Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea Transilvania Braov

Facultatea de tiine Economice


Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor
Analiza i evaluarea operaiunilor logistice la
nivelul firmei acrome! S"#"$
Prof. Coordonator: $ect" %r" B&l&escu arius
Student:
Grupa :
'U(#)*S
1.Caracterizarea firmei.........................................................................................................3
Date de identificare .........................................................................................................3
Oferta firmei.....................................................................................................................3
Analiza S.W.O.T..............................................................................................................5
2.Analiza i ealuarea opera!iunilor lo"i#tice......................................................................$
Proce#ul de cump%rare ....................................................................................................$
Analiza actiit%!ii de tran#port.........................................................................................&
2.3 'aluarea proce#ului de #tocare...............................................................................11
2.( Depozitarea m%rfurilor.............................................................................................1(
2.5Or"anizarea actiit%!ilor lo"i#tice ale firmei ............................................................15
2.$Analiza nielului de #erire .....................................................................................1)
3. Pro"ram de cretere a eficien!ei actiit%!ii lo"i#tice......................................................22
(.Concluzii.........................................................................................................................2$
2
1. Caracterizarea firmei
Date de identificare
%enumire S.C *AC+O*', S.+.-
$ocalizare .ucureti/ #tr. *i0ai 'mine#cu/ nr. 21/ #ector 1
Forma +uridic& de constituire #ocietate cu r%#pundere limitat% 2 S.+.-
,-iect de activitate import 3 di#tri4u!ie produ#e alimentare
Oferta firmei
Oferta de produ#e a firmei *acrome5 include produ#e lactate 6di#tri4uitor
e5clu#i al m%rcii Pre#ident7/ produ#e #emipreparate/ produ#e din carne 68n prezent cel
mai mare di#tri4uitor de pulpe de pui7/ materii prime pentru indu#tria c%rnii/ le"ume
con"elate/ toate fiind importate numai de la firme con#acrate din 'uropa 6Olanda/ Spania/
.el"ia/ 9ran!a7/ Statele :nite ale Americii i Canada.
Oferta e#te 8mp%rti!% 8n urm%toarele "rupe de produ#e
1
;
$A'TATE .r<nz% topit%
Crem% 4r<nz% P0iladelp0ia
Cacaal
:nt
.r<nz%
.r<nz% cu muce"ai al4
.r%nzeturi cu muce"ai
.r<nz% italian%
-apte
$E.UE Cartofi con"ela!i
-e"ume con"elate
-e"ume Ga#t+om<nia
1
===. macrome5.com
3
'A#*E Carne pa#%re
Pulpe pui
Or"ane pui
.urt% it%
Carne curcan
Carne porc
Carne it%
(ETE 9ructe de mare
9ile pete
Trunc0i pete
Semipreparate pete
Pete 8ntre"
SE)(#E(A#ATE Produ#e de panifica!ie
Pizza con"elat%
Gu#t%ri
ATE#)) (#)E Carne porc lucru
Carne tranata porc
Specialit%!i porc
Or"ane porc
Su4produ#e porc
Sl%nin%
Carne tranata pa#%re
Or"ane pa#%re
Carne tranata it%
*acrome5 actieaz% i 8n domeniul produc!iei alimentelor/ printr2o fa4ric% de
mezeluri din Oradea cump%rat% 8n 2>>3. ?n 2>>( compania a intrat pe pia!% cu propriul
4rand de mezeluri/ lan#<nd marca @Ca#a Gruia@.
(
Analiza S.W.O.T
(U*'TE TA#)
-ider al pie!ei interne 8n domeniul importului i
di#tri4u!iei produ#elor alimentare
Profita4ilitate doedit%/ #itua!ie financiar% puternic% i
e5celente parteneriate cu in#titu!iile financiare
De!inerea pozi!iei de arf de pia!%
Pe#te 1> ani e5perien!% 8n domeniu
?ma"ine foarte 4un% pe pia!%
Practicarea mana"ementului calit%!ii
'c0ip% de conducere #trate"ic%/ e5perimentat% i unit%
Aitez% de reactie decizional% la modific%rile produ#e
8n mediul intern #au e5tern
Puncte de lucru 8n municipiile re#edin!% de Bude!/ 8n
Bude!ele cu o dezoltare economic% cel pu!in medie
Strate"ie de marCetin" eficient%
Pro"ram de "e#tiune financiar2conta4il i de marf%
performant 3 on line 3 punctele de lucru cu #ediul
firmei
Produ#e de calitate i #erice a#i"urat
+aportul pre!Dcalitate faora4il
De!ine unicul centru lo"i#tic din +om<nia cu control
total computerizat
Proce#e de anzare adu#e la cel mai 8nalt #tandard
Cea mai performant% re!ea de di#tri4u!ie
(U*'TE S$ABE
25 E din #pa!iile de depozitare #unt
inc0iriate
#upra#olicitarea lucr%torilor de
depozit 8n plin #ezon
facturarea produ#elor #e face "reu din
cauza dier#it%!ii produ#elor
#tocarea de anumite produ#e #e
realizeaz% numai 8n depozitele foarte
mari
di#continuitatea 8n aproizionare cu
m%rfuri/ datorat% furnizorilor i
tran#portatorilor e5terni
,(,#TU*)T/0)
Cre#tere macroeconomic% pro"nozat%
*%rirea capacit%!ilor de depozitare prin con#truirea de
depozite i mdernizarea celor e5i#tente
?mplicarea 8n proiecte de aner"ur%
Po#i4ilitatea de e5tindere a nomenclatorului de
produ#e iD#au #ericii pe pietele e5i#tente
*anife#tarea unei #t%ri de #ta"nare #au de re"re# la
firmele concurente
AE*)*0/#)
?ntrarea pe pia!% a companiilor din
:niunea 'uropean%
Cre#terea puterii financiare a
principalelor firme concurente/ lideri
ai altor produ#e #imilare
Sc0im4area neoilor/ "u#turilor #au
preferin!elor clien!ilor
Puterea cre#cand% de ne"ociere a
5
Creterea rapid% a #ectorului Fo+eCa furnizorilor iD#au a clien!ilor
2. Analiza i evaluarea operaiunilor logistice
Departamentul lo"i#tic a#i"ur% actiit%tile de import #i de di#tri4utie pe tot
teritoriul +om<niei. Dup% mai mult de 1> ani de actiitate 8n domeniul di#tri4utiei/
*AC+O*', #i2a dezoltat o infra#tructur% e5trem de eficient% 4azat% pe re#ur#ele
materiale/ umane #i pe #i#temele inte"rate ?T care permit urm%rirea actiit%tii pa# cu pa#
#i a#i"ur% fle5i4ilitate prin corelarea tuturor proce#elor 8n ederea o4tinerii permanente a
celui mai 4un co#t functie de fiecare #ituatie dat%.
