Sunteți pe pagina 1din 37

CENTRUL NAIONAL DE ACREDITARE

CERINE PENTRU ACREDITAREA


LABORATOARELOR DE NCERCRI I ETALONRI


Cod DR-L/LE-
01
Ediia 1
Pag 1/28Avizat de Comitetul Tehni La!o"atoa"e
P"oe# ve"!al n"$ 1 din %0$10$201%
Data a&"o!'"ii( %0$10$201%
Data a&li'"ii( %0$10$201%

Re&"odue"ea integ"al' #au &a"ial' a &"ezentei &"oedu"i )n o"ie &u!liaii *i &"in o"ie &"oedeu +elet"oni, meani,
-otoo&ie"e, mi"o-ilme, et$., e#te inte"zi#' da' nu e/i#t' ao"dul #"i# al 01LDAC$

CUPRINSDenumi"e a&itol

1$ 2C1P

2$ D10E345 DE APL4CARE

%$ D1C50E3TE DE RE6ER4378

9$ DE6434744 :4 PRE2C5RT8R4

1 ;$ DE2CR4EREA ACT4<4T874L1R

9$1 1"ganiza"e
9$2 2i#temul de management
9$% Cont"olul doumentelo"
9$9 Analiza e"e"ilo", o-e"telo" *i ont"atelo"
9$; 2u!ont"ata"ea )ne"'"ilo" *i etalon'"ilo"
9$= 2e"viii de a&"oviziona"e #i -u"nitu"i
9$> 2e"viii 't"e lient
9$8 Relamaii
9$? Cont"olul ativit'ilo" de )ne"'"e #i/#au etalona"e neon-o"me
9$10 m!un't'i"e
9$11 Aiuni o"etive
9$12 Aiuni &"eventive
9$1% Cont"olul )n"egi#t"'"ilo"
9$19 Auditu"i inte"ne
9$1; Analiza e-etuat' de management
;$1 Ce"in' tehnie$ @ene"alit'i
;$2 Pe"#onalului
;$% Conditii de aomoda"e *i de mediu
;$9 0etode de )ne"'"i #i etalona"e$ Evalua"ea ine"titudinilo" de m'#u"a"e
)n la!o"atoa"e$
;$; Ehi&ament
;$= T"a#a!ilitatea "ezultatelo" m'#u"'"ii
;$> E*antiona"e *i &"eleva"e
;$8 0ani&ula"ea o!ietelo" de )ne"at *i etalonat
;$? 0odul )n a"e e#te a#igu"at' alitatea "ezultatelo" )ne"'"ilo" *i
etalon'"ilo"
;$10 Ra&o"ta"ea "ezultatelo"

=$ 243TEAA 01D464C8R4L1R

1. SCOP

2o&ul &"ezentului doument e#te de a de#"ie e"inele &ent"u a"edita"ea
La!o"atoa"elo" de ne"'"i *i Etalon'"i on-o"m 20 2R E3 421/CE4
1>02;(200=, doumentelo" EA, 4LAC, 01LDAC a&lia!ile ae#tui #tanda"d
&ent"u a a#igu"a o a&lia"e unita"' *i on#event'$


2. DOMENIU DE APLICARE

Doumentul #e a&li' de 't"e &e"#onalul 01LDAC im&liat )n &"oe#ul de
a"edita"e 1EC, &"eum *i de toate &'"ile inte"e#ate$


3. DOCUMENTE DE REFERIN

1 - Legea n"$ 2%; din 01$12$2011 &"ivind ativit'ile de a"edita"e *i a
evalu'"ii on-o"mit'ii$
2 - 20 2R E3 421/CE4 1>000(200= B Evalua"ea on-o"mit'ii$ <oa!ula" *i
&"ini&ii gene"ale
3 - 20 2R E3 421/CE4 1>011(200= B Evalua"ea on-o"mit'ii$ Ce"ine
gene"ale &ent"u o"gani#mele de a"edita"e a"e a"editeaz' o"gani#me de
evalua"e a on-o"mit'ii$
4 - 20 2R E3 421/CE4 1>02;(200= B Ce"ine gene"ale &ent"u om&etena
la!o"atoa"elo" de )ne"'"i *i etalon'"i
5 - Regulile *i &"oedu"ile 1"gani#mului 3aional de A"edita"e$
6 - Doumentele de a&lia"e EA, 4LAC(
1 - EA B 9/02(1???
o!ligato"iu E/&"ima"ea ine"titudinii de
m'#u"a"e )n etalon'"i

1 - EA B 9/0>(1??;
o!ligato"iu T"a#a!ilitatea "ezultatelo"
m'#u"'"ilo" *i a miCloaelo"
de )ne"a"e la etaloane
naionale

1 - EA B 9/0?(200%
de )nd"uma"e A"editation -o" 2en#o"D
Te#ting La!o"ato"ie#

1 - EA B 9/10(2002
de )nd"uma"e A"editation -o" La!o"ato"ie#
Pe"-o"ming 0i"o!iologial
Te#ting

1 - EA B 9/19(200%
in-o"mativ 2eleia *i utiliza"ea
0ate"ialelo" de Re-e"in'

1 - EA B 9/1;(200%
de )nd"uma"e A"edita"ea La!o"atoa"elo"
de ne"'"i 3edi#t"utive

1 - EA B 9/1=(200%
de )nd"uma"e Linii di"etoa"e EA &"ivind
e/&"ima"ea ine"titudinii )n
)ne"a"ea antitativ'

1 - EA B 9/18(2010
on#ultativ @uidane on the level and
-"eEuenD o- &"o-iienD
te#ting &a"tii&ation

1 - 4LACB P19(2010
o!ligato"iu

4LAC PoliD -o" une"taintD in
Cali!"ation
4. DEFINIII I PRESCURTRI

4.1. Definiii

Pent"u utiliza"ea ae#tui doument, #e a&li' te"menii *i de-iniiile "elevante din(

20 2R E3 421/CE4 1>000(200= B Evalua"ea on-o"mit'ii$ <oa!ula" *i &"ini&ii
gene"ale
20 2R E3 421/CE4 1>011(200= B Evalua"ea on-o"mit'ii$ Ce"ine gene"ale
&ent"u o"gani#mele de a"edita"e a"e a"editeaz' o"gani#me de evalua"e a
on-o"mit'ii$
20 2R @hid 421 /CE4 ??(2012 <oa!ula"ul 4nte"naional de 0et"ologie +<40.$
20 2R E3 421/CE4 1>02;(200= B Ce"ine gene"ale &ent"u om&etena
la!o"atoa"elo" de )ne"'"i *i etalon'"i$
20 2R E3 421 ?000(2011 B 2i#teme de management al alit'ii$ P"ini&ii
-undamentale *i voa!ula"$
20 2R E3 421 10012(200= F2i#teme de management al m'#u"'"ii$ Ce"ine
&ent"u &"oe#e *i ehi&amente de m'#u"a"eG$

4.2. Pe!"#$%i

13A B 1"gani#m 3aional de A"edita"e
1EC B 1"gani#m de Evalua"e a Con-o"mit'ii
20 B 2i#tem de 0angement
L B La!o"ato" de ne"'"i
LE B La!o"ato" de Etalon'"i
CT B Comitet Tehni
LAH - La!o"atoa"e


&. DESCRIEREA ACTI'ITILOR


A"edita"ea La!o"atoa"elo" de ne"'"i *i Etalon'"i #e va de#-'*u"a )n
on-o"mitate u 20 2R E3 421/CE4 1>011(200=, doumentele EA, 4LAC
a&lia!ile *i "egulile *i &"oedu"ile 01LDAC$

Pent"u a &"oe#ul de a"edita"e #' -ie mai e/&liit *i aela*i &ent"u toate
la!o"atoa"ele, 01LDAC a&"o!' &"ezentele e"ine, a"e #unt )n on-o"mitate u
20 2R E3 421/CE4 1>02;(200=, doumentele EA, 4LAC$

3ume"ele &untelo" din ae#t a&itol o"e#&und u n"$ elementelo" din 20 2R
E3 421/CE4 1>02;(200=$

9 Ce"ine "e-e"itoa"e la management
4.1 O()ni*)e

La!o"ato"ul a"e #oliit' a"edita"ea on-o"m 20 2R E3 421/CE4 1>02;(200= t"e!uie #'
&"ezinte date de identi-ia"e a"e #' u&"inda el &uin u"m'toa"ele(
1 3ume om&let, on-o"m #tatutului, numele #u"t #au initialele, unde e#te azulI
2 2tatutul Cu"idi al la!o"ato"ului *i/#au al o"ganizaiei din a"e -ae &a"te, Atul de
on#titui"e +du&' az.I
3 Co&ia Ce"ti-iatului de )n"egi#t"a"eI
4 Ad"e#a #ediului ent"al, tele-on/ -a// e-mail$
Daa la!o"ato"ul a"e mai multe #edii t"e!uie date ae#te in-o"matii &ent"u toate #ediile
&ent"u a"e #e #oliita a"edita"ea$
Doumente a&lia!ile )n a"e #e &"ezint' datele de identi-ia"e ale la!o"ato"ului la
#oliita"ea a"edit'"ii(
1 2oliita"e de a"edita"e +&"ezentata de la!o"ato" la #oliita"ea a"edita"ii.I
2 0anualul #i#temului de managementI
3 2tatutul Cu"idi al la!o"ato"ului #au o"ganizaiei din a"e -ae &a"te, t"e!uie #' -ie
la" identi-iat +&e"#oan' Cu"idi' de d"e&t &"ivat #au a&a"inJnd #tatului. *i
demon#t"at &"in doumente "elevante( Co&ia 2tatutului o"ganizaiei, Co&ia
Ce"ti-iatului de )n"egi#t"a"e, Co&ia Atului de on#titui"eI
4 2tatutul de o"ganizaie, a&a"inJnd #tatului, t"e!uie #' "eia#' dint"-un doument
legi#lativ adevat +Kot'"J"e de guve"n, lege. I
5 n azul )n a"e la!o"ato"ul #oliit' a"edita"ea a la!o"ato" de #eund' #au
te"' &a"te, )n #tatut t"e!uie #' -ie menionat la" o!ietul de ativitate
o"e#&unz'to" - ativit'i de te#t'"i *i analize tehnie. I
6 Re#&on#a!ilitatea Cu"idi' #e on#ide"' -a' de legi#laia din Re&u!lia
0oldovaI
7 La a"edita"ea la!o"atoa"elo" a-late #u! Cu"i#diia alto" #tate, e"ina de
"e#&on#a!ilitate Cu"idi' t"e!uie a#igu"at' *i evaluat' de o &e"#oan' Cu"idi'
om&etent' )n legi#laia #tatului "e#&etiv, a"e &oate #u#ine adevat
)nde&lini"ea ae#tei e"ineI
8 La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a o a#igu"a"e de "'#&unde"e ivila valida u e/e&ia
azu"ilo" in a"e la!o"ato"ul e#te a#igu"at de #tat &"in e-etul legii$
9 A#igu"a"ea t"e!uie #a -ie atat ont"atuala at #i de "a#&unde"e ivila$
10 <aloa"ea a#igu"ata t"e!uie o"elat' u ti&ul, domeniul #i volumul ativitatii
la!o"ato"ului/o"ganizaiei #i t"e!uie #' -ie "edi!il' -iind o dovada a &ute"ii
-inania"e a ae#tuia$ Aea#t' valoa"e t"e!uie #' "ezulte din a#igu"a"ea de
"'#&unde"e ivil'$
11 Daa la!o"ato"ul nu a"e &e"#onalitate Cu"idia &"o&"ie o!ligatia a#igu"a"ii "evine
+a#igu"a"ea t"e!uie # ao&e"e nt"egul domeniu a"editat/#oliitat &ent"u
a"edita"ea la!o"ato"ului. o"ganizaiei de a"e ae#ta a&a"ine +o"ganizatia
mama.$

n Politia )n Domeniul Calit'ii *i )n manualul Calit'ii t"e!uie doumentat ' la!o"ato"ul
e-etuez' ativit'ile #ale de )ne"a"e *i de etalona"e a#t-el )nJt #' )nde&linea#'
e"inele #tanda"dului inte"naional 20 2R E3 421/CE4 1>02;(200=$
Da' la!o"ato"ul #e dela"' om&etent #' e-etueze )ne"'"i )n domenii "eglementate
t"e!uie a #u&limenta" -a' de e"inele 20 2R E3 421/CE4 1>02;(200=, #' a&lie *i
e"inele legi#laiei in domeniu #au ale auto"it'ilo" de "eglementa"e$

P"ezenta"ea #u-iient de detaliat' a loatiilo" unde #e de#-a#oa"a ativitati de )ne"a"e(
1 +2hema de am&la#a"e L.
2 Atul de &"o&"ietate &ent"u #&aiile L #au
3 Cont"at de a"end' &ent"u ae#tea$

Atuni Jnd e-etueaz' ativit'i )n loalu"i tem&o"a"e, &e te"en #au u miCloae mo!ile,
t"e!uie #' e/i#te &"evede"i de management, om&eten' tehni' *i &"oedu"i #&ei-ie
&ent"u ae#te ativit'i(
1 P"ini&alele domenii de ativitate/ ti&u"i de &"odu#e ale o"ganizaiei mama
2 1"ganig"ama o"ganizaiei mama u &"eiza"ea &oziiei la!o"ato"ului
3 Toate nivelu"ile o"ganizato"ie dint"e la!o"ato" *i managementul de va"- u
numele *i -uniile &e"#onalului de ondue"e +0at"iea "e#&on#a!ilit'ilo".
1 Evalua"e ma#u"ii )n a"e o"ganizaia mama in-lueneaza -uniona"ea
la!o"ato"ului )n eea e &"ive*te #i#temul de management, inve#tiii, "e#u"#e
umane, a&"oviziona"e, et$ +6i*a de identi-ia"e a &otenialelo" on-lite de
inte"e#e *i aiuni &"eventive.$

Pe"#onalul de management t"e!uie numit &"in deizie )n a"e #' #e #&ei-ie delega"ea
de auto"itate nee#a"' "ealiz'"ii #a"inilo" *i alo'"ii "e#u"#elo" nee#a"e ativit'ii
la!o"ato"ului,

