Sunteți pe pagina 1din 60

TEHMlClLE RADlC-lMACl5TlCE

Prol. dr. $erbon Ceorgescu |Bucure;liJ, Dr. Cosmin Alexondrescu |Bucure;liJ,


Dr. Cono Amzo |Bucure;liJ, Dr. Rodu Boz |ConslonloJ,
Dr. Florin Bso;leonu |Timi;ooroJ, Prol. dr. Andrei Bondori |CroiovoJ,
Conl. dr. lon Codoreon |Bucure;liJ, Dr. Dono Cosloche |Pile;liJ,
Conl. dr. Mihoi Covolvic |Clu|-MopocoJ, Prol. dr. Cezor Doniil |lo;iJ,
Prol. consullonl Emonoil Popescu |Bucure;liJ, Dr. Viorel Ro;u |Bucure;liJ,
Dr. loon Cobriel 5omoilescu |DevoJ, Dr. Conslonlin 5ylvesler |5l. CheorgheJ
Dr. Liono Toc |CrodeoJ, Prol. dr. Mirceo Vlodoreonu |Bucure;liJ
437
!ndex de prescurtrI
BPOC bronhopneumopatIe cronIc obstructIv
CT computer tomografIe
ECG electrocardIografIe
EEG electroencefalografIe
HTA hIpertensIune arterIal
MRF mIcroradIofotografIe
IRM ImagIstIc prIn rezonan magnetIc
UIV urografIe Intravenoas
!. !NTRODUCERE
Prezentul document este rezultatul uneI muncI colectIve, rspuns la sugestIa
MInIsteruluI SntII sI la cererea ColegIuluI MedIcIlor.
Un GhId al PractIcIlor RadIologIce sI ImagIstIce a devenIt ImperIos n contex-
tul actual determInat de:
1. reesalonarea ImportaneI dIferItelor tehnIcI de dIagnostIc ImagIstIc;
2. Introducerea sIstemuluI de plat prIn AsIgurrI SocIale;
3. eforturIle M.S. de reechIpare a laboratoarelor de radIodIagnostIc cu tehno-
logIe modern.
1. n dIagnostIcul ImagIstIc modern Rao!oIog!a cIas!c sI pstreaz rolul prI-
mordIal n explorarea plmnuluI sI osuluI (aproape 90% dIn explorrIle uzuale),
dar pIerde dIn Importan n rest.
Ecograf!a a devenIt explorarea de baz pentru multe sIsteme sI organe ca de
exemplu: cordul, cIle bIlIare, abdomenul copIluluI, etc.
Comsa de Badooge
Computer tomograf!a (CT) este o explorare oblIgatorIe n bolIle sIstemuluI ner-
vos, tumorIle renale, lImfoame abdomInale, sau unIc sI de prIm IntenIe n tu-
morIle secretante suprarenale.
!mag!st!ca pr!n Rezonan Magnet!c (IRM) a aprut foarte trzIu la noI, dar
va devenI IndIspensabIl n studIul bolIlor neurologIce degeneratIve, al tumorIlor
hIpofIzare, al bolIlor mduveI spInrII, artIculaIIlor sI corduluI.
Au dIsprut practIc complet tehnIcI ca de exemplu: kImografIa sI retropneu-
moperItoneul, Iar altele sunt pe cale de dIsparIIe: colecIstografIa oral, tomo-
grafIa plan, etc.
2. CostuI exameneIor trebuIe bIne cunoscut. Alegerea examenuluI celuI maI
corespunztor unuI raport pre-efIcIen ct maI bun devIne oblIgatorIu. Rambur-
sarea contravalorII acestor examene se va face numaI n funcIe de acest raport.
3. RetehnoIog!zarea IaoratoareIor de radIodIagnostIc trebuIe gndIt n
funcIe de noIle necesItI. Ideea nlocuIrII InstalaIIlor radIologIce nvechIte n
raport de 1/1 este perImat. Reducerea numruluI de InstalaII sI cresterea nu-
mruluI de examene pe fIecare unItate, n program de mInImum 12 ore, cu un ser-
vIce prompt sI efIcIent, aceasta este lInIa urmtorIlor anI. EcografIa trebuIe gene-
ralIzat. CT sI IRM trebuIe regndIte ca explorrI de nIvel superIor, Iar echIpa-
mentele |udIcIos repartIzate n toat ara.
Transformarea tehnIcII de prelucrare a fIlmuluI radIografIc prIn developare au-
tomat sI utIlIzarea fIlmuluI sensIbIl verde sunt necesItIle ImperIoase pentru
scurtarea tImpuluI necesar dIagnostIculuI sI reducerea IradIerII.
IndIcarea corect a examenelor IradIante, n specIal a examenelor radIoscopI-
ce ale tractuluI dIgestIv trebuIe cunoscut n egal msur de clInIcIenI sI radIo-
logI. RadIologul nu este un executant al comenzII clInIcIanuluI, cI un partener cu
drepturI egale, apt de a alege cea maI bun tactIc de urmat pentru ndeplInIrea
dezIderatelor clInIcIenIlor. n acest sens Rao!oIog!a - !mag!st!c meo!caI devIne
o specIalItate dIn ce n ce maI ,clInIc", Iar radIologul dIn ce n ce maI ,clInIcIan",
avnd nevoIe de cunostIne ct maI ample sI maI moderne de clInIc sI patologIe
medIco-chIrurgIcal.
OrIce explorare ImagIstIc trebuIe solIcItat de clInIcIan pe baza unuI docu-
ment scrIs, semnat sI parafat, conInnd InformaII pertInente cu prIvIre la bol-
nav. OrIce examen radIo-ImagIstIc trebuIe s se ncheIe cu un alt document,
conInnd punctul de vedere al radIologuluI. Ambele documente trebuIe s fIe
oblIgatorII sI credItate cu valoare medIco-legal. Accesul nelImItat recIproc al
clInIcIanuluI sI radIologuluI la toate InformaIIle prIvItoare la fIecare bolnav sunt
absolut oblIgatorII; orIce refuz de examen dIn partea radIologuluI trebuIe nsoIt
de o argumentaIe scrIs, serIos documentat.
PractIcarea metodelor ImagIstIce nu este posIbIl dect pentru ceI abIlItaI
prIntr-un certIfIcat de competen sau atestare emIs de organele abIlItate (MInIste-
rul SntII), n urma parcurgerII de ctre cel atestat a unuI proces de nvmnt
sIstematIc ntr-o unItate de nvmnt superIor sI a unuI examen. PractIcarea
acestor tehnIcI de dIagnostIc fr atestare atrage dup sIne sancIunI.
438
Controlul calItII actuluI radIo-ImagIstIc trebuIe realIzat zIlnIc, n fIecare ser-
vIcIu de ctre personalul medIu sI valIdat de ctre medIc. DefecIunIle tehnIce,
penurIa de consumabIle, cheltuIelIle prea marI nu pot fI o scuz pentru un act
medIcal radIo-ImagIstIc de slab calItate.
Prezentul document a ncercat s Ia n consIderaIe toate aceste prIncIpII de
baz. Pentru redactarea luI s-a folosIt ca model un document asemntor aprut
n Frana n 1997: ,IndIcatIons des Examens d'ImagerIe - 1997", redactat la solIcI-
tarea organuluI de stat nsrcInat cu sntatea sI a SecurItII SocIale. GhIdul a
fost redactat sub auspIcIIle CERF (College des EnseIgnants de RadIologIe de
France) sI al GREF (Groupe de RadIologues EnseIgnants a ExpressIon FranaI-
se), al cruI vIcepresedInte este Prof. dr. S. A. Georgescu.
Forma prImar a lucrrII a fost supus aprecIerII membrIlor ComIsIeI de
RadIologIe a M.S. sI a ComIsIeI de RadIologIe a ColegIuluI MedIcIlor. Dup ope-
rarea modIfIcrIlor sugerate de ceI sus-menIonaI, s-a a|uns la forma defInItIv.
Prezentul document are un caracter InformatIv. El nu reprezInt o lege rIgId
sI ImuabIl. ConInutul su trebuIe adaptat, cu ct maI puIne modIfIcrI, realI-
tIlor locale, n vIrtutea prIncIpIuluI HIpocratIc de a nu face ru sI a prIncIpIIlor
O.M.S. prIvItoare la actul dIagnostIc medIcal de prIm IntenIe:
- s fIe ct maI la ndemn
- s poarte cea maI mare cantItate de InformaII
- s fIe ct maI puIn IradIant
- s poat fI urmat de un gest terapeutIc.
La ce servete un ndreptar de practIcI ImagIstIce
Un examen ImagIstIc corect prescrIs sI executat poate modIfIca soarta bol-
navuluI, poate defInI calea cea maI bun pe care o are de urmat n vederea vIn-
decrII sI poate determIna preluarea luI n sarcIn de ctre AsIgurrIle SocIale.
OrIce radIografIe InutIl sporeste costurIle actuluI medIcal sI IradIerea pa-
cIentuluI, ocup tImpul personaluluI dIn radIologIe sI n consecIn este contra
etIcII medIcale.
PrIncIpalele explIcaII ale abuzuluI de explorrI sunt sIntetIzate n urmtoarele
ntrebrI:
,Are nevo1e?" O solIcItare de examen radIologIc poate s nu modIfIce cu
nImIc soarta bolnavuluI. Un rezultat pozItIv n cutarea uneI lezIunI poate s nu
aIb nIcI o consecIn. Artroza vertebral se poate dIagnostIca radIologIc, dar ea
este la fel de comun sau ,normal" ca sI prul alb sau lIpsa de acomodare a
vederII cu dIstana, dIncolo de o anumIt vrst.
n cazul examenelor radIologIce maI mult ca sIgur negatIve, ca de exemplu
radIografIa pulmonar la un copIl sntos, de asemenea se practIc o rIsIp
InutIl sI o IradIere neraIonal.
,Are nevo1e acum?" ExagerrIle In sI de repetarea unor examene radIologI-
ce prea frecvent, maI naIntea trecerII IntervaluluI care I-ar permIte uneI bolI s
progreseze, s se vIndece sau mcar ca tratamentul s fI putut acIona.
439
,Nu cumva bo1navu1 a fos1 exp1ora1 deJa?" DIn orIce examen anterIor, realI-
zat n alt parte, se pot obIne InformaII chIar n condIIIle unor examene slabe
calItatIv. Repetarea este de evItat. BIneneles, examenele Incomplete, neutIlIza-
bIle, trebuIe Imputate celuI care le-a realIzat.
,Am exp11ca1 exac1 ce a1ep1 de 1a aces1 examen?"
O solIcItare nensoIt de explIcaII cuprInztoare expune orIcnd la adoptarea
uneI tehnIcI necorespunztoare. Executarea de fIlme InutIle sau neexecutarea de
fIlme necesare poate denatura dIagnostIcul.
!!. MODUL DE UT!L!ZARE A GH!DULU! DE PRACT!C!
!MAG!ST!CE
Lucrarea cuprInde dou capItole:
1. ImagIstIca general: radIologIa convenIonal, computer-tomografIa, Ima-
gIstIca prIn rezonan magnetIc sI scIntIgrafIa. Toate aceste metode sunt eva-
luate n funcIe de semnele clInIce, pe organe.
2. Urgenele medIcale
Datele sunt structurate pe treI coloane:
stnga: cuprInde sItuaIa clInIc pentru care se face IndIcaIa de examen
mI|loc: cuprInde specIfIcaIa dac examenul este adecvat
dreapta: cuprInde comentarII explIcatIve.
TermenII utIlIzaI n coloana dIn mI|loc:
RECOMANDAT: IndIc InvestIgaIa cea maI efIcace. Ea poate fI dIferIt de
cea IndIcat de clInIcIan (exemplu: ecografIe n loc de colecIstografIe).
AMNAT CU 2-6 SPTMN!: se adreseaz sItuaIIlor n care experIena
a demonstrat c sImptomele uneI bolI neImportante dIspar n tImp fr urmrI
ma|ore (exemplu: lombalgIIle sau cervIcalgIIle acute).
NERECOMANDAT DE RUT!N: IndIcaIa nu este curent, dar clInIcIanul dIs-
pune de argumente sufIcIente pentru a presupune o sItuaIe specIal (exemplu:
lombalgIIle la care clInIca sugereaz o etIologIe dIferIt de cea degeneratIv).
NERECOMANDAT: cuprInde examenele care nu sunt raIonale (exemplu:
radIografIe de coloan cervIcal la un IndIvId cu InsufIcIen vertebro-bazIlar).
ToI bolnavII de o anumIt vrst au lezIunI degeneratIve la nIvelul coloaneI ver-
tebrale, Iar rsunetul lor asupra arterelor vertebrale este ImposIbIl de precIzat.
AV!Z SPEC!AL!ZAT RECOMANDAT: cuprInde examene cu profIl foarte In-
tIt pe care le recomand expres numaI specIalIstul n domenIu (exemplu: un exa-
men de ureche Intern sau medIe nu poate fI solIcItat de un medIc de medIcIn
general, cI numaI de neurolog, neurochIrurg sau O.R.L.-Ist).
!!!. RESPONSAB!L!TATEA MED!CAL
RecomandrIle de explorare se fac uneorI de teama ImplIcaIIlor medIco-
legale. DepInde de experIena clInIcIanuluI de a aprecIa oportunItatea uneI ase-
menea IndIcaII. Prezentul ghId poate constItuI un argument care n condIIIle
440
unuI examen clInIc IreprosabIl sI consemnat ca atare s susIn nonIndIcarea
unor explorrI.
DorInele bolnavIlor, fr suportul uneI IndIcaII scrIse a medIculuI clInIcIan spe-
cIalIst, nu pot constItuI un argument de efectuare a examenelor ImagIstIce. SIstemul
de explorare fr |ustIfIcare, utIlIzat n specIal n prIvat, este o practIc reprobabIl.
Este totalmente InterzIs efectuarea de examene radIologIce la care docu-
mentul radIografIc s nu fIe nsoIt de un protocol conInnd Interpretarea ImagI-
nIlor de ctre radIolog. Nu se admIt excepII nIcI mcar pentru lezIunIle traumatI-
ce osoase. Se accept numaI pentru radIografIIle dentare.
!V. FEME!A !NSRC!NAT
OrIce explorare cu radIaII IonIzante este de evItat:
la femeIa nsrcInat
n a doua perIoad a cIcluluI
n afara IndIcaIIlor formale.
Starea gestant constItuIe obIectul declaraIeI pacIenteI. ResponsabIlItatea
obInerII acesteI InformaII aparIne clInIcIanuluI, care este oblIgat s o comunIce
radIologuluI. Acesta este oblIgat de a cuta, n lImIta posIbIlItIlor, orIce alt
metod nlocuItoare neIradIant.
V. REDUCEREA !RAD!ER!!
Nu se cunoaste doza de radIaII la care rIscul s fIe nul. Se pun n sarcIna
IradIerII medIcale: cataracte, mutaII ,spontane", bolI malIgne sau malformaII
fetale. Nu exIst nIcI o metod de InvestIgaIe care s demonstreze exact rapor-
tul de cauzalItate dIntre acestea sI IradIere. TotusI efectul radIobIologIc este cert
sI demonstrat.
Tabe! !. Doze!e de radIa]Ie fo!osIte pentru prIncIpa!e!e exp!orrI
radIo!ogIce
TIpu! de EchIva!ent de EchIva!ent n EchIva!ent ca
examen doz efectIv c!Iee durat de
medIe (mSv) toracIce IradIere natura!
IradIere natural anual 2,4 24 1 an
RadIografIe toracIc 0,1 1 15 zIle
RadIografIe de cranIu 0,15 1 15 zIle
RadIografIe abdomInal 1,0 10 6 lunI
UrografIe I.v. 3,5 35 18 lunI
TranzIt barItat
gastro-IntestInal 3,8 38 18 lunI
IrIgoscopIe 7,7 77 3 anI
CT abdomInal 2,6 26 1 an
CT toracIc 4,8 48 2 anI
441
Cel maI sIgur mI|loc de reducere a IradIerII, cu o atenIe partIcular la copIl, este
acela al uneI IndIcaII corecte, n specIal cu verIfIcarea atent a exIsteneI unuI exa-
men sImIlar n trecutul apropIat. RadIologul are oblIgaIa de a utIlIza o tehnIc ct
maI economIc, att ca numr de expunerI ct sI ca regIm de raze folosIt.
