Sunteți pe pagina 1din 41

J' ! J-9't .

u I I bfu*ut'll' -{-$ -u, I


i'rlidF''-^ onr/t

,,]:;_,b*CANOANELE
0,'J'o B/SER ICII oRToDoxE
, INSOTITE de COMENTARTI
VOL.I, PARTEA II.
* (CANO^NELE SINOADELOR ECUMENICE)
'l'H A n I ICn R I.: I; )(C Uli DE

l r r o l o l , rra rrl o t l o rl o r a i rb t rr, A rn rl rrI rl .

||il0$ il0||fililcl
or

Sl

p0p0UIIl 0r. tft[01ilt


Frofosor lo Acodcruta teojogle[ dln Arad,

.',J t,
l}i!

$ffi

-/.#,--^,^L^%%^Ae

AITAD ' l,l I rogrlrlla DiecezanA tC){ll.

Prefatd,
Traducdtaill lucrdrii prezente,tdnd ne-am apucat de lucru, eram cuprlngl de oarecare tngrijoraretlreascd, astepthndsd eunoagtem felul cum va ti opreciatdcartea de cei in dreptsd jud,ece nstfel de lucrdri, Dapdcea egttla lumina zilei.partea I dinvot.l s'ou exprimat gl nbou venit la cunogtinldmutte opinttfa'torcbile, atdt pe cale partlculard, cdt ;i prin presd noastrd blserteeascd. Dlntre cele dilt, urmrt rdevdm mai ales apreciereeP" C, .Sale Ptlr,-lul Arhim. I. Scriban, proJesor universltar, publicotd in rcvlsta SfAfidui Slnod, Biserica Ortodox5 Rom8n[, arutl 1930,Nr.7*8, pog.78I-785, pi pe cefl a tltul prafesor Dr. Vasile l.oichifX, publicatd tn revlsta Candela deta Cernduft, anul 1930,Nr. 4-6, pag, 270-271, Ne tndeplinim o dstorie cdnd exprlmdm Domnitlor Lor Sl la acestloc mullumirt addnci SI cdkluroasepentru osknetrla ce Sl-au luat-o de a cerceta in chip amdnunllt cartea ftoastrd. Nnneroasele oprecieti favorablle nl-au tntdrlt convlngerea cd am inceput$l facem un lucru bun fl Sftntel noastre Blserlcl,' folosltor Acum ddm publicttdltl partea a II-a din aol, I, care conlint utilt textul luturor canoanelorslnoadelat ecumettlce, cdt Si comenlarlllc acestor canoone dln opera canonicda lui N. Milafi Rdnhne ca tn curdnd sd tlpdrlm, ca ajutoral lai Dumnezeu, gl vol. II cu textul conoanelor slnoadelor locale,ale SJ;lor pfftnlt al canoanelor tntregitoare, insotite deasemenea deeomentariilelui $l N. Mllar Scrlltorul acestorrdnduri am tradus textul conoanelar sinondelor er\rnrQnlce ltndndu-md slrdns de textul dln Slntagma AlenlnndI Inde ml s'a pdrut cd textul canaanelor, tn urma eonstrnrltalgtilnnllroh,, nu flt' fl destulde elat, am pils dela mine nnalatrrlnle lilmutllourc,curl se fdsesc tn traducereatextului ttt,t,,tutflt,t lttltp ronurlr ll. Apol tn multelocuri din textttl cAqrtt fillrtfutlrtltt Si neologlsme, tt.ttutlt,t de carl nU se gdsesctn lrtilttt'crlltt ron|ne sll mul vechl ulccanottnelor. llnlar Am ldcut

acest lacru drn necesrtate, iar nn cu intenliunea de a rntrodace irtovaflunlin llmba bisericeased, si tz'am nrzurt sd fntrebuinlez neologisme numai cdnd ml s,a ptln;t cd altftl nu se plriii *ao gtec(sc. fidel idefu originatrulai Ler sldr$itut vo!. I aft, pr-s utt indtce arfabeilc ar tutsror rnateriilor gi namlriior cwprinsetn ombere ote vorimatui [d,g prim..Lo alcdtuirea an forosit atdl rndicetedin opera .indicelur lui-N Milap: ,Calecliune&c*,on,-etor Sfintilo, aposioli,.,.i iat Si cel di* lutrsrea riti: ,can,anere Btxricri- ortodoxe tisoyiteae mmentariiu,cnt"l lucrtrrl serirrscde bszd la freducerea piezenta, Dcoareceinsd c*greu se poate arcdtuian indiee absorut comptet, fQg pe blnevol'orii cititori, ca Ia rdutttrearuertte.lor chesilants* se Joluseas;d si de aratarea cano$nilorparcrere, cari sunt puse tltrpd texlal jiecttrut cilnon. Arad, Isnuorie IgJL I)r. l{lcolse Popovici.

Canoanele Sinoadelorecurnenice.
() \ l": K.1,\' I'I | 0 I !t'0 l' il l':I I KQ,Yl' ) rV0l l:l

H R AT A.

La pag,
D
D

t,
D

'r2 9, ',D 49D n u D ' D D

7, rAndul 1I de srrs in jos , n ;,^ o u u D 1\ , u ,t ,, 'u, ,1 " lut l 119 J"r ,, ;? " 119
,?. tu ,
6

jos in srs, , n .tt t, Jos ru sus ,,


"

lac n ,, ,, t

de: ilacd, cileqtr: dacd insd , acesia iiiit " D nu.d,ispu,s antdispus , , prellul dreptAi , n sinorlnl ,, ceddela sinodul ,, otnai bnni,, o pcei mai burii,,

171)

,,&226, 36i , u 390 ,t ,

,: " :'": jos , " l: r J, ll',. u .los ,, sus ,,


+_*

'l ;::,.;",'" slls

;
,, ,, ,

; ) fn,,.' . ", tti*r i,


, ;l.r,rl/.,,yrt':,, licotncl \ o D (.-eeoc? , rn,o,:)d;t,,.: N i L o l a e 'I I acgeg

I It

" - **

C a noanel epri mul ui S fA nt S i nod ecurnenicdela Niceia.


Canonul 1.
(j

I
I

Dacd cineva in boal6 s'a chirurghisit de c6lre me. dlcl, sau de cdtre barbari s'a l6ial, acesla s6 rEmdnd in cler. Iar dacd cineva, sdndtos fiind, s'a ldiat pe sine.gi, acesla, se cuvine a incela sd se numere in iler; qi de acum inainle nici unul dinlre cei de ferur acesta nu lre. bue sd se primeascd [in clerl.') Dup6 "u* astfel ral aceasta cE s'a.hot6rit despre-ceice comit "rt"-invedede fapt6 1l lndrtrznesc pe sine a se t6ia; dacd oarecari s'ar fi fdcul eunuhi de cdlre barbari sau de c6tre sl6pdni, altcum glslndu-se vrednici, pe unii ca aceglia cinonul ii pri_ megle ln cler. (21, 22, 23, 24 ap.; I intiiu-al doilea.). * Acesl canon niceianse referi la canonul (/uv6v) syis. lenl cu privire la cei castrafigi acestaeste canonul2r ap. caprczenlconfinein generalceeace norrrrl dispun canoanele it-zq lp' ll eorrrt'nlarlile aceloraservesc de comentar totodati 9i penlrtt aeealn cnnon.l)uplt opinia rui Bcveregiu, corectiistoricegte,r) glnrtnrrl :r';l tl,rl In rrrrnacazului ArFHl.l presbiterului din Antiohia, r'arelEn lriill crr o fcnreicEustolia, cu care nu a tost I,/rld'/./;lc, Gununrli el lrrra voit si dimitd din casasa pe a9i rleoarcce lrnrsle gr llqrlnrc,rr,l fic rir.ler Fealg trc orice bdnuiald, s'i caslraf lnegll pr alne.Frrclelltr rllrrAnll*hiatlin cauza aeeasta t-a
, ,l q l l ' l a r l r r l r .p l 'rl a l l $ ( :n l l o n n o i n tr e se m n e l e [ ] . 1 , 'r i 1 1 l 6 l s Fr tq e El t u l a d c e c e d e tte l p e n r r * * r a l l r r 1 1 ri r 'l e l e g r r 1 .e 'r n xtu l tr lca n o a n e l o r ( N . Tr .) . r1 lleve*egii Hf Arrrrrrt 1r.{ 4 .{ Ii. , Compari : Rit anu, , 'ri.l','rr 'l 'l r e o r l o r r l , l r l st. cC cl t.o $ e t ||l n 1 ,r r l I ld I, 2 4 . - * So :r a t. .irrp"t k l a t c p *| !1 , 1 l l .

oprit rre acestLeontiedeiasf,vir$ireaserviciilordivine9i prosinodul a indemnat al sinodului de pregedinte babilci in calitate sinodul, ceeace castrali, celor canonasupra vechlul sd repetreasci canon' a gi ldcntprin acest Canonul 2. Fiindcd mulle, sau din nevoiesau allmintereaIa std' ruinfa oamenilor, s'ou fdcut impotriva canonului bisericesc, incdt oamenii venind de cur6nd dela viala pdgdneascd la credinld 9i dupdce s'au catehisit pulin timpo s'au adus indatd Ia baia duhovniceascd9i deodatd cu bine bolezarea se promovau la episcopalsau presbiterat, intdmple nu se mai sd inainte s'a socolil ca de aculn a$a cevo; penlrucd lrebuetimp 9i celuice se catehizeaz6, 9i dupd botez mai mult6 cercare.C6 ldmuritd esteapos' iolicr Scriplurd, care zice: Nu neolil,t) ca nu mdndrin' du-se sd cadd in osdndd 9i in cursa diavolului (1. Timsu' 5, 6.). Iard dacd, lrecdnd llmp, s'ar afla Yreunpd-cat sar.l doi cdtre fletesc la persoaia aceea, 9i s'ar vddi de lrei martoii, unul ca acela sd incetezedin cler.lar celce ar face impolriva acestora se va periclita in privinfa a: parlinenlii lui la cler ca unul, carele s'a ridicat impotriva marelui sinod. l0 Sar d; 3 ;Laod.; ( 6 1 ,7 5 ,B 0a p .;9 , I e c.;9 , l 0 N e oces' Nis.) . c.M.; t,4 Gr ig. 8 ; 9 V a si l e l oi l e a 1 7 i n l i i u - ad se emitind canonulsiu prezent' delaNiceia, - Sinodul enunfi privinla chestiuni acestei in existent 9i la canonul refer"i a unor oamen!' pripiti intru episcop sau presbiter ci numirea 9i s'au botecari abias'au converlitdela viala pdgdneasci Qtapit&v zat, se face impolriva ,canonului bisericesc"
rav\va riv ixxAqourcrtxitv), acesta insi este canonul80 ?F., Fe care sinodul ciela Niceia il repelegte acum in intregime gi il coniirrnd.Nu menlioneazicazul: "cind se intAmpli cain urrna darului iui Dumnezeu"- despre ceeace vorbegte respectiv cind cinevase face episcop inilalri cc nonul aposlolic

ceeaqe aceasta, lui al IVJea suni cele mai bune mirturii despre gi aceluicanon ap. la comenfarul am menfionat atrage atentiSinoduldela Niceiainoind canonul80 aposi., impotriva unea ci in cursuitimpuluis'au intimplat multe cazuri gi adici sau din nevoie sau dispozifiilor acestui canonbisericesc, ([rb il-).ln,e dvdTxqe ]) ireryop{vov altminterea stiiruinla oamenilor la riiv iwBptirtov). loan la expliDupdcumbineremarciarhimandritul careaacestui canon,l)in primelesecolein urma im1:reiurdrilot" trebuiasi se adrniti ca oameniisi se boteze repede gi apoi impreiuriri imediatsi fie hirotonifiin treptelesfinliie;9i aceste primeau prin provocate de oameni muite iaptul ci mii au fost gi pentru aceasta ca rnulfirnea deodati nu era iimp cregtinismul (L: o;uneni in docirinacregsi tie instruitdlimp mai indelungat perinanente. lin5, dar nu er4 prilei nici din cauza persecuJiilor perseeufiile in prin'la iotdeauna Pe ldngi aceasta erau inCreptate preolegt!, linie impotrivapersoanelor dintre cari foarte rnulii au rrruritla locul de pierzaregi astiel direct nevoia 6i.vi.yxq)cerca r',r c;rl mai curdndsi se puni oameninoui in locrrl celor exepersoane preotegti r rrl;rJi. Intre aceste numite din tlou liu eiau, iirc;;te, cucanoatoate,riupicum trebuiau sd {ie in conlormitate eindeosebi rrck'.l)intre ceices'au fAcutin grabi presbileri, $i pir;ctlgri, paguba in rnulfi au fost nurnaispre Bisericii$i aduceau r,,r,ri'lri.r spiritul truiiei, de care eiau pdirun;i in p5llrccfeasca il.rrrir,nr; r,;i ln din cauza sinodul dela Niceiatnenfioneazi aceasta .r,r.';lr',rnt)rt Pauel ciire Timoteiu ,rl :i;iucuvintele Apostolului (l r' p . . t , (r),p l r t l r u c a a c c l l i a ,n e i i i n di n c I e x a m i n a l i9 i i n f a l i f i ( 1 r' rlrrrl,r , 11 u u r n l l v ns r t n r e i i n d r r s -s ae c a d i i n c u r s aC i a v o l u l u i ' . r, . . rlrr. ' , ln ' i , i ) , r r r r ll)J ,r i,;r,t'ic C i ia . rtontp t le r m i t e ca cei gisiii in
,l i ,1 ' ,.1 .,r l .inr , r u, r . r t olo, t l, r r ir r r ut li; r tdt t p; l aceea dispune ca in
',{. l r l ,f l r r r l ,r n l p i r ' a r j ,t ( ( ,vi t ( to i ) o t;to i p 4 D l v r cto d r o

,' (,1 lr.r,lrrrr, ,.r, liur;l pcntru instruireain cre, 1r r 1, , 1 ir olr ', ' llt 'llt t c s: i', ; r t ccr cet eze '. , r , r plilr r t lir r lr lr ''; 1r "r 'livr r lt t;i; i daci ! r ' r . l '. t t lr l r t t t 'r lt t lr i, . r lt lt lCi St ?pot

.,'ir,.; !ll irt i

:,

,l

:l!l!1!tl

s' a bolc z al; dar s e p o a te c re d e c i s i n o d ul accepl ;t i l tl rtt l o;tl tr rj' i l ' l tc l ;tl i t' rl ,' l .r 1i rrr" " ' rl ol tt ca z t r l ; t r ' t " ; l; : .( ' . t, tti i l c l rri A rrrtrt' rl s i c
rl

l r r 1 ,,r t l r 1 ,r 1 :1, l r r l .,r ,'1 ,1 '.r ,r ;r i . Itt,i tl fl t C a Ztl l d i n i r r I r r 1 ,., l r "r r l .r . p l .r l r , r r r t,r =,'r l r ti r j ig i d e e p i SC O:r i l r , r tr . l .'. i ,r , o i i l ,,:l l i r t'l l l r ',tn cr n i l l u i 1 0 a l SI| '11,.

ir l

t,t

..r l

( \.1

rr

!l r ,

,rt

Try
t0 nodului din Sardica,ci se prescrieca cel, desprecare se crede trebue si pelreaci timp mai ci poate ocupascaunulepiscopesc, indelungatin fiecaretreapti ierarhici gi numai in cazuldaci s'a doveditca s'a distins in treptele ierarhice inferioare, poate si ceamai mare ftis pe7lorqsryis), se laci pirtag de demnilatea acestui canonal2'lea dela la comentarul dupd cum spuneAristen Niceia.l)Dimpotrivi referitor la ceice,Iiind de curAnd botezafi, le permite au fost ldcuti presbiterisau episcopigi cirora canonul si rimAni in cler, canonulcere a fi examinatidaci nu au vrerc d.pd,prqpu) un "picat sufletesc' (</.,uXtxtiv Si daci se observi9i picate, dispunesi fie excanonul cd au astfel de se dovedegte picate sutletegti, cari ciuSidin cler. In ce privegtefelul acestor numaidesse menlioneaziaici gi cauzapentru care se vorbegte tiecare comenpicate, iar nu 9i desprecelecorporale, pre aceste privinfa cea mai fiaceasla opinie. In este de altd canonic tator pipare fiecare carele zice ci lui Valsamon, opinia reasci ni se avind motivfie este a se numi sufletesc, cat pigubitor sufletului lie corporal;gi din cauzaaceastaBiserica gi numegte sulletesc, delaNiagadari canonulacesta tiecarepicat cidere sufleteascd; numai pdcatelesutletegti,deoarecesub acestea ceia amintegte infelegegi pe cele corporale(ri- oo"pxtzi').2)
1-1 i!;l('it' ''"'' 1

11_
s'a caslrat. In nex cu aceastasinodul a gisit de bine 9i necesar s,i se ocupe in general de viala coniugali a persoanelor scer' dotale$i si orinduiasci in aceastl privinli ceeace era in con9i cu sonanld cu prescripliunileexislenteale legislatiei bisericegti gi3im exprimat demnitateastirii sacerdotale.- Acest lucru il inainte de toate in expunereaisloriei acestuisinod 9i separat la si apoi Si in isloricii bisericegti:Sogat, Sozomen9i Gelasiur) acest canon Deopartepentrucapersoanele sacerdotah, cati nu aveau solii leqiuite,sd iie lerite de orice reprog, dealtiparte spre a a persoaimpotriva vielii coniugale se evita orice exceplionare cari exceplioniri de multe ori erau indreptitite' nelor sacerdotale, Pirinlii dela Niceia,dupi spuseleistoricilor menfio' dinhe unii conform cireia sd se inpropus si se dea o dispozifie, nafi, au terzici tuturor persoanelorsacerdotaledela ipodiaconiin sus de propuncre;i Sinodu!nu q primit ace-asti a trii viafi coniugald. unul dintre Pirinlii sinodulul, din Tebaida, Pafnutie, episcopul pArerea in felul acesta:*nu trebue a immaiorititii a exprimat gi acestiug greu,deoafecil persoanelor pune clericilor sacerdoiale estenepitat, iar viata coniugaliesle onorabild 9i patul coniugal in urma rigorii exagerateBisericava avea pagubi mai mate; afari de aceeanu oricine se poale supune unei legi de infri' nare atAt de stricte 9i ugor se poate intAmplaca pe aceasticale multor femei. Legitura dinlre castitatea sd se expuni pericolului sof 9i sofia legald este castilateaadeviratd. Prin urmare este suficicrrtdach - in conformitale ur uechea tradigie bisericesacd-- nu se permiteeisitoria pe seama celorce au intrat dtrfn fn cler, dar la nicl un caz respectivulsi nu se despart6 a lui aceasta tlt solln, pc care a luat-o,fiind laic..t) Declaralia
r) Soorat. lrltrl, crrol. l, 11. Gelas' Sozortr. hist' eccl. I, 23' t r *l r r , l r l s l . e o n r :l l l l N l c, tt, i l 2 ( l l o r d u i n l , I, 4 3 8 ) ' 9; Hnurrl. lrlpl. oecl. l, I t: ,Crrnrrlto hoc in rs in medium proPoclh, $agulnrrrtrr rsttlsttllao rtgnrolttttf, ttttrllollfl lrr rnodio cpincoporum coneese{ FaFhfittllttr Yeltatttaltlolvot,ifotnlrtncrl, tton 088c imponendum cleriei: e* caserdelllln gtrve lrrrri lttgttttt; ltotrornhllott nuptias el torum imrteuttlglrlrtrFaee, rllltFllrtrlte cr ttltttlu xovstittrlO tlqmnum pOtiUSinferrent ettiiletltci nF,prF Frrlrtl n,ttnen felft por86 lom dlstrictaecontinenliae discipli nilrr a* forrllsrr lnrle cvcl,llrrilrl 6ntl rrt cuplsque uxoris castilas minime iurlrtrlllluf.('sFlllnl6nl nrrlnrn vorrabut congreEEumviri cum r.rxorelegitima Hlllrr crre, rrl rprl ln rrlcrrrrnfrtirtorunt o.dscripti,juxta veterem ecclesiae

Marele sinod a oprit cu desdvdr$i-te.,.g.a. ,e,pi9,qo-p.,ul, sau presbiterul, sau diaconul sau in genela{.9{9iae,.{in dccdt'nu' cler sd aibd\femeie introdusdpe furiE'#6f61d' mai pe mam6, sau sor6, sou mdtug6,sau,pe,singurele perscfane, care sunt libere de toatd bdnuiala.
3,4, ( 5 ,26 a p.; 5, 12,13 trul.; 18, 22, V ll e c ; t 9 A n c ira ; 25, gB,70 Cart.;BB Vas. c. M.). primuluicanonal acestui sinodam vdzut - La comentarul femeile, care locuiau de se de a ocupa motiv ci sinodula avut erau solii nu persoane care sacerdotale intr'o casdcu uneie 9i gi anumeclin cauzaaceluipresbiter Leontie,care; lillut legitirne gi din cauza cireia mni ,t1toi Eustolia in casasa pe o oarecare
t ) S I ut . At., l l , 1 2 0 . ?) lihr l. Al l l , 1 2 0 .

I
'i .,.

\i,.

12" Palnulie avea 'cu,atit,,mal',mare'imBortanld; cu cif dAnsuf nici odati tru a avut ielaliune cu feiheigi a fost celebrupentru infrAnarea sa, petrecAndui$i intreaga,sa tinerefe in mdndstire.i Sinodul a primit iu :aprobare',dec,lafafia lui Pafnutie, permilAnd : , , peltru v-ii!9r:,.tigqir-.ui, elefic de a alege liber si tie necisitorit sau " 'Hotf,rirea si traiasci viafi'coniugati.l) aceasta a sinoduluia fosf in de-plin acord cu practicabisericeasci din primele veacuri -Agezdmintele ale Bisericii,in iorma in care ni se prezinia in apostolice (VI, 1?) $i dupficumam spus aceastala explicarea canoanelor 5 gi 26 ap.,dar maiales la explicarea canonului al doilea ap.ti Sinodul,recunoscAnd gi lasAnd legalitatea cisdtoiiei clericilor persoanelor clericale'respective alegereiiberd de a trdi necisiprezent torifi, daci voesc.a dat canonul cu privirela ceidin urrnd, adici la ceice nu au sofii gi le perrnite de a fine in casalor numai pe mami; pe'soni; pe mitugd sau pe o astfelde iemeie, care este liberd de'orice binuiali () &.p6vutrpiar,tzru trioay|nt<f,ia't 6tunirpetryev, vel eas solas personasquae omnem suspicionetn etfugiunt)$i le'interzicecategoricde a fine femei intro, duse pe furig (ouvet'ttttrov,'' introductam'mulierem). In primele,veacuri ale Bisericii adici s'a introdusobiceiul ci unii dintre clerici;ba,ctriargi dintre laici, cari voiau si triiascd necisitorifi,'incheiauaga zisa cdsdlorie spirituald cu femei nemiritate: traiau la olaltd intr'o casi cu acesle femei gi ziceau ci au cu ele numairaporturi sr;!1,"-1q-Xi, sprca seindemna
traditionem, jam non ampliu.' uxores ducerent I non tamen quemguam se jungendum esse ab ea q(ta {.tnte hrrc, tunc cr.tmessetlaicus, legitime duxit*'' 1) Socrat. h. cccl. I, l1: ,,Caeterum.uni'rersus sacerdohrm caetus, Paphnutii sermonrbus assensuo est. Prolnde omissa ejls rei discep{atione, singulorum rrbitrio permiserunt, r"it ab uxorem consuetudine abstinerent" si yellent. " 2,1Estc miraculos, t:a si nu ne exLrrimim altfel, ceeace spr:nc Phiilips in articolul siu scris asupr.l celibalului in Wetzer und W"elte 's Kirahenlexikon {II Aufl. III, 590): oein grosses Unrccht geschdhe dem beriihrntcn Bischof Paphnutius, w.jnn rnan von ihm blhaupten wollte, er habe auf dcr SynoCe von Nicil (335t die Clcrogamie ftir den dem priesterischen Ilcrufr: cntsprcchonden Stand'erkld:t und da durch eite gesetzliche Bestimmung tl,rn Concils iiber dicsen Punkt verhindcrt', Acestei afirmaliutti n lui I'hillipr qi nttol tpiiriitori ai celibntului ob!igator pentrrr clerili i-n cotttr,,rll Auf l. I , 433 - 43 [ t ) p r i n c o n t r r t . r r K u t l l , r t t l c zirr ll'rlelr: ((lrrrrt'rt ic ngnr ir : hic hlc r r ur r r r itt lc r r v or hi in r r p o o i n ld c a p r o n o c t r " t l"t iur rro i n u , r inr t r r r r tonto irrir'r:, i =r r l , r r i lr er l i l i t l r r c l , o n t , .l lr V r. li t.on re ttl:uul ln r . l, u l{ ( . nn l il r r l r r it r r l, lr r lr r

13 dar nu au cu ele nici un iel de travirtuliie cregtinesti, reciprCIc relaJietrupeasci.Acesteieinei la inceputse nurneausu/orl s!!iar maitirziu inlro" fletegti (i}e).gat), iubite (iyarqtoi, dilectae), de birbali ne(ouvet'oar.rot). dintl'e astfel Raportul dusepe furig cisitorili gi iemei nendritatede rnulteori era intr'adevir curat dar in cele reciproc*; sulleteasci si scopulior era pertecJionarea desfriul, mai multe cczuriin dosulacestorrelalii se ascundea cat totul cu periculos respingdtor, mai care era cu atAt mai $i ca Despreaceasfa evlaviei. sub rnasca se intampl;r "avem merturie aspruilon de vorbire,in care se exprimi Firitllii $i inviififel de legdturi. torii Bisericiiasupraacestrii pecani despre agapeta, tace amintire Origorieliazianseanul lc lineau diterili preoti necesetoriti 9i chiar Si unii dintre cilug,lri in locurile lor retrase gi numesteacestlucru gireteniedia' iubili, dilectarr) gi deoarece aceasta{ii.yattqrilv, numirea uoleascd (v. Grigorietace 2), Filimon a dat-o Aprsiolul Pav*l s;olieilui primit numirea a trucru observaiia c;i acum cel mai respingdtor preoJilor cea mai ci:isiiti.r)Despleace3tesurori suiletestiale ielonirnscrie,in limbagiuiasprucai'acieris' Fer"iciiul necdsitori!i pasiis agapetorum Unde itr ecclesias urmitcarele: tic la clinsr-ii, Plus inferam: uomen uxorunt? introiit?tindesine nuptiisaliucl ',ttrir"rirae? unQ domcr, Eaciem {Jndemeretrices llnde meretiices?.,, i'losvocanf' et speeiosos t:ubiculo uno saep't leneilturet trectuio; in scriereasa cu iiilul: Ioan Guidcieaut' :.r alirrI c:ii:;linre'rirus.2)
!7"v:a.:,regretinC prolund ci cu nruitepernoiti rttLq6tr./.!6tlx?o'): ,;r),ule c;rti ltu aLrsofii legitime,triesc impreunilfemei 1r,'colcali, pc Ilrrig; slrre scandaiizarea luiuror,zice: .BitrAnii ncgi:rlr'odLr'rc cari tmeiletriesc !m' nuinai LicLlrntoti'.'e, Ili crrnoglr:.'nr 1:eiltru prttrrr..1 estt cel vechiu, corect gi niotivat 9i acrr brrtr;rlii, t"irtiri a dat legea, careie r r'fil,l('i1c ci,;ilcria, il:leineiati cie Dunrnezeu, ,;l rloilt'r cr;il cel receni, incorect$i ilegal, adicd destriul, care ,.lr, tlll,r rli.rvoiui iioasir* s'a gislt al pistitll. Dzl pe 'Jr,,ilnea cu greu se gasesc:del, rlr.,r{,i,i lrc0l)i$nttit, aie cari"iimoii,.ie ,, ri.j, r{ ';rrtl uriii, cari ieu tecioarenemaritate;.i ler!in totdeauna ca ar Ia ;ldinci bltrineie 9i neagir i,l lrli,. r,r I' rrirrlele ior p:,)na jin perrtru ! /..r t r1 r 1,, r'1',-11 viafi cofii:jgoli uu rclafic ;;i r:.i le
l ) ( l r r H o r . N a zi a n z. ca r m IIL s f l l r efo n . e p i * t. 2 i l td Fl r r sto o l rd . s ctr sto d . vi r g i n i ta ti s.

