Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA

CERCETARII DISCIPLINARE PREALABILE A PERSONALULUI DIDACTIC SI


DIDACTIC AUXILIAR, PRECUM SI A PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN
UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
Temeiul legal : Legea nr.1 / 2011, a educatiei nationale, art 280 283
Legea 53 /2003, privind Codul muncii, republicat, art.249 252
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum i cel de conducere, de ndrumare i de control din
nvmntul preuniversitar rspund disciplinar pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de munc, precum i pentru nclcarea normelor de comportare care duneaz interesului
nvmntului i prestigiului unitii/instituiei, conform legii. (art.280, L.1/2011, a eductiei nationale).
Rspunderea disciplinar a salariatului i dreptul corelativ al angajatorului de a aplica o sanciune disciplinar
se nate n momentul n care o fapt este calificat drept abatere disciplinar, n urma efecturii cercetrii
disciplinare prealabile.
Poate constitui abatere disciplinar oricare dintre faptele enumerate n Regulamentul Intern, precum i orice
alt fapt, care const ntr-o aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre salariat, prin care sunt nclcate
normele si dispozitiile legale in vigoare, regulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv
de munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici sau normele de comportare care
duneaz interesului invamntului i prestigiului instituiei, precum si orice alte reglementari legale in legatura cu
activitatea pe care o desfasoara salariatul si care prin nerespectarea lor este adus un prejudiciu institutiei.
Sub sanctiunea nulitatii absolute nicio masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa inainte
de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Angajatorul va stabili sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite
de catre salariat avandu-se in vedere urmatoarele:
imprejurarile in care a fost savarsita fapta
gradul de vinovatie al salariatului
consecintele abaterii disciplinare
comportarea generala in serviciu a salariatului
eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta
Procedura cercetrii disciplinare prealabile presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
1. ntocmirea referatului/sesizarii privind svrirea abaterii disciplinare;
2. ntocmirea actului de numire a comisie de cercetare disciplinar ( format din trei membri):
3. ntocmirea convocrii salariatului, precizndu-se obiectul, data, ora i locul ntrevederii;
4. Cercetarea disciplinara propriu-zisa ;
5. ntocmirea raportului de finalizare a cercetrii disciplinare prealabile.
6. Propunerea de sanctionare care se va face de catre director si se va aproba in Consiliul de Administratie al
colegiului.
7. Comunicarea deciziei de sanctionare
IMPORTANT!
Cercetarea prealabila trebuie efectuata in termen de 30 de zile de la sesizarea faptei.
1. Sesizarea cu privire la svrirea de ctre un cadru didactic, didactic auxiliar sau personal de conducere din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat, a unei fapte ce poate constitui abatere disciplinar se formuleaz n
scris.
Sesizarea va cuprinde urmtoarele elemente:
-numele, prenumele persoanei/persoanelor care a/au formulat sesizarea;
-numele i prenumele salariatului a crui fapt este sesizat i denumirea locului de munc n care i
desfoar activitatea;
-descrierea faptei care constituie obiectul sesizrii i data svririi acesteia;
-semntura persoanei/persoanelor care face sesizarea.

Sesizarea scris cu privire la svrirea de ctre un cadru didactic, didactic auxiliar sau personal de
conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat a unei fapte ce poate constitui abatere disciplinar,
poate fi depus de ctre orice persoan ce are cunotint de existena unei asemenea fapte.
Sesizarea scris, indiferent de semnatarul acesteia se depune i se nregistreaz la Registratura Secretariatului
dupa care se transmite catre Consiliul de Administratie al colegiului care va numi comisia de cercetare disciplinara
prealabila.
2. Comisia de cercetare disciplinara prealabila va fi numita de catre Consiliul de Administratie printro decizie
interna. Componenta comisiei de cercetare disciplinara prealabila va cuprinde 3-5 persoane.
Daca invinuitul are calitatea de cadru didactic comisia va fi formata din 35 membri, dintre care unul
reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al salariatilor,
iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea.( art.280, L.1/2011, a eductiei
nationale).
Daca invinuitul are calitatea de personal de conducere comisia va fi formata din 35 membri, dintre care
unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al
salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. Din comisie va face
parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar judetean. ( art.280, L.1/2011, a eductiei nationale).
Daca invinuitul are calitatea de cadru didactic auxiliar, din comisie pot face parte orice cadre didactice din
cadrul colegiului.
Sesizarea, documentele si toate informatiile necesare privind fapta cu privire la care va trebui sa se efectueze
cercetarea, vor fi inaintate comisiei de catre Consiliul de Administratie.
Dupa primirea documentelor si a deciziei de constituire a comisiei de cercetare prealabile, presedintele
comisiei va stabili data si ora pentru stabilirea unei sedinte preliminare in care se va stabili strategia cercetarii
prealabile ce urmeaza a fi efectuata.
Unul dintre membrii comisiei va fi desemnat de catre Presedintele Comisiei cu urmatoarele atributii:
- convoaca in scris salariatul pentru efectuarea cercetarii disciplinare;
- intocmeste procesul-verbal al sedintelor comisiei, ce va fi semnat de catre membri si persoana/persoanele
cercetata/cercetate;
- consemneaza sesizarea in Registrul de activitati al Comisiei de Cercetare Disciplinara;
3. Salariatul invinuit va fi convocat cu minim 48 de ore inainte, in scris, precizandu-se in convocare motivul,
data si ora si locul intrevederii la care trebuie sa se prezinte.
Salariatului i se vor transmite, odat cu convocarea, pentru asigurarea dreptului la aprare i principiului
contradictorialitii, aspecte principale din sesizarea scris/ copia sesizarii, precum i aspecte din documentele ce
stau la baza respectivei sesizri/copii a documentelor, dac acestea exist.
Convocarea se pred personal salariatului, cu semntur de primire, ori, n caz de refuz al primirii, prin
scrisoare cu confirmare de primire, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta sau aflata in dosarul personal.
n cazul n care salariatul nu se poate prezenta la convocarea fcut, pentru efectuarea cercetrii disciplinare
prealabile, dintr-un motiv obiectiv, adus la cunotina Comisiei n scris de ctre salariat, edina va fi reprogramat
de ctre Preedintele Comisiei, i se va stabili un alt termen care va fi comunicat in scris salariatului.Termenul de
30 de zile poate fi suspendat/intrerupt in cazurile prevazute de lege.( vezi codul muncii, republicat)
Neprezentarea salariatului la aceasta convocare fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna
sanctionarea salariatului fara realizarea cercetarii disciplinare.
4. Cercetarea disciplinara propriu-zisa.
n deschiderea edinei de cercetare disciplinar propriu-zis Comisia va verifica dac salariatul a fost legal
convocat, iar dac aceast procedur a fost legal ndeplinit. Salariatului i se vor prezenta obiectul sesizrii i
actele ce stau la baza acesteia, pentru a se trece la cercetarea faptei n fond. n cazul n care se constat existena
unor erori materiale ce nu afecteaz fondul i legalitatea procedurii, acestea pot fi remediate n edina de cercetare
disciplinar. Dac aceste erori mpiedic cercetarea fondului, edina va fi reprogramat.

Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta
la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata
prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii.
Cercetarea prealabila propriu-zisa presupune cercetarea asupra conditiilor si imprejurarilor faptei,
strangerea probelor care pot conduce la stabilirea situatiei de fapt si a vinovatiei persoanei respective.
Comisia va avea in vedere, pentru aplicarea raspunderii disciplinare, urmatoarele conditii :
- trasaturile raspunderii disciplinare ( se are in vedere ca raspunderea disciplinara este de natura
contractuala, salariatul avand obligatia de a respecta normele si dispozitiile legale in vigoare, regulamentul
intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale
conductorilor ierarhici, precum si orice alte reglementari legale in legatura cu activitatea pe care o desfasoara
salariatul)
- conditiile raspunderii disciplinare ( acestea se refera la obiectul abaterii, latura obiectiva, latura
subiectiva si subiectul) Obiectul abaterii se refera la valoarea sociala lezata, respectiv relatiile de munca, ordinea
interioara din cadrul colegiului si disciplina la locul de munca.Latura obiectiva, respectiv fapta actiunea sau
inactiunea salariatului.Caracterul ilicit al faptei rezulta din neconcordanta dintre aceasta si obligatiile salariatului
stabilite prin: normele si dispozitiile legii, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca, fisa
postului, dispozitiile sefilor ierarhici.Fapta ilicita trebuie sa se afle in legatura de cauzalitate cu un rezultat
daunator, care reflecta gradul de periculozitate sociala a abaterii.Latura subiectiva ( vinovatia) se refera la
atitudinea psihica a subiectului fata de fapta sa, abaterile putand sa fie savarsite cu intentie sau din culpa.Subiectul
il constituie salariatul incadrat in institutie, inclusiv personalul salariat detasat in cadrul colegiului.
Drepturile salariatului in cadrul cercetarii prealabile sunt:
- sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa, verbal si scris.
- sa ofere comisiei toate probele si motivatiile care le considera necesare
Salariatul invinuit va face o depozitie scrisa privind obiectul convocarii sala care va cuprinde:descrierea
faptei, imprejurarile savarsirii acesteia si apararile sale.
In cadrul cercetarii salariatul va putea fi ascultat de mai multe ori in masura in care aceasta apare, din
evolutia cercetarii, ca fiind necesar.De asemenea, comisia de cercetare disciplinara prealabila va chestiona orice
persoana care are cunostinta despre fapta comisa de catre salariatul cercetat.
Comisia de cercetare va trebui sa:
- constate daca fapta savarsita reprezinta o abatere disciplinara si ce prevedere legala din legi,
normative, dispozitii, regulament intern, contract colectiv de munca, contract individual de munca, fisa postului au
fost incalcate.Daca fapta savarsita nu are legatura cu munca, ea nu constituie abatere disciplinara, chiar daca ar
reprezenta in planul dreptului penal o infractiune;
- identifice autorul faptei sesizate.Identificarea este importanta pentru stabilirea vinovatiei si angajarea
raspunderii;
- stabileasca daca a intervenit sa nu o cauza de neraspundere disciplinara.Cauzele de neraspundere
disciplinara sunt:legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea fizica sau morala, cazul fortuit, forta majora,
eroarea de fapt, executarea unui ordin de serviciu/nota de serviciu scris/scrisa si emis/emisa in mod legal.
- cerceteze daca fapta a mai fost sanctionata.Pentru aceiasi abatere se poate aplica o singura sanctiune.In
cazul savarsirii de abateri repetate poate interveni sanctiunea concedierii disciplinare.Daca salariatul a mai fost
sanctionat pentru abateri, acestea pot fi luate in considerare in apreciarea caracterului repetat al faptei daca a
intervenit o noua abatere nesanctionata.
Comisia de cercetare disciplinara va consemna modul de desfasurare a cercetarii disciplinare printrun
proces-verbal care va fi semnat si de membri si de persoana cercetata.Procesele-verbale trebuie sa cuprinda cat mai
amanuntit atat intrebarile comisiei cat si raspunsurile persoanei cercetate, precum si orice alte puncte de vedere atat
ale membrilor comisiei, cat si a persoanei care este cercetata.
5 Comisia va intocmi la finalul cercetarii disciplinare un Raport al cercetarii disciplinare care va fi prezentat
in fata Consiliului de Administratie. Raportul si procesele-verbale ale sedintelor privind cercetarea sunt anexe ale
decizia de sanctionare.Pe baza acestor documente se va emite decizia de sanctionare si din acest motiv comisia are
obligatia de a intocmi cat mai temeinic si amanuntit, atat procesele-verbale cat si raportul.Raportul trebuie sa

contina obligatoriu modalitatea prin care au fost inlaturate apararile persoanei cercetate, daca este cazul, precum si
temeiurile de drept incalcate, deoarece acestea trebuie prevazute in decizia de sanctionare in mod obligatoriu.
6 Pentru personalul didactic si didactic auxiliar directorul colegiului, pe baza raportului prezentat in Consiliul
de Administratie de catre presedintele comisiei de cercetare disciplinara, va propune aplicarea unei anumite
sanctiuni care va fi supusa votului Cosiliului de Administratie si care va fi comunicata ulterior prin decizie a
directorului. (art.281(1) din L.1/2011, a eductiei nationale).
Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de
catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului
scolar general.(art.281 (2)din L.1/2011, a eductiei nationale).
7 Aplicarea sanctiunii se face printro decizie in forma scrisa in termen de 30 de zile de la data luarii la
cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Sub sanctiunea nulitatii absolute decizia trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulament intern, contractul colectiv de munca aplicabil
care au fost incalcate de catre salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii prealabile sau
motivele pentru care, in conditiile art.251(3) nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea( v. art.280 din L.1/2011 a educatiei nationale).
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata
Decizia de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii i produce
efecte de la data comunicrii.
Comunicarea deciziei se face direct salariatului care va semna de primire sau, daca refuza, prin scrisoare cu
confirmare de primire trimisa la domiciliul/resedinta acestuia.

Legea educaiei naionale nr. 1/2011


SECIUNEA a 11-a
Rspunderea disciplinar i patrimonial
ART. 280
Pagina 100LEGE (A) 1 05/01/2011 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum i cel de conducere, de ndrumare i de control din
nvmntul preuniversitar rspund disciplinar pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de munc, precum i pentru nclcarea normelor de comportare care duneaz interesului
nvmntului i prestigiului unitii/instituiei, conform legii.
(2) Sanciunile disciplinare care se pot aplica personalului prevzut la alin. (1), n raport cu gravitatea abaterilor,
sunt:
a) observaie scris;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul, cu indemnizaia de conducere, de ndrumare i de
control, cu pn la 15%, pe o perioad de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioad de pn la 3 ani, a dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcii
didactice superioare sau pentru obinerea gradelor didactice ori a unei funcii de conducere, de ndrumare i de
control;
e) destituirea din funcia de conducere, de ndrumare i de control din nvmnt;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.

