Sunteți pe pagina 1din 5

FI CU DATE DE SECURITATE Azot, comprimat

Data actualizrii: nlocuiete versiunea din: 09.08 2011 25.07 2011 Versiunea: 2 MSDS-Nr.: 8347-Rom Pagina 1 of 5

__________________________________________________________________________________________
SECIUNEA 1: Identificarea substanei / amestecului i a societii / intreprinderii 1.1 Identificarea produsului / Denumirea produsului BIOGON N Laser N2 Azot, comprimat EEC Nr. (dup EINECS): 231-783-9 Nr. CAS: 7727-37-9 Index Nr. Formula chimic N2 Numr de nregistrare REACH: Listat n Anexa IV/V a Regulamentului 1907/2006/EC (REACH), exceptat de la nregistrare. 1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate Utilizare industrial i profesional. Necesit evaluare de risc nainte de utilizare. Utilizri contraindicate Utilizarea pentru consum. 1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate Identificarea commpaniei: Linde Gaz Romnia SRL A. Imbroane 9, Ro - 300136 Timioara E-mail address: office@ro.linde-gas.com 1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen: Telefon de urgen (24h): 0740-026026 SECIUNEA 2: Identificarea riscurilor 2.1 Clasificarea substanei sau amestecului Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008/EC (CLP/GHS) Gaz compr. - Conine un gaz sub presiune; pericol de explozie n caz de nclzire. Clasificare conform Directivei 67/548/EEC & 1999/45/EC Neclasificat ca riscant pentru sntate. Asfixiant n concentraii ridicate. Informaii despre riscurile pentru om si mediu n concentraii mari poate provoca asfixierea. Gaz comprimat. 2.2 Elemente pentru etichet -Pictograme de etichetare - Riscuri H280 Conine un gaz sub presiune; pericol de explozie n caz de nclzire. EIGA-As Asfixiant in concentratii ridicate. - Msuri de precauie Msuri preventive de precauie Fr. Msuri de precauie la reacii Fr. Msuri de precauie la depozitare Fr. Msuri de precauie la evacuare 2.3 Alte pericole Nu sunt. SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii Substan / Preparat: Substan. 3.1 Substane BIOGON N Nr. CAS: 7727-37-9 Index Nr.: EEC Nr. (dup EINECS): 231-783-9 Numr de nregistrare REACH: Listat n Anexa IV/V a Regulamentului 1907/2006/EC (REACH), exceptat de la nregistrare. Nu conine alte componente sau impuriti care s influeneze clasificarea produsului. 3.1 Amestecuri Neaplicabil. SECIUNEA 4: Msuri de prim ajutor 4.1. Descrierea msurilor de prim ajutor Informaii generale privind primul ajutor : Evacuai victima ntr-o zon necontaminat, utiliznd aparat de respirat autonom. Victima trebuie dispus ntr-un loc cald i linitit. Apelati la ajutor medical. Aplicati respiraie artificial, dac respiraia s-a oprit. Prim ajutor n caz de inhalare: Evacuai victima ntr-o zon necontaminat, utiliznd aparat de respirat autonom. Victima trebuie dispus ntr-un loc cald i linitit. Apelati la ajutor medical. Aplicati respiraie artificial, dac respiraia s-a oprit. Prim ajutor n cazul contactului cu pielea / ochii: Nu sunt ateptate efecte adverse pentru acest produs. Prim-ajutor n caz de ingestie (nghiire): Ingestia (nghiirea) nu este considerat o cale potenial de expunere. 4.2. Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate n concentraii mari poate cauza asfixierea. Simptomele pot include pierderea mobilitii / cunotinei. Victima nu sesizeaz pericolul de asfixiere. 4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare Neaplicabil.

- Semnal Atenie

FI CU DATE DE SECURITATE Azot, comprimat


Data actualizrii: nlocuiete versiunea din: 09.08 2011 25.07 2011 Versiunea: 2 MSDS-Nr.: 8347-Rom Pagina 2 of 5

