Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE COMODAT Nr. 134 din 02.08.

2010

I. PRILE CONTRACTANTE Art. 1. ntre UNIVERSITATEA BIBLIC DIN ROM NIA cu sediul n B!"!r#$ti% Str. R&'&rit!(!i% nr. )*% '#"t+r ,% n calitate de COMODANT% reprezentat prin CPITANU -ELICIA, avnd calitatea de director administrativ i UN.UREANU ADRIAN CNP: /188*0*02330211 fiul (fiica) lui VIOREL I ADRIANA student la NI!" #PI$ %&$'(, anul de studii /II tel" 004131,343 cu domiciliul sta)il n localitatea .URA 1UMORULUI str MILCOV Nr/)l" *+ &, sc B et. ap"14 posesor al C"I seria #! Nr -.**/* eli)erat de Poli0ia 1rasului 2 $& % 31$ 4 I la data de 2,.08.03 n5scut n localitatea SUCEAVA la data de 02.0*.8* n calitate de COMODATAR% s,a nc6eiat prezentul Contract de Comodat" II.OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2. 1)iectul contractului constituie darea n folosin05, n anul universitar 2010 22011, a unei suprafe0e locative(loc) de 24 3.4.% cu destina0ia de locuin05 n c5minul U.B.R% din B!"!r#$ti% Str. R&'&rit!(!i% nr. )*% '#"t+r ,% camera cu nr.14 a instala0iilor i spa0iilor comune aferente, precum i inventarul prev5zut n procesele ver)ale de predare,primire, ane7ate la prezentul contract" III. TERMENUL Art. 3. (ermenul contractului este de la 01.10. 2010 pn5 la 30.0,. 2011 Art. 4. Pe perioada vacan0ei de var5, camera se va preda &dministratorului de c5min, pe )az5 de Proces !er)al de predare,primire" IV. PREUL COMODATULUI2CONTRIBUIA Art. ). 5 Pre0ul comodatului a fost sta)ilit prin %ot5rre a #enatului 8$ i este de 420L#i6(!n&645t sau )0 L#i67i% pentru camer5 cu + paturi"P$'( 4 9' +-: 4'I;4 N<;P&( '#(' !&4&8I4 P<N< 4& 9&(& 9' =: #'P('38$I' -:*:" 8. #5 ac6ite >aran0ia de 100 E!r+9400 (#i: la semnarea prezentului contract, restituirea >aran0iei se face la e7pirarea contractului" ". n cazul nerespect5rii termenului contractului, conf" Art. 3% >aran0ia nu se restituie" d. Pentru autove6iculele parcate n curtea Campusului se va pl5ti )0 L#i6(!n& '5! ) L#i6n+54t#. V. PLATA Art. ,. Plata contri)u0iei se face cu anticipa0ie, lunar, ntre .,*. a lunii n curs, pentru luna urm5toare" Art. 0. n conformitate cu $e>ulamentul de func0ionare a c5minului, COMODATARUL pl5tete, ori de cte ori este necesar, re>ulariz5ri n func0ie de consumurile suplimentare nre>istrate"