(3) Orice persoan poate sesiza unitatea de nvmnt/instituia de nvmnt cu privire la svrirea unei fapte
ce poate constitui abatere disciplinar. Sesizarea se face n scris i se nregistreaz la registratura unitii/instituiei
de nvmnt.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate svrite de personalul didactic, personalul de conducere al unitilor de
nvmnt preuniversitar, personalul de ndrumare i de control din cadrul inspectoratelor colare i de personalul
de ndrumare i de control din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, comisiile de
cercetare disciplinar se constituie dup cum urmeaz:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezint organizaia sindical din
care face parte persoana aflat n discuie sau este un reprezentant al salariailor, iar ceilali au funcia didactic cel
puin egal cu a celui care a svrit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unitilor de nvmnt preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri,
dintre care un reprezentant al salariailor, iar ceilali au funcia didactic cel puin egal cu a celui care a svrit
abaterea. Din comisie face parte i un inspector din cadrul inspectoratului colar judeean/al municipiului
Bucureti;
c) pentru personalul de ndrumare i de control din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezint organizaia sindical din care face parte
persoana aflat n discuie sau este un reprezentant al salariailor, iar ceilali au funcia didactic cel puin egal cu a
celui care a svrit abaterea;
d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor colare judeene/al municipiului Bucureti, comisii formate
din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariailor, iar ceilali au funcia didactic cel puin egal cu a celui
care a svrit abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinar sunt numite de:
a) consiliul de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar, pentru personalul didactic i personalul de
conducere al acesteia;
b) ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, pentru funciile de ndrumare i de control din cadrul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, precum i pentru personalul de conducere din
inspectoratele colare judeene/al municipiului Bucureti.
(6) n cadrul cercetrii abaterii prezumate se stabilesc faptele i urmrile acestora, mprejurrile n care au fost
svrite, existena sau inexistena vinoviei, precum i orice alte date concludente. Audierea celui cercetat i
verificarea aprrii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, dei a fost ntiinat
n scris cu minimum 48 de ore
nainte, precum i de a da declaraii scrise se constat prin proces-verbal i nu mpiedic finalizarea cercetrii.
Cadrul didactic cercetat are dreptul s cunoasc toate actele cercetrii i s i produc probe n aprare.
(7) Cercetarea faptei i comunicarea deciziei se fac n termen de cel mult 30 de zile de la data constatrii acesteia,
consemnat n condica de inspecii sau la registratura general a unitii de nvmnt preuniversitar/instituiei.
Persoanei nevinovate i se comunic n scris inexistena faptelor pentru care a fost cercetat.
(8) Persoanele sancionate ncadrate n unitile de nvmnt au dreptul de a contesta, n termen de 15 zile de la
comunicare, decizia respectiv la colegiul de disciplin de pe lng inspectoratul colar.
Personalul de conducere, de ndrumare i de control din inspectoratele colare i din Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, care a fost sancionat, are dreptul de a contesta, n termen de 15 zile de la
comunicare, decizia respectiv la Colegiul central de disciplin al Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului.
(9) Normele privind componena, organizarea i funcionarea, precum i atribuiile colegiului de disciplin de pe
lng inspectoratul colar i ale Colegiului central de disciplin al Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.
(10) Dreptul persoanei sancionate de a se adresa instanelor judectoreti este garantat.
ART. 281
(1) Pentru personalul didactic din unitile de nvmnt preuniversitar, propunerea de sancionare se face de ctre
director sau de cel puin 2/3 din numrul total al membrilor consiliului de administraie. Sanciunile aprobate de
consiliul de administraie sunt puse n aplicare i comunicate prin decizie a directorului unitii de nvmnt
preuniversitar.

(2) Pentru personalul de conducere al unitii de nvmnt preuniversitar, propunerea de sancionare se face de
ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar i se comunic prin decizie a inspectorului
colar general.
(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele colare i casele corpului didactic, propunerea de sancionare
se face de ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului i se comunic prin ordin.
(4) Pentru personalul de ndrumare i control din Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
propunerea de sancionare se face, dup caz, de ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, respectiv de
secretarul de stat sau de eful ierarhic al persoanei n cauz i se comunic prin ordin.
ART. 282
Sanciunea se stabilete, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceast comisie i se
comunic celui n cauz, prin decizie scris, dup caz, de ctre directorul unitii de nvmnt, inspectorul colar
general sau ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.
ART. 283
Rspunderea patrimonial a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum i a celui de conducere,
de ndrumare i de control din nvmntul preuniversitar se stabilete potrivit legislaiei muncii. Decizia de
imputare, precum i celelalte acte pentru recuperarea pagubelor i a prejudiciilor se fac de conducerea unitii sau a
instituiei al crei salariat este cel n cauz, n afar de cazurile cnd, prin lege, se dispune altfel.

ABATERILE DISCIPLINARE
CERCETAREA PREALABIL
SANCIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR

1. Cadrul legislativ:
1.1.Legea educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I Nr.
18/10.01.2011;
1.2.Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;
1.3.Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor
(publicat n Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);
1.4.Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de
soluionare a petiiilor (publicat n Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).
1.5. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii
- Regulamentul de Organizare Intern a unitii (R.O.I.) i / sau Regulamentul de Organizare
i Funcionare (R.O.F.);
- Regulamentul de Organizare i Funcionare a Unitilor de nvmnt Preuniversitar
(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.Ed.C nr. 4925/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 874/29.09.2005, cu completrile i modificrile ulterioare;
- O.M.E.C.T.S. nr. 4714 / 23.08.2010 privind modificarea i completarea O.M.Ed.C.
nr. 4925/2005;
- Circuitul documentelor
- Manualul de proceduri operaionale scrise, formalizate pe activiti, aprobate de
conductorul unitii de nvmnt;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial / intern elaborat n cadrul
unitii de nvmnt.
2. Procedura aplicabil la nivelul unitilor de nvmnt:
Din punct de vedere al raporturilor juridice care reglementeaz relaiile de munc dintre
personalul angajat n cadrul unitilor de nvmnt preuniversitar i anagajatorii acestora, noua lege a
educaiei instituie urmtoarele reguli generale:
6

Personalul din nvmntul preuniversitar este format din: personal didactic, personal
didactic auxiliar i personal administrativ sau nedidactic. n nvmntul preuniversitar
poate funciona i personal didactic asociat;
- Angajatorul este unitatea de nvmnt;
- Hotrrile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, rspunderea
disciplinar i disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitii de
nvmnt de ctre consiliul de administraie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor;
- Directorul unitii de nvmnt emite deciziile conform hotrrilor consiliului de
administraie.
Ca urmare, atunci cnd personalul didactic i/sau didactic auxiliar din unitile de nvmnt
preuniversitar svrete fapte, abateri, nclcri ale eticii profesionale, performane slabe n activitatea
didactic, sau alte acte de natur s atrag rspunderea disciplinar, se declaneaz procedura care, n
final, se poate concretiza n sancionarea acestor categorii de personal.
Este important s facem meniunea c, dei legea organic a educaiei naionale trateaz
problematica abaterilor disciplinare i a sanciunilor aplicabile personalului didactic / didactic auxiliar n
Titlul IV Statutul personalului didactic, Capitolul I - Statutul personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, Seciunea a 11 a - Rspunderea disciplinar i patrimonial, totui, aceste aspecte se
coroboreaz cu prevederile paralele ale Codului muncii, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 40 /
2011.
-

Important: Condiia imperios necesar pentru aplicarea unei sanciuni disciplinare, este derularea
prealabil a unei cercetri prealabile, care se desfoar asupra abaterilor disciplinare prezumate a fi fost
svrite de ctre persoana / salariatul n cauz (art. 267 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53 /
2003, modificat prin Legea nr. 40 / 2011).
La nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar, procedura legal de cercetare disciplinar i
de sancionare a personalului didactic, i/sau didactic auxiliar, se deruleaz dup un algoritm specific,
prezentat mai jos:
Nr.
crt.
0.

1.

Etapa
1.

Sesizarea angajatorului

Descrierea operaiunilor
2.

o Cum se realizeaz sesizarea angajatorului ?


Se poate materializa prin dou ci:
1.1. Din surse externe: prin sesizri, petiii, reclamaii, alte
categorii de coresponden (clasic sau electronic)
- Art. 280 al. (3) din Legea nr. 1/2011 precizeaz c orice persoan
poate sesiza unitatea de nvmnt/instituia de nvmnt cu
privire la svrirea unei fapte ce poate constitui n abatere
disciplinar.
- Important: Sesizarea se face n scris i se nregistreaz la
registratura unitii/instituiei de nvmnt.
- Orice document de aceast natur se nregistreaz la intrarea n
instituie, fie n registrul de sesizri i reclamaii, fie n registrul de
coresponden;
1.2. Prin autosesizare, caz n care consiliul profesoral propune
consiliului de administraie demararea procedurii de cercetare
disciplinar prealabil. Se ntocmete Referatul de sesizare.
- Referatul de sesizare / Nota de serviciu se nregistreaz la
registratura unitii de nvmnt, n maxim 6 luni de la svrirea
abaterii, aa cum prevede art. 268 (1) din Codul muncii modificat
prin Legea nr. 40/2011;
o Ce este abaterea disciplinar ?
- Abaterea disciplinar este o fapt n legtur cu munca i care
const ntr-o aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre
7

2.

Emiterea
deciziei
(dispoziiei/ordinului) de
numire a comisiei de
cercetare
a
abaterii
prezumate

salariat, prin care acesta a nclcat normele legale, regulamentul


intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de
munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor
ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii);
- Abatere disciplinar este i nclcarea cu vinovie a ndatoririlor
ce le revin potrivit contractului individual de munc, precum i
nclcarea normelor de comportare care duneaz interesului
nvmntului i prestigiului unitii/instituiei, conform legii
(art. 280 (1) din Legea educaiei naionale nr. 1 / 2011)
- Alte aciuni / inaciuni care se includ n categoria abaterilor
disciplinare:
- abateri disciplinare prevzute expres n legi speciale (cele legate de
nclcarea demnitii personale a angajailor prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare,
prin aciuni de discriminare asa cum sunt definite prin lege, pentru
care trebuie stabilite sanciuni corespunztoare, n conformitate cu
art. 12 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei
i brbai).
- ntrzierile sau absenele de la program, consumul de buturi
alcoolice n timpul programului sau prezentarea la serviciu sub
influena alcoolului, fumatul n locurile nepermise, nerespectarea
regulilor privind sntatea i securitatea n munc, nerespectarea sau
nendeplinirea sarcinilor de serviciu, refuzul de a aduce la ndeplinire
recomandri formulate n lumina prevederilor legale n urma unor
aciuni de control, verificri, inspecii, sau alte asemenea,
insubordonarea etc.
- Abaterile disciplinare se prestabilesc de catre angajator si se
cuprind n Regulamentul intern.
- Angajatorul nu poate aplica o alt sanciune disciplinar n afara
celor prevzute de legislaia n materie (care vor fi detaliate mai jos)
i nici nu poate inscrie in Regulamentul intern alte asemenea
sanciuni.
- n urma analizrii referatului / sesizrii / petiiei / reclamaiei /
adresei, angajatorul poate dispune sau nu cercetarea disciplinar.
- Pe documentul de sesizare se d ori rezoluia referitoare la
efectuarea cercetrii, ori cea referitoare la clasarea sesizrii
(respectiv se mentioneaz prin nota de serviciu, decizia cu privire la
una din cele dou msur)i:
-n primul caz se desemneaz comisia insrcinat cu efectuarea
cercetrii care va propune sau nu, n final, sanciunea;
-n al doilea caz, se claseaz aciunea.
o Cine numete comisia de cercetare disciplinar ?
- comisiile de cercetare disciplinar sunt numite de consiliul de
administraie al unitii de nvmnt preuniversitar, pentru
personalul didactic / didactic auxiliar i personalul de conducere al
acesteia (art. 280 al. (5) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);
- directorul unitii de nvmnt preuniversitar emite decizia de
numire a comisiei, n baza hotrrii consiliului de administraie (art.
93 din Legea nr. 1 / 2011).
o Componena comisiei de cercetare a abaterii prezumate
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri,
dintre care unul reprezint organizaia sindical din care face parte
persoana aflat n discuie sau este un reprezentant al salariailor, iar
ceilali au funcia didactic cel puin egal cu a celui care a svrit
8