__________________________________________________________________________________________
SECIUNEA 5: Msuri de combatere a incendiilor 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunztoare: Pot fi utilizate toate materialele de stingere cunoscute. 5.2. Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz Riscuri specifice Aciunea focului asupra recipientului spargerea/explozia acestuia. Nu este inflamabil. Produse de ardere periculoase Nu rezult. 5.3. Recomandri destinate pompierilor Proceduri specifice Dac este posibil se vor opri scurgerile de gaz. Se va izola recipientul intr-o zon de protecie sau se va rci continuu dintr-o poziie protejat. Echipament de protecie special pentru pompieri Nu este necesar. Ghid: EN 469:2005 Echipament de protecie pentru pompieri. Cerine de performan privind echipamentul de protecie pentru pompieri; EN 15090 nclminte pentru pompieri; EN 443 Cti pentru intervenia la incendii n cldiri i alte structuri; EN 659 Mnui de protecie pentru pompieri; EN 137 Echipamente pentru protecie respiratorie Aparat de respirat autonom, cu circuit deschis de aer comprimat i masca facial complet Cerine, testare, marcare. 6. SECIUNEA 6: Msuri de luat n caz de dispersie accidental 6.1. Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen Evacuai zona. Purtai aparat de respirat autonom la intrarea ntr-o zon n care atmosfera nu este dovedit a fi sigur. Asigurai ventilare adecvat. Prevenii ptrunderea n canalizri, subsoluri, pivnie sau alte locuri n care acumulrile pot deveni periculoase. EN 137 Echipamente pentru protecie respiratorie Aparat de respirat autonom, cu circuit deschis de aer comprimat i masca facial complet Cerine, testare, marcare. 6.2. Precauii pentru mediul nconjurtor Se va ncerca oprirea scprilor de gaz. 6.3. Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie ncperile vor fi ventilate. 6.4. Trimiteri ctre alte seciuni A se vedea seciunile 8 i 13. SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea 7.1. Precauii pentru manipularea n condiii de securitate Se va evita ptrunderea apei n recipient. Se vor utiliza numai componente de echipare care corespund naturii produsului, la presiunea i temperatura prescris. n caz de neclariti se va consulta furnizorul de gaz. Se vor studia instruciunile de manipulare a recipienilor primite de la furnizor. Folosii numai echipamente destinate i evaluate pentru utilizarea unei butelii sub poate provoca presiune. Nu fumai n timp ce manipulai produsul. Numai persoanele cu experien i instruite corespunztor trebuie s utilizeze gazele sub presiune. Buteliile se vor proteja mpotriva lovirii, rostogolirii sau cderii accidentale. Nu folosii niciodat flacr direct sau dispozitive de nclzire electric pentru a crete presiunea dintr-o butelie. Nu scoatei sau tergei etichetele puse de furnizor pentru identificarea coninutului buteliei. Atunci cnd buteliile sunt deplasate, chiar i pe distane scurte, se recomand utilizarea echipamentului adecvat, de exemplu crucior, transpalet, stivuitor, e.t.c. Capacul de protecie a robinetului va fi ndeprtat numai dup ce butelia a fost asigurat mpotriva cderii fie de un perete sau banc de lucru sau plasat ntr-un container i este gata pentru utilizare. Asigurai-v c sistemul a fost (sau este n mod regulat) verificat pentru scurgeri de gaz nainte de utilizare. Dac utilizatorul ntmpin probleme n operarea robinetului, va ntrerupe utilizarea i va contacta furnizorul. Robinetul buteliei trebuie nchis dup fiecare utilizare, chiar i atunci cnd butelia este goal sau nc este conectat la echipamente. Nu ncercai niciodat s reparai sau modificai robineii buteliilor sau dispozitivele de siguran ale acestora. Funcionrile defectuoase ale robinetilor trebuie s fie raportate imediat la furnizor. Pstrai buteliile curate iar robineii acestora curai i ferii n special de contaminarea cu produse petroliere i chiar cu ap. Nu ncercai niciodat s transferai gaz dintr-o butelie n alta. Ventilul se va deschide ncet pentru a evita apariia ocului de presiune. Se va evita recircularea gazului n recipient. Substana trebuie s fie manipulat n conformitate cu buna practic de igien industrial i procedurile de siguran. 7.2. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti Asigurai buteliile pentru a preveni cderea accidental. Pstrai butelia ntr-un loc bine ventilat, la temperaturi sub 50 C. Observa i toate reglementrile i cerinele locale n ceea ce privete depozitarea buteliilor de gaze. Buteliile nu ar trebui s fie depozitate n condiii care s favorizeze coroziunea. Buteliile trebuie s fie depozitate n poziie vertical i protejate n mod corespunztor pentru a preveni cderea. Buteliile depozitate ar trebui s fie verificate periodic privind condiiile generale i apariia unor eventuale scurgeri. Buteliile depozitate trebuie s aib capacele montate. Depozitele de butelii trebuie amplasate departe de sursele cu risc de incendiu i la distan de sursele de cldur i de aprindere, precum i departe de materiale combustibile. 7.3. Utilizare final specific (utilizri finale specifice) Neaplicabil. SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personal 8.1. Parametri de control Fr limit de expunere ocupaional.

