Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 16- Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului/Partenerului

Numele Beneficiarului/Partenerului:
Titlul proiectului:
Codul Proiectului:
Subsemnatul/Subsemnata <nume prenume reprezentant legal > cod numeric
personal ......................................................., reprezentant legal al <numele entitatii
beneficiare/partenere>, beneficiar/partener al proiectului PS!"#......
Cunoscand dispozitiile articolului $%$ Cod penal cu pri&ire la falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere, ca bunul/bunurile amortizabil'e(, a c)rui/c)ror amortizare a fost
solicitat) spre rambursare, nu a fost/au fost ac*izi+ionat'e( prin intermediul unor finan+)ri
comunitare nerambursabile, iar amortizarea acestora este calculat) ,n conformitate cu
pre&ederile legale ,n &igoare.
-nteleg ca ./PS!"#/0PS!"# are dreptul de a solicita, in scopul &erificarii datelor
furnizate, orice informatii suplimentare.
numele reprezentantului legal,
11111111111111111111
(semnatura autorizata)
!ata

S-ar putea să vă placă și