TaeIuI ! aprecIaz doza prImIt de pacIent pentru dIferIte examene radIologI-
ce, ce poate fI exprImat ca doz efectIv n mIlIsIevert sI comparatIv n numrul
de radIografII toracIce echIvalente (aceasta fIInd consIderat ca cea maI uzual
sI maI puIn IradIant radIografIe) sI n tImpul echIvalent de IradIere natural.
Doza efectIv corespunde uneI doze de IradIere unIform a ntreguluI corp
care ar putea conduce la acelasI rIsc genetIc sau cancerIgen ca sI examenele
enumerate care produc o IradIere localIzat.
V!. !N ATENJ!A CL!N!C!EN!LOR CARE RECOMAND
EXAMENE !MAG!ST!CE
Nu ezItaI s contactaI radIologII naInte de a scrIe o recomandare. EI sunt
sIngurII care sI cunosc potenIalul tehnologIc sI spectrul de actIvItI sI v pot
IndIca soluIa optImal de explorare n funcIe de ce stIu s fac maI bIne, dac
au cu ce.
V!!. SCURT PREZENTARE A METODELOR D!AGNOS-
T!CE RAD!OLOG!CE-!MAG!ST!CE
1. Metode radIo!ogIce c!asIce
Rao!oscop!a reprezInt o metod suprautIlIzat n acest moment peste tot n
ar dIn cauza dotrII tehnIce nvechIte. RadIologII dIn generaIIle maI vechI o
prefer pentru rapIdItate sI ca efect al uneI obIsnuIne. Are o serIe de dezavan-
ta|e ma|ore:
este foarte IradIant
este purttoarea uneI cantItI mIcI de InformaII, n specIal pe anumIte
organe (plmn) sI asupra unor lezIunI fIne
este condIIonat de o serIe de factorI subIectIvI
nu este metod ImedIat repetItIv.
Rezult c valoarea medIcal sI n specIal medIco-legal a unuI buletIn de
radIoscopIe este ndoIelnIc sI dIscutabIl. Metoda este foarte IradIant n spe-
cIal n scopIe dIrect; cea realIzat cu amplIfIcator de ImagIne sI lan TV reduce
IradIerea de cca 10 orI.
AcuItatea vIzual normal a unuI ochI obIsnuIt este de maxImum 50 de mInute
de scopIe efectIv. Acest Interval de tImp echIvaleaz aproxImatIv cu: 7 tranzIte
barItate gastro-duodenale, 15-20 examene radIoscopIce pulmonare, 3 IrIgoscopII.
OrIce depsIre a acestuI numr de examene, decI ImplIcIt a perIoadeI de acuI-
tate vIzual normal, duce la scderea fIabIlItII examenuluI. Conform reco-
442
mandrIlor OMS radIoscopIa pulmonar este InterzIs sau nerecomandabIl sI
nlocuIt cu radIografIa. Contextul scopIc al examenuluI cu barIu este InevItabIl,
dar IndIcarea examenelor trebuIe lImItat la maxImum.
Rao!ograf!a este metoda ImagIstIc de baz sI IndIspensabIl pentru explo-
rarea plmnuluI sI osuluI (cca 90% dIn totalul examenelor de rutIn). Este com-
plet InutIl n studIul structurIlor moI ale sIstemuluI nervos sI lImItat ca posIbIlI-
tI n studIul cavItII abdomInale. OrIce alte utIlIzrI sunt palIatIve, n locul uneI
alte metode maI efIcace.
Slaba calItate a ma|orItII radIografIIlor efectuate n ara noastr se datoreste
aproxImatIv 50% proasteI prelucrrI a fIlmuluI radIografIc sI a utIlIzrII sIstematI-
ce a unor fIlme de calItate medIe. FIlmul radIografIc sensIbIl verde este superIor
calItatIv sI permIte utIlIzarea unor regImurI maI mIcI pentru obInerea uneI Ima-
gInI de calItate.
2. Metode radIo!ogIce derIvate dIn ce!e c!asIce
A. Me1ode1e cu subs1anJe de con1ras1. Folosesc substane In|ectate I.v. pen-
tru urograf!e, CT sI ang!ograf!e. ColangIografIa I.v. se practIc dIn ce n ce maI
rar. In|ectarea dIrect n organe lumenale sau alte cavItI se foloseste pentru:
uretro sI uretero-pIelografIe, colangIografIa percutan sau retrograd, hIstero-
salpIngo-grafIa, artrografII etc.
Substanele de contrast Iodate neresorbabIle IntestInal de tIpul GastografIn se
folosesc n unele examene gastro-IntestInale sau n CT. ExcreIa substanelor de
contrast dIn cIrculaIe se face pe cale urInar. Frecvena reacIIlor adverse seve-
re este de 1-2/1000, mortalItatea este de 0,9/100 000. PatogenIa exact a acestor
reacII (anafIlactIc sau alt mecanIsm) este necunoscut. Nu exIst nIcI un mI|loc
fIabIl de a IdentIfIca pacIenII cu rIsc ma|or.
LIpsa unor InformaII pertInente la om nu permIte stabIlIrea efIcacItII uneI
medIcaII sIstematIce destInat prevenIrII reacIIlor anafIlactoIde. IndIvIzII cu fac-
torI de rIsc necesItnd o premedIcaIe nu sunt corect cunoscuI. Nu exIst un
acord unanIm asupra tIpuluI de medIcaIe utIlIzat. n stadIul actual al cunostIn-
elor, un test la Iod, efectuat anterIor examenuluI proprIu-zIs este neIndIcat. NIcI
un studIu nu a reusIt s demonstreze valoarea sa predIctIv sI n plus poate fI
perIculos.
PrevederIle legale n vIgoare oblIg la o testare a sensIbIlItII, efectuat la
nceputul In|ectrII, sub forma In|ectrII a 1-2 ml substan sI urmrIrea reacIIlor
pacIentuluI tImp de cteva mInute.
Pentru unele categorII de bolnavI cu anumII factorI de rIsc se recomand utI-
lIzarea substanelor de contrast Iodate cu osmolarItate redus, IonIce sau non-
IonIce. Aceste categorII ar fI:
InsufIcIen cardIac sever
InsufIcIen renal sau orIce condIIe susceptIbIl de a o Induce sau accentua
astmul bronsIc
hIpertIroIdIa
443
antecedentele confIrmate de reacII anafIlactoIde la Iod
alergII dIverse repetate.
UtIlIzarea sIstematIc a substanelor cu osmolarItate mIc nu este |ustIfIcat
dIn cauza costuluI prea rIdIcat.
OrIce laborator de radIologIe care manIpuleaz substane de contrast Iodate
trebuIe s fIe dotat cu surs de oxIgen sI o trus conInnd materIal pentru reanI-
mare sI tratament de urgen. Accesul la un servIcIu ATI este recomandabIl.
OrIce accIdente tardIve, survenIte dup plecarea bolnavuluI dIn servIcIul de ra-
dIologIe sunt n responsabIlItatea medIculuI curant. Se recomand ca orIce bol-
nav In|ectat cu substan de contrast s se deplaseze numaI nsoIt de personal
medIcal calIfIcat.
PregtIrea profIlactIc a pacIentuluI are un rol ndoIelnIc, dar urmtoarele pre-
cauII sunt recomandabIle:
hIdratarea bun a acestuIa
suprImarea unor medIcamente (InterleukIna-2 cu 2 sptmnI naInte,
dIuretIcele ma|ore cu 2 zIle naInte)
aplIcarea uneI medIcaII antIhIstamInIce. CortIcoterapIa profIlactIc nu are
nIcI o |ustIfIcare farmacodInamIc.
In|ectarea se face numaI n condIIIle uneI temperaturI ambIentale de confort
maxIm (mIn. 18 grade) sI la bolnavI care nu acuz senzaIa de frIg. Substanele
de contrast pe baz de gadolInIum se utIlIzeaz numaI n IRM, fIInd maI puIn
Iatrogene dect substanele Iodate. ReacIIle adverse sunt mult maI rare sI numaI
excepIonal letale.
Sulfatul de barIu nu d reacII adverse. AdmInIstrarea luI are urmtoarele con-
traIndIcaII:
semne clInIce sI radIologIce de ocluzIe dIgestIv
comunIcrI patologIce ntre tractul dIgestIv sI alte cavItI sau spaII anato-
mIce nchIse
IncoordonrIle de deglutIIe cu rIsc de aspIraIe.
Substanele de contrast lIposolubIle sunt dIn ce n ce maI puIn folosIte. Pot
produce reacII adverse ca orIce substan Iodat, dar mult maI rar.
B. A11e me1ode
Tomograf!a pIan: este foarte IradIant. Este abandonat orIunde exIst posI-
bIlItatea de acces la un computer tomograf.
Bronhograf!a: a fost sI ea nlocuIt prIn CT. Pstreaz IndIcaIIle n unele
afecIunI dIsplazIce sau malformatIve ale arboreluI respIrator.
Uretrograf!a: se practIc n cadrul cIsto-uretrografIeI mIcIonale. Ca metod
de In|ectare retrograd este practIc abandonat.
C!stograf!a retrograo: practIc abandonat; se maI foloseste numaI n dIag-
nostIcul refluxuluI ureteral.
3. EcografIa
Este o tehnIc anodIn, neIradIant, IeftIn sI actualmente dIn ce n ce maI la
ndemn. Este IndIcat n mod cu totul partIcular la femeIa nsrcInat sI copII.
444
FascIculul de ultrasunete neputnd penetra nIcI osul nIcI gazul, utIlIzarea meto-
deI este lImItat:
n studIul encefaluluI se foloseste transfontanelar la nou-nscut
nu se foloseste n studIul plmnuluI
este perturbat n studIul abdomenuluI ntre rebordul hepatIc sI pelvIs dIn
cauza prezeneI aeruluI.
Este Intens folosIt ca tehnIc perIoperatorIe.
Doppler-ul (pulsat sI contInuu), care permIte calcularea vItezeI de cIrculaIe a
sngeluI n vase, completeaz analIza morfologIc a ImagInII vasculare a eco-
grafIeI. Aceast analIz funcIonal permIte detectarea, localIzarea sI cuantIfI-
carea stenozelor arterIale. Doppler-ul color amelIoreaz fIabIlItatea sI rapIdItatea
doppler-uluI tradIIonal.
n ecografIa abdomIno-pelvIn sunt necesare urmtoarele pregtIrI:
bolnavul trebuIe s fIe nemncat de mInIm 6 ore
pentru studIul vezIcII urInare sau a pelvIsuluI vezIca urInar trebuIe s fIe
n repleIe
pentru studIul prostateI, vezIca trebuIe s fIe n semIrepleIe.
4. Computer tomografIa
Aceast tehnIc permIte realIzarea de secIunI axIale n grosIme de 1 pn la
10 mm. RezoluIa de densItate a metodeI este net superIoar radIologIeI clasIce.
Ea poate percepe separat structurI cu o dIferen foarte mIc de densItate (de
exemplu calculII urInarI radIotransparenI).
In|ectarea de substane de contrast Iodate expune la aceleasI rIscurI ca pen-
tru alte metode radIologIce n cadrul crora se folosesc aceste substane. Insta-
laIIle moderne cu program de lucru n mod spIral sau helIcoIdal permIt o achIzI-
Ie volumetrIc a uneI regIunI anatomIce n cursul uneI sIngure apneI. n acest fel,
se evIt artefactele de respIraIe, se obIne o opacIfIere vascular optIm (redu-
cnd adesea dozele sI concentraIa substanelor), se fac posIbIle reconstrucIIle
multIplanare (2D) sau spaIale (3D) sI se ofer ImagInI apropIate de angIografIe
fr cateterIsm selectIv.
BolnavII pentru examenele CT nu necesIt nIcI o pregtIre specIal. Este reco-
mandat s fIe nemncaI n Ideea utIlIzrII de contrast Iodat Intravenos.
5. !magIstIca prIn rezonan] magnetIc
Este o tehnIc neIradIant care permIte achIzIIa dIrect de secIunI n toate
cele treI planurI ale spaIuluI (axIal, frontal sI coronal). Costul su este fr
ndoIal de 2,5 orI maI mare dect al uneI CT, dar pe de alt parte a cere un CT
pentru a-l completa ulterIor cu IRM este nc sI maI costIsItor.
Contra!no!ca!!Ie formaIe ale acestuI examen sunt:
stImulatorII cardIacI ImplantaI
clIpurI chIrurgIcale, n specIal cele neuro sI cele feromagnetIce
corpII strInI metalIcI IntraocularI
protezele valvulare mecanIce
445
unele proteze cohleare
obezItatea ma|or (dIametrul gautry-uluI nu depseste 60 cm).
Contra!no!ca!!Ie reIat!ve sunt:
agItaIe psIho-motorIe
claustrofobIa (premedIcaIe posIbIl)
Nu este nevoIe ca bolnavul s fIe nemncat. CopII sub 8 anI trebuIe sedaI.
IRM este o tehnIc n expansIune sI extInderea eI ar putea nlocuI n vIItor CT
sau angIografIa.
6. AngIografIa (arterIografIe, f!ebografIe)
Aceast tehnIc necesIt cel maI adesea un cateterIsm vascular. ComplIcaII-
le sunt rare: hemoragIe local, embolIe, tromboz sI orIce accIdent la substanele
de contrast Iodate. NecesIt o explorare complet a coagulrII, bolnav nemncat
sI premedIcaIe sedatIv.
7. !magIstIca Interven]Iona!
Este destInat unor scopurI dIagnostIce (bIopsII, IdentIfIcrI de acumulrI de
snge, puroI sau alte lIchIde patologIce) sau terapeutIce (angIoplastIe, embolIza-
re arterIal, drena| de abcese). ProcedurIle sunt numeroase sI Intereseaz toate
organele sI toate tIpurIle de patologIe.
8. ScIntIgrafIa
Aceast tehnIc utIlIzeaz un agent radIofarmaceutIc.
Examenul se realIzeaz ImedIat dup In|ectarea trasoruluI (explorare dInamI-
c renal) sau dup un Interval de mInute sau ore (3 ore pentru o scIntIgram
osoas). Intervalul este necesar fIxrII trasoruluI. DIstrIbuIa trasoruluI poate fI
obIectIvat sub form de ImagInI planare (statIce sau whole body), sub forma
uneI secvene de ImagInI (dInamIc) sau de secIunI tomo-scIntIgrafIce.
Aspectele patologIce sunt reprezentate de zone de hIpofIxare (zone recI) sau
zone de hIperfIxare (zone calde). IzotopII utIlIzaI au un tImp de n|umtIre scurt
(6 ore pentru TechnetIum 99), elImInarea lor se face pe cale urInar, cu excepIa
celor folosII pentru cIle bIlIare. IradIerea bolnavuluI este comparabIl cu cea
folosIt n radIologIa standard. Nu necesIt precauII suplImentare sI nIcI bolnav
nemncat. Nu se cunosc efecte secundare sI nIcI nu s-au descrIs reacII adverse.
ScIntIgrafIa este formal contraIndIcat la femeIle nsrcInate.
446
V!!!. !ND!CAJ!!LE EXAMENELOR !MAG!ST!CE
!ntroducere I c!asIfIcare dup tIpu! de examInare
RAD1OGRAF1E STANDARD
Rad1ograf1a 1orac1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
BPOC, RadIografIe Nerecomandat NumaI dac semnele sau
astm (control) toracIc de rutIn sImptomele s-au modIfIcat.
CardIopatII RadIografIe Recomandat AnalIza InImII, a vaselor marI
congenItale toracIc sI a cIrculaIeI pulmonare.
CIanoz RadIografIe Recomandat Examenul de screenIng este
toracIc IndIcat pentru cercetarea uneI
patologII cardIace sau pulmo-
nare.
