Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CUMP!

RARE-VNZARE A MIJLOACELOR FIXE (localitatea) 20__

___________________numit! n continuare Vnz!tor", n persoana_________________ activnd n baza Statutului pe de o parte, "i ____________________ , numit! n continuare Cump!r!tor", n persoana ________________ , activnd n baza __________________ , pe de alt! parte, au ncheiat prezentul contract despre urm!toarele: 1. Obiectul contractului 1.1. n conformitate cu condi#iile prezentului contract, Vnz!torul vinde, iar Cump!r!torul cump!r! urm!torul obiect a mijloacelor fixe, numit n continuare Obiect": 1.2. Obiectul se afl! pe adresa: Republica Moldova, _______________________________ 1.3. Obiectul i apar#ine Vnz!torului cu drept de proprietate, ceea ce se confirm! prin 1.4. Vnz!torul garanteaz! c! pn! la ncheierea prezentului contract, Obiectul, indicat n p.1.1. a prezentului contract, nu este nim!nui vndut, nu este gajat, nu se afl! n litigiu, nu a fost arestat sau n interdic#ie "i este liber de orice drepturi ale persoanelor ter#e. 2. Pre"ul #i ordinea decont$rilor (pl$"ilor) 2.1. Pre#ul Obiectului, care urmeaz! a fi achitat de c!tre Cump!r!tor Vnz!torului, se stabile"te conform Anexei nr.1, care este parte integrant! a prezentului contract. 2.2. Decont!rile la prezentul contract se pot efectua "i prin compensarea obliga#iilor reciproce. 3. Transmiterea Obiectului 3.1. Vnz!torul este obligat s! transmit! Obiectul, indicat n p.1.1. al prezentului contract, Cump!r!torului, iar ultimul s!-l preia conform Actului de primire-predare, ntocmit conform legisla#iei Republicii Moldova. 3.2. Actul de primire-predare a Obiectului se semneaz! de c!tre reprezentan#ii p!r#ilor mputernici#i "i se aprob! de c!tre persoanele cu func#ii de r!spundere, care au semnat prezentul contract. 4. Acordarea dreptului de proprietate 4.1. Dreptul de proprietate asupra Obiectului, indicat n p.1.1. al prezentului contract, se acorda Cump!r!tor din momentul nregistr!rii prezentului contract la biroul teritorial do inventariere tehnic! n locul afl!rii Obiectului. 4.2 Riscul pieirii sau deterior!rii for#ate a Obiectului pn! la momentul indicat n p.3.1. al prezentului contract l poart! Vnz!torul. 5. Drepturile #i obliga"iile p$r"ilor 5.1. Vnz!torul este obligat: 5.1.1. S! transmit! Cump!r!torului cu drept de proprietate, f!r! careva retrageri, Obiectul indicat n p.1.1. al prezentului contract. 5.1.2. S! asigure prezen#a reprezentantului s!u a persoanei mputernicite pentru se mnarea Actului de primire-predare "i s!-l aprobe, precum "i s!-i acorde Cump!r!torului toate documentele necesare pentru nregistrarea de stat a prezentului contract.
!

5.2. Cump!r!torul este obligat: 5.2.1. S! primeasc! Obiectul n condi#iile indicate n prezentului contract. 5.2.2. S! suporte toate cheltuielile, legate de nregistrarea de stat, inclusiv a cheltuielilor neprev!zute. 5.2.3. S! achite Obiectul primit. 6. Responbilit$"ile p$r"ilor 6.1. Pentru neexecutarea sau ndeplinirea necorespunz!toare a obliga#iilor din prezentul contract, modificarea sau rezilierea unilateral! a acestuia, partea vinovat! compenseaz! celeilalte p!r#i prejudiciile cauzate "i achit! o amend! n m!rime de 0,1% din pre#ul prezentului contract pentru fiecare zi de ntrziere. 6.2. n condi#iile care nu au fost prev!zute n prezentul contract, p!r#ile se conduc de legisla#ia n vigoare a Republicii Moldova. 7. Solu"ionarea litigiilor 7.1. Litigiile ap!rute din prezentul contract urmeaz! a fi solu#ionate n judec!toria economic!, n ordinea prev!zut! de legisla#ia n vigoare a Republicii Moldova. 8. Clauze finale 8.1. Modificarea condi#iilor prezentului contract, rezilierea "i ncetarea lui snt posibile doar prin acordul n scris al p!r#ilor. 8.2. Toate modific!rile "i suplimentele la prezentul contract trebuie s! fie ntocmite n scris "i semnate de c!tre ambele p!r#i. 8.3. Prezentul contract este ntocmit n 2 exemplare, cte unul pentru fiecare parte. 8.4. Prezentul contract intr! n vigoare din momentul semn!rii lui "i este valabil pn! la executarea deplin! a obliga#iilor contractuale de c!tre p!r#i. 9. Adresele juridice, rechizitele de plat$, semn$turile #i #tampilele P$r"ilor.