.14gi impreunare, pentrunagterede copii,in general pentruplicere trupeasca, ci zic ci le pizesc curategi neatinse'. com$i urmAnd balereadiverselorpretexte,pe cari pretexiele invoci respectivii, adaogd: cu fetenecisatorite, fiindlega!ide "iivedefitriind impreund gi mai curind ar vrea si-gi piardd dAnsele cu toati voluptatea sulletuldecdtpe tovarigele lor gi sunt gata mai curind a suferigi a face totul, decAtsa se despartide iubitelelor," 9i in fine fali pe cari le aducrespectivii, de toate argumentirile, zice ci el in foate acestea nu vede altcevadecit (goanapdginddupi pliceri gi cAnd ziceticd ioate trupeascineru9inaid... fi dupd voluptate le facefipentru Dumnezeu, voi facefidimpotri,"'d chiarceeace iac inamiciilui Dumuezgu."t) AvAtrdin vedereaceastaporriire vehernentia Parinlilor9i a invdfitorilor bisericegti impotriva femeilor,cari triesc cu persoanelepreofegfiafari de cdsitorie, esieclar pe cine a inJeles Valsamon, cind spunela explicarea acestui canonci unii au zis cd iemeile, despre car.e vorbegte .sunt aslfel de fernei,care au fost aduse acestcanonniceiau, acoloin locul soJiilorlegitime9i care trdesccu cineva in desfrdnare (xai ouvotxoior/v rota itop>tzGtg),.2)

15

Deci femeileacestea, caretrdescin felul acestaIa olaltdcu persoane preolegti au primit numirea de introduse pe furiE (ouvttotixroue) gi dupi acestcanonal sipo{ulli clelaNiceiaeSie pentru strict interzis preofegli toale persoanele de a line in c;lsele lor astfel de femei.Dupd cum se vede dispozifie aceasia a preofegti sinodului uiceianse refera la persoane necdsdtorlle sau viduve 9i la tot cazul la ceice,desprecari s'ar putea binui cd
r) ,,Majoribus nostris dLrae tanlurn cognitae fuerunt caussae.propter quos mulieres cum viris habitent, Iit una qLriCemvetus est ac jrsta, ra. tionique consentanea:nempe rnatrimoniurn, quod a Deo legislatorc institutum esl; altera veio, hac reccntior, injL;sta et legi conlraria, nt-impe stuprum, a glalignis introductum dacmonibus.. At nostra hao aetate tettiu$ quidam, novus ct insolitus mcs excogitatus est, cujus caussam haud facile investigeverisl sunt enim quidam, qLri puellas inupt:rs ducrirrt,easque sem. per domi collo*ant et in extrenlam usque seneDtutcminclusas tenent, sine nuptiis et coitu, neque libeiorum procrerndorum graiia, negant eitim se cum illis r:rn lrirbere, neque lib dinis caussa; dicunt cnim se illas iutegras ct ittioittltlus siclv.trc virginibus et alligatunr et delicianlr:rnr .. Vides cohabitaniem, cl nrrin rrrrrr po t ir t upr : r c lc r r cn r t r i o v:olc nt c r n,qlam c oha h i t a t r i c e m p , a r a t u : r r r y r ro cl l)illi tl litr: et op, it ir t l, ( l{ r r nt lt dilc t ; t n5gp61 n r i . . . D i c i t i s t l r r i c l c r r\ r', , : r o r u n i l r . lir il r : it t r lc , ir ( : , t , ( J uI tcr r t n l i r t i t t t i r : t t t r r t tl r | ': r '. It'trplcr' l) trrrr lr r r : r ' r r ' , r!1 lilrrl At ll. l: l L

cu femei.Dar dispoziliaaar putea avea impreunaretrupeascd gi cea;ta aie deplini putere atunci, cand respectivapersoane preoteasce era libera de orice bi.nuiali ca ar puteaavea relatii sa adresati catre prescu lemei. vasile cel Mare in scrisoarea biterul Grigorie (can. 88), care a linut o lemeie in casa sa 9i cu toate desprecare din cauzabetraneliilui se putea presupune pe iemeie care dar siguranlace nu are impreunarecu ferneia, nu voia si o dimit6, scrie astfel: 'O Grigorie' nu suntem noi nu pot hei ci femeile cari am dispus nici cei clintii,nici singurii, pe datslinlii l-au care canonul, insi citegte impreuni cu birbalii; de a line hotirit gi interzice canon nogtri Parinli la Niceia care celibafului (ouverctixtous). Demnitatea ferneiinlrodusepe furig g! in a trii separat de iemei, gicelcespuneprin cuvinte consista fac ceicetrfesc cu femei, dar in realitateface, ca nu lace ceeace este clal ci acegtiavreau Se merite numai nominal demnitatea CuatAt neru$inata. dar nu vreausd rerruniela pldcerea feciorie!, incand noastre, dorinlei mai vartos ar fi trebuit Tu sd satisiaci suli zici cd egti liber de orice patimi trupeasci.Nici eu nu cred de ani si poati trii in patimi cu o ca celce este de gaptezeci au dispus,din cauzi ci s'ar fi gi celece fc,meie nu am dispus am invifat dela Aposdeoarece comisceva fapta rulinoasd.Ci depoticnealisausmincuvdnt se se deafratelui toli cd nu trebue gi ltim cd unelelucruri' cari ia unii sunt ceie tc,rla(Rom. 14,,.,) aceasta pricinuiloare depicate,din cauza ta allii devin rrt,ligurillt', se te desparfi' ca Firinfi, Slipfilor orinduirile ttrmand .rru rlir;1ru:;, dug-' pe horepiscop it. De cc invinuegti $i pomenegti ttr. .rrr',r lt'rrte gi aspe cdnd am ca noi, vlr lrr'l I)c ce nc invinuegti 9i rlt,uu.r pentruca llu ntt 1einvinuegti i115trli rt',r11,t, i,rr llc 11,i.' rrrll,rrr','o1 i i nc a s a oi e cd t l r i ' . ; t t t t ic t ttlt,ftt ' t i t c i a , tc c i a ?A I u n g d -c g lll y r. r r r r rlr,lr, o
l r ..rirl rr o I . r r r l, ill, t ', lr t t '.I ) . t t t it t sa slca cu f ecioar ele, iar pe iine' S; r Se def aint e nUm ele ] Ui q]l l r! !r ! t r . , r . , r , , , , t . , t t r t t ( ] t llt lv, it tt r . it 'I r , t li, ( lir t r r . 1lr {) . t ii pin: i ciir r d nu Vei !l i l rrI..' pr r r llr t r , t t t , ', t t r t t . lr 'll', t
lare c l r ri i l q l r l , i l l l !l \'r 'l ,l l l l l ,l l l l ( l .'{'t|. l l l l i r l {. l ttt'l 'ttl i , p C C a fi Ie l .l , r l vt:l tl l tl ti t.t t't'l t'tl C :;l e i n a C ti V g i 1 , , , 1 1i ; r r ,,l ct i tl ,;r ti ,r t,l l r ,l i . r i i - . l 1 l r r ,l 6 i ,, t,t,, l r tl l l r l i tttte .'r 'l l p r 'r i l t'tl ttl r ,tl cg l i n l a ta . 9 i d a cd r 1 r 1 l r : r ;s.1i 1 1 ,:1lrr l ,l l l l r r l r ,1 .'1 1 1 ";l l- i ,i ',.i V;l r :,,o Sl iSef Vi ci i d i Vi n g , a * n,rlllr,l l J p Ftr l ttt l o l l to p ttr u l 9 i ce i ce O p r i m g sc r l i r r l l t',r 'tl r ,t l ttl t't',1 t1 .t". r , r r t l l l ir l r r i l i 1 ' t',r l to tttl l tti n i cci ;l r l a fo sf p r i m i ti q i d e A r r ,;r ',1 ;r r l r ',1 r 1 r ,'1 1 ,1 1 ,1 l i r ',r .,r r l 'i .r

15

:legislafia civilSgreco-romanf, 9i impiratul lustiniana dat o no- . veli speciald ca clericii,cari nu vreau si se desparti,nici dupi admoniere, de acestfel de iemei,si se opreascidela functiunile sfinte,iar daci un episcop ar comite acestlucru,se va caterisi ca nevrednicdin demnitatea episcopeascar). Iar Cormciqid sctie ,ln despreaceasta urmitoarele: baza canoanelor interzicern tuturor,cari aparJin clerului9i suntnecdsitorili, si aibi femeislr6ine in casele lor, cu exceplia mameigi liicelorei, 9i surorile lor gi a altor persoalre, cari sunt departe de oricebinuiald. Iar celce porunci 9i incepesi lini in casasa femei, dispreluegte aceastf, pot cari aduceasupralui binuiala li a fost admoniat Si invilat odata9i a doua oari de cdlre episcopul siu, saudaci pentruaceastaa fost ilivinuit de cdtrecredinciogii sdi 9i totugnu vreasi indepirtezedin casi pe ferneiarespectivd 9i si trdiasci f6ri ea, gi se va dovedicd triegte sau daci se anunfiivreun recl,rmant cu leineiarespectiviviafJnecurald, alunciepiscopul si-l excludd din cier conlormcanoanelor bisericegti ce9i sa-lpredeasfatului tifii, la care aparfinea, spunS.nd ci este obligatsi pldteascAdarea ca orlce om de rAnd.Episcopului nu.! permitemsd fini in casasa pe nici una dintre acelefemei; iar daci se vddegte ci nu observi nicidecum acestiumu,sa fie lepidatdin episcopat.s).
l,) Nor'. CXXIII, c. 29: ct diaconis et subdiaconis, et ,,I'resb,ytelis omnibris in clero conscriptis, non habenlibus uxores sccunJum sacros canones, intcrdicimtrs etianr nos sccuriclum sanctRrum regularum virtutem, mulierem aliqnam in propria clonlo superintrodLrctam habere: tamen citra matrcm, aut sororem, aut filiam. airt ali.is personas, quae srrspicionern effugittnt. Si q'lis atttcm absque hac 6b:eryatione mulierem in sua domo habet, quae potest ei suspicionem infcirc, et semsl et secundo & suo episcopc, aut a suis clericis admonitus, ne cu:n tali muliere habitaret, ejicere eam de suo domo noluerit: aut accusrrtoreapparento approbttrrr iuhoncs8e cum mLrli+rcconversari: tunc esris,:opu* ejus secundum ecclesiasticoi canones d'.: clero eum amoveat, curiac t'ivitatis, cujus clericus eret, trajenlo, Epis,-:+prrrn vero nulla penitus nrulierem hebcre, arrt cum ea habitare permittimr,rs.Si autcin probatur lrcq.laqiam hcc custoCiens,episropat:r projicialur, ipse enim se ostendit indignum sacerdotio.u (lf. Basiliconrnr,lib. III, 1il. l, i' '15 Compari Nomocanonul irr XtV titluri, VII[, 14 (Sint At, I, l(i I ). i1 (irrP. 42 , ' 1| gi 72, dea. ler nenea jr 1.n1,;;1 c ap. 4 4 , \ T I l t , 1 4 . - I r r r 1 r r i: t:fi rl,'rrrr,lr,,'rrl l, lnr ilc ac elr ln ( 42 \ i , \ ) i r r t l o r n r r : i n i l , v c ; , , i t : nlr ilolc ,,(lr,,Rr:lirr t1{l:q.' , . Vll ( lr r r r . lt r r : c r c 11 1";q, c,l ll q, : 11' X( l, vol. I l)ltH l()lt!. I ';rrc r , . r r t r iF , {U t r . u

. , '. .:,: ': , d" : Se cuvine ca episcopul in general sd se- ageze de' 'cdlre toli episcopii din eparhie; ior dacd ar Ii cu gr.eu aceasla, sau din cauza unei neToi sldruitoare, sau Gtn drumului, sd se adune cel puli4 trei la ;;;;;";itratli u"-iJ", impreund alegdtori fdcdndu'se 9i cei absenli, 9i consimlind'prin scrisbri, apoi sd se fac6 hirotonia; iar ceior ce se fac- ievine in fiecare eparhie mi'' i"tilit;; hopolitului. ; 6 $ard'; 1 (1 ap.; 3, VII ec.; lg, 2g Antioh.; 12 Laod' 13,'49, 50 Cart.). Constant.; _Dreptimboldlaemitereaacestuicanonaudatdisordinele prdvocale de schizmameletiairi din Biserica Alexandriei'' al lV'lear).Ntls'a ivit in,primii ani ai secolului schizmaaceasta Licopoleidin Tebaida. rnirea a pfimit-o delaMeletie, episcoBul epixocircumscripfia in ocupa ierarhic raport Acest Meletiesub al Episcop episcop. acest prim dupi pului Alexandrieis)locul ca vede se rferitoare ('f datele era Petru Stt). Din Alexandfiei gi aS' lui Petrual Alexandriei MeletieinvidiaonorurileintAietafii cubune tepta numai prilei iavorabil spre a rdsturnaraporturile petru. Imboldull-a dat impreiurarea ca atunci,cind trebuia se pe timpul persecufiunii cari cregtinii, de tatd sc tixezeatitudinea o lor, s'a nascut din credinla lui Dioclciiangi Maximinau cdzut riguros era degi disculitrvchcmenti intre Meletie9i Petru.Petru, pe cari le didea la penitenti,totug,a tost acuzat In cilnoanclu, Petru a cheDin cauzaaceasta tle c.ltre Meletie. tlr, lilttrrlllt.trlii Alexandriei din circumscriplia yrc cpiscopi caliva llrtl l,r urr :iittgrl pcvinovdfia Petru lui 9i i\4eletie s'ir rcculoricut 7l l.r aerrrl:ilrurrl conscrisi sa apologia in Atanasie, t:rrc,tlcrisirr,'. a llr,il pt.rlt.p,iil dupi sinod la alt /lcr.: "Melclignu;rvgitsii apeleze Ira arlnrrilgr, ci a produs si se cilrtl.tl tttt ir niri itrstifice, eettlittlil eurdslA fi nu se nuiti ltriMqlclie dtl irslitzi lir lllqcl'fu*1 erlilrtrtjt 9l ,lrlt'rtrttlil : Ganonul 4.
fl l Far rfef llr r l, t l nt alollelJ , , t ', t r i pt . t l it lt 'lr dt r pil m oar t ea epis9i dU$m ani in* rl l rl tfl gl f t t Ft lllr t lr r l l'ullr r , r t t r lt . vct t ll r ic'llir t t t alici
tl l i E tFl E I l ttr,l l l l s l t!i eu l tl t' l rl pr l , i t' 1ti ' -- l !' 19. v ez i c o-

''f ,1,' rtg,1nl rrl i tr,h:i l l l ,ti l v l ttc i ti t!l ti H c optl l tti di n A l c x andri a tl ul at.orrl tri ri nod fi i l l Fl ul rl s l l t , rl l l l l l l l

18

've$unali ai Bisericii.r).Melelie,deoarece nu era tegat de nicio disciplini 9i exploatind prileiul cind Petru 9i mulli episcopior: todocaizlceau in temnifi pentru credinfi, a inceput sd hiroto niasci in mod arbitrar diaconi,presbiterigi episcopinu numai in circumscriplia sa proprie, din care a fost inliturat in modcanonic, dar pe care totugi o tinea cu forfa, ci gi in circumscripfiile altor episcopi,impotriva opririi expresecanonice,asttel ci in timp scurt i-a succes si.gi alcituiasci cAtevaBiserici din aderenfii sii, incit pe timpul sinoduluidelaNiceia erau 29 episcopi meletieniin circumscripfia bisericeasci a Alexandrieit). Aceasti intindere a schizmei meletienea indemnatpe Pirinlii sinodului dela Niceia si delibereze asupra acesteichedtiuni 9i si puni ca. pit desordinei produsein Biserici prin schizmaaceasta. Sinodul a dat o sentinfi destul de blAndi asupra schizmei,sperind ci prin blindefe va putea stirpi mai ugor schizmagi a dat ordinul ca Meletiesi rimdnd episcopin Licopole,dar si nu poati hirotoni pe nimeni,si nu poatdparticipa gi la alegeride episcopi si nu poati merge in alte localit5fi in astfel de chestiuni, ci se va bucuranumai de titlul demnitdfiisale; iar ce privegte persoanele hirotonitede citre Meletie,sinodul a hotirit sd se sivirgasci asupralor un ritual bisericesc specialcu rugiciune gi apoi li va fi permis si funcfioneze in clers).Iar pentrucain viitor si nu se mai poati intAmplaceeace mai alesa produsschizma meletiani, anume ci Meletiepunea tn mod arbitrar chiar 9i episcopi Si pe ldngi aceasta chiar gi in alte eparhii, Pirintii sinodului dela Niceia,dupice au condamnatpe autorul schizmei, au dat canonulprezent, hotirind cum gi cine si pund pe episcopigi cine are dreptul si-i confirme. La canonulI ap. am vizut ci pentrupunereaunui episcop sunt necesaritrei gi cel mai putindoi episcopi. Acoloa fostvorba desprehirotonireaepiscopuluiadici despreactul slinfit din Biserici, prin carerespecfivului i.se impirtigegtedarul dumnezeesc. Dar canonulacela nu vorbegtedespreceicealegpe candidat, pe careapoi trei saudoi episcopi il vor hirotoni intru episcop; despre aceasta, adici despre alegereaepiscopului vorbegtecanonulnil) Atlrnnns. apolog.contra Arianos, n. l[. ri) Atlrnnnr.apol, contro Arian. n. ?2. :r) At:onstll lrotitriron slnoduluisc gisoqtcin en,:iclir:r ndrnr;rtIcru. dinc loqr lr r r llr r l rrrl o rr i rrtl c rrg l A. r, S. l .;. I, t t t0.

si lie a* ca episcopul ceian prezent.CanonulacestaorAnduegte p,zat (xqliotaa&at'),de citre sinodul tuturor episcopilordin res' daci nu pot pdctivi circumscriplie mitropolitani(dvri inapXia);1) v.gnitoli la sinod,si lie prezenficel pufin trei, in cazul acesta Ceilalliigi pof da consimlimintul lor 9i in scris 9i apoi si aibi tuturor acestorlucruri loc hirotonia (yetpotovlav);iat aprobarea Daci eventualnu sunt compelinle. este de atribulia mitropolitului in acelcaz candidalului, de acord toti episcopiiasuprapersoanei decisiveste votul maioritiii, dar in loate cazurile,numai dupice canonul s'a ticut confirmareade. citre rnitropolit, - intreg-egte ecumeiiiil Enciclica acestuicanon(4). 6 al acestuisinod dispozifia complecteazi adresatl tuturor Biseiicilor din lume deasemenea ci 9i poporultrebuese par' acestuicanon,cind spune dispoziliile disdari aceasta este ceeace Asa alegerea episcopuluis). la ticipe numirii alegerii chestiunea pune sinoduldelaNiceiareferitor la 9i exacti 9i comcpiscopilor- gi aceastinormi esteexpresiunea plecti a ceeace era in vigoare in Bisericaintreagi dela efroca $i Apostolilorlui lisus Hristos pini pe vremeasinoduluiprezent in aceasti Avemnu pulinedovezi nccstsinodii di valoarelegal6. cu privirela prlvinfi ci aga s'a gi procedat in limpul menlionat episcopilor. alcgerea 9i nunrirea ne oferi despre aceasta In primul secolal cregtinismulrri al Apostolilor, Romei,ucenic o dovadf,clasici Climent,Episcopul intLoril'ot 0i : unde citim sa cltre Corinteni, 1x spfsfota fpdv d7" lrlooi Xptoto|, litt tprc iorat ini roi 6vdtl,ir r,t;t h',t],/,t,ti,1,,ttiv ehtttttv Jti. raitrr,v ,>iv rqv airi*v rcptiTvaotveiTV'oitss l,ttru,.t tiJ'r Ert,rxr;77fq,. Bedtlxaow, druvop)1v nt'i Jrcragil tt)tl,* ,trt!trr,,rrrv rt,l,.: vJ11162nr,,ivo,tq, 3 ei otqtaop!'tot dv\ peeriv EreJ,ot ttiJ.;,iltv iv t tti,tt ii n r* t, c' I I tut { t s',711.1 lct;u,tltl/ttu ttit:,itv, 'l\t',: ,r|,, xrtltrtul)!.vruq,ii ircivov, i perugi tlq l) lrr veclrlla llvotro dt dropt blssrlcssccu numireade neparhiec urtrrl mllropolll,cltrula suntsupugicfrlivaepiscopi. ft Indhit u;lo,1qsl1111lgr[ie !sn. ll, fffil, Al Ff As:eel6 sllrilllt!i xltttttel ,,1)acfi ntoaroolnovadin rlrrjSaRisoricii' , (:tro ntl do mrrlt a dovcnit qi rt perxttnnA, pr:lr lrllrllc ef ffd lUi h nfithril ft itEritaft, drpA erle vrrrlttlo pattlttt aocarle ql dacl polorul il llr, lu la atfut rcr ltrt*ttl crtll lltnlrnrre 1l oonflrmarca episcopului Ah*asdrlet Ae*eglr cE FF+tltllc ;l uelrulrltr llimrlol. A. S. E. I' 189. Protabii ei ValearieHE ltepul $lt ?crleril ntcrl luoru, cind, la explicareaallelni eetra|t,Efl;ftrA ril Fltlttlll d:lr Nlceta lrr lnlcrzis poporului de a Hlnt . At ' llr 123, Frtl i dFe l a r legt t ee e1r hr 11r 1ll11l,

2l

2A rui nti-oqe, ouveudozt1oitol* i.tfrptiiv, iil.oytluuv irdpatv fle izz)Toirrs 1) irtiXpcoroi toi .),eroupyfioavtes Modalitatea rq; tolryvly is{#xroq, giinstitriirii din epi:ccpiior alegerii plini a demnitate de moasa si urin lelul apostolice Agezimintele decdtre se ni expune aceltimp adunindu-se .Deliberarea Duntinicd, de in zi face se metor: poporul impreund cu soborul presbiterilor gi fiind prezenli cpiscopii.Iar cel ce este primul intre ceilalfiepiscopisiintrebe xri riv )'riov) dac| acesta \ preolimeagi poporul ftd rpeoputlprcv pe de intii stitator. $i dac* voesc care-l acela, este intr'adevdr dacdcu tofii af"esteazi nou di;r intrebe si dingii contirm[ aceasta gi oficiu de tonducere, strilucit ci ar fi vredniccleacel rnare pietatea cd'he priue$te totul in ce dacii a indeplinitintr'adevdr dacd1u a iignit drepturileoameniior,daci afacerile Dumnezeu, bine chivernisitegi dacd uiafa sa este ireprosunt sale casei polrivitadevirului, iar nu dupavre-o 9i claci toJi dovedesc Eabild. ca in fafa lui fel de aga cd dinsul este opinie preiudecatd, sfarit precum gi a iui Hrislos9i a Duhului Dumnezeu, iudecitorul, gi a luturor slintelor duhuri sluiitoare,atunci si tle intrebafidiit nou a treia ori daci intr'adevir este vrednicde acel oficiu ca si dacd in gura a doui sau trei mlrturii si rim&ni tot cuvantul; toli dela ceard se sd vrednic, e Si i' treia orh consimlesccd fie ascultaf!' si bucurie, da cu semnul consimlirii. 9i daca-l vor Dupi aceea,iaiAndu-seli'igte, unul d,ntrc cei dintdi episcopi 9i presbiteri impreundcu alli doi, standla altar, ceilalfiepiscopi Evanghr t clumnezeeasca iar diaconii in tdcere, linAnd citr' '"uiandu-r. rosteasci si hirotonebte, se celui care capului deasupra ciprian, se exprimi iel .Rugdciunex"..r) 9i In asemenea Dumnezeu:
---t Cbmcntis cp. I ad Corinth.r caP' 44 (Hefele, Patrum apostoli' 1 8 5 5 ' p . 112; l l l )' c oru m o p e ra 'T u b i n g a e , r).L i b .V III,c a p .4 .D i ma c e s tl oci ntraducerel ati ni :oC ongregatus inun u m p o p u l u s c u mp re s b y te rorumcoetugtpraescnti busepi scopi s,di c inlerroSet caeterorumepiscOpus-est, norini.ur'consentiat. gli vero princepO anipsc \o,!ul, xu.i.rdv coetumit pttut* fti'rpeoputipl3v presbyterorum illustri praefecturo' illa etterumroget-ante9. sit magnabus,i quod dignus ' it q u ' ' n p o s tu l a n ti n a n ri s ti te m"E ti l l i sannuenti habeat ab omnibus timonium peregerit, an-jura.fuerintah recte spectant, en quae ad pictatemin Deum dispensatar' probe res ipsius domestioae an setvata, homines co adversus an vivondi ratio integerrima'Cumque omnes simul secundum veritatem' ee$e' non nulom sx opiniono praejudicatatestifioati frrerint talem eum attlttc spiritu, coram ssncto etiam judlco ct chrieto, Doo tonl(llt0tnnuh rtr rttrsrttilcrtio soitl':itcntur spiritil)ltsr aalcll6 uclrrrlnlrrltntoriiriquc unrr,il,,,u

Cartaginei din secolulal III-lea intr'una diir scrisorile episcopul sale pastorale:"Trebuesi p&slrdmsirguinciosgi si linem strict tradilia dioind gi ogezdmdntul apostolic, pistrate aproape in toate teritoriile,dupi caresa se numeasci legal pe seama poporului celce-iva fi lntdiu stdtitor, sa se adune episcopiicei mai apropia{i din acelag linut ai si aleagi pe episcop,fiind prezent persoane 9i poporul, carelecunoagte deplin uiala singuraticelor a vizut toate faptele activitdlii lor.') Aceasti dovadi precum 9i
dignum vere sit ministerio, ut in ore duorum vel trium testiumstet omne dignum um esse,petaturab omnibus verbunr; alqueiis tertio assentientibus, slgnum asensus.Quo alacriter dato, audiantur. Tum, silentio facto, unua cx prirnis episcopiecum duobus aliis stanspropealtare, reliquis episcopis tacite orantibusatquediaoonisdivina evangbeliasuper caput ac prcsbyiteris cjrrl rltri ordinatur,tenentibus, dical: Oratio.. .u r) ,,Propler quod diligenterde iraditione divina et apostoticaobservstiono servandsmest et teaendumquod apud nos quoque et fere per provinciasuniversastenetur, ut ad ordinationes rite celebrandasad eam plobcm cui praepositus ordinaturi episcopi ejusdem provinciae proximi quaesingulorum. rlrrirlucconveniant,et episcopusdeiigatur plebepraesente, persvllnru plcnissimenovit et uniuscujusque actum de ejus conversatione 1oxll,, CyprianeEp. 68. ad clerum et plebesin Hispania consistentes" pastorale a lui Ciprian cu locul acesladin scrisoarea ttrvcrcgiuinsoleqte quaecumquo D. vetbis apcrtc conficitur, rrrnrltourelc: hiscc Cypriani nEx propornodum hoc caoone constituuntur,istis etianr temporibus,et quidem nimirunt fereprovincias, oblinuisse: er truditloneapostolicaet per universas rrl url r:olcbrsndosepiscoporum ordinationes proxlmi quique provinciae rr|rl eonvenlrcnt, elrl,rr ct qui convcnirenon poterant, literas suas de con' Irretrrlrnrlllorrrrl, uxscnsum hatrd dubie vel disenstrm suum declarantes: plebe de rrt conglogttlir:piscopumdeligerent, sed praesente r llrnrrl,ur'. judicio, Plebs liltolnltIltn rrrflinglo,ct do ipsorunrepiscoporum rrrrlvolnno ol rrfrlv0rrur li'rrlcrnitos, clcrus viz et populussuffragabaturl lgllrrr Inlrrrornl nlrl]t0rtpttH tlttll, tlttiIrts sotis delectusest epiSCOpUs rnrl lttrlhrlttttl o Irntteti xcrl non simul deligente.Praesens rrlllrranrirfrr l'lnlrn ,ilrirlcttt Prucr:cnto, rrrl rrl srrrrrn rlo orrllrrunrll vilu lurtinroniurrr daretl et hoc ni faltor, totum rrnl rrrffrngllrrlur)rlfrnlolrrrfurrr lrr opiscopl cloctionc ferebat, nimirumepiscopi t.uttgtogrll populo, rlallgohurrl ol rlolot:lrrrn proponcbent vhrrrrr cui praeficicndus (lol00l(, suffrarllr{)(l episooponrrn clcctioni ohjiccrct, lt1, el yuprrlrrr nllrlllrnlrurcl rIrnnr lbcirrrulnt opirrcopi, geb*lut,, HlnIrtlrrlo norrirhlr'rrllt orgumenta olsctlo, eugeel l l a FFr Eu! r *nr lr r no r lelcr 'lnrIr r olor r l'nlr,l, ila t aur ; 'r I t r r lr lirr:ll, c r , . r r r t icnblnt
l i l |l |r 'i ( !r l l r l r r f t F r rt l t u l l l +tttttt l r r tl h l ttr r r l e r a r r ,l I'i l llorrlnh llt quandoquidem Oxxo l , e+ p,t;rull lecllltr*trltrplr elrlrrrllri,i s 'rRrulrrnlueloctl rilulrant vel cadebanl; il,l'larr 1!elrenr cllntu nllirrrrnl, polcslatem habuisse vel hilrri t yg,iiu11r,u lit nrox addit: Quoded rllgsn,ll rllgtrr,a anlsr,lrlt'rr, vel lnrllHllod rrtttrtrttttrcll. plebepraesente vlrlerrrrr",le rlirlrrrr rllltlrll(rlo rl*tt'endotc, ttt gocerdos -e3rla 2

