, l i turghi a,
spovedania, postul, votul monahal gi puterea episcopului.
Confesiunea de la Augsburg sau Augustana e
,,cartea
simbolic prin excelenff'
a luteranismului;
,,Formula
Concordiei" o numegte chiar,,simbolul propriu al confesiunii
luterane", spre deosebire de simbolul niceo-constantinopolitan. Nepublicndu-se
manuscrisele naintate mpratului, dup nchiderea dietei s'au publicat edifii gregite.
Atunci Melanchthon s'a vzut nevoit s publice o edilie latin gi german, care, se
nfelege, e deosebit de cea nmnat mpratului; ea poart titlul
,,editio
princeps" (n
7fio).
Modificnd-o din nou, Melanchthon o public r.a54o; de ast dat el se apropia
mai mult de calvinism prin ideile sale asupra Cinei gi asupra sinergismului (n opozifie
cu monergismul lui Luther). Aceast a doua edilie se numegte gi variata/ spre deosebire
de invariata, adic cea din 1530 care e considerat ca oficial.
Douzeci de teologi romano-catolici, n frunte cu Eck, Cochlut Fabri, Wimpina,
redactar un rspuns din ordinul mpratului. El nu fu acceptat deoarece n el se ames-
tecau chestiuni politice. Dup ce fu refcut, el fu citit Ia
3
august, dup care, romano-
catol i ci i fur decl arafi nvi ngtori .
Melanchthon compuse n grab, dup notele luate la cititrea acestei Mrturisiri
catolice pe care protestanfii o numeau
,,Confutatio
pontificia", o apologie, pe care
acegtia voiau sb remit lui Carol
Quintul
la zz septembrie, cnd se nchise dieta, dar
mpratul nb primi.
Pebaz unei copii a acestei,,Confutatio", Melanchthon refcu
,,Apologia"
gi o
public n latinegte n aprilie r53r;
]ustus
Ionas o traduse n nemfegte.
Aceast Apologie e o vast lucrare de erudilie teologic. Impr{irea materiei a
f ost f cur pe t emei ul cel or z8 ar t i col e al e August anei , car e sunt gr upat e n r 4
secfiuni. Articolele atacate de romano-catolici sunt mai pe larg tratate aici.
,,Pentru
o
cunoaqtere perfect a l uterani smul ui , aga cum e el formul at n Confesi unea de l a
Augsburg, studiul Apologiei e absolut de trebuinf".
c) Articolele de la Smalkalde. La z7 mai r5z7 fusese convocat de papa Paul III
un sinod, pentru a pune capt disputelor religioase. Protestanlii s'au adunat mai nti la
Smalkalde, ca s discute condiliile mpcrii. Luther fu nsrcinat de prinful elector de
Saxa s fixeze articolele care se puteau schimba gi articolele care nu se puteau schimba.
O compozi l l e nj ghebat n grab de Luther fu supus aprobri i teol ogi l or de l a
Wittenberg. Intre timp, la Smalkalde se compuse alt scriere. Dar aceea a lui Luther
cgti g mare autori tate gi fu ngl obat n
,,Corpora
doctri nae" gi n
,,Formul a
de
Concordie" sub numele de
,,articolele
de la Smalkalde".
n partea I-a, expus pe scurt, Luther vorbegte despre
,,naltele
articole pri-
vitoare la majestatea dumnezei asc" (4), asupra crora nu se poate discuta. A doua
parte cuprinde articolele
,,stantis
et cadentis Ecclesiae": justificarea
,,sola
fide" (art.
I); nlturarea liturghiei (z); desfiinfarea mnstirilor
$);
papa e adevratul Antichrist
(4). Partea a III-a expune
,,articolele
pe care le putem discuta cu oamenii competenfi,
rezonabili gi numai ntre noi": r. pcatul; z.legea;3. pocinfa;
4.
Evangheliile;
5.
Botezul;
6. Euharistie;
7.
puterea cheilor; 8. Mrturisirea;9. excomunicarea; ro. sfin.tenia givocafia;
rr. cstoria preofilor; rz. Biserica; g. justificarea gi faptele bune; r4. voturile monahale; r5.
regulile omenegti.
209
' feo[ogi a
' Dogtnati c
$eneraf
sau ?ri fl ci pi 6[
i
Si m6o[i c
,,Formul a
de Concordi e" a adugat l a,,arti col el e de l a Smal kal de" tratatul
lui Melancththon:
,,De
potestate et primatu papale", n care acesta combate primatul
papal, ca gi dominafia lui asupra congtiinfei individuale. Apoi, ntrb a doua sectiune
se combate jurisdicfia episcopilor asupra preolilor.
d) Formula de Concordie. nhpsa unei autoritli doctrinale, luteranismul se vzu
ameni nfat de autodi zol vare, chi ar di n ti mpul l ui Luther gi mai al es dup aceea.