Procesul de cumprare
Actiit%tile reprezentatie pentru domeniul cump%rarii #unt;
G #ta4ilirea nece#it%tilor de aproizionareH
G ale"erea #ur#elor de aproizionareH
G planificarea modului de realizare 8n timp a aproizion%riiH
G ealuarea periodic% a performantelor furnizorilor1
G determinarea cantit%tii economice a comenzii.
+e#pon#a4ilii firmei *acrome5 cu aproizionarea tre4uie/ pe de o parte/ #% aduc%
8n companie #i #% #toc0eze re#ur#ele materiale nece#are la un co#t c<t mai mic/ iar pe de
alt% parte #% a#i"ure di#poni4ilitatea lor 8n #copul #ati#facerii neoilor celor care le
utilizeaz%. Politica de aproizionare a firmei tine cont de natura produ#elor #tocate/ adic%
de num%rul ace#tora #i periodicitatea aproizion%rii lor.
Pentru a #e face o aproizionare la un co#t c<t mai #c%zut firma re#pect%
urm%toarele criterii;
2 cump%r% la un pret c<t mai #c%zut dar tin<nd cont de conditiile de calitate ceruteH
2 co#tul de #tocare #% fie c<t mai mic/ adic% #% #e #toc0eze cantit%ti c<t mai mici po#i4ilH
2 prin #tocare #% #e imo4ilizeze c<t mai putini 4ani.
Principalele atri4utii ale aproizion%rii companiei #unt;
1. procurarea la termenele #ta4ilite a produ#elor de care compania are neoieH
$
2. urm%rirea eolutiei pietelor produ#elor pe care compania le utilizeaz%H
3. #ta4ilirea modalit%tilor de aproizionare pe care tre4uie #% le re#pecte compartimentele
companieiH
(. #ta4ilirea re"ulilor de control al m%rfurilor aproizionate.
Politica de aproizionare a companiei e#te conditionat% de un anumit num%r de
parametrii;
2 m%rimea capitalului di#poni4il pentru a fi ine#tit 8n #tocuri 2po#i4ilit%tile financiare ale
companiei din fiecare lun%.
2 co#turi 2 la firm% e5i#t% mai multe cate"orii de co#turi de care tre4uie #% #e tin% #eam%;
co#tul de #tocare/ care include c0eltuielile de depozitare/ deprecierile #au
deterior%rile produ#elor #tocateH
co#tul de derulare al comenzilor care cuprinde c0eltuielile admini#tratie
ocazionate de aproizionare/ precum #i co#tul lir%riiH
co#tul de penurie/ care are in edere o eentual% ruptur% de #toc #i implic%
c0eltuieli #uplimentare pentru companie.
Aproizionarea centrelor de di#tri4utie #e realizeaz% tin<nd cont de;
Stocul curent
Ium%rul de zile2#toc acceptat predefinit pentru fiecare depozit #i pentru fiecare
produ#
'#timarea de <nzare pe fiecare re"iune "eo"rafic%
Contractele 8n derulare cu clientii importanti
Produ#ele #unt importate de la companii din 'uropa 6Olanda/ Spania/ .el"ia/
9ranta7/ Statele :nite ale Americii/ .razilia #i Canada/ *acrome5 fiind di#tri4uitor unic
in +om<nia al unor 4randuri internationale precum; Pre#ident/ Societe/ P0iladelp0ia/
-inco/ DuBardin/ 9arm9rite#/ +oJal Greenland/ Gu#eppe/ Sadia.
9urnizorii #unt companii de marc% rom<ne#ti #au internationale ;
1


Analiza activitii de transport
Kn e#ent%/ tran#portul pre#upune derularea urm%toarelor actiit%ti;
G ale"erea celor mai adecate modalit%ti de tran#port 6rutier/ feroiar/ maritim/
aerian/ prin conducte7H
G ealuarea #i #electia ofertantilor de #ericii de tran#port/ la care apeleaz% firmaH
G con#olidarea tran#porturilor1
G #ta4ilirea rutelor de tran#portH
G pro"ramarea tran#porturilor.
*acrome5 #i2a dezoltat o infra#tructur% e5trem de eficient% 4azat% pe re#ur#ele
materiale/ umane #i pe #i#temele inte"rate ?T care permit urm%rirea actiit%tii pa# cu pa#
#i a#i"ur% fle5i4ilitate prin corelarea tuturor proce#elor 8n ederea o4tinerii permanente a
celui mai 4un co#t functie de fiecare #ituatie dat%. +utele #e #ta4ile#c cu aButorul unui
in#trument #oft=are/ care 8n functie de punctele de lirare #i de pro"ramul de lirare
a"reat cu clientii/ #ta4ile#te dinamic ruta optim%. Practic modul de or"anizare 8n teren a
re#ur#elor #i modul de implementare a procedurilor de lucru creaz% unul din cele mai
importante aantaBe ale *acrome5; cea mai performant% retea de di#tri4utie din +om<nia.
Di#tri4utia direct% a produ#elor are urm%toarele aantaBe;
produ#ele #unt tran#portate rapid i direct de la firm% la clienti/ aBun"and in #tare
proa#p%t% la ace#tiaH
miBloacele de tran#port ale firmei a#i"ur% conditii optime de tran#port pentru
produ#eH
DezaantaBul principal con#t% 8n numarul mare de contracte pe care tre4uie #% le a#i"ure/
ce ridic% at<t co#turile de tran#port/ c<t i co#tul total.
&
*acrome5 detine un parc auto de 1$> camioane/ dintre care 1> de camioane #i
an2uri de ultim% "eneratie de dier#e dimen#iuni/ cele mai multe dintre ele fiind dotate
cu #patii fri"orifice cu dou% temperaturi/ realizeaz% alocarea dinamic% a camioanelor #i
optimizarea rutelor/ utilizand 0%rti di"itale incorporate in #i#temul '+P/ proce#area
comenzilor in timp real/ #electarea #i aplicarea de filtre a#upra 4azelor de date cu
monitorizarea pl%tilor pe fiecare locatieH c<tea #erere importante din .ucure#ti a#i"ur%
toate tranzactiile primare din cadrul companiei.