22

23 pentruacelscaunepiscopesci urednice cercetaucari eraupersoane persoane, gi ctupicepoporuligi da pdrereaasupra respeciivelor este cel mai vrednic pentru episcopiiadunali decideaucare persoana qpiscopie, respecfive sau inglgi episcopii recotnandau penlru sau contra.Dupdce gi apoi poporulse exprirna s'a ficut inlelegereaintre popor, cler gi episcopi,alegerea era supuse gidupi coniirmarea obspre confirmare competinte mitroilolitului se cum Dupi vede, celuiales. finuti se treceala hiroionisirea revenea episcopilor, al cuv&niului in sensul rrtrict drel:tulclealegere care este resf:ectivul, ce tel de persoanf, iar polrorulmdrturisea sau deelaracA consimteIa alegerea avea se devini episcoi:, pers0anei desemnate de cdtre episcopi;agadar votul poporului gi idri de consimca gi votill episcopilor or.r lof atdt de decisiv, poporuluinimeni Dacdepiscopii nu putea aiungeepiscop. tanr.rrrlul Cupi nu se puteauinlelegein priuinfaunei persoane,decidea, se f?icea crtrlram vhzui,votui majoritdlii, daci gi dupi aceasta pe seamacdruiase din noupoporulili se adresau vrc.o opoziSie, poi:orului gi se inl&tura orice divernlt'11tra epircopul lrrin vaiul gi gerrf;t alese cie cltre episcopi de plreri. Im1:ott'iva 1:ersoanei iiicio ntt mai puteariclica nimeni lloll()rgi intdritdde rnitropolii se producea impreiurari, itt urmavl'e-unci daci insei, rtbiccliune; orAnduiau in cazul acesla catroanele ntilfi'l rii: opiniecott'irarir, pedepsit, tost in stare tru a cieoarece s;irfie c;l i'k'nrl rcspectiv t,,t irrrpi,''.licrt tlistuc!inca, ci a permisca in epaihiarespeci!i;isa pvo' ales legal.l) tril genere lt. rrrlrt. r1l,r,; irrrpolriv.r c'pis:co1:ului gi in deosebi ,r r,.r',1,r lr,ft'r'rio,rt'rl c1:iscopuiui la alcqet't'a ct,rlrrr.r
1' 1,ir '1'llr r , r l, rr ', , i) it I if r n u'( 'i i: r llui it lcs, Se r epet il de canoaneie 1' qr,1 ' ntrttt,rr ' , ir r nr , l, , 1l't l\ t r iiolt . ; l: ? l. , r r t t l.; 13, 50 Car t . Ei a. ) . X l ' ,rr 'lr r lr , r t 'r ', t rlt ', r t 'lr it i l, l ; ll\ '( l(l''. r , tgi ir lst it uii: eaepiscopuiui, r , r rr '', 1t t i, r r lt '1r ll1; ; ilt t t lt 't 'e cle cir e; lt d! vin, a r! r l | .l t trr. r rlr ii, r r ' . , r lr r lr t t r ' ' , t r '. r t r r , r l, lt r lr ; rliit t r lt ; r l, rlr clt t t 't t iot deelunil; par ' l = fl !rr,r,l l r l l r,rr.!,r pnlr r l t r t t t l r r r ', , r, r '. t t lt 'r il r liit 't 'ilt ' r not lif ict ir i ir l clccur sul r '1r t 'lr olr t t ltlt t it , t 1t . t t 't t ilt ' li'c: g pofl tttl l tl nl l, t lr t r q'lr t ll l, t , t l! "1( 'lr ', 1 r ' 1, 1 r lt 't l'; r 'lr il't ', t ie Slaf g ' pei l trl l ,* it ! llilll r i1! ilr r li, - r , {'. i, r r, t 1t 1 ; 1111 ll ; il 1'l1t nt 't t lt t i.l'r ilt accaSt a Se erl rl al i a t ilt t t l ; : r r r t , r llul r r r ! 'lr lr r r:=r r , ll=r r r , llli '. , 1 lr r , lr in, ul l, r . t lr 'r 1r 'l'i,dct : i SinO dUldgla 1* n,l l , r 'r , t t t 'r ; lt t lt r r bur ir i 9i a hO Irtrr,l l r,l , r . r r ! . r '. il , ls: lsi11rr,'. 1 lt llgr lr 'r lr l i rl l .' : r r Pil'; l; r . - r u lr r lr r lr , r - 1r lr 'lr r ',,rt t lt t n, r l, i"s. i aleagd pe aceiar
i 1 I al l .l l l 41r 9l i l rti l rr||tt{ ti l l rrrott l n nc c s t C OnOn. j\

in cel mai intuitiv chip ci sinodul dela Niceia altele adeveresc prin canonulacesta(a) nu a ficut altceva decAta exprimatin cea mai deplini torm& ceeacein limpul precedent9i in cel de atunciera in vigoarecu privire la alegerea episcopilor. Ceeace orAnduegte sinodul dela Niceia, vedemci se confirmii prin rnulte exemple isforice din timpurile de mai t2rziu. Grigorie Nazianzeanul trimite o scrisoare cdtre locuitoriiCezareii gi in aceastd scrisoare recomandi; atit tunclionariior mai inalfi, gi poporului, cAtSiclerului alegerea lui Vasile celMareca episcop.l) dovedind ci dAnsul a $tefan din Efez la sinoduldin Calcedon, primit scaunul episcopalin mod canonic, aratSca a fost ales pentruacestscaun prin voturile episcopal de chtre40 cleepiscopi, gi poporului fruntagilor celor niai distingi ai clerului intreg.!) InsugiVasilecel Marearnintegte intr'unadin episfoleie salepaslorale cd alegereapistorului pe seama unei cet5li deierminate cade in stera de cornpetinti a Epilcopilor,dar votul poporului are insemnittate decisivdin aceasfdchestiune.E) In canoanele primite de sinodullinut in Cartagina la anul 419 vedemci poporul este amintit exprescl unulce are dreBtulde a-gi exprinna opinia sa asupracandidafilqrde episcopigi nr.rmai dupi aceea il instituescsau nu pe candidatr-ll respectiv.a) ' Deci in temeiuldispozifiilor sinodului precurn gi dela Niceia, al celorlalie dovezi istoricedin timpul de un secol9i jumitate dupl acestsinod,dinfre cari pe unele le-am citat acum,in primele cincisecoleale Diser.icii alegerea episcopilor se fdceain chipulurmitor. $e adunaupoporul,clerul9i episcopii provinciei,
gub omnium octrlis deligatur, ct dignus atque idoneus pubiico judicio et teetimonio comprohctur. Et paucrs interjectis: Coram omn! synagoga jubet Dens con"^titui sccnrdotem, id est, instruit, et oslendit ordlnationes sacel.dotalcs non nisi suh poprrli assistentisconscienlia fieri oportere, ut plebc presente detegantur mclonrrr c:rimina,vel bonoium merlla praedicentur; et rit ordinatio justa et lcgrtinii:, qnac ornnilrm sufragio et judicio fr,rerit examinata. Hinc ctenim coliigitrrr, plebcm idcirco tantunl pracsente fLrissc, et sic episcopofum ele;t.tio ejus tcstimoruio coml:robetur,,.Op. cit, Anrroial. pag. 47, t) Gregor, Irlaz. ep. ad. ijaelarienses ad promovendam electlonrrrr S, Basilii. r) Vczi qcdinfri a X{*a *. s!*odului din ealceclonin A. S. E i\r,2iB_t5 I. : r ) llns il. Nt , r ' r r . 194 l) (;un. 50, cl,r. vczr gi cromentarul lrri zonara 1a accst canon ril Sint. At c r r . lll, . lll{ i

24

25

pugi in sluiba cari trebue Bisericii.r) Dupices'a dataceasti normd ca numai personalii canonicd, s'a introduspracticabisericeascd participe la alegere;impiratul lustinian tilile mai insemnate si practice, ca inaintede aleorAnduind a dat puterelegali acestei gerea noului episcoi:si se aduneclerul gi cei mai cu vazd cetijurdmdntuiui eparhiegi, dup;i depunerea ci leni din respectiva vor lucra fird pirtinire, si aleagd trei i:ersoane, desprecar0 gi toate calitatile prescrisede canoarre sunt siguri ci intrunesc Iegile civile 9i dintre acestetrei persoane mitropolitulimpreuni pe cel mai vreclnic pencu episcopii aveau sd aleagigi si institue episcopeasci.2) Legeaaceasta a lui lustinianintru demnitatea dati'dupi emiterea ei s'a primit in colecliunilede canoane gi generalf, astfel a devenitlege bisericeascd.t) La stirgitul veacului al VIII-leasinodulal gaptelea ecumenic incd a gisit de necesar si se ocupede chestiunea aiegeriiepiscopilor 9i confirmindhoprin catiririle de mai naintereteritoarela aceasti chestiune, nonul siu al 3-leacondamni obiceiul, care s'a furigat qi dupi care unii, ocolind autoritdlile bisericeEti, se foloseaude autori. spre a ajunge episcopicu aiutoru$ tdlile civile (rapi. ripTthrr,ru) gi cieclaride nuli (iinpov) acestfel de alegere.a) acestora Aceasta se fdceapropriamenie in mod silnic chiar de citre autoritifi" cariprimeau bacgiguri delapretendenlii la demnitatea episcopeasci; inducAnd in eroareputereade Staf,a careidatoriear fi fost si, controleze dacaalegerea gi acegti de episcop a decurs reglementar reprezentanfi ai autoritifiicivile(ip7,itre*) giseaupe unii episcopi pentrubacaig fari congtiinfii, cari deasemenea planurlle realizau ale reprezentanfilor delestabile autoritd{iicivile. Acest lucru a
1) 13 Laod. al sinoduluidela -Zonara,lacomentarulacestuieanon Laodiceia, zice cd ,unei asemonea plebe ii este opriti participarea [u nu. mai la alegerea episcopilor,ci gi la cea a preo{ilorr'. S!nt. At, III, 18& 2) Nov. CXXIll, cap. l: Sancimus,quoties opus fuerit episcopum crdinari, clericos et primates civitatis,cuius futurus est episcopusordinari, mox in tribus personisdecretafacere.,.ut ex trium personarumpro quibus talia decretafacta sunt, melior ordinetur electioneet periculo ordi nantis,' Basilicorum,lib. IlI. lit, I, cap. 3. ,.,,,,.*:j:if.l 3) Cap. 28 din colecfiunea lui Ioan Scolast.in 87 titluri. - Cap. $ din Nomocanonul in 50 tilluri, - Scholia lui Valsamon Ia cap. 23, titlul I din Nomocanonulin XtV titluri. - Cormciaia, cap, 42 (edilia. m c n l i o n a tri , , l U ). Il 't) Vczi comcntarul din Cormciaia, (1, 8) la canonrr!ll0 apost.

provocat,intre altele, o nouele impiriteasch speciala,despre {arB vom vorbi mai ios. de citre Felul acesta de alegeregi instituirea episcopilor provincial participarea poporului, episcopal competinte, cu ;lnottul alegi ai poporului,il gisim pisterpcclive cu a reprezentantilor lrnt in Bisericd timp de multe veacuri.Spre finea veaculuial se adreseazi lui Valsamon Xll.lca Marcu,patriarhul Alexandriei, crr tntrebarea dacd dupi canoanepoate oaresi permiti sitenilor vicanorumturbae)participarea la alegereaepisInAr1il11 Troprctzit, -gi, primit respuns negativdelaValsamon, cu nlpllor liregte,a tphrirc la canonul13 din Laodiceiar), careleinterzice in modexgrrernrullrmii poporului (d7.).orc) - dupi cum am amintit chiar o;1p.rrticipecu drept de vof la alegereapersoanelor sfinlite, llar Valsamonnu obiecteazinimic pafriarhuluiMarcu impotriva glrllelplirii poporuluila alegerein sensulcanoanelor, adicdimpolrlv,rparticipiriiprin reprezentanfii dupi cumse Ffie, sdi,degi, poporului de !a alegerea nu-i era pldcutiparticiparea IttlValslrnon pentru secolulXIV gi XV rgtlenrpir). Doveziin privinfa aceasta paIntre alteledecizia Constantinopolului. lp oferi llatriarhatul lrlnllrulrrll'ilotei din Noemvrie 1370referitoarela hirotoniacidupi lu[arttlrrlAntim in calitatede mitropolital Ungro-Vlahiei, patriarhului Mafiieuli dc cler gi poporB) rlqr'r't.,r ; sau decizia prin care dispune ca pentruarhiepis1400, leltr lrlin I'elrruarie se procedeze clerulgi poporul rupla tllvrrril,t vacanlii a Anhialiei '11 din vigoaregi si-i reco6lsrgr.r'r irr cunfornrilalc cu rAnduiala mirturiilor (riv papcercctarea fttlflrlrtlrr,i plr';o;urt', iilr crl clupd
+ ,tyl * .1 1 'sr r 11pr liyt1 . v, r r '( . cunoir glc ca episcop pe cel m ai vr ednica) . i lr r . plt r l popor r r lr r i clc a par t icipa la aleger ea l n rl e,rrrur r lllr r r pt r lr r r l ; , t l; c piar dd, m ai ales inpar cpl arrr;rlhr tq, ' li ir ir t u. gr t t l r 't t ir t cr , lt r : r r 'plr r vit r r i; r lt : ,dar pr in aceast aacest l F rr" r t lr ll lr t r lt 'r . , r lli'r r , r 'tihr dupdcum se m ir . t* e1tl l ttr , 1 t r t t 9i , t ; r lct 'r lt ttl t r r lot 'l, r t r l. rlt 't t ; r lil; ilii, nt lpr ! r n t li, r por ili, r r ', r nor t ir : iil0 it sinodului IH * i qcel e i! r r ! r r r 'l lr r ir r ' di a l gtgeallgt llt r t t l lir r ur nl lt r / . "') , ( . r t 'r '( li't p( ) / r lit ', l f or ; l lr r im it igi tt Bt ; il 4t l\ . , lir l
*; !=* l l t'r f. g ,l r l e fc |tr 'l :1 rl r Fr l r i l l * ,h e l r c I r 1 1 e ts1 1 ti 1 1 l l r r ,l l h r r r ir r l o b o n u e ,1 8 6 0 , 1 8 6 2 ) ( Vl t . *r r l A.l g l 'ck i s[e f l l , ;t l i , r t I lartllilli E l, '1{;1

il
ll

26

in cdrfile simbolice ale Bisericiiortodoxe,9i anume in enciclica patriarhilorrdsdritenidin anul 1723t). Pe ldngi acestfel obignuitde alegeregi numire a episco* pilor, expusacum,istoria mirturisegte ci uniidintre episcopi erau persoane.' gi prin numirea numili fard alegereiormald, ci numai de episcopidin partea autoritilii de Stat in calitate lor respective gi dupi aceasti numire persoanarespectivi era supusi examicompetenti ndrii de citre episcopii Side citre mitropollt9i, dupi ce-l gdsOau vrednic,il hirotoneau gi ii liberau grarnatade con* firmare. 'Procedura in Biserici incd din timpul, aceasta s'a introdus cind impiralii greco-romani s'au proclamatpe sine protectoriai prin Bisericii, ldceauBisericii multe danii mari 9i ii garantau gi punctul lege privilegii intinsez). Dar la aceasta a con'rribuit de vedere al drepluluirornan de Stat, dupi care jus sacrum gi se era o partc componenti din dreptulpublic (jus publicum) numeau in virtuteaacestui ius sacrum, intAmpla cir domnitorii, respectiv direct pe episcopisaui9i validitau iniluenfala alegerea, gi poporul saudaci clerul dorea drept e' la numirea episcopilore) pe aceasti. piscop numeau al lor pe o persoandmerituoasi, episcop persoani.a). decitre domnitori Acest fel de nun:ire a episcopilor a imse fdceade mulie ori in urma inriulirei constrAngitoare preiurariloru). nu se puteau Se intimpla cAteodati ci episcopii pe caresd o desemneze' infelegeinire olalli releritorla persoana gi penlru vl'eunscaunepisc,rpal domacestea, vacant iu cazurile care cAteonitorii, spre a preinlAmpina disordiniledin Bisericd, gi linistea din Stat, erau silifi sau si numeasci dati ameninlau de eingi;i pe episcopi 1:rinputerealor, sau ci cedauaiegerea provincie Se' piscopsinocluh.ri bisericeasc5u). din alti episcopesc
r) llditia din 1848, pag. 24. 2) Coa, \ 24 (Cod Theodos.XVI, 2) B) Iustin. Nov. VI, pracl. CompardG F'. Puchta: Cursus der Institutionen(Leipzig, 1858, 1857), Bd. I, S. 75. +) Yezi multe mdrturii despreaceagtaIa L. Thomassin, Vetus et nova eccl. disciplina P. II, lib. II, c. 6. ri) Constantinl ep. ad synod Antioch.(Eusebiide viia Constant. III, 6 t). 0) Dc pild[ numlrso lui Ilrisostom de citre impdratul Arcadie (Socol de imp&ratulTeodosiu crat, hisl. cccl. Vl, 2) uau nunrirlt ltri Nectarie h,st cccl . V II, 7, 8). h i n t c c c l . V, 8 ; Sozorn. M ar e (So c ra t,

gtie ci impiratul Zeno in anul 482, cAnda fost ucls episcopul gi a dat dreptulde a-gi alegeepiscop Steian,a luat Antiohenilor din Antiohia episcopal acestdrept patriarhuluiAcaciu; 9i sil'lotlul luuul). in gen'a protestat cu nlci un cuvAntirrrpohivaacestui fdrd nici o opozlfie in multe cazuri ncral,Bisericaa recunoscut rlrcptrlldomniiorilorde a nunii ei singuri episcopiin unele procu canu cra in contrazicere vincii.Acestdrept al domnitorilor cieoacu canoneri 3 ai sin. VII ecum.), nonul30 ap. (respective ci imrr'ce acel canon nu este indreptat impotrlrradomnitorilor, potliva amestecului silnic al fuircliqnarllor clvili la alegerile de prin r'piscopi. legale, In decursul s'auciatc3feua disp-neifli iimpului r',rrcdrepiulacestaal dorrrnitorilor releritorla iristituirea episcopiIol' :;'a confirrnat cAt gi de at3t de cdire autoriidfileirlserice$ti cele de $tat. ImpdratulNichifo:'Foca (9$3-969),in urma r,1lrr: gi infre eplscopii lrrr,i coiriroverse, care s'a ndscut inlre patriarlr a dat o nolui dln prileiul unei alegeride episeop, 'rrrlrordonerfi persoavr.l,irrllr.ciald, dupi care in viltor impdratulva desernna episcopesc ii va t!{'1"l)r,nlnr locurile respective afioi sinciiul ti rii hirotoniiirtru episcopir). in lsaacAngirei, Fx,rnrirr,r imparaiiri r'r..r'clii ltrrn,r reepcctive, a cia-t in s1:eciale a autorili!ii biscricegti
f,,rtrl ltllT lln ,rt11rc{a1ur. fa'it),t.,riv a$upra alcgei:ii episcopilor, 1:ds.

fr,irrrlp,'rrllrr clomnitordreptul recunoscutde Dlserlcd in privinla llrr tlccret al unui sinod patriarhell din fimpui patriar1,.,r'.1,r'). lu,rrr)'ill irr luna Iulie 1317 a recilnoscutin mod soiemn Itrrlrrl rl,rrrrrrikrlilol 11g'1'lrrl Frin aceastas'a conirr accaslir chesliunea). u loltir',rrrn,r in lliscrit,aorit,.rioxa: dreptuldoninitorilor Iurr;rl p''1111 lr lrr'.lrlirir,,,t r,nihl' t.gri.,rol',i, 111it11r1iolili ii p;iiriarhi- $i dcmnir :;j i n ta l fe a U p g C a n d i l {r t l r 'i * r r r l ,r r t ,r ( i ,l l l l r ,g r l r ,.n l l }i i r r ;i t'r .'t.;'l a l r l l l r l , , ri 1 i .! l p ,r l r '., r l ,. l .r r l o ttt r u r '.tt!t'fr ', l .l i tt r l e Se fn n a U i n g i g i ..;r r tr i ,r i l r i n r . i i :; r :tr ttr i i r U t.l l i sC C r p ip r fe sl f . l : " r l ! r l 1 ,,' r ,r r r ,l r r l .r tr r 1 1 r t1 l r ,l r .It',t l l l l .,,( r 'x;,l t,i r l i l t'.tl l e ci l a l t'a e p i f r t , t l t , , l l '.1 i r l r l i : e . e l l r l t i r ii i !l !l o ;l t,;i tl tfp .t C e - l ,i l ,t r .r i ,r r ,1 , r i tr i r i ,r l tr i r i r . ,r l t r '1 i r ,,,

'l |

l.

.lril ,1..i!a .il

il;r.'tr .'lr,rrr,

e rl

s*r

lt.:l :' ,. t".l

t " rl

l l rrl l 1 s f.l I||l )

I,

I t | l )),

. i | i I

') ttl r :l

ir

1,

rl l

!,4,:eF rl t t

1 , , ' r rr

t l rrr.

lil,

;'fl8.

28

29

gi atunci trebniasi geseauvrednic,il hirotoneasau il respingea urmezenumireaaltei persoanet)n).

Cenonul 5. Despre ceice sunt excornunicafi, fie dintre cei din cler, fie dintre cei din starea laicE, sd aibd putere sen' tinfa episcopului fiecErei eparhii dup6 canonul, care ho' ldr-elta cd cei tepddali de unii sd nu se primenscd de cdlre alfii. Sd se cercetezeinsd nu cumva s'au lep6dat din comunilate din micirnea de suflel, sau din dorul de ceorlE, sau din oarecare aversiune de acest fel a epis' copului. Deci, pentruca aceasta sd primeascd cerc_etare cuvenitd, s'a socolit cd este bine sd se lind sinoade de doud ori pe an in fiecare eparhie, in tot anul; ca toti intr'un loc, episcopii din eparhie la olaltd adundndu-se
1; Astizi .se face alegerea reprezentan{ilor de episeopcu participarea al legii din anut 1872); in emrhatwl poporului; in Rom6.uia(Art. l-6 bwlgar (art. 37-46 din Statutul exarhaldin anul 1883) qi in *oil.ropolit Sibiului ($$ S7, 97-105 al Statutului organic din anul 1809)' Sinoadele risiritene (penku competinte aleg pe episcopiin patriarhatele episconeqti art. 4 al canonismului din anul 1860; patriarhatulclin Constantinopol slmmti' und gegcnrv'Bestand Verfassung pentru eelelaltevezi: I Silbernag,l, I(irchen des Orients,Laldshut, 1865, S. 23), in Rusia (ucazul din 14 Februarie1721 si 2l lanr:arie 1822),in Grecia(art. 3 al legii din 185?l' (art. 2L Carlovi{ului in Serbia(art. 24 al legii din 1890) qi in mitropolia Il din rcscriptum declalator'urndin an'f 1779 9i I Ciaplovici, Slavonien, 84). In mitropolia Bucovinei gi a Dalmafieiepiscopii se numesc de c6,trs candidatiler examineazl calit6{i1e impdratul austriac, iar sinodul episcopeso qi dacl ii giseqte vrednici ii hiroioneqtegi le di gramata de confitmarc. Acelag drept sc cuvine impirat"trluiattstriac qi referitor la numirea episct' pilor rom. cat^ (!i 19 al concord.austriacdin 1856), Dreptul de numir: la rom. catolici rer"lue donnitorilor in a epis,;opilor (Norninationsrech{) etc,(vezi Dr' F. I{. Veiing: Lehrbuch .Fran!a,Bavatia,Spania,Po,:ttrgalia ,deeKirchenrechtFreiburgi. B. iBBt. S. 563 -564). Refcritorla acest pentru la numireaepiscopilor romariocatolicicu privir:e drept al domnitorilor timpurile vechi vezi P. de Marsa: De cencordia sacerd. et' irnp. lilr. VllI. p. 1 o , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 9 (EC . Pa ri s 1704 pag. t2 33 sg.) e.; Nornrele,dupir cari se face actualmente instituirea episcopilor in in art. 12 ctin Lcgea pentrtt or1;arlil',isrricrt ortorl,r.xir ruirritti, sttnt fr.xatc zarca liir;criciiclin a. l'l)25, iar pcntru cele din vigoarein Biserica gir dc droIt I'i autttalir Sittratia vczi: l)t'. li. l(rrzimirovici, bca:.;cii :;r ylrc'cl.tcr"t A ' ;rl , t{)i I7, pl rl ' .4:l r;i 5i l.(N .' t' r.1. <rl tl o tl o xri t:l s i tril crl t, rr Il i ' re ri c i to c r ic c rrc

,rH q{! examinezechestiunile de acest fel, 9i aga ceice, deaprc cari se va conslala evident cd au v6tdmat pe eplxr:op,de cdtre tofi sd se considerea fi excomunicsli legnl, pdndce obgtea episcopilor va socoli sd holErasca pt'rrlru cldngiio senlinlE mai bldnd6.Iar sinoadelesE se llrrll, rrnul adicd inainte de patruzecime, ca, suprimand lnnlll rnicimeade suflel, sd se aducdlui Dumnezeudar r'rn'nl: ior al doilea pe la timpul toamnei.
{l:1, 13, 16, 32,33,34,37 ap.;2,6, II ec.; 11, 13, 19, IV t'r , f / flrrl.; 6 VII ec.; 6,7,8, 11,20 Anfioh.; 40,41,42 Laod.; r), f t li,rltl.; 11, 18, 23, 29,73, t05 Cart.; 1 Sof.). lrr acest cailon inainte de toate se repefesc canoanele l.', I | ,,,iiJ2 ap. ci adici cei excomunicafi de citre un episcop rlr l'rf li plimili de altul, apoi canonul37 ap. despre aceeace Irr lrcr,u'r' Iiiserici provinciald in fiecare an'trebue sd se lind de rlrrrr rrli :.iuodulepiscopesc. Sinoduldela Niceia a gdsit de ne11r;,! rr'llcfeascdaceste canoenedin cauza disordineii)roduse 1r,;1 lssliiilrit,i tlc citre meletieni,despre cari am vorbit la comen4 al acestuisinocl. lrrrrl r,rrrnrrului l\l,rr',i tltr celc oranclLrilc lllin canoaneleapostolicepomenite gl ,rfrr.r tlr t't'ltlt:c s'au lratat in comentariilenoastre dela acele rrlrl.rtr., ;rrirrr',rnonrrl ltrczental sinoduluidela Niceia: 1, se imr.pr',ropii l't.lrpeclivi ca s;i iru abuzeze la judecarea cleri1ri,,'llr,r ,,rrlroltlrlr;rli r,i l.rir pedepsi 1llrr1 ilor' dc tllcplul lor de a ,qicelor 1.. rIr li ,.r. tl,r plllr.l rlt. ,l llzrl de apel la sinodul provincial, grror.rittci,rl J, ,.,, rll .Irnr. |.r .rll '.trrorl lill are preptutrSa rezOlVg
a l 'r ' , a l , t lttr I l i l .,'ttt t p t',r ','i ttt'i ,tl t', t i l 6 ,tl t'a fa C e fi l e , C a fi n U tfe g ,,i r tr r i l r r l r r i ; t =, 1 , . , , r , r r l r l ,. r r l r i r {.l tu l .t .r l l l r o vi ttt:i a l , tr e b u e sc r g zo l *i t r . , l l i l i r l '. ,l , r r l t r . ,n r r tr l u l l ,r 'r r vi r l ri ,r l p r tr l l t'i tt g i 3 , Se h Oti fa g l g !illi,rl l r r r r r l i ''i r tr r ,l r l ,,l r '1 r r 'r t'.l i ttti ;tl t. l n ttl tl e . ', = l r r i i r r r l ,l r l r l ,r r 1 | r tl tt ,i l l ti l i ' t,l ttr ttr l tl , ( 'i l fl l fi i tl i fttfe =r i - = , , , ; F ,,l r i ,,.r i r ,r 'l t'r !l r r tr ,l r l ,'!t! I '..t l .n ' t r l ttt tr ttfl i Vt tttl I t l , : . 1 , 1 . j ,1 =l i l : .;! , , r, tr 1 p , :l i ' ,l , r ,r l r ',. \/,1 1 ,;,tl tt6 n i t'l
l :. It ' ,'s::==,13: !: r f a e= !,ri i = = = t= i.?.! ,,! l , rt i i ,!i ! i l , = ., . =: i ,:= ! J
ll |'

, , i r tl i r ,'r i t'.!

, l rl , I' i ' ..r' ,t | .r i rt ,rr r. ,l

.t

\' ,r,;:ri i l :tu)l ), ft' l dC C aZU fi dU pa

r.r,l

1,i i i ,,

f i .,=1, ,',::

f 16i . 1 l :1:

. i=li .1. !:

l = i , i i r.,,l ri t .r, r

l ti r' \ri l tt

i ,:l l ,;i atfU tne, (' l )i :;C 0pl tl

I r l tt,rrt,

r.,l i l rt

fes pgc -

;!i,.t

1l

4t

gi nu.vrea tiv se incdpdlineazd si absoivepe o persoanide pepe carei-a dat-o,r) deapsa, apoidupl cuvintele Cormciaiei, sinodul <ca trebuesd cerceteze: nu cumvasi lie cineva excomunicat fdrd si merite,ci numai din micirneacle suilet sau din furia sau din cauzaoarecdrei episcopului controverse, sau pentrualtcevaceeaceprovinedin firea pdtinragaa episcopului, care ii pe respectivul, si excomunice dicteazd deg!nu esie vinovatu.l Hotdrireadati de cdtre sinodul provincial in aceste chestluni devinedefinitivi,chiar dacAar fi confradorinlii episccpului respectivgi impotrivaacestei hotdriri nu se putearecurgela vre-un alt sinodprovincial, deoarece dupi cuvintele canonului 2 al sinoprezenf dului II ecumenic, carelese referi la canonul al sinodului dela l{iceia, toate afacerileunei Biserici proviilciale se rezolvf,definitivla sinodiriproviircial cornpeiinte 9i esle inierzis prin eventuala disorciine in Bisericii a si se producd transferare acestorlel de cliestiuni dela o DiseiicdprovincialiIa aita. In acestserls a fostintenpl'etat lotcleauna canol"! niceian" acest Miriurie despreaceasta ne oferd irrtre altele e1:iscopii Fisericii din provinciacartaglneaniin reialiilelor cu episcopul ft,;mei. C?ndCelestin, episcopul din Rontra, a somafpe Pirinfii Bisericii din Africa,care era independenli in acfiunile sale,si-i inain{eze sentin[a impotriva suprarevizuire dati iui A1:iariu, spre 9i hotarire gi s'a fost adresai presbiter in Six, carelea fost excomunicat Ia siuoduldinCartagina Romapentrusupracensurare, finut Ia anul din Rornaprin o scrisoarespecial*, 424 s'a adresatepiscopului intle altele,spuneurmatoarele: in care acel sinori, "Noi te rugdm ca in viitor sa nu ciaiugolcrezamdnt celorcevin cleaieigi pe ceice noi i-am excein viitor sd nu prirnegtii;r comuniune Siinlia Ta ugorpofi afia c* agas'a lioilrit municataici, deoarece gi la sinoduldin Niceiagi daci de acolose vede ci lucul acesta se observdreferitorla clericiiinferiorigi laici, apoi cu at&t mai aceasta Prin ufrrtostrebuesa se observe cu priivireIa episcopi. in comunilate cor:gtieir,t urmare $finfia Ta si r.u priuregti $i cum in eparhialor. De nu se cuvinepe ceice au fost excomunicafi aseilienea a presbisi interziciSfinfia Ta refugierea neruginat5 gi clericilor, dupd cum se aceasta cuvine; deoarece tcrilor 9i !i prin din Africa a $finlilor nn s'a norrnaldc IJiserica vreohotSrire
r ) Slnl. At . ll, 126. 1]t l.:di1incil$l{r, l, $il,

l'Arlnli,Ei hotiririle sinoduluidela Niceia restituescmitropolililor r ornpetenti in chipulcel mai ldmurit atAt pe clericiide grad infprlor cAtgi pe episcopi. sinoddelaNiceia) a dispus Apoi (acelag cu gi cu dreptate cepoate obveni, lrrlclcpciune caoricechestiune, trebue, aa .ur solulioneze definitivla locurilelor proprii, deoarece Pa' rlrrlll)au recunoscut ci nici o provincienu va fi lipsiti de darul lluhului SfAnt,cu ajutorul cirula preofii lui Hristosobservd in gi o pdzescferm, cu atAt mai vArtoso tttorlirrtclept dreptatea rltn,u'(,cc tuturor li este ingdduitca in cazuldacdnu sunt multlc sentinfajudecdtorilor sinoCulu! locali,sd se adreseze ftttrrtli clrarlri,rl sau chiar gi sinoduluiecumenic;sau oare este cineva .6rF lxrafcsi presupunici Durnnezeul nostruinspiri dreptatea nrrrrrnl unora (dintreforurile ludecitoregti), oricarear li acela mullimeapreolilor, cari se aduni la sinod? tl va llpside aceasta de pesternare, 9l oslr. lroatefi intr'adevir temeinic* juelecata persoanele fn Inl'r (',lr'cia necesarc la facerea depozifiilor nu se prcrr,nla ori din cauza debilitaliilcr firegti,ori cjincauza exltrtl lrrruilr'li,u'nilesau in urma altor nenumdrate iinpedimente? insi dcalts dru.(,,r ce tu ai puieasd trirnifi pe cineva din pal"tea Sfingisit lalrr, nu am nimic stabilit cle calre vreun al Sinod Sfinfll prin l'arlrrli; irr lrirnis ceeace ai odinioara Fauslin, episcopul llllr gi lto',ll'tt, i11169 aceasta ca cAnrj s'ar fi hotirit de sinocdtre 'rl tlul rlelnNirci;r, rroinu am putut g.1si nimic aga cevain coplile l',vo.trt,lrrl pe cari Ftarlu r1lr. oriqinale alc sinoclului delaNiceia, l r ' l , r l a ru I ' r' irr r r C i r i l , c p i s c o p u l n o s t r t t c o l e ga l B i ll lrrr'.r,;finlilul t e t l' ll rllrr/ \l r , : . ; r r t r l l r , rr,l,r,,il , ltt l c ; r c i r i l r r l l onr : r l A f i c , e p i s c o p uC
fl ttf l ttl rl ,r,l lr lr t t ',| , " ( , r t 't ' t ir t i l* , t t t t lt '. , t : ; t 'is episCO pului de pi* S tFi l l ul tr, l l rr lil. r r r r r , it r , r ir r l, r , . ir l , plir r plr . lsbit cr ul I nochent ie g! l,riir l ;* ttl i arrl rl l I \ 1u, . '1, r , r r t r n lr . . r r r , r t lr t . ;r r oll; i. DCci lf u m ai f aCeii Fg l e r Fl ' :l I nt l, r t l r , l lt r r r r llr 'll , 1{ | I yt t lr 'r 'ir 'iiVr t ; ; lr i t ; il t f at eZe in = fate* l l e l rrr, 1'r it r'! ' 1. , , tur t lr t 'tilt ilt , li , t r 'r , . r '; t 1r S;ti t t r t ziCC!C; , t t 't r lt 't t C, i l ti ei attt i ttl r'r 'lt , r r n: ir r , lr lr lt r r r r r ', r ', r . 1r lr . '. i, rrrr'l, r , ; t 't 'ir ', r r lit lr r i t lr islos, ttl f e l l i i eer i F- l *: lr ur r lr r , , r, ir 'lr lll; t lli . . ii r t r r , r r r nr r lir r lr .lx, i sc; 'lllt a - , 1u, l") r , r r r . l. r , . ; ', r . r r ,, ;t SCf iS 1r ; . lir , 11111g. . cr r . rlr 3B -.gte {ete =e ==''ln I it , }iin lr , i I lr r t '! lr r , . , lr i- ,r r 1r r r r l lln lior t t ; ir r ) . { l hi tpttl elt t i i F=e.3 5* = - ri i ;r r. E l ts i i t i l l l el * rE F l ' rtR t gi l al l rr pu1t,. 222-- 225
eel E :.fi i ,r:E t ei t {f l t"1 r' ,' ,t ri a i rr i rrl rgE i * rE 6r-el A dr:rl trr} ntel n s l :i rql tul c anoanel Or rl eta ? rfeE i h4 tl l i l edl l rri tr r ll fl arr !rrrl r E l B atrl l i l l r ei l nl , i l trrl ri l ,l tq tt0hi tr Ol $c (l U U nf S i t pafi tC f &

desfel de chestiuni acestor Pentru desbaterea iudecitoregti, canonulniceianprezent precumgi pentrutoate -pre cari vorbegte a unei Bi' celelalteataCeri,cari se referi la viala bisericeasci ,sericiprovinciale'(37 ap.; z sin. II ec.),canonulprezentdispune ca ptimul sinod anual si se fini in zilele ultime ale cAglegilor ,inaintede poslul mare, iar nu in Duminicaa patra dupi Pag{i, 'dupl ium s'a prescrisprin canonul3? apost.;9i adici dupi cu' liind eliberati de toati vintele sinoduluidela Niceia: upentruca Dumnezeu se aduci lui si necurifenia iertfd curali'. Zonara in a' ,comentarul siu la acest canon zice cu privire la chesfiunea pe pe crede ci este afurisit nedrept se va supira ceasta: uCelce celcel-a afurisit, iar celcel-a afurisit, auzindcl cel condamnaf acestanu ;nu s supunede buni voie epitimiei,ci se ielbuegte, .se poate purta calm fafi de cel afurisit. 9i daci unul fali de .altul dre astfel de dispoziliesufleteasci,apoi cum pot si aduc6 'cu inimi curatl iertfi lui Dumnezeu? Si din cavza aceastas'a iar nl dispusca cel dintAiusinodsi se fini inainteapatruzecimii, de toamni"r). luni Oclomvrie este tiindci toamna, "doilea

