Sunteți pe pagina 1din 35

CAPITOLUL 4

RISCURILE !I PRUDEN"A BANCAR#.


PERFORMAN"E BANCARE
O OB BI IE EC CT TI IV VE E P PR RO OP PU US SE E
G cunoa!terea principalelor riscuri ale activit"#ii bancare !i a m"surilor de gestionare a
acestora.
G n#elegerea necesit"#ii controlului bancar intern !i a normelor pruden#iale bancare na#ionale
!i interna#ionale.
G cunoa!terea mecanismului de limitare a riscurilor prin impunerea unor norme pruden#iale;
G nsu!irea algoritmului de calculare a coeficien#ilor de lichiditate, solvabilitate, adecvare a
capitalului.
G n#elegerea normelor pruden#iale aplicate n Romnia n strns" leg"tur" !i
intercondi#ionare cu normele europene !i interna#ionale.
G formarea deprinderii de analiz" a activit"#ii bancare pe baza contului de rezultate !i a
indicatorilor de performan#" bancar".
4.$. Tipologia riscurilor bancare
4.2. Control %i norme pruden&iale bancare
4.2.$. Control pruden&ial
4.2.2. Norme pruden&iale europene %i interna&ionale
4.2.3. Pruden&a bancar' %i limitarea riscului de credit n Romnia
4.3. Reglement'rile pruden&iale %i strategiile bancare
4.4. Limite %i efecte ale reglement'rilor pruden&iale
4.5. Performan&e bancare %i indicatori de exprimare
4.6. Probleme rezolvate
Test de autoevaluare
Bibliografie
CAPITOLUL 4
4.$. Tipologia riscurilor bancare
Ca orice ntreprindere, banca este confruntat" cu anumite riscuri, unele specifice iar altele
comune tuturor agen#ilor economici.
Clasificarea acestora, f"r" a fi exhaustiv", conduce la stabilirea distinc#iei dintre riscurile
generale !i riscurile specifice b'ncii.
n categoria riscurilor generale se includ:
G riscurile comerciale (riscul clent/produs, riscul de pia#", riscul de imagine comercial");
G riscurile aferente bunurilor !i persoanelor (riscul accidentelor, riscul de delict);
G riscuri opera#ionale !i tehnice (riscul asupra tratamentului opera#iunilor, riscul asupra
sistemului legat de telecomunica#ii);
G riscuri de gestiune intern" (riscul reglement"rilor, riscul deontologic, riscul strategic,
riscul de insuficien#" func#ional", riscul asupra gestiunii personalului, riscul de dependen#"
tehnologic", riscul de comunica#ii).
Riscurile specifice b"ncilor cuprind:
G riscurile financiare (riscul de rat" a dobnzii, riscul de lichiditate, riscul asupra titlurilor cu
venit variabil);
G riscuri de semn"tur" sau de contrapartid" (riscul clientelei, riscul interbancar, riscul de
#ar").
n continuare, sunt prezentate principalele riscuri bancare, faptele generatoare, cauzele !i
consecin#ele acestora asupra activit"#ii bancare.
Riscul de rat' a dobnzii denumit !i risc de transformare, corespunde unui risc de
pierdere sau de absen#" a c!tigului, fiind legat de evolu#ia ratei de dobnd". De exemplu, o
banc" ce acord" un credit la o rat" fix" a dobnzii de 30%, pe o perioad" de 5 ani, n decursul
c"reia rata dobnzii ajunge la 35%, se va confrunta cu acest tip de risc.
Un asemenea risc poate fi generat !i de o repartizare necorespunz"toare ntre creditele cu
rat" fix" !i rat" variabil" a dobnzii, !i de de#inerea de c"tre banc" a unei pozi#ii nefavorabile n
raport cu pia#a, din punct de vedere al ratei de dobnd".
Consecin&ele acestui tip de risc se concretizeaz" ntr-o pierdere financiar" !i n absen#a
c!tigurilor.
Gestionarea riscului ratei de dobnd" poate fi realizat" prin urm"toarele metode:
G punerea n aplicare, pentru opera#iunile de pia#" a unui tabel al expunerilor la risc la o rat"
a dobnzii, pentru a cunoa!te, n orice moment, pozi#ia n raport cu alte active de referin#";
G m"surarea marjelor previzionate !i a sensibilit"#ii la varia#iile de rat" de dobnd" (pentru
opera#iunile bilan#iere !i extrabilan#iere);
G utilizarea instrumentelor financiare n scopul acoperirii opera#iunilor.
Riscul de schimb corespunde pierderii antrenate de varia#ia cursului devizelor n raport
cu devizele de referin#" n care banca !i-a exprimat crean#ele sau datoriile. De exemplu, o banc"
romneasc" acord" un credit n dolari, la momentul t
0
cnd nivelul cursului este 20000 lei/$, iar
la momentul ramburs"rii cursul de schimb este28000 lei/$. Acest tip de risc este generat de o
evolu#ie nefavorabil" a cursului de schimb ntre monede !i de o repartizare nefavorabil" a
riscurilor pe devize, antreneaz" o pierdere financiar" sau absen#a c!tigului estimat.
Pentru gestionare pot fi adoptate urm"toarele m"suri:
G aplicarea unei bune reparti#ii a riscurilor pe devize;
G punerea n aplicare a unui scaden#ar pe devize !i consolidat n moneda de referin#" a
b"ncii;
G crearea unui comitat al angajamentelor;
G acoperirea sistematic" a acestor riscuri.
Riscul de lichiditate corespunde riscului de ncetare a pl"#ilor datorit" imposibilit"#ii
b"ncilor de se refinan#a, sau pierderilor legate de dificultatea b"ncii de a-!i procura fondurile n
condi#ii normale de pe pia#a monetar".
Principala cauz" a acestui risc este structura dezechilibrat" a bilan#ului, respectiv credite
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
acordate pe termen mediu, lung !i finan#ate prin depozite la vedere, precum !i cotarea bursier"
tot mai degradat". Principalul efect antrenat de acest risc l constituie majorarea costului
mprumutului pe care banca trebuie s" l suporte pentru a-!i onora angajamentele sale la
scaden#".
Dintre m"surile speciale care pot fi utilizate pentru coordonarea riscului, poate fi
precizat" o bun" m"surare a nevoilor de finan#are !i a costului acestora.
Riscul asupra titlurilor cu venit variabil, denumit !i risc asupra ac#iunilor, risc de
emisiune sau risc de tranzac#ionare, corespunde riscului de pierdere sau de absen#" a c!tigului
ca urmare a varia#iei valorii titlurilor de#inute de banc". De exemplu, o banc" de#ine un
portofoliu de ac#iuni evaluate la un anumit curs iar valoarea acestuia se va diminua, ntruct
rezultatele financiare ale ntreprinderii emitente sunt slabe !i nu se distribuie dividende.
Rezult", astfel, c" principalele cauze ale acestui riscului constau n degradarea situa#iei
financiare a ntreprinderii ale c"ror titluri sunt de#inute n portofoliu !i n absen#a diversific"rii. n
vederea elimin"rii acestui tip de risc se poate proceda la valorizarea periodic" a portofoliului de
titluri, supravegherea pie#ei bursiere, crearea unui comitet financiar.
Riscul de faliment, denumit !i risc al clientelei, risc de credit sau risc contencios,
corespunde riscului asumat de banc" n cazul falimentului unuia dintre clien#ii b"ncii. O banc"
puternic angajat" ntr-o ntreprindere prin participa#ii la capitalul acesteia, precum !i prin credite
de exploatare, se va confrunta cu acest risc, n cazul falimentului sectorului respectiv.
Factorii care antreneaz" un asemenea risc sunt: conjunctura economic" dificil", starea de
s"n"tate financiar" necorespunz"toare a clien#ilor !i absen#a supravegherii clien#ilor. Pentru
banc" efectele antrenate se materializeaz" n pierderi totale sau par#iale ale capitalului
mprumutat !i pierderi ale dobnzilor, n func#ie de natura garan#iilor !i de posibilit"#ile de
valorificare ale acestora. n general, se recomand" pentru o bun" gestionare a riscului, o serie de
m"suri dintre care:
G constituirea sistematic" de garan#ii;
G punerea n aplicare a unui serviciu de centralizare a riscurilor;
G supravegherea riguroas" a limitelor autorizate la acordarea creditelor;
Riscul interbancar cunoscut !i sub denumirea de risc de contrapartid' interbancar'
sau risc de semn'tur' interbancar', corespunde riscului asumat de o banc" atunci cnd se
produce riscul unei institu#ii de credit na#ionale sau str"ine. Atunci cnd o banc" acord" un
mprumut unei alte b"nci care ajunge n stare de faliment, neputndu-l rambursa, prima institu#ie
nregistreaz" pierderi de capital !i de dobnzi, par#iale sau totale. Din acest motiv, se recomand"
ca b"ncile s" procedeze la selectarea clien#ilor interni sau externi, printr-o evaluare
corespunz"toare prin rating !i o supraveghere frecvent" a contrapartidelor.
Riscul de &ar' (risc suveran) corespunde sumei totale a crean#elor, indiferent care este
termenul sau natura acestora, asupra debitorilor priva#i sau publici, reziden#i ntr-o #ar" cu risc
sporit, sau reprezint" suma total" a creditelor acordate debitorilor reziden#i ntr-o #ar" considerat"
neriscant", dar a c"ror na#ionalitate este cea a unei #"ri considerate riscant".
n general, un asemenea risc poate fi generat de un r"zboi, de o revolu#ie, de o schimbare
de guvern, o catastrof" natural", o gestionare necorespunz"toare, o conjunctur" economic" sau
politic" nefavorabil" sau o sc"dere a pre#ului materiilor prime.
Principala consecin#" pentru banca ce a acordat credit unei #"ri riscante, este de pierdere
total" sau par#ial" a capitalului !i a dobnzilor, n func#ie de eventualele renegocieri ale
mprumuturilor. Se recomand" o supraveghere constant" a #"rilor riscante, practicarea asigur"rii
creditelor, constituirea de provizioane !i recurgerea la pia#a secundar" a crean#elor.
Riscul client/produs, constituie riscul de lansare al unui nou produs sau riscul
concuren#ial !i provine din inadaptarea unui produs sau serviciu la nevoile !i a!tept"rile
clientelei, sau din starea concuren#ei la un moment dat. De exemplu, o banc" decide, n cadrul
diversific"rii activit"#ilor sale, s" practice alte tipuri de servicii, s" ofere servicii de asigur"ri sau
de voiaj, ceea ce va afecta alte activit"#i. Cauzele generatoare ale acestui risc provin din slaba !i
insuficienta studiere a produsului ori a pie#ei, !i dintr-o organizare intern" necorespunz"toare.
CAPITOLUL 4
Efectele sunt: slaba rentabilitate a investi#iilor (dezvoltarea produsului, elaborarea unor proceduri
de tratament, formarea personalului, publicitatea) !i o sc"dere a activit"#ilor tradi#ionale.
Recomand"rile date de speciali!ti n vederea elimin"rii acestui risc vizeaz": realizarea
unor studii de pia#" prin testarea clien#ilor, crearea unui comitet de marketing !i organizarea
eficient" a activit"#ii.
Riscul sectorial corespunde riscului legat de strategia de pozi#ionare a b"ncii pe pia#" !i
poate fi generat de o puternic" concentrare a rentabilit"#ii asupra unui num"r redus de pie#e.
Acest risc poate genera pierderi financiare !i o rentabilitate tot mai sc"zut".
Atunci cnd se produce o percep#ie negativ" a ac#iunilor comerciale ale b"ncii de c"tre
clien#ii acesteia, se manifest" riscul de imagine comercial' (denumit !i risc de politic"
comercial"). Dac" rela#iile b"ncii cu publicul sunt nefavorabile, dac" presa public" articole
nefavorabile referitoare la activitatea bancar", riscul de imagine comercial" poate antrena o
sc"dere a activit"#ii, un timp important pentru solu#ionarea reclama#iilor clien#ilor !i o majorare a
bugetului de comunicare !i publicitate necesar pentru corijarea imaginii. Realizarea de anchete
sau sondaje asupra clien#ilor, o mai bun" coordonare a rela#iilor cu publicul, segmentarea
clien#ilor dup" comportament reprezint" modalit"#i prin care poate fi gestionat acest tip de risc.
Riscul accidental denumit !i risc de insecuritate fizic" corespunde riscului legat de un
eveniment neinten#ionat care afecteaz" securitatea fizic" a persoanelor din banc", sau a bunurilor
b"ncii. Un colaborator al b"ncii care a avut un accident cu un autovehicul apar#innd b"ncii este
un exemplu de risc accidental !i antreneaz" o majorare a costului pl"#ilor de asigurare, cheltuieli
de securitate, nlocuirea sau repararea bunurilor distruse !i a indemniza#iei pl"tite personalului, n
cazul n care accidentul l-a afectat.
Riscul de deturnare a fondurilor, sau riscul de furt, corespunde unei opera#ii ilegale
efectuate de un angajat al b"ncii n profitul s"u. O astfel de situa#ie antreneaz" pierderi financiare
importante, cheltuieli de recuperare !i o afectare a imaginii. Un exemplu clasic l constituie
deturnarea de fonduri din conturile clien#ilor de c"tre un angajat al b"ncii, ceea ce necesit" ca n
practic" s" se utilizeze o atribuire a portofoliilor clien#ilor pentru durate determinate !i o bun"
supraveghere a conturilor.
Riscul din tratamentul opera&iunilor, denumit risc opera#ional, administrativ sau risc
de back-office corespunde riscului legat de tratamentul administrativ !i contabil al
opera#iunilor. Faptele generatoare ale acestui risc sunt o supraveghere incorect" a opera#iilor, o
procedur" de control ineficient" !i erori neconstatate la timp, situa#ii care necesit" timp de
corectare a anomalilor, precum !i o deteriorare a imaginii b"ncii. Gestionarea riscului poate fi
realizat" prin proceduri eficiente, o separare a func#iilor (autorizare, realizare, control de prim
rang) un cod de acces informatic confiden#ial !i utilizarea de tablouri de bord ale activit"#ii.
Riscul reglement'rilor este cunoscut !i sub denumirea de risc juridic, risc fiscal sau
penal !i corespunde riscului legat de neaplicarea dispozi#iilor legale sau a reglement"rilor. Dac"
o banc" nu respect" normele pruden#iale impuse de reglement"rile bancare, atunci va suporta
consecin#ele, sub forma unor sanc#iuni ale Comisiei bancare, amenzi sau retragerea autoriza#iei
de func#ionare.
Riscul deontologic reprezint" riscul de procedur" sau riscul de control intern, care
corespunde riscului legat de nerespectarea de c"tre banc" a principiilor deontologice specifice
sectorului bancar. Profesia bancar" posed" o foarte puternic" deontologie care este comparabil"
cu cea a medicilor, avoca#ilor sau preo#ilor. n Fran#a, o ordonan#" din anul $673 asupra
Comer#ului preciza c" primul lucru pe care trebuie s!-l observe un agent de banc! este de a
cunoa"te totul, de a n#elege totul "i de a nu spune nimic.
Legile bancare din fiecare #ar", precizeaz" normele !i regulile pe care trebuie s" le
respecte institu#iile bancare !i personalul acestora. Astfel, func#ionarii bancari trebuie:
G s" fie transparen#i, n ceea ce prive!te opera#iunile lor personale;
G s" aib" un comportament exemplar;
G n caz de demisie, s" nu d"uneze b"ncii (principiul concuren#ei s"n"toase !i loiale)
De asemenea, normele precizeaz" opera#iunile interzise angaja#ilor, astfel:
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
G s" nu comunice unor ter#e persoane informa#ii cu privire la opera#iunile clien#ilor !i ale b"ncii;
G s" nu profite de informa#ii confiden#iale;
G s" nu abuzeze de pozi#ia lor n materie de credite ;
G s" nu accepte cadouri, avantaje materiale;
G s" nu utilizeze bunurile b"ncii n scopuri personale.
Un exemplu de risc deontologic l poate constitui utilizarea de c"tre un director al b"ncii
a informa#iilor bursiere confiden#iale pentru efectuarea de specula#ii pe cont propriu. O asemenea
fapt" antreneaz" sanc#iuni ale organismelor de supraveghere bancar" !i bursier" !i afecteaz"
imaginea societ"#ii bancare respective.
Riscul strategic, cunoscut !i sub denumirea de risc politic sau risc de management,
corespunde riscului generat de absen#a unei strategii sau existen#a uneia ineficiente, n unul sau
mai multe sectoare ale b"ncii. O banc" specializat" n acordarea de credite persoanelor fizice,
dac" ncearc" s" se dezvolte !i pe pia#a ntreprinderilor, n condi#iile neadapt"rii strategiei, va
alege numai ntreprinderi n dificultate, motiv pentru care este necesar" consultarea exper#ilor !i
elaborarea proiectelor de investi#ii de c"tre agen#ii economici solicitan#i ai creditului.
Riscul de insuficien&' func&ional' corespunde insuficientei organiz"ri a uneia sau mai
multor func#iuni de gestiune importante ale b"ncii: contabilitate, audit, control intern, control de
gestiune, organizare, resurse umane, marketing. Atunci cnd o banc", pentru a realiza economii
la cheltuielile de personal, reduce efectivele serviciului control de gestiune se manifest" un
asemenea risc, care antreneaz", ca principal efect o pierdere a informa#iilor cu privire la
rentabilitatea real" a opera#iunilor.
Corelat cu riscul descris mai sus se manifest" !i riscul de gestiune a personalului,
denumit !i risc uman sau social, care se concretizeaz" n falimentul sistemului de gestionare a
resurselor umane ale b"ncii. Asemenea situa#ii apar, cu prec"dere n cazul b"ncilor interna#ionale
care ncearc" s" armonizeze gestiunea personalului n diferite #"ri unde exist" filiale implantate.
Dac" managementul resurselor umane nu se adapteaz" la specificul socio-cultural al #"rilor
respective, atunci pot fi antrenate revendic"ri sociale !i o demotivare a personalului.
Riscul de dependen&' tehnologic' apare atunci cnd utilizarea unei tehnologii leag"
banca de furnizorul acesteia. Cauzele pot fi enumerate astfel: specificul materialelor de
construc#ii, absen#a competen#ei tehnice a personalului, costul ridicat al schimb"rii tehnologiei !i
a procedurilor de lucru.
Principala consecin#" a riscului de dependen#" tehnologic" este imposibilitatea evolu#iei
sistemului informatic, motiv pentru care se recomand", ca procedur" de gestionare a riscului,
utilizarea unei tehnologii comune de c"tre mai mul#i furnizori de materiale !i echipamente.
Riscul de comunicare corespunde riscului financiar sau comercial legat de comunicarea
de c"tre banc" a rezultatelor !i strategiei sale. Dac" o banc" face publice rezultatele !i orient"rile
strategice, principala consecin#" const" n pierderea independen#ei !i n absen#a unor c!tiguri, ca
urmare a reac#iilor din partea concuren#ei. n vederea limit"rii acestui risc, se recomand",
evaluarea tuturor anun#urilor comerciale !i financiare din punct de vedere al efectelor antrenate
de divulgarea anumitor informa#ii.
4.2. Control %i norme pruden&iale bancare
4.2.$. Controlul pruden"ial
Controlul pruden#ial are ca obiectiv mpiedicarea manifest"rii riscurilor interne ct !i
externe, la nivelul unei institu#ii bancare, precum !i evitarea propag"rii acestora.
La nivelul microeconomic, controlul pruden#ial const" n gestionarea intern" a activit"#ii,
#innd seama de evolu#ia constrngerilor care se exercit" din exterior, respectiv modific"ri ale
cadrului de desf"!urare a activit"#ii sau redefiniri ale regulilor pruden#iale la nivel na#ional ori
interna#ional.
Controlul intern corespunde autocontrolului, prin care se poate ameliora nivelul
rezultatelor financiare !i raportul dintre costuri !i randament. Un control intern eficient constituie
un instrument de gestiune indispensabil bunei func#ion"ri a institu#iilor de credit !i completeaz"
CAPITOLUL 4
n mod necesar m"surile pruden#iale.
Ultimele mari crize monetare !i financiare, crach-ul de pe pia#a obliga#iunilor din $994,
criza din Mexic $994-$995, criza asiatic" din $997, au determinat o serie de dificult"#i n
gestionarea riscurilor, ceea ce a creat condi#ii pentru nt"rirea rolului controlului intern bancar.
Gestiunea intern" a b"ncilor trebuie s" permit" realizarea obiectivelor definite n cadrul
func#ion"rii lor !i satisfacerea condi#iilor impuse de autorit"#ile care sunt responsabile. Din punct
de vedere al con#inutului, prin controlul intern se urm"resc urm"toarele obiective: aplicarea
metodelor de gestiune clasic", introducerea unei gestiuni dinamice a bilan#ului, adoptarea
normelor pruden#iale interne.
Concuren#a sporit" dintre b"nci !i alte institu#ii financiare a conferit o importan#" sporit"
rentabilit'&ii n cadrul politicii de gestionare a b"ncilor !i a perspectivelor lor de dezvoltare.
Identificarea centrelor de profit a permis o mai bun" gestionare !i coordonare a rentabilit"#ii,
iar n cadrul politicii de creditare, b"ncile au trebuit s"-!i flexibilizeze activitatea n scopul
amelior"rii rentabilit'&ii !i a securit'&ii. Crizele manifestate la sfr!itul anilor 80, ca urmare a
riscurilor imobiliare au impus institu#iilor de credit o anumit" orientare spre calitatea crean#elor
bancare, prin metoda previzion'rii crean&elor riscante, care reprezint", pentru banc", costul
reducerii sau al anul"rii riscului.
Introducerea unei gestiuni dinamice a bilan#ului a fost realizat", pentru prima dat", n
SUA, n decursul anilor 70 sub denumirea de Assets and Liabilities Management, !i s-a
generalizat, n celelalte #"ri, sub denumirea de managementul activelor !i pasivelor.
O asemenea modalitate de gestionare a activit"#ii const" n c"utarea tuturor formelor de
manifestare ale riscului, pornind de la analiza fiec"rui post de bilan#, dep"!indu-se astfel,
examinarea soldurilor contabile. Gestiunea activelor !i pasivelor vizeaz" toate riscurile financiare
(rata dobnzii, rata de schimb, lichiditate, risc de faliment), iar metodologia presupune
parcurgerea urm"toarelor etape: inventar, evaluare, consolidarea riscurilor financiare, respectiv
acoperirea acestora prin op&iuni n func#ie de gradul de risc la care se expune banca respectiv".
Diferitele probleme care au stat la originea falimentelor bancare au ridicat problema unei
mai bune evalu"ri a riscurilor. C"ut"rile b"ncilor, n direc#ia g"sirii unor metode eficiente de
evaluare, au condus la dezvoltarea metodologiei RAROC Risc Ajusted Return on Capital
propus" de Bankers Trust, !i a celei denumite VAR (Value at Risk), propus" de J.P.Morgan.
Evaluarea riscului prin metoda RAROC presupune luarea n considerare a costului
mediu al riscului !i determinarea randamentului asupra fondurilor proprii, dup" rela#ia
urm"toare:
total capitalul
risc de prima - exploatare din brut venitul
RAROC =
Principala limit" a acestei metode este luarea n considerare numai a fondurilor proprii
reglementate, pentru m"surarea solidit"#ii unei b"nci.
Metoda VAR este utilizat", n prezent, de c"tre toate marile b"nci pentru evaluarea
riscului de pia#", care poate avea mai multe cauze, dintre care: modificarea ratei de dobnd" ca
urmare a interven#iilor b"ncilor centrale n activitatea celorlalte b"nci. Metoda VAR permite
determinarea nivelului pierderilor pe o perioad" dat" !i face posibil" evaluarea capitalului, deci a
fondurilor proprii necesare acoperirii riscului de pierderi poten#iale.
Generalizarea acestor dou" metode de evaluare a riscurilor, dup" anul $993, se explic"
prin dorin#a b"ncilor de a impune o alternativ" la modelul standard dezvoltat de Comitetul de la
Ble, norma Cooke, considerat inadecvat de o mul#ime de b"nci comerciale.
Comitetul de la Ble a jucat un rol determinant prin impunerea unui raport al fondurilor
proprii pentru toate b"ncile care desf"!oar" activit"#i interna#ionale, urm"rindu-se limitarea
riscului de credit. Raportul de solvabilitate, impus n $988, a fost preluat n mod identic !i de
c"tre Comisia European" ($99$) !i Congresul american (FDIC Improvement Act $99$),
impunnd b"ncilor ca nivelul fondurilor proprii ale b"ncii s" fie superior sau egal cu 8% din
valoarea activelor totale !i ale activit"#ilor extrabilan#iere, ponderate cu coeficien#ii de risc
individual.
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
4.2.2. Norme pruden"iale europene !i interna"ionale
Regulile pruden#iale bancare care se exprim", cel mai adesea, prin anumite raporturi au
ca sfer" de cuprindere principalele aspecte ale gestiunii bancare. Respectarea acestora orienteaz",
n mod-decisiv, strategia bancar" !i permite armonizarea cu legisla#ia european" n vederea
integr"rii #"rilor europene !i cu cea interna#ional". Pentru #"rile membre ale U.E. pruden#a
bancar" poate fi cuantificat" prin urm"toarele instrumente: solvabilitatea bancar", coeficientul
riscurilor mari, coeficientul de adaptare la riscul de pia#", nivelul participa#iilor financiare,
nivelul capitalului minim. La nivelul fiec"rei #"ri exist" !i niveluri proprii ale unor raporturi,
precum raportul de lichiditate !i coeficientul fondurilor proprii !i al resurselor permanente.
Analiza diferitelor norme pruden#iale eviden#iaz" existen#a unor caracteristici comune, !i
anume:
a) nivelurile impuse prin reglement"rile pruden#iale nu constituie rezultatul unor studii
teoretice aprofundate sau al unor demonstra#ii obiective. Nimeni nu poate afirma c"
raportul de solvabilitate de 8% este cel mai bun nivel. De asemenea, nu s-a demonstrat,
nc", existen#a unei corela#ii inverse ntre raportul fondurilor proprii ponderate !i
falimentul bancar. Nu exist" justific"ri incontestabile nici cu privire la modul de calcul al
riscului de pia#" sau al restric#iilor de lichiditate.
b) o alt" caracteristic" este aceea c" reglement"rile pruden#iale vizeaz", n mod esen#ial,
institu#iile de credit, spre deosebire de constrngerile pruden#iale din domeniul industrial
care vizeaz" produsele: m"rime, greutate, componen#". n domeniul bancar, reglement"rile
se refer" la practicile bancare !i la structura institu#iei respective, ceea ce conduce la efecte
asupra bilan#ului bancar;
c) pentru majoritatea reglement"rilor, instrumentul central de m"sur" l constituie no#iunea
de fonduri proprii, ceea ce face posibil" armonizarea la nivel european !i interna#ional a
regulilor adoptate.
n continuare sunt prezenta#i principalii indicatori de pruden#" bancar" european":
$) Raportul de solvabilitate european' (RSE) este cel mai cunoscut indicator de pruden#"
bancar" !i are, ca obiectiv central, garantarea capacit"#ii institu#iilor de credit de a face fa#"
falimentului debitorilor, !i de asemenea, de a atenua inegalit"#ile concuren#iale dintre diferite
sisteme na#ionale. Instituirea raportului de solvabilitate s-a efectuat n 3 etape, astfel:
n anul $988 se impune norma Cooke acelor b"nci ale c"ror activit"#i interna#ionale
reprezentau mai mult de 33% din bilan#;
n anul $989, Comunitatea European" a decis definirea unui raport de solvabilitate
european (RSE), inspirat din norma Cooke, f"r" a fi identic cu aceasta;
ulterior, n anii 9$-95, n #"rile europene au fost emise instruc#iuni privind aplicarea !i
respectarea RSE
$00
risc de coeficient tiere) extrabilan active bilantiere (Active
proprii Fonduri
european ate solvabilit de Raportul
+
=
!i trebuie s" fie egal cu cel pu#in 8%.
Din defini#ia dat" fondurilor proprii, se disting dou" categorii:
fonduri proprii de baz' (capital + rezerve + fonduri pentru riscuri bancare generale
denumite provizioane)
fonduri proprii complementare formate din:
a) rezerve din reevalu"ri, subven#ii rambursabile !i datorii subordonate cu durat"
nedeterminat" (emisiune de titluri cu durat" nedeterminat")
b) alte datorii subordonate (titluri emise pe perioade de cel pu#in 5 ani).
ntre cele dou" categorii de fonduri trebuie s" existe o anumit" corela#ie, n sensul c"
nivelul fondurilor complementare trebuie s" fie inferior celui al fondurilor de baz".