Calculatia co#tului de tran#port pre#upune luarea 8n calcul a co#turilor de
am4alare/ manipulare/ tran#port propriu2zi#/ depozitare/ cu imo4iliz%rile #i pierderile.
Pre#upunem c% *acrome5 import% 2 tone de pe#te con"elat din IuuC/ Groenlanda/ la
centrul lo"i#tic din .ucure#ti/ opt<nd pentru 2 metode de tran#port; 8n primul caz/
tran#portul ale# e#te rutier/ iar 8n al doilea caz tran#portul e#te a#i"urat de na% p<n% la
Con#tanta/ dup% care marfa e#te tran#portat% rutier la depozitul din .ucure#ti.
9ormula calculatiei co#tului de tran#port e#te urm%toarea;
p i d t m a
C C C C C C CT + + + + + =
1. Tran#port rutier 6unimodal7
a. L
m
M 2 tone
P
a
M 1> euro/buc
n
e
M 3>
C M 1/25
euro t t euro C
C
k
n
P
Q
C
a
a
e
a
m
a
(2 2 N D 21
25 . 1 N
3>
1>
N
2
1>>
N N
1>>
= =
=
=
4. n
m
M 2
p
m
M 3 euro/t
n
tr
M 2
)
p
tr
M 2 euro/t
?
#
M >.5 t
euro t t euro C
C
I
p n
p n C
m
m
s
tr tr
m m m
2& 2 N D 1(
5 . >
2 N 2
N 3 N 2
N
N N
= =
=
=
c. C
tmi
M >/5 euro/t/km
D
tmi
M 5>>> km
euro t t euro km km t euro C
t
5>>> 2 N D 25>> 5>>> N D D 5 . > = = =
d. C
d
M >
e. AM 5>>> euro
d
O
M & E
T
t
M $ zile
euro C
T
d V
C
i
t i
1 $ N
3$5
>& . > N 5>>>
N
3$5
O
= =
+
=
f.
euro C
p
1>> 5>>> N
1>>
2
= =
CT M (2P2&P5>>>P1P1>> M 5111 euro
CTDC" M 5111D2>>> M 2/$ euro 1> lei/kg
2. Tran#port naal #i rutier 64imodal7
1>
a. C
a
M (2 euro
4.
euro t t euro C
C
m
m
(2 2 N D 21
5 . >
2 N 3
N 3 N 3
= =
=
c.
euro t euro C
euro km t euro km km t euro C
D C D C C
t
t
mr tmr mn tmn t
1&5> 2 N )25
)25 25> N D D 5 . > (>>> N D D 2 . >
N N
= =
= + =
+ =
d.
euro C
i
15 1( N
3$5
>& . > N 5>>>
= =
e.
euro C
p
1>> 5>>> N
1>>
2
= =
CT M 2>() euro
CTDC" M 1/>3 euro (/2 leiD C"
2arianta 3 4unimodal5 2arianta 6 4-imodal5
C
a
M (2 euro C
a
M (2 euro
C
m
M 2& euro C
m
M (2 euro
C
t
M 5>>> euro C
t
M 1&5> euro
C
d
M > C
d
M >
C
i
M 1 euro C
i
M15 euro
C
p
M 1>> euro C
p
M 1>> euro
'T 7 8399 euro 'T 7 6:;< euro
Kn final/ #e a ale"e arianta 2 64imodal7 8ntruc<t "enereaz% co#turi de tran#port
mai mici dec<t 8n cazul tran#portului rutier/ dat fiind faptul ca tran#portul naal e#te cel
mai ieftin dintre ariantele po#i4ile.
2.3 Evaluarea procesului de stocare
11
Din per#pectia profita4ilit%tii lo"i#tice/ #tocurile detin o pondere critic% 8n
an#am4lul co#turilor/ 8n priinta "e#tiunii #tocurilor/ printre actiit%tile principale
realizate de lo"i#ticieni/ #e 8n#criu;
G ela4orarea politicilor priind #tocurile de materii prime/ materiale #i produ#e finiteH
G #ta4ilirea mi5ului de produ#e din #toc 6ponderea diferitelor articole 8n
num%rulDcantitatea total% de produ#e mentinute 8n #toc7/ 8n functie de contri4utia
dier#elor articole la <nz%rileDprofitul firmeiH
G determinarea #tocului de #i"urant% #i a nielului de reaproizionare 6m%rimea #tocului la
care #e lan#eaz% o nou% comand% de reaproizionare7H
G aplicarea #trate"iei @Bu#t2in2time@.
Iece#itatea economi#irii re#ur#elor materiale #i 4%ne#ti/ folo#irea cu ma5im de
eficient% a actielor circulante nece#it% determinarea unui niel optim al #tocurilor
1
.
Pentru acea#ta e#te nece#ar% or"anizarea Budicioa#% a aproizion%rii 8n ederea reducerii
imo4iliz%rilor de alori materiale/ pentru a#i"urarea unor #tocuri 8n concordant% cu
neoile reale de productie. Kn ederea #ta4ilirii #tocului optim/ cantit%tii optime de
aproizionat #i a interalului optim de reaproizionare e#te nece#ar% "%#irea unor
modalit%ti de ec0ili4rare a dou% co#turi anta"onice; co#tul #tocaBului 6care cre#te odat% cu
cantitatea comandat%7 #i co#tul de comand% 6care #cade odat% cu cantitatea comandat%7.
Compania *acrome5 aplic% politica ec0ili4rat% 6intermediar%7/ ce armonizeaz%
relatia contradictorie dintre renta4ilitate #i fi#c. Potriit ace#tei politici cre#terea
olumului actiit%tii 6cifrei de afaceri7 #e realizeaz% cu un #toc curent de m%rime
core#punz%toare cifrei de afaceri/ pe c<nd #tocul de #i"urant% e#te determinat de acel niel
care e"alizeaz% co#turile lip#ei de #toc 6Qrupturile de #tocR7 #i co#turile ridicate ale
#tocurilor 6pe#te nece#it%tile #tricte ale e5ploat%rii7.
De#i #tocurile au o #tructur% "eneral% comun%/ ca urmare a modalit%tilor diferite
8n care #unt "e#tionate nu e#te po#i4il% "eneralizarea unui model de optimizare
2
.
Optiunea pentru o anumit% metod% tre4uie #% tin% #eama de factorii concreti care
influenteaz% m%rimea #tocurilor pentru fiecare re#ur#% material%.