,ivele pe seamabisericilor.Deoareceesledeobgte.i cd, dacd cineva s'ar face episcop fdr6 de so- f flnla mitropolilului, despre unul ca acela marelesinod $ hollrit cd nu lrebue sE fie episcop. Dac[ insE, fdc6n- i, fe prln volul comun (9i) rafional al tuturor, 9i dupd t nonul bisericese, doi sau lrei ar conhazice din c6u- $ !t lor de ceart6, sd aibd putere votul celor mai mulli., e
(34 ap.; 4 sin. I ecum.; 2, 3, ll ec.;8, III ec.;28, IV ec.; 16, 9, 19 Antioh.; 13 Cart.). lrul,; * Canonul acesta, careleesteloarteclarn a lost obiectulcelor operalii incepind cu secolul al V-leasi pind in ziuade dlveree pentruca si ll cite odati textullui era foarte rdstdlmdcit, pOrll dovediin mod forfat ceeace se fixasede mai nainfeca C0rlllparte prin sofismei-se didea sensul,pe care nu l-a nlcl odatd gi nici nu-l putea avea.Canonulesteal unuisinod adlci al unui sinodfinut ln partea rdsdriteani a lumii" gapteau fost apusenio." I d dlntre 318 Pirinfi participanfi pentru din risirit astfel risiriteni, ca pentru t loll ll 9i participat precum gi pentru la sinod, catoti ceilalli, t[ I hlt deplinclar 9i deplin infelestlin timpurilecele mai.

iCanonul 6i
Se se tind obiceiuiile vechi, cele din Egipt 9i din Libia 9i' din'Pentapole, ca episcopqf di-n Alexandria ed dgpgggce aceasta aib6 stdp&nire peste toate acesteae); s'a obignuit 9i pentru episcopul din Roma. Asemenea rinc6 gi'ln ^l,ntioiia 9i in celelalteeparhii"'i6 se pEstreze
causaillic audiatur,ubi est crimenadmicsun: ac justum, ut uniuscujusquo ot singulis pastoribus portio gregis sit descripta quam regat unusquis4ue of gubernet, rationem sui actus Domino redditurus; oportet utique eos, .qtribus praesumus,non circum cursarer nec episcoporum concordiam co' hlercntem sua subdola et fallaci temeritatecollidereI sed agere illio causan habereet testessuioriminispossint: nisi ti, paucis suam, ubi et acusatores ..desperatis et perditis, minor videtur esse auctoritas episcoporumin Afrioa multir constllutorum,qui de illis jam judicaverunt,et eorum conscientiam "delictorum laqueie vlnctam judicii sui nuper gravitate damnarunt.Jam oaure corum oognita.est: jam de eis dicta sententia est, nec censurae congruit saccrdotum mobilis atque inOostantisanimi levitate reprehendi, cum DomL nus doceat et dicat: Sit sermo vester, est estr non nono. S, Cypriori ,,Epist.LV ad Cornelium. t) S l n t. At, l I, tZ F . r) provlncll (N. Tr,)
6*,.",,,., .",....,.,,_.-

gi gi la canonigtii risiriteni,precum ilnl tn zluade astdzi

h tcologii Bisericii ortodoxe,nu giisim nici o disputi.

agasau altfel9i cA Pirintii dela Niceia. FfbUr Intorpretat


'I[ l|u elfi expresledin canonvoiau si exprime aceasta" Apdar nu pentrucanonigtii illvl. 9i teologiirdsiriteni,ci

dup6. canonobiect de discufie, Itl Cplrrnda fost acest pentruaceiapuseni, cari apur mrl rur 1l Indeogcbl gerveascl problema nil dode a nrnllloelt lrebulau ttH pspal precAderea au* toman, adlci fr f rl|n )ilmalul episcoPrimatul lh ffupr fnlrtgellllscrlclunlversale, nu In prcdt|et al lalorlul. l)erpreaccstprinrat dupi cun nici Ytleulh ptlmt alccregllnalalll,

ncecta , Du :hrorlul este dhfa ig EE ;llsl nlmle


gl sein-Egl#li||l clrul. r'errInehlnal

aceslui *elfHei FFrlcllm, Br autortlatea sinod voiau

cdt9i *f tnfgesr rlll Getrladrlleand, decilre. g b$ ?BEun:ul Frelullndenisi umGnlcc al Flreilcti asl ca tllmicitorul

Fw
?d

in nu credeau celorce sprea dovedi respectivii dec!str se ioloseasci din Roma c6 acestprinlat a fost recunoscut primatulepiscopului inagadard delaNiceia, gi de catre Pirin.tiisinodului 9ideBiserica dintre unul al lV-lea. prima a veacului treagi chiar in iumatate rnai mare zice c6primai noi gi cu auloritate apuseni canonigtii nici nu aveanevoiedea fi recunoscut Roma rnatulepiscopuluid!n Astfel ralioneazi acesfcanonist ; de cdtre sinodulciela Niceial). pe pufin vremea rnai raiionau odinioari, acesta dar nu in felul 9i agadarpe timFul primelor nu erau irrcadespilrfite, cind Bisericile secredeaci tocma!cu autorici pe atunci secole, nouS sau zece primatulepiss5. se dorredeascd clelaNicelatrebue tatea sinoclului copuluidela Roma, deoarecepe atunciinci nu erau inventate dela Niceianu era 9i Dar intre actelesinoduhli alte argumente. ar vorbi desprepri' care gisi cuvdnl, nici un nici nu se putea matul roman9i asifel pe cale clirectlnu se puteaatingescopul dorit; dar se puteaaiungela acestape alta cale,dupi cum s'a prezentcanonulnosfru gi ajuns.5'a gisit inlre actele siirodului (6), iu cate se lace arnintiredespre rJ"repiurile, 1:ecari le au anat-ipoate nimeni ci aceea privilegiafi, despre numifi episcopi ;;i ci lor 9i in speclai episcoputr drepturllor turbura in exercitarea dela alte Biserici Antiohieigi alli episcopi episcopul Alexandriei, privilegiate ?ntruatata pot fi inciependcnJi 9i de sine stitdtoriiu lor,intru drepturilor cu privirela excrcil3rea respective Bisericile privinfi. DupS lil aceasti inclr-'pcndent cAt gi episcopulRomeiera primatti!; sg acesianu se amintegle nici in canonul cum se r.recie credeaus5 Ro;neigi deci respectivii totu5i episcopul amintegtc lor. scopuiui in interesul iinpreiurare cle aceasta profite cel puJirr in canon acesiui sensul putea exlrlicand ori face, se 9i aceasta dupi gi iiti sensul exi:upaud propus danq;ii de scopului interesul sccpului texlulaga curncorespundea cum voiauei, ori modiiicirnct pe lor. 9i sfa ficut gi una gi alia. De ultimui lucru se foloseau iar candmai timpul cand $itica stiintiticl tlrlel'a incadesvoltati,
avait pes besoin de Ia re,,La primaute du pape d'ailleurs n' connaissancc c*"r conciie (de Nic6c)" zice G. Phillips in ai slu Du droit dans ser principes g6n6raux, Paria, 1855. {tradus-de Crc'' eccl6siastique papei din Romu uzct), I[, 28, qi spre a clovedi aceasta ei adicd Lrreciderea lliscricii intr.cgi nu trebue si fie reeunoscutb de citre un sinol cusupl:11 qi o cunrr:ni{i,I'lrillips sc rcfcri la un clccretpaltal ! $i aceasta o spune ditt al canoniqtilor dinliiu ccl in rindul e stc trcout t::rt clc I'lrirlill!.t, afirrrrir tinrptrl ltrcz.cttl. ---T

lirrirr s'a desvoitai aceastd criiica,au recurs la cel dintAiu. lr.:rfea deia inceput a textuluioriginal grecesc din canonul S ai 'l'i. it,r,Ttirt rlttrrrlultti delaNiceia esterirmatoayea: {,9tizoo"reito,rii
=i,, l,l",,trr,,, ,,r't ,Liti71 za), llevru.ri)st, /)o:e riv dv 'iD,s -;avlpeiV E*t'1,,r;ro'/ nltvrn,v to')rru't tTtet d,7 i:oucity' i;:i)1 ,rr"rrnri ev'lri,uv Ett,i, ',t;i,t, r0i,t0 o,ivq3(* ioru.'qpc1o,r". . . . . (AnliqUi mOreSSelVenfUf

gl91ffrrttrf f rxl: 'i1 itz).rioiu.' lr,i,tt,; i:i,/ir)i. {711rL irltorezu.iyet ,tti 1, ,,li'i.,tr:,,;.., tarl,,,, (ecclesia Romana semper hab,uit tr'nt',)licrilurcl Ar:1y1rlus...). C;i ce s,a rdspuns acestui ffflltrlrlrn,' pgrrlr,t,ltt l,r ',irrorlrrl parinJii au auzii textul clirr C'alcccl0n, caLrcl ilBf rt,' r'lrr'r,rl.rl t',rrrorrrrlrri 9i cr.:tel de clescl:robare a provocaf (' rlr:r,elt)u, rlr'l,r ftE;-l,r l,r l'.rrrrrlii vor' vor.bi la comentatul canonului tlr.l,r(,rlr.t'rlorrr). t! al,,lrrrr,lrrlrri | . rr.r..*!'1 rlrrr)rrlri,'r v,):i'r c.r p.i'farsificafii nu ajung ra | ,rrr l,r,rrl rrrr f*tfllai | ,tlrtrrr r,l'r.,l1i pt, ,illt, clii. llU inCepUt Si llitl,t" I r ,,1r rr l,.,,lrrl nur,t!l.rl,,ri,r,1.,,.,r t:rrccl nefalsifiCat al

rltrl'rrnt in Aegypto, Lybiaet Pentapoli, ut Alexanclrinus episcopus hulrrrrr.nulinnr potestatem hatret, quandoquidem et episcopo hoc esf consueium. firl'r,rrru Sinriiiter. ..) ASastd in toate colecr,rrroirice gfecegti gi in edifiiie sinoduiuidela Niceiadin flurrll,' c'i-rlc llrrrlrrrr'(' inai vechipandin iimpui prezent. A9a sti gi in ,',iiliil(' giin traducerlre apilsene furrrr' ratine, ba chiar$i in coleclrr l)r;r:rrdoisidr:r. Dar ia sinod"ul llrrrrre.r (din al IV-lea ecumenic rrirl'l"l) l',rr;chasiu, unui dintre delegafii e1:iscopulu! Rcrnei, rr ilr)\r{'(li prirnalulepiscopului Romei gi spre a corruinge -llrr ,r,t',r'ilil p: ParinJii {c'ril"' dela Calcedon, s'a referit !a sinodul llt, t:irrc,le dplrr "1,r, afirmative ar fi recun*scilt acest prinratgi a 6llll rltrrlt'oittr;r:tnnare a sa canonul siiicclului clela i\iceiacu

:i ,:= t ,

il

FC*=* = tr=
i r : , + ,:l : t F d- * t
t E := 1,, t!tf l g i rr fri ,ttrE d, ati i !j l tl rrl ,i l fl ,ttt6l l l tg : l a !,fi tnal 6 ! i ' E It 1t l r,= l el ti l l i trl i ,,ttr_,,r l , :,l t.l ), (l orrrc rrl ntori i c anoa_ 1 : 1 .l ga5l 11s ,11= i l !el rt l i i ui tl l .ti ur(:c z t. { l abas s uti us s I l i l t .i ' ,:i l tL rr,l rr ,l rl ri i ( i , i rrrl fl i l rrc rurc a S a c te

36 ci sinoduldela Niceia ar ig acedtuicanon,se poate demonstra Roma. De aici s'a niscut e dela primatul episcopului recunoscut pAni la timpul' cu ultimeletrei secole literaturi intreagi, incepAncl cu chiu cu vai 9i prezent.l)In mod forlat voescSa demonstreze despreprimatul vorbegte canon ci acest solisme de lelul iu tot dela Roma gi deci ci intreaga Biserici apuseani -s! episcopului secolului acestprimat chiar la inceputul rdsiriteani a recunoscut gi ei este tot atSit al lV.lea. A fost o lrudi zadarnici valoarea Nu de mare ca gi cea a falsuluiinvocat la sinoduldin calcedon. noaslri sd risturndm aici aceasti atirmaliune gi este chemarea Au desavuat-o apusene.z) atirmafiunilor netemeinicia si demonstrdm
historiarum conciliorum et canonuminvicenr cipeten{e: Notitia ecclesiaslica canonul 6 al sinoduluidelaNiceiascrie: .oilutorutn etc., in care,comentdnd et episcopoRomae hoc conquandoquidem verba: canonis ,istius Nicaeni Suetumesl, sic intelligendasunt, ut idcirco illa prael'ata in Aegyptum' Lybiam ot Pentapolinpotestad.Alcxandrinoepiscopo competat, quia illuel (Ed. Paris, 1838'I, 173), Agaepiscopws". ci jws tribuerc soletRomanus dai6 opiscopulAlexandriei putca si se bucure de drepturilemenfiolate in' canonul niceian numai intrucit episcopulRomei i'a conferii acest dreot | ! Acrasta se aseamini cu afirmalia sacrilega,dupi care episcopul Romei' Ioan Eici acestadepindea (climent 1) avea putere 5i asupra evanghelistului deja la alt '1oo (Ciril qi vorbit am de episcopulRomei,- despreceeace pag. 199). Metodie, 1) Phillips in opera sa men{ionatn (ll' S 69) a indicat multe moilo' *. dar trebirc sd se adauge,intre altele, qi grafii asupra acesteichestitrni I, 389-403' Hefele : Conciliengeschichte, : ?) Fenomen ciudatne prezinti catteo,pe carea edit4t'oDr. Fr' Maassen Beitrag Ein dio Patriarchalkirchen. altctr Der Primatdes Ilischofsvon Rom und zur Erliiuterung des sechsten der I'Iierarchieinsbesondere zur Geschichte 7i3 concils rron Nicria (Bonn, 1853), - 411]. canons des ersten allgemeinen eru' pufre in armonie a imposibil fenomerrciudat, dcoareceesle deudrcptul pe care a gtlut s6 o arate' ditia canonici vasti a autorului qi obiectivitatear canonic: inire altele, in lucrarea sa aqa de pretioaslpentiu qtiinladreptului de ne' sofistica cu (Gratz, 1870), der Qucllen des can. Rcchts Geschichte gi in care' nainte mai men{ionati in lucrarea desfiqurafo pe a care crzut, desprc ceeaceinsuqi nu estepe deplinconvins, s'a stiiduit si demonstreze Chiar nici Hefele, altcum apiritor al primatultri papii din Roma,n'a putut din acestcanon lui Dr. Maassendeductiileexagerate evita si nu feproqeze nicoian in inteiesul primatului. De pildi Hefele, cu privire la referirea ltri Maasscnla sinodul clin calcedon qi la cilirea canonului 6 al sinodului dela Nicoia in ncel sinod menlionati in nota de mai sus, observi urmitoarele: wenn er darlllun rvill, dio synodu ,slclror zrr woit geht .iedochDr. Maassen, lralrc<lloriimlscha Atrffassungdes sechstenniciiniscltctt von Chulceclon

r,'ainla de a priui cbiectiv cariau. ai"rri dlrttrcscri!toriiapuseniaceia, * detuiiclui episcop dlrtRctench:siiune intre ai!ii i-iefele, Aer.r;rslr'i al islorlei sincadelor cei mai buni cunoscl,:tori but'g,ruiui clintre t:utrlcuice 9i celorlaltesinoade.in iiicrrrea sa Conci!iengecaiion(6) zice: ;.C:nonul acstui tr'lrl,lrte9i ciriarla expl;carea pe eplscopul llu considfd Flomei ca l:apa,dar nici qa_pe n{''.,,llJ -'ROmA', ninri:lu c: Ci episcop al tefdlii trn i:e unr.rlciin i:indut nu numaio singurA.proii 6ra su1:usa lllltfrrpolifilor-iriat'i,,-cdfbr;i rrr'it:, Aceasta esteconceptia ci rnai iliulte provinciila ola!t:l"1) pn'l,.'I r:orectd I ecunenic; a,..q,qnspiui,canoffrlui.. 5 c1 ginodului. g; interl:retat rnronigiii teologii oi:icdoxe. au Sisericii fnli 9i ll l gi ace-siui. ca.i'reii. ace$ia astdzi in felul senstiJ hllr,r'pr',,1,:lza litrpa *i'r'rilcscurteobseruiiri, F! caii anl tinut necesarsA le lnsugial acesili canon. !a;ettr,lrtcr:rnla comentarul acesfui canona daf, infacmaica gi pent* Anrr,tla enriterea mai ales schizma melesinoci, lltl retrrunrlc4 gi 5 aie acestui r'otnentariile respective am in ce a concanoanelor vlzut l.s , ilhnf principalul aceasta fost vinovafo ci lvieletie a eeltlrrrta 9i gi asupra acelorcircumsciipfii bi! il'il exlinsiurisdiclia gi-a permis a dc cl $i c;i v5idrna enri nu dc1:indcau gi involrea fara gtirea inlnrcAl, *pir;copultri Alcxarrdlici,
gfn, lrlrlilrri,rellir;co1li bisericeasci depeniir circuirtsr:ri1:fia

ceri (cei nurniti ilegaide cdtre Alt:xandriei, dtr elrl'ir:opul pe uirrotlrrlrri Niceiaerau doudzeciginoui la dcla llrrrpul llflcl ylc a sa irnpiedice r'outl,rnrn.lntl Meletie, trebuit ,rl tllttorltrl,
lutqrh lp{lclallvil r,t irr viilor r'r'isc mai inlAmpleasenienea c,l t;;i se pdstrezs cirepturile lal nlt r1r'i1t',ru'il ll lrt Elrer #Uftrl tfin Al.vtnrlrlu itr lt'ovittcirt :;l iniocmai S"e.gt"-{iep* c frl e. h el R rl r' l r Fl f i t\rr!rl l :trrrr!l [1 i l r' ;r I' rl nti rtc l ; r:trtl ti c l te, s ogar h beet* tl E l " l l , r,i l i rr,l r:l l l t, !! i tu tl l r l ,rr,rl l rt U t:c l nq ri ttoc l (C A l C efl i i i U Feti e!1, edartgfl ,,l tt N l r;,,' ,' tt l rr' l trtttIl et Ittttt i tt rl i c s en ! rti ftl B ri l fi l l egn rl l ,, .\rrt!rl i r!l rti l l trl ' , rl rt' t!t rl r:l l ,rtt der fi gtri i "l r:n t atrH tl i l l dei l !el tl al l t i ' ,rtr,,l ' t ,l ' tl V l t t ttl l l l V rtl nj l en Die i tl l f+ I al l e' l l rl i e l l * rl l e r' erl r' tl l rtrl r 1r' rrl rl ttttttc nt ;;i , f1l , { 9-er al l r rl er t l rl el ttpl tp.x t rl eg s oc hs ten

g tr t fl E l Al i r Il s * r .l a r ,l r r Ftl d n i l r i l tti cl csl 'r i m a te S

Fklr , f , t lldI

iit

l6

e r
l5

tl Fcg F4

38 ; turile celorlal{iepiscopiprivilegialiin circumscripfiilebisericegti . cuvenitelor. Ce drepturi avea episcopul din Alexandria pe timpul sinodului dela Niceia?Nu erau drepturile rnitropolifilor de rAnd in sensul,in care se vorbegte la canonul 4 al acestui sinod, agadar nu erau drepturile unui mitropolit referitoarela o circumscripfie bisericeasci determiirati (enapy[a, provincia),ci drepturile mitropolifului din Alexandriase exfindeauasupraa trei progi vincli, anumedupi cum se spune in canon, asupraEgiptului, Libiei si Pentapolei, cari provinciitoateigi aveiu miiro-politii-tor proprii cu episcoi:iisu'cordonafi acestora.t) Canoriul acestaconsideradrepturile din Alexandria episcopului ale tsiSi in general prerogative (rh npeopet'a, privilegia) ale sericii alexandrinene ca acestei pe vremea Biserici9i deci episcopul din Alexandria sinodului dela Niceia deasemenea fdceaparte din rindul aceioiepiscopi privilegiafi, cari mai tdrziu au prirnit numireade patriarhi. In generaleste greu de a spunecu toatft exactitatea in ce con. pe prerogativele sistau acele vremuri episcopuluidin Alexandria, - gi in privinla aceasta s'au ndscutcele maiopuse opinli, dar rnai ales urmitoarele doudlidup6...1L4i!.in cano.nul acesfase pe cind dupi vorbeqte..despre drepturileobigiruite mitropolitane, alfii, despredrepiurilepatriarhale.t) Frima opinie estereprezentatd, intre alfii, 9i cle Beveregiu in observafiile sale Ia acestcanon.e) Fe ldngi tot respectr-rl pe care-l avem fafi de deosebit, Bevercgiu, la care,dupi cum ugor s'a pufut observa, ne referim cu mare folos in cornentariile noastne la canoane, in cazulprezent totugi nu puternlmpartagiopinia lui gi anumedin nnotivele, ce le vom expunernai jos. Opiniaa doua esteimpirtigit5,intre pe temeiul alfii, 9i de cAtre l-leiele,a) lui Valesius.6) Valsamon inci este de aceeag opinie la comentarulacestui canon.6)l,{oi incdi impirtisim aceasti concepfie, - tiregte nu in sensulca gi cAnd
r) Vezi: Annotationn..; Valesii in l{ist, eccl. Sozoruenis, III, I z7 Yezi critica aslrpra acestorcliverseopinii: Du l'in: De anliqua occl. disciplina(Colo;r. 1691), Dieg I, $ 14, p, 83 sq" 3,t S.ynodlcon, An*ot, p. 49-63" .1; ()oncilicngesihichtc, I, 390 fg,
t'/ ol).rorvatioir.:s erc!csiastii:ee in Sricrate$ et S0z'lnrentim, litr I[I,

39 prin acestcanon demnitatea dnotlrrldela Niceiaar li intemeiat pllrlarhali in Bisericd,ci ci el a recunoscut Si a sa[clionatdrgq- j pe cari mai mari seamamitropolililor respectivi, Itrllo speciale sub;.: aveau trarrln trunteaBisericilorprivilegiategi cari mitropolifi ci gi uni; prl*dlcfia ior ,1ii numai yn numir hotdrit de episcopi, episcopi subni' iltuurit numir de mitiopoliti impreuni cu,respectivii gdonali lor. Irr canon se menlioneazd cA episcopul Alexandriei trebue (risdritean), saleasupraEEiptului ll B(' bucurelibel de drepturile cel Acestetrei provincii,la cari Atanasie lltrlei +i Pentapolei. l[Err. adaogi inci Si Tebaidal)(Egiptul superior) alciiuiau propolitici cea mare (rlroirearE, a Egiptuluiin sendisgsssis) vlrrr'l,r lfl l,frg al cuvAntului, care era supusi Prsefecto Orientis, capind la sa in Alexandria. Agadari limitele, relel9lrvea regedinfa rpiscopul 5;1'1 din Alexandria avea dreptulde a-Siextindeputecari alcituiauin.sgngq!largal cu hotarele, rra n,r,erau identice provincia Dupd a EgiptUlui. lttvAulrrlui ceamarepoliiici (dioecesis) patru provincii s'.r ;rmintit,in circumscriplia aceasta erau I ullt pliillr e gl liecareprovincie bisericeascd alcdtuiao circumscripfie episcop al sa proprie,utide rezida.primul cu regedinfa dpuEelrll,l regedinfi r,llr'urrrrt'rillliei Iar ci infr'adevirfiecare sau mitropolitul. propriu, pmvlrrrl.rl,l anume cd fiecare dintre i$i avea mitropolitul sAu (rasiiritean), gi Peniapole plrtVlnclllc Egiptul Libia, rncnfionate: cite o circumscriplie mitropolitani deosebitd flhnLl,r .rk'i\trriau r;.irrrnitropolit sii subordonafi, lU grt'nlrrlul -- rndrSi cu episcopii irrllt' ;rllclc,rrumele mitropolitilorrespeciivi,pe cari ii lutlbe,,r', i',lrrli,r ,rt:r,lc'i In prima linie mdrturisegte cpoce. irulflerrllorr,,,rr,r provocat srt,lrii,rj tlin carclc a Nicopolc, canonul Mr.l,'lir. filFlu c.'r.111 rlull,it:ttrn r;c 9lic, ct'atnitropolifui Tetllrrrl'rlr |r1 5r r.rt'r'h', clespre carele ,rporrrtrrrrt'lr, lrri Slitleriu, Atahalrh,l,'l lr,lrluri',r,,.r1r. ,, it t ' l M, u . ,. ; l ' u t l (r., r I , r r r r r r r tr r r i l r o l l o l i;tr l P c n t a p o l eiin f la q f u
r r lt r , r ) ir r llr ' , r llclt , ,r it t t t l: ; t t iicicnlc s; 1r r c a Ffnl etttal rl :t ' f / \ , , '', 1, 'r r t , r lr : ir , , ', 1 , lgr r r r t , r l ', r r ', ', . t , nnllr t ( 't ', r f it 't ", t t 'c r lit r t r t lcclg rantl t* ta r E =r . i, , 1r , r . ,ur , . r t 'i l0li, it t ur m a lql. 1 llr npulilr r l', , 1t tr Faft* t l tH r,i i r r 1lr r r t : r r llr r r r illr
dtei rH =i ;t=i 4re= fr1l .;i r1.r' l
.tl :l ! ! 1 r :: I j s |, '

r .t.r tt,1 ,'r ,!l ,l r .r r ti ,

l tr t|r r 'r .n tt,'l C tf C |:i SC Op i i

1l
'it l!