Pe"#onalul de management *i tehni t"e!uie #' ai!' menionate )n -i*ele &o#tu"ilo"
limitele de auto"itate )n #&eial )n identi-ia"ea a&a"iiei de a!ate"i )n #i#temul de
management *i iniie"ii de aiuni o"etive, &"eventive$

La!o"ato"ul t"e!uie #' ai!' identi-iate, doumentate, "e#u"#ele nee#a"e "ealiz'"ii
#a"inilo" +mate"iale *i umane. *i #' demon#t"eze doumentat ' ae#tea e/i#t'$

1"ganig"ama L u doumenta"ea(
1 Relaiile la!o"ato"ului u de&a"tamentele de &"oduie, "e#u"#e umane,
ome"ial, admini#t"ativ, et$
2 3ivelu"ile o"ganizato"ie din o"ganizaie +da' e#te azul.
3 Limitele de auto"itate *i "e#&on#a!ilitate
4 @"adul de ent"aliza"e *i de delega"e
5 Re#&on#a!ilit'ile &ent"u &e"#onalul &e"manent *i/#au ola!o"ato"
Pe"#oanele a"e a#igu"' #u&e"viza"ea, t"e!uie #' -ie identi-iate, #a"inile de #u&e"viza"e
&"eizate )n #"i# +-i*' a &o#tului, et. *i t"e!uie #' ai!' om&eten' adevat' unei !une
#u&e"viz'"i$
2u&e"viza"ea a"e a #o&(
1 monito"iza"ea menine"ii om&etentei tehnie a &e"#onalului la!o"ato"ului
2 monito"iza"ea ativitatilo" tehnie e-etuate de &e"#onal in &e"ioada de &"o!a, in
u"# de ali-ia"e #au in#t"ui"e, et$

6uniile a"e au "e#&on#a!ilitatea #u&e"viza"ii t"e!uie #a -ie identi-ia!ile in
o"ganig"ama$ 0odul de e-etua"e a #u&e"viza"ii t"e!uie doumentat$

0anagementul tehni #e "e-e"' la a#igu"a"ea "e#u"#elo" de &e"#onal, uno#tine, a!ilit'i,
metode *i &"oedu"i &ent"u a menine *i im!unat'i #tanda"dul de #e"viii o-e"it de
la!o"ato"$ Cali-ia"ea *i e/&e"ienta t"e!uie #a -ie "elevante &ent"u aea#ta
"e#&on#a!ilitate *i t"e!uie #a -ie )n ono"dana u -i*a &o#tului$
4n o"ganizaiile ma"i u ativit'i tehnie multi&le &ot -i mai multe &e"#oane numite a
manage"i tehnii$
4n ae#t az entit'ile vo" -uniona #e&a"at unele de elelate *i ae#t lu"u va t"e!ui #'
"ezulte din o"ganig"ama$
Liniile de dema"a"e int"e entit'i t"e!uie #a -ie -oa"te la"e din de#"ie"ea ativitatii
entit'ilo"$
6iea"e manage" tehni t"e!uie #' #ati#-aa e"inele &o#tului "elevante &ent"u entitatea
#a$

0anagementul la!o"ato"ului t"e!uie #' #e a#igu"e a -iea"e mem!"u al &e"#onalului
)nelege "olul &e a"e )l a"e -iea"e )n #i#tem *i ma#u"a )n a"e ont"i!uie la atinge"ea
o!ietivelo" de &e"-o"man'$
1 6i*a de o!ietive gene"ale a L
2 6i*a de o!ietive individuale
0anagementul de va"- t"e!uie #' a#igu"e o i"ulaie adevata a in-o"maiei *i deiziei )n
o"ganizaie *i un #i#tem de omunia"e e-iae &ent"u toate a#&etele #i#temului de
management - de#"ie"ea$

Doumente
1 1"ganig"ama o"ganizaiei mam'
2 1"ganig"ama L
1 0anualul #i#temului de management
2 Dela"aia de &oliti'
3 6i*a de &o#t a Re#&on#a!ilului 20
4 Dela"aia de &olitia "e-e"itoa"e la alitate
5 1"din de numi"e o-iial' a Re#&on#a!ilului 20/ Cont"at de mun'$
6 Li#ta u loiito"ii *i Deizii de numi"e a loiito"ilo"$
7 6i*ele &o#tului
8 AngaCamentul managementului
9 P"oedu"i de #eu"itate *i ae#
10 Cont"at de mun'
11 Dela"aii


4.2 Si!$e+#, -e +)n)(e+en$

2i#temul de management e#te in#t"umentul &"in a"e managementul i*i &oate a&lia
&olitia *i i*i &oate atinge o!ietivele$ 2i#temul de management t"e!uie atualizat &ent"u
a-*i mentine adeva"ea$ Revizui"ea #i#temului e#te nee#a"a Jnd a&a"(
1 0odi-i'"i de metode, "eglement'"iI
2 2him!'"i )n o"ganiza"e *i &e"#onalI
3 2him!'"i de ativitai #au de e"ine ale lienilo"I
4 Aiuni o"etive/ &"eventiveI
3ivelul de doumenta"e t"e!uie adevat ativit'ii +volum, om&le/itate., m'"imii *i
o"ganizatiei +la!o"ato" inde&endent, #au &a"te dint"-o o"ganizatie mai ma"e, u mai multe
entit'i #au loalu"i.$ 2e "eomand' evita"ea #u&"adoument'"ii, din &unt de vede"e al
oninutului *i num'"ului de e/em&la"e$

Elementele u&"in#e )nt"-un doument, nu t"e!uie "e&etate )n alt doument$

0anualul 20 &oate #' u&"ind' #au #' -a' "e-e"in' la o dela"aie de &oliti'
"e-e"itoa"e la alitate, #emnat' de &e"#oana avJnd -unia manage"ial' e/eutiv' *i
auto"itatea de a #ta!ili &olitia, o"ganiza"ea *i de a aloa "e#u"#ele la!o"ato"ului
"e#&etiv( di"eto"ul o"ganizaiei din a"e -ae &a"te la!o"ato"ul #au di"eto"ul
la!o"ato"ului da' la!o"ato"ul e#te &e"#oan' Cu"idi'$ Dela"aia de &olitia t"e!uie #'
indie modalitatea )n a"e #unt atin#e o!ietivele -i/ate$

Cu e/e&ia o!ietivelo" &e"manente *i gene"ale um #unt ele de mai #u# #e vo" -i/a
o!ietive 2&ei-ie, 0'#u"a!ile, Ag"eate de omun ao"d, Realiza!ile, Reali#te *i
&lani-iate )n Tim& +20ART.
Doumente &"ezentate din a"e #' "ezulte om&etena/)nde&lini"ea e"inelo"

AngaCamentul managementului L de a #e on-o"ma u #tanda"dul 20 2R E3 421/CE4
1>02;(200= #i "ite"iile o"gani#mului de a"edita"e, de a )m!un't'i ontinuu e-iaitatea
20$

Deizii )n u"ma Analizei e-etuate de management, analiza "ealiz'"ii lo"$

A-i*a"ea )n lou"ile &u!lie ale o"ganizaiei a im&o"tanei )nde&lini"ii atJt a e"inelo"
lientului, Jt *i a elo" #tatuta"e *i de "eglementa"e$

Cu e/e&ia la!o"atoa"elo" -oa"te ma"i, -o"mate din multe entit'i #au #edii, 0anualul 20,
&oate inlude &"oedu"ile gene"ale, &"in a"e #e "ealizeaz' e"inele &"ezentului
#tanda"d, aea#ta a#igu"Jndu-i o mai ma"e unitate *i oe"en'$
0anualul 20 &oate #' onin' ane/e a"e #' e/&liiteze #u-iient( "e#u"#ele +inlu#iv
&e"#onalul., #t"utu"a o"ganizato"i', #t"utu"a doumentaiei #i#temului +inlu#iv de
o"igine e/te"n'.$ P"ezenta"ea(
1 0anualul #i#temului de management
2 Li#tele doumentelo" 20 inte"ne +&"oedu"i, in#t"uiuni, et.
1 Li#ta doumente e/te"ne +Doumentele EA, 4LAC, 13A, Legile R0, K@ R0,
D3, et.

4n manual t"e!uie u&"in#e "e#&on#a!ilit'ile -uniilo" de ondue"e din la!o"ato" +*e-
la!o"ato", *e-i de entit'i tehnie, manage" tehni *i manage"ul 20.$ Re#&on#a!ilitatile
&e"#onalului tehni o&e"ativ, #unt u&"in#e )n doumente +&"oedu"i, in#t"uiuni,
&"og"ame, et.$

0anualul #i#temului de management t"e!uie #a &"ezinte dovada a a -o#t analizat #i
a&"o!at de managementul de va"- a"e "eunoa#te a ae#ta ii "e&"ezinta o"et
intentiile, ia" unoa#te"ea #i a&lia"ea #a e#te o!ligato"ie &ent"u &e"#onal$

Doumente
1 0anualul #i#temului de management +020.
2 Li#tele &"oedu"ilo" la a"e 020 -ae "e-e"in'
3 Dela"aia/ angaCament a managementului de va"-
4 Dela"aia de &olitia "e-e"itoa"e la alitate
5 1!ietive 20ART ale L
6 1!ietive 20ART individuale

4.3 C.n$.,#, -."#+en$e,.

Doumente &"ezentate din a"e #' "ezulte om&etena/)nde&lini"ea e"inelo"
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a Cont"olul doumentelo" inlu#iv -o"mula"ele om&letate

P"oedu"a de ont"olul doumentelo" a"e &e lJng' modul de ine"ea #u! ont"ol a
doumentaiei )n "evizia la zi *i di#t"i!ui"ea ae#teia &"ezinta *i "eguli de analiz',
a&"o!a"e, modi-ia"e, "e#&on#a!ilit'ile *i )n"egi#t"'"ile "e-e"itoa"e la a&lia"ea &"oedu"ii$
P"oedu"a t"e!uie #' de-inea#' &"int"-o li#t' om&let' #au Li#te doumentele +inte"ne *i
e/te"ne. inute #u! ont"ol, )n "evizia la zi *i #ituaia di-uz'"ii lo"$

La!o"ato"ul t"e!uie #a #e a#igu"e a (
1 Toate doumentele, noi #au "evizuite, #unt ve"i-iate #i a&"o!ate, de &e"#onal
auto"izat, inainte de a -i emi#e,
2 Editiile, "eviziile in vigoa"e ale doumentatiei nee#a"e #e a-la )n toate lou"ile
unde #e e-etueaz' ativit'i,
3 0odi-i'"ile #e -a a#t-el inat #a a#igu"e o doumenta"e o"eta, la tim&, &ent"u
-iea"e ativitate #i -untie "elevanta,
4 Doumentele a"e nu #unt vala!ile #au ele &e"imate #unt "et"a#e *i di#t"u#e,
ia" ele &'#t"ate )n di-e"ite #o&u"i #unt ma"ate o"e#&unz'to",
5 2e &oate identi-ia din in"egi#t"a"i , da' e#te uno#uta de &e"#onal
editia/"evizia, in vigoa"e, &ent"u -iea"e doument,
6 2i#temul de identi-ia"e unia a doumentelo" e#te doumentat, uno#ut #i
a&liat,
7 Co&iile #unt nume"otate #i detinato"ul identi-iat,
8 La #him!a"ea loului de muna doumentele at"i!uite #unt "et"a#e,
9 E#te numit' o &e"#oana avand "e#&on#a!ilitatea atualiza"ii doumentelo"
e/te"ne,
10 5nde e#te azul &a"tile inte"e#ate #unt noti-iate &"ivind "evizui"ea
doumentelo", #i#temul a&liat e#te doumentat$
11 Cla" de doumentat modul de identi-ia"ea modi-i'"ilo"
12 T"e!uie de-init' limita de auto"itate &"ivind oninutul modi-i'"ilo" -'ute de
mJn'$
13 E#te doumentat modul de di#t"i!ui"e #i ont"ol al doumentelo" di-uzate in
#i#tem om&ute"izat, daa la!o"ato"ul e#te in-o"matizat #i e/i#ta int"anet
14 E#te doumentat #i ont"olat ae#ul )n la!o"ato" "e#&etiv din o"ganizatia din
a"e la!o"ato"ul -ae &a"te in "eteaua int"anet a la!o"ato"ului$


4.4 An),i*) "eei,./ .fe$e,. 0i ".n$)"$e,.


Atuni Jnd aea#t' analiz' e#te "e#&on#a!ilitatea *e-ului de la!o"ato" #au a altui
manage", )n"egi#t"a"ea &"ivind analiza #e &oate on#titui &ent"u lu"'"i #im&le #au de
"utin' +e-etuate u"ent., )nt"-o -o"mula"e de deizie a#u&"a e-etu'"ii +Da, E-etua"ea,
et. )n#oit' de #emn'tu"a *i data$ n gene"al e#te nee#a" de a )ntomi o 6i*' de
analiz' a e"e"ilo", o-e"telo" #au ont"atelo"$
La lu"'"i e-etuate du&' un &"og"am +zilni, &e"iodie., #"i# *i a&"o!at de ondue"ea
la!o"ato"ului *i eventual #emnat de lient, ae#t &"og"am #e on#tituie )n omand'
ae&tat' &ent"u &e"#onalul e/eutant$
Analiza lu"'"ilo" noi *i om&le/e nee#itJnd &lani-ia"e #au aloa"e de "e#u"#e
+eventual noi. #au dezvolta"e/a&"o!a"e/valida"e de metode de )ne"a"e, t"e!uie
)n"egi#t"ata +-i*' de analiza. *i &'#t"at'$
Ce"e"ile de )ne"a"e ve"!ale +tele-onie. #e )n#"iu )nt"-un "egi#t"u #au &e un -o"mula"$

0anagementul la!o"ato"ului t"e!uie #a-#i dela"e &olitia &"ivind ae&ta"ea de ativitati
de ine"a"e noi$
La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a un #i#tem doumentat &ent"u(
1 &"imi"ea,
2 in"egi#t"a"ea,
3 identi-ia"ea,
4 ve"i-ia"ea #i analiza omenzilo"

4.& S#1".n$)"$)e) 2n"e"%i,. 0i e$),.n%i,.

