Sunteți pe pagina 1din 337

ARISTOTEL

ORGANONII
ANALITICASECUNDA
TOPICARESPINGERILESOFISTICE
Traducere,studiuintroductiv,introducereinotedeMIRCEAFLORIAN
NotiintroductivlaRespingerilesofisticedeDANBDRU
BCUClujNapoca
IUI
II! IU
4060059483
EDITURAIRIBucureti,1998
561
ToatedrepturilerezervateEDITURIIIRI
ISBN:973 97627 4 3ISBN:97397627 6 X
CUPRINS
INTRODUCERELAANALITICASECUNDAdeMirceaFlorian.......................
15
ANALITICASECUNDA
CarteaI
1.nvturaarenevoiedecunotineanterioare.Naturalor...75
2.Naturacunoateriitiinifice.........................78
3.Concepiifalsedesprenaturatiineiidemonstraiei......82
4.Condiiiledemonstraiei:valabildespretoi",
valabilnsine",valabiluniversal"...............86
5.Cauzeleerorilorncepriveteuniversalitatea
demonstraiei...............................91
6.Premiseledemonstraieitrebuiesfienecesare
ieseniale..................................94
7.Premiseledemonstraieitrebuiesaparin
aceluiaigencaiconcluzia.....................99
8.Premiseledemonstraieitrebuiesfieeternvalabile.......101
9.Premiseledemonstraieitrebuiesfieproprii
inedemonstrabile............................102
10.Principiicomuneiprincipiiproprii...................105
11.Feluriledeaxiom................................108
12.Premisatiinificnforminterogativ................111
13.Diferenadintretiinafaptului(aluic")i
tiinacauzei(aluipentruce")...................116
14.Figura1estedeprecderesilogismultiinific...........121
15.Propoziiinegativenemijlocite.......................122
16.Ignoranaieroareacarezultatedinpremisenemijlocite...124
17.Ignoranaieroareacarezultatedinpremisemijlocite.....127
18.Ignoranacanegaieacunoateriirezultat
dinlipsaunuisim..............................134
CUPRINS
19.Demonstraianuesteposibil,dacregresulpremiselor
mergelainfinit................................135
20.Termeniimediinusuntnnumrinfinit................138
21.Termeniimediinusuntnnumrinfinit
ndemonstraiilenegative........................139
22.ndemonstraiileafirmativenusepoatemergelainfinit....142
23.Corolare........................................150
24.Demonstraiauniversalestesuperioar
demostraieiparticulare..........................154
25.Demonstraiaafirmativestesuperioar
demonstraieinegative..........................160
26.Demonstraiadirectestesuperioar

demonstraieiindirecte..........................163
27.ncecondiiiotiinestesuperioar..................165
28.nceconstunitateatiinei.........................166
29.Maimultedemonstraiipentruaceeaiconcluzie.........
167
30.Nuexistotiinahazardului.......................168
31.Nuexistdemonstraieprinsimuri...................169
32.Altetiineaualteprincipii..........................171
33.tiinaiopinia...................................174
34.Despreagerimeadegndire.........................178
Carteaa11a
1.Celepatruformedecercetare........................179
2.Toateformeledecercetaresereduclacutarea
termenuluimediu.............................180
3.Comparaiantredefiniieidemonstraie...............182
4.Esenanupoatefidemonstrat.......................186
5.Esenanupoatefidoveditprindiviziune..............189
6.Esenanupoatefidoveditprinsilogismipotetic
dinatributepropriisaudincontrarii...............191
7.Esenanupoatefidoveditprindefiniie...............193
8.Raportuldintredefiniieidemonstraie................196
9.Cunoatereaexisteneiieseneiprincipiilor
estenemijlocit,nudemonstrativ.................198
10.Feluriledefiniiei.................................198
11.Cauzelecatermenimedii...........................202
CUPRINS
12.Rolultimpuluinraportulcauzal.....................207
13.Cumajungemladefiniiaeseneiprincompoziie
idiviziune...................................213
14.Cumsalegemgenurilendemonstraie................221
15.Unsingurtermenmediupentruarezolva
maimulteprobleme............................223
16.Putemconchidedeopotrivdelacauzlaefect
idelaefectlacauz?...........................224
17.ncecazuricauzediferitepotproduceaceleaiefecte......227
18.Cauzaadevratestecauzaproxim,
nuceamaigeneral.............................230
19.Recapitulare.Cumajungemscunoatemprincipiile......231
INTRODUCEREIaTOPICAdeMirceaFlorian.............239
A.OrigineaistructuraTopicii.........................239
I.Gndireaanticcunoatedoulogici:
analiticaidialectica..........................239
I.DialecticalaSocrate,Platon,EucliddinMegara
iAristotel..................................244
III.ApodicticaidialecticaluiAristotel..............245
IV. Elementeledialecticii:ceipatrupredicabili.........250
V.Instrumentele(opyava)dialecticiiiinducia.......253
VI.Locurilecomune"iinducia...................254
VII.FoloaseleDialecticii..........................255
VIII.Dialecticairolulinduciei.....................258
B.ConinutulTopicii(pecriicapitole).................263
CarteaIIntroducerentratat............................263
CarteaaIiaLocurilecomune"aleaccidentului............269
CarteaalllaLocurilecomune"aleaccidentului(continuare)..272
CarteaaIVaLocurilecomune"alegenului...............274
CarteaaVaLocurilecomune"alepropriului..............277
CarteaaViaLocurilecomune"aledefiniiei...............280
CarteaaVilaLocurilecomune"aleidenticuluiidefiniiei...284CarteaaVlIIaDesprepractica
dialecticiiipractica
ndialectic................................ 285
C.Priviregeneral...................................289

CUPRINS
TOPICA
Cartea1
<CONSIDERATUGENERALEASUPRATOPICII
SAUDIALECTICII.PROBLEMATOPICII.
CELEPATRUPREDICABILE.REGULI
PENTRUALEGEREAARGUMENTELOR>.............297
1.Scopultratatului..................................297
2.Utilitateadialecticii...............................301
3.Cumatingemperfeciuneandialectic................303
4.Raionamenteleprobabilealedialecticii
icelepatrupredicabile.......................303
5.Explicareacelorpatrupredicabile.....................305
6.Raionamenteledialecticedinpunctuldevedereal
celorpatrupredicabile........................308
7.Diferitelespeciideidentitate........................309
8.Doudovezialediviziuniipredicabilelor................311
9.Raportuldintrecategorii(predicamente)i
celepatrupredicabile.........................312
10.Premiseledialectice...............................313
11.Problemadialectic.Despretez......................315
12.Raionamentuldialectic.Induciadialectic.............318
13.Celepatrumijloacedialecticengenere................318
14.Regulipentrualegereapremiselor.....................319
15.Aldoileamijloc:deosebireadesensaomonimelor........321
16.Altreileamijloc:cutareadiferenelor.................328
17.Alpatruleamijloc:cutareaasemnrilor...............329
18.Utilitateaultimelortreimijloacedialectice.Despre
locuriledialectice............................329
CarteaaIia
<LOCURILECOMUNEALEATRIBUTELOR
ACCIDENTALE>..................................333
1.Privirigeneraleasupralocurilorcomunealeaccidentului...333
2.Locurilecomunecareservescrespingerii...............335
3.Locuricaretotodatstabilesciresping................338
CUPRINS
4.Altelocuricomune................................341
5.Altelocuricomunepentruaabateargumentarea..........344
6.Feluritelocuricomune.............................346
7.Locuricomuneprivitoarelacontrarii..................348
8.Locuricomuneprivitoarelacelepatrufelurideopoziii....3519Locuricomunedespretermeninrudiii
derivaietc.......354
10.Locuricomuneaplicabilelaasemnarealucrurilor........356
]1.Locuricomunedespretermeniadugaiicaracterele
cerezult..................................359
CarteaaIlIa
<URMARELALOCURILECOMUNEALE
ACCIDENTULUfo .................................362
1.Locuricomunedesprevalorileabsolutealeaccidentului....362
2.Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului.........366
3.Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului.........370
4.Locuricomuneprecedenteaplicatefrcomparaie.......373
5.Locurilecomuneprecedenteconceputectmaigeneral....373
6.Locurilecomuneprecedentedespreproblemeparticulare...374
CarteaaIVa
<LOCURILECOMUNEALEGENULUI>...............379
1.Diferitelocuricomune.............................379
2.Altelocuricomuneprivitoarelagenilaspecie..........383
3.Altelocuricomuneprivitoarelatermenicontrari,
derivaiinrudii...........................388

4.Diferitelocuricomuneprivitoarelarelaii,ladevenire,
laopuietc.................................392
5.Diferitelocuricomuneprivitoarelastare,capacitatei
afeciuni..................................397
6.Feluritelocuricomuneprivitoarelanoiunile
transcendentaleetc...........................402
CarteaaVa
<LOCURILECOMUNEALEPROPRIULU1>............408
1.Desprepropriungenereidesprespeciilelui.Elenusunt
deopotrivdefavorabilediscuiei...............408
CUPRINS
2.Locuricomuneprincarepropriulesteformulatcorect
sauincorect................................411
3.Altelocuricomuneformulatecorectsauincorect.........416
4. Locuricomunereferitoarelacorectaraportareapropriului
lasubiectulsu.............................420
5.Altelocuricomunereferitoarelacorectaraportareapropriului
lasubiectulsu.............................425
6.Locurilecomunealepropriuluiconsideratedinpunctul
devederealopuilor.........................430
7.Diferitelocuricomunealepropriuluica:termeniderivai,
asemntori,referitorilaexistenidevenireetc....434
8.Locuricomunealepropriuluiprivitoarelamaimult,
maipuiniegal............................437
9.Altelocuricomunealepropriuluiprivitoarelapotenial
isuperlativ................................442
CarteaaVia
<LOCURILECOMUNEALEDEFINIIEI>..............444
1.Consideraiigeneraleasupradefiniiei.Celecincipri
alecercetrii...............................444
2.Locuricomuneprivitoarelaevitareaobscuritiindefiniie.446
3.Prisosuldecuvintendefiniie.......................448
4.Locurilecomunecareasigurctermeniidefiniieisunt
anterioriimaicunoscui......................452
5.Locuricomunealedefiniieicuprivirelagen............456
6.Locuricomunealedefiniieiprivitoareladiferene........458
7.Locuricomuneprivitoareladefinireatermenilorceadmit
gradaie...................................466
8.Locuricomuneprivitoareladefiniiarelativilor..........468
9.Locuricomuneprivitoareladefiniiastrii,relativului,
contraruluietc..............................470
10.Locuricomuneprivitoareladefiniiatermenilorderivai,
laIdeea"corespunztoarelucruluidefinit.
latermeniiechivoci..........................
473
11.Locuricomuneprivitoareladefiniiatermenilorcompui...476
12.Locuricomuneprivitoareladefiniiadifereneilareal,
relativetc..................................478
10
CUPRINS
13.Locuricomuneprivitoareladefiniiafelurilordeafi
alelucrurilor...............................480
14.Locuricomuneprivitoareladefinireaunuintregcompusi
Iacercetareauneidefiniiineclare...............485
CarteaaVila
<LOCURILECOMUNEALEIDENTICULUI
IDEFINIIEI>...................................488
1.Locuricomunedespreidentitate......................488
2.Locuricomunealeidenticuluiaplicateladefiniie........492
3.Locuricomunepentruastabilidefiniia................492
4.Notdespregradeledeutilitatealelocurilorcomune......496

5.Notdespredificultiledeastabilisau
respingeoproblem.........................497
CarteaaVUIa
<DESPREPRACTICADIALECTICIIIPRACTICA
NDIALECTIC>.................................502
1.Cumsepunntrebrileiordineaacestora..............502
2.Despreordonareantrebrilor urmare.
Inducieisilogism..........................508
3.Despreuurinasaudificultateaunorargumentedialectice..512
4.Sarcinilentrebtoruluiialerespondentului............515
5.Introducerelaotehnicadiscuiilorcaexerciiu
iexaminare...............................516
6.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii:
a)deacceptibiiitateaei.......................518
7.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii:
b)declaritateaei............................519
8.Sarcinarespondentuluiestedeterminatdenaturantrebrii:
c)deimportanaeipentruargumentare...........520
9.Regulileprivitoarelatezarespondentului:aifaceobiecii
sieiianuadmitetezeblamabile...............522
10.Desprecorectareafalselorargumente.Patrufelurideobiecii
pentruampiedicaformareaunuiraionament......522
11.Despreeroriledeargumentareidespre
eronientrebtorului.........................524
11
J
CUPRINS
12.Cndargumentareaesteclaricndestefals..
13.Celecincispeciidepetitioprincipiiide
petitiodecontrari...................
14.Cumdevinecinevaundialecticianexercitatiabil
NOTIINTRODUCTIVALARESPINGERILESOFISTICEdeDanBdru....................................
529
531533
539
RESPINGERILESOFISTICE
1.Introducere.Scopultratatului:diferenadintresilogism
isofism..................................547
2.Celepatruspeciideargumentealediscuiei.............550
3.Celecinciscopurialeargumentriieristicesausofistice....551
4.Primulscop:respingerea.Doufeluriderespingeri:delimbaj
inafardelimbaj.Respingeriledelimbaj.......552
5.Respingeriledinafaralimbajului.....................557
6.Toateparalogismelesereduclaparalogismulignorrii
respingerii.................................564
7.Cauzeleeroriisuntcauzeleparalogismelor..............570
8.Respingerilesofisticesprijinitepeconinutultiinelor.....
572
9.Respingerile,fiindinfinite,nupotficunoscutetoate......575
10.mprireaargumentelorduplimbajidup
lucruriestefals............................577
11.Felurilederaionament:apodictic,dialectic,peirastic,
eristic,sofistic..............................582
12.Aldoileaialtreileascopalsofisticii:inducereaneroare
inparadoxe..............................588
13.Altscopalsofisticii:faceperespondentscad
ntautologie...............................591
14.Altscopalsofisticii:producereasolecismelor............593
15.Ornduireantrebriloriargumentelornvederea
respingerilorsofistice........................595

16.Utilitateastudiuluidefa.Soluiaparalogismelor........599
17.Despresoluiileaparentealerespingerilorsofistice........601
18.Adevratasoluiearaionamentelorfalse...............608
12
CUPRINS
19.Soluionareaunorrespingeriprovenitedinlimbaj:echivocul
iamfibologia..............................610
20.Soluionarearespingerilorcaresesprijinpedivizareai
pecompunereacuvintelor.....................612
21.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeaccent.........615
22.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeforma
limbajului.................................615
23.Concluziidespresoluionarearespingerilorsofisticesprijinite
pelimbaj..................................621
24.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeaccident........623
25.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeopoziiadintre
relativiabsolut............................628
26.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepeignorareadefiniiei
respingerii.................................631
27.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepepetitioprincipii..632
28.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepefalsaconsecven..633
29.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepefalsacauz.....634
30.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepereunireamai
multorchestiuninunasingur.................634
31.Soluiarespingerilorsofisticesprijinitepevorbrie........636
32.Soluiarespingerilorsofisticeprodusedesolecisme.......638
33.Unelesofismeserezolvgreu,alteleserezolvuor......640
34.RezumatalRespingerilorsofisticeialTopicii..........645
INDICETERMINOLOGICALORGANONULUI..........649

INTRODUCERELAANALITICASECUNDA
I
Analiticasecund1('AvaXuTucuarepa,nlimbalatin:Analiticaposteriora)dezvolt,subtoatelaturile,tema
comunacelordouAnalitici,temabiaformulatlanceputulAnaliticiiprime:ceestetiina(eTrioTrfuTi),ce
estedemonstraia(diroSei^isO,condiiafundamentalatiinei,nceconstdeprindereadeademonstra"(e|ir
Tro5iKTiKT),cumspuneAristotelnEticaNicomahic{Vl,3,1139bsubfinem).Analiticaprimantrerupt
expunereademonstraieipentruacercetanprealabilraionamentulelementar,pecareAristotel1adescoperit,
dnduiinumeletehnicdesilogism".Demonstraiaesteunsilogism,darnuoricesilogismesteodemonstraie,
unraionamenttiinific"(^ttiottihovikt)),necesar,cert.Alturidesilogismulnecesaraltiinei,silogismul
probabil",adicfrnecesitate,daradevrat,aldialecticiiiretoricii,iimpuneprezenapentruantregi
profilul
1nlimbagreacinlimbalatin,cainuneletraducerimoderne,termenulesefolositlaplural(Analiticile
prime",Analiticilesecunde").Noilamtraspuslasingular,dupmodelultermenilorsimilari,deexemplu:
fizic",metafizic",matematic",mecanic"etc,nlocdefizici",metafizici",matematici"(ncnuz),
mecanici"etc.
I
15
A
MIRCEAFLORIAN
cunoaterii.LanceputulAnaliticiisecunde,cailanceputulAnaliticiiprime,Aristotelfacedeosebireadintre
tiin,domeniulapodicticii,idialectic,domeniulopiniei(8o|a),alprobabilului(evo8oov).Elsefolosetede
ncuntermenpentruadesemnaprobabilul,ceeacestaproapedetiin,fraaveanecesitateatiinei.Acest
termenesteeuXoyos",nsensulgeneraldeverosimil",admisibil'",convenabil",coerent",binentemeiat"
peexperienialtecunotine,raional".Meritsfierelevatcacesttermennusentlnetenscrierilede
logic,cincelelaltescrieri2.
Analiticileopun3apodictica(tiina)idialectica,cercetatnTopica.DarchiarnAnalitici,capitolentregi
recunoscfrnconjurctiinaapodicticsereazempedialectic.tiinaidialecticanunumaicnuse
exclud,darniciunanusepoatelipsidecealalt,ichiaruneoridialecticaeste,cumvomvedea,condiia,izvorul
tiinei,i,caatare,eaoferadevruriprime,sigure,principii.

TrebuiesubliniatnencetatcdoctrinalogicaluiAristotelnuestemonolitic,nuesteunbloctiatdintro
bucat.Analiticileparafioconcepieperfectcoerent,viguroas,stringent,avnddreptmodeldemonstraia"
matematic.Notmntreactctermenuldededucie"(deductioestetraducerealatinaluidiraywyii)se
gsetentrebuinatnAnaliticinunsensuldeastzi,aproapeidenticcudemonstraie",cinsensulde
reducie"sauabducie",maialesdereducerelaabsurd".Totui,matematicanuestemodelulunicallui
Aristotel,modelmprumutatcreatorilorgeometriei"occidentale.Aristotelnuesteunmatematicianoriginali
nicimcaruncunosctormaiprofundalmatematiciidinvremeasa.Teoreticieniimoderniaimatematiciipunla
ndoialitemeiniciamerituluisurecunoscut,ngenere,deafi
2J.M.LeBlond,EviXoyo?et/'argumentdeconvenancechezAristote,193S3Opoziiadintredialectic,tratat
nTopica,iapodictic(tiinademonstrativ),fundatpeceledouAnalitici,secereprecizat.Cercetrile
filologiceifilozoficesuntdeacordcdialectica(Topica)reprezintprimulstadiuallogiciiaristotelice.n
discuieestenc,ceanumeurmeazdialecticii:Analiticaprim"(studiulsilogismuluicaformlogiccomun
dialecticiiiapodicticii),cumcredH.MaieriW.D.Ross,sauAnaliticasecund"(studiulsilogismului
apodictic,tiinific),cumsusine,mairecentFred.Solmsen.
SuccesiuneaistoriclogicacelordouAnaliticiesteochestiunesecundar,esenialestecmetodatiinific,
demonstraia,arecamodelmetodicaaplicatngeometriavremii.
16
INTRODUCERELAANALITICASECUNDA
generalizatmetodamatematicii,demonstraia.CAristotelnaavutonelegeremodernastructuriirelaioniste,
propriedemonstraieimatematice,nuedemiraredartotodatnutrebuiestrecemcuvedereacelacombtut,
caunabuz,panmatematismulmisticalpitagorismuluiialplatonismuluinfazaluitrzie.
Aristotelestenprimulrndunfuritoraltiinelornaturii,domeniincareeldeschidedrumuribtutedeurmai
pnnepocamodern.ntredoctrinarulaparentrigidaltiineiipracticianultiineiexistodeosebire
apreciabil.Practicianulnuimpunefaptelorprocedeerigideidefinitive,cielestegatasmodificeunprocedeu,
pentrua1mldiadupfapte,ichiaruneoriexclam:esteabsurdaaveancrederengndire",adicn
gndireapurspeculativ.ncercetrilesaledespecialitate,Aristotelprocedeazcuprudenicunuanare,
apropiinduseastfeldeprobabilitatea"dialecticii,deprocedeelerecomandatedeTopica.Seimpunenentrziat
oprecizarereferitoarelastructuraTopiciiideciiadialecticiiaristotelice.Dialecticaaristotelicaredou
aspectedistincte.Deoparte,dialecticaesteocercetareaceeaceestecomunigenericncunoatereaspontana
oamenilor,laturcreiaiseopunetiinaapodicticspecial,adaptatobiectuluideaiciprovineaversiunea
luiAristotelfadeceeaceestepurlogic",fadetotceeaceseopunefizicului"saurealitiiconcrete.
Logic"esteechivalentcudialectic",cugeneric",comun",opustiinelorspeciale,concrete,maiales
fizice".Dealtparte,dialecticaesteaporematic,adiccerceteazaporiile",dificultile"cusoluiiproi
contra,pentruaseridicatreptat,critic,delafapteconcretelaprincipii,laadevrurigenerale.Subacestaspect,
metodadialecticeste,nprimulrnd,oinducie,unexamendibuitor,liber,nenctuatdeformulerigide,
exageratemaitrziudectrescolastic.Aristotel,carerecunoateexistenaunuisilogismdialectic,rareoril
ntrebuineaznTopica.Deaceea,nsfrit,cercetareadialecticaopiniilorcontrare,aporetica,seservetede
obiceideistorie,deperspectivaistoricaproblemelor.
Aristoteliaacordattotdeaunadreptuldeaischimbapunctuldevedereichiar,uneori,deasecontrazice,
pentruaputeambriatoateaspecteleschimbtoareivariatealerealitii.Oridecteorincercms
nchidemgndirealuiAristotelntrosingurformul,vomgsitextecareparsrstoarne,darnrealitate
ntregescconstatriledepnatunci.DacAristotel,doctrinaraltiinei,esteungeometru,
17
MIRCEAFLORIAN
Aristotel,practicianaltiinei,esteundialectician,careuneteintimconsideraiileprincipalecuobservaiilede
amnunt.NicichiarprimulAristotel,geometrul,nudispreuieteafundademonstraiageometricpedialectic.
Vomvedeacninteriorultiinei"aristotelice,mbrcatnarmuradefierasilogismuluidemonstrativ,exist
antinomii,cumaurelevatconvergentAntonAntweiler4.KarlSwoboda5imaialesJ.M.LeBlond6.Constant
ndoctrinaluiAristotel,spuneA.Antweiler(op.cit.,115),nuesteoanumitconcepiedespretiin,lacareela
ajunsipecareameninutocuoricepre,cinumaistrduinaspreoconcepiesntoasiobiectivdespre
tiin,ostrduincareafecundatgndireamodernaluiGalilei,Kepler,Bacon,Descartes,Huyghens,nopera
lorderevoluionareatiinei.mpotrivaaristotelismuluianchilozatalscolasticilor.Strduinadeadetermina
condiiilecefacposibiltiinaestetrsturaceamaiprofundantregiioperearistotelice.
***
Ceestetiina(eniaTTJviri)ideciceestecunoaterea(HiaTao9ai)ndoctrinaaristotelic?nAnalitici,tiina
(episfeme)esteopusopiniei(doxa),daraceastopoziienuestetotdeaunarespectat:hotareledintretiini
opiniesetergadeseori.Deasemenea,tiinaesteopus,uneori,noiuniide \md\Ti4iS",carenseam
presupunere,supoziie,concepie,credinichiaroricefeldejudecat.Alteorins.tiinaiopiniasunt
consideratecaspeciialehypolepsei.Meritsfiecitatectevadefiniiidatetiineinoperabogatnvederi
metodologice.EticaNicomaliic:tiinaestepresupunereadespreceeaceestegeneral0ca6d\cnj)inecesar"

(EticaNic,VI,6,1140b31),iarnaceeaicarte.ntruncapitolanterior,elscrie:tiinaestedeprinderea
(habitus)deademonstra...Acoloundeexistoanumitconvingereisecunoscprincipiile,estetiin"(Etica
Nic,VI,3,1139b31).Trecem acumdeladefiniiadattiineinprincipalaoperdemoralaluiAristotella
4A.Antweiler,DerBegriffderWissenschaflbeiAristoteles,1936.
5K.Swoboda,Lesideesd'Arislotesurlamethode.TravauxduIXeCongresinternaionaldephilosophie,voi.
V,1937.
6J.M.LeBlond,LogiqueetmethodechezAristote,tudesurlarecherchedesprincipesdanslaphysique
aristotelicienne,1939.
18
INTRODUCERELAANALITICASECUND
definiiatiineinoperanaturalistfundamental:Cursdefizic1.Citm nceputulacesteia:Cunoatereai
tiinarezultdintoatecercetrileundesentlnescprincipii(dpxai),cauze(airiai)ielemente(aToixa)>ori
decteoriacesteaaufostcunoscutenadevr,credemcamcunoscutunlucrudaciamcunoscutcauzele
prime(rdTipuTa),principiileprime(to?dpxd?rasiipaira?)pnlaelemente(oToixeo) Estedecievidentcn
tiinanaturiitrebuiesnesilimsdefinimprincipiile"(Fizica,I,1,184a15).Constatmdinacestcitatcrevine
termenuldeprincipii,caresuferdeaceeaiambiguitateprezentntoatenoiunilefundamentalealefilozofiei
Stagiritului.Toatepremiselesilogismuluisuntconsideratecaprincipii,iarnpremiseprincipiuladevrateste
termenulmediu,identiccucauza(airia),cumvomconstatanstructurademonstraiei.Vomcunoatendatmai
amnunitmareaaporieaprincipiilor:ele,caresunt,prinnecesitatealor,fundamentuldemonstraieinecesare,
suntnedemonstrabile,ceeacenunseamnarbitraresaucontingente,cumsusinefostulneokantianNicolai
Hartmann,cinseamnnumaicelesuntcunoscutepealtcaledectpeaceeaademonstraiei,anumepecalea
induciei.
Putemdeterminaacumcaractereledominantealetiineidemonstrative:tiinaarecaobiectprincipiile"sau
cauzele"cauzelesuntgenerale,necesare,decisuntesenelesauformelelucrurilorDemonstraiasereferla
ceeaceaparineeseniallucrurilor".(Anal.sec,1,22,84a).Sreflectmasupradefiniieidatlanceputul
Analiticiisecunde:Prindemonstraienelegunsilogismtiinific,adicunsilogismacruiposesiuneesteprin
eansitiin.Admindacumcdefiniianoastracunoateriitiinificeestecorect,cunoaterea
demonstrattrebuiesrezultedinpremiseadevrate,prime,nemijlocite,cunoscutemaibineimainaintedect
concluzia,alecreicauzeelesunt"(Anal.sec,I,2,71b).Sconsemnm,deasemenea,urmtoareaformul
lapidar:Universalulestepreios,pentrucelpunenlumincauza,aanct,lafaptelecareaucauzanafara
lor,cunoatereauniversalestemaipreioasdectsenzaiaidectsimplagndireintuitiv"(Anal.sec,1,32,88
a).naltparte,Aristotelspunetotaadeconcis:Prindereacauzeiesteprimacondiieatiinei"(Anal.sec,
1,14,79a).
CitatdeobiceisubtitlulprescurtatdeFizica.19
MIRCEAFLORIAN
Cauzageneralesteinecesar,deaceealucruldemonstratesteceeacenupoatefialtfeldecteste"(Anal.sec,
1,33,88b).Cunoatereademonstrativrezultdinprincipiinecesare,pentrucobiectultiineinupoatefialtfel
decteste.Atributelecareaparinnsine(esenial)subiectelorsuntnecesare"(Anal.sec,1,6,nceputul).Nece
sarul,generalul(universalul)iesenialulsunttotodatieternul.Este totattdeevidentc,dacpremiselede
lacarepornetesilogismulsuntuniversale,concluziauneiataredemonstraiidemonstraiensensulabsolut
trebuie,deasemenea,sfieetern.Deaceeanuexistcunoatereabsolutdesprelucruriletrectoare,ci
numaicunoatereprinaccident,pentruc,laceletrectoare,conexiuneaatributuluicusubiectulnueste
universal,citemporarinumaintroprivin"(Anal.sec, I,8,nceputul).Aceastcaracterizareatiineieste
deostricteecareimpunelimitareadomeniuluitiinificlamatematic.Tocmaiaiciavemprilejuldeaaprecia
supleeagndiriiluiAristotel,carenuzbovetesrecunoascposibilitateatiineiindomeniulfrecventului",
obinuitului"ichiaralsimpluluicontingent.Ceestemaicontingent,maiparticularizatdectoeclips,itotui
eclipseleserepetiascultdelege.nsferanaturii,ntmplareainecesitateasembin.Demonstraiai
tiinantmplrilorfrecventecumarfi,deexemplu,oeclipsdelunsuntcaatareevidenteternedar
ntructnusunteterne,elesuntparticulare.icaeclipsadelunsunttoatecazuriledeacelaifel"(Anal.sec,I,
8,sfrit).ncmaigenerosesteAristotelntoatesectoareledevenirii,aleschimbrilorfizice,biologicei
sociale,undenusepotstabililegiabsolute,eterne,cilegicuonecesitaterestrnslarepetiie,lafrecvent"(w?
kmtoitoXu).Aadar,Aristotelnuelimindinsferatiineidectrarul,hazardul.Nuexistocunotinprin
demonstraieaceeaceinedehazard"(Anal.sec,1,30,nceputul).
Privitorlamarileprobleme,lamariletemedecercetarealetiinei,Analiticasecund(II,1)lerezumnunumai
ladoumaifamiliare:cunoatereafaptului,aluic"(tooti),adicalegturiidintreunatributiunlucru
(substan),icunoatereacauzeilegturiidefapt,cunoaterealuipentruce"(toSioti),cicuprindencdou
problemecareprecizeazpeceledoudinainte:dacexist"(eloti)lucrul(substana)cuatributulsu,icare
esteesena"(tieonv)saudefiniialucrului.Aristotelleagstrnsnunumaifaptulicauzalui.ciiexistenai
esenalui.ncepriveteultimulpunct,Aristotelnu
20

INTRODUCERELAANALITICASECUNDA
desparteexistenaiesena,cumaufcutscolasticiipeurmeleluiAvicenna,cilecontopete.Cunoatemesena
numaialucrurilorcareexist,ccinimeninucunoateesenaaceeacenuexist"(Anal.sec,II 7,92b).De
asemenea,Aristotelunetefaptulatributuluicuexistenasubstanei,adicprimiimembriaicelordouprobleme,
cumicauzasiesena(definiia),ceilalidoimembri.Cauzalucrurilor(aatributelor)esteesena(definiia)lor
(Anal.sec,II,3,sfrit).nceledinurm,toatecelepatruntrebrisereduclaunasigur:careestecauza
faptului,aexistenei,aesenei.Cercetareaunicestecutareatermenuluimediu,acauzei,aprincipiului(Anal.
sec,II,2,90a).
Axatiineiestecutareacauzei,atermenuluimediu,darnoiuneadecauzsuferieadeambiguitateaprezent
nprincipaliitermeniaifilozofieiaristotelice.Ambiguitateastnuattnnumrulcauzelor,caresuntpatru
(cauzamaterial,formal,motriceifinal),cindiferenadintrecauzainerentlucruluiceseschimb(cauza
formal,esenalucrului)icauzaexterioarlucrului,cauzcarepoatefisaumotricesaufinal.DeiAristotel
contopetecauzaformalcuceafinalipeacesteadoucucauzamotrice,lsndcauzeimaterialeatributevagi,
maimultnegative,derezistenideindividualizarefadecelelaltetreiuniversalizante,totuiel,omdetiin
simareobservatoralnaturii,trebuiesrecunoascimportanacauzeimaterialeiidentitateaeicucauzamotrice
(eficient).nsfrit,imaigeneral,amvzutc,nmaterie,nimperfect,caatare,npotenialluatnsensulcel
maigeneral,Aristotel,aazndefinitivcauzamotrice,ntructaceastaestedistinctdecauzafinaldpxii
Kivfjaew?propriuzis"8.
Demonstraiaarecapunctdeplecareicareazemprincipiile,termencuunsensfoartelarglaAristotel.
Principiiletiinelorsuntdedoufeluri:comunetuturortiinelorsaumaimultortiineispecialesaupe
msurafiecreitiine.Principiilecomunesuntdedoufeluri:axiomele,propoziiilecare,datoritevideneilor,
nuaunevoiededemonstraie,itezele,propoziiicuoevidenmairedus,deacrordemonstraiedeocamdat
neputemdispensa.Tezelesempartndougrupe:definiiile,carenedausensulcuvintelor,frapresupune
existenaobiectelordefinite,iipotezele,careafirmexistenaobiectelor,daroexistenneevident,numai
presupus(Anal.sec,1,2,72a).
8J.M.LeBlond,LogiqueetmethodechezAristote,p.368.21
MIRCEAFLORIAN
Seadaugpostulatele,propoziiiceruteafiadmisedectrecelcedemonstreaz,datoritcaractemluilor
fundamental.Principiilespecialesauproprii,necesarefiecreitiinenparte,sunt,deexemplu,definiiilei
ipotezelepunctului,liniei,drepteietc.ngeometrie,alenumrului,unitiietc.naritmetic.Oconvingere
constantideceamaimareimportanaluiAristotelestecoricetiinconstituieungennchisiomogende
problemeisoluiidemonstrate,icdeaceeanuavemdreptuldeatranspuneungendedemonstraii(de
exemplu,aritmetice)naltgendedemonstraii(deexemplu,geometrice),cuattmaipuindemonstraii
matematicenordineafizic,afarnumaifericitexcepie! dactiinancaresetranspuneungen
superiordedemonstraiinuestesubordonat,caspecieacestuigen.Estesubordonatparialgeometrieitiina
vederii(optica),iararitmeticiitiinasunetelormuzicale(armonia),cumitiinamicrii(mecanica).Tocmai
acestetiineaparenthibridesaudezvoltatnAntichitateichiarnEvulMediulaunRogerBacon,Robertde
Grosseteste,AlbertusMagnus,Witelo,OccamicoalasadelaParis,careaupregtittiinaexperimentali
matematicanaturii.Principiulseparriicercurilordetiinnupromovaprogresultiinelornaturii,dacprivim
tiinaaristotelicanaturiidinperspectivatiineimoderne,deiprudenaluiAristotelestejustificatde
exceselespeculativepitagoricieneiplatoniciene,produsedeaplicareamisticamatematiciindomeniulnaturii.
Dacfacemabstraciedetiinelecareseconstituieprinintroducereaaritmeticiiigeometrieincercetarea
naturiitiinelacareadugmiastronomia,Aristoteladmiteocontinucomunicarentretiine,ostrns
legturntreelecuajutoruladoudisciplinendreptatedeopotrivspreuniversal:dialecticai,,filozofiaprim"
(metafizica).
*
**
Dacdemonstraiaestemetodaprincipalatiinei,oadouametod,auxiliarnecesaraldemonstraiei,este
definiia(opio\ids).Aristotelnaizbutitsprecizezecusuficientclaritateraportuldintredemonstraiei
definiie.Elesunt,pentruAristotel,deosebiteitotuintreesutectsepoatedestrns:tiinaaristotelicestenu
numaidemonstrativ,ciidefinitorie.Oricetiinesteonlnuirededemonstraiiidefiniii.Definiiaesteo
parteintegrantademonstraiei,
22
INTRODUCERELAANALITICASECUNDA
fiindceanupoatefidespritdeprincipii",depremise,darmaialesdetermenulmediu,deesen.
Pentruanelegeraportuldintredemonstraieidefiniie,trebuieslumdinnouncercetarenoiuneade
principiu,ncadrulcreiasesitueazidefiniia.Principiilesuntfundamentuldemonstraieielesuntns
nedemonstrabileinucersfiedemonstrate,deoarecesuntmaievidentedectconcluziilederivatedinele.Este,
pentruAristotel,unadevrprimcdemonstraianupoatemergelainfinit,fraruinaposibilitateatiinei,ci
trebuiesseopreasc"(dvdyiCTiOT}vai).Regresullainfinitalcauzeloranuleazdemonstraia.Problema

spinoasesteacum:pececaleajungemscunoatemprincipiilecare,prinevidenainecesitatealor,garanteaz
necesitateaconcluziei.Aristotelnupoateaveadectunrspuns:tiinadispune,alturidedemonstraie,denc
ometod:deinducie.Nuestemaipuinevidentcpierdereaunuiadinsimuriaducepierdereaprii
corespunztoaredincunoatereic,deoarecenoinvmsauprininduciesauprindemonstraie,cunoaterea
nupoatefidobnditaltfel.nadevr,demonstraiapornetedelageneral,induciadelaparticular.Darnu
putemajungelageneraldectpecaleainduciei,cciaanumitaabstraciematematicestescoaslalumin
prininducie...Estensimposibilsfacemoinduciefrsenzaie"(Anal.sec,1.18,nceputul).
Inducieiirevinesarcinagreadeaprocurademonstraieiprincipiievidente.Esteinducianstarescorespund
acesteisarcini?ncepemacumsntrevedemovielilegrave,darsalutare,ale logiciiaristotelice.Aristotelnua
avutniciodatoconcepieprecisdespreinducie.Peellinteresanprimalinieexpunereariguroasprinde
monstraieadatelorinduciei,nunsiproblemadobndiriiinductiveadatelor.Aaseexplicdece,n
Analiticaprim(II,23)nsiinduciaesteprezentatcaunsilogismspecific,nruditcusilogismulfigurii3i
caracterizatprinsimplaenumerare"atuturorcazurilorncaredouatribute(lipsadefiereilongevitatea)sunt
strnslegatelaanumiteanimale.DarnuaceastaafostconvingereadefinitivaluiAristotelprivitorlanatura
induciei.Demonstraiapresupuneaprincipiinedemonstrabile,careerautotuidobnditeprinaltmetoddect
demonstraia.Cumamspus,Aristotelesteconstrnssrecurglainducie.
Unsingurcapitol,celdinurmalAnaliticiisecunde(II,19),pedreptcuvntadmirat,puneproblemaconstituirii
uneitiinea
23
MIRCEAFLORIAN
principiilor",daracestcapitolestepectdescurt,peattdeambiguu.tiinaprincipiilor"esteprezentat
sumar,confuz,deinsemntateaeiestesuprem.naintedeacunoateambiguitateaacestuiultimcapitolal
celordouAnalitici,sdmlaluminconfuziaduspnaproapedecontradicie,nacelaicapitoldin
Analiticasecund(1,31).nceputulisfritulacestuicapitolexprimpreridivergente.tiinanuse
dobndeteniciprinsenzaie...Deaceea,avndnvederecdemonstraiilesuntuniversaleicuniversaliinu
potfipercepui,esteclarcnuputemaveaotiinprinsimplsenzaie...nadevr,senzaiarmnela
individual,pecndcunoatereatiinificmergelauniversal"(Anal.sec,1,31,87b).Aadar,pasajulsusine
rspicatopoziiadintretiinisenzaie.Lasfritulcapitolului,Aristotelnespunecapercepianepoatedai
universalul(esena,cauza),dac,deexemplu,fiindpeLun,percepemnacelaitimpfaptulicauzaeclipsei:
interpunereaPmntului.nadevr,suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptunei
cercetri,nufiindcprinvedereamaveaocunoatere,cifiindcamscosuniversaluldinceeaceamvzut.Dac.
deexemplu,amvedeacsticlaareporiicluminatreceprinei,cauzatranspareneiarfievidentpentrunoi,
pentrucamvedeaorepetatnfiecarecazdatiamgndi,nacelaitimp,ctrebuiesfieaantoatecelelalte
cazuri"(Anal.sec,1,31,88a).
AceeaidiscordanconstatmnCursuldefizic.nadevr,lanceputulFizicii,considerndgeneralulcaun
tot"sauntreg"(tooXov),Aristotelacordsenzaieicapacitateadeacunoategeneralul(universalul)ca
ntreg:ntregulestemaibinecunoscutprinsenzaie,iargeneralulesteunntreg,ntructelcuprindeo
pluralitatecareconstituieprilesale"(Fizica,1,1,184a25).Pentruanelegemaibineacestfragment,raportat
nacelaitimplacitatelenemijlocitprecedente,trebuiesrelevmdoudinconvingerilefundamentaleale
gnoseologieiaristotelice.nprimulrnd,esteopoziiadintreceeaceestemaiclarimaibinecunoscutpentru
noi"(Tipo?Tiu),iceeaceestemaiclarimaibinecunoscutnsine,prinnaturasa"(tj4>u'oi).Aceast
opoziiestrbatentreagalogicperipatetic.naldoilearnd,maiclarimaicunoscutpentrunoi"este
ntregulconfuz",globalul"(oXovauyKxv\^vov),iaracestdatglobal"poatefinunumaiindividualul,
concretul,cumestedeobicei,ciigeneralul,universalul,datnpercepie,cumseafirmnCursuldeFizic,la
nceputullui.
24
INTRODUCERELAANALITICASECUND
Cercetareatiinificncepecuanalizantreguluiconfuz",cuglobalul",entruadescoperiprilelui,pentruai
actualizavirtualitile.EstevrednicdesubliniatcdistinciacapitalafilozofieiluiAristotel,aceeadintrevirtual
iactual,aproapecnusentlnetenOrganon,cumnusentlnetenicifinalismul,laturaceamaivulnerabil
adoctrineiaristotelice.Globalulesteoarecumvirtualul spunemoarecum",fiindcAristotelnu1prezintaa
nchipexplicitideaceeageneralul,cuprinsvirtualnindividual,poatefiobiectdesenzaiei,caatare,
analizabil.Cumarputeainduciasajunglageneral,porninddelaindividual,dacgeneralulnuarfidatvirtual
nindividual?Cumarputeainducia,avndcapunctdeplecareindividualulsensibil,sajunglageneralul
noional,dacacestanuarfiperceputnniciunfel,nicimcarconfuz,global?
UltimulcapitolalAnaliticiisecunde,decarevorbeammaisus(II,19),nedezvluieechivocularistotelicnfelul
deainterpretastructuralogicainduciei,caredescopergeneralul,principialul",nsenzaii.nprimapartea
capitolului,induciaesteprezentatcaunprocespsihologictreptat,precaut,careseridicdelasenzaiimultiple
ischimbtoarelaimaginigenerice,fixatecuajutorulmemoriei,apoilaexperien(euucipia)i,nsfrit,la

noiune,adiclageneral(toKa6dXou),launulnmultiplu"(evTrapatczTroXXa).Acestprocedeuisepare
insuficientpentruagarantaexistenasuperioaraprincipiilor",auniversalilor.Totui,acelaiprocedeueste
recomandatnTopica,subaspectulnoudeexamen"(nepa)alaporiilor,alsoluiilorcontradictorii,pentrua
ajunge,sprijinindusepefapteleparticulare,lanoiuni,laprincipii.
Lasfritulcapitoluluidiscutat,AristoteldeodatapeleazlaNoOs (intuiiaintelectualsauintelectulintuitiv),
pentruaextrage,dupmuncaprudentaexamenului"idupprocesulpsihologictreptatalimaginilor,printro
viziuneintelectual,noiunileuniversale,esenele,principiile.Ultimelecuvintealecapitoluluisunt:Nouseste
principiulprincipiului"(dpxt)t%"pxfjS'),deciprincipiultiinei"(TuaTf[|iT|S'apxii).DacAristotelnuar
fimprtit,nbunmsur,nencrederealuiPlatonnexperien,elnuarfifostnevoitsrecurglaintuiia
intelectual",pentruadaogaraniesuprem,darnsinefrputereconstrngtoare,principiilor".Experiena
remediazsingur,prinpropriileeiputeri,scderileeitrectoare.Nimicnuestemaipresusde
25
A
MIRCEAFLORIAN
ceeaceAristotelnumetendelungatafamiliaritatecufenomenele.(Degenerationeetcormptione,1,2,316a6).
Revenimladefiniie,careeste,alturidedemonstraie,aldoileaprocedeualtiinei.Deiindisolubilasociate,
demonstraiaidefiniiasuntdeosebite.Definiiadescoperesenaunuilucru,demonstraianearatnumaic
unatributaparineorinuaparineunuisubiectdat."(Anal.sec,II,3,91a).Definiiaestetotdeaunauniversali
afirmativ,ntimpcedemonstraiapoatefiuniversal,particular,afirmativinegativ.Principaladeosebire
dintredemonstraieidefiniieestecdefiniianupoatefidemonstrat,fracomiteuncercvicios,fiindcea
exprimesenele,adicprincipiile"icauzele"princareseproduceodemonstraie.Totui,definiiilenusunt
obinuteprinintuiie,ciprintrocercetaremetodic,ncarediviziunea",ierarhianoiunilor,esteunauxiliar
preios.Numaisuprindecdefiniia,careesteobiectulprincipalalcriiaIiadinAnaliticasecund,esteiun
obiectprincipalalTopicii,aldialecticii,adicaldisciplineigeneralecare,alturideFilozofiaprim,este
arsenalulncaresefureteprininduciematerialulprim,ncareprininduciesedescopertermeniimedii,
principiilesilogismuluidemonstrativ.Nutrebuiesuitmccelepatrumariproblemealetiineisereducla
cutareacauzelor,atermenilormedii(Anal.sec,II,3,nceputul)icdescoperireatermenilormediiesteio
chestiunedegndireinstantanee(dyxivoia),devioiciunedespirit,deperspicacitaterapid(Anal.sec,I,34).
Cumsempletescdemonstraiaidefiniia?Daclsmlaopartedefiniianominal,numaipuinnecesar
demonstraiei,existtreifeluridedefiniiicaresenscriuncorpuldemonstraiei:definiiaestesauprincipiul
demonstraiei,fiindceaexprimesena,universalul,cauza,fiindceaestedefiniiaformei"sauesteconcluzia
demonstraiei,materia" demonstraieisaueste,nsfrit,unfeldedemonstraie,diferinddedemonstraieprin
poziiatermenilor,iatuncidefiniiaestegenetic,nearatproducerealucrului.ncazulaltreilea,demonstraia
nuestensidefiniia,cinumaioexpunereadefiniiei.Acelailucruesteadevratdespredefiniii,ntructo
definiieesteoriunprincipiu,orioconcluzieauneidemonstraii,oriodemonstraiecare
26
INTRODUCERELAANALITICASECUND
deosebetenumaiprinordineatermenilorei."(Anal.sec,1,8,75b).Atreiaspeciededefiniie,nafardecea
nominal,nuesteodemonstraiesetiecdefiniianupoatefifrcercviciosodemonstraiedareapoates
sedesfoareprintrodemonstraie.Demonstraia,nacestcaz,nuesteo definiie,cinumaiodefiniiecualt
ordineatermenilor.Nunumaidefiniiaaduceserviciidemonstraiei,ciidemonstraiaservetedefiniia.
Definiia,cametodprincipaldecutare"aprincipiilor,cametodadialecticii,nereamintetedeoalt
trsturdialecticalogiciiaristotelice.Definiia,caexprimareauneiesene,nuserealizeazprindescoperirea
unornaturisimple",aunoratomideeviden",canmetodologialuiDescartes.PentruAristotel,nimicnueste
simpluiizolat,citotulsencadreaznopoziiidenoiuni,ntroesturdialectic.Materianuexistfr
formi,invers,nicivirtualulfractual,hazardulfrnecesar,accidentulfrsubstan,induciafr
demonstraieiinversetc.Aristotelismuleste,nviziuneasaprofund,ofilozofiearelaiilordialectice,a
corelaieinotionale.
II
AnaliticasecundareoarticulaiemaipuinvariatdectaceeaaAnaliticiiprime.ncdinAntichitate,marele
comentatoralAnaliticilor,AlexandrosdinAfrodisias.simplifictematicaAnaliticiisecundeladouobiective
principale,carecorespundcelordoucrialeoperei:carteaI seocupdedemonstraiesaudesilogismul
tiinific,decidetiinimetodaei,demonstraiacarteaaIiaexamineazaspecteledefiniiei,precumiunele
problemeridicatedenoiuneadecauz,careestenoiuneacentralademonstraieiidefiniiei.Numaiultimul
capitolareostructurproprie:elcerceteaztiinaprincipiilor",cerutdeopotrivdedemonstraieidefiniie.
Principiul"estepunctuldeplecarealdemonstraieiiconinutuldefiniiei,fiindcprincipiulesteesena.
27
MIRCEAFLORIAN
CARTEAI
Despredemonstraieitiin

Capitolul1aredreptobiectposibilitateademonstraiei,adicacunoateriinecesareobinuteprinraionament
(silogism),nchipdiscursiv,dianoetic,aacumsentlnetenoricepredareauneitiinedectreprofesor
(SiSaoicaXia)inoriceasimilaredetiindectreelev(naSeois).Oricecunoaterediscursivpresupuneo
cunotinanterioar,fielasilogism,carepresupunecadatepremisele,fielainducie,careiacadatepercepiile
individuale.Cunoatereapreexistentestedubl:1)definiialucruluidedemonstrat2)existenalui.npremisele
universalealesilogismuluisecuprindevirtualcunotinaparticularaconcluzieinpercepiileparticulareale
inducieisecuprindevirtualuniversalulpecarelvomextragedinele.
Aristotelcerceteaznacestcapitolsilogismuldemonstrativ,alcruimodelesteprocedeulmatematicii.Dari
silogismulmatematic,caisilogismuldialecticichiarcelretoric,presupuncunotineanterioare,dincare
derivconcluzia.Concluziaestecuprinsnpremise,dareaestescoasdinacesteanumaicuajutorul
silogismului,ncazuldefacuajutorulsilogismuluidemonstrativ.Aristotelrespingentiobieciasofistco
premisnuaredreptulsseconsidereuniversal,fiindcnuesteexpresiatuturorcazurilor,cinumaiaunorade
exemplu:oricetriunghiaresumaunghiurilorsaleegalcudouunghiuridrepte"nuestescoasidinacest
triunghipecareldesenezacumpetabl.Aristotelrspundeacesteiobiecii,carepunendiscuienoutatea,
progresivitateasilogismului,relevndccunoatereauniversalcuprindevirtualicazurileparticulare,darc
acestecazurisuntdateexplicitnpremisaminor,aanctconcluziaestesimultancuminora,dareste
precedatdepremisamajor,universal.naldoilearnd,AristotelrespingeiteorialuiPlatondindialogul
Menon:cunoatereaesteoreminiscen,fiindcestecuprinsnIdeeauniversalnnscut,aanctnoinu
nvmnimic,cinumainereamintimdeceleintuitentroaltlume,undesufletulapreexistatntrupriidepe
pmnt.Aristotel,carenuadmiteideinnscute,ocoletedilemaluiPlaton:cinevaorinupoatenvanimic
INTRODUCERELAANALITICASECUNDA
nvanumaiceeacetiedemainainte"(Anal.sec,I,1,71a).
Obiectulcunoscutestecunoscutdinaintentrunsens,adicprin
ductieiarnaltsensestecunoscutnumaiprindemonstraie.Nutot
estecunoscutdinainteesterezultatuldemonstraiei.Maitrebuie
marcatcAristotelcerceteazexpunereauneitiineconstituite,cumestematematicapredatdeprofesor,nu
constituireatiinei,cercetareatiinificpropriuzis.Abiancapitolul1alcriiaIiavaformulaproblema
cercetriisubcelepatruaspectealeei:1)faptulcunatributaparineunuilucru:2)cauzaacesteiatribuiri3)
existenalucrului nsuicuatributulsu4)esenaacestuilucru.DarAristotelvalimitacercetarealacutarea
cauzei,carerezumcelepatruaspecte.
Capitolul2urmretesobindefiniiatiineiidefiniiademonstraieicametodatiinei.Definiia
aristotelicatiineiadevenitclasic:tiinaestecunoatereacauzei,princareunlucrusauunproceseste
cunoscutcanecesarsaucaimposibilsfiealtfeldecteste"(dSuvarovaXXwscxciv).Metodatiineieste
demonstraia".Prindemonstraienelegunsilogismtiinific(auMovianos"^mcrnuoviicds"),adicun
silogismacruiposesiuneestensitiina."Definiiaestepreavag,deaceeatrebuiescunoatemmaide
aproapestructurademonstraiei.timcdemonstraiaesteunsilogism(unraionament),adicderivareaunei
cunotinenoi(concluzia)dinalteledatedinainte,numitepremise.Canoricesilogism,insilogismul
demonstrativconcluziarezultnecesardinpremise.Demonstraiaestemaimultdectsimplulsilogismea
depindedenaturapremiselor.Nunumaiderivareaestenecesarcanoricesilogism,cinsiconcluzian
coninutulei,fiindcipremiselesuntnecesare.Premiseletrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:a)sfie
adevrate,adicsexprimerealitateab)sfieprime,nemijlocite,ireductibileideaceeanedemonstrabile,ca
atareprinelenselenecesare.Premiselesuntprincipii".Fiindcauzele"concluziei,premiseletrebuiesfiemai
binecunoscutedectconcluziaianterioareei.Iarmaibinecunoscut"aredousensuri,subliniatenecontenitde
Aristotel:anteriorimaibinecunoscut"(npimpovtcalyvwpiuoTepov)jnnaturalucrurilor"(t)4>uoct)]
..pentrunoi"(irpo?fiu?).Premiselesuntsaudialectice,dacavemPosibilitateadeaalegentrerspunsul
afirmativinegativlaontrebare,sauapodictice,dacnuexistdectunrspunsinualtul.
29
MIRCEAFLOR1AN
Principiilesuntsauaxiome,propoziiinemijlocitevidenteicaatarenedemonstrabile,sauteze,propoziii
demonstrabile,daracceptatecaevidente.Tezelesesubdividnipoteze,careenunoexistensauoneexisten,
idefiniii,careformuleazsensuluneinoiuni,independentdeexistenasauneexistenei.Nusevorbeteaici
deoaltspeciedeprincipii,depostulate,adicdepropoziiicerutedeprofesorelevuluisleacceptepentru
promovareademonstraiei(vezicap.10).Prinurmare,demonstraianuesteposibilfrprincipii"necesare,
certe,iarcunoatereaprincipiilorestesuperioarcunoateriidemonstrative.nsfrit,deopotrivdecerteste
cunoatereacopuiiprincipiilorsuntfali.
Capitolul3respingedoumariobieciimpotrivaposibilitiitiineiiademonstraiei,obieciicarevor
constituimaitrziuprincipaleleargumentescepticempotrivatiinei.Primaobieciearatcobligaiapentru
demonstraiedeaadmiteprincipiinesitueazndilema:saudemonstrmiprincipiul,mergndmaidepartela
infinit acestaesteregresullainfinitcarefaceimposibiltiina ,sauneoprimlaprincipiinedemonstratei
atuncitiinasefundeazpeenunuridogmatice,pesimplepresupuneri,cufalseviden.Rspunsullui

Aristotelserezumlaafirmaiacnuexistnumaiunsingurfeldecunoaterenecesar,aceeademonstrativsau
mijlocitaconcluziei,ciiocunoaterenecesarnemijlocitaprincipiilor.Maimult:cunoaterea
nedemonstrabilesteanterioarimaicertdectaceeademonstrabil.Vedemdarcensemntateare
cunoatereanemijlocitaprincipiilornlogicaluiAristotel,deielestedepartedeafiavutoconcepie
temeinicdesprecunoatereanemijlocit,intuitiv.
Adouaobieciesusinecoricepoatefidemonstrat,dacconcluziadevinepremis.Demonstraiaesteodialel,
odemonstraiecircular,o reciprocareaconcluzieiiauneipremise,orsturnarearaportuluidintrecondiiei
condiionat.DemonstraiacircularriposteazAristotelestefals,fiindcadmitecaceeaicunotin
(concluzia)sefundeazpepremisei,totodat,eafundeazpremisele.Eroareademonstraieicirculareeste
presupunereacacelailucruestefadeunaltulianterioriposterior.Aceastanuesteodemonstraie,ciun
cercvicios,unidemperidem.Amputeagsioscpare,recurgndladistinciantreanteriorpentrunoi"
(inducie)ianteriornnaturalucrurilor"(demonstraie).Dartimcinducianuesteodemonstraie*
30
INTRODUCERELAANALITICASECUND
cisevorbetededemonstraiecircular.Oasemeneapretins
onstratiedemonstreazorice,decinudemonstreaznimic.Exist
tuiodemonstraiecircularcompletnfigura1,modulBarbara,
unisaartatnAnaliticaprim,II,5,subcondiiacaceitreitermeniaisilogismuluisfieidenticiideci
reciprocabili.
Capitolul4.Dupceanlturatdincaleasadouobieciigraveteoriademonstraieipoateanalizastructura
demonstraieiideciatiinei.Cunoatereademonstrativestenecesar,fiindcdemonstraiaesteunsilogismcu
premisenecesare,iarnecesarulsedefinetedrept
ceeacenupoatefialtfeldecteste".Aristotelaccentueazaceastdefiniieanecesarului,darearmneo
definiienegativ,deciinsuficient.Caresuntnotelecaracteristicealecunoateriinecesare?Treisuntaceste
note:1)cunoatereanecesarestevalabildespretoi"(tcarnavros'),adicestevalabilntoatecazurile,este
eternntructatributulaparinetuturorsubiectelornoricetimp,nuaccidental2)cunoatereanecesareste
valabilnsine"(Ka6'aviTo),fiindcsereferlaatributeleeseniale,ladefiniialucruluidedemonstrat,la
substana"lui.Totcenuaparineeseneiesteaccidental"(aunPe(5T}Kos").Aristotelcerceteazcelepatru
nelesurialeesenialului:a)atributulcuprinsndefiniiasubiectului(deexemplu:liniaestecuprinsndefiniia
drepteiicurbei)b)subiectulcuprinsndefiniiaatributului(deexemplu:drepticurbcuprinsendefiniia
liniei)c)ceeaceexistnsine,nuprinaltul,cumsuntsubstanele(om,caletc),ntimpcealb,galbenetc.sunt
accidentelesubstanelord)esenialesteilegturadintrecauziefect,ca,deexemplu,tiereaberegateilao
vitestelegatesenialdemoarteaei.
3)nsfrit,necesarulnuestenumaieternuliesenialul,elesteigeneralulsauuniversalul,deciesteatributul
legatdeunsubiectinumaideacesta,deexemplu,triunghiisumaunghiurilorsaleegalcudouunghiuri
drepte.Acestatributaparineitriunghiuluiisoscelsauscalen,darnucaisoscelsauscalen,cicatriunghi.
Capitolul5enumeraerorileposibilendemonstraiauniversalistabilete,lasfrit,regulademonstraiei
universale.Treisuntprincipaleleerorindemonstraiauniversal:
1.Sefacedemonstraialauncazparticular,fraseineseamaademonstraiaafostposibilnumaifiindc
atributuldemonstratesteegatdetoatesubiecteledeacelaigen,nunumaideospecieaacestuia,
31
MIRCEAFLORIAN
deexemplu,demonstrmlauntriunghiisoscelcsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepte,n
timpcedemonstraiaestevalabilpentrutoatetriunghiurile.
2.Sedemonstreazatributelenecesarepentrutoatespeciileunuigen,darnupentrunsuigenul,careuneorinu
estedesemnatprintrunnumeparticular.Unexempluestedemonstrareaseparat,adiclaspecii,anumecla
numere,linii,solide,timpuri,membriiproporieilorsuntpermutabili,nulaproporiacagen,fiindclipseaun
numeparticularpentrupermutabilitateangenere.Totaasentmploriundenutimcanumiteatributeale
speciilordepinddeatributelegenului.
3.Sedemonstreazatributuldespreoanumitspecie,nlocdegen.Dacarexistaosingurspeciedetriunghi
(deexemplu,echilateralul),demonstraiacsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepteeste
valabilnunumailaacesttriunghi,cilaoricetriunghi.Cumseconstatuor,celetreierorisuntnuaneale
aceleiaierori.Careestedareroareademonstraieiuniversalesauabsolute",careestelegeaei?Eroareaconst
nmprejurareacdemonstraiauniversalnusaadresatuniversaluluiprim,originar,iarlegeaeste:universalul
primesteacelafrdecaredemonstraianuesteposibil",ncazulnostru,universalulprimestetriunghiul,nu
echilateralul,isoscelulsauscalenul.Desigur,triunghiulesteofigur,olimitare,frdecaredisparetriunghiul,
dardemonstraiaestevalabilnupentruoricefigur,cinumaipentrutriunghi.Decinufiguraesteuniversalul
prim,citriunghiul.
Capitolul6cerceteazmaideaproapecaracterulnecesariesenial,caracteruldistinctivaldemonstraiei,al
cunoateriitiinifice:ceeacecunoatemdemonstrativnupoatefialtfeldecteste".Demonstraiaestenecesar,

fiindcprincipiile(premisele)eisuntnunumaiadevrateadevratepotfiiprincipiiledialecticecii
necesare,ifiindcatributeledemonstratesunteseniale,nsine"(icaffauTa),nuaccidentale.Demonstraia
estenecesar,dactermenulmediu(cauza)estelegatnecesardetermeniiextremi,aadar,dacamndoupre
miselesuntnecesare.Deaceea,mpotrivasofitilor,Aristotelsusinecdemonstraianuestenecesardacsunt
nprezennumaiunspiritcareargumenteaz,unlucruargumentatiuntermenmediu,ocauzEstenevoieca
termenulmediusnupiar,sfiepermanent,nunumaisexistenmomentulargumentrii.Deaceea,nuexist
demonstraie
32
INTRODUCERELAANALITICASECUND
identului,adicaceeacepoatefialtfel,aceeacenuesteesenial"a~")cumsentmplndialectic.
Premiseledialecticenusuntcinumaiadmisedeinterlocutornurmantrebriipuse.Vomne,cgAristotel
tempereazmultrigurozitateaapodicticii,primindcaH'nensabiletiineidemonstraiaaccidentaluluii
argumenteledialecdemonstraianecesarsedeosebetedesilogismeleprinsemne,decaresavorbitn
Analiticaprim11,27,silogismecareneoferfaptul,nucauzalui,deiaceastaesteprezent,frafins
cunoscut.
Capitolul7.Amaflatncapitoleleprecedentecaresuntnotelecaracteristicealedemonstraieiidecialetiinei,
notecaracteristice,printrecarestrlucetenecesitatealegatdeuniversalitateiesenialitateAristotelnua
respectattotdeaunaexigenamajorademonstraiei:apodicticitatea,necesitateaei.Elapermistiineis
demonstrezefrecventul,normalulcareesteinatural",ichiarcontingentul.Aristotelaagravatcerina
necesitii,derivnddineaoaltexigencareainutnloctiinaaristotelic,interzicnduisingurcuceriri
progresive.ndemonstraie,toateelementeleeitrebuiesaparinaceluiaigen,trebuiesfieomogene,de
aceeaadevrurilegeometricenupotfidovediteprinadevruriaritmetice.Descartes,crendgeometriaanalitic,
atrecutpesteaceastinterdicie.Treisuntelementeledemonstraiei:atributuldedemonstratcaapartenent
necesar,subiectulcasubstratalaparteneneinecesareiprincipiilesautermeniimedii(cauzele),princarese
demonstreazapartenenanecesar.Legturaultimdintreceitreitermeniexcludetranspunereanalttiinnu
numaiasubiectului,ceeaceestemaiuordeadmis,dariacelorlalteelemente.Aristotelrecunoateosingur
excepie,careprepartiinamodern,ncarematematicaesteaplicatlaproceselenaturii:otiinpoateprimi
elementelealteia,dacsubiectuleisesubordoneazunuisubiectsuperior,dariatuncinumainmsurancare
tiinasubordonatposedaspecteceirevinprinanalogie"cuaspecteletiineisuperioare,deexemplu,optica
estesubordonatgeometriei,armonia(teoriamuzicii)aritmeticii,chiarmecanicaestesubordonatgeometriei
iaritmeticii,nsfrit,astronomiaestesubordonatmatematiciingenere.Cumpoatedovedigeometriase
ntreabcunaivitateAristotelcliniadreaptesteceamaifrumoas?Oasemeneademonstraieestede
competentaFilozofieiprimesauuniversale.
33
MIRCEAFLORIAN
Capitolul8inesaccentuezeocaracteristicademonstraieicitatnaintecalegatdenecesitatei
universalitate:demonstraiaestevalabilnumaipentrulucrurileeterne(di8i<x),nupentrulucrurilecoruptibile
(toi4)6apTa),adicnumaipentruatributelecareaparinlucrurilorpretutindeniitotdeauna,nunanumite
momente.Nuexistdarodemonstraiealucrurilorcareseschimb,acelorcedureazctvatimpiapoidispar.
Totui,nsuiAristotelrecunoatecdemonstraiauneieclipseparticulareestevalabil,deiesteunfenomen
contingent,daceclipsaserepetiastfeldezvluieunaspectconstantalnaturii.nsemnatesteparteafinala
capitolului,undecaracteruleternitiiesterecunoscutidefiniiei,nceletreifunciialeacesteiandemonstraie.
Acelailucruesteadevratdespredefiniii,ntructodefiniieesteoriunprincipiu,orioconcluzieaunei
demonstraii,oriodemonstraiecaresedeosebetenumaiprinordineatermenilorei."
Capitolul9esteocontinuareacapitolului7,ncareAristoteliaexprimatconvingereafundamentalca
principiilecaredemonstreaziatributuldemonstratsaparinaceluiaigen,sfieomogene.nacestcapitolse
puneaccentulpeoproprietategeneralatiineiaristotelice:oricetiindemonstreazatributelesubiectelorlor
dinprincipiiproprii"(tgjveicdorovdpxwv),nudinprincipiicomune"((cou'd)maimultortiine,saudin
principiileuneitiinestrine,orictarfideadevrateacesteprincipii.Principiilecomunenedaudemonstraii
goale,cumestedemonstraiacvadraturiicerculuilaBryson.Cunoatemexcepiile,attdeimportantepentru
dezvoltareatiinelornaturii.Muzicaiaritmeticaauacelaiprincipiu,numrul,dardemonstraiapropriuzisa
muzicii,tiinainferioar,serefernumai!afapt,ntimpcedemonstraiaaritmeticaaceluiaifaptsereferla
cauz.Cutoateconcesiilefcute,Aristotelmenineopiniactermenulmediu(principiul),termenulmajoricel
minortrebuiesfieomogene.Deaceea,concluziatrebuiesfiedeacelaigencaipremisele".naldoilea
rnd,principiilepropriialeuneitiinesunt,pentruaceatiinnedemonstrabile,prime.Elepotfidemonstrate
numaidetiinasuperioartuturortiinelor,deaceeacarearecaobiectprincipiileprirae:Filozofiaprima
(Metafizica).
Capitolul10arecatemnaturaispeciileprincipiilor.De'monstraiasefundeazpeprincipiicaresunt
nedemonstrabile.Laprincipiilumcadatsensulcuvintelorceleconstituie,deexemple
34

INTRODUCERELAANALITICASECUND
umrului,linieietc,ceeaceestevalabilipentrulucrurileSCnSUtratecuajutorulprincipiilor.Deasemenea,la
principiimailumcaevidentprinsineexistenalor,ntimpceexistenatre"lzieiestetotdeauna
demonstrat.Principiilesuntdedoufeluri:C0Imune(icoiva),fiindluatensanalogic"nfiecaretiin,adic
pemsurasubiectului,ajustatelor,iproprii(TSia).Principiipropriisunt,*geometrie,deexemplu,definiia
liniei,adrepteietc,naritmeticdefiniianumrului,aperechiiineperechiietc.Principiucomun
stedeexemplu,formula:cantitiegalesczutedincantitiegaledauresturiegale",formulajustatfiecrei
speciidecantitate(geometricaritmeticetc).Principiilepropriiaparinexclusivtiineicorespunztoare
numrulaparinearitmeticii,liniageometriei.tiinademonstreaznumaiatributeleesenialealeacestor
principiiproprii(dacliniaestedreapt,curb,comensurabil,necomensurabiletc.)cuajutorulprincipiilor
comunesaualdemonstraiiloranterioare.nadevr,oricetiinpresupunetreielemente:1)subiectulde
demonstrat,admisdelanceputcaexistent2)axiomele,caprincipiileprimealedemonstraiei3)atributelede
demonstrat.Principiilecrezute"caevidente,ntructsuntnedemonstrabile,secheamaxiome.Acestease
deosebescdetezeidepostulateaceastdinurmnoiuneesteaezatlaloculceisecuvine.Ipotezelesunt
tezedemonstrabile,daracceptabile,caexistndnecesar,dectrelimbajulinterior",adicdegndireaceluice
nva.Postulatelesuntcerineprovizoriialeprofesoruluipentrunlesnireademonstraiei,iarelevulleiaca
indiferenteichiarcontrareopinieisale.Definiiilesuntoformdetezealturideipoteze.Eleofersensul
termenilorprincipali,independentdeexistenalor.Nusuntemtotdeaunaobligaisformulmexplicitipotezele,
adeseaelesuntsubnelese,fiindpreacunoscuteirecunoscutecanecesare.
Capitolul11seocupdeaxiomelecomune,deadevrurilecelemaigenerale.Delanceput,Aristotel respinge
concepiaplatonicauniversalilorcaexistenensine",separatedemultiplicitateaindivizilor.Universaliiexist
nindivizii,deaceea,eisemldiazdupstructuraconcretuluiidupnevoiadeexplicareaacestuia.
Axiomelecomune
eemaigeneralenusuntenunateexplicitnoricedemonstraie,afar
numaidacenunarealorexpres,totdeaunanpremisamajor,nueste
^erotadeconcluzie.Aaeste,bunoar,axiomanecontradictiei,fomulat
Pozitiv(oricelucrupoatefiafirmatsaunegat),fienegativ(nuput
:em
35
MIRCEAFLORIAN
afinnainegaacelailucrudespreunaltul,nacelaitimpisubacelairaport).Axiomelecomunefaclegtura
ntretiine.Aicisenvedereaznsemntateadialecticiipentruapodictic.Dialecticaarecaobiectceeaceeste
comun,subraportlogic,tuturortiineloreambrieaztoategenurile,deaceeametodasaesteinterogativ,
adicadmiteposibilitateaadoualternative:pozitiv(afirmativ)inegativ,ntimpcedemonstraianu
cunoatedectosinguralternativ,cumsaartatntratatuldespresilogism",adicnAnaliticaprim.
Filozofiaprims(Metafizica)cerceteazieaceeaceestecomuntuturortiinelor,darsubraportontologic.
Capitolul12aratcnunumaidialecticaprocedeazprininterogri,ciinsitiinaapodictic.Existdar
ntrebripurtiinifice,specificefiecreitiine.Nupoatefipusoricentrebarenoricetiin:geometriai
punentrebrigeometrice,medicinantrebrimedicale,itotaancelelaltetiine.ntrebareaeronatsaueste
strinasubiectului,adicgenuluipropriualtiineidate,dei,privitnsine,eapoateestelegitim,saueste
opusgenuluiiatuncieaestedeadreptulfals.Amndountrebrileeronaterezultdinignoran,din
netiin.Silogismeleformatedinpremiselenetiineivordaconcluziifalse.Silogismuleronatalntrebrilor
strine,sauopusegenuluipropriufiecreitiine,derivdinechivocultermenuluimediusuntntrebri,de
exemplu,ngeometrie,carentrunanumitsenssuntgeometrice,darnaltsenssuntnegeometrice cumeste
ntrebareadacparalelelesentlnesciatuncirezultatulesteogeometrierea,iaraltentrebrinuaunimic
comuncugeometriacumarfiontrebaredeordinmuzicalpusngeometrie.
Aristotelcompar,dinpunctuldevederealsilogismuluifals,paralogistic,matematicaidialectica.Paralogismul
provocatdeechivocultermenuluimediusentlneterareorinmatematic,fiindcaicitermeniisilogismului
potfivzuicuochiiminii,deexemplu,proprietateacerculuideafiofigurnschimbesteobinuitn
dialectic.undedinpremisefalsesepoatederivaoconcluzieadevrat.Aadar.ndialecticnuputemconchide
deopotrivdelapremiselaconcluzieidelaconcluzielapremise.nmatematicesteposibilreciprocitate3
dintrepremiseiconcluzie,fiindcsilogismulmatematicsefolose*8deaxiome,definiii,pescurt,deesene,
nudeaccidente,casilogism"dialectic.Deaceea,tiinamatematiccreteprinadugareadetefiitf1*
36
INTRODUCERELAANALITICASECUND
adicprindifereniereatermenuluimajoriminor,nuprin6Xftreti'ereatermenilormediidaindefiniie.
DifereniereatermenilorCepoatefiliniar(A,B,C,D),saupiezi,lateral,extransversoaRCE)
Diferenierealiniar,direct,subordoneazdemonstraiilelfrmndastfeloseriecontinudiferenierea
indirect
1

formndastfeloseriecontinudifereniereaindirect
1
transverso)recurgelauntermenlateral,nusubordonat,cicoordonat.Aristotelcerceteaziparalogismelecare
seproducprinerorideform,deexempluadmitereaadoupremiseafirmativenfigura2,undeunadinpremise
trebuiesfienegativ.Dacprinconversiuneamajorei,trecdelafigura2lafigura1,undepotexistadou
afirmative,amavutnfigura2oconcluzieadevrat,deipremiseleeraufalse.Termeniimajoreifiind
reciprocabili,ampututfaceconversiuneaunei
figurinalta.
Capitolul13iandiscuieotemimportant:deosebireadintredoufeluridecunoatereidemonstraie,
cunoatereafaptuluic"(oti)estedatunatribut,icunoatereacauzeisaualuipentruce"(Sioti)unlucruare
unatribut.Celedoufeluridecunoateresuntidoufeluridedemonstraie:demonstraiafaptuluii
demonstraiacauzei.Cumdemonstraiacauzeiestedemonstraiacomplet,demonstraiafaptuluirezultdin
anumiteimperfeciialeoperaieidemonstrative.Dousuntimperfeciilecarelimiteazdemonstraialasimpla
existenafaptului:
1.Premisamajornuestenemijlocitideaceeanucuprindecauzafaptului,cauzcareesteprim",adic
proxim.
2.Premisapoatefinemijlocit,dardintreceledounoiunireciprocabile,cauzaiefectul,efectulestecelmai
binecunoscutideaceeallumcatermenmediu faptulnearatnumaiefectul,rezultatulraportuluicauzal,
nunsicauza.AdevenitcelebruexemplulluiAristotel:delaefect(nesclipireaplanetelor,spredeosebirede
sclipireastelelorzisefixe)setrecelaconstatareainductivcplanetelesuntaproapedenoi.Dacconvertimcei
doitermeniaimajorei,nesclipireaiapropierea,vomfacesilogismulcauzei:Planetelenusclipesc,fiindcsunt
aproape".Silogismulefectuluiaveacamajor:Totcenusclipete
teaproape".Iatsilogismulcompletalcauzei:Totceesteaproape(B)n"sclipete(A)"planetele(C)sunt
aproape(B)",deciplanetele(C)nuscliDe^cfAva
Unal'proPiereaestecauzanesclipirii,careesteunefect,
exempluestederivareasferidttiiLuniidinfazeleei.Dactrecem