8.2. Controale ale expunerii Control corespunztor al instalaiilor. Produsul s fie manipulat ntr-un sistem nchis. Substana trebuie s fie manipulat n conformitate cu normelor de igien industrial i procedurile de siguran. Luai n considerare sistemul permiselor de lucru, de exemplu, pentru activitile de ntreinere. Instalaiile sub presiune ar trebui s fie verificate periodic pentru depistarea eventualelor scurgeri. Asigurai o ventilaie adecvat general sau local.

FI CU DATE DE SECURITATE Azot, comprimat


Data actualizrii: nlocuiete versiunea din: 09.08 2011 25.07 2011 Versiunea: 2 MSDS-Nr.: 8347-Rom Pagina 3 of 5

__________________________________________________________________________________________
Analizoarele de atmosfer portabile ar trebui s fie utilizate atunci cnd cantiti de gaze asfixiante pot fi eliberate. Echipament individual de protecie Protecia ochilor i a feei Purtai ochelari de protecie EN 166 atunci cnd se utilizeaz gaze. Protecia pielii Nu este cazul. Alte categorii de protecie Purtai echipament adecvat pentru protecia corpului si a capului. Purtai mnui de lucru i nclminte de protecie n timp ce manipulai buteliile - EN ISO 20345 Echipament de protecie personal - nclminte de protecie. Protecie respiratorie Nu este necesar. Pericole termice Nu este necesar Controlul expunerii mediului Nu sunt necesare msuri suplimentare de gestionare a riscurilor n afar de cele de igien industrial i procedurile de siguran. Consultai reglementrile locale pentru limitarea emisiilor n atmosfer. A se vedea seciunea 13 pentru metode specifice de tratament al gazelor reziduale. SECIUNEA 9: Proprietile fizice i chimice 9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz Informaii generale Aspect fizic/Culoare: Gaz incolor Miros: Fr proprieti de sesizare a prezenei dup miros. Punct de topire: -210 C Punct de fierbere: -196 C Temperatura de autoaprindere: Neaplicabil Clasa de inflamabilitate: Neaplicabil Presiune de vapori la 20 C: Neaplicabil. Densitate relativ, gaz (aer=1): 0,97 Solubilitate mg/l ap: 20 mg/l Temperatura de autoaprindere: Neaplicabil. Proprieti explozive: Conform legislaiei EU : Neexploziv. Conform legislaiei privind transporturile: Neexploziv. Masa molecular: 28 g/mol Temperatura critic: -147 C Densitate relativ, lichid (ap=1): 0,8 9.2. Alte informaii Fr. SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate 10.1. Reactivitate Stabil n condiii normale. 10.2. Stabilitate chimic Stabil n condiii normale. 10.3. Posibilitatea de reacii periculoase Fr. 10.4. Condiii de evitat Fr. SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport ADR/RID 14.1. Numrul ONU 1066 14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie Azot, comprimat 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Clasa: 2 Cod de clasificare: 1A Etichetare 2.2 Numr de pericol: 20 10.5. Materiale incompatibile Nu reactioneaza cu materiale comune in conditii de umiditate redusa sau ridicata. 10.6. Produi de descompunere periculoi n condiii normale de depozitare i utilizare, nu ar trebui s fie produi de descompunere periculoi. SECIUNEA 11: Informaii toxicologice 11.1. Informaii privind efectele toxicologice Informaii generale Nu se cunosc efecte toxice pentru acest produs. SECIUNEA 12: Informaii ecologice 12.1. Toxicitate Acest produs nu are efecte negative asupra mediului. 12.2. Persisten i degradabilitate Substana este de provenien natural. 12.3. Potenial de bioacumulare Neaplicabil. 12.4. Mobilitate n sol Substana este un gaz, neaplicabil. 12.5. Rezultatele evalurii PBT i vPvB Neclasificat ca PBT sau vPvB. 12.6. Alte efecte adverse Neaplicabil. SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea 13.1. Metode de tratare a deeurilor A nu se evacua n locuri unde acumulrile pot deveni periculoase. A se contacta furnizorul dac sunt neclariti. Atmosfera ntr-un loc bine ventilat. Consultai furnizorul pentru recomandri specifice. Se va vedea codul de practic al EIGA (Doc.30 "Eliminarea gazelor", disponibil la http://www.eiga.org) pentru mai multe ndrumri privind metode de eliminare adecvate.

