Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1

NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25


MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Nr.inreg................/..........................

PROCEDURĂ SCRISĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR


UMANE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii generale.

ELEMENTE NUMELE ȘI FUNCȚIA DATA SEMNĂTURA


PRIVIND PRENUMELE
RESPONSABILII/
OPERAȚIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT BUSUIOC RESP.CEAC 19.01.2018
IONELA-
CRISTINA
1.2. VERIFICAT ROȘCA DIRECTOR 22.01.2018
GEORGETA
1.3 APROBAT ROSCA DIRECTOR 22.01.2018
GEORGETA

2.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii generale

Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 aplicare 25 Cadre Profesori Conform
didactice statului de
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

functii
aprobat
3.2 informare 1 Pers.didactic -
3.3 verificare 1 conducere director Rosca
Georgeta

3.4 evidenţă 1 secretariat secretar Solomon


Violeta

3.5 arhivare 1 secretariat secretar Solomon


Violeta
3.6 Alte 1 Postare pe site-ul scolii Badaran
scopuri Madalina
3. Scop

4.1.Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate,

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii,

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului,

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare, iar pe manager în luarea
deciziei.

4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi.

4. Domeniul
5.1. Procedura operaţională: organizarea recrutării, selecţiei, normarii, utilizării personalului stabileşte
etapele ce se vor desfăşura pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul şcolii, pentru normarea
angajaţilor.
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

5.2. Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru o bună gestionare a
mangementului resurselor umane.

5. Documente de referință

*Codul Muncii 2011


*H.G nr.161/2006 privind întocmirea şi completarea Registrului de evidenţa salariaţilor (REVISAL);
*Contractul Colectiv de muncă la nivel naţional;
*Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ;
*Legea nr.1/2011-privind Statutul Personalului Didactic

6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

6.1. Definiții

Contractul individual de muncă: este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze munca pentru şcoală, în schimbul unei remuneraţii numite salariu.
Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă pe durată nedeterminată sau determinată în
condiţiile prevăzute de lege.
Contractul de muncă trebuie să cuprindă:
-identitatea părţilor
-locul de muncă
-sediul angajatorului
-atribuţiile postului
-riscurile specifice postului
-data de la care contractul urmează să îşi producă efectele
-durata (contract pe perioadă determinată)
-durata concediului de odihnă
-salariul de bază şi sporurile
-durata normală de muncă (ore/zi; ore/săptămână)

Actul adiţional: reflectă modificarea contractului de muncă în timpul executării acestuia.


MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Se încheie în termen de 15 zile de la data încunoştiinţării în scris a salariatului la schimbarea


elementelor:
-durata contractului
-locul muncii
-felul muncii
-condiţiile de muncă
-salariul
-timpul de lucru şi timpul de odihnă

Actul adiţional cuprinde:


-data încheierii acestuia
-denumire angajator şi a reprezentantului acestuia
-numele şi prenumele angajatului,documente de identificare
-adresa acestuia
-elementele din contractul de muncă care se modifică
-semnături
Registrul general de evidenţă al salariaţilor se completează în formă scrisă (electronică) în ordinea
angajării şi cuprinde elementele:
- elemente de identificare a salariaţilor;
- data angajării;
- funcţia / ocupaţia;
- tipul contractului individual de muncă;
- data şi temeiul încetării contractului individual de muncă;
- semnătura persoanei desemnate cu completarea REVISAL, ştampila rotundă a unităţii

6.2. Abrevieri
6.2.2. L - Lege
6.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice;
6.2.4. DGFP - Direcţia Generala a Finanţelor Publice;
6.2.5. OP - Ordin de plată;
6.2.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calităţii;
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

6.2.7. SMC - Sistem de Management al Calităţii;


6.2.8. REVISAL -Registrul de evidenţă al salariaţilor;
6.2.9. C.C.M.N.N-Contractul Colectiv de Muncă la Nivel Naţional;
6.2.10. C.C.M.R.I- Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Invăţământ;
6.2.11. C.I.M. –Contract individual de muncă;
6.2.12. O.G.-Ordonanţa Guvernului;
6.2.13. H.G.-Hotărârea Guvernului
7 DESFASURAREA OPERATIUNII
7.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Nr.crt Etapa Operaţiunea Obs.


1. Organizarea *Întocmirea statelor de funcţii
recrutării
personalului
Organizarea * Aprobarea statelor de funcţii
concursurilor
* Constatarea vacantării unui post
* Întocmirea corespondenţei pt. solicitarea
organizării concursurilor
* Anunţarea locului,datei şi orei de desfăşurare a
concursului.
* Stabilirea şi publicarea tematicii de concurs
* Stabilirea şi publicarea termenului de depunere a
dosarului.
* Depunerea dosarelor candidaţilor şi înregistrarea
lor
* Constituirea comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor vacante
* Verificarea dosarelor depuse
* Întocmirea şi înregistrarea proceselor verbale
privind analiza dosarelor
* Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

respingerea dosarelor.
* Soluţionarea contestaţiilor ,întocmirea şi
înregistrarea procesului verbal privin aceasta.
* Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă
Susţinerea * Susţinerea probei scrise
probei scrise
* Corectarea tezelor Pers. Didactic la ISJ
DB
* Susţinerea şi notarea probei interviu Pers. Didactic la ISJ
DB
* Întocmirea şi înregistrarea procesului verbal Pers.
Didactic la ISJ
privind rezultatele concursului DB
* Constituirea comisiei de soluţionare a Pers.
Didactic la ISJ
contestaţiilor DB
*Soluţionarea contestaţiilor, întocmirea şi Pers.
Didactic la ISJ
înregistrarea procesului verbal privind DB
aceasta.
 Comunicarea rezultatelor finale privind Pers. Didactic la ISJ
organizarea concursului DB
* Emiterea deciziei de încadrare
Încadrarea * Comunicarea deciziei de încadrare Pers. Didactic la ISJ
DB

*Întocmirea contractului de muncă şi


înregistrarea lui
* Predarea unui exemplar din contract
angajatului sub semnătură privată
*Completarea registrului pentru
evidenţa salariaţilor
IDENTIFICAREA RISCURILOR

-neîntocmirea statelor de funcţii


MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

-întocmirea eronată a statelor de funcţii


-întocmirea statelor de funcţii fără respectarea termenelor
-neaprobarea statelor de funcţii
-neverificarea existenţei postului vacant
-nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului
-solicitarea cu întărziere a aprobării pentru concurs
-neanunţarea locului de desfăşurare a concursului
-neanunţarea datei şi orei de desfăşurare
-nestabilirea tematicii de concurs
-stabilirea tematicii de concurs cu introducerea eronată a unor legi abrogate.
-nepublicarea tematicii de concurs.
-nestabilirea termenului de depunere a dosarului
-nedepunerea dosarelor candidaţilor
-primirea după depăşirea termenului a dosarelor candidaţilor
-neînregistrarea dosarelor la secretariat
-neconstituirea comisiei de concurs prin dispoziţie
-constituirea comisiei fără specialişti în domeniul postului scos la concurs
-neverificarea dosarelor personale
-neîntocmirea şi neînregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor
-neprimirea contestaţiilor sau primirea acestora după termenul legal.
-neînregistrarea sau nesoluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor
-stabilirea subiectelor în afara tematicii de concurs
-nesusţinerea sau necorectarea probelor scrise
-nesusţinerea sau nenotarea interviului
-neîntocmirea sau neînregistrarea procesului verbal privind rezultatul concursului
-neanunţarea rezultatelor concursului
-refuzul primirii contestaţiilor
-primirea contestaţiilor după termenul stabilit
-neconstituirea comisiei de contestaţie prin dispoziţie
-nesoluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului
-neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a procesului verbal privind rezultatele finale alw
concursului
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

-neemiterea deciziei sau emiterea unei decizii incomplete


-neîntocmirea sau întocmirea eronată(fără respectarea limitei) a contractului de muncă.
-neînregistrarea contractului de muncă
-neîntocmirea sau necompletarea carnetului de muncă în mod corespunzător
-necompletarea datelor în registrul de evidenţă al salariaţilor

7.3.2.Derularea operaţiunilor şi a acţiunilor activităţii:


Nr.crt. Domeniul Obiecte Operaţiunile sau activităţile desfăşurate
auditabile
1. Resurse ♦Întocmirea -pe baza criteriilor de normare se stabileşte numărul de
umane statelor de funcţii posturi pe categorii
-se completează statele de funcţii respectând rubricaţia şi
realitatea datelor
-viza C.F.P. şi aprobarea ordonatorului de credite
♦Aprobarea statelor -aprobarea statelor de funcţii de ordonatorul de credite
de funcţii superior ;ISJ PH
♦Constatarea -în urma analizei făcute între statele de funcţii şi încadrarea
vacantării unui post efectivă se determină posturile vacante
-pot apărea posturi în urma încetării sau suspendării unor
contracte de muncă
♦Întocmirea -întocmirea unei adrese spre aprobare de forul ierarhic
corespondenţei superior
pentru solicitarea
organizării
concursului
♦Anunţarea locului -întocmirea anunţului pt. organizarea concursului în care să
de desfăşurare al se precizeze locul de desfăşurare
concursului
♦Anunţarea datei şi -întocmirea anunţului pt. organizarea concursului
orei de desfăşurare în care să se precizeze data şi ora de desfăşurare
♦Stabilirea -analizarea sarcinilor din fişa postului şi stabilirea actelor
tematicii de normative care stau la baza activităţii acestui post.
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Nr.crt. Domeniul Obiecte Operaţiunile sau activităţile desfăşurate


auditabile
concurs
♦Publicarea -întocmirea listei actelor normative şi afişarea acesteia la
tematicii de sediul unităţii
concurs
♦Stabilirea -conducătorul unităţii stabileşte perioada de depunere a
termenului de dosarelor
depunere a
dosarului
♦Publicarea -anunţul va cuprinde şi data limită de depunere a dosarelor.
termenului de
depunere a
dosarului
♦Primirea dosarelor -secretariatul unităţii va primi dosarele candidaţilor şi le va
candidaţilor înregistra
♦Constituirea -în funcţie de natura postului conducătorul unităţii constituie
comisiilor de , prin dispoziţie, comisia de concurs,
concurs pentru stabilind preşedintele, secretarul şi membrii acesteia
ocuparea posturilor
vacante
♦Verificarea -comisia verifică actele depuse în fiecare dosar în parte
dosarelor personale
de la candidaţi
pentru ocuparea
posturilor
♦Întocmirea -după verificarea dosarelor se va întocmi un proces verbal în
procesului verbal care să se menţioneze dacă dosarele cuprind toate
privind analiza documentele solicitate prin anunţ
dosarelor -dosarele incomplete vor fi respinse
♦Înregistrarea -după întocmire se înregistrează procesul verbal în registrul
procesului verbal de intrare-ieşire
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Nr.crt. Domeniul Obiecte Operaţiunile sau activităţile desfăşurate


auditabile
privind analiza
dosarelor
♦Anunţarea -comisia va întocmi şi va afişa un anunţ cu privire la
rezultatelor rezultatul verificării dosarelor
verificării dosarelor
♦Primirea -contestaţiile vor fi primite la secretariatul şcolii şi
contestaţiilor înregistrate în registrul de intrare-ieşire
privind respingerea
dosarelor şi
înregistrarea lor
♦Soluţionarea -comisia va lua act de contestaţiile depuse şi analiza
contestaţiilor motivaţiilor aduse
privind respingerea
documentelor
♦Întocmirea şi -după finalizarea analizei contestaţiilor comisia va întocmi
înregistrarea un proces verbal privind soluţionarea contestaţiilor depuse
procesului verbal privind respingerea dosarelor
privind -procesul verbal se înregistrează în registrul de intrare-ieşire
soluţionarea
contestaţiilor
privind respingerea
dosarelor
♦Stabilirea -comisia, în baza tematicii publicate, va stabili subiectele
subiectelor pentru pentru verificarea cunoştiinţelor de specialitate
susţinerea probei
scrise
♦Susţinerea probei -comisia, la locul, data şi ora stabilită ,va anunţa subiectele
scrise şi va acorda un termen de redactare a răspunsurilor
-foile de concurs vor fi secretizate
-după expirarea timpului foile vor fi ridicate de la candidaţii
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Nr.crt. Domeniul Obiecte Operaţiunile sau activităţile desfăşurate


auditabile
participanţi la concurs
♦Corectarea tezelor -specialiştii din comisie prezintă răspunsurile corecte la
fiecare subiect în parte
-pentru o mai bună evaluare a lucrărilor corectarea se va
realiza, prin compararea răspunsurilor tuturor concurenţilor
la aceeaşi întrebare
-după evaluarea lucrărilor se va trece la notarea acestora
subiect cu subiect, cu note de la 1 la 10
-notele se trec în dreptul fiecărui subiect de fiecare membru
al comisiei sub smnătură
-în final se face media pe subiect şi pe lucrare.
♦Susţinerea probei -candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la proba scrisă
orale vor fi primiţi la proba orală
-susţinerea acestei probe se realizează prin întrebări şi
răspunsuri orale în faţa comisiei
♦Notarea probei - în funcţie de răspunsurile primite fiecare membru al
orale comisiei va nota cu note de la 1 la 10
♦Întocmirea şi -după suţinerea probei orale, comisia stabileşte
înregistrarea mediile candidaţilor,scrise în procesul verbal.
procesului verbal -se va stabili câştigătorul concursului
privind rezultatele -la egalitate de puncte comisia va ţine cont de
concursului experienţă,etc
-se înregistrează procesul verbal în registrul de
intrare-ieşire
♦Anunţarea -se întocmeşte un anunţ care se afişează la sediul unităţii
rezultate-lor
concursului
♦Depunerea şi -se depun la secretariat contestaţiile, se inregistrează şi se
înregistrarea predau comisiei
contestaţiilor
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Nr.crt. Domeniul Obiecte Operaţiunile sau activităţile desfăşurate


auditabile
♦Se constituie -conducătorul unităţii va constitui comisia prin dispoziţie
comisia de
contestaţii
♦Se soluţionează -comisia va soluţiona favorabil sau nefavorabil contestaţiile
contestaţiile, se depus
întocmeşte şi se -rezultatele analizării contestaţiilor vor fi consemnate într-un
înregistrează proces verbal care va fi înregistrat în registrul de intrare-
procesul verbal ieşire
♦Comunicarea -comisia întocmeşte anunţul privind rezultatele finale şi îl
rezultatelor finale afişează la sediul unităţii.
ale concursului
♦Emiterea deciziei -conducătorul unităţii emite dispoziţia de
de încadrare încadrare,candidatul declarat admis se prezintă la unitate în
maximum 15 zile de la data luării la cunoştiinţă.

♦Emiterea deciziei -conducătorul unităţii emite dispoziţia de încadrare,candidatul


de încadrare declarat admis se prezintă la unitate în maximum 15 zile de la
data luării la cunoştiinţă.
♦Comunicarea -un exemplar din dispoziţie va fi înmânat câştigătorului
dispoziţiei de concursului sub semnătură
încadrare -se întocmeşte contractul de muncă şi se înregistrează, se
şi întocmirea şi semnează şi aprobă de conducătorul instituţiei.
înregistrarea
contractului de
muncă
♦Întocmirea sau -în termen de 30 de zile de la încadrare se întocmeşte carnetul de
completarea muncă pentru debutanţi
carnetului de muncă -în termen de 15 zile pt. salariaţii care au carnet de muncă acesta
se completează la secretariat
♦Completarea -se completează în registru
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

registrului de
evidenţă a
salariaţilor

8. RESPONSABILITĂŢI

Director coordonator:

- aprobă statul de funcţii;


-stabileşte perioada de depunere a dosarelor;
-constituie, prin dispoziţie comisia de concurs şi cea de contestaţii;
-emite dispoziţia de încadrare;
-semnează şi aprobă contractul de muncă ;
Secretarul şcolii:
- întocmeşte anunţurile şi le afişează ;
-primeşte dosarele candidaţilor şi contestaţiile ;
-înregistrează toate documentele ;
-comunică sub semnătură dispoziţia de încadrare ;
-întocmeşte contractul de muncă ;
-întocmeşte sau completează carnetul de muncă ;
-completează registrul de evidenţă al salariaţilor.
9. ANEXE

Nr. Denumirea Elabora- Aprobat Nr.de Difuzare Arhivare


ane anexei tor Exemplare loc Perioada
xa
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Diagrama Secretar Director 3 Contabilitate Secret
operaţiunilor,
responsabilităţilor
Secretariat
şi riscurilor personal
2 Bugetul pe Contabil Director 3 Contabilitate Secret 3 ani
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

anul .......... Consiliul Secretariat


local personal
3 Circuitul Secretar Director 1 Personal Secret Perm.
documentelor
4 Statul de funcţii Secretar Director 1 personal Secret. 3 ani

10.Cuprins

Numărul
componentei
Denumirea componenţei din cadrul procedurii
în cadrul Pagina
operaţionale
procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 1
editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1-2
operaţionale
3. Scopul procedurii operaţionale 2
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2-3
5. Documentele de referință aplicabile activităţii procedurale 3
6. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 3-5
operaţională
7. Descrierea procedurii operaţionale 5-14
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 14
9. Anexe, înregistrări, arhivări 14
10. Cuprins 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

ANE XA1
Diagrama operaţiunilor, responsabilităţilor şi riscurilor

1.Operaţiuni, responsabilităţi - la nivelul şcolii

Organizarea Organizarea Susţinerea probei Incadrarea


recrutării concursului (director, scrise(comisia de (director,
personalului comisia de concurs, contestaţii, director, secretar)
(director, secretar) secretar)
secretar)

2.Asumarea riscurilor
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ediţia: 1
NAȚIONALE PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Nr.de ex.: 25
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, Revizia:
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC Nr.de ex. : 25
Şcoala Gimnazială 2017-2018
“Smaranda Gheorghiu” 22.01.2018
Târgoviște
PO. NR………. Număr pagini: 15
Structură Școala Gimnazială
,, Grigore Alexandrescu”
Exemplar nr.: 1
Târgoviște
_________________________
CEAC

Neîntocmirea statelor Nerespectarea Neemiterea


de funcţii, a ,,paşilor,, privind documentelor pentru
documentaţiei desfăşurarea probei încadrare(decizie,
necesare privind scrise contract de muncă,
org.concursului etc.)