DepIstarea RadIografIe Nerecomandat Ne|ustIfIcat, cu excepIa unuI
afecIunIlor toracIc mIc grup de persoane cu rIsc
pulmonare: crescut (ex: n specIal profe-
anga|are, bIlan sIonal).
de sntate
Examen MRF FIlm Recomandat NumaI pentru control sI urm-
de screenIng 10/10 cm rIrea uneI afecIunI dIagnos-
tIcate anterIor. Nu ca metod
de screenIng n TBC.
DepIstarea RadIografIe Nerecomandat ExcepIe: naIntea chIrurgIeI
preoperatorIe a toracIc de rutIn cardIo-pulmonare, a Interven-
afecIunIlor IIlor de amploare, suspIcIune
pulmonare de neoplasm sau tuberculoz.
De reInut c numerosI pacIenI
cu o patologIe cardIo-respIra-
torIe posed un clIseu recent.
!n cazu! Interven]II!or curen-
te, n urgen], !a pacIen]I cu
vrsta cuprIns ntre 3 I 55
de anI, n absen]a antece-
dente!or pato!ogIce precIse,
a factorI!or de rIsc sau a
anoma!II!or !a examenu! c!I-
nIc, NU se Impune o radIo-
grafIe toracIc.
447
Durere Izolat RadIografIe TemporIzare ClIseu expIrator, utIl deseorI n
a pereteluI toracIc toracIc 2-6 sptmnI InvestIgarea unuI pneumotorax
(n afara uneI sau a uneI supape prIn corp
durerI pleurale) strIn.
DIspnee RadIografIe Recomandat
acut toracIc
DIspnee RadIografIe Recomandat
cronIc toracIc
Febr cu semne RadIografIe Recomandat
de atIngere toracIc
parenchImatoas,
alterare a strII
generale, dIsfonIe,
dIsfagIe, sIndrom
de ven
cav superIoar
HemoptIzIe RadIografIe Recomandat Urmat eventual de o
toracIc bronhofIbroscopIe sI de CT.
InfecII ale cIlor RadIografIe Nerecomandat
respIratorII toracIc
superIoare
InsufIcIen RadIografIe Recomandat DImensIunIle corduluI, semne
cardIac, toracIc de edem pulmonar.
valvulopatII
PatologIe RadIografIe Nerecomandat NumaI la modIfIcarea semnelor
cardIac, toracIc de rutIn sau sImptomelor.
urmrIrea HTA
PleurezIe RadIografIe Recomandat Se Impune radIografIe n decu-
toracIc bIt dorsal sau control scopIc
pentru colecII nchIstate.
PneumonIe la RadIografIe Recomandat Pentru confIrmarea dIsparIIeI
adult (control) toracIc opacItII; controlul nu trebuIe
realIzat naInte de 10 zIle, deoa-
rece evoluIa poate fI lent.
Pneumotorax RadIografIe Recomandat DeseorI vIzualIzat maI bIne pe
toracIc un clIseu expIrator.
Tuse cronIc RadIografIe Recomandat
toracIc
TraumatIsm GrIla| costal Nerecomandat O fractur costal nu modIfIc
toracIc mInor de rutIn tratamentul; se practIc un sIngur
clIseu (vezI capItolul de urgene).
448
Rad1ograf1a capu1u1 1 a feJe1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere dento- RadIografIa La cererea Interes pentru clIseele dentare,
maxIlar cranIuluI specIalIstuluI panoramIce.
Cefalee RadIografIa Nerecomandat RadIografIIle capuluI, sInusurI-
cranIuluI lor sau coloaneI cervIcale sunt
rareorI utIle n absena semnelor
sau sImptomelor neurologIce
localIzate.
Corp strIn RadIografIa Recomandat n caz de antecedente de trau-
metalIc Intra- cranIuluI matIsm ocular sau IntervenIe
orbItar sau neurochIrurgIcal. IncIdene
IntracranIan specIale pentru orbIt.
LItIaz salIvar RadIografIa Amnat de la Tablou clInIc de InflamaIe post-
(InvestIgare) feeI 2 la 6 sptmnI prandIal a uneI glande sub-
mandIbulare sau parotIde. De
completat deseorI cu o sIalo-
grafIe. Cele dou explorrI pot
fI nlocuIte de CT.
Demen, RadIografIa Nerecomandat O radIografIe a capuluI nu este
epIlepsIe cranIuluI utIl spre deosebIre de CT sau
IRM n funcIe de caz.
SImptome de RadIografIa Nerecomandat CT sau IRM n funcIe de avIzul
ureche medIe cranIuluI specIalIstuluI.
sau Intern
Incluznd vertI|ul
SInuzIt RadIografIa Nerecomandat O ngrosare a mucoaseI nu este
cranIuluI de rutIn specIfIc sI poate survenI la pa-
cIenI asImptomatIcI; cazurIle
rezIstente necesIt avIzul ORL-
IstuluI. La copIl: CT de la nceput.
UrmrIrea unuI TeleradIo- Recomandat La sfrsItul tratamentuluI sI la
tratament grafIe 3-5 anI dup tratament.
ortodontIc
Tratament TeleradIo- Nerecomandat
ortodontIc grafIe maI mult de
(urmrIrea una pe an
unuI pacIent
naIntea
nceperII
tratamentuluI)
449
TulburrI ale RadIografIa La cererea CT n caz de traumatIsm, lezIunI
artIculaIeI cranIuluI specIalIstuluI degeneratIve, osteonecroz,
temporo- patologIe InfecIoas sau
mandIbulare InflamatorIe. IRM pentru studIul
dInamIcII dIscale.
TulburrI vIzuale, RadIografIa Nerecomandat ClIseele standard sunt rareorI
de motrIcItate cranIuluI patologIce, Iar semnele nega-
ocular, stra- tIve nu au nIcI o valoare. CT
bIsm, sau IRM trebuIe solIcItate de
nIstagmus, urgen n cazul suspIcIonrII
mIdrIaz uneI patologII IntraorbItare, In-
tracranIene sau cervIcale.
Rad1ograf1e de co1oan cerv1ca1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cefalee RadIografIe Nerecomandat
de coloan
cervIcal
Durere RadIografIe Amnat de la 2 Durerea cervIcal este secun-
cervIcal de coloan la 6 sptmnI dar anomalIIlor dIscale sau
nontraumatIc cervIcal lIgamentare, nedetectabIle pe
clIseele standard.
Durere RadIografIe Amnat de la 2 AnomalIIle degeneratIve
cervIcal de coloan la 6 sptmnI debuteaz precoce la adult sI
cronIc, meca- cervIcal nu exIst paralelIsm anatomo-
nIc, Izolat clInIc. Examenul trebuIe reco-
mandat n caz de semne neuro-
logIce de suspIcIune a uneI pa-
tologII nedegeneratIve sau n
caz de durerI rebele.
BIlan naIntea RadIografIe Recomandat
kInezIterapIeI de coloan
cervIcale cervIcal
NevralgIe RadIografIe Amnat de la 2
cervIco- de coloan la 6 sptmnI
brahIal cervIcal
TortIcolIs RadIografIe Amnat de la 2 TortIcolIsul se datoreaz uneI
nontraumatIc de coloan la 6 sptmnI contracturI: nu se observ nIcI
cervIcal o anomalIe osoas n general.
Se recomand dac tortIcolIsul
persIst.
450
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
InfecIe sau de coloan
artrIt cervIcal cervIcal
(suspIcIune)
PatologIe RadIografIe Nerecomandat PatologIa degeneratIv este
vertebro- de coloan frecvent la subIecII n vrst
bazIlar, cervIcal sI nu se poate precIza dac ea
vertI| afecteaz sI arterele vertebrale.
Rad1ograf1e de co1oan 1oraca1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DorsalgIe RadIografIe Amnat de la 2 PatologIa degeneratIv este
mecanIc de coloan la 6 sptmnI caracterIstIc vrsteI mature.
sau traumatIc toracIc ExamInarea este rareorI utIl n
absena semnelor neurologIce
sau a suspIcIunII de tumor sau
InfecIe.
DorsalgIe pe RadIografIe Recomandat EfIcace pentru dIagnostIcul de
teren osteo- de coloan tasare vertebral, dar nu sI
porotIc toracIc pentru cuantIfIcarea demInera-
lIzrII.
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
suspIcIune de de coloan
InfecIe sau toracIc
artrIt dorsal
(suspIcIune)
Rad1ograf1e de co1oan 1ombar
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
KInezIterapIe RadIografIe Nerecomandat
lombar de coloan de rutIn
(bIlan InIIal) lombar
LombalgIe acut RadIografIe Amnat de la 2 Ma|orItatea pacIenIlor se vIn-
nontraumatIc de coloan la 6 sptmnI dec rapId sub tratament
lombar medIcal; clIseele aduc rareorI
InformaII Interesante n absen-
a anomalIIlor bIologIce.
LombalgIe RadIografIe Nerecomandat ModIfIcrIle degeneratIve sunt
cronIc comun, de coloan de rutIn foarte frecvente sI puIn specI-
fr suspIcIune lombar fIce n tImpul vrsteI adulte,
clInIc lIpsInd un paralelIsm radIo-
de InfecIe clInIc. ExcepII: durere persIs-
sau tumor tent sI progresIv sau prezen-
a de semne neurologIce. Cu-
tarea lIzeI IstmIce la tnr sau
tasarea vertebral la vrstnIc.
451
LomboscIatIc, RadIografIe Amnat 2 Nu se amn n caz de anomalIe
cruralgIe de coloan sptmnI neurologIc sau bIologIc;
comune lombar clIseul dorso-lombo-pelvIn pos-
tero-anterIor sI profIlul de an-
samblu sunt sufIcIente n prIma
faz.
Osteoporoz RadIografIe Recomandat FIabIl pentru dIagnostIcul
de coloan tasrIlor vertebrale, dar nu pentru
lombar cuantIfIcarea demIneralIzrII.
SpIna bIfIda RadIografIe Nerecomandat AproxImatIv 10% dIn populaIe
ocult fr de coloan prezInt anomalII lombosacrate
sImptome sau lombar mInore.
semne clInIce
(suspIcIune)
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
InfecIe sau de coloan
artrIt lombar lombar
(suspIcIune)
Rad1ograf1a de baz1n 1 o1dur1
ExpIorarea com!nat s!stemat!c a coIoane! Iomare ! a az!nuIu! nu sunt jus-
t!f!cate: art!cuIa!!Ie sacro-!I!ace ! coxo-femuraIe sunt v!z!!Ie pe cI!euI oe
coIoan Iomar oe fa (oe Seze), ! este necesar o !no!ca!e spec!f!c pen-
tru soI!c!tarea s!muItan a ceIor oou examene.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere meca- RadIografIe Amnat de la 2
nIc a coapseI de bazIn la 6 sptmnI
sI sold
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
InfecIe, artrIt de bazIn
a bazInuluI
sau teren
partIcular
(cortIcoterapIe)
RadIografIa de IncIdene Recomandat NumaI n caz de sImptoma-
artIculaII specIfIce tologIe acut.
sacroIlIace
Rad1ograf1e de cocc1s
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere netrauma- RadIografIe Amnat de la 2
tIc coccIdIan de coccIs la 6 sptmnI
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat Rezultatul radIografIeI nu
coccIdIan de coccIs de rutIn Influeneaz tratamentul.
452
Rad1ograf1e de genunch1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
BIlan naInte de RadIografIe Recomandat
artrografIe, CT de genunchI
sau IRM
Durere mecanIc RadIografIe Amnat de la 2 FuncIe de durere.
de genunchI de genunchI la 6 sptmnI
LezIunea RadIografIe La cererea
lIgamentuluI de genunchI specIalIstuluI
ncrucIsat
Boala Osgood- RadIografIe Nerecomandat NeregularItatea apofIzar
Schlatter de genunchI de rutIn nu este specIfIc, cel maI
bun semn radIologIc fIInd
ngrosarea prIlor moI; clI-
seele nu servesc dect
pentru elImInarea alteI pa-
tologII locale.
SIndrom RadIografIe Recomandat ClIseu comparatIv de fa
femuro-patelar de genunchI n ortostatIsm, profIl strIct
n flexIe de 20-30 n IncI-
den axIal de 30-45, cu
cvadrIcepsul decontractat; n
absena subluxaIeI externe
a rotuleI se practIc aceeasI
IncIden axIal n rotaIe
extern (RMO, 1994-IV).
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
artrIt sau de genunchI
reumatIsm al
genunchIuluI
(suspIcIune)
Rad1ograf1e de g1ezn 1 p1c1or
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere plantar, RadIografIe Recomandat ClIseu de profIl cu scopul
aponevrozIt de pIcIor cutrII tulburrIlor de
plantar statIc. Interes pentru eco-
grafIe.
Gut RadIografIe Nerecomandat NumaI n caz cu probleme
de pIcIor de rutIn de dIagnostIc dIferenIal.
Hallux valgus RadIografIe AvIz ClIseu cerut naInte de
de pIcIor specIalIzat chIrurgIa ortopedIc.
453
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
InfecIe, artrIt de glezn
sau reumatIsm al sI pIcIor
glezneI sI pIcIo-
ruluI (suspIcIune)
Rad1ograf1e de pumn
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
InstabIlItate RadIografIe La cererea
carpIan de mn specIalIstuluI
SIndrom de RadIografIe La cererea AnalIza preoperatorIe a
canal carpIan de mn specIalIstuluI structurIlor osoase adIa-
cente.
Tumor, fractur, RadIografIe Recomandat
InfecIe, artrIt de mn
sau reumatIsm
al mInII
(suspIcIune)
Rad1ograf1e de screen1ng a sche1e1u1u1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Metastaze RadIografIe Nerecomandat ScIntIgrafIa recomandat
osoase de schelet de prIm IntenIe. ClIsee
(cutare) centrate pe zonele de fIxare.
MIelom RadIografIe Recomandat RadIografIe a scheletuluI
de schelet axIal. ScIntIgrafIa nu este
recomandat (frecvente re-
zultate negatIve).
Rad1ograf1e de screen1ng ar11cu1ar
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
PatologIe RadIografIe Nerecomandat Centrare pe artIculaIIle
artIcular artIcular de rutIn sImptomatIce; Interes
InflamatorIe de ansamblu pentru scIntIgrafIe. ExcepIe:
bIlanul InIIal efectuat de
specIalIst.
Rad1ograf1e abdom1na1 pe go1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ApendIcIt Abdomen Nerecomandat Cu excepIa copIluluI mIc.
pe gol
454
ColIc nefretIc Abdomen Recomandat
pe gol
ConstIpaIe Abdomen Nerecomandat NumerosI adulI normalI
pe gol sunt constIpaI, semnele ra-
dIologIce fIInd nespecIfIce.
DIaree Abdomen Nerecomandat
pe gol
Durere abdomIna- Abdomen Nerecomandat Nu aduce InformaII utIle,
l nespecIfIc, pe gol cu excepIa cIstIteI recIdI-
retenIe de urIn, vante sau rezIstente la
cIstIt acut, tratament n Ideea uneI
hematemez sI lItIaze asocIate.
melen, suspI-
cIune de ulcer
Mas tumoral Abdomen Nerecomandat IndIcaIe pentru ecografIe,
abdomInal pe gol de rutIn urmat n caz de dubIu de
palpabIl CT.
PancreatIt Abdomen Recomandat EvIdenIerea calcIfIcrIlor.
cronIc pe gol RadIografIe de profIl sau sec-
Iune de tomografIe plan.
PatologIe bIlIar, Abdomen Nerecomandat IndIcaIe pentru ecografIe
anevrIsm de aort, pe gol sI/sau CT. RadIografIa
pancreatIt acut abdomInal pe gol este utI-
l n caz de complIcaII dI-
gestIve sau probleme de
dIagnostIc dIferenIal.
PIelonefrIt acut Abdomen Recomandat Ca sI ecografIa.
pe gol
DImensIunea talIeI Abdomen Nerecomandat EcografIa este examenul
rInIchIlor pe gol de rutIn maI sImplu; radIografIa ab-
domInal pe gol urmat de
CT este maI precIs: Inte-
res pentru urmrIre.
