Sunteți pe pagina 1din 8

Una din primele sarcini ce trebuie indeplinite pentru a demara o afacere - si care este de

cele mai multe ori dificila - este de a concepe un plan de afaceri. Pregatirea lui cere timp
si efort - intre 100 si 300 ore - in functie de natura afacerii si de cantitatea de informatii
avuta la dispozitie. Dar oricat de inspaimantatoare ar parea realizarea unui plan de
afaceri, ea este o necesitate absoluta pentru orice afacere.
In foma sa scrisa, planul de afaceri este un document care descrie natura afacerii, piata-
tinta, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum si resursele si
aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru intocmirea lui este necesar sa se
analizeze cu atentie produselserviciile oferite, competitia, resursele financiare necesare si
alte detalii operationale.
Model plan de afaceri
A Prezentare generala
A1 Agentul economic
Prezentati datele de identificare ale agentului economic.
1. Denumirea agentului economic
!. Precizati una din formele de constituire conform legislatiei in vigoare" societate
comerciala #in nume colectiv, in comandita simpla, in comandita pe actiuni, pe actiuni, cu
raspundere limitata$, societate agricola, societate nationala, companie nationala, regie
autonoma, regie nationala, etc.
3. %e va preciza adresa sediului central si daca este cazul, localizarea filialelor,
sucursalelor, etc.
&. Inmatriculata la 'egistrul (omertului cu nr)). Din data))., cod fiscal
*. +ominalizati actionarii asociatii si contributia acestora la capitalul social.
,. Prezentati succint istoricul agentului economic de la data infiintarii pana in prezent,
precizand cand ati inceput efectiv activitatea pentru care v-ati infiintat, evolutie,
evenimente mai importante in activitate, etc.
-. .aloarea capitalului social subscris din care, varsat"
/. Principalul obiect de activitate desfasurat efectiv0 se va mentiona una din urmatoarele
activitati" productie, transporturi, servicii, comert,constructii
1. %e va preciza categoria de produs marfaserviciu realizatprestat efectiv
10. Precizati structura ierar2ica a conducerii dvs.0 nominalizati cine conduce efectiv
societatea comerciala, functia detinuta, studii, inlocuitorii prevazuti in contract #in caz de
absenta, boala, deces$.
A2 Afacerea
%e prezinta date referitoare numai la afacereaactivitatea pentru care solicitati creditul,
c2iar daca participati la mai multe activitati, in domenii diferite.
1. Prezentati activitatea ce urmeaza sa o incepeti.
!. 3entionati data cand a demarat sau preconizati sa incepeti afacerea.
3. %tadiul actual al afacerii" idee, proiect, faza initiala, in derulare #in curs$, etc.
&. 3entionati faza in care se situeaza afacerea propusa" lansare, avant, maturitate sau
declin.
*. Prezentati actiunile intreprinse de d-voastra in cadrul afacerii pana la momentul
solicitarii creditului #ac2izitii de materiale, materii prime, marfuri, studii de piata,
contracte inc2eiate cu furnizorii, clientii, analize te2nico-economice, etc$.
,. %e vor enumera actiunile preconizate a fi realizate dupa aprobarea creditului
#asigurarea spatiului productivcomercial, aprovizionare cu materii prime, materiale,
produse finite, marfuri, ac2izitionare de utilaje, ec2ipament, mobilier, asigurarea
conditiilor te2nico-economice, sanitare, etc$.
-. %e va preciza necesarul de surse de finantare pentru realizarea afacerii" total, din care
surse proprii #e4istente in conturile agentului economic$ si surse atrase #imprumuturi$.
/. Incercati sa determinati prin mijloacele de care dispuneti dimensiunea afacerii" volum
incasari anuale, volumul profitului, marimea segmentului de piata ocupat #numar clienti,
importanta acestora, arie geografica$ .
1. Daca aveti o strategie de perspectiva, aratati principalele jaloane pentru viitor
#obiective concrete pentru urmatorii !-* ani$.
10. Influenta asupra mediului"
- mentionati cantitatile si caracteristicile emisiilor poluante0 mijloacele de tratare si
neutralizare a acestora, costurile generate cu tratarea mijloacelor poluante, crearea de noi
locuri de munca, dezvoltarea retelei de drumuri, utilitati publice, etc.
B Analiza pietei
Prezentati concluziile ce se desprind dintr-un studiu de piata intocmit de dvs. sau de un
specialist in domeniu, referitoare la noua activitatenoul produs, etc.
B1 Produsul nou
1. In cazul produselor, prezentati o descriere fizica, caracteristici te2nice, performante,
utilitate, caror nevoi raspund, etc.
In cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se
inteleaga la ce servesc serviciile prestate de dvs.
In cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare,
daca vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice
#post vanzare, transport, garantie, reparatii, etc$.
!. Precizati parametrii economici ai produsuluiserviciuluicomertului" cost unitar, pret
vanzare unitar, adaos comercial, ta4e, comisioane, marja importatorului, etc.
B2 Segmentul de piata
1. Prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dvs. de piata, caror nevoi se
adreseaza #e4" vestimentatie, alimentatie, electro-casnice, birotica, turism, etc$.
!. %e va preciza localizarea pietei #locala, regionala, nationala, internationala$, cu detalii,
daca sunteti in posesia lor.
3. Precizati care sunt tendintele actuale ale pietei produsuluiserviciuluicomertului d-
voastra #declin, stagnare, progres lent, e4pansiune rapida$.
&. Prezentati trasaturile caracteristice ale cererii #cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia
in ultimii ani si cea previzibila, etc$.
*. Precizati cine sunt clientii pentru produsulserviciul d-voastra #individuali, colectivitati,
comercianti cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricole, etc$. (e ii determina
sa cumpere produsulserviciul dvs. (at de des cumpara de obicei. (e caracteristici ii
intereseaza, ce pret sunt dispusi sa plateasca. De ce credeti ca vor cumpara de la dvs.
,. +ominalizati principalii concurenti pentru acelasi tip de produsserviciucomert in
cadrul pietei d-voastra, mentionand pentru fiecare dintre ei trasaturile caracteristice pe
care le cunoasteti #marimea - cantitativ, valoric0 numar personal, caracteristicile
produsuluiserviciului lor, reputatia, modalitati de valorificare, marimea segmentului lor
de piata, etc$.
Prezentati avantajele concurentilor fata de dvs. si avantajele dvs. fata de ei.
B3 Strategia de comercializare
1. Politica produsului
Descrieti modul de prezentare a produsuluiserviciului, aspectul comercial, ambalaj, tip
de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produsserviciu sau mai multe tipuri
de produseservicii sau o gama sau o diversitate de game.
!. Politica de preturi
Precizati cum veti stabili pretul produsuluiserviciului, daca si cand veti oferi reduceri de
preturi, cum va situati fata de concurenti, e4plicati de ce.
3. Politica de distributie
3entionati care sunt canalele d-voastra de distributie #vanzari directe, cu ridicata,
intermediari, prin agenti, la comanda, etc$.
&. Precizati care sunt modalitatile de vanzare ale produselor d-voastra #cu ridicata, cu
amanuntul prin magazin propriu, retea de magazine specializate, la domiciliul clientului,
daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face e4port,
etc$.
*. 3entionati prin ce mijloace de promovare #cataloage, brosuri, participare la targuri si
e4pozitii$ sau reclama #radio, 5., presa, afisaj$ veti face publicitate
produsuluiserviciului dvs.
C Organizarea activitatii
C1 Conditiile necesare desfasurarii activitatii propuse
I. 6rganizare
1. Descrieti procesul de productie, etapele de baza, mentionand pentru fiecare timpul si
fondurile necesare.
!. Descrieti flu4ul de productiemagazinulbiroul, mentionand etapele, iar pe fiecare
etapa" costurile, dificultatile, riscurile, cerintele procesului de productie #personal,
suprafete productive, ec2ipamente, mijloace de transport, materiale$.
3. %e vor mentiona norme, standarde, te2nici pentru asigurarea si controlul calitatii.
&. %e vor preciza modalitatile utilizate pentru transport intern si manipularea produselor
in cadrul activitatii si cu ce forte se realizeaza.
II. %uprafete de productiecomercializare
1. Descrieti caracteristicile imobilelor si terenurilor aflate in folosinta d-voastra"
suprafata, destinatia actuala #productie, depozitare, comercializare, etc$, forma de
proprietate, c2irie, locatia gestiunii, etc.
!. Precizati daca pentru afacerea d-voastra, in functie de resursele financiare de care
dispuneti este suficienta suprafata e4istenta sau aveti posibilitatea de e4tindere.
3entionati caile de e4tindere #ac2izitie, inc2iriere$, marimea suprafetelor, localizarea sau
amplasarea, costurile de ac2izitie sau inc2iriere, etc.
III. 7c2ipamente si utilaje
1. +ominalizati tipurile de ec2ipamente, utilaje, mijloace de transport pe care le veti
utiliza pentru a asigura desfasurarea afacerii si destinatia acestora" pentru productie,
au4iliare, servicii, etc.
!. Precizati parametrii te2nici, economici si functionali ai ec2ipamentelor, anul de
fabricatie, starea fizica #noi, utilizate si gradul de uzura$, capacitatea ma4ima de
productie.