MIRCEAFLOR1AN
delafazeleLuniilasfericitateaei,demonstrmfaptuldactrecemdelasfericitatelafazeleei,demonstrm
cauza.Deasemeneademonstraiaesteafaptului,chiardacmediulestecauzafaptului,darnuestecauza
prim",cicauzandeprtat.Dac,deexemplu,vremsdemonstrmczidulnurespir,fiindcnuesteanimal,
nuamrecurs]acauzaceamaiapropiat,ccinuoriceanimalrespir,cinumaianimalulcareposedplmni.
Termenulmediufiindpreageneral,cadenafaratermenilorextremi"i,deaceea,silogismulestenfigura2:
Totcerespiresteanimal"zidulnuesteanimal"decizidulnurespir".Aristotelnumetehiperbolic"acest
silogism,fiindcmediulestecauzandeprtat:mediulartrebuisfieanimalcuplmni".Aadar,de
monstraiacauzeiidemonstraiafaptuluisedeosebescprinconinutultermenuluimediu.Darelesemaipot
deosebiidacsuntdistribuiteunortiinediferite:otiindemonstreazfaptul,cealaltdemonstreazcauza.
Aa,bunoar,medicinaconstatfaptulcrnilerotundesevindecmaigreugeometriaexplicdece.n
aceeaisituaiesunttiinelesubordonate:opticageometrieimecanicastereometrieinauticaastronomiei
armoniaaritmeticii.Estetreabaobservatorilorempiriciscunoascfaptul,iamatematicienilorscunoasc
cauza,pentrucacetiadinurmsuntnposesiademonstraiilorcaredaucauzele,darsuntadeseanetiutoriai
faptului" (I,13,79a).Aceastfrazareorezonanmodern:earecunoate,ntreact,colaborareadintremate
matic(raiune)iexperien.Totodat,exempleledemaisus,mprumutateastronomiei,nedezvluiec
Analiticasecundpresupunematerialulempiriccadat,demonstraiafiindosimplexpunereordonataacestui
material,altminterinuarfiattdeuordeatrecedelaefectlacauzprinsimplaconversiuneapremiseimajore.
Capitolul14faceconstatareageneralcdemonstraianfigura1esteceamaitiinific,dindoumotive
principale:a)estedemonstraiaprincauzeb)nefacescunoatemeseneecauze,definiiile setiec
definiiaestetotdeaunauniversaliafirmativ.Numaimodul1alfigurii1(Barbara)9ntruneteacestecondiii
Evidentdeci.primafigurestecondiiaprincipalatiinei."
9Pentruanlesniexpunereanoastr,recurgeminacestconspectialcmnemotehnici,furiidescolastici
nceteniipnazi,necunoscuiluiAristotel
10Logicieniicontemporaniadmit,dintoatemodurilesilogistice,numaiprimodalfigurii1.
INTRODUCERELAANALITICASECUND
Capitolul15ntregeterezultatulobinutdecapitoluldntanumectiinapoaterecurgeilacelelaltedou
figuri,dac
Xsele'demonstraieisuntpremisenegativenemijlocite,aadar,dac
'ttermenimediintretermeniiextremi.Dacexistnsun
11mediu(gen)comun,saudacfiecaretermenaparineunuigen
distinctsauconstituieospeciedistinct,propoziianegativnueste

emijlocit.Demonstraiacupremisenegativenemijlociteesteuniversalnprimeledoumodurialefigurii2
(CesareiCamestres).Capitolul16examineazoproblemnou:eroarea(dnignoranta(ayvoia),caopuse
tiinei.Problemaeroriisaimpusinainte,ccieroareaesteumbraadevrului.Eaesteprodusulignoranei,
cumadevrulesteprodusulcunoaterii.Eroareacercetataiciesteignoranapozitiv,falsitateansilogism.Ea
estededoufeluri:1)n propoziiilenemijlocite,npremise,fiepozitive(deapartenen),fienegative(de
neapartenen),iatuncieroareaseconstatprinsimplaopoziieapropoziiilornemijlocitesauaprincipiilor2)
nnsuisilogismul,adicnfalsitateaconcluzieiderivatdinpremiselenemijlocite,ccideacesteaseocupn
acestcapitol.Setiecoconcluziefalsrezultsaudinamndoupremiselefalse(primaipotez),saudintro
singurpremis(adouaipotez).nadouaipotez,nprimulcaz,majoranemijlocitnegativesteadevrat,iar
minoraestefals,ntructsubordoneazafirmativtermenuluimediuunsubiectcareestenegatnmajornal
doileacaz,majoranemijlocitnegativestefalsiminoraesteadevrat.Eroareapoatefisaulaapartenen
(afirmaie)saulaneapartenen(negaie).Eroareadeapartenenuniversalseproducenumainfigura1,unde
existpropoziiiuniversale,iareroareadeneapartenenseproducenfigura1(Celarent)saunfigura2
(Camestres).nfigura1potfifalsesauamndoupremisele,saunumaiunadinele,indiferentcaredecitrei
posibiliti.nfigura2sauceledoupremisepotfifalse,darnumaiparial,nutotal,saunumaiunaestefals
parial,indiferentcare.Cumnuseocupnacestcapitol
ectdeerorilecuconcluzieuniversalnegativ,Aristotelnucerceteaz>ieroareanfigura3,carecunoate
numaiconcluziiparticulare.Vedem
arcalapremiselenemijlociteuniversale,silogismulvafifalsicndfalseamndoupremisele,icndeste
falsnumaiopremis.Capitolul17iancercetaresilogismeleeronatecupremise
nemijlociteceea
ceproducemaimulteposibilitideeroare,fiindc
39
MIRCEAFLORIAN
acestepremisepresupununtermencemijlocetelegturalorPosibilitile deeroaresuntaicitrei,aplicabile
deopotrivlasilogismeleafirmative,cailacelenegative,dupcumtermenulmediuestece]propriu"(okeiov)
silogismuluiadevrat,saucelanalogcelui,,pro_priu",sau,nsfrit,estecutotulstrin,iatuncieroareaeste
absolutaAristotelcerceteazntisilogismelenegativenceletreifiguri.nfigura1,falsestenumaimajora
negativ,fiindcpoateficonvertitantimpceminoraneconvertibilestetotdeaunaadevrat.Aceeaisituaie
seconstatdactermenulmediuesteanalogsaunruditcucelpropriu"alsilogismuluiadevrat.Dactermenul
mediuestecutotulstrindecelpropriu"i,caatare,nupoateservicasdemonstrezeconcluzia,ambele
premisesuntfalse,saunumaiuna,dacaceastaesteminora.nfigura2,silogismulnegativnupoateavea
premisetotalfalse,ciunadinele,oricare,vafiadevrata,fienCesare,fienCamestres.Dupcercetareaerorii
lasilogismulnegativ,setrecelaexaminareaeroriilasilogismulafirmativ.nacestcaz.nupotfifalseambele
premise,cipremisaneconvertibil(CB)vafitotdeaunaadevrat.Totaastaulucruriledactermenulmediu
estenumaianalog.Dacnselestestrin,ambelepremisepotfifalse,iardacestenumaiuna,aceastaeste
totdeaunaminora.Cercetareaeroriinsilogismneadoveditceroareaestemaifrecventnsilogismelecu
premisemijlocitedectncelecupremisenemijlocite,caresuntevidente.
Capitolul18,deiscurt,estedeosebitdeimportantpentrunelegereagnoseologieirealistealuiAristotel.
Eroareaiareorigineanignoran,iarignoranarezultdinlipsasaudefectulunuiorgansenzorial.
Demonstraiaarecapunctdeplecareprincipiigenerale,iarprincipiilegeneralesuntdobnditepecaleainduciei
nsfrit,induciasereazempesenzaiaparticular.Esteimposibilsfacemoinduciefrsenzaie."
Capitolul19iniiazotemnou,deceamaimaresemnificaiepentrutiinaaristotelic:existoarepremise
nemijlocite,adicexistoareunnceputaldemonstraiei,sauserianoiunilor(ideciapremiselor)nuare
nceput,ciesteinfinit?nceputulestedublu:nceputuldejossauunsubiectultim,individul,inceputuldesus
sauunpredicat(atribut)prim,genulcelmaicuprinztor.ConvingereafermaluiAristoteesteaceasta:
demonstraia(tiina)esteimposibiladacserianoiuniloresteinfinit.Subiecteleipredicatele(atributele)'
40
INTRODUCERELAANALITICASECUND
termeniimijlocitorintreacesteasuntn numrfinitexistprecum^abso]utjos(unsubiectultim),sus(un
predicatprim)ideciunncepwnaennmedii.Deoarecetermeniiunuisilogismsunttrei,'am?doupropoziii,
problemaserieifinitesauinfiniteseridicnulsubiecteipredicate,ciilatermenimedii,carenprincipiuma!
afiinfinii,deisubiecteleipredicatele(atributele),adic....suntfinii,cunoscunnceputiunsfrit.Atreia
problemCftratatseparat,caistareadelucrurindemonstraianegativ.nacestcapitolsestudiazndeosebi
serialimitataprincipiilor,adicnoiunilorceservesccasubiectipredicat.NuexisttotuioseriefinitIa
termeniireciprocabili,carendeplinescdeopotrivroluldesubiectipredicat,frcaunulsfiecunecesitate
anterioraltuia,aanctseriasubiecteloripredicatelorpareinfinit,subcondiiacaraportuldereciprocitates
nufieluatndousensuridiferite,adicodataccidentalialtdatesenial.Inacestdinurmcaz,rmne
valabilseriafinit,fiindctotdeaunauntermenesteanterioraltuia,frreciprocitate.
Capitolul20soluioneazcuuurinsituaiatermenilormedii,odatcesastabilitcseriatermenilorextremi"

estefinit.Esteevidentcntretermeniextremifiniinupoateexistaunnumrinfinitdetermenimedii.Dac
acetiaarfiinfinii,itermeniiextremiarfiinfinii.Nuputemadmitesubterfugiulcuniitermeniintermediari
suntaadeapropiai,nctnupermitintermediari,iarceilaliintermediariinfiniinupotfidescoperii.Cci
punctuldeplecarealseriilorinfinite,fiecelestesaunuestenemijlocit,nuareimportan,ntructtermeniice
urmeazacestuipunctsunt,noricecaz,infiniinnumr.
Capitolul21examineazproblema:dacndemonstraiilenegativeseriatermenilormediiestefinitsauinfinit.
Dovadacseriatermenilormedii,ndemonstraianegativ,estefinit,sesprijinpeiovadacseriatermenilor
mediindemonstraiaafirmativestefinit.Aceastdovad,fiindmaicomplex,vafifcutncapitolul
urmtor.^ovadadinacestcapitolesterelativsimpl.ntoateceletreifiguri,
iv3ambekFremisenupotfinegative.ciunatrebuiesfieafir ..'1fiindcndemonstraiileafirmativeseria
estefinit,urmeaz1"demonstra*iilenegativevafilafel.Chiardacserecurgela^63demonstraiilorncele
treifiguri,numrulcombinaiilor,fiindcinumrultermenilorestefinit.
este
4!
MIRCEAFLORIAN
Capitolul22dovedetec,ndemonstraiileafirmative,peCarsesprijindemonstraiilenegative,seria
intermediarilornupoateinfinit.Aristotelncepedovadalundcapunctdeplecareatributeieseniale.Acest
punctdeplecareesteutil,fiindcprineldemonstrataesteasociatcudefiniia.Setiecdefiniiaexprimesena
lucruluDacatributelearconstituioserieinfinit,definiianuarputeaformulaesenalucrului,aadardefiniia
arfiimposibil.ndemonstraieatribuirilesunteseniale(lemnulestealb"),ccinumaiprintroastfelde
atribuiredemonstraiilesuntnadevrdovezi"(83a).Atribuirileesenialeserefer,nprimulrnd,lasubstane,
darelesuntvalabileipentrucelelaltecategorii,caresuntaccidenteeseniale",nsine"alesubstanei(calitate,
cantitate,relaieetc).Cuacestprilej,AristotelrespingedinnouteoriaplatonicaIdeilor,careaazpeacelai
planesenialuliaccidentalul,adicsubstanaicelelaltecategorii,svrindieroareadeadespriIdeilede
lucrurilesingulare.Categoriilefiindnnumrfinit,atributelecefacpartedinfiecarecategorienupotmergela
infinit,nsusinjos.Astfel,lundcaexempluosubstan,omul"sesubordoneazbipedului",iacesta
animalului",termenlacareneoprim,fiindcesteunpredicatprim,iaromului"isesubordoneazindivizii,la
careneoprim,fiindcsuntsubiecteultime.Aceeaiconstatareestevalabilipentrucelelaltecategorii.
Deoareceoricedemonstraiesubordoneazunsingursubiectunuisinguratributmaigeneralimaibine
cunoscut,seriaatributelornsusiasubiectelornjostrebuiesfiefinit,altminterinuamputeacunoate
nimic.Snuuitmcatributeledemonstraieisuntesenialeiceseneledefiniieisuntfinitennumr.Dac
termeniiarfinnumrinfinit,nuarexistaprincipii,adicpremisenemijlocite,iardemonstraiaitiinanu
armaifiposibile.
Pelngmetodaaplicatpnacum,maimultdialectic(logic"),adicgeneral,deadovedicseria
termenilorextremiimediiestefinit,existoadouametodanalitic",maispecialiprecis,deadovedi
limitareanjosinsusaserieitermenilor.dovadnuaduceargumentenoi,fiindcieasereferlalucrurilor,
decilalegturanecesardintresubiectiatributulsu.U"subiectnupoateconineoinfinitatedeatributeinu
poateficoninUntroinfinitatedeatributeeseniale.idedataaceasta.argurnentu'hotrtorestenatura
definiiei.Prinurmare,dactoatepredic*"
42
INTRODUCERELAANALITICASECUND
'definiiesunteseniale,iaracesteanupotfiinfinite,seriaenunatein^^^^cobortoare,sevatermina"(84a).
Existdars10*18'riefiindcexistprincipiinedemonstrabile.Nuoricepoate
demon>ustmunjjfilozofi,cucareAristotelsaexplicat
fidemonstrai,,
ntruncapitolprecedent(3).
Capitolul23examineazconsecineleconstatriifundamentaleiHmonstratiaitiinanusuntposibiledac
termeniiextremiimediiprelungesclainfinit,aadar,dacnuexistpropoziiiprime,nemijlocite,frun
termenmediu.nacestscop,Aristoteldezvoltprocedeuldeaseridicadelapropoziiamijlocit,demonstrat,la
propoziianemijlocit,nedemonstrabil,darprincipiualdemonstraiei.FI iaaicicaexemplu,atribuireaaceluiai
predicatladousaumaimultesubiectecareaunscevacomunsauaparinaceluiaigensetiec
demonstraianuesteposibildectncadrulaceluiaigeniceanupoatetrecedelaungenlaaltul.Dac
atributulAaparinecelordoitermeniCiD,careaparinaceluiaigen,elestelegatdeceidoitermeniprin
mediulB.EsteevidentcacesttermenmediuaparinetermenilorCiDnvirtuteaunuialttermenmaigeneral,
subcareestecuprinsBitotaamaideparte,darnulainfinit,ccidistana(medierea)dintresubiectuldela
nceputipredicatesereducetotmaimultpnceseajungelaopremisfrmediu,laopropoziienemijlocit,
nedemonstrabil,simpl,indivizibil".Existatteademonstraiicitermenimedii,iartermenulmediueste
cuprinsntermenulmajor,adicnpremisamajor,careesteadevratulelement"aldemonstraiei.Aceste
constatrisereferlapremiseleafirmative,darelesuntdeopotrivvalabilepentrupremiselenegative,ccitim
cexistipremisenegativenemijlocite.Premisanemijlocit,simpl,una,estedatnemijlocitluiNous.Cai

naltelucruri,principiulestesimplu,darnuidenticntoatedomeniile lagreutiestemna,nmuzic
semitonul,iaamaidepartedeasemenea,nsilogismunitateaesteopremisimediat,iarndemonstraiei
ntiinesteNou?'(85a).
Capitolul24,precumiurmtoareledou(25i26),compar>nceprivetevaloarealor,demonstraiile:
universalparticular,dp1!t!!."negatividirectindirect.Capitoluldefanearatcuniversal,adic
aceeacaresereferlatotalitatea
laonh^acelaigen'estesuperioarceleiparticulare,careserefersuperb SUbkcte'lasPecieagenului.
naintedeadovedivaloareaaraademonstraieiuniversalefadeaceeaparticular,Aristotel
43
M1RCEAFLORIAN
apreciazargumenteleadusenfavoareasuperioritiidemonstraiparticulare:
1.Demonstraiaparticularestemaibun,fiindcneajuts"cunoatemlucrulnsui,particularul,concretul,nu
unaltulmaigeneralastfel,euvreaus1cunoscpeCoriscoscamuzicant,nupemuzicantfagenere.
2.Universalulexistniprinparticular,caatare,simplademonstraieuniversalnerupederealitate.Deci
demonstraiauniversalestemaipuinsigurideaceeanepoatenela.Aristotelrspundecelordou
argumentenfavoareasuperioritiidemonstraieiparticulareDemonstraiauniversalneoferocunoateremai
completimaisigur,cumnearaturmtorulexemplu:sumaunghiurilorunuiuiunghiechilateralesteegalcu
douunghiuridrepte,nufiindctriunghiulesteechilateral,cifiindcestetriunghi,termenuniversal.Laaldoilea
argument,Aristotelriposteazcuniversalul,deiaparineindividualului,particularului,nuestemaipuinreal
dectparticularulinuesteabsorbitnacesta,ci,dimpotriv,estemaireal,fiindcesteindestructibil,ntimpce
particularulsedistruge.Decidemonstraiauniversalnunenal,ccieanuneimpuneprereacauniversalul
existindependentdeparticular.Deoasemeneainterpretaregreitesteresponsabilcelceurmrete
demonstraia,auditorul,nucelceoface,vorbitorul.Unargumentsuplimentarpentrusuperioritatea
demonstraieiuniversaleesteproprietateauniversalului(aesenei)deaficauzaprincaresefacedemonstraia.n
concluzie,demonstraiauniversalestesuperioar,fiindcprineatimmaimult,neapropiemdeprincipiile
indemonstrabile,inunepierdemninfinitcandemonstraiaparticular.Cinecunoateuniversalul,cunoate
potenialiparticularul,ccinuputemcunoateparticularulfrscunoatemuniversalul.Uneledinaceste
dovezisuntdialectice,generale.Totdialecticesteiultimadovad:demonstraiauniversalesteinteligibil,
fiindcseservetedegndiredemonstraiaparticulartrebuiesapelezelasenzaie.ArgumentarealuiAristotel
pentrusuperioritateademonstraieiuniversaleesteaiciunilateralitributarinflueneiplatonice.Opinia
obinui13aluiAristotelestemainuanat,chiarnAnalitici,pentruanumaivofldelucrrilesaletiinificede
specialitate.
Capitolul25arededoveditcdemonstraiaafirmativestesuperioarceleinegative.Cuacestprilej,Aristotel
determinraport"
44
INTRODUCERELAANALITICASECUND
,taafirmativijudecatanegativ.ArgumentelesalesuntTVeluri:deordintehnicideordinprincipial.^
lsubraporttehnic,demonstraiacareapeleazlamaipuinetesuperioar.Demonstraiaafirmativ
ntrebuineazdou^afirmative,ntimpcedemonstraianegativ,neputndavea^3emisenegative,
trebuiesrecurgilaopremisafirmativ.Dedemonstraianegativestedependentdedemonstraia
afirmativ.Superioritateaacesteiaapareincazulcunsilogismnegativtrebuie
fieelnsuifundatprintrunprosilogism.Premisaafirmativvafifdatcuajutoruladoupremisede
asemeneaafirmative,iarpremisanegativcuajutoruluneipremisenegativeiaalteiaafirmative.Obinemastfel
treipremiseafirmativeiopremisnegativ.Proporiadintreafirmativeinegativesevapstran
prosilogismeleurmtoare.2.Subraportprincipial,trebuiesinemseamacnoricedemonstraiedomin
premisamajor,careesteuniversalnchipnemijlocit,ndemonstraiaafirmativ,premisamajoresteuniversal
afirmativ,ndemonstraianegativesteuniversalnegativ.Amvzutnscnegativapresupuneafirmativa,
ntocmaicumneexistenapresupuneexistena.Nuesteposibildemonstraianegativfrdemonstraie
afirmativ.
Capitolul26dovedetecdemonstraiaafirmativdirect,care,cumsavzut,estesuperioardemonstraiei
negativedirecte,estesuperioarcuattmaimultdemonstraieiindirecte,adicprinreducerelaimposibilsaula
absurd.Estedeajunssconstatmcdemonstraiaindirectesteinferioardemonstraieinegativedirecte,
pentruaconchidecdemonstraiaafirmativdirectestesuperioarnmodabsolut.Reamintimc
demonstraiaprinimposibiliacamajorcontradictoriaconcluzieiobinutdedemonstraiadirect(ncazulde
fa,aconcluzieinegative:NiciunCnuesteA").Contradictoriaacesteiaeste:UniiCuntA',Iacarese
adaugminoraconsideratevidentademonstraieinegativedirecte:ToiCsuntB".Seobineconcluzia:Unii
BsuntA",carecontrazicemajorademonstraieidirecte:NiciunBnuesteA".
umconcluziademonstraieiindirectesedovedetefals,celpuinuna^npremiseleacesteidemonstraiieste
fals.Falsestecontradictoriaimpos^TbinUtndernonstraianegativdirect.ReducerealacondPate,lua
icontradictoriamajoreinegative,nunumaiareduceriinegative Diferenafundamentalntredemonstraiaprin

eimPosibilidemonstraiadirectnegativ,nfavoarea
45
MIRCEAFLORIAN
acesteiadinurm,esteurmtoarea:ntimpcedemonstraiadirect"'negativmergedelapremiselaconcluzie,
reducerealaimposibilrnerdelaconcluzielapremise.Cumpremisaesteanterioarconc!uzjetotaa
demonstraiadirectnegativestesuperioardemonstraiein^reducerelaimposibil.Cuattmaimult
demonstraiadirectafirmativntrecedemonstraiaprinreducerelaimposibil.
Capitolul27cerceteazncecondiiiotiinadatestesuperioarceleilalte.Raportuldesuperioritatedintre
demonstraiisecerecompletatprinnoiconsideraii.Ierarhiatiinelorestestabilitdeurmtoarelecriterii:1)
tiinacarecunoatetotodatfaptulicauzaluiestesuperioarceleicarecunoatenumaifaptulfrcauzalui2)
tiinacarecunoateaspecteleabstractesaumatematicepentruAristotel,abstractulestematematiculeste
superioarceleicarecunoateunsubstratconcret,purmaterial,deexemplu,aritmeticafademuzic3)tiina
caresefundeazpemaipuineprincipii,deexemplu,aritmeticaestesuperioargeometriei,fiindcprimaareca
principiuunitatea",carenuareopoziiedeterminat,cumarepunctul,careesteprincipiulgeometriei.
Capitolul28,scurtcaicelprecedent,puneoproblemcareadevenitstrinteorieimoderneatiinei:cnd
tiinaesteunitar.Otiinesteunitarcndsubiectuleiesteunitar,chiardacsuntcercetateaparteaspecte
diferitealesubiectului(obiectului)ei.Esenialestecaprilesaparinaceluiaigen.Unitateagenuluide
obiectegaranteazunitateatiinei.Estedeosebitdecelelaltetiinacareiacapunctdeplecareprincipiidiferite,
ngenullor,degenurilecelorlaltetiine,degenuricarenuderivunuldinaltuiinupotfireduse,deaceea
Aristoteldespartecustricteefizicadematematic.
Capitolul29aresarcinasprecizezecunitateatiineinunseamndemonstrareauneiconcluziiprintrun
singurtermenmedAceeaijudecatpoatefidemonstratprinmaimulitermenimediinunumaidinaceeai
serie,termeniinefiindnsncontinuitate,ci?dinseriideosebite,chiarcontrare.Slumjudecata:Oricefiin
cesimteplcereseschimb".Plcerea,caschimbare,poatefidemonstra12nunumaiprinacelfeldeschimbare
numitalterare(dXXoiuoiS"),c''prinsimplulrepaus,careesteielunfeldeschimbare,otreceredemicarela
nemicare.PlcereaesteprodusideoalterareiderepauS'
46
,NTROPUERELAANALITICASECUND_______________
demonstraiilorsepoatefaceipealtcaletrecereade
laofigura^3Q^gum^eazsumarchazardul(tuxt))nupoate
tiintdecinuestedemonstrabil,fiindcelnuestenici
'frecvent".Totui,nAnaliticaprimai,13,32b,frecventul
neCeSiatdehazard.Constatmncodatoscilareanoiuniide
"recvent"(obinuit",normal")ntrenecesitateihazard.
Capitolul31,careestesemnificativpentrugnoseologiaimimoduldegndiresuplualluiAristotel,dovedete
cdemonstrasidecitiinanuseobinprinsenzaie,dartotodatnusepotlipsidesenzaie,deexperien.Prima
parteadoveziisentemeiazpeonstatareacsenzaiaarecaobiectindividualul,ceeaceexistaicisiacum,n
timpcedemonstraiasefolosetedegeneral,deceeaceexistpretutindeniitotdeauna,decideceeacenupoate
fiperceput.ChiardacneamaflanLunnmomentuleclipsriiei,amvedeafaptulindividualalacestei
interpuneriaPmntului,darnuamticacestfaptestecauzauniversalaeclipsei.Dacfaptulserepetns,
descoperimicauza,adicuniversalul,cciuniversalulsedesprindedinindividualulcareserepet".Maimult.
Suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptcercetrii(...)fiindcamscosuniversaluldin
ceeaceamvzut"(88a),deexemplu,dacamvedeaporiisticlei,amnelegedeceluminatreceprinsticl.
Universalulnsuinuesteobiectdepercepie,darestescosdinpercepiaceserepet,cuajutorulintuiiei
intelectuale(Nous).ntruncapitolprecedent(13),seafirmaclipsaunuiorgansenzorialnseamnomicorare
adomeniuluitiinei.Inadevr,universalulestemaipreiospentrutiindectsenzaiaindividualichiar
dectintuiiaintelectual(Nous),fiindcelnedcauza,darfrsenzaieifrintuiieintelectualnuajungem
auniversal.Uneoriizbutimsvedemnsuiuniversalulsaucauza.
*a .Capito/u^2dezvo^toconcePPecareafostPregtitandelungaichfiecaretiinarepropriileeiprincipii
varietateatiinelor
ori^f7&P"nVarietateaPrincipiilor.Nuputemdemonstraoriceprinfp!,CejdeprinciPii Justificareaacestei
concepiisefaceprinceledou<"ic,pecareAristotelnuleseparacustrictee:argu*(logice"),deordin
general,iargumenteleanalitionstatSpeClale'maiPrecise.Aristotelncepeprinasereferilaovechein
silogistic":nmodexcepional,existconcluzii
ce"
47
MIRCEAFLORIAN
adevratedinpremisefalsederegul,falsulrezultdinfalsiadevjdinadevrat.Existipropoziiifalse

contrare,deexemplu,dreptesteonedreptate"idreptateaesteolaitate".Darconcluziileadevr'nurezult
dinoriceprincipiiadevrate,ciconcluziileiprincipiiadevrateaparinaceluiaigen(cantitate,calitateetc,o
anumhcanttate,oanumitcalitateetc).Desigur,demonstraiileaupiincincomune,cumesteprincipiul
contradiciei,daraceleanufigureazcpremismajorntrunsilogism.Aristotelnuadmite,alturidece]dou
posibiliti,principiiidenticeiprincipiideosebite,oatreiaprincipiilenrudite",carereprezintspeciiale
aceluiaigen.Pnncipij]esuntnumaidedoufeluri:comuneoricreidemonstraiiipropriiunuigensausubiect
particulardedemonstraie.
Capitolul33examineazoproblemcaredomingnoseologiaperipatetic:deosebireadintretiin"i
opinie".Deosebireanuesteabsolut,fiindc,cumvomvedea,acelaiobiectpoateficercetatdetiincaide
opinie.Trecereadelaunalaaltaesteposibil,fiindcamndoupotfiadevrate.Elesedeosebescnfeluldea
fiadevrate.tiinaestenecesar,iarnecesarulesteceeacenupoatefialtfeldecteste".Opiniaeste
contingen,adicpoatefialtfeldecteste".Deaceeaopiniapoatefinunumaiadevrat,ciifals,ntimpce
tiinaestetotdeaunaadevrat.Existmultelucruricaresuntadevrateireale,itotuielepotfiialtfel
dectsunt.Esteevidentccunoatereatiinificnuarenimicdeafacecuele,iardacaaraveadeaface.
lucrurilecarepotfialtfelnuarmaifialtfel."Nunumaitiinasedeosebetedeopinie,ciiintuiiaintelectual
(Nou1),carecunoatenemijlocitjudecatanecesarsauceeacenupoatefidectadevrat.Dacobiectultiinei
estenecesarul,iarobiectulopinieicontingentul,cumestetotuiposibilcaacelailucrusfieobiectdetiini
obiectdeopiniaRspunsulnuesteuor.Unprimrspunsestecdeosebireanustinobiecte,cindispoziia
noastrintelectualfadeunuliacelaiobiect'Oapartenenobiectivnecesariesenialarputeasnufie
cunoscut2caatare,iatuncieaseprezintsubiectivcaposibil,cacontingentcaobiectdeopinie,fience
privetefaptul,fienceprivetecauza.l*altparte,nciudaaparenei,obiectultiineinuestentrutotul"ace^
alopiniei.Daccinevaafirmcomulesteanimal,darnutieesenial,elareoopinie,fiindcatributulesenial
estealtuldectatri"contingent.Dacceledouobiectearfintrutotul"identice,amaju
48
[NTR0DUCERELAANALITICASECUND_______________
iaabsurdcceeacenupoatefialtfel,poatefitotuialtfel,laafirma,a^^pOatefjfais.DeaceeaAristotel
precizeazccpin!a., esteluatnmaimultesensurii,lafel,acelaiobiectcuvanudiagonalaajunge
saibatributediferite:comensurabil.KCabil)Acestedouatributenusuntidentice,deaceeaopiniatse
pronunpentruincomensurabiliopiniafalspentruaCVsurabil.nconcluzie,acelaiomnupoateavea
despreacelaic.|stiiniopinie,nacelaitimpisubacelaiaspect.Obiectulesteidentic,aspectelenusunt
identice.
Lasfritulcapitolului,Aristotelenumeraicelelaltenoiunideosebitedeopinie:gndirediscursiv"(Sidvoia),
gndireintuitiv"(NousO,art"(tcxvti),pruden"(^povriois),nelepciune"(oo<>ia).Acestedeosebiri
suntmaimultderesortulfiziciiieticii.
Capitolul34esteocompletareipoatechiaromoderareaceluiprecedent.Dupceaartatcobiectultiinei
estenecesarulsauceeacenupoatefialtfeldecteste",icmetodatiineiestedemonstraiaprintrocauz
esen,careestetermenulmediualdemonstraiei,Aristotelsusinecdescoperireatermenuluimediualesenei,
factorulhotrtoraldemonstraieinecesare,poatefifcutrepede,printrosinguraruncturdeprivireageri
ptrunztoare,oarecumprintrunfler,princeeaceelnumetedyxivoia,calitatemaimultcontingen,legatde
activitateaneprevizibilacontiinei.Astfel,deexemplu,dacobservcpartealuminoasaLuniiestentoars
spreSoare,amsurprinscupromptitudinedeundeprimeteealumina.
CARTEAAIIA
Principalatemacriiadouaestedefiniia,cealaltmetodunei,caiaopiniei(adialecticii).Demonstraia
stabiletelegturanecesardintrf*imn*#uiw
atribm^tributUluiesteesenalucrului,iardefiniiaexprimesenamonsta"'1aluCruluicarePosedatributul.
Deideosebite,decarepoTf^definiiasempuescfoartestrnsnmaimultechipuriPrincipiul'rC'atrei:
definiiastlanceputuldemonstraieicafiexprimat^H2Pate^iconcluziademonstraieinsfrit,eapoate
w.desfuratntrodemonstraie,frsseconfundetotui
49
MIRCEAFLOR1AN
cuaceasta.Termeniisuntaceiai,aezarealorestediferit.PeScudemonstraianunedniciodatdirectesena
definitorie(quiddhate \
nafardeaceasttem,carteaaIiaseocupdeproblecauzei,careestelegatdetermenulmediuieste
prezentdeopotrivndemonstraieindefiniie,precumideraportuldintrecauziefenordinearealin
ordinealogic(cauzaiefectulsedemonstrea*reciproc,iaracelaiefectpoateaveacauzediferite).
Capitolul1aduceopreioascompletareaexpuneriidepyacum.Nereamintimcncapitolul1alcriiI se
vorbeanumaideexpuneredemonstrativaunorcunotinectigatedinainte.Acestcapitolvorbetede
probleme,decercetare,deprogresulcunoaterii,ijcapitolulfinal(19)alcriinevaarta,ntroadmirabil
schi,cumajungemscunoatem,fietreptatprinprocesulexperienei,fjenemijlocitprinintelect(Nou),
principiiledemonstraiei.Patrusuntproblemelepecarecutmslerezolvmntiin:1)faptulcunlucraare

saunuunatribut(deexemplu:SuferSoareleoeclips?")2)careestecauzaclucrulareunatribut(Dece
Soarelesuferoeclips?")
3)existlucrulnsui(deexemplu:Existoarecentaurulsauzeul?")
4)careesteesenalucrului,ceeste(ticoti)lucrul?Celepatruproblemesuntstrnslegate,incapitolulurmtor
sevaartactoatentrebrilesereducladescoperireacauzei:SesteoareP?"nseamncareestecauzacS
esteP?"existS?"nseamncareestecauzacSexist?"Primeledouproblemesereferlasubiectn
legturaluicuunatribut,decilacauzaacesteilegturicelelaltedouprivescsubiectulsingurnexistenai
esenalui.Deoparte,cauzaatributelorunuilucru,dealtparte,cauzalucruluinsui.
Capitolul2dezvoltideeastrnseiconexiunidintrecelepatrugrupedecercetare.nprimulrnd,Aristotel
stabiletelegturadintrechestiuneadefapt(ceatributareunsubiect)ichestiuneaexistene'subiectuluinsui.
Primachestiuneseocupdeexistenaparial(wHepous1),ccieacerceteazdacunlucruestentrunfelsau
altul"',*exemplu,dacLunatreceprintroeclipsadouaseocupdeexistenttotalsauabsolut"(irXus"),
adic,nexemplulnostru,daLunaexist".Daramndouchestiunilesereduclaoaltpro
careestetermenulmediusaucauzacunsubiectareacestatribut
9
csubiectulexist.Celelaltedouchestiuni,careestecauzacsareunatributsicareesteesenasubiectului,se
reducdeasernene
50
jmtRODUCERE^AANALITICASECUND
necareestetermenulmediu,cauza.Adouagruposingurccnejaprimeigrupe.nadevr,atributulunui
subiectjechestiuni^j^sere(juclacauzaloricauzalorseidentificiexistenacta\uir}eoarececauzaeste
termenulmediu,sepoatecuesenamtrebrileseconcentreaznunasingur:cutareaspuneca*chestiunede
careseocupedrept,maimultdintennenrvedereformalAnaliticaprim(carteaI,cap.2731).siilustreaz
concepiaprintrunexemplumprumutatdinieProblemaareLunaoeclips?",ncaresecuprindfaptul
"(existenaparial)iexistena(absolut)aLunii,neconducechestiuneacareestecauzaeclipsei?"Cauza
eclipseiesteesena"eclipsei,definiiaeclipsei(interpunereaPmntuluintreSoareiLun),ntoateaceste
cazuriesteevidentcnaturalucruluiicauzaluisuntidentice."Unalt"exemplufolositdeAristotelesteacordul
muzical".Definiiaacorduluimuzical:oproprietatenumericntreonotnaltsiunajoas"estensicauza
acordului.Cercetmdupaceeacareesteraportulnumeric.
Urmeazoprecizarefoarteimportant,fiindceacontrasteazcuoafirmaiedincapitolul31alcriiI dinopera
defa.nacelcapitolAristotelsusineacsenzaia"nupoatedemonstra,fiindceanuofergeneralul,esena,
ciindividualul.nacestcapitolelafirmcputemvedea"termenulmediu,cauza,esena(interpunerea
Pmntului).DacnmomentuleclipseineamaflanLun,termenulmediu(interpunereaPmntului)arcdea
subsimuri,adicampercepeoprireadectrePmntarazelorSoareluiintunecareaLunii.
Capitolul3examineazoproblemcapitalalogiciiaristotelice:raportuldintredemonstraieidefiniie,cele
douaprincipalemetodealetiinei.Savzutncapitolulanteriorcoricedemonstraiesereducelagsirea
termenuluimediu,acauzei.Termenulmediu(cauza)esteesenalucrului,iaresenalucruluiesteexprimatde
definiie,
lenulmediuesteesenadefinitorie.Deacum,problemacrii
"8C
CCraPrtStaUdemonstraiaidefiniia.Dousuntaspecinvere,Prbleme:^Poatefiredusdefiniiala
demonstraieiclarificai"SUmdeosebite$ireductibile?2)ceestedefiniia?Pentruulnu8edU
aspecte>vatot11srezolvmuneledificulti.
mulnu
cuPutin"0CareSCCerediscutatesteformulatdeAristotelastfel:esteestepesteputinscunoatemacelai
lucru,naceeai
51
MIRCEAFLORIAN
privin,attprindefiniie,ctiprindemonstraie?"Rspunsul
negativ
alluiAristotelestentemeiatpepatruconsideraii:
1.Definiiaeseneiestetotdeaunauniversaliafirmativtimpcedemonstraiapoateaveaiconcluziinumai
negativenfigl'2,inumaiparticularenfigura3.
2.NicichiardemonstraiileuniversaleiafirmativenupOtfreduselaodefiniie.Astfel,demonstraiacorice
triunghiaresuttunghiuriloregalcudouunghiuridrepte"nupoatedeveniodefiniiDacdemonstrabilularfio
definiie,amaveaatunciundemonstrai)1frdemonstraie.
3.Inducia(experiena)nearatcprindemonstraie.nuprjdefiniie,cunoatematributulesenialsau
accidentalcareseafirmasauseneagdespreceva.
4.Definiiaseraportlasubstane,nulaatribute.
Estedecievidentcnutotcepoatefidemonstratpoatefidefinit.Darpoateesteadevratinvers,ctotcepoate

fidefinitpoatefiidemonstrat.Nicisubaceastformnuestevalabilidentificareadefiniieiidemonstraiei,
pentruurmtoarelemotive:
1.Cainainte,odemonstraieadefiniieiarnsemnaodemonstraiefrdemonstraie,ceeaceesteabsurd.
Despreunuliacelailucruexistnumaiunfeldecunoateretiinific.
2.Noulargumentestencmaitemeinic:elsubliniazroluldefiniieindemonstraie.Definiiilesuntprincipiile
demonstraiei,setiecprincipiilesuntnedemonstrabile.ncazcontrar,demonstraiacontinulainfinit,iar
tiinadevineimposibil.
3.Nicimcarlimitarealaunelecazurinufacedindefiniiedemonstraie.Ccidefiniiaseraportlasubstan,
laesen,ntimpcedemonstraiapresupuneesena(substana),iseraportlaatributeleacesteiadeexemplu,
aritmeticapresupuneeseneledeunitate,perecheneperecheetc,itotaacelelaltetiine.
4.Definiianuenunaltcevadespreunsubiectdat,cienun.nsuiconinutulesenialalsubiectului,aadar,
definiiarepetdefinitotdefinitul,deexemplu,omu/estetotunacuanimalbiped,ntimpdemonstraiaaratc
unatributaparinesaunuaparineunuisuddat,precumisubiectelorcesuntsubordonateprimului(deexeflV
echilateralului,isosceluluietc,caitriunghiuluingenere).
52

INTRODUCERELAANALITICASECUND
zumat,demonstraianuestedefiniieinicidefiniianuuedecielesuntdiferiteideaceeanuputemaveadespre
estedenion,^^^definiieiodemonstraie.Vomvedeacunuliacnientineaceaststrictdeosebire,civa
face,nunelecazuri,^"StCtratieoexprimarenalitermeniadefiniiei,odesfuraredinteTa^ifrcatotui
demonstraiansisfieodefiniie,adeii,tojui4respingedirectposibilitateadeademonstraesenatone
dupceadatIalumindificultilecedecurgdinconfun"demonstraieiidefiniiei.Demonstraiadovedeteun
atributd^preunsubiectcuajutorultermenuluimediu.Dacdemonstraiaarrdefiniie,ceitreitermeniai
silogismuluiartrebuisfieidentici,ccidefiniiaidefinitulsuntreciprocabili.Termenulmajorarfidefiniia
mediuluiimediularfidefiniiaminorului.Decidefiniiaarficuprinsnpremisaminori,prinurmare,
concluziaarfidatdinainte.Demonstraiadefiniieiarfideciopetitioprincipii,otautologie.Spresupunemc
vremsdemonstrmesena(A)omului(C).Demonstraiasevafaceprintermenulmediu(B),carevafitot
esenaomului(animalbiped"),itotaavomrepetalainfinitesenaomului.nrealitate,animalbiped"este
numaiunatributalomului,nuesteidenticcuomul,adicnuesteesenaomului.Pretinsademonstraiea
definiieiesteoanticipareaconcluzieidinpremise.Tautologiceste,bunoar,demonstrareadefiniieisufletului
datdeplatoniculXenocrates:sufletulesteunnumrcaresemicprinsine.Cumaceastdefiniieestetotuna
cuceeaceidsieiviaa",dacnminorenuncsufletulestecauzaproprieisaleviei",amanticipat
concluzia:..sufletulesteunnumrcaresemicprinsine".Pescurt,dacdelanceputadmitemcAeste
definiia(esena)luiC,iapoiintroducem,pentrudemonstraie,termenulmediuB,acestavafiexactesenalui
1decivafiA>iarconcluziavafiuncercvicios,doACapitolul5cercete&zdacesenadefinitorienuarputea
fiden?P""diviziune'duPaceamconstatatceanupoatefiPlatoT^'AnahticaPtim^31,Aristotelaartat,
respingndpedentd'adlVlziuneanuestederivarenecesar,silogistic,indepenj0111^adversarului'decia
artatcdiviziuneanudemonstreazindUCianudemnstreaz.Diviziuneaestelegatdeo
lEmulnsuflejtsaunueste?"^rspunsul,opresupunere(estensufleit"),nuoconcluzie,
nimic'"trebareesteo
53
MIRCEAFLORIAN
odovad,itotaamaideparte,dacdiviziuneaestecontinuat
sPre
particular(esteomulunanimalacvaticsaudeuscat?"),orictademultesaudepuinediferenele.Dac,dup
maimultedivi^jn.ajunglarezultatulcomulesteunanimaldeuscat",aceastanunuttcnuesteoconcluzie
necesar,darnicimcarnuofergaraniapropoziiaexprimesenadefinitorie,quidditateaomului,aadari
exprimnumaiatributeeseniale,nuiaccidentale,neglijnd
intermediarimportant.Darspresupunemcvomfacediviziuneacuceamaimaregrij,fraomitenimic
esenialifraaduganimjcaccidental,oprindunelacevaindivizibil"(aTo\iov),laesenaspecificVom
obineoareodefiniie?Sepreapoatesobinemodefiniie(ceeaceelnuconcedelasilogism),daroastfelde
definiiediviziunenuvafiunsilogismdemonstrativ,deieanearatceva,esteocunotinDiviziunea,
nefcndapellatermeniimedii,nunearatdeceesteasainualtfel.Diviziuneanir,ceidrept,atributele
omului,dareacunoatenumaialternativa,deexemplu,omulestesaumuritor,sanemuritor.Astfeldeformulri
nupotficonsideratedefiniii,dupcumnusuntnicisilogisme.Totaa,inducianefacescunoatemceva,fr
afitotuiodemonstraie.Pescurt,definiianuestensidiviziunea,deieapoatesseserveascderezultatele
diviziunii,dupceadatgrencercareadeafacedindefiniieodemonstraie.
Capitolul6faceonouncercaredeademonstraesena(definiia).Dedataaceasta,dovadasefacedin

ipotez",adicseiacapremismajoroipotez",carencazuldefaestedefiniiadefiniiei(esenadefinitorie
esteototalitatedeatributeesenialepropriilucruluidedefinit).Unasemeneasilogism,ncarepremisamajor
estedefiniiadefiniiei,iarminoradefiniiaunuitermenspecial,esteunsilogismdefectuos.Precumnsilogismul
obinuitdefiniiasilogismuluinconstituieniciodatpremisamajoriestenumaisubneleas,totaadefiniia
definiieinupoatefimajoraunuisilogismipotetic".Nun"1daccinevasendoietecoenunareesteo
definiiesaucunsilogislDesteunsilogism,formulmexplicitdefiniiadefiniieisaudefiniiasilgismului.i
tocmaincazuldefanuavemnevoiedeunsiloglSipoteticncaremajoraestedefiniiadefiniiei.Darchiar
dacama^unasemeneasilogismipotetic",elnunesatisface,fiindcdefinit13'carevremsodemonstrm,
adicsoobinemnconcluzie,e*dinaintenpremisaminor.Decidemonstraiaprinipotez"es^
54
INTRODUCERELAANALITICASECUND
cercvicios.Darpoatesalvmsilogismulipotetic",dacasemene'ntrarii?adicladefiniiilecontrariilor,i
demonstrmorecurgemdefinjjacontrar.Dac,deexemplu,amdefinitesenadefimiepdiv.zibij<,ieSena
bineluiprinindivizibil",conchidemfUd'finiti'rului,cafiinddivizibilul",esenabinelui,cafiind
dlIVhiinl"Sincazulacestacomitemopetitioprincipii,fiindcindiviziDuui.v
"mdinaintedefiniiapecarevremsaodemonstram.Inpremisatermenulmediuafirmatdespretermenul
minornuestenicivjenucniciconvertibilcuel,aacumceredefiniia.nsfrit,idovadadefiniieiprin
diviziune(cap.5),caidovadaprinsilogism(cap.3i4),ridicurmtoareadificultate:eanunearatc
elementeledefiniieiconstituieototalitate,nuoniraredeatribute(cf.Analiticaprim,II,15,undesevorbete
desilogismeledinpremiseopuse).
Capitolul7continusarateimposibilitateadeademonstradefiniia,dupceartaseaceastimposibilitate,dac
recurgemlasilogism(cap.3i4),ladiviziune(cap.5),ladefiniiadefiniiei(cap.6).Problemansi,
demonstrareaprindefiniieaesenei,estetautologic,fiindcdemonstraiapresupuneesena(definiia).
Tautologiadisparedacdovedireadefiniieisefacenuprinsilogism,ciprincealaltmetod:inducia.Acest
capitolarecatemimposibilitateadeadovedidefiniia(esena)iprinmetodainduciei.Induciapornetedela
lucrurileparticulare,cunoscuteprinpercepiaindividual,pentruagsiatributulesenialcareaparinetuturor
lucrurilorcuprinsentrospecie.Inducianupoatedovediesenasaudefiniia,fiindcnupoatedeosebiesenialul
deneesenial,ntructeaesteprealegat,prinpercepie,decazurileindividuale.Esenanupoatefiperceputsau
artatcudegetul.
Maiexistoconsideraiepentrucareesenanupoatefidemonstratprindefiniie.Cunoatereaeseneiinclude
cunoatereaexisteneiacesteia.AristotelrepetiaiciconvingereasacnuputemH>ceesensauquidditate
areunlucru,dacnutimcelexist,naidemonstraia,nuidefiniia,poatedovediexistenaunuilucru.
noaCaj5miiane"arfacecunoscutiexistena,atunciidefiniiaexisteiaUnUl1UCmCarenUexist'de
exemPlu'apcerb,arincludedefinii^^^nUSClimiteazniciodatladefiniiinominale.Darexistenta""^^
dVediexistenaunuilucruipentrumotivulcmaredef^^esen'avreunuilucru,ungen,ocategorie.Prin
ur
"uianudemonstreazesenaniciprininduciedeasemenea,
55
MIRCEAFLORIAN
eanudemonstreazexistenaunuilucrusaucunlucruareacestnuDacdefiniiaarfinominal,adico
niruiredecuvintecareexn''sensulunorcuvinte,atunciiniruireadecuvintelegate,cum'poemulepic
Iliada,arputeaficonsideratcaodefiniie.
nconcluzie,esenanupoatefidemonstratprindefiirigFiecaredinacesteaarenumaiosarcin:definiia
exprimesena,darodemonstreazdemonstraiadovedeteexistena,nuesenalucruri]
Capitolul8reiaproblemacareafostdezbtutpreliminar*capitoleleprecedente:ceestedefiniiaidacea
poatefiobiectAdemonstraie.SetiecesenaunuilucruicauzaluisuntidenticeDatoarenuamputea
demonstraesena(definiia),adicnuamputeaoareobinedefiniianconcluzie,daclumesenacatermen
mediu?AuaveaatuncisilogismulcelmaisolidnBarbara,universaliafirmativnrealitate,nurealizmo
demonstraieadevrataesenei,ciopetitioprincipii,oaparendedemonstraie,cci,procedndaa,dovedin
esena(definiia)totprinesenconsideratcademonstrabil.
Existnsiunaltcazdedemonstraieaesenei,deexplicaiecauzal.nlocdeafacedinesenalucrului
termenulmediualdemonstraiei,putemrecurgelaoesenstrin,adicamputeademonstraoesen(definiie)
prinaltesen(definiie).Aristotelaratcaceastdemonstraieaeseneiprinaltesenesteposibil,darea
esteparialicaatarenuesteoadevratdemonstraie,ciunaimperfect,dialectic,unsilogismlogic".Astfel
putemdemonstraformalucruluiprinmaterialuiiinvers.
Svedemacumncecondiiiesteposibiloastfeldedemonstraienecompletadefiniiei.Setiecnu
cunoatemceeste,sauesenaunuilucru,dacnucunoatemexistenalui,faptulcelexist.Aabunoar,cnd
spunemctunetulesteunzgomotnnorisauceclipsaesteolipsdeluminlaLun,nucunoatemexistena
lucrurilorp11esen(cauz),ciaccidental.Daccunoatemexistenaunuilucrunum*prinaccidentelesale,nu
cunoatemesenasa.Dac,dimpotriv,cnoatemlucrulprincauzalui,timicaelexistideceexist(esen

lui).Deexemplu,dactiucinterpunereaPmntuluiestecau" eclipsei,cunosciceclipsaexistideceeste
aa(esenaeclipse
Dacnsnucunoatemcauza,cinumaiefectul,simplitadeexemplu,faptulcolunplinfrumbresufer
eclips,atunci1"efectulcatermenmediusidemonstrmexistentalui.Trebuiesnief^
56
maj
departePj
TPJTROPUCERELAANALITICASECUND
cunoatecauzasauesena,deexemplu,dince
v~frumbreasupraei,sufereclips.PorninddelacauzlunaPe'tretat^ncauzncauzpnlaocauz
carenumaiefectisuin^cauZe,vomputeademonstraesena(cauza),dar
necesitademonstraiecomplet,ciunaparial,(acauzei
nUV!dsauacauzeiformale,eficiente,finale).nconcluzie,odeplinmateI1atieaeseneinuesteposibil,ci
numaiunaparialpriniefectlaaltcevadectel,lacauze.Adevrataideplinaesteaceeadelacauzlaefect.
Capitolul9precizeazconstatriledepnacum.Amvzutunelelucruriaucauza(esenadefinitorie)nele
nseleesteadevrataexplicaiecauzalaschimbrilorunuilucruprinesenaluialteleaucauzanceva
strin,naltesen.Demonstraiaeseneiesteposibilnumaipentrulucruriledinurm.Laceledinti,esenele
suntdatenemijlocit,suntdeciprincipiii,caatare,nusuntdemonstrabile.Elesuntconsideratecaipoteze,cum,
deexemplu,aritmeticapresupunenumrul,unitatea.Lalucrurilecareaucauzalornaltelucruri,nalteesene,
esenaestedemonstrat,cumsavzutncapitolulprecedent,dardemonstraianuestecomplet,nueste,aadar,
odemonstraieaeseneinsensulplinalcuvntului.
Capitolul10.Rezumndcercetareadepnacumasupraraportuluidintredefiniieidemonstraie,acestcapitol
oferoclasificareaspeciilordedefiniie.Oprimspecieesteceeacesanumitmaitrziudefiniienominal,
adicdefiniiacare,cumspuneAristotel,explicsensulunuicuvnt,deexemplu,sensultriunghiului.Aceast
definiienupresupuneexistenadefinitului.ideoareceesenanuestedatafrexisten,definiianominalnu
nefacecunoscutniciexistena,niciesenalucruluidefinit,cinumaisemnificaiaunuicuvnt.e<tp0Ua
definifieesteceeacemoderniinumescdefiniiegenetic.Ea^definiiereal,fiindcnearatcauzalucruluii
astfelnefacea(cauza)lucrului.Aceastdefiniie,fiindcnedezvluielucrului,esteiunfeldedemonstraie.Ea
diferdeaezareacuvintelor.Astfel,definiiageneticzgomotulfoculuicaresestingennori")nu
demnstraie,carenedovedetectunetuleste
doupremi"nn^aUZastineriifoculuinnori.Demonstraiaareeiconcluziencontinuitatedefiniia
exprimnali
atunetuluisedeosebe
T
57
MIRCEAFLORIAN
termenimersuldemonstraiei.Existioatreiadefiniiem careseconfundcuconcluziademonstraiei(de
exemplu^tunetul1"zgomotulnnori").Oultimspeciededefiniieesteaceeaatermenemijlocii,atermenilor
carenuaucauze,cieisuntcauzenemij]*Acestedefiniiisereferlapremiselenemijlocite,icaatare
nedemonstrabile.
Dacfacemabstracie,cumfaceiAristoteliasfrscapitolului,dedefiniianominal,dependentieade
esen,obtinurmtoareletreidefiniii:1)definiiatermenilornemijlociiaidemostraiei,aadar,definiiaca
principiuldemonstraiei2)definiiageneii(princauz),careexprim,ntermeniiaezainaltordine,demon
straia3)definiiacareseconfundcuconcluzia.Toateacestedefinitsereferlaesen.Sevedectde
nestabilestepoziialuiAristotelfagdedefiniieiraportulacesteiacudemonstraia.Uneori,filozofulafirmc
niciodefiniienuestedemonstrabil,cdecidefiniiaidemonstraisuntmetodetiinificedeosebite,dei
complementare,alteori,elrestrngenedemonstrabilitateanumailadefiniiiletermenilornemijlocii,alt
substanelor.
Capitolul11studiazproblemacentralatiinei,deciademonstraieiidefiniiei problemacauzalitii.
Demonstraiatiinificisefaceprincauzecaresunttermeniimediiaisilogismului,iardefiniiipoatefigenetic
saucauzal,unfeldedemonstraie.Aristoteformuleazdinnouteoriasaacelorpatrucauze:1)cauzaformala
esena2)cauzamaterialsaufundamentulnecesar3)cauzamotrsaueficient4)cauzafinal,scopul.Toate
cauzelepotservicaternmediundemonstraie.Grupriicauzeloriurmeazexemplificri*cauzalitate,cu
exceptareacauzeiformale(eseniale).Exempluldecaumaterial(necesar)estemprumutatdelageometrie,
ceeace'<presimirealegturiistrnsedintrematerieigeometrie,fundamentulnecesarcunghiulnscrisntr
unsemicercesteunWdrept?Ilustrareacauzeimotrice(eficiente)sauaprincipiuluimic21"esteluatdin
istoriagrecilor,nudinlumeafizic:dincecauzaiz1rzboiuldintregreciiperi?Pentruexemplificarea
cauzeitiAristotelrecurgelamediciniarhitectur:scopulplimbriimncareestesntatea,iarscopul
construiriicaseiesteadposbunurilor.nexemplulmprumutatdelamedicin,scopulareun*careestecauza
eficient.Cauzaeficientasntiiobinu'

58
INTRODUCERELAANALITICASECUND

"nermdireaalimentelorlaintrareanstomac",adic
plimbarees^"re^alimentelornstomacsaubunadigestie.nbunadistn^numajcauzafinal,ciicauzaeficient
potfiluatecademonstra>^atuncjobinemunaltsilogismdectcelalcauzeitermenej'itateafjnaiesteo
rsturnareacauzalitiieficiente,finale inutsidegnditorimainoi.nordineacauzalitiieficoncep,^^^
urmjreaiizatiarcauzaeficientesteceacauzalitiifinale,scopulcaideeesteceldinti,iar
foocluza'eficient(mijlocul)estesubordonat.
Aristotelseocupidecazurilencareacelaiefectesteexplicattotodatprintrocauzmaterial(necesar)io
cauzfinal,deexemplutrecerealuminiiprinsticlauneilmpi.Luminatreceprinsticlfiindcsticlaarepori
maimaridectparticoleledelumin(cauzamaterial)ipentrucasneluminezenntuneric(cauzafinal),n
genere,explicaianaturiirecurgelaacestedoucauze:materialifinaldeexemplu,cdereapietreloreste
necesar,fiecmicareadecdereestenatural,fiecesteartificial,violent(piatraestearuncat).Capitolul
sfretecuafirmaiacnnaturinartintervineihazardul,alturidenecesitateamaterial.Aristotel
definetehazardulmaialesnopoziiecucauzafinal:hazardulnuareniciodatunscop.
Capitolul12continuadezvoltatemacapitoluluiprecedent
problemacauzalitii anumecerceteazraporturiledetimpdintre
cauziefect.Pentruamnunte,AristoteltrimitelaFizica,lateoria
micrii,undechestiuneaestetratatncarteaaVia,totuisumari
acolo.Cauzaiefectulsesuccedsaupotfisimultane.Problematicesunt
cazurilencareexistunintervaldetimp,olipsdecontinuitatentre
itimp,intervalncarepotinterveniialtecauze,aanctnu
Jtemconchideapodicticdelaefectlacauz.Lacauzelesimultane
sfecleleloresteindiferentdacceidoitermenisauprodusntrecut,
valabTmPrezent'sausevorProducenviitor.Constatareaeste
alc<f6"1existenta'caS*Pentrudevenire.Postulatulfundamental
acelui'eStCatermenulmediuitermeniiextremisaparin
mogerd^h"^tlmP'dCCiCSteatOitermeniidemonstraieisfie
interpuner^T"1timPuluiTotdeaunaeclipsareaestesimultancu
reapmntului,iarngheareaapeicudispariiacldurii.
ntrebareaca'"^efetUl*aUZanUSUntsimultane'seridicauzeiefectediferitentimp,fietrecute,
fieprezente,fie
59
MIRCEAFLORIAN
viitoare,potoaresconstituieosuccesiunecontinudelacauefect?ndeosebi,intereseaztrecereadelaun
efectprezentlaoctrecut.Demonstraiasefaceprintrecereadelaefectulactuallao^trecut,decitermeul
mediuesteefectul.Aristotelnudeosebetecientraiuneadeacunoate,carepoatefiiefectul,deraiunearisau
productoare,careestetotdeaunacauzapropriuzis.Trecerea1lacauzatrecutlaefectulprezentnueste
posibil,indiferent<jintervaluldintrecauziefectestedeterminatsaunedeterminatCvdelacauzatrecutla
efectulactualefectulpoatefiieltrecutdtotladistandecauzpotinterveniialtecauzepentrua
producunefecttottrecuticuattmaimultactual.
ncecondiii,fiinddatintervaluldetimpntrecauziefectputemspune:fiindcafostdatcevantrecut
(cauza),aaprutaltcevanprezent(efectul)?Dificultateadealegacauzatrecutdeunefectprezentestec
intervaluldetimpcedespartecauzadeefectnuesttcontinuu.Existuntimpncarecauzasubzistfracest
efecti,caatare,eaarputeaproduceunaltefectdectcelprezent,aacum existaiuntimpncareefectul
subzistfrcauzi,caatare,elarputea{produsdealtcauz.Proceseletrecutesuntcapuncteleuneilinii,suit
adicindivizibileideaceeanusuntlipite,contiguedimpotriv,procesulprezentnedeterminatestedivizibil,
aanctnprezentstcuprindeoinfinitatedeprocesetrecute,ntocmaicumnliniestcuprindeoinfinitatede
puncte.
Soluiadificultiideademonstraunefectprezentprintrccauztrecutesteurmtoarea:dacnuexist
continuitatedelacaualaefect,aadar,dacnuputemspunec,datfiindcauza,sevaproducunanumitefect,
deoarece,naintedeproducereaacestuiefect,cauapoateproduceunaltefectsauefectulpoateaveaoaltcauz,
nschifflputemtrecedelaefectlacauz,aanctefectulpoatefitermen11mediundemonstraie.Efectul
devinecauzsilogistic(termenV&raiuneadeacunoatecauza.Estesuficientcadintrecutslumca_
primsauceamaiapropiatdeefect.Darnuexistoarentrecauefectoinfinitatedeintermediari?Nu,fiindc
efectulestecelapropiatdeprezent,deacum",caredupAristotelesteprin'''timpului.Aceeai
argumentareestevalabilpentruviitor,nipteefectuladevenitelnsuicauz,canexemplul:punereateme"*
60
rNTEnDUCERELAANALITICASECUND_______________
t^Hetiereapietrelornecesaretemeliei,iarconstrucia

c*estecauzataucC3Sanunereatemeliei,caseiacponc)uzie?dacexistunintervaldetimpntrecauzai
Ctratiaestevalabilnumaidelaefectlacauz,nudelaefect,oefflo.^,^^^simultaneitiicauzeiiefectului.
Aristotelcauza>specialncarecauzaiefectulsesuccedcircular,adiccreeif.Ljvaidetimp,darefectul
devinecauzacauzei,iarcauzaefectuleXlSicadeexemplu,ploaiaproduce,prinevaporareaapei,nori,66Crii
producploaia,itotaamaideparte,circular.inacestcaz,efectulservetepentrudemonstrareacauzei,
niciodatinvers.
nceledinurm,Aristotelsubliniazlacauzalitatediferena capitalndoctrinasa dintreceeaceseproduce
universalinecesar,subaspectuleternitii,pedeoparte,iceeaceseproduce
frecvent",deobicei",dealtparte,deexemplu,nuoricruibrbatlcrestebarba.Deosebireaaceastaseaplic
latermenulmediu,lacauz.Cumestecauza,totaasuntipremiselenemijlocite.
Capitolul13arecalitateadeafimaiuordenelesdectcelelalte,deiesteunuldincelmailungi.nacest
capitolsereiaproblemaprincipalacriiaIia:ceestedefiniia.Aristotelaartatnaintecdefiniiaeste:l)
principiulnedemonstrabilaldemonstraiei2)unfeldedemonstraiecualtaezareacuvintelor3)concluzia
uneidemonstraii.Aadar,elacercetatdefiniianraportuleicudemonstraia.Vremsaflmacumcareeste
metodadefiniiei,saupececaleajungemladefiniiaesenei,adicladeterminrilecare,launloc,formeaz
esenadefinitorieaunuilucru.Esteuordeobservatcdeterminrileunuilucrudepescsferaacestuia,fiindc
eleaparinialtorlucruri,fiecdeterminrilesuntdeacelaigenculucruldat,de
templu,neperecheaparinetriadei,darnumainumerelor,fiecsuntdiferit,fiindcaparinmultorgenuri,cade
exemplu,existenasfera1rieca&determinarenparteareoaplicaiemailargdectnun^idT1UIdefinit'
totalitateasaucoleciadeterminrilorseaplic+Primllui'deexemPlu'triada(trei)esteunnumr+nepereche
aparine"TSCparat'nePerecheaaparineialtornumere,iarprimspecieinr'adC1(d0i)>darluatempreun,
determinrileconstituieo
Pec.emftma,deciunindivizibil".
necesareDac^1""^^universalesauesenialealelucruluisunti1vremsdefinimgenul,fiecareunnume,fie
cnuare,
61
MIRCEAFLORIAN
nuspecia,cancazulprecedent,procedmladivizareagenuluinsimple(indivizibile).Dupaceeacutmceau
comunspeciileSjajungemladeterminrilegenului.
Diviziuneanuconstituiedefiniia,cumeanuexplica*mul.Dacdiviziuneaesteunsilogismslab",nschimb
eapoatefipentruformareadefiniiei,fiindcdescoperordineaierarhicadeTminrilor.nordinea
determinrilordescoperim,strnsuniteceledelementealedefiniiei:genulidiferenaspecific.Importanteste
genulsnufiediferen,iinvers.Diviziuneamaiaremeritulcjferetedeomisiuni,deexemplu,eane
mpiedicdeaspunecanimali!estenaripatnaripatesuntnumaiuneleanimale,psrile.Deasemene,este
falscpentruadivizaidefinitrebuiescunoatemtoatelucrurileaadar,estefalscpentruacunoateunlucru
trebuiestimprincestdeosebeteeldetoatecelelaltelucruri.Ccimultediferenenuin4esenalucrului.De
asemenea,nusuntemobligaiscunoatemoalelucrurileindividualeestedestulscunoatemdiferenele
ultime,indivizibile,speciileinfime.
nrezumat,pentruafaceobundefiniie,trebuiesavemivederetreipuncte:1)evideniereanoteloreseniale
2)serierealoriordine3)neomitereaniciuneia.Garaniacamstabilitodefiniieestediviziunea,cuajutorul
dihotomiilorcontradictorii,atuturordiferenela.delaceamaicuprinztoare(genul)pnlaceadinurm.care
nusemidifereniaziconstituiespeciainfimaindivizilor.Definiianuaitnimicpreamultinimicpreapuin.
Metodadefiniieinuestedemonstraia(apodictica),ciestedialectica,prinapropieretreptat.Dealtfeldefiniia
esteunprincipalloccomun"alTopicii,decialdialecticiAadar,cndpornimsdefinimunlucru,ncepems
comparmaclucrucualtele,pentruadescoperiasemnrileideosebirile.Scopcomparaieiestesfixm
atributelecomunealeunuinumrdeindiw1pentruaformaospecie,apoiatributelecomunealespeciilor,pentrU
formagenul.Aristoteliacaexempludefiniiamndriei,carelac0paraienedezvluiedouspeciisau
diferene":estedeopotrivunmndrusicelcarenusuportofensa,casiacelacaresuportsenintatefavorurile
iloviturilesoartei.Aristotelnunearatacaicnotelegenului,socotindpoatecnuestegreuslegsimnoi,ce
amcunoscutspeciile.
62
SECUND
1zieAristotelstabileteurmtoareleproprietiale^"^"fnitiaestetotdeaunauniversal2)definiiaspecieieste
[Uiei:1)e^^cciuniversalulcuprindeadeseaechivocuri,maiuoardecaj^.^'principaiadefiniieieste
claritatea.Clariareomonimn'esardefiniiei,totaacumestenecesarsilogismuluitateaestene^Pentrua
obineclaritatea,vomncepeprinagsiputereacon^^^^^jio^undeechivoculsestrecoarmaigreu.'^vom
evitandemonstraie,caindialectic,vorbirea
fipuratmetafora.
'Capitolul14aduceprecizrilaproblemacercetatnainte:cum
emsgsimesenadefinitorieaunuitermen.Precizrileauo

nsemntatedeosebitndialectic.Diviziuneapornetedelagenul
omunsitrecelasubdiviziunileacestuia,nscopuldeaartacror
subdiviziunileaparinegenul.Aristotelaplicacestprocedeununumai
renurilorcareauunnume,ciiaceloracarenuauunnume.Acestcaz
sentlnetemaideslaanalogiiledintrespeciileorganice,analogii
pentrucaretrebuiesgsimunnumegeneric,deexemplu,analogia
dintreosulsepiei,scheletulpeteluiialteoase.Acestetreiorganeau
proprieticomune,caicumaraveaaceeainatur"(physis).
Capitolul15.Capitolele1518,prsinddinnouproblemadefiniieipentruproblemacauzei,seocupde
procedeeleprincaredescoperimcauza,termenulmediu.nacestcapitolsecerceteazcazulrezolvriiprintro
metodidenticaunorproblemespecificdeosebite,datoritmprejurriicrecurgemlaacelaitermenmediu.
Cndcauzaiefectulsuntsimultane,odatcucauzaestedatiefectul.Cazuldecareneinteresmseprezint
subdouaspecte:a)Termenulmediuesteiacelai,deexemplu,reflexiaexplic,deopotriv,lasunetecoul,iar
laluminreflectareaimaginiloricurcubeul.Toateacestefenomenecuta?termenmediucomun:reflectarea,
aciuneaireaciunea,repernexdir^Termeniimediisesubordoneazuniialtora,ca,deexemplu,abunrf1Carea
revarsriiNilului:primultermenmediuesteploaiaabundenta^doileaestemicorarealunii.
straiaXK>JPHOlUl16studiazcazurilederaportcauzalncaredemonDublawCOnchide'deopotriv,efectul
dincauzsicauzadinefect,dac,deexePosibildacefectulicauzasuntsimultane
frunzelecad^""'LU"aSUferecliPs'cndseinterpunePmntul,sau'arboriiaufrunzelate.Delafrunzele
late(cauza)
63
MIRCEAFLORIAN
conchidcderealor(efect),idelacderealor(efectul)conchidcderii(frunzelorlate).Dar,ntructnuexisto
cauzarereci^deoarececauzaseaflnainteaefectului,primademonstraieC'cauza",adouanumaifaptul"
sauexistenacauzei,nusicauzei".tim,bunoar,cneclipsadeLunseinterpunePsmdarnutimdecese
interpune.Saobiectatmpotrivademonstrefectuluiprincauziacauzeiprinefect,argumentndusecac]C
efectpoateaveamaimultecauze,iatunciesteposibilsatrecemlacauzlaefect,darnudelaefectlacauz,
fiindcnutimcaredcauzeaparineefectului.Aristotelriposteazc,totui,esteposibiltrecemdelaefectla
cauz,fiindcadevratademonstraieettuniversal,adicsferaefectuluiseacopercusferacauzei,constituin
untot,cumesteraportuldintrecdereafrunzelorifrunzelelate(cauza
Capitolul17continuargumentareacapitoluluiprecedaulundncercetareposibilitateacaacelaiefectsaib
cauzediferiteAristotelrespingeprincipialaceastipotez,cndestevorbadeesenalucrului.Oricecauz
adecvatexprimesenalucrului,careestuniversal.Fiindclucrularenumaioesen,cauzaluiesteuna
singuriadicestecoextensivefectului.Dacnsefectulesteunaccidentsatunsimplusemn",potexistamai
multecauzeaccidentale,contingentpentruacelaiefect,ccicontingentulsedefineteprinposibilitatesdeafi
altfel.Dacefectulesteechivoc,icauzavafiechivoc,ounim,ca,deexemplu,asemnarea(efectul)aplicat
laculoriifigmncazulfigurilor,asemnarealiniilorseexplicprinaceeacauaceproporieiunghiurile
egalencazulculorilor,asemnareaarealtcauz:existenauneisenzaiiunitare.Echivoculdecurgedinmprej"
rreacavemnvederespeciisaucauzediferite.Dac,dimpotnvlumnconsideraieelementulloridentic,
cauzavafiaceeai,iare^vafireciprocei,ca,deexemplu,proporialanumereifiguri.
ndemonstraie,toitermeniisuntuniversaliideciconvebili,ccitermenulmediu(cauza)estedefiniia
termenuluixa&f1aceeaoricetiindemonstrativesteotiindefinitorie.Orictdesebitearfidemonstraiai
definiia,elesuntfactoriintegranti^c
Lasfritulcapitolului,AristotelcerceteazschematlC^bilitateacaacelaiefectsaibmaimultecauze.S
presupunAesteefectulluiD,altuturorlucrurilorcarecadsubD,dareste,altuturorlucrurilorcarecadsubE.
AesteefectulluiDprinB,1
64
INTRODUCERELAANALITICASECUND
noar,longevitatealapatrupedearealtcauzdectla*nHnotatcunefectpoateaveacauzediferitenumai
dacpsrise.^^nu^acesteconsideratcaidenticpentrumaielareaspucrurileceaparinaceleiaispeciiau
aceeaidefiniiemulte."creaicauz(acelaitermenmediu).
idecia^jganalizeazpescurturmtorulcaz:demonstraiadispunedemaimulitermenimedii,decidemai
multecauze.^tconstituiedacnuavemcapunctdeplecarespeciileinfimeidivizibile(caresuntcelemai
aproapedeindivizi),cinoiunilegenericeaindeprtatedeindivizi).Problemaeste:caretermenmediuvafi
cauzaefectuluisuferitdeexisteneleindividuale?Vafioarecauztermenulmediucelmaigeneral,sau,
dimpotriv,celmaiapropiat,cauzaproxim,fiindcprinaceastaindividualulsesubsumeazgeneralului,
genului?Suindunedincauzncauztotmaigeneral,vomajungelaopropoziienemijlocit,prim,
nesubordonatalteia.Aa,deexemplu,avemurmtoareaserie:AesteB,BesteC,CesteD,avndcarezultat
indirectcAesteD.DelaDneridicmtreptatlaA,pestecarenuexistnimicsuperior:cauzacAesteBeste
nsuiB.Besteprincipiul.

Capitolul19esteuntextclasicalgnoseologieiaristotelice.
DupcenceputulcapitoluluirezumconinutulcelordouAnalitici,
seridicproblemadeceamaimareimportan:1)princefacultatea
gndiriicunoatemprimeleprincipii2)dacaceastfacultatese
deosebetededemonstraie3)dacamndoumeritnumeledetiin,
saunumaiunadinele,celelaltefiindunaltfeldecunoaterensfrit,
4)daccunoatereaprincipiilorestennscutsaudobnditpecalea
xperienei,prininducie.Cunoatereaprincipiilorestesuperioar
lonstraiei,caresemrginetesscoatdinprincipiitoate
'seanele.Eanuestensnnscut,cidobndit,dardobndireanu
tcutporninddelaototalignoran,delanimic.
discri'scut'Posesiuneiniialestenumaifacultateadea
dea"^munaomuluiianimalului.Discriminarea,capacitatea
percept'^pSebirile'Semamfestlanceputprinsenzaie"
PrintrunrP"lesuntscoasedinpercepiedupopregtire
nemorieiTCSeStrbatemaimulteetaPeDinpercepieiese,datorit
imagineapfglneacarePstreazurmaimpresiei.Prinrepetiie,
6lsaturileindividuale,devinegenericipregtete
65
MIRCEAFLORIAN
noiuneacareexprimgeneralul(universalul).Dinmemorieseexperiena,ncareseformeaznoiunea,iardin
experientiina,ndomeniulexistenei,iarta,ndomeniuldevenirii.pe3Aristotel,cumodeclarfr
nconjur,considerinducia,cunoast^generaluluinparticular,dreptmetodadeaajungelaprincipiiCun'terea
ncepecupercepiaindividualului,nscuopercepienedetminataacestuia,ncaresecontureazuniversalul
saunoionaiu]a>maitrziu.npercepialuiCalliaseupercepimplicitpeomulCmSenzaianedezvluie
generalul",scrieAristotel.PnaiciAristot'esteunstrictempiristiasociaionist.Darelnuuitcprincipiile
trebuisfieocunoaterecert,maipresusdeoricendoial,fiindcpeelsereazemdemonstraia,tiina.
Principiilesuntunfeldesupratiinttiinademonstrativsefolosetederaionament,deraiuneadiscursiv
(Sidvouz)eaestedianoetic.Careestefacultateasuperioarncertitudinearaiunii?Aristotelrecurgelao
noiuneplatonicpentruagarantacunoatereanendoielnicaprincipiilor,lanoiuneadeintelectintuitivsaude
intuiieintelectual(vou?),lacunoatereanoetidAadar,pentruafundaprincipiile,Aristotelapeleazladou
metodedistincte:induciaiintuiiaintelectual.Intuiiaintelectualnuesteodemonstraie,otiin,cieste
principiultiineidemonstrative".Poatecnicierinaltpartenuseconstatmaiconvingtoroscilaialui
Aristotelntreconcepiidiferiteidorinaluideanusacrificaniciunpunctdevedereutil,canacestcapitol
finalalAnaliticilor.
CONCLUZII
Privitsinoptic.Analiticasecundsedefinetecaoigieademonstraiei,cauntratatdelogicdeductiv"
termenuldeducie(oniaYwyfj)areunnelesmairestrnsnAnalitici.Induc.estecitatntreactncorpul
opereicaopusdemonstraiei(silo?mului).Numaincapitolulfinal (II,19),careseocupdemducunoaterea
principiilor,induciaaparepeneateptatepentrucndeplineascunrolhotrtor:sasigurecunoaterea
princip11propoziiilorevidenteprinelensele.Aristotelsestrduietesacnaturapsihologicignoseologica
induciei,fiecaoridicare
66
irirPnnvaXSLLA_AAUTICASECUND
individuallageneral,fiecaoprehensiuneintuitiv,,recaut,dela1necesargauniversalului,caocunoatere
noetic.nefflijlcitS11^aspectealeinduciei:ascensiuneatreptatdelaeetjauniversalulabstracti
prindereanoetic,individualuersaluluinmaterialulindividualsuntstrnsasociateneniijl00113asojutioneaz
fericitproblemaattdespinoaspnnlaAristcte,intjuciei.Problemaesteaceasta:cumsefacecprin
a
mlanrinciniisiesene,adiclacunotinelecelemaimductieajungemi"F1r.
_
'iuniversale,deisenzaia",pecaresereazeminducia,nueste^adevratcunoaterei,ncmaipuin,cea
mainaltcunoatere?RspunsulluiAristotelneesteacumfamiliar:trecereadelaindividualulsenzaieila
universalulnoiuniicaesenesteoperaintelectului"(vc%),careprindenemijlocit oarecumprintruncontact
(6iyyaveiv)carenunaluniversalul,inteligibiluldatnsenzaie".Deaceeainducianuarenevoiede
cunoatereatuturorcazurilorpentruadalaluminuniversalul.Pentrugeneralizare",easemulumeteuneoricu
puinecazuriindividualeichiarcuunulsingur,crucial",cumspuneBacon.Dreptvorbind,intelectulnu
generalizeaz",adicnuelfacecaunelecunotinesfieuniversale,cileprindenoetic",fiindcobiectelelor
suntnecesare,universaleieseniale.CutoatsuperioritatealuivoO?asuprasenzaiei,asupraexperienei,
activitateanoeticaretotdeaunacaizvornecesarconinuturilepercepiilor.Frsenzaienuputemcunoatenici
unprincipiuuniversal,nicioesen.Prinsenzaie,intelectulintrncontactcuinteligibilul"(voTrrdv).

Reamintimciopereledebiologie,ndeosebiDespreprile
animalelor(I),cuprindometodologieainduciei,pectdesumar,
attdepreioas.nsfrit,induciaesteprocedeulpreferataldia
echcumTopica,fiindcprininducieneridicmdelaopiniileantitetice
neiprobleme,delaaporii,lasoluiageneralisintetic.Seprefe^^'cercetarearealitiicomplexei
nuanate,metodaiAristotelestedialectic,indialecticdomininducia,
nu:
latoateas^^"^del0gialuiAristotelnerelevogndireatentanticarigldirealitaii>gndirecarese
mldiazdupfapte,caPrezentamaHP*lidier>ilor.Citm,caontrire,opiniaunuire"sticiicontemporane,
E.W.Beth,care,dupcerecuesteunprecursorallogisticii,fiindcapresimit
67
MIRCEAFLORIAN
legturadintregndireicalcul",spune:SpersartmainticopetalogicaluiAristotel,departedeafiun
sistemnchis,coninegerrnerudezvoltriiviitoare"''.ncdemultsaconstatatcmariifizicienicareaupus
temeliatiineimodeme,buniiprieteniKepleriGalilei,deiauatacatiruinatscolasticaaristotelic,ndeosebi
fizicaiastronomiaei,ailrecunoscutdatorialordegratitudinefadespiritultiinificalaristo.telismului.Ei
apeleaz,mpotrivaaristotelismuluiscolastic,laadevratulAristotel,ncviu.Celmaifrumosomagiuadus
gndiriiaristoteliceesteconvingerealuiKepleriGalileicAristotelarstaalturideeimpotriva
aristotelicienilor,dacielarcunoatefaptelepecareeilecunoscUrmtorulcitatdinKeplervorbetedela
sine:nsuiAristotel,dacisarfiartatobservaiile,cuceririleveacurilorceiauurmat,precumsischimbrile
produsenlumeacereasc,iarficorectatbucurosconcepiadespreimutabilitateacerului,astzinseleviisi
ndrznescscontrazicexperienaisocontestecumiideargumentefrvaloare,ridicndarbitrarlarangul
dedogmfilozoficopropoziiepecareeipretindtiauscosodinexperien"12.Moderniiauluatdinvatra
aristotelicoflacrcarenusestingescolasticiisaumulumitcucenua.
nsiapodictica,fundatpesilogism,nuestestrindemersulgndiriiconcrete.Silogismulnuesteosolemn
tautologie",cumspuneJohnStuartMill,ciestemodelulgndiriingenere,algndiriicaredescopertotdeauna
cevanou.Iluziacsilogismulnuaducenconcluzienimicnou,fiindcpremisaminor(Socrateesteom")este
cuprinsnpremisamajor(Toioameniisuntmuritori"),rezultdinaezareanainteapremiseimajore.
Gndireaconcretprocedeazinvers:eapornetedelapremisaminor(Socrateesteom,nuzeu"),careesteo
percepieconcret.Percepiapresupuneoasocierepriiasemnarentreunlucruindividual(Socrate")io
noiune(om"),'21noiuneaaceastatrezeteprincontiguitate cealaltlegeaasociaienotademuritor,
cuprinsnnoiuneadeom.Concluziaconstataaceastdescoperirecaresereducelasubstituireaatrei
reprezentauimagineconcret(Socrate"),imaginegeneral(om"),asociatepn"asemnare,iunatributal
imaginiigenerale,asociatecuaceastapr"1
11E.W.Beth,HundredYearsofSymbolicLogic,lnDialectica",voi.Ii*1947,p.332.
12CitatdeE.Cassirer.narticolulDieAntikeunddieEntstehungderexw*Wissenschaft,dinrevistaDie
Antike",1932,p.280.
68
INTRODUCERELAANALITICASECUND
tate(muritor")Procesuldegndiresedesfoarcunecesitate,Cna"elnufacealtcevadectsscoatla
luminconinutulcelortrei
ntrifraleaduganimic.Dinacestpunctdevedere,Aristotel
"drepti*ssusincsilogismulestemodeluloricruiraionament.
iXmraionamentulnufacedectsexplicitezesimplapercepie,
ieaesteofuziuneatreiimagini",ntiofuziuneprinasemnare,
ofuziuneprincontiguitate,totaasepoatespunecraionamentul
esteo
viziune",adicopercepiesuperioar,olrgireaexperienei"Rmnesclarificmunaltaspectaltiinei
aristotelice,aspect.carevomdescopericexperienaestecriteriulconstantalgndirii.Acestaspectafost
rstlmcitdefilozofiamedieval,nufrcaAristotelsaibopartederspunderenaceastrstlmcire.Se
tiecoconvingerefundamentalaluiAristotelafirmcdemonstraianupoatemergelainfinit,citrebuies
seopreasc",decitrebuiesaibunnceputnedemonstrabil,pestecarenusepoatetrece,inicinuestenevoie
strecem,fiindcnceputulesteevidentprinsine,sustrasoricreindoieli.Dacaceastconcepieines
evideniezectoatemicrilematerialeconcreteneducpnlamateriacaresemicprinsine,fiindcaren
sineprincipiulmicrii,atunciAristotelaredreptatesseopreascisvorbeascdenceput.Dar,mergndmai
departe,elsusinecmicareadinlumecereunprimmotorimobil",divinul,petemeiulprincipiuluiaristotelic
cmotorul(cauza)seaflnafaramobilului(efectului).Aceastteorieafostfolositdeteologi,dei,pentru
Aristotel,divinulestemaimultocauzmecanic,unprincipiudemicareideordonarecauzalalumii.
Totui,teoriaestenchipvditongrdireavalabilitiiuniversalerecunoscutedeAristotelprincipiuluicauzal.
Cauzalitateanucunoateolimit,unprimnceput,frsnusesuprimepesine.Pentruainterpretajustpoziia

aristotelic,trebuiesamintimdeambiguitateanoiuniidecauzalitatenfilozofialuiAristotel:pedeoparte,
cauzaSClmbrilorunuilucruesteimanentlucrului,stnesenasau<]U'dditateasa,pedealtparte,cauza
(motorul)estedeosebitdeefectemobil),estenafara"lui.Filozofulnostru,nexplicaiilesaleext'1CC
re^e"toare^aschimbarealucrurilor,recurgeattlacauzeke>deinunmsuradoritinecesar,ctilacauze
interne,imatie.""^lor,Pecare,dinnefericire,elsesocoteteforme"eInschimb,cndestevorbadeunivers
cantreg,elnuadmite,
MIRCEAFLORIAN
celpuinexpliciticonsecvent,cprincipiulmicriilumiimateriajeseaflchiarnlume,nnatur",ciadmite
oformpur",imaterialiicaprincipiuloricreimicricosmice.Cutoateacestea,nsuiAristoteicorecteaz
propriasaconcepieaprimuluimotorimobil",cndsusii^cmicareacosmosuluinuarenceput,cdecinua
fostcreat,aanctrolulprimuluimotor"esteodubluracosmosuluimobilprinproprii)esaleresorturi,esteo
rmiaplatonismuluidintineree.
Doctrinaaristotelicatiineiarecaaxproblemaraportuluidintredemonstraieidefiniie,celedoumetode
aletiinei.Decetiinapunenpracticdouprocedee,dacamndouauacelaiscop:constituireatiinei?
Aristoteinuaanalizatcutoatpreciziadoritraportuldintreceledoumetode,daropiniasacomplex,cade
obiceintoatemarileproblemesedesprindecudestulclaritate.Celedoumetodetrebuiesfietotodat
diferite(definiiaesteuniversaliafirmativ,ntimpcedemonstraiapoateaveaiconcluziiparticularesau
negative),dariindisolubillegate.Estesigur,nti,cdefiniiaestenserviciuldemonstraieiicdeci
demonstraianusepoatelipsidedefiniie.nadevr,definiia(opicuos"),pecareAristoteinuodeosebetede
noiune(opo?),reprezintesena,iaresenaestecauza,raiuneadeafi"iraiuneadeacunoate",termenul
mediualdemonstraiei,nacestsens,definiiaestenceputultiinei,punctuldeplecarealdemonstraiei.Toate
tiinelesedezvoltdindefiniii"(Anal.sec,II.17,99a).
Dacdefiniiaestecondiiademonstraiei,otezconstantsusinutdeAristoteiestecesenanupoatefi
demonstrat.Esenadefinitorieesteunnedemonstrabil".Totui,prezenaconstitutivdefiniiein
demonstraieface,nanumitecondiii,dindefiniie0demonstraieconcentratsauexprimatntroaltordinede
cuvinteExistdarodemonstraieadefiniiei,aeseneiodemonstraiecareestemaidegraboclarificare,o
explicitare,odesfurareaesene'dacaceastanuesteodefiniieprim,ciodefiniiederivat,icaatare
compus.Definiiaestecompusdacdistingemnnoiuneceledoi>acomponente,altminteridenedesprit,ale
oricreiesene:materia'forma.Demonstraiaeseneiestetotdeaunagenetic:eaexplic"11componentprin
cellalt,deexemplu,materiauneicldiriprinsaudestinaiaei.Maiexistnsodefiniiecareconstituiec
demonstraieicadesfurareaesenei.nsfrit,oaltdefinipe
70
INTRODUCERELAANALITICASECUND
rnluiestezgomotnnori,ceeaceesteconcluziauneidemonstraiisente."(Anal.sec,II,10,94a).Aadar,
definiianuestenumainceputul,ciisfrituldemonstraiei.
Definiiandeplineteofunciehotrtoarenunumaintiin,
I apodictic,ciindialectic,nTopica,subformadeloccomun"
,ojgaaViaipartedinaVila).Celelaltetreilocuricomune
opriul,genul,accidentul suntlegate,ntrunfelsaualtul,deesen,
dedefiniie.
Existncoimportantdeosebirentredemonstraieidefiniie.Definiia,caexprimareaesenei,esterezultatul
metodeiopusesilogismuluidemonstrativ,estedarrezultatulinduciei,metodncarepercepiaiintelectul"
(voii?)seajutpentruadescoperiesena,universalul.Intelectulprindenemijlocitesenaniprinpercepie,dei
percepiacaatareesteindividualidecinuconstituieotiin",ocunoatereauniversalului.Universalul,
(noionalul,esenialul)nuestensoconstruciespontanagndirii,cioexperiensuperioar,oexperien
transpuspeplanulgndirii.Dialecticaesteconexatcutiinanunumaiprinsilogisticidefiniie,cimaiales
prininducie,cumvomvedeanTopica.
MIRCEAFLORIAN
J
ANALITICASECUNDA
CARTEAI
nvturaarenevoiedecunotineanterioare.Naturalor>
Oricenvturpredatsaunsuitpecalearaionamentuluipornetedelaocunoatereanterioar1.Acest
lucrudevineevidentdac71aobservmperndtoatedisciplineleteoretice.tiinelematematice,ca
1Aceastpropoziieuniversalafirmativ,aezatlanceputulAnaliticiisecunde,areodeosebitnsemntate
pentrunelegereaspirituluicaredominntreagalogicaristotelic.nti,nuestevorbadeoricefelde
cunoatere,cinumaidecunoatereapredat(SiSaoicaXa)saunsuit(naenoiy),denvtur,nudecercetare,
deexplorareintrundomeniunecunoscut.Pescurt,nuestevorbadecumsefaceotiin,cidecum*predo

tiin,odatconstituit.Distinciaaceastaestevalabildeopotrivpentrutoatedisciplineletiinifice,nsens
aristotelic,pentrudialecticipentruretoric.naldoilearnd,estevorbadecunoatereamijlocit,derivat,
dedus,decunoatereadiscursiv,0inutprinraionament(silogism),saudecunoatereadianoetic.Stn
esenagndirii
noeticedeaderivaocunoaterenoudinaltaanterioar.PentruAristotel,derivareaneer^e'ndef'n't.eapleac
delaocunoaterecarenuestededusdinalta,cieste"a,datintuitiv,fieprinintuiiesensibil(senzaie,
percepie),fieprinintuiiepre
o0s).Cunoatereadianoeticsefundeazpecunoatereanoetic
mijlocitul
presenemiJ'oc'tu'Senelegedelasinecocunoaterecomunicatprinnvmntpreexit*Ce'C6
comun'c^cunoaterepreexistent,darilacelceoprimete'ns3ortnoatere,altminterinouacunoaterenuar
fineleas,aperceput".ExistCantitat'reln'rece'cecomunicicelceprimeteocunoatere,nceprivete
nuestf.,ecuno?tln!eanterioare.Primultiemaimultdectcellalt,darniciacesta
esteunignorant.
7.5
:

itoatecelelaltearte2speculative,suntdobnditenacestmod.Totasiceledouformedeargumentri3,
silogisticiinductivcciliecardinacesteaiscoatenvturadintrocunoatereanterioar,silogisme
cerndnumaicasiadmiipremisele,iarinduciaartndcuniversalulestescosdinparticularulcunoscut
clar.Apoi,iconvingere,dobnditprinargumentareretoricestenprincipiuacelailuCri]ntructease
folosetefiedeexemplu,unfeldeinducie,fiej.entimem,oformdesilogism.
Cunoatereaanterioarestededoufeluri.nunelecazurisecerestimccevaexist,naltele,sptrundem
nelesultermenilorntrebuinai,iaruneoriamndouacesteasuntdeopotrivdeeseniale4Astfel,timdinainte
cdespreoriceesteadevratsauafirmaiasaunegaia,timfiindcaaestedefapt5,dardespretriunghi"
timcnseamncutareoricutarelucru6iardespreunitate"letimpeamndou,ntinelesulcuvntului,i
aldoilea,existenalucruluicorespunztor.Ccinufiecaredinacesteaestedeopotrivdeevidentpentrunoi.
Astfel,peunelelucrurilecunoatem,fiindcamcunoscutnaintecevadinele,pealtelelecunoatemnacelai
timpcuprimele,catotcecadesubuntermengeneralcunoscutdinainte.Deexemplu.cinevatiedinaintec
unghiurileoricruitriunghisuntegalecudouunghiuridrepte"dareltienumaiodatcuprezentarea
perceptivcaceastfigurnscrisntrunsemicerc"esteuntriunghi7.Ccianumite
Artensensulgeneraldealtediscipline,nafardematematica,ianume.dedisciplinensoitedeactivitate,de
practic.Ingenere,lagreci,techne(arta)encunoatereaconceputnposibilitileeipractice.
3Textulvorbetedelogoi(argumentri),darsubnelegeargumentrilidialectice.Dupceavorbitdetiine,
treceladialecticiapoilaretoric,ncareentimemcorespundesilogismuluiiexemplul(paradeigma)
induciei.Deacesteat*ocupatnAnaliticaprim,carteaa11a,capitolul24(exemplul),icapitolul27
(entimem)Exemplulconchidedelaparticularlaparticular,induciadelaparticularlageneral.
4Cunoatereaanterioarestededoufeluri:timccevaexistsauti"1asemnificaiesaudefiniienominal
are,ceesteacellucrufireteiamndou,<#cenuconstituieunaltreileacaz.Numaiprimeledousunt
deosebite.
5Principiulteruluiexclusestepresupusdeoricejudecat.*Latriunghinusepuneproblemaexisteneii
dfiiii
r._.._wuowlcpicsupusueoricejudecatLatriunghinusepuneproblemaexistenei,ciadefiniiei
nominale.Ctoatetriunghiurileauunghiuriegalecudouunghiuridrepte"i
Hiclucrurilesingulare,carenusuntenunabiledespreunaltlecunoatemnumainacestfel,adicaicinu
cunoatem.untermenmediuuntermenminor8.
Cunoatemoarenaintedeafaceoinducieorideafaceun.9Trebuiesspunempoatecntrunsenstimi
ntraltsensfmDac,nsensulabsolutaltermenuluiacunoate,nucunoatem,'ntaaCestuitriunghi,cumam
puteaoarestim,nsensabsolut,anehiurileluisuntegalecudouunghiuridrepte?Nicintrunchip9,evident
ccunoatereanuaredectunsingurneles:anumecngeneral,darnunsensabsolut.Dacnufacem
aceastdistincie,tema(juinfaadilemeiluiMenon:ccinevaorinupoatenvanimic,orinvanumaiceea
cetiedemainainte10.Noinuputemprimisoluiaunora,anume,ntrebipecineva:tiiorinutiicorice
dualitateesteperechesaunu?"Daczicectie,atunciipuinainteoanumitformdedualitate,desprecare
nusetianiciceste,nicicnuestepereche.Soluiapecareaceiaoaducaiciestedeaafirmaceinutiuc
oricedualitateestepereche,cinumaictotceaucunoscuteicadualitateerapereche.Totui,eitiutotceeace
audemonstratsauauprimitcademonstrat.Adicauprimitcademonstratnunumaipentru71boricetriunghi
saunumr,pecareeiltiausfieaa,cipentruoricarenumrsautriunghiposibil,frnicioexcepie.Ccinici
opremisnuestevreodatconceputnformade:estevalabilnumaipentrunumrulpecaretultiicaatare",
oripentruoricefigurrectiliniar
aceastconstatare,careconstituieminoraunuisilogism,ajunglacunotina(concluzia)ciunghiurileacestui

triunghisuntegalecudouunghiuridrepte.Cunoatereadeplininunireaintimdintreindividualulconcret
igeneralulabstract.
Inpercepienesuntcunoscuteisubiectul(individual),carenupoatefianbuitaltuia,ipredicatul(proprietatea
general,abstract),careesteatribuitsubiectului,raarecurgelauntermenmediu,adiclaunraionament.
Judecataestesuficientsiei,"ndcpercepemuniversalul(generalul)nindividual.
abObieciesofistic.Daccunoatemgeneralulnindividual,cunoaterea
ageneraluluipresupunecunoaterealuintoatecazurileindividuale.Pentrueemv'6Stedestulscunoatem
triunghiulngenere,nufiecaretriunghi,ccineralitateaesteidenticnfiecaretriunghi.
cutacObiec!iasofistic,cercetatdePlatonnMenon,pleacdeladilema:nupoiTrebuieT^""?t"'decitOt
CeCau''''?tiidinainte Noicutmceeacetimparial,departeexisteSeceredeIaignoranlaocunoatere
rudimentar,pentruacutamai
76
77
ARISTOTEL
pecaretuotiicaatare",cipredicatulestevalabilpentruoricelUcoricumsarprezentael11.Pedealtparte,
socotesccnimicjmpiedicpecinevadeatintrunsens,iarnaltsensdeanutiCeecenva.Nueste
absurdaspunectimnoarecaremsurceear.nvm,cinumaicltimntermeniiinfelulncarel
nvm
<Naturacunoateriitiinificei
Suntemdeprerecavemcunoatereabsolutdespreunlucrununfelulsofitilor,adicunaaccidental12,
cndcredemccunoatemcauzadecaredepindelucrul,anumecafiindcauzaluiinuaaltuia,iapoi,cndam
nelescesteimposibilcaelsfiealtfeldecteste13.Esteevidentacumccunoatereatiinificestedeacest
fel.Martorisuniiaceicarenutiu,caiaceicaretiu,ntructceidintiinchipuienumaicsunt,pecnd
ceidinurmsuntactualncondiiadescrisa,
11Sofistulpuneantrebarea:tiicoricedoiestecuso"?Larspunsulafirmativ,elartadeodatdou
lucruri,pecareleaveaascunse:Dardespreacestdotiaicestecuso'?"Aristotelrspundeceste
suficientdemonstrareanoiuniigenerale.ccidelanceputafcutdeosebireacelordoufeluridecunoateri
preexistente:princevageneral,abstract(ceeste,definiia)sauprincevaindividual(daceste).
12Cunoatereaabsolutestecunoatereaeseneilucrurilor,nuaaccidentelor.desprecarenuesteposibilo
tiinabsolut.
13Dupcencapitolul1Aristotelaartatncecondiiiesteposibilocunoatereprinraionament(silogism)
demonstrativ,acumdefinetenceconstcmioatetfidemonstrativ(apodictic).Aceastaaretreicaractere:a)
estecunoatereaprincauz,""estetermenulmediub)estecunoatereacauzeiacestuilucrusauaacestui
efect01altuiac)esteocunoaterenecesar,adiclucrul(efectul)nupoatefialtfeldectest'ipentruBacon,
atinadevresteatiprincauze"(NoulOrganon,II,2).Des'S"termenuldecauznuareacelainelesla
ceidoignditori.npunctulbsecupru""'1ideeadelegesaudelegturdintrecauziefect.tiinatindes
cunoascnununlucrurile,ciilegturilenecesaredintreele,legile,aanctputemproduceefec^cunoscnd
cauza.Aristotelaccentueaznecesitatealegturiicauzale,
necesitateacainerentlucrurilor,nucaunpunctdevedereuman,subieci'
peni*
Aristotelns,nuoricecunoatereestenecesar.Existiocunoatereaccitienntmpltoare,ocunoatereprin
carenuavemolegturnecesarntrecau/ieciunaaccidental,contingen.
78
ANALITICASECUNDAI,2,71b
obiectulpropriualtiineiabsoluteestecevacarenupoatePrinurinar,Itfeldecteste.
Dacmaiexistiunaltmoddecunoatere,vafidiscutatmai14Ceeacevreausafirmacum,estecnoi
cunoatemiprin1tratie.Prindemonstraienelegunsilogismtiinific,adicun(iiuneeste
nsitiina15Admindacumcde
ti
'ma
tie.
cruiposesiuneestensitiina15.Admindacumcde
noastracunoateriitiinificeestecorect,cunoatereademon'trebuiesrezultedinpremiseadevrate,
prime,nemijlocite,5cutemaibineimainaintedectconcluzia,alecreicauzesunt.Frndeplinirea
acestorcondiii,principiileaceeacesedemoneaznuvorfipotriviteconcluziei16.Silogismepotexista,este
drept,'fracestecondiii,darastfeldesilogisme,nefiindtiinifice,nuvoronstituiniciodato
demonstraie17.Premiseletrebuiesfieadevrate18,pentrucceeacenuexistnupoateficunoscut,de
exemplu,noinuputemcunoatecdiagonalaunuiptratestecomensurabilculaturalui19.Premiseletrebuies
fieprimeinedemonstrabile20,altfelelevor

14Estevorbadeunaltmoddecunoatereabsolut,ianumedecunoatereaprincipiilornedemonstrabile.
15Aristotelfaceaicidistincientresilogismulngenere,corect,formal",isilogismuldemonstrativ
(apodictic),tiinific,princarecunoatemcauzelelucrurilor,adevrulmaterial.Aadar,demonstraiaeste
silogismultiinific(ovXXoyiouos'cmoTiiuoviKds'),iarsilogismultiinificesteacelaprincareposedmsilina
ceeaceesteo definiiecircular.
16Aristotelniracumcondiiilenecesarealedemonstraiei.Elesuntnnumr
deaseisereferlapremiseirelaiileacestoracuconcluzia:a)premiseletrebuiesfie
adevrateb)premiseletrebuiesfieprimesauoriginare,adicimediatec)premisele
rebuiesfiemaicunoscutedectconcluziatrasdineled)premiselesuntanterioare
oncluzieie)elesuntcauzaconcluziei,adictermenulmediuestecauzalegturiicelor
ermeniextremif)elesuntpotriviteconcluziei,obiectuluidemonstraiei.CevamaiJs,Aristotelvarelua
cercetareaacestorcondiii,uneorinaltordine..Aristoteldistingedinnouadevrulformalal
silogismului,decaresaocupat
naliUcaprim,deadevrulmaterialalsilogismuluitiinific.
falseAnaliticaprimsaartatpelarg(carteaaIia,cap.24)cdinpremise
ciiscoateconcluzieadevrat,fiindcnunepreocupadevrulpremiselor,
Justeeaformaladeduciei.es'edubi agonalaPlatuluinupoatefimsuratprinlaturalui,fiindcptratul
ei
catptratullaturii.Msuranudunnumrntregsauofraciunefinit.SUsDac"edemnstrabil"areaici
acelaisenscaiprime"saunemijlocite",mainesfrsitmise'enarfinedemonstrabile,artrebuismergem
cudemonstraiala''C6eacefaceimposibiloricetiin.
79
ARISTOTEL
aveanevoiededemonstraiecasfiecunoscute.Cciaaveanotin,altfeldectaccidental,desprelucruri
demonstrabile,nS( tocmaiaaveaodemonstraiedespreele21.Premiseletrebuiecauzeleconcluziei,maibine
cunoscutedecteaianterioareei:ei,ntructnoiavemcunoateretiinificaunuilucrunumaicunoatem
cauzaanterioare,pentrucsuntcauze22cunoscute1nainte,nunumaicasimplnelegereasensuluilor,cii
cacunoti],'celeexist23.Acum,anterior"imaibinecunoscut"sunttermccudounelesuri,pentruc
existodiferenntreceeaceesteanteii72aimaibinecunoscutnordineanaturiiiceeaceesteanteriori
^binecunoscutfadenoi24.nelegprinanterioareimaibinecunoscutfadenoi,obiectelecelemai
apropiatedesensibilitate,iarprjobiecteleabsolutanterioareimaibinecunoscutenordineanatuiiacelecare
suntmaindeprtatedesimire.Tocmaicelemaiuniversalicauzesunticelemaindeprtatedesimuri,pecnd
cauzeleparticulai,suntcelemaiapropiatedesimuriiastfel,elesuntopuseunelealtonCndziccpremisele
uneicunotinedemonstratetrebuiesafieprimnelegceletrebuiesfieprincipiipotrivite,ntructpremis
primprincipiusunttotuna25.Unprincipiudedemonstraieesteopropoziiinemijlocit.Iaropropoziie
nemijlocitesteaceeacarenuarenicialtpropoziieanterioarei.Opremisesteunadinceledouafeei
enunrii26,princarecevaseatribuiealtcuiva.Opremisestedialectic
21Adicocunoatereprincauz,careestetermenulmediu
22PentruAristotelintreagatiingreac,esteoaxiomcndefiniia!*intrtreinote:a)esteanterioar
efectuluib)estemaibinecunoscutdectefectulc)fsuperioarndemnitate.
23Maibinecunoscut"nunumaicasens,ciinexistenaei,ncaresein*adevrulcauzei.Cciprincipiile
suntadevrate,fraaveaexistenafaptelorsingu"
24Aceastdistincie,nsensulluianterior"imaibinecunoscut",estef*nsemnatngndirealuiAristotel
iesteadeseoricitat.Ceeaceestemair.ii"cui)*"denoisaufadenoi"(npo?f|u?),nuestemainti"
iinordineanaturii.Ansdefinetemaijossensuldistinciei.Deoparte,ordineareal,dealta,ordineacun*<'n
ordineacunoaterii,anterioresteefectul,iarcauzaestecunoscutmaitrziunolt^naturiiarelocinvers:cauza
estentimpnainteaefectului,deasemenea.\liCfundamentulprecedeconsecina.
25AiciprincipiulnuaresensulcelmaigeneralaplicabillaoricedefflnScisensulspecialdeprincipiualunei
anumitedemonstraii.Cumsespunendat:pn"esteopropoziiecarenuarenevoiededemonstraie,de
mijlocire,ciestedatneW)
26Celedoufeesuntafirmaiasaunegaia.
ANALITICASECUNDA1,2,72a
admite,indiferent,unasaualtadinceledoupri27eaestedacatratjv,dacprimeteopartedeterminat,
pentrucaceastcJem_acjevrat.Termenulenunare"28denotambeleprialeunei^dictiiindiferent
care.Ocontradicieesteoopoziiecareprinsinec0 oricemijlocire29.Parteadintrocontradiciecareunete
un,.jcuunsubiectesteoafirmaieparteacareledesparteesteo^tjeNumescprincipiulimediatalunui
silogismotez",dacastanupoatesfiedemonstratidacnuestenevoiesfieptrunsacelacarevreas
nveecevadimpotriv,numescaxiom"rincipiilepecaretrebuiesleptrundacelacarevreasnvee
ceva30.Cciexistastfeldeadevruri,croraledmdeobiceiaceastdenumire.Dacotezadmiteoparteori
altadintroenunare,adicafirmoriexistenaorineexistenaunuisubiect,eaesteoipotez"dacnuafirm

aaceva,esteodefiniie".Definiiaesteotez"orioprecizareaconinutului.Astfel,matematicianulstabilete
cunitateaestecevaindivizibilcantitativ.Darnuesteoipotez,deoareceadefiniceesteounitatenuestetotuna
cuaafirmaexistenaei.
Acum,deoarececonvingereaicunoatereanoastrdespreunlucruconstnfaptulcposedmunastfelde
silogism,pecarelnumimdemonstraie,iarsilogismulacestaestefundatpepremiselelui,noitrebuienunumai
scunoatemdemainaintepremiseleprime,mcar
Dialecticancepeprintrontrebarecualternativafirmativsaunegativ.Respondentulalegeoalternativio
aprmpotrivaatacuriloradversarului.ndemonstraie,undeestevorbadeadevr,nuexistalternativ.
Airoijiavois1 enunare,declaraiesaujudecat.
InDespreinterpretare,capitolul14,contradiciaesteconsideratcao
ontranetate,aadar,catermeniiopuiextremi(aici:afirmaiesaunegaie),frssein
nadacexistsaunumijlocitori.ntimpceopoziiacontrarpoateaveamijlocitori
s?gru~alb)'Pziiacontradictoriempartelumeandou:ceeaceesteafirmaticeeace
,..Oricedemonstraiearedoufelurideprincipiisaudepremisenemijlocite:nti'aX'm'Amandounu
aunevoiededemonstraieinicinupotfidemonstrate,darPCeteZanUesteeviclentprinsine,axiomaeste
evidentprinsine.Tezase
ti
voieCV
negare'CUmVmve<*eama'Jos>m>P0te7*'definiie.IpotezaimplicafirmareasauexPrirnn'e'
tezeidefiniianuimplicafirmareasaunegareaexistedePosti""11^SensulL*axiomesteimplicat
afirmareaexistenei.Lipsete
inuimplicafirmareasaunegareaexistenei,fiindc^iwmaesteimplicatafirmareaexistenei.Lipsete
aicinoiuneae|evulujs**'careestepropoziia,nsinedemonstrabil,pecarenvtorulcere
'Potezdcaadevrat,pecaredaropostuleazcaadevrat.Eaesteunfelde
peaincll"leexistenaobiectuluiei.
81

ARISTOTEL
72b
cteva,dacnutoatecitrebuieslecunoatemmaibinedec<concluzia31.nadevr,cauzapentrucareun
atributaparineunuisubjesttotdeaunamaipresusdectatributulnsuideexemplu,cauzapHcareiubimceva
neestemaiscumpdectobiectulei.Aadar,ntrucpremiseleprimesuntcauzacunoateriinoastre,adica
convingerjnoastre,urmeazclecunoatemmaibine,adicsuntemmaiconvin,deeledectdeconsecinelelor,
tocmaipentrucprinelecunoatetoatecelelalte.
nadevr,nuesteposibilscredemnlucrurilepecarenjqnulecunoatem,nicinulenelegemprintro
cunoateresuperioaramaimultdectnlucrurilepecarelecunoatem32.Dartocmaiaceastasarntmpladac
cineva,acruicredinsebazeazpedemonstraienuarcunoatedinainteimaibineprincipiile.Ccitrebuies
credemnprincipii,ntoatesaununele,maimultdectnconcluzieBamaimultnc.Cinepornetes
dobndeascocunoateretiinificprindemonstraietrebuienunumaisaibomaibuncunoaterea
principiilorioconvingeremaitaredespreele,dectdespreceeacesedemonstreaz,cimaimultnc,nimicnu
trebuiesifiemaisiguroiiibi
ANALITICASECUNDI,3,72b
Niciunadintreacesteteoriinuesteniciadevrat,nicinecesar34Primateorie,admindcnuexistniciun
moddecunoaterealtfeldectprindemonstraie,pretindecaceastaimplicunregreslainfinit,pemotivulc,
dacnuexistniciunprincipiu,nuputemcunoateceeaceestemaitrziuprinceeaceestemainainte(ieiau
dreptate,pentrucnusepoatestrbateoserieinfinit).Dac,pedealtparte,zicei,seriaseterminiexist
premiseprime,acesteanupotficunoscute,ntructnuexistapentrueledemonstraie,ceeace,dupdnii,este
singuraformdecunoatere.i,deoarecenuputemcunoatepremiseleprimecunoastereaconcluziilor,care
urmeazdinele,nuesteoadevratcunoaterebapoatenuestedelococunotin,ciestecevasprijinitpe
simplapresupunerecpremiselearfiadevrate35.Cealaltteorieestedeacordcudnunceprivete
cunoaterea,susinndceaesteposibilnumaiprindemonstraie,dareinuvdniciodificultatensusinerea
ctoateadevrurilesuntdemonstrate,pemotivulcdemonstraiapoateficircularaireciproc36.
'!
iesifiemaisiguroii
maibinecunoscutdectopuiiacestorprincipii33,pecaresevarezemasilogismulceducelaconcluziaopusi
eronat.Ccicelcaretienmodabsolutnutrebuiesfiezdruncinatnconvingereasa.
<Concepiifalsedesprenaturatiineiidemonstraiei
Uniipretindc,datfiindnecesitateadeacunoateprenii'prime,rezultcnuexistcunoateretiinific.
Aliisocotcexis"cunoateretiinific,darctoateadevruriletrebuiesfiedemonstra"

31npasajulacesta,Aristotelseocupdeprincipiiledemonstraiei,n"*jprincipiulcpremiseletrebuiesfie
maiadevrateimaibinecunoscutedectcon
12Pasajulcareurmeazfaceapologia,nformulegreoaie,acunc".principiilor.Principiilenesuntdateprintro
cunoateresuperioar,nuprindertionscaconcluzia,ideaceeasarpreacelesuntcunoscutemaipuin.
33Cinecunoatecucertitudine,caadevrate,principiileuneidenio"cunoatecuaceeaicertitudinefalsitatea
principiilorcontrare.
82
34AdversariiluiAristoteliaduceaudouobiecii:!)unaradical,maiuorderespins:nuesteposibiltiina
2)altamaidetemut,fiindcseservetedensiarmaluiAristotel:oricecunoateretrebuiesfiedemonstrat
numaiceeaceestedemonstrat,dedus,fundatestetiin.Obieciilesuntstrnslegate,fiindcpornescdela
faptulcapitalallogicii:demonstraia,deducereauneicunoateridinalta.Ceadintipunelandoialcunoaterea
tiinificprindemonstraie,petemeiulimposibilitiideamergelainfinitpeliniademonstraiei,daria
necesitiideamergelainfinit,fiindcnuexistprincipiiprime.Scepticiiaunumitacestargumentmpotriva
posibilitiitiinei:regresullainfinit.Demonstraiatrebuiesaibunnceputnedemonstrabil,unnceputcare
nupoatefimonstratinicinuarenevoiededemonstraie.EsteoconvingerefermaluiAristotelanul
demonstraieitrebuiesaibunnceput,decicdemonstraia..trebuiessePreasc(vdyKr,ori^cu).
^"Darchiardacamadmite continuprimateoriecexistprincipii,
nuCare"UPatefidemonstratinuarenevoiededemonstraie,acestnceput
aueev^ratcunoatere,otiin,ciopresupunerearbitrar,dogmatic.Scepticii
'Aiecaa0*18'?'aC6Stargument:"nceputulestedogmatic".Aristotel,pentruascpade0fiindtOtU'.trcbuie
sfiedemonstraticdeaceeatrebuiesmergemlainfinit,admitene"iy/oc^Sebita3pr'nciPiiIor'tiinprin
intuiieintelectual,prinNoO?,ocunoaterePrincipii] 'tU^'s'ur<evident.Aristotelvacerceta
cunoatereaspecifica
r3'6nCarteaaHa,ultimulcapitol(al19lea)alopereidefa.
lel'cden'aob'ec'eestemaiperfid,fiindcparecsalveazconcepiaaristo
circularde'ee'e'darnrealitateofacesrecurglacerculvicios,lademonstraiaatunciprorxi!.em?nea'
unegumenisceptic.Dacconcluziaardevenipremisamajor,idecimaipuinconvingtoareicunoscut,ar
deveni
83
I
ARISTOTEL
Teorianoastrestecnuoricecunoatereesteodemonstraidincontra,cunoatereapremiselornemijlociteeste
independentaVdemonstraie.Esteevidentctrebuiesfieaa37.Cci,dactrebn1scunoatempremisele
prime,dincaretragemdemonstraia,i^regresultrebuiesseterminenadevrurinemijlocite,acesteadevr^
trebuiesfienedemonstrabile.Aceastadeciesteteorianoastrsadugmc,pelngcunoatereatiinific,
existunprincipiualeicarenedputinascunoatemdefiniiile38.
Cumdemonstraiatrebuiesfiebazatpepremiseanterioareimaibinecunoscutedectconcluzia,iaracelai
lucrunupoatefifcacelaitimpattmainainte,ctimaitrziufadealtul,esteevidentcdemonstraia
circularnuesteposibilnsensulgeneraldede.monstraie"39,ciesteposibilnumaidactermenul
demonstraie"esteextins,aacasincludcealaltmetoddeargumentare,caresebazeazpedistinciadintre
adevrurimainaintepentrunoiiadevruriabsolutmainainte,adicmetodaprincareinduciaproduce
cunotine.Dai,dacadmitemaceastextensiuneanelesuluiei,definiianoastrdesprecunotinaabsolutse
vadovedigreit,cciatuncicunoatereaarcdounelesuri.Sau,atunciadouaformdedemonstraie,aceea
caipornetedelaadevrurimaibinecunoscutenou,nuesteodemonstraiensensulabsolutaltermenului40.
ceademainti,idecimaiconvingtoareimaibinecunoscut.Artrebuiatuncisirenunmladefiniiadat
demonstraieincapitolulprecedent,caresentemeiazpestrictadeosebiredintreanteriorulmaibinecunoscuti
posteriorulmaipuincunoscut.
37AristotelconsiderevidentdeosebireadintrecunoatereamijlocitsaupSdemonstraieicunoaterea
nemijlocitsaufrdemonstraie.Cunoatereaprin*monstraieesteocunoatereprinaltul,prinprincipii,
cunoatereafrdemonstraie*cunoatereprinsine.
38Termenuldefiniii",ntrebuinataicinlegturcuprincipiiledemonstra!"esteobscur,ideaceeaafost
interpretatdiferit.Aristotelnelegeadeseoriprinde'noiunile,termenii(opoi),ndeosebitermeniimediii
legturalorcuceilali.Nuesteetfcaaicidefiniiasserefereladefiniiilesaunoiunileobiectelortiinelor.
39AristotelrespingeadouaobiecieadusfeluluisudeaconJdemonstraia,anumerespingedemonstraia
circular,lacaresarecurspentruasideeacoricecunotinesteobinutprindemonstraie.Respingerease
face]consideraieicconcluzia,carevinemaitrziuiestemaipuincunoscut,nupoatepremissau
cunotindatmaintiimaibinecunoscut...
40Sarpreacexistunmijlocdeaevitaabsurditateacaaceleailuc,fieimaitrziuimainainte,imai
puincunoscuteimaibinecunoscute.Mi]'

84
ANALITICASECUNDAI,3,72b,73a
Susintoriidemonstraieicircularenuseaflnumainfaa
1t"tiiPecaretocmaiamsemnalatopedeasupra,teorialorse
jificus aconstatarecunlucruexist,fiindcexist unmod
,dovediorice41.Cesteaa,poatefiartatclar,lundtrei
U'rnideoarece,spreademonstrancerc,esteindiferentdacseiau
16'termenioripuini,orichiarnumaidoi.Astfel,prindovaddirect,
fflUtAeste,BtrebuiesfiedacesteB,trebuiesfieCdeaceeadac
feste,trebuiesfieiC.Deoareceprinprobacircular,dacesteA,73a
huiesfieB,idacesteB,trebuiesfieA,atunciApoatefi
bstituitluiCdemaisus42.Aadar,spunnddacesteB,trebuies
rA"nelegemcdacesteB,trebuiesfieC"ideaiciconcluzia
cdacesteA,trebuiesfieC".DarCiAaufostidentificai43.Prin
urmare,susintoriidemonstraieicircularesuntnpoziiadeazicec
dacAeste,Atrebuiesfieunmodsimpludeadovediorice.nafar
deaceasta,oastfeldedemonstraiecircularesteimposibil,cuexcepia
cazuluideatributecareseimplicunulpealtul,adicnsuirileproprii44.
distinciademaisus,ntremainaintefadenoi"i,mainaintenordineanaturii"sauabsolutanterioare.
Astfel,ceeaceesteanteriorfadenoipoatedemonstraceeaceestemaitrziunordineanaturii.Aceastaar
nsemnasamestecmdoufeluridedemonstraii:deduciaiinducia.Adevratademonstraieestededucia.
Induciapleacdelaceeaceestemainaintefadenoi",delaefecte,delaca/ulparticular.Cazulparticularnu
poatefimaicunoscut,maiclardectgeneralul,cauzacareestemainaintenordineanaturii".Deaceea
inducianuesteodemonstraie.Totui,Aristotelrecunoatetotdeaunacexperienaestepunctuldeplecareal
oricreicunoateri,iuneoriseapropiedeconcepialuiBacon,dupcumBaconsaapropiatdeconcepia
aristotelicpecareocombteanformeleeidegenerate,scolastice.
Aristotelformuleazonoudovadmpotrivademonstraieicirculare.Dacmonstraiacircularfacedin
concluziepremis,atunciconcluziaservetesdemonstrezepropriileeipremise,cumaartatpelargn
AnaliticaprimII,cap.57,ceeacenseamnasPnecopropoziieexistfiindcexist,saucestevalabil,
fiindcestevalabil.
Demonstraiacircularprintreitermeni,A,BiC,sefundeazpeposiA^>eadea"'identifica.DacAe^teB
iBesteA,amvzutnaintecBesteC.Cumnu?'Ste*"'^esteA>deciAesteA.Identificareaseface,
firete,pebazasferei,cAC?n'mutului DacCestecorp,B(mictor)iA(nspaiu),ajungemlaconcluzia
deosel*^m^esteA(adicCsaucorp).Subraportulconinutului,ceitreitermenise
"esc,subacelaalsfereisuntidentici.sPaiu)^ma'c'araesledemonstraiacircularcudoitermeni:A
(corp)iB(n
deciorir'Ce6SteOrp'A^estensPa*iu(B>?'totceestensPa*iuWesteuncorP(A)ecorp(A)esteun
corp(A).
'anceput'tre"earancl>demonstraiacircularnuesteobinuit,cumsaafirmaterar,ianumeseaplic
lansuirilenumiteproprii"(propria,i'Sia),adic
85
ARISTOTEL
nsfrit,saartatcdinadmitereaunuisingurlucru
""""fie
eluntermen,oriopremisnuurmeazniciodatunaltuinnecesarabiacelpuindoupremisenedauo
bazpentruaputeafodemonstraie,ccialtfelnusepoateformaunsilogism.DacnAurmeazluiBilui C,
iarBiCurmeazreciprocunulaltuiasi]A,esteposibil,cumsaartatnscrierilemeledespresilogism,<t
doveditoatesupoziiileunaprinaltanprimafigur45.Darsaart'deasemeneac,ncelelaltefiguri,orinu
arelocniciunsiioojS|]!circular,oricelpuinniciunulcaressereazemepeceledoupremij,originare46.
Propoziiiaicrortermeninuseenunreciprocunuldesaltulnupotfidoveditecircularnniciunfel.
Deoareceasemeneitermenisentlnescrarndemonstraii,esteevidentneseriosasusinecdemonstraiaeste
reciprocicdeaceeasepoatedemonstraorice4"
<Condiuledemonstraiei:valabildespretoi",valabilnsine",valabiluniversal">
Deoareceobiectulcunoateriiabsolutenupoatefialtfeldeciestecunoscut,adevrulcptatprincunoatere
demonstrativvadnecesar48.intructcunotinademonstrativesteprezentnumaicnd
lansuirineeseniale,careaparinunuisingurlucrui1caracterizeaz(deexefflpl"animalcarerde",despre
om)icaredeaceeapotficonvertiteunanalta.Acest*estemairspnditngeometriei,ngenere,n
matematic,undeselucreazcutern*1echivaleni.

45Caultimargumentmpotrivageneralitiidemonstraieicirculare,Anst0reamintetec,pentruaaveao
concluziesilogistic,estenevoiededoute/e"(Pre1111'iardemonstraiacircularesteposibilnumainprima
figur(Barbara),cniitoiten*potfireciprocaicanexempluldat.AceastaaartatonAnaliticaprimII,caP
46DovadasafcuttotnAnaliticaprimII,cap.57.
47Estedeciomareeroareacredecoricedemonstraieestecircular.Acesteposibillatermenicese
convertescreciproc,adicsuntidenticireciprocabiliWsentlneterar.iatuncinupoatefidoveditcircular
dectosingurpropoS.amndou.|[f
48Vezidefiniiacunoateriiabsolute(eirioTriuiidirXuis')aici.ncep".
v'r'
fie^
pitolului2.Dealtfel,necesitateanuestealtcevadectimposibilitateacacevasa
86
ANALITICASECUNDAI,4,73a
',monstraie,urmeazcdemonstraiaesteunsilogismdinaVlDecesare.iastfeltrebuiesartmcesunt
premiselenecesare*>ieDUll49rilddfii
"nstratieiicareestecaracterullor49.nprimulrnd,sdefinimaJ6Clegemprinvalabildespretoi",n
sine"iuniversal"50.Nu06alabildespretoi"ceeaceestevalabilntoatecazurile,nun^h"sinaltulnui
ntoatetimpurile,nunumaiacum,iaraltdatn,exemplu,animalestevalabildespreoriceom.idacesteun
VraSpUneacestaesteunom",atunciestetotaadeadevrataacestaesteunanimal",idacunaeste
adevratacum,i
alaltesteadevrattotacum.Oconstatarecorespunztoaresepoatefacedesprepunctcaconinutnorice
linie51.Dovadaacestuilucrustnobieciapecarecredemcoridicmcontraaceluivalabildespretoi",cnd
ntrebmdaccevaesteadevratnumaintruncazilaunmomentdat52.Numescnsine"toateatributelecare
aparinesenei53deexemplu,liniaaparinetriunghiului,punctullinieiccisubstana"54triunghiuluiiliniei
estealctuitdinacesteelemente,caresecuprindnnoiuneaei.Apoi,naldoilearnd,numescnsine"
atributelecareaparinunoranumitesubiecte,iaracesteasuntcuprinsendefiniiaproprieaatributelor.Astfel,
drepticurbaparinliniei,perechei
decteste.tiinademonstrativestenecesar.Necesaresteconcluzia,fiindcnecesaresuntipremisele.
PnaiciAristotelafcutafirmaiiuordeneles:demonstraiaestecunoatereaabsolut,fiindcnupoatefi
altfeldecteste,fiindcaadarestenecesariadevrat.Greutateancepecndnentrebm:ncecondiiise
constituieemonstraiadinpremisenecesare,adicnceconstnecesitateapremiselorceservescdemonstraiei.
Treisuntcondiiilepecaretrebuieslendeplineascpremiselenecesare:
Pretllcatulsfievalabilpentruntregsubiectul2)predicatulsexprimeesena
trei.!.'^Predicatulsfieelnsuiuniversal.Urmeazcercetareafiecreiadincele
as^fivalabildespretoi"(nainavios)esteprimacondiie,carearedou
orice^va'a')''Pentmfiecarecaz,nexempluldefa,pentruoriceomsaupentruPncty))
yvalabilpentruoricetimp.
Analii Pres'avalabildespretoi"esteaplicatnacelaifelchiardelanceputulue"pnnie(iCapi)
Pmfiecarecaz,nePncty))estevalabilpentruoricetimp.
n
56Confiind^^COn'li'ie:Pretlicatulreprezintcevansine"(ko8'aOxd),iarnsine
Mesena,cuceeaceeste"(totcoti)lucrulnsui.
'"generalul"r""1^^d'n<~areor">substana(oOoi'a)poatensemnaiindividualul"(esenialul)care
determinindividualul,adiclfacesfieceeaceeste".
87
ARISTOTEL
73bnepereche,primicompus,ptratiromb,numrului55,itoateasecuprindnnoiuneacareexprimce
anumeexist,liniaori
Deasemenea,dintoatecelelalteatribute,numescatribute*sinepeaceleacareaparinsubiectuluirespectivpe
cndatributelecarnuaparinnniciunuldinacestedoumodurisubiectuluilorlenumesaccidentesau
ntmplri,deexemplu,muzicalorialbesteunaccid,alanimalului57.
Maideparte,nsine"esteceeacenuesteenunatdesprevrei).altsubiectdeexemplu,lamergtor",celcare
mergesauestealbe$tealtceva58.Dimpotriv,substanasautotcenseamnacestceva'*determinatnueste
altceva,nafardeceeaceeste.Deciceeacenuesteenunatdespreunsubiectlnumescnsine"ceeaceeste
enunatdespreunsubiectlnumescaccidentorintmplare.
naltsensapoi,cevacarerevineunuilucrudatoritnaturiisaleestensinecevacarenurevinedatoritnaturii
saleesteaccident.Deexemplu,ntimpulmersului,afulgerat"fulgerulnusedatoramersuluitrebuieszicem
decicafostunaccident.Dac,pedealtparte,cevarevineunuilucrudatoritnaturiisale,iaparinensinede
exemplu,
55Numrptratnumrcufactoriegalinumrrombicnumrcufaetoninegali.

?6Adouadefiniieaeseneisaualuinsine"pstreazprimadefiniie,anmntcesena(atributul)aparine
subiectului.Acumseadaugcisubiectulintrndefiniiipredicatelorastfel,nuputemdefinidrepticurb
frsubiectulcruiaeleiaparin,fnlinie.Drepticurbsuntnsine"alliniei,darelenupotfidefinitefrs
admitemciliniasecuprindendefiniialuinsine"(dreptuluiicurbului).Cumvedem,Aristonntrebuineaz
termenuldensine"ntrunsensspecial:nsine"esteesenialul.Mode"1lntrebuineazntrunsensapropiat
celuiaristotelic,fiindcopunnsine"relativul"prinaltul"saufadealtul".ndialecticahegelian,nsine"
arealtsens:,.snsine*noiuneacutoatedeterminrileei(genuri,specii,subspecii),nsimplicite,nedezvo
ndatceconinutulnoiuniiestedezvoltat,noiuneadevinepentrusine".Acetiten*nsine"ipentrusine"
aufostutilizaiinfilozofiacontemporan.
57Aristotelopuneaccidentalulesenialului,sauluinsine".Atntu'accidentalenuaparinnsine"sau
esenial,ciaccidental,fiindcpotfipierdutesasnufieposedate.Esenialulnupoatefipierdut,citrebuiesfie
posedat.
58Mergtorialbpresupuncevacaremergeiestealb,deciunsubsuosubstancroraleaparinacelensuiri,
darcareeansinuaparinealtcuiesteatribut.
g
59Individualul,(to'8ti).Substana(ouoia)esteindividualul(toSsfl>'nuaparinealtcuiva.
ANALITICASECUNDA1,4,73b
tmoare,cndisetaiegtulidatorittierii.Ccitiereaadacamorii,iarmoarteanafosto
coinciden"atierii60.
Deci,nceprivetesferacelorcunoscutensensulpropriu,
tributele,caresuntnumitensine,fiensensulcsubiectelelor
103ntinutenele,fiensensulcelesuntconinutensubiectelelor,
SUtodatnecesareiprinsine61.Cciesteimposibilpentruelesnu
Srt'nsubiectelorlororiabsolut62,orincontrarullordeexemplu,
Inietrebuiesfieoridreapt,oricurbunnumr,oripereche,ori
ereche63.Cci,ngenulcontrarunuiatributesteoriprivaia,ori
ntradictoriulsu64deexemplu,lanumere,ceeacenuestenepereche
tepereche,ntructnaceastsfer,perecheesteunconsecventnatural
1luinepereche.Aadar,dacoricepredicattrebuiesfieoriafirmat,
orinegatdespreunsubiect,atributelensinetrebuiesfielegatede
subiectullorcunecesitate.
Astfelamstabilitdistinciantreatributulvalabildespretot"sinsine"65.
60Potrivitexemplelorniratedespreacestalpatruleasensalluinsine"(esenial),estensine"ceeaceeste
legatdeunlucruprintrunraportcauzal,decidatoritnaturiisale.Aaestedeosebireancodulpenaldintre
ucidereacupremeditareiucidereadinimpruden.nsine"aiciarenelesuldelegturesenial,ntrunchip
saualtul.
61Termenulden sine"(koO'avio)revineadesealaAristoteliestemaiclardectaceladeesen(ceeste"
unlucru).Elvafifolositladefiniie.nadevr,definiiaexprimnsine"allucrului.nacestpasaj,Aristotel
recunoatecasensurilepropriialelui ,Jnsine"primeledou:a)ceeaceaparinecaesenunuisubiectb)i
invers,subiectulcareaparineesenei.Celelaltedousensurisunt:c)nuaparinelacevastrin,cipropriului
obiectd)aparineobiectuluiprinsineinecesar.
Apartenenaprinsineinecesaresteabsolut,cndatributulesteuniciindisolubillegatdesubiect,ca
micarealegatdematerie,raiuneadeom,calduldefoc,receledezpad.
Darexistioaltapartenenprinsineinecesar:cndsubiectuluiilrmesauunatribut(pereche),sau
contrarulsu(nepereche).Dialecticahegelian.lmplicitaparinamndouicnumaiexplicitareaprin
intelectintroduce
alternativa:
sauunatribut,saualtul.Aristotelbnuieteposibilitateadialecticaunuia
tenec*'"l0glcasa"intelectual",admitenumainecesitateaaparteneneialternative:dupcu68^a'inieS
fiesaudreaPta saucurb,deinliniesecuprindiunaialta,
mtotcenuesteneperecheestepereche,iinvers.c'le)nkte'c''st'nSedicontrari:privaie(nepereche)
icontradicie(nonpere
am^lecazuri,unultrebuiesaparinsubiectului.
Aisine"~*UexP''catPnacumprimiidoitermeni:afienunatdespretoi"iafi
Unaltsensd6S!fn'la1'Urmeazaltreilea:ceesteuniversalul"(totcaedXou),careaiciare
^atafienunatdespretoi",canDespreinterpretareiAnaliticaprim.
89
ARISTOTEL
Numescuniversal"unatribut,careaparineoricruiinsineintructelesteceeaceestedeundeurmeaz

clarci"'universaliisuntlegaicunecesitatedesubiectelelor66.Atributulsine"i,ntructesteceeaceeste"
suntidentice.Deexemplu,pu!idreaptaparinlinieinsine,pentrucacesteaaparinlinieintrur*esteliniei
triunghiulcatriunghiaredouunghiuridrepte,pentruc*estensineegalcudouunghiuridrepte.
Unatributaparineuniversalunuisubiectcndsepoateartacelaparineoricruicazalaceluisubiecti
anumecndiapaxtinnprimulrnd67.Aa,deexemplu,egalitateaunghiurilorsalecudiunghiuridreptenu
esteunatributuniversalaloricreifiguri.Cci,deiesteposibildeartatcofigurareunghiurilesaleegalecu
douunghiuridrepte,acestatributnupoatefidemonstratdespreoricefiguriluatlantmplare,inicinuseiau
pentrudemonstraiefigurilintmplare.Cciiunptratesteofigur,darunghiurileluinusuniegalecudou
unghiuridrepte.Pedealtparte,oricetriunghiisoscelareielunghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte,dar
triunghiulisoscelnuestesubiectulprimioriginaralacestuiatribut,ciprioritateaoaretriunghiul.Astfel,ceea
ceestedemonstratlauntriunghioarecarsiprim,anumecareunghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte,oi
cposedoricarealtatribut,iaparinecaatributuniversal.Demonstraiansensulpropriuconstnadovedic
atributulaparineuniversal
66Aadar,universalul"areaiciunsensmairestrns.Nuestesimplaapartertlatoi(deomni),ciapartenena
numailaanumiiindivizi,aanctntresubiectulca*iaparineipredicatulapartenentexistreciprocitate,
adicsubiectulnsuiseafla"predicat.Astfel,omularefacultateadeardentructesteom,adicntructeste'
ceeste".Sensibilitateaaparineomuluinunumaicaom,caceeaceesteelnsine,clanimal.nsensullui
Aristotel,universal"esteaiciceeaceaparinenumaiuneianu*speciisaunumaiunuianumitgen.Deasemenea,
pentruAristotel,universalule*'e'indisolubildenecesar,adicuniversalitateaducelanecesitate.Sepoatespune
cas>condiie,universalul",lerezumpecelelaltedou:aparinelatoi"iexisti"sauesenial.
j
67Unatributaparineuniversalunuisubiect,daciaparinentoatesp'luiidaciaparineoriginar,adicn
primulrnd,deexemplu,cunghiurilemdaudouunghiuridrepteestevalabilpentruoricespeciedetriunghi
iestevalab'1triunghinprimulrnd,originar.Nuoricefigurndeplineteaceastcondiieinanumite
triunghiuri,citoatetriunghiurilesautriunghiulcaatare.
90
j
ANALITICASECUNDA1,5,73b,74a
subiect68ntimpcedovadaaparteneneiluilaaltesubiecteesteacesstratienumaintrunnelessecundari
neesenial.Totaa,egali douunghiuridreptenuesteunatributuniversalalisoscelelor,
multmailarg'
74a
<QUizeleerorilorqcepriveteuniversalitateademonstraiei>
Nutrebuiespierdemdinvedere,cadeseacdemneroare,pentrucnuavemunprimuniversaldemonstratn
sensulncarenoigndimclavem69.ifacemaceasteroaresaucnd,nafardeunindividsaudeciva
indivizi,nugsimnicionoiunemainalt70saucnd'obinemunalalucruridespeciidiferite,frcaeles
aibunnumepropriu71saucnd,nsfrit,ntregul,desprecaresefacedemonstraia,esteluatnrealitate
numaisubaspectulprilor72.Cciatunci
68AceastaestecaracteristicaoricreidemonstraiitiinificeEantruneteacestedoucondiii:a)este
universalsauvalabilpentruobiectuldatb)estevalabiloriginar,primordial,pentruacestobiect,aanct
obiectuliatributulluiauoextensiuneegal.Existdemonstraiicedepescobiectuldat,deexemplu,
demonstraiinumaipentrutriunghiulisoscelacestedemonstraiiaulocnumaintroanumitprivin,carenu
esteesenialsauproprie.
CapitolularatcensemntatearepentruAristotelatreiacondiiea
necesitiiuneipropoziiidemonstrate:universalul.nsemntateauniversaluluintiin
tusesesubliniatmaidemult,ndeosebideSocrate,iarlogica,sistematizatdeAristotel,
rebuiasaccentuezeroluluniversaluluincunoatereatiinific.nacestscop,Aristotel
iraerorilendemonstraiauniversal.Eroareaobinuitesteprereacamdemonstrat
universalobiectuldat,ntimpceamdemonstratunaltobiectlegatdeaceluniversal,n
nereinferiorlui.Demonstraiavalabilseapliclaobiectulpropriu,originar.
Intiaeroareestedemonstraialimitatlaunindivid,chiardacestesingurul
peciasa.Daccumvademonstraiaizbutete,explicaiaesteceasereferlacevauniversalFr"
'.
estenoiuneauniversal,demonstraialanivelulunuiindividsaualctorvanu
ndivnmnstra!'e'fiindcnumergepnlauniversalulsaunoiuneadecaredepinde
Oferitei ouaeroareconstndemonstrareaunuiuniversal,adicaunuigen,laflStruiSI3ec"'^^sa
gsimunnumepentruaceluniversal.Oilustrareacazuluiva72*ansPon''3ilita'eamembriloruneiproporii
aplicabillanumere,liniietc.eroareestemaicomplicat.Universaluldemonstratareunnume,atcutn
numelelui,nsnumailaaspecteleluiparticulare,laprile"
91

ARISTOTEL
demonstraiavafiadevratdesprepriivafivalabilpentruitotuidemonstraianusevaaplicalaacestaca
cevaprimiuriiverEuspunnscodemonstraieestevalabildespreunsubiectprin,atare,cndeasereferla
ununiversalprim.Cazulpoatefiexempljfi'aa.Dacsardemonstracanumiteliniidreptesuntparalele,ntru
iunghiurileformatedeosecantperpendicularpeelesuntunghjiidrepte,sarputeapresupunecacestaeste
subiectulpropriuidemonstraiei,caicumarfiadevratdespretoatedreptele.Darnilesteaa,pentruc
paralelismullordepindenudefaptulcuacestunghiuriarfiegalecudoudreptentrunanumitcaz,cinumaide
faptulcelesuntegalecudoudreptetotdeauna73.Unaltexemplupentruprimulcazarfiurmtorul:dac
isoscelularfisingurultriunghisarpreacelarecaisoscelunghiurileegalecudouunghiuridrepteUn
exemplupentrucazulaldoileaestelegeacmembriiuneiproporiisuntpermutabili.Permutabilitatease
obinuiaafidemonstratapernddesprenumere,linii,solideitimpuri,deieaputeafidoveditdespretoate
acesteaprintrosimpldemonstraie.Fiindcnuexistunnumesimplucaresdenoteidentitateanumerelor,
lungimilor,duratelorisolidelor,ifiindcacesteadifereaunmodspecificunadealta,aceastproprietateera
doveditpentrufiecaredineleseparat.Astzins,dovadaesteuniversal,pentrucelenuposedacea
proprietate,ntructsuntlinii,orinumere,cintructeleexprimuncaracter
sauspeciilelui.Demonstraia,pentruafivalabil,trebuiesseaplicelauniversalulprim.nulauniversalii
subordonailui,careconinaspectesecundare,strinelui.IlustrareadectreAristotelaacestuicazdenatur
geometricnupermitevreointerpretare.Estevortidedemonstrareacdouliniisuntparalele.Dacpentru
demonstraieserecurgela"secantisearatcfiecaredinunghiurileeiesteununghidreptidecic
amndoudadouunghiuridrepte,demonstraiaesteparial,pentrucsecantapoatedaialtfel*unghiuri.
Esenialulestecaceledouunghiuri,oricumarfiele,sdeadouungi""1drepte.
73Urmeazexempledeceletreifelurideerori.Elesuntmprumutatedflgeometrie,dinmatematicngenere,
careestepentruAristotelmodeluldeti*demonstrativ.Dousunterorileprincipale:a)sedemonstreazlaun
universalinfetlceeaceestevalabilpentruununiversalsuperiorb)sedemonstreazlacazurile(si*1"unui
universal,nmodseparat,ceeacetrebuiedemonstratlagen,launiversalulp"Exempludeprimaeroareeste
demonstrarealatriunghiulisoscel,caicumelarfisinir_triunghi.Eroareaadouaesteexemplificatprin
permutabilitateamembriloruneiP10*^nfiecarecaznparte:geometrie,aritmetic,stereometrie,timpnfizic.
Ceeacdemonstratcuosteneallafiecarecaz,poatefidemonstratluminoslauniversal11'cuprindespeciile.
92
ANALITICASECUNDA1,5,74a
atpecarenoilconsidermcauniversal.Deaceea,chiardac,'ejetedesprefiecarefeldetriunghic
unghiurilelorsuntdouunghiuridrepte,fieprinaceeaidovad,fieprinalteleS^pcaz,totuiattatimp
ctcinevatrateazseparatiralele,scaleneleiisoscelele,elnutienc,dectdoarnmodeC.74cj
triunghiulareunghiurileegalecudouunghiuridrepte,i5utiectriunghiulareaceastproprietatenmod
universal,chiarnlnuexistniciunaltfeldetriunghi.Ccinusetiectriunghiultareareaceastproprietate,
nicichiarctoate"triunghiurileoauujnUjneric.Formal,nutimdacndemonstraianoastrintrate
triunghiurile,chiardacnarexistaniciunulcaresnufie
cunoscut75.
Cndesteoarecunoatereanoastrlipsitdeuniversalitateicndesteeaocunoatereabsolut?76Dac
triunghiulesteidenticnesencuechilateralul,saucufiecarenparte,saucutoateechilateralelelaunloc,
atunci,evident,noiavemcunoatereabsolutdardac,pedealtparte,lucrulnustaa,ciatributulaparine
echilateraluluicatriunghi,atuncicunoatereanoastrrmnelipsitdeuniversalitate77.Dar,vantrebacineva,
aparineacestatribut78oaresubiectuluicatriunghi,oricaisoscel?Cndaparineelsubiectuluinmodoriginar?
(idesprecaresubiectsepoatedemonstracaparineuniversal?79)
74Sofistic"nseamnaiciconfundareaaspectuluisecundar,accidentalcuaspectulesenial.Sofismulconst,n
genere,nconfundareaaspectelordeosebite.
75Chiardacpropoziiacelordouunghiuridreptearfidemonstratlatoateunghiurileparticulare,nam
cunoatepropoziiageneralreferitoarelatriunghicaatare.Ufiecaretriunghiparticularexistcevasecundar
caretulburpuritateademonstraieiaplicatlatriunghingenere.
6Cunoatereuniversalicunoatereabsolutsuntsinonime,fiindcimandounseamncunoatereprin
dno'8ei^ic(demonstraie).Aristotelncepesnirereglipentruevitareacelortreieroriartatemainainte.
Demonstraiainferiorului(aspeciei,aprii)poateaveaovaloareuniversal,
eriorulesteidenticcusuperioruluniversal.Acestaesteuncazrar.Deobicei,
cuaurSedinconfundareaindividuluicuspecia,aspecieicugenul,ainferiorului
cud^101"1'Intreb!reapecaretrebuiesneopunemestedacunatribut(aici:afiegal
echilUn8huiridrepte)aparinetriunghiuluicaataresautriunghiuluiisoscelsau
sumau k ^tr"'3utu'^ecareestevorbaesteatributulsauesenatriunghiuluideaavea"ghiuriloregalcudou
unghiuridrepte.
rAristotelcautoregulpentrudescoperireauniversaluluioriginar,prim,Parineatributul,esena,aceln

sine.Pentruaceastavafinevoiedeabstractizare,
93
Evident,aceluiacruiaacestatributiaparinenprimulrnd,nurmabstractizrii.Astfel,unghiurileunui
triunghiisosceldebronzsuntegajcudouunghiuridreptedardailaopartebronziisoscel,iatributni74b
rmne.Dardaceliminmfiguraorilimita,atributuldispare.Adevratnsfigurailimitanusuntprimele
difereneacroreliminaresuprimatributul80.Atunciceestenti?Dacestetriunghiul,atuncivafijnputerea
triunghiuluicaatributulsaparintuturorcelorlaltesubiectedesprecareelpoatefienunat,itriunghiuleste
subiectulpentrucaredemonstraiaesteuniversal.
<Premiseledemonstraieitrebuiesfienecesareieseniale*
Cunoatereademonstrativrezultdinprincipiinecesare,pentrucobiectultiineinupoatefialtfeldect
este81.Atributelecare
adicdeeliminareaatotceestesecundar,neesenial.Astfel,egalitateacudouunghiuridrepteesteatributul
triunghiuluicaatare,nuaunuianumit triunghi.
8"Regulacerecaprocesuldeabstractizarepentruadescoperisubiectulunuiatributsnumeargnjos,darel
nutrebuiesmeargnicinsus.Desigur,triunghiulnuexistfrfigursaufrliniilecarellimiteaz,dar
atributulndiscuienuaparinenicifigurii,niciliniilorceolimiteaz.
81Capitolulcerceteazprincipiulgeneralaldemonstraiei:necesitateaeiDemonstraianecesaresteconcluzia
necesar,adicopropoziiecarenupoatefignditaltfeldecteste,iarconcluzianecesarrezultdinprincipii
(premise)necesareSeneleg6delasinec,pentruAristotel,necesitateaexistnunumaingndire,ciin
namralucirilor.Suntnecesareprincipiile(premisele)carentrunescdoucondiii:a)exprimcevJgeneralsau
universal,onoiune{logos)b)exprimcevageneralnsinesauesenial.1celedousensuricunoscuten
capitolulprecedent.tiinaapodicticestecunoatereeseneilucrurilor,adeterminrilordatoritcroraunlucru
esteceeaceeste,pescurt.eScunoatereanoiuniilucrurilor.Ccidespreunlucrunuexistdectosingurnoi""
carecuprindensinetoatespeciileisubspeciile.Dintregnditoriimoderni,celmaiapr"pedeconcepia
aristotelicatiineiesteHegel:tiinaestecunoatereaeseneilucruriiarnoiuneaunuilucruesteunic,cum
esteiesenalui.Noiuneacuprinden?inet0speciileisubspeciilecelemaicontrareicontradictorii.
Contradiciaestesemnulalruluiirealitiidepline.Aristotelinesprecizezensc,dinatributele(speciile)
gen,numaianulaparinenecesarsubiectului,cellaltpoatenumaisiaparin.
94
ANALITICASECUNDAI,6,74b
*nsinesubiectelorlorsuntnecesare,pentrucatributelensineaP'jnnaturaesenialasubiectelorlor,sau
coninsubiectelenSUlornatur.(Dinperechiledeopoziii,pecareultimaclaslecu*Hnsine,unmembru
orialtulaparinenecesarsubiectelor).UrmeaP_.jcgpremiselesilogismuluidemonstrativtrebuiesaib
nsuirifIulartat.Ccitoateatributeleaparinlucrurilororinacestfel,oridental,iaratributeleaccidentalenu
suntnecesaresubiectelorlor82.Trebuiesvorbimaa,sauslumdreptpunctdeplecarec,monstraiaeste
necesaricoconcluziedemonstratnupoatefiHfeldectestei,prinurmare,cconcluziatrebuiesrezulte
dinpremisenecesare.Cci,deiputemconchidedinpremiseadevratefrademonstra,totui,dinpremise
necesareconchidemnumaidacdemonstrm inaceastasevdetecaracteruldistinctivaldemonstraiei83.
Cdemonstraiapornetedelapremisenecesare,sevededinfaptulc,ncontracelorcarepretindcaufcuto
demonstraieseridicobieciacpremisanuesteunadevrnecesarfiecsuntemconviniclucrurilear
puteastaaltfel,fiecospunemaapentruaneopuneargumentriiadversarului84.Aceastaaratctdenaivi
suntceicarecredcaualesbineprincipiile,dacpornescdelaopropoziieprobabilichiaradevrat,cum
procedeazsofitii85,pentrucareatiesteaaveatiina86.Cciprobabilulsauneprobabilulnuesteprincipiul,
ciprincipiupoatefinumaiceeaceesteprimngenulcareconstituiesubiectul
Atributeleaparinlucrurilorsauaccidentalsaunsine,esenial.nsine,esena1necesarsunttermeni
reciprocabili.Accidentalulseopuneesenialului,cainecesa
Aristoteldeosebetentreadevratinecesar.Oricesilogismpoateaveaadevrate,darnumaisilogismul
demonstrativarepremisenecesare.Decinuesteeste' Captemiselesfieadevrate,pentrucasilogismulsfie
demonstrativ.Necesitateanule'nerentsubstanei,fiindcsubstanaexistnsine".Deaceea,obiecteletiinei
nici6PUtemg|ndialtfel,nicinusepotcomportanrealitatealtfel.
^stedereinutcAristotelrecunoatecnecesitateapoatefisimulat,adicenecesarpoatefiprezentatca
atare,dupcumceeaceestenecesarpoate
^DupcomentatorulanticTemistios,arfivorbadeProtagoras.
ropoziiaesteobscuriafostcomentatdiferitdeceivechi,caideyecT^areaobinuitesteurmtoarea:
sofitiisusineauctiecevanumaicelnu6^tlin'amgenerenrealitate,celcaretieceva,tiedeacest
lucru,darmnacelestenposesiacunoateriinecesareiuniversale.
ARISTOTEL
demonstraieiiapoi,nuoriceadevrestepropriupentrusubiectul*
.OT
'111

discuie'.
Oaltadovadcconcluziatrebuiessesprijinepeprerninecesareesteurmtoarea:acoloundedemonstraia
esteposibil88*.nuposedmcauza,nuexistocunoateretiinific89.DacprcsupUriemdeexemplu,un
silogismncare,deiAestevalabilcunecesitatedesC,totuiB,termenulmediualdemonstraiei,nuestecu
necesitateKadeAiC,atuncinusecunoatecauza.Cciconcluzianuidatoreznecesitateatermenuluimediu,
doarececoncluziaestenecesar,des,termenulmediupoatesnufie.Maideparte90,daccinevanucunoaten
prezentunlucru,deincreinemersulargumentrii,iarelnsuicontinusexistecailucrulnsui,inicin
auitatcetia,atuncielnuaveacunotinnicimainainte.Ccitermenulmediu,nefiindnecesar,poatesfi
pieritnacestinterval.Dacesteaa,cineva,deicontinussubzistecailucrulnsui,ideielncreine
mersul
87Ceeaceesteaccidentalpoatefiadevratsaunumaiprobabil,darnunecesarNecesarestenumaiceeace
rezultdinprincipiilegenuluisubcareintrtemadat.inutotceesteadevratestepropriuacestuigen,ci
numaipropoziiilecunoscuteintuiiiprinNou?i,deaceea,necesare.
88Posibilsereferlapropoziiilecarepotfidemonstrate,spredeosebiteiaxiome,acrordemonstraienueste
niciposibil,nicinecesar.
89Aristotelvorbeteaicidencocondiieacunoateriinecesare.Nuestedestulcaconcluziasfienecesar
pentruaaveaodemonstraie,citrebuiesfienecesimijlocul,adictrebuiescunoatemicauza,termenul
mediu.Termenulmediutrebuiesfielegatnecesarcuceidoitermeniextremi.Aceastcondiieestedelasine
neles*Concluzianupoatefinecesardacnusuntnecesarepremisele,alcrorpivottermenulmediu.Pentru
Aristotel,termenulmediuareroluldecauz.
90Urmeazoargumentareobscur,carecontinupeceaprecedentjlconsiderntrosituaienou,probabil
subliniatdeoobieciesofistic.Situaia*sereferlaaceacunotininsuficientprodusdeuntermenmediu
(cauz)lipsitnecesitate.SarputeantmplacacelcareafcutunastfeldesilogismsfiK^"desfurarealuii
scontinueaexistaelnsuideasemenea,lucrulnsuidmraiona1'ssubzistefrcatotuismaifie
cunoscut.Aicisuntpatrucazuridepierdereatiine:1)raionamentulnumaiestereinutdesubiectn
desfurarealui2)s""1nsuiadisprut3)obiectulsaulucrulnsuiadisprut4)nsfrit,subiectuli1a
uitatcutotul.nafardeacestecazuri,carenuafecteazseriosnaturadenwnsf\semaipoatecatermenulmediu
(cauza)sfipierit.AceastdispariiearatcIes
mediu(cauza)nuestenecesar,cciocauzadevrat,necesarnupieredispariiatermenuluimediu,tiinanu
maiesteaceeadinaintesau,maidegraexisttiinpropriuzis.
0dat'1ou"*
ANALITICASECUNDAI,6,74b,75a
ntrii,totuielnuareniciocunotin,ideaceeanaveacuarg"ttnicinainte.Chiardactermenulmediuna
pieritnmomentulnidaresteexpusspiar,consecinaesteposibilisepoateaC*laDaf'nu*"astfelde
condiie,nupoateexistacunotin.75a
Cndconcluziaestenecesar,termenulmediuprincareeaeste
ditsepoatetotuisnufienecesar91.Cciputemsdeducem
sarulchiardintropremiscarenuestenecesar,ntocmaicumputem
,adevruldinneadevr.Dardacmediulestenecesar,iconcluzia
buiesfienecesarntocmaidupcumpremiseadevratedau
"ntotdeaunaoconcluzieadevrat.Astfel,dacAesteenunatcanecesar
despreB,iBdespreC,atunciAesteenunatcanecesardespreC.Dar
cndconcluzianuestenecesar,nicimediulnumaipoatesfienecesar.
Astfel,slumAenunatcanenecesardespreC,darnecesardespreB,
sislumBenunatcanecesardespreCatunciA,deasemenea,vafi
enunatcanecesardespreC.ceeaceprinipoteznuesteaa92.
Deoarececunoatereademonstrativtrebuiesfieocunoaterenecesar,evidentceatrebuiesfieobinut
printruntermenmediunecesaraltminteri,celcareareoasemeneaconcluzienuvatinicicauza,nicifaptulc
concluziasaesteoconexiunenecesar93.Cci,sauvaluagreitnenecesarulcanecesar,ivacreden
necesitateaconcluzieifraoti,saunicichiarnuvacredeaceasta,ncarecazvafideopotrivdeignorant,fie
ccunoatesimplulfaptdinpremisemijlocite,fieccunoatecauzadinpremisenemijlocite94.
91AristotelaartatnAnaliticaprimII,cap.24,c,ntocmaicumdinurnisefalsepoaterezultaoconcluzie
adevrat,totaadinpremiseposibile(contingente)Poaterezultaoconcluzienecesar.
1 rDacpornimdelaipoteza,carevaficoncluzia,cAnuaparinenecesar
Iu'rnUVmputeadeducedinpremiseleAaparinenecesarluiBiBaparinenecesaroncluziaacestoraeste
AaparinenecesarluiC,ntimpceprinipotez,amadmisenum9a3'PosibilcaAsaparinluiC.
sa|e,P^ec&Aristotelvreasntmpineoobiecieposibilmpotrivaafirmaiei
susinCC6necesararezultidinpremisecontingente(posibile),dupcenaintene*sarecncluzie
necesar(ocunoateredemonstrativ)rezultdinpremiseAristotel anunia'c"nlegareanecesaratermenului
mediucutermenulmajoriminor.'J"erecurgndlaposibilitateauneiiluziilogice:credemcmediuleste

legat
'Jgndlaposibilitateauneiiluziilogice:credemcmediulestelegat
^aceeacunoatereaestegreitconsideratdemonstrativ.nufaicceaUn'C1macarnuvomcrede,dactim
ctermenulmediupoatemijlociexist,nudincecauzexist,saudactimnemijlocitcconcluziaeste
ARISTOTEL
Despreaccidente,carenuexistnsine,potrivitdefiniieiddenoiatributelornsine,nuexistcunoatere
demonstrativ45,qdeoareceaccidentuldecarevorbescaici96poatetotaadebines'aparinsubiectului,nu
sepoatedovedinecesitateaconcluziei.Darpnsevaridicaobiecia:pentrucendialectic,dacconcluzianuest
necesar,ssefonnulezentrebrideterminatedespreastfeldeacedente?Narfioarerezultatulacelai,dacse
formuleazoricefelantrebrilantmplareiapoisartrageoconcluzie?97Soluiaesteciprinntrebri
trebuiesadmitempremise,nupentrucconcluziaarfnecesardincauzapremiselorconcedateprinntrebri,ci
pentructrebuiesafirmmconcluzia,dacafirmmcelecuprinsenrspunsurilelantrebri,isoafirmm
caunadevr,dacaceleasuntadevrate98
Deoarecenfiecaregensuntnecesareatributelensine,caresuntposedateesenialdesubiectelecaatare,este
clarcattconcluziilectipremiseledemonstraiilorcaredauocunoateretiinificsereferlaceeaceexist
nsine".Cciaccidentelenusuntnecesare.aanctnucunoatemnecesarcelecuprinsenconcluzie,chiardac
elesunitotdeaunaaa,darnusuntnsine,cansilogismelefundatepesemne,cciaicinuvomcunoatecafiind
nsineceeaceexisttotuinsine.
necesarprinconinutulei,nuprindemonstrareaeicanecesar,deoarecedemonstraiinecesarpresupuneun
termenmediunecesar,adiclegatnecesardeceilalidoitermeni
95Aristotelsefoloseteideexpresiaaccidentensine"(au|A|3e(ritoTaraSavid),pentruadesemnaatributele
eseniale.nsensulgeneralipropriu,accidentul"opuneesenialului.Exist,prinurmare,ocunoatere
necesar,apodicticaaccidentele!nsine".Terminologiaaristotelicrmnenestabit.
9* Evorbadeaccidentulpur,carenuexistnsine,legatdesubstan.Pn>definiiasa,accidentulesteceeace
poatesaparin,darisnuaparinsubstanei
97ObieciaprivetedeosebireafcutdensuiAristotelntretii!1demonstrativ(apodictic)idialectican
senssocraticoplatonic.ndiscuii,lantre1"pussedunrspunsprimitcaadevrat.Darprindiscuie,
rspunsulaparecainipsldeacceptat.Decesrecurgemdarladialectic,adiclantrebricurspunsuri
prova"fiincsereferlaaccidente,cndavemocunoaterenecesar?
98Aristotelrecunoateroluldialecticiincunoatere.Dialecticaesteu'1cercetareaproblemelorncarenuputem
obinedelanceputoconcluzienecesara.dialecticputemrespingeunadversari,astfel,neapropiemde
adevr.
99Aristotelnuaducenimicnou,cirepetcelespusenainte.Estenecesar"ceeaceesteesenialsaunsine.
Accidentelecaatare,dacnusuntnsine".nUnecesitate.
ANALITICASECUNDA1,7,75a,b
,100
omcunoatecauza1"0.Daracunoatepentruce"existceva*aaacunoateprincauz.Trebuiesconchidem
cattmediulse' aparintermenuluiminor,cticelmajortermenuluimediu101.
<Ptemiseledemonstraieitrebuiausaparinaceluiaigencaiconcluzia>
Urmeazc,ndemonstraie,nuputemtrecedelaungenlaaltulNuputem,deexemplu,dovediadevruri
geometriceprinadevruriaritmetice102.Ccitreielementesuntcuprinsendemonstraie:
1)ceeaceestededemonstrat adicatributullegatnsinedeungen
2)axiomele,adicpremiseledemonstraiei1033)genul,subiectndiscuie,alecruiatributeiproprieti
esenialesuntdatelaiveal75bdectredemonstraie.Axiomele,capremisealedemonstraiei,potfi
100Despresilogismeledinsemne(semn otiucIov),AristotelavorbitnAnaliticaprim,carteaaIia,cap.
27.Acestesilogismenearatccevaexist,nunspentrucesaucauza.Aa,deexemplu,dinfaptulcofemeie
arelapte,deducemcestensrcinatsaucanscut.Legturadintreprezenalapteluiisarcinnuestecauzal,
cicauzaarputeafialta,ccilaptelepoateapreainaltemprejurri.Deaceea,concluziascoasdinsimple
semnenuesteocunoateretiinific,nuesteoadevratdemonstraie,deiconcluziaesteunfaptconstant.
101Cualtecuvinte,termenulmediutrebuiesfielegatnecesarcuceilalitermeni:termenulmediuaparineca
atributesenialtermenuluiminoritermenulmajoresteunatributesenialaltermenuluimediu:om"(catermen
mediu)aparineeseniallui
crate,iarmuritor"(termenmajor)aparineesenialomului"(termenmediu).
2Aristotelformuleaznacestcapitol,cainaltele(vezi,deexemplu,iolul9aici)unadintezelefundamentale
alefilozofieisale:incomunicabilitateage1or.Fiecaredemonstraiesedesfoarncadrulunuigendeterminat
deobiecte,careaPnncipiileiaxiomeleproprii.Deaceea,esteoeroareaaplicaprincipiileunuiexemplu,ale
aritmeticii)laaltgen(deexemplu,lageometrie).AceastconvingereaplimSVStemular>sttelic,unobstacol
ncaleaprogresuluitiinific,realizattocmaiprinniu6araatemat'ciilalumeafizic,imaialesaunui
domeniumatematiclaaltdomeanalif^ZlK^atematicaafcutprinDescartesunprogresconsiderabil,n
geometriaaplicareadatOritaPlica"iaritmeticiilageometrie.VomvedeacAristotellimiteazac^Ul

Principiumetodologic,nsmaimultformal,abstract,dectconcret.
maxiomenusenelegenumaipremiseleuneianumitedemonstraii,lecarecomandarticulaiilesaustructura
uneidemonstraiidate.
citOae.Pn
99
ARISTOTEL
identicedarncazuladouagenuridiferite,cumarfiaritmeticgeometria,nusepoateaplicademonstraia
aritmeticlaproprietmrimilor,dectnumaidacacestemrimisuntnumere.Cum,posibiltranspunerean
anumitecazuri,vomartamaideparte.
Demonstraiaaritmetici,lafel,demonstraiiledintiinesemeninlagenulsubiectuluidedemonstrat,aa
nct,da"demonstraiaestetranspusdelaosferalaalta,genultrebuies&fidentic,oriabsolut,orintro
anumitprivinacelai104.Daciinuestaa,transpunereaesteevidentimposibil,pentructermeniiextremii
mediultrebuiesprovindinacelaigen105altfel,predicatele,dacnuaparinnsine,trebuiesaparin
accidental.i,deaceea,nusepoatdovedipringeometrieccontrariilecadsubosingurtiin'"'1,nicic
produsuladoucuburiesteuncub107.Nicinusepoatesdemonstrmo teoremauneitiinecuajutorulaltei
tiine,afarnumaidacaaceastateoremestesubordonatceleilaltetiine(deexemplu,teoremeoptice
geometriei.,oriteoremearmonicearitmeticii)108.Geometria,deasemenea,nupoatedovedidespreliniivreo
proprietatepecareelenuoposedcalinii,adicnvirtuteaprincipiilorinerentegenuluipropriueanupoate
arta,deexemplu,cliniadreaptesteceamaifrumoasalinieorieiestecontrarulcercului.Cciacestecalitinu
aparinliniilornvirtutea
1(14Transpunereaestepermisdacobiectulasupracruiasunttranspuseprincipiileunuigenestesubordonat
genuluidatsaudacnouatiinesteopartesubordonataceleivechi.Aristotelseparstrictnumrul
(aritmetica)imrimea(geometrideoparte,peacesteademicare(fizica),dealtparte.Opticaeste,n
anumitprivinsubordonatgeometriei.Opticaposednslaturicarenupotfigeometrizate.
105Ceitreitermeniaisilogismuluitrebuiesaparinaceluiaigen.
106Esteunprincipiu,asupracruiaAristotelrevineconstant,ctiinacontrariiloresteuna".Principiuleste
dialectic.Nugeometriavademonstraunprincipi"*degeneral,citiinaceamaigeneral,filozofia,prima
filozofie",numitimetafizic.adicotiinfundatpecercetrispeciale,perezultateletiinelor.Ceeace
este,.Pnfilozofie"nsine,nnaturalucrurilor,estemetafizic"pentrunoi,adictiinaU'Bntemeiatpetoate
celelaltetiine.
107Problemadublriicubului,deisereferlafiguri,presupuneoconsticaredepetegeometriaplani
estedecompetenastereometriei.UniiinterpreicAristotelvorbetedenumerecuburi,nudefiguri.
^
108Aristoteladmite,pelngaspectelegeometricealeopticii,faritmeticealeacusticii,aleteorieiarmoniei.
MatematizareaopticiiiacusticiiaPKpnntimpurilenoastre.Aristotelnumeteacestediscipline
matematicfizic",imatematic,pentruapuneaccentulpematematiciaartacestevorbadeo
amatematicii,nuafizicii.
100
ANALITICASECUND1,8,75b
mpreun
lorpropriu,cidatoritalteiproprieti,creiaeleiaparin\lcualtegenuri.
8<pre0iiseledemonstraieitrebuiesfieeternvalabilo
Estetotattdeevidentc,dacpremiseledelacarepornetelosismulsuntuniversale,concluziauneiatare
demonstraiidemontratiensensulabsoluttrebuie,deasemenea,sfieetern.Deaceeanuexist
demonstraiesaucunoatereabsolutdesprelucruriletrectoare,cinumaiocunoatereprinaccident,pentruc
laceletrectoareconexiuneaatributuluicusubiectulnuesteuniversal,citemporarinumaintroanumit
privin109.Dacsefaceoastfeldedemonstraie110,unadinpremisetrebuiesfietrectoareinuuniversal
(trectoare,pentrucnumaidaceaesteaaiconcluziavafitrectoarenuesteuniversal,pentrucpredicatul
vafienunatdespreunelecazurialesubiectului,darnudesprealtele)aanctconcluziapoatesfievalabil
numailaunmomentdatdarnuuniversal111.
Acelailucruesteadevratdespredefiniii112,ntructodefiniieesteoriunprincipiu,orioconcluzieaunei
demonstraii,orio
109Cunoaterea,fiindreflectarearealitii,vafiaccidental,trectoare,dac
realitateacunoscutesteaccidental,neesenial.Dimpotriv,cunoatereaesenialului
esteeternvalabil.Deaceeanuexistdemonstraiendomeniulrealitiipieritoare,ci
numaindomeniulexisteneieterne.Aristoteltrececuvedereacadevrul,deireflect
tatea,arecaractereoriginale,aacumcunoatereasedeosebetedeexisten.Adevrul
eircsl'tipieritoarenuestensuipieritor,cinumainceteazdeamaifiacumvalabil.
evrulpierenumaidacsedezvluiecaeroarensine.elrmnevalabilpentru

a'cniarpieritoare,reflectatiexprimatnaceladevr.Temporarinumai
anumitprivin"suntdoucondiiicareseopunaparteneneiuniversale,adic
no"cetimpintoateprivinele.
Estevorbadedemonstraiaalcreiobiectesteaccidentul,pieritorul.exist" ^entruAristotel,nutotcese
ntmplestenecesar,cialturidenecesitateunileItMnPlarea,accidentalul.ncadrulrealitii,necesitateai
ntmplareasuntstrns
modogmlulnuadmiteonecesitateabsolutnunivers,cumvaadmiteungnditor~ucrn.Spinoza.
ls'telabordeazaicialdoileaelementaltiinei,alturidedemonstraie,uo).Demonstraiaidefiniiasunt
uniteprinraportarealorlaceeaceeste
101
ARISTOTEL
ei.
demonstraiecaresedeosebetenumaiprinordineatermenilorDemonstraiaitiinantmplrilorfrecvente
cumarfi,deexerrmiaeclipselorlunii suntcaatareevidenteternedar,ntructnusueterne,elesunt
particulare.icaeclipsadelunsunttoatecazurileuacelaifel113.
<Premiseledemonstraieitrebuiesfiepropriieiinedemonstrabile>
Esteevidentcnimicnupoatefidemonstratdectnumaidinpropriilesaleprincipii,decicceeaceeste
demonstrataparinecaatarelucruluinsui114.Prinurmare,dovedireachiardinpremiseadevrate,
esenial,nsine,laoricelucru.Definiia,carevaficercetatpelargncarteaa11aioperei,exprim
determinrile,noteleesenialealeunuiobiect,nsnutoatedeterminrile,cigenulcelmaiapropiatispecian
careintrobiectuldat.Aristotelcunoatetreifeluridedefiniii:a)definiiacaprincipiusaupremisaunui
silogismdemostrativ,deexemplu.Oriceomesteunanimal"sau:Animal(predicat)aparinetuturoroamenilor
(subiect)"b)definiiacaconcluzieauneidemonstraii,oridecteoritermenulmediuserveteosunimo
speciecugenuleic)nsfrit,definiiacademonstraieprescurtat,deciopropoziiecaresedeosebetede
demonstraieprinpoziia"(thesis)acuvintelor.Definiiaexprimatributeleesenialealeunuisubiectfra
recurgelademonstraie.Maitrziu.Aristotelvasusinecdefiniianupoatefidemonstrat,deoarece
condiione*demonstraiacapremisiconclu/ie,cumifiindcestedemonstraiasubaltfonul
113Pasajulestedeosebitdeimportant.nadevr,dacdemonstraiavalabilnumaipentrurealitileeternei
imutabile,idactiinaesteposibilnumaipMdemonstraie,maiputemaveaotiinafenomenelorsau
schimbrilordinnaturi,"^alesaaceloraperfectedincer,studiatedeastronomie?Aristoteladmiteo
demonstrat*!1otiinantmplrilor,cumsunteclipselesaufazelelunii.Dariaicieldistinge'"cauzaeclipsei,
careestevalabiltotodeauna,decietern,imprejurrileparticulaaccidentale,caresuntvariabile,
accidentale,orictarfideprecisprevedereaeclipseceprivetetimpulapariieiei.durataimrimeaei.
114Aristotelparecrevinelaaceaimportantconvingereasatratatina1ncapitolul6artasecpremiselei
concluziasuntnecesareieseniale(ns'ne'universalencapitolul7artasetocmaiceeacerepetacum,anume
cprennse
concluziatrebuiesaparinaceluiaigensaudomeniuncapitolul8artase<
uneidemonstraiiesteetern.Acumntreteidezvoltcelespusencapit"'iuielsusinectoateconcluziile
demonstratedespreomtrebuiesfiescoased'n"
7ln
102
ANALITICASECUNDA1,9,75b,76a
""""^nstrabileinemijlocite,nuconstituietiin.AstfeldedovezisiaceeaaluiBrysondesprecvadratura
cercului115.CcieleiauSUI1rtiiiuncaractercomununcaractercarepoatesaparinialtor76aa
si,prinurmare,astfeldedoveziseaplicdeopotrivlatedegendiferit.Deaceea,elecercunoatereaunui
atributaparldnumaiaccidental,nuaparinndsubiectuluicaatare.Altminteri,nstratianarfifostaplicabilla
altgentotaadebine116.
Cunoatereanoastrdesprelegturaunuiatributoarecarecusubiectnuesteaccidental,daccunoatemprin
termenulmediu,nrtuteacruiaatributulesteinerentsubiectuluidat,dupprincipiileropriisubiectuluicaatare
deexemplu,daccunoatemcproprietateadeaposedaunghiuriegalecudouunghiuridrepterevineacelui
subiect,cruiaeaiaparinensineicadedusdinpropriileprincipiialeaceluisubiect117.Deaceea,dac
aceastproprietateaparinensineceluicruiaeaaparine,atuncimediultrebuiesaparinaceluiaigencai
termenulmajoriminor.Singureleexcepiilaaceastregulsuntcazuricaaceleacumarfiteoremelearmoniei,
caresuntdemonstrabile
nsui",adicdinproprietilesaleeseniale,nsine".Dareladaugncceva:chiardacconcluziaestescoas
dinpremiseadevrate,dateimediat,nedemonstrabile,darpremiselenuaparindomeniuluisaulucrului
demonstrat,caesenalui,demonstraianuestevalabil.115MegariculBryson,miculsocratic,probabil
nvtorulluiPyrrhon,careestefondatorulscepticismului,ancercatsdovedeasccvadraturacercului,
problemcareapreocupatintenspegeometriiantici.Bryson,pentruacalculacvadraturacercului,anscrisn
cercunptrat,careestefiretemaimicdectcercul,iarcercul1anscrisntrunptratmaimare,aanct

cerculseaflantreceledouptrate.Principiulcalcululuiesteurmtorul:lucrurilecaresuntmaimarisaumai
micidectaltelesuntegalentreele.CumPtratulnscrisncercicerculnsuisuntmaimicidectptratulcel
mare,elesuntegale.nstotelobiecteazcprincipiuldepetesferapurageometriei,antinderilor,caatarete
comunialtordomenii,aici,arimeticii.
.Vomvedeacexistiprincipiicomunetuturordemonstraiilor,daraceste
'Pusuntaxiome",caresuntaltcevadectprincipiilevalabilepentruunanumitcocruriDecidemonstraia
presupunedoufeluridepremisegenerale:axiomele,etuturMgenurilordemonstrate,iprincipiile,proprii
fiecruigen.
Demonstraiapresupunedoucondiii:a)atributultrebuiesaparinniesteacestsubiect,deci
atributulintrntreprincipiileproprii
sinehDemonstrsubi'ectu'ui'ntructDe
aparteneneinsine.

")trebuiesexisteuntermenmediusauocauza

p
^ristotc*uza(termenulmediu)estedeaceeaiesensaudeacelaigen.PentrualorPjaPOItuldintre
cauziefectesteanalitic,presupunedaroidentificarenoionalmedius
'laceurmeazntextconfirm
existentaraportuluianaliticntretermenul^'termeniiextremi".
103
AR1STOTEL
prinaritmetic118.Astfeldeteoremesedovedescprinaceiaitermmediicaiproprietilearitmetice,darcuo
deosebire:faptulca"cadesuboalttiin(pentrucgenulsubiectuluiestealtul),darcluicadesubotiin
superioar,creiaiaparinesenialaceleatribut$Sevededinacesteexcepiiaparentecniciunatributnueste
absdemonstrabil,dectnumaiprinpropriileprincipii,carens.nCaacestortiine,auuncaractercomun.
Nuestemaipuinevidentcprincipiilepropriialeorict.lucrusuntnedemonstrabilepentrucprincipiile,din
careelearputsfiededuse,arfiprincipiileatotceexist,iatuncitiinacreiaeliaparinarposedao
suveranitateuniversal120.nadevr,tiemaibinacelaacruicunoatereestededusdincauzemainaltecci
cunoatereasarezultdinpremisedatedinainte,daceaderivdincauzecaresuntelenselefrcauz.Prin
urmare,daceltiemaibineichiarfoartebine,itiinaluivafiotiindeungradmainaltsauchiarde
gradulcelmainalt.Dar,aacumstaulucrurile,demonstraianuestetransponibillaunaltgen,cuexcepia
artat121,cndafostvorbadeaplicaiademonstraiilorgeometricelateoremedemecanicorioptic,saua
celoraritmeticelademonstrareateoremelordearmonie.
Estegreusfimsiguridactimorinu,pentrucestegreusfimsiguridaccunoatereaestebazatpe
principiilepropriifiecruilucruceeacetocmaiconstituieadevratacunoatere.Noicredemcavemo
cunoateretiinificdacamtrasconcluziidinpremiseadevrateiprime.Daraceastanuestedeajuns
concluziatrebuiesfiedeacelaigencaipremisele122.
11SAristotelaprevzutiuneleabateridelaregulademonstrriincaiMaceluiaigen,atuncicnddomeniulla
careseextindprincipiileunuigensesubordoneazacestuigen.Astfelesteteoriaarmoniei(harmonica").
Sunetele,caredefaptaparinuianumitgenderealitate,aucauzasaupentruce"allorndomeniularitmeticii
saunumrriivibraiilorpentrufiecaresunet.
119Faptul(oti)suneteloraparineuneitiineinferioarecauza(SioTUaparineuneitiinesuperioare.De
obicei,cauzaaparinegenuluicruiaaparineP
120Aristotelfacealuzielaprimafilozofie"saumetafizica",decila.^celormainalteprincipiiale
existentuluicaexistent",principiivalabilepentrtiinelesaucelpuinpentruungrupdinele.
^
121Trimiterelacapitolul7deaici.ncepriveteexcepiile,npasajul^^^seadaugmecanica,acrei
geometrizare(realizatdemoderni)estecunoscAristotel.
122Cunoatereatiinificsauperfecttrebuiesfiededusdinproprii,nudinprincipiilealteitiine.Concluzia
ipremiseletrebuiesfieomogene
104
ANALITICASECUNDAI,10,76a,b
10
<Principiicomuneiprincipiiproprii>
principiinoricaregenaceleelementeacrorexisnoatefidemonstrat.ncepriveteattacesteadevruri
prime,K.aceestededusdinele,nelesulnumeluiesteluatcadat123.Ctaprincipiilortrebuiesfie
acceptatdelanceputnumairestul.jjfjedemonstrat124.Astfel,deexemplu,noiacceptmdeopotrivce
nseamnunitate,liniedreaptitriunghidar,pecndlaunitatejrinieadmitemifaptulexisteneilor,restul
trebuiedovedit125.
Dintreprincipiileutilizatentiineledemonstrative,unelesuntropriifiecreitiine,iaraltelesuntcomune,dar
comunenumainsensuldeanaloge,fiindutilizatenumaintructcadngenulceconstituiedomeniultiinei

respective126.
Principiipropriisunt,deexemplu,definiiilelinieiialedrepteiprincipiicomunesunt,deexemplu,cantiti
egalesczutedincantitiegaledauresturiegale".Fiecaredinacesteprincipiicomuneestesuficientncadrul
genuluidecareseocuptiinarespectiv.Cciunprincipiudeacestfelvaaveaaceeaifor,chiardacnueste
utilizat76b
principiilorpropriiestelucrulcelmaigreuntiindescoperirealorsentemeiazpeinducie,peexperien.
123tiinademonstrativaredouelemente:principiileiconcluziilederivateomprincipii.Amndou
elementelepresupuncuvinte,nume,careauunneles,adiccuprindcelezececategoriideexisten(substan,
calitate,cantitate,relaieetc).Sensurilecuvintelornupotfidovedite,ciluatecaataredinexperien.
Existenaprincipiilorincludeadevrullor,careestecunoscutprinNouj,j'ntu''eintelectual,cumsevaartan
ultimulcapitol(19)alcriiaaIiaaoperei
Matematicaacceptexistenaunitii,alinieidrepte,atriunghiului,adicfifigurilor,dardemonstreazcun
ui"monstrareaseraportlaatributelefigurii
3nu>iciuaucaacceptaexistenaui
erair>er*'Zgurilor,dardemonstreazcununghiestedreptsauclaturileluisunt
?enutu'repelatpnacumcoricedemonstraiepresupuneprincipiiproprii
dennstratjmemuluicorespunztorobiectelordemonstrate.Pelngprincipiileproprii.
analogjes'>resuPuneiprincipiicomune,cuprecizareacprincipiilesuntcomuneprin
JeVeninds"asemnare".adicprincipiilecomunesuntadaptateIagenuldeterminat,
eomeirip..'Astfel,mrimea"caanalogiesauasemnarentrearitmeticsi
^strns*ca'dupcumestevorbadelinii,figurisaunumere.Principiulcomun
naplicaieladomeniulrespectivaldemonstraiei.
105
ARISTOTEL
general,ciaplicatdegeometrunumailantinderi,iardenumailanumere.Deasemenea,propriiuneitiinesunt
obiectel
existenesteluatcadatialecroratributensineealecercetdeexemplu,naritmeticunitile,n
geometriepuncteleiiniileillbil
ea^rc
a
existenactinelesulobiectelorsuntacceptatefrdovaddeatiinedardinatributelelor,celeaparinn
sine,esteacceptatnunelesullor.Deexemplu,aritmeticaacceptnelesuldeneperechpereche,ptrati
cub127geometriapeaceladeincomensurabilori1liniefrntoricurb,pecndexistenaacestoratributese
demonstrecuajutorulaxiomeloridindemonstraiianterioare128.Astronomulprocedeaznacelaifel.n
adevr,oricaretiindemonstraipresupunetreielemente:1)ceeaceeapunedelanceputcaexistem(adic
genulalecruiatributeesenialeealeexamineaz)2)aanumiteleaxiome,caresuntpremiseleprimeale
demonstraieisale3)atributelealcrorneleslaccepttiina130.Totui,uneletiinepotfoartebinestreac
cuvederea,frneajunsuri,uneledinacesteelementedeexemplu,putemsnupunemdelanceputexistena
genului,dacexistenaluiesteevident(deexemplu,existenadecaldireceestemaievidentdectaceeade
numr)131oriputemomitedeaacceptaexpresnelesulatributelor,dacelestebinecunoscut132.nacelai
fel,nelesulaxiomelor,cumarfi:sczndcantitiegaledin
127Estevorbadenumereptrate(4=2x2,9=3x3)saucubice(27=3x3x3).
128nprincipiilepropriiintriobiectelededemonstratncepriveteexistauisensullor,iaratributelensine
numainceprivetesensul.Elenseleurmeazins"fidemonstrate.
129ntext,astrologia",termenulntrebuinatdeanticimultvremepenWJdenumiastronomiannelesulde
astzi.Astrologia,catiinaraporturilordintre*:isoartaoamenilor,sadifereniatnepocapostaristotelic,
elenistoroman.nastronolumcadatexistenaatrilor,dartoateproprietilesaurelaiilelorsuntdemonstra
130Pescurt,celetreielementeluatecadatenoricedemonstraiesunt:a)$sausubiectuldemonstraiei,de
exemplu,numrulsaufigurab)axiomeleaupnJpropriuzisec)sensulunoranumiteatributecerutede
demonstraie,deexemplu.?neperecheetc.
'PentruAristotel,caldulirecelefiindobiectedepercepianU
ca"
iuitiiur\iuivnvi^vuiuuijiiv^vi1 iiiuuv.'U4^v,Liw^vi/wi**^,ofj*
afirmateexplicit,ntimpcenumrul,careesteobiectdegndire,ceresfie
lanceputnmodexplicit.Numrulpoatefidefinit,nunscaldulsaurecele^
132Nunumaiobiectulpoatefiprimitimplicit,fropoziieexpatributelelui,alcrorsensestebinecunoscut.
106
ANALITICASECUNDAI,10,76b
sale.avemresturiegale",estebinecunoscutideaceeanucaIltluousexpres133.Numaipuinnsnnatura
lucrurilorstauceleeSentealedemonstraiei:obiectuldedemonstrat,atributelelui,

ledemonstrmipremiseleprincaredemonstrm.I*c'eeaceexistnecesarprinsineiceeacetrebuies1
credem
.citatecaadevrat,estedeosebitattdeipotez,ctidecaneceM,.w.
..'.
lat134Sezice:trebuiesa1credem,pentrucaoricesilogism,
P.maimultodemonstraie,seadreseaznunumaicuvntului
Crncisicuvntuluidininteriorulsufletului135.Cciputemoricnd
...obieciicuvntuluivorbit:cuvntuluiinternnuiputemobiecta
tdeaunaCeeaceestedemonstrabil,daresteacceptatdevorbitorfr
dovad,este,dacasculttorullcredeilaccept,ipotezdei
teznumaintrunsenslimitat,adicrelativlaasculttor.Dac
asculttorulnarenicioprere,orioprerecontrarasupramateriei,
ceeaceacceptesteunpostulat.naceastastdistinciantreipotez
sipostulat.Ccipostulatulestecontrarulpreriiasculttorului,sauceea
ceestedemonstrabil,daresteacceptatiutilizatfrdemonstraie.
111Vedemdarcceletreielementealedemonstraieipotfisubnelese,iastfelcadeobieciaposibilcauneori
demonstraianuformuleazexplicitceletreicondiii.Totui,explicitsauimplicit,elesunttotdeaunaprezente,
nsnupotfitoatesubnelesedeodat.Axiomafacelegtura,estetermenulmediuntresubiectiatribut.
134Mainaintesafcutdeosebireantreprincipiilegeneraleiprincipiilepropriialeuneidemonstraii.
Urmeazacumdiferenancadrulprincipiilorgenerale.Sefaceodistinciehotrtntreaxiom,ipotez
(OijoSeois1)ipostulat(aiTT)ua).Axioma
s6olegesupremaexisteneiigndiriieanuestedemonstrabilinicinuarenevoie demonstraie,fiindc
estenecesardinsineiprinsine,ifiindcesterecunoscutnecesardectretoi.Axiomaesteevidentprin
sine,prinluminasainterioar.Ipotezateunadinceledouclasealetezelor.Primaclassuntdefiniiile
termenilordefiniiilecla"Cex'sten!aobiectuluidefinit,cinumaioafirmareexplicitacuvntului.Adoua'vida
lPteZele'afirmiexistenaobiectuluidefinit,daroexistencarenuestedeplinProfe*'Carehrtrebui
demonstrat.Postulatulesteopropoziiefundamental,pecareJTOseh'Ceree'evu'u'saadmit,nvingndo
rezisteninterioar.Axioma,sprenuesfce'Potez,seimpunegndiriiprinevidenasaspredeosebirede
postulat,ea""femona'^caevident,ciesteevidentinecesar.Toatetreiauncomuncsunt
135'fiecarenaitfel,fiindctoatecondiioneazdemonstraia.
cuvntul'.stote''acedeosebireadintrecuvntulexterior"(eu)Xo'yosOiif u^ys),
raiunea,gndireansi.Axiomeiisepotaduceobiecii,
annsuPusndoieliiprinsimplavorbireexterioar,vorbireainterioar,eiizdruncinatnncrederea
acordatevidenteiaxiomelor.
107
ARISTOTEL
Definiiileadiccelecarenuexprimccevaeste^^estenusuntipoteze,ciipotezelesecuprindn
premiseleunei ""
Definiiilecernumaisfienelese,iaceastanuesteoipoteznumaidacsesusinecauzireaesteoipotez.
Ipotezele,din
tiine
afirmfapte,deacrorexistendepindeexistenafaptuluidedui*Ipotezelegeometruluinusuntfalse,cumau
susinutuniicareprc,deinutrebuiesutilizmnimicfals,totui,geometrulsusinefals,cndafirmclinia
pecareotrageestelungdeunpicioriestedreapt,cndeanuesteactualniciuna,nicialta137.Adevrulc
geometrulnutragenicioconcluziedinexistenalinieiparticu]77adesprecareelvorbete,cidinceeaceea
semnific.Oaltdistinctestectoateipotezeleipostulatelesuntsauuniversale,sauparticularepecndo
definiienuesteniciuna,nicialta138.
11<Feluriledeaxiom>
Astfel,demonstraianuimplicnmodnecesarexistenaIdeilor,niciaUnuluialturideMultiplu,ciimpliccu
necesitate
136Definiia(opo?sauopionos')nuesteniciadevrat,nicifals,tlecini:includeexistenai,prinaceasta,se
deosebetedeipotez,daresteieaotez'1'1'poziie"cetrebuieprimitpentruaprocedalaodemonstraie.
Nutotceesteauzii.*exemplu,cuvntulizolat,cinumaiceeaceesteafirmatsaunegatntropropoziie.1"11este
ipoteza,adicceeaceiacevacaexistentsauneexistent.ndatceadmitemnip**Boexisten,decurgeo
concluzie.
137Aristotelparecriposteazaiciuneiobieciisofistice,careconsi*ofalsitateipotezacolinietrasatpe
tablsaupenisipestelungdeunpiciorsauuPRspunsuljustldmaijos:geometruldemonstreazofigur
gndit,semnificaschiadepetabl,ofigurgeneral,nuaceastfigur.
jI
138Prinaceastpropoziie,Aristotelintroduceodeosebirentreippostulatedeoparte,definiiidealtparte.n
ipotezeipostulatesearattotdeaupredicatulesteatribuituniversal(tuturorexemplarelor)saunumaiunota,

adicpDefiniia,(chiarnformdepropoziieuniversal)nucantificsubiectul,d^^omulesteunanimal
raional",nutoioamenii.Oricum,propoziianearatca^nelegeprindefiniiensinoiuneacareeste
definiticarepoatesnut'e
subformadejudecat.
108
ANALITICASECUNDAI,11,77a
I deaafirmacaadevratunuldespreunmultiplu,ntruct,tposibilitate,namaveauniversalul,iardacnu
existfS*a,jnUvaexistanicitermenulmediu,iatuncidemonstraiaan'V6posibil139Conchidemdeci
ctrebuiesexisteunuliacelaiJeV1Inuntabilfrechivocdespreunnumrdeindivizi140.lctSl
principiulcesteimposibilaafirmainega,nacelaitimpnredicatdespreacelaisubiect,nuesteexpres
presupusdeorice1afardecazulcndconcluzia,deasemenea,vafi
lefflons
tratjnaceeaiformnacestcaz,demonstraiasefacepebaza
miseictermenulmajoresteafirmatcaadevratdesprecelmediu,inegatcafalsdespreacelai.Estens
indiferentdacpresupunemtermenulmediu,caitermenulminor,estesaunueste142.Cci,daccordmc
ceva143,desprecareesteadevratsenunmompresupunndcarfi,deasemenea,adevratsenunmi
nonomdeSpree]_estesuficientsenunmcaadevratdespreomcesteanimalinunonanimal.Atunciva
fiadevratdespreCalliaschiardacarfivorbadeunnonCalliascesteanimalinunonanimal.Motivul
estectermenulmajoresteenunatnunumaidespremediu,citotaadebinedesprealtcevadectmediul,avnd
oaplicaremailargaanctnuarenicioimportanpentruconcluziedactermenulmediu,totodat,estesinu
esteceeaceeste144.
139Alineatulareodeosebitsemnificaie.Aici,Aristotelfixeazpoziiasa
mcontrastcuteoriaIdeiloraluiPlaton.tiina,ipentruAristotel,estecunoaterea
generalului(universalului),nunsaunuigeneralcareesteUnulalturidemultiplu"
poTanoXXd),ciesteUnuldespreunmultiplu"(caiattoXXwv),pescurt,este
mmultiplu.UniversalulnuesteoIdeedeasupraindivizilor,cumesteIdeeaplatonic,
inindivid,caprincipiulexplicativalacestuia.Cunoatereageneraluluiesten
ratra'Umd'v't'ua'u'ui>careestesubstanaprim" sauadevratarealitate.Nusunto
teun'0''61"terioararistotelismuluiafirmaiile:realitateaesteindividualul",tiina
'^ulf^tiin'auniversalestesubordonatindividualului.
termen"Frechivoc",adicnuomonim",cumspunetextul,nsensulc
esteidenticnunumainominal,cireal,nnaturalucrurilor.
141rv.
teforn,ui'Pnnc'piulnoncontradicieiestepresupusdeoricedemonstraie,elnua"Unfcnum6X')reS'n
n'c'una'afaradecazulpecareAristotellvacercetamaijos,i<pnuvremsdmconcluzieiformaacestui
principiu.
143A*cesteafirmatsaunegat.
144dlctermenulminor.
**sidegumentarealuiAristotelestentortocheativerbal,deinfondsimpl,ezecnpremisamajor
negaianegaieitermenuluimajorrevinen
109
ARISTOTEL
Principiulcunpredicattrebuiesfieoriafirmat,ori
neSat
despreunsubiectestecerutdedemonstraiacareutilizeazrerjnlaimposibil145,dariatuncinutotdeauna
universal,inumaiattct^suficient,adicnlimitelegenuluirespectiv.nelegpringenulresn?cumamartat
nainte146,genullacareomuldetiinaplicdemOniilesale147.nvirtuteaprincipiilorcomuneale
demonstraieinte]princomuneceeacesentrebuineazcapremisealedemonstraiei^subiectele148despre
caresefacedemonstraia,niciatributeledemonstrcaaparinndlortoatetiinelestaunlegturunelecu
alteleSi*legturcutoatetiinelestaudialecticaioricaretiincarearncercsdovedeascuniversal
principiile,cumarfiprincipiulcpentruoriceesteadevratafirmaiasaunegaia,principiulscderiide
cantitiegaledincantitiegaledndresturiegale,saualteledeacelaifel.Dialecticanuaredeafacecusfera
definitnacestfel,nefiindreduslaunsingurgen149.Altminteri,metodaeinarfiinterogativ.Ccimetoda
interogativa
concluzie,chiardactermenulminor(aici:Callias)estenegat,adicesteocontradiciesau,maicurnd,o
contrarietate.Iatraionamentul:
Oameniisuntanimaleinunonanimale
CalliasinonCalliassuntoameni

Calliasesteunanimalinuunnonanimal.
Esenialulnacestraionamentstntermenulminor(Caliias).Elpoancuprindeonegaie(nonCallias),fiindc
afirmaiainegaiasecuprindntermenulmalis(omul"),aanctnconcluziepoatesrmnnumaiCallias
cuformulareaexfWaprincipiuluicontradicieidinmajor.Sepoatespune:Aristotelfacemultzgomotpen"1
nimic"elvizansunsubterfugiusofistic.
145Aristotel,referinduselademonstraiaprinabsurdsauimposibil,formuleatotodatprincipiulcontradiciei
iprincipiulteruluiexclus.Dacrespingemcontradido"esteadevratpropoziiaafirmativ,fiindcn
contradicienusuntposibiledectafin*saunegaia(contradictoria).
146Aici,ncapitolele7i10.'
147Aristotelsusinecestesuficientnegaiancadrulgenuluirespectonegaie.ncadrulgenuluidat,numai
esteocontradicie,ciocontrarietate exemplu,ngeometrieliniedreapticurb.Totui,geometriapoate
fundaraionprinreducerelaabsurdpesimplaopoziiecontrarncadrulgenuluilinie.n|nestesaudreaptsau
curb.
148Subiectelesuntgenurile..p
149Aristotelpuneaicifanfaapodictica(tiinademonstrativ)iDialecticanuoferdemonstraii,fiindc
eapornetedelantrebare,carepf^afirmaiesauonegaie,deciopremisafirmativsaunegativ.
Demonstraia
110
ANALITICASECUNDAI,12,77a,b
"*hisdemonstraiei,carenupoateutilizafapteleopusepentruanulsiacelailucru.Aceastasaartatn
tratatulmeudespre
150

12<Premisatiinificnforminterogativ>
Dacontrebaresilogistic151esteidenticcuopremis,careKprimunadinceledoulaturialeunei
contradicii,idacfiecaretiinarepremiseleeiproprii,dincaresedezvoltconcluziileeiproprii,atuncio
ntrebaretiinificestetocmaiaceeadincaresedezvoltconcluziapropriefiecreitiine.Deaicisevedeclar
cnuoricentrebaresevaimpunegeometriei,saumedicinei,sauoricreialtetiinecinumaiacelentrebrivor
figeometrice,caredaupremisepentrudovedireateoremelorgeometrieisaualeoricreialtetiine,cumarfi
optica.Aceastautilizeazaceleaiprincipiicaigeometria.Acelailucraesteadevratidesprecelelaltetiine.
Despreacestentrebri,geometrulesteinutsideaseamutilizndprincipiilegeometrieinlegturcu
concluziilesaleanterioaredardespreprincipiigeometrul,
77b
dectsauafirmaiesaunegaie.Dialecticaareavantajulc,nefiinddemonstrativ,mbrieaztoategenurilei
caatare,esteizvorulcunotinelorfolositededemonstraie.AristotelnumeteelnsuiAnaliticaprimtratat
despresilogism".AcoloeastteorieafostcercetatndeosebincarteaaIia,cap.15,64b.
ntrebarea(^pu)TT)ua)estecaracteristicadialecticii.Aristotelsusineaiciistaiontrebaretiinific,
demonstrativ(apodictic).CeledoufeluridentrebriIau!'a?acumsedeosebescdialecticai
apodictica.ntrebareatiinificnuduceiad'>UnSoarecare>carePateficontestat,discutat,cilaun
rspunsdeterminat,sigur'areconst'tu'epremisamajoraunuisilogismdemonstrativ,iarpremisa.esteidentic
cuunadinceledoulaturialecontradiciei.Cumtim,dialectica
'l"'*tedomeniiletiinifice,nuestedarspecializat,ntimpceapodictica,Constaunslrativ,areprincipii
proprii,carengrdescposibilitilederspuns.'gic)rv"109datace'e2turstrnsexistlaAristotelntre
dialecticianaliticPrecjsj'"trebareadialecticneprecissetrecelantrebareaprecis,cuunrspuns'areSUm
Meatrebuiesfieproprietiinei.Oaparentexcepiesentlnetelatiinelefjg _,r"onatealtorasuperioare,
cum,deexemplu,opticaestesubordonatatentrebriletiinificesuntspeciale.
111
ARISTOTEL
caatare,nuareadaniciosocoteal152.Acelailucruesteadevdesprecelelaltetiine.Existdeciolimitla
ntrebrilepecs'putempuneoricruiomdetiininicinuestedatororicareotiinsrspundlatoate
ntrebriledespreoricesubiectposiK]numailaacelecarecadncmpuldefinitalproprieisaletiinen'ntro
controverscuungeometru,cageometru,celcediscut'"*mrginetelageometrieidovedetetotuldin
premisegeometridesigurcseaflpedrumulcelbundardacavaluaaltdrum,vacdngreealevident,elnu
poaterespingepegeometrudectntmplatDeaceea,nutrebuiesdiscutmgeometriecuaceicarenusuni
geometri,pentruc,ntroastfeldesituaie,unargumentfrtemeiusopoatetreceneobservat.ilafelntoate
celelaltetiine153.
Dardacexistntrebrigeometrice,urmeazoarecexistintrebridistinctenegeometrice?Apoi,norice
tiinspecial deexemplu,ngeometriecareesteoarefeluldenetiincarepoateviciantrebrile,dar
totuinupnlaaleexcludedinaceatiin?Maideparte,silogismulfundatpeignoranesteoareunsilogism

scosdinpremiseopusepremiseloradevrate,oriesteunparalogism,scosnsdinpremisegeometrice?154Poate
csilogismulfalssedatoreazpremiselorscoasedntroalttiin,deexemplu,ontrebaremuzicalpusn
geometrieestehotrtnegeometric,pecndprere,cparalelele
152Geometriaareprincipii,ncadrulcrorasuntformulatentrebrilegwmetrice.Acesteprincipiisunt
indemonstrabilepentrugeometrie.Dargeometriapresupun*iprincipiimaigenerale,decarevordaseama,cai
deprincipiilegeometrice,altediscipline:logica,ndeosebidialecticaimetafizica.Exist,cumtim,principii
comunetutuwtiineloriprincipiipropriifiecruigendetiine.Genurilenucomunicntreele.elesunt
examinatedetiinelecelemainalte,ncadrulcroratoateprincipiilesenti"dialecticaimetafizica.
153Dacnuserespectareguladealimitantrebriletiinificelasprespectiv,dac,deexemplu,punem
geometruluintrebridedialecticsaumetJjeroareaposibilarspunsuluinucadenrspundereageometrului
caatare.^ntrebareanafostpusnspecialitateacorespunztoare.Respingerea"argunlgeometruluieste
accidental,secundar.Geometrulasuferitonfrngerecad'a
saumetafizician,nucageometru.
.^j.
154Comentatoriiscotnreliefdificultiledenelegerealentregul"^imaiales,delaacestpasajmaideparte.
SeparecAristotelexpunepentruu^familiarizatcuacesteprobleme.Pasajulformuleaztreintrebri:1)
exist ^negeometrice,alturidentrebrilegeometrice?2)existnunumaingeorn^fdeAristotelpentru
exemplificare,cinoricetiin,ntrebriidecirspu"s
112
ANALITICASECUNDA1,12,77b
i^restentrunsensgeometrica,siinaltsensnegeometrica55.
centlneav.....,v
ctpcnegeometnc,cainentmicsuntcuvintecudoua
raiizae...
rinsemnnd,intruncaz,negareainsineageometriei,in
'*\itcaz,geometrierea.itocmaiaceastignorana,adico
tabazatpeprincipiideacestfelestecontrarultiineil56.n
matic,paralogismulnuesteaadeobinuit157,pentrucntermenul
,. stjechivocul,ntructmajorulestepredicatdesprentregul
Hiuiarmediuldesprentregulminor(predicatul,firete,niciodat
arenaintedeterminantultoi").Inmatematicsepotvedea,casa
.mas3iacetitermenimediicuochiiminii,pecndndialectic
echivoculpoatesscapeneobservat.Deexemplu,esteoricarecerco
figur?"desenareaaratcesteaa.Darntrebmsuntepopeile
cercuri?"158Esteevidentcnusunt159.
nupetiin,cipenetiin(yvoia)73)silogismulfundatpenetiinestegreit,fiindcarepremiseopuse
adevrului,adicstrinededomeniulrespectiv,saufiindc,deipremiselesuntjuste,silogismulesteincorect,
adicesteunparalogism?Aristotelncepeaicistratezeproblemaerorii,pecareovadezvoltamaiamnunitn
capitolele1618.Eroareaestefundatpeignoran(netiin).Felurilesaugradeledenetiindefinescfelurile
deeroare.
155Aristoteldeosebetenetiinaabsolut,adicntrebareafundatpealtgendectacelaalspecialitii,de
netiinarelativ,adicdentrebareafundatpeonetiinparialsaupeotiininsuficient.Ontrebare
muzicalngeometrieesteoeroaretotal"ntrebarengeometrie,deexemplu,dacparalelesentlnesc,esteo
eroareparial,nlogicesteontrebarejust,pecndngeometrieesteofalsntrebare,fiindc*fundeazpe
falsaconcepiecparalelelesentlnesc.
Eroareaadoua,deexemplu,eroareageometricdinignoranparialeste
acontrarnucontradictorietiinei,fiindcaicinetiinasitiinaaucevacmun.
'.....
^e^acumrspunslaatreiantrebare:Eroarea(netiina)unuisilogism
'neon*6lntr"Ignoran'material(dinpremisestrine)saudintrunaformal,dintrodU|,lnePurlogic.
Paralogismulnmatematicesteformalistnsensulechivoc,enuluimediu,deaceeaparalogismu!n
matematicpoatefiuordescoperit.159"Cercuri"nsensultehnicdecicluri"depoezii.
sitedesParalgismulseconstatuor,fiindcodatcerculesteluatnsenspropriu'enatcaatare.iaralt
datesteluatnsensfigurat.Iatparalogismul:^<*cercesteofigur(majora)
i
dicuncicludeversuri)(minora)
iepicesteofigur
113
ARISTOTEL
3
Dacunraionamentareopremisinductiv16",niaducemoobiecie161contraei.Cci,ntructoricepremis

trebuiaplicabillaunnumrdecazuri(altfelnuvafiadevratpentruficaz,ntimpcesilogismulpornetedela
universal),atunci,cusi^acelailucruesteadevratidespreobiecie.Ccipremiselej0(j.suntntratt
deasemntoarenctoriceobiecieadusp<>ate]n.aruneipremise,fiedemonstrative,fiedialectice.Pede
altpart,menteformalnelogicerezultuneoridinaceeacluamcatermenim*simpliconsecveniai
termenilormajoriiminori.Unexemplude78aaceastaestedovadaluiCaeneus163,cfoculsporeten
propOlfgeometricfocul,argumenteazel,creterepede,itotaafaceproporiageometric.Nuesteposibil
niciunsilogismnfelulacestaestetotuiposibilunsilogism,dacaproporiacarecretecelmairene*areca
urmareproporiageometric,idacproporiacarecretecelmairepedesepoateatribuifoculuinmicarealui.
Uneoriesteimposibil
160Estevorbadepremisaminor.Inductivaiesensulaicideparticular.
161Despreobiecie(ivoiaoic),AristotelatratatnAnaliticaprimII,op.26.ObieciasauInstana,esteo
propoziieopuscontrarsaucontradictoriualteia.Obieciaesteaiciobinutinductiv,deciesteopropoziie
inductiv,bazatpeuneiefapte.Aristotelnuadmiteobieciiinductive,particulare,eventualbazatepeunsingur
caz,ndomeniulgeometriei,fiindcaceastfiguraretotdeaunaunsensgeneralObieciainmatematicitrebuie
darsfieuniversal.NuestedeconceputcaAristotelsfiignoratc.ndomeniulnaturii,ca/urileparticulare
suntoobieciecontrauneipropoziiiuniversaleEsteinadevratcoinduciefundatnumaipeunelecazurinu
esteoadeviatobiecie,fiii)''potexistacazuriopusecelorcunoscutenou.
162Eroareadecaresevorbeteesteunsilogismnfiguraadouacu*11premiseafinnative,conlrarreguliic,n
figuraadouatotdeaunaopremisaestenega'
16'Caeneus(Kaifcu?).Filozofcunoscutnumaidinacestpasaj.latasucareesteunparalogism:
Proporiageometric(B)creterepede(C)(majora)
rocii/(A)creterepede(C)(minora)
Foculcretenproporiegeometric.
Proporie=analogia,ntextgeometricsaumultiplicat=PSilogismulviciosestefcutregulat,dacse
convertetemajora,iatuncisilo?nfigurantia:
Proporiacarecreterepede(C)esteproporiageometric(B)
Focul(A)creterepede(C)
Foculcretenproporiegeometric.
114
ANALITICASECUNDAI,12,78a
dinastfeldepremisedaralteoriesteposibil,deic |a(eaestetrecutcuvederea'64.Dacdinpremisefalsen
arPs cjodatsrezulteoconcluzieadevrata,soluiaarfiuoar,cpremiseleiconcluziaarfi.nacest
caz.cunecesitateoceS"arPuteaatunciargumentaastfel:sadmitemcAestefeftexistenticexistena
luiAimpliccutareicutarefaptedespreUntimcex'st^PecareS(*'enot2mcuBl65.Potacum.ntruct
elereciproce,sdeducpeAdinB166.
Reciprocitateapremiseloriaconcluzieiestemaiobinuitntematic,pentrucmatematicaiadefiniii,dar
niciodatunaccident,,(pornisealeei(ncodiferenntreraionamentulmatematicidisputele
dialectice)167.
tiinanucreteprintermenimediinoi,ciprinadugareadetermeniextreminoi168.Deexemplu,Aeste
enunatdespreB,BdespreCCdespreD.iaalanesfrit'69.Saucretereapoatefilateral
i64Cumamvzut,esteposibilunsilogismcudoupremiseafirmative,dac,princonversiuneamajorei,
silogismulnfigura2devineunsilogismnfiguraI (nBarbara).Darpentruaceastaenevoiecaposibilitaieas
fieobservat,ceeacenuarelocnmodobinuit.Totuldepindenconvertibilitateamajorei.
1<i5Areprezintpremisele,Bconcluzia.
166nraionamentele(silogisme)cupremiseconstituiteprinraportuldintreantecedenticonsecvent,arfiuor
strecemdelaconcluzie(8)lapremise(A),dacarfiimposibilsdeducemadevruldinpremisefalse.Darn
AnaliticaprimII,24saartatcdinpremisefalseputemdeduceoconcluzieadevrat.Scoatereaadevrului
(B)dinfals(A)esteposibilnsnumainraionamentelenetiinifice,undenutimdacpremiselesunt
adevratelepremise.ntiinFns,undeconcluziaadevratrezultdinpremiseadevrate,nuexist
paralogismulsausofismulconsecventului(fallacia"sequemis).Deaceeantiinestenecesarreciprocarea
concluzieiipremiselor,adic"temconchidedelaconcluzieiapremise.Astfel,gsimncodiferenntre
raionamentulmatematiciraionamentuldialectic.
ratiDiferenantreceledoufelurideraionamenteestec,nmatematic,
amentularecapunctdeplecaredefiniiacarecuprindesicauzasautermenulmediu,nuampluaccident.
'
avnd^6r'(J'c*acunlnouproblem:cumsefacectiina,adicdemonstraia,
mbogfffnCtt'eP'ecaredefiniiecarecuprindetermenulmediu,sepoatedezvoltasaucuniJ.'m')ogireanu
arelocprinintroducereadenoitermenimedii,carenuarsporiDjfere.naterea,ciprindifereniereatemenilor
extremi(majoriminor).J"e'efat^S^Ce'"<IoU^sensur':'"moc'd'rect P"nsubordonareademonstraiilor
ime'Ie>'m"iodindirect,lateral,cxtransverso,cumsevaartandat.caresp,,^lmulcazde

mbogireatiineiprin dezvoltareliniararaionamentelor56^deazunulpealtul.'
115
ARISTOTEL
deexemplu,ApoatefidoveditdespreCiE.Astfelsadmitemcireprezintunnumr,finitsauinfinitBun
numrfinitneperechernumrparticularnepereche.PutematuncienunapeAdespreC.SiasadmitemcD
reprezintunnumrperechefinitiEalt'pereche.AtunciAesteenunatdespreE170.
13
<Diferenadintretiinafaptului(aluic")itiinacauzei(aluipentruce")>
Cunoatereafaptuluidiferdecunoatereacauzeilui171.Mainti,eledifernaceeaitiin172ndou
moduri:1)cndpremiselesilogismuluinusuntnemijlocite173,atuncicauzaapropiat174nusecuprindenele
ocondiienecesaracunoateriilui..pentruce"
170Aldoileaprocedeudecretereestemaicomplicat.AcelaipredicatAestedemonstratnunumaidespreun
termen(C),ciidespretermenullateral(E),fiindcacelaipredicat(atribut)sereferladousubiecte(BiD).
Avematuncidousilogisme:1)Oricenumrnepereche(B)estefinitsauinfinit(A).Oricenumrternar(C)este
nepereche(B)deci,oricenumrternar(C)estefinitsauinfinit(A).2)Oricenumiipereche(D)estefinitsau
infinit(A).Oricenumrbinar(E)estefinitsauinfinit(A):decioricenumrbinar(E)estefinitsauinfinit(A).
Fiindcaiciestevorbadespeciicoordonate,nusubordonate,sedesfoarparaleldousilogismeideaceea,
demonstraiaestelateral,piezi"(el?to11X071v),extransverso.
171EsteodiferenfundamentallaAristotelntrec"(oti)cevaexist,fapt'caatare,ipentruce"(Sio'ti)
existsaucauza.Princauz,Aristote!nelegenununraiuneadeafi"(ratioessendi),ciiraiuneadea
cunoate"(ratiocognoscenui),*facelegturadintretermeniiextremi(majoriiminori)nraionament.Numai
cunoaprincauzesteoadevrattiin,adicocunoaterecomplet.Simplacunoafaptuluiestenecomplet.
nexpunereaceurmeazsecerceteazdoudiferenetmentalentreceledoumodurideacunoate,caresunti
modurideademonstra
172Aceeaitiindemonstreazsifaptulsicauzalui.Aldoileacaz,Aristotelsevaocupacevamaitrziu,
constndemonstrareafaptuluiicauze'1diferite.
^1
173Premiselemijlocitenucuprindcauzaapropiat,careesteifaptului.
174TermenulgrecesteTipuTovanov(cauzaprim)careestecauzap ,nemijlocitaunuifapt.Primaspecie
ademonstrriidectreaceeaitiinata"cauzeiestenecuprindereadirectacauzeinpremise.
116
ANALITICASECUNDAI,13,78a,b
premiselesuntnemijlocite,dar,nlocdeaajungelacauz,ceah1ecunoscutdinceledounoiunireciproce
esteluatcamediu175.Hindoitermenicarepotfireciprocenunai,unul,carenueste'poatefoarteuorsfie
celmaibinecunoscut,isdevinastfelCaeiulmediualdemonstraiei.AstfelarelocdemonstraiacIe
tejeSUntaproape,pentrucelenusclipesc176.SnotmplaneteleCnesclipi^acuBiapropiereacuA.Atunci
Bestevalabildesprecentrucplanetelenusclipesc.DarAestedeasemeneavalabil,'regntructceeacenu
sclipeteesteaproapeadevrcareafostdobnditprininducie,oriprinpercepiasensibil.Deaceea,Aeste
cunecesitatepredicatalluiCaacamdemonstratcplanetelesuntaproape177Acestsilogismnudovedete
cauza,cinumaisimplulfapt.Ccielenu suntaproapefiindcnusclipesc,cifiindcsuntaproapenusclipesc.
Dartermenulmajorimediualdoveziipotficonvertii,iatuncidemonstraiavafidemonstraiacauzei.Astfel,
fieCplanetele,BapropiereaiAnescnteierea.AtunciBesteunauibutalluiCiA78b(nescnteierea)alui
B.Prinurmare,AesteenunatdespreCisilogismuldovedetecauza,ntructtermenulluimediuestecauza
apropiat178.Altexempluestededucereaclunaestesfericdinmodul
175Adouaspecieestesilogismuldemonstrativcupremisenemijlocite,ncareinscelmaibinecunoscuteste
efectulcareestereciprocabilcucauza,adicareaceeaisferideaceeaputemraionadelaefectlacauz.
Efectuldevineatuncitermenulmediualdemonstraiei.
Aristotelareconvingerea,demonstratnscriereasaDesprecer,cepartarea,slbindputereadeavedea,d
impresiacstelelefixe,spredeosebiredeP'wete,sclipesc,auolumintremurat.
Silogismulprinefectareformaurmtoare:
Totceeacenusclipete(B)esteaproape(A)
Manetele(C)suntaproape(A)__
Planetele(C)nusclipe7,c~(A),
tre(^Cuaceiaitermenisepoatedaodemonstraieacauzei,dacraionamentul
Ulanesclipirelandeprtare,cidelandeprtareIanesclipire.
Tntceesteaproape(B)nusclipete(A)
fkgggWCnunfaproape(B)_______
Planetele(Qnusclipesc(A).
exPerient"ronotnianuprogreseazprintrunasemenearaionament,ccisetiadin**esteUlnduct'vc*
corpurileluminoaseapropiatenusclipesc.ndeprtareastelelorn"esgj|ataPr'naltemijloace,pornindns

delaefect,delasclipirealor.Cauza
dlnpremiselenemijlocite,citrebuiesfiecutat.
117
decreterealuminiiei.Astfel,ntructceeacecretenchipulacestesferic,intructlunacreteastfel,este
evidentclunaestesfi
Pusnaceastform,silogismulestedovadafaptuluidardactermemediuimajorulsuntconvertii,eleste
dovadacauzei.Ccilunaestesfericfiindccretentrunanumitmod,cicretenacelmfiindcestesferic.
(FieCluna,BsfericitateaiAcreterea).Anncazurilecndcauzaiefectulnusuntreciproce,iarefectulestec
imaibinecunoscut,estedemonstratfaptul,nucauza180.Aceastantmpl,deasemenea,cndmediulcaden
afardemajorsiminor18!pentrucaici,deasemenea,cauzanuestedat,iastfeldemonstraiaesteafaptului,
nuacauzei.Deexemplu,lachestiunea:deceunperetenurespir?sarputeadarspunsul:pentrucnuesteun
animal1^
179Acestexempluestelafelcucelprecedent:unsilogismdemonstrativa]faptuluiscosdinefectsetransform
nsilogismdemonstrativaicauzei.
Totcearecreteridelumininfazeestesferic(majora)
Lunaareastfeldecreteri(minora)
Lunaestesferic.
Silogismulcauzeiconvertetemajora,adictermenulmaioralprimuluisilogismdevinetermenmediu.
Totceestesfericprimeteastfeldecreteridelumin(majora)
Lunaestesferic(minora)
Lunaprimeteastfeldecreteridelumin.
Desigur,silogismulcauzeiestemaiconvingtor,nsnuaducenimicnou.dupceamcunoscutcauza.Esenial
estesilogismulfaptuluicaredescopercauzaprintroipotez.Dupcesaadmisconvertibilitateacauzeii
efectului,trecejeaceiapnwuisilogismlaaldoileaestesimpl.
180Estevorbaaicideefectecarenumaisuntnemijlocite,ideaceeacauzai"maiesteapropiat,cindeprtat,
maicuprinztoaredectefectul,ideaceeacauza?1efectul ceidoitermenimediinumaisuntconvertibili,
reciprocabilisauechivalen,Frechivalenaefectuluiicauzeinusepoatetrecedelasilogismulfaptuluila
silogiso
cauzei.Echivalenaesteposibilnumaidacefectulareosingurcauz,aceasta
sinualta
181Aristotelserefernumailafigura2,nuilafigura3,incare,deasefl*'mediulestenafaracelorlalidoi
termeni,ccinfigura3nuexistdectcontparticulare.
182Silogismuldefigura2nCamestreseste:Totcerespiresteanimal(majora)
Zidulnuesteanimal(minora)
Zidulnurespir.
Daranimal"nuestecauzaapropiatarespiraiei,cciexistanirespir.Cauzaapropiatarespiraieieste,
potrivitconvingeriiluiAnsie1'
m1^
118
ANALITICASECUNDAI.13,7Xb
"""""^astaarficauzanerespiraiei,atunciafianimalartrebuisDacarespiraiei,conformreguleicdac
negaiacauzeazfiecrea^afirmaiacauzeazatribuireadeexemplu,dacneartiadintrecaldireceestecauza
bolii,proporialorestecauza^tiiTotaa,dacafirmareacauzeazatribuirea,negareatrebuiezeneatribuirea.
Dar,ncazuldat,nuarelocaceastconsecin,
uoriceanimalrespir.UnsilogismcuacestfeldecauzrezultciCaadoua.Astfel,fieAanimaLB
respiraie,Cperete.AtunciA
rt'nelatoiB(pentructotcerespiresteanimal),darnuaparine
unuiCi,prinurmare.BnuaparineniciunuiCadicperetelerespir.Astfeldecauzesuntvorbiri
hiperbolice183,caretocmai
onsistnaluacatermenmediucevandeprtat,canexpresialuiAnacharsis,csciiinaucntreidinflaut
pentrucnauvii184.
nfelulacestasilogismulfaptuluiisilogismulcauzeidiferncepriveteaceeai.tiinpotrivitcupoziia
termenilormedii'85.Darmaiestencunmodncarefaptulicauzadifer,ianume,cndelesuntcercetate
respectivdediferitetiine.Aceastasentmplncazulcotiinestesubordonatalteia,cumdeexemplu,
problemeopticesuntsubordonategeometriei,problememecanice,stereometriei186,
plmnilor.Chiardacmajoraarfireversibil,nuputemaveaunsilogismnfigura1,pentrucminoraeste
negativ.SeconfirmprerealuiAristoteicoridecteoricauzaiefectulnusuntreciprocabile.nurezulto
dovadnfigura1.
183Vorbireexagerat,frmsur,carenIocdeaspuneczidulnurespir,tundcnuareplmni,spunea:
fiindcnuesteanimal.

Lagreci,muzicadinflautsadezvoltatncadrulpetrecerilorncarese
nsumavin.Anacharsis.filozofsci<careatritprintregreci(secolulalVllea.Hr.).
icalipsacntreilordinflautprinlipsavinului,cuajutorulurmtoruluipolisilogism:
"uexistvidevie.nusuntstruguriundenusuntstruguri,nuexistvinunde
listvinnuestecauzdembtareundenuestecauzdembtarenuexistmuzic
aut'Decianuaveaviiesteocauzmaindeprtatdectmbtarea.
Rezumatalprimuluicaz:deosebireadintresilogismulfaptuluiisilogismulu*irsaCeea?Jtiin.Urmeazal
doileacaz,ncareceledousilogismesuntdistribuited,'"ente.Aceastdistribuiedecurgedintroslbiciune
trectoareacunoaterii.nu^Warea'cniri'orAceastacereostrnslegturntrestabilireaexisteneiunuifapti
rapojj.zeilu>nseiexempleleluiAristotelaratcceledoutiinesuntlegateprintrun,on4re:optica
estesubordonatgeometriei,armoniaaritmeticiietc
oiereometriaerapentruanticitiinasolidelormecanicaeratiinanscare.Pentrumoderni,stereometriaesteo
parteageometriei,pentruantici,51steremetriaerauseparate.
119

AR1STOTEL
79aproblemedearmonie,aritmeticii,iarceleridicatedefenomenele
astronomiei.(Uneledinacestetiinepoartaproapeacelainum'"'exemplu,astronomiematematicinautic,
armoniematernat'*acustic).Estetreabaobservatorilorempiriciscunoascfaptulmatematicienilors
cunoascicauza,pentrucacetiadinurm'nposesiademonstraiilorcaredaucauzele,darsuntadesea
nestiwaifaptuluintocmaicaaceicarevduniversalul,dardinlipsjobservaienuvdcazurileparticulare.
Aasunttoatetiinelecareddeosebiteesenial187,cerceteaznumaiformele.Ccitiinelematernatiaudea
facecuforme,nucuunanumitsubstrat188.nadevrdac'proprietilegeometriceaparinunuisubstrat,
matematicianulnu$ocupdeelecaaparinndunuisubstrat.idupcumopticaseraportlageometrie,totaa
oalttiinseraportlaoptic,anumeteoriacurcubeului189.Aicicunotinafaptuluiestendomeniulfizicii
cunotinacauzeinacelaalopticianului,fiecapuroptician,fiecaopticianmatematic.Multetiine,carenu
suntsubordonate,staunacelairaport,deexemplu,medicinaigeometria190:estetreabamediculuistiec
rnilecircularesevindecmaincet191,ageometruluistiecauzapentrucareesteaa.
187Deosebiteesenialsunttiinelesuperioarecroralesuntsubordonatecelelalte,adicmatematica
(geometria,stereometria,aritmetica).
188Matematicaarecaobiectnumaiformeabstractizatedesubstratulmaterial(uivoKtfuevov)dei,nrealitate,
formelematematicesuntlegatedesubstratulmaterniallucrurilorindividuale,alcorpurilor.
185Subordonareapoateavealocnunumaintredoutiine,ciintreiaAristotelfacedinteoriacurcubeuluio
tiinapartefadeopticifadegeomew
190Pnacum,distribuireafaptuluiicauzeintretiinediferitesarapolatiinesubordonateunaalteia.
Acelailucrusentmplamputeaspune:cuattmultdactiinelediferitenusuntsubordonate,ca,de
exemplu,medicinaieoinencazulrnilor.
.,e
191Cerculestefigurancareoliniepoatenchidecelmaimarespai>aceearnilecircularesevindecmai
greu.Oaltcauzpoatefiigreutateacaw=rniicircularessenchid.Exempluldinurm,decercetareprin
doutiine
arti
afaptuluiicauzei,nunseamnotreceredelaungenlaaltul,ceeace
dici
concepieitiinificealuiAristotel,cinumaioutilizarentrotiin(jned^
rezultatobinutnalttiin(geometria).Geometrianuddemonstraiimeui1medicinanuddemonstraii
geometrice.Totu,tiinelenusuntizolate,ci*nunumaiprinmetodademonstraiei,ciiprinrezultatelelor.
120
ANALITICASECUNDAI,14,79a
14
<Figura1estedeprecderesilogismultiinifio
deea
Dintoatefigurile,ceamaitiinificestefigurantia1.Ccifolosescdemonstraiiletuturortiinelor
matematice,caeticageometriaioptica,i,putemspune,demonstraiiletuturortelorcarecerceteazcauzele.
Ccisilogismulcauzeieste saulusivsaungeneralvorbindincelemaimultecazuri,naceastfar
nc^odovadcaceastfiguresteceamaitiinific,deoareceprindereacauzeiesteprimacondiieatiinei.O
altdovadestecaprimafigurestesinguracarenedputinadeadobndicunoatereaeseneiunuilucru.n
figuraadoua,nicioconcluzieafirmativnuesteposibil,pecndcunoatereaeseneiunuilucrutrebuiesfie

afirmativ.Iarnfiguraatreiaarelocunsilogismafirmativ,darnuesteuniversal,iaresenatrebuiesaibun
caracteruniversal:deexemplu,omulnuesteunanimalbipedntrunanumitsens,cinmoduniversal.nfine,
primafigurnuarenicionevoiedecelelalte,pecndtocmaicuajutorulceleidintisentrescisedezvolt
continuucelelaltedoufiguripnseajungelapremiseimediate.Evident,deci,primafigurestecondiia
principalatiinei193.
Dupceaartatcdemonstraiaesteunsilogismcarendeplineteanumite
"niiinceprivetepremiseleiconcluzia,Aristotelvacercetaacumfelurilede
nstiaieigradelelordeperfeciune.Demonstraianfigura1ndeplinetemaibine
]<iiledemonstraiei.ChiardinAnaliticaprim1,7saartatroluldominantalprimei
.iarnumaicasimplusilogism.Dintremodurileprimeifiguri,primulmod(Barbara)
^condiiademonstraieicapropoziiileeisfieafirmativeiuniversale.Celelalte
dauconcluziisaunumainegative(figura2).saunumaiparticulare(figura3).
sin'rimafigurarecaractereletiinificetipice:a)oferconcluziiafirmative
tareC'EStecunoatereacauzeic)estecunoatereaesenei,adicadefiniiei,aCe"fiuvi
universal(nuparticular)d)nuarenevoiedecelelaltefiguri,ci
ptincj..Olecleeil>pentruaajungelapremisemajoretotmaigenerale,pnla"Pnnintercalareadenoi
termenimedii.
121
79b
<Propozi{iinegativenemijlocite>
Cumsavzut,ApoatesaparinnemijlocitluiBsitdebinesnuiaparin194.Numescapartenensau
neapartennemijlocitaceeacarenucuprindeniciuntermenintermediar:deoar.nacestcaz,apartenenaori
neapartenenanuvafimijlocitdea]tcdectdetermeniinii.UrmeazcdacaoriA,oriB,oriattAltiB
suntcuprinintruntot,neapartenenalornupoatefinemijlocitulAstfel,saadmitemcCestegenulluiA,
Atunci,dacaCnuestegenulluiB nadevr,ApoatefoartebinesaibungencarenuesteoenulluiB
obinemunsilogismcaredovedetecAnuaparineluiBDac:CaparineJatoiAiCnuaparineniciunuiB,
atunciAnuvaaparineniciunuiB196.Totaa,dacaBestecuprinsnenulluiDobinem:DaparineiatoiB.
darAnuaparineniciunuiDurmeazcAnuaparineniciunuiBprinsilogism1"7.Dovadavalisimilardaci
194Propoziiilenemijlocitesauprincipiiletiinelordemonstrativesuntgenereafirmativeiuniversale.Elepot
fiinegative,cumesteprincipiulsupremalnoncomradicfiei.Totui,aiciAristotelarenvederenuatt
principiile,citoatepropoziiilencarelegareacelordoitermeninusefaceprintrunaltreileatermen,fientro
propoziieafirmativ,fientrunanegativ.
1'Adicntrungensauonoiunemaigeneral,caspecii.Inacestcaz.negareaaparteneneipredicatuluila
subiectnupoatetinemijlocit,ciestemijlociS*genulcelecuprinde.Aristote!ncearcsdeterminemaide
aproapenaturapropoziiinegativenemijlocite.
196SilogismnCarnestres.Exemplu:Oriceom(A)estesubstan(C)
Niciocantitate(B)nuestesubstan(C)
Niciocantitatenuesteom.
t
Concluzianuesteopropoziienegativnemijlocit,ciestemijlc'1"(substana).
197Silogismnfigura1(Celarent):
Niciocantitate(D)nuestesubstan(A).Oricelinie(B)estcant^tteJD)^^
Nicio linie(B)nuestesubstan(A).,,
xciAadar,concluziaABnuesteopropoziienegativnemijlocit*1'
mijlocitdetermenulD(termenmediu).
122
ANALITICASECUNDAI,15,79b
,198
.CgenulluiAnuestenevoiesfie
tiBsuntintrungen
i'Bsiviceversa,searatprinapartenenalasenicareseexclud. piuntermennsenaACDnupoatefi
enunatdesprevreun"nseriaBEF,idacGuntermendintroserieanterioarnulluiA,esteevidentc
genulluiBnuvafiG,ntruct,dacCilCHilenusarmaiexcludereciproc.Totaa,dacBestecuprins31l
gen,acestanuvafigenulluiA199.Dac,pedealtparte,niciBnuauungen,iarAnuaparineluiB,aceast
neapartenenasjfjenemijlocit200.Dacarexistauntermenmediu,unulsau1dineiestedatorsaibungen.
Ccisilogismulvafiorinprima,nadouafigur.Dacestenprima,Bvaaveaungen pentrucaremisa
carelconinetrebuiesfieafirmativ201dacestentradoua,

198Pnacum,Aristoeisaocupatdeczuicndunuldintermeniiextremiestecuprinsntrungen.Acum
cerceteazcazulcndamndoitermeniisuntcuprinzintrungendiferitcaspecii.Cuattrraimultneapartenena

lorvaputeafidemonstrat,adicnuvafinemijlocitnegativ,incvafidemonstratprindoitermenimedii
caresuntgenurilerespective.SadmitemcAestelinie,Ccantitate.BalbiDcalitate.Vomaveadou
silogisme,unulnfigura1:
Mcocalitate(Dlnuestelinie(A)(majora)
Oricealb(B)estecalitate(D)(minora)
Niciunalb(B)nuestelinie(A).
Saunfigura2:
Oricelinie(A)estecantitate(C)(majora)Niciunalb(B)nuesU:_cantitate(C)(minora)Niciunalb(B)nueste
linie(A).
DecipropoziianegativAB(Niciunalbnuestelinie)nuestenemijlocit,demonstratsaumijlocitprindoi
termenimedii(CiD).Ceidoitermeniextremi'""ioniiiminorul)suntcuprinifiecarenaltgen.
'Iadous
ApartenenaluiAiBlagenurideosebiteesteilustratprinapartenena
Jserii(ouoToix'i'a)paralele,deciexclusive,fiindcaparinunorgenuridiferite.Dac'SenaACapar*'neia
subsan,iarseriaBEFlaaccidente(deexemplu,calitate)."SUbstan'aestenotatcuG,atunciBnuvafinG.
itotaadespreA,carenuestenenu'luiB.Termenuldeserie(systoicheia)esteuntermenobinuitla
Aristotel,
coapartenenlaacelaiirdenoiuninrudite,fngenere,termenulsemnificnVoniogeneJnrudite,
coapartenentedupgenispeciinnoiuniopuse.Vezi
genurjf"'mPOIriv,dacAiBnusuntntrungencaspecii,cisuntelenseleermentornun>negareaunuia
desprecellaltvadaopropoziienemijlocit.Vezimaisussilogismulnfigura1:Celarent.
123
AR1STOTEL
oriAoriBsuntntrungen,aanctsilogismulesteposibildintreeiarformaopremisnegativ,darnueste
dacambelesuntnegative202.
Deaceeaesteevidentcunlucrupoatesnunemijlocitaltuia,iamstabilitcndicumaceastaesteposibipo?1
16<Ignoranaieroareacarezultatedinpremisenemijlocite^
Ignoranadefinitnucanegaiacunoaterii,cicaostarpozitiv,esteeroareaprodusprinsilogism204.
Easeproduce,laapartenenacailaneapartenenanemijlocit205,ndoufeluri:saucndcinevacredepuri
simpluntroapartenenorineapartenena,saucndcredinacuivaestedobnditaprinsilogism206.Eroarea
carestntrocredinsimpl,direct,estea
202Vezimaisussilogismulnfigura2:Cesare(majoraenegativ).PoatefianCamestres(minoraeste
negativ).Darambelepremisenupotfinegative.
203Capitoluladoveditcpotexistajudecinegativenemijlocite.Aceastaesieposibilcndceledouextreme
suntelenselegenurifrniciolegtur(irtenmmediu).NegarealuiBdespreAsefacefrtermenmediu,
decinupoatefidemonstrat
204Capitoluldezvoltodistinciefcutmainaintencapitolul12,77b.ntrcceledoufelurideignoran',
ignoranacanegareaoricreicunoateriiignoranalstarepozitiv,caodispoziietrectoare(SmOcoi?),care
estefalsatiin.D&Pdeosebireadintrediathesissaudispoziiatrectoareihexis(e^i?)saudispoziiaconssse
vadCategorii,cap.6,6a.Capitoluldefatseocupdeignoranapozitivasa
,ikctnttl
eroare,defalsatiin,dupcenainteseocupasedetiin.Incapitolulvacercetaignoranaabsolutsau
negareacunoateriingenere.Cumti"1,cercetatnmetodaeidemonstrativ,eroareavaficercetatcaunviciu
alsiWJcaofalstiinprodusdepremisefalse,deisilogismulestelogicetejust^
2t"Adiclapropoziiileafirmativesaunegativenemijlocite(deaurmAristotelsaocupatncapitolul
precedent).nacestcapitolsecerceteaZipremisenemijlocite,ncapitolulurmtoreroarealapremiselemijlocite.
Setecj|nemijlocitesuntpremiselencaresubiectulipredicatulsuntunitefrinterm
^treianoiuni,
decifrarecurgelaunsilogism,carepresupuneuntermenconj^
206Eroarea,carenuesteignoranacaoprivaiunedetiin,<'0}decicevapozitiv,estededoufeluri:
eroareaesteocredin,puri
:sisimplu''
124
ANALITICASECUNDAI,16,79b,80a
iareroareacarerezultdinsilogism carenepreocupaici'.jjjulteforme.Astfel,sadmitemcAnu
aparinenemijlocitratunciconcluziatrasprintruntermenmediuC,cAn'C'luiBvafiuncazdeeroare
produsprinsilogism.Acum,douintposibile.Oriambelepremise,orinumaiuna,potsfiefalse.
'ciAnuestevreunatributalvreunuiC,iniciCalvreunuiB,^3C dcontrarulafostadmisnambelecazuri,
ambelepremisevorfi*207(CpoatefoartebinesfieraportatlaAiBnaafel,nctfjenicisubordonat
luiA,nicisaparinuniversalluiB.CcintrUctAnuiaparinenemijlocit,nupoatesfiecuprinsntrunsi
Anuestenmodnecesarunatributuniversalaltuturorlucrurilor,prinurmare,ambelepremisesuntfalse208).

Pedealtparte,unadin
emisepOatesjfieadevrat,deinuoricare,cinumaimajoraAC209.80aDeoareceBnustsubniciungen,
premisaCBvafitotdeaunafals,ntimpceACpoatesfieadevrat.Acestaestecazul,dac,deexemplu,A
esteraportatnemijlocitattlaCctilaB210.Cci,atuncicndacelai
jarecumabsolut,privitnsine,sauesteocredinrezultatalunuisilogism.nacestcapitolsecerceteaznumai
erorilemijlocitesaucaresemanifestnsilogism,caconcluzii,ianumecndpremisele,elenselesuntobinute
nemijlocit,adicnesilogistic.Edeateptatcaasemeneaerorisnufiepreanumeroase,deipremiseleafirmative
inegativepotficombinate.Aadar,eroareaianateresaufrsilogismsaucaoconcluzientrunlogism.
207Secerceteazprimulcaz:amndoupremiselesuntfalse.Exemplu:Oricecantitate(C)estesubstan(A)
Oricecalitate(B)estecantitate(C)Oricecalitate(B)estesubstan(A).
Trebuiesavemnvederec,potrivitcelorexpusencapitolulprecedent,11epropoziiilornemijlocitenupotfi
cuprinsentronoiunesuperioar.Dac,n.deroaisus,B(calitatea)arfigenulluiC,propoziianiciunB
nuesteA"nar"UJ'ocit.Anuesteonoiuneattdecuprinztoarenctsaparinoricruilucru,ad
Aldoileacaz:unadinpremise,ianumemajora(AC),poatesfie
Tat'**cndminoraefals.Concluziaafirmativvafifals.ricecorp(C)estesubstan(A)
QSEtESitateJBlestecorp(C)ricecalitate(B)esteosubstan(A).
''nge..mraefals,fiindcB(calitate)nupoatefintrunaltgen,ciesteeansii(levConc'uzia
afirmativestefals,fiindcesteopusnegativeinemijlocite^"BnuesteA).
Fieafirmativ,fienegativ.
125
ARISTOTEL
termenesteraportatnemijlocitlamaimulitermeni.niciunuid^^~termeninuvaaparineceluilalt.Nuare
totuinicioimportant***apartenenanuestenemijlocit211.ac
Eroareadeapartenenseproducedecidinacestecnumainaceastform,pentrucamgsitcniciunsilogjs
^apartenenuniversalnuesteposibilnvreoaltfigurdectprim2^Pedealtparte,oeroarede
neapartenenpoatesseproduco' prima,orinadouafigur213.Deaceea,sexplicmntiforfvariate
pecareleiaeroareanprimafigur,icaracterulpretnis1'nfiecarecaz.
Easepoateproducecndambelepremisesuntfalsedeexpiu,dacpresupunemcAaparinenemijlocitattlui
Cctilujr>Cci,dacseadmitecAnuaparineniciunuiC,iarCaparineoricm'B,ambelepremisesunt
false214.
Eroareamaiesteposibilcndunadinpremise,indiferentcareestefals215.CciACpoatefiadevrat,CB
falsiarACesteadevratapentrucAnuaparinetuturorlucrurilor216,CBfals,pentrucCciuianiciodat
nuiaparineA,nupoatesaparinluiB217.Cci.dacpremisa
''Dacasubstana(A)esteafirmatnemijlocitsaumijlocitdesprecorp(Q,darnegatnemijlocitdesprecalitate
(3),nuputemaiirmunemijlociicalitatea(B)desprecorp(C).
212Eroareanconcluziauniversalafirmativnuesteposibildectnfigura1.Eroareanconcluziauniversal
negativesteposibilnfigurile1m2.nuinfigura?.carecunoatenumaiconcluziiparticulare.
21!DacpresupunemcesteadevratpropoziiaafirmativnemijlociiOriceBesteA",eroareapropoziiei
negativenemijlocite:,.NiciunBnuesteA'pefidedusinprimainadouafigur.
214Silogismuldefigura1(Celarent),ncareambelepremisesuntfalse:Niciuncal<C)nuesteanimal(A)
Oriceom(B)esteuncal(C)Niciunom(B)nuesteanimal(A).
215Premisamajoresteadevratiminorafals(primaipotez),Prmajorestefalsiminoraadevrat(a
douaipotez).
216Anuesteatributultuturorlucruriloriprintreacestelucruri,aparineA,poatesfieC.
217SilogismnCelarent:
Nicioplant(C)nuesteanimal(A)(adevratfiindcAnu
Oriceom(B)estejojiianj(CJ^caatributoricrui1
Niciunom(B)nuesteanimal(A).
126
crorank
iluciu*
ANALITICASECUNDAI,16,80a
fadevrat,premisaACnuarmaifiadevratitotodat,dacnremisearfiadevrate,iconcluziaarfi
adevrat.DarCBfadevrat,iarACfalsdeexemplu,dacattCctiAconind
f8enUnadineletrebuiesfiesubordonatceleilalte,aanct
Peanforma:AnuaparineniciunuiCvafifals218.AceastaPre,f.^Jec6dacunaoriamndou
premiselesuntfalse,concluzia
fllarnduleifalsa1'.
nfiguraadouapremiselenupotsfieamndoutotalfalse220.*devr,dacAaparinelatoiB221.niciun
termenmediunupoate

njversalafirmatdespreoextremiuniversalnegatdesprealta222Harpremiselencaremediulesteafirmat
despreoextreminegatdespreltasuntcondiianecesarpentrucasrezulteunsilogism.Deaceea,dacluate
nacestmod,elesuntcutotulfalse,contrariilelortrebuieinverssfiecutotuladevrate,ceeaceeste
imposibil22*.Pedealtaparte,
218DacA(animal)iC(viu)aparinluiB(om),C(viu)estegenulluiA(animal)iatuncimajora:Niciun
viu(C)nuesteanimal(AJFestefals,ilarminora:
Oriceom(B)esteviu(C)"esteadevrat.Deaceea,concluzia:Niciunom(B)nuesteanimal(Aestefals.
219Reamintim,estevorbadefigura1
220Opremisestetotalfalsdacopropoziieparticularinclusnprimaeste.deasemenea,fals.Astfel,
propoziia:Nicioplantnuestefiinvie"estetotalfals,daciparticularaei:Cine/eplantenusuntvii"este,
deasemenea,fals,
221Sepresupunecpropoziia:,,AaparinelatoiB"esteadevratAtuncicontraraei:AnuaparinelatoiB"
estefals.
22DacAaparinelatoiB",nuvomgsiuntermenmediucaresaparinluiAisnuaparinluiB.n
adevr,AfiindospeciealuiB,trebuiecaceeaceesteafirmatuniversaldespregensfieafirmatidespre
specie,iceeaceesteafirmatuniversalesprespecietrebuiesfieafirmatcelpuinparticularidespregen.Se
aratprinsilogisme<*primireaunuiastfeldemediu(C)ducelaimposibiliti.223Concluziafalsrezultn
Camestres:
Oriceanimal(A)estenemuritor(C),(propoziietotalfals)
'"'unJE!(EInuestenemuritor(C),(propoziietotalfals)
Niciunom(B)nuesteanimal(A),(concluzietotalfals).
Uacpremiseleacestuisilogismsunttotaladevrate,obinemunsilogismn
Cesare:
Niciun animal(A)nuestenemuritor(C),(propoziietotaladevrat)Oriceom(B)estenemuritor(C),
(propoziietotaladevrat,
casupoziie)
e
ounom(B)nuesteanimai(A).
il't^nSeastfe'laconcluziasilogismuluiprecedent,ceeaceesteoim
'llndcdoupropoziiiadevratenudauoconcluziefals.Pelngaceasta,
127
ARISTOTEL
luat
nimicnuseopunecaamndoupremiselesfieparialfalsedepiu,sadmitemcCaparineunorAiunorB.
Atunci,dacsacapremisecBaparinelatoiAiniciunuiC,amndouprenysuntfalse,darparial,nutotal
false.AcelailucruesteadevratA*majoraestefcutnegativnloculminorei224.Dacopremisestea
fals,esteindiferentcareanume.Astfel,presupundcceeaceapar,latoiAtrebuiesaparin,deasemenea,
latoiB,atunci,dacCainelatoiA,darnuaparinelaniciunB,CAvafiadevrat,darCR80bfals225.
Totaa,ceeacenuaparineniciunuiB,nuvaaparineniciu
A.Cci,dacaraparinetuturorA,araparine,deasemenea,itutur
B,ceeaceestecontrarpresupuneriidactotuiCaparinelatoiAdarnuaparineniciunuiB,atuncipremisa
CBesteadevrat,darcealaltestefals226.Cazulestesimilar,dacmajoraestefcutpremisnegativ227
amadmiscAaparinelatoiB(toiBsuntA).Urmeazcceledoupremisenusunttotalfalse,cumsa
presupuslanceput.Presupunereaaduslaoabsurditate.
224DacseadmitecaadevratcC(mediul)aparinenumaiunorAiunoiB,dacmaideparteadmitemcC
aparinelatoiAinuaparinelatoiB,premiselevorfiamndoufalse,darnutotalfalse,cinumaiparial
false.Silogismelevorficaceleprecedente,nscumeniuneacpremiselesuntparialfalse.Astfeln
Camestres:
Oriceanimal(A)estealb(C)
Niciunanimal(B)nuestealb(C)
Niciunom(B)nuesteanimal(A)SaunCesare:
Niciunanimal(A)nuestealb(C)Oriceom(B)estealb(C)
(parialfalse)(concluziefals).
(parialfalse)
Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals).
225Daciinumaiunadinpremiseestefals,fiemajora,fieminora,vonia*elngenerepatrusilogisme.Aici
avemunprimsilogismnCamestres,ncaremajoraesteadevratiminorafals:
Oriceanimal(A)esteviu(C)(propoziieadevrat)
Meiunom(B)nuesteviu(C)(propoziiefals)
(concluziefals).

majora
Niciunom(B)nuesteanimal(A)
226Obinemunaldoileasilogismdefigura2,nCamestres.ncaretestefalsiminoraadevrat:
Oriceanimal(A)estepiatr(C)(propoziiefals)
Niciunom(B)nuestepiatr(C)(propoziieadevrat)
Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals).este
227ObinemastfeldousilogismenCesare,ncaremajorasaunuadevratsaufals.Silogismulnsuinuse
schimb.
128
ANALITICASECUNDA1,17,80b
acenuaparineniciunuiAnuvaaparineniciunuiBidac
admitecCnuaparinelatoiA,daraparinelatoiB,premisa3CUD1se"
'
cAeste
adevrat,darcealaltestetotalfals228.itotaaestefalsa
,ceeace
cceeaceaparinelatoiBnuaparineniciunuiAcci13elatoiBtrebuiesapariniunorA229.
Dacacumseadmitec^artinelatoiB,darlaniciunA,CBvafiadevrat,darCAfals230.Esteclardeci
c,ncazulpropoziiilornemijlocite,silogismulfiposibilnunumaicndambelepremisesuntfalse,ci,de
asemenea,cndnumaiunaestefalsaJl.
17
<Ignoranaieroareacarezultatedinpremisemijlocito
ncazulcndpredicatulaparinesaunuaparinenemijlocitsubiectelor232,attatimpctconcluziafalseste
dedusprintruntermen
228SilogismnCesarecumajora(CA)adevratiminora(CB)fals.
Niciunanimal(A)nuestepiatr(C)(propoziieadevrat)
Oriceom(B)estepiatr(C)_______(propoziiefals)
Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals).
229Cumtim,estefalscceeaceaparinespecieinuaparinegenului,iinvers,estefalscceeaceaparine
genuluinuaparinespeciei.
230TotsilogismnCesarecumajora(CA)falsiminora(CB)adevrat.
Niciunanimal(A)nuesteviu(C)(propoziiefals)
Oriceom(B)esteviu(C)(propoziieadevrat)
Niciunom(B)nuesteanimal(A)(concluziefals).
Aristotelrezumntrofrazconinutulcapitoluluidefa.Aceastanu"WScntoatefigurileobinem
silogismefalse,dacamndoupremiselesuntfalse.*esteadevratnumaipentrufigura1,ntimpcela
figura2premiselesuntfalsenumaiParial.
dmDupcesaocupatdeerorile(concluziilefalse)obinuteprinraionamente
dinnemijlocite,nacestcapitol,Aristotelseocupdeerorile(concluziilefalse)
""**mijlocite,adicelenselededuseprintruntermenmediu.aiciCazurilesuntaicialtfeldectla
raionamentelecupremisenemijlocite,fiindc"'feritTUntermenmediucarepoatevariai,deaceea,erorile
prinsilogismevorfiiiisfs^ ennenulmediupropriusilogismuluisauacelaluatdintroserienruditsau,'Un
termenmediustrinduclaeroridiferite.
129
AR1STOTEL
'
mediupropriu23,numaimajorainuamndoupremiselesuntf(Prinmediupropriunelegtermenulmediu
princareseobinesil*'opusacontradictorieafalsului,adicsilogismuladevrat.)Astf^admitemcA
aparineluiBprintermenulmediuCatunci>Sapentruadaoconcluzie,premisaCBtrebuiesfieluat
afirmativclarcaceastpremistrebuiesfietotdeaunaadevrat,nupoateficonvertit.Dimpotriv,majora
ACestefals,ccidevinecontrar,adicadevrataprinconversiuneaeiz.Totasadmediulesteluatdinalt
seriedepredicate,deexemplu,spresupurcDnuestenumaiconinutnAcajntruntot,ci,deasemenea,ce
enunatdespretoiB.AtuncipremisaDBtrebuiesrmnneschimbat,darcalitatealuiADtrebuiesfie
schimbataanctDBestetotdeaunaadevrat,iarADtotdeaunafals.Acestfeldeeroareesteidenticcu
acelacareestededusprintrunmediupropriu35.Pedealtparte,dacconcluzianuestededusprintrunmediu
propriu,cndmediulestesubordonatluiA,darnuaparineniciunuiB,amndoupremiseletrebuiesfiefalse
cci,dactrebuiesrezulteunsilogism,
233Termenulmediupropriu(oliulov)esteacelacarepoateserviintrunsilogismcuconcluziefaisintr
unuicuconclu/ieadevrat.
234Formulareafacecaacestpasajsfieobscur.Slumunsilogism,A,BiC,acestadinurmfiindtermenul

mediu.Silogismuladevratnfigura1este:
ToiiCsuntA(Oricefiinraionalrde)
ToiBsuntC(Oriceomestefiinraional)
ToiBsuntA(Oriceomrde).
Cumobinemconcluziafals:NiciunBnuesteA"?Falssaunegativpoatefipremisaminor,fiindcn
figura1minoraestetotdeaunaafirmativi(A"prim,1,4).Falssaucontrarnupoatefidectmajora(AC),
adic:NiciunCnue*A"(Niciofiinraionalnurade).nsfrit,constatmctermenulmediuesteprop"^
(rde),fiindcrmneacelainsilogismulfalscainsilogismuladevrat.Terme<convertit"nuaresensul
dersturnareatermenului,cideschimbareapropozUafirmativnnegativ.
.jle
235Noulcazsereferlaunsilogismncaretermenulmediunupropriu",nsensuldeadevratcauzaunirii
subiectuluiipredicatulmprumutatdintroserienrudit(deexempluD).Silogismulfals(eroareasilog1'.,
iaicicapremisaminorsfieafirmativ(adevrat)ipremisamajornega
MeiunDnuesteAToiBsuntDNiciunBnuesteA.
130
ANALITICASECUNDAI,17,80b,81a
doutrebuiesfieluatecontrarcomportriilorrealeastfelamndoudevinfalsedeexemplu,spresupunem
cAjaoiD,darDnuaparineniciunuiB,atunci,dacaceste"'.suntschimbatencontrarullor,rezulto
concluzie,iarP<oUjpremiselevorfifalse236.Cnd,totui,mediulDnuesteihndonatluiA,ADvafi
adevrat,DBfalsADadevrat,pentru81a\anUestesubordonatluiDDBfals,pentruc,dacarfi
adevrat,cisiconcluziaarfiadevratdareaesteprinipotezfals237.
Cnderoareaesteconchisnfiguraadoua,amndouemiselenupotfitotalfalse.Cci,dacBestesubordonat
luiA238,tunciniciuntermenmediunupoatesaparinlatotalitateauneiextremeilanimicdincealalt,cum
saartatmainainte239.0premisnspoatefifals,ianumeoricaredinamndou.Astfel,dacCaparine
attluiActiluiB,darseadmitecaparinenumailuiA
236Acestaltreileacazprezintoatreiaposibilitatedeeroareprinsilogismcupremisemijlocite.Termenul
mediunuestenicipropriu,niciluatdintroserienrudit,ciestestrin.Acestcazaredouspecii:1.Sadmitem
ctoiDsuntA(adicDestesrbiectulluiA)icniciunBnues(eA.Pentruaaveaunsilogismfals,amndou
premiseletrebuiesfiefalse,adictrebuiesfieconvertite",aanctminoradevineafirmativ,cumcere
figura1.
NiciunD(animalfrraiune)nuesteA(viu),(propoziiefals)OriceB(om)esteD(animalfrraiune),
(propoziiefals)
NiciunB(om)nuesteA(viu),(concluziefals).
!37nadouaspecie,majoranegativ:NiciunDnuesteA"esteluatcacrata,darminora,fireteafirmativ
OriceDesteB"esteluatcafals.Daciraarfiadevrat,concluziaarfiieaadevrat.Nammaiavea
atuncioeroareS1logistic.Iatsilogismulfals:
NiciunD(piatr)nuesteA(vie),(propoziieadevrat,deinegativ)QnceBjom)esteD(piatr),
(propoziiefals)
Deci:NiciunB(om)nuesteA(viu),
(concluziefals).
3i,Uja^acAestegenuliBestespecia,trebuiecaceeaceaparineuniversal
"Pariniceluilalt,celpuinparticular.
PoateuReferinalacapitolulanterior.Dacprinipotez:ToiBsuntA",nuseitucicormenulmediu(C)s
aparinunuiaisnuaparinaltuia(AsauB),fiindc^11214Va"'"^'clunBnuesteA"(Anuaparine
niciunuiB).Dar,cumvom
^ma
(p),
*5PartiS'UnatIinPremise,oricaredinele,poatefifals,adicputemadmitecCweluiAsauB
131
ARISTOTEL
inuluiB,CAvafiadevrat,CBfals240.i,invers,daca<cCaparineluiB,darniciunuiA,CBvafi
adevrat,CA
Amstabilitcndiprincefeldepremisevarezultaeroar'cazurilecndsilogismuleronatestenegativ242.
Dacsilogismul'"afirmativ243,elpoatefiformatprintruntermenmediupropriun'caz,ambelepremise
nupotfifalse,cci,dupcumamspusnainteobtrebuiesrmnneschimbat,dacestesavemoconcluzie.
DeacAC,acruicalitateesteschimbat,vafitotdeaunafals244.A.Ceaestedeopotrivdeadevrat,dac
mediulesteluatdinaltseriedpredicate,cumsastabilitcestecazuleroriinegativepentrucDRtrebuies
rmnneschimbat,ntimpcecalitatealuiADtrebuiedfieconvertitieroareaesteaceeaicainainte245.
Darsilogismulpoatesrezulteprintruntermenmediuimpropriu.Atunci,dacDestesubordonatluiA,premisa
ADvafiadevrat,darcealaltfals.CciApoatesaparinmaimultor

240DacadmitemcCA(majora)eadevrat,decicCaparineluiA,daicCB(minora)efals,vomavea
unsilogismnCamestres:
ToiAsuntC(majoraadevrat)
NiciunBnuesteC(minorafals)
NiciunBnuesteA(concluziefals,contraripotezei).
241Dac,dimpotriv,admitemcCA(majora)efalsiCB(minora)esteadevrat,obinemunsilogismn
Cesare:
NiciunAnuesteC(majorafals).
OriceBesteC(minoraadevrat).
NiciunBnuesteA(concluziefals,contraripotezei).
242Cndconcluziafalsestenegativ,contrarconcluzieiadevrateafirmative.silogismulsefacesaunmodul
Celarentalfigurii1saunmodurileCesareiCaiwsalefigurii2.
243Secerceteazacumadouaparteateorieiadevratestepropoz.negativ:NiciunBnuesteA"i,fals
estepropoziiaafirmativ:ToiBsunConcluziafalsvafiobinutprintrunsilogismnfigura1(Barbara).
,.j
244Silogismulfalssevaconstruideosebit,dupcazurileniratemaisus.dupcummediul(C)estepropriusau
impropriu(unaltul).nacestsilogismrni^trebuiesfietotdeaunaafirmativnfigura1.Falsestenumai
premisamajora
eaesteconvertit",nsensulcdevinedinnegativ,afirmativ.
245ncazulcmediul(D)esteluatdinaltserie,cumsaartatnainte.Pminor(DB)vafiafirmativi
adevrat,pecndminoracareafirmpeDAVomaveaaceeaisituaiecancazulprecedent,ccitermenul
mediu,d'propriu(cauza),seaseamnacestuia.
132
ANALITICASECUNDA1,17,81a
dintrecareniciunulnuestesubordonataltuia246.DacnsD
terD1'subordonatluiA,evidentcAD,ntructesteluatafirmativ,
nUctdeaunafals,pecndpremisaDBpoatesfieoriadevrat,ori
3247cciApoatefoartebinesnuaparinniciunuiD,pecndD
elatoiBdeexemplu,niciotiinnuesteanimaloricemuzic
u'int.TotaadebineApoatesnuaparinniciunuiD,iarD
nuiB.Rezultatuncic,dactermenulmediunuestesubordonat
l'maior,nunumaiambelepremiselaunloc,cifiecarenpartepoate
fifals248'
iastfelamclarificatnctefeluriipetemeiulcrorpremise
locerorinsilogism,attncazulpropoziiilornemijlocite,ctialcelordemonstrabile249.
246ncazulctermenulmediu(D)estestrin,dacDestesubiectulluiA(ToiDsuntA"),majora(DA)este
adevrat,minora,ncareBnuareniciolegturcuD,esteadevrat.Deaceea,afirmareaminorei(DB)este
fals.SilogismulnBarbaravafi:
ToiDsuntA(propoziieadevrat)
ToiBsuntD(propoziiefals)
ToiBsuntA(concluziefals,fiindcontraripotezei).
AristotelsfretepasajulcuobservaiacA,carenraionamentuladevrataparineluiC,nuesteexcluss
apariniluiD,deiacetiadoipotsnufieafirmaiunuldesprealtul,adic:Niciunulnuestesubordonat
altuia".
247DacnrealitateDnuestesubiectulluiA(majora:NiciunDnuesteA"esteadevrat),atunciaceeai
majorcareafirmcDestesubiectulluiA,vafifals.DarminoraDBpoatefiadevratsaufals.nti,este
posibilcatoiBsfieD.Exemplu
Oricetiin(D)esteanimal(A)(propoziiefals,fiindcceaadevrateste:
Nicio tiinnueanimal")
Oricemuzic(B)estetiin(D)(propoziieadevrat)
Oricemuzic(B)esteanimal(A)(concluziefals).
Esteposibildecicaamndoupremiseleadevratesfienegative,adicwanuaParinniciunuiD,iDsnu
aparinniciunuiB.Atunciraionamentulfalsvaeadupremiseafirmativefalse.
OriceD(piatr)esteanimal(A)Q[>eBJtim)esteD(piatr)riceB(tiin)esteD(piatr)
249r
(propoziiefals)(propoziiefals)(concluziefals).
Rezumatalcapitolelor16i17.nctefeluri",adicncefiguriimoduriadicjcarorpremise",adicdac
premiselesuntadevratesaufalsedemonstrabile",Premisemijlocite.
133
ARISTOTEL

18
dgnoranacanegaieacunoateriirezultatdinlipsaunuisim>
Nuestemaipuinevidentcpierdereaunuiadinsimuriadupierdereapriicorespunztoaredincunoaterei
c,deoareceninvmsauprininducie,sauprindemonstraie,cunoatereanupoatfidobnditaltfel250.n
adevr,demonstraiapornetedelageneralinduciadelaparticular.Darnuputemajungelageneraldectpe
caleainduciei,cciaanumitaabstraciematematicestescoaslaluminprininduciepentrucfiecrui
geniaparin,pebazanaturiisaledeterminate,anumiteproprieticarepotfitratatecaseparate,deielenu
existizolat25'.Estensimposibilsfacemoinduciefrsenzaie.Ccinumaisenzaiaprindelucrurile
particulareacesteanupotfiobiectedecunoateretiinific,pentrucnicigeneralulnupoatesnedea
cunotinalorfrinducie,nicicunoatereatiinificnupoatefidobnditprininduciefrsenzaie252.
250AcestscurtcapitolareosemnificaiecovritoarepentrunelegereagnoseologieiluiAristotel.Deinuare
olegturdirectcuceledoucapitoleprecedente,caretrateazdespreeroarearelativ,obinutpecalea
silogismului,capitolul18poaleficonsideratcaonecesarntregire,ntructelseocupdeeroareaabsolutsau
denegareatiinei.Cauzaeroriiabsolute,aignoranei,estelipsasensibilitii.Origineacunoatemestesenzaia.
Lipsaunuiorgansenzorialproduceignorana,eroareaabsolut.Cumt'mdinAnaliticaprim,II,23,68b,icum
vomvedeaiaici,ncarteaa11a.19,oricenvaresaucunoatereestedobnditsauprindemonstraie
(apodeixis)sauprininoucp(epagoge).Demonstraiaeiteunsilogismcupremisesauprincipiiadevrate,sigu
Premiseleadevratesuntobinuteprininducie,iarinduciaarecapunctdeplecaresenz.sauprinderea
particularului,iarcarezultatscoatereageneralului(universalului).Gene^estecuprinsnparticulareltrebuie
sfiensabstrasdinparticular.Senzaians.esteocunoatere,cinceputulcunoaterii.
Ste
251PentruAristotel,ifiecaregen"matematic(cerc,triunghietl')
0
cunoscuttotinductiv,plecnddelacercurietc.particulare.Ajungemnslacun^genuluidatorit
proprietilorsalecarepotficercetateabstract,izolate,deielenizolat.
gjg^
252Oricecunoaterepringeneral(universal)presupuneinducia,cgeneralul(universalul)dinsingular
(particular),ioriceinduciepresupunes
134
ANALITICASECUNDA1,19,81b
19253
esteposibil,dacregresulpremiselormergelainfinit>
Oricesilogismesteobinutcuajutorulatreitermeni.Unfelde,.srn254ServetecadovadcAaparineluiC,
fiindcAaparineBsiBluiCcellaltfelestesilogismulnegativ,artndntroprescuntermenaparine
altuia,iarncealaltcuntermennuaparineeluilalt.Esteclaratuncicacesteasuntprincipiileiaanumitele
ipoteze^gsilogismului255.Cciprimindulecaatare,demonstrmnmodnecesarcAaparineluiCprinB,i
apoicAaparineluiBprintrunalttermenmediu,itotaacBaparineluiC256.Dacraionmnumain
vedereauneisimpleopiniiinchippurdialectic,esteevidentctoatgrijanoastrestesvedemdac
silogismulnostruestebazatpepremisectmaiprobabileposibilaanct,dacuntermenmediuntreAiB
esteprobabil,deinuexistcuadevrat,putemraionasprijinindunepeel,iatuncisilogismulnostrueste
dialectic257.Dactindemnslaadevr,trebuiesneconducemduplegturilerealedintresubiectiatribut.
Lucrurilesepetrecnfelulurmtor:ntructexistatributecaresunt
253Acestcapitolestelegatdecapitolele15i16,undesevorbetedepropoziiinemijlocite,adicdelegarean
cadrulloradoitermenifrmijlocireaunuialtreilea.Daclegareaestemijlocit,obinemunsilogism.nacest
capitol,AristotelpuneproblemaPropoziiilornemijlocite,aprincipiilor:serianoiunilornsussaunjoseste
infinitsaul?Existprimenoiuni(principii),genurisupreme"iultimenoiuni,speciiinfime"?s>seria
mergelainfinit?
4Silogismulafirmativ.
Silogismulafirmativpresupunedoupremiseafirmative,silogismulnegativani^'as'nSur^premis
negativ,fiindcdindoupremisenegativenurezultSpsrn.Silogismulnegativcerecaopremis'sfie
afirmativ.
Aristote]aratcoricedemonstraiecereuntermenmediu.SlumCaredemonstreazcCesteA,servindu
nedetermenulmediuB.OriceBesteMe6Ste^'dec'or'ce*esleA Premiseleaufstconsiderateca
nemijlocite.Darestedas'Cons'cleratecamijlociteprintrunalttermenitotaamaideparte.ntrebarea
..trebuiesneoprim"saununseriatermenilormedii.
^'logismeledialectice,spredeosebiredesilogismeledemonstrative,selitaiUnia'cuaparendetermen
mediu.AcesttermenmediupoateslipseascCaPre'6StePos'k''capropoziiilesfienadevr
nemijlocite.Demonstraia6miselesfienrealitatenemijlocite.
Me
\

135
AR1STOTEL
enunatedespreunsubiectnaltchipdectaccidental(nuadicn<ncaresentmplszicemacellucrualb
esteunom",cinsens7totulaltul,cndzicemomulestealb"omulestealb,nupentrusestealtcevadectom,
cifiindcesteom,iaralbulestelaomfHnj!accidentalomularecalitateadeafialb),anume,existtermenide
felnctsuntnmodesenialatribuiiiuniialtora258.SpresupundecicCesteunastfeldetermencarenu
aparineelnsuiniciunui1termen,darcestesubiectulapropiatalatributuluiB,adicaacantrBiCsnu
fieniciunintermediarspresupunemapoicEiaparinnacelaichipluiF,iarFluiB.Primachestiuneeste:
trebuieoarecaaceastseriessetermine,oripoateeamergelainfinit?259adouachestiuneeste
urmtoarea260:spresupunemcnimicnupoatefiatribuitesenialdespreA261,darcAesteatribuitimediat
luiH,framaiaparineniciunuialttermenintermediarmaiapropiat,ispresupunempeHdeopotriv
aparinndluiGiGluiBatuncitrebuieoarenmodnecesarcaiaceastseriessetermine,oripoateieas
continuelainfinit?262Estentreacestedouchestiuniurmtoareadiferen:primaconstnntrebareadaceste
posibil,plecnddelacevacarenuaparine82aelnsuialtcuiva,darestenumaisubiectcruiaiseatribuie
ceva.smergemlainfinit?263Adouachestiunedeexaminatestedac,plecnd
258Aristotelinessubliniezedistinciacapitaldintresubstanesaulucrurileindependente,nsine",i
nsuirilelor,carenusuntindependente,ciaparinsubstanaAstfel,nsuiAristotelfacedeosebireainiialntre
substaniaccidente(nsensgene'*ccinsensspecialaccidentelesedifereniaznesenesauproprietin
sine|accidentepropriuzise).Deaceea,cndspuncunomestealb,nelegcestealoPsine,caceva
independent,casubstancndvorbescnsdealb,totdeaunamagMlaaltcevadectlaalb,lacevaindependent
careestealb.^
5'Primachestiunesereferlaseriaascendentaatributelor:esteeaisaufinit,aresaunuunnceput?Cnu
aparinealtuitermen,deciestesubiectsaus^alatributuluiB,acestaareatributpeF,acestapeEiaamai
departe.Aceastaatributevafiinfinit,sauvaajungelaA?ChestiuneavafidiscutatmaiJos
^
260Adouachestiunesereferlaseriadescendentasubiectelor.Pa
infinit?
261Aesteungensuprem,cruianuimaiputematribuinimic,'un
niciuntermensuperior.
f,iofl11
262DacAesteatribuitimediatluiH,HluiGiGluiB,seriava
saufinit..^itft
263Primachestiunepleacdelaunsubiectcarenumaiapart1^itet*1sauatributaltcuiva.Putemsuioaren
seriaatributelor(predicatelor)lainl1IU'
sneoprim?
136
ANALITICASECUNDA1,19,82a
eeaceestepredicataltuia,darelnsuinuestesubiect,neputem
lainfinit?264Oatreiachestiuneestedactermeniiextremifiind
Crininai,poatesexisteoinfinitatedetermenimedii?265ineleg
astaaa:spresupunemcAiaparineluiC,iarBesteintennediar
dnii,darcntreBiAsuntalitermenimedii,intreacetia
'..noj.potacetiacontinualainfinit,orinupot?Aceastaestetotuna
sentrebadacdemonstraiilemerglainfinit,adicdacpoatefi
mOnstratoricelucru?Orisubiectulultimiatributulprimselimiteaz
unulpealtul?266
Dareuadaugcaceleaichestiuniseridicicuprivirelasilogismeleipremiselenegative267bunoar,dac
AnuesteatributulniciunuiB,atunci,sauaceastatribuirevafinemijlocit,sauvaexistauntermen
intermediar,anteriorluiB,cruiaAnuiaparine(sizicemGcareaparinelatoiB),ipoatesmaifienc
unalttermen,deexempluH,anteriorluiG,careaparinelatoiG.nadevr,inacestecazuri,seriatermenilor
anteriori,croraAnuleaparine,estesauinfinit,sausetermin268.
Nusepotpune,dimpotriv,aceleaichestiunincazultermenilorreciproci,deoarececndsubiectulipredicatul
sntconvertibili,numaiexistnicisubiectprim,niciultim,avndnvederectoitermeniireciproci,ca
subiecte,staunaceeairelaieunulcualtul,fie
264Adouachestiunepleacdelaunpredicatsauatributsupremalunuisubiecticoboarpeliniasubiectelor.
Aceastcoborreesteinfinit,saufinit?
265Primeledouchestiunipresupuneauctermeniimediisuntlimitai,darctemeniiextremi,predicatele
(chestiunea1)sausubiectele(chestiunea2),potfiinfinii
lUhnii.Aceeaichestiuneseridicacumpentrutermeniimedii:sunteiinfinii,sau'P DacpresupuncAiC
suntlegaiprintermenulmediuB,sarputeacantreAsSfeunalttermenmediuitotaalainfinit.
Aristotelacordceleideatreiachestiunioimportanmaimare.Dac

umediisuntinfinii,idemonstraiilepotfiinfinite.Sarputeacatermeniiextremi,
'eisubiectele,sfieinfiniteitotuidemonstraiilesnufieinfinite,daca
tetermenilormediiestefinit,deoarecetermeniiextremipotsdeapropoziii
flonte,caresepotlipsidetermenimedii.i|.Celetreichestiuni ndeosebiatreia,atermenilor
mediisuntaplicabile
psmelenegative,fiindc,cumtim,existipropoziiinegativenemijlocite.cies.Dacpropoziia:A
nuaparineniciunuiB"nuestenegativnemijlocit,
,GapJ'ocitdeG,vomaveaunsilogismnCelarent..4nuaparineniciunuiG",njcjUjJne'a!o?'B",deci,/inu
aparineniciunuiB".Dacimajora(AnuaparineUnuHesteMijlocitprinH,vomaveaonoumajor
negativ:Anuaparinenici'"aparinelaoriceG",deci:AnuaparineniciunuiG".
137
ARISTOTEL
czicemcsubiectulareoinfinitatedeatribute,fiecatt
269
ctiatributelesntinfinitelanumr269.Acestechestiuninu
potf'Puse
dectdactermeniipotsfiereciprocindoumoduridiferitatribuireaccidentallaunul,iprinatribuire
eseniallacellalt*]
Prin
20
^Termeniimediinusuntnnumrinfinit>
Esteevidentc,dacseriaatributelorestelimitat,attndireciaascendentctinceadescendent271
(nelegprinprimaurcareaspretotmaiuniversal,iarprinadoua,coborreaspretotmaiparticular),termenii
mediinupotfiinfiniilanumr.SpresupunemcaAesteatribuitluiFicintermediariislezicemB
suntinfinii,atuncievident,putemsnecobormdelaAisatribuimuntermendesprealtullainfinit,ntruct
avemoinfinitatedetermenipnlaFitotaa,dacnesuimdelaF,existoinfinitatedetermenipnla
A272.Urmeazc,dacacesteprocesesuntimposibile273,atuncinu
ffle
269Latermeniireciprocabilinusemaipunceletreintrebri,ueielenusuniexcluse,fiindc,nacestcaz,nici
untermennuesteceldintisauce!dinurmnseriatermenilormedii.
270Dactermeniisuntreciprocabilinsensdiferit,odataccidental,altdatesenial,rmnvalabile
chestiuniledemaisus,fiindcexistatunciunraportdeanterioritatentretermeni.
211Capitolulprecedentiapusntrebareadactermeniiextremi(majoruminorul)constituiesaunuoserie
infinit.Oaltchestiuneera:dactermeniiconstituieoseriefinitsauinfinit.Aristotelaratnacestscurt
capitolcimediisuntlimitainnumr.ndireciaascendent"sauapredicatelorndirdescendent"sau
asubiectelor.Primamergespreunpredicattotmaigeneralauounsubiecttotmaiparticularsauindividual.
^
272AristotelpornetedelapresupunereacpropoziiaFAestepropoziiencareatributul(predicatul)Aeste
ultimuli,totaasubiectulres^..cdeciexistolimitnsusinjos.Oserieinfinitarputeaexista
numai^,medii.Aristoteldovedeteciseriatermenilormediinupoateliu>"jjintermediariiarfi
infinii,arfiimposibilstrecemdelaAlaFidelaFla^ifapt,avempropoziiaFA,ceeaceimplico
seriefinitatermenilormedii Arg
semicncerc,adicpresupuneceeaceestededovedit..tnitate3
273Dacseriaatributelor(predicatelor)isubiectelorestefinit~fiindimposibil.
.
138
ANALITICASECUNDAI,21,82a,b
existeoinfinitatedetermeniintermediarintreAiF.inuareostsusinem274cauniitermenidinseriaAB
...Fsuntattdenrteiexcludintermediarii,siclaceilaliintermediarinupotoperii275 Ccioricare
termenidinseriaBalua,numrulediarilor,fiendirecialuiA,fiealuiFtrebuiesfiefinitsau.jv[_arenicio
importandeundeporneteseriainfinit,fiedelaninrimfiedelacelultim,pentructermeniisuccesivin
oricecazsuntinfiniilanumr2'6.
21
<Termeniimediinusuntnnumrinfinitndemonstraiilenegative>
Esteevidentdeasemeneac,dacndemonstraiaafirmativseriaseterminnambeledirecii277,seriaseva
terminaindemonstraianegativ278.Sadmitemcnuputemmergelainfinit,fieprinurcareadelatermenul
ultim279(printermenultimneleguntermen,aacumafost82bF,carenuaparineelnsuiunuisubiect,dar
cruiaiaparineunaltul),fieprincoborreactreunultimtermen,porninddelatermenulprim(printermen
primneleguntermencareesteatribuitunuisubiect,dar
74Probabiloobieciesofisticprinfalsaeisubtilitate.

ObieciadistribuietermeniimediintreAiFndoupri:ntroprim!.termeniimediisuntattdealturai,
attdestrnslegaiuniidealii,nctinter'aniparnlturai,ncealaltparte,termeniiintermediarinemijlocii
nupotfi'U.AstfelpropoziiaFApoatefignditcacumarfinemijlocit.
176
Aristotelrspundelaobieciadedinainte.Infinitateatermenilormediialabil,oricarearfitermenulmediudela
caresepornete(setiectermeniiJc?WrezumaiPrinliteraB),pentruaajungelaAsauF.Nusenltur
infinitatea,Jerw.m!!n''termenimediicaalipiiuniidealii,iarceilali,chiarinfinii,caceva27,1n'c'uncaz
nuscapmdeinfinitatei,deaceea,FAnupoateficonstituit.
Indireciaatributelor(predicatelor)iasubiectelor.
'iniljNoulcapitolaratcinsilogismelenegativeseriatermenilormediieste
lainsilogismeleafirmativecercetatencapitolulprecedent. Cazulsilo
""IMrma'
tot
279
lvesteprimitaicinmodipotetic,cumsevededinformulareapropoziieiUltimultermenesteultimulsubiect
(F).
139
AR1STOTEL
care
znuesteelnsuiunsubiect280).Dacaceastaestejust2xivoprireincazulnegaiei.Ccioconcluzie
negativpoatefijlstantreifeluri282.nprimafigursedovedeteaa:niciunAnualaceeaceaparineB,
darBaparinelatoicroraleaparineCP'neadovedipeBCcumestetotdeaunacazulpentruunuldinc
intervale283trebuiesajungemlapropoziiinemijlocitetotdeaunacazulcupremisaminordatfiindc
BCestenprivinaceleilaltepremise285,esteevidentcdactermenulestenegatdespretermenulDdinaintea
luiB,Dvaurmasfilatoi Bidactermenulmajorestenegat,nc,despreundinaintealuiD,acesttermen
trebuiesfieatribuitlatoiD.Prinurmarntructseriasuitoareestefinit,atunciiceacobortoareseva
terminadeasemenea,ivaexistaunsubiectprimcruiaAnuiaparine286nadouafigursilogismuleste
aa287:dacBaparinelatoiA,darnu
m
280Termenulprimesteatributulsuprem,cruianuiaparineunpredicatmaigeneral.
281Dacesteadevratcndemonstraiilepozitiveexistuntermenprim(A)iuntermenultim(F).
282Concluzianegativpoatefidemonstratntreifeluri(TpoTrot),adicfiguri:nfigura1nmodulCelarent,
nfigura2nmodurileCesareiCamestres,nfigura3nmodulBocardo.
283Intervalul(6idaTT|ua)estepropoziia,anume,aici,premisaminor.
284noricefigur,celpuinopremisesteafirmativ,aitminterisilogismulnuesteposibil.Aicipremisaminor
(BC)esteafirmativ.Saadmis,delanceput.cinsilogismeleafirmativeseriatermenilormediiestefinit,adic
setermincuopropoatfafirmativnemijlocit.ndiscuiermnenumaisilogismulnegativ:seriatermenilor
med"esteiaicifinit?
285Premisamajor:NiciunBnuesteA".UrmeazunsilogismnCelaien^
286Propoziia:NiciunBnuesteA"poatefimijlocit,iatuncitermen"vafinegatidesprealttermennainte
deB,anumedespreD.Vomaveaunnousitogncareminoravafiafirmativ,adicDvafiafirmatdespretoi
B.
NiciunDnuesteAToiBsuntD
NiciunBnuesteA.
A".
Dacsecautomijlocirenegativiamajoreinoi:NiciunL>n(dacdecivomrecurgelatermenulE,
acestavafidinnouafirmatnminora^
totaamaideparte.Dacseriapremiselormajorenegativeestensoitdeseriap ^minoreafirmative,cum
seriaafirmativelorestefinit,totaaserianegativelorDecivaexistaunsubiectprimdesprecarevafinegatA
saucruiaAnuiva
287UrmeazoexemplificarealimitriitermenilornegativinfiguranuvorbetedemodulCesare,cinumaide
Camestres,caredealtfelsuntv
140
ANALITICASECUNDA1,21,82b
liciunuiC,AnuaparineniciunuiC288.Dacseceredovadaceasta289,esteevidentceapoatefiadus,fien
primafigur,^susfienfiguraadoua,caaici,fienfiguraatreia.Primafigur2discutat.Vomprocedala
desfurareaceleideadoua,dovadafiasa:DaparinelatoiB,darniciunuiC,datfiindcestearcacevas
aparinluiB290.Apoi,ntructurmeazcasfienditcDnuaparineluiC,atunciDareunaltpredicatcare
estetdespreC.Deaceea,fiindcsuccesiuneapredicatelorafirmate

!nreuntermenuniversalmereutotmainaltsetermin,atunciidespic,.*.^,
9oi
esiuneapredicatelornegateseterminadeasemeneazyi.
Atreiafigurseconstituie,dupcumamspus292,astfel:dac4aparinelatoiBidacCnuaparinelauniiB,
atunciCnuaparinelatoiA.Aceastpremis,adicCB,vafidovedit,fienaceeaifigur,fienunadintre
celelaltedoudiscutatemaisus.nprimaiadouafigur,seriasetermin293.Dacntrebuinmatreiafigur,
vomluacapremisecBaparineluiE,cruia,luatparticular,nuiaparineC.
288SilogismulnCamestres,ncarenegativaesteminora:OriceAesteB
NiciunCnuesteBNiciunCnuesteA.
289C,nminoranegativ,seriatermenilormediinuesteinfinit.Dovedireasefacesaunfigural,camaisus,
saunfigura2,cumurmeaz,saunfigura3,cumse
SeobineunnousilogismnCamestres,cuminoranegativ,ncarenoulnedraDestenegatdespreC,dareste
afirmatdespreB.
ToiBsuntD
NiciunCnuesteD
NiciunCnuesteB.
Dacvremsdovedimminoranegativaacestuisilogism,vomrecurgeladesermennegativE,care,de
asemenea,vafiafirmatdespreD,darvafinegat
Caimaisus,premisanegativ(aiciminora)arecarelativopremisa29?ser*aafirmativelorsesfrete,tot
aaiserianegativelor.
InAnaliticaprim,I,cap.6.Silogismedefigura3nBocardo:CivaBnusuntC(majoranegativ)
TSjBjun_A(minoraafirmativ)C(ivaAnusuntC.
293ri
lSi'CaVremS^dovedimpremisanegativ(majora)prinunadincelelalte
'tlmnainterezultatul.Rmnesncercmdovadaprinfigura3(Bocardo).
141
ARISTOTEL
Aceastpremisiarivafidoveditnacelaifel.Darntrua"""admiscseriasubiectelorcobortoarese
termin,estelimped*S~aserianeatribuiriiluiCsevaterminaiea294.Chiarpresupunndcd*?'nuse
mrginetelaunsingurprocedeu,cilentrebuineazpecndlaprimafigur,cndlaadouaoriatreia,este
evidentcas'?regresulsevatermina,pentrucprocedeelesuntfinitelanumrsidlucrurifinitesecombinntr
unnumrfinit,rezultatulvafifini2953Astfelvedemcregresuldemonstraieinegativeseterrnvdacse
terminacelaaldemonstraieiafirmative.C,defapt,regresiseterminlaafirmativ,sepoatelimpeziprin
urmtoareleconsideratdialectice296.
22
<3ndemonstraiileafirmativenusepoatemergelainfinio
nceprivetepredicatelecareexprimesenaunuilucru,esteevidentceleauolimit.nadevr,dacdefiniia
esteposibilsau,cualtecuvinte,dacesenapoateficunoscut,iarinfinitulnupoatefistr
21'
btut,predicateleasupraeseneiunuilucrutrebuiesfiefinitelanumr
294Dovadaprinfigura3vaaveaacelairezultat,fiindcnouanegativa:,,CivaEnusuntC"arecorelativo
nouafirmativ:ToiEsuntB",i,cumseriaafirmai"estefinit,constatmacelailucrulaserianegativ,
adicvaexistaunprimtermencaniirmiaparineC.
295Sarputeacredecnumrultermenilormediiestefinit,dacnemtginllaosingurfigur,darceste
infinit,dactrecemdelaofigurlaaltaprinsirop*succesive.Aristotelsocotetecesteevidentconcluzia:
dacnfiecarefigura'~numrultermenilormediiestefinit,ntoatefigurilelaunlocvafi,deasemene.
296ntextulgrecesteXoyucwjpecalelogic.TermenulXoyucw?,"^
seopuneluivaX\mici5?pecaleanalitic,iuneoriluitjnjoiicw? pecaletizanaliticuluiestelaAristotel,
dialecticul,adiccercetareadinpunctedevederesavtgenerale,nudinprincipiispeciale,proprii,can
Analitic.Aristoteleonsiu^
dincapitolul20,ctermeniimediiaipremiselorafirmativesuntfinii.castrativ,puranalitic.Capitolul22ine
sdeaiodovaddialecticsaudinp
297nacestcapitol,Aristoteloferodovadmaiadncitapropozi,^ncapitolul20,clapremisele
pozitivenoiunileconstitutive,attnserl'j
atributelorsaupredicatelor,ctinseriacobortoareasubiectelor,sun
tin
j
142
ANALITICASECUNDA1,22,82b,83a

uprivirelapredicatengenere298,avemdefcuturmtoarele'"'rvatiiPutemenuna,frsfiefals:albul
merge"oriacestcorp83aesteunlemn"sauilemnulestemare"oriomulmerge".DarHeosebirentrecele
douenunri299.Cndspunalbulesteunlemn",s.cgcevacareestealbsentmplsfieunlemn,darnu
calbul'substratulcruiaiaparinelemnul.Ccinucaalboricaspeciedeajungecevaalbsfieunlemn300,
iastfelalbulnuajungesfieundectaccidental.Pedealtparte,cndafirm:lemnulestealb",nelegc
altceva,caresentmpl,deasemenea,sfieunlemn,tealb(cumarfidacazicemuzicantulestealb",ceea
cearnsemna:omulcaresentmplsmaifieimuzicantestealb"301),cilemnulesteaicisubstratul,care
actualaajunssfiealb,iaajunsaafrsfiealtcevadectlemnsauspeciedelemn.
Dactrebuiesformulmoregul,atuncisdenumimpeultimulfeldeexprimareatribuire302,iarpecellalt,o
neatribuiretotalsaucelpuinoatribuirecarenuesteproprie,ciaccidental.Alb"ilemn"vorserviprimulca
predicat,aldoileacasubiect.
Vomadmiteatuncicpredicatulesteenunatdespresubiectnsenspropriu,nuiaccidentalccinumaiprintro
astfeldeatribuire
Elncepecudovadaceamaiuordeprimit:predicatele(atributele)esenialesaucareconstituieesena
(quidditas)unuilucru.Esenalucruluiesteexprimatdedefiniiei,de'ceea,atributeleesenialenupotfi
nelimitate,infinite.Definiianupoatembriaunumrinfinitdeatribute.DarnsuiAristotelrecunoatec
definiianupretindesfiecomplet,adicsexprimetoatepredicateleeseniale,ciselimiteazlagenulproxim
idiferenaspecific.
Predicatelengenere"suntoricefeldepredicate,totcepoatefienunatsPreunsubiect,ndeosebicele
accidentale.
299
Inprimulfeldeavorbi,atribuireanuestenatural,cialturidenatur"<t>uoiv)nceldealdoilea,atribuirea
estepotrivitnaturii"(icaid4>\j'oiv).j|.Nuntructesteesena(genul)albuluisauntructestespecia
genului
cevaadevenitlemn,cintructesteeseniallemn,acelcevaadevenitalb.
301t
^lnpropoziia:muzicantulestealb",isubiectul(muzicant)ipredicatul
'Wbu' sere^e'aomAmcunoscutnexempleledepnacum,treifeluride
accideatribuircaunuiaccidentsubstanei(formanatural)2)atribuireauneisubstane
Jccjde''ca"a">ulesteunlemn"(formaceamaipuinnatural),3)atribuireaunui
t}j\
Ulacc'dent,camuzicantulestealb"(formamaipuinnaturaldectcea
302o
>auenunare,predicaie"(Karriyopv),deexemplu,lemnulestealb".143
ARISTOTEL
demonstraiilesuntn adevrdovezi303.Urmeazdeaici
coride,
oriseenununsingurpredicatdespreunsingursubiect,enufacesaudespreesen,saudesprecalitate,sau
desprecantitatdesprerelaie,saudespreaciune,pasiune,locitimp304.'Sai1
Maideparte,predicatelesubstaniale305nearatcsub'desprecaresuntenunateestesaunsuipredicatul,sau
osnpredicatului306.Dimpotriv,predicatelecarenusuntsubstanial^acaresuntenunatedespreunalt
subiect,acestanefiindidenticni predicatulnsui,nicicuospeciealui,suntaccidentaledeexemalbesteun
accidentalomului,avndnvederecomulnuesteidecualboricuospeciedealb,cimaidegrabcuanimal,
ntructomesteesenialospeciedeanimal307.Acestepredicate,carenususubstaniale,trebuiesfiepredicate
aleunuialtsubiect308,inimicnupoatefialbcaresnufie,deasemenea,ialtcevadectalb3"9.Neputem
dispensadeIdei,pentrucelesuntnumaisunetefrnelesichiardacarexista,elenaunimicdeafacecu
discuianoastr,ntructdemonstraiilesereferlapredicateaacumleamdefinit3'".Maideparte
303noricedemonstraie,atribuireaestetotdeaunansenspropriu,esenialsaunatural,nuaccidental,fiindc
demonstraiaestenserviciultiinei,auniversaluluiinecesarului.
304Esteonirareacategoriilor",careaicisuntopt,nuzecelipsescposesiaipoziia.
305Predicateleesenialecarecadsubcategoriasubstaneicelelaltepredicatesunteseniale,darcadsubalte
categorii.
306Exprimaregreoaie.Lapredicatelesubstaniale,subiectulsauareaceeaisfercapredicatul(deexemplu:
omulesteunanimalraional")sauesteospeciealui(deexemplu:omulesteunanimal"),fnprimulcaz,
subiectulipredicatulsunreciprocabilencazulaldoileanusuntreciprocabile,ccinunumaiomulesteanim
307Lapredicatelenesubstaniale,subiectelelornusuntnicinseipnnicioparte(ospecie)alor,ca,de
exemplu,omulestealb".Omulestenumaiacei'totunacualbulsaucuospeciealui.
308Adicnupotfielenselesubiecte(Categorii,cap.2).,
309Albul"esteunaccident,decinuesteindependent,ciaprusubstane,careesteialtcevadectalb.
.tt
310Aristotel,ntreact,criticteoriaplatonicaIdeilor,potrivitcre'a^Ideile,deciiceledespreaccidente,

suntindependentedelucrurileindivi^particip"latoateIdeile.Teoriaplatonicnuareniciolegturcu
denK>ns"|jeilorpresupunecIdeea(generalul)seaflnlucruricapredicatullor.n'Pe.independentede
lucrurinusepoatededucenimicdelaIdeilalucrurilecepar!tiinanueposibildacIdeilenusuntnlucruri.
cdental
144
ANALITICASECUNDAI,22,83a,b
nuestecalitateaalteicaliti,iaceastacalitateaceleidinti
""A&ocalitateauneicaliti,cciesteimposibilcaelesfie""..reciprocunadesprealta,nunul din
felurileartate311.Elepottatef^falsitateunadesprealta,darnuatribuitecuadevratunalalte312Sauoareele
suntatribuitesubstanialunaalteia,adiceleCCsaugenulsaudiferenaceluienunat?313Saartatnsc
aceste5U'buirinupotfioserieinfinitnicinjos,nicinsus,deexemplu,nici3aomulestebiped",bipedul
esteanimal",iacestacaaltceva,nici.careatribuieanimaldespreom,omdespreCallias,iCalliasdespre
subiectmaindeprtat.Ccioricesubstandeacestfeleste.fjnjbil,pecndoserieinfinitnupoatesfie
strbtutcugndul.Prinurmare,nicideterminrilensus,nicicelenjosnusuntinfinite,ntructosubstan
alecreipredicatearfiinfinitenarputeafidefinita314 Prinurmare,elenuvorfiatribuitereciprocfiecareca
genulceleilalte,pentrucaceastaaridentificaungencuunadinspeciilelui315.Nicicalitateanupoatesfie
reciprocatribuitalteicaliti(acelailucruestevalabildesprecelelaltecategorii),dectprinatribuire
accidental,pentructoateacestepredicatesuntaccidentaleiseenundespresubstane316.Pedealtparte,
niciaicienunrilenupotsmeargla
C'm
83b
311Cndatribuireaesteaccidental,subiectulipredicatulnupotfireciproce,canatribuireasubstanial
312Putemspune,deexemplu,calbul"estesonor",darnuputematribuicuadevratsonoritatea"(ocalitate)
albului"(alteicaliti).
313Darpoateacesteatributeaccidentalesuntconsideratecagenulsubiectuluisaucaospecie(diferen)a
genului.Setiens,delanceputulacestuicapitol,cmeneaatribuirisubstaniale(eseniale)numerg!a
infinit.
Aristotelinsistasupravaloriiprobanteadefiniiei.Definiiaesteobinuitln't"n^Cumeatrebuies
mbriezetoateatributeleuneisubstane,numrulatributelor""Poatefiinfinit,cciinfinitulnupoateficlatin
gndire.
Propoziieobscur,careafosttradusndiferitefeluri.Dacinemseamaspusenainteidecelecevorurma,
putemcredecestevorbadeimposibilitateaouireciprocgenulispecia.Oasemeneareciprocarearidentifica
genulispecia.
mProPz'!'a:.,Omulesteanimal",subiectulesteospecieipredicatulgenulei.'UaProPz'?'e'd:Animalul
esteom",ceeacetransformspeciangen,adicreSencevapecareellcuprindensine,iastfel,unlucru
devineoparte
bsta'Minte,Aristotelaartatcpredicateleceexprimgenuriispecii,adic
'"josfsecunde"(Categorii,cap.5),nupotmergelainfinitnsus(capredicate)ilecte),icnupotfi
reciprocateacumseocupdecalitateidetoatecelelalte
145
ARISTOTEL
infinitnicinsus,ccinoienunmceeaceexprimsauoclitocantitate,sauoaltadincategoriiledeacestfel,
saunsis
Darfeluriledesubstansuntlimitatelanumrigenurilecates
sunt,deasemenea,limitate317.Ccielesuntsaucalitatesaur,r
antitatnsaurelaie,sauaciune,saupasiune,saulocitimp.
c
Sadmitemcunsingurpredicatesteenunatdespreun"subiect,darcapredicatelecarenusuntsubstanialenu
sepote^runuldesprealtul318.Admitemaceastapentrucatarepredicatesum3accidentei,deiunele
predicatesuntnsine,iarcelelaltesuntdenati'diferit,totuinoisusinemctoate,deopotriv,seenundesnr
anumitsubstrat,icunaccidentnuesteniciodatunsubstrat319nnoinuadmitemcevacaresnufiealtceva,
dacispunempenum]ce1poart,cisusinemnecontenitcelesteenunatdespreunsubstrataltuldectel
nsui,icacesteatributesuntdiferite,dacsubstrate!suntdiferite320.Deci,niciseriasuitoare,niciseria
cobortoaredeatributecndunsinguratributesteenunatdespreunsingursubiect,nusuntinfiniteCci
subiecteledesprecareseenunaccidentelesunttotasademultecaielementeleconstitutivealeoricror
substrateindividuale,iacesteaamvzutcnusuntinfinitelanumr31.nceeaceprivete
categorii.nafardesubstan.Reciprocareanuesteposibiliaacestecategoriicareexprimaccidenteale
substanei.Nuputematribuiocalitatealteicalitidectaccidental,calitateansi,caicelelaltecategorii
(afardesubstan),reprezintsimpleaccidente"alesubstanei.
3nAtribuireaestefinit,fienordineasubstanei,fienordineacelorlaltecategoriinprimulrnd,fiindc

numrulcategoriilorestelimitat,naldoilearnd,!"nfiecarecategoriesenapredicatelorestefinit,aacum
cereoricedefiniievalabilpentruoricecategorie.
318Artrebuisadmitematuncicexistaccidentealeaccidentelor,cB*acalitiietc.
319Deiexistaccidentensine(deexemplu,culoareaaparinensineaiaccidentedenaturdeosebit"(de
exemplu,culoareacareaparineuneibucietoateaccidenteleaucaracteristicadeaaparinealtoradectlor
nsele,anumeunAccidentulnuesteniciodatsubstratsausubstan.>a|t>>
320Niciunaccidentnuarenumelesu(deexemplu,albulnueste^dectdacexistunsubstrat(o
substan),ai'aldectel,cruiaiaparineAiributelevariazcusubstanele.
._nttjniiii:
321Subiecteleenunriisunttotattdenumeroasecaifaetonaiuneisubstane.Acetifactori,cumtim,nu
suntinfinii.Deaceea(asubiectelor)estefinit.
146
ANALITICASECUND1,22,83b
toare,eacuprindeattaceleelementeconstitutive,ctiseri3.jofjarambelesuntfinite322.Conchidemc
trebuiesexiste1tdesprecareunanumitatributesteenunatnemijlocitctrem1sl1_unjjatributcareeste
enunatdespreprimulatribut,icseriaW** sesfreasccuuntermencarenuesteenunatdesprevreun
anterior,iderprecareniciuntermenanteriornuesteenunat323.Argumentareadepnacumesteoprimcale
pentrudemontezeinoastre.Oaltcalesedeschide324cnddemonstraiase
t"lapropoziiidesprealcrorsubiectsauenunatpredicateare325.V canc'^a'a^eProPoziulecarePotfi
demonstratenuavemmortaremaibundectcunoaterealor326,iarpedealtparte,estesibildealecunoate
frdemonstraie.naldoilearnd,daccevacunoscutnumaiprinaltul327,idacnucunoatemacestaltul328,
1nicinuavemcevamaibundectcunoaterealuiprindemonstraie329,luncinuvomtiniciceeacepoatefi
cunoscutprinel330.Deaceea,dac
322Dactrecemlaseriasuitoare(lapredicate),ieaestefinit,fiecestevorba.epredicateeseniale,fieceste
vorbadepredicateaccidentale.
323Propoziieformulatgreoi,careexprimpescurtceeacesademonstratpnacum:seriatermenilorextremi
imediiestefinitdeasemenea,cexistunsubiectprimcruiaiaparineunpredicatultim,datoritunor
termenimedii,deasemenea,finii.E\istunsubiectcarenuaparinealtcuiva,ciexistprinsine,iunpredicat
carenuaredeasuprasaunpredicatsuperior.Intreprimulpredicatalsubiectuluiiceldinurm,seria
Jemijlocitoriestelimitat.
324Esteunaldoileaprocedeudeadovedidialectic"(XoyiKSy)adicdinranctedevederegenerale.Dovada
poatefire/uniatnceleceurmeaz:demonstraiaserurilorcarecomportdemonstraienuesteposibil,dacnu
cunoatemcompletEmisele.Dacnspremiseesunifrsfrit,arexistaocunoaterenumaiipotetic,
1fundatsolid.Deaceea,termeniimediinupotfiinfiniilanumr,iarpropoziiilesunt"*nnumrfinit.
Eposibilsdemonstrmpropoziiicarenusuntnemijlocite,cisunt1edeoatribuireanterioar.Deexemplu,
putemdemonstracanumiteanimale6SCmalt3'fiindcnainteleamatribuitpredicatulanimalefrfiere".
inoDesprepropoziiiledemonstrabilenuavemocunoateremaibun,adic
nnerrujlcit.Oasemeneacunoatereavemdespreprincipii,nudesprepremise.a<licmijlocite.
Opropoziienemijlocitinedemonstrabilcunoate
raPomildintresubiectipredicat.
328c'uz'aestecunoscutprinpremise.
329c*nucunoatemacesialtulpecaieademonstraiei.
nUOpunemdeocunoateremaibundectaceeaprindemonstraie,
330'spunemdeocunoaterenemijlocit,intuitiv.
JNu
vomputeatiniciconcluziasauceeaceestecunoscutprinaltul.
147
ARISTOTEL
esteposibilstimcevanmodabsolutprindemonstraie,s84adeipoteze331,estenecesarcaseria
predicatelorintermediaresset^Daceanuseterminidac,dimpotriv,dincolodepredicatul^seaflmai
susunaltul,atuncioricepredicatestedemonstrabil3^r?5urmare,ntructinfinitulnupoatefistrbtut,nuvom
cunoastdemonstraieceeacecomportodemonstraie333.Deaceeada'"avemcevamaibundectcunoaterea
lor,atuncinoinuputemst'"prindemonstraieabsolut,cinumaiprinunaipotetic334.
Dinpunctdevederedialectic,putemficonviniprindoveinoastredespreceeaceafostvorba335,dardinpunct
devedereanalit1sevaartancmaipescurt,cntiinele demonstrative,caresuobiectulcercetriinoastre,
predicatelenupotsfienicinsus,nicifajos336infinitennumr.Demonstraiasereferlaceeaceaparine
eseniallucrurilor337.Atributeleaparineseniallucrurilorndoufeluriorifiindcelesuntcuprinsennatura
esenialasubiectelorlor,orifiindcsubiectelelorsuntcuprinsennaturaesenialaatributelor338.Un
exemplupentruacesteadinurmesteneperecheacaunatributalnumrului,care,deiesteunatributal

numrului339,totuinumrulnsui
331Premiselenusuntcerte,ciipoteticeinumaipostulate.
332Principiulcoricepoatefidemonstratafostrespinsmainainte(cap.3).
333EsteoconvingereadncaluiAristotel,cinfinitulnupoatefida!,mbriat,frsnudevinfinit.
ntructinfinitulexcludeunnceput,nuvafiposibilidemonstraiaaceeaceestedemonstrabil.
334Dacnuavemocunoateremaibun(adicnemijlocit)dectacetermeniinfinii,pornimdelapremise
mijlocitenedemonstrate,acceptatenumai..P""ipotez"(efvmoGeoewc),icaurmare,concluziavafiiea
ipotetic,nuabsoluta
335Aristoteladezvoltatdoudemonstraiidialecticesaulogice",cumspel,coricedovadpresupuneoserie
finitdenoiuni.Urmeazdovadaanaliticaopuslogicului"(dialecticului).
336nsus" dinpredicatnpredicattotmaigenera!njos
nsubiect,pniasubiectulindividual,ireductibillaaltsubiect.^
337Principiuimportantndoctrinaaristotelicatiinei.tiinaeste^prncauze,iarcauzelesunt
esenialelucrurilor.Principiulafostenunatmai_^^capitolul4,73a,undesedefinesciceledousensuriale
esenialului,cer
deurmeaz,pelngaltesensuri.
338Celedoufelurideatributeesenialesauprinsine"(r.a?al)TC''.,^estecuprinsndefiniiasubiectului,sau
subiectulestecuprinsndetim'11^
339AfirmaialuiAristotel,cnumrulcuprindensineperecheaiadicatributecontrare,estedenatur
dialecticnsensulhegelian.
lli_dinsut'*1
148
ANALITICASECUNDA1,22,84a
insnnoiunealuinepereche,totaa,caunexemplualdiecl.caZmultiplicitateaoriindivizibilitatea341,
suntcuprinsenP1^numrului.Darceeaceesteatribuitlucrurilornmodulartatnfinitnicintruncaz,nici
naltul.nti,nuesteposibil,ncazulnUjgcjieaesteraportatlanumr342,pentrucaceastaarnsemnac
Carecheseaflunaltatribut,careiaparine,caicumneperechea"ndefiniiaaceluia343.Daratunci
numrulvafisubiectulprimtoratributeaparinndfiecruiadinele.ntructnsoinfinitatetrjbutenupoatesa
fieconinutntrunsingurlucru,niciseriatoarenuvafiinfinit344.Maitrebuie,pedeasupra,catoateaceste
butesaparinprimuluisubiectdeexemplu,numruluiiumrulsleaparinlornctamndousfie
convertibileinunasfiedeoextinderemailarg345.naldoilearnd,iatributelecaresuntcuprinseesenial
nnaturasubiectuluilorsuntdeopotrivfinite,altfeldefiniiaarfiimposibil346.Prinurmare,dactoate
predicateleenunatendefiniiesunteseniale,iaracesteanupotfiinfinite,seriasuitoaresevatermina,cai
seriacobortoare347.
Dacaastaulucrurile,urmeazcintermediariintredoitermenisunt,deasemenea,totdeaunalimitaila
numr348.Oconsecin
^Definiianoiuniideneperechecuprinde,nsine,casubiect,numrul.141nunelemanuscrisefigureaz
divizibilitate"(Siapcrov).TraductorulenglezG.R.MureitraductorulfrancezJ.Tricot,propunversiunea
altormanuscrise:indivizibilitate"sauindivizibil"(Siaiptrov),careafostadoptataici.^Atribuiredealdoilea
caz.
Dacseriatermenilorarfiinfinit,nepereche"arficuprinsnalttermen,'acumnumrul"estecuprinsn
nepereche",iatuncinumrul"arfisubiectulprimacestoratribute,careiaraparine.
^Dacunsubiectdat,fiindunulidefinit,nupoateavsaunnumrinfinit
iute,seriasuitoareaatributelor(predicatelor)esenialevafifinit.Numrulnu'"Prindeunnumrinfinitde
atribute.fs'Definiiacerecasubiectulipredicatulsaibaceeaisferi,deci,s
eia,.^bl'eAstfel,omul"(definiendum)ianimalraional"(definiens)auaceeai^"""e(sfer).
^Prinse^ristotelseocupacumdeatributeleesenialenprimulfel:atributeleiitefinit6Sen'aobiectelor.
Definiiaiaiciesteposibil,numaidacseriaatributelor
347o.
i^^"asuitoaredelasubiectlapredicatseriacobortoaredelapredicatlasubiect.'"Teannac*termenii
mediinarfieifinii,catermeniiextremiuniinconcluzie,ar*iPosibil.
149
AR1STOTEL
necesitate
evidentaacestuilucruestecdemonstraiileimpliccuprincipiiic,deasemenea,prereaunora,lacarene
amran^nceput349,ctoateadevrurilesuntdemonstrabile,esteoeroare3*"'"dacexistprincipii,pedeo
parte,nutoateadevrurilesuntd^strabile,ipedealtparte,unregresinfinitesteimposibilDasnvalabile
amndousupoziiile,aceastaarnsemnacniciunintervestenemijlocitiindivizibil,cictoateintervalesunt
mijloc,""divizibile351.Estetiutcoconcluzieestedemonstratprininterpun''unuitermen,nuprin

adugareaunuitermenextrem.Dacoastfiainterpunerearputeacontinualainfinit,atunciarputeaexistaun
nu\rinfinitdetermeni,ntrefiecarealidoitemeni.Daracestaesteimposihl84bdacattseriasuitoare,cti
ceacobortoaredepredicatesetermin'Iaracestfapt,carenainteafostdoveditdialectic,afostdoveditacum
analitic352.
23<Corolaie>
Dupcesademonstrataceasta,esteevidentcdacacelaiatributAaparineladoitermeniCi D,carenusunt
enunaiunul
349LanceputulAnaliticiisecunde,ncapitolul3,73b.
350jeoriaaristotelicademonstraieisereazempeconvingereacexistademonstraie,fiindcexist
indemonstrabiie,principiisaupropoziiinemijlocite(an*'0'carenaunevoiededemonstraie.Frprincipii,
regresulnseriatermenilorarfiini"11
351Dacsaradmiteprereactoateadevrurilesuntdemonstrabile,arIresadmitemcnuexistintervale"
(propoziii)indivizibile",adictarmei'nemijlocite.Demonstraiasetie arelocprininterpunereaunui
altreileacomun,nuprinadugareaunuialttermenextrem,necomun.....
352Cuacesteasaterminatidovadaanalitic,pelngaceeaV" (dialectic),aimposibilitiideaaveao
serieinfinitdenoiuniextremeimediianalitic"estetotasadegeneralcasiceadialectic,numaicease
aplica,lasilogismulapodictic(demonstrativ).Argumentareaaristotelic,attdecov,degreoaie,nu
esteconvingtoare.Serianoiunilorpoatefiinfinit,cumi^silogismelesuntposibile.Deasemenea,
definiianucerecaesenascupnfl^finitdeatribute,cinumaisfixezegenulproximispecia
definienduluiEseu,
esteinfinitnconinutulei,sideaceeacercetareaareunorizontnelimitat
150
ANALITICASECUNDAJ,23,84b
altuldelocsaunusuntenunainoricecaz,acestatributnuleetotdeaunanvirtuteaunuitermencomun353.
Deexemplu,siscalenulposedatributuldeaaveaunghiurile
354cciele
totdeaunanvirtuteaunuitermencomun.Deexemplu,Iulsiscalenulposedaatributuldeaaveaunghiurilelor
egalecu'nghiuridreptenvirtuteaunuitermenmediucomun354ccielejsaceasta,ntructsuntamndouo
anumitfigur,darnuntruct
tunuldealtul.Daraceastanuestetotdeaunaaa355ccisprenefflcBestetermenulmediucomun,n
virtuteacruiaAaparineCsiD.EsteevidentatuncicBvaaparineluiCiDdatoritunuitermenmediu,iar
acestadatoritunuialtuia,aanctntredoinisseintercalezeoinfinitatedeintermediariceeaceesteo
mnosibilitate.Astfelnuenevoietotdeaunacaunuliacelaiatributsnartinmaimultornoiunidatoritunui
termencomun,datfiindctrebuiesexistepropoziiinemijlocite356.Totui,dacatributulcomunladou
subiecteleaparineesenial357,termeniimediiimplicaitrebuiesfiecuprininacelaigenisfiederivai
dinaceleaipremiseindivizibile358cciamvzutcdemonstraianupoatestreacdelaungenlaaltul359.
Este,deasemenea,evidentcdacAaparineluiB,sepoatedemonstraaceasta,datexistuntermenmediu
ntreceidoi360.Maideparte,elementeleacesteidemonstraiisunttermeniimediicaresunttotattdenumeroi
caielementele,avndnvederecpropoziiile
353Acestcapitolesteocontinuareaceluiprecedent,unciesadoveditc,npropoziiileafirmative,numrul
termenilormediiestefinit.Acolonsafostvorbanumaiaedounoiuni:AaparineluiB.Aiciestevorbade
aceiaipredicatA,careesteenunatdespredounoiuniCiD,dacacesteanusuntatribuiteunuialtuiacagen
ispecie,nnacestcaz,numrultermenilormediinuesteinfinit,ciesteposibilcaatribuireasfie*nemijlocit.
54Termenulcomunmediuestetriunghiul.
Sepoatecapredicatulsaparinfrmijlocireaaltuia,adicsaparinJocit,petemeiuluneiinducii.
Aiiminteri,separecseriatermenilormediiestelnlil"fi,ceeaceesteimposibil.
^Trebuiesajungemlapropoziii,laintervale"nemijlocite,fiindcseria
Morilornupoatefiinfinit
Inoricedemonstraieatributulcomunesteodeterminaieesenial,cumiullaisosceliscalen^Dinaceleai
principiisaupropoziiinemijlocite.
cinucapitolul7dinoperadefasaartatcgenurilenucomunic,deci
enJJntrebuinaungenpentruademonstraungendiferit.
SenelegecdemonstraiapresupuneuntermenmijlocitorntreAiB.
151
360
ARISTOTEL
sauar,
imediatetoatesau,celpuin,celeuniversalesunteleniiDac,dimpotriv,nuexisttermenmediu,
demonstraianuestepo"kdarpeaceastcalegsimprincipiile362.Totaa,dacAnuapart'B363,sepoate

demonstraaceasta,dacexistuntermenmediuU'untermenantecedentluiB364,cruiaAnuiaparine365
ncazcn'Snuexistdemonstraieisaajunslaunprincipiu.Existtotdetotattdemulteelementeale
demonstraieicitermenimediiex~ntructtocmaipremiselecareconinacetitermenimediisuntr>cipiile
demonstraiei.ntocmaicumexistprincipiinedemonstrab'lafirmndcaceastaesteaceea"oricaceasta
aparineaceleia''aavorfiialtele,careneagcaceastaesteaceea"oricaceastaparineaceleia" aa
nctuneleprincipiivorafirmacaceastaesteaceasta,iarunelevornegacesteaceasta366.
Cndavemdedemonstratoconcluzie367,trebuieslumunpredicatprimalluiBnaintedeaaveapeAs
zicemC,desprecareAesteenunatcaiB368.Dacprocedmnacestmod,niciopropoziieoriatribut,care
stanafardeA369,nuseadmitendemostratiemediul
361Elementeledemonstraiei"suntprincipiilenedemonstrabilefiecareelementconineuntermenmediu.
Aristotelsubliniazcnumaipropoziiileuniversale.nuicelesingulare,servescndemonstraie.Celesingulare
potservininducie.
3fi2Dacnuestedattermenulmediu,propoziiaesteindemonstrabil,adicnemijlocitsauevidentprinsine.
Cndamajunslapropoziiifrtermenmediu,neaflmnsferaprincipiilorsauapropoziiilorevidenteprin
sine.
363Ceeacesastabilitpnacumdesprepropoziiileafirmativeestevalabilidesprepropoziiilenegative.
364AdicuntermencuosfermaintinsdectB,anumegenulluiB.
365EvorbaUemajoraindemonstrabilasilogismuluinconcluzia:Mo""BjiuesteA.ExemplunCelarent:
MeiunC(termenulanteriorsaugenulIuiB)nuesteA
OriceBesteC______________________________________
NiciunBnuesteA.
366Exist,aadar,principiiindemonstrabilenegativecaiprincipii
367ncazuldefa,propoziiaBesteA"(AaparineluiB).
368Silogismulvafiurmtorul.CesteA
BesteC(propoziienemijlocit)
BesteA.^uuJ
369Adicnafardegenulsuperior,decarevafilegatsubiecsirdetermenimedii.
152
ANALITICASECUNDA1,23,84b,85a
**nstantredus,pncndsubiectulipredicatuldevinindivizibile
,juna370Avemunitatecndpropoziiadevinenemijlocit,ntruct
'propoziianemijlociteste,nmodabsolutinoricesens,una.
" naltelucruri,principiulestesimplu,darnuidenticntoate
niile lagreutiestemina,nmuzic,semitonul,iaamai
rte371deasemenea,nsilogism,unitateaesteopremis
nnritiarndemonstraiesintiinesteNoOc372.Deci,n85aneffUJ)U' ''
loisrnelecaredovedescapartenenaunuiatribut,termenulmediu
cadenafaratermenuluimajor.Incazulsilogismelornegative373,pe,ajtjparte,nprimafigur,termenulmediu
nucadenafarannenuluimajor,acruiapartenenestenchestiunedeexemplu,estededoveditprintrun
mediuCcAnuaparineluiB.Premiselecerutesunt:CaparinelatoiB,iarAnuaparineniciunuiC374.
Atunci,dactrebuiedoveditcAnuaparineniciunuiC,trebuieaflatunmediuntreAiC,isevaprocedatot
aamaideparte375.
370LundtermenimediidingenulIuiA,numrullorsevamicoratreptat,pncesevaajungelaunpredicat
prim(deexempluZ),adiclapropoziianemijlocit,indemonstrabilAZ,caresevaprezentacaounitate
indivizibil.Subiectulprimseapropiemaimultdepredicatulprim.Aristoteloferaicioregulgeneraldea
trecedelapropoziiidemonstrabilelapropoziiiindemonstrabile,Iaprincipii.Avemaici,aadar,concluzia
cercetrilordelacapitolul19(inclusiv)pnlacapitolul22(inclusiv).
371Unitateademsuresteaceeai,darvariazconcretdupnaturaobiectuluilacareseaplic:nmuzic,
semitonul,diezul",estecelmaimicintervalperceptibil.
372nsilogismul(demonstrativ),camaterialaldemonstraiei,sauobiectiv,principiulesteUnulndemonstraie
itiin,sausubiectiv,principiulesteNou?(intuiiaintelectual),careprindenemijlocitpropoziiileprimedin
oricedemonstraieitiin.
Dupcesaartatcumpropoziiaafirmativmijlocitesteredustreptataopropoziienemijlocit,laun
principiualintelectuluiintuitiv,searat,nceleceicumaceeaireducereamijlocituluiinnemijlocitareloc
lapropoziiilenegative.
"mn
Urm'
straiasefacedupceletreifiguri,prinartareatermenilormediicare,nceleJ
aJunglauntermenmediunemijlocit(d'neoov).4
SilogismulestenmodulCelarent:

374
NiciunCnuesteA
N'ciunBnuesteA.
Dactrebuieacumdoveditmajoranegativ(CA),recurgemlauni8lu(D)iobinemsilogismul:NiciunD
nuesteA
NiciunCnuesteA.
153
ARISTOTEL
DacavemdedemonstratcDnuaparineluiEcupremiselor:CaparinelatoiD,darcnuaparinenici
unuiE
latoiE.atuncimediulnuvacdeaniciodatnafaraluiPa^
1Acest
estesubiectuldesprecareDurmeazafinegatnconcluzie37^
nfiguraatreia,mediulnuvacdeaniciodatdinellimitelesubiectuluiiatributuluinegatdednsul377.
1378
<Demonstraiauniversalestesuperioardemonstraieiparticularo
ntructdemonstraiapoatesfieoriuniversal,oriparticularioriafirmativ,orinegativ,seridic
ntrebarea:careformestemai
376Silogismulacestaestenfigura2,Cfiindtermenuimediu,predicatnambeiepremise,cuunsilogismn
CamestressauBaroco:
OriceDesteC(Camestres)OriceDesteC(Baroco)
NiciunEnuesteCUniiEnusuntC
NiciunEnuesteD.UniiEnusuntD.
Exemplu:
Oricecal(D)necheaz(C)
Niciunom(E)nunecheaz(C)
Niciunom(E)nuestecal(D).
Estedenotatctermenulmediunfigura2esteluatdinpropoziianegai".nudinpropoziiaafirmativ,can
figura1,fiindcnfigura2nusedemonstreazpropoziieafirmativ.
..
371nfigura3,ncaretermenulmediuestesubiectnamndouP^"11^termenulmediunutrebuiesfien
afaraniciatermenuluidesprecareseneagaisuniciaceluicareneag(atributul).Exemplu:
Niciunom(C)nuestepiatr(A)
Oriceom(C)esteanimal(B)
Uneleanimale(B)nusuntpiatr(A)..t!eg\e>'e
Termenulmediu(C)nuestenicinafardeB(animal),fu"^potrivi"genulomului,darnicinafardepiatr
(A),ccinegaiapietreiseapiomcailaanimal..(e|c
378inacestcapitolinceledouurmtoare(25i26).Ansdemonstraiilenceprivetevaloarealor.
Demonstraiaumversademonstraieiparticulare(cap.24)demonstraiaafirmativestesupe"
154
ANALITICASECUNDA1,24,85a
ffln
**"}Aceea?ichestiunepoatefipuscuprivirelaaanumitabnstratiedirectilareducerealaimposibil.S
cercetmnti^stratiauniversaliparticular379cndvomficlarificataceast*,..!S5trecemladiscutarea
demonstraieidirecteiareduceriila
bil380
Sarpreacdemonstraiaparticularesteceamaibun,dac
vedereceleceurmeaz381.
Demonstraiaceamaibunestedemonstraiacarenefacesmaimult(cciacestaesteidealuldemonstraiei),i
timmaimulteorice,daclcunoatemprinelnsui,dectdaclcunoatemaltcevadeexemplu,noi
cunoatempeCoriscusmuzicantulmaibnedactimcCoriscusestemuzical,dectdactimnumaicomul
estemuzical,itotaancelelaltecazuri.nadevr,demonstraiauniversal,nlocdeadovedicsubiectul
nsuiarecutareatribut,dovedetenumaicaltcevaareacestatribut,deexemplu,dacncercmadovedi,nce
priveteisoscelul,nucisoscelul,cinumaitriunghiularecutaresaucutareatribut.Demonstraiaparticular,
dimpotriv,dovedetecsubiectulnsuiarecutareatribut.Decidemonstraiacsubiectulposedprinsineun
atributesteceamaibun.Dacformaparticular,maidegrabdectceauniversal,demonstreaznaafel,
atuncidemonstraiaparticularesteceamaibun.
Maideparte,universalulnareoexistenseparatdelucrurileparticulare.Demonstraia,cutoateacestea,duce
laprereacceeacesusinedemonstraiaestetotuiceva,icacestaesteoentitateseparataparinndlumii
reale,cumsunt,deexemplu,triunghiul,orifigura,orinumrulcarearstanafarariunghiurilor,figurilori

numerelor
e(caP25)demonstraiadirectestesuperioardemonstraieiindirecte,prin'eurealaabsurd(cap26.
ReamintimceeaceAristotelaspusncapitolul4despreuniversali?t.'ndemonstraie.Demonstraiauniversal
dovedeteunatributesenialdesprejjumainalt,primitiv,deexemplu,cdouunghiuridreptesuntunatributal
*ved'nuestenevolLl~lmergemdincolodetriunghi.DemonstraiaparticularssceiUn^'^utesenial
despreospecieagenului,deexemplu,despretriunghiul
sauscalen.
icjtOtsPrintroneglijen,Aristotelnuvorbeteaicidedemonstraiileafirmative,pe,rgiJ>ntateestetema
capitoluluiurmtor.
Aristotelsefolosetenfavoareademonstraieiparticulare,dedouI*carelevarespingemaijos.
155
ARISTOTEL
particulare382.Dardemonstraiaceamaibunesteaceeacare
sereferii
laceeaceesterealinulaceeacenuestereal,esteaceeacaren
85bnal,nuaceeacarenenal383.Saudemonstraiauniversal^tocmaidefelulacestadinurmidac
neangajmpefgaulP
'^'~i,ne
gsimraionndcanargumentulcproporianuestenicilinie'
numr,nicisolid,niciplan,cicevaaparteideasupratuturoracestntructdemonstraiauniversalestemaimult
defelulacestasiatirealitateamaipuindectofacedemonstraiaparticular,icreeaz"opiniefals,vaurmac
demonstraiauniversalestemaiprejosdeI demonstraiaparticular384.
Putemripostaurmtoarele385:primulargumentseaplicmaibinelademonstraiauniversaldectlacea
particular.nadevrdacegalitateacudouaunghiuridrepteesteatribuittriunghiului,nuntructesteisoscel,
cintructestetriunghi,acelcaretiecisoscelulposedacestatribut,cunoatesubiectulntrungradmaimic
dectacelcaretiectriunghiulcaatareareacestatribut386.Pescurt,dacunatribut
.182Aristcnelexpuneunaldoileaargument,careparecntretesuperioritateademonstraieiparticulare:
particularulreprezintrealul,existenauniversalul,cacevai"nsine,nuestereal,esteunneexistent.Existena
esteconstituitdinindividual,concret,nudinuniversal.
383Particularulexistidecinunenalgeneralul(universalul)nuexistidecinenalfirete,dacese
conceputplatonic,cacevaseparatdelucrurileparticulare(individuale).
384AmvzutcAristotelncepescomparedemonstraiauniversalidemonstraiaparticular,pentrua
cunoatecareestesuperioar,careareovaloaremaimaresubraportultiineisau,cumseexprimel,princare
anumetimmaimult'(uaM^ti6evai).Rezultatulcomparaieivafisuperioritateademonstraieiuniversale.
Deocamuaelprezintopiniagreitcsuperioarestedemonstraiaparticular.Aristoeformuleazprobleman
termeniiceimaipotriviiproprieisalefilozofii.Inadevr,F<*el,particularul(individualul)tuniversalul
constituieuntotuniversalulesparticular(individual)iparticularulestembriatdeuniversal,isesubordone
Soluiajustesteunireacelordoifactoritimmaimult"dacunim1"^concretul,cuuniversalul
(abstractul),cuprecizareactiinaclarific,determin,..^streaz"prinuniversal,daracestaesteparte
integrantdinindividualiestescos^abstracieinductiv,dupceafostdatnsenzaie"saupercepie(veziai
cap.18,lasfrit).
.^ic
385Urmeazrespingereaargumentelornfavoareademonstrai
386DaclumnconsideraieexemplulluiAristotei.seme^demonstrarealatriunghiulisoscelcacest
triunghiaredouunghiuriclrep
156
ANALITICASECUND1,24,85b
,valabilpentrutriunghi,catriunghi,itotuidemonstraiaseface""tsens,eanuvafiodemonstraiedardac
estevalabilpentrujjjatunciseaplicregulactiemaimultacelacarecunoate'tulcaposedndatributulca
atare387.DatfiinddecictriunghiulStermenulmailargiexprimonoiuneidenticntoatecazuriledic
termenulnuesteaplicatomonim ,idatfiindcegalitateadouunghiuridrepteaparinetuturortriunghiurilor,
atunciisoscelultriunghiinutriunghiulcaisoscel,posedunghiurileastfelraportate388.Urmeazcacelcare
cunoateunlucrunchipuniversaltiemaimultdespreel,aacumestenfapt,dectacelcarelcunoaten
chipparticular.Deaceea,demonstraiauniversalestesuperioarceleiparticulare.
Maideparte,dacuniversalulesteonoiuneunitar,nuonoiuneomonim,atunciuniversalulvaavearealitate
numaipuin,cimaimultdectcutaresaucutareparticular,datfiindcuniversalulcuprindenepieritorul,pe
cndparticularulestemaisupuspieirii389.
Maideparte,fiindcuniversalularesensulacevaunitar,nusuntemsiliispresupunemcexistnafarde
lucrurileparticulare,itotaadepuinncelelaltecazuricarenuexprimosubstan,cicalitate,relaie,ori
aciune.Dacfacemtotuioastfeldepresupunere,vinacadenuasuprademonstraiei,ciasupraasculttorului
ei3>0.

Altcevaacum.Dacdemonstraiaesteunsilogismcaredovedetecauza,adicunpentruce",universaluleste
maimultcauz
"'ctaceeacoricetriunghiaredouunghiuridrepte.AcestatributesteesenialJunghiuluingenere,nu
triunghiuluiisoscel.
PentruAristote],tiinasereferlaatributeleesenialesaunsine"alerarilor,nulaceleaccidentale.
Superioritateademonstraieiuniversaleseimpunenurmtoarelecondiii:cctulestemaicuprinztor(triunghi
ngenere,fadeisoscel)b)subiectulprimeteI "kfiniientoatecazurile,nunumaiomonimiec)atributul
seaplicsubiectului""totalitateaIui,
^steeroarefilozofic,rspnditiprintregnditoriimoderniidealitiun'versalulestemairealdect
individualul,fiindcnuestesupusschimbrii,nuaregrade.
Universalulrmneuniversalnesupusschimbrii,chiardacnuesteent''nopoziiecuconcepialuiPlaton,
adiclegatdeindividual,desensibil,i'^^consideratcaindependent,greealanustndemonstraie,cin
mintea1Pentrucareestefcutdemonstraia.
obiect.
157
ARISTOTEL
dectparticularul(n adevr,ceeaceposedunatributesenialnsuicauzaacesteiatribuiri,iaruniversaluleste
primideai
cuniversalulestecauz),atuncidemonstraiauniversal?Pt.,Itle
~siei>perioar,cademonstrndmaideplincauza,adicpentruce"39i
Maimult.Noicutmndelungacelpentruce"isocot'ltimatuncicndnumaieposibilcaaltcevasfie
cauz,flecjaodevenire,fiecesteoexisten392.CciultimulpasaluneicercrCestescopulilimita
problemei.Astfel,ncescop avenitel?"pentrucasprimeascbani",iaceastadece?pentruc
plteascodatorie",iaceastadinurm?pentruanusvrsnedreptate".Mergndmaideparte,amajunsla
cevacarenumaiestvoitprinaltcevasaupentrualtceva393,ispunndcpentruacelmotivluatcascop,cineva
avenitsauunlucruaaprutsauexist,numaiatuncisocotimcavemocunoateredeplinacauzeipentrucare
elavenit
Dacdecitoatecauzeleitoipentruce"suntlafelnaceastprivin,caicauzelefinale,idacpeacesteale
cunoatemmaibinencondiiileartate,urmeazcincazulcelorlaltecauzeobinem,deasemenea,o
cunoateredeplin,cndcevanuexist,fiindcexistaltceva.Astfel,cndamnelescunghiurileexterioare
suntegalecupatruunghiuridrepte,fiindcsuntunghiuriexterioarealeunuitriunghiisoscel,rmnenc
ntrebarea:Deceareisoscelulacestatribut?"i86arspunsuleste:Pentrucesteuntriunghi,itriunghiull
arefiindcuntriunghiesteofigurrectilinie".Dacofigurrectilinienuposedaceastproprietatepentruunalt
motivmaindeprtat,amajunsaicilaocunoateredeplin.Cumaceastcunoatereesteuniversal.conchidem
cdemonstraiauniversalestesuperioar.
391AristoteSaratnceconst,nprimulrnd,superioritateademonstraiuniversale:universalulesteesena,
iaresenaestecauzalucrului.Demonstraiauniveestecauzal,iartiinaestecunoatereacauzelor.
.
392Fiecestevorbadeschimbarea,fiecestevorbadeexistenaunuiW*^cutareacauzeiseopretecndam
gsitcauzadeveniriisauexistenei,nun
sauexistenaaltuilucru,cinnaturasauesenalucruluinsui.
raiiz'
393Prinaltcevacauzaeficientpentrualtceva cauzafinal{eficientestemijloculaciunii.
Cunoatereaacestuiaesteinsuficientdacnuscopulcareseservetedeacestmijloc.
mori'^'
394Cunoatereaesteuniversal,fiindcsubiectulatributuluies V ireductibillaunaltsubiect.
158
ANALITICASECUNDAI,24,86a
396
un
Maideparte,cuctdemonstraiadevinemaiparticular,cu
alunecninfinit,pecndcuctdemonstraiaestemai
^'3alcua^ttindespresimpluifinit395.Darobiecteleparticulare,
1)111"tsuntinfinite,suntneinteligibile,darntructsuntfinite,devin
"ribile Elesuntmaimultcunoscutedacsuntuniversale,dect
'"suntparticulare.Urmeazdecicuniversalulestemai
nctrabilSifiindcrelativelecrescconcomitent,cuctlucrurile
'*maidemonstrabile,cuattmaideplinliseaplicdemonstraia
dardemonstraiauniversalestemaibun,fiindceaestentr
2radmainaltdemonstraie.
Maideparte,demonstraiacaredovedeteuniucruiapoiunKlucru397estepreferabilademonstraieicare

dovedetenumaiunul.Celcareposeddemonstraiauniversalcunoateparticularatotaadebinedarcelcare
poseddemonstraiaparticularnucunoateuniversala.Aacacestfaptestencunmotivpentruaprefera
demonstraiauniversal.
Maieste,nsfrit,argumentulurmtor:demonstraiauniversaluluiestemaibun,fiindcsefaceprintrun
termenmediu,careseapropiemaimultdeprincipiu.Nimicnsnuesteaadeaproapecanemijlocitul,cciel
estensuiprincipiul.Dacdovadaderivatdinprincipiuestemaistringentdectdovadacarenuestederivat
astfel,demonstraiacareseapropiemaimultdeprincipiuestemaistringentdectdemonstraiamaindeprtat
deprincipiu.Dardemonstraiauniversalsecaracterizeazprinaceastapropieremaimaredeprincipiu
395Particularul(individualul)nuestestrictdeterminat,esteinfinitn coninutul"complex,ntimpceuniversalul
estestrictdeterminat,finitisimplu.
DinCategorii,7,6b,setiecrelativelesuntcorelative,adicsemanifest""an.Relativelesuntaici
demonstrabilulidemonstraia.Cuctcretedemonstrabilul,creteidemonstraia.Particularul(individualul)
stfoartedepartedeprincipii:""stmaiaproape,ideaceeaarenevoiedemijlocitorimaipuini.Trebuiesa
expresialuiAristotel:demonstraiaparticularuluialunecninfinit",vafiluat,jniP*'.Nuuitmprincipiul
demonstraiei:seriatermenilormediinumergelaKo!J61subiectele,nicipredicatele(atributele)numergla
nesfrit,citrebuies01tasubiecteipredicateprimordiale.
Sensulacesteipropoziiisevalmurindat:cinecunoateuniversalul'"a'tul"(particularul),careestecuprinsn
generaliservetetotdeaunacaalt,,],,&eneralului(universalului),darcinecunoatenumaiparticularulnu
cunoate(generalul).
159
ARISTOTEL
i,deaceea,estesuperioar.Astfel,dacarfidedoveditAd
itermeniimediiarfiBiCcumBestetermenulmaicun
demonstraiapecareelomijloceteestemaiuniversal.
Uneledinacesteargumentesunt,dealtfel,dialectice39vedecutoatclaritateacdemonstraiauniversalare
ntietat
ceeaceurmeaz:dacdindoupropoziii,unaanterioarialtapost'"amajunssoprindempecea
anterioar,ocunoatempotenialceaposterioar399.Deexemplu,dactimcunghiuriletuttriunghiurilorsunt
egalecudouunghiuridrepte,timntrunpotenialcunghiurileisoscelesunt,deasemenea,egalecud
unghiuridrepte,chiardacnamticaisoscelulesteuntriunghDimpotriv,daccinevacunoatepropoziia
posterioar,nunseamndelocccunoateuniversalul,nicipotenial,niciactual.npuinecuvinte,
demonstraiauniversalestentrutotulinteligibildemonstraiaparticularseterminntrosenzaie400.
25
<Demonstraiaafirmativestesuperioardemonstraieinegativo
Amartatnaintesuperioritateademonstraieiuniversalefaadedemonstraiaparticular.Cacumdemonstraia
afirmativontrecepeceanegativ401vomdovedinceleceurmeaz.
198Adicfundatepeconsideraiigenerale,nuspeciale,canAnalitici
Iul
399Aristotelipunedinnountrebarea:oarecinecunoateg(universalul),nucunoate,princhiaraceasta,i
particularulsubsumatgeneraluzicecStagiritulezitsrspundafirmativ,anumectotdeaunacunoaterea
includepeceaparticular.Deaceea,elrecurgelanoiuneadevirtual(djttcunoateuniversalulcunoatevirtual,
dacnuiactual,particularul.
fr'IU'
400Sensulacesteipropoziiivafideplinnelescndvomajunge^0criia2a:demonstraiauniversalse
fundeazpeintelectulintuitiv,pnemijlocitauniversaluluipeNoO?ntimpcedemonstraiaparticular,carey
individual,seservetedesenzaie.
401Aristotelntrebuineaznaceastpropoziietermenul&ilf ^pentruafirmativ (deobicei,ntrebuineazpe
aceladecategoric").terrn
160
ANALITICASECUNDAI,25,86a,b
icare
Sadmitemnti,ncondiiiegale402,superioritateademonstraderivadinmaipuinepostulateoriipoteze403
pescurt,din
tinepremise.nadevr,dactoateacesteasuntdeopotrivdebine01cute404cunotinavafiobinutmai
rapid,prinmaipuinepropoziii,1eesteunavantaj.Temeiulsusineriinoastre,anumecdemonstraiamai
puinesupoziiiestesuperioar,poatefiexpusnformgeneral,acumurmeaz.Admindcnamndou
cazuriletermeniimedii(deopotrivcunoscui,icceiantecedenisuntmaibinecunoscui1ctconsecvenii,
ntruncaz,demonstraiacAaparineluiEseface86brintermeniimediiB,CiD, iarncellaltcaz,prinF
iG.Atunci,nartenenaluiAlaDestecunoscutlafelcaiapartenenaluiAlaEdarcAaparineluiDeste
maibinecunoscutimainaintedectcAaparineluiE.CciAEestedoveditprinAD,ifundamentuleste
maisigurdectconcluzia*35.Deaceea,demonstraiaprinmaipuinepremise,cndtoatecelelaltecondiiisunt

egale,estesuperioar.
Acum,attdemonstraiaafirmativ,cticeanegativopereazcutreitermeniidoupremise,darceadinti
admitenumaicacevaeste,ceadeadouaadmitetotodatccevaesteicaltcevanueste,iastfelaceasta
recurgelamaimultepremise,ideaceeaesteinferioar406.Maideparte407,sademonstratcnicioconcluzie
nuurmeazdacamndoupremiselesuntnegative,ic,deaceea,unatrebuiesfienegativ,iarcealalt
afirmativ.Astfel,suntemsiliisadugm

Privativ),nlocdenegativ.CapitolulacestavaexpunesuperioritateaafirmaieiasupraWei,deinsuiAristoe!
recunoateuneorinecesitateadeterminriinegative,cadexemplunformulareaprincipiuluinoncontradiciei:
Nuesteposibilsafirmmiseniacelailucrudespreacelailucrusubacelairaportinacelaitimp."
2Propoziiilendiscuiesuntdeopotrivdeadevratesaucunoscute.
AcetitermeniaufostdefiniintreactnAnaliticaprimai,23,40bi',darmaialesnAnaliticasecundai,2,72
a.
Celedoufeluridepropoziii:afirmativeinegative.CAaparineluiDestedoveditlafelcaiapartenenalui
AlaE.adicJJlocitori(A,C,ntruncaz,F,G,naltcaz),darnprimulcaztermeniimedii "aproapede
principii.
:JciSji.Aristotelnelegeprin,,,maimultepremise."maimultefeluridepremise,if(f~n"1'negativnuaremai
multepremisesaumaimulitermenidectsilogismulClnumaipremisedeosebitecalitativ.nadevr,
silogismulnegativareio"^iv,pelngceanegativ.
407
Aldoileaargumentnfavoareasuperioritiiafirmativei.
161
ARISTOTEL
urmtoarearegul:nmsurancaredemonstraiasedesf**"*premiseleafirmativetrebuiessporeascn
numr,darnupo**dectopremisnegativnfiecaresilogism.nadevr,spre*'StacAnuaparine
niciunuiacruiaiaparineB,darcBaparti1 "^C409.Dacacumvremssporimambelepremise,trebuie
im^mediu.SinterpunempeDntreAiB,ipeEntreBsicaS^esteclarcEesteraportatafirmativlaB
iC,pecndDester"afirmativlaB,darnegativlaA,cciDtrebuiesaparinlaaipecndAnu
trebuiesaparinniciunuiD.iastfelobinemos'premisnegativ,AD410.Silogismeleurmtoarese
prezintlafel4'?nsilogismulafirmativmediulestetotdeaunaraportatafirmatambeleextrementrun
silogismnegativtrebuiesfieraportatnegtnumailaunadinele,iastfelaceastpremisestesinguranegativ'
celelaltepremisefiindafirmative.Dac,deci412,acelaprincareunadevrestedoveditestemaibinecunoscuti
maisigurdectacelacareestedovedit,idacpropoziianegativestedoveditprinceaafirmativsinuinvers,
demonstraiaafirmativ,fiindanterioar,maibinecunoscutimaisigur,vafisuperioar.
408Desfurareastndovedireasilogismuluiiniialprinprosilogisme.
409AcestaestesilogismuliniialnCelarent:NiciunBnuesteA
OricareCesteBNiciunCnuesteA.
410ProsilogismulminoreiprinmediulEestenBarbara:OriceEesteB
OriceCesteE
(douafirmative)
OriceCesteB.
ProsilogismulmajoreiprinmediulDestenCelarent:
NiciunDnuesteA(unicanegativ)
OriceBesteD(atreiaafirmativ)
NiciunBnuesteA.
Vedemdarcnacestedousilogismeexisttreiafirmative.negativAD.
411Dreptvorbind,prosilogismelecelorlaltedoufigurieprezintatreiafirmativeionegativ.
tiveionegativ.naie
412Urmeazrezumatulargumentelornfavoareasuperioritii
denegaie.
162
ANALITICASECUNDA1,26,86b,87a
Maideparte413,dacprincipiulsilogismuluidemonstrativeste
anemijlocituniversal,idacpremisauniversalndemon
P1*.gfjnnativesteafirmativinceanegativestenegatividac
zitiaafirmativesteanterioarimaibinecunoscutdectne
^(datfiindcafirmaiaexplicnegaiaiesteanterioarnegaiei,
"maicumexistenaesteanterioarneexistenei),urmeazcaprinci
niu
demonstraieiafirmativeestesuperioraceluiaaldemonstraiei

jjve>jardemonstraiacupremisemaibuneesteieamaibun.
Pescurt,demonstraiaafirmativareonaturmaiapropiataceeaaprincipiului,pentrucfrdemonstraie
afirmativnuexistdemonstraienegativ.
26<Demonstraiadirectestesuperioardemonstraieiindirecto87
ntructdemonstraiaafirmativestesuperioarceleinegative,eaesteevidentsuperioaridemonstraieiprin
reducerelaimposibil414.Trebuientiscunoatemdiferenadintredemonstraianegativireducereala
imposibil.SpresupunemdecicAnuaparineniciunuiBicBaparinelatoiC:concluzia,careurmeaz
necesar,estecAnuaparineniciunuiC.Dacacestepremisesuntadmise,atuncidemonstraianegativ,cA
nuaparineniciunuiC,estedirect.Reducerealaimposibil,pedealtparte,sefacedupcumurmeaz:Dac
avemdedoveditcAnuaparineluiB,sadmitemctotuiiaparine,iapoicBaparineluiC:atunci
rezultcAaparineluic Darspresupunemcaceastaesteoimposibilitatecunoscutiadmisatunci
deducemcAnupoateaparineluiB.Aadar,dacseadmitecBaparineluiC,esteimposibilcaAsaparin
luiB415.
Altreileaargument,caresefundeazpesituaiasuperioarapremisei
Majoraesteprincipiulsaupropoziiadatcanemijlocitasilogismului,eaeste'"'real.
Evidenarezultdinfaptulcidemonstraianegativestesuperioarl!leiprinreducerelaabsurd(imposibil)
saudemonstraieiindirecte,rt^Pentruadovedisuperioritateademonstraieinegativeasupraceleiprin
allnposibil,slumcapunctdeplecaresilogismulnCelarent:
163
ARISTOTEL
Termeniiauaceeaiordinenambeledovezieidjcumunasaualtadinpropoziiilenegativeestemaibine
cunoscut"^negndpeAdespreB,oricealaltnegndpeAdesprerr^nafalsitateaconcluzieicAnuaparine
luiCestemaibinecuno^utilizmreducerealaimposibilcnd,dimpotriv,premisam'*'silogismuluiestemai
cunoscut,utilizmdemonstraiadirect4K>u*propoziiacareneagpeAdespreBestenordineanaturii.
anteri*aceleiacareneagpeAdespreC,ccipremiselesuntanteriaconcluzieicareurmeazdinele.Or,
propoziiaAnuaparineniciuC"esteconcluzia,pecndpropoziiacAnuaparineniciunuiR"
NiciunBnuesteAOricareCesteBNiciunCnuesteA.
Demonstraiaprinreducerealaimposibil,aacumamcunoscutopnacumiacamajorcontradictoria
concluzieidate:
OricareCesteA
OricareCesteB
(silogismnDarapti)
UniiBsuntA.
Concluziaacestuisilogismesteimposibil,fiindcestecontradictoriamajoreiprecedente(NiciunBnuesteA).
Unadinpremiseleacestuisilogismtrebuiesfiefals.Cumnupoatefiminora(OricareCesteB),careeste
aceeainambelesilogisme,trebuiesfiemajora.Deciadevratestepropoziia:NiciunCnuesteA" ceea
ceeradedemonstrat.Aicinsdemonstraiaindirect(prinreducerelaabsurd)trebuiesseaplicelaunai
aceeaipropoziielamajorasilogismuluiiniial(NiciunBnuesteA).Sevatacontradictoriamajoreiiseva
obinesilogismulnBarbara:
OricareBesteA
OricareCesteB
OricareCesteA.
ntructaceastconcluzieesteimposibil,datfiindconcluziainiiala,upremisetrebuiesfiefals.Cumnu
esteminora,rmasidentic,falsaes(OricareBesteA)ideciadevratarmneNiciunBnuesteA".
,surj
416ndemonstraianegativdirectindemonstraiaprinreducere^termeniiaurmasaceiai.Diferenastn
ntrebarea:caredinceledouap^^negative,majora(NiciunBnuesteA)sauconcluzia(NiciunCnueste
^
dedemonstraie,fiindcestemaipuinsigur?DacconcluziaestemaiS.jijjtecunoscut,vomrecurgela
reducerealaabsurd,plecnJdelacontradic,^,
iniial,adicdelaOricareBesteA".Dacmaicunoscutestemajoranes^^nunBnuesteA),demonstraiava
fidirect.Sevedesuperioritateaden^(concluziarezultdinpremisamajormaicunoscuti,cuattmai
rn ^presupustottimpulcasigur.Premisamajorestelogicanterioarconc
164
ANALITICASECUNDA1,27,87a
adinpremiseleei.CcipropoziiacarepoatefidistrusprineSrelaimposibilnuesteoconcluziepropriu
zis,niciantecedeteleuntadevratepremise.Dincontra,factoriidincareseconstituielsrflulsuntpremise
raportateunalaalta,caunntreglaparte,ori51cartelaunntreg,pecndpremiseleACiABnusunt
raportateestfelunalaalta417.Dacdemonstraiamaibunesteaceeacareestedelamaibinecunoscutidela

premiseanterioare,idacndoudemonstraiile418convingporninddelacevacarenuexist419,jZvorul
uneia420esteuntermenanterior,iaralceleilalteuntermenosterior,urmeazcademonstraianegativ421va
aveaosuperioritatefatdereducerealaimposibil,iardemonstraiaafirmativ,fiindsuperioarceleinegative,va
fiprinurmaresuperioarreduceriilaimposibil.
27<ncecondiiiotiinestesuperioar>
tiinacarecunoatenacelaitimpifaptulicauzalui,nunumaifaptulfrcauzalui,esteotiinmaiexact
ianterioar422.
nfigura1,careesteperfect,termenulmediuesteopartedintermenul"Bprluatcantregitermenulminoro
partedintermenulmediuluatcantreg,deaceea,Premisaminor(CB)esteoparteapremiseimajore(AB).n
demonstraiaprinreducere1>sunl,premiseleACiABnustaunacelairaportnatural,deaceeacuAC,ca
premisaPf8,nusepoatedovedinimicnfigura1nconsecin,trebuiesrecurgemla""ealaimposibil.
ducerel
Celedoudemonstraiisuntcelecomparateaici:directiindirect(prinI imposibilsaulaabsurd).
Adicdelapropoziiinegative.Aldemonstraieidirecteopusdemonstraieiindirecte.Demonstraianegativ
direct.
Pnacum,Aristotelsaocupatdedovezisingulareideierarhialor,acumt"n*acaunansambludedovezi.
Nuformuleazodefiniieatiinei,cisewaspectespecialealetiinelor.Elpornetedeladistinciamaiveche:
existtj'ceprivescfaptulidemonstraiiceprivesccauza(pentruce")afaptului,ivej,|arat'inacare
demonstreaztotodatfaptul(individualul)icauza
165
ARISTOTEL
87b
Deasemenea,otiincarenuseocupcuunsubstratestemaiexactianterioardectotiincareseocup
cuunsuK^deexemplu,aritmeticafadearmonie423.Totaa,otiinc'reazempemaipuineprincipiieste
maiexactianterioard>S^tiinrezematpeunadaoscumestearitmeticafadegeometrietvadaos
nelegaceasta:ounitateestesubstanfrpoziie,pecrpunctesteosubstancupoziiecupoziie"esteun
adaos424
28<nceconstunitateatiineb
Esteunatiinaalcreiobiectestedeunsingurgen,careadicmbrieaztoatesubiectelentemeiatepe
primeleprincipiialegenului(decisuntprialeacestuigen)ipeproprietileloreseniale425.
Otiindiferdealtacndprincipiilelornicinuauunizvorcomun,nicinusuntderivateuneledinaltele.
Aceastaseconstatcndajungemlapremiseleindemonstrabilealeuneitiine,pentrucaeletrebuiesfie
cuprinsenacelaigencuconcluziiledemonstrateprinele.Iaracestlucruestencodatconstatat,dac
concluziiledemonstratecuajutorullorcadntrunsingurgenadicsuntomogene426.
423Matematica,fcndabstraciedeoricesubstratmaterial,areoexactitatemaimaredectotiincareface
apel,deexemplu,laaritmetic,darposedaunsubstratmaterial(armonia",teoriamuzical).
424Chiarncadrulmatematicilor,aritmeticaestemaiexactdectgeometria,fiindcaceastaadaugnumrului
spaiulcupunctele,liniile,suprafeeleivolumulI Adaosul"(npo'ofleois)estecevamaterial",neabstras.
425Acestcapitoldiscutproblemadactiinaesteunasaumultipl.tllD.esteuna,dacobiectuliprincipiile
eiconstituieacelaigen.Capitolele3031seocPdeobiecte,capitolul32deprincipii.Deigeometriai
armoniafacparte"in8aritmeticii,totuiAnstotellecerceteazseparat.e
426tiinelediferprinprincipiilelorireductibile,sauunelelaaltele,^ulaunprincipiuuniversal,dincare
derivcelelalteprincipii.Aristote!despartema
ifizicaprimaseocupdespaiu,numr,despritedesubstratulmaterialcu^abstraciei,decifraaveao
existenindependent,adouadecorpulnnu,materiamobil.
^aparin
Aristotelsubliniazcprincipiileiconsecinelelordemonstraaceluiaigen.
166
ANALITICASECUNDAI,29,87b
29
multedemonstraiipentruaceeaiconcluzie>
menea,
Putemaveamaimultedemonstraiialeaceleiaipropoziii427,urnaidac'lumdinaceeaiserieunpredicatcare
nuestecontinuu428njeexemplu,daclumC,DiFpentruadovedipeAB429,dar"a,daclumun
mediudinaltserie430.Astfel,fieAschimbarea,uneiproprieti,BsimireadeplcereiGrepaus.Este
HevratidacenunmpeDdespreB,ipeAdespreD,pentruc1ceareplceresuferalterareaunei
proprieti,icelcesuferolterareseschimb.Deasemenea,esteadevratdacenunmpeAdespreG,ipe
GdespreBpentrucasimiplcereesteaserepauza,iaraserepauzaesteaseschimba43'.Astfel,concluzia
poatefiobinut
427Evorbadeposibilitateadeademonstraprinefecte,nuprincau/,cumsevadovedincarteaaIia,

capitolele16i17,undesevorbetederaportuldintrecauziefect.
428Predicatulcarenuestecontinuu(ouvexe?)nuestecauzanemijloict,proximaatributului,
429PropoziiasauconcluziaABpoatefidoveditprintermeniimediiC,D,F,prinexcluderealuiE.careface
continuitateaseriei.SadmitemcAnseamnafintrunloc",Ccorp",Dviu"iFanimal".ConcluziaAB
poatefidemonstratprintreisilogisme,dacB(om")intrngenulF,FnD,DnCiCnA.
1.OriceanimaiseaflntrunlocOriceomesteunanimaiOriceomestentrunInc.
2.OricefiinvieestentrunIocOriceomesteofintvie
Oriceomestentrunloc.3.OricecorpestentrunlocOriceomesteuncorpOriceomestentrunloc.
Unefectcefacepartedinfizicpoatefidemonstratprintrunmediuceastronomiei.
Vomrecurgelaurmtoareadiagrampentrudemonstraiactermeniimedii">aceleiaiserii.
A(schimbare)
Dialterare)
t
B(plcere)
G(afinrepaus)
Y
B(plcere)
167
ARISTOTEL
printermenimediidiferii432,adicprintermenicarenusuntserietotui,nuastfelnctniciunuldinaceti
mediisnu^enunatdesprecellalt,pentruceitrebuiesfieatribuiiamnd^f'subiectanumit.
nu>
Unaltpunctvrednicdecercetareestectecidedeniaaceleiaipropoziiipotfiobinuteprinvarierea
figurii433
30<Nuexistotiinahazardului>
Nuexistocunoatereprindemonstraieaceeaceinedehazard434.Ccihazardulnuestenicinecesar,nici
frecvent435,cieste
Sevafacedemonstraia,artndcAsecuprindenDiG,iaracesteasecuprindnB,decicplcereapoatefi
cauzatideoalterare,careesteomodificare,caiderepauzare,caredeasemenea,esteo modificareauneistri
dinainte.
Silogismelesunt:Totcesuferoalterare,seschimbTotcesimteoplceresuferoalterare,deci:Totcesimte
oplcereseschimb.Acelailucrudesprerepauzare.
432CeidoitermenidiferiisuntD(afisupusalterrii)iG(afinrepaus),iaramndoipotfienunaidespre
acelaisubiect(B).Numaiceeacesemicsausepoatemicaseaflnrepaus.Plcereaconstntro
modificarecalitativ,oalterare,darpoalefiirepaus,adicatingereauneiinte,satisfacereauneidorinesau,
maiales,ncetareauneidureri.
433Demonstraiilesemultiplicnunumaidupmateriasauobiectullor(vezicapitolulprecedent),ciidup
formalor,dupdiverselemodurialecelortreifig1"1
434Asuprahazardului(tvj'xti)ispontaneitii(aO'rtfuaToi')sseDespreinterpretare,capitolul9(viitorii
contingeni"),
435Cumsamaiartat,Aristotelfacedistincientreprocesulnecesar,cloctotdeauna,siprocesulfrecvent,care
arelocadeseori"(wseiT01IO*V''. constant,deregul".tiinelecareseocupdeacesteevenimente
frecvent,'^deregul,nusuntstrictdemonstrative,cumsunt,deexemplu,eticaiP0'1" strict
demonstrativeseocupdenecesar,adicdeproprietileeseniale,..^eV|,lucrurilor,nudeceleaccidentale,
datoratehazardului.PentruAristotelesecLielementarcnutoateproceselenaturiisuntdeterminatestrict
cauzal,fa ^^dii*seamdeprocesenaturalecunoscnumaifrecven,repetiieobinuit,cue^^pnuse
repet,nucunoscfrecven.Aristotelnclinsclasificefenomenee^^^oobiceiadevrate",totprintre
fenomenelesupusehazardului.Eli"as_^eieofl^deosebirentreunhazardpuriproceselefrecventesau
caresentanip
168
ANALITICASECUNDA1,31,87b
evjnecacevadeosebitdeacesteadou.DardemonstraiasefaceI^prinuna,oriprinaltadinacestedou,adic
sauprinpremisesare,sauprinpremiseceserepetadeseorideaceea,concluzia"necesar,dacpremisele
suntnecesare,iconstant,dacpremiselerepetadeseori.Prinurmare,dachazardulnuestenicifrecventul,ri
necesarul,elnuestedemonstrabil436.
31<Nuexistdemonstraieprinsimuri>
tiinanusedobndeteniciprinsenzaie437.Chiardacsenzaiaseraporteazlaoanumitcalitateinulao
substanindividual438,trebuiespercepemunlucruindividuallaunlocintruntimpdefinitdaruniversalul
sauceeacesegsetentoatecazurile,nupoatefiperceput,datfiindcelnuesteniciacesta"iniciacum",
altminterinuarfiuniversaltermenpecarenoilaplicmlaceeaceestetotdeaunaipretutindeni.Deaceea,

avndnvederecdemonstraiilesuntuniversale,icuniversaliinupotfipercepui,esteclarcnuputemavea
otiinprinsimplsenzaie.Maimultncesteevidentcchiardacarfiposibilspercepemcuntriunghi
areunghiurileegalecudouunghiuridrepte,totuiamcutaodemonstraiecci
(ieste
cee'>concedecexistdemonstraieilaproceselefrecvente,ceeacenseamnolnePrtaredelanoiunea
strictademonstraiei.Aristoteladmitedecicexistiunsens"""'wgaldemonstraiei.
iFrecventul,ceeaceserepetadeseori,facelegturadintrenecesarihazard.apropiindusecnddenecesitate,
cnddehazard.
Estevorbadetiinademonstrativ.nsine,senzaianuestestrintiinei,ongineaei.Eaestepunctdeplecare
pentrudemonstraie,nunsidemonstraia.voiu]18,Aristotelaartatctiinaestecunoatereauniversalului
cuajutorulUrnelor....
Senzaianepoatefacescunoatemosubstanindividualsauocalitatemdjy'a'Jeexemplu,culoareaei,dar
caiitatea,deinsinegeneral,estelegatadep^>deunaicjjacum".Generalulestedobnditpringndirea
abstractiv,nuprin(senzaie),cutoatecieltrebuiesfiedatnsenzaienmodimplicit.
169
ARISTOTEL
namavea(cumzicunii439)cunoatereaacestuilucru.nadevrrmnelaindividual,pecndcunoaterea
tiinificmergelaun1""**''1*Astfel,dacamfinLuniamvedeaPmntuloprindluminaSonamticauza
eclipseiampercepefaptulprezentaleclipseidarh**pentruce",ntructsenzaianusereferlauniversal.Nu
tgd*c,prinobservarearepetataacestuieveniment,amputeadese^universaluliastfelobinemo
demonstraie,cciuniversalulsedprindedinindividualulcareserepet440.
Universalulestepreios,pentrucelpunenlumincauzaa.nctlafaptelecareaucauzanafaralor,
cunoatereauniversal441pjmaipreioasdectsenzaiaidectsimplagndireintuitivCtprivete
adevrurileprimeeste,firete,oaltchestiune442.Deaceeaesteevidentcocunoateredemonstrativnuse
poatedobndiprinsenzaie,dectdacdmcuvntuluisenzaie"nelesuldeposesiuneatiineiprin
demonstraie.Totui,unelechestiuninusuntaccesibileexplicaiei,fiindcnudispunemdeosenzaie443.n
adevr,suntcazuricndosimplsenzaiedevederepoatepunecaptuneicercetri,nufiindcprinvedeream
aveaocunoatere,cifiindcamscosuniversaluldinceeaceamvzut.Dac,deexemplu,amvedeacsticlaare
poriicluminatreceprinei,cauzatranspareneiarfievidentpentrunoi,pentrucamvedeaorepetatn
fiecarecazdatiamgndi,nacelaitimp,ctrebuiesfieaantoatecelelaltecazuri444.
439PoateProtagoras,carentemeiantreagacunoaterepesenzaie,precumfalisofiti.
440Dacpercepiaesteindividual,perceperea,facultateadeapercepeoexclude,ciincludeuniversalul
441Cunoatereauniversalestetiinaprindemonstraieuniversala.
442Principiilesuntevidenteprinelenseleelenuiaucauzanalteiaele,gndireaintuitivestemaipreioas,
fiindcestefundamentuloricreitiine,^vaartalasfritulcriiaIia.Setiecfundamentulestemai
presusdeceeacesedinei.
lipsa
443Aristotelprecizeazaiciafirmaiafcutincapitolul18,anumeunuiorgansenzorialarecaefectdispariia
tiineicorespunztoare.Chiar"ac
deunorgansenzorial,imperfeciileluisuntduntoarecunoateri'|jt3
444Aristotelacceptexplicaiadatdeuniifilozofi,ctransparenaxi^prinfaptulclumina,constituitdin
particulefoartefine,treceprinporiis"cejjjair.vedeaporiisticleiiluminatrecndprinei,amnelegeceeste
transpare".'
ticauza(pentruce")atransparenei.
170
ANALITICASECUNDA1,32,88a
32<Altetiineaualteprincipii>
Toatesilogismelenupotaveaaceleaiprincipii.Aceastase
tearta.naintedetoate,prinurmtoareleconsideraiidialectice445:
lesilogismesuntadevrateialtelefalsecci,deiputemconchide
yijfuldinpremisefalse,totui,aceastasentmplnumaiodat446.
deexemplu,AesteadevratdespreC,dartennenulmediuBeste
falsattABctiBCsuntfalsedactotuilumtermenimediispre
dovediacestepremise,noilepremisevorfifalse,pentrucorice
concluziefalsarepremisefalse,pecndconcluziileadevrateau
premiseadevratedecifalsuliadevratuldiferesenial447.Apoi,falsul
nuderivtotdeaunadintermeniidenticiuniicualii448,ccifalsesunt
silucrurilecontrareunulaltuia,icelecarenupotcoexista,deexemplu,
445Termenulesteiaici\oyiKi3s\pecareAristotellopuneluiraXuTiKoSy.,Logic"corespunde
dialecticului".Stagiritulvreasdovedeascnacestcapitolcprincipiilesilogismelordemonstrativenusunt

aceleaipentrutoatetiinele,chestiuneiareafostatinsincapitolul9deaici:fiecaredemonstraieare
principiiproprii,nafarieprincipiilecomune"tuturortiinelor.Deasemenea,ncapitolul28,saartatc
:itateatiinelorrezultdinvarietateaprincipiilor.
446Aristotelncepeastfeldiscuiadialectic,adicdiscuiantemeiatpeaierale,nuspeciale,precise,can
AnaliticElriposteazobiecieiposibile,
silogismeleautotuiprincipiicomune,fiindcsetiecputemconchideadevrulnu
maidinpremiseadevrate,cisidinpremisefalse.Aacevaesteposibilnumaiodat,
Widacncercmsdemonstrmsipremisele,vom<!agre.Demonstraiaadevrului
nuserepet.Premiselefalsenuvorputeafidoveditedectprinaltepremisefalse,
'"Prinpremiseadevrate.
DacadmitemcAesteadevratdespreC(CesteA),silogismulvatrebui
"mitorul:AesteadevratdespreB,BesteadevratdespreC,deciAesteadevrat
e^ce'edoupremisesuntconsideratefalse,fiindctermenulmediuBnueste
r_e'nic'despreA,nicidespreC.AdevratrmnetotuiconcluziaAdespreC
.'"emisele(termeniimedii)luatepentruadovediceledoupremisefalse,
'a'se.Deciconcluziileadevrateicelefalseauprincipiidiferite.
Aldoileaargumentdeasemeneageneralsaudialectic.Argumentulvrea,JZec^c'!'ar(lac^eXis|premisefalse,
nutotceestefalsrezultdinele,cideexempiu,iclinpropoziiilecontradictoriisaudincelecucareelenupot
171
dreptateaestenedreptate"idreptateaestelaitate",omul
iomulestebou",egalulestemaimare"oriegalulesterna'C'
Dinregulilestabilitemainainte,putemscoatedovad''toare450:Nicimcartoateconcluziileadevratenuse
nteme'"^aceleaiprincipii,ccimultedineleauprincipiicarediferno^^pottrecedelaunalaalta.
Unitile,deexemplu,carenaupo/r^potlualoculpunctelor,careaupoziie.Termeniicetrecdelau^laaltul
artrebui,totui,sconcordesauntermeniimediis"^termenulmajoriminor45',sausiapeuniininteriorul
ipeaitj fcafaraextremelor452.
Niciunuldintreprincipiilecomuneprinprincipiucom88bneleg,deexemplu,peacelacoricetrebuies
fieafirmatsaunegat453nupoatesserveasccapremispentrudovedireatuturorconcluziilor.Ccigenurile
lucrurilorsuntdiferiteuneleatributetindecantitate,pecndaltelenumaidecalitateiardovezilesedesvresc
cuajutorulprincipiilorcomune454.
Maideparte,principiilenusuntmaipuinedectconcluziile,pentrucprincipiilesuntpremisele,iarpremisele
suntformateprinadugareaunortermeniextreminoi,oriaunortermenimediinoi455.Mai
449Propoziiiledreptateaestenedreptate"idreptateaesteolaitate"sumdeopotrivdefalse,dardin
principiidiferite.Primasecontrazicepesine,adouacuprindetermenidisparai,carenupotcoexistantro
propoziie.Omulestecal"exprim,deasemenea,termenidisparai,iaregalulestemaimare"exprimo
contradicie,
450Aristotelscoateodovadanalitic,opuscelordoudovezidialecticeprecedente,ntemeinduseperegulile
stabilitenAnaliticasecund,carteaI.Chiarincadrulsilogismeloradevrate,existprincipiidiferite,dupgenul
obiectelor.
451ntext,termenuldesus"(predicatulsautermenulmajor)itermenulejos"(subiectulsautermenul
minor)..,
452nfigura1,termenulmediuseaflninteriorultermenilorextremi.Westecuprinsdemajoricuprindepe
minorncelelalteUoufiguri,termenulmei
nafaracelorextremi.Dovadaanaliticsusine,nesen,cdemonstraiilecary^unordomeniidiferitenupot
aveatermenicomuni,naafelncttermenulunuiscuprindtermeniiceluilaltdomeniu.
453Esteprincipiulteruluiexclus.
,iicomune
454Aristotelrecunoatecdemonstraiileadevrateauprincipi'c^suntprincipiilelogice,daracesteanu
maidesvrescdemonstraiileinprincipiispecialefiecruigendelucruri.
fneii1tl
455Aristotelntreteexistenauneimultiplicitideprincipi'.'.cjpjj,cpefaptulcaexistomultiplicitatede
concluzii.Existaproapetotatteap
cate
172
ANALITICASECUNDA1,32,88b
numrulconcluziiloresteinfinit,deinumrultermenilorestensfrit,uneledinprincipiisuntnecesare,altele
contingente456.Considerndchestiuneanacestfel,vedemc,ntructnuiconcluziloresteinfinit,principiile
nupotfiaceleaiorilimitatemr.Dac,pedealtparte,identitateaprincipiiloresteluatnaltsisezice,de
exemplu,acesteasuntprincipiilegeometriei,acestea.Hpjilecalculului,acesteaapoialemedianei",oare

constatareaastanseamnaltcevadectctoatetiineleauprincipiidiferite?A1nUniiidentice,pentrucsunt
identicecusine,esteabsurd,ntructpoatefjidentificatcuorice,nacestsensdeidentitate4S7.Chiardac
toateconcluziilearpornidelaaceleaiprincipii,nunseamncoriceooatefidemonstratdinorice.Aceastaar
fidincaleafardesimplist,pentrucaacevanusentmplntiineleevidente458,nicinuesteposibiln
analiz459,ntructtocmaipremiselenemijlocitesuntprincipiile,sioconcluzienouseformeaznumaiprin
adugareauneinoipremisenemijlocite.Dardacsespunectocmaipremiselenemijlociteprimesunt
principiile,fiecaregendesubiectposedunsingurprincipiu460.Dac,totui,nicinusesusinecdinorice
principiuposibiloriceconcluziepoatefidovedit,inicinuseadmitecprincipiilediferntratta,nctsfie
diferitecagenpentrufiecaretiin,rmnedeconsideratposibilitateaca,ntimpceprincipiileoricrei
cunoateriaparinaceluiaigen,ssecearpremisespeciale,spreadovedi
concluziisaudemonstraii,ccioricedemonstraienousefaceprinadugareadenoitermeniextremi(majorii
minori)saudep.oitermenimedii,careaducnoiprincipii.MaiMit:dei,cumtim,termeniisuntnnumrfinit,
concluziilesuntinfinite,fiindcinfinitRtecombinareatermenilor.
Principiiledemonstraiilorsediversificiprinfaptulcalturide'"poziiilenecesare,carepolfinnumr
limitat,existpropoziiicontingente,carePrimunnumrinfinitdeposibiliti.
AristotelrespingeaicioobieciesofisticmpotrivamultiplicitiiprincipiilorlPPrincipiilesuntdiferite,dar
sunttotprincipii,decielesuntidenticecusine.Dacabstraciedeconinutulprincipiilor,totulsereduceiaun
singurPrincipiu.Matematicile",tiinelensensulcelmaiautenticalcuvntului,*nw'ns''S'st'cS.n
Analitici,ncare,prinanaliz,cutmprincipiileunei
OiPrincipiilesilogisticiisuntpremiseleimediate.Fiecarepremisimediataducepnt*cipiunou.
prjJ,u.Principiulunicalunuigenestedefiniialui,careexprimesena.Numai
pj.a'u'cuprincipiilesupremealeexisteneirezultpropoziiilepropriialetiinei
173
ARISTOTEL
concluziispeciale461.Caceastanusepoate,saartatprinnoastr,anumecprincipiilelucrurilorgeneric
diferitedifere'^generic.Cciprincipiilesuntdedoufeluri,aceleacaresunt"^aledemonstraieiigenul
careesubiectuldat.Celedintisuntc'^celedinurmdeexemplu,numrimrime suntparticu] iT
33<tiinaiopinia>
Cunoatereatiinificiobiectuleidiferdeopiniesideobiectulopiniei463,ntructcunoatereatiinificeste
universalirecurselapropoziiinecesare,iarnecesarulnupoatefialtfeldecteste.Existnsmultelucruri
caresuntadevrateireale,itotui,elepotfiialtfeldectsunt.Esteevidentccunoatereatiinificnare
nimicdeafacecueleiardacaraveadeaface,lucrurilecarepotfialtfelnarmaiputeafialtfel464.inicinu
audeafacecuointuiieintelectualprinintuiieintelectualnelegnceputulcunoateriitiinificeinici
cu89acunoatereanedemonstrabil,careesteprindereauneipremise465.ntruct
461Aristotelexamineazoultimobiecie:principiiletiinelornusuntniciidentice,nicidiferite,cinrudite
(oyyyo's'),adicprincipiilesuntidenticengen,dardiferitenspecie.Obieciavafirespins,artndc
lucrurilecaiediferngenau,deasemenea,principiidiferitecagen.Sademonstratctiinelembrieaz
genuridiverse(vezinacestcapitol,paragraful88a).
462Principiilesuntdedoufeluri:axiomeleoricreidemonstraiiipropoziiilegeneralealefiecruidomeniu.
463ntregcapitolulcerceteazdiferenadintreopinie(doxa)itiindiferenfamiliargndiriigreceti
prearistotelice(Parmenides,Platonetc.)gndiriimoderne(deexemplu,Kant,caredistingentretiin,opiniei
credina).
464PotrivitconcepieiluiAristotel,tiinaiopiniasecaracterizeazp^urmtoareledoupuncte:1)tiinai
opiniaexprimdifereneaieexistenei,a)^lucrurilor,nusimplepunctedevederesubiective,calaImmanuel
Kant2)ti"1 ^obiecttiinanecesar,deciexistenacarenupoatefialtfeldectesteopiniaarec^.
contingentul,adicexistenacarepoatefialtfeldecteste.Necesaruliunivers
seconfundcuesenialul,cunsine"allucrurilor.ti
465DeosebireanusereferlaNou?,adiclaintuiiaintelectuala,laFjnemijlocitaprincipiilor.Nouseste
numainceputul(dpxri)altiineiprop0intelectuluinemijlocitsuntnedemonstrabileinuaunevoiede
demonstrai
174
ANALITICASECUNDA1,33,89a
tiaintelectual,tiinai opiniaitotceexprimacetitermenisunt11urelelucruriadevrate,urmeazcnumai
opiniaaredeafacecu
cepoatefiadevratorifalsideci,poatefiialtfeldecteste466
devr,opiniaesteprindereauneipremisenemijlocite,darnu
esare467Aceastconcepieseacord,deasemenea,cufapteleob
rvate,deoareceopiniaestenestabil,cainaturapecareamdescriso
obiectulei.Pelngaceasta,cndcinevasegndetelaunlucrucare
"uesteposibilsfiealtfel,elgndetetotdeaunacareotiindespre

cestlucru,nunscareosimplopiniedespreel.Elgndetens
careoopinieoridecteori,avndnainteunlucrucareacumeste
asa,sarputeafoarteuorcaacestlucrusfieapoialtfel,cciare
credinacaaesteobiectulpropriualopiniei,pecndnecesaruleste
obiectultiinei.
Cumesteposibilatuncicaacelailucrusfieiobiectdeopinieiobiectdetiin?Deceopinianarfio
tiin,dacadmitemctotceeacetimpoatefiiobiectdeopinie?468Cciicelcaretieicelcareareo
opinievorurmaacelaicursalgndirii,prinaceiaitermenimedii,pncndajunglapremiselenemijlocitei
esteposibilaaveaoopinienunumaidespreunfapt,ci,deasemenea,desprepentruce"allui,careeste
termenulmediuaanct,dacceldintitie,icelcareareoopinietieiel.
Dreptvorbind,cndcinevaadmiteunadevrcarenupoatefialtfeldecteste,nfelulcumadmitedefiniiileprin
careaulocdemonstraiile469,elnuvaaveaoopinie,ciotiin.Dacnsadmite
466Expresiaprecedent,ciopiniaesteadevrat"estecorectatndat:"P'niapoatefiadevrat,darpoateti
ifals.AdevratesuntnumaitiinademonstrabilS1intuiiaintelectual,nceputul" demonstraiei.
Existdarpremiseprinsenemijlocititotuilipsitedenecesitate.Aasunt
B'uledialectice,carenusuntdemonstrate,cinumaiobinutenconvingerecarezultat
cutiei.Aristotelrecunoatecopiniaexprimnunumaifapte,ciicauza,saupentru
runlesuntaa,numaicpentruce"nucuprindeesena"lucrurilor,ideaceea,
Wopinieipoatefizdruncinatsauschimbat.
468
djjAristotelaredenfruntatoobiecieserioas:tiinaiopiniaparaavea
Hu..lte|ite,primanecesarul,cealaltcontingentuldarnoivedemcputemaveadespre
"Pini?tl'n0simplopinie,cmersulraionamentuluiesteacelai,deoareceprin
cjiJun8einlaprincipiicaiprintiin,ideasemenea,opiniadescopercauzele
Adicseconsideracesteadevruritotaadeesenialecaidefiniiile.
175
atributecaadevrate,darcarenuaparinsubiectuluinmod
elareoopinieinuocunotinadevrat.Opinialui.dacest
diiijlif lfila^
dinpremisenemijlocite,sereferattlafapt,ctilacauzaluieanuestescoasdinpremisenemijlocite,
numailafapt470.Obiectul^eiialtiineinuestentrutotulidenticesteidenticnumaintrunsens,dupcum
obiectulopinieiadevrateifalseestesiel"anumitsens,identic471.Dacopiniaadevratifalspotaveaac
^obiect,nsensuladmisdeunii472,aceastaduce,ntrealteabsurd'tvlaaceeacnuareoopinieacelacareareo
opiniefals.nrealitidentic"aremultesensuri,ideaceea,ntrunsens,obiectuluneicm'adevrateialunei
opiniifalsepoatefiacelai,darnaltsensnu473Astfelaluadreptopinieadevratcdiagonalaeste
comensurabilesteabsurd'darfiindcdiagonalalacareamndouopiniile474seraportesteaceeaiceledou
opiniiauobiectelelor,naceastmsur,identicedarpedealtparte,nesenalornoional,acesteobiecte
diferunuldealtul475
470ntrunprimrspunslaobiecie,Aristotelpuneaccentulpedispoziiaintelectual,deosebitnopiniein
tiin.Darelnurmnelaodiferenieremaimultsubiectivatiineiiopiniei.Estediferenadintrea
consideraopropoziiecaesenial,saucaosimplconstataredefapt.
471Aristotelformuleazunaldoileaargumentmpotrivaafirmaieictiinaiopiniasuntidentice.
Argumentulesteobscurelutilizeazprimulargument,cucaresecontopete.Obiectultiineiiopinieieste
acelai,nsprivitnlaturidiferitedeaceea.obiectullornuestentrutotulacelai".Acelelaturidiferitesunt
unamestecdeobiectivisubiectiv.Dac,deexemplu,cinevaspunecomulesteunanimal,darnutiec
animalesteesenaomului,elexprimoopinie,nuotiin.tiinaesteodeterminareeseniaa,opiniaesteo
determinareaccidental.Trecndcuvedereaceledoulaturialeunui0(esenialiaccidental),ajungemla
absurditi,ca,deexemplu,opiniafalsnuesopinie.
,
472Sofitii,ndeosebiProtagoras,caresusineaucoriceopinieesteaev^^fiindcfundamentulopiniei
(senzaia)estetotdeaunaadevrat.Concepialui?n*^^nuestedelocabsurd,fiindctotceestedatprinsimuri
sejustificprinchiarP""estedat.Protagoras,poatedincauzaterminologieisaletranante,caiae.
paradoxalesvritedediscipoliisi,nafostnelesdeAristotel.Protagorasare
devederepecarelntlnimilaDemocrit.,treprin(ie
473Pentruaruinaprereactiinaiopiniasuntidentice,Aristoeanalizasensurilordiferitealetermenuluide
identic"..fa)Sj.ci
474Opiniaadevrat,cdiagonalanuecomensurabil>"P1diagonalaestecomensurabil.
UIltdiferi1*
475Obiectulesteacelai(diagonala),daresenele(quidditite)c",erite,(comensurabil,incomensurabil),adic

definiiileUateaceluiaiobiectsun
176
ANALITICASECUNDAI.33,89a,b
obiecteletiineiiopinieisuntidentice.Astfel,tiinaserefer,I mplu,'aatributuldeanimal"calacevacare
nupoatefialtceva,iniasereferlaanimal"calacevacarepoatesfiealtfel.Deolususinereacanimaleste
unelementnesenaomuluiesteo..,.susinereacanimal,caenunabildespreom,darnucaun>mentn
esenaomului,esteoopinieomesteobiectulnambeleitecti,darnelesulcuvntuluiestediferit.
Prinaceastaesteevidentcnusepoateaveaoopinieiointdespreacelailucru,nacelaitimp,pentruc
atunciamadmiteSacelailucrupoatesfieipoatesnufie,nacelaitimp,altfeldectesteceeaceesteo
imposibilitate476.tiinaiopiniadespreacelailucrupotcoexistandoioamenidiferii,nsensulpecarelam
explicat,darnusimultannaceeaipersoan.Aceastaarimplicaconvingereasimultanacuiva,deexemplu.
nticomulestenesenaluianimali,firete,nupoatefialtcevadectanimal,inaldoilearnd,comulnu
estenesenaluianimal.Cciaceastanseamncesteposibilsfiealtceva,nceprivetetoatecelelalte
deosebiridegndire,nafardeopinie,anume:gndirediscursiv477,gndireintuitiv478,tiin479,art480,
pruden48'.nelepciune482,eleaparinmaidegrab,partefizicii,parteeticii483.
476Aristoteladuceunnouargumentnfavoareadifereneidintretiiniue tiinaiopiniacoexistan
oamenideosebii,nununuliacelaiom(deexemplu,"naiilecomulesteunanimalicnuesteunanimal).
Gndirediscursiv,raionamentSidvoia.GndireintuitivsauintuiieintelectualNoOj.
tiini
480art
Arta
Pruden<t>povT)ois\
iiioTnur|.

nelepciuneoo4>ia.
apjjDeosebireadintretiiniopiniearputeaficonsideratcaochestiecare
oflgj,'stnctlogica,cifizica",tiinanaturii,ndeosebitiinasufletului(Despreifltjy0seWcarteaaII 1a.
capitolul3ichiarEtica(veziEticaNicomahic,ndeosebi"jixw'otlsacratacestordistincii).Deaceea,sar
puteacercetasensulopiniein
"""oc te
rmen'PecareAristotelinir.Nesurprindecprintretermeniidecare
pp
ir!C1'8ureazitiina(cttiottjuti),decaresaocupatnecontenit,maiales'"Casecund.
177
ARISTOTEL
34<Despreagerimeadegndiro
Agerimeadegndireesteputereadeagsidendattmediu484.Deexemplu,daccinevavedecLunaare
parteaeiIuntoarstotdeaunactreSoare,acelaprindeimediatcauzaacestui1^anumeesteaa,fiindcea
primeteluminadelaSoareitotasaitvedepeunoarecarestnddevorbcuunombogat,elghiceteca*
inteniadeamprumutabani,oridacvedecdoioamenisuntprietmotivulcauundumancomun.ntoate
acestecazuri,afostdeaiucaelsvadtermeniimajoriiminori,pentrucascunoascicauzeitermeniimedii.
FieA,laturaluminoasctreSoare",B..luminadelaSoare"iCLuna.AtunciB,luminadelaSoare"este
enunatcaaparinndluiCLuna",iarA,aavealaturaluminoasctreSoare",esteenunatcaaparinndlui
B.Aadar,AesteenunatdespreCprinB.
1Totui,nacestcapitolfinal,Arislotelcerceteazocalitateagan^ ^.onumeteagerimedegndire
(dyxvoia,deiayxi=aproape,ndati^jea
inteligen).EldefineteagerimeasauvioiciuneainteligeneiprincaJe
descoperirepedetermenulmediusipoatedeaghicisauanticipaoexplic.>intuitivunadevr,olege.icartea
aiiaseincheiecuconsideraiiabuprinteligeneiintuitivesauaintuiieiintelectuale.
178
CARTEAAHA
1
<Celepatruformedecercetare>
Lucrurilepecarecutmslecunoatemsuntnumerictotatteactesuntlucrurilepecarelecunoatem1.Patru
suntlucrurilepecarelecutm:)daclegturaunuiatributcuunlucruesteunlapt1)careestecauzalegturii
3)dacunlucruexist4)careestenaturahcrului2.Astfel,cndcutmsmbrimuncomplexdelucrurii
Jributeinentrebmdaclucrulestencutaresaucutarefeldac,deexemplu,Soareleareoeclipssaunu
atuncicutmunfapt.CcercetareanoastrnceteazcudescoperireacSoareleareoeclips,teodovada
acestuilucru3:idactimdelanceputcSoarele

voicut]
Propoziiasunciudat.DecesmaicutmlucrurilepecareIecunoatem?imnumaiceeacenucunoatem,dar
solicitgndirea.Totui,propoziiaIuielareunsensadnc.Ceeacecutmscunoatem,fiindcprovoac
ntrebri,icecu|watemauacelaiconinut,ccinucutmdectceeaceputemgsi.
jstrecorespundsoluiilorCteprobleme,totatteasoluii,chiardacpracticdecalajntreprobleme,caresunt
mainumeroase,isoluii,caresuntmaipuine.Aristotelrezumnacestcapitolincelurmtorrezultatul
cercetrilor
:jHflj
chestiunipur.nmicareprocesuldecunoatere:!)dacunatribut'Ucru>chestiuneadefapt(o'ti)2)careeste
cauzaapartenenei(Sio'ti)crulexist"<dtem)4)ceeste"(ti0111),careestenaturalucrului.""suh1
^estiuneadefaptcautsstabileascapartenenaunuiatribut(predicat).'Cutareanceteazodatcugsirea
saucudescoperirealuiDarnointrebrilnPrimulrnd,careestecauza?
179
areoeclips,numaicercetmdacoaresaunu.Pedealtdcunoatemfaptul,cutmacumcauzalui:de
exemplu,cndSoareleesteneclips,oricuncutremursaprodus,cut'"*^eclipseisauacutremurului4.
Cndmbrimuncomplexde1^acesteasuntceledouchestiunipecarelepunem.nalteczu'*^punem
altentrebri:deexemplu,dacuncentauroriun?xuexia*'nuexist.(Prin:existsaunuexist"neleg:
estesaunuestef^niciocalificare",caopusluiestealborinuestealb").Cndneasiguratdeexistena
lucrului,cercetmnaturalui,ntrebnduneriexemplu,ceestezeul?"oriceesteomul?"5
<Toateformeledecercetaresereduclacutareatermenuluimediu>
Acesteasuntdecicelepatrufeluridelucruripecarelecutmipecare.dacleamgsit,lecunoatem.
Acum,cndcutmsdescoperimunfaptoriexistenavreunuilucru6,nentrebmnrealitate,dacaestesaunu
estevreun90atermenmediupentruacestea.Cndneamasiguratdeunfapt,orideexistenaunuilucru,cnd
decineamconvinsdespreexistenaparialsauabsolutalucrului itrecemlacutareacauzeifaptuluiori
naturiilucrului,atuncinentrebmcareestemediul7.
fapt)*'i
4Celedouchestiunisuntcomplexe,fiindcnecesitmaimulitermenipn^dacdefaptunatributaparinesau
nu(estealbsaunu?"),adoua.careestecaaparteneneiatributului.
)uj
5Celelaltedouchestiunisuntmaisimple:primasereferlaexistenaadoualanaturalucrului,laceesteel,la
definiialui.
6Arisloteluneteprimachestiunecomplex(chestiuneaatribuiriiiprimachestiunesimpl(existenafaptului
sauatribuirii)..
7Primachestiunecomplexiprimachestiunesimplsere^e?16chestiunecomplex(careestecauza
atribuirii?)ilaadouachestiunesirnp^aVi!etesenasubiectului?).Cumtermenulmediuarendemonstraie
roluldeca^e\ot^cauzeisereducelacutareatermenuluimediu,careestetemaprincipalaaiiconstituieo
primparteacriiaIia.
180
ANALITICASECUNDAII,2,90a
Faptulcaatareiexistenaunuilucrusedeosebesccaexistenasiexistenaabsolutalucrului8.nadevr,
chestiuneaareLunai'tjs?"oricreteLuna?"seraportlaopartedinlucruccintiuni,cutmdacun
lucruestentrunfelsaualtul,adic
reorinuareacestatribut.Pecnd,ntrebareadacLunasau
^5teaexistpriveteexistenapuraisimpla.
Dreptconcluzie,ntoatecercetrilenoastrecutmsaudac
stuntermenmediu,sauceesteacesttermenmediu9.Ccimediul
"tecauzaitocmaicauzaocutmntoatecercetrilenoastre.Astfel,
areLunaoeclips?"nseamnexistorinuexistocauzcareproduceeclipsadelun?"icndamajunss
timcexistuna,chestiuneacareseridicestecareesteatunciaceastcauz?"nadevr,cauzanvirtutea
creiaunlucruexistnunsensulcexistntrun[elsaualtul,aadarcareunatributsaualtul,cinsensul
cestenmodabsolutprecumicauzaprincareestenunmodabsolut,cinsensulcestentrunfelsau
altul,avndatributeesenialesauaccidentale suntamndou,deopotriv,termenulmediu10.Princeeace
existnmodabsolut,nelegsubiectul,deexempluLuna,Pmntul,Soarele,triunghiulprinceeaceunsubiect
estensensparial,nelegoproprietate,deexemplu,eclips,egalitateorineegalitate,interpunere
sauneinterpunere.Cci,ntoateacestecazuri,esteevidentcnaturalucruluiicauzaluisuntidenticechestiunea
ceesteeclipsa?"i^spunsulei,ntunecareaLuniiprininterpunereaPmntului"sunt'denticecuchestiunea
careestecauzaeclipsei?"saudeceLunaare0eclips?"irspunsuldincauzalipseiluminiiprin
interpunerea
Cntului"11.itotaa,ntrebareaceesteunacord?"curspunsul:sleunraportnumericntreonotnalti

unajoas",leputemnlocui:careestecauzacefacecaonotnaltiunajoass
fiei
nacord?"icurspunsulei:fiindcexistntreeleunraport
Existenaparialsereferlaatribut,adiclaopartedinlucruexistenasereferlaexistenapurisimpla
subiectuluicruiaiaparineatributul.
Toatentrebrileicercetriletiinificesereducladou:dacexistuncauz)icareestemediul,i.nceledin
urm,laosingurntrebare:careesteRediusaucauza?Simplulfaptimplicprezenacauzeisale.
Cauza(termenulmediu)aredousensuri:cau/.accevaexistnsenssubstanialicau/.accevaareanumite
atributeesenialesauaccidentale.Definiialucrului(aeclipsei)seconfundcucauzalui.
181
L
numeric".nsfrit,ntrebareaestentrenotanaltaintrerunacord?"esteechivalentcuesteraportullor
numeric?"sgsimcestenumeric,nentrebmndatcareestedeciacestr
Cazurilencaremediulcadesubsimuriaratcoh'cercetriiestetotdeaunatermenulmediunoicutmmediul
numanulamperceput,deexemplu,cutmdacesteorinuesteim,Jcarecauzeazoeclips.Dacneam
aflanLun,nuamcercetafaptul,nicicauzalui,cciattfaptulcticauzaluiarfievidenttacelaitimp12.
Ccipercepianeardaputinascunoatemiunivsalul,ntructpercepianearartacaactualoprireade
ctrePmialuminiiSoareluiintunecareaLunii.Dinacestearezultsiuniversalul13
Deci,cumamspus,acunoateceeaceesteunlucruestetotunacuacunoatecauzapentrucareeleste14.
Aceastaestedeopotrivdeadevrat,attdesprelucrurilecareexistnmodabsolut,frreferinlaatributele
lor,ctidesprelucrurilecareposedunatribut,cumarfiegalcudouunghiuridrepte",orimaimaresaumai
mic"15.
<Comparaientredefiniieidemonstraio
Esteevidentdarctoatechestiunile16suntocutaredetermenimedii.Sneocupmdecumsedezvluienatura
esenialaunuilucru
12Aristotelcontopetechestiuneadefapt(dacunuisubiectiaPatributsauunpredicat)ichestiuneacauzei
atributului.Deasemenea,cumse
jos,contopetechestiuneaexisteneiunuisubiectcuchestiuneaeseneilui.^.
13Aristotelnunelegesdemonstrezeexistenaprinsenzaie,ci^aratecnsisenzaiauneoricuprinde
termenulmediusaucau/.a.ndeosebi
serepet.
i^ali'11
14Esena(definiia)icauzaseconfund,esenalucruluiestec
cepriveteattsubiectele,ctipredicatele.maiiate
15Egalcudouunghiuridrepte"esteatributultriunghiului,dar'^esenualsaumaimic"exprimorelaie,care
numaiprinanalogiepoateiiconsidera^huir
16Toatechestiunileprivitoarelacelepatrupunctedevedere:tapcauzaatribuirii,existenasubiectului,esena
saudefiniialui
182
ANALITICASECUNDAII.3,90a,b
{cef^eaPoate^redusalademonstraieceestedefiniiaicenirisepotdefini'.Darsdiscutmnti
anumitedificultipecarehtiunileridicncepemceeaceavemdespuscuunpunct
ste
chestiunileridic.ncepemceeaceavemdespuscuunpunct
artestrnslegatdeceleobservatedenoipuinmainainte,anumede90btrebareadacestecuputin,saueste
pesteputinscunoatemelasilucru,naceeaiprivin,attprindefiniiectiprindeonstraie?18Cci,pe
deoparte,definiia19parecneofernaturasentialaunuilucrusiaceastaeste,noricecaz,universali
afirmativntimpce.dimpotriv,unelesilogismesuntnegativeialtelenusuntuniversaledeexemplu,toate
celedinfiguraadouasuntnegative,iniciceledinfiguraatreianusuntuniversale.Pedealtparte,nuchiar
toateconcluziileafirmativedinfigurantisuntreductibilelaodefiniieca,deexemplu,oricetriunghiare
unghiurilesaleegalecudouunghiuridrepte"20.Motivul21difereneintredemonstraieidefiniieesteca
aveaocunoatereademonstrabiluluiesteidenticcuaposedaodemonstraiei,deaceea,dacdemonstraia
unorastfeldeconcluziiesteposibil,esteevidentcnupoateexistaiodefiniiealor.Dacarfiaa,amputea
cunoateoastfeldeconcluzienvirtuteadefiniieisale,fraaveademonstraiaeiccinimicnunempiedic
deaaveapeunafralta.
17Capitolulacestaseocupdediferenadintredefiniieidemonstraie.DacWstotelcerceteazpelarg
diferena,unmotivesteirezultatulcapitoluluiprecedent,idesaartatcdefiniiaseconfundcucauza,deci
faceparteintegrantdindemonstraie.Definiiavafiopreocupareconstantacriia11a.nceprivete
lucrurilecwpotfidefinite,Aristotelnelegesseocupendeosebidedefiniiileatributelor,fiindc
'demonstraiileserefertotlaatribute.
18Problemaestedardacaceeaitiinneddefiniiaidemonstraiaunuiinacestcaz,definiiai

demonstraiaseconfund.
3Oprimdiferenntredefiniie ntotdeaunauniversaliafirmativisilogisme,carepotaveaconcluzii
negative(figura2)sauparticulare(figura3).De
demonstreazunatribut,ciniratributeleesenialealeunuilucru.JOadouadiferen:nicimcartoate
silogismeleuniversaleiafirmativeale
ilitatea
'
''nupotfireduselaodefiniie,cumestecazultriunghiului,lacareegalitat'Urilorsalecudouaunghiuridrepte
esteobiectdedemonstraie,nudedefiniie.
fid,
"s
gp,
'Urmeazmotivuldifereneidintredefiniieidemonstraie:ceeacepoale
"stratnumaiarenevoiesfiedefinit,altminteriamputeaobineconcluziadirectofgln'ie,frarecurgela
ocoluldemonstraiei.nafardeaceasta,definiia,deinentelucrului,nudemonstreaz,nuexplicaceast
esen.
183
AR1STOTEL
iinducianepoateconvingendeajunsdesprerent22cciniciodatprindefinireaacevaatribut
accidental23nuobinemocunotindespreacellucmaOriadefiniesteacunoateosubstan,nnici
uncazacesteu'suntsubstane24.
atnbWeaa
Esteevidentatuncicnutotcepoatefidemonstratidefinit.Daratuncitotcepoatefidefinitpoatesfieside
6
saunu?Motivulnostrudinainterspundeclarilaaceste
ntk
Despreunlucru,caunuliacelai,existnumaiunsin<nirfcunoateretiinific25.Aadar,dacacunoate
demonstrabilulnseaposedademonstraialui,varezultaoimposibilitate,anumeaceeaestedestulsposedmo
definiiefrdemonstraie,pentruaaveatomocunotinalucruluidedemonstrat26.
nafardeacestea27,principiiledemonstraieisuntdefiniiiisaartatnaintecacesteasaudoveditca
nedemonstrabileasacsauprincipiilevorfidemonstrabileivordepindeatuncideprincipiianterioare,i
atunciregresulvamergelainfinit,sauprincipiileprimevorfidefiniiinedemonstrabile28.
22Deasemenea,pecaleainduciei,adicaexperieneisauacercetriictorvacazuridedefiniiei
demonstraie,sepoateconstatadiferenadintredefiniieidemonstraie.Aristotelprezintaiciunaltreilea
motivaldeosebiriidintredefiniieidemonstraie.
23Deexemplu,sfericitateaLuniiesteunatributesenial,eclipsareaeiunatribuiaccidental.
24Onoudeosebire:definiianefacescunoatemsubstanele(lucrurileindependente)prinartarea
coninutuluiesenial,ntimpcedemonstraiaserefernumailaatributeparticulare,launeleelementeeseniale
despritedecelelalte.
25Adicsauocunoatereprindefiniie,sauo cunoatereprindemonstraieDacseacceptcuAristotelca
cunoatetiinificnseamnacunoateprindemonstra^'unaldoileafeldecunoatere,definiia,arnsemnao
demonstraietardernonsAceastabsurditateestesubliniatnpropoziiaurmtoare.e
26Maitrziu,Aristotelvaartaamnunitcdefiniiilenupotfidemons*nsndatmaijosafirmctotui
definiiilefacparteintegrantdinsilogimpunctuldeplecarealsilogismului.
lefi
27Aldoileaargumentcaredovedetecceeacepoateiidelinidemonstrat.
nstrabi|e
28Dacdefiniiilesuntprincipiiledemonstraiei,elesuntnedem^^\ealtminterisuntemnevoiisducem
demonstraialainfinit.Definiiilesunstrainedemonstrabilealedemonstraiei,fiindceleexprimesena
lucrului.
184
ANALITICASECUNDAII,3,90b.91a
acelaicazuri(jefini'1
Dardacdefinibilulidemonstrabilulnusuntntoatecazurilelucru,nuarputeaoaresfieacelailucrucel
puinpentruuneleOriaceastaesteimposibil,fiindcnuexistdemonstraieai?29nadevr,definiiaserefer
laesenilasubstan,ceesteevidentctoatedemonstraiilepresupuniadmitesena.deexemplu,
demonstraiilematematicepresupununitatea,rechea,ilafelsentmplntoatecelelaltetiine30.Maimult
*3ioricedemonstraiedovedetecunpredicatestelegatorinelegatteunsubiect,darndefiniienuseenun
unlucrudesprealtuldetemplu,enunmanimaldesprebiped,nicibipeddespreanimal,nicifigurdespre
suprafa suprafaanefiindfigur,nicifigurasuprafa.Apoi,ademonstraesenaunuilucrunuestetotunacu
ademonstracunlucruaredefaptunatribut32.Definiiadescoperesena91unuilucru,demonstraiaarat

numaicunatributaparineorinuaparineunuisubiectdatdarlucrurilediferitecerdemonstraii33diferite,
afarnumaidecazulcndodemonstraieseraportlaoalta,capartealantreg.Adaugaceastprecizare,pentru
c,dacsademonstratc
deducedinesenalteatributeeseniale.Cprincipiilesuntnedemonstrabile,saartatnaintencarteaI,cap.
1,2i3ipassim.Aceastaesteoconvingerefundamentalalogiciiaristotelice.Acumsetrageoconcluzie
important:dacdefiniiilesuntprincipiiledemonstraiei,ceeaceestedefinitnu poatefidemonstrat.
29Pnacumsadoveditcceeacepoatefidefinitnuestedemonstrabiliinvers.Nuexistoareexcepii,unele
cazurincaredefiniiaidemonstraiasereferlanslaiobiectsauconinut?Rmnededoveditcnniciun
caznuseaplicdemonstraiaidefiniialaacelaiconinut.
Primulargumentaldovezii:definiiaidemonstraiaauunobiectdeosebit,^nniiadesenasubstanei
individuale,demonstraiasentemeieazpeesen(definiie),WHiuadeducedineaaltepredicate(atribute)
eseniale.
Urmeazunaldoileaargument,anumec,niciparial,definiiaionstraianuauacelaiobiect.Argumentul
susinecnconcluziasilogismuluiunlcatesteenunatsauatribuitdespreunsubiect,ntimpcenelementele
definiiei
Malneteraportuldeatribuire,cieleconstituieototalitate.Definiiaesteounitate.nuodiscursivitatede
enunaresauatribuire.ndefiniiaomuluicaanimalbiped,malulnuesteatribuitbipeduluiiinvers.
'Unaltreileaargument:definiiaidemonstraiaauunscopdeosebit.^lanearatceesteunlucru,careeste
esenalui,demonstraiadovedeteceatributunllcru,datfiindesenalui.
Termenuldedemonstraie,ntrebuinataici,estejustificatprinargumentarea
posibilitateacademonstraiasfieraportatlapartecailantreg.
185
ARISTOTEL
toatetriunghiurileauunghiurileegalecudouunghiuridret^~~~~~aceastasademonstratcacelatribut
aparineiisoscelelisoscelulestedoaropartedintotalitateatuturortriunghiurilorr>^cazuldefa,existenade
faptaunuiatributiesenanusuntr^lafelunullaaltul,datfiindcunulnuesteopartedincellalt34^
Astfel,esteevidentcnutotcepoatefidefinitpoatefhmonstrat,inicictotcepoatefidemonstratpoatefi
definitPurmare,nuesteposibilsavemdespreacelailucruiodefiniie'demonstraie.Urmeaz,evident,c
definiiaidemonstraianusunt'identice,niciconinuteunanaltacci,dacarfiaa,atunciobiecte]lorarsta
orintrunraportdeidentitate,orintrunuidelapartelantreo
<Esenanupoatefidemonstrat>
Attdespredificultileiniialealeproblemeinoastre.Urmtorulpasridicchestiunea:dacsilogismuladic
silogismuldemonstrativ esteposibildespreesencumpresupuneargumentareanoastrdepnacum,el
esteimposibil35.
Putemartacesteimposibilprinurmtoareleargumente:Silogismuldovedetecunatributaparineunui
subiectcuajutorultermenuluimediupedealtparte,naturaunuisubiectestecevapropriuluiiesteenunatca
constituindesenalui36.Darnacestcazsubiectul,definiialuiitermenulmediucareleleagtrebuiesafie
enunaiunuldesprealtul.CcidacAestepropriu" luiC,evioeAestepropriu"luiBiBluiC defapt,
tustreitermeniisuntpropmunulaltuiaiapoi,dacAseaflnesenaluiB,iBesteenunai
34Existenadefaptaunuiatribut(oti)iesena(tkariv)nustauin^delaparte(specie)lantreg(gen),de
aceea,nicidefiniianuesteospecieaue^^.
35Nouaproblem:esteposibilodemonstraieaesenei?R>p"ie(VU|Aristotel,cumestedeateptatdup
discuiadepnacum,vafinegativ.^vnvederecpentruAristotel,aici,esenanseamnitikoiiv
(ceesteun
elvai(ceesteesenial),caiopio^ri?(definiie).
36Constituieadicdefiniiaaceluilucru.
186
ANALITICASECUND11,4,91a
ntialdespretoiC,atunciAtrebuiesfie,deasemenea,enunatLepreC,caaparinndeseneilui37.
Dacnuadmitemaceastndoitatribuire adicdacAeste
nntatcafiindesenaluiB,darBnuaparineeseneisubiectelordespre
jreelesteenunatAnuvafipredicatcunecesitatedespreC,ca
artinndeseneilui38.Deaceea,datfiindcamndoupremisele
nuntesenaadicdefiniiadefiniialuiCvaficuprinsn
termenulmediunaintedeasetrageconcluzia39.
Spresupunem.ngenere,cavemdedoveditesenaomului40.SaadmitemcCesteom.Aesteesenaomului,
fieanimalbiped,fiealtceva41.Dacesteposibilsilogismul,AtrebuiesfieenunatdespretoiB.Dai'aceast
premiavaaveaunnoutermenmediu,careurmeazsfie,deasemenea,esenaomului42.Deaceea,argumentul
presupuneceeaceeradedemonstrat,ntructB,deasemenea,exprimesenaomului43.Slum,pentru
clarificare,cazulncarenusuntdectcele

37Problemaeste:dacaesena,obiectuldefiniiei,poatefidemonstrat.Sluampropoziia:AaparineluiC
(sau:CesteA),soconsidermcaconcluzieaunuisilogismitotodatcaodefiniie(AdefinetepeCsauA
esteesenaluiC).PentruaaveaunsilogismcuconcluziaCesteA",careestedefiniialuiCprinesenaA,va
trebuicaceledoupremisesexprimedeasemenea,esene:AaparineesenialluiBiCaparineesenialluiB,
decitermenulmediuBareaceeaiextensiunecaitermeniimajoriminor,decitoitermeniisuntreciprocabili.
3SDacnumaimajoraexprimoapartenenesenial(BesteA),nuiminora,carearputeaexprimao
apartenenaccidental,concluzianuvaexprimanicieaoapartenenesenial,deciAnuvadefinipeC.
39CercetareaajungelarezultatulcsilogismulnademonstratdefiniiaC"fA"(sauAaparineesenialluiC),
ciapresupusodinpremise,decisilogismuleste"iparalogism,opetiiaprincipii,otautologie.PentrucaAsfie
esenasaudefiniialuiC,trebuieca,npremise,AsfiedefiniiaesenialaluiBiBsfiedefiniiaesenial
luiC,decichiardinminorexistconcluzia.Silofcsmelesuntdemonstrativedac"lunilelornuauaceeai
sfer,uac,aadar,trecdelanoiunicuosfermaimarelaiunicuosfermairestrns.nacestcaz,Anu
poatefidefiniialuiC,ntructelesuntreciprocabiie.Definiiacuprindetoatepredicateleuneinoiuni,ntimpce
nstraiaofernconcluzienumaiunsingurpredicatpropriuesenei.Spresupunemdarcavemdedemonstrat
definiiaomului.Adicdefiniiaomului.
Termenulmediu,cadefiniie,estereciprocabili,deaceea,vaexprimainadefinitorieaomului,inadevr,
premisaminor:,,CesteB"presupunedefiniialuiB
?Argumentareailustreazcerculviciosaloricreincercrideademonstra
niie.
187
ARISTOTEL
doupremiseadicncarepremiselesuntprimeinernoticazpecaretrebuies1cercetm,pentrucel
ilustreazcelpunctulndiscuie44.
ate
maibine
Astfel,aceicaredemonstreazesenasufletului,oriaomoriaaltuilucru,printermeniconvertibili,semican
cercexemplu,dacpretindemcsufletulesteceeacecauzeazproprivia,iarceeacecauzeazpropriasa
viaesteunnumrdesi91bmictor.Cciartrebuispresupunematuncicsufletulesteunnum"desine
mictor,nsensulcsufletulesteidenticcuacestnumr45Jnadevr,dacAurmeazlogicluiBiBurmeaz
logicluiC,AnuvafinacestfelesenadefinitoriealuiC,civafiunatributalluiC4(1Nuvomaveaaceast
urmare,idacAesteenunatdespreoriceB,careesteidenticcuopartedinA.Astfel,esenaanimaluluieste
enunatdespreesenaomului,fiindcesteadevratc,ntoatecazurileafiomesteafiianimal,dupcumtot
aadeadevratestecfiecareomesteunanimalnuestensadevratcanimalesteidenticcuafi
om'
47
44nexemplulprecedent,demonstraiaarecurslauntermenmediustrin,adicaprocedatprosilogistic.Pentru
aclarificamaibineexistenacerculuivicios,Aristotelpleacdeladoupremisenemijlociteiprime.
45AristotelaratcdefiniiadatsufletuluideplatoniculXenocratessufletulesteunnumrcesemicprin
sineducelauncercvicios,dacsencearcodemonstraieaei.IatdemonstraiavicioasaluiXenocrates:
TotceeaceestecauzaproprieisalevieiesteunnumrcaresemieiPnnime
Sufletulestecauzaproprieitefeviei_____________
Sufletulesteunnumrcaresemica"prinsine.
Cerculviciosconstnfaptulctermenulmajor(numrulcaresemic*Prmsine)imediul(ceeaceestecauza
proprieiviei),exprimnformediferiteesminorului(sufletului),decichiardinminoreraformulatconcluzia.
.
46UnasemeneasilogismdemonstreaznumaicAesteunatributalluinscAestedefiniialuiC,fiindc
npremiseestevorba,deasemenea,deatn
dedefiniii,deesenedefinitorii.AurmeazlogicluiB"sauAesteconsecvenB"nseamncAesteatributul
luiBsaucAaparineluiB._,efiniia
47Aristotel,carecerceteazoricechestiunesubtoatelaturile,arataca^^nupoatefiuemonstratincazul
csubiectuldedefinit(omul)esteo^^predicatului,deciincazulcpredicatulestegenul(animal)
subiectului(orn)
eslnupoatefiodefiniie,fiindctermeniinusuntconvertibili,nusuntidenticijfjc.
animal,darnuoriceanimalesteom.Definiiacerenunumaigenul,ciiditeren,
188
ANALITICASECUNDA11,5.91b
Conchidematuncic,nafardecazulcamndoupremiselerimesena,nusepoatespunecaAesiedefiniia
iesenaluiC.'dacleconsidermaa.atunci,admindpeB,sevafiadmisdetragereaconcluzieicBeste
definiialuiCaanctnusanimic,pentrucafostonvrtirencerc48.
<Esenanupoatefidoveditprindiviziuno
CumsaartatnAnaliticlafiguri,metodadiviziuniinuizbutetesdeaunsilogism,fiindcnicierinu

urmeazcunecesitatecanumitelucruriexist,pentrucexistanumitealtelucruri49.Diviziuneademonstreaz
totaadepuincaiinducia50.Cci,ntrodemonstraiesigur,concluzianupoatefiontrebare,nicinueste
valabilprintroconcesie,cieatrebuiesurmezecunecesitatedinpremiseleei,chiardacadversarulneag
aceasta51.Deexemplu,cinevasentreab:Esteomulnsufleit,orinensufleit?"iapoiafirm,nu
demonstreaz,comulestensufleit.Dupaceeasedivizeaztoateanimalelenanimaledeuscatideap,ise
admitecomulesteunanimaldeuscat.Maideparte,comulesteformulacompletaaunuianimaldeuscatnu
urmeazcunecesitatedinpremise52,cinuestealtceva
48Deci,peaceastcale,esenadefinitorienupoatefidemonstrat.Darnuesteioaltcale?
49nacestcapitol,Aristotelaratcdefiniianuesteobinutniciprinviziune,iardaccumvaesteobinut,
diviziuneanuesteodemonstraie,unsilogism.Aristotelrespingereducereadiviziunii(Bioipeois)platonicela
unsilogism,respingerefculdinAnaliticaprim,1,cap.31.Diviziuneaesteunsilogismfrputere.
50Diviziuneanuesteunsilogisminduciapoatefiunsilogism{Analitican.H,cap.23),darnuesteo
demonstraie,fiindcrmnensferaparticularului.
51ncercetareadialogat(dialectic,nsensularistotelic),punctuldeplecare0ntrebare:esteomulunanimal
saunu?ntrebareaimplicaodiviziune,iarres
"*ntulsepronunapentruunmembrualdiviziunii.Diviziuneamergemaideparte,.ceseajungelauntermen
indivizibil.Chiardacdiviziuneaarecarezultatodefiniie,
Uneansinuesteodemonstraie.
3Primulargumentcontradovediriieseneiprindiviziune:diviziuneanueste
Un..silogismslab"(veziAnaliticaprim1,31,46a).
,^
189
ARISTOTEL
Potfisnici
dectunnoupostulat.Fiecdiviziuneacuprindediferentempuine,rezultatuleacelai53.nadevr,cine
recurgelametodad'nuizbutetesprezintensilogismenicimcaradevrurilecardemonstratepeaceast
cale.Ccinimicnuseopunecatoateace^fieadevratedespreomitotui,elesnunearateniciesemesena
lordefinitorie54.iapoi,cegaranieavemcnusaadugat'esenialoricnusaomiscevadinesenasa,
oricnusatrecutunelementintermediaralei?55.
Aprtoruldiviziuniiarputearspundec,deisepotntirmlgreeli,totuileputemocoli,daclumtoate
atributelecaresucuprinsenesenidac,postulndgenul,producemprindiviziunsuccesiuneanentrerupt
cerutdetermeni,inulsmnimicpedinafar56.ndeplinindacestecondiii,estepesteputinsgreim,cci
esenialulsecuprindenntregimendiviziunelafiecarestadiusinuseomitenimicdinel,iarceeaceeste
divizatajungenceledinurmlacevaspecificindivizibil,adiclaesen.Cutoateacestea,noirspundem:
diviziuneanuesteunsilogism:eaneoferocunoatere,darnaltchip57.Nuesteaicinimicsurprinztor,cci
inducianuestenicieaodemonstraiemaimultdectdiviziunea,deieapunenevidenuneleadevruri58.
Totui,ascoateodefiniiedindiviziunenunseamnafaceunsilogism.Dupcum,nconcluziiletrasefr
termeniilor
5SExistpoziiimaimultsaumaipuinnumeroase,darnuexistidemonstraiilafel.
54Toateatributelegsiteprindiviziunesarputeasnuexprimeniciesena,nicidefiniiaomului.Aristotelface
distincientretioti(esenansensnedeterminat,ncareseexprimceesteunlucru,nmateriaiformasa),i
totVIvcu(esenacaredefineteunlucruprinformasauquiddilateasa,elSoc).
55Nuavemniciogaraniecdiviziuneaestecomplet:saadugatcevneesenial,saomiscevaesenialisa
trecutdincolodedomeniulncercetare.
56Prindiviziunesepoateajungeladefiniie,dacplecmdelagenulsupremallucruluidedefiniti,dup
aceea,ldividemtotmaidepartepnajungemiaunteindivizibil,subcondiiacadiviziuneasfiecontinu,
frsseireacpestenelement.nacestecondiii,avndgenul,esteimposibilsseomitatributeleese.adic
esteimposibilsnuajungemladiferenaspecificindivizibil.
57Diviziunea,chiarocolindgreelilesemnalate,chiardacneofercuno
nuneoferacestecunotinecaconcluziisilogistice..]j.
58Existinduciinformsilogistic,cumsaartatnAnalitic3p^cap.23,nsniciacesteinduciinusunt
demonstraii,deinedezvluieadeva
maipuinesteodemonstraieinduciacasimpladunaredefaptesingulare.
190
ANALITICASECUNDAII,6,91b,92a
.:jpotrivii,oridecteoridinanumitepremisededucemcu1sjtatecutaresaucutarelucru,nentrebm:dece
esteaa?",tot92aiadefiniiiledobnditeprindiviziune59.Astfel,lantrebarea:care'esenaomului?"se
rspunde:animal,muritor,mergepepicioare,fraripi".icndlafiecareatributadugatsevarepetaebarea:
pentruce?",sevaspuneisevacredechiarcsa,monstratprindiviziunecoriceanimalestesaumuritorsau
muritor.Daroastfeldeformulareluatnntregimeaeinuesteojjjnitie60aanctchiardacdiviziunea

demonstreazaceastformul,definiiamtuciunchipnuajungesfieconcluziaunuiraionament61.
si
<Esenanupoatefidoveditprinsilogismipoteticdinatributepropriisaudincontrarii>
Nuputemtotuisademonstrmceesteunlucrunesenainsubstanalui,procedndipotetic,adicadmind
cesenadefinitoriealuiesteconstituitdeatributelepropriialeeseneisalecacesteatributesuntsingurele
coninutenesenasaictotalitatealoresteproprielucrului?62Astfel,fiindcnaceasttotalitatestesena
lucrului.
59ntocmaicumnsilogismelefcutefrarecurgelatermeniimediipotriviicontinumsnentrebam,pentru
ceesteaa,decicontinumscutmadevratacau/Ijdevratultermenmediu),nciudanecesitiideducerii,
totaailadefiniiilescoase4ndiviziune.Decespunemcomulestemuritor,cndputeasfienemuritor?
Diviziuneaiuneofercauza,termenulmediu.
60Simplaniraredeatributenuesteoadevratdefiniie:animal,muritor,n*rEepepicioare,aredoupicioare,
nuarearipi.
61Chiardacdiviziuneanedelementeleuneidemonstraii,eanufacedinfimierezultatulunuiraionament
(silogism).
Aristotelcontinunacestcapitol,obscurprinconciziaexprimrii,saratenupotfidemonstrate.Eidiscutaici
onouposibilitatedeastfelde""istraie,posibilitatecarepornetedelaoipotez.Seiacapremismajor
definiia!'ei,adicseintroducenesenatermenuluidefinitnsidefiniiadefiniieiamentulvafi:
InirareatuturoratributelorpropriiuneieseneestedefiniiaeiAnimai,muritor,biped,fraripiele,enun
atributelepropriiomuluiAnimal,muritor,bipedetc.constituiedefiniiaomului.
n
191
ARISTOTEL
nuputemoaredobndiastfelconcluzianoastr?Nucumvaadestec,ntructdovadatrebuiesfiefcutprin
termenulmediu^definitorieeste,idedataaceasta,presupus?63'en'a
Maideparte,dupcumntrunsilogismnulumcar>rnsidefiniiasilogismului(datfiindcaceste
premisedincaretroaconcluziastauntreelenraportdelantreglaparte)64,totaasidefi'definiieinu
trebuiesfieconinutnsilogism,citrebuiesrmn"'"afardepremiseleluate65.Numaicndcinevase
ndoietedacevorbasaunudeoconcluziesilogistic,avemdentritcesteasfiindceaesteconfonn
definiieisilogismului66.i,numaicndcinevsendoietecconcluziaesteesenadefinitorie,vomrspundecu
asigurareacontrar,anumeceacorespundedefiniieieseneidefinitoriipecareamafirmatodelanceput.De
aicisevedecputemfaceunsilogism,chiarfrdefinireaexpresaceeaceestesilogismulsauaceeaceeste
esenadefinitorie.
Dovadaipoteticurmtoarecade,deasemenea,ncercvicios67.Dacesenaruluiestedefinitcaesena
divizibiluluiiesenacontraruluiunuilucru dacareuncontrarestecontraruleseneilucrului,atunci,dac
bineleestecontrarulruluiiindivizibilulaldivizibilului,noitragemconcluziacbineleeste,nesen,totuna
cuindivizibilul.iacestprocedeuesteuncerc,pentrucpresupunemesenadefinitoriecapremisi.totui,
premisatrebuiesdemonstrezeconcluzia68.Daresenadefinitorieestedoveditprintroaltesendefinitorie"
seva
63iaicicomitemuncercvicios:ntrebuinmdefiniiapentruademonstradefiniia.npremisamajor,
demonstraiaautenticnuacceptdefiniialucrului,cinumaigenul(termenulmajor)itermenulmediu.
Aristotelrespingeastfeloobiecieaceoriginepareafisofist.
64Daclumcapremismajordefiniiasilogismului,cumminoraesteopanamajorei,artrebuisobinemn
concluzieunenunasupranaturiisilogismului.
63Definiiasilogismuluiesteadmisnaintedeoricesilogism._.
66Tocmaifiindcdefiniiasilogismuluinuestecuprinsnsilogism ^cnendoimdevalabilitatea
concluziei,nereferimexplicitladefiniiasilogism^.__aaincazulcnendoimdeconcluziaobinutntr
unsilogismalde.presupunndcacestsilogismesteposibilnereferimexplicitladefiniial0nStra
07Aristotelcerceteazoaltncercaresofist,maisubtil,deaesfc.jipoteticdefiniia(esena)seadmite
nsilogismnudefiniialucruluidat.cicodefiniii.Exemplulluatesteesenarului.
68Concluzia,ceeacetrebuiedovedit,estepremisamajorad
192
ANALITICASECUNDAII,7,92a
taAsaeste,ccindemonstraiiafirmmcapremis69caceasta"enunatdespreaceea"dartermenul
enunatdespreminornuestemajorulnsui,niciuntermenidenticcuelprindefiniie,niciunul
nsfrit,idovadaprindiviziuneidovadaprinsilogismulscrisnainteridicaceeaidificultate:deceomul
trebuiesfieanimalbip^dterestruinuanimaliterestru,datfiindcpremiselehulisenuasigurnecesitatea
capredicatelesconstituieounitate,afarufflaidacnuesteosimplunire,aacummuzicantigramatician
suntenunaidespreacelaiom71.
7

<Esenanupoatefidoveditprindefiniio
Atunciputeavomoaresdemonstrmprindefiniiesubstanasauesena?72Nuputemarta,candemonstraia
cepornetedelapremiseleacrorvalabilitateesteadmis,cfiinddatceva,altcevaexistnecesaraceastaar
fiodemonstraiedarnuputemprocedanicicaninducie,undesearat,pebazaevideneicazurilorparticulare,
69Premisaminor.
70noricedemonstraie,minoraenuntermenulmediudespretermenulminor,"1nuestetotunacutermenul
caretrebuiesfiedemonstrat,niciidenticcuelprinEMiie,nicireciprocabilcuel Demonstraiadecinuesteo
tautologie,uncercvicios.
ampresupuscbineleestecontrarulruluiicrulsedefineteprindivizibilitate,"elegecbineleeste
indivizibil.Totasaputemdemonstrarulprinbine,cumamtbineleprinru.
Aristotelridicaicioproblempectdenou,netratatnc,peattde8unitateadefiniiei,unitateanotelor
definitorii.Nicidiviziunea,nicisilogismulteznupotsduclaunitateapredicatelor,fiindcamndounedau
predicateare,celmultuniteprinconjunciai",nunsunitateaintimadefiniiei.
Inacestcapitol,Aristotelcontinusaratecdefiniianupoatefi.nceputulcapitoluluioferorecapitularea
celorspusenaintenaceastw.'"utatea,nacestcapitol,estecintroducepunctuldevederealexistenein
cuesena.Definiianedesena,darlaesennuajungeniciprininducie(delalageneral),nic:prin
demonstraiesaudeducie(delagenerallaparticular),^dciaiinduciasereferlaexistentaatribuirilor,nula
esenalor.
L
193
AR1STOTEL
92b
"^ntregulesteasa,fiindcmeiuncazparticularnuestealtfel,pentru
cnductianudovedetecareesteesenaunu,lucru,cinumaicaacesta
areunanumitatribut.Deaceea,ntructnuputemdemonstra
e
Snunemchestiuneaaltfel:cumvomdovedioareprindefiniieta?Cndtimcareesteesenaomuluisau
oricarealtesena.stimdeasemenea,comulexistccinimeninucunoateleeacenuexistastfel,
putemt,sensulnoiuniisau,darnucareesteesenaunuicerbap5.Maideparte,
'a^*iiraree<teesenaunuilucru,poateeaoaredac*definire*care.^^^^^
dovediicelexst^demonstraia,nearatfiecare
Mem:^l^ml^^omului1fapwlcomulexfsunt
unsingurlucruuimp.demonstraietrebuies
de
7:Dacsingureledovezisuntinduciaideducia(demonstraia),definiia
(esena)nupoatefidovedit.
74Aristoteladuceunnouargumentcdefiniianuesteodemonstraie.Nu
putemcunoateesenaunuilucrudacanucunoatemiexistenaiui.Ccinimeninucunoateesenaaceeace
nuexist.Amndou,esenaiexistena,suntdoveditepnnaceeaintemeiere.Definiianedesena,nu
existenalucrului,cumsentmplainsilogismiinducie.Deci,definiianuesteodemonstraie.
75Cerbulap,fiindoficiune,nuareodefiniieesenial,cinumaiodefininominal.
_

76Unnouargumentcdefiniianupoatedemonstraoexistena,n
demonstraiadovedeteexistenaunuilucru..u
77Demonstraiadovedeteexistenaatributuluintrunsubiect(subs.existenasubstanei,careesteopoziie
primordial.
/6oy)
78nfilozofiaaristotelicesteoconvingerefundamentalacexistena^^nuesteoesen,osubstansauun
gencomunallucrurilor,cumsuntcaeg
numaiuntermencomun,nutermentranscendental".
79Nudedefiniie.
"i
aacestuifiguri,ceeacegeometrianuurmretenieio<proprietilesale.Esenanuestepresupusnexisten.
cupro
ANALITICASECUND11,7,92b
eatriunghiului?nacestcaz,vomcunoateprindefiniieesenalucru,darnuvomtidacelexist.Aceasta
estensimposibil1*1.
iinil*
Vedemnsdinprocedeeleobinuitealedefiniieicelenu
edescclucruldefinitexist82.nadevr,chiardacamavea
t'uneadelinielaegaldistandecentru",pentrucearexistalucrul
finitaa?Pentrucedeciacestlucruarfiuncerc?Lamputeanumi,

tonmaterialui,unorihalcS3.Ccidefiniiilenudepescrolullor,adic
lenuararuicic&lucruldefinitesteposibil,nicicestereal.Totdeauna
fmnevalabilntrebarea:pentrucetrebuiesexisteaaceva?84
Aadar,dacdefiniiadovedetesauesena,sausensultermenului,atunci,dacnuexistodefiniieaesenei,
definiiaesteovorbirecareexprimsensultermenului.85Aceastaesteoabsurditate.Cci,nti,amaveaatunci
definiiiidespreneesenialineexistent,deoareceputemnumiicevaneexistent.naldoilearnd,toate
vorbirilearfidefiniii,ccipentruoricefeldevorbireputemgsiunnume.nacestcaz,noiamvorbinumain
definiii,aanctiIliadaarfio
definiie.
nsfrit,niciotiinnupoatedovedicacestlucruareacestnume,nualtul.Prinurmare,definiiile,nafarde
sarcinalor,nunefacsicunoateminumele86.
81Unargumentprecedentsusineacdefiniianupoatedemonstraexistena.
iaiexistenasuntlegatendemonstraie,esteabsurdafirmaiacputem
"moatedemonstrativprindefiniieesena,ignorndnsexistena.
2Aristotelrepetcdefiniiantrebuinatpeatuncicaprocedeungeometrie'"demonstreazexistena.ncazul
defa,acercului.
Orihalculpareafialama,unaliajdincupruizinc.Definiianunedcauz.adefinituluinexistenalui.Deci
definiianuistreazniciesena,niciexistenadefinitului.
Dacdefiniiaestesaureal(sereferlaesen),saunominal,idacnu'*>nuarputeaoaresfienominal'.'
Definiiapurnominalnunearatesena,*>uamotive:1)definiianominalfresen,decifrexisten,este
valabiljj..neesenialipentruneexistent,ccioricepoatefinumit2)oriceexprimarede'rjj>oricevorbire,
orictdelung,cumesteIliada,modeldepoeziefoartelung,ar"^fc^mtradusaiciXoyo?prinvorbire,nu
prinnoiune.ContextulimpuneaceasteW/adanuesteonoiune.
tiinelenusepreocupniciodatdenume,cideexisteneleexprimateprinDlsupunec
geometriaadat
:Hgj.
194
.tiinelenusepreocupniciodatdenume,cideexp
&esteochestiunesecundar.Deexemplu,sepresupunecgeometriaadatlemienuluiaetriunghi.
195

ARISTOTEL
Dintoateacesteanurezultnicicdefiniiasisiki
t^jUlUl$llm
acelailucru, nicicelesereferlaacelaiobiect.Rezult* definiianudemonstreazinuaratnimic87,c
deciesenanaficunoscutniciprindefiniie,niciprindemonstraie88.
8<Raportuldintredefiniieidemonstraie>
93aTrebuiescercetmncodataceeaceestejusticeeace
nuestejustncelespusemaisusceesteodefiniieidacputemobine,ntrunchipoarecare,odemonstraiei
odefiniiedespreesen,saudacaceastaesteoimposibilitate89.
Dac,cum amspus90,esteacelailucruacunoateesenaunuiobiectiacunoatecauzaexisteneilui,deoarece
esenaesteocauz,idac,maideparte,cauzaestesaunsiesenasaualtcevastrin,idac,nsfrit,este
altceva,aceastaestesaudemonstrabilsaunedemonstrabidac,aadar,altcevastrinestecauzaatunci
cauzatrebuiesfietermenulmediu,iardovadatrebuiesfiefcutnfiguranti,deoarecedemonstraia
acesteiaesteuniversaliafirmativ.Cazulcercetataiciarputeasfieunprimprocedeudeademonstra
87AristotelopunedTToSeiKvucjiv(demonstreaz)iSeUmaiv(arat,lmurete,explicntrunchipoarecare).
.|
88Sfritulcapitoluluiesteunrezumat,nunumaialacestuicapitol.Jaricapitolelorprecedente(4i6).
'Cercetareadepnacumapregtitteoriademonstraiei
eseneiia
raportuluidintredefiniieidemonstraie,esena.
90VeziaicicarteaaIla,capitolul2:tiinaestecutareacauzeicarepo
fi
Aristotelexamineazposibilitateacatotuisobinemoele^^trudefiniiei.Condiiaestecademonstraias
sefacprintrocauzstrina,ajc

p
atributceaparinealteisubstane,calacauzamotrice.Demonstraiadetun.
z
,ajacepo".^jgia!

uzsj,
altdefiniie,deexemplu,cauzamaterialvafidemonstratprincauzs
l^ciitirf^
demonstraiavafifcutnBarbara,ccioricedefiniieesteuniversala.^jos,Aristotelvaartacaceast
demonstraieesteimperfect,dialec''
j,tai
196
ANALITICASECUNDAII,8,93a
Oprintroaltesen92,iarlapropriutotcupropriu93.n chipul
acesta
dinnoteleesenialealeunuilucruunelevorfidemonstrate.
nu/
SaartatmaisuscacestprocedeunupoateficonsideratoonStraie,darelestecelpuinunsilogismlogical
esenei95.Solicmncechipesteposibilodemonstraieaesenei,relund hestiuneadelanceput.ntocmai
cumcutmcauza,cndcunoatemfaptul96intocmaicum,uneori,amndounesuntcunoscutenacelai
mnp.frcatotuicauzasfiecunoscutnainteafaptului,totaaesteevidentcesenaestelegatdeexistena
ei,ccinuputemcunoateceesteunlucru,dacnutimdacelexist.
Dacunlucruexistsaunu,timuneoriaccidental,alteoriprintronotesenialalui,deexempluctunetul
esteunzgomotnnori,ceclipsaesteontreruperealuminii,comulesteunanimalicsufletulestecevacare
semicprinsine97.Ceeacecunoatemaccidental,ncepriveteexistenasa,cunecesitatenuvaficunoscut
ntrunimic,ncepriveteesenasa,deoarecenicimcarnutimdacelexistsau
92Esenaaresensuldedefiniie,deciodefiniieestedemonstratprinaltdefiniie.
93Termenulmediuitermeniiextremisuntdeaceeainatur.
94Dinnotelesauatributeleesenialealeunuilucru,onot(deexemplu,cauzamaterial)vafidemonstratprin
alta(cauzaformal),care,fiindluatcanemijlocit,wvamaifidemonstrat.Deexemplu,eclipsadeLun,care
sedefineteprinntreruperea"nunii,aredreptcauzstrininterpunereaPmntului,daraceastcauznune
estedatcefectalalteicauze.Dacdemonstrmesenantreag,definiiaunuilucruprinaceastesen,
concluziaesteanticipatnpremise.Demonstraiaprintrocauzstrinestel(*feaunaparial.
'Termenuldesilogismlogic"(XoyiKosouXXoyiono'c)estetotunacu
gismdialectic".Estedialecticfiindcnusuntemsiguricseenunodeterminareenialj.
Veziaici,carteaaIIa,cap.1,celepatruchestiunialetiinei:1)faptulProprietatea2)cauzaapartenenei
proprietii3)dacexistsubiectulcruiai^"^proprietatea4)careesteesenasaunaturasubiectului.
Existenaunuilucruestesauocunoaterenecesar,daccunoatemcauza,^^^senaIui,sauocunoatere
accidental,dacnucunoatemcauza,ciunatribut
.p'anexempleledateintoateacesteaseenunatributefrraportarelacauzahi,discutatdac
atributeleniratedeAristotelaparinnumaiaccidental
*"**citate.
197
ARISTOTEL
nunrealitate.Acutaoesen,fraticexist,nseamnanimic.Dimpotriv,daccunoatemcevadintrun
lucru,cutare
estemaiuoar.Urmeazdeaicicneapropiemdeesencuat ''1....
aiatmai
mult,cucatcunoatemmaibineexistena.
Slumunexempludelucrurilacarecunoatemopartesenalor.Aesteeclipsa,CesteLuna,iarB
interpunereaPmntAntrebareadacLunasuferoeclipssaunu,sereducelantreb'dacBarelocsaunu
areloc98.DaraceastntrebareestetotunantrebareadacAaresaunuocauz.idacarelocB,adicinte
punereaPmntului,susinemcarelocicellaltlucru,eclipsadeLun.Slumunaltexemplu:careparte
dintroopoziiecontradictorieesteoareexplicatcauzal",aceeacunghiurileunuitriunghisunte^alecudou
unghiuridreptesauaceeacnusuntegale?Dacamgsitpentruce"esteaa,cunoatematunciiexistenai
pentruce",deoareceamgsitaceastaprintruntermenmediu100.Dacnusentmplaa,cunoatemfaptul,
darfrpentruce":slumC=Luna,A=eclipsa,93bB=Lunplin,frnicioumbrasupraei,cndeaeste
vizibiliniciuncorpnuseinterpunentreeainoi.DacacumluiCiaparineB,aadar,cndLunaplineste
frumbr,cndestevizibil,iniciuncorpnuseinterpunentreeainoi,iaracestuia(B)iaparineA
eclipsa,esteevidentcLunasuferoeclips,darnuesteevidentpentruce".timsiguratuncicexisteclips,
darnucunoatemesenaei.CndseconstatlmuritcAaparineluiC,icndnentrebmapoipentruce",
aceastanseamnscutmpeB,carepoatefi:'nter"punereaPmntului,rotaiaLuniisaustingerealuminiiei.
Daraces
9SAadar,dacexistsaunucauzaluiA,careestetermenulmajor,termenulminor,iarBcauzasautermenul
mediu.

99Explicatcauzal"traduceexpresiadeXoyo(motiv,t
hiesteeg*
propoziiapoatetitradusinfelulurmtor:creipridinopoziiacon
.acela>
aparinecauza,temeiul(Xoyos)",oareaceleiacsumaunghiurilorunuitriungcudouunghiuridrepte,sau
negaieiacesteia?
100Acestpasaj,caiceeaceurmeaz,afirmcputemcunoatetimp,ifaptulicauzalui,numaidac
premiselesuntnemijlocite,deci^^jetemeiul"(logos)numaiesteraportatlaalttemeisuperior.Daclogosul
amijlocire,vomcunoatefaptul,darnuicauzalui.
198
ANALITICASECUNDAII,8,93b
t6rien
mediuestedefiniiaceluilalttermenextrem,adicaluiA:
rpsaesteoprirealuminiiprininterpunereaPmntului101.
Slumunaltexemplu.Ceestetunetul?Estestingereafocului'nori Pentrucetun?Fiindcsestingefoculn
nori.Aadar,sadmi
rncCnseamnnori.AtunetiBstingereafocului.B(stingereafouluOaparineluiC(nori),deaceea,focul
sestingennori,iarA(tunet)oartineluiB(stingeriifocului).Aadar,B(stingereafocului)estedefiniialuiA(a
tunetului),atermenuluimajor102.Dac,maideparte,trebuiescutmunalttermenmediupentruB,acesta
trebuiesfiedinnoiuniledisponibile103.
Cuaceastaamartatcumesenadevineaccesibilicumocunoatem.nadevr,deinuexistnicisilogism,
niciodemonstraiejesenei,totuiputemclarificaesenaprinsilogismidemonstraie.Prinurmare,oesen
carearecauzanaltcevastrinnupoateficunoscutnicifrdemonstraie,darnicinupermiteodemonstraie,
cumamartatndiscuiadificultilor104.
101Exemplulacestacontrasteazcuceldedinainte,ncareinterpunereaPmntului"eracauza(termenul
mediu)nemijlocitaeclipsei,deaceeacunoatemtotodatfiptulicauza.nnoulexemplu,termenulmediu(B),
adicLunaplinfrumbrasupraa",nuestecauzanemijlocitantunecriiLunii,decicunoatemnumai
faptul(Luna,deiplinitarumbr,sentunecdeodat).nadevr,nafardeinterpunereaPmntului,
"puteaficauzaeclipseirotaiaLunii,adicapariiapriintunecateaLunii,saupurisimplustingerealuminii.
Celedouipotezedinurm.irealizabiledinpunctdevederesttonomic,suntnlturatedeadevratacauz
(interpunereaPmntului").Astfel"Mtemifaptulicauza.
102B(stingereafocului)esteesenatunetului,decicauzalui.Stingereaticului",cauzasautermenmediu,are
locnnori,decitunelulsepetrecennori.
103Dactermenulmediu(B)nuestecauzanemijlocit,ireductibil,vatrebuilc*Mmoaltcauzcares
dovedeascpremisaAB.Ovomcutaprintredefiniiile^noiuniledisponibileinerenteluiA.Astfel,pentrua
demonstrainterpunereaPmntului,
rcetamicrileatrilor,iarpentruademonstrastingereafocului,vomcutacare'*<*uzaei.
104nacestrezumat,Aristotelconfirmcesena(definiia)nupoatefidemon'Uecicdefiniiaidemonstraia
suntdistincte.Totui,demonstraiapoateclarifica
alt1'a^esen!a)'Princauzaceneofacecunoscut.ncazulcunefectarecauzasansjj|clec^tacelacare
suferefectul,putemcunoateprinaceastcauzopartedinq,'Weexemplu,eclipsaprininterpunerea
Pmntului),darnuntreagadefiniie.ijijemnumaicunoatereaparialaobiectului.Dificultileraportului
dintredefiniie0"straieaufostcercetateincarteaa11a,cap.3.
199
<Cunoatereaexisteneiieseneiprincipiilorestenemiii nudemonstrativ>
Lucrurileaucauzalorsaunaltcevastrin,saunelensl105Estedecievidentclaeseneunelesuntdate
nemijlociticaatarprincipiilaacestea,sauesenaiexistenasuntdeopotrivpresu'sauesenatrebuiesfie
clarificatpealtcale.Aaprocedeazexemplu,aritmetica:eapresupuneiceesteunitateaiceaexist"*La
obiectelepentrucareexistuntermenmediuipentrucaredec'cauzaestealtcevadectesenalor,cumamspus,
esteposibilsclarificmesenalor,darnuesteposibilsodemonstrm'07.
10
<Feluriledefiniiei>
Deoarecedefiniiaexprimesenaunuilucru,esteevidentcprimuleifelexprimnelesulunuinumesauorice
altexpresienlocdeunnume,deexemplu,nelesultermenuluidetriunghi1.
105Acestscurtcapitolprecizeazconcluziaceluiprecedent.Cauzelesuntinlucruri(nsubstane),dacelesunt
componentelelor(materiaiforma),iarnafaraele,adicnaltesubstane,dacsuntcauzamotrice(eficient)i
cauzafinal.
106Esenelenemijlocite,principiilesuntsaupresupusecadateinesenajJexistenalor,sausuntartateca
nemijlociteprintrunprocedeusaualtul.Aaprocearitmeticianulcareiaunitatea(uovti?)canemijlocitn
existenaiesenademonstraie.slj

aciot^g^,multoc
107Serepetconcluziacapitoluluiprecedent:laobiecteleaci
ilt
nafaralor,demonstraiaesenei(definiiei)esteparial,deciestemaioindicareaei.
osCapitolul10carecerceteazspeciiledefiniiei,ncepe^
jefini!'3
Capitolul10.carecerceteazspeciiledefiniiei,..nominal,cusensulnumeluisu,lanevoie,cuetimologialui.
Sensulnum^^jndintispecieadefiniiei,dacesteadevratcdefiniiaexprimaesenexpru113
definiianominalnereferimlalucrulnsui,frindicareacauzei.Termensauexpresie"redaicitermenulde
Xoyo?adicdevorbiresaudiscur.
200
ANALITICASECUNDAII,10,93b,94a
Dupceamaflatctriunghiulexist,nentrebmpentruce"Estensgreusstabilimcevanacestfella
obiecteleacroristennuocunoatem109.Cauzaacesteigreutiafostartatmai.110eaconstnfaptulc
uneoritimnumaiaccidentaldacobiectulstsaunu.Oexprimare1''esteuna112ndoufelurifieprin
legareauvintelor,canIliada,fieprinenunareaunuipredicatdespreunubiect,nunsaccidental113.
Aceastaesteceadintidefiniieadefiniiei114.Unaltfeldedefiniieesteexprimareacarearatpentrucelucrul
esteaa.Aadar,primulfelnearatnelesul,ceesteunlucru,darnunearatpentruceesteaaaldoileafel,
dimpotriv,este,nchipvdit,caio94ademonstraieaesenei,darsedeosebetededemonstraienumaiprin
aezareacuvintelor115.Cciesteodeosebirentreaspunepentruce"tuniceeste"tunetul.nprimulcazse
vaspune:fiindcfoculsestingennori".Darceeste"tunetul?Estezgomotulprodusdestingereafoculuin
nori".Esteaceeaigndirealtfelexprimat:ntruncazesteodemonstraiecontinu,ncellaltcazesteo
definiie,nsfrit,oaltdefiniieatunetuluiestezgomotnnori",ceeaceesteconcluziauneidemonstraiide
esen116.

109Estegreusexplicmlucrurile,desprecareavemnumaiodefiniienominalcarenuincludeexistena
lucrurilor.
110Veziaici,carteaaHa,8,undesearatcnuputemcunoateesenafroistenalucruluisau,celpuin,a
uneinsuirieseniale,nuaccidentale.
111Deasemenea,pentruXoyos.
112Determinrilelucrurilortrebuiesconstituieounitate,sfielegateunele"sitele.Darunitateaestededou
feluri.
113UnireacuvintelornIliadaesteosimpllegaredecuvinte,ceedrept,o*Pkcevariazduppunctulde
vedere:loc,timp,personaje,scopulurmritetc,pe""rt.esteolegareaccidental.Adouaunitatesereferla
legareaesenial,nuaccidental,
'Mipredicatiaunuisubiect,aacumsentlnetendefiniie.
Primadefiniie,careafostcercetatnainte,estedefiniianominal.Adoua1definiiarealprinartareacauzei.
Adevratadefiniieestecauzal,genetic,cum1AinutAristotelinDeAnima,2.2,413a15.
115Aceastafirmaieesteimportantprinrepetareaei.EaafosttratatpelargPitolul8.tnaceslcapitol,
Anstotelsusinecdefiniiaprincauzpoateficonsiderat|feldedemonstraiesaucaicumarfio
demonstraie.Singuradeosebiredintrestraieidefiniiestnaezarea,inpoziia"(Geoi?)acuvintelor.
Deosebireadintredefiniieidemonstraie,ncepriveteaezareacuvintelor.
'"rrntoa
rea:demonstraiaestecontinu,fiindctrecereadelapremiselaconcluzie
201
ARISTOTEL
Definiiatermenilornemijlociiestensonedemonstrabilaesenei''7.ere
nrezumat,definiiaeste,nprimuleifel,oexpresieaecarenusufernsdemonstraienaldoileafel,esteun
silo'esenei,caresedeosebetededemonstraienumaipnnasecuvintelornaltreileafel,esteconcluziaunei
demonstraiideesen"^
Dinexpunereanoastrsevedencemsuresenanupoatrdemonstrat,decipentrucareobiecteexisto
demonstraiesiDecarenuexist.Maideparte,ctefeluridedefiniiecunoatem,cumdovedeteesenaicum
nuodovedete,pentrucareobiecteexistdefiniieipentrucarenuexist,nceledinurm,ncerelaieseafP
definiiafadedemonstraieicumacelailucrupoatefidefinitsidemonstraticumnupoatefi119.
11<Cauzelecatermenimedii>
Deoarececredemctimdaccunoatemcauzaideoareceexistpatrucauze,prima:esena,adoua:
fundamentulnecesar,atreia:
sefaceprintermenulmediu,careasigurcontinuitatea.Definiiaesteounitateindescompozabilnpremisei

concluzie.cutrecereacontinudatorittermenuluimediu,ntimpcedefiniiaenun:tunetulestezgomotul
produsdestingereafoculuin nori,raionamentulleagtunetul(termenulmajor)cunorii(termenulminor)prin
termenulmediu(stingereafoculuinnori).Noriitun,fiindcfoculsestingennori".Deaceea,oaltdefiniie
estensiconcluziasilogismului:zgomot(tunet)nnori".
117Existiodefiniienedemonstrabil,adicoexprimarenedemonstrab'laaesenei,dacdefiniiaseraport
lalucruriprime"saunemijlocite"(frtermenimeu.
118Acestalineatestefoarteimportantpentrunelegerearelaieidintredeinutidemonstraienapodictica
aristotelic.Elrezumcapitolele310incheiepnmap1
acercetriidefiniiei.Abialacapitolul11estereluatproblemadefiniiei.Existtreidedefiniii:a)aeseneior
primecare,fiindprime,nupotfidemonstrateprinace^suntpunctuldeplecarea!demonstraiei:b)aesenelor
carepotfidemonstratepnnlordefiniiilecauzalecaresedeosebescdedemonstraienumipr"1g
termenilorc)definiiacaconcluzieauneidemonstraiideesen.Este>na^]3
atreiaspeciededefiniiereprezintpentruAristoteldefiniianominalpusainceputulcapitolului.
119SfritulcapitoluluirecapituleazpoziianestabilaluiAnso
problem,hotrtoarepentruapodictic,araportuluidintredefiniie
sidemnstraie'
202
ANALITICASECUNDAII,11,94a
.cipiulmicrii.apatra:scopultoatepotfitermenmediuntrojpmonstraie120.nceprivetecauza,nsens
defundamentnecesarpentruvjstenaaltceva,eanudoconcluzie,dacexistnumaiopremis,trebuies
existecelpuindou,ielesuntdatedacauuntermenHiiiCndacestaafostales,urmeazcunecesitate
concluzia121.NeonVjngemdeaceastaprinexemple.Deceunghiulnscrisnsemicercestedrept?Sau:ce
trebuiesexistepentrucaunghiulsfiedrept?SlumAcaunghidrept,Bcajumtatedindouunghiuridrepte
iCcaunghinscrisnsemicerc.CA(unghidrept)aparineluiC(nscrisnsemicerc)aredreptcauzpeB
(jumtatedindouunghiuridrepte),fiindcBesteegalcuA,iarCesteegalcuB,ccielestejumtatedindou
unghiuridrepte.Aadar,printermenulmediuB(jumtatedindouunghiuridrepte),AaparineluiC(unghiul
dreptestenscrisnsemicerc).Aceastanseamncunghiulnscrisnsemicercesteununghidrept122.Acest
termenmediu,cafundamentnecesar(B),esteidenticcuesena(A),fiindcjumtatedindouunghiuridrepte
(B)definetepe
120Capitoluldefaicelurmtorcerceteazcelepatruspeciidecauze.Cunoatereaunuilucruestecunoaterea
cauzeilui,carendemonstraieconstituietermenulmediu.Teoriacauzei,prezentataici,esteaceeaican
Metafizica,I,3,983abV,2,1013b1014aFizica,II,3.Primacauz,numitaiciesen(totir,v civai),este
numitdeobiceiform(aSo),decicauzaformaladouacauz,aicifundamentulnecesarswceeacetrebuie
sfie"(vytcTielrai),estecauzamaterialatreia,principiulmicrii"sauceeacemicnti"(tttputov
u'^oe)estecauzamotricesaueficientapatra,scopulsaupentruce"(tot(vos4'veica),estecauzafinal.De
notatestecAtistotelnumetecauzamaterialfundamentulnecesitii,fiindceaexplicnecesitateacmarin
exempleleluatedindomeniulmatematicii,cumvomntlnimaijos.nWelafeica,VIII,4,1044biXII,4,1070
bcauzaformal,cauzamotriceicauzafinalMidentificateiopuse,subnumeledecauzformal,cauzei
materiale.Celepatrucauze""dueladou.
121Aristotelncepecercetareacauzelorcucauzamaterial.Premiselesunt^ttamaterialanecesitii
concluziei.
AcestexempludegeometriearatcB,termenulmediu,estecauzarial'nurmtorulsilogism
Oriceunghicareestejumtateaadouunghiuridrepte(B)esteununghidrept(A)Oriceunghinscrisntrun
semicerc(C)estejumtateadouunghiuridrepte(B)Oriceunghinscrisnsemicerc(C)esteununghidrept
(A).=B,deci,C=A
nul
I
A.Darsaartatnaintecaesenaluatdreptcauze<mediu123.
me
ncepriveteprincipiulmicrii124,ntrebarea:peritizbucnitrzboiuldintreatenieniiperi?"nseamn:
Careafosta94bcatenieniiaufosttrinrzboi"?Rspunsuleste:Pentrucat^auatacat,
mpreuncueretrienii,cetateaSardes".Cciacestaestefcareaprovocatrzboiul.SlumAdreptrzboiul",B
dreptagresor"iCdreptatenieni".Aadar,B(afostagresor")aparine1C(atenieni").iarA(rzboi")
aparineluiB(afiagresor")Ccipoartrzboimpotrivacelorcareausvritonedreptate.PrinurmareA
(rzboi")aparineluiB(afiagresor"),deoarecerzboiulestepurtatmpotrivacelorcareaudeschisostilitile,
iarBaparineluiC(atenienilor"),fiindceiaunceput.Deci,incazuldefa,cauzasauprincipiulmicrii
estetermenulmediu125.
Vomdaunexempludecazurilencarecauzaestescopul126.Pentruceneplimbm?" Pentrucasfim
sntoi".Pentruceamconstruitocas?" Pentruapunelaadpostavutul".nprimul
123Saartatnainte,nII,8,93a,cmediulesteesenasaudefiniiamajorului,adicmediulpoatecuprinde

cauzamaterialcaicauzaformal.Mediulestetotdeaunacauzatermenuluimajor.
124Aristoteltrecelacercetareacauzeimotricesaueficiente,carepentrutiinamodernesteadevratacauz,
identificatcumateria.
125ExempluldecauzmotriceesteluatdelaevenimentulcelmaidramaticdinistoriaAteneii,ngeneredin
istoriaGreciei:rzboiulcuperii.Termenulmediucareestecauzamajorului,esteafiagresor"(B),termenul
majorrzboi"(A),iartermenulminoratenienii"(C)sesubordoneazluiB(afiagresor"),aadaratenienii
suntagresori,icaatare,eisuntcauzarzboiuluicuperii.Silogismulesteurmtorul:
Cecesuntagresori(B)provoacrzboiul(A)
Atenienii(C)aufostagresori(B)
Atenienii(C)auprovocatrzboiul(A).(
126Atreiacauzcercetatnacestcapitolestecauzafinal.Exempleluatedindomeniulmedicinei,familiarlui
Aristotel,saudindomeniultotaiuneidinarhitectur.iacesteexemplenedovedescctdegreucauzareal
poatefii"en
cutermenulmediualunuisilogism,cciraportulsilogisticestedesubordonareano._^nuderaportcauzal.
Scopuleste:a)sntateaobinutprintroplimbaredupce^catb)punerealaadpostaavutuluiprin
construireauneicase.nexemplelelui^suntamestecatecauzafinalicauzaeficient,unaexplicndpe
cealalt,ceea^^identificareacauzeifinaleieficiente,susinutnMetafizica.Finalitatea>>iod[!^ycauzei
eficiente,teoriesusinutideuniifilozofimoderni(deexempluv\.
204
ANALITICASECUND II,11,94b
p,scopulestesntatea,naldoilea,scopulesteadpostireanitului Estetotunadacnentrebm:pentruce"
sauncescop"uujesneplimbmdupceammncat?SadmitemcCesteJimbaredupceammncat",B
nengrmdireaalimentelorla"ntrareamstomac",iarAafisntos".Setiecplimbareadupcemncatare
efectuldeampiedicaalimentelessengrmdeasclaorificiulstomacului,iaceastantreinesntatea.n
adevr,separecluiC,plimbareadupceammncat",iaparineB,nengrmdireaalimentelorlaintrarean
stomac",iarluiBiaparineAafisntos"127.CareesteacumcauzacA(afisntos"),nsensuldecauz
final,aparineluiC(plimbaredupceammncat")?EsteB(nengrmdireadealimente").DarBesteesena
luiA,ccinacestchipApoatefiexplicat.nadevr,pentruceBaparineluiC?Fiindcoastfeldecomportare
(B)nseamnafisntos.Decitrebuiestranspunemnoiunilepentrucatotulsdevinmailmurit128.Darn
cazuldefa,la
127naceastprezentare,relaiacauzalpunenluminmijlocul,cauzaeficient,adicnengrmdirea
alimentelorlaintrareanstomac"sau,maisimplu,bunaSgestiesilogismulcauzeieficienteseprezintaa:
Alimentelenengrmdirelaintrareanstomac(B)ntreinsntatea(A)
Plimbareadupmncare(C)facecaalimentelesnusengrmdeasclaintrareanstomac(B)
Plimbareadupmncare(C)ntreinesntatea(A).
naceastformulare,cauzaeficient(nengrmdireaalimentelor,bunadigestie)dovedetecauzafinal
(sntatea).Ordineaprocesuluiesteurmtoarea:mplimbdupmas,alimentelenusengrmdesc,decisunt
sntos.Daracestraportesteinversatdacpornescdelacauzafinal(snlatea),iatuncitermenulmediu
devinesntatea(A)'locdeB(nengrmdireaalimentelor),cumaratcontinuareaparagrafului.
128AcumAestecauzafinalaluiB,deciodefiniiealuiB,caatareAdevine^roienulmediunsilogismul
urmtor:
Sntatea(A)facecaalimentelesnusengrmdeasclaintrareanstomac(B)
Plimbareadupmncare(C)ntreinesntatea(A)
Plimbareadupmncare(C)facecaalimentelesnusengrmdeasc(B).
ncauzalitateafinal,scopul(sntatea)esteprimulnintenie,daresteultimul
'uzare,fiindcdepindedecondiii,adicdecauzaeficient.Deaceea,cumobserv
'Urmtor,ncauzafinal,raportulesteinversat:cauzafinalesteceadinurm
zata,deiesteceadintinintenie.ntivineplimbarea(C),apoinengrmdirea
entelorfB)j,nceledinurm,sntatea(A).Aceastaesteordineansilogismul
eiefictente.nsilogismulcauzeifinale,vinentiC,apoiB(devenitmajor)i,n
.'(auzafinaladecitermenulmediu).Totui,caintenie,termenulmediu(A)este
ul>fJarnusepoaterealizafrceilalidoi.
205
AR1STOTEL
cauzafinalprocesulsedesfoarinversdectlacauzaeficietuaceastadinumi,termenulmediutrebuiesfie
maintireallafinal,dimpotriv,celdintiesteC,termenulminor,ntimpceZa(cauzafinal)estecel
dinurm.^
Esteposibilnscaunuliacelailucrusfieicauzaficauzanecesar129.Deexemplu,pentrucelumina
ireceprinne'lmpii?Mainti,fiindcceeaceesteformatdinprimicitrebui'*strbatprinporimaimari,

dacesteadevratcluminaesteoerrn'siudeprimici130.Dar,pedealtparte,luminaareunscop:sne
fereas"deanelovideceva.Dacceledoucauzesuntposibilelaexistentelesuntposibileiladevenire131.
Astfel,cndlauntunel,stingereafoculuinnoriproduceouierturiunzgomot,totodat,cumspun
pitagoreicii,tunetularecascopsameninepeosnciiiidinTartarpentrucasinspimnte.
Sentlnescuneleexempledefelulacestamaialesntotceea95acenaturaproduceimenine.Ccinatura
lucreazcndnvedereaunuiscop,cnddinnecesitate1'2.Necesitateaarensdousensuri:necesitateaestesau
natural,dacascultdeimpulsulinternallucrului,sauviolent,dacseopuneimpulsuluiintern.Astfei,de
exemplu,opiatrsemiccunecesitatensusinjos,darnuesteaceeainecesitatenamndoucazurile133.
lz9Cumntregcapitolul,afardenceput,undevorbetedecelepatrucauze,esteoniruiredeexemplepentru
diferitecauze,Aristotelseocupacumdeproducereaaceluiaiefect,totodatdeocauznecesar"(material)
ideunafinal,inexemplulprecedent,cau/.afinaleraiuat dindomeniulvieiiumane,nexempluldefa,
esteluatdinnatur,deoarececauzafinaleste,pentruAristotel,pretutindeninlumeafizic.
1i0Formula:,,Dacesteadevratcluminaesteoemisiunedeprimici"nearatacaceastanuesteopinialui
Aristoteldesprenaturaluminii.Pentruel,luminanuesteosubstanfoartefin,ciocalitate:actualizarea
transparentului(DeAnima,2,7,41)
131Dacceledoucauzeconlucreazlaexisten,adiclaceeacepersista,eleconlucreaziladevenire.
Exemplulceurmeazdespretunet,folositinainte,pcexprim,deasemenea,opiniaobinuit,nuopinialui
Aristotel.
n2Aciuneafinalanaturiiestedeterminatdeforma(tlSoc),ac(Jnecesardematerie(uVn).

'iJMicareacorpurilorestetotdeaunanecesar,fiecmicareaestenatu_
,artificial.Deosebireacelordoumicristnlegturcuteoria^
_.turale".Oricefeldematerieareunlocnatural",pmntuliacentrui^
allumii,focullaperiferialumiisublunare,iarntreele,apaiaerul.Dacunuia^^iseimprimomicare
violent,strinnaturiisale,elmenineimpulsuldea
cesteviolent,alucrurilornatural
206
k^
ANALITICASECUNDAII,12,95a
Laceeaceianatereprininteligenb4,unele,ca,deexemplu,iuneicasesauauneistatui,nuseproducla
ntmplareinicicue.cinvedereaunuiscop,altele,casntateaisiguranavieii,nrtunrezultatal
norocului133.AceastaestevalabilmaialeslalucrurileaiCpotfintrunfelsaualtul,subcondiiansca
producerealorsosefaclanoroc,cinvedereaunuianumitscopiaunuibine,fiefinnatur,fieprin
art136.Niciunscopnuserealizeazprinjoculnorocului137.
12138
<Rolultimpuluinraportulcauzal>
Ceeaceestencursdedevenire,ceeaceadeveniticeeacevadeveniauaceeaicauzcaiceeaceexist,cci
termenulmediu
laloculnatural.Dacaruncnsusopiatr,eatindescad.Necesitateexistnamndoucuurile,darnueste
aceeainecesitate.
"4TermenulgreccorespunztoresteSidvoiagndirediscursiv,caprincipiualartei.
135Aristoteladmite,alturidecelepatrucauze,ihazardul,ntmplarea,norocul.Bfacedeosebirentrehazard
sauntmplareinoroc.Pentruhazard,termenulntrebuinat"leaceladetoauro'naTov,pecarelputemtraduce
prinspontaneitate"(touduo"TonaTou)pentrunoroc,aplicatmaialeslaviaaomului,termenulesteTu'xii
(Tisduo'XI?).Dacpstrmpentruaulomaionechivalentuldespontaneitate",ntmplareavaseninape
tyche.ndomeniulconstrucieiarteinuestelocpentruhazardinecesitate,Clstpnetecauzafinal.Totui,
cauzanecesarsaumaterialnuestestrinproduselorisice.
136nlucrurilenaturiisauartei,carepotfintrunfelsaualtul",adic""tangente,nedetenninateisunt
produsenvedereaunuiscop.hazardulfiindnsexclus,C*Mfinalestedeterminat.
137 HazardulsedefinetelaAristote)nopoziiecucauzafinal.Hazardul*Poatefiscop.
'8Capitoluldefa,cuoexpuneregreoaie,fiindcpresupunecunoscute9uimultenoiuni,discutcuascuime
oproblemimportant:raportuldintretimpuitate.Aristotelimenineconcepiasa,ctermenulmediudin
silogismreprezintPPunctulsudeplecareeseipotezacraportuldintrecauziefectestededou"a)
cauzaiei'ettu!suntsimultaneb)efectulurmeazcauzeiacestraporteste
207
ARISTOTEL
estecauza139.Numaiclaexistencauzaesteoexisten,laCl
ceea
ce

eni
devinecevandevenire,ladevenitcevadevenit,iarlaceeacevadcevacarevadeveni.Slumunexemplu:
pentruceaavutlocoecl"Fiindcpmntulsainterpus.Eclipsaarelocacum,fiindcPrrfseinterpune
eclipsavaavealoc,fiindcPmntulsevainterpunsfrit,eclipsaexist,fiindcinterpunereaexist.Ceeste
acum"het>SadmitemoapngheatisluampeCcaapa",Acangheat"iarB,cauzasautermenul
mediu,cadispariiacompletaclduri"ConstatmcluiCiaparineB,iaracestuiaA(nghearea").Aadar
gheaaseproducedacarelocB,saprodusdacaavutlocBsisevaproducedacvaavealocB140.
Aadar,cauzaiefectulsuntsimultane,fiecdevin,fiecaudevenit,fiecvordeveni141.Dimpotriv,la
lucrurilecarenusuntsimultane,seridicntrebarea:potcauzeiefectediferitentimpuneledealteles
formeze,cumniseparenou,osuccesiunecontinunintervaluldintreele,aanctceeaceadevenitsaib
dreptcauzceeaceadevenit,ceeacevadevenisaibdreptcauzceeacevadeveni,iarceeacedevinesaib
ocauzanterioarndevenire?142
ndeosebiproblematic,cumvomvedea,deoarecentrecauziefectpotexistatermeniintermediari,noricecaz,
ntrecauziefectexistunintervaldetimp.
''9Aristotelnulimiteazcercetareaigsireacauzeiladevenire,laschimbare,undeelesuntaplicatedeobicei,
cicuprindeiexistena(toov)saustructuralucrurilor.Existenanucunoatetimpischimbaredevenirease
desfoarnceletreimomentealetimpului:trecut(YeyevTJucvov),prezent(yivontvov)iviitor(eoo|ivov).
Expresia,aceeaicauz"laexistenidevenirenseamncauzgeneral,noional,singuracapabilsocupe
termenulmediu.nceprivetetimpulcndseproduceunraportcauzademonstrabil,ntrecut,nprezentsaun
viitor,cauzaiefectulsunttotaeaucontemporane:cauzeletrecuteauefectetrecuteetc.
140Exemplelesuntpletorice.Eleseraportlaesenalucruluicareexistsau
devine.Estedelasinenelescesenaunuilucruexistdacelexist,devinedevine.
clacel
141Pnacum,Aristotelsaocupatdecazulnormal,ncarecauzaief*suntsimultane,indiferentdac
simultaneitateaestentrecut,prezentsauviitor.
142ncazurilencarecauzaseaflnainteaefectului,problemafunda.este:maipoateservicauzapentru
explicareaefectului'.'Aristotelcredeciin<ic^cauzapoatefitermenulmediudemonstratival
efectului,cuocondiiens:inr^^efectsuccesiuneatrebuiesfiecontinu,adictrebuiesexistetermeniin
^.nentrerupintrecauziefect.Daclegturantimpestenentrerupt,stdea|jtate.posibiliti:
continuitateatimpuluiesteliniarsaucircularnadouae
208
ANALITICASECUNDII,12,95a
devei"'
Raionamentulporneteaicidelaceeacesantmplatsauaitmaitrziu,ntimpcecauzaseaflnceeacesa
ntmplat
jjite.Deaceea,laceeacedevineestetotaa.Darniciodatnutionmporninddelaceeacesantmplat,aadar
nutrebuies'em:fiindcsantmplataceastantrecut,trebuiessefintmplatItcevatotntrecut,maitrziu.
Acelailucruestevalabilidespreceea
cevafi143
Unastfelderaionamentnuesteposibilnicidacintervalulde
timpestenedeterminat,nicidacestedeterminat,naachipnctsspunem:deoareceestejustcsantmplat
aceastantrecut,estejust5jjsentmplealtevenimenttrecutmaitrziu.Ccinacestintervaldetimpvafifals
senunmadouaparte,deiprimapartesantmplatAceeaisituaieestevalabilidespreviitor.Nutrebuie
darsspunem:fiindcsantmplataceasta,sevantmplacutarelucru144Ccitermenulmediutrebuies
aparinaceluiaigendetimpcaitermeniiextremi:latermenitrecuiunmediutrecut,latermeniviitoriunul
viitor,latermenicaredevin,unulndevenire,iarlatermeniceexist,unulcareexist.ntreceeaceafosticeea
cevafinuexistuntermenmediuomogen145.
nafardeacestea,timpulintermediarnupoatefinicinedeterminat,nicideterminat,ccienunulvafi
totdeaunafalsntimpul
demonstraiaestecircularEstedenotatcnuexistsimultaneitateacauzeiiefectuluioridecteoricauzaeste
eficientimaterial.
143Incazulcefectulestemaitrziudectcauza,silogismulpornetedelaceeaceestemaitrziu,delaefect,
pentrucasdemonstrezecauza,silogismulestedeci'posteriori,contrarprocesuluinatural,caremergedela
cauzlaefectideciesteapriori.atedarposibil,dacsaprodusefectul.strecemcontinuudelaefectlacauz,
dardac**produscauz.anaintedeaseproduceefectul,nuavemdreptulsafirmmiproducerea|ectului.fie
cestevorbadeevenimentetrecute,fiecevorbadeevenimenteviitoare.
,mtrecutinviitorexistacelairaporttemporalntrecauziefect:cauza**defectul.
144Chiardactimpulintermediarestedeterminat,nunumainedeterminat,estesaspunemcafostsauvafiun
efect,numaipentrucsaprodusocauz.Ctvreme'produsiefectul,silogismulpoatefifals,fiindcnuse

poateticeeacesentmpl
Pentrucasilogismulsfievalabil,termenulmediu(cauza)itermeniiIj/j1(efectul)trebuiesfieomogeni,adic
saparinaceluiaigendetimp:cauzaaiiiefectultrecutetc.Darntretrecutiviitornuexistomogenitate,
iarprezentulCOnnutrecutul.
209
AR1STOTEL
95bintermediar146.Trebuieslumbineseamaceanumeasigur"nuitatea,naafelnct,dacnlucruria
devenitceva,devinaltceva.Darnuesteoareevidentcniciunprocesprezentnuest^ncontinuitatecuun
procestrecut?Acestanuestecazulnicimprocestrecutialtprocestrecut,cciacesteasuntlimitesinu
indivizibiledeintersecie.Precumpunctelenusesuccedalipiteualtora,totaaniciproceseletrecute,fiindc
amndousuntindivizihlDinacelaimotiv,unprocesprezentiunultrecutnupotfialipiteCvprocesulprezent
estedivizibil,ntimpceprocesultrecutnuestdivizibil147.ntocmaicumliniadreaptsecomportfade
punctelee'totaaprocesulprezentfadeprocesultrecut,fiindcnprocesulprezentsecuprindeoinfinitatede
procesetrecute.Toateacesteavorfidiscutatemaipelargimaiprecisnexpunereageneralasupramicrii148.
nchipuacestaserezolvproblema:cumtrebuiesfietermenulmediucauzntrunprocescaresedesfoar
ntimp.inacestcaz,termenulmediuitermenulmajorsuntlegatenemijlocit149.
146Aristotelvreasspuncesteindiferentdactimpulintermediarestedeterminatsaunedeterminat,ccin
niciuncaznuputemspunecefectulrezultcunecesitatedincauz,ntructefectulnusaprodusnc.
147Datfiindgreutateadeatrageconcluziicauzaledelatrecutlaprezent,delaprezentlaviitorichiardela
trecutlatrecut,nemtrebm:ceasigurcontinuitateailegturadintreproceseleuniversului?Fiecareprocesal
universuluiestebinedelimitatsaudeterminat,caicumarfiunpunctindivizibil('Touov),independentde
celelaltepuncte.Deaceea,ntreevenimentultrecutievenimentulprezentnuexistcontinuitate.fiindcnu
existcontact,contiguitate.
148ntocmaicumntrolinieexistoinfinitatedepuncte,fiindcntredouapuncteexistlocpentrualtepuncte
iaamaideparte,totaanceeacedevinesecupnn
oinfinitatedefaptetrecute.Prezentul,ceeacedevine,estefadetrecutulcarees^ndeplinit,determinat,
devenit,caliniafadeoinfinitatedepuncte.AristoteltrinueFizicH,undeproblemaestetratatnumaincartea
aVia,sumarns.
149Termenulmediuestecauznsilogismnrealitatens,elesteefec^temeiulcruiadescoperimcauza.n
acestsilogism,ceeaceeslemainti(^conchisdinceeaceestemaitrziu(efectul).nexemplulce
urmeaz,Anso^cesteposibilsilogismuldelaefect(prezent),lacauz(trecut),fiindcsena^^
efectelordelatrecut(delacauz)laefect(laprezent)nuarelacune.Eveni.^succeduneledupaltele,dei
nusuntcontinue.Aristotelfacedeosebireain^l(ovvtxfe)isuccesiv (&t>effis').Astfel,termenulmediu
(efectul)itermenu
vorfilegatenemijlocit.
210
ANALITICASECUNDAII,12,95b
exemplu,spunemcAatrebuitssentmple,fiindcCsa"t.DeciCsantmplatmaitrziu,iarAmai
nainte.Urmeaz
sCestepuncideplecare,fiindcelstmaiaproapedeacum",careteprincipiultimpului150.DarCsa
ntmplatcndsantmplatiD.tjjmeazcAtrebuiessefintmplat,dacsaprodusD.Cauza,ncazul
acesta,esteC,ccipentrucassentmpleDatrebuitsse"ntmpleC,iarfiindcCsantmplat,atrebuits
sentmplemainainteA151.
Dacnefolosimdetermenulmediunfelulacesta,nevomoprioarelacevanemijlocit?Sausevaintercaladin
nouunnoutermenmediuntredouprocese,fiindcnumrulacestoraesteinfinit?Cci,precumamartat,
proceseletrecutenusuntalipiteunelealtora152.Dartrebuiesncepemcuuntermenmediu,adiccuacelacare
estemaiaproapedeacum".Acelailucruestevalabilpentruviitor.CcidacavemdreptulsspunemcDva
fi,vomputeaaveadreptulsspunemcAvafimainainte.CauzaacesteiconcluziiesteC.nadevr,numai
dacvafiD,vafimainainteC,inumaidacvafiC,vafimainainteA.inacestcazvomaveaaceeai
infinitdiviziune,ntructiproceseleviitoarenusuntlegatecontinuu.Dariaicinceputulestenemijlocit153.
150Silogismulconchidedelaefect(C),careestetermenulmediu,lacauz(A).Trecereasefacedelaceeace
estemaiaproapedeprezent,delaefect,laceeaceestetrecut,lacauz.Trecereasefacecuajutorulunuitermen
intermediar(D).nacestcaz,CesteefectalSuiAicauzaluiD.AstfeltrecemdelaDlaCidelaClaA.
151Siiogismuicomplicatalnlnuiriicauzaleaproceselorpoatefiurmtorul:Majoranemijlocit:Dacsa
ntmplatC(nsntoirea),efectmaitrziu,a
"roitssentmplenainteA(luareademedicamente),cauza.
Minora:DacsantmplatD(napoierealaserviciu),santmplatC
Concluzia:DacsantmplatD(napoierealaserviciu),santmplatAemedicamente).
Seridicacumoobiecieserioas:nsuccesiuneaevenimetelorvomaveaCcesiunenemijlocitsautermenii

intermediarisuntinfinii,asemeneapunctelor,i'demonstraianuesteposibil.Soluiavaficutatncadrul
primeiipoteze.
Deinprincipiutermeniiserieicauzalesuntinfinii,cumsuntiaiseriei
,:'"kntrolinie,totui,defapt,eiaulimit:prezentul,acelacum"careesteelementul
,Ui.Plecnddela prezent,termenulcelmaiapropiatesteC,efectul,careservete
tennenmediusaufundament"logicpentrucunoatereacauzei(A),deiacestaeste
^oientul"realalluiC.DeoarecensCestedoarmaiaproape"deprezent,nun
211
ARISTOTEL
I
Acelailucruestevalabilpentruproceselereale.Dacst'saridicatocas,timcpietreleaufostcioplitei
ornduiteA^dincecauz?Fiindctrebuieconstruitotemeliepentrucasserocasa.Deasemenea,dac
trebuiesconstruimtemelia,trebuie^naintescioplimpietrele.Pedealtparte,dactrebuieridicato^n
viitor,totaapietrelevorficioplitemainainte.Aceastasevadovanacelaichip,printruntermenmediu,cci
mainaintevaficonstruVtemelia154.
Deoarecendevenirealucrurilorobservmunfeldedevenicircular,aceastasentlneteindemonstraie,
cndtermenulmediu96aitenneniiextremisesuccedreciproc.Numainacestcazesteposibilconversiunea.
AmartatnAnaliticaprimcconcluziilesuntconvertibile.Inaceastaconstdevenireacircular155.
nproceselereale,aceastdevenirepoatefiilustratnchipulurmtor:cndpamatulafostudat,trebuiesia
natereaburi,seproducnori,seproduceapiploaie,idacexistploaie,pmntulseumezete.Cuacest
procesamnceput,i,astfelarezultatuncircuitaldevenirii.nadevr,dacestedatunmomentalprocesului,
oricarearfi,urmeazcelmaiapropiat,iardacestedatacesta,dinnoualtul,idelaacestasevaajungelacel
dinti.
Existlucruricaredevinaauniversalitotdeauna,ccielesedesfoarisunttotdeaunainoricecaznacel
chip156.Altelucruri
prezent,obieciascoatenainteposibilitateaca,dupC,surmezeunalttermen(D),ncamaiaproapedeprezent.
Darinacestcaz,pivotuldemonstraieiestetotC,carededataaceastaestecauzaluiD.Astfel,delaDtrecla
C,delaClaA,decidelaDseajungelaA.Desigur,sarputeasseinterpuniunalttermendupD,nsseria
setermininprezent.CeeaceestevalabilpentruproceseletrecuteestevalabilipentrucelevinoSupoziian
ambelecazuriesteexistenaunuinceput,auneipremisenemijlocite,inefectulurmeazcauzeifrintermediari.
OastfeldepremisnemijlocitesteL.
154Exemplulsereferlaambelecazuri:trecutiviitor.Temeliaestelefmmediuntrepietreleciopliteicasa
construit.Delatemelie(efect)trecemlmaterial(pietrelecioplite)idelatemelielaconstruciacasei.
Aristotelmenine.amesteculdintrecauzarealifundamentullogic.mden
155DeoareceAristotelidentificraportulcauzalcuraportuldeco"c^^pprintermenulmediu,ntrunsilogism,
elaplicidentificareailaceeacee^u^devenirecircular:efectuldevinecauz,aacumndemonstraia
circulara^devinepremis.Condiiademonstraieicirculareesteconversiuneatercareesteconvertesc
nsnumaitermeniiidentici.Urmeazilustrareadeveniriicircu
uncaractergeneralalnaturii.,eaceeanu
156Logicaaristotelicserefertotdeaunalaexisten,lanatura^osebirnesurprindetratareaunortemede
fizicnlogic.SetiecStagiriwl
212
ANALITICASECUNDAII,13,96a
jjj
isepetrecaatotdeauna,cinumaincelemaimultecazuri,deIu,nuoricruibrbaticretebarb,cicelormai
muli.nase
mene
acazuri,itermenulmediuestevalabilnumaidecelemaimulteori.CndAesteenunatuniversaldespreB,iar
acestadespreC,
mnciiAesteenunatdespreCtotdeaunaintoatecazurile.Ccinnoiuneadeuniversalsecuprindesensul:
totdeaunaintoatecazurile.nexemplulnostrusaprevzutccevaestevalabilnumai(jecelemaimulteori.
DeciitermenulmediuBvaloreaznumaidecelemaimulteori.Deciipentruceeacevaloreaznumai
decelemaimulteoriexistpremisenemijlocite,careieleexistsaudevindecelemaimulteori.
13
<Cumajungemladefiniiaeseneiprincompoziieidiviziuno
Amexpusmainaintecumesenaideterminrileeisuntexprimatennoiuniincefelrezultsaunurezulto
definiiesauodemonstraieaesenei157.Vremsartmacumprinceprocedeeobinemdeterminrilecuprinse
nesen.
ntredeterminrileunuilucru,suntunelecaresentinddincolodeacestlucru,darnudincolodegenulacestui

lucru.nelegprindeterminricaresentinddincolodeunlucrupeacelecareaparinuniversalunuilucru,dar
aparinialtuia.Exist,deexemplu,proprietiCareaparinoricreitriade,darioricreinontriade.Astfel,
existena
""relucrurilenaturalecuatributeuniversaleieterne,deoparte,ilucrurileceau
umiteatributenumaidecelemaimulteori",frecvent",natural",dealtparte.Elnu
mitecnnaturtoateproceselesedesfoarfrexcepie,frinterveniahazardului,
recventul"oscileazntrenecesitateihazard(contingen),Fieclucrurilesunteterne,
csuntnumaidecelemaimulteori",ntretermenulmediuiextremexist
Senitate.Deasemenea,indemonstraiilefrecventului"existpremiseprime.
Dupceacercetatnceledoucapitoleprecedenteraportuldintrede
sttaieicauz,temcarevafireluatncapitolul16,autoruliadinnoundiscuie
emadefiniiei,studiatncapitolele410,lacaresereferdelanceput.Scopul
W'C!lP''0'estesa^eaindicaiipentrugsireadefiniiilorsauaatributeloreseniale.
lcaiilesuntexcepionaldeclare.
I
213
ARISTOTEL
iaparinetriadei,daraparineilucruluicarenueste
numr,
Dimpotriv,neperecheestevalabilpentrutriad,daridincoloHfiindcestevalabilipentrupentad158.Dar
determinareanen^estevalabilnumaincadrulgenului,fiindcicinciesteunnu^inumainumerelesunt
nepereche159.
Acestedeterminritrebuiesfiepuselaolalttotmaimultsneoprimnumaicndvorfintruniteattdemulte
nctfiecarlpartetrecedincolodelucru,dartoatelaunlocnutrec.Aceastatreb'sfieesenalucrului160.S
lumunexemplu.Oricreitriadeiapartinumrulineperechea,i,deasemeneaunnumrprimndou
sensurinicinuestedivizibilprinaltnumr,nicinuestesumaaltornumere161nadevr,acestaestetriada:
numrneperecheinumrprimndousensuri.Acestedeterminri,luatelaunloc,aparinnumaitriadeidar96
bfiecarenparteaparineialtora,ceadintioricruinumrneperecheceadeadoua162idiadei.
Deoareceamartatmainainte163cdeterminrileeseneisuntnecesareicdeterminrilegeneralesunt
necesare,maideparte,deoarecedeterminrilevalabilepentrutriadipentruoricelucruformatnacestchipsunt
determinrieseniale,urmeazctriadacuacestedeterminriestenecesar164.Cesenatriadeiesteaceasta,
rezultdin
158Pejjtajg_cincime,caracteruldeaformanumrulcinci.
159Unelecaracteresaudeterminrigeneraledepesclucruldeterminatideciseaplicilaaltelucruri.n
cazulacesta,caracterulgeneralatribuitlucruluinuservetedefiniieilui.Darsuntialtecaracterecare,dei
depescsferalucruluideterminatdeele,nudepescgenulcruiaaparinelucrul.Acestecaracterevorservi
definiiei,vorconstituigenulproxim.Astfelexistena"estevalabilpentruoricelucru,darneperechenumaila
genulnumr",laanumitenumere(3,5etc).
160procedeuldeformareadefiniieinerecomandscontinumaadunacaracteredefeluldinurm,adicdin
acelecarenudepescgenul,deidepesclucrudefinit.Cutareavacontinuapncetoateacestecaractere
laolaltnuvorfivalabileetpentrulucruldatsauvorficoextensivenumailui.Acestenotevortormaesen.a
definiialucrului.
se
161Aristotelprecizeazceledousensurialenumruluiprim:a)nudivizibilprinaltulb)nuesteformatprin
adunareaaltornumere.Adugmcanumr,ciprincipiulnumrului.
162Adoudeterminare:celedousensurialenumruluiprim
163Analiticasecund.l,4,73b._v
164Dacdeterminrileesenialesuntgenerale(universale)i<Jacauestenecesar,urmeazcdeterminrile
esenialealetriadeisuntnecesare
214
ANALITICASECUNDII,13,96b
^toarele.Dacnuaceastaarfiesenatriadei,artrebuisfiegenulupraordonattnadei,fiecareunnume,fiec
nuare165.Prinurmare,tentatriadeiartrebuissentinddincolodetriad,adicscuprindmultealtelucruri.
Setiecungencuprindepotenialmaimultelucruridectceleprezente.Dacnsdeterminrilenuaparin
decttriadelorarticulare,eleconstituieesenatriadei.nadevr,esteunlucruadmiscesenaesteceldinurm
atributcareesteenunatdespreindivizi,peaceea,ultimulatributesteesenaoricruilucruconstituitnacelai
chip166
Cndavemdecercetatunntregoarecare10',trebuiesdivizm
ntigenulacestuianspeciileluicapriindivizibile,deexemplu,numrulndiadeitriade.Dupaceea,vom
cutasdobndimdefiniialor,deexemplualinieidrepte,acerculuiiunghiuluidrept168.Dupceam
descoperitcareestegenul,ianumedacelreprezintocantitatesauocalitate169,trebuiesdmlalumin

nsuirile170cuajutorulprincipiilorcomune171.nadevr,dndlaluminnsuirilespeciilor,vomcunoatedin
definiiilelorproprietilegenului,fiindcprincipiulnoiunilor172estedefiniiasauceeaceestesimplu173,i
fiindcproprietileesenialeaparinsimplului,iargenuluiprinmijlocireaacestuia.
165Dacacestntreg:numrneperecheprim"nuesteesenadefinitorieatriadei,decidacnueste
adecvatnumaitriadei,trebuiesfiegenulei,careestevalabilipentrualtelucruri.fiecdispunemdeunnume
pentruacestgen,fiecnudispunem.
166Esenatriadeiesteuniversalulultim"sauspecia"ceamaiaproapedeindivizi.Esenadefinitorieaparine
tuturorindivizilordintrospecieinumailor.Propoziia'arencheiealineatugeneralizeazconstatareafcut
asupratriadei.DefiniiapresupuneSenulcelmaiapropiatidefiniiaspecific.Numaiacestedouconvin
lucruluidefinitiv.Ceeaceurmeaznearatcumgsimdiferenelespecifice:prindiviziuneagenului.
167ntregul"(oXov)estetotalitatealucrurilorcuprinsenacelaigen,estesferaatnsensuniversal.
Cercetareantreguluiestedefiniialui.Sferapuneaccentulpecaracteruluniversalaigenului,nupeindivizi.
168Definiiapleacdelagenulindivizilor,pecareldivizeaznspecii"uitne"(tceiSeiTanpuxa)
indivizibile.Exemplelededefiniiepringenispecie*luatedinaritmeticigeometrie.
159Creicategoriiaparinegenul:cantitiisaucalitii?
170Dupceamdivizatgenulnspecii,trebuiesdeterminmspeciileprinfirilespecificesauafeciunile
proprii",cumspunetextul(iSiavMr\).
171nsuirilespecificevorfidescoperitecuajutorulprincipiilorcomunespeciilor"^afostdivizatgenul.Vom
cercetaceauncomunfiecaredindiviziunilegenului.
172Adicalgenurilorispeciilor.
Simplul(toctrrXoOv)estespeciacarenusemaisubdivide.
215
ARISTOTEL
Diviziunilefcutepebazaunoranumitediferenesumfutilepentruacestprocedeu.Valoarealorprobantpentru
definii1rartatmaisus174.ElesuntncutilepentruconchidereaeseneiSartotuisparcelenuarfide
niciunaltfolosdectsprimimnot> ^deadreptul,frdemonstraie,aacumamfipututsofacemd?
nceput,frsmairecurgemlaodiviziune.Estensodiferend^nformulareauneidefiniii,odeterminare
esteafirmatmaintimaitrziu175,deexemplu,nuestetotunadacspununanimalnbln?1cudou
picioare"iunanimalcudoupicioarenblnzit".Ccidacoricedefiniieestealctuitdindouelemente,
dacanimalnblnzit"constituieounitate,dac,maideparte,dinaceastunitateiodiferenaspecificrezult
omulsauoricealtunitatendiscuie,atuncitrebuiespretindemodefiniiecareafostdobnditprindiviziune.
Numaipecaleadiviziuniiavemogaraniecnusaomisniciodeterminareaesenei176.Cci,dacamalesca
nceputgenulpotrivit,daramrecursladiviziunipreandeprtate177,atuncinutotulvacdeasubaceast
diviziune,cum,deexemplu,nuoriceanimalarearipiplinesaudespicate,cinumaianimalulnaripat,ntruct
aceastdiferen178aparinenumaianimaluluinaripat.Laanimalns,primadifereneste
174nAnaliticasecundII,5,91bsaartatcdiviziuneanuesteodemonstraieadefiniiei,fiindcvaloareaei
probantesteslab.Totui,diviziuneaesteutilncutareagenurilorispeciilor,adicacompuneriinotelor
generale.Pentrucutareaigsireaesenei(notelorgenerale),Aristotelntrebuineaztotuitermenulde
conchidere(ouXXoYieo6ai),deinupoatefivorbadeunsilogismpropriuzis.Diviziuneaesteincapabildea
nlocuisilogismul,cumsetiedinpolemicaluiAristotelmpotrivaPlatonnAnaliticaprim1,31.
175Nuamputeaaveanotelegenericealedefiniieinemijlocit,framairecurgeladiviziune?Utilitatea
diviziuniicametodlogicnustndemonstraie,trecereaordonatdelagenerallaparticular,naezarea
atributelor,nordineagen^lor.Nuestetotunaaspune:animalnblnzitcudoupicioare"ianimalcuaou
pmblnzit".Trebuiesaflmdindiviziunecareesteunitateaoriginarlacarediferenaspecific.Cci,spune
Aristotel,oricedefiniieestealctuitdedouae
genispecie.aranW
176Capacitateadivizuniideatrecedelagenerallaparticulares
cnusaomisniciunelementnecesardefiniiei..j^ep1'
177Adicsasritosubdiviziuneintermediar,oprindunelaunam^^tat.Rezultatulvaficnutoate
lucrurilededefinitintrnunitatealogic'defectuos.Nuoriceanimalarearipi,ciunanumitanimal.
nii
178Diferena"(8ia<t>opa)desemneaztreaptarespectivadiviziu
216
ANALITICASECUNDAII,13,96b,97a
aiaceeacareseapliclaoriceanimal.Totaavomspunedespre97acelelaltegenuri,fiecoordonate,fie
subordonatetermenuluideanimal,primadiferen,deexemplu,apsrilor,esteaceeacareestevalabiluentru
oricepasre,apetilor,aceeacareestevalabilpentruoricepeste.Aplicndaceastmetod,putemticnua
fostomisnimic179,altminterivomfaceinevitabilomisiuniinuvomaveasiguranacdiviziuneaeste
complet.
Dimpotriv,nuavemnevoie,ladefiniiiidiviziuni,scunoatemtoatelucrurile careexist.Totui,uniisusin

cesteimposibilscunoatemdeosebirileunuilucrufadecelelalte,dacnucunoatemtoateacestelucruri.Ei
maispuncfrtotalitateadeosebirilorunuilucrunuamaveacunoaterealucruluidat.Ccilaturilencare
lucrurilenusedeosebescsuntidentice,iarcelencaresedeosebesclefacsfiealtele180.
Dar,nprimulrnd,aceastultimafirmaieestefals.Ccinuoricedeosebirefacecalucruriledeosebitesfie
altele.Lucrurileceaparinaceleiaispeciiaumultedeosebiri,darelenusuntesenialeinuaparin
substanei181.
naldoilearnd,daclumsubdiviziuniceseexcludidiferenelelor,ineamncredinatctotultrebuies
intrenconinutuluneiasaualteia,dacapoiamadmisclucrulcutatintrntrunadinele,numaiarenicio
nsemntatedactimsaunudesprectealtelucrurisuntvalabilediferenele.Cciesteevidentcvomobine
esena,ndatce,continunddiviziunea,vomajungeladeterminricarenumaiduiealtediferenieri182.C
totulintrndiviziunicareseexclud
179Dinceeaceestenecesarpentruobundefiniie.
180AristoteldiscutoobieciepecarecomentatoriivechioatribuieluiSpeusippos,PnniulurmaalluiPlatonla
conducereaAcademiei.Obieciaputeasfieadusmaidegrab'kunsofist,carevreasreduclaabsurdmetoda
socraticplatonicadiviziunii.Obieciasusine:nuputemcunoateunlucrudacnucunoatemtoatediferenele
aceluilucru,iJuputemcunoateacestediferenedacnucunoatemtoatecelelaltelucruri,fadecare"ciul
datsedeosebetentrunchipsaualtul.Obieciapretindecnaintedeadivide,trebuie
cunoatemtoatediferenelelucrurilor,decisavemdiviziuneacaifcut.
181Aristoteldunprimrspunsobieciei:nuestenevoiescunoatemtoatesebirile,fiindcnutoatesunt
eseniale,specifice,cipotfiaccidentale,ideaceeafaclucrurilesfiealtfeldectsunt.
182naldoilearspunsadusobieciei,AristotelrelevcdiviziuneandoiopuiOlr|ia),mpreuncudiferenele
lor,neofercadrulpentruadeterminaoricelucru:
217
ARISTOTEL
contradictoriu,fiindcelenungduietermeniintermediarinsimplpresupunerenentemeiat,ciesteo
necesitatecatotuls'C
ntrunasauncealaltparteadiviziunii,dacdiferenaeste
,...iot'
pentrudiviziunearespectiva1.
Dacvremsstabilimdefiniiaunuilucru,trebuiestiseamadetreipunctedevedere:nti,sscoatemla
luminnumaiesenialealdoilea,sleseriemnordineduploculpecare1ocuSaltreilea,sleenumerm
frnicioomisiune184.
Satisfacemprimulpunctdevedere,dacsuntemnstarecumizbutimsofacemlaaccidente,sstabilimprin
raionamentgenulidiferena185.Aldoilea,obinemordineapotrivit,dacpornimdelaprimulatributieste
atributprimacelacareurmeazlogictuturorcelorlalte,darelnuurmeazcelorlalte,ccitrebuiesexisteun
asemeneaatribut.Odatstabilitacestprimtermen,vomcontinuastrecemlaatributeleimediatinferioare,
deoarecealdoileavaficeldintipentrucelelalte,itotaa,altreileavafiprimulpentrucelelalte.Dac
eliminmuntermendesus,atuncicelceurmeazesteceldintipentrucelelalte.itotaamaideparte186.n
sfrit,enumerareaestefrnicioomisiune,dacplecmdelaprimadiferenadiviziuniiiartmc,de
exemplu,oriceanimaltrebuiesfiesauunasaualta,ic,defapt,iaparineaceasta.Dupaceea,lum
diferenaacestuinountregiprocedmaapnajungemlaunntregcarenumaipermiteo
dactimclucrulintrntrunuidinceidoimembriaidivizunii,numaiarenicioimportandactimsaunu
timdesprectealtelucrurisuntvalabileacelediferene.Estedeajunsscontinumdiviziuneapnceajungem
ladifereneultime,laspeciileinfime.
183Dacdiviziuneaestedihotomicpebazacontradiciei,deexemplu,oricelucruesteAsaunonA,se
nelegecestenecesarcaoriceobiectsaparinunuiadinceidoitermenifrintermediari,frunaltreilea
termen.
184Toateacestecondiiialedefiniiei,adicalegsiriigenuluiidiferenei,aufoststabilitemainainte(vezi
cap.5).Urmeazprecizripentrurealizareacelorcondiii.
185Constituimdefiniia,nti,dacsuntemnstaresstabilim,caoconcuzi^cgenulinotelesaleeseniale
aparinunuilucru,aacumstabilimaparaccidentelor.
.,utul
186naldoilearnd,respectmordinealucrurilor,dacpornimdelaa|n^tecelmaigeneral,carepotrivit
expresieiluiAristotelurmeaz"(dtoXouBa)c^gAa,deexemplu,luibiped"iurmeazanimal",pe
cndluianimalnui(^altcevamaigeneral.Deci,animal"estetermenulcelmaicuprinztor,deci
Aldoileatermenesteacelacruiaiurmeaznumaiceldinti,itotaamai
218
ANALITICASECUNDAII,13,97a,b
/ifereniereCualtecuvinte,ndatceamajunslaultimadiferen,tatregulnumaipermitediferenierean

specii187.
Putemfisiguricnuamintrodusndefiniiepreamult,97bdeoarecetoatenotelegsiteaparinesenei,dari
cnuamomisniciunaccinotaomisartrebuisfiesaugen,saudiferenspecific,{nadevr,ampornitdela
geniprinsubdivizarealuiiamadugatdiferenelespecifice,fiindcnamairmasniciodiferen188.Dacar
firmasvreuna,arfitrebuitcantregurileultimessedifereniezedinnoudupspecii,ceeacenumaieste
cazul.
Aadar189,cndpornimscutmnoteledefinitoriialelucrurilor,trebuiesavemnvederelucruricese
aseamnisedeosebesc,pentruadescoperilaacesteaceeaceeleauncomun.Dupaceea,vomcercetaalte
lucruricare,ceedrept,aparinaceluiaigen,darcare,deisuntdeaceeaispecie,suntdeosebitedecelecare
aparinalteispecii.Dupceamgsitlaaceastadouagrupceeaceaucomun,procedmlafelcucelelalte
lucruri.itotaa,vomcutalaobiecteleastfelgrupateceeaceestecomunnele,pnceajungemlaosingur
noiune.Aceastaestedefiniialucrului190.Dacnsajungemnulao
187naltreilearnd,garaniacenumerareasafcutfromisiuneestedivizareaprimeidiferenendou
alternative,ndoiopui,aanct,deexemplu,animaltebuiesintrenunasaunalta.Continumdivizarea
pnceseajungelaunntregcaresemaidiferenia/,careestedarspeciainfim,creiaiurmeazgenul
propriu.
188Definiianuesteabundent,dacnotelegsitesunteseniale,nuestenicifcficitar,dacceeaceesteomis
nuestenicigenul,nicidiferenaspecific,sigurelepresiiadecvatealedefinitului.Nuestegenul,fiindcdelael
pornetediviziuneanu"tediferenaspecificfiindclaeaseopretedifereniereaprindiviziune.
189Aristotelreiadiscuiaasupradifereneiprincompoziie,dupceaterminatfisiuneaasupradiviziunii.
190Proceduraformriidefiniieiprincompoziiearecascopgsireauneinoiunicarembrieaztoate
speciile,iarcamijloccutareanotelorcomune
elalucrurileparticularecareaparindiferitelorspecii.Secautntispeciile,**ceestecomunntrospecie,
apoinaltespeciinrudite,pentruaseajungelanotele^ediferitelorspeciiMetodaesteempiric,ea
formeazdefiniia,cercetndarinotelecomune,nuhotrndapriori.Dacnuseajungelaosingurnoiune,
ciladousauchiarmaimulte,aceastaestedovadacdefinitulnuesteunitar,*nusecuprindenacelaigen.
Desigur,primametodadefiniieiprindiviziune
iazoarecumapriori,caicumamcunoatetoatespeciilesaudifereneleunuiMetodacompoziiei,dimpotriv,
arecapunctdeplecarelucrurileparticulareise"")notecomunecusferarestrnslanotecomunecusfertot
mailarg.
219
ARISTOTEL
singurnoiune,ciladousauchiarmaimulte,atunciesteevidceeacecutmsdefinimnupoatesfieunul,
citrebuiesfiehCa
Voiilustraexpunereaprintrunexemplu191.DacnentrK"ceestemndria,trebuiescutmceaucomun
uniioameninrh*pecareicunoatem,bunoar,ceaucomunAlcibiade,AhilesiArcaoamenimndri?n
comunaucnupotnduraojignire.Unuladorzboidinpricinaaceasta,aldoileasaretrasmnios,iaraltreilea
sinucis.Darvomcercetaialtecazuri,deexemplu,peLisandrus'Socrate.Dacconstatlaacetiaimpasibilitate
fadebinefacerileloviturilesoartei,examinezceledounotedescoperiteimntrebceaucomun
impasibilitateafadesoartiiritabilitateafadeoricejignire?Dacnuaunimiccomun,existdoufeluride
mndrii.
Oricedefiniie(noiune)estetotdeaunauniversal.Ccimediulnustabileteceeaceesteinuestesntos
pentruunsingurochicipentrutoiochii,saudupspeciiledeboli192.Estemaiuoradefinispeciaparticular
dectgeneralul.Deaceea,trebuiesprocedmdelaparticularlageneral.Deasemenea,omonimiaestemaigreu
dedescoperitlageneraldectlaparticular193.
Cumraionamenteletrebuiesfieconcludente,totaadefiniiiletrebuiesfieclare.Aceastanseamnc,lao
noiunecuaplicaiideosebite,sevadefinifiecareaplicaiespecificnceeaceareeapropriu,deexemplu,seva
definiasemnarea"nuntoatgeneralitatea
191Exemplulceurmeazilustreazprocedeuldeacutadefiniiadejosnsus.Exemplulnuestetotui
concludent.Aristotelvorbetenumaidespeciilediferitealemndriei(ncyaXcxJsitxa),darnunearatdece
amndousecheammndrie,decielnucerceteaziceeaceauncomunceledouspeciiattdediferiteale
mndrieiExemplulestemaidegrabdediviziuneagenuluinspecii.Dacnsgenulnuareodefiniieunic,
maiputemvorbidespecilelui?
192Constatareacoricenoiune(opo?)saudefiniiedSpiouo?)estegenerala,nuindividual,nuaveanevoies
fierepetat.Aristoteloface,pentruacercetacareceledoumetodedeagsidefiniiaesteceamaipotrivit.
Alineateleceurmeazclanicaceastchestiune.
193Metodaceamaipotrivitesteaceeadeapornidelaspeciaparticular,estemaiuordedefinitdectgenul.
Deasemenea,echivocurile,adicaceleaicuvin^sensuridiferite(omonimele),sedescopermaiuorlaspecii,
ladiferenelespeci
laparticular"(toKoSeicaoTov),cumspuneAristotel dectlageneral(tot&TermenuldeKa6tiaaTov

nseamndeobiceiindividualul.Cumindividualul,dee_Socrate,nupoatefidefinit,acesttermenareaici
sensuldeparticularitateaunuigdiferenspecific
220
ANALITICASECUNDAII,14,97b,98a
ciseparat,laculoriifiguri,itotaa,ascuit"lavoce.Astfelvom^.QCTesaspreuniversal,fiindcubgarede
seamsnufimnelaide0inonime!94.
Adugmc,dacndiscuiiledialecticenutrebuiesvorbimfigurat,estedelasinenelescnicindefiniiinu
trebuiesnefolosimjetermenifigurai.Altminteri,vatrebuisnefolosimdetermenifiguraiin
dialectic195.
14<Cumsalegemgenurilendemonstraie>
Pentruarezolvaproblemele196,trebuiesnefolosimdeanalizeidesubdivizuni197.Alegereaacestoraconst
naluacapunctdeplecareungencomun,deexemplu,genulanimalelor,dacacestaesteobiectulcercetrii,i
apoisnentrebmcensuiriaparinoricruianimal.Dupceamstabilitaceasta,trebuiescercetmce
nsuiriurmeazlogicdinceadintidinsubdiviziunilerestante198.Dac,deexemplu,
98a
194Pentruadefiniasemnarea",esteutilscunoatemdiferiteleeiaplicaii1culorisaufiguri,nsnucredem
caceastcercetareparticulararputeamodificaapreciabildefiniiaasemnrii".Cutotulaltulestecazul
noiuniideascuit",careesteanonimsauechivoc.Unsunetascuit"nuesteofigurascuit"sauuncuit
ascuit".
195Esteimportantesteaceastultimreguladefiniiei,deanufolositermenifigurai,metafore
(ueTo.<t>opa)nicindefiniii,nicindialectic,ndiscuii.Metaforaesteexplicareaunuitermenprinaltul,mai
sensibil,noricecazdinaltgendectalceluidefinit.Metaforapoateftutil,nlipsdetermeniproprii,eaeste
periculoasnlogic,ndeosebiodialectic,undedefiniiaareunrolprincipal,adicesteunloccomun(topos)
necesar,cumaratTopic.
I%Problemele"auonsemntatedeosebitndialectic(veziTopica,1,11).*reprezinttezendiscuie,
fiindcnusaajunslaoopinieuniversalrecunoscut.n^tcapitol,problema,ntrebareasereferndeosebila
cauz(pentruce").
197Analize"(Biaipc'oci?)isubdiviziuni"(dvarouai)parafisinonime.otui,trebuiesfieodeosebirentre
ele:analiza"mparteunntregnprilelui,
"lvKiunea"mpartetermeniigeneralingenuriispecii.Dupexempleleceurmeaz,'"''viziuneaeste
preocupareaprincipal.Eaestenacelaitimpioanaliz".
198nsuiriceurmeazlogic"suntnsuirileesenialesubdiviziunilee"suntsubdiviziunilegenuluiales
iniial.Dupceamstabilitnsuirilegenului(ale
221
ARISTOTEL
subdiviziuneaesteclasapsrilor,vomcutace
n
1"
pentruoricepasre.itotaanevomntrebadespre1urmtoareSenelegedelasinecatuncif
urmtoare.Senelegedelasine,catuncivomfi
mst
Valab'leViziunile
pCmu,
ms
cetemeiaparinanimalelor,caresuntcuprinsemanumitensuiri,deexemplu,pecetemeiacestensuirisau
calului.SlumApentruanimal",BpentrunVTmu'"ianimal",iarC,D,Epentruanumitespeciide
animal"v"^OricniideceluiDiaparineB:dincauzaluiA.Acelairatio^valabilpentrucelelaltespecii'99
'name
enteste
Pnaiciamalesexemplencarenumeledatecomunesuntceleobinuite200.Darnutrebuiesavemnved
nUn'Oracestea,ciialtele,ncare,odatgsitnotacomununei"^
lf
Or
eigni^
trebuiesoscoatemnreliefisvedemcroranimaleleapartiiceproprietimaiare.Deexemplu,dacam
constatatcanimalelecucoarnerumeginuaudinidectlamaxilarulinferior,vomcercetacareanimaleau
coame.Atuncivomnelegedeceacelenotecomuneaparinnumiteloranimale:anume,fiindcaucoarne202.
animalului"),vomstabilinsuirilesubdiviziunilorcarerezultdinmprireagenului.Exemplulurmtor
explicdeajuns.
1S9Exemplulnearatncecondiiianumitensuiri"sauatribute(B,adictermenulmajor)aparindiferitelor

speciideanimale(C,D,E,termenulminor).ExemplulserefernumailaspeciaD.Explicaiaesteurmtoarea:
atributeleaparinspeciilor,fiindcacesteasuntcuprinsentermenulmediu(A),careestegenullor,decispeciile
posedatributelefiindcsuntanimale"(A).
200Exemplelealesepnacumaparinunorgenuricareauunnumebinecunoscut.Putemcutaspeciileila
genurilecarenuauunnumerecunoscutsauauunnumecompus,nuunic.
201Estedestulsgsimonsuiresaunotcomun,pentru casncepemacutacrorspeciileaparinenota
comun,caracteristicpentruungenfrunnumeobinuit.
5un
202Dupceam descoperitcanimalelecornuterumeg,adicain^stomac,dariodentitienumailaun
maxilar,vomcutasaflmceanimae^^caractere(rumegicuunsingurrnddedini).Vomtiatuncica
elepoSilogismulvafiurmtorul:
ToateanimalelecomuterumegBoul,oaia,capraaucoarne
p110
naC
estcap110N
Boul,oaia,caprarumeg.na
ComentatoruldinepocaRenaterii,Zabarellafacef*^'^untribut.orbadecauz,cinumaideprocedeuldea
alegesubiectu
.Nu
nuestevorbadecauz
222
ANALITICASECUNDII,15,98a
Itcaleesteaceeadeapunenluminorganecufuncii03Patecnugsimodeterminarecomun,unitar
pentruosule"',^teluiiosulaltoranimale,itotuiexistproprietiSacestororgane,caicumele
araveaaceeainatur204.
15205
<Unsingurtermenmediupentruarezolvamaimulteprobleme>
Existproblemecareintrnaceeaigrup,fiindcsunt
lvateprinacelaitermenmediu,deexemplu,acelacaresereferla
schimbdeaciuneireaciune206.Dintreacesteprobleme,unele
anartin,ceedrept,aceluiaigen,darsedeosebescprinaceeacsunt
formatedinaltmaterialicsemanifestdiferit.Aa,deexemplu,ne
ntrebm:decersunecoul,decesereflectimaginileidecese
evorbadardecauzacarefacecauneleanimalesaibcoarneaceastaarputeafilipsauneipridedentiie,a
creisubstanatrecutlacoarnecinumaincecondiii,ncemsurunanimalareanumitecaractere.
nirucisuntanimalecornute,numitelespeciiramegiauunsingurrnddedini.DeaceeaiopiniesuntJ,
Barthelmy,SaintHilaire,lopqued'Aristote,t.III.p.268iJ.Tricot,Organon,IV,p.227.Exempluldatde
Aristotelrevinedemaimulteorinoperelesalebiologice:Istoriaanimalelor,1!,1i17iDespre
firikanimalelor,III,2i14.
"Unaltprocedeudeagsispeciilecroraliseaplicanumiteatributeestei.amesteculdeasemnrii
deosebiri.Organelecufunciianalogeaparinaceluiai'nugsimunnumecomun,unitarpentruacesta,ncare
introsulsepiei,scheletullo'ioaselealtoranimale.Acestetreiorganeaufunciianalogeideaceeapotfi
^feratecaavndaceeainatur"(physis).
204
*muiui.
.Natura"poatensemnaiorigine",ceeaceesteopresimireatransfor
205,
Capitolele1518aucatemdescoperireacauzei,atermenuluimediu.M201"'16
206
'16'6StePrisitdinnoupentruaseadnciproblemacauzalitii.
p
p
icelasj^untproblemecareformeazaceeaigrup,fiindctoateserezolvprin
"specime""i,prinaceeaicauz.PrimulcazesteidentitateaproblemelorngenivTll|fpionStOlelaratnumai
cauzacomun,fradaexemple.Cauzaestenumit^exel?'Care'nseamnaciunecontraralteia,reacie.
ComentatorulFilopon^^ igestiamaibunntimpuliernii,respiraiamaiputernicnsomn,locurilemaicaMe
iarnaiaudreptcauzconcentrareaclduriicontrafrigului.
223

formeazcurcubeul?Toateacesteproblemesuntidenticenoptoatesuntoreflectare,dardifercaspeciezu/.
Alteproblemesedeosebescprinaceeactermeniilormhsuntsubordonai208.Sluamunexemplu,dece

cursulNiluluiesteputernicctresfritullunii?Fiindclunaestemaifurtunoascatsfritulei.Deceacumluna
estemaifurtunoasctresfrit?FiindsastrulLunasemicoreaz.ntreacetidoitermenimediiexistraportul
artat.
16
<Putemconchidedeopotrivdelacauzlaefectidelaefect
lacauz?>
ncepriveteraportuldintrecauzaiefect,neputemntreba
dactrebuiesfiedaticauzacndestedatefectul209.Deexemplu,
dacfrunzelecadsauLunasufereclips,trebuiesfiedateicauzele
lor,careconstaunfaptulcfrunzelesuntlatelacdereafrunzelori
98bninterpunereaPmntuluilaeclipsadeLun210.
207Cazulaldoileaesteidentitateaproblemelornumaingen,nuinspecie.Celetreifeomeneidenticen gen
(ecoul,reflectareaimaginiidinoglind,formareacurcubeului),auaceeaicauzreflexia",ntoarcereanapoi,
repercutarea(dvaicKooi?)asunetuluisauluminii.
208Cazulaltreilea:suntmaimulitermenimedii,darsuntsubordonaiunulaltuia. ExemplulluiAristotel
preocupatiinagreac:cretereaperiodicirevrsareaNilului.Nilulcrete,fiindcplou(fiindcluna,ca
fraciunedetimp,estefurtunoasa").iarploaiaesteprovocatdescdereaLuniicaastru,adicdedispariia
Lunii.Aristoteaveadreptate,deoarececauzaadevratestetopireazpeziinmunilasolstiiulaeMicorarea
Luniinuareniciunefect,fiindcacestfenomenesteacelaipeinPmntul.
(iin
209Problemaestedacputemdemonstracauzaprinefect,aacumdemonefectulprincauz.Aristoteladmitela
nceput,prinargumentaredialectica,afirmativisfrete,dupcenirobieciileitreceunmomentprin
soluians
totcusoluiaafirmativ.lunii
210Celedouexemple:cdereafrunzelor,fiindcsuntlate,iecllpsavaloarefiindcseinterpunePmntul,au
maifostutilizatedeAristotel,deieleau^gdemonstrativinegal.Demonstraiadelaefectlacauznuare
aceeaiputerep
caaceeadelacauzlaefect.Raionamentulestedialectic.
224
ANALITICASECUNDA11,16,98b
nadevr,dacacestecauzenusuntprezente,trebuiesfieuZaltceva,iardacaceastcauzesteprezent,
trebuiesfiedat.jefectul.Deexemplu,dacPmntulseinterpune,esteeclips,iar,jacsuntlate,frunzele
cad.Dacesteaa,cauzaiefectulsuntlegate
prin
simultaneitateipotfidovediteunaprinalta.SadmitemcA
nseamncdereafrunzelor",Bfrunzelate",iarCviadevie".DacaaparineluiB,ccitoateplantelecu
frunzlatpierdfrunzele,idacBaparineluiC,cciviadeviearefrunzelate,atunciAaparineluiCsideci,
oricevidevievapierdefrunzele.CauzaesteB,termenulmediu.
Darprincdereafrunzelor"putemdovedi,deasemeneacoviadeviearefrunzelate"21'.SlumDpentru
frunzelate",Epentrucdereafrunzelor"iFpentruviadevie".AcumEaparineluiF,ccioricevidevie
pierdefrunzele,DaparineluiE,ccioriceplantcufrunzelateipierdefrunzeledeciviadeviearefrunze
late.Cauzaeste,ncazuldefa,cdereafrunzelor".
Dacnsnuesteposibilcalucrurilessecauzezereciproc,ccicauzatrebuiesfienainteaefectului,atunci
cauzaeclipseiesteinterpunereaPmntului,nueclipsaestecauzainterpuneriiPmntului212.Dac
demonstraiaprincauznedpentruce"allucrului,cealaltdemonstraienednumaifaptul,atuncicunoatem
faptul"interpunerii,darnutimpentruce".Esteevidentnscnueclipsaestecauzainterpunerii,ciaceasta
estecauzaeclipsei,fiindcnchiarnoiuneadeeclipssecuprindeinterpunereaPmntului.Estedelasine
nelesceclipsaestecunoscutprininterpunereaPmntului,nunsinvers.
211Dupdemonstrareaefectului(cdereafrunzelor"laviadevie)princauza(temerimediu)frunzelate",
urmeazdemonstraiareciprocacauzeiprinefect.Aristotelplimbliterele,deifenomenelesuntaceleai,
pentruadistingeceledouraionamente.111doileasilogism,cauza",adictermenulmediuexplicativ,este
cdereafrunzelor",**nrealitateesteefectul.Aristotelnufaceostrictdistincientreraiuneadeafi(cauza
^"")iraiuneadeacunoate,carepoatefiiunefect.
212Demonstraianueste,nexempluldat,circular,fiindcefectulicauzasuntsimultane,cicauzapremerge
efectului,iodemonstraieseapliclacauz,iar
^"Utlaefect.Numaidemonstraiaprincauznedpentruce"allucruluidemonstraia^efectnedfaptuli
unregresdelaefectlacauz,dacestecunoscutcauza.PunereaPmntuluiestecauzaeclipseiLunii,nu
invers.Eclipsaesteunfapt,unefect,
cate
"edezvluiecauzanumaidacaceastcauzestecunoscutiesteunic.

225
AR1STOTEL
DarsarputeaoarecaacelaiefectsaibmaimultecaAcestaestecazulcndacelaiatributesteenunat
nemijlocitdesnmultelucruri.Deexemplu.A214aparinenemijlocitluiB,deasem^luiCcaaltsubiect,iar
acetiadoiapariniarndullorluiDsiEr^cAaparineluiDesteB,iarcauzacAaparineIuiEeste0^5
Aadar,dacesteprezentcauza,trebuiesfieprezentilucrulhdacesteprezentlucrul,nuestenevoiesfie
prezentvreunah*cauzelelui,ciestenecesarsfieprezentunadinele,nutoatens216
Nusarputeaoare,maidegrab,cndproblemaesteuiversal,caicauzasfieunntreg,iarefectulsfie
universal?217Astfddacfaptulcderiifrunzeloraparinenumaiuneiclasedelucruriiaraceastclasare
subclase,atunciacelfaptestevalabiluniversalsipentruacestesubclase,saupentruplanten genere,saupenica
unanumitfeldeplante.nacesteraionamente,cauzatrebuiesaibaceeaisferacaiefectul,elefiinddeci
convertibile.Revenindlaexemplulnostrunentrebm:decearboriiipierdfrunzele?Dacaceastasentmpl,
cumseadmite,findcsevasentrete,atuncitrebuie,cndarboreleipierdefrunzele,saiblocintrirea
sevei,i,totaa,cndsentretesevanuoriunde,cinarboretrebuiescadfrunzele218.
213Esteposibil sepoateobiectacaacelaiefectsaibmaimultecauze,iatunci,dacnucunoatem
dinaintecauza,efectulnupoatedemonstracauza,fiindcefectulnuestereciproccauzei.
214AesteefectulialluiBialluiC,iaracetiasuntefectul,respectiv,alluiDiE.
215Silogismelesunturmtoarele:
1.BestecauzaluiADestecauzaluiBDetecauzaluiA.
2.CestecauzaluiAEestecauzaluiC
EestecauzaluiA.
216Deciputemdemonstraefectul(lucrul)princauz,nucauzaprinta"u(efect),dacefectularemaimulte
cauze,fiindcnutimcareestecauzalui.timn
celtrebuiesaibocauz,nutimnscaredinele..j
217Aristotelajungetotuilasoluiaafirmativ,adicladeterminarearec'^jaaefectuluiicauzei,dacefectul
arenumaioanumitcauz,aadar,dacuem^sereferlauniversal,aanctcauzaiefectulauaceeaisfer
i,caa^uireciprocabilesauconvertibile.Cumdemonstraiaestetotdeaunauniversala.mediuestevalabiln
ntregimedespreefect,adicestecevanchisnsine,un^n
p
mediuestevalabilnntregimedespreefect,adicestecevanchi^ngur
218Aristotelrecurgelaexemplulcderiifrunzelorcaefectalun^sta.cauze:ntrireaseveilacoditafrunzelor.
Cauzaestecoexistentefectului,in
226
ANALITICASECUNDII,17,98b,99a
17<Jncecazuricauzediferitepotproduceaceleaiefecte>
99a
Esteoareposibilcaacelaiefectsnuaib,ncazuridiferite,jceeaicauz,cioalta?Saunuesteposibil?219
Dacdemonstraiaestevalabilnsine",nupetemeiulunuisemnsauaccident,aacevanuesteposibil,fiindc
atuncitermenulmediuesteesenatermenuluimajor220 Dacdemonstraianuestevalabilnsine",este
posibilcaacelaiefectsaaiboaltcauz,dupcazuri221.Putem,desigur,sconsidermattefectele,cti
subiectelelor,cafiindaccidentale,daratuncinuparecneaflmnfaaunorprobleme.Darinaceast
posibilitate,termenulmediuvaaveaaceeaicomportarefadetermeniiextremi:elvafiomonim,dacceilali
termenisuntomonimi,iungen,dactermeniiceilalisuntgenerici222.Slumunexemplu:decentro
proporietermeniisuntpermutabili?Cauzaacestuifaptestealtalaliniiilanumere,fiindcestevorbadelucruri
diferite.Totui,estejceeai,cndestevorbanumaideoanumitproporie,decretere.Totasantoatecazurile
asemntoare223.
demonstraiasepoatefacedelacauzlaefect,caiinvers.Eaestevalabilpentrutoatewbclaselearborilorce
pierdfrunzeledinunaiaceeaicauz.
Jb219ncapitolull7,Aristotelrspundelantrebareapusncapitolulprecedent:Darsarputeanarecaacelai
efectsaibmaimultecauze?"ChestiuneaafostdezvoltatKolo aicieaprimeterspuns.Dacunuli
acelaiatributaparinemaimultorlucruri,cestatributpoateaveaoaremaimultecauze,dupnaturalucrurilor,
sauareunaiaceeaiwuz,cutoatdiferenadenaturalucrurilor?VomvedeacrspunsulluiAristotelva
naz,dupcumatributulesteesenialsaunsine",sauesteaccidentaliunsimplusemn",nspresilogismul
fundatpesemne,AristotelsaocupatnAnaliticaprim,II,27.
220Dactermenulmediu(cauza)esteesenatermenuluimajor,cumesena'steuna,icauzavafiuna.Arunci,
demonstraiareciprocesteposibil.
z21Dacatributulesteaccidental,concluziasilogismuluinuvafiuniversal?'necesar,decisilogismulnuvafi
odemonstraie",adicoadevratproblemtiinific.

Silogismulcuconcluzieaccidental,neuniversal,vaaveauntermenu,deasemene?,accidental.Cumsunt
termeniiextremi,totaavafitermenulmediu.Exemplulsereferlaunsilogismaccidental,fiindcseaplicla
specii,nuSen.Dacproporhseapliclanumere,pedeoparte,lalinii,pedealtparte,cauzaPorieivafialta.
Da:seaplicnslaproporiengenere,consideratcaanumit^tatermenilor,termenulmediuvafi
acelai.
227
ARISTOTEL
Dimpotriv,dacculorileifigurilesuntasemntoareasemnriiestealtapentruculoriialtapentrufiguri224.
C'?exemplulnostru,asemnarea"esteaceeainumaicunumele.Lafieanseamnclaturileauaceeai
proporieiunghiuriegalelacui'csenzaiaesteunitarsaualtcevadeacelaifel.Darlucrurileidem'prin
analogiecomportraionamentencaretermenulmediuesteidem'totprinanalogie225.
Explicaiaacesteisituaiiesteurmtoarea:cauza,efectuls'lucrulcesuferefectulcorespundunulaltuia226.
Dacefectulesteconsideratnumaintruncazparticular227,elrmnetotuivalabilsipentrualtecazuri.De
exemplu,teoremacsumaunghiurilorexterneesteegalcupatruunghiuridrepteestevalabilnunumaipentru
triunghiuriidreptunghiuri,cipentrutoatefigurilecuunghiuri,darnumaideparte.Ccitoatefigurilelacare
sumaunghiurilorexterneesteegalcupatruunghiuridrepteauacelaitermenmediu228,fiindctermenulmediu
estedefiniiatermenuluimajoriacetiasuntconvertibili.Deaceea,toatetiinelesedezvoltdindefiniii229.
Silustrmcelespuseprintrunexemplu.Cdereafrunzeloraparinevieidevie,darnunumaieiaparine,de
asemenea,smochinului,dariaicinunumailui.Dimpotriv,eaaparinetuturorplantelorcufrunzelateilise
aplicnumailor.Daclumtermenulmediucevinendatdupcelmajor,obinemdefiniia^30cderii
frunzelor.nadevr,termenulmediupriminemjlocitntoatecazurileesteacela
224Exemplulilustreazcazuriledesilogismaccidentalprinomonimiesauechivoc.Asemnarea"esteaceeai
numaicunumele,dacseapliclaomonime.
225Identitatealatoiceitreitermeni:extremiimediu,esteanalogic,deciaccidental,ccitermeniicarese
aseamnnumaiparialsunt,dinacestpunctdevedere,identici,nrestnuseaseamn,decinusuntidentici.
226Cauza,efectulisubiectulefectuluiauaceeaisferndemonstraie,ecisuntluateuniversal.
...
227Dacsubiectulnuesteluatuniversal,ciparticular,efectulrmnevaaiipentrualtesubiecte.
^ .u5
228Pentrutoatefigurilelacaresumaunghiurilorexterneesteegalacuunghiuridrepte,cauzaexplicativeste
aceeai.Cauzaesteesenasaudefiniiatemajor,ideaceea,termenulmediuitermenulmajorsuntconvertibili.
^
229Oricetiindemonstrativnuesteposibilfrdefiniie,caretermenulmediusauesenalucrului.
230Definiiaesteesen,iaresenaestetermenulmediu.
228
ANALITICASECUNDAII,19,99a
carenearat<*cauza,iartermenulmediupentruaceastnsuireestentrireaseveisaualtcevadeacelaifel.
Aadar,censeamnpierdereafrunzelor"?nseamnntrireaseveilacodiafrunzei"231.
Legturadintrecauziefectpoatefireprezentatschematic232nchipulurmtor:spresupunemcAaparine
latoiB,iarBaparinetuturorspeciilorluiD,darialtora.noricecaz,BestevalabiluniversaldespreD.
Numescuniversalunatribut,chiardacnuesteconvertibil,siuniversalprimpeacelacarenuesteconvertibiln
fiecarecaz,cintotalitateacazurilor,aanctelareaceeaiextensiunecutotalitatea,darnumaideparte233.
Aadar,cauzacAaparineoricruiDesteB.Deaceea,AtrebuiesseaplicedincolodeB,ccidecearfiunul
maimultdectaltulcauzaapartenenei?234DacacumAaparinelatoiE,acetiEvoralctuiounitate
deosebitdeB.CcicucedreptamputeaspunecoricruiEiaparineA,nunscoricruiAiaparineE?
231Exemplulneestecunoscut:evorbadeagsicauzacderiifrunzelorlamaimultespeciideplante.Toate
acestespeciiauatributuldeaaveafrunzelate.Nuaceastaestecauzacderiifrunzelor,ccinueaconstituie
definiiatermenuluimajor,careestecdereafrunzelor.Acestcaracterdefinetespeciiledeplantesautermenul
minor.Termenulmediusauesenacderiifrunzelorestentrireaseveilacodiafrunzelor.Exemplularepttru
termeni:cdereafrunzelor(majorul)(A),speciiledeplantecroralecadfrunzele(minorul),intrireasevei(un
termenmediu),foilate(alttermenmediu).Deaceea,seconstituiedousilogisme:
I. ToateplantelecufoilatepierdfrunzeleViadevie,smochinuletc.aufoilateViadevie,smochinulpierd
frunzele.
II. ToateplantelelacaresevasentretelacodiafrunzelorpierdfrunzeleViadevie,smochinuletc.sunt
plantelacaresevasentreteetc.Viadevie,smochinuletc.pierdfrunzele.
232Schematic"nseamnaspectulformal,considerareantoatgeneralitatea.Scopulexempluluiestesarate
cacelaiefectpoateaveacauzediferite.
233Acelaiefect(A)arecauzediferite(BiC),iarsubiectele,lucrurilesunt'"kdiferite(DiE).Spresupunem
cA(efectul)aparineluiDprintermenulmediu
Aristotel,cuaceastocazie,fixeazsensultermenuluideuniversalnlegturcu'"'vertibilitatea.Untermen

universalaplicatuneispeciiizolatenuesteconvertibilcu"hostiispecie,daresteconvertibilcutotalitatea
speciilor.
234A(efectul)estevalabilpentruDprinB,darAestevalabilinafardeB,ounteri,dacAiBarfi
convertibili,amputeaspuneciAestecauz,nunumaiInrealitate,AesteunefectvalabilipentruE,ns
prinaltcauzdectB,prinC.aParinelatoiE,nunsEaparinelatoiA.Dacarfiaa,atunciBarficauza
ia
**rteneneiluiAiaE.
229
ARISTOTEL
Decenuexistocauzpentruaceastapartenen235,cumexist"
pentruapartenenaluiAlatoatespeciileluiD?CciiEforrneaa*
99bunitate.Unitateaodocauzpecaretrebuiesocutm.Aceastc
\.SICv^.
Prinurmare,acelaiefectpoateaveadoucauze,daraceaesteadevratnumaipentruefectelecaresuntspecific
diferiteDexemplu,cauzavieiilungilapatrupedeestelipsadefiere,ntimnlapsriesteconstituialoruscat
sauoaltcauz.
18
<Cauzaadevratestecauzaproxim,nuceamaigeneral>
Dacdemonstraianupornetendatdelaspeciileinfime237idaceapermitenunumaiuntemenmediu,ci
maimulitermenimedii,atunciexistmaimultecauze.Caredintretermeniimediiestecauzacazurilor
singulare?238Acelacarestmaiaproapedetermenulgeneralprimsaumaiaproapedecazurilesingulare?Este
delasinenelesctermenulmediuesteacelacarestmaiaproapedecazurileparticulare,fiindcelestecauza
csubiectulesteconinutngeneral239.
235CauzaaparteneneiluiAlaEnuesteB,ciC.
216Schemacaregenereazposibilitateacaacelaiefectsaibdousaumaimultecauzeesteurmtoarea:
A
BC
I
I
DE
Deexemplu:longevitatea(A)lapatrupede(D)ipsri(E)arecauedeosebite:lapatrupedeestelipsadefiere,
lapsriconstituialoruscat,cele0deasuprapmntului.Cumvaprecizandat,nconcluzie,acelaiefectare
cauzeuite dacefectuldiferdupspecii.CauzelediferiteBiCpresupunspeciidilerite(Di
237Speciileinfimesuntindivizibile(arouct),deciprime.Aristoteln?eleJeaici,prinspeciiinfimeindivizibile,
propoziiinemijlocite,decipropoziiicarenuaudeuntermenmediu.
2"*Cazurilesingulare,indivizii,suntspeciilediferite(DiE).af
239Dacunefectpermitemaimultecauze,decimaimulitermenimei^.esteoarecauzasautermenulmediu
alcazurilorparticulare(specifice):aceeaca*>aaproapedecazurileparticulare(termenulminor)?Senelege
cadevratacauza
230
ANALITICASECUND11,19,99b
mc,deexemplu,CestecauzacluiDiaparineB,atunciCestecauzacluiDiaparineA,iarBestecauza
cAiaparineluiC,nsfritcauzacAiaparineluiBestensuiB240.
19
<Recapitulare.Cumajungemscunoatemprincpiilo
timacumdespresilogismidemonstraiecareestestructuraloricumseconstituieele.Totodattimceeste
tiinademonstrativ,carenusedeosebetededemonstraie241.Vremacumslmurimnoiuneadeprincipiu,
ianumencechipicuajutorulcreifaculticunoatemprincipiile.Totui,trebuiesrezolvmnainteunele
chestiunidisputate242.
proxim,nuceamaigeneral,fiindceafacecauncazparticularsfiecuprinsntronoiunemaigene,ral.
240Vremsdemonstrm,deexemplu,cAiaparineluiD.Pentrudemonstraiedispunemdedoucauze:Bi
C,unamaiaproapedeatributuluniversal(A),cealalt(C)maiaproapedecazulparticular(D).Rezult
silogismulcompusurmtor:
AaparineluiB
BaparineluiC
CaparineIuiD
AaparineluiD.
CauzaceamaiapropiataluiDesteC.Acesta(C)estecauzacluiDiaparineB,iarBestecauzacAi
aparineluiC.DarpentruAaparineluiB"cauzaestetotB,prinurmare,apartenenaluiAlaBeste
nemijlocit.
241nceputulcapitoluluirecapituleazconinutulcelordouAnalitici,aproapePrinaceleaicuvintecain

ntiulcapitolalAnaliticiiprime.SfritulAnaliticilorsentlnetecunceputullor.
242Silogismulidemonstraia,careestetotunacutiinademonstrativ,aratc"cunotin(concluzia)deriv
necesardinpremise,caresuntprincipiile"raiona"^"tului.ndemonstraie,adevrulconcluzieidepindede
adevrulpremiselorsauprin**Piilor.PnacumAristotelnusaocupatndeosebidenoiuneadeprincipiuide
metoda*alcunoatePremiselesuntdedoufeluri:premisamajoruniversal,fiindctermenulp)or,cuprinsn
aceastpremis,esteuniversal,ipremisaminor,ncaresecuprinde
ttnenulminor,adictermenulceexprimparticularulsubordonattermenuluimediu.."duziasubordoneaz
termenulminortermenuluimajor.Punndproblemaprincipiilor'an>etodeidealecunoate,Aristotelvatrebui
scercetezecumcunoatemparticularul
231
ARISTOTEL
Sastabilitlanceput243cnuputemcunoatenimicdemonstraie,dacnucunoatemprimeleprincipii
nemijlocite244privetecunoatereaprincipiilornemijlocite,sepoatediscuta:dac"estesaunuestedeacelai
felcucunoatereaprindemonstraiedamndoucunoaterilemeritnumeledetiinsaudacnumaiueste
tiin,iarcealaltesteunaltfeldecunoatere245,nsfritdasaceastfacultatedeacunoateprincipiilesa
nscutodatcunoidfrtiinanoastr,saudacnaexistatnainte,ciafostdobnditNearmirasposedm
dinainte,frsobservm,ocunoaterecarestesuperioardemonstraiei.Daridacamfidobnditofrso
fiavutmainainte,cumamputeasnensuimispredmcunotinefrsfiprecedatofacultatedea
cunoate?Aacevanuesteposibilcumamartatlademonstraie.
Estedecievidentcnicinuavemnaintedeanenatecunoatereaprincipiilor,nicinuamdobnditodintro
totalignoranifroanumitfacultate.Aadar,estenecesarsdispunemdeofacultatedeacunoate,care
nsnuestesuperioarprincipiilorcunoscute246.
iuniversalulivaajungelancheiereaccunoatemuniversalulprinparticular,adicinductiv.Oultim
chestiunecarevafisupuscercetriiareoimportandeosebit:cuajutorulcreifaculticunoatem?Am
tradusprinfacultate"termenulde{ic(latin:habitus),careestecevaintermediarntrepotenialiactual.
Totui,facultateaprincarecunoatemestecevaeminamenteactual,intelectualintuitiv(voOc),decarenevom
ocupalaloculcuvenit.
243noperadefa,I,2,undesetrateazdespretiinngenere.
244Principiileformeazoierarhie:unelesuntsubordonatealtorapnceseajungelaprincipiiprime,caresunt
cunoscutenemijlocit,fiindcnuaualtelesuperioare.Capitolulseintereseazndeosebidemijloculdeacunoate
primeleprincipii.Inadevr,existmaimulteprincipiiprime,dupgenulfiecreitiine.Aristotelnuseocupa
aicideprincipiileprimealetuturortiinelor.AceastproblemcadensarcinaMetafizic"
245Nouatemridicoseamdeprobleme:1.Estecunoatereaprincipiilorotiin,saueaesteoalt
cunoateredectaceeademonstrativ?Aristotelsusinecexistotiinaprincipiilor,fiindcprincipiile,prin
naturalor,nupotfidernons
2.Dacprincipiilenuconstituieotiin,cipresupunofacultatespecial,esteoarefacultatennscut,frafi
contienicestennscut?AristotelrespingeteoriaPlat0Jeaaideilornnscute,nsadmitecavemo
facultate"nnscut,adicP051^'1''^^^cunoateprincipiile.Cunoatereaprincipiilorareocertitudinemaimare
dectueia,deaceeaeanuconstituiensenspropriuotiin.tiinaestetotdeaunadobandemonstraie.
delao
246CumsastablitnAnaliticasecund,I,1,nupornimncunoatereignorantotal,cidelacevace
preexist.Darcunoatereacepreexistnueste
232
ANALITICASECUNDAII,19,99b,100a
ncepriveteaceastfacultate,experienanemrturisetecaaesteonsuireatuturoranimalelor.nadevr,
acesteaposeddelanaturfacultateadeadeosebi,pecareonumimpercepie247.
ntimpcefacultateadeapercepeestesditntoateanimalele,launeledineleseproduceoimaginesensibil
carepersist,laaltelenu Acoloundenuarelocoimaginepersistent,animalelenuaualtcunoateredect
percepia.Laanimalelecapabilespstrezensufletourmapercepiei,maiobservmncodeosebire,dac
imagineapersistentsarepetat:uneori,dinimaginilepersistenteseproduceonoiune,alteorinu248.
Dinpercepie,aadar,ianatereamintirea,cumnumimimagineapersistentdinamintireacaresarepetat
adeseasenateexperiena249,cciamintirilennumrmareduclaoexperienunitar.Insfrit,dinexperien
saudinoricegeneralcarepersistnsufletgeneralulesteunulalturidemultiplu,careestetotuiunuln
toatecazurileparticularerezultprincipiularteiialtiinei,alarteiundeestevorbadedevenire,altiinei
undeestevorbadeexisten250.Astfel,
100a
nnscutaprincipiilor,ciofacultatedeacunoateprincipiile,frafitotuisuperioar:ipiilor,adicmaicert
dectacestea.
247Enunulacestaesteextremdeimportantpentrunelegereagnoseologieiristotelice.Facultateadea

cunoateprincipiileestefacultateacomunomuluiiinimalului:facultateadeadiscriminacevanrealitateprin
percepie(SiivauiKpiTiictj).Percepiaestetotunacusenzaia"(aoOTion).Urmeazacesteiconstatrio
explicaie
'fiziologicaformriinoiunilori,ngenere,acunoaterii.
248Adouatreapt,duppercepie,estepersistenapercepieicaimaginesau.Amintire".Dacimaginilese
repet,seproduceocunoaterenou:noiunea(Xdyoc),cunoatereauniversalului(generalului)deosebitde
percepiaindividualului,dartotuicti8*prinpercepiaindividualului.Universalulseaflnexistenele
(substanele)individuale.
249Duppercepieurmeazamintirea(uffjuri),iardinamintiresaudin imagini*natere,prinrepetiie,
experiena(euTTtipi'a).Noiuneadeexperien,laAristotel,Aprindenunumaipercepiaindividual,cii
noiuneageneral(Xdyoc),deaceea,maiaparteelvatacesurmezeexperieneiprincipiularteiitiinei",care
estegndireaCursiv(Sidvoia).
250nacestpasajgsimtreiafirmaiinsemnate:1.Experienanuesteceva"iPtiv,eacuprindensine
universalulcarepersist,careestenrepaus",adicnuse**inib,cumseconstatlaindividual.2.Universalul
seaflnindividual,nudeasupra"".caIdeileplatonice.Totui,universalul,frafiseparat,estedeosebitde
individual.
oexperiendecurgeoultimetapacunoaterii:principiularteiitiinei"
233
ARISTOTEL
facultilendiscuie251nicinusuntgatannscutensufletninsuntdobnditedinaltefacultimaiputernice,
ciiauorigineasenzaie(percepie)252.ProcesuldecunoatereseaseamncuoInxncaretoifug,dardac
unulseoprete,seopreteapoialtulsiaaunaltul,pncesarestabilitordineadelanceput.nadev"sufletul
estenaafelconstituit,nctpoatetreceprintrunasemenproces.
Ceeaceamspusnainte,nunsdestuldelmurit,trebuiesa1expunemncodat253.
Cndunfenomenindividual,carencnuestedistinctnspeciasa,persist,atuncisufletulareunprimcaracter
general.Ccideipercepemindividualul,percepiansisendreaptspregeneraldeexempluspreom,nuspre
omulCallias.Apoiarelocprintreacestecaracteregeneraleprimeonoupersisten,pnceseajungela
indivizibiligeneral(universal)deexemplu,neoprimlanoiuneadecutaresaucutarespeciedeanimal,pnce
obinemnoiuneadeanimalitotaamaideparte254.Estedecievidentctrebuiescunoatemprimeleprincipii
cuajutorulinduciei.Ccinacestchipsenzaianedezvluiegeneralul255.
(dpxtjte'xvtKkofcitiarriuTie)primasereferladevenire(yveoic),iaproducerealucrurilorprinart,adoua
latiinacarecunoateexistena(totiv).
251Facultile(4'Ceic)deacunoateprincipiile.
252Aristotelestedecipartizanulexperienei:orctdegeneralearficunotinele,originealoresteexperienacea
maiumil,senzaia,findcnsenzaieseexercitfacultateadeadiscrimina,deprindereacritic".
253Deiexpunereadepnaiciafostdestuldeclar,Aristotelcredecaenecesarsaduclumininoidespre
genezacunoateriiuniversaledincunoatereaparticularului(individualului).
254Cunoatereaarecapunctdeplecarepercepereaindistinctaindividualuui.Dinaceastindistincie,se
desprindeunprimgeneral,oprimnotgeneral.Anstoefcutdeosebirea,ncarteaI,31aopereidefa,ntre
senzaiacaresendreaptspceeaceestestrictindividual,ideaceeatiinanusefundeazpesenzaie(perr>
iconinutulinternalsenzaiei,coninutulgeneral(universal,noional).DeiperF1individualul,percepiase
ndreaptspreconinutulindividualului,spregeneral,e^Callias,dargndescnelomul".nindividual,
universaliiformeazoierarhieducelauniversalulultim,indivizibil".
e
255Cumvedem.Aristotelsocotetedreptoevidencmetodapcunoatereaprimelorprincipii",careservesc
demonstraiei,esteinduciaGeneralulestedezvluitprinpercepiaindividualului.
234
ANALITICASECUNDAII,19,100a
Deoareceprintrefacultileintelectului256,cuajutorulcroracuoastemadevrul,unelesunttotdeauna
adevrate,iaraltelesuntexpuseerorii,deexempluopiniairaionamentul,ntimpcetiinaiintelectulintuitiv
sunttotdeaunaadevrate,deoarecenicioaltfacultate,nafardeintelectulintuitiv,nuestemaiexactdect
tiina,urmeazcnuexistotiinaprincipiilor257.Deasemenea,trebuiesavemnvederecprincipiile
suntmaisiguredectconcluziiledemonstraieiicoricetiinsefundeazpeprincipii.Deoarecetotuinumai
intelectulintuitivestemaiadevratdecttiina,principiilesuntobiectulintelectuluiintuitiv.Aceastaeste
adevratidinmotivulcdemonstraianuesteprincipiuldemonstraiei,decinicitiinanuesteprincipiul
tiinei.Dac,nafardetiin,nuposedmnicioaltfacultatedeacunoateadevrul,intelectulintuitiv
trebuiesfieprincipiultiinei258.Astfel,intelectulintuitivesteprincipiulpricipiuluitiinei,ntocmaicum
totalitateatiineiestentrunraportasemntorcutotalitatealucrurilor259.
256Intelectul"sauinteligena"traducetermenulgrecdevovc,aproapeidenticcanelescuexperiena.
Aristote!vorbetedefacultile"(e^ic)intelectului.Printreacestefacultieldistingedougrupe:1)unele,

deingenereneoferadevruri,sunttotuiexpuseerorii,ignoranei",aasuntopinia"(Soia)i
raionamentul"(Xoyioudc)2)altelesunttotdeaunaadevrate:tiina"(eniaTtjuil)iintelectulintuitiv"
(voOc).Copinia"sedeosebetedetiin"nAnaliticasecundafostsubliniatadesea,maialesncartea1,
30ciraionamentulesteexpuseroriisacercetatncapitolele1618.Ctiina"nusenalniciodateste,
deasemenea,oconvingerealuiAristotel,cadoctrinaraldemonstraiei,alapodicticii"Elnu mprtete
totdeaunaoasemeneaconcepierigiddespretiin.Matematica,nubiologia,iainspiratconvingerea
apodicticitii.Adugarea,alturidetiin,aintelectuluiintuitivsauaintuiieiintelectuale(voOc)nedezvluie
unreziduualplatonismuluiiniialdinformareafilozoficaluiAristotel.Intelectulintuitivestechiarmaisigur
decttiina.
257Dacnimicnuestemaiexactdectintelectulintuitiv,dactiinaestenumaidemonstraie,nuintuiie,
tiinanuesteintuitiv,darprincipiiledemonstraieisuntcunoscuteintuitiv,nudemonstrativ,ideaceeanu
existotiinaprincipiilor.
258Dacprincipiilesuntcunoscutenumaiprinintelectulintuitiv,nuexistnicidemonstraie,nicitiina
principiilor.Intelectulintuitiv(vok)esteprincipiultiinei,^"principiulprincipiului".
259Dactiinapresupuneprincipiiidacacesteprincipiisuntcunoscute"certitudinedeintelectulintuitiv,
acestaesteprincipiulprincipiuluitiinei",aacumSninangenereesteprincipiul(uturorcunotinelor
tiinifice.
Caobservaiefinal,trebuiesubliniatcAristotel,pentruasprijiniinducia,me
r(adeadescoperiuniversalul,principiul,recurgelaonoumetod,superioarinduciei,
BtelectulintuitivInducianuprezintsuficientegaraniideafurnizatiinelorprincipii
,'Menteprinelensele,superioaredemonstraiei.nacestcapitolsentreesmotivulempirist,
Uctiv,alluiAristotelcumotivulraionalist,deductiviintuiionistalluiPlaton.Asupra
_V>J<AristotelsepronunmaipuinavarnDeanima,cainaltelocuri.Noiuneade
"*estepoateceamaiimportant,dariceamaiobscurdinfilozofiaaristotelic.
235
TOPICA
A.ORIGINEASISTRUCTURATOPICII
I.Gndireaanticcunoatedoulogici:analiticaidialectica
':
CeledouAnalitici Analiticaprim(teoriasilogismului)iAnaliticasecund(teoriasilogismului
demonstrativ)pregtitedeCategorii(teorianoiunilorcelormaigenerale)ideDespreinterpretare(teoria
judecii)nureprezintntreagalogicaristotelic.ReamintimC2Aristotelnuntrebuineaztermenulde
logic"pentruadesemnateoriagndiriidiscursive(dianoetice)ngenere,aacumobinuietevocabularul
modern,cipeceldeinstrument"(organon)altiinei.Elrezervtermenuldelogic"pentruadefiniadoua
laturaOrganonului,adouaparteagndiriidianoetice,pecareStagiritulonumeteTopica,termencarenou
nunemaispuneaproapenimic,sauDialectica,termencare,dimpotriv,inounespunemult,fiindcnc"e
atuncielsaimpuscaexpresiauneiadoualogici,ntregitoarenecesarasilogisticii,alogiciiformale".
239
MIRCEAFLORIAN
AristoteladenumitAnaliticiDialecticceledoufetealdiriidiscursiveiastfelaconsacratodistincie
fundamentalatgndiriantice.Logicaanticestemaicomplexdectseadmitenere.Eaareuncmpde
cercetaremaivastdectcelalAnaliticiisau \gisticii,fiindccuprindetoateformelecarefacinteligibil,
raionalfformeexprimateprintermenuldedialectic.Logicaantictrebuies^fneleasnfizionomiasa
complex,nlegturilecomplicatedintAnalitic(logicformal")iDialectic.AcesteasedezvoltnAntich'
tatei,nparte,chiarinEvulMediunceamaistrnslegturunacalta.Aristotelcodificceledoumari
funciialelogiciianticei,deaceeistorialogiciianticeesteistorialogiciiaristotelice.Elarealizatprimultratat
delogic,difereniindAnaliticaiDialecticaidndprecdereAnaliticiincepriveteputereaconcludent.
naintaulimultvremendrumtorulsu,Platon,confundncAnaliticacuDialectica,dndntietate
acesteiadinurm,iarulteriorluiAristotelcoalastoicprocedeazlafel,adicreducelogicaladialectic,cu
deosebireaconsiderabilcelementeledialecticiinumaisuntideileplatonice,ciindiviziiaristotelici.Logica
aristotelicilogicastoicsuntceledoulogicirivalealegndiriivechiiapoialentregiigndirieuropene.
FrDialecticifropoziiaeifadeAnaliticnuputemreconstituiistoriclogicaantic,ntocmaicumnu
putemnelegentreagafilozofievechefropoziiadintreParmenideiHeraclit.Analiticasanscutdin
Dialectic,dindiscuie,controvers,dinartadeaargumenta,dinaceasupleeagndiriicaresemldiazdup
naturacomplexalucrurilor.Eareprezintexigenamaistringentatiineidemonstrative,aadevruluinecesar,
recunoscndDialecticiiunrolpecarelvomvedeandat.DacAnaliticaestedoctrinatiinei,anecesarului,
Dialectica(Topica)estedoctrinaprobabilului,aplauzibilului,auneigndirimaipuinrigideimaipuin
inflexibile,maiaproapedemicareaconcretaalucrurilor.Interpreimaivechisaumainoiaigndiriianticeau

constatatcaunfapt,existenanfilozofialuiAristotelacelordoulogiciDarinterpretareafaptuluipoatefi
diferit.Dacprinadoualogic,adieprindialectic,senelegeologicparalelceleilalteifrlegturaea,
Aristotelnuadmiteoastfeldedialectic.AnaliticaiDialecticasusolidareiinterdependente.Dialecticaestei
sistematic,nunumairic,opregtireaAnaliticiiiunauxiliaralacesteia,oridecteoriliticanupoateajunge
pnlanecesaridemonstrativ.Too
240
INTRODUCERELATOPICA
njalecticacorecteaz,ndulceteintransigenademonstraieiiaecesaruluieafacegndireamai
corespunztoarebogieilucrurilori,jeaceea,cumvomvedeapelarg,easeservetemaialesdeinducie,casi
celelaltetiinealenaturii.
Analiticaoferocunoatereadecvatinecesararealului,dareanuexcludeoaltcunoaterecareopregtete
i,lanevoie,iinelocul.Astfel,cunoatereaesteunefortdeaatinge,printroetappregtitoare,compensatorie
irelativ,absolutul,realitateansi.ProbabilitateadialecticiideschidecaleaNecesarului,Adevruluiimutabil,
ichiariineloculacoloundeNecesarulnuafostncatins.Aristotel,nopoziiecuplaton,facesiastiina
dinopinie"iexperien",pescurt,dininducieidialectic,cumvomcunoateexplicitnTopica.Dialectica
este,laAristotel,nruditcuRetorica,fiindcamndourenunlastringenainecesitateaapodicticii,alcrei
modelestegeometria.Retoricaesteartatripleioratorii:deliberative,judiciareiepidictice(deelogiuiblam)i
caatareestecorelativa,unfeldereversAristotelonumeteantistrofa"Dialecticii(RetoricaI,1,1354a).
Dialecticaesteartacontroversei,aargumentriipentruicontranchestiigenerale.Deaceea,Aristotel
ncorporeazlogiciinumaiDialectica,nuiRetorica.Maitrziunscolilederetoric,celemaidurabilecoli
aleantichitii,voranexaDialecticasauTopica.
Topicaseprezintcaunrezumatalntregiilogiciaristotelice.Eatrateazdespretoateformeledegndire:
noiune,judecat,silogism,inducie,ntroluminnoua,dezvoltndtotodatproblemecercetateparaleln
Analitic,maialesproblemadefiniiei iainduciei.DefiniiaocupaproapentreagaCarteaIiaaAnaliticii
secunde,iarinduciasentlneteinAnaliticaprim(II,23)inAnaliticasecund(II,19).Problema
definiiei,dezvoltatpelargnTopica,esteimplicatncelelaltetreipredicabile,nafardedefiniie,n
noiuniledepropriu,gen(inclusivdiferenaproductoaredespecie)iaccident,iarproblema"iduciei,din
nefericire,tratatiaicicuzgrcenie,estepusdescopul?!utilitateadialecticii.TermenuldeTopica,demult
ieitdinuz,adatMuloperei,fiindceldesemneazlocurile"(topoi)sauaspectelegeneraleicomune,acele
cuiburidecolumbar",cumlenumeteistongrafularistotelicW.D.Ross1,subcaresedifereniaz,n
'W.D.Ross,Aristote,Paris,Payot,1930,p.86.
241
MIRCEAFLORIAN
argumentare,ceipatrupredicabili.Noivomfolositermenulloccom[locuscommunis\cumdealtminterisa
tradusuneorinlimbaWcuvntuldeto'ttoc.Determinarealoculuicafiindcomun"'nuestbanalizare,o
trivializare,cumsenelegeastziloculcomun"eioprecizarenecesar,pecarensuiAristotelorecunoate,
deexemnlnCarteaaVila,4,undevorbetedeloccomuniputernic"(ic0lvicaievcpyo'ctoitoc).
DacautenticitateaTopiciinuafostpuslandoial.nschimbcompoziiaeiconstituieiastzioproblem
filologicifilozoficJudecnddupconinutulei,opera(noptcrivariabilecadimensiune)asuferit
remanieriidezvoltri,aanctsepoatevorbideceledouprialeei.Parteaceamaivecheseocupde
locurilecomune"(cnileIIVII):suntadugatenceputulisfritul(crileI iaVIIIa),precumi
capitoleledincarteaaVila,caialtepasajemaiscurtedinaltecri.Semnificativ estecncrileIIVIInuse
folosesctermeniideraionament(mjXXoyiauo'c)irationare(auXXoyia6cu)nsensultehnicntrebuinatn
Analitici,cinsensulgeneral,popular,derationare.Seadmiteastzicaceastparteesteoriginaricafost
redactatdetimpuriu,poatechiarncadrulAcademieiplatonice,pentruaservicascurtmanualdeargumentare,
cumnearatifolosireafrecventaatermenuluiplatonicdeparticipaie"(uc9ei.c),respinsmaitrziude
Aristotel.nschimb,carteaI,careesteointroducere,seocupdechestiuniprincipialei,ntrealtele,d
silogismuluiodefiniieidenticcuaceeadinAnaliticaprimI.1,24b,iarcarteaaVIIIaesteunfelde
concluzie,avndcatemregulilepracticealearteideaargumenta.
TopicanefacescunoatemunaltAristoteldectacelpecarelamcunoscutnCategorii,Despreinterpretarei
maialesnceledouaAnaliticiunAristotelmaipuinrigurosiexigent,maivariatichiarmaindrzne,un
Aristotelcarendrummaimultnaplicareapracticatiinei,ndescoperireafaptelor,nadaptareagndiriila
realitateaschimbtoare.ImpresiageneralaTopiciiestenunumaisupleeaecepionalaautoruluinmnuirea
dialecticii,cinumaipuin,ceeasetrececuvedereangenere,victoriadetimpuriuaAsclepiaduWomuluide
tiinasuprafilozofuluiplatonic.Estevrednicdetuseamdeclaraiasa,asupracreiavomreveni,c
universalulesinutdecelemaimulteoriprininduciesauprinsimilitudine (r^ZVIII,8,160a,lasfrit).n
Topicadominmetodainductiva
242
jjbuiclileicutrileei,inacestsensaveadreptatemarelecomentatorajopereiaristotelice,maialesal

Organonului,AlexandrosdinAfrodisias,cscrie:dialecticianulprocedeazinductiv"(oenaKTiKoc
6ia\eKTiKoc).
ScopulTopiciiesteformulatrspicatlanceputuloperei:Scopultratatuluinostaiestedeagsiometodprin
careputemargumentadespreoriceproblempropus,porninddelapropoziiiprobabile,iprincareputemevita
deacdeancontradicie,cndtrebuiesaprmoargumentare".Frazaaceastarelev,nprimulrnd,c
tratatulurmretesdeterminemetodadialecticii,adouamaremetodlogic,alturidemetodademonstrativ,
deapodictic.Aristotel,nultimacarte,declarcnunumaiapodicticasausilogisticademonstrativ,cii
dialecticaaufostconstituitemetodicprintrondelungiinstovitoarecercetare,fiindcnelaborareasanua
fostajutatdemodele,dealtencercri.Aadar,deoarece.ncepriveteaceastart,nunisatransmisnimicde
lanaintai,vomncercanoininesdezvoltmuneleconsideraii"(TopicaVIII.5.159a).Odeclaraie
asemntoareesteconsemnatlasfritulRespingerilorsofistice:ncepriveteRetorica,Aristotelrecunoatec
nuiaulipsitmodele,cpredecesoriiauelaboratsistematicproblemeleunuidomeniuattdepreuitdegreci,dar
ncepriveteapodicticaidialectica(topica),eldeclarclaucostatmultosteneal"{Respingerilesofistice
34.184a185b).
AristotelasociazRetoricacuDialectica,cumasociazDialecticaOiApodictici,.,Retoricaestereversul
(dvTiaTpo4>oc)dialecticii,cciamndousereferlachestiunicomunetuturoroamenilor,frspresupun
vreotiinspecial"(Retorica1,1,nceputul).Retoricaestetehnicadiscursurilor"uexi'nt<3uXdyuv)
dialecticaestetehnicadiscuiilor,esteunghidnartacontroversei,aargumentrii.(Th.Gomperznumete
Topica,.unmanualdedialecticmilitant"2.)Retoricaaretrei
,inumaitreigenuri,dupcumsereferlaviitor,dndunsfat
deliberativ,saulatrecut,aprndsauacuzndunnvinovit Senuljudiciar,saulaprezent,elogiindsau
blamndopersoanifaptele^egenulepidiclic.Retoricaesteoramur",osecie"adialecticii,"odc
amndouurmrescsobinprincuvntoconvingere(mttavo'v),^..persuadeze",fiecarenscualtemijloace.
Retoricaapeleazla
auditorului,dialecticalasilogismiinducie,independent
Th.Gomperz,LcspenseursdelaGrece.voi.III,1910,p.58.
243
MIRCEAFLORIAN
depasiuni,fiindcintaeiestesfacstriumfeoconvingerediscuie.
Prin
II.DialecticalaSocrate,Platon,EucliddinMegaraiAristotel
Dialecticanupoatefidespritdeapodictic,detiin.Probablitateadialecticiipresupuneadevrul,
necesitateatiinei.Genezadialecticiinedemonstreazconstituireadialecticiinstrnslegturactiina
special.PnlaAristotel,titluldedialecticianerarevendicatnsensuridiametralopuse,deoparte,dePlaton,
dealtparte,demegariciadicdeaceidiscipoliailuiSocrateadunainjurulluiEucliddinMegara.celebriprin
capacitatealoreristic",combativpnlasofistic.Darctdeosebirentredialecticaplatonicidialectica
megaric,cutoatecamndoupurcedeaudinizvorulsocratic.AristotelnMetafizica(carteaI,6,987b32i
XIII,4,1078b,25j,afirmcnaintedeSocrateiPlaton,dialecticaeranecunoscut,deitotel,dupspusele
luiDiogenesLaertios(VieileidoctrinelefilozofilorVIU,57,IX,25),afirmceleatulZenonestefuritorul
metodeidialectice.nceledinurm,eliatribuisesieiadevratafundareadialecticii,ceaceestenbunparte
unadevristoric,fiindc,pectsepare,naexistatanaintedeeluntratatdespremetodadialectic.
PentruPlatondialecticaestetotunacumetodatiinific",deciifilozofic",singuracalespreadevrul
absolut.Dialecticianulestegnditorulsinoptic",atotcuprinztor,fiindcprinntrebareirspuns,prindialogare
(SidXe^ic),elajungescunoascarticulaiileierarhicealeIdeilor,ordineasuitoareicobortoarea
universalului,delauniversaliisupremipnlauniversaliiconcrei,speciile,celemaiaproapedeindivizii
sensibili.DialecticianulastrbtutcontinentulsuprasensibilalIdeilor.Aadar,Platondenumetedialecticieni"
ifilozofi"numaipeadepiidoctrineisale.nopoziiecucoalaplatonicseformeaznjurulluiEucliddin
Megaraogniparecarevreasmeninsensulorginaraldialecticiisocratice:dialecticaestemetodadediscuie
combativa,eleeristic(epioriicoc=iubitordeluptverbal,decontrovers),deaceeaadepiiluiEuclidsau
numitnunumaimegarici,ciieristiciidialecticieni.DiogenesLaertios(II,106)susinecmegariculDionysios
dinHalcedonadatceldintimegaricilornumelededialecticieniinsuiestecunoscutsubacestnume.Cnd
maitrziuAristondinC''apoiEpicurielevulsuMetrodorauredactatscrieriContradtfecienilor,eiau
cuprinssubacestnumepemegarici.Dupdispariia
244
INTRODUCERELATOPICA
piegaiice,denumireade.,dialectic"treceasupraadoualtecolicarecUjtivausubtilitile..dialectice":a)
coalastoic,datoritluiCrisipcaredenumetedialectic"ceeacenoinumimlogiciteoriacunoateriit>)
coalanouacademicaluiArcesilau,CarneadeimaialesaelevuluilorClitomach(acetiasuntnumii
dialecticieni"deCiceroiSextusjjmpincus)3.
ntiedialectica,metodriguroas,celpuinnintenie,aluiPlaton,sidialectica,metoderistic,purcombativ,

rareoricuprofunzime,amegancilor,Aristotel,omulmsuratpnlaexces",facedindialecticodisciplin
intermediarntremetodatiinificriguroasirigid,demonstraia"silogisticaAnaliticilor,sistematizat
maintideel,imetodaeristic,purcombativamegaricilor.Aristoteltiesdeosebeasceristicadesofistic.
Silogismuleristicesteunadevratsilogism,darunsilogismcarearepremisenumaiaparentprobabile(TopicaI,
1,100b)silogismul"sofisticnuesteunsilogism,fiindcnurespectregulilesilogismului.Prinstricta
deosebireadialecticiideeristic,Aristotelseapropiedenvtorulsu,Platon,darnuestenacordcuelnce
privetecaracterultiinificaldialecticii.Metodadialectic,dupAristotel,nuestedecitiinific,dareaajut
tiinanoperaiileeipentruaajungelarezultateriguroase.nlungasauceniciensnulAcademieiplatonice,
Aristotelsafamiliarizatcudialecticai,cumscrieWernerJaeger,amanifestatndialogurilescrisenacea
vreme,darpierdutecuexcepiactorvafrnturi,opredileciepentruaanumitadialectic"4.
Hi.ApodicticaidialecticaluiAristotel
Deosebireadintredialecticieristicvareieimaipronunat,dupcevomcunoatedeosebireapecareoface
Aristotelntredialecticiapodictic(tiinademonstrativ).nceprivetemetodologiaceamaigeneral,nu
existniciodeosebirentreele:amndoupunlacontribuieceledoumariprocedeedecunoatere:silogismul
(raionamentuldeductiv)iinducia(TopicaI,12).Existdeciunsilogismapodictic(Analiticasecund)i
induciaapodictic(ndeosebi,
3Pau1y Wissowa,RealEocyclopdie,Bd.V,1905,pp.320321,articolulP'alektiker.
4WernerJaeger,Aristoteles,GrundlegungeinerGeschkbtsseinerEntwicklung,I923,p.45.
245
MIRCEAFLORIAN
Analiticapriml,23)iunsilogismdialecticioinduciedialer(Topica).Acesteacompleteazpeceledinti
ntreelesetesainterdependencontinusprefolosulipropireacunoateriiuniaOnotproprie
dialecticiisentlnetelajudecat,lapremis".Prem'saupropoziiadialecticesteopropoziieinterogativ
(TopicaI in104a),ontrebare(epwTTicnc)careateaptunrspuns.ncarteaaVinsecerceteazregulile
interogrii,aleanchetei,ncareAristotelrecunoateposibilitateadeaprimindialecticipremisenecesare
obinutefieprinsilogism,fieprininducie,darelnusesfietedearecomandaintrebuinareastratagemelor,a
tertipurilor,aargutiilorpentrucarespondentulsnuobservetemeiulnecesitiisilogisticesauinductive.Darnu
oricepropoziieinterogativesteopropoziiedialectic.Aa,deexemplu,nuestedialecticntrebarea:ceeste
omul?"saunctesensuriesteluatbinele?"(Topica1,10iVIII,2158a).ntrebareadialecticesteo
alternativlacareserspundeprindasaunu,estedeciopropoziiencarerspunsulconstntroargumentare
pentrusaucontrauneiasaualteiadinalternative.Propoziiadialecticesteaceealacaresepoaterspunde
printrundasaunu.ceeacenuestecazulcupropoziiilecitatemaisus"(TopicaVIII,2,158a).Aadar,
propoziiadialecticcuprindeoopoziiecontradictorie,oalternativ,dincaretrebuiesalegemunadincee
doupri.
Rspunsul,adicalegereaalternativei,constituieoproblemdialectic,creiaiurmeazdezbatereadiscuiei.
Propoziiaesteaceeadincare"(efuv)seargumenteaz,iarproblemaesteaceeadesprecare"(irepiwv)se
argumenteaz.Problemadialecticesteunobiectdecercetare,alcreiscopestesaudeaalegeideaevita
ceva,saudeadescoperiadevruliacunoate,aceastafiedirect,fiecaajutorlao_altchestiunedeacestfel"
(Topica1,11,nceputul).Aadar,problemelembrieaztoatedomeniilepracticeiteoretice,fiepentru
soluionareaproblemeinsi,fiepentruaajutasoluionareaalteiprobleme.Aristoteintrebuineaziexpresia
detez"(Oeoic)pentruadesemnaoopinieparadoxal"(tiiTo\ni|ncnapaSofoc),adicopropoziiempotriva
opinieicomune,darsusinutdeunfilozofcunoscut",deexemplu,ctotulestemicare"(Heraclit).Tezansi
esteioproblem,daroriceproblemesteiotez,oluarehotrtdepoziie,iiindcaeproblemecarenu
exprimoopinientrunsenssaualtul.nceiurm,Aristotelrecunoateuzuldinvremeasadeaconfundatez
246
INTRODUCERELATOPICA
r0(3lema.nprezent,suntdenumitetezetoateproblemeledialectice"'(opicaI,11,104b).Aristotelconstat,
cuobinuitulsubunsim,
gnuoricepropoziiepoatefioproblemsauotezdialectic.Existpropoziiicaresuntpreaevidentesauprea
absurdepentruafisupuseexaminrii,discuiei.Suntdialecticenumaipropoziiilecareridic(jificultii
solicitodiscuiepentrusaucontra.
Discuiasedesfoarntredoiinterlocutori:unul(ntrebtorul)ntreabiatacrspunsulaltuia,cellalt
(respondentul)rspundeiaprrspunsulsu.Trebuiessenotezeccelcentreabnuesteelevul,iarcelce
rspundenuesteprofesorul,cicelcentreabesteacelcareposedosuperioritatedecunotine,iarcelce
rspundeesteacelcarevafisupusprobei,examenuluisaucontrolului.ntreagadiscuieestecondusdecelcare
ntreab,nconsecinelatacarspunsul,alegereaproblemei,atezeielesteoponentul,iarcelcarerspunde
aprrspunsul,teza,estedefendentul.Procesuldialecticsemicntredouaciuni:adovediceva,astabili
ceva(KaTacKua(eiv)iarsturna,adistruge,arespingepoziiacuiva(vaaKvd(,<iiv).Esenialulncontro
versadialecticnuestestabilireauneiteze,cirespingereaei,nuestepoziia,ciopoziia.Grijaprincipalacelui

ceatacestedeaficoerentngndire,deanusecontrazice.nceamaimareparteaTopicii(IIVII),termenul
deraionare(auX\oyi(ea0ai)estenlocuitcuceidoitermenidemaisus:astabiliiarespingeunenun,otez.
Amajunsacumlaonsemnatdeterminareaconinutuluidialecticii,odeterminarecareestecuprinsnfrazade
maisusncareseenunscopuldialecticii.Propoziiadialecticesteprobabil(v5o|of),ntimpcepropoziia
apodicticestenecesar.Dacnecesarulesteconfundatcuadevrul,cumAristotelnelegesfacuneori,atunci
probabilulseopuneiadevrului(Analiticaprimli,16,65a,lasfrit),undeseopuneceeaceestepotrivit
adevrului"(icaTaXrjBemv)apodicticiilui,cuceeace^tepotrivitopiniei"(tcaraSo|av)dialecticii.Aristotel
nuaredispreulluiPlatonfadeopinie(8oa)ifadeopinabil"sau,,probabil'"(^vSo^ov).Elanelesde
timpuriuctiinatrebuiessemulumeasc,*'puinprovizoriuidenevoie,cuprobabilul,careesteoetap
spreadevr,deciesteielocunoaterearealitii.Uneori,Aristotelconfundch>aropinia'"cutiina",aa
nctnumaiputemdeosebiopiniade^Perienidetiinafundatpeexperien.Setiec,pentruAristotel,
experienaluatnsensulcelmaigeneralesteizvorultiinei,fiindcea
247
MIRCEAFLOR1AN
esteprincipiulifundamentulcunoaterii.DeaceeadoxaarenlarulattdesuplualluiAristotelaproapeacelai
senscuhypolconcepie,convingere,supoziie,credinngenere,caredeobiceiacaspecii:opiniaitiina.Dar
StagiritulntrebuineaznOrganonexpresianruditdeelicoc,carenseamnverosimil,conjecturabiljan
opereletiinificeiexpresiadeeuXoYoc,nsensuldeadmisibilraional,nacordcuexperiena.Cumse
constatuor,Aristoteldispun'deunvocabularbogatpentruadesemnacunotinacarenuposednecesitatea
apodicticiiisemulumetecuprobabilitateadialecticii
Aadar,raionamentuldialecticarecapunctdeplecarepremiseprobabile.DarcenelegeAristotelprin
cunoatereprobabil'.'Definiianesurprindeprinformulareaeivag,cutoatstrduinaluiAristoteldeaaduce
precizriprincreