Sunteți pe pagina 1din 1

CE MASOARA ACEST CHESTIONAR?

Acest chestionar este traducerea francezd, avwia dinhe instrumentele de evaluare a stimei de sine cele mai utilizate in cercetarea din psihologie gi psihiatrie: scala Rosenberg.

CUM SA VA CALCULATI REZULTATELE

1.

o o o o o o o o

Calculafi-vd punctajul dupd urm6toarele indicafii: Pentruintreblrile 1,3, 4,7, l0: Dacd afi rdspuns ,,total de acord" ave[i 4 puncte

Dacd aJi r6spuns,,de acord" avefi 3 puncte

Daci ali r[spuns ,dezacort'ave{i 2 puncte Dacd afi r6spuns,Jotal dezacord" avefi I punct o Pentru intreb6rile 2, 5, 6, 8,9: Dacd a(i rlspurs,Jotal de acord" avefi I punct DacI ali rdspuns,,de acord" ave[i2 puncte
DacE afi r6spuns ,dezacord" avefi 3 puncte DacE afi rlspuns,,total dezacord" ave[i 4 puncte

2. Faceli suma futuror punctelor.


CUM SA VA INTERPRETATI REZULTATELE
Notele ce se pot obline la acest chestionar se situeazi intre 10 (cea mai scdzutinot[ posibild a stimei de sine) gi 40 (cea mai ridicatd notl posibil[ a stimei de sine).

o o .

Un scor cuprins trtre 10 gi 16 tinde sd indice o stimS de sine mai degrabd scdn$dCorespunde aceasta cu propria dvs. impresie? DacI scorul dvs. este cuprins 34 Si 40 aparlineli fir[ indoial6 grupului de persoane cu inaltii stim6 de sine. Acest renitatpoate sI vI creasc6 inc6 stima de sine. intre 17 Si 33 suntefi in grupul subiecfilor cu stim6 de sine medie. Chestionarul nu diferenfiazd, dar poate cd putefi sd o faceli dvs.: cdrui grup avefi sentimentul subiectiv cd aparfineti? inalt6 sau sc5zuti stimd de sine?

OBSERVAIIE:
Cifrele sunt teoretice, pentru cI ideal ar fi ca reniltatelela acest chestionar sd se compare cu cele oblinute de zeci de alte persoane, de exemplu, tofi profesorii sau elevii unei gcoli.