FI CU DATE DE SECURITATE Azot, comprimat


Data actualizrii: nlocuiete versiunea din: 09.08 2011 25.07 2011 Versiunea: 2 MSDS-Nr.: 8347-Rom Pagina 4 of 5

__________________________________________________________________________________________
Cod de restricie pentru tunel: (E). 14.4. Grupul de ambalare P200 14.5. Pericole pentru mediul nconjurtor Fr. 14.6. Precauii speciale pentru utilizatori Fr. IMDG 14.1. Numrul ONU 1066 14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie Azot, comprimat 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Clasa: 2 Etichetare 2.2 EmS:FC, SV. 14.4. Grupul de ambalare P200 14.5. Pericole pentru mediul nconjurtor Fr. 14.6. Precauii speciale pentru utilizatori Fr. 14.7. Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC Neaplicabil. IATA 14.1. Numrul ONU 1066 14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie Azot, comprimat 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Clasa: 2 Etichetare 2.2 14.4. Grupul de ambalare P200 14.5. Pericole pentru mediul nconjurtor Fr. 14.6. Precauii speciale pentru utilizatori Fr. Alte informaii privind transportul Nu se transport dect n vehicule la care cabina oferului este separat de platforma pentru marf. Conductorul vehiculului va cunoate posibilele pericole ale ncrcturii i va fi instruit, n prealabil, cum s acioneze n caz de pericol sau accident. nainte de efectuarea transportului recipienilor asigurai-v c sunt fixai ferm i: ventilele recipienilor sunt nchise i nu au scpri; Informaii suplimentare: Referine La ntocmirea acestei fie cu date de securitate au fost consultate inclusiv , dar nu numai: European Chemical Agency: Information on Registered Substances http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search European Chemical Agency: Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets. European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 Classification and Labelling guide. Matheson Gas Data Book, 7th Edition. National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard Reference Database Number 69 The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) Asigurai-v c toate cerinele legale sunt respectate. Se vor instrui operatorii pentru a nelege riscul generat de mbogirea atmosferei cu oxigen. nainte de a se folosi acest produs n cadrul unui nou proces tehnologic sau ncercare de laborator, se va elabora un studiu de compatibilitate i unul de securitate a muncii. Informaiile desprinse din aceste studii vor constitui baza pachetului informaional ce va asigura utilizatorii i mass media de lipsa oricror riscuri de accidente sau incidente. Indicaii: Toate datele de mai sus reprezint nivelul cunotinelor furnizorului. Acestea nu reprezint o asigurare contractual a proprietilor calitative ale produsului. toi recipienii au montate capacele de protecie a ventilelor; exist o ventilaie corespunztoare; se respect toate regulile impuse de autoriti. SECIUNEA 15: Informaii de reglementare 15.1. Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana sau amestecul n cauz Directiva SEVESO: Neacoperit. Alte reglementri Directiva Consiliului 89/391/EEC privind introducerea msurilor de ncurajare a mbuntirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munc; Directiva 94/9/EC pentru echipamente i sisteme de protecie utilizate n atmosphere potenial (ATEX); Directiva 89/686/EEC privind echipamentul individual de protecie; Directiva Consiliului 67/548/EEC privind armonizarea legilor, regulamentelor i actelor legale administrative n legtur cu clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase; Directiva 1999/45/EC privind armonizarea legilor, regulamentelor i actelor legale administrative ale Statelor Membre n legtur cu clasificarea, ambalarea i etichetarea preparatelor periculoase; Directive 97/23/EC privind armonizarea legilor Statelor Membre n legtur cu echipamentele sub presiune. 15.2. Evaluarea securitii chimice Nu este necesar un studiu privind securitatea chimic. SECIUNEA 16: Alte informaii

FI CU DATE DE SECURITATE Azot, comprimat


Data actualizrii: nlocuiete versiunea din: 09.08 2011 25.07 2011 Versiunea: 2 MSDS-Nr.: 8347-Rom Pagina 5 of 5

__________________________________________________________________________________________
platform of the former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/). The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards. United States of Americas National Library of Medicines toxicology data network TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) Substance specific information from suppliers. Linde Indicaii privind sigurana No. 3 Lipsa de oxigen No. 7 Manipularea n siguran a buteliilor if bateriilor de gaze No. 11 Transportul buteliilor de gaze n vehicule

Sfritul documentului