1
Adoc0iei *./ Adoc0iei A./ 9inanele 8ntreprinderii 8n economia de pia %/ 'ditura
*itrea/ Piatra Ieam/ 1))3/ pa". 1>3
2
.%#anu G0./ Pricop *./ *ana"ementul aproizion%rii #i de#facerii/ 'ditura 'conomic%/
.ucureti/ 1))$/ pa". 11>
12
Ge#tiunea #tiintific% a #tocurilor nece#it% prelucrarea unui olum deo#e4it de mare
de informatii/ at<t 8n planificarea/ c<t #i 8n urm%rirea realiz%rii proce#elor de #tocare. i 8n
conditiile unui #i#tem informatic de "e#tiune a #tocurilor #e pune pro4lema oportunit%tii
prelucr%rii cu acuratete ma5im% a tuturor informatiilor relatie la #tocuri/ numai a unei
p%rti #au prelucrarea diferentiat%/ 8n functie de importanta nerelatia a #tocurilor.
Kn conditiile "e#tiunii diferentiate a #tocurilor #e utilizeaz% cu 4une rezultate
#i#temul A.C" Ace#ta "rupeaz% 4unurile materiale care #e aproizioneaz% #i #e #toc0eaz%
8n trei "rupe.
Criteriile de "rupare #unt multiple; frecenta lir%rilor/ aloarea indiidual% #i
total% a re#ur#elor materiale aflate 8n #tocH #ur#a de a#i"urare 6din import #au intern7H
forma de aproizionare. Criteriul cel mai folo#it 8n "ruparea 4unurilor prin metoda A.C
#e refer% la aloarea #tocului mediu la diferitele 4unuri. 9olo#ind ace#t criteriu de
"rupare/ metoda A.C permite formularea unor #tocuri c<t mai mici de re#ur#e/
a#i"ur<ndu2#e prin acea#ta o itez% de rotatie mai accelerat% #i un nece#ar de finantare
moderat.
Analizele efectuate au releat faptul ca un num%r relati re#tr<n# de produ#e detin
ponderea 8n aloarea total% a #tocurilor. Ace#te produ#e #e cuprind 8n "rupa A. O a doua
"rupa ./ de important% mai redu#%/ a cuprinde un num%r mai mare de produ#e/ cu o
aloare total% mai mic%. Kn "rupa C #e or include maBoritatea produ#elor aproizionate 8n
cantit%ti foarte mici.
Kn cazul "rupei A de important%/ atentia #e orienteaz% 8n #en#ul folo#irii de modele
matematice e5i"ente/ care or aea 8n edere elemente 6factori7 concrete ce conditioneaz%
nielul #tocurilor #i care a#i"ur% con#tituirea lor la dimen#iuni c<t mai mici.
Pentru "rupa . #e aplic% dou% #trate"ii;
G #ta4ilirea de modele di#tincte cu un "rad de e5i"ent% mediu pentru dimen#ionarea
#tocurilor de produ#e din acea#t% "rup% H
G folo#irea metodelor ale#e pentru "rupa A la materialele care/ din per#pectia alorii
prezint% tr%#%turile ace#tei "rupe #i a modelelor pentru "rupa C/ produ#elor ce2i pot fi
a#imilate.
13
Pentru materialele din "rupa C #e pot folo#i modele mai putin e5i"ente #i care or
retine 8n calcul numai factorii cu actiune 0ot%r<toare 8n dimen#ionarea #tocurilor.
*etoda a#i"ur% dozarea eforturilor 8n ederea atin"erii o4iectiului principal al "e#tiunii
#tocurilor/ acela de a detine #tocuri de produ#e c<t mai mici/ dar care #% permit%
alimentarea ritmic% a con#umului/ cu co#turi minime/ 8n conditiile unui ri#c controlat.
2. Depozitarea mrfurilor
Principalele actiit%ti le"ate de depozitarea m%rfurilor #unt;
G #ta4ilirea nece#arului de #patii de depozitareH
G ale"erea ampla#amentului depozitelorH
G determinarea num%rului de depozite nece#areH
G #ta4ilirea confi"uratiei depozituluiH
G ampla#area m%rfurilor 8n #patiul de depozitare.
*acrome5 depoziteaz% #i manipuleaz% pe#te (>> produ#e alimentare con"elate #i
refri"erate prin intermediul celor 8n 1 filialele; *untenia/ .ucure#ti/ Oltenia/ *oldoa/
Con#tanta/ CluB/ Timi#oara/ detine patru principale centre de di#tri4utie/ cu dou% #ectoare
de temperatur%/ cu acoperire pe intrea"a #uprafat% a +om<niei ; .ucure#ti/ Timi#oara/
CluB2Iapoca #i Con#tanta/ 2 centre de cro## docCin" la .acau #i Craioa, dou% depozite
fri"orifice de #tocare de mari dimen#iuni 8n Oradea 6tran#porturi din :'7 #i Con#tanta
6containere7 p%#treaza marfa pentru lirarea ulterioar% la centrul de di#tri4utie/ pe#te
2>.>>> paleti capacitate de depozitare/ 8n cre#tere 8n fiecare an / #i unicul centru lo"i#tic
total computerizat din +om<nia.
Centrul lo"i#tic/ #ituat 8n comuna C0iaBna din Budetul ?lfo/ functioneaz% #i ca
antrepozit amal pentru produ#e con"elate/ primul de acea#t% natur% din .ucure#ti.
Centrul prezint% o capacitate de depozitare de nu mai putin de (>>> mp/ acea#ta
fiind 8mp%rtit% 8n dou% camere 2 camera de refri"erare #i cea de con"elare. De a#emenea/
depozitul prezint% #i o capacitate de #tiuire de $25> de tone/ 8mp%rtit pe cinci nieluri
plu# parter/ a#i"ur<nd un "rad de ocupare du4lu fat% de cel uzual/ de 1/&& paletDmp/
1(
acce#ul la camerele de depozitare f%candu2#e prin 1) porti de acce#/ unde are loc #i
receptia produ#elor.
Si#teme +9 de #canere de coduri de 4are/ total inte"rate cu #i#temele W*S #i
'+P/ permit recunoa#terea #i receptia rapid% #i #i"ur% a m%rfurilor/ cunoa#terea e5act% a
locatiilor/ di#tri4uirea imediat% a m%rfurilor receptionate c%tre clienti/ c<t #i inentarierea
cea mai ri"uroa#%. Toate ace#tea pentru un mai 4un control al flu5ului m%rfurilor.