Teologul Iacob Andre din Wittenberg, care nsolise cu Martin Chemnitz pe ducele
Iuliu de Braunschweig, n vizita eclesiastic pe care acesta o fcu n 1568, compuse
5
articole, pentru a readuce pacea n Biserica evanghelic. Prerea exprimat asupra Cinei
fcu zadarnic sforlarea lui. Sh putut realiza ns unirea Saxonilor din sud cu cei din
nord, n jurul unei alte Mrturisirl fcut pe temeiul a 6 predici tot de Andred, revzute
ns de Chemnitz gi Chytrus - dup ce partizanii lui Melanchthon au fost supugi cu
armele: e aga numita
,,Formul
de Concordie" saxon din
ry73.
Apoi i s'a adugat,,Formula de la Maulbron", compus de Lucas Osiander gi
Bidembach din Stuttgart gi examinat de teologii din Wrtemberg gi Baden, la conferinfa
de la Maulbrory la r9 ianuarie 1576, adunat totn vederea unirii.
Aceste dou formule formeaz partea I a Formulei de Concordie.
Alt conferinf a r8 teologi, convocafi de August, prinlul elector al Saxei, public
la Torgau (n mai 1576) cartea de la Torgau, n care se ia o pozilie mai mpciuitoare
fa! de discipolii lui Melanchthon. Ea fu trimis pentru a fi aprobat, tuturor comu-
nitlilor luterane din Germania gi, dup o examinare migloas... fu refcut n m-
nstirea din Bergen lng Magdeburg (n luna mai
ryV)
de teologii Chemnitz Andrei,
Selnecker, Chytrus, Musculus gi Cornerus, gi publicat sub numele de
,,Cartea
de
Ia Bergen" sau
,,Cartea
Concordiei" sau
,,Formula
de Concordie", aga cum a fost nu-
mit de la t592.
Are dou pr,ti: Epitonrul gi Solida Declara[io.
Epitomul cuprinde partea controversat a dogmelor,n r.zparagrafe, qi acestea au
fiecare cte trei pr{i: a) status controversiae; b) pars affirmativa; c) pars negativa sive
antithesis. Aici se trateaz subiectele urmtoare: r. Despre pcatul original, (contra
l ui Fl acci us); z. despre l i berul arbi tru (mpotri va di sci pol i l or l ui Mel anchthon gi
semi pel agi ani smul ui romano-catol i c);
3.
j usti fi carea
pri n credi nf (mpotri va l ui
Osiander);
4.
despre faptele bune (mpotriva lui Maior gi Amsdorf);
5.
despre Lege gi
Evanghelie; 6. despre a III-a folosin! a Legii (mpotriva lui Agricola, Amsdorf, Poactr,
Otto gi alli antinomi1tl);
Z.
Cina Domnului; 8. despre persoana lui Hristos (mpotriva
calvinigtilor gi criptocalvinigtilor);9. Coborrea lui Hristos la iad (mpotriva Heppcinilor);
ro. despre folosinta celor ecclesiastice, adiafora, (mpotriva adiaforigtilor, adepli ai lui
Melanchthon); rr. despre providenf gi predestinafie (mpotriva calvinigtilor; rz. despre
sectanfii care nu recunosc Confessio Augustan4 adic: anabaptigti, Swekenfeldieni, Neo-
Ari ani gi Anti -Tri ni tari .
in Sotida declaratio regsim mai aprofundate, aceleaqi subiecte, n rz paragrafe; cu
Epitomul formeaz Fomula de concordie.
Textul original ale Formulei de Concordie e cel german; el a fost tradus de Luca
Osiander apoi de Selnecker gi de Chemnitz, n latinegte. Traducerea lui Chemnitz e
oficial (1584).
zLO
([ uze{e Teo [ogie i lDogm aticd
Si
Sim6o[ ce (rSi fe si m6o[ke protestdnte;
^/q[oqrea
[or n protest6nti sm
B. Scri eri l e si mbol i ce al e Bi seri ci i Reformate
I. Screri 7-$irrgliene:
a) Articuli sive conclusioneg cuprind 67 de teze zwingliene:
Unica autoritate e Biblia. Singurul Cap al Bisericii e Hristos, potrivit regulii
de credini gi Evangheliei. Aceste teze au fost discutate public de Zwingli gi Ioan Faber,
delegat al episcopului de Constanla. Iegind nvingtoq, Zwingli scrise o,,Interpretare"
qi un,,Fundament" al Articolelor sau concluziilor.
