Sunteți pe pagina 1din 207

Coordonatorul volumului: PAUL VEYNE

PETER BROWN, profeor la Prin!eton Univerit",


EVELYNE PATLA#EAN, profeoar$ la Univerite de Pari%& Nanterre,
'(C)EL ROUC)E, profeor la Univerite de Lille%(((,
YVON T)EBERT, !onferen*iar la E!ole normal uperieure de +aint%Cloud ,Centre d-.itoire
ur/aine0,
PAUL VEYNE, profeor la Colle1e de 2ran!e
A!et volum a fot editat !u pri3inul 'initerului fran!e4 al Afa!erilor E5terne, 6ire!*ia C$r*ii 7i
Am/aada 2ran*ei 8n Rom9nia
P.ilippe Arie 7i #eor1e 6u/" !oordonatori
(toria vie*ii private
6E LA ('PER(UL RO'AN LA ANUL O '(E
Volumul (
Tradu!ere de (ON )ER6AN
E6(TURA 'ER(6(ANE BUCURE:T(, ;<<=
Pe !opert$:
Pi!tur$ de la Pompei
,'u4eul de ar.eolo1ie din Neapole0
)itoire de la vie privee>
6e (-Empire romain 9 l-an mii
? Edition du +euil, Pari, @ <A@
(+BN C%DC%DD A+A@>#
Toate drepturile
aupra pre4entei edi*ii 8n lim/a rom9n$ tat re4ervate Editurii 'eridiane
(+BN <EB%BB%D;=B%=
<EB%BB%D;=C%F
ideea, e5!elenta idee de a oferi marelui pu/li! o itorie a vie*ii private, 8i apar*ine lui 'i!.el
Wino!G> P.ilippe Arie a adoptat%o 7i a pornit lu!rarea> 'un!a pe !are am depu%o timp de !9*iva ani
8mpreun$ !u el 7i apoi, din neferi!ire, f$r$ el, depl9n19nd /ru!a a dipari*ie, e !uvine a fi dedi!at$
amintirii a!etui itori! 1enero !are a 8ndrumat !u ele1an*$ 7i deplin$ li/ertate, !u pontaneitatea
intui*iilor lui p$trun4$toare, !er!et$ri ale !$ror roade 7i 8ndr$4neal$ unt prea /ine !uno!uteH el a fot
primul !are, av9nt9ndu%e 8n unele e!toare, aparent de nep$trun, ale itoriei moderne, a de!.i
drumul, 8ndemn9nd 7i pe al*i pionieri $%l par!ur1$, pre a 8n*ele1e mai limpede !opil$ria, via*a de
familie, moartea, a7a !um ap$reau 8n Europa, 8n e!olele al &V((%lea 7i al &V(((%lea> Elanul lui Arie,
!ute4an*a a, !u at9t mai vie !u !it el nu era pri4onierul rutinelor univeritare, e5pli!$ faptul !$ noi nu
ne%am de!ura3atH !$l$u4i*i de 19ndul $u 7i de faturile date de el nou$, medievi7tilor, 8n timpul 8n%
;
trunirilor pre1$titoare ale !olo!viului !are, 8n eptem/rie ;<AD, ne%a reunit la +enanIue, pre!um 7i !u
prile3ul !elui !ondu de el la Berlin, ultima etap$ a itinerarului $u 7tiin*ifi!, ne%am 8n!umetat $
du!em lu!rarea la /un f9r7it>
Par!urul era, 8ntr%adev$r, din !ele mai peri!uloae> Ne aflam pe un teren neum/lat> Nu e5itau
8nainta7i !are $ fi ale au, !el pu*in, reperat materialele an!.etei> La prima vedere, a!etea unt
numeroae, dar 8mpr$7tiate 8n toate p$r*ile> Ne vedeam ili*i $ tr$pun1em i!i%!olo m$r$!ini7ul, $
3alon$m terenulH aidoma ar.eolo1ilor !are, pe o uprafa*$ nee5plorat$, ale !$rei /o1$*ii o !uno!, dar
mult prea vat$ pentru a fi !er!etat$ itemati! pe toat$ 8ntinderea ei, e mul*ume! $ ape doar
!9teva tran7ee de repera3, puteam doar onda teritoriul, f$r$ a nutri ilu4ia de a !oate la iveal$
anam/luri 8ntre1i> Contr9n7i $ /93/9im, ne%am reemnat, de la /un 8n!epui, $ oferim !ititorilor nu
un /ilan*, !i un pro1ram de !er!etare> E5punerile !e le vom !iti unt mai de1ra/$ 8ntre/$ri de!9t r$%
punuri> +per$m !$ vor timula !urio4itatea 7i vor in!ita pe al*i !er!et$tori $ du!$ mun!a mai
departe, $ de*elenea!$ noi par!ele, $ de/lo!.e4e 8n adan!ime pe !ele uperfi!ial !ur$*ate de noi>
6ar iat$ !$ %a n%4i un alt o/ta!ol, mai pu*in aparent, dar mai dur> )ot$r9em $ !er!et$m toat$
itoria !ivili4a*iei apuene pe durata !ea mai lun1$ a ei> 6e%a lun1ul a mai mult de dou$ milenii, de la
nord la mia4$4i, printre numeroae provin!ii !u moravuri 7i modalit$*i de via*$ !9t e poate de
diferite, tre/uia $ apli!$m un !on!ept: !el de Jvia*$ privat$KH 7tiam prea /ine !$, u/ forma !are ne
ete familiar$, el %a !ontituit de fapt foarte re!ent, 8n e!olul al &l&%lea, 8n !9teva re1iuni ale
Europei> 8n !e mod $%i !.i*$m preitoriaL Cum $ definim, urm$rindu%i varia*iile, realit$*ile pe !are
le%a a!operit de%a lun1ul timpuluiL +e !uvenea $ pre!i4$m !lar u/ie!tul 7i, tudiind M pentru a !ita
oar$L N via*a de toate 4ilele, $ nu ne r$t$!im 7i, vor/ind, de pild$, de lo!uin*$, $ nu de!riem
dormitorul, patulH $ nu alune!$m pre o itorie a individualimului, /a !.iar a intimit$*ii>
Am pornit a7adar de la un fapt evident: dintotdeauna 7i pretutindeni 8n vo!a/ular %a e5primat
!ontratul, limpede per!eput de /unul%im*, !are opune e!torului pu/li! M de!.i 8ntre1ului popor
7i upu autorit$*ii ma1itra*ilor M via*a privat$> O arie deoe/it$, net delimitat$, ete atri/uit$ a!elei
p$r*i a e5iten*ei !alifi!ate de toate lim/ile drept privat$, o 4on$ de imunitate 8n !are omul $ e
retra1$, $ e re!ulea1$H unde fie!are poate depune armele 7i mi3loa!ele de ap$rare !u !are 1$e7te de
!uviin*$ $ e ai1ure atun!i !9nd e av9nt$ 8n pu/li!H unde e detinde, e Jfa!e !omodK, eli/erat de
!arapa!ea de otenta*ie !are 8l o!rote7te 8n lumea dinafar$> Lo!ul a!eta ete de ordin familiar>
6ometi!> Ete 7i lo!ul tainei> 8n aria privat$, omul p$trea4$ !e are el mai de pre*, !e nu ete de!9t al
lui, !eea !e nu%l prive7te pe altul, !eea !e nu are voie $ divul1e, $ arate, deoare!e ete prea deoe/it
de aparen*ele pe !are onoarea !ere $ le alv1arde4e 8n pu/li!>
8n!ri$ 8n mod fire! 8n !a$, 8n lo!uin*$, 4$vorit$, 8mpre3muit$, via*a privat$ apare de!i !a 4idit$>
Totu7i, de o parte 7i de alta a a!etui J4idK, a !$rui inte1ritate a fot at9t de apri1 ap$rat$ de
/ur1.e4iile e!olului al &l&%lea, e dau ne8n!etat lupte> +pre afar$ puterea parti!ular$ e vede ilit$ $
fa!$ mereu fa*$ aalturilor puterii pu/li!e> 6e !ealalt$ parte a /ari!adei ea tre/uie $ !omprime
n$4uin*ele individuale pre independen*$, 8ntru!9t in!inta ad$pote7te un 1rup, o forma*ie o!ial$
C
!omple5$ 8n inul !$reia ine1alit$*ile, !ontradi!*iile par a%7i atin1e !ulmea, puterea /$r/a*ilor
lovindu%e, mai !runt de!9t 8n lumea dinafar$, de !ea a femeilor, puterea /$tr9nilor de !ea a tinerilor,
puterea t$p9nilor de nea!ultarea ervitorilor>
6e la Evul 'ediu 8n!oa!e, tot dinamimul !ulturii noatre nu a 8n!etat $ a!ut$ a!et du/lu
!onfli!t> +tatul 8nt$rindu%e, infiltr$rile lui %au f$!ut tot mai a1reive 7i ad9n!i, 8n timp !e
de!.iderea ini*iativelor e!onomi!e, n$ruirea ritualurilor !ole!tive, interiori4area atitudinilor
reli1ioae tindeau !$tre o promovare, o eli/erare a peroanei 7i !ontri/uiau $ !onolide4e, departe de
familie 7i de !a$, alte 1rupuri de !onvie*uire, diverifi!9nd atfel aria privat$, 8n!etul !u 8n!etul, mai
8nt9i 8n ora7e 7i t9r1uri, a!eat$ arie, 8n !eea !e prive7te /$r/atul, %a 8mp$r*it 8n trei: !aa, unde
femeia tr$ia i4olat$H arii de a!tivitate, de aemeni inte1rate vie*ii private ,atelierul, pr$v$lia, /iroul,
u4ina0H lo!uri 8n!.ie, prielni!e !ompli!it$*ilor 7i rela5$rii ma!uline, !a, de pild$, !afeneaua au
!lu/ul>
A!ete volume 87i propun $ ne 8n1$duie $ per!epem modifi!$rile, 8n!ete au pripite, !are, de%a
lun1ul vea!urilor, au afe!tat no*iunea 7i ape!tele vie*ii private> Ontr%adev$r, a!eata 87i tranform$
tr$$turile ne!ontenit> La fie!are etap$ Junele provin dintr%un tre!ut 8ndep$rtatK, nota P.ilippe Arie
8ntr%unui din do!umentele ale de lu!ru !e ni le%a l$at> Altele, ad$u1a el, Jmai re!ente, unt menite $
evolue4e, fie de4volt9ndu%e, fie e7u9nd au modifi!9ndu%e p9n$ la a deveni de nere!uno!ut-;> 'ai
/ine informat depre o atfel de mo/ilitate !e 8n1em$nea4$ mereu !ontinuitatea 7i inovarea, !ititorul
nu e va im*i at9t de de4orientat fa*$ de evolu*ia !are !ontinu$ $ e def$7oare u/ o!.ii lui 7i al
!$rei ritm a!!elerat 8l tul/ur$ mai mult au mai pu*in> Nu vede el !um e detram$, 8ntre !aa 7i lo!ul
lui de mun!$, pa*iile intermediare ale o!ia/ilit$*ii privateL Nu ait$ oare la dipari*ia rapid$ 7i
r$!olitoare a deoe/irii dintre ma!ulin 7i feminin, pe !are itoria ne%o arat$ !a intim le1at$ de deo%
e/irea dintre e5terior 7i interior, pu/li! 7i privatL Nu%7i d$ oare eama !$ devine ur1ent $ e
tr$duia!$ $ alv1arde4e een*a 8n$7i a peroanei, deoare!e pro1reul ful1er$tor al te.ni!ilor,
ditru19nd ultimele 4iduri de ap$rare ale vie*ii private, de4volt$ formule de !ontrol ale tatului !are,
da!$ %ar l$/i vi1ilen*a noatr$, ar prefa!e foarte repede individul 8ntr%un implu num$r 8n inul unei
uria7e 7i 8nfri!o7$toare /$n!i de dateL
(NTRO6UCERE
de PAUL VEYNE
6e la Ce4ar P7i Au1utu la Carol !el 'are, !.iar p9n$ la ur!area Comnenilor pe tronul
Contantinopolului, a!eat$ !arte !uprinde opt 7i !.iar 4e!e vea!uri de via*$ privat$> 8n ea apar la!une
mari, toate voiteH un inventar !omplet nu ar pre4enta intere pentru !ititorul !ult> Prea multe e!ole
unt !uno!ute datorit$ unei do!umenta*ii at9t de $r$!$!ioae, 8n!9t ete lipit$ de via*$H *eutul
a!etui mileniu ete o tof$ !iuruit$ de 1oluri ivite 8n mod !apri!io> Am preferat $ t$iem din a!eat$
.ain$ prea ampl$ /u!$*i oare!um !oerente ale !$ror ima1ini prind via*$ i a4i>
Prima /u!at$: (mperiul roman din timpul p$19nimului, povetit !u detule am$nunte pentru !a $
B
reia$ i4/itor !ontratul adu de !retini4areH $%i mul*umim marelui itori! Peter BroQn pentru faptul
de a fi a!!eptat ar!ina $ vere a!et a!id pe rea!tivul a!eta> Ta/loul !u dou$ p$r*i, p$19nim 7i
!re7tinim, e arti!ulea4$ atfel aemenea unei drame, drama tre!erii de la Jomul !ivi!K la Jomul l$%
untri!K>
Bu!ata a doua: !adrul material al vie*ii private !are, 8n Anti!.itatea p$19n$ 7i !re7tin$, ete tudiat$
am$nun*it, mai pu*in 8n !eea !e prive7te materialitatea de!9t 8n fun!*iile, arta, via*a eiH a!et fel de
tudiu ni e pare
foarte nouH n$d$3duim !$ !ititorii ne vor purta 8ndoit$ re!uno7tin*$ pentru de4voltarea a!etui
u/ie!t> (n primul r9nd, ne%am propu $ f$urim, privitor la ar.ite!tura privat$, o repli!$ la tudiul
depre ar.ite!tura ur/an$ !are, 8n (toria 2ran*ei ur/ane, o!up$ multe pa1ini de te5t 7i de ilutra*ii> Al
doilea motiv ete intereul deoe/it de viu al pu/li!ului din 4ilele noatre pentru ar.eolo1ieH vara,
turi7tii, *in9nd un 1.id 8n m9n$, mi7un$ pe 7antierele de $p$turi> #.idul 8n$ nu a3un1e: el nu ne
poate 8nv$*a $ vedem, $ interpret$m veti1ii umile, $ re!ontruim mental 4idurile, !aturile 7i a!o%
peri7ul unei !ae din !are r$m9ne doar temelia, $ ni%i 8n!.ipuim pe lo!uitori, o!upa*iile lor, felul lor
de a e mi7!a prin !a$, promi!uitatea au ditan*area lor>
Bu!ata a treia: Evul mediu o!!idental timpuriu 7i Orientul /i4antin> 8n vea!ul al V%lea al erei
noatre, (mperiul roman 87i pierde provin!iile apuene din !are /ar/arii 87i f$ure! re1ate> Redu la
3um$tatea a oriental$, (mperiul roman d$inuieH !ivili4a*ia /i4antin$ nu eteRde!9t !ontinuarea
Ant8Q.it$SL3Trnane pe !are numai for*a timpului !e tre!e o tranform$ 8n!etul !u 8n!etul> 6ou$
ta/louri !ontratante ne arat$, 8n vi4iunea Jitoriei noiK, via*a 8n O!!identul merovinpi%>n 7i !aRolin%
1ian 7i !ea 8n (mperiul /i4antin u/ dinatia ma!edonean$>
6at$ fiind op*iunea noatr$, !ititorul a!etei itorii a vie*ii private ete 8ndrept$*it $ ne pun$ dou$
8ntre/$ri: de C6 oare am 8n!eput !u romanii 7i nu !u 1re!iiL
6e !e !u romaniiL Pentru !$ !ivili4a*ia lor ar fi temelia apuului modern L Nu 7tiu> Nimi! nu ne
ai1ur$ !$ ea ete 8ntr%adev$r a!eat$ temelie ,!re7tinimul, te.nolo1ia 7i drepturile omului unt
infinit mai importante0H !e 8n*ele pre!i %ar putea da !uv9ntului JtemelieK pentru !a o di!u*ie pe
u/ie!tul a!eta $ e 8n!.eie !u alt!eva de!9t !u vor/e 1oale a!un49nd inten*ii politi!e au
edu!ativeL 8n f9r7it, untem 8n drept $ o!otim !$ menirea unui itori! nu !ont$ neap$rat 8n a
8nt$ri ilu4iile 1enealo1i!e ale unor parveni*i> (toria M !$l$torie 8n ufletul altuia M tre/uie $ ne
mul1$ din noi 8n7ine 7i, !u tot at9ta dreptate, $ ne 8nt$rea!$ 8n limitele noatre> Romanii e deo%
e/e! uluitor de noi 7i, !9t prive7te e5otimul, nu au nimi! de invidiat la amerindieni au 3apone4i>
(at$ de!i un prim motiv de a porni de la ei: am vrut $ !oatem 8n relief un !ontrat, iar nu $ ar$t$m
!um 8n!epe a e !.i*a Apuul de mai t9r4iu> J2amiliaK roman$, !a $ ne oprim la ea, eam$n$ a7a de
pu*in !u le1enda a au !u !eea !e numim noi familie>> >
A7adar, de !e nu am 8n!eput !u 1re!iiL Pentru !$ ei 9nt 8n Roma, 9nt een*a RomeiH (mperiul
roman nu ete alt!eva de!8t !ivili4a*ia eleniti!$ 8n m8inile /rutale ,$ l$$m la o parte predi!ile
umanite0 ale unei or1ani4a*ii tatale de ori1ine italian$> La Roma, !ivili4a*ia, !ultura, literatura, p8n$
=
7i reli1ia vin aproape 8n 8ntre1ime de la 1re!i, de%a lun1ul a 3um$tate de mileniu de a!ultura*ieH de la
8ntemeierea a, Roma, puterni!$ !etate etru!$, nu era mai pu*in eleni4at$ de!8t !elelalte ora7e din
Etruria> 6a!$ !ele dou$ !apete ale tatului M 8mp$ratul 7i +enatul M au r$ma, 8n !eea !e prive7te
een*ialul, tr$ine elenimului ,at8t de tra7ni!$ era voin*a de putere roman$0, 8n !.im/, al doilea
nivel intitu*ional, a!eia al vie*ii muni!ipale ,(mperiul roman !ontituia un trup ale !$rui !elule vii
erau mii de !et$*i autonome0, era 8n 8ntre1ime elin> C.iar dinaintea e!olului al ((%lea 8>e>n>, via*a 8ntr%
un ora7 8n apuul latin era identi!$ !u !ea a unei !et$*i din 3um$tatea r$$ritean$ a (mperiului> (ar !a%
drul vie*ii private era, 8n mod een*ial, a!eat$ via*a muni!ipal$ !u totul eliru4at$>
A7adar, 8n !lipa !8nd 8n!epe pre4enta itorie, o !ivili4a*ie univeral$ ,pe m$ura univerului a!elei
epo!i0 domne7te de la #i/raltar la (ndu: !ivili4a*ia eleniti!$>
+pre 8nlenirea !itirii .$r*ii, a fot 3ertfit$ numelor moderne poe4ia numelor ve!.i> Adev$rata !ar$
a .$r*ilor ete urm$toarea: 8n a!et vat imperiu, vite4a !$l$toriilor teretre e itua 8ntre trei4e!i 7i
ma5imum 7ai4e!i de Gilometri pe 4i, 8n afara !urierilor ofi!iali> Pe mare erau ne!eare, 8n fun!*ie de
v8nt, dou$ $pt$m8ni de la Roma 8n +iria, uneori !.iar mult mai mult> (ntre lunile noiem/rie 7i martie,
!ine putea evita !$l$toriile pe mare> Totu7i, lumea !$l$torea mult, dar 87i or1ani4a e5iten*a 8n fun!*ie
de depla$ri> Ora7ele !ele mai importante dup$ Roma erau Carta1ina, Ale5andria, Antio.ia ,8n +iria0
7i Efe> Uinuturile !ele mai propere erau Tuniia, +iria 7i Tur!ia> Ori1inalitatea a!etui imperiu
!onta 8n faptul !$ era /ilin1v: 8n 3um$tatea veti!$, lim/a autorit$*ilor, !omer*ului 7i !ulturii era
latinaH 8n 3um$tatea r$$ritean$, 1rea!a> Popula*ia num$ra @D DDD DDD de lo!uitori, au, 8n !el mai /un
!a4, du/lu> Ora7ele foarte mari au ;DD DDD de lo!uitori au du/lu, !$rora li e adau1$ popula*ia rural$
a teritoriului> Roma num$ra @DD DDD de lo!uitori ,au poate du/lu0> Nivelul de trai, varia/il de la o
provin!ie la alta, o!ila 8ntre !el al unei *$ri mai $ra!e 7i !el al uneia mai /o1ate din Orientul
Apropiat 7i Orientul 'i3lo!iu>
arie !ultural$ 7i 87i de$v8r7ete eleni4area> C$!i 87i propune !u d8r4enie $ parti!ipe i$ a!eat$
!ivili4a*ie pe !are nu o reimte !a tr$in$ 7i 1rea!$, !i !a fiind !ivili4a*ia 8n$7i, de !are 1re!ii e
/u!uraer$ doar !ei dint8i: iar romanii erau ferm .ot$r8*i $ nu le lae e5!luivitatea a!etui /un>
Roma a devenit 1rea!$ 8nto!mai !um Vaponia !ontemporan$ a devenit o *ar$ o!!idental$> A!et prim
volum 4u1r$ve7te mai 8n%t8i via*a privat$ 8n (mperiul 4i roman, dar pe !are l%am putea !alifi!a, tot
at8t de 8ndrept$*it, elini!> A!eata ete /a4a itoriei noatre: un ve!.i imperiu defiin*at>
Cu ei ,ii> ;0, !onta!tul e ta/ile7te imediat: pentru a%i !unoa7te, nu avem de!8t $%i privim 8n o!.iH
7i ei, tot atfel ne prive!> Arta portretului nu !uprinde, 8n toate epo!ile ei, un aemenea !.im/ de
priviri>
A!et /$r/at 7i a!eat$ femeie nu 8nt o/ie!te, deoare!e ne v$dH dar ei nu fa! nimi! !u !opul de a
ne fida, edu!e, !onvin1e au pentru a ne permite $ 8ntre4$rim vreo lume l$untri!$ pe !are nu ne%am
mai 8n!umeta $ o 3ude!$m> Ei nu de!oper$ at8t pre4en*a noatr$ !8t e e5pun, netul/ura*i, o!.ilor
lumiiH pre4en*a noatr$ ete firea!$, iar ei 8n7i7i e !red plini de naturale*eH ei 8nt !eea !e 8ntem 7i
noi, iar !.im/ul de priviri e fa!e de la e1al la e1al pe /a4a unei valori !omune>
@
'ult$ vreme a!eat$ omenire 1re!o%roman$ a fot !lai!$H p$rea firea!$, nu p$rea %demodat$, nu
p$rea me!.in$, !apul familiei 7i o*ia a nu po4ea4$, nu e5e!ut$ mimi!iH ve7mintele lor nu arat$
emne o!iale, ni!i im/oluri politi!e, nu .aina f$ure7te peroanaH ni!i un de!or, totul ete 1ol: pe un
fond neutru, individul ete el 8nu7i 7i ar fi a!ela7i oriunde> Adev$r, univeralitate, umanitate> Toat$
ele1an*a femeii !ont$ 8n !oafura a 7i 8n lipa ori!$rei /i3uterii>
At$4i tindem $ !redem 8n !ara!terul ar/itrar al moravurilor, 8n !ur1erea timpului itori!, 8n
$v8r7irea vremurilor> Un prim ar1ument 8mprumutat 8n!$ de la lumea e5terioar$ ne va tre4i din viul
umanit 8n !are 8ntem !ufunda*i: a!et /$r/at 7i a!eat$ femeie erau detul de 8nt$ri*i !a $%7i
!omande portretul> 6e altfel, ei nu 8nt indivi4i de!8t 8n aparen*$H a!et portret, !are pare a fi un
intantaneu, le%a ta/ilit identitatea, !a din 8nt8mplare, la o v8rt$ !anoni!$: v8rta la !are omul 7i%a
de$v8r7it !re7terea 7i nu a prin 8n!$ a 8m%/$tr8ni> A!etea nu 8nt fiin*e reale, urprine 8ntr%o !lip$
oare!are a e5perien*ei lor, !i tipuri individuali4ate ale unei o!iet$*i !are e vrea totodat$ firea!$ 7i
ideal$> Clipa !oin!ide !u un adev$r f$r$ v8rt$, iar individul ete o een*$>
+o*ul 7i o*ia *in 8n m8n$ im/olurile !ele mai pu*in !onteta/ile, !ele mai peronale ale
uperiorit$*ii lor o!iale: nu !ele M pun1$ !u /ani au pad$ M ale /o1$*iei 7i puterii, !i o !arte,
t$/li*e de !ri 7i un til> (dealul a!eta de !ultur$ ete fire!: 8n mod v$dit, !artea 7i tilul 8nt pentru
ei o/ie!te o/i7nuite !u !are nu e f$le!> Am$nunt detul de rar 8n arta anti!$, otil$ 1eturilor
familiare, /$r/atul 87i propte7te, 8ntr%o atitudine de a7teptare, /$r/ia pe partea uperioar$ a !$r*ii ,8n
form$ de ul0, iar femeia 87i du!e, 18nditoare, tilul la /u4e, e 8n !$utarea unui ver, !$!i poe4ia era 7i
o art$ a doamnelor> Lui 'i!.elan1elo 8i vor pl$!ea 1eturile Jautiti!eK ,'oie al $u 87i m8n18ie
/ar/a !u un 1et ditrat0 !are la el de4v$luie um/ra unei 8ndoieli au unui vi> Ai!i, 8n$, nu viea4$
nimeni: a!e7ti oameni meditea4$ 7i 8nt i1uri pe ei, !$!i 1etul autiti! dovede7te o le1$tur$ intim$ !u
!ulturaH ei nu 8nt ni7te privile1ia*iH *in 8n m8n$ !$r*i pentru !$ le pla! !$r*ile> +u/tilitatea 7i fire!ul
a!etor frumoae min!iuni !ontituie m$re*ia lumii 1re!o%romane pe !are o vom vi4ita> Bur1.e4i au
arito!ra*iL Peroane ele1ante> 6a!$ prietenia 7i doliul o pot prevala de unele drepturi, $%mi fie
8n1$duit $ dedi! pa1inile !e urmea4$ memoriei lui 'i!.el 2ou!ault> El era at8t de puterni!, 8n!8t M
l8n1$ el M reim*eam a!eea7i pl$!ere !a 8n prea3ma unui munte> Pierderea unei ure de ener1ie>
(t i a tr9n1e !oura1e You 1ive me, an!ient tar, +.ine alone in t.e un rle ToQard Q.i!. "ou
lend no partW>
W B$tr8n$ tea, 8mi dai un traniu !ura3 !8nd tr$lu!e7ti de una in1ur$, !8nd oarele l$are f$r$ a3u%
torul t$u>
6E LA PONTECELE 'ATERN LA TE+TA'ENT
A!!eptat au e5pu
Na7terea unui roman nu ete un implu fapt /iolo1i!> Nou%n$!u*ii vin pe lume au, mai !u%r8nd,
8nt primi*i 8n o!ietate numai 8n virtutea unei .ot$r8ri a !apului de familieH pra!ti!ile
anti!on!ep*ionale, avortul, e5punerea !opiilor din p$rin*i li/eri 7i u!iderea unui prun! de !lav$ 8nt
F
a7adar o/i7nuite 7i perfe!t le1ale> Ele nu vor fi privite r$u 7i, mai t8r4iu, nele1ale de!8t dup$ !e e va fi
r$p8ndit noua moral$ numit$ M !a $ nu intr$m 8n am$nunte M toi!$> La Roma, !et$*eanul nu JareK
un fiu: 8l JiaK, 8l Jridi!$K ,tollere0H 8ndat$ dup$ na7terea !opilului, tat$l 87i e5er!it$ prero1ativa: ridi!$
fiul de pe 3o, de unde ;%a depu moa7a, 8l ia 8n /ra*e 7i atfel arat$ !$ 8l re!unoa7te 7i !$ refu4$ $%;
e5pun$> 'ama a/ia 7i%a n$!ut !opilul ,a7e4at$ 8ntr%un fotoliu pe!ial, ferit$ de privirile /$r/a*ilor0
au a murit 8n timpul fa!erii, 8n !are !a4 prun!ul a fot e5tra din uterul ei, 8n !are %a pra!ti!at o
in!i4ie, !eea !e nu ete ufi!ient pentru a .ot$r8 venirea pe lume a unui !opil>
Copilul pe !are tat$l nu ;%a ridi!at de pe 3o va fi e5pu la intrarea !aei au 8n vreun lo! de
de!$r!are a 1unoaielorH da!$ dore7te, ori!ine 8l poate lua> Tot atfel va fi e5pu, da!$ a7a i%a porun!it
o*iei 1ravide tat$l a/entH 1re!ii 7i romanii 7tiau !$ o parti!ularitate a e1iptenilor, 1ermanilor 7i
evreilor !onta 8n a%7i !re7te to*i !opiii 7i a nu lep$da pe ni!i unul, (n #re!ia e e5puneau mai mult
fii!e de!8t fiiH 8n anul ; 8>e>n> un 1re! 8i !rie o*iei: J6a!$ ,/at 8n lemnX0 ai un !opil, la$%; $ tr$ia!$,
!u !ondi*ia $ fie /$iatH de va fi fat$, $ o e5puiK> Nu 7tim 8n$ i1ur da!$ romanii manifetau a!eea7i
p$rtinire> Ei e5puneau au 8ne!au !opiii !u malforma*ii ,dovad$ nu de m8nie, !i de ra*iune, 4i!e
+ene!a: J+e !uvine a dep$r*i !e ete /un de !eea !e nu poate foloi la nimi!K0 au pe !ei ai fetei lor
!are J1re7ieK> Cau4a prin!ipal$ 8n$ a e5punerii !opiilor le1itimi era mi4eria unora 7i politi!a
patrimonial$ a altora> Cei $ra!i 87i a/andonau !opiii pe !are nu erau 8n tare $%i .r$nea!$H al*i
Jnevoia7iK ,8n 8n*eleul anti! al termenului, pe !are 8%am tradu!e prin J!la$ mi3lo!ieK0 87i e5puneau
!opiii Jpentru a nu%i vedea !orup*i de o edu!a*ie medio!r$ !are i%ar fa!e inap*i $%7i 8nu7ea!$
demnitate 7i !alitateK, !rie Plutar.H !laa mi3lo!ie, implele nota/ilit$*i preferau, din am/i*ie !8e
familie, $%7i !on!entre4e tr$daniile 7i mi3loa!ele materiale aupra unui num$r mi! de !opii> 6ar
!.iar !ei mai mari /o1$ta7i repin1eau uneori un !opil nedorit, da!$ na7terea a!etuia 8n!ur!a
dipo4i*ii tetamentare luate 8n vederea mo7tenirii> O re1ul$ de drept punea: JNa7terea unui fiu ,au
a unei fii!e0 tri!$ tetamentulK i1ilat anterior, da!$ tat$l nu e reemnae $ de4mo7tenea!$
dinainte un !opil !e e putea na7teH unii poate preferau $ nu mai aud$ de el da!8t $%;
de4mo7tenea!$>
Ce e ale1ea de !opiii e5pu7iL Rareori upravie*uie!, !rie Peudo%Tuintilian, f$!8nd totodat$ o
deoe/ire: /o1$ta7ii dore! !a prun!ul $ nu reapar$ ni!iodat$, 8n timp !e nevoia7ii, !ontr8n7i numai
de mi4erie, fa! tot !e le t$ 8n putin*$ pentru !a prun!ul $ ai/$ or*i de alvare> Uneori, e5punerea era
doar o imulare: f$r$ 7tirea o*ului, mama 87i 8n!redin*a !opilul unor ve!ini au u/alterni !are 8l
!re7teau 8n tain$, dup$ !are el devenea !lavul, eventual eli/erat, al edu!atorilor $i> E5!ep*ionale 8nt
!a4urile !8nd un !opil reu7ea $%7i dovedea!$ ori1inea li/er$: ete !el al o*iei 8mp$ratului Vepaian>
2iind o .ot$rire le1itim$ 7i !.i/4uit$, e5punerea putea lua 8nf$*i7area unei manifet$ri de
prin!ipiu> Un o* /$nuind infidelitatea o*iei e5pune un !opil pe !are 8l !rede rodul adulteruluiH atfel
fii!a unei prin*ee a fot e5pu$ JIoal$ pu7!$K !.iar la poarta palatului imperial> Uneori, e5punerea
!ontituie o manifeta*ie po%liti!o%reli1ioa$: dup$ moartea unui uveran foarte 8ndr$1it,
#ermani!u, ple/ea, r$!ul8ndu%e 8mpotriva domniei 4eilor, arun!$ !u pietre 8n temple, iar unii
E
p$rin*i 87i e5puer$ !opiii !u otenta*ie 8n emn de protetH dup$ aainarea A1ripinei de !$tre fiul $u
Nero, un ne!uno!ut J87i e5pune !opilul 8n forum !u o t$/li*$ pe !are !riee: Nu te !re! de team$
$ nu%*i 8n3un1.ii mania>K
E5punerea fiind o .ot$r8re parti!ular$, nu putea oare, !la!$ e ivea prile3ul, deveni 7i pu/li!$L
Odat$, un 4von fal e tre!ur$ prin ple/e: afl8nd de la 1.i!itoare !$ un re1e avea $ e na!$ 8n
a!el an, +enatul avea de 18nd $ ilea!$ poporul $ e5pun$ pe to*i !opiii !are urmau $ e na!$ 8n
timpul anului> Ceea !e ne du!e !u 18ndul la U!iderea Prun!ilor --!are, fie 4i 8n trea!$t, ete pro/a/il
un fapt autenti! 7i ni!ide!um o le1end$0>
La Roma, Jvo!ea 8n1eluiK nu e prea f$!ea au4it$H !ea !are vor/ea mai tare era a numelui de
familie> Or, /atar4ii luau numele mamei, iar le1itimarea au re!unoa7terea de paternitate nu
e5itauH da*i uit$rii de tat$l lor, /atar4ii nu au 3u!at aproape ni!i un rol o!ial au politi! 8n
arito!ra*ia roman$> A!eta nu> era !a4ul li/er%*ilor, adeea /o1a*i 7i puterni!i, !are reu7eau uneori
$%7i introdu!$ !opiii p8n$ 7i 8n ordinul !avalerilor, /a !.iar 8n +enat: oli1ar.ia !ondu!$toare e
reprodu!ea prin poteritatea a le1itim$ 7i prin fiii fo7tilor ei !lavi> > > C$!i li/er*ii luau numele de
familie al t$p8nului !are%i eli/eraeH ii perpetuau numele> Atfel e e5pli!$ fre!ven*a adop*iunilor:
!opilul adoptat lua numele de familie al noului Yn p$rinte>
Natalitate 78 !on8ra!ep*8e
Adop*iunile 7i ridi!area o!ial$ a unor li/er*i !ompenau la/a reprodu!ere firea!$, pentru !$
mentalitatea roman$ nu ete ni!ide!um naturalit$> Avortul 7i pra!ti!ile !ontra!eptive erau o/i7nuiteH
ima1inea !e ne%3 dau itori!ii ete 8n$ deformat$ prin faptul !$ romanii !alifi!au drept avort metode
!.irur1i!ale !$rora 7i noi le d$m a!eat$ denumire, pre!um 7i alte metode pe !are noi le numim
pro!edee anti%!on!eptive >>> La Roma ete lipit de importan*$ momentul /iolo1i! !8nd o mam$
leap$d$ un viitor !opil pe !are nu%; dore7te> Cei mai everi dintre morali7ti puteau u*ine !$ datoria
unei mame ete $%7i p$tre4e rodul: nu %au 18ndit 8n$ $ re!unoa!$ dreptul la via*$ al f$tului> Toate
!laele popula*iei re!ur1eau la metode anti!on!eptiveH +f8ntul Au1utin pomene7te !a detul de
fre!vente J8m/r$*i7$ri 8n !are ete evitat$ !on!ep*iaK 7i le !ondamn$, !.iar !u o*ia le1itim$H el fa!e o
ditin!*ie 8ntre !ontra!ep*ie, terili4area !u dro1uri 7i avort, dar le !ondamn$ deopotriv$> Alfred
+auv" a /inevoit $%mi !rie: J6up$ !8te !unoa7tem at$4i depre putin*a de 8nmul*ire a pe!iei
umane, popula*ia imperiului ar fi tre/uit $ e 8nmul*ea!$ infinit mai mult 7i $ e revere din!olo de
limitele luiK>
Care era oare pro!edeul foloitL Plaut, Ci!ero, Ovidiu fa! alu4ie la p$laturi dup$ dra1ote, o/i!ei
p$18nH un va !u reliefuri de!operit la L"on ne arat$ un !lav aler18nd !u o !an$ pre o pere!.e !are
87i fa!e dL lu!ru 8n patH u/ prete5t de puritate, a!et o/i!ei era noate !ontra!eptiv> Tert"lian, polemit
!re7tin, !onider$ !$ odat$ e3a!ulat$, 7i perma ete un !opilH ,ei aimilea4$ 3ell!8io !u antropofa1ia0H
8n Valul fe!ioarelor evo!$, nu f$r$ un pitore! o/!en !are 8nv$luie alu4ia in 8ntuneri!, pe a!ele
peudole!ioare !are na! 8nto!mai !um au !on!eput: in mod parado5al, ele redau lumii !opii
A
identi!i !u p$rintele lor, iar iep$d8ndu%i atfel 8i u!id M alu4ie la pear> (n !rioarea &&(( /fmtul
(eronim vorue7te de fete J!are 87i avurea4$ dinainte terilitatea 7i u!id iim*a uman$ 8nainte !.iar !a
A!eata $ fie em$nat$--H alu4ie la un dro1 permi!id> (ar 8n !eea !e prive7te !i!lul mentrual,
medi!ul +orano de!lara, pornind ae ia teorie, !a femeile !on!ep !u pu*in 8nainte de au imediat dup$
!i!lu, do!trina r$ma$ din ieri!ire e4oteri!a> Toate a!ete pro!edee r$mni m ar!ina femeiiH ni!i o
alu4ie ia !oitu interruptu>
C5*i !opii au romaniiL 'amelor !u B !opii le1ea le a!orda un privile1iu pentru !$ 87i la!uer9
aatona, iar num$rul a!eta pare a fi fot !anoni!H indi!a*iile de pe epitafuri pre4int$ 1reut$*i de
interpretare 3ut$H 8n !.im/, te5%teie evo!$ familiile eu trei !opii !u o deoe/it$ fre!ven*$, /a vor/e!
!.iar de ele prin prover/e> Luindu%e de o femeie !are, din 41ir!enie, 87i 8nfometea4$ !opiii, un
epi1ramit !rie J!ei trei vi$tari ai $iK> Un predi!ator toi! e5!lam$: J!re4i !$ ai f$!ut mare lu!ru
atun!i !8nd, 8n !opul perpetuar$ neamului, ai adu pe lume doi%trei *8n!i urftiLK> A!et malt.uianim
era o trate1ie dinati!$H dup$ !um ii !rie Pliniu unui !orepondent al !i$u, 8ndat$ !e omul are mai
mult de un in1ur vl$tar, tre/uie $ e 18n%dea!$ la un 1inere au o nor$ !u avere pentru al doilea>
Nimeni nu voia $ 8mpart$ mo7tenirile> Ce%i drept, morala tr$ve!.e nu f$!ue atfel de !al!ule, (ar pe
timpul a!eluia7i Pliniu, ea r$m$ee !ea a unor !api de familie de mod$ ve!.e !are Jnu l$au 8n
p8rloa1$ fe!unditatea o*iei lor, de7i, in epo!a noatr$, ma3oritatea oamenilor 8nt de p$rere !$ 7i un
in1ur fiu re%CB
pre4int$ o 1rea povar$ 7i !$ ete avanta3o 9 nu fii 8n!$r!at !u poteritateK> +e !.im/$ oare
itua*ia pe m$ur$ !e e apropie f8r7itul vea!ului al (T%lea ai e>n>, !8nd e tatorni!e7te morala toi!$
7i !re7tin$L 2ronton, orator 7i da!$lul lui 'ar! Aureliu, a Jpierdut !in!i !opii-%prin mortalitate
infantil$H dei1ur !$ avea mult mai mul*iH 'ar! Aureliu 8nu7i va avea nou$ fii 7i fii!e> 6up$ trei
e!ole ren$7tea vea!ul da aur 8n !are Cornelia, mama #ra.ilor 7i o*ie e5emplar$, d$due patriei
doipre4e!e !opii>
Edu!a*ia
6in !lipa !8nd vine pe lume, noul n$!ut, /$iat au fat$, ete 8n!redin*at unei doi!iH %a du timpul
!8nd mamele 87i al$ptau in1ure !opiii> J6oi!aK 8n$ fa!e mult mai mult de!8t $%i al$pte4e: edu!a*ia
/$ie*ilor p8n$ la pu/ertate i e 8n!redin*ea4$ ei, pre!um 7i unui Jpeda1o1K 4i 7i J.r$nitorK ,nutritor,
trop.eu0, 8n$r!inat $ le dea o /un$ !re7tereH !el al lui 'ar! Aureliu ;%a 8nv$*at $ e 8n1ri3ea!$
in1ur 7i $ nu e paione4e pentru 3o!urile de la !ir!> Copiii tr$ie! !u ei, rn$n8n!$ 8mpreun$ !u ei,
dar !ina, @ !are 8m/r$!a un !ara!ter de !eremonie, o iau !u p$rin*ii lor 7i !u muafirii a!etora>
6oi!a 7i peda1o1ul 8nemnau mult> 'ar! Aureliu vor/ea !u pietatea !uvenit$ de p$rintele $u natural,
de tat$l $u adoptiv 7i de J.r$nitorKH iar 8mp$ratul Claudiu purta o ur$ ne8mp$!at$ peda1o1ului $u
!are foloie prea de /i!iul> C8nd e m$rit$ o fat$, mama-7i doi!a e du! 8mpreun$ la t8n$rul o*, 8n
noaptea nun*ii pentru a%i da faturile de ri1oare> Peda1o1ul, doi!a 7i fratele de lapte !ontituie a doua
familie !are 87i ia dreptul, fa*$ de !opil, de a da dovad$ de 8n1$duin*$, /a !.iar de !ea mai vinovat$, 7i
<
nu e in!.ie7te de le1ea lumiiH !8nd o va u!ide pe mama a A1ripina, Nero va avea drept !ompli!e
pe J.r$nitorulK luiH iar !8nd va fi p$r$it de to*i, 8n!ol*it de upu7ii revolta*i 7i ortit mor*ii, numai
doi!a lui 8l va alintaH dup$ inu!iderea lui, ea 8l va 8nmorm8nta, !u a3utorul !on!u/inei lui, A!tea !u
toate !$ Nero e purtae ever !u fratele $u de lapte, fa*$ de !are ar fi fot fire! $ reimt$ oare!are
im*$minte de pietate> Odat$, un filoof toi! vor/ea depre dra1otea de familie, e5pli!8nd !$ a!eata
!orepunde Naturii, !are ete 7i Ra*iunea, 7i !$, prin urmare, !opiii 87i iu/e! mama, doi!a 7i
peda1o1ul>
(n o!ietatea alea$, !ea de a doua familie lo!uie7te la *ar$, ferit$ de ipite, u/ 8ndrumarea unei
rude 8ndep$rtate 7i evere> JVirtu*ilor ale 8n!er!ate 7i i1ure le erau 8n!redin*ate toate odralele
a!eleia7i !ae> Ea !ondu!ea 8nv$*$tura 7i 8ndatoririle !opiilor, pre!um 7i 3o!urile 7i ditra!*iile
lorK> Atfel fur$ !re!u*i Ce4ar 7i Au1utuH viitorul 8mp$rat Vepaian Jfu !re!ut u/ !8rmuirea
/uni!ii ale din partea tat$lui la mo7ia ei CoaK, de7i mama lui tr$ia> Era datoria unei /uni!i din
partea tat$lui $ e arate ever$, 8n timp !e rolul /uni!ii din partea mamei era f$!ut din 8n1$duin*$H tot
atfel 87i 8m%p$r*eau atri/u*iile un!.ii, ale !$ror nume erau im/oluri de everitate 7i, repe!tiv, de
indul1en*$>
Realitatea unei edu!a*ii fiind uneori alt$ de!8t autoatifa!*ia edu!atorilor, un profeor roman
ne 4u1r$ve7te o ima1ine diferit$H !e%i drept, el vor/e7te !u deoe/it$ everitate, dup$ !um !ere
profeia a ,la Roma, filoofii 7i uneori retorii o!upau 8n o!ietate un lo! aparte, oare!um aem$n$tor
!u !el al preotului la noi0> 6up$ el, !opilul, pe !are 8l preupune !re!ut 8n !aa p$rintea!$, nu 8nva*$
de la !ei din 3ur de!8t Jmoli!iuneaKH ve7mintele lui de !opil 8nt la fel de lu5oae !a a!elea ale
adul*ilor 7i, aidoma a!etora, el e deplaea4$ 8n le!ti!$H p$rin*ii lui !ad 8n e5ta4 la fie!are !uv8nt al
lui, !8t de 8ndr$4ne* ar fi a!eta, la !in$ aude m$!$ri 7i !8nte!e u7urate!eH a!a$ 8nt8lne7te femei 7i /$%
ie*i 8ntre*inu*i> Or, dup$ !um vom vedea mai departe, la Roma min*ile erau p$trune de o do!trin$ a
/unulai%im* !are !ondamna merul lumii !a de!adent 7i pervertitH moralitatea, e 4i!ea, !ont$ mai
pu*in 8n a 8ndr$1i virtutea 7i a%7i fa!e din ea un o/i!ei, de!8t 8n a avea puterea de a re4ita vi!iuluiH
temelia omului era de!i puterea de re4iten*$> (n teorie, edu!a*ia avea drept !op !$lirea !ara!terului
!8t mai era timp, pentru !a indivi4ii, odat$ adul*i, $ poat$ re4ita mi!ro/ului lu5ului 7i de!aden*ei pe
!are vi!iul timpului 8l propa1$ pretutindeniH tot a7a 8i ilim pe adole!en*i $ pra!ti!e porturi deoa%
re!e 7tim prea /ine !$ 87i vor petre!e via*a 8ntr%un /irou> Pra!ti!, !ontrariul moli!iunii ete a!tivitatea,
indutria, ea o*ele7te mu7!.ii !ara!terului, 8n timp !e moli!iunea 8i atrofia4$H Ta!it, de pild$, vor/e7te
de un enator Jdintr%o familie ple/ee, dar foarte ve!.e 7i repe!tat$H el tre4ea impatia printr%un
!ara!ter mai mult /la3in de!8t ener1i!, de7i tat$l lui 8l !re!ue !u everitateK>
Numai everitatea, !e 8nfri!o7ea4$ poftele ipititoare, va 8nt$ri !ara!terul> 6e a!eea, 4i!e +ene!a,
Jile! p$rin*ii !ara!terul, 8n!$ ml$dio, al prun!ilor, $ uporte !eea !e ete pre /inele lorH ori!8t ar
pl8n1e 7i %ar 4/ate, ei vor fi 8nf$7a*i tr8n, de team$ !a trupul lor $ nu e deforme4e 8n lo! de a
!re7te dreptH apoi li e in!ul!$ o !ultur$ li/eral$, re!ur18nd la teroare atun!i !8nd ei o repin1K>
A!eat$ everitate va fi rolul tat$lui, mama pled8nd 8n favoarea moli!iuniiH un !opil /ine !re!ut nu i
;D
e adreea4$ p$rintelui de!8t numindu%; JdomnuleK ,domine0> (n !ur8nd, parveni*ii vor imita a!eat$
re4onan*$ arito!rati!$> 6itan*a dintre p$rin*i 7i !opii era ame*itoare> 6a!$lul de retori!$ pe !are l%
am !itat mai u a pierdut un fiu 8n v8rt$ de 4e!e ani pe !are 8l adora 7i !are, !rie el, 8l iu/ea mai
mult de!8t pe doi!$ 7i pe /uni!a a !are 8l !re7teauH fiul a!eta era ortit unei tr$lu!ite !ariere de
elo!in*$ 3udi!iar$ ,aidoma teatrului la noi, 1enul a!eta de elo!ven*$ era latura !lipitoare, monden$,
a1itat$ a vie*ii literare0H talentul e5!ep*ional al !opilului 3utifi!$ doliul pu/li! al p$rintelui>
6up$ !um e 7tie, a7a%4iul intin!t matern au patern 8m/in$ !a4uri individuale de iu/ire ele!tiv$
,!are are la fel de mul*i au de pu*ini or*i $ e ivea!$ 8ntre p$rin*i 7i !opil !a 7i 8ntre doi indivi4i
oare!are apropia*i prin 8nt8m%plare0 7i !a4uri, pro/a/il mai numeroae, de im*$m9nt p$rinte!
determinat de morala dominant$H a!eata 8i 8nva*$ pe p$rin*i $%7i iu/ea!$ !opiii !a pe !ei meni*i $
perpetue4e numele 7i m$re*ia familiei> 2$r$ 4adarni!$ 8nduio7are> Era le1itim $ depl8n1i n$ruirea
peran*elor neamului>
Adop*iunea
6a!$lul notru avea un motiv 8n plu $ plinea moartea fiului $u prea%iu/it: un mare perona3, un
!onul, to!mai 8l adoptae pe a!eta, !eea !e 8i de!.idea !opilului perpe!tiva unei tr$lu!ite !ariere
pu/li!e> 2re!ven*a adop*iunilor ete, 8ntr%adev$r, un alt e5emnlu de la/ naturalim al JfamilieiK
romane> 8n mod v$dit, un !opil era dat pentru adop*iune dup$ !um o fat$ era dat$ 8n !$$torie, !u at8t
u%ai mult da!$ era vor/a de o !$$torie tr$lu!it$> E5itau dou$ feluri de a avea !opii: 4$milirea lor 8n
!adrul !$ni!iei 7i adop*iuneaH era un mi3lo! de a 8mpiedi!a tin1erea unui neamH en deopotriv$ un
mi3lo! de a do/8ndi !alitatea de !ap de familie !erut$ de le1e !andida*ilor la onoruri pu/li!e 7i
1uvernarea provin!iilor: adop*iunea adu!ea tot !eea !e adu!ea 7i !$$toria> 6up$ !um un tetator
f$!ea din mo7tenitor pe !ontinuatorul $u, tot atfel, adopt8nd pe un t8n$r /ine ale, 87i ale1ea un
urma7 demn de el> Viitorul 8mp$rat #al/a ete v$duv 7i !ei doi fii ai $i au muritH de mult remar!ae
meritul unui t8n$r no/il numit PionH 87i reda!tea4$ tet-amentul deem%n8ndu%; !a mo7tenitor 7i, 8n
!ele din urm$, 8l adopt$> Ca 7i (rod Atti!u, ori!ine, de7i av8nd fii 8n via*$, mai putea adopta 7i al*ii>
Te5tele itori!e evo!$ adop*iunea prin tetament, dar 8n te5tele 3uridi!e nu fi1urea4$ ni!i urm$ de ae%
menea !a4uri> Cel mai frumo !a4 de mo7tenire 8m/inat$ !u adop*iune ete !el al unui anume
O!tavian, !are, devenit fiu 7i mo7tenitor al lui Ce4ar, va fi atfel 8mp$ratul O!tavian Au1utu>
Alteori, adop*iunea, !a i !$$toria, era un mi3lo! de a re1la flu!tua*iile patrimoniilorH un tat$
vitre1, !are apre!ia4$ diferen*a !e i%o arat$ - fiul $u vitre1, 8l adopt$ !8nd, devenit orfan, a!eta
mo7tene7te M iat$%; pe tat$l vitre1 t$%p8n pe mo7tenire, deoare!e ;%a upu pe fiul vitre1W 8n !alitate
de fiu autorit$*ii ale> 8n !.im/, 8i va ai1ura fiului adoptiv o !arier$ tr$lu!it$ 8n +enat: adop*iunea
determin$ de aemeni !arierele>
Copiii, mi7!a*i de i!i%!olo !a ni7te pioni pe ta/la /o1$*iei 7i a puterii, nu 8nt mi!i fiin*e 8ndr$1ite
i r$f$*ate M a!eata ete trea/a lu1ilor> Copilul a 8nv$*at $ vor/ea!$ de la doi!$H 8n familiile
/une, doi!a era 1re!oai!$, pentru !a din lea1$n !opilul $ 8nve*e lim/a !ulturii> Peda1o1ul 8l 8nva*$ $
;;
!itea!$>
:!oala
Era oare alfa/eti4area un privile1iu al !laelor uperioareL 6in papiruuri e1iptene de!ur1 trei
!ertitudini: e5itau ne7tiutori de !arte pentru !are al*ii m8nuiau !ondeiulH erau oameni din popor
!are 7tiau !arteH e5itau te5te literare, !lai!e, 8n !ele mai modete t8r1uri ,iat$ a!ea J!ultur$K de !are
e m8ndrea at8t de mult lumea anti!$X0> C$r*ile poe*ilor la mod$ a3un1 nu%maide!8t la !ap$tul lumii: la
L"on> Retul !ont$ numai din nuan*e ,itori!ii Ve!.iului notru Re1im o 7tiu prea /ine0> 8ntr%uri
roman, un fot !lav e m8ndre7te !$ 7tie $ !itea!$ ma3u!uleleH de!i nu era 8n m$ur$ $ !itea!$
te5tul !$r*ilor, al .9rtiilor peronale 7i do!umenteH putea 8n$ de!ifra firmele pr$v$liilor, in!riptiile
templelor, pre!um 7i afi7ele privitoare l9 ale1eri, pe!ta!ole, !ae de 8n!.iriat au li!ita*ii, f$r$ $
uit$m epitafurile> Pe de alt$ parte, da!$ numai familiile foarte 8nt$rite puteau an1a3a un per!eptor
parti!ular, e aflau J8n !et$*i 7i t8r1uri da!$li !are 8i 8nv$*au pe !opii no*iunile elementare ale
!riuluiK, pune UlpianH 7!oala ete o intitu*ie re!uno!ut$, !alendarul reli1io fi5a perioada
va!an*elor 7!olare, orele de diminea*$ erau ale !opiilor> Am de!operit o mul*ime de do!umente
!rie de oameni impli: o!oteli de meeria7i, !riori naive, in!rip*ii pe 4iduri, t$/li*e !u in!rip*ii
ma1i!e >> > 6ar una ete $ !rii pentru tine, alta $ 7tii $ !rii unor peroane mai u%pue: tre/uie $
!uno7ti tilul no/il 7i, 8nainte ele toate, orto1rafia ,pe !are o i1nor$ in!rip*iile de pe 4iduri0> Atfel,
oameni !are 7tiau, 8n 8n*eleul tri!t al termenului, $ !itea!$ 7i $ !rie, e im*eau Jne7tiutori de
!arteK, atun!i !8nd tre/uiau $ reda!te4e vreun do!ument pu/li!, o !erere, /a !.iar 7i un implu
!ontra!tH e adreau atun!i unui !riitor pu/li! ,notariu0> Totu7i, detul de numero7i erau mi!ii
romani !are fueer$ la 7!oal$ p8n$ la v8rta da doipre4e!e aniH at8t fetele, !8t 7i /$ie*ii ,fapt
!onfirmat de medi!ul +orano0H /a mai mult: 7!olile erau mi5te>
La v8rta de doipre4e!e ani, oarta /$ie*ilor 7i !ea a fetelor e depart, aidoma a!elora ale
/o1$ta7ilor 7i nevoia7ilor> Numai /$ie*ii 87i !ontinuau tudiile, !u !ondi*ia $ apar*in$ unei familii
8nt$riteH u/ loviturile de !rava7a ale u%nui J1ramati!K au profeor de literatur$, ei tudia4$ pe
autorii !lai!i 7i mitolo1ia ,8n !are nu !redea nimeni, dar !are era un emn de re!unoa7tere a
peroanelor !ulte0H 8n !a4uri e5!ep*ionale, unele fete aveau un per!eptor ale de tat$l lor, !are le ini*ia
8n literatura !lai!$> Tre/uie u/liniat !$ la v8rta de doipre4e!e anZ fetele erau nu/ile, !$ unele erau
date 8n !$$torie !.iar la a!ea v8rta, !$ni!ia fiind !onumat$H 8n tot !a4ul, la paipre4e!e ani, o fat$
era adult$: JB$r/a*ii le pun Jdoamn$K ,domina, G"ria0 7i, v$48nd !$ nu mai au alt!eva de f$!ut de!8t
$ 8mpart$ patul !u un /$r/at, ele 8n!ep a e 1$ti 7i nu li e mai de!.ide alt$ perpe!tiv$KH filooful,
autor al a!etor r8nduri, !on!.ide: Jmai /ine ar fi $-li e in!ul!e !$ nimi! nu le%ar fa!e mai tima/ile
de!8t $ e arate pudi!e 7i re4ervateK>
8n familiile /une, fetele 8nt de a!um 8nainte 8n!.ie 8n pu7!$ria f$r$ 1ratii a torului M dovad$ !$
nu%7i petre! timpul f$!8nd rele> C8nd o femeie a do/8ndit o !ultur$ de a1rement, !8nd 7tie $ dane4e,
$ !8nte din 1ur$ 7i dintr%un intrument ,!anto%ul, mu4i!a 7i danul erau pe a%tun!i una0 lumea o va
;C
l$uda pentru talentele ei, dar e va 1r$/i $ adau1e !$ ete totu7i !uminte, 8n !ele din urm$, o*ul va fi
!el !e va de%$v8r7i eventual edu!a*ia unei foarte tinere o*ii de familie /un$> Un prieten al lui Pliniu
avea o o*ie al !$rei dar epitolar era l$udat: au o*ul ete adev$ratul autor al !riorilor, au a 7tiut $
forme4e frumoul talent al a!etei Jfete pe !are a luat%o de o*ie vir1in$K 7i, prin urmare, talentul
a!eta ete un merit al lui> 8n !.im/, mamei lui +ene!a o*ul 8i inter4iee $ tudie4e filoofia, 8n
!are el vedea !alea defr8u%lui>
B$ie*ii 8n$ fa! tudii> Pentru a deveni /uni !et$*eniL Pentru a 8nv$*a viitoarea lor profeieL Pentru
a do/8ndi mi3loa!ele de a 8n*ele1e !eva din lumea 8n !are tr$ie!L Nu, !i pentru a%7i 8m/o1$*i piritul
7i a e !ultiva prin !unoa7terea literaturii> Am 1re7i !re48nd !$ 7!oala, de%a lun1ul e!olelor, e
3utifi!$ printr%o fun!*ie, a!eea de a forma omul au, dimpotriv$, de a%; adapta o!iet$*iiH la Roma nu
e 8nv$*au materii JformativeK au foloitoare, !i materii preti1ioae 7i, mai !u eam$, retori!a> Cu
totul e5!ep*ional$ 8n itorie ete o edu!a*ie !are $ pre1$tea!$ un !opil pentru via*$ 7i $ fie o
ima1ine redu$ au em/rionar$ a o!iet$*iiH de !ele mai multe ori, itoria edu!$rii ete !ea a ideilor !e
7i le%a f$!ut omul depre !opii 7i nu poate fi e5pli!at$ prin fun!*ia o!ial$ a edu!atiei La Roma,
mintea /$r/a*ilor era 8nfrumue*at$ !u retori!$, dup$ !um, 8n e!olul tre!ut, /$ie*ii erau !otuma*i !a
marinari au militariH !opil$ria ete o v8rt$ de1.i4at$ pentru a p$rea mai frumoa$ 7i a 8ntru!.ipa o
ima1ine ideal$ a omenirii>
Am l$at deoparte edu!a*ia m 4onele 1re!e7ti ale imperiuluiH ea e deoe/ea 8n mai multe privin*e>
Ai!i e !uvine $%i d$m !re4are lui NilonH 8n timp !e 7!oala roman$ ete un produ de import 7i, !a
atare, r$m8nea dep$r*it$ de trad$, de a!tivitatea politi!$ 7i reli1ioa$, !ea 1rea!$ fa!e parte din via*a
pu/li!$> Ea avea drept !adru paletra 7i 1imna4iul, !$!i 1imna4iul era a doua pia*$ pu/li!$, unde
putea veni ori!ine 7i unde nu e f$!ea numai 1imnati!$> 6ar e f$!ea 7i 1imnati!$H dup$ mine,
marea deoe/ire dintre edu!a*ia 1rea!$ 7i !ea roman$ !ont$ 8n a!eea !$ 3um$tatea !elei dint8i era
!ona!rat$ portuluiH p8n$ 7i materiile literare ,lim/a matern$, )omer, retori!a, pu*in$ filo%ofie 7i
mult$ mu4i!$ 8n!$ 8n timpul imperiului0 erau predate 8ntr%un !ol* al 1imna4iului au al paletrei> A!et
8nv$*$m8nt, !are dura p8n$ la v8rta de 7aipre4e!e ani, era urmat f$r$ 8ntrerupere de unul au !.iar doi
ani de efe/ie !u a!ela7i pro1ram;>
(n afar$ de !ara!terul pu/li!, de mu4i!$ 7i 1imnati!$, e5it$ 8n!$ o deoe/ire> Ni!i un roman de
neam nu e putea pretinde !ult da!$ un per!eptor nu%; 8nv$*ae lim/a 7i literatura 1rea!$, 8n timp !e
1re!ii mai !ul*i ni!i nu e 18ndeau $ 8nve*e latina 7i .a/ar nu aveau de Ci!ero 7i Vir1iliu ,!u rare
e5!ep*ii, !a, de pild$,
; Cu prile3ul !ore!turilor, emnal$m !$ 8nemn$tatea 1imnati!ii 7i a mu4i!ii 8n edu!a*ia dup$ mo%
delul elin 8n timpul (mperiului ,!f> 'ar! Aureliu, (, F0 a fot !onfirmat$ re!ent de Loui Ro/ert 8n a!%
tele Con1reului interna*ional de epi1rafie !are a avut lo! la Atena 8n ;<AC ,voi> (, p> =@0H pe de alt$
parte, lu!rarea fundamental$ depre edu!a*ia eleniti!$ 7i roman$ ete a!um !ea a lui (letraut )a%dot
M Art li/erau5 et P.iloop.ie dan la penee antiIue, Pari, Etude au1utinienne, ;<A=>
(
;B
fun!*ionarul App8an0> (ntele!tualii elini !are, !a 7i italienii din e!olul !il &V(%lea, f$!eau !omer*
!u talentele lor 8n tr$in$tate, pra!ti!au fire7te medi!ina au predau filoofia 8n lim/a 1rea!$, !are era
!ea a a!etor 7tiin*eH la Roma ei 8nv$*au $ /$lm$3ea!$ ni*i!$ latin$> +pre f8r7itul anti!.it$*ii, 1re!ii
vor 8nv$*a latina metodi! numai pentru a putea fa!e o !arier$ 3uridi!$ 8n adminitra*ia imperial$>
Adole!en*a
La v8rta de doipre4e!e ani, mi!ul roman de familie /un$ 7i%a 8n!.eiat tudiile elementareH la
paipre4e!e ani, leap$d$ ve7mintele de !opil 7i are voie $ fa!$ tot !eea !e 8i pla!e unui t8%n$rH la
7aipre4e!e au 7aptepre4e!e ani, poate ale1e o !arier$ pu/li!$ au militar$, aidoma lui +tend.al
!are, la 7aipre4e!e ani, a devenit .uar> Nu e5it$ Jma3oratK le1al, ni!i v8rt$ da ma3oratH minori nu
e5it$, !i numai /$ie*i 4i7i impu/eri p8n$ 8n 4iua !8nd tat$l au tutorele lor 87i d$ eama !$ au atin
v8rta la !are e !uvine $ poarte ve7minte de adult 7i !$ 7i%au t$iat prima muta*$> (at$, de pild$, fiul
unui enatorH la 7aipre4e!e ani devine !avalerH un an mai t8r4iu, 87i e5er!it$ prima fun!*ie pu/li!$:
ete 8n$r!inat !u poli*ia Romei, ordon$ e5e!utarea !ondamna*ilor la moarte, ete dire!torul
'onet$rieiH !ariera a mer1e 8nainteH va deveni 1eneral, 3ude!$tor, enator> Unde a 8nv$*atL Pe teren>
6e la uperiorii luiL 'ai !ur8nd de la u/alterni> Are detul$ aro1an*$ no/iliar$ pentru a p$rea !$ el ia
.ot$r8rile !8nd 8n realitate al*ii 8l fa! $ le ia> Alt no/il t8n$r era, la 7aipre4e!e ani, !olonel, preot al
tatului 7i de/utae la /arou>
8nv$*$rii pe teren a tre/urilor !ivi!e 7i profeionale i e adau1$ tudiul, la 7!oal$, al !ulturii
,poporul are !ultur$, dar nu 7i am/i*ia de a e !ultiva0H 7!oala ete mi3lo!ul de 8nu7ire 7i atfel
a!eat$ !ultur$ e modifi!$: apar !riitori J!lai!iK, dup$ !um, o dat$ !u !ultul turimului, ar fi lo!uri
pe !are tre/uie $ le fi vi4itat, monumente pe !are tre/uie $ le fi v$4ut> Pe toate nota/ilit$*ile, 7!oala
le va 8nv$*a !u for*a a!tivit$*ii preti1ioae pentru to*i, dar !are nu intereea4$ de!8t pe foarte pu*ini
oameni, !.iar printre !ei !e le admir$ de departe> (ar o intitu*ie lu8ndu%e foarte repede drept !op pe
ine, ea va preda mai ale i va numi !lai! !eea !e ete !el mai u7or de predatH 8n!$ din timpul Atenei
!lai!e, retori!a 7tiue $ e prefa!$ 8ntr%o do!trin$ 1ata $ fie dat$ Jmur$ 8n 1ur$K> 6e la doipre4e!e
la optpre4e!e au dou$4e!i de ani, tinerii romani 8nv$*au $ !itea!$ !lai!iiH apoi tudiau retori!a>
Ce ete oare retori!aL
To!mai, ea nu ete un lu!ru foloitor !are $ dea !eva Jo!iet$*iiK> Elo!in*a la tri/un$, !a 7i !ea de
la /arou au 3u!at un rol 8nemnat 8n timpul Repu/li!ii romane, dar preti1iul lor e datora mult mai
mult tr$lu!irii literare de!8t fun!*iei lor !ivi!e: Ci!ero, !are nu era fiu de oli1ar., e va /u!ura da
marea !inte de a fi primit 8n +enat fiind!$ tr$lu!irea a de orator nu putea de!8t $ 8nal*e preti1iul
a!etei adun$ri> (n timpul imperiului 8n!$, pu/li!ul urm$rea pro!eele tot a7a !um noi urm$rim via*a
literar$, iar 1loria poe*ilor nu e /u!ura de marea popularitate a oratorilor dota*i>
6atorit$ a!etei popularit$*i a elo!in*ei, arta retori!$ ,altfel 4i: elo!in*a pre4entat$ 8n re*ete0 a
devenit, dup$ tudiul !lai!ilor, in1ura materie predat$ 8n 7!olile romaneH to*i /$ie*ii 8nv$*au de!i
planuri%ta/lou de di!ururi 3udi!iare au politi!e, modele de de4volt$ri, efe!te !atalo1ate ,de fapt
;=
Jfi1urileK noatre de Jretori!$K0, 8nv$*au a7adar arta elo!in*eiL Ni!ide!um, !$!i retori!a, a7a !um e
preda la 7!oal$, a devenit !ur8nd36 art$ aparte, !er8nd !unoa7terea re1ulilor ei> 8ntre elo!in*a 7i
predarea retori!ii la 7!oal$ %a ad8n!it o pr$patie de !are Anti!.itatea %a v$itat, nu f$r$ a o avura>
+u/ie!tele de di!ur propue mi!ilor romani erau rupte de lumea real$H /a mai mult: !u !8t un
u/ie!t era mai a/ra!ada/rant, !u at8t /i!iuia mai puterni! ima1ina*iaH retori!a devenie un 3o! de
o!ietate> J+$ preupunem !$ le1ea .ot$r$7te !$ o femeie edu$ are dreptul $ !ear$ !ondamnarea (a
moarte a edu!$torului ei au $%; ia de o*> Or, 8n a!eea7i noapte, un /$r/at iluie7te dou$ femeiH una
!ere $ fie u!i, !ealalt$ vrea $%; ia de o*KH u/ie!tul a!eta de e5er!i*iu de elo%!in*$ d$dea fr8u li/er
virtuo4it$*ii, 1utului pentru melodram$ 7i pl$!erii parado5ului 7i unui umor 8mp$rt$7it> 6up$ v8r-ta
7!olar$, amatori /ine antrena*i !ontinuau $ e dedea a!etor 3o!uri, a!a$ la ei, 8n fa*a unui auditoriu
de /uni !uno!$tori> (at$ 1enealo1ia 8nv$*$m8ntu%lui anti!: de la !ultur$ la voin*$ de !ultur$, de la
a!eata la 7!oal$ 7i apoi la e5er!i*iu 7!ol$re! devenit !op 8n ine>
Tinere*ea tre!e
Tot Jd8nd lui +"lla fatul $ renun*e la di!tatur$K au deli/er8nd depre !eea !e e !uvine $ alea1$
fata iluit$, mi!ul roman a devenit pu/er> A!um 8n!ep anii de 8n1$duin*$> Toat$ lumea ete de a!ord:
de 8ndat$ !e a 8m/r$!at .aina viril$, t8n$rul are 1ri3$ $ !umpere J/un$voin*aK unei ervitoare au $
alerpe la +u%/ur, !artierul r$u famat al RomeiH doar da!$ vreo doamn$ din 8nalta o!ietate nu a
pu o!.ii pe el !u 18ndul de a%; Jde41.e*aK ,li/ertina3ul arito!ra*iei romane nu era mai pre3o de !el
al e!olului al &V(((%lea0> 'edi!ii M Ce;%iu7 au Rufu din Efe M v$d 8n epilepie o /oal$ !are
tre!e de la ine la apari*ia pu/ert$*ii, adi!$ atun!i !8nd la fete apar primele mentrua*ii 7i !8nd
/$ie*ii fa! dra1ote pentru prima dat$H !eea !e 8neamn$ !$ pentru /$ie*i pu/ertatea 7i ini*ierea
e5ual$ 9nt inonime, vir1initatea fetelor r$m8n8nd a!roan!t$> (ntre pu/ertate 7i !$$torie e
8ntindea de!i pentru /$ie*i o perioad$ 8n !are 8n1$duin*a p$rintea!$ p$rea de ri1oareH Ci!ero, Vuvenal,
morali7ti everi, 7i 8mp$ratul Claudiu, 8n !alitate de !en4or -admiteau !$ tre/uie f$!ute !on!eii
fier/in*elii tinere*ii> Timp de !in!i au 4e!e ani, t8n$%rul e du!ea 8n !rail8!, avea o amant$H 8mpreun$
!u o /and$ de adole!en*i, p$r1ea u7a vreunei femei u7oare pentru un viol !ole!tiv>
La !are e !uvine ad$u1at un fapt fol!lori! emiofi!ial: or1ani4area tinerilor !a intitu*ie
deoe/it$> Bine !uno!ute 8n p$r*ile eline ale imperiului, ao!ia*iile de tineri ,!olle1ia 3uve%num0
e5itau 7i 8n partea latin$, de7i rolul lor e5a!t ne r$m8ne ne!lar, pro/a/il fiind!$ era multiplu 7i !$,
in1ele tinerilor !lo!otind, el tre!ea din!olo de a!tivit$*ile ia !are era menit $ e m$r1inea!$>
Tinerii a!e7tia f$!eau port 7i !rim$, v8nau !u 1ona!iH ao!ia*ia lor d$dea (n amfiteatre pe!ta!ole !u
v8n9toare de fiare pre admira*ia !ompatrio*ilor lor> 6in p$!ate, ei nu e limitau la a!ete l$uda/ile
a!tivit$*i fi4i!e mo7tenite de la edu!a*ia portiv$ 8ndr$1it$ de !ivili4a*ia elin$: profitau de num$rul 7i
tatutul lor ofi!ial pentru a e deda la detr$/$l$ri pu/li!e> La )orn a, tineretului r$f$*at i e
re!uno7tea dintotdeauna privile1iul de a tr$/ate tr$4ile 8n timpul nop*ii pentru a lua la /$taie pe !8te
un !et$*ean, a pip$i !8te o muiere 7i a mai devata !8te o pr$v$lie ,t8n$rul Nero nu pierdea prile3ul $
;@
e !onforme4e a!etui o/i!ei 7i fu !it p%a!i $ fie omor8t 8n /$taie de un enator pe !are /anda 8l
ata!ae 7i !are nu%; re!uno!ue pe 8mp$rat printre a1reori0H ao!ia*iile de tineri par a fi revendi!at
a!et drept fol!lori!, Jlntoar!e%te !8t mai devreme de la !in$ !$!i o /and$ de tineri ne/unati!i din
!ele mai imandi!oae familii devatea4$ ora%:ulK, !itim 8ntr%un roman latin> A!eia7i tineri deveneau
1aleria 7i uporterii e!.ipelor de 1ladiatori 7i de !ondu!$tori de !are !e%7i 8mp$r*eau favoarea
pu/li!ului !are nutrea pentru port o paiune !e uneori de1enera 8n adev$rate /$t$lii> JUnii !are 87i
dau 8n mod o/i7nuit numele de tineri, !rie un 3urit, devin, 8n unele !et$*i, uporterii a!lama*iilor
41omotoae ale pu/li!ului: da!$ nu e fa! vinova*i de alt$ !ulp$, vor fi do3eni*i de 1uvernator, iar
da!$ re!idivea4$, vor fi /i!iui*i 7i apoi li e va da drumulK>
Toate a!etea 8nt deopotriv$ privile1ii ale tinere*ii 7i ale 1rupului !ontituit de tineri> 6in !lipa
!$$toriei, adio amante, adio le1$turi !u /$ie*ii iu/i*i: iat$, 8n tot !a4ul, !eea !e afirm$ poe*ii !are
!ompun epitalame 7i !are, 8n !8nte%!ele lor de nunt$, nu e ile! $ evo!e defr8ul din tre!utul
t8n$rului mire, ai1ur8nd totodat$ !$ mireaa ete at8t da frumoa$, 8n!8t totul a fot dat uit$rii>
A!eata a fot prima moral$ roman$> (n !urul vea!ului al ((%lea al erei noatre, 8n$, e
r$p8nde7te treptat morala !ea nou$ !are i %a u/tituitH 8nt$rit$ prin le1ende medi!ale ,$ nu uit$m !$
medi!ina anti!$ era, din pun!t de vedere 7tiin*ifi!, !am la fel de erioa$ !a a!eea din timpul lui
'oliere0 morala a!eata 87i propune $ fere!e dra1otea 8n !$ni!ie, !.iar pentru /$ie*i, 7i $%i in!ite
pe p$rin*i $ le p$tre4e fe!ioria p8n$ 8n 4iua nun*ii> 6ei1ur, dra1otea nu !ontituie un p$!at, !i o
pl$!ereH pl$!erile 8n$, !a 7i al!oolul, repre4int$ o prime3die> A7adar, de dra1ul $n$t$*ii, e !uvine a
p$tra o tri!t$ m$ur$, 7i lu!rul !el mai nimerit ar fi a/tinen*a total$> Nu ete vor/a ai!i de
puritanim, !i de i1ien$> Pl$!erile !on3u1ale 8n$ 8nt !u totul alt!eva: ele e !ontope! !u !$ni!ia,
intitu*ie !ivi!$ 7i firea!$, 7i 8nt, prin urmare, o datorie> #ermanii, pe !are Ta!it 8i 8nf$*i7ea4$ !a pe
ni7te $l/ati!i /la3ini, Jafl$ dra1otea at8t de t8r4iu, 8n!8t puterea tinere*ii nu a e!atK, !um ete !a4ul la
noi> Ra*ionali4a%tori !u vo!a*ie, filoofii u*in a!eat$ tendin*$, iar unul e5!lam$: J8n !eea !e prive7te
pl$!erile dra1otei, tre/uie $ te fere7ti de ele, !8t 8*i t$ 8n putin*$, p8n$ la !$$torieKH 'ar! Aureliu,
8mp$rat 7i totodat$ filoof, e feli!it$ de a Jfi p$trat floarea tinere*ii, de a nu fi f$!ut a!t de virilitate
prea timpuriu, /a dimpotriv$, de a fi dep$7it momentulKH de a nu e fi atin ni!i de !lavul $u
T.eodoto, ni!i de lu3ni!a a Benedi!ta, de7i 8i dorie> 'edi!ii nre!riu 1imnati!$ 7i tudii de
filoofie pentru a putea l$/i ener1ia tinerilor> Tre/uie evitat$ i matur/area: nu din motivul !$ ar
vl$1ui propriu%4i for*ele, dar ea adu!e la o maturitate prea timpurie o pu/ertate !are va fi un fru!t
ne!opt, de!i imperfe!t>
U!iderea tat$lui
'oralit$*ii noi i e adau1$ ar1umente 8mprumutate de la ve!.ea moral$ !ivi!$ 7i 1ri3ulie pentru
patrimoniuH a!ete motive adunate vor da na7tere, 8n !urul e!olelor imperiului, unei idei noi: !ea a
ma3oratului> Tre!erea la v8rta viril$ nu va mai fi un fapt fi4i!-re!uno!ut de dreptul !utumiar, !i o
fi!*iune 3uridi!$: impu%/erul devine minor le1al> Civim: un t8n$r !are a a/u4at de 8n1$duin*a -ar$tat$
;F
pl$!erilor lui va fi pierdut pentru totdeauna prile3ul $%7i o*e%lea!$ fireaH 8mp$ratul Ti/eriu, !are era
at8t de ever 7i, pe deaupra, toi!, 8l trimie ,f$r$ 4$/av$ pe nepotul $u 6ruu $ preia !omanda
unui re1iment Jpentru !$ t8n$rul v$dea prea mult 1ut pentru,pl$!erile !apitaleiKH !ine e
!$$torea de t8n$r 87i eli/era oare!um un !ertifi!at de tinere*e !uminte> 6intotdeauna p$rin*ii e
ar$taer$ mai interea*i de patrimoniu de!8t de moral$H or, un pu/er 8n v8rt$ de paipre4e!e ani,
pentru a%7i pl$ti pl$!erile, va 8mprumuta /ani !u !am$t$ da!$ mo7tenirea patern$ e la$ a7teptat$H
av8nd !apa!itate 3uridi!$, va pul/era dinainte patrimoniul $u: !$m$tarii ,adi!$ toat$ lumea la Roma0
Jvor !$uta !rean*e ale unor tineri !are a/ia au 8m/r$!at to1a viril$, dar !are e afl$ 8n!$ u/ dura au%
toritate a p$rintelui lorK> Anumite le1i re8nnoite de mai multe ori au .ot$r8t !$ !ei !are vor
8mprumuta /ani unor /$ie*i de neam vor pierde dreptulR $%7i !ear$ !rean*ele, !.iar dup$ de!eul
tat$luiH nimeni nu mai putea lua /ani !u 8mprumut 8nainte de a fi 8mplinit v8rta de dou$4e!i 7i !in!i
de ani> E5itau 7i alte olu*ii improvi4ateH /uni!ul au un un!.i din partea tat$lui putea $ men*in$
!u for*a un orfan pu/er u/ autoritatea peda1o1ului, da!$ 7tia $ 7i%o manifete pe a a> Totu7i, 8n
prin!ipiu, ori!are /$iat pu/er, orfan de tat$, era propriul $u t$p9n> Tuintilian povete7te, f$r$ a
e mira prea tare, !$ un t8n$r no/il de optpre4e!e ani avuee timpul $%7i lae averea amantei ale,
8nainte de a muri 8n floarea v9rtei>
(at$%ne a3un7i la un pun!t !e pare important 7i poate !.iar 7i eteH o parti!ularitate a dreptului
roman !are 8i uluia pe 1re!i era urm$toarea: pu/er au nu, !$$torit au nu, un !opil r$m9nea u/
autoritatea p$rintea!$ 7i nu devenea roman ut$ la ut$, Jpater familiaK, de!9t la moartea tat$lui $uH
mai mult: p$rintele era 3ude!$torul $u natural 7i era 8n drept $%; !ondamne la moarte printr%o
entin*$ parti!ular$, 8n plu, !apa!itatea tetatorului era aproape nem$r1init$ 7i tat$l 87i putea
de4mo7teni !opiii> 6rept !one!in*$, un t8n$r de optpre4e!e ani, dar orfan, are dreptul $%7i lae
averea mo7tenire iu/itei, in timp !e un /$r/at matur nu poate fa!e ni!i un a!t 3uridi! din propria a
autoritate, da!$ tat$l $u ete an!$ 8n via*$: JC9nd ete vor/a de un /$iat de familie, !rie un 3urit,
demnit$*ile pu/li!e nu 3oa!$ ni!i un rol: !.iar de%ar fi !onul, nu are dreptul $ ia /ani !u
9mprumutK> (at$ teoria> 6ar pra!ti!aL 6in un1.i moral, ea ete 7i mai !umplit$> 6ei1ur, din pun!t de
vedere 3uridi!, puterea p$rintea!$ era temperat$> Nu toat$ lumea 87i de4mo7tene7te !opiii, iar !ine
vrea $ o fa!$ nu tre/uie $ moar$ f$r$ a%7i fi reda!tat tetamentulH fiul lipit de mo7tenire e poate
adrea tri/unalului pentru !aarea tetamentuluiH 8n ori!e !a4, !.iar de4mo7tenit, 8i revine o p$trime
a averii paterne> 8n !eea !e prive7te u!iderea fiului printr%o entin*$ p$rintea!$, !e 8n%fier/8nt$
ima1ina*ia roman$, ultimele e5emple datea4$ din timpul lui Au1utu 7i au indi1nat opinia
pu/li!$> Adev$rul ete !$ un !opil nu poed$ ni!i o avere 7i !$ tot !e !87ti1$ au mo7tene7te 8i apar*ine
p$rintelui> A!eta 8n$ 8i poate da un oare!are !apital, Jpe!u%liuK, de !are fiul dipune dup$ /unul $u
pla!> 6e altfel, tat$l, pur 7i implu, 87i poate eman!ipa fiul, !are are de!i motive de n$de3de 7i
mi3loa!e de a!*iune>
'i3loa!ele a!etea 8n$ nu 8nt de!8t e5pediente, iar peran*ele 8nt le1ate de tot at8tea ri!uriH
pi.olo1i! vor/ind, itua*ia unui adult al !$rui p$rinte tr$ie7te ete inuporta/il$> El nu poate fa!e un
;E
pa f$r$ tat$l $u, nu ete 8n drept $ i!$lea!$ un !ontra!t, $ eli/ere4e un !lav, $%7i fa!$
tetamentul> Nu poed$, !u titlu provi4oriu, de!8t un JpeeuliuK, 8nto!mai !a un !lav> A!etor umilin*e
li e adau1$ ri!ul de a e vedea de4mo7tenit, ri! real> +$ frun4$rim !oreponden*a lui Pliniu:
,,Cutare ;%a intituit pe frate%$u le1atar univeral, 8n dauna propriei ale fii!eKH J!utare, pe !are tat$l
$u ;%a de4mo7tenit>>>K Opinia pu/li!$, a !$rei influen*$, dup$ !um vom vedea, era at8t de puterni!$
aupra !laei uperioare, nu !ondamna, !i apre!ia a!ete pro!edee> J'ama ta a avut un motiv le1itim
$ te de4mo7tenea!$K, !rie tot Pliniu> Pe de alt$ parte, noi !unoa7tem demo1rafia ori!$rei o!iet$*i
dinaintea lui Pateur: mortalitatea 8nmul*e7te v$duvii, v$duvele, femeile !are mor la na7tere,
re!$$toriileH deoare!e tat$l e /u!ur$ de o li/ertate de tetare aproape total$, fiii din prima !$$torie
e tem de o mam$ vitre1$>
Ultima ervitute: f$r$ autori4a*ia tat$lui, fiul nu poate fa!e !arier$H dei1ur, poate fi numit enator
da!$ ete no/il, 7i, da!$ nu ete de!8t o impl$ nota/ilitate, enator al +fatului !et$*ii lui> 6ar !um ar
putea fa!e fa*$ !.eltuielilor !onidera/ile pri!inuite de a!ete onoruri 8ntr%o vreme !8nd un om pu/li!
87i 8ntemeia !ariera pe p8ine 7i !ir!L Nu va 8n!er!a de!i $ devin$ enator au !onilier de!8t da!$ 8i
porun!e7te p$rintele, !are va fa!e !.eltuielile !erute din patrimoniul familiei> Pe multe edifi!ii
pu/li!e din Afri!a roman$ !l$dite din /anii lor de unii !onilieri, !itim !8te o in!rip*ie din !are afl$m
!$ tat$l a donat uma pentru fiul $u> Prin urmare, tat$l e5er!ita aupra !opiilor un drept de .ot$r8re
a/olutH num$rul de lo!uri 8n +enat 7i 8n +faturile muni!ipale era limitat 7i pu*ine erau familiile !are
puteau avea preten*ia de a introdu!e a!olo mai mul*i fii> 6e altfel, !.eltuielile erau imene> 2iul !$%
ruia 8i revenea !otiitoarea !inte de a fa!e !arier$ era !el pe !are tat$l 8l ale1eaH e ridi!a 8n l$vi
a!rifi!iul f$!ut de fra*i, prea feri!i*i $ !ede4e lo!ul fratelui lor> Tre/uie pre!i4at !$ nu e5ita
dreptul de primo1enitur$H 8n !.im/, u4an*a 8i 8nv$*a pe me4ini $ re!unoa!$ autoritatea fratelui mai
mare>
Tetament
6a!$ nu intervenea vreun 1.inion, de!eul tat$lui le vetea a7adar !opiilor mo7tenirea 7i, 8n tot
!a4ul, 88r7itul unui fel de !lavieH fiii deveneau adul*i, iar fii!a, da!$ nu era !$$torit$ au divor*at$,
devenea mo7tenitoare, li/er$ $ e m$rite dup$ /unul pla! ,!$!i !on%im*$m8ntul fetelor la
!$$torie era !erut de le1e 7i totodat$ preupu de drept, a7a !$ fii!a nu avea de!8t $ e upun$
tat$lui ei0> Li/er$, !u !ondi*ia $ nu ufere 3u1ul unei alte autorit$*i, !ea a un!.iului dup$ tat$,
perona3 ever !are 87i va lua dreptul $%i inter4i!$ ori!e le1$tur$ amoroa$ taini!$ 7i o !ondamna
la mun!a ilni!$ a fuului> Poetul )ora*iu 8i pl8n%1ea oarta !u duio7ie>
Atfel nu ne poate mira o/eia pari!idului 7i relativa a fre!ven*$H era o !rim$ !umplit$, dar
e5pli!a/il$ 8n mod ra*ional, iar nu o minune freudian$> J8n timpul r$4/oaielor !ivileK, pune Velleiu,
8ntr%un timp !8nd denun*urile e *ineau lan*, Jlealitatea o*iilor a fot !ea mai mare, !ea, a !lavilor
eli/era*i medio!r$, e1ala[[t$m 8ntotdeauna, r$pund: \da, 8ntotdeaunaY> 6ar da!a ptuu>>>>> ne%ar
porun!i $ tr$d$m patriaL Al*ii r$pund !u mai mult$ u/tilitate !$ nu%; a!ult$m ni!iodat$, deoare!e
;A
a!ult$m doar de moral$, iar el nu e5prim$ de!8t porun!ile eiK> Aulu%#el%liu e5pli!$ 8n mod
inteli1ent !$ e5it$ o a treia !ate1orie de fapte !are nu 8nt impue de /ine, ni!i imorale, !a, de
pild$, a e !$$tori au a r$m8ne !eli/atar, a ale1e !utare au !utare meerie, a ple!a au a r$m8ne pe
lo!, a !andida au nu la onoruri pu/li!e> Aupra a!etei !ate1orii de fapte e e5er!it$ autoritatea
p$rintea!$>
Autoritatea familial$ 7i demnitatea o!ial$ ale unui Jpater familiaK au tetamentul drept arm$ 7i
im/ol> C$!i tetamentul ete !a o m$rturiire prin !are omul o!ial e de4v$luia total 7i pe
/a4a !$reia avea $ fie 3ude!at> 6eemnae el oare pe !el mai demn drept mo7tenitorL O evo!ae oare
pe nevata a 8n termeni !are $ fie pentru ea un !ertifi!at de o*ie /un$L JCit$ vreme ne
petre!em t8nd la fat !u noi 8n7ine, pentru a afla !ui $ l$$m !eva M 7i !8tX Ni!iodat$ .ot$r8rile
noatre nu 8nt mai !.i/4uite de!8t 8n a!ea !lip$K> Toate rudele apropiate au 8ndep$rtate tre/uie $
primea!$ !eva, pre!um 7i oamenii !aei: !lavii merituo7i 8nt eli/era*i prin tetament, iar !ei eli/e%
ra*i r$ma7i !redin!io7i 7i !lien*ii nu 8nt uita*i ni!i ei>
Citirea pu/li!$ a tetamentului devenea un eveniment pu/li!, !$!i le1atele 7i mo7tenirile nu erau
totul, tetamentul !$p$t8nd valoarea unui manifet> O/i!eiul de a deemna Jmo7tenitori u/titui*iK,
!are nu aveau $ primea!$ un /an ,doar da!$ mo7tenitorul prin!ipal refu4a mo7tenirea0 8i 8n1$duia
tetatorului $ !rie !8te nume dorea, fie!are !$p$t8nd o fra!*iune teoreti!$ din u!!eiune, !u !are
defun!tul dr$muie tima !e o purta fie!$ruia din ei> Tot atfel tetatorul putea inulta pot mortem pe
!ei pe !are%i ur8e 8n tain$, au onora valorile: arito!ra*ii luaer$ o/i!eiul $ lae le1ate marilor
!riitori ai epo!ii> Pliniu, orator pe atun!i !ele/ru, !are aita la toate de!.iderile de u!!eiune,
o/erva !u re8nnoit$ pl$!ere !$ i e l$a 8ntotdeauna a!eea7i um$ !a rivalului 7i prietenului $u
Ta!it ,nu minteH epi1rafi7tii au de!operit un tetament 8n !are apare numele lui0> (ntervenea p8n$ 7i
politi!aH un enator !are fuee 8ntotdeauna luat 8n erio 7i%a pierdut renumele pentru !$, 8n teta%
ment, 8l a!operie pe Nero !u lin1u7iri ,fire7te de team$ !a tetamentul $ nu fie !aat 7i averea
!onfi!at$ de 2i!ul imperial0H al*ii, dimpotriv$, 8i inultau pe atotputerni!ii mini7tri ,fo7ti !lavi
eli/era*i0 ai uveranului, /a !.iar, 8n !uvinte pu*in m$1ulitoare, pe 8mp$ratul 8nu7i, de era Nero au
Antoniu Piu > > > Un tetament era !eva prea frumo de !are te m8ndreai, a7a !$ numero7i
erau !ei !are, la ope*e, nu puteau re4ita ipitei de a%; !iti, at8t pentru a%i /u!ura dinainte pe
le1atari, !8t 7i pentru a !87ti1a tima lumii>
8n alte o!iet$*i, e 7tie, ritualul patului de moarte 7i ultimele vor/e au o 8nemn$tate deoe/it$> La
Roma, a!eat$ 8nemn$tate 8i revenea tetamentului, 8n !are e manifeta individul o!ial, apoi, dup$
!um vom vedea, epitafului, unde e vedea !eea !e e !uvine $ numim individul ,,pu/li!K>
CA+ATOR(A
8n (talia roman$, !u un e!ol 8nainte de au dup$ era noatr$, !in!i au 7ae milioane de /$r/a*i
7i femei 8nt li/eri 7i !et$*eniH ei tr$ie! pe ute de teritorii rurale al !$ror !entru ete un ora7 !u
;<
monumente 7i !ae arito!rati!e au domuH a!ete teritorii 8nt numite- J!et$*iK, 8n plu, vreun
milion au dou$ de !lavi 8nt ervitori au mun!itori a1ri!oli> 6epre moravurile lor 7tim doar !$
le era inter4i$ p8n$ 8n vea!ul al (((%lea !$$toria, intitu*ie privat$> +e admitea !$ a!eat$ turm$ tr$ia
8n tare de promi!uitate e5ual$, !u e5!ep*ia !8torva !lavi de 8n!redere, v$tafi ai t$%p8nului,
au !are, !lavi ai 8nu7i 8mp$ratului, erau fun!*ionarii epo!ii>
Cum 7tim da!a !ineva ete !$$toritL
+$ ne 8ntoar!em la oamenii li/eri> Printre ei, unii %au n$!ut li/eri din !$ni!ia unui !et$*ean 7i a
unei !et$*eneH al*ii 8nt !opii din flori ai unei !et$*eneH iar al*ii %au n$!ut !lavi, dar au fot
eli/era*i: totu7i, to*i 8nt !et$*eni 7i 8ndrept$*i*i $ re!ur1$ la !$$torie, intitu*ie !ivi!$> 8n o!.ii
no7tri, intitu*ia a!eata pare parado5al$: !$$toria roman$ ete un a!t privat, un fapt !are nu tre/uie
an!*ionat de 8ii!i F autoritate pu/li!aH romanii nu aveau e!.ivalentul unui ofi*er de tare !ivil$
au al unui preotH ete un a!t ne!ri ,nu e5it$ ni!i un !ontra!t de !$$torie, !i numai un a!t dotai>>>
!u !ondi*ia !a mireaa $ ai/$ o 4etre0 /a !.iar !are nu are ni!i o form$: indiferent de !e %a pu, nu
era de ri1oare ni!i un 1et im/oli!> 6e fapt, !$$toria !ontituia un eveniment privat, !a la noi
lo1odna> 8n !a4 de liti1iu pentru o mo7tenire, !um putea .ot$r8 un 3ude!$tor da!$ un /$r/at 7i o
femeie erau !$$tori*i le1alL 8n lipa unui 1et formal au a unui a!t, .ot$r8rea e 8ntemeia pe
indi!ii, a7a !um pro!edea4$ tri/unalele pre a ta/ili un fapt> Ce fel de indi!iiL Ei /ine, fapte lipite
de e!.ivo! !a, de pild$, !ontituirea unei 4etre au 1eturi !e dovedeau inten*ia de a e !$$tori:
o*ul preupu o !alifi!ae 8ntotdeauna drept o*ie pe femeia !are tr$ia !u elH au martori atetau !$
aitaer$ la o mi!$ !eremonie !u !ara!ter nup*ial evident> 8n !a4urile e5treme, doar !ei doi o*i 7tiau
da!$ 8nt au nu !$$tori*i>
Totu7i, faptul de a ta/ili da!$ o*ii erau !$$tori*i le1al 8m/ra!$ o importan*$ !apital$H !$!i
!$$toria, intitu*ie privat$ ne!ri$, !.iar - lipit$ de olemnitate, !ontituie o itua*ie de fapt din !are
de!ur1eau efe!te 3uridi!e: !opiii !e e na! din a!eat$ !$$torie 8nt le1itimiH ei iau numele
p$rintelui lor 7i ai1ur$ de!enden*aH dup$ moartea tat$lui, mo7tene! patrimoniul >>> !u !ondi*ia !a
tat$l $ nu%i fi de4mo7tenit> O pre!i4are: divor*ulH am enumerat toate re1ulile 3o!ului> 6in pun!t de
vedere 3uridi!, divor*ul pre4int$ a!elea7i 8nleniri at8t pentru o*ie, !8t 7i pentru o*: a3un1e !a unul
din !ei doi $ ple!e !u inten*ia de a divor*a> Uneori, 3uri7tii 7ov$iau: era vor/a de o impl$ !eart$ au
de o adev$rat$ dep$r*ireL Ni!i m$!ar nu era tri!t ne!ear $ fie anun*at fotul o*H la Roma,
e5itau /$r/a*i de !are o*iile divor*aer$ f$r$ !a ei $ 7tie> 8n !eea !e o prive7te pe o*ie, fie !$%i
apar*inea ei ini*iativa, fie !$ era repudiat$, ea p$r$ea domi!iliul !on%upal lu8ndu%7i 4etrea, da!$
avea> (n !.im/, da!$-erau !opii, e pare !$ a!e7tia au r$ma 8ntotdeauna !u tat$l>
Ceremonia !$$toriei impli!a pre4en*a unor martori, utili 8n !a4 de !onteta*ie> E5ita de pe atun!i
tradi*ia darurilor de nunt$> 2ire7te, noaptea nun*ii e def$7ura !a un viol le1al, iar o*ia r$m8nea
J3i1nit$ 7i up$rat$ pe o*K ,!are, o/i7nuit $ e foloea!$ de !lavele lui, nu%7i id$dea eama de
violul !e%; !omiee0H de !ele mai multe ori, proap$tul o* e ferea $%7i de4vir1ine4e o*ia,
CD
mena38ndu%i fialaH 8n] !are !a4 putea, drept !ompenare, $ o odomi4e4e> 'ar*ial 7i +ene!a !el
B$tr8n o pun prin prover/e, iar faptul ete !onfirmat de Caina> 6e altfel 7i C.ina !uno7tea a!et
traniu derivativ> 6a!$ o*ia ete 1ravid$, e a/*in de la !onta!tul !on3u1al 8n timpul ar!inii> Lui
Elian 7i lui Peudo%Tuintilian a!eat$ pudoare le pare firea!$, deoare!e animalele v$de!, dup$ !8te
pun ei, a!eea7i pudoare> Pl$!erile !on3u1ale fiind le1itime, muafirii, 8n 4iua nun*ii, au dreptul, /a
!.iar datoria $ le laude f$r$ perdea, 8ntr%un epitalam, un poet e 8n!umet$ $ ure4e t8n$rului o* o
dup$%amia4$ de dra1ote:- 8ndr$4neal$ !e%i poate fi iertat$ a doua 4i dup$ nunt$H !$!i a fa!e dra1ote
8n timpul 4ilei ar fi ru7ino>
6e !e e !$$toreau romaniiL Pentru a lua 8n !$$torie o 4etre ,unul din mi3loa!ele onora/ile de a
e 8m/o1$*i0 7i a avea !opii le1itimi, 8ndrept$*i*i $ mo7tenea!$H a!e7tia vor perpetua !orpul !ivi!,
nu!leul !et$*enilor> Oamenii politi!i nu vor/eau e5pli!it depre natalitate, depre viitoarea m8n$ de
lu!ru, !i de men*inerea nu!leului de !et$*eni !are ai1ur$ e5iten*a !et$*ii, f$!8ndu%7i Jmeeria de !e%
t$*eniK au fiind !onidera*i !$ o fa!> Un enator la fel de pompo !a 7i !ole1ii lui, Pliniu !e^ T8n$r,
pretindea uneori !$ e5ita 8n!$ un mi3lo! de 8nt$rir7 a nu!leului !ivi!: eli/erarea !lavilor merituo7i 7i
ridi!area lor la ran1ul de !et$*eni> +$ ne 8n!.ipuim la noi un 'initer al natalit$*ii naturali48ndu%i pe
mun!itorii imi1r an*i>
'ono1ami! 7i !uplul
At8t 8n !$$toria le1al$, !8t 7i 8n !on!u/ina3, domne7te mono1amia> 'ono1amie 7i !uplu 8n$
nu 8neamn$ ni!iodat$ a!ela7i lu!ru> Nu vom !er!eta ai!i !um de!ur1ea 8n realitate via*a
!otidian$ a o*ilor 7i a nevetelor lor, !i 8n !e mod morala dominant$ !erea, 8n diferite epo!i, !a un o*
$%7i privea!$ o*ia: !a pe o peroan$ de o eam$ !u el, re1ina tron8nd lin1$ re1e ,!.iar da!$ 4ia
re1in$ nu ar fi, u/ o denumire mai onora/il$, de!8t lu3ni!u*a lui0L +au !a pe o mi!u*$ fiin*$,
etern$ minor$, !e nu avea alt$ 8nemn$tate de!8t !ea de a 8ntru!.ipa intitu*ia !$$torieiL R$punul
ete u7or de dat: 8n vea!ul ( 8>e>n>, e !ere !a un roman $ e privea!$ pe ine !a pe un !et$*ean !e 7i%
a 8ndeplinit toate 8ndatoririle !ivi!eH un e!ol mai t8r4iu, e !ere !a el $ e !onidere un o* /un 7i $%
7i repe!te ofi!ial o*ia> Cu alte !uvinte, a oit momentul !8nd intitu*ia !ivi!$ 7i dotal$ numit$
!$$torie a fot interiori4at$ 8n !.ip de moral$> 6e !e oare %a produ a!eat$ muta*ieL 6up$
'i!.el 2ou!ault, rolul /$r/a*ilor, al ma!ulilor, e modifi!$ 8n !lipa 8n !are imperiul e u/tituie
Repu/li!ii 7i !et$*ilor eline independenteH mem/rii !laei t$%p8nitoare erau !et$*eni militan*i M iat$%i
a!um deveni*i nota/ilit$*i lo!ale 7i upu7i !redin!io7i ai 8mp$ratului> (dealul 1re!o%roman de t$p8%
nire de ine 7i autonomie era le1at 7i de voin*a de a e5er!ita puterea aupra vie*ii pu/li!e ,nimeni nu
ete demn $ !8rmuia!$ pe al*ii da!$ nu 7tie a e !8rmui pe ine0H 8n timpul imperiului, t$p8nirea de
ine 8n!etea4$ $ fie o virtute !ivi!$, devenind !op 8n ine: autonomia d$ pa!e ufletea!$ 7i 8l
utra1e pe om !apri!iilor .a4ardului, pre!um 7i puterii imperiale> J, era 8n een*$ idealul
toi!imului, !ea mai r$p8ndit$ dintre e!tele de 8n*elep!iune au filoofiiK, !are, 8n a!ea vreme, aveau
a!eea7i influen*$ !a !ea pe !are o au at$4i frteolo1iile 7i reli1ia> Or toi!imul propov$duia v8rto
C;
noua moral$ a !uplului> 'ai fa!em o nre!i4are% tot !eea !e vom poveti e refera doar la dou$4e!i au
4e!e la ut$ din popula*ia li/er$, la !laa 8nt$rit$, !are e voia 7i !ult$% do!umentarea nu ne a3ut$ mai
mult> 8n (talia, la *ar$, *$ranii li/eri, mi!i proprietari au arenda7i ai !elor /o1a*i, erau !$$tori*i: at8t e
7tie- depre eiH !ivim, toi!im, no*iunile a!etea nu erau f$!ute pentru ei>
'oral$ !ivi!$, apoi moral$ a !uplului> C8nd, 8ntr%un e!ol au dou$, omul a tre!ut de la una la alta,
nu %a !.im/at at8t purtarea lui ,$ nu fim prea optimi7ti0 au m$!ar mie4ul prin!ipiilor pe !are eKra
preupu a le urma, !8t !eva mai formal 7i totu7i mai .ot$r8tor: titlul 8n numele !$ruia fie!are moral$
87i lua dreptul de a porun!i 7i, totodat$, un1.iul din !are 8i privea pe oameni: !a pe ni7te ota7i ai
datoriei !ivi!e au !a pe ni7te peroane morale av8nd o r$pundere> (ar forma !ondi*iona !on*inutul>
Prima din !ele dou$ morale de!lara: Ja te !$$tori !ontituie una din 8ndatoririle !et$*eanuluiKH a
doua: J!ine 87i propune $ fie un om /un 7i inte1ru nu fa!e dra1ote de!8t pentru a 4$mili !opiiH
!$$toria nu ete f$!ut$ pentru pl$!eri amoroaeK> Prima moral$ nu pune temeiul prin!ipiilor u/
emnul 8ntre/$rii: deoare!e numai !$$toria le1al$ 8i 8n1$duie omului $ 4$milea!$ !et$*eni, el
tre/uie $ fie a!ult$tor 7i $ e !$$torea!$> A doua, mai pu*in militarit$, 8n!ear!$ $ de!opere te%
meiul intitu*iilorH deoare!e !$ni!ia e5it$ 7i durata ei 8ntre!e !u mult datoria de a fa!e !o%Pii,
8neamn$ !$ ea are o alt$ ra*iune de a fi: impreun8nd dou$ fiin*e ra*3onale M o*ul 7i o*ia M timp de
o via*$, !$ni!ia ete de!i o prietenie, o afe!*iune traini!$ 8ntre dou$ peroane de /un$ !alitate, !are
nu vor fa!e dra 1ote de!8t pentru a perpetua pe!ia> 8ntr%un !uv8nt, noua moral$ voia $ dea
pre!rip*ii 3U tifi!ate unor peroane ra*ionaleH ne8n!urne t8ndu%e, pe de alt$ parte, $ !riti!e
intitu*iile e vedea nevoit$ $%i dea !$ni!iei un temei la fel de ra*ional> 8m/inarea a!eata de /un$%
voin*$ 7i !onformim a dat na7tere unui mit%!uplul> 8n ve!.ea moral$ !ivi!$, o*ia era doar un
intrument al meeriei de !et$*ean 7i de !ap de familieH ea f$!ea !opii 7i 8m/o1$*ea patrimoniul, 8n
!ea de%a doua moral$, o*ia ete o prieten$H a devenit Jtovar$7$ de via*$K> Tot !e are ea de f$!ut ete
$ fie !uminteH de!i, !u%no!8ndu%7i firea!a inferioritate, $ fie a!ult$toareH o*ul ei o va repe!ta a7a
!um un !ondu!$tor adev$rat 87i repe!t$ !ola/oratorii devota*i, !are 8nt prietenii lui inferiori> 6e
fapt, O!!identul a de!operit !uplul atun!i !8nd o moral$ 7i%a pu 8ntre/area din !e motiv un /$r/at 7i
o femeie 7i%ar petre!e via*a 8mpreun$ 7i !8nd ea nu a mai a!!eptat intitu*ia !a pe un fel de fenomen
fire!>
C$ni!ia !a 8ndatorire de 8ndeplinit
Noua moral$ era formulat$ atfel: J(at$ 8ndatorirea unui om !$$toritK> 2ormularea moralei !ivi!e
fuee, dimpotriv$, urm$toarea: JUna din 8ndatoririle !et$*eanului !ont$ 8n a e !$$toriK> 6rept
re4ultat, e5primarea a!eata 8i in!it$ pe propov$duitorii de eti!$ $ amintea!$ e5iten*a a!etei
8ndatoririH pre anul ;DD 8>e>n>, 8ntr%o adunare de !et$*eni, un !en4or punea: J!$ni!ia ete un i4vor de
1ri3i, o 7tim !u to*iiH totu7i !ivimul !ere $ ne !$$torimK> 2ie!are !et$*ean era in!itat $ e 8ntre/e
da!$ va .ot$r8 $%7i fa!$ datoria> C$$toria nu era un a!t de la ine 8n*ele, !i !erea !.i/4uin*$: de
unde ilu4ia unei !ri4e a, nup*ialit$*ii, ilu4ia unei r$%p8ndiri a !eli/atului ,noi !unoa7tem a!ete o/%
CC
eii !ole!tive pe !are nu le poate 7ter1e ni!i o dovad$ tatiti!$0H romanii au !$4ut prad$ a!etei ilu4ii
8naintea itori!ilor, iar 8mp$ratul Aueutu va fa!e le1i pe!iale pentru a%i determina pe !et$*eni $ e
!$$torea!$>
A7adar !$$toria era privit$ !a o datorie printre altele, !a o ale1ere pe !are puteai $ o fa!i au nu>
Ea nu ete J8ntemeierea unui !$minK, a5a vie*ii, !i una din numeroaele .ot$%r8ri dinati!e pe !are va
tre/ui $ le ia un no/il: ori $ 8n!eap$ o !arier$ pu/li!$, ori $ r$%m8n$ 8n via*a privat$ !u !opul de a
m$ri patrimoniul dinati!, $ e fa!$ orator au militar et!> +o*ia nu va fi at8t tovar$7a de via*$ a
a!etui t$p8n, !8t o/ie!tul uneia dintre op*iuniH !.iar 8n a7a m$ur$, 8n!8t doi domni mari 7i%o vor
putea 8mprumuta prietene7te: Cato din Uti!a, pilda tuturor virtu*ilor, 87i 8mprumut$ o*ia unui prieten
7i e re!$$tore7te !u ea, 8n%7f$!8nd 8n trea!$t o mo7tenire uria7$H un oare!are Nero 7i%a Jlo1oditK
,a!eta era termenul !ona!rat0 o*ia, Livia, !u viitorul 8mp$rat Au1utu>
C$$toria ete doar una din faptele vie*ii, iar o*ia ete doar una din peroanele !aei, din !are fa!
parte fiii, !lavii eli/era*i, !lien*ii 7i !lavii> J6a!$ un !lav, un !lav eli/erat, o*ia au unul din !len*i
e 8n!umet$ $%*i r$pund$ !u impertinen*$, $ te 8nfuriiK, !rie +ene!a> +eniorii, t$p8ni ai !aei,
di!ut$ tre/urile 8ntre ei, !a de la o putere la alta, iar da!$ unul are o .ot$r8re important$ de luat,
8ntrune7te Jfatul prietenilorK, 8n lo! $ o !onulte pe o*ie>
+8nt 6omnul 7i 6oamna oare Jun !upluKL O arat$ 6omnul pe 6oamna vi4itatorilor, a7a !um fa!
o!!identalii 8n 4ilele noatre, au e retra1e 6oamna 8ndat$, !a 8n *$rile ilami!eL L3nd 8l invi*i pe
6omnul la !in$, e !ere oare a o pofte7ti 7i pe 6oamnaL Pu*inele indi!a*ii date de do!umente nu mi%
au 8n1$duit $ a3un1 la o !on!lu4ie i1ur$H in1urul fapt !e reiee %iar ete !$ 6oamna, ever
uprave1.eat$ de o 8no*itoare, are dreptul $%7i vi4ite4e prietenele>
2emeia ete un !opil mare de !are tre/uie $ *ii eama din pri!ina 4etrei 7i a no/ilului $u p$rinte>
Ci!ero 7i !oreponden*ii lui /8rfe! depre !apri!iile a!etor perfe!te adole!ente !are, de pild$,
profit$ de a/en*a o*ului, 1uvernator al unei provin!ii 8ndep$rtate, pentru a divor*a 7i a e re!$$tori>
A!ete puerilit$*i aproape 8nduio7$toare erau totu7i realit$*i !u urm$ri 8n rela*iile politi!e dintre
eniori> Evident, t9p8nii nu pot fi /at3o!ori*i de femeiu7ti: tema 8n!ornoratului 8ndr$1it$ de 'oliere
nu era !uno!ut$, iar da!$ ar fi fot, Cato, Ce4ar 7i Pompei ar fi fot 8n!ornora*i ilu7tri> Un o* ete
t$p8nul o*iei, dup$ !um ete 7i t$p8nul fii!elor 7i !lavilor luiH da!$ o*ia 8l 8n7al$, a!eta nu ete un
fapt ridi!ol, !i o nenoro!ire, la fel de mare !a 7i !8nd fii!a a ar r$m8ne 1ravid$ au da!$ unul din
!lavi %ar r$4vr$ti> 6a!$ o*ia 8l 8n7al$, i e va repro7a o*ului lipa de vi1ilen*$ au de fermitate 7i va
fi 8nvinuit !$, din l$/i!iune, a l$at adulterul $ 8nflorea!$ 8n !etate> Tot a7a, la noi li e imput$
p$rin*ilor l$/i!iunea !are%i 8mpin1e $%7i r$fe*e !opiii, !are vor a3un1e deli!ven*i, m$rind atfel
ine!uritatea pu/li!$> +in1urul lu!ru !e%; putea fa!e un o* au un tat$ pentru a pre8nt8mpina a!ete
repro7uri era $ denun*e ei primii 8n mod pu/li! purtarea imoral$ a vreunui mem/ru al familiei>
8mp$ratul Au1u%tu pu/li!$ 8ntr%un edi!t aventurile fii!ei ale lulia !u toate am$nunteleH Nero a
de4v$luit adulterul o*iei lui, O!tavia> Numai pentru !a $ !onfirme !$ nu aveau 8n1$duin*$ pentru vi %
!iu> Oamenii e 8ntre/au da!$ e !uvenea $ !ondamne au $ admire t$!erea toi!$ a altor o*i> +o*ii Z
CB
8n7ela*i fiind mai !ur8nd 3i1ni*i de%!8t /at3o!ori*i, iar femeile divor*ate re!$p$t8n%du%7i 4etrea, %au
8nmul*it divor*urile 8n !laa uperioar$ ,Ce4ar, Ci!ero, Ovidiu, Claudiu %au !$$torit de trei ori0 7i
poate !.iar printre or$7enii ple/ei> Vuvenal pomene7te de un ne1utor de .aine de o!a4ie ,meerie
proper$ %o vreme !8nd 8m/r$!$mintea popular$ era !ump$rat$ de o!a4ie0> Romanii nu aveau delo!