3.

abaterea (art. 280 al. (4) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);
b) pentru personalul de conducere al unitilor de nvmnt
preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un
reprezentant al salariailor, iar ceilali au funcia didactic cel puin
egal cu a celui care a svrit abaterea. Din comisie face parte i un
inspector din cadrul inspectoratului colar judeean/al municipiului
Bucureti (art. 280 al. (5) lit. b) din Legea nr. 1 / 2011);
- Decizia se nregistreaz n registrul de decizii al unitii de
nvmnt preuniversitaR i se comunic n termen tuturor celor
care fac parte din comisie, prin grija secretariatului unitii, sub luare
de semntur;
Convocarea
autorului -Conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011, coroborat cu art.
abaterii prezumate la 267 alin. (2) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in
efectuarea
cercetrii vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat n scris de comisia nsrcinat cu efectuarea cercetrii,
prealabile
precizndu-se obiectul, data, ora i locul ntrevederii.
-ntre data convocrii i cea a efecturii cercetrii disciplinare
prealabile trebuie s treac un termen de minim 48 ore.
-Obiectul scrisorii de convocare l constituie aducerea la cunostina
salariatului, a faptei (motivului) care face obiectul cercetrii
prealabile disciplinare.
-Scrisoarea de convocare se pred salariatului, cu semntura de
primire, ori, dup caz, prin recomandat cu aviz de primire, la
domiciliul sau resedina comunicat de acesta; efectele se produc de
la data comunicrii.

4.

Audierea salariatului

-Convocarea salariatului la o alt adres dect cea corect, cu


consecina neefecturii cercetrii prealabile, atrage anularea deciziei
de sancionare.
o Elementul esenial al efecturii cercetrii disciplinare
prealabile l constituie audierea (ascultarea) salariatului.
- Cadrul didactic cercetat are dreptul s cunoasc toate actele
cercetrii i s i produc probe n aprare.
- n cursul cercetrii disciplinare prealabile, salariatul cercetat are
dreptul s formuleze i s susin toate aprrile n favoarea sa i s
ofere comisiei toate probele i motivaiile pe care le consider
necesare.
- Ascultarea salariatului se finalizeaz prin nota explicativ/nota de
relaii pe care acesta o d (conine intrebrile formulate de membrii
comisiei i rspunsurile salariatului).
Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada ct dureaz cercetarea
mentionat s suspende contractul celui in cauz, in temeiul art. 52
alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
o O situaie particular este neprezentarea salariatului la
convocare.
- Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, dei a fost
ntiinat n scris cu minimum 48 de ore nainte, precum i de a da
declaraii scrise se constat prin proces-verbal i nu mpiedic
finalizarea cercetrii (art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011).
- Numai neprezentarea salariatului la convocarea fcut, fr
nici un motiv obiectiv d dreptul angajatorului s dispun
sancionarea, fr efectuarea cercetrii prealabile (art. 267 alin. (3)
din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011).
Aceeai soluie se impune i atunci cnd salariatul d curs
convocrii, dar refuz aprarea ori s scrie nota explicativa / nota de
9

5.

6.

relaii. Se face dovada acestei situaii cu un proces-verbal.


- Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea prealabil,
fr un motiv obiectiv constituie, prin ea insi, abatere
disciplinar care justific aplicarea unei sanciuni celui n cauz
(situaia este prevzut de art. 267 alin. (3) din Codul muncii:
angajatorul are dreptul sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea
cercetarii prealabile). Deoarece salariatul nu a dat curs convocrii, nu
se mai justific mentiunea din decizia de sancionare, cerut
imperativ de art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, referitoare la
motivele pentru care au fost inlturate aprrile formulate de salariat
in timpul cercetrii prealabile. n decizia de sancionare se va
mentiona de ce nu s-a putut efectua cercetarea (neprezentarea celui
convocat).
Derularea
cercetrii - Derularea cercetrii disciplinare prealabile are n vedere
respectarea art. 280 alin. (6) i (7) din Legea nr. 1 / 2011.
disciplinare prealabile
- n cadrul cercetrii abaterii prezumate se stabilesc faptele i
urmrile acestora, mprejurrile n care au fost svrite, existena
sau inexistena vinoviei, precum i orice alte date concludente.
- Se cerceteaz punctual toate aspectele avute n vedere i care pot
conduce la concluzia referitoare la svrirea sau nu a abaterii
disciplinare.
- n timpul i cu ocazia cercetrii se verific toate documentele care
au legtur cu abaterea prezumat i se solicit relaii verbale i / sau
scrise de la toi salariaii care au implicaie direct sau colateral cu
faptele cercetate.
- Se realizeaz / ntocmesc de ctre membrii comisiei situaii,
centralizatoare, verificri, recalculri pe care le consider relevante
pentru rezultatele cercetrii abaterii prezumate;
- Se anexeaz copii Xerox certificate pentru conformitate cu
originalul, dup toate documentele verificate i considerate relevante;
- Cadrul didactic / didactic auxiliar cercetat are dreptul s cunoasc
toate actele cercetrii i s i produc probe n aprare;
- Toate aspectele constatate de membrii comisiei n urma efecturii
cercetrii prelabile, vor fi consemnate n raportul efecturii cercetrii,
n ordinea lor, artndu-se att aspectele pozitive ct i cele negative.
Important: Cercetarea faptei i comunicarea deciziei se fac n
termen de cel mult 30 de zile de la data constatrii acesteia,
consemnat n condica de inspecii sau la registratura general a
unitii de nvmnt preuniversitar.
ntocmirea
raportului - Cercetarea disciplinar prealabil se va finaliza cu un procesefecturii
cercetrii verbal / raport ntocmit de comisia de cercetare imputernicit; la
acesta se ataeaz nota explicativ a salariatului, respectiv toate
disciplinare
documentele de lucru ntocmite i considerate a fi relevante n
susinerea constatrilor / recomandrilor formulate.
- Raportul poate cuprinde o recapitulaie a etapelor parcurse.
- Raportul poate constitui individualizarea sanciunii.
Ce trebuie s se consemneze n raportul comisiei ?
n raport se consemneaz (conform art. 280 alin. (6) din Legea nr.
1/2011):
-prezentarea pe scurt a faptei sesizate i a circumstanelor n care a
fost svrit,
- urmrile poteniale ale faptei / faptelor svrite,
- existena sau inexistena vinoviei,
-rezultatele cercetrii, inclusiv, dup caz, refuzul nejustificat al
10

