Sunteți pe pagina 1din 30

Reglement!

ri na"ionale
#i interna"ionale
privind calitatea produselor alimentare
destinate comercializ!rii
7.$ Deontologia comer"ului interna"ional cu bunuri alimentare
!innd cont de faptul c" numeroase #"ri nu posed" o infrastructur" adecvat" pentru a asigura
controlul alimentelor astfel nct s" se protejeze s"n"tatea consumatorilor contra pericolelor pe care
acestea ar putea s" le prezinte $i contra fraudelor, Comisia Codex Alimentarius a adoptat n cea de-a
%3-a sesiune a sa (decembrie %985), Codul deontologic al comer"ului interna"ional cu bunuri
alimentare.
n redactarea Codului, Comisia Codex Alimentarius a pornit de la cteva premise esen#iale:
O alimenta#ie adecvat", inofensiv", de calitate din punct de vedere al salubrit"#ii $i loialit"#ii,
este indispensabil" pentru a ajunge la un nivel de via#" acceptabil. Aceast" cerin#" este
proclamat" n Declara#ia Universal" a Drepturilor Omului, adoptat" de ONU la %0-%2-%948
$i conform c"reia: Orice persoan! are dreptul la via"!, la libertate, la securitatea
persoanei sale, n special cu privire la alimenta"ie, mbr!c!minte, locuin"!, ngrijire
medical!, precum #i la serviciile sociale necesare.;
M"rfurile alimentare constituie articole de baz" ale comer#ului interna#ional, calitatea lor
fiind stabilit" prin uzan#e comerciale, legisla#ii alimentare $i practici de control al
alimentelor din diferite #"ri;
Achizi#ionarea alimentelor absoarbe o parte substan#ial" din veniturile consumatorilor, n
special ale persoanelor cu venituri mici, care constituie grupa cea mai vulnerabil" $i pentru
care garantarea unor produse f"r" pericol $i protec#ia practicilor comerciale neloiale mbrac"
o importan#" capital";
n lumea ntreag", exist" preocup"ri crescnde fa#" de inocuitatea alimentelor $i
contaminarea acestora prin poluare ecologic", falsific"ri $i alte practici neloiale, fa#" de
pierderile de alimente $i, n general, fa#" de ameliorarea calit"#ii produselor alimentare $i a
st"rii de nutri#ie a popula#iei;
Numeroase #"ri nu dispun nc" de o legisla#ie alimentar" $i de o infrastructur" de control al
alimentelor suficient de bine puse la punct pentru a le permite protejarea n mod convenabil
a importatorilor lor $i mpiedicarea p"trunderii de alimente periculoase sau de proast"
calitate;
Acordul General pentru Tarife $i Comer#, GATT, reprezint" un instrument adecvat n
reglementarea comer#ului interna#ional.
Pornind de la obiectivele principale ale Comisiei Codex Alimentarius (protejarea s"n"t"#ii
consumatorilor $i folosirea unor practice loiale n comer#ul alimentar, ca $i facilitarea schimburilor
interna#ionale de produse alimentare datorit" elabor"rii $i analiz"rii defini#iilor $i exigen#elor
referitoare la produse alimentare), se consider" c" un cod deontologic al comer#ului interna#ional cu
alimente s-ar putea constitui ntr-un cadru general acceptat n vederea realiz"rii unei cooper"ri
mondiale practice $i efective pentru atingerea scopurilor enun#ate.
Codul stabile$te reguli deontologice pentru to#i cei care particip" la comer#ul alimentar
interna#ional. Principiul de baz" al activit"#ii comerciale mondiale cu bunuri alimentare trebuie s"
fie acela al dreptului fiec"rui consumator la alimente inofensive, de calitate salubr" $i loial", la
Bazele merceologiei
protec#ie contra practicilor comerciale neloiale. Accesul la comer#ul interna#ional este interzis
tuturor produselor alimentare care con#in sau poart":
o substan#" ntr-o cantitate considerat" toxic" sau n orice alt mod periculoas" pentru
s"n"tate;
o substan#" alterat", descompus", v"t"m"toare sau str"in" sau n orice alt mod improprie
consumului uman,
care sunt falsificate, etichetate sau prezentate ntr-o manier" fals", n$el"toare, care sunt vndute,
preparate, ambalate, depozitate sau transportate pentru comercializare n condi#ii neigienice.
Comisia Codex Alimentarius recomand" elaborarea $i aplicarea unor norme alimentare
na#ionale specifice $i adaptate, avnd n vedere faptul c" cel mai bun mod de a uniformiza protec#ia
consumatorilor $i de a asigura comercializarea ordonat" a produselor alimentare const" n
acceptarea normelor alimentare elaborate de ea sau n adaptarea celor na#ionale la aceste
recomand"ri interna#ionale. Conform Codului deontologic, produsele alimentare trebuie s" fac" n
permanen#" obiectul unor practici igienice ra#ionale, asem"n"toare cu cele descrise de codurile de
utilizare elaborate n cadrul Comisiei.
Alte dispozi#ii particulare ale Codului se refer" la: etichetarea produselor alimentare
preambalate $i a celor vndute n vrac, utilizarea $i comercializarea aditivilor alimentari, limitarea
con#inutului de reziduuri de pesticide, de contaminan#i microbiologici sau de alt" natur", prezen#i n
alimente, iradierea alimentelor $i controlul alimentelor iradiate; recomand"rile, standardele $i
codurile de utilizare la care fac trimitere dispozi#iile cu caracter particular sunt analizate pe
parcursul expunerii.
n mod special, pentru grupele de popula#ie vulnerabil" $i regiunile geografice n care se
manifest" diferite forme ale malnutri#iei, Codul subliniaz" importan#a declar"rii unei reale valori
nutritive a produselor alimentare, mai ales a celor prelucrate, astfel nct afirma#iile despre valoarea
nutritiv" s" nu induc" n eroare publicul consumator. De altfel, Comitetul Codex pentru etichetare a
elaborat liniile directoare generale despre alega#ii care au fost aprobate de c"tre Comisie $i publicate
n Vol.% Codex Alimentarius.
n absen#a unor legisla#ii alimentare, prescrip#ii, proceduri administrative $i juridice n
vigoare n #ara importatoare sau a unor dispozi#ii con#inute n acordurile bilaterale sau multilaterale
semnate ntre #ara importatoare $i cea exportatoare, exigen#ele Codex pot fi luate n considerare ca
referin#e tehnice la ncheierea contractelor dintre p"r#ile participante la comer#ul interna#ional cu
bunuri alimentare.
Aplicarea acestui document incumb" guvernele #"rilor n care este necesar s" se instituie o
legisla#ie alimentar" $i o infrastructur" de control al alimentelor, fiind obligatorie n mod special
pentru guvernele #"rilor exportatoare, precum $i pentru to#i cei care lucreaz" n comer#ul
interna#ional cu alimente. El trebuie promovat de guverne n jurisdic#iile lor teritoriale, n
conformitate cu procedurile juridice $i administrative na#ionale, reglementnd astfel conduita
exportatorilor $i importatorilor.
n situa#ii speciale (de foamete sau alte cazuri de urgen#") n care nu este posibil" o aplicare
de dorit a anumitor dispozi#ii, autorit"#ile competente ale #"rilor donatoare $i ale celor beneficiare $i
care sunt ns"rcinate cu controlul alimentelor, pot decide fixarea unor criterii convenabile ambelor
p"r#i, f"r" s" ncalce ns" restric#iile fundamentale de inocuitate $i securitate a alimentelor.
R"spunznd obiectivelor pentru care a fost creat" Comisia Codex Alimentarius $i scopurilor
pentru care a fost elaborat Codul deontologic al comer#ului interna#ional cu produse alimentare,
principiile generale $i particulare ale acestui document trebuie s" stea la baza schimburilor
comerciale cu alimente dintre state, ca ansamblu de reguli $i uzan#e etice ce le reglementeaz",
lundu-se n seam", f"r" ndoial", evolu#ia factorilor ce #in de igien", de inocuitate $i de comer#, n
general. Participan#ii la comer#ul interna#ional cu produse alimentare se consider" lega#i moral prin
codul respectiv, angajndu-se voluntar n sus#inerea aplic"rii sale n interesul general al societ"#ii
%
.

%
Codul deontologic al comer#ului interna#ional cu produse alimentare este reprodus n ntregime n anexa %.
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
7.2 Concepte noi n standardizarea m!rfurilor alimentare brute #i prelucrate
Dintotdeauna s-a dorit ap"rarea intereselor $i s"n"t"#ii consumatorilor, att fa#" de produsele
autohtone, ct $i fa#" de cele din import. n vederea ndeplinirii acestui obiectiv, a fost
indispensabil" ncercarea de a elabora standarde alimentare interna#ionale care s" r"spund" $i
cerin#elor ridicate de exportatori $i exigen#elor impuse de c"tre importatori.
Progresele realizate n acest domeniu ar putea fi caracterizate ca lente pn" la sfr$itul celui
de-al doilea r"zboi mondial. Liberalizarea schimburilor dintre state prin nl"turarea barierelor
vamale $i a celor tehnice din calea comer#ului cu produse alimentare nu s-a putut realiza f"r" o
armonizare prealabil" a normelor alimentare. n plus, un acord general realizat pe probleme tehnice
permite, n cursul elabor"rii lui, n#elegerea unui num"r ridicat de probleme referitoare la protec#ia
consumatorului.
7.2.1 Practica utiliz!rii standardelor n domeniul alimentar
O perioad" de timp, standardele au fost privite ca un instrument mai mult sau mai pu#in de
reglementare obligatorie a calit"#ii produselor, motiv pentru care, treptat, a ap"rut $i s-a accentuat o
contradic#ie ntre dinamica progresului tehnico-$tiin#ific $i economic $i caracterul stagnant al
prescrip#iilor de calitate m"rginite uneori la indicatori nesemnificativi sau limitan#i. Expansiunea
economic" pe plan mondial, tendin#ele integra#ioniste $i de liberalizare a circula#iei produselor n
Pia#a Unic" European" au dat un impuls puternic afirm"rii unor noi concep#ii privind
standardizarea.
Defini#iile standardelor oferite de c"tre Ghidul I.S.O.-C.E.I. 2, Directiva european" 83/%89
revizuit" $i decretul francez din 26 ianuarie %984 (vezi anexa nr. 2) pot fi sintetizate astfel:
Standardul este un document scris, accesibil publicului, stabilind o regul! evolutiv! a jocului
referitoare la liniile directoare sau la specifica"iile tehnice, a c!rui respectare nu este obligatorie,
elaborat fiind de un organism recunoscut ntr-un cadru care permite s! intervin! acordul tuturor
p!r"ilor interesate, destinat unei aplic!ri repetate #i continue #i avnd n vedere avantajul optim al
comunit!"ii n ansamblul ei, fiind necesare cteva preciz"ri pe marginea $i n sprijinul acestei
defini#ii
2
:
un standard este cu att mai eficient cu ct este utilizat de un num"r de factori ct mai
mare;
standardul nu are caracter obligatoriu, fiind menit s" organizeze n mod coerent rela#iile
dintre agen#ii economici $i factorii interesa#i; el red", de fapt, un acord liber consim#it
ntre parteneri;
este indispensabil ca standardul ca regul! a jocului - s" poat" evolua n func#ie de
progresul tehnic $i de evolu#ia pie#ei;
cu toate c" nu are aplicare obligatorie, nu se exclude faptul c" poate fi luat n considerare
ca prezum#ie de conformitate cu exigen#ele esen#iale definite prin directivele comunitare
n cadrul noii apropieri europene $i c" tribunalele pot s" se refere la acesta ca regul" a
jocului, n general admis", ntr-un context profesional dat;
standardul este elaborat de un organism recunoscut care poate fi na#ional sau
interna#ional. Aceast" recunoa$tere i este conferit" de autorit"#ile publice prin contract
(D.I.N.), printr-un document legislativ sau o reglementare (A.F.N.O.R.) sau, mai simplu,
prin partenerii economici. Organismul de standardizare trebuie s" beneficieze de
independen#" $i de suficient" neutralitate (mai ales n raport cu organiza#iile
produc"torilor). Organismele de standardizare care prezint" aceste caracteristici sunt, n
primul rnd, organismele na#ionale membre ale I.S.O.;
standardul, prin caracterul lui partenerial, $i exprim" originalitatea sa; acesta este unul
din elementele care fundamenteaz" for#a sa practic";

2
Conform studiului ntreprins n cadrul A.F.N.O.R. privind rolul $i locul standardiz"rii n domeniul agroalimentar
Bazele merceologiei
aplicarea continu" $i repetat" este caracteristica ce diferen#iaz" standardul de
documentele particulare care stabilesc specifica#ii acceptate pentru o singur" utilizare, de
exemplu, o anumit" pia#";
standardul este un instrument de reglare $i organizare a pie#ei, aducnd elemente de
transparen#" $i claritate n tranzac#ii. Existen#a standardelor favorizeaz" factorii
economici dependen#i unii de al#ii n ceea ce prive$te compatibilitatea produselor. n
sfr$it, standardul permite o mai bun" identificare a calit"#ii produsului.
De altfel, utilitatea standardelor se poate rezuma la urm"toarele efecte pozitive : un efect de
ra#ionalizare a economiei, un efect de promovare a comer#ului interna#ional, un efect de dezvoltare a
particip"rii factorilor interesa#i (produc"tori, consumatori, distribuitori, administra#ii), un efect de
realizare $i diferen#iere a calit"#ii bunurilor $i serviciilor $i, n sfr$it, dar nu n ultimul rnd, un efect
de protec#ie a consumatorilor.
Efectele pozitive a$teptate de la standardizare pot fi contrazise prin anumite inconveniente,
care sunt adesea invocate: frnarea inova#iei, banalizarea produselor, sl"birea puterii de decizie a
ntreprinderilor, bariere n calea schimburilor prin publicarea standardelor na#ionale.
n cadrul unei politici de standardizare adaptate, este necesar, deci, a se g"si modalit"#ile
prin care aceasta ar putea fi cu adev"rat eficient".
Se apreciaz" c" standardele la nivel european (n sensul precizat de defini#ia de mai sus)
ocup", deocamdat", un loc limitat n sectorul agroalimentar. n acest sector exist" o practic" redus"
a standardelor (comparativ cu cea a reglement"rilor $i a codurilor de utilizare). Vocabularul nsu$i
este ambiguu: cuvntul standard este deseori nlocuit n accep#iunile particulare $i, al"turi de
reglement"ri ale codurilor de utilizare sau alte texte, joac" rolul de parastandarde cu caracter
obligatoriu, n general.
!"rile europene au f"cut apel n mic" m"sur" la standardizarea propriu-zis", cu excep#ia
metodelor de ncercare $i analiz". Astfel, conform situa#iei prezentate n tabelul nr. 7.%., se poate
constata cu u$urin#" c" nu exist" practic nici o leg"tur" ntre certificare, ntlnit" pretutindeni $i
standardizarea care, ca atare, este aproape mereu absent".
Constat"m, de asemenea, c" C.E.N. a activat prea pu#in n domeniul alimentar, de$i
Secretariatul Central al C.E.N. recomand" n acest sens, nc" din %989, o atitudine pozitiv".
Tabelul 7.$. Reglementare, m!rci de calitate #i standardizare n unele "!ri europene
Spania -Cod Alimentar alc"tuit din reglement"ri tehnice $i sanitare de calitate
pentru anumite produse. Toate aceste standarde obligatorii sunt elaborate
de c"tre C.I.O.A. (Comisia interministerial" alimentar");
-M"rci de calitate asigurate de c"tre I.N.D.O. $i C.A.L.I.T.A.X. n Catalania
Olanda -Lege-cadru referitoare la m"rfurile alimentare;
-Decrete specifice orizontale (etichetare, aditivi) sau verticale (pentru
produs);
-Lege privind calitatea produselor agricole care define$te verific"rile
obligatorii $i modalit"#ile de acordare $i de control al m"rcilor de calitate;
-Standarde de metode de analiz" ale N.N.I.
preluate de I.S.O. (circa 400);
Italia -Reglement"ri generale referitoare la denumiri de origine $i denumiri tipice
(standarde calitative, dar f"r" delimitarea zonei de origine) pentru vinuri $i
brnzeturi;
-Pentru celelalte produse, reglement"ri particulare (de exemplu: legea
referitoare la paste);
-M"rci de calitate eliberate de un consor#iu na#ional, adic" de asocia#ii de
produc"tori agricoli $i industriali (de exemplu: paste italiene, conserve de
tomate). Aceste consor#ii sunt extinse mai ales n domeniul brnzeturilor $i
produselor alimentare din carne. Pot fi recunoscute oficial de c"tre
administra#ie;
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
-n situa#ia n care nu exist" standarde n afara celor de metode de ncerc"ri:
crearea, recent, a unei comisii Aliment $i b"utur" n cadrul U.N.I.
(Organismul Italian de Standardizare) pentru promovarea elabor"rii de
standarde n acest sector.
Marea
Britanie
-Reglement"ri despre compozi#ia, etichetarea $i igiena unor produse;
-Lipsa standardelor de produse, ca atare, dar organiza#ia Food from
Britain se sprijin" pe planuri de certificare care combin" standardele de
calitate ce trateaz" condi#ii de prelucrare, de fabrica#ie $i, eventual, condi#ii
de origine $i regulile de asigurare a calit"#ii (un rol important n elaborarea
acestor planuri l au produc"torii $i organiza#iile interprofesionale);
-Standarde de metode de ncerc"ri (B.S.I.).
Germania -Reglementare german" asupra m"rfurilor alimentare $i coduri de utilizare
pentru fabrica#ie $i comercializare (au fost publicate 20 de coduri
profesionale de origine). Aceste coduri sunt recunoscute de administra#ie $i
au aplicabilitate obligatorie;
-Un anumit num"r de produse fac obiectul unei m"rci de calitate, eliberat"
de R.A.L. $i de organismele care depind de acesta, precum D.L.G. $i
C.M.A.D.I.N. Caracteristicile calitative la care r"spund m"rcile de calitate
corespund unui nivel standard $i nu vizeaz" produsele de calitate superioar".
M"rcile acestea sunt eliberate n urma unor ncerc"ri tehnice efectuate de
organisme independente;
-Standarde D.I.N. de metode de analiz" $i metode oficiale germane.
Sursa: studiul C.F.C.A. publicat n Standardizarea I.R.S., vol 44, %992, nr.7,pag.%0
Pornind de la cele dou" tipologii clasice referitoare la standard, una bazat" pe natura
standardului:
a) standarde de metode - definesc foarte detaliat metodele de utilizat pentru
ca produsul s" prezinte efectiv caracteristicile ce i
se impun;
b) standarde de rezultate - descriu cu precizie caracteristicile impuse bunului
sau serviciului final, f"r" a descrie structura intern"
sau mijloacele necesare ce urmeaz" a fi utilizate
pentru ob#inerea rezultatelor dorite,
alta pe con#inutul acestuia (conform Ghidului I.S.O./C.E.I.):
a) standarde generale - con#innd dispozi#ii generale aplicabile ntr-un
domeniu particular,
b) standarde de
terminologie
- care stabilesc termenii nso#i#i, de obicei, de
defini#iile lor;
c) standarde de produse - care specific" exigen#ele pe care trebuie s" le
satisfac" un produs pentru a asigura capacitatea
sa de utilizare;
d) standarde de procedee - care specific" exigen#ele pe care trebuie s" le
ndeplineasc" un procedeu pentru a asigura
capacitatea sa de utilizare;
e) standarde de ncerc!ri - care descriu metode de ncerc"ri;
f) standarde de servicii - care specific" exigen#ele pe care trebuie s" le
satisfac" un serviciu pentru a asigura
capacitatea sa de utilizare,
Bazele merceologiei
concep#ia de sorginte francez" privind standardizarea produselor alimentare propune o mai bun"
diferen#iere bazat" pe domeniul de aplicare:
a)standarde de specifica"ii pentru produse;
b)standarde de mediu nconjur!tor al produselor;
c)standarde de metod! de analiz! #i ncerc!ri;
d)standarde de linii directoare; (vezi tabelul nr. 7.2.).
Aceast" clasificare pare mai bine adaptat" problemelor specifice $i posibilit"#ilor de
dezvoltare a standardiz"rii n aceast" sfer" de activitate.
Tabelul 7.2. Tipologia standardelor A.F.N.O.R.
Tipul standardului Defini"ie
Standarde de specifica#ii de
produs
Definesc compozi#ia, structura $i terminologia
produselor,caracteristicile organoleptice, fizico-chimice,
eventual microbiologice, $i, n cazuri speciale, anumite
reguli de fabrica#ie.
Standarde de mediu al
produselor
Definesc, de exemplu, modalit"#ile de etichetare, de
ambalare, de transport.
Standarde de analiz" $i
ncercare
Stabilesc, n special , metodele de e$antionare ,
metodele de analiz" fizic", chimic", microbiologic" sau
senzorial" .
Standarde de linii
directoare
Definesc, de exemplu, bunele practici de igien" a
fabrica#iei sau chiar recomand"ri pentru procedeele de
fabrica#ie, tehnici de depozitare sau de distribuire.
Sursa: publica#ia Standardizarea I.R.S., Vol.44 (%992), nr.7, pag.%%-%2
Posibilit"#ile de dezvoltare standardiz"rii #in n primul rnd de evaluarea resurselor existente.
a) Standarde de specifica"ii pentru produse
Diversitatea relativ" a sistemelor utilizate pentru definirea specifica#iilor de produs face
necesar" o armonizare n acest sens .
Defini#ia specifica#iei tehnice oferit" de Directiva 83/%89 este foarte cuprinz"toare pentru c"
reia, n afara caracteristicilor cerute unui produs, anumite elemente care, n tipologia propus", pot
apar#ine standardelor de analiz" sau de mediu nconjur"tor al produselor.
Interesant" este defini#ia dat" de P. Mainguy n raportul s"u despre calitatea produselor
agroalimentare: Prin specifica#ii, n sensul cel mai larg, se n#elege ansamblul de date calitative $i
cantitative alese astfel nct s" permit" definirea unui produs.
Defini#ia care figureaz" n decretul francez sus#ine certificarea conformit"#ii : Specifica#iile
de tip normativ definesc, pentru fiecare din produsele c"rora li se aplic" caracteristicile compozi#iei
sau ale utiliz"rii acestuia, procedeele de ob#inere, de fabrica#ie, condi#ionarea, conservarea,
p"strarea sau transportul . Acestea precizeaz" metodele de control care permit asigurarea respect"rii
acestor caracteristici.
Exemple de specifica"ii ale produselor existente:
specifica"ii ale produselor n standardele A.F.N.O.R. (textele standardelor de specifica#ii
existente sunt, n general, n conformitate cu defini#iile de mai sus);
specifica"ii de produse care figureaz! n parastandardesau texte obligatorii (standarde de
fabrica#ie elaborate de Centrul tehnic de conservare a produselor agricole, Codul de utilizare
a produselor de mezel"rie sau conservate prin s"rare, Codul de bune practici pentru produsele
din carne de curc", toate acestea avnd caracter obligatoriu sau specifica#ii tehnice ale
G.P.E.M./D.A. grupul permanent de studiu al pie#elor publice de m"rfuri alimentare,
standardele Codex Alimentarius, acestea avnd caracter de neobligativitate).
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
b) Standarde de mediu nconjur!tor al produsului care pot fi clasificate n:
standarde de terminologie #i nomenclatur! care definesc, ntr-un sector, terminologia ce
caracterizeaz" produsele, fie din punct morfologic, fie din punct de vedere al calit"#ii $i
prezent"rii $i care pot fi asimilate standardelor de mediu nconjur"tor. Au fost elaborate, de
exemplu, standarde n domeniul condimentelor $i aromelor, al animalelor vii din abatoare, al
fructelor $i legumelor;
standarde de ambalare ce caracterizeaz", de exemplu, specifica#iile tehnice de condi#ionare
(de pild", dimensiunile specifice ale ambalajelor destinate condi#ion"rii legumelor $i fructelor,
tipurile de ambalaje utilizate n func#ie de destina#ia produsului, precum ambalaje pentru
uleiuri esen#iale potrivit destina#iei, avnd n vedere c" se utilizeaz" la produse alimentare,
farmaceutice sau cosmetice);
standarde referitoare la anumite exigen"e tehnice legate de lansarea pe pia"! a produselor,
cum ar fi depozitarea, transportul, condi"iile de conservare (aceste prevederi pot face
obiectul, eventual, al fasciculelor de documentare care furnizeaz" recomand"ri generale n
vederea mbun"t"#irii calit"#ii acestor opera#ii, cum ar fi cazul legumelor $i fructelor);
standarde de igien! #i securitate a materialelor destinate domeniului agroalimentar permit
stabilirea regulilor aplicabile aparatelor utilizate n domeniile agroalimentare astfel nct s"
asigure att igiena produselor alimentare , ct $i securitatea consumatorilor. Comitetul tehnic
C.E.N./T.C. %53 Material agroalimentar, igien" $i securitate lucreaz" la elaborarea
standardelor armonizate n acest domeniu;
standarde referitoare la controlul proceselor sau ingredien"ilor (aceast" no#iune de standard
de mediu de produs se poate extinde, de pild", la ingrediente care confer" unui produs
caracteristici particulare);
c) Standarde de metode de analiz!
Organismele care intervin n standardizarea metodelor de analiz" $i e$antionare sunt:
n plan francez : A.F.N.O.R. (metode standardizate publicate sub form" de standarde);
Comisia general" de unificare a metodelor de analiz" (metode oficiale utilizabile pentru
reprimarea fraudelor); organisme profesionale, cum ar fi centrele tehnice (metode de analiz"
publicate, adesea, n codurile de utilizare);
n plan european: Comisia Comunit"#ilor Europene (metode oficiale ale J.O.C.E.
3
$i, n special
, metodele de analiz" referitoare la produse care depind de reglement"ri comunitare de pia#");
C.E.N. care ar putea interveni n acest domeniu, n viitorul apropiat, prin dezvoltarea
activit"#ii Comitetului tehnic Metode de analiz" a produselor alimentare, aspecte orizontale;
n plan I.S.O.: organiza#ii profesionale: (F.I.L.
4
pentru produse lactate, F.I.J.U.
5
pentru
sucuri de fructe, I.C.U.M.S.A. pentru zah"r; Asocia#ia European" a Berii pentru bere;
Codex Alimentarius; A.O.A.C.
6
care se organizeaz" n prezent pentru recunoa$tere la nivel
european.
n domeniul agroalimentar, cea mai mare parte a colec#iilor de standarde este constituit"
din standardele de metod", care definesc metodele de utilizat pentru asigurarea calit"#ii produselor.
Printre acestea se pot men#iona:
standardele de analiz" fizico-chimic";
standardele referitoare la examenul microbiologic aplicabile pentru efectuarea
examin"rilor $i verific"rii criteriilor microbiologice ale alimentelor din alimenta#ia uman"
$i animal". Acestea pot fi utilizate de c"tre produc"tori pentru implementarea unei politici
de calitate $i de c"tre organismele de control pentru protec#ia consumatorilor;
standarde de analiz" senzorial": ghiduri pentru func#ionarea laboratoarelor $i utilizarea

3
Jurnal Oficial al Comunit"#ii Europene
4
Federa#ia interna#ional" a laptelui
5
Federa#ia interna#ional" a produc"torilor de sucuri de fructe
6
Asocia#ia Chimi$tilor Anali$ti Oficiali ( S.U.A. )
Bazele merceologiei
metodelor de analiz" senzorial", care permit m"surarea criteriilor organoleptice ale
produselor.
d) Standarde de linii directoare
Con#in recomand"ri privind metodele ce urmeaz" a fi utilizate n scopul optimiz"rii calit"#ii, care se
refer" la calitatea sanitar" sau igienic", la calitatea organoleptic"; nscriem n aceast" categorie de
standarde:
standarde care descriu tehnici de utilizare (exemplul cel mai comentat fiind standardul
experimental care descrie condi#iile optime de prelucrare a carcaselor de bovine:
condi#ii de matura#ie, valoarea pH-ului, durata matura#iei, metoda de determinare a pH-
ului $.a.m.d.);
standarde pentru ghiduri de bune practici de securitate alimentar".
n prezent, nu exist" astfel de standarde, nici la nivel na#ional, nici la nivel comunitar.
A.F.N.O.R. a ntreprins ns" un studiu n vederea evalu"rii posibilit"#ii de standardizare a
B.P.S.A. (ghiduri de bune practici de securitate alimentar"), mai ales c" exist" un num"r relativ
mare de astfel de ghiduri care se pot clasifica n urm"toarele categorii:
%. ghiduri Codex Alimentarius, ghiduri ale F.I.L., ghidul preparatelor culinare (S.Y.N.A.F.A.P.)
7
,
ghidul seriei a patra etc., fiind alc"tuite conform planului tip rezultat din codul de utilizare
recomandat interna#ional Principii ale igienei alimentare;
2. ghiduri elaborate sub egida asocia#iilor private (ghiduri Airlait, ghiduri profesionale de
sacrificare, dezosare $i tran$are a animalelor pentru m"cel"rie) care nu respect" planuri
specifice, mbr"cnd deseori o form" didactic" sau opera#ional": scheme, desene, fotografii;
3. ghiduri ce regrupeaz" standardele A.F.N.O.R. n ghiduri de bune practici de biotehnologie;
4. ghiduri bazate pe aplicarea metodelor H.A.C.C.P. care permit utilizarea, ntr-un domeniu
specific , a procedurii H.A.C.C.P. (de exmplu, ghidul englez National Advisory Committee on
Microbiological Criteria for Foods, referitor la preparate pe baz" de carne de pas"re).
n ceea ce prive$te standardizarea produselor alimentare la nivel interna"ional, putem
aprecia c" I.S.O. elaboreaz" standarde de metode de analiz", precum $i standarde de specifica#ii
pentru materii prime agricole. Aceste standarde trebuie deosebite de documentele numite standarde
Codex (Normes Codex), care se refer" mai ales la specifica#iile produselor.