Numitorul raportului eviden#iaz" angajamentele b"ncii ponderate cu gradul specific, al
c"rui nivel variaz" de la $00% pentru credite acordate clien#ilor pn" la 0% pentru crean#e asupra
statului !i asupra guvernelor din #"rile dezvoltate. Riscurile legate de activit"#ile extrabilan#iere
nu sunt diferite de cele pe care le comport" opera#iunile bilan#iere, astfel nct acestea trebuie s"
CAPITOLUL 4
fie considerate ca f"cnd parte integrant" din structura riscurilor asumate de banc".
Reglement"rile pruden#iale au definit o metod" practic" pentru a integra activit"#ile
extrabilan#iere n calculul raportului de solvabilitate: angajamentele extrabilan#iere sunt transformate
n risc echivalent prin aplicarea unor factori de conversie, n func#ie de gradul de risc. Coeficien#ii de
ponderare !i de conversie n risc echivalent sunt prezenta#i n tabelele urm"toare.
Tabel nr. $: Coeficien&ii de ponderare ai activelor bilan&iere pentru determinarea RSE
Pondere
(coeficient de risc)
Active bilan#iere
(crean#e)
Crean#e asupra administra#iilor centrale din
#"rile dezvoltate 0%
Crean#e garantate de administra#ii sau b"nci
centrale din #"rile dezvoltate
Crean#e asupra colectivit"#ilor locale !i
regionale din #"rile dezvoltate 20%
Crean#e asupra institu#iilor de credit al c"ror
sediu se situeaz" ntr-o #ar" dezvoltat"
Crean#e ipotecare pentru locuin#e 50%
Leasing imobiliar
$00% Alte angajamente, credite acordate clien#ilor
(ntreprinderi !i particulari)
Tabel nr. 2: Coeficien&ii de conversie ai instrumentelor extrabilan&iere n risc de credit
echivalent
Instrumente Coeficient de conversie
Garan#ii generale $00%
Cump"r"ri la termen, depozite la termen,
ac#iuni !i alte titluri
$00%
Facilit"#i la emisiunea titlurilor !i
facilit"#i rennoibile
50%
Angajamente condi#ionale legate de
tranzac#ii
20%
Angajamente pe termen scurt legate de
opera#iuni comerciale
20%
Angajamente cu o scaden#" ini#ial" mai
redus" de o lun", care pot fi revocate n
orice moment
0%
2) Coeficientul de adecvare al fondurilor proprii !i controlul riscurilor de pia#".
G Dup" cum au eviden#iat crizele financiare din ultimul deceniu, evenimentele de pe pia#a
de capital pot pune n pericol valabilitatea institu#iilor de credit !i securitatea pie#elor
bursiere. n aceste condi#ii, luarea n considerare a riscurilor de pia#" a devenit necesar"
pentru l"rgirea no#iunii de raport de solvabilitate sau a normei Cooke.
G n vederea instituirii acestei norme pruden#iale, demersurile au fost ini#iate n $995, cnd,
Comitetul de la Ble a publicat un document prin care definea o metod" de m"surare a
riscurilor de pia#". Uniunea European" a emis, n $995, propria sa reglementare, Directiva
nr.93 asupra adecv"rii fondurilor proprii ale institu#iilor de credit la riscurile de pia#".
Dup" anul $995, Comitetul de la Ble a ajuns la un acord ale c"rui dispozi#ii se aplic" de
la $ ianuarie $998, prin care sunt precizate modalit"#ile de calcul ale principalelor riscuri
de pia#" !i condi#iile impuse b"ncilor pentru utilizarea de modele interne.
Prin aceste norme sunt luate n considerare:
G riscul de modificare al cursului de schimb pentru ansamblul bilan#ului !i pentru activitatea
extrabilan#ier";
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
G riscul de rat" a dobnzii;
G riscul de varia#ie a titlurilor de proprietate (portofoliu de negociere);
G riscul de contrapartid" !i riscul de dep"!ire a limitelor admise.
Metoda de calcul conduce la fragmentarea riscurilor !i adunarea nevoilor de fonduri
proprii !i este cunoscut" sub denumirea de metoda jocului de construc#ii building block
approach.
Baza de calcul o constituie soldul opera#iunilor nregistrate de institu#ia de credit asupra
unuia din titlurile sau instrumentele incluse n portofoliul de negociere, respectiv soldul
cump'r'tor (pozi#ia net" lung") sau soldul vnz'tor (pozi#ie net" scurt").
Riscul ratei de schimb este luat n considerare prin pozi#ia net" global" a tuturor devizelor.
Necesarul de fonduri proprii se ridic" la 8% din pozi#ia net" global" (dup" aplicarea unor cote
de 2% asupra fondurilor proprii);
Riscul de rat' a dobnzii este determinat prin luarea n considerare a dou" componente:
riscul general sau de pia#" !i riscul emitentului (denumit risc specific).
Pentru riscul general, reglement"rile prev"d ca posibilit"#i de calcul: metoda scaden#elor !i
cea a duratei modificate.
Riscul specific este apreciat diferit n func#ie de natura emitentului, fiind introdus" no#iunea
de emitent eligibil (institu#ii de credit, ntreprinderi industriale !i comerciale care coteaz" la
burs" ori pe o alt" pia#" reglementat"). Ace!ti emiten#i beneficiaz" de un coeficient de
ponderare mai sc"zut.
Categoria emiten#ilor Particularit"#i Coeficient de ponderare
Administra#ii centrale !i b"nci
centrale din #"rile dezvoltate
0%
Emiten#ii eligibili 0 luni < durata < 6 luni
6 luni < durata < 24 luni
durata > 24 luni
0,25%
$,00%
$,60%
Organisme de plasament
colectiv
4,00%
Al#i emite#i 8,00%
Aceea!i metod" bazat" pe nsumarea nivelului riscurilor se aplic" !i pentru riscul de varia&ie
a valorii ac&iunilor !i a altor titluri. Riscul general care desemneaz" riscul de varia#ie al
pie#ei n ansamblul s"u este de 8% din pozi#ia net", iar riscul specific al varia#iei pre#ului
fiec"rei linii de credit este egal cu 4 % din pozi#ia brut".
Exemplul urm"tor eviden#iaz" necesarul fondurilor proprii pentru acoperirea riscului de
varia#ie a cursului titlurilor, pornind de la ipotezele:
pozi#ia lung" = 800 u.m.
pozi#ia scurt" = $200 u.m.
Pozi#ia brut" global" = $200 + 800 = 2000 u.m.
Pozi#ia net" global" = $200 800 = 400 u.m.
G Determinarea necesarului de fonduri proprii:
pentru riscul specific: 4% 2000 = 80 u.m.
pentru riscul general: 8% 400 = 32 u.m.
G Total necesar de fonduri proprii: $$2 u.m.
Riscul de reglementare contrapartid' vizeaz" riscul de faliment al beneficiarului de
credit sau al beneficiarului tranzac#iei. Necesarul de fonduri proprii se bazeaz" pe costul de
nlocuire !i vizeaz" acoperirea riscului de pierdere datorat diferen#ei ntre pre#ul convenit
ini#ial !i valoarea de pia#" a titlurilor, n caz de ntrziere sau de absen#" a reglement"rilor. n
cazul unor tranzac#ii incomplete, sau atunci cnd titlurile au fost pl"tite n avans, necesarul de
fonduri proprii este egal cu 8% din valoarea titlurilor sau din valoarea datorat" b"ncii,
multiplicat" cu un coeficient de ponderare care variaz" ntre 8% !i $00%, n func#ie de
CAPITOLUL 4
num"rul de zile de ntrziere (8% pentru ntrzieri de 5-$5 zile !i $00% pentru ntrzieri mai
mari de 45 zile).
Dep"!irea limitelor admise asupra marilor riscuri sunt autorizate asupra unui singur
portofoliu de negocieri. Aceste dep"!iri se traduc printr-o exigen#" suplimentar" de fonduri n
func#ie de durat" !i amploarea dep"!irii.
Determinarea raportului de adecvare al capitalului
Societ"#ile de investi#ii financiare !i institu#iile de credit trebuie s" de#in" fonduri proprii
(!i complementare) la un nivel cel pu#in egal cu:
G rezultatul raportului de solvabilitate (8% din riscurile ponderate, exclusiv elementele
cuprinse n portofoliul de negociere);
G rezultatele referitoare la pozi#ia de schimb (8% din excedentul pozi#iei nete globale);
G rezultatele asupra celorlalte riscuri de pia#" evaluate prin portofoliul de negociere (rat" de
dobnd", varia#ia pre#ului ac#iunilor).
Instituirea unui instrument de control asupra riscului de pia#" constituie un avantaj
evident, prin aceea c" permite mai buna acoperire a ansamblului riscurilor !i asigur" coeren#a
informa#iilor disponibile asupra acestor riscuri. Se remarc", de asemenea, caracterul complex !i
conven#ional al metodei alese. Din acest motiv, numeroase institu#ii de credit, printre care cele
mai mari !i mai bine echipate, fac presiuni pentru a autoriza utilizarea de modele interne mai
bine adaptate specificului activit"#ii lor !i bazate pe analize economice mai pertinente.
n schema urm"toare sunt prezentate aspectele privind cererea global" de fonduri proprii
pentru acoperirea riscului de pia#", care se manifest" asupra portofoliului de negociere.
NECESARUL DE FONDURI PROPRII PENTRU ACOPERIREA RISCULUI DE PIA"#
Raportul de
solvabilitate
Riscul de pia#" asupra
portofoliului de negociere
Riscul de reglementare
livrare
Riscul de varia#ie
a ratei dobnzii
Risc de
credit
Riscul asupra titlurilor de
proprietate (ac#iuni)
Risc de
schimb
Marile
riscuri
8% din necesarul
de fonduri
multiplicat cu un
coeficient (8% -
$00%) n func#ie
de num"rul de
zile de ntrziere
penalit"#i pentru
dep"!irile de limite
prev"zute (pentru
portofoliul de
negociere)
8% din
fonduri
proprii
Risc general
(y)
8% din
fonduri
proprii
Risc specific
(x)
variaz" de la
2% pn" la
4% n func#ie
de lichiditatea
titlurilor
Risc general
(y)
8% din
fonduri
proprii
Risc specific
(x)
variaz" de la
2% pn" la
4% n func#ie
de lichiditatea
titlurilor
+ + +
Fonduri
proprii 8%
din riscurile
ponderate
Necesarul de fonduri pentru acoperirea riscurilor globale
CAPITOLUL 4
3) Coeficientul de lichiditate este impus tuturor b"ncilor !i institu#iilor de credit, care sunt
obligate s" respecte un raport egal cel pu#in cu $00%, ntre elementele de activ !i elementele
de pasiv, considerate exigibile pe o perioad" de o lun". Acest coeficient este calculat pentru
fiecare lun" pe baza elementelor disponibile n ultima zi a lunii precedente, iar nivelul minim
de $00% trebuie respectat n permanen#".
Pot fi determina#i coeficien#i de lichiditate, ceea ce semnific" o lichiditate previzional"
pentru anul urm"tor, pe perioade de 3 luni, 6 luni !i $ an, rolul acestor raporturi fiind, pe de o
parte de a previziona lichiditatea !i de a elimina efectele temporare ale opera#iilor de
circumstan#" realizate cu scopul de a dep"!i o scaden#" reglementat".
Rela#ia de calcul a coeficientului de lichiditate se prezint" astfel:
$00
ponderate pasivelor
ponderate activelor
I
L
=

,
de unde rezult" c" utiliz"rile !i resursele trebuie ponderate n func#ie de gradul de lichiditate
sau exigibilitate, dup" coeficien#ii de ponderare care variaz" de la $00% pn" la 50%. O
importan#" particular" este acordat" opera#iunilor de trezorerie !i titlurilor de stat, care sunt
ponderate cu $00%. n schimb, alte crean#e, ca de exemplu ac#iunile cotate sau crean#ele
mobilizabile de la banca central", sunt ponderate cu 50%.
Coeficien&i de ponderare ai activelor %i pasivelor
Utiliz"ri
Coeficient de
ponderare
Resurse exigibile
Coeficient de
ponderare
Credite obi!nuite $00% Depozite obi!nuite $00%
mprumuturi acordate
institu#iilor financiare
$00%
mprumuturi de la
institu#ii financiare
$00%
mprumuturi pe o
durat" < $ lun"
$00%
mprumuturi pe o
durat" < $ lun"
$00%
Bonuri de tezaur $00%-90%
Conturi la termen
pentru o durat" < $
lun"
70%
Ac#iuni cotate 50%
Crean#e mobilizate la
Banca Central"
50%
Fonduri proprii $00%
4) Coeficientul fondurilor proprii !i al resurselor permanente, urm"re!te s" mpiedice o
cre!tere excesiv" a riscului de transformare, limitnd posibilit"#ile de finan#are ale
utilizatorilor pe o perioad" mai mare de 5 de ani, pe baza resurselor monetare. Acest
coeficient corespunde unui coeficient de lichiditate pe 5 ani, !i se determin" ca raport ntre
resursele pe termen lung !i utiliz"rile pe termen lung. Rezultatul trebuie s" fie egal cu 60%,
ceea ce nseamn" c" totalul resurselor pe termen lung trebuie s" reprezinte cel pu#in 60% din
totalul utiliz"rilor pe termen lung.
lung termen pe Utilizri
lung termen pe Resurse
permanente resurselor al si proprii fondurilor ul Coeficient =
Num'r'torul este constituit din fonduri proprii nete la care se adaug" resursele pe
termen mai mare de 5 ani, fondurile proprii fiind formate din capital %i rezerve.
Utiliz'rile pe termen lung cuprind: imobiliz"rile, participa#iile, anumite valori mobiliare
(care nu coteaz" la burs") !i credite acordate clien#ilor pe termen mai mare de 5 ani.
Acest raport nu trebuie confundat cu coeficientul de solvabilitate, ntruct ia n
considerare resursele !i utiliz"rile pe termen lung. Experien#a b"ncilor a demonstrat c" acolo
unde este respectat raportul de solvabilitate, sunt ndeplinite !i exigen#ele coeficientului
fondurilor proprii !i al resurselor permanente. Datorit" acestui motiv, oportunitatea de a se
men#ine un astfel de indicator este reexaminat" de c"tre autorit"#ile de control din #"rile unde
are aplicabilitate.
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
5) Divizarea riscurilor
Securitatea opera#iunilor financiare poate fi realizat" prin divizarea riscurilor, care se
exercit" n dou" domenii: supravegherea marilor riscuri !i regimul participa#iilor.
Dispozitivul de control al marilor riscuri se prezint" n #"rile membre ale Uniunii
Europene astfel:
suma mprumuturilor, de orice natur", !i a angajamentelor acordate unui singur client
trebuie s" fie inferioare nivelului de 25% din fondurile proprii nete (cu ncepere de la $
ianuarie $999, comparativ cu reglement"rile din $984 cnd nivelul limit" era 40%).
suma tuturor riscurilor superioare nivelului de $0% din fondurile proprii (comparativ cu
$5%, n conformitate cu prevederile din $984) trebuie s" se situeze la un nivel inferior
celui care exprim" de 8 ori fondurile proprii.
De asemenea, institu#iile de credit trebuie s" declare riscurile ponderate asumate de un
ac#ionar, care de#ine cel pu#in $0% din drepturile de vot, dac" riscurile respective dep"!esc
5% din valoarea fondurilor proprii.
Riscurile fac obiectul unei ponder"ri, n func#ie de durata rezidual", astfel: pentru durate
mai mici de $ an se aplic" coeficientul 0%; pentru durate de 3 ani, se pondereaz" cu 20%, iar
pentru perioade mai mari de 3 ani se aplic" procentul de 50%.
Din punct de vedere al regimului participa#iilor, directivele europene impun o serie de
limite, astfel: nici o participa#ie nu trebuie s" dep"!easc" $5% din valoarea fondurilor proprii,
iar valoarea total" a participa#iilor nu trebuie s" dep"!easc" 60% din valoarea fondurilor
proprii.
6) Alte reglement'ri pruden&iale
Dintre numeroasele alte dispozi#ii legislative sau reglement"ri care ncadreaz" activitatea
bancar", re#in aten#ia o serie de constrngeri pruden#iale, dintre care:
controlul condi#iilor de acces la profesia bancar";
obligativitatea controlului intern;
supravegherea creditelor subtarifate, neremunerate corespunz"tor.
4.2.3. Pruden"a bancar# !i limitarea riscului de credit n Romnia
n Romnia, reglement"rile pruden#iale se reg"sesc n legi !i alte acte normative,
respectiv n Legea bancar" nr. 58/$998, n Normele nr. 8/$999 privind limitarea riscului de credit
al b"ncilor !i n Regulamentul nr. $/$999 privind organizarea !i func#ionarea la BNR a Centralei
Riscurilor Bancare.
n Legea bancar" la sec#iunea a III-a intitulat" Cerin&e pruden&iale sunt prezentate
principalele obliga#ii ale b"ncilor n ceea ce prive!te respectarea unor indicatori de pruden#"
bancar".
Astfel, b"ncile trebuie s" respecte urm"toarele cerin#e:
nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport ntre nivelul fondurilor proprii !i
totalul activelor !i al elementelor din afara bilan#ului, n func#ie de gradul lor de risc;
expunerea maxim" fa#" de un singur debitor, exprimat" procentual ca raport ntre valoarea
total" a acestora !i nivelul fondurilor proprii ale b"ncii;
expunerea maxim" agregat", exprimat" ca raport ntre valoarea expunerilor mari !i nivelul
fondurilor proprii;
nivelul minim de lichiditate, determinat n func#ie de scaden#ele crean#elor !i ale
angajamentelor b"ncii;
clasificarea creditelor acordate !i a dobnzilor nencasate aferente acestora !i constituirea
provizioanelor specifice de risc;
pozi#ia valutar" exprimat" n func#ie de volumul fondurilor proprii.
De asemenea, legea bancar" limiteaz" !i volumul participa#iilor: o banc" nu poate investi
n titlurile unei societ"#i mai mult de $0% din fondurile sale proprii !i 20% din capitalul social al
societ"#ilor comerciale respective. Valoarea tuturor participa#iilor unei b"nci nu poate dep"!i
50% din fondurile proprii.
n completare la prevederile Legii bancare, au fost emise Normele nr. 8/$999 care
CAPITOLUL 4
reglementeaz" supravegherea de c"tre BNR a solvabilit"#ii, a expunerilor mari !i a
mprumuturilor acordate persoanelor aflate n rela#ii speciale cu banca.
a) Astfel, din punct de vedere al indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport ntre nivelul
fondurilor proprii !i expunerea net" (expunerea din activele bilan#iere !i extrabilan#iere)
reglement"rile stabilesc un nivel de $2%. Acela!i indicator determinat ca raport ntre nivelul
capitalului propriu !i expunerea net" trebuie s" reprezinte 8%.
b) Referitor la supravegherea expunerilor mari, normele precizeaz" c" nivelul unei asemenea
expuneri nu poate dep"!i 20% din fondurile proprii ale b"ncii, iar suma total" a acestor
expuneri nu poate dep"!i de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale b"ncii.
Din punct de vedere al supravegherii mprumuturilor acordate persoanelor aflate n rela#ii
speciale cu banca, trebuie precizat c" normele limiteaz" suma total" a acestora la 20% din
fondurile proprii, iar pentru creditele acordate personalului propriu !i familiilor acestuia, limita
este stabilit" la 5% din fondurile proprii ale b"ncii.
n scopul determin"rii indicatorului de solvabilitate, b"ncile trebuie s" procedeze la
ncadrarea activelor pe categorii de risc, iar elementele din afara bilan#ului sunt ncadrate n
categorii de risc prin transformare n credite pe baza unor coeficien#i de conversie.
Criteriile de ncadrare a elementelor de activ n categorii de risc !i cele de transformare a
elementelor extrabilan#iere n credite sunt prezentate n tabelele urm"toare.
Tabel nr. 3: Criterii de ncadrare a elementelor de activ n categorii de risc de credit
Gradul de
risc de credit
Elemente luate n calcul
$. numerar !i valori din aur, metale !i pietre pre#ioase
2. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre, sau garantate cu titluri emise de
administra#ia public" central" a statului romn sau de Banca Na#ional" a
Romniei.
3. elemente de activ constituind crean#e asupra, sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre / sau garantate cu titluri emise de
administra#ii centrale, b"nci centrale din #"rile din categoria A sau
Comunit"#ile Europene.
4. elemente de activ constituind crean#e asupra administra#iilor centrale sau
b"ncilor centrale din #"rile din categoria B, exprimate !i finan#ate n
moneda na#ional" a debitorilor.
5. elemente de activ constituind crean#e garantate n mod expres, irevocabil !i
necondi#ionat de c"tre administra#iile centrale sau b"ncile centrale din
#"rile din categoria B, exprimate !i finan#ate n moneda na#ional" comun"
garantului !i debitorului.
6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la banca ns"!i
sau cu certificate de depozit ori instrumente similare emise de banca ns"!i
!i ncredin#ate acesteia.
0%
7. elemente de activ deduse din fondurile proprii.
8. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre sau garantate cu titluri emise de b"ncile
de dezvoltare multilateral" sau de Banca European" de Investi#ii.
9. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre administra#iile locale din Romnia.
$0. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre b"ncile din Romnia.
20%
$$. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre administra#iile regionale sau locale din
#"rile din categoria A.
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
$2. elemente de activ constituind crean#e asupra sau garantate n mod expres,
irevocabil !i necondi#ionat de c"tre b"ncile din #"rile din categoria A.
$3. elemente de activ constituind crean#e, cu scaden#" de maximum un an,
asupra sau garantate n mod expres, irevocabil !i necondi#ionat de c"tre
b"ncile din #"rile din categoria B.
$4. elemente n curs de ncasare (cecuri !i alte valori).
$5. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci n favoarea b"ncii,
de ranguri superioare ipotecilor instituite n favoarea altor creditori, asupra
locuin#elor ce sunt sau vor fi ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie
de c"tre acesta.
50%
$6. venituri de primit
$7. elemente de activ constituind crean#e asupra administra#iilor centrale sau
b"ncilor centrale din #"rile din categoria B, cu excep#ia celor exprimate !i
finan#ate n moneda na#ional" a debitorului.
$8. elemente de activ constituind crean#e asupra administra#iilor regionale sau
locale din #"rile din categoria B.
$9. elemente de activ constituind crean#e, cu scaden#" mai mare de un an,
asupra b"ncilor din #"rile din categoria B.
20. elemente de activ constituind crean#e asupra sectorului nebancar din #"rile
din categoria A sau B din Romnia.
2$. imobiliz"ri temporare.
$00%
22. alte active.
Tabel nr. 4: Criterii de ncadrare a elementelor n afara bilan&ului n categorii de risc de
transformare n credit
Grad de risc de
transformare n
credit
Elemente n afara bilan#ului
$. angajamente n favoarea altor b"nci
2. angajamente n favoarea clientelei
3. titluri vndute cu posibilitate de r"scump"rare, pentru care op#iunea de
r"scump"rare a fost ferm exprimat"
4. angajamente ndoielnice
$00%
5. alte angajamente date
6. cau#iuni, avaluri !i alte garan#ii date altor b"nci
7. garan#ii date pentru clientel"
50%
8. titluri vndute cu posibilitatea de r"scump"rare, pentru care op#iunea de
r"scump"rare nu a fost ferm exprimat"
0% 9. titluri date n garan#ie
O alt" reglementare important" pentru gestionarea riscurilor bancare o constituie cea
privind organizarea !i func#ionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare. Aceasta (CRB)
reprezint" un centru de intermediere, care gestioneaz", n numele b"ncii centrale, informa&ia de
risc bancar pentru scopurile utilizatorilor, n condi#iile p"str"rii secretului bancar.
Informa#ia de risc bancar, potrivit reglement"rii, cuprinde datele de identificare a unui
debitor !i opera#iunile n lei !i n valut" prin care b"ncile se expun la risc fa#" de acel debitor,
respectiv:
acordarea de credite;
asumarea de angajamente de c"tre banc", n numele debitorului, fa#" de o persoan" fizic"
sau juridic" nebancar";
asumarea de angajamente de c"tre banc" n numele debitorului, fa#" de alt" banc".
CAPITOLUL 4
Prin aceast" reglementare sunt definite cteva no#iuni care sunt relevante pentru
importan#a func#ion"rii Centralei Riscurilor Bancare.
Astfel:
riscul individual reprezint" suma valorilor opera#iunilor raportate la CRB de c"tre o
persoan" declarant" pentru un debitor; acest risc reprezint" expunerea unei b"nci fa#" de
un debitor !i se determin" de persoana declarant";
persoana recenzat' reprezint" debitorul, respectiv persoana fizic" sau juridic" nscris" n
baza de date a CRB;
riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante
pentru aceea!i persoan" recenzat";
persoanele declarante sunt centralele b"ncilor, persoane juridice romne !i sucursalele
din Romnia ale b"ncilor str"ine;
persoana acreditat' este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante s"
transmit" !i s" recep#ioneze la Centrala Riscurilor Bancare informa#iile de risc bancar.
Importan#a func#ion"rii Centralei Riscurilor bancare rezid" n aceea c" poate transmite
oric"rei persoane declarante informa#ii referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani !i
informa#ii referitoare la riscul global, pentru fiecare debitor. Aceste informa#ii sunt oferite n
termen de cel mult o zi bancar", de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRB,
ceea ce are o mare nsemn"tate n selectarea clien#ilor !i limitarea riscului de creditare.
Dintre m"surile adoptate de Banca Na#ional" a Romniei, n vederea mbun"t"#irii
calit"#ii pruden#iale bancare se remarc":
cre!terea exigen#ei n sanc#ionarea b"ncilor
continuarea perfec#ion"rii profesionale a supraveghetorilor bancari
politic" prudent" n autorizarea de noi b"nci
implementarea !i perfec#ionarea unui sistem de avertizare timpurie, care n decursul anului
2000 s-a transformat ntr-un sistem uniform de rating bancar %i avertizare timpurie
(CAMPL)
Acest sistem permite clasificarea b"ncilor n func#ie de evaluarea urm"torilor indicatori:
adecvarea capitalului (C)
calitatea activelor (A)
management (M)
profitabilitate (P)
lichiditate (L)
Pentru m"surarea gradului de adecvare al capitalului se determin" urm"toarele raporturi:
$) Raport de solvabilitate $ (minim $2%)
2) Raport de solvabilitate 2 (minim 8%)
3) Efect de prghie
4) Capital propriu/capital social
Calitatea activelor se cuantific' pe baza urm'torilor indicatori:
$)
contabil valoarea la exprimate bilantului afara din si bilant din Active
risc de functie in ponderate bilantului afara din si bilant din Active
risc de general Rata =
2)
net) (valoare active Total
net) valoare (la e indoielnic restante Creante +
3)
proprii Capitaluri
net) (valoare e indoielnic si restante Creante
4)
net) (valoare credite portofoliu Total
e indoielnic i s restante Creante
5) Ponderea creditelor !i dobnzilor clasificate n substandard, ndoielnice !i pierderi n
Capitaluri proprii + provizioane;
6) Gradul de acoperire cu provizioane a riscului de credit;
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
7) rata de acoperire a activelor (Fonduri proprii - Crean#e ndoielnice !i pierderi), la valoare
net" / Active totale
Profitabilitatea bancar' poate fi cuantificat" pe seama urm"torilor indicatori:
$) $00
bancare totale Active
net Profit
Assets) on (Return economic atea rentabilit ROA = =
2) $00
proprii Capitaluri
net Profit
Equity) on (Return financiar atea rentabilit ROE = =
3)
e provizioan din Cheltuieli - exploatare de Cheltuieli
e provizioan din Venituri - exploatare din Venituri
baz de i activitti atii rentabilit Rata =
Pentru determinarea lichidit"#ii bancare se calculeaz" lichiditatea curent' =
curente Pasive
curente Active
Sistemul de avertizare timpurie permite determinarea ratingului pentru fiecare din cele 5
obiective urm"rite (C,A,P,L) !i stabilirea unui scor final !i a unui rating compus pentru fiecare
banc", prin atribuirea acestora a unuia din calificative: foarte bun, bun, n observa#ie,
nesatisf"c"tor, critic.
Cele cinci grade compuse de clasificare sunt definite dup" cum urmeaz":
Grad compus de clasificare $
B"ncile clasificate n aceast" grup" sunt viabile sub toate aspectele !i au, n general, cele
cinci componente evaluate la nivelul (rating) $ !i 2.
Orice deficien#" este de natur" minor" !i poate fi controlat" cu u!urin#", n activitatea
curent", de c"tre consiliul de administra#ie !i conducerea executiv" a b"ncii.
Aceste institu#ii bancare sunt capabile s" fac" fa#" dificult"#ilor reale care apar !i sunt
rezistente la influen#ele din afara sistemului bancar. Ele opereaz" n conformitate cu legile !i
reglement"rile n vigoare !i prezint" cele mai puternice performan#e !i practici de administrare a
riscului n func#ie de m"rimea institu#iei, complexitatea !i categoria de risc.
Grad compus de clasificare 2
B"ncile din aceast" grup" au o structur" de baz" s"n"toas".
n acest caz, apar numai dificult"#i moderate din categoria acelora pe care consiliul de
administra#ie !i conducerea executiv" pot !i doresc s" le corecteze. Aceste institu#ii sunt stabile
!i capabile de a dep"!i dificult"#ile provenite din fluctua#iile pie#ei !i se conformeaz" n mod
substan#ial legilor !i reglement"rilor n vigoare. n general, practicile administr"rii riscurilor sunt
satisf"c"toare n func#ie de m"rimea institu#iei, complexitatea !i categoria de risc. n aceste
cazuri, nu apar probleme reprezentative de supraveghere !i ca urmare, preocuparea organelor de
supraveghere este una de rutin".
Grad compus de clasificare 3
B"ncile clasificate n aceast" grup" necesit" un anumit grad de preocupare din partea
organelor de supraveghere cu privire la una sau mai multe din cele cinci componente men#ionate,
ntruct aceste institu#ii prezint" o combina#ie de deficien#e care pot oscila ntre moderat !i sever.
Managementul demonstreaz" dimensiunea capacit"#ii !i a dorin#ei de a remedia
dificult"#ile n mod eficient !i la timp.
n general, aceste institu#ii sunt mai pu#i capabile de a rezista la fluctua#iile pie#ei, dat"
fiind vulnerabilitatea crescut" la influen#ele externe, prin compara#ie cu b"ncile cu grad compus
$ !i 2.
Mai mult, aceste institu#ii se pot afla n conflict semnificativ cu aplicarea legilor !i
reglement"rilor n vigoare.
Ele cer mai mult dect o supraveghere de rutin", de!i declinul lor nu pare probabil, dat
fiind poten#ialul general !i capacitatea financiar" a acestora.
Grad compus de clasificare 4
B"ncile clasificate n aceast" grup" se caracterizeaz", n general, prin practici ori condi#ii
nesigure !i riscante. Aici apar probleme financiare !i manageriale serioase care conduc la
CAPITOLUL 4
performan#e nesatisf"c"toare. Problemele care apar migreaz" de la deficien#e severe la critice,
care nu au fost rezolvate n mod satisf"c"tor de c"tre executiv sau consiliul de administra#ie.
n general, institu#iile din aceast" grup" sunt incapabile s" reziste fluctua#iilor de pia#".
Nerespectarea legilor !i reglement"rilor n vigoare este ntru-totul semnificativ". Practicile
manageriale sunt, n general, inacceptabile n ceea ce prive!te dimensiunea institu#iei,
complexitatea !i tipul de risc. O supraveghere atent" este absolut necesar", ceea ce conduce, n
cele mai multe cazuri, la ac#iuni decisive pentru remedierea problemelor. B"ncile din aceast"
grup" reprezint" un risc pentru fondul de garantare a depozitelor, iar declinul este posibil dac"
problemele sau deficien#ele nu se rezolv" la timp !i n mod satisf"c"tor.
Grad compus de clasificare 5
B"ncile din aceast" grup" prezint" cele mai nesatisf"c"toare !i riscante practici sau
condi#ii, au o performan#" critic deficitar", adesea cu practici de administrare a riscurilor
inadecvate n func#ie de m"rimea institu#iei, complexitatea !i categoria de risc, necesitnd cea
mai sever" preocupare din punct de vedere al supravegherii.
Volumul !i gravitatea problemelor ap"rute dep"!esc capacitatea sau dorin#a conducerii
b"ncii de a le controla !i remedia. n aceste situa#ii apare necesitatea unei asisten#e financiare
externe sau de alt" form", imediate, pentru a p"stra viabilitatea acestora. B"ncile din aceast"
grup" constituie un risc maxim pentru fondul de garantare a depozitelor !i declinul este foarte
probabil.
4.3. Reglement'rile pruden&iale %i strategiile bancare
Constrngerile pruden#iale de prim rang, ntre care raportul de solvabilitate, influen#eaz"
ntr-o m"sur" considerabil" strategia bancar" !i gestiunea bilan#ului.
Impactul reglement'rilor pruden&iale poate fi analizat n termeni strategici,
comerciali sau financiari.
$) Din punct de vedere strategic, efectul cel mai evident al reglement"rilor pruden#iale a fost
crearea unei puternice constrngeri asupra dimensiunii bilan#ului, conducnd c"tre orientarea
b"ncilor spre obiective precum rentabilitatea !i controlul riscurilor.
Constrngerile asupra bilan#ului au fost generate de raportul de solvabilitate !i norma
Cooke, prin care a fost fixat" o limit" a efectului de levier al fondurilor proprii. Astfel, n
cazul unei b"nci care acorda un mprumut de $00 milioane u.m. unei colectivit"#i locale
na#ionale, prin respectarea normei Cooke !i aplicarea coeficientului de ponderare de 20%,
rezult" c" finan#area trebuie s" fie asigurat" prin minim $,6 milioane fonduri proprii, restul
reprezentnd finan#are prin emisiune de obliga#iuni, depozite la vedere sau recurgere la
finan#are pe pia#a monetar".
mil. $,6 0,08 mil. 20 proprii Fonduri % 8
20% mil. $00
proprii Fonduri
= = =

Astfel, normele de solvabilitate au atribuit fondurilor proprii calitatea de indicator de


gestiune, ceea ce pe plan strategic conduce la limitarea capacit"#ii de evolu#ie a activit"#ii.
Pentru a r"spunde exigen#elor pruden#iale institu#iile de credit pot, fie s" majoreze fondurile
proprii, fie s" reduc" volumul activit"#ii, orientndu-se c"tre activit"#i care solicit" mai pu#ine
fonduri proprii, fie s" cedeze anumite active (prin titlurizare, cesiuni de create, cesiuni de
filiale).
2) Inciden#a asupra politicii comerciale se reg"se!te n selectarea clien#ilor !i a unor activit"#i
pu#in consumatoare de fonduri proprii.
Din punct de vedere al select"rii clien#ilor, trebuie remarcat c" b"ncile au interesul de a
selecta creditele distribuite n func#ie de ponderea care se atribuie acestora, potrivit
regulamentelor privind coeficientul de solvabilitate.
Astfel cu 8 u.m. fonduri proprii pot fi acordate credite de $00 u.m. ponderate cu $00%,
de 200 u.m. ponderate cu 50% !i 500 u.m. n cazul creditelor ponderate cu 20%.
Rezult", astfel, c" b"ncile au un interes financiar de a c"uta credite pu#in consumatoare
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
de fonduri proprii, cum este cazul creditelor ipotecare sau al creditelor pentru leasing. n
anumite #"ri, precum Fran#a !i Germania, se manifest" o preferin#" sporit" pentru credite
acordate colectivit"#ilor publice, a c"ror pondere este redus", respectiv 0% !i 20%.
Necesitatea prev"zut" prin reglement"ri, ca o banc" s" afecteze un anumit volum al
fondurilor proprii tuturor utilizatorilor, impune luarea n considerare a costului acestora n
stabilirea tarifelor pentru ofertele f"cute clientelei.
O modalitate de determinare a tarif"rii produselor !i serviciilor ar putea consta n
calcularea unei rate teoretice de ie%ire a creditelor, pornind de la o abordare normativ",
urmat" de compararea cu condi#iile oferite de concuren#", pentru a se constata dac" banca
este integrat", sau nu, n condi#iile pie#ei. Aceast' rat' de ie!ire a creditelor se
fundamenteaz" pe rata de refinan&are !i o marj" normativ".
Rata de refinan&are este diferit", dup" cum este cazul creditelor acordate
ntreprinderilor sau persoanelor fizice. Astfel, pentru ntreprinderi se re#ine rata de
dobnd" pe pia#", pentru durata medie a creditului acordat, iar n cazul persoanelor fizice
trebuie s" se #in" seama de costul complet al resurselor clientelei (cost financiar mediu !i
cost de colectare) !i de rata dobnzii pe pia#", aceste dou" componente combinndu-se n
func#ie de situa#ia proprie a fiec"rei b"nci.
Marja normativ' se descompune n trei componente: o marj" specific" destinat"
remuner"rii fondurilor proprii, o marj" de acoperire a cheltuielile generale !i o marj" de
acoperire a riscului financiar.
Marja care remunereaz' fondurile proprii rezult" din coeficientul de ponderare al
creditului acordat !i din rentabilitatea dorit" pentru fondurile proprii.
Aplicarea acestei metode presupune o anumit" notare a clientelei, n func#ie de nivelul
riscului !i actualizarea periodic" a valorii. Banca va putea s" decid" orientarea politicii
sale c"tre categoriile de risc pentru care este cel mai bine plasat" n raport cu concuren#a !i
poate alege, n interiorul unei categorii de risc determinat", acei clien#i care asigur" cel
mai bun raport randament/risc. De asemenea, este necesar s" se dispun" de contabilitate
analitic", care s" permit" afectarea corect" a cheltuielilor generale, situa#ie n care se pot
m"sura eforturile de productivitate, care trebuie depuse pentru a ajusta cheltuielile
generale la condi#iile tarifare ale pie#ei.
ntr-o strategie bazat" pe economia fondurilor proprii, care constitu#ie o resurs" rar",
b"ncile sunt preocupate de dezvoltarea unor activit"#i, care, din punct de vedere
regulamentar, sunt slabe consumatoare de fonduri proprii. Poate fi citat", n acest sens
activitatea de consultan&' n domeniul gestion"rii patrimoniilor !i ingineria financiar".
Asemenea servicii nu antreneaz" riscuri financiare pentru banc" !i nici nu angajeaz"
capitalurile proprii. Comercializarea produselor financiare !i gestiunea activelor
constituie activit"#i ale c"ror nevoi de fonduri proprii sunt limitate; acestea permit
dezvoltarea rela#iilor comerciale cu clientela, f"r" ca b"ncile s"-!i majoreze riscurile.
O deosebit" importan#" prezint" !i dezvoltarea activit"#ilor de pia#" !i extrabilan#iere,
considerndu-se incorect" fondarea cre!terii excep#ionale nregistrate pe pia#a financiar"
pe constrngerile reglement"rilor pruden#iale. Luarea n considerare a nevoilor de fonduri
proprii !i a costului acestor fonduri a condus la localizarea interesului gestionarilor bancari
spre rentabilitatea acestor activit"#i !i produse. Noile sectoare de activitate ar putea
concilia c"utarea unei cre!teri accelerate cu o puternic" rentabilitate !i respectarea
exigen#elor pruden#iale.
3) Din punct de vedere al strategiei financiare, trebuie precizat c" o perioad" ndelungat" de
timp, b"ncile au jucat un rol esen#ial n structurarea finan#"rilor pe termen scurt !i lung, dup"
care exigen#ele sporite ale ac#ionarilor pentru ob#inerea unei remuner"ri satisf"c"toare a
aporturilor lor !i ndrumarea reglement"rilor pruden#iale au modificat strategiile bancare.
Punerea n aplicare a raportului Cooke a avut ca reac#ie imediat" c"utarea, de c"tre b"nci, a
unor metode pentru majorarea rapid" !i semnificativ" a fondurilor proprii. B"ncile au realizat
major"ri de capital sau au procedat la emisiunea de titluri subordonate.
CAPITOLUL 4
n prezent, b"ncile au atins o nou" etap" n cadrul c"reia se apeleaz" la tehnici noi,
sofisticate: utilizarea opera#iunilor de titlurizare, a instrumentelor derivate n materie de
credite (credite derivative), ceea ce a creat posibilitatea realiz"rii unor opera#iuni f"r" a
suporta costul reglement"rilor pruden#iale. Paralel cu aceste opera#iuni, nevoile de fonduri
proprii au putut fi mai bine apreciate, iar anumite b"nci au decis s"-!i r"scumpere ac#iunile !i
s" distribuie importante dividende, n loc de a-!i majora capitalurile proprii.
Utilizarea anumitor tehnici financiare permite acelor institu#ii inovatoare s" urmeze o
politic" de cre!tere rapid" cu respectarea constrngerilor pruden#iale. n SUA, unele b"nci
specializate n credite de consum duc o politic" financiar" agresiv", care const" n cre!terea
volumului de activitate, utilizarea intensiv" a mecanismului titluriz"rii, repartizarea unei
importante p"r#i din dividende !i, concomitent, men#inerea unei rentabilit"#i a fondurilor
proprii investite la un nivel de peste 30%.
4.4. Limitele %i riscurile reglement'rilor pruden&iale
Dup" cum s-a eviden#iat, introducerea raportului de solvabilitate, ini#ial sub forma normei
Cooke !i ulterior a solvabilit"#ii europene, a antrenat numeroase amelior"ri, astfel:
a creat limite ale efectului de levier;
a contribuit la punerea accentului pe cerin#ele de rentabilitate;
a permis, ntr-o mare m"sur", evitarea falimentelor nea!teptate ale b"ncilor;
a pus bazele unei armoniz"ri interna#ionale a concuren#ei, datorit" faptului c" b"nci din
#"ri diferite sunt supuse acelora!i reglement"ri.
Dincolo de aceste aspecte pozitive, reglement"rile pruden#iale antreneaz" !i efecte
negative, dintre care enumer"m:
a) coeficien&ii de pruden&' bancar' nu sunt suficien&i pentru a asigura controlul
institu&iei respective;
b) constrngerile pruden&iale pot antrena efecte inverse.
a) Raportul de solvabilitate bancar' !i, la modul general, normele de pruden#" bancar", nu dau
o m"sur" a calit"#ii gestiunii bancare. Normele interna#ionale au caracter minimal !i nu
trebuie s" substituie analiza intern", care prin defini#ie trebuie s" fie specific" fiec"rei
institu#ii de credit. Un nivel ridicat al raportului de solvabilitate n-a reprezentat, niciodat", o
garan#ie a st"rii de s"n"tate a unei b"nci, iar un nivel sc"zut al capitalului nu este dect un
semnal al existen#ei unor probleme. Altfel spus, coeficien#ii de pruden#" bancar" nu sunt
indicatori de gestiune. Noutatea !i importan#a aduse de normele de solvabilitate constau n
aceea c" au redat rolul principal fondurilor proprii !i rentabilit"#ii n analiza intern" a b"ncii
f"r" ca aceasta s" asigure, ea ns"!i, o alocare optim" a resurselor.
De asemenea, coeficien#ii pruden#iali nu sunt suficien#i, pentru a asigura un control al
riscurilor, chiar dac" reglement"rile pruden#iale iau forma unor constrngeri reglementate,
care se exprim" sub forma juridic", f"r" a putea acoperi toate riscurile posibile. Faptul c" o
banc" ndepline!te, perfect, toate constrngerile pruden#iale, nu este suficient pentru ca
aceasta s" fie acoperit" pentru toate riscurile, !i n mod special pentru riscul de pia#".
Reglement"rile pruden#iale prezint" !i o alt" caracteristic" !i anume, faptul c" sunt n
evolu&ie permanent', datorit" negocierilor interna#ionale !i a regulilor care se modific".
Chiar dac" normele de solvabilitate au favorizat restructurarea financiar" a b"ncilor
interna#ionale !i au conferit fondurilor proprii rolul lor central, de indicator al valorii
ntreprinderii, totu!i, o reglementare nu poate r"spunde dect obiectivelor pentru care a fost
instituit".
Normele de solvabilitate au avut !i un impact negativ care a corespuns, n Fran#a, cu o
criz" imobiliar" f"r" precedent, iar n anii $997-$998; dup" publicarea de c"tre Comitetul de
la Ble, n septembrie $997 a unui document intitulat Principii fundamentale pentru un
control bancar eficient, s-a manifestat o criz" financiar" excep#ional" n Japonia, Coreea,
Thailanda, Indonezia.
Toate aceste aspecte eviden#iaz" c" nici exigen#ele n materie de fonduri, nici raporturile
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
de divizare a riscurilor nu pot mpiedica apari#ia unor crize majore, a unor erori n aprecierea
riscurilor, !i a unor concentr"ri importante n cadrul aceluia!i sector de activitate.
b) Cu privire la efectele inverse sau perverse care pot fi antrenate de reglement"rile
pruden#iale, trebuie remarcate urm"toarele:
o apreciere necorespunz"toare a riscurilor;
o cre!tere a riscurilor;
limitarea concuren#ei.
Aprecierea incorect' a riscurilor
Metodele pruden#iale sunt, ntotdeauna, fondate pe segmentarea n clase de risc, ntr-un
num"r redus, cu adoptarea unui coeficient de ponderare unic, n cadrul clasei. Principala limit" a
raportului de solvabilitate este de a se baza pe o clasificare juridic" independent" de riscul efectiv
de creditare, iar ra#ionamentele nu sunt f"cute n func#ie de calitatea creditului, ci de statutul
juridic al beneficiarului de credite. Reglement"rile prev"d constrngeri de 5 ori mai mari pentru
creditele acordate ntreprinderilor, comparativ cu cele acordate guvernelor din #"rile dezvoltate.
Regulile pruden#iale nu #in seama de ratingul clientului !i nici de durata creditului,
factori care sunt esen#iali pentru calitatea acestuia. Reglement"rile consider" echivalente o linie
de credit de $ an !i cu rat" variabil" a dobnzii cu o facilitate acordat" pe $0 ani, la rata fix" de
dobnd". Pentru aceea!i sum" !i acela!i tip de clien#i, n ambele cazuri este necesar" o acoperire
n fonduri proprii egal" cu 8%, de!i ultima opera#iune este mai riscant" !i afecteaz" capitalul ntr-
o m"sur" mai mare.
Din punct de vedere al elementelor extrabilan#iere !i, n mod particular, al produselor
derivate, normele pruden#iale nu sunt adaptate pe deplin prin luarea n considerare a riscurilor, n
sensul c" un contract swap pe $0 ani este afectat cu acela!i coeficient ca n cazul unui swap pe 5
ani, de!i riscurile antrenate sunt diferite.
Un alt efect invers al reglement"rilor pruden#iale rezid" din dinamica pe care acestea o
antreneaz", n sensul c", ncurajnd b"ncile n realizarea de opera#iuni n func#ie de riscul lor
actual, acestea neglijeaz" preocup"rile lor strategice. Astfel, potrivit reglement"rilor, creditele
acordate colectivit"#ilor locale sunt ponderate cu 20%., !i, n consecin#", oferta bancar" este
cresc"toare, de!i n prezent cererea pentru astfel de credite a sc"zut. Criteriile de selectare a
creditelor devin mai pu#in severe, iar riscurile antrenate sporesc. Rezult" c" efectul indirect al
reglement"rilor este de a antrena majorarea ofertei !i implicit, reducerea marjelor de dobnd"
ceea ce confirm" faptul c" o strategie bazat" numai pe constrngerile pruden#iale nu este, n mod
obligatoriu, optim". Respectarea constrngerilor pruden#iale este o condi#ie, dar nu garanteaz"
optimizarea strategiilor bancare !i gestionarea bilan#ului.
Cre%terea riscurilor
ntr-o prim" etap" a aplic"rii lor, normele pruden#iale !i, n mod special, norma Cooke, au
obligat cea mai mare parte a institu#iilor de credit de a-!i majora fondurile proprii pentru
acoperirea unui portofoliu de riscuri relativ constant.
Modific"rile din domeniul reglement"rilor au determinat cre!terea coeficientului de
aversiune fa#" de risc, al acestor b"nci.
ntr-o a doua etap", acelea!i reglement"ri au creat condi#iile pentru cre%terea nivelului
riscului; efectul de levier fiind plafonat pentru atingerea unui nivel al rentabilit"#ii, b"ncile au
c"utat ameliorarea marjelor de dobnd", ceea ce semnific" cre!terea riscurilor. Necesitatea
remuner"rii sporite a fondurilor proprii a determinat ca majoritatea b"ncilor s" practice
opera#iuni care p"reau profitabile !i care ulterior vor antrena cheltuieli cu previzioanele foarte
importante. Astfel, b"ncile au putut s"-!i majoreze riscurile mai rapid dect fondurile lor proprii,
deci, !i-au redus coeficientul de aversiune fa#" de risc, n pofida reglement"rilor pruden#iale.
O alt" limit" major" a normelor pruden#iale o constituie faptul c" nu sunt luate n
considerare corela#iile dintre active, respectiv diversificarea portofoliului !i efectele asupra
riscului. Teoria financiar" modern" demonstreaz" c" de#inerea simultan" a dou" active necorelate
implic" un nivel al riscului mai sc"zut dect suma riscurilor aferente fiec"rui activ.
Normele pruden#iale privind adecvarea capitalului opereaz" o clasificare strict" a
CAPITOLUL 4
portofoliilor pe tipuri de active !i nu permit luarea n considerare a corela#iilor dintre categoriile
de risc. Aceste norme nu privilegiaz", n nici un fel, institu#iile bancare ce !i diversific"
portofoliul de active (ac#iuni, credite, obliga#iuni), de!i o asemenea strategie este mai pu#in
riscant" dect cea bazat" pe un singur instrument sau o singur" pia#".
Limitarea concuren&ei
Datorit" faptului c" impun anumite constrngeri, reglement"rile pruden#iale creeaz"
limite ale concuren#ei, prin impunerea de bariere la intrare n domeniul activit"#ii bancare. Orice
creare a unei institu#ii bancare trebuie s" fac" obiectul unei autoriz"ri, ca dealtfel !i orice
modificare a structurii capitalului. Procedura de autorizare impune , pe de o parte un capital
minim !i aprobarea unui program de activitate, precum !i existen#a unui ac#ionar de referin#" care
s" asigure soliditate b"ncii respective. Datorit" unor astfel de constrngeri, tot mai pu#ine
institu#ii ob#in autoriz"ri de func#ionare, iar supravie#uirea micilor b"nci devine precar", ceea ce
conduce la aprecierea controlului pruden#ial ca factor suplimentar de concentrare a profesiei
bancare.
Reglement'rile pruden&iale %i concuren&a interna&ional'
Unul dintre aspectele esen#iale ale dispozitivului pruden#ial l constituie tendin#a de a
armoniza condi#iile concuren#ei interna#ionale, prin nl"turarea situa#iilor n care o institu#ie de
credit riscant" afecteaz" rentabilitatea celorlal#i participan#i pe pia#", sau pia#a n ansamblul s"u.
Eforturile de convergen#" interna#ional" n materie pruden#ial", eviden#iaz" o serie de aspecte
politice !i tehnice dintre care cele mai importante ce se circumscriu domeniului de activitate al
Comitetului de la Ble.
Comitelul de la Ble a fost creat n anul $974 de c!tre guvernatorii b!ncilor centrale din
#!rile membre ale Grupului celor $0 (incluznd cele mai dezvoltate #!ri), n vederea ini#ierii
cooper!rii n materie de supraveghere a institu#iilor de credit cu caracter interna#ional.
n prezent, acest comitet regrupeaz! reprezentan#i ai b!ncilor centrale "i autorit!#i de
control bancar din $2 #!ri: Germania, Belgia, Canada, SUA, Fran#a, Italia, Japonia, %!rile de
Jos, Marea Britanie, Suedia, Luxemburg, Elve#ia, "i se reune"te n general,, de 4 ori pe an.
Lucr!rile sunt preg!tite n cadrul unor subgrupe tehnice care elaboreaz! rapoarte supuse spre
aprobare unui Comitet, al guvernatorilor b!ncilor centrale "i care determin! orient!ri majore.
Secretariatul comitetului este asigurat de c!tre Banca Reglementelor Interna#ionale (BRI).
Comitetul formuleaz" recomand"ri care n-au caracter de constrngeri, n sensul c" fiecare
autoritate monetar" na#ional" #ine seama de propriile reglement"ri. Principalele recomand"ri au
vizat supravegherea activit'&ii bancare interna&ionale !i fixarea unor norme pruden&iale
minime.
Un alt organism cu important rol n cooperarea interna#ional" l reprezint" Organiza&ia
Interna&ional' a Comisiilor de Valori (OICV) creat" n $983 !i care cuprinde, n prezent, $36
de membri. Comitetul executiv al acestui organism este constituit din autorit"#ile #"rilor:
Argentina, Australia, SUA, Germania, Fran#a, Japonia, Polonia, Canada, Marea Britanie, Africa
de Sud, Taiwan, Belgia, iar obiectivele esen#iale sunt urm"toarele: sporirea integrit"#ii pie#ei,
asigurarea protec#iei investi#iilor, promovarea interna#ionaliz"rii.
Uniunea European' a definit, n $996, regulile aplicabile produselor !i serviciilor
financiare, orientndu-se n func#ie de recomand"rile Comitetului de la Ble, dar diferen#iindu-se
prin anumite dispozi#ii tehnice !i prin caracterul lor obligatoriu.
Importan#a concret" a lucr"rilor de armonizare a modificat, n mod substan#ial,
exercitarea competen#elor autorit"#ilor na#ionale. n spa#iul european, autorit"#ile na#ionale pot
adopta m"suri mai riguroase dect cele prezente n textele reglement"rilor interna#ionale.
Rezult", astfel, c" autorit"#ile na#ionale !i conserv" libertatea de ini#iativ" pentru a
reglementa condi#iile de exercitare a activit"#ii bancare, care nu fac obiectul nici unei m"suri de
armonizare interna#ional".
Cu privire la acest aspect, trebuie remarcat faptul c" ntre preocup"rile Comitetului de la
Ble !i cele ale Uniunii Europene exist" o serie de diferen#ieri, n primul rnd de natur" politic'.
Astfel, primul organism este un comitet de exper&i interna&ionali cu obiective tehnice pentru
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
b"ncile cu activitate interna&ional', n timp ce raportul de solvabilitate european este calculat
de majoritatea institu#iilor de credit, respectiv aproximativ $700 de b'nci. Cmpul de aplicare al
acordurilor de la Ble este extins, regrupnd sistemul financiar interna#ional trilateral: Europa
SUA Japonia, ceea ce impune Comitetului de la Ble un caracter universal. Datorit" sferei
de cuprindere diferite !i a riscurilor luate n considerare, exist" diferen#e ntre con#inutul
diferitelor texte emise de OICV, de Uniunea European" sau de Comitetul de la Ble, ceea ce
antreneaz" anumite distorsiuni n concuren#a dintre b"nci.
Al"turi de aceste diferen#e se manifest" divergen&a de interese %i divergen&ele
culturale. C"utarea unei solu#ii comune conduce la apari#ia unor probleme, n sensul c" fiecare
participant la acordurile interna#ionale !i promoveaz" propriile interese na#ionale sau
interna#ionale. Astfel, separarea ntre b"ncile de afaceri !i b"ncile de depozit care constituie
tradi#ie n SUA !i Japonia, n timp ce n Europa modelul de referin#" este cel al b"ncii universale,
explic" reglement"rile diferite ale activit"#ii cu titluri ale b"ncilor, !i implicit supravegherea
riscului de rat" a dobnzii. Fiecare #ar" are propria sa tradi#ie n domeniul reglement"rilor !i ezit"
s" renun#e la acestea pentru a adopta unele noi. ntre sistemele financiare german, englez,
francez, japonez !i american exist" diferen#e considerabile, iar negocierile au condus la revizuiri
culturale importante.
De asemenea, datorit" faptului c" raporturile pruden#iale sunt calculate pornind de la
informa#ii contabile, rezult" c" divergen#ele ntre regimurile contabile ale diferitelor #"ri au, n
mod indirect, un impact asupra raporturilor de solvabilitate !i asupra pozi#iei unui grup de b"nci
na#ionale n concuren#" interna#ional".
Libertatea n fixarea regulilor contabile !i financiare se manifest", n special, prin luarea
n considerare a rezervelor !i a plusvalorii latente. Astfel, b"ncile japoneze integreaz" n
fondurile lor proprii plusvalorile latente asupra activelor imobilizate evaluate la pre# de pia#" !i
asupra ac#iunilor cotate la burs" !i a activelor imobilizate. Aceasta permite ameliorarea raportului
Cooke pn" la $0% atunci cnd indicele Nikkei dep"!e!te $000 puncte.
n Germania, legea bancar" ofer" institu#iilor de credit facilit"#i contabile !i fiscale care
permit constituirea de provizioane, iar b"ncile !i pot evalua activele lor (imobiliz"ri, titluri,
crean#e) la o valoare inferioar" celei prev"zute n dispozi#iile obi!nuite, dac" o asemenea
evaluare este necesar" pentru acoperirea riscurilor bancare.
Controlul lichidit'&ii bancare r"mne, n prezent, n afara eforturilor de armonizare,
ntruct m"surarea acestuia se afl" n sarcina autorit"#ilor na#ionale, cu toate consecin#ele care
rezult" dintr-o asemenea situa#ie. Trebuie subliniat !i faptul c" pornind de la reglement"ri
identice, b"ncile se pot afla n situa#ii diferite. n Marea Britanie, banca central" nu ezit" a
impune unor institu#ii de credit, niveluri diferite ale raportului de solvabilitate, n func#ie de
situa#ie lor proprie. Banca Angliei poate fixa un nivel obiectiv al raportului Cooke, care trebuie
atins n decursul ctorva ani. n prezent, ratele de solvabilitate se situeaz", adesea, la niveluri mai
mari de 8%, putnd nregistra chiar $5% !i 20% pentru anumite institu#ii. n SUA, atunci cnd
raportul Cooke se situeaz" sub nivelul de 6%, Sistemul Federal de Rezerve plaseaz" institu#ia de
credit respectiv" sub supraveghere.
n sens invers, au fost create zone n care reglement"rile pruden#iale !i fiscale sunt
interpretate mai pu#in sever, cu scopul nfiin#"rii, n aceste teritorii, de noi activit"#i financiare.
Se asist", astfel, la delocaliz"ri ale activit"#ilor prin deplasarea acestora pe alte pie#e. Prin
asemenea opera#iuni, fiecare #ar" caut" ob#inerea unor importante avantaje pentru propriile b"nci.
4.5. Performan&ele bancare %i indicatori de exprimare
Activitatea unei b"nci poate fi analizat" n mod similar cu cea a unei ntreprinderi, care
exercit" activit"#i !i func#ii specifice, fiind reflectate n bilan# !i extrabilan#ier.
Sintetiznd aspectele prezentate cu privire la activitatea diverselor tipuri de b"nci, rezult"
c" acestea desf"!oar" trei tipuri de activit"#i care pot fi clasificate astfel:
a) intermediere financiar", care const" n colectarea fondurilor (la vedere sau la termen) !i
acordarea de credite sau achizi#ii de titluri;
CAPITOLUL 4
b) activit'&i de pia&' concretizate n opera#iuni asupra titlurilor primare !i derivate;
c) prestarea de servicii pentru clien&i sub urm'toarele forme:
gestionarea !i punerea la dispozi#ia clien#ilor a mijloacelor de plat";
gestionarea individual" sau colectiv" a activelor clien#ilor;
acordarea de consultan#" n domenii referitoare la fuziuni, achizi#ii !i emisiuni de titluri.
Instrumentul care reflect" aceste activit"#i este bilan&ul, n ale c"rui posturi elementele
sunt clasificate n func#ie de lichiditatea activelor !i exigibilitatea pasivelor.
n mod schematic, principalele posturi ale bilan#ului pot fi enumerate astfel:
Active (Mobiliz'ri)
active lichide (numerar, depozite la Banca Central")
mprumuturi acordate altor b"nci
credite acordate clien#ilor
portofolii de titluri (participa#ii, fuziuni achizi#ii)
active imobiliare
Pasive (Resurse)
mprumuturi de la banca central" !i de la alte institu#ii financiare
depozite de la clien#i (depozite la vedere, conturi de economii, conturi la termen)
opera#iuni cu titluri (certificate de depozit, obliga#iuni)
fonduri proprii
Elementele extrabilan&iere regrupeaz" angajamentele bancare care nu antreneaz", n mod
direct, mi!c"ri de fonduri. Dintre acestea trebuie men#ionate:
angajamente de finan#are (deschiderea unei linii de credit).
angajamente asupra titlurilor !i instrumentelor financiare la termen (Swaps !i options).
Enumerarea acestor elemente prezint" importan#" din punct de vedere al cheltuielilor !i
veniturilor antrenate, respectiv, opera#iunile de activ sunt generatoare de venituri, iar
opera#iunile de pasiv antreneaz" cheltuieli.
Structura veniturilor %i cheltuielilor bancare este reflectat" printr-un alt instrument de
analiz" a activit"#ii bancare, respectiv Contul de profit %i pierderi, care permite determinarea
profitului bancar.
B'ncile romne%ti practic' urm'toarea structur' a Contului de profit %i pierderi.
Venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzile
= Cheltuieli nete din dobnzi
Cheltuieli nete din provizioane pentru credite !i avansuri cu risc
= Venituri din dobnzi diminuate cu cheltuielile din provizioane pentru credit %i avansuri cu risc
+ Venituri nete din speze !i comisioane
+ Diferen#e favorabile de conversie minus pierderi din tranzac#ii n valut"
+ Alte venituri din opera#iuni
Alte cheltuieli cu opera#iunile
= Profit nainte de impozitare %i de pierderea datorat' pozi&iei monetare
Pierderea datorat" pozi#iei monetare nete
= Profit nainte de impozitare
Impozit pe profit
= Profit net dup' impozitare
n practica b"ncilor din alte #"ri, contul de rezultate permite gruparea veniturilor !i
cheltuielilor n func#ie de natura activit"#ii generatoare !i determinarea unor m"rimi de referin#"
n analiza rezultatelor denumite solduri intermediare de gestiune.
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
Contul de rezultate
Cheltuieli Venituri
Cheltuieli de exploatare bancare Venituri din exploatarea bancar'
$. Dobnzi %i venituri
- aferente opera#iunilor cu alte b"nci
- aferente opera#iunilor cu clien#i
- aferente opera#iunilor cu titluri cu venit fix
$. Cheltuieli cu dobnzile %i cheltuieli asimilate
- privind opera#iunile cu alte b"nci
- privind opera#iuni cu clientela
- aferente opera#iunilor cu titluri cu venit fix
- alte cheltuieli cu dobnzile 2. Venituri din ac&iuni %i alte titluri cu venit
variabil
2. Cheltuieli privind comisioanele 3. Venituri din comisioane
3. Pierderi din opera&iunile financiare 4. C%tiguri din opera&iuni financiare
- din opera#iuni asupra titlurilor
- din opera#iuni de schimb valutar
- din opera#iunile cu instrumente financiare
- pierderi (soldul) opera#iunilor cu titluri
- pierderi (soldul) opera#iunilor de schimb valutar
- pierderi (soldul) opera#iunilor cu instrumente
financiare
5. Alte venituri din exploatarea bancar"
Alte cheltuieli obi%nuite 6. Sume rezultate din corec#iile de valoare
asupra crean#elor !i opera#iunilor
extrabilan#iere
4. Cheltuieli generale (de structur")
- de personal
- administrative 7. Sume din corec#iile de valoare asupra
imobiliz"rilor financiare
5. provizioane constituite 8. Rezultat nainte de impozit
6. Alte cheltuieli de exploatare bancar" 9. Venituri excep#ionale
$0. Rezultat excep#ional nainte de impozit 7. Pierderi (soldul) opera#iunilor extrabilan#iere !i
corec#ii de valoare asupra crean#elor $$. Pierderea din cursul exerci#iului
8. Pierderi (sold) din corec#ii de valoare asupra
imobiliz"rilor financiare
9. Excedente ale sumelor constituite ca fonduri
pentru riscuri generale
$0. Cheltuieli excep#ionale
$$. Impozit asupra profitului
$2. Profit n cursul exerci#iului
Pe baza elementelor care figureaz" n contul de rezultate se pot determina 4 solduri
intermediare de gestiune:
produsul net bancar (PNB)
rezultatul brut de exploatare (RBE)
rezultatul de exploatare (RE)
rezultatul net (RN), astfel:
Venituri din exploatarea bancar"
Cheltuieli de exploatare bancar"
$. = Produsul net bancar (PNB)
+ alte venituri din exploatare
alte cheltuieli de exploatare
cheltuieli generale (de structur")
2. = Rezultat brut de exploatare (RBE)
provizioane pentru riscuri bancare
3. = Rezultate de exploatare (RE)
rezultate (diferen#e) din reevalu"rile imobiliz"rilor financiare
diferen#e din sumele constituite ca fonduri pentru riscurile bancare generale
rezultate excep#ionale
impozit pe profit
= Rezultat net (RE)
CAPITOLUL 4
Pe baza soldurilor intermediare de gestiune !i a elementelor care figureaz" n contul de
rezultate, pot fi determinate ratele care exprim" performan&e bancare, respectiv:
ratele profitului
rate de exploatare bancare
rate de gestiune bancar"
precum !i coeficientul de exploatare =
PNB
generale Cheltuieli
$) Pentru analiza profitabilit'&ii bancare, b"ncile determin" urm"toarele rate:
rata rentabilit"#ii economice (Return on Assets)
$00
totale Active
net Profit
ROA =
rata rentabilit"#ii financiare (Return on Equity)
$00
propriu Capital
net Profit
ROE =
rata utiliz"rii activelor (Assets utilisations)
$00
totale Active
totale Venituri
AU =
rata profitului (margin profit)
$00
totale Venituri
net Profit
PM =
efectul de prghie (Equity multiplier)
Capital
Active
EM =
rata veniturilor din dobnzi sau marja net" din dobnzi (Net Interest Margin)
abile valorific Active
dobnzile cu cheltuieli - dobnzi din Venituri
NIM=
Din experien#a marilor b"nci din #"rile dezvoltate, rezult" c" nivelurile medii ale unor
indicatori se situeaz" ntre urm"toarele limite.
ROA = [0,5% - $%]; ROE = [$0% - $6%]; PM = [5% - $5%]; AU = [7% - $2%];
NIM = [3% - $0%]
2) Ratele de exploatare permit determinarea costului constituirii resurselor !i randamentul
utiliz"rilor.
Costul mediu al depozitelor $00
r depozitelo a medie valoarea
clientilor pltite dobnzi
=
costul mediu al fondurilor mprumutate =
$00
i obligatori ilor mprumutur valoarea re interbanca ilor mprumutur valoarea r depozitelo a medie valoarea
ilor obligatiun aferente dobnzi bancare credite pentru dobnzi clientilor pltite dobnzi

+ +
+ +
=
randamentul mediul al creditelor =
credite alte re interbanca credite clientilor acordate credite
credite alte din venituri re interbanca credite din venituri clientilor acordate credite venituri

+ +
+ +
=
Marja global" = Randamentul mediu al creditelor Costul mediu a fondurilor mprumutate
3) Ratele de gestiune sau ratele de productivitate se determin' la nivel de salariat sau de
unitate bancar'.
Pentru salaria&i se pot calcula urm'torii indicatori:
Active pe salariat =
salariati de Numr
medii Active
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
Cheltuieli medii / salariat =
salariati de Numr
personal de totale Cheltuieli
Nivelul creditelor / salariat =
salariati Numr
totale Depozite
Rezultat net / salariat =
salariati Numr
bancar net Rezultat
La nivelul unit'&ilor bancare se pot determina indicatori precum:
Credite totale / num"r total de agen#ii bancare;
Depozite totale / num"r total de agen#ii bancare
Rezultat net / num"r de agen#ii bancare
4.6. Probleme rezolvate
$) Pentru anii $997 !i $998 banca X a prezentat urm"toarea situa#ie a Contului de rezultate.
mil. u.m.
Indicatori $997 $998
Dobnzi !i venituri asimilate $35.998 $68.353
Dobnzi !i cheltuieli
asimilate
$$0.360 $38.259
Comisioane nete 9.$$7 $$.$40
Alte venituri din exploatarea
bancar"
$0.626 $0.693
Cheltuieli generale !i
cheltuieli cu amortismente
34.04$ 40.432
Provizioane $4.386 $7.799
Produse excep#ionale 2.47$ 2.294
Cheltuieli excep#ionale 439
Impozit asupra profitului 273 $.245
S" se determine pe baza acestor elemente, pentru fiecare an:
soldurile intermediare de gestiune
coeficientul net de exploatare
S" se determine evolu#ia rentabilit"#ii acestei b"nci
Rezolvare:
Soldurile intermediare de gestiune se determin" pentru fiecare an, astfel:
$997
Produsul net bancar = $35998 $$0360 + 9$$7 + $0626 = 4538$ mul. u.m.
Rezultatul brut de exploatare = 4538$ 3404$ = $$340
Rezultat de exploatare = $$340 $4386 = - 3046
rezultat net = -3046 + 247$ 273 = -848 mil. u.m.
Pentru anul $998 nivelul soldurilor intermediare de gestiune se prezint" astfel:
PNB = $68353 $38259 + $$$40 + $0693 = 5$927 mil. u.m.
RBE = 5$927 40432 = $$495
RE = $$495 $7799 = 6304
RN = 6304 + 2294 434 $245 = 5689 mil. u.m.
Coeficientul de exploatare =
bancar net Produs
generale Cheltuieli
pentru anul $997 = 750 , 0
mil. 4538$
mil. 3404$
=
CAPITOLUL 4
pentru anul $998 = 779 , 0
mil. 5$927
mil. 40432
=
Rezultatele indic" o ameliorare a produsului net bancar !i a rezultatului brut de exploatare,
ceea ce arat" o bun" rentabilitate a activit"#ii bancare !i o gestionare eficient" a cheltuielilor
de func#ionare.
Rezultatul de exploatare, deja negativ n anul $997, se deterioreaz" puternic n anul urm"tor,
ca !i rezultatul net, datorit" urm"torilor factori:
o cre!tere puternic" a provizioanelor necesare pentru acoperirea riscurilor importante
(crean#e ndoielnice)
o progresie puternic" a impozitului pe profit.
2) n tabelul urm"tor este redat bilan#ul simplificat al b"ncii Y
mii u.m.
Active Pasive
Active interbancare 6$0 Pasive interbancare 600
Numerar 25 Depozite ale clien#ilor 8$0
Credite acordate clien#ilor $$20 mprumuturi pe termen scurt 290
Portofolii de titluri pe termen lung 200 mprumuturi pe termen lung $80
Portofolii de titluri pe termen scurt 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S" se completeze linia punctat" cu denumirea !i suma corespunz"toare;
S" se determine marja global' de dobnd', pornind de la urm"toarele rate de
remunerare ale elementelor bilan&iere:
credite interbancare 3%
credite acordate clien#ilor 7%
depozite ale clien#ilor 2%
titluri pe termen scurt 4%
titluri pe termen lung 7,5%
fonduri proprii 5,5%
Rezolvare:
Linia punctat" din pasivul bilan#ului reprezint" fondurile proprii, iar nivelul acestora se
determin" ca diferen#" ntre TOTAL ACTIVE !i suma elementelor de pasiv.
Fondurile proprii = (6$0 +25 + $$20 + 2000 + 70) (600 + 8$0 + 290 + $80)=
= 2025 $880 = $45 mii u.m.
Marja de dobnd" = Randamentul mediu al activelor Costul mediu al fondurilor mprumutate
Randamentul mediu al activelor =
=
( ) ( ) ( ) ( )
% 86 , 5
2025
5 , $$8
2025
%) 4 70 % 5 , 7 200 % 7 $$20 3% 6$0
= =
+ + +
Costul mediu al fondurilor mprumutate =
=
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
% 42 , 3
2025
22 , 69
2025
% 5 , 5 $45 % 5 , 7 $80 % 4 290 % 2 8$0 3% 600
= =
+ + + +
Marja de dobnd' = 5,86% - 3,42% = 2,44%
3) Se cunosc urm"toarele informa#ii referitoare la o banc" european":
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
Bilan&
(milioane euro)
Active Pasive
Depozite la banca central" 4890 mprumuturi interbancare 34250
Credite interbancare 25690 Depozite ale clien#ilor 42820
Credite acordate clien#ilor 46490 Titluri emise 36700
Portofolii de titluri 39$50 Fonduri proprii 8570
Active imobilizate 6$20
TOTAL ACTIV $22340 $22340
Structura elementelor bilan#iere pe scaden#e
(n procente)
termen $ lun" $ 3 luni 3 luni $
an
$ an 5 ani > 5 ani TOTAL
Active 35% $0% 20% $5% 20% $00%
Pasive 30% 25% $0% 20% $5% $00%
a) S" se determine coeficientul de lichiditate !i al resurselor permanente;
b) S" se calculeze raportul de solvabilitate european (RSE) utiliznd urm"toarele ponderi
reglementate:
de#ineri la banca central": 0%
crean#e asupra institu#iilor de credit: 20%
credite acordate clien#ilor: $00%
Opera#iunile extrabilan#iere degaj" un risc total de credit de 9604 iar postul de valori
imobilizate un risc de 4$30 mil. euro.
Rezolvare
a) Coeficientul de lichiditate %i al resurselor permanente se determin' pe fiecare
scaden&' a elementelor bilan&iere.
un raport pruden#ial de lichiditate (L) se calculeaz" prin luarea n considerare a
crean#elor !i exigibilit"#ilor mai reduse de o lun":
$6 , $
30
35
L
$
= = (care prin nivelul mai mare dect $ eviden#iaz" c" sunt respectate reglement"rile)
raportul resurselor permanente (RP) ia n considerare resursele !i utiliz"rile mai mari de
5 ani.
75 , 0
20
$5
RP = = (care fiind superior nivelului de 0,6, rezult" respectarea reglement"rilor)
b) Calculul raportului de solvabilitate european' (RSE)
risc de functie n ponderate tiere) extrabilan bilantiere (Activele
proprii Fonduri
RSE
+
=
Riscurile se calculeaz' astfel:
Elemente bilan&iere:
depozite la banca central": 4890 0% = 0
credite interbancare: 25690 20% = 5$38
credite acordate clien#ilor: 46490 $00% = 46490
portofolii de titluri: 39$50 $00% = 39$50
valori imobilizate: 4$30
riscuri extrabilan#iere: 9604
TOTAL $045$2
tii solvabilit al or satisfct nivel un reprezint ce ceea 8,2%, $00
$045$2
8570
RSE = =
CAPITOLUL 4
4) O banc" romneasc" prezint" urm"toarea situa#ie bilan#ier":
mil. lei.
Active Pasive
Numerar 5000 Capital propriu
- rezerve +alte fonduri
- profitul extern curent
50000
$05000
Credite acordate unei institu#ii
centrale dintr-o #ar" dezvoltat"
320000 Depozite ale cheltuielilor 530000
Credite acordate administra#iei
locale
$80000 mprumuturi interbancare 300000
Credite garantate cu ipoteci $50000 mprumuturi de la banca central" $45000
Credite acordate ntreprinderilor
!i persoanelor fizice
250000
Imobiliz"ri corporale !i alte
activit"#i
225000
TOTAL ACTIVE $.$30.000 TOTAL PASIVE $.$30.000
Prin opera#iunile extrabilan#iere (garan#ii, avaluri, cau#iuni) banca angajeaz" riscuri n
valoare de 750.000 mil. u.m.
a) S" se stabileasc" indicatorul de solvabilitate pentru cele dou" niveluri
b) S" se determine nivelul minim al fondurilor proprii necesare pentru respectarea normelor
pruden#iale
Rezolvare:
a) Se determin" riscurile de credit pentru activele bilan#iere:
(5000 0%) + (320000 0%) + ($80000 20%) + ($50000 50%) +
+ (250.000 $00%) + (225000 $00%) = 586000
b) Se transform" angajamentele extrabilan#iere n risc de credit:
750000 50% = 375000
TOTAL RISCURI DE CREDIT = 96$000
Se calculeaz" indicatorii de solvabilitate:
$00
credit de Riscuri

$ Indicator =
propriu Capital
% 8 20 , 5 % $00
96$000
50000
< =
(nu este respectat" solvabilitatea n func#ie de nivelul capitalului propriu)
% $2
credit de Riscuri
proprii Fonduri
2 Indicator =
% $2
96$000
$05000 50000
>
+
, (acest nivel al solvabilit"#ii este respectat)
c) Nivelul minim al fondurilor proprii, astfel nct s" fie respectat indicatorul de solvabilitate
bancar".
% $2
96$000
proprii Fonduri
=
Fonduri proprii = $2% 96$000 = $$5320 u.m.
Rezult" c" banca poate diminua nivelul fondurilor proprii de la $55000 u.m. pn" la
$$5.320 u.m.
5) Se cunosc urm"toarele date despre activitatea b"ncii X.
Capital total: $5.000.000 u.m.
Capital propriu: 4.000.000 u.m.
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
Cheltuieli cu dobnzi: 900.000 u.m.
Venituri din dobnzi: $.280.000 u.m.
Venituri din comisioane: 220.000 u.m.
Cheltuieli generale: 300.000 u.m.
Impozit pe profit: 20%
Activele nevalorificate reprezint" $5% din activele totale.
S" se determine indicatorii care exprim" profitabilitatea bancar'.
Rezolvare
Profit net = Venituri Cheltuieli Impozit pe profit
Profit brut = ($280000 + 220000) (900000 + 30000) = $.500.000-$200000 = 300.000
Impozit pe profit = 20% 300000 = 60000
Profit net = 240000
$) Rata rentabilit'&ii economice = % 6 , $ $00
$5000000
240000
=
2) Rata rentabilit'&ii financiare = % 0 , 6 $00
4000000
240000
=
3) Rata utiliz'rii activelor = % $0 $00
$5000000
$50000
=
4) Rata profitului = % $6 $00
$500000
240000
=
5) Rata veniturilor din dobnzi: % 98 , 2 $00
$2750000
380000
$00
% 85 $5000000
900000 $280000
= =

6) Efectul de prghie = 75 , 3
4000000
$5000000
=
CAPITOLUL 4
I IN NT TR RE EB BA AR RI I
R RE EC CA AP PI IT TU UL LA AT TI IV VE E
$. Riscul de faliment sau de credit este generat de o serie de factori dintre care:
$. conjunctura economic" nefavorabil" pentru client
2. absen#a supravegherii bancare
3. constituirea sistematic" de garan#ii
4. punerea n aplicare a unui serviciu de centralizare a riscurilor;
5. determinarea st"rii de s"n"tate financiar" a clientului.
Este corect# combina"ia:
a) $+2+3; c) 2+3+4; e) $+4+5;
b) $+2+5; d) 3+4+5;
2. Riscul reglement"rilor este cunoscut sub denumirea de:
a) risc deontologic
b) risc juridic, fiscal sau penal
c) risc accidental
d) risc de imagine comercial"
e) risc sectorial
3. Raportul european de solvabilitate (RSE) oblig" b"ncile s"-!i constituie fonduri proprii
egale cu cel pu#in:
a) 60% din valoarea activelor
b) $00% din totalul pasivelor constituite pe termene mai reduse de o lun"
c) 8% din suma total' a riscurilor de credit
d) $2% din valoarea activelor bilan#iere !i extrabilan#iere ponderate cu gradul de risc
e) 8% din excedentul pozi#iei nete globale
4. Coeficientul de lichiditate pruden&ial'
a) ia n considerare crean#ele !i exigibilitatea pe o perioad" de cel pu#in o lun"
b) nivelul minim este de $00%
c) se calculeaz" pentru fiecare lun" pe seama elementelor disponibile n ultima zi a lunii
respective
d) valoarea coeficien#ilor de ponderare variaz" de la $00% pn" la 25%
e) corespunde unui coeficient de lichiditate pe 5 ani
Nu este valabil unul dintre r#spunsuri
5. Reglement'rile pruden&iale romne%ti limiteaz' expunerile mari ale unei b'nci la:
a) 20% din fondurile proprii (nivelul unei singure expuneri) %i de 8 ori nivelul
fondurilor proprii (suma total' a expunerilor)
b) $0% din fondurile proprii ale societ"#ii c"reia i se acord" creditele
c) 5% din fondurile proprii ale b"ncii
d) 8% din nivelul capitalului propriu
e) $2% din valoarea fondurilor proprii
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
6. Sistemul uniform de rating bancar !i avertizare timpurie (CAMPL) implementat de BNR
permite clasificarea b"ncilor n func#ie de urm"toarele elemente:
a) divizarea riscurilor mari
b) calitatea activelor
c) adecvarea capitalului
d) profitabilitatea bancar"
e) lichiditatea bancar"
Unul dintre enun"uri nu este valabil
7. Impactul reglement"rilor pruden#iale se manifest" favorabil n domeniul:
a) strategic prin crearea unei puternice constrngeri asupra dimensiunii bilan#ului;
b) politicii comerciale, concretizat" n selectarea clien#ilor, dezvoltarea unor activit"#i pu#in
consumatoare de fonduri, tarifarea produselor !i serviciilor bancare;
c) financiar, prin structurarea finan#"rilor pe termen lung !i scurt;
d) armoniz"rii interna#ionale a concuren#ei prin supunerea la acelea!i reglement"ri a tuturor
b"ncilor;
e) concuren&ei, n sensul major'rii acesteia, al aprecierii corespunz'toare a resurselor
%i al diminu'rii acestora.
Unul dintre enun"uri nu este corect.
8. Soldurile intermediare de gestiune Produs net bancar !i Rezultat brut din exploatare, se
determin" pe baza urm"toarelor elemente care figureaz" n contul de rezultate:
$. venituri !i cheltuieli din exploatarea bancar"
2. cheltuieli generale
3. provizioane pentru riscuri bancare
4. rezultate din reevalu"rile imobiliz"rilor financiare
5. rezultate excep#ionale
Nu se iau n considerare urm#toarele componente
a) 3+4+5
b) $+2+3
c) $+4+5
d) 2+4+5
e) $+3+4
9. Se cunosc urm"toarele informa#ii bilan#iere referitoare la banca romneasc" Y:
numerar: 3500
credite acordate agen#ilor economici !i persoanelor fizice: 75000
credite acordate administra#iilor centrale: 50000
credite de consum: 20000
credite ipotecare: $5000
alte active !i imobiliz"ri corporale: 30000
capital social: $2500
rezerva general" pentru riscul de credit: 2500
fondul de rezerv": 20000
Elementele extrabilan#iere angajate de banc" sub form" de scrisori de garan#ie reprezint":
$50000 u.m. (se folosesc ponderile din tabelele 3 !i 4 din cadrul acestui capitol)
Pentru respectarea nivelului de solvabilitate bancar" nivelul capitalului propriu trebuie s":
a) creasc' cu 4$00 mii u.m.
b) scad" cu 4$00 mii u.m.
c) se men#in" constant
d) creasc" cu $660 mii u.m.
e) creasc" cu $2.400 mii u.m.
CAPITOLUL 4
$0. Rata rentabilit'&ii financiare !i rata profitului nregistreaz" urm"toarele valori la banca
X unde se cunosc:
capital total: $5.000 mii u.m.
capital social: 9000 mii u.m.
venituri din dobnzi !i comisioane: 3350 mii u.m.
cheltuieli cu dobnzile: $970 mii u.m.
alte cheltuieli: 370 mii u.m.
cota impozitului de profit (30%)
activele nevalorificabile reprezint" 25% din totalul activelor
Este valabil" varianta:
a) $5% !i 20,5%; c) 7,86% %i 2$,$3%; e) 3,4% !i $5,2%;
b) 7% !i $4,8%; d) 5,5% !i 7,86%;
Riscurile !i pruden"a bancar#. Performan"e bancare
B BI IB BL LI IO OG GR RA AF FI IE E
$. Aglietta Michel Le risque de systme
2. Sophie Brana
Michael Cazals
Pascal Kaufmann
Economie monetaire et financire , TD, Dunod, Paris, $999
3. Cartapanis Andr Les turbulences de la globalisation financire, Ed. Economica, $997
4. Cohen Elie Dictionnaire de gestion, Coll. Reprs, La Dcoverte, $997
5. Rouach Michel
Naulleau Grard
Le cntrole de gestion bancaire et financire cl pour la competitivit,
Ed. Banque, $990
6. Simon Yves Enciclopedie des marchs financieres, vol. Economica, $997
7. Sardi Antoine La surveillance prudentielle des etablissements de credit, Afges, Ed.
$996
8. Fournier Jaques Mthodologie pour mieux maitrise le risque de credit, Banque, $995
9. Leonard Jaques Les mouvements internationaux de capitaux, Ed. Economica, $997
$0. Vasile Dedu Gestiune bancar!, EDP, $99
Legisla&ie
Normele nr. 8 privind limitarea riscului de credit al b"ncilor MOf nr. 245 / $ iunie $999
Legea bancar" nr. 58 / $998, MOf., nr. $2$ / $998
Regulament nr.$ privind organizarea !i func#ionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare,
MOf. 6$4 / $999