7.

Emiterea deciziei
sancionare

salariatului de a se prezenta i de a-i motiva poziia,


-motivarea pentru care aprrile sale au fost inlturate,
-probele administrate,
- orice alte date concludente
-propunerea privind sanciunea disciplinar aplicabil sau, dup caz,
propunerea de clasare a sesizrii,
-motivarea propunerii.
La motivarea propunerii de sancionare trebuie s se in cont, n
temeiul art. 266 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011,
de urmtoarele:
mprejurrile n care fapta a fost svrit;
gradul de vinovaie a salariatului;
consecinele abaterii disciplinare;
comportarea general n serviciu a salariatului;
eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre
acesta.
- Raportul va fi semnat de ctre membrii comisiei de cercetare, pe
fiecare pagin a sa.
- Raportul se nregistreaz la acelai numr ca i sesizarea / petiia /
reclamaia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu.
- Cui i este naintat raportul comisiei de cercetare ?
- Raportul se prezint spre aprobare organului colectiv de conducere
a unitii de nvmnt preuniversitar, care a hotrt derularea
cercetrii (art. 282 din Legea nr. 1 / 2011); .
-n baza raportului, asumat de ctre consiliul de administraie, n
unitile de nvmnt preuniversitar, se materializeaz propunerea
de sancionare.
- Cine formuleaz propunerea de sancionare ?
n conformitate cu art. 281 alin. (1) i (2) din Legea nr. 1 / 2011,
propunerea de sancionare n urma derulrii cercetrii, se formuleaz
dup cum urmeaz:
- Pentru personalul didactic / didactic auxiliar din unitile de
nvmnt preuniversitar, propunerea de sancionare se face de
ctre director sau de cel puin 2/3 din numrul total al membrilor
consiliului de administraie. Sanciunile aprobate de consiliul de
administraie sunt puse n aplicare i comunicate prin decizie a
directorului unitii de nvmnt preuniversitar.
- Pentru personalul de conducere al unitii de nvmnt
preuniversitar, propunerea de sancionare se face de ctre
consiliul de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar i
se comunic prin decizie a inspectorului colar general.
n baza raportului i procesului verbal al consiliului de administraie,
se ntocmesc:
- decizia de sancionare (dac s-a propus i s-a aprobat sancionarea)
- adresele de rspuns ctre peteni / salariaii care au ntocmit
referatul de sesizare, care sunt deasemenea nregistrate la acelai
numr i constituie documentele pentru descrcarea de
responsabilitate a salariailor crora le-a fost repartizat spre
soluionare sesizarea / petiia / reclamaia / adresa / referatul de
sesizare / nota de serviciu.
de Constatnd vinovia salariatului, dup efectuarea cercetrii
prealabile (sau dup constatarea imposibilitii efecturii ei datorit
culpei celui n cauz), consiliul de administraie al unitii de
nvmnt preuniversitar urmeaz s stabileasc sanciunea
11

disciplinar, n baza propunerii comisiei.