La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze &olitia "e#&etiv &"oedu"a &"ivind
#u!ont"ata"ea$ 2u!ont"ata"ea e#te &e"mi#' numai )n azu"i e/e&ionale
+#&"e e/em&lu( &ent"u o &e"ioad' de tim& limitat', a&aitatea de a e-etua
)ne"'"i a la!o"ato"ului e#te de&'*it'. #au la e"ina lientului$ La!o"ato"ul &oate
dela"a ' nu #u!ont"ateaz' )ne"'"i$

Daa la!o"ato"ul #u!ont"ateaza u la!o"atoa"e nea"editate t"e!uie #a doumenteze
#i #a a&lie o &"oedu"a de evalua"e #i #eletie a #u!ont"atantilo"$ 4n"egi#t"a"ile
ae#to" evalua"i t"e!uie #a -ie di#&oni!ile$
La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a o li#ta u #u!ont"atanti ae&tati$ Aea#ta va u&"inde(
1 3ume #i ad"e#a #u!ont"atant/ 3ume &e"#oana de ontat
2 Ti&ul de ine"a"i &ent"u a"e a -o#t ae&tat/ Pe"ioada de validitate a ae&ta"ii
3 Ti&ul de ae&t !azat &e a"edita"e #au &e evalua"e$

4n azul in a"e #e #u!ont"ateaza ativitati de ine"a"e la!o"ato"ul t"e!uie #a o!tina
ao"dul #"i# al lientului$ La!o"ato"ul i#i a#uma int"eaga "a#&unde"e &ent"u ativitatea
#u!ont"atata$
Pe"#oanele a"e au auto"itatea #i "e#&on#a!ilitatea #u!ont"ata"ii t"e!uie #a -ie
identi-ia!ile$ A#&etele de on-identialitate t"e!uie luate in on#ide"atie$
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de evalua"e #u!ont"atanti
3 P"oedu"a de #u!ont"ata"e$


4.3 Se4i"ii -e )5.4i*i.n)e 0i f#ni$#i

La!o"ato"ul t"e!uie #a (
1 i#i dela"e &olitia de a&"oviziona"e$
2 doumenteze &"oedu"ile, auto"itatea #i "e#&on#a!ilitatea elo" a"e
ela!o"eaza, analizeaza #i a&"o!a doumentele de a&"oviziona"e
3 i#i doumenteze om&let #i o"et e"intele #&ei-ie &ent"u -iea"e atego"ie
de -u"nitu"i a&"ovizionate$
1 analizeze #i a&"o!e doumentele de a&"oviziona"e inainte de lan#a"e
2 i#i #eleteze -u"nizo"ii &e !aza evalu'"ii a&aitatii lo" de a #ati#-ae toate
e"intele #&ei-iate, inlu#iv ele "e-e"itoa"e la alitate$
3 #e a#igu"e a !unu"ile a&"ovizionate nu #unt utilizate &ana nu au -o#t in#&etate
#au ve"i-iate #i #unt on-o"me u #&ei-iatiile ela!o"ate
La!o"ato"ul va avea o li#ta de -u"nizo"i ae&tati u&"inzand(
1 Ti&ul de &"odu# #au #e"viiu a&"ovizionat +in#t"ui"e, etalona"e, ehi&amente,
#o-tLa"e et.
2 3umele #i ad"e#a -u"nizo"ului
3 3umele &e"#oanei de ontat
4 Data la a"e a -o#t evaluat #i &e"ioada de validitate a evalua"ii La!o"ato"ul
t"e!uie #a ai!a in"egi#t"a"i ale in#&etiei la "ee&tie$
P"odu#ele a"e nu au -o#t ina in#&etate t"e!uie #e&a"ate de ele ve"i-iate #i ga#ite
on-o"me$ Daa #e -ae de"oga"e de la aea#ta "egula t"e!uie &a#t"ate in"egi#t"a"i
detaliate ale utiliza"ii &"odu#ului$
La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a (
1 &"oedu"i de "ee&tie, de&ozita"e #i eli!e"a"e &"odu#e din magazie
2 in#t"utiuni de ve"i-ia"e a &"odu#elo" &e #to #i de ont"ol al #tou"ilo"
3 in#t"utiuni #&eiale &ent"u #u!#tante to/ie, &"eu"#o"i de d"ogu"i
4 #&atii #i in#t"utiuni #&eiale de de&ozita"e #i mani&ula"e a -u"nitu"ilo",
mate"ialelo" on#uma!ile *i "eativilo"
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de evalua"e -u"nizo"i
3 P"oedu"a de a&"oviziona"e
4 P"oedu"a de ve"i-ia"e !unu"i a&"ovizionate
5 P"oedu"a de de&ozita"e #i ont"ol #tou"i$

4.6 Se4i"ii "%$e ",ien$

La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze #e"viiile o-e"ite lientilo" #ai inte"ni #au e/teni
&e"#oane -izie, Cu"idie #au auto"itati &u!lie$
2e"viiile o-e"ite lienilo" &ot -i a#igu"ate(
1 inainte de ont"ata"ea/ e-etua"ea ativitatii de ine"a"e
2 in u"#ul ine"a"ii
3 in "a&o"ta"ea #i inte"&"eta"ea "ezultatelo"$
Coo&e"a"ea la!o"ato"ului u lientul &"e#u&une(
1 in-o"ma"ea ae#tuia &"ivind &e"-o"mantele metodei
2 &a"tii&a"ea ae#tuia la ine"a"i
3 -u"niza"ea de lamu"i"i +lientului. &"ivind "ezultatele ine"a"ilo"
La!o"ato"ul t"e!uie #a dezvolte un #i#tem de o!tine"e a -eed-!aM-ului de la lienti #i de
utiliza"e a in-o"matiilo" &ozitive #i negative a&atate in atualiza"ea #i dezvolta"ea
#i#temului de management$
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de o!tine"e a -eed-!aM-ului
3 Che#tiona" de #ati#-atie lienti$

4.7 Re",)+)ii

Politia la!o"ato"ului de t"ata"e a "elamaiilo" va u&"inde &"ini&iile *i "ite"iile &"ivind(
on#ide"a"ea "e#u"#ei de -eed!aM *i evalua"ea alit'ii #e"viiilo" 't"e lieni &"in
analiza "elamaiilo", "ite"iilo" de ae&ta"e a "elamaiilo" +#"i#e, ve"!ale, anonime,
et., te"mene de "ezolva"e *i "'#&un#, ti&u"ile de aiuni )nt"e&"in#e la nivelu"ile de
auto"itate im&liate$
Politia la!o"ato"ului t"e!uie #a #oata in evidenta e-o"tul la!o"ato"ului de a(
1 2ati#-ae &e at &o#i!il #oliit'"ile "elamantului,
2 P"eveni a-eta"ea imaginii la!o"ato"ului,
1 5tiliza in-o"maiile din "elamaii &ent"u a o"eta #i &"eveni ativitati
neon-o"me$
P"oedu"a va de#"ie ativit'ile de#-'*u"ate &ent"u "ealiza"ea ae#tei &olitii, inlu#iv(
1 2i#temul de in"egi#t"a"e,
2 6o"mula"ele utilizate &ent"u )n"egi#t"'"i,
Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 P"oedu"a de t"ata"e "elamatii,
3 Regi#t"u &ent"u )n"egi#t"a"ea "elamaiilo"$

4.8 C.n$.,#, )"$i4i$%i,. -e 2n"e")e 0i9!)# e$),.n)e ne".nf.+e

Ativitatile de ine"a"e neon-o"me inlud *i azu"ile in a"e #e &"odu g"e#eli, &ie"de"i,
aidente #au alte a!ate"i de la &"oedu"i in ativitatea de ine"a"e$ Ele &ot -i de&i#tate
din(
1 "elamatii #i -eed !aM,
2 audit inte"n,
3 ont"olul alitatii "ezultatelo"$
Cont"olul lu"'"ilo" de )ne"a"e neon-o"me, t"e!uie #' u&"ind' el &utin(
1 Co"eia lu"'"ii neon-o"me +"e-ae"e, om&leta"e, et. *i a doumentelo"
eventual emi#e +"a&o"t, et.,
2 Analiza auzelo" *i )nt"e&"inde"ea de aiuni o"etive, da' #e on#tat' '
ativitatea neon-o"m' &oate #' "ea&a"',
3 Evalua"ea alitatii ine"a"ilo" ante"ioa"e aolo unde e#te &o#i!il$
P"oedu"a t"e!uie #a #&ei-ie(
1 0odul de "a&o"ta"e #i in"egi#t"a"e a lu"'"ilo"/ativitatilo" de )ne"a"e
neon-o"me,
2 6o"mula"ele utilizate &ent"u in"egi#t"a"ii,
3 Cat de de# #e analizeaza in"egi#t"a"ile,
4 Cine &a"tii&a la analiza,
5 0etode -olo#ite,
6 Cui i #e "a&o"teaza "ezultatele analizei &"ivind lu"'"ile de )ne"a"e
neon-o"me, onluzii #i atiuni o"etive,
7 Cine deide a#u&"a "e-ae"ii ine"a"ii,
8 Cine omunia lientului "ezultatele analizelo" &"ivind lu"'"ile de )ne"a"e
neon-o"me$
Ca u"ma"e a analizei ativitatilo" neon-o"me #e vo" e-etua modi-ia"i ale #i#temului de
management $
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de t"ata"e a ativit'ilo" de )ne"a"e neon-o"me$

4.1: +1#n%$%ie

La!o"ato"ul t"e!uie #' dovedea#a o im!unatati"e ontinua a -untion'"ii #i#temului #'u
de management &"in(
1 a&lia"ea &olitiii in domeniul alitatii,
2 "edue"ea o#tu"ilo" non alitatii,
3 "edue"ea -"eventei #i g"avitatii ativitatilo" de ine"a"e neon-o"me,
4 "edue"ea numa"ului #i g"avitatii "elamatiilo",
5 "ezultate #ati#-aatoa"e ale ma#u"ilo" de a#igu"a"e/ont"ol al alitatii "ezultatelo"$
6 in"ede"ea in #i#tem, data *i modul de e-etua"e a auditu"ilo" inte"ne #i a
analizelo" e-etuate de management
7 atinge"ea o!ietivelo" #i#temului de management #ta!ilite
8 o"ela"ea o!ietivelo" #i#temului de management u dezvolta"ea eonomia a
la!o"ato"ului
9 "e#te"ea ine"de"ii #i #ati#-atiei lientilo"$

4.11 A"i#ni ".e"$i4e
La!o"ato"ul t"e!uie #a-#i dela"e &olitia in alege"ea #i im&lementa"ea atiunilo"
o"etive a#t-el inat(
1 Clientul #a nu -ie a-etat,
2 La!o"ato"ul #a -ie at mai &utin a-etat,
3 2a #e evite "ea&a"itia #au ag"ava"ea neon-o"mitatii,
4 2a #e &"evina neon-o"mitati viitoa"e$
La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze &"oedu"a de t"ata"e a -eed !aM-ului #i de
im&lementa"e a atiunilo" o"etive o"i de ate o"i a&a" a!ate"i de la &olitiile #i
&"oedu"ile doumentate$

P"oedu"a t"e!uie #a #&ei-ie(
1 Re#&on#a!ilitatile &ent"u analiza auzelo" #i im&liatiilo" neon-o"mitatii #i
alege"ea atiunii o"etive,
2 Re#&on#a!ilitatile &ent"u e-etua"e/ ve"i-ia"e,
3 0etode de ve"i-ia"e a e-iientei atiunilo" o"etive,
4 0onito"iza"e &o#t im&lementa"e aiuni o"etive$
0odul de "ezolva"e *i e-iaitatea aiunilo" o"etive #e ve"i-i' *i la auditu"ile inte"ne,
)n zonele #au ativit'ile unde au -o#t )nt"e&"in#e aiuni o"etive$ De multe o"i o
neon-o"mitate #e &oate t"ata )n dou' eta&e(
1 o"eta"ea a!ate"ii,
2 analiza auzelo" *i )nt"e&"inde"ea de aiuni o"etive &ent"u elimina"ea
auzelo"$
La!o"ato"ul t"e!uie #a -aa di#tintia int"e o"etie #i atiune o"etiva #i #a nu #e
limiteze la o"etii$

Re#&on#a!ilul #i#temului de management din la!o"ato" a"e un "ol -oa"te im&o"tant in
&une"ea in &"atia a ae#to" &olitii #i &"oedu"i$

La!o"ato"ul t"e!uie #' &"evad' &o#i!ilitatea de iniie"e a aiunilo" o"etive nu numai )n
"ezultatul ativit'ilo" neon-o"me, auditu"i inte"ne #au e/te"ne, analiza e-etuat' de
management, -eed!aMul de la lieni , da" *i )n "ezultatul o!#e"vaiilo" &e"#onalului
Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 P"oedu"a de atiuni o"etive$

4.12 A"i#ni 5e4en$i4e

La!o"atoa"ele &e"-o"mante au a o!ietiv &"ini&al &"eveni"ea #i nu t"ata"ea
neon-o"mitatilo"$ 4n ae#t #en# la!o"ato"ul t"e!uie #a analizeze &e"iodi -uniona"ea
#i#temului de management #i #a identi-ie &o#i!ilele #u"#e de neon-o"mitate #i
&o#i!ilit'ile de im!unatati"e$
Atiuni &"eventive gene"ale #unt(
1 m!un't'i"i de in-"a#t"utu"a
2 4n#t"ui"e &e"#onal )n unele azu"i
3 4m&lementa"ea de metode de )ne"a"e -olo#ind ehi&amente automatizate
4 Ahizitia de ehi&amente &e"-o"mante, u #o-t ino"&o"at
5 5tiliza"ea de metode u &e"-o"mante #&o"ite
6 Auditu"i inte"ne #&eializate
7 0a#u"i #u&limenta"e de a#igu"a"e a alitatii "ezultatelo"

La!o"ato"ul t"e!uie #' &"evad' &o#i!ilitatea de iniie"e a aiunilo" &"eventive )n "ezultatul
o!#e"vaiilo" &e"#onalului$
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de aiuni &"eventive