Mamograf1a
Strateg!a cea ma! performant asoc!az examenuI cI!n!c, mamograf!a, uneor!
ecograf!a (Ia oec!z!a rao!oIoguIu!), eventuaI compIetate cu punc!e gh!oat.
Ch!ar oac mamograf!a const!tu!e cea ma! un tehn!c oe oep!stare precoce
a canceruIu!, totu! nu are o sens!!I!tate oe 100%: o mamograf!e negat!v nu
excIuoe o!agnost!cuI oe cancer.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cancer de sn MamografIe Recomandat
(semne
evocatoare)
455
Scurgere mamar MamografIe Recomandat AsocIat cu galactografIa.
unIpolar
FactorI de rIsc MamografIe Recomandat Sunt de rIsc crescut
pentru cancer femeIle cu 2 antecedente la
de sn: rude de gradul I, dIntre
- hIstologIcI (n care una a avut cancer de
tImpul uneI sn naInte de 40 anI; cu 3
IntervenII antecedente de gradul I
anterIoare) IndIferent de vrst. PrIma
-antecedente mamografIe trebuIe efectua-
famIlIale (rude t cu 5-10 anI naIntea
de gradul unu) vrsteI la care a survenIt
prImul cancer.
MastodInIe, fr MamografIe Nerecomandat
semne clInIce
Nodul mamar la MamografIe Nerecomandat IndIcaIe de ecografIe: can-
o femeIe sub 25 anI de prIm IntenIe cerul este rar n aceast
grup de vrst, Iar mamo-
grafIa este dIfIcIl de Inter-
pretat datorIt densItII
snIlor.
Nodul mamar MamografIe Recomandat
palpabIl
RetracIe veche MamografIe Nerecomandat
a mamelonuluI
TerapIe hormo- MamografIe Recomandat NumaI dac pacIenta
nal substItutIv urmeaz un program de
a menopauzeI depIstare n mas sau
(examen sIste- IndIvIdual.
matIc naIntea
sI n tImpul)
GInecomastIe MamografIe Nerecomandat NumaI n caz de confuzIe
bIlateral de rutIn cu adIpomastIa.
Dep1s1area 1nd1v1dua1 a canceru1u1 de sn 1a feme11e as1mp1oma11ce fr
fac1or1 de r1sc
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ScreenIng IndIvIdual MamografIe Nerecomandat
pentru cancerul de de rutIn
sn dup 69 anI
ScreenIng IndIvIdual MamografIe Nerecomandat ncepnd cu 40 de anI,
pentru cancerul de de rutIn la cel mult 2 anI.
sn naInte
de 50 anI
456
ScreenIng IndIvIdual MamografIe Recomandat Reducerea mortalItII a
pentru cancerul fost dovedIt. MamografIa
de sn ntre trebuIe fcut la cel mult 3
50 sI 69 anI anI. Nu se repet o mamo-
grafIe normal maI des de
un an la o pacIent asImp-
tomatIc, chIar dac prezIn-
t factorI de rIsc.
EXAMENE RAD1OLOG1CE CU SUBSTAN{E DE CONTRAST
Tranz11 bar11a1 a1 esofagu1u1
Nu se exam!neaz tractuI o!gest!v numa! rao!oscop!c. Rao!ograf!!Ie ser!ate sunt
oI!gator!!. Nu are sens pract!carea unu! tranz!t ar!tat n pr!m !nten!e na!n-
tea une! enooscop!! naIte, cu excep!a contra!no!ca!e! aceste!a sau a or!entr!!
cI!n!ce ctre o stenoz sau un o!vert!cuI.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere toracIc, TranzIt Nerecomandat Refluxul sI esofagIta sunt
hernIe hIatal, esofagIan maI bIne susInute prIn
reflux gastro- clInIc, tranzItul barItat
esofagIan fIInd de Interes mInIm. Re-
fluxul sI hernIa hIatal sunt
frecvente sI pot fI prezente
chIar sI atuncI cnd dure-
rea toracIc are alt cauz.
Refluxul este IntermItent,
absena sa neexcluzndu-l.
EndoscopIa este recoman-
dat dac sImptomele de
reflux sunt rezIstente la tra-
tament (suspIcIune de eso-
fagIt).
DIsfagIe TranzIt Recomandat DIstIncIa dIntre dIsfagIa
esofagIan numaI n caz real (cu blocarea tranzItu-
de orIentare luI alImentar la un anumIt
clInIc spre nIvel) sI un vag dIsconfort
stenoz sau Independent de deglutIIe
dIvertIcul sau de IngestIa alImentelor.
esofagIan Pentru tulburrIle de motrI-
cItate se IndIc manometrIa
esofagIan.
HIpertensIune TranzIt Nerecomandat Se IndIc fIbroscopIa eso-
portal esofagIan gastrIc pentru depIstarea
varIcelor.
457
Tranz11u1 bar11a1 a1 s1omacu1u1 1 duodenu1u1
!no!ca!!Ie o!n prezentuI mater!aI se aoreseaz cono!!e! n care toate metooeIe
!mag!st!ce stau Ia o!spoz!!a rao!oIoguIu!. n caz contrar !no!ca!!Ie vor f! restruc-
turate IocaI n func!e oe pos!!I!t!. ExameneIe rao!oIog!ce sunt oe ev!tat ca
!rao!ante. Nu este cazuI s se efectueze oe pr!m !nten!e un tranz!t ar!tat eso-
gastro-ouooenaI na!ntea une! enooscop!! naIte, cu excep!a une! contra!no!-
ca!! pentru aceasta sau a une! or!entr! cI!n!ce spre o stenoz sau un o!vert!cuI
esofag!an. Nu este !no!cat examenuI ar!tat Ia oInav! as!mptomat!c!.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Controlul la TranzIt Nerecomandat EndoscopIa este maI sen-
dIstan dup o barItat de rutIn sIbIl pentru detectarea
IntervenIe gastro- uneI eventuale anomalII.
chIrurgIcal pe duodenal TranzItul barItat poate fI utIl
tractul dIgestIv pentru verIfIcarea golIrII
superIor gastrIce, a anatomIeI sI mo-
trIcItII IntestInuluI subIre.
DIspepsIe TranzIt barItat Nerecomandat IndIcaIe pentru fIbroscopIe
gastro- n caz de ndoIal asupra
duodenal uneI lezIunI organIce.
PatologIe TranzIt barItat Nerecomandat IndIcaIe de ecografIe
pancreatIc gastro- sI/sau endoscopIe sI/sau
sau bIlIar duodenal CT.
HemoragIe TranzIt barItat Nerecomandat IndIcaIe de endoscopIe.
gastro- gastro-
IntestInal duodenal
Ulcer duodenal TranzIt barItat Nerecomandat CIcatrIzarea unuI ulcer
(control) gastro- face dIfIcIl aprecIerea
duodenal evoluIeI sale: suprave-
gherea clInIc este sufIcIen-
t. Eventual endoscopIe.
Ulcer gastrIc TranzIt barItat Nerecomandat Unele ulcere gastrIce sunt
(control) gastro- malIgne; IndIcaIe de endo-
duodenal scopIe cu bIopsIe.
Tranz11 bar11a1 a1 1n1es11nu1u1 subJ1re
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
MalabsorbIe, TranzIt barItat Nerecomandat Recomandat dac endo-
dIaree cronIc de rutIn scopIa cu bIopsIe IntestIna-
l este normal sau ndoIel-
nIc.
OcluzIe acut a TranzIt barItat Nerecomandat Examenul poate fI
IntestInuluI perIculos.
subIre
458
OcluzIe cronIc TranzIt barItat Recomandat TranzItul barItat al IntestI-
sau recIdIvant nuluI subIre este examenul
a IntestInuluI de elecIe. MaI prezInt
subIre Interes ecografIa sI CT.
PatologIe Infla- TranzIt barItat Recomandat Interes pentru ecografIe sI
matorIe a IntestI- CT asocIate.
nuluI subIre
(ex: boal Crohn)
HemoragIe TranzIt barItat Recomandat Dup fIbroscopIe gastrIc
IntestInal de a doua sI colonoscopIe.
cronIc sau IntenIe
recIdIvant
1r1gograf1e
!r!gograf!a nu este recomanoat na!ntea une! coIonoscop!!; este o!mpotr!v
!no!cat n cazuI n care coIonoscop!a este !mpos!!I, !ncompIet sau con-
tra!no!cat (anevr!sm voIum!nos aI aorte! aoom!naIe, !nsuf!c!en caro!ac sau
resp!rator!e sever contra!no!cno anestez!a). !r!gograf!a cu ouIu contrast este
ut!I numa! oac coIonuI este suf!c!ent pregt!t; oac pregt!rea coIonuIu! nu
este pos!!I !r!gograf!a nu treu!e reaI!zat.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ColopatIe Inflama- IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe pentru
torIe sau tumor, colonoscopIe.
sugerate prIn
durere abdomI-
nal, rectoragIe,
anomalII de
tranzIt recente
ColIt pseudo- IrIgografIe Nerecomandat
membranoas
dup antIbIotIce
DepIstarea uneI IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe de colonoscopIe
tumorI de colon de rutIn n prIm IntenIe la pacIen-
II cu rIsc crescut; IrIgogra-
fIa cu dublu contrast va fI
realIzat dac colonosco-
pIa a fost ImposIbIl sau In-
complet.
DIaree sugernd IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe pentru
o gastro-enterIt coprocultur.
DIvertIculIt OpacIfIere Nerecomandat De preferat CT-ul pelvIn cu
colIc de rutIn opacIfIere colIc (cu sub-
459
stane hIdrosolubIle dac
se suspIcIoneaz o perfo-
raIe).
Melen IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe de endoscopIe
care nu trebuIe s ntrzIe
IntervenIa n caz de hemo-
ragIe masIv.
RectocolIt IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe de endoscopIe.
hemoragIc
Rad1ograf1a c11or b111are
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ColIc bIlIar, OpacIfIerea Nerecomandat IndIcaIe pentru ecografIe.
colecIstIt, Icter cIlor bIlIare
LItIaza cIlor ColangIografIe La cererea De preferat
bIlIare prIncIpale Intravenoas specIalIstuluI colangIografIa
naInte de IntraoperatorIe.
colecIstectomIe
sub celIoscopIe
(suspIcIune)
Urograf1e 1n1ravenoas - U1V
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cancer de UIV Nerecomandat NumaI n caz de suspIcIu-
prostat de rutIn ne a afectrII aparatuluI
reno-urInar superIor.
Cancer de vezI- UIV Recomandat
c urInar
HematurIe UIV Recomandat Dac UIV este normal se
solIcIt o ecografIe + CT.
Nerecomandat cnd he-
maturIa este tIpIc nefrologI-
c (context, analIza urIneI)
sau prIma cIstIt hematurI-
c la o femeIe.
ColIc nefretIc UIV Nerecomandat RadIografIa abdomInal pe
de rutIn gol sI ecografIa pot fI realI-
zate. UIV de urgen n colI-
ca nefretIc sever sau com-
plIcat (rezIstent la trata-
ment, febrIl) sau dubIu dIag-
nostIc. UIV la dIstan este
n general recomandat n
460
funcIe de rezultatele eco-
grafIeI sI terenuluI lItIazIc.
CIstIt recIdIvant UIV Nerecomandat IndIcaIe de radIografIe
sau rezIstent la de prIm IntenIe abdomInal pe gol,
tratament la o ecografIe reno-vezIcal
femeIe tnr + cIstografIe retrograd.
DIsurIe UIV Recomandat Cu clIseu mIcIonal.
nonprostatIc
HIpertensIune n UIV Nerecomandat UIV nu este sensIbIl
absena uneI pentru dIagnostIcul stenozeI
patologII urInare de arter renal. Nu sI are lo-
cul n cazul uneI HTA usoare
(140-180 mm Hg/90-105 mm Hg)
necomplIcate, n absena ele-
mentelor de orIentare clInIc
sau bIologIc spre o HTA se-
cundar, sau ca prIm Inten-
Ie n scop etIologIc.
Adenom de UIV Nerecomandat De preferat ecografIa care
prostat permIte evaluarea aparatu-
necomplIcat luI urInar superIor sI golI-
rea vezIcal. Este supe-
rIoar n cazul asocIerII cu
debItmetrIa urInar. Nu se
face UIV de prIm IntenIe
n cazul sImptomelor de
adenom necomplIcat fr
antecedente urologIce.
InfecIe urInar UIV Recomandat
la brbat
Mas tumoral UIV Nerecomandat IndIcaIe de ecografIe + CT.
renal
PIelonefrIt acut UIV Nerecomandat Recomandat dac ecogra-
la femeIe de rutIn grafIa sI clInIca suspIcIo-
neaz un obstacol; cuplat
cu CT n caz de pIelonefrIt
complIcat.
RetenIe de urIn UIV Nerecomandat IndIcaIe pentru ecografIe
pentru studIul aparatuluI
urInar superIor sI cutarea
cauzeI n urma tratamentu-
luI retenIeI prIn cateterIsm;
UIV dup aceea.
461
Adenom de UIV Recomandat n general preoperator.
prostat
complIcat
Ure1rograf1e re1rograd
De nIocu!t prefera!I cu t!mpuI m!c!onaI aI une! U!V.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DIsurIe UretrografIe Nerecomandat NumaI dac UIV este
retrograd de rutIn neclar.
UretrIt UretrografIe Nerecomandat
retrograd de rutIn
Saccorad1cu1ograf1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ClaudIcaIe Sacco-radIcu- La cererea Examen preoperator.
radIcular, lografIe specIalIstuluI
canal lombar
ngust
ScIatIc, Sacco-radIcu- La cererea LocalIzarea preoperatorIe a
cruralgIe lografIe specIalIstuluI uneI hernII dIscale atuncI
comune cnd CT sI IRM sunt
neconcludente.
Ar1rograf1a genunch1u1u1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Corp strIn Intra- ArtrografIe Nerecomandat Se solIcIt un artro-
artIcular, de genunchI Izolat scanner (avIz specIalIzat).
condromatoz
LezIunea ArtrografIe Nerecomandat IRM poate fI IndIcat
lIgamentuluI de genunchI preoperator.
ncrucIsat
LezIunea cartIla- ArtrografIe Nerecomandat Urmat de un artro-
|uluI femuro- de genunchI Izolat scanner (dac clIseele
patelar standard nu arat o pensa-
re a InterlInIeI artIculare).
LezIune ArtrografIe Recomandat AlternatIv pentru IRM
menIscal de genunchI (neagresIv dar scump).
SIndrom femuro- ArtrografIe Nerecomandat ClIseele standard sunt
patelar de genunchI sufIcIente.
Tumor sIno- ArtrografIe Nerecomandat SolIcIt IRM.
vIal, sInovIt de genunchI
vIlonodular
462
Ar1rograf1e de umr
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Corp strIn ArtrografIe Nerecomandat Se solIcIt artro-scanner.
Intra-artIcular de umr Izolat
InstabIlItatea ArtrografIe Nerecomandat Se solIcIt artro-scanner
umruluI de umr Izolat (numaI dac clIseele stan-
dard sunt normale).
Ruptura capsuleI ArtrografIe La cererea ArtrografIa urmat de
rotatorIlor de umr specIalIstuluI artro-scanner este la fel de
efIcace, maI IeftIn dar maI
agresIv dect IRM.
Ar1rograf1a ar11cu1aJ111or ver1ebra1e pos1er1oare
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
LombalgIe ArtrografIa La cererea LombalgIe rezIstent la
cronIc artIculaIIlor specIalIstuluI tratament sI legat de o
posterIoare artroz posterIoar.
LomboscIatIc ArtrografIa Nerecomandat
comun artIculaIIlor de prIm IntenIe
posterIoare
H1s1ero-sa1p1ngograf1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
HemoragIe HIstero- Nerecomandat NumaI dac ecografIa este
genItal salpIngografIe de rutIn neconcludent sau
normal.