p. I

M
t'

subordonafi lor, de mitropclitul superior, sau dupi cum spune gi Ia episcopiicelorialte Biserici Alexandriei simplucanonulnsstru,de episcopul Alexandriei. Dependerifa mi- dtor la episcopul desprecari se face menliunein acest canon. l'{ai tropolililorrespectivi se poatedetermina plvllegiate, de episcopul Alexandriei la sinodul al urrnitoare,iudeosebi ecumenice numai linind seami de inrprejurdrile istoliceale aceluitimp gi flElu, la sinoadele despre ceeace detailat exact, normat s'a ecumenic totul 9i lU'lea sinod,cu care canon cel avAndin vederecanonul4 al acestui acelor sittoadeecu, canoanelor prezent(6) si6'l'n conexiune indivizibili. in contori:ritate cu aceasla Yfil vorbi insi la comentariile generale dependenla in liniameirte amintiti se poateexprima ast- ilnlcc' al episcopuludupice a lixat cerculde competinfd Canonul, iel: in circumsmipfiile mitrol:olitane respective d.esub iurisdic{ia relevdcd in privinfa lcircums*ipfiilorrespective, din Alexandria drepturiieinitropol!liiorcompetenli dlf, Alcxancria episcopului puterea lor, deoarece in toatd si se validiteze rlrepturi trebue iltlo sirict observate in circumscripfiile lor, astfelci in aceste trebuesc (oiv?${s dorrr, consuetum obiceiu rr acel chip i-se cuvin dupd f nimeninu poatefi pus eplscop dacdnu este ales f0f circumsuipfii zusteht) gi dacd mitropolitul lll, ffewonheitsmdssig $i episcopuluiRomei,adici acelas in mod canonlc de cdtre sinodul provinciei gi Romei fali de circumscripfiile cornpetinle nu gi-a dat involrea la gcea alegere; iar episcopul tlport liinfeazi intre episcopul -aicari Alexanclriei, in calitatede mitropolit uirei Biseiili piivilegiate, bt'grlccfti supuselui. Cari erau circumscriptiilebiserice$ii, ca Egipiul, Llbia acelag rapori erau in Romei episcopul rlc gi tfg are dreptul suprem da confirmaie a alegerii fdrd, aceasti Aiexandriei? In piivinla dceasta fali de episcopul confirmare a sa nimeni nu poatefi episcop intrehotarele circum- il Penlapole in inlre canonigtiiapuseni, controversi Libia qi Penfapoleh fl|lntttcnea este mare scripfieisale (Egipiulrasiriteangi superior, pot greu Rulini orienta. cu onentali se canonigtii dar, lindnd seamade drepturile inctiviinfaie canonicegte alemitro- edl controverse din secolulai lVlea, carelea triit la polililor de rAnd,in generainici episcopui Alexandriei nu poate ;Phenpgi istoricapusean pe nimeni farfr de a asculta;larerea numi episcop milropoiitului Hgmg,apreciaziacestcanon niceianin istoria sa bisericeascd et in urbe Roma urmator: .Et ut apudAlexandriam in drept,sub a cirui iurisdicfie va avea sa funclioneze episco- lfi elrlltul vel hic suburAegypli, ut vel iile servetur, t'ortsuctuclo pul cel nou. [,a acestdrept de corifirmare supiernd al episcopu- UffUlt,r pentru gerat.l) Deoarece lui Alexandriei cu pl'ivireia alegerile episcopilor eparhiali se poate llklrlum ecclesiarumsollicitudinem politici, apoiaceste impiirlirea era clecisivi adioga 9i aceeaci in cerculsiu de competinJA era gi slinfirea lngrllr',',' bisct'iccasca proviriiiit cari Ii itt acele sa tost lrebue t'cclt'siac l{f$t'hh',rli,re pentru subordomitropolifilor ingigi circumscripfiile mitropolitane ale suburbicariae erau al IV-lea .t sccolultti priIn"liflrfr.r nate.1) le-a hotirit sinodulniceian Si: poatezice ca acestea iurrr,rl.rlr, dintre caurbis. Unora Pt'acfcclus gl clc tlt'lrirtrk',trt i',rli Finr*t t) I)u l'in in g-r:1 desprc drcptirrilc qi prerogativeie mitropoli{ilor trapdrut prea s'a mic li rtt,rinoi itct'sl lcrilorirt Ai i0ilflll ,rpu'tinr metropolitanijus.idque tind chrstiunetr a(:caetazice rrrnrirtoarclc:
,Primrim 111v11lt t i r llt n ( 'r . r u r iul) lir ; ct t t t llLovinciile dependent e q1 l'inr * r n 1111l antiquissi;nurncst i;rdinancli cpis:opor provinciaeu gi dapice a ingirat toate canoanel* $i lo,rulilc referitoare Cin scrier;le PiLrintllor si invEtdlorilor bisericegti, adaogi : ,,ex clritis dcmonstr:atrrmest ordinationem episcoporurn E l Ftl ,e tsdl r,l Fnt.l le nl , i \rl hrrl rrrro rrrrur' l ' rrtt tttl ri l rtttttr, ttt ox s c de al i i s l l tr l !r' i l i i l i l !l unl rl rttl ttottti notn l htri arc hatus csse, non l)atrlar^charuirr. Hi tamen jam l sai Ff t | 6Fl E l t||i l Fl ri { fi l l ri .r r,rrrrri l l i ri ordin:irio jr:re IVletrtrl-rolitanorum ai l l ul ,l i i rE ri deLers r l l l ,r r.,rtt,l Ftrx i l ,i l hl i l ti l t, rrl tx Itt' l i l i o nl ni l (l ol l t ' l l rc s s al oolim eam invadere conati srrnt: sic AlexanC'inus praesul post annum 400. t:ottH ti tttc l ratl t, :i 'i +eepe t 1,re1r \' l ,l l l rrur dt=efi ' rl ri nr l rr l l l i ri r' r ttr:r' i rl t,tttttl i ordinabat episcopos,rron modo per Aegyptirm, seC etiam per Lybiam. et i i ri v rl pl l l i Itur... i trv i l l , l i rl t ki ; i q rr l l r* r l + ,l i r,eti rrrr* nt l trrri ,r l *ri g F! Perrtapolim lh caeteris patriarchatibus expetierunt primo Patriaichae, ut I :* l t;r,pl r il E i tri | * rt:terl trl * 11 r,l i l B rl ti i r r\ l l l ,rl t i i l l t tl l oc c c ni btl s s i bi l *e.: ordinat:o episeoporum a Metropolitanis non fieret sine illorum consensu, tl c o Itutri arc hi s l !:5 l * l r i l i i l l e= t l l r!r.,y r' l l el rrrl rl r I' l rl rtl rtl r l Fi ;=t:" scientia ct consiiii. Istird eonsilii dat romanus Patriarcha innoceniius I ts., E i l l i rrt* r !r ' , l r url ,' r e I' rrttl rl l , FE l { rrl l tl l ttl rttdl ttuttdOfU m pef E i |!|Ftl ,r Antiochcno Patriarchae Ep. 18 ad Alex his verbis: ,,,Ilaque arbitramur, r t. . i .l H !l = [l ts 1,' s,rt,' r* rrt prrl e+ l al nrrri l i l rt trl l l o rfrrrl ta c ontfadi C ti One ' l Fl i E te.,,t, liratcr t'lrarisr;iurc, r,t sicut Metropolitanos auctoritate ordinas siugtilari- sit: i l l Fl r.,f .t' i ,||l "rr, pes l U mdederU nt". E l ;i ,,,tt',=.ut" cl ("lclori)rlr:yrirrt:opos, tr.ra, sinas cpiscoporr $i ti non sine permissirconscientiaclue ' ,l i l di l ' rr,rIr l rrn ||ttrrl nti m ttl = = r Fi t.l , H g ll; r r r r . r p r o v i n c : i a s v r r r dir ' ubitin s i b i s r r b d r ( a sn u c l o r i t a t e n rI n n o Ir'or - : lc uii"".
r l l i *f *ri t,i ' t ." 1 ,. ,t ,

I
J

lr

r
I

I
I
I I

42 de Praefectus urbis, ci cele dependenlc dc Vlcadus urbrc, iar acestea erau: Campania, lietruria et Umbri.r, l)iccnum suburbicarium,Sicilia,Apulia et Calabria,LucaniacI I5r'ulia, Samniumo 1) :;.rrr provincii, Corsica, Valeria, de tot zece altfclItalia Sardinia, gi Sardinia.e) sudici gi insuleleSicilia,Corsica V"rlsarnon, in comentarulacestui canon,zice ci sinodul dela Niceiaa lccurroscut (o episcopului din Rornaasupra provinciilor apuscne iurisdicfia
rcirxozoe rls 'I'a,,tt1e rpo!7et rdv eonepi<ov etrr4rTrtiv, romanus,

+J

t I
I

praeest provinciis).3) episcopus occidentalibus Noi vrem sa conci aceste siderdm cuvinteale ltii Valsamon sunt o confirmare pentru opinia acelora, cari afirmi ci pe limpul sinodului dela l,iiceia erau supuse episcopului Romeiacelcprovincii, cari depindeau de Vicarius urbis, deci ii erau supugiiofi mitropolifiidin provinciile acestea. Canonul, vorbind despreDiselicilc1:rivilegi;r1c, adaoglci (fiut{r,t:, asemerlea simiiiter) Bisericiidin Alexandria 9i celeidin gi prerogativele Roma trebuesc din recunoscute Brsericii Anliohia gi ale Bisericilor celorlalte pi'ovinciideterminate. Canonul nu spunecare era teritorul supusBisericii Antiohie! ; dar prin analogie, lindiid seamade felul cum s'a deferminat in canoncircumscripfia episcopului Alexalidriei, trebuesd se admiti ci teritolul supusepiscopului clinl\nliohiacra idcnliccu hotarele cirpolilicc (dioecr:sis cumscripfiei a lilis;irilului Olienlis), cal.eavea gi ('l'a lrul)u,iit, tlc c;rpii,rlI Arrlirllrin inlocnraica circumscripfia ()riorrlrrlrri. lluiplrrlrti, Itr';rt.ft.clului Ciircumscriplia aceasta se all-iyli,r, e,1 ltr i ,r tl irr : lt,rlt,:ilinir, I)hot ' n ic ia A,ra b ia ,Cilic iaI,s a u ria , ()r;roit,r;r, l\k'l;u1rol,rrlri,r, l.rrplrr,rlr:rrr;is cl Cypria.a) liu gtlm insd plovint'ii irr d,rr.r to,rit, t'rii';1,1u ;rc*;lt' cari trcbuiau 9i mitropolii, sit rl'..pintl,r tlc t.lri';t'o1url Artliolrili;tolugi91im r;!iiui' ci []irlestina
i .l u t' (' l ;;l ' (i i tl l ,t av ea o r n i tro l l o l i r.l (l L ' o r-i { " } b i (' i n t:cl ;il t' a (l c:;al ei ei; ac eas t a o d o v e d c g i c l c ro ri i rrr, c rrt' l r: z.i ccc;i rui l t' opol i i ul C esarei ei r) Du Pin op. cit. p 2+, 2) In privinla opiniilor diferitereferiteare la

regionersr. ,suburbicariae "suburbicariaeecclesiae",rsubuibicaria locao vezi: Hefele. Conciliengcschichte, I, 398 fg. : r ) S i n t. At, II, 1 2 9 , a) I ) u P i n ; n p . c i l . p . 2 3 .

6 al sinodului niceian, de prim coniorm canontllui depindea, I rnitropolituldin Antiohia.r) Biserici,despre cari canonulzlce bar cari erau celelalte pe seamalor (r) rpeopeia prel'ogativele si se flni ca trebuesc pe ldngi punclul de vedere, od(eo3r*)? PerslstAndcontinuu dela Niceia hotarele provinciilor iupa care pe timpul sinodului erau create totdeaunadupir hctarele politice 9i pe bisericegti sllunedespre de ceeace pentrur*sirit linAndseas::ir langaaceasta ial pentru ecumenic, ll-lea al sinoduiui al 2 canonul aceasta se poaie referitoare, istoi:ice cle ceeacespun ctrocumeniele apLxs prlvilegiate afirmacp deplinl siguranfi ci existaucfpci Biserlci de acestiel gi aCici trei la rEsirii $i doui la apus9i anume I]*ntul, Traiia, Italiagl Africa Aslaproccnsulard, clrcumsmipfiile: politicd privinfa cele ciintii trei circumscriplii proconsuiarS. In cie PraefectusCrientis,ca qi prcvincia Egiptului9i depinCeau italiae Si forma un a palra, deplndeade Praeiectt:s Antiohie!, Romae,despre care luuu Uicariatus Uicariatus ltaliaepe lingdL proconsulari incleam vorbit cieia. A cinciaavea administrafie sepenclenta gi separaii.Asia proconsulari aicituia o provini:ie primul ;vea regeciinla cu capifala Efes, in care cctale-lii 1iarat,1 riin gease sc alcatuia Irottlrrl nitropolital circumsriplieiasialice. unde-gi avea rege' cu capitaia CezareiaCepadochiei, r,rovincii In capitalafiiiiniei 'alnfagi primul mitropolital circitn,smii:ii*i. era un deasemeirea lliceia ?ir Poir?ul*i), ieEiiciin circums*ipfia e), miiro' drepfuri clarnumai tituiar f*ra eblgnuiiele ntitrcpolit, 'l'racie cu capitala di;r ci:ici prcvit':ci!, politane. se cornpunea propriu. alcdtuia Italla s*u cx iniirop*ilt*i Eradea {llera.ciea) 9i de Frnelectusltaliae,cu gapte depenciettt ua vicariat S!i,r!"fftr i:rovlnciitlitlirrla, Aemilia,Flaminie saii Ficenunl alilic;:e:'ium, knilan Ft?retia) fllpr,sCottiaeet u!:"aqu'e Veiretia, ;i cu capi-tel.i 3} $i in ti'neA9rica proe*nsularie.ra!r*i:iriiitit in {ir,1*,Jiola;:r:nr)" pairu clrc*u'iscripfii (Afriea pr*pria, Numld"ia, MauriianiaCaesarenslset lLiauritania $ititensis)en capitalaCartaginc' iilitrcpo' (Friinlregei r\liice lrincotistr!:r:c era prii:,t;ttul tritul Cartaginei un rnit:"i:pclit, Africae);aiarii cle acestaera iiica rnas uni,,rersae
l) Ni fallor, hoc ibi deccrnitr-rr ut Palaeltinaemetropolis Caesaria sit, et totius orientis Antioc:hia Hieron. ep" 6l ed Patnmach' 2) onorific, avdnC numti titlul, dar nu qi dlepturile (Nota Tr ) 3; Du Pin, op. cit. p, 241. Athnaas.ep. a.d solitarios,

4,1

43

carelerezidain diferitelocalitdfi, adicdacesf mifr.opolit era episcopulcel mai bdtrin,astfel cd regeclinfa nnitropolitanri se schimba dupa oragul,in care era d'.rpi ani ce! mai vechiucpiscop.r) Acegtimitropolili(di' Etes,cesaria capadocrriei, Eracrea, Milan 9i cartagina) pe timpul sinoclurlui dela Niceiacrau deplin independen!! gi de sine stititori gi se bucurau irrtru {oatcde aceieagi drepturi9i 1:rerogative, pe ca"rile aveau episcopii Romei, Alexanclriei 9i Anlioiriei. Parinfiisinoduiui delai'{iceia, dupice au coniirmatin chipul acesfadrepturile Bisericilor privilegiate, spre a sfiviii gi mai inult disordinile cauzatein Biserici de lvleretie prin atdfia episcopi numili de d;insulin chip arbitrar gi spre a pune capit pentru fotdeauna acesfor fel de disorclini, repeti in acestcanonceeace in fond hotiriseli prin canonular pafrureagi clispun ca norrna respectivisd fie hotiritoarepentrutofi gi nimeneasd nu o piardii din veclere (xui)l)11,., D! ry,itir1).o,t ixeivo).gi adica numai acelapoatefi pus e;riscop, carelea fost ales in chip canonic de citre sinodulepiscopesc gi pentru alegerea compeflnte ciruia gi-a dat involreamltropoiitul competinte, fd.r&considerare la impre. iurarea ciacarespectivul niilropolit arescaunulepiscopal intr'une dintre Bisericile privilegiafe, precumsunt acelea, desprecari e vorba in acestcanon,sau intr'o Biserica de rancl,deci fdrd pre-t rogativedeterminate. Iar referitor la celceva aiungeepiscop firi gtirca gi invoireanritropolilului conrpetinte, canonulaispunl ci trebuccousideraica pe unul, care nu a fost pus episcop' tualitatea cind alegerea nu este fdcuti cu unanimitate de voturi 9i cAnddoi sau '[reiriin sinoclul episcopesc, din inclinarea lor spre opunere, (l:t),ovettluv), :nr1 sunl de acolcl cu ceilalli9i pentru acestcaz dispune sd nu se dea alenlic acestei opozifii, ci sii decidd rnaioritatea mernbrilor sinodului eiectora!,fir.egte dacdtoful a decursin ordine 9i in mod canonic.
(rit,t rotri,rov 1r) ieiv e ivat dnloxon ovl. fgngnul mai prevede even_

anonul , Deoateces'a finut obiceiul 9i tradifia veche ca epi. fscopululEliei sd i se clea onorurile [cuvenitelbucur6-se
r ') l)tt l' it r , r t l) , c il, I r " :tt,

el de cele ce insolesc onorurile, pdstrdndu-se insd mi- ,l {ropoliei dernnilatea proprie ddnsei. (34 ap.; 2 sin. Ii ec.; 12 sin. lV ec.;36 trul.; 19 Antioh.). * lllulte irnpreiurdri au fdcut ca Bisericacea mai veche, mama iufuror celorlalte Biserici, si nu Bisericalerusalimului, poati ocupain ierarhiechiar indatd dela inceputlocul,carei'se cuveniain urma insemriiiiJii ei. Pe timpul apostolicBiserica era mitropoliepeniru toate Bisericiie din ludeia, Ierusalimului lui Hrisgi Galileia. Dar cltiar in anul ?0 dupi nagterea Samaria au fostsia iost dirimat gi cind cregtinii tos, cAndlerusalimul imfiot'Fella,a incefat in micul orai grecesc, liti sd se refugieze imrnai tArziu apoi CAnd lerusallmului. a tanfa de i:dnd atunci pe lerusaiinnului (11?-138) ruinele a inferneiat piratul Adrian aici o noui s'a organizat mica cetate noud,Eliq (Aeliacapitclina), cu convertilidela pigAnism, din cregtinii blsericeasci comunitate avea scaunul ci-gi propriu. cu /lcest episcop, toate lor episcopul de odinioari,totugisub raport ierar' Ierusalimului in localifatea ierupe mai nainte episcopul hic nu ocupalocul, care-lavusese localitate care Cezareiei, episcopului salimului,ci era subordonat a fost ficuti capitali a Palestinei Ierusalimuiui dupi ddrAmaLea aveaimCezareiei prima) gi aslfel 9i episcopul prime (Palestina prima, provinciei Palestina mitropolitului portanfa9i autoritatea (Elia).l) situalia iegi era Aceasta de care depindea ierusalirnul pe tirnpul sinodului dela Nilerusalimului rarhici a episcopului raportu6 a reglementat ceia. Acestsinod,dupice prin canonul menlionatein acel pentru Disericiieprivilegiate, rile ierarhice din lerusalim, canon,gi-a indreptatatenfiagi asupraepiscopului gi prin moarfeaIn' viafa cetdlii stiniite era episcopul tlcoarccc llisericii.$inodulspuneia inceputul canonuluici tcmcictorului ra) na,ilecuxexpittrlxe gi tradifiaveche(auvf s'a piistratobiceiul epiSi,,,7rtt'rt,) inaltedatetOtdeauna in privinfa OnorurilOr Sr,l,|rr,tr'1 pistreze si se aceasta vrea ci1 cinstca rrtprrltrl r,fitttei cctirlifi prinlegecaepis' dispune ilccilsln pl ln viitor gi din (:;ttl;ti1 terrrr,l
r'illIll ;lr *..;l,l c,1 '11.[1111'111'1,, ck' tlttot'ttriltl cttvcttile lui precum gi dr t' t' l r' ( ( ' lr l'r t r lt "it '( lll{t lt lt 'ilt ' ( t ) v it t ''t ) "'t iliuv r r ) s ir "1t 'is)f af d de

fl

agadari respective; bisericegti t'1;i:;ru1ri .ri ltrrtvittcici Iuti ceil,rlIi fati de din lerusalim episcopului irrl{licl,rlca truloritiilii rscurle,rr.;lc
r1 Vrzi ohse la acest canon,Annot.p.63-67. rvntiilolr.rillovcrogiu

47

toli ceilalfiepiscopi ai provinciei. Deoarccc i's:i pe aceltiinp g! Aelia sau lerusalimul sub raportpoliticar,rea nulnai un loc de al doilearang faJdcle cezareia, care era priur;rcclalr:a circum. scripfiei, impiirfirea Eisericii 9i deoarece in provinciitrebuia si coincidd intru totul cu impilJireapoliticii,sinoclul nu conleraepiscopului lerusalimului drepturile irrifropolitanc, ci rucrniine pe seamaepiscopului Cezareiei drepturile,pe cari acesta Ie avea mai nainte.Altcum acestraport intre episcopul din leru:;alim g! episcopul din cezareiaa fosf cle scurti durafi, g! chiar ia sinodul a! Iil-leaecumenic s'a fixat art raport, iarla sinociuial IV.lea ecumenic episcopul Ierusalirnului a fort egallzat in clrepturicu ceiiaifipatriarhicu scaunele de precadere.

presbiler, penlrca in genere s[ se vad6 cd esle in cler" ca sd nu fie doi episcopi inlr'o celate.

I ti
,l

' ll

lr I'

ll I'
li

Canonul 8. Iar penlru ceice se numian vreodalii pe sinecatari - se inlorc Ia gi biscriccrcatoliceascd sfdntul, Ei opostotricii, gi marele sinod hottregte ca pun&ndn.se n'ldinere asupra Ior g! aga sd r6mdnd in cier. Dar inainte de toale se cuvine ca ei sd rn6rturiseasc6 in scrls, c6 vor consimfi Si,Jgr urrna dogrnelorbiserlcii calolicegti gi aposiolice; adic6 vor inlra in comunlunegi cu cei'cnsfrtoiiii a doua oard gi cu cei cEz*fipru vreriieapersecufiunilor, pentru cori s'a hottlr&t9i limpulr) 9i s'a slabilit-9i terminulu): ca aceglinsir urmezeinlru loale dogmelorbisericiica. lotriceEt!. l)eci ercegtia loli, dc s;evoi afla nun'la!ei sin. guri hilolonili, oli lliin sale, r-rriprin cetdfi,cei aflaii in cler, sii rfimfinillin slnrern lor. Inr dnc6 ar veni oarecari uncb esle episcop sa* prer;biler ul bisericii cniorice, evidenleste c[ episcopul bisericii vo avea de;rlnltatea episcopeasch; iar celcc sc uumegle episcop ric c6tre ceice se zic catari v,r avea demnilatea dc presbiter, afard de nu cumva episcopuluii-ar pliicea sd-l impErl tEgeascd de cinstea numelui.s)Iar dac6 nu-i va pldcee aceastas6-i caute un loc, sau de irorepiscop, sau de
I) dc pcnitcn{e (N. Tr). 2) dc icrtare (N. 'l'r) :r) dc clrisr:op (N. 'l'r )

ll
}

(68 ap.; 7 sin. II ec.;95trul.;14sin.VII ec.; 13 Ancira; 14 6 Sard.;47, 57, 66, 69,99 Cart.; l, 47, 8, 10 Ant!oh.; Neoces.; 89 Vasllec. M.; 12 Teofil Alex.). -- Catari (tu,9apo!, curati) sau nouafieni s'au uumit adeel Bisericiidirr Cartagina ren!ii lui Noutt, presbiter 9i aCerentii presbiter secolul ai III'lea.r) din Roma;dln al Bisericli lui Nouatron, de spi' lor gi adici: indemnali Canonul arafi care erau gregeiile pentru in Biserici prea reprimirea iotdeattna rit rigorist denegau cre$tini pe timpulpersecufiiior,. a celorceau cizut dela crectinla e cea Cinl2i eroarea lor, iar a dar mai apoi s'au ciii; aceasta c5sitcl'ia a doua de picat greri9i cienedoua era cE considerau prirnei lertai gi pe ceices'au cirsitoiit a doua ord dupi ntoariea
t) Acest Novat se numegtepresbiter,rrotnanu chiar qi de citre scriitorii mai noi, iar pe timpurile vechi aproapdtoti il numiau presbiter,ro' man". Valsamonla comenlarulacestuicanon zice: ,,AcestNovaterapres(Sint.At, Pamphilu biter al Discriciidin Roma, dupi cum afirmi Eusebiu eccl VIo. II, 134). Eslc deplin exact ci Euscbiu spuno accst lrrcru (l"rist. aceasta (hist.eccl. IV, 28) 9i Epifaniu(haer. 43). Deasemenea spune EiSocrat peNovat LIX) qi Zonara(S:nt. RI.-II, 134) si mulli al{ii, cari consider6 drept presbiteral Bisericii din Roma qi cipetenie a schizmei nova{iene, Dar din epistolelereferitoarela aceasti chestiuneale lui Ciprian (ep. 43 et 49 ad Cornelium et ep, 49 ad Antonian), pe timpul ciruia s'a proal lui Cipriant dus aceasti schizmi, so vede limurit ci: Novat era presbiter qla intertreiat. agadar din Cartagina gi clAnsulinainte de toste in Cartagina presbiter qi cu qi Novalien, ptecat s'a intoviriqit apoi la Roma schizma a din Roma, carele a intemeiatilr Roma o schizmi similari; dupi ace$tidoit dupi Novat din Cartaginagi dupi Novalian din Roma,qi"a primit numirea schizma novaliani. Dar altcum Eusebiu in cronica sa din olimplada din pe Novat presbitcr al ltri Cip' anul 258 gi din anul 255 d. Hr. numeqte rian deei aici pe Novat il consideri, exact gi conform realitSfii, prcsbiter din Cartaginaqi nu din Rorra, Acelag Eusebiu la alt loc (hist eci'!. VII,. 7, 8\ cileazi pe Novatian in loc de Novat. Icronim, in al siu Catirlctgus' scriptorum ecclesiasticorun:, care catalog s'a scris mai ales pe baza scrie' totdea' rilor h,i Eusebiu, observdfoartc corect lucrul acestagi deosebegte dou6numer un& pe Novat clc Nova{ian, pe cind liuscbiua confundataceste probabildin cauznasemitniirii lor. Accasti confusie ficuti de Eusebiua dat prilej ca Novat si fie riunrit gregit presbiter roman qi ca Novat si fie" al schizmci novalieneqi adic[ incepdnddela Epifanie cilnsideratinlerneietor (547-403) pini astizi, Compard, BeveregiiSynodicon Annotat. in hune' canone{n,p. 69 -- 70.

I.

[\

/l(i

49

pentru totdeauna solii ii considerau nedemnide a se cumineca. Intre alfii, Epifanier) Augustinz) ne oferd mirturii cd acestea 9i erau erorile novafienilor.Astfel novafienii se nunriau pe sine curali gi ortodocgiideasemenea ii numiau a9a in ironie (rnr' cpo'tsiuv), dupd cum zicevalsamon la comentarulacestuicanonJ) In temeiulcelor spusedespreerorile novafienilor,ved.ern ci ei nu erau eretici,deoarece nu pacituiaulmpotriva dogmelorcredinlei Bisericiiorfodoxe, ci gregau impotrivalegii iubirei fafi de gi prin urmare eraunumaischizmatici.e) 'deaproapele Astfel ii con.sideri pe novafieni sinoduldela Niceia, totaga9i VasilecelMare ii nuinird intre schiznratici in primul s5u canon; prin canonul sinodul dela Niceia reglementeazi inainte de toatemodul 'prezent cum si se primeasciin Biserica ortodoxi persoanelepreole$ti ale novafienilor, cari pdrisescschizma lor, Norma prescrisd in privinla aceastd prezentesfeaceeag, de canonul pe car.e am mencanoanelor gicarenolrni fionat-otracomentariile 47 9i 68 apost. a fost aplicati deja de calre Parinfii dela Niceiareferitor la Meletie din Nicopole, dupdcumam amintit la ,comentarul canonului 4 a! acestuisinod, sau precumdup6 aceeagnorrni ari procedaf Fariirfii din Carfagina (can.q7, 57,66,69, gg lafi de donafigti Cari.). Canonul prescrie acesta penfru primirea o normi speciala in cler a persoanelor preolegti novafiene cAnd ziceci inaintede toate il'ebuesi se puna mAinileasupralor (,i'ote XetpoBeroupd,uor:s, impositis eis rnanibus). f)upil conrenlarul lui Aristenla acest canonaceasta iirscrnncaz'i: a-i uugrlcu sf. mir (rr1i ayl,p piprp
r) Bpiphan.haor. LtX, z) August de haeresibus, p. 3t|. 3) Sint, .dt II. 135. a) l'}rincipaliinogtritrei comentatori la oanoanc,Zo\urarArislcngi Val.samoa(Sint, At. ll, 133-.186), iar in urma lui Arisron qi Cormciaia (edi{ia citati I, 35) consideri ares schizma novalianl. Dar chiar osenla, invilAtirrii lor gregitedovedeqte ci lucrul nu sli aqa, iar vasile cel Mare, carelein primul sdu canofl a expus ex professio diferenfa intre eres gi schizmi, afirmd expres: oi d: xat')a,,aoi xa) ri,,t;oi ri,t ri.rsoytoulvo,,t errrr (.Sinl" At lV, 90), or;servafiaaceastao facem cu privire la. lrota riposatului cardinal Helgcnriirher, carelein lucrareasa (phoitus,patrlarchvon constantinopel, Rogensb. 11j07,ll, lt37) a afrrmat:,...dass die Novatianer nur'zu dsm schisnratikcrn, niclrt z,r don Iliiretikerngcrechnetrvorden wiircn, int Angoaic ht s dc r A tru s p ' i i ,-rl 4rs u * Al tc n rr,i c l lo n z u nohmon,.n

Noui ni se pare cd la exi:licareainfelesulw' 79rcBioovr'n).r) acestor cuvintetrebuesa ne acomodam acelei interpreiar!, care. s'a dat intr'un timp mai apropiatde acel sino,J, ial. aceasfa este sinodulal VI!-lea ecurnenic. primi a sinodului In gedinfa acestuia. s'a discutat cum si se primeascieniscopii, cari mai nainteerau, gi cari mai apoi cdindu-se, iconoclagti primirga cereau in Biserica ortodoxi. S'au scosla iveali diierite canoane, inlre altele s'a, citat gi acestcancnniceiangi c&ndla sinod unii au intrebatcum trebuesc i,rlelese pregedintele cuvintele: tlore TetpoBero,tp!,,ovs, siirodului,Tarasie, patriarhul Constantinopoiului a rdspunsci acestecuvinteau sensul numai de .binecuvArrtare (ello7'{a.}, iat' nu de punereamAnilor(7e AccepfAnd aceasti explicare' ryorovla").z) a lui Tarasie, sensulcuvintelor respeciive ale canonuluiniceian prezenteste ci episcopul sau presbiterul ortodoxcompetlnte trepreolegli bue si puni mina asuprapersoaneior novafiene, cfrnd revin dela schizmila Biserici, in felul curn se face la taina pociinfii gi in acelag prescrisi, timp va citi asupra lor rugdciunea care ii impacdcu Biserica(rugaciunea de irnpicare). Dar acest ritual se va oficia numai atunci,daci ei, dupi cum spune canonltl, vor recttnoagte in scris (iy7',ttritr:t,t:, in scriplis)ci vor primi strict intru toate doctrina Disericii ortodoxe9i firegte dacdse voi lepida de toate rdtacirilelor de pAni atunci. persoanele preofegti TrecAnd novaliene respective in feiul acestala Biserica ortodoxd, canonuldispune: a) daci in vre-c. nu este episcop localitate sau presbiter ortodox,ci numai novasau presbiterinovafieni si rdrnind in !ian, apoi acegtiepiscopi treaptalor 9i si exercite in deplini libertate drepturile ierarhice cu aceatreaBtd, impreunate tiregtedacdtofi clericii inferiori gi. laicii au revenitIa Bisericaortodoxa;b) dac5 in vre-olocalitate precrlm gi altu!revenii dela novafieni,_ se gisegieepisrop ortodox in acesicaz cel dint&iuigi va pistra demniiatea,iar episcopul novafianse va bucuranumaide demnitate presbiteriali,afar& de cazulcfind episcopulortodox va gisi de polrivit a-i ldsa
1) Sint " At . I I , 186. 2) n S. 8., VII, 93. Comparinota I din pidalion, pag. lB4 (edilia din lti04) dclt ceimentarul canonrrtui8 al sinodului dela Niceia. Prin llrmafe este gre$itri explicarea din Corpusiuris canonicirom, eat. (p. 8" CausaI quaest.7), in careGratian zice ch acest canondispune hirotonia din nou.

