Sunteți pe pagina 1din 4

FI DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU POSTUL/ LOCUL DE MUNC MECANIC AGRICOL

(conform prevederilor art. 15 alin. (1) punctul 1 din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006) #nitatea$ %o&t de lucru$ Me ani a!ri "# ./2%/N'N31 -)-3'2#L#) +' 2#N.4 0 FI DE EVALUARE A POSTULUI DE MUNC 'c(ipa de evaluare$ 51.3/,) +' ,)-. )+'N3)5).16) 1 5/,21 ./N.,'34 +' 21N)5'-31,' 51.3/,) +' ,)-. 2 +'-.,)','7 %1,12'3,) ./N-'.)N64 218)24 %,'*)9)0)L4 4 +'.'Durata expunerii: N)*'L#L +' ,)-. GL/01L .L1-1 +' G,1*)313' 5 : $%&' .L1-1 +' %,/010)L)313' 6 1

N)*'L +' ,)-. :

,emedierea defec=iunilor cu motorul agregatului agricol pornit >i f<r< ca ma>ina &< fie a&igurat< pe &upor=i. 'fectuarea ?ntoarcerilor la cap<tul parcelei dintr@o &ingur< depla&are c(iar dac< &pa=iul permite efectuarea ace&teia numai din manevre cu 2 A mi>c<ri (pericol de r<&turnare). ';ecutare defectuoa&< de opera=ii .ircula=ia pe drumurile publice f<r< ca agregatul &< fie ?n poBi=ie de tran&port >i a&igurat pentru a evita accidentele de circula=ie. #tiliBarea gre>it< a miCloacelor de protec=ie. 5olo&irea unor &cule necore&punB<toare de montare >i demontare (c(ei7 ciocane7 d<l=i7 dornuri7 >urubelni=e7 fier<&traie de mDn< pentru metale). Ne&incroniB<ri de opera=ii 'fectuarea de opera=ii neprev<Bute prin &arcina de munc< .omunic<ri accidentogene Nea&igurarea ma>inii ?mpotriva depla&<rilor necontrolate ?nainte a ?ncepe opera=iunile de remediere a defec=iunilor. NeutiliBarea ec(ipamentului individual de protec=ie >i a celorlalte miCloace de protec=ie din dotare. Sar in* +u,/ +upra-i.en+i"nat* /n rap"rt u apa itatea exe utantu#ui %oBi=ii de lucru for=ate &au vicioa&e cDnd conduce tractorul. 'fort dinamic. -olicitare p&i(ic< ,itm de munc< mare. Ne&incroniBarea e;ecutan=ilor la montarea >i demontarea organelor mai grele. +epla&<ri7 &ta=ion<ri ?n Bone periculoa&e (pe c<ile de circula=ie ale agregatelor agricole). +epla&<ri cu pericol de c<dere de la acela>i nivel prin deBec(ilibrare7 alunecare7 ?mpiedicare.

)nvaliditate gradul ))

NegliCabil )32 @45 Bile NegliCabil

1 2 1

2 5 2

'8'.#31N3#L

A (iuni !re)ite

)32 @45 Bile +'.'NegliCabil +'.'+'.')32 @45 Bile NegliCabil NegliCabil NegliCabil