InducIa HIstero-salpIn- Recomandat Face parte dIn bIlanul etIo-
ovulaIeI (bIlan gografIe logIc care trebuIe s
naInte de) precead ntotdeauna prIma
InducIe.
InfecIe HIstero-salpIn- ContraIndIcat
genItal nalt: gografIe
endometrIt,
salpIngIt
(suspIcIune)
SterIlItate HIstero-salpIn- Recomandat de StudIul permeabIlItII
gografIe a doua IntenIe tubare (sI cutarea malfor-
maIIlor uterIne).
Dacryo-c1s1ograf1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
LcrImare Dacryo- Recomandat La cererea specIalIstuluI.
cIstografIe
463
S1a1ograf1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
LItIaz salIvar SIalografIe Amnat de la 2 Precedat de un clIseu fr
la 6 sptmnI pregtIre. n faa tumefIerII
postprandIale a uneI glande
submandIbulare sau paro-
tIde. Poate fI nlocuIt de CT.
PatologIe SIalografIe La cererea SIalografIa poate fI utIl.
InfecIoas sau specIalIstuluI
InflamatorIe salI-
var, sIndromul
Gougerot-S|gren
Examene cu con1ras1 mu111p1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cutarea canceruluI Examene Nerecoman- DescoperIrea canceruluI
prImItIv ca orIgIne a cu contrast date prImItIv dIgestIv sau
metastazelor multIple. multIple urInar modIfIc foarte
Ex: tranzIt barItat rar tratamentul.
gastro-duodenal,
IrIgografIe, UIV etc
Ang1ograf1a (ar1er1ograf1e, f1ebograf1e)
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ArterIopatIa ArterIo- La cererea ClInIca sI eco-doppler pun
membrelor grafIe specIalIstuluI IndIcaIa. ArterIografIa nu se
InferIoare |ustIfIc dect preoperator
sau pentru tratament per-
cutan.
HTA usoar ArterIo- Nerecomandat Nu are sens pentru orIenta-
necomplIcat grafIe re etIologIc n cazul uneI
HTA usoare (140-180 mmHg/
90-105 mmHg) necomplI-
cat, n absena semnelor
de orIentare clInIc sau
bIologIc spre o HTA se-
cundar.
FlebIt Flebo- La cererea Eco-doppler este de prIm
grafIe specIalIstuluI IntenIe. FlebografIa este
IndIcat dac eco-doppler
este neconcludent sau teh-
nIc ImposIbIl.
464
EmbolIsmul FlebografIe La cererea Urmreste precIzarea
pulmonar perIferIc n specIalIstuluI surseI de embolII sI permI-
contInuarea te tratamentul profIlactIc
cavografIeI (fIltre cave).
COMPUTER TOMOGRAF1A
CT aoom!naI ! peIv!n nu treu!e oe pr!nc!p!u reaI!zate Ia feme!a grav!o.
Rao!oIoguI treu!e s cunoasc pos!!I!t!Ie oe o!m!nuare a oozeIor ! oe
reoucere Ia m!n!m a !rao!er!! cr!staI!nuIu!, ma! aIes Ia pac!en!! ce neces!t CT
repetate. n pIus, oe cte or! este pos!!I, treu!e s se gnoeasc Ia o aIterna-
t!v ne!rao!ant, cum ar f! ecograf!a sau !RM.
n c!uoa !rao!er!!, CT reprez!nt ceI ma! un examen n numeroase s!tua!! cI!n!-
ce aoom!naIe, torac!ce, cereraIe sau rah!o!ene. Este cea ma! s!mpI metoo
pentru reaI!zarea !IanuIu! major!t!! afec!un!Ior maI!gne, !ncIus!v a I!m-
foameIor ! pentru controIuI rezuItateIor ch!m!oterap!e!. Preoperator furn!zeaz
!nforma!! ut!Ie asupra maseIor compIexe; postoperator are !no!ca!! numeroase
pentru oep!starea compI!ca!!Ior. De asemenea, are un roI !mportant n trauma-
t!sme ! este o uneaIt f!a!I pentru gh!oarea orenajeIor ! !ops!!Ior.
CT cefa11c
!RM a nIocu!t CT n numeroase !no!ca!!. Totu!, n caz oe contra!no!ca!e pen-
tru !RM, tomograf!a este oe aIes; s!m!Iar n cazur! oe urgen, atunc! cno !RM
nu este o!spon!!I.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cefalee acut CT cefalIc Recomandat Cutarea uneI hemoragII
brutal menIngIene, a hIdrocefalIeI
acute sau a uneI mase tu-
morale IntracranIene. CT
normal nu exclude dIag-
nostIcul de hemoragIe.
Cefalee cronIc: CT cefalIc Nerecomandat
- neorganIc sI
funcIonal
(mIgren, durerI
vasculare ale feeI)
- organIc: cu CT cefalIc Recomandat PreferabIl IRM n cutarea
debut precIs, lezIunIlor expansIve
progresIv, IntracranIene. PrezInt
nocturn, Interes fundul de ochI
nsoIt de semne (edem papIlar).
neurologIce
- vrst adult, CT cefalIc Nerecomandat MaladIe Horton (VSH cres-
febr, ngrosarea cut, bIopsIe arterIal).
arterelor temporale
465
ConfuzIe acut CT cefalIc Recomandat OrIentare etIologIc.
Demen CT cefalIc Recomandat O sIngur CT n faza InIIa-
l pentru elImInarea uneI
cauze organIce: hIdrocefa-
lIe, mas tumoral, hema-
tom subdural cronIc. IRM
este recomandat n caz de
dIagnostIc ndoIelnIc de
hIdrocefalIe cu presIune
normal.
EpIlepsIe: CT cefalIc Nerecomandat IndIcaIe de IRM dup
prIma crIz de rutIn EEG. ImagIstIca este de
preferat n caz de epIlepsIe
focal. IRM sau CT reco-
mandate n urgen n caz
de febr, defIcIt neurologIc,
com, traumatIsm sau
SIDA.
EpIlepsIe CT cefalIc Nerecomandat Fr IndIcaIe de ImagIstIc ,
cunoscut cu excepIa modIfIcrIlor
(control) sImptomatologIeI, rezIsten-
la tratament (IRM).
HemIparez,
hemIplegIa:
- brutal: AVC, CT cefalIc Recomandat AsIgur un dIagnostIc etIo-
AV tranzItorIu logIc: Infarct, hemoragIe,
tumor. ElImIn un hema-
tom care contraIndIc antI-
coagulantele.
- progresIv CT cefalIc Nerecomandat IndIcaIe de IRM n cuta-
rea uneI mase tumorale.
InfecIe CT cefalIc Nerecomandat IRM maI sensIbIl; CT n
cerebral de rutIn urgen dac IRM este Im-
posIbIl. ImagIstIca nu tre-
buIe s ntrzIe tratamentul.
PIerdere scurt CT cefalIc Nerecomandat ntI ECG sau EEG n
a cunostIneI funcIe de caz.
Scleroz n plcI CT cefalIc Nerecomandat Mult maI puIn sensIbIl
dect IRM.
NeuroSIDA CT cefalIc Nerecomandat IRM este maI sensIbIl. CT
de rutIn n urgen dac IRM este
ImposIbIl; n acest caz
dac CT rezolv problema
466
se elImIn IRM. ImagIstIca
nu trebuIe s ntrzIe tra-
tamentul.
SIndrom CT cefalIc Nerecomandat ExcepIe: form atIpIc sau
parkInsonIan rezIstent la tratament (cu-
tarea uneI encefalopatII ano-
xIce, a unuI AVC sau a uneI
tumorI).
Tumor CT cefalIc Nerecomandat IndIcaIe pentru IRM.
cerebral
prImItIv
sau secundar,
hIdrocefalIe
VertI|, tulburrI CT cefalIc Nerecomandat IRM poate fI cerut de un
de echIlIbru specIalIst dup un examen
clInIc, neurologIc sI vestI-
bular n cutarea sclerozeI
n plcI, a unuI neurInom
de acustIc sau a uneI afec-
IunI vasculare.
CT 1n ORL
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Acufene Izolate CT ORL La cererea ntotdeauna dup otosco-
specIalIstuluI pIe urmat eventual de IRM,
angIo-IRM, eco-doppler sau
CT al stncII.
AnosmIe CT ORL La cererea ntotdeauna dup endo-
specIalIstuluI scopIe nazal. CT-ul lameI
cIuruIte a etmoIduluI n cu-
tarea uneI etIologII malfor-
matIve sau tumorale. IRM
n caz de tumor.
DImInuare a CT ORL La cererea ntotdeauna dup otoscopIe,
acuItII specIalIstuluI audIometrIe + potenIale
senzItIve evocate audItIve;
- CT pentru urechea medIe
(InfecIe, colesteatom, le-
zIune, traumatIsm)
- IRM pentru neurInom de
acustIc (sau menIngIom,
patologIe InfecIoas sau
InflamatorIe).
467
DIsfonIe CT ORL La cererea NumaI dup larIngoscopIe.
specIalIstuluI Eventual completat cu CT
toracIc.
EpIstaxIs CT ORL La cererea NumaI dac endoscopIa
specIalIstuluI nazal arat o tumor (ex-
cepIonal).
LItIaz salIvar CT ORL La cererea MaI sensIbIl dect clIsee-
specIalIstuluI le standard.
OtalgIe CT ORL La cererea CT preoperator de ureche
cronIc specIalIstuluI medIe n caz de InfecII
cronIce recIdIvante.
SuspIcIune de CT ORL Nerecomandat ExcepIe: n caz de dubIu
osteoscleroz de rutIn dIagnostIc, dup esec chI-
rurgIcal sau form excep-
Ional endocohlear.
SInuzIt:
- acut CT ORL Nerecomandat Dup examenul foselor
- cronIc La cererea nazale. Eventual de la
specIalIstuluI nceput la copIlul mare.
CT s1oma1o1og1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
AnomalII congenI- CT exocranIu Recomandat n vederea stabIlIrII
tale ale masI- cu recon- soluIeI terapeutIce.
vuluI facIal strucIe 3D
DInI InclusI CT stoma- Nerecomandat
tologIc
CT neuro-of1a1mo1og1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Scdere bIlateral CT neuro- La cererea Examene oftalmologIce
a acuItII vIzuale oftalmologIc specIalIstuluI complementare; IRM
pentru atIngerea cIlor vI-
zuale IntracranIene.
Scdere unIlate- CT neuro- La cererea PatologIe ocular (medII
ral a acuItII oftalmologIc specIalIstuluI transparente, retIn): exa-
vIzuale: patologIe men oftalmoscopIc (FO),
a ochIuluI sau ecografIe orbItar.
de conducere PatologIe de nerv optIc sau
(nerv optIc) cI vIzuale: CT sau IRM.
NeuropatIe optIc cu FO
normal: IRM.
468
Corp strIn CT neuro- Recomandat Examen de practIcat
Intraocular, oftalmologIc naIntea IRM dac exIst
IntraorbItar, dubIu pe radIografIa
cefalIc, standard (corp strIn sau
necunoscut fIr metalIc InframIlImetrIc).
DIplopIe sI CT neuro- La cererea IRM n caz de atIngere
tulburrI oftalmologIc specIalIstuluI IntracranIan bnuIt, CT
oculo-motorII sau IRM + ecografIe pentru
suspIcIune de atIngere orbI-
tar.
OrbItopatIe CT neuro- La cererea Cu sau fr exoftalmIe, cu
(bolI ale oftalmologIc specIalIstuluI sau fr dIplopIe: etIologIe
orbIteI) InflamatorIe sI InfecIoas,
tumoral, vascular, mal-
formatIv. n toate cazurIle:
CT pentru conIntor (orbI-
t osoas sI sInus adIa-
cent) sI IRM cefalIc pentru
conInutul normal sau pato-
logIc (ochI, nerv optIc, muschI).
CT 1orac1c
Numa! cu examen stanoaro compIet n preaIa!I
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Astm CT toracIc Nerecomandat
de rutIn
Cancer CT toracIc Recomandat AsocIat cu endoscopIa
esofagIan sI pentru cancerul esofagIan
bronsIc sau bronsIc.
(bIlanul
extensIeI)
DIsecIe acut CT toracIc Recomandat NumaI cu CT spIral.
de aort AlternatIv pentru ecogra-
fIa transesofagIan; IRM sI
arterIografIe n funcIe de
condIIIle locale.
DIsecIe CT toracIc Recomandat NumaI CT spIral, alternatIv
cronIc, la IRM sau angIografIe
anevrIsm preoperatorIe.
Bronhoree CT toracIc Recomandat Cutarea bronsIectazIIlor.
cronIc
469
DIspnee CT toracIc Recomandat Evaluarea atIngerII
cronIc InterstIIale sau a uneI lezIunI
medIastInale.
EmbolIe CT toracIc Recomandat NumaI cu CT spIral.
pulmonar ScIntIgrafIa (ventIlaIe-
perfuzIe) sI angIografIa
sunt alternatIve posIbIle n
funcIe de condIIIle locale.
EmfIzem CT toracIc La cererea Interes pentru probele
specIalIstuluI funcIonale respIratorII - bI-
lanul extensIeI, Interes pen-
tru CT n emfIzemul bulos.
HemoptIzIe CT toracIc Recomandat Cutarea tumorII, a bronsIec-
tazIIlor sau a tuberculozeI.
Metastaze CT toracIc Recomandat NecesIt prelucrrI de
pulmonare ImagInI n ferestre multIple.
(cutare
sIstematIc)
PatologIe CT toracIc Recomandat Examen de elecIe.
InterstIIal
pulmonar,
bronsIectazII,
nodul pulmonar
solItar
PerIcardIt CT toracIc La cererea NumaI CT spIral;
constrIctIv specIalIstuluI alternatIv pentru IRM; eco-
doppler pentru examenul
funcIonal.
PleurezIe CT toracIc La cererea Recomandat n exsudate
specIalIstuluI (uneorI).
PneumonIe CT toracIc Nerecomandat ExcepIe: absena regresIeI
dup tratament sau suspI-
cIune de abces.
Pneumotorax CT toracIc Nerecomandat ExcepIe: dIagnostIcul dIfe-
renIal cu o bul; etIologIa
pneumotoraxuluI recIdIvant.
SIndrom de ven CT toracIc Recomandat DIagnostIc etIologIc.
cav superIoar
Tuse cronIc CT toracIc Recomandat Dac explorrIle funcIona-
neexplIcat le respIratorII sunt norma-
le; cutarea tumorII sau
bronsIectazIIlor.
470
OpacItIle CT toracIc Recomandat n cutarea componentelor
toracIce masIve de structur (pleural, so-
lId) sI a punctuluI de ple-
care pulmonar sau pleural.
DIsemInrI CT toracIc Recomandat ExtInderea lezIunIlor n
tumorale cu straturIle anatomIce ale
Interesare pereteluI toracIc. LezIunIle
parIetal vertebrelor T
1
-T
4
.
LrgIrea CT toracIc Recomandat LocalIzarea corect sI
medIastInuluI structura orIcreI formaIunI
pe radIografIe tumorale medIastInale.
MIastenIa gravIs CT toracIc Recomandat SIngura metod sIgur de
cu radIografIe evIdenIere a tImusuluI
toracIc normal (resturI sau tImus restant)
netumoral.
CT abdom1na1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Abces CT Recomandat Examen de ales n specIal
abdomInal abdomInal postoperator sI cnd eco-
grafIa este mpIedIcat de
gazele dIgestIve.
Abces renal, CT Recomandat Cuplat cu UIV, maI perfor-
pIelonefrIt abdomInal mant dect ecografIa.
sever,
recIdIvant
sau complIcat
AdenopatIe CT Recomandat Cu ecografIe prealabIl.
abdomInal abdomInal Nerecomandat n caz de
(cutare) ecografIe clar pozItIv.
AnevrIsm de CT Nerecomandat ExcepIe: bIlan
aort abdomInal de rutIn preoperator (Interes pentru
abdomInal CT spIral, alternatIv pentru
IRM); n urgen: suspIcIu-
ne de fIsurare sau dIsecIe.
