Sunteți pe pagina 1din 5

21.03.

2014_Curs 4 CONTABILITATEA ACTIVELOR CURENTE


Activele curente concepte specifice:
- Sunt active care sunt achizitionate sau obtinute in vederea utilizarii in desfasurarea activitatii sau pt. a fi comercializate
si se asteapta sa fie realizate in termen de 12 luni de la data bilantului
- Sunt reprezentate de creante aferente ciclului de exploatare de trezorerie si echivalente de trezorerie
- Cuprind!
Stocuri
Creante
"nvestitii pe #S
Casa
Conturi la trezoreria statului si institutii de credit
Stocurile
- $ctive detinute pt. a fi vandute pe parcursul desfasurarii activitatii sau in curs de productie in vederea comercializarii
- Sub forma de materii prime materiale consumabile si alte materiale folosite in desfasurarea activitatii
- Cuprind!
%aterii prime
%ateriale consumabile
&biecte de inventar 'echipam. de lucru incaltaminte speciala(
%ateriale rezerva de stat - bunuri aflate in proprietatea publica a statului destinate protectiei populatiei sau
economiei in situatii exceptionale 'calamitati epidemii(
%ateriale rezerva de mobilizare ) bunuri folosite in caz de razboi
*roduse marfuri ambala+e animale si pasari productie in curs de executie
,unuri confiscate sau intrate cf. le-ii in proprietatea privata a statului
- Se contabilizeaza cu a+utorul conturilor din clasa 3
- Conturile de clasa 3 sunt de $ctiv si cele de a+ustari sunt de *asiv
- .eprecierea stocurilor se inre-. in conturile din -r. 3/ 0$+ustari pt. deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie0
'*(
Evaluarea initiala a stocurilor se realizeaza la! - cost de achizitie
- cost de productie
- valoarea +usta
Evaluarea la iesire a stocurilor ) pt bunurile fun-ibile 'de acelasi fel( se fol metoda! 1"2& 'nu este recomandata de
standardele internationale( 2"2& C%*
Evaluarea la inventar 're-ulile se re-asesc in l-. 23415200/ cu modificarile ulterioare( ) se face la valoarea de
inventar
- %inusurile imputabile vor fi imputate la valoarea de inlocuire'pt cele care nu se imputa se verifica daca exista plusuri pe
aceeasi -estiune pe aceeasi perioada si pot fi compensate(
- Compensarea plusurilor si a minusurilor constatate la inventar se realiz. cu aprobarea ordonatorului de credite
Evaluarea la bilant ) stocurile vor aparea in bilant la c.m.mica valoare '6C si 678(
1
- 6.7.8. '6aloarea realizabila 8eta( 9 pretul care ar putea fi obtinut din vanzarea bunului in momentul respectiv din care
se vor deduce costurile de productie 'daca este cazul( si costurile vanzarii
Aplicatie: :n spital achizitioneaza uniforme 'echipam. de lucru ) ob. de inventar( in valoare de 300 lei si incaltaminte de
protectie 'ob. de inventar( in valoare de 2;0 lei. Se dau in folosinta ob. de inventar se retine an-a+atilor din salariu
+umatate din valoarea uniformelor. :lterior se scot din folosinta ob. de inventar ) uniforme in valoare de 200 lei si
incaltaminte de 100 lei. Cod sector 0; - spitale. Sursa de finantare este $ 'finantare inte-ral de la bu-et(.
Reolvare:
Ac!iitia ob "e inventar #unifor$e% incalta$inte&
303.01.00.0;$ 9 401.01.00.0;$ 1.0;0 lei '300 < 2;0(
Se "au in folosinta ob' "e inventar
303.02.00.0;$ 9 303.01.00.0;$ 1.0;0
Se inre(' creanta asupra salariatilor
423.01.02.0;$ 9 =;1.04.00.0;$ 400
Se inre(' retinerea su$ei "in salariul an(a)atilor
421.00.00.0;$ 9 423.01.02.0;$ 400
Se scot "in folosinta ob' "e inventar uate
403.00.00.0;$ 9 303.02.00.0;$ 300
Transferul "e stocuri intre institutii subor"onate
Aplicatie: & institutie publica de subordonare de stat 'cod sector 01( finantata inte-ral de la bu-et '$( transfera
materiale consumabile aflate in ma-azie altei institutii cu aceeasi subordonare. 6aloarea mat. consumabile transferate
este de 200 lei
Reolvare:
a& I'*' care ce"eaa $at' consu$abile:
Inre(istreaa iesirea "e $at' consu$abile
432.00.00.01$ 9 302.03.00.01$ 200
Inc!i"e contul "e c!eltuiala
402.03.00.01$ 9 432.00.00.01$ 200
b( I'*' care pri$este $at' consu$abile:
Inre(istreaa pri$irea $at' consu$abile
302.03.00.01$ 9 432.00.00.01$ 200
Inre(istreaa "area in consu$ a $at' consu$abile
402.03.00.01$ 9 302.03.00.01$ 200
Inc!i"e contul "e c!eltuiala
432.00.00.01$ 9 402.03.00.01$ 200
2
C!eltuielile cu cala$itatile
Aplicatie: & primarie 'cod sector 02( sursa de finantare inte-ral de la bu-et '$( inre-istreaza distru-erea unor materiale
consumabile de birou evaluate la ;0 lei ca urmare a unor inundatii
Reolvare:
Inre(istreaa scoaterea "in evi"enta a $at' consu$abile
4/0.00.00.02$ 9 302.03.00.02$ ;0
Evaluarea la inventar #can" ave$ $inus la inventar&
Aplicatie: 1a inventarul efectuat la 31.12. in cadrul unui laborator de analize al unui spital 'cod sector 0;( sursa de
finantare inte-ral de la bu-et '$( s-a constatat o lipsa de reactivi a caror valoare contabila este de /0 lei. 1ipsa se imputa
laborantului la valoarea de inlocuire de 130 lei.
Reolvare:
Se inre(' scoaterea "in evi"enta a reactivilor respectivi #$inusul& se trec pe c!etuieli $inusurile #"escarcare
(estiune&
402.0/.00.0;$ 9 302.0/.00.0;$ /0
Se constituie creanta asupra laborantului
423.01.02.0;$ 9 > 130
=;1.01.00.0;$ /0
443.01.00.0;$ 40
Creanta asupra salariatului se incaseaa in nu$erar
;31.01.01.0;$ 9 423.01.02.0;$ 130
Ri"icarea su$ei cuvenita bu(etului #+, lei& "in casieria I'*'
;31.01.01.0;$ 9 ;31.01.01.0;$ 40
Su$a se "epune in contul "e la treorerie
==0.00.00.0;$ 9 ;31.01.01.0;$ 40
Ac!itarea "atoriei fata "e bu(et
443.01.00.0;$ 9 ==0.00.00.0;$ 40
-eprecierile stocurilor
Aplicatie: & unitate de invatamant preuniversitar este de subordonare locala 'cod 02( finantata inte-ral de la bu-et 'cod
$( detine in stoc la 31.12.2013 materiale consumabile la val. contabila de 200 lei. 1a inventarul efectuat la sfarsitul anului
se constata ca valoarea de piata a acestora este de 1=0 lei. "n ianuarie 2014 se dau in consum.
Reolvare:
Se constituie a)ustarea pt' "eprecierea $at' consu$abile la sf' anului .,/0
431.04.01.02$ 9 3/2.01.00.02$ 30 'diferenta 200 ) 1=0(
'- "n bilant va aparea sold stocuri ) a+ustari '200 ) 30(
Se "au in consu$ $at' consu$abile in ianuarie
402.03.00.02$ 9 302.03.00.02$ 200
Se anuleaa a)ustarea constituita in ianuarie
3/2.01.00.02$ 9 =31.04.01.02$ 30
3
Investitiile financiare pe ter$en scurt
- Se incadreaza obli-atiunile emise si rascumparate de catre ".*.
- 6or fi reflectatre in ctb. cu a+utorul ct. ;0; 0&bli-atiuni emise si rascumparate0 '$( si ct. ;0/ 06arsaminte de efectuat pt.
investitiile pe #S '*(
- $+ustarile pt. deprecierea investitiilor pe #S se inre- in ct. ;/; 0$+ustari pt. pierderea de valoare a obli-atiunilor emise si
rascumparate0
?valuarea investitiilor pe #S!
- 1a cost de achizitie sau la valoarea prevazuta in contract
- 1a bilant ) investitiile pe #S vor fi prezentate la valoarea de intrare m. putin a+ustarile de valoare
Casa si conturi la treoreria statului si institutii "e cre"it
- Conturile cu a+utorul carora se tine evidenta! - numerarului din casa a altor valori
- a disponibilitatilor aflate la trezorerie si institutii de credit
- a disponibilitatilor din fonduri cu destinatii speciale
- a acreditivelor etc
- se re-asesc in clasa ; 0Conturi la trezorerii si institutii de credit0
- ma+oritatea acestor conturi sunt de $ctiv
- dobanzile de platit ;0/ ;/; ) conturi de *asiv
- ct. ;;2 0.isponibil pt. sume de mandat si sume in depozit0 ) se inre-. sumele primite in vederea executarii unor
mandate -arantiile pt. participare la licitatie drepturi salariale neridicate si altele
?valuarea initiala se realiz. la valoarea nominala pt. operatiile in lei iar pt. cele in valuta incasarile si platile vor fi
evaluate la cursul ,87 din ziua in care are loc operatia
"nventarierea acestor conturi de trezorerie si credit se realizeaza prin confruntarea soldurilor conturilor respective cu
extrasul de cont 'stampilat( primit de la trezorerie sau institutia de credit
8umerarul din casierie ) dupa inre-istrarea tuturor operatiunilor de incasari5plati prin casa se va confrunta re-istrul de
casa cu monetarul si soldul conturilor din contabilitate
- "n cazul in care avem un plus de numerar acesta se varsa la bu-etul din care este finantata institutia
?valuarea la bilant ) se evalueaza disponibilitatile in valuta la cursul ,87 valabil la data inchiderii exercitiului iar
diferentele de curs valutar se inre-. pe cheltuieli respectiv venituri din diferente de curs valutar
Aplicatie: & universitate de muzica 'cod 01$( primeste de la o companie media o sponsorizare in suma de 20.000 lei pt.
amena+area unei sali de concerte
Reolvare:
Se inre(' pri$irea sponsoriarii respective in "isponibil la treorerie
;;0.01.01.01$ 9 ==4.00.00.01$ 20.000
Se inre(' factura "e servicii #a$ena)are& "e la furnior
423.00.00.01$ 9 401.01.00.01$ 20.000
*lata facturii furnior
401.01.00.01$ 9 ;;0.01.01.01$ 20.000
4
Aplicatie: & universitate din #imisoara 'cod 01( finantata inte-ral de la bu-et 'cod $( primeste de la o universitate din
,ucuresti prin mandat suma de 2.000 lei pt. achizitia de cursuri. :niversitatea din #imisoara achiz. cursuri in valoare de
1.300 lei si restituie diferenta neutilizata
Reolvare universitatea Ti$isoara :
*ri$irea su$ei cu $an"at
;;2.00.00.01$ 9 442.01.01.01$ 2.000
Ac!iitionarea cursurilor
442.01.01.01$ 9 401.01.00.01$ 1.300
Ac!ita "atoria fata "e furnior
401.01.00.01$ 9 ;;2.00.00.01$ 1.300
Tri$ite #ra$burseaa& "atoria neutiliata
442.01.01.01$ 9 ;;2.00.00.01$ 200
Aplicatie plus casa: 1a inventarul efectuat la 31.12. o ".*. de subordonare de stat finantata inte-ral de la bu-et
constata un plus de casa in suma de ;0 lei pe care ii vireaza la bu-et
Reolvare:
Se inre(' su$a care apare in plus la casa
;31.01.01.01$ 9 443.01.00.01$ ;0
-epune su$a 1plus1 in contul "e "atorie si stin(e "atoria
;31.01.01.01$ 9 ;31.01.01.01$ ;0
-epune su$a 1plus1 in contul "e la treorerie #cu foaie "e varsa$ant si c!itanta&
==0.00.00.01$ 9 ;31.01.01.01$ ;0
Vireaa banii catre bu(et
443.01.00.01$ 9 ==0.00.00.01$ ;0
5