Sunteți pe pagina 1din 7

Test ICT pentru elevii cu CES

Care din următoarele definiţii este mai potrivită pentru educaţia incluzivă?

a) Instrucţiuni speciale pentru elevii cu deficienţe fizice sau educaţionale, adaptate la nevoile
fiecărui elev şi la stilul de învăţare.
b) Instruire prin corespondenţă, mijloace de telecomunicaţii şi alte suporturi electronice furnizate
pe tot parcursul anului care permit realizarea unui program flexibil.
c) Un proces prin care elevii, care necesită un program special de educaţie, sunt înscrişi în clasele
şcolilor obişnuite de cultură generală.

Esenţa modelului social de handicap este:

a) Depăşirea barierelor economice, de mediu şi culturale cu care se confruntă persoanele cu nevoi


speciale.
b) Diagnosticul şi tratamentul medical.
c) Dezvoltarea de iniţiative caritabile.

Esenţa modelului medical de handicap este:

a) Necesitatea cercetărilor şi intervenţiilor medicale în depăşirea barierelor cu care se confruntă


persoanele cu nevoi speciale.
b) Dezvoltarea de iniţiative caritabile.
c) Handicapul este abordat ca o problemă individuală, personală şi disfuncţionalităţile sunt
consecinţe ale stării de sănătate iar remediul este găsit prin metode de tratare cu medicamente.

La ce grup de bariere în calea educaţiei incluzive se raportă designul neadecvat al încăperilor şi unităţilor
de transport, făcându-le inaccesibile pentru elevii cu CES?

a) Bariere economice externe.


b) Bariere fizice externe.
c) Bariere sociale interne

Care este scopul principal al includerii elevilor cu CES în şcolile de masă?

Pentru a spori gradul de conştientizare şi atitudinea de toleranţă în rândul elevilor fără nevoi
speciale.

Pentru a creşte oportunităţile de învăţare prin interacţiunea cu colegii şi de a încuraja participarea


lor la viaţa comunităţii.

Pentru a stimula profesorii să folosească noi abordări şi metode de învăţare în vederea îmbunătăţirii
nivelului profesional.
Imposibilitatea obţinerii de către elevii cu CES a educaţiei de calitate din cauza insuficienţei finanţelor se
raportă la grupul de bariere:

Economice interne.

Fizice interne.

Sociale externe.

Principalele tendinţe ale iniţiativelor în domeniul politicii educaţiei incluzive sunt:

Respectarea drepturilor omului.

Integrarea socială a persoanelor din aşa - numita grupă de risc, oferindu-le posibilitatea de a obţine
studii calitative de cultură generală.

Plasarea elevilor cu CES în clase şi şcoli speciale.

Conştientizarea necesităţii de a fi tolerant cu colegii, de a fi sensibili la nevoile altora, de a deveni


persoane de încredere şi ajutor sunt beneficii ale educaţiei incluzive pentru:

Persoanele fără CES.

Profesori

Societate

Factorul determinant în elaborarea şi aplicarea noilor metode pedagogice prin utilizarea ICT este:

Sprijinul financiar al instituţiilor de învăţământ.

Schimbarea paradigmei educaţionale şi asigurarea accesului la cunoştinţe celora, care anterior nu


aveau posibilitatea de a învăţa.

Lipsa metodelor pedagogice tradiţionale

Care domeniu educaţional este afectat de TIC în primul rând?

Formele de predare şi învăţare

Conţinutul programelor educaţionale

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor elevilor

Cauza principală a apariţiei barierelor în învăţare la elevii cu nevoi speciale este:

Limitările funcţionale devin un obstacol semnificativ care frânează procesul de obţinere a


cunoştinţelor şi abilităţilor de către elevi.

Elevii cu nevoi speciale nu pot utiliza TIC în procesul de învăţare din cauza deficienţelor.

Profesorii folosesc metode neadecvate de instruire a persoanelor cu CES


Care este primul pas în crearea condiţiilor pentru integrarea cu succes a elevilor cu CES în şcolile de
cultură generală?

Crearea infrastructurii tehnologice adecvate

Integrarea TIC în curriculum

Pregătirea specialiştilor în domeniul aplicării TIC în învăţământul special

Care este esenţa modificării curriculum-ului bazat pe TIC pentru elevii cu CES?

Abaterea de la cerinţele de instruire academice şi standard

Simplificarea conţinutului programelor educaţionale pentru elevii cu CES

Integrarea TIC în curriculum pentru elevii cu CES şi o nouă abordare din partea cadrelor didactice

Limitarea sau lipsa capacităţilor de a folosi discursul oral este o barieră care împiedică procesul de
învăţare care face parte din grupa:

Deficienţelor locomotorii

Deficienţelor de limbaj şi vorbire

Deficienţelor senzoriale

Ridicarea moralului şi a speranţei socializării şi integrării copiilor cu CES prin utilizarea ICT
este un beneficiu al:

Cadrelor didactice şi manageriale

Elevilor obişnuiţi

Părinţilor şi tutelarilor

În ce cazuri societatea informaţională poate deveni un pericol pentru persoanele cu CES?

Tehnologiile nu sunt adaptate pentru a corespunde nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori,


informaţia este prezentată în structuri şi formate inaccesibile

Tehnologiile nu sunt aplicate în toate domeniile de activitate umană

Lipsa pe site-uri a informaţiilor solicitate

Avantajul principal al tehnologiilor de învăţământ la distanţă bazate pe TIC este:

Educaţia simultană a mai multor grupuri de elevi.

Posibilitatea difuzării materialelor de instruire la distanţă fără a pierde din calitate.


Flexibilitatea, independenţa procesului de învăţământ de spaţiu şi timp.
În ce domenii de învăţare tehnologiile de învăţământ la distanţă, bazate pe TIC, pot fi cel mai
eficient utilizate de către elevii cu deficienţe de vedere?

Comunicarea interactivă între profesori şi elevi


Asigurarea cu resurse informaţionale
Accesul la resursele de învăţare

Care este cel mai potrivit mod de testare a elevilor cu deficienţe de auz cu mijloacele de
comunicare sincronă?

Audioconferinţa
Camera de chat
Conferinţa

Ce tip de livrare a materialelor este cel mai potrivit pentru elevii cu deficienţe de limbaj şi
vorbire?

Camera de chat
Conferinţa video
Web arhiva

Caracteristica principală a tehnologiilor sincrone pentru învăţămîntul la distanţă este:

Interacţiunea profesorului cu elevii, precum şi a elevilor între ei în acelaşi timp (în timp real) în
procesul de predare/învăţare..

Aflarea profesorului şi a elevilor în acelaşi timp în acelaşi loc

Plasarea materialelor pe site-u pentru utilizarea ulterioară

Caracteristica principală a tehnologiilor asincrone pentru învăţămîntul la distanţă este:

Interacţiunea profesorului cu elevii în timp real în procesul de predare/învăţare

Procesul educaţional care nu necesită participarea în acelaşi timp a profesorului şi a elevilor.

Aflarea profesorului şi a elevilor în locuri diferite în acelaşi timp

Serviciul Poşta electronică este o tehnologii pentru învăţămîntul la distanţă de tip:

Asincron

Sincron

Nu poate fi utilizat în procesul de învăţămînt la distanţă

Care dintre următoarele probleme prezintă obstacole în calea accesibilităţii în modelul sincron de
învăţare?

Necesitatea de a ţine în vizor atenţia utilizatorului simultan la mai multe zone

Necesitatea de a avea un nivel înalt de aptitudini pentru navigare şi căutare.


Necesitatea de a avea competenţe avansate de citire şi scris

Care dintre următoarele probleme prezintă obstacole în calea accesibilităţii în modelul asincron
de învăţare?

Necesitatea de a avea competenţe avansate de citire şi scris, precum şi volumul mare de


informaţii care trebuie introdus şi transmis

Necesitatea efectuării multiplelor mişcări coordonate cu mouse-ul.

Necesitatea reacţiei rapide

Ce fel de caracteristici ale designului resurselor informaţionale ar trebui să fie modificate în


special pentru elevii cu handicap fizic?

Sistemul de codificare
Mecanismele de navigare
Imaginile grafică şi multimedia

Ce fel de tehnologie a învăţământului la distanţă necesită accesul la textul echivalent pentru


elevii cu deficienţe de vedere?

Chat şi forumuri
Documente Word (Microsoft Word, WordPerfect).
Animaţii (Macromedia Flash, Java).

Accesibilitatea învăţământului la distanţă include barierele determinate (cauzate) de:

Condiţiile fizice de învăţare


Condiţiile informaţionale de învăţare
Condiţiile fizice şi condiţiile informaţionale de învăţare

Barierele cauzate de condiţiile fizice neadecvate sau lipsa totală a acestora sunt caracteristice
pentru persoanele cu:

Deficienţe de limbaj şi vorbire


Deficienţe mintale
Deficienţe senzoriale şi locomotorii

Un Browser reprezintă:

Un soft care permite utilizatorului să caute şi să vizualizeze informaţii de pe serverele Web


(indiferent de locaţia geografică).
Un soft pentru testarea accesibilităţii cursurilor pentru învăţămîntul la distanţă
Un soft pentru comunicarea între elevi

Posibilităţile speciale ale sistemului MS Windows reprezintă:

Un şir de setări speciale în scopul optimizării funcţionării sistemului de operare MS Windows


Un şir de setări în scopul accesibilităţii computerului de către persoanele cu diferite dizabilităţi.
Un şir de setări speciale în scopul protejării computerului de invazia viruşilor
Iniţierea procesului setării posibilităţilor speciale ale sistemului MS Windows, de regulă, se
realizează prin activarea opţiunilor:

Clic pe tasta dreapta a mouse-lui şi selectarea opţiunii din meniul apărut


Start + Run + introducerea textului + Enter
Start + Settings + Control Panel + Accessibility Options

Activarea regimului Taste lipicioase (adezive) însemnă că:

La apăsarea tastei respective (Shift, Ctrl, Alt sau Windows) aceasta vă rămîne fixată (apăsată)
pînă la sfîrşitul introducerii datelor.
La apăsarea tastei respective (Shift, Ctrl, Alt sau Windows) aceasta vă rămîne fixată (apăsată)
pînă la apăsarea unei alte taste.
La apăsarea tastei respective (Shift, Ctrl, Alt sau Windows) utilizatorul va fi informat printr-un
bip sonor şi atît.

În calitate de Taste lipicioase pot fi setate următoarele taste ale tastaturii fizice:
Tastele Shift, Ctrl, Alt şi Windows
Orice tastă care nu corespunde unei litere a alfabetului
Tastele din sectorul tastaturii numerice a tastaturii fizice

Apăsarea consecutivă de 5 ori a tastei Shit stînga are ca efect:

Fixarea acestei taste pentru introducerea în continuare a literelor MAJUSCULE


Setarea acestei taste ca lipicioasă.
Afişarea castei de dialog pentru activarea, dezactivarea sau resetarea regimului Taste lipicioase.

Setarea regimului Filtrarea introducerii datelor de pe tastatură are ca efect:

Definirea comportamentului sistemului operaţional MS Windows la apăsarea repetată (din


greşeală sau din cauza deficienţei) a unei taste sau la menţinerea acesteia apăsate
Interzicerea introducerii caracterelor MAJUSCULE
Blocarea apăsării tastelor speciale Shift, Alt, Ctrl şi Windows

Setarea Sunetului are ca efect:

Însoţirea sunetelor emise de către SO Windows de informaţii (efecte) vizuale .


Amplificarea volumului sunetului
Descrierea sonoră a imaginilor video

Setarea Ecranului are ca efect:

Prestabilirea culorii afişării fundalului ecranului


Definirea afişării informaţiilor pe ecran în culorile alb-negru
Definirea unei scheme cu un contrast avansat al culorilor pentru afişarea textelor şi imaginilor pe
ecran, a frecvenţei pulsării şi grosimei cursorului.

Lupa pentru ecran reprezintă:

O fereastră specială în care se afişează în mod comprimat toată informaţia de pe ecran.


O fereastră aparte afişată pe ecran în care se vizualizează un fragment al imaginii sau al textului
cu dimensiuni mărite faţă de original
O fereastră specială în care poate fi vizualizată numai informaţia de tip text

Tastatura virtuală reprezintă:

O fereastră aparte în care se afişează structura (prototipul) tastaturii reale (fizice).


O fereastră aparte în care se afişează tastele (butoanele) cu literele alfabetului de pe tastatura
fizică.
O fereastră aparte în care sunt afişate numai tastele numerice şi tastele speciale ale tastaturii
fizice.