Nu trebuIe s ntrzIe In-
tervenIa.
Cancer dIgestIv CT Nerecomandat Eventual asocIat cu eco-
(bIlanul abdomInal endoscopIe preoperatorIe
extensIeI) n funcIe de tIpul de cancer.
n cutarea metastazelor
ganglIonare sau hepatIce.
471
Cancer vezIcal CT abdomInal Recomandat Cutarea adenopatIeI.
sI de prostat Recomandat pentru can-
(bIlanul cerul de prostat dac exIs
extensIeI) t o puternIc suspIcIune
clInIc sI bIologIc pentru
adenopatIe.
CIroz, hepatIt CT abdomInal Nerecomandat EcografIe abdomInal de
cronIc actIv, de rutIn de prIm IntenIe. Doppler
carcInom pentru cIrculaIa port.
hepatocelular DIrI|area puncIeI n caz de
(cutare sau Insucces la ecografIe.
supraveghere)
Boala Crohn CT abdomInal Nerecomandat Cutarea abceselor.
de rutIn
DIvertIculIt CT abdomInal Recomandat Cu opacIfIere colIc (cu
substane hIdrosolubIle n
urgen sI rIsc de perfora-
Ie).
Mas tumoral CT abdomInal Nerecomandat n completare la ecografIe.
abdomInal de rutIn
Mas renal solI- CT abdomInal Recomandat BIlanul extensIeI unuI can-
d, mas cer renal; dIstIncIe ntre
complex chIst sI cancer necrozat,
sau ndoIelnIc ntre angIomIolIpom sI alte
la ecografIe tumorI.
Metastaze CT abdomInal Recomandat Dac ecografIa furnIzeaz
hepatIce date ndoIelnIce (obezItate,
(cutare) explorare strIct Intercostal).
Obstacol urInar CT abdomInal Nerecomandat NumaI dac este neelucI-
(etIologIe) de rutIn dat prIn ecografIe sI UIV; la
cererea specIalIstuluI.
PancreatIt CT abdomInal Recomandat BIlan anatomIc sI control
acut al colecIIlor; Interes prog-
nostIc.
PancreatIt CT abdomInal Recomandat AlternatIv ecografIa.
cronIc
PIelonefrIt CT abdomInal Nerecomandat
acut sImpl
Tumor abdo- CT abdomInal Recomandat Complementar ecografIeI.
mInal: cutarea
etIologIeI sI
bIlanul extensIeI
472
Tumor CT abdomInal Recomandat De preferat CT-ul pentru
suprarenalIan dIagnostIcul maseI tumora-
prImItIv sau le (hIperaldosteronIsm,
secundar CushIng, feocromocItom
(cutare) secretant) sI IRM pentru
dIagnostIcul etIologIc (tu-
mor nesecretant). OblI-
gatorIu n cazul protocolu-
luI pentru cancer pulmonar.
Icter CT abdomInal Nerecomandat Dup ecografIe oblIgatorIu.
de rutIn
PatologIe retro-
perItoneal:
- tumorI CT abdomInal Recomandat Pentru analIza structurII n
scop dIagnostIc (punct de
plecare, malIgnItate).
- colecII
(hematoame,
abcese) CT abdomInal Recomandat ExtIndere; lezIunI osoase.
TraumatIsmul CT abdomInal Recomandat Cu ecografIe prealabIl n
abdomInal ca examen urgen. n cutarea de lezIunI
nchIs complementar IntraparenchImatoase sau
perIvIscerale hepatIce, sple-
nIce, renale, pancreatIce.
CT pe1v1n
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cancer ovarIan CT abdomIno- Recomandat n specIal n cutarea
(bIlan pelvIn adenopatIIlor.
preoperator)
Cancer de col, CT pelvIn Recomandat AlternatIv: IRM sau uro-
cancer de endo- scanner pentru vIzualIza-
metru (bIlan rea ureterelor n cancerul
preoperator) de col uterIn, adenopatII.
Cancer testI- CT abdomIno- Recomandat Examenul de ales pentru
cular (bIlan pelvIn decelarea extensIeI
preoperator) ganglIonare.
Cancere pelvIne CT abdomIno- Recomandat ImedIat ce apar semnele
tratate pelvIn clInIce evocatoare pentru
(urmrIre) contInuarea evoluIeI.
InfecIe genItal CT pelvIn Nerecomandat NumaI n absena dIagnos-
nalt (endome- de rutIn tIculuI defInItIv ecografIc.
trIte, salpIngIte)
473
Mas tumoral CT pelvIn Nerecomandat PrecIzeaz datele
pelvIn de rutIn ecografIce: caracterIzare sI
(dIagnostIc) extensIe.
CT rah1d1an
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
LomboscIatIc, cru- CT rahIdIan Amnat 4-8 ExcepIe: CT de urgen n
ralgIe comun, sptmnI cazul uneI scIatIce paralI-
nevralgIe cervIco- zante sau a unuI sIndrom
brahIal (clInIc de de coad de cal; de aseme-
orIgIne dIscal) nea la orIce bnuIal de ra-
dIculalgIe sImptomatIc.
Metastaze CT rahIdIan Nerecomandat NumaI pentru evaluarea n
vertebrale de rutIn scop preterapeutIc a uneI
metastaze vertebrale de|a
dIagnostIcate pe clIseul
standard la scIntIgrafIe sau
IRM. Nerecomandat ca exa-
men de screenIng (se In-
dIc scIntIgrafIa).
RahIalgII CT rahIdIan Nerecomandat Fr consecIn terapeu-
comune cronIce tIc. ExcepIe: semne clInIce,
bIologIce sau radIologIce
standard evocnd o com-
plIcaIe; o durere sImptoma-
tIc ce evoc o patologIe
InfecIoas, InflamatorIe, tu-
moral sau extrarahIdIan.
Artroz CT rahIdIan Nerecomandat Idem
rahIdIan
(supraveghere)
LombalgIe, CT rahIdIan Nerecomandat Idem
cervIcalgIe
acut, lumbago
de efort
SacroIleIt CT rahIdIan Recomandat NumaI dac clIseele
InfecIoas sau standard sunt normale sau
InflamatorIe ndoIelnIce.
(suspIcIune)
SpondIlodIscIt CT rahIdIan Nerecomandat IndIcaIe pentru IRM.
Tasare CT rahIdIan Nerecomandat RadIografIa standard poate
vertebral de rutIn fI sufIcIent. n caz de pre-
474
zumIe a unuI proces ma-
lIgn IRM este maI specIfIc
dect CT, care va fI IndIcat
numaI n cazul InsufIcIeneI
prImeI.
VertI| CT rahIdIan Nerecomandat
CT membre
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere de sold CT de sold Nerecomandat IndIcaIe pentru IRM dac
cu radIografIe clIseele standard sunt Insu-
normal fIcIente pentru dIagnostIc.
Fractura membre- CT de Recomandat Dac clIseele sImple, la
lor InvIzIbIl pe membre nevoIe repetate dup 15
clIseele standard zIle, nu sunt sufIcIente.
Osteom osteoId CT de La cererea Recomandat preoperator;
membre specIalIstuluI Interes pentru scIntIgrafIe,
pentru centrarea secIunI-
lor dac clIseele standard
sunt normale.
OsteomIelIt CT de La cererea Cutarea sechestruluI (rol
membre specIalIstuluI n IndIcaIa operatorIe), maI
puIn efIcace dect IRM
sau scIntIgrafIa pentru dIag-
nostIcul precoce.
SIndrom de CT de mn Nerecomandat DIagnostIc clInIc sI electro-
canal carpIan de rutIn mIografIc.
1MAG1ST1C PR1N REZONAN{ MAGNET1C (1RM)
!RM este acum ut!I!za!I n o!n ce n ce ma! numeroase s!tua!! cI!n!ce.
Domen!!Ie pr!v!Ieg!ate rmn s!stemuI nervos centraI, s!stemuI osteo-art!cuIar,
oncoIog!a, s!stemuI caro!ovascuIar ! peo!atr!a. !mportana sa crete ! pentru
aIte spec!aI!t! cum ar f! oftaImoIog!a, enoocr!noIog!a ! ORL-uI.
Progrese au fost fcute recent n !mag!st!ca func!onaI a cre!eruIu!, !mag!st!ca
mamar, apI!ca!!Ie rao!oIog!e! !nterven!onaIe ooat cu pos!!I!tatea preIucrr!!
!mag!n!Ior n t!mp reaI. n caz oe contra!no!ca!e pentru !RM, CT poate f! soI!c!-
tat n numeroase rnour!. !no!ca!!Ie !RM ca gest oe pr!m !nten!e sunt I!m!-
tate. CT preceoe !RM n major!tatea !no!ca!!Ior.
1RM cefa11c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
EpIlepsIe, semne IRM cefalIc Recomandat IRM este maI sensIbIl
de localIzare dect CT pentru lezIunIle
cerebral demIelInIzante, patologIa
475
de fos posterIoar,
patologIa InfecIoas.
1RM rah1d1an
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
CompresIe IRM rahIdIan Recomandat TrebuIe s fIe prIma examI-
medular nare dup radIografIIle stan-
dard.
Metastaze IRM rahIdIan La cererea
vertebrale specIalIstuluI
ScIatIc, IRM rahIdIan Nerecomandat NumaI dac scIatIca, cru-
cruralgIe, de rutIn ralgIa, nevralgIa cervIco-
nevralgIe brahIal rebel la tratament
cervIco- medIcal nu au fost elucIda-
brahIal te de CT.
comun
SpondIlodIscIta IRM rahIdIan Recomandat NumaI dac clIseele stan-
dard sunt normale sau exIs-
t semne de compresIe
medular sau radIcular.
Tasare IRM rahIdIan Nerecomandat RadIografIa standard poate
vertebral de rutIn fI sufIcIent pentru dIagnos-
tIc; IRM poate fI recoman-
dat n caz de suspIcIune
de afectare malIgn, dar la
dIstan de epIsodul acut.
1RM os1eo-ar11cu1ar
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere neetIche- IRM de sold Recomandat Pentru InvestIgarea n spe-
tat de sold cIal a osteonecrozeI sau a
algodIstrofIeI InvIzIbIle InI-
Ial pe clIseele sImple.
LezIune IRM de Recomandat AlternatIv pentru artro-
menIscal genunchI grafIe care este maI agre-
sIv dar maI IeftIn.
LezIune tendI- IRM osteo- La cererea PreterapeutIc cnd clInIca
noas sau artIcular specIalIstuluI sau ecografIa nu sunt con-
lIgamentar cludente.
(genunchI,
glezn)
476
RecIdIva post- IRM de Recomandat ncepnd cu 1 an dup
operatorIe a coloan IntervenIe, IRM dIferenIa-
uneI scIatIcI lombar z fIbroza de recIdIva her-
nIeI.
Tumor osoas IRM osteo- La cererea TrebuIe executat naIntea
malIgn artIcular specIalIstuluI bIopsIeI.
1RM pe1v1n
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Cancer de col IRM de pelvIs Recomandat AlternatIv pentru CT.
sau corp uterIn
(bIlanul
extensIeI)
EndometrIoz IRM de pelvIs Recomandat mpreun cu ecografIa.
PatologIa IRM de pelvIs Nerecomandat NumaI dac ecografIa nu
endometruluI de rutIn aduce InformaII sI hIstero-
grafIa este ImposIbIl.
PatologIe IRM de pelvIs Recomandat n completarea ecografIeI,
gInecologIc maI ales dac aceasta este
sau malformaIe neconcludent.
fetal la gravId
SC1NT1GRAF1A
Este !mportant oe neIes c cea ma! mare parte a !nvest!ga!!Ior sunt vaIor!f!-
cate opt!maI confruntnou-Ie cu aIte tehn!c! !mag!st!ce. Aceasta expI!c ter-
men!! ut!I!za! n enumerarea ,oe pr!m !nten!e, oe a ooua !nten!e ! expIorr!
compIementare. ProIemeIe cI!n!ce treu!e oef!n!te cIar, acestea oeterm!nno
rao!otrasoruI ut!I!zat.
Sc1n11graf1a apara1u1u1 os1eo-ar11cu1ar
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere osoas ScIntIgrafIe Recomandat HIperfIxarea osoas este
neexplIcat osteo-artIcular de a doua nespecIfIc dar n cazul
(algodIstrofIe, (alternatIv IntenIe unor radIografII negatIve
osteonecroz, IRM sau CT n permIte asocIerea durerII
tumor) caz de tumor) cu orIgInea osoas. IRM
este maI sensIbIl sI maI
precIs n dIagnostIcul etIo-
logIc.
CopII btuI ScIntIgrafIe La cererea ScIntIgrafIa permIte ghIda-
osteo- specIalIstuluI rea explorrIlor radIologIce
artIcular pe centrII de hIperfIxare.
477
PermIte descoperIrea lezI-
unIlor traumatIce multIple,
de multe orI necunoscute.
Metastaze ScIntIgrafIe Recomandat ScIntIgrafIa permIte explo-
osoase osteo- de prIm rarea scheletuluI n ansam-
artIcular IntenIe blu fIInd maI sensIbIl de-
ct radIografIIle standard.
MIelom ScIntIgrafIe Nerecomandat ScIntIgrafIa osoas este
osteo- negatIv n aproxImatIv
artIcular 50% dIn mIeloamele cu
localIzare osoas.
OsteomIelIt ScIntIgrafIe Recomandat ScIntIgrafIa osoas este
osteo-artIcular de a doua pozItIv precoce n InvestI-
(alternatIv IntenIe garea osteomIelIteI, n tImp
IRM sau CT n ce radIografIIle pot fI nor-
caz de osteo- male prImele 2-3 sptmnI.
mIelIt cronIc) Cupla|ul scIntIgrafIeI osoa-
se cu scIntIgrafIa cu leu-
cocIte marcate permIte s
se fac dIstIncIa ntre o
lezIune InfecIoas sI alte
etIologII; IRM este maI sen-
sIbIl sI maI precIs n
dIagnostIcul etIologIc.
Protez ScIntIgrafIe Recomandat Se cer ntI radIografIIle
dureroas osteo- de a doua standard, o scIntIgrafIe
artIcular IntenIe la normal permIte exclude-
cererea rea uneI complIcaII semnI-
specIalIstuluI fIcatIve. Poate fI utIl aso-
cIerea uneI scIntIgrafII cu
leucocIte marcate pentru a
dIstInge InfecIa.
TraumatIsm ScIntIgrafIe Recomandat ScIntIgrafIa este utIl atuncI
osos osteo- de a doua cnd radIografIIle standard
artIcular IntenIe sunt normale sau neconclu-
(alternatIv CT) dente, n specIal n caz de
fractur fr deplasare. Da-
c durerea este foarte lo-
calIzat se solIcIt CT de
urgen.
478
Sc1n11graf1a apara1u1u1 gas1ro-1n1es11na1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DIvertIcul ScIntIgrafIe La cererea
Meckel gastro- specIalIstuluI
IntestInal
HemoragIe ScIntIgrafIe Recomandat ScIntIgrafIe cu coloIzI sau
gastro-IntestI- gastro- de a doua hematII marcate. Aceste
nal acut IntestInal IntenIe dup explorrI sunt maI sensIbIle
endoscopIe dect angIografIa sI pot de-
tecta hemoragII cu debIt foar-
te mIc pn la 0,1 ml/mIn.
Tumor prImItIv ScIntIgrafIe Nerecomandat EcografIa sI/sau CT sI/sau
hepatIc sau gastro- IRM sunt maI performante.
splenIc IntestInal
Sc1n11graf1a s1s1emu1u1 resp1ra1or (sc1n11graf1e cup1a1 ven111aJ1e 1 perfuz1e)
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Astm, bronho- ScIntIgrafIe Nerecomandat
pneumopatIe respIratorIe
cronIc
EmbolIe ScIntIgrafIe Recomandat AlternatIve: angIografIa, CT
pulmonar respIratorIe spIral. Interpretarea se face
cu o radIografIe toracIc.