ll

50 cinsteatitlului de episcop, dar fird nici un drept ierarhic; c) daci episcopul ortodox nu este aplicat sd-i lase episcopului novafian onoruiile impreunatecu liflul de episcop, atunci ii va r) sau de presbiter, aceastain desemnaun loc de horepiscop 9i prima linie din motivul ca si se vadi ci acel episcopnovafian, dupice s'a lepidat de schizmd, intr'adevir face parte din clerul ortodox, iar in al doilea rAnd din motivul ca si nu fie doi episcopi intr'o cetafe. Mai ales uitima dispozifie din canonulprezent este important6, cd adicd intr'o cetate si nu fie doi episcopi(tvtt 1tl 'ev tfi il)ec 36o dnloxottot t1ou, ne in civitate duo sint episcopi). Aceastddispozilieare temeiu in importanfa deosebitdce o are episcopul in Bisericasa, care importanli am aritat-o Ia explicarea cdtorva canoaneapostolice. Corneliu,episcopul Rome! (251-253), chiar din prileiul schizmei novafiene,9i cAnd pres(la care in Romas'a atagat9i presviterul viterul Novafian Novat din Carfagina) a lost numit episcopde citre schizmafici, scrie nNec lui Ciprianurmdtoarele: enim ignoramus unumDeum esse, unum ChristumesseDominum,quem confessi sumus,unurnSpiritum sanctum,unum episcopum in catholica ecclesiaessedebere'.2)Iar Ciprian,episcopu! Cartaginei, auzinddesprehirotonia ilegali a lui Novafian, fdcufi in Roma,condamniaspru intr'una din scrisorile sale pastorale fapta aceasfaEi accentuiazilegea generali a Bisericiicd: .indald ce a fosl nurnitun episcop pentru o localitate de ciltre ceilalli episcopi gi Si a fost recunoscut de citre popor,cu nici un pref nu mai poateli numit alt episcop s) Se prea poateci acestcaz din Roma a in aceealocalitate., lui Novatiana dat ansi Pirintilor dcla Niceia cd, emilAndcaconuldesprenovafieni (catari),sa citcze intrc altele 9i legea fundamentald canonicd cd inlr'o localilata(avind a se infelege
1) Despre horcpiscopvonr vclrbi lu t:tnorrul I jj ut sinodrr|.ri delE Ancira. r) Cornel.ep. ad Cyprianum, 3) Ciprian. ep. 41 ad Uornelium: me etque contristat ,,Gr&vatenim et iniollerabilis perculsi ac pe6eprosiratipectorismoe stitia perstri*git, cunr vos iilic comperissem contra ecglesiasticam dispositior eru, colitra evangelicam lcgcm, contra institutioniscathoiicaeunitatenr,aiium episcopurn fieri conscrrsirisc, id cst, qlroCnec fas est, nec licet fieri, ecclesianr aitoram institui. Clrrir;timcrnhradisccrpi, Dominici giegisanimurnet corpxi.r lnlum dis : ir r r ; uc l- t r n u l i ttro n c c q l a ri ,"()i p l i a n c p . 44 ad i t{rxi ut, ct N i ,:orrl , lu

5l dupi terminologia canonicdde azi: intr'o eparhie) poate si lie numai un singurepiscop cu jurisdicfieepiscopeasci brdinard, adevirati, la nici un caz insa 9i niciodatidoi.
i

Canonul

9"

Dacd oarecari fdrd cercelare s'au promovat presviteri sau cercetdndu-se gi-au mdrturisit pdcatele lor, gi mdrturisindu-se, oamenii migcafi fiind au pus mdinile contra canonului asupra unora ca acegtia, pe acegtia canonul nu-i admiie fin clerl; cdci numai ceeace este neprihdnil apdrd Biserica catoliceascd. (25, 6l aq,i 2, 10 sin. I ec.; 9, l0 Neoces.;1? intiiu - al doilea i 3, 5, 6 Teofil Alex.; 89 Vasiiec. MJ. - Canonulacestavorbegtedespre aceeaci: a) trebue sd se examineze conduita religioasi gi morali a fiecirui candidat preofie la inaintede a fi invrednicit a se hirotoniSi b) nimeni nu poatefi hirotonitdaci s'a doveditcii este nevrednic de preogi morale. conduitei sale religioase fie din cauza Dispozifia acesluicanon,cd nimeni nu poafe fi primit in cler, dacan'a fost examinat (d;truoq, exarninatio) de 1:realabil citre cei cu cddere, este foarte importantd. Vasilecel Mare in scrisoarea sa pastorali (can. 89)adresaticitre horepiscopi spune cd aceastd dispozilie esteveche: .Slulitorii Bisericii,, zice Vasile, oerauprimifi numai dup6, examinarea fdcutd cu.cel mai mare 3oaapl6ouou. zel p.eri.ilr.oqa&.xp$e[a6 n6ped!Veto, omni diligentia probatosadmittebat), conformobiceiulu! vechiu,incetilenit in Bi(i)nd\atraiE sericiielui DumnezstJ rd Aeoiexilqolary dpno),rceo\lvT ouvr1t9eru) gi conduitalor era cercetata in modulcel mai r!guros... Aceastdcercetare o ficeau (d(i1ra(ov) presviterligi diaconii... gi ingtiinlau pe episcopgi numai dupd aceease intrcducearespeclivul slujitor in starea preofeasci," Tertulianamintegte dc prcsbiteriexarninatori gi m&rturisitori (probati et teslimonio 1 Ciprian arfi.,pli), cari stauin fruntea Bisericii. recomandi ca exasii sc faci cAt rnai congtiinfios rninarcir gi pretinde ca la acest act Sa s0 proccdcze cu ccamai mare exactitate gi rigoare.2) Intre
t ) 'l 'r :r tu l , n p o l o g ct. p .3 1 ) . " ) i 1 ',',,o ,t. cp i sl . 2 4 ct 0 8

r
4

canoanelc sinodului (antil398) gdslrn ial lV-lea din Cartagina rinul (1), care referlforla persoanele dehirttonit prescrie urm;itoarele: .aulea expminetur:si naturai,ir i,lructens, si dccilis,si morbustemperatus, si viia castus, si sobriii.,, :;i rl,:rpersuisnegotiis cavens, si hurnilis, si aflabilis, si rniseriior, si litci.atus, st in lege Doininiinstructus, si in scripturatiJr.rl sen;,'_ilis cantus, si in dogmatis ecclesiasticis exercitatus, et ante onliii,:r, si liclcidocurnenta verbis simplicibusasserat...'1) Ioair Gur.1clc l\ur, in lucrareasa desprepreofie,considei'd e:r,:nrina'rea canclici;iiului !a preofie,inainte de hiro'ionire, gi ca o conCilie ca iinp,tit.:nt6 indispensabilii.2) canonul t? al sinccuiiriciela constanliiropor din anu! 861 incarnenficneazi aceastd exanrlnzirc a persoanelor resorAnduind ca acesteiexamindri si se supunanu numai lrective, fiecarecandidat la preolie inainfe de a fi hiroionitintru diacon, ci gi fiecarediaconiirainte cle a fi liir"otonit irrtru presviter e! fiecarepresviter inalnle deh!r'ofonirea inti'ucpiscop. Din aceasie foaite clar scol:ullcgi::leforuiu! Si din altelese rrecie bisericesc reteritcrla exarninarea canrlidllilor de prcofigi aclica Blserica trebuesi'gi cagtige siguranfi ciepiina ci respeciivul posede toate caiitilile ceruteprin canoarre delacandidalii de pretrliei iotr:data cd este liber de toate impedirnentele, cari opresc intiarea in cier gi in genereca Biserica sai.gi cdgtlggslgur.anld ca respectivul este vrednicde stareapreofeascii. Procedura carronicd in accasl;i llrivitili, bazatdat6t pe prescriplitinile clreptului clivirr c.i1;;i ccl biselicesc, cor"rsisiir in urm6toarelc:1. Celce are intenti,r d,: a intraincler,trebue saproducd ceriificat dela pruotul conrpc(cirl th:spru aceea ci purfarea saatif religioasa cit gi rnor;rl;i cslc bunii 9i cd in urma aplicaflei firegti potrivit lrentnrslujtr,r estede1:lin preofeasci.De aceea preotul competinte va sur:raveglirca corrcluita cancliclatului 9i inaintede a-i libera certiticatul nreirIionat trcbucsriI examinezc persoiral in privinla tuturor lucrurilor,desiri'c cari v;r vorbi in acelceltificat. Preotultrebuesl redacteze acestcerlificat grasui crupa congtiinfei sale g! sd-l prezinte episcopului competinte. 2.Aprop!indu-se tirnpul de a ciecide dacii candiciatul pentruhirotonire, este vrednic atunci soboruipreofilorde pe l&ngdeplseop int&iu desbaiecerfificatui
,) ,)
I : lr r c lLr ir:r i I , 975. Ioh;rn ni ( Ir' .yqr:st.<lt: sti:erclotirr,II, ,{

I
I

ilberat candidatului de preotulcu chdere, apoi eaa:lineazA cerprezentat tificatul de candidat asuprapregdlirei sale gi in iine cerceteazi ciacd nu este ceva ce l-ar impiedicape respectivul intrarea in cler, adici daca in geiiere disltunecle condifiu'Cela nile iundamentale gi spre a putea,primi in general hirotonlrea prescrisicanonice?te pentru candidalii daci are toati calificafia (rafionale de preofigi adici califdfile gi lizice,calitilile spirituale g!ealitiifile morale),caiitalilein privihJabunuiuinurne referitoare Ia pozifiasociali independenti. Dupd aceeacandidatul va fichenlat spre a da Bersoiral rdspunsurile necesare, spre a-giexprima dorinla lierbinte de a primi sluiba preofeasci gi in fine spre a mirturisi cu jur4mint credinfasa gi ci va indeplini totu!,ceeace-i va porunciElserica.r) 3. Dupi aceasti exarninareidcut* intiiu gi apoi de cifre saborul preclesc, de cifre preotul competinte ciuhovnicul desemnat va supunepe candidat tainei rnirturisirii, picate gi ciinla lui Si Ii libereazi o ii va asculta eventualele gramati speciaiS, prin care-i certificdvrednlciapenlru preofie.s) Hotdrirea asupraprimelor doud examerte depinde de episcopul (can.7 Teof. Alex,; can. 89 Vasilec. M.); iar rezulcornpetinte tatul sxamgnului al treileadqsfrre mirlurisire se va citiin public in biserica in fala poporului inainle de hirotonire. rrenriilocit Desprea douachestiune, canonul'predesprecare trateaza zent, anumeci nu trebuehirotanit celceasupracdruia se dovedescnigte picate (ltp.apci,urtra), lar daci urrul ca acesla a fost hirotonit si se excludi imediatdin cler - despre aceasti chestiune am tratat la comentariile cancanelor25 Si 61 ap. gi pe xavuiv. acestecanoane sub cuv&ntul le inlelege acest canonniceian imbold la emitereaacestuicanon a Fufut sd dea poate pirerea mai multora ci iru trebue exclugidin cler cei vadifi de vreun picat mare tnainte de hirotanire, cieoarece,dupd cum pe cari le-a comis omul prin botez se curllegte de pdcateie, inainte de botez, astfel gi preolia gterge pdcatele sdv6rgite
r) Despreacesi jurimAnt (libellum p:ropriascr!ptioneejus, qtri ordiAltformutar nandus cst) aminteqte cap. ? din novelia 137 a li.r!iustinian. de jurimint vczi in: Mitropolit';ll{ihail, ,Biserica orlodoxh sirbeasti". pag. 20tl- 208. 2) Formr.rlnrul mirturisire" pentr* Grecia vezi acestei ,,scrisori de : in Fidalion,pae" 758; iar formulanrlin uz Ia sirbi vezi in cariea i\{itro' la pag. 208. lrolitului Mihai nrentionat6

54

cc

inaintede siintire (r1teporcdvq d, rpb ris teparcbvry* itltapripuru . dno.Aelget), aceasta prin nu s'a normat nici odati vre-un "dar canon>, ziceValsamon la comentarul acestui canon.r) Canonul 10. C6fi dintre cei cdzufi s'au promovat prin negtiinf6, sau 9i gtiind mai nainte ceice i-au promoyat aceasta nu 'prejudecd canonului bisericesc; cdci ei, cunoscdndu.se, se caterisesc. (62 ap.;9 sin.I ec.;1, 2, A,9, lZ, Ancira; l0 petrual Alexandriei; 73 Vasile c. &1.; z Grig. Nis.). - Canonul acesta sti in conexiune cu canonul 9 niceian gi dispune gi in deosebi acelag lucru ca gi acelcanon, referifor la ceice s'aulepidal(utparerruxdreE,lapsi) decredinfa in Hristos pe timpulpersecufiilor creglinilor. Despre acegtias'a fratat,c&f a fost necesar, la canonul 62 ap. Canonul 11. _-. P"rpre ceice pe- timpul tiranului Liciniu au cdzutr) fdrd de sild, 9i l6rd de rdpirea ayerilor lor, sau fdrd dL nici o prirnejdie sau ceva de acest fel, sinodul a ho. tdrit, degi nu sunt vrednici de umanitate, tolugl s[ se lrateze cu bldndefe. Deci c&fi se vor r:61slncer, s[ pelreacd lrei anl ca credinciogl lntre asculldlorl, 9l gapte ani sd se progte-arnd; iar dol anl vor parllclpa la rug[. ciuni cu poporul fdrd imp6rtdgtre. ( 6 2 a p.;1 2 , 1 3 ,1 4 si n .I cc.;4 , S,6,2,9,9, 2l Anclr a; 2, 19 Laod.; 43 Cart.; 2, ll Grig.Neoc,; ?3,?g,gl, g4 Vas.c. M; 2, 3 PetruAlex.;2, Grig. Nis.). - Pasaiul ultimal acestui canonin originalul grecesc sunA
astfel: "0oot oiv yv2oiat 1rcra1dlovru, rplu {rr) dv ixpou4dvoc* notioouotv ti3 rtoroi, xri 6rcrit ir7 |roreooiwat dior dt {rq Xupie npoogopd.txocvuvqoouotrqi Aaqiro,,tttpooeuT6v; iar in traducere la-

tini dupaBeveregiu: poenitentia ergo germane ducun"Quicunque turtres annosinter auditores exigenf,ut fideles, et septem annis
' ) S int . At. l l , l i l 7 . ?,) Dolu crcdlntncroqtini (N. Tr,)

prosternentur:duobusautem annis absqueoblatione,erunt orationum cum populo participes,.Dupi cum se vede,latraducerea pe limba sArbeascdl) originalului ne-amacomodat - 9i din expli.caliile urmdtoarese va infelegetextul canonului. Eusebiudescriein biografialui Constantintoati furia per' pomenitdde canonul ni' Persecutia aceasta, seculiei lui Liciniu.g) perceian, s'a terminat cu cifiva .ani inainte de sinod, iar luria seculiei,cu care au lost prigonili cregtinii,a pricinuit cdderea, forfati, a multora, adicd lepidarea lor dela credinfa agazicdnd cregtinisdupdce cregtini, - iar pe timpul sinoduluidela Niceia, s'auciit acum cari cdzufi, erau cei cu miile mul a iegit biruitor, Niceia primifi Parintiidela gi au.cerut sl fie din nou in Biserici. si' au avut in vederepe acegtipenitenfiin mai multe canoane intre acegtipenltenfierau unii' cari au cizul nodalegi deoarece imediatla ivirea primului pericol,pe cAnd alfii au cizut numai dupAmulte ispite gi suferinle,sinodulvrea si fini seimi de im' cu preiurdrileintre cari au cdzuldela credinli 9i in contormifate 'pedepsele Sinodullra' respective. rcesteavrea sf, stabileascd 9i iar nu desprecale' loar6 tn canonrtlacestadespre credincioSi, al 14-lea in canonul separat 9i nu dcspre caritlc lraleazd humenl, silnicie!perurma in pc cedinli de s'au lepAdat amintegle celce din gecutorilor, ci are irr vederenumai pe ceice au ticut aceasfa ivtryzrlsi, (7u;pis deci micime de suflet, fdri nici o constriitgere zice ci nu ar li 'de ceicesunt mai mult picitogi. Despreacegtia vrednicide nici o milostivire,totuEiii graliazd, daci s'au ciif adici dispune sincer9i din toati inima de picatelelor. Canonul gi anume penitenli ani trebue sd faci ca timp de doisprezece penitenli mai grea, la pentru primii trei ani sunt condamnali apoi pentru $apteani la una mai bldndi 9i in line pentruultimii intreg doi ani la una 9i mai blAndi 9i numai dupi timpulacesta a Bisericii comuniune penilenfi pot in deplina 9i reprimiJi fi de de cuminecare. ao pot Invrednici trei grade pentru l)upAcum se vede acestcauonprescrie (trultunexracci cazufi pettlterrf A, prln Cnrlgradc lreblc sil lrcacA Bisericii. itt ccrmunitatea rirta, lap:l) tnstnle de a fl rcprinrili sisintregul noastre prllel llt contcntariile sn exl,llletn Vottt avea grade diieritele expune aicivom a! llieer;lcli vcchl; lent ltt'ttiletrllal
, ' t) 'l'ot arynql lu lradttoetsc romiincassi(N. Tr ) !) l{us$b,rle vltn (-iotulttttlnllt, I cf. hist. eccl,X, 8, 4'

?
sinodului delaI'iiceiacareerain vlgoare ale sistemului, ile vremea trepte alepenidesl:re trei canon in acest Sinodulvorbeqte penitenfa auea' Altfel tenfii, prin cari trebuesd treaci respectivii. primul si cel mai patru grade,dar a-lpatruleagrad, respective pentru decatrcacest ca.non greu grad de penitenldnu se prescrie prin si vrea penitenfii, aceasta desprecari trateazi cattonul 9i fata de dAn:ii. arate indurareaBisericii in caCele patru gradeale penitenliile gdsim specificate gi precum in canoanonul 1l al lui Grigoriedin Neocezarela,l) nele22 gi 75 ale lui Vasilecel Mare (compari9! can. 4, 5, 6" Arrciragi 2, 19 Laod.)qi adici : \ pldngere,(fletus,lucius),iar' Primul se numia rp6ox).auor, iit acestgrad de penitenJise numiau rpoxlo"{' ceicest gaseau .)v:; (flentes),pliingatori.Ei stiteau inainteaugii Bisericiiin gi plAngindrugau pe credinciogii, cari intrau in Binpo;t))ot,,t serica, ca si se roagepentruddngii. (auditus)ascultore,iar Treaptaa doua se numia izlttirtot:,, itzpoti'te'tor (audientes). Ace$tia se numiauascultitori, respectivii lingi (vri imediat pt|rg saunpdvaas) bisericii, adicd in pridvorul st5leau pe locu!pini undeaiunu$a dela intrareaprincipalia bisericii, pentrucategi rhmAneau gea baptisteriul aici pAni la rugdciunea din biserici. si cAnd erau obligali iese humeni, inili:.,)ir; (prostatio, humili' A treia se numiaproSlernere, i'r,;iirro'ttE* (subiacentes, subprogternafi, atio),iar respectivii puteausi stea irt biscrici la olalti cu credinciosii" strali).Acegtia qi adici Ia parteadreaptd dar trebuiausisteapera atnvottului, gi ingenunchetori;" genunchi, se numiau din cau;:i carc in manent penfru (genuilectentes) rostirea rugiciunii yovuz).',,tovre; Ei dutli iegeau din biseric;i. catehumeni A palra 9i ultima se numia dloro.rt;(statio, consistentia), (cOnSiSfenou,t/orurar stAreatmpreund,iar reSpectiVii se numi ay1 Acegiiaslateau in bisericd la olalti cu tes),impreundstilatori. gi ieqeau din de parteanordici 9i sudicaa amvonului creilinciogii Senudat nu se pu{eau impdrtdgi. biserici odatdcu credinciogii, penitenfii miau astfel,fiindci nu trebuiausi. stea in genunchica qradul clin al treilea,ci stateauca credinciopii ceilalii. peniienliipetrecut liislirnprrl in singuraiicilelrepte l)r,'sprc tii,t i,tttprt'irr difrtrile chipltri. Dupi canotrttl c;rrro.rrrr,l,. vorbu;t:
! ) ( r ' l l rIitr :' i tclf sItr sr .r kr l1 r 1 c r lr ' 1 .e ;1 0nnon l ;t gtl t11.l l {}

l-qp'*'

57

I
:

.,

si rimAni trei ani in treaptaa doua, trebuiau rr.nl rrspectivii ultima, doiani.Vasile gapte a patra, totodatd in ani in .r treia Si prima in treapta respectivii ci 9i r cl Mare in canonul75 zice npooz)'tndca), (rprcriuv rlc lrcnitenfi trebue sd rdmdnd trei ani a' chestiunea ceeaceSpun celelalte canoane despre ConrparAncl niciodati timpulpenitenlii se poatezice ca dupi canoane cr.rilsla, deani 9i nurnai dupi aceea rlu cra mai scurt de cincisprezece ce. drepturile in introdugi erau vcniauvrerlnicide impdrtigire$i competinte episcopul cazul cind - exceptAnd lorlalfi credilciogil) qAsica de cuviinli ci poate si reduci acest tinp din considerare (12 sin. I ec.; 5 Ancira). la zclul lor ardtat in penitenfd canoxmeindru-' trebuesi ne serveascS In privinfaaceasta ale iui loan Gurd de our: 'La fixareaepiti' rruirileurmdtoare cAt muilimii picatelor, trebuesi se deaintr'atfttaatenlie rrricir"ru nu cumva, ca gi picdtosului din mofivul adici rnai vdrtosvoinfii intenfiasi cogi la olaltdceva,mai mare se iaci gaura9i, ,rvancl a cizut, 9i mai mult se-l distrug!; deoa' tkrrindsi ridici ceeace rrt:r. ceicesunt bolnavi 9i distrali si in genereceice se inchini pl,-tt:t't'ilor asemenea lumegti, 9i ceicesunt in stare a se mAndri pulin vor voi sa se gAndeasci puterea numai lor, rlr. origina9i gi numaicu incetulse poi libera de nenorocirea, l,r lrlcatelelor 9i cu strictefi {'Jr(ra dat pesteei. Iar, celce voegfeca deodatd ca ei ugor i'se poateintd:mpla conducila caleaadevdratd, 'r,1-i sufletul,daci a fost Deoarece r rr al,rl rnai pufin si se pocdiascf. in disperare cacie 9i nu mai asculfide r ultlrrs pAnala nesimfire, nici nu se inde ameninlare, vorbirlrumoasi si nu-i este fricd despre cetatea, prip binefacere, ci devinemai rdu decAt lilrt,:;le aga:" "tafa ta este ca a proscu dispief vorbeFte r -irc l)l'oorocul r,iirr1 !i-e ruginede nimic". "Din cauzaaceasta i:flstorul lllrr,rlr.i pltrunde putea din toate gtiintii a spre multd dc *rlr lr','lrrrinlu in nebuprecum cad mul!i Deoarece grir'lll,. sutlelului. l,r rIrt'ittt,r suportadoctoria glcntrum&ntuirea lor, neputAnd rrll ,,rlrli'i1rr'r'r,tz,i cu in proporfie ';rtnl ttnii,cari, neiiind pedepsiti ilnriuii,lrrl ,r';,r gi pi16! fac mai se suilei, i(' de lrr1 11sf rrl,ri itttttrcseazi *ilul , ;r-r preotutr si lini seama trebue aceasta ,r-ll,-,,,rrr.rt rrrrll.ltirrr,rttz,t ceeaceeste r rrrlil,rrrlrrrl lrirrr' intrebuinleze il;; lrr,rlr, si lotttl, "l r e , l r , r r l r t i r ts l as i r d m d n if i i r d z u l t a t("S i n . ri ! ,r ! ,r , r r r t tr u u r i , .' r nFr
t\l l \t, t r r / l I r \ 'c'l I erlr r ll r lt gr ot 'lt ll, p. 0; de pr . r dic,p. it .13; Am br os ad, vir g.

Spre a lnlelegemai binein care locuri din bisrici stdteau penitentiide dilerite grade, precum9i catehumenii, despe cari trateazd canonul 14 al acestuisinod, anexim aici iconograflc fiisericii din timpurile vechi. Aceasti iconografie am luat-o din, Pidalion(ediliadin 1864,pag. 765),unde a fost primitl din egsomolofistarulpatriarhului din lerusalim, Hrisan t (17 I ). Ase07- 173 gi meneaiconografie se gisegte la Beveregiu(Synodicon, Annot. p. 70) la observafiile sale asufrracanonului11 al sinoduluidela Niceia.Explicareadetailati a numerotirilor locurilor de pe iconografiese poate gdsi in lucrareaarhiepiscopului Veniamin cu titlul: 'Novaia Scriial. Siadicd in primele zece capitoleale cirfii. dintAi.Asemenea se pot gisi despreaceasta multe expliciri la N. Pocrovsci:,Proishoidenie drevne-hristianscoi basilici".(St.Pefrograd,1880,pag. 149-200).

I SlFlvE(HIiltE (Sc Hl1n)BlSeRt Ct I collo GRAFIA

lblnnrEnl

,,*,JEk_dft;

{O

r$lla

I EED {I

@@ @@

i1'
_61 Biserica infreagi este innpertiti in frei p;ir!f. Incepirrd ciinspre raisdrit, prcuffifrebuesi tie indreptatd Biserica reglementaro partea primd este altarul (Fipr, $uoto"oripta't, sacrarium,alfare)" parteaa doua ncis sau biserica in sensulmai restr&nsal cuvAntulu.i, (xilry!a, ur'rri6, scgigsia,navis, oratorlum fidelium), iar a lreiar priduorul. sau tinda (r,olvu.o;,vi.,r811,npitru)n,porticus).lnaintea' pirlii a treia mai este un spaJiu,care nu era zidit dinsprenord,, apus gi sud, ci diri aceste p;irfi coperigulse rdzima p.eun irumdr nai mic sau rllar,'e rle stf;lpi (6, B, 10 ba chiar gi 1'2 stilpi) gi acest spafiu se numegte poilic, atriu sau curte (trgoriTonv, irp6[']r,,,r,r,v, rpiu't),tov,iiIl1ttov, porticus,perisiylium, atrium], - Vom explica iccnogqrafia dupd nurnerele din ea: roi it,oyte1. Locttl superior pe seanle eplscopului (i),orivo;
plrDt,). ').t1,Ugile

mari Qrci',ilo-tnJt'rtc). 25. Locui, unde staieau peniteniii de gradul int&iu. o't.) 2b. Porticul, {r p onu).cLt

Ganonul 12, Iar ceice sunt chemali de har gi au arblat cel dinl0iu z.el gi au lepddat br&ele, dar mai apoi s'au inlors r:o c6nii'la vorniluralor, incdt unii s'au folosit gi de ar' t;infi ca sH cfigtige prin deruri serviciul rnilitar; acegtia' iiupi't fimpul de lrei-ani ai ascuithrii, zece ani sd se-pro;rlenrnii.Dar la tofi acegtia se cuvine a se cercela bun6 voinlu 9i felul cdinlii lor. Deci c6!i dintre ei vor er6la rk: lrrpt'converlirealor, cu fricd gi cu lacrimi gi cu stdruinlll 9i prin faple bune, iar nu nunnaila- aparentS,a' t:r:glio,plinind vrernea hotdritbpenlru ascultare'vor parpe lAng-a-ceeace lk:i1luimpreund dupfi meril Ia rugdciuni, dispund sd ii este ingdduit t.lrlo,,opuirri 9i mai bl6nd cu cu [exclu' In d0ngii.Iar ceice au suferit llepdsare 1,i'lvl'',,' i|,,r.,,, rk:ln lugdciunil $i au crezut cd spre intoarcereli ulrarettlaintr*rii in bisericE,sd plineoscdpe denlrurglt: plln llnrpul lhot6ritpentru penitenldl.
(()lZ, tl3 ap.; ll, 13, 14 sirl. I ecum.;102 trul.,'4,5,6,7,8, 2,3, i 2, 19 Laod,; 23 Cart'; z, ll Grigor" Neoces,; 't, 21, /\rtcit';r '/3, 5 Grig'l'{is.}. 2,4, c' Ivl.; l't'frrr Al,;x.; .i, 74,i5, Bl, 84 Varsile int&rnplate la eveninrentele ref':rii :;r: $i canottttl;tcc:;la In Staiu! pigin pr tltul.rLrl pcrscculiericrtgtinilor de sub Liciniu. r rellirrii i:r gelcral !ts erap lolera!i in serviciulmilitar, mai ales r itrrI tlirr c;Lrzara!iurrii de Siat de pe acel timp cregtinii t'r'el,'uiau luiZonara ',i1 fir. lrcrsrcutali cu fclrli brutalil); iar dupi cuvinlele in r5m&ne nu nimeni acesiuia, ripl.rr rrrrrr'rrl.rrul canonului i:utea i11:1.1;ir prealabil cregtiniz)' credinla cie lr1 rrilil,rr', dacd nl se iepida ilttlil rllrrir:,r't't'!1ifli, voind si rimAnd statorniciin credinlalor, (cdci acestaeste setrsulcuvintelordin rrrilitav ;r-laee,ltins,,r'virltrl depOritE (dvu.a, CUiqUla ;.alinfr rit lr lr;irl;ll lrriiclC",irofldpe,tot
t1 lt,,tirr ,r,'tlE rlrr{l!ra irnp[ratul lulian: i r i e i i *ll ,,i a r r l l l ',r 'r l u l r r '!t( l r i :tt. o ccl . l , 3 ? ) . !) l i i n l ;1 1 . l l , l 'l l . Ivlilitiae cuiqulum non dari,

(o:,>it,tutr:). 2 ;'i 3. Scaunepentru pr:esbiteri (ir.)'lu r,,,,i.;:s(o.). 4. SfAnia masa 5. Alfarul (ll'4p,r). 5. Prosccmidia {ttp6}earqrpooxfltu|i). ?" Diaconiconu! filraz';v*6v) s6'a locui pentru pdstrarea obiectelor slinfite (oxeuoyulriztov). 8. Lccul, pe care rnai i&rziu s'a construit iconostasul. 9. Ll;;ile sfin're(iii,u ri)ut). i0. [J9a de nord (Bipan:: niAu:), 11. Uga clc :;tid ('t,iruu rjJ.q:\. 12. StAIoii scunzi de despzlr!ire(xuyillor), detracari pAnila, iconostasse irrtinc{e soleia (ont)eiu.:). ipTuiovi careie se intinde tr3. Vechiul ciiaconicon {iuuovcxtiv intre p.lretele exfericr din stAnga gi intre spaliul 17 9! are o in.trare la i:roscomidie. 14' Naia {ixr}'qoiu,v'rti;;). ai, tr5. Locqllrcndestateau *edincioqii gi peniteniii de gradr-tl nairulea. i6. Amvonul (li,u,?r.'r'). locuriie despirfite irrin pereli de cdtre naie;" 1? +i 18 "{ippo}'ct, unc{c,ie fineau sinoadeleblserigegti. Upile impodobite {&pa}a: rfi'at')Si locul unde stiieau peni* 1<1. lcnlii tl", rlradulal lreilea. peniten{iirJe gradui al doilca' :l{). l.ocui,urld,rstriteart
(t,t)' t,' ,1 i ,l ),,1 ,1 ). , f I . ( ' r ' i ' rl ' .' l rti l ,t , lll. [ ' itttl ,r { x 1 " i r' ' r' ' " ). 1 .1 t1 ' l 1 tt1tti ' tti i . il l. Lr l t' trl , trttrl r' ' l .rl t' ,r1 1

I
I

I
62 63

suerunt); dar mai tArziu se ciiau de iapta lor 9i cu bani sauprin mituire incercausi iie din nou prirnili in acel serviciu, firegte declarAnd ci se lapidi de credinlacregtini. Despeacegtiavorbesc Firinlii sinoduluidela Niceiain canonullor prezentgi orinpot fi reprimili in Biserici numai sub duiesc ci unii ca acegtia petrece daci vor condilia, lrei ani in treaptaa doua depenitenli" apoi zeceani in treaplaa treia 9i numai dupaaceeavor fi primili in treaptaa patra de penitenfd. si riTimpul cdt trebuiau mini in treapta ultirnl de penitenlagi in generefelul cum trebuia si judeceaulorilateaspirituald asupraintregului intervalde timp al penitenfii la acegtioameni depindea daci oare de aceea, respectivii se cdiau sincerde fapta lor, sau se cdiau numaila aparentd s& 9i in cazulprim depindeade episcopulcompetinte scurteze dupa chibzuinla sa proprietimpul penitenfii. Beveregiu are in vedereacest lucru din urmf, in observa* sale dela acest canonl),unde zice, ci prin aceasta seinvedeliile reazd sublimitatea demnitafii episcopegti. Stdin puterea episcopilor pedeapsa de a gterge saureduce dati pentru delicte9i aceasta li-se gi prin (celebrrimae contirmi autoritateaslnodului ecumenic huius generalissynodiautoritate);aceasta esteo puteremult mai mare decAtpe care gi-ar putea-orevendicaoricare iudecdtorde Stat" mai mici sau mai mari,dupb ludecitorii de Stat pot da pedepse pot actionaliber 9i indepencongtiinfa lor 9i in privinfaaceasta pronundent; insi nici un iudecator nu poatereducepedeapsa cd inculpatul este nevi!ati, nici chiar daci ulteriorse convinge (princeps). novat,ci aceasta o poale face numai domnitorul Epii-secuvineacestdreptconformlegii, scopului intocmaica9i dornnitorului,fireFtein limitelecompetinfei saie,ca gef al Biseric!! politice greco-romane respective. Legile referitoarela aceaste chestiune se gdsesc in capitolul39 din titlul 9 al Nomocanonului in XIV titluri2). Acestdrept de grafiereal episcopilor a fost re(3la) prin canonulsiu cunoscut inci de citre sinoduldela Aircira al Slea gi sinodulecumenic dela Niceiaconfirmi dispozifia acelu! particular, publicdndu.o sinod ca obligatoriepentruBisericaecm* menica9i pentru toate timpurile.
t) An not in h. c . p. 7E- 7t 1 . 1 ) Sinl. At . l, ?3t . ?C5.

Canonul 15.
,

lar pentru eeice pleacd ldin vialdlt) sd s9 observe 9[ inc6l dacdpleacdcineva acumlegeavechegi canoniceascd, l[ nu se lipseascd de merindea cea mai de pe urme' 9l cea mai necesard. Iar dac6 celce, penlru care nu mal era nddejde, s'a 9i impdrtdqit' apoi se va intoarce larEgi intre cei vii, sd fie cu ceice participd n-umaila rugdciunea comun6. Dar in general referilor la celce pliacd, cer6nd a se impdrldgi de euharislie, episcopul dup[ examinare s['i dea din prosford. 7 Cart.;, 2 Neoces'; Ancira; (52 ap.; ll, 12 sin.I ec.;6,22 l'tris.). c. M.; 2, 5 Grigorie 7ll Vasile sale1l qi 12 - Sinodul in canoanele dupdce delaNiceia, Ia timpul de penitenfi,sub carecad r tlll normareferitoare prezent in canonul r:r,lcr. s'au fosl lepidatde credinfi,preyede ldrd ar fi pe moarte, cAndvre unul dintreacegtia rverrlu,rlilatea sd i-se ca qil tlo lrnlrlinit penitenfi dispune de timp intregul 9i caz acest Pentru idrd nici o tdrdgdnire. denliirrl,r irnpirtdgire
qlrrrrtlttf sC rtlft'rl la legea veChe gi CanOnici (nd'atbs zai xa'tovti,trtt,i, vitir,', anliqua et canonica lex), care a stabilit aceasta9i rirt.i lt'gi sinodul ecumenic ii di caracter de obligaiivitategeveche ar ti fost canonul6 al sinodului dela. ntr,rlil. l,cgt'a aceasta gi Arrrir,r pr(.(:unl canoanelealtor sinoade provinciale.z) lege veche9i canonici, dupA care' l{r.tclinrlu"scla respectiva t. vrctlttic de stAnta impirtigire, de aceasti din fel nrrrrilrrrrrrl xat ttt'Cg5arimerinde de drUm (toi re ieutn).ou t r,,t trt,ti llfflif 5t
'e r t . t t l t t ttr t:,i :ttr ti ,, o i i i ,t',, 1 1 l l i 1 n O C t m a Xi m e n e C g SSa fi OVi a ti C O) , Si n O-

a'

drtl rh.l.r Nh lr,t ltt'itt ;tccn:;la, dupi cttm bine observi Valsamon fi r tgtttr r t t lat r t l , r 1"; lr li ( it ll( lll, t 't t t ilt : t t t l canon gener al ( xavt it u7s,,,,gf I lt t t r r t r t t lAr r "; l, t r lt '; lt t llt t ' t ', t or it : inr l, f iind sub epit im ie 9i rdrrtl e ll enls upr ila 'r l, it t l. t it t lp, ir l, i'. iir r ',t 'it t t l c'r ; lt ' ; lc llt oar t e, r lr ll t r r t r t r lr ', t lr t t t l, i, l'; lir llt 'i ir r r llir ligir i ;l pbrte =* f le lls1r 1sr sll1lr .i *. , , ; . r l. ;! '=, . , 1 , r 'pl', rnlt t t l ll v, r I i t 'xat t t it t at; iaf r lt t 1r , , ir . l r,, elr i=r r r lr lr r | ir rr , lr r , , lt t ; r , tt,' v. l f i f O st cgf Cgt at l a, = ri*l e==lE 'r 1'ul
t l e e l r * l l r * i h r tr r +l tH r l VF- l ||l tl c:l fl l , e :ll l, :l I I I l r .f q r l r l r r r l l r l fr xttt l tt e .o m o n ta r tr l a ce stu i ca n o n

l;r,

', 65

,decdtre preot,ca nu cumva acelasd rimAni fdrd de merindea aceasta bund din cauzaabsenfei episcopului. Dar canonuladaogi ci daci respectivr"ll va rirnine in viafd, dupdce s'a impirtigit, in acel caz poatesd se roagela olaltd c' creclinciogii, dar si nu se mai impirtigascd pAni nu va fi implinit deplin timput penitenfii. Valsamon afirm:i cti celuice a fost sub epitimle,gi s'a vindecat, i-se poate peln"litcsi fie im1:reuna cu credinclogii la rugiciune,deci in treaptaa patra de penitenfd,daci dinsul gi ,inaintede boalaa iost ln treapta aceasta, iar dacda fost in alti treaptd, afuncidupi vindecare trebuesd revini la aceiag treaptd.r) Canonul 14.

In privinfa catehumenilor cdzuli a socolil sffintul gi 'rnarele sinod ca aceglia numai irei ani sd fie ascult6lor'i, dupd aceea sE se roage cu eatehumenii. 96 trul.; 5 Neoces.; {2, 11, 12, 13 siil. I ecum.; 19 l"aod.; 20 Vasilec. M.; 4, 6 [inn.Alex.;5 Ciril. Alex.). - SinoduldelaNiceia incanoaneleprecedente (11, t2 9i tB) ,emitedispoziJiile sale releritor Ia credinciogi!, cari in firnpulpersecufiilor s'au lepidat<Iecredinii cregiirrd, cum si se primeasci daci revin din nou la Bisericd;iar in canonul prezent(14),care st5 in conexiune slrinsi cu acelecanoane, sinodulemite dispozifiuneasa referitoare la catehurneni. Cofeft yoipevot), umenii (xutr1 in infelcsrestrdnsnu ficeau parte din Bisenica gi prin urmare lepadarea Ior dela credinfi in timp cie persecufie. nu se poate cantaricu misura atit de severi ca la credinciogi. Era in firea iucrurilorca timpul catehumenaiuiui prelungeascd sa pentru se 'ceice, fiind catehurneni, s'au lepidatde creclinfd in timp de pergi din nou cereausd fie primifi in Blsericd. secufie, Acestcanon niceianare in vedere eventualitatea aceasla cilspune in pri;i vinfa catehumenilor, cari au cltzul (tra1tu.r:odv;r,t,,,J au revenit, 9i ca sd petreacitrei ani la olaltl cu ceiceasculfi in Bisericl cetirea ctin SiSnia Scripturi gi predica (rytuiv 16'r aurolys itxpor,;,Evout)iinumaidupd aceeaii se poatepermites6 se roage in IJisclica im;rreuna cu catehumenii.
incricxplir:[ in lbtul ') Sint. At. ll, l.l3 --144. - Ioan Scolasticul qcost& (:flnonulprczcntin clpitolul l8 al colccliunilsalc(voelli at lrrrrtclil, llibliot hc c nl,l , (l l tl )

adici astlel de persoane,cari ficeau parter Catehumendf, clintr'o religie necregtini gi voiau si se faci megtini,iiind la varslii maturA,din care cauzi inainte de a fi botezafitrebuiau de un timp hotdrit - catehurnenii in ciecurs aii tnveJe cregtinismul de a existain Biseindelungaii,auinceiat mai vreme de *ccglia pdginismula greco'roman gi in VI imperiul V ricii.Cind in secolele popoare multe mai cutotulde a rnai exista$i ceie aproape Irrct:iat catea incetatCelasine existenfa au lrecutla cregtinism, trarbare tnaturdvolau s* treacddela pigAnism Irunrclilor,cari in virrstA cessatefectus.A mai concau-qa' Cessante cregtinl. l*r ercrlinla (botezarea cate coplilor), gi pedobaplismul lritrlit apoi laraceasta obiceiu un (VI, ca 15) se amintegte apostolice 11 Agczcrnintele appslplic Ai care in unele Bisericiera legileratchiar din secoiul cu secolulal V'lea incepAnd rl ltl-lt'a,r)- acest pedobaplism catehumenatufui gelieral. institulia Agadari apro;ipe a rlevcrril fiind o cliestiune arheologiei aparline ; 9i, r lrlar rlirr timpuri vechi chipuri in diferite scris cfiliS dilerite opinii 9i s'a nrilI i, rr',11 gtiinlitice lucrul sti aslfel: de astdzi rerlrrfl el.!) I')trlliirezultatele in SfAnta $cri1:turd h'uriqTot'ttzvat, carese gdsegte { tf ttttltirr'fl a p . 1 8 , 2 3 ; l C o r .1 4 , t 1 ) (lllt r J , r r i ( i . r l . 6 , r 9 i c o m p a r iF a p t e l e Sprea rs lrlrrrat' ceicc trebuescinstruili itl credinla cregtind (Mat. dar compari 28,ro, 9i cre$tine prrleafl prhniliin Biserica
It'u,rthtu). Deci ace9fia r'iv 6iiv 7tt7t , ,tgr. ltt,',5: h'rtr17ryivc* Fo1lf r;r acea5ta jgr botcz. Ipstrucfia la candidalii sau 1. r ll tt ;trt,rlritesc to.ttiTr,rndc )'oyite ,a.:ri7r,rt; 5au ri'rl . rtumit 1',,'11i11,\ Itt t f r.tiittl.r ('lllll:;i xurti7t,r,,,i r. lnvii!itorul candidafilOr r ,rlr,r lrr,lit',r) llt'rf ilnqttlrrttrr .,',r ,r (catechista). ,rt:r,./t1 Iar locul ,t(tirj , rrrrrrril /:d?'i,i ff lxrfer f s,ttt :,r. rttrrttiazutt17.utt1te'te'i4'1, Itntfper l;lLr',tirtr;lprt'li.r ( nlr'lrrtutt'ttii, trattcci chemali,se impart in mai multecate' gofll: ln rlou,'i,tt'c'i,palru, ba chiar 5i in cinci.s) Noi acceptdm ppktl,l r utrretrl,tlrtrilor greci din evul rnediu, Zgnara, Valearnon,
r1 t 3 ,le l,ll,ll ln r*inodtrl dela Cartagina in anui 2b2. Yezi: Cyp* : AuguSti, rtldi * I, n *t e,l l,l,lrrrrr flomperi pcntru chestiunea aceasta i l : F l r . , i r . ltg l e l l :tr , \'l l , {fl , 'l l ) , 1 0 9 fg . =t , r.rt,l.errrli, ,rlttl lirrlelthtrmenen*in Krauss : Real'Encyktopiidie' ,, C ; r 'l . r i =1 1 {l l Fr l l ,i ;r r r ;'l l l , l 'l i - 1 5 3 , tl | l l ,.,,l l 'r r , l l i l o l ,i i i l i a , l l , l 4 t. '.,,,,r

66

ot

Aristenli M. Vlastare, cari ii impart in doud categorii.l) La comentarul acestuicanon al sinoduluidela Niceia Aristenzice: "Sunt doud ieluri de catehumeni:unii, cari abia au intrat (o; pbv 7ip iiprztty'oo{pyovrac) gialfii, cari s'auperfecfionat (rsierlrepor) dupice gi-auinsugitindeajuns doctriira adevirului'.2) Tot astfel afirmi gi Zonaragi valsamonla comenfarul canonului5 al sinoduluidela Neocesareia, se repeti gi de cdtreAristen 9i aceeag in comentarul acestui canondela Neocesareia.s) Tot astfel se afirmi 9i de M. vlastarein sintagmasa alfabeticd, dupicesereferd Ia explicaJiile comentatoriior pomenifi.a) Agadard catehumenii se pof irnparli in doud grupe. Dacd un pigAn sau evreuvoiasA se facii cregtin9i se anunla cl doregte si intre intre catehumeni, trebuiasd se adreseze unui laic cregtinsau unui diacon,care-i garantaintenJia buna Si-l conducea la presviterul sau episcopui (Agezdm. competinte ap. VIII, 32). Episcopul sau presviterul, dupi ce se convingea desprebuna i'tenfie a respectivului, citia asupralui rugaciunea prescrisd', ficea semnulcrucii asupra luigi-t introducea grupa primd a catehurnenilor, in unde i se didea insfruclie asupra inceputurilor prime ale doctrinei cregilne. Se nuixpadpev,r(audientes), v11ivr1 cleoarece li-se permitea sd vini la bisericS si asculte citirea Scrlptur!; Sfintei 9i dupice se citia Evanghelia trebuiausi pleceindatadin biserica. In categoria primi petreceau de reguli trei ani (Agezam. ap. Vlll, 32), clegitimput acestaputeali gi scurtat,dar 9i lungit,lindndu-se seamade zelul doveditde respectivii de condui{a lor morali. Dupice cati9i hetul vedeaca inviliceii sdi sunt indealuns cie versafi in inceputuriledoctrinei gi ci au purtare bund,atunci cregtine li se permitea si treacain a doua categortea catehumeniloi, unde respectiviiinvafaudoctrinacregtind in detailiile sale gi indeosebi li se ex1:lica detailatsimbolulcredinfii.Se numiauelToltevot (oranputeausi se roageEi dupi Evanghelie les), deoarece impreuni -cu creclinciogii, sau yovux)ivovres (genuflecteqtes), deoarece cddeau
1) Aristen la comentarulacestui canon!,niceian (Sint. At. trI. 14S); 'acolag Aristen, zortara qi valsamon !a comentariilecanonului b al sinodu. Itri clcla Neocesarcia (sint. At. llt, zT-78): vlastare in a sa sintagmi alfrrlrcric;i (Sint. At. Vl, 323); tot a$a qi in pid*lion, pag. l4Z, " ) Si n l . l \1 . II, 1 4 5 . .' 1 )i i rrt.n t, l l l , 7 7 .-7 t1 . ' !.;l .i i n { .n t. Vl , i } ' l l t.

li' irr ttlrrrrnchi, cdnd se citia rugiciuneaasupralor in decursul (perfecti(competentes) sau 9i oovarcoirei lrrrlqlrrt,i, 9i re),:ri;epor pdni atunci, cAnd nlr",, clccli).Rimineau in biseriii la Liturghie iegiJi;atutlci Cei chemafi, rll,rcunul ior cu cuvintele: adresAndu-se depindea ialor in aceasti categorie r.l plct:au.Iirnpul petrecerii r,19rle zelul doveditin invdfiturt $i ctepurtarealor. Locul din primi 9i a doua era tol din categoria bi';r,ricii al cirtehumenilor gradulal doilea9i adici penitenfilor de al rnrrlr) cra cel *'()lo, 9i ;r;,,,vrut.;) inaintea baptisterului(zo)'uu'?qrpa-) llrrtl,r(v,l,,,itr 9i a' .-. de intrareaprincipali in bisericb.l) nunlr,rrl)r'{).rpc cari s'au l:iirrorlrrl tlela Niceia,vorbinddesprecatehumenii, raporteazd acesta in canonul clc credinlalui Llristos, ftr'rllt'p,rtl,rl dela Neocesareia al sinociului c;rttonul 5, deia existent, lrr tl,irr';ii greugi dispdcat (.illclrumeniior, in vre'un cari au cdzr.lt .ririlpr',1 a si se strlmute din categoria pnltr.r',r rrrri ca acegtia trebr"le giin de bofez,in prima categorie, rkru,r, r,rr('era mai apropiatd r,rlr,rlorie si petreacitrei ani, fird a se socoti timpul srpdEl,i de catehumeni. rrl nr,ri rrainte in calitate Irolrur Canonul 15.

Itcrrlrrr rnulta lurburore 9i gAlcevilece s'au fdcut s'a rlrolll crr rlcsdvtrgit sd se desfinlezeobiceiul, carele s'a gllrll ln rrncle pfirli impotriva canonului opostolic, ca sE ttu er' ,ilrf,rrrrrk:din celate ln cetale nici episcopul, nici presvllt'r'rrl,:rh'i tlltt:onul. Iar dacfi cineva dupd hotdrirea rlAlrkrlrrlyl rrrnrr'lulSinod or incerca sd facd ceva de a' rrexl lr,l, rnu s'rrr (lrr pr: sine yre'unei acliuni de felul ceeace s'a fdcut gi se va et'hln, sft sc nrtult:z,t:nc1;r'egit rurlilrrl lll:t:rir:ii, ln core a fosl hirotonisit episcopul, sau p t e e vl k ' t rt l . l l , l . l ' , , t 1 ) . ;4 s i n . I I e c . ;5 , 6 , ! 0 , 2 0 s i n . I V e c . ; 1 B t r u ! . ; l, lr, l f r , ' l A r r l i o h .1 S a r d .4 ; 8,54,65,71,90Cart.). ; ,2,3,72,16 | ,t r rrlrrr.rtt.rliilc canoanelor 14gi 15ap. am vdztttci nici permis :rau sd-gipdrisascd diacon nri-ieste htxi et,i=,,,1r. rre,,rlrllt.r'
;i
lt

lui Iirauss '1 ..,.,1+.i llxrit ,l,r ltllr:olr"rl nren{ionat din enciclopedia D cn kw ti r d i g ke i te n , l l = .r .;:j .,.', r i r u r ,,l r l l r {' l ) ;r g .8 0 - Bl g i Ar - :g u sti ,
I I t.,

A$

in rnod arbitrareparhia, pentru carea toslliiroionisit.in canonu$ priricipiulgeneral, acestase gasegie exprimatin acele carlcane gi dupd acelag apostolice principiuesteiirlerzisepisccpului, presbiteruluigi diaconului sd treacd dinlr'o ccfate in arta din eparhia respectivi. Av.ind in vederecii in acestcanon nu se menfioneazd penlru ceicesemutaclintr'un nici un fel de pedepse loc in alhrl, pe cind in celelalte canoanesirnilare sunf prescriseaceste pedepse, Valsamou observii, in comentarul la acest canoll,ci unora li s'a pirut ci aceste canoaue se conirazicgi hoiir&sc iucruri diversegi adaoga indatd ,ca aceasta nu este aga.Existd deose* bire intre transferare, treceregi invadare. (t:raBsorc, Transferore lranslatio) se face,cdnclun episcop, inzeslrat cu inlelepciune, este invita t de cdtre rnai mulli episcopi sa-gi lase circumscripfia sa gi si ocupealta spre a intiri gi acolo dreaptacredinldalunsdii", prirnejdie. gi cir eiriscopul Aga s'a petrecut Origorie cel I',,lar.e Teologul,calele a fost chcmatdin Sasirna sil oculrescaurulConstantinopolului. Acestfel de transferarc :;e permitelrri;r c;rnonul 14 al SfinfilorA1:ostoli. Trecere(1rcriCuot;, transltio) se int&m1:ia cAndua eplscop, a cirui circumscripJie este ocupatil de pig*ni, gi astfel el a rdrnasfari circurnscripfie, esie intritai creci.trerna! mulli episcopi sd ocupevre-o e1:arhis vacantd, in care ar putea si intdreascd orlodoxiagi ai. puteasi acluciin ordinc afacerile bisericegt!. Acesffel de trecere se permitccie calre$fir,liipdrinfi adunafila Antiohia, Inuadare(dxifluct.:, irrva:;ia) se intSn:plicind un episcop fdrd eparhie, sau chiar dacii are una, ocupdalti eparhiein mod arbitrar,ilegalgi lucrinctcu mijloace nepermise. Slinlii Pdrinli ai sinodului dela Sar.ciica au condamnat afd,tdesever acestlucru incat au hot;ir,it ca celceccmiteaga ceva si lie Iipsitde oricecornuniune cu crcglinii9i nici in ceasul mcrfii si nu iie invrednicit de comunitatea laicilor. Canonul 15 al acestui sinod,fdri si arninteascii cerracle ilsemcnca fel, nu ccnlrazlce nici unuia dintre canoanele nrcirlionatc, deoarece nu vorbegte nici despretransferare, nici despreti'ecere, nici despreinvad-are,.ci interzice episcopului sau presbiterului, sau diaconului a se indepirta dintr'o ceiate gi a se ageza in alta...Fentru acest iucru episcopul nu se lredepsegte, ci canonuldispune sd se inapoieze la lcgcciinJ,r sa anterioard.Cumci aga trebue interprelatacest canon, seirrvcdcreazi rlinlcxtulinsugial caironului, carevolbegte clcspre cclale(ri).,i, civil;rs) ilr. nlr ciesprc circumscriplie episcoi
I t

pepri(it,clcoare;eungi.gi acelag episcop poate avea.muife ceti!fr la.nici un caz i" ,,'l,iittsul eparhieisale, dar, ca eiriscopde-r6'nd se uede Aceasta. c;;iscopegii. r,rr p,i,rltt avca mai rruile distrlcte exclusiq nu nrt-:itlioneazl cano;.ul r,;i cleo;recr: tlr: acoio, il lirrrirr i, ci si pe presbilcri9i pe diaconi'r). I*r r'trr',rirf

Can*nul

16.

l'r'r'sbitctii,$ou tiiaconii, sau in gsnereclericii,-cari cchilor inaintea 51rl flrrtrllz.pc[i 9i nici fricn lui Dumnezeu pleca bidela qllincl, vor bisericesc av6nrl, nk'l cononul primeasca se sd trbue nu rsr L ll;, hr', ttceglinnici clecun'l r.:ioricrtttl lreble silili sd se inapoieze le a!a ltlertfu:t1, se cuvinesd fie excola perr,lrltlr'lot'; 5i dtrcir 3tcrsisl6 pe ar ilrdrdzilisd rdpeascH }ntlitleaft,Inl tlrtr:i1t:int:vtr sa, in biserica grl,,n sft,plrrrlr. hiroloninscd rL' nllrrl gl :;11'l fysit a carele lui, clela r:plst:opului iltH lrrrrtlttrl,ltrt{lrrlul
edlc u.lu lottue'tttrttrl itt clrtloll, hilolonia sd. fie fSrb

lalglte,
lt ) , , '( ) , llt l; lt t . lV cc'; 17I l'i, ', , llt 'r r i l l t, ll, lt l, t ; li t l0, ( ) 0 C; r r t ') ' l l r * f ht ll i f , 3l I lr r iir llr ' l, ', I l, l''', lf ' : ', r t r l. ; lr r l ' r *lr ip1t , lr , lp r , zllll lil) l'Ca if f diCa f it r llt t lr t , ilt t l gl* r i: , r 'l r 't , l. r f r l t , t ; , t lt t canoancle 17 petar161l3; lqi r lllt r 'r =t r , lr lir l lr lr , r '1|s tti r t li xt r 'vi>ti5e Fl ftl rr lr t r t , s, r lt t l t r lllt t t l, ', 1'llr lo', r '; , lr t '. 1lt ll'l'i. l - v , , ' f il , t 'illt t ll) , r . t l' it t , i lt nt lut dus cu cu* * = r1,,e ( r lt t l lI t . lilr r ilr , ir 'r , r lr , r lr i. ( lr r lr lllt . r ', r r r r r r l, t l, , i t : cict i sunt socot if iin 1'11i, l 1: , t : : tti rtl rr! {oill"llt ; lt 't llt li lt r i ZO naf a dela CanO nU} ; ur l ur 'lr l. r l rlr , r r . r t Lir r ! Fl Ft' 1, r t t r ih't 'l iit 'r . : cli. lcc; r st a est e ca gi ct t m am r r r er lr l l l rrl '. ir r r t r l, , |t . 1, , , t i it t t , ! t Ct lO i: l; {i) ,CeiCe SUnt pl'iinili ', t 't t lt t [ r . 't r t t lt l l t9, = r ; , 'il it t t r t l r r iult c alt eie 9i inlele: ul de ftl r l .,rgl i r r r , , lr r lr r l 17v1r,r1v, . 't 't viit r , t l; r o l: ii: ; cr ici. I ) in cauza aceast a l * bkrtrl r lut lt lhr t , , , t t l ( can. 6 Vas' c. M ') , r r lir llllr ' I 't ' t r t t t t t iall i: t t 'r ov: i: oi l eel tr lt sf er r r lt lFlF can6nu! . 6 al lui Vasile cel lpr r , r r . r lxplicind l A el rrr e'l'f ll1pr ilj. *t . t i, 't t . t ''1t car i sunt pr im ili in | aceia, ', r ' nulnc. 'lct oli i l ef e, ilt e. , qui il'r canong gnur ner ait t ur )9i FafrH flf ; i - , , i - r l, r ii, r : , t , r ( , , lr , lv, t r r , t r t on, r lr iilr lii ' lccioar ele, car i au depus f iie6i eB e let lr ii, r r r t t t t r t lt il, gi dri hr la r e, . t ilalll 'l ! r r | . r n. r llul l5 al s! r , cduiui dela l- aodiceia
*l l r i r t i t l l , I l r t l .l l t. l ,l tl 'f l r r t. i 1 l l l , l .l r i l V, l ( l l t. 'l fj i l f i l

?0 (,atrroi se numescxavovcxol clntirelii Bisericiiinstituilireglementar (canonicicantores) de ceilalli laici,cari cintau in spre deosebire Biserici. Canonulacestasii in strfrnsi legituri cu cel anterior.Din cuvinteleultime ale canonuluianterior (15) se vede ci fiecaree' gi diaconera hirotonitpentru o biserici anumiti piscop,presbiter era gi se destinapentru acea biserici. Din cauzaaceastafiecare ingfr' nu-i este la care in biserica sa, de sa tunclioneze obligat duit si se indepirteze gi sA treaci la alti biserici. Sinodul ni' ceian fintegtela ceiceau comis acel lucruFi nu vreausd se inapoiezede buni voie - 9i dispuneci nu se permite a fi primili Fpiscopilorli se dispuneca pe unii bisericeasci. in comuniunea relini cu nici un pref in eparhialor. Iar daci si nu-i ca acegtia nefinAndseamade acestcanon,s'ar hotirt a hi' vre-un episcop, rotoni pe vre-uncleric din alti eparhiefari si aibi invoirea e' piscopuluicompetinte, sinodul,confirmind ideiacanonului35 ap.' care se di presbi' consideri nuli aceasti hirotonire.Pedeapsa, infracliuni de au comis clerici, cari sau altor terului, diaconului prin cuvintele: 'si tie excomunicafin. telul acesta,este indicatd cu canonul 15apostolesc, Acestela aparenll sunt in contradiclie acela,referitor la clela care se referi insugi sinodul,deoarece ricul, care gi-a pirisit bisericasa gi a trecut la alta firi invoica un simpltl laic. rea episcopului, orinduegtesi fie considerat au lui Zonara cuvintele 'si tie excomunicatiu Dupi explicarea pot permite ace' numai sensulci sluiitorii SfintelorTaine nu li iar nu ci li esteopriti in' impreund cu dAngii, lora si liturghiseasci trarea in biserici sau cd li se deneagistinfa tmpirtdgire.Stinfii la stinta aici nu au infeles participarea Pirinli sub comuniune pentru ilevenit ceice au cumineciturd,ci impreundliturghisirea niceian canonul gal din eparhiestriintr. Cu interpretarea aceasta, prezent este in deplin acord cu canonul15 apostolic, careledeaci acegtianu pot liturghisi in Biserici)l. semenea orAnduegte Ganonul l?.

7l

rJee: arginlul sdu nu l'a dat in cam[t6 (Ps. {4, 5);,gf lmprumut&nd pretind dob8nd6, sfdnlul gi marale-sinoda hoitrtt c[ dac6 se va gdsi cineva dupf, aceastdhotdrire cf, la dob8ndd dupd imprumut, sau altfel praclicd aceste lurrurl, sou cere inapoi odatd gi jumdtale,sau in genere tilrcoclnd altceva pentru cdgfigulurtl, sd se cateriseasc6 dln r:leir gl sd fie afar[ de canon. 2, 5, 16 Cart.; (44np.;l0 trul.;19 sin.VII ec.;4 Laod.; 6 Grig. Nis'). Neoces.; 3 Grig. c, M.; Vaqtl.. ll permiteau si se dea banipe do' l,egllc vcchiromane adicilu' anual bAndrtl arenrlitdobindi era de reguli de 1201, (usura Era centesima).r) pnrlu rllln imprumutati din sunta Fat t

#*

era (iy,rtlitr1,i, dupi care datoragul scsquialter), 5l altf drrltErrtl,t incd ,tfaril tlc intrcagasumi imprumutati, Hldaf ti plale,r'rr',1, prin cregtiniimpiedicau inrlliratilor e6qlrt,r) l.t'11ilc ar afr rlltt lgnlf a interzis d*l:ls rpn Inlu lttsres tlt' tlobittdit Inare. Constantin impirati ceilaUi l2u/..t) lirziu Mni rlp ra trtrtll E GlHeve l. ttt.l gtel dato' prttttllpltt tlo[ilttzi, cAnd dt enlt'l lttert'd *er i{|fi in Pri' Incrcdere.r) d nu efe ehlartt perntlltl tlp t,pa llldl lll.lrL! Hll c'?llnlEe fEfraltrle rrall lel tlc tttttterl ctt blnl, ca de o gt' lereaude ddnsa ilegrlt, rln I irtlertisl FAtlt't'l prrtlrr ,.:!,. afarnre friteasci, dragostea rAttrlolflltittialttlrt'tl,lngll plnl rlutrrl, pAttA gtr rll$ ftralaavtrrllolat'e,trtvttrt' t tttlttttlil a lor. Durere, unii p,'ttl.lttilor Ei ii imitauin asemelhllr r regllnl r Altatt 1tnurtttcltr cu r,r,l ctt allt rnai virtos condamnabil, ifl r'nmell.,'jl at'r.,rnl,t }.. Sf r'e lnverler.rl e;t gl rnrrlliclcrici s'au fdcut imitatoriai pigAilpr lrr drFanl,l privlnl.l, cari dupi doctrinaBisericiiar fi fost dar iati din$ii luauchiardodaruri sdracilor, iHlgrll sH lrrrparl,l (l,utonul hotirise dela ci *episcopul 44 apostolic blnrl tlegatc. gBHpteabllprul s,ru diaconul, carele ia camiti, ori si inceteze, se sesi' Sinoduldela Niceiadeasemenea tl rf rp raltrlgcasc.i,. pomenitul canon care trateazi despre chcstiune, de Ar'oacl.1 G* lzol, de dobinda de amintire fdcdnd de toate lrtalnle ipe*fttfic1l

Deoarece mulli dintre clerici, urmdrind ldcomia dup6 averi gi dupd cfigtigul urdt, au uitat scriptura sfdnt6, care
r) Si n t. At. l l , l .l 1 ).

'=.

ll ; r; ff

llever sgllAt r uol.in h. c. pug. 8if, lC lhlr t . pag. lt {. I or l 'l'lr eoJol.ll. l . Fsr lllhor '. lr b. . \ . \ lll. lit . lt , cnp. 7'1, 75,

72

73

anuaie,saLlde a sula parte pe o luni dirr sul'na imprumutat& (usura centesinta), apoi de cea odatd9i iuniitat* (sesquialter), c&gtiguriilegale, agadarin genere precumgi de toate celelalte care ca oricecleric, dispuire goani dobanzi, dupi de orice lel.de privegte Iar cit cateliseasci. si! se se gisegtevinovatin acestea, valsamoru ittcrurio, aceste canonului:ssaualtfclpracticd cuvintele cuvinteau sensttlur* canoil zice: "ACeSte acestui in COmentarul canonul acesta. cunoscAnd sfinJite, mitor: unii dintre persoeuele lit*ra, ins5. si observe iiicearcS s.l.1 ocoleasca, gi intenfiopdnci si lug*ze' bani oameni lui; ei dau unor idri mil5 valamasensul priineidia de si-l irnparti intre dAngii 9i astiel cu ei 9i caStigul primit banii se{ cade asupraaceluia,cate a go;riri clulriiclcbAnzi cari suntpropriainente banilnr, cu ei 9i astfel proprietarii Iucrei:e casub numireade r.rilostivi. se ascunci vandtoriidupi dobanzi, pedepset;;te cu ilecal, comerl acest ochiloi' nonul,avind inaintea ittferCattotttti pe cciceIac spccttliip fclul acesta.'1) caterislre sd cleabani pe dofdrzi nici o cieosebire, zice tuturor clericilor, de orice tel al goanei dupi carniti; bincl,l 9i a se indeletnici * dupi cutn am spusla comentarul deoarece am zis ca tuturor, i6e:o.(o1ts'tot trebue : anteriorrJrincuvintele dv rqi z.rt,tti,,,c carrcnuiu! gi pe sacramentaii sluiitorii pe toli clericii,cteci si irifelegem bisericegt! presbiteri pe episcopi, 9i dialoni,apoi$ipe servitoi'ii de a vAnadupir pe ipodiaconi, cifefi,cAntireliSi ceilalli.Cbiceiul de cdtre legile civile, cra tratat cu indulgenJd cleoarece clobapz!, dela Niceia9ia con* sinodul dupi timpul in liinla 9i in a ramers au alte canoane nrillte preofegii, astfcl ca $i taminatpersoanele impotrivacdmiiirlei frersofineior trebuit si fie emisede sinoade preo!e9ti.

qll lrrcetezegi diaconii sil r6m6n6 lntre cele hotErite lor, r.||n(]scandcd ei sunt slujitori ai episcopilor 9i mai -rnici rlsr:fi| presbiterii. Deci s[ primeasch euharistia conform lor ori episcopulori dupd presbiteri,ddnclu-le r.firrrlrli:lii sS fie ertat Dar-nici a gedeaintrepresbileri ;rrtxlrlfurrrrl. canonului impolriva este fdceau ceeace cdci rllnr.11llor; ar Yoi sd nu vre'unul dach ;l hnlrolrivar&nduielii.Iar din inceteze s5 iu nril,rr'll chiar dup6 aceste hotdriri, dlenr r r l c ,
llr,, l') ,rlr.; ll siit. I ec.; 7, l6 trul.; 5 Antioh'; z0 Laod')' pruzcrrtse arati trei picate aie diaconiior: Irr r.,rrrorrul i)resbilerilorsfAnta p!ll*rl rqle r,1 vrli,ttt c.t t'i sI ;tclnrinistreze chiar inainteaepiscopilor, ,tl rlui[',t r.t r;t'itnp:irliigeau irnl,a,l,,rl,r,, intAietatetafd de presIliscricir (,t ,tilrt: irr ';,i vni,ttt dl trrllr!.r lFf in biserici ':,i ;;,ttl,titt rirrdul presbiterilor kileri 9t r,1',rl;rr.rtttil{',tll
r l fl l l l r r l l l l tttr l l ti t. l t e f l rftt'ttl

Canonul 18. A venit [la cunogtinlal sfdntului 9i marelui Sinod cH in oarecaii locuri gi cet6li diaconii dau presbiterilor aceastanici canonul, nic! obiceiul a predaeuharistia; nisit, ca ceice nu au puterede a aduce sfdnta jertfd s6 dea h'upul lui Hristos celor ce aduc sfdnta iertf6. Dar gi accca s'a virdit cd unii dintre diaconi se ating de ch,itrrinainle cle episcopi. Deci toate oceslea euhtrrislit:
r) ; ' tttl. r I. ll, I 5 il.
. I

r r l hr rr r l t li, r ror r r r lr r iir r it 'r ar lt ia sacr am ent ald. lll eale I ut t il1il ziCe lt lt l; t lit r TeO lO r Ul pi er Upa it ealr la r t lr r il, r ; 11sr r , {t r l, t lt . r , lt 'lt lr '. suni deap r e cl: gr r t l r a ai f lt r r ir r ullt l r lp r , lll'r . l6t l, t lr 'o, t t 't 't 't 't t illt t pi + i i et t l *r glf et li sllr r ulr nll, r lnlt r lllr r r il lli', r 'r kii lt r i l) t t t t t t t czcu; r ) , lt t t i it t t r lr na gr af iei lr f all lr at lr r lr r t lt c l, t all Lr r r , l r ll. r r gr ts14+ r r lt lr t l'. ii qr t t t l t 'pi'; ct t lt t t lt t i 9i pr eSbit e!l rl arllul lr t l llr t t , l lt lqlnq , , lr t iilr r t r .t I , r l lll', t 'r ir t t I t t i l) t t t t t t t ezeu,aveau da' i ul rrt 'l lf lilr 'lt ll, Irff' l s r lr , 't I llt r lll r lr r l, l ( f {'( lill{lr r ', ll r l, t t 't lt 'ilt ' it t lt t se pent f U St int a r l|; t cit i lJvanghelia la st infE tfl a'r t r l, t { lt 'lr l't ', 1, 1t 'lll'r t opt t lt t i, ( l( ' slint ei ier t f e gi lit l; ?ivAr $ir ea , , i, , 11, , t , t it t lt lr t l, l r lr r ,t lt l; lll, i i el c de a Cer Cet a CalChum eni, l g alt * lr r l , lr l lllr r r , lr r ', r |. , t it t '; lt 'r r illC a scr ie f apt eie 1r r t r t . t l'lt t t t ', ilot iit t lt 'lllllile 9i de FF u r dr llll r . ql r l lli, t r r r t t il 'ir t t t l lt l, t i . llt : s aiut dt or ii episcopilor , ast f el t* crl lr llr r r r r r t t t l t "r l( 'por r iO ana Cea m ai indispenZabiii. r r lr lr ,rir t p r li. r r F- 1r er r lr 11 , lpr lilr r llrt ' ( ll, lt 0) t liaconul se num eglg i; 'v'1d'oq fn A=e=anil1, 11'll , . : ', r - , t , t 't : lr t . r r 't lc; t g AgeZdm int g ( ll, 44) Sg : , 1 : j ! r : , * .* ! :i. , , R tti nunt c=lF r t r , , lt r , r ! , , r , lr t ll, r llll'. t , ir r it r r agi suf let ul episcopului '
It l p l r l 3 1 , a ,l l te l l l e tr := {i o l tl p . C l sr n . R o m . e p . t a d C o " 1' 1 : l tt t t flrlir 1 l r n a f c| a d l l a Etr e n . 1 ', 1 1 , l l , * tt I fr e r r tcg - =i : nI'e l r ta Fl r n vi a a r :|. d i sci p l . P. I. l i b . II, p . 2 0 . l ttf fg . \ l, I Ati gi r C l i i l |tb :tl r td l g l .ci l e r r ,

74
tail irrcxSirou &'xoi rul 698a)'pds, rai otdpao xa({orot it dcdxovos

pillarc xai gbufil, Acest raport al diaconilor latl de episcopia iost cauzacl inci in primele secole ale Bisericii, mal ales la apus, diaconiiau inceputsi dea prea mare importanfi oticiului lor si se consideraude superiori presbiterilor.l)La un sinod apusean(Arelate)dela inceputulsecoluluial lV-lea, deci inainte de sinodul dela Niceia,s'a dat impotriva diaconilor,cari petreacesta:de diaconisurbicis" canonul ceau in celatelingi episcop, praesbyterisreser' praesumant, honorem sed ut non sibi tantum (can. te)'* faciant tale nihil vent, ut sine constienliaipsorum domidiaconilor se crede ci arogantagi pretentiileilegale ale ciliali in Roma a dat impuls la emiterea acestui canonniceian Ei adica la propunerea celor doi presbiterl din Roma, cari au Romei.t) participatla sinod in calitate de delegaliai episcopului canonulacestaa fost dat impotriva abuzurilorcomisede dreptlege impotrivaorgoliuluilor. El stabilegte in general diaconigi putere de a da au nu diaconii ci pentru toate timpurile: infdiu presinfelege se presbiterilorsfinta impirliganie. Aici nu estea presbiterii, cand Literii in genere,cind liturghisescsinguri, ci Dupi mirluria lui lustin,diaconii impreunicu episcopul. liturghisesc cari se impirtigiau la credinciogilor, impirtdgire dideiu sfinta voiau ca tot aga si diaconii cu episcopul, liturghie..)Liturghisind Ei impotriva acestui lucrt! dea sfdntaimpirtigire 9i presbiterilor
l) Van Erpon, lnvocind citcva mlrturii din ietorie primelor veacurl obscrvf: nEx his non tantum habemus dlsconos urbic Romae hoc stra' tionis et arrogantiao qitio apecialitor taborasso,sed insuper habomus hujue arrogantiae ct insolentiae radicam et fundamentum, quod nimirum essont , quo fiobat ut apud episcopum ministri, qui cpiscopo confnuo assistorent'. plurimum possinl: atque hinc ils facile blandiebantur etian presbyteri' qui ab episcopo aliquid sperabant. ulterius, cum diaconi thesauri ecclesiastci o*aot o""ooomf et dispensatores, divitiis prao presbyleris abundare con' sueverant; atque hinc altera superbiondi occasioo. (Comment, in canoncsr. pag. t02).. 2; Harduini, l, 276, s) canonen advorsusinsolentiamet arrogantiamquorumoPraesentcm dam diaoonorum a synodo editum fuisso, instantibus duobus illis prceby' lorls romanls, qul vice Sylvestrl pontificisromsni interfuerunt huic synodo,, zice van Espen la inco' non stno fundamonto creditur a nonnulis,s p" lol). (too' cit. nlceirn conon ncostul pulul conrontnrutul r) Iurtln. npol. ll, p. 5.

canonal siu, zicind,cdesteimpohivacanonului acest emilesinodul gl obiceiuluica ceice nici nu au dreptulde a aduceslinta iertti" rl dea trupul lui Hristos celorce aduciertla pe bazadreptuluilor' ln al doilis rfud prin acest canon se condamni ci unii dintre Aceasta dloconl se tmpirtisau la sl. liturghie inainteaepiscopilor. episcpul insug clnd If nlci un caz nu se reiere la eventualitatea, ;ruea. 5e intimpla ci episcopuldidea ordin vreunui presbiter impreuni,9i episcopul fireglecu diaconul sf. liturghie, $ aivargasca diaconul,carele cazuri aceste In prezenl lJ nturghie. erO numai pe sine 9i apoi insugi lnalnle de ioate trebuia sf se cuminece aceluitimp obiceiul dupi p cellalfi,cari erau de lald in Bisericd, cumineca se toti cei prezenli' dinsul dupice dr a se cumineca 9i .astfel .se in' po llne, olerea slAntaimpirtiganie episcopului dupediacon,- gi aceastishiifrnpta ci epixopul se cumineca voia rus a ordinei din parlea diaconilor (i1v tciltv napu)6ovres) Valsamon zice tl o curme sinodul prin acest canon' dupi cum canonuluiprezent.a)In oI treilea r6nd canonul ln esrnenforul cunoa$te sunt datoria-91 ca diaconii aceasta atnnr In ehestiunea pot se cusapresbiteri dupi gi numai ci iln.t fl rlarea lor presbiterul; cu numai sau *m*r,lie r,f vor liturghisicu episcopul uz impotriva canonului9i $ il llrre r*'damn6 obiceiulintrat in slintei iiftnuf ( tltpit xtliva xai napi titgrt) ca diaconiiin timpul gedeau intre fiulrfhtt Ff, ocupe locuri mai sus ca presbiterii9i ci conform treptei lor, trebuiau si gadi l|rrtrltertt, eind acegtia, Canonul oi*flpovov) in timpulliturghiei. [[ n,r,f ,io u,,* pe scaune, cari diaconilor, ,il hrnrlna eu o ameninlare impotriva tuturor se acegtia ca llellmg. lmprtrlvn ncesiordispozilii,ctr adicd unii dessi tie saucu alte cuvinte hf rt*nrhll ito olh.lul rliaconicesc laicilor. rindul in gi treculi fie $e Flell rlc oitrlrrl sar.enlolnl niceiandesprediaconi lnrte sresle rtlaprlill ale canonului sinodul # as frxl nbservaleirr ttrod rlqrrrosgi in tirnpul dupd truliei (tl irnpotriva tlottl acttzc .$C Xi-ia irrllt rre lrrtAlillnr ,Eam|H sffivili a spre r,irilrd,rle $ ri rhtr rllrr rrou rll,:lxrrllli ttttllrr'') n rllet Fgfie gi ltxlrllrtenln *S
I

tf *rt, At ll' lBa, rl leFtira lt*rl ifusllar vul trronlm: op' 85 ad Evagriun' lf :lratet rt gc*utrr tr t:$blktr din rnrrl 30E s'au dat patru csnoa!! (HorduiniI' 986.) F.r. #*ilrntl ruil o6ltglllaAo obrorvo fur "r*ag, F.

'77

Ca:ronre{ 19. In privinla pavlianigtilor, cari mai apoi s'au - infors la catolfceascabisericd, s'a dat hotdrirea sh se botere s'au nu' negregitdln nou. Inr clocd unii in [impul {recart mbiat in cler, 9i dach se aratd neprihdniii 9i neinlina[i, dupdce vor fi boteznii din nou, sd se hirotoniasc6de cdtre episcopul bise'ricii calolice. Dacd insd cercetaree se caterisi. AViqii va glsi -qi pe ei nevrednicinse cuvine a in privin{o cliaconisetror, derea 9i !n general in privinta luluror celor numtirn{i tn cler sS se observe aceiaqprocedurd. Am pomemitinsti in privinta diaconiselor, cari se socotesc [ataril dupb chipul lor, deoarecenu au nici o hirolonie, negregitinlre laici sh se numere ele'
(46, 47,49, ap.; 95 lmi"; 6, 126 [nrt.; 1, Vasile c' &'1']' in cdifla - In originalu!ltt]s{ru sill ;:,"i :i)' 7u!)i'(tt.'):oit":"''t; latirieia p;rvliatiili, iu lracittccrea Sinodaii rusea.sci:ccice au fost parrit d.e a urnna corect Iui Berreregiu: ciepauiianistis. i"loliani s'a in traducereanoastrd pe }3*veregiu,eu at&t mai varics cu cit acegti eretici s'au numli iil dlferi*e chiplii - i:avlieni,i:avllcien!, - Pat'iianlgtisr"rriturniitorii aniilrinitasamosatieni9i maniheii,l' rutrui Pcuel din ssrno.ssfc, carele in anul 26tr a aiuns episcop al Anticiriei gi pe caresincdtrl dela Antlohia di:r anttl 259 l-a scos iui [)ovcl ditr $amosata consista sa2). trnv;lfaitui:a din clenriita^tca in urmai,oarele:Existi rirr Dgtrlttzetr, carele in $tfrrita SCripturi c;rreie in $ffllia $cripturii se menpoarta nr.1ntirea clc T;{al. I.'ir-rl, ca pel'soapit it cloti.l a $finiei Trelrni, este Cuvintirl gi fionea;,t.1 fnlele;,ciunea,dar accsi Cliu-';rnf 9i Infetepciunenl;l este in Dumnezeii o {iilfd sar-r perican;i rlcosebilir,ci este gtilnfa cio;mneze. ,ea3c6, esie ilurnaiom, carelea inceput ca in onn raf iunea,Lfu.isicl; clat'in acest orn a aclionat cli:r fitarie; s'a ttiisr:ut si exisle cin<l Piin aceasta inlelepg:i raliunea 9i infeiel;ciuirea ciulnnezeiasci' in virfu{i, a ievenit Fi:-ti ciune Ilristos cu incei1:ls'a perf,rc{ionat Iui Diirnnezeu:dar actast:i infelepcitne ciivini l-a pdrioit c-rnd
Vczi cornsntarul canonuiui 20 al sinodului d*1* Laodiceia, plecum gi ccle 7 rli l0 tn:lane in e<iifia prezenti. illc t:nnorttroloi' r ) ll{ ) v ( : r ' ( : llii lr ut ot , in h. c . p . 8 7 . : r ; { ) \ , Vr r lr : : lr I lir r t ot i, tt lc r : li r : t z c r c i c n , l [ , I 1 6 - * l l ': t c l e , C o n c i l i e n t , 1: l t l :lli( : lr lr : , l1c".i

.rir rirr'('l)lrl lr,rtiniile salc. Cccncca ir-rvifatPavel despreSfAntul llrrlr rrtr cstc clar'). P;rvli,rni:ilii la botezare- dupd spuseie lu 'f.r1;ilLri, piilnttirilrr Al,rrr,r';ir. rnrr)lclc ccl I'tare f iului giDuhuiui ',f,trrl:'),tllL rlcoarcccinvafarrcrcgil ilr:s1rre ltcrsoaneleSfiiitei lrt.itrri, lto|r.zul lor nu putea fi cousideral tlc bolr'z adevirat in .:r:n'iul r',rrtorrirlrri 4t) tpost. Sinodul dcla Niceia,crnila.ncl acestcagi trlir lr'l,r'iirrlLr p,rvli;rrrilti coniirmanddispozifia Eila bofeznllor (,',,,,', ,l('nl,i,r;ul)l'.ibolczuluianlilrinitar gi adici, ciupiopinia ) ('r,lt (,ul()nulit ;rl siitodului dela Arelate din anul 314 Itri I lr'lr'1,,'), ll,' t,r l,1vll,111i';lii ittlor'1;i la BisericaortoCsxA trebr"resc, tofi trn'',r rl''rr',t'irtr t,, :';,i fic brrlr:zali l,1t',r din nort (iwnfo.nrl(eo3a:, rebaptir.'nlur').iiirrrrilrrlclclaNiceia,deoai.ece nu a recunogcutbotezul io,trlr-. consccvent n'a putut recunoagte nici hirotoniiie luvli,rrri',!, rlirr r nrrrrrriliiJilc religioase deoarece celce nu estebc1:aviiaiiiste, Il;.rl I'r,rrlr'lilcliial', foarte firegie cA nu putea fi nici hirotonitreql.rrrrr,.rrl,rf dingii rru poate exista nici preoJiereglementard li la (',rnonul adrnite excepfiereieritor la foStii cleiic! ilagl lur1,rl,t. iill,rtrl'.rll r,rrrvr:rtitila Blserica ortoCoxf,; gi ad,ici air"rnci c*.nd se {-,r*r,rra li lilrcri de picaie gi cu conduiti ireprogabila (ei r}r, ,,' .,,' ir,,::;ri)7rrat), r,,e=...., ciupice s'au bcfezatdin nou, iir cazul * altiel vcr ri.1q r,pr',r 1r1,1 oprrl ortodo:lpoate si-i hlrotoneascd trr,lr,,I'rr i,iirriplii. l,lri,r tlin urrni este exprirnati ii"i ca:ion prin cuuiiitele: .11tt1' Zonara g5te ateni 1aacesfgcuvinte ;, i,tit,,t ilt:oit: rrtoorjzer. llr roln{'nl,urrl sau la acest caiton gi, avAnd moiivedeplinterneir:, nlr,,.l'r',r'"crcd ca aici cuvi.ntul caterisire (degradare, za11|r ,1,,t,,' ) r,,li, iplo;il i1 SenS imprOpriU{:ta:ayptiattzc}s, impfOc r;c ytoate caterisicelce a primit hirofonia reg1rrbl, rlr.rr,ri,', l*,nr'rrl,u'.,rllllr. .r iost ridicat la indliirneapreoiiei; celce insii rlrrl,r rrrr,'plrliru ,r fttst sfinlit cu adevirat, cum, de unde gi din rar.r lrr,rlltiu,, In lcc sa se ii zis: satiealunlr{r;tll fi cir:,lradai?
',tti t) ,r :u ' ,,,;; x) .'',,,tr t't) , S'a zi s i n Sg n S i n C Ofg C t: Si : t f r l f r r r f ,.t' ( :' 1 ,'r r:r : r :) ,,,4 ) f ; r r 1 1 fr 'f t'.r l ( ,,, "r ,,t1 ' l r . o - l i l ) tl l ) 1 r . "f Al l r r r l r r , o n r l l l r :o r r l l r Al i r r r t p . .1 i 1 . !, i o n r i l i cr r p '5 ;1 1 1 1 1 ,1 c,) ( ) , 4 3 7 , l ,r 1 i |( r 1 i i i r r t At. l l , l i ,1 t. \/c;r i p n 1 1 ,l 1 ) {} d i n p a r te a I, vo l . I d i n l u cr a .
t,+F * Ft rl f i

tI \\'l l , l r n

t!g

caLacomentariile apoipediacnonisc. menlioneazi canonul desqe special in vom vorbi Calcddon' norneiil'liiriOtiiui'Oeia cxt e neceiinsele, despre atata numai ii.i6itlil;--iiii ipunem -;;nlui-iieiiiii ca-noir' erauacele Diaconise ;il;;t";'Jhj.l-.sC peniru trdi de a. iiri au licut ligdduinli ieiioir" sauiedrive, tgitrn, pe sluibei Sine li *iu ionsacra-t ioiieiuna necisitorite ulserrcll supravegherea de ani erausub ;;teu" pin6 la patruzeii imbriciminte t" iurtau lor-broptii ..i.r. si -imbriciminte lngen.ut ilii".iii,i'i"
iumllsca. iar mai tirziu aveau

tor; la .anulal parruzecilea riili,"iina*i-ii ragiauinlele il;;;;' pecele mai.vreditiirieaiirtru diaconise 5i" .ri-tirl'iii i:ifidoput bisericesti" pe servitorii prezent ii*'iiititte ele,in ;;6trg f.t'd in in cariau cizut diacoiisele, Oespr'e i.fJ Xiceia-voiUeste $iii6Oi,ti' lel la trateze si se ililft;;ffi"ifilidi;ilna-ci,c,1.aansele canonului; la Diserici.Cuvintele .ir-c"it"ttidterici'iniorsi dupi atari "l-"i ii*iiiit'ii.i'iiiibt?'aiiioitis.L, carise socotesc )iti' timpurile Ii-interpreteazl-'astfel: 2onura .uechi "ln i6i;, .iliif figiduinla carificeau. ;;"D"*".teu icetefecioare, lg;il;id pe le slinlea episcopul pentru toJdeauna; pistra c"siitiiei ii-ii uor Cartagina dela 6 al sindautui ;&i.;irf iontormiiite-i,iiinonul sinod" 38 alaceluias canonului *i-r"rii'ii;';;-Aaftie-ionform ii 40 de implilind adici holdrit, 6iritr.'iii'r]e lu.iouie,-ia-iimfui fecioare acestor dideau Episcopii. ;;i;^;-.fii;";-ai;;;hiiele. la 25 de ani - in-conloraiuneeair iiii6riJaniiitie-ipeci"ii-ilno Pe acesle-tecioare menfionat. sinciduliri if ;iii;r. A;inoriut- iz? dupi.imbrdci' soc6tindu'se it"ri. ffi;;gt"li"iiOU-ailconis", -iiriieiie- (7"ecpo8s6lav ri iti!i."s)-*i lor, dar cari-rii iu mintea lor eresul laiciloi,iaci recun6sc piiti'iitdln ranaut fie[i5pil.'A 'se
si leapddi de el.")

speciali 9i se se-

Sinodal doilea Sfdntului 'Grnoanele ccumanic,dela ConstantinoPol.


Canonul l. au hotdrlt Sflnfll Plrlnll adunallin Constanlinopol optsprezecelreisute 9i nu rr detfllnlezecredinla celor rdunall ln Nlceia Bitiniei; ci aceeasd rdm&nf, lot eresulgi cu-deose.bire fl r[ fie anatemati_sa! 9et
cel al Semia' , adicd cel al Eudoxianilor.gi rdlcl cel al Pnevmalomahilor,9i cel al Sabegi * pd al Marcelianilor, 9i cel al Folinianilor

S, ll ac.i l' ?5 trul.; 2l Gang.;7, 8 Laod.;2 Cart.;

c. il,),

Ateniani. urmindSintagma canon acestui Am cllat textul -Altele,mai ales' ai cel delaBeveregiu. l|tt trxt esteidentic de acesta. intru citva diteri mai noui, tlptrite dllllla lln sunt (tf39) ll ln edlllalul Pitra dupi eresuleunomian editii dupl gl tuul anomellor cel arian, apoi in aceste iextulesteastfel: usi fie ananlceian draprcslmbolul sauanomeu, ariansau lol eresulgl anume:eunomian nu moci adaosul vedea indati Vom aemlarlenii..,n 1l general canonului. al htru nlmlcsensul sinodgi anatema' dat la acest ilhnbolutlor de credinld, pe celecitatein canon. iar nominal 'bltr eresurile, La ex' eresul eunomlanilor. ee analematizeazi Ffrnulrfnd plni secolului la miilocul despre Trelme StAnta ilocfrlnei persoanei a douadin raportului excluslv lr dat atenlle raportului lntiia. Chestiunea ?rdmr lalt de persoana SlAnttafi. r lrdr talil de prlmagi a doua,a Duhului
glnoduluidela Constantinopql prin acest canon inIn rmbglr sdltll sinodalerusegti (1843gi 1862), in edilia

Canonul 20. Duminica Deoarecesunt unil, cari pleacf,genunchii s6-se pen!1uca toate P{zeasc[ si inlilele-Cincizecimii; sinod,

sf6nrul i; ;;;l"s ref rn n""ir"'plrohie, a hordrn


cu itaoa sd se dea lui Dumnezeurugdciunile'

Alex'; (66 ap.; 66, 90 trul-;^1-8 Q.ng'; 29 Laod';15 Petru Alex.). I Teolil 91 Visile i.'tvl.; in zilele.Cincizecimii 9i ;i5offi ;; Duminica. acesta Canonul -genunchii la pimint. rugail;i'tt[d; iri;g nlecinO trebue-H-ne
sl se faci aga.

il;"*i"gr

pentruce trebue iI ili V;;itaiet Uaieseexp-iica

l) Slnt. At, ll, 100,

S-ar putea să vă placă și