Art. 8. n caz de neplata a contri)u0iei, la termenele anun0ate, reprezentantul COMODANTULUI, va proceda la perceperea unei penaliz5ri de 2; pentru fiecare zi de ntrziere" OBLI.AIILE PRILOR CONTRACTANTE Art. *. COMODANTUL UBR% 5r# +8(i<5=i5 5. #5 predea camera cu dot5rile aferente, specificate n o)iectul contractului, n stare corespunz5toare folosin0ei pentru destina0ia de locuin05, pe )az5 de procese ver)ale de predare,primire? 8. #5 asi>ure e7ecu0ia lucr5rilor de ntre0inere i repara0ii necesare pentru utilizarea spa0iilor de folosin05 comun5 ale c5minului? ". #5 asi>ure permanent efectuarea cur50eniei n spa0iile de folosin05 comun5 ale c5minului (6oluri, sc5ri, >rupuri sanitare comune, >6ene de >unoi) i n spa0iile e7terioare, aferente c5minului, ct i evacuarea zilnic5 a rezidurilor mena@ere? d. #5 interzic5 orice modificare a spa0iului oferit i instala0iilor aferente, su)nc6irierea spa0iului respectiv i folosirea lui n alte scopuri? #. #5 verifice modul n care locatarul (c6iriaul) folosete i ntre0ine suprafa0a locativ5 nc6iriat5, inventarul dat spre folosin05 i spa0iile comune ale c5minului? >. #5 recupereze imediat de la data constat5rii lipsurilor i deterior5rilor produse )unurilor din camer5 i spa0iile de folosin05 comun5 ale c5minului, prin ncasarea contravalorii lor i a manoperei de instalare i s5 aplice penalit50ile prev5zute n prezentul contract, ori de cte ori este cazul? <. #5 respecte normele i>ienico,sanitare i normele de paz5 contra incendiilor? ?. #5 eli)ereze le>itima0iile de c5min, s5 efectueze vizarea lor i s5 asi>ure viza de flotant pe durata Contractului de Comodat? i. #5 eli)ereze acte care s5 dovedeasc5 faptul c5 COMODATARUL% LOCATARUL, nu are datorii fa05 de c5min, n cazul n care acesta nu mai dorete s5 locuiasc5 n c5min i nu are datorii fa05 de acesta? Art. 10. COMODATARUL LOCATAR% se o)li>5 : 5. #5 preia camera cu dot5rile aferente specificate n o)iectul contractului, n stare corespunz5toare folosin0ei, pentru destina0ia de locuin05, pe )az5 de procese ver)ale de predare,primire? 8. #5 ac6ite tariful fi7at pentru cazarea n c5min i alte ta7e suplimentare dac5 este cazul, "! 5nti"i45=i# pentru luna urm5toare? ". #5 foloseasc5 n mod corespunz5tor )unurile din inventarul c5minului, instala0iile electrice i instala0iile sanitare puse la dispozi0ie? d. #5 asi>ure ordinea i cur50enia n spa0iul primit, s5 nu arunce n @urul c5minului am)ala@e i resturi mena@ere? #. #5 participe la cur50enia >eneral5 a camerelor de dormit i a spa0iilor comune ()aie, A"C"), cnd este nominalizat5 camera n care locuiete? >. #5 p5streze linitea ntre orele *+,*B i -=,B, n vederea asi>ur5rii condi0iilor de odi6n5 i studiu?

<. #5 permit5 accesul &dministratorului, a unuia sau mai multor mem)rii C&, pentru a efectua controlul n camer5, n vederea constat5rii modului de respectare a prevederilor prezentului contract? ?. 4a e7pirarea contractului, s5 restituie )unurile preluate n starea n care le,a primit? i. #5 nu efectueze nici o modificare n spa0iul oferit i a instala0iilor aferente, n spa0iile de folosin05 comun5 ale c5minului i s5 nu sc6im)e folosin0a spa0iului n alte scopuri contrar destina0iei sale? @. 'ste interzis accesul fetelor n camerele )5ie0ilor i al )5ie0ilor n camerele fetelor? A. #5 nu su)nc6irieze spa0iul primit n folosin05, cu destina0ia de locuin05, unor persoane fizice sau @uridice? (. #5 r5spund5 material de lipsurile i deterior5rile produse )unurilor din camer5 i din spa0iile de folosin05 comun5 ale c5minului? 3. #5 nu lipeasc5 afie i anun0uri, dect n locurile special amena@ate (avizier)? n. #5 suporte plata penalit50ilor prev5zute n cazul nerespect5rii prezentului contract? +. #5 respecte normele de 5""#' Bn "&3in , normele i>ienico,sanitare, normele de protec0ia muncii i stin>erea incendiilor? 4. #5 anun0e administra0ia de apari0ia eventualelor defec0iuni ale instala0iilor c5minului, n vederea efectu5rii remedierilor respective? C. #5 nu introduc5 i s5 nu consume 0i>5ri, )5uturi alcoolice sau alte su)stan0e 6aluciono>ene, n incinta c5minului? r. #5 nu foloseasc5 camera i spa0iile de folosin05 comun5, pentru activit50i comerciale? '. #5 nu foloseasc5 mi@loace improvizate de nc5lzire i alte improviza0ii electrice? t. #5 nu ntre0in5 (cresc5) animale n camer5 sau c5min? !. #5 nu foloseasc5 (de0in5) materiale uor inflama)ile, e7plozive, )utelii de ara>az, recipiente cu com)usti)ili auto etc"? D. #5 anun0e administra0ia n cazul n care nu mai dorete s5 locuiasc5 n c5min? E. #5 nu permit5 r5mnerea n camer5, pe perioada nop0ii, a altor persoane, n afara celor care au primit reparti0ie n camera respectiv5? F. #unt interzise >5titul i sp5larea rufelor n dormitoare? G. 'ste de acord s5 ac6ite cota parte din pa>u)ele pentru p5r0ile comune ale c5minului, dac5 nu s,au identificat autorii? este de acord s5 pl5teasc5 consumurile suplimentare pentru maina de sp5lat, reou sau al0i mari consumatori? 7. #5 respecte inte>ral R#<!(53#nt!( C534!'!(!i UBR% din Str. R&'&rit!(!i% nr. )*% '#"t+r ,% in"(!'iD "54it+(!( IV. VI. RSPUNDEREA CONTRACTUAL Art. 11. Pentru nee7ecutarea, sau e7ecutarea necorespunz5toare, a o)li>a0iilor din partea COMODATARULUI% COMODANTUL poate proceda dup5 cum urmeaz5: &ten0ionarea COMODATARULUI n toate cazurile, de nee7ecutare sau e7ecutare necorespunz5toare, ce i revin? Penalizarea COMODATARULUI? , n cazul nerespect5rii aliniatelor 8% d% #% >% <% i.% @% (% n% +% 4% C% '% t% !% E% F% G% din "5dr!( Art. 10% se percepe o penalitate ntre 2) L#i $i )0 L#i% pe )az5 de c6itan05 i Proces !er)al de constatare? , n cazul aliniatelor "% ?% i% din "5dr!( Art. 10% se ncaseaz5 contravaloarea pa>u)elor constatate, precum i manopera de instalare?

'vacuarea COMODATARULUI 5. n cazul nerespect5rii termenului de plat5, conform Art. ,% c5tre COMODANT i a penaliz5rilor aferente? 8. n cazul nepl50ii penaliz5rilor, a )anilor necesari acoperirii pa>u)elor produse din culpa locatarului i a manoperei de instalare n termen util? evacuarea se poate face silit, f5r5 punere n ntrziere, prin rezilierea unilateral5 a contractului de comodat" Art. 12. Prezentul contract se completeaz5 cu R#<!(53#nt!( UBR% referitor la cazarea n c5min, se nc6eie n - e7emplare, unul la COMODANT i unul la COMODATAR" Art. 13. Conform contractului de comodat, COMODANTUL are dreptul de reten0ie asupra )unurilor COMODATARULUI% pn5 la acoperirea sumelor datorate" $eten0ia se va asi>ura ntocmind un Proces !er)al semnat de - martori" Art.14. n momentul nc6eierii Contractului de Comodat, COMOD ATARUL a luat la cunotin05 prevederile Contractului de Comodat, ale 5n#F#(+r $i R#<!(53#nt!(!i privind func0ionarea i or>anizarea Campusului 8$, care este administrat de UNIVERSITATEA BIBLIC DIN ROM NIA% i se an>a@eaz5 s5 le respecte" ANEHELEI * C Inventarul personal C i - C Inventarul de folosin05 n comun C fac parte inte>rant5 din prezentul Contract de Comodat (nc6iriere)" **

Jn"?#i5t 5't&7i I 02.08.2010

COMODANT 9ADMINISTRATOR:%

COMODATAR 9STUDENT:%