Sc1n11graf1a card1ac
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
InsufIcIen ScIntIgrafIe La cererea Evaluarea fracIeI de
cardIac cardIac specIalIstuluI e|ecIe ventrIcular. Interes
de a doua prognostIc dup Infarctul
IntenIe, dup de mIocard. Supraveghere
ecocardIografIe dup chImIoterapIe.
IschemIe ScIntIgrafIe La cererea ScIntIgrafIe de perfuzIe
mIocardIc cardIac specIalIstuluI mIocardIc cu thalIu sau
de a doua IsonItrIlI. Detecteaz, loca-
IntenIe, cuplat lIzeaz sI aprecIaz
cu proba de efort. reversIbIlItatea IschemIeI
mIocardIce. La pacIenII In-
capabIlI de a susIne proba
de efort se pot IndIca teste-
le farmacologIce (dIpIrIda-
mol, dobutamIn).
479
Sc1n11graf1e nefro-uro1og1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
HTA fr patolo- ScIntIgrafIe Recomandat. Eco-doppler permIte
gIe renal asocIa- nefro- Complementar aprecIerea talIeI rInIchIlor,
t: cutarea uneI urologIc cu eco-doppler a calIbruluI arterelor
stenoze de renale sI a rezIstenelor
arter renal. vasculare Intrarenale.
HTA greu Renograma IzotopIc
controlabIl prIn detecteaz stenozele
trIterapIe sau funcIonale sI exclude o
asocIat uneI stenoz unIlateral semnI-
IR progresIve. fIcatIv. AngIografIa dIgIta-
lIzat, pe cale venoas,
poate fI utIl. UIV nu este
utIl (ndoIelnIc UIV mInu-
tat).
InfecII urInare ScIntIgrafIe Recomandat Evaluarea rsunetuluI renal
(pedIatrIe) nefro-urolo- de a doua n evoluIe sau preoperator.
gIc IntenIe, la
cererea
specIalIstuluI
ObstrucIe cronIc ScIntIgrafIe Recomandat Detecteaz prezena sau
de cI urInare nefro-urolo- de a doua IntenIe absena obstrucIeI sI apre-
gIc cIaz funcIa renal separat.
Reflux vezIco- ScIntIgrafIe Recomandat CIstografIa radIo-IzotopIc
ureteral nefro-urolo- de a doua este o alternatIv la cIsto-
gIc IntenIe, la grafIa convenIonal pentru
cererea urmrIre.
specIalIstuluI
Sc1n11graf1a s1s1emu1u1 endocr1n
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
HIperpara- ScIntIgrafIe La cererea LocalIzarea preoperatorIe a
tIroIdIe endocrInIan specIalIstuluI. adenoamelor
De prIm IntenIe paratIroIdIene.
mpreun cu
ecografIa + CT
de a doua IntenIe
HIpertIroIdIe ScIntIgrafIe Recomandat DIferenIere ntre boala
endocrInIan de prIm IntenIe Basedow sI nodulul toxIc.
Nodul tIroIdIan ScIntIgrafIe La cererea AprecIerea caracteruluI
endocrInIan specIalIstuluI, funcIonal (cald sau rece)
480
de a doua Inten- al unuI nodul solId.
Ie mpreun cu
ecografIa
TIroIdIt ScIntIgrafIe La cererea AprecIaz recuperarea
endocrInIan specIalIstuluI funcIonal.
Sc1n11graf1a 1n pa1o1og1a 1nfecJ1oas sau 1nf1ama1or1e
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Focar InfecIos ScIntIgrafIe cu La cererea ScIntIgrafIa cu leucocIte
profund leucocIte specIalIstuluI marcate este maI perfor-
(cutare) marcate sau mant n caz de sepsIs
cu galIum postoperator, n tImp ce scIn-
tIgrafIa cu galIum n afecIu-
nIle InfecIoase sau tumo-
rale (lImfom).
Sc1n11graf1a 1n pa1o1og1a neuro-ps1h1a1r1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
EpIlepsIe ScIntIgrafIe La cererea LocalIzarea focaruluI
neuro- specIalIstuluI epIleptIc.
psIhIatrIc
RECOMANDR1 1N 1MAG1ST1CA DE URGEN{
Rad1ograf1a capu1u1 1n urgenJ
ntrer!Ie funoamentaIe n caz oe traumat!sm cran!an sunt:
1. Ex!st semne n favoarea une! Iez!un! cereraIe?
2. Ex!st semne n favoarea unu! hematom extracereraI?
3. Ex!st o fractur cran!an ! ma! aIes oe az oe cran!u?
4. AIte organe sunt at!nse?
CT rspunoe Ia toate aceste ntrer!, n t!mp ce rao!ograf!!Ie oe cran!u nu
rspuno oect Ia ntrearea 3. CT nIocu!ete rao!ograf!!Ie oe cran!u ! treu!e
reaI!zat oe pr!m !nten!e pentru ntrer!Ie 3 ! pos!!I 2 .
ntrer!Ie che!e pentru !IanuI pac!entuIu! sunt:
1. Pac!entuI treu!e sp!taI!zat pentru supraveghere?
2. Este nevo!e oe CT cefaI!c?
3. Este necesar av!zuI unu! neuroch!rurg?
RspunsuI Ia aceste ntrer! neces!t o strateg!e aoecvat ! un consens ntre
spec!aI!t!. Recomanor!Ie apI!ca!Ie pentru pac!en!! aouI! prezentno un trau-
mat!sm cran!an sunt apI!ca!Ie ! pentru cop!!. !no!ca!!Ie oe expIorare Ia cop!I
treu!e fcute cu ma! mare Iarghee.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
1.TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat Dac nu locuIeste sIngur
cranIan cranIan de poate fI externat cu o foaIe
asImptomatIc urgen de supraveghere. Dac
481
Cefalee locuIeste sIngur va fI Inter-
SenzaII ebrIoase nat pentru supraveghere.
Hematom, ran,
contuzIe sau abra-
zIune a scalpuluI
Absena semnelor
dIn grupele 2 sI 3
2.TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat n absena CT, radIografII
cranIan cu cranIan de rutIn de cranIu sI supraveghere
modIfIcarea de urgen clInIc.
strII de
constIen n
momentul
accIdentuluI
sau ImedIat dup
Cefalee progresIv
IntoxIcaII (drogurI,
alcool)
IstorIc neconcludent
al cIrcumstanelor
accIdentuluI
CrIze comIIale
dup accIdent
Vom
AnemIe post-
traumatIc
PolItraumatIsme
LezIunI facIale
severe
Semne de fractur
de baz de cranIu
PosIbIlItate de
fractur cu depre-
sIe sau lezIunI
penetrante
CopIl sub 2 anI sau
suspIcIune de
maltratare
3. TraumatIsm
cranIan cu RadIografIe Nerecomandat CT de prIm IntenIe,
alterarea strII cranIan eventual radIografII
de constIen de urgen standard n scop
(dup excluderea preoperator (plag
uneI cauze penetrant).
482
toxIce,
metabolIce sau
comIIale)
Semne neurologIce
de focar
Scderea progresIv
a strII de constIen
Plag penetrant
Rad1ograf1e fac1a1 de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
SInuzIt acut RadIografIe Nerecomandat
facIal de
urgen
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat Ortopantomogram, fIlme
mandIbular facIal de de rutIn Intrabucale + CT sunt cele
urgen maI utIle.
TraumatIsm RadIografIe Recomandat CT complementar n caz de
facIal al eta|uluI facIal dIplopIe sI preoperator.
medIu de urgen
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat NIcI o examInare fr
nazal facIal avIzul specIalIstuluI.
de urgen
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat Examenul clInIc este de
ocular cu facIal de rutIn multe orI superIor clIseelor.
suspIcIune de de urgen CT la cea maI mIc
corp strIn suspIcIune de penetraIe
IntracranIan sau n cazul
problemelor de localIzare.
Rad1ograf1e de urgenJ a co1oane1 cerv1ca1e 1 a g1u1u1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Corp strIn RadIografIa Recomandat Este dIfIcIl de dIferenIat un
farIngIan sau de urgen dac corpul corp strIn de un cartIla|
n treImea supe- a prIlor strIn este calcIfIcat. Poate fI necesa-
rIoar a moI ale radIoopac r o endoscopIe sau un
esofaguluI gtuluI tranzIt esofagIan.
TraumatIsm ClIsee Recomandat n Se realIzeaz la dIstan,
cervIcal: clIseele dInamIce urgen dup cteva zIle de ImobI-
sunt normale, amnat lIzare cu mInerv.
dar durerea
persIst
TraumatIsm RadIogra- Recomandat ClIseele de coloan cervI-
cervIcal cu fIe de cal sunt dIfIcIl de Interpre-
483
durere urgen de tat sI necesIt o analIz
coloan rIguroas a C1 sI T1. IncI-
cervIcal denele oblIce se pot dovedI
necesare, ca sI CT.
TraumatIsm RadIografIe Recomandat ClIseele de coloan cervI-
cranIan, de coloan cal sunt dIfIcIl de Interpre-
polItraumatIsm cervIcal tat sI necesIt o analIz
(pacIent de urgen rIguroas a C1 sI T1.
InconstIent) IncIdenele oblIce se pot
dovedI necesare, ca sI CT.
Se asocIaz cu radIografII
de coloan toracIc, lom-
bar sI de bazIn.
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat
cranIan sau de coloan n absen
facIal (pacIent cervIcal durerII
constIent) de urgen cervIcale
Rad1ograf1e de urgenJ de co1oan 1orac1c 1 1ombar
Un traumat!sm oe coIoan cerv!caI poate masca un traumat!sm s!tuat ma! jos.
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
PolItraumatIsm RadIografIe Recomandat AsocIat cu radIografII
(pacIent de urgen cervIcale sI de bazIn.
InconstIent) de coloan
toracIc sI
lombar
TraumatIsm RadIografIe Recomandat
lombar sau de urgen
dorsal cu de coloan
durere toracIc sI
lombar
Rad1ograf1e de urgenJ de baz1n 1 sacru
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
TraumatIsm al RadIografIe Recomandat Examenul clInIc poate s
bazInuluI la un pa- de urgen nu fIe fIabIl. FracturIle
cIent InconstIent de bazIn sacruluI scap deseorI
sau care nu se sI sacru neobservate.
maI poate rIdIca
dup o cdere
TraumatIsm al RadIografIe Nerecomandat Nu schImb tratamentul.
coccIsuluI de urgen
de bazIn
sI sacru
484
Rad1ograf1a de urgenJ a membre1or
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Corp strIn n
prIle moI:
- metal, stIcl, RadIografIe de Recomandat Cea maI mare parte a
lemn vopsIt de urgen a stIclelor, ca sI unele
membruluI vopselurI sunt radIoopace.
- plastIc, lemn RadIografIe Nerecomandat Nu sunt radIoopace. De
de urgen a preferat o ecografIe.
membruluI
TraumatIsm al RadIografIe Nerecomandat NumaI dac durerea este
glezneI de urgen de rutIn pe partea posterIoar, la
a glezneI vrful maleoleI Interne sau
externe; Idem dac
pacIentul nu poate face doI
pasI pe fIecare pIcIor fr
a|utor n ora urmtoare
traumatIsmuluI (regulIle de
la Ottawa).
TraumatIsm al RadIografIe Nerecomandat Doar dac durerea apare la
pIcIoruluI de urgen de rutIn baza metatarsIanuluI V, a
medIu a pIcIoruluI scafoIduluI sau dac pacIen-
tul nu poate face doI pasI pe
fIecare pIcIor fr a|utor n
ora urmtoare traumatIsmu-
luI (regulIle de la Ottawa).
Rad1ograf1a de urgenJ a po111rauma11sme1or
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
PolItraumatIsm Toate punctele cItate anterIor Pentru torace s se evIte
ma|or sunt valabIle, dar n caz de capcanele clIseelor n
tulburrI de constIen trebuIe clInostatIsm. CT poate fI
realIzat n afar de CT cefalIc: utIl. Pentru bazIn exame-
1 - clIseu de coloan cervIcal, nul clInIc nu este sufIcIent.
toracIc sI lombar; Pentru abdomen clIseul
2 - un clIseu pulmonar; standard nu este utIl, cu
3 - un clIseu de bazIn. excepIa plgIlor penetran-
te. EcografIa sI CT-ul sunt
recomandate. n ceea ce
prIveste aparatul urInar nu
trebuIe uItate lezIunIle ar-
terelor renale n socurIle
485
de deceleraIe: CT cu sub-
stan de contrast sI/sau
eco-doppler sunt recoman-
date.
Rad1ograf1e de urgenJ 1orac1c
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DIsecIe acut RadIografIe Nerecomandat CT de prIm IntenIe.
de aort toracIc
de urgen
DIspnee acut RadIografIe Recomandat ClIseul n expIr poate fI utIl
toracIc pentru cutarea unuI pneu-
de urgen motorax sau a uneI supape
n caz de corp strIn.
Fractur RadIografIe Recomandat ProfIl sternal.
sternal toracIc
de urgen
TraumatIsm RadIografIe Nerecomandat O fractur costal nu modI-
toracIc mInor de grIla| costal de rutIn fIc tratamentul; este sufI-
cIent un clIseu toracIc de
fa.
TraumatIsm RadIografIe Recomandat O fractur costal nedepla-
toracIc moderat toracIc sat nu modIfIc tratamen-
sau sever de urgen tul. ClIseul de fa are drept
scop vIzualIzarea unuI pneu-
motorax, revrsatuluI lIchI-
dIan, a uneI contuzII pul-
monare sau a unuI hemo-
medIastIn. O radIografIe to-
racIc normal nu elImIn
o lezIune aortIc.
TraumatIsm RadIografIe Recomandat ClIseele de fa sI/sau pro-
toracIc prIn toracIc fIl, InclusIv oblIce caut un
arma alb de urgen pneumotorax, o contuzIe
pulmonar sau un revrsat
pleural.
Rad1ograf1a de urgenJ a abdomenu1u1
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ApendIcIt RadIografIe Nerecomandat Doar la copIlul mIc.
acut abdomInal
pe gol
486
IngestIe de RadIografIe UneorI IndIcaIe n funcIe de
corp strIn abdomInal recomandate sImptome.
pe gol sI de
torace de
urgen
Durere abdomI- RadIografIe Recomandat ClIseu n decubIt dorsal
nal acut, abdomInal pentru aspectul gazelor sI
sIndrom ocluzIv, pe gol radIografIe toracIc n orto-
sIndrom statIsm pentru pneumope-
perItoneal rItoneu sI patologIe pulmo-
nar; abdomen pe gol n or-
tostatIsm pentru sIndromul
ocluzIv. Dac pacIentul nu
poate menIne ortostatIs-
mul, se face n decubIt late-
ral stng cu raze orIzontale.
PatologIe bIlIar, RadIografIe Nerecomandat IndIcaIe de ecografIe
anevrIsm aortIc, abdomInal sI/sau CT. Poate fI utIl
pancreatIt acut pe gol dac apar complIcaII sau
probleme de dIagnostIc
dIferenIal.
PerforaIe abdo- RadIografIe Recomandat EcografIa sau CT
mInal prIn abdomInal sIstematIce pentru bIlanul
arm alb pe gol n lezIunIlor traumatIce.
decubIt dorsal Dac pacIentul nu poate
sI toracIc n menIne ortostatIsmul, se
ortostatIsm face n decubIt lateral
stng cu raze orIzontale.
RetenIe acut RadIografIe Nerecomandat IndIcaII pentru ecografIe sI
de urIn abdomInal endoscopIe dIgestIv.
pe gol
1mag1s11c convenJ1ona1 de urgenJ a arbore1u1 ur1nar
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ColIc nefretIc RadIografIe Recomandat AsocIat ecografIeI. UIV de
abdomInal urgen n colIcIle nefretIce
pe gol severe sau complIcate (re-
zIstente la tratament, febrI-
le) sau dubIu dIagnostIc.
PIelonefrIt RadIografIe Recomandat AsocIat ecografIeI.
acut sImpl abdomInal
pe gol
487
TraumatIsm Uretro- La cererea DeseorI n urgen amna-
pelvIn, cIstografIe specIalIstuluI t; fr cateterIsm
uretroragIe de excreIe retrograd al uretreI.
Opac1f1erea de urgenJ a 1n1es11nu1u1 subJ1re
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
OcluzIe acut de OpacIfIerea Nerecomandat ExamInarea poate fI
IntestIn subIre de urgen a perIculoas.
IntestInuluI
subIre
1r1gograf1e de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DIvertIculIt IrIgografIe Nerecomandat De preferat CT cu opacIfI-
de urgen de rutIn fIere colIc (cu substane
hIdrosolubIle n caz de sus-
pIcIune de perforaIe).
Melen IrIgografIe Nerecomandat IndIcaIe de endoscopIe,
de urgen care nu trebuIe s ntrzIe
IntervenIa n caz de hemo-
ragIe masIv.
OcluzIe colIc IrIgografIe Recomandat IrIgografIa cu substane
acut de urgen la cererea hIdrosolubIle nu trebuIe s
specIalIstuluI ntrzIe IntervenIa chIrur-
gIcal.
PerforaIe, IrIgografIe La cererea CT de urgen + IrIgografIe
fIstul de urgen specIalIstuluI cu substane hIdrosolubIle
colIc pot fI utIle dar nu trebuIe s
ntrzIe IntervenIa chIrur-
gIcal.
Ang1ograf1a de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
EmbolIe AngIografIe Recomandat AlternatIv: CT spIral,
pulmonar de urgen scIntIgrafIe.
HemoragIe AngIografIe La cererea Interes pentru embolIzare.
dIgestIv, genI- de urgen specIalIstuluI
tal, hemoptIzIe,
epIstaxIs grav,
hemoragIe
menIngeal
IschemIa acut ArterIografIe La cererea Nu trebuIe s ntrzIe
a membrelor de urgen specIalIstuluI tratamentul.
InferIoare
488
FlebIte FlebografIe La cererea Eco-doppler de prIm
de urgen specIalIstuluI IntenIe. FlebografIa este
IndIcat cnd eco-doppler
este ndoIelnIc sau tehnIc
ImposIbIl.
Ecograf1e abdom1na1 de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Abces EcografIe Recomandat EvIdenIaz bIne spaIIle
abdomInal abdomInal subfrenIce sI subhepatIce,
de urgen ca sI pelvIsul; maI puIn utI-
l n regIunea ombIlIcal sI
flancurI. Dac ecografIa
este negatIv sau exIst o
suspIcIune clInIc Impor-
tant se solIcIt CT.
ApendIcIt EcografIe Nerecomandat DIagnostIcul este esenIal
acut abdomInal de rutIn clInIc; ecografIc poate fI
de urgen concludent la pacIentul
slab sau copIl. O ecografIe
apendIcular normal nu
elImIn dIagnostIcul de
apendIcIt. Poate fI utIl
cnd dIagnostIcul clInIc
este dIfIcIl sau ndoIelnIc sI
are rol n dIagnostIcul ab-
ceselor apendIculare. MaI
este utIlIzat, de preferIn
pe cale endovagInal, pen-
tru cercetarea patologIeI
pelvIne n dIagnostIcul dI-
ferenIal.
ColecIstIt, EcografIe Recomandat
angIocolIt abdomInal
de urgen
FIsur sau EcografIe Nerecomandat IndIcaIe pentru CT.
dIsecIe de abdomInal
aort de urgen
abdomInal
PancreatIt EcografIe Recomandat SIngurul scop este
acut abdomInal cutarea calculIlor bIlIarI,
de urgen controlul la dIstan a pre-
zeneI sau abseneI pseu-
dochIstelor. Pancreasul poa-
489
te fI greu explorat datorIt
IleusuluI reflex. CT este
maI sensIbIl pentru bIlan-
ul anatomIc al zonelor de
necroz.
TraumatIsm EcografIe Recomandat AlternatIv: CT.
abdomInal abdomInal
de urgen
Ecograf1e pe1v1n 1 obs1e1r1ca1 de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Durere pelvIn EcografIe Recomandat Context chIrurgIcal:
acut, pelvIn de sarcIn extrauterIn
metroragIe urgen (cuplat cu dozarea HGC),
torsIune sau ruptur de chIst
ovarIan. Context medIcal:
salpIngIte.
HemoragIe EcografIe Recomandat Se caut n urgen:
genItal n obstetrIcal decolarea trofoblastIc, ImI-
prImul trImestru nena de avort, lIza unuI
la o sarcIn geamn, sarcIna extrauterI-
normal n asocIat, mola.
cunoscut
HemoragIe EcografIe Recomandat SpItalIzare de urgen n
genItal n pelvIn caz de placent praevIa
trImestrul de urgen sau hematom retroplacen-
al III-lea tar.
PIerdere de EcografIe La cererea SpItalIzare de urgen.
lIchId amnIotIc pelvIn specIalIstuluI
n trImestrul de urgen
al III-lea
Ecograf1e ur1nar de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ColIc EcografIe Recomandat Eco-doppler este perfor-
nefretIc urInar mant n dIagnostIcul obstruc-
de urgen IeI. Absena dIlataIeI nu
exclude un obstacol la debut.
PIelonefrIt EcografIe Recomandat Ca sI radIografIa abdomI-
acut sImpl urInar nal pe gol.
de urgen
PIelonefrIt EcografIe Nerecomandat CT este maI performant.
sever sau urInar de rutIn
490
complIcat, de urgen
abces renal
Ecograf1e 1es11cu1ar de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
TorsIune EcografIe Nerecomandat AvIz chIrurgIcal urgent.
de testIcul testIcular de rutIn TorsIunea este un dIagnos-
de urgen tIc clInIc; eco-doppler poa-
te fI utIlIzat n caz de dubIu.
Ecograf1e de urgenJ de o1d sau umr
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
ArtrIt EcografIe Recomandat NumaI dac clIseele stan-
InfecIoas de urgen dard sunt normale sau
de sold ndoIelnIce; cutarea
sau umr revrsatuluI artIcular.
Ecograf1e ocu1ar de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
SuspIcIune de EcografIe La cererea SuspIcIune de dezlIpIre de
dezlIpIre de ocular specIalIstuluI retIn cu FO InvIzIbIl
retIn de urgen (cataract, hemoragIe vI-
troas).
Ecograf1e dopp1er de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
AccIdent Ische- Eco-doppler Recomandat n Interval foarte scurt.
mIc tranzItor n de urgen
terItorIul al trunchIurIlor
carotIdIan supraaortIce
FlebIt Eco-doppler Recomandat MaI puIn sensIbIl pentru
venos tromboza venelor membre-
de urgen lor InferIoare. nlocuIeste
progresIv flebografIa mem-
brelor InferIoare rezervat
numaI cazurIlor ndoIelnIce
sau tehnIc ImposIbIle.
CT cefa11c 1 fac1a1 de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
1.- TraumatIsm CT cefalIc Nerecomandat Dac nu locuIeste sIngur
cranIan de urgen poate fI externat cu o foaIe
asImptomatIc de observaIe. n caz con-
491
- Cefalee trar, Internare pentru
- SenzaIe ebrIoas supraveghere.
- Hematom, rnIre,
contuzIe, abrazIune
a scalpuluI
- Absena semnelor
de la grupele 2 sI 3
2.- TraumatIsm cranIan CT cefalIc Recomandat n absena CT, radIografII
cu modIfIcarea de urgen de cranIu sI supraveghere
strII de constIen clInIc.
n momentul
accIdentuluI
sau ImedIat
dup.
- Cefalee progresIv
- IntoxIcaIe
(drogurI, alcool)
- IstorIc
neconcludent
al cIrcumstanelor
accIdentuluI
- CrIze comIIale
dup accIdent
- Vom
- AmnezIe
posttraumatIc
- PolItraumatIsme
- LezIunI facIale severe
- Semne de fractur
ale bazeI cranIuluI
- PosIbIlItate de
fractur cu depresIe
sau lezIune penetrant
- CopIl sub 2 anI
cu suspIcIune
de maltratare
3.-TraumatIsme CT cefalIc Recomandat CT de prIm IntenIe, even-
cranIene cu de urgen tual radIografII standard n
alterarea strII scop preoperator.
de constIen
(dup excluderea
unor cauze toxIce,
metabolIce
492
sau strI de
comIIalItate)
- Semne neurologIce
de focar
- Scdere progresIv
a strII de constIen
- Plag penetrant
Cefalee acut CT cefalIc Recomandat n cutarea hemoragIeI
brutal de urgen menIngIene prIn ruptur
de anevrIsm (puncIa lom-
bar nu se |ustIfIc cu CT
normal), hIdrocefalIe acut
sau proces nlocuItor de
spaIu. La cererea specIa-
lIstuluI pentru IndIcarea
uneI arterIografII n caz de
hemoragIe menIngIan.
ConfuzIe acut, CT cefalIc Recomandat OrIentare etIologIc.
com nontrau- de urgen
matIc
EpIlepsIe CT cefalIc Nerecomandat IndIcaIe de IRM dup
prIma crIz de urgen de rutIn EEG. IRM sau CT de urgen-
n caz de febr, defIcIt
neurologIc, com, trauma-
tIsm sau SIDA.
Stare de ru CT cefalIc Recomandat CT de urgen n caz de
epIleptIc de urgen agItaIe sau probleme anes-
tezIce.
HemIplegIe, AVC CT cefalIc Recomandat Poate asIgura un dIagnos-
de urgen tIc etIologIc: Infarct, hemo-
ragIe, tumor. ElImIn un
hematom care contraIndIc
antIcoagulantele.
InfecIe CT cefalIc Recomandat NumaI dac IRM nu este
cerebral + de urgen dIsponIbIl de urgen.
SIDA ImagIstIca nu trebuIe s
ntrzIe tratamentul.
PIerdere de CT cefalIc Nerecomandat EEG sau ECG n funcIe
cunostIn de urgen de caracterIstIcIle pIerderII
de scurt de cunostIn.
durat
493
SInuzIt acut CT cefalIc Nerecomandat
de urgen
TraumatIsm CT cefalIc Recomandat CT facIal sImultan cu CT
cranIo-facIal de urgen cefalIc.
sever
CT rah1d1an de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Lumbago de efort, CT rahIdIan Nerecomandat Aceste examene pot fI
lombalgIe sau de urgen recomandate dac datele
cervIcalgIe acut clInIce sI paraclInIce IndIc
o durere sImptomatIc, re-
velatoare pentru o patologIe
InfecIoas, InflamatorIe, tu-
moral sau extrarahIdIan.
Sacro-IleIt CT rahIdIan Recomandat NumaI dac clIseele stan-
InfecIoas de urgen dard sunt normale sau n-
doIelnIce.
ScIatIc, cruralgIe CT rahIdIan Nerecomandat ExcepIe: CT de urgen n
comun, nevralgIe de urgen faa uneI lomboscIatIce
cervIco-brahIal paralIzante, sIndrom de
coad de cal sau la cea
maI mIc suspIcIune de ra-
dIculalgIe sImptomatIc.
SpondIlo- CT rahIdIan Recomandat NumaI dac clIseele stan-
dIscIt de urgen dard sunt normale, ndoIel-
nIce sau IRM nu este dIs-
ponIbIl de urgen.
TraumatIsm CT rahIdIan Nerecomandat NumaI dac clIseele stan-
rahIdIan de urgen de rutIn dard sunt ndoIelnIce sau
pentru bIlan preterapeutIc.
CT spIral nlocuIeste tomo-
grafIa convenIonal.
CT 1orac1c de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
DIsecIe acut CT toracIc Recomandat PreferabIl dac exIst CT
de aort de urgen spIral. AlternatIve: ecogra-
fIe transesofagIan, IRM
sau angIografIe.
EmbolIe CT toracIc Recomandat NumaI CT spIral.
pulmonar de urgen ScIntIgrafIa (ventIlaIe-per-
fuzIe) sI angIografIa sunt
alternatIve posIbIle.
494
CT abdom1na1 1 pe1v1n de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
Abces CT abdomInal Recomandat Examen de ales maI ales
abdomInal de urgen postoperator sI cnd eco-
grafIa este |enat de meteo-
rIsm.
Abces renal, CT abdomInal Recomandat Cuplat cu UIV, maI perfor-
pIelonefrIt de urgen mant dect ecografIa.
sever sau
complIcat
DIvertIculIt CT pelvIn Recomandat Cu IrIgografIe (cu sub-
de urgen stane hIdrosolubIle).
FIsurare, CT abdomInal Recomandat Nu trebuIe s ntrzIe
dIsecIe de de urgen IntervenIa.
aort
OcluzIe, CT abdomInal La cererea
apendIcIt de urgen specIalIstuluI
PancreatIt CT abdomInal Recomandat BIlan anatomIc sI control
acut de urgen al colecIIlor; Interes prog-
nostIc.
PIelonefrIt CT abdomInal Nerecomandat Dac radIografIa abdomI-
acut sImpl de urgen nal pe gol sI ecografIa sunt
normale.
TraumatIsm CT abdomInal Recomandat AlternatIv ecografIa.
abdomInal de urgen
TraumatIsm CT abdomInal Recomandat Cuplat cu UIV. Eco-
renal de urgen doppler n urgen poate fI
(suspIcIune) utIl.
1RM de urgenJ
Context c!InIc RecomandrI ComentarII
CompresIe IRM de Recomandat
medular urgen
Lumbago de IRM Nerecomandat Aceste examInrI pot fI
efort, lombalgIe rahIdIan recomandate dac datele
sau cervIcalgIe de urgen clInIce sI paraclInIce suspI-
acut cIoneaz o durere sImpto-
matIc revelatoare pentru o
patologIe InfecIoas, Infla-
matorIe, tumoral sau ex-
trarahIdIan.
495
B!BL!OGRAF!E SELECT!V
1. DurIeux P., Ravaud P. EvaIuat!on oes pract!ques meo!caIes en rao!oIog!e. J. RadIol
1995; 76:1009-1002.
2. RCR WorkIng Party. Mak!ng the est use of a oepartment of cI!n!caI rao!oIogy: gu!oe-
I!nes for ooctors. Royal College of RadIologIsts, 4
th
edItIon, London 1998.
3. Grossman Z. et coll. Cost effect!ve o!agnost!c !mag!ng: the cI!n!c!ans gu!oe. Mosby-
Year Book ed., Inc., SaInt LouIs 1995.
4. Rapport d'un groupe scIentIfIque de l'OMS. L!mager!e en prat!que cI!n!que: pour un
cho!x rat!onneI oes techn!ques oe o!agnost!c. OMS, Genve, 1990.
5. DuvauferrIer R, Kernen E. Strateg!es rao!oIog!ques oans Ies s!tuat!ons cI!n!ques
usueIIes. MontpellIer, Sauramp mdIcal d., 1992.
6. EIsenberg R.L., MargulIs A.R. RadIology, Pocket reference. What to oroer when.
PhIladelphIa LIppIncott Raven ed., 1996.
7. AmerIcan College of RadIology. Appropr!ate cr!ter!a for !mag!ng ano treatment oec!-
s!ons, 1995.
8. Recommanoat!ons et references meo!caIes: Ies resumes oe IANDEM. Assurance
maladIe, ScurIt socIale 1996.
9. RCR WorkIng Party. Influence of Royal College of RadIologIsts' guIdelInes on hos-
pItal practIce: a multIcenter study. BMJ 1992; 304:740-743.
ScIatIc, cruralgIe IRM rahIdIan Nerecomandat ExcepIe: CT sau IRM de
comun, nevralgIe de urgen urgen n caz de lombo-
cervIco-brahIal scIatIc paralIzant, sIn-
drom de coad de cal sau la
cea maI mIc suspIcIune de
radIculalgIe sImptomatIc.
SpondIlodIscIt IRM rahIdIan Recomandat NumaI dac clIseele stan-
de urgen dard sunt normale sau
exIst semne de compre-
sIune medular sau radIcu-
lar.
496

S-ar putea să vă placă și