n+nea lu$rii 8n poeie a unui trup, in (n%+eul /i/li!H nu e fiau $ e 8noare !u o femeie
divor*at$-au, !a 7i 8mp$ratul 6omi*ian, $ e re!$$torea!$ !u o femeie !are, 8ntre timp fuee o*ia
altuia> Era un merit !a o femeie frumoa$ $ fi !uno!ut un in1ur /$r/at, i numai unii !re7tini vor
8n!er!a $ fa!$ din a!eata o 8ndatorire 7i $ inter4i!$ v$duvelor $ e re!$$torea!$>
2ala na7tere a !uplului
C$$toria fiind o datorie !ivi!$, pre!um 7i un folo patrimonial, morala ve!.e !erea o*ilor doar un
in1ur lu!ru: $ ai/$ !opii, $ vad$ de !a$> Prin urmare, moralitatea v$de7te dou$ traturi: pe de o
parte, o 8ndatorie tri!t$ 7i, pe de alt$ parte, un trat fa!ultativ, !e va fi un merit au o 8nt9mplare
noro!oa$: un !uplu unit> A oit momentul !8nd, 8n o!!ident, !uplul va intra 8n !en$ M dar va fi o
intrare imulat$> O 1opod$rie fiind o 1opod$rie, o*ii au datoria foarte tri!t$ $%7i 8ndeplinea!$
tre/urile repe!tive> 6a!$ mai fa! 7i !a$ /un$, a!eta ete un merit 8n plu, dar ni!ide!um o
preupunere> 6a!$ doi o*i e 8n*ele1 !a Ulie 7i Penelopa alt$dat$, da!$ !.iar e ador$ !a le1endarii
2ilemon 7i Bau!i, !u at8t mai /ineH dar e 7tie !$ nu era un !a4 1eneral> Realitatea unei !$ni!ii nu e
!ontopea !u reu7ita !uplului>
V6ra1otea !on3u1al$ era o 8nt8mplare feri!it$: nu era 8n$ 7i temeiul !$ni!iei au !ondi*ia
!uplului> +e 7tie !$ ne8n*ele1erea era un lla1el foarte r$p8ndit 7i oamenii e reemnauH morali7tii
puneau !$> 8nv$*8ndu%e $ uporte !uururile 7i toanele o*iei, omul e pre1$tea $ mtrunte
ne!a4urile e5iten*eiH 8n nenum$rate
Pita8uri, o*ul o evo!$ pe Jprea !umpa o*ieK a aH 8n altele 8n$, la fel de numeroae, !itim doar:
J+o*ia mea, !are nu mi%a dat ni!iodat$ motiv $ m$ pl8n1 de eaK ,Iuerella0> (tori!ii au f$!ut lite !u
pere!.i unite p8n$ la moarte%totu7i, atun!i !8nd e adreau !omplimente unui o* proap$t, i e punea,
vor/a lui Ovidiu> J+$ e aemuia!$ o*ia !u o*ul prin neo/oita !ume!$deniei Rareori o !en$
!on3u1al$ $ v9 tul/ure !aaXK> Atfel 1r$ind, poetul a!eta di/a!i 7i !urtenitor nu f$!ea ni!i o 1af$, nu
up$ra pe nimeni>
To!mai pentru !$ nu ete o/li1atoriu, meritul ete !u at8t mai mare !8nd un o* e ar$ta /inevoitor
fa*$ de o*ie, Jve!in /un, 1a4d$ primitoare, /l8nd !u o*ia, milo fa*$ de !laviK, dup$ !um !rie
moralitul )ora*iu> 6e la )o%mer 8n!oa!e, idealul tandre*ei 8ntre o*i e ad$u1ae dintotdeauna
o/li1a*iilor matrimonialeH /aoreliefurile ni%i 8nf$*i7ea4$ pe o*i, min$ 8n m8n$H a!eta nu era, ori!e %
a pu, im/olul !$ni!iei, !i al unei 8n*ele1eri uplimentare> Ovidiu e5ilat, 7i%a l$at o*ia la Roma,
unde ea va adminitra patrimoniul poetului, 8n%!er!8nd totodat$ -$%i o/*in$ 1ra*iereaH el 8i !rie !$ 8nt
uni*i at8t prin Jpa!tul maritalK, !8t 7i prin Jdra1otea !are fa!e din noi doi ao!ia*iK>
(ntre datorie 7i /l8nde*e uplimentar$ e poate ivi un !onfli!t: !e fa!e /$r/atul da!$ o*ia nu poate
pro!reaL JPrimul om !are 7i%a repudiat o*ia din !au4$ de terilitate a avut un motiv a!!epta/il, dar nu
C=
a !$pat nedo3enit de opinia pu/li!$ ,repre.enio0, pentru !$ p8n$ 7i dorin*a de a avea !opii nu ar fi
tre/uit $ 8nvin1$ o afe!*iune traini!$ pentru o*ieK, !rie moralitul Valeriu 'a5imu>
(lu4ia !ea nou$
+$ fi oit de!i momentul 8n !are !uplul a ap$rut 8n O!!identL Nu: un merit nu ete o 8ndatorire,
8n*ele1erea ete ridi!at$ 8n l$vi a!olo unde ete !ontatat$H ea nu ete ta/ilit$ drept !a[[[+ie
ne8n*ele1erea tre!ind mai !urma \ inda8oa$ de!8t prea lene de prev$4ut, ue a!um 8nainte, a!eta va
fi !a4ul !u noua moral$ 8nrudit$ !u toi!imul, m !are idealul molului e prefa!e 8n datorie>
6in !are re4ult$ doar o ilu4ie% preupunerea unei ne8n*ele1eri 8ntre o*i va tre!e a!um drept /8rf$ au
defetim 6e altfel, imptomul !e 8n1$duie $ fie re!uno!u*i adep*ii noii morale a !uplului ete tilul
lor -e5emplar: !8nd +ene!a au Pliniu vor/e! de via*a lor !on3u1al$ au un ton enten*io,
virtuo> Cone!in*a pra!ti!$L Lo!ul dat teoreti! o*iei nu mai ete a!ela7i> 8n morala%ve!.e, o*ia era
a7e4at$ printre ervitori, pe !are, -prin-trK_ 8n$r!inare marital$, 8i !ondu!ea> 6up$ morala nou$,
ea ete adu$ pe pi!ior de e1alitate !u prietenii, !are o!up$ un lo! at8t de 8nemnat 8n via*a o!ial$
1re!o%roman$> +ene!a aemuie7te le1$turile !on3u1ale !u pa!tul de prietenie> Oare au de!ur multe
!one!in*e pra!ti!e din a!eat$ itua*ieL Tare m$ 8ndoie!> Ceea !e %a !.im/at a fot tilul 8n !are
o*ii vor/eau de nevetele lor 8n !urul unei !onvera*ii 1enerale, au !8nd li e adreau 8n
pre4en*a unei ter*e peroane>
Tranformarea a!eata moral$ a avut oarta ori!$rei itorii a ideilor: dup$ un e!ol de o!iolo1ie a
!ulturii, tot mai numero7i 8nt itori!ii !are m$rturie! !$ le ete !u neputin*$ $ e5pli!e muta*iile
!ulturale, /a !.iar !$ .a/ar nu au de !eea !e ar putea fi vreo e5pli!a*ie !au4al$ 8n domeniul a!eta> +$
ne mul*umim !u !ontatarea !$ a!eat$ !au4$ nu tre/uie !$utat$ 8n toi!im: morala nou$ a 1$it
adep*i 7i printre du7manii toi!ilor, pre!um 7i printre 18nditorii neutri>
Plutar., filoof platoni!ian, avea 1ri3$ $ e ditan*e4e de toi!im, rival 8n!$ vi!torio, ai !$rui
!.allen1er era noul platonim> Totu7i f K!e teoria dra1otei !on3u1ale privite !a W_nna uperioar$ a
prieteniei> +enatorul Pli%m% 8n$, nu apar*inea ni!i unei e!te: ale7ee elo!in*a 8n io!ul
8n*elep!iunii> (n !riW rile lui, e 4u1r$ve7te pe ine !a pe un om /un 7i inte1ru 7i vor/e7te depre
toate !u aerul d uperioritate pe !are 8l aveau enatorii romaniF atfel, .ot$r$7te !$ re!$$toria ete
l$uda/ilR; !.iar da!$ v8rta unuia dintre o*i fa!e Ca pro!rearea $ nu%i fie !opul: !$!i adev$ratul *el
al !$ni!iei ete prietenia, a3utorul pe !are o*ii 7lM; dau unul !eluilalt> 8n !eea !e 8l pr`, vete, e
prefa!e !$ are !u o*ia a rela*ii ditine 7i entimentale 7i !$ d$ dovad$ de mare repe!t, de !ald$
prietenie, de toate virtu*ile> !ititorul din 4ilele noatre tre/uie $ fa!$ eforturi pentru a%7i aminti !$
4ia o*ie, m$ritat$ din !onvenien*$ de !arier$ 7i patrimoniu, era o !opil$ pe !are Pliniu o luae at8t de
t8n$r$, 8n!8t ea avortae prima ar!in$> Alt neutru, enatorul Ta!it, admite, !ontrar tradi*iei repu/li%
!ane, !$ o femeie 8l poate 8no*i pe /$r/atul ei atun!i !8nd el e du!e $ 1uverne4e o provin!ie, de7i
fun!*iile lui 8nt aproape militare 7i partea 8emeia!$ ete *inut$ departe de tre/urile !a4one: o*ia e
afl$ a!olo pentru a%i adu!e o*ului alinare moral$, iar pre4en*a ei, departe de a%; mole7i, 8l
C@
8m/$r/$tea4$ pe o7tean>
Nu ne poate urprinde faptul !$ toi!ii 7i%au 8nu7it 7i ei morala !ea nou$, privit$ de a!um 8nainte
!a de la ine 8n*elea$, deoare!e 8nvinee> Numai !$, fiind numero7i, iar p$rerea lor pre!ump$nitoare,
ei par, 8n mod 1re7it, a fi fot propov$duitorii ei, !8nd de fapt e l$aer$ 8n7ela*i>
8n7ela*i, fire7te, deoare!e do!trina lor nu%i ilea ni!ide!um $ propov$duia!$ upunerea omului la
morala dominant$, !i dimpotriv$> La prima lui veriune, toi!imul 8l 8nv$*a pe om !um $ devin$
emenul muritor al 4eilor, autar.i! 7i nep$$tor !a 7i ei la loviturile oartei !u !ondi*ia !a, datorit$
ra*iunii lui !riti!e, a de!opere !alea firea!$ pre autar.ie 7i $ o urme4e f$r$ fri!$H omul tre/uia $
e upun$ rolurilor o!iale numai atun!i !8nd ele 8nt !ompati/ile !u tendin*a !$tre autar.ie 7i !u
[[[>atia, nu mai pu*in firea!a, 8n virtutea !a: Ta filare individ e intereea4$ de emenii ZT
A!eat$ do!trin$ putea du!e mai !ur8nd 8f o !riti!$ a intitu*iilor politi!e 7i familialeH \J %a i
8nt8mplat la 8n!eput> +toi!imul 8n$ f fot vi!tima propriului $u u!!e 8ntr%un tediu de oameni
!ul*i, /o1a*i 7i puterni!i, 7i a devenit o veriune do!t$ a moralei !urente: 8ndatoririle omului fa*$ de
ine 8nu7i 7i a emenilor $i 8nt identifi!ate !u intitu*iile pe !are do!trina a!eata alterat$ e
tr$duie7te a le interiori4e4e 8n !.ip de moral$: !$ni!ia ete o prietenie ,ine1al$0 8ntre !ei doi
o*i> +%a du timpul !8nd toi!ii f$!eau pe!ula*ii depre dorin*a de frumo 7i dra1otea pentru
/$ie*i ,alea$ !a dra1ote tip0>
+o*i nepri.$ni*i
(n afara !onformimului voluntarit pre !are evoluae, e5ita o afinitate mai autenti!$ 8ntre
toi!im 7i noua moral$ !on3u1al$> A!eata nu mai pre!ria o*ilor 8ndeplinirea anumitor ar!ini
!on3u1ale, !i le !erea $ al!$tuia!$ un !uplu ideal unit printr%un entiment permanent de
prietenie, !are ar fi ufi!ient $%i di!te4e datoria> Or toi!imul era o do!trin$ a autonomiei
morale, a !9rmuirii individului ra*ional prin propria a putere, din inea aH !u !ondi*ia !a individul
a!eta $ fie mereu atent la toate am$nuntele drumului vie*ii>
6e ai!i de!ur1 dou$ !one!in*e: !onformimul toi! va re!upera 8n mod ri1uro intitu*ia
matrimonial$, pref$!8nd%o 8n$ 8n !eva mai dur: o*ii vor tre/ui $%7i !ontrole4e p8n$ 7i 1etul !el
mai ne8nemnat, iar 8nainte de a%7i 8ndeplini o dorin*$ M fie ea !8t de m$runt$ $%i dovedea!$
ra*ionalitatea> 'en*inerea intitu*iei: omul, ne 8nva*$ An%tipater din Tar, tre/uie $ e !$$torea!$
pentru a da patriei !et$*eni 7i pentru !$ propa1area pe!iei umane ete !onform$ planului divin al
univerului> Temeiul !$ni!iei, 'uoniu, ete pro!rearea, pre!um 7i a3utorul !e 7i%; dau o*ii unul
!eluilalt> Adulterul, ne 8nva*$ Epi!tet, ete un furt: a r$pi femeia a> proapelui t$u ete la fel de
ne!intit !a 7i a lua por*ia de friptur$ de por! ervit$ altui !omeean> JTot a7a 7i !u femeileH por*iile au
fot 8mp$r*ite 8ntre /$r/a*i>K C$ni!ia, 4i!e +ene!a ete un !.im/ de o/li1a*ii, ine1ale poate, dar
deoe/ite, o/li1a*ia o*iei !ont8nd 8n a da a!ultare> 'ar! Aureliu, 8mp$rat toi!, e feli!it$ !$ a 1$it
8n 8mp$r$tea$ ,,o o*ie at8t de a!ult$toareK>
+o*ii fiind am8ndoi ni7te a1en*i morali, iar !ontra!tul fiind mutual, adulterul !omi de o* va fi
CF
privit la fel de 1rav !a a!ela al o*iei ,!ontrar moralei ve!.i, !are !onidera !ulpa nu 8n fun!*ie de
idealul moral, !i dup$ realitatea !ivi!$, unde era 8n!ri privile1iul /$r/atului0>
6up$ !um e vede, ete vor/a de o a1ravare a intitu*iei> 6eoare!e !$ni!ia ete prietenie, o*ii
tre/uie $ fa!$ dra1ote numai pentru a 4$mili !opii, f$r$ a e m8n18ia prea multH nu e !uvine $ te
!ompor*i !u o*ia pre!um !u o amant$, punea +ene!a, iar +f8n%tul (eronim 8l !itea4$, apro/8ndu%;>
Lu!an, nepotul $u, 8i 8mp$rt$7ea p$rerea> El a !ri o epopee, un fel de roman itori! realit 8n !are
povete7te 8n felul $u r$4/oiul !ivil dintre Ce4ar 7i Pompei> 8l 4u1r$ve7te pe Cato, pilda toi!imului,
lu8ndu%7i r$ma /un de la o*ie ,a!eea7i pe !are, dup$ !um am v$4ut, o 8mprumutae vremelni! unui
prieten0, !$!i plea!$ la r$4/oi: totu7i, 8n a3unul unei atfel de dep$r*iri, ei nu fa! dra1ote> Lu!an are
1ri3$ $ fa!$ a!eat$ pre!i4are, l$murindu%i 8n*eleul do!tri%nal> 8nu7i Pompei, a!et peudoerou, nu
e !ul!$ ni!i el !u o*ia a 8n !lipa !8nd 87i ia r$ma /un de la ea, de7i nu ete toi!> Ce 8neamn$
a!eat$ a/tinen*$L Un om uperior nu tr$ie7te la 8nt8mplare, !i 87i !ontrolea4$ !.iar 7i !ele mai
ne8nemnate dintre 1eturiH or ete un 1et imoral $ !ede4i dorin*eiH o*ii tre/uie a fa!$ dra1ote
dintr%un in1ur motiv ra*ional, 4$milirea de !opii> Ra*ionalim mai definit i a!etim> J6e !e $
fa! !utare lu!ruL\ e 8ntrea/$ ra*iunea> Ete potrivni! firii ale planifi!atoare !a ea $%7i pun$:
JLa -i de !e $ nu fa!LK> JPlan mul maurmei, de !e $ nu dt 7 p J maurmei, de !e $
nu fa!LK> JPlan mul \toi! v$de7te a7adar o 8n7el$toare aem$nare a!e4a-!re7tin$> Cre7tinimul
8n$ nu ete monolit% 8n primele e!ole a evoluat mult mai mult de!8t toi!imul> 6e altfel, ete 7i
e5trem de diverifi!at> Cre7tinul Clement din Ale5andria era at8t de influen*at de toi!im, 8n!8t !opia
pre!rip*iile !on3u1ale ale toi!ului 'uo%niu f$r$ a%i men*iona numele> 6o!trina a!eata i%ar fi
p$rut mult prea en4ual$ +f8n%tului (eronim> (ar 8n !eea !e 8l prive7te pe +f8n%tul Au1utin, unul dintre
!ei mai uimitori n$%!o!itori de idei din itorie, i %a p$rut mai implu $ invente propria a do!trin$ a
!$ni!iei>
6up$ !um vedem, nu e !uvine $ ra*ion$m !u naivitate opun8nd morala p$18nimului !elei
!re7tineH adev$ratele aem$n$ri e afl$ aiurea: 8ntre o moral$ a 8ndatoririlor matrimoniale 7i o moral$
interiori4at$ a !upluluiH a!eata din urm$, i4vor8t$, nu e 7tie de unde, 8n 8%nul p$18nimului, ete,
8n!ep9nd din anii ;DD e>n>, !omun$ p$18nimului 7i a!elei forme a !re7tinimului !are e afl$ u/
influen*a toi!imului>
+toi!imul a !re4ut !$ morala a!eata, fiind moral$ prin e5!elen*$, era 8n mod o/li1atoriu a a> A
afirma, pe /un$ dreptate, identitatea moralei p$18ne t8r4ie 7i a moralei !re7tine 8n aproape totalitatea
a, nu 8neamn$ a !ontopi pa1mimul !u !re7tinimul, !i a pul/era at8t Pe unul, !8t 7i pe !el$laltH $
ne ferim $ fa!em R*ionamente depre n$!o!iri pompoae din mu!avaH tre/uie $ le depi!$m pentru
a ur%mari fun!*ionarea 8n interiorul lor a unor me%!anime mai fine, !are nu e potrive! !u !e%nanile
tradi*ionale>
'ai mult: o moral$ nu e limitea4$ la nr !rip*iile eiH !.iar da!$ re1ulile !on3u1ale aiK unei p$r*i a
p$18nimului 7i ale unei p9rti L !re7tinimului 8nt te5tual a!elea7i, a!eata 8n!W nu 8neamn$ nimi!>
La un moment dat, p$18n%7i !re7tini au pu deopotriv$: J+$ fa!e*i dra1ote doar pentru a avea !opiiK>
CE
Pro!lamarea a!eata 8n$ nu are a!elea7i urm$ri da!$ ete f$!ut$ de o do!trin$ a 8n*elep!iunii !e d$
unor indivi4i li/eri, pentru autonomia lor 8n via*a p$m9ntea!$, faturi pe !are le vor urma !a
peroane autonome !u !ondi*ia $ li e par$ !onvin1$toare, au da!$ a!eea7i pro!lamare ete f$!ut$
de o Bieri!$ atotputerni!$, !e%7i ia dreptul $ pun$ t$p8nire pe !on7tiin*e pre m8ntuirea
lor 8n lumea de apoi 7i !are pretinde $%7i impun$ voin*a tuturor oamenilor f$r$ ni!i o e5!ep*ie,
de 8nt au nu !onvin7i>
+eimul ete o fiin*$ omenea!a
unii !ontemporani ai no7tri !are *in !8im do/er mani> C$!i !lavul, fiin*$ inferioara din 8ire,
ete un intim pe !are 8l Jiu/e7tiK 7i ) pedep eti !a un p$rinte 7i pe !are ii ta!i a ie !ulte i $ te
Jiu/ea!$W> Atfel 8not reRa a !u t$p8nul ete prime3dioaa, fund amu valen*$: dra1otea e poate
prefa!e /ru!: u ur$H analele !riminolo1iei moderne relatea4$ mai multe !a4uri de furie
8n1eroa$ u/ita !lin partea unor ervitoare !are p$reau pina a5uQ>
A fi devotamentul 8ntru!.ipat> +!lavia anti %ete un u/ie!t pentru Vean #enet>
Ori!e %a putut pune uneori, !lavul nu era un o/ie!tH era privit !a o fiin*$ omenea!$ P8n$ 7i
Jt$p8nii r$iK, !are aveau fa*$ de el D purtare neomenea!$, 8i impuneau o datoria moral$: $ fie un
!lav /un, $ e arate de"!> tat> Or nu fa!i moral$ unui !riminal au unei ma7ini> 6ar a!eat$ fiin*$
omenea!$ ete 7i Un /un material, proprietatea t$p8nuluiH 8n a!ea vreme, dou$ feluri de fiin*e puteau
fi atfel poedate: lu!rurile 7i oamenii> JTat$l meu !rie #alienu, m%a 8nv$*at dintotdeauna $ nu fa!
o tra1edie dintr%o pa1u/$ material$: da!$ 8mi moare un /ou, un !al au un !lav, nu fa! din ata o
dram$K> Atfel au vor/it 7i Platon, 7i Aritotel, 7i CatoH la noi, un ofi*er pune !$ a pierdut o mitralier$
7i dou$4e!i de oameni>
2iind o proprietate, !lavul ete un inferior> (ar inferioritatea unui om f$!8nd dintr%alt om
proprietarul lui, t$p8nul a!eta, !on7tient de m$re*ia a, va !onfin*i, privind inferioritatea !lavului
drept firea!$: un !lav ete o fiin*$ u/%uman$ prin oarta lui 7i nu prin a!!identH !ea mai apropiat$
analo1ie !u !lavia anti!$ o pre4int$ raimul> 8n f8r7it, deoare!e puterea e5er!itat$ de t$p8n aupra
uneltei omene7ti nu ete re1lementar$, !i a/olut$ 7i de la om la om, !lavul nu va fi un alariat
pun!tual, !i un om devotat, a!ult$tor din tot ufletul 7i nu 8n virtutea unor re1lement$ri 7i orare /ine
definite> Rela*ia dintre !lav 7i t$p8n ete totodat$ ine1al$ 7i inter%uman$H prin urmare, t$p8nul 87i va
Jiu/i !lavul, !$!i nu e5it$ t$p8n !are $ nu%7i iu/ea!$ !8inele, patron $ nu%7i iu/ea!$ /unii $i
mun!itori, !olon $ nu%7i iu/ea!$ indi1enii> Ofi*erul !are, dup$ !um am v$4ut, a pierdut dou$4e!i de
oameni, 8i iu/ea 7i eTa iu/it de ei> +!lavia anti!$ era o tranie rela*-e 3uridi!$, determin8nd im*$minte
/anale Ke dependen*$ 7i autoritate peronal$, reiat;; afe!tive 7i pu*in anonime>
+!lavia nu a fot % au nu a fot numai M ; tie de produ!tivitate> (n !omuna lor inferioritate,
!lavii 3oa!$ rolurile !ele mai diferite in e!onomie, o!ietate, /a !.iar 8n politi!a 7i mit ir$% !8*iva M
pu*ini M dintre ei mt infinit mai /o1a*i au mai puterni!i de!8t ma3oritatea oamenilor li/eri>
Ori1inea lor etni!$ ete !u totul lipit$ de 8nemn$tateH 8nro/irea popoarelor 8nvine 7i !omer*ul !u
CA
!lavi la 1rani*ele imperiului nu adu!eau de!8t o fra!*iune modet$ a m8inii de lu!ruH ma3oritatea
!lavilor e al!$tuia din reprodu!erea lor, din !opii e5pu7i i din oameni li/eri v8ndu*i !a !lavi>
Copiii n$!u*i dintr%o !lav$, indiferent de tat$, erau proprietatea t$p8nului, !a 7i pro1enitura tur%
melor lui: t$p8nul .ot$r$7te da!$ 8i va !re7te au da!$ a va e5pune au !.iar 8ne!a, tot a7a !um
8ne!$m noi puii de pii!$> Un roman 1re!e! 4u1r$ve7te an5ietatea unei !lave%amante !are tremur$
la 18ndul !$ t$p8nul 7i amantul ei poate va u!ide !opilul pe !are%; a7teapt$ de la elH 8ntr%o !ule1ere de
JnoaveK, P.ilo1elo, !itim urm$toarea 1lum$: JUn om ditrat avuee un !opil de la o !lav$, iar
tat$l lui 8l f$tui $ omoare !opilul> Omul repli!$: \8n!epe tu prin a%i omor8 pe ai t$i, 7i apoi po*i $
m$ f$%tuie7ti $%i u!id pe ai meiXYK> E5punerea !opiilor era o pra!ti!$ o/i7nuit$, 7i nu numai la
oamenii nevoia7iH ne1utorii de !lavi !ule1eau !opiii e5pu7i prin temple au pe lo!urile de de%
po4itare a 1unoaielor> (n f8r7it, mi4eria 8i determina pe !ei f$r$ mi3loa!e de trai $%7i vind$ nou%
n$!u*ii unor trafi!an*i ,!are 8i !um%parau 8n!$ J!$lda*i 8n 8n1eK, a/ia ie7i*i din pinte!ele mamei,
!are atfel nu avuee timpul a%i vad$ 7i $%i iu/ea!$0H numero7i adul*i e vindeau ei 8n7i7i pre a nu
muri de foame> At%iei t$!eau 7i unii /$r/a*i 8mpin7i de am/i*ie, 8n peran*a !$ vor deveni v$tafi ai
unor no/ili au vitierni!X imperiali> A!eata a fot, dup$ mine, Pali Fa atotPuterni!ului 7i
prea%/o1atului aiia, !are, de!endent al unei familii no/ile F; din Ar!adia, %a v8ndut !a !lav
pentru a n adminitratorul unei doamne din familia imperial$ 7i a devenit, 8n !ele din urm$, minitrul
finan*elor 7i eminen*a !enu7ie a 8mp$ratului Claudiu>
Adev$rata natur$ a !laviei
8n imperiu, !ei !are %ar fi !.emat la noi Col%/ert au minitrul de finan*e 2ouIuet erau !lavi au
li/er*i ai 8mp$ratuluiH la fel 7i mul*imea !elor pe !are noi 8i numim fun!*ionariH ei f$!eau tre/urile
adminitrative ale uveranului, t$p8nul lor> Pe ultima treapt$ a !$rii, o parte a rn8inii de lu!ru rurale
ete de aemeni al!$tuit$ din !lavi> Timpul J!laviei de planta*ieK 7i al r$4vr$tirii lui +parta!u ete
departe 7i nu ete adev$rat !$ o!ietatea roman$ e 8ntemeia4$ pe !lavieH itemul mo7iilor 8ntine
lu!rate de turme 8ntre1i de !lavi fuee de altfel o parti!ularitate a unor re1iuni: (talia de +ud au
+i!iliaH !lava1imul nu ete o tr$$tur$ een*ial$ a Anti!.it$*ii romane, dup$ !um !lava1imul din
udul +tatelor Unite 8nainte de ;AF@ nu era o !ara!teriti!$ a Apuului modern> Cu e5!ep*ia re1iunilor
numite 7i dup$ epo!a a de v8rf, !lavia ete doar una dintre rela*iile de produ!*ie a1ri!ole, 8mpreun$
!u arenda 8n parte 7i alari4areaH unele provin!ii, E1iptul de pild$, aproape nu !uno! !lavia rural$>
Un mare mo7ier lu!rea4$ !u !lavi partea de mo7ie pe !are o e5ploatea4$ au o d$ 8n e5ploatare el
8nu7i 8n lo! de a o l$a arenda7ilorH !lavii a!e7tia tr$ie! 8ntr%un dormitor !omun u/ uprave1.erea
urau v$taf, !lav 7i el, a !$rui tovar$7$ de via*a pre1$te7te maa tuturor> Un mi! proprietar poate de
aemeni $ fie a3utat de !8*iva !lavi, 2ilotrat povete7te depre un pod1orean m_K de7t !are e
.ot$r8e $%7i lu!re4e in1ur Ra deoare!e !lavii lui, de7i pu*ini la num$r, W !otau prea !ump>
8n arti4anat, m8na de lu!ru pare al!$tuita nrDKpe 8n 8ntre1ime din !laviH peronalul dm BL netele de
ol$rit din Are44o ,unde o mul*ime fe 8ntreprinderi mi!i 7i independente num$r$ T la ; la F@ de
C<
lu!r$tori0 ete !ompu numai _, !lavi 7i li/er*i> A1ri!ultura !uprinde 8n maioritate *$rani
independen*i 7i arenda7i>8n oarte !are lu!rea4$ pentru marii mo7ieri> E5it$ 8n$ 7i o m8n$ de lu!ru
uplimentar$,
fie ala.ori alaria*i li/eri, dar e5trem de $ra!i, fie J!lavi 8n lan*uriW, adi!$, dup$ p$rerea -mear
!lavi J8nr$i*i--- pe !are t$p8nul lor 8i pedepie v8n48ndu%i !u !ondi*ia !a noul t$%p8n $%i men*in$ 8n
tarea de o!na7i parti!ulari> A!e7ti !lavi e adau1$ unui num$r uria7 de *$rani ta/ili*i de mult pe
lo!urile lorH pentru !a profitul produ!*iei reali4ate de !lavi $ devin$ profitul prin!ipal, romanii ar fi
tre/uit $%i 8nro/ea!$ pe *$ranii li/eri> Vude!ind 1roo modo, !lavii al!$tuiau un fert din m8na de
lu!ru rural$ din (talia> 8n a!et imperiu unde *$ranii erau vitele de povar$ ale o!iet$*ii, !ondi*ia
!lavilor era dei1ur !ea mai !umplit$> 6a!$ nu ete *$ran, !lavul ete de !ele mai multe ori lu1$H
un roman din 8nalta o!ietate are 8n !a$ 4e!i de ervitori, iar un roman din !laa mi3lo!ie ,fire7te
detul de /o1at !a $ nu mun!ea!$0 are unul, doi au trei> JLa Per1a%mo, povete7te #alienu, era
un 1ramati!ian !are poeda doi !laviH 4ilni! e du!ea (a /aie !u unul din ei ,!are 8l 8m/r$!a 7i 8l
de4/r$!a0, iar pe !el$lalt 8l l$a 8n!.i 8n !a$ !a %o p$4ea!$ 7i $ 1$tea!$ m8n!areaK> Condi*ia lor
varia !onidera/il, de la lu1$ la atotnutern8%(N vataf !are adminitrea4$, pune tot #alie%toor8%
tre/urile t$p8nului 7i pe !are 8l urneau dm ordinul a!etuia, !ei mai mari o+ nd dnd e
8m/oln$vea> Rela*iile eW i_r CU t$P8nul 8nt la fel de diferiteH
+V nuDL - Cel Care 8X du!e pe t$p8n de 4iuR > , R doar un tip de !omedie ,p8n$ 8n
va tr%irXKL ,taP8nul% 8ntr%un a!!e de furie, 8l @ for*at$ pe una din mo7ii, rela*ia lor am/ivalen*$
pref$!8ndu%e 8n !ontra riul ei0> +t$p8nul 7i t$p8na !aei 8i 8n$r!inea4K pe !lavii de 8n!redere $
i!odea!$ purtare JprietenilorK au a !lien*ilor 7i per!eptorilor filoofilor 7i altor ervitori li/eriH
!lavii a!e- tia le povete! t$p8nilor la ure!.e ridi!oloie 7i taini!ele !andaluri ale !elor din !a$>
Pentru unii, !ondi*ia de !lav era felul o/i7nuit de a intra 8n lu3/a unui perona3 imandi!o i de a%7i
ai1ura o itua*ie ta/il$: un 1ramati%!ian, ar.ite!t, un !8nt$re*, un a!tor 8nt !lavii t$p8nului !are le
foloe7te talentulH intimitatea unui mare domn ete mai pu*in a/3e!ta de!8t un alariu de ala.or, iar,
mai !ur8nd au mai t8r4iu, t$p8nul tot 8i va eli/era>
Cine ete 8n mod o/i7nuit urma7ul unui medi! romanL Un !lav pe !are a!eta ;%a intruit 7i apoi
eli/erat ,nu e5itau 7!oli de medi!in$0> +alari4area nu ete privit$ !a o rela*ie neutr$ 7i re1lementar$:
tre!e drept o rela*ie privit$ !u dipre*, deoare!e nu !ontituie o le1$tur$ peronal$> Numai !$
intimitatea neinerent$ a!eteia ete e5trem de nee1alitar$H iat$ tr$$tura !omun$ a tuturor !ate*Loni%
lor de !lavi, at8t de% nee1ali unii fa*$ de al*iiH o tr$$tur$ !are fa!e !a !lavia $ nu fie o vor/$ 1oal$H
puterni!i au ti!$-ORi, tuturor !lavilor 8i e vor/e7te !u tonul i vor/ele foloite fa*$ de !opii au de
fiin*e inferioare> +!lavia ete e5tra%e!onomGR, 7i nu !ontituie o impl$ !ate1orie 3uridi!$H dar M fapt
revolt$tor, de ne8n*ele 8n o!.ii unui om modern M ei ete o di!riminare o!ial$ ne8ntemeiat$ pe
>>ra*ionalitateaK /aruluiH iaR$ de !e am aemui-; o !il raimulH 8n +tatele Unite, !u !in!i4e!i d_ ani 8n
urm$> nn ne1ru putea fi un !8nt$re* !ele/ru au un om de afa!eri multimilionarH totu7i, al/ii i e
adreau !u un ton familiar, pun8ndu%i numaide!8t pe nume, !a unui ervitor> 6up$ !um pirne Vean%
BD
Claude Paeron, poate e5ita o ierar.ie v$dit$ prin emne ale timei, !are nu are nimi! !omun !u
averea au puterea> 6e pild$, !lavia, raimul, no/le*ea>
+!lavia ete in!onteta/ila au ori!e ar fa!e, !lavul ete infe%o inferioritate 8no*it$ de una din
n$!are o inferioritate 8no*it$ de una 3uridi!$> 6a!$ t$p8nul .ot$r$7te $%; fa!$ ne%B itor M pentru a
per!epe el 8nu7i /enefi!iile fi !lavul va primi 8ndat$ un fel de patrimo%riu numit Jpe!uliuK, e va
/u!ura de o autonomie finan!iar$ deplin$, va avea dreptul $ emne4e !ontra!te din proprie ini*iativ$,
!.iar $ fie audiat !a martor la tri/unal, at8ta vreme 8n$ !8t ete vor/a de tre/urile t$p8nului 7i !8t
t$p8nul nu%i retra1e pe!uliul> 8n !iuda a!etor foloitoare aparen*e de li/ertate, !lavul ete 7i r$m8ne
un om !e poate ori!8nd fi v8ndutH da!$ t$p8nul, !are are dreptul $%; pedepea!$ dup$ /unul $u
pla!, .ot$r$7te !$ merit$ $ fie u!i, va lua !u im/rie pe !$l$ul muni!ipal, f$!8n%du%i rot a!etuia de
moala 7i pu!ioaa ne!eare arderii nenoro!itului !lav> Tri/unalele pu/li!e 8l pot upune pe a!eta
torturii pentru a%; fa!e $ m$rturiea!$ !rimele t$p8nului $u, 8n timp !e oamenii li/eri nu erau
amenin*a*i !u !a4na>
bidul etan7 !e%i dep$r*ea pe oameni de u/%oameni tre/uia $ r$m8n$ ne!uno!ut> Nu p$rea
de!ent $ e reamintea!$ faptul !$ !utare au !utare !lav e n$!ue li/er 7i !$ e v8ndue neilit de
nimeniH la fel de inde!ent era $ e pomenea!$ de eventualitatea !a un om li/er $ e v8nd$H aveai
dreptul $ !umperi /unuri viitoare, de pild$ o re!olt$ Jpentru vremea !8nd va fi !oapt$KH dar nu aveai
dreptul a !umperi un !et$*ean Jpentru vremea !8nd va ii v8ndut !a !lavW>
Tot atfel, u/ Ve!.iul Re1im al notru, o F% ;C$ 8nv$luia Pe numero7ii de!endenti din
no/ili $r$!i*i, !are e !ontopeau 8n [[[ia$ de ple/ei> 6eoare!e nu poate e5ita ni!i ron,X _! 8ntre
li/ertate 7i !lavie, dreptul /ertaf-%B Keat o re1ul$: Yfavoarea pentru li%tre/ui -% tn !a4urile 8ndoielni!e,
3ude!$torul a ._tara!$ 8n favoarea pre4um*iei de li/ertateH de pilda, da!a ete 8ndoielni!a inter,
pretarea unui tetament prin !are defun!tul pare a%7i fi eli/erat !lavii, e va opta pentru interpretarea
!ea mai favora/il$: eli/erarea> Con> form altei re1uli, odat$ un !lav eli/erat, nu + mai putea reveni
aupra a!etei m$uri, !$!i ,>li/ertatea ete /unul !omunK tuturor !ate1oriilor de oameni li/eri, dup$
!um va reafirma +enatul 8n anul @F e>n> Repunerea 8n di!u*ie a eli/er$rii unui in1ur !lav ar
amenin*a li/ertatea tuturor oamenilor li/eri> Prin!ipiul a!eta m$re* M optarea pentru olu*ia !ea mai
uman$ M nu ete umanitar$ de!8t 8n aparen*$H tot atfel, $ preupunem !$ e5it$ prin!ipiul urm$tor:
da!$ 8ntr%un 3uriu un num$r e1al de voturi vor a!.itarea 7i pedeapa !u moartea, ete .ot$r8t$
a!.itareaH nu fiind!$ -ar repu1na !on7tiin*ei $ !ondamne vinova*i a !$ror !rim$ ete dovedit$, !i
pentru !$ ete 8n 3o! un prin!ipiu ta/ilit 8n intereul nevinova*ilor, nu 8n !el al vinova*ilor> Parado5ul
e vede limpede: tre/uie favori4at$ li/ertatea, dar numai 8n !a4uri 8ndoielni!eH 8n !.im/, nim$nui nu%
i pa$ de !lavii a !$ror !ondi*ie nu ete e!.ivo!$> A deteta erorile 3udi!iare nu 8neamn$ a !onteta
an!titatea 3uti*iei> 6impotriv$>
+!lavia era o realitate in!onteta/il$> Umanitarimul nu !onta 8n a%i eli/era pe to*i !lavii, !i a e
purta !a un t$p8n /un> Romanii erau at8t de !onvin7i de uperioritatea lor, 8n%!8t 8i priveau pe !lavi
B;
!a pe ni7te !opii mariH 8n mod o/i7nuit le puneau Jmi!u*uleK, J/o"W ,pai, puer0 !.iar da!$ erau
/$tr8ni, iar !lavii 87i puneau tot a7a 8ntre ei> Ca 7i !opiii, !lavii 8nt upu7i unui fel de tri/unal:
voin*a ar/itrar$ a t$p8nuluiH iar da!$ faptele lor *in de tri/unalele pu/li!e, ei vor fi upu7i unor pe%
depe fi4i!e de !are 8nt feri*i oamenii li/eri> 2iin*e m$runte lipite de 8nemn$tate o!ial$, ei nu au
ni!i o*ie, ni!i !opii, !$!i iu/irile 7i 4$milirile lor 8nt e1ale !u !ele ale animalelor unei turmeH
t$p8nul e /u!ur$ $ !ontate !re7terea turmei, at8ta tot> Numele !e li e dau de !$tre t9p8n al!$tuie!
o alt$ !laa d-ee8t !e9 a oamenilor li/eri ,!a la noi numele date dinilor: 'e!lor au '"r4a, 7i numele
de lu3ni!e: 'e-lania au +idonia0H a!ete nume erau de ori1ine 1rea!$, !el pu*in aparent ,!$!i 1re!ii
nu purtau numele a!elea, !are erau doar pati7e romane de nume 1re!e7ti, n$!o!ite a!i .o!0> +!lavii
fiind !opii, r$4vr$tirea lor ar fi e1al$ !u un pari!idH atun!i !ind Vir1iliu a7a4$ 8n !el mai !umplit lo! al
(nfernului pe J!ei !e au luat parte la r$4/oaie nele1iuite 7i au t$1$duit !redin*a datorat$ t$p8nului
lor--, el are 8n minte pe +parta!u 7i pe parti4anii a!etuia>
Via*a privat$ a !lavilor ete un pe!ta!ol privit !u dipre*> :i totu7i, oamenii a!e7tia 87i aveau
via*a lorH de pild$, parti!ipau la reli1ie, nu numai la !ea dometi!$, a !$minului, !are, la urma urmei,
era 7i !$minul lor: 8n afara !aei, un !lav putea fi ale preot de !$tre !redin!io7ii unei devo*iuni
!ole!tive> Tot atfel, puteau deveni preo*i ai Bieri!ii !re7tine, !are nu %a 18ndit o !lip$ $ 8nl$ture
!lavia> 2ie p$18%nim, fie !re7tinim, pare veroimil faptul !$ erau puterni! atra7i de reli1ie, !$!i tare
pu*ine erau domeniile a!!ei/ile lor> Ei e paionau de aemeni pentru pe!ta!olele pu/li!e M teatru,
!ir!, aren$ M !$!i, 8n 4ilele de $r/$toare, !lavii nu lu!rau, 8nto!mai !a tri/unalele, 7!olarii 7i vitele
de povar$>
Toate a!etea provo!au 48m/ete au mutre de dipre*> +im*$mintele !lavilor nu 8nt !ele ale
adul*ilor 7i ar fi fot, de pild$, la fel de !ara1.io $%*i 8n!.ipui un !lav 8ndr$1otit 7i p$tima7, !um ar
fi $%i atri/ui unei *$r$n!u*e a lui 'oliere emo*ii 7i 1elo4ii ra!iniene> Unde am a3un1e da!$ t$p8nii ar
*ine eama de toanele entimentale ale ervitorilorL JCumL +%au apu!at 8n *ara ata !lavii $ e
8ndr$1otea!$LK, 8ntrea/$ urprin 7i totodat$ !andali4at eroul unei !omedii feeri!e a lui Plaut> Un
!lav tre/uie $ tr$ia!$ pentru a%7i fa!e ervi!iul M at8ta tot: da!$ )ora*iu 8i ditrea4$ pe !ititori
povetindu%le via*a parti!ular$ a !lavului $u ftavtl, !are e *ine de protituate pl$tite !u !in!i parale
8n !artierele r$u famate 7i e .ol/ea4$ la ta/lourile 8nf$*i78nd marile Jmat!.%uriK de 1ladiatori, 3uri7tii
erau mai pu*in 1lume*i: fanatim reli1io, 8n!lina*ie e5!eiv$ pentru dra1ote, patima pe!ta!olelor 7i
pi!turilor ,noi am pune: afi7elor0 M tot at8tea !uururi pe !are ne1u*$torul de !lavi are datoria $ le
de!lare !ump$r$torului> Ete oare vor/a de J!uururiK 8n 8n*eleul unui defe!t de e5e!u*ie al unei
m$rfiL Ni!ide!um: !lavul ete un om, iar !uururile a!etea 8nt nea3unuri morale 7i defe!te
pi.olo1i!e>
8ntr%adev$r, 7tie ori!ine !$ pi.olo1ia ervitorilor nu ete totuna !u !ea a t$p9nilorH pi.olo1ia
unui !lav e re4um$ la un in1ur lu!ru: $ fie apt au nu pentru ervi!iul lui 7i !redin!io t$p8nuluiH
itori!ii 7i morali7tii vor/e! !u tim$ 7i apro/are de !lavii !are 7i%au 8ndeplinit datoria !u un eroim
umil 7i au fot u!i7i 8n!er!8nd $%7i alve4e t$p8nul au ur%m8ndu%; 8n moarte> E5it$ 8n$ 7i prea
BC
mul*i J!lavi r$iK M e5preie detul de 1r$itoare: un !lav r$u nu ete un !lav !u anumite !uururi,
!um ar fi un intalator prea la!om au un notar lene7H ete un !lav inapt de mun!$, aemeni unei
J!ule proateK M ete un !lav !are nu ete !lav>
Ca 7i la tineri, pi.olo1ia unui !lav e e5pli!$ prin influen*ele pe !are le ufer$ 7i e5emplele !e i
e dau: ufletul $u ete lipit de autonomie> Lu8ndu%e dup$ ervitorii r$i, !lavul poate $ prind$
1utul 3o!urilor de noro!, al /$uturii, al .oin$reliiH tot atfel, e5emplul dat de un t$p8n vi!io 8l poate
fa!e 7i pe el afemeiat au lene7> 6e a!eea, dreptul d$dea !et$*enilor o !ale de re!ur 8mpotriva !uiva
!are le tri!a un !lavH a da ad$pot !u /un$%7tiin*$ unui ervitor fu1it au a%; fi 8n!ura3at !u vor/a 8n
inten*ia de a fu1i, era !oniderat deli!t> La drept vor/ind, prea de adev$ratul vinovat era vi!tima: un
t$p8n !are vrea $ fie repe!tat, pune Platon, nu tre/uie $ 1lumea!$ !u ervitorii 7i, 8n fie!are
diminea*$, el $ e !oale nrimulH mul*i 8nt prea 8n1$duitori, lu!ru 4e%flerniit 8ndeo/7te> Un
1ramati!ian roman fa!e o pre!i4are intereant$: ,,(n vodeviluri, le ete 8n1$duit autorilor !omi!i $ ne
arate !lavi mai 8n*elep*i de!8t t$p8nii lor, !eea !e ar fi inadmii/il 8ntr%o !omedie /ur1.e4$WWH !$!i
vodevilul ne 8nf$*i7ea4$ o lume 8ntoar$ pe do, 8n timp !e !omedia realit$ are drept !op 4u1r$virea
no/ilului adev$r>
+!lavia, tare de fapt evident$
Cum oare uportau !lavii at8ta mi4erie, at8tea umilin*eL Cu furie 8n$/u7it$ au !u revolt$ re*inut$,
prevetitoare de e5plo4ii 7i r$4/oaie !ivileL +au !u reemnareL Ar 8nemna $ uit$m !$ 8ntre
paivitate 7i lupt$ o!ial$ a!tiv$ e5it$ o a treia poi/ilitate, !ea o/i7nuit$ a vie*ii de toate 4ilele:
rea!tivitateaH aemeni unuia !e doarme pe un in!onforta/il !ul!u7 de lemn, ei 87i !$utau o atitudine
!are le 8n1$duia $ ufere !8t mai pu*inH a!eata !onta 8n a%; 8ndr$1i pe t$p8nul pe !are nu%; puteau
arde de viu 7i 6e !are 8l numeau 8n ar1oul lor, 8ntre ei, J8n$l*imea a el 8nu7iK> JTimp de patru4e!i de
ani, povete7te un li/ert 8ntr%o !arte a lui Pe%troniu, f$r$ !a nimeni $ fi aflat vreodat$ da!$ eram !lav
au li/er, am f$!ut tot !e mi%a tat 8n putin*$ !a $%; mul*ume! pe t$p8nul meu, om onora/il 7i
demn> A!a$ m$ loveam numai de oameni !are voiau $%mi fa!$ felul> 8n f8r%:it, am reu7it $
upravie*uie!, lav$ t$p8nu%lui meu> Ata, da meritX C$!i $ te na7ti li/er nu%i 1reuc- 8n !ondi*ia de
!lav, arivitul vede D !arier$ 8n !are poate reu7i mai /ine de!8t m altele>
J 6in lip$ de alte perpe!tive, !lavii !red ln a!elea7i valori !a 7i t$p8nul, pe !are 8l ad%nur$ 7i 8l
erve! !u 4elH ii urm$re! via*a !u a!ea admira*ie 8m/inat$ !u pirit de revan7$ /at3o!oritoare !are
fa!e din ervitori pe!tatori !landetini ai t$p8nilor> (au partea t$p8%nului, 8i ap$r$ via*a 7i onoarea
nepre1etatH 8n !a4 de 8n!$ierare au r$4/oi !ivil, 8nt 1eala*ii, ota7ii lui> 6e7i t$p8nul, f$!8nd u4 de
dreptul $u, 8i o/li1$ pe ei au pe !on!u/inele lor $ e !ul!e !u el, !lavii %au adaptat itua*iei
datorit$ unui prover/: ,>Nu%i ru7ine $ fa!i !eea !e porun!e7te t$p8nul-;: !8nd a!eta 87i vi4itea4$
ferma, prietena v$tafului 8mparte patul lui 8n mod fire! 8n a!ea noapte> A!ultarea M iat$ 8n o!.ii lor
etalonul tuturor virtu*ilorH ei 8i !ondamn$ pe !ei in di!iplina*i> ,,T8mpi*ii t$i t$p8ni nu 7tiau $ e fa!$
a!ulta*iK, pune unui !lav r$u un fot !lav> Vi1nit$ au 8n7elat$, ne putem 8n!.ipui !u !8t$ furie
BB
8n1eroa$ e putea 8ndrepta a!ea dra1ote 8mpotriva unui t$%p8n nedemn> 8n !eea !e prive7te
r$4vr$tirile !lavilor lui +parta!u 7i ai emenilor $i, ori1inea lor era !u totul alta: a!e7ti oameni mi%
4eri nu aveau de 18nd $ lupte pentru 8ntemeierea unei o!iet$*i mai pu*in nedrepte, !i, pentru a !$pa
de nenoro!ire, e arun!aer$ 8ntr%o aventur$ mai mult au mai pu*in aem$n$toare !u a mamelu!ilor
au a pira*ilorH voiau $%7i !roia!$ pe teritoriul roman un re1at al lor>W Cu o 1enera*ie 8naintea lui
+parta!u, !u prile3ul marii r$4vr$tiri a !lavilor din +i%!ilia, r$!ula*ii 87i ta/ilier$ o !apital$, Enna,
pre!um 7i un re1e, !are /$tu moned$H ne vine 1reu $ !redem !$, 8n a!et re1at de fo7ti !lavi, !lavia
ar fi fot inter4i$H la urma urmei, de !e ar fi fotL
Nimeni nu a putut vreodat$ privi din!olo de de!orurile !.im/$toare ale dramelor itori!e 8n !are
ete el 8nu7i un fi1urant 7i 8n*elee fondul 1ol al !ulielor, !$!i fond nu e5it$H ni!i un !lav, ni!i un
t$p8n nu %a 8ndoit de !ara!terul evident al !laviei> Ceea !e doreau !lavii au, !el pu*in, ma3oritatea
dintre ei ,!$!i e mai /ine $ fii 8nro/it de!8t $ fii li/er 7i $ mori de foame0 era $ e utra1$ fie!are
8n arte ro/iei 7i $ fie eli/era*i> C.iar 7i t9p8nii #$eau !$ a eli/era !lavi ete o fapt$ frumoa$,
prietenilor, 4i!e Trimal!io dup$ !8teva pa.are, !lavii 8nt oameni 7i au upt a!ela7i lapte !a i noi,
!.iar da!$ 2atalitatea i%a !ople7it, totu7i vor /ea apa li/ert$*ii p8n$ nu e prea t8r%4iu ,dar $ nu fid$m
1.inionul vor/ind a7a, !$!i dore! $ mai tr$ie!X0: pe !urt, 8i eli/ere4 pe to*i prin tetament>K Un
t$p8n 87i adu!ea in1ur !inte vor/ind 7i a!*ion8nd 8n a!et felH departe de a t$1$dui le1itimitatea
!laviei, el tr$1ea atfel !one!in*ele lo1i!e ale autorit$*ii paterne e5er!itate de el aupra a!etor
!opii mari> Un t$p8n !are 87i 8ndr$1e7te !lavii va 8n!lina $%i eli/ere4e, deoare!e ei nu au dorin*$
mai fier/inte: !eea !e nu dovede7te ni!ide!um !$ el !onider$ !lavia !a fiind o nedreptate, !i mai
de1ra/$ o nenoro!ire adu$ de oart$H dovede7te doar !$ el vrea $ fie un t$p8n /un>
A%*i eli/era !lavii ete un meritH totu7i, nu ete o 8ndatorire: iat$ mie4ul 8nu7i al !.etiunii> Un
re1e fa!e u4 de dreptul $u !8nd !ondamn$ la moarte pe un !riminal 7i ete venera/il da!$ 8l 1ra*ia4$H
1ra*ierea 8n$ ete 1ratuit$, iar re1ele nu !omite o nedreptate atun!i !8nd nu 1ra*ia4$> Pl$!erea
reim*it$ de t$p8n atun!i !8nd a!ord$ li/ertatea !onfirm$ doar autoritatea 8n virtutea !$reia ar putea la
fel de /ine $ nu o deaH el porun!e7te !u dra1ote, iar dra1otea nu !unoa7te le1i> +u/alternul nu are
dreptul $ a7tepte !lemen*$ !a !eva !e%i ete datorat> P$rintele are dou$ fe*e: el pedepe7te, el iart$H
iertarea nefiind o datorie, ea nu va putea fi !erut$ de !lavul 8nu7i, !i numai de !$tre o ter*$ peroan$,
n$!ut$ li/er$ !a 7i t$%PinulH a!eat$ ter*$ peroan$ 87i va adu!e !inte u/tituind ima1inea
patern$ !lement$ !elei e"ere 7i, totodat$, va adu!e !inte autorit$*ii t$p8nilor aupra !lavilor 8n
1eneral>
E;
Cele doua fefe ale 89p8nului
PR !are eriftorfi 1ravit !u dele!tar$ nedelu7it f fL autit$* l%au Clu mod d$dea Ravo1ite> Atfel ;;
f$tuie7te O vi%iu pe un amant di/a!i $ o 8mpin1$ pe femeia dorit$ $ 3oa!e rolul m$tu7ii indul1ente
pe l8n%1$ un p$rinte drept, dar ever: J6e !8te ori po*i $ fa!i in1ur !eva !e tre/uie f$!ut ori%!um,
B=
f$ 8n a7a fel !a iu/ita ta $ te roa1eH i%ai f$1$duit unui !lav li/ertateaL +$ o roa1e el pe iu/it$ !a $
intervin$ 8n favoarea lui> 8l ier*i pe un !lav pedepitL +$ o/*in$ ea de la tine !eea !e ai fi f$!ut
ori!umK> 6reptul roman nu%d de!lara fu1it pe !lavul !are e du!ea la un prieten al t$p8nului pentru
a%; ru1a $%i o/*in$ iertarea> 6eaupra everit$*ilor parti!ulare plute7te de!i o indul1en*$ univeral$
a !laei et$p8nilor> C$!i !lemen*a e oli!it$ 7i e .ot$r$7te numai 8ntre e1aliH da!$ ar oli!ita%o
in1ur, !lavul ar v$di impertinen*a $ .ot$ra!$ oare!um dinainte pe !ea din !ele dou$ ima1ini
paterne pe !are t$p8nul va de!ide $ o 8ntru!.ipe4e>
6up$ !um 8n1$duin*a t$p8nului nu era ni!ide!um un oma1iu adu umanitarimului de !$tre
!lava1im, !i un merit individual, tot atfel e5emplele date de t$p8ni !ru4i, /a !.iar fioro7i, erau
!ulpe peronale> Cru4imea 8mpotriva !lavilor nu era e5!ep*ional$, dup$ !um ne d$m eama !itind
faturile date de Ovidiu 8n manualul $u de edu!ere: femeia !are o 418%rie !u un1.iile au o 8n*eap$
!u a!ul pe !oafe4a a nu ofer$ o ima1ine edu!$toare, !rie el> 8ntr%o 4i, 8mp$ratul )adrian, ori!8t
de rafinat era, !oae o!.iul unui ervitor !lav, 8nfi18ndu%7i tilul de !ri 8n elH mai t8r4iu, 8l
!.em$ pe !lav 7i 8l 8ntre/$ !e dar !erea drept dep$1u/ireH vi!tima ner$pun48nd, 8mp$ratul 8l 8ntre/$
din nou, ad$u1ind !$ 8i va da tot !e dore7te r9punul fu: JNu vreau de!8t o!.iul meuW> pu pu*in$
vreme 8nainte de i4/8nda definitiv$ !re7tinimului, !on!iliul de la Elvira !ondamn$ pe t$p8nele
!re7tine !are Jdin furie 7i 1elo4ie 87i /$teau ervitoarea at8t de !runt, 8n!8t ea murea, !u !ondi*ia 8n$
!a moartea $ fi avut lo! !u mai pu*in de patru 4ile dup$ fapt$K> Un t$p8n !rud 7i m8nio ete
de!oniderat i 87i adu!e in1ur pa1u/e materialeH de a!eea de multe ori, dup$ !e i%a tre!ut a!!eul
de furie, e va !$i> (at$ un ape!t de via*$ 7i de !$l$torie din e!olul (( al e>n> 'edi!ul #alienu ple!$
de la Roma pentru a e 8ntoar!e la Per%1am, patria a ,8n apropierea !oatei tur!e7ti0, av8nd !a tovar$7
de drum pe un !retanH a!eta nu era lipit de !alit$*i: plin de implitate, ama/il, !intit, nu e 418r!ea
la !.eltuielile de fie%rare 4i> Uneori 8n$ era !uprin de furie, 7i atun!i nu e fia $%7i pedepea!$
!lavii !u m8na lui, d8ndu%le pi!ioare, lovindu%i !u /i!iul au /8ta> C$l$torii a3un1 la itmul Corint, de
unde 87i trimit /a1a3ele la Atena !u nava, 8n portul CenGreH pentru ei 7i !lavii lor 8n!.i ria4$ o
%tr$ur$ !are 8i va du!e la Atena de%a lun1ul !oatei, tre!8nd prin 'e1ara> 6up$ !e tre! de Eleui,
tovar$7ul lui #alienu 87i d$ eama !$ !lavii lui e5pediaer$ !u nava un /a1a3 !are tre/uia du !u
tr$uraH !uprin de m8nie 7i neav8nd la 8ndem8n$ !eva !u !are $%7i /at$ ervitorii, !oae din /r8u
pumnalul $u de !$l$torie, !u tea!$ !u totH lovitura 8n$ fa!e $ plenea!$ tea!a 7i am8ndoi !lavii
fur$ r$ni*i la !ap, unul !.iar r$u de tot> Atun!i, !o%Ple7it de !eea !e f$!ue, t$p8nul tre!u de la D
e5trem$ la alta: 8i d$du /i!iul lui #alienu, e depuie de ve7minte 7i 8l ru1$ pe medi! $%; pat$ Jdrept
pedeap$ pentru !eea !e f$!ue u/ imperiul /letematei lui m8niiK> #alienu 8i r8e Wn na 7i 8i *inu o
predi!$ filoofi!$ depre m8%WUe ,!$!i era medi! filoof0 7i 8i 8nv$*$ pe !iti%orii $i morala urm$toare:
un t$p8n nu are voie $%7i pedepea!$ !lavii !u m8na lui \ tre/uie 8ntotdeauna $ am8ne pe a doua
4i .o> t$r8rea de a%i pedepi>
Ane!dota a!eata ne permite $ 8n*ele1em la !e e redu!e !8te o idee admi$ M a!eea a unei
umani4$ri treptate a !laviei u/ 8nr8uri> rea toi!imului, 8n !urul primelor trei e!ole ale (mperiului
B@
timpuriuH a!eat$ pretin$ umani4are a fot 8n realitate o morali4are, datorat$ nu unei tendin*e
Jfire7tiW a omenirii !ivili4ate, !i evolu*iei pe!iale pe !are am de!ri%o mai u vor/ind de na7terea
!uplului> 'orali4area a!eata a t$p8nului, pre!um 7i a !lavului, nu avea nimi! umanitar, nu punea
ni!ide!um u/ emnul 8ntre/$rii le1itimitatea !lavieiH nu era ni!i vreun vi!le7u1 au vreo a!operire
ideolo1i!$ tin48nd $ alv1arde4e o intitu*ie amenin*at$ de vreo r$4vr$tire de !laviH e ufi!ient $
lep$d$m 1enerali4$rile ri1ide 7i t8n1a!e 7i ne vom da lene eama !$ morali4area !laviei nu a adu
!u ine 8m/l8n4irea !laviei> Ea nu e datorea4$ ni!i le1ila*iei 8mp$ra*ilorH pretina 8m/un$t$*ire
le1al$ a oar%tei !lavului e limitea4$ la o m$ur$ uni!$, al !$rei 8n*ele real ete altulH u/
Antoninu, !el !e%7i u!ide !lavul va fi pai/il de moarte au deportare, da!$ nu poate dovedi !$ a
avut un motiv /ine!uv8ntat, motiv pe !are 8l va apre!ia 3ude!$torul> +$ 8n*ele1em /ine: a%*i u!ide !la%
vul nu ete totuna !u a%; !ondamna la moarte 8n mod ar/itrar prin .ot$r8rea a!elui tri/unal !are nu e
altul de!8t t9p8nul 8nu7i> 6e!i4ia lui Antoninu reaminte7te doar ve!.ea deoe/ire dintre un implu
aainat 7i un aainat le1al> 6a!$ un t$p8n m8nio 8l !ondamn$ pe !lavul $u la moarte !u un
minimum de forme, nimeni nu%i poate repro7a nimi!H da!$ 8n$, 8ntr%un a!!e de furie, 8l 8n3un1.ie, el
va tre/ui $ e otenea!$ $%i e5pli!e 3ude!$torului !$ furia a a fot 8ndrept$*it$ ,at8t de 8ndrept$*it$
8n!8t, da!$ 7i%ar fi l$at r$1a4ul $ e !ontituie 8-;[ !1to, el dei1ur ar fi !ondamnat la moarte
!iavul pe !are 8l 8n3un1.iae0> At8ta vreme p>* formele 8nt repe!tate, fie!are 87i pedepe7te _ lavii
dup$ /unul $u pla! 7i nimeni nu 1$e7te motiv de !riti!$> 2apt !onfirmat de An%toninu> Tot atfel,
)adrian !ondamn$ pe un p$%inte !are 87i omor8e fiul la v8n$toare 7i !are avea preten*ia $ le1itime4e
u!iderea !u 3uridi!*ia patern$>
Pe deaupra, 7i morala
+i alte m$uri au avut drept !op morali4area, da!$ nu 8m/un$t$*irea !ondi*iei !lavuluiH !$!i
le1ila*ia imperial$ %a f$!ut tot mai Jpudi!$K 7i ni e 8nf$*i7ea4$ ai!i un !apitol de itorie a moralei
e5uale> 6e altfel, prote!*ia moral$ a !lavului nu poate fi apli!at$ de!8t de t$p8n, 8n virtutea puterii
ale p$rinte7ti> 8n mod !urent e putea vinde un !lav, ad$u1ind tran4a!*iei o !lau4$ pe!ial$ ,am
v$4ut !$ putea fi tipulat !$ un !lav r$u va fi men*inut 8n lan*uri de !ump$r$tor0H e putea de aemeni
vinde un !lav, pre!i48nd !$ noul t$p8n nu avea voie $%; protitue4eH da!$ totu7i o f$!ea, 8mp$ratul
.ot$ra !$ !lavul va fi li/er ipo fa!to, !ump$r$torul pier48ndu%7i atfel /unul> Un ape!t mai pu*in
remar!at al ordinei morale 8l !ontituie !$$toria !lavilor M o/i!ei !u totul nou ,Tertu%)an 8l
men*ionea4$ pre anul CDD0> 'ai 8nainte, fuee de ne!on!eput !a a!ete fiin*e m$runte $ devin$ un
fel de !api de familie> 'ai t8r4iu 8n$, !$ni!ia, privit$ !a 1aran*ie de moralitate mai !ur8nd de!8t !a
emn de putere, a fot a!!ei/il$ !lavilorH 6i1ete%le men*ionea4$ mai multe !a4uri de!8t am !rede
de !lavi !$$tori*i> 'i!.el 2ou!ault a 1$it men*iunea !ea mai ve!.eR la 'uoniu> Cititorul 87i
aminte7te !$ o !$$torie nu ete de!8t o .ot9r8re 7i o !eremo%me parti!ular$, iar intitu*ia !$$toriei
!lavilor *ine mai de1ra/$ de evolu*ia moravurile de!8t de vreo revolu*ie 3uridi!$>
Evolu*ie a moralei: 8n timpuri mai ve!.i oamenii li/eri fueer$ la fel de duri at8t fad de ei 8n7i7i,
BF
!8t 7i fa*$ de !lavi, pentru !$ im> *ul datoriei e 8ntemeia pe tatutul !ivi!, f9r3 interven*ia, ilu4orie,
dar m8n18ietoare, a unei !on7tiin*e morale> Erau a7adar tot at8tea eti!i deoe/ite !8te tatute e5itau,
iar morala unui !lav nu era !ea a unui !et$*ean> J+ervia/ili%tatea din partea unui om li/er ete o
infamie, punea un orator> 6in partea unui li/ert, ete emnul unei le1itime re!uno7tin*eH din partea
unui !lav nu ete de!8t datoria luic- A!um 8n$, morala pare a e tra1e din !on7tiin*a uman$ 8n
1eneralH !lavul r$m8ne !lav, dar eti!a devine univeralit$>
8ntr%adev$r, le1$tura de !lavie poate fi !on!eput$ foarte felurit 8n epo!i u!!eive, r$m8%n8nd la fel
de tirani!$> +!lava1i7tii din udul +tatelor Unite 8i /ote4au pe ne1rii lor, pentru !$ 8n o!.ii lor toate
fiin*ele lui 6umne4eu au un ufletH totu7i e purtau !u ei 8ntr%un mod autoritar> 8n (mperiul roman,
morala dominant$ tre!e treptat de la !on!ep*ia ,,omului politi!W la !ea a ,,omului interiorKH toi!imul
7i !re7tinimul vor da forme diferite a!etei evolu*ii !are va modifi!a 7i ideea pe !are 7i%o f$!eau oa%
menii depre !lav> A!eta nu mai ete neap$rat o fiin*$ omenea!$ a !$rei pi.olo1ie e re4um$ la
!unoa7terea unei in1ure datorii: upunerea fa*$ de t$p8nH el devine o fiin*$ omenea!$ dotat$ !u o
!on7tiin*$ moral$, 8n a7a m$ur$ 8n!8t 8i d$ a!ultare t$p8nului, nu at8t pentru a%7i 8ndeplini
8ndatorirea de upunere fa*$ de a!eta, !8t dintr%un im* al datoriei morale 8n 1eneral> (at$%; de!i pe
!lav 8n4etrat !u 8ndatoriri !$tre o*ia a M !$!i a!um e !$$tore7te M, !8t 7i !$tre !opiii $i M !$!i
8n!epe 7i el $ ai/$ !opii, din pun!t de vedere moral, de7i a!e7tia r$mm 8n mod impla!a/il pro%
prietatea t$p8nului> 8n te5tele 3uridi!e 7i literare putem urm$ri tendin*a !re!8nd$ a t$%8aN lor de a nu
%dep$r*i pe !lavii !are al!$tuie! o familie, de a nu%; vinde pe o* f$r$ otie i !opil% Tot atfel
putem urm$ri 8n epi%f-uriie latine 7i 1re!e7ti tendin*a !re!8nd$ de 8nmorm8nta !lavi dup$
!uviin*$, 8n lo! de a arun!a trupurile lor la 1unoi au de a]i l$a pe tovar$7ii lor de !lavie $ e
8n1ri3ea!$ de 8nmorm8ntare>
(ntitu*ia !laviei a uferit de!i modifi!$ri interne, fiind!$ totul evolua 8mpre3urH ne%am ar$ta prea
optimi7ti da!$ am privi modifi!$rile a!etea !a pe efe!tul unor !rupule umanitareH ar fi !olati! $ le
interpret$m !a pe ni7te upape de i1uran*$H ele dovede! o !.im/are autonom$ a moralei
dominante> Cea mai i4/itoare ete neputin*a o!iet$*ii romane $ pun$ u/ emnul 8ntre/$rii M m$!ar
o !lip$ M intitu*ia 8n$7i au !el pu*in $ o 8m/un$t$*ea!$> A%l o/li1a pe Jpater familiaK $%7i
8ndeplinea!$ datoria de 3ude!$tor, $ repe!te formele, $%7i !$$torea!$ !lavii, ete un lu!ru foarte
/un> 6ar toate a!etea nu atenuau !u nimi! !ru4imea pedepelor, malnutri*ia, mi4eria material$ 7i
moral$, tirania>
'orali7tii, in!luiv toi!ii, nu au reali4at ni!i ei mai multH !eea !e e pune uneori depre
atitudinea lui +ene!a fa*$ de !lavie ete doar o proie!*ie a propriei noatre forme de moralim>
Pentru el, !lavia nu ete un produ al Jo!iet$*iiK, !i o nenoro!ire individual$ !e ne%ar putea lovi 7i
pe noi, !$!i 7i noi 8ntem oameni !a ei, upu7i a!elora7i !apri!ii ale .a4ardului !a 7i a!e7ti nenoro!o7iH
8n timp de r$4%D; %a 8nt8mplat !a oamenii !ei mai u%pu7i +: fie 8nro/i*i> C$!i .a4ardul ete !el !e
.ot$%Rt oarta fie!$ruia dintre oameni> 6ar !are datoria unui om de !alitateL +$ fa!$ !eea Ve are de
f$!ut 8n lo!ul unde ;%a a7e4at oarta, 3,;F ,eW re1e, !et$*ean au !lav> 6a!$ 8i ete .$%K$ oarta unui
BE
t$p8n, va tre/ui $ e !om%EE
porte !a un t$p8n /unH romanii nutreau totdeauna mai mult$ tim$ pentru t$p8nii /ur 7i o*ii /uni
de!8t pentru !ei r$iH din merit$ unora, filoofia fa!e datoria ori!$rui om !aiv e vrea 8n*elept>
+ene!a 8l 8nva*$ a7adar pe di, !ipolul $u $ e !omporte !a un t$p8n /un fatW de Jumilii lui
prieteniW: !laviiH da!$ ar fi C1,
tadi!it $ dea le!*ii !.iar 7i !lavilor, i%ar 1, 8nv$*at 7i pe ei $ e !omporte !a !lavi /un3 M !eea
!e a f$!ut 7i f8ntul Pavel 7i Epi!tet
2A'(L(A +( L(BER(( CA+E(
Le1enda familiei romane
+ervitorii !lavi au fo7ti !lavi, a!um deveni*i li/er*i, tat$l, o*ia a le1itim$, doi%trei fii au fii!e
M iat$ o familieH i e pot ad$u1a !8%teva 4e!i de /$r/a*i li/eri, !redin!io7ii au J!lien*iiK, !are
defilea4$ 4ilni! o dat$ !u 4orile 8n anti!amera prote!torului au JpatronuluiK lor pentru o !urt$ vi4it$
de oma1iu> 2amilia a!eata 8n$ nu ete o familie Jnatural$KH afe!*iunile pe !are le preupune 8nt la
fel !a ale noatre, 7i !.iar mai pitore7ti>
8n !iuda unei le1ende pe !are Yan T.oma a .ot$r8t $ o n$ruie, nu era ni!i pe departe un !lan, o
mare familie patriar.al$ M 1en M au o 7u/re4ire au f$r8mi*are a a!etei vate unit$*i ar.ai!e> Tat$l
de familie nu a 8n!etat treptat $ fie monar.ul ei, !$!i nu fuee ni!iodat$: Roma ar.ai!$ nu a fot o
1rupare de !lanuri, fie!are u/ autoritatea !elui mai 8n v8rt$> Ea a fot o !etate etru!$, una din !ele
'ai mari, 7i nu ne du!e 8napoi !u 18ndul la un tadiu ar.ai! al de4volt$rii omeniriiH $ l$$m a7adar la
o parte a!ete mituri de ori1ine politi!$ 7i $ privim lu!rurile a7a !um 8nt: Jpater familiaK ete un
o*H el ete de aemeni proprietarul unui patrimoniu, t$p8%nul unor !lavi, patronul unor li/er*i 7i
!lien*iH 8n virtutea unui fel de dele1a*ie dat$ de !etate, e5er!it$ un drept de 3uti*ie aupra fiilor 7i
fii!elor, iar a!et !on1lomerat de puteri etero1ene nu pur!ede dintr%o unitate ori1inar$>
2iul unei familii, !8nd ete orfan 7i eman!ipat, devine la r8ndul lui !ap de familie 7i nimi!, 8n afara
im*$mintelor lui au a unei anumite trate1ii de familie, nu%; lea1$ de fra*i 7i ni!i de un!.i: familia
ete !on3u1al$> 6a!$ fra*ii vor lo!ui 8mpreun$ 8ntr%o vat$ !a$ /$tr8nea!$ ete doar o !.etiune de
!omoditate au de /aniH fie!are !ap de familie prefer$ $ tea 8n !aa lui, iar fiii a!etuia nutre!
a!eea7i dorin*$H fiul lui Ci!ero au !el al prietenului $u Celiu au 8n!.iriat un apartament pentru a nu
mai fi o/li1a*i $ lo!uia!$ !u p$rin*ii lor> 6a!$ ar provo!a daune ve!inilor lor, dreptul prevede !$ ei
8n7i7i ar fi r$pun4$tori, p$rin*ii lor neav8nd ni!i un amete!H a!e7ti fii de familie du! propria lor via*$:
Jpater familiaK ete 8nainte de toate t$p8nul patrimoniului 7i al drepturilor patrimonialeH 87i
p$trea4$ autoritatea aupra !opiilor prin /anii $i 7i peran*ele de mo7tenire> 6ar nu%i *ine pe l8n1$ el
7i fie!are !uplu nou, da!$ 8l a3ut$ averea, 87i va avea !a$ proprie>
6oamna
(n prin!ipiu, !aa ete !ondu$ de Jpater familiaK> 8n fie!are diminea*$, el d$ ordine !lavilor 7i le
BA
8mparte mun!ileH v$taful 8i pre4int$ o!otelile 4ilei> 6ar t$p8na !aeiL Ai!i e iveau ne8n*ele1eriH unii
o*i, dar nu to*i, l$au o*iei lor 1opod$ria ,!ura0 !aei, pre!um 7i !.eile !aei de fier, !$!i o
!oniderau demn$ de 8n!redere> Cumnata lui Ci!ero a f$!ut 8ntr%o 4i o !en$: era privit$ !a o tr$in$,
deoare!e o ervitoare fuee 8n$r!inat$ $ pre1$tea!$ maa> 6up$ !um pun P$rin*ii Bieri!ii, po%
trivni!i !$ni!iei, o*ii e !ertau adeea pentru !ondu!erea 1opod$rieiH a te !$$tori 8nemna a te
upune autorit$*ii o*iei ori a%i uporta !8rtirea> 'edi!ii re!omand$ prima din !ele dou$ olu*ii, !$!i
i1iena !ere !a o*ia $ ai/$ oare!are a!tivitate: J$%i uprave1.e4e pe !lavul /rutar 7i pe v$taf, $%i
!8nt$rea!$ a!etuia merindele de !are are nevoie, $ inpe!te4e toat$ !aa pre a !ontrola da!$ totul e
8n ordineK> Trea/$, nu 1lum$, !$!i 8n mod normal o !u!oan$ /o1at$ nu are !e fa!e !u !ele 4e!e de1ete
ale ei, doar $ le o!upe !u torul pentru !a $ trea!$ timpul 8n mod tradi*ional 7i !intit>
Tre/uie $ ne 8n!.ipuim !$ a!e7ti oameni au mereu !8te un !lav la 8ndem8n$ pentru a le
pre8nt8mpina fie!are 1et 7i !$ nu 8nt ni!iodat$ in1uri> Ni!i vor/$ $ e 8m/ra!e 7i 8n!al*e in1uri ,8n
!.im/, e pal$ in1uri pe din*i 8n lo! $ o fa!$ un !lav0> 2ra4a din E%van1.elie: JNu 8nt vredni! $
de4le1 !ureaua andaleiK 8neamn$ e5a!t: JNi!i de%a7 fi !lav nu a7 fi vredni! $%; erve!K> A!ete
vate !ae romane !e le vi4it$m la Pompei, Vaion au mai 7tiu eu unde, nu le ofereau proprietarilor
8n!8n%tarea pa*iului 1ol: erau mai populate de!8t o lo!uin*$ ieftin$> Erau oare in1uri m$!ar 8n
dormitorL Nu 8ntotdeauna: un amant urprin 8n !amera !on3u1al$ u*ine !$ e afl$ a!olo nu pentru
doamna, !i pentru lu3ni!u*a !are dormea 7i ea 8n odaieH doamna doarme in1ur$, dar are o !lav$, au
!.iar mai multe, aproape de pat> (n !ele mai multe !ae, !lavii dorm la u7aR o*ilor, f$!8nd de 1ard$>
JC8nd Androma%!]a 8l !$l$rea pe )e!tor, 4i!e un autor de atire, !lavii lor, !u ure!.ea la u7$, e
matur/au>K +!lavii par a dormi mai 8n toat$ !aa: atun!i !8nd o*ii vor $ petrea!$ o ear$ f$r$
martori, !lavii 8i du! !ul!u7ul 8ntr%un lo! i4olat>
Omnipre4en*a !lavilor era !a o ne8n!e%at$ uprave1.ere> Ce%i drept, !lavii par!$ nu 5itau 7i,
p8n$ la urm$, nimeni nu%i mai ve%f>a% Poetul )ora*iu !rie: JO/i7nuie! $ m$ plim/ de unul
in1urKH !u !in!i veruri mai 3o afl$m !$ 8l 8no*e7te unul dintre !ei trei !lavi ai $i> Aman*ii nu
7tiau unde $ e 8n%t8lnea!$ taini!: la el, la eaL +ervitorii lor ar afla 7i tr$n!$ni de la o !a$ la alta>
+in1ura olu*ie era !a un prieten 8n*ele1$tor ,!are ri!a $ fie a!u4at de !ompli!itate de adulter0 a le
pun$ !aa lui la dipo4i*ie, au ei $ 8n!.irie4e !$m$ru*a unui para!lier, ilit de fun!*ia lui
/ieri!ea!$ $ p$tre4e o t$!ere leal$> 6in de!en*$ 7i !on7tient$ de ran1ul $u, o doamn$ nu iee de!8t
8no*it$ de ervitoare 7i de doamna de !ompanie ,!omite0, pre!um 7i de un !urte4an ,!uto0, adeea
evo!at de poe*ii eroti!iH 8n!.ioarea a!eata mo/il$ !are o urm$re7te pretutindeni nu e deoe/e7te de
.aremul mono1am au 1ine!eu 8n !are doamnele eline 1ri3ulii de reputa*ia lor !ereau $ fie 4$vorite
de o*ul lor 8n timpul nop*ii> Ni!i /$ie*ii nu ie7eau pe trad$ f$r$ !uto, !$!i virtutea lor d$dea
na7tere la tot at8tea temeri !a 7i !ea a e5ului la/> 6e altfel, doamnele de mod$ ve!.e, pre a da do%
vad$ de re4erv$, ie7eau din !a$ !8t mai rar 7i nu e ar$tau 8n pu/li! de!8t pe 3um$tate voalate> Via*a
unei Jmater familiaK ete o 8n!.ioare onora/il$ 8n !are domne7te un entiment de demnitate !am
ri1id, iar m8ndria unei fete no/ile 87i 1$e7te 8mplinirea 8n devotament> O fat$ no/il$ mo7tene7te trufia
B<
tat$lui $u, !are oare!um a 8mprumutat%o o*ului ,la Roma, o o*ie nemul*umit$ nu%7i p$r$e7te
/$r/atul >>pentru a e 8ntoar!e la mama eiK, !i la tata0> Or1oliului arito!rati! i e adau1$ or1oliul /a%
nuluiH femeia poed$ adeea o avere !are nu tre!e 8n patrimoniul o*ului> C8t prive7te dreptul
u!!eoral 7i !apa!itatea de tetare, ea ete e1ala /$r/a*ilor> Unele femei, mai no/ile au mai /o1ate
de!8t o*ii lor, le t$1$duiau autoritateaH altele au 3u!at !.iar un rol politi! 8nemnat !$!i, o dat$ !u
mo7tenirea patrimDK niului, preluaer$ toate !lientelele ereditare ale neamului lor> Unele doamne nu
e mul*umeau $%7i dovedea!$ devotamentul !on3u1alH 8i ar$tau no/le*ea ufletea!$ urm8ndu%; pe
ot in ur1.iun, /a !.iar 8n moarte ,+ene!a, dor%; i! $N7i e5er!ite inr8urirea aupra !elor din Kur 87i
upunea o*ia 7i pe 8nv$*$torul lui, Lu%!iliu, unui adev$rat 7anta3 moral !u inu!iderea0H femeile erau
8n tare $ apere intereele maritale ori de !8te ori o*ul era ur1.iunit au ilit $ e a!und$> 6ar
puteau la fel de /ine lua, 8ntr%o /un$ 4i, o atitudine 8nfierat$ de mul*i, dar imptomati!$ pentru
impaul 8n !are e aflau: lu8nd drept prete5t moartea unui fiu renun*au la ori!e fel de via*$ monden$ 7i
e -!lautrau 8ntr%un doliu f$r$ f8r7it> La fel f$!eau 7i unele !u!oane u/ Ludovi! al &lV%lea, dup$
!um dovede7te o pa1in$ intereant$ a lui La Ro!.efou!auld>
V$duve, fe!ioare, !on!u/ine
6ar $ preupunem !$ mo7tenitoarea noatr$ /o1at$ ete v$duv$, au mai !ur8nd vidua, f$r$
/$r/at: v$duv$ au divor*at$H $ o preupunem !.iar fe!ioar$, dar Jmater familiaK, pentru !$ tat$l ei a
murit> Rudele e vor 1r$/i $%i pri3ine virtutea d8ndu%i un !utoH o le1e imperial$ aimila iu/irile
unei vidua !u adulterul 7i defr8ul, dar nu era apli!at$> (at%o pe a!eat$ fat$ au femeie t$p8na !aei 7i
a patrimoniului eiH v$duva /o1at$ ete un perona3 al epo!iiH nu era !oniderat$ !o!.et$ !a Celimene,
!i ,,imperioa$K, deoare!e nu mai avea t$p8n> Ete 8n!on3urat$ de pretenden*i !are r8vne! la
mo7tenirea ei> +e va re!$$tori au 87i va aie1e un amantH le1$tura a!eata, uneori ma!at$ din de!en*$
de o promiiune ev !$$torie, era adeea !uno!ut$ 7i aproape rnarturiit$> (n !.im/, le1$turile
amoroae ale letelor tre/uiau $ r$m8n$ taini!eH erau 8ntotdeauna /$nuite !$ au o le1$tur$ 7i lumea e
!ompl9!ea 8n a !rede !$ amantul lor era v$% atul !lavH era oare o femeie 8n tare $%7i 1U!a >vi>ata
da!$ nu avea un t$p8nL P$rin*ii feri!ii vor /8rfi !umplit depre moravurile v$duvelor 7i orfanelor,
iar vor/ele lor nu vor fi !alomnii> 8ntr%adev$r, unde ar fi 1$it OviJ diu a!ea re4erva*ie 8m/el7u1at$ de
femei /o1ate 7i independente pe !are 'anualul iu/irii le 8nva*$ $ p$!$tuia!$L 2emeile a!etea
aveau itua*ia !ea mai feri!it$ de !are e putea /u!ura o femeie la Roma> Aman*ii lor tre/uiau $ ai/$
1ri3$ $ le mul*umea!$ 8n pat, pre teri/ila indi1nare a lui +ene!a au 'ar*ial>
+$ preupunem a!um itua*ia inver$: Jpater familiaK ete v$duv> +e poate foloi de ervitoarele
lui, e poate re!$$tori, dar poate lua o !on!u/in$, !uv8nt !u dou$ R8n*eleuri: peiorativ la 8n!eput,
luae, 8n !ele din urm$, o a!!ep*iune onora/il$, !a 7i la noi> Con!u/ina era femeia au femeile !u !are
un /$r/at, !$$torit au nu, e !ul!a 8n mod o/i7nuitH 8mp$ra*ii, !.iar 7i !ei 8nura*i, dipuneau la palat
de un .arem de !on!u/ine !lave 7i i e 8nt8mpla 8mp$ratului Claudiu $ ai/$ 8n pat dou$ !lave>
=D
Opinia pu/li!$ devenie 8n1$duitoare fa*$ de o le1$tur$ !u o !on!u/in$, da!$ era traini!$ 7i>
e5!luiv$, !a 7i o !$ni!ie adev$rat$, inferioritatea o!ial$ a femeii fiind in1ura piedi!$ 8n !alea unei
!$$torii le1ale> Vuri7tii luaer$ a!eea7i po4i*ie: 8n o!.ii lor, !on!u/ina3ul era o tare de fapt, dar
onora/il$, !are nu o 8n3oea pe femeie 7i nu o f$!ea demn$ de dipre*H !u !ondi*ia !a a!et !on!u/ina3
$ emene 8ntru totul a !$ni!ie: !on!u/ina M 8n al doilea ,7i in1urul onora/il0 8n*ele al !uv8ntului
M tre/uie $ fie o femeie li/er$ ,deoare!e !lavele nu e puteau !$$tori0, iar le1$tura mono1am$: un
/$r/at !$$torit av8nd o !on!u/in$ au !.iar dou$ era de ne!on!eput> 6e fapt, !on!u/ina3ul ete o
!$ni!ie !e nu e poate 8nf$ptuiH !a4ul tipi! era !el al unui /$r/at !are avea o le1$tur$ !u p li/ert$ de%a
lui 7i nu voia a !onfin*i o le1$tur$ at8t de ine1al$> 2iind v$duv, 8mp$ratul Vepaian avu drept
!on!u/in$ pe e!retara a, li/ert$ imperial$, fa*$ de !are e !omporta Japroape !a 7i !8nd ar fi fot
o*ia luiK> +e !uno! vreo !in!ipre4e!e !a4uri 8n !are un defun!t puee, 3nC9 din via*$, $ e
!ompun$ un epitaf pentru ine defun!ta a o*ie 7i !on!u/ina pe !are o aleeeH tot atfel, pe aite
epitafuri, !ite un o* !inte7te amintirea !elor dou$ o*ii u!!eive ale ale>
Contrar !$$toriei le1ale, !on!u/ina3ul nu are urm$ri 3uridi!e: 8n pofida 8n1$duin*ei lor, 3uri7tii
au r$ma tne8nduple!a*i 8n a!eat$ privin*$: !opiii n$!u*i dintr%un !on!u/ina3 onora/il vor fi li/eri,
deoare!e 8nt ai unei femei li/ereH dar, femeia nefiind m$ritat$, ei vor fi nele1itimi 7i vor purta
numele mamei lorH ei o mo7tene! pe mam$, dar nu 7i pe p$rintele lor natural> Con!u/ina3ul are
onora/ilitatea a drept in1ura !ara!teriti!$: !on!u/inei 8i d$ o demnitate de !are nu %ar /u!ura da!$
le1$turile ei !u !on!u/inul nu ar fi ta/ile 7i mono1ame> 6ar da!$, 8n !iuda averiunii lui de la
8n!eput, un patron .ot$r$7te, 8n !ele din urm$, $ e !$$torea!$ le1itim !u !on!u/ina li/ert$L Ea %ar
im*i m8ndr$ de a fi fot privit$ demn$ $ 8m/ra!e ro!.ia tradi*ional$ a adev$ratelor Jmater familiaK,
dar, !on7tient$ de ve7ni!a a inferioritate, pe epitaf 8i va da /$r/atului titlurile de Jpatron 7i o*K, !a 7i
!8nd prima a !ondi*ie ar fi o pat$ pe !are ni!i dra1otea !on3u1al$ nu o poate 7ter1e> (at$ de!i familii
nele1itime !ompue dintr%un /$r/at, o !on!u/in$ 7i !opii din floriH realitatea 8n$ !uno7tea alte
!om/ina*ii 7i mai pe!iale, de !are nu e o!upau 3uri7tii: un /$r/at, ervitoarele 7i Jr$f$*a*iiK $i>
Pentru a le l$muri, e !uvine $ p$trundem mai 8nt8i 8n miterele !lava1imului 7i $ ne d$m eama
!$ (mperiul roman, !a 7i Bra4ilia !olonial$, a fot imperiul metia3ului>
Batar4i nelua*i 8n eama
6up$ !e Vepaian 7i%a pierdut !on!u/ina% !ult$ depre !are am vor/it, %a mul*umit $%7i fa!$
ieta av8nd al$turi de el pe una au alta dintre numeroaele lui ervitoare> Atfel putea pro!eda
ori!ine da!$ avea !laviH prile3ul adu!ea !u ine ipita> +o*ilor !are profitau de a!ete 8nleniri li e
punea Jan!illarioluK ,!are um/l$ dup$ ervitoare0, iar o*iile lor e 39luiau> Un t$p8n amavolni! 87i
aduee !lavii la o diperare at8t de !umplit$, 8ne8t 8l u!ier$, nu f$r$ a%; 7i !atraH dei1ur aveau
motive /ine%!uv8ntateH !8nd vetea e r$p8ndi 8n !a$, J!on!u/inele lui e n$putir$, url8nd 7i
pl8n18nd !u .o.oteK> Pe de alt$ parte, !lava1imul nu era lipit de un oare!are lirim> )ora*iu a !8ntat
!u deli!ate*e, /a !.iar !u poe4ie, emo*ia t$%p8nului !e urm$re7te !u privirea pe una din !ele foarte
=;
tinere !lave ale ale: 8n !ur8nd ea va 8mplini v8rta la !are va putea !unoa7te /$r/atul, iar el
avurea4$ dinainte a!ea !lip$> Printre !opiii n$!u*i din ervitoare ,7i !are 8m/o1$*eau turma lui de
!lavi, t$p8nul putea $ ai/$ motiv $ !read$ !$ unii erau ai $i> >Nimeni 8n$, ni!i m$!ar el, nu avea
voie $ o pun$H li/ertatea, 7tim prea /ine, tre/uie $ r$%m8n$ deaupra ori!$rei /$nuieli 7i dep$r*it$
de !ondi*ia !lavilor de o /arier$ lipit$ de e!.ivo!H !u at8t mai mult era e5!lu !a t$p8nul $ 8n!er!e
$%; re!unoa!$ pe mi!u*ul !lav drept fiuH a!eata era una din le1ile ne!rie ale !lava1imului>
Totu7i, lumea !uno7tea realitatea: ,,+e 8nt8mpl$ !a un !lav $ fie !opilul 4$milit de t$p8n !u o
!lav$K, !rie un 3urit> Tat$l 8l va putea eli/era, ferindu%e $ e5pli!e de !e 8l favori4ea4$, 8n lipa
putin*ei de a%; re!unoa7te au adopta: le1ea nu o permitea>
Un o/i!ei intereant 8i 8n1$duia $ fa!$ mai mult, alv8nd aparen*ele> Romanilor le pl$!ea $ ai/$
8n !a$ !8te un !opil M /$ie*el au feti*$, !lav au !opil 1$it, pe !are 8l !re7teau ,alumnu, t.reptu0
pentru !$ 8l r$f$*au ,de%li!iae, deli!atu0 7i 8l 1$eau dr$1$la7H pe a!et !opil 8l aveau l8n1$ ei la !in$,
e 3u!au !u el, 8i uportau toaneleH uneori 8i d$deau o edu!a*ie Jli/eral$K, adi!$ !ea re4ervat$ 8n
prin!ipiu oa%
enilor li/eri> Avanta3ul a!etui o/i!ei !ont$ f; a fi foarte e!.ivo!: !opilul r$f$*at poate fi foloit
drept 3u!$rie, dar 7i drept iu/itH poate Zi 7i un fel de !opil adoptiv, f$r$ $ ne 18n%dim la !eva r$u, au
un !opil propriu favori4at 8n tain$H f$r$ a mai vor/i de /atalionul de !eremonie al!$tuit din
adole!en*ii !are %ar numi pa3i, da!$ arH fi de familie /un$H dar 7i ei nu 8ntde!8t !lavi>
Un iu/itL +$ *ii un iu/it era o metea.n$ f$r$ 1ravitate a peroanelor imandi!oae, privit$ de popor
!u un 48m/et repe!tuo> Brutu, u!i1a7ul lui Ce4ar, avea un mi! iu/it, at8t de frumo 8n!8t un !ulptor
8i f$!u portretul, reprodu pretutindeniH iu/itul fero!elui 8mp$rat 6omi*ian 7i !el al lui )adrian,
!ele/rul Anti%nou, erau !$uta*i de poe*i ai Cur*ii !a, mai t8r4iu, doamna de Pompadour> #eloa$ pe
iu/itul o*ului ei, o*ia nu permitea !a a!eta 9%; $rute 8n pre4en*a ei> 2erit de priviri, mer1ea oare
o*ul 7i mai departeL O !onven*ie monden$ !erea !a nimeni $ nu%7i pun$ a!eat$ 8ntre/are> 6e !ele
mai multe ori, t8n$rul era !utierul au pa.arni!ul t$p8nului: 8i umplea pa.arul, !a 7i #animede,
iu/itul lui Vupiter> Batalionul pa3ilor ,paeda1o1ium0 era !omou din /$ie*i frumo7i !are nu aveau alt$
trea/$ de%!8t $ ervea!$ la ma$, ferme!8nd privirile 7i !onferind no/le*e !eremonialului> C8nd t$%
p8nul ie7ea din !a$, ei mer1eau 8n urma le!ti!ii lui, aemenea /atalionului de pa3i frumo7i !e o
8n!on3oar$ pe !ea a !an!elarului Le Tellier 8ntr%un ta/lou al lui P.ilippe de C.ampai1ne, !are e afl$
la Luvru> Clipa 1rav$ S vie*ii lor ete !ea !8nd le mi3ea muta*a> Nemaie5it8nd atun!i prete5tul unui
e5 8n!$ nepre!i, ar fi fot !andalo !a un adult de parte /$r/$tea!$ a fie foloit drept o/ie!t paivH
t8n$rul, 8nl$!rimat, 87i pierdea lu3/aH din porun!a t$p8nului i e t$ia p$rul lun1 !a de fat$, pre u7u%
rarea t$p8nei !aei> Unii /$r/a*i mai d8r3i 87i *meau iu/itul 7i dup$ !e a!eta nu mai !re7tea
,e5oletu0, dar nu erau privi*i !u o!.i /uni>
+t$p8nul poate avea 7i motive mal nevino> vate de a e /u!ura de un !opil r$f$*at, !are ete uneori
o 3u!$rie !u !are el e ditrea4$ la ma$, 8n mod afe!tuo, pre!um !u un animal de !a$H 8n a!ea epo!$
3u!$riile !ele mai apre!iate erau vii: p$$ri, !8ini, iepuri pentru f1> ti*e ,pii!a 8n!$ nu era dometi!it$0>
=C
Uneori, t$p8nul reimte pentru mi!ul !lav o afe!*iune adev$rat$> J+e 8nt8mpl$, !rie Plutar., !a unii
oameni otili !$$toriei 7i pro!re$rii $ fie mai t8r4iu ro7i de re1rete 7i $ pl8n1$ !a ni7te la7i !opilul
unor ervitori au prun!ul unei !on!u/ine, !are e 8m/oln$ve7te 7i moare>K Nu 8ntotdeauna pentru !$
ar !rede !$ a!et !opil ete al lorH un !opila7 din tat$ ne!uno!ut poate tre4i 8n ei o adev$rat$ vo!a*ie
patern$H ei iau u/ aripa lor un !opil n$!ut 8n !a$> +$rut$rile !u !are 8l a!oper$ nu tre/uie $ ne du!$
!u 18ndul la rele> 6up$ !e fuee apri1 !ontetat, era la mod$ $rutul pe /u4e, 8n emn de !redin*$ 7i
devotament, 8ntre doi /$r/a*iH 'ar! Aureliu 7i pre!eptorul $u 2ronton e $rutau atfel !u entimente
duioae> Poetul +tatiu a !ri veruri pline de im*ire depre moartea unui !opil pe !are 8l r$f$*ae
8ntr%at8t 8n!8t 8l eli/erae !.iar de la na7tere: JA/ia n$!ut, 7i%a 8ndreptat !$tre mine un prim !8n!et !u
!are m%a 8nv$luit 7i tr$punH l%am 8nv$*at $ foloea!$ !uvintele, l%am potolit ori de !8te ori f$!ea
/u/a 7i era up$rat, la v8rta !8nd e mai t8ra pe 3o, m$ aple!am $%; iau 8n /ra*e 7i $%; $rutH !8t a
tr$it el, nu mi%am dorit un fiuK> +8nt !ele mai frumoae veruri ale lui> +$ fie el tat$l prun!uluiL Nu
ete !ert: 1utul paternit$*ii 87i putea da fr8u li/er 8ntr%un mod mai pateti! !u un !opil f$r$ 8nemn$tate
o!ial$ de!8t !u fiul le1itim !are e !uvenea !re!ut !u duritate, 8n !alitatea lui de urma7 al neamului
7i du7man taini! al poeorului a!tual al viitoarei ale mo7teniri> Totu7i, 8n alte poeme ale a!eluia7i
poet au ale lui 'ar*ial, !opilul r$f$*at M /$iat au feti*$ M ete ne8ndoielni! !opilul nem$rturiit
al patronului
6eoare!e ete !re!ut !a Un om li/er: 8m%.$!at re1e7te, a!operit !u /i3uterii, nu iee +in !a$ f$r$
!orte1iuH 8i lipe7te doar ve7m8n%tul adole!en*ilor n$!u*i li/eri: praete5taH oetul de altfel pre!i4ea4$:
a!e7ti !opii 8nt U/er*i 7i li/er*i vor r$m8ne>
(nfernul familial al li/er*iior
6ei1ur, dar al !ui li/ert va fi !opilul r$f$*atL +$ ne fie iertat a!et !ult al pre!i4$rilor: el ne va
introdu!e 8ntr%un nou !er! al infernului, !el al ne!uvenitelor le1$turi da ru/edenie 8ntre li/er*i>
A7adar, t$p8nul i%a f$!ut un !opil ervitoarei> Preupun8nd !$ el o eli/erea4$ pe mam$, !opilul n$!ut
dintr%o !lav$ va fi !lavul tat$lui $u> 6ar da!$ a!eta 8l eli/erea4$ pe noul%n$!utL 'i!ul li/ert 8l va
avea pe tat$l $u natural drept patron> 'ai t8r%4iu 8n$ nu ete e5!lu !a mama, li/ert$ /o1at$, $%7i
r$!umpere !opilulH atun!i ea 8l va avea pe propriul fiu !a !lav au li/ertH %a 8nt8mplat nu o dat$ !a
fiul $ o r$!umpere din pietate pe mama r$ma$ !lav$ %M 8n !are !a4 mama devine !lava au
li/erta fiului $u> Epitafurile 7i te5tele 3uridi!e arat$ !$, departe de a fi teoreti!e, atfel de itua*ii erau
foarte fre!vente> Pornind de ai!i, totul devenea Poi/il: fiul, li/ertul mamei lui, putea $%7i
r$!umpere tat$l ,a!um !lav al fiului $u0 au fratele devenea li/ertul fratelui> > > #laul im%
*$m8ntului de familie poate a vor/it mai tare de!8t tatutele 3uridi!eH nu%i mai pu*in adev$rat !$
im*$m8ntul a!eta tre/uia $ du!$ o lupt$ !u autoritatea !onferit$ de drept !elui !e%; r$!ump$rae pe
propriul $u p$rinte au !_pil, !u amintirea !umplitei 3ertfe finan!iare t$!ute pentru r$!ump$rare, !u
re1ulile dreptului de u!!eiune> Via*a familial$ a fo7tilor !lavi era f$r$ 8ndoial$ iadul !onfli!tului,
am/ivalen*ei, ran!.iuneiH tat$l nu%; iart$ pe fiu !$ i%a !ople7it !ii o /inefa!ere, iar fiul nu iart$
=B
tat$lui in1ratitudinea a>
6e o/i!ei, li/er*ii depre !are vor/im nu mai lo!uie! 8n !aa fotului lor t$p8n, de7i !ontinu$ $%i
pre4inte oma1iile lor la domi!iliu> 6eveni*i pe /anii lor meeria7i, pr$v$lia7i au ne1utori, ei
al!$tuie! un pro!ent al popula*iei totale !e e num$r$ pe de1etele unei in1ure m8ini, dar !are ete
foarte /$t$tor la o!.i din pun!t de vedere o!ial 7i foarte important pe plan e!onomi!> 6a!$ nu to*i
pr$v$lia7ii 8nt li/er*i, 8n !.im/, to*i li/er*ii 8nt !omer!ian*i, mi!i au mari M !eea !e d$dea
8ntre1ului lor 1rup o fi4ionomie uni!$ !e atr$1ea ura, !ea a unui 1rup !u 1.eare de e5ploatatori ai
poporului> Cu at8t mai mult !u !it a!e7ti fo7ti !lavi erau mai avu*i M uneori !.iar mult mai avu*i M
de!8t ma3oritatea popula*iei li/ere, !are e vedea de!i !ov8r7it$ de properitatea unor indivi4i !are nu
e n$!uer$ li/eriH lumea era indi1nat$ de o /o1$*ie pe !are ar fi 1$it%o le1itim$ 7i demn$ de
admira*ie la un no/il> Cate1oria li/er*ilor e afl$ 8ntr%o itua*ie am/ivalen*$: ei 8nt totodat$ uperiori
7i inferiori maei> 8n inea lor ufer$ 7i, prin urmare, du! un trai al lor, depre !are tre/uie $
punem !8teva !uvinte>
Li/er*ii par a fi tr$it mai !ur8nd 8n tare de !on!u/ina3 de!8t !a o*i le1itimi M iat$ !on!lu4ia la
!are am a3un dup$ !e am pu fa*$ 8n fa*$ ar1umentele lui Plaard 7i ale lui RaQon> 6ei1ur,
motivul nu era inferioritatea o!ial$ a femeii> 8n timpul anilor lor de ro/ie, mul*i !lavi formaer$
pere!.i, mai ale printre !ei mai noro!o7i, v$tafi ai unui mare mo7ier, au !lavi imperiali, adi!$ tineri
fun!*ionari> Putea de!i fi !alifi!at$ drept !on!u/in$ ervitoarea !are avea un in1ur tovar$7 de via*$>
Atun!i !8nd 7i ea 7i el 8nt eli/era*i, le1$tura lor, fiind a!um a unor peroane li/ere, va tre/ui $ fie
luat$ 8n !onidera*ie 7i privit$ drept onora/il$> 6ar, 8naintea eli/er$rii lor, %au n$!ut !opii, iar a!e7tia
i f3e /atar4i, fie !lavii proprietarului ma%in> Riar da!$ !ei doi li/er*i %ar !$$tori le1i%_L - tat$l nu 7i%
ar putea re!unoa7te fiul naturalH =; >- da!$ ei 7i%ar r$!ump$ra !opilul !lav, C le%ar fi !u putin*$ $
fa!$ din el fiul lor, !i P imai un li/ert al lor> (at$, la An!ona, mor%n 8ntul li/ertului Titiu Primu, !are
era a!um un !et$*ean de va4$ al !et$*ii aleH me7terului i%a !erut $%; repre4inte 8m/r$!at 8n to1$, de%
venit$ ve7m8nt de !eremonieH 8n dreapta lui a a7e4at%o pe J!on!u/inaK a ,!uv8ntul foloit pe epitaf0,
femeie li/er$, pe nume Lu!arna Beni1na, pro/a/il vreo li/ert$, !are *ine un prun! 8n /ra*eH feti*a e
nume7te C.loe 7i, deoare!e nu are de!8t un in1ur nume, ete !lav$H ea %a n$!ut 8n timpul 8n !are
mama ei era 8n!$ o impl$ ervitoare> Tot !e a putut fa!e pentru ea tat$l natural a fot $ o ia 8n !a$
!a Jr$f$*at$K ,deli!ium0 7i epitaful nu%i d$ alt titlu: firea 7i iu/irea 8nt neputin!ioae fa*$ de tatut> (n
dreapta, o alt$ li/ert$ ,lu!ru !e nu ne urprinde, deoare!e 1ruparea mormintelor !elor !e al!$tuiau
a!eea7i J!a$K era o/i7nuit$0> A!et !uplu nu avea ni!i un intere $ e !$$torea!$ le1itimH iat$ de!i
o varietate de !on!u/ina3 de!ur18nd dintr%o nep$are fa*$ de !$$torie>
(nfernul o!ial al li/er*ilor
Pretutindeni ne lovim de !eea !e era !.inul vie*ii lor, nei1uran*a privitoare la lo!ul lor adev$rat 8n
o!ietateH ierar.ia !ondi*iilor o!iale nu era totuna !u !ea a tatutelor, iar li/er*ii e inerea4$ 8n a!et
.iatu> Ei ufer$ dln lip$ de le1itimare> 6u! via*a lu5oa$ pe !are le%o 8n1$duie averea lorH la Roma,
==
numai ei :i arito!ra*ii aveau morminte !otiitoare, ornamentaR !u portretele lor !ulptateH prin ve7%
minte, !lien*i, !lavi, li/er*i 7i prin meele lor, R imit$ /una o!ietate 8n !are nu pot p$trun%ee !$!i,
fiind numai emi%!et$*eni, nu le ete 8n1$duit> +atiri!on%ul lui Petron8u 4u1r9ve7t X !u !ru4ime ironi!$
e5iten*a lor, 8ntemeiaR toat$ pe imitare> Lipa lor de !ultur$ ,!op3i3 !lavi nu fa! tudii0 tr$dea4$
ori1inea lor umii%3 Ei nu 8nt parveni*i, a7a !um %a pu, V mai de1ra/$ ni7te Jie7i*iK pe !are tara lor
or3, 1inar$ 8i 8mpiedi!$ $ for*e4e u7a /unei o!ie, ta*i: /ariera dep$r*ind tatutele le%o inter4iCe (ar
/una o!ietate 1$e7te !$ imita*ia lor ete 8ntotdeauna nei4/utit$, tr$d8nd 8n mod !ara1.io at8t
preten*iile, !8t 7i tara lorH no/ul 87i 1$e7te na7ul> 'ai r$u, ei ni!i nu al!$tuie! o !la$ o!ial$ demn$
de a!et nume, 8n tare $%7i 1$ea!$ for*a 8n umila m8ndrie a pe!ifi!it$*ii eiH tot atfel, nu pot
8ntemeia dinatii /ur1.e4e, !$!i tatutul de li/ert e limita la prima 1enera*ie, fiul unui li/ert fiind
!et$*ean ut$ la ut$> +$ ne ferim $ lu$m drept !la$ o!ial$ !eea !e ete doar un 1rup tran4itoriu>
'ai mult: la Roma, !laa uperioar$ e 8mprop$ta 8n /un$ parte prin 8n!u!rirea !u fiii unor li/er*i
/o1a*i 7i fiii de li/er*i imperialiH !8*i enatori nu erau nepo*i de li/er*iL La drept vor/ind, poi/ilit$*ile
de a!eniune o!ial$ erau mai mari pentru un !lav de!8t pentru un om n$!ut li/er, dar $ra!>
Poi/ilit$*ile de promovare ale li/er*ilor erau date de avereH avere i4vor8t$ din vo!a*ia lor
ne1utorea!$H la r8ndul ei, vo!a*ia a!eata e e5pli!$ prin !ondi*iile eli/er$rii lorH 8nto!mai !a
rela*iile de produ!*ie, da!$ nu mai mult, fapte m$runte !a a!etea, !u urm$rile lor nea7teptate, pot
e5pli!a o tru!tur$ o!ial$> No/ilii romani aveau mai mult$ 8n!lina*ie pentru li/er*ii lor de!8t pentru
!on!et$*enii lor nevoia7i, fiind!$ !ei dint8i, dup$ !um vom vedea, le r$m8neau !redin!io7i 7i fiind!$ 8i
!uno7teau %peronal>
Ce putea oare $%; determine pe un t$%p8n $%7i eli/ere4e !laviiL Cel pu*in trei motive> +!lavul
ete muri/und 7i t$p8nul vrea 9%i dea m8n18ierea !$ va muri li/er 7i va avea dreptul la un morm8nt
de om li/er> Onainte de moarte t$p8nii eli/erea4$ dintr%o dat$, prin tetament, pe unii, da!$ nu pe to*i
!lavii lor, R-ndu%le li/ertatea drept mo7tenire, dup$ !um ia$ le1ate !elorlal*i !redin!io7i ai lor> (n
tetamentul fiind oare!um un manifet, dovede7te !$ a fot un t$p8n /un, a!or%H li/ertatea la !are
r8vneau> 8n f8r7it, li/erarea ete adeea o afa!ere /$nea!$: t$%o8nul fa!e afa!eri prin mi3lo!irea unui
!lav pe !are 8l !ointereea4$ la /enefi!iiH %a 8n*ele !u el $%i v8nd$ li/ertatea la un pre* !onvenitH
uneori, li/ertatea ete o r$plat$: !lavul va !ontinua $ e o!upe de afa!erile t$p8nului, dar !u
demnitatea de li/ert> Rareori un !lav pare $ fi fot arun!at 8n viitoarea vie*ii f$r$ ni!i un /an> Atun!i
!8n!l, 8nainte de moarte, t$p8nul 8i eli/erea4$ pe ve!.ii ervitori merituo7i, le la$ o mo7ioar$ au o
penie modet$ ,alimenta0, !a odinioar$ la noiH viitorul unui !lav om de afa!eri ete ai1urat de la
ine> Pe de alt$ parte, preupun !$ mul*i li/er*i nu ple!au din !a$, lo!uind a!olo mai departe, 8n%
deplinindu%7i a!ela7i ervi!iu, dar !u mai mult$ demnitate> Al*ii 8nt trimi7i 8ntr%o alt$ parte pre a
pra!ti!a o meerie au un !omer*H /enefi!iile le vor 8mp$r*i !u fotul lor t$p8n, pl$tindu%i atfel
li/ertatea> Poi/ile 8nt toate a!ete 8nvoieli> Totu7i, 8n ma3oritatea !a4urilor, nu erau eli/era*i de!8t
!lavii 8n tare $ !i7ti1e /ani M !u o e5!ep*ie: vitierni!ul !are m8nuia /anii t$p8nului nu ete
eli/erat ni!iodat$, !.iar de ar fi !el al 8mp$ratului, !.iar _e ar fi marele vitierni! al imperiului> Li/er%
=@
tatea, a!ea promovare !are 8i r$pl$tea pe fun!*ionarii imperiali 8ntr%un anumit tadiu al !arierei lor,
nu ete f$!ut$ pentru el, !$!i da!$ ar utra1e /ani din !aa t$p8nului, el tre/uie upu !a4nei 7i
3uti*iei parti!ulare>
> A7adar, unii li/er*i r$m8n 8n !a$, 8n ervi!iul fotului t$p8nH- al*ii 7i%au f$!ut o itua% e !u totul
independent$> Totu7i, 8ntr%un !a4, a :i 8ntr%altul, ei p$trea4$ o le1$tur$ im/oli!$ !u !aa t$p8nului,
devenit JpatronulK ZOr ei 8nt o/li1a*i $%i adu!$ un oma1iu ,o/eIu- ium0 patronului, !are a!ord$ o
mare impOr tan*$ a!etei !eremonii, oma1iul datorat C emn de re!uno7tin*$ pentru eli/erarea din
!la vieH da!$ ei ar uita de a!eat$ o/li1a*ie `R pu$ de 1ratitudine ,la !are ei pra!ti! nu pot fi
!ontr8n7i0 poporul i%ar ti1mati4a unanim f$!8ndu%i Jli/er*i in1ra*iK: era una din marile pro/leme ale
epo!ii> C8nd p$r$eau !aa, l3> /er*ii tre/uiau $ o 8n!on3oare !u o aureol$ de merenie, emn al
m$re*iei a!elei familiiH identi! era rolul J!lien*ilorK> A!um e !uvine $ vor/im de a!el trat e5terior
al familiei>
Romanii erau f87ia*i 8ntre !on!ep*ia lor !i%vi!$ depre o!ietate 7i !on!ep*ia depre o o!ietate
8ntemeiat$ pe o le1$tur$ de fidelitate de la om la om> Pe de o,parte, li/ertatea fiind deaupra ori!$rei
/$nuieli, t$p8nul nu tre/uie %o 8n!ar!e !u o/li1a*ii pe !ea a !lavului eli/erat de elH pe de alta,
li/ertul 8i ete 8ndatorat fotului t$p8n 7i 8i r$m8ne !redin!io pe ve!i> 6a!$ nu, patronul va fi
8ndrept$*it $%; pedepea!$ a7a !um 8i va fi !u -,putin*$, 7ter%18ndu%i numele de pe tetament 7i
inter4ie8n%du%i li/ertului $ fie 8n1ropat 8n morm8ntul familiei> +au tr$18ndu%i o /$taie tra7ni!$H 8n
prin!ipiu nu ete permi $ ridi!i m8na aupra unui om li/erH dar Jete la fel de inadmii/il !a un
individ !are, mai-alalt$ieri era un ti!$lo de !lav, $ e pl8n1$ de t$p8nul lui, !are ;%a dat afar$ 7i ;%a
mai m8n18iat ni*el !u /8taK> La urma urmei, /8ta ete un im/ol> 8n !.im/, intereele de familie 7i de
/ani ale unei li/ert$*i, !.iar proapete, 8nt finteH un patron nu are dreptul ni!i $ !ear$ mun!i mai
numeroae de!8t au fot tipulate, ni!i $ 8n!ar!e eli/erarea !u !lau4e at8t de 1rele 8ne8t fotul !lav nf
ar mai fi li/er de!8t !u numeleH nu poate $%; fa!$ pe li/ert $%i promit$ !$ nu e va !$$tori au !$ nu
va avea !opii, pre a%7i p$tra drepturile aupra u!!eiunii li/er*ilor $iH nu ni!i m$!ar M !el pu*in,
de re1ul$ M $%i 2 4i!$ $ e5er!ite a!eea7i meerie !a el 7i il^te fie !on!urent>
Clientela
.er din pun!t de vedere material 8n limitele !onven*iei de eli/erare, fotul !lav r$mine 8n
mod im/oli! u/ domina*ia patronului iar romanii, mari amatori de u!!edanee naternalite,
pretindeau !$ un li/ert are 8ndatoriri filiale fa*$ de fotul t$p8n, al !$rui nume de familie a devenit
a!um 7i al $uH li/ertul are fa*$ de el 8ndatoriri de JpietateK> O/li1a*ia !e o avueer$ li/er*ii $ vin$
de dou$ ori pe 4i pentru a%i pune /un$ diminea*a 7i /un$ eara lui Jpater familiaK !$4ue 8n de%
uetudine, 8n !.im/, pietatea !erea !a ei $ fa!$ vi4ite de repe!t, 7i Citellaria ne 4u1r$ve7te
am/ian*a profund nepl$!ut$ a a!etei !ene: li/ertul ete e5aperat pentru !$ e imte ap$at de o
putere !e nu%; mai poate !on%tr8n1e 8n ni!i un fel, dar !are d$inuieH iar patronul 7tie 7i el !$ %a f8r7it
!u domina*ia lui, !$ li/ertul, nemaitem8ndu%7e de el, 8l ur$7te, 7i de a!eea 87i d$ aere 7i mai trufa7e>
=F
Rela*iile a!etea prea prelun1ite ap$reau 7i mai ap$$toare atun!i !8nd !lavul o/*inue li/ertatea
a!.it8nd%o !u anumite mun!i pe !are avea $ le e5er!ite pentru patron 8n urma eli/er$rii ,operae
li/ertorum0> 6up$ !8te e pare, li/ertul nu era o/li1at, !um era !lientul, $%i fa!$ patronului o vi4it$
proto!olar$ ,alutatio0 8n 4ori de 4iH 8n !.im/ era adeea poftit la !in$ L* e afla, pe patul lui de ma$,
aproape de !ite un !lient> 8ntre a!ete dou$ pe*e ine1ale ue !redin!io7i, e i!au, 4i!e%e, 8n!$ier$ri
deul de fre!venteH !8te unui !lient $ra! venin%u%i 1reu 9 ai/$ pe l8n1$ patron un rival fot !lav, dar
properH poe*ii Vuvenal 7i 'ar*ial, Revoi*i prin $r$!ia lor $ le fa!$ !urte marilor eniori, 8i urau pe
li/er*ii /o1a*i, !a 7i pe !lien*ii de na*ionalitate elin$, !$!i 7i !eilal*i erau !on!uren*ii lor>
(
8n!on3urat de Jo !urte de !lien*i 7i de V /er*i mun!itori 7i nu lipi*i de re!uno7tiR dup$ !um pune
2ronton, o familie e /iQ de tr$lu!ire pe !ena pu/li!$ a notoriet$*ii - !ondi*ia ne!ear$ 7i ufi!ient$
!a $ fie 3Q vit$ demn$ de a fa!e parte din !laa !ondu!toare> JAm avut mul*i !lien*iK, !rie un li/R
8m/o1$*it, pentru a%7i ilutra reu7ita> -
Ce ete oare un !lientL Ete un om li/e !are vine $%7i adu!$ oma1iul !apului de fa> milie 7i e
pro!lam$ !u m8ndrie !lientul a!e> tuiaH ete /o1at au $ra!, are putere au ett un /iet nenoro!it,
uneori mai puterni! de!iH patronul !$ruia i e 8n!.in$H unii vor $ fa!$ o !arier$ pu/li!$ 7i mi4ea4$
pe prote!*ia pa%tronuluiH al*ii 8nt oameni de afa!eri 7i pa> tronul 87i va pune c 8n 3o!
