Sunteți pe pagina 1din 6

07.03.

2014_Curs 2 SITUATIILE FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE


Scopul
IPSAS I Situatiile financiare ofera o imagine fidela a conditiei financiare, performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie.
OMFP 1917/2005 Situaiile financiare ofera o imagine fidela a acti!elor, datoriilor, pozitiei financiare " Capitaluri proprii# a
!eniturilor si a c$eltuielilor.
RESPONSABILITATEA INTOCMIRII SITATIILOR FINANCIARE
IPSAS I conducatorii institutiilor pu%lice si conta%ilul sef.
OMFP 1917 / 2005 conducatorii institutiilor pu%lice si conducatorul compartimentului conta%il sau financiarconta%il sau
orice persoana care indeplineste aceasta functie.
PERIOADA DE RAPORTARE
IPSAS I perioada este de cel putin 1 an
OMFP 1917 / 2005 trimestrial si anual
COMPONENTA FINANCIARA
IPSAS I Situatia pozitiei financiare
- Situatia performantei financiare
- Situatia modificarii Capitalurilor proprii & 'cti!e nete
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- (oliticii conta%ile
- )ote explicati!e
OMFP 1917 / 2005 :
1. *ilant
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situatia modificarilor de acti!e&capital
4. Situatia fluxurilor de trezorerie
+. 'nexele
,. Contul de executie %ugetara
Bl!"#ul
Ac#$% "%cu&%"#% ' ()% *
- 'cti!e necorporale
- 'cti!e corporale
- 'cti!e financiare
1
Ac#$% cu&%"#% ' c&cul!"#% * + 1 !"
- Stocuri
- Creante
- -mprumuturi pe termen scurt
- Casa si conturi la trezoreriae si institutii de credit
- C$eltuieli in a!ans
D!#o& "%cu&%"#% , 1 !"
- .atorii curente
- (ro!izioane
- /enituri in a!ans
- Capitaluri 0 1 2onduri
- 3ezer!e din ree!aluare
- 3ezultatul reportat
- 3ezultatul patrimonial
Co"#ul -% &%.ul#!# p!#&/o"!l
- /enituri operationale ce pro!in din acti!e curente
- C$eltuieli operatianale salariile, utilitatile, consumurile de stocuri alte c$eltuieli
- "1# excedent & deficit din acti!e operationale
- /enituri financiered " diferente de curs !alutar, do%anzi #
- C$eltuieli financiare
- "2# excedent & deficit din acti!e financiare
- /enituri extraordinare
- C$eltuieli extraordinare
- "3# excedent & deficit din acti!e extraordinare
3ezultatul patrimonial 4 15253
S#u!#! /o-(c!&lo& -% !c#$%/c!p#!l
1 informatii referitoare la cresterile si descresterile elementelor de capital propriu6
1 informatii referitoare la influenta ree!aluarii acti!elor si a calcului amortizarii6
1 informatii la sc$im%area politicilor conta%ile si la corectarea erorilor.
S#u!#! (lu)u&lo& -% #&%.o&%&%
7fera informatii referitoare la incasarile&platile efectuate de institutiile pu%lice di!izate in0
2lux de trezoreria acti!itatea operationalea "acti!itatea curenta#6
2lux din acti!itatea in!estitiilor "incasari&!anzari acti!e fixe si plati pentru ac$izitia de acti!e fixe#6
2lux de trezorerie din acti!itatea de finantare " incasarile & platile din credite sau imprumuturi o%tinute, plati pentru
ram%ursari#.
8re%uiesc !izate de cei de la trezorerie.
2
A"%)%l% principii
(olitici conta%ile
'lte informatii
Co"#ul -% %)%cu#% 0u1%#!&!
Cuprinde toate operatiile financiare din timpul executiei financiare cu pri!ire la !eniturile incasate si platile efectuate
in structura in care a fost efectuat %ugetul.
I"(o&/!#% cu p&$&% l! $%"#u& :
- (re!ederi %ugetare initiale6
- (re!ederi %ugetare definiti!e6
- .repturi constatate6
- -ncasari realizate6
- .repturi constatate de incasat.
I"(o&/!# p&$"- c2%l#u%ll%
- Credite %ugetare initiale6
- Credite %ugetare definiti!e6
- 'nga9amente %ugetare6
- 'nga9amente legale6
- (lati efectuate6
- 'nga9amente legale de platit6
- C$eltuieli efecti!e "consumuri de resurse#.
C&%-#ul 0u1%#!& limita maxima in care se pot efectua plati
R%.ul#!#ul %)%cu#% 0u1%#!&% " incasari realizate ":3# /"u3 plati efectuate "(;#
FINANTAREA INSTITUTIILOR PUBLICE
E#!p%:
1. D%3c2-%&%! -% ("!"#!&% 1 anga9ament din partea statului fara a afecta patrimonial institutia.
- Se intocmeste cererea de desc$idere a creditelor %ugetare de catre ordonatorul principal si se depune in 2 exemplare la
<2(.
- .upa apro%are 1 exemplar la trezorerie si 1 exemplar se intoarce la ordonatorul principal.
- 'ceasta cerere este insotita de "o#! 4u3#(c!#$! in care se trece situatia creditelor %ugetare repartizate cumulat si pe
trimestre si creditele %ugetare ce urmeaza a fi desc$ise.
- (e langa nota 9ustificati!a mai este insotita cererea de desc$idere a creditelor %ugetare de -3po.#! 0u1%#!&! -%
&%p!&#.!&% ! c&%-#%lo&5 'ceasta se intocmeste in 4 exemplare0
- 1 la ordonatorul principal
- 1 la trezoreria centrala
- 1 la trezoreria de care apartine institutia pu%lica %eneficiara
- 1 la institutia %eneficiara
3
2. F"!#!&%! p&op&u .3! in care se consuma creditele %ugetare prin efectuarea de plati nete de casa "plata furnizori, salarii,
plati catre %ugete pri!ind contri%utiile si alte c$eltuieli#.
- 'fecteaza patrimoniul
AN6A7AREA8 LIC9IDAREA8 ORDONANTAREA8 SI PLATA C9ELUIELILOR BU6ETARE ' ALOP *
- '=7( sunt fazele pe care le parcurge c$eltuielile %ugetare.
- )orme metodologice pri!ind '=7( se regasesc in 7<2( 17>2&2002 cu modificarile ulterioare.
A"1!4!&%! c2%l#u%llo& 0u1%#!&%:
- Se urmareste sumele pre!azute in %uget la c$eltuieli sa nu fie depasite.
'nga9amentul %ugetar este actul prin care o autoritate competenta afecteaza fonduri pu%lice unei destinatii in limita
creditelor %ugetare apro%ate.
'nga9amentul legal se refera la actele 9uridice din care rezulta sau ar putea rezulta o%ligatii de plata pe seama
fondurilor pu%lice " contractele de ac$izitii pu%lice, contractul indi!idual de munca#.
- /aloarea lor nu tre%uie sa depaseasca !aloarea anga9amentele %ugetare.
Lc2-!&%! c2%l#u%llo& faza in care se !erific? existena anga9amentelor, se determin? sau se !erific? realitatea sumei
datorate si condi@iile de exigi%ilitate ale anga9amentului legal pe %aza documentelor 9ustificati!e Se intocmeste )-3.
- ;ste o faza de !erificare
O&-o"!"#!&%! c2%l#u%llo& 1 in acesta faza se intocmeste un document numit ordonantare de plata prin care ordonatorul
de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar1conta%il sa ac$ite o%ligatia "sa efectueze plata#
Pl!#! c2%l#u%llo& este faza executiei %ugetare in care institutia isi ac$ita efecti! o%ligatiile fata de terti
- Ca instrument de plata este 7(1ul semnat de 2 persoane0 de conducatorul compartim financiar1conta%il si persoana care
se ocupa cu platile
Pl!#! 3% (!c% -!c! 3u"# "-%pl"#% u&/!#o!&%l% co"-#:
- C$eltuielile ce urmeaza a fi platite au fost anga9ate, lic$idate si ordonantate6
- ;xista credite %ugetare desc$ise sau disponi%il in contul de la trezorerie6
- Su%di!iziunea %ugetului pentru care se face plata este corecta6
- ;xista documente 9ustificati!e care sa 9ustifice plata6
- *eneficiarul sumei este cel indreptatit potri!it documentului6
- Suma datorata este cea corecta6
- .ocumentele sunt anga9ate si ordonantate
- .ocumentul de anga9are si ordonantarea au primit !iza de C2( "Control 2inanciar (re!enti!# si altele.
Nu 3% po!#% %(%c#u! pl!#! -!c!:
- nu exista credite %ugetare desc$ise sau disponi%ile in contul de la trezorerie6
- documentele nu sunt cu !izate cu A*un de plataB6
- daca %eneficiarul nu este cel fata de care institutia are o%ligatii6
- daca nu exista !iza de C2( pe ordonantarea de plata.
4
Aplc!#%: 7 scoala gimnaziala ac$izitioneaza materiale consuma%ile si anume un toner in !aloare de 322.40 lei, acesta !a fi
folosit pentru ser!iciul conta%ilitate. Sa se faca '=7(1ul c$eltuielilor.
R%.ol$!&%:
1 5 P&opu"%&%! -% !"1!4!&% ! u"% c2%l#u%l in care se trece articolul %ugetar
1 ,+ 03 02 "in!atamant primar# 1 din clasificatia din clasificatia functionala
1 20 01 0> 1 din clasificatia economica si inseamna materiale si prestari de ser!icii cu caracter functional#.
25 A"1!4!/%"#ul 0u1%#!& "-$-u!l5
1 ,+ 03 02 "in!atamant primar# 1 din clasificatia din clasificatia functionala
1 20 01 0> 1 din clasificatia economica si inseamna materiale si prestari de ser!icii cu caracter functional#.
:5 Lc2-!&%! in %aza facturii se intocmeste nota de receptie constatare ")-3#.
;5 I"&%13#&!&%! co"#!0l!
- Scoala gimnaziala este finantata din %ugetul local sim%ol 02 din planul de conturi.
'c$izitie materiale consuma%ile
302. 0C. 02 4 401.01.00 02 ,+.03.02 20.01.0> 322,40 lei
302.0C planul de conturi Balte materiale consuma%ileB
02 %uget local "sursa de finantare analitic#
401.01.00 planul de conturi B2urnizoriB
02 %uget local "sursa de finantare analitic#
,+.03.02 clasificatia functionala "in!atamant primar#
20.01.0> clasificatia economica "materiale cu caracter functional#
.area in consum a tonerului
,02.C.0 2 ,+.03.02 20.01.0> 4 302.0C.00 02 322,40 lei
7rdonantarea de plata
- se intocmeste documentul pre!azut cu codificarile necesare, !izat de C2( si semnat de ordonatorul de credite
- dispozitia catre departamentul financiar1conta%il sa plateasca suma pre!azuta in ordonantarea de plata "document
catre %eneficiar#.
(lata 1 Se intocmeste 7( catre trezorerie.
401.01.00. 02 ,+.03.02 20.01.0> 4 770.00.00 02 ,+.03.02 20.01.0> 322,40 lei
C%&"#% p&o%c#:
- (redare 2+ aprilie inspirare 1 7rdin 1>17&200+6 17>2&20126 si %uget1finante,ro
- ;xamen 0C.0+.2014
- Se alege o institutie pu%lica
5
- Se alege un tip de c$eltuiala pt care sa se parcurga fazele de '.=.7.(.
- Sa se intocmeasca documente 9ustificati!e specifice fiecarei faze0
- 'nga9are ordin 17>2 &2012
- 2ormular anga9ament %ugetar 7<2( 17>2&2012
- 2actura, documente )-3 formular 7rdin 3+12 &200C
- .are in consum
- 7rdonantare formular 7<2( 17>2&2012
- -nregistrarea ct% a platii 5 formular 7( %uget
6