2 : 1 : : 2 1 1 1

2 1 2 1 1 5 2 2 1

/miterea unor opera=ii

-1,.)N1 +' 2#N.4

-olicitare fiBic<

1 1 1

.<dere liber< de pie&e7 &cule7 materiale de la cotele &uperioare. -curgere liber< de ulei7 ap< provenit< de la conden&. 2i>c<ri periculoa&e Fa t"ri -e ri+ .e ani %rinderea mDinii la organele mobile ale ma>inii7 ?n &itua=ia interven=iei la motorul aflat ?n func=iune. -trivirea membrelor inferioare &au a altor p<r=i ale corpului pe timpul remedierii unor defec=iuni. -uprafa=a alunecoa&< a >o&elei pe timp ploio& >i pe timp de iarn<. 2)EL/1.' +' %,/+#.6)' Fa t"ri -e ri+ ter.i -uprafe=e &au contururi periculoa&e 3emperatura ridicat< a obiectelor" &uprafe=elor .ontururi ?n=ep<toare7 alunecoa&e7 t<ioa&e. 3emperatura ridicat< a pie&elor motorului ?n func=iune. -upra?nc<lBirea lic(idului de r<cire. 1prinderea accidental< a in&tala=iei electrice. -curgeri de electrolit din acumulator. )nto;icarea organi&mului prin in(alarea &au ?ng(i=irea de combu&tibil7 lic(id antigel &au electrolit. )ncendierea motorului (autove(iculului) din cauBa &curtcircuitului la in&tala=ia electric< >i &curgerilor de combu&tibil. -cDntei ?n por=iunea de lucru a buCiilor &au a unor p<r=i din in&tala=ia electric<. 3emperatura ridicat< a aerului ?n timpul verii. 3emperatura aerului .uren=i de aer Fa t"ri -e ri+ 1i2i 2'+)# +' 2#N.4 3emperatura &c<But< a aerului ?n timpul iernii. ';ecutantul nu ?nc(ide geamurile. 9gomotul produ& de tractoare7 agregate7 utilaCele agricole. *ibra=ii produ&e de tractoare7 agregate7 utilaCele agricole. 3r<&net7 inunda=ie7 vDnt7 grindina7 vi&col.

)32 @45 Bile )32 @45 Bile )nvaliditate gradul ))

2 2 5

5 5 2 2 2 4 2 2 1 4 4 4 4 1 2 2 1 1 2

)nvaliditate gradul )) )nvaliditate gradul )) NegliCabil )32 @45 Bile )32 @45 Bile )32 @45 Bile NegliCabil )32 @45 Bile

5 5 1 2 2 2 1 2

Fa t"ri -e ri+

0i.i

-ub&tan=e to;ice

)nvaliditate gradul ))) )32 @45 Bile )32 @45 Bile )32 @45 Bile )32 @45 Bile

4 2 2 2 2

2 1 1 1 4 1 1 1 2

Fa t"ri -e ri+ e#e tri

.urent electric

9gomot

)32 @45 Bile

*ibra=ii .alamit<=i naturale Fa t"ri -e ri+ ,i"#"!i 2icroorgani&me ?n &u&pen&ie in aer

)32 @45 Bile +'.')32 @45 Bile

2 : 2

1 1 1

0acterii7 viru&uri7 ciuperci.

FI DE MSURI PROPUSE
#nitatea$ Nr3 rt3 1 Fa t"ri -e ri+ ,emedierea defec=iunilor cu motorul agregatului agricol pornit >i f<r< ca ma>ina &< fie a&igurat< pe &upor=i. 'fectuarea ?ntoarcerilor la cap<tul parcelei dintr@o &ingur< depla&are c(iar dac< &pa=iul permite efectuarea ace&teia numai din manevre cu 2 A mi>c<ri (pericol de r<&turnare). .ircula=ia pe drumurile publice f<r< ca agregatul &< fie ?n poBi=ie de tran&port >i a&igurat pentru a evita accidentele de circula=ie. #tiliBarea gre>it< a miCloacelor de protec=ie. 5olo&irea unor &cule necore&punB<toare de montare >i demontare (c(ei7 ciocane7 d<l=i7 dornuri7 >urubelni=e7 fier<&traie de mDn< pentru metale). Ne&incroniBarea e;ecutan=ilor la montarea >i demontarea organelor mai grele. +epla&<ri7 &ta=ion<ri ?n Bone periculoa&e (pe c<ile de circula=ie ale agregatelor agricole). +epla&<ri cu pericol de c<dere de la acela>i nivel prin deBec(ilibrare7 alunecare7 ?mpiedicare. 1 2 FI DE MSURI PROPUSE Ni4e# -e ri+ M*+uri pr"pu+e POSTUL DE LUCRU: MECANIC AGRICOL Re+p"n+a,i# Ter.en

,e&pectarea m<&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet<=ii ?mpreun< cu &erviciul e;tern de prevenire >i protec=ie. )n&truirea periodic< efectuat< de c<tre conduc<torul locului de munc<. .u acea&t< ocaBie ?i vor fi preBentate e;ecutantului ri&curile la care e;pu&. -upraveg(erea e;ecutantului de c<tre conduc<torul locului de munc<.

';ecutantul

%ermanent

.onduc<torul locului de munc<

.u ocaBia in&truirii periodice

4 5 6 :

1ten=ie m<rit< din partea e;ecutantului. 2en=inerea c<ilor de circula=ie libere de ob&tacole. -anc=ionarea di&ciplinar< a &alaria=ilor care nu men=in cur<=enia la locul de munc<. .onduc<torul locului de munc< va aduce la cuno>tin=a &alaria=ilor ri&curile la care &e e;pun. ,e&pectarea m<&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet<=ii ?mpreun< cu &erviciul e;tern de prevenire >i protec=ie. )n&truirea periodic< efectuat< de c<tre conduc<torul locului de munc<. .u acea&t< ocaBie ?i vor fi preBentate e;ecutantului ri&curile la care e;pu&. -upraveg(erea e;ecutantului de c<tre conduc<torul locului de munc<.

';ecutantul 1ngaCatorul .onduc<torul locului de munc< ';ecutantul .onduc<torul locului de munc<

%ermanent /ri de cDte ori e&te caBul %ermanent .u ocaBia in&truirii periodice

! 10 11 12 1

.omunic<ri accidentogene. Nea&igurarea ma>inii ?mpotriva depla&<rilor necontrolate ?nainte a ?ncepe opera=iunile de remediere a defec=iunilor. NeutiliBarea ec(ipamentului individual de protec=ie >i a celorlalte miCloace de protec=ie din dotare. %oBi=ii de lucru for=ate &au vicioa&e cDnd conduce tractorul. 'fort dinamic.

1 1 -alaria=ii vor efectua pauBe. 'fectuarea e;amenului medical periodic ?n conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200:7 privind &upraveg(erea &<n<t<=ii lucr<torilor. ';ecutantul 2edicul &peciali&t de medicin< a muncii /ri de cDte ori e&te nece&ar %eriodic

14

,itm de munc< mare

15

.<dere liber< de pie&e7 &cule7 materiale de la cotele &uperioare. -curgere liber< de ulei7 ap< provenit< de la conden&. %rinderea mDinii la organele mobile ale ma>inii7 ?n &itua=ia interven=iei la motorul aflat ?n func=iune. -trivirea membrelor inferioare &au a altor p<r=i ale corpului pe timpul remedierii unor defec=iuni. -uprafe=e &au contururi periculoa&e ?n=ep<toare7 alunecoa&e7 t<ioa&e. 3emperatura ridicat< a pie&elor motorului ?n func=iune. -upra?nc<lBirea lic(idului de r<cire. 1prinderea accidental< a in&tala=iei electrice. -curgeri de electrolit din acumulator. )nto;icarea organi&mului prin in(alarea &au ?ng(i=irea de combu&tibil7 lic(id antigel &au electrolit. 3r<&net7 inunda=ie7 vDnt7 grindin<7 vi&col. -uprafa=a alunecoa&< a >o&elei pe timp ploio& >i pe timp de iarn<. )ncendierea motorului (autove(iculului) din cauBa &curtcircuitului la in&tala=ia electric< >i &curgerilor de combu&tibil. -cDntei ?n por=iunea de lucru a buCiilor &au a unor p<r=i din in&tala=ia electric<. 1

'fectuarea e;amenului medical periodic ?n conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200:7 privind &upraveg(erea &<n<t<=ii lucr<torilor. ';ecutantul ?>i va programa &arcinile de &erviciu a&tfel ?ncDt &< evite perioadele cu un volum mare de lucr<ri. -tabilirea Cudicioa&< a normei de munc<. 1ten=ie m<rit< din partea e;ecutantului. -anc=ionarea di&ciplinar< a &alaria=ilor care nu men=in cur<=enia la locul de munc<. .onduc<torul locului de munc< va aduce la cuno>tin=a &alaria=ilor ri&curile la care &e e;pun.

2edicul &peciali&t de medicin< a muncii ';ecutantul 1ngaCatorul ';ecutantul 1ngaCatorul .onduc<torul locului de munc<

%eriodic %ermanent %ermanent %ermanent /ri de cDte ori e&te caBul .u ocaBia in&truirii periodice

16 1: 1F 1! 20 21 22 2 24 25 26

4 4 1 2 2 1 1 2 1ten=ie m<rit< din partea e;ecutantului. ,e&pectarea de c<tre ace&ta a m<&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet<=ii ?mpreun< cu &erviciul e;tern de prevenire >i protec=ie. )n&truirea periodic< a &alaria=ilor de c<tre conduc<torul locului de munc<. )n&truirea periodic< a &alaria=ilor de c<tre conduc<torul locului de munc<. 1ngaCatorul va ac(iBi=iona tru&e medicale7 conform art. 1 alin. (2) din /rdinul nr. 42:"2002 pentru aprobarea componen=ei tru&ei &anitare >i a baremului de materiale ce intr< ?n dotarea po&turilor de prim@aCutor f<r< cadre medicale. *erificarea te(nic< periodic< a ma>inilor agricole. 1ngaCatorul va re&pecta prevederile /.#.G. nr. !!"2000 privind m<&urile ce pot fi aplicate ?n perioadele cu temperaturi e;treme pentru protec=ia per&oanelor ?ncadrate ?n munc< (alternare efort dinamic cu cel &tatic7 perioade de lucru cu perioade de repau& ?n locuri umbrite7 a&igurare ap< mineral< cDte 2@4 litri"per&oan<"&c(imb etc.). 'fectuarea e;amenului medical periodic ?n conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200:7 privind &upraveg(erea &<n<t<=ii lucr<torilor. 'fectuarea e;amenului medical periodic ?n conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200:7 privind &upraveg(erea &<n<t<=ii lucr<torilor. ';ecutantul .onduc<torul locului de munc< .onduc<torul locului de munc< 1ngaCatorul %ermanent .u ocaBia in&truirii periodice .u ocaBia in&truirii periodice )mediat %eriodic .Dnd e&te caBul 1ngaCatorul va ac(iBi=iona tru&e medicale7 conform art. 1 alin. (2) din /rdinul nr. 42:"2002 pentru aprobarea componen=ei tru&ei &anitare >i a baremului de materiale ce intr< ?n dotarea po&turilor de prim@aCutor f<r< cadre medicale. 1ten=ie m<rit< din partea e;ecutantului. ,e&pectarea de c<tre ace&ta a m<&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet<=ii ?mpreun< cu &erviciul e;tern de prevenire >i protec=ie. )n&truirea periodic< a &alaria=ilor de c<tre conduc<torul locului de munc<. ';ecutantul %ermanent

.onduc<torul locului de munc< 1ngaCatorul

.u ocaBia in&truirii periodice )mediat

2: 2F

1ngaCatorul

2!

3emperatur< ridicat< a aerului ?n timpul verii.

2edicul &peciali&t de medicin< a muncii 2edicul &peciali&t de medicin< a muncii

%eriodic

0 1 2

3emperatura &c<But< a aerului ?n timpul iernii. ';ecutantul nu ?nc(ide geamurile. 9gomot"vibra=ii produ&e de tractoare7 agregate7 utilaCele agricole. 0acterii7 viru&uri7 ciuperci.

1 2 2 1

%eriodic

S-ar putea să vă placă și