influen*a politi!i pentru intereele lor, !u at8t mai /u!uro !u !8t a!ete interee !oin!id !u ale luiH
al*ii ini ni7te p8rli*i, poe*i au filoofi, f$r$ alte mi3loa!e de trai de!8t pomenile patronului ,printre ei
mul*i 1re!i0 7i !are, nefiind oameni din popor, 1$e! mun!a de1radant$ 7i preier$ $ tr$ia!$ de pe
urma prote!*iei marilor no/iliH 8n f8r7it, vin !ei detul de puterni!i pentru a apar*ine a!eleia7i
o!iet$*i !a 7i patronul, !are pot n$4ui a7adar la un le1at drept mul*umire pentru oma1iile adue de-
ei ,printre ei e afl$ !8teva dintre !ele mai 8nalte perona3e ale imperiului, !8t 7i li/er*i ai 8mp$ratului,
admini%X tratori atotputerni!i0: un mo7nea1 /o1at f$r$i urma7i avea mul*i !lien*i de a!et fel>
'ul*imea a!eata e5trem de petri*$ f$!ea * 8n fie!are diminea*$ !oad$ la u7a patronului, i la ora
!8nd !8ntau !o!o7ii 7i !8nd e !ulau to% Z manii> Au venit !u 4e!ile, uneori !u utele B Aaltate
8nt 7i multe nota/ilit$*i de !artier, d dar de !$tre mai pu*ini oameniH departe K: Roma, 8n
!et$*i, nota/ilit$*ile !ele mai de vaLa ale *inutului au de aemeni !lientelele lor> R ne poate urprinde
faptul !$ un om /o1at au ii inieW eou"Y, M %
vident devenie un rit, o intitu*ie e, r8nd, !rie VitruviU3> 8nt !ei !are fa! vi ne dar nu prime!>
Cine era !lientul unui oatron nu pierdea ni!i un prile3 $ e pro!lame !a atare pentru a e f$li 7i a
u/linia influen*a patronuluiH e numea pe ine J!lientul iui !utareK, Jintim 8n !aa lui !utareKH !ine nu
era un om de r8nd, ridi!a din /anii $i o tatuie patronului, 8ntr%o pia*$ pu/li!$, uneori !.iar 8n
!aa a!etuiaH in!rip*ia de pe o!lu enumera toate fun!*iile pu/li!e ale patronului 7i indi!$
totodat$ numele !lientului donator> 8n aemenea !a4uri, un patron /la3in proteta, pun8nd !$
termenul JprietenK ar fi fot mai potrivitH atfel 8n!8t JprietenK a devenit inonimul m$1ulitor al
!uv8ntului J!lientK>
=E
+alutarea de diminea*$ ete un rit: omiterea ei ar fi fot !a o t$1$duire a le1$turii de !lientel$>
Oamenii fa! !oad$ 8n ve7mintele de !eremonie ,to1a0H fie!are vi4itator prime7te un fel de /a!7i7
im/oli! ,portula0 !u !are !ei mai nevoia7i 87i pot !ump$ra !eva de m8n!areH de altfel /a!7i7ul e
u/tituie 8mp$r*irii de alimente >>> Clien*ii 8nt introdu7i 8n anti!amer$ dup$ re1ulile unei ierar.ii !8t
e poate de tri!te, unde reapare !ea a or1ani4$rii !ivi!eH la fel e pro!edea4$ la !in$: diferitelor
!ate1orii !ivi!e li e erve! m8n!$ruri diferite 7i vinuri de !alitate diferit$, dup$ demnitatea
repe!tiv$H fie!are am$nunt u/linia4$ ierar.ia> Cu alte !uvinte, Jpater familiaK nu prime7te alutul
individual al !8torva prieteni, !i, mai de1ra/$, prime7te 8n !a$ o parte a o!iet$*ii romane, !are
intr$ 8n /lo!, !u 1radele 7i ine1alit$*ile pu/li!e 7i aupra !$reia el e5er!it$ o autori%e tate moral$H
a7adar, ete 8ntotdeauna mai avant de!8t !lien*ii lui> JUn patron /o1at, !rie f8ora*iu, ne !ondu!e
aemenea unei mame 1ri3ulii 7i ne !ere $ avem mai multa 8n*elep!iune Y :i virtute de!8t are el>K
<E
Autoritatea morala
Puterea e!onomi!$ e5er!itat$ de familie aupr *$ranilor arenda7i !omport$ 7i o autoritate moX ral$>
8n timpul pri1oanei 8mpotriva Bieri!iX proprietarii !re7tini !are, u/ imperiul paimec e reemnau $
adu!$ 3ertfe idolilor, erau urJ- ma*i 8n apota4ie de arenda7ii 7i !lien*ii ,ami!u lor !are, !a 7i ei,
adu!eau 3ertfeH al*i t$p8nH dintr%o lovitur$ de /a1.et$ ma1i!$, 8i !onverte! pe to*i lo!uitorii
domeniului, .ot$r8nd !9 de a!um 8nainte, !ultul ruti! ofi!iat !u *$ranii lor va fi adu, adev$ratului
6umne4euH d$%r8mau an!tuarul p$18n !e e 8n$l*a pe p$m8n%turile lor 7i durau 8n lo!ul lui o /ieri!$>
Preti1iul !e aureolea4$ familia ete de aemeni o 4on$ de auteritate, 8n urma !u trei e!ole, Ca%tilina
atr$ee dup$ ine pe arenda7ii $i 8n r$4vr$tirea lui 8mpotriva +enatuluiH Ci!ero ur1.iunit, fuee 7i
el, 8n !lipa ple!$rii, alinat de prieteni !are puneau la dipo4i*ia a: Jpe ei 8n7i7i, pe !opiii, prietenii,
!lien*ii, li/er*ii, !lavii 7i averile lorK>
2amilia e5er!ita o putere material$ 7i moral$ aupra !elor !are o al!$tuiau, pre!um 7i aupra !elor
din 3urH or, 8n !on7tiin*a tuturor, puterea aupra a!etui !er! retr8n fa!e din ea un mem/ru al !laei
!e !8rmuie7te fie!are !etate 8n parte, /a !.iar imperiul 8ntre1> P8n$ 7i la Roma, !rie Ta!it, Jpartea
$n$toa$ a poporului vedea tot !u o!.ii marilor familiiK>
Bo1$*ia 7i autoritatea aupra unui !er! retr8n ,era totuna0 e!.ivala !u o !alifi!are politi!$>
6ei1ur, !on7tiin*a !ole!tiv$ nu im*ea, din pun!t de vedere material, puterea e5er!itat$ de fie!are
familie aupra mi!ului $u !er!> Era vor/a de o idee u/8n*elea$ !are ai1ura tran4i*ia: !ondu!erea
oamenilor nu !ontituie o fun!*ie pe!iali4at$H ete doar e5er!itarea dreptului fire! !e%; au animalele
mari $ le !omande !elor mai mi!i> 8nemn$tatea o!ial$ 7i le1itimarea politi!$ mer1eau m8n$ 8n
m8n$H e5er!itarea fun!*iilor pu/li!e nu era o pro% pe!iali4at$, !a la noi, unde, !.iar da!$ X rea e
afl$ 8n m8inile J!elor dou$ ute de Pu >333R a!etea nu o!up$ dire!t un lo! 8n Par%Rain nt -pe !8t$ vreme,
8n (mperiul roman, no%Lim i- nota/ilit$*ile al!$tuiau, 8n a!!ep*iunea r !$- a !uv8ntului, +enatul 7i
+fatul tuturor t$tenilor> C.iar 7i atun!i !8nd, 8n adun$ri, Cfum-$rul de lo!uri era limitat 7i !8nd toate
=A
nota/ilit$*ile nu 7i le puteau o!upa pe ale lor> putere o!ial$ 7i putere politi!$: mai e5it$ !eva de mai
mi!$ importan*$ 7i mai 1eneralH !ine poart$ un nume 1lorio are datoria $ fie pre4ent 8n tot !eea !e 8i
prive7te pe oameni 7i $ 3oa!e un rol onorifi! important> Ete unul din ape!tele M 7i !el mai
ne8nemnat M feno menului polimorf numit !lientel$> (mperiul roman, form$ de 1uvern$m8nt
indire!t, !ontituie o federa*ie de !et$*i autonomeH fie!are mem/ru al no/ilimii, enator au !avaler,
avea datoria $ primea!$ au $ merite titlul de patron al unei !et$*i au, da!$ 8i era !u putin*$, al mai
multora> Nu era, de fapt, de!8t un titlu onorifi!H avea drept !au4$ au urmare o /inefa!ere au un
ervi!iu adu !et$*ii de !$tre patron: o dona*ie 8n /ani pentru vitieria muni!ipal$, ridi!area au
retaurarea unui edifi!iu, ap$rarea !_t$*ii 8n fa*a tri/unalului !u prile3ul unui !onfli!t de frontier$> (n
!.im/, patronul putea e5pune 8n anti!amera a o !rioare ofi!ial$ deoe/it de m$1ulitoare adreat$
lui de !$tre !etateH do%liile lui de familie deveneau evenimente lo!ale: !etatea patronat$, pe !are nu
uita %o anun*e, 8i trimitea drept r$pun un de!ret do !onolareH da!$ e du!ea 8n ora7, i e f$!ea o
primire ofi!ial$ la fel de olemn$ !a unui uveran> O !lientel$ de !et$*i era a7adar una din poi%
/ilit$*ile de atifa!ere a paiunii am/i*ioae Pentru im/oluriH p8n$ 7i nenum$ratele ao!ia%)i
,!olle1ia0 unde e 8ntruneau oamenii din popor iNentru pl$!erea de a prin4i 8mpreun$ aveau Patroni
no/ili: !opul prin!ipal al lor fiind or1ani4area de /an!.ete, patronul nu tr$1ea ni!i Un folo efe!tiv,
8n afar$, poate, de a!ela de <<
a !ompune meniul op$*ului pe !are 8l tea din /anii lui> 6ra1otea de im/oluri !u am/i*ia a
fot una din paiunile nitoare 8n lumea 1re!o%roman$>
Cu e5!ep*ia unor nuan*e re1ionale, (talia ete imperiul !lientelei> 8n *inuturile 1re!e7ti e fa!
im*ite, !a pretutindeni, influen*a, puR terea e!onomi!$ 7i rela*iile u%pue ale /o1$ta7ilor, alia*i
fire7ti ai romanilor, t$p8ni ai *$rii> +eniori puterni!i 87i e5er!it$ 8n mod epi%odi! tirania aupra !et$*ii
lor> 8n !.im/, pompa, vanitatea, aluturile !lientului nu e5it$ a!olo> Li/er*ii nu de*in o itua*ie
tr$lu!it$ ,la Atena, ei al!$tuie! 3um$tatea nenum$ra*ilor emi!et$teni !are nu men*ionea4$ numele
vreunui t8r1 pe epitaful lor0 7i nu%; 8n!on3oar$ !a o aureol$ pe fotul lor t$p8n> 8n !.im/, me!enatul,
a!ea ruin$toare paiune pentru im/oluri, domnea a!olo mai v8rto !.iar de!8t 8n (talia, *ar$ !are
urmae e5emplul dat de 1re!i> Autorii moderni l%au denumit Jever1e%timK>
UN6E V(ATA PUBL(CA ERA PR(VATg
Ce poed$ un romanL Ce pierde el !8nd ete ur1.iunitL Patrimoniul, o*ia 7i !opiii, !lien*ii 7i
JonorurileK: Ci!ero 7i +ene!a o tot repet$H 0,onorurileK 8nt fun!*iile pu/li!e, 8ndeo/7te anuale, pe !are
le%a e5er!itat 7i a !$ror amintire 8i r$m8ne aemenea unui titlu de no/le*e> No/ilii romani au un im*
a!u*it al autorit$*ii 7i m$re*iei imperiului, dar !eea !e numim noi no*iunea intin!tiv$ a tatului 7i a
ervi!iului pu/li! le era ne!uno!ut> Le venea 1reu $ fa!$ vreo deoe/ire 8ntre fun!*iile pu/li!e 7i
demnitatea individual$, 8ntre finan*ele pu/li!e 7i averea peronal$> '$re*ia Romei era proprietatea
!ole!tiv$ a !laei !ondu!$toare 7i a 1rupului enatorial !are domneaH tot atfel, fie!are din miile de
!et$*i autonome !e al!$tuiau *eutul imperiului era avutul nota/ilit$*ilor lo!ale>
=<
Cooptarea
!et$*i, !a 7i la Roma, puterea apar*ine 8n d le1itim elitei domnitoare, !are e ditin1e prin marile ei
/o1$*ii: ea in1ur$ are !$derea $ apre!ie4e !are familie ete demn$ de a fi primit$ 8n 8nul ei>
Criteriile le1ale M ale1erea au o avere determinat$ M 8nt 8n7elatoare, o !ondi*ie ne!ear$, dar !u
totul in dU;;v>]]] H pentru un in1ur pot de enat mii de proprietari de p$m8nt ar fi putut rmWL
am/i*ia de a intra 8n +enat, da!$ averea fi fot adev$ratul !riteriu> Realitatea vie*ii liti!e !onta 8n
!ooptare: +enatul, verita/il ! .ot$ra da!$ un om poeda au nu !alitatea o !ial$ potrivit$ pentru a fi
admi 8n inul ZQ 7i da!$ 87i adu!ea !ota%parte !erut$ de preti- 1iul !ole!tiv !e 7i%; 8mp$r*eau
mem/rii !iu] /ului> Numai !$ a!eat$ !ooptare nu era efe!tuat$ nemi3lo!it de !orpul enatorial: ea
tre!ea prin una din numeroaele re*ele ale !lien%telimului politi!> 2un!*iile pu/li!e erau !on%
iderate !a ni7te demnit$*i parti!ulare, iar numai printr%o le1$tur$ de fidelitate parti!ular$ avea !ineva
a!!e la a!ele demnit$*i>
Uit8nd !$ Roma nu era un tat modern prea numero7i itori!i au v$4ut 8n a!ete tr$ve!.i
prin!ipii o pervertire a prin!ipiilor moderne: au repetat u 7i tare !$ la Roma !orup*ia, /a!7i7ul 7i
!lientelimul erau 8n floare, au le%au tre!ut u/ t$!ere, !re48nd !$ a!ete Ja/u4uriK nu pre4int$ de!8t
un intere ane!doti!, 8n vi4iunea modern$, un om pu/li! nu mai ete un ervitor !intit al +enatului
da!$ fa!e u4 de fun!*iile lui pentru a%7i umple /u4unarele au da!$ am/i*ia a peronal$ tre!e
8naintea intereului o/7te!> 8neamn$ a uita !$ tatul modern nu ete in1ura form$ de
dominare efi!a!e: un ra!Get, o mafie 8nt la fel de puterni!eH mafia !are 8i o!rote7te 7i 8i e5ploatea4$
pe emi1ran*ii italieni ai unei metropole ameri!ane au pe mun!itorii emi1ran*i ai unui ora7 fran!e4
8mpline7te o fun!*ie Jpu/li!$KH ea 8mparte dreptatea printre !ei nou%veni*i 7i 8i o!rote7te 8mpotriva
retului popula*iei din olidaritate na*ional$H ea tre/uie a e dedi!e !ompatrio*ilor ei, da!$ nu vrea
a piard$ ori!e !reditH le adu!e un /ine 7i, prin urmare, 8i !ondu!e 8n mod patern> 87i 8ndepline7te rolul
!u at8t mai !on7tiin!io !u !8t /anii pe !are 8i mul1e emi1ran*ilor nu 8i 8nt da*i de!8t da!$ adu!e
a!ete ervi!ii: !ine o!rote7te mu +iliY pu/li! drept !iud$*enie a +taii f$!eau rot de Rdeplinmd
muna furt 7i /anditim !eva m !lav> 6a!a vrevm /%t$i 7i !orve4i ofi*erul 8l \+>R!ete r8ndur
PRfale lui !ump$ra !utirea 5 le aia>i i din Ta!it !i hK u/ii!a era un @8fta+@ laolalt$ tular,
u!QM adu!ea /a!7i7uriH $%i dea un /a!7i7 neV t in piu u/tan*ial 7e8u
lui de /irou> 8n timpul (mperiului t8r4iu, nitarii !ei mai 8nal*i, deemna*i de 8mp vor pl$ti o portula
vitieriei imperialeH primii ani ai imperiului, ori!e demnitate al !$r titular era !.ipurile deemnat de
8nu7i 8R paratul M !onul au !.iar numai un 1rad !f !$pitan M adu!ea !u ine pentru !el ale *3a
toria moral$ $%i lae un le1at mo7tenire u> veranului, /inef$!$torul $u, da!$ nu voia Ca tetamentul
$u $ fie !aat din motiv de lip1 de re!uno7tin*$ 7i u!!eiunea a !onfi!at$ de !$tre vitieria
imperial$> (ar numirile f$!8ndu%e pe /a4$ de re!omandare de !$tre JpatroniK /inev$4u*i la Curte,
re!omand$rile ,uffra1ia0 e vindeau au, 8n tot !a4ul, e pl$teauH da!$ patronul nu e *inea de !uv8nt,
vi!tima nu e fia $%; dea 8n 3ude!at$> E5itau mii*i ,pro%5enetae0 pe!iali4a*i 8n tran4a!*ii de
@D
re!omand$ri 7i !lientele ,ami!itiae0, dar profeiunea lor era di!reditat$>
(mperiul /a!7i7ului
Oamenii e revan7au tun48nd oile !u dou$ pi!ioare> Poturile militare !are ai1urau pa4a atelor 7i
8ndeplineau totodat$ mun!ile adminitrative ileau t8r1urile $ le vote4e 1ratifi!a*ii ,tep.ano0>
Pentru !el mai ne8nemnat ervi!iu, ori!are fun!*ionar tre/uia mituitH din ne!eitatea de a tunde oile
f$r$ a le 3uli prea tare, e a3un1ea la o 8nvoial$: /a!7i7urile au fot tarifate ofi!ial 7i pre*ul fi5 al
fie!$rei interven*ii a fot afi7at prin /irouri> +u/alternii aveau 1ri3$ $ apar$ 8n fa*a !8te unui fun!*io%
nar au 8nalt demnitar !u daruri 8n m8n$H la urma urmei, era 7i a!eta un mod de a re!unoa7te printr%un
im/ol u/tan*ial uperioritatea, din fire, a !ondu!$torilor aupra !elor !8rmui*i>
Ba!7i7urilor li e ad$u1au e5tor!$rile f$!ute de marii 7efi> 6up$ !u!erirea 'arii Britanii de !$tre
romani, adminitra*ia militar$ ilea 1urile upue $%7i du!$ redeven*a de 1r8u r 1r8narele pu/li!e
foarte 8ndep$rtate, apoi le rea /ani pentru a le eli/era autori4a*ia de rvrare la 1r8nare mai apropiate>
#uvernatorii > provin!ie 87i petre!eau vea!ul !er8nd rede%erite ile1ale, dup$ !are le 8n!.ideau 1ura in%
oe!-torilor imperiali !u /ani 7i 8mp$r*eau /enefi!iile !u ofi*erii 7i 7efii de /irou> Puterea !entral$ nu e
amete!a at8ta vreme !8t per!epea umele !e i e datorau> Vefuirea *inuturilor pe !are le adminitrau,
iat$, dup$ Ci!ero, !alea enatorial$ de 8m/o1$*ireK a 1uvernatorilor de provin!ie: !a4ul e5!ep*ional al
unui Verre !are iefuia +i!ilia a, upun8nd%o unei terori 8n1eroae, ete aem$n$toare 1anIte%
rimului de tat al unor pre7edin*i din Ameri!a Central$: 6uvalier, Batita, Tru3illo> La o !ar$ mai
redu$, prin!ipiul de 1uvernare al unei provin!ii !a 8ntreprindere e!onomi!$ parti!ular$ a d$inuit 8n
tot timpul imperiului> 6e altfel, nimeni nu f$!ea un e!ret din ata> Poe*ii eroti!i a7teptau !u
ner$/dare !a o*ii $%7i p$r$ea!$ o*iile pentru a e 8m/o1$*i 8ntr%o provin!ie 8ndep$rtat$ timp de un
anH 8n !eea !e 8i prive7te, ei pretindeau !$ dra1otea ete viata lor 7i !$ nu le pa$ ni!i de !arier$, ni!i
de avere M !eea !e era totuna> 8m/o1$*irea e f$!ea 8n parte din fondurile pu/li!e: unui 1uvernator i
e d$doa o um$ plo/al$ !oloal$ pentru !.eltuielile !erute de miiunea lui, iar el nu d$dea ni!iodat$
o!oteal$H 8n timpul Re%ou/li!ii, !.eltuielile a!etea repre4entau partea !ea mai 8nemnat$ a /u1etului
de tat> Tn plu, i 8n afara e5tor!$rilor, 1uvernatorul f$!ea afa!eri: 8n !urul ultimului e!ol 8>e>n>, ne%
Putorii italieni pueer$ t$p8nire pe toate po4i*iile e!onomi!e ale Orientului pre!, !u aiu%torul
intereat al 1uvernatorilor trimi7i a!olo> (at$ de !e 1uvernatorii romani 8i pri3ineau Pe !omer!ian*ii
romani: !orup*ie, iar nu Jim%Perialim e!onomi!K>
P8n$ 8n e!olul tre!ut, a fa!e avere 1uver%d era un lu!ru !intit> 8n '$n$tirea din Parma, atun!i
!8nd !ontele 'o!a p$r9 miniterul, el poate da !lerului o dovada R !inte tr$lu!it$: a3un la putere
!u o av de ;BD DDD de fran!i, e retra1e !u ,%,JR @DD DDDH dup$ !e fuee timp de un an> !n3" X nator
de provin!ie, Ci!ero !87ti1ae doar o urv e!.ivalent$ !u un milion de !entime fran!e4a av8nd toate
motivele $ e m8ndrea!$: era tarF- pu*in> Ve!.ile iteme adminitrative nu a,>e 8n afar$ de
denumirea lor, nimi! !omun !n !eea !e numim noi adminitra*ieH timp de !8teva milenii, uveranii %
au foloit de o mafie au de un ra!Get numit, adminitra*ie pentru a mul1e impo4ite au a redu!e
@;
poporul la t$!ereH tot atfel 7i re1ii 2ran*ei, 8n lo! de marin$ de r$4/oi, d$deau patalamale unor pira*i
pe !are 8i /ote4au !orari 7i !are 8mp$r*eau prada !u ei> Omul nu era ervitorul tatuluiH el adu!ea
ervi!ii tatului 7i e ervea 7i pe ineH o fi a!eat$ !on!ep*ie de !ondamnat, dar, pi.olo1i! vor/ind,
un !orar nu ete un ofi*er de marin$ !u ufletul !orupt>
Nu era o pro/lem$ de inte1ritate, !i de ta!t, dup$ !um un ne1utor nu tre/uie $%i arate !lientului
!$ vinde numai din intere> 8n timp !e 1uvernatorii e erve! ervindu%; 7i pe 8mp$rat, popula*iile
auprite e tr$duie! $ !read$ !$ t$p8nii lor paterni le aupre! pre /inele lor> ,,2ii a!ult$tor, 7i
1uvernatorul te va iu/iK, !rie +f8ntul Pavel> Ete vor/a de!i $ te 8m/o1$*e7ti f$r$ a 4drun!ina prin
atitudini prea /$t$toare la o!.i poi/ilitatea unui atfel de !re4H interearea fun!*ionarilor la /e%
nefi!iile oamenilor la putere nu tre/uie $ de4mint$ lipa de intereare a a!etora din urm$> 6in !8nd
8n !8nd, un pro!e pu/li! ervea drept le!*ie 7i f$!ea $ !ad$ !apul M au m$!ar !ariera M unui
1uvernator nepri!eput: protul manifetae im*$minte intereate 8n modul !el mai !ini!H fuee
de!operit$ o !rioare 8n !are 8i !riee iu/itei lui: JBu!urieX Bu!urie mare '$ 8ndrept !$tre tine,
u7urat de toate dato8ie mele, !$!i mi%am v8ndut 3um$tate din ad%itra*iK M a!eata ete una dintre
!ele trei f u patru !riori de dra1ote !e ne%au parvenit rlin anti!.itate> 8n !eea !e 8i prive7te pe
8mp$rat ne marii lui dre1$tori, ei f$!eau dovada lipei de intereare a oamenilor de la putere, !on%
trabi!8ndu%i atfel pe propriii lor u/alterni: 8m%o$ratul do3enea u 7i tare 2i!ul ,!are era, de fapt,
adminitra*ia domeniilor imperiale0, f$!ea, !8nd-7i !8nd, dreptate unor *$rani !are 8i adueer$ o 3al/$
pentru a e pl8n1e de nele1iuirile a1en*ilor lui 7i emitea !8te un edi!t de !ondamnare a !orup*iei:
J'8inile fun!*ionarilor $ nu mai fie .r$p$re*eX Repet: $ nu mai fieXK, !ria el> (ar marii dre1$tori
tarifau /a!7i7urile, adi!$ le le1ali4au>
J6emnitateaK
2un!*ionarii, militarii, !8rmuitorii nu e !oniderau mem/ri ai unor or1anime o/li1ate, dintr%un
pirit de olidaritate, $%7i apere reputa*iaH ei e !oniderau !a apar*in8nd unei elite nepe!iali4ate,
uperioare 8n toate domeniile> 6eoe/irile dintre indivi4ii !are al!$tuiau a!eat$ elit$ 8nt date de
fun!*iile pu/li!e mai mult au mai pu*in 8nalte !e li %au 8n!redin*at, fie 8n aparatul de tat, fie, !8nd
ete vor/a de nota/ilit$*i, 8ntr%una din !et$*ile autonome !are formau *eutul imperiului> 8n$r!inat !u
o fun!*ie, un om 87i punea: ,,+ervindu%l pe 8m%p9rat au ervindu%mi !etatea, am m$rit pe viu
\demnitateaY mea 7i a neamului meu, datorit$ a!etei fun!*ii pe !are am 8ndeplinit%o timp Pe un an, 7i
voi ap$rea !u ve7minte ofi!iale ln 1aleria tr$mo7ilorK> J6emnitateaK, !uv8nt 1randilo!ventX Virtutea
a!eata nu era repe!ta/ilitate, !i un ideal de 1lorieH fie!are enior are paiunea demnit$*ii lui, dup$
!um Cidul f-re paiunea pun!tului $u de onoare> 6emnitatea e do/8nde7te, e m$re7te, e poate
pierde>
o, ur1.iunit, !ade prad$ diper$rii: demnitatea lui %a du, el nu mai ete nimi!% H re!.emat din
ur1.iun: i %a retituit tatea> O demnitate pu/li!$ fiind o p parti!ular$, e 8n*ele1ea de la ine !$ !el
8ndeplinie o fun!*ie pu/li!$ e m8ndrea !u _e 7i 87i ap$ra /unul pre!um un re1e 87i eL !oroana: avea o
@C
!u4$ !are 8l a/olveaH nu i%a luat%o 8n nume de r$u lui Ce4ar atutv !8nd a tre!ut Ru/i!onul, lupt8nd
8mpotriva pR- triei 7i arun!8nd%o 8n r$4/oi !ivil: +enatul voiK 9%i rete4e demnitatea, de7i el de!larae
A demnitatea a 8i era mai de pre* de!8t ori!e de!8t via*a> Tot atfel nu%i putem lua 8n nume de r$u
Cidului faptul de a fi u!i 8n duel ne !el mai /un 1eneral al re1elui pentru a%7i alva onoarea>
Apartenen*a la !laa t$p8nitoare e v$dea prin unele !ara!teriti!i e5terioareH manierele ditine
nu erau !ele mai importante 8ntr%o o!ietate lipit$ de 1utul mondenit$*ilorH mai pu*in ete*i de!8t
eiinii, romanii 8n!linau $ upe!te4e ele1an*a 7i nu%i d$deau ni!i un 8n*ele o!ial> O vor/ire 7i
maniere pline de 1ravitate u/liniau autoritatea unui om 8ntr%un mod mai potrivitH nota/ilitatea e
!uvine $ e manifete de aemeni printr%o /un$ !re7tere ,pepaideu%meno0, 8n!ununat$ de o
frumoa$ !ultur$ literar$ 7i de !unoa7terea mitolo1iei> +enatorii 7i !.iar 7efii de /irou erau re!ruta*i
de preferin*$ dintre peroanele renumite pentru !ultura lor, u/ !uvint !$ vor 7ti $ reda!te4e
do!umentele ofi!iale 8ntr%o pro4$ armonioa$H 7!olile de retori!$ au devenit pepiniere de
adminitratori, !$!i !ultura 8n$l*a !laa t$p8nitoare 8n 8n7i7i o!.ii ei> Primii 1re!i naturali4a*i !are au
a3un !.iar 8n +enat au fot arito!ra*i 8n4etra*i !u o !ultur$ remar!a/il$> Efe!tul produ aupra
adminitra*ilor din !laele de 3o a fot mai 8n- doielni!, iar urm$rile pentru merul tre/urile;K !u totul
!atatrofaleH 8n!ep8nd !u e!olul We edi!tele imperiale 8nt reda!tate 8ntr%un tl at8t de neinteli1i/il 7i
8ntr%o lim/$ at8t de a;K-
4ant$ 8n!8t 8nt aproape de ne8n*ele, /a Rar inapli!a/ile, !$!i reda!torii, fiind a7a de lti e
fereau Re termeni te.ni!i, !.iar !8nd da!tau un de!ret finan!iar>
Cele doua !lientele
La drept vor/ind, !laa t$p8nitoare nu vrea $ !oopte4e at8t !8rmuitori !ompeten*i, !8t oameni !are
$%i arate !a 8ntr%o o1lind$ toate 8n%u7irile parti!ulare pe !are le pre*uie7te la ine: /el7u1, edu!a*ie,
autoritate firea!$> Prefer$ $ apre!ie4e 8nu7irile a!etea !u propriii $i o!.i, !$!i ele nu e pot !8nt$ri
dup$ !riterii re1lementareH iat$ de !e !ooptarea r$m8ne prin!ipiul de !are depind 8n mod ta!it 7i
intrarea 8n a!ea !la$, 7i promov$rile 8n fun!*ie> Numai !$ ale1erea nu e fa!e de !$tre !la$ !a
monolit: fie!are dintre mem/ri are nenum$ra*i prote3a*i ai lui pe !are 8i re!omand$ !onfra*ilor 8n
!.im/ul unei favori identi!eH !8nd ete vor/a de !ele mai 8nalte numiri, 8mp$ratul 8nu7i 8i deem%
nea4$ pe titulari *in8nd eama de re!omand$ri> +itemul ai1ur$ fie!$rei peronalit$*i de va4$ pl$!erea
$ domnea!$ pete o 1loat$ de !andida*i> E5it$ de!i o !lientel$H dar $ ne ferim de a!et termen va1
7i 8n7el$tor> E5it$ dou$ feluri de !lientel$: /a are !lientul nevoie de un patron, /a alear1$ patronul
dup$ un !lient pentru renumele $u> (n primul !a4, patronul e5er!it$ o putere real$H 8n al doilea,
patronii e /at pe !lien*i, adev$ra*i t$p8niH 8n a!et !a4 patronul are nevoie de !lient>
6in p$!ate, nu toate !lientelele 8nt de a!et fel% J8n (tria, povete7te Ta!it, neamul Crau%llor a
avut dintotdeauna !lien*i, p$m8nturi 7i Un nume e5trem de popularK> La *ar$ domnea Un patronat
aem$n$tor !u !a!i!at%ul ud%ame%ri!anH pretutindeni la *ar$, marii proprietari de Parn8nturi 8i
tirani4au pe *$ranii din 8m%Pre3urimiH ate 8ntre1i e 8n!redin*au !8te unui prote!tor pentru a fi ap$rate
@B
8mpotriva !elorlal*i> Alteori, patronatul era mai !u un r$m$7a1, a !$rui mi4$ era mai de1ra/$ >torul
de!8t re4ultatul t$rii de fapt: 8n mRd unui r$4/oi !ivil, povete7te tot Ta!it, !etat 2re3u a optat
pentru partidul 8nvin1$tor, vrlRi $ urme4e pe un !on!et$*ean devenit o pera> nalitate de eam$ M
Jat8t din patriotim lo!adKK !8t 7i 8n peran*a !$ el va a3un1e la putereK>
La drept vor/ind, J!lientel$K 7i JpatraH natK 8nt !uvinte foloite de romani 8n fel 7i !.ip pentru a
deemna le1$turile !ele mai divere> O na*ie o!rotit$ ete J!lientaK unui tat puterni!H un a!u4at ete
ap$rat la tri/unal de patron au, inver, 8l nume7te JpatronK pe !el !are /inevoie7te a%; ap$ra> Nimi!
nu ete mai 8n7el$tor de!8t tudiile de vo!a/ular> Unii au prote3a*i pentru !$ domne! pete al*ii, al*ii
8nt ale7i patroni de !$tre !ine are nevoie de o!rotire> Ca4ul a!eta din urm$ ete !el al patrona3ului de
!ariere: t8n$rul am/i*io 8n !$utare de o promovare 8n fun!*ie, nu apar*ine !laei nevoia7ilor afla*i u/
influen*a unui ve!in puterni! pe !are 8l iu/e!, 8l erve! 7i la pri3inul !$ruia apelea4$> +e 8ntrea/$ pe
!are patron $%; alea1$: pe vreun !ompatriotL Pe vreun ve!.i prieten uNpuL Pe omul !are a
!$l$u4it !ariera p$rintelui $uL Prote!torul ale 8l va re!omanda dintr%un in1ur motiv: t8n$rul a!eta,
pe !are, !u o 4i 8nainte, poate ni!i nu%; !uno7tea, i %a 8n!redin*at lui 7tiind !$, da!$ nu prime7te o
fidelitate !e i e ofer$, ea va fi oferit$ altuia> Romanii o/i7nuiau $ tranforme 8n le1$turi individuale
o rela*ie 1eneral$ 7i $ rituali%4e4e a!ete le1$turiH 1enera*ia t8n$r$ e 8mp$r*ea 8ntr%o mie 7i una de
!lientele 7i, 8n fie!are diminea*$, e du!ea $%; alute pe patron>
8n !.im/ul prote!*iei date, patronul do/8n%de7te pl$!erea $ nu ai/$ mai pu*ini prote3a*i de!8t
emenii $i> Rela*ia dintre elitele politi!e e men*inea prin !anale de le1$turi peronale> din !are
i4vorau o/li1a*ii de oma1ii ver/ale :Z p$!ate din lip$ de re!uno7tin*$> Patronii O:; f$!eau ilu4ia de a%
i lana 3pia 8n!ep$tori din
ur$ prietenie fa*$ de a!e7ti tineri repe!tuo7iH u pl$!erea de a%i 8ndruma 8n !ariera lor ,fa*$ Z
t8n$rul Tre/atiu, Ci!ero are un ton !ondeendent pe !are nu 7i%; 8n1$duie !u al*i !ore%Oonden*i0H
e1alilor lor le !riu nenum$rate !ri%2ori de re!omandare> +!riorile a!etea, devenite aproape un 1en
literar, 8nt 8ndeo/7te lipite de mie4H ete vor/a doar $%i pui unui e1al nume%3e prote3atuluiH fie!are
patron are 8n!redere 8n e1alii $i 7i fa!e !.im/ de influen*$ !u ei, !u !ondi*ia pro/a/il$ a unei
!en4uri preala/ile pe !are fie!are o e5er!it$ aupra a: pentru !a patronul $ nu%7i piard$ !reditul, nu
e !uvenea $ fie re!omanda*i de!8t !andida*i u!epti/ili de a fi a1rea*i de toat$ !laa t$p8nitoare> Or
!reditul ete totul> Cine are mul*i prote3a*i 7i multe lui/e de 8mp$r*it ete alutat 8n fie!are diminea*$
de o mul*ime de oameni> 8n !.im/, !ine a renun*at $ mai 3oa!e un rol pu/li! e vede p$r$it de to*i>
nu mai are >>!ompanie, ni!i e!ort$ la le!ti!$, ni!i vi4itatori 8n anti!amer$K> Ni!i le1ea, ni!i tradi*ia nu
tr$1eau o linie de dep$r*ire pre!i$ 8ntre via*a pu/li!$ 7i !ea parti!ular$H numai o mare 8n*elep!iune
putea 8m%/ia pe un om $ renun*e la a!ete atifa!*ii> JLa$%i pe !lien*ii t$i 7i vino $ !in$m lini7tit la
mineK> 8i pune unui prieten 8n*eleptul )o%ratiu>
No/letea de fun!*ie
(n virtutea a!eleia7i !onfu4ii 8ntre domeniul pu/li! i !el privat, un om era deemnat prin lo!ul !e%
@=
; o!upa 8n pa*iul eivif%Z prin titlurile i demnit$*ile lui politi!e au muni!ipale, atun!i C;nd le aveaH
a!etea f$!eau parte din identitatea a, !a la noi 1radul !e r$m8ne le!at de R-mele unui ofi*er au !a
titlurile de no/le*e> Ne !8te ori un itori! au un roman!ier introdu! un perona3, ei pe!ifi!$ da!$ ete
!lav> Ple/eu, li/ert, !avaler au enator> 8n a!et din Urm$ !a4, putea fi pretorian au !onular, dup$
!um demnitatea !ea mai 8nalt$ la !are a3une omul 8n !au4$ pe !ara onorurilor fuee IDV ulatul au
numai pretura> 6a!$, prin vo!ati W omul era militar 7i prefera !omandamentul unu- re1iment 8n vreo
provin!ie au la 1rani*a i am8na e5er!itarea unei demnit$*i anuale u Roma, i e punea Jt8n$rul
!utareK ,adule!en0 !.iar da!$ u/ plato7$ num$ra vreo patru4e!i de ani: 8n!$ nu%7i 8n!epue
adev$rata !ariera Cele pue e refer$ la no/le*ea enatorial$%8n privin*a nota/ilit$*ilor din fie!are
!etate- iat$ 8n !e termeni Cenorin 8l !ara!teri4ea4$ pentru !ititori pe prote!torul ,arai!u0 !$ruia 8i
datorea4$ totul 7i !$ruia 8i adreea4$ !arteaH JUi%ai urmat p8n$ la !ap$t !ariera muni!ipal$, ai avut>
!intea $ fii preotul 8mp$ra*ilor printre mai marii !et$*ii tale 7i $ te 8nal*i !.iar deaupra ran1ului
provin!ial prin demnitatea de !avaler romanK> C$!i 7i via*a muni!ipal$ avea o ierar.ie a ei> Cine nu
era ple/eu 7i f$!ea parte din +fatul lo!al ,!uria0, 8n !alitate de autenti!$ nota/ilitate, era !urialH /a
!.iar Jom prin!ipalK, da!$ 8ndeplinea u!!eiv fun!*iile anuale p8n$ la !ele mai 8nalte, !are erau 7i
!ele mai !otiitoare>
8ntr%adev$r, faptul de Ja du!e o via*$ pu/li!$K M !u alte !uvinte: Ja e5er!ita fun!*ii pu/li!eK M nu
era privit !a o a!tivitate pe!iali4at$: era de$v9r7irea vie*ii unui om demn de a!et nume, a unui
mem/ru al !laei t$%p8nitoare M !are era !oniderat$ !a uman$ 7i nimi! mai mult M, a unei
peroane parti!ulare idealeH !ine nu avea a!!e la fun!*iile pu/li!e, la via*a politi!$ a !et$*ii, era un
!.ilod, un om de nimi!> Un parado5 amu4ant 8i va mul1e !ititorului un 48m/et: poe*ii eroti!i e
f$leau !$ dipre*uie! !ariera politi!$ 7i !$ nu vor milita de!8t 8n !ariera amoroa$ ,mili*ia amori0H
dup$ p$rerea ma3orit$*ii filoofilor, e5per*i 8n materie, via*a politi!$ ,/io politiGo0, da!$ era vor/a
$ e taie 8n !arne vie, putea fi 3ertfit$ numai 7i numai vie*ii filoofi!e, dedi!at$ 8n 8n- *re1ime
tudiului 8n*elep!iunii> Pra!ti!, fun!*iili muni!ipale 7i, !u at8t mai mult, !e8e enatoriale, erau
a!!ei/ile numai familiilor /o%LteH privile1iul a!etora era totodat$ un ideal i aproape o datorie>
Pentru !onformimul toi! via*a politi!$ ete totuna !u o via*$ !onform$ !u ra*iunea> Ori!8t de /o1at
era !ineva, el nu fi1ura printre Jprimii ai !et$*ii noatreK da!$ u e ur!ae pe !ara vie*ii pu/li!e> Cu
!ondi*ia !a !elelalte familii /o1ate $%; fi l$at $%7i du!$ traiul lini7tit 8n !ol*ul lui 7i !a popula*ia
!et$*ii $ nu%; fi mul in1ur$t$*ii de !are e /u!ura la mo7ie, pre a%; 8n$l*a, dup$ !e %a pref$!ut !$
%a l$at ru1at, 8n fun!*ii muni!ipale pentru !a el $%i ofere !otiitoare pl$!eri pu/li!e le1ate de
8ndeplinirea demnit$*ilor !are durau un an 7i !onfereau un 1rad pentru toat$ via*a>
C$!i fie!are demnitate pu/li!$ 8l !ota foarte !ump pe !el atfel !intit pe toat$ durata vie*ii lui:
!onfu4ia dintre fondurile pu/li!e 7i patrimoniile parti!ulare e produ!ea 8ntr%un en 7i 8ntr%altul>
A!eata ete trania intitu*ie numit$ Jever1etimK> Cine fuee numit pretor au !onul tre/uia $
!.eltuia!$ enorm din /anii lui pentru a oferi poporului roman pe!ta!ole pu/li!e, repre4enta*ii
teatrale, !ure de !are, /a !.iar ruin$toare lupte de 1ladiatori la Colieu: dup$ !are omul e ref$!ea
@@
1uvern8nd !8te o provin!ie> A!eta era detinul unei familii de no/le*e enatorial$, adi!$ al unei fa%
milii din 4e!e au dou$4e!i de mii> 6ar adev$rata dimeniune ever1etimul o !ap$t$ printre
nota/ilit$*ile muni!ipale, adi!$ la una din dou$4e!i de familii, f$r$ a 1$i vreo !ompena*ie Pentru
a!rifi!iile finan!iare !e le impunea>
Ever1eti 8m *ar 8n !ea mai umil$ !etate a imperiului, indiferent de lim/$ M latina, 1rea!a, /a
!.iar Pf3ta au iriana M ma3oritatea edifi!iilor pu%Kli!e, unde ar.eolo1ii fa! $p$turi 7i pe !are le
vi4itea4$ turi7tii, au fot ridi!ate din /an%lor de !$tre nota/ilit$*ile lo!ale> A!etea pl1t-; er$ de
aemenea pe!ta!olele pu/li!e !are r /u!uraer$ 8n fie!are an pe !on!et$*enii lor Tl !ondi*ia !a
1enero4itatea donatorului $ poat%a!operi !.eltuielile, !$!i !ine era 8m/r$!at !R o demnitate
muni!ipal$ era o/li1at $ pl$tea!$ El d$dea o um$ 1lo/al$ vitieriei muni!ipale finan*a pe!ta!olele
date 8n timpul anului !8n!3 87i 8ndeplinea fun!*ia au ridi!a un edifi!iu 6a!$ itua*ia a finan!iar$ era
8n!ur!at$, tre/uia $ f$1$duia!$ pu/li!, 8n !ri, !$ el 8nu7i au mo7tenitorii lui vor pl$ti 8ntr%o 4i>
'ai mult: indiferent de fun!*ia pu/li!$, nota/ilit$*ile ofereau 8n mod pontan !on!et$*enilor lor
edifi!ii, lupte de 1ladiatori, /an!.ete pu/li!e au petre!eriH felul a!eta de me!enat era 7i mai fre!vent
de!8t 8n 4ilele noatre 8n +tatele Unite, !u deoe/irea !$ tot !e e d$ruia privea 8n mod aproape
e5!luiv 8nfrumue*area !et$*ii 7i def$t$rile ei pu/li!e> 'area ma3oritate a amfiteatrelor M enorme
/o1$*ii 8mpietrite M au fot d$ruite 8n mod li/er de me!eni !are atfel 7i%au pu pe!etea definitiv$ pe
!etate> (4vora oare a!eat$ d$ruire din 1enero4itate proprie au din o/li1a*ii pu/li!eL 6in am8nW dou$>
Propor*ia varia de la un om la altulH nu e5itau de!8t !a4uri parti!ulare> C$!i din a!ea tendin*$ pre
lar1.e*e otentativ$ !et$*ile au f$!ut treptat o 8ndatorire pu/li!$ a /o1$ta7ilor, o/li18ndu%i $ fa!$
mereu !eea !e !on7tiin*a ran1ului lor 8i 8ndemna $ fa!$ uneori> Ar$t8n%du%e 1eneroae, nota/ilit$*ile
!onfirmau apartenen*a lor la !laa t$p8nitoare, iar poe*ii atiri!i 87i /$teau 3o! de preten*iile noilor
8m/o1$*i*i !are e 1r$/eau $ ofere pe!ta!ole !on!et$*enilor lor> Cet$*ile %au o/i7nuit !u un lu5
pu/li! pe !are foarte repede l%au !erut !a pe un drept al lor> Numirea demnitarilor anuali le oferea
prile3ul doritH 8n fie!are an, e 3u!au 8n !etate mi!i !omedii: tre/uiau 1$ite alte va!i de mul> 2ie!are
mem/ru al +fatului afirma u 7i tare !$ ete mai $ra! -de!8t emenii lui, dar !$,
;;=
!.im/, !utare ete un om proper, feri!it ji
;K 3iN iRarnir; 8nr8t> v>i flOronta f$r$ 8nrlrvial$
at8t>
de darni! 8n!8t va a!!epta f$r$ 8ndoial$,
C a!eta, o demnitate !are 8i o/li1a ,$ ai%a8l,re din /anii lui 8n!$l4irea apei /$ilor pu%Kli!e
(ntereatul u*inea !$ o mai p$*ie o dat$> )i 3nai 8n!$p$*8nat dintre !ei doi !87ti1a> 6a!$ u e
8ntrevedea ni!i o ie7ire, 1uvernatorul provin!iei e /$1a 7i elH au intervenea pa7ni! ple/ea !et$*ii,
!are *inea mor*i7 la apa ei !ald$: o a!lama pe vi!tima deemnat$, ridi!a 8n l$vi pontana a
1enero4itate 7i o ale1ea demnitar !U ridi!area m8inii au a!lama*ii unanime> Uneori, 8n$, un me!ena,
la !are nu e 18ndie nimeni, e ridi!a 8n mod pontan M !$!i e5ita 7i pontaneitate M 7i de!lara !$
@F
dorea $%i fa!$ un /ine !et$*ii luiH a!eata 8i mul*umea, o/li%18nd +fatul $%; numea!$ 8nalt demnitar
lo!al 7i $%i ta!orde un titlu de onoare e5!ep*ional !a ,-,patron al ora7uluiK, Jp$rinte al !et$*iiK au
J/inef$!$tor darni! 7i pontanK M titlu pe !are el avea $%; 8n!rie pe lepedea a funerar$>
Uneori !.iar e vota o tatuie pentru el, iar el el e 1r$/ea $ de!lare, tot pontan, !$ prelua
!.eltuielile>
(at$ de !e, treptat, demnitarii lo!ali n%au mai fot ale7i de !et$*eni 7i au fot deemna*i de !$tre
+fat, !are%i primea 8n inul lui: !au4a era mai de1ra/$ lipa de!8t pletora de !andi da*iH 8ntru!8t fun!*ia
!onta 8n a pl$ti mai !u%r8nd de!8t 8n a !8rmui, +fatul 87i 3ertfea unul din mem/ri, iar !andidatul !el
mai nimerit era !el !e a!!epta $ pl$tea!$> Claa nota/ilit$*ilor avea a7adar atifa!*ia am/i1u$ de a
!rede !$ !etatea era a a, deoare!e o pl$tea> (n !.im/, avea dreptul $ ta/ilea!$ in1ur$ impo4itele
!$tre imperiu, !ru*8ndu%7i intereele 7i 8mpov$r8nd !it mai mult *$r$nimea $ra!$> 2ie!are !etate *e
\nparte 8n dou$ ta/ere: nota/ilit$*ile !are dau :; ple/ea !are prime7teH 8n afara o/li1a*iilor le%+ate de
demnit$*ile anuale, nimeni nu poate fi vedet$ lo!al$ da!$ nu ridi!$, o dat$ 8n via*a lui, Rn edifi!iu au
nu ofer$ un /an!.et pu/li!> Atfel %a !reat o oli1ar.ie t$p8nitoare> Ar fi
;;@
termenul JereditarK mai nimeritL Lu!rurile tau !.iar at8t de impluH demnit$*ile tat$lui%impuneau
oare!um fiului o datorie moral-- fiind mo7tenitor, el era vi!tima !ea mai !alifi- !at$ pentru viitoarele
lar1.e*i> Printre /o1$taN ta7ii ora7ului, primii pe !are !et$*enii e 1333 deau $%i depoaie erau !ei ai
!$ror p$rin*i tre!uer$ prin demnit$*i ,patro/ouloi0, 8n peran*a !$ fiul va imita 1enero4itatea
p$rintea!$H din lipa unor !andida*i -detul de avu*i printre f333 de demnitari, +fatul /inevoia $%;
adopte pe repre4entantul vreunei familii de ne1utori pentru a%; av8nta 8n !otiitoare demnit$*i>
Nota/ilit$*ile a!!eptau $ e upun$ a!etui item numai pentru !$ le era impu de tradi*ieH
dr$!uiau 7i /om/$neau, dar 7i a!!eptau> Puterea !entral$ 7ov$ia 7i ea> Uneori, pentru ,a do/8ndi
popularitate, le ilea pe nota/ilit$*i $%i ofere poporului pl$!eri !are J$%; ditra1$ de la trite*iKH
alteori le !8nta 8n trun$ nota/ilit$*ilor, 8n!er!9nd $ fr8ne4e !erin*ele ple/eiH iar alteori 87i du!ea
propria politi!$, 8n!er!8nd $%i o!rotea!$ pe /o1$ta7i 8mpotriva 8n!lina*iei !$tre p omptuo4itate
otentativ$: nu era oare mai nimerit $%i dai unei !et$*i un !.ei de port de!8t o petre!ereL C$!i, 8n
ma3oritatea !a4urilor, e ofereau poporului pl$!eri !are 8l ditrau au edifi!ii !are m$1uleau trufia
donatorului 8nu7iH numai 8n timp de foamete e 18ndea ple/ea $%i roa1e pe !ondu!$tori $%i v8nd$ !u
pre* redu 1r8ul tr8n 8n 1r8narele lor> Con!et$*enilor li +e ofereau pl$!eri din !ivim, iar !et$*ii
edifi!ii din otenta*ieH iat$ !ele dou$ r$d$!ini ale ever1etimului, !are v$deau 7i ele am/i1uitatea
dintre omul pu/li! 7i omul parK ti!ular>
Civim no/iliar
Cine pune otenta*ie pune pontaneitateH !ine pune !ivim pune datorieH datorie parado5ala:
!ea de a da !et$*ii mai mult de!8t i e datorea4$>
fet$*enii unui tat modern, !are 8nt impli ad%> 3tra*i, e mul*ume! $%7i pl$tea!$ impo%Rtele,
f$r$ ni!i un /an 8n pluH !et$*ile eline to$ ,:i> dup$ e5emplul lor, !ele romane0 au -vut un prin!ipiu,
@E
au un ideal, mai preten*io: md aveau poi/ilitatea, e !omportau !u !et$*enii a7a !um un partid din
4ilele noatre e !omport$ !u mem/rii $i> 2elul a!eta din urm$ nu tre/uia $ Xe limite4e la o !ot$%
parte, !i e a7tepta de la ei $ fa!$ pentru !au4$ tot !eea !e le t$tea 8n putin*$> Cet$*ile !ereau oa%
menilor /o1a*i a!ela7i devotament> +pa*iul nu 8n1$duie $ e5pli!$m de !e devotamentul lor e v$dea
,mai ale prin !.eltuieli de a1rement ,!.eltuiala pe !are un demnitar o putea refu4a !el mai 1reu era
!ea !erut$ de pietateH atun!i !8nd, 8n virtutea fun!*iei lui, d$dea, 8n !intea 4eilor !et$*ii, vreo
petre!ere au vreun pe!ta!ol pu/li!, el nu uita $ vere din /anii $i Zo um$ !reditului pu/li!0>
6ar mai era 7i otenta*ia no/iliar$> 6intot%deauna, /o1$ta7ii e !oniderau ni7te peronalit$*i
pu/li!eH 8i pofteau pe to*i !on!et$*enii la nunta fii!ei lorH la moartea p$rintelui lor, tot ora7ul era poftit
la /an!.etul funerar 7i la luptele fune/re date de 1ladiatori> (n !ur8nd a!eata a devenit o o/li1a*ie> (n
imperiul 8ntre1, o nota/ilitate al !$rei fiu 8m/r$!a ro/a viril$ au !are e re!$$torea era oare!um
o/li1at$ $ ditre4e !etatea au $%i d$ruia!$ o um$ de /aniH da!$ nu voia, e vedea ilit $ e retra1$
la Una din mo7iile lui pentru 8ndeplinirea !$$toriei> Or a!eata 8nemna $ e lipea!$ de ori!e tel
de via*$ pu/li!$ 7i $ e !ufunde 8n uitareH Or1oliul no/iliar 8n$ *ine $ d$inuie> 6e a!eea Prefer$ $
d$ruia!$ ora7ului un edifi!iu olid Pe !are e afl$ 1ravat numele donatorului de!8t D Pl$!ere
vremelni!$> 6up$ o alt$ mod$ a tim%Pudui, poate $ 8ntemeie4e 7i o funda*ie perpe%u9: 8n fie!are an*
,3e biua !titorului, !etatea a /en!.etui 8n amintirea a, din venitul unui aPital pe !are ;%a l$at 8n a!et
!opH au va
;;E
*ine o $r/$toare !are va purta numele rului>
(at$ tot at8tea mi3loa!e de a !onfirma a ete omul 8n via*$ au de!edat 7i onorat,- ke tlulK de vedet$
lo!al$> Or, o vedet$ nu mai etK o peroan$ parti!ular$, pu/li!ul o mituie> V,*v mult: rela*ia dintre un
/inef$!$tor al !et$*ii jX pu/li!ul lui era fi4i!$, fa*$ 8n fa*$, a7a !um fuee !ea a oamenilor politi!i 8n
timpul repu/li!ii romane, !are luau .ot$r8ri u/ o!.ii poporului, 8n pi!ioare pe etrad$, 8n v$4ul tutu%
ror, !a 87i 1eneralii de alt$dat$ pe !9mpul de lupt$> 8n!.i7i 8n palatul lor, 8mp$ra*ii e vor prefa!e !$
perpetuea4$ tradi*ia repu/li!animului ap$r8nd la !ir! au 8n amfiteatrul Romei, a!olo unde ple/ea le
uprave1.ea atitudinea 7i 8i voia aten*i 7i 8n1$duitori fa*$ de dorin*ele pu/li!ului, in1urul 3ude!$tor
adev$rat>
A!eea7i ete oarta nota/ilit$*ilor muni!ipale, 8ntr%o mi!$ !etate din Tuniia, a fot 1$it un mo4ai!
pe !are o peronalitate lo!al$, pe nume 'a1eriu, 87i l$ve7te propria 1enero4itate> El repre4int$ patru
1ladiatori lupt8nd 8mpotriva a patru leopar4i> Numele fie!$rui lupt$tor ete !ri l8n1$ ima1inea aH tot
atfel 7i numele fie!$rui animal: mo4ai!ul nu ete un ornament, !i relatarea pre!i$ a unui pe!ta!ol
pe !are 'a1eriu ;%a oferit !lin /anii $i> +8nt !rie, de aemeni, am$nun*it a!lama*iile 7i dorin*ele
pu/li!ului !are preal$ve7te 4elul /inef$!$torului $u, !and8nd lo4in!i pre lauda lui: J'a1eriuX
'a1eriuX 'a1eriuX Pilda ta $ r$%m8n$ intru!tiv$ 8n viitorX Binef$!$torii dinainte $%*i 8n*elea1$
le!*iaX Unde 7i !8nd a fot vreodat$ !eva a7a de frumoL Ne dai un pe!ta!ol demn de Roma, !apitalaX
Ni%; dai din /anii t$i%A!eat$ 4i ete 4iua ta de 1lorieX 6onatorul e 'a1eriuX Ata, da, /o1$*ie
@A
adev$rat$X Ata da> adev$rat$ putereX 6a, !.iar a7aX 6eoare!e %a f8r7it, trimite%i pe lupt$tori a!a$
d8ndu%;e _ pun1$ de /ani 8n pluXK 'a1eriu a!!ept$ :; a!eat$ din urm$ dorin*$, 7i pe mo4ai!
vedem
;;A
ie patru pun1i de ar1in*i !are, din ordinul
lui
au fot adue lupt$torilor din aren$>
-aplau4ele poporului erau de o/i!ei urmata > titluri 7i ditin!*ii onorifi!e date pe via*$ de
!$tre
+fat% !etatea ete !ea 8ndatorat$, dar 7i
rfia !are 3ude!$: o nota/ilitate nu e deoe/e7te aI e1alii $i de!8t adu!8nd un oma1iu !et$*ii> 33e
putem da eama !$ titlurile onorifi!e ale unui /inef$!$tor, pre!um 7i demnit$*ile lui pu/li!e, au avut o
8nemn$tate la fel de !onidera/il$ !a titlurile de no/le*e u/ Ve!.iul -Re1im 7i !$ au provo!at paiuni
la fel de fier/in*i> (mperiul roman v$de7te parado5ul unui !ivim no/iliar> Civimul a!eta otentativ
tre/uie $%7i !onfirme preten*iile ereditare prin%tr%o iprav$ de 1enero4itate !are dei1ur 8l deoe/e7te,
8n limitele !adrului !ivi!: uperioar$ ple/ei t8r1ului, o nota/ilitate ete mare 8n !etatea a fiind!$ 7i%a
f$!ut merite 8n o!.ii 7i 8n intereul a!eteiaH ple/ea- ete /enefi!iara 7i 3ude!$torul devotamentului !e i
;%a ar$tat !opilul ei> Ea era at8t de !on7tient$ de a!et e!.ivo!, in!it pu/li!ul ple!a de la pe!ta!ol f$r$
$ 7tie da!$ /inef$!$torul 8l !intie au 8l umilieH !uvintele pe !are Petroniu le pune 8n 1ura unui
pe!tator e5prim$ de minune a!et entiment de ran!.iun$: JEl mi%a oferit un pe!ta!ol, dar eu am
aplaudatH 8ntem !.it, o rn8n$ o%pal$ pe altaK>
Ni e 8nf$*i7ea4$ de!i un devotament patrioti! 8m/inat !u dorin*a de 1lorie peronal$ ,am%/itu0>
8n!$ din timpul Repu/li!ii romane, mem%Krii !laei enatoriale !$utau popularitatea ofe%rind
pe!ta!ole 7i /an!.ete pu/li!e, mai mult !u 1mdul $ e fa!$ pl$!u*i ple/ei de!8t pentru a !_rupe
ale1$toriiH au !ontinuat !.iar dup$ !e demnit$*ile nu au mai fot ele!tive> 6up$ !um Cr8e #eor1e
Viile, Ju/ ma!a unei am/i*ii in%reate 8n plan material e poate a!unde o am%-*ie oare!um
de4intereat$, !are dore7te popu%RrWtatea de dra1ul popularit$*ii 7i e mul*ume7te !u at8tK,
;;<
Ever1etimul
nu eam$n$ !u nimi!
+$ nu imai vor/im de J/ur1.e4iaK roman$%7i !lientela, ever1etimul nu e e5pli!$ intereul de
!la$, !i printr%un pirit no/ilii !are 8nmul*e7te edifi!iile pu/li!e 7i tatuic onorifi!e !are !8nt$ 1loria
unei dinatii 7i pUrR !ed dintr%un univer ima1inar al no/ilimii% *3e fapt, ete o art$ .eraldi!$> 6a!$
am vor/i de ma!.iavelim, reditri/uire, depoliti4are, !al!ul intereat 8n a ridi!a im/oli!e /ariere de
!la$, ar 8nemna $ mi!7or$m, ra*ionali48ndu%; un fenomen !ara!teri4at prin !.eltuieli 7i de4voltare
im/oli!$ !e 8ntre! !u mult !eea !e p$rea ne!ear din pun!t de vedere o!ial> (ar !eea !e ne indu!e 8n
eroare ete faptul !$ no/ilimea a!eata, !u im/oli!a a aparent !ivi!$, edifi!iile ei ,,pu/li!eK 7i
@<
titulaturile de ma1itratur$ nu e aeam$n$ !u no/ilimea de 8n1e 7i !u parti!ul$ a Ve!.iului notru
Re1im: ea !ontituie o forma*ie itori!$ ori1inal$ !are 87i !8nt$ propria 1lorie 8n tr$ve!.iul vo!a/ular
al !et$*ii anti!e, 8n lo! de a ridi!a 8n l$vi m$re*ia neamului ei>
Curiaiele nu 8nt totuna !u !laa avut$, dup$ !um arat$ implul fapt !$ +fatul muni!i pal avea un
num$r de lo!uri limitat ,de o/i!ei o ut$0> Tot atfel, u/ Ve!.iul Re1im, nu era de a3un $ te
8m/o1$*e7ti pentru a o/*ine un titlu de no/le*e, iar titlul de a!ademi!ian fran!e4 ete limitat la
patru4e!i de peroane, mai mult au mai pu*in !ele/re> +fatul muni!ipal era un !lu/ de no/ili 8n !are
nu intrau to*i /o1$ta7ii: le1ile imperiale initau !a, 8n !a4 de nevoie finan!iar$, $ fie admi7i printr%o
favoare pe!ial$ 7i impli ne1utori /o1a*i> Clu/ul no/ililor /o1a*i prefera $ e5er!ite preiune aupra
unui mem/ru al $u pentru !a a!eta a e ruine4e 8n foloul !et$*ii> Uneori, no/ilii e utr$1eau
m8n18ioaelor !ontr8n1eri ale e1ali- lor lor 7i e refu1iau la vreun arenda7 ,!olon-;
;CD
aediorum0 de pe mo7ieH a7a ne pune ultima Prrte a 6i1ete%lorH !$!i puterea pu/li!$ e vl$%!a%a de
8ndat$ !e 8n!er!a $ e 8ntind$ de la R a+ la ate, a!olo unde unii !re7tini !a +f8n%
3i Ciprian e vor a!unde 8n timp de pri1oan$> Claa a!eata ete no/iliar$ datorit$ 7i duratei
familiilor> Prime7te 8n 8nul ei dinatii de
oU]8ni/o1$*i*i M fapt adeveritH dar durata e!ular$ a a!etor neamuri 7i endo1amia lor 8nt un fapt
la fel de adeverit> Endo1amia !elor !8%teva neamuri imandi!oae ale unei !et$*i a fot l$murit$ de P.>
'oreau, pornind de la Pro Cluentio de Ci!eroH 8n #re!ia, /o1ata epi1raf ie imperial$ ne 8n1$duie $
urm$rim multe familii de%a lun1ul a dou$ au trei e!ole, mai !u eam$ la +parta, 8n Beo*ia 7i 8n alte
lo!uri: %au putut ta/ili ar/ori 1enealo1i!i !are o!up$ o pa1in$ in folio din !ule1erile noatre de
in!rip*ii 1re!e7ti dat8nd din epo!a imperial$> (mperiul ete o epo!$ de ta/ilitate no/iliar$>
Ever1etimul a !ontituit un pun!t de onoare no/iliar$ 8n vederea !$ruia or1oliul de !at$ a re!ur
la toate motiva*iile !ivi!e 7i li/erale pe !are itori!ii le%au anali4at !u mult$ fine*e, dar 8n mod prea
e5!luiv: !ivimul, pl$!erea de a d$rui, dorin*a de a e ditin1e> > > Copa!ii a!e7tia entimentali 7i
!ivi!i le%au a!un p$durea or1oliului no/iliar 7i e5iten*a unei no/i%limi patrimoniale, de fapt
ereditare> 2ie!are vrea $%i 8ntrea!$ pe !eilal*i no/iliH 8i pla!e $ poat$ de!lara !$ a fot JprimulK au
Jin1urulK !are a f$!ut !.eltuieli pentru !utare pl$!ere inedit$: 8naintea lui, al*i demnitari ditri/uier$
1rati poporului ulei pentru /aieH dar iat$ !$ Un nou !on!urent ditri/uie ulei parfumat>>> JVreau $
!87ti1 /ani 7i $ am o moarte at8t de frumoa$ 8n!8t funeraliile mele $ r$m8n$ prover/ialeK, pune un
perona3 al lui Petro%nWuH pro/a/il are de 18nd $ le pre!rie mo7tenitorilor $ ofere 8ntre1ii !et$*i un
/an!.et !u Prile3ul 8nmorm8nt$rii lui> P8ine 7i Cir!, au Rai de1ra/$ edifi!ii 7i pe!ta!ole: autoritatea
!onta mai de1ra/$ 8n !oaterea 8n relief a unui
;C;
om de!8t 8ntr%o for*$, pu/li!$ au privat$ !ontr8n1ereH ea era monumentali4are 7i - li4are>
Ever1etimul nu era a7a de rt !um !red !omentatorii !ei mai re!en*i, dar era ni!i a7a de ma!.iaveli!
!um pretind !o atentatorii pre!eden*i, p$trun7i de un oare!are mar5im> No/le*ea !onta, 8n 8n*eleul
FD
literal al !uv8ntului, 8ntr%un J3o! de !ompeti*ieK da fel de nera*ional, din pun!t de vedere politi! i
e!onomi!, !a 7i riipa de otenta*ie> Tr$$tura a!eata dep$7ea !u mult ne!eitatea ele a%i Jafirma
ran1ulK au de a 8n$l*a /ariere de !la$H nu poate fi vor/a $ redu!em un fenomen fundamental RM
!ompeti*ia prin riip$ M la ni7te e5pli!a*ii o!iale, dup$ 1utul autorilor moderniH la fel de pu*in e
!uvine $%; redu!em la e5pli!a*iile date ide !ei anti!i: patriotim, er/$ri, /an!.ete, 1enero4itate et!>
2enomenul a!eta apare la fel de !iudat !a 7i a!el potla!.W !e%i fr$m8nt$ pe etno1rafii !are l%au
de!operit la at8tea popula*ii JprimitiveKH ete o patim$ la fel de mituitoare !a a!elea !are, la
popoarele J!ivili4ateK, e cde4l$n*uie numai pentru a pune t$p8nire pe puterea Jpoliti!$K 7i /o1$*iile
Je!onomi!eK> Cel pu*in, a7a e !rede>
W Potla!. ,en1l> potlat!.0 M o/i!ei pe!ifi! tri/urilor indiene de pe !oata de +ud%Vet a Ameri!-;
de Nord, prin !are un 7ef de tri/ au un tri/ ofer$ altui 7ef de tri/ au tri/ daruri foarte /o1ate 8nL-
*ite de mee, danuri, !eremonii pu/li!e> Cel !e ] prime7te tre/uie $ r$pund$ printr%o ma$ 7i da ruri
7i mai /o1ate, !eea !e poate du!e adeea la a%r$!irea lui !omplet$ ,n> tr>0>
;CC
'UNCgK :l T('P L(BER
L$uda/il JfarnienteK
E!onomia roman$ !uprindea un e!tor important 8n !are mun!a era efe!tuat$ de !laviH e5ita 7i
temni*a pentru datorni!i, 8n -!are !reditorul 8l 8n!.idea pe de/itor 8mpreun$ !u o*ia 7i !opiii pentru !a
ei $%7i a!.ite datoria prin mun!$H tmai era 7i un e!tor -de tat, unde !ondamna*ii, !lavii 2i!ului
,adi!$ ai nenum$ratelor domenii imperiale0, e peteau u/ loviturile de (/8t$ ale 1ardienilor, oart$ a
multor !re7tini> +e!torul prin!ipal 8n$ r$m8nea li/er din pun!t de vedere 3uridi!> U$ranii nevoia7i
mun!eau din 1reu pentru a%-7i pl$ti impo4iteleH a7a !um !rie Peter BroQn, ,,(mperiul roman d$dea
toat$ li/ertatea oli1ar.iilor lo!ale, l$8nd pe eama lor tre/urile adminitrativeH le !erea pu*in 8n
a!tivitatea lor fi!al$ 7i e ferea $ e arate prea !urio 8n privin*a modului 8n !are impo4itele erau
mule *$r$nimiiH ete un mod
e 1uvernare pu*in ap$$tor !are a !ontituit Prin!ipiul multor t$p8niri !oloniale 8ntr%o perioad$
re!ent$K> Al*i *$rani erau arenda7ii 8n Parte ai a!etor nota/ilit$*i> 'un!itorii a1ri!oli, alaria*ii,
meeria7ii !are 87i 8n!.iriau ervi!iile Pentru mun!i determinate f$!eau !u patronii o
_!meal$ !are lua prea rareori forma unui !onta!t !ri ,!u e5!ep*ia !ontra!telor de u!eni!ie0>
;CB
8i
6up$ !um Codul lui Napoleon prevede !$ * !onteta*iile relative la alariul ervitorilrf; patronul
ete !re4ut pe !uv8nt, un patron r%o- man 87i fa!e in1ur dreptate da!$ alaria*ii n fur$, !a 7i !8nd ei ar
fi !lavi de%ai lui> Aid-om Jno/ilimii or$7eneK din timpul Rena7terii itaJ liene, nota/ilit$*ile !.eltuie!
mai ale 8n ora7 veniturile provenite din a1ri!ultur$H !ontrar Evului 'ediu fran!e4 7i no/ilimii lui de
!atelani> Pe l8n1$ nota/ilit$*ile or$7ene tr$ie! meeria7i 7i ne1utori !are 8nt furni4orii a!etor
/o1$ta7iH a!eta de!i era Jor$7elulK roman ,denumirea fiind in1urul element !omun !e%; are !u un
F;
ora7 modern0> Care era emnul ditin!t al unui ora7L Pre4en*a unei !lae ina!tive: !laa nota/ilit$*ilor>
(na!tivitatea ete tr$$tura !ea mai de eam$ a Jvie*ii lor privateKH anti!.itatea a fot epo!a 8n !are
ina!tivitatea tre!e drept merit>
J8ntr%un e!ol poate, punea pre ;ACD un atrolo1 t9n$rului erou 8n '$n$tirea din Parma,
tr8ndavii nu%7i vor mai 1$i lo!ulKH prevetire e5a!t$> 8n e!olul notru rentierii nu prea au reputa*ie
/un$> 6e la 'ar5 7i Proud.on 8n!oa!e, no*iunea de mun!$ a devenit o valoare o!ial$ univeral$, un
!on!ept filoofi! M 8ntr%at8t 8n%!8t dipre*ul fa*$ de mun!$ 8n anti!.itate, !uvintele de de!oniderare
m$rturiit$ fa*$ de !ei !e mun!e! manual, ridi!area 8n l$vi a ina!tivit$*ii !a o !ondi*ie ne!ear$ a
unei vie*i de om Jli/eralK demn $ poarte numele de om, toate a!etea ne !andali4ea4$> 'un!itorul
era !oniderat nu numai inferior din pun!t de vedere o!ial, !i !.iar oare!um a/3e!t> 6e a!eea
a3un1em adeea la !on!lu4ia i!$ o o!ietate !are u/etima 8ntr%at8t valorile adev$rate a fot o
o!ietate !.ilodit$ !are a tre/uit $ pl$tea!$ pre*ul !.ilodirii ei: nu !umva e e5pli!$ 8napoierea
e!onomi!$ 7i i1norarea ma7ini mului 8n anti!.itate prin a!et dipre* fa*$ de mun!$L +au poate !$ o
pla1$ 87i 1$e7te e5pli!a*ia 8ntr%alta 7i !$ de!oniderarea fa*$ Te mun!$ e e5pli!$ prin alt !andal:
!lavia>
Totu7i, da!$ am fi in!eri, am 1$i 8n noi
8n7ine
una din !.eile eni1mei> 6a, mun!a ni e
are repe!ta/il$ 7i nu ne%am 8n!umeta $ ne de!lar$m tr8ndavi, !eea !e nu ne 8mpiedi!$ $ fim
e5trem de eni/ili la deoe/irile de !la$
3 !$, nem$rturiit, 8i !onider$m pe mun!itori d pe- mi!ii ne1utori !a pe neamuri proateH nu vrem
!a noi 8n7ine au !opiii no7tri $ !o/oare iar la nivelul lor, de7i ne ete !am ru7ine de aCet im*$m8nt>
A!eata ete prima din !ele 7ae !.ei ale atitudinii anti!.it$*ii fa*$ de mun!$: dipre*ul fa*$ de
valoarea Jmun!$K era dipre* o!ial fa*$ de mun!itori M dipre* !e a d$inuit p8n$ pre timpul
'$n$tirii din ParmaH apoi, pentru a men*ine ierar.ia !laelor o!iale, t$vilind totodat$ !onfli!tele de
!la$, a fot nevoie $ e de!lare !$ mun!a ete o valoare adev$rat$ 7i o valoare pentru toat$ lumeaH
a7a %a 8n!.eiat pa!ea o!ial$ a ufletelor f$*arni!e> 'iterul dipre*ului anti!.it$*ii fa*$ de mun!$ e
l$mure7te foarte implu prinR faptul !$ 8nt8mpl$rile r$4/oiului o!ial nu a3uneer$ la a!et provi4oriu
armiti*iu plin de f$*$rni!ie> O !la$ o!ial$ m8ndr$ de uperioritatea a 87i !$uta propria 1lorie ,8n
a!eata !ont$ ideolo1ia0>
Bo1$*ia 8neamn$ virtute
;> A7adar, o prim$ !.eie: deoe/irea dintre 1ru%purile o!iale ete valori4at$ 8n fun!*ie de tima !e
o inpir$ ura lor de !87ti1> La Atena, 8n epo!ile !lai!e, poe*ii !omi!i !alifi!au omul
meeria lui ,Eu!rate, ne1utorul de !8l*i, le, ne1utorul de oi0 ni!ide!um pentru a%i adu!e !inte:
om !u adev$rat ete numai !el al !$rui timp ete !u totul li/er> 6up$ Platon, _ !etate /ine or1ani4at$
ar fi !ea 8n !are !et$*enii ar fi .r$ni*i din mun!a a1ri!ol$ a !la%Rlor, l$8nd meeriile !elor din p$turile
de 3o:
FC
Jvirtuoa$K, !ea a unui om de !alitate,
fre/u ;C@
$ fie Jina!tiv$K ,vom vedea 8n !ur8nd
!$ ete un trai de mo7ier !are nu :Jmun!et f 8n enul !$ 87i 1opod$re7te mo7iile0> 8n I L>- iui
Aritotel, !lavii, *$ranii 7i mi!ii ne1ut nu pot du!e un trai Jferi!itK, adi!$ proper fi totodat$ no/ilH
trai ortit numai !elor !e%7i 6lX or1ani4a e5iten*a 7i n$4ui la un !op 8deaV Numai oamenii !are nu
mun!e! 8nt, din pm3V de vedere moral, 8n !onformitate !u idealul omene! 7i merit$ $ fie ut$ la
ut$ !et$*eni- Jperfe!*iunea !et$*eanului nu%( poate !al8f3Ca pe omul !are iete numai li/er 7i at8ta tot%
ea 8l !alifi!$ doar pe !el !e nu are de 8ndeplinit mun!i ne!eare, !ele 3pe !are Hle fa! ro/ii, meeria7ii
7i ala.oriiH a!e7tia din urm$ nu vor fi !et$*eni, da!$ !ontitu*ia a!ord$ fun!*iile pu/li!e virtu*ii 7i
meritului, 8ntru!9t !elui !e du!e o via*$ de mun!itor au de ala.or nu 8i ete !u putin*$ $ pra!ti!e
virtuteaK> Aritotel nu vrea $ pun$ !$ un om $ra! 8iu are poi/ilitatea au prile3ul de a pra!ti!a
anumite virtu*i, !i !$ $r$!ia ete un fel de malforma*ie, de vi!iu> Pentru 'etterni!., omul 8n!epea de
la /aronH pentru 1re!i 7i romani 8n!epea de la !el !e tr$ia din venitul mo7iei> Nota/ilit$*ile din lumea
1re!o%roman$ nu e !oniderau uperioare mediei omenirii, a7a !um e !redeau no/ilii Ve!.iului
Re1im: ei e o!oteau !a fiind omenirea deplin$ 7i total$, omenirea normal$H de!i !ei $ra!i erau
moralmente inferiori: nu tr$iau a7a !um e !uvine>
Bo1$*ia 8nemna virtute, 8ntr%un pro!e 8n !are mul*imea din Atena era 3ude!$torul, iar 6emotene
p8r8tul, a!eta 8i repro7a adverarului urm$toarele: JValoarea mea o 8ntre!e pe a lui E!.in 7i eu m$
tra1 dintr%un neam mai /unH $ nu !rede*i !$ Vreau $ inult $r$!ia, dar nu pot $ nu ipun !$ oarta
mi%a 8n1$duit $ 8nv$* 8n !ele mai /une 7!oli 7i !$ am avut detul$ avere pentru ia nu fi nevoit $
8ndepline! mun!i ru7inoae> Pe tine, E!.in, te%a ale oarta !a 8n !opil$rie, $ m$turi !a un !lav
!laa 8n !are tat$l t$u 87i d$!$lea eleviiK> 6emotene ie7i triumf$tor din pro!e>
#9nditorii elini au 8nt$rit a!eat$ !onvin1ere frea+!$ a romanilor> JArtele o/i7nuite, artele L
!$l_ae- !rie +ene!a, 8nt, dup$ !um ne 8n%at$ filooful Poidoniu, !ele ale mun!itorilor manuali
!are 87i petre! vea!ul !87ti18ndu%7i tra%'; meeriile a!etea nu 8nt ni!ide!um frumoae 7i nu au
nimi! 8n !omun !u Binele>K Ci!ero nu a a7teptat $%; !itea!$ pe filooful Panaitio, al !$rui
!onformim 8l apre!ia, !a $ 7tie !$ Jori!e alari4are ete ordid$ 7i nedemn$ de un om li/er, !$!i
alariul ete pre*ul mun!ii, iar nu al unei arteH meeria ete ordid$, !a 7i de altfel !omer*ul de m8na a
doua ,opu marelui ne1o*0K> Nu e5itau 8n!$ e1alitatea demo!rati!$, idealul o!ialit 7i !aritatea
!re7tin$ pentru a ili a!et dipre* pontan $ ai/$ pu*in$ pudoare>
Anti!.itatea l$vea !ondi*ia de rentier !u a!eea7i lip$ de pudoare !e o v$dea Ve!.iul Re1im
privindu%i pe neno/ili !a pe ni7te !ali!i> O !la$ de nota/ilit$*i mai mult au mai pu*in !ult$ !are vrea
$ p$tre4e m8nuirea me!animelor politi!e 87i 1lorifi!a tr8nd$via 7i /o1$*iile !a fiind !alea pre o
!ultur$ li/eral$ 7i o !arier$ politi!$> 'un!itorii, afirma Arito%tel, nu %ar pri!epe $ !ondu!$ !etatea,
ad$u1ind !$ ei nu ar putea, !$ ni!i nu tre/uie $ o fa!$ 7i !$, de altfel, ni!i nu le tre!e prin !ap> 6e
fapt, pune Platon, prea numero7i 8nt /o1$ta7ii !are nu e o!up$ de tre/urile o/7te7ti, !i e 18nde!
FB
doar la ditra!*ii 7i la 8m/o1$*ire> Bo1$ta7ii, !rie miti!ul Plotin, ne de4am$1e! Prea deH !el pu*in,
ei au un merit: nefiind nevoi*i $ mun!ea!$, Jei 8nt o pe!ie !e p$trea4$ D va1$ amintire depre
virtuteKH iar Jmaa 'un!itorilor manuali ete o 1loat$ demn$ de dipre*, menit$ $ produ!$ o/ie!tele
ne!eare traiului oamenilor virtuo7iK>
6ei1ur, /o1$ta7ii nu au nevoie $ mun!ea%CaX numai !$, !ria Platon, ei !omit totu7i 1reoaia !$
mun!e!: din l$!omie> Patima /o1$*iei e,nu le la$ ni!i un r$1a4 pentru a e 8ndeletni!i !u alt!eva
de!8t propriet$*ile lor parti!u%
;CE
fn
lareH ufletul fie!$rui !et$*ean at8rn9, 8n C%e noatre, de 8m/o1$*irea lui 7i nu are de!8t in1ur 18nd:
fie!are 4i $%i adu!$ un n ori!ine ete 1ata $ 8nve*e o te.ni!$ oare!a $ e dedea unei
a!tivit$*i oare!are, da!$ adu!e un profitH de alt!eva ni!i nu%i
li
(
i
Lupta de !laa
(deile anti!e depre mun!$ au fot prea de anali4ate de itori!ii no7tri !a 7i !8nd ar fi fOt do!trine
f$urite de 18nditori au de 3uri7ti> 8n realitate erau repre4ent$ri !ole!tive nel$murite !are erau totodat$
repre4ent$ri de !la$> dZtli ta/ileau prin!ipii, nu de!retau, de pild$, !$ mun!a preupune mun!$ 8n
foloul altuia 8n !.im/ul unui alariuH a!ete repre4ent$ri 8n$ priveau 1lo/al 1rupuri o!iale
inferioare 8n !are omul era ilit $ tr$ia!$ dintr%un alariu au $ intre 8n ervi!iul !uiva> Ele nu aveau
preten*ia $ or1ani4e4e !omportarea tuturor 8n fun!*ie de re1uli, !i $ 8nal*e au $ depre!ie4e o !la$
o!ial$ unde totul ete totodat$ mai mult 7i mai pu*in adev$rat: pentru unii, mun!a va fi o mun!$ de
lu1$H pentru fra*ii lor de !la$, va fi alari4are> Pentru a%i !ufunda 8n dipre*ul provo!at de !laa lor,
li e adu!e a!u4area !$ mun!e!: nu pentru !$ mun!e! 8nt dipre*ui*i> (ar !laa nota/ilit$*ilor,
/o1at$, !ult$, t$p8nitoare, va fi 8n$l*at$H nota/ilit$*ile au un merit: ele nu au nevoie $ mun!ea!$, !i
!ondu! !etatea> J(deile anti!e depre mun!$-; erau nu at8t idei, !8t valori4$ri, po4itive pentru !ei !are
de*ineau puterea, ne1ative pentru !ei umiliH important era $ e5ite valori4$ri: am$nuntele
ar1umentelor adue nu intereau Pe nimeni>
C> Valori4$ri de !la$ !e e foloe! de ori!e ar1ument> &enofon punea !$ meeriile m:- nuale 8i
mole7e! pe !ei !are le pra!ti!$, ,fi- ind!$ 8i !ontr8n1 $ 7ad$ la um/r$ 7i uneori !.iar $%7i petrea!$
toat$ 4iua l8n1$ fo!KH n;B;
;CA
% meeria7ii Jnu au timpul ne!ear !a $ de prietenii lor 7i $ apere !etateaKH i
To!up p p H
e nC3ie a1ri!ole, dimpotriv$, 8l !$le! pe om fN uporte 7i fri1ul 7i !$ldura, $ e !oale di%Re%
diminea*$ 7i $ apere p$m8ntul .r$nitor, pa!$ nu refu4$m $ admitem !$ intereul ,e !ia$ 3oa!$ un rol
F=
8n itorie, vom re4olva lene o eni1m$ itori!$, a!eea a devalori4$rii aproape 1enerale a !omer*ului
de%a lun1ul itoriei p8n$ la revolu*ia indutrial$ din e!olul al &l&%leaH !.eia eni1mei ete !$ averile
f$!ute din !omer* erau averi de nou%8m/o1$*i*i, pe !8t$ vreme averile ve!.i erau averi rurale> Bo1$*ia
tr$ve!.e e ap$r$ 8mpotriva ne1o*ului atri/uindu%i ne1utorului toate vi!iile poi/ile: el ete un
de4r$d$!inatH tot !e fa!e, fa!e din l$!omie de /ani, are 8n el 1ermenul tuturor relelor, 8m/ie la lu5 7i la
moli!iune, violentea4$ natura deoare!e e du!e 8n *inuturi 8ndep$rtate de !are 8ntem dep$r*i*i prin
o/ta!ole naturale !a marea 7i din !are adu!e produe pe !are natura nu a voit $ le lae $ !rea!$ la
noi> (deile a!etea e 8nl$n*uie! 8n!$ din #re!ia 7i (ndia ar.ai!$ p8n$ la Ben3amin Contant 7i
'aurra> La Roma, !et$*enii erau 8mp$r*i*i 8n mai multe JordineK !ivi!e ,impli !et$*eni, de!urioni,
!avaleri, enatori0, 8mp$r*irea fiind 8ntemeiat$ pe avereH pentru a apre!ia averea 8n$, re!en$m8nturile
nu luau 8n eam$ de!8t /unurile fun!iareH un ne1utor /o%lat nu e 8nal*$ 8n o!ietatea !ivi!$ de!8t
!um%P9r8nd p$m8nt> 6a!$ un ne1utor, $tul de 8m%po19*ire, n$4uie7te la un trai ti.nit 7i 87i Rvete7te
averea 8n propriet$*i rurale, atun!i nu va mai fi de dipre*uit 7i va tre/ui $%i adu!em laude
!$lduroae> A7a 4i!e Ci!ero> 6evalori4area /o1$*iei !are nu ete fun!iar$ de fapt repin1erea
parvenitului> C$!i, vreme !8t /o1$*ia prin!ipal$ a fot p$%l lu!rat, 7i a1ri!ultura ura de venit !ea R
Rimportant$, a fi /o1at 8nemna a poeda Pam8nt: p$m8ntul era inveti*ia univeral$> Co%
;C<
mer*ul era doar o !ale tran4itorie de 8m/oo3 *ireH atfel proprietatea fun!iar$ 8l deoe/ea un
mo7tenitor de un parvenit> Comer*ul era u mod de a do/8ndi avereH p$m8ntul era o R 1ata
do/8ndit$> 6rept urmare, dup$ !um vom vedea mai departe, un mo7tenitor, un moie /o1at nu va
tre!e drept ne1utor !.iar da!$ e apu!$ 7i de ne1o*H important ete !a un otn $ nu pornea!$ de la
ne1o*>
PX
Ce 8neamn$ a mun!iL
Comer*ul ete ordid, repet$ Ci!ero, Jda!$ ete vor/a de un !omer!iant modet !are !ump$r$
numai pentru a vinde mai departe 8n mod nemi3lo!itH da!$ 8n$ ete vor/a de un !omer* important, de
mare amploare, nu mai ete de dipre*uitK> :i, adau1$ Ci!ero, toate meeriile 8nt ordide, 8n !.im/,
profeiile li/erale, !a ar.ite!tura au medi!ina, 8nt onora/ileH ele nu 8nt potrivite pentru peroanele
!ele mai u%pueH indivi4ii 8n$ !are nu e afl$ 8n fruntea o!iet$*ii le pot pra!ti!a de!ent>
B> Profeiile li/erale 8nt oare o ,,mun!$KL Care ete 8n*eleul a!etui !uv8ntL El nu are e!.ivalent
e5a!t ni!i 8n latin$, ni!i 8n 1rea!$> Un !riitor ete oare un mun!itorL Un minitruL O 1opodin$L Un
!lav nu Jmun!eaKH a!ulta de t$p8n, f$!ea !eea !e a!eta 8i porun!ea> Tot a7a 7i la noi: un ota7 ete
oare un Jmun!itorKL El e5e!ut$ ordine> 8n Le1ile, Pla%ton de!lar$ !$ !et$*eanul adev$rat nu mun!e7te,
iar, !u dou$ r8nduri mai 3o, !$ a!ela7i !et$*ean Jtre/uie $ tea trea4 !8teva ore, 8n fie!are noapte,
pentru a%7i de$v8r7i tre/urile politi!e, da!$ o!up$ vreo fun!*ie pu/li!$ au, da!$ nu, pentru a%7i
8ndeplini o/li1a*iile e!onomi!eK, anume adminitrarea mo7iilor lui l*WK erate de !lavi> #alienu,
medi! 7i filoof, evo!a pe unul din da!$lii $i !are fuee ilit $ iWeK nun*e $ mai predea filoofia
F@
Jpentru !$ flu mai avea timp li/erH !on!et$*enii $i l%au de-
;BD
minat $ a!!epte o!upa*ii politi!eKH ni!i una, > aita nu puteau fi !oniderate mun!i> ;;; +$%i privim
a!um pe Jfiloofii, retorii, mu%> 3enii, 1ramati!iiK, depre !are !rie Lu!ian, 4 e to*i !ei !e !red nimerit
$ mear1$ prin !ae entru a da le!*ii 8n !.im/ul unui alariuK, Pu/ !uv8nt !$ 8nt $ra!i ,adi!$, 8n
8n*eleul anti! al termenului: !$ nu le a3un1e averea peronal$0: ei mun!e! oareL Nu> 6up$ dipo4i*ia
fie!$ruia, unul va pune !$ ei e5er!it$ o profeie !U adev$rat demn$ de un om li/er 7i !$ au o
demnitate Jli/eral$K, iar altul !$ 8nt JprieteniiK ,a!eta era termenul politi!o0 t$p8nu%lui !are%i
pl$te7te, au !$ 8nt ni7te nenoro!i*i ili*i $%7i !87ti1e e5iten*a 7i !$, de fapt, du! un trai de !laviH
orarul lor nu depinde de eiH !a 7i ervitorii !lavi, ei a!ult$ de !lopotele al !$ror dan1$t d$ emnalul
8n!eputului 7i f8r%7itului le!*iei 8n toate !aele ele1ante> +tranie Jami!i*ie, !e pri!inuie7te mult$
mun!$ 7i mult$ oteneal$XKH 7i nu le 8n1$duie $ devin$ oameni !u adev$rat li/eri, !u alte !uvinte $
do%/8ndea!$ un patrimoniu ufi!ient: J+alariul lor M admi*8nd !$ li e pl$te7te 8n 8ntre1ime M 8l
!.eltuie! p8n$ la ultimul /$nu*H nuWvor fi 8n tare $ pun$ un /an deoparteK> Profeie li/eral$,
prietenie au alari4areL 6e1ea/a ne%am 8ntre/a !e !redeau romanii 7i !.iar 3uri7tii 8n inea lor:
adev$rul ete !$ nu prea e 18ndeau au !$ aveau imultan !ele trei p$reri, nu f$r$ a e minuna de un
parado5 8n virtutea !$ruia o a!tivitate a7a de li/eral$ !a erudi*ia ,au J1ramati!aK0 putea 8n!ununa un
nenoro!it de !ali!H pe 1ramati!ul lor de !a$, pre!eptor al !opiilor lor, 8l dipre*uiau 7i totodat$ 8l
repe!tau> Prieten au alariatL 8n a!ea o!ietate ni%meni nu era mun!itor: toate le1$turile dintre
oameni erau !on!epute pornind de la o reia%vle de prietenie au de !omand$>
'ai erau 8n f8r7it lu3/ele uperioare 7i i$*ile peronale, adi!$ fun!*iile pu/li!e> :i a!etea
e define! printr%un a1re1at de Pre3ude!$*i 7i tradi*ii itori!e> C8nd ete vor/a
;B;
de un enator, 1uvernator al unei provin!ii ri- Afri!a, !u un alariu mare, nu e ive7te nR un
e!.ivo!: omul 8ndepline7te o lu3/$ pu/liR 1lorioa$, !onform$ !u !ele/rul ideal de viaL politi!$H
da!$ 8n$, 8n !.im/ul a!eluia7i alarii omul va 1uverna E1iptul, nu mai poate fi vor/- de o fun!*ie
pu/li!$> 6e !eL Pentru !$ 1uver natorii Afri!ii erau ale7i dintre mem/rii ve!.iului +enat, 8n timp !e
1uvernatorii E1iptului erau re!ruta*i dintre mem/rii unui !orp R 8nal*i Jfun!*ionariK imperiali, 8nfiin*at
8n primii ani ai imperiului ,!eea !e ne du!e !u 18n] dul la dipre*ul lui +aint%+imon !are e o!otea !a
apar*in8nd ve!.ii no/iiimi fa*$ de mini7trii lui Ludovi! al &lV%iea0>
Cei pe !are noi i%am numi fun!*ionari erveau oare tatul 7i pe uveranul lorL Adverarii lor
pretindeau !$ ei erau doar atotputerni!ii !lavi ai t$p8nului lor, 8mp$ratul, !are !.ipurile era a3utat de
ervitorii lui $ adminitre4e imperiul, !a 7i domeniile lui parti!ulareH !riitorul Lu!ian, el 8nu7i 8nalt
fun!*ionar 7i mare vitierni! al E1iptului, repli!a in numele tuturor !ole1ilor $i !$ nu e5ita ni!i o
deoe/ire 8ntre ei 7i enatorii 1uvernatori> Avea dreptateH numai !$ 3ude!ata !ole!tiv$ nu e ia dup$
ra*iuneH medi!ul #alienu, !are 8n1ri3ie pe un fun!*ionar imperial, vedea 8n a!eta un fel de !lav,
FF
deoare!e mun!ea pentru t$p8nul $u 8mp$ratul de diminea*a p8n$ eara 7i Jnu redevenea el 8nu7i,
departe de t$p8n, de!8t o dat$ !u !$derea nop*iiK> Re1$im a!ela7i e!.ivo! 8n unul din rolurile
importante ale timpului: adminitratorul unei familii u%pueH a!eat$ lu3/$ i e 8n!redin*a 8ndeo/7te
urma7ului unui neam ve!.i, dar $r$!it> Plutar. u evo!$ adeea !u mil$ !a pe un frate inferior>
Vude!$*i formulate din afar$
=> Care fa!tor .ot$r$7te da!$ 1uvernatorR E1iptului ete un om pu/li! au un impl;; a-
;BC
atL 2un!*ia luiL Nu> J+tilul lui de via*$K,
lar R !Um du!e un trai arito!rati! au e arat$
ouL (ar$7i nu> Claifi!area nu pur!ede din
+eea !e ete au fa!e, !i ete impu$ din afar$>
( !on!ep*ia anti!$ depre mun!$, 1$im un
dev$rat trat de J3ude!$*i formulate din
afar$K> +$ ra*ion$m printr%o analo1ie: !um vom
putea
.ot$r8 da!$ puterni!ul neam al 'edi!i%
lor era o familie de no/ili au de /an!.eriL Erau ei /an!.eri du!8nd un trai arito!rati! au no/ili
!are f$!eau afa!eri /an!areL Va fi oare .ot$r8tor tilul lor de via*$, !um punea 'a5 We/erL Nu>
Ori!e ar fa!e ei, .ot$r8rea !ade aupra lor din afar$H !ontemporanii lor vor a!!epta au nu $%i a7e4e
printre !ei de neam no/il> :i da!$%i a7a4$ printre ei, /an!a nu va mai fi profeia lor, !i un implu
am$nunt ane!doti!> A!ete J!laifi!$ri din afar$K 8nt !ure 8ntine itori!ilorH din faptul !$
nota/ilit$*ile anti!e e de!larau a fi Jdeaupra !ontin1en*elor vie*ii materialeK, nu tre/uie $ tra1em
!on!lu4ia !$ nu f$!eau !omer* au afa!eri /an!are> :i la noi, p8n$ 8n 4ilele noatre, un du!e !are
!ondu!e o indutrie a fierului r$m8ne un du!e !are, din 8nt8mplare, poed$ o atfel de indutrie, pe !8t$
vreme un indutria7 !are nu ete du!e 87i p$trea4$ !alitatea de indutria7, 8n anti!.itate, o nota/ilitate
nu era identifi!at$ !u un armator au !ultivatorH omul a!eta era el 8nu7i 7i, da!$ ne ete 8n1$duit $
foloim un lim/a3 ana!roni!, nu !ria nimi! pe J!artea lui de vi4it$K> C$!i a%*i !ultiva p$m8ntul era, m
!on!ep*ia tuturor, o impl$ ne!eitate pro4ai!$, !e nu%; definea pe om, dup$ !um nu%; define7te
faptul !$ e 8m/ra!$ 8n fie!are diminea*$> 6ar $ ne 8ntoar!em la romani 7i $%i
unui om oare!are p$rerea a depre !u%are dinatie de armatori !are domin$ !etateaH tvW !R neNar
r$punde: JEi 8nt ni7te nota/ili%a*i> 8nt puterni!i 7i /o1a*iH iau parte la tre%l(Kile o/7te7ti 7i, prin
/inefa!erile lor pu/li!e,
mult /ine !et$*ii noatre, ne ofer$ 3o!uri uper/eK> 8n !urul !onvor/irii am afla !$ ei
;BB
e!.ipea4$ 7i multe vae> 2$r$ a tre!e tot drept armatori> Re!ent un itori! a doveditR anti!.itatea
!ondamna !87ti1ul din !omer* rTR al vi!iului l$!omiei, dar 8i l$uda pe n-o/vR !are e pri!epeau $ e
8m/o1$*ea!$ pe ori !ale, in!luiv prin ne1o*, 7i 8i dipre*uia pe nCe 1utorii de meerie, 8n timp !e 8i
FE
privea pe noN /ili !a pe oameni politi!i au li/eri de ori!e !ontr8n1ere material$> Ete a!eata oare o
!ontradi!*ieL 6a, din un1.iul lo1i!ii> Romanii 8nC9 nu im*eau !ontradi!*iaH o nota/ilitate !are f9> !ea
ne1o* nu tre!ea drept ne1utor, !i era !laat$ printre verte/ra*ii mai puterni!i: nota/ilit$*ile> 6ei1ur,
la Roma, o le1e t$1$duia enatorilor !omer*ul maritim, dar era 8n!$l!at$ f$r$ ni!i un !rupul>
(mportant era $ nu fii om de afa!eriH aparen*ele fiind repe!tate, enatorii f$!eau afa!eri>
Ori!e ar fa!e, o nota/ilitate, un no/il nu 8nt defini*i prin !eea !e fa!H 8n !.im/, un om $ra! ete
!i4mar au ala.or> Pentru a putea fi el 8nu7i M 7i numai el 8nu7i M un om tre/uie $ poede un
patrimoniuH atun!i !8nd o nota/ilitate e !alifi!a, pe epitaf, J/un a1ri!ultorK, voia $ pun$ !$ avea
darul $%7i !ultive p$m8ntul !u pri!epere, ni!ide!um !$ era !ultivator de meerieH !8nd punem noi !$
!utare !onte$ ete e5!elent$ 1opodin$, nu punem !$ fa!e 1opod$rie> Ce !ria pe epitatui unei
nota/ilit$*iL 'ai 8nt8i, demnit$*ile politi!e pe !are le de*inue ,vom vedea !$ ele !orepundeau
titlurilor de no/le*e ale Ve!.iului Re1im0H apoi, eventual a!tivit$*ile li/erale !$rora li e d$ruie din
pl$!ere, de!i !$rora 87i !ona!rae via*a a7a !um, mai t8r4iu, al*ii e vor !$lu1$riH nota/ili t$*ile 7i
no/ilii 87i f$!eau o !inte din a e fi d$ruit filoofiei, elo!in*ei, dreptului, poe4iei, medi!inei 7i, 8n
provin!iile 1re!e7ti, atletimului> Cu a!et titlu, !etatea le ridi!$ tatui: ,,PrDK feiileK 8nt !intite 8n
mod pu/li!> Pe de alta parte, ele 8l defineau pe omH !8te unul e !alifi!a drept Jfot !onul, filoofKH
a!eta ete 8n*eleul titlului pe !are 'ar! Aureliu ;%a p$K
;B=
t 8n itorie: J8mp$rat ,7i0 filoofK> Ceea !e raearnn$ !R demnit$*ii ale politi!e el ad$u1a 8p una
profeiei filoofi!eC>
Lauda mun!ii
r Una ete $ dipre*uie7ti din pun!t de ve%3ere o!ial pe oamenii mode7ti !are mun!e!H !ine fa!e
parte 8n$ dintr%o !la$ !8rmuitoare e@te nevoit $ apre!ie4e 8ntr%un fel mun!a poporului, foloitoare
!et$*ii>
'ai pre!i: mun!a a!eata ai1ur$ pa!ea o!ial$: JAlt$dat$, !rie (o!rate, !ei !u ori1ine umil$
erau pu7i $ lu!re4e p$m8ntul 7i $ fa!$ ne1o*, !$!i e 7tie !$ $r$!ia e na7te din lenevie, iar !rima din
$r$!ieK> #8ndirea anti!$ nu pune !$ un tat ete o Jo!ietateK or1ani4at$ pentru !a fie!are $
mun!ea!$ 8n foloul tuturorH ea afirma !$ fie!are J!etateK ete o intitu*ie ad$u1at$ o!iet$*ii fire7ti a
oamenilor pentru a le 8n1$dui a!etora $ du!$ un trai mai no/il> Ete /ine !a nevoia7ii $ mun!ea!$,
nu 8n$ pentru !a ei $%7i adu!$ !ontri/u*ia la o!ietate, !i pentru !a mi4eria $ nu%i in!ite $
4drun!ine intitu*ia !ivi!$ 8n mod !riminal> Ba, 1re7e!: un 18nditor din anti!.itate a fot de p$rere !$
mun!a au, !el pu*in, !omer*ul adu!e foloae tuturor !et$*enilor prin a!eea !$ ofer$ /unuri ne!eareH
%a mirat tare mult de dipre*ul ar$tat meeriei de ne1utor 8n timp !e alte a!tivit$*i, la fel de utile
o/7tei, 8nt foarte apre!iate> #8nditorul a!eta politi! nu ete altul de!8t a!ela7i Platon !are, dup$ !um
am v$4ut Rai 8nainte, dipre*uia pe oamenii !u ori1ine o!ial$ modet$> Ce%i drept, ni!i 8n fra1mentul
!itat nu pune Platon !$ o!ietatea tr$ie7te din
Poate >>> 6ar Pierre )adot 8mi pune prin !uvinte 8nvin1$toare !$ lu!rurile nu 8nt a7a de imple 8n
FA
!a4ui lui 'ar! Aureliu, !.iar da!$ 8m/inarea tr8n$ a domniei !u filoofia nu ete 8n ni!i un fel !ea
pe RKe itorio1rafia .a1io1rafi!$ modern$ a lui 'ar! RUreliu 7i%o 8n!.ipuie prea lene,
;B@
mun!a tuturor, !ultivatori, meeria7i 7i r toriH el nu vor/e7te de!8t de !omer*H dun1- fie!are !et$*ean
tr$ie7te din patrimoniul %,lu!rat de !$tre !lavi0, iar a!et venit et RU fel de Jfire!K !a aerulH
omul 8n!epe $ adu %ervi!ii omului numai atun!i !8nd tre/uie 9%fa!$ rot de /unuri !are nu%i vin pe
!ale f- rea!$H !omer*ul 8ntre1e7te patrimoniul>
Pe de alt$ parte, mun!a ete in1urul mo0 de !87ti1 al mul*imiiH 8mp$ratul 7tie 7i, 8n !aii tate de
>>1etionar !intit=- al o!iet$*ii italieneK e tr$duia $ ai1ure fie!$rui 1rup mi3loa!ele de trai
tradi*ionaleH atfel, Ce4ar a porun!it !a o treime din p$tori $ fie li/eri ,!$!i mun!a lor de !lavi
f$!ea din ei 7omeri0H Au1utu avea 1ri3$ $ 8mpa!e intereele !ultivatorilor !u ale ne1utorilorH
Vepaian inter4ie foloirea unor ma7ini pentru !ontruirea Coloeumu%lui, !$!i a!eata ar fi
8nemnat foamete pentru p$turile $ra!e ale Romei> (n !apital$, politi!a !uprindea dou$ domenii: unul
avea 8n vedere e!uritatea au puterea aparatului de tat, !are tre/uia alvat$ au m$rit$ 8n pofida
tuturor 1reut$*ilor politi!ii interne 7i e5terneH al doilea era !ura: 8mp$ratul 3u!a rolul unui J!uratorK
au tutore al 8ntre1ii o!iet$*i romane, au al unei p$r*i a eiHK el men*inea 8ntr%o itua*ie proper$
tarea de lu!ruri tradi*ional$, a7a !um un tutore men*ine, f$r$ a o r$v$7i, averea pupilului $u>
F> (n !ele pue am aflat p$rerea depre mun!$ a nota/ilit$*ilor 7i oamenilor politi!iH ei 8i
dipre*uiau au 8i !ru*au pe inferioriH p$rerea inferiorilor 8n$ era alta>
8n romanul !ri de Petroniu, Trimal!io, li/ert /o1at, a f$!ut avere prin pe!ula*ii 8n !omer*ul
maritimH apoi %a l$at de afa!eri :i tr$ie7te, !a o nota/ilitate, din venitul mo7iil_r lui 7i din do/8n4ile
adue de !am$t$> Nu ete ni!i nota/ilitate, ni!i om din popor, 7i e miiK dre7te !u o avere f$!ut$ dup$
valorile u/%1rUK pului !$ruia 8i apar*ine: 8r1uin*$, pri!eperR, intin!tul ri!ului> Porun!e7te unui
!ulptor a
lY*ie4e pe morm8ntul lui /an!.etul pe ! \alitate de me!ena pu/li!, ;%a dat !et$*
!are, !et$*eni%
R t8r1ului $u 7i la !are au parti!ipat !u to*ii> _V /o1at de!8t e1alii $i, Trimal!io e tr$duite $ fie
Jre!uno!utK, da!$ nu de !laa uperioar$, !el pu*in de !orpul !ivi! al ora7uluiH -.iar da!$
nota/ilit$*ile 8l dipre*uie!, !.iar )a!$ !ei nu aR Re /o1a*i !a el 8l /8rfe! 8ntre i prin faptul !$ au
a!!eptat $ m$n8n!e 7i $ /ea fa !aa li Pe o!oteala lui i%au ar$tat 8n a!ea 4i emnele e5terioare de
repe!t>
Al*ii, mai numero7i, !redeau mor*i7 8n valorile u/%1rupului lor M a!tivitate, properitate, renume
profeional /un M f$r$ a n$4ui la vreo re!unoa7tere din partea unor uperiori adev$ra*i au a unei
fi!*iuni vremelni!e a !on7tiin*ei !ole!tive> Ar.eolo1ii au re1$it ute de pietre funerare pe !are
r$poa*ii 8nt 8nf$*i7a*i din ordinul lor 8n pr$v$lioara au atelierul lor> Ca tot !eea !e *ine de !ultur$ la
Roma, a!ete morminte de meeria7i v$de! o inpira*ie 1re!ea!$H la Atena, din e!olul al V%lea,
meeria7ii aveau o J!on7tiin*$ de !la$K /ine definit$>
F<
Era de a7teptatH pe l8n1$ idealul de tr8n%d$vie 7l de politi!$ !e !ara!teri4a o!ietatea anti!$, e
ive7te, 8n do!umentele de ori1ine popular$, o idee mai po4itiv$ depre mun!$> La Pompei, de pild$,
proprietarii unor !ae frumoae, de!orate !u pi!turi 7i tatui de marmur$, erau /rutari, apretori au
fa/ri!an*i de vae 7i e m8ndreau !u meeria lorH totu7i, unii dintre ei erau mem/ri ai +enatului
muni!ipal al !et$*ii lor> 8n epitaful 8n veruri !e%; !omandae unui poet, un !ultivator 8nt$rit din
Afri!a povete7te !um %a 8m/o1$*it prin mun!$> C$!i to*i a!e7ti !omer!ian*i 7i mee%rWa7i au
!ultivatori /o1a*i ,un epitaf !ot$ +!ump0 reim*eau o adev$rat$ pl$!ere 8n a%7i 'en*iona meeria 8n
epitafH adu! pre!i4$ri: au mun!it Jdin 1reuKH au fot ,,a1ent de !.im/ _arte !uno!utK, Jne1utor
renumit de !arne
-BE
de por! 7i de va!aK> Tre/uie 9 7tim !$, (n a vreme, un olar au /rutar era, din pun!t vedere o!ial,
mai u%pu de!8t 8n 4ilele tre ,un !uptor repre4enta o inveti*ie important$0> 8n +atiri !onul lui
Petroniu, t n$r erudit ete admonetat de un li/ert ne1icK tor !are fa!e o profeiune de !redin*$,
!redintK 8n ine 8nu7i 7i 8n emenii $i: J+8nt un om printre oameni, 8nainte4 8n via*$ !u !apul u nu
datore4 un /an nim$nui, nu am avut ni!iodat$ trea/$ !u 3uti*ia, nimeni nu mi%a puB vreodat$ 8n
forum: \6$%mi !e%mi datore4iYH arn putut !ump$ra un peti! de p$m8nt, pune un /an deoparte 7i
.r$ne! dou$4e!i de peroane f$r$ a vor/i de !8inele meu> Vino !u mine la forum, $ !erem $ ni e
8mprumute /aniH ai $ !onta*i 8ndat$ da!$%m$ /u!ur de !redit au nu 8n pofida inelului meu de fier de
implu li/ertK> 6e a!eea lepe4ile lor funerare 8nf$*i7ea4$ !u toate am$nuntele interiorul pr$v$liei,
m$rfurile e5pue, frumoaa te31.ea, !u!oni*a ele1ant$ !$reia i e arat$ tofe, !ulele 7i ma7inile 8n%
treprinderii> '$rfurile 7i intrumentele repre4entau un !apital important: de!i, 8nt emne de /o1$*ie,
7i nu !ele ale unei meerii> +!ulpturile a!etea funerare nu indi!$ numai profeiunea defun!tului, !a la
tarea !ivil$: ele ridi!$ 8n i$vi !alitatea a de proprietar al unei pr$v$lioare> 8n !.im/ ni!i una nu%;
8nf$*i7ea4$ pe defun!t lu!r8nd p$m8ntul>
6iprefui etet
Nu mai r$m8n de!8t !ei !are lu!rau !u adev$rat p$m8ntul 7i !are al!$tuiau patru !in!irni din
popula*ie> 8n lupta !runt$ pentru e5iten*a, !$!i ata le era oarta, morala lor e limita 3pr_K /a/il la
a!eea a +f8ntului Pavel: JCei !e nV mun!e7te nu va avea !e m8n!aK> (at$ o le!*ie !e 7i%o dau lor 8n7i7i
7i totodat$ un aveiKKBK ment pentru lene7ul !are ar vrea $ 8mpaRf> !u el pu*ina .ran$ !87ti1at$ !u
udoarea frun*i;-
;BA
6epre a!eat$ mul*ime mun!itoare M plu%ari pe!ari, p$tori !lavi au li/eri M 7tim -re9 pu*inH
7tim 8n$ 8n !e mod 8i privea !laa R%pu$: !u o!.ii !u !are prive7ti o pe!ie pi torea!$H tot atfel
pro!edau 7i poe4ia /u!oli!$, oe !are doar denumirea o lea1$ de patorala modern$, 7i !ulptura de
1en de tradi*ie eleniti!$>
Patorala modern$ travete7te arito!ra*i 8n p$tori /ine!re!u*iH /u!oli!a anti!$ era !lava1it$
ED
8nto!mai !um opereta !u ne1ri !ompu$ pentru al/i, 8n +tatele Unite, era rait$: lua drept perona3e
!8*iva !lavi, l$8ndu%le lim/a3ul lor ,pe !are 8l ideali4a 7i 8l 7lefuia ni*el0 7i 1lumele 7i de1.i48ndu%i 8n
8ndr$1oti*i 7i poe*i> 2ie ne1ri, fie !lavi, iat$ un prile3 de viare pentru al/i au pentru t$p8nii unui
mi! univer naiv 7i duio, at8t de m$runt 8n!8t totul r$m8ne nevinovat, iar t$p8nii e pot !ufunda, timp
de !8teva !lipe, 8n viul unei oarte idili!e: fiin*ele a!etea m$runte tr$ie! !.ipurile 8ntr%o tare de
leni!iune 7i promi!uitate e5uale !a 8ntr%un vi edeni! > > >
+!ulptura de 1en !e de!ora !aele frumoae 7i 1r$dinile 8nf$*i7a 8n mod pitore! tipuri, populare
tradi*ionale: B$tr8nul Pe!ar, Plu1arul, #r$dinarul, Be*ivana /$tr8n$ >>> Le reda !u un verim /rutal,
e5a1erat: venele 7i mu7!.ii B$tr8nului Pe!ar au un relief at8t de pronun*at 8n!8t trupul $u u!$*iv ne
du!e !u 18ndul la un !orp 3upuit de pe o plan7$ anatomi!$, iar fi4ionomia ete a7a de diperat$ !$
tatuia a tre!ut mult$ vreme drept o ima1ine a lui +ene!a 8n !lipa mor*ii> A!et fel de pitore! e
ituea4$ 8ntre e5preionim 7i !ari!atur$H /$%tr8ne*ea 7i mi4eria al!$tuie! doar un pe!ta!ol pentru un
etetim nep$$tor 7i uperfi!ial, mr$d$!inat 8ntr%un dipre* total> 6iformitatea trupurilor mul1e
48m/ete, dup$ !um piti!ii 7i R de la iarmaro! provo!au ilaritateH ve%
a!eta ete umor !onde!endent, total pt de !rupule> 2ilooful +ene!a era un uflet !rupulo 7i
era de p$rere !$ un t$p8n !are
;B<
e !omport$ dur !u !lavii $i e 8n3oe7te, n tot el 87i arun!$ 8ntr%o 4i privirea pe !lavul c f$!ea de
1ard$ la u7a lui 7i 8l 1$i at8t de lm 8n!8t, 8ntor!8ndu%e pre ma3ordom, 8l 8ntre/$%J6e unde a mai ie7it
fiin*a ata de!repit$L Bine ai f$!ut !$ l%ai a7e4at la ie7ire, !$!i a!u%a!u p$r$e7te !aa 7i !ade 8n
morm8nt> Unde l%a3 mai 1$it pe a!et !adavru viuLK Au4ind a!etea, !lavul 8i pune filoofului:
J+t$p8ne, nu m$ re!uno7tiL Eu 8nt 2elieion, !u !are te 3u%!ai !8nd erai mi!K> Atun!i +ene!a e l$$
prad$ unei medita*ii aupra ufletului $u 7i a tre!utului 7i !rie !8teva pa1ini depre rava1iile f$!ute
de v8rt$ 8n propria a fiin*$H 8nt8mpla%rea i%a fot o pova*$ de 8n*elep!iune 7i de ontolo1ie a
temporalit$*ii>
Ce 8neamn$ apartenen*$ la !laa u%pu$ au, mai /ine 4i, la umanitatea 8ntru totul uman$
7i ne!.ilodit$L 8neamn$ 8n primul r8nd o avere detul de mare pentru a e5pune emnele /o1$*iei !e
de4v$luie apartenen*a la o umanitate de$v9r7it$> 8neamn$, de aemeni, !u titlu individual, $ nu
a!ul*i de nimeni, $ fii t$p8n pe tot !eea !e fa!i, !$!i omenirea demn$ de a!et nume ete !ompu$
din a1en*i independen*i unii de al*ii> 'odul !el mai feri!it de a 8ndeplini !ele trei !ondi*ii ete
poeiunea unui patrimoniu 8n lo!ul unei pr$v$lii: un patrimoniu ai1ur$ ,,tandin1K%ul, independen*a
7i putin*$ de a !omanda>
Bo1a*i 7i $ra!i: !eea !e m%ar fi i4/it era !ontratul dintre lu5 7i mi4erie, !a 8ntr%o *ar$
u/de4voltat$H AIuitania, !rie Ammian 'ar%!elinu, ete o provin!ie proper$ pentru !$ nevoia7ii nu
um/l$ 8n 4dren*e !a 8n alt$ parte> Nevoia7ii !ump$r8ndu%7i *oalele la telal ,!ento%nariu0, lu5ul pornea
de la ve7minte noi>
E;
pATRXNTNXUl
Lauda 8m/o1$*irii
To*i oamenii 8nt e1ali din un1.iul umanit$*ii, !.iar 7i !lavii, dar !ei !e poed$ un patrimoniu 8nt
mai e1ali de!8t !eilal*i> 8n e!onomia anti!$, patrimoniul 3oa!$ un rol la fel de important !a 7i firma 7i
o!ietatea anonim$ 8n vremea noatr$H dar, pentru a%; putea 8n*ele1e, tre/uie $ renun*$m la anumite
idei !are %ar apli!a mai e5a!t la Ve!.iul Re1im> La Roma, a fa!e afa!eri nu 8nemna a%*i pierde
ran1ulH !am$t$ 7i !omer*ul nu erau 8ndeletni!iri e5!luive ale unei !lae au !ate1orii o!iale pe!ia%
li4ate, /ur1.e4ie, li/er*i au !avaleriH no/ilii 7i nota/ilit$*ile nu erau !u to*ii mo7ieri ta/ili*i departe
de mo7ie au tr8ntoriH autar.ia, mit filoofi!, nu era ni!ide!um !opul 1etiunii lor :i ei nu e
mul*umeau $%7i e5ploate4e dome%niile 8n mod uperfi!ial doar pentru a avea !u !e $%7i *in$ ran1ul:
voiau $%7i m$rea!$ patrimoniul, $ !87ti1e /ani pe ori!e !ale> Cuv8n%tul%!.eie nu ete ni!i autar.ie,
ni!i lenevie, ni!i pierderea ran1ului, !i afa!erim no/ilH 8n a!ea epo!$, patronul, 7eful unei
8ntreprinderi eRa i>Pater familiaK, termenul familie 8nem%nind J!ei din !a$K 7i patrimoniu>
Afa!erim Patrimonial>
t (at$ de !e e!onomia f$!ea parte din via*a Privat$, !eea !e nu ete neap$rat !a4ul 8n 4i%
lele noatre !8nd e vor/e7te pe drept uv8 de !apitalim anonim> La noi, a!torii e!onomiL 8nt
peroane morale numite firme au o!ie- ta*iH a7adar, e5it$ printre noi ma7ini anonim$ !e produ!
/ani, iar peroane parti!ulare ta.i lee !onta!tul !u a!ete ure de venit> La romani, a!torii
e!onomi!i erau !.iar peroaneR parti!ulare, !apii de familie> La noi, o firm$ de e5port%import r$m8ne
a!eea7i, !.iar da!$ a!*ionarii e !.im/$ 7i 87i v8nd a!*iunile unor nou%veni*i> La ei, un patrimoniu
r9m8nea a!ela7i, da!$ t$p8nul renun*a la !omer*ul maritim 7i invetea toat$ averea 8n /unuri
imo/iliare> 6e unde nu de!ur1e, dup$ !um vom vedea, !$ ra*ionalitatea !apului de familie e limita la
ai1urarea viitorului !elor din !a$ 8n lo! de a !$uta un profit dup$ modul ra*ionalit$*ii !apitalite:
deoe/irea era alta>
J+$ fim un /un tat$ de familieK, 8i !rie +ene!a lui Lu!iliu, 8n7ir8nd prover/e: J+$ m$rim !e am
mo7tenitH u!!eiunea $ trea!$ m$rit$ de la mine la mo7tenitorii meiK> A%*i riipi patrimoniul
8neamn$ a%*i nimi!i dinatia 7i a !$dea 8n u/%umanitate: no/ilii $r$!i*i erau ni7te nemul*umi*i,
!onpiratori virtuali, !ompli!ii ori!$rui CatilinaH 8n !.im/, fiul unui parvenit au al unui li/ert
8m/o1$*it va putea p$trunde 8n ordinul !avalerilor 7i nutri am/i*ia $%7i vad$ propriul fiu enator> A 7ti
$ aduni era o virtute no/il$H da!$ un fiu din !laa uperioar$ nu ete un tr8ntor, !rie Ci!ero, el va
fa!e o !arier$ pu/li!$ au m$!ar va m$ri patrimoniul familiei> U!eni!ia 8n interee patrimoniale ete o
parte prot !uno!ut$ a edu!a*iei romane> 8n anul CC; 8>e>n>, poporul roman a!ult$ di!urul fune/ru
rotit la 8n>%morm8ntarea unui mare arito!rat, pe nume Ce!iliu 'etelluH unul din meritele !e i R
atri/uie defun!tului ete pri!eperea Jde a%:i pro!ura mul*i /ani pe !$i !intiteK> 6ei1urW J$r$!iaK nu
era de4onorant$H era !.iar !a4ul !el mai fre!ventH unii, !a )ora*iu, pref$!eau $r$!ia 8n 8n*elep!iune,
;=C
pin neferi!ire, !uv8ntul ,,$ra!K nu are a!ela7i 8n*ele 8n latin$ 7i 8n fran!e4$, 8n !are /$
EC
8 $ 8
*
m/ termenul 87i !ap$t$ 8n*eleul 8n raport !U o!ietatea 8n 8ntre1ime, !are !uprinde o ma%3oritate
de $ra!i 7i o m8n$ de /o1$ta7iH 8n latin$, nu e *ine eama de a!eat$ ma3oritate, iar !uv8ntul J$ra!K
87i do/8nde7te 8n*eleul 8n$untrul minorit$*ii pe !are noi am !alifi!at%o drept /o1at$: $ra!ii erau !ei
/o1a*i !are nu erau prea /o1a*i> 6in $r$!ia a )ora*iu 87i f$!ea o virtute 7i de!lara !$ nu va !$dea 8n
diperare da!$ am/i*iile ale %ar !ufunda: $r$!ia i%ar fi atun!i /ar!a de alvare> A!eat$ /ar!$ era
format$ din dou$ domenii, unui la Tivoli, al doilea 8n +a/ina, unde !aa t$p8nu%lui o!upa o uprafa*$
de 7ae ute de metri p$tra*i> +$r$!ia 8n 8n*eleul !re7tin 7i modern al !uv8ntului e afl$ din!olo de tot
!eea !e el poate !on!epe>
A te 8m/o1$*i au a%*i adminitra patrimoniul 7i a fa!e afa!eri nu 8nemna oare a pune !ap$t
tr8nd$vieiL Nu> Afa!erimul, dup$ !um am v$4ut, era o dualitate !are nu repre4int$ nimi! een*ial
pentru identitatea unei nota/ilit$*i ,tot atfel pentru noi, poetul Paul Eluard, !are 87i !87ti1a e5iten*a
!u pe!ula*ii imo/iliare la +aint%6eni, a fot poet, iar nu a1ent imo/iliar0> Adminitrarea unui
patrimoniu fun!iar !erea !a t$p8nul $ urm$rea!$ !ultura p$m8ntului, $%; uprave1.e4e pe
lo1of$tul au pe !lavul v$taf, $ v8nd$ produele domeniului la pre*ul !el mai profita/ilH el tre/uia de
aemeni $ 8mprumute /ani !u !am$t$, pentru *$ /anul ete ortit $ produ!$> Toate a!etea 8n$
de!ur1eau din dreptul de proprietate 7i repre4entau e5er!itarea a!etui drept> (ar 8n !eea !e prive7te
!elelalte mi3loa!e de ,,a%*i pro!ura /ani mul*iK pe !$i !intite au nu, ele !_ntau 8n a pra!ti!a au a
a/u4a de unele drepturi !ivile au onoruri !ivi!e: luarea, prin !$$torie, a unei 4etre, atra1erea unor
mo7te%Rlri au le1ate, 3efuirea adminitra*ilor 7i a tondurilor pu/li!e>
;=B
O !laa ne!laa/il$
+in1urii !are mun!e! 8nt !ei !u ori1ine umilL, peroanele de !ondi*ie /un$ au, 8n toate domW;-
niile, o a!tivitate de !ondu!ere numit$ J!uraK +aN JepimeleiaK, !eea !e %ar putea tradu!e prH
J1uvernareK, 8n 8n*eleul 8n !are Olivier de +er%re vor/ea de 1uvernarea !ani!$ a unui !ta> meniu>
A!eata ete in1ura a!tivitate demn$ de un om li/er, !$!i !onta 8n !omand$> Atfel era !alifi!at$
1etiunea patrimoniului de !$tre !apul familiei, au o miiune pu/li!$ 8n!redin*at$ unui dele1at, au
!.iar !ondu!erea imperial$, !el pu*in de !$tre 18nditorii !are e !ompl$!eau 8n a 7i%; 8n!.ipui pe
8mp$rat !a pe un uveran patriar.al> Ce importan*$ putea avea da!$ +!ipio Afri!anul m8nuia el 8nu7i
plu1ul, !a un Cin!innatu 8nt8r4iatL Era totu7i t$p8nul> 8n aemenea !ondi*ii, a fi un Jlu!r$torK ener1i!
era un meritH ad3e!tivul a!eta !alifi!ativ 8n$ deemna o !alitate moral$, ni!ide!um o identitate>
Atun!i !8nd Vir1iliu pune !$ mun!a 8nvin1e toate 1reut$*ile, nu vrea a pun$ !$ ea ete le1ea f8nt$
a lumii, !i !$ un 4el u*inut r$toarn$ toate o/ta!olele> A nu fi un lene7 era o virtute, 1enerat$ de
nevoieH de toate nevoile: a nu te o!upa de nimi!, a%*i ne1li3a prietenii, renumele 7i tre/urile o/7te7ti
8neamn$ a du!e un trai de !oi!$, pune piutar.> Un 8nalt fun!*ionar ete un om ener1i! !are, de
diminea*a p8n$ eara, 87i petre!e anul 8n !are 87i 8ndepline7te miiunea verifi!8nd minu*io, r8nd !u
EB
r8nd, o!otelile 2i!ului> +$ ne ferim de an!.ilo4are: era o ma5im$ a lui Cato, om !u adev$rat mare>
6up$ !um vedem, nu e5it$ vreun e!.ivalent medieval au modern al !laei pe !are,]8n lip$ de
alt!eva, o numim no/ili, nota/ilit$*iH middle !la au 1entr"H trufa7i !a no/ili de%a; no7tri,
univerali7ti !a /ur1.e4ii, afa!eri7ti !a ei, tr$ind din veniturile p$m8ntului !a no/ilimea noatr$,
mun!itori, dar lu8ndu%e drep; !la$ f$r$ o!upa*ie> 'ai mult: 8n lumea ronia%
;==
-B nu re1$im un e!.ivalent, !e ne ete fami%YB& 8nRre ,%la7ele o!iale 7i a!tivit$*ile e!onomi!eH
nu a e5itat o /ur1.e4ie roman$ deoare!e !laa !are poeda olul 8ndeplinea de aemeni, f9r$ a e f$li,
a!tivit$*i mai /ur1.e4eH da!$, la Roma, !$ut$m o !la$ de ne1utori, fa/ri!an*i, pe!ulan*i, !$m$tari,
arenda7i, o 1$im pretutindeni: printre li/er*i, printre !avaleri, !a 7i printre nota/ilit$*i muni!ipale 7i
enatori> Pentru a afla da!$, de pild$, Cato !el B$tr8n !ump$ra a!*iuni la !ompanii maritime au da!$
o familie de 8nalte nota/ilit$*i muni!ipale f$!ea !omer* p8n$ pre 1rani*a dun$rean$, nu tre/uie $ ne
18ndim la apartenen*a lor o!ial$, !i la !apri!ii individuale 7i la 1eo1rafie, !$!i etero%1enit$*ile
peronale 7i re1ionale erau !onidera/ileH enatorul Cato J87i invete7te !apitalul 8n afa!eri i1ure 7i
olide: a !ump$rat .ele7teie /o1ate 8n pe7te, i4voare de ap$ termal$, terenuri pentru !ontruirea unor
ateliere pentru !$l!atul potavului, fa/ri!i ele moal$, p$m8n%turi !u live4i 7i p$duriH pra!ti!a de
aemeni 8mprumutul 4i maritim, !ea mai di!reditat$ dintre toate formele de !am$t$: 8ntemeierea
unei o!iet$*i de vreo !in!i4e!i de peroane, 8n !are el avea o parte din !apital prin mi3lo!irea
li/ertului $u TuintionK> (ni*iativelor peronale e !uvin ad$u1ate tradi*iile lo!aleH /un$oar$ o !etate
tr$ie7te retra$ 8n ine 7i ete doar un ora7 de *$rani, !um mai e5it$ 8n 4ilele noatre 8n udul (taliei 7i
8n Un1ariaH dar la dou$4e!i de Gilometri dep$rtare, AIuilea ete o Vene*ie au o #enova a anti!.it$*iiH
nota/ilit$*ile ei 8nt ne1utori maritimi 7i !etatea are le1$turi !u lumea 8ntrea1$>
Propriet$*i fun!iare, inveti*ii individuale, ttltreprinderi familialeH !u poporul a!eta at8t de la!om
de !87ti1, e !uvine a *ine eama 7i de o!a4iile 8nt8mpl$toare de !are profit$ nu !8te un mi! pe!ulant
!uur1iu, !i oamenii !ei mai imandi!o7iH da!$ un no/il roman afl$ de la ]un prieten !$ e poate da o
lovitur$ pentru a ln:f$!a /ani, e va repe4i la prad$, !.iar da!$
;=@
totul tre/uie improvi4at, !.iar da!$ ete novi! 8n a!et 1en de trafi!H nu la$ din m8n$ !.ilHF pirul
du de o informa*ie !onfiden*ial$ auK mai de1ra/$, 8l 8n!redin*ea4$ unui li/ert ai $u> Lipa unei
pie*e 1enerale, !a 7i !ir!ula*ia anevoioa$ a informa*iilor 7i a3utorul dat de prieteni politi!i ofereau
adeea prile3ul unOr atfel de lovituriH 8n !laa !ondu!$toare 7i avut$ e5it$ o !ompli!itate 8ntre
pe!ulan*i, !are dipuneau de privile1ii mai importante de!8t le1ile pie*ii: informa*ii pre*ioae 7i
influen*$> E!onomia patrimonial$ nu era delo! patriar.al$, ni!i li/eral$>
Cara!terul a!tivit$*ilor e!onomi!e depinde evident de avere, dar, 8n lo! de a e pe!iali4a 8n fun!*ie
de !laa o!ial$, el varia4$ dup$ indivi4i, lo!uri 7i moment> La urma urmei, !um e putea afla
ori1inea averii unui romanL E5it$ dou$ ipote4e> +$ preupunem !$ Vuvenal vor/e7te 8n mod atiri!
de un /oar, !$ t8n$rul Vir%1iliu 87i /ate 3o! de un !ondu!$tor de !at8riH nu tre/uie ni!ide!um $
E=
dedu!em de ai!i !$ unul m8na /oii el 8nu7i au !$ !el$lalt du!ea !at8rii de !$p$tru: 8n !ontinuare
te5tul arat$ !$ unul !ondu!ea o 8ntreprindere de tranporturi !u !at8ri pe drumurile miloae din Valea
Padului 7i !$ !el$lalt poeda turme mari> Tot atfel, din dipre* fa*$ de Ameri!a /ur1.e4$, domnul de
C.arlu vor/ea depre d%na +in1er !a de o femeie !e fa/ri!a ma7ini de !uut !u m8inile ei> 6a!$
/oarul de !are ete vor/a ar fi poedat doar un in1ur /ou au doi, te5tele ni!i nu l%ar fi pomenit, 8n
tot !a4ul nu pentru a%7i /ate 3o! de el>
Antreprenori
A doua ipote4$: te5tele vor/e! de romani din- du%le numele f$r$ a%i !ate1orii 8n vreo mee- rie>
6in !e e !ompune patrimoniul a!etor nota/ilit$*i 7i de unde 8l auL 6in toate p$r*iiWY deoare!e
e!onomia patrimonial$ era o e!on_-
rtiie neprofeionali4at$ 8n 8ntre1imeH mai pre%!3+: un ,>pater familiaK /o1at foloe7te drept !urele
de tranmiieK pe unii dintre li/er*ii fui, pre!um 7i pe unii !lavi: a!etora din urm$ ie]a dat o
autonomie finan!iar$ 7i o !apa!itate iuridi!$ !e le 8n1$duie $ fa!$ afa!eri !a un om li/er, dar 8n
intereul t$p8nului> A!et tat%ma%tor afa!erit 87i petre!e vea!ul m$rind patrimoniul t$p8nuluiH
a!e7tia erau adev$ra*ii oameni de afa!eri ai timpuluiH iar noi am numi pe un alt perona3 /al4a!ian:
lo1of$tul li/er, dar de !ele mai multe ori !lav, !are 1opod$re7te mo7iile, vinde produele olului 7i
preia !.iar 1etiunea tuturor a!tivit$*ilor e!onomi!e ale t$p8nului> Pe el era 8ntemeiat$ e!onomia
roman$>
Adeea lo1of$tul %a n$!ut li/er, dar %a v8ndut !a !lav pentru a fa!e !arier$> +t$p8nul are
8n!redere 8n el> Conta/ilitatea romanilor nu era la fel !u a noatr$H lo1of$tul nu%7i ar$ta o!otelile
t$p8nului la intervale fi5e: t$p8nul 7i !u el nu%7i 8n!.eiau o!otelile ani 7i ani de 4ile> 6atoria
lo1of$tului era $ note4e !intit de/itul 7i !reditul pentru a fi 8n m$ur$ $ dea o!oteal$ 8n 4iua !8nd,
dintr%un motiv au altul, i e va !ere: moartea t$p8nului 7i u!!eiunea, retra1erea !lavului din
lu3/$, v8n4a%rea, m8nia t$p8nului> Vai de lo1of$tul !are nu avea atun!i 8n !a$ uma li!.id$
repre4ent8nd diferen*a dintre totalul de/itului 7i totalul !redituluiX 6a!$ 8n$ era 8n m$ur$ $
e!.ili/re4e /ilan*ul ,pariari0 merita $ fie numit p:iriator, nume frumo !u !are e f$lea pe epitaf> :i
!u arenda7ii t$p8nul nu%7i 8n!.eia o!otelile timp de ani de 4ileH dup$ moartea a au da!$ vindea
mo7ia, e !al!ula uma datorat$ ,reliIua !ol!marum0 M nu pentru !$ arenda7ii ar fi fot itemati!
datori, !i pentru !$ o!otelile nu erau t$!ute periodi!> O atfel de metod$ favori4a Wdeea !$ o datorie
ete o le1$tur$ de !lientel$ R !$ de/itorul !are vrea $%7i pl$tea!$ datoria ete un in1rat dorni! $ e
depart$ de /inef$!$torul lui>
;=E
O nota/ilitate ete pre4ent$ oriunde 8n viat e!onomi!$> Poate fi 7eful unei 8ntreprinderi r,-a rale au
!omer!iale ,unii nu e fiau $%7i pr K fa!$ domi!iliul 8n pr$v$lie pentru a pre4enta !ump$r$torilor
m$rfurile a/ia primite0> (n ! litatea a de proprietar, poate fi un fel de !omanditar al 8ntreprinderilor
lo1of$tului i3u Poate !ump$ra a!*iuni ale unor o!iet$*i !omer!iale au $ fie a!*ionar al arendei
impo4itelor pu/li!e> Poate, de aemeni, pe o treapta mai umil$, $ e 4/at$ in1urH medi!ul #alienu
E@
avea printre pa!ien*ii $i un om !$ruia nu%i p$a de !ultur$ 7i !are tot um/la dup$ afa!eri- Jel
!ump$ra, vindea i e !erta deH a7a !$ n$du7ea mult de totK>
Afa!erim no/il
(at$ a7adar o e!onomie ale !$rei intitu*ii 7i o!iolo1ie 8nt at8t de deoe/ite de ale noatre 8n!8t ea
pare ar.ai!$H totu7i, a atin un nivel de produ!*ie 8nalt 7i era la fel de dinami!$ 7i avid$ de !87ti1 !a 7i
!apitalimul, fiind!$ a!e7ti arito!ra*i, remar!a/ili prin !ultura 7i intereul lor pentru do!trinele de
8n*elep!iune, aveau paiunea /anului> Cei mai mari eniori vor/eau de afa!eriH 8n !riorile lui ,pe
!are le vrea e5emplare0 enatorul Pliniu propune drept pild$ !omportarea a de proprietar /o1at> Un
arito!rat !are vrea $ e de4/are de mo/ila ve!.e au de materiale de !ontru!*ie or1ani4ea4$ o
li!ita*ie ,li!ita*ia era pentru peroanele parti!ulare modul o/i7nuit de a%7i vinde o/ie!tele de o!a4ieH
!.iar 7i 8mp$ra*ii vindeau, prin li!ita*ie la palat, mo/ilierul imperial de !are nu mai aveau nevoie0>
Banul era menit $ produ!$>R +e pl$teau do/8n4i pentru ori!e: e !ereau do/in4i 8ntre prieteni 7i rude
,a nu !ere era un merit03 un 1inere 8l o/li1a pe o!rul $u 9%i pl$tea!$ do/8n4i da!$ 8nt8r4ia !u
4etrea> Cam$t$ f$fea parte din via*a de toate 4ilele a ori!uiH antiR mi*ii no7tri ar fi putut lua Roma
anti!$ Yial
;=B
Ve1ra/a de!it pe evrei !a tema o/eional$, 7i 3in a!ela7i motiv: la Roma, !am$t$ 7i !omer*ul u
erau 8n mod e5!luiv a!tivit$*i ale unor profeioni7ti 7i nu e limitau ni!i la o !la$ /ine determinat$ a
o!iet$*ii> Ori!e oteneal$ merit$ un alariu, !.iar !8nd era vor/a de o pl$!ere> (at$ o latur$ pitorea!$
a vie*ii eroti!e: 8n !ea mai 8nalt$ o!ietate, o le1$tur$ amoroa$ !uprindea un dar de /ani din partea
amantului pentru iu/it$H matroana !are 87i 8n7ela o*ul primea de la amantul ei o um$ !onidera/il$
au un venit anual> Unii 87i reluau darul da!$ e dep$r*eau de iu/it$, 8n !are !a4 interveneau uneori
3uri7tii> Nu era vor/a de protitu*ie, !i de alari4are: matroana nu e d$dea amantului pentru !$ fuee
pl$tit$, !i era retri/uit$ fiind!$ i e d$due, iar !ea mai iu/itoare era !ea mai /ine r$pl$tit$> A7adar,
femeile aler1au dup$ alariul adulterului a7a !um /$r/a*ii aler1au dup$ 4etre>
A!et afa!erim 1eneral 7ter1ea nu numai limitele dintre !laele o!iale 7i JordineleK !ivi!e, !i 7i
deoe/irea dintre !ate1oriile e!onomi!e> A!eia7i oameni e dedi!au at8t unor afa!eri o!a4ionale, !it 7i
a!tivit$*ilor o/i7nuite: pe!ulan*i 7i totodat$ profeioni7ti ,!u au f$r$ eti!.et$0H a!eia7i oameni e
8m/o1$*eau at8t 8nu%7indu%7i averi !ontituite M pro!edeu ar.ai! M !8t 7i 8ntemeind /o1$*ii noi
datorit$ unor inveti*ii, pra!ti!$ e5trem de modern$H e 8m/o1$*eau fie pe !$i e!onomi!e M produ!*ie
7i v8n%4are M fie prin pro!edee e5tra%e!onomi!e, le1ale au nu: mo7teniri, 4etre, /a!7i7, violen*$,
tertipuriH f$!eau u4 at8t de le1ea !ererii 7i ofertei, !8t 7i de influen*$ politi!$ 7i de !ompli!it$*i 8ntre
Joameni de o!ietateW> Nota/ilit$*iiL fiind !ei mai mari mo7ieri, afa!erimul lor avea drept urmare
e5iten*a, pe de o parte, a unei lrnene *$r$nimi $ra!e 7i, pe de alt$ parte, a ui !lae ur/ane /o1ate !u
a!tivit$*i multiple, d$ diveritate 7i tr$lu!ire ima1inii pe !are fa!em depre lumea anti!$> (n a!ea
epo!$, ina era foarte !otiitoareH pa!ien*ii lui
;=<
EF
#alienu erau to*i nota/ilit$*i, to*i /$r/a*i% t iau la ora7, 87i uprave1.eau lo1of$tul, rR-fW 7eau
aler18nd dup$ afa!eri, pra!ti!au, 9erne-VN lui #alienu, o profeie, parti!ipau la tre/uriL- o/7te7ti ale
!et$*ii lor, t$teau a!a$ !itind F !arte au !opiind te5tele filoofi!e ale e!te_ lor preferateH la
/$tr8ne*e, e retr$1eau la mo7ie- 6up$ moartea lor, e !ontata !$ u!!eiunea !uprindea trei
!omponente prin!ipale: /unuri imo/iliare, !ultivate au 4idite, !u intrumentele a1ri!ole 7i mo/ilierul
lor, 7i !rean*e ,no%mina do/itorum0> Contul /an!ar, !uno!ut u/ Repu/li!$ 7i 8n anii (mperiului
t8r4iu, nu ete atetat 8n timpul (mperiului timpuriu>
Pe a!ea vreme, nu /an!.erii erau !$m$tari, !i nota/ilit$*ile 7i enatorii> 2ie!are Jpater fa%miliaK
avea a!a$ o !a$ de /ani numit$ ia%lendarium 8n !are *inea efe!te, !rean*e 7i ume de /ani pre1$tite
pentru a fi 8mprumutate !u do/8nd$, 8n a7teptarea unui amator: Ja pre1$ti o um$ de /ani pentru
8mprumutK e e5prima prin Ja pune /anii 8n ialendariumK> (n a!et domeniu, fie!are 87i avea propria
trate1ieH unii 8mprumutau o parte, important$ au modet$, a patrimoniuluiH al*ii, 8mprumutau ume
mi!i la mul*i de/itoriH al*ii iar$7i ume !onidera/ile !8torva de/itori /o1a*i> Crean*ele tre!eau lene
din m8n$ 8n m8n$, fie prin dona*ie formal$, fie 7i mai u7or, prin v8n4areH ele erau un intrument de
eli/erare al unei ume datorate 7i un o/ie!t de pe!ul$> Un fel de moned$ !ri$> ialendarium putea fi
l$at mo7tenire 7i, o dat$ !u el, drepturile aupra de/itorilor 7i !apitalul detinat !ametei>
Alte mi3loa!e de 8m/o1$*ire
Cam$t$ tre!ea drept un mod de 8m/o1$*ire no/il, !a a1ri!ultura, 4etrele 7i le1atele> Lin1u7irea
unui mo7nea1 /o1at era o purtare la fel de o/i7nuit$ !a la noi aten*iile fa*$ de patron au de un
uperior: toat$ lumea 87i /$tea 3oC
;@D
3e a!ete pro!edee, dar toat$ lumea le foloea> aR v$4ut !ri Qc,iiZZV%: !er!au ea un tetator $
*33inul*eae>i le1alele pentru a%7i !inti prietenii i a%i r$pl$ti pe !ei !redin!io7i M u4an*$ datorit$
!$reia omul era 8n!on3urat de !urteni aten*i, f$r$ de !are un roman adev$rat nu %ar fi putut !onidera
om de va4$>
Un /$r/at, o femeie 8nt !87ti1a*i da!$ nu all !opii, pune Ta!it, !$!i atun!i lumea 8i 8n!on3oar$ !u
deoe/it de multe aten*ii prevenitoare> Afl$m de la demo1rafi !$, u/ Ve!.iul Re1im, o familie
fran!e4$ medie avea patru au !in!i !opii, dintre !are numai doi a3un1eau v8rta de dou$4e!i de
aniH familia roman$ medie avea de o/i!ei trei !opii> Ne putem 8n!.ipui lene !$ /$tr8nii !$rora le
murier$ to*i fiii 7i toate fii!ele, nu erau pu*ini: pr$4ile erau numeroae, !u at8t mai mult !u !it, 8n
virtutea le1ii 7i prin for*a u4an*ei, li/ertatea de tetare, la Roma, era mare> La fie!are 1enera*ie, o
fra!*iune 8nemnat$ a patrimoniului na*ional devenea de!i mi4a unei noi partide: !ine o va !87ti1aL
Popor ne8ntre!ut 8n arta tertipurilor, romanii !uno7teau meeria> O mam$ divor*at$ 87i la$ mo7tenirea
fiului $uH dar, 7tiind !$ fotul ei o* ete un individ du/io, tipulea4$ !$ fiul va intra 8n poeia
mo7tenirii !u o !ondi*ie: 8n 4iua 8n !are e va de!.ide u!!eiunea fiul $ nu mai fie u/ autoritatea
tat$lui $u ,8n !are !a4 mo7tenirea i%ar fi fot atri/uit$ a!etuia0H !u alte !uvinte, fiul ar mo7teni numai
EE
da!$ tat$l lui nu ar mai tr$i> 6in neferi!ire, tat$l tr$ia, dar 1$i o ie7ire: ;%a eman!ipat pe fiu,
!are atfel a fot 8n m$ur$ $ mo7tenea!$> Era oare p$rintele a!eta mai /un de%!8t reputa*ia luiL
Povetea nu %a terminat: /$%tr8nul a 8n!eput $%; r$fe*e pe fiu, $%; !ople7ea!$ mereu !u 3u!$rii 7i
animale de !a$ M mtr%un !uv8nt: $ p8ndea!$ t$ruitor tetamentul propriului $u fiuH 8n !ele din
urm$, el a mvin: fiul de4mierdat a murit, l$8ndu%i tat$%pVi mo7tenirea at8t de r8vnit$>
;@;
Opinia pu/li!a nil !ondamna manevrele t%!ute !u un !op de profitH e mul*umea rinf> $%7i
nuan*e4e p$rerile> J6up$ !e %a 8n!onK<W rat !u v8n$tori de mo7teniri, !utare a murit l9 8ndu%7i
8ntrea1a avere fii!ei 7i nepo*ilor luW opinia pu/li!$ 7ov$ie: unii 8l fa! f$*arni! in- 1rat, nep$$tor
fa*$ de prieteniH al*ii, 8n !.im/ e /u!ur$ !$ mo7nea1ul a 8n7elat peran*ele unor oameni
interea*iK: a7a pune un enator de!i are dreptate>
C$utarea /o1$*iei urma 7i !$i mult mai !umplite> Lumea roman$ nu avea o poli*ie adevH>%rat$H
olda*ii 8mp$ratului ,!a !enturionul Cor%neliu de !are pomene7te Evan1.elia0 8n$/u7eau r$4meri*ele
7i 8i v8nau pe t8l.ari, dar nu e o!upau de nei1uran*a 4ilni!$, mai pu*in up$r$toare pentru ,,ima1inea
de mar!$K pe !are tatul roman voia $ o dea autorit$*ii lui uveraneH uneori nota/ilit$*ile or1ani4au
mili*ii !ivi!e> Via*a de toate 4ilele era !ea din 2ar%Wet%ul ameri!anH pe tr$4i nu era poli*ie, la *ar$ nu
era 3andarmerie, nu e5ita un pro!uror pu/li!> 2ie!are tre/uia $ e apere 7i $%7i fa!$ dreptate !um
puteaH in1urul mod pentru oamenii de r8nd, !a 7i pentru !ei !e nu erau !.iar peroane de va4$, era $
!ear$ o!rotirea unui mare perona3> Cine 8n$ 8i va o!roti 8mpotriva a!etuia 7i !ine 8i va o!roti pe !ei
mari unii 8mpotriva !elorlal*iL +e!.etr$ri, u4urp$ri, 8n!.iori parti!ulare pentru datorni!i erau la
ordinea 4ileiH fie!are !etate tr$ia u/ teroarea e5er!itat$ de !$tre un mi! tiran lo!al au re1ional,
uneori at8t de /ine o!rotit 8n!8t e 8n!umeta $%; fide4e pe 1uvernatorul provin!iei> Un enior mare
pune t$p8nire f$r$ team$ pe mo7ioara unui ve!in $ra!H 8ndr$4ne7te !.iar uneori $ ata!e Jran!.K%ul
altui mare enior 8n fruntea 1eala*ilor $i, !lavii> Ce e putea fa!e 8mpotriva a!etui om !are %a
8m/o1$*it atfel 8n dauna altuiaL 6e /un$voin*a 1uvernatorului provin!iei depinde da!$ i e va fa!e
au nu dreptateH el 8n$ ete tare o!upat, e tr$duie, din ra*iuni
;@C
i1 tat, $%i !ru*e pe no/ilii puterni!iH de altfel o re*ea de prietenii 7i interee 8l lea1$ de ei> m!$ va
fa!e dreptate, a!eata va fi doar un implu epiod al r$4/oiului !lanurilor, o r$turnare a raportului de
for*e>
KViolen*ei propriu%4ie i e ad$u1a violen*a iudi!iar$> Romanii tre! drept n$!odtorii dreptuluiH
8ntr%adev$r, ei au !ri multe 7i remar!a/ile tratate de dreptH !unoa7terea 7i pra!ti!area ar!anelor 7i
tertipurilor dreptului !ivil de f$!eau m$1ulitoare 7i dele!ta/ileH erau !ultur$, un port, un motiv de
m8ndrie na*ional$> 6e ai!i nu tre/uie $ !on!.idem !$ le1alitatea domnea 8n via*a de toate 4ileleH
3uridimul introdu!ea 8n a!el .ao doar o !ompli!a*ie 8n plu, /a !.iar o arm$: 7i!ana> (n *inuturile
1re!e7ti ale imperiului, 7anta3ului 3udi!iar 7i e5tor!$rilor para%le1ale li e apli!a o e5preie de alt$%
dat$: Ji!ofantieK>
EA
Bun$oar$, un enior mare r8vne7te la mo7iile altuia, dar el nu ete po ni a!ul familiei imperialeH
!el$lalt are poi/ilitatea $%; 8nvinu%ia!$ pe primul de le4ma3etateH drept premiu al dela*iunii, va
nrimi o parte din patrimoniul du7manului $u dup$ !e a!eta va fi fot e5e!utat 8n preala/il> +$
preupunem a!um !a, departe de palatul imperial, o nota/ilitate 87i vede n$ruit$ peran*a !e 7i%o
punea 8n tetamentul unui mo7nea1 /o1atH 8i r$m8ne poi/ilitatea $ de!lare !$ mo7nea1ul nu a murit
de moarte natural$, !i !$ %a inu!i au !.iar !$ a fot otr$vit 7i !$ mo7tenitorii nu %au p8ndit $%;
urm$rea!$ pp u!i1a7 i $ r$4/une 8n1ele /inef$!$torului lor> 8n am/ele !a4uri, e !aa tetamentul,
iar u!!eiunea 8i revenea 2i!ului, minu prima datorat$ delatorului Or, 2i!ul era mult mai mult
de!8t o fi!alitate, era totalitatea domeniilor !onfi!ate de 8mp$rat !a fiind u!!eiuni va!ante au
nele1aleH 2i!ul dipunea de o 3uridi!*ie proprie, 8n !are era 7i 3ude!$tor 7i parteH 8n felul a!eta,
8mp$ratul a devenit foarte !ur8nd !el mai mare mo7ier al
;@B
imperiului> 2i!ul era dipu a7adar $ dea ! 4are delatorilor !are%i ofereau prile3ul $ rn Y !onfi7te
o u!!eiune> 2aptul era a7a de !uno !ut !$ unii tetatori, dorni!i $%i frutre4e nY mo7tenitorii lor, 8l
8n!riau pe 8mp$rat drent !o%mo7tenitor, iar 2i!ul e pri!epea $ pUn1 t$p8nire pe toat$ mo7tenirea>
8ntr%un euv8nt dreptul devenie o arm$ de lupt$ pentru patrimoniiH poeiunea 7i tranmiterea pa7ni!$
a /unurilor nu erau ni!iodat$ ai1urate> (at$ un t8n$r o* /u!uro de 4etrea o*iei: rude invidioae 8l
pot 8nvinui de a fi re!ur la ma1ia nea1r$ pentru a o edu!e>
C$ile de 8m/o1$*ire mai pe!ifi! e!onomi!e evo!$ de aemeni o lume de4or1ani4at$ 8n !are ori!e
ete poi/il: !on!eia de !$tre autorit$*i a unui drept de e5ploatare 8no*it, de !ele mai multe ori, de
un monopolH manevr$ri printre in!oeren*ele unei lumi e!onomi!e .aoti!eH 8nfiin*area unei
8ntreprinderi ele tranporturi de !are toat$ lumea avea nevoie, dar !are nu fuee !reat$ de nimeni, fie
din lip$ de !apital, fie din lip$ de intere> A!ela7i pe!ta!ol 8l ofer$ at$4i multe e!onomii din lumea
a treia> Nu ne va !uprinde de!i mirarea v$48nd numeroae nota/ilit$*i 8n fruntea multor afa!eri 7i
e5ploat$ri !u totul in!oerente, adunate de ele datorit$ unor 8nt8mpl$toare !.ilipiruri: /unuri fun!iare,
v8n4$ri de potav, vopitorii, tranporturi de m$rfuri pe Rin, tranporturi maritime pe 'area E1ee
7i >>> !ururi de retori!$ pl$tite, import de m$rfuri din E1ipt la Atena> +$ nu ni%; 8n!.ipuim pe un
perona3 important al vremii !a pe i!oana !urat$ a unui enior a !$rui implitate evo!$ pa!ea
!8mpiilor 7i a mun!ilor a1ri!oleH ete la fel de petri* !a o nota/ilitate ud%ameri!an$H dar, !a 7i
a!eata, 8ntr%o o!ietate 8n !are e 8nfrunt$ 8n mod /rutal /o1$ta7ii ,!are 8nt /oieri0 7i maa
nevoia7ilor, ete plin de ele1an*$ 7i nu eam$n$ !u >mi3l_aN !ele ale de 8m/o1$*ire>
;@=
A!ete multiple a!tivit$*i au drept !apital 7i ur$ de inveti*ii proprietatea > p$m8ntului M
rOprietate al!$tuit$ din peti!e 7i /u!$*i aflate Leori 8n multe 7i 8ndep$rtate provin!ii> Totul u7$ ete
!onemnat 8n re1itrul !apului de familie, iar re1itrul a!eta ,ratione, U/ellu0 era dovada
or1ani4$rii patrimoniului de !$tre t$p8n> Termele fa! oare parte din !a$ au 8nt o e5ploatare
deoe/it$L Vom afla !ontat8nd !$ !.iria lor ete 8n!ri$ eparat de o!otelile !aei propriu%4ie> Cine
E<
va pl$ti impo4itul, proprietarul au arenda7iiL Care ete, 8n a!eat$ privin*$, Jle1eaK au Jtradi*iaK
ta/ilit$ de proprietarL Ne%o pune tot re1itrul> Atfel vom afla da!$ *$ranii 8nt fermieri !are v8nd ei
8n7i7i produele olului au arenda7i 8n parte 7i, 8n a!et din urm$ !a4, da!$ Jpater famiiiaK e o!up$
in1ur !u v8n4area produelor au da!$ 8i d$ a!eat$ 8n$r!inare lo1of$tului>
Proprietatea fun!iar$ ete infinit mai important$ de!8t a1ri!ulturaH un p$m8nt poate fi lu!rat, dar o
par!el$ 4idit$, !u un edifi!iu 8n!.iriat 1lo/al au apartament !u apartament, ete de aemenea un
!apital> Pe ol %au 8nfiin*at divere 8ntreprinderi, 7i e prea poate !a nota/ilit$*ile $ fi poedat nu
numai p$m8ntul !ultivat, !i 7i a doua mare /o1$*ie: lo!uin*ele ur/ane> Pe p$m8nturile lor !ontruie!
porturi, !8r!iumi, lupanare, J1r8nareK ,adi!$ do!uri 8n!.iriate pentru depunerea de m$rfuri au de
o/ie!te de pre* 7i do!umente, de teama in!endiilor 8n ora7e0H ei e de!ur!$ pentru a o/*ine de la
8mp$rat privile1iul ,au J/inefa!erea uveranuluiK0 de a de!.ide un t8r1 pe domeniul l_r 7i de a
per!epe o ta5$ pe fie!are tran4a!*ieH e5ploatea4$ mine 7i !ariere ,a!tivitate ane5$ a a1ri!ulturii0,
8nfiin*ea4$ !$r$midarii au fa/ri!i de ol$rit, !on!lue au date 8n arend$ de proprietarH mun!itorii 8nt
*$rani f$r$ o!upa*ie 8n einul mort> Re!ent a fot 1$it 8n E1ipt un !ontra!t pe doi ani de mun!$
8n!.eiat 8ntre un
;@@
Pe don
a!a
!in!i>
v
ne!e%
olar 7i un mo7ier !are avea !uptoare niul $uH olarul 87i ia o/li1a*ia $ f pre4e!e mii de ur!ioare
pe an, dar tarul 8i va furni4a ar1ila ,e o/i7nuia dea 4idarilor 7i meeria7ilor materialele are mun!ii
lor0>
Totu7i, $ nu ne l$$m 8n7ela*i de a! diveritate: pe de o parte era a1ri!ulturaW de alta tot retul,
!are era 7i el !ondi*ionat Xf produ!*iile olului> P$m8ntul nu avea o prodi tivitate ufi!ient$ pentru a fi
!eea !e a d UCN nit 8n 4ilele noatre 8n *$rile de4voltate, adieK o reur$ at8t de 8m/el7u1at$ 8n!8t nu-
d$ dK lu!ru de!8t unei fra!*iuni a popula*iei, iar prime3dia !ont$ 8n upraprodu!*ie 7i nu in penurie> (n
anti!.itate, a1ri!ultura nu produ!ea 8ndea3un pentru a permite o ampl$ de4voltare a indutrieiH marea
ma3oritate a popula*iei lu!ra p$m8ntul pentru a%7i ai1ura upravie*uirea 7i pe !ea a pu*inilor
ne!ultivatori> Vom vedea !$ fa!torul a!eta !ondi*iona trate1ia parti!ular$ a proprietarilor de
patrimoniu>
2ie!are om !are lu!ra p$m8ntul !u m8inile lui .r$nea vreo dou$%trei peroane, at8ta totH anume pe
mem/rii familiei lui 7i pe nota/ilitatea !are poeda mo7ia> Ceea !e nu era de%a3un pentru a 8ntre*ine
maele mun!itore7ti, 8ndea3un 8n$ pentru !a /o1$ta7ii $ prefa!$ prioul (n podoa/a de monumente
!are ete efi1ia o!iet$*ilor 8mp$r*ite 8n !lae 8naintea revolu*iei indutriale> Bo1$ta7ii 8n$ nu pot
AD
efe!tua a!eat$ prefa!ere de!8t da!$ v8nd produele olului 7i da!$ ne1o*ul ete a!tivH ei dau 1r8u 8n
!.im/ul unor !oloane 7i tatui> 6a!a lumea roman$ ar fi fot a!el imperiu ;: !.im/ de /unuri 1rele,
a7a !um 7i%; 8 unii, turi7tii 7i ar.eolo1ii nu ar avea at8tea de vi4itat 7i at8tea $p$turi de f$!ut> de a
t8n3eni !omer*ul, a1ri!ultura era mul lui> , %tiFi
P$m8ntul ete totodat$ re4erva de /o3, vR ura upravie*uirii 7i a !.im/urilor, una
;@F
/o1$ta7ilor !ont$, 8n a fa!e pe!ula*ii de upravie*uireH 1rinarele lor int o> !u 1r8uH iar ei a7teapt$
re!oltele la/e
!+trU a%l vinde !8t mai !ump> JEi refu4$ $ Penih produele olului la pre*ul potrivit, !rie
Etul Ulpian, 7i, 8ntru!8t a7teapt$ $ vin$ ani a foamete, fa! 8n a7a fel !a $ e ur!e pre*u%
ZeK Alt$ trate1ie a lor era pe!iali4area re%Konal$H ar.eolo1ii au !onvin1erea !$ anumite re1iuni-
ale (mperiului roman ,+a.el%ul tuniian, de pild$, !are pe vremea a!eea era m$no i /ine iri1at0
produ!eau 8n mod e5!luiv pentru e5port !8te una din /o1$*iile a1ri!ulturii mediteraneene: 1r8u, vin
au uleiH divi4iunea re1ional$ a mun!ii, orientarea a1ri!ol$ a pie*ei> C.iar 8n !a4uri de v8n4are 8n
pierdere au de 8ntrerupere a !.im/urilor, patrimoniul r$%m8ne 7i domeniul pra!ti!$ o e!onomie de
upravie*uire: de altfel, proprietarul are 1ri3$ $ nu !ultive 8ntre1ul p$m8nt !u 1r8u au vi*$ de vie,
!ulturi pe!ulative 7i !otiitoareH fie!are domeniu !uprinde 7i p$duri, !are nu !ot$ /ani 7i fa! ofi!iu
de !a$ de e!onomii> Pentru a deemna pe protul !are fa!e totul pe do, o 4i!al$ punea !$ era !a un
datorni! !are 87i vinde lemnele 8n lo!ul viilor> (mportant ete $ fii proprietar de p$m8ntH p$m8ntul 87i
p$trea4$ valoarea ori!8ndH nu te o/li1$ nimeni $%; !ultiviH de !e $%*i iroe7ti timpul, ori!8t de di%
tra!tiv ar fi, d8nd ordine !lavilor, mun!itorilor a1ri!oli 7i arenda7ilorL Lui Cato, pune Plu%tar.,
Ja1ri!ultura 8i p$rea a fi mai de1ra/$ o ditra!*ie de!8t o ur$ de venit--H nefiind 8n$ a>'iat dup$
ditra!*ii, el prefera /unurile fun%1 re >Produ!tive, dar nelu!rate: J.ele7teie /o%ee m pe7te, i4voare de
ap$ termal$, ateliere du-\U LRCaRul potavului, p$7uni naturale, p$%ur,; !are KR f$!ea un venit
!are nu era
uPu !apri!iilor vremiiK>
;@E
(nveti*ii
Ori!are ar fi or1ani4area 8ntreprinderii patri> moniale, proprietarul tre/uie $ o !ondu!$ aemeni
unui Jp$rinte /unKH e5preia ete mai pu*in patrimonial$ de!8t pare, 7i dreptul !omer!ial modern o
apli!$ 7i at$4i 1etiunii !ore!te a o!iet$*ilor pe a!*iuni> Un ,,pater fami%liaK, puneau 3uri7tii
romani, tre/uie $ fie J8r1uin!io 7i !intitK, 7i *ineau minte !$ +e%ne!a 7i Ci!ero !alifi!au drept merit
faptul !$ el 87i m$rea patrimoniul> Romanii !.i/4uier$ depre J8r1uin*aK unui /un !ondu!$tor de
8ntreprindereH pentru a fi un Jpater familiaK demn de a!et nume, nu a3un1e $ ai o !omportare
neutr$ 7i $ nu ai am/i*ie de!8t !ea de a l$a mo7tenitorilor un patrimoniu ne7tir/itH ete re!omanda/il
$ invete7ti !u di!ern$m8ntul dorit, nu f$r$ a !ompara !otul inveti*iei !u m$rirea pro/a/il$ a
A;
venitului>
8n ultima !arte a 6i1ete%lor, 3uritul Pau%lu fa!e o deoe/ire net$ 8ntre !.eltuielile Jne!eare,
adi!$ !ele !are 8mpiedi!$ /unurile $ piar$ au $%7i piard$ din valoareK, !.eltuielile de a1rement
,1r$dini, pi!turi, inveti*ii de marmur$0 7i !.eltuielile JutileK !$rora le punem inveti*ii 7i !are ,,ar
putea $ nu fie f$!ute f$r$ !a /unul $%7i piard$ din valoare, dar !are 8l 8m/un$t$*e! produ!8nd un
venit mai mareK: de pild$ Je poate $di mai mult$ vi*$ de vie de!8t era ne!ear$ pentru a men*ine via
8n tare /un$K, au e poate 8n4etra proprietatea !u do!uri, o moar$, un !uptor pentru p8ine, au Jda
!lavi la u!eni!ieK> Paulu ne fa!e aten*i: !otul inveti*iilor nu tre/uie $ ata!e venitul net al
8ntre1ului domeniu> Vuri7tii, !are aveau adeea prile3ul $ dea .ot$r8ri 8n atfel de liti1ii, e 8ntre/au
!ine era 8ndrept$*it $ fa!$ o inveti*ie 7i !8ndH fiind!$, pe drept !uv8nt, o .ot$r8re at8t de important$
nu putea fi luata de!8t de 8nu7i proprietarul: in1ura 8ndatorire a unui tutore ete $%i remit$ pupilului
un PaK trimoniu ne!iuntitH un Jpater familiaK 8n$ va
;@A
vea un merit opu !elui al tutorelui, iar idealul $u va fr $%7i m$rea!$ patrimoniul>
Un tutore nu tre/uie $ fa!$ e5!e de 4elH fllV i e !uvine $ fa!$ inveti*ii ri!ante pentru
"pilul $uH tot a7a nu are dreptul $ riipea!$ /ani, !.iar pentru a m$ri reputa*ia o!ial$ a
!OpiluluiH dimpotriv$, prima 8ndatorire a unui tutore !ont$ 8n a vinde /unurile peria/ile ,!ae
mo/ilate, !are pot lua fo!, !lavi, !are pot muri0 pentru a inveti umele reali4ate 8n in1urele valori
i1ure: /unurile fun!iare 7i aurul ,!are va fi 8mprumutat !u do/8nd$0, !$!i /anii nu tre/uie tr8n7i,
!eea !e ar dovedi din partea tutorelui, aemeni ervitorului din Evan1.elie, o lip$ de 8r1uin*$> JPater
familiaK dimpotriv$ nu va r$m8ne at8t de neutruH nimi! nu ar fi mai 1re7it de!8t $ ni%; 8n!.ipuim !a
pe tutorele unui patrimoniu al !$rui proprietar real ar fi poteritatea a, au !a pe u4u%fru!tuarul
vremelni! al unui /un !are ar fi proprietatea dinatiei lui>
'ai mult: dreptul roman prevede !$ implul u4ufru!tuar ete 8ndrept$*it $ invetea!$, $
J8m/un$t$*ea!$K M !eea !e ete meritul- unui !ap de familieH a!ela7i drept 8l are 7i o*ul !are
adminitrea4$ averea dotal$ a o*iei lui> 8n !artea a &&(((%a a 6iIete%lor, 3uritul Vavolenu pune !$
un om a de!.i !ariere de marmur$ din fondul dotaiH el divor*ea4$ 7i femeia 87i reia 4etrea, dup$
!um prevede le1ea: oare nu era ea datoare $%i retituie fotului ei o* uma !erut$ de de!.iderea
!arierei, !are m$rie valoarea averiiL #8nditorii de mod$ ve!.e nu erau de a!eat$ p$rere, 8ntru!8t
!.eltuiala nu fuee ,>ne!ear$K 7i 8ntru!8t, departe de a J8m/un$t$*iK domeniul, o*ul 8i r$pie mar%
mura !e o !uprindea 8n u/ol> Vavolenu re%p)e$: 8nt 8n1$duite doar !.eltuielile >>foloitoareK, !.iar
din averea dotal$H !u !ondi*ia !a a!eat$ !arier$ $ fie din !ele unde marmura ftu a murit 7i J!ontinu$
$ !rea!$K: 8n !are !a4, o*ia nu va fi pierdut nimi!, !$!i o*ul nu a f$!ut alt!eva de!8t a !ule fru!tele
!arierei
( ;@<
,toate popoarele !red !$ marmura 7i aurul !re !a ve1etalele, !redin*$ pe !are e 8ntemeiaLW
dreptul roman al minelor 7i !arierelor0> u a
AC
Prin !eea !e are dreptul $ fa!$ ori!e u4u fru!tuar e !ite7te 8n fili1ran 8ndatorirea unuK Jpater
familiaK /un !are 87i adminitrea4$ averea !u !.i/4uial$> Contrar !apului de familie u4ufru!tuarul
dei1ur nu%7i poate 8n1$dui $ modifi!e detina*ia domeniului au a unei p$r*i a a!etuia, 7i nu va
tranforma 1r$dinile de a1rement 8n planta*ii produ!tive> Cu a!eat$ re4erv$, are dreptul, dup$ !um
!rie Ulpian 8n !artea a V((%a, J$ 8m/un$t$*ea!$ itua*ia pro> priet$*ilorK: de pild$, de!.i48nd
!ariere de piatr$, niip au !ret$ ,!u !reta e lutruiau 7i e apretau ve7mintele0, mine de aur, de
ar1int, de ulf au de fier Jpe !are !apul familiei le%ar fi putut de!.ide au le 7i de!.ieeK> 6ar !u
anumite !ondi*ii: $ nu d$une4e !ulturilor 8nve!inateH minele de!.ie de el tre/uie $ adu!$ un venit
uperior !elui adu de viile 7i m$linii pe !are i%a de4r$d$!inatH nu are voie $ e!$%tuia!$ u/olul
at8ta vreme !8t per!epe u4ufru!tul 7i $ lae un 1ol dup$ 1etiunea aH 8n f8r7it, noua inveti*ie nu
tre/uie $ adu!$ daune 1rave retului domeniuluiH *in8nd eama de m8na de lu!ru uplimentar$,
venitul 1lo/al nu tre/uie mi!7orat>
'entalitatea afa!erit9
Te5tele a!etea 8nt imptomati!e> Citindu%le, ni e pare ne8ntemeiat$ opo4i*ia ,adeea 8n!er!at$0
dintre ra*ionalitatea !apitalit$, !are ar avea drept !op profituri ma5ime, 7i ra*ionalitatea
patrimonial$, !are %ar mul*umi $ tranmit$ inta!t$, da!$ nu !.iar m$rit$, o avere mo7tenit$ de la
tr$mo7i> Romanii voiau $ tranmit$ un patrimoniu ,da!$ e putea0 m$rit * e aveau 8n vedere pe ine
8nainte de a e 18 la urma7i> 6a!$ afirm$m !u in1ura trate1ie a unei firme !apitalite !ont$ 8n a
o/*ine un
;FD
Lfit ma5im redu!em politi!a la impla arta e a !u!eri noi provin!iiH 8n realitate, politi!a
deprinderilor moderne ete la fel de !omple5$ ,a !ea a tatelor, 7i varia4$ la fel de mult, de ia o
8ntreprindere la alta, !a 7i politi!a e5tern$ +uediei 7i !ea a unui vat imperiu> La fel Ae van$ ete
retori!a e5 !at.edra depre romani, popor de *$rani> Nota/ilit$*ile erau antreprenori dorni!i de
8m/o1$*ireH ei nu adunau p$m8nturi a7a !um avarii adun$ aurH ei f9%!eau inveti*ii 7i plaamenteH
pe!ulau> Paiunea lor pentru !i7ti1 ete o tr$$tur$ etni!$ ori1inal$ !are 8i deoe/e7te de multe alte
popoare> C$!i unei tru!turi e!onomi!e 7i unor interee de !la$ imilare le !orepund uneori, de la
un popor la altul, dinamime e5trem de ine1ale, dup$ !um e5it$ popoare mai mun!itoare, mai artite
au mai r$4/oini!e de!8t alteleH ete un fapt, iar Jmentalit$*ileK a!etea ine1ale nu e produ! 7i nu e
indu! dup$ voie: e!onomi7tii !are au 8n!er!at $ de4volte anumite e!onomii ale lumii a treia au
!ontatat !$ nu a3un1e $ 1uverne4i varia/ilele e!onometriei au $ !ree4i poi/ilit$*i de a interea o
!la$ pentru a tre4i intere 8n mod efe!tivH e5it$ o JmentalitateK !are nu e la$ prelu!rat$ dup$ voie
7i !are nu 7tim 8n !e mod poate fi prelu!rat$H #al/rait. a a3un la !on!lu4ii pe !are itori!ii ar tre/ui
$ 7i le 8nu7ea!$> 8n !on!lu4ie, JmentalitateaK roman$ era foarte dinami!$ din pun!t de vedere
e!onomi!H da!$ vrem $ ne 8n!.ipuim fa!tura unui Jpater familiaK, nu tre/uie $ 3ude!$m 8n fun!*ie
de tru!turile e!onomi!e, ni!i de intereele de !la$ evidente, !i 8n fun!*ie de a!ea varia/il$
autonom$: mentalitateaH un roman /o1at avea ufletul unui om de afa!eri :i e pri!epea 1ro4av $ e
AB
8m/o1$*ea!$> Urm$rile prielni!e pentru nivelul de produ!*ie 8nt evidenteH reparti*ia 8n$ ete o alt$
pro/lem$>
(n 8n!.eiere, o tr$$tur$ nea7teptat$ !are !_nfirm$ 8n4etrarea pentru afa!eri a romanului: aidoma
evreilor, 1re!ilor de a4i 7i de odi%
;F;
))flfl)))R
ii A
nioar$, 7i !.ine4ilor, romanii M !are nu numai !ultivatori, !ondu!$tori 7i ota7i ]] fot 7i ei un
popor ortit diaporeiH timp Ue R a-v= e!ole 8naintea erei noatre, 7i !.iar mai fUa puriu, %au
r$p8ndit 8n tot r$$ritul elin Afri!a, p8n$ la .otarele lumii /ar/are, !a -n n 1utori 7i /an!.eri, dar 7i !a
plantatori> U1W *inu*i de influen*a lor politi!$, au pu t$re8N nire pe !ele mai /une p$m9nturi ale
Afri!ii au ale Aiei 'i!i 7i au !anali4at 8n foi3] ul lor a!tivitatea !omer!ial$ a ora7elor 1re!e7ti
Roma ad$potea o mul*ime de intele!tuali elini pe !are !ei romani erau 1elo7i, 8n vreme !e ora7ele
'itilene au +mirna erau invadate de afa!eri7ti italieni pe !are 1re!ii aveau motive erioae $%i
ura!$>
mNbUR( :l U8OP)
E5preia e5pli!it$ a tatutului
(at$ a7adar o ima1ine !ompo4it$ a peroanei parti!ulare: un /$r/at, li/er 7i n$!ut li/er, /o1at,
t$p8n pe o avere f$!ut$ de mult ,deoare!e nu ete !ontr8n $ lu!re4e0, om de afa!eri /ine!re!ut 7i
!.iar !ult, e5er!it8nd o demnitate pu/li!$> Aidoma diverelor am$nunte ale frumoaelor lui ve7minte,
fie!are tr$$tur$ a a ete o mo7tenire a tre!utului 1re!o%roman> Nu era nevoie de vreo !ontr8n1ere
pentru a impune a!et ideal: era evident>
Arta funerar$ refle!t$ a!eat$ ima1ine autoritar$, !$!i evo!$ mai pu*in lumea de din!olo de!8t !eea
!e defun!tul fuee pe p$m8nt, 7i o punea 8ntr%o lim/$ pe 8n*eleul tuturor> 6e la un morm8nt la altul,
dup$ fante4ia !ioplitorului 8n piatr$ 7i preferin*ele !ump$r$torului, va fi !oa$ 8n relief una au alta
din !omponente: defun!tul /o1at !are 87i fa!e o!otelile, prime7te ple!$!iunile arenda7ilor, !oitul
1riului !u o e%!er$toare me!ani!$, minune re!ent n$!o!it$ de i!uin*a omului, au ade 8n pr$v$lieH
lu5ul defun!tei, a7e4at$ 8ntr%un fotoliu !u petea4$ 8nalt$, 1$tindu%e 8n fa*a o1lin4ii pe !are i%o *ine o
lu3ni!$ 7i ale18nd 1iuvaeruri dintr%un !rin !e i%; 8ntinde alt$ !lav$> Adeea ima1inea ete doar un
fel de em/lem$: o um/rel$ !uip%
: P
tata pe latura unei lepe4i funerare indi!a tr !$torilor !$ defun!ta avea o !lav$ !are i%D tiK nea 7i
timp li/er pentru a e plim/a> UneoriK 8nainte de a%7i fa!e toaleta, defun!ta ridi!$ mina !u un 1et de
pietate, 8n emn de oma1iu, 8n fa*a unei tatuete a Venerei, im/ol al !$ni!iei, pe !are i%o pre4int$ o
ervitoare !are a !o%o din firida !u ima1ini de pietate ,lara%rium0 a !aei> +ar!ofa1e de enatori
3u5tapun via*a privat$ 7i !ea pu/li!$ a defun!tului: 8n !entru, el ni e 8nf$*i7ea4$ d8ndu%i m8na o*iei
A=
luiH pe laturi, 8m/r$!at !u plato7$ de 1eneral, a7e4at pe fotoliul $u, !und 7i pliant, de demnitar,
vedem !um i e upun !$peteniile /ar/are pe !are le%a 8nvin ,au pe !are, 8n virtutea fun!*iilor lui, le%
ar fi putut 8nvin1e0> Alte reliefuri funerare arat$ o ditri/uire de mone4i au o lupt$ de 1ladiatori
oferit$ de vreo nota/ilitate !on!et$*enilor $i> 2un!*iile enatoriale au muni!ipale ale defun!tului,
8n4etrate !u demnit$*i ine1ale, 8nt indi!ate de num$rul de Jfa!iiK, de !nuturi !e le purtau Jli!toriiK,
apro4i 7i !$l$i, !are 8l pre!edaer$ pretutindeni 8n tot timpul anului $u de via*$ pu/li!$> C$!i, 8n a!ea
o!ietate lipit$ de drept penal, ori!are demnitar important e5er!ita, dup$ !on7tiin*a a, un drept de
!oer!i*ie a/olut>
2ie!are 87i 8ndepline7te menirea: pe latura t8n1$ M !ea mai onora/il$ M a unei lepe4i funerare,
o*ul 87i pra!ti!$ profeiunea: e5aminea4$ pe un /olnav 8n pi!ioare, 1ol pu7!$ 7i 8n po4i*ie de drep*i 8n
fa*a medi!uluiH 8n dreapta, o*ia d$ dovad$ de pietate, virtute feme%ia!$: urmat$ de !lavi, %a du $
ridi!e m8na 8n fa*a ima1inii vreunui 4eu pre a%i mul*umi a!etuia pentru o favoare primit$H un !lav
*ine 8n u o pan!art$ pe !are, din ordinul t$p8nei, a fot !ri 8n !e !ont$ favoarea, pentru !a to*i
tre!$torii $ afle meritul 4eit$*ii> (n lo! de a !omemora /o1$*ia, timpul li/er, demnitatea au
profeiunea, unele morminte !ot 8n relief !omponente mai deli!ate: de pild$, !u!erni!ia de%
;F=
fun!tei 7i !ultura defun!tului> 6oamna ofer$ !8teva /oa/e de t9m8ie pe o !aolet$ de ar mirodeniiH
8ntr%un fotoliu, /$r/atul !ite7te o !arte, adi!$ un ul, au 8l *ine tr8n, drept dovad$ !$ a f$!ut tudiile
erioae !e 8n!ununau pe mem/rii /unei o!iet$*i>
A!ete ima1ini 8nt foarte pu*in e1alitare, foarte pu*in individuali4ateH ori1inalitate, m8n%drie,
/u!urie, frivolitate, 1ra*ie M iat$ !uvinte pe !are nu le putem foloi vor/ind depre romani, tr$$tur$
pe !are arta funerar$ o !oate !am 1reoi 8n relief: o!ietatea roman$ nu era numai ine1al$ 7i
nee1alitar$ pentru !$ deoe/ea JordineK ,8n 8n*eleul !elor trei ordine din ;EA<0, dar reamintea
ne!ontenit o!.ilor 7i ure!.ilor deoe/irea dintre indivi4i> A te adrea !u inulte oamenilor mode7ti era
o dovad$ ele l$uda/il$ Jin!eritateK ,parr.eia0, iar JprieteniiK 8naltelor peronalit$*i M in!luiv ai
#ra%.ilor, doi ilu7tri reformatori o!iali ai ve!.ii Repu/li!i M% erau !ate1orii*i pe trepte nee1ale, !a
la Veraille !urtenii re1elui 2ran*eiH un enior nu ie7ea din !a$ f$r$ alaiH !8nd oea 8ntr%un t8r1 !are%i
d$due titlul de JpatronK, fiind!$ 8i datora un /ine o/7te!, i e f$!ea o primire olemn$> JAear$
poftiem la !in$ oameni mai u%pu7i do!8t voiK, le pune Tri%mal!io muafirilor $iH in1ura lui
1re7eal$ ete !$, de7i implu li/ert, vor/e7te pe un ton aro1ant 7i invit$ peroane uperioare lui 8n
ierar.ia o!ial$> Cu at8t mai mult 8nt eni/ili oamenii mode7ti la JimplitateaK de !are dau dovad$
unele perona3e importante> J6emnitarul a!ela at8t de repe!ta/il r$pundea la alutul notruK, pune
unul> (n !eea !e 8i prive7te, e !uvenea !a ei $ e adree4e umil !elor mai u pu7i de!8t ei> Totul
u/linia !eea !e 'a! 'ullen nume7te Je5preia e5pli!it$ a tatutuluiK>
(ndividualimul dreptului
Contr8n1eri la fel de imperioae, adi!$ idei morale, e ad$u1au a!etor !ara!teriti!i evidente, fie
pre a le >impune !u mai mult$ tr$7ni!ie, fie pentru a 8n!er!a $ le tempere4e ,atun!i !8nd, de pild$,
A@
unii adminitratori dau !a e5emplu virtutea lipit$ de J/l8nde*eaK de !are d$due dovad$ 1uvernatorul
lor0H fie!are 8l 3ude!a pe fie!are pentru a%i reaminti 8ndatoririle lui pu/li!e 7i parti!ulare> JTirania
opiniei pu/li!e, 7i 8n!$ !e tiranieX ete la fel de tupid$ 8n or$7elele din 2ran*a !a 7i 8n +tatele UniteK,
!ria individualitul +tend.al, f$!8nd alu4ie la puritanimul ameri!an din timpul lui> +$ fi fot oare
!ivimul p$18n la fel de indi!ret 8n privin*a vie*ii privateL
Totu7i, %Roma, mama dreptului, dup$ !um e pretinde, ar tre/ui $ fie un tat !onform dreptului, 8n
!are nimeni $ nu poat$ fi ilit $ fa!$ !eea !e dreptul nu pre!rie 7i 8n !are 3uti*ia pu/li!$ $ e
u/tituie ar/itrarului> 6reptul roman poate de aemeni fi !alifi!at drept individualit: dreptul de
divor* ete a!ela7i pentru am/ele e5e, proprietatea poate fi alienat$ dup$ pla!, tetatorul dipune de o
li/ertate foarte mareH nu ete impu$ ni!i o !redin*$ reli1ioa$, !etatea are fiii ei prefera*i 7i fie!are
individ 7i%i are pe ai luiH puterea !ivil$ la$ 8n 1ri3a 4eilor r$4/unarea, da!$ le ete !u putin*$, a
inultelor !e li e adu!H repe!tul datorat 4eilor !$rora !etatea a .ot$r8t $ e 8n!.ine e m$r1ine7te la
un in1ur lu!ru: repe!tarea 4ilelor de $r/$toareH dreptul de a%7i !.im/a domi!iliul 7i 8ntreprinderea
e!onomi!$ nu ete t$1$duit> 'ai mult: 8n1$duin*a 48m/itoare pentru p$!atele e5uale M !.iar i
$v8r7ite de femei M ete ridi!at$ la ran1ul de do!trin$ de !$tre 8nu7i +enatul> Totu7i, dup$ !um
o/erv$ Blei!Gen, li/eralimul %>!eta Jde!ur1e doar 8n mod ta!it dintr%un im*$m8nt arito!rati! al,
vie*ii privateKH !a :; 8n #re!ia, dreptul roman nu a 1arantat ni!i%
;FF
t9 li/ert$*ile 8n mod formal: era mai !u%n formularea 8ndatoririlor de pietate pentru !ei dintr%o !a$,
a o/li1a*iilor de fidelitate, a r$punderilor patrimoniale 7i a deoe/irilor de tatut peronal>
t JPrivatK prin opo4i*ie !u Jpu/li!K ete unul din ad3e!tivele !el mai fre!vent foloit de lim/a
latin$, dar nu delimitea4$ net via*a privat$H 8n*eleul lui ete ne1ativ: !alifi!$ !eea !e un individ are
dreptul $ fa!$ f$r$ a%7i 8n!$l!a 8ndatoririle 7i a ne!inti !omportarea unui om e5er!itind o fun!*ie
pu/li!$H nu ridi!$ un an!tuar 8n$untrul dreptului parti!ular 8nu7i, !are nu e !rede o/li1at $
repe!te !eea !e repe!t$ de fapt> +$ fie doar o nuan*$ de form$ e5pli!a/il$ prin 8nt8mpl$ri itori!e
,li/ert$*ile noatre 7i drepturile omului %au n$!ut dintr%o revolt$ 8mpotriva uveranului0L 6ei1ur,
dar lipa de 1aran*ie l$a fr8u li/er tuturor prin!ipiilorH aidoma furtunii, a!ete prime3dii %au
manifetat prin de4l$n*uiri vremelni!e, !ea mai 8n1eroa$ fiind pri1onirea !re7tinilor au a
mani.eimului>
Tre/uie ad$u1ate, u/ domnia unor 8mp$ra*i 7i din ordinul lor, a!!ee de ordin moral> 8n prin!ipiu,
uveranii romani, pre deoe/ire Hde omolo1ii lor !.ine4i 7i 3apone4i, nu !ontra!taer$ !eea !e
'auri!e Pin1uet nume7te Jve!.iul o/i!ei !onfu!ian de a m$ura puterea dup$ ordinea moral$>K Unii
dintre ei M Au1utu, 6omi*ian, +everii, Contantin M au 8n!er!at totu7i $ 8ndrepte moravurile prin
de!reteH Au1utu ia m$uri evere, m$!ar aparent, 8mpotriva o*iilor adultereH 6omi*ian 8i ile7te pe
aman*i $%7i re1ulari4e4e le1$tura, porun!e7te $ fie 8nmorm8ntat$ de vie o vetal$ !are 87i tr$dae
3ur$m8ntul, inter4i!e poe*ilor atiri!i foloirea !uvintelor o/!eneH +everii fa! din adulterul o*ului un
deli!t, iar din avort o !rim$ 8mpotriva o*ului 7i a patrieiH ve!.ii toleran*e arito!rati!e le1ila*ia lui
AF
Contantin 8i u/tituie un ri1orim mai de1ra/$ popular de!8t !u adev$rat !re7tin >>> A!et moralim
ete un fa!tor
;FE
deoe/it: 8n lumea 1re!o%roman9, uu le1ilatD putea revolu*iona o!ietatea prin de!retH le1id;K nu
v$deau 8ntotdeauna pruden*a de a fi 8n merF !u moravurile: ori r9m8neau 8n urma lor, ori le%D luau
8nainte> C$!i !etatea nu era privit$ !a un efe!t al for*elor naturale de o!ia/ilitateH ea era mai de1ra/$
o intitu*ie 1enerat$ de le1e, !are ar de!$dea da!$ le1ilatorul nu ar men*ine%o 8mpotriva for*elor
naturale du7maneH !et$*eanul ete un elev lene7 !are repe!t$ di!iplina numai u/ /8ta da!$lului>
6e a!eea !opul prin!ipal al !ri4elor de ordin moral !onta 8n a dovedi tuturor !$ 8mp$ratul era 8ntr%
adev$r t$p8nul, de a!eea nu e mul*umea $ fa!$ $ domnea!$ ordinea pu/li!$ ,prea pu*in ame%
nin*at$ de vi!iile parti!ulare0, !i avea 7i preten*ia $ t$p8nea!9 !on7tiin*a moral$ a fie!$rui individH
!8nd omul era p$trun de a!eat$ idee, le1ea revolu*ionar$ nu e mai apli!a 7i !$dea 8n uitare u/
domnia urm$toare> Numai !ea a lui Contantin e va men*ine 7i va !ara!teri4a Evul 'ediu>
Oare e5ita dreptul romanL
+$ uit$m de a!ete furtuni> 8n timpurile normale, moravurile romanilor 8nt detul de fidel tradue
de dreptul !ivilH de fapt, !ordonul om/ili!al !are 8l lea1$ de morala dominant$ nu a fot ni!iodat$
!omplet t$iatH mai !ur8nd ver/al$ de!8t !on!eptual$, dar 7i mai pu*in dedu!tiv$, te.ni!itatea a!etui
drept le oferea profeioni7tilor prile3ul $ e dedea unor e5er!i*ii de virtuo4itate> +e putea oare fa!e
dreptate !u a!et dreptL (mpunea el repe!tarea re1ulilor 3o!ului, 8n timp !e unii le 8n!9l!au pentru a%
7i aupri aproapeleL 8ntr%o o!ietate at8t de nee1al$ 7i nee1alitar$, 8mp8n4it$ !u re*ele de !lientel$, e
8n*ele1e de la ine !a p8n9 7i drepturile !ele mai pre!ie nu erau reale 7i !$ !ei neputin!io7i nu aveau
!e !87ti1a 8ntr%un pr_K ee 8mpotriva !elor puterni!i> 'ai mult: !.iar
;FA
atonei !8nd am era violat$, de!.idea oare 3uti*ia !$i le1ale efi!iente pentru o/*inerea unui dreptL
Un e5emplu ne va fi de a3un pentru a ar$ta !$ puterea pu/li!$ or1ani4ea4$ ven%!letta parti!ular$ 8n
lo! de a i e u/titui>
Bun$oar$, un datorni! nu vrea $ ne retituie /anii !e i%a luat !u 8mprumut de la noiH au: toat$
averea noatr$ ete o ferm$ modet$ la !are *inem, fiind!$ tr$mo7ii no7tri au lo!uit%o 7i fiind!$ lo!ul
ete pl$!ut> Un ve!in influent n$4uie7te la /unul notruH 8n fruntea !lavilor $i 8narma*i ne
!otrope7te, 8i u!ide pe !lavii no7tri !are vor $ ne apere, ne omoar$ 8n /$t$i, ne i41one7te 7i pune
t$p8nire pe ferma noatr$ i !a 7i !8nd ar fi a lui> Ce $ fa!emL Un om din 4ilele noatre ar r$punde
$%; d$m 8n 3ude!at$ ,liti denuntlatio0 pentru !a $ ni e fa!$ dreptate 7i autorit$*ile $ ne retituie
/unul notru ,m9nu militari0> 6a, 8ntr%adev$r, a7a e vor petre!e lu!rurile pre f8r7itul Anti!.it$*ii,
!8nd 1uvernatorii de provin!ie vor fi ai1urat 8n toate domeniile i4/8nda idealului lor de !oer!i*ie
pu/li!$> 6ar, 8n primele dou$%trei e!ole ale erei noatre, 8n (talia, era !u totul altfel> A1reiunea
influentului notru ve!in !ontituie un deli!t 8ntru totul !ivil 7i nu *ine de !oer!i*ia penal$H a7adar
re!lamantul M adi!$ noi M ete !el !e ete dator $ ai1ure 8nf$*i7area adverarului la tri/unalH 8n
AE
a!et !op, tre/uie $ punem m8na pe el printre oamenii $i, $%; du!em le1at la 8n!.ioarea noatr$
parti!ular$ p8n$ 8n 4iua 3ude!$*ii> 6a!$ nu reu7im $%; adu!em !u for*a 8n fa*a 3ude!$torului, pro!eul
nu va putea avea lo! ,liti !onteta%tio0> 6ar ne%am atin !opul 7i, datorit$ interven*iei unui om de
va4$ !are a a!!eptat $%i fim !lient, ni %a f$!ut dreptateH nu ne mai ram8ne de!8t $ e5e!utam entin*a
noi 8n7ine M da!$ avem !um> Adi!$ va tre/ui $ !u!erim prin lupt$ ferma tr$mo7ilor no7triL
Ni!ide!um> Printr%o !iud$*enie ine5pli!a/il$, un 3ude!$tor nu putea $%; o/li1e ,pe un
p8r8t $
;F<
(
retituie pur 7i implu /unul furat> L$8nd fer ma la voia 8nt9mpl$rii, ne va 8n1$dui $ punem
t$p8nire pe toate /unurile 7i domeniile adverarului notruH le vom vinde la li!ita*ie, vom p$tra o
um$ de /ani e1al$ !u valoarea la !are 3ude!$torul a apre!iat ferma ,aetimatio0 7i vom retitui retul
adverarului>
Cine mai re!ur1ea la o 3uti*ie !e adu!ea at8t de pu*in !u un ar/itru 8n$r!inat $ an!*ione4e
1re7elile !omie 8n !urul mat!.%ului o!ialL Pro/a/il dou$ !ate1orii de peroane> Peronalit$*i de
va4$, 8n!$p$*8nate, !are e !eart$ pe o mo7ie vor !ere dreptate fie!are 7i vor pleda 8n fa*a numeroului
pu/li! !e urm$rea pro!eele !u paiunea pe !are romanii o nutreau pentru 7i!ane au dintr%o pl$!ere
literar$ pentru elo!in*a 3udi!iar$H diferendul 87i va 1$i re4olvarea 8n fa*a tri/unalului dup$ !um, 8n
alte vremuri, 7i%ar fi 1$it%o printr%un duel 8n pre4en*a martorilor> Alt !a4: un !reditor d$ 8n 3ude!at$
pe un datorni! neputin!io, !are ni!i nu e ap$r$, 7i pune m8na pe el dup$ !e %au 3u!at de%a v%a*i
a!uneleaH 3uritul Ulpian pomene7te de datorni!ul !are e fere7te $ apar$ 8n pia*$, de team$ $ nu
dea de de/itorH da!$ 8l 4$re7te, e >a!unde repede dup$ !oloanele !e 8n!on3oar$ pia*a au dup$ unul
din !.io7!urile !are e 8n1r$m$de! 8n mi3lo!ul ei> 8n aemenea !ondi*ii, dreptul era doar una din
loviturile poi/ile 8n mat!.%ul o!ialH unii !.iar e ru1au !a mat!.%ul $ nu fie 3u!at 8mpotriva lor>
JNi!i un 3uri!onult 8n a!eat$ trea/$XK ,Vuri !onultu a/eto0>
6reptul ete o trate1ie, dar 7i una din materiile ve!.ii !ulturi romaneH !ine re!ur1e la !alea
3udi!iar$, urm8nd dreptul !ivil prin !ele mai do!te meandre ale lui, d$ dovad$ de !omportament
rafinat> (at$ un e5emplu: 8n mod teoreti!, o roman$ nu poate fi martor$ la tri/unal f$r$ a avea un
/$r/at !are $ o repre4inte ,o/li1a*ie totu7i- !$4ut$ 8n deuetudine0H o lo!uitoare
;ED
3ieroman$ a imperiului M e1iptean!$ au 1re!oai!$ M 7i mai pu*in> Totu7i, papiruurile ne arat$ !$
ea depune m$rturieH atun!i !are era > re1ulaL Ne vedem ili*i $ re!unoa7tem !$ nu e5it$> Contat$m
de aemenea !$ unele romane 87i luau 8n mod !u totul inutil un repre4entant de !are %ar fi putut lipiH
da!$ nu 8nt re1uli, 8n !.im/ e5it$ o ele1an*$ 3udi!iar$, /a !.iar o oare!are pedanterie>
6reptul a!eta oare!um 8n!ur!at !uprinde 7i unele r$m$7i*e ale 3uti*iei populare 7i parti!ulare,
8n!$ 8n timpul imperiului, e mai def$7urau !ene de 3uti*ie de trad$> 'odul !el mai implu de a
!ontr9n1e pe un datorni! $%i pl$tea!$ datoria era $%; urprin4i pe trad$ 7i $%; J8no*e7tiK
AA
,!onvi!ium0H urm$rindu%; nu f$r$ a%; /at3o!ori au a !8nta un !8nte! 4eflemitor al !$rui refren
re!lama uma nepl$tit$H in1urul lu!ru !erut de 3uri7ti era !a datorni!ul $ nu fie depuiat la piele 7i
!8nte!ul $ nu ai/$ !uvinte o/!ene, !$!i e !uvenea repe!tat$ !ole!tivitatea, luat$ drept martor$>
6atorni!ul 8n!er!a 7i el $ inpire mil$: purta doliu 7i nu e mai tundea, 8n emn !$ era p$r$it de to*i>
Teama de opinia pu/li!$ 3u!a un rol de eam$ 8n via*a parti!ular$, iar pu/li!ul e !onidera 8ndrept$*it
$ o 3ude!e> 8n ora7ele mi!i, i e f$!ea refra!tarului un !andal 1ro4av: mul*imea 8l lua pe u, 8l a7e4a
pe un dri! 7i urma, r848nd 7i pl8n18nd, alaiul fune/ru al pe%udomortului, 8nainte de a%i da drumul> Tot
atfel erau inulta*i 7i mor*ii adev$ra*i da!$ tetamentul lor nu era apro/at de !on7tiin*a pu/li!$>
Uneori a!elea7i !ene aveau lo! da!$ mo7tenitorii, din 418r!enie, nu ofereau mul*imii, 8n amintirea
defun!tului, luptele de 1ladiatori la !are ea e !redea 8ndrept$*it$ dup$ moartea , unei nota/ilit$*iH
8ntr%un t8r1 din Li1uria, ple%: /ea a oprit 8n pia*a pu/li!$ !orte1iul unui fot ofi*er, pe !are familia nu
;%a putut du!e la ru1 de!it dup$ !e a f$1$duit un pe!ta!ol fune/ru,
;E;
Pu/li!itatea f9!ut9 morm8ntului
2ie!are are dreptul $%; 3ude!e pe fie!are o !e%ar fi el M nota/ilitate, ple/eu, !.iar enat R M e
preupune !$ un roman nu dipune jK intimitate peronal$H to*i e pot adrea puF /li!uluiKH ori, la
urma urmei, pu/li!ul e !orn punea doar dintr%un num$r n de peroane >parti!ulare !a 7i el> Atfel, de
pild$, pu/li!ul Y arat$ 4eflemitor pentru a produ!e ilaritate: to*i 8nt !ompli!i> Cine nu !unoa7te, 8n
4ilele noatre, implitatea de4armant$ a !ele/relor in!rip*ii murale din NeQ YorG prin !are ori!ine
fa!e !uno!ute tre!$torilor au !$l$torilor metroului ideile 7i amorurile ale au, pur 7i implu,
numele $u 7i faptul !$ e5it$, !riind pe pere*i tot !e%i tre!e prin !ap> A7a e o/i7nuia 7i la Pompei:
4idurile a!etei !et$*i modete 8nt a!operite !u in!rip*ii f$!ute de tre!$tori dorni!i $%i ditre4e pe
al*i tre!$tori 7i $ le dea !eva de !itit>
2apt !iudat, a!eea7i pu/li!itate triumfa 7i 8n !eea !e era e!.ivalentul anti! al !imitirelor noatre,
anume pe mar1ine de drum: mar1inea a!eata nefiind a nim$nui, a!olo, la ie7irea din ora7e e ridi!au
morminteleH ele !um ie7ea pe poarta !et$*ii, !$l$torul 8nainta 8ntre dou$ 7iruri do morminte !e e
tr$duiau $%i atra1$ aten*ia> 'orm8ntul nu e adreea4$ familiei au !elor apropia*i, !i tuturor> C$!i
morm8ntul de u/ p$m8nt era lo!ul unde, 8n fie!are 4i, i e adu!eau defun!tului !intiri fune/re de
!$tre !ei ai !aei luiH morm8ntul !u epitaf era !u totul alt!eva: era detinat tre!$torilor> +$ ntl ne l$$m
am$1i*i de analo1ia 8n7el$toare a epitafurilor moderne, a!ele !omemor$ri f$r$ detinatar, !are vor/e!
!erului> Epitafurile romane puneau, de pild$: >>Cite7te, tre!$torulK> !are mi%a fot ar!ina 8n a!eat$
lume > > <; a!um> dup$ !e ai !itit !uvintele mele> drurn /un> Bine*e 7i tieK ,!$!i r$punul tre!$torului
fi1urea4$ pe piatr$0> 6up$ !um ne%o dovede! multe m$rturii, atun!i !8nd, 8n Anti!.itate, !iK
;EC
<;;;;
v aven poft$ $ !itea!$ pu*in, nu avea de!it !$ e plim/e 8n afara !et$*ii: un epitaf era mai lene de
!itit de!it itali!ele unei !$r*i> La deo%narte un fapt mai tardiv: ne!ropolele 7i !ata!om/ele p$18ne>
A<
C$ile de ie7ire din ora7e !u du/lul 7ir de !eea !e ne 8n!umet$m $ numim Jpan!arte funerareK ne
du! oare!um !u 18ndul la o e5.i/i*ie de pu/li!itate fune/r$ a unui BroadQa" al lumii de din!oloH
unele epitafuri e tr$duiau $ atra1$ aten*ia tre!$torului 8n dauna !elorlalte: 8i pun la dipo4i*ie un
teren de port 7i de odi.n$ 8n 8mpre3muirea funerar$> Ceea !e pun a!ete epitafuri nu ete durerea
rudelor apropiate, !i mai de1ra/$ rolul o!ial 3u!at de defun!t, fidelitatea !u !are 7i%a 8ndeplinit
8ndatoririle !$tre familie M fidelitate pe !are o afirm$ tre!$torului, iar a!eta o va apre!ia> C8nd, 8n
!urul unei !onvor/iri au la ma$, i e vor/ea !uiva de viitorul $u morm8nt, nu i e d$deau 8n mod
inde!ent idei fune/reH era un fel de a%; ai1ura !$ demnitatea 7i virtu*ile lui vor r$m8ne re!uno!ute
pe ve!iH uneori, dup$ ma$, intereatul 8nu7i !itea muafirilor epitaful pe !are 7i%; !ompuee !u
a!eea7i 1ri3$ !u !are 87i reda!tae tetamentul> Cea mai frumoa$ dovad$ de re!uno7tin*$ !e o putea
da o !etate /inef$!$torului era $%i 4u1r$vea!$ onorurile ofi!iale !e aveau $ dea tr$lu!ire
funeraliilor luiH o doamn$ a avut atfel /u!uria $ afle !$ ru1ul in!iner$rii ei avea $ fie parfumat de
!$tre !on!et$*enii ei !u 7ofran, parfum foarte apre!iat 8n a!ea vreme>
Ar.eolo1ii au 1$it vreo ut$ de mii de epitafuri, iar 'a! 'ullen a !ontatat !$ 8nmul*irea lor a
fot o mod$ !e apare 8n e!olul ( 7i dipare treptat 8n!ep8nd !u e!olul al (((%leaH nu dintr%o !on!ep*ie
elementar$ depre moarte, !i din uprema*ia !uv8nt$rilor pu/li!e 7i din !ontrolul pu/li!H nu 8nt f$!ute
numai pentru !ei toariH peroanele parti!ulare, !.iar da!$ nu erau Peronalit$*i pu/li!e, tr$ier$ totu7i
8n pu/li!, u/ o!.ii emenilor lor> 6e a!eea e 8nt8mpl$
;EB
ttfleori !a epitaful, !a 7i tetamentul, $ A e4e pu/li!ului un fel de mea3: JAm tr$itK un !ali! !8t
mi%a fot dat $ tr$ie!H a7a !9 R f$tuie! $ v$ deda*i pl$!erii mai mult deR mine> Uite !e%i via*a:
a3un1i ai!i, 7i 1ata RK iu/e7ti, $ /ei, $ te du!i la /aie, ata, da viaKW *$X 6up$ !are nu mai e5it$
nimi!> Eu nu arii urmat ni!iodat$ faturile filoofilor> 2eriti%vK de medi!iX Ei m%au omor8tK> 'ortul
tra1e 8nv$*$minte din via*a lui 8n foloul !elor vii, 3ar rarele men*iuni depre via*a de apoi, tudiat$
prea de 8n mod e5!luiv de itori!ii influen*a*i de !re7tinim, nu%7i dau eama de fun!*ia pu/li!$ a
morm8ntului anti!> 6e altfel, epitaful e5er!it$ uneori un drept de !en4ur$: defun!tul 8i ti1mati4ea4$
pe !ei depre !are !rede !$ a avut motiv $ e pl8n1$> Un patron /le%team$, a7a !um e o/i7nuia 8n
tetament, un li/ert in1rat, !alifi!8ndu%; drept t8l.arH un p$rinte de!lar$ pu/li! !$ 7i%a de4mo7tenit
fii!a nedemn$H o mam$ atri/uie moartea prun!ului ei farme!elor unei otr$vitoare> 8n o!.ii no7tri, o
atfel de in!rip*ie pe un morm8nt ar 8nemna o pat$ pe m$re*ia mor*ii> Romanii nu%7i p$lau rufele
murdare 8n familieH 87i f$!eau toaleta 8n pu/li!> La Pompei, pe 7oeaua !e du!e la No!era, un epitaf
!.eam$ aupra unui prieten in1rat m8nia 4eilor infernelor 7i ai !erului>
Cen4ura opiniei pu/li!e
6e altfel, !en4ura !ole!tiv$ a !omportamentului parti!ular e f$!ea au4it$ pretutindeni, 7i
pretutindeni erau reamintite re1ulileH 8n atmofer$ pluteau !.em$ri la ordine 7i voin*a de a ti
repe!tuo> La Pompei, o nota/ilitate 4u1r$vie pe un perete al ufra1eriei re1ulamentul urm$tor: J2ii
ama/il 7i, da!$ 8*i ete !u putin*$, impune t$!ere vor/elor de !eart$H da!$ nu, 8ntoar%!e%te la tine
<D
a!a$H a/ate%*i privirea 1ale7$ :; la!iv$ de la o*ia altuia 7i pudoarea $ *i e a7%
;E-
LaftQ P;%; t%tZiV;K 'uafirii nu e im*eau 3i1ni*i $I aemenea admonet$riH dimpotriv$, vedeau
!u pl$!ere devi4ele virtu*ii d8nd tr$lu!ire unor 8ntruniri unde domnea /una%!uviin*$> T$m8ie%rea
virtu*ii de !$tre !on7tiin*a pu/li!$ putea ame*i p8n$ 7i un /ou> Ovidiu, poet %deli!at pe !are, 8ntr%o 4i,
8l !ople7e7te drama ur1.iunirii, o !inte7te pl8n1md pe o*ia devotat$ pe !are a l$at%o la RomaH ea
nu%; 8n7al$> 2$!8ndu%7i propriul elo1iu, )ora*iu nu t$ mult pe 18nduriH datorit$ 8n*eleptelor pove*e ale
p$rintelui $u, nu a fot iu/itul ni!i unui /$r/at> +tatiu adu!e elo1ii !umpei o*ii a /inef$!$torului
$u: ea era at8t de pudi!$ 8n!8t nu l%ar >fi 8n7elat ni!i m$!ar pentru /ani mul*i> Era de!i un !ompliment
!8nd era l$udat$ o o*ie !$ nu e vinde, 7i un adole!ent !$ nu a fot iu/itul ni!i unui /$r/atH tot
+tatiu 8l feli!it$ pe un adole!ent de a nu fi avut le1$turi !u al*i efe/i, de7i ete orfan> O !en4ur$
vi1ilent$ adu!ea numai laude apre>
Tre!utul, ori!8t de du/io, era r$!olit 8n mod /rutalH e f$!ea u4 de ori!e pentru a opune vi!iului
virtutea> Continu8ndu%7i pane1iri!ul, +tatiu ne informea4$ !$ a!ela7i adole!ent, prote!torul $u, a
avut nenoro!iri mari: mama a otr$vea oameni 7i 8n!er!ae $%; omoare 7i pe elH 8mp$ratul 8n$ a
pedepit%o !runt, trimi%*8nd%o la o!n$> 6a!$ poetul 8mparte dreptate 8n pu/li!, 8neamn$ !$ opinia
pu/li!a i%o luae 8nainte 8ntr%un mod la fel de 1reoi> C$!i !on7tiin*a !ole!tiv$ !omenta via*a fie!$ruia
f$r$ pi! de pudoare: nu era /8r8$, !i o le1itima ! n4ur$ numit$ repre.enio> 2ie!are !$$torie, fie!are
divor*, fie!are tetament era e5aminat !u de%am$nuntul> 2apt dovedit de !riorile lui Ci!ero 7i !.iar
mai mult de !oreponden*a lui )iniu, !ri$ !u !opul de a fi pu/li!at$: ea ete, 7i 87i propune $ fie,
un manual al enatorului roman de$v8r7it, dup$ e5emplul autoruluiH ori de !8te ori pomene7te de un
tetament 7i de un divor*, Pliniu relatea4$ minu*io
;E@
!um au fot apre!iate, iar da!a p$rerile au t 8mp$r*ite, el .ot$r$7te !are a fot !ea !ore r Opinia
!laei !ondu!$toare e !rede 8ndrept%R *it$ $ !ontrole4e via*a privat$ a mem/rilor K 8n intereul
tuturor> 6a!$ e fidea4$ a!ear opinie, ea va fi r$4/unat$ de ap$r$tori ironi!iA !lnte!e inult$toare i
anonime mer1eau dir 1ur$ 8n 1ur$ ,!armen 3amoum0, pamflete ,li/elli0 !ir!ulau pe eama
vinovatului, a!ope%rindu%; !u inulte o/!ene 7i ar!ame pre a%i dovedi !$ nu el ete !el mai
puterni!> 8ntr%un timp !8nd /8ntuia o furtun$ de ordin moral, un enator a .ot$r8t $ o ia 8n !$$torie pe
iu/ita luiH +tatiu, prote3atul $u, a l$murit itua*ia: ,,+$ ta!$ ininu$rile min!inoae ale pamfletelor:
iu/irea a!eea indi!iplinat$ %a upu le1ilor, 7i !et$*enii au v$4ut !u o!.ii lor $rut$ri depre !are
lumea /8rfeaK> Puritanimul a!eta !ivi! nu ete lipit de dela*iune, deoare!e nu 7ov$ie $%i denun*e
pe !ei !e nu e upunH un 1en literar M atira M %a n$!ut din el>
Nimeni nu ete !utit de o/li1a*ia d a da o!oteala opiniei pu/li!e de via*a a parti!ular$, ni!i
m$!ar 8mp$ra*ii M 8n tot !a4ul 8mp$ra*ii !ei J/uniK> C8nd Claudiu afl$ de defr8ul 8mp$r$teei
'ealina, e adreea4$ 1$r4ii imperiale, d8nd am$nunte depre infidelitatea o*iei, f$1$duind !$ Jnu
e va re!$$tori ni!iodat$ deoare!e !$$toria nu%i priiaK> (ar !8nd Au1u%tu afl$ de defr8ul fii!ei, 7i
<;
apoi al nepoatei ale, !are aveau preten*ia $ du!$ via*a li/er$ a unor doamne imandi!oae 7i nu !ea
a unor mem/ri e5emplari ai !aei domnitoare, el d$ toate am$nuntele ru7inii lor 8ntr%un mea3 !$tre
+enat, pre!um 7i 8ntr%un manifet ,edi!tum0 adreat poporului> 8mp$ra*ii !ei Jr$iK f$!eau la fel, dar
inver: 87i e5puneau adulterele 7i Pe tinerii iu/i*i pentru a ar$ta !$ un potentat ete deaupra opiniei
pu/li!e>
Un tat$ de familie demn de a!et nume are un in1ur mod de a nu fi !riti!at M $ e f$tuia!$ !u
e1alii 7i prietenii $i pentru !a fieW
;EF
are .ot$r8re important$ din via*a lui parti!ular$ $ fie apro/at$ de ei: pedepirea fiului $u 8n
virtutea autorit$*ii paterneH eli/erarea unui t8n$r !lav, repudierea unei o*ii nedemne, re%!$$toria !u
ea, inu!idereaH atfel, inu!iderea nu va tre!e drept la7itate> Tot fatul de prieteni ete informat de
nenoro!irile !e%; !ople7e! pe un om: un frate, de4mo7tenit 8n mod nedrept de fratele $u, !ite7te 8n
pu/li! tetamentul a!etuia 7i pe al $uH !ontratul dintre !ele dou$ te5te provoa!$ indi1narea
1eneral$> +fatul a!eta are !eva olemn: 8n familiile ve!.i, atun!i !8nd !ineva e !erta !u un prieten 7i
nu mai voia !a a!eta $ apar$ 8n fatul prietenilor, 8i trimitea vor/$ 8n mod e5pli!it ,renuntiare ami%
!itiam0>
8n$untrul !laei t$p8nitoare nu e5it$ !ompli!itate 8ntru t$!ereH nere1ulile parti!ulare 7i pu/li!e
8nt e5pue privirilor poporului> Pli%niu, !are vrea $ fie un e5emplu al virtu*ilor deli!ate, denun*$
tr$$turile ridi!ole ale e1alilor $i au mai de1ra/$ defe!tele lor ,la Roma, ridi!olul nu u!idea0 7i
pu/li!$ fra1mente de !riori intime !are 8l pun 8n adev$rata lumin$ pe un 1uvernator prea 3efuitor>
Vor/ind depre alt enator, +ene!a, 8n !alitate el 8nu7i de enator, enumera am$nun*it perveriunile
e5uale !are l%au 8mpiedi!at pe a!ela $ fie numit !onul> C8rmuitorii nu e fiau $%i /8r%fea!$ pe
e1alii lor, fiind!$ nu vor/eau ni!iodat$ 8n !alitate de peroane parti!ulareH fie!are !et$*ean era, 8ntr%un
fel oare!are, un lupt$tor> Le1itimitatea !e i e re!uno7tea opiniei dominante avea drept re4ultat o
!iudat$ li/ertate a preei vor/ite !u titlu retrope!tiv: ori!ine avea dreptul $%; fa!$ tiran pe un
8mp$rat ttiort, $%; 8nvinuia!$ de a fi inten*ionat $ uprime li/ertatea de vor/ire ,parr.eia, li/er%
t!`V a !laei no/ile, !u !ondi*ia $ ai/$ 1ri3$ +a adau1e !$ 8mp$ratul 8n via*$ ete !ontrarul unui tiran>
Atfel, i e adu!eau laude a!etuia !u a!eea7i li/ertate de vor/ire>
;EE
Autoritatea moral$
8ntr%adev$r, un enator nu ete un om !a t oamenii: tot !e pune ete pu/li! 7i demn ) !re4areH el
3ude!$ faptele pu/li!e :i-parti!ulaR ale e1alilor $i dup$ !um la noi diploma*ii 1eneralii
an!*ionea4$, 8n memoriile lor, meriX tele 7i 1re7elile pu/li!e 7i parti!ulare ale fo7tilor !8rmuitori>
Claa t$p8nitoare !omanda de drept, nu at8t 8n virtutea titlurilor ofi!iale ale mem/rilor ei, !8t 8n
numele unei Jautorit$*iK ,au!torita0 de !la$ !e%i revenea 8n mod fire! f$r$ alt temei: a7a era>
A!eat$ autoritate prii vea at8t morala parti!ular$, !8t 7i pe !ea pu/li!$: un enator ar$ta !e trai e
<C
!uvenea $ du!$ un !et$*ean demn de a!et nume> 6a!$ enatorul !rie tratate de itorie au filoofie,
!$r*ile lui nu vor fi !itite !a a!elea ale unui implu muritor> 6a!$ ete itorie, el va pune !e tre/uie
romanii $ 18ndea!$ depre tre!utul W Romei, pre a e5emplifi!a adev$rurile politi!e, morale au
patrioti!e p$trate vii 7i propov$duite de +enatH itori!ii de ori1ine umil$ repet$ !u lealitate a!eat$
veriune morali4atoareH au, apar*in8nd !laei de 3o, e vor mul*umi, !u tot repe!tul, $ privea!$
faptele !u opti!a unui ervitor 7i $%7i ditre4e !ititorii !u flea!uri depre via*a parti!ular$ a
oamenilor de va4$> 6a!$ enatorul ete filoof, !a Ci!ero au +ene!a, numai el va fi 8n drept $ arate
8n !e mod e !uvine apli!at$ filoofia politi!ii, pentru !a !ititorul $ re1$ea!$, 8n 8n*elep%
!iunea !$r*ilor, ve!.ile prin!ipii romane aupra !$rora ve1.ea4$ el>
2ie!are no/il tre/uie de!i $ arate 1ravitate, 8ntru!8t ete un om !u pondere ,1ravi0H nu
1lume7te 8n pu/li!: ar p$rea un m$!$ri!i> 6ar fie!are lu!ru M 1ravitatea au detinderea MR la
timpul $u ,non intempetive la!ivire0: da!a 7tie>$ 1lumea!$ 7i $ dea dovad$ de implitate 8ntre
patru pere*i, enatorului i e re!unoa7te un merit 8n pluH 1luma 87i are lo!ul numai 8n viata
parti!ular$X +!ipio, at8t de /$*o
;EA
pu/li!, p$rea foario Jama/ilK in ini imitate> o ma avea o tradi*ie de fine*e arito!rati!$: Rn
mu7!$toare, !en4ura faptelor aproapelui e f$!ea mali*io ironi!$H atirele no/ilului Lu!i%liu au un
ib Re !ompli!itate monden$ aproape e4oteri!$H alu4iile /at3o!oritoare devin mai deli!ate f$r$ a%7i
pierde nimi! din !auti!itate> Cu +!ipi_ 7i al*i e1ali de%ai lor, Lu!iliu r8dea !u oft$H !8nd e aduna 8n
vreun !atel, la *ar$ ivillae0 ri1iditatea impu$ de !odul arito!rati! nu mai era ne!ear$ 7i a!e7ti
oameni de va4$ e iu!au de%a 3o!urile !opil$re7ti ale epo!ii: e aler1au 8n 3urul paturilor din
ufra1erieH polite*ea 8n via*a parti!ular$ le 8n1$duia $ redevin$ !opii ,repuera!ere0>
Timp de !8teva ore e purtau a7a !um e purtau tot timpul oamenii din popor, !are puteau !.ita 8n
pu/li! pe !8nd !ule1eau via au 87i !8rpeau .ainele> 6e a!eea a !ri +ene!a: JNevoia7ul r8de mai de
7i !u mai mult$ poft$K> Romanii nu au trufa7a ele1an*$ elin$ !e 8ntemeia via*a pu/li!$ 7i
!omportarea din via*a parti!ular$ pe a!eea7i ditin!*ie a manierelor> Cu dou$ e!ole 8>e>n>, Roma,
!etate dintotdea%una emieleni4at$, intr$ pentru prima oar$ 8n rela*ii diplomati!e !u re1atele
eleniti!e !are erau 8n!$ puterea mondial$ a epo!ii> 8n pre4en*a re1elui 1re! Antio.u !el 'are,
omul !el mai ilutru al vremii, un am/aador roman 1$i de !uviin*$ $ e5prime prin aro1an*$ p$%
rerea prea /un$ !e%o avea depre patria aH vor/ele lui dep$7ir$ a7adar m$ura> Re1ele ;%a f$!ut $
imt$ !$ 8n18mfarea lui de emi/ar/ar nu%; impreionea4$ delo!, ad$u1ind !$ 8l iart$ pentru !$ era
foarte t8n$r 7i /$r/at frumo>
(ndiferent de !e %a pu, Roma nu a fot un tat !onform !u dreptul !ivil au pu/li!, !i un tat
upu 8ntru totul unei realit$*i uluitoare pentru o!iolo1imul modern, unei !lae t$p8nitoareH dreptul
pu/li! roman e l$mure7te de la ine din !lipa 8n !are nu mai 8n!er!$m a !$ut$m re1uli 7i !8nd ne
d$m eama !$ el Pro!eda prin lovituri improvi4ate dup$ !um e
;E<
<B
v$deau de la nn moment la altul raporturiX for*$> 2apt 7i mai !iudat, Roma nu era F% de!um un tat
tradi*ionalit, t$p8nit de (C;K pe!tul u4an*elor, !a An1liaH 8n!ur!$turile rf+N titu*iilor romane au
r$ma p8n$ la urm$ em fluide> Un autoritarim f$r$ re1uli ta/ilic- vetita J/un$%!redin*$K roman$
ete !redintK fa*$ de un om, nu fa*$ de un pa!t> Perpetua invo!are a Jtradi*iei tr$mo7e7tiK 7i a
Jmoravurilor tr$mo7ilorK ,more ma3orum0, la fel de vetit$, ete la fel de am$1itoare 7i nu impli!$
vreo autoritate a tradi*iei> Tradi*ia a!eata era invo!at$ numai !u referire la intitu*iile pu/li!eH de
a!eea nu o 1$im de!8t pe /u4ele oamenilor u%pu7i, in1urii 8n drept $ vor/ea!$ depre politi!$H de
altfel, ea ete invo!at$ numai 8n !.ip de o/ie!*ieH adi!$ era pomenit$ numai atun!i !8nd urma $ fie
8n!$l!at$> Unii invo!au tradi*ia tr$mo7ea!$ pentru a%i 8mpiedi!a pe rivali $ fa!$ vreo inova*ie in
foloul lor au pentru a%7i 8n1$dui ei 8n7i7i $ $v8r7ea!$ o fapt$ nea7teptat$, pe !are o 3utifi!au prin%
tr%o revenire la o tradi*ie uitat$> Tradi*iei tr$mo7e7ti i e opunea !u a!eea7i tr$7ni!ie tradi*ia a!tual$,
la fel de vredni!$ de a fi invo!at$> Ve!.e au re!ent$, tradi*ia era doar un a1rement foloit 8n fel 7i
!.ip>
8n*elep!iunea popular$
Via*a pu/li!$ ete upu$ voin*ei mem/rilor !laei t9p8nitoare, iar via*a privat$, opiniei lor> Via*a
privat$ a oamenilor mode7ti e !onforma tradi*iilor, de altfel delu7ite printr%o 8n*elep!iune, o datin$
popular$ oral$ !e poate fi aemuit$ !u !ea a !$r*ilor !u entin*e ale Ve!.iului Tetament>
Opinia enatorial$ reamintea !u fie!are prile3 !eea !e fie!are om era menit $ fa!$> La r8ndul ei,
8n*elep!iunea popular$ 8i 8nv$*a pe oameni: J8n*eleptul fa!e a7a, mintitul fa!e altminteriK> Omul din
popor d$dea !opiilor lui
;AD
le!*ii teoreti!e anti!ip8nd 1re7elile altuia 7i f$%!8nd un dipti! al /inelui 7i r$ului, pre!um 7i al
ne$/uin*ei 7i !ir!umpe!*iei 8n via*a privat$> Trufia arito!rati!$ nu e prevala de vreo tradi*ie de
8n*elep!iune: din !lipa 8n !are 1r$ia, era ea 8n$7i le1eaH prover/ele erau f$!ute pentru popor> Tat$l
poetului )ora*iu, li/ert /o1at, 8l d$du pe fiul $u la o 7!oal$ !u 8nv$*$m8nt li/eral !are 8i lipie lui,
dar 8l 8nv$*$ el 8nu7i do!trina 8n*elep!iunii: pentru a%; in!ita $ e ferea!$ de vi!iu 7i de iu/iri
adultere, 8i !ita !a4ul lui !utare !are, prin 8n fla1rant deli!t, 87i pierdue /unul renumeH pre a%;
8nv$*a pruden*a 8n 1opod$rirea patrimoniului $u, 8i ar$ta !um !utare 87i f8r7ie via*a- 8n mi4Lrie>
C$!i un om din popor tre/uie $ e ferea!$ la fel de /ine de ne!.i/4uin*a, !a 7i de imoralitate: JCum
%ar putea $ nu 7tim !$ o anumit$ fapt$ ete fie imoral$, fie d$un$toare, 8i punea fiului $u, !8nd !el
!e o $v8r7e7te are /8rfa drept in1ur profitK> Ca pild$ po4itiv$, 8i ar$ta !omportarea unui om de va4$ a
!$rui virtute era re!uno!ut$ ofi!ial, deoare!e fuee numit 3urat: J(at$ o autoritateXK 4i!ea el> 6up$ !e
devenie poet 7i 18nditor, fiul intuia o analo1ie 8ntre a!eat$ do!trin$ oral$, dar e5pli!it$, 7i
8nv$*$turile e5pli!ite 7i !rie ale filoofiei> Oamenii din popor o intuiau 7i ei> C8nd !itim pe
epitafurile lor: JNu a urmat ni!i!8nd 8nv$*$mintele vreunui filoofK au J+in1ur a 8nv$*at adev$rurile
venera/ileK, nu ete vor/a de dipre* fa*$ de !ultur$, !i revendi!area unei !ulturi e1ale: defun!tului nu
i%a tre/uit filoof ia pentru a du!e traiul unui filoof, pentru a 7ti unde e afl$ /inele i utilul>
<=
'oli!iunea
ete !eva> 8n afara 8n*elep!iunii populare, avea do!trine orale, J/un%im*uriK !omune tuturor
!laelor o!iet$*ii, at8t de eu%
;A;
(
prin4$toare 8n!8t e apli!$ la toate pro/lemele poi/ileH erau a7adar adev$rate filoofii, dn 1e nul
mar5imului au pi.anali4ei, !are 8nt !el mai de eam$ J/un%im*uriK ale Apuului at$4i> Ca 7i
a!etea, do!trinele orale e5pli!au ori!e 7i erau demitifi!areH ar$tau !$ realitatea 8n !are omul tr$ia
era alterat$, 8n mod radi!al !$ ea ar fi tre/uit $ fie alta 7i !$ toate relele pu/li!e 7i parti!ulare
de!ur1eau de a!olo> Nu o!ietatea 8mp$r*it$ 8n !lae purta vina, !i o defe!*iune fundamental$ !are
pra!ti!, 8i afe!ta pe to*i oamenii: moli!iunea au, poate, 8n!lina*ia !$tre e5!e> Toat$ lumea era
!onvin$ de un fapt at8t de evidentH filoofii !redeau !$ el fi1urea4$ 8n do!trinele lor au 8l
introdu!eau 8n ele !u o total$ /un$%!redin*$> Timp de o 3um$tate de mileniu, 1re!ii 7i romanii au
fot !onvin7i de de!aden*a o!iet$*ii lor, vetita Jde!aden*$ a RomeiK> C$!i J/un%im*urileK, filoo%
fiile orale e na! din impondera/ilele itoriei ideilor 7i nu 8nt o1lindirea ne!.im/$toare a realit$*iiH
ele 8nt !rea*ii li/ere, iar rela*ia lor !u realitatea varia4$: unele 8nt !onformite, iar altele
demitifi!atoare>
'oli!iunea 8i vl$1uie7te pe indivi4i 7i du!e la pieire o!iet$*ile, !are nu 8nt de!8t a1re1ata de
indivi4iH dar !e ete oare moli!iuneaL Nu at8t un defe!t /ine determinat, !8t un imptom !e ne
8n1$duie $ fa!em o anali4$ a pi.i!ului> La prima vedere, moli!iunea ete un defe!t printre
altele !are e manifet$ prin M au !.iar e redu!e la M am$nunte lipite de virilitate: infle5iuni
femeie7ti ale vo!ii, 1eturi fandoite, un mer molate! et!> Puritanimul 1re%!o%roman 8n$ e5amina
am$nuntele a!etea !u lupa 7i le d$dea o importan*$ e5a1erat$H e punea !$ moli!iunea vi4i/il$
ete imptomul unei moli!iuni mai ad8n!i, unei de/ilit$*i a 8ntre1ului !ara!ter> Or, aidoma unui
or1anim prea de/il !are nu opune re4iten*$ !elor mai felurite /oli, un !ara!ter lipit de putere de
re4iten*$ ete amenin*at $ devin$ prada tu%
;AC
iror vi!iilor, p8n$ 7i M au poate 8n primul n,3 M a a!elora !are nu eam$n$ delo! a moli!iune>
'oli!iunea era de!i e5pli!a*ia lu5valui 7i a lu5urii ,e5primate printr%un in1ur eu%v8nt: lu5uria0, vi!ii
!e !ontau 8n a nu%*i t$1$dui nimi! 7i a !rede !$ totul ete permi> Pe vremea a!eea, un /$r/at prea
afemeiat 7i prea 8n!linat !$tre dra1otea fi4i!$ tre!ea drept molate! !a o femeie> Cum e poate lupta
8mpotriva moli!iuniiL Lupt8nd 8mpotriva tr8nd$viei, din !are pur!ede> +$ nu !redem !$, 8n o!.ii unui
roman, lenevia era muma tuturor vi!iilor prin a!eea !$ le d$ prile3ul $ e de4volteH !riti!a roman$ a
leneviei nu ete ideea modern$ dup$ !are omul are un prio de ener1ie !e va fi dat dra1otei da!$ nu%
; 8n!.in$ mun!ii> Romanii v$d 8n tr8nd$vie mai de1ra/$ pe /uni!a vi!iilor, fiind!$ un !ara!ter
ne.arni! 87i pierde mu7!.ii, antrenamentul 7i nu mai opune re4iten*$ /olilor uflete7ti> (n o!ietatea
1re!o%roman$% apare un virilim !e !ondamna pl$!erile, danul, patima, !u un ri1orim de J!ler%
<@
1"manK 7i !are otr$vea !u /$nuieli rela*ia individului !u ine 8nu7i> 6e ai!i unele a!!ee de
intoleran*$ fa*$ de via*a privat$ a anumitor peroane, atun!i !8nd !8te un 8mp$rat au opinia pu/li!$
aveau !ri4e de ordin moral>
E5!eul
Prin !ealalt$ antropolo1ie filoofi!$, !ea a e5!eului, puteau fi !ondamna*i, 8n een*a lor, omul a7a
!um ete el 7i lumea a7a !um e manifet$> Omul poate ete un animal ra*ional, dar, de fapt, oamenii
8nt !u to*ii minti*i: un fel de me1alomanie 8i in!it$ $ r8vnea!$ la mai mult de!8t ete fire! 7i
foloitorH de unde de!ur1 am/i*ia 7i etea de !87ti1, mumele lu5ului, !onfli!telor 7i de!$derii tatelor>
Ceea !e ne du!e !u 18ndul la 8n*elep!iunea lui )ora*iu, !are nu !onta M aa !um i e atri/uie M 8n
;@B
a re!omanda min*ilor 8n*elepte $ o ia de mi3lo!, !i 8n a depl8n1e faptul !$ r!omaR darea a!eata
evident$ nu ete urmat$ ni!iodatK 7i !$ fatalitatea a introdu 8n om un element !u totul 1re7itH
8mpotriva a!etui defe!t uni veral e lupt$ !u ener1ia diper$rii o 8n*elep!iune perfe!t or1ani4at$>
Condamnarea a!eata univeral$ %a tr$duit mai ale $%; fa!$ pe om $ privea!$ !u al*i
o!.i e5!eul !el mai r$p8ndit: etea de 8m/o1$*ire, 8i a3un1e o avere !e%i ai1ur$ un trai u7orH de !e %
ar 8n!$p$*8na $ dorea!$ mai mult de!8t o via*$ de rentierL Omul ete a7a de nerod !$ nu e
mul*ume7te !u at8t 7i !$ e vrea miliardarH dup$ !um vedem, o !on!ep*ie !am !iudat$ depre $r$!ie%>
> > A7a !um pune #a%lienu, de !e tre/uie $ avem !in!ipre4e!e pere!.i de pantofiL 6ou$ ne a3un1,
din !are una de !.im/H o !a$, !8*iva !lavi, mo/ile de!ente M iat$ feri!irea> 6e la Prodi!o la
'uoniu ,7i !.iar mai t8r4iu0, to*i 18nditorii %au dele!tat 8n a adu!e J$r$!ieiK laude parado5ale, pa%
rado5 !e avea mult u!!eH la teatru M pe!ta!ol e5trem de popular, unde pu/li!ul manifeta M de la
+ene!a afl$m !$ erau aplaudate tiradele 8mpotriva oamenilor 418r!i*i, la!omi de /ani, !are,
tr$duindu%e $ poede tot mai mul*i, 87i provo!au daune lor 8n7i7i> E!onomi7tii 1re!i
ar$tau !$ !opul adev$rat al produ!*iei ar tre/ui $ fie autar.ia, adi!$ redu!erea nevoilor pentru !a
omul $ nu mai depind$ de e!onomieH din a!eat$ ideolo1ie unii itori!i moderni au dedu !$ Anti!ii
nu aveau o mentalitate de produ!$tori 7i !$, prin urmare, e!onomiile 1re!o%romane nu au fot prea
de4voltate> Ei au 8n*ele 1re7it filoofia oral$ a e5!eului: a!eata !ondamna realitatea, dar nu
o 4u1r$vea>
Tre/uie $ 7tii $ te mul*ume7ti !u pu*in, punea Epi!ur, dar tot el ad$u1a: la nevoie> Con%damn8nd
/o1$*ia au moli!iunea, J/un%im%*urileK anti!e urm$re! a!ela7i !op: ai1urarea
;A=
e!urit$*ii peroanei parti!ulare prin !en4urarea l$/i!iunilor au poftelor !are o e5pun furtunilor
vie*iiH ele 8i !en4urea4$ pe !ei !e 87i aum$ prea multe ri!uri navi18nd !u toate p8n%4ele u> 6e fapt,
8nt do!trine de lini7tire> E5!eului M !are 8l e5pune pe individ prime3diei
]]reli1ia, 8n*elep!iunile 7i do!trinele depre
lumea de apoi 8i opuneau lini7tireaH !ondamn$rii teoreti!e a moli!iunii, realitatea i e opunea
oferind pl$!eri
<F
PLgCER( :i E&CE+E
(dealul li/eral
JBaia, vinul 7i Venu vl$1uie! trupul, dar adev$rata via*$ ele 8ntK, punea un prover/> La +parta
M da, la +partaX M iat$ un epitaf !e !omenta un relief funerar eroti! ,e f$!eau 7i de atea0:
(at$ un adev$rat templu, (at$ lo!ul tainelor tale, (at$ !eea !e tre/uie $ fa!$ un muritor C8nd vede
unde e f8r7e7te via*a> 2ie!are lu!ru la timpul $uH pl$!erea era la fel de 8ntemeiat$ !a virtuteaH o
metafor$ ne va l$muri: anti!ilor le pl$!ea $%; repre4inte pe )er!ule 8n !lipele lui de l$/i!iune,
tor!8nd la %pi!ioarele iu/itei lui Omfala au /eat mort, a/ia *in8ndu%e pe pi!ioare, !u privirea
pierdut$ 7i fi4ionomia enin$>
Polite*ea era o 8ndatorire impu$ de edu!a*ie> Un om /ine!re!ut ,pepaideun5eno0, a7a !um
ete prin defini*ie fie!are no/il, fie!are nota/ilitate, e poart$ !u e1alii $i f$r$ a%i lin1u7i 7i f$r$
aro1an*$H repe!tul fa*$ de altul tre/uie $ e manifete !u naturale*ea unui uflet li/eralH deferenta
datorat$ unui uperior a fie 8ntotdeauna 8no*it$ de a!ea implitate familiar$ proprie m8ndriei !ivi!e
!e o reimte un
om li/er> Numai J/ar/arilor 8i e potrive7te $ tea 8nm$rmuri*i 8n pre4en*a re1ilor%- 7i oamenilor
uperti*io7i $ tremure 8n fa*a 4eilor !a un !lav 8n fa*a t$p8nilor> Claa t$p8nitoare ete !onvin$ !$
domne7te Jli/ertateaKH uveranul pe tron ete un J8mp$rat /unK da!$ e adreea4$ pe un ton li/eral
!et$*enilor !laei uperioare, da!$ porun!e7te de la e1al la e1al, da!$ nu fa!e pe 4eul viu au pe
potentatul /ar/ar, da!$ nu ia 8n erio propria a dumne4eire, !on!eie f$!ut$ a!!eelor de entu4iam
ale poporului> +tilul politi! al (mperiului Timpuriu ete un til de oameni /ine!re!u*i: via*a pu/li!$
e !uvine $ v$dea!$ polite*ea firea!$ !e domne7te printre interlo!utorii dialo1urilor filoofi!e ale
lui Ci!eroH la fel 7i via*a reli1ioa$> Nimi! nu i%ar putea fi mai tr$in de!8t tilul familial al le1$turii
dintre om 7i 6umne4eu 8n !re7tinimH dra1otea filial$ fa*$ do Ktat$ le p$rea dei1ur pa1inilor a fi o
intimitate u7or repin1$toare 7i lu1arni! de umil$H f$r$ 8ndoial$ li e p$rea ple/ee>
8n!$ 7i at$4i, impreia !e ne fa!e lumea anti!$ dinaintea Jde!aden*eiK J(mperiului T8r%4iuK M
!lai!im, umanim, tranparen*$, ra*iune, li/ertate M provine de la tilul !e !ara!teri4a 8n via*a
privat$ rela*iile dintre peroanele !laei t$p8nitoareH a!ela7i til 8l aveau !riorile parti!ulare 7i arta
poe4iei, in!luiv epitafurile> A!eea7i impreie ne%o la$ 7i arta: ea ete realit$> Pi!turile
!ata!om/elor, !rie #om/ri!., au JBi/lia 8n ima1iniK a !ulpturilor medievale vor 4u1r$vi
elementele le1endelor, pre!um 7i 8nv$*$turile a!etora 1rupate 8ntr%un monta3 !onven*ional> Arta
p$18n$ !lai!$ 8n$ 8nf$*i7ea4$ !8te un epiod al unei le1ende ,dei1ur !uno!ut$ de to*i0, a7a !um ar
putea %o fi5e4e un intantaneu foto1rafi!: omul 7i realitatea 8nt la e1alitate> Portretele
8mp$ra*ilor, pre f8r7itul Anti!.it$*ii, vor da uveranului tr$$turile unui miti! au unui ierar.
muolinianH portretele imperiale ale (mperiului Timpuriu 8n$ 8i atri/uie uveranu%
;AF
;AE
<E
iui un !ap de t8n$r frumo, de intele!tual au de om de lume !u tr$$turi individuali4ate: tr$$turile
unui om printre oameni> Nimi! nu ete ideolo1i! 7i ni!i dida!ti!>
(n opti!a a!etui ideal li/eral, ami!i*ia are valoarea !are, !ontrar paiunii, !on!entra re!ipro!itatea
le1$turilor dintre oameni 7i totodat$ li/ertatea l$untri!$ pe !are fie!are dorea $ 7i%o p$tre4eH
dra1otea era !lavieH ami!i*ia era li/ertate 7i e1alitate> 6e7i, 8n realitate, !u%v8ntul Jami!i*ieK 8nemna
adeea ,dar nu 8ntotdeauna0 J!lientel$K>
La fir7itul Anti!.it$*ii totul e !.im/$H pe !en$ apar o um/r$ retori!$ e5preionit$ 7i un til
politi! autoritar 7i u/limH tonul a!eta !ari!atural 7i e5!eiv poart$ r$punderea reputa*iei de
Jde!aden*$K a (mperiului T8r4iuH mult$ vreme i%a f$!ut pe itori!i $%7i 8n!.ipuie !$ atun!i %a produ
de!linul popula*iei, al vie*ii ur/ane, produ!*iei, e!onomiei monetare 7i autorit$*ii politi!e> At8t de
tra7ni!$ ete puterea de ilu4ionare a unui til>
(dealul ur/an
+tilul primelor dou$ au trei e!ole ale imperiului era a7adar !ompu din ur/anitate 7i ur%
;
RTp$ !um 7tim, nota/ilit$*ile erau no/iUmea ora7elor i nu petre!eau la mo7ie de!it luniit !a+e de
var$> ,La !e le pl$!ea a!etor or$7eni 8n natur$ erau mai ale a1rementele ,\nW1r] ta0 !e ea le
ofereaH ei nu p$trundeau m tai +e le ei ad8n!uri de!8t v8n8nd f$r$ mila, pentru a%i v$di 8mpotriva ei
JvirtuteaK, !ura3ul> Natura era dup$ 1utul lor, umani4ata prin par !uri i 1r$diniH dte un peia3 va fi
mai /ine pu 8n valoare da!$ un mi! an!tuar, pe ur n au pe pintenele unui !ap, 8mpline7te
dorin*a latent$ a lo!ului> Oamenii nu e imt !u adev$rat /ine de!8t la ora7, iar ora7ul nu ete a !$tuit
din tr$4i !uno!ute 7i din oameni entu
;AA
4ia7ti au anonimi, !i dintr%un !onfort material ,!ommoda0 !a, de pild$, /$ile 7i edifi!iile pu/li!eH
a!etea 8nal*$ ora7ul 8n ideea !e 7i%o fa! depre el lo!alni!ii 7i !$l$torii 7i 8l prefa! 8n !eva !u mult mai
pre*io de!8t o impl$ 1rupare de lo!uin*e> J+e poate oare !alifi!a drept ora7 un lo! f$r$ edifi!ii
pu/li!e, 1imna4iu, teatru, pia*$, f8nt8ni, un lo! unde oamenii tr$ie! 8n ni7te !a/ane au, mai /ine 4i,
!oli/e ,ial"/ai0 !o!o*ate pe mar1inea unei pr$p$tiiLK 8ntrea/$ Pauania> La *ar$, omul nu e im*ea
8n lar1ul lui> 8n lar1ul lui e im*ea numai 8n ora7> 'ai ale da!$ ora7ul ete 8n!on3urat de p$duriH
e5pli!a*ia ete de ordin pi.olo1i!: 4idurile 8nt !ea mai frumoa$ podoa/$ a unui ora7, fiind!$ 8n$%
untrul lor omul e imte !a 8ntr%un .ome !ole!tiv> Pe a!ea vreme, 4idurile *ineau de mentalitatea
parti!ular$> C.iar da!$ nu ne ete team$ de .o*i, ne pla!e, noaptea, $ tra1em 4$vorulH tot atfel, un
ora7 8n!on3urat de 4iduri 87i 8n!uie por*ile la !$derea nop*ii: atfel devine upe!t$ ori!e ie7ire au
intrare no!turn$: oamenii !are pre1$teau vreo lovitur$ nu 8ndr$4neau $ e 8nf$*i7e4e 1$r4ii !e de*inea
!.eile fie!$rYi por*i i nu aveau alt$ olu*ie de!8t, aiutaki de !ompli!i, $ !o/oare 8ntr%un !o7 mare de
pe 4idul unui e!tor prot p$4it>
<A
Ban!.ete
bidurile 8nt o 1aran*ie de o!ia/ilitateH /an!.etul ete o !eremonie de o!ia/ilitate> 6in !lipa 8n
!are )ora*iu e afl$ la mo7ie, 8n !umpul $u refu1iu, pofte7te la !in$ pe o prieten$, pro/a/il li/ert$,
!8nt$rea*$ au a!tri*$ !u renume> C$!i /an!.etul, 8n ori!e 8mpre3urare, 8i d$ individului, 8n via*a
privat$, prile3ul $ e /u!ure de !eea !e ete el 7i $ e arate eali%lilor $i> Ban!.etul avea
8nemn$tatea aloanelor 8n vea!ul al &vT((%lea 7i !.iar a Cur*ii u/ Ve!.iul Re1im> 8mp$ra*ii nu
aveau !eea
;A<
i
BW+L+E
!e e nume7te o CurteH lo!uiau 8n JpalatulK lor> pe !olina Palatin, !a no/ilii romani 8n !aele lor,
8n!on3ura*i numai de !lavi 7i li/er*i ,de altfel, palatul 1$4duia diferitele ervi!ii miniteriale0H eara
8n$, !inau 8mpreun$ !u muafirii lor, !are erau enatori au !omeeni a !$ror !ompanie le f$!ea
pl$!ere> Atun!i nu mai era vor/a de onoruri Jpu/li!eK au de J!8rmui%reaK patrimoniului: omul
parti!ular e detin%dea eara la /an!.etH !.iar 7i oamenii impli ,.oi penete0, adi!$ nou$ 4e!imi din
popula*ie, aveau op$*urile lor>
(n timpul /an!.etului, omul parti!ular uit$ de toate, 8n afar$ de eventuala a ,>profeieK: un individ
!are a f$!ut 3ur$m8ntul $%7i !ona!re via*a 8n*elep!iunii nu va /en!.etui !a un implu profan, !i !a un
filoof>
Ban!.etul era o art$ 8ntrea1$> 2elul de a e purta la ma$ pare a fi fot mai pu*in ofiti!at 7i nu at8t
de ri1uro !odifi!aR ] !a la noi> 8n !.im/, romanii !inau !u !lien*i 7i prieteni de tot felul, a7a !$
priorit$*ile o!iale erau repe!tate ri1uro 8n or8nduirea lo!urilor din 3urul meei pe !are erau a7e4ate
t$vile !u /u!ate> Nu e5ita adev$rat op$* f$r$ pat, !.iar 7i la nevoia7iH romanii m8n!au a7e4a*i pe
!aun numai la meele o/i7nuite ,la oameni impli, o*ia, 8n pi!ioare, 8l ervea pe o*ul ei a7e4at la
ma$0> Bu!atele par $ fi fot orientale au medievale> +8nt foarte !ondimentate 7i 8n1reunate !u
ouri !ompli!ate> 8nainte de a fi fript$ au !oapt$, !arnea ete fiart$, a7a !$ pare 1olit$ de 8n1e, 7i
ete ervit$ 8ndul!it$ !u 4a.$r> #ama avorilor preferate e afl$ 8ntre a!ru 7i dul!e> Ca /$uturi, am
avea de ale 8ntre un vin !u 1ut de 'arala 7i un vin r$7ino, !a 8n #re!ia a!tual$, amete!ate !u ap$>
J'$re7te do4aXK 8i porun!e7te pa.arni!ului un poet eroti! !are ufer$ din dra1ote> C$!i partea !ea
mai deli!at$ i !ea mai lun1$ a !inei ete !ea !8nd e /eaH 8n prima 3um$tate a !inei, e m$n8n!$, dar
nu e /eaH 8n a doua, e /ea 7i nu e ma%n8n!$H ea !ontituie /an!.etul propriu%4i ,!o%
;<D
fniatio0> Ete mai mult de!8t un op$*: o mi!$ $r/$toare la !are fie!are tre/uie $ e arate la
8n$l*ime> (n emn de $r/$toare, !omeenii poart$ p$l$rii din flori au ,>!ununiK 7i int parfuma*i,
adi!$ un7i !u ulei parfumat ,al!oolul fiind 8n!$ ne!uno!ut, olventul parfu%murilor era uleiul0H
/an!.etele erau on!tuoae 7i tr$lu!iteH la fel erau 7i nop*ile de dra1ote> Ban!.etul era mult mai mult
<<
de!8t un /an!.etH to*i !omeenii 7tiu !$ e vor de4volta idei 1enerale, u/ie!te alee 7i re!apitul$ri de
a%mintiri peronaleH da!$ 1a4da are un filoof al !aei au un pre!eptor la !opii 8l va ru1a $ ia
!uv8ntulH interludii ,!u danuri 7i !8nte!e0 e5e!utate de arti7ti profeioni7ti pl$ti*i !u eara vor da
tr$lu!ire $r/$torii> Ban!.etul ete totodat$ ,da!$ nu !.iar 7i mai mult0 o manifetare o!ial$ 7i
pl$!erea de a /eaH iat$ de !e a dat na7tere unui 1en literar al J/an!.etuluiK M 8n !are oameni de
!ultur$, filoofi au erudi*i ,1rammati!i0 tratea4$ u/ie!te foarte difi!ile> (dealul ete atin atun!i !8nd
ala op$*ului pare a fi mai de1ra/$ un alon de!8t o ufra1erie 7i !8nd !ina nu mai poate fi luat$ drept
!.ef popular> Pl$!erile vie*ii mondene, ale !ulturii, uneori 7i farme!ul ami!i*iei erau e5primate !u
ver/ul Ja /eaKH iat$ de !e 18nditorii 7i poe*ii au filoofat depre vin>
Confrerii
:i poporul 1ut$ pl$!erea 8ntrunirilor, dar !u mai pu*in$ otenta*ie: el avea !ir!iuma 7i J!ole1iileK,
de!i !onfreriileH a7a !um, 8n 4ilele noatre, 8n *$rile muulmane, /$r/a*ii e 8nt8l%ne! la /$r/ier, la
.ammam 7i la !ir!ium$> La Pompei, !8r!iumile ,!onponae0 8nt foarte numeroaeH a!olo te 8nt8lne7ti
!u !$l$torii !are tre! prin ora7, a!olo 8*i 8n!$l4e7ti m8n!area ,nu to*i nevoia7ii au un !uptor0, a!olo e
fa!e !urte !.eln$ri*elor 1$tite !u /i3uterii tr$lu!itoareH fid$rile de dra1ote 8nt !rie pe pere*i>
A!ete
;<;
o/i!eiuri populare erau prot v$4ute 7i o nota/ilitate e !ompromitea pe ve!i da!$ fuee urprin$
pe !8nd lua maa la !ir!ium$H un om erio nu%7i petre!ea vea!ul 8n trad$ ,e vor/ea de un filoof de
alt$dat$ at8t de ne8nfr8%nat 8n!8t nu ie7ea ni!iodat$ f$r$ parale, !a $%7i poat$ !ump$ra toate pl$!erile
!are %ar ivi 8n !alea lui0> Timp de patru e!ole, puterea imperial$ a du o lupt$ urd$ 8mpotriva
!8r!iumilor pentru a le 8mpiedi!a $ fa!$ 7i ofi!iu de retaurant ,t.ermopolium0, !$!i ete mai moral
$ m$n8n!i a!a$>
8mp$ratul nu avea ni!i o 8n!redere 8n !onfrerii ,!olle1ia0, fiind!$ 8n ele e adunau mul*i oameni, iar
!opurile lor nu erau prea /ine definiteH pe drept !uv8nt au nu, a!ete nu!lee de putere inpirau
team$> (n prin!ipiu, J!ole1iileK erau ao!ia*ii parti!ulare li/ere la !are aderau neili*i de nimeni
oameni li/eri 7i !lavi !are aveau a!eea7i meerie au voiau $ e 8n!.ine a!eleia7i 4eit$*i> Pra!ti! e
aflau unul au !.iar mai multe !ole1ii 8n fie!are !etate: 8ntr%un ora7 fuee 8ntemeiat un !ole1iu al *e%
$torilor 7i altul al adoratorilor lui )er!uleH 8n ora7ul 8nve!inat, e5ita o !onfrerie a fierarilor 7i alta a
ne1utorilor de .aine !are e 8n!.inau lui 'er!ur> 2ie!are !onfrerie e m$r1inea la o in1ur$ !etate:
a!olo e adunau lo!alni!i !are e !uno7teau !u to*ii> 'em/ri erau numai /$r/a*i: femeile nu erau
admie> Ori!are ar fi !opul lor M reli1io au profeional M, toate !ole1iile 8nt or1ani4ate dup$
modelul !et$*iiH fie!are 87i are fatul, ma1itra*i ale7i pe un an, ever1etimulH 8nt votate prea
frumoae de!rete 8n !intea /inef$!$torilor !ole1iului, iar reda!tarea lor !opia4$ e5a!t pe !ea a
de!retelor date de !et$*i> Erau de!i !ari!aturi de !et$*i, !u prete5t reli1io au profeional, unde e a%
;DD
dunau oameni din popor>
Care ete ori1inea a!etui fenomen ao!iativL Ce nevoie aveau dul1.erii dintr%o !etate, adoratorii
lui )er!ule dintr%alta $ e ao!ie4e 8ntr%o federa*ieL Cert ete !$ a!ete !ole1ii nu
;<C
pre4int$ ni!i o aem$nare !u indi!atele moderne 7i !$ nu 8nt o!iet$*i mun!itore7ti de a3utor
re!ipro!H ele 8nt un lo! de 8ntrunire pentru /$r/a*i, din !are 8nt e5!lue femeile 7i unde mem/rii
1$e! pu*in$ !$ldur$ ufletea!$> 6a!$ !ole1iul ete reli1io, 4eul !intit va oferi prete5tul unui
/an!netH da!$ ete profeional, oamenii de a!eea7i meerie vor !.efui intre ei, !$!i !i4marului 8i pla!e
$ fre!vente4e pe alt !i4mar 7i dul1.erul are !e vor/i !u alt dul1.er> 2ie!are mem/ru nou pl$tea o
ta5$ de intrareH ad$u1ate fondurilor ever1etimuiui, a!ete venituri ale !onfreriei 8i 8n1$duiau $
or1ani4e4e /an!.ete 7i $ ai1ure mem/rilor lui o 8nmormin%tare de!ent$, urmat$ tot de un /an!.et
,datorit$ !ole1iilor, !lavii nu erau inmorminta*i !a ni7te !8ini0> Paralelimul dintre !ole1iile a!etea 7i
!onfreriile mun!itore7ti 7i reli1ioae ale Ve!.iului Re1im ete ri1uro> La 2loren*a, pune
6avido.n, !onfrerii reli1ioae 7i me7te7u1$re7ti e formau pentru !ultul adu fintei 2e!ioare au
unui f8ntH ele 8i 8nmorm8ntau !u mult fat pe mem/rii lor, pe !are 8i 8no*eau p8n$ la morm8ntul
!ole!tiv !ontruit de !onfrerieH erau, de aemeni, vetite pentru 1utul e5a1erat !e%; aveau pentru
/an!.ete, menite adeea !omemor$rii unor !titori !are le l$aer$ /ani prin tetament pentru !a
mem/rii $ /ea 8n amintirea lor ,ever1etimul a!eta funerar 7i mormintele de !onfrerie e
re1$e! la J!ole1iileK romane0> Ban!.etul 7i mormintul, !rie /f8ntul Ciprian, 8nt !ele dou$ !opuri
ale !onfreriilorH uneori, pofta de a !.efui nu e a!undea dup$ ni!i un prete5t: la 2ano, pe !oata
Adriati!ii, e5ita o !onfrerie de J!.eflii !are !inea4$ 8mpreun$K>
6atorit$ 8nmul*irii lor, !ole1iile devenier$ !adrul prin!ipal al vie*ii private ple/eeH a!eata era
!au4a ne8n!rederii !e o inpirau puterii imperiale> Nu f$r$ motiv, !$!i ori!e ao!ia*ie tinde $
dep$7ea!$ !opurile ale ofi!iale, !.iar 7i *elul ei in!on7tientH atun!i !8nd mai mul*i /$r/a*i e
8ntrune! pentru a di!uta o !.e%
;<B
tiune oare!are, ei profit$ de a!et prile3 pentru a re4olva 7i altele !are 8i prive! pe to*i> 8n
,ultimii ani ai Repu/li!ii, !andida*ii la ale1eri le f$!eau !urte !ole1iilor a7a !um le
f$!eau 7i !et$*ilor> 'ai t8r4iu, la Ale5andria, ora7 8nfier/8ntat din pun!t de vedere politi!, e
8ntemeiaer$ !lu/uri reli1ioae, unde, Ju/ prete5tul de a parti!ipa la 3ertfe, lumea /ea, tun8nd 7i
ful1er8nd, 8n tare de e/rietate, 8mpotriva itua*iei politi!eKH tot di!ut8nd !u violen*$, oamenii, 8n
!ele din urm$, manifetau pe trad$ la !.emarea vreunei nota/ilit$*i !are ap$ra privile1iile 1re!ilor
8mpotriva 1uvernatorului roman 7i !are, datorit$ unui ever1e%tim e5a1erat, fuee numit
pre7edinte al a!elor !onfrerii, e!.ivalente anti!e ale !afenelelor unde e vor/e7te depre politi!$>
Totu7i, !afenelele unde oamenii e 8nt8lne! !u prieteni numai pentru /$utur$ 8nt mai numeroae>
Pl$!erea de a e ao!ia era at8t de vie, 8n!8t uneori e n$7teau ao!ia*ii 8n a!eea7i !a$ 7i, u/
prete5t de !u!erni!ie, !.iar 8n !ea mai /un$ o!ietate> +!lavii 7i li/er*ii unei !ae, arenda7ii 7i !lavii
;D;
unei mo7ii e or1ani4au 8ntr%un !ole1iu 7i !oti4au pentru a%7i ai1ura un morm8ntH 87i dovedeau
dra1otea fa*$ de familia t$p8nu%lui ridi!8nd un mi! an!tuar 8n !intea 1eniilor o!rotitoare ale
domeniului au ale !aei> Ca 8ntotdeauna, !ole1iile a!etea imitau or1ani4a*ia politi!$ a unei !et$*i>
(deolo1ia /a.i!$
C.iar 7i 8n !et$*i, dup$ !um 7tim, ever1e%timul oferea popula*iei prile3 de !.efuri !omune> Era
important !a oamenii $ e 8nt8lnea!$, $ e adune pre a /en!.etui, !eea !e d$dea un !ara!ter ritual
o!ia/ilit$*ii, pre!um 7i pl$!erii de a /eaH important era $ e adune la date fi5e au 8n unele o!a4ii
rare, !eea !e , datorit$ a7tept$rii, !onferea pl$!erii o 8nu7ire olemn$> La
;<
fel de important era !a omul $ e 18ndea!$ la morm8ntul lui> Or, e5ita o !redin*$, !redin*a 8n
Ba!.u, im/ol 7i prol$vire a tuturor a!etora> JCredin*$K ete o vor/$ mare: !.iar da!$ poporul
!redea !u naivitate 8n> e5iten*a lui, nu i e 8n!.inaH 4eul a!eta era vetit mai ale prin le1endele luiH
era un 4eu al mitolo1ieiH dup$ !um vom vedea, unele !ene miti!e vedeau 8n el un mare 4eu !u
adev$rat, dar ma3oritatea romanilor e 8n!.inau unor 4eit$*i !e le p$reau mai autenti!e !8nd aveau
nevoie de prote!*ia divin$H nimeni nu%i 8n!.in$ un e5%voto> Totu7i, le1enda /a.i!$ era mai mult de!8t
o le1end$H era tema unei mul*imi de ima1ini omnipre4ente, al !$ror en era pe 8n*eleul tuturor 7i
!are ap$rea pe mo4ai!uri, pe fre!e din !ae au din !8r!iumi> pe veel$, pe o/ie!tele de u4 !ani! de
tot felul> P8n$ 7i pe ar!ofa1e> Ni!i o ima1ine, ni!i !ea repre4ent8nd%o pe Venu, nu era at8t de
r$p8ndit$> (ma1inile a!etea potrivite 8n ori!e lo! erau privite !u voie /un$ oriunde, fiind!$ evo!au
numai idei pl$!ute> beu al pl$!erii 7i al o!ia/ilit$*ii, Ba!.u ete 8no*it 8ntotdeauna de un alai de
prieteni /e*i 7i de adoratoare 8n e5ta4: le 8nt f$1$duite e5!ee 8m/ietoare de tot felulH a!et 4eu
/inevoitor adu!e !ivili4a*ie 7i potole7te ufleteleH pa7ni! triumf$tor, a a3un p8n$ la !ap$tul p$m8ntului
7i 7tie $%i 8m/l8n4ea!$ pe ti1rii fioro7i !are, /la3ini pre!um mieii, e 8n.am$ la !arul luiH
adoratoarele ale 8nt la fel de frumoae 7i aproape nude !a Ariadna, frumoaa lui iu/it$> (ma1inile
/a.i!e erau f$r$ 8ndoial$ lipite de 8n*ele reli1io 7i> miti!, dar nu 8nt ni!i de!orative: ele afirm$
8nemn$tatea o!ia/ilit$*ii 7i a pl$!erii, d8ndu%le un parant upranaturalH ete vor/a ai!i de o
ideolo1ie, de o afirmare de prin!ipiu> Repli!a a!etuia era ima1inea lui )er!ule, im/ol al Jvirtu*iiK
!ivi!e i filoofi!e, 8ntru!.ipare a unui prin!ipiu, Ba!.u era, 8n o!.ii poporului, un 4eu de !are nu e
8ndoia nimeniH oamenii nu aveau nevoie de alt prete5t pentru a 8ntemeia !onfrerii populare de ado%
;<@
ratori ai lui Bae.u !are, dup$ !um dovede! re1ulamentele lor, aveau drept !op prin!ipal li/a*ii
8n !intea a!etei 48m/itoare 4eit$*iH 8n Evul 'edita, lumea e 8n!.ina !u a!eea7i voio7ie anumitor
fin*i din Le1enda de aur> Claa !ult$ 8n$ vedea 8n a!ele ima1ini o le1end$, o pl$!ut$ n$!o!ire, dar
!redeau !$ Bae.u 8nu7i poate e5ita 8ntr%adev$r au !$ era unul din numeroaele nume ale
divinit$*iiH al*ii 8l luau drept un perona3 upraomene! !are tr$ie 8n vremuri 8ndep$rtate 7i ale !$rui
ipr$vi reale fueer$ a!une de le1end$> Totu7i, %au 1$it oameni !are %au dedat unor pe!ula*ii !u
privire la a!et 4euH %au format e!te de !redin!io7i !are e 8n!.inau lui Bae.u, mi!i 1rupuri r$4le*e
;DC
unde, pe l8n1$ !u!erni!ia u/til$, e 1utau pl$!erile vie*ii mondeneH al*i mem/ri im*eau o fervoare
reli1ioa$ autenti!$> Pentru a 8n*elee 8m/inarea a!eata de no/im 7i de miti!im 8ntr%o am/ian*$
artifi!ial$, $ ne a%mintim preti1iul o!ial 7i tr$lu!irea piritual$ de !are e /u!ura prima
fran!maonerie din timpul 2lautului ferme!atH !a 7i la fran!maoni, e5itau 8n e!tele /a.i!e, rituri
taini!e, o ini*iere ,au JmitereK0 7i o ierar.ie de la !are femeile nu erau e5!lue>
8n !a4uri !u totul e5!ep*ionale au de!operit ar.eolo1ii lo!ul autenti! al uneia dintre e!tele !u
mitere ,%a 8nt9mplat numai o dat$ au de dou$ ori0H fenomenul e!telor, populare au nu, tre/uia
totu7i evo!at, fiind!$ ete una din !ara!teriti!ile epo!iiH 8n ele !redin!io7ii /eau at8t din
!u!erni!ie, !8t 7i din o!ia/ilitateH pe!ula*iile lor !ontituie una din !au4ele revolu*iei pirituale de la
f8r7itul anti!.it$*ii>
+$r/$toare 7i reli1ie
+$r/$torile 7i pietatea puteau !oe5ita perfe!t 8n e!te au !onfrerii pentru !$ p$18nimul era o
reli1ie a $r/$torilor: !ultul era doar o $r/$toare !are le pl$!ea 4eilor, fiind!$ le oferea
;<F
a!eea7i pl$!ere !a 7i oamenilor> 'enirea reli1iilor !ont$ 8n a !ontopi emo*ia tre4it$ de lu!rurile
divine !u olemnitateaH fie!are !redin!io ia din a!ete valori pe !ea !are%i prie7te 7i profit$ de o
nedelu7ire de !are ni!i nu ete !on7tient> Cum putem 7ti da!$ o !unun$ ete emnul parti!ip$rii la o
$r/$toare au la o !eremonie reli1ioa$L Pietatea !ont$ 8n a adu!e 4eilor oma1iul !e li e datorea4$H
$r/$toarea reli1ioa$, fiind 7i o 8ndatorire, ofer$ o pl$!ere 8ndoit$> Nel$murirea %ar pul/era numai
da!$ !redin!ioului i %ar !ere $%7i m$rturiea!$ im*$mintele M !eea !e nu !erea p$18nimul> La
p$18ni oma1iul adu 4eilor !onferea pl$!erii o oare!are olemnitateH dar feri!i*i erau !ei !are aveau un
im* mai a!ut al pre4en*ei divinit$*ii 7i e l$au prad$ emo*ieiX
A!tul prin!ipal al !ultului, o 7tim !u to*ii, era 3ertfa, 7i !redin!io7ii aitau la !eremonie !u mult$
re!ule1ere> +$ nu uit$m !$, 8ntr%un te5t 1re!e! au latine!, !uv8ntul 3ertf$ impli!$ 8ntotdeauna
!uv8ntul op$*: fie!are 3ertf$ era urmat$ de o ma$ la !are e m8n!a vi!tima u!i$, dup$ !e fuee
!oapt$ pe altar ,templele mari aveau /u!$t$rii 7i puneau ervi!iile /u!$tarilor la dipo4i*ia
!redin!io7ilor !are veneau $ 3ertfea!$ un animal0H parti!ipan*ilor le revenea !arnea vi!timei, iar
4eilor fumul> R$m$7i*ele op$*ului erau l$ate pe altar, de unde le furau !er7etorii ,/omolo!.oi0> Cine
nu adu!ea 3ertfa pe altarul din lo!uin*$, !i 8n fa*a unui templu, pl$tea, dup$ datin$, ervi!iile preo*ilor
l$8ndu%le drept alariu o por*ie to!mit$ a vi!timeiH templele 87i f$!eau venituri v8n48nd a!eat$ !arne
m$!elarilor ,atun!i !8nd Piiniu !el T8n$r 8i e5pli!$ 8mp$ratului !$ a reu7it $ t8rpea!$ !re7tinimul 8n
provin!ia al !$rei 1uvernator ete el, 8i !rie: J+e 1$e7te iar$7i de v8n4are !arne de vi!timeK, !eea !e
dovede7te !$ e reluaer$ 3ertfele0> +e pune 8ntre/area: era m8n!at$ vi!tima u!i$ au era oare u!i 8n
!intea 4eilor un animal pe !are omul voia $%; rn$n8n!eL 6up$ !a4H !uv8ntul !alifi!8nd un om
;<E
++
!ate adu!e 3ertfe dee ,p.ilot."ie0 a3unee $ 8nemne nu un uflet !u!erni!, !i o 1a4d$ la !are e
;DB
m8n!a /ine, un amfitrion>
Pe !alendarul reli1io, !are e deoe/ea de la o !etate la alta, fi1urau 8n mod periodi! $r/$toriH
a!ete $r/$tori erau 4ile nelu!r$toare> Atfel, reli1ia .ot$ra ditri/uirea nere1ulat$ a 4ilelor de repau
8n !urul anului ,$pt$m8na, a !$rei ori1ine ete mai de1ra/$ atrolo1i!$ de%!8t iudeo%!re7tin$, a intrat
8n o/i!ei la f8r7itul anti!.it$*ii0> 8n a!ele% 4ile, romanii 8i pofteau pe prieteni $ aite la 3ertfa adu$
a!a$, !eea !e era pentru ei o !inte 7i mai mare de!8t o impl$ invita*ie la ma$> Cu a!et prile3 de
eam$, povete7te Tertulian, !aa fume1$ a t$%m8ie: $r/$torile na*ionale ale 8mp$ra*ilor, 8n prima 4i a
anului 7i 8n prima 4i a luniiH !onform unei datini 8ndr$1ite de romanii avu*i, la 8n!eput de lun$ era
3ertfit un pur!el de lapte 8n !intea piritelor ,Lare, Penate0 !are o!roteau !aa> O mare $r/$toare
anual$, !ele/rat$ !u in!er$ 8nfl$!$rare, era aniverarea lui Jpater familiaK, !are, 8n a!ea 4i, !.efuia
8n !intea 1eniului $u o!rotitor ,a!el 1eniu era un fel de du/let al fie!$rui individH la drept vor/ind,
e5iten*a lui e limita la un in1ur lu!ru: $%i 8n1$duie omului $ pun$: J+$ m$ o!rotea!$ 1eniul
meu-c- au: J8*i 3ur pe 1eniul t$u !$ am a!ultat porun!a taK0> Nevoia7ii adu!eau 3ertfe mai pu*in
!otiitoareH da!$ 4eul 8i t$m$duie de /oal$, 3ertfeau 8n fa*a templului lui E!ulap !8te o pa$re, pe
!are o m8n!au apoi a!a$, au e mul*umeau $ pun$ pe altarul !ani! o impl$ pl$!int$ de 1r8u ,3ar
pium0>
Un fel mai implu de a fin*i maa era, dup$ p$rerea mea, !el numit 8n Artemidor Jt.e%o5enieK:
4eii erau pofti*i la ma$, tatuetele lor !oae din firida f8nt$ a !aei 7i adue 8n ufra1erie 8n timpul
!ineiH 8n fa*a lor erau a7e4ate t$vile !u /u!ateH dup$ !in$, m8n!area era /u!uria !lavilor, !are atfel
luau 7i ei parte la er/are> A!eta ete pro/a/il 8n*eleul unui ver al lui )ora*iu: JO, nop*iX O !in$ a
4eilor, !8nd
;<B
eu !u prietenii mei m8n!am 8n pre4en*a 1eniului !aei, !8nd 8mi .r$ne! !lavii veeli !u /u!ate
fin*iteXK> C$!i $r/$toarea 8i 8nveele7te, 7i ete /ine a7a> U$ranii, !are aveau $r/$torile lor periodi!e
ritmate de un !alendar ruti!, le *ineau !u a!eea7i voio7ieH marele mo7ier al *inutului 3ertfe7te 4eilor
!8mpiilor di3ma produelor p$m8ntului !are i%au fot adue !u deoe/it$ olemnitate de arenda7ii luiH
apoi toat$ lumea m$n8n!$, /ea 7i 3oa!$H la !$derea nop*ii ,ata ne%o pune )ora*iu, iar Ti/ul ne%o
u1erea4$0 ete un drept, /a !.iar o datorie, !a oamenii $ fa!$ dra1ote pentru a 8n!ununa 8n mod
demn o 4i dat$ /u!uriei pentru o mai vredni!$ !intire a 4eilor> Cuiva !are 8l mutra !$ tr$ie7te 8n
.u4ur, Aritip, filoof 7i teoreti!ian al pl$!erii, 8i r$pune: J6a!$ ar fi un p$!at, de !e l%ar !omite
oamenii !8nd 8i $r/$tore! pe 4eiLK>
B$ile
(n afara 8nfl$!$r$rii !u!erni!e 7i a def$t$rilor din !alendarul reli1io, mai erau alte pl$!eri !are nu
aveau nimi! a!ru 7i pe !are le oferea numai ora7ulH ele f$!eau parte din !onfortul ,!ommoda0 vie*ii
ur/ane 7i erau rodul ever1e%timului> A!ete pl$!eri erau /$ile pu/li!e 7i pe!ta!olele ,teatre, !ure de
!are la !ir!, lupta de 1ladiatori au de v8n$tori de fiare 8n arena amfiteatrului au, 8n *inuturile
1re!e7ti, 8n teatru0> B$ile 7i pe!ta!olele erau !u plat$, !el pu*in la Roma ,!.etiunea ete nel$murit$H
;D=
ta5a depindea pro/a/il de 1enero4itatea fie!$rui me!ena0, dar pre*ul era modetH la pe!ta!ole mai
erau 7i lo!uri 1ratuite 7i e f$!ea !oad$ 8n!$ din toiul nop*ii !are pre!eda e5.i/i*iile> Oameni li/eri,
!lavi, !opii, toat$ lumea avea a!!e la pe!ta!ole 7i la /$i, !.iar 7i tr$iniiH !8nd 1ladiatorii d$deau
lupte 8ntr%un ora7, lumea venea de departe> Cele mai pl$!ute ore ale vie*ii pavate e petre!eau 8n
lo!uri pu/li!e>
;<<
Baia nu era un implu prile3 de !ur$*enie, !i o pl$!ere !omple5$, !um 8nt, la noi, a1rementele
pla3ei la mare> 6e a!eea, 18nditorii 7i !re7tinii 7i le t$1$duiauH ei nu e l$au prad$ l$/i!iunii de a e
p$laH f$!eau /aie doar o dat$ au de dou$ ori pe lun$H /ar/a murdar$ a unui filoof era o dovad$ de
auteritate de - !are el e m8ndrea> Toate !aele ,domu0 de /o1$ta7i aveau mai multe 8n!$peri
pe!ial amena3ate pentru /aie, !u o intala*ie de 8n!$l4ire u/ podeaH 8n fie!are ora7 e aflau !el pu*in
o /aie 7i, la nevoie, un apedu!t !are alimenta f8nt8nile pu/li!e ,apa la domi!iliu era un a/u4 al
defraudatorilor0> #on1ul ,di!u0 !are, 8n fie!are 4i, vetea de!.iderea /$ilor pu/li!e era, pune
Ci!ero, mai dul!e la au4 de!8t 1laul filoofilor 8n 7!olile lor>
Pentru !8*iva /$nu*i, nevoia7ii petre!eau ore 8ntre1i 8ntr%un !adru lu5o, !are era un oma1iu adu
lor de !$tre autorit$*i, fie 8mp$rat, fie nota/ilit$*i> 8n afara !ompli!atelor intala*ii de /$i !alde 7i
re!i, erau a!olo lo!uri de preum/lare, terenuri de port 7i de 3o! ,/aia 1re!o%roman$ era 7i un
1imna4iuH 8n *inuturile 1re!e7ti 87i p$tra 7i a!et nume0> Cele dou$ e5e erau 8n 1eneral dep$r*ite>
+$p$turile efe!tuate la Olimpia ne permit $ urm$rim de4voltarea /$ilor de%a lun1ul a mai mult de
7apte e!ole: la 8n!eput erau modete edifi!ii fun!*ionale !u o pi!in$ de ap$ re!e, !$4i 8n form$ de
a/ot pentru /$ile !alde 7i o /aie de a/uriH apoi JtermeleK a3uner$ $ fie lo!uri de a1rementH dup$
!um pune o e5preie /ine!uno!ut$, amfiteatrele 7i /$ile 8nt !atedralele p$18nimului> 8n!e%p8nd !u
epo!a eleniti!$, fun!*ia lor !ont$ nu numai 8n a da omului poi/ilitatea $%7i p$tre4e !ur$*enia, dar
7i de a reali4a un mod de via*$ din !ele mai pl$!ute> 'area inova*ie ,pre anul ;DD 8>e>n> la
Olimpia 7i !.iar mai devreme la #ort" 8n Ar!adia0 a fot 8n!$l4irea u/olului 7i a pere*ilor: nu e
8n!$l4ea numai apa !$4ilor 7i a 3pi!inei, !i e oferea mul*imii un lo! 8n!.i unde era !ald> 8n a!ea vre%
CDD
me !8nd, ori!8t de fri1 $ fi fot, lumea nu dipunea la domi!iliu de!8t de ni7te /raero%uriW,
oamenii, 8n timpul iernii t$teau 8m/r$!a*i 8n !a$ !u .aina !e o purtau 7i pe trad$, 7i e du!eau la
/aie pentru a e 8n!$l4i> Reali4area !ea mai de eam$ au fot termele lui Cara!alla, !u J!limati4areaK
8ntre1ului edifi!iu prin !on%ve5ie de aer> A doua evolu*ie a fot tranforma% > rea edifi!iului fun!*ional
8ntr%un palat de vi 8n !are !ulpturile, pi!tura de!orativ$, mo4ai!urile 7i omptuoaele ar.ite!turi
ofereau tuturor plendorile unei re7edin*e re1ale> 8n a!eat$ am/ian*$ de pla3$ artifi!ial$,
oamenii e /u!urau $ fie !u to*ii 8mpreun$, $ e manifete 41omoto, $ !unoa!$ lume nou$, $
a!ulte !onvera*ii, $ de!opere !a4uri neo/i7nuite pe !are le vor putea poveti, $ fa!$ pe 1ro4avii>
;D@
+pe!ta!ole
Paiunea tre4it$ de !urele de la !ir! 7i de luptele din aren$ fa! !on!uren*$ 8nv$*$rii elo%!in*ei
la tinerii de familie /un$, e pl8n1ea Ta!it> C$!i pe!ta!olele intereau pe toat$ lumea, in!luiv pe
enatori 7i 18nditoriH 1ladiatorii 7i !arele nu erau doar pl$!eri pentru popor> Condamnarea lor M de
!ele mai multe ori platoni!$ pur!edea din a!ele J/un%im*uria utopi!e !are ne 8nt /ine!uno!uteH
la teatru, pieele 4ie pantomime ,la noi, !uv8ntul 7i%a modifi!at 8n*eleulH pantomima era un fel ele
oper$0 erau de4apro/ate !a fiind mole7itoare 7i au fot uneori inter4ie, pre deoe/ire de 1ladia%
tori !are, 8n !iuda !ara!terului lor a/3e!t, aveau meritul !$ o*eleau !ura3ul pe!tatorilor> 6ar p8n$
7i luptele 7i !urele de !are erau !ondamnate de unii u/ !uv8nt !$ pe!ta!olele a!etea *ineau de
tendin*a omului $ !ompli!e natura 7i $ e o!upe de flea!uri> 8n provin!iile 1re!e7ti, intele!tualii
!ondamnau !ompeti*iile atleti!e din
Re!ipiente metali!e pentru 8n!$l4it>
CD;
a!elea7i motive ,!are nu *ineau ni!ide!um de deoe/iri o!iale0H al*i intele!tuali 8n$ ar1umentau
!$ atle*ii d$deau o le!*ie de re4iten*$, vi1oare moral$ 7i frumue*e>
Ori!um, intele!tualii aitau 7i ei, !a toat$ lumea, la pe!ta!ole> Ci!ero, !are e pref$!ea !$ profit$
de 4ilele ,nelu!r$toare0 de pe!ta!ole V pentru a%7i !rie !$r*ile, e du!ea 7i el la teatru 7i le
f$!ea !oreponden*ilor $i o dare de eam$> C8nd +ene!a im*ea !$ i e tre!oar$ 8n uflet o /rum$ de
melan!olie, e du!ea la amfiteatru pentru a e 8nveeli pu*inH 'e!ena, arito!rat epi!urian ofiti!at, 8l
8ntre/a pe !redin!ioul $u prieten )ora*iu de pro1ramul luptelor> 'ar! Aureliu 8n$, !a /un
filoof, nu aita la lupte de!8t pentru a%7i 8ndeplini datoria de 8mp$ratH luptele 8i p$reau !am
monotone> Paiunea !ole!tiv$ du!ea 7i mai departeH tinerii /o1a*i 7i poporul e 8mp$r*eau 8n 1rupuri
rivale !are u*ineau pe !utare a!tor, !utare e!.ip$ de !ondu!$tori de !are, !utare !ate1orie de
1ladiatori, iar 4elul lor e pref$!ea uneori 8n tul/ur$ri pu/li!e de mare 1ravitate, lipite de inten*ii
politi!o%o!iale de ur$ de !la$H uneori era ur1.iunit !8te un a!tor au !ondu!$tor de !ar,
8nvinuit de a fi r$!olit mul*imea 8n favoarea au 8mpotriva lui>
La Roma, !a 7i 8n fie!are !etate, lu!rul !el mai important 8l !ontituiau pe!ta!olele, iar 8n
*inuturile 1re!e7ti, !ompeti*iile atleti!e M mari ,iol"mpi!oi, periodi!oi0, medii ,tep.anitai0 M, la
!are e adun$ to*i 1re!ii 7i !are 8nt 8no*ite 7i de un iarmaro!H e mai *in 7i !ompeti*ii mi!i M
t.emide> 6e la romani, 1re!ii prelua%er$ !u paiune luptele de 1ladiatori> Atle*ii, a!torii,
!ondu!$torii de !are 7i 1ladiatorii erau vedeteH teatrul lana moda: poporul fredona !8nte!ele de
u!!e au4ite pe !en$>
La pe!ta!ole, pl$!erea e prefa!e 8n paiuneH 8n*elep*ii, !a 7i !re7tinii mai t8r4iu, !ondamn$ a!ete
e5!ee: JTeatrul ete la!ivitate, !ir!ul ete upene, iar arena !ru4imeK> 8n o!.ii lor, 1ladiatorii 8n7i7i
8nt !ru4i: ei e de%
CDC
dau de /un$ voie aain$rii 7i inu!iderii ,8ntr%adev$r, 1ladiatorii erau to*i voluntari, !$!i altminteri
;DF
pe!ta!olul ar fi fot medio!ru0> La !riti!a !e ne vine 8n minte M adimul pe!tatorilor 8n7i7i M nu
%a 18ndit ni!i un roman, de era filoof au nu> Atfel, 1ladiatorii introdu! 8n via*a romanilor o mare
do4$ de pl$!ere adi!$, a!!eptat$ f$r$ reti!en*e: pl$!erea de a vedea !um moare un om> C$!i era !u
totul alt!eva de!8t pe!ta!olul !e%; ofer$ un duel de !rim$ 8no*it de ri!uri reale: tot intereul !ont$
8n moartea unui lupt$tor au, mai mult !-Kiiar, 8n .ot$r8rea de a 8n3un1.ia au !ru*a pe un 1ladiator
!are, vl$1uit, 8nne/unit, nu avea alt!eva de f$!ut de!8t $ implore 8ndurare> Luptele !ele mai frumoae
erau !ele !e e terminau prin itovirea !om/atan*ilor 7i printr%o .ot$r8re de via*$ au de moarte, luat$
de /o1$ta7ul !are oferea pe!ta!olul ori de pu/li!> O mul*ime de ima1ini pe l$mpi, veel$ 7i o/ie!tele
de u4 !ani!, reprodu! a!ea !lip$ m$rea*$H /o1$ta7ul !are oferie pe!ta!olul 7i .ot$r8e moartea
8nvinului e f$lea 7i el: porun!ea $ fie repre4entat$ 8n3un1.ierea pe mo4ai!, 8n pi!tur$ au !ulptur$,
8n anti!amera au pe morm8n%tul luiH uneori el !ump$rae de la 2i!ul imperial !8*iva !ondamna*i la
moarte pentru !a ei $ fie e5e!uta*i 8n timpul antra!telor au 8i d$dea la fiare> Ever1etimul avea
8ndatoririle lui>>> 8n provin!iile 1re!e7ti, moartea unui /o5er 8n timpul luptei, !u ,prile3ul !ompeti*iilor
atleti!e, nu era un Ja!!ident de portK: murind 8n aren$, lupt$torul era 8n!ununat !u a!eea7i 1lorie !a
ota7ul !$4ut pe !8mpul de lupt$H pu/li!ul ridi!a 8n l$vi puterea a de re4iten*$, !ura3ul $u, voin*a
de a 8nvin1e>
6in !ele pue $ nu tra1em !on!lu4ia !$ a!eat$ !ultur$ 1re!o%roman$ era adi!$H pl$!erea de a
vedea uferin*$ nu era admi$ !a atareH 8n timpul luptelor erau /lama*i !ei !are, aidoma 8mp$ratului
Claudiu, e dele!tau 8n mod v$dit !u 8n3un1.ierile, 8n lo! de a privi pe!ta!olul
CDB
!u o/ie!tivitate, !a o e5.i/i*ie de !ura3H u/ Ve!.iul Re1im, lumea ait$ la e5e!u*ii pu/li!e :
!u a!eea7i o/ie!tivitate de prin!ipiu> Literatura 7i ima1inile 1re!o%romane nu 8nt adi!e 8n
1eneral, dimpotriv$H primul lu!ru pe !are%; f$!eau romanii !8nd !oloni4au un popor /ar/ar era
inter4i!erea a!rifi!iilor umane> O !ultur$ ete al!$tuit$ numai din e5!ep*ii a !$ror in!oeren*$ le !ap$
!elor interea*iH la Roma, pe!ta!olele erau una din a!ete e5!ep*iiH 8n arta roman$, ima1ini de
oameni !.in1iui*i apar numai pentru !$ nenoro!i*ii a!e7tia au fot u!i7i 8ntr%un pe!ta!ol,
intitu*ie !ona!rat$> La noi, ima1inile adi!e apar 8n filmele de r$4/oi u/ prete5tul datoriei
patrioti!e 7i 8nt !ondamnate 8ntr%alt$ parte: pl$!erea e !uvine i1norat$> Cre7tinii vor !ondamna
a!eat$ pl$!ere mai mult !.iar de!8t vor repro/a 1ro4$via intitu*iei 8ne7i>
Voluptate 7i patim$
(n!oeren*ele 7i limit$rile a!etea de nedelu7it, inerente omului 8n ori!e epo!$, apar 7i 8n
pl$!ere: dra1otea> Ni!i o parte a vie*ii 1re!o%romane nu a fot mai alterat$ de le1end$ de!8t a!eataH
e !rede pe nedrept !$ Anti!.itatea a fot raiul nereprim$rii, deoare!e !re7tinimul nu introduee
8n!$ viermele p$!atului 8n fru!tul oprit> 8n realitate, p$18nimul a fot parali4at de o mul*ime de
opreli7ti> Le1enda en4ualit$*ii p$18ne %a n$!ut din !ontraenuri tradi*ionale: vetita relatare a
defr8ului 8mp$ratului )elio1a/al ete o impl$ p$!$leal$ n$!o!it$ de ni7te erudi*i, autori ai unui fal
t8r%4iu, (toria Au1utaH ete vor/a de o lu!rare al !$rei umor e afl$ 8ntre Bouvard et Pe!u!.ei 7i
;DE
Alfred Varr"H $ ne ferim $%; lu$m pe U/u drept 8mp$rat adev$rat> Le1enda %a n$!ut 7i din
t8n1$!ia opreli7tilorH J8n lim/a latin$ !uvintele fidea4$ pudoareaKH era de%a3un !a !ineva $
pronun*e un J!uv8nt trivialK pentru
CD=
!a ufletele naive $ imt$ fiorul tuturor 8ndr$4nelilor 7i, din ru7ine, $ i4/u!nea!$ 8n r8> +impl$
!ute4an*$ de elevi de li!eu>
Care era !ara!teriti!a adev$ratului li/ertinL 2aptul !$ el 8n!$l!a trei opreli7ti: f$!ea dra1ote
8naintea !$derii nop*ii ,a e iu/i 8n timpul 4ilei era un privile1iu al tinerilor !$$tori*i dup$ nunt$0H
f$!ea dra1ote f$r$ a 8ntune!a odaia ,poe*ii eroti!i luau drept martor$ lampa !are le -!$ldae pl$!erea
8n lumin$0H f$!ea dra1ote !u o partener$ pe !are o de41olie toat$ ,numai femeile tri!ate f$!eau dra%
1ote f$r$ utienH pe pi!turile din /ordelurile Pompeiului, protituatele au p$trat a!et ve7m8nt0>
Li/ertina3ul 87i 8n1$duia !.iar 7i pi%p$iri, !u !ondi*ia 8n$ $ fie f$!ute !u m8na tin1$, f$r$ 7tirea !elei
drepte> +in1ura poi/ilitate pentru un /$r/at !intit $ 4$rea!$ pe furi7 1oli!iunea femeii iu/ite era !a
luna $ trea!$ 8n fa*a feretrei de!.ie 8n !lipa potrivit$> 6epre tirani defr8na*i M )elio1a/al, Nero,
Cali1ula, 6omi*ian M e 4vonea !$ 8n!$l!aer$ 7i alte opreli7ti: f$!uer$ dra1ote !u femei m$ritate,
!u fe!ioare din /una o!ietate, !u adole!en*i li/eri, !u vetale, /a !.iar !u urorile lor>
Puritanimul a!eta era 7i el un !lava1im> Atitudinea em/lemati!$ a amantului nu !ont$ 8n a
*ine pe femeia iu/it$ de m8n$, 8n a%i !uprinde mi3lo!ul au, !a 8n Evul 'ediu, 18tul, !i 8n a e tol$ni pe
ervitoare !a pe un divan M moravuri de erai> Apare f$r$ perdei 7i un pi! de adim: t$p8nul o /ate
pe !lav$ 8n pat> !.ipurile pentru a%i pedepi nea!ultarea> Partenera ete 8n lu3/a t$p8nului 7i
e5e!ut$ toat$ mun!aH 8l J!$l$re7teK pe amant pentru a%; ervi>
] +!lava1imul a!eta ete 7i un viriiim: $ iei, dar $ nu te la7i luatH tinerii e fidau !u !uvinte
8ntr%un til falie> A fi a!tiv 8nemna a li un adev$rat ma!ul, ori!are era e5ul partenerului paivH
e5itau a7adar dou$ infamii a/olute: ma!ulul detul de la/ 7i de lu1ar%
CD@
ni! pentru a%7i pune 1ura 8n lu3/a pl$!erii unei femei, 7i omul li/er !are, nerepe!t8ndu%e, era
detul de paiv ,impudi!itia0 pentru a e l$a luat> Pederatia, e 7tie, era un p$!at lipit de importan*$
at8ta vreme !8t le1$tura era 8ntre un /$r/at li/er 7i un !lav au un om !u ori1ine umil$H e
f$!eau 1lume pe eama lui la teatru 7i 8n popor, iar 8n /una o!ietate /$r/a*ii e f$leau !u el> 6at
fiind !$ aproape ori!ine poate reim*i o pl$!ere en4ual$ !u parteneri de a!ela7i e5, pe!teratia,
datorit$ toleran*ei anti!e, era foarte r$p8ndit$ uperfi!ial: mul*i /$r/a*i .eteroe5uali de iapt
1utau pl$!eri epidermi!e !u /$ie*iH de a!eea e punea adeea !$ /$ie*ii ofer$ pl$!eri lini7tite !e nu
r$v$7e! ufletul, 8n timp !e paiunea tre4it$ de o femeie 8l upune pe /$r/atul li/er unei dureroae
!lavii>
+!lava1im Jviri8itK 7i repin1ere a !laviei paionale, a!etea 8nt !uvintele dra1otei romane>
E5!eele amoroae !ole!tive atri/uite anumitor tirani erau o e5ploatare a !lava1imului 7i par ,pe
nedrept0 a avea 8ndr$4nelile unei puneri 8n !en$ de +ade> Nero, tiran mai de1ra/$ molate!
;DA
de!8t !rud, 87i or1ani4a propria paivitate 8n eraiul luiH Ti/eriu or1ani4a ilitele !on!eii eroti!e
ale mi!ilor iui !lavi, iar 'ealina 87i punea 8n !en$ propria lu1$rni!ie, 8nu7indu%7i privile1iul
/$r/$te! de a%7i m$ura for*a dup$ num$rul !onta!telor> Toate a!etea nu 8nt at8t 8n!$l!$ri ale opre%
li7tilor, !8t o alterare a termenilor 8n$untrul interdi!*iilorH ele 8nt de aemenea planifi!are a
pl$!erii M emn de neuferit$ moli!iuneH !$!i, aidoma al!oolului 7i tuturor pl$!erilor,
voluptatea pune 8n prime3die ener1ia viril$ 7i a/u4ul ete ne$n$toH or 1atronomia nu ne 8m/ie $
1ut$m !u m$ur$ pl$!erile unui op$*>
Paiunea amoroa$ ete 7i mai de temut, fiind!$ fa!e dintr%un /$r/at li/er !lavul unei femeiH el o
nume7te Jt$p8n$K 7i, !a o !lav$, 8i va *ine o1linda au um/rela> Paiunea amoroa$
CDF
nu era atun!i !eea !e ete pentru omul modern: un refu1iu al fante4iei individualite, 8n !are
aman*ilor li e pare !$ 3oa!$ o fet$ nu e 7tie !ui, pentrn !$ e 8ndep$rtea4$ de o!ietate> Roma a
repin tradi*ia de dra1ote u/til$ a paiunilor efe/i!e 1re!e7ti, !$!i a!etea 8i p$reau a fi o e5altare a
paiunii pure, 8n am/ele 8n*eleuri ale ad3e!tivului ,1re!ii e pref$!eau !$- !red 8n platonimul
dra1otei purtate unui efe/ li/er0> C8nd un roman e 8ndr$1otea la ne/unie, prietenii lui M 7i el
8nu7i M erau de p$rere ori !$%7i pierdue min*ile pentru o femeiu7!$ din e5!e de en4ualitate, ori !$
fuee moralmente 8nro/itH !a un !lav /un, 8ndr$1otitul notru, a!ult$tor, 8i punea Jt$p8neiK lui !$
ete 1ata $ moar$ da!$ a7a 8i porun!e7te ea> E5!eele a!etea v$deau um/ra m$re*ie a ru7inii 7i ni!i
m$!ar poe*ii eroti!i nu e 8n!umetau $ le prol$vea!$ f$*i7H 8n mod indire!t 8n$ le inpirau
aman*ilor dorin*a e5!eelor, pream$rindu%le !a pe o amu4ant$ r$turnare a normalit$*ii %M parado5
umoriti!>
(n anti!.itate, e5altarea paiunii, a7a !um o e5prim$ Petrar!a, ar fi !andali4at au ar fi provo!at
48m/ete> Romanii nu !uno! e5altarea medieval$ a peroanei iu/ite, at8t de u/lim$ 8n!8t tre/uie $
r$m8n$ ina!!ei/il$H la fel de pu*in !uno! un anumit u/ie!tivim: predipo4i*ia omului modern
pentru e5perien*$, datorit$ !$reia, 8ntr%o lume de !are e ditan*ea4$, el 8n!ear!$ o tr$ire doar pentru
a%i afla efe!tul, 7i ni!ide!um pentru !$ 8i ete impu$ de valoarea o/ie!tiv$ au de vreo 8ndatorireH
romanii nu !uno! ni!i m$!ar p$18nimul autenti!, !el al Rena7terii, al 1ra*iei, al !ulmilor lui>
6ele!tarea, duioaa 8n!lina*ie !$tre pl$!erea en4ual$ !e devine /u!urie ufletea!$ ni!i nu int
anti!e> +!enele /a.i!e 8nt !u totul lipite ae !ute4an*a prin!iar$ a lui #iulio Romano la palatul Te din
'antova> Romanilor le era !uno!ut$ o in1ur$ varietate de individualim, !are !onfirma re1ala,
ne18nd%o aparent: para%CDE
do5ul moli!iunii ener1i!eH ei evo!au !u taini!a 8n!8ntare pe unii enatori a !$ror via*$ parti!ular$
e !$lda 8ntr%o moli!iune !umplit$, dar !are totu7i d$deau dovad$ de mult$ ener1ie 8n via*a lor
pu/li!$: +!ipio, +"lla, Ce4ar, Petro%niu, p8n$ 7i Catilina> Parado5ul a!eta era o tain$ a ini*ia*ilor
!e d$dea elitei enatoriale un aer re1e! 7i o f$!ea $ !read$ !$ e afl$ deaupra le1ilor 8n
8n*eleul literal, !onfir%m8ndu%e totu7i adev$rata emnifi!a*ieH moli!iunea ener1i!$ era
!ondamna/il$, dar m$1ulitoare>
;D<
(at$%i pe romani lini7ti*iH de fapt, individualimul lor nu era e5perien*$ tr$it$, auto%atifa!*ie au
!u!erni!ie parti!ular$, !i lini7tire>
uni7tcri
Cate1oriile lor 7i ale noatre
Cum poate fi individul utra nelini7tilor e5iten*eiL 6iverele 8n*elep!iuni, pe !are le
numim filoofie anti!$, nu%7i propuneau alt !op, iar reli1ia nu oferea ni!i ea alt!eva,
fiind!$, 8n 1eneral, nu avea 8n vedere m9ntuirea 8n via*a de apoi> Via*a de apoi 8n$7i era adeea
t$1$duit$ au !on!eput$ 8ntr%un mod a7a de nel$murit !$ nu era alt!eva de!8t pa!ea
morm8ntului, odi.na mor*ii> 2iloofia, !u!erni!ia, via*a de apoi nu prea 1enerau temeri> 'ai mult:
.otarele repe!tive ale a!etor trei domenii erau at8t de deoe/ite de !ele de- a4i 8n%!8t !uvintele
a!etea nu au 8n*eleul pe !are li%V d$m noi> Cine in temL Ce tre/uie a fa!L 8n!otro ne 8ndrept$m
7i 8n !e pot n$d$3duiL 8ntre/$rile a!etea moderne nu au nimi! fire!H ni!i 18ndirea, ni!i pietatea
anti!e nu 7i le puneauH ele %au n$!ut din r$punul !re7tine!> Pro/lema anti!$ 7i u/divi4iunile ei
erau altele> La noi, filoofia ete o materie univeritar$ 7i o parte din !ultur$H ete o 7tiin*$ pe !are o
8nva*$ tuden*ii 7i !are tre4e7te intereul peroanelor !ulte> E5er!i*iile pirituale 7i re1ulile de
e5iten*$ !ontituie o parte 8nemnat$ a reli1iei, iar via*a de apoi, altaH ideea !$ dup$ moarte nu ar
mai e5ita nimi! ete, 8n o!.ii CD<
iliii
no7tri, profund nereli1ioa$> 8n anti!.itate, 8n$, re1ulile de e5iten*$ 7i e5er!i*iile pirituale erau
een*a JfiloofieiK 7i nu a reli1iei, iar reli1ia nu avea aproape ni!i o !ontin1en*$ !u ideile depre
moarte 7i via*a de apoi> E5itau e!te, dar erau filoofi!e, !$!i filoofia era materia tudiat$ de !ele
!are ofereau !elor interea*i !onvin1eri 7i re1uli de via*$H romanul era toi! au epi!urian 7i e
!onforma mai mult au mai pu*in !onvin1erilor ale, dup$ !um la noi omul ete !re7tin au mar5it,
av8nd 8ndatorirea $%7i tr$ia!$ !redin*a au $ lupte> Paralelimul ni%; ofer$ C.ina de alt$dat$, unde
e!te do!trinale M !onfu!ianim au taoim M propuneau teoriile 7i re1ulile lor de e5iten*$ !elor
interea*iH au Vaponia 4ilelor noatre, unde !ineva poate ar$ta intere unei atfel de e!te, !ontinu8nd
totu7i $ pra!ti!e, !a toat$ lumea, reli1ia .into, $ e !$$torea!$ dup$ ritul .intoit, dar $ fie
8nmorm8ntat dup$ ritul /udd.it, !a 7i !8nd 7i%ar 8nu7i atun!i m8n%18ietoarea !redin*$ a /udd.imului
privitoare la lumea de apoi de !are, 8n timpul vie*ii, nu %a preo!upat>
Ce era un 4euL
P$18nimul 1re!o%roman ete o reli1ie f$r$ via*$ de apoi 7i f$r$ m8ntuire, !eea !e nu 8neamn$ !$
ete o reli1ie re!e au nep$$toare fa*$ de !omportamentul moral al omuluiH 8n7el$tor 8n a!eat$
privin*$ ete faptul !$ reli1ia a!eata f$r$ teolo1ie 7i f$r$ /ieri!$ ete, da!$ e poate pune, o reli1ie
J9 la !arteK mai de1ra/$ de!8t un Jmeniu fi5K: fie!are e 8n!.in$ la 4eii pe !are%i ale1e 7i 8i !on!epe
a7a !um e pri!epe> 8n lo!ul Jpartidului uni!K M Bieri!a M e5ita o Jantrepri4$ li/er$K reli1ioa$:
ori!ine putea 8ntemeia un templu 7i !rede 8n 4eul !e%i pl$!ea, a7a !um ar fi de!.i un .an au ar fi
;;D
lanat un produ nou, 7i fie!are devenea !lientul 4eului pe !are 8l prefera 7i !are nu
C;D
era neap$rat !el pe !are%; preferae !etatea> Ale1erea era li/er$>
A7a t$teau lu!rurile, fiind!$ numai numele ete a!ela7i at8t pentru !eea !e p$18ni%mul 8n*ele1ea
prin J6umne4euK, !8t 7i pentru !eea !e 8n*ele1 evreii, !re7tinii 7i muulmanii> 6umne4eul a!etor trei
reli1ii ale C$r*ii ete o fiin*$ uria7$, infinit uperioar$ lumii, pe !are de altfel a f$!ut%oH el e5it$
numai !a a!tor 8ntr%o dram$ !omi!$ 8n !are omenirea 87i 3oa!$ m8ntuirea> beii p$18nimului 87i
tr$ie! via*a, iar e5iten*a lor nu e m$r1ine7te la un rol metafi4i!H de altfel, ei 8nt parte inte1rant$ a
lumii: 8nt unul dintre !ele trei neamuri !e populea4$ lumea> E5it$ animalele, !are nu 8nt ni!i
ra*ionale, ni!i nemuritoareH oamenii, !are 8nt muritori 7i ra*ionaliH 4eii, ra*ionali 7i nemuritori>
Neamul divin ete 8ntr%at8ta o faun$ 8n!8t ori!e 4eu ete ma!ul au femel$> 6e ai!i urmea4$ !$ 4eii
tuturor popoarelor 8nt adev$ra*i> E5it$ dou$ poi/ilit$*i: ori popoarele tr$ine !uno! 4ei pe a !$ror
fiin*$ 1re!o%romanii 8n!$ nu o !uno7teauH ori ele e 8n!.in$ la 4ei !uno!u*i, dar tradu! numele 8n
lim/a lorH Vupiter ete Vupiter pretutindeni, dup$ !um un leu ete pretutindeni un leu, dar el e
nume7te beu 8n 1re!e7te, Tarani 8n lim/a 1alilor 7i Yao 8n e/rai!$H numele 4eilor e tradu! dintr%o
lim/$ 8ntr%alta !a numele plantelor 7i u/tantivele> Romanii 8n$ nu !redeau 8n 4ei tr$ini da!$
a!e7tia erau rodul unei uperti*ii !ara1.ioae !e n$!o!e7te animale fantati!eH r8deau de 4eii !u trup
de animal la !are e 8n!.inau e1iptenii> Credin!io7ii din Anti!.itate erau la fel de 8n1$duitori !a 7i
e!tele .indue unele fa*$ de !elelalte: a venera mai ale pe un 4eu nu 8neamn$ a%i t$1$dui pe !eilal*i>
A!eata nu putea r$m8ne f$r$ urm$ri 8n privin*a !on!ep*iei !e 7i%o f$!ea un om depre firea a de
om> Pentru demontra*ia noatr$, $ deen$m pe ta/l$ un !er! repre4ent8nd lumea a7a !um o
8nf$*i7ea4$ reli1iile C$r*iiH 8n
C;;
Virtutea 8nemn$t$*ii lui 8n drama !omi!$, omul va al!$tui !el pu*in 3um$tatea !er!ului> 6ar
6umne4euL El ete at8t de u, at8t de 1i1anti!, 8n!8t va r$m8ne !u mult deaupra !er!uluiH ne vom
mul*umi a7adar $ deen$m, pornind de la !er!, o $1eat$ !u vlrful in u 7i vom !rie al$turi
emnul infinitului> A!um $ tre!em la lumea !on!eput$ de p$18nim: $ deen$m un pa*iu
8mp$r*it de trei trepte ori4ontale, un fel de !ar$> Treapta inferioar$ ete a animalelorH a doua,
a oamenilor, iar treapta !ea mai 8nalt$ va fi pentru 4ei> Pentru a deveni 4eu, omul nu ar avea nevoie
$ e 8nal*e prea tare: 4eii e afl$ numaide!8t deaupra oamenilor, a7a 8n!8t e !uvine> 8n
latin$ 7i 1rea!$, $ tradu!em !u Jupraomene!K !uv8ntul !e 8neamn$ JdivinKH Epi!ur, pune
un adept al e!tei lui, ,,a fot un 4eu, da, un 4euK: !eea !e 8neamn$ !$ a fot un 1eniu
upraomene!> (at$ de !e !omoul era !alifi!at drept divin: 8n el e produ! fenomene pe !are
omul nu ete 8n m$ur$ $ le 1enere4e> (at$ de !e au putut fi divini4a*i re1ii 7i 8mp$ra*iiH era vor/a de
o .iper/ol$ ideolo1i!$, dar ni!ide!um de o a/urditate: e tre!ea pete o treapt$H nu era un alt pre
infinit> (at$ de !e e!tele toi!$ 7i epi!urian$ au propu omului $ devin$, u/ numele de 8n*elept,
e1alul muritor al 4eilor, $ devin$ un JupraomK> > > A7a !um ete 8n rela*ie !a animalele, neamul
;;;
omene! ete 8n rela*ie 7i !u fauna divin$H iar a!eata fiind uperioar$, omul ete dator $ i e
8n!.ineH 4eilor li e adu! a!elea7i onoruri ,!olere, tim9n0 !a 7i oamenilor uperiori 7i uveranilor>
beii au moravurile 7i defe!tele lor, !are ne pot mul1e un 48m/et repe!tuo, dup$ !um ne ditrea4$
toanele unor tr$ini puterni!i, detul de /o1a*i pentru a%7i putea 8n1$dui ori!eH poporul f$!ea
1lume pe eama nenum$ratelor amoruri ale marelui Vupiter, a7a !um upu7ii /unului re1e
)enri! al (V%lea vor/eau voio de amorurile re1elui lor, pe !are 8l repe!tau mult 7i de !are e
temeau:
amorul pe eama !elor finte preupune o !redin*a oar/$> Le1$turile dintre 4ei 7i oameni 8nt
re!ipro!e: !redin!ioul !are 8i f$1$duie7te lui E!ulap un !o!o7 pentru vinde!area a n$d$3duie7te !$
neamul divin manifet$ a!eea7i /un$%!redin*$ !a 7i un om !intit !are 8n!.eie un !ontra!t> Uneori 8n$
e ive! de4am$1iri: JAta%i /una ta !redin*$, o, VupiterLK Purtarea 4eilor ete uneori 8n7el$toare 7i
oamenii o !riti!$ a7a !um !riti!$m noi 1uvernul> JVupiter, fie%*i mil$ de a!eat$ fat$ /olnav$H da!$ o
la7i $ moar$, vei fi !riti!at>K 6up$ moartea unui 8mp$rat iu/it, #ermani%!u, mul*imea roman$ e
apu!$ $ arun!e !u pietre 8n temple, tot a7a !um manifetan*ii arun!$ !u pietre 8n am/aadele tr$ine>
Omul e 7i up$r$ pe 4ei: J6eoare!e 4eii nu m%au !ru*at, nu am $%i !ru* ni!i eu pe eiK, !rie un om
nenoro!it 7i m8nio>
Rela*iile !u 4eii
C$!i rela*iile omului !u 4eit$*ile 8nt imilare !u !ele pe !are le au !u oamenii puterni!i, re1i au
patroni> Prima 8ndatorire ete 9%i alute pe 4ei !u m8na !8nd tre!e prin fa*a ima1inii lor> Ru1a !ea mai
o/i7nuit$ !ont$ 8n a le t8rni amorul propriu !u privire la pate%rea lor: JVupiter, a3ut$%m$, deoare!e 8*i
ete !u putin*$XK> 6a!$ 4eul nu a!ult$ ru1a, ri!$ $%; fa!$ pe om $%7i 8n!.ipuie !$ nu ete !.iar a7a
de puterni! dup$ !um e !rede> Omul mai 8n!er!a $%i .$r*uia!$ pe 4ei !u ru1i 7i $%i 8!8ie p8n$ !e
8nvin1ea emea*$ lor nep$are de patroni ,fatl1are deo0> Lumea Jfre!venta templul lorK 7i e du!ea
$%i alute 8n fie!are diminea*$, dup$ !um !lien*ii 87i alutau patronulH oma1iul !el mai repe!tuo era
adu 4eului al !$rui templu era aproape de !a$, !$!i un ve!in puterni! ete o!rotitorul !el mai indi %
!at>R 2amiliaritatea li/eral$, naiva enin$tate a pa1mimului provin din faptul !$ romanii !on%
C;W
'ii
!epeau rela*iile lor !u 4eii dup$ modelul rela*iilor politi!e 7i o!iale> A/ia !re7tinimul avea $ le
!on!eap$ dup$ modelul rela*iilor familiale 7i paternaliteH de a!eea, pre deoe/ire de p$%18nim,
!re7tinimul va fi o reli1ie de a!ultare 7i iu/ire: 1enialitatea +f8ntului Au1utin, u/limitatea +fintei
Terea 8nt de4volt$ri uria7e ale rela*iei familiale> Ca 7i nelini7tea lui Lut.er 8n fa*a ar/itrarului
atotputerni! al Tat$lui> E5ita 7i o alt$ metafor$ !ondamnat$ de p$N 18nii 8n4etra*i !u /un%im*:
le1$tura de !lavie> Omul !are tremur$ 8n ori!e !lip$ 18ndin%du%e la 4ei !a 8n fa*a unor t$p8ni
!apri!io7i 7i !rn4i, 87i fa!e depre ei o ima1ine nedemn$ de ei 7i de un om li/er> A!eat$ team$ de 4ei
,deii$aimonia0 ete !eea !e romanii numeau Juperti*ieKH 8n a!eat$ lume oriental$ o/i7nuita
$ e upun$ unor potenta*i, ei 8i l$au pe oamenii din popor $ !read$ !$ pietatea !ont$ 8n a!eea !a
;;C
!lavul $ e pro!lame lu1a unui 4eu> 6e fapt, rela*ia !lai!$ !u 4eii ete no/il$ 7i li/er$ M
8ntemeiat$ pe admira*ie>
Adev$rata !u!erni!ie !ont$ 8n a%*i 8n!.ipui !$ 4eii 8nt /inef$!$tori 7i drep*i, /inevoitori 7i
providen*iali, ni7te upraoameni foarte no/ili> Na to*i oamenii e 8nal*$ la a!et nivel, !$!i
fie!are e !omport$ !u 4eii dup$ !ara!terul $u> Unii e mul*ume! $ !read$ !$ o!oteala dreapt$ e
fr$*ie !urat$H 4eului 8i propun un !ontra!t ,Jvinde!$%m$ 7i vei avea un prinoK0, pl$te! da!$ ru1a le%a
fot a!ultat$ 7i ridi!$ un e5%voto !a $ e a!.ite de datorie> Al*ii 8i !red pe 4ei la fel de ne!inti*i !a
ei 8n7i7i: J2$%m9 mai /o1at de!8t pe ve!inul meuXKH 8ntru!8t nu 8ndr$4ne! $ rotea!$
ru1a !u vo!e tare, fa*$ !u al*i !redin!io7i, o !riu pe o .8rtie pe !are o a7a4$ i1ilat$ pe altar> Cei
!u adev$rat !u!erni!i 8n$ 8nt mai deli!a*i 7i 7tiu dintotdeauna !$ 4eitatea e /u!ur$ mai mult de
umila pl$!int$ !e i%o ofer$ un uflet !urat de!8t de un prino !otiitor> C8nd 8nmul*e! 3ur$mintele
olemne 7i e 8ndreapt$ !$tre 4ei 8ndat$ !e aa ap$r$ri, o fa!
C;=
mai mult din dra1ote pentru ei de!8t din !al!ul 7i intere, !$!i unui om !u!erni! 8i pla!e $ fie !it
mai de !u putin*$ 8n le1$tur$ !u divinitatea: 3ur$minte, pelerina3e, ar$t$ri de 4ei 8n vie> Cu!erni!ia
nu e v$dea prin !redin*$, fapte /une au !ontemplare, !i prin 8nmul*irea unor pra!ti!i !e par
intereate numai pentru !$ 4eul patron pe !are omul 8l 8ndr$1e7te ete o!rotitor> Credin!ioul foloe7te
ori!e prile3 M /oal$, !$l$torie, na7tere M pentru a%i dovedi netr$mutat$ 8n!redere>
Unele pra!ti!i 8nt !onfin*ite de tradi*ie> Care era emnul dup$ !are e putea !unoa7te un
ne!redin!ioL Un !itat pu*in !uno!ut ai lui Apuieiu ne 8nva*$:>JEi nu-a !erut ni!iodat$ nimi! 8n mod
olemn ni!i unui 4eu, nu %a du ni!iodat$ la templuH atun!i !8nd tre!e prin fa*a unei !apele, i %ar
p$rea !$ p$!$tuie7te da!$ ar du!e m8na la /u4e 8n emn de 8n!.inare%ni!iodat$ nu a oferit 4eilor
mo7iilor lui, !are 8i .r$ne! 7i 8l 8nve7m9ntea4$, trufandalele re!oltei au primii n$!u*i ai
turmelor luiH pe mo7ia unde 87i are !ona!ul, nu e afl$ -ni!i !apel$, ni!i !ol*i7or 8n!.inat 4eilor,
ni!i !odru iintK> Comportarea unui om !u!erni! ete !u totul alta: atun!i !8nd !$l$tore7te, Je opre7te
de !ite ori tre!e prin fa*a unei !apele au a unui !odru iint 7i 87i dore7te !evaH depune o poam$ pe
altar 7i e a7a49 o !lip$ l8n1$ 4ei>K 6arul 7i dorin*a, o!rotirea divin$ 8n !.im/ul unui dar 5a!ut de
om aveau tot at8ta 8nemn$tate !a 7i ru1$!iunea> 6a!$ 6umne4eu ete un V%ata, nu putem de!8t
$ ne ru1$m la el% !u 4ei patroni, 8n$, e5itau rela*ii de !.im/ im.ninK %:; !ontra%daruri
M !e 8ntre*in 7i !h tbTa P>rietenia dintre parteneri nee1ali
le!8tu+ R ViB*a lDr :i Care intr$ 8n
tivP n mai pentru dreele lor repe!%liari-t\ETCa partenerul uman ar e5a1era fami%ra+ i - Br da
dovad9 de \Evitate pu*in li/e%8n tVTf, ndea de femeile !are ee aLe4au
oateT (Ui (+i+ VW;Wn aNl P_ve\ \@@ !u toate am$nuntele up$r$rile lor % !eea !e era
C;@
o intimitate prea popular$H un om li/er 7tie $ p$tre4e ditan*a at8t !u oamenii, !8t 7i !u
repre4entan*ii neamului dumne4eie!> Pe de alt$ parte, nu e !o/oar$ p8n$ la a fi lu1arni!: doar
;;B
oamenii din popor 87i petre! toat$ 4iua 8n templu, ervindu%; pe 4eu !a ni7te !lavi, mim9nd, ore
8ntre1i 8n fa*a tatuii lui, 1eturile !oaforului au ale !otumierului>
Pra!ti!ile a!etea de reli1ie parti!ular$, !e ne readu! 8n minte !ultul popular adu fin*ilor 8n Evul
'ediu, erau de dou$ ori lini7titoareH oamenii prea pu*in reli1io7i, !are 8ntr%o alt$ o!ietate ar fi fot
ne!redin!io7i, !$utau 8n le1$turile !u 4eii o emiiini7tire ma1i!$ 8mpotriva prime3diilor 7i
ne!a4urilor vie*ii realeH pra!ti!ile reli1ioae erau pentru ei e!.ivalentul unui taliman au al unei
amulete> (ar ufletelor reli1ioae le adu!eau pre4en*a unei realit$*i de Jalt$K natur$> Prin faptul
!$ realul nu al!$tuie7te 8ntinderea toat$, puterea divin$ 8l devalori4ea4$H a3utorul de !are omul
e pri3in$ redu!e m$rimea propor*ional$ a lumii reale, atfel 8n!8t a!eata nu mai ete
in1urul element !e ne preo!up$> 8n !riorile parti!ulare M dintre !are au fot re1$ite multe 8n E1ipt
M ete fre!vent vor/a de 4ei ,ni!iodat$ 8n$, *inem $ pre!i4$m, de divinitatea 8mp$ratului0>
Cele dou$ lini7tiri M !ea ma1i!$ 7i !ea divin$ M nu e deoe/eau una de alta, !$!i 1eturi 7i
im/oluri le reaminteau f$r$ deoe/ire pretutindeni ,Jreli1iaK fiind unul din a!ele lu!ruri
parado5ale a !$ror een*$ ete 8n$7i ne/ulo4itatea lor0H o !apel$ 8ntr%un peia3 evo!a un
a3utor virtualH pra!ti!a pioa$ !ea mai impl$ M primele pi!$turi ale unei !upe turnate pe altarul
!ani! ,li/atio0 M v$dea !$ nu e m$r1inea totul la !ele foloitoare> 8mp$ratului 8nu7i i e 8n!.inau
oamenii 8n via*a lor privat$ 7i uveranul 87i avea lo!ul 8n firida !u ima1ini finte din fie!are !a$> 8l
luau oamenii oare drept 4euL Nu, nimeni nu%i !erea 8mplinirea vreunei dorin*i, nimeni nu%7i
8n!.ipuia
C;F
!$ muritorul a!eta putea t$m$dui /olile au $%i fa!$ pe !redin!io7i $%7i re1$ea!$ o/ie!tele
pierdute> +$ fi fot vor/a de vreo a!operire reli1ioa$ a patriotimului au a upuneriiL Nu> 6e !ultul
peronalit$*ii al unui di!tator !.arimati!L Ni!i at8t: 8n!.in8nd la ma$ un pa.ar ima1inii lui a!re,
omul e ridi!a p8n$ la a!el a3utor de alt$ natur$ ,nepre!i$0, !are 8nal*$ pa*iul notru 7i pe !are 8i
dovedim vener8ndu%;>
JbeiiK
Reli1ia parti!ular$ 3u!a, de aemeni, un al treilea rol ,!u mai pu*in$ efi!ien*$, !e%i drept, de!8t
8n*elep!iunile 7i, mai t8r4iu, !re7tinimul0: era 1arantul nep$rtinitor al !onvin1erilor eti!e 7i al
intereelor !e e pretind de4intereate> 6eo!amdat$, am privit reli1ia numai 8n le1$tur$ !u diver7ii 4ei
ai panteonului: Vupiter, Cere et!> #re!o%romanii 8n$ invo!au la fel de de J4eiiK laolalt$> 8n lo!ul
pluralului, ei foloeau in1ularul: vor/eau de !ele divine la neutru au de J4euK, adi!$ de 4eu 8n
1eneral ,8n 8n*eleul 8n !are un filoof vor/e7te de JomK0 au !.iar de JVupiterK> Or pluralul J4eiiK, !a
7i inonimele, deemna !u totul alt!eva de!8t uma diver7ilor 4ei: J4eiiK aveau o fun!*ie 7i virtu*i pe
!are fie!are 4eu 8n parte nu le avea, au nu le avea mereu> Cult nu e adu!ea de!8t diver7ilor 4ei>
JbeiiK nu erau ono%rR->>Rn !nim/, era invo!at$ puterea lor: JbeiiK erau neap$rat providen*iali,
r$pl$teau /inele, r$4/unauH J4eiiK 8i iu/eau pe oamenii virtuo7i, adu!eau triumful !au4elor drepte,
ai1urau i4/8nda> JbeiiK 8l vor pedepi pe pri1onitorul meu, punea !el oropit, 8l vor o8ndi pe a!et
;;=
nemerni! 8n lumea de din!olo, nu vor 8n1$dui !utare au !utare fapt$% J4eiiK o!rote! !etatea
noatr$>>> JbeiiK erau providen*a ori!$rei n$de3di> +e punea adeea !$ J4eiiK onnduiau evenimentele
au !$ ei 8nto!mier$ C;E
lumea pentru om> La drept vor/ind, nu e prea 7tia 8n !e mod 87i or1ani4au interven*iile, dar
nimeni nu avea nevoie $%7i pun$ a!eat$ 8ntre/are: interven*ia lor era re!uno!ut$ au n$d$3duit$
numai 8n tre/urile !alifi!ate drept l$uda/ile au de dorit, iar de !elelalte nu e in!.iea nimeniH !8nd
e punea !$ un eveniment fuee 8nf$ptuit de m8na 4eilor e 8n*ele1ea pur 7i implu !$ evenimentul
a!eta era 8ntru totul l$uda/il 7i !$ Cerul 8nu7i ratifi!a a!eat$ p$rere o/ie!tiv$> (n J4eiK ,la plural0
p$18nimul 1$ie o providen*$, pe !are o invo!a f$r$ a i e 8n!.ina totu7i>
'ai mult: J4eiiK M a!eat$ providen*$ M pre!um 7i diferi*ii 4ei ai panteonului M upraoameni de
!alitate M erau, !a atare, favora/ili moralit$*iiH erau parti4ani ai virtu*ii 7i du7mani ai !rimei> 6ei1ur,
neamul divin fiin*a pentru el 8nu7i 7i nu e definea prin rolul $u de le1ilator 7i r$4/un$torH dar !a 7i
oamenii !u uflet no/il, 4eii apro/au virtutea 7i detetau vi!iulH iar nemerni!ii !are le 8mprumutau
propria lor imoralitate aveau $ afle a!et adev$r pe pielea lor mai devreme au mai t8r4iu> A!eta ete
r$punul nuan*at la 8ntre/area apri1 di!utat$, dar prea umar$: ete oare p$18nimul o reli1ie eti!$
pre!um !re7tinimulL beilor le pla!e !a oamenii $ e arate !u!erni!i> Oare pentru !$ ete intereul lor
$ primea!$ prinouriL Nu, !i pentru !$ pietatea ete o virtute, iar virtutea le pla!e lor a7a !um le
pla!e 7i oamenilor> JNumai eu am upravie*uit, pune un om !$pat teaf$r dintr%un naufra1iu, fiind!$
8nt un om pioKH !eva mai 3o, povete7te !u alte !uvinte: JNumai eu am fot alvat, fiind!$ nu am
!omi ni!iodat$ vreo fapt$ reaK> beii, am pu noi, 8nt o faun$ divin$: fiin*e ma!ule au femele ale
!$ror aventuri 7i 1enealo1ie ne 8nt povetite de mitolo1ie M aventuri petre!ute 8ntr%o vreme ante%
rioar$ vremii noatre 7i diferit$ de ea: vremea /amelorH !$!i a!um nu li e mai 8nt8mpl$ nimi! 7i ei
nu 8mi/$tr8ne!, aidoma perona3e%
C;A
lor /en4ilor deenate> Or a!ete fiin*e fi!tive ioa!$ 7i rolul unor 4eit$*i metafi4i!e, 8nt providen*a
7i /inele eti!H a7a ne apar !.iar 8n poemele .omeri!e> 8n a!et pun!t e deoe/eau de dteva e!ole,
reli1ia pepular$, pe !are am de!ri%o ai!i, 7i !ea a !laei !ulte, a elitei /o1ate !are putea $ !read$
8ntr%o divinitate metafi4i!$, dar ni!ide!um 8n 4eii panteonului mitolo1i!, f$r$ totu7i a avea
8ndr$4neala $ e rup$ de ei 8n mod .ot$r8t>
Credin*a !elor 8nv$*a*i
La Roma poporul nu 7i%a pierdut ni!iodat$ !redin*a: el nu a 8n!etat $ !read$ 7i $ e roa1e> 6ar !e
!redin*$ putea avea un roman !ult M un Ci!ero, un )ora*iu, un 8mp$rat, un enator, o nota/ilitate M
8n fantama1oria 4eilor tr$mo7e7tiL R$punul ete !ate1ori!: ni!i unaH el i%a !itit pe Platon 7i pe
Aritotel, !are, !u patru e!ole 8n urm$, nu au !re4ut ni!i ei 8n ea> Vir1iliu uflet profund reli1io,
!rede 8n providen*$, dar nu 7i 8n 4eii propriilor ale poeme, Venu, Vunona, ApoloH Ci!ero 7i olemnul
en!i!lopedit Pliniu e 8ntre! 8n ar!ame: da!$ ne%am /i4ui pe !ulptori 7i pe !redin!io7ii naivi, !riu
ei, fiin*ele a!elea, vaporoae au un !.ip omene!H a7adar> 8n$untrul a!elei fi1uri e5it$ un toma!,
;;@
intetine, or1ane 1enitaleX Ce fa! oare !u or1anele lor a!e7ti prea feri!i*i nemuritoriL 8n itoriile re%
li1iei romane ar tre/ui $ fie !ona!rat !redin*ei !laei t$p8nitoare un !apitol 8ntre1 !are, 8n lo! $
pomenea!$ de 'er!ur au Vunona, Rar intitula: JProviden*$, )a4ard, 2atalitateK> C$!i 8n a!eata
!ont$ toat$ pro/lema reli1ioa$> (n !e e !uvenea $ !read$ omulL 8ntr%o providen*$, a7a !um f$!eau
ufletele pioae 7i !ulte 7i adep*ii toi!imuluiL 8ntr%o fatalitate, aa !um !redeau !ei !e au tudiat
fi4i!a 7i atronomia ,!are era 7i o atrolo1ie0L +au, \aoma min*ilar ne!redin!ioae !are t$1$duiau C;<
providen*a, $ nu 1$ea!$ de!8t .a4ard 8n de4ordinea lumii noatreL 6ar to*i erau de a!ord pentru
a r8de de femeile din popor !are e 8n!.inau 8n templu 4ei*ei Latona, 8i atri /uiau tr$$turile !e i le
d$due !ulptorul 7i o feri!eau !$ are o fii!$ a7a de frumoa$ !a 6iana 7i 7i%ar fi dorit 7i ele o !opil$ la
fel de m8ndr$> (n !ate1oria enatorial$, p$4itoare a reli1iei pu/li!e 7i pepinier$ de preo*i pu/li!i,
!epti!imul ur84$tor era do!trina tradi*ional$ privitoare la !eremoniile ofi!iale 7i la naiva !u!erni!ie
popular$>
:i totu7i> > > 2ire7te, nimeni nu putea !rede literal 8n ve!.ea reli1ie, dar nimeni nu putea ni!i $ e
de4/are de eaH nu pentru !$ era ofi!ial$ 7i domnea 8n popor, !i pentru !$, din pun!t de vedere
piritual, !uprindea un nu!leu de adev$r: politeimul a!ela e 8nve!ina da!$ nu !u monoteimul,
!$ruia 8nt8mpl$rile viitorului aveau $%i adu!$ i4/8nda, m$!ar !u implitatea unei a/tra!*ii ,or
!uvintele a/tra!te nu e5it$ prin een*$ de!8t la in1ular0H providen*a, /inele, entit$*i pe !are filoofii
le di!utau !u pre!$dere> Un om !ult punea !am a7a: JE5it$ o providen*$, *in $ !red 8n ea, a!eta
ete pro/a/il nu!leul de adev$r al n$!o!irilor depre 4ei> 6ar mai ete 7i !eva real 8n Apolo, 8n
VenuL +8nt oare a!etea numele divinit$*ii uni!eL Emana*ii ale a!eteiaL Nume ale virtu*ilor eiL
Vreun prin!ipiu a/tra!t, dar totodat$ viuL +au nimi!, o impl$ n$!o!ireLK> Omul nu e 8ndoia de
!eea !e era een*ial M providen*a divin$ M f$r$ 8n$ a putea l$muri retul> Ceea !e 8i 8n1$duia $ ia
parte la reli1ia popular$, 3um$tate din !onde!enden*$ ,!$!i mitolo1ia pune adev$rul 8ntr%un lim/a3
naiv 7i fal0, 3um$tate din pruden*$ intele!tual$: 8ntr%adev$r, !ine 7tie da!$ Apolo, 8n lo! $ fie un
implu nume, nu ete vreo emana*ie, 8n !iuda n$!o!irilor !are 8l 8nv$luieL Totodat$, omul putea
atfel foloi, f$r$ a e fa!e de r8, lim/a3ul ve!.ii reli1ii> )ora*iu, !epti!ul, dup$ !e !$pae teaf$r 8n
urma unui a!!i%
dent ,era 9%; trivea!$ un !opa!0, le mul*umi 4eilor panteonului dup$ ritualul tradi*ional: era
!onvin !$%7i datora via*a divinit$*ii, 7i nu !uno7tea de!8t o in1ur$ !ale de mul*umire: !ea a ve!.ilor
!eremonii> (ar !8nd o vedea pe ervitoare d8ndu%le 1eniilor o!rotitoare ale !aei prinoul unei pl$!inte,
8n*ele1ea !$ ea preim*ea !eea !e, dup$ lun1i !.i/4uiri, !redea 7i el: 8n pofida ateilor, .a4ardele lumii
8nt 7i ele o providen*$ !are vrea !a noi $ ne !onform$m /inelui>
Lumea de din!olo
Cititorul va fi o/ervat !$, 8n toate !ele pue, lipe7te 8n mod !iudat o preo!upare: lumea de
din!olo, nemurirea ufletului> Oamenii e in!.ieau la fel de pu*in de ea !a 7i ma3oritatea
!ontemporanilor no7tri> +e!ta epi!urian$ nu !redea 8n nemurireH e!ta toi!$ foarte pu*in, iar reli1ia
;;F
nu e amete!a: !redin*ele 8n lumea de din!olo al!$tuiau un domeniu aparte> 6up$ p$rerea !ea mai
r$p8ndit$, !.iar 7i 8n popor, moartea era neant, un omn etern, 7i to*i puneau !$ a!eat$ !on!ep*ie
depre o nel$murit$ upravie*uire a um/relor era doar o n$!o!ire> E5itau multe pe!ula*ii, 8no*ite
de nenum$rate am$nunte, depre upravie*uirea ufletului 7i detinul $u 8n lumea de din!olo, dar ele
e f$!eau la nivelul e!telor mi!iH ni!i o do!trin$ a!!eptat$ 8ndeo/7te nu afirma !$ moartea ar .
alt!eva de!8t !adavrul> Nu e5it$ vreo do!trin$ !omuna, lumea nu 7tie !e $ !read$ 7i, prin urmare, nu
preupune nimi!, nu !rede-nimi!
(n !.im/, ritualul funerar 7i arta mor%mmtelor 8nmul*eau tot felul de afirma*ii !a%paone a
potolea!$ paima de dinaintea mor*ii%mna CredL- 8n totul, 8n ele, oamenii apre!iau Em;
;minl8Wetoare% Un ar!ofa1 1$it la Weld, !omplet !ulptat pe din$untra,
adev$rat$ ma!.et$ a unui interiorH e odi.ne7te, proptit$ 8n !ot> 'eta%
prelun1e7te din!olo de !lipa 8n !are CC;
(
e+ &
Par!ele aii t$iat firul: morm8ntul ete l$!a7ul ve7ni! unde totul !ontinu$ atun!i !8nd totul a 8n!etat
7i unde neantul 8m/ra!$ aparen*a m8n18ietoare a unei identit$*i monotone> Pe partea e5terioar$ a
numeroae ar!ofa1e de !opii, un putto adormit o!ilea4$ 8ntre omn 7i moarte> Pe numeroae
morminte, ima1inea unui va au a unui !$l$tor !$lare au 8n tr$ur$ nu 8nf$*i7ea4$ vreo !$l$torie 8n
lumea de din!olo, !i !$l$toria numit$ via*$H portul mor*ii au piatra de .otar 8nt fire!ul f8r7it> O
idee m8n18ietoare: moartea ete odi.n$ dup$ o lun1$ !$l$torieH o idee plin$ de reemnare: via*a ete
doar un drum !urt> Pe alte ar!ofa1e, moartea ete aemuit$ !urelor de la !ir!: !arele vor fa!e de
7apte ori o!olul arenei 7i apoi vor dip$rea>
Romanii 87i oma1iau mor*ii 8ntre ;B 7i C; fe/ruarieH atun!i depuneau prinouri la mormintele
rudelorH dar nu !redeau ni!ide!um !$ mor*ii le vor m8n!a, dup$ !um ni!i noi nu !redem !$ mor*ii
no7tri vin $ privea!$ au $ miroa$ florile pe !are le punem pe mormintele lor> (n *inuturile
1re!e7ti, d$inuie mult$ vreme o/i!eiul de a a7e4a pe morminte fi1urine din lut ar ,Jtana1ra%uriK,
dup$ !um e pune0 !are repre4entau Amoruri, Vi!torii, +ireneH reli1ia de toate 4ilele evo!a arareori
a!ete 1enii funerareH a7adar fueer$ n$!o!ite !redin*e pe!iale pentru funeralii> 6eoe/ite de
ma3oritatea !redin*elor, ele erau !on!epute mai !ur8nd !a o afirmare o!a4ional$ de!8t !a o eviden*$%,
din lipa unei propov$duiri mai a!!entuateH 8. epo!a imperial$, a!ete !redin*e par a fi fot uitateH
mormintele 1re!e7ti, !a 7i !ele romane, nu mai !uprind de!8t o/ie!te m$runte 8n emn de oma1iere:
l$mpi, ti!l$rie, fiole de parfum> (deile lini7titoare depre lumea de din!olo erau 1enerate de dorin*a
de a !rede, ni!ide!um de autoritatea unei reli1ii 8n!.e%1ateH le lipea de!i !oeren*a do1mati!$> Uneori,
o/erva Ro.de, a!ela7i epital afirm$ !on!omitent dou$ adev$ruri: o n$de3de u/lim$ :V
CCX
F ne!redin*a totala> 8ar !iue 87i propune 9 trea!$ de la ima1ini la mentalit$*ile de alt$dat$ e
love7te de 8n!$ o difi!ultate de interpretare% adeea 8nemn$tatea unei ima1ini au !ont$ at8t 8n !eea
;;E
!e repre4int$ !8t mai ale 8n fera !$reia 8i apar*ineH un /aorelief funerar /a.i! nu afirm$ at8t !redin*a
8n a!el 4eu, !8t e5iten*a unei fere de !on!ep*ii reli1ioae 8n 1eneral,- lipite de ori!e pre!i4are> (at$ o
analo1ie modern$: din e!olul &V( p8n$ 8n e!olul &V(((, multe ta/louri reli1ioae nu e fie! $
arate edu!*ii prea p$m8nte7ti, finte prea frumoae, /a !.iar eminudit$*iH totu7i, privitorul M
]] !.iar de%ar fi vreun no/il JfiloofK 7i li/ertin ]] re!uno7tea un ta/lou reli1io 7i 8l a7e4a
8ntr%o fer$ uperioar$ 1oli!iunilor lui Bou!.er> Ba!.u, 4eitate feri!it$, perona3 e!undar !e e
preta ori!$rei inov$ri, 4eu mai !u eam$ mitolo1i! pe !are reli1ia o/i7nuit$ 8l i1nora 7i pe !are
fante4ia 8l putea 4$mili dup$ voie, a fot 4eul !el mai 8ndr$1it al a!etor o!a4ionale teolo1ii fune/reH
le1enda 7i riturile ale 8nt 8nf$*i7ate pe numeroae ar!ofa1e, mai ale pe morminte de !opii:
dipari*ia unei fiin*e tinere 8m/ie la poeti4$ri m8n18ietoareH pe epitaful unui adole!ent !itim: JEl
a fot r$pit de Ba!.u pentru a deveni ini*iatul 7i tovar$7ul $uK> Cu e5!ep*ia unor rare !ein!iden*e,
ar!ofa1ele a!etea nu apar*in unor mem/ri ai e!telor /a.i!e, 7i de!ora*ia nu e5prim$
!onvin1erile lor> Nu arun!$ ni!i lumin$ aupra unei reli1ii /a.i!e !are %ar fi r$p8ndit pe atun!i>
6e!ora*ia a!eea 8n$ nu ete doar de!orativ$: 8n a!ea vreme, nu e prea 7tia da!$ nu !umva era un
1r$unte de adev$r 8n le1ende au da!$ do!trina unei anumite e!te nu era veridi!$, tfa!.u, 4eu al
lumii de din!olo, era un JpoateK min18ietor depre !are e au4ieB>
B (ma1inile /a.i!e 8nt mai mult de!8t de!orative 7i mai pu*in de!8t reli1ioae 8n 8n*eleul !om%piet
ai termenului> C.eia pro/lemei ne%o d$ o idee a iui] 3ean%Claude Paeron, a !$rei 8nemn$tate teore%
ti!a ne pare !onidera/il$: lim/a3ul ima1inilor nu CCB
(iX
(
Epitafurile 7i arta funerar$ au ta!t 7i nu ne u1erea4$ de!8t idei m8n18ietoareH dar Platon, Epi!ur,
Lu!re*iu 7i al*ii repet$ !$ ufletul muri/un4ilor ete adeea tul/urat de amintirea 1re7elilor 7i !rimelor
!omie de ei 7i !$ 8nt 8np$im8nta*i de 18ndui !$ e vor afla 8n !u%r8nd 8n fa*a unor 4ei !are 8i vor
pedepiH afirma*ii !e ni e par lene de 8n*ele> 'uri/un4ilor nu le era team$ de pedepe mitolo1i!e 8n
a!el (nfern fante4it pe !are nimeni nu%; luae 8n erioH team$ le era de ,,4eiK, !$!i toat$ lumea 7tia !$
J4eiiK erau drep*i, providen*iali 7i r$4/un$tori, iar nimeni nu e 8ntre/ae vreodat$ 8n !e mod ei e
manifetau !on!ret: ei fiin*au pentru a r$4/una !on7tiin*a uman$> JNemerni!ul a!ela, !rie Valeriu
'a5imianu, e f8r7i reamintindu%7i perfidiile 7i in1ratitudineaH ufletul $u era f87iat !a de !$l$u,
!$!i 7tia !$ avea $ trea!$ de la 4eii !erului !are 8l urau la 4eii (nfernelor !are 8l vor deteta>K
Nu !redem !$ Lu!re*iu, epi!urianul, a 4u1r$vit !.inurile de !on7tiin*$ ale muri/un4ilor 8n !ulori
at8t de um/re numai pentru !a filo%ofia lini7titoare a e!tei lui $ par$ indipena/il$> El punea
drept: p$18nimul, reli1ie de $r/$tori, era 8n4etrat !u prelun1iri eti!e !e 1enerau an5iet$*i pe !are nu
le putea potoliH !$!i nu era o reli1ie m8ntuitoare !are $%i lini7tea!$ pe !redin!io7i oferindu%le un
plan de or1ani4are a e5iten*ei lor pe a!et p$m8nt u/ prete5tul de a le ai1ura m8ntuirea 8n
ete aertori!H o ima1ine nu poate ni!i afirma, ni!i ne1a !eea !e arat$H ea ete neputin!ioa$ $
pun$ Jpu*inK, JpoateK, Jm8ineK et!> (ma1inile /a.i!e 8nt o propunere edu!$toare !are nu !ere ni!i
;;A
un r$pun 7i la$ ne.ot$r8t$ ponderea realit$*ii ei> +%a pu !$ ori!e im/olim ete fluid 7i admite o
mie 7i una de interpret$ri M ni!i m$!ar at8t: ima1inile /a.i!e ni!i nu !er !a $ r$pundem prin da au
nu, au !e p$rere avem depre Ba!.u> 2iind u/ limita afirma*iei, ima1inea ete nep$rtinitoare 7i nu
ne !ere $ fim p$rtinitori> 6ar faptul !$ o ima1ine nu ete aertori!$ 8n!$ nu 8neamn$ !$ ea ete doar
de!orativ$>
CC=
viata de apoi> Un atfel de plan de or1ani4are 8l puteau ta/ili doar 8n*elep!iunile, filoofia
epi!urian$, !ea toi!$ 7i 8n!$ alteleH !$!i 8n*elep!iunile a!etea 87i propuneau $%; utra1$ pe om
an5iet$*ii, $%; fa!$ feri!it, adi!$ $%i potolea!$ ufletul>
+e!te filoofi!e
8ntr%o lu!rare vetit$, mai mult erudit$ de!8t perpi!a!e, 'a5 Po.len4 e mir$ !$ filoofia anti!$,
pre deoe/ire de !ea modern$, a 8ntemeiat o/li1a*ia moral$ pe un !op intereat: feri!irea> Ce lip$
!iudat$ de im* itori!X Nu puteau pro!eda 8n alt mod, 8ntru!8t !eea !e 8n*ele1eau anti!ii, prin filoofie
nu%7i propunea, pre!um iant, $ afle !are ar putea fi temeiul moraleiH o filoofie 87i propunea $ ofere
omului o metod$ de feri!ire> O e!t$ nu era o 7!oal$ unde e 8nv$*au idei 1eneraleH oamenii deveneau
adep*ii ei fiind!$ erau 8n !$utarea unei metode ra*ionale de lini7tire> 'oralitatea f$!ea parte din
remediile pre!rie de unele e!te, !are l$mureau re*eta lor 8n mod ra*ionalH atfel e e5pli!$ !onfu4ia
f$!ut$ de moderni>
+e!tele epi!urian$ 7i toi!$ propuneau 7i ele aderen*ilor lor o re*et$ 8ntemeiat$ pe firea lu!rurilor
,adi!$ 8ntemeiat$ 8n mod filoofi!0 pentru !a omul $ tr$ia!$ f$r$ a e teme de oameni, de 4ei, de
.a4ard i de moarte 7i pentru !a feri!irea individual$ $ nu depind$ de loviturile oarteiH 8ntr%un
!uv8nt, !opul lor era identi!: !ele dou$ e!te afirmau !$ voiau $ fa!$ din oameni emenii muritori ai
4eilor, la
\ de% 8mPR!ati !a :i a!e7tia> 6eoe/irile e aflata 8n !8teva nuan*e, pre!um 7i 8n metafi4i%!ue !e
3utifi!au remediile> +toi!imul ,!are 87i 8mp$rt$7e7te doar denumirea !u !eea !e Vi1n" va 8n*ele1e
u/ a!eat$ eti!.et$0 8i !erea omu%
u, a e 8nal*e prin e5er!i*ii mentale la o tare \aietea!$ !e nu poate fi atin$ de nimi!H iar
CC;
epi!urimul propov$duia !$ individul reimte, 8nainte de toate, nevoia de a fi eli/erat de an5iet$*i
ilu4orii> 6ipre*ului fa*$ de moarte, !ele dou$ remedii 8i adau1$ pe a!ela fa*$ de 4adarni!e dorin*iH
/anul 7i onerurile, /unuri ortite pieirii nu pot da o e!uritate tatorni!$> Epi!urimul 8l 8nv$*a pe om
$ !uture tirania nevoilor artifi!iale 7i 8i pre!ria $ tr$ia!$ din prietenie 7i ap$ !urat$> +toi!ii 87i
3utifi!au metoda 8ntemeind%o pe ra*iune 7i providen*$, 8n timp !e atomi mul epi!urian 8l eli/era pe
individ de paimele f$r$ rot !e e na! din uperti*ii> Alt$ deoe/ire era urm$toarea: dup$ toi!i,
firea noatr$ ne di!tea4$ o dra1ote 8nn$!ut$ pentru familie 7i !etatea noatr$, iar da!$ nu ne%am
8ndeplini datoria fa*$ de ele, am fi !.ilo4i 7i neferi!i*iH dup$ epi!urieni dimpotriv$, feri!irea noatr$
ne pre!rie $ repe!t$m doar pa!tele de prietenie pe !are le%am emnat dintr%un intere /ine !.i/4uit>
;;<
Am/ele ae!te prev$d !$ da!$ un individ, /olnav au pri1onit, ete 8mpiedi!at $ du!$, trupe7te au 8n
!etatea a, o via*$ demn$ de un om, inu!iderea ete remediul 8n1$duit, /a !.iar re!omandat>
+e!tele nu%i !ooleeau adep*ii !u imperative morale: le f$o%Rduiau feri!ireaH tm om !rilt ar fi
aderat, oare de /nn$ voie la o e!t$ da!$ el na ar fi !re4rat !$ 1$e7te atfel tm av9ntai peronalL 6in
a!ela7i motiv, toi!imul 7i epi!urimul erau intele!tualime: !um $%; fa!i pe om $ devin$ vitea4,
!am $%; !api de an5iet$*i i de 4adarni!e dorin*iL Convine8ndu%i intele!tul> atun!i voin*a va arma>
da!$ i e propun ar1umente vala/ile> 8ntr%adev$r, !e autoritate ar fi putut avea aupra unor di!ipoli
li/eri un dire!tor de !on7tiin*$ anti!, 8n afara for*ei de !onvin1ereL Ei nu erau upu7i di!iplinei lui%
Apare limpede deoe/irea dintre a!ete e!te 7i 7!oal$> To*i mem/rii /unei o!iet$*i fueer$ la
7!oal$ 8n tinere*e 7i tudiaer$ retori!aH 8n timpul vie*ii, la "n moment dat, anii e
!onverte!K ,a!eta era termenul foloit0 la do!trina unei e!te> (n afara a!etui 1rup re%+r8n de
!onverti*i /o1a*i !are nu mun!e!, e!ta num$r$ 7i !8*iva !onverti*i din mi!a /ur1.e4ie !are nu au
venituri 7i e vad ili*i $%7i !oTi6'e4e modetele mi3loa!e de trai devenind da!$li de filoofie ai
unui enior, !lien*i ai unui om de va4$ au *in8nd prele1eri dintr%un ora7 8ntr%altul> +%au le1at prin
3ur$m8nt $ e dedi!e filoofiei, iar auteritatea ve7m8ntului lor ]] aproape o uniform$ de filoof M o
dovede7te> 6impotriv$, la oamenii /o1a*i, a !$ror profeie nin era un mi3lo! de !87ti1, erio4itatea
afilierii !uprindea mai multe trepteH numai !ei !u adev$rat !onvin7i 87i du! profeiunea de !redin*$
p8n$ la !ap$t, purt8nd ve7%m8ntul filoofi! 7i /ar/a lun1$ 7i ne8n1ri3it$H ma3oritatea !onverti*ilor /o1a*i
e mul*umeau $ !.im/e !8teva am$nunte im/oli!e din modul lor de via*$, $ !itea!$ operele
autorilor e!tei lor 7i $ 8ntre*in$ pe l8n1$ ei un pre!eptor de filoofie !are 8i 8nv$*a do1mele 7i do%
vedea prin pre4en*a a 8n$l*area piritual$ a t$p8nului !aei>
Ce%i 8mpiedi!$ $ e dedi!e !u totul 8n*elep!iuniiL Ei tot pun !$ le lipe7te timpul, !$ tarea
patrimoniului au 8ndatoririle fun!*iei lor nu le dau r$1a4> 6ar, repli!a +ene!a, lu!rul !el mai
important nu !ont$ oare 8n a%7i !ona!ra 18ndurile do!trinei, 8n a avea prieteni filoofi, 8n a%7i o!upa
timpul li/er t8nd de vor/$ !u filooful !aeiL Pe un 8nalt fun!*ionar atra de toi!im, +ene!a 8l
f$tuie7te- $ e mul*umea!$ !u !ititul 7i e5er!i*ii mentale, aar a e a/*in$ de la pra!ti!i mai !ur8nd
otentative de!8t in!ere: de pild$, $ nu poarte ve7%mmt ,de filoof0 7i /ar/$, $ nu refu4e $ m$% n
veel$ de ar1int, $ nu doarm$ pe o 8ntin$ pe podea> Totu7i, pentru mul*i m !.im/area modului de
via*$ era o pre%V e5trem de erioa$, !.iar da!$ nu o
Piteau tradu!e 8n pra!ti!$>
CCE
(mpre1nare filoofi!$
Evident, oamenii impli 8i 4eflemieau pe !onverti*i 7i f$!eau !a4 de !ontratul !e%; ofereau
!onvin1erile 7i modul lor de via*$, /o1$*ia lor lu5ul meelor 7i amantele lor> Bat3o!ura era rodul
invidiei, !$!i tipul uman al filoofului e /u!ura de o admira*ie 7i de o autoritate !onidera/ileH
un enator, /a !.iar un 8mp$rat, putea $ e 8m/ra!e 7i $ !rie !a un filoof f$r$ a de!$dea> Ni!i un
literat, poet au erudit roman nu a 3u!at rolul de !on7tiin*$ pu/li!$H rol re4ervat a!etor intele!tuali, !u
;CD
!ondi*ia !a modul de via*$ 7i ape!tul lor $ arate !$ tr$ie! !onform do!trinei lor> Au dreptul $ mu%
tre 7i $ 8mpart$ faturile 8n mod pu/li!, iar una din 8n$r!in$rile lor !ont$ 8n a da !et$*ilor pe !are le
vi4itea4$ faturi de 8nalt$ moralitateH atun!i !8nd +f8ntul Pavel predi!a 8n Areopa1ul Atenei, le urma
e5emplul> La drept vor/ind, ei 8nt un !ler lai! 7i 4eflemi7tii n$!o!eau povetiri n$tru7ni!e pe
o!oteala lor, a7a !um e vor inventa altele 8n Evul 'ediu depre moravurile fe*elor /ieri!e7ti> Un
enator !ondamnat la moarte e 8ndreapt$ !$tre lo!ul e5e!u*iei, 8no*it de filooful $u de !a$, !are 8l
8m/$r/$tea4$ p8n$ 8n ultima !lip$H altul e 8ntre*ine pe patul de moarte !u un filoof din e!ta
!ini!ilorH alt om de va4$, 1rav /olnav, a!ult$ de faturile date de un toi! !are 8l 8ndeamn$ la
inu!idere 7i refu4$ .rana p8n$ moare de foame>
C$!i fie!are !onvertit la o do!trin$ devenea un propa1andit 7i e tr$duia $ fa!$ pro4elitim:
!utare ete refra!tar, dar !a4ul lui !utare nu ete diperat, 8l mai putem adu!e la 8n*elep!iune>
Termenii J!onvertireK, Jdo1maK, Jere4ieK au fot 8mprumuta*i de !re7tini de la e!tele filoofi!e>
+toi!im, epi!urim, platonim, !inim, pita1orim M fie!are e!t$ perpetua do!trina 8ntemeietorului
ei 7i era, au e !redea, fidel$ do1melor eiH e!tele nu !on%!epeau !er!etarea li/er$> Adep*ii 87i
tranrni- >
CCW
teatt do!trina aidoma unei !omori 7i e du!eau nolemi!i aprine 8mpotriva do!trinei altor e!%Lp
modifi!$rile, uneori 8nemnele, !are de%a luneul vea!urilor e introdu!eau 8n do1me, erau nevoite i
!$pau p8n$ 7i autorilor lor> 6e7i erau 1rupuri li/ere de adep*i !onvin7i, f$r$ ierar.ie fi o%1ani4are,
e!tele v$deau un e!tarim al do1melor 6o1mele pe !are mi!ul 1rup de adep*i !onvin7i, !are e
prive! !a apar*in9nd unei e!te le iau drept !$l$u4$ 8n via*$> Pierre )a%dot a l$murit !.etiunea: o
filoof ie anti!$ nu ete f$!ut$ !a $ fie !oniderat$ intereant$ au adev$rat$, !i !a $ fie pu$ 8n
pra!ti!$, $ tranforme e5iten*a, $ fie temeini! aimilat$ prin e5er!i*ii mentale pe !are le vor lua
drept model e5er!i*iile pirituale ale !re7tinimului> E5er!i*iile a!etea e pra!ti!$ 4ilni!, /a 8n fie!e
!lip$: JReaminte7te%*i ne8n!etat adev$rurile pe !are adeea le%ai au4it 7i pe !are le%ai propov$duit tu
8nu*iKH do1mele tre/uie meditate, reamintite, apli!ate m$runtelor 8n%t8mpl$ri ale vie*ii de toate 4ileleH
adeptul tre/uie $ !aute !u privirea vreun o/ie!t !e%i ofer$ prile3ul $ e 18ndea!$ la ele, $ re!apitu%
le4e adev$rurile, $ 7i le repete 8n 18nd da!$ 8nt al*ii l8n1$ el, !u vo!e tare 8n in1ur$tate, $ a!ulte 7i
$ *in$ prele1eri pu/li!e > > >
E5er!i*iile e !uvin !rie: )adot a dovedit re!ent !$ 'a5imele lui 'ar! Aureliu nu 8nt delo! un
3urnal intim, a7a !um e !redeH departe de a fi o !ule1ere de refle!*ii r$4le*e 7i de medita*ii lipite de
fir !ondu!$tor, !artea ete reda!tarea e5trem de metodi!$ a unui plan%tip de meditare !u trei p$r*i>
(nr8urirea e!tei dep$7e7te limitele eiH !u unele modifi!$ri privind fun!*ia ei, e r$p8n%
nom< R tOat9 via*a o!ial$, da!$ nu 7i 8n !ea p nu!a> +toi!imul devine o ideolo1ie !onfor%
renCUt%_ a ta/ilit$% Pe !are toat$ lumea o !u rk %+ U e uPuneau !onformimului maiW% a nVn$
8n!8t P$reau a%; fi n$!o!it> Ne%maitund metod$ de via*$, filoofia devine pen%Peroanele !ulte un
o/ie!t de !urio4itate CC<
;C;
intele!tual$> Pentru Ci!ero, !are 87i du!ea via> *a mai de1ra/$ !a enator !$rturar de!8t !a fi> l-oof,
filoofia a ete doar !ultur$ 7i ideo%> lo1ie: filoofia a 3u!at un rol een*ial 8n via*a a intele!tual$, 7i
un rol ine5itent 8n via*a a peronal$ M !a la moderni> Nimeni nu e poate !onidera !ult da!$ nu
poed$ unele !uno7tin*e depre do1meH medi!ii 7i ar.ite!*ii e 8mpart 8n dou$ ta/ere: arta lor ete oare
filoofi!$ au tre/uie $ e m$r1inea!$ la empirimL 6o!trinele filoofi!e 8nt mai ale materialul re%
tori!ii: un tudent au un amator de art$ retori!$ tr$lu!e7te da!$ 87i poate 8mpodo/i ar1umenta*ia !u
motive filoofi!eH da!$lii de elo%!in*$ indi!au do!trinele !ele mai foloitoare unui u!eni! orator> P8n$
la urm$, filoofia devenie o parte a vie*ii !ulturale 7i a tuturor def$7ur$rilor ei, 7i pu/li!ul e
8n1.euia la prea elo!ventele prele1eri pu/li!e date de marii tenori ai 18ndirii> 2iloofia era parte
inte1rant$ a !ulturii, a a!elei paideia 8n !are !$rturarii vedeau !opul ideal al vie*ii lor ina!tiveH pe
ar!ofa1e, ima1inea !$rturarului !itind poate fi a unui filoof, a unui amator de literatur$ au a unui
notar M nu e5ita ni!i o deoe/ire> Odaia de lu!ru ete un an!tuar al vie*ii parti!ulare din
anti!.itateH !uprinde operele !riitorilor 7i 18n%ditorilor 7i ete 8mpodo/it$ !u /uturile au portretele
lor pi!tate>
(mpre1narea filoofi!$ a !laei !ulte M !.iar 7i la !ei !are nu e imt atra7i de e!te M e m$oar$
dup$ !apa!itatea omului de a medita aupra a, dup$ !apa!itatea de a e dedu/laH un anumit ape!t al
moravurilor dovede7te u!!eul a!etei Ja!ultur$riK: fre!ven*a inu!iderilor !.i/4uite> +inu!iderea
enatorului !are 7tie !$ 8mp$ratul vrea $%; a!u4e 7i $%; !ondamne la moarteH inu!iderea /olnavului
au mo7nea1ului !are n$4uie7te la o moarte plin$ de demnitate au mai /linda de!8t infirmit$*ile luiH
mor*ile a!elea voite erau a!!eptateH !.iar admirateH !ura3ul /olnavului !are, lep$d8ndu%:i uferin*ele,
87i !aut$ un refu1iu 8n odi.na ve7%
CBD
% pra tare l$udat !.iar de filoofi, !$!i +nu!i1a7ul emnae !u 8n1ele lui o idee e5a!t$ u/ un1.iul
filoofi!: valoare avea numai tim%rul tr$it pe !are nu%; 8nmul*ea lun1imea a> Viata parti!ular$ 87i
1$ea un ad$pot 8n t$%n8nirea de ine ,8n am/ele 8n*eleuri ale !uv8n%tultri0: puterea omului $
dipun$ de via*a a i $%7i re!unoa!$ a!et drept uveran, 8n lo! de a e upune .ot$r8rii naturii au a
unui 4eu> (n odi.na etern$ a mor*ii, inu!iderea !onfin*e7te idealul unei lini7ti parti!ulare 8ntemeiate
pe renun*area la /unurile de7arte>
#ri3a de ine
C$utarea unui refu1iu intim nu !onta 8ntr%o ditan*are fa*$ de normele eti!e 7i o!iale, !i 8ntr%o
,,1ri3$ de ineK: 1ri3a e!urit$*ii, pl$tit$ !u pre*ul unei mi!7or$ri a def$7ur$rii eului> (n alte o!iet$*i,
via*a privat$ va fi o e!eiune au ridi!area velelor navi1atorului olitar au ale !orarului du de
v8ntul dorin*elor, al viului au fante4iei individuale>
Toate a!etea au fot !87ti1ate printr%o lip$ de rela5are 7i de nar!iim> C8t de rar apare un 48m/et
8n arta 1re!o%roman$X Lini7tea e o/*ine prin teniune 7i renun*are: din a!et pun!t de vedere, lumea
p$18n$ ete tipi!$ 8nto!mai !a !ea a amurailor au a re1inei Vi!toria> Or nou$ totul ni e pare !am
limitat: morali7tii, 18nditorii 7i poe*ii anti!i par a u%praapre!ia !u naivitate poi/ilitatea omului de a
;CC
e !en4ura pe ine, a%; u/apre!ia prea lene pe !el !en4urat, a avea o !on!ep*ie prea me%!nma
depre om> E5emplul !el mai implu va Y :i]!el mai 1r$itor> J2ie!are om are o tain$H
llTA- r$ 7tirea altorae Ri 1$e7te pa!ea, % R1retulH e5it$ o in1ur$tate 8ntre imt amanR- 8ntre
toti oameniiK: o L at8t de imPl$ Ra dB ne!on!eput WL 6eiLur> 8n!ep8nd !u e!olul al un til nou,
interiori4at, devine ipo.on%-
8
dru 7i ear/$dH Aeliu Aritide ete o/edat de $n$tatea aH 2ronton are un !.im/ de !riN ori
din !ele mai tandre ,f$r$ ni!i un !ara!ter e!.ivo!0 !u elevul $u 'ar! Aureliu, viitorul 8mp$ratH (rod
Atti!u tranform$ un doliu e5trem de in!er 8ntr%un ritual de m8.nireH u/ 8nr8urirea !ulturii,
pontaneitatea devine do!trin$ 7i art$ de a tr$i>
P$18mmul 8n$ a mai fot !eva !e .r$ne7te vi$rile !reierului omene!H !en4ur$ 8neamn$ 7i
ele1an*$H totul ete frumo: arta, !$r*ile, p8n$ 7i !riul lorH $ aemuirii-o in!rip*ie 1rea!$ au latin$
din vea!ul ( ,!u 1rafia a demn$ de !ei mai mari tipo1rafi ai no7tri0 !u o in!rip*ie din (mperiul T8r4iu
au din Evul 'ediu > > > 'arele reviriment 8n!epe 8n e!olul al ((%lea: lumea !ap$t$ un ape!t din !e 8n
!e mai ur8t, 8n timp !e omul nu%7i mai t$1$duie7te !unoa7terea ,lipit$ de ori!e tili4are0 a
uferin*elor, neputin*ei 7i a/iurilor ale> El nu mai ete un ne1.io/ ele1ant, ne7tiutor de via*$ real$>
Cre7tinimul a 3u!at 7i a !87ti1at partida, mi48nd pe antropolo1ia, mai !uprin4$toare 7i mai pu*in
ditin$, pe !are a n$!o!it%o pe temeiul Palmilor> El va fi mai 8n*ele1$tor, mai popular, dar 7i mai
autoritar: timp de !in!ipre4e!e e!ole, autoritarimul patoral, t$p8nirea ufletelor vor de4l$n*ui mai
multe pofte 7i mai multe r$4vr$tiri, vor fa!e $ !ur1$ mai mult 8n1e, la urma urmei, de!8t lupta de
!la$, au !.iar de!8t patriotimul>
+ar!ofa1e prea frumoae
(mperiul roman era proprietatea no/ilimii ur/ane, nu 8n virtutea unui drept al 8n1elui, !i din !au4a
patrimoniului 7i dintr%un pirit no/iliar !are nu ete imediat vi4i/il fiind!$ ar/ora emne !ivi!e> Cert
ete !$ a!ete nota/ilit$*i, paionate de frivolit$*i mondene, !a :; !ontemporanii lui +aint%+imon,
7ov$ie 8n!$ 8nW
CBL
-realul lui .omo !ivi!u 7i noul ideal al lai .omo interiorH 7ov$ie mult$ vreme>
6ovada ne%o va da, 8n mod parado5al, o erHe de ima1ini 8n !are di!ipolii lui 2rant4 Cumont au
de!ifrat 8nto!mai !ontrariul: iraa%oinile de pe omptuoaele ar!ofa1e !u de!or mitolo1i!H ele vor fi
ultimele pe !are !ititorul le va p$tra 8n minte depre !etatea anti!$> (n!ep8nd !u e!olul al ((%lea al
e>n>, romanii /o1a*i vor $ fie 8nmorm8nta*i 8n ar!ofa1e de!orate !u /aoreliefuri> Or, a!ete
/aoreliefuri nu au ni!i un !ara!ter funerar: ele 8nf$*i7ea4$ !ele mai felurite le1ende ale mitolo1ieiH
tilul ete 7i mai pu*in fune/ru de!8t u/ie!tul: are a!ademimul !onven*ional al operelor de art$
Janti!eK 7i umanimul 1in1a7 7i enin al artei 1re!e7tiH anima*ia pateti!$ !e le%o !onfer$ !ulptorul
perona3elor le1endei ete totuna !u emo*ia pe !are un narator talentat 7tie $ o dea povetirilor lui>
6e!orul a!etor ar!ofa1e vor/e7te de alt!eva de!8t de moarte au de defun!tH e pune o povete f$r$
;CB
ni!i o le1$tur$ !u 8mpre3urarea> (at$, la Luvru, 1oli!iunea 6ianei urprin$ la /aie de un v8n$tor
inde!ent, A!%teonH 4ei*a, pudi!$, a*8*$ aupra lui !8ini, !are 8l f87ie>
Ce !aut$ pe morminte ima1inile a!etea 1in1a7e 7i 1ratuiteL (nterpret$rile im/oli!e fiind !ele mai
u7oare 7i ipititoare, Cumont a 8mprumutat a!etei mitolo1ii o emnifi!a*ie e%natolo1i!$H atfel,
le1enda lui Vupiter ,tot la Luvru0 r$pindu%; pe frumoul #animede pentru a fa!e din el iu/itul $u 8n
!er, au !ea a iui Cator 7i Polu5 r$pindu%le pe fii!ele re1e%tni % NZpo- ar fi ale1orii ale ufletului
mor%raua mal*at 8n !eruri pentru nemurire> 6in t&t - RcPret$rile a!etea i!uite nu e potrive! de!8t
unora dintre le1ende, 7i ni!ide%
li_r KR 8f9R
1, 7
o dlori KRe 8nf9RateH din p$!ate, e5it$ o di!repan*a /$t$toare la o!.i 8ntre le1ende
Va +pune !itit_nl, da!$ de!orul mi% ar!ofa1elor nu ete im/oli!, tre%
CBB
/uie $ ne reemn$m: $ nu fie el oare de!8t de!orativL Nu: dup$ PanofG", i!ono1rafia are limiteH
8n*eleul unor ima1ini nu ete numai !on!eptual 7i do!trinal> 'itolo1ia de pe ar!ofa1e nu era o
impl$ umplutur$H 8i !$lda pe privitori 8ntr%o atmofer$ nepro4ai!$ 7i ne%realit$> Nu avea importan*$
le1enda 8nf$*i7at$: important ete !$ romanii fu1eau de moarte, re%fu1iindu%e 8ndeo/7te 8n mitH
frumoaele ima1ini miti!e ,at8t de deoe/ite de patoul artei portretiti!e din a!eea7i vreme0 87i
propuneau $ !onfere mor*ii un !ara!ter eteti!, $ nu 8ntrite4eH 8n a!et en, erau 8n!$r!ate !u em%
nifi!a*ii: 8n ele 8nflore7te pentru ultima oar$ apolinimul ve!.ii Elade> Care ete !ea dint8i rea!*ie a
ori!$rui privitor 8n fa*a unui ar!ofa1 !u de!or mitolo1i!L El imte !um paima mor*ii ete a!un$ de
o lume minunat$, fa/uloa$, voluptuoa$-, de un omene! !arnal> +ar!ofa1e omptuoae 7i
!otiitoare, rela5are moral$ 8n fa*a lumii de din!olo M iat$ dou$ privile1ii !e f$!eau !a$ /un$> Ni e
8nf$*i7ea4$ ai!i un 8ntre1 univer: apolinim ditin 8ntemeiat pe auto!en4ur$, virtute a /o1$*iei ati%
f$!ute, !.ietim 7i etetim voite 7i taini! puritane>
Peter BroQn
ANT(C)(TATEA TORb(E
8n patru e!ole, 8ntre domnia lui 'ar! Aure%liu ,;F;M;AD0 7i !ea a lui Vutinian ,@CEM@F@0,
lumea mediteranean$ ete upu$ unei erii de muta*ii 8n ad8n!ime !are afe!tea4$ ritmurile de via*$,
eni/ilit$*ile morale 7i, totodat$, im*$%m8ntul JeuluiK al lo!uitorilor ora7elor 7i ai atelor dimpre3ur>
Pa1inile !e urmea4$ e tr$duie! $ 4u1r$vea!$ 7i $ l$murea!$ unele dintre muta*iile !ele mai
emnifi!ative> +pre a%7i atin1e !opul 8n limitele unui eeu, autorul tre/uie $ l$murea!$ mai
8nt8i unele dintre op*iunile ale> Atfel, 8n pofida titlului eriei, noi nu am- ale drept in1ur$ tem$ a
eeului !eea !e numim Jvia*$ privat$K 8n a!!ep*iunea detul de va1$ 8ndeo/7te admi$ m%tr%o
o!ietate o!!idental$ !ontemporan$: e5perien*a peronal$ a individului 7i via*a privata a familiei>
6a!$ am fi pro!edat 8n a!et fel, !;- titorul %ar fi r$t$!it 8n ana!ronimul fatal !e !ont$ 8n a dep$r*i
;C=
univerul JprivatuluiK Se !onte5tul pu/li! !are i%a dat 8n*eleul de%a lun1ul a!elor e!ole>
Tema a!eata uni!$ ar O a!un faptul !$ !ea mai de eam$ tranf_r-
mare 8n n
ii a!etei perioade a Anti!.it$*ii timp 5 utie de la o form$ de !omu l+ la alta, de la !etatea anti!a la
tin$
Condu!$tor al a!etor pa1ini ete ur% + ar$t$m !um via*a ori!$rui individ, familie !.iar 7i
domenii at8t de intime i+t )ui 8n !are omul 87i per!epe propriul timp,
a r+ut tranforma atun!i !8nd !onte5tele >au putut erau im*ite ]au
dif+ o d+ !u apari*ia unor forme noi de !onvie*uire>
Ca

EUT(+'UL Pg#ON
Pentru a putea m$ura !ara!terul 7i importan*a tranform$rii !e 8n!epe !u omul J!ivi!K din epo%!a
antonin$ 7i e f8r7e7te !u /unul !re7tin aX Bieri!ii !atoli!e din Evul 'ediu o!!idental, eeul
a!eta tre/uie $ r$t$!ea!$, aidoma unui r8u 7erpuitor, prin toat$ 8ntinderea o!iet$*ii romane
mediteraneene> (ee din mat!$ 8ntre maluri felurite> Traiea4$ u/ie!te e5trem de intime 7i de
JprivateK, 8n 8n*eleul modern, !um ar fi emnifi!a*ia !.im/$toare a !$$toriei, a e5ualit$*ii, a
1oli!iunii> Totu7i, apele r8ului 8nu7i erau alimentate, de%a lun1ul a!elor e!ole, de o preo!upare !u
totul tr$in$ omului modern: fie !$ ete vor/a de via*a nota/ilit$*ilor din vreun ora7 antonin au de
o/i!eiurile unui !re7tin din (mperiul roman t8r4iu, ni e 8nf$*i7ea4$ la fie!are pa nevoia
an!etral$ R a unei !omunit$*i pu/li!e 8n !are e5itenta in- dividului ete !u totul p$trun$ de
valorile !omunit$*ii 7i, da!$ 8nt 8ndeplinite !ondi*iile ideale, a/olut re!eptiv$ la a!ete valori
pu/li!e>n a!eea, eeul a!eta nu are nimi! !omun !u vre (torie a vie*ii de toate 4ilele au, 7i mai
pRv;;; !u o (torie a entimentului reli1io, de7i prinde unele elemente inerente a!etor d tipuri de
lu!r$ri> El e tr$duie7te $ prR !ititorului un !apitol !urt a !eea !e premer1 torii no7tri din e!olul al
&l&%lea ar fi nutf;
;j
> io fl moralelor europene de la Au1utu D itorie a $ 18n!ie! la !ompatriotul
+9l+t :r \8, W ;AF<, a pu/li!at o
b aret kitlu0> 6e!rierea modului in !are, ma de !ontratele o!iale pe!ifi!e ale troTane,
/$r/a*ii i femeile 87i du! tra, i lumina no*iunilor netatorni!e ale ] !omunit$*i pu/li!e !$reia imt
!$%i apar*in i%a pa%n>tautorului o !ale i1ura ,fire7te, int 7i altele0 pre !are e vor putea 8ndrepta !ei
ipiti*i $ !rie o itorie mai am$nun*it$ a vie*ii private a europenilor o!!identali>
Cei Jde vi*$ no/il$K
+$ 8n!epem !u realit$*i umile> Anumite tr$$turi ale lumii mediteraneene r$m8n urprin4$tor de
tatorni!e de%a lun1ul a!etor vea!uri> 6in pun!t de vedere topo1rafi!, nara*iunea noatr$ nu%7i va
!.im/a !adrul> Arareori vom p$r$i ora7ele> 2ie!are dintre ele Kete un mi! univer 8n ineH definit
;C@
prin !on7tiin*a inten$ a tatutului propriu fa*$ de ora7e 8nve!inate imilare> J'$mi!o, oare !elelalte
ora7e au o lun$ la fel de mare !a a noatr$LK, 8ntrea/$ un /$ieted 8ntr%o !arte !omi!$ din e!olul al (((%
lea> +tatutul !ere o le1$tur$ intim$ 7i tatorni!$ !u ora7ul: 8n a!eea7i !arte !omi!$, un mo7ier /o1at
8ndep$rtea4$ pietrele de .otar de pe drumul !e du!e la !ona! pentru a mi!7ora ditan*a dintre mo7ie 7i
ora7ul $uX Ori!are ar fi !laa, anonimatul pe!ifi! ora7ului modern pra!ti! nu
nWt - uT femeile ai !$ror o*i au fot r$ti1%i*i, ra/mii le f$tuie! $ p$r$ea!$ ora7ul
!a a t%L V_r lD!ui 8ntr%_ ur/e la fel de mare
!ia4$ f_ k;(ar n_rma dup$ !are elitele O:; aPre%!onfnmf e+te o!ietatea ora7ului lor, unde
!onfruntarea ete permanent$
tan*$ _or!TaadL)Ora:- !onvin1erea !$ e5it$ o di%m no/Tl$K i in8R Ut 8ntte nota/ilit$tile Yde
'ental ai \o : >% ferioni lor ete faptul funda%al oaeta*ii (mperiului roman> Evolu*ia CB<
!ea mai evident$ a perioadei romane ete mD /ili4area di!ret$ a !ulturii 7i a edu!a*iei iRK rale 8n
!opul afirm$rii a!etei ditan*e> TaK ele uperioare !aut$ $ e deoe/ea!$ de !eU inferioare printr%
un til de !ultur$ 7i de viat$ moral$ al !$rei mea3 !el mai de eam$ eoe !$ nu poate fi 8mp$rt$7it de
al*ii> Ele au 8nJ temeiat o moral$ a ditan*ei o!iale tr8n le1at$ de !ultura tradi*ional$ pu$ la
dipo4i*ia elitelor 8n ora7ele lor> Nu!leul a!etei !ulturi 73 a3 moralei !e o 8no*e7te ete nevoia de
aimilaR a re1ulilor !on!rete ale !.im/urilor dintre mem/rii !laelor uperioare 8n !ondu!erea tre%
/urilor o/7te7ti>
Pe !opil, edu!a*ia 8l 8n!redin*ea4$ ora7ului, ni!ide!um 7!olii> 6in pun!t de vedere fi4i!p
paeda1o1u 8l du!e pe /$iatul de 7apte ani de a!a$ la forum> 6a!$lii e a7a4$ 3ur 8mpre3urul forum%
ului, al!$tuind !lae delimitate fi!tiv 7i de!.ie !$tre forum, !entrul prin!ipal al vie*ii ur/ane> A!olo,
7!olarul e va inte1ra 1rupului emenilor $i ,/$ie*i av8nd a!ela7i tatut0 fa*$ de !are va avea
8ntotdeauna la fel de multe o/li1a*ii !a 7i fa*$ de da!$l> 'ateriile edu!a*iei, pre!um 7i modul 7i lo!ul
8nv$*$turii au drept !op $ fa!$ din el un om pri!eput 8n offi!ia vitae, !uno!$tor al te.ni!ilor tradi%
*ionale 7i olemne !are e preupune !$ umple via*a unui /$r/at al !laei uperioare>
Edu!a*ia literar$ tre!e drept p%nte inte1rant$ dintr%un pro!e de edu!a*ie moral$ mai inH tim$ 7i mai
preten*ioa$> Tot atfel e !rede !$ aimilarea !rupuloa$ a !lai!ilor literari ete le1at$ de un pro!e
de formare moral$: forrnB !ore!t$ a !.im/urilor ver/ale t$ m$rturie pentru putin*a mem/rilor
!laelor uperioarW de a adopta fW>%rma !ore!t$ a !.im/urilor K3 terperonale !u e1alii lor dm !eta-e>
Control e5trem de atent, al *inutei ete, !a 7i !el al liW /a3ului M da!$ nu 7i mai mult M, emnul oflR
lui Jde vi*$ no/il$K pe !ena pu/li!$> Unele tr aturi de !omportare pe !are !ontemp_raR no7tri le%ar
tre!e !u vederea, !a fiind
po.trolui minu*io al 1eturilor, rrn7%
nate, KKJfilare /a !.iar al repira*iei M 8nt !$nlor o!uQ , R !Jtre oamenii a!elor
repe!tate !R/R R indi!iul !onform$rii la Vnrme8e morale ale !laei uperioare> 6in epo!a
i +i!$ la domnia lui Vutiman, un 7ir ne8ntrerupt de epitete elo1ioae apli!ate !elor de
8t$ no/il$K pe lepe4ile funerare din Aia 'i!a tr$dea4$ mai mult de!8t o dorin*$ de7art$H rolul
;CF
!ov8r7itor 3u!at de ad3e!tivele !e reliefea4$ rela*ii !ontrolate 7i armonioae !u e1alii 7i !u !etatea,
e5!lu48nd aproape total ori!e alt$ valoare, de4v$luie ponderea enorm$ a a7tept$rilor -!e%; !ople7eau
pe un om remar!a/il>
6itan*a o!iala
Ceea !e na%ara putea 8n!umeta $ !alifi!$m drept Jipo.ondrie moral$K 8nal*$ o /arier$ tra7ni!$
8ntre elite 7i inferiori> +e !rede !$ peroana armonioa$, format$ printr%o lun1$ edu!a*ie 7i modelat$
prin ne8n!etata preiune a e1alilor $i, du!e o via*$ peri!uloa$> Ete e5pu$ amenin*$rii permanente a
J!ontamin$rii moraleK 8n urma unor emo*ii anormale 7i a unor fapte reim*ite !a fiind nepotrivite
tatutului $u pu/li!, admie 8n$ !a o/i7nuite 8n o!ietatea in!ult$ a inferiorilor $i> 2oloe!
dinadin termenul Jipo.ondrieK: ete epo!a marilor medi!i, printre !are !el mai eminent e nume7te
#a.enu ,;C<%;<<0H lu!r$rile lor 8nt r$p8n%dite printre !ei Jde vi*$ no/il$K, d rAma+ine pe!ifi!$ a
trupului M amal1am in %-T moLtenite de la tre!utul lun1 al rae%
a:i de filD+Dfie moral$ N ete PnN ral af p LW R +ediul filoofi! al !odului mo%ral al !elor Jde
vi*$ no/il$K>
<i !omnoT RR mode;- Rn$tatea peronal$ TL;;; LU/) d
u/til al tea lui
C=;
F+te 8nf$ti:at !a e!.ili/ru L !omPlementare> +$n$ta% a de e5!eive pierderi de
fa!tori ne!eari au de fi5a*ii e5!eive de pr3, ouri d$un$toare> 'ai mult: emo*iile depre !are
e !rede !$ ditru1 au !ompromit e!.ili/rul, 8ntre*inut !u 1ri3$, al !omportamentului omului
/ine!re!ut 8nt 8n mare parte redu!, ti/ile la efe!tele unor atfel de tul/ur$ri> 6e a!eea, !orpul ete
privit !a indi!atorul !el mai eni/il 7i vi4i/il al unui !omportament !ore!t iar !el mai intim 1arant al
a!etuia ete !ontrolul armonio al trupului prin metodele 1re!e7ti tradi*ionale ,e5er!i*iu, re1im
alimentar,
/$i0>
8ntemeiat$ pe - tatut 7i autouprave1.ere, apare numa8de!8t 8n preo!up$rile morale din timpul
epo!ii antonine !alitatea unei morale, 8nr$d$!inat$ 8n nevoia reim*it$ de o peroan$ a !laei
uperioare $ dovedea!$ ditan*a o!ial$ !u a3utorul unui !od de !omportament> (at$ dou$ e5emple:
rela*iile !u inferiorii 7i rela*iile e5uale> Vom vedea !$ 8nt 7i ele fi5ate !onform unui !od de
!omportament pu/li!
foarte e5i1ent>
A /ate un !lav 8ntr%un a!!e de m8nie ete un fapt !ondamna/il> Nu din entimentul a!ut !$ o
fapt$ inuman$ ar fi fot !omi$ 8mpotriva unui frate 8ntru umanitate, !i pentru !$ a!eat$ ie7ire
repre4int$ o pr$/u7ire a ima1inii armonioae a eului unui om Jde vi*$ no/il$K> (ntru4iunea unei
violen*e anormale ete o form$ de J!ontaminare moral$K !are ;%a 8mpin pe t$p8n $ e poarte !u
!lavul 8ntr%un mod la fel de ne!ontrolat !a un !lav>
Teama de pl$!ere
;CE
Preo!up$ri imilare determin$ atitudinile ] L 8n !adrul rela*iilor e5uale> Nu e fa!e ni!i o
deoe/ire 8ntre dra1otea .omoe5ual$ 7i !ea .eteroe5ual$H pl$!erea fi4i!$ ete per!eput$ !a o
!ontinuitate u/ia!ent$ 8ntre !ele dou$H pla- !erea e5ual$ !a atare nu pune pro/leme R ralitului
!laei uperioare> 8n !.im/, e+
> W rU mult$ everitate efe!tul pe !are 3ude!au ere T poate e5er!ita aupra !ompor%
f_eaXtului pu/li! 7i a rela*iilor o!iale ale omu%ClaP le1at$ eventual de o le1$tur$ .o%
!ont$ numai in J!ontaminarea mo% !are ar ri!a $%; determine pe un /$r/at !laele uperioare
$ e upun$, fie fi4i%pte adopt8nd o atitudine paiv$ 8n a!tul e5ual - fie moralmente, unui inferior de
un e5 au -de altul> Le1$turile dintre /$r/a*i 7i femei 8nt upue a!elora7i limit$ri> (nveriunile
ierar.iei adev$rate M al !$ror e5emplu%tip ete pra!ti!a e5ualit$*ii orale !u o partener$ feminin$ M
8nt !ele mai !ondamnate 7i M mai ete nevoie %o punemL M !ele mai e5!itante forme de
pr$/u7ire, u/ 8nr8urirea J!ontamin$rii moraleK a unei peroane inferioare: femeia> Teama de
efeminatie 7i de dependen*$ emo*ional$, 8ntemeiat$ pe nevoia de men*inere a ima1inii pu/li!e a unui
om apar*in8nd !u adev$rat !laei uperioare, iar nu pe ni7te !rupule privitoare la e5ualitatea 8n erie,
determin$ !odul moral 8n virtutea !$ruia !ele mai multe nota/ilit$*i 87i du! via*a e5ual$>
8n am/ele !a4uri, teama de 8nro/ire o!ial$ fa*$ de un inferior ete u*inut$ u/til de o an5ietate
fi4iolo1i!$ !onver1ent$> Un /$r/at ete un /$r/at fiind!$ dovede7te vredni!ie 8n tre/urile o/7te7tiH de
!eL Pentru !$ fetuul lui a J!lo!itK mai temeini! de!8t !el al femeii 8n !$ldura inului maternH de
a!eea, trupul $u ete un re4ervor de J!$lduriK pre*ioae de !are aepmde ener1ia ma!ulin$> 8n timp !e
deoe%6irea dintre /$r/a*i 7i femei roate fi fi5at$ !u !ertitudine, 8n !a4ul femeii, 8n fun!*ie de nivelul
inferior al J!$lduriiK ei 7i de l$/i!iunea /atni !cLnditfnnat$ d\ temperamentul ei, /$r%ran+ -+iv nU
/enefi!ia4$ de o atfel de i@u%O !W P_ate +9K7i Rard$ J!$lduraK ori!8nd> !ea7!$K ZCare +e5aal$
e5!eiv$ poate $%i Jr$%lului $u aRpferanentul S PRrderea poten*ia%ne!ru*$toar >atun!i
de4v$luit$ !u o pre!i4ie
e PnnWr%o pierdere de av8nt pe !ena C=B
pu/li!$> Atfel, 1laul plin 7i mu4i!al al omu pu/li!, pe !are Tuintilian 7i !ontemporanii 8l aud !u
at8ta pl$!ere r$un8nd prin 41or toaele pa*ii pu/li!e ale ora7ului, ete pre*io al unei virilit$*i
8ntre*inute 1ri3uliu 5i Ja/tinen*a e5ual$K> Puritanimul e5trem . real al moraleior tradi*ionale ale
!laelor u perioare din lumea 1rea!$ 7i !ea latin$ 8i ar:a3 !runt pe !ei !are le%au adoptat> El nu
depinde de e5ualitatea 8n ine, !i mai de1ra/$ e 8n] temeia4$ pe e5ualitatea !on!eput$ !a ura po>
i/il$ de J!ontaminare moral$K> 6in pri!ina Jefe> mina*ieiK, v$4ut$ !a o !one!in*$ a unor pi1> !eri
e5uale e5!eive !u parteneri de am/ele e5e, ar putea fi denaturat$ uperioritatea ne!ontetat$ a
!elui de Jvi*$ no/il$K>
6etul de /un pentru popor
6e ai!i de!ur1e 7i parti!ularimul !ontr8n1$%tor al !odurilor e5uale ale epo!ii, !are nu e apli!$
tuturor> Nota/ilit$*ile tind $ e upun$ 7i $%7i upun$ familiile unui !od de puritanim ma!ulin
auter, mai apropiat de !eea !e e pra!ti!$ dintotdeauna 8n re1iunile ilami!e de!8t de puritanimul
;CA
Europei de Nord moderne> Totodat$, po48nd !u atitudinile de ri1oare, nota/ilit$*ile pot ar$ta mult mai
lene !ealalt$ fa*$ a eului lor pu/li!: popularita> (ntru!8t ei 8nt !ei !e 8mpart def$t$rile vie*ii ur/ane,
8n \ la*iile lor !u inferiorii ofer$ !u duiumul, !e- lor depre !are !red !$ le vor putea aprea3 pl$!eri
mai vul1are de!8t ale lor: un 7ir _>e pe!ta!ole, de !omodit$*i, de manifet$ri a !a- ror !ru4ime 7i
o/!enitate de!larat$ !ontraR tea4$ 8n mod i4/itor !u auto!ontrolul e5treni minu*io !e 7i l%au
8nu7it a!e7ti /$r/a*i R emn al tatutului lor uperior 8n !etate> Arl ] to!ra*i foarte !ul*i patronea4$
8np$im8nt$tD rele m$!eluri ale luptelor de 1ladiatori 8n _ ele 1re!e7ti din epo!a antonin$> (virea !l
R tinimului modifi!$ prea pu*in a!et ape!
Q P 6a!$ un !ititor !ontemporan 87i vie*ii P-Hl6iZp 8mp$ratul Vutinian, faptul e da%aminte7te ae R
R i1ur de!rierii f$!ute de torea4$ mai d Otiei lui, Teodora> Teodora PrOCoPdanCaatoare de trip%
teae la teatrul pu%era din Contantinopol: 187te !iu1uleau /oa/e n$rtile ei intime 8n fa*a unui pu/li!
!ompu E mii de !et$*eni> +e !uvine $ nu ui%a veninoa$ a a!etei ane!dote> Ete de o femeie din
popor, iar !ontr8n1erile morale ale !odurilor !laelor uperioare nu o prive! delo!> 6in toate
pun!tele de vedere, Teodora ete antite4a nevetelor repe!ta/ile ale !laei uperioare !are, 8n a!ea
vreme, poart$ un v$l o/ru 7i tr$ie! in1urati!e la Contantinopol> Totu7i, 8n !alitatea lor de nota/i%
lit$*i, o*ii a!etor !u!oane repe!ta/ile au finan*at timp de e!ole a!et 1en de pe!ta!ol pre 1loria
ve7ni!$ a peroanei 7i a !et$*ii lor> Perpetuarea nep$$rii fa*$ de 1oli!iune 8n via*a pu/li!$ roman$ nu
tre/uie ni!i ea $ ne urprind$> +o!ietatea a!eata nu ete le1at$ de 1enerali4area impli!it$ a pudorii
e5uale> #oli!iunea atletului r$m8ne emnul tatutului pentru !ei Jde vi*$ no/il$K> Rolul preponderent
3u!at de /$ile pu/li!e, !a lo!uri de 8ntrunire ale vie*ii !ivi!e, fa!e din nuditatea 8ntre e1ali 7i fa*$ de
inferiori o e5perien*$ !otidian$ de neo!olit> 6up$ !um am v$4ut, !odurile de !omportament prive! 7i
trupulH de a!eea, ve7mintele !laelor uperioare din epo!a antonin$, de7i !otiitoare, nu v$de!
plendoarea olemn$-a !e%ior din perioadele urm$toare> Adev$ratul emn
tL,tt J Ui unui /$r/at +D; au 8m/r$!at ete 8mn !u at8t mai !onvin1$tor !u !8t i !e prive7te
femeile, !onta 8n a e de41oli 8n Tivite, 7i ni!ide!um 8n 1oli%ioit$ . F: loli!iunea lor 8n fa*a
!lavilor !8nd %aK arL _nCfH imP_rtan*$ moral$, !a 7i /itia fi4i!$ a f A_; e unor animaleH iar e5.i%a
femeilor din !laele inferioare ete C=@
Rt
8n!$ un emn al inferiorit$*ii lor defr8nate fat%de oamenii de va4$>
(n !et$*ile epo!ii antonine, realit$*ile pu terii apa$, aidoma unei atmofere 8n!$r!ate de7i
impai/ile, pe mem/rii !laei uperioare a unui imperiu mondial> 8n timp !e 8ntr%o !etate mi3lo!ie
via*a ete intim$, Roma ete un im> periu 8ntemeiat pe violen*$ 7i ap$rat de vio> lent$> Cru4imea
luptelor de 1ladiatori ete afi7at$ !a fiind !omun$ tuturor metropolelor 'e%diteranei> +pe!ta!olele
a!etea ne permit $ 8n*ele1em 8n1eroaa voin*$ de domnie a elitei italiene> P8n$ 7i 3o!urile la !are
e dedau !ei umili arun!8nd 4aruri 8n vreun !ol*i7or al forumului 8nt 3o!uri r$4/oini!eH loviturile
deemnate de 3etoane 8nt: JP$r*ii au fot omo%r8*iH /retonii au fot !u!eri*iH romanii pot 3u!aK> To*i 87i
dau eama !$ politi!a !et$*ilor mi!i M prin!ipala 7!oal$ de !ara!ter pentru nota/ilit$*ile din toate
;C<
re1iunile M e fa!e de a!um 8nainte Ju/ uprave1.ereK: ea ete upu$ interven*iei permanente a
1uvernatorului roman 8n!on3urat de o 1ard$ de onoare militar$, 8narmat$ !u pada 7i uli*a
le1ionarilor> Pentru !a via*a !et$*ilor $ d$inuie, di!iplina 7i oli daritatea elitelor lo!ale, pre!um
7i !apa!itatea lor de a%i !ontrola pe adminitra*i e !uvin mo/ili4ate 7i mai !on7tiin!io de!8t
8nainte> Un im*$m8nt de di!iplin$ pu/li!$ p$trunde atfel mai ad8n! 8n via*a parti!ular$ a
nota/ilit$*il_r%numai a7a e poate men*ine a!el t$tu Iuo a or8nduirii imperiale> Atfel e e5pli!$
!ovir7iH i it$ 8 dul de a Prn
or8nduirii imperiale> Atfe p
toarea muta*ie urvenit$ 8n modul de a Pr,
pere!.ea !$$torit$ 8n de!urul vea!ului
2emeile
(n timpul 1enera*iilor premer1$toare, R>R mii ani ai Repu/li!ii 7i la 8n!eputul impe;K; >m o*iile
oamenilor pu/li!i erau privite !a R fiin*e mar1inale !are nu !ontri/uiau !u i;;
, foarte pu*in, la rolui pu/li! 3u!at de far Purtarea a!etor Jfiin*e m$runteK 7i * iui>
tre4eau intereul uni%
+ff8 +duVRma!ulin al oamenilor polii 6atorit$ en4ualit$*ii lor, ele puteau !o%ruie !ara!terul
/$r/atuluiH puteau !.iar, prin dra1ote adev$rat$, $%i inpire a!etuia vreo +udent$ eroi!$H adeea,
7tiau a%; 8m/$r/$te4e i $%; f$tuia!$ 8n vremuri de retri7teH rela*ia !on3u1al$ !a atare 8n$ nu avea
pondere pe !ena pu/li!$> Ceea !e numim noi eman!iparea femeilorK 8n 8nalta o!ietate roman$ la
8n!eputul imperiului era prin een*$ o li/ertate 1enerat$ de dipre*> J2iin*ele m$runteK puteau tr$i 8n
voie at8ta timp !8t via*a lor nu e 8n!ru!i7a !u 3o!ul erio al politi!ii- ma!uline> 6ivor*ul era rapid,
iar adulterul nu afe!ta !u nimi! itua*ia pu/li!$ a o*ului, de7i putea de4l$n*ui numai o r$4/unare
!runt$ 8mpotriva femeii au a amantului>
8n perioada antonin$, e pul/er$ entimentul neutralit$*ii relative a 8nvoielilor !on3u1ale 8n !laa
t$p8nitoare> Con!ordia 7i .omonoia !$ni!iei armonioae 8nt, de a!um 8nainte, pre4entate adeea !a
o remini!en*$ voit$ a preupuei di!ipline 8n tre!utul roman ar.ai!, pentru a deveni im/olul nou 7i
8nfl$!$rat al tuturor !elorlalte forme de armonie o!ial$> 'onedele !ele/r8nd !on!ordia, virtute
politi!$ 7i o!iala !apital$ la Roma, ar$taer$ 8nainte po%
drpan8;% % ++& ma!ulin tr8n18ndu%7i m8na ureapta ln emn de alian*$H 8n ul R> 'ar!
!ea t+cRF l8n1$ 8mp$rat oWia lui- 2autina !ordia Wra-] aL>odat$ !u uveranul 8ntru !on%9 e 8ntnm
%- tinerilor !$$tori*i li e !ere
8n vebe!eoirorRntrU a adUCe 3ertfe- Yav8nd imperiale h_n!Ordla e5!ep*ional$K a pere!.ii
8n Pre!epte LR , Vfeme 8nainte, Plutar., o*ul tre/uia RH<ale- ar$tae modul R !are tei
Proprii fiinf fUr,1$ la +faturi Peronale i%9r a +ie ;+OfulU;- pentru a _ fa!e pe i Pnt$ 8
i Proprii fiinf f, Pnale i
t8n9ra a +ie ;+OfulU;- pentru a _ fa!e pe meiuL!9 aderai PnVlt$ 8ntotdeauna !a o fe%Q
TemRoave, mult mai mult intere%
;BD
at$ de vi1oarea e5ual$ a partenerului $u ) !8t de erio4itatea lui filoofi!$ M $ e !onferK
me4e !omportamentului pu/li! al /$r/a*ilor diK !laele !ondu!$toare> n
C$ni!ia tre/uie $ fie 84/8nda miiunii !i vili4atoare a !omportamentului !elor Jde vita no/il$K
aupra periferiei nedi!iplinate a pro, priei lor !lae: o*iile lor> Contururile a!ropolei pu/li!e par !u
at8t mai /ine delimitate !u !it 8nt mai in!lue p8n$ 7i femeile 8n !er!ul ma1i! al de$v8r7irii o!iet$*ii
8nalte> Prin urmare pere!.ile !$$torite apar 8n pu/li! !a o miniatur$ a or8nduirii !ivi!e: eunoia,
"mpat.eia praote rela*iilor dintre /$r/a*i 7i femei o1linde! polite*ea plin$ de 1ravitate 7i
lealitatea ne!ondi*ionat$ fa*$ de !laa lui !u !are e preupune !$ omul la putere 87i 8m/r$*i7ea4$ !e%
tatea !u dra1ote, nu f$r$ a o uprave1.ea !u fermitate>
Roiul filoofului
Noi itu$m rolul filoofului 7i al ideilor morale n$!ute 8n !er!urile filoofi!e 8n e!olul al
((%lea pe un plan e!undar pre!i: nevoia pe !are o aveau !laele uperioare de o olidaritate mai
tr8n$ 7i de mi3loa!e de !ontrol mai intime aupra inferiorilor lor> 2ilooful ete JnuH ionarul moralK
al lumii romane> El afirm$ fR e adreea4$ 8ntre1ii omeniri> Ete Jda!$W 7i !$l$u4a oamenilor
pentru toate !8te e P_K trive! oamenilor, !onform naturiiK> 8n realitat el nu ete nimi! din toate
a!etea> Ete VeP- 4entantul unei J!ontra%!ulturiK preti1i_a>R 8n$untrul elitei 8ne7iH iar mea3ul
$u mora 4ator e adreea4$ 8n primul r8nd elitei> J !e
2ilooful nu 7i%a propu !u adev$rat a adree4e maelor> El 1ut$ deoe/ite pl$!eri !ur8ndu%e de
8naltul tatut moral !e iK5 R predi!$rile 8n fa*a a!elor e1ali ai $i !are R e !onverte!> Pe t$p8nitorii
lumii, at8t S%1uri pe ei 8n7i7i, filoofii au 8n!er!at $%i
% R du!$ un trai la 8n$l*imea propriilor Vltfa% fTi atfel i%au in!itat $ privea!$ pu*in 8n!olo de
.otarele 8n1ute ale ori4ontului lor + nemi3lo!it> E5orta*ia toi!a ilR 8ndeamn$ nP omul !laei
uperioare a tr$ia!$ 8n armonie Pn +ea univeral$ a !omoului, fara a devin$ nri4onierul
parti!ularit$*ilor 7u/rede 7i paiu%+or ar4$toare ale o!iet$*ii pur umane> Rodul unei atfel de
predi!$ri !onta 8n a adau1$ retri!*ii re4erve, dimeniuni adi*ionale, !.iar i ela/or$ri a fortiori
!on7tient parado5ale !odurilor morale /ine!uno!ute: termenii J7iK , de aemeneaK0, J!.iarK revin 8n
unele lu!r$ri !u o fre!ven*$ 1r$itoare> Omul pu/li! tre/uie $ e !on!eap$ !a pe un !et$*ean al
ora7ului $u, dar J7iK al lumii> 2ilooful, !eli/atar !onvin, 87i d$ eama p8n$ la urm$ !$ tre/uie
J!.iarK- $ re!unoa!$ noul tatut al !$ni!iei, J!$!i o atfel de le1$tur$ ete frumoa$K> +e preupune
!$ J7iK /$r/atul !$$torit e fere7te $%7i 8n7ele o*ia, Jni!i m$!ar !u ervitoarea ,>>>0, fapt pe !are unii
8l !onider$ !u totul nevinovat, 8ntru!8t t$p8nul are, 4i!e%e, dreptul $ e foloea!$ de !lavii lui
dup$ pla!K> 8n patele fa*adei lui pu/li!e, omul pu/li! tre/uie $ fie !on7tient de faptul !$, 8n afara
a7tept$rilor e1alilor $i, mo/ilurile lui l$untri!e 8nt >>de aemeneaK 7tiute de !on7tiin*a a, pa4ni!
ve7ni! pre4ent>
(n !alitatea a de purt$tor de !uv8nt al J!on%tra%!ulturii !elor de vi*$ no/ilaK, filooful e ou!ura de
o itua*ie parado5al$, fiind totodat$ tor fii :l f nt al !ulturiiK% 6e7i lu!r$rile a!e%+ + O+e a3l$ la lo! de
!inte 8n /i/liote% R nu ete iR !$ 8n!$r!au rapRT@ Pu/li!i Pe vremea autorilor
;B;
dovedeau !$ ; e%papiruuri l$ite 8n EAW inului .Y a_Xvarata Jo1lind$ a ufletuluiK
fra1mentele !+eaend_/il$K fm8nea )omer% Cu noadei !are Ca+ele n_ta/ilitatilor Pe%
Rai multe e5pm ;;ntereea4$ e pot re!ontitui Nu a \upra+Rf e>aG Uiadei 7i ale Odieei> 8n$
aproape ni!i un !r8mpei
de papiru !u te5tele morali7tilor filoofH e!olele (( 7i (((> Rivali 8ntre ei, t$ietori d 8n patru, !u
totul deprin7i de lume, a*f Wir f$*arni!i !are 87i a!und faptele 7i am/irf u/ ve7minte apre 7i
/$r/i lun1i 7i 4/8rVt filoofii e e5pun /at3o!urii 7i dipre*ului R, - 3orit$*ii oamenilor> Pe pere*ii
toaletelor pu/iiR la Otia, e5it$ fre!e 4u1r$vindu%i pe aWC3X filoofi !are e f$le! a fi mae7tri 8n
arta d a tr$i, d8nd !lien*ilor a7e4a*i evere faturi 1r3 mi!e depre modul de a defe!a !ore!tX
2iloofi!i !re7tin$
Totu7i, ver/a volant, !ripta manentH ete de%a3un !a predi!area filoofilor $ fie tranferat$ de la
!onte5tul ori1inal, a/olut pe!ifi! 7i pri3init pe o anumit$ !la$, la un alt 1rup o!ial, 8n4etrat !u o
e5perien*$ o!ial$ diferit$, av8nd preo!up$ri morale emnifi!ativ diferite, pen% tru !a a!ele J7iK
,Jde aemeneaK0, J!.iarK din e5ort$rile filoofi!e adreate !laelor uperioare $ dipar$ f$r$
41omot> Ceea !e filoofii e5pueer$ !a pe o nou$ ane5$ ad$u1at$, !u titlul de 8n!er!are, ve!.ii
morale intrope!tive a elitei, devine, prelu!rat de da!$lii !re7tini temelia unui edifi!iu !u totul
nou, dotat !u imperative vala/ile pentru toate !laele> 8ndemnurile filoofi!e adreate !ititorilor
!laelor uperioare de !$tre !riitori !a Plutar. 7i 'U:D- niu Rufu 8nt reluate !u 8nfl$!$rare de
!alaW 4ele !re7tine ale ufletului, pre!um Clement di Ale5andria, la 7f8r7itul e!olului al Rea-V>
tranmie 8n mod voit unor repe!ta/ili ne1 H tori 7i meeria7i or$7eni> E5ort$rile filoofi!: 8n1$duie
lui Clement $ pre4inte !re7*ini 1 !a pe o moral$ !u adev$rat univeralitei ( r$d$!inat$ 8ntr%un
im*$m8nt !u totul n pre4en*ei lui 6umne4eu 7i 8n e1alitatea , ror oamenilor u/ le1ea +a>
J6emo!rati!- R uluitor de rapid$, a !ontra%!ulturii ft;DRW !laei uperioare, 8nf$ptuit$ de !$tre
R !$torii Bieri!ii !re7tine, !ontituie !ea Q
on nerioada !lai!$ t8r4ie> Ori%fund$ revolutR Ri> 1au iruurile !re7%
!ine a tudiat !rlW_ le $ite la Na1 )ammadi, +ne !a, de 65ld'e5teRe 1oofflor0 de7>
87i d$ eama !aope numeroae nota/ilit$*i poate ne!uno!uta !oniten*$ datorit$
or$7ene mi3io!h latiilor !re7tine pentru a al%predi!ani 7i pe! ediment de no*iuni morale !$tui un
pro U' R R oamen uml.>
r$+Pr %tul ++i al (l(%lea, ea ete la 8ndemma La f9r7itul vea!m X 'editeranei,
ctede !laele inferioare din a!ele adT!$ 1rea-a, !opta, iriana 7i latina> v++v > putea18n*ele1e !um %
a putut produ!e T!et fenomen, tre/uie $ ne 8ntoar!em !u !8te%va e!ole 8napoi i $ e5amin$m o
re1iune !u totul diferit$: Paletina lui (iu> Apoi, a fa!em !ale 8ntoar$, prin unele fra!*iuni foarte
divere ale o!iet$*ii romane, pentru a urman !re7terea num$rului /ieri!ilor !re7tine de la miiunea
+f8ntului Pavel p8n$ la !onvertirea lui Contantin, 8n B;C>
NOUA ANTROPOLO#(E
;BC
olidaritate 8ntre
A tre!e de la elitele perioadei antonine din e!olul al ((%lea 7i de la 8n!eputul e!olului al (((%
lea al e>n> la lumea iudaimului t8r4iu din primii ani ai e!olului al ((%lea 8>e>n> 8neamn$ a l$a 8n
urm$ o moral$ pa7ni! 8nr$d$!inat$ 8n im*$m8ntul ditan*ei o!iala 7i a p$trunde 8n lumea unei
na*iuni m8.nite> 8n ad8n!ul an5iet$*ii morale nu mai 1$im .otarele !e depart o elit$ ne!ontetat$ 7i
!oerentaK de inferiorii ei tradi*ionali, !i upravie*uirea unui 8ntre1 1rup ditin!t>
6e la olidaritate >>>
Perpetuarea tradi*iilor (raelului, lealitate nW 8n!etat$ a evreilor fa*$ de a!ete tradi*ii 7i unora fa*$
de al*ii !ontituie !.etiunea !eR tral$ !omun$ unor peronalit$*i at8t de oe_ /ite !a 8nv$*$!eii lui (iu
din Na4aret, +fBR f%WNi%\\i ra/ini de mai t8r4iu, fara
i au fot aduna*i, n
/ite !a 8nv$*$!eii lui iiuo um \> Pavel 7i 8n*elep*ii ra/ini de mai t8r4iu, mai vor/im de
e5perien*ele !omunitare eenienilor 7i de !ele din Tumran>] lR3 8nt8lnim 8n itoria lumii anti!e
un Rim*a n at8t de e5pli!it al nevoii de a mo/ili4a R>> A 8n lu3/a unei le1i reli1ioae, 7i al ne Rq
multane de a mo/ili4a din plin un hel
Ynoi am p$r$it panu, : \; ne%a fot mul, > >
t f nrum 8nainte nu mai avem nimi! fn alraTe' Atotputerni! 7i a le1ii +ale> 8n!$ i mai rar 8nt8lnim
8n literatura anti!$ e5%nrimarea l$murit$ 7i peritenta a laturii um/re a preo!up$rii de lealitate 7i
olidaritate, teama permanent$ !$ parti!ipan*ii nu vor reu7i + e dedi!e !u totul unei opere at8t de e5i %
1ente C$!i numai datorit$ unei atfel de lealit$*i ar putea fi inverat$ n$pata (raelului: 6a!$ ne
t$p8nim 7i ne *inem 8n fr8u inimile, Vom primi tot !e am pierdut> J(nimaK, ediul unei n$de3di at8t
de m$re*e, ete anali4at$ !u mi1al$ 7i 8ntritare> Aidoma unor in1ineri !are, e5amin8nd maa
7u/re4it$ a unui edifi!iu, 8nt ili*i $ e !on!entre4e aupra !elor mai m$runte fiuri, $ o/erve atent
tru!turile !ritaline, 8n!$ netudiate, ale metalelor !e o u*in, !riitorii evrei din Anti!.itate
!er!etea4$ !u neo/oit$ aten*ie ufletul omene!> Aidoma in1inerilor aten*i la u4ur$ 7i la pun!tele
de ruptur$ ale metalelor, autorii a!e7tia notea4$, plini de 8n1ri3orare 7i !u o pre!i4ie !rupuloa$
J4onele de intimitate ne1a%lva -> Prime3dioaele opa!it$*i ale inimii !are dmenin*a $ e u/tituie
!erin*elor lui 6um%
orbr f ,%Celor ale !oreli1ionarilor evrei ,au eum0 fa*9 de !oeren*a l$untri!$ a eului
la intimitate
fi
uneinter+eOta+ Vfei a!ete e!ole, unde apare unui 1rup amL%FW aCUbat pentru olidaritatea
ne1ativ al inQR - ete un im*$m8nt !runt artiimt$*ii> Tot !e ete mai parti!u%
(ar 8n fie!are individ, entimentele 7i motivY rile !ele mai taini!e ale peroanei, mo/iW3W faptelor
,!are r$m8n de nep$trun pentru 1ruQ J18ndurile inimiiK 8nt anali4ate !u deoe/it- aten*ie !a pri!ini
;BB
virtuale de teniuni !are V pot de!8t $ provoa!e fiuri 8n olidaritate ideal$ a !omunit$*ii reli1ioae>
Ni e pre4int$ ai!i un model deoe/it ai peroanei umane> Porne7te de la Jinim$KH 8n] f$*i7at$ !a
un nu!leu de motiv$ri, de !.i/4uir3 7i o/ie!tive ima1inareH din pun!t de vedere ide%al, tre/uie $ fie
implu 7i univo!, adi!$ tr$ve4iu fa*$ de !erin*ele lui 6umne4eu 7i ale ve!inilor> (nima, a7a !um ne
d$m eama prea lene, ete de !ele mai multe ori f$*arni!$: oamenii au inima f$*arni!$, e rup ei 8n7i7i
de 6umne4eu 7i de ve!inii lor, retr$18ndu%e 8n a!ele 4one perfide ale intimit$*ii ne1ative !are 8i
utra1 !erin*elor a!elora> 6e ai!i de!ur1 !ara!teriti!ile u/tile ale le1$turii evreului, 7i apoi a
!re7tinului, !u lumea upranatural$> 2erit$ de privirile oamenilor de !$tre Jintimitatea ne1ativ$K,
inima a3un1e $ fie !omplet de!operit$ u/ privirea lui 6umne4eu 7i a 8n1erilor $i:
C8nd !ineva 8n!al!$ vreo le1e 8n tain$, par!$ repin1e Pre4en*a divin$>
8n timpul e!olului ( al e>n>, modelul a!eta a fot pri3init, pe diferite trepte de ur1en*$ 7i ri1oare,
de !$tre !redin*a ferm$ !$, datorit$ in%terven*iei lui 6umne4eu, o tare o!ial$ pete !are domneau
8n!$ opa!it$*i ditru1$toare ale Jf$*$rni!iei inimiiK va fi 8nlo!uit$, printre m_3W tenitorii autenti!i ai
(raelului, de vremuri r total$ tranparen*$ fa*$ de al*ii 7i fa*$ de TRiQ ne4eu> 8ntr%o atfel de
!omunitate, pur$ 7i ra+- !ump$rat$, teniunile Jinimii releK au fot tf- l$turate> 8nt$rit$ de !redin*a
fier/inte 8n 7itul vea!urilor 7i 8n Vude!ata de Apoi, dea a!eea m$rea*$ afirm$ !$ tarea de oiuWK ritate
total$ 7i de tranparen*$ pentru al*ii e]> tarea predetinat$ 7i firea!$ a omului o!iB-
C@f
din neferi!ire, a fot pierdut$ 8n o tare !LZRriei dar !are va fi re!u!erit$ !8nd de!urul
-vea!Urile> #rupuri numeroae
e a-a a!ele !ondi*ii ideale !e vor fi do/8ndite > ri la f8r7itul vea!urilor pot fi prevetite %nV nT
!omunitate reli1ioa$ a!tual$> Un 1rup
r+ma !omunitate !re7tin$ !rede 8n pre4en*a Untului 6u. printre mo7tenitorii autenti!i ai +adului>
Adep*ii ei pot n$d$3dui !$ vor trai
fie !.iar numai u/ forma tul/ure 7i tre!a%toare a poeiunii M a!ele !lipe olemne !8nd pornirile
taini!e ale inimiiK 8nt de4v$luite, dup$ !um o/orul Jfin*ilorK e afl$, !u inimile de41olite, 8n
pre4en*a lui 6umne4eu> A!eata ete vi4iunea unei olidarit$*i de$v8r7ite ,7i, prin urmare, a
permea/ilit$*ii totale a individului la !ererile !omunit$*ii reli1ioae0 !are o/edea4$ lumea anti!$ 8n
de!urul ultimelor ei e!ole>
O !omunitate !u pro/leme
C8nd evo!$m apari*ia !re7tinimului 8n ora7ele mediteraneene, vor/im depre o fra!*iune a iu%
daimului e!telor !u tru!turi e5traordinar de netatorni!e> 'iiunea +f8ntului Pavel ,din anul BC la
anul FD apro5imativ0 7i a !elorlal*i JapotoliK !ont$ 8n a JadunaK neamurile- 8ntr%un (rael nou pu la
dipo4i*ia lor, la $v8r7irea vea!urilor, de meianimul lui Tu> Pra!ti!, (raelul a!eta nou ete
al!$tuit 8n primul r8nd T p$A8ni atra7i, la diferite nivele de an1a3are, (n ROmunit$tile evreie7ti
influente ale ora7e%
de Aia 'i!$ 7i 'area E+eef Pre!um 7i
;B=
NoiTXrlerDa+a !omunitate evreia!$ din Roma>
!a ' %el +e !on!ePe !a o JadunareK: (u,
V%eia,] a Jdetr$matK J4idurile dep$r*iriiK>
LmOnle +ale- Pavel enumera lita tra% a 1upelor anta1onite: evrei 7i nea%V; :; oameni li/erie
1R!i 7i /ar/ari,
mUri
/9r/9tiifV; :; oameni li/erie 1R!i 7i /ar/ari, nul noi- on mei- Pentru a afirma 7ter1erea 8n 8%
mumt$*i a tuturor !ate1oriilor, Uni!a
C@@
ini*iere la 1rup M o impl$ /aie de purifi!are !ont$ dup$ Pavel 8n a te depuia de Jve7tR teleK
tuturor !ate1oriilor reli1ioae 7i o!iale a terioare pentru a%; J8m/r$!aK pe )ritoH petc a!ea ima1ine
Pavel 8n*ele1e do/8ndirea vin- identit$*i uni!e, f$r$ dep$r*iri, !omun$ tutuR- mem/rilor !omunit$*ii,
a7a !um e !uvine uno J!opii ai lui 6umne4euK proap$t adopta*i R tru )ritoK>
A!eta ete marele mira3 al unei !omunit$*i unite printr%o olidaritate nou$ datorit$ 8ri!e> t$rii
mira!uloae a tuturor formelor pre!edente de diferen*iere> 'ira3ul a!eta p8lp8ie 8n$ ia ori4ontul unui
1rup de femei 7i /$r/a*i a !$ror itua*ie pre4ent$ 8n o!ietatea roman$ fa!e din o/*inerea unei atfel de
olidarit$*i o n$de3de ina!!ei/il$ 7i !are de a!eea au a7e4at a!eat$ n$de3de 8n !entrul preo!up$rilor
lor morale> Primilor !re7tini !onverti*i le lipe7te itua*ia o!ial$ prin !are marele ideal al lui Pavel ar
fi fot poi/il: olidaritatea J8ntru )ritoK f$r$ ni!i un fel de deoe/ire> O!rotitorii 7i 8nv$*$!eii lui
Pavel 7i ai urma7ilor $i nu 8nt uflete imple, ni!i oameni umili au oropi*i, a7a !um 87i 8n!.ipuie
fante4ia romanti!$ modern$> 6a!$ a7a ar fi fot, idealul lui Pavel %ar fi 8mplinit mai lene> +8nt
oameni !u averi mi3lo!ii 7i dintre !are mul*i au !$l$toritH atfel, 8nt 8n !onta!t !u mult$ lume 7i au
numeroae prile3uri da ale1ere, e5pun8ndu%e !onfli!tului poten*ial al Jf$*$rni!iei inimiiK 8n domenii
mult mai variate de!8t *$ranii $ra!i ai Jmi7!$rii lui (iuK din Paletina, de pild$, au mem/rii !o%
loniei evreie7ti, edentare 7i 8n!.ie, a Tumr$%nului> JA%; urma pe (iuK din at 8n at, 8n Paletina 7i
+iria, au Ja opta pentru Le1e, renun*8nd la Jvoin*a propriei min*iK 8ntr%un 1rup m$n$tire! la
mar1inea de7ertului (udeY 8i e5pune pe !redin!io7i unor op*iuni deif%;K mai retr8ne de!8t !ele pe
!are le 8nfrunt$ /ar- /a*ii 7i femeile Jinodurilor de fin*iK 8n ifle- tropolele propere !a Efe, Corint 7i
Roma> 6R-K lun1ul itoriei /ieri!ilor !re7tine, 8n prime-
, de!operim o re4erv$ foarte /o1at$ dou$ e!oie, !are e deoe/e7te im*itor
de materialR>> d1 R no/il$\ din ora7e0 !8t
fde $tenii din Evan1.elie>
)erma
2ete de a3un $ privim !omunitatea !re7tin$ aJ Roma pre anul ;CD, a7a !um ne%o de4v$luie
Rdeniile din P$torul lui )erma, pentru a in%lleoe emnifi!a*ia ei> #rupul a!eta reli1io merinde
toate elementele !are%i permit ori!$rui om !e tudia4$ reli1iile ve!.i $%7i dea eama !$ 8nt
potrivni!e unei !omunit$*i Jpau.eneK or$7ene7tiH !eea !e a 7i fot !a4ul>
;B@
)erma ete un proro! o/edat de dorin*a de a ap$ra olidaritatea Jinimii pline de implitateK
printre !redin!io7i> El dore7te !u o emo*ionant$ 8nfl$!$rare !a 8n !omunitatea a $ domnea!$ o
nevinov$*ie J!opil$rea!$ lipit$ de vi!lenie, de am/i*ie 7i de a!ea an5ietate pe!ifi!$ Jinimilor
8ndoiteK> Totu7i, temerile lui )erma de4v$luie un 1rup ale !$rui p$!ate 8nt pe m$ura u!!eului !e%
; o/*ine 8n o!ietate> La Roma, Bieri!a ete pri3init$ de o!rotitori /o1a*i !are, fiind 8n !onta!t tr8n
!u 8ntrea1a !omunitate p$18n$, 8i a!ord$ prote!*ie 7i 8i !onfer$ preti1iu> Cum era de prev$4ut, inima
!re7tinilor influen*i ete 8mp$r*it$ 8ntre !ererile de olidaritate 7i de !.im/uri in!ere printre
!redin!io7i 7i 1ri3a !e o au de tre/urile lor, de!i de !onta!tele lor !u prietenii lor p$%1im> Ei 8nt
preo!upa*i de /o1$*ia !aei 7i de viitorul fiilor lor> 6e7i 8nt un i4vor nee!at de an5ietate 7i de a!ea
teniune inerent$ Jinimilor 8ndoiteK, )erma ete !onvin !$ a!e7ti oa%!rptH B_a%Ca Un ro; een*ial
8ntr%o !omunitate 8n #+O mNtarit$: ei 8nt lemnul u!at 7i olid !omuni aLn-L% +e 8n!ol$!e:te via
le1at$ a unei !.e1ate elll;Dae 8nfloritoare 7i /ine 8n%
l+atOrX indiln8ndu%e 1reu, ve7ni! 48m% nerma proro!ul nu ete totu7i Jo ini%C@E
m9 plin$ de implitateW> +!lav pri!opit rupt al unei !ae or$7ene7ti, a fot fr$m de ipita e5ual$
pentru t$p8na a !are, !re7tin$ !on7tiin!ioa$, 8i !ere mereu lui- 330 ma, !lavul ei, $ o a3ute $ ia$
1oal$ a Ti/ru unde e !ald$> El a fot martorul pr-fi fundelor tul/ur$ri adue de le1$turile vi!letl ale
Jinimilor 8ndoiteK printre /o1a*ii o!rof+ tori !re7tini, preo*ii 7i proro!ii rivali> TotuV o mare parte a
mea3ului $u ete !ri$ av drept fundal o idil$ ar!adian$ !lai!$H a!et !are dipre*uie7te
!ontaminarea /o1$*iei 8n inim$ 8ndoit$K, !ade prad$ vedeniilor pe o m-o> 7ioar$ viti!ol$ /ine
8ntre*inut$ pe !are o p!> eda 8n 8mpre3urimile ele1ante ale Romei>
6up$ !um a7a de /ine a pu Orte1a " #a%et, Jvirtu*ile !e ni e par !ele mai 8nemnaiH 8nt !ele
pe !are nu le avemK> 'ulte pa1ini alt itoriei primelor /ieri!i !re7tine 8nt !ele dedi!ate !$ut$rii
8nfri1urate de e!.ili/ru 8ntre peroane al !$ror ideal M realitatea Jinimi pline de implitateK a
unora fa*$ de !eilal*i 7i fa*$ de )rito M ete mereu !om/$tut de !omple5itatea o/ie!tiv$ a
inte1r$rii lor 8n o!ietatea mediteranean$> Vom e5amina pe !urt !t 8neamn$ !$utarea de olidaritate
8n !omunit$*ile !re7tine or$7ene7ti 8n anii premer1$tori anului BDD, anali48nd deoe/it de atent modul
8i !are morala e5ual$ !re7tin$ ete 8n$r!inata $ repre4inte, 8n$untrul Bieri!ii 7i fa*$ da lumea din
afar$, un nou ideal de olidaritate 8ntr%o form$ nou$ de !omunitate reli1ioa$>
(nventarea di!iplinei
(n prim$vara anului @=, pro/a/il, Pavel !rR !omunit$*ii din Corint !$ J6umne4eu nu e%f$!$tor de
tul/ur$ri, !i de pa!eH !a 8n toateW eri!ile fin*ilor > > c-> A7a !um fa!e adeea, n> vel !rie pentru a%7i
impune interpretarea 333 !are o d$ unei itua*ii e5trem de !ompli!B, 8n !a4ul de fa*$, pentru a u/linia
ne!eita -
vadui 1!rierea f8nt$ 8n lim/i pe 8nde a Pr_pt $ am v$4ut /ieri!ile l tffl
e !apilor u
vadui 1!rierea p
;BF
e a Pr_ptnror 6up$ !um am v$4ut, /ieri!ile *eleul tfflu RRR ora7eie e afl$ 8n dependen*a !re7tine
familie repe!ta/ili 7i properi> Unii !apilor u Z t dit numite ri
familie p
!ap R namilie3 Zor pot admite anumite ri%
me i rL ale olidarit$*ii nediferen*iate> Via*a la tuaiuri R te 8ntemeia pe momente atit de _Ka: doar
da!$ ete tr$it$ ne8n!etat printre in% de4r$d$!ina*i !are nu 8nt 8n r8nd !u oa%ii !eea !e nu ete !a4ul
!omunit$*ilor ur%/lne din primele trei e!ole> 6a!$ Jimplitatea inimiiK poate upravie*ui 8n /ieri!ile
!re7tine :i, 8ntr%o lume p$19n$ ne8n!re4$toare, pe !ena- vie*ii or$7ene7ti *eute din !onfrunt$ri
permanente, va upravie*ui numai datorit$ ta/ilirii unei e5iten*e 8n 1rup tru!turate !onform unor
norme de o/i!eiuri fle5i/ile>
Atfel e e5pli!$ un parado5: apari*ia !re7tinimului !a for*$ moral$ 8n lumea p$18n$ M apari*ie !e
modifi!$ 8n profun4ime ur4eala moral$ a lumii romane t8r4ii> Totu7i, !ondu!$torii !re7tinimului adu!
prea pu*ine inov$ri 8n materie de moral$> Ceea !e fa! ete !u mult mai important> Ei 8nfiin*ea4$ un
1rup nou !are init$ !u e5!ep*ional$ fermitate aupra olidarit$*ii fa*$ de teniunile l$untri!e,
t$ruin*$ !e 1arantea4$ faptul !$ mem/rii lui vor pune 8n pra!ti!$ !eea !e morali7tii p$18ni 7i evrei au
7i 8n!>eput $ propov$duia!$> J+implitatea inimiiK, la !are n$4uia )erma 8n propera !omunitate
roman$, va fi o/*inut$ nu at8t prin lu!r$rile nediferen*iate ale +f8ntului 6u., !8t Pnn di!iplina intim$
a unui 1rup perfe!t 8n%
lat- ale !$rui atitudini morale fundamentale e deoe/e! de !ele ale ve!inilor p$18ni 7i ari!t % prin
t$ruin*a !u !are atitudinile vetea mt adoptate 7i pue 8n pra!ti!$>
e/irp CUVme tOtU7i $ not$m de Pe a!um deoK 8nmit een*lal$ dintre morala 1eneral$, !e i%au
RmportanfrU,PUrile !re7tine- R !odurile de 'ulte ii o/iLnuite ale elitelor !ivi!e>
mente revendi!ate !a fiind prin een*$ C@<
J!re7tineK 8n morala primelor /ieri!i tuie, 8n realitate, morala ditin!tiv$ a unei fr *iuni a o!iet$*ii
romane, deoe/it$ de !ele
!are le !unoa7tem prin literatura !elor ,,de
vi*$
no/il$K>
Ete morala omului vulnera/il din pun!t vedere o!ial> 8n !aele nu prea 8nt$rite nu pot !ontrola
!lavii 7i femeile printr%un a!t de autoritate> 6e a!eea, 8nt !u at8t ma a!ute preo!up$rile privind
ordinea intim$, re> 4ervele intime de !omportare, fidelitatea eon3u%1al$ 7i a!ultarea 8n !a$,
8ndeplinite toate J!u implitatea unei inimi !u fri!a lui 6umne4euK A!ultarea din partea lu1ilor,
rela*iile armonioae 8ntre parteneri 7i fidelitatea !on3u1al$ au mult mai mult$ importan*$ pentru
/$r/a*ii !apa/ili $ fie foarte m8.ni*i de infidelitatea e5ual$, de vi!le7u1ul 7i nea!ultarea unor !lavi
pu*ini la num$r, de!8t pentru /$r/a*ii !u adev$rat /o1a*i 7i puterni!i> 8n afara familiei, e de4volt$ un
im*$m8nt de olidaritate !u un num$r mai mare de !on!et$*eniH el !ontratea4$ i4/itor !u atitudinea
nota/ilit$*ilor !ivi!e !are !ontinu$ un timp $ privea!$ lumea prin defini*ia J!ivi!$K tradi*ional$
;BE
trimt$ a !omunit$*ii ur/ane> +entimentul de olidaritate ete !omplementul fire! al moralei omului
vulnera/il din pun!t de vedere o!ial> Prin urmare, n\ ete !iudat, ni!i pe!ifi! !re7tine!, da!$ pe
mor%m8ntul, ne8ndoielni! p$18n, al unui imi1rant 1re!, ne1utor de m$r1ele pe Via +a!ra, la RfeK ma,
!itim: J,Ai!i0 4a! oemintele unui om /un la uflet, milo 7i iu/itor de $ra!iK>
'orala oamenilor vulnera/ili
8ntre !laele uperioare 7i !et$*enii de !ondi*-e mi3lo!ie e5it$ un !ontrat deoe/it de i4/itK 8n !eea
!e prive7te modul de a d$rui 7i de ] 8mp$r*i !eva !u al*ii> Cet$*enii de va4$ 87i ,,Wa> ne!K ora7ul:
lumea a7teapt$ de la ei $ !.e tuia!$ ume !onidera/ile pentru 8ntre*inere
Cj
ftpnii normali, a unui im*$m8nt de pl$%la C ne8n!etat$ 7i de preti1iu> 6a!$, din 8n%!ere>
a!eat$ d$rni!ie alin$ 8ntr%adev$r mi%
nevoia7ilor ora7ului, faptul ete privit !a bef fe!t e!undar a!!idental al alin$rii de !are
/enefi!ia4$ 8ntrea1a o/7te, !ei /o1a*i !a 7i !ei \Ara!i 8ntru!8t 8nt !et$*eni> Numero7i lo!uitori
et$*ii ]] de !ele mai multe ori adev$ra*ii
nevoia7i, !um 8nt !lavii 7i imi1ran*ii M nu /enefi!ia4$ de dar>
6e altfel, d$rni!ia e adreea4$ Jora7uluiK i !et$*enilorK lui, pentru a pune 8n valoare tatutul
-8ntre1ului !orp !ivi!, 7i nu are mai delo! 8n vedere alinarea unor dureri deoe/ite unei !ate1orii
pe!iale de J$ra!iK> A!ete daruri individuale pot fi aemuite !u minunate fo!uri de artifi!ii: ele
er/ea4$ 4ilele mari, puterea 7i 1enero4itatea prote!torilor 7i plendoarea ora7ului> A!e7ti oameni nu
pot !on!epe un flu5 re1ulat de daruri, u/ form$ de pomeni, pentru alinarea permanent$ a !elor
8ndurera*i 7i $ra!i>
2elul de a privi al oamenilor vulnera/ili din pun!t de vedere o!ial ete mai realit> bilni! ei
8ntrev$d !$ e5it$ un raport 8ntre JprioulK de !are e /u!ur$ oamenii oare!um 8nt$ri*i, dar mode7ti,
7i Jlipa de mi3loa!eK a ve!inilor lor mai $ra!i> 'ai mult: a!et de4e!.ili/ru poate fi 8nl$turat, au
m$!ar atenuat, prin reditri/uirea unor ume foarte mi!i, !e puteau ii oferite de ori!are familie de
or$7eni mode7ti au de un !ultivator proper din mi3lo!ul unor >dram nevoia7i> A7a !um o/ervaer$
!omunit%, evreie7ti de mult, !ele !re7tine remar!$ % un fapt evident: 8ntr%o lume otil$, oa%rf
COndlRie modet$ 87i pot ai1ura o tor mf mdePenden*$ finan!iar$ !u a3utorul \nd +VL modete de
a3utor re!ipro!> Ofe%!elor maf R:l Poi/ilit9*i de lu!ru mem/rilor !retinii 8i RakraC; ai !_munit$*ii
lor, evreii 7i % pe !oreli1ionarii lor la ad$%prin urmare, de o vulnera%
/ilitat
de
$r$ P t F
e totaT fFW%;- prin urmaree de o vulnera%ia *a*a de patronii au !reditorii lor
p$18ni> 6atorit$ a!etor no*iuni pre!ie, 3Rt le1em mai /ine !um e fa!e !$ pomenile pcW tru $ra!i
au devenit !ur8nd un emn v$dit i olidarit$*ii 1rupelor de !redin!io7i amenin*at 'odelul o!iet$*ii
;BA
ur/ane !are inita aupra c- toriei !elor Jde vi*$ no/il$K de a%7i J.r$niK or - ul i e u/tituie un
model 8ntemeiat pe m *iunea de olidaritate impli!it$ a !elor /oaat; !u nevoia7ii nenoro!i*iH ni e
8nf$*i7ea4$ ato unul din e5emplele !ele mai limpe4i ale tran, form$rii lumii !lai!e 8ntr%o lume
pot!lai!3 !re7tini4at$> Tranformarea a!eata a pornit a e!olul al ((Nlea 8n !omunit$*ile !re7tine>
6e altfel, 8n afar$ ele /ieri!ile !re7tine, o/erv$, paralel !u !odurile >>!ivi!eK ale nota/ilit$*ilor,
8n!.e1area treptat$ a unei rnoralt !u adev$rat diferit$, 8ntemeiat$ pe o lume !u o e5perien*$ o!ial$
diferit$> 8n!$ de la 8n!epu%tul e!olului al (((%lea, !u mult 8nainte de tatorni!irea Bieri!ii !re7tine,
vinele ape!te afe le1ii romane 7i ale vie*ii de familie romane 8nX !ontaminate de unele modifi!$ri
u/tile !arH %au produ 8n eni/ilitatea moral$ a ma3orit$*ii >>muteK a provin!ialilor> O via*$
!on3u1ali repe!ta/il$>devine o norm$ !are in!lude p8ni 7i familiile de !lavi> 8mp$ra*ii vor $ par$ mi
mult !a 8nainte p$4itorii moralei private> C.iai 7i inu!iderea, rn8ndr$ afirmare a dreptului !e%au
!ei ,,de vi*$ no/il$K $ dipun$ la nevoieW via*a lor, ete 8nfierat$ !a Jtul/urareK a Se-
Noua moral$ e5ual$
Bieri!a !re7tin$ ete totu7i !ea !are pune >W
p8nire pe morala nou$, unun8nd%o unui t\3
pro!e de tranformare, f$!8nd%o totodat$ *i
univeral$ 8n apli!are 7i mult mai intim$ P
vitor la efe!tele !e le are aupra vie*ii V
vate a !redin!ioului> Printre !re7tini ete aK
tat$ o variant$ trit$ a moralei populare v3G
tru a u7ura !er!etarea 8nd8r3it$ a unor noi p f
!ipii de olidaritate !are n$4uie! $ p$trRB
7i mai ad8n! 8n uflet prin entimentul Prl p
$ e5amin$m tru!turile !$%i e5uale !are e 8n!et$%de%a lun1ul e!ole%(((%iea pentru a m$ura 8n%
3 teama de 3ude!ata +a 7i *in en%M W inten al an1a3$rii 8ntru unitatea !orau%timent
nit$*ii
Ete d
ni!iei 7i i *ene! la
Rin$tatermodifi!$rilor uferite de idealurile ,rale 8n diferite /ieri!i>
'edi!ul #alienu, !are tudia !omunit$*ile !re7tine pre f8r7itul e!olului al ((%lea, ete i4/it de
auteritatea lor e5ual$: J6ipre*ul lor fat$ de moarte devine mai evident pe 4i !e tre!e pre!um 7i
re*inerea lor privitoare la 8no*ire> C$!i ele 8nt al!$tuite nu numai de /$r/a*i, !i 7i de femei !are e
a/*in de la 8nf%o*-ire timp de o via*$H e5it$ 7i indivi4i !are, prin autodi!iplin$ 7i auto!ontrolul lor, e
ridi!$ la 8n$l*imea filoofilor autenti!iK>
Aparent, !re7tinii pra!ti!$ o moral$ e5ual$ auter$, u7or de re!uno!ut 7i privit$ favora/il de
p$18ni: renun*are e5ual$ total$ la unii, a!%e !entul pu pe 8n*ele1erea !on3u1al$ ,!are a 7i 8n!eput $
p$trund$ !omportamentul pu/li! ai elitelor, dar din motive e5trem de diferite0, de4apro/are ever$ a
;B<
re!$$toriei> Pa1inilor li e 8nf$*i7ea4$ mereu a!eat$ latur$> )otare rituale pre!ie, !a t$ierea 8mpre3ur
7i re1ulile dieteti!e la evrei, nu au !re7tiniiH ei e tr$duie! !a e5!ep*ionala lor di!iplin$ e5ual$ $%
7i atin1$ !opul, adi!$ $ e5prime deoe/irea !are 8i departe de p$18ni> 'ea3ul apolo1e*ilor !re7%
rRV>>+e>aemuie:te !u !el al admiratorilor ulte%!ri NL Reli/atului Preo*ilor, a7a !um ;%a de%reia
+!.e3 ei invo!$ J!redin*a !onform !$%
a!eat Per+Oan$ !are ete _ e5!ep*ie 8n privin*a a va fi ru aemenea D e5!ep*ie 8n alt$
U!turfr+t m_tiv +e !uvine $ l$murim noile fi f_t amr RR !are PriVin$ !eea !e nu ar mirat9 dl
COt _ moral$ auter$, mult ad%
ue omul de r8nd> 2aptele o/i7nuite aie
CFB
di!iplinei e5uale 8nt pri3inite de o tru!t> ( mai ad8n!$ a unor preo!up$ri pe!ifi! !re7t33 6e la
+f8ntul Pavel 8n!oa!e e !ere !elor L: o*i $ fie analo1ul 8n mi!ro!om al oli!laVLLi *ii J!u implitate
de inim$K a 1rupului> T"BK da!$ 8nt uneori tul/urate 8n !.ip @;
de lu!r$rile +f8ntului 6u. !u prile3ul ,,i rilor nediferen*iate ale fin*ilorK, le1$turile *33 tre o* 7i
o*ie, pre!um 7i dintre t$p8n 7i +!3 - 8nt reafirmate f$r$ e!.ivo! 8n familia !re*,- n$H !$!i 7i a!ete
le1$turi 8nt p$trune de in- *$m8ntul !$ o atfel de fidelitate 7i o atfel S a!ultare v$de! !8t e poate
de limpede idea> (ul e5trem de apre!iat al unei Jimplit$*i = inim$K ni!ide!um pref$!ute>
Primul motiv de !ontinen*9
Cu 8nfl$!$rarea moral$ !ara!teriti!$ a unt: 1rup !e !aut$ !u tot dinadinul prile3ul $i pun$ la
8n!er!are voin*a de !oe4iune, !omunit$*ile !re7tine ur/ane p$r$e! mi3loa!ele la !a%re e oprier$
/$r/a*ii evrei 7i p$18ni penfe a%7i di!iplina 7i atifa!e o*iile> Repin1 divor*ul 7i prive! re!$$toria
v$duvelor !u ever$ de4apro/are> 'otivele invo!ate, adee 8mprumutate de la ma5imele filoofi!e, l%
ar t 8n!8ntat pe Plutar.: o moral$ !on3u1al$ e5!ep*ional$, pu$ 8n pra!ti!$, de a!uma 8nainte, dp !$tre
/$r/a*i 7i femei 8nt$ri*i, dar mode7ti,X dovad$ de o e5!ep*ional$ dorin*$ de ordine JUn /$r/at !are
divor*ea4$ de o*ia a admW !$ nu ete 8n tare $ t$p8nea!$ ni!i m$!ar femeieK>
Comunit$*ile !re7tine %ar fi putut mult;K; !u at8t> 'orala !on3u1al$ putea fi ar$tat$ fP3
manifetare deoe/it de revelatoare a voi;;%; !e o avea 1rupul $%7i 8nu7ea!$ Jimpli=A inimiiW,
!$!i adulterul 7i intri1ile e5uale BH !uplurilor !$$torite p$reau a fi imptD;;R !ele mai 1r$itoare ale
J4onei de intimitate
k> r$\ le1ate de Jf$*$rni!ia inimiiW> 2$r$ mar3a 1ativa R/ oe !are ora7ul anti! le%o d$dea /arde
RKilor uperioare pentru !a ei $ 1$%
3e toiei di *TT Uperioare pentru !a ei $ 1$%/a*il_]r u]o ra!ti!$ relativ li/er$ a e5uali%ea!a
> pentru impulurile lor de ado%
t$*ii un aRrere!.ilR tinere %ar fi !$$torit !8t lepf!ur8nd dup$ pu/ertate ,at8t /$ie*ii, !8t 7i f iR pre
a potoli printr%o via*a !on3u1ala li%
mai
fs (pO oe a p p
;=D
+ teniunile e5plo4ive ale atra!*iei e5uale> 2emeile i % !um ete uneori de dorit M /$r%.atii 8n7i7i
ar fi di!iplina*i printr%o !$$torie timpurie 7i prin entimentul !$ privirea !rut$toare a lui 6umne4eu
p$trunde 8n fie!are !ol%tior al dormitorului> Prin o!olirea re!aatoriei, !omunitatea 87i ai1ura o
re4erv$ permanent$ de v$duve 7i v$duvi venera/ili, diponi/ili 7i !apa/ili $%7i pun$ ener1ia 7i timpul
8n lu3/a Bieri!ii> 'ai pu*in e5pu7i de!8t nota/ilit$*ile a!elor teniuni inerente e5er!it$rii puterii ade%
v$rate M !orupere, per3ur, f$*$rni!ie, violen*$, m8nie M !et$*enii a!e7tia lini7ti*i de J!ondi*ie
mi3lo!ieK ar putea fa!e dovada dra1otei lor de ordine 7i !oe4iune 8n fera mai !ani!$ a
autodi!iplinei e5uale>
8n plu, u7urin*a tul/ur$toare !u !are e5ele e amete!$ la adun$rile de !re7tini le provoa!$
pa1inilor repe!ta/ili un de41ut in!er> (at$ de !e tr$inii e fere! $ tea de vor/$ !u !re7tiniiH un
!re7tin !ontemporan !u #alie%nu 8i !ere 1uvernatorului Ale5andriei autori4a*ia $ e !atre4e: numai
atfel vor putea 7i el 7i !oreli1ionarii lui $ e de4vinov$*ea!$ ae 8nvinuirea de promi!uitateX La un
nivel mai modet, 8n !omunit$*ile dorni!e $ evite
aatornle mi5te !u p$18ni, e iveau 1reut$*i fetei !a$toriilor tineretului, mai !u eam$ a 5ua t
Te7tineX atfel m$urile de !ontrol e%!8t 8n Ulau Pue 8n pra!ti!$ mai inten de!ur1i _mumt$ti mai
ta/ile, iar morala !e de%tr$ini aiC; YpUtea fi mai /ine 8n*elea$ de !redin!ioVCU R mai ri+uro
apli!at$ de !$tre
CF@
Cel8/aiuX !a emn ditin!tiv
Preiuni de a!et fel e5pli!$ 8n mare parte arn /ian*a moral$ a !omunit$*ii !re7tine miileir din
Anti!.itatea t8r4ie> Ceea !e nu pot e5plH-; 8n$ ete revolu*ia uplimentar$ prin !are rR nun*area
e5ual$ M adi!$ fe!ioria de la na- tere au !ontinen*a dup$ !$$torie pentru pFK re!.ile !$$toriei 7i
pentru v$duvi M devinY temeiul domin$rii /$r/atului 8n Bieri!a ere tin$> 8n a!eat$ privin*$,
!re7tinimul a optat pentru ii 1r9u ri3into> To!mai 8n e!olele 8n !are, 8n iudaim, ra/inatul 87i
do/8nde7te p5l%matul admi*8nd !$$toria !a un !riteriu !vai> o/li1atoriu de 8n*elep!iune, !ondu!$torii
!omu> nit$*ilor !re7tine e 8ndreapt$ 8ntr%o dire!*ie diametral opu$: a!!eul la poturile de
!omanda 8n !omunitatea !re7tin$ ete identifi!at !u !eli/atul !vaio/li1atoriu> Rareori %a 8nt9mplat
!a o tru!tur$ a puterii $ e fi 8n$l*at at8t de rapid 7i pe un drum at8t de perfe!t !.i/4uit pe /a4a unui
a!t at8t de intim !a renun*area e5ual$> Ceea !e va deoe/i Bieri!a !re7tin$ de iudaim 7i de ilamim
8n vea!urile urm$toare ete !eea !e #alienu 8ntrev$4ue la 88r7itul e!olului al ((%lea>
+$ 8nl$tur$m mai 8nt8i o e5pli!a*ie foarte r$p8ndit$ a a!etei itua*ii> +e pretinde !$, 8n lumea
p$18n$, e r$p8ndie de mult de41utul fa*$ de trupul omene!> 6e a!eea e preupune !$, atun!i !8nd
Bieri!a !re7tin$ %a 8ndep$rtat de ori1inile ei iudai!e, unde domnea optimimul 8n privin*a
e5ualit$*ii 7i a !$ni!iei, !on%iderate !a p$r*i ale fa!erii divine, /une 8n in- tre1ime, !re7tinii au
adoptat tritele prin!ip;; ale mediului lor p$18n> P$rerea a!eata nu e-e 8ntemeiat$> Contratul, u7or
de reali4at, 8ntre pe- imimul p$18n 7i optimimul iudai! la$ la parte 8nemn$tatea renun*$rii
e5uale drep !ale !e du!e la Jimplitatea inimiiW 8n iu,) mul radi!al din !are i4vor$7te !re7tin$tatea>
;=;
R plu, ori1inile poi/ile ale unei atfel de R dinte pot fi e5trem de divere, dar nu a3uK
fun!*ia, adi!$ anam/lul ditin!tiv $%i e5p.!erare renun*area e5ual$ le va !rita%de idei pe] R
dominare pe!ifi! ma!ulin$ 8n li4a !a>fR3e !re7tine, 8n e!olele al ((%lea 7i
al lllNlLa- $ ne 8ntre/$m de !e trupul omene! W !t nrivit !u at8ta 8n1ri3orare 8n anti!.itatea % $ ne
punem 8ntre/area inver$: de !e tir4ie, _fot ale 7i ar$tat trupul, 8n termeni i !a fiind a!un4$toarea
unor motiv$ri ! e5uale, pre!um 7i !entrul de tru!turi e formulate 8n termeni e5uali, !u alte !uvinte
!a fiind 4$milit 8n primul r8nd de o ener1ie fatal$ 7i pe!ifi! e5ual$, orientat$ !$tre !$ni!ie 7i
1eta*ieL Prin urmare, 8ntem 8n drept $ ne 8ntre/$m de !e %a admi !a a!ea !ontela*ie pe!ial$ de
per!ep*ii !orporale $ apee at-8t de !umplit pe primele !er!uri !re7tine> (mportante 8nt intenitatea 7i
parti!ularitatea J8n!$r!$turiiW de emnifi!a*ie, dar ni!ide!um faptul ne8ndoielni! !$ a!eat$ emnifi%
!a*ie era deeori e5primat$ 8n termeni at8t de /rutal ne1ativi 8n!8t re*in aten*ia !ititorului modern,
3i1nit dei1ur de un aemenea lim/a3>
Ai!i apare 8n modul !el mai evident !ump$na de ape 8ntre !re7tinim 7i iudaim> A7a !um o
pre4int$ ra/inii, e5ualitatea ete !omplementul tatorni! al peronalit$*ii> 6e7i ete impuliv$ a
priori, e5ualitatea ete !apa/il$ de re*inere, aidoma femeilor, !are 8nt totodat$ !oniderate !a fiind
ne!eare fiin*$rii (raelului :i tra7ni! 8mpiedi!ate $ e amete!e 8n trenuri e erioae ale
8n*elep!iunii ma!uline> 'o%larm a!e*a ete 8ntemeiat pe !ontrolul 7i i4o%e5iteTF; latUd
uP$r$toaree dar ne!eare a trariud;%-F;- >!re:tini, e produ!e e5a!t !on%!u iml >e5ualitatea devine
un reper 8n!$r!at
te ff% tDCmai PentrU C$ e adnite !$ P_aK
Preupunla % _mul KanlaVat-8 +; pentru !$ e
tr%un mOd _a a!eat$ dipari*ie dovede7te 8n%
mai emnifi!ativ de!8t ori!are alt$
prefa!ere omenea!$ toate !alit$*ile !ondu!erii unei !omunit$*i reli1ioae> nl9 r$rea
e5ualit$*ii au, mai modet, retra1p 8n afara e5ualit$*ii 8neamn$ o tare de poni/ilitate .ot$r8t$
fa*$ de 6umne4eu 7i aproapele t$u, le1at$ de idealul peroanei Jinima plin$ de implitate>K
B(+ER(CA
Noul pa*iu pu/li!
Apari*ia domin$rii /$r/atului !eli/atar 8n Bieri!a- !re7tin$ du!e la domina*ia lui Contantin pe
mai- departe> 8n!$ din prima perioad$%, diverele forme de !eli/at au 8n !omun voin*a de a 8ntemeia
un pa*iu Jpu/li!K pre!i delimitat 8n 8nul fluidei federa*ii de familii !e al!$tuie! !omunitatea
!re7tin$> Un pa*iu Jpu/li!K 8n 8nu7i !orpul !ondu!$torilor> Celi/atul, ori!um ar fi adoptat, 8neamn$
pentru !omunitatea !re7tin$ 8nl$turarea a !eea !e ea !onider$ !a fiind unul din i4voarele !ele mai
intime de motiv$ri :i !el !e detram$ le1$turile o!iale !ele ma3 parti!ulare de !are depind
;=C
!ontinuitatea 7i !oe4iunea unei o!iet$*i norrnale>]V6rept efe!t, o!ietatea Bieri!ii, !ondu$ 7i
repre4entat$ 8n pu/li! de /$r/a*i !eli/atari, ete !onfruntat$ !u o!ietatea JlumiiK 8n !are trufia
oamenilor o))elmVLa RPartit$W, am/i*ia i puterni!ele
f9+f i *& de familie :; de ru/edenie /8ntuie \ra re*inere>
maRLa+emenea !eli/at 8m/ra!$ fre!vent for%modE>,Lnentei e5ua(e la oameni !$$tori*i> 8n mai
Ur4U F+te ad_Ptat la o v8rt$ matur$ 7i, L3t v8rta d Vk imPu preo*ilor !are au dep$%u/ !are !rX
reibe!i de ani% A!eata ete forma :eni miilo a^Ui devine norma !leri!ilor or$%V u!n din anti!.itatea
t8r4ie> Nu ete
CF<
vor/a de o renun*are prea impreionant$> R /a*ii din anti!.itate prive! ener1ia e5uai%!a pe o
u/tan*$ volatil$ repede !onumat prin J!$ldurileK tinere*ii> Cruntele realit$*i RZ mortalit$*ii 8ntr%o
o!ietate anti!$ ai1ura re4erv$ permanent$ de v$duvi erio7i, dipD> ni/ili 8n!$ din primii ani ai
maturit$*ii 7i ]> Jpaiunile fiind !onumateK M li/eri $ e dedi!e /u!uriilor mai pu/li!e ale fun!*iilor
!leri!ale> Atfel, !eli/atul indi!$ f$r$ e!.ivo! e5iten*a unei !lae de peroane aflate 8n !entrul vie*ii
Jpu/li!eK a Bieri!ii, to!mai pentru !$ %au utra ne8n!etat unei a!tivit$*i !oniderate !a fa!torul
!el mai intim din via*a lai!ului mi3lo!iu !are tr$ie7te J8n lumeK> +u/ influen*a unei amintiri 1re7ite din
P$torul lui )erma, Ori1ene, !u o ut$ de ani mai t8r4iu, 8l aemuie7te pe /$r/atul J!$$toritK M iar
nu numai pe !el /o1at M !u lemnul olid, dar terp 8r, 3urul !$ruia e 8n!ol$!e7te via Bieri!ii>
Celi/atul M 8n 8n*eleul tri!t al adopt$ri unei t$ri de a/tinen*$ e5ual$ permanent$ %ete
neo/i7nuit printre oamenii pu/li!i romani Afl8ndu%e la 'ilano 7i privindu%e pe ine !\ pe un /$r/at
8n puterea v8rtei, !$ruia tatutul $u o!ial 8i permite atifa!erea e5ual$, AW 1utin m$rturie7te !$,
8n !iuda influen*ei enW- me a lui Am/ro4ie 7i a !onde!enden*ei !eR arat$ epi!opului !re7tin,
J!eli/atul $u parveK lu!rul !el mai 1reu de 8nduratK> Pentru !a/R /a*i a!tivi $ a3un1$ $ 8nfiin*e4e
un pat Jpu/li!K 8n propriul lor trup prin renun*are !$$torie, pa*iul a!ela tre/uie $ fie !ontf %7i !.iar
atr$1$tor, iar nevoia !omunit$*ii P- avea un pa*iu pu/li! at8t de !ara!teriti! ( finit 8n peroana unuia
din !ondu!$torii eie dei1ur e5trem de ur1ent$>
Bieri!a la putere
A!eta a fot dei1ur !a4ul Bieri!ii !re7tf3 e!olul al (((%lea> +pre anul BDD al e>n%, p (
>> J Qitu*ie !$reia nu%i lipea de%ri!a a devRre> 8n C=A, /ieri!a din Roma !8t a!eata $S ,
ri!a a KRR-enumire> (n 4Ro, uia!Ra uYn %
de un !ler !uprin48nd ;@@ de mem/ri di+%pUtretine vreo ; @DD v$duve 7i $ra!i> A!et :l n 8n
afara mona.ilor, ete la fel de nume%AVra i !ea mai important$ !orpora*ie a oralului 6e fapt, ete un
1rup enorm 8ntr%un ora7 8n !are 1rupurile !ulturale 7i !onfreriile funerare au doar !8teva 4e!i de
;=B
mem/ri> 'ai 1r$itor ete faptul !$ Papa Corneliu pre4int$ a!ete tatiti!i impreionante !a pe
unul din ar1umentele !e%i 3utifi!$ dreptul $ fie !oniderat drept epi!opul ora7ului> Ciprian, par%
ti4anul $u, u/linia4$ Jdeli!ate*ea moral$ a !ontinen*ei fe!iorelni!eK a lui Corneliu, !are refu4$
$-%7i p$tre4e 8nalta fun!*ie> Cu r$punderi 7i mi3loa!e at8t de impreionante 8n fie!are ora7 mare din
imperiu, !eli/atul 7i lim/a3ul puterii e 8n1em$nea4$ otentativ pe !ena mai vat$ a vie*ii
ur/ane romane> 2iind !eli/atari 7i, prin urmare, Jdeprin7i de lumeK, epi!opii !re7tini au devenit,
pre f8r7itul e!olului al (((%lea, o elit$ la fel de preti1ioa$, 8n o!.ii admiratorilor lor, !a 7i elitele
tradi*ionale de nota/ilit$*i !itadine>
A!eata ete Bieri!a, de a!um 8nainte !$l$u4it$ ] !u fermitate de atfel de !ondu!$tori,
!$reia !onvertirea 8mp$ratului Contantin, 8n FlW, n !onfer$ o itua*ie 8ntru totul pu/li!$ !e eva
adeveri .ot$r8toare 7i ireveri/il$ 8n eent al (V=ea% 6ar $ ne 8ntoar!em 8napoi oraelU Vprlvi
Prefa!erea elitelor !ivi!e 7i a !e%i ar Peri_ada premer1$toare, perioad$ lor dom%F pun!tul
!ulminant 8n timpul lun1i%mnu ale lui Contantin 7i ale fiilor $i>
D no/ilime de fun!*ii
RR!re+ic+8* o,aErf C_ntantin domne7te !a de mult d WNFF-0 e deoe/e7te !8t e poate epo!a anton%
+%O!ietatea ur/an$ J!lai!$K din CoPle7itoare P+ _are am 8nt8lnit%_% Realitatea a unui imperiu de talie
mondial$,
im*it$ din primii ani, e fa!e, 8n !ele f^V urm$, !.iar prea im*it$ la ora7> 6up$ CBV impo4itele
tre/uie m$rite im*itor pentru rrW *inerea unit$*ii 7i ap$r$rii imperiului> 8n e - nomiile din anti!.itate,
atfel de poriri G emnau mult mai mult de!8t porirea propDt- *iei e5!edentului !e 7i%; apropria
1uveri' imperial> Claa uperioar$ 8n$7i tre/uie re> tru!turat$ pentru a putea /enefi!ia de a!et
e5!edent> +8nt repine ve!.ile de1rev$ri iD> !ale, !8t 7i averiunea fa*$ de 7tir/irea tatutului
/o1$ta7ilor prin impo4ite dire!te> (nterven*ia nemi3lo!it$ 8n tre/urile ur/ane devine norma pentru
adminitra*ia imperial$>
Totu7i, impo4itele a!etea nu 8neamn$ ni!i dipari*ia ora7elor 7i !u at8t mai pu*in eliminarea
elitelor tradi*ionale> Elitele 8nt !ele !e%7i modifi!$ tru!turile> 6e a!um 8nainte, !ei !e vor $
t$p8nea!$ o!ietatea lor adau1$ un rol nou itua*iei lor anterioare de nota/ilit$*i lo!ale: !el al unui
ervitor al 8mp$ratului> +pri%3inindu%e pe avanta3e uria7e datorit$ a!!eului la adminitra*ia
imperial$, a!e7ti oameni e !onider$ mult mai pu*in de!8t 8nainte J!on!et$*eniK !e !on!urea4$, dup$
ve!.ea tradi*ie, 8ntr%un !er! de e1ali pentru a%7i .r$ni Jprea !umpa !etateK> Ei 8nt potente, oamenii
la putere !are 87i !ontrolea4$ ora7ul 8n numele 8mp$ratului 8ndep$rtat, 8ntr%un mod /$t$tor la o!.i, !u
totul tr$in !omport$rii re4ervate a e1alilor Jde vi*$ no/il$K> Am o/ervat 8n timpul perioadei
antonine preiunea uria7$ e5er- !itat$ aupra nota/ilit$*ilor mi3lo!ii de !redit *ele unei !ulturi
8mp$rt$7ite 7i, mai ale, ale unei morale a ditan*ei o!iale> 8ntru!8t a!R dau o importan*$ at8t de
!onidera/il$ !leoeW- rilor radi!ale dintre !laa lor 7i ori!are al e !ei Jde vi*$ no/il$K din epo!a
antonina R puteau !onidera !a f$!8nd parte din 1r_P , de mem/ri identi!i ai unei elite> 8n e!olele ((%
;==
lea 7i al (((%lea, a!ete !erin*e a!unee efe!tiv ine1alit$*ile !re!8nde din$untrul ! ,> eior uperioare
7i f$*i7a dominare, 8n$uW; n
> uperioare, a !elor al !$ror tatut depin%d ervi!iul f$!ut 8mp$ratului> Totu7i, la de>a >rX, e!olului
al (((%lea, faptele a!etea 8nt !a !.em$ de /a4$ !onform !$reia o!ie%adVml rornan$ ete nevoit$ $
e or1ani4e4e pen%taiea Upravie*ui> (mperiul roman t8r4iu ete o Varietate t$p8nit$ e5pli!it de o
alian*$ a ervitorilor 8mp$ratului !u marii mo7ieriH ei !onlu!rea4$ pentru a !ontrola pe *$ranii upu7i
impo4itului 7i pentru a impune le1ea 7i ordinea 8n ora7e> 2$*i7a domina*ie a unora 8n dauna e1alilor
lor Jde vi*$ no/il$K ete un fapt ta/ilit f$r$ am/i1uitate de !$tre potente 8n timpul domniilor lui
Contantin 7i urma7ilor $i> +e tranform$ 8n mod pe!ta!ulo !odurile de !omportare ale omului
pu/li!> 8n o!.ii unui individK !ump$tat, notal1i! al !odurilor ve!.i, omul pu/li! ,poten0 e
def$7oar$ !u inde!en*$> Ve7m8ntul di!ret 7i uniform al epo!ii !lai!e !e%; purtau to*i mem/rii
!laelor uperioare M to1a !u falduri armonioae, im/olul domina*iei ne!ontetate a unei !lae de
no/ile e1ali M ete p$r$it 8n favoarea unui ve7m8nt !on!eput !a o .eraldi!$ 8nfiin*at$ pentru a
e5prima deoe/irile ierar.i!e din 8nul !laelor uperioare> #ama a!etor ve7minte noi e 8ntinde de
la ro/a de m$tae unduitoare a enatorilor 7i de (a ve7m8ntul M aproape o miorma M al ervitorilor
imperiului !u /ro%
la t8m% dnd ran1ul ofi!ial Pre!i al lor% P8n$ fel & T%Olt anonim$ !e o Poart$ 8n mod la trunni iV4>R
ePi!oPul !re7tin> 8nainte vreme,
era !el !are, prin
1oli!iunea a la- /aia
nlt9W;;R ;impede apartenen*a firea!$ ete rpfio'% a !Waa% 6e a!um 8nainte, trupul l\i $u ;RL
r+nRUlui o!ial al Proprietaru%foarte aiutateKR UR_r veLminte 1reoaie 7i P_Ci*ia dir, HTef Xar +e!are
8mpodo/ire indi!$
Rulte CEB
Prive7te !etatea, 8n !ele mai aie imperiului, !ondi*iile e!ono%
liX
mi!e nu%i mai 8n1$duie $ fie un lo! de rire, o !en$ pe !are impulurile rivale nota/ilit$*ilor %ar
putea tradu!e u/ form$ a edifi!ii, pe!ta!ole 7i alte omptuoae danW pu/li!e> Totu7i, a!ete
ape!te ale ur/ei nu S- par> +8nt men*inute, 7i nu rareori au mul*i plendoare, 8n marile
re7edin*e imperial Trier, +irmium 7i, mai !u eam$, ContantH nopol, pre!um 7i 8n ora7ele mari
!a Ronia- Carta1ina, Antio.ia, Ale5andria 7i Efe> tr$%lu!irea ora7elor 8n$ ete a!um 8ntre*inut$ S
8mp$rat 7i, 8n numele $u, de potente> Ora7ul alt$dat$ !ena !lipitoare 7i autonom$ pe !art e
def$7urau ener1iile lo!ale, a devenit un mi!ro!om al ordinii 7i e!urit$*ii 8ntre1ului imperiu>
Ora7ul au palatul
8n vea!ul al (V%lea, ora7ul nu ete ima1ina p$lit$ a tre!utului lui !lai!> 'ulte din de!fr rurile
;=@
pu/li!e au fot 8ntre*inute !u 1ri3i, pre!um 7i fa*adele impun$toare ale ve!.ita temple
p$18ne> 8n numeroae !et$*i, putere: imperial$ !ontinu$ $ ditri/uie alimente, SK !are, !a 7i 8n
e!olele premer1$toare, nu /enefi!ia4$ 8n modul !el mai tri!t de!8t !et$*enii indiferent de 1radul lor
de /o1$*ie au $r$!i A!eea7i autoritate men*ine uria7e /$i pu/li!W 8n toate ora7ele mari> Cir!ul,
teatrul M adee- renovat 8n a!ea vreme pentru or1ani4area un pe!ta!ole 7i mai 1randioae, !a /$t$lii
naVR au v8n$tori de fiare M pre!um 7i veti .ipodrom din Contantinopol 8nlo!uie! j,- *iile
anti!e le1ate prin tradi*ie de idolaZr3r p$18n$ pu/li!$, lo!uri 8n !are lealitatea !e fa*$ de
!ondu!$torii ei 7i propria ei \u *uire e e5prim$ 8n mod olemn> L !ulturale, !are init$ !a
!eremoniile eArltrlr $ fie 8ndeplinite a7a !um e !uvine, e ;a ne! pentru a aita la ele !u a!eea7i
R%j> !a alt$dat$, !u prile3ul !eremoniilor reR+ (
Jomea p$18n$> La Trier, Carta1ina 78 din trli ora7e amenin*ate 7i !.iar r$nite de Roma, \t
e!olul ai v%lea, poporul r$m8ne /ar/ari 5 8ndeplinirea !ore!t$ a 3o!urilor COLnP de la !ir!
ai1ur$, datorit$ miterioa%+ lor puteri o!ulte, upravie*uirea ora7elor> +el Cei votente apar mai
rar la forum> A!um tind $ domine ora7ul lor !u palate omp%fioae i !ona!uri, 8n$l*ate mai
departe de !entrul tradi*ional al vie*ii pu/li!e> Palatele 7i !ona!urile nu 8nt ad$poturi retrae, !i mai
de1ra/$ un forum devenit parti!ular> Camerele re4ervate femeilor 8nt m$r1inite de o parte 7i de alta
de $li vate pentru primirile de !eremonie 7i adeea 8n4etrate la un !ap$t !u o a/id$ pentru
/an!.ete intime> Adun$rile olemne ale 1rupului de ini*ia*i !are t$p8ne7te ora7ul e deoe/e!
mult de plendidele /an!.ete !ivi!e la !are luau parte f$r$ di!riminare !lien*ii, li/er*ii, prietenii,
!on!et$*enii, !um fueer$ !ele !u prile3ul !$rora, !u trei e!ole 8nainte, Pliniu !el T8n$r le oferie
prietenilor 7i li/er*ilor $i provi4iile ale de vin medio!ru> 'ulte din !apodoperele !ulpturii
!lai!e, !are e 8n$l*aer$ alt$dat$ 8n$untrul 7i 8n 3urul forum%ului, au fot a7e4ate, f$r$ $ provoa!e
vreun in!ident, 8n vatele !ur*i 7i la intrarea a!etor palate M !eea !e arat$-!$ !ei potente au dreptul
$%7i 8nu7ea!$ 7i $ apere aupa 3ude!ata lor tot !e a r$ma mai -de pre* de lor r anti!$l A!e7ti
oameni 7i u/ordona*ii !omnnR Ye/ui $ fie !onvin7i !$ epi!opul 7i !re7terfR%R relilioa$ PW P ei,
printr%o lor aun +a _ pe!ta!olul vi4iunii
Gnh] ,unei lumi ur/ane, retaurate 7i
Y
it ,I ur/ane> retae 7
lor 7i datorit$ e5er!it$rii in!ere a puterii - t$8 8
7 de!u-rul
lui
p
t$P8nului lor, 8mp$ratul> 8n ; al (V-lea- nu ete 8n!$ i1ur
;Ul anti! Nn-%il!S !re7tin$ va impune ora7u%tatee Pe R_rUnile ei proprii, depre !omuni%iun+ii
lui v%lma +Cen$e retaurat$ !u 1ri3$, a
CE@
;=F
O /ieri!$ /o1at$ 7i mar1inal$
Pe noua !en$ ur/an$, epi!opul !re7tini Bieri!a nu 8nt de!8t un element> A!um e % R dura
/ieri!i multe 7i plendide datorit$ jX- ni!iei 8mp$ratului> Ele vor imita noul Rm imperial, /a4ili!a,
edifi!iu aproape identi! ( Jala de audien*eK a 8mp$ratului 7i !u tronv 3ude!$torului divin, 8mp$ratul
nev$4ut al L /ei> Clerul poate /enefi!ia de de1rev$ri, pR !um 7i de alo!a*ii alimentareH ete un privi>
le1iu al lui> Epi!opul are a!!e la 1uvernat* 7i la potenteH el intervine mai ale 8n favoar* !elor $ra!i
7i oropi*i> Totu7i Au1utin o/en3 !$ !ei mari 8l la$ adeea $ a7tepte ore 8ntreH 8n anti!amer$ 7i !$
perona3e mai importan*i 8nt introdue 8naintea lui> Ori!8t de importat t$ ar p$rea, Bieri!a, 8n
vea!ul al (V%la r$m8ne e!undar$ fa*$ de ae!ulum, de a!e: JlumeK ale !$rei tru!turi
prin!ipale 8r upue Jevolu*ieiK u/ puterni!a preiune puterii 7i a nevoii de e!uritate 7i de
ierar.ii 2a*$ de ae!ulum !re7tinimul ete periferi! !.iar da!$ a!um ete !redin*a nominal$ a
!ele: mari 7i puterni!i>
Comunitatea !re7tin$ r$m8ne unit$ dW rit$ unui mira3 foarte pe!ial: !el al olidari t$*ii, !are, de
a!um 8nainte, e poate e5prim de!.i !u prile3ul !eremoniilor 8n /a43l epi!opului> Atfel, de7i
nu mai ete o JaW nare de fin*iK !u adev$rat, /a4ili!a !re733l r$m8ne un l$!a7 din !are lipe! !u
de$vul tru!turile ae!ulum%ulni> 8n /a4ili!$, iera,r>%vea!ului ete mai pu*in v$dit$ de!8t pe tra (
ora7ului> (n pofida 8nemn$t$*ii do/8ndit*> !ler 7i a e1re1$rii a/olute dintre /$r/at;- femei M de
!ele mai multe ori dep$r*i*i>>R parte 7i de alta a m$re*elor nave ale /a4iliD;R 8n pofida i!uin*ei
de$v8r7ite !u !are R p perona3e Jtr$lu!e!K, pe fundalul 7- inferiorilor lor, !u frumoaele lor vi
$r/$toare p !are 8nt /rodate
v lip /a4ili!ile !re7tine r$m8n o adunare Evan1neVfCl femei de peroane din toate !la%de RKf8>+e
f$r$ deoe/ire de ran1, u/ 8nal%
5V l di /id$ privirii !ru
ele, e5RV Ji!opal din a/id$, privirii !ru%tul amV_nlui 6umne4eu> +e 7tie !$ (oan #ur$ t$toare a
vremea !md e afla la Contantino%di devenie 8n!8nt$tor de nepopular din !au4a V- ului lui de a
urm$ri !u privirea pe f-oare din marii mo7ieri 7i !urteni atun!i !8nd Prtia e plim/au prin /a4ili!$ au
afar$, 8n t mu !e el predi!aH privirea lui 8i denun*a fat$ de to*i !a fiind autorii p$!atelor 7i nedrept$*ilor
o!iale pe !are el le 8nfiera de la amvon Re8nt8lnim ai!i Jli/ertatea de vor/ireK de alt$dat$, !ea a
filoofului, !are !riti!a pe mai marii lumii 7i !are a!um apa$ pe o 8ntrea1$ !omunitate ur/an$,
adunat$ de !ler 8n Jala de audien*eK a lui 6umne4eu> O !omunitate atfel !$l$u4it$ 7i de !$tre
aemenea oameni nu putea $ nu e tr$duia!$ $ prefa!$ ve!.ea !etate 8ntr%o !omunitate format$
dup$ un model neo/i7nuit, propriu ei>
8n !on!ep*ia !ondu!$torilor ei, Bieri!a ete o !omunitate pu/li!$ nou$, unit$ prin e5traordinara
importan*$ !e o do/8nde! trei teme, !oae 8n relief !u o a!uitate pe !are nu o !uno!ue lumea
anti!$ p8n$ atun!i: p$!atul, $r$!ia, moartea> A!ete trei !on!epte lu1u/re, aparent a/tra!te 7i tr8n
le1ate, 8ntune!$ ori4ontul !re7tinului din anti!.itatea t8r4ie> Numai] 8nfrunt8ndu%; 8ntr%un mod ta/ilit
de !um 8nainte f$r$ e!.ivo! de !ler, vor putea oamenii o/i7nui*i $ p$trund$ 8n J!etatea lui
;=E
VVumneCeu\ ale !$rei pl$!eri i def$t$ri f$%
!re7tin , +mt 4u:r$vite de mo4ai!urile !onterr r anti!nit$*ii t8r4ii> Cre7tinii epo!ii fin*ilor i pul
velnio frumo 7i lini7tit al
6umnebeu aCel_r /$r/a*i 7i femei Pl$!uR lui de apoi\ f:e> 5Ka a7e4at nu 8n a!ea Jlume
natta moderF % CR :i diafan$, 1enerat$ de ima1i%
Klo! fertili4t- .; 8n ve!.iul Yrai al def$t$rilorK,
fulit duror ape r$!oritoare, din !are au
reae uferin*a 7i la!rimileK>
P$!atul
Ba4ili!a !re7tin$ ad$pote7te o adunare de r,%!$to7i !are au 8n e1al$ m$ur$ nevoie de milai
6umne4eu> )otarele !ele mai !lare din$unti" 1rupului 8nt !ele traate de p$!at> Nu tre/ui
u/etimat$ noutatea unei atfel de defini*ii- !omunit$*ii> C.etiuni profund intime, !um> ai fi more
e5uale au p$reri peronale depre do1ma !re7tin$, pot fi 3ude!ate de mem/rii ele> rului 7i 3utifi!a
un a!t pu/li! 7i r$un$tor e5!luderea din Bieri!a !re7tin$> 8n a!ea vreme un item de po!$in*$
pu/li!$ era o/i7nuit> E5!omuni!area adu!ea !u ine e5!luderea pu/li!$ de la 8mp$rt$7anie, iar
efe!tele ei pot fi revo!ate numai printr%un a!t la fel ide pu/li! de re8mp$!are !u epi!opul> Atfel, 8n
/a4ili!a din e!olul al (V%lea, olidaritatea pu/li!$ ete @/ mod normal le1at$ de urm$rile p$!atului 7i
ale ere4iei M J!rim$ 8nf$ptuit$ 8n 18ndK M !u o pre!i4ie !e e va tul/ura 8n epo!ile urm$toare>
A!!eul la 8mp$rt$7anie impli!$ o erie de a!te v$dite de dep$r*ire 7i ade4iune> 8n !lipi 8n !are 8n!epe
litur1.ia prin!ipal$ a eu.aritiei, !ate!umenii 8nt !o7i din edifi!iu> Primul a!t al !eremoniei ete !el
al !redin!io7ilor !e%7i du! prinoul la altar> C8nd !redin!io7ii 8naintea4$ olemn pentru a lua parte la
Jmaa miti!$- i ete !oa$ 8n relief in1ura ierar.ie ta/ilW 8n 1rupul !re7tin: primii p$7e!
epi!opii :i W rul, urma*i de !redin!io7ii !$7ti de am/ele eW ultimii 8nt lai!ii !$$tori*i> 8ntr%un
pa*iuin di!at 8n mod pe!ial 8n fundul /a4ili!ii, la>J mare ditan*$ de a/id$, e tr8n1 Jpenitent;;> pe
!are p$!atele lor i%au e5!lu de la o PR !ipare at8t de nemi3lo!it$> Umili*i moralfflen 8m/r$!a*i mai
prot de!8t le%ar 8n1$dui ta ] oekoant$ u/ privirile LC;+
% ne 8mp$ratul Teodoie printre ajabaVLZ lumii depuiat de ve7mint a!eta porun!ie
+$r$!ia
+$ra!ii 8nt 7i ei /$t$tori la o!.i> +!.ilo4ii, ne%oiaii va1a/on4ii 7i imi1ran*ii de la *ar$ ,ade%!pa
Veu 8n!er!at$0 e tr8n1, !.ir!i*i, la u7ile /a4ili!ii 7i dorm u/ porti!urile !e 8mpre3muire !ur*ile
interioare> 6e $ra!i e pomene7te 8ntotdeauna la plural 8n termeni !are nu mai au ni!i o le1$tur$ !u
fota !laifi!are J!ivi!$K a o!iet$*ii 8mp$r*ite 8n !et$*eni 7i ne!et$*eni> Ei 8nt re/utul uman anonim al
ve!.ii e!ono To!mai datorit$ a!etui anonimat, 8nt i $telor !omie de imem/rii
!p
8m/r$!a*i mai prot de!8t le%ar 8n1
tul lor, nera7i, ei a7teapt$ u/ privirile ai
;=A
*ei 1etul pu/li! de 8mp$!are al epi!opu (
Ui ierar.ia ae!ulum%nlu5 7i e1litate
la
+t CTi+ BTp+telor !omie de mem/rii ma Ynt ai !obnit$*ii !re7tine> Cad pomana
+ P$!atelor Jne8nemnateK, !a lenevial i 1m%durile ne!urate 7i frivole, !are nu !er o po!$in*$
pu/li!$> J ,, Condi*ia ti!$loa$ a $ra!ilor ete 8n!$r!ata !u multe
emnifi!a*iii reli1ioae> +$r$!ii repre4int$ tarea p$!$toului !are are 8n fie!are 4i nevoie de iertare
divin$> E!ua*ia im/oli!$ dintre $ra! 7i p$!$toul ti!$lo 7i p$r$it de 6umne4eu revine initent 8n
lim/a3ul Palmilor !are ,al!$tuie! !oloana verte/ral$ a literaturii /ieri!e7ti, mai !u eam$ a
!eremoniilor de !$in*$> Un aemenea im/olim era ne!ear Pentru a tre4i empatia ,datorit$
!$reia or$7anul, o/i7nuit $ privea!$ a!ete nepl$!ute de7euri umane !a pe ni7te e5!ep*ii
amenin*$toare ale a _ ^ teluli a !omunit$*ii !ivi!e de !et$*eni, invu i $ra!ilor un tatut privile1iat:
!el de mool al !ondi*iei ti!$loae a `omenirii din !are 8ntX parte eul $u p$!$to> Pomana e prefa!e
4euK, anal_1ie i4/itoare a le1$turii lui 6umne%omui p$!$to> #emetele !er7etorilor !$tre
CED
!redin!io7ii !are p$trund 8n /a4ili!$ pentru ru1a 8nt preludiul !.em$rilor de4n$d$3duitB WW
!redin!io7ilor implor8nd mila divin$> JCirR o/oit tot ru18ndu%te f$r$ $ prime7ti, 4i!e 3 3 #ur$ de Aur,
$ te 18nde7ti de !8te ori ai aXaL pe un $ra! milo1indu%e, iar tu nu l%ai a tat>K JNu ridi!8nd m8in8le
,8n atitudinea de r a oran%ului0 vei fi au4it> 8ntinde%*i m8na 3X !$tre !er, !i !$tre !el $ra!>K
Anonimatul $ra!ilor a3ut$ $ e men*ii- entimentul olidarit$*ii nediferen*iate a p3!! to7ilar 8n
/ieri!$> (dealul !ivi! !onform !$rui mai marii lumii au o/li1a*ia $ e arate dai> ni!i, 3oa!$ un rol
efi!ient 8n Bieri!a !re7tin$ !$!i impli!$ faptul !$ d$rni!ia 8ntemeia4$ 3 mod evident dreptul !elor
mari $ !ontrole4L !omunitatea bor> La drept vor/ind, prea pu*inH /a4ili!i ar fi fot durate f$r$ un
atfel de refle5> Cele mai pe!ta!uloae 8nt d$ruite de . parat au de !ondu!$torii !leruluiH 8nt fapte
ale unor oameni -dorni!i $ dovedea!$ dup$ moda ve!.e !$ ei 8nt !ei !e au dreptul $ J.r$nea!$K,
de!i $ !ontrole4e !on1re1a*iile !re7tine !are e adun$ a!olo> Numele !elor !e du! prinoae la altar
8nt !itite !u vo!e tare i! timpul ru1$!iunilor olemne de prino !are .K fa! 8nainte de
8mp$rt$7anie 7i adeea a!lamate !a 8n timpurile !ele mai 1lorioae ale d$rni!iei> !ivi!e> +e
n$d$3duie7te !$ no*iunea de p$!atW fi de a3un pentru a d$r8ma a!eat$ 8ndr$4nea*$ piramid$ de
patrona3 7i dependen*$> A7aKB;; epi!opii init$ aupra faptului !$ fie!are mem/ru al
!omunit$*ii !re7tine, /$r/at au v meie, ete un p$!$to 7i !$ pomana ori!ft (
it$ t !i
meie, ete un p$!$to 7 p ri
modet$, ete /inevenit$ pentru !ei !u adev rat $ra!i> Prin urmare, ape!tul i4/itor al P trona3ului
perona3elor de va4$, !e e traQl t ii draperii de m$
modet$, ete /inevenit$ pe rat $ra!i> Prin urmare, ape!tul i4/itor al P trona3ului perona3elor de
;=<
va4$, !e e t prin pietre, mo4ai!uri, draperii de R
fe7ni!e tr$lu!itoare, de u 8n 3o %duPa \H !.ea d$rni!ie !ivi!$, ete etompat de /]u R i$
ilo 4ilRCl
!.ea d$rni!ie !ivi!$, ete p
u7oar$, dar ne!ontenit$, a pomenilor 4ilR3l !ute oropi*ilor anonimi de !$tre !re7tinii P to7i>
2emeile /o1ate
, $r nenoro!irea real$ a $ra!ilor fa!e
Xntr !lien*ii ideali ai unui 1rup domi! $ dl(Zelmr$ teniunile provo!ate de le1$turile de _C na3 !u o
!lientel$ adev$rat$> 6intre toate L irite de patrona3 !$rora mult$ vreme le%a f t e5pu !lerul M fapt de
notorietate pu/li!$ M !el mai prime3dio 7i mai ru7ino 8n o!.ii pa1inilor ete intima dependen*$ fa*$
de femei /o1ate> 6e la Ciprian 8n!oa!e, $r$!ia 7i rolul 3u!at de femei influente 8n Bieri!$ 8nt
preo!up$ri tr8n le1ate> Averea multor fe!ioare, v$duve 7i dia!onee, *ee le1$turi de patrona3 7i de
umilitoare o/li1a*ii 8ntre !ler 7i femeile !are, la f8r7itul e!olului al (V%lea, !ondu! arito!ra*ia
enatorial$> O aemenea avere 7i patrona3ul le1at de ea au urm$ri !erte pentru $ra!i, !$!i, dup$ !um
7tia toat$ lumea, $ra!ii nu e pot revan7a 7i !lientela !e o al!$tuie! ete e1al$ !u 4ero> 'ai mult:
!oduri tri!te de e1re1are 8ntre e5e inter4i! femeilor a!!eul la puterea pu/li!$ 8n Bieri!$> 2ie!are
8n!$l!are a a!etor !oduri d$ na7tere unui !andal pe !are mul*i e !ompla! 8n a%; at8*a 8ndat$ !e apare
amenin*area !a unele femei $ ai/$ o oare!are influen*$ 8n Bieri!$ datorit$ averii, !ulturii au
!ura3ului lor deoe/it> Totu7i, a!ete ta/uuri nu
W apli!$ rolului pu/li! 3u!at de o femeie !are
!$lit f; LUt_r Un_r $rmane ePave umane> 8n 3iri d> h /inef$!$toare, prin pomeni 7i 8n1ri%meileT
navilor j tr$inilor 8n opi!ii, fe%Pu/li! _f e /u!ur$ de un adev$rat tatut a!et t T _ra7ele re1iunilor
mediteraneeneH menii al R e5trem Xde rar 8n !elelalte do%R timpnL %TWFRW PuWi!e a oamenilor de va4$
d_minatiH Xmperiului t8r4iu, via*$ ierar.i4at$ 7i
W de !$tre /$r/a*i> C=;
-'Gi:DcQRf9'3l
Epi!opul
Patron al $ra!ilor 7i o!rotitor al femeilor i fluente, ale !$ror averi 7i ener1ii le pune d lu3/a
Bieri!ii, !$l$u4$ piritual$ a nuW roae 1rupuri de v$duve 7i fe!ioare, epiV pul do/8nde7te
8nemn$tate 8n ora7, 8n !um e!olului al (V%leaH e al$tur$ 8n mod pu" a!elor !ate1orii de peroane a
!$ror e5itent fuee i1norat$ de ve!.iul model J!ivi!K al V ta/ilit$*ilor ur/ane> Canoanele +f8ntului
Atana> ie afirm$: JUn epi!op iu/itor de $ra!i et* /o1at, iar ora7ul 7i !ir!um!rip*ia a 8l vor !in>
tiK> Nu e5it$ !ontrat mai i4/itor !u auto> ima1inea ,,!ivi!$K a nota/ilit$*ilor din urm$ a dou$
vea!uri>
Comunitatea !re7tin$ !e !re7te paralel !i ora7ul ve!.i, pe !are ni!i pe departe nu%; t$%p8ne7te 8n
e!olul al (V%lea, a f$urit totu7i, datorit$ !eremoniilor ei pu/li!e, tipul peronaliK unei noi forme (de
;@D
pa*iu pu/li!, 8n !are domin$ !u fermitate un tip nou de perona3e pu/li!e: pri3ini*i v8rto de femei
!eli/atare, epi!opii !eli/atari 87i 8ntemeia4$ preti1iul 2 !apa!itatea !e o au de a J.r$niK o nou$
!ate1orii de peroane, !ate1oria anonim$ 7i profund an*i%!ivi!$ a $ra!ilor p$r$i*i 7i f$r$ r$d$!ini> V3
vea!ul al V%lea, ora7ele mediteraneene 8nt Q r$7i 8n!er!ate de !ri4e> #enera*iile dintre doW e!ole,
!are pre!ed 7i urmea4$ anului =DD, tr iee adev$rate !atatrofe ur/ane M !a, de pil V devatarea
Romei de !$tre vi4i1o*i 8n =;D K apari*ia unor epi!opi influen*i: Am/ro4ie ( 'ilano, Au1utin la
)ipona, papa Leon Roma, (oan #ur$ de Aur la ContantinopDR nemiloul Teofil la Ale5andria>
Pentru 1f; ( *iile a!etea e pune o 8ntre/are: 8n !e m_dR> pr$/u7i fa*ada renovat$ a fotei !et$*i rom
R d8ndu%i epi!opului !re7tin, 8narmat !u pr_P 3 defini*ie Jne!ivi!$K a !omunit$*ii, fr8u lR 3 intervin$, 8n
!alitate de ultim repre4entB< vie*ii or$7ene7ti, pe malurile 'editeranF;-
'oartea
ora7elor e 8ntinde olidaritatea mai (n a% % i definitiv$ a mormintelor !re7tine> C8nd, mu4eu din
lume, tre!em din $lile
l =e 8n !ele !re7tine, p$trundem 8ntr%o lume )p emnifi!a*ii 1enerale limpe4i> 6iverit$*ii, NL
6Utin limpe4i, a ar!ofa1elor !laei o!iale +erioare din e!olele (( 7i ((( % erudi*ii le !er!etea4$
ne!ontenit 8n!$ 7i a4i M i e u/tituie un repertoriu (de !ene lene de re!uno!ut, 8n!rie !u foarte
pu*ine variante pe toate mormintele !re7tine> +urprin4$toarea varietate a in!rip*iilor funerare p$18ne
7i a artei funerare p$18ne !ontituie dovada unei o!iet$*i 8n !are proliferau p$rerile !u privire la
moarte 7i via*a din!olo de moarte> 8n a!ea vreme, mor%m8ntul era un l$!a7 parti!ular, dar privile1iat>
Peroana !are murie, pri3init$ de 1rupuri tradi*ionale M familia, 1rupul de e1ali, ao!ia*ii funerari
7i, !8nd era vor/a de oameni de va4$, ora7ul 8nu7i M era datoare $ e5pli!e 8n 1raiul ei !elor vii
emnifi!a*ia mor*ii ale> 6e ai!i e5traordinara proliferare de ao!ia*ii funerare la oamenii umili, rolul
een*ial 3u!at de mauoleul tami.ei la !ei avu*i, pre!um 7i !iudata diveri%fate a m$rturiirilor
defun!tului +au depre de%lun!t> Ne revin 8n 18nd o nota/ilitate elin$,
pramoa, !are 7i%a a!operit morm8ntul !u !areL Prif-ite de Xa 1uvernatori romani 8n $rman &i
d$rni!ia !ivi!$, pre!um 7i un
8+ R ne rOal$ $ tre!em !u vedeK Rerurilor epitafului $uX 'ormin%
A!e7ti i L WW mdnt$ R !ititorii de epitafuri reli1iilor r dar U 8nne/une! pe itori!ul
trin9 !oeront% Ra4uie:te $ 1$ea!$ vreo do!%Pa18n$ )in iT TPre via*a de apoi> 8n lumea re
aioa$ iailCOlele n Li (), ni!i o !omunitate ain8PUne t$!erra+PRlndit$ nu intervenie pentru a
tO l
diferikr ]ltor llauri parti!ulare, at8tor
erit
din!olo de mor%
O data !u apari*ia !re7tin$t$*ii, BieriCa introdu!e 8ntre individ, familie 7i !etate pcF rul afirm$ !$
ete 1rupul !el mai !apa/il apere amintirea mor*ilor> O do!trin$ R
;@;
et
olid$ depre via*a de apoi, propov$duita a !lerului 8i l$mure7te pe !ei vii 8n le1$tur$ !u rV
nifi!a*ia mor*ii defun!tului> Ceremoniile tr$d; *ionale la !imitire !ontinu$ a fi !ele/rate ( mod !urent,
dar de a!um 8nainte ele nu mar 8nt de a3un> Ofrande f$!ute 8n timpul !um3 ne!9turii 8nt 1aran*ia !$
numele mor*ilor vor fi pomenite 8n ru1$!iuni de 8ntrea1a !omunitate !re7tin$, numeroaa ru/edenie
artifi!ial$ a ere%din!ioului> Ceremonii anuale pentru pomenirea mor*ilor 7i pre /inele ufletelor lor
M u/ ve7ni!ul prete5t de a veni 8n a3utorul $ra!ilor %l e def$7oar$ 8n !ur*ile /a4ili!ilor 7i !.iar
8n$untrul lor> C$!i 1loria r$poa*ilor nu mai ete !ele/rat$ de ora7, !i de /ieri!$> 6emo!ra*ia
p$!atului %a introdu 8n in!inta /a4ili!ii 7i:> e 8ntinde de a!um din!olo de morm8nt 8ntr%m mod de
ne8n*ele pentru p$19ni> Clerul poate repin1e prinoul dat 8n numele mem/rilor ne/ote4a*i ai
familiei, al p$!$to7ilor nepo!$i*i 7i al inu!i1a7ilor>
'orm8ntul
Un 8n*ele nou al e5preiei J*$r8n$ fin*it$- atra1e 8n mod peritent pe mor*i pre urn /a4ili!ilor>
8n!$ din e!olul al (((%lea, au e5it,aH la Roma vate !imitire !re7tine adminitrate !ler> Ele !uprindeau
1alerii u/terane 4idite 1ri3$ 7i !on!epute atfel 8ne8t mul*i $ra!i V 1$eau a!olo morm8ntul> 2iridele
uprapue V !ata!om/e 8nt mormintele $ra!ilor 7i ra C martorii f$r$ 1la ai .ot$r8rii !lerului dV
a!*iona ra patron al nevoia7ilor> +$ra!ii R mo/ili4a*i p8n$ 7i dup$ moarte: r8ndurtfe V morminte
umile, a7e4ate la o dep$rtare def3fL de mauoleul /o1$ta7ilor, fa! dovada olie; nii 7i olidarit$*ii
!omunit$*ii !re7tine>
f8ritul e!olului al (V%lea, r$p8ndirea LL- %numite $epoitio ad an!to M privile%pra!tidi % R
mrnorm8ntat 8n apropierea mor%il U mu!eni!ilor M dovede7te un fapt: da%$ !re7tin$ ta/ilie o
ierar.ie printre muniQi RR !are !ontrola a!!eul la
\!a7uri fin*ite, i%a atri/uit rolul de ar% li iar.ii 2e!ioarele !$lu1$rii 7i
al a!elei ierar.ii> 2e!ioarele, !$lu1$rii 7i mem/rii !lerului 8nt 1rupa*i !8t e poate de Kape de
numeroaele morminte de mu!eni!i 8n !imitirele Romei, la 'ilano 7i aiurea> Elitele noi ale /ieri!ii
ur/ane 8nt urmate de umili lai!i admi7i 8n a!ete do!uri drept r$plat$ a e5!elentului lor
!omportament !re7tine!> JPro/i%lianu ,>>>0 !$tre )ilarita: !atitatea 7i !ara!terul ei /l8nd erau
!uno!ute de to*i ve!inii ,> > >0 (n timpul a/en*ei mele, a r$ma !at$ opt ani 8n!.eia*iH iat$ de !e
odi.ne7te 8n a!et lo! f8nt>K
(nte1ra*i, v$dit, 8n /ieri!ile !re7tine, mor*ii 8nt utra7i pe neim*ite ora7ului lor> 6orni!$ $
ai1ure odi.na 7i renumele permanent al defun!*ilor $i, familia !re7tin$ tratea4$ de a!um 8nainte
numai !u !lerul> 2ormele !ivi!e de m$rturiire tre! pe planul doi> Numai 8n or$7elele italiene
tradi*ionale aniverarea unui om de va4$ !ontituie prile3ul unui mare /an!.et !ivi! olem
nota/ilit$*ilor 7i !on!et$*enilor> 8n e!olul , (V%(ea% Curtea imperial$ er/ea4$ pu/li! do%bb %Prmului
!et$*eanK, Petronlu Pro/u, !el p dintre a!ei potente ai Romei> Apoi
;@C
a ete 8n!redin*at$ morm8ntului
ur$ i trU- Un uPer/ ar!ofa1 de mar%lui pP,ro !(ama un fapt !ert: noua intimitate a mare D _U
)rito la !urtea !erea!$> A!et +f8ntul p t _dit^nit la !8tiva metri ditan*$ de &v%lea i f P8n$ 8n 4iua
8n !are- 8n e!olul al firele de Na, de!operit ar!ofa1ul plin !u
v,e:tn8nt ;SV _U !are fuee *eut ultimul lui o/+te! f8rePe f!leri!i L@ Pe !re7tinii al !$ror
CUrile n3]i 4lW fot demn de un f8nt, mo4ai%\a*i7ea4$ departe de ve!.ea !etate,
p$7ind pe iar/a verde a raiului dumne4eieT
um/ra unor palmieri orientali, 8n!on3ura*i-(W
e1ali ni!ide!um !lai!i:
:i a!um ,el tr$ie7te0 printre patriar.i,
printre proro!i !are v$d limpede viitorul,
8n tov$r$7ia apotolilor
7i a mu!eni!ilor, oameni !u mari puteri>
5
'ONA)(+'UL
'odelul putni!ului
(ntr>o 4i, Contantin 8i !rie +f8ntului Antonie, f$r$ a%; impreiona ni!ide!um pe /atnn> An%+de
ple!ae la 2a"um, atul $u, pe vremea na7terii 8mp$ratului 7i e ta/ilie de mult in putiul Te/aidei>
Pa!omie 87i 8ntemeiae 7i el primele m8n$tiri 8nainte de a deveni Contantin 8mp$rat al R$$ritului>
Edi!tul lui Contantin, at8t de !uno!ut or$7enilor, ete o noutate pentru lumea a!e*ilor> C$lu1$rii,
mona.oi, adi!$ Joamenii in1urati!iK, perpetuea4$ o tradi*ie !re7tin$ foarte deoe/it$ de !ea pe !are
am putea%o !alifi!a drept ar.ai!$> Atitudinile lor pirituale 7i morale e 8ntemeia4$ pe e5perien*a unui
mediu !u pre!$dere rural, e5trem de deoe/it de !el al !re7tinilor or$7eni> 8n e!olul al pV%lea,
!$lu1$rii din E1ipt 7i +iria tre4e! 8n lumea mediteranean$ entimente de tim$ 7i +andal> Via*a lui
Antonie de Atanaie apare numaide!8t dup$ moartea f8ntului, 8n B@F> (n%r BAD 7i BAB, ioan #ur$ de
Aur e retra1e pen%
!eti_ periLad$ !urt$, dar !reatoare, printre a%D P,e> d8m/urile !are 8mpre3muie! Antio.ia>
)r8-to ie 8n 18nd Pre Pi!ul muntelui unde
tioriant R +!.im/at la fa*$K ete viul emo%
7ean i f lui (oan #ur$ de Aur, !el mai or$%
\itre retorii !re7tini> 8n luna au1ut BAF,
CAE
itoria +f8ntului Antonie 8l mul1e /rut Au1utin planurilor lui matrimoniale 7i iZ pe o traie!torie
!are 8l du!e dup$ !8*iva aR !aunul epi!opal al )iponiei, unde 87i Vc tre!e !ei trei4e!i 7i !in!i de ani
pe !are avea de tr$it> La f8r7itul vea!ului al rolul 3u!at de Bieri!a !re7tin$ 8n ora7e um/rit de un
model a/olut nou al firii ne7ti 7i al o!iet$*ii, f$urit de Joamenii *iuluiK->
;@B
Preti1iul !$lu1$rului !ont$ 8n faptul ete un Jom in1urati!K> 8n peroana a e - !entrea4$
ve!.iul ideal al Jimplit$*ii 6ou$ !$i l%au du la *el> 'ai 8nt8i, el a nun*at la lume !u .ot$r8re 7i 8n
modul !el m v$dit> Prin ana!.orei %a rupt de toate tru a tr$i 8n putiuH el ete un Jana.oretK, u om
definit prin a!eat$ uni!$ 7i elementar fapt$> Putni!ii in1urati!i au 1rupurile depu: ni!i e
ta/ile! pe p$m8nturile nelu!rate, d: nu totdeauna otile, dimpre3urul ora7elor p atelor
Orientului Apropiat> Lumea 8i 7tie 1 pe oamenii eremo%ului, putiului M Jermi*ir no7tri> Putiul a
!ontratat dintotdeauna i4/ite !u via*a J8n lumeK> Cei !are e ta/ile! aed r$m8n adeea la mi!$
dep$rtare de !omunit$*ii: pe !are le%au p$r$it 7i devin !ur8nd !$l$u4e>: pirituale 7i eroii $tenilor>
#loria lui qdam
A7adar mona.ii tr$ie! 8ntr%o 4on$ limpede per!eput$ !a depuiat$ de 7i pun!tele de pri3in
o/i7nuite ale vie*ii ni4ate 8n o!ietate> Ei %au ta/ilit pe e lentul o!ial al !ontinentului ar!ti!, pe un
*iu o!otit putiu din timpuri tr$ve!.i Pe o!iet$*ii mediteraneeneH a!et no man W ituat 8n afara
ora7ului, repin1e !ultura ni4at$ 7i propune o alt$ op*iune de!8t ! unui trai nemilo 7i di!iplinat 8n
i:R uprapopulate>
;> Pi!tur$ de la Pompei, !aa numit$ a lui Teren*iu Neo>
eRe%9 a
3> F> 2ra1ment dintr%un vY
>Y roliofnri ur ( K
< a /> Pi!tur$ dintr%un morm8nt u/teran, e!
E> E5%voto dedi!at 4ei*elor .r$nitoare, e!> ((M(((>
;D% A\ofa1 de !opil> (
;;> +ar!ofa1 de !opil,
;=> Tin$r prin*H pro!eiunea de pe altarul P$!ii lui Au1utu, < 8>e>n>
m%
% K > iZ
ti
P(P
ZW
,:rf
( ;< pi!tur$ de la WY )er!ulanum, % 8naintea anului E< e>n>
;@=
;F> Relief funerar 1re!e! din T."rea ,La!onia0, e!> (' 8>e>n>
;E> 6e!.iderea unui tetament>
> PW
,:
l )
X 0
+i-
i--i> (ii
i
;
ifi:
++RtRrRR
CB> Pompei> Perona3e ideale t8nd de vor/$>
, redu!ere arti4anal$ a unu,
CD Noaptea nun*ii
C;> +ta/ie, portretul unui !uplu 8nainte de anul E<>
CC> Pi!tura dintr%un mormtnt u/teran e!> (( e>n>
loma- Vila Al/ani, pro/a/il din e!> (( e>n>
V
C@> A!e7ti o*i au o 8nf9ti\V ( tipi!$ pentru Jromanii de Xv 8n!8t nu e o/erv$ 3Bi3 !ulptorul
i%a 8m/r$!at ., + 1rea!$> K'R
CF> Bron4, apli!$ de o1lind$: Vupitei, Vu%nona 7i Amorul> +e!> ( 8>e->n>L
- morm8nt - Bi4an* 7i '"ia, e!> ( 8>e>n> au e>n
CA> Camee> O!tavi ora lui Au1utu K
> +ar!ofa1 ,detaliu0 e!> ((( au (V
BD> Venu, repli!$ roman$ a unui i1inal 1re!e! din anii =DD (>e>n>
B; Portretul unei ne!uno!ute, 8n!eputul erei noatre>
BB> Roma, tatuet$ repre%4ent8nd%o pe Venu au un Anotimp>
B=> +ar!ofa1, ,fra1ment0, e!> (( \*
li/ertului Corneliu Atimetu, e!> (
B@ Bron4 mi!, peronad fantati!> +e!> (L
BE> Atelier de familie, e!> ( au
;@@
; BA> 'orm8ntul lui Corneliu X Atimetu>
3 B<> +ar!ofa1 ,aetaliu0, e!> ((
+au 'l, +TWWX
=D CuWe de !are la Cir!
=; Pla!$ ,e!> (0> 8nainte de !ontruirea Coloeum%ului, lupW 1ladiatori !u fiare aveau lo! la Cir!>
i
=C> Colier de !lav$ din /ron4>
=B Pla!$ de /ron4, e! (((M(V>
==> +!en$ de !omedie 1rea!$ au latin$ 8n ve7minte 1re!e7ti>
=E> Ele1ant$ !en$ de toalet$,
-
=<> +tatuia unei femei defun!te, e!> (M(((>
>>-;
@C> C.ei de /ron4>
% J2an!iulla din An4ioK, YWL !operit$ la An4io 8ntr%o WKi vila a lui Nero>
@F> 2irma
pr$v$liei pot$varului Vere!undu, Pompei>
@A> 'orm8ntul li/ertului Titiu Primu>
@<> 'orm8ntul unor o*i li/er*i 7i al fiului lor !u porum/elul $u preferat>
@E )orn, relief funerar frumo lu!rat a> unui ne1utor ,e!> (L0>
eat9
FD> Repre4entare dintr%un mo4ai! de!operit la Pompei>
F;> Ete oare o femeie din Pompei, 8nf$*i7at$ !a o femeie !ulta a portretul ima1inar al poetei
idealeL
8naintea anului E<, au !.iar FC al e>n>
X F=>'o4ai!delaCarta1ina,e!>
rt4e>
i F@> Piee
de ar1int de!operite la Pompei>
;@F
V
:- ,r i
r, i >
i ii
ii
p pl- X
FF> 'i! va de />on4, de!operit la 6oudeville>
FE> Lamp$ !u ulei>
F<> Vertf$, anul C al %e n
ED> Li/a*ie pe o ma$ pentru daruri 8naintea 3ertfirii unui /ou, e!> ( au ((>
E;> Ar!ul de la Lep!i ,Li/ia0, anul CDB
iEC> (nima Romei: 8n !entrul foto1rafiei un pa*iu li/er pavat>
K'u!uloa$K>
E=> Roma, Columna lui Traian, pre ;;DH detaliu>
E@> +!en$ de 3ertf$ ,fra1ment0, e!> ( au ((>
i
; r
V:\>,:Yilp
EF Ritmul vie*ii: detaliu de !alendar, pre anul C@>
EE> Conul arun!8nd pe pit$ un 7ervet !are va da emnalul JtartuiuiK, e!> (V>
EA> Cur$ de !are ,relief ditru 8n ;<==0, e!> (( au (((>
E<> +ar!ofa1 ,fra1ment0, e!> (V
AD> Roma, Vila Al/ani, 8ntre ;EE i ;AD>
A;> a, /, !> 'o4ai!ul lui 'a1eriu ,anam/lu 7i dou$ detalii0 la +mirat ,Tuniia0>
AC T8n$rul a!eta roman poart$ to1$, dar 8n!$ nu ete adult, dup$ !um dovede7te /ulia !e%l at8rn$
pe piept>
- >>>>> H
au (V>
'o4ai!, ,detaliu0> Termele lui Cara!alla,
AB> Vedere a ora7ului Ave44ano ,A/ru44i0, pre anul @D>
;@E
A@> +ar!ofa1 ,fra1ment0, e!> (((> ; M-';
AA> 2irma unei pr$v$lii>
A<> Ca4an1iu mun!ind
AF 'orm8ntul unui mo4ai!ar, e!> ((( aU ;V-
<D> 'o4ai! de la Pompei>
AE> Roma, morm8ntul unui m$ !eiar ,detaliu0> +e!> ((L
<=> 6efun!tul ne1utor e pre1$te7te $ pornea!$ la drum !u un !al i un !lav>
<F> 'orm8ntul unui medi! atenian e!> ( 8>e>n>
ei> 'a!.et$ de #imondi
;DD> Pe!ar /$tr8n>
X
;D;> A7a%4iul +ene!a 8nainte de moarte
;D=> +!en$ ruti!$, W au (V,
;D@> C8ntar de /ron4 verifi!at de autoritatea pu/li!$ 8n anui =E al e>n>
-DA> +ar!ofa1ul unui 4araf, ee> ppMm>
;DF> C8nt$ritul /alo%*ilor de fin$ !u un !8ntar !u !uror>
;DE> (nteriorul unei pr$v$lii de alt$dat$>
!re7tin,
i ;;D> Nav$ 8n portul Otia, e!> ((M(((>
;;C> Ca$ din Otia
e!> ((> 'a!.et$ de #imondi>
Y K%' apeiH pi!tur$> Caa Lu!retiu 2ronto, Pompei> %Tea+DPemRlei%u vin, dar !u a5 verti!al>
(
;;@> Catafal!, pre anul ;DD>
;@A
'L X t
;;F> +ar!ofa1 ,detaliu0> +e!> ((L
;;E a, /> +o*ia medi!ului 8i pre4int$ unei divinit$*i !8teva flori pe !are le !oate dintr%un !o7>
@\;A> +ar!ofa1, e!> ((>
;;<> 'oned$ de aron4 !u portretul lui
B
O> 6iput$ 8n pre4en*a unui 3ude!$tor
;C;> 'oned$ de ar1int !u !.ipul lui 6omr*ian>
i , >, H >
-C@> (ma1inea funerar$ a unor o*i if9*i7a*i !a 'arte i Venu duo$ \iul ;CD e>n> -
;CE a /> )er!ule 7i Ba!.u, a doua 3um$tate a e!olului (>
(
;CA> Planul ofi!ial al Romei ,fra1ment0, 1ravat pe marmur$, pre anul C;D>
;C<> 'oned$ de aur> 8mp$ratul Au1utu>
;BD> Te4aur de ar1int$rie de!operit la Bo!oreale, 8nainte de anul E<>
Vi i
;B=> ]Op$o pe un mormint 1re!e!>
;BE> +ervitor pre1$%tind /$utura t$% pinilor>
;BA> Triumful lui Ba!.u> 'o4ai! de la +ua, e!> ((]]
,=D% PAil
;B<> Relief funerar, e!> (M(((>
;=C> 6iana !u ar!ul>
;=B> Vertfirea unui taur, a urn /er/e! 7i a unui por!H e!> (
;==> V8n$torul a!eta 8n aren$ e ap$r$ 8mpotriva ur7ilor !u o *epu7$ ( 7i un /i!i> e!> (((L
;=@> +ar!ofa1 ,detaliu0H e!> ((L
-+%>
;=F> Pompei, !aa numit$ a Centenarului>
a!!ept$ aaltul atirului>
;@<
\E>
;=A- '_4ai! Pompei>
mtf
;=<> Tavan tu!at al unei vile mari, pro/a/il !u pu*in timp 8>e>n>
r ,Ji im%
a poiLerp1eniilor
;@D> JCea !amee din 8nf$*i7ea4$ PW mem/ri ai Wa 8ntemeiate _ '> 1utu, divini 8n 1lorie>
;@B
de /ron4
iR.i/i*i -iap 8nu7i>
3r lui )adrianH;H, pre anul ;;D
;@=> +tatuet$ de /ron4> O femeie e 8n!.in$, f$!8nd o li/a*ie>
+ar!ofa1 de!operit la +impelveld
Un>Qpilamuritafttde mi! via*a ,la
;F;> Via*a noatr$ ete doar un in1ur 8n!on3ur al arenei>
;F@> Capodoper$ dintr%un atelier identifi!at pre anul CDD> 8n t8n1a, un p$tor frumo,
Endimion>
;FF> Cator 7i Pollu5>
;FE> +ar!ofa1 de import au de imita*ie atenian$, pre anul CDD>
;FA> bei*a 1ali!$ Epona, !$lare pe iapa a, f$!8nd o li/a*ie>
l
(
;F<> unui
7rtul e!
> AureliK
oferind 4eilor t$m8ie 8nainte de a adu!e o 3ertf$>
i ;; % i
X
p KaWWW%% '%
tQv Y
%H >
\
i
>> >R
H ; ( %O
i
f edm
;FD
p (
: X +
;ED> 'orm8nt, e!> ((M(((>
i
;EB> Vil$ din Pi prima 3um$tate a
;E=> Vir1iliu pe tron> 8ntre dou$ 'u4e, *in8nd 8n m8n$ Eneida>
) >Qm%>i `>%>%:
a< ,detaliu0, e!> ((>
;EE>Roma, mar!.et$rie de mai multefeluride marmur$, dR
anulBB;> f >>>>>
-W r<+<CL ; ifl
;EA> #ladiatori vii au mor*i !u numele lor, e!> (V>
;E<> +ar!ofa1, e!> (((> 6efun!tul, ofi*er de !avalerie, e lupt$ !alaYF un leu>
tRt
;AD> 6efun!tul la vin$toare, e!> (V>
;AC> Carta1inaH e!> (L Uarina mum$ au (talia>
a- uRatuie P_rtret, imita*ie W tr$ve!.i opere
Pia44a A,
;A=> 2a*a lateral$ a !ofa1, e!> ((> Ureui
;A@> +ar!ofa1 de!operit la A!ilia, e!
or !u naiul la 7old a du oaia r$t$!it$ p8n$ 8n rai>
LY>Y% '
i:"mf
;RA 2ilde7 8n altorelief, dedi!$ f8ntul Pavel au 'ar!u>
;A<> +ar!ofa1 p$1in ,detaliu0, 8nainte, de anul CE@>
LAr"!anda ,Li!ia0> V !erere adreat$
\ft8
;F;
pe $ra!i de
;<@> R$poa*ii Teote! no, Nonnoa 7i )ila rita 8n !ata!om/ele +f #enaio, la Neapole e!> V>
;<B> +ar!ofa1 ,detaliud e!> VL
<F> Cei trei evrei 8n !up%lor> +e!> V((MV(((
;<=> Pardoeal$ din mo4ai! ,detaliu0, e!> (V> Omul ofer$ p8ini dintr%un !o7 plin>
fft+X
X%W%
% >>
;<E> Papa +ilvetru ,B;=MBB@0>
CDC Cup$ 1ravat$ ,fra1ment0: !ur$ la !ir!> +e!> (V>
Wv
;<A> Contantin 7i tovar$7ul $u ideal Ale5andru 'a!edon>
;<<> Pa.ar !u fund aurit din epo!a !re7tin$>
P R
ii
CD@> Vati!anul 8 '.
CD@> Vati!anul 8n evui >> 'a!.et$ de 'ar!elliani> i
CDA> Trier, pi!tur$ dintr%o al$ de re!ep*ie ,/a4ili!$0 imperial$, 8nainte de anul BCF>
K
CDE> Roma, !ata!om/ai- 6omitilia, morm8ntul unui Q e!> (VMV>
W
CD<> 8mp$r$tea$: pre anul BADL
C;D> Parte dintr%un dipti! de filde7> Comemorea4$ !onulatul lui 2laviu 2eli5 8n =CF>
C;C> +ar!ofa1 !re7tin ,detaliu0, e!> (V>
C;B> 'o4ai!, portretul +f> Am /ro4ie, e!> V>
C;;> 'o4ai! de morm8nt ,
C) Roma, +anta '$ria 'a11iore, pre anul =B@>
C;@> +f> Pavel !el !andid> 'enolo1ul lui Vaile al ll%lea, e!> &(>
(
;FC
C;F> '$n$tirea !opt$ +f> +imion, la vet de Auan, 8n putiu>
H
C;E> Catedrala din AIuileia, pardoeal$ din mo4ai! ,detaliu0, e!> (V>
i
,CDC
H
+f> Benedi!t de
C;<> Code5 +inopeni pe file de purpur$, e!> V(>
; CC;> +ipet de nunt$ din ar1int ,detaliu0 de!operit la Roma, datat 8ntre BE< 7i BAC>
-: pi!tur$
Pe ti!l$H e!> VL
>)rito !u /ar/$ 8ntre Petru 7i Pavel>
CC@> Unul dintre !ele 7ae dipti!e r$mae de la Anataiu, !onul la Bi4an* 8n @;E,
CCF> '$n$tirea +f> +imion ,Tuiaat +em$n0, pre anul =ED>
ta i
p J> poma, Bieri!a +f> +a/ina, reliefurile de pe u7ile de lemn, pre nul =BC> -
CCA +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> (V> Adam 7i Eva dup$ p$!at 87i 8nfrunt$ %> - ;; oarta>
fl
CB;> Lepede \unerar$, e!> V>
; i
CBD> Platou de ar1int Venu 7i Adoni, e!X V(
, i !$iu1$rul individual a do/8ndit li/er%
i ta de 6umne4eu 7i printre tovar$7ii $i,
tatef- t%n1$ idealul: J!andoarea inimiiK> Eli/e%
$%:O a Rniunile inerente unei o!iet$*i or1a%
f purifi!at 8n!et 7i anevoio de u1etiile
niCate, R demoni, !$lu1$rul n$4uie7te !u ar%
;FB
:_Pt:L e!a inima lui $ fie J!ea a unui om dreptK,
fV_arem$ inta!t$, la fel de lipit$ de nodurile
D inte de motiv$rile individuale proprii ini%
R 8ndoite !a 7i inima ro/ut$ 7i l$ptoa$ a
Jfierului>
WW Rdrniratorii !$lu1$rului 8nt !onvin7i !$, tr$%nd atfel, Jin1urati!ulK a redo/8ndit, 8n afara
o!iet$*ii -or1ani4ate, o parte din m$re*ia ori1inar$ a omului> Vea!uri de pe!ula*ii depre 1loria lui
AdamK !ritali4ea4$ 8n 3urul lui> Ca 7i Adam la 8n!eput, el e 8nal*$ 8n rai, 8n!.i%n8ndu%e in!er lui
6umne4eu> lV(o.or8tul pei%,3 ao!ial al putiului ete o palid$ ima1ine a iului, prima, adev$rata !a$ a
omenirii, lo!ul >de Adam 7i Eva tr$ier$ 8n toat$ m$re*ia 8naintea aaltului u/til 7i atotputerni! al 3ilor
e1oite ale vie*ii 8n o!ietatea or1ani%8nainte !a poftele trupe7ti, !$ni!ia, lu%!8mpului 7i 1ri3ile
!ople7itoare ale o!ie%Hii a!tuale $%i fi mul e5ta4ului de la 8n!e%+!$ldat$ 8n !andoarea inimii 7i, de
a!eea, \npreun$ !u oatea 8n1erilor 8n lauda ne8n%at$ a lui 6umne4eu, via*a mona.ului ete a!et
p$m8nt o1linda vie*ii 8n1erilor> El ete iom an1eli!K: JAdeea El 8mi ar$ta otile or8nduite 8n fa*a +a,
4i!e /$tr8nul VpeX adeea am 4$rit 1rupul 1lorio al !elor P*i, al mu!eni!ilor 7i mona.ilor, al !$ror in%
63a +!oP ete $%; l$vea!$ 7i $%; laude pe na"nLCeu !u inima !andid$K> Paradi1ma mo%;; ete
nou$> Ea in!lude ape!tele !ele e !ontra%!ulturii filoofi!e p$%tilul de via*$ !u totul ao!ial , pre!um
7i lun1ul tre!ut iudeo%fe "ri1malitatea paradi1mei !ont$ mai Wn !.im/area radi!al$ a pun!tului dL a
aimilea4$ JlumeaK unui fenomen
WW
lene de identifi!at M o!ietatea or a7a !um e5it$ 8n pre4ent M 7i, pr tre4$re7te or8nduirea
adev$rat$, adi!$ a t$rii primordiale a omului> Prp (oan #ur$ de Aur 8n predi!ile lui e !lorie, din
apro5imativ BAC, ne 8n1$duie *im 8n!$ 7i a4i /u!uria le1at$ de o vUn neamului omene!, m8ndru 8n
pra1ul unui nou> Via*a unui ora7 !a Antio.ia, realit$*iiR 5ualit$*ii, ale !$ni!iei 7i na7terii, ori!8t de
+eK terni!e 7i tr$ve!.i ar p$rea, p8n$ 7i !re7tiniiK !lai!i, apar de a!um 8nainte !a un v8rtei tc l$murit
7i foarte e!undar 8n 7uvoiul !e !urK din rai pre 8nviere> C.iar 7i o!ietatea 7i f> rea omenea!$, a7a
!um o modelea4$ imperati%vele a!tuale ale a!etei o!iet$*i, 8nt un a!!ident neprev$4ut 7i intermitent
al itoriei> JTimpul a!tual e apropie de f8r7itH elementele 8nvierii /at la u7$>K Toate tru!turile
omene7ti, toate o!iet$*ile umane, artele 7i edifi!iileK, J!et$*ile 7i !aeleK, p8n$ 7i defini*ia o!ial$ a
/$r/a*ilor 7i femeilor !a fiin*e e5uale .$r$4ite !$ni!iei 7i reprodu!erii 8nt 8n pra1ul 8mpietririi 8n
lini7tea nef8r7it$ a pre4en*ei lui 6umne4eu> Cei !are au adoptat traiul mona.ilor 7i fe!ioarelor 8n
periferia ora7ului anti!ipea4$ 4orii firii adev$rate a omului> Ei 8nt Jpre1$ti*i $ primea!$ pe 6omnul
8n1erilorK> Clipa de 8n!.inare 7i e5ta4, 8n momentul uprem alR liK tur1.iei eu.aritiei,- a7a !um ete
!ele/rat$Y Antio.ia, atun!i !8nd !redin!io7ii 87i une! 1\W urile !u !ele ale 8n1erilor pentru a%i !ro
Jf8nt, fint, f8ntXK Re1elui re1ilor, 8n timP ! El 8nu7i e apropie nev$4ut de altar, de4va R 8ntr%o !lip$
tre!$toare tarea real$ 7i R omului> Ora7ul, !$ni!ia, !ultura, JprioU ter> !earK al vie*ii or1ani4ate
;F=
8nt doar un ; mediu vremelni! fa*$ >de a!ea tare RmR%llTi%eli/erat$ de ,,1ri3ile vie*iiK> 'ona.ii de
pe] R /urile din afara ora7ului e tr$duie! - R 8n a7a fel 8n!8t a!ea !lip$ $ d$inuie 8ntrea1$>
Cetatea anti!a
a monati!$ ne 8nf$*i7ea4$ 8ntr%adev$r B p depuiat$ de tru!turile ei !uno!ute> !ompartiment$rile,
ierar.iile, diferen*ierile pre%
+i iat$, au fot 4drun!inate 7i v$dit redue Ktort$ -ritualurilor !omunitare impreionante l
eKdef$7oar$ 8n /a4ili!ile !re7tine> Ba4ili!ile %< $ r$m8n pa*ii inerate 8n tru!turile olide Kl
ora7ului> +tru!turile o!iale pot fi upendate 8n-momentele JtariK, dar nu p$r$e! ni!iodat$ !u totul
mintea !redin!io7ilorH !8nd ie din /a4ili!$ la f8r7itul !eremoniei, ei e afl$ iar 8n lumea plin$ de
duritate a !et$*ii anti!e t8r4ii> Oameni !a (oan #ur$ de Aur dore! !a ele $ e pul/ere 8n tr$lu!irea
!ree8nd$ a evului !el nou> borile Jelementelor Re8nvieriiK au 7i ap$rut pete m$runtele 1rup$ri de
Joameni an1eli!iK, pe d8m/urile dimpre3urul An%tio.iei> Ele e pot r$p8ndi 7i !$lda ora7ul adormit>
A!eta ete viul lui (oan #ur$ de Aur, !are a murit ur1.iunit 8n =DE, 8nvin de puterea JlumiiK>
Totu7i, modul 8n !are at8tea no/ile peronalit$*i !re7tine au preluat paradi1ma monati!$ 7i
numeroaele ei variante tr$dea4$ vulnera/ilitatea ora7elor re8nviate 8n timpul 1eneW ra*iei lui
Contantin> Vea!ul al V%lea ete !el al inva4iilor /ar/are 8n O!!ident, al 8nt$ririi or%i4a*iei o!iale, al
!re7terii popula*iei 7i, prin Rnnare, al mi4eriei 8n R$$rit> +tru!turile a/ia r-ituite ale ora7ului roman
din anti!.itatea t8r%pF +ln>t e5pue unor pr$/u7iri 7i mai !umplite, tenRi ma monati!$ radi!al$ le fa!e
pe !$pe%pre Rarv$4$toare ale !omunit$*ii !re7tine $ tiv$ Pr9/u7irile le1ate de dipari*ia defini%!Ru
aJ Pr_filului !lai! al ora7ului> 8ntr%adev$r, 9in l R R admiratorii lor 8nt primii !re7tini .otarRR
mediteranean$ !are prive! 8n mod o o!i n!ol_ de !etatea anti!$> C$lu1$rii v$d Rrt*3F > n_u$, iar
dorin*a lor peronal$ de nD; de di!iplin$ peronal$ ,!are $ in%
!iud$ renun*area la e5ualitate0 ete o !$ via*a privat$ a familiei !re7tine 83L o!ietate va !$p$ta
o avoare !u totul den
(n paradi1ma monati!$ ora7ul 87i t8ietatea !a unitate o!ial$ 7i !ultural$ d 8n numeroae re1iuni
ale Orientului A 8nflorirea mona.imului ete emnul !$ oR dida i4olareK a ora7ului eleniti! fa*$
de K fnK dimpre3ur a luat f8r7it> A!um, or$7enii e du! 8n 1rup $ !ear$ fatul 7i /iRF
e du! 8n 1rup $ !ear$ fatul 7i v8nt
fintelor fe*e ta/ilite 8n 8mpre3urimi daicL !ele mai multe ori, de $teni 4draveni 7i f% %!arte !are, 8n
!a4ul !el mai feri!it, vor/e! ZW diale!t 1re!e!> 8n 3urul 'editeranei, mona.ii al!$tuie! !u nevoia7ii
anonimi o nou$ , !la$ univeral$K, independent$ at8t la ate, !8t 0 la ora7, dar, ori!are ar fi mediul,
aflat$ 8n dependen*$ de mi4eri!ordia divin$>
Nevoia7i autenti!i,
nevoia7i !eremoniaXKX
Atfel, im/olimul le1at p8n$ atun!i de nevoia7i, um/re o1lindiri ale !ondi*iei ti!$loae a
omului, ete 8n$l*at f$r$ m$ur$ de mi!ile !olonii de nevoia7i voluntari ta/ili*i 8n 8mpre3urimile
;F@
ora7elor> 6e fapt, $ra!ii autenti!i nu tra1 ni!i un folo din 8nflorirea mona.imului> Lai!ii prefer$ M
lu!ru fire! M$ fa!$ pomeni !$lu1$rilor, Jnevoia7i !eremonialXK noi, ale !$ror ru1i tre! drept
efi!iente, de!8t !er7e;torXO(> 41omoto7i 7i repin1$tori din 3urul /a4ili
1 p ,
41omoto7i 7i repin1$tori din 3urul C$lu1$rii 8n$ fun!*ionea4$ aemenea unei (u*ii !.imi!e dintr%
un la/orator foto1rafi!> 2R 4en*a lor pune 8n relief !u o a!uitate mai R> tratant$ de!8t 8nainte
tr$$turile noi aie!ea+33 ima1ini !re7tine a o!iet$*ii> (ma1inea R3, i1nor$ ora7ele prin faptul !$
i1nor$ R> rile tradi*ionale dintre ora7 7i at, dinQ K3 *eni 7i ne!et$*eniH 8n !.im/, ea e !_nLe-1-a*i
i aupra deoe/irii univerale dintre $ra!i, la ora7, !a 7i la ate, >
% lu$m un e5emplu pre!i> P8n$ la f8r7i%olului al (((%lea, ora7ul e1iptean O5"r%tul Re 1e /u!urae
de privile1iul unor ditri%Wn Ae alimente M alimente date !elor !e pu%Rn dovedi !$ apar*in !laei
!et$*enilor, indife%3e avere au $r$!ie> #enealo1iile 8nre1i%; pentru a ta/ili drepturile !et$*enilor
mer1 oi Pma Ra 8n!eputurile vie*ii ur/ane Rane 8n E1ipt> La f8r7itul vea!ului al (V%lea,
_m!turile ve!.i dipar definitiv> Ora7ul ete f 3urat !u m8n$tiri foarte populate> 8n !a%_tea lor de
!re7tini, nota/ilit$*ile e 8ntre! daruri !arita/ile pentru nevoia7i 7i tr$ini, _ r nu, !a p8n$ a!um,
pentru Jprea tr$lu!ita !etate-O5"r."n.oK> Omul de va4$ !re7tin nu mai ete p.ilopatri, Jiu/itor al
ora7ului $uK, !i ".ilopto!.o, Jiu/itor de $ra!iKH totu7i, omul umil i e pre4int$ tot 8n 1enun!.i> (ar
$ra!ii, de7i im/olimul !re7tin al p$!atului 7i al ip$7irii a de4v$luit mi4eria lor, nu au dip$rut> Ei
tremur$ de fri1 8n noaptea 8n1.e*at$ a putiului 7i e 8n1r$m$de! l8n1$ /a4ili!$ la pr8n%4ul de
dumini!$ !e le ete ervit de !$lu1$ri Jdin partea ufletelor !elor mai tr$lu!ite neamuriK, !are nu au
8n!etat $%7i e5er!ite !ontrolul aupra ora7ului O5"r."n.o 7i a atelor dimpre3ur> 6e a!um 8nainte,
neamurile a!etea nu mai reimt nevoia de a%7i e5prima vreo dra1ote pe!ial$ pentru ora7ul lor: !a 7i
!8nd ele )* deoe/i 8ntr%un fel au altul de maa ne%Hren*iat$ de oameni umili pe !are o !on%
llea4$at8t 8n ora7, !8t 7i la *ar$X J(u/itori 8ara!iK, oamenii de va4$ 8i o!rote! pe ne%or$7eni au $teni,
f$r$ deoe/ire>
XCT*ie monati!$
8"atVi
Cl%tatea_ a m_nati!$ nu a 7ter numai pe!ifi%
r-Urirea `a:uluiH ea amenin*$ $ l$/ea!$ 8n%
R!tele ;auPra nota/ilit$*ilor 8ntr%unui din
!ele mai intime> Pune u/ emnul 8n%
tre/$rii rolul atri/uit pa*iilor pu/li!e al 7ului !a lo!uri prin!ipale de o!iali4are aF _raK rilor> Am
1re7i !u totul da!$ i%am lua rY W !$lu1$rii drept eroi analfa/e*i ai unei turi> Printre !ei !e %au
!onvertit la e afl$ mul*i /$r/a*i !ul*i !are au d 8n putiu M au 8n ideea putiului M tatea !are
!ontratea4$ !u o !orup*ie +u/ 8ndrumarea unui Vaile din Ce4area a unui Eva1rie din Pont,
8nflore! 8n m$n9tr !u 7i mai mult av8nt te.ni!i de edu!a*ie moral$ pre!um 7i modele de
;FF
!omportament 7i de di- !iplin$ piritual$ pe !are nu le pra!ti!aer$ p8n$ atun!i de!8t elitele
or$7ene7ti> A!eat$ !ultur$ nu ete re4ervat$ /$r/a*ilor maturi> +pre mi3lo!ul e!olului al (V%lea,
m$n$tirile au 7i 8n!eput $ re!rute4e /$ie*i foarte tineri> La ora7, !a 7i la ,*ar$, familii avute fa! din
!opiii lor lu3itori ai 6omnului, de !ele mai multe ori pentru a !ru*a mo7tenirea familial$ amenin*at$
de fii prea numero7i 7i, mai ale, de fii!e e5!edentare> C$lu1$rii a!e7tia e5trem de tineri nu dipar 8n
putiu> Ei tind $ reapar$ dup$ !8*iva ani, !.iar 7i 8n ora7, !a mem/ri ai unei elite noi de tare*i 7i
preo*i de forma*ie a!eti!$> Atfel m$n$tirea devine prima !omunitate pre1$tita $ dea o edu!a*ie
a/olut !re7tin$ de la o vir%t$ fra1ed$> Aimilare a unei !ulturi literare 8ntemeiate 8ntru totul pe
litur1.ie 7i Bi/lie, formarea R!omportamentului dup$ !odurile raR nate de pra!ti!a monati!$ 7i, mai
ale, for rea /$ie*ilor 7i fetelor prin via*a monati!R, prin u/tila p$trundere 8n ufletul lor a
J!ertitudini a pre4en*ei 6umne4eului ne"a prin !on*inut, dar 7i mai mult prin erK le provoa!$ 8n
pro!eul de o!iali4are, ma monati!$ 8neamn$ f8r7itul idealu3u edu!a*ii f$!ute de ora7> P8n$ la
f8r7itul , lui al (V%lea, era 8n*ele de la ine !a RZ ie*ii, fie ei p$18ni au !re7tini, erau >p$ta%8nv$*$turii
pu/li!e date de un retor 8n v > 3n%tea forumului> A!eat$ form$ de 8nva*$
!e
t9 Pe teama de opinia pu/li!$ 7i pe !om%
8ntre e1ali poate $ dipar$, 8RRotul !$ o paradi1m$ de edu!a*ie at8t de t nou$ a influen*at, 8n
realitate, a7a de pu%du!a*ia pu/li!$ a tinerilor mem/ri ai !la%P e llperioare 8n a!ea perioad$ ete un
imp%- 1r$itor al vitalit$*ii !et$*ii anti!e t8r4ii> Olurile edu!ative ale !et$*ii nu 8nt ni!ide!um )
6$rtate de !$tre !ele mai drati!e> Totu7i, 8fe!tul paradi1mei monati!e !ont$ 8n a de4v$%ii 8n plin$
lumin$ o fiur$ !e e poate l$r1i ori!8nd 8n viitor 8ntre ora7 7i familiile !re7tine ale ora7ului> Ve!.ea
!etate, ale !$rei di!ipline intime modelaer$ timp de e!ole identit$*ile pu/li!$ 7i privat$ ale
mem/rilor !laelor uperioare, amenin*$ $ e pul/ere 8ntr%o impl$ federa*ie de familii, fie!are
dintre ele ai1ur8nd, 8n !ola/orare !u fe*e /ieri!e7ti au !u !$lu1$ri ta/ili*i l8n1$ ora7, edu!a*ia
adev$rat$, adi!$ !re7tin$, a tinerilor ei /$r/a*i> Citind predi!ile lui (oan #ur$ de Aur, avem impreia
!$ por*ile !aelor !re7tine e 8n!.id 8n!et 8n fa*a t8n$%rului !redin!io> Adole!en*a lui nu mai apar*ine
ta*ii> Cultura !lai!$, intrumentul de !.im%Qi privile1iat dintre e1ali ai !laelor uperi%ei poate,
dei1ur, $%i fie dat$ de 7!olile din Qntrul tradi*ional al ora7ului> 6ar ea %a 7i pre%%ut 8ntr%o !ultur$
Jmoart$K: provenit$ din tele ve!.i, ete 8n!$ privit$ !a ne!ear$ pen%a !rie 7i a vor/i !ore!t, dar
le1$turile ei ;R Re toate 4Rele au fot rupte, !$!i !o% ,!omP_rtament ale tinerilor !re7tini nu _in din
a!elea7i i4voare, a7a !um fue% ,pu d_u$ e!ole 8n urm$> Comportamen%ed %Cioului !re7tin e
de4v$luie a!um e ln tilul de via*$ al !$lu1$rilorH !eea F a _ edu!a*ie tem$toare de 6umne4eu>
_Rerva 8n !er!urile monati!e !on% _ aReR Re edu!a*ie p$trunde per% ad8n! de!8t teama J!ivi!$K de a
e e5Pune repro/$rii !elor de Ea e tranmite 8ntr%un mediu
+e
aK
;FE
filai intim 7i mai ta/il de!8t 1rupul tiu din !laa uperioar$> eriior
(oan #ur$ de Aur 8l mul1e pe t8n$rul Antio.ia0 ora7ului $u pre a%; l$a prad- merii u/tile fa*$
de propriul $u tat$ atR pi.olo1 al temerii reli1ioae, (oan #ur$ de aW !onider$ teama de 6umne4eu,
infiltrat$ 8n . n$rui !e !re7te 4i de 4i, de pre4en*a !opleitD K a tat$lui !re7tin, !a /a4a unui nou >!od !r
W de !omportament> 6eodat$ 8ntre4$rim r Antio.ie /i4antin$ a7a !um va fi fot> Nu m ete un ora7
eleniti!H purtarea !$peteniilor lu3 nu mai ete u/til modelat$ de !odurile formate de via*$ 8n fotele
!entre pu/li!e> +8nt i1norate fotele pa*ii pu/li!e, iar teatrul 7i forum%ul lipe!> Alei 8n1ute 7i
8ntorto!.eate du! la /a4ili!a !re7tin$, unde au lo! mari 8ntruniri reli1ioae, 7i la !ur*i retraeH a!olo,
8ntr%o am/ian*$ de intimitate o!rotit$, tat$l !redin!io le tranmite fiilor arta reli1ioa$, anume teama
de 6umne4eu> Apare la ori4ont viitorul ora7 ilami!>
6ar vi4iunea a!eata ete dei1ur 8n7el$toare> 6a!$ de la predi!ile lui (oan #ur$ de Aur tre!em la
epitafurile 1re!e7ti 7i latine ale !ontemporanilor $i, ni e 8nf$*i7ea4$ o ima1ine !u totul diferit$ a
or$7eanului !re7tin> El a r$ma, 8n !ele din urm$, omul pa*iului pu/li!> 6a!a nu mai ete Jiu/itor de
ora7K, ete Jiu/itor neamul lui 6umne4euK au Jiu/itor de arao%Cu e5!ep*ia unor morminte de
!$lu1$ri 7i ! ri!i, nu prea e5it$ in!rip*ii !are $ u!im R for*a motri!e intim$ a temerii de 6umne4e R
!redin!ioul !re7tin> Cre7tinul lai! a rama om de alt$dat$ a !$rui trufie o v$de! ve R epitete !e adu!
laude rela*iilor lui !u e1a R Nu prea are 1ri3$ $ e5pun$ poterit$*iR R vele !are 8i fa! $ tremure 7i $
ofte4e R 8ntrea1$, !uprin7i de o teroare alutara, P $i, !$lu1$rii>
pun
,flh3i1ma monati!a 7i trupul
toate ape!tele vie*ii !omunit$*ii ta/ili%
;; upra !$rora paradi1ma monati!$ apa$ pe aRa ropleitor pe at8t de impalpa/il, !el mai it de L
i
V ete le1at de !$ni!ie, de raporturile e%le 8n !$ni!ie, dS rolul e5ualit$*ii 8n via*a &Unlui% +e
preupune !$ familia !re7tin$ e une !a edu!a*ia !opiilor ei $ fie f$!ut$ la n%iun :i Wa teatru> ( e
!ere 8n$ $%7i 8nu%a!$ o !on7tiin*$ nou$ dup$ natura e5ualit$*ii, a !um 1%a n$!ut printre
Joamenii putiuluiK, adep*i ai !ontinen*ei> Rea!*iile divere ale familiilor la a!et ordin au, mai
pre!i, diverele a7tept$ri ale epi!opilor, !leri!i 7i du.ovni!i 8n a!eat$ privin*$ !ontituie pun!tul de
ple!are al !ontratului dintre o!ietatea !re7tin$ a Bi4an*ului 7i !ea a O!!identului !atoli! din
Evul 'ediu>
Ne%ar veni 1reu $ 8n*ele1em !on!eptul de JintimitateK al o!iet$*ii apuene moderne, !e revine at8t
de initent aupra no*iunilor de e5ualitate 7i !$ni!ie, f$r$ interven*ia .ot$%r8toare a paradi1mei
monati!e pe !are 7i%au 8nu7it%o elitele or1ani4ate ale Bieri!ii !re7tine la f8r7itul e!olului al (V%lea
7i la 8n!eputul e!olului al V%lea> Controlul e5ualit$*ii, unul iintre im/olurile !ele mai imple 7i
intime, devine totodat$ unul din !ele mai puterni!e Pentru a e5prima, u/ forma !e o va 8m/r$!a
'ediu timpuriu, ve!.iul 7i t$ruitorul
;FA
un> R% Unei vieti Priva;He !are $ fie tot mai Pua 8ndrum$rilor pu/li!e ale !omunit$*ii re%
a,3T Rptul% !$ pere!.ile !$$torite din Apu au a/ at%R Re ReneR !el Pu*in 8n teorie, ideile fi@
1>>e R 1rave depre e5ualitate ela/orate tit**% lrKKUl Au1utin, un epi!op or$7ean, 8n 9+e F ln
R$$rit familia !re7tin$ a !ontinuat f teoftLR ideilor de!oltate !u tot at8ta ri1oa% %W R C!RRre
!$lu1$rii putiului, faptul ;,neiLlnat o !otitur$ .ot$r8toare 7i, 8n arte, ine5pli!a/il$ 8n itoria
!re7tin$%
ta*ii> 'i4a !ont$, ni!i mai mult, ni!i *in, 8n autoritatea !ondu!$torilor pir8ti eri!ii aupra vie*ii
parti!ulare a apar*in8nd !omunit$*ii reli1ioae> A!unei- *iunile luate 8n diferitele re1iuni ale lumKF
diteraneene 8n e!olele V 7i V(, /$nuim rurile a dou$ o!iet$*i deoe/ite av8nd deoe/ite fa*$ de
!ara!terul vie*ii fa*$ de antite4a a, putiul, 7i fa*$ de rea puterii !lerului 8n ora7e, a!et !ontrat>
Bl ilor
j; APU+:
Cumplita team$ de trup
Paradi1ma monati!$ a pu u/ emnul 8ntre/$rii !$ni!ia, e5ualitatea, p8n$ 7i deoe/irea dintre
e5e> C$!i, 8n rai, Adam 7i Eva au fot fiin*e ae5uate> Pierderea t$rii Jan1eli!eK de adoratori
e5!luivi ai lui 6umne4eu a fot, m$!ar indire!t, pri!ina !$derii lor 8n e5ualitate, iar din !lipa a!etei
!$deri 8n e5ualitate au fot du7i /$r/a*ii 7i femeile pre o lume de Preo!up$ri inerente ufletelor
d$ruite 7i le1ate le !$ni!ie, de na7terea !opiilor, Hde mun!a 1rea ne!ear$ .r$nirii unor 1uri
8nfometate>
Povetit$ !u atfel de !uvinte, itoria !$deai omenirii, repre4entat$ de Adam 7i Eva, ete
-nda fidel$ a ufletului a!etului din a!ea 8:/ tremur8nd la 18ndul !$ 87i va auma Vin1erile !umplite
inerente vie*ii J8n aUn - eW ._t$r$7te $ alea1$ traiul Jan1eli!K
din o a.ului- C$!i% 8n lumea rilid$ a atelor Here rientul Apropiat, !a 7i 8n familiile au%-utne\ K
!re:tinilor de la ora7, intrarea J8n ln!epe pra!ti! !u o !$$torie pe !are p$%0rHU >Pre1$tit%o pentru
tinerele pere!.i 8n!$ 15 ^l amK ai adole!en*ei> Va primat$ u/ forma a radi!al$, indi!8nd un Jrai
re!u!eritK 8n putiu, paradi1%ti!$ amenin*$ $ uprime unele dintre
(- i
!ele mai olide pun!te de pri3in ale v- lumeK 8n R$$ritul mediteranean> Ceea KR pli!$ faptul !$
!re7tinii !$$tori*i nu pof> Ce> WWC dui $ a3un1$ 8n rai, deoare!e raiul etRR !.i numai !elor !e au
adoptat 8n timpuf Ree a/tinen*a e5ual$ a lui Adam 7i EVa 8n RWW !$derii a!etora 8n e5ualitate 7i
!$$torie n e5iten*a !$lu1$rului prevete7te 8ntr%arZR tarea paradiia!$ a unei firi umane ae5uak
/$r/atul 7i femeia, !a mona. 7i fe!ioar$ a e5ualitate a fot 8nl$turat$ prin
$ a !
e5ualitate a fot 8nl$turat$ prin renun*are r$t$!i 8mpreun$ pe mo.or8tele pov8rni-uri ; mun*ilor
;F<
+iriei, dup$ !um Adam 7i Eva e afl F odinioar$ pe pov8rni7urile 8nflorite ale raiuluiK feri*i de
fe!unditate, de tul/ur$rile 7i !.inurile e5ului>
'area paim$ a lumii r$$ritene 8n e!olul al (V%lea ete amenin*area !u o anulare a e5elor urmat$
de indiferen*$, !$!i e5ualitatea e f$!ue de temut 8n rela*iile dintre /$r/a*i 7i femei> Ea provoa!$
rea!*ii imediate din partea mona.ilor 7i a !lerului> Prima impreie per!eput$ de !ititorul modern de
literatur$ monati!$ ete una de violent$ mio1inieH !itatul din +!riptur$ M JTrupul ete aem$n$tor
ier/iiK M ete interpretat atfel: fiind pe ve!i e%5ua*i, /$r/a*ii 7i femeile pot fi 8n ori!e !lip$ prad$
unei !om/utii intantanee> 8nainte de a%7i du!e 8n /ra*e propria mam$ pete un r8u, /unul mona. o va
8nveli 8n manta, J!$!i !onta!tul !u !arnea unei femei ete !a fo!Ul Ane!dote at8t de 3i1nitoare a!und
fidarea permanent$ a unei radi!ale alternative> Vn 1r purile de a!e*i !re7tini radi!ali, t$1$duirea lorii
!$ni!iei mer1e paralel !u t$1$duireaR 5ualit$*ii 8ne7iH a!eata, la r8ndul ei, imt t$1$duirea deoe/irii
dintre JlumeK 7i jL C$!i !ei !are au 7i 8n!eput $ um/le pe P R ni7urile raiului M deoare!e au ale trai
R1 1eli!K al mona.ului au al fe!ioarei P jp !u privirea nevinovat$ a unui !opil Pr-3, 3* pii, ate 7i
ora7e, printre /$r/a*i 7i >R $ a!eat$ privin*$, Atanaie e vede !on
, a3a!$ !a4ul 8nv$*$!eilor lui )iera5, din 4 !f3nditor a!eti! 7i ever, )iera5 e 8n%1P : 31!$
peroanele !$$torite 87i au lo!ul 8n -r ; vrea totodat$ !a auterii $i 8nv$*$!ei $ - Frvi*i f$r$ ni!i o
prime3die de tovar$7ele lor -ie+%ene (oan #ur$ de Aur predi!$ 8mpotriva da*ii%D;K piritualeK de
!$lu1$ri 7i fe!ioare Kora7ul Antio.ia> 'ai t8r4iu, a1ita*ia mea%Kin 33or ]] mona.i orti*i pri/e1iei 7i
ru1ii per% 7i 8n mod notoriu indiferen*i la pre%fnta-unor femei 8n 3alni!ele lor trupe M va f-veni
endemi!$ 8n +iria 7i 8n Aia 'i!$ r$$ritean$>
Urupul !a revelator
Ca urmare a nevoii de a t$p8ni radi!alimul impli!it al paradi1mei monati!e, R$$ritul me%
diteranean devine o o!ietate or1ani4at$ 8n mod e5pli!it, /a !.iar mai a!u4at de!8t p8n$ atun!i,
1enerali48nd ru7inea e5ual$> 6e la !apii de familie din !laele o!iale uperioare p8n$ la vite3ii
Joameni din putiuK e preupune !$ to*i repe!t$ un !od de a/tinen*$ e5ual$, indife%at de !la$
au profeia> La Antio.ia, de pild$, (oan #ur$ de Aur e 8n!umet$ $ !ondamne /$ile pu/li!e, lo! de
8ntrunire o!ial$ prin e5%elen*9 a o!iet$*ii !ivi!e din !laa o!ial$ ufer$> Pe femeile din arito!ra*ie
le !riti!$ Kru !$ o/i7nuie! $%7i arate trupul /ine e)flut unei armate de lu1i, av8nd pe ele Lr
/i3uterii 1reoaie, im/olul tatutului lor tec rR!aR La Ale5andria e pretinde !$ 4dren%nRv_ia:ilor
provoa!$ 8n ufletul !redin!io%pu ,ntame tul/ur$toare: team$ de ne!on%ii!i ln vea!urile
premer1$toare, !8nd a!eat$ @9r >ne Par*ial$ putea fi privit$ !a nedemn$,
die ] Cl!0e!um !a i4vor de inelu!ta/il$ prime3%m_ral9
=a pere!.ilor !re7tine !$$torite din 'editeranean, 8n a!ea perioad$ 7i 8n
;ED
tta
!ele urm$toare, ne lovim de un parado5 7i fetni!ii pirituali ai GomiGoi%lor au - /a*i !e
tr$ie! 8n lumeK 8nt adeea D - putiuluiK> iomiGoi%lor le pla!e $%iK vK pe ,>oamenii putiuluiK au
$%i primea!$- $ pe a!ei /$r/a*i din al !$ror truo Jmiroul dul!e al putiuluiK>
6up$ !um am v$4ut, literatura monaf oper$ a Joamenilor putiuluiK, a provo!atW an5ietate
e5!ep*ional$ privitor la a/tinenfa e5ual$> Ea 8nf$*i7ea4$ impuliile e5uale pB a!*ion8nd puterni!
pre r$u 8n toate itua*iile o!iale unde e afl$ laolalt$ /$r/a*i 7i ferneH Totu7i, preo!uparea Joamenilor
din putiuK privitoare la e5ualitate nu a interferat ni!ide!um !u !ea a /$r/a*ilor !$$tori*i ,,8n lumeK>
8ndrum$torii pirituali din putiu, 8n pe!ial Eva1rie 7i (oan Caian, interpretul $u latin, v$d 8n
faptele e5uale indi!atorul privile1iat al !ondi*iei pirituale a mona.ului> 2antamele e5uale 7i
manifet$rile impuliilor e5uale prin mi3lo!irea vielor 7i a polu*iilor no!turne 8nt e5aminate !u o
aten*ie !are ar fi fot de ne!on!eput 8n tradi*iile de intrope!*ie anterioare, f$r$ a lua 8n eam$ vreun
eventual prile3 de !onta!t !u e5ul opu> A !onidera e5ualitatea din a!et un1.i ete o !.im/are re%
volu*ionar$> > Ap
+e5ualitatea fuee privit$ !a un i4vor JpaiuniK ale !$ror in!it$ri anormale pu\ altera armonia
peroanei /ine!re!ute da!a provo!at$ de fiin*e tre4ind dorin*a e5uala femei 7i /$r/a*i -edu!$toriH de
a!um ' ea ete !oniderat$ !a un imptom !e> %fe1iatL alte paiuni> Ea devine fereatra PrlV;c !ele
prin !are mona.ul poate !er!eta 4ontiia lui mai intime ale ufletului $u> 8n tra i*] R3, Eva1rie,
fantamele e5uale 8nt tu!u nu*io, pentru !$ e preupune !$ eieR luie 8n med !on!ret ,de7i ru7ino0
PreR uflet a unor av8nturi 7i mai u!i1$toaR- Rr mai anevoio identifi!a/ile: mu7!$tura R R !e *$ a
m8niei, a trufiei, a 418r!eniei> S
efierea fantamelor e5uale 7i !.iar modi%a rea polu*iilor no!turne 8nt !er!etate !u
)$ !a fiind indi!iul pro1reului f$!ut de mo%P;X * i iii ddit d
$ !a
PX !1tre tranparen*a unei inimi dedi!ate dra%a tel 3e 6umne4eu 7i a aproapelui> JC$!i p$r%i meZe
!ele mai intime au fot ale taleK, !ria 8 n Caian atun!i !8nd 8l !itea4$ pe A//a r.aeremon: JA7a !um
va fi 8n timpul nop*ii, a va fi :i 4iua, 8n pat !a 7i atun!i !8nd e roa1$, in1ur au 8n!on3urat de
mul*imeK> Lenta potolire a o/ie!tivelor !ele mai intime, le1ate de vie e5uale, pro!lam$ dipari*ia
m8niei 7i a trufiei, mon7tri mult mai de temut, ai !$ror pa7i 1reoi r$un$ u/ !.ipul fantamelor e5ua%
le> C8nd a a3un la a!eat$ tare, !$lu1$rul a atupat ultima fiur$, u/*ire !a un /ri!i, !are mai
r$m$ee 8n inima Jplin$ de implitateK>
(n R$$rit: via*a !on3u1ala
;E;
6o!trina e5ualit$*ii !a imptom privile1iat al prefa!erii individuale ete !el mai de eam$ tranfer
8nf$ptuit vreodat$ de ve!.ea 7i ar4$%toarea dorin*$ iudeo%!re7tin$: Jinima plin$ de implitateW> A7a
!um a fot de4voltat$ de un in%8le!tual !a Eva1rie, ea ete !ea mai ori1inal$ i/ordare a intrope!*iei !e
ne%a l$at%o lumea anti!$ t8r4ie> Totu7i, ea nu influen*ea4$ aproape po! e5perien*a lai!ilor> Por*ile
familiilor !re%Re !are, dup$ !um am v$4ut, e interpun t$% intre t8n$rul !re7tin 7i ora7 ,privit !a ur$
8n fln, mare moral$0 e 8n!.id, de aemenea, t$ti a!etui nou :i traniu 8n*ele al e5uali%n-> VBR !are
Joamenii putiuluiK l%au ad8n!it pr3 > Oul lorH morala e5ual$ 7i !on3u1al$ a Pune !re7tini /i4antini
ete auter$, dar nu tiner3fr_GWerne% Re1ulile ei dau indi!a*ii limpe4i totr3_r !are dore! $ r$m8n$ J8n
lumeK> (n Rfttl Apropiat /i4antin, normele vie*ii la fel de familiare 7i netr$mu%
e 33f 7
a*3rn>a-Laren*$ !a 7i tru!turile le1ii lai!e 7i U I lr-ltra*iei !are, u/ domnia lui (utinian, lentului
Apropiat entimentul !$ el
!on%
tituie un imperiu !u .otare Jne!lintite tatuile de /ron4K>
8n morala !re7tin$ oriental$, faptele nu 8nt pre4entate de !leri!i !a fiind preaK rioae> Oamenii ori
tr$ie! !u ele 8n !$ni!T J8n lumeK, ori renun*$ la ele pentru a eR- trunde de Jmiroul dul!e al
putiuluiK> Cea SWK doua ale1ere tre/uie f$!ut$ foarte de timpuri Timpul !onveriunilor furtunoae la
o v8rt matur$ a tre!ut> 8n!$ din anul @DD, ete important !a t8n$rul 7i, mai ale, fata, la o v8rt$ 8n!$
fra1ed$, $ e .ot$ra!$ 8ntr%un en au altul%da!$ vor au nu $ tr$ia!$ J8n lumeK, !$$tori*i, 8nainte
!a 1reoaiele !ontr8n1eri o!iale adue de lo1odn$ $%i apee pre v8rta de treipre4e!e ani> 6up$
a!et moment, ne.ot$r8rea du!e 8n mod inevita/il la !one!in*ele !umplite inerente dorin*ei de putiu,
dorin*$ ne8mplinit$ 8n timpul !$ni!iei !e va urma> Ale1erea pe !are ar fi putut%o fa!e unul din p$rin*i
are, adeea o 1enera*ie 7i va fi !ea a unuia dintre !opii> +e!olul al V(%lea ete !el al fin*ilor !opii, al
adep*ilor infantili ai vie*ii a!eti!e> 'arta, de pild$, !uvioaa mam$ a lui +imion !el T8n$r, din An%
tio.ia, 87i !re7te fiul 8n a7a fel !a el $ devin$ vetitul tilit, !o!o*at pe o !oloan$> +f8nt la v8rta de
7apte aniX 'arta fuee dat$ 8n !$$torie, 8mpotriva voin*ei ale, unui tovar$7 al tat$lui ei> meeria7 de
!ur8nd 8m/o1$*it> T8n$rul +imion ete !el menit $ 8mplinea!$ dorin*a de f%;r%nie a 'artei, dorin*$
8n$/u7it$ M !um e in iQW pla prea de pe atun!i M de o !$$torie de
venien*$> J fPmeile
8n lumea mediteranean$ r$$ritean$, ie R 8nt o!olite !u 7i mai mult$ 1ri3$ de!itin R Ve!.ile .otare
ima1inare dintre e5e BinR pe rite 8n unele privin*e> Ceea !e le e&CH3>uatHei> femei de la eu.aritie 8n
timpul men, R Totu7i, 8n ora7ele /i4antine, oamenii R tr$iau 8n lo!uin*e foarte apropiate, de ! R 1e>
multe ori 8n 3urul unei !ur*i !entrale-iteCtiC 1re1area era dei1ur pur teoreti!$> Ar 1 3o%i, !are prevede
dep$r*irea tS -
;EC
-ntelor femeilor, nu e manifeta 8n!$ 8n +FW ii al V(%lea 8n ora7ele !re7tine din Orientul
:_ rOpiat> +e 7tie !$ /$r/a*ii 87i potole! ,,ar%i areaW tinere*ii av8nd rela*ii e5uale 8nainte de datorie>
8n a!eat$ privin*$, in1ura !ontri%
vfitie adu$ de tradi*ia a!eti!$ o !ontituie tra%"a !onform !$reia peniten*ii, !.iar 7i !ei de
e5 ma!ulin, 8nt 8ntre/a*i da!$ M 7i 8n !e
!ondi*ii M 7i%au Jpierdut fe!ioriaK> Cu trei denii -8n urm$, a!eat$ 8ntre/are i%ar fi p$rut
e5trem de tranie unui /$r/at 8n o!.ii !$ruia fe!ioriaK era o pro/lem$ !e privea numai pe
urorile 7i fii!ele ale>
Realitatea /i4antin$ >>>
Tinerilor de am/ele e5e, !$ni!ia timpurie le ete propu$ drept tavil$ !e%; o!rote7te pe !re7tin
de valurile 8nvol/urate ale promi!uit$*ii 8n timpul adole!en*ei> Totu7i, !.iar 7i un moralit
p$trun4$tor !a (oan #ur$ de Aur nu 1$e7te nimi! pro/lemati! 8n a!tul e5ual !a atare !8nd e
8nf$ptuie7te 8n apele potolite ale vie*ii !on3u1ale le1ale> Ve!.ile retri!*ii !ontinu$ $ limite4e rela*iile,
dar ele prive! 8ndeoe/i momentul 7i modul 8ndeplinirii> Re1ulii !are 8i inter4iee /$r/atului $ e
apropie de femeie 8n npul mentrua*iei 7i al ar!inii i e adau1$ _/lila*ia $ e a/*in$ 7i 8n 4ilele de
$r/$tori -eri!e7ti> Totu7i, atun!i !8nd ete autori4at$, Perien*a e5ual$ 8n !$ni!ie ete privit$, f$r$
\erve, !a de la ine 8n*elea$> 'ai mult: me%!ii afirm$ !$ numai 8ndeplinirea, p$tima7$ 7i draCUtR
Pentru am/ii parteneri, a unui a!t de pR1ote voluptuo ai1ur$ 4$milirea unui !o%tui Pre!HUrri :i
!alitatea JtemperamentuluiK a!etei- adi!$ e!.ili/rul dintre umorile !alde 7i !are fa! din el un /$iat
au o fat$, un in%ooln$vi!io au perfe!t $n$to, arun!$m o ultim$ privire aupra o!ie%VPnmilor
J/i4antini tr$ind 8n lumeK, 8n 3u%rora e afl$ a!um, de7i la o dep$rtare pru%
dent$, impun$torii J !ietate ur/an$ foarte
(n afara u7ilor /a4ili!ilor i a ei !re7tine !etatea r$m8ne !8t fana i nedi!iplinat9, din 5ul A
d
o >
Ld=UrilW
Vedere
ea%
e
p9, din Pun!t 5ual> A!um, dei1ur, ea ete ta/ilita*i !re7tineK 8n nur+e unUf+ + tentativ !u!erni!>
8n ora7e, ori!um f f fat o%din !laele o!iale inferioare 8i /u!ur$, %l_ale a!um pe !et$*enii !laelor
uperioare ale-rR tantinopolului> Ele e e5.i/$ 8n mari L nK le nauti!e la Antio.ia, #eraa n La
Edea, J!etatea /ine!uv9ntataK R;@ ve!.i ora7 !re7tin din Orientul Apropiat + dioaele danatoare de
pantomim$ !ontinu$ g evolue4e la teatru> +tatuia repre4ent8nd%o pe Ve nu 1oal$ e 8nal*$ 8n fa*a
/$ilor pu/li!e din Ale5andriaH dup$ !um e pune, ea fa!e $ e ridi!e ro!.ia nevetelor adultereH 8n
!ele din urm$, va fi 8ndep$rtat$ nu de un epi!op, !i de 1uvernatorul muulman, la f8r7itul e!olului
al Vll%lea> 8n!$ 8n FBD, la Palermo, trei ute de protituate provoa!$ o revolt$ 8mpotriva 1uvernato%
;EB
rului /i4antin atun!i !8nd el p$7e7te 8n /aia pu/li!$H in!identul a!eta nu ete !uno!ut pentru !$
1uvernatorul, /i4antin autenti! !are !erea !lerului $%7i fa!$ datoria !$tre !etate, 8i 8mplinie o dorin*$,
numindu%; pe epi!op inpe!tor imperial al /ordeielor, !eea !e 8i aduee a!etuia o do3ana din partea
papei apuean, !andali4at> > %Ceea !e a mai r$ma din ora7ul anti! u
Orientul /i4antin nu a adoptat, dup$ !um vede, toate !odurile morale date drept e5emp lai!ilor de
!$tre mona.i>
-
>>> (n Apu: raiul re!u!erit
+$ ne 8ndep$rt$m a!um de ,,putiu RR meaK /i4antin$ pentru a !er!eta Pr_Kul Ru1u 5ualit$*ii a7a
!um le%au privit /nn !rierile tin i !lerul latin !are i%a urmai>
BDF
; ttinonei, reda!tate 8n de!eniile di%; V vale m =BD, o individualitate pu%aSr me e5ualit$*ii
un 8n*ele nou, 8n%R $ preim*im !ontururile lumii !e da-T 8n 3urul epi!opilor /ieri!ii !a%
ia:provin!iile apuene dup$ pr$/u7irea ,e in P
( ,e
r mul r8nd, apare evident !$ paradi1%ti!$ 8ntemeiat$ pe entimentul 1lo%Ada-m 7i a unei Eve
anteriori lumii l(lUZ e5ualit$*ii, !are 8i tul/urae i !.i%t8t de !runt pe epi!opii R$$ritului me%ean
nu%; preo!up$ pe epi!opul din Apu%latin Au1utin 8nl$tur$ a!et potulat !u utate> +o!ietatea
uman$, !are !uprinde !$%i 7i e5ualitatea, nu ete ni!ide!um o olu%8 diperat$, vreo etap$ tran4itorie
a omenirii !are notal1ia unei m$re*ii Jan1eli!eK 7i pier%e a omului o fa!e impoi/il$> 8n o!.ii lui,
lam 7i Eva nu au fot ni!iodat$ fiin*e ae%ate> +%au /u!urat 8n rai de o e5iten*$ pe >n !on3u1al$> Le%a
fot dat$ /u!uria $ e petue4e prin !opii, iar Au1utin nu vede de e a!e7ti !opii nu ar fi fot 4$mili*i
8n !urul Vi a!t e5ual 8no*it de en4a*ii de pl$!ere en$ 7i plin$ de 1ravitate> Pentru epi!opul mei,
raiul nu ete antite4a tr$lu!itoare a ii J8n lumeK> Ete Jun lo! de pa!e 7i de /u%irmonioaeK, iar
ni!ide!um lipa unei o% or1ani4ate, a7a !um ete putiulH ete, i1ra/$, o o!ietate or1ani4at$ a7a !um
ar ; a fie, adi!$ u7urat$ de teniunile ine%f$!ut$!_ndltiilor ei a!tuale> Raiul 7i e5perien*a
:i Eva 8n rai al!$tuie! o pa%&uaie r !nirn/uri !on!rete o!iale 7i e%
>*i-vaTR_rtamentul e5ual al lai!ilor-!$$%de_are!e ; 0uRe!at !_nform a!etei paradi1me, raiul
poatOnfdiRa uman$ a de!$4ut> C$!i, da!$
i unv. Pre4entat !a o tare pe deplin 0ra raiului re!u!erit poate fi privit$ ln Bi4an*, 8n nef8r7ita
t$!ere a rte de ori!e form$ de via*$ uma% Kl :i 8n ierar.ia olemn$ a lu3%
WWf\or 8n /a4ili!ile Bien!n !ate, A i a autorit$*ilor, re!u!erit poate ii
lNan ora7> O parte ar /lG$ R
% %>> numai de3R 6U+tiului, !i i de tV
;E=
\ualitatea nu mai
diviE>ii !a ete emnul ite !e domnie uflet, /$r/at i
o vreme Adam f
!$$torit$, la !ietate uman$ in
din
ni!ie ideal$ !u lai! era o %tenit 7i, fire7te, Qiedii>
e Ada ua*
nu !a ni7te !elAatan entativi rit$, la *el de VeP ori!are
>JRiiati> Ci Cd Lb%, o +_K
faroi%ori!are>!av Re!a>
,unerea R
3o1aY t$ neC
ienta, rep! reC.ile penUU V
Con!ep*iile a!etea au variantele d venit 8ntr%at8t parte inte1rant$ a unW aU R mental al !re7tin$t$*ii
o!!identale, 8n!8tVfr+llllli $ le privim de la o anumit$ dep$rtar Ru-e !a $ ne d$m eama de !ara!terul
trai Rentru pre4entau !8nd %au ivit 7i $ putem ;U CeR pe!ifi!itatea itua*iei !are i%a 8mpin p tin 7i
pe urma7ii $i $ modifi!e 8ntru at8t de emnifi!ativ paradi1ma monati!$ tenire r$$ritean$>
K - !LK
Pentru lai!ul !re7tin 8n 3o! e afl$ o n interpretare a emnifi!a*iei e5ului> Noua -Ua terpretare
impli!$ de aemeni deuetudinea !a> durilor de !omportare 8nr$d$!inate 8ntr%un moK del fi4iolo1i!
pe!ifi! al peroanei umane>
+u/ domnia Antoninilor, !odurile 7i fi4iolo1ia tineer$ am8ndou$ $ upun$ ener1iile paiunii
e5uale unui model pe!ifi! al o!iet$*ii> 'edi!ii 7i morali7tii a!elei epo!i e tr$duier$ $ inte1re4e
e5ualitatea 8n di!iplina !et$*ii> Ei !oniderau !a de la ine 8n*ele faptul !$ o de!$r!are vi1uroa$
de J!$ldur$ rodni!$K mo/ili4at$ 8n tot trupul, la /$r/at 7i la femeie, 7i 8no*it$ de o puterni!$ en4a*ie
de pl$!ere fi4i!$, era !ondi*ia ine Ina non a 4$milirii: 4$milire 7i paiune nu puteau fi dio!iate>
Pentru moralit, in1ura pro/lem$ ete !a o atfel de patim$ $ nu d$une4e !omportamentului pu/li!
al unui /$r/at !are i %ar deda 8n mod e5!eiv 7i frivol 8n via*a a parti!ular$> 'ul*i !redeau !.iar !$
!onta!tele e5uale 8ndeplinite !onform re1ulilor /unei%!uviin*i, !are erau oare!um o prelun1ire a
!odurilor de !omportament, produ! !opii mai reu7i*i de!8t !ei 4$mili*i 8n timpul unor raporturi 8n
de!urul !$rora partenerii nu %ar in!.ii de a!ete norme, dedmdu%e unor preliminarii orale, au
lu8nd po4i*ii in de!vate, au 8n timpul mentrua*iei> AR a!tul e5ual putea fi pre4entat !a emnul mai
intim al Jmoralei ditan*ei o!iale 1ata de men*inerea !odurilor de /un$ pu/li!$ pe!ifi!e !laei
uperioare>
B;D
>u1utin de4mem/rea4$ !u totul a!ete mo%iar vederile ale impli!$ o ima1ine a ului a/olut nou$>
Patima e5ual$ nu mai P 8nf$*i7at$ 8n een*$ !a fiind o J!$ldur$K v$ difu4$ 7i indiferent$, !e%7i atin1e
;E@
paro% mul 8n timpul raporturilor> 6impotriv$, H *3a e !on!entrea4$ aupra unor 4one pre!i%f ale
im*$m8ntului pe!ifi! e5ual: la /$r%t aupra pro!eului !rea*iei 7i a amanunte%d5 pre!ie ale
e3a!ul$rii> A!etea 8nt l$/i!iuni !omune tuturor oamenilor> Prin urmare, for%mele d mio1inim
!ele mai /rutale 8nt ate%uate, !el pu*in 8n 18ndirea lui Au1utin, da!$ \3 7i 8n pra!ti!a de fie!are 4i, 8n
O!!ident, la 8n!eputul Evului 'ediu> Nu e mai poate pune !$ femeile au mai mult$ e5ualitate de!8t
/$r/a*ii, au !$ ele 8nt !ele !are 4drun!in$ ra*iunea /$r/a*ilor ademenindu%i la en4ualitate> 6up$
Au1utin, /$r/a*ii 8nt la fel de pai/ili de l$/i!iune moral$ e5ual$ !a 7i femeile> To*i 3oart$ 8n
trupul lor nepu imptomul fatal al !$derii lui Adam 7i a Evei> 2aptul !$ 7i la unul 7i la !el$lalt
piritul !on7tient ete 8n$/u7it 8n !lipa or1amului fa!e $ dipar$ ve!.ea teroare roman$ a
Jefemina*ieiK, a vreunei l$/iri a peroanei pu/li!e, provo!at$ de o dependen*$ paional$ fa*$ de
inferiori de am/ele e5e>
Luarea 8n t$p8nire de !$tre Bieri!$
Kredin*a, urprin4$tor de peritent$, !$ /una%!uviin*$ pe !are !laele o!iale uperioare o
epe!ta 8n timpul !onta!tului e5ual !ontri%Ul: $ pro!ree4e ni7te !opii J/ine 4$mili*iK, ato7i
a!ult$tori 7i de e5 ma!ulin, de , ete pul/erat$ de un entiment nou !8nd a!tul e5ual
per!eput !a fiind !lipa
a*3% JPer_ana e rupe de ape!tele ra*ionale M aJ Ca _!iale M ale ei> Con!upi!en*a trupului,
!um e arat$ 8n a!tul e5ual, ete o tr$$%B;;
m
a peroanei umane !are defide .ot$ definire o!ial$ 7i nu poate fi influentH
tur$ a peroan
ori!e definire o!ial$ 7i nu poate fi influ _R
din afar$ de!8t printr%o !ontr8n1 R
Pentru lai!i M /$r/a*i 7i femei ]]!ontr
rile normale 8n timpul raporturilor e5uRK a !$ror natur$, era mai ale e5terioar$ i oR R
tre/uie $ in!lud$ entimentul !u totul nou - unei fiuri ad8n!i 8n ur4eala a!tului e5ual u7i> La
urma urmei, 6umne4eu !reea4$ !oN pilul 7i 8i d$ formaH iar a!tul e5ual, datorit$ !$ruia partenerii 8i
dau materialul a!tului +$u !reator, nu ete dator !u nimi! u/tilelor 7i p$trun4$toarelor di!ipline ale
!et$*ii>
8ntre/area da!$ 18nduri at8t de trite 7i de ori1inale au 8ntune!at !onidera/il rela*iile e5uale
ale pere!.ilor pre f8r7itul (mperiului roman din Apu ete !u totul alt!eva> B$nuim !$ nu, !eea !e
!ontituie 8n ine o m$rturie t$!ut$ a puterii ve!.ilor moduri de via*$ fa*$ de domina*ia !leri!al$
!re7tin$> Pere!.ile !re7tine !ontinu$ $ e 8n!read$ 8n medi!ii lorH ori!um, numai un a!t de dra1ote
!ald$ 7i pl$!ut$ le poate da !opiii !are $ 3utifi!e faptele e5uale 8n o!.ii !lerului !eli/atar> 6e
a!um 8nainte, !re7tinii e fere! de !onta!t e5ual 8n 4ilele inter4ie de Bieri!$ M mai ale
;EF
dumini!a, 8n a3unul marilor $r/$tori /ieri!e7ti 7i 8n timpul potului M !$!i e tem de urm$rile 1eneK
ti!e provo!ate de aemenea infra!*iuni privind noul !od de /un$%!uviin*$ pu/li!$> Totu7i, modul !um
Au1utin t$ruie aupra p$!atului ,fara importan*$0 8n !onta!tul e5ual al oamennor !$$tori*i, de7i
8l de!rie f$r$ la!ivitate :i !u mult mai mult$ toleran*$ de!8t !riitorii Anti!.it$*ii t8r4ii ,!are, de
o/i!ei, !ondamnau iai mil$ toate a!tele e5uale 8ndeplinite f$r$ dor %*a !on7tient$ 7i .ot$r8t$ de
a 4$mili ]! v i>pentru !etateK0, impli!$ im*$m8ntul unei R> !uviin*e 8n$untrul dra1otei !on3u1ale%
t8r4iu, 8n o!ietatea foarte diferit$ a :vUiU !$ 7i diu timpuriu, oamenii vor fi de P$rFHriL 3Rod
dra1otea !on3u1al$ poate fi !ontrolata tele
!on7tient pre a redu!e la minimum a P
B;C
ie neade!vate, modifi!8nd !u vrere> elementul i pl$!ere u/ie!tiv$ din !onta!tul e5ual, de
datorit$ !ontrolul N:+iNK
da datorit$ !ontrolului aupra anumitor >Re de m8n1iieri> +e va !onidera atun!i !$ ioCtrina
au1utinian$ a de!.i 8n itemul de narare a familiei !re7tine o /re7$ pe !are ni!i up /i4antin nu %ar
fi 8n!umetat $ 7i%o 8n!.i%nuieH prin a!eat$ /re7$ va ufla un v8nt 8n1.e%3lt Ei va porni de la !anoni7ti
7i !ititorii lor, o$rin*ii du.ovni!i ai Evului 'ediu mai t8r4iu>
O/eia o!!identala a e5ului
Umililor !api de familie J!are tr$ie! 8n lumeK, ideile lui Au1utin le%au impu o ri1oare 7i o
!on7tiin*$ a!eti!$ depre l$/i!iunea moral$ a omului> Au1utin 8nu7i a 8n1em$nat, 8n inul
Bieri!ii !atoli!e, JlumeaK 7i JputiulK> 8n a!eat$ privin*$, va fi urmat 8n timpul de4volt$rii t$!ute a
Bieri!ii !atoli!e 8n Europa o!!idental$, 8n #alia, 8n (talia 7i 8n +pania, epi!opii !atoli!i din ora7e, iar
nu Joamenii putiuluiK devin ar/itrii paradi1mei monati!e a7a !um a modifi!at%o Au1utin 8ntr%
un mod u/til 7i ireveri/il, pentru !a $ !uprind$ 7i e5ualitatea J8n lumeK> 8n a!et !.ip, JputiulK
p$trunde 8n ora7 de u in 3o> JPutiulK 7i JlumeaK nu e mai deoe/e! !u tri!te*e, a7a !um ete
!a4ul 8n Bi4an*> 6impotriv$, 8nal*$ o nou$ ierar.ie: adeea format, !a 8n timpul lui Au1utin, 8n
!omunit$*ile monati!e ur/ane, !le%rul a/tinent 8i !ondu!ea pe lai!i mai ale di%!lPlin8ndu%i 7i
f$tuindu%i 8n privin*a anomaliei PerPetue 7i 8mp$rt$7ite a unei e5ualit$*i
+!$4ute>
, (n afara a!etei ierar.ii uni!e 7i lipite de ptivo!, ni e 8nf$*i7ea4$ o tru!tur$ e5ual$ pit$ u/
o!.ii /$tr8nului epi!op al )ipo% r/a*u :i femeile, !ei de Jvi*$ no/il$K, Ru lor 7i Joamenii
putiuluiK ,8ntr%un >> Rai pu*in initru, dar tot at8t de inelu!% ll !a 7i /$r/a*ii !$$tori*i J8n lumeK0 M
to*i
B;B
i
i
8nt upu7i unei l$/i!iuni univerale 7i tiveH to*i au mo7tenit de la Adam 7i EvV tur$ e5ual$ u/ o
form$ dilo!at$> Ni!i nun*are nu poate 8n$l*a pe nimeni deH a!elei naturiH un !od 8r1uin!io interior
;EE
poate doar $ o 8ndi1uia!$> (ar a!ea dilo!i ete a!um 8nf$*i7at$ !a un imptom priviW ,pentru !$
ete e5trem de intim 7i de potrivin i !ondi*iei umane: omul, !a fiin*$ e5ual$, a de venit !el mai umil
numitor !omun al marii deK mo!ra*ii de p$!$to7i aduna*i 8n Bieri!$
!atoli!$>
A3un7i ai!i, ne afl$m la ultima 8n!ru!i7are de drumuri> +pre anul ;CDD, autorul, pu*in-8nemnat, al
unui manual de du.ovni!ire de!lara: J6intre toate /$t$liile !re7tinilor, lupta pentru !atitate ete !ea
mai 1rea> Ai!i, lupta ete ne%f8r7it$, iar i4/8nda, rar$> 8ntr%adev$r, marele r$4/oi ete a/tinen*a> C$!i,
a7a !um a pu Ovidiu ,>>>0, :i !um ne reaminte! Vuvenal 7i Claudianu ,>>>0 a7a au f$!ut 7i +f8ntul
(eronim
7i +f8ntul Au1utinK>
(n toate !rierile ulterioare ale Bieri!ii latine, tr$lu!ita poe4ie eroi!$ a Romei anti!e 7i um/rele
proro!iri ale !riitorilor !re7tini din perioada noatr$ e tul/ur$ re!ipro! pre] a ne tranmite
entimentul e5trem de !iudat !$ preo!uparea prin!ipal$, 1roa4a 7i def$tarea europeanului apuean
ete 8ndeoe/i e5ualitatea, iar ni!ide!um, a7a !um ete !a4ul la /i4antinii mereu o/eda*i de
mira3ul unui rai re!u!erit in ad8n!imile putiului, trufia 7i violen*aR !ele ma um/re 7i mai
imperonale, ale Jlumii->
Cer!etarea unor atfel de teme 7i, de lap , multe altele M iat$ poate *elul pre !are R toria vie*ii
private 8n Anti!.itatea tir4ie u du!e pe !ei !e e vor .ot$r8 $ o tudie4e am$nun*it de!8t a fot !"
putin*$ 8n a!ei t%R *ine pa1ini> Am pornit de la om :i or J- ete f8r7it !u Bieri!a 7i JlumeaK> Care
din R antite4e a !8nt$rit mai 1reu 8n Plam Yrot$r8rea turii apuene pe !are o 8mp$rt$7im> K 8i
apar*ine !ititorului>
(LU+TRATELOR
Pi!tur$ de la Pompei, !aa numit$ a lui Teren%*iu NeoH portretul unor o*i 8nainte de anul E< 8>e>n>
8n E1iptul roman, vetitele Jportrete de la 2a"umK 8nt de a!eea7i fa!tur$ ,Neapole, 'u4eul de
Ar.eolo1ie0>
C> Ba!.u, /ron4 de m$rime emi%natural$> A!et adole!ent im/er/ !u plete lun1i 87i
aplea!$ de pe o!lu !apul !u o mi7!are ne1li3ent$> Bu4ele, o!.ii, farme!ul $u par 8n!$r!ate de
nelini7te 7i de4v$luie natura a divin$ ,Pari, Petit Palai, Col> 6utuit0>
B> +ar!ofa1, ,detaliu0, 3um$tatea e!olului ((> 8n 3il*ul 8nalt, privile1iul ei, doamna 87i al$ptea4$
prun!ul> Uin8nd o !arte 8n m8n$ M fapt !e indi!$ ran1ul o!ial M tat$l e propte7te de un t8lp
!onven*ional 8ntr%o atitudine plin$ de no/le*e ,Pari, Luvru0>
W 2irm$ de moa7$ din tera!ot$> Una din moa7e o *ine pe femeia !e na7te, !are e prinde de !aunH
!ealalt$ o a3ut$ ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
@% +ar!ofa1 ,e!> ( au ((0> 6ou$ lu3ni!e 8l !ald$ Pe !opilul nou%n$!ut ,Roma, 'u4eul
Termelor0>
- 2ra1ment dintr%un va !u reliefuri, e!> (> Un +Frvitor e 1r$/e7te $ adu!$ p !$ldare de ap$ unei
pere!.i foarte o!upate> O p$l$tur$ purifi!atoare era ritual$ dup$ fie!are !onta!t e5ual ,Lvon,
;EA
'u4eul !ivili4a*iei 1alo%romane0>
B;@
, E5%voto dedi!at 4ei*elor .r$nitoare, e!> (8%m, 'ama 7i !opilul au venit $ ofere o tav$ CUfrU!>
te tatuii 4ei*ei prote!toare !are, tind pe un 3U*l ti al$ptea4$ prun!ul> 6oi!ile au mamele au Pa]
troanele erau 4eit$*i o!rotitoare !elti!e ,'uCeul
J R)alatul e 3oa!$ m8n8nd o t>$ur$ J A> +ar!oia1>> animal pe maura ei )ulu]
!are a 8n.afV inventate ,Pari, Luvru0>
\ 8n.$mat un animal pe maura eu )l !are a RR inventate ,Pari, Luvru0> RC-R%mormint
u/teran ,e!> t \ mTieaH un !opil 8nva*$ a um/le \ VLm CLLfun fel de trotineta0 ,Roma, W
a, u> 5 iR
Vo! !u min1eaH un !opil 8nva*$ a um
JYoupalaK ,un fel de trotinet$0 ,Roma, 'u4% _i
Termelor0>
;D> +ar!ofa1 de !opil> 'otivul 8nf$*i7ea4$ un /$Hat 3u!8ndu%e !u !er!ul ,tro!.u0 ,Roma,
'u4eul Va
ti!anului0>
;;% +ar!ofa1 de !opil, e!> ((> C8teva feti*e love! !u min1ea un t8lpH /$ie*ii fa! $ alune!e o nu!$
pe un plan 8n!linat pre a d$r8ma un !atel de nu!i ,Pari, Luvru0>
;C> Relief funerar, e!> ((> 2eti*$ 3u!8ndu%e !u di!uri ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
;B> Alt detaliu din ar!ofa1ul de la ii> B: fiul, 8m/r$!at de $r/$toare, de!lam$ le!*ia de
retori!$ 8n fa*a tat$lui ,7i nu a da!$lului $u0> 6e1etele lui reprodu! 1eturile elo!in*ei, !are erau,
!odifi!ate 7i 8nv$*ate> Cartea din m8na tin1$ nu ete un am$nunt real, !i un im/ol de !ultur$, de!i de
demnitate o!ial$> Cultura nu era o impl$ podoa/$ 8n !are %ar o1lindi !u pl$!ere un da!$l
modern, !i emnul ditin!tiv de uperioritate
o!ial$>
;=> T8n$r prin*H pro!eiunea de pe altarul P$!iiRlul Au1utu, < 8>e>n> 2ratele /uni!ului $u, 8mp$ra%
tul, e afl$ 8n fruntea alaiului> El e fere7te a%7 ridi!e o!.ii aupra adul*ilor 7i pare a/ent> A!ea ta
nu are ni!i o importan*$: important eteR apar*ii familiei domnitoare, a !$rei intinUWfi*nl devenit
pu/li!$, dup$ !um dovede7te a!eataY f 1ine familiar$ 7i ofi!ial$ toto!tata> 5l MZ ! %W vR!
nutin individuali4ate:
Ntin vir%
intitu*ionala de a n ei
,Patl>
X 1tatuie funerar$: re1retele pri!inuite de moartea
!etei fete au re1retul de a fi murit> 2a*a ete
;E<
portret> O !apodoper$ a !ulpturii 1re!o%roma%
e a !$rei apartenen*$ ete prea de uitat$, 8n favoarea ori1inalelor 1re!e7ti 7i a artei a7a%4ie
romane a portretului, pre!um 7i a !eea !e ete or31inal 8n arta roman$ ,Roma, 'u4eul Coner%
( vatorilor0>
Relief funerar 1re!e! din Tn"rea ,La!onia0, e!> - ((M; 8%e%n% C$l$re*ul 7i v8n$torul t8n$r 7i
/o1at 8nv$*a $ lupte !u plato7a i !oiful pe !are le *ine !lavul> 8n dreapta u, va4a !are 8i 8mpo%
do/ea morm8ntul> :arpele pe !are ne 8nva*$ $%; .r$nim ete defun!tul 8nu7i, !are a devenit un pirit
/un 7i pe !are 8l vor .r$ni !ei vii ,Atena, 'u4eul Na*ional de Ar.eolo1ie0> ;E> 6e!.iderea unvA
tetament> Ori!e tetament tre/uie de!.i 8ntr%un lo! pu/li! M forum au /a4ili!$ M 8n plin$ 4i 7i 8n
pre4en*a unor martori> Ai!i, fiind vor/a de un defun!t no/il, ma1itratul a7e4at pe !aun 7i 8n!on3urat
de li!torii $i, a venit peronal pentru de!.idere> To*i !et$*enii 8nt 8m/r$!a*i de $r/$toare ,to1$0
,Roma, Palatul Colonna0>
;A> 'orm8ntul )ateri%ilor ,detaliu0, pre anul ;DD e>n> Prin arta roman$, !.ipul a!eta de
prun! devine un 7a/lon, dar e5trem de avuro ,Roma, 'u4eul Latran, a!um la Vati!an0> ;<> Pi!tur$
de la )er!ulanum, 8naintea anului E< e>n> Via*a ne!on3u1al$, a7a !um e5it$ doar 8n pi!tur$> Pentru
perona3e ea ete o/i7nuit$ 7i de a!eea nu e 1r$/e! $ e /u!ure unul de altul> 2emeia ete pe
3um$tate de41olit$, iar /$r/atul Gea 8n ne7tire ,mai /ine $ 1ole7ti dintr%o dat$ un va de!.i la !ele
dou$ !apete, din !are unul tre/uie atupat !u un de1et0> 2emeia ni!i nu%7i toar!e !apul: a3un1e $
ridi!e m8na pentru !a o !lav$ $%i 7i 8ntind$ un ipet !u /i3uterii peapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0,
noaptea nun*ii, reprodu!ere arti4anal$ a unui Ori1inal 1re!e!> 'ireaa voalat$ %a i a7e4at pe
pat> unde Peruaiunea o 8m/$r/$tea4$> La pi%
B;F
!ioarele patului, 4eul )"men a7teapt$ mom deflor$rii> Venera 8n$ M au una din #rarWW; proptit$
de un t8lp !onven*ional e pre1$t NN $ o parfume4e pe mirea$ al !$rei farm R prefa!e violul le1al 8n
pa!e !on3u1al$ m VS 'u4eul Vati!anului0>
C;> +ta/ie, portretul unui !uplu, 8nainte de anul %o Realim de !alitate medio!r$> 8ntre ei, un mi!u*
Ba!.u ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
CC> Pi!tur$ dintr%un morm8nt u/teran, e!> (( en ,Roma, 'u4eul Termelor0>
CB> Pompei> Perona3e ideale t8nd de vor/$> Un adev$r fa/ulo au teatral !e ervea lumii
reale drept model de ele1an*$> +!en$ de 1ine!eu, repli!$ au pati7$ a pi!turii eleniti!e> Perona3ele
nu 8nt a7e4ate la 8nt8mplare, !i 87i !ompun po4i*iile !u maietate ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
C=> Roma, Vila Al/ani, pro/a/il din e!olul (( e>n> Nu ete o ima1ine fante4it$, !i un portret fune%
rar introdu, !um e 8nt8mpla adeea, 8ntr%o !oi!$> E5itau a7adar pi!tori*e> A!eata, 8n4etrat$ !u
/or!ane !u !ulori, are l8n1$ ea /or!anele !u !ulori 7i un nud>
;AD
C@> A!e7ti o*i au o 8nf$*i7are at8t de tipi!$ pentru Jromanii de alt$dat$K, 8n!8t nu e o/erv$ ime%
diat !$ !ulptorul i%a 8m/r$!at dup$ moda 1rea!$H !$!i la 8n!eput, 1re!ii i%au !ulptat pe romam f$r$
to1$, l$8ndu%le drept in1ur detaliu indl1e doar 8n!$l*$mintea> +e!> ( 8>e>n> ,Roma, 'u4e
Conervatorilor0>
CF> Bron4, apli!$ de o1lind$: Vupiter, Vun_Ro)%a Amorul> +e!> ( 8>e>n>L 6e !in!i e!ole, mK
\'in de!orul -%;;nWn al
4i*ia t$p8nul0 apar*ine !laei 8nalte>
\A> Camee> O!tavia, ora lui Au1utu> 2rumue*ea prin!ipeelor d$dea tr$lu!ire monar.iei
intaurate de> !ur8nd 7i atr$1ea tot intereul pu/li!ului ,Pari, Bi/liote!a na*ional$, Ca/inetul de
'edalii0>
C<> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> ((( au (V> Cu poalele mantalei ridi!ate pete m8ne!$, l$8nd $ i e
vad$ /ra*ul 1ol, a!eat$ mu4$, !a 4ei*$ adev$rat$, !ade prad$ unor vi$ri melan!oli!e 7i t$ re4emat$
de !adrul epitafului unui om de !ultur$ ,Pari, Luvru0>
BD> Venu, repli!$ roman$ a unui ori1inal 1re!e! din anii =DD 8>e>n> Efe!t numit Jdraperii udeK
,Roma, 'u4eul Conervatorilor0>
B;> Portretul unei ne!uno!ute, 8n!eputul erei noatre ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
BC> Portretul unui ne!uno!ut 1$it la 2in d-An%ne!", e!> (( ,Pari, Petit Palai, !ol>
6utuit0>
BB> Roma, tatuet$ repre4ent8nd%o pe Venu au un Anotimp> Coafura era la mod$ 8n primii ani ai
erei noatre> Anotimpul oare *inea o o1lind$, !eea !e ar e5pli!a 1etul reemnat al ar$t$torului
adu u/ /$r/ieL La talie, paftaua unei /ride !e ridi!a ro!.ia pentru a m$ri efe!tul pliatului
,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
B=> +ar!ofa1 ,fra1ment0, e!> (( au (((> Atfel de !ene e 8nt8lne! arareori pe morminte>
6efun!tul era poate un mo7ier au aratul e le1a de vreo le1end$ mitolo1i!$, de pild$ !ea de
la Triptolem> #eniul Verii ete pre4ent !u un !o7 plin> Vu1ul ete prin ne8ndem8nate! de 1ruma4ul
/oului: din Evul 'ediu 8n!oa!e ete prin de !oarne ,'u4eul din Benevento0> We Bron4 mi!H
perona3 !ara1.io au fantati!> +e!iL Nu ete /ine $ te ar$*i a7a de furtuno !8nd e:ti prea mi! 7i
1ra 7i !8nd ai arun!at pe umeri D manta pe !are o re*ine o min$ imo/ili4at$ !e %a oprit ni*el !am prea
u> ,Pari, Petit Palai,
_ol> 6utuit0>
'orm8ntul li/ertului Corneliu Atimetu, e!> W e>n> Era fa/ri!ant 7i ne1utor de !u*ite> Ai!i
e
BiA
B;<
v8nd !u*ite> 6up$ !um pre!i4ea4$ epitaful %avea mai mul*i !lavi> 8m/r$!at !u U- R
ni!$, 87i arat$ marfa unui onora/il !lient 8n_ttU%,Eoma, 'u4eul Vati!anului0>
O1$
;A;
BE> +e!> ( au ((: atelier de familie ,ve4i Cop%; din tin1$0 unde e fa! vae
metali!e> Pr t ; lor fiind 8n fun!*ie de 1reutate, vedem 7i un R tar ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
BA> 'orm8ntul lui Corneliu Atimetu> Ai!i e fOr 3ea4$ !u*ite>
B<> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> (( au (((> Un !i4mar i un fa/ri!ant de funii !are au tr$it 8mpreun$
0 dup$ !um pune epitaful, !are au !erut $ fie 8n1ropa*i 8mpreun$ pentru !$ erau prieteni> Unul
dintre rarele !a4uri 8n !are doi ne1utori au ale un ar!ofa1 drept morm8nt, !a peroanele apar%*in8nd
!laei uperioare ,Roma, 'u4eul Terme%
lor0>
=D> Cure de !are la Cir!> Relieful a!eta al$tur$ dou$ momente: !el 8n !are ma1itratul !are
pre4idea4$ 7i pl$te7te 3o!urile ,deemnat de !eptru0 e pre1$te7te $ arun!e pe pit$ o K/atit$ pentru
a da emnalul de 8n!epere, pre!um 7i !lipa !8nd unul din !are 8l dep$7e7te vi!torio pe !el$lalt ,Roma,
'u4eul Vati!anului0>
=;> Pla!$ ,e!> (0> 8nainte de !ontruirea Coloeum%ului, luptele de 1ladiatori !u fiare aveau lo!
la Cir! ,!ele 7apte /ile indi!au num$rul turelor f$!ute de !are0 ,Roma, 'u4eul T!rmelor0>
=C> Colier de !lav$ din /ron4, 1$it la 18tul unui !.elet 8ntr%un morm8nt la ud de Roma:
JPrin%de%m$ 7i trimite%m$ 8napoi la Aproniamu, fun!*ionar al palatului imperial, la adrea :ter1arul
de Aur, pe Aventin, !$!i 8nt un !lav fu1ar ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
=B> Pla!$ de /ron4, e!> (((M(V> JEu 8nt Ael;R !lavul lui Pre3e!tu, repre4entant al minitruR
Pie*elor, 7i am dep$7it in!inta Romei> PrindR-ada !$!i 8nt un !lav fu1ar, 7i ad$%m$ 8napoi, r R
B$r/ierilor, l8n1$ templul 2loreiK> Un !lav reu7ea $ fu1$ nu avea alt$ poi/ilitate de R !87ti1a traiul
de!8t $ e v8nd$ unui ne1uto
BCD
C3avi, !u peran*a de a fi v8ndut unui t$p8n mai /l8nd de!8t !el pre!edent ,Pari, Petit Palai, !ol>
6utuit0>
+!en$ de !omedie 1rea!$ au latin$ 8n ve7minte 1re!e7ti> Patru a!tori ma!a*i: un t$p8n m8nio
vrea $%7i /at$ !lavul, ve!.iul $u prieten 8l 8mpiedi!$, apu!8ndu%; de /ra*H la dreapta, !lavul !aut$
o!rotirea unei ter*e peroane> (n timpul dialo1ului o femeie !8nt$ la du/lul flaut ,de fapt un du/lu
!larinet0 ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
=@> Or1$ .idrauli!$, lepede funerar$, e!> (V> Preiunea apei f$!ea $ vi/re4e *evile>
+onoritatea or1ii !ontrata !u unetele pi*i1$iate ale mu4i!ii anti!e ,Roma, +f> Pavel din afara
bidurilor0>
=F> Va mi! de!operit la Reim, e!> ((M(((> Or1$ .idrauli!$ !e !8nt$ 8n timpul unei lupte de
1ladiatori> A!eta a fot la 8n!eput !opul foloirii or1ii ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
=E> Ele1ant$ !en$ de toalet$> Ete oare admii/il !a o !u!oan$ $ fie mai !und$ de!8t !lava !are
o piapt$n$L 6a, da!$ ea ete foarte t8n$r$> Ete vor/a a7adar de o toalet$ de mirea$: 8n a!ea
4i, feti*a, la minunata v8rt$ de !in!ipre4e!e ani, devine adult$> V8rta real$ a !$$toriei era mai
varia/il$ ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
;AC
=A> +ipet de toalet$ de!operit la Cume ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
=<> +tatuia unei femei defun!te, e!> (M(((> Ni e 8nf$*i7ea4$ ai!i o art$ popular$ au o art$
t9n1a!eL Uinuta ete !ea a tatuilor drapate eleni%4ante> +tilul prevete7te oare 1rafimul ornamental
!are 8i va urma naturalimului plati! al Anti!.it$*iiL Bunele inten*ii plati!e e re!uno! dup$
faldurile de pe um$rul tin1> Ete vor/a de!i de tranformarea tilului !lai! 8n opera unui !io%
P)tor 8n piatr$, inferior artei !urente, !.iar re%+ionale ,AIuileia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
- piee de ar1int apar*in8nd te4aurului de la 'il%den.all ,e!> (V0, de!operit$ 8n ve!in$tatea unei
Vile ,Londra, Briti. 'ueum0> BC;
@;> +tel$ funerar$, e!> (> O doamn$, pe > tate 8ntoar$ !$tre privitori, 7i o li/ert$ priv% cK pe
doamn$ ,Arle, #liptote!a0>
@C> C.ei de /ron4> E5itau !.ei !e e r$u!eau !8nd 4$vorul $ 8nainte4e au $ dea 8napoi n WK
!um i !.ei !e ridi!au un 4$vor pivotant ,Pa i> Luvru0>
@B> ,,2an!iulla din An4ioK, de!operit$ la An4io * tr%o vil$ a lui Nero> J2ata a!eataK vetit$, f$r$
8ni, ete, dup$ p$rerea noatr$ un /$iat> Pe D tav$ are o/ie!te de !ult> Noi preupunem !$ a!eat$
tatuie%portret fuee fin*it$ 8ntr%un templu de !$tre model ,au de p$rin*ii $i, da!$ era un pai
amp.it.ale0> Oper$ ori1inal$ ,e!> ((( au (V 8>e>n>0 au !opie roman$, da!$ ne lu$m dup$ fa!tura
a!eea umar$ a faldurilorL Partea inferioar$ a tatuii a fot lu!rat$ eparat dintr%o alt$ marmur$ de!8t
!apul 7i /utul> +$ fie oare un ori1inal elin a !$rui parte inferioar$ a fot retaurat$ 8n epo!a roman$L
Ori1inal au !opie, !apodopera a!eata apar*ine itoriei artei au a 1utului 8n timpul imperiului
,Roma, 'u4eul Termelor0>
@=> Antinou, dup$ anul ;B;> Oper$ 1rea!$ din epo!a roman$, !u Ji!$lituraK au> numele
,da!$ ete vor/a de o repli!$0 lui Antoniniano din Afro%diia ,Tur!ia0, ora7 de art$ vetit 8n a!ea
epo!$> R$poatul iu/it al lui )adrian ete aimilat 4eului ruti! +"lvano, al !$rui !oora7 8l *ine 8n
m8n$> A!eat$ dumne4eire ori nu preupunea mei o inten*ie de !ult 7i era o idee poeti!$ a arti lui, ori
e datora tradi*iei 7i 4elului monaH.lRa unui individ au al unei /rele !are e m! \Y lui Antinou !a
unui Jnou +"lvanuK> Prima pli!a*ie e potrive7te mai /ine !ara!terului P re! al operei ,Roma,
'u4eul Termelor0>
@@> Epitaf al unei feti*e ,e!> ( au ((0> 6L tori! pre*io, el ete una din !ele doua m !ele mai ve!.i,
depre dometi!irea PilC;; tre om 8n Europa, #alia fiind prima VW a avut lo! ,Bordeau5, 'u4eul
AIu\ame 0
BCC
@T>
2irma pr$v$liei pot$varului Vere!undu, Pompei, trada Bel7u1ului, pu*in 8nainte de anul E<> 8n
!entru, patru /$r/a*i 8n !.ilo*i tor! .aine 8n 3urul unei o/e f$r$ !o7> Trei /$r/a*i a7e4a*i 8n fa*a unor
mee 8ntind rufe> La dreapta, t$p8nul le arat$ tuturor o tof$ a/olut !urat$> (n!rip*ia ete doar un
afi7 ele!toral !e n%ar fi tre/uit $%7i ai/$ lo!ul pe firm$>
;AB
Roma, relief funerar frumo lu!rat al unui ne1utor de va4$ ,e!> (L0> 6oi !lien*i a7e4a*i 7i !in!i
v8n4$tori 8n pi!ioare ,dintre !are o !lav$ din profil0> Remar!a/il$ ete ar.ite!tura .alei, dar pre%
upunem !$ a!ete !oloane nu 8nt din marmur$, !i din tu!> A7e4area *i1lelor rotunde 7i plate ete de
re*inut> Pardoeala nu ete f$!ut$ din dale ,2loren*a, 'u4eul Uffi4i0>
'orm8ntul li/ertului Titiu Primu ,'u4eul din An!ona0>
'orm8ntul unor o*i li/er*i 7i al fiului lor !u porum/elul $u preferat> 2i4ionomiile 8nt /ine
prineH artitul a avut am/i*ia ,nereu7it$0 $ redea mi7!area 18tului /$r/atului> Li/ertul nu *ine 8n m8n$
o !arte, !i t$/li*e: el nu poed$ o !ultur$ umanit$, dar 7tie !arte> Coafura femeii era la mod$ 8n anii
BD au ;;D ,Roma, 'u4eul Termelor0>
Repre4entare dintr%un mo4ai! de!operit la Pom%pei> Ete o repli!$ a unei opere pro/a/il vetite>
+%a pu !$ J8nf$*i7ea4$ trei mu4i!an*i !omedian*i Purt8nd m$7ti 7i un /$ie*el !are 8i prive7teK> '$7tile
8n$ ar fi mai 1roae 7i late> Nu a fot 8n*elea$ natura ima1inii: ete !ari!atura unor *$rani vul1ari,
prot 8m/r$!a*i, !are e 8nveeleau aLa !um 7tiau eiH fi4ionomia /$iatului ete la fel de !ari!atural$>
Culmea ridi!olului, a!eat$ /u!urie ruti!$ are lo! 8ntr%un ora7, dup$ !um arat$ liniile drepte 7i
un1.iurile drepte ale de!orului neted 7i ar.ite!tural> Or !e le p$rea anti!ilor mai !ara1.io de!8t o
!onfu4ie 8ntre !etate R atL La C;@, un 8mp$rat a .ot$r8t $ e5pul4e4e n Ale5andria pe *$ranii e1ipteni
!are lo!uiau ora7, !$!i Jtraiul lor dovede7te !$ *$ranii nu
e pot adapta vie*ii !ivi!eK 6up$ !um povete!
Vm ei e dedau unor /u!uru 41omotoae i
poe- - ,> JJQ aa !um e 8nt8mpl$ i a*iH
i e dedau unor /u!urii 41omo e la o!.i, a7a !um e 8nt8mpl9 7i 'u4eul de Ar.eolo1ie0> i
Y
apodop
o femeie din Pompei, 8nf$*i7at$ !a o femeiY t$, au portretul ima1inar al poetei idealeL t 1urile
unor femei !riind aveau u!!e O!r8: 8 t8n1 ete mai u de!8t !el drept !onform unei
!onven*ii da perpe!tiv$, fa*a fiind repre 4entat$ u7or din profil ,Pompei, 'u4eul Ar.eolo1i! din
Neapole0>
FC> A!eat$ Venu a fot de!operit$ la Pompei 8n templul lui (i, 4ei*$ !at$H Venu ete 8n$ i
4ei*a !$ni!iei> Adeeori i e oferea unei 4ei*e ima1inea unei alte divinit$*i> Bi3uteria de aur,
r$m$7i*a de !uloare /lond$ 8n p$rH p$r*ilor nea!operite le%a fot l$at$ !uloarea natural$ a
marmurii> Aur$ria de pe piept o!rote7te pudoarea, ne8nf$*i78nd len3erie> bei*a 87i toar!e p$rul, emn
!$ iee din /aie> Arta anti!$ e5e!ut$ intantanee 8n lo! $ !oat$ 8n relief emnifi!a*ia moral$ a unei
ima1ini, f$!8nd a/tra!*ie de timp real ,'armur$, Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0> FB> Pompei,
Caa Vettii, 8naintea anului E<, au !.iar FC al e>n> Un alon> Pe unul din ta/louri, )er!ule u1rum$
doi 7erpiH pe !el$lalt, re1ele Penteu, du7manul lui Ba!.u M f8rte!at de /a!ante> Ta/lourile
8nt a7e4ate u/ re4alitul plafonului, 8mpodo/it !u !.eoane 7i u*inut de !oloane uleK *ii i> 8n
;A=
un1.iul format de !ei doi pere*i, ala pare a e de!.ide pre ar.ite!turi fantati!e, 8ntr%o
perpe!tiv$ 8ndep$rtat$>
F=> 'o4ai! de la Carta1ina e!> (V> La prima veo R %ar putea preupune !$ a!ete ar.ite!tur R pe
malul apei 8nt fante4ite> 6ar, 8n d_mWKp9, peia3elor ar.ite!turale, realitatea romana
o% Rula Brioni ,(tria0, un /
un
porti!
mele, un port, un drum a!operit de%a lun1ul m$rii> Tot 1olful devenie un de!or
,'u4eul
Bardo0>
piee de ar1int de!operite la Pompei ,Neapole,
'u4eul de Ar.eolo1ie0>
@ 'i! va de /ron4, !u un diametru de !ir!a ;C !m, de!operit la 6oudeville> Pare a fi fot
foloit pentru a tranporta la /aie au la 1imna4iu uleiul !are ervea anti!ilor drept $pun> 6e!orul
8nf$*i7ea4$ un p$tor p$4indu%7i !aprele, proptit 8n /8t9 ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0> FE> Lamp$
!u ulei av8nd forma unui pi!ior, !u l$n*i7orul !u !are e a1$*a> Lun1imea: ;@ !m ,Pari, Petit Palai,
!ol> 6utuit0>
FA> +tatuie%portret din primii ani ai erei noatre> Un enior f$r$ fa*$ ,!$!i !apul ete o retaurare
modern$0 arat$ /uturile tr$mo7ilor $i> Rolul dinati! 3u!at de portretul roman e v$de7te ai!i !u o
naivitate vi1uroa$> Arta roman$ a portretului ete 8n$ un u/produ e5portat al portretului eleniti!,
f$r$ fa!ultatea !e o poedau 1re!ii de a re!rea realitatea> Cele dou$ /uturi mi!i redau aem$narea,
l$8nd la o parte am$nuntele> be!e /uturi de a!eea7i fa!tur$ ar deveni 8n$ pli!tiitoare ,Roma,
'u4eul Conervatorilor0> F<> Vertf$, anul C al e>n> Cei patru preo*i 7i un mu4i!ian poart$ v$lul ritual
pe !ap> 6ou$ momente 8nt al$turate: doi preo*i ard t$m8ie, 8n timp !e !eilal*i doi par a fa!e o li/a*ie>
La t8n1a e afl$ un li!tor, deoare!e 3ertfa a!eata *inea de un !ult pu/li! ,Roma, 'u4eul
Conervatorilor0> Ke Li/a*ie pe o ma$ pentru daruri 8naintea 3ertfirii unui /ou, e!> ( au ((> La t8n1a,
un om repre%4ent8nd mul*imea 87i !arpin$ ure!.ea, !eea !e 8neamn$: JAdu%*i aminte, fii atentK
M !u alte !uvinte: JRe!ule1e%teK ,'ilano, 'u4eul de Ar.eo%
Xo1ie0>
l Ar!ul de la Lep!i ,Li/ia0, anul CDB> 6up$ !um !rie Epi!tet, oamenii nu !ontene! $%i
/leteme Pe 8mp$rat au pe 4ei, !apetele tuturor r$ut$*ilor> lmP$ratul 8n$ era 7i repre4entantul
romanit$*ii>
BC@
+ever 7i !ei doi prin*i mo7tenitori pe Un vin vi!torio7i 8n ora7> La dreapta, un !orcT rFW !a /eat de
entu4iam> Oper$ de art$ nOr, f+te pre4ent8nd perona3ele din fa*$> Adol R tul !are *ine
!$p$trul !ailor 7i poart$RFKK !.ip de !olier un portret al 8mp$ratului ete du n p$rerea mea, un
!lav pa3 ,paeda1o1ium>0 - EC> (nima Romei: 8n !entrul foto1rafiei un pati /er pavat ,a1ora Atenei
;A@
nu a fot ni!iodat$ paN vat$0> A fiin*at de la anul FDD 8>e>n> p8n$ la anul EDD e>n> Ete 2orum%ul, adi!$
!eea !e a mai r$ma din monumentele !l$dite ,8n prim plan, trei !oloane ale templului emi4eilor
1re!i Cator 7i poi> lu5, 8n$l*at 8n =<= 8>e>n> (n dep$rtare, la t8n%1a, Ar!ul lui +ever ,CDB
e>n>0, iar la dreapta u/ un a!operi7 modern, +enatul> (ntre a!ete edifi!ii, e 8ntindea in!inta
ele!toral$ repu/li!an$, dip$rut$ 8n timpul imperiului> Cititorul $%7i 8n!.ipuie deaupra 7i 8n tin1$
foto1rafiei, !olina Capitoliului ,a!ropola Romei0, unde e 8n$l*a Templul ,ridi!at 8n @D< 8>e>n>0 lui
Vupiter, 4eu al !et$*ii romane> Cu a1ora 7i a!ropola 7a, !etatea ete de$v8r7it$>
EB> Un ofi*er uperior purt8nd o Jplato7$ mu!uloa$ ,reprodu!8nd mu7!.ii pe!torali0 7i un
!$pitan ,uta70 *in8nd 8n tn8n$ /atonul de !omandant ,'u4eul din Torino0>
E=> Roma, Columna lui Traian pre ;;DH detaliu>RCivili4a*ia !u!ere7te Rom9nia> Traian ,3o, la
tin1$0 a porun!it !a $ e !ontruia!$ un !ap de pod fortifi!at, paliade, !$pi*e pentru !avalerie,
dar 7i 4iduri !renelate din !$r$mi4i neare, 8n ;D] !ui edifi!iilor din lemn ale lo!alni!ilor> Cele doua
ute de metri ale a!etei /en4i deenate M povetirea unei ane5iuni M arat$ mult mai multe u !r$ri
aem$n$toare de!8t /$t$lii 7i maa!re de /ari ,a7a !um ne 8nf$*i7ea4$ !oloana lui 'ar! reliu0> Arta
a!eata lipit$ de til 7i de !_mp_Rve> tindea $ fie pati7a ,av8nd valoarea unU;R pri> nir entimental0
pan!artelor pi!tate !are, ! 1le le3ul triumfului, 8i e5pli!au poporului mo RR !u!eririi>
Propa1and$L Nu, !$!i relieiur
E@>
EE
EA>
*ea 8nt a7e4ate at8t de u in!8t o!.iul le ditin1e 1reuH ele perpetuea4$ 1loria lui Traian 8n timp 7i
8n !eruri>
+!en$ de 3ertf$ ,fra1ment0, e!> ( au ((> Omul !u toporul, !are va u!ide /oul, 7i doi li!tori> 6oar
doi, nu !in!i au mai mul*i, iar fa!iile lor de !nuturi nu au un topor pentru a%i de!apita pe o8ndi*ii la
moarte> Era de!i o indi!a*ie a ran1ului pe !are 7tia $ o de!ifre4e ori!ine: erau li!torii unui ma1itrat
al !et$*ii 7i nu ai vreunui mem/ru al aparatului de tat 8ndep$rtat 7i 8nfri!o7$tor ,'u4eul de la
Porto1ruaro0> Ritmul vie*ii: detaliu de !alendar, pre anul C@> +$pt$m8na nu e5itaH 4ilele de odi.n$
erau !ele de $r/$tori reli1ioae ,unui 4eu i e adu!ea 3ertfa unei 4ile de mun!$0 7i erau 8mp$r*ite pe
un an 8ntre1, f$r$ vreo perioad$ de va!an*$ ne8ntrerupt$H 8n a!ele E 4ile nu lu!rau oamenii li/eri,
7!olarii, !lavii 7i vitele de povar$> Cuv8ntul LV6( apare ai!i 7i el 8neamn$ J3o!uriK de !ir! ,!ure de
!are0 7i teatru> Luptele de 1ladiatori nu erau reli1ioae, neap$r8nd 8n !alendar ,'u4eul din AIuila0>
Conul arun!8nd pe pit$ o /atit$ !are va da emnalul JtartuluiK, e!> (V ,Roma, 'u4eul Con%
ervatorilor0>
Cur$ de !are ,relief ditru 8n ;<==0, e!> (( au (((> Pretutindeni e v$d tatui de 4ei: lor li e ofer$
a!et pe!ta!ol !are 8i intereea4$ la fel de mult !a 7i pe oameni, !are de altfel nu e 18n%deau delo! la
4ei 8n timpul !urelor> Analo1iile moderne !u !upele mondiale 7i olimpiadele noatre 8nt 8n7el$toare>
Vo!urile anti!e nu erau ni!i >populareK ,ele erau 7i 8nt8lniri mondene0 ni!i >>ditra!*iiK ,opue p$r*ii
;AF
erioae a vie*ii0, !i $r/$tori !ole!tive 7i totodat$ ritualuri politi!e, 8n 1enul par$4ilor din Pia*a Ro7ie,
la 'o!ova> +ar!ofa1 ,fra1ment0, e!> (V> Un perona3 de va4$ ,*ine 8n m8n$ un !eptru 7i ete
pre!edat de un li!tor0 e deplaea4$ !u tr$ura aH un e!retar Wi pre!i4ea4$ importan*a> Ete urmat de
o le!ti!$ 1oal$> Odat$ a3un la por*ile !et$*ii, el va avea
AF
/un$tatea $ nu fa!$ o intrare pompoa$ ur$H o va l$a pe a!eata la poart$ i rea 8n le!ti!$>
Or1oliul !et$*enilor apre!ia RR menea dove4i de deferent$ ,AIuilea, 'u4eulRK Ar.eolo1ie0>
de
AD> Roma, Vila Al/ani, 8ntre ;EE 7i ;AD> Puterea im perial$ 8i ap$r$ pe ne1utori 8mpotriva
a/u4uriK lor vame7ilor> +%a avut 1ri3$ !a .ot$r8rea a!eata $ fie 1ravat$ 8n piatr$, !$!i apli!area
re1ulilor nu era ni!i automat$, ni!i ai1urat$> A;> a, /, !> 'o4ai!ul lui 'a1eriu ,anam/lu 7i dou$
detalii0 la +mirat ,Tuniia0, e5pli!at de A> Be%
!.aou!.>
AC> T8n$rul a!eta roman poart$ to1$, dar 8n!$ nu ete adult, dup$ !um dovede7te /ulla !e%i at8rn$
pe piept ,odat$ 8m/r$!at$ to1a de adult, /ulla era lep$dat$0> Au fot 1$ite mai multe e5emplare
ale a!etei tatuiH ete a7adar un portret ofi!ial reprodu pretutindeni> Cine ete oare a!et t8n$r
prin!ipeL 2ie neferi!itul Britanni!u, fie viitorul $u u!i1a7 Nero> Efi1iile lui Nero 8n$ au
fot ditrue dup$ moartea a, 8n timp !e o tatuie a t8n$rului prin* a fot re1$it$ la lo! de !inte 8n
forumul de la Velleia> Ete de!i portretul lui Britanni!u ,Pari, Luvru0> AB> Vedere a ora7ului
Ave44ano ,A/ru44i0, pre anul @D> (ma1inea ete 1reu de interpretat, ete implifi!at$ 8n mod
!onven*ional M oare dup$ !are !onven*ieL 8n lo!ul !aelor ar$toae 7i !u fa*ada lar1$ au al
lo!uin*elor maive, !u eta3e, tre/uie oare $ preupunem e5iten*a unor !ae ve! > trimte 7i
8nalte, pe !are ar.eolo1ii 8n!$ nu Re !uno! 7i !are d$deau o 8nf$*i7are medieRa a!etui t-8r1
din (talia Central$L ,Roma, !ol> ;_ -
lonia0> A=> 'o4ai! ,detaliu0> Termele lui Cara!alla, e!>
au (V> 8n e!> (((, Roma a devenit rivala O R piei datorit$ faimei !on!ururilor atleti!e "
%NNNH A!et mo7nea1 !ondu!ea :i % !tleti
de
AE
feioniti veni*i de pretuUm te la !on!ur ,Roma, 'u4eul
+ar!ofa1 ,fra1ment,,,
( !apr$ 8n fa*a unei !oli/e din 5ui> W],u,>%] ] avea u!!e, dup$ !um dovede! !elelalte e5e!utate
8n a!ela7i atelier> +!ena patoral$ avea drept !op $ eteti4e4e moartea 8n lo! de a 8ntrita ufletul
,Roma, 'u4eul Termelor0> 'orm8ntul unui mo4ai!ar, e!> ((( au (V> Cei doi mo4ai!ari a7e4a*i par1
!u/urile mi!i !u /aroae> 6oi .amali adu! pietre !olorate au du! !u/urile de mo4ai!> +u, 8n
dreapta, un fi1urant 8l 8ndeamn$ !u un 1et pe privitor $ admire !ena ,1etul a!eta Jdei!ti!K a avut
;AE
un u!!e enorm in arta medieval$0 ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0> Roma, morm8ntul unui
m$!elar ,detaliu0> +e!> ((L El taie !otlete> Omul a!eta era un mi! ne1utor au un antreprenor
importantL (at$ !eea !e arta a!eata prea !on!ret$ nu 7tie au nu vrea $ arate ,'u4eul din 6reda0>
;A> 2irma unei pr$v$lii !are e !.ema pro/a/il JCele dou$ maimu*e 7i mel!ulK, alu4ie
la 8nu7irile peronalului !are vindea v8nat 7i fru!te> 'el!ul apare 8n dreapta v8n4$toarei, v$4ut$
din profil ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
A<> Ca4an1iu mun!ind ,'u4eul Ete0>
<D> 'o4ai! de la Pompei> Culiele unui teatru, reli1io !a toate $r/$torileH de ai!i, 1.irlandele 7i
/enti*ele finte> 6oi a!tori 8n!in7i !u o /u!at$ de tof$ 3oa!$ roluri atiri!eH unul 87i va a!operi fa*a
!u o ma!$ de *ap !u !oarne> +e va 3u!a o >>dram$ atiri!$K, o far$ tr$ve!.e devenit$ !lai!a> Un alt
a!tor 87i ale1e o ma!$ feminin$, !$!i femeile nu ap$reau pe !en$ de!8t 8n !omediile moderne
,JmimeK0, nema!ate au !a danatoare
,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0> Vedere a pa*ioaei vile a lui )adrian la Tivoli ,Pre anul ;C@
e>n>0> #rupuri de pa*ii ar.ite!turale 7i de !.io7!uri e5trava1ante e 8nf$*i7ea4$ n peia3> +tatuile
erau repli!i e5!elente ale !apodopere eline> )ele7teul !e e vede e ie 8ntre dou$ !oline, din !are
una 7i%a p$%!olonadele, !upolele 7i !opa!ii par!ului,
BC<
<;>
;0C> 2irma unei pr$v$lii aii a unei !ae, riumif
patru uroriK> Trei dintre ele 8nt-#ratiilp KR 4eul din Berlin0> - ,'-V%
<B> Roma, 8n ve!in$tatea Ara!oeliei, ma!.et$ d mondi> O !a$ popular$ mai mare de!8t alt T
e!> ((> Cin!i eta3e 8mp$r*ite 8n apartamente peF- tru numero7i !.iria7i> La parter erau pr$v$irK
2amiliile /o1ate lo!uiau 8ntr%o domu pati -l%!u patio 7i un in1ur !at>
<=> 6efun!tul ne1utor e pre1$te7te $ pornea!$ la drum !u un !al 7i un !lav> 2iul $u 8i
Va fi vredni! urma7> Un perona3 al lui Apuleiu era ne1utor !a 7i a!eta 7i revindea miere, /r8n4$
et!> la .anuri 7i 87i petre!ea via*a pe drumuri pentru a le du!e pretutindeni unde e afla !$ e
vinde /r8n4$ /un$ 7i ieftin$ ,AIuileia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
<@> O!ulit> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> (( au (((> Unele /oli de o!.i erau endemi!e 7i e tratau !u
!olir, dar 7i eu ventu4a 7i lu$ri de 8n1e> (n dreapta 7i 8n tin1$ dou$ ventu4e
m$rite ,Ra%vena, Bieri!a +> Vittore0>
<F> 'orm8ntul unui medi! atenian, e!> ( 8>e>n> Pa!ientul era e5aminat de4/r$!at> ,6up$ !um
vom vedea mai departe 7i pe mo4ai!ul Corneliei Ur%/anulla la 'u4eul din Al1er0> 6e a!eea doamnele
preferau $ !onulte o do!tori*$ au pe !8te o moa7$ av8nd o !ompeten*$ 1eneral$> Vo 8n dreapta,
o ventu4$ mult m$rit$ ,Londra, Briti. 'ueum0>
<E> Vedere par*ial$ a Romei> 'a!.et$ de #imondi> Ti/rul 7i dou$ dintre !ele opt poduriH !el
mai mare din !ele dou$ !ir!uriH dou$ dintre !ele unpre4e!e apedu!te, amfiteatrul Coloeum 7l PfWr-
!ul dreptun1.iular al Templului lui Claudiu divini4at> Cir!ul 'are, !u o lun1ime de doua ori mai
;AA
mare de!8t 8n$l*imea Turnului Eiffel> ne i di!$ !ara>
<A> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> ((> 6ou$ /utoaie ,8n lo!n amforelor de alt$dat$: iat$ un pro1re0> La
n%1a, un !ump$r$tor *in8nd 8n m8n$ o pun1a /aniH la dreapta, defun!tul, *in8nd o !upaZtatFp
1$*ia nepatrimonial$ fiind lipit$ de demni
BBD
;D;%
;DC>
;DB>
;D=>
;DF> BB;
a!fit ne1utor de vata> nu ne arata importan*a afa!erilor ale, !i ape!tul !el mai !ore!t al me%
eriei lui, atfel 8n!8t l%am putea lua drept im% piu v8n4$tor de /$uturi ,'u4eul din An!ona0>
3vlorm8ntul unui fierar> 6up$ !um indi!$ epita% ful, r$poatul poeda mai mul*i !lavi au
li%/er*i> +e!> ( au ((> 8n !entru mun!a pe ni!oval$, la t8n1a fo!ul 7i foalele> Bine8n*ele !$ nu
e5ita !o7 ,AIuileia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0> Pe!ar /$tr8n> +!ulptorul realit arat$ !8*i pe7ti are 8n
!o7 ,Roma, 'u4eul Conervatorilor0> A7a%4iul +ene!a 8nainte de moarte> Copie roman$ a unui
ori1inal eleniti!> :i a!eta ete un pe!ar /$tr8n !$r8ndu%7i !o7ul !u pe7ti ,Roma, 'u4eul
Vati!anului0>
Relief funerar, e!> ((M(((> 'o7ierul verifi!$ pe marele $u re1itru au polipti! o!otelile fermie%
rilor $i> Perdeaua, numit$ +f> Au1utin, ete pu$ pentru a ar$ta !$ omul nu era u7or a!!ei/il ,Trier,
Landemueum0>
a, /> 'o4ai! +aint%Romain%en%#al, e!> ((M(((> Nu 8nt rare mo4ai!urile 8nf$*i78nd $r/$torile au
mun!ile din fie!are lun$> 8n eptem/rie e !ule1 merele, 8n de!em/rie e te!uie! m$linele !u un
tea! prev$4ut !u un a5 ori4ontal ,+aint%#ermain%en%La"e, 'u4eul Na*ional de Anti!.it$*i0>
+!en$ ruti!$, e!> ((( au (V> Un omule* purt8nd o .ain$ !u 1lu1$, ve7m8ntul popular din a!ele
vremuri> O ima1ine impl$ 7i veridi!$ a mun!ilor 7i a 4ilelor, !a 8n mauoleul lui Tre/iu Vu%tu, la
Roma ,Trier, Landemueum0> C8ntar de /ron4 verifi!at de autoritatea pu/li!$ 8n anul =E al e>n>
Tal1erul a1$*at de l$n*i7oare a dip$rut ,Pari, Petit Palai, !ol> 6uduit0> C8nt$ritul /alotilor de l8n$
!u un !8ntar !u !uror ,Trier, Landemueum0>
(nteriorul unei pr$v$lii de alt$dat$H e vede !$ ete vor/a de !omer* an1ro> +u, la t8n1a, un !8ntar
a1$*at o/li! ,Roma, 'u4eul Capitoliului0>
iOA> +ar!ofa1ul unui 4araf, e!> O(M(U>
afl$ pe te31.eaua din dreapta ,Roma +alviati0> -
;D<> +ar!ofa1 !re7tin> Poate ete 8nf$*i7at un !ri/ !r8nd pe per1ament ,deaupra e vede, pOate
UK piele t$/$!it$0> Ar!ul u*in8nd !oloana ete te e datorit$ numai unei li!en*e a !ulptorului> Un a t
;A<
fel de ar! va ap$rea a/ia 8n Evul 'ediu ,'ilano !atelul +for4a0>
;;D> Otia, e!> ((M(((> O nav$ intr$ 8n portul Otia, tre!8nd prin fa*a turnului !u mai multe
eta3e al farului unde arde o fla!$r$> Pretutindeni e 8nal*$ tatui de 4eit$*i> La dreapta, o!.iul a!ela
mare ete o amulet$ f$r$ ni!i o le1$tur$ !u ima1ineaH el e J8n!runt$K v$48ndu%i pe indivi4ii
!are 8l deoa!.e pe eroul din relief> +tatuia 1eniului ,!are are torul 1ol, *ine !ornul a/unden*ei 7i
pare a 8ntinde o !unun$ navei0 ete !ea a lui Boiinu Eventu, beul evenimentelor !e e termin$
!u /ine ,Roma, !ol> Torlonia0>
;;;> Pi!tur$> Otia> Nava e nume7te (i de #eminu, iar !$pitanul%pilot ete un anume
P.arna!e> Nav$ !omer!ial$ f$r$ pinten 7i !u un in1ur !atar1 ,!or/ita0> Ete mai de1ra/$
ima1inea implifi!at$ a unei nave de mare de!8t !ea realit$ a unei /$r!i fluviale ,!audi!aria0>
Paa1erii 8i adreau 4ei*ei (i ur$ri de /un$ !$l$torie> Ovi%diu, 8m/ar!8ndu%e pe vaul 'inerva, 8i
f$1$dui !eva 'inervei> 8n!$ 8n e!> &V((( e !ufunda anual unul din !in!i4e!i de vae ,Roma,
Bi/i> Vati!anului0>
;;C> Ca$ din Otia, e!> ((> 'a!.et$ de #imondi> C.iar 7i la Roma, toate !aele !u
apartamente num$rau patru 7i !in!i eta3e> La Otia, mai port al Romei, ele aveau unul, dou$ au trei e
3e> Pr$v$lii de!.ie pre trad$> Un /al!on>
;;B> Vile pe malul apeiH pi!tur$> Caa Lu!retiu 2ron%to, Pompei ,!aa e5it$ 7i a4i0>
Ar.ite!tura tr%un peia3, dar foarte apropiat$ de R rea V R Pi!tura a!eata aminte7te de
$p$turile RR )er!ulanum v$4ute dinpre litoralul anti!, i/ilitate rafinat$, dar in!er$>
BBC
XXW
;;E>
;;<>
;CD> ;C;>
BBB
Tea! pentru ulei au vin, dar !u a5 verti!al> Ca/etanul era de!i !uno!utH manivela va fi in%
ventat$ 8n Evul 'ediu ,AIuilea, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
, Catafal!, pre anul ;DD> Bo!itoarele e /at 8n piept> Lumin$ aprin$ !.iar 8n timpul 4ilei> La
pi!ioarele mortului, !ele trei t$/li*e ale tetamentului> A7e4ate, la dreapta, !8teva !lave eli/erate prin
tetament poart$ /oneta Jfri1ian$K a li/ert$*ii ,Roma, 'u4eul Vati!anului0> +ar!ofa1 ,detaliu0> +e!>
((L 6oamna alut$ !um8na i!oana f8nt$ repre4ent8nd%o pe Venu> Vedem ai!i realitatea reli1ioa$ a
epo!ii ,'u4eul din Are44o0>
a, /> +o*ia medi!ului 8i pre4int$ unei divinit$*i !8teva flori pe !are le !oate dintr%un !o> +!lavul
!are *ine pan!arta 8l alut$ pe 4eu du!8ndu%7i m8na la frunte> 'edi!ul, a7e4at 8ntr%o po4i*ie
!onforta/il$, 87i e5aminea4$ pa!ientul mi!u* 7i 1ol> 8n planul al doilea M !lavi, aiten*i au elevi de
ai $i> Ei 8i vor fi urma7i da!$ 8i eli/erea4$ !u un pre* !onvena/il: !8teva mii de ar1in*iH e!> ((M(((
;<D
,Roma, 'u4eul Vati!anului0> +ar!ofa1, e!> ((> Trei virtu*i ale unui no/il> La tin1$, Clemen*aH fiind
1eneral, el 8nvin1e 7i iart$ ni7te Bar/ari ,8n patele $u, Patria 7i Vite3ia, !u un in 7i !u pi!ioarele
de41olite0> (n mi3lo!, Pietatea> El 3ertfe7te un /ou> La dreapta, Con!ordia lui 7i a o*iei ale, voalat$ !a
o mirea$, fiind pre4en*i Venu 7i Amorul !u for*a a> O 1ra*ie !are 87i arat$ um$rul o m8n18ie !u m8na
pe mirea$ ,'antova, Palatul Bu!al0> 6a*i%i Ce4arului !e ete al Ce4arului, !$!i a!eata 8i poart$
efi1ia> 'oned$ de /ron4 !u portretul lui +ever> 6iametrul: CA mm> Cu a!et /$nu* un !lav 87i
!ump$r$ p8inea !ea de toate 4ilele !are 8i Permitea $ nu moar$ de foame> Reverul a!eleia7i medalii:
!ele trei mone4i ,aur, ar1int, /ron40, *in fie!are !8te un !orn al a/unden*ei 7i un !8ntar>
'oned$ de ar1int !u !.ipul lui 6omi*ian> 6iametrul: ;< mm> Unui mi! /ur1.e4 8i permitea ta e
8ntre*in$ o 4i 8ntrea1$> 'oneda de aur era
foloit$ pentru !ump$r$turile important mer*ul interna*ional> e
au
;CC> 6iput$ 8n pre4en*a unui 3ude!$tor vor/a de impreionim, ta7im popular$L Ete
doar opera unui 771 lentat a !$rui min$ urm$re7te mi7!$rile lor 7i 8n!ordarea> Nu ete uni!a
ima1ine !ut$ a unei dipute 3udi!iare: 3uti*ia e dei1ur plin$ de 1ravitate, dar un pro!e te
pe!ta!ol pentru mul*ime, iar pentru p$r*i D de> f$7urare m$rturiit$ 7i !u re1uli fi5e de !eart$ 7i
r$4/unare> Nimeni nu e prefa!e !$ !ere doar e!.itate ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
;CB> (at$ !e e 8nf$*i7a o!.ilor dup$ !e !$l$torul tre!ea de por*ile Pompeiului: o u!!eiune de
morminte> Ai!i ele au forma unui altar> Primul ete 8mpodo/it !u o nav$ ,ve4i ii> ;FD0> 6rumul a!eta
du!e la )er!ulanum>
;C=> 'orm8ntul neamului )aterii, pre anul ;DD> Pe morm8nt, familia a 8nf$*i7at
!ontruirea luiH el are forma unui templu !u o ornamenta*ie /o1at$> 6eaupra templului,
!ulptorul a repre4entat o alt$ !en$ pe !are nu avea !um $ o plae4e 8n alt$ parte> La t8n1a, ma7ina
ete o minune a i!uin*ei omene7ti, de !are familia ete m8ndr$ !$ a fot foloit$ la !ontruirea
morm8ntului ,Roma, 'u4eul Vati!anului0>
;C@> (ma1inea funerar$ a unor o*i 8nf$*i7a*i !a 'arte *i VenuH dup$ anul ;CD e>n> 'or*ii fiind
venera/ili 7i nev$4u*i aidoma 4eilor, arta funerara 8i repre4int$ adeea 8n !.ip de 4eit$*i printr%o
.iper/ol$ pe !are numai ar.eolo1ii au interpretat%o ad litt!ram>
8n !alitatea a de vredni! enator ,!eea !e era !u i1uran*$0, o*ul e m8ndrea mai mult !u fun!*l
ale militare de!8t !u !ele !ivile> 6up$ !um nQR
8i
t !
!ontemporani ai lui Napoleon al (((%lea 8i R nau a!etuia, enatorul 8i eam$n$
8inparaarate $u )adrian> +o*ia nu %a 8n!umetat $ e R !a o Venu 1oal$> Altele vor fi mai indr
,Pari, Luvru0,
;CE%
;CA>
;<;
;C<>
de a foloi operele anti!e moderni48ndu%le>
A!et /ron4 roman ete o !opie, redu$ la o treime, a unei tatui 1re!e7ti 8nf$*i78nd un atlet> Cel !e
a e5e!utat !opia i%a ad$u1at un !orn al a/unden*ei pe m8na t8n1$ 7i, dup$ !um 8mi 8n!.ipui, o !unun$
8n !ea dreapt$> :i deodat$ iat$ un nud de o frumue*e f$r$ rot devenit 6onnu
Evantu, 4eul a !eea !e e termin$ !u /ine> 6a!$ omul *inea $ poede o tatuie anti!$, m$!ar ea $
8nemne !eva> ,Pari, Petit Palai, !ol> 6uduit0>
a, /> )er!ule 7i Ba!.u, a doua 3um$tate a e!olului (> A!ete tatui !oloale !ioplite 8ntr%o piatr$
foarte dur$ ,!eea !e e5pli!$ lutrul 7i 1$l/ui lor0 au fot de!operite la Roma 8n palatul imperial>
C.iar /$tr8nul atir !are 8l 8m/r$*i7ea4$ pe Ba!.u dep$7e7te m$rimea natural$> 2or*a 7i 'oli!iunea:
)er!ule 8ntru!.ipea4$ puterea virtual$ 7i !ivili4atoareH Ba!.u, al !$rui !.ip ar fi demn de Venu,
du!e !u 18ndul la delir 7i def$t$ri> A!ete tatui nu 8nt ima1ini de !ult, ni!i imple ornamente, !i
8ntru!.ipea4$ idei%for*e !are provo!au vi$ri au !u1et$ri> Am putea $ le ad$u1$m un al treilea 4eu:
pe Apolo ,'u4eul din Parma0>
Planul ofi!ial al Romei ,fra1ment0, 1ravat pe marmur$, pre anul C;D> (at$ o parte a *eutului
ur/an din vidul dintre monumente: o trad$ !u pr$v$lii 7i !ae !u eta3e 7i, al$turate, trei dorau !u
patio 7i !olonade ,8nt !ele trei dreptun1.iuri indi!ate prin linii pun!tate0> Planul nu repe!t$ taina
vie*ii private 7i ne arat$ 7i interiorul !aelor> El pream$rea imenitatea ora7ului 7i t$%p8nirea pa*iului
de !$tre orn prin mi3lo!irea artei topo1rafilor> At8t ora7ul, !8t 7i planul lui erau dou$ ipr$vi ie7ite din
!omun> 'oned$ de aur: A 1> 8mp$ratul Au1utu, !$ruia !ulptorul 1re! i%a dat un profil de 4eu>
Te4aur de ar1int$rie de!operit la Bo!oreale, 8nainte de anul E<> Nivelul mediu al ori!$rei arte a dat
arareori dovad$ de at8ta /un%1ut !a !el al toreuti!ii ve!.iului imperiu ,Pari, Lu%vru0>
;B;> +ar!ofa1> 6oi o*i pr8n4e!> Copiii e 3oa!%!ioarele lor> Cu!oana are un 3il* frurn a P-N
t$p8nul are drept la patul de ma$> +!lavii RTW o mul*ime de /u!ate> Cu!oana !ultiv$ m
,Roma, 'u4eul Vati!anului0> mU4i!a
;BC> Op$* pe morm8ntul unui irian% fmn tt n,
din Beirut0> - K ,'u4eul
;BB> Op$* de familie> Tema op$*ului, repetat$ nenum$rate monumente, 8neamn$
totodat$% iit$ !e trai feri!it au avutXK 7i JAtfel de trai e !uvine a du!e, !$!i via*a ete !urt$K
,'u4eul din Plovdiv0>
;B=> Op$* pe un morm8nt 1re!e!> Un epitaf din Roma l$nvure7te enul a!etei ima1ini:
defun!tului p$r8ndu%i r$u !$ a tr$it 8n 418r!enie, a dorit !a m$!ar pe morm8nt !ulptorul $%;
8nf$*i7e4e /en!.etuind> J6ar !e le foloe7te mor*ilor ima1inea $r/$torea!$L 'ai /ine ar fi
tr$it a7aXK ,Avi1non, 'u4eul Calvet0>
;B@> 'auoleul de la (1el, 8n ve!in$tatea ora7ului TrierH pre anul CDD> 6oi ervitori ai
familiei +e%!undini ,mo7ieri 7i ne1utori an1ro0 pre1$te! /$uturi pentru t$p8nii lor>
;BF> Relief funerarH !8r!ium$reaa 7i !lien*ii la ma$ ,Otia, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
;<C
;BE> +ervitor pre1$tind /$utura t$p8nilor> Remar!a/il ete tilul mo/ilierului: uportul de
ma$ !u !ap de leu ,Trier, Landemueum0>
;BA> Triumful lui Ba!.u> 'o4ai! de la +ua, e!> ((M(((> Vi!toria 8l 8n!unun$ pe 4eul de pe
!ar> Ci*iva putti !$l$re! lei> (n a!ea vreme Triumful Un Ba!.u era la teatru un u/ie!t de /alet
,pi\!0, !a 7i Venu 7i #ra*iile, Nimfele 7i Anotimpurile> A7a ne pun 2ilotrat 7i Ateneu> WSL
WKL mo4ai!urile nu 8nt de!8t 8n mod e5!ep*ionaliR 1ini de pietate> beit$*ile lor preferate 8nt V
7i Ba!.u, iar tilul ete mitolo1i! ,Ru Bardo0> ;B<> Relief funerar, e!> (M(((> T8n$r$
moarta i!
4at$ 8n !.ip de /a!ant$> 8n!ununat$ !u R> ,planta 4eului $u0, /a!anta au menada a7R R m8n18ie,
vi$toare, un *ap a !$rui pu
BBF
;=D
;=C>
;=B>
;==>
;=@>
;=F>
;=E>
re4iten*$ o pune la 8n!er!are> Ea e propte7te pe un /ra* a !$rui 8n!ordare o fa!e $ imt$ ener1ia
latent$ a propriului $u trup> A!eat$ !apodoper$ melan!oli!$ o poeti4ea4$ pe defun!t$H nu
m$rturie7te vreo n$de3de 8ntr%o lume de apoi ,Roma, 'u4eul Termelor0>
Relief ornamental> Ritmul o/edant al du/lului o/oi 7i al tam/urinei !andea4$ mar7ul> Pielea de
panter$ 7i /atonul lun1 !u !onul de /rad !ompun tema lui Ba!.u ,'adrid, 'u4eul Prado0>
V8ntul delirului armonio 7ter1e deoe/irile 7i a1it$ maietuoaele falduri ,Roma, 'u4eul Va%
ti!anului0>
6iana !u ar!ul> Art$ eleniti!$> V$48nd atfel de ima1ini, femeile din popor, !are nu !uno7teau
8ndoielile, e ru1au la 4ei*$, mama 6ianei, $ le dea o fii!$ la fel de frumoa$ ,Londra, Briti.
'ueum0>
Vertfirea unui taur, a unui /er/e! 7i a unui por!H prima 3um$tate a e!olului (> La altar ofi!ia4$
pro/a/il un 8mp$rat !u un v$l pe !ap> Animalele au oit> Totul e va prefa!e 8ntr%un a/ator, o
m$!el$rie 7i o rotierie 8n aer li/er ,Pari, Luvru0>
Roma ,e!> (((L0> V8n$torul a!eta 8n aren$ e ap$r$ 8mpotriva ur7ilor !u o *epu7$ 7i un /i!i
,Copen.a1a, N" Carl/er1 #l"ptoteG0> +ar!ofa1 ,detaliu0H e!> ((L Bo5eri> O evo!are mai !ur8nd
literar$ de!8t /io1rafi!$ a 8ntre!erilor 7i a edu!a*iei eline ,Roma, !ol> Torlonia0> Pompei, !aa numit$
a Centenarului> Pi!tur$ de!operit$ 8n ala e!ret$ a unei !ae a !$rei de!ora*ie e num$r$ printre !ele
mai frumoae> +ervitoarea nu a lep$dat din pudoare ultimul $u ve7m8nt ,Neapole, 'u4eul de
Ar.eolo1ie0> Nimfa a!!ept$ aaltul atirului> +upra8n!$r!area de!orativ$ e potrive7te !enelor 8n !are
;<B
fiin*e ima1inare iu/e!, a!ult$ mu4i!$ au /eau !u A!eea7i enin$tate edeni!$ ,Vene*ia, 'u4eul de
Ar.eolo1ie0>
BBE
;=A> 'o4ai!, Pompei> +$ ne /u!ur$m !8t rnaK timp> (ntrumentul de m$urare ,e!.er0 n$ !$
moartea ete una 7i a!eea7i ptr 7i !$ d$ e5a!t m$ura tuturor lu!rurilor pole, 'u4eul de
Ar.eolo1ie0>
;=<> Tavan tu!at al unei vile mari, pro/a/il !u pu *in timp 8>e>n> +u/*iri !a ni7te mane!.ine
de !a$ de mode, !8teva doamne ele1ante $vfr7e! 8n mod a/u4iv ni7te rituri nel$murite>
+pa*iile nearti!ulate ale unui peia3 ideal num$r$ mai pu*in !opa!i de!8t ar.ite!tura !u
detina*ie ne%pre!i$ !are du!e p8n$ la fantati! e5otimul palatelor din Ale5andria, dup$ !um
pune Ali5 Bar/et 8n La Peinture murale roviaine ,;<A@0 ,Roma, 'u4eul Termelor0>
;@D> JCea mai mare !amee din 2ran*aK> 6ar nu ete 7i !ea mai frumoa$ 7i ni!i !ea mai
intereant$ dintre !ameele anti!eH doar !ea mai mare: BD !m> :i 8nf$*i7ea4$ pe unii mem/ri ai
dinatiei 8ntemeiate de Au1utu divini4at au 8n 1lorie> Pro/a/il pre anul ;E e>n> 6e la
te4aurul imperial al Romei, !e tre!e la Bi4an*, apoi la +ainte%C.apelle, 8n urma 3afurilor Cru!ia*ilor
,Pari, Bi/i> Na*, Ca/inetul de medalii0>
;@;> Efe> Unul din !ele dou$ temple ale lui )adrian divini4at, de$v8r7it de un ever1et pre anul
;;A al e>n> 6e!or floral 1ra*io 7i 8m/el7u1at> 2rumue*ea fa*adei e datorea4$ tran1re$rii
unei re1uli !u !are o!.iul %a o/i7nuit f$r$ 7tirea a: 8n lo!ul unui lintel drept pe dou$ !oloane
Rotunde au al unei ar!ade u*inute de doi tilpY dreptun1.iulari, ni e 8nf$*i7ea4$ ai!i o ar!ada
a7e4at$ pe !oloane dup$ modelul oriental> Edi !iul !el mai urprin4$tor din O!!identul roman,
Templul 4i al J6ianeiK la N8me ,templu al +erapiL0 ete 7i mai e5oti!> >
;@C> 6oi 7erpi, im/oluri ale 1eniilor !aei, !eiR Lari 7i un altar, !eea !e 8neamn$ !$
famlliade e 8n!.in$> +im/oluri venite din #re!ia, un multe !ae aveau drept 1eniu tutelar
un K > 8m/l8n4it, inofeniv ,Otia, 'u4eul de Ar.eo o1%
BBB
B> +tatuet$ de /ron4> Nu ete vreun e5.i/i*ionit, !i beul Priap 8nu7i, foarte viril 8n !iuda ro!.iei
7i !oafurii femeie7ti> 6ivinitatea a e redu!e la a 1oni teama de p$r1$tori, pe !are o/!enitatea a 8i
va pune pe fu1$> +tatueta era menit$ $ provoa!e r8ul 7i $ apere de deo!.i prin inde!en*a a> C8nd o
vedeau femeile l$au o!.ii pudi! 8n 3o 7i erau datoare $ e 8nro7ea!$ ,Pari, Petit Palai, !ol>
6utuit0>
;@=> +tatuet$ de /ron4> O femeie e 8n!.in$, f$!8nd o li/a*ie> Ai!i nu mai ete vor/a de viare
au fante4ie, !i de o autenti!$ ima1ine de pietate> Bra*ul t8n1 at8rn$, lipit de trup, 8n emn de u%
punere> 2emeia e 8nf$*i7ea4$ 4eilor f$r$ a !ere nimi! 8n !.im/ ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
;@@> Prote!toare a unei !et$*i au !etate divini4at$> +tatuet$ de /ron4> Ete tot o autenti!$ ima1ine
de pietate, !$!i ea nu atifa!e !erin*ele artei 7i nu potole7te viarea> Cetatea poart$ o !unun$ av8nd
forma unui 4id de ora7> bei*a fa!e o li/a*ie> (n%1$duindu%7i un ra!uriu e5preiv, artitul o 8n%
;<=
f$*i7ea4$ pe 4ei*$ f$!8nd 1etul !e%; f$!eau !ei !e i e 8n!.inau> Lo1i!a a!eata peronifi!a
7i divini4a lene a/tra!*iile ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>
;@F> Pompei: /a!ant$ adu!8nd o 3ertf$ pe altar 8n fa*a unei tatui a lui Ba!.u> Numeroae
an!tuare ur/ane au rurale erau la fel de imple> Cele mai multe ima1ini /a.i!e *in de
vi$ri romane7ti> (n !.im/, ele 8mpodo/eau uneori l$!a7ul fint al unei e!te au !aa parti!ular$
a unui preot al beului ,!a 8ntr%o !a$ din Efe0 ,Nea%pole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
X@E> Pompei> O art$ 4i$ minor$, in!ruta*ia, a 1enerat a!eat$ 1in1a7$ familiaritate> 8n !iuda 1reu%
t$*ii de a t$ia marmura, ima1inea evo!$ pl$!uta fluiditate a arti4anatului artiti! eleniti!> E5it$ !el
pu*in vreo 7apte4e!i 7i opt de ima1ini !are o repre4int$ pe Venu !o*8ndu%7i o andal$ ,Neapole,
'u4eul de Ar.eolo1ie0>
@_% a, /> +ar!ofa1 de!operit la +impelveld> O/erva*i mo/ilierul ,Le"den, 'u4eul de Anti!.it$*i0>
BB<
;@<> Un !opil a murit at8t de mi! 8n!8t 7i%a
via*a ,la t8n1a0 a7a !um 7i%a 8n!eput%o ,la Trea ta0, pe 1enun!.ii mamei ,Roma, 'u4eul Terni
lor0>
;FD> Pompei> 'orm8ntul unei doamne ,7i nu al u marinar0: nava vie*ii ei a intrat 8n port, iar ma
rinarii tr8n1 velele ,pe un morm9nt din Otia portul mor*ii e nume7te Pavil"po, Jf8r7itul
1ri3ilorK0>
;F;> Via*a noatr$ ete doar un in1ur 8n!on3ur al arenei ,Neapole, 'u4eul de
Ar.eolo1ie0>
;FC> +ar!ofa1, e!> ((> Urme de poli!romie> Ba!ante 7i mu4i!an*i, +ilen 7i Pan p$7e! 8n
fruntea alaiului lui Ba!.u, la t8n1a, la al !$rui !ar ete 8n.$mat un !entaur> 6elirul 7i e5ta4ul le
t$p8ne! pe fiin*ele !u !.ip omene! 7i !ul!$ animalele la p$m8nt ,Roma, 'u4eul Conervatorilor0>
;FB> 'orm8ntul unui medi!, e!> (((M(V> 'edi!ul nu !ite7te, a7a !um %a !re4ut, un tratat de
medi!in$, !u un te5t !lai!, !$!i, dep$7ind Urnitele profeiunii ale, omul era !ult> La Roma, o
femeie 87i d$ titlul de medi!a, p.ilolo1e, Jdo!tori*$ iu/itoare de literatur$K ,NeQ YorG, 'etropolitan
'ueum0> ;F=> +ar!ofa1 numit Jal lui PlotinK> +f8r7itul e!> ((( au e!> (V> (n !entru t$ a7e4at un
!$rturar av8nd o le1$tur$ de !$r*i la pi!ioarele lui> Ete defun!tul, pro/a/il o !ele/ritate> (n 3urul
$u, rudele, !are i%au re!uno!ut meritele, 7i 8nv$*$!eii> La am/ele e5tremit$*i, !8te un 8n*elept fa!e
de 1ard$ pentru a dep$r*i de vul1 a!eat$ familie e5!ep*ional$ au a!eat$ J!apel$K> +$ fie oare
filooful 1enial numit PlotinL A!eat$ identifi!are a dat na7tere la o/ie!*iuni !ronolo1i!e> 8mi
m$rturie! !epti!imul fa*$ de dat$ri prea pre!ie pornind de la imple !riterii tiliti!e> Adev$rata
1reutate !ont$ 8n faptul !$ fie!are epo!a a num$rat mai mul*i !$rturari veti*i ,Roma, 'u 4eul
Vati!anului0>
;F@> Capodoper$ dintr%un atelier identifi!at pre anul CDD> (n t8n1a, un p$tor frumo, End8mion>
(-K;K v$luit$ 8n v$lul $u, Luna 8ndr$1otit$ !o/oar$ maietuo din !er pentru a%; privi, 8n timp !e
B=<
;<@
;FE>
;FA>
;ED
doarme> La dreapta, Bri4a 8naripat$ r9m8ne nemi7!at$, urprin$ de at8ta frumue*e> +u, 8n tin1$,
+omnul prear$ ma!i pe Endimion> La e5trema dreapt$ o !enet$ ruti!$ 8nv$luie dra1otea Lunii 8n
nevinov$*ia unei patorale ,#enova, Palatul 6oria0>
Cator 7i Pollu5, purt8nd pe !ap /onete !oni!e, le r$pe! pe m8ndrele ale !$ror ervitoare o iau la
fu1$H !8*iva r$4/oini!i e tr$duie! $ e opun$ tovar$7ilor de arme ai !elor doi vite3i> +e!> (( au
prima 3um$tate a e!> ((( ,Roma, 'u4eul Vati!anului0>
+ar!ofa1 de import au de imita*ie atenian$, pre anul CDD> 8m/r$!at 8n traie femeie7ti, A.ile du!e
o via*$ taini!$, printre fii!ele unui re1e> 6ar iat$ !$ ner$/darea !u !are prinde un !ut 7i o pada le
de4v$luie tuturor e5ul $u verita/il ,Neapole, 'u4eul de Ar.eolo1ie0>
Bron4> 8n$l*imea: F@ mm> bei*a 1ali!$ Epona, !$lare pe iapa a, f$!8nd o li/a*ie> KUna dintre 4e!ile
de mii de ima1ini de pietate> (mperiul a fot o epo!$ profund reli1ioa$> Epo.a a fot in1ura 4eitate
dintr%o provin!ie apuean$ al !$rei !ult %a r$p8ndit 8n tot imperiul> 6in Portu1alia p8n$ 8n Bul1aria,
ea o!rotea !aii i !at8rii ,Pari, Petit Palai, !ol> 6utuit0>%
Portretul unui t8n$r prin!ipe p$18nH f8r7itul e!olului ((> +uprafe*ele 8nt poliate, volumele
pre!ie, iar fa*a !.inuit$ de o privire l$untri!$ M e e5prim$ ai!i oare Jan5ietatea unei epo!iKL 6ar
aemenea lu!r$ri nu e produ! ni!iodat$X +e manifet$ ai!i o interioritate voit$, !$utat$, pentru !$ ete
omptuoa$ 7i rafinat$> Atfel voia $ fie no/ilimea pa1in$ a (mperiului T8r4iu> +tilul va r$m8ne
a!ela7i 8n arta ofi!ial$ din vremea !re7tin$ ,Pari, Luvru0>
'orm8nt, e!> ((M(((> 6e7i oamenii a!e7tia lo!uiau 8n ur/ana, dar 8ndep$rtata #ermanie, ei au
1$it un !ulptor e5!elent> +t9p8nul a 8m/r$!at ve7na8ntul de !eremonie i *ine o !arte 8n min$>
6oamna ete 4velt$, iar !opilul 7tie $ e poarte> Ornamentele ve1etale adau1$ o not$ de
B=;
W)i
omptuo4itate, dar !ulptorul a renun*at $ re%d faldurile ro!.iei: din lip$ de alt!eva, le%a f% NFfW
Jde!orativeK ,Trier, Landemueum0>
;E;> 'ar! Aureliu oferind 4eilor t$mlie 8nainte adu!e o 3ertf$> (n patele 8mp$ratului, un mo7R
nea1 repre4int$ tot +enatulH 8n fund, templul lui Vupiter Capitolinul, beul +tatului> Cine nu pri
!epe pl$!erea reim*it$ de !u!erni!ia p$18n$ 8n a 8ndeplini rituri, ar 8n*ele1e a!eat$ ima1ine la fel
de 1re7it !um ar 8n*ele1e o fiin*$ ae5uat$ Un film eroti! ,Roma, 'u4eul Conervatorilor0
;EC> 'anu!ri de Vir1iliu, e!> (V au V> Unii pun: JCe prope*imeK, iar al*ii: JEvo!are
nei!uit$ 7i !rupule naive de a nu l$a 1oluriK> Pe de alt$ parte, ima1inea nu e potrive7te delo!
poe4iei lui Vir1iliu pe !are o ilutrea4$> A!eat$ !arte de art$ ete un volum nei4/utit> 6ar 8i
pl$!ea oare proprietaruluiL Poate !$ nu dorea alt!eva de!8t $ ai/$ un !lai! !otiitor 8n /i/liote!a
;<F
a ,Roma, Bi/i> Vati!anului0>
;EB>> Vila din Pia44a Armerina, prima 3um$tate a e!olului (V ,ea e afl$ 7i a4i 8n a!ela7i lo!0> Ori%
!8t ar fi de artiti!, ne1li3eul de4v$luie totu7i un utien 7i a!unde vederii trupul amantului> 6in
motive temeini!e: dup$ p$rerea mea amantul ete 8nu7i Priap, pe !are 8l re!unoa7tem dup$ frun4ele
!e le *ine 8n faldul ve7m8ntului $u ridi!at prea u 7i dup$ peru!a femeia!$ adeea purtat$ de a!et
uprama!ul>
;E=> Vir1iliu pe tron 8ntre dou$ 'u4e, *in8nd 8n m8n$ Eneida> 'o4ai! de la +ua, e!> ((M(((>
Tre4e7te o oare!are 8n1ri3orare faptul !$ in1ura ima1ine de!operit$ pe un mo4ai! ete !ea a !elui
mai mare dintre to*i> 6ar pentru !$ proprietarului 8i pl$!eau verurile lui au pentru !$ nu era detul
de !ult pentru a putea ta/ili !u propriile ale mi3loa!e ierar.ia autorilor !lai!iL
;E@> Vetoane de /ron4> 6e o parte, diferite po4i*ii eroti!e, iar de !ealalt$, ni7te numere> Vetoanele
erau pro/a/il foloite la un 3o! de 7a.>
;EF> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> ((> Oper$ de import au imita*ie a unei tatui 1re!e7ti> Cu prile3ul
unei 8ntre!eri la 1imna4iu, a!et elev ete 8n!ununa ,
B=C
iar dire!torul 8ntre!erii 8i ofer$ o ramur$ de palmier, emnul vi!toriei> (at$ o ima1ine fidel$ a
edu!a*iei efe/i!e pra!ti!at$ 8n toat$ #re!ia, !el pu*in p8n$ 8n e!> ((( e>n>, pre!um 7i la 1re!ii din E1ipt
,Roma, 'u4eul Vati!anului0>
EE> Roma, mar!.et$rie din marmur$, reali4at$ dup$ anul BB;> Un alai olemn tr$/$t8nd Roma
pentru a e du!e la !ir!: pe un !ar de !eremonie, !onulul !are pre4idea4$ 7i pl$te7te 3o!urile ete
urmat de patru !ondu!$tori de !are !e e vor 8ntre!e> Vu5tapunere omptuoa$ de !ulori !rude>
Naivitatea ete voit$> (n arta anti!$ at8%tea !are 8nt v$4ute din profil, 8n!8t 8ntem 8n%!8nta*i !$ vedem
8n f8r7it unul din fa*$H a!eat$ frontalitate a3un1e la perpe!tiva fi5$ a J!arului ple4nitK ale !$rui ro*i
8nt de!.ie !a o !arte>
;EA> #ladiatori vii au mor*i, !u numele lor, e!> (V> Cel !e a oferit pe!ta!olul a dorit $ r$m8n$
poterit$*ii lita vedetelor, pe !are le puee, !u !.eltuial$ mare, $ e lupte 7i $ e u!id$> A!et
mo4ai! era dovada lar1.e*eX lui> Ni!iodat$ luptele n%au fot at8t de u!i1$toare !a 8n e!> (V, datorit$
uprali!it$rii adimului 7i d$rni!iei ,Roma, Villa Bor1.ee0>
;E<> +ar!ofa1, e!> (((> 6efun!tul, ofi*er de !avalerie, e lupt$ !$lare !u un leu> La t8n1a, el
8nu7i 7i un !$l$re* al $u> Oamenii $i parti!ip$ la vin$toare, la dreaptaH una din miiunile
ofi!iale ale armatei !ontau 8n a vina fiare pentru a ai1ura e!uritatea popula*iilor, pre!um 7i
pentru a prinde animale detinate luptelor din aren$> 8n patele ofi*erului, Vite3ia, !u 8nul
de41olit ,Roma, Palatul 'attei0>
;AD> 6efun!tul la v8n$toare, e!> (V> Un e!.ipa3 8ntre1 era ne!ear pentru a 8ntinde pe ute de
metri Plaa 8n !are e prindeau animalele ,Roma, 'u4eul Conervatorilor0>
KW +tatuie portret, imita*ie a unei tr$ve!.i opere elene> +e!> ( au ((> Ele1an*$ maietuoa$ a *inu%
tei 7i a vem8ntului> '8na tin1$ ete drapat$, nu din pudoare, !i din ditin!*ieH 7i 8n #re!ia ele1an*a
;<E
!erea !a un orator $%i a!und$ m8inile u/ ve7%
m8nt 8n lo! de a fa!e 1eturi ample> '8na dr m 7i fa*a 8nt retaur$ri moderne ,Roma, 'u R
Vati!anului0>
;AC> Carta1inaH e!> (L Uarina mum$ au (talia *p ri, Luvru0>
;AB> 'o4ai! din Pia44a Armerina> Prima 3um$tate e!> (V> A!ete !u!oni*e !are au 1ri3$ $ nu
!ad$ 8n impudi!itate 8nt ni7te J1irlK dan8nd 8ntr%un .oQ>
;A=> 2a*a lateral$ a unui ar!ofa1> +e!> ((> +o!rate !u o 'u4$> El vor/e7te, iar bei*a ete
mai !u%r8nd o prieten$ intim$ de!8t inpiratoare ,Pari Luvru0>
;A@> +ar!ofa1 de!operit la A!ilia, e!> (((> T8n$rul !u tr$$turi individuali4ate, pe !are un
mo7nea1 impo4ant 8l arat$ !u m8na, ete a7adar .$r$4it unui viitor 1lorio> 'o7tenitorL 2iu
adoptivL Poate !.iar un t8n$r prin!ipe deemnat de +enatul repre4entat de un in1ur mo7nea1
,Roma, 'u4eul Termelor0>
;AF> Bunul P$tor !u naiul la 7old a du oaia r$t$!it$ p8n$ 8n rai> El nu era p$torul unei turme
p$m8nte7ti, !i 87i p$7tea defun!*ii 8ntr%un Eden /u!oli!> P$$rile u/linia4$ ideea de idil$H e!> (((
,Roma, /olta !ata!om/ei +fintei Pri!illa0>
;AE> T$/li*$ de filde7> 8n$l*imea: ;A !m> +e!> V au V(> )rito /la1olovind, 8n!on3urat de
!ei doipre4e!e apotoli, 8ntre +f> Petre 7i +f> Pavel> lntr%o !utie, !ele opt !$r*i, adi!$ !ele patru
Evan1.elii 7i !ei patru proro!i> Perpe!tivele 8nt inverate: fi1urile din prim plan 8nt
!ele mai mi!i> +tilul, !am dur, ete al unui imitator !are reprodu!e un model ,6i3on, 'u4eul Artelor
2rumoae0>
;AA> 2ilde7 8n altorelief> 8n$l*imea: ;F !m> Predi!a +f8ntul Pavel au 'ar!u, 8ntemeietorul
le1endar al Bieri!ii ale5andrine> 8nf$*i7at ai!i printre trei4e!i 7i !in!i dintre urma7ii $i,
!eea !e data filde7ul 8ntre FDE 7i FD<> Ora7ul de pe Par uperioar$ ar fi Ale5andria ,Pari,
Luvru0>
B==
;A<> +ar!ofa1 p$18n ,detaliu0, 8nainte de anul CE@> Numeroae ar!ofa1e p$18ne evo!$ o /linda
viare patoral$, !ea a raiului, !onform ve!.iului !re7tinim ,Roma, 'u4eul Termelor0>
;<D> Ar"!anda ,Li!ia0> (n B;;MB;C, !u un an 8naintea Triumfului Bieri!ii, dele1a*ii unei
provin!ii 8i adreea4$ o !erere 8mp$ratului: !re7tinii JAteiK $ nu mai viole4e !u!erni!ia> +$ li e
inter4i!$ $ e dedea odioaelor lor pra!ti!i 7i $ li e porun!ea!$ $ e 8n!.ine beilor ,'u4eul
din (%tan/ul0>
;<;> Traian 8i iart$ pe $ra!i de datorii la fi!> Cet$*enii $ra!i ,dup$ !um dovedeau
ve7mintele lor0 arun!$ t$/li*ele de datorii !e urmea4$ a fi are> +!ena e petre!e u/ Traian au
)adrian ,Roma, 2orumH a!tualmente 8n !l$direa Curiei0>
;<C> Roma, /aorelief refoloit pe Ar!ul lui Contantin: 'ar! Aureliu ditri/uind alo!a*ii
familiale unor !et$*eni tr8mtora*i, nu din motive de !aritate, !i pentru a perpetua !orpul !ivi!> O
dep$r*ire 8ntre !et$*eni 7i non%!et$*eni e u/tituia 8n a!ea vreme dep$r*irii dintre !laa
;<A
uperioar$ 7i oamenii de 3o, !et$*eni au non%!et$*eni> O in!rip*ie 8i evo!$ pe Jple/ei, li/eri
au nuK> Pe a!et relief 8n$ nu vedem de!8t !et$*eniH unul poed$ o to1$, ve7m8nt de !eremonie ,8n
!entru0H !eilal*i doi 8nt 8m/r$!a*i !a ple/ei> 6oamna poart$ ro!.ia !et$*enelor !are !o/oar$ p8n$ la
pi!ioare ,o !lav$ ar fi purtat o ro!.ie p8n$ la pulp$0>
;<B> +ar!ofa1, detaliu> +e!> VL 'inunea 8nmul*irii p8inii ,Roma, 'u4eul Termelor0>
;D=> Pardoeal$ din mo4ai! ,detaliu0> +e!> (V> Omul ofer$ p8ini dintr%un !o7 plin> Ete oare vor/a
da vreun im/ol eu.aritieL (ma1inea unei .r$ni !e 8n!$l4e7te ufletul ete metafori!$ prin natura ei
,AIuileia, Catedrala0>
;<@> R$poa*ii Teote!no, Nonnoa 7i )ilarita 8n !ata!om/ele +f> #enaio, la Neapole, e!> V>
;<F> Cei trei evrei 8n !uptor> +e!> V((MV(((> 6e!.i4$turile ar!uite 8nt trei 1uri de !uptor pr3n
!are
B=@
e introdu! lemnele> Evreii poart$ /onet$ fri1i %pentru !$ 8nt orientali ,Verona, Cripta +f m B rio0>
- aK
;<E> Papa +ilvetru ,B;=MBB@0> Contemporan al iui Contantin, ;%a v$4ut pe 8mp$rat
ai1ur8nd i & /8nda Bieri!ii 7i 8n$l*8nd Ba4ili!a +f> pe*>r de la Roma> 2re!$, e!> (&
,Roma, 'u4eul +f Pavel din afara 4idurilor0>
;<A> Contantin 7i tovar$7ul $u\ ideal Ale5andru 'a!edon> 'edalion de aur, pre BBD> A!et
auto!rat, !are a porun!it u!iderea unui fiu al $u 7l a uneia din o*ii, %a !omportat !a un uprem 7ef al
Bieri!ii, 8naintea /iruin*ei lor, !re7tinii erau doar o minoritate, dar foarte a!tiv$ 7i !entrali4at$> 8n
afara !redin*ei ale !re7tine va1i, dar in!ere, Contantin a v$4ut 8n Bieri!$ o for*$ pe !are era mai
H8n*elept $ o ai/$ u/ ordinele ale de!8t 8mpotriva a>
;<<> Pa.ar !u fund aurit din epo!a !re7tin$> O amintire de familie f$r$ !ara!ter reli1io>
+o*ii 8n ve7minte de !eremonie 8nt 8n!ununa*i 8n !.ip de 8nvin1$tori M emn de properitate>
CDD> 6ipti! din filde7 ,partea dreapt$0, pre anul =DD> 8n$l*imea: BD !m> C8nd un enior parvenea
la o 8nalt$ demnitate, el !omanda !a amintire t$/li*e de filde7, !a a!eata> +u, Rufiu Pro/ianu, nu%
mit vi!eprefe!t ,al RomeiL0, pe un tron 8ntre doi e!retariH !u mina fa!e J1etul oratoruluiK, !are
8neamn$ !$ vor/e7te au, mai de1ra/$, !$ are dreptul $ vor/ea!$, iar !$ !eilal*i 8l au numai pe
!el de a a!ulta> Vo, doi eniori !a 7i el par a e feli!ita ,Berlin, +taat/i/liot.eG0>
CD;> 'auoleu, e!> (((> 'area mo7ierime> +u: ditra!*iile no/ililor ,t$p8nul la 8ntoar!erea
de la v8n$toarea de iepuri0H 3o, 1opod$ria mo7iei ,:ta%p8nul e5aminea4$ re1itrul 8n pre4en*a
lo1of$tului 7i a unui fermier0 ,Trier, Landemueum0>
CDC> Cup$ 1ravat$ ,fra1ment0: !ur$ la !ir!> +e!> ( +u/ tri/une un !ar o!ole7te /erna !u trei em
ne ,Trier, Landemueum0>
CDB> Catel> 'o4ai!> +e!> (V> Una din vilele unui enior> 6eaupra unei !ur*i !entrale, dou$ turn
B==
maietuoae 8n!adrea4$ o lo11ie lun1$> 2a*ada ete a!operit$ !u mi!i !upole de /eton, !a la
;<<
Termele V8n$torii de la Lep!i ,'u4eul Bardo0> Templul numit al lui Ba!.u, la Baal/eG, 3um$tatea
e!> ((> Templu !u fundament 8nalt de tip romanH !oloanele 8n$ au o 8n$l*ime e5!ep*ional$> Templul a
fot> poate a!operit !u o tera$ plat$, aidoma multor temple iriene> Ar.ite!tura +iriei romane e
ditin1ea prin 1i1antim, plendoare 7i ,!u e5!ep*ia Palm"rei0 ori1inalitate>
CD@> Vati!anul 8n Evul 'ediu> 'a!.et$ de 'ar!el%liani> Edifi!iul mare din 3um$tatea
tin1$ ete /a4ili!a +f> Petru primitiv$, 8n!eput$ pre anul BC@> 2ie!are !etate avea !el pu*in
o /a4ili!$ au al$ de 8ntruniri ofi!ialeH la fel 7i palatele> +an!tuarele unde e 8ntruneau !re7tinii au
fot !ontruite atfel 8n!8t $ merite 7i ele denumirea de J/a4ili!$K, pre a nu fi aemuite !u templele
7i pentru a purta un nume olemn>
CDF> R$poata Comminia, e!> (V au V> 2i1ura !are e roa1$, av8nd atitudinea !re7tin$ ,i
pa1in$0 a ru1$!iunii ete totodat$ Comminia, ufletul ei nemuritor 7i ru1$!iunea 8n$7i
,Neapole, Cata!om/ele +an #ennaio0,
CDE> Roma, !ata!om/a +f> 6omitilia, morm8ntul unui fierar, e!> (VMV> 2oloirea 1ravurii,
mai pu*in !otiitoare de!8t relieful, ete o Jdemo!rati4areK a artei funerare ,Roma, 'u4eul Cre7tin,
Latran0>
CDA> Trier, pi!tur$ dintr%o al$ de re!ep*ie ,J/a4ili!$K0 imperial$, 8nainte de anul BCF> Aureola au
nim/ul revel$ o prin!ipe$ au, mai de1ra/$, o ale1orie, !$!i, 8n!ununat$ !u lauri, ea 87i arat$ /i%
3uteriile, emn de properitate ,Trier, 'u4eul epi!opal0>
CD<> 8mp$r$tea$H pre anul BADL Ape!tul 8n1ri3it a datore7te nu numai marmurii 7i unei
ilu4ii de !ar$ ,ete o impl$ tatuet$0> +u/ .aina !u falduri, dup$ moda 1re!ea!$, e vede lun1a
e7arf$ de /ro!art aurit pe !are 8mp$r$teele o purtau 8n!$ din e!olul ((( ,Pari, Bi/i> Na*>,
Ca/inetul de medalii0>
B=E
C;D> Parte dintr%un dipti! de filde7> On$l*imea: C< ! Comemorea4$ !onulatul lui 2laviu 2eli5 8n
=CD A!eta *ine un !eptru !u a!vil$, emnul dRm- nit$*ii lui> Poart$ o tuni!$ lun1$ pete !are are o
dalmati!$ 7i o omptuoa$ to1$ de /ro!art 6e la vremea ve7mintelor drapate %a tre!ut la !ea a
ve7mintelor !uute 7i a /roderiilor de aur i ar1int> Litur1.ia !atoli!$ p$trea4$ unele !ara!teriti!i
ale ve7mintelor de !urte din e!olul V ,Pari, Bi/i> Na*>, Ca/inetul de medalii0>
C;;> 'o4ai! de morrn8ntH e!> VL 8n +pania, !a 7i 8n Afri!a, mo4ai!urile a!oper$ mormintele> +8nt
men*ionate numele r$poatului, v8rta a, 4iua 7i luna mor*ii dar> !a 7i ai!i, nu neap$rat 7i anulH im%
portant$ era aniverarea de!eului ,'u4eul Bardo0>
C;C> +ar!ofa1 !re7tin ,detaliu0, !> (V> 6e multe e!ole, arta funerar$ 8nf$*i7a o*i 8ntor7i 3um$tate
unul pre altul, 3um$tate !$tre privitor> 8n*eleul unei ima1ini varia4$ 8n$ de la o epo!$ la alta> Un
!re7tin vedea ai!i Jdou$ uflete !are, 8n numele 6omnului, nu mai aveau de!8t un in1ur
piritK, dup$ !um !rie pe un inel /i4antin ,Roma, 'u4eul Latran0>
C;B> 'o4ai!, portretul +f> Am/ro4ie, e!> V> (at$%; melan!oli! pe a!et om dinami!, pe
omule*ul !ult 7i ditant pe !are +f8ntul Au1utin nu reu7ea $%; vad$ de!8t dumini!a, la /ieri!$>
CDD
A!et epi!op pra!ti!a o politi!$ !ontind dintr%un 7ir de violen*e !al!ulate pentru a fi luate drept
!apri!ii ,Peter BroQn, la Vie de +aint Au1utin, Pari, Ed> de +euil, ;<E;0 ,'ilano, Bieri!a +>
Am/ro1io0>
C;=> Roma, +anta '$ria 'a11iore, pre anul =B@> Re!ente 8nt numai pardoeala, /alda!.inul
7i altarul> Tavanul imit$ un model anti!> 2rumue*ea, mai de1ra/$ imperial$ de!8t a!r$, a a!etei
/ieri!i o aemuie7te !u o /a4ili!$ !ivil$ p$18na%Pre!i4ia armonioa$ a propor*iilor fa!e din ea o
!apodoper$ de tip anti! ,pre ;==D, ar.ite!tY florentini vor retaura a!eat$ eteti!$ a ri1orii,
/ieri!ile J1oti!eK p$r8ndu%li%e prea impre!ie 7i aditive dup$ /unul p8a!0> Odinioar$, 8ntre !o%
B=A
(oane 7i feretre un !adru 8n relief 8n!on3ura fie!are mo4ai!: da!$ t$m $ !u1et$m, vom vedea !8t
de ne!eare erau reliefurile !are ad$u1au varietate ape!tului plat al p$r*ilor 8nalte f$r$ a%; t$ia 8n
dou$ printr%un ie7ind ori4ontal !ontinuu>
C;@> +(> Pavel !el !andid> 'onolo1ul lui Vaile al ((%lea, e!> &( ,Roma, Bi/i> Vati!anului0>
B;F> '$n$tirea !opt$ +f> +imion, la vet de Auan, 8n putiu> C.iliile 8nt adunate 8ntr%o in!int$
fortifi!at$> 8ntemeiat 8n e!> (V, edifi!iul, a7a !um apare ai!i, ete rodul a !in!ipre4e!e e!ole de
ad$u1iri 7i refa!eri>
C;E> Catedrala din AIuileia, pardoeal$ din mo4ai! ,detaliu0, e!> (V> Nu ete diavolul
ar$t8ndu%7i lim/a dup$ !um pun 1.i4ii, !i un V8nt a !$rui r$!oare ete la fel de 8n!8nt$toare !a florile,
apele $u 8n!8ntarea oferit$ de un va pe !are 8l 4$rim 8ntr%alt$ parte a mo4ai!ului>
C;A> Vati!anu latinu ;CDC, e!> &(: lu5uria v$4ut$ de +f> Benedi!t de Nuria la RomaH
v$48nd%o a!et um/rian, adept al mona.imului oriental, .ot$r$7te $ p$r$ea!$ RomaH el e va
retra1e la +u/ia!o, 8n ruinele unei vile !l$dite de Nero 8ntr%un peia3 admira/ilH apoi va
8ntemeia o m$n$tire vetit$ pe 'onte Caino> #oli!iunea, pe !are filde7ul au ar1intul o mai
8nf$*i7a 8n e!> V(, 8ntru!.ipea4$ ai!i p$!atulH ea 87i va re%do/8ndi valoarea o dat$ !u #iovanni Piano
!are, pre anul ;B;D, va !ulpta 8n !atedrala din Pia o Venera 8ntru!.ip8nd Cump$tarea>
C;<> Code5 +inopeni pe file de purpur$, e!> V(> A!ademimului anti!.i4ant pe !ale de
dipari*ie nu i e u/tituie ai!i ne8ndem8narea au prope*imea, !i un talent de o vioi!iune teatral$>
La dreapta, 8n!.ioarea unde, !u pu*in 8nainte, a fot de!apitat +f> (oan Bote4$torul ,7i unde mai dom%
ne! a1ita*ia 7i eviden*a unui fapt 8mplinit0> La t8n1a, !apul ete adu lui (rod Antipa, (ro%
diadei 7i +alomeei ,ele poart$ peru!i0 !are tau (a ma$ ,Pari, Bi/i> Na*>0>
CCD> Pi!tur$ pe ti!l$H e!> VL Nu 7tim !ine 8nt a!ete dou$ doamne 8n !otum de !urte 7i t8n$rul
prin*,
B=<
(n tot !a4ul, el 8nt Cre7tini ,'u4eul !re7tin din Bre!ia0>
CC;> +ipet de nunt$ din ar1int ,detaliu0 de!operit la Roma, datat 8ntre BE< 7i BAC> 6etinat unei
mirene !re7tine, Pro3e!ta, ipetul ete adu !a dar de nunt$ 8n frumoaa !a$ a mirelui ,Londra,
Bri%ti. 'ueum0>
CD;
CCC> +ar!ofa1ul lui Vuniu Bau, pre anul B@<> 8ntr%un peia3 patoral !onven*ional ,!oli/$0
7i o am/ian*$ plin$ de demnitate, Eva 7i Adam, ru7ina*i, 8nt !ople7i*i de entimentul p$!atului
,Roma, #rotele vati!aneL0>
CCB> Relief irian, pre anul CDD> 2emeia, o irian$, ete invi4i/il$ u/ v$l, iar bei*a irian$
%a pref$!ut 8n Venu nud$> +u, o pere!.e de !redin!io7iH 3o, Atarte%Venu, 4ei*a naturii, 7i aman%
tul $u Adoni, 4eu oriental al 8nnoirii, tili4at 8n !.ip de erou 1re!> 2emei voalate apar, de ae%
menea, pe un lintel al templului Bel, la Palm"ra> La t8n1a, ma!.eta unui templu rotund oferit de o*i:
u 7i 3o faldurile !.emati4ate ale perdelei templului> La Te/a, 1re!oai!ele purtau un v$l 8n
vremea eleniti!$> E5it$ fi1urine de Ta%na1ra voalate> +u/ imperiu, femeile poart$ un v$l 8n Aia
'i!$ meridional$, la Tar >> > 'odele vetimentare e deoe/eau de la o !etate la alta ,Pari, Luvru0>
CC=> Pla!$ de filde7> )rito !u /ar/$ 8ntre Petru 7i Pavel, !en$ din Noul Tetament ,Pari,
Bi/i> Na*>, Ca/inetul de medalii0>
CC@> Unul dintre !ele 7ae dipti!e r$mae de la Ana%taiu, !onul la Bi4an* 8n @;EH el flutur$
7ervetul !e%; va arun!a pe pit$ pentru a da !arelor emnalul de ple!are> A oferit 7i lupte !u ani%
male ,v8n$torile 8nlo!uiau luptele de 1laN diatori0> Unul dintre v8n$tori ete mu7!at
de o .ien$, al*ii e tr$duie! $ prind$ lei !u un la* ,Pari, Bi/i> Na*>, Ca/inetul de medalii0>
CCF> '$n$tirea +f> +imion ,Tulaat +em$n0, pre anul =ED> La apro5imativ @D Gm la nord%vet de
Alep> o !apodoper$ de 1ut o/ru 7i de monumentali%
B@C
tate aerat$, 8n !are lim/a3ul ar.ite!turii anti!e ete 8n!$ viu>
CCE> Roma, Bieri!a +f> +a/ina, reliefurile de pe U7ile de lemn, pre anul =BC> Una din !ele mai
ve!.i ima1ini ale R$ti1nirii, de7i nu ete repre4entat lemnul !ru!ii, a lui )rito> Cru!ea nu ete mai
ni!iodat$ repre4entat$ 8n arta !re7tin$ ve!.eH doar ar!ofa1ul 8l arat$ pe !"renean du!8nd !ru%
!ea> No/ilele ar.ite!turi din pate, a/urde din pun!t de vedere itori!, uprim$ realimul !enei
7i 8nf$*i7ea4$ M ine5a!t de altfel M !ele trei u7i ale /ieri!ii ridi!ate de Contantin>
CCA> +ar!ofa1 ,detaliu0, e!> (V> Adam 7i Eva dup$ p$!at 87i 8nfrunt$ oarta ,Velletri,
'u4eul Comunal0>
CC<> Pla!$ irian$, e!> V(> Unul din !ei doi fin*i numi*i +imion e afl$ pe !oloana a,
8n 3urul !$reia %a 8n!ol$!it 7arpele> +!ara ete im/olul anevoioaei 8n$l*$ri a ufletului pre !er>
(ma1inile !elor doi tili*i 8nt printre primele !are au dat na7tere unui fel de !ult, !$!i venera*ia pentru
fin*i %a datorat mai 8nt8i a!elora !are mai erau 8n via*$ au !are murier$ de pu*in$ vreme, 7i a
i4vor8t din faima lor ,Pari, Luvru0>
CBD> Platou de ar1int> 6iametrul: C< !m> Venu 7i Adoni, e!> V( e>n> Autorul pandantivului
4$/ove7te aupra nudului 4ei*ei VenuH preti1iul nudului d$inuie> 6ar a!eat$ Venu al !$rei /ut
8n1ut !oate 8n relief 7oldurile late ,J7oldurile Antio%pei u/ torul unui p8nK 4i!e
Baudelaire0
*ine de 1utul pentru linele realit$*i pe !are !anoanele !lai!e le re4ervaer$ artelor minore> Nudul
CDC
ma!ulin ete /ine repre4entat> +t8lpul ete un mi3lo! t8n1a!i de a rupe imetria> 6eenului 8i lipe7te
pre!i4ia, dar 8ndr$4neala e impuneH totu7i nu ni e mai arat$ ai!i dou$ fiin*e ideale, !i dou$
e5emplare umane uper/e, !a la !inema> Lu!rare /i4antin$ ,Pari, Bi/i> Na*>, Ca/inetul de medalii0>
CB;> Lepede funerar$, e!> V> 6e !ele mai multe ori, /ote4ul !are avea lo! la v8rta adult$, nu
prin imeriune, !i prin infu4iuneH ai!i apa ete tur%
B@;
nat$ de porum/elul !are ete +tatul 6u.> Cel /ote4at ete adeea 8nf$*i7at mai mi! de!8t !elelalte
perona3e ,!.iar atun!i !8nd ete vor/a de /ote4ul lui )rito de !$tre loan Bote4$torul0 ,AIuileia,
'u4eul !re7tin0>
CUPR(N+
Prefa*$ de #eor1e 6u/">>>>>>
(ntrodu!ere de Paul Ve"ne >>>>
;>('PER(UL iO'AN de Paul Ve"ne > > >
6e la p8nte!ele matern la tetament > >
A!!eptat au e5pu>>>>>>>
Natalitate 7i !ontra!ep*ie>>>>>
Edu!a*ia >>>>>>>>>>>
Adop*iunea >>>>>>>>>>
:!oala >>>>>>>>>>>>
Adole!en*a >>>>>>>>>>
Tinere*ea tre!e >>>>>>>>>
U!iderea tat$lui >>>>>>>
Tetament>>>>>>>>>>
C$$toria>>>>>>>>>>>>
Cum 7tim da!$ !ineva ete !$$toritL
'ono1amia 7i !uplul>>>>>>
C$ni!ia !a 8ndatorire de 8ndeplinit 2ala na7tere a !uplului >>>>
(lu4ia !ea nou$>>>>>>>>
+o*i nepri.$ni*i>>>>>>>>
+!lavii>>>>>>>>>>>-> >
+!lavul ete o fiin*$ omenea!$ > >
Adev$rata natur$ a !laviei>>>>>>FC
+!lavia ete in!onteta/il$>>>>>>>F@
+!lavia, tare de fapt evident$>>>>>F<
Cele dou$ fe*e ale t$p8nului>>>>>>EC
CDB
Pe deaupra, 7i moral$>>>>>>>>E@
2amilia 7i li/er*ii !aei>>>>>>>>>E<
Le1enda familiei romane>>>>>>>E<
6oamna>>>>>>>>>>>>>>AD
V$duve, fe!ioare, !on!u/ine>>>>>>AB
Batar4i nelua*i in eam$>>>>>>>A@
(nfernul familial al li/er*ilor>>>>>>A<
(nfernul o!ial al li/er*ilor>>>>>><;
Clientela >>>>>>>>>>>>><@
Autoritatea moral$ >>>>>>>>><A
A!olo unde via*a pu/li!$ era privat$ >>>> ;D;
Cooptarea >>>>>>>>>>>>>;D;
(mperiul /a!7i7ului >>>>>>>>>;D=
J6emnitateaK>>>>>>>>>>>>;DE
Cele dou$ !lientele>>>>>>>>>;D<
No/le*ea de fun!*ie>>>>>>>>>>;;;
Ever1etim >>>>>>>>>>>>;;B
Civim no/iliar>>>>>>>>>>>>;;F
Ever1etimul nu eam$n$ !u nimi! > > ;CD
J'un!$K 7i timp li/er>>>>>>>>>>WCB
L$uda/il JfarnienteK >>>>>>>>;CB
Bo1$*ia 8neamn$ virtute>>>>>>>;C@
Lupta de !la$>>>>>>>>>>>;CA
Ce 8neamn$ a mun!iL>>>>>>>>;BD
Vude!$*i formulate din afar$>>>>>>;BC
Lauda mun!ii >>>>>>>>>>>;B@
6ipre*ul etet >>>>>>>>>>>;BA
Patrimoniul>>>>>>>>>>>>>>(=;
Lauda 8m/o1$*irii>>>>>>>>>>;=W
O !la$ ne!laa/il$ > > > >>> > > > ;==
Antreprenori>>>>>>>>>>>>;=F
;=A
;@D ;@@ ;@A ;FD ;FB ;FB ;FF ;FA ;EC ;E=
Afa!erim no/il , ,>>>>>>
Alte mi3loa!e de 8m/o1$*ire >>>>
P$m8ntul>>>>>>>>>>>>
(nveti*ii>>>>>>>>>>>>>
CD=
'entalitatea afa!erii$>>>>>>
Cen4uri 7i utopii>>>>>>>>>
E5preia e5pli!it$ a tatutului > > >
(ndividualimul dreptului >>>>
Oare e5ita dreptul romanL >>>>
Pu/li!itatea f$!ut$ morm8ntului > >
Cen4ura opiniei pu/li!e>>>>>>
Autoritatea moral$>>>>>>>>>>;EA
On*elep!iunea popular$>>>>>>>>;AD
'oli!iunea>>>>>>>>>>>>>;A;
E5!eul >>>>>>>>>>>>
Pl$!eri 7i e5!ee >>>>>>>>>
(dealul li/eral>>>>>>>>>>
(dealul ur/an >>>>>>>>>
Ban!.ete >>>>>>>>>>>
Confrerii >>>>>>>>>>>
(deolo1ia /a.i!$ >>>>>>>>
+$r/$toare 7i reli1ie>>>>>>>>>;<F
B$ile >>>>>>>>>>>>>
+pe!ta!olele >>>>>>>>>>
Voluptate 7i patim$>>>>>>>>>CD=
Lini7tiri >>>>>>>>>>>>>>>CD<
Cate1oriile lor 7i ale noatre >>>>
Ce era un 4euL>>>>>>>>>
Rela*iile !u 4eii>>>>>>>>>
JbeiiK>>>>>>>>>>>>>
Credin*a !elor 8nv$*a*i >>>>>>
Lumea de din!olo>>>>>>>
+e!te filoofi!e>>>>>>>>
(mpre1nare filoofi!$>>>>>>
#ri3a de ine>>>>>>>>>
+ar!ofa1e prea frumoae >>>>
ANT(C)(TATEA TlRb(E de Peter BroQn > > CB@
Elitimul p$18n>>>>>>>>>>>> CBA
Cei Jde vi*$ no/il$K>>>>>>>>> CB<
6itan*a o!ial$>>>>>>>>>>> C=;
CD@
Teama de pl$!ere>>>>>>>>>> C=C
6etul de /un pentru %popor>>>>>> C==
2emeile>>>>>>>>>>>>>> C=F
Rolul 3i8oo3ului >>>>>>>>>> C=A
2iloo3ia !re7tin$ >>>>>>>>>> C@D
Noua antropolo1ie>>>>>>>>>>> C@C
6e la olidaritate>>>>>>>>>>>> C@C
>> >la intimitate >>>>>>>>>> C@B
O !omunitate !u pro/leme>>>>>>> C@@
)erma >>>>>>>>>>>>>> C@E
(nventarea di!iplinei >>>>>>>> C@A
'orala oamenilor vulnera/ili>>>>>> CFD
Noua moral$ e5ual$>>>>>>>> CFC
Primul motiv de !ontinen*$>>>>>> CF=
Celi/atul !a emn ditin!tiv>>>>>> CFF
Bieri!a>>>>>>>>>>>>>>> CF<
Noul pa*iu pu/li!>>>>>>>>>> CF<
Bieri!a la putere>>>>>>>>>> CED
O no/ilime de fun!*ii>>>>>>>>> CE;
Ora7ul au palatul >>>>>>>>> CE=
O /ieri!$ /o1at$ 7i mar1inal$>>>>> CEF
P$!atul >>>>>>>>>>>>>> CEA
+$r$!ia >>>>>>>>>>>>>> CE<
2emeile /o1ate >>>>>>>>>>> CA;
Epi!opul>>>>>>>>>>>>> CAC
'oartea>>>>>>>>>>>>>> CAB
'orm8ntul>>>>>>>>>>>>> CA=
'ona.imul >>>>>>>>>>>>> CAE
'odelul putni!ului>>>>>>>>> CAE
#loria lui Adavi >>>>>>>>>> CAA
?Af
6in!olo de !etatea anti!$>>>>>>> C<;
Nevoia7i autenti!i, nevoia7i !erernoniali > , C<C
Edu!a*ie monati!$>>>>>>>>>> C<B
Paradi1ma monati!$ 7i trupul>>>>> C<E
R$$rit 7i Apu: trupul>>>>>>>>> C<<
Cumplita team$ de trup>>>>>>>> C<<
CDF
Trupul !a revelator>>>>>>>>> BD;
(n R$$rit: via*a !on3u1al$>>>>>>> BDB
Realitatea /i4antin$>>>>>>>>>>> BD@
>>> 8n Apu: raiul re!u!erit>>>>>> BDF
6e!operirea !on!upi!en*ei>>>>>> BD<
Luarea 8n t$p8nire de !$tre Bieri!$ > > > B;;
O/eia o!!idental$ a e5ului>>>>>> B;B
Lita ilutra*iilor >>>>>>>>>> B;@
Reda!tor: #)EOR#)E BALA> > Te.noreda!tor: ELENA 6(NULE+CU>
Ap$rut: ;D<=>
Bun de tipar: ; o!t> ;<<B>
Coli de tipar: ;@> Plan7e: =A>
Tiparul e5e!utat u/ !da FCc;<<B,
la (mprimeria de Vet, Oradea,
tr> 'are7al (on Antone!u nr> ;D@>
Rom9nia
CDE