3. 3entionati sursele si costurile pentru ac2izitia mijloacelor fi4e noi, a mijloacelor fi4e
la mana a doua, c2iria si durata contractului de inc2iriere, locatia de gestiune, etc.
I.. 3ateriale3arfuri
1. %pecificati materiile prime, materialele, semifabricatele, produsele finite, marfurile
necesare desfasurarii procesului de productie #cantitativ si valoric$.
!. +ominalizati cei mai importanti furnizori reali, ce vor asigura aprovizionarea cu
materii prime, materiale, produse finite, semifabricate, marfuri0 precizati daca ati luat
deja contact cu acestia.
Daca este cazul, precizati stadiul contractelor cu furnizorii #inc2eiate, in curs de
negociere, preconizate$, conditiile de plata #cas2, la termen, acreditiv, etc$.
3. Ponderea c2eltuielilor de aprovizionare in total c2eltuieli de productie.
C2 Conducerea
1. Precizati responsabilitatile fiecarui conducator pentru noua activitatenoul produs.
!. +ominalizati cine este persoana care prin cunostiintele pe care le poseda sau
informatiile pe care le detine, poate influenta bunul mers al afacerii #angajat 8c2eie8 -
daca este cazul$.
3. Descrieti modalitatile de supraveg2eremonitorizare a personalului angajat.
C3 Personalul Precizarile sunt valabile numai pentru activitatea propusa.
1. Precizati numarul de angajati necesari pentru realizarea proiectului si cum preconizati
ca va evolua numarul acestora0 prezentati organigrama.
!. 3entionati structura angajatilor la inceputul afacerii, evolutia acesteia in perspectiva
#operativi, au4iliari, administrativi, lucratori comerciali, conducere$ si calificarea
necesara.
3. Precizati modalitatile de instruire si calificare.
&. Descrieti modalitatile de plata, premiere, penalizare.
*. Precizati metodele utilizate pentru protectiasecuritatea muncii.
D Informatii financiare
D1 Situatia financiara curenta
1. Prezentati activele corporale imobilizate de care dispuneti, regimul juridic al acestora
#proprietate, leasing, inc2iriere, etc$ si valoarea contabila a acestora0 mentionati care
active sunt ipotecategajate.
!. 9ne4ati ultimele ! situatii financiare inc2eiate" bilant contabil, contul de profit si
pierdere, balante de verificare, in cazul agentului economic ce functioneaza de mai mult
de 1! luni.
D2 Proiectii financiare
5ranspuneti in termeni financiari diversele obiective pe care le urmariti in viitor. .eti
avea in vedere finantarea afacerii, veniturile si costurile, identificand" necesarul de
fonduri si sursele din care se vor acoperi acestea. In proiectie este recomandabil sa se
acopere toate c2eltuielile cu veniturile provenite din activitatea propusa, sa se determine
profitul rezultat, urmarind sa nu se supraevalueze veniturile si sa nu se minimizeze
c2eltuielile sau invers.
+u pot fi inscrise c2eltuieli fara stabilirea resurselor din care ar urma sa fie efectuate.
.eti face estimari lunare pentru primul an, iar pentru urmatorii, la nivel anual.
1. Intocmiti un bilant contabil de plecare pentru primul an de activitate, preluand acele
elemente patrimoniale ce se regasesc in evidentele contabile curente.
!. .eniturile vor cuprinde toate incasarile din activitatea de e4ploatare, financiara si
e4ceptionala a afacerii propuse.
(2eltuielile vor cuprinde toate incasarile din activitatea de e4ploatare, financiara si
e4ceptionala.
3. (as2 flo:-ul reprezinta un instrument de planificare financiara. 9cesta furnizeaza o
proiectie a urmatoarelor date"
- disponibilitati banesti la inceputul perioadei la care va referiti #in casa si la banca,
inclusiv capitalul social varsat in numerar$
- intrarile previzionate pentru perioada respectiva, prin datorii financiare, incasari din
activitatea de e4ploatare, din cea financiara si din cea e4ceptionala
- iesirile de numerar pentru aceeasi perioada, care includ" plata datoriilor financiare,
ac2izitii de active fi4e, dotarimodernizari, plati pentru activitatea de e4ploatare, pentru
impozite, ta4e, rambursari de credite, plati de dobanzi, plati e4ceptionale.
%oldul initial al disponibiluluinecesarului de lic2iditati dintr-o luna #an$ va fi intotdeauna
egal cu soldul final al disponibiluluinecesarului de lic2iditati din luna #anul$ anterioara.
&. %e vor evidentia riscurile care ar influenta previziunea dvs., cum ar fi" caracterul
sezonier al produselor, intensificarea gradului de concurenta pe piata, scaderea puterii de
cumparare a populatiei, etc.