Centrul ofer% #i"urant% total% priind temperatur% de p%#trare/ prin utilizarea unei
#olutii fri"orifice cu a"ent de r%cire intermediar 2TJfo5it2 #i prin monitorizarea
permanent% pe internet a in#talatiei fri"orifice. Cele dou% camere de re"lare a
temperaturii/ dotate cu #i#teme independente/ permit depozitarea de produ#e care nece#it%
diferite temperaturi de depozitare 6cele recomandate de c%tre produc%tor7/ temperaturi
controlate permanent printr2un #i#tem computerizat.
?mplementarea #i#temului de "e#tiune performant Al=i#2W*S #2a realizat 8n
parteneriat cu firma -OG?* din Au#tria/ 8ntr2un timp record de dou% luni. Ace#t #i#tem
permite "e#tionarea complet computerizat% a tuturor proce#elor operationale/ far% a fi
nece#ar% utilizarea documentelor pe 0<rtie/ pornind de la receptia m%rfurilor #i
depozitarea ace#tora/ pan% la admini#trarea #tocurilor #i planificarea #arcinilor
per#onalului. +ealizarea picCin"2ului on2line are loc prin folo#irea com4inat% a
te0nolo"iilor picC24J2oice #i picC24J2#can.
Datorit% computeriz%rii totale a #i#temului/ aantaBele #unt multiple; toat% marfa
contine cod de 4are/ clientii nemai fiind neoiti #% ac0izitioneze un #i#tem propriu de
codare. De a#emenea/ #i#temul a#i"ur% eficientizarea #ericiului de lirare/ prin #curtarea
timpilor operationali/ m%rfurile comandate de c%tre clienti 4eneficiaz% de picCin"
electronic eliminandu2#e a#tfel erorile umane #i ri#cul deterior%rii m%rfii datorit%
manipul%rii traditionale.
2.! Or"anizarea activitilor lo"istice ale firmei
*acrome5 are cea mai performant% retea national% de di#tri4utie pentru produ#e
con"elate #au refri"erate ; le"ume #i fructe/ carne #i #emipreparate din carne/ produ#e
lactate #au pati#erie con"elat%.
15
Aand in edere faptul c% *acrome5 a deenit lider de piat% datorit% lo"i#ticii ce a#i"ur%
nu doar o infra#tructur% eficient%/ ci #i intre"ul #i#tem de operatiuni al companiei/ putem
#pune c% *acrome5 a deenit lider de piat% in primul rand datorit% te0nolo"iilor de
ultima or%/ care inle#ne#c implinirea promi#iunilor f%cute clientilor #i/ nu in ultimul rand/
materializarea iziunii *acrome5.
De a#emenea/ compania "aranteaz% p%#trarea calit%tii produ#elor partenerilor/ dar
#e preocup% #i de dezoltarea #i implementarea unor #trate"ii #pecifice fiec%rui 4rand
nou introdu# pe piat%.
Parteneriatele inc0eiate cu *acrome5 au facilitat partenerilor reducerea #emnificati% a
co#turilor operationale/ prin eliminarea dra#tic% a erorilor umaneH lo"i#tic% pu#% la
di#pozitie de *acrome5 a#i"ur% precizia #i eficienta optime/ precum #i reducerea timpilor
de manipulare #i lirare/ actiit%tile de ace#t tip fiind realizate cu aButorul unui
ec0ipament #pecial conceput.
Compania/ #i implicit clientii ace#teia/ 4eneficiaz%/ "ratie lo"i#ticii/ #i de o retea
de di#tri4utie inte"ral pre#ta4ilit%/ inclu#i orarul #i rutele/ cu aButorul unor in#trumente
#oft=are aan#ate #i comple5e/ dezoltate de lideri in domeniul ?T.
*acrome5 actieaz% de a#emenea #i pe piata #ericiilor lo"i#tice pentru terti/
a#i"ur<nd #ericii de aproizionare/ depozitare #i manipulare/ di#tri4utie/ #ericii cu
aloare ad%u"at%. Printre clientii importanti #e numar% Plu# Di#count/ Antarctica/
Foc0land +om<nia/ -eCCerland/ #.a.
Pe piata #ericiilor lo"i#tice *acrome5 actieaz% de catia ani/ perioad% 8n care #2a impu#
prin profe#ionali#m #i re#pect fat% de clienti.
1$
D?+'CTO+ G'I'+A-
DAI *?I:-'SC:
D?+'CTO+ ','C:T?A
D?+'CTO+ CO*'+C?A-
A?+G?- *'-?IT'
D'PA+TA*'IT
*AIAG'*'IT:-
CA-?TAT??
D'PA+TA*'IT
COITA.?-?TAT'
D'PA+TA*'IT
9?IAIC?A+
D'PA+TA*'IT
S:+?D?C
D'PA+TA*'IT
AD*?I?ST+AT?A
+'C'PT?'
+O,AIA C+?S*A+?:
D'PA+TA*'IT
-OG?ST?CA
DAI?'- TAIAS'
D?+'CTO+? 9?-?A-'
1T1
D'PA+TA*'IT
AAIUA+?
D?+'CTO+ +'S:+S'
:*AI'
*?+'-A ST'+'
D?+'CTO+ *V
CA*'-?A
FO?IA+'SC:
$ogistic&
Transport 2am& %epozite
aritim Aerian #utier
(arc auto
Antrepozit %epozite
11
Departamentul -o"i#tic% al firmei e#te 4ine or"anizat 8ntruc<t reune#te #i coordoneaz%
depozitele/ actiit%tile de tran#port #i %muire/ optimiz<nd proce#ul de di#tri4utie #i
o4tin<nd cei mai mici timpi de tranzit.
1. Departamentul Transport are 8n #u4ordine tran#portul aerian/ maritim #i rutier.
Tran#portul aerian 8ndepline#te urm%toarele atri4utii;
C0arter
Courier on 4oard
Sericii #peciale Same daJ 2 la cerere
.irou propriu pentru air frei"0t/ import #i e5portH
Tran#portul maritim;
Contracte cu operatori din Con#tanta #i Fam4ur"
Operatiitate pentru fiecare tran#port maritim prin propria locatie 6Con#tanta7 la
*area Iea"ra
?mport #i e5port 9C- 69ull container load#7 #i -C- 6-e## t0an full container
load#7
Tran#porturi 8n re"im "rupaB
Tran#portul rutier "e#tioneaz% parcul auto.
Parcul auto e#te con#tituit din 1$> camioane/ din care pe#te 1> de camioane #i an2uri de
ultim% "eneratie de dier#e dimen#iuni/ cele mai multe dintre ele fiind dotate cu #patii
fri"orifice cu dou% temperaturi.
2. Departamentul Aama or"anizeaz% urm%toarele operatiuni; %muiri rapide prin propriile
4irouri/ %muiri import #i e5port pentru orice procedur%/ ree5porturi/ %muire import
temporar 6Carnet ATA7/ proce#are declaratii #umare/ %muire fi#cal% 6in :'7/ procedura
de depozit #u4 re"im amal/ a#i#tent% amal% competent%.
3. Departamentul Depozite are rolul de a "e#tiona #tocurile #i actiitatea depozitelor.
Actiitatea de depozitare #e de#fa#oar% 8n #patii aflate la Oradea/ Con#tanta/ .ucure#ti.
1&
2.# Analiza nivelului de servire
Pentru #erirea elementelor care define#c #erirea clientilor/ a fo#t con#iderat%
#ucce#iunea etapelor unei tranzactii 8ntre <nzator #i cump%r%tor. 'lementele #eririi
clientilor au fo#t 8mp%rtite 8n trei cate"orii di#tincte.
a. elemente pretranzactionale
Kn acea#t% cate"orie/ #unt inclu#e componentele care creeaz% un climat faora4il #eririi
clientilor. 'lementele pretranzactionale #unt le"ate de politicile #i pro"ramele firmei/ care
con#tituie cadrul nece#ar #eririi clientilor. Principalele elemente care faciliteaz%
dezoltarea unor 4une reltii 8ntre furnizor #i client #unt urm%toarele;
1)
G declaratia #cri#%/ referitoare la politica de #erire a clientilorH
G planurile de rezer% pentru #ituatiile de fort% maBor%/ care ar putea afecta #erirea
clientilorH
G #tructura or"anizatoric% nece#ar% pentru aplicarea politicii de #erire a clientilorH
G fle5i4ilitatea #i#temului/ re#pecti capacitatea #a de a r%#punde unor neoi #peciale #au
nea#teptate ale clientilorH
G pro"ramele de pre"%tire a per#onalului firmei cliente/ 8n ederea utiliz%rii eficiente #i
eficace a produ#elor firmei <nzatoare.
4. elemente tranzactionale.
Se refer% la componentele #eririi clientilor/ care #unt determinate de 8ndeplinirea
efecti% a functiei lo"i#tice. Printre cele mai importante elemente tranzactionale #e
8n#criu;
G di#poni4ilitatea produ#elor 6re#pectie nielul rupturilor de #toc7H
G durata ciclului comenziiH
G furnizarea de informatii la #tadiul onor%rii comenzilorH
G precizia e5ecut%rii comenziiH
G u#urinta efectuarii comenzii de clientH
G #tarea m%rfurilor la receptie.
c. elemente po#t2tranzactionale.
Dup% efectuarea cump%r%rii de client/ produ#ul e#te #u#tinut ade#ea prin #ericii care
a#i"ur% o4tinerea de c%tre client a 4eneficiilor a#teptate. Componentele din acea#t%
cate"orie prelun"e#c proce#ul de <nzare dup% momentul 8n care clientul a intrat 8n
po#e#ia produ#ului. Sunt planificate 8nc% din #tadiile pretranzactional #i tranzactional.
'lementele #eririi clientilor/ care #u#tin produ#ul 8n utilizare/ #unt urm%toarele;
G oferirea unei "arantii pentru produ#H
G in#talarea produ#elorH
G efectuarea de reparatii #i a#i"ur%ri de pie#e de #c0im4H
G 8nlocuirea temporar% a produ#elor 8n perioada reparatiilorH
G #olutionarea reclamatiilor clientilorH
G po#i4ilitatea de returnare a am4alaBelor de c%tre clientH
G retra"erea produ#elor defecte de pe piat%.
2>
Cele mai importante a#pecte le"ate de #erirea clientilor #e refer% la; durata de
indeplinire a comenzii/ re"ularitatea #i #i"uranta lirarii/ di#poni4ilitatea #tocurilor/
re#trictii le"ate de m%rimea comenzii/ u#urinta comand%rii/ timpul de lirare #i
fle5i4ilitatea/ procedurile de facturare #i corectitudinea ace#teia/ procedurile de
reclamare/ izitele 8ntreprin#e de a"entii de <nz%ri/ informatii le"ate de comenzi.
De#i"ur/ 8n functie de particularit%tile fiec%rui produ# o parte din elementele de mai #u#
or aea un rol mai important dec<t altele.
?n ziua de azi/ co#tul do4<ndirii de noi clienti dep%#e#te cu mult co#tul p%#tr%rii
celor e5i#tenti. Ca urmare/ compania tre4uie #% 8#i concentreze re#ur#ele 8n ederea unei
orient%ri a"re#ie c%tre clientii cei mai atractii #i a p%#tr%rii ace#tora/ precum #i pentru
e5tinderea 4azei de clienti profita4ili.
:na dintre cele mai 4une modalit%ti de atin"ere a ace#tui #cop o con#tituie
implementarea unui pro"ram de #ericii pentru clienti.
Principalele o4iectie ale *acrome5 izeaz% indeplinirea neoile partenerilor
c%rora le "aranteaz% mentinerea calit%tii produ#elor #i a alorilor m%rcilor lor.
-irarea comenzilor cWtre clienti #e face ;
8n ziua urm%toare pentru clientii din acela#i ora# cu centrul de di#tri4utie re"ional
8ntr2o zi pre#ta4ilit% din #%pt%m<na 8n conformitate cu ruta de lirare
*ai mult/ ofer% prin intermediul #ericiilor lor/ o reducere #emnificati% a
co#turilor operationale datorit% reducerii timpilor de manipulare #i lirare/ elimin%rii
erorilor. +utele #unt #ta4ilite cu aButorul unui #oft=are comple5 care pre#ta4ile#te
punctele de lirare/ inclu#i pro"ramul de lirare/ a#i"ur<ndu2#e a#tfel/ dinamic o rut%
optim%. Compania e#te recuno#cut% pentru calitatea #i eficienta lo"i#ticii.
Partenerii *acrome5 4eneficiaz% de te0nolo"ia OpicC 4J oiceO/ o premier% in
+om<nia precum #i de #ite2uri #pecializate care permit at<t clientilor/ c<t #i furnizorilor/
izualizarea 8n timp real a #tadiului derul%rii lir%rilor pornind de la comenzi/ #tocuri #i
localizarea m%rfurilor pe timpul tran#portului/ emitere facturi/ receptia m%rfii.
Si#teme +9 de #canere de coduri de 4are/ total inte"rate cu #i#temele W*S #i
'+P permit recunoa#terea #i receptia rapid% #i #i"ur% a m%rfurilor/ cunoa#terea e5act% a
21
locatiilor/ di#tri4uirea imediat% a m%rfurilor receptionate c%tre clienti/ c<t #i inentarierea
cea mai ri"uroa#%.
3. Program de cretere a eficienei activitii logistice
Pro"ramul de marCetin" reprezint% un plan de#f%urat al unei actiit%!i comple5e
de marCetin"/ alc%tuit dintr2un an#am4lu de ac!iuni practice/ 8n #copul realiz%rii unui
o4iecti #au #et de o4iectie/ ealonate 8n timp/ cu precizarea re#pon#a4ilit%!ilor/ a
re#ur#elor umane/ materiale i financiare nece#are
1
. Kn iziunea lui A.W.9reJ/ conceptul
de pro"ram e#te Xo formulare #cri#%/ #pecific<nd o4iectiele de marCetin" i de#criind
principalele miBloace de realizare a lorH el arat% unde dorete #% aBun"% o firm% i cum
inten!ioneaz% #% aBun"% acolo
2
R.
Kn practic%/ pro"ramul de marCetin" red% #trate"ia de marCetin" a firmei pentru
perioada iitoare/ indic<nd punctele unde a fi nece#ar% luarea unor decizii/ inte"r<nd i
coordon<nd factorii controla4ili 8n actiitatea de marCetin" a firmei/ componentele mi52
ului de marCetin"/ a#tfel 8nc<t #% "enereze eficien!% ma5im% 8n orice moment 8n decur#ul
pro"ramului/ ca i pentru 8ntrea"a perioad% pre%zut%.
Pro"ramul de marCetin" e#te/ de fapt/ o #ecen!% lo"ic% 8n actiitatea de
marCetin" a firmei/ dar/ 8n acelai timp/ i o #erie de actiit%!i care #% conduc% la
fundamentarea o4iectielor i formularea planurilor pentru atin"erea ace#tora.
Kn ela4orarea pro"ramelor de marCetin" #e apeleaz% la o #erie de metode
cantitatie de identificare i ealuare a proce#elor care alc%tuie#c mediul de de#f%urare a
actiit%!ii firmei. *etodele #ere#c ca in#trumente de realizare a preiziunilor #au
modelare a unor decizii #au ca modele de coordonare a ac!iunilor pro"ramelor de
marCetin".
Compania *acrome5 are 8n edere 8nfiintarea primei filiale pe plan e5tern/ 8n
Ce0ia/ pro"ram ce #e a de#f%#ura pe perioada iulie 2>>) 3 martie 2>1>. Acea#t%
initiati% e#te #u#tinut% de pozitia de lider pe care o ocup% pe piata rom<nea#c% a
di#tri4utiei produ#elor con"elate #i de rezultatele financiare o4tinute p<n% acum.
1
Iicule#cu 'lena 6coord.7 3 X*arCetin" modern2concepte/ te0nici/ #trate"iiR 'd. Polirom/
?ai/ 2>>>/ pa".331.
2
22
(rogramul activit&tilor
Sim-ol
activitate
'ontinutul activit&tii %urata
activit&tii
Activit&ti
Dup% Simultan Knainte
A Studiul pietei produ#elor con"elate
din Ce0ia
$> zile 2 2 2
. Analiza rezultatelor #tudiului 1( zile A 2 C
C Decizia de a 8nfiinta o filial% 8n
Ce0ia
21 zile A/ . 2 D
D Knre"i#trarea #ociet%tii 8n tara "azd% $> zile C ?/ 9 '
' Knc0irierea #patiului nece#ar 3> zile D 2 S/ V
9 Sta4ilirea ariei de di#tri4utie 1( zile C ?/ D G
G Selectarea #i contactarea
potentialilor clienti
2> zile 9 2 F
F Knc0eierea contractelor pentru
di#tri4utie
3> zile G 2 S
? De#emnarea directorului filialei 1> zile C D/ 9 '
S Ac0izitionarea te0nolo"iilor de
"e#tiune
$> zile ' V -
V Ac0izitionarea autoe0iculelor (> zile ' S -
- An"aBarea per#onalului operati #i
e5ecuti
3> zile V/ S 2 2
*etoda CP* e#te un procedeu de analiz% a drumului critic 8n care #in"urul
parametru analizat e#te timpul i 8n reprezentarea "raficului re!ea #e !ine #eama de
urm%toarele conen!ii;
2 fiec%rei actiit%!i i #e a#ociaz% un #e"ment orientat numit arc/ definit prin
capetele #ale/ a#tfel fiecare actiitate identific<ndu2#e printr2un arcH
2 fiec%rui arc i #e a#ociaz% o aloare e"al% cu durata actiit%!ii pe care o
reprezint%H
23
2 condi!ionarea a dou% actiit%!i #e reprezint% prin #ucce#iunea a dou% arce
adiacente.
Drumul critic reprezint% drumul cu cea mai #curt% durat% de e5ecutare a
proiectului/ incluz<nd toate actiit%tile nece#are.
2(
Dia"rama Gantt e#te o metod% de planificare i control/ care #e 4azeaz% pe
reprezentarea "rafic%/ pe o a5% orizontal%/ a datelor de 8ncepere i de finalizare a
actiit%!ilor/ permi!<nd compararea performan!elor planificate cu cele efectie.
:tilizarea ace#tui tip de metod% a condu# la o4!inerea "rafic% a #ucce#iunilor
etapelor pre%zute 8n plan/ ce prezint% o #erie de aantaBe; uurin!a tra#%rii i 8n!ele"erii
dia"ramei/ prezentarea clar% a datelor de 8ncepere i finalizare a fiec%rei actiit%!i/ a
#ucce#iunilor ace#tora i izualizarea rapid% a #tadiului de 8ndeplinire al pro"ramului.
+eprezentarea #ucce#i% a etapelor 8nfiint%rii filialei *acrome5/ 8n Ce0ia/ cu
aButorul dia"ramei Gantt/ face po#i4il% o izualizare 8n timp a actiit%!ilor realizate;
25
Bugetul programului
Activitate Buget alocat
Studiul pietei produ#elor con"elate din
Ce0ia
1>.>>> euro
Analiza rezultatelor #tudiului 2>>> euro
Decizia de a 8nfiinta o filial% 8n Ce0ia 1>>> euro
Knre"i#trarea #ociet%tii 8n tara "azd% 2>.>>> euro
Knc0irierea #patiului nece#ar 6 5 ani7 3.>>>.>>>> euro
Sta4ilirea ariei de di#tri4utie 5>>> euro
Selectarea #i contactarea potentialilor
clienti
1>>> euro
Knc0eierea contractelor pentru di#tri4utie 5>> euro
De#emnarea directorului filialei 1>>> euro
Ac0izitionarea te0nolo"iilor de "e#tiune $>>.>>> euro
Ac0izitionarea autoe0iculelor 25>.>>> euro
An"aBarea per#onalului operati #i
e5ecuti
&>>> euro
Total -uget ="><>"8:: euro
4. Concluzii
*acrome5 8n#eamn% profe#ionali#m/ o fort% 8n di#tri4utie #i lo"i#tic% care ofer%
#ericii complete #i eficiente clientilor #%i. .eneficiind de e5perienta/ re#ur#e/ informatie
2$
#i infra#tructura fle5i4il%/ compania ofer% partenerilor #%i po#i4ilitatea de a fi mereu cu un
pa# inaintea eenimentelor care caracterizeaz% piata.
Aiziunea a fo#t #i e#te aceea ca *acrome5 #% dein% un lider din punctul de
edere al infra#tructurii lo"i#tice #i #% fie di#tri4uitorul unor 4randuri puternice
internationale pe piata romanea#c%. Au muncit mult #i au creat o infra#tructur%
performant%/ au inc0eiat contracte cu furnizori importanti #i au deenit/ a#tfel/ lider al
pietei interne.
Cele 1 filiale din tar% care di#pun de infra#tructur% proprie/ 8mpreun% cu #ediul
central din .ucure#ti/ toate interconectate printr2un #i#tem de comunicare de ultim% or%/
parteneriatele de #ucce# con#truite #i con#olidate 8n timp cu mari retaileri/ furnizori de
talie mondial%/ din 'uropa 6Olanda/ Spania/ .el"ia/ 9ranta7/ Statele :nite ale Americii/
.razilia #i Canada/ 4%nci #i companii financiare puternice/ e5perienta acumulat% pan% 8n
prezent #i ec0ipa mana"erial% 4ine pre"atit%/ toate ace#tea fac din *acrome5 un
c<#ti"%tor.
De2a lun"ul timpului *acrome5 a do4andit o pozitie inconte#ta4il% de lider 8n
domeniul importului #i di#tri4utiei de produ#e alimentare refri"erate #i con"elate/
domeniu care pre#upune #ericii #peciale la #tandarde 8nalte precum #i precizie priind
controlul a4#olut #i con#tant a#upra temperaturii de depozitare #i tran#port.
*acrome5 detine un parc auto de 1$> camioane/ dintre care 1> de camioane #i
an2uri de ultim% "eneratie de dier#e dimen#iuni/ cele mai multe dintre ele fiind dotate
cu #patii fri"orifice cu dou% temperaturi/ realizeaz% alocarea dinamic% a camioanelor #i
optimizarea rutelor/ utiliz<nd 0%rti di"itale 8ncorporate 8n #i#temul '+P/ patru principale
centre de di#tri4utie/ cu dou% #ectoare de temperatur%/ cu acoperire pe intrea"a #uprafat%
a +om<niei ; .ucure#ti/ Timi#oara/ CluB2Iapoca #i Con#tanta/ 2 centre de cro## docCin"
la .acau #i Craioa, dou% depozite fri"orifice de #tocare de mari dimen#iuni 8n Oradea
6tran#porturi din :'7 #i Con#tanta 6containere7 p%#treaza marfa pentru lirarea ulterioar%
la centrul de di#tri4utie/ pe#te 2>.>>> paleti capacitate de depozitare/ 8n cre#tere 8n fiecare
an / #i unicul centru lo"i#tic total computerizat din +om<nia.
Kncep<nd cu luna iulie a ace#tui an a demara un proiect de 8nfiintare a primei
filiale e5terne/ 8n Ce0ia/ pro"ram al c%rui 4u"et e#te e#timat la apro5imati 3.)>>.>>> de
21
euro/ ceea ce ii a con#olida pozitia pe piata produ#elor alimentare ceon"elate #i
refri"erate.
Kn iitor/ *acrome5/ mizeaz% pe potentialul de cre#tere al Fo+eCa 60oteluri/
re#taurante/ caterin"7/ ceea ce a determina luarea deciziei de a 8nfiinta o diizie #eparat%
pentru ace#t tip de #ericii.
Pe l<n"% dezoltarea #e"mentului Fo+eCa/ *acrome5 a realiza ine#titii #i 8n
e5tinderea infra#tructurii lo"i#tice #i de di#tri4utie/ dar #i 8n te0nolo"ii aan#ate de
"e#tiune a #tocurilor. Au un proce# permanent de #c0im4are a flotei auto/ durata ma5im%
de utilizare a unui autoe0icul fiind de 5 ani.
O alta directie de dezoltare a companiei e#te reprezentat% de e5tinderea
portofoliului de produ#e di#tri4uite/ #tructura lo"i#tic% permit<ndu2le intrarea pe
di#tri4utia de 8n"0etat%.
?n toti ace#ti ani de actiitate/ *acrome5 a aut forta #i iziunea de a #e dezolta
#i a2#i im4un%tati permanent #ericiile/ deenind a#tfel un partener de talie european%.
Sericiile firmei aduc un plu# de competitiitate produ#elor #i certific% alorile m%rcilor
proprii #au ale furnizorilor #i duc mai departe toate ace#te calit%ti c%tre con#umatorul final
prin clientii *acrome5/ #porind totodat% aloarea #ericiilor ace#tora.
Bi-liografie
2&
Adoc0itei *./ Adoc0itei A./ 9inantele 8ntreprinderii 8n economia de piat%/ 'ditura
*itrea/ Piatra Ieamt/ 1))3
.%#anu G0./ Pricop *./ *ana"ementul aproizion%rii #i de#facerii/ 'ditura
'conomic%/ .ucure#ti/ 1))$
Iicule#cu 'lena 6coord.7 3 X*arCetin" modern2concepte/ te0nici/ #trate"iiR 'd.
Polirom/ ?ai/ 2>>>
Cur# X -o"i#tica m%rfurilorR 3 -ect. Dr. .%l%#e#cu *ariu#
===. macrome5.ro
2)