Sunteți pe pagina 1din 6

HOTRRE Nr.

537 din 6 iunie 2007


privind stabilirea i sanci!narea c!ntraveniil!r la n!r"ele de prevenire i
stin#ere a incendiil!r
E$%TENT& '()ERN(* RO$N%E%
+(,*%-.T /N& $ON%TOR(* O0%-%.* NR. 315 din 22 iunie 2007
/n te"eiul art. 203 din -!nstituia R!"4niei5 republicat65 i al art. 75 alin. 839
din *e#ea nr. 307:2006 privind ap6rarea ;"p!triva incendiil!r5
'uvernul R!"4niei ad!pt6 pre<enta =!t6r4re.
.RT. 2
-!nstituie c!ntravenii la n!r"ele de prevenire i stin#ere a incendiil!r
ur"6t!arele >apte i se sanci!nea<6 dup6 cu" ur"ea<6&
2. cu a"end6 de la 200 lei la 500 lei&
a9 e?pl!atarea instalaiil!r5 ec=ipa"entel!r i aparatel!r electrice ;n c!ndiii ;n
care se #enerea<6 supracureni sau supras!licit6ri din cau<a rac!rd6rii un!r
c!nsu"at!ri care dep6esc puterea n!"inal6 a circuitel!r5 e?istenei c!ntactel!r
i"per>ecte la c!ne?iuni i le#6turi5 str6pun#erii !ri lipsei i<!laiei la ;"bin6ri sau
la capetele c!nduct!arel!r@
b9 >!l!sirea "iAl!acel!r de ilu"inat electric5 cu" sunt lanternele5
pr!iect!arele5 l6"pile de c!ntr!l i altele ase"enea5 de>ecte !ri nepr!teAate
c!respun<6t!r5 precu" i a "iAl!acel!r de ilu"inat cu >lac6r65 cu" sunt
>elinarele5 l6"pile5 lu"4n6rile5 >aclele5 c=ibriturile5 bric=etele i altele ase"enea5
;n l!curi care pre<int6 peric!l de incendiu sau e?pl!<ie stabilite i "arcate ca
atare@
c9 nesuprave#=erea c!piil!r de c6tre pers!anele ;n #riAa c6r!ra se a>l6 acetia5
dac6 prin aceasta sBa cau<at pr!ducerea de incendii@
d9 dep!<itarea cenuii >ierbini sau a A6raticului ;n alte l!curi dec4t cele special
a"enaAate5 precu" i neluarea "6suril!r pentru stin#erea acest!ra ;n c!ndiii de
v4nt@
e9 p6strarea ;n l!cuine a carburanil!r sau a alt!r lic=ide in>la"abile ;n
cantit6i "ai "ari dec4t cele ad"ise prin re#le"ent6rile te=nice5 ;n a"balaAe
nec!n>!r"e !ri neetane5 ;n l!curi neventilate sau nepr!teAate >a6 de sursele de
c6ldur6 !ri >a6 de ra<ele s!lare@
>9 accesul salariail!r sau al alt!r pers!ane ;n spaii cu risc "are de incendiu5
stabilite ca atare ;n scenariile de securitate la incendiu5 cu alt ec=ipa"ent te=nic
i de lucru dec4t cel prev6<ut ;n instruciunile speci>ice5 dac6 acesta p!ate #enera
e?pl!<ii sau incendii@
#9 neasi#urarea "6suril!r c!respun<6t!are de ap6rare ;"p!triva incendiil!r ;n
ti"pul ;n care activitatea n!r"al6 este ;ntrerupt6@
2. cu a"end6 de la 500 lei la 2.000 lei&
a9 e?pl!atarea instalaiil!r i siste"el!r de captare i scur#ere la p6"4nt a
desc6rc6ril!r electrice at"!s>erice5 ;n alte c!ndiii dec4t cele prev6<ute ;n
re#le"ent6rile te=nice@
b9 >!l!sirea s!bel!r i a alt!r "iAl!ace de ;nc6l<ire cu de>eciuni5 i"pr!vi<aii
sau ;n c!ndiii care nu asi#ur6 pr!tecia la >!c5 p!trivit re#le"ent6ril!r te=nice5
>a6 de "aterialele i substanele c!"bustibile din spaiul ;n care sunt utili<ate@
c9 neluarea "6suril!r pentru prevenirea pr!ducerii sc4nteil!r electr!statice !ri
ne"eninerea ;n stare de >unci!nare sau la para"etrii prev6<ui de