b) Theses bernenses
(r.528)
sunt rezultatul altei dispute de la Berna, n care
Zwingli, Oecolampade, Bucel Berthold Haller gi Frantz Kolb nvinseser pe romano-
catolici.
c) Fidei ratiq (Ad Carolum Romanorum imperatorem fidei Ulrichi Zwingli ratio),
e o Mrturi si re tri mi s de reformatorul el vefi an l ui Carol
Qui ntul ,
l a di eta de l a
Augsburg gi care cuprinde vederi foarte radicale asupra Tainelor, pcatului originar, a
predestinrii absolute.
d) Fidei expositio e tot o declaralie de credinf, trimis n iulie r53r, (cu
3
luni
naintea morfii sale), regelui Francisc I al Franfei, care se declara dispus s ajute pe
reformafi n afara frontierelor sale. E o capodoper de precizie gi claritate, cu un cu-
prins ca al precedentei scrieri. Luther nsugi fu scandalizat de afirmaf ia lui Zwingli c
va ntlni n rai pe Aristide cel drept, pe Hercule, pe Camil etc.
e) Confeso tetrapol i tana e o Mrturi si re de credi n! a
4
orage: Strassburg,
Constan!4 Lindau gi Memmingery trimis la dieta de la Augusburg (rr iunie r53o). Ea
a fost compus de Bucer gi Capi ton, deoarece aceste orage nu erau de acord cu
Confessi o Augustana, n speci al n pri vi nfa Euhari sti ei .
f) Confessi o basi l eensi s pri ma sau ml husana, a acel or dou orage: Basel
gi Mul house. Apr Basel ul de acuzal i a adus de Strassburg, c are o Ci n fr
Hristos gi face o parte mai mare lucrrii dumnezeiegti n Euharistie dect Zwingli. Ea
a fost compus de Nycomius n r53a pe temeiul unei mrturisiri a lui Oekolampade
gi publ i cat n
ry44;
cupri nde rz arti col e.
g) Confessi o hel veti ca pri or sau basi l eensi s posteri or a fost compus de
Bllinger, Myconius, Grynus gi Leo Indii (care o traduse n latinegte) dup o convorbire
cu teologii luterani Bucer gi Capiton, n
ry36.
E un compromis ntre zwinglianism gi
l uterani sm. Are z8 de arti col e care trateaz: r-5 despre Bi bl i e qi i nterpretarea ei ,
(Scriptura Scripturae interpres); art. 6-t4: nv!tura despre mntuire; urmtoarele:
Biseric4 cu tainele gi Instituliile sale... Sfrrta Euharistie nu mai e un simplu simbol (ca la
Zwingli), ci gi o realitate: corpul gi sngele Domnului sunt cu 6devrat sub pine gi
sub vin...
h) Adevrata mrturisire a minigtrilor Bisericii din Ztirich e un rspuns dat
de Bllinger unor acuzalii aduse de Luther, n care apr nvfturile zwingliene.
Pe temeiul lui s'au dus disculii ntre Zrich gi Geneva, inifiate de Calvin. Bllinger
revine n
,,De
sacramentis",n t548, asupra acestei scrieri, prndu-i unilateral.
2L7
' fcofoqi a' Dogmati c
(j enera[
sau' Pri nci pi af
Si
Si m6o[i c
II. Scrieri sub nrurirea lui Caloin:
a) Catechismus genevensis scris mai nti de Calvin nsuqi n latinegte, (n
ry36),
gi
apoi, n anul urmtor, n franluzeqte. E un rezumat al scrierii
,,Institutio
Christianae
religionis". Pe temeiul lui a compus o mic Mrturisire de credin! de zr de articole, pe
care trebuiau s jure genevezii - ca gi Catehismul pentru mpii, din a545, compus din
4
pr!i: credinf a,Legea, Cuvntul lui Dumnezeu gi Tainele, n afar de slujbel eclesiastice.
Acestea din urm s'ar mai putea mprfi n z prli: Dumnezeu gi Biserica, nfeleas
ca societate a celor predestinafi.
-
b) Conensus ti guri nus. In vederea unei nl el egeri cu zwi ngl i eni i , Cal vi n
tri mi se l a Berna (n mai
ry49),
zo de arti col e asupra Tai nel or; pe temei ul acestor
articole gi n urma unei convorbiri cu Bllinger, compuse reformatorul Consensus
tigurintLs (1549). Ideea central e: comunicarea Harului prin Taine nu depinde numai de
elementele vzbile, cci acestea nu sunt dect un simbol gi o mrturie a acliunii, pe
care spi ri tul o exerci t i ndependent de el e.
Dac n Consensus tigurinus, Calvin se apropie de zwinglianism, n Consensionis
cnpitum expositio, scris n 7554, se apropie, dimpotriv, de nv!tura Mrturisirii
Augustane asupra Ci nei .
c) Consensus genevensis a fost compus de Calvin, n t55z ca o reflectare a
disputei pastorilor din Geneva din Bolsac Albert Pigius gi G. Siculus; n ea se accentueaz
nvftura dubl ei predesti nal i i . La temel i a ul ti mel or trei scri eri afl m l nsttuti o
Chrstianae religionis.,,Ea e format din
4
cr!i. Primele
3
trateaz, conform celor
3
prfi ale Simbolului apostolic: r. De cognitione Dei creatoris. z. De cognitione Dei
redemptoris in Christo.
3.
De cognitione Dei sanctificatoris in Spiritu Sancto, gi
4.
De Ecclesia. Cunoagterii lui Dumnezeu i corespunde
,,cognitio
hominis" gi formeaz
cuprinsul oricrei n{elepciuni. Siguranfa mntuirii e garantat n chip obiectiv, fiindc e
ntemeiat pe fiinfa gi pe voinfa absolut a lui Dumnezeu, care, chiar din vegnicie
a dat nigte decrete neschimbtoare n timp". E predestinafia.
d) Confessio Gallicana sau,,Confession de foi des Eglises reformes de France",
e compus de Calvin gi trimis la sinodul din St. Germain, lng Paris, (mai 1559), care
ar fi corectat-o pufin gi ar fi acceptat-o n chip solemn la z5 mai
ry59;
dup algii ar fi
fost compus de un nv!cel al lui Calvin, Chandieu. ln
ry6r
a fost prezentat lui
Carol IX, iar n r57r sanclionat de Henric IV. A fost recunoscut de sinodul de la
Rochelle gi a rmas mrturisirea hughenot prin excelent.
Iat cuprinsul celor
4o
articole ale ei: r-5: Dumnezeu gi Revelatia n Sfnta
Scriptur;6-8: Creafia, planul gi guvernarea lumii; rr-r7: planul mntuirii gi mntuirea
prin Hristos; r.8-24: Insugirea mntuirii gi realizarea ei personal) 25-3ji Esenla gi
organizarea Bisericii;
34-38:
Tainele;
39-4o:
puterea laic".
e) Confessio belgica e aproape la fel cu cea galican. A fost compus de Guido
de Brs, propovdui torul cal vi ni smul ui n Tri l e de
]os
(n 156r). A fost tradus
n nemlegte gi, n 1566, recunoscut ca Mrturisire oficial de Sinodul din Anvers.
f) Confessio Scoticana e opera lui Ioan Kno>; n colaborare cu al1ii. A fost
compus n dialectul scolian (156o)
9i
apoi imprimat n latinegte (n 1568). Are z5 de
articole gi e foarte apropiat de luteranism. Se mai numegte gi Scoticana prior penftu
a o deosebi de Scoticana posterior (din r58r), care poart titlul de
,,Gererqlis
confessio
aerae et christianae
fidi
et religionis", plin de expresii gi idei violente mpotriva papalitfii:
272
( [ u z de l f eo I og t i ' 7) og m a ti ce
s
i S i m6 o ft ce (ryi fe si m6ol i ce protcstatte; nq[o6reo [or n ytrotestanti sm
Papa e
,,Satan
gi Antichrist", trans-subsitanfierea:
,,opinie
blasfematorie", liturghia:
,,diabolicf'
gi decretele sinodului din Trident:
,,rtciri
sengeroase".
g) Confessio hungarica sau Czengerina (pentru c a fost compus gi adoptat de
sinodul din Czenger n
ry57
sau 1558). La sinodul din Debrefin
Q567)
ea a fost prsit,
fiind proclamate mrturisiri oficiale: Catehismul din Heidelberg gi Helvetica posterior.
h) Catehismul din Heidlberg, sau Catechesis palatina reflecteaz o mai slab
influenf calvin. El a fost compus de teolgii Ursinus gi Olevianus din Heidelberg
9i
a aprut n
ry63
cu o prefaf a prinfului elector Frederic al III-lea, care a trecut la
reformafi. A avut un succes neobignuit, fiind tradus n numeroase limbi europene,
ba chi ar n arab gi ebrai c - atet di n pri ci n c prsegte si stemul obi gnui t, stri ct
doctrinar, de expunere al Catehismelor, pentru unul mai psihologico-literar, mai
atractiv, deci, ct gi prin atenuarea diferenlelor confesionale ntre protestanfi, accen-
tund, n schimb, deosebirile fa! de romano-catolici.
,,Teologii
protestanti sunt una-
nimi n a recunoagte n aceast lucrare rodul cel mai copt al Reformei. S'a zis c el
cuprinde nota intim a lui Luther, claritatea lui Melanchthon, cinstea (netet) lui Zwingli
qi ardoarea Iui Calvin".
Shu fcut diferite comentarii asupra lui, printre care
,,Explicationes
catecheticae" gi
,,Doctrinae
christianae compendium" de Ursinus.
El pune de lanceput accentul pe
,,certitudo
salutis". Dup introducere, vorbegte: r.
despre mizeria omului; z. despre mntuirea gi
3,
despre recunogtinta Iui (potrivit
Epistolei ctre RomaniT, z4 sq).
Prima partetrateaz despre Lege:
,,De
unde cunogti tu propria tamizeri". Aga se
pune primantrebare, la care se rspunde:,,Din Legea lui Dumnezeu". lJrmeaz Legea
Noii Alian!e (Mt zz,
3Z-4o),
dup care se trece la doctrina strii omului sub pcat,
n care el nu mai e n stare de a ndepl i ni Legea dumnezei asc. n partea a II-a sunt
expuse nvfturi l e cupri nse n Si mbol ul apostol i c, ca gi doctri na despre Tai ne. In
cea di n urm, n fi ne, se expune Decal ogul gi Rugci unea Domneasc, di n punct de
vedere moral, mai ales.
i) Confessio helvetica posterior se datoregte tot iniliativei lui Frederic III, care
rug pe Bl l i nger s rspund acuzafi i l or l uterane, cu pri l ej ul di etei convocate
de mpratul Maximilian II, la Augsburg (n noiembrie
ry65).
La rz decembrie
ry65,
Bllinger o trimise gi apoi ea fu nsugit de elve{ieni" apoi de reformafii din Fran!4 Scoli4
Ungaria gi Austri4 nct deveni oarecum Mrturisirea tuturor Bisericilor reformate din
lume, mpreun cu catehismul din Heidelberg.
Ea constituie o unire, pe plan superior, a zwinglianismului cu calvinismul -
rmnnd separate, ca tip religios, de luteranism: e un compromiq foarte abil gi foarte
folositor al sistemului celor doi reformatori. Are
3o
de articole.
j)
Confessiones marhicae e o colecfie de mai mult de ro Mrturisiri protestante.
k) Canoanele sinodului din Dordrecht. Ele sunt un rezultaf al luptelor luntrice
ntre cal vi ni . Se gti e c Ol anda, dup cum azi e
l ara
protestanti smul ui cel ui mai
l i beral , a fost n veacul al XVII-l ea patri a cal vi ni smul ui
,,de
stri ct observan!".
Iacob Arminius de la Leyda (t 16o9) atac predestina[ia absolut a lui Calvin; apoi
,,Remonstranti a"
(Mrturi si rea pe care au publ i cat-o parti zani i l ui , n 16ro) di scut
j puncte: r. predestinalia absolut; z. supralapsarismul;
3-caracterul
individual al
mntui ri i ;
4.
gral i a i rezi sti bi l gi
5.
darul perseverri i . Indat se formar dou
partide: de o parte a arminienilor sau remonstranfilor, n cap cu Arminius gi alturi de
el, savantul Episcopius, la care se adugar avocatul Oldenbarneweld gi economistul
2L3
' feo[ogi a
' Dognati c $enera[
sau ?ri nci pi afd
S
Si n6o[i c
Hugo Grotius, care lu conducerea dup moartea lui Arminiuis; iar de cealalt parte,
gomarienii, adic partizanii calvinismului ortodox, n frunte cu Gomarus, coleg al
lui Arminius la Leyda.
La sinodul de la Dordrecht,
linut
de la 13 noiembrie 1618 la g rr.ai r6t9, cu 154
de gedinfe, arminienii fur osndili gi, cei care nu se lepdar de erezia lo1, fur expulzafi.
Se decl ar adevrata predesti nafi e absol ut, dar nu sub forma supral apsar, ci
i nfral apsar.
Ca rspuns la
,,Remonstranfid',
sinodul formul
5
capitole: r. Asupra predestinrii
dumnezeiegti; z. asupra morfii rscumprtoare a lui Hristos;
3-4.
asupra corupfiei
oameni l or gi ntoarceri i l or l a Dumnezeu;
5.
asupra perseverri i drepl i l or.
C. Scri eri l e si mbol i ce al e Bi seri ci i angl i cane:
a) Cele
39
de articole ale Bisericii episcopale din Anglia. n t553, Thomas
Cranmer public cele
4z
de articole, care se apropie mult de nv!tura lui Luther-
cu excepfia nv!turii despre Euharistie, n care nclina spre calvinism. Sub regina
Elisabeta (n 156z), un sinod convocat la Londra reduse cele
4z
articole la
39,
accentund
calvinismul doctrinei euharistice gi nelmurind nc pe cea despre predestinafie. E
simbolul Bisericii nalionale engleze, sancfionat de regin gi votat de parlament, cu
reminiscen{e din romano-catolicistm, Iuteranism gi calvinisin mai ales.
Un punct de asemnare cu al Bisericii ortodoxe e menfinerea sistemului episcopal
de conducere gi are sistemul
,,Bisericii
de stat".
b) Confesiunea din Westminster sau puritan. Din pricina unei ndoite tendinfe:
aceea a familiei regale, care dorea o accentuare qi poate chiar revenirea integral la
romano-catol i ci sm, qi aceea a parl amentul ui , care cerea pri mi rea cal vi ni smul ui ,
parlamentul cel lung, n lupt cu Carol I, convoac acea,,Westminster AssembIy", ca
s revizuiasc cele
39
articole.
Ea
fi nu
peste l ooo de gedi nfe ntre t643-t648. Nal i onal mai nti , ea se
interna{ionaliz prin sosirea delegalilor comunitlilor reformate din toat lumea.
Cea din Scolia, n frunte cu renumitul Alexandru Hendersory - autorul principal al
Confesi uni i di n Westmi nster -, fu deci si v. n
33
de arti col e s' a expus si stemati c
doctrina calvin.
Aceast Mrturisire e autoritativ pentru presbiterieni gi congregafionaligti
gi, dup Catehismul din Heidelberg gi Helvetica posterior, e cartea simbolic cea mai
rspndit n Europa gi America.
Dar n'a fot aplicat oficial n Anglia, deoarece Carol II a stabilit episcopalismul.
3.4..4., nserrrrrtatea Cr[ilor sinlbolice tr l'rotestantisnr
$i
protestanlii dau o nsemntate foarte mare numeroaselor lor crli simbolice.
La ei am deosebit dou direcfii mari, care pot ngloba toate curentele protestante: cea
ortodx gi cea liberal. Ele au o atitudine deosebit fa! de crfile simbolice.
,,Ortodoc9ii"
chiar au simfit nevoia s stabileasc nv!tura cea adevrat n scris,
nu numai mpotri va romano-catol i ci l or, ci gi mpotri va curentel or centri fugal e,
2L4
fft
uze{e lfeohgie i lD ogm ati ce
Si
Sim6o[ice (drSi [e si m6o[i ce protestante; aa[o6re a [or n prote sta tti sn
l untri ce. Potri vi t nvfturi i Feri ci tul ui Augusti n, si mbol ul mrturi si t l a Botez
este,,verbum abbreviatum'1 el nu poate lua locul Scripturil deci::3.
Crfile simbolice, dup ortodocgii luterani, au un rol pozitiv; ele sunt mrturisite de
cei care delin aceeagi credin! (cf.
,,Formula
Concordiae, Epitome") dar sunt gi mijloace
de aprare mpotri va erezi i l or. Pentru l uterani , Augustana rmne, precum am
spus, Mrturisirea de temelie (das Grund-bekenntnis); cele care au urmat sunt numai
reluri gi rezumate ale ei. Scrierile lui Luther se bucur, de asemene4 de autoritatea
lui, care a putut scrie:
,,Est
mihi revlatum".
Ceea ce face, ns, specificul concep{iei ortodoxe, luterane este faptul c nsemn-
tatea Mrturisirilor de credin! nu st numai n aceea c sunt o mrturie a credinlei din
timpurile primare ale protestantismului:
,,testimonium
-, quomodo singulis temporibus
sacrae litterae in articulis controversis in Ecclesia Dei, a doctoribus qui tum vixerunf
intellectae. ..", adic ele nu au numai un rol istoric, ci gi unul psihologic, actual: ele exprim
credinfa actual - gi vegnic -, n nv!tura descoperit, identitatea ei de totdeauna cu
sine nsgi gi deci normativ pentru credinciogi, pe temelia armoniei ei perfecte cu
Scriptura:
,,...Pentru
ca s avem o form de nv!tur aprobat gi sigur, pe care toti
credinciogii Bisericii noastre Evanghelice sb cunoasc gi sb mbrli9e2e..."534.
Am artat mai sus c chiar din timpul lui Calvin, Reforma a avut o atitudine
asemntoare gi ea s'a accentuat n veacul al XVIIlea.
Astzi, o bun parte dintre Bisericile evanghelice conservatoare pstreaz gi
lin
nvftura crfi l or si mbol i ce di n peri oada cl asi c a protestanti smul ui , mai al es
Catehi smul cel mare al l tri Luther, care ni ci nu era socoti t pri ntre el e, l a ori gi ne,
gi Augustana. Bisericile conservatoare reformate pury de asemene4 la temelia sistemului
lor dogmatic, Catehismul de la Heidelberg gi Helvetica posterior.
$coal a
,,di al ecti c"
a ntri t mul t aceast tendi n! n protestanti smul actual .
Di mpotri v, protestanti smul l i beral di n toate rami fi cafi i l e protestante socotegte
c a'titudinea protestantismului din veacurile XVI-XVII gi a celui conservator de azi,
este incompatibil cu libertatea de,,copii ai lui DumnezelJ".,,Este cu neputin! - scrie
un Harnack
J35
s[ se vorbeasc despre simboalele Bisericii luterane". Dimpotriv, ele
trebuie s fie socotite ca
,,testimonia
fidei" ale fondatorilor, ca
,,mrturie
gi mrturisire
a credi nl ei noastre", cum zi ce nsugi Luther. nsemntatea l or este stri ct i stori c
gi apologetic. In ele aflm nv!turile de credin! caracteristice ale protestantismului
n lupta cu romano-catolicismul.
Ca atare nu li se mai poate atribui o autoritate absolut
gi obligatorie pentru
protestanfi. Cei care le-au considerat astfef shu plasat pe terenul adversarilor lor, adic
al romano-catolicilor. (Fr ndoial c acesta era un mijioc de a-gi asigura o autoritate
- n lipsa aceleia a Bisericii gi Tradifiei).
Adevrul proclamat de primii reformatori nu poate fi considerat infailibil gi
neschi mbtor:
,,Numai
Cuvntul l ui Dumnezeu ntemei az arti col e de credi n!;
si mboal el e au nsemntate
,,qui a
et quatenus cum sacra Scri ptura cosenti unt".
Ele n'au deci caracter normativ. La nceput au gi fost schimbate de multe ori - cazul
Augustanei . Apoi , cu ncetul au cgti gat, pentru uni tatea de credi nf gi feri rea
Ihmele, Encicl., Dre Religion m Geschichte und Gegenwnrt, art. Bekenntnis und Kirche, vol. I, col. 873.
Vezi Chr. E. Luthard, Kompendium der Dogmatik, (Lepzig,1900), ed. X-a, p. 31
AdolfHamack"khrbuchderDogmengescltichte,..,(FreiburgimBreisgau, 1897),ed.aIII-a,vol.III,p 311.
r33
l3,l
i 35
2L5
' l eoIogi a
' l )ognati c Scnera[
sau ?ri rci pi e[ti
si
Si n6o[i c
de interpretare individual a Scripturii, un caracter normativ adic au luat locul Tradiliei
din celelalte confesiuni cregtine.536 Cu aceasta ele au venit n conflict cu principiul
protestant/
,,Scriptura
Scripturae interpres" gi cu ideea nlturrii oricrei autoritli
intermediare ntre Dumnezeu gi om - lipsite totugi de siguranf ntruct numeroasele
crli simbolice ale feluritelor ramuri protestante se contrazic n chip vdit ntre ele.
Totul are o nuanf de relativ pe acest trem, n aceast confesiune, n care absolut e
numai principiul autoritfii unice a Cuvntului lui Dumnezeu, Duhul Sfnt dnd
mrturie desprq adevr, n inima fiecrui credincios...
5r7.
3.5. ItnncrPrul. sur3rncrr\)
at. TDoLocrEr DocyrATrcr:
gr
Srxsor.lcn.
Cnnornln, rTRUNDnRT-: N l.uxr-r.r\ supR.AN.ATUllAl-A
^r
thsnnrcu
Irrtroclucere
pentru cregtini, Scriptura qi Tradilia sunt cele dou izvoare, ale Descoperirii dumne-
I zeiegti. Pentru un necredincios, ele pot fi documente gi monumente, respectiv, de o
nal t val oare i stori c, moral , esteti c, psi hol ogi c-rel i gi oas etc.; dar pentru un
cregtin aceast valoare rmne pe un plan cu totul secundar- Pe el l intereseaz n
pri mul rnd faptul c n Bi bl i , Dumnezeu i gri egte l ui
| i
semeni l or l ui , peste
veacurl .
Punctul de vedere din care sunt prefuite izvoarele Revelafiei este astfel deosebif
iar ceea ce d acestor izvoare o valoare cu totul deosebit este credinfa, creia ele se
descoper ca atare.
Acest proces speci fi c de descoperi re Ie deosebeqte cu totul de producl i i l e
pmntenilor, orict de nalte gi orict de frumoase ar fi ele.
De aici nevoia de a arta ce este credinta si care este urmarea ei.
3.5.1. Defirrilia creclinlei; cele clou elenrente ale clefirrifiei
clin Cap. ll, I clirr epistola ctre lr0rei
Definliile credinlei sunt nenumrate. Cea mai potrivit ni se pare aceea, dup care
credinta este adeziunea din toate puterile noastre sufletegti la adevrul revelat. Se mai
adaug c temeiul ei e autoritatea lui Dumnezeu gi c adeziunea e dat sub influenla
536
gi.
Hr. Andrutsos, Sintbotica, traducere de Prof. Iustin Moisescu, (Craiova, 1955), pp.1.2-79.
537
Aminhm c la FIr. Andrutsos, n Simboliu sa, tradus de Prof. Iustin Moisescu, citat n notele precedmte, se gsegte o
bibliografie care poate forma un punct de plecare suficient pentru un studiu asupra Mrh.rrisiriior de oedin; ortodoxe
sau eterodoxe. Pentru toate aceste prelegeri, vezi studiul Prof. N. Chilescu, lnsemntnten Mrturisirilor de uedin!n
cele trei mari cont'esiutti crestine,in rev.
,,Ortodoxia",
anul Vll, ru. 4, octombrie-decembrie, 1955, pp. 483-512. Amintim, de
asemene4 c pentru Crtile simbolice protestante, cel mai bun isioric al lor se gseqte n colecfiile protestante fcute;
pentru cee reformate, al lui Karl Muler, Die Bekewnisschriften der Reformierten Kirche (noi am folosit editia din 1903, de
la Leipzig); pentru cele luterane am folosit colecfia Bekennhsschriften du euangelisch-luterischen Kirche,herausgegeben im
Gerlenkjafu der Augshurgschen Konfession,1930, ed. a II-a, Cttingery 1955, n 2 vol.
276
([uze[e Teo[ogi ei
/Dogmati ce
si
Si m[tofi ce ?n ci pi uI subi ecti v a[ Tcohge i ' I)oBndtce'
ti
Si m6ofi ce
HaruluiJ3 Dar faptul c nsgi Sfnta Scriptur a dat o definifie, n care arat mai ales
roadele credinlei care persevereaz53e, ne intereseaz, ndeosebi, gtiind c definilia
credintei gi unele aspecte ale ei sunt cunoscute de la alte discipline; Sf. Apostol Pavel
defineqte credinfa (Evr rr, r) ca
,,adeverirea
celor ndjduite, dovada lucrurilor celor
nevzvte".
Vom insista pulin asupra acestei definifii, care este cea mai desvrgit din cte
s'au dat.
a) Pri ma parte a ei ne arat c aceast vi rtute este ndreptat spre vi i tor; ea
define de pe acum un gaj, un
,,acont"
din bunurile viitoare, cci ea este
,,adeverirea
celor ndjduite".
$i
Platon a putut spune despre ndejde c este
,,mare",
(rca,{v yg
to a0ov rca.rj enq
F!ya^n
,,frumoas
e lupta gi mare e ndejdea"); ea e cu att mai
mare cnd obiectul ei suprem e viata vegnic.
Tot ce se leag deci de mntuirea gi fericirea noastr vegnic, atrn de acest
unic cuvnt: credinfa.
b) Dar Apostolul mai adaug c credinta e gi
,,dovada
lucrurilor celor nevzute".
El insist gin alt parte asupra cunoagterii celor.nevzute. Astfel n epistola I ctre
Corinteni (t3, tz,9-ro) arat ct de departe merge n necunoscut aceast cunoagtere dat
de credinf:
,,Acum
aedem, zice el, ca prin oglind, n ghicitur,
qtunci
(adic n viafa
viitoare),
fal
ctre
fald;
acum cunosc n parte, dar atunci aoi cunoagte pe deplin, precLult
cunoscut amfost gi eu... Cci cunogtinla noastr e
frntur
gi proorocia noastr tot
frntur.
C6nd nsd aa aeni ce este desdargit, ce este
frntur
aa conteni". E vorba deci despre un fel
de viziune nedesvrgit, dar direct, nemijlocit.
n ce privegte valoarea acestei cunoajteri ea este garantat, dovedit de credin!.
Val oarea ei atrn deci de i ntensi tatea credi nfei , care e dovada i nvi zi bi l ul ui gi a
nenfel esul ui , tai ni cul ui : credi nl a e dovada cel or nevzute. Mul t mai necesar e
ntel egerea notel or esenti al e al e acestei nofi uni fundamental e a ori crei rel i gi i .
De aceea vom ncerca sb descriem ntrb scurt analizs4".
3.5.2. Creclirrla e
$i
cunoast!re
Elementul principal al acestei
,,adeziun