Important: Conform art. 262 alin. (2) din Codul muncii modificat
prin Legea nr. 40 / 2011, este interzis aplicarea mai multor sanciuni
pentru aceeai abatere.
Cine emite decizia de sancionare ?
- Conform art. 281 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, pentru
personalul didactic / didactic auxiliar care a svrit o abatere
disciplinar i a fost cercetat disciplinar, directorul unitii de
nvmnt preuniversitar dispune aplicarea sanciunii disciplinare
printr-o decizie emis n form scris, n termen de 30 de zile
calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii
disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data svririi faptei.
- Conform art. 281 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, pentru
personalul de conducere din unitile de nvmnt
preuniversitar, care a svrit o abatere disciplinar i a fost
cercetat disciplinar, inspectorul colar general, n baza hotrrii
consiliului de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar,
dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n
form scris, n termen de 30 de zile calendaristice de la data lurii la
cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu
de 6 luni de la data svririi faptei.
Important: Dac se emite decizia de sancionare dup curgerea
acestor termene, aceasta va fi nelegal (nul).
Elemente eseniale care trebuie s se regseasc n cuprinsul
deciziei de sancionare:
Potrivit alin. (2) al art.268 din Codul muncii modificat prin Legea nr.
40 / 2011, n decizie trebuie s se cuprind n mod obligatoriu:
descrierea faptei care constituie abatere disciplinar;
precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul
intern sau contractul de munc aplicabil, care au fost inclcate;
motivele pentru care au fost inlturate aprrile formulate de
salariat n timpul cercetrii prealabile sau motivele pentru care
nu a fost efectuat cercetarea prealabil;
termenul n care sanciunea poate fi contestat;
instana competent la care sanciunea poate fi contestat.
Important: Lipsa unuia dintre elemente atrage nulitatea absolut a
msurii.
- Decizia de sanctionare disciplinara trebuie semnat de persoana
care are abilitarea legal s o emit (directorul unitii de
nvmnt, sau inspectorul colar general.
Decizia de sancionare se nregistreaz n registrul de decizii al
unitii de nvmnt preuniversitar de stat, respectiv al
inspectoratului colar (n funcie de autoritatea care a emis-o).
Care sunt sanciunile care se pot aplica?
- Sanciunile disciplinare care se pot aplica n conformitate cu art.
280 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, n funcie de gravitatea abaterilor
svrite, sunt:
a) observaie scris;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul, cu
indemnizaia de conducere, de ndrumare i de control, cu pn la
15%, pe o perioad de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioad de pn la 3 ani, a dreptului de
nscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcii didactice
12

8.

9.

superioare sau pentru obinerea gradelor didactice ori a unei funcii


de conducere, de ndrumare i de control;
e) destituirea din funcia de conducere, de ndrumare i de control
din nvmnt;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
- Sanciunile care se pot aplica n conformitate cu art. 264 din Codul
muncii aprobat prin Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 /
2011, sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce
nu poate depi 10 zile lucrtoare;
c) retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor
funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat ce nu poate
depi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de
conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Important: Nu se pot aplica amenzi disciplinare, n conformitate cu
art. 265 din Codul muncii completat, modificat.
Observaie: Este de ateptat ca sanciunile s fie acordate n
concordan cu gravitatea abaterilor svrite, dar i gradat, n
funcie de savrirea anterioar a altor abateri disciplinar, respectiv
de aplicarea anterioar a altor sanciuni.
Comunicarea deciziei de - Decizia de sanctionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii i produce efecte de la data
sancionare
comunicrii.
- Decizia se comunic salariatului, cu semntur de primire, ori, in
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandat cu aviz de
primire, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta.
Nu are nici o relevan dac salariatul nu se gsete la acel domiciliu
sau la acea resedin, indiferent din ce motiv, inclusiv c intre timp sa mutat, nici c el refuz primirea.
Termenul de 5 zile calendaristice este de recomandare.
Modul de contestare a deciziei de sancionare:
- Dac sancionarea s-a realizat n baza prevederilor specifice din
Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, n conformitate cu
art. 268 alin. (5) din Codul muncii, decizia de sancionare poate fi
contestat de salariat la instanele judectoreti competente n termen
de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii.
- Dac sancionarea a fost aplicat n baza Legii nr. 1 / 2011, atunci
decizia de sancionare poate fi constestat conform art 280 alin. (8),
astfel: Persoanele sancionate ncadrate n unitile de nvmnt au
dreptul de a contesta, n termen de 15 zile de la comunicare,
decizia respectiv la colegiul de disciplin de pe lng
inspectoratul colar.
Important: Conform art 280 alin. (9) din Legea nr. 1 / 2011,
normele privind componena, organizarea i funcionarea, precum i
atribuiile colegiului de disciplin de pe lng inspectoratul colar i
ale Colegiului central de disciplin al Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului se vor stabili prin regulament
aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului
Punerea n aplicare a Materializeaz valorificarea rezultatelor cercetrii prealabile.
13

deciziei de sancionare

Prevederile deciziei de sancionare trebuie puse n aplicare de ctre


compartimentele secretariat i contabilitate ale unitii de nvmnt
preuniversitar, dup caz, prin:
- ataarea deciziei de sancionare la dosarul personal al
cadrului didactic / didactic auxiliar sancionat;
- operarea n statul de plat a reinerilor, a diminurilor de
salariu, sau a celorlalte modaliti de sancionare pecuniar
prevzute de legislaie, dup caz.
- inerea unei evidene a sanciunilor care au fost aplicate
personalului didactic / didactic auxiliar, dar i a celui
nedidactic

3. Documentele necesare pe parcursul cercetrii prealabile i a sancionrii personalului


didactic / didactic auxiliary din cadrul unitilor de nvmnt preuniversitar:
- sesizri, petiii, reclamaii, adrese;
- referatul de sesizare / de autosesizare;
- nota de serviciu / nota intern;
- decizia de constituire a comisiei de crcetare;
- adresa de convocare a salariatului care face obiectul cercetrii prealabile;
- nota de relaii / nota explicativ;
- procesul verbal / nota de constatare / minuta;
- solicitarea scris;
- raportul comisiei de cercetare a abaterii prezumate;
- adrese de comunicare;
- decizia de sancionare;
- contractul de munc / contractul de management;
- fia postului;
- angajamentul de plat;
- statul de salarii;
- orice documente care fac obiectul cercetrilor referitoare la abaterea disciplinar prezumat.

14