re#le"ent6rile te=nice a instalaiil!r i siste"el!r de captare i scur#ere la
p6"4nt a sarcinil!r electr!statice@
d9 nerespectarea "6suril!r de ap6rare ;"p!triva incendiil!r5 stabilite prin
re#le"ent6ri speci>ice5 la c!lectarea5 transp!rtul5 separarea5 reutili<area5
recuperarea sau distru#erea deeuril!r5 re<iduuril!r5 scur#eril!r de lic=ide
in>la"abile i a depuneril!r de pra> sau de pulberi c!"bustibile@
e9 lipsa plani>ic6rii un!r c!ntr!ale interne sau nee?ecutarea de c!ntr!ale
interne peri!dice ;n sc!pul depist6rii i cun!aterii !ric6r!r st6ri de peric!l care
p!t >av!ri<a pr!ducerea !ri de<v!ltarea incendiil!r@
>9 neparticiparea salariail!r la e?erciii sau la aplicaii tactice de ap6rare
;"p!triva incendiil!r5 !r#ani<ate p!trivit disp!<iiil!r le#ale@
#9 >!l!sirea ;n spaii !ri ;n l!curi cu peric!l de incendiu sau de e?pl!<ie5
stabilite i "arcate ca atare5 a "ainil!r5 disp!<itivel!r5 aparatel!r5 uneltel!r !ri a
sculel!r care p!t pr!duce sc4ntei "ecanice prin >recare5 l!vire sau pe ti"pul
>unci!n6rii@
=9 >!l!sirea aut!ve=iculel!r de transp!rt sau a "ainil!r i utilaAel!r a#ric!le
>6r6 disp!<itive !ri site parasc4ntei5 ;n situaiile ;n care re#le"ent6rile te=nice
prev6d aceasta@
i9 nee?ecutarea veri>ic6rii5 repar6rii i cur66rii peri!dice5 cel puin ! dat6 pe
an5 a c!uril!r pentru evacuarea >u"ului5 precu" i nereali<area ele"entel!r de
i<!lare ter"ic6 a acest!ra@
A9 neasi#urarea "6suril!r de ap6rare ;"p!triva incendiil!r la >!l!sirea >!cului
desc=is pe ti"pul spectac!lel!r i c!ncertel!r5 la restaurante5 baruri5 cluburi5
disc!teci sau altele ase"enea@
C9 >u"atul ;n l!curile cu peric!l de incendiu5 stabilite prin re#ula"ente
interne@
3. cu a"end6 de la 2.000 lei la 2.500 lei&
a9 neelab!rarea !ri netrans"iterea5 la cererea inspect!ratului pentru situaii de
ur#en6 Audeean sau al "unicipiului ,ucureti5 de c6tre ad"inistrat!rul
!perat!rului ec!n!"ic5 de c6tre c!nduc6t!rul instituiei !ri5 dup6 ca<5 de c6tre
pri"ar a >iei !biectivului sau a l!calit6ii5 p!trivit n!r"el!r #enerale de ap6rare
;"p!triva incendiil!r@
b9 neelab!rarea5 neapr!barea sau nedi>u<area deci<iil!r prin care se stabilesc
r6spunderi pe linia ap6r6rii ;"p!triva incendiil!r5 precu" i a d!cu"entel!r
speci>ice5 p!trivit n!r"el!r #enerale de ap6rare ;"p!triva incendiil!r@
c9 nee>ectuarea5 p!trivit n!r"el!r de prevenire i stin#ere a incendiil!r5 a
anali<ei capacit6ii de ap6rare ;"p!triva incendiil!r@
d9 nereali<area de c6tre ad"inistrat!rul !perat!rului ec!n!"ic !ri de c6tre
c!nduc6t!rul instituiei5 p!trivit n!r"el!r #enerale de ap6rare ;"p!triva
incendiil!r5 a unui siste" !perativ de !bservare i anunare a incendiului sau de
alertare ;n ca<ul pr!ducerii unui ast>el de eveni"ent@
e9 l6sarea ;n >unciune a siste"el!r5 instalaiil!r5 disp!<itivel!r i
ec=ipa"entel!r te=nice5 aparatel!r5 "ainil!r i utilaAel!r >6r6 suprave#=ere5
atunci c4nd instruciunile de utili<are ! inter<ic@
>9 neasi#urarea selectivit6ii la scurtcircuit i la suprasarcin6 a ele"entel!r de
pr!tecie a instalaiil!r !ri a c!nsu"at!ril!r electrici prin ;nl!cuirea si#uranel!r5
releel!r de pr!tecie i a ;ntrerup6t!arel!r aut!"ate cu altele supradi"ensi!nate
sau decalibrate@
#9 p6strarea sau dep!<itarea pr!dusel!r i substanel!r cu peric!l de
aut!aprindere >6r6 luarea "6suril!r de c!ntr!l i de ;"piedicare a >en!"enului
de aut!;nc6l<ire !ri de aprindere sp!ntan6@
=9 dep!<itarea5 a"plasarea5 p6strarea pr!dusel!r5 "aterialel!r i substanel!r
c!"bustibile sau in>la"abile ;n apr!pierea sursel!r de c6ldur65 >6r6 a se asi#ura
"6surile de pr!tecie necesare evit6rii aprinderii acest!ra@
i9 nestabilirea i ne"arcarea de c6tre pers!anele ;n drept a l!curil!r ;n care
sunt inter<ise utili<area >!cului desc=is5 e>ectuarea lucr6ril!r de sudare5 t6iere5
lipire sau a alt!r ase"enea !peraiuni cu peric!l de incendiu@
A9 nedeli"itarea5 ne"arcarea i ned!tarea l!curil!r special a"enaAate pentru
>u"at5 ;n c!ndiiile le#ii@
C9 dep!<itarea pr!dusel!r i substanel!r cu peric!l de incendiu ;n p!duri5
subs!luri5 #araAe sau case ale sc6ril!r din c!nstrucii civile@
l9 bl!carea sau ne;ntreinerea ;n bune c!ndiii a dru"uril!r5 a plat>!r"el!r i a
c6il!r speciale de acces pentru aut!speciale5 utilaAe i alte "iAl!ace5 precu" i
pentru pers!nalul de intervenie ;n ca< de incendiu@
"9 bl!carea accesului la instalaiile5 ec=ipa"entele5 "iAl!acele i acces!riile
de stin#ere a incendiil!r@
n9 ne;ntreinerea de c6tre cei ;n drept ;n bun6 stare de >unci!nare a siste"el!r
de dec!"pri"are sau de etanare la >u" i #a<e >ierbini5 precu" i a
ele"entel!r de li"itare a pr!pa#6rii >!cului !ri de i<!lare ter"ic6 din
c!"punerea c!nstruciil!r i instalaiil!r@
!9 nereali<area trat6rii sau pr!teA6rii5 c!n>!r" re#le"ent6ril!r te=nice5 a
ele"entel!r de c!nstrucie i a "aterialel!r cu substane de ter"!pr!tecie !ri
i#ni>u#e5 precu" i e?ecutarea !peraiunil!r respective de c6tre pers!ane
neatestate sau utili<area ;n acest sc!p de pr!duse necerti>icate@
p9 nee>ectuarea lucr6ril!r de ;ntreinere i de reparare a "iAl!acel!r te=nice de
ap6rare ;"p!triva incendiil!r5 c!n>!r" n!r"el!r te=nice speci>ice@
D9 nea>iarea i neactuali<area5 dup6 ca<5 c!n>!r" re#le"ent6ril!r te=nice
speci>ice5 a planuril!r de intervenie5 a instruciunil!r de ap6rare ;"p!triva
incendiil!r5 a planuril!r de dep!<itare5 precu" i a planuril!r de evacuare ;n ca<
de incendiu@
r9 arderea resturil!r ve#etale5 #un!aiel!r5 deeuril!r i a alt!r "ateriale
c!"bustibile5 >6r6 !binerea per"isului de lucru cu >!c i >6r6 luarea "6suril!r
pentru ;"piedicarea pr!pa#6rii >!cului la vecin6t6i@
s9 a"enaAarea l!curil!r pentru utili<area >!cului desc=is ;n c!ndiii i la
distane care >av!ri<ea<6 pr!pa#area >!cului la c!nstrucii5 dep!<ite5 culturi
a#ric!le5 p6duri5 plantaii i alte vecin6t6i@
t9 reducerea di"ensiunil!r c6il!r de evacuare5 ;ncuierea !ri bl!carea uil!r sau
a alt!r c6i destinate evacu6rii !ri ne>unci!narea ilu"inatului de si#uran6@
u9 ne"!ntarea5 deteri!rarea sau neasi#urarea vi<ibilit6ii indicat!arel!r de
securitate la incendiu@
7. cu a"end6 de la 2.500 lei la 5.000 lei&
a9 e?pl!atarea sau utili<area siste"el!r5 instalaiil!r5 disp!<itivel!r i
ec=ipa"entel!r te=nice5 aparatel!r5 "ainil!r i utilaAel!r de !rice cate#!rie ;n
c!ndiii care creea<6 risc de incendiu5 din cau<a nerespect6rii instruciunil!r de
>unci!nare sau de ap6rare ;"p!triva incendiil!r@
b9 >!l!sirea "iAl!acel!r prev6<ute la lit. a9 cu de>eciuni sau i"pr!vi<aii !ri
;n c!ndiii care nu asi#ur6 pr!tecia la >!c >a6 de "aterialele i substanele
c!"bustibile din spaiul ;n care sunt utili<ate@
c9 ne!r#ani<area de c6tre ad"inistrat!rul !perat!rului ec!n!"ic sau de c6tre
c!nduc6t!rul instituiei !ri pers!ana resp!nsabil6 a interveniei ;n ca< de
incendiu@
d9 nead!ptarea de c6tre cei ;n drept a instruciunil!r de ap6rare ;"p!triva
incendiil!r la l!cul de "unc6@
e9 nere#le"entarea de c6tre pers!anele abilitate a "!dului de e?ecuie a
lucr6ril!r cu >!c desc=is@
>9 e?ecutarea lucr6ril!r de sudare5 t6iere5 lipire sau a alt!r ase"enea lucr6ri ;n
l!curi ;n care acestea sunt inter<ise prin re#le"ent6ri te=nice sau prin disp!<iii
interne5 >6r6 per"is de lucru cu >!c !ri >6r6 a >i asi#urate t!ate "6surile i
c!ndiiile "eni!nate ;n per"isul de lucru cu >!c@
#9 intr!ducerea sau utili<area5 ;n s6lile a#l!"erate !ri ;n incinte a"enaAate
pentru activit6i cu public5 a pr!dusel!r i substanel!r in>la"abile sau a
"iAl!acel!r care p!t pr!duce incendii !ri e?pl!<ii5 ;n alte c!ndiii dec4t cele
stabilite prin re#le"ent6rile te=nice speci>ice@
=9 nerespectarea instruciunil!r care re#le"entea<6 a"plasarea5 p6strarea i
utili<area #a<el!r naturale sau a #a<el!r petr!liere lic=e>iate@
i9 neasi#urarea punerii ;n aplicare a planuril!r de intervenie i de evacuare a
pers!anel!r ;n ca< de incendiu5 precu" i neparticiparea la e?erciiile tactice de
intervenie5 !r#ani<ate p!trivit disp!<iiil!r le#ale@
A9 e>ectuarea reparaiil!r la "iAl!acele te=nice de ap6rare ;"p!triva
incendiil!r5 la instalaiile de pr!tecie la incendii !ri la aut!speciale i utilaAe de
intervenie5 >6r6 luarea "6suril!r alternative de ap6rare ;"p!triva incendiil!r@
C9 ne!r#ani<area i nedes>6urarea de activit6i de instruire ;n d!"eniul
ap6r6rii ;"p!triva incendiil!r cu pers!nalul an#aAat per"anent !ri te"p!rar5
precu" i cu pers!anele din a>ara !perat!rului ec!n!"ic sau instituiei care au
acces ;n l!curi cu risc de incendiu@
l9 nerespectarea distanel!r de securitate la incendiu !ri neasi#urarea un!r
"6suri alternative la a"plasarea dep!<itel!r de >uraAe i plante te=nice5 pentru a
;"piedica pr!pa#area incendiil!r la vecin6t6i@
"9 ne;nt!c"irea re#istrului de c!ntr!l al siste"el!r i instalaiil!r de
se"nali<are5 alar"are5 alertare5 li"itare i stin#ere a incendiil!r sau
nepre<entarea acestuia la s!licitarea !r#anului de c!ntr!l@
5. cu a"end6 de la 5.000 la 20.000 lei&
a9 sc!aterea din >unciune sau de<a>ectarea "iAl!acel!r te=nice de ap6rare
;"p!triva incendiil!r ;n alte situaii dec4t cele ad"ise de re#le"ent6rile te=nice
speci>ice !ri neasi#urarea >unci!n6rii acest!ra la para"etrii pr!iectai@
b9 transp!rtul5 "anipularea i dep!<itarea substanel!r i a pr!dusel!r
c!"bustibile5 precu" i a cel!r cu tendin6 de aut!aprindere5 >6r6 a ine sea"a
de pr!priet6ile l!r >i<ic!Bc=i"ice5 sau ;n a"balaAe nec!n>!r"e !ri
neinscripi!nate c!respun<6t!r pentru identi>icarea riscuril!r de incendiu sau
e?pl!<ie i pentru stabilirea pr!cedeel!r de stin#ere5 precu" i neasi#urarea
substanel!r speci>ice de stin#ere !ri de neutrali<are@
c9 neasi#urarea de c6tre transp!rtat!ri a "6suril!r de ap6rare ;"p!triva
incendiil!r pentru asi#urarea c!ndiiil!r de si#uran6 ;n tra>ic@
d9 dep6irea niveluril!r riscului de incendiu sau a densit6ii sarcinii ter"ice
stabilite prin re#le"ent6ri !ri ;n d!cu"entaiile te=nice de pr!iectare i e?ecuie
;n c!nstruciile publice civile5 de pr!ducie sau de dep!<itare@
e9 ;"piedicarea ;n !rice "!d a pers!nalului serviciil!r pr!>esi!niste5 v!luntare
sau private pentru situaii de ur#en6 s6 ;i e?ercite drepturile i !bli#aiile le#ale
;n d!"eniul ap6r6rii ;"p!triva incendiil!r.
.RT. 2
829 Eanciunile c!ntraveni!nale se aplic6 pers!anel!r >i<ice sau Auridice5 dup6
ca<.
829 -!ntravenientul p!ate ac=ita pe l!c sau ;n ter"en de cel "ult 73 de !re de
la data ;nc=eierii pr!cesuluiBverbal !ri5 dup6 ca<5 de la data c!"unic6rii acestuia5
Au"6tate din "ini"ul a"en<ii prev6<ute la art. 25 a#entul c!nstatat!r >6c4nd
"eniune despre aceast6 p!sibilitate ;n pr!cesulBverbal.
.RT. 3
829 -!nstatarea c!ntraveniil!r i aplicarea sanciunil!r se >ac de c6tre
pers!nalul inspeciil!r de prevenire a incendiil!r cu atribuii de ;ndru"are5
c!ntr!l5 intervenie i c!nstatare a ;nc6lc6ril!r le#ii ;n d!"eniul ap6r6rii
;"p!triva incendiil!r5 dese"nat c!n>!r" le#ii.
829 +ri"arii p!t c!nstata c!ntraveniile i aplica sanciunile pentru >aptele
prev6<ute la art. 2 alin. 829 lit. a9 B e9 i lit. #95 alin. 829 lit. a95 b95 >95 =95 i95 alin.
839 lit. #9 B "95 s9 i t95 alin. 879 lit. l9 i alin. 859 lit. e9.
.RT. 7
Fisp!<iiile re>erit!are la c!ntraveniile prev6<ute la art. 2 se c!"pletea<6 cu
prevederile Ord!nanei 'uvernului nr. 2:2002 privind re#i"ul Auridic al
c!ntraveniil!r5 apr!bat6 cu "!di>ic6ri i c!"plet6ri prin *e#ea nr. 230:20025 cu
"!di>ic6rile i c!"plet6rile ulteri!are.
.RT. 5
+re<enta =!t6r4re intr6 ;n vi#!are la 60 de <ile de la data public6rii.
.RT. 6
+e data intr6rii ;n vi#!are a pre<entei =!t6r4ri se abr!#6 H!t6r4rea 'uvernului
nr. 673:2113 privind stabilirea i sanci!narea c!ntraveniil!r la n!r"ele de
prevenire i stin#ere a incendiil!r5 publicat6 ;n $!nit!rul O>icial al R!"4niei5
+artea %5 nr. 337 din 1 !ct!"brie 21135 cu "!di>ic6rile ulteri!are.
+R%$B$%N%ETR(
-*%N +O+EE-(BTR%-E.N(
-!ntrase"nea<6&
$inistrul internel!r i
re>!r"ei ad"inistrative5
-ristian Favid
p. $inistrul ec!n!"iei i >inanel!r5
Eebastian Te!d!r '=e!r#=e )l6descu5
secretar de stat
,ucureti5 6 iunie 2007.
Nr. 537.
BBBBBBBBBBBBBBB

S-ar putea să vă placă și