4.13 C.n$.,#, 2ne(i!$%i,.

La!o"ato"ul t"e!uie #' a&lie o &"oedu"' doumentata de ont"ol a )n"egi#t"'"ilo",
inlu#iv a aelo"a &e #u&o"t in-o"mati #i #' le #u&un' &"oedu"ii de la#i-ia"e$

n"egi#t"'"ile inute #u! ont"ol t"e!uie #' -ie identi-iate in mod la" +denumi"e, od,
#u&o"t, date., )m&"eun' u loul, "e#&on#a!ilul *i du"ata de &'#t"a"e$ La!o"ato"ul va
avea in"egi#t"a"i ale #i#temului de management(
1 1"ganiza"e +o"ganig"ame, de#"ie"e om&a"timente, -i#e &o#t.
2 1&e"a"e +li#te di#t"i!ui"e/"et"age"e &"oedu"i, in#t"utiuni, "egulamente.
3 <e"i-ia"e +"a&oa"te audit inte"n #i &"oe# ve"!al analiza de management.
4 Realiza"ea ativit'ii *i ont"olul doumentelo"
5 Pe"#onal +v, in#t"ui"i, te#te, di&lome, et.
6 Ehi&amente +-i#e de ehi&ament, &"og"am mentenanta/ve"i-ia"e/etalona"e.

n"egi#t"'"ile uno" ativit'i a"e #e "eevalueaz' &e"iodi +auditu"i inte"ne, analize, et. #e
&'#t"eaz' &e o du"at' de minimum un ilu de a"edita"e$

n azul )n"egi#t"'"ilo" #toate elet"oni #e vo" #ta!ili "eguli la"e &"ivind )m&iedia"ea
ae#ului neauto"izat +#ta!ili"ea de nivelu"i de ae#, &a"ole, et. #au modi-i'"i ale
ae#to" )n"egi#t"'"i$

n"egi#t"'"ile &"ivind ativit'ile a"e &ot a-eta &a"amet"ii #au "ezultatele )ne"'"ilo" +de
e/( lu"'"i de mentenan', ve"i-i'"i met"ologie, ali-ia"e &e"#onal, et., #e &'#t"eaz'
&e o du"ata de minimum un ilu de a"edita"e #au &e du"ata de utiliza"e a ae#to"a$
4n-o"maiile )n"egi#t"ate #i du"ata de &'#t"a"e t"e!uie #' -ie on-o"me u legi#laia
a&lia!il', #au u e"inele lientului +da' e/i#t'.$

Atuni Jnd e"inele legale #au ale lientului de&'*e# ae#te e"ine minime, ae#tea
#e a&li'$ n gene"al )n"egi#t"'"ile tehnie *i admini#t"ative t"e!uie #' &e"mit' "e-ae"ea
lu"'"ii )n auz'$
n"egi#t"a"ile tehnie t"e!uie #a u&"inda(
1 P"og"amul de )ne"'"i #i eventualele modi-i'"i,
2 3umele &e"#oanelo" a"e au e-etuat di-e"itele &a"ti de ine"a"e,
3 Datele !"ute indi-e"ent de -o"ma #i #u&o"t,
4 Ci"um#tante #&eiale in tim&ul e-etua"ii ine"a"ii,
5 Conditiile de mediu am!iant, unde e#te azul,
6 Calule #i alte date &"elu"ate,
7 Ra&o"tul -inal inlu#iv amendamente #i/#au ane/e, daa e#te azul +vezi ;$10.,
8 Co"e#&ondenta &"ivind ine"a"ea #i "a&o"tul,
9 4n-o"matii "elevante &"ivind alitatea !unu"ilo" a&"ovizionate #au ine"a"ilo"
#u!ont"atate,

Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 P"oedu"a de ont"ol in"egi#t"a"i,
3 4n#t"utiuni de la#i-ia"e #i ae# in-o"matii +du&' az.$

4.14 A#-i$#i in$ene

Auditul inte"n e#te unul dint"e miCloaele im&o"tante de ve"i-ia"e a adeva"ii #i
-untiona"ii #i#temului de management al la!o"ato"ului$
La -iea"e audit #e vo" ve"i-ia elementele #i#temului de management(
1 Ca g"ad de adeva"e la ativitatile la!o"ato"ului,
2 Ca -untiona"e,
3 Ca doumenta"e,
1 Ca &o#i!ilitati de im!unatati"e,

Auditul inte"n #e "ealizeaz' &e !az' de &"og"am anual a&"o!at de ondue"ea
la!o"ato"ului$
Pe"iodiitatea auditu"ilo" inte"ne, &oate va"ia -unie de volumul, om&le/itatea *i g"adul
de "i# al ativit'ilo" auditate$ Toate elementele #i#temului de management #e auditeaz'
el &uin o dat' &e an$

2e "eomand' a ativitatile( )ne"'"i, ont"olul )n"egi#t"'"ilo" *i doumentelo",
"elamaiile *i ont"olul ativit'ilo" de )ne"a"e neon-o"me, #' #e auditeze mai de#
deJt o dat' &e an$
2e "eomand' a auditul #' #e e-etueze &e !az' de he#tiona"e detaliate, a&"o!ate a
doumente *i uno#ute de auditat$

1"ie tehnii #tati#tie, utilizate )n a#t-el de #ituaii, #e on#ide"' utile$ E-iaitatea
ae#to" auditu"i #e va ve"i-ia la analiza e-etuat' de management$
P"oedu"a doumentata t"e!uie #a #&ei-ie(
1 0odul #i "ite"iile de de#emna"e ale ehi&ei de audit,
2 0odul de e-etua"e +in#t"utiuni/ li#te de ve"i-ia"e.,
3 0odul de "a&o"ta"e,
4 0odul de di#t"i!ui"e a "a&o"tului,
5 5"m'"i"ea "ezolv'"ii neon-o"mit'ilo",
6 Ae# la in"egi#t"a"i,
7 Pe"ioada de &a#t"a"e/ a"hiva"e,
Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 P"oedu"a de audit inte"n,
3 Li#ta audito"ilo",
4 Che#tiona"e +Li#te de ve"i-ia"e.,
5 P"og"am de audit inte"n,
6 Ra&o"t de audit inte"n$

4.1& An),i*) efe"$#)$% -e +)n)(e+en$

Analiza t"e!uie #a -ie #i#tematia #i #a ia in on#ide"a"e toate om&onentele #i#temului
de management$

Datele de int"a"e u&"ind el &uin(
1 Rezultatele auditu"ilo" inte"ne/de te"ta &a"te
2 Pe"-o"manta la!o"ato"ului +"ezultate PT/4LC.
3 6eed-!aM
4 @"adul de "ealiza"e a o!ietivelo" gene"ale *i individuale
5 Adeva"ea #i#temului de management la &lanul de a-ae"i #i &e"#&etivele de
dezvolta"e
6 Evalua"ea "eviziilo" nee#a"e a u"ma"e a(
7 2him!a"ii "eglementa"ilo"
8 P"og"e#ului tehni
9 Ce"intelo" lientilo"
10 0odi-ia"ea "e-e"entialelo"
2e "eomand' a, aolo unde e#te a&lia!il, &"oe#ele #' -ie monito"izate &"in indiato"i
#&ei-ii$

P"o&une"ile de )m!un't'i"e a #i#temului de management al la!o"ato"ului, &ot -i
&"ezentate a elemente de int"a"e la analiz'$
Analiza #e de#-'*oa"' #u! -o"m' de "euniune ondu#' de ondu'to"ul e/eutiv a"e a
a&"o!at &olitia &"ivind alitatea, u &a"tii&a"ea )nt"egului &e"#onal din la!o"ato" avJnd
"e#&on#a!ilit'i &"ivind alitatea$ Ca u"ma"e a analizei a" t"e!ui #' #e identi-ie(
1 2oluii de )m!un't'i"e a #i#temului de management *i om&etenei tehnie -a'
de e"inele "eglementate *i ele ale lienilo"$
2 3ee#a"ul de "e#u"#e mate"iale, umane #au &e"-eiona"e, &utJndu-#e
)m!un't'i &lani-i'"ile anuale #au #ta!ili aiuni &"eventive #au o"etive da'
e#te azul$

n"egi#t"a"ea analizei t"e!uie #' -ie la"' *i #' onin' e/&liit elemente de ie*i"e *i
ondiiile de "ealiza"e +&lani-ia"e, "e#&on#a!ilitate, te"mene. *i t"e!uie t"an#mi#'
&e"#oanelo" avJnd "e#&on#a!ilit'i )n "ealiza"ea ativit'ilo"/ m'#u"ilo" #ta!ilite$

P"oedu"a doumentata t"e!uie #a #&ei-ie(
1 Re#&on#a!ilitati,
2 0odul de e-etua"e, -"eventa,
3 0odul de "a&o"ta"e,
4 0odul de di#t"i!ui"e a "a&o"tului,
5 Ae# la in"egi#t"a"i,
6 Pe"ioada de &a#t"a"e/a"hiva"e,
7 0odul de &lani-ia"e *i im&lementa"e a )m!un't'i"ilo",

Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 P"oedu"a de analiz' e-etuat' de management$

& Ceine $e;ni"e
&.1 <ene),i$%i

La!o"ato"ul t"e!uie #a-#i dela"e #tanda"dul de &e"-o"manta in ine"a"e #i #a
#ta!ilea#a domeniul +ine"a"i/&"odu#e/metode/ ehi&amente/&e"#onal. &ent"u a"e #e
#oliita a"edita"ea$

La!o"ato"ul t"e!uie #a #&ei-ie(
1 Ce"intele "eglementa"e a"o"a li #e #u&une,
2 Catego"iile de lienti #i e"intele #&ei-ie, daa e#te azul,
3 5tiliza"ea "ezultatelo", daa e#te uno#uta$

Doumente
1 0anualul #i#temului de management,
2 Domeniul de a"edita"e u denumi"ea ine"a"ilo", ehi&ament *i &e"#onal
+a&"o!at de o"gani#mul de a"edita"e.$


&.2 Pe!.n),

Pe"#onalul la!o"ato"ului t"e!uie #a ai!a #tudiile, in#t"ui"ea, uno#tintele tehnie,
a&titudinile #i e/&e"ienta nee#a"a de#-a#u"a"ii o"ete a ativitatilo"$ Ae#te e"inte
t"e!uie #a -ie evaluate in o"elatie u o!ietul #i domeniul de ativitate al la!o"ato"ului$

Daa e/i#t' e"ine ale legi#laiei, ale alto" "eglement'"i tehnie #au ale lientului &"ivind
e"ti-ia"ea, #au alt' -o"m' de ate#ta"e de om&eten', &e"#onalul a"e e/eut'
)ne"'"ile "e#&etive t"e!uie #' ai!' e"ti-ia"ea #au ate#ta"ea e"ut$

La!o"ato"ul t"e!uie #a #ta!ilea#a un #i#tem doumentat de in#t"ui"e a"e #a a#igu"e a
-iea"e &e"#oana e#te in#t"uita #u! a#&et tehni #i de management, ia" uno#tintele
#unt mentinute #i atualizate in on-o"mitate u &olitia #a$

P"og"amul de in#t"ui"e #e va ela!o"a &e atego"ii de #tudii #i in ono"danta u ti&ul de
ativitate #i "e#&on#a!ilitatea/auto"itatea at"i!uita &e"#oanului$
Pent"u &e"#onalul nou angaCat &"og"amul de in#t"ui"e va avea(
1 &e"ioada de #tudiu #i ada&ta"e,
2 &e"ioada de &"o!a u ativitate #u! #u&e"viza"e,
3 in#t"ui"e ontinua$
Ae#ta #e a&lia #i &e"#onalului a"e a -o#t t"an#-e"at #i i #-a at"i!uit o ativitate noua
+a"e im&une o ali-ia"e #u&e"ioa"a.$
Com&etenta &e"#onalului #i #ati#-ae"ea nevoilo" de in#t"ui"e #e vo" evalua &e"manent$
4n "emune"a"ea &e"#onalului nu t"e!uie #a e/i#te o o"elatie di"eta int"e volumul de
ine"a"i #au "ezultatele ae#to"a #i #ala"iu$
La!o"ato"ul t"e!uie #' ai!' e"ine +-i#e de &o#t. *i )n"egi#t"'"i +do#a"e &e"#onal. &"ivind
in#t"ui"ea, e/&e"iena *i uno*tinele &e"#onalului, inlu#iv &ent"u el auto"izat #a
-o"muleze o&inii #au "eomand'"i$
:e-ul de la!o"ato", manage"ul #i#temului de management *i "e#&on#a!ilul de )ne"a"e
t"e!uie #' -ie &e"#onal &e"manent angaCat$

Pe"#onalul utilizat &e !az' de ont"at de &"e#t'"i #e"viii +#au o"ium #-a" numi ae#ta.
t"e!uie #' -ie inde&endent de lienii )ne"'"ilo" *i #' nu -i &a"tii&at la &"oieta"ea,
-a!"ia"ea #au ome"ializa"ea &"odu#elo" )ne"ate$

n &a"tiula", #a"inile *i "e#&on#a!ilit'ile &e"#onalului tem&o"a" *i/#au #tagia" t"e!uie #'
-ie de-inite )n "a&o"t u ali mem!"i ai la!o"ato"ului$ 1 #u&e"viza"e a ae#tui &e"#onal
t"e!uie #' -ie a#igu"at' &e )nt"eaga du"at' &ent"u a ga"anta ' &e"#onalul tem&o"a"
*i/#au #tagia" lu"eaz' on-o"m &"oedu"ilo" din la!o"ato"$ La!o"ato"ul t"e!uie #'
evalueze om&etena &e"#onalului tem&o"a" #au #tagia" *i #' &'#t"eze )n"egi#t"'"i$

Aelea*i di#&oziii "e-e"itoa"e la o!ine"ea a!ilit'ilo" &ent"u "ealiza"ea #a"inilo"
&a"tiula"e &ot -i a&liate$ Da' e#te nee#a", -o"ma"ea &e"#onalului &oate #' -ie
ada&tat' )n on-o"mitate u natu"a ativit'ilo" "e&a"tizate ae#tui &e"#onal$

Regulile de ge#tiune a &e"#onalului t"e!uie #' -a' o!ietul uno" di#&oziii doumentate

1 1$. 5tiliza"ea &e"#onalului u ont"at de ola!o"a"e +;$2$%.

421/CE4 1>02; nu e/lude utiliza"ea de 't"e la!o"ato" a &e"#onalului e/te"n u ondiia
a #' e/i#te un ont"at de ola!o"a"e a"e #' #&ei-ie ondiiile de inte"venie a
&e"#onalului )n ad"ul la!o"ato"ului$ Pe"#onalul &e !az' de ont"at a"e inte"vine &ent"u
mi#iuni ne&untuale no"mal a#igu"ate de &e"#onal &e"manent, t"e!uie #' "'#&und'
aelo"a*i e"ine a *i &e"#onalul #ala"iat$ n &a"tiula", &e"#onalul &e !az' de ont"at
e#te identi-iat )n o"ganig"ama la!o"ato"ului, el "'#&unde de aelea*i e"ine de
on-idenialitate de "e#&eta"e a &"oedu"ilo" *i de ali-ia"e *i de )m!un't'i"ea ali-i'"ii
a *i &e"#onalul #ala"iat al la!o"ato"ului$

1 2$. 5tiliza"ea &e"#onalului tem&o"a" #au #tagia" +;$2$%.

C)nd un la!o"ato" utilizeaz' &e"#onal tem&o"a" #au #tagia" &ent"u "elaiza"ea ativit'ilo"
din domeniul de a"edita"e el t"e!uie #' #e a#igu"e inde&endent de du"ata ont"atului
' e"inele )n mate"ie de o"ganiza"e *i de om&etene #unt #ati#-'ute a *i &ent"u
"e#tul &e"#onalului$ n &a"tiula", #a"inile *i "e#&on#a!ilit'ile a-etate t"e!uie #' -ie
de-inite de a#emenea "elaiile dint"e &e"#onalul tem&o"a" *i #tagia" *i ali mem!"i ai
la!o"ato"ului$ 1 #u&e"viza"e a ae#tui &e"#onal t"e!uie #' -ie a#igu"at' &e )nt"eaga
du"at' a mi#iunii )n &ent"u a ga"anta ' &e"#onalul tem&o"a" #au #tagia" lu"eaz'
on-o"m &"oedu"ilo" din la!o"ato"$ La!o"ato"ul t"e!uie #' evalueze om&etena
&e"#onalului tem&o"a" #au #tagia" *i #' &'#t"eze )n"egi#t"'"i$

Aelea*i di#&oziii "e-e"itoa"e la o!ine"ea a!ilit'ilo" &ent"u "ealiza"ea #a"inilo"
&a"tiula"e &ot -i a&liate$ Da' e#te nee#a", -o"ma"ea &e"#onalului &oate #' -ie
ada&tat' )n on-o"mitate u natu"a ativit'ilo" "e&a"tizate ae#tui &e"#onal$

1 %$. 5tiliza"ea &e"#onalului a"e &"e#teaz' ativit'i &ent"u mai muli angaCato"i

C)nd la!o"ato"ul utilizeaz' un a#t-el de &e"#onal, el t"e!uie #' identi-ie angaCato"ii *i
&otenialele on-lite de inte"e#e *i #' a#igu"e on-idenialitatea in-o"maiilo" la a"e
&e"#onlul a"e ae# vi#-a-vi# de eilali angaCato"i ai #'i$

1 9$. 2u&lini"i +)nloui"i., +9$1$;$ C.

A!#ena eventual' a )nloiito"ilo" &ent"u anumite -unii t"e!uie #' -ie om&ati!il' u
nivelul de #e"viiu a-i*at de la!o"ato"$ De e/em&lu, da' la!o"ato"ul #e angaCeaz' #'
"ealizeze )n te"menul #ta!ilit &"e#taiile #ale, el t"e!uie #' ai!' "e#u"#e &ent"u a #ati#-ae
ae#t angaCament *i dei #' ai!' )nloiito"i )n a!#ena &e"#oanelo" titula"e$

nloui"ile &ot -i &a"iale, ae#ta )n#eamn' #' -ie numai a#u&"a uno" #a"ini #&ei-ie
legate de -unie( atuni e#te nee#a" de a de-ini &"ei# &ent"u a"e #a"ini vo" -i
)nloiito"i$

nloiito"ii t"e!uie #' -ie a&a!ili #' )nlouia#' titula"ii la nivelul ali-i'"ii a*te&tate( e#te
#a"ina la!o"ato"ului de a a#igo"a #u&"aveghe"ea *i meninea"ea ali-i'"ii lo"$

1 ;$. Auto"iza"ea &e"#onalului +;$2$;.

Anumite #a"ini #&ei-ie, )n &a"tiula" "itie a#u&"a alit'ii "ezultatelo" &"e#taiilo" o!in
o auto"iza"e -o"mal' a &e"#onalului- numit' a!ilita"e-de di"eie$ Ae#te #a"ini
&a"tiula"e ao&e"' anume(
1 - utiliza"ea ehi&amentelo" #&ei-ie +ehi&amente de &"eg'ti"e a e*antioanelo",
utiliza"ea #o-tu"ilo" de alul, et.I
2 - "ealiza"ea ti&u"ilo" &a"tiula"e de e*antion'"i, )ne"'"i #au etalon'"iI
3 - valida"ea "ezultatelo"I
4 - emite"ea o&iniilo" *i inte"&"et'"ilo"I
5 - #emna"ea "a&oa"telo" de )ne"'"i$

1 auto"iza"e &oate #' ao&e"e mai multe #a"ini )n aela*i tim&, de e/em&lu valida"ea
"ezutatelo" *i #emna"ea "a&oa"telo" de )ne"'"i$

Deizia de auto"iza"e a unei &e"#oane &'ent"u o #a"in' dat' e#te "ezultatul unui
&"oe#$ Deizia e#te luat' &e !aza -o"m'"ii lui, e/&e"ienei *i/#au "ezltatelo" te#telo"
+&a"tii&a"ea la una #au mai multe te#te de om&eten', )ne"a"ea mate"ialelo" de
"e-e"in', )ne"'"i )n"ui*ate u un tehniian a!ilitat, "ealiza"ea #a"inii u #u&e"viza"ea
unui &e"#onal a!ilitat, et$.$ La!o"ato"ul t"e!uie #' ai!' "ite"ii o!ietive )nd aea#ta
e#te &o#i!il$ C"ite"ioile deiDiilo" t"e!uie #' -ie doumentate *i deizia luat' Cu#ti-iat' &"in
)n"egi#t"'"i +di&lome, &laningu"i de -o"ma"e inte"n', "ezultatele te#telo" $$$.$

Auto"iz'"ile t"e!uie #' -ie "egulat analizate *i om&etenele on-i"mate$ C)nd e/i#t' zi de
zi dovezi o!ietive de )n#u*i"e a #a"inilo" +de e/em&lu utiliza"ea mate"ialelo" de
"e-e"in' la -iea"e #e"ie de )ne"'"i #au &a"tii&a"ea la om&a"'"i inte"la!o"atoa"e.,
ae#te elemente &ot Cu#ti-ia menine"ea om&etenei *i a!ilit'ilo"$

La!o"ato"ul t"e!uie #' &"evad' on-i"ma"ea auto"iz'"ii unei &e"#oane &ent"u o #a"in'
du&' o anumit' &e"ioad' -'"' "ealiza"ea #a"inii$ 3ee#itatea on-i"m'"ii om&etenei
et#e -unia du"atei li&#ei de ativitate a om&etenei tehnie e"ute de #a"in' *i de
#him!'"ile eventuale adu#e mani&ul'"ii de la ultima dat' )nd a -o#t &"etiat' de
inte"e#at$

=$. 2emn'ta"ul "a&oa"telo" de )ne"'"i *i etalon'"i

2emn'ta"ul "a&oa"telo" de )ne"'"i *i etalon'"i e#te &e"#oana a"e ia "e#&on#a!ilitatea
"a&o"tului a#u&"a "ezultatelo" *i ate#t' im&liit ' &"e#taia a -o#t "ealizat' )n "e#&etul
di#&oziiilo" 20 $ E#te
vo"!a de#&"e un &e"#onal ad"u #au a"e a &"imit auto"iza"e din &a"tea di"eiei
la!o"ato"ului &ent"u aea#t' ativitate$

2emnata"ul &oate #' di#&un' el )n#u*i de om&etene &ent"u a valida "ezultatele, #'
emit' o&inii *i inte"&"et'"i #au #' #e !azeze &ent"u ae#te a#&ete &e &e"#oane
a!ilitate$

n al doilea az, valida"ea "ezultatelo" *i da' e#te azul, emite"ea o&iniilo" *i
inte"&"et'"ilo" de &e"#oanele a!ilitate t"e!uie #' -ie t"a#a!ile valida"ea *i emite"ea la nivel
de la!o"ato"$

C)nd "a&oa"tele inlud "ezultate validate de &e"#oane di-e"ite e#te nee#a" a
#emnata"ul "a&o"tului #' di#&un' de uno*tine *i e/&e"ien' &et"ivite &ent"u a analiza
o"ela"ea "ezultatelo" )nt"e ele *i )n "a&o"t u &"odu#ul te#tat$

1. >$. Ce"ine -a' de &e"#oanele a"e emit o&inii *i inte"&"et'"i

C)nd la!o"ato"ul e#te a&a!il #' emit' o&inii/inte"&"et'"i )n "a&o"t u "ezultatele de
m'#u"', &e"#oanele "e#&on#a!ile de a#t-el de omenta"ii t"e!uie #' -ie ali-iate *i
auto"izate$ C"ite"iile de ali-ia"e #unt #t")n# legate de o&inii #au int"e&"et'"i &e a"e el
a"e intenia #' le dea$ Ca auto"iza"e &ent"u "ealiza"ea )ne"'"ilo" #au etalon'"ilo", )n
gene"al, at"i!uite &"in metoda de )ne"a"e #au etalona"e, auto"iza"ea emite"ii o&iniilo" *i
inte"&"et'"ilo" a" t"e!ui #' -ie a#oiat' unui domeniu de a&lia"e &"ei# +e/em&lu(
onluzii "e-e"itoa"e la alitatea ag"onomi' a #olului )ne&)nd u datele -izio-himie,
a&titudini &ent"u -uniona"ea ti&u"ilo" de ehi&amente )n ondiii de utiliza"e #&ei-ie,
et$$$.$

La!o"ato"ul t"e!uie #a tina ont de e"intele legale &ent"u anumite atego"ii de angaCati
+e/$ -untiona"i &u!lii.$
6i#a de &o#t t"e!uie #a u&"inda(
1 3umele #i o!ietul &o#tului +-untiei.,
2 Pozitia &o#tului in o"ganizatie,
3 Continut +ativitati, #a"ini.,
4 Conditii minime de ou&a"e +#tudii, e/&e"ienta, om&etenta, a&titudini.,
5 Re#&on#a!ilitate #i auto"itate,
6 Relatii de #u!o"dona"e/oo"dona"e/ ola!o"a"e/"e&"ezenta"e$
1 #ingu"a -i#a de &o#t &oate aCunge &ent"u &e"#onalul u aeea#i -untie, mai ale# )n
la!o"atoa"ele mii$

T"e!uie #a e/i#te in#t"utiuni &ent"u mentine"ea do#a"elo" de &e"#onal$ Ae#tea t"e!uie
#a doumenteze(
1 Cine, unde #i um tine do#a"ele,
2 Cum #i and #e atualizeaza,
3 Ae#ul la do#a"ele de &e"#onal$

4n la!o"atoa"ele mii #au u &e"#onal de om&etenta #imila"a #e &oate a tot &e"#onalul
#a -ie auto"izat, &"in -i#a &o#tului #a e/eute toate ine"a"ile$

4n la!o"atoa"ele a"e e-etueaza ine"a"i u g"ad ma"e de #&eializa"e #au de "i#
t"e!uie #' #e auto"izeze &e"#onalul a"e -ae &"eleva"ea, &"egate#te &"o!a, el a"e
lu"eaz' u di-e"itele ehi&amente, -ae &"elu"a"i #tati#tie, "edateaza "a&o"tul de
ine"a"e, -ae omenta"ii #au inte"&"eta"i ale "ezultatelo"$

T"e!uie #' e/i#te )n"egi#t"'"i &"ivind #ati#-ae"ea "ite"iilo" de om&etena &ent"u ae#t
&e"#onal$

Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a #eleie, evalua"e #i "eali-ia"e &e"#onal
3 P"oedu"a angaCa"e &e"#onal tem&o"a" #au &e"manent
1 De#"ie"ea #i#temului de in#t"ui"e
2 4n#t"utiuni &ent"u om&leta"ea do#a"elo" de &e"#onal
3 0odel de -i#e &ent"u &o#tu"ile din la!o"ato"
4 Reguli &ent"u auto"iza"e, li#ta de auto"iza"e +unde e#te azul.$

&.3 C.n-iii -e )".+.-)e 0i -e +e-i#

Ce"ina #e a&lia #ediului &e"manent al la!o"ato"ului *i la!o"atoa"elo" mo!ile #&eial
ehi&ate$
La!o"ato"ul t"e!uie #a-*i dela"e &olitia &"ivind e-etua"ea ine"'"ilo" in a-a"a loalului
&e"manent$ Loalul &e"manent t"e!uie #' ai!a #&aii dediate &ent"u(
1 P"imi"ea *i de&ozita"ea &"o!elo"
2 E-etua"ea ine"a"ilo"
3 P"oe#a"ea datelo" *i "edata"ea "a&oa"telo"
4 Pa#t"a"ea in"egi#t"'"ilo" *i "a&oa"telo"
5 Ree&ia *i de&ozita"ea "eativilo", mate"ialelo" au/ilia"e *i on#uma!ilelo"
6 Pe"#onal +ve#tia", g"u& #anita", #&aiu &ent"u ma#a, #tudiu, et$.
P"oedu"ile #&ei-ie de )ne"a"e t"e!uie #' menioneze ativit'ile *i m'#u"ile
&a"tiula"e a"e #e )nt"e&"ind atuni Jnd )ne"'"ile #au e*antion'"ile, #e e-etueaz' )n
alte loalu"i deJt el &e"manent #au Jnd #e -a &e te"en +la lient, et.$
Doumentaia la!o"ato"ului t"e!uie #' identi-ie ondiiile #&eiale de mediu e"ute de
anumite metode *i #' &"ezinte modul de "ealiza"e a ae#to"a$ n &"ati' t"e!uie #' -ie
"ealizate *i monito"izate ondiiile de mediu a"e a-eteaz' "ezultatele )ne"'"ilo"$
Ae#ul )n la!o"ato" t"e!uie de-init a#t-el )nJt #' nu #e a-eteze "ezultatele )ne"'"ilo"
+va"iaia ondiiilo" de mediu #au ontamina"e. *i #' #e a#igu"e on-idenialitatea
"ezultatelo" *i "e#&eta"ea d"e&tului de &"o&"ietate a lientului$
Regulile de ae# t"e!uie #' -a' di#tinia int"e ae#ul &e"#onalului &e"manent in o"ele
de &"og"am *i ae#ul &e !aza de &e"mi#$
4n#t"uiunile de u"aenie, igieniza"e *i deontamina"e t"e!uie #a -ie detaliate &e
ativit'i *i "i#u"i$ P"og"amul de u"atenie *i ve"i-ia"e a e-iait'ii t"e!uie #a elimine
"i#ul de ontamina"e in"ui*at' *i #' #ati#-a' e"inele "eglementa"e #au &"o&"ii de
#igu"ana$
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 Ane/e #hie de am&la#ament
3 De#"ie"ea e"inelo" #&eiale &ent"u -iea"e #&aiu *i a modului de monito"iza"e
4 Li#ta *i de#"ie"e a la!o"atoa"elo" mo!ile #au ne&e"manente
5 Reguli de eli!e"a"e &e"mi#/heie
6 Reguli de ae# &e"#onal/vizitato"i
7 Reguli &ent"u utiliza"ea ehi&amentului de &"oteie$

&.4 Me$.-e -e 2n"e"%i !i e$),.n)e !i 4),i-)e) +e$.-ei

Laboratorul trebuie sa aplice metodele si procedurile menionate in speciicaiile! re"lementrile
rele#ante sau in criteriile a de care se e#aluea$a conormitatea.
%n ca$uri &ustiicate se pot accepta abateri de la metode 'i proceduri cu condiia de a se demonstra
c modiicarea nu aectea$a perormanele metodei 'i ca personalul este capabil s aplice metoda
modiicata. (entru aceste ca$uri laboratorul trebuie s aiba o politica 'i o procedura 'i acordul
clientului. )oate instruciunile* standardele* manualele 'i datele de reerint rele#ante pentru
acti#itatea laboratorului trebuie meninute la $i 'i trebuie s ie usor accesibile personalului.
%nstruciunile de lucru trebuie s cuprind cel puin date!inormaii pri#ind+
1 Ti&ul de ativitate +)ne"a"e.
2 P"o!a/ o!iet de ine"at
3 De#"ie"ea ma#u"andului
4 Ehi&amentul de ine"a"e *i de m'#u"a"e
5 Condiiile de mediu nee#a"e, unde e#te azul
6 P"oedu"a de ine"a"e
1 <e"i-i'"i inainte de ine&e"ea ativit'ii
2 Etalona"ea ehi&amentului
3 Regla"e #au ali!"a"e inte"na du&a az
4 P"eauii *i m'#u"i de #igu"anta
5 Cali-ia"ea &e"#onalului
6 0od de alul *i &"elu"a"e a datelo"
7 C"ite"ii de ae&ta!ilitate a "ezultatelo"
La!o"ato"ul t"e!uie #' identi-ie "i#u"ile a#oiate ativit'ilo" de#-a#u"ate *i #' ela!o"eze
in#t"uiuni *i m'#u"i de #igu"an' a munii$
1 Li#ta in#t"uiunilo" di#&oni!ile a&lia!ile
2 4n#t"uiunile de lu"u *i de &"oteie +&"o!e, &e"#onal, mediu.$

La!o"ato"ul t"e!uie #a-*i dela"e &olitia de alege"e a metodelo" de )ne"a"e/etalona"e$
T"e!uie dela"ate la" ativit'ile de )ne"a"e/etalona"e a#t-el(
1 ne"'"i *i etalon'"i
2 Domeniul/ti&ul de &"odu#e de ine"at
3 0a#u"'"ile +ti&u"ile de dete"min'"i. e-etuate
4 0etode/Ehi&amente/Tehnii utilizate
5 Domeniul +de valo"i. *i ine"titudinea de m'#u"a"e +unde e#te azul.
0etodele t"e!uie #a -ie om&let doumentate #i validate +e/e&tie -a metodele
#tanda"dizate.$ 1 metoda e#te adevata daa "ealizeaza &a"amet"ii de &e"-o"mana
#ta!ilii$
0etodele &u!liate in manuale, Cu"nale *i "evi#te de #&eialitate nu #unt on#ide"ate
#tanda"dizate deoa"ee au -o#t e/&e"imentate numai in la!o"ato"ul auto"ului$ 0etodele
o-iiale omologate au -o#t validate #au ve"i-iate in mai multe la!o"atoa"e *i #unt
ehivalente metodelo" #tanda"dizate$
Pent"u azul #him!a"ii "e-e"enialului de ine"a"e +#tanda"de anulate, metode noi
im&u#e de "eglementa"i, #au de lient, et$. la!o"ato"ul t"e!uie #a-*i doumenteze
&olitia *i &"oedu"a de t"anziie la noile metode de ine"a"e$

La!o"ato"ul t"e!uie #a o!tina ao"dul #"i# al lientului inainte de a utiliza o metoda
ne#tanda"dizata$ La!o"ato"ul &oate -i a"editat &ent"u metode &"o&"ii #au
ne#tanda"dizate da' ae#tea #unt om&let doumentate, validate *i adevate *i e/i#ta
&e"#onal om&etent &ent"u dezvolta"ea *i utiliza"ea lo"$
0etodele &"o&"ii *i metodele ne#tanda"dizate t"e!uie(
1 validate inainte de utiliza"ea &e &"o!e "ealeI
2 ve"i-iata adeva"ea -aa de e"ineI
3 "evalidate da' #e #him!a anali#tul/ ondiiile de ine"a"e/domeniul de
a&lia"eI
4 "evalidate du&' o &e"ioada lunga de neutiliza"e$
0etodele &"o&"ii dezvoltate de la!o"ato" t"e!uie(
1 validate in u"#ul dezvolta"ii metodeiI
2 ve"i-iate din &unt de vede"e al &e"-o"mantei om&a"ativ u datele din lite"atu"a
&ent"u metode #tanda"dizate #imila"eI
0etodele #tanda"dizate t"e!uie ve"i-iate #u! a#&etul a&ait'ii la!o"ato"ului de a
"ealiza e"inele din #&ei-iaiile de "e-e"in'$

La!o"ato"ul t"e!uie #' ai!' o &"oedu"' doumentat' de &"oieta"e a e/&e"imentelo" de
valida"e +&"otool. *i )n"egi#t"a"i detaliate ale "ezultatelo" e/&e"imentale o!inute$

Am&loa"ea valid'"ii *i &a"amet"ii de &e"-o"mana #tudiai de&ind de(
Ti&ul de metoda (
1 alitativa/#emiantitativa/antitativa
2 de#t"utiva/nede#t"utiva
3 de "utina/de "e-e"ina/ad ho/em&i"ia
4 antitatea de &"o!a nee#a"a &ent"u o ine"a"e *i antitatea di#&oni!il'
5 mate"ialul de ine"at-omogenitatea, #ta!ilitate, o#tI
1 domeniul de valo"i +om&onent maCo" #au u"me.
2 utiliza"ea avuta in vede"e &ent"u "ezultate
3 e"ine - "eglementa"e #au ale lientului
Dela"aia de valida"e #e d' numai &e !aza datelo" e/&e"imentale da' &e"-o"manele
"eale ale metodei #e in#"iu in &e"-o"mantele &"e#ta!ilite$
Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 P"oedu"a de alege"e *i valida"e a metodelo"
3 P"oedu"a de dezvolta"e de metoda, daa e#te azul
4 Ce"ine de ali-ia"e &ent"u &e"#onalul im&liat in dezvolta"ea/ valida"ea
metodelo"
5 P"otool de valida"e
La valida"ea metodelo" #e &ot -olo#i *i(
1 Te#te inte"la!o"atoa"e
2 ne"'"i int"e la!o"atoa"e #imila"e
3 ne"a"i in la!o"ato"ul &"o&"iu$

&.4.3 E!$i+)e) in"e$i$#-inii -e +%!#)e

Politia la!o"ato"ului &"ivind e#tima"ea ine"titudinilo" de m'#u"a"e )n la!o"atoa" t"e!uie
#' #e on-o"meze u "ite"iile 13A$ La!o"ato"ul t"e!uie #' doumenteze *i #'
im&lementeze &"oedu"a/&"oedu"i &"ivind e#tima"ea ine"titudinii de ma#u"a"e *i #'
identi-ie &e"#oanele/-uniile a"e a&lia &"oedu"a/&"oedu"ile de e#tima"e/ve"i-ia"e/
valideaza "ezultatele$
La!o"ato"ul t"e!uie #' e#timeze ine"titudinea de m'#u"a"e &ent"u -iea"e metod' de
)ne"a"e, heie$

La!o"atoa"ele de )ne"'"i a"e -a etalon'"i inte"ne t"e!uie de a#emenea #' e#timeze
ine"titudinea de m'#u"a"e a#oiat' ae#to" etalon'"i$
A&lia"ea e"inelo" o"e#&unz'toa"e )n la!o"atoa"e )nt)lne*te nivelu"i di-e"ite de
di-iult'i )n de&enden' de #etoa"e(

Pent"u la!o"atoa"ele de etalon'"i evalua"ea *i utiliza"ea ine"titudinii de m'#u"a"e e#te
!ine #ta!ilit' *i #e !azeaz' &e doumentele 20 2R @hid 421/CE4 ?8-%(2011 @hid
&ent"u e/&"ima"ea ine"titudinii de m'#u"a"e +@50(1??;. *i EA-9/02I

Pent"u la!o"atoa"ele de )ne"'"i #ituaia e#te mult mai ont"a#t'$

Aiunile a"e t"e!uie #' -ie e-etuate #unt di-e"ite &ent"u la!o"atoa"ele de etalona"e &e
de o &a"te *i la!o"atoa"ele de )ne"'"i &e de alt' &a"te *i #unt o!ietul ae#tui
doument$

Ae#t a&itol vizeaz' a #intetiza in-o"maiile di#&oni!ile la 01LDAC *i a &"o&une aiuni
&ent"u a aCuta im&limenta"ea "egulilo" "e-e"itoa"e la meniona"ea ine"titudinii &e
"a&oa"tele de )ne"'"i *i utiliza"ea &ent"u eventualele dela"aii de on-o"mitate$

Pent"u etalon'"i la!o"ato"ul t"e!uie(

1 - #' ai!' "eguli doumentate &ent"u e#tima"ea ine"titudinii de m'#u"a"eI
2 - #' e#timeze ae#t' ine"tudine de m'#u"a"e &ent"u -iea"e etalona"e "ealizat'$

Doumentul EA-9/02 e#te de#tinat #' -u"nizeze la!o"atoa"elo" de etalon'"i o metod'
&"ati' de evalua"e a ine"titudinii oe"ent' u @50$

Ae#t doument -u"nizeaz' !azele &ent"u a"moniza"ea metodelo" de evalua"e a
ine"titudinii &"atiate )n di-e"ite domenii tehnie de etalona"e$

Reie*ind din doumentul EA-9/02 la!o"atoa"ele ela!o"eaz' doumente u e"ine
#&ei-ie &ent"u evalua"ea ine"titudinii$


Ce"ti-iatele de etalona"e t"e!uie #' inlud' #u&limenta" -a' de e"inele enume"ate la
;$10$2 da' ae#tea #unt nee#a"e &ent"u inte"&"eta"ea "ezultatelo" etalon'"ilo",
u"m'toa"ele$$$
!. ine"titudinea de m'#u"a"e *i/#au dela"aia de on-o"mitate u o #&ei-iaie
met"ologi' de-init' #au u a&itol "e-e"ito" la aea#ta$

Doumentul EA-9/02 &"eizez' '( ,,)n e"ti-iatele de etalona"e "ezultatul om&let al
unei m'#u"'"i, av)nd e#tima"ea m'#u"andului *i ine"titudinea e/tin#' a#oiat' 5 t"e!uie
#' -ie dat #u! -o"ma D N 5G$

n e"ti-iatele de etalona"e, ine"titudinea e/tin#' t"e!uie #' )n#oea#' e#tima"ea
m'#u"andului #u! -o"ma &"e#"i#' de EA-9/02$ 4ne"titudinea e/tin#' e#te #ta!ilit',
)ne&)nd u ine"titudinea ti& om&u#' u un -ato" de e/tinde"e MO2 +di#t"i!uie no"mal'
#au )n a*a mod a inte"valul e/tin# #' o"e#&und' unei &"o!a!ilit'i de ao&e"i"e de
?;P.$

Pen$# 2n"e"%i

A!#ena "e-e"inei la ine"titudine )n "a&oa"tele de )ne"'"i #au utiliza"ea ae#to"
ine"titudini de m'#u"a"e &ent"u a -ae o dela"aie de on-o"mitate #au a inte"&"eta
"ezultatele nu #ute*te la!o"ato"ul de #ati#-ae"ea e"inei &"eedente$

Doumentul EA-9/1= &"ivind evalua"ea ine"titudinii de m'#u"a"e &ent"u )ne"'"i
antitative e/&li' di-e"ite 'i &ent"u alula"ea ine"titudinii de m'#u"a"e a*a a
evalua"ea &"in analiza om&onentelo" ine"titudinii, a&lia"ea legii om&oziiei va"iaiilo",
#au utiliza"ea -idelit'ii *i Cu#teii metodelo" de )ne"'"i #au de analiz', dete"mina"ea
linia"it'ii u aCuto"ul mate"ialului de "e-e"in' #au utiliza"ea datelo" te#telo" de
om&eten'$

Atuni )nd #tanda"dul &ent"u )ne"a"e nu e#te e/&liit "e-e"ito" la evalua"ea
ine"titudinii, la!o"ato"ul t"e!uie #' &"ezinte u"m'toa"ele(

1. o identi-ia"ea -ato"ilo" a&a!ili #' in-lueneze "ezultatul m'#u"'"ii &ent"u
toate )ne"'"ile, inlu#iv )ne"'"ile alitative$

1. o a #ta!ili li#ta -ato"ilo" a"e au o in-luen' &otenial' a#u&"a "ezultatelo"
)ne"'"ii +)ne"a"e antitativ' #au neantitativ'.$ n aea#t' li#t' #unt
de#igu" inlu*i &a"amet"ii &ent"u a"e metoda de )ne"a"e +#tanda"dizat' #au
ne#tanda"dizat'. -i/eaz' o ma"C' de valo"i tole"ate$

1. o da' anumii -ato"i au o in-luen' Cudeat' ne#emni-iativ', de &"eizat
elementele a"e &e"mit de a adue dovada ' #e &oate de negliCat lua"ea lo"
)n on#ide"a"e$

1. o a a"'ta um #unt inui #u! ont"ol -ato"ii in-lueni +de e/( da' metoda de
)ne"a"e im&une de a #u&une un o!iet la o temte"atu"' de 2% QC N 1QC,
t"e!uie de a"'tat ' tem&e"atu"a m'#u"at' a-etat' de ine"titudinea #a de
m'#u"a"e e#te inlu#' )n aea#t !uget.$

Cuanti-ia"ea +&ent"u )ne"'"ile antitative.

1. o )nd la!o"ato"ul di#&une de date a -idelit'ii metodei +valoa"e &u!liat',
h'"i de ont"ol, )ne"'"i inte"la!o"atoa"e, et$$$., a!ate"ea ti& de -idelitate
e#te una din om&onentele ine"titudiniiI a!ate"ea ti& de -idelitate &oate
on#titui o e#tima"e #u-iient' a ine"titudinii ti& a "ezultatului de m'#u"',
da' toi -ato"ii enume"ai )n &untul 1 au -o#t luai )n on#ide"a"e )n #tudiul
-idelit'ii$
2. o in-luena -ie'"ui -ato" identi-iat )n &untul 1$1, in-luen' a"e e#te
Cudeat' #emni-iativ' *i a"e nu e#te luat' )n on#ide"a"e )n #tudiul de
-idelitate t"e!uie #' -ie analizat' *i uanti-iat' +)n unitatea de m'#u"' a
"ezultatului.$

1. o a e#tima ine"titudinea )ne&)nd u ae#te om&onente$

Aea#ta e#te oe"ent u "eomand'"ile @50 *i ghidu"ile inte"naionale$

4nlude"ea ine"titudinii de m'#u"a"e )n "a&oa"tele de )ne"'"i$

Pent"u e#tima"ea ine"titudinii la!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a(

1 1 #hema logia a ine"a"ii
1. De#"ie"e t"an#&a"enta a &"oedu"ii de evalua"e a "ezultatului$
2 1"i de ate o"i e#te &o#i!il aea#ta de#"ie"e t"e!uie #a -ie in -o"ma unui model
matemati$ Evalua"ea "ezultatului #i modelul de&ind de &"oedu"a de ma#u"a"e #i
de de-initia ma#u"andului$
3 1 identi-ia"e a ma"imilo" e a-eteaza "ezultatul #i a inte"de&endentelo" lo"$ 2e
&oate utiliza o diag"ama auza e-et #au un ta!el de o"elatii
4 1 de#"ie"e t"an#&a"enta a uno#tintelo" &"ivind ma"imile e inte"vin in modelul
matemati +-o"mula de alul.$ 2e &ot utiliza di#t"i!utia &"o!a!ilitatilo" #i
evalua"ile #tati#tie &ent"u a de#"ie limita"ile unoa#te"ii$ T"e!uie utilizate
e#tima"i "ezona!ile ale tutu"o" uno#tintelo" ante"ioa"e
5 1 metoda #i#tematia de om&une"e a in-luentelo"$ 2e utilizeaza legea de
&"o&aga"e a e"o"ii$

2u&limenta" -a' de e"inele enume"ate la ;$10$2 "a&oa"tele de )ne"'"i t"e!uie #' mai
u&"ind', atuni )nd e#te nee#a" &ent"u inte"&"eta"ea "ezultatelo" )ne"'"ilo",
u"m'toa"ele(

Da' e#te a&lia!il, o dela"aie "e-e"itoa"e la ine"titudinea de m'#u"a"e e#timat'I
in-o"maii "e-e"itoa"e la ine"titudine #unt nee#a"e )n "a&oa"tele de )ne"a"e da'
ae#tea #unt "elevante &ent"u valida"ea #au utiliza"ea "ezultatelo" )ne"'"ii, atuni )nd
e#te o e"in' e/&"e#' a lientului, #au da' ine"titudinea a-eteaz' on-o"mitatea u o
limit' din #&ei-iaie$

La!o"ato"ul t"e!uie #' identi-ie "ezultatele )ne"'"ii &ent"u a on-i"ma nee#itatea de a
inlude #au nu ine"titudinea de m'#u"a"e )n "a&o"tul de )ne"'"i$

4nlude"ea ine"titudinii de m'#u"a"e )n "a&o"tul de )ne"'"i e#te o e"in' a lientui
*i/#au a "e-e"enialelo"$

Doumente
1 0anualul #i#temului de management
2 6i#e de &o#t
1. P"oedu"a de e#tima"e a ine"titudinii de ma#u"a"e$

La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a in#t"utiuni &ent"u ve"i-ia"ea alulelo" #i t"an#-e"ului de
date$ Ae#tea t"e!uie #a mentioneze(
1 Cine #i and ve"i-ia
2 Cum #e -a ve"i-ia"ile +&a# u &a#.
3 Ce in"egi#t"a"i #unt gene"ate
Daa la!o"ato"ul -olo#e#te tehnii #tati#tie de &"elu"a"e a datelo" "ezultate din
ine"a"e t"e!uie dovedita om&etenta in alege"ea metodei #tati#tie #i a&lia"ea ei$
T"e!uie identi-iat &e"#onalul a"e a"e auto"itatea #i "e#&on#a!ilitatea int"odue"ii datelo",
&"elu"a"ii #tati#tie #i "a&o"ta"ii "ezultatelo"$ Ae#ta t"e!uie #a ai!a uno#tintele #i
in#t"ui"ea nee#a"a ou&a"ii &o#tului$
2i#temele om&ute"izate t"e!uie #' -ie adevate ativit'ilo" *i -uniilo" '"o"a le #unt
dediate$
La!o"ato"ul t"e!uie #a(
1 4denti-ie im&lia"ea om&ute"elo" )n ine"a"e/ma#u"a"e/&"elu"a"e date
2 De-inea#a ha"dLa"e-ul -olo#it
3 4denti-ie #i#temele *i #u!-#i#temele #&ei-ie
4 Dela"e modul de #ta!ili"e a g"adului de adeva"e a #o-tLa"e-ului
5tiliza"ea tehniilo" #tati#tie #i ont"olul datelo" t"e!uie #a -ie inlu#e in &"og"amul anual
de audit inte"n$

Doumente
1 0anualul de management
2 6i#e de &o#t
3 4n#t"utiuni &ent"u ont"olul datelo"
4 Li#ta ha"d-La"e +&"oduato", on-igu"atie.
5 Li#ta #o-t-La"e +ve"#iune.
6 P"oedu"i &ent"u auto"iza"e, ont"ol *i doumenta"e a &"og"amelo" *i
modi-i'"ilo" la &"og"ame
7 P"oedu"i &ent"u in#tala"ea *i )nt"eine"ea #o-tLa"e-ului
8 P"oedu"i &ent"u )n"egi#t"a"ea *i a"hiva"ea datelo" gene"ate om&ute"izat

4denti-ia"ea &"oedu"ilo" de a#igu"a"e a ontinuit'ii -union'"ii, inlu#iv ahiziia de
date, )n azul &ie"de"ii a&ait'ii de &"elu"a"e a datelo" u aCuto"ul alulatoa"elo"$

&.& E";i5)+en$

La!o"ato"ul t"e!uie #a #e a#igu"e a a"e toate ehi&amentele nee#a"e la nivelul de
&e"-o"manta #oliitat de metode &ent"u a &utea gene"a "ezultate valide )n ad"ul limitelo"
ont"atuale #au legale$ La!o"ato"ul t"e!uie #' #e a#igu"e ' a"e toate ehi&amentele
nee#a"e &ent"u a &utea gene"a "ezultate valide$ Da' e/i#te e"ine legale #au
ont"atuale, la!o"ato"ul t"e!uie #' demo#t"eze ' ehi&amentul e#te adevat &ent"u
a&liaii$ La!o"ato"ul t"e!uie #a #e a#igu"e a ehi&amentele de &"eleva"e #i ine"a"e au
un e-et at mai mi a#u&"a "ezultatelo" +de#ign adevat, mate"iale ine"te, o&e"a"e
u#oa"a #i "e&"oduti!ila, mentenanta la indemana la!o"ato"ului.$ Pent"u ae#te
ehi&amente t"e!uie #a e/i#te un &"og"am de mentenanta #i on-i"ma"e +etalona"e.$

Pent"u ehi&amentele de ma#u"a"e #i unde e#te azul &ent"u &a"tile lo" om&onente
e#te "eomanda!il #a #e -aa o valida"e inainte de utiliza"e$
Pent"u ehi&amentele a"e in-luenteaza alitatea "ezultatelo" m'#u"'"ilo" t"e!uie "ealizat
un &"og"am de etalona"e$ 4nte"valul de tim& dint"e doua etalona"i #ue#ive de&inde de
a"ate"i#tiile de -ia!ilitate met"ologi' ale miCloului "e#&etiv de m'#u"a"e, de
inten#itatea *i ondiiile #&ei-ie ale utiliz'"ii$
Cu e/e&ia a&a"atelo" a"e &"in domeniul de m'#u"a"e int"' #u! inidena met"ologiei
legale *i a"e t"e!uie etalonate #au ve"i-iate de &e"#oane +la!o"atoa"e. auto"izate de
met"ologia legal', "e#tul a&a"atelo" din &"og"am &ot -i etalonate &e !aza &"oedu"ilo" de
etalona"e$ La!o"ato"ul t"e!uie #' &'#t"eze, du&' az, doumente &"ivind( &une"ea )n
-uniune a miCloaelo" de ma#u"a"e, "e&a"aiile ae#to"a +anuale #au mai -"evente.
"e#&etiv etalon'"ile )nainte de -iea"e utiliza"e$
Ae#te ativit'i t"e!uie e-etuate de &e"#onal ali-iat -olo#ind etaloane #au mate"iale
de "e-e"in' e"ti-iate *i t"e!uie &a#t"ate )n"egi#t"'"i )n #&eial a#u&"a ine"titudinii de
m'#u"a"e e#timate$

La!o"ato"ul t"e!uie #' -a' ve"i-i'"i +inte"media"e. la inte"vale adevate )nt"e dou'
etalon'"i #ue#ive &ent"u a ont"ola menine"ea a&a!ilit'ii de m'#u"a"e #ta!ilit' la
etalona"e$ Ae#te ve"i-i'"i t"e!uie e-etuate du&' o &"oedu"' doumentat' *i
meninute )n"egi#t"'"i ale "ezultatelo"$
Ae#te ve"i-i'"i &ot -i -'ute -olo#ind etaloane &"eg'tite de la!o"ato" *i on-i"mate
met"ologi )n mod adevat, alte a&a"ate de la#' mai ma"e, mate"iale de "e-e"in' #au
&"o!e, #ta!ile )n tim&$

Te"menul Fauto"izatR &ent"u &e"#onalul de de#e"vi"e a ehi&amentului )n#eamn' RavJnd
#ta!ilit' aea#t' "e#&on#a!ilitateR$

Ca"tile tehnie #i manualele de o&e"a"e a ehi&amentelo", e#te "eomanda!il, #a -ie
t"adu#e )n )nt"egime #au #u! -o"m' de e/t"a#e u&"inzJnd in#t"uiuni de utiliza"e *i
)nt"eine"e$

6iea"e ehi&ament t"e!uie #' -ie uni identi-iat &"in #e"ia de -a!"iaie, ia" da'
aea#ta e"inta nu e#te inde&linita, &"int"-un identi-iato" uni +od, num'". aloat de
la!o"ato" *i )n"egi#t"at$

T"e!uie mentinute in"egi#t"a"i ale ehi&amentelo" de ine"a"e #i ma#u"a"e a"e #a
#ati#-aa e"intele #tanda"dului 2R E3 421/CE4 1>02;(200; &t$ ;$;$; a-h$

&.3 T)!)1i,i$)$e) +%!#%ii

Laboratorul trebuie sa,si declare politica pri#ind asi"urarea trasabilitatii si sa documente$e modul
de mentinere si #eriicare a starii ec-ipamentelor .pri#ind etalonarea/. (olitica laboratorului
pri#ind trasabilitatea trebuie s se conorme$e cu (olitica 012. T"a#a!ilitatea #e "e-e"a la
e"inta de a -ae o"elatia int"e "ezultatul ma#u"a"ii #i etaloanele de "e-e"inta naionale
#au inte"naionale$ Da' ae#t lu"u nu e#te &o#i!il t"e!uie a#igu"at' t"a#a!ilitatea la
mate"iale de "e-e"in' e"ti-iate$

T"a#a!ilitatea la etaloane de "e-e"inta omune &e"mite la!o"atoa"elo" #a "ealizeze
)ne"'"i/etalon'"i )n limitele aeluia*i #et de ondiii im&u#e nee#a"e &ent"u ma#u"a"e$
T"a#a!ilitatea #e #ta!ile#te u un nivel dela"at de ine"titudine, -iea"e noua ve"iga
ma"ind ine"titudinea de ma#u"a"e$ T"a#a!ilitatea -ae legatu"a "e#&etiv a#igu"'
om&a"a!ilitatea int"e ma#u"a"i -aute in la!o"atoa"e di-e"ite #au la momente de tim&
di-e"ite$
Pent"u a o ma#u"a"e #a -ie t"a#a!ila toate ma#u"a"ile a#oiate u valo"ile din euatia
ma#u"a"ii +-o"mula de alul. t"e!uie #a -ie t"a#a!ile$ Alte ma"imi a"e nu #unt &"ezente in
-o"mula de alul +tem&e"atu"a, &"e#iune, umiditate, &K, et$. &ot in-luenta #emni-iativ
"ezultatul$ 5nde ae#t lu"u #e intam&la t"e!uie a#igu"ata #i t"a#a!ilitatea ma#u"a"ilo"
e-etuate &ent"u a ont"ola ae#ti &a"amet"i$
La!o"ato"ul t"e!uie #a(
1 dovedea#' t"a#a!ilitatea "ezultatelo" ma#u"a"ilo" &ent"u a"e #oliita
a"edita"ea la etaloanele naionale/inte"naionale
2 ai!' un &"og"am de etalona"e ale '"ui elemente &"ini&ale #unt( &e"ioada de
etalona"e +inte"valul de tim& )nt"e dou' etalon'"i e#te #ta!ilt de utilizato" on-o"m
4LAC-@29., loul unde #e -ae etalona"ea *i etalonul de "e-e"in' e va -i utilizat,
"e#&etiv ine"titudinea e nu t"e!uie de&'*it'
2u!liniem ' elementele de-inito"ii ale unei t"a#a!ilit'i valide, on#tau )n(
i$ "ao"dul miCloului de m'#u"a"e +utilizat &ent"u o!ine"ea in-o"maiei de m'#u"a"e. la un
lan de t"a#a!ilitate, lan a"e la a&'tul #u&e"io" e#te on#tituit de un etalon &"ima",
o-iial validat, +de "egul' un etalon naional #au inte"naional.I
ii$ a"ate"ul ne)nt"e"u&t al lanului *i im&liit a o&e"aiilo" de t"an#mite"e a unit'ilo" de
m'#u"' +etalona"e. "ealizate )n ad"ul ae#tuiaI -a&tul ' toate ae#te o&e"aii t"e!uie
"ealizate u )nad"a"ea in ine"titudini #ta!ilite$
Etaloanele -olo#ite t"e!uie #a -ie in#otite de un e"ti-iat de etalona"e$

Daa etalona"ea e#te -auta de un la!o"ato" e/te"n #i la!o"ato"ul "e#&etiv, #oliitant, nu
a"e &"o&"iul etalon, -u"nizo"ul de etalona"e t"e!uie #a -ie a&a!il #a emita un e"ti-iat de
etalona"e a"e #a inluda valoa"ea ine"titudinii$
n on-o"mitate u &olitia 13A, "e-e"itoa"e la &"o!lema t"a#a!ilit'ii, toate etalon'"ile
e-etuate de 't"e la!o"atoa"e din ad"ul 430 u C0C dela"ate #au de at"e
la!o"atoa"e a"editate #e on#ide"' ' #ati#-a e"inele de t"a#a!ilitate$ R'#&unde"ea
"e#&et'"ii tutu"o" e"inelo" &ent"u a o&e"aiile de etalona"e e-etuate de ae#te unit'i
#' &oat' -i on#ide"ate valide din &unt de vede"e al t"a#a!ilit'ii, e#te a#umat' de 't"e
la!o"ato"ul met"ologi$ Continutul minim al e"ti-iatului de etalona"e &"eum *i "ite"iile
de ae&ta"e a mate"ialelo" de "e-e"in' e"ti-iate #unt ele &"eizate )n 20 2R E3
421/CE4 1>02;(200= *i ghidul EA 9/02$

Etalon'"ile a"e nu &ot -i -aute in unitati 24 au a &"ini&iu ' daa un "ezultat #e
aluleaza -ata de o valoa"e de "e-e"inta ae#ta e#te t"a#a!il la aea valoa"e$
Com&a"a"ea "ezultatelo" a"e #en# numai daa t"a#a!ilitatea e#te la "e-e"inte omune$

Doumente
1 0anualul de management
2 P"oedu"a a#igu"a"ea t"a#a!ilitatii
3 C"ite"ii de #ta!ili"e a inte"valelo" de etalona"e
4 P"og"am de etalona"e / ve"i-i'"i met"ologie
5 &"oedu"a de a#igu"a"e a t"a#a!ilitatii &ent"u di-e"itele ti&u"i de ma#u"a"i
6 &"oedu"a de ve"i-ia"e a #ta"ii de etalona"e a ehi&amentelo"
7 &"oedu"a de t"ata"e a etaloanelo" &"o&"ii +da' e#te azul.
8 li#ta de etaloane inte"ne u ine"titudinea e#timata
9 "ite"ii &ent"u -u"nizo"ii de etalona"e/ etaloane
10 li#ta -u"nizo"ilo" ae&tai +vezi *i 9$=.
11 -i#a de mentenan' a ehi&amentului
12 -i#e &o#t
13 P"oedu"a om&a"a"e #i "a&o"ta"e

&.6 E0)n$i.n)e

La!o"ato"ul t"e!uie #a-#i de-inea#a &olitia &"ivind e#antiona"ea$ Politia la!o"ato"ului
&"ivind e*antiona"e t"e!uie #' #e on-o"meze u Politia 13A$
4n azul in a"e e#antiona"ea e#te #u! auto"itatea #i "e#&on#a!ilitatea #a, la!o"ato"ul
t"e!uie #a doumenteze modul in a"e #e a#igu"a a(
1 Pe"#onalul e#te om&etent #i in#t"uit
2 E/i#ta ehi&amentele nee#a"e &ent"u e-etua"ea di-e"itelo" ti&u"i de
e#antiona"e, on-o"m #tanda"delo" de &"eleva"e,
3 Di#&ozitivul de ma#u"a"e ino"&o"at in ehi&amentul de e*antiona"e e#te
etalonat
4 P"oedu"ile de e#antiona"e #unt adevate &"o!ei, ti&ului de ine"a"e #i
e/atitatii nee#a"e
5 P"o!a &"elevata e#te "e&"ezentativa
6 0odelele #tati#tie utilizate #unt adevate, uno#ute, a&liate #i dela"ate
7 2e #ta!ile*te antitatea de &"o!' o&tim', inJnd ont de eventuala nee#itate
de a &a#t"a ont"a&"o!a
8 E/i#ta in#t"utiuni &ent"u ve"i-ia"ea, )n"egi#t"a"ea #i -uniona"ea
ehi&amentului de &"eleva"e #au a "ezultatelo" )ne"'"ii
9 2unt de-inite onditiile de am!ala"e #i onditiona"e
10 2igiliu, daa e#te azul
11 P"o!a e#te uni indenti-iata
12 2-au luat &"eautii de #igu"anta
13 2unt de-inite onditiile de t"an#&o"t
14 4n"egi#t"a"ile &e"mit "e-ae"ea e#antiona"ii #i inte"&"eta"ea "ezultatelo"
15 4n-o"matiile in"egi#t"ate &ent"u -iea"e &"o!a #unt inlu#e in "a&o"tul de
ine"a"e
16 Pent"u e#antiona"ile a"e nu #unt e-etuate de la!o"ato" #e ane/eaza "a&o"tul
de &"eleva"e
Doumente
1 P"oedu"i de e*antiona"e
2 Plan/ ha"ta de e#antiona"e
3 6i#e &o#t
4 P"og"am de in#t"ui"e
5 Li#ta ehi&amente de &"eleva"e

&.7 M)ni5#,)e) .1ie"$e,. -e 2n"e")$ 0i e$),.n)$

La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze &olitia *i &"oedu"a &"ivind &"imi"ea &"o!elo" in
lu"u$ La!o"ato"ul t"e!uie #a ai!a(
1 un #i#tem de identi-ia"e &"o!e, aloa"e od -a"a "i# on-uzie &e tot t"a#eul in
la!o"ato"$
2 &"oedu"i doumentate &ent"u "ee&tie, de&ozita"e, mani&ula"e #i )nde&'"ta"e
+elimina"e.
1 in#t"utiuni &ent"u evita"ea deg"ad'"ii, dete"io"'"ii #au ontamin'"ii &"o!elo"
2 in#t"uiuni &ent"u a#igu"a"ea ondiiilo" de mediu
3 in#t"utiuni &ent"u #igu"anta in u"#ul t"an#&o"tului
4 "eguli de "etu"na"e la lient, on-o"m ont"atului
5 in#t"utiuni de am!ala"e #i t"an#&o"t de#eu"i
6 in#t"utiuni de neut"aliza"e, deontamina"e #i di#t"uge"e
7 "eguli de #igu"ana +&"oteia munii.
8 "eguli de a#igu"a"e a on-identialitatii

Doumente
1 0anualul de management
2 P"oedu"a t"ata"ea &"o!elo" +u #hema logia. inlu#iv &"oedu"ile a&lia!ile
3 De#"ie"ea #i#temului de identi-ia"e u #&eimen
4 4n#t"utiuni de ve"i-ia"e

&.8 A!i(#)e) "),i$)$ii e*#,$)$e,. 2n"e"%i,.

La!o"ato"ul t"e!uie #a-#i doumenteze &olitiile #i &"oedu"ile &ent"u a#igu"a"ea #i
ont"olul alitatii "ezultatelo" gene"ate Politia la!o"ato"ului &"ivind 4LC/PT t"e!uie #' #e
on-o"meze u Politia 13A$
n gene"al la!o"ato"ul t"e!uie #' ai!' im&lementat m'#u"i de ont"ol al alit'ii
"ezultatelo"$
P"in &a"tii&a"ea la inte"om&a"a"i la!o"ato"ul &oate(
1 evalua alitatea "ezultatelo" gene"ate
2 identi-ia e"o"ile #i#tematie
3 evalua om&a"ativ "ezultatele #ale u ele o!tinute in alte la!o"atoa"e
&"atiJnd aeea*i metoda
4 evalua om&a"ativ di-e"ite metode de ine"a"e

Rezultatele o!tinute t"e!uie "a&o"tate de *e-ul de la!o"ato" managementului *i &ot
gene"a aiuni o"etive/&"eventive$ 0odul in a"e e#te a#igu"ata alitatea "ezultatelo"
ine"a"ilo" #i etalona"ilo" va -ae o!ietul analizei #i#temului$
Doumente
1 0anualul de management
2 P"oedu"a de ont"ol al alit'ii "ezultatelo"
3 C"ite"ii &ent"u evalua"ea -u"nizo"ilo" de 4LC #i PT
1. Li#ta -u"nizo"ilo" de 4LC #i PT ae&tati$

&.1: R)5.$)e) e*#,$)$e,.

Ativitatea de#-'*u"ata de la!o"ato" t"e!uie #a -ie ao&e"ita de un "a&o"t de ine"a"e/
!uletin de analiza$ Ae#te doumente &ot -i &"ezentate numai &e #u&o"t de hJ"tie$ N# !e
5e+i$e n#+)i )5.$)e) 4e1),%.
La!o"ato"ul t"e!uie #a-#i dela"e &olitia de "a&o"ta"e #i &"oedu"a de "edata"e #i
t"an#mite"e a "a&oa"telo"$
La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze(
1 0odul de identi-ia"e
2 Continutul
3 6o"matul
4 2emnatu"ile
5 Amendamentele #i ane/ele
1. A#igu"a"ea on-identialitatii$
Ra&o"tul de ine"a"e t"e!uie #a u&"inda(
1 toate "ezultatele e/amin'"ilo" #i dete"min'"ilo" e-etuate
2 in-o"maii nee#a"e &ent"u intelege"ea #i inte"&"eta"ea "a&o"tului
Toate in-o"matiile t"e!uie #a -ie o"ete, e/ate, la"e, o!ietive #i &"ezentate int"-o
manie"a a"e #a le -aa u#o" de intele# #i utilizat de at"e el a"e le ite#te$
Ra&oa"tele de ine"a"e t"e!uie #a -ie #emnate de -uniile nominalizate$ Daa "a&o"tul
a"e mai multe &agini t"e!uie mentionat &e a"e #e #emneaza #i a"e #unt ma#u"ile de
#igu"anta &ent"u a &"eveni "e&"odue"ea neauto"izata #au utiliza"ea -"auduloa#a$

La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze modul de emite"e a #u&limentelo" la "a&oa"tele de
ine"a"e$

CJnd )n "a&o"t #unt inlu#e o&inii *i inte"&"et'"i, la!o"ato"ul t"e!uie #' doumenteze
!aza )n a"e ae#tea au -o#t -'ute$ 1&iniile *i inte"&"et'"ile t"e!uie #' -ie la" ma"ate *i
)n "a&o"tul de )ne"a"e$ 20 2R E3 421/CE4 1>02;(200= nu inlude noiunea de o&inii *i
inte"&"et'"i &ent"u "ezultatele de etalona"e$ n #en#ul #t"it o&iniile *i inte"&"et'"ile #e
"e-e"' numai la "ezultatele )ne"'"ilo"$

5n la!o"ato" de etalona"e nu t"e!uie #' emit' o&inii *i inte"&"et'"i &e e"ti-iatele de
etalona"e$

Dela"aia de on-o"mitate nu )nlouie*te )n #en#ul #t"it al #tanda"dului &a"ag"a-ele
"e-e"itoa"e la o&iniil *i inte"&"et'"i$ 3ota 2 a &untului ;$10$; +o&inii *i inte"&"et'"i. a
#tanda"dului 421/CE4 1>02; nume*te a element &o#i!il a Fo&iniilo" *i inte"&"et'"ilo"
inlu# )n "a&o"tul de )ne"a"eG o Fo&inie "e-e"itoa"e la dela"aia de on-o"mitate /
neon-o"mitate a "ezultatelo" u e"ineleG, e#te vo"!a de#&"e un omenta"iu a#u&"a
dela"aiei de on-o"mitate, de e/em&lu( a#u&"a "egulii de deizie utilizat' #au
&o#i!ilitatea de o!ine"e a on-o"mit'ii$

CJnd )n "a&o"t #unt inlu#e "ezultate de #u!ont"ata"e, la!o"ato"ul t"e!uie #e
doumenteze modul de identi-ia"ea lo"$

La!o"ato"ul t"e!uie #e doumenteze modul elet"oni de t"an#mite"ea "ezultatelo"$

La!o"ato"ul t"e!uie #a doumenteze modul de emite"e #i a&"o!a"e a amendamentelo" la
"a&oa"tele de ine"a"e du&a e ae#tea au -o#t emi#e a#t-el inat #a nu #e gene"eze
on-uzii #au utiliza"i g"e#ite$


3. SINTE=A MODIFICRILOR

Aea#ta e#te o ediie nou' a doumentului$