Att standardele I.S.O. ct $i cele Codex, ns" , pot fi luate n considerare la elaborarea
standardelor sau reglement"rilor tehnice obligatorii C.E.E. n vederea armoniz"rii cadrului comun
necesar promov"rii schimburilor comerciale $i elimin"rii obstacolelor din calea acestora. ncepnd
din iulie %989, Codex Alimentarius admite c" C.E.E. accept" standardele Comisiei Codex
Alimentarius n m"sura n care statele sale membre i-au acordat competen#" n materie. Comisia
Comunit"#ilor s-a angajat s" solicite statelor membre delega#ie de competen#", care s" permit"
C.E.E. s" accepte standardele Codex compatibile cu obiectivele $i reglement"rile comunitare deja
adoptate (de exemplu, sucul de fructe).
7.2.2 Organisme interna"ionale implicate n standardizarea produselor alimentare
Organiza"ia Interna"ional! de Standardizare (ISO) este o federa#ie mondial" de
organisme na#ionale de standardizare (comitete membre ale ISO). Elaborarea standardelor
interna#ionale este, n general, ncredin#at" comitetelor tehnice ale ISO.
Organiza#iile interna#ionale guvernamentale $i neguvernamentale care ntre#in leg"turi cu
ISO particip", de asemenea, la lucr"ri.
Condus" $i organizat" de ISO, standardizarea interna#ional", la fel ca $i lucr"rile Codex, are
drept scop facilitatea schimburilor de m"rfuri $i de servicii la nivel mondial.

7
Sindicatul Na#ional al Fabrican#ilor de Preparate Culinare ( Fran#a )
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
Rezultatele lucr"rilor ISO se materializeaz" prin publicarea de standarde interna#ionale, care
sunt sau nu preluate n diferite #"ri membre ale ISO, fie direct, fie prin retranscriere.
Procedura de elaborare se efectueaz! n 5 etape . Acestea sunt:
propunerea lucr!rilor #i aprobarea lor de c!tre Comitetul tehnic competent;
preg!tirea anteproiectului;
nregistrarea proiectului ca proiect de standard interna"ional (Draft International
Standard-D.I.S. ;
aprobarea D.I.S. prin vot (un standard este aprobat dac! 75% din comitete voteaz!
pozitiv);
publicarea standardului ISO.
n domeniul agroalimentar ISO a elaborat: seria T.-34 pentru produse agricole alimentare (
cereale #i leguminoase, fructe #i legume proaspete, fructe #i legume deshidratate, gr!simi animale
#i vegetale, condimente, ceai, cacao, cafea, lapte #i produse lactate, derivate), seria TC-66 pentru
articolele de ceramic! destinate a veni n contact cu bunurile alimentare, precum #i standarde
legate direct de activitatea de informare a consumatorilor , #i anume seria TC-73- probleme ale
consumului (m!rcile de conformitate cu normele #i etichetarea), TC-$45- simboluri grafice #i
pictograme #i TC.-$22- ambalaje.
n cadrul activit"#ii de standardizare a ISO, o aten#ie crescnd" a fost consacrat" elabor"rii
metodelor standardizate de ncercare a aptitudinii de utilizare a bunurilor de consum (MNEA-
Mthodes normalises dessais daptitude lemploi des biens de consommation).
ISO acoper" prin activitatea sa un vast evantai de probleme, cele mai multe fiind legate
direct de interesele consumatorilor $i prin rela#ii cu Centrul Interna#ional de Promovare a Calit"#ii $i
de Informare a Consumatorilor (CIPQ); Organiza#ia Interna#ional" a Uniunii Consumatorilor
(IOCU); Organiza#ia Interna#ional" a Muncii (OIT ); Organiza#ia Na#iunilor Unite pentru Educa#ie,
&tiin#" $i Cultur" (UNESCO) ; Federa#ia Interna#ional" de Aprovizionare (IFP); Centrul
Interna#ional de Etichetare (ILC); Organiza#ia Mondial" a S"n"t"#ii (OMS).
Comisia Codex Alimentarius FAO/OMS a fost creat" n %962 $i se afl" sub dublul
patronaj FAO/OMS. Secretariatul s"u este localizat n cadrul Diviziei pentru Politica Alimentar" $i
Nutri#ie a FAO. Participarea la activitatea acestui organism este deschis" tuturor membrilor $i
membrilor asocia#i ai FAO $i OMS, precum $i altor na#iuni care $i exprim" aceast" dorin#".
Comisia Codex Alimentarius are propriul s"u statut $i reguli de func#ionare ce sunt incluse
n Manualul de Procedur" al Comisiei. Aceasta func#ioneaz" prin diferitele sale comitete $i organe
subsidiare care au, la fel ca $i Comisia, caracter interguvernamental.
Activitatea Codex-ului este mp"r#it" ntre:
a) organisme subsidiare care se consider" necesare pentru efectuarea muncii de finalizare a
standardelor proiect: Comitetul mixt FAO/OMS de exper"i guvernamentali pentru
codul de principii asupra laptelui #i produselor lactate (nfiin#at nc" din %958);
b) organisme subsidiare sub forma:
%. Comitetelor Codex pentru preg"tirea standardelor proiect, fie pentru utilizarea
lor pe plan interna#ional, fie pentru o anumit" regiune ori pentru un grup de #"ri
numite n mod special de c"tre Comisie:
Comitetul Codex pentru principii generale
Comitetul Codex pentru aditivi alimentari $i contaminan#i
Comitetul Codex pentru etichetarea bunurilor alimentare
Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide
Comitetul Codex pentru igiena alimentelor
Comitetul Codex pentru metode de analiz" $i e$antionare
Comitetul Codex pentru reziduuri de medicamente de uz veterinar
Comitetul Codex pentru fructe $i legume prelucrate
Comitetul Codex pentru fructe $i legume tropicale proaspete
Comitetul Codex pentru supe $i bulioane
Bazele merceologiei
Comitetul Codex pentru pe$te $i produse din pe$te
Comitetul Codex pentru gr"simi $i uleiuri
Comitetul Codex pentru zah"r
Comitetul Codex pentru produse pe baz" de cacao $i ciocolat"
Comitetul Codex pentru produse dietetice
Comitetul Codex pentru proteine vegetale
Comitetul Codex pentru produse nghe#ate comestibile
Comitetul Codex pentru preparate din carne de m"cel"rie $i pas"re
Comitetul Codex pentru igiena c"rnii
Comitetul Codex pentru cereale, leguminoase $i legume, observndu-se c" unele dintre
acestea au ca obiect de reglementare probleme cu caracter general referitoare la: principii
generale Codex, etichetarea bunurilor alimentare, igiena alimentelor, aditivi alimentari $i
contaminan#i, reziduuri de pesticide, reziduuri de preparate farmaceutice veterinare, metode de
analiz" $i e$antionare, pentru ca celelalte s" se ocupe de o grup" special" de produse alimentare.
2. Comitetelor de coordonare pentru regiuni sau grupuri de "!ri, care s"
exercite o activitate de coordonare general" n preg"tirea standardelor relative la
aceste regiuni sau grup"ri de state $i alte asemenea func#iuni cu care pot fi
ns"rcinate de c"tre Comisie: Comitetele de coordonare pentru Africa, Asia,
America Latin! #i Caraibe, Europa, America de Nord #i Pacificul de Vest.
Codex Alimentarius reprezint" o colec#ie de standarde alimentare interna#ionale adoptate $i
prezentate ntr-o manier" uniform", stabilite n vederea protej"rii s"n"t"#ii consumatorilor $i
asigur"rii practicilor loiale n comer#ul cu bunuri alimentare. Con#ine de asemenea, prevederi cu
caracter consultativ sub forma codurilor de utilizare, a directivelor $i a altor recomand"ri pentru
realizarea scopurilor Comisiei . Publicarea acestora are drept #el coordonarea $i promovarea
elabor"rii $i stabilirii unor defini#ii $i exigen#e fa#" de alimente, n vederea armoniz"rii lor $i a
facilit"rii comer#ului interna#ional.
Structura general! a unui standard Codex pentru produse alimentare prelucrate se
compune, de regul", din urm"toarele sec#iuni:
a. - denumirea standardului;
b. - cmpul de aplicare, ce define$te tipurile de produse, modul lor de prezentare $i modul
lor de conservare, precum $i explica#ii terminologice;
c. - descrierea, ce include:
- defini#ia produsului (produselor), structura materiilor prime utilizate, specificul
procesului tehnologic ce asigur" stabilitatea la p"strare $i garan#ia securit"#ii
alimentare;
- modul de prezentare, att a produsului ct $i a ambalajului utilizat, tipurile de
condi#ionare aplicate, m"rimea, dimensiunea, calibrul buc"#ilor de produs, dac"
este cazul.
d. - factorii esen"iali ai compozi"iei #i calit!"ii:
- ingredientele esen#iale;
- ingredientele facultative;
- compozi#ia chimic" preponderent";
- factorii esen#iali ai calit"#ii, caracteristici psiho-senzoriale $i caracteristici fizico-
chimice.
e. - aditivii alimentari, nominaliza#i $i exprima#i n concentra#ie maxim" admisibil"
calculat" asupra con#inutului net al produsului finit;
f. - igiena se fac de obicei referiri la dispozi#iile codului de uzan#e interna#ionale,
recomandate n materie de igien" pentru produsul n cauz". De asemenea, sunt
recomandate metode specifice de e$antionare $i tipurile de microorganisme ce se
recomand" a fi analizate;
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
g. etichetarea ce cuprinde, corespunz"tor dispozi#iilor stipulate de Normele generale
interna#ionale recomandate pentru etichetarea bunurilor alimentare preambalate,
elaborate de Comisia Codex Alimentarius:
- denumirea produsului;
- prezentarea, modul de condi#ionare, calibrul $i modul de preparare;
- lista ingredientelor;
- masa net";
- numele $i adresa fabricantului, distribuitorului, importatorului, exportatorului sau
vnz"torului;
- #ara de origine a produsului;
- termenul limit" pentru consum;
- elemente de identificare a lotului.
h. metode de analiz! #i e#antionare, ce sunt de obicei conforme cu metodele interna#ionale
de arbitraj; sunt clarificate aspectele legate de tipurile de defecte, criteriile de
acceptare $i metodele de determinare impuse de fiecare tip de produs.
Din punct de vedere juridic, standardele Codex (cu excep#ia codurilor de utilizare $i a
recomand"rilor) pot fi acceptate sau nu de c"tre statele interesate.. Acceptarea se realizeaz" prin una
din urm"toarele trei modalit"#i: f!r! rezerve, cnd statul se angajeaz" s" includ" standardul n
reglementarea na#ional" $i s" accepte produsele conforme; cu titlu de obiectiv, caz n care #ara
respectiv" are n inten#ie acceptarea dup" un num"r de ani stabilit; cu derog!ri minore, obligatorie
fiind men#ionarea acestor derog"ri $i motiva#ia lor.
Standardele Codex pot fi considerate drept specifica#ii tehnice interna#ionale, prin includerea
lor n contracte interna#ionale pentru a defini calitatea minim" a m"rfurilor ce constituie obiectul
unui contract sau prin luarea lor n considerare la elaborarea standardelor sau reglement"rilor
na#ionale asupra m"rfurilor alimentare.
Grupul de lucru C.E.E./ONU pentru standardizarea produselor alimentare $i mbun"t"#irea
calit"#ii urm"re$te, prin activitatea sa, promovarea dezvolt"rii industriale $i comerciale prin
ncurajarea armoniz"rii interna#ionale a standardelor $i a reglement"rilor tehnice, prin eliminarea $i
reducerea progresiv" a obstacolelor tehnice din calea comer#ului $i prin promovarea cooper"rii
$tiin#ifice $i tehnologice, gra#ie elabor"rii politicilor de standardizare $i activit"#ilor conexe.
C.E.E./ONU cuprinde trei activit"#i de program distincte: coordonare, armonizare $i
evaluarea conformit!"ii, pe plan comercial ultimele dou" prezentnd un interes aparte.
Activitatea de armonizare urm"re$te urm"toarele aspecte de baz":
examinarea ac#iunilor noi, a perspectivelor $i a problemelor la nivel interna#ional, regional $i
na#ional prin descrierea $i examinarea la intervale stabilite a politicilor de standardizare $i
certificare ale guvernelor $i #"rilor membre ale C.E.E./ONU, n vederea prezent"rii de
propuneri adecvate organiza#iilor c"rora le-a fost ncredin#at" punerea lor n practic";
g"sirea unor c"i adecvate care s" faciliteze armonizarea principiilor $i practicilor n
domeniul standardiz"rii $i activit"#ilor conexe prin studierea am"nun#it" a celor mai bune
mijloace de armonizare a principiilor $i practicilor n vigoare din Europa n materie de
standardizare $i prin elaborarea de propuneri n vederea adopt"rii de m"suri concrete
(seminarii, consultan#", asisten#" tehnic" etc.) pentru ameliorarea transparen#ei $i pentru o
bun" armonizare a principiilor $i practicilor de standardizare;
m"suri concrete pentru facilitarea aplic"rii standardelor $i reglement"rilor tehnice prin
studierea unor mijloace verificate pentru aplicarea tehnic" $i juridic" a standardelor $i
reglement"rilor tehnice $i prin studiul documentelor interna#ionale $i regionale pertinente
(de exemplu, Ghidul ISO/C.E.I.) n vederea prezent"rii de propuneri adecvate;
aprobarea defini#iilor termenilor utiliza#i pe plan interna#ional n domeniile standardiz"rii $i
activit"#ilor conexe prin studierea $i promovarea defini#iilor acceptate pe plan interna#ional,
a termenilor referitori la reglement"rile tehnice, la standardizare, la certificare, la analize;
Bazele merceologiei
prezentarea de standarde de armonizare C.E.E. + ONU $i de reglement"ri tehnice
armonizate prin studiul posibilit"#ilor de aliniere a standardelor recomandate C.E.E. + ONU
pe baza directivelor utilizate de ISO;
elaborarea $i implementarea recomand"rilor privind politicile de standardizare $i
armonizare, men#inerea n studiu $i aducerea la zi a recomand"rilor $i elaborarea, dac" este
cazul, de noi recomand"ri.
Activitatea de evaluare a conformit!"ii presupune:
identificarea unor probleme prin examinarea celor supuse aten#iei Grupului de lucru de c"tre
#"rile membre;
promovarea sistemelor $i criteriilor interna#ionale de certificare prin examinarea $i
sus#inerea acordurilor interna#ionale $i a altor dispozi#ii adecvate privind acceptarea de
certificate de conformitate cu standardele $i alte regulamente tehnice.
O deosebit" importan#" se acord" standardiz"rii produselor perisabile. Standardele
C.E.E./ONU pentru produse perisabile reprezint" o armonizare a standardelor na#ionale n vigoare.
Standardele Comisiei Economice pentru Europa, ce se refer" mai ales la fructe $i legume
proaspete, sunt elaborate n spiritul celorlalte organisme de c"tre Grupul de lucru pentru
standardizarea produselor perisabile. Ele au ca elemente structurale urm"toarele:
a. - denumirea standardului;
b. defini"ia produselor: fiecare produs trebuie definit prin intermediul speciei c"reia i
apar#ine $i prin starea n care se comercializeaz";
c. dispozi"ii privind calitatea:
" caracteristici minimale referitoare la starea sanitar", cur"#enie, aspect, umiditate,
absen#a mirosurilor $i/sau aromelor str"ine, starea de dezvoltare $i/sau maturitate
ce trebuie s" permit" produsului s" reziste transportului $i depozit"rii pn" la
destina#ie;
" dispozi#ii privind gruparea pe clase de calitate: extra, I$i II, definite n func#ie
de caracteristicile calitative $i prezen#a anumitor defecte;
d. dispozi"ii privind calibrul: pentru cele ce pot fi supuse calibrajului se determin", dup"
caz, diametrul, circumferin#a, lungimea, masa; pentru celelalte, num"r de buc"#i /kg.,
num"rul de buc"#i ntr-un ambalaj determinat etc.
e. dispozi"ii privind toleran"ele:
" toleran#ele de calitate, ce nu trebuie s" dep"$easc", n general, 5% pentru
categoriile I $i II;
" toleran#e de calibru, ce nu trebuie s" dep"$easc" %0%;
f. dispozi"ii privind prezentarea:
" omogenitatea de soi, varietate, tip comercial;
" prezentarea ntr-un ambalaj suficient de rezistent $i cu o etichet" care s" nu fie
imprimat" cu substan#e toxice;
" prezentarea specific" fiec"rui tip de produs.
a. dispozi"ii privind marcarea: fiecare ambalaj s" poarte informa#ii lizibile $i vizibile pe
partea exterioar", grupate al"turi de elementele de identificare a produc"torului $i/sau
expeditorului, cu privire la natura produsului $i natura sa, anumite caracteristici
comerciale $i, eventual, marca de control.
Dispozi#iile generale sunt nso#ite de dispozi#ii anexe referitoare la: modalit"#ile de ambalare
pentru transport $i modalit"#ile de expediere; organizarea, modalit"#ile $i sanc#iunile ce pot fi
aplicate n leg"tur" cu controlul oficial al calit"#ii n #"rile exportatoare; utilizarea certificatului de
control etc.
Romnia, n calitatea sa de membru C.E.E./ONU $i-a nsu$it politica de standardizare a
produselor alimentare $i mbun"t"#ire a calit"#ii $i particip" activ la lucr"rile de standardizare ale
Grupurilor de exper#i C.E.E./ONU, att n calitate de #ar" elaboratoare, ct $i pentru sus#inerea
punctelor de vedere care prezint" interes n facilitatea exportului cu aceste produse.
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
Comitetul European de Standardizare (CEN) regrupeaz" %8 institu#ii europene na#ionale
de standardizare din cadrul Uniunii Europene,f"cnd fa#" unei cereri crescnde de standarde (care
poate fi evaluat" la un num"r de peste %500), n vederea aplic"rii noii apropieri de referire la
standarde.
Standardele europene, considerate uneori standarde armonizate, trebuie s" fie preluate n
mod obligatoriu de colec#iile de standarde na#ionale. Aceste standarde se substituie, deci,
standardelor na#ionale cu acela$i subiect , chiar dac" acest lucru nu se aplic" $i pentru alte standarde
cu caracter interna#ional (de exemplu, cele ale ISO).
Pn" n prezent, CEN a activat prea pu#in n domeniul agro-alimentar, unde exist", la ora
actual", doar urm"toarele comitete tehnice: CEN/TC $74 pentru standarde de analiz! n domeniul
sucurilor de fructe; CEN/TC $53 pentru securitatea ma#inilor utilizate n sectorul agroalimentar;
CEN/TC $94 Ustensile care vin n contact cu m!rfurile alimentare, care activeaz" n special
asupra metodelor de analiz" referitoare la materialele ce vin n contact cu alimentele. Este pe cale
de a fi pus la punct CEN/T.C. 275 Metode de analiz! a produselor alimentare, aspecte
orizontale.
Organiza"ia pentru Cooperare #i Dezvoltare Economic! (OCDE) a fost instituit" n anul
%960 $i are ca obiectiv promovarea politicilor privind: dezvoltarea puternic" a economiei $i
cre$terea nivelului de via#" n cadrul #"rilor membre, n contextul unei stabilit"#i financiare;
dezvoltarea rela#iilor economice ntre #"rile membre $i #"rile nemembre; dezvoltarea comer#ului
mondial pe baze nediscriminatorii, conform obliga#iilor interna#ionale.
n cadrul acestei politici, OCDE desf"$oar" o important" activitate de standardizare (n
domeniul legumelor $i fructelor proaspete), standardele elaborate de c"tre acest organism avnd o
structur" diferit" de cea a standardelor Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS $i ale ISO cu care
OCDE se afl" n rela#ii de complementaritate.
Standardele OCDE cuprind urm!toarele sec"iuni:
denumirea produsului (produselor) care fac obiectul standardului;
caracteristicile de calitate (generalit"#i $i caracteristici minime);
calibrul;
toleran"e de calitate #i de calibru;
condi"ii de ambalare #i prezentare (omogenitate, condi#ionare);
marcare (elemente de identificare, natura produsului, originea produsului, caracteristicile
comerciale).
Standardele OCDE cuprind att textul oficial ct $i textul interpretativ, detaliind $i f"cnd
preciz"ri n cadrul fiec"rei sec#iuni.
Prin rezolu#ia Consiliului OCDE din 2 martie %97%, Romnia a fost admis" n regimul
OCDE pentru aplicarea standardelor interna#ionale a fructelor $i legumelor proaspete (ca #ar"
membr"). n aceast" calitate, #ara noastr" particip" la activit"#ile de revizuire a standardelor existente
$i la cele de adoptare a standardelor noi.
7.2.3 Reglement!ri na"ionale privind activitatea de standardizare a produselor alimentare
n Romnia, conform standardului SR- $0000-$:
standardizarea este o activitate specific" prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau
profesionale, prevederi destinate unei utiliz"ri comune $i repetate, urm"rind ob#inerea unui
grad de ordine ntr-un context dat;
standardul este un document stabilit prin consens $i aprobat de un organism recunoscut, care
stabile$te pentru utiliz"ri comune $i repetate reguli, prescrip#ii sau caracteristici pentru
activit"#i sau rezultatele lor, n scopul ob#inerii unui grad optim de ordine ntr-un context dat.
Activitatea de standardizare se desf"$oar" n baza Ordonan"ei Guvernului nr. 39 / $998 $i
urm"re$te, n principal, urm"toarele:
mbun"t"#irea calit"#ii vie#ii;
Bazele merceologiei
ob#inerea unei economii globale de materiale, energii $i efort uman;
protec#ia vie#ii, s"n"t"#ii $i securit"#ii persoanelor fizice, mediului nconjur"tor $i ap"rarea
intereselor consumatorilor;
protec#ia consumatorilor printr-un nivel de calitate al produselor $i serviciilor adaptat
necesit"#ilor $i verificat corespunz"tor;
recunoa$terea interna#ional" a produselor $i serviciilor romne$ti;
promovarea rezultatelor consolidate ale $tiin#ei $i tehnologiei #innd seama de gradul de
dezvoltare al economiei;
ob#inerea unui sistem unitar de cerin#e pentru certificarea conformit"#ii;
nl"turarea barierelor tehnice din calea comer#ului interna#ional;
reprezentarea intereselor economiei na#ionale n activit"#ile de standardizare interna#ionale $i
europene.
n standardizarea na#ional", trebuie aplicate urm"toarele principii de baz":
elaborarea $i aprobarea standardelor na#ionale pe baza consensului p"r#ilor interesate;
transparen#" $i disponibilitate public";
reprezentarea intereselor publice;
caracterul voluntar al particip"rii la activitatea de standardizare na#ional" $i al aplic"rii
standardelor na#ionale;
accesul liber la elaborarea standardelor na#ionale pentru toate p"r#ile interesate;
independen#a fa#" de orice posibil interes specific predominant;
respectarea regulilor standardiz"rii europene $i interna#ionale;
caracterul f"r" scop lucrativ al organismului na#ional de standardizare;
dezvoltarea standardiz"rii na#ionale n corelare cu evolu#ia legisla#iei.
Romnia este membr" a I.S.O. $i membr" a Comisiei Codex Alimentarius $i urm"re$te
armonizarea standardelor na#ionale (SR) cu cele interna#ionale $i europene.
Aplicarea standardelor are caracter voluntar $i poate deveni obligatorie n cazul n care
considerente de ordin public, de protec#ie a vie#ii, a s"n"t"#ii $i a securit"#ii persoanelor fizice, a
mediului nconjur"tor $i de ap"rare a intereselor consumatorilor fac necesar" o astfel de m"sur".
Conform prevederilor ordonan#ei men#ionate, s-a constituit Asocia#ia de Standardizare din
Romnia, persoan" juridic" de drept privat, de interes public, f"r" scop lucrativ, neguvernamental",
apolitic", al c"rei scop principal este acela de a dezvolta standardizarea na#ional", european",
regional" $i interna#ional".
Prin aceast" reform" institu#ional" n standardizarea na#ional" se realizeaz" alinierea la
normele europene, transferndu-se responsabilit"#ile n domeniu c"tre cei care sunt principalii
beneficiari ai activit"#ii.
ASRO este recunoscut" ca organism na#ional de standardizare de c"tre statul romn $i $i
desf"$oar" activitatea la nivel na#ional, putndu-se nfiin#a filiale, sucursale n #ar", precum $i
reprezentan#e n str"in"tate. Asocia#ia urm"re$te:
- elaborarea $i aprobarea, reconfirmarea, modificarea $i anularea standardelor na#ionale, precum
$i adoptarea standardelor interna#ionale $i a standardelor europene ca standarde na#ionale;
- stabilirea principiilor $i metodologiei standardiz"rii na#ionale, n conformitate cu prevederile
din legisla#ia privind standardizarea na#ional" n Romnia $i cu regulile standardiz"rii
europene $i interna#ionale, precum $i dezvoltarea colabor"rii cu p"r#ile interesate n
standardizarea na#ional";
- elaborarea $i implementarea programului de standardizare na#ional" pe baza solicit"rilor
primite din partea autorit"#ilor $i a altor p"r#i interesate n standardizarea na#ional";
- reprezentarea Romniei $i participarea n organismele interna#ionale $i europene de
standardizare, respectiv n Organiza#ia Interna#ional" de Standardizare (I.S.O.), Comitetul
European de Standardizare (C.E.N.), precum $i n alte organisme interna#ionale sau regionale
de standardizare;
- colaborarea n domeniul standardiz"rii cu organisme similare din alte #"ri;
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
- editarea, tip"rirea, publicarea $i difuzarea standardelor na#ionale $i a altor publica#ii din
domeniul standardiz"rii;
- colectarea, prelucrarea, stocarea $i diseminarea informa#iilor n domeniul standardiz"rii;
- acordarea dreptului de utilizare a m"rcilor na#ionale n conformitate cu standardele na#ionale,
la cerere, pentru produsele $i serviciile conforme cu standardele na#ionale;
- efectuarea de opera#iuni de import- export $i comercializarea de standarde, documenta#ii $i
literatur" de standardizare;
- prestarea de servicii de consultan#", expertiz", instruire, transfer de cuno$tin#e, asisten#"
tehnic" etc. n domeniul standardiz"rii $i al asigur"rii calit"#ii;
- publicarea $i implementarea regulilor privind aplicarea m"rcilor de conformitate cu
standardele interna#ionale $i europene;
- crearea unui climat favorabil aplic"rii standardelor n economie $i dezvolt"rii standardiz"rii la
toate nivelurile: na#ional, profesional $i de firm";
- elaborarea standardelor na#ionale n cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite n
diverse domenii de activitate;
- asigurarea n cadrul comitetelor tehnice de standardizare a reprezent"rii echilibrate a p"r#ilor
interesate (produc"tori, distribuitori, consumatori, autorit"#i etc.);
- constituirea $i ordonarea sistematic" a colec#iei de standarde na#ionale (inclusiv sub form" de
proiecte), de standarde europene $i interna#ionale, de standarde na#ionale din alte #"ri, ct $i
alte documente din domeniul standardiz"rii;
- constituirea punctului de informare $i a bazei de date pentru standarde $i reglement"ri tehnice
$i punerea la dispozi#ia oric"ror persoane interesate a materialelor de specialitate pe care
acestea le de#in;
- stabilirea regulilor de procedur" pentru participarea la standardizarea na#ional" $i desf"$urarea
activit"#ilor de standardizare;
- publicarea de informa#ii referitoare la standardele na#ionale $i informarea periodic" a
autorit"#ilor despre stadiul lucr"rilor de standardizare n cadrul programului de standardizare
na#ional" $i n domeniile reglementate de acestea;
- participarea la elaborarea actelor normative care au leg"tur" cu standardizarea na#ional", n
special a celor prin care sunt transpuse n legisla#ia romn" directivele europene.
n Romnia se elaboreaz" trei categorii de standarde: standarde romne (SR) care se aplic"
la nivel na#ional; standarde profesionale (SP) ce se aplic" n anumite domenii de activitate, n
cadrul organiza#iilor profesionale legal constituite, care le-au elaborat; standarde de firm! (SF) care
se aplic" n cadrul regiilor autonome, societ"#ilor comerciale $i al altor persoane juridice care le-au
elaborat.
Standardul de firm" contureaz" calitatea prescris" oferit" de un agent economic produc"tor,
distribuitor sau comerciant. Standardul de firm" pentru produsele alimentare se elaboreaz" n
spiritul $i accep#iunea limitant" a standardelor interna#ionale, a normelor interna#ionale de
recomandare, a standardelor na#ionale obligatorii $i profesionale.
Structura standardelor de firm! pentru produsele alimentare este particularizat" prin
urm"toarele segmente specifice:
1. Definirea produsului prin elementele esen#iale de identificare a obiectului, domeniul de
aplicare, particularit"#i tehnologice, tipuri sau clase de calitate. n func#ie de interesul
firmei, sunt prezentate $i alte aspecte care ntregesc sau completeaz" o imagine virtual" a
produsului respectiv, util" pentru derularea contractelor.
2. Condi"ii pentru materii prime #i aditivi utiliza"i, denumite uneori ingrediente,
declarndu-le tipul (identitatea) $i propor#ia lor. Propor#ia este dat" n unit"#i fizice sau
conven#ionale (de regul" n procente) numai n m"sura obligativit"#ii legale pe plan
na#ional sau interna#ional. n mod curent, ingredientele sunt enumerate n ordinea
descresc"toare a calit"#ii lor, pe unitatea de produs.
Bazele merceologiei
3. Caracteristicile de calitate prescrise, denumite uneori $i condi"ii tehnice de calitate, sunt
consemnate n standard, n mod grupat n dou" sau mai multe categorii. Ordonarea se
face ncepnd cu caracteristicile sau propriet"#ile organoleptice, continund cu
propriet"#ile fizice $i/sau chimice, propriet"#ile microbiologice, iar n unele cazuri cu
propriet"#i de utilizare sau de ntrebuin#are. Pentru fiecare caracteristic" de calitate
prescris", se face trimiterea standardului ce prescrie metoda de m"surare sau de
determinare standardizat" sau, dup" caz, se prezint" metoda de verificare uzual" sau
convenit". De asemenea, pentru parametrii care fac obiectul reglement"rilor sanitare n
vigoare pe plan na#ional sau interna#ional se fac trimiteri exprese la standardul sau
documentul oficial care descrie metoda de analiz".
4. Regulile pentru verificarea calit!"ii se refer" n principal la verific!rile de lot. Dup" caz,
se prev"d verific!ri periodice. n rela#iile contractuale $i mai ales n derularea
contractelor, se opereaz" numai cu loturi de marf!. Lotul de marf" fiind definit ca o
mul#ime finit" $i omogen" de produse de acela$i fel, n standard trebuie precizate
m"rimea lotului $i cerin#ele esen#iale pentru asigurarea omogenit"#ii, condi#iile de
e$antionare spre a reflecta fidel unitatea $i reprezentativitatea probelor.
5. Metodele de analiz! prescrise pentru evaluarea sau determinarea calit"#ii prescrise (vezi
segmentul 3) sunt consemnate n standardul de firm" prin diferite elemente de
identificare.
6. Ambalarea, marcarea, depozitarea (#i respectiv p!strarea), transportul, garantarea #i
documentele ce nso"esc lotul sunt prescrise n standardele de firm", fie mpreun" sau
grupat, fie separat, con#innd cele mai importante $i semnificative aspecte implicate n
negocierea $i ncheierea contractelor de vnzare-cump"rare a loturilor de m"rfuri
alimentare.
Standardizarea are un puternic impact asupra comer#ului interna#ional. Neconcordan#a dintre
standardele na#ionale ale diferitelor #"ri, pe de o parte $i neconcordan#a dintre standardul na#ional $i
standardele interna#ionale, pe de alt" parte, pot deveni la un moment dat o frn" puternic" n
dezvoltarea economiei unei #"ri. Acest fapt determin" limitarea ariei geografice a schimburilor
comerciale interna#ionale prin sc"derea capacit"#ii concuren#iale $i competitivit"#ii produselor
autohtone nu numai pe pie#ele interna#ionale, dar $i pe pia#a intern" a unui stat.
Noile concep#ii privind standardizarea consider" c" aceasta nu reprezint" un scop n sine; ea
este un instrument aflat n serviciul agen#ilor economici, a c"rui eficacitate depinde de definirea
precis" a obiectivelor ce urmeaz" a fi realizate.
n consecin#", este necesar" alinierea $i armonizarea standardelor na#ionale cu cele
interna#ionale, reflectat" $i n standardizarea de firm", care asigur" avantaje certe pe plan
promo#ional $i managerial.
7.3 Asigurarea inocuit!"ii n produc"ia #i comercializarea m!rfurilor alimentare
7.3.1 Reglement!ri interna"ionale n domeniul asigur!rii igienei alimentelor
Contraofensiva pentru asigurarea inocuit"#ii produselor alimentare se desf"$oar" n primul
rnd pe plan mondial, prin eforturile sus#inute ale Comisiei Codex Alimentarius, aflat" sub egida
F.A.O./O.M.S., de a elabora standarde cu caracter de recomandare, ca documente de referin#" ce pot
fi acceptate sau nu, par#ial sau n totalitate, de c"tre statele membre. Re#inem, n acest context,
recomand!rile #i codurile de utilizare Codex care se refer" fie la probleme de tip orizontal (aditivi
alimentari, contaminan#i, reziduuri de pesticide etc.), fie la probleme speciale de igien" a fabrica#iei.
Toxicologii reuni#i n cadrul grupurilor de lucru au stabilit $i continu" s" perfec#ioneze
norme de recomandare n ceea ce prive$te aditivii alimentari, contaminan#ii din mediu, reziduurile
de pesticide $i preparatele farmaceutice de uz veterinar, ale c"ror concentra#ii maxim admise au fost
studiate n parte, pentru diferite alimente, dup" examinarea dozelor poten#iale de absorb#ie pentru
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
om. Mai dificil de determinat este rezultatul ac#iunii cumulative sau sinergice a acestora la nivelul
organismului uman, n urma inger"rii alimentelor.
Comitetul Codex pentru aditivi alimentari $i contaminan#i, ca organ subsidiar
interguvernamental care se ocup" la nivelul Comisiei cu toate problemele referitoare la aditivi
alimentari $i contaminan#i, are urm"toarele obiective:
a. confirm" $i stabile$te dozele de utilizare pentru fiecare aditiv alimentar, precum $i
concentra#iile maxime autorizate pentru contaminan#ii din produsele alimentare;
b. stabile$te lista aditivilor alimentari $i a contaminan#ilor n scopul evalu"rii toxicologice de
c"tre Comitetul mixt F.A.O./O.M.S. de exper#i pentru aditivi alimentari (nfiin#at nc" din %958);
c. examineaz" normele de identitate $i puritate aplicabile diverselor produse alimentare;
d. propune metode de analiz" pentru dozarea aditivilor $i contaminan#ilor din alimente.
Activitatea sa se desf"$oar" pe baza datelor furnizate de c"tre statele membre, pe baza
propunerilor formulate de c"tre comitetele Codex care se ocup" de produse $i pe baza
recomand"rilor $i evalu"rilor f"cute de c"tre Comitetul mixt F.A.O./O.M.S. de exper#i pentru aditivi
alimentari. Comitetul studiaz" de asemenea $i bunele practici de fabrica#ie $i concentra#iile deja
autorizate prin legisla#iile alimentare na#ionale.
Comitetul mixt F.A.O./O.M.S., alc"tuit din exper#i desemna#i de c"tre Directorii generali ai
F.A.O./O.M.S., evalueaz" aditivii alimentari $i contaminan#ii, ncepnd de la datele pe care le are la
dispozi#ie $i stabile$te, dac" este cazul, dozele maxime de absorb#ie pentru organismul uman.
Concluziile sunt publicate de c"tre O.M.S. n rapoarte $i monografii $i de c"tre F.A.O. n seria
Reuniuni ale F.A.O. despre nutri#ie.
Aceste comitete joac" un rol important n formularea unor recomand"ri judicioase de
normalizare $i armonizare a legisla#iilor na#ionale n domeniul aditivilor alimentari, #innd cont de
faptul c" nu exist" un consens n ceea ce prive$te definirea, utilizarea $i efectele utiliz"rii acestora.
n concep#ia manualului procedural al Comisiei Codex Alimentarius F.A.O./O.M.S. (%973),
aditiv alimentar este orice substan#", chiar de natur" microbiologic", care nu este consumat" n mod
normal ca aliment $i care nu este folosit" n mod normal ca un ingredient tipic al alimentului, chiar
dac" are sau nu valoare nutritiv", a c"rei ad"ugare n produsul alimentar este legat" de un scop
tehnologic ($i organoleptic) n fabricarea, ambalarea $i p"strarea produsului alimentar, cu efecte
convenabile (directe sau indirecte) asupra propriet"#ilor acestuia. Termenul nu include
contaminan#ii sau substan#ele ad"ugate n alimente pentru mbun"t"#irea calit"#ii nutritive.
Din defini#ia dat" rezult" caracterul de inten#ionalitate al folosirii aditivilor alimentari, care
este justificat" de scopul conserv"rii valorii nutritive a unui produs alimentar, amelior"rii calit"#ii de
conservare $i stabilitate, favoriz"rii fabric"rii, ambal"rii, depozit"rii $i transportului produselor
alimentare, mbun"t"#irii propriet"#ilor senzoriale ale acestora.
Inocuitatea $i absen#a pericolului de acumulare a dozelor sau efectelor n timp reprezint" o
prim" condi#ie de folosire a aditivilor alimentari. Pentru c" prin inocuitatea acestora se n#elege nu
numai lipsa toxicit"#ii $i a poten#ialului carcinogen al aditivului, dar $i lipsa unor consecin#e tardive,
mutagene, teratogene, embriotoxice $i a altor consecin#e care pot influen#a negativ genera#iile
viitoare. F.A.O./O.M.S. acord" o importan#" deosebit" purit"#ii aditivului alimentar $i, n special, a
celor sintetici, recomandnd n aceast" direc#ie utilizarea cu preponderen#" a substan#elor naturale n
locul celor artificiale.
Principiile de evaluare $i metodele de cercetare toxicologic" a aditivilor alimentari au fost
dezb"tute $i elaborate n cadrul grupurilor $tiin#ifice de lucru F.A.O./O.M.S. Raportul
F.A.O./O.M.S. nr. 53/593 din %974 expune metodele de cercetare a aditivilor alimentari, care
constau n: studii de toxicitate acut", studii biochimice, studii la termen scurt, toxicitate la termen
lung $i studii speciale ce cuprind investiga#ii asupra reproduc#iei, embriotoxicit"#ii, cancerogenit"#ii,
mutagenit"#ii $i, n final, observa#ii la om.
Textele Codex referitoare la limitarea $i utilizarea aditivilor alimentari sunt:
C.A.C./F.A.L. %-%973 Lista aditivilor a c!ror inocuitate de utilizare n alimente a fost
evaluat!
Bazele merceologiei
C.A.C./F.A.L. %-%973 (Supliment %974) Primul supliment al listei aditivilor a c!ror
inocuitate de utilizare n alimente a fost evaluat!
C.A.C./F.A.L. 5-%979 Ghid pentru utilizarea sigur! a aditivilor alimentari
C.A.C./Vol.XIV-Ed. % intitulat Aditivi alimentari care cuprinde cinci p"r#i:
Defini#ii Partea I
Principii generale pentru utilizarea aditivilor
alimentari
Partea a II-a
Principiul referitor la surplusul de aditivi din
aliment
Partea a III-a
Linii directoare pentru stabilirea prevederilor
referitoare la aditivi alimentari n standardele de
produs
Partea a IV-a
Aditivi alimentari permi$i pentru utilizare n
standardele Codex
(N.B.: Aceasta nu este o list" exclusiv" a
aditivilor alimentari)
Partea a V-a
Suplimentul % la C.A.C./Vol.XIV-Ed. % Cerin"e generale privind aromatizan"ii naturali
C.A.C./G.L. 3-%989 n Suplimentul 2 la C.A.C./Vol.XIV-Ed. % Linii directoare privind
evaluarea simpl! a dozei la aditivi
C.A.C./M.I.S.C. %-%989 Informa"ii asupra utiliz!rii aditivilor alimentari
n decursul anilor, Comitetul mixt F.A.O./O.M.S. de exper"i pentru aditivi alimentari $i-a
extins cmpul de activitate, incluznd pe lng" evaluarea aditivilor ad"uga#i inten#ionat alimentelor
$i unele oligo-elemente, metale grele din mediu, antibiotice, hormoni, adjuvan"i de tratament n
tehnologia produc"iei de alimente, alte substan"e care ajung n mod accidental n produsele
alimentare $i care sunt desemnate drept contaminan"i. Cele mai recente linii directoare -
C.A.C./G.L. 5-%989 - cu puternice valen#e interna#ionale, au n obiectiv limitarea con#inutului de
radionuclizi din alimente, ca urmare a contamin"rii mediului datorat" accidentelor nucleare. Aceste
linii directoare le reg"sim cuprinse n Suplimentul % la C.A.C./Vol.XVII-Ed. %.
Defini#ia dat" de Comisia Codex Alimentarius pentru termenul de contaminant se refer" la
toate substan#ele care ajung n mod accidental n produsele alimentare, dar care sunt prezente n
acela$i timp ca un reziduu de la procesele de produc#ie (inclusiv tratamentele aplicate culturilor $i
animalelor), fabrica#ie, transformare, preparare, diferite tratamente, condi#ionare, ambalare,
transport sau n urma contamin"rii mediului.
Evaluarea toxicologic" a contaminan#ilor, efectuat" de c"tre Comitetul mixt F.A.O./O.M.S.
de exper#i pentru aditivi alimentari, recomand" aportul maximal zilnic admisibil sau doza
s"pt"mnal" tolerabil" temporal pentru om. Acestea, mpreun" cu concentra#iile maximale de
contaminan#i pentru diferite produse alimentare, sunt indicate ini#ial n Lista concentra"iilor
maxime de contaminan"i (C.A.C./F.A.L. 2-%973) recomandate de Comisia Codex Alimentarius a
F.A.O./O.M.S. Documentul va fi ulterior amendat , elaborndu-se seria a doua (C.A.C./F.A.L. 3-
%976) #i seria a treia (C.A.C./F.A.L. 4-%978) a acestei liste. Textele fac referiri $i la metodele
analitice de arbitraj, adoptate n vederea reglement"rii litigiilor interna#ionale, metode care sunt
confirmate de c"tre Comitetul Codex pentru metode de analiz" $i e$antionare.
Concentra#iile maximale de contaminan#i nu sunt superioare celor rezultnd din bunele
practici de fabrica#ie, dar sunt de natur" a garanta libera circula#ie a produselor alimentare n
comer#ul interna#ional. Ele au fost propuse de c"tre Comitetele Codex competente pentru produsele
n cauz", inocuitatea acestor alimente fiind confirmat" de c"tre Comitetul Codex pentru aditivi
alimentari $i contaminan#i pe baza evalu"rii toxicologice realizate de c"tre Comitetul mixt
F.A.O./O.M.S. de exper#i pentru aditivi alimentari $i dup" examinarea dozei poten#iale zilnice sau
s"pt"mnale de absorb#ie pentru om a tuturor contaminan#ilor de origine alimentar". Concentra#iile
maximale se reg"sesc n normele Codex de produse, care sunt supuse guvernelor spre acceptare, n
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
conformitate cu procedura stabilit" de Principiile generale ale Codex Alimentarius. Publica#ia
C.A.C./Vol. XVII-Ed.%, denumit" Contaminan"i, face obiectul concentra#iilor maxime permise n
standardele Codex adoptate de c"tre Comisie. (N.B.: Aceasta nu este o list" exclusiv" a nivelurilor
pentru contaminan#ii accepta#i n alimente).
De$i reziduurile de pesticide sunt contaminan#i n accep#iunea Comisiei Codex
Alimentarius, ele fac obiectul unei defini#ii distincte.Recomand!rile Codex privind limitele
maxime admise pentru reziduurile de pesticide, adoptate de Comisie pe baza datelor $tiin#ifice $i a
concluziilor mai multor reuniuni ale Grupului de lucru F.A.O. $i Comitetului O.M.S. de exper#i
pentru reziduuri de pesticide, ofer" urm"toarele defini#ii:
Pesticidul este reprezentat de orice substan#" sau amestec de substan#e destinate a
nl"tura sau a combate orice specie de d"un"tor; acest termen nglobeaz" orice substan#" sau
amestec de substan#e, utilizate n calitate de regulator al cre$terii vegetale, defoliant sau exicator.
Defini#ia nu se aplic" ngr"$"mintelor, anitibioticelor sau altor produse chimice administrate
animalelor n alte scopuri cum ar fi stimularea cre$terii sau modificarea comportamentului
reproductiv.
Reziduul de pesticide este orice substan#" prezent" ntr-un produs alimentar destinat
omului sau animalelor n urma utiliz"rii unui pesticid; acest termen con#ine, de asemenea, to#i produ$ii
de degradare $i de conversie, metaboli#ii $i produ$ii de reac#ie care sunt considera#i importan#i din
punct de vedere toxicologic.
Toleran#ele Codex sau limitele maxime Codex de reziduuri reprezint" concentra#ia
maxim" a unui reziduu de pesticide pe care Codex Alimentarius l autorizeaz" n mod legal ntr-un
aliment sau produs alimentar. Limita este exprimat" n p"r#i ponderale de reziduu de pesticid per
milion de p"r#i poderale de aliment sau produs alimentar (%p.p.m.=%mg/kg). O toleran#" Codex (sau
o limit" maxim" Codex de reziduu) se aplic", n general, reziduurilor provenind din utilizarea licit"
a pesticidelor, atunci cnd este necesar" protejarea alimentului sau produsului alimentar contra
atacului d"un"torilor, n conformitate cu bunele practici agricole definite de acelea$i texte.
Cnd un reziduu provine din utilizarea unui pesticid care nu a avut drept scop protejarea
alimentului sau produsului alimentar contra atacului d"un"torilor, concentra#ia maxim"
recomandat" este desemnat" ca limita practic" de reziduu . Aceste reziduuri se pot acumula n
cursul diferitelor faze pe care le parcurge alimentul: cultur", recoltare, distribu#ie, comercializare $i
transformare.
Cele dou" tipuri de limite se aplic" n momentul intr"rii alimentului sau produsului alimentar
pe teritoriul unei #"ri sau n circuitele sale comerciale $i nu trebuie s" fie dep"$ite n nici un moment
ulterior.
Legisla#ia Comisiei Codex Alimentarius pentru reziduuri de pesticide se prezint" astfel:
C.A.C./Vol.XIII-Ed.2 Limitele maxime Codex ale reziduurilor de pesticide adoptate de Comisia
Codex Alimentarius pn! la sfr#itul celei de-a $6-a sesiuni (iulie$985)
Suplimentul % la C.A.C./Vol.XIII-Ed. 2 Limitele maxime Codex ale reziduurilor de pesticide #i
amendamentele adoptate pn! la cea de-a $7-a sesiune a Comisiei Codex Alimentarius
Suplimentul 2 la C.A.C./Vol.XIII-Ed.2 Limitele maxime Codex ale reziduurilor de pesticide #i
amendamentele adoptate la cea de-a $8-a sesiune a Comisiei Codex Alimentarius
Ghid pentru limitele maxime. Codex pentru reziduurile de pesticide:
Partea %
(C.A.C./P.R. % %984)
Note generale $i linii directoare
Partea a 2-a
(C.A.C./P.R. 2)
Limite maxime pentru pesticide
Partea a 3-a
(C.A.C./P.R. 3)
Linii directoare pentru nivelurile
reziduurilor de pesticide
Partea a 4-a
(C.A.C./P.R. 4 %989)
(doar n englez")
Clasificarea alimentelor $i a furajelor
animale
Bazele merceologiei
Partea a 5-a
(C.A.C./P.R 5 %984)
Metoda recomandat" pentru
e$antionare n determinarea
reziduurilor de pesticide
Partea a 6-a
(C.A.C./P.R.6 %984)
M"rfurile pentru care se aplic" limitele
maxime Codex pentru reziduuri $i care
sunt analizate
Partea a 7-a
(C.A.C./P.R.7 %984)
Linii directoare Codex pentru bune
practici n analiza reziduurilor de
pesticide
Partea a 8-a
(C.A.C./P.R.8 %989)
a patra edi#ie
Recomand"ri pentru metodele de
analiz" a reziduurilor de pesticide
Partea a 9-a
(C.A.C./P.R.9-%985)
Practici reglementare na#ionale
recomandate pentru facilitarea
accept"rii $i aplic"rii limitelor maxime
Codex pentru reziduurile de pesticide
n alimente
Codurile de utilizare, elaborate n vederea asigur"rii igienei de fabrica#ie a produselor
alimentare, reflect" principii universal aplicabile (Principii generale despre igiena alimentelor)
sau exigen#e cu caracter specific (de exemplu, Codul de Practic! Igienic! pentru conserve de
fructe #i legume), constituindu-se ntr-un fond valoros de cuno$tin#e $i informa#ii adecvate pentru
cei din domeniu. Semnalnd cerin#e tehnice, $tiin#ific stabilite, pentru diferite etape de prelucrare a
alimentelor, aceste texte Codex ofer" date despre punctele critice de control din cadrul industriei
alimentare respective, fiind utilizate ca instrumente n dezvoltarea sistemului de control al
alimentelor.
Succesiunea tipic" a elementelor unui cod este urm"toarea:
cerin#e igienice pentru arealul de produc#ie/recoltare
stabiliment: design $i facilit"#i
stabiliment: cerin#e de igien"
igiena personalului $i cerin#e de s"n"tate ale acestuia
stabiliment: cerin#e de igien" n prelucrare
asigurarea calit"#ii
depozitarea $i transportul produselor finite
procedurile de control n laboratoare
specifica#ii finale
Pentru a veni n ntmpinarea problemei liberei circula#ii a m"rfurilor alimentare n plan
european, f"r" a prejudicia ns" s"n"tatea $i interesele consumatorilor, dup" nfiin#area Comunit!"ii
Economice Europene s-a elaborat un complex de directive orizontale (cu caracter general) #i
verticale (pentru produse specifice), reproducnd schema normelor existente pe plan na#ional.
Prima ac#iune juridic" comunitar" de interes n contextul dezb"tut a fixat o directiv"
orizontal" referitoare la folosirea coloran"ilor alimentari. Au urmat numeroase alte asemenea,
avnd ca subiect marea varietate a aditivilor alimentari (conservan"i, antioxidan"i, emulsionan"i,
gelifian"i, stabilizatori s.a.), precum $i materialele #i obiectele menite a veni n contact cu
produsele alimentare. n prezent, Directiva 89/$07/E.E.C. adoptat! la 2$ decembrie $988 (aditivi
alimentari destina"i cosumului uman) reprezint" reglementarea-cadru ce armonizeaz" legisla#iile
#"rilor comunitare cu privire la acest subiect de interes major n asigurarea unei salubrit"#i corecte a
alimentelor
8
. Directive specifice, existente sau aflate n studiu sub form" de proiecte, con#innd liste

8
modificat prin Directiva nr. 95/2/EC din 20.02.%995
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
ale substan#elor autorizate $i preciznd condi#iile de ntrebuin#are ale acestora, sunt puse la punct n
respectul literei directivei-cadru.
Directiva 89/$09/E.E.C., care a intrat n vigoare la aceea$i dat", cu privire la apropierea
legisla"iilor statelor membre referitoare la materialele #i obiectele destinate a intra n contact cu
produsele alimentare, n scopul promov"rii liberei circula#ii a acestora pe ntreg teritoriul C.C.E.,
are ca principiu fundamental faptul c" toate materialele sau obiectele, care sunt n contact direct sau
indirect, conform destina#iei lor, cu produsele alimentare, trebuie s" fie suficient de bune pentru a
nu ceda alimentelor constituen#i ntr-o cantitate susceptibil" de a prezenta un pericol pentru
s"n"tatea uman", de a antrena o modificare de neacceptat a compozi#iei alimentelor sau de a le
altera propriet"#ile organoleptice. Armonizarea comunitar" a progresat ulterior, prin elaborarea unor
directive relative la materialele $i obiectele din plastic, ca prim" aplicare a reglement"rii de baz".
Valabilitatea legifer"rilor orizontale a fost demonstrat" de-a lungul anilor. n ceea ce
prive$te ns" legifer!rile verticale, organismele comunitare au considerat c" elaborarea lor
constituie un proces prea lent $i prea dificil, oblignd produsele alimentare s" se ncadreze n
scheme rigide, strangulnd ini#iativa $i inova#ia, banaliznd produsele, facilitnd concuren#a
neloial" prin imita#ie, privndu-l pe citadinul european de bogata ofert" gastronomic" a #"rilor
europene cu tradi#ie n domeniu. Noua strategie n materie legislativ" a fost consacrat" prin
publicarea documentelor autorit"#ilor comunitare din anii %985 $i %989, care au subliniat necesitatea
limit"rii sferei de aplicare a legisla#iei comunitare la exigen#ele esen#iale: protec#ia s"n"t"#ii publice
(aditivi, materialele care vin n contact cu alimentele, contaminan#i), necesitatea inform"rii
consumatorilor $i o alt" protec#ie dect cea sanitar" (etichetarea, certificare), tranzac#ii comerciale
loiale, necesitatea asigur"rii unui control public, protec#ia mediului nconjur"tor.
n virtutea acestor reglement"ri, Comisia Comunit"#ilor Europene a dorit s" rezolve
problema inform"rii consumatorilor $i a liberei circula#ii a produselor, prin adoptarea unor reguli
generale de etichetare, prezentare #i de publicitate. Reglement"rile C.C.E. n privin#a etichet"rii
produselor alimentare sunt foarte detaliate $i precise nc" de la adoptarea Directivei Consiliului
C.E.E. din $8 decembrie $978 referitoare la apropierea legisla"iei "!rilor membre privind
etichetarea #i prezentarea produselor alimentare destinate consumatorului final, precum #i la
publicitatea respectiv!. Directiva general" a fost completat" $i modificat" pentru a r"spunde
necesit"#ilor pie#ei $i de protec#ie a consumatorilor, extinzndu-se cmpul s"u de aplicare la
colectivit"#i (spitale, cantine) $i precizndu-se: men#iunile etichetei produselor vndute n vrac, noi
dispozi#ii referitoare la produsele alimentare nevndute la consumatorul final, precum $i o nou"
defini#ie a datei limit" de consum, ca o concretizare a intensific"rii preocup"rilor legislative pentru
garantarea produselor alimentare. Pentru produsele preambalate se prevede indicarea obligatorie a
unui num"r de lot pentru a permite identificarea sa n cazul necesit"#ii retragerii unui produs de pe
pia#"
9
.
La nceputul deceniului nostru, datorit" activit"#ii unor cercuri guvernamentale, de
profesioni$ti sau de consumatori care au continuat s" se arate favorabile elabor"rii n sens vertical a
legisla#iei europene alimentare, Comisia a acceptat s" a$eze pe masa de lucru proiecte de texte
comunitare cu caracter vertical. Ceea ce este foarte important, n contextul dezb"tut, este faptul c"
aceasta s-a angajat -avnd n vedere serioasele lacune ale sistemului comunitar n materie de
dispozi#ii orizontale- s" prezinte proiecte de texte comunitare cu privire la igien!
$0
, contaminan"i
$$
,
afirma"ii
$2
. Mai mult dect att, s-a decis s" se ia n calcul normele interna#ionale elaborate de
Comisia Codex Alimentarius, forul central de solu#ionare a problemelor igienice, iar Comisia
Codex Alimentarius a decis s" dea posibilitatea C.E.E. s" accepte standardele Codex, n m"sura n
care statele membre ar delega-o n acest sens.
Standardele de linii directoare privind igiena $i securitatea produselor alimentare ar putea
constitui un element complementar indispensabil unor directive pe aceast" tem". Se studiaz"
posibilitatea aplic"rii lucr"rilor de standardizare num"rului mare al ghidurilor de bune practici de

9
vezi subcapitolul 6.2.
%0
reglement"ri privind igiena , ionizarea sunt n studiul exper#ilor comunitari
%%
reglement"ri privind contaminan#ii au fost deja adoptate
%2
pentru afirma#ii cu caracter nutri#ional , vezi subcapitolul 6.2.
Bazele merceologiei
securitate alimentar" (B.P.S.A.), ce stabilesc recomand"ri pentru atingerea unei bune st"pniri a
igienei produselor alimentare $i care vor putea fi destinate mai ales pentru: a da recomand"ri utile
agen#ilor economici, a nlesni rela#iile dintre ntreprinderi $i serviciile de control, a furniza o
prezum#ie de conformitate cu exigen#ele esen#iale, a facilita adaptarea ntreprinderilor la sistemul
analizei riscurilor $i controlului punctelor critice (H.A.C.C.P.), a facilita n ntreprinderi ini#ierea n
asigurarea calit"#ii.
Standardele de igien" $i securitate a materialelor destinate domeniului agroalimentar
stabilesc regulile aplicabile aparatelor utilizate n domeniile agroalimentare pentru a asigura, pe de o
parte, igiena produselor alimentare $i, pe de alt" parte, securitatea utilizatorilor n cursul
opera#iunilor de prelucrare, condi#ionare, depozitare, transport, distribuire, prelevare $i manutan#".
n cadrul Noii apropieri europene privind securitatea ma$inilor, ac#ioneaz" Comitetul
tehnic C.E.N./T.C. %53 Material agroalimentar: igien" $i securitate, iar C.E.N./T.C.%94 Ustensile
care vin n contact cu m"rfurile alimentare desf"$oar" cea mai mare parte a activit"#ii n domeniul
metodelor de analiz" referitoare la materialele care vin n contact cu alimentele.
Noua orientare comunitar", menit" s" g"seasc" mijloacele de a recunoa$te, cu respectarea
diversit"#ii europene, specificitatea anumitor produse, a fost de neevitat, lund n considerare
intensificarea dispozi#iilor reglementare sanitare, a celor referitoare la informarea $i protec#ia
cosumatorului, a celor cu privire la mediul nconjur"tor. (n acest sens a fost emis regulamentul
C.E.E. nr. 208$/$992 cu privire la protec"ia indica"iei geografice #i a denumirii de origine a
produselor agricole #i alimentare $i cel cu nr. 2082/$992 cu privire la atestarea de specificitate
a produselor agricole #i alimentare ). Consumatorii, potrivit celor mai recente studii , sunt n
c"utare de semne care s" le permit" -n contextul diversific"rii continue a m"rfurilor alimentare-
s" identifice $i s" diferen#ieze produsele corespunz"tor a$tept"rilor lor, care constau nu numai n
nevoia de via#", de gust, de pl"cere ci, n ultimul timp, ntr-o nevoie de s"n"tate, ntr-o dorin#" de
securitate.
7.3.2 Cadrul legislativ al produc"iei #i comer"ului cu m!rfuri alimentare n Romnia
n economia unei #"ri, problemele calit"#ii $i siguran#ei alimentelor pot avea un impact
deosebit asupra st"rii de s"n"tate $i de nutri#ie a popula#iei sale.
Cadrul juridic unitar referitor la producerea, ambalarea, depozitarea, transportul $i
comercializarea alimentelor n #ara noastr" este reprezentat de Ordonan"a Guvernului
Romniei nr. $$3/$999. Documentul stabile$te responsabilit"#ile produc"to-rilor $i comercian#ilor
de alimente $i condi#iile organiz"rii controlului oficial al acestora, n vederea protej"rii calit"#ii
m"rfurilor alimentare, conform reglement"rilor legale privind protec#ia consumatorilor.
n sensul prezentei ordonan#e sunt definite:
alimentele produse n stare natural" sau prelucrate, destinate consumului uman, inclusiv
apa mineral" $i guma de mestecat, din categoria c"rora se exclud tutunul, produsele
medicinale $i substan#ele narcotice $i psihotrope;
alimentele preambalate orice aliment n ambalaj individual, care se vinde sub aceast"
form" $i al c"rui con#inut nu poate fi modificat f"r" deschiderea sau schimbarea ambalajului;
igiena alimentar! toate m"surile necesare pentru a asigura protec#ia, stabilitatea $i
salubritatea alimentelor, pornind de la cultivare sau cre$tere, produc#ie sau fabrica#ie, pn" la
consumul final;
calitatea alimentului totalitatea propriet"#ilor ntrunite de aliment, care l fac compatibil cu
reglement"rile specifice $i cerin#ele consumatorilor;
siguran"a alimentelor garan#ia c" alimentele nu constituie un pericol pentru consumator
atunci cnd sunt preparate $i /sau consumate conform destina#iei lor.
n vederea asigur"rii calit"#ii $i siguran#ei alimentelor n timpul produc#iei, circula#iei $i
comercializ"rii lor, sunt prev"zute condi#ii generale cu privire la:
unit"#ile produc"toare;
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
opera#iunile de fabricare;
personalul necesar;
compozi#ia chimic";
utilizarea aditivilor alimentari;
contaminan#i, n general, radia#ii sau utilizarea materialelor radioactive;
reziduurile de pesticide $i alte produse care se reg"sesc n alimente;
prezen#a substan#elor active farmacologic;
destina#ia nutri#ional" special", suplimentele nutritive, fortificarea $i modificarea
genetic" a alimentelor.
Produc"torii de alimente au r"spunderea de a comercializa numai produse care prezint"
siguran#", sunt salubre $i apte pentru consum, respectnd parametrii privind propriet"#ile
organoleptice, fizice, chimice, microbiologice $i toxicologice ale acestora, conform standardelor,
specifica#iilor tehnice $i reglement"rilor actelor normative n vigoare
%3
. Produc"torii de alimente
sunt obliga#i s" indice parametrii de calitate ai produselor fabricate, destinate comercializ"rii, n
standarde sau specifica#ii tehnice, pe etichete $i n declara#iile de conformitate nso#itoare. Ei sunt
obliga#i s" organizeze $i s" aplice controlul calit"#ii alimentelor, fabricate sau manipulate, n
laboratoare proprii sau autorizate.
Comercializarea m"rfurilor alimentare presupune existen#a unor spa#ii amenajate $i destinate
acestui scop, n condi#ii de igien" adecvate. Se interzice comer#ul cu alimente (din #ar" sau din
import) ce nu sunt nso#ite de documente care s" le ateste originea, provenien#a $i calitatea, alimente
manipulate n condi#ii necorespunz"toare de igien" sau produse prezentate drept alimente.
n vederea protej"rii consumatorilor mpotriva practicilor incorecte, este interzis"
comercializarea alimentelor contraf"cute, a celor cu denumiri, informa#ii, prezentare sau reclam"
care ar putea s"-i induc" n eroare pe cump"r"tori, a celor necorespunz"toare pentru consum.
Consumatorii sunt indu$i n eroare dac" se pretinde c" alimentele ar cauza efecte pe care
rezultatele cercet"rii $tiin#ifice nu le justific", dac" sunt utilizate denumiri, informa#ii sau declara#ii
false, dac" sunt prezentate ca medicamente.
Ministerul Agriculturii $i Alimenta#iei, Ministerul S"n"t"#ii mpreun" cu alte organisme
interesate, dup" caz, sunt abilitate s" emit" ordine $i instruc#iuni comune care s" reglementeze:
condi#iile privind autorizarea unit"#ilor care produc, prelucreaz", depoziteaz", transport"
$i comercializeaz" alimente;
condi#iile privind certificarea alimentelor pentru a fi declarate apte pentru consumul
uman;
condi#iile privind controlul unit"#ilor care produc, prelucreaz", depoziteaz", transport" $i
comercializeaz" alimente.
Astfel, autorit"#ile competente pentru executarea controlului oficial al produselor alimentare
sunt:
autorit"#ile sanitare veterinare, fitosanitare $i de control tehnologic, desemnate de c"tre
Ministerul Agriculturii $i Alimenta#iei;
autorit"#ile sanitare desemnate de c"tre Ministerul S"n"t"#ii;
autorit"#ile abilitate pentru protec#ia consumatorilor.
n condi#iile n care industria romneasc" inten#ioneaz" s" se alinieze sub toate aspectele la
cerin#ele unei produc#ii moderne de alimente, este absolut necesar ca toate ntreprinderile s"-$i
revizuiasc" atitudinea n ceea ce prive$te igiena produc#iei. n acest sens, este obligatorie
respectarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, aprobate prin Ordinul Ministerului

%3
Agen#ii economici care desf"$oar" activit"#i n domeniul produc#iei de produse alimentare sunt obliga#i s" solicite
licen#" de fabrica#ie (conform art. %8 al O.G. nr. 42/%995 privind produc#ia de produse alimentare destinate
comercializ"rii, aprobat" $i modificat" prin Legea nr. %23/%995 $i completat" prin O.G. nr.33/%999) Ministerului
Agriculturii $i Alimenta#iei care acord" aceste licen#e conform regulamentului aprobat prin O.M.A.A. nr.58/%999.
Bazele merceologiei
S!n!t!"ii nr.975/$998 $i a Normelor de igien! privind produc"ia, prelucrarea, depozitarea,
p!strarea, transportul #i desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul Ministerului S!n!t!"ii
nr.976/$998.
Normele igienico- sanitare pentru alimente au ca obiectiv principal garantarea s"n"t"#ii
popula#iei prin consum de alimente sigure din punct de vedere sanitar, sub raportul salubrit"#ii,
prospe#imii $i al valorii nutritive. Ele vizeaz" popula#ia global", grupe de popula#ie distincte,
precum $i pe descenden#ii acestora. Ca urmare, se stabilesc n baza unor studii $i observa#ii
pluridisciplinare continue, pe baza rela#iei administrare efect, respectiv cantitate efect.
Periodic, se revizuiesc n func#ie de informa#iile sau situa#iile nou ap"rute.
Orice produs alimentar fabricat pentru consum uman sau pus n consum uman trebuie s" aib"
avizul sanitar al Ministerului S"n"t"#ii. Este interzis" comercializarea sau utilizarea pentru consum
uman a alimentelor care prezint" una din situa#iile urm"toare:
au semne organoleptice de alterare (modific"ri de aspect, consisten#", culoare, gust sau miros);
au semne de infestare cu parazi#i (ou", larve $i forme adulte, vii sau moarte), precum $i resturi
sau semne ale activit"#ii lor, cu excep#ia unor produse pentru care sunt prev"zute limite;
au semne ale contactului cu roz"toare;
au miros $i gust str"in de natura produsului;
au gust $i miros sau pete de mucegai, cu excep#ia mucegaiurilor selec#ionate admise;
con#in aditivi alimentari neaviza#i de Ministerul S"n"t"#ii sau peste limitele admise;
con#in contaminan#i peste limitele admise de prezentele norme igienico- sanitare;
sunt fabricate din materii prime care nu au primit aviz sanitar;
nu ndeplinesc condi#iile cerute de norme sau standarde;
sunt falsificate.
Se consider" falsificare adaosul oric"rei substan#e naturale sau sintetice n produse, n scopul
masc"rii unor defecte ale produselor alimentare, precum $i n scopul modific"rii sau conferirii de
propriet"#i pe care produsele nu le justific" prin compozi#ia lor natural" sau prin normele de
fabrica#ie. De asemenea, se consider" falsificare schimbarea compozi#iei f"r" a schimba
specifica#iile de pe etichet".
Pentru toate produsele alimentare sunt prev"zute:
norme de protec"ie sanitar! (indicatorii de calitate nespecifica#i n prezentele norme fiind
inclu$i n standarde sau specifica#ii de produs);
norme microbiologice (inclusiv pentru materiile prime folosite la fabricarea alimentelor);
norme toxicologice:
Aditivii alimentari sunt substan#e care se folosesc la prepararea unor produse alimentare
n scopul amelior"rii calit"#ii acestora sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii
avansate de prelucrare. Nu se aplic" normele igienico- sanitare aditivilor tehnologici,
substan#elor folosite la protec#ia plantelor, substan#elor ad"ugate pentru sporirea valorii
nutritive (vitamine, minerale), concentratelor naturale, coloran#ilor utiliza#i la colorarea
p"r#ilor necomestibile ale unui aliment. Nu se consider" aditivi alimentari: substan#ele
de tratare a apei, pectina con#inut" n mod natural n aliment, baza chewing, dextrina,
amidonul modificat prin diverse tratamente, plasma sanguin", gelatina, proteinele
hidrolizate, proteina din lapte, glutenul, aminoacizii (al#ii dect acidul glutanic, glicina,
cisteina).
Ambalajele, utilajele, recipientele $i ustensilele folosite n sectorul alimentar trebuie s"
fie avizate sanitar. Materialele de orice natur", folosite la confec#ionarea ambalajelor $i a
recipientelor de depozitare $i transport, precum $i a ustensilelor $i a acoperirilor de
protec#ie anticoroziv", destinate sectorului alimentar, trebuie s" ndeplineasc" condi#iile
urm"toare: s" aib" un nalt grad de stabilitate fizico- chimic", s" nu influen#eze
caracteristicile organoleptice, fizico- chimice sau valoarea nutritiv" a produsului
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
alimentar cu care vin n contact, s" nu confere toxicitate acestuia, s" asigure produsului
alimentar o protec#ie eficient" fa#" de alte impurific"ri accidentale.
Impurificarea alimentelor $i a materiilor prime alimentare cu arseniu $i metale grele
(cadmiu, plumb, zinc, cupru, staniu, mercur) se admite n anumite limite maxime,
riguros stabilite.
De asemenea, sunt prev"zute limitele maxime admise de azota#i $i microtoxine n
alimente.
Normele de igien! privind produc"ia, prelucrarea, depozitarea, p!strarea, transportul #i
desfacerea alimentelor sunt stipulate prin Ordinul Ministerului S!n!t!"ii nr. 976/$998 .
Aceste norme de igien" se aplic" tuturor unit"#ilor alimentare care produc, prelucreaz",
servesc, depoziteaz", p"streaz", transport" $i desfac alimente. Aceste unit"#i nu pot func#iona dect
pe baza autoriza#iei sanitare. n caz de schimbare sau extindere a activit"#ii, unitatea respectiv" va
trebui s" solicite o nou" autoriza#ie sanitar".
Normele privind produc"ia (industria alimentar!)
Se consider" unit"#i de produc#ie sau de industrie alimentar", n sensul prezentelor norme,
unit"#ile care au ca scop prelucrarea, fabricarea, conservarea sau ambalarea produselor
alimentare $i produselor care intr" n compozi#ia alimentelor destinate consumului uman;
Aceste unit"#i sunt obligate s" cear" avizul organelor sanitare n cazul n care $i m"resc
planul de produc#ie peste capacitatea normal" a ntreprinderii $i s" respecte clauzele speciale
$i termenele fixate de organele sanitare;
O aten#ie deosebit" trebuie acordat" instala#iilor frigorifice, instala#iilor tehnico-sanitare, de
ap" potabil", de ap" cald", de canalizare a reziduurilor lichide, de ventila#ie $i de iluminat,
care trebuie s" fie instalate att n nc"perile de produc#ie, ct $i n anexele $i grupurile
socio-sanitare;
De asemenea, se vor folosi numai surse de ap" potabil" (acestea vor asigura n permanen#"
debitul de ap" necesar pentru produc#ie $i pentru grupul social prev"zut n avizul de
construc#ie sau n autoriza#ia de func#ionare);
La proiectarea spa#iilor destinate procesului tehnologic, se va avea n vedere realizarea de
fluxuri tehnologice care s" evite ncruci$"rile materiei prime cu produsele finite alimentare,
ncruci$"rile produselor infestate cu produsele salubre, precum $i ncruci$area ambalajelor
curate cu cele murdare.
Norme privind prepararea alimentelor (alimenta"ia public! #i colectiv!)
Se refer" la toate unit"#ile de alimenta#ie care preg"tesc preparate culinare $i produse de
cofet"rie- patiserie, n care vnzarea $i consumul produselor se face, de regul", pe loc sau
pentru consumul casnic;
Pentru asigurarea condi#iilor igienico- sanitare necesare unei prelucr"ri $i prepar"ri a
alimentelor corespunz"toare, n func#ie de profilul lor, unit"#ile de alimenta#ie public" sau
colectiv" vor avea din construc#ie spa#iile necesare pentru circuitele func#ionale;
Spa#iile vor fi proiectate $i amplasate astfel nct s" permit" desf"$urarea fluxului tehnologic
ntr-un singur sens, evitndu-se ncruci$"rile ntre fazele salubre $i cele insalubre.
Norme privind depozitarea #i transportul alimentelor
Depozitarea $i p"strarea alimentelor trebuie s" se fac" n condi#ii care s" previn" modificarea
propriet"#ilor nutritive, organoleptice $i fizico chimice, precum $i contaminarea microbian"
(alimentele vor fi p"strate $i depozitate n nc"peri sau spa#ii amenajate, protejate de insecte
$i roz"toare, dotate cu instala#ii $i aparatura necesar" pentru asigurarea $i controlul
condi#iilor de temperatur", umiditate, ventila#ie etc., stabilite prin actele normative n
vigoare);
Materiile prime $i auxiliare, semifabricatele $i produsele finite se vor depozita n spa#ii
separate pentru fiecare din aceste categorii. Unit"#ile alimentare vor fi dotate cu spa#ii
necesare depozit"rii ambalajelor;
Bazele merceologiei
Mijloacele de transport al alimentelor trebuie s" fie amenajate $i dotate n func#ie de natura
produsului de transportat. Personalul care asigur" transportul $i manipularea produselor u$or
alterabile $i a pinii va purta echipamentul de protec#ie sanitar" a alimentelor la urcarea pe
platforma vehiculului $i la toate opera#iile de manipulare a produselor $i va avea carnet de
s"n"tate.
Norme privind desfacerea alimentelor
Alimentele se pot desface prin:
- magazine alimentare, care trebuie s" aib" din construc#ie urm"toarele spa#ii: sal" de desfacere,
magazie de alimente, magazie de ambalaje, grup socio- sanitar. Spa#iile vor fi amenajate
corespunz"tor pentru men#inerea condi#iilor de igien".
- comer#ul n mic detaliu (stabil $i ambulant), care reprezint" desfacerea alimentelor n cantit"#i $i
sortimente restrnse, pe o perioad" determinat", n puncte fixe sau mobile. Att punctele fixe de
desfacere stradal", ct $i unit"#ile mobile trebuie s" corespund" cerin#elor pentru protec#ia sanitar"
a produselor $i a consumatorilor.
- pie#e alimentare, care sunt destinate numai comercializ"rii produselor agroalimentare $i de uz
gospod"resc $i fa#" de care exist" cerin#e exprese cu privire la amenajarea spa#iilor,
aprovizionarea cu ap" potabil", evacuarea reziduurilor etc.
Controlul respect!rii normelor de igien! prin teste de salubritate
n scopul prevenirii bolilor prin nerespectarea normelor de igien", inspectorii sanitari vor
recolta periodic din unit"#ile alimentare care produc, prepar", servesc, depoziteaz", transport" $i
desfac alimente, teste de salubritate de pe suprafe#ele de lucru, utilaje, ustensile, ambalaje,
echipament de lucru $i din aerul din nc"perile de lucru. Aceste teste se vor efectua $i n caz de
suspiciuni de contaminare a unor alimente, dar mai ales n caz de toxiinfec#ii alimentare.
Norme privind personalul unit!"ilor alimentare
Opera#iile de manipulare, preparare, transport, servire $i desfacere a alimentelor vor fi
executate numai de persoane care au efectuat controlul medical la angajare $i, periodic, la
unit"#ile sanitare $i n condi#iile stabilite de Ministerul S"n"t"#ii. Excep#ie face personalul
ziler din unit"#ile industriale care prelucreaz" alimente de origine vegetal" $i plante
industriale, n cazul n care produsele sunt supuse steriliz"rii termice n cursul procesului
tehnologic;
n toate unit"#ile alimentare, conduc"torii acestora sau persoane din unitate special
desemnate au obliga#ia de a verifica zilnic starea de igien" individual" a personalului.
Legea nr. 98 din $0 noiembrie $994 privind stabilirea #i sanc"ionarea contraven"iilor la
normele legale de igien! #i s!n!tate public!
$4
, stipuleaz" n capitolul VIII Contraven#ii la normele
de igien" privind alimentele $i protec#ia sanitar" a acestora principalele cazuri care se constituie n
abateri fa#" de prevederile legale n ceea ce prive$te asigurarea igienei produselor alimentare la
nivel microeconomic.
7.3.3 Aplicarea H.A.C.C.P.
15
n asigurarea inocuit!"ii alimentelor la nivel microeconomic
Deziderat esen#ial al dezvolt"rii economico-sociale, asigurarea securit"#ii alimentelor se
poate realiza printr-o serie de tipuri de interven#ii directe, precum controlul calit"#ii produselor
alimentare, dar $i indirecte, ca m"suri de protec#ie a mediului, mbun"t"#irea calit"#ii nutri#ionale a
alimentelor, educa#ia consumatorului.
Comitetul mixt F.A.O./O.M.S. a considerat c" toate aceste interven#ii sunt importante,
recomandnd ca mijloacele necesare punerii lor n aplicare s" fie dezvoltate $i sus#inute.

%4
Modificat" $i completat" prin O.G. nr. %08/%999
%5
Analiza Riscului prin Puncte Critice de Control
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
Cre$terea ngrijor"rii publice privind contaminarea alimentelor cu poluan#i microbiologici,
chimici $i radioactivi a determinat organiza#iile oficiale de s"n"tate public" $i Organiza#ia Mondial"
a S"n"t"#ii s" apeleze la intensificarea ac#iunilor de prevenire $i control ale efectelor acesteia.
Un instrument cheie n acest sens l constituie aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard
Analysis Critical Control Point) n produc#ia $i comercializarea alimentelor.
Apari#ia conceptului H.A.C.C.P. a fost favorizat" de progresele uria$e nregistrate n $tiin#a
$i tehnica din ultimele decenii, sistemul fiind pus la punct pentru prima dat" n %959 de c"tre
compania Pillsbury, n proiectele sale de cercetare $i realizare a produselor alimentare destinate
programelor spa#iale americane.
Metoda H.A.C.C.P. a fost prezentat" n public la Conferin#a Na#ional" pentru Protec#ia
Alimentelor din %97%, fiind ulterior adoptat" de c"tre F.D.A. (Food and Drugs Administration)
pentru inspec#ia ntreprinderilor din industria alimentar" civil".
Pe m"sura evolu#iei sale, acest sistem $i-a dovedit rolul important n ob#inerea $i
comercializarea unor produse alimentare sigure pentru s"n"tatea uman", afirmndu-$i valen#ele
practice n asigurarea inocuit"#ii acestora n alimenta#ia public", industria alimentar", turism $i
comer#. ntlnirea pe probleme de securitate alimentar" din Europa (Bruxelles, %989) a consacrat
H.A.C.C.P.-ul ca instrument util n punerea n practic" $i asigurarea acesteia.
Comisia Codex Alimentarius ncurajeaz" implementarea metodei H.A.C.C.P. la nivelul
agen#ilor economici $i reglementarea acesteia printr-un cadru legislativ adecvat n statele membre.
n acest sens, legisla#ia recent" a Uniunii Europene recomand" aplicarea sistemelor de management
al calit"#ii bazate pe H.A.C.C.P. n #"rile care doresc s" exporte produse alimentare c"tre Uniunea
European".
Conceptul H.A.C.C.P. sistematizeaz" toate prevederile de baz" ale inspec#iei sanitare,
dovedindu-se o modalitate simpl" $i eficient" de realizare a controlului $i autocontrolului pe linia
igienei alimentelor. n prezent, exist" tendin#e $i ini#iative accentuate ca, la nivelul diferitelor
ntreprinderi, aplicarea sistemului H.A.C.C.P. s" se fac" cu ajutorul mijloacelor de monitorizare $i
prelucrare electronic" a informa#iilor, elaborndu-se programe adaptate profilului de activitate al
acestora.
Abordarea sistemic" a realiz"rii siguran#ei pentru consum a produselor alimentare const" n
aplicarea a #apte principii de baz!:
P%. Evaluarea riscurilor asociate cu ob#inerea $i recoltarea materiilor prime $i
ingredientelor, prelucrarea, manipularea, depozitarea, distribu#ia, prepararea
culinar" $i consumul produselor alimentare;
P2. Determinarea punctelor critice prin care se pot #ine sub control riscurile
identificate;
P3. Stabilirea limitelor critice care trebuiesc respectate n fiecare punct critic de
control;
P4. Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control;
P5. Stabilirea ac#iunilor corective ce vor fi aplicate atunci cnd, n urma
monitoriz"rii punctelor critice de control, este detectat" o devia#ie de la
limitele critice;
P6. Organizarea unui sistem eficient de p"strare a nregistr"rilor care constituie
documenta#ia planului H.A.C.C.P.;
P7. Stabilirea procedurilor prin care se va verifica dac" sistemul H.A.C.C.P.
func#ioneaz" corect. Este indicat ca analiza riscurilor s" fie efectuat" n faza
de proiectare a produsului $i a procesului tehnologic de fabrica#ie pentru a
defini punctele critice de control nainte de nceperea fabrica#iei. Evaluarea
riscurilor se realizeaz" n dou" etape:
a. evaluarea tipului de produs n func#ie de riscurile asociate acestuia;
b. evaluarea riscurilor n func#ie de gradul de severitate.
Bazele merceologiei
Un punct critic de control este definit de orice punct sau procedur" dintr-un sistem
specializat n fabricarea de produse alimentare, n care pierderea controlului poate avea drept
consecin#" punerea n pericol a s"n"t"#ii consumatorului. Exemple tipice: stabilirea re#etei de
fabrica#ie bazat" pe considerente igienico-sanitare, tratamentele termice, refrigerarea, congelarea,
igienizarea utilajelor $i a spa#iilor de produc#ie.
O limit! critic! este definit" de toleran#a admis" pentru un anumit parametru al punctului
critic de control. De pild": valorile temperaturii, timpului, umidit"#ii, pH-ului, acidit"#ii,
con#inutului de sare etc.
Monitorizarea reprezint" testarea sau verificarea organizat" a punctelor critice de control $i a
limitelor critice. Rezultatele monitoriz"rii trebuie s" fie bine documentate $i interpretate. Erorile de
monitorizare pot conduce la defecte critice ale produselor. Deoarece defectele critice pot avea
consecin#e grave, se impune o monitorizare eficient" a punctelor critice de control, ideal n
propor#ie de %00%.
n unele situa#ii, este posibil" o monitorizare continu" (de exemplu, nregistrarea continu" a
timpului $i temperaturii de sterilizare a cutiilor de conserve pe termografe, m"surarea n flux a pH-
ului unui produs alimentar), aceasta fiind de preferat.
Dac" nu se poate asigura o monitorizare continu", intervalul la care se face monitorizarea
trebuie s" fie corect ales, astfel nct s" se poat" asigura, totu$i, #inerea sub control a riscurilor
identificate. Se vor folosi planuri de e$antionare a probelor realizate pe baze statistice, precum $i
unele proceduri statistice pentru reducerea varia#iilor n desf"$urarea procesului tehnologic, n
func#ionarea utilajelor $i a aparatelor de m"sur".
Pentru o bun" conducere a procesului, se recomand" ca monitorizarea punctelor critice de
control s" fie realizat" prin metode rapide, care pot furniza informa#ii n timp util, toate rezultatele
monitoriz"rii fiind obligatoriu nregistrate $i p"strate pn" la expirarea termenului de valabilitate al
lotului.
Ac"iunile corective aplicate trebuie s" elimine riscurile existente sau care pot s" apar" prin
devierea de la planul H.A.C.C.P., asigurnd inocuitatea produsului finit.
Verific!rile au rolul de a confirma faptul c", n urma aplic"rii planului H.A.C.C.P., toate
riscurile au fost identificate $i #inute sub control . Metodele de verificare pot fi metode
microbiologice, fizice, chimice $i senzoriale.
Pentru implementarea sistemului la nivel microeconomic, este necesar un studiu H.A.C.C.P.
care s" cuprind" date igienico-sanitare $i tehnice (date epidemiologice, date privind materiile prime,
produsele intermediare $i produsul finit, date privind securitatea alimentului) $i care se finalizeaz"
prin alc"tuirea unui plan H.A.C.C.P. al unit"#ii respective.
Planul H.A.C.C.P. poate fi aplicat n produc#ie, comer#, servicii alimentare, prin asistarea pe
calculator, n baza unui program adaptat specificului respectiv $i avnd ca punct de lucru diagrama
de lucru prezentat" n figura 7.%.
Reglement!ri na"ionale #i interna"ionale privind calitatea produselor alimentare destinate comercializ!rii
Descrierea
produsului
Diagrama
derularii procesului
tehnologic
limite
critice
procedee
de
supraveghere
actiuni
corective
inregistrari
masuri de
control
riscuri
faza
Verificare
inspectie
Situatie
necorespunzatoare
Situatie
corespunzatoare
Semnalarea abaterilor de la prevederile
existente ; confirmare ca punctele
critice nu se mai afla sub control ;
revalidare
Figura 7.$.Diagrama de lucru H.A.C.C.P.
(dup! F.A.O./O.M.S.)
Principiile generale de alc"tuire a unui plan H.A.C.C.P. pentru o unitate cu profil alimentar
se refer" la:
- examinarea vizual" pe ansamblul unit"#ii care include simultan aspecte multiple (structur",
circuite, func#ionalitate, depozitare, dotare et.);
- examinarea senzorial" a produsului/produselor n diferitele faze ale procesului tehnologic,
ncepnd cu recep#ia materiilor prime, prelucrare, condi#ionare, depozitare $i terminnd cu livrarea,
respectiv desfacerea;
- m"surarea $i supravegherea temperaturii n punctele esen#iale ale proceselor tehnologice;
- existen#a test"rii $i atest"rii H.A.C.C.P. la personalul unit"#ii, conform nivelului de
responsabilitate $i profilului de activitate;
- stabilirea punctelor critice cu poten#ial de risc ce urmeaz" s" fie supuse controlului sanitar
$i autocontrolului managerial permanent, stabilirea responsabilit"#ilor directe pentru personalul
activ $i de specialitate al unit"#ii;
- investiga#ii de laborator asupra punctelor critice cu poten#ial de risc, stabilirea indicatorilor
$i a periodicit"#ii de efectuare.
Legisla"ia sanitar! european! #i interna"ional! privind produc"ia de alimente prevede
(deocamdat" cu statut de recomandare) aplicarea, n toate unit"#ile implicate n produc#ia,
transportul, depozitarea $i servirea alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calit"#ii
igienice, bazat pe evaluarea $i prevenirea riscurilor, deci a unui sistem de tip H.A.C.C.P. n Marea
Britanie, nc" din septembrie %995, aplicarea sistemului n unit"#ile care prelucreaz" sau
comercializeaz" alimente a devenit obligatorie, nerespectarea acestei condi#ii conducnd la
nchiderea unit"#ii respective
%6
.
Speciali$tii au elaborat, de asemenea, pe plan na#ional $i international, o serie de ghiduri de
bune practici de siguran"! alimentar! bazate pe aplicarea metodelor H.A.C.C.P. n principal de
origine american" $i canadian", aceste ghiduri permit utilizatorilor aplicarea ntr-un domeniu
specific a procedurii H.A.C.C.P. Aceste documente descriu, pe de o parte, sistemul $i metodologia
de aplicare a unei proceduri H.A.C.C.P., apoi detaliaz" aplicarea acestei proceduri ntr-un domeniu
industrial specific, insistnd pe etapele de analiz" a riscurilor, de st"pnire a punctelor critice $i de
supraveghere.

%6
Rotaru, G., Moraru, C., H.A.C.C.P. - Analiza riscurilor. Punctele critice de control, Editura Academic", Gala#i, %997
Bazele merceologiei
De exemplu, ghidul englezesc National Advisory Committee on Microbiological Criteria for
Food (N.A.C.M.C.F.), referitor la preparate pe baz" de carne de pas"re, formuleaz" pentru fiecare
punct critic al fabrica#iei:
- o descriere a etapei procedeului corespunznd unui risc identificat (exemplu:
pasteurizare);
- exigen#ele tehnice ce trebuie respectate n aceast" etap" (exemplu: durata de pasteurizare,
temperatura, distribu#ia n autoclav" a recipientelor cu produs);
- elementele care permit asigurarea controlului acestor exigen#e tehnice $i mijloacele tehnice
necesare acestui control (exemplu: m"surarea $i nregistrarea cuplului timp/temperatur",
verificarea vizual" a distribu#iei adecvate a recipientelor n autoclav");
- verificarea acestor mijloace tehnice (exemplu: buna func#ionare a dispozitivelor de
m"surare timp/temperatur").
n vederea cre"rii posibilit"#ii de aliniere $i integrare a Europei R"s"ritene la sistemul
interna#ional H.A.C.C.P., Organiza#ia Mondial" a S"n"t"#ii a organizat o serie de ntlniri (Larnaca
Cipru %990, Budapesta %990, %99%, Lisabona %99%) la care au participat $i delega#i oficiali ai
Romniei. !ara noastr" este semnatar" a Declara#iei Finale a Conferin#ei Interna#ionale de Nutri#ie
F.A.O./O.M.S. (Roma, %992) privind "securitatea alimentar"" $i "securitatea alimentelor".
n baza recomand"rilor interna#ionale, a experien#ei $i literaturii de specialitate din #"rile cu
practic" n domeniu, precum $i n baza specificului perioadei de tranzi#ie din Romnia, Institutul de
Igien" $i S"n"tate Public" Bucure$ti (nominalizat de c"tre O.M.S. ca "punct focal H.A.C.C.P."
pentru Romnia) n colaborare cu Centrul de Inventic" Bucure$ti a elaborat un pachet de proiecte-
program privind posibilit!"ile #i perspectivele de implementare progresiv! a sistemului
interna"ional H.A.C.C.P. n #ara noastr". n acest sens, Ministerul S"n"t"#ii a emis Ordinul
nr.$956/$8 oct. $995, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.59bis/22 martie %996 privind
introducerea #i aplicarea sistemului HACCP n activitatea de supraveghere a condi"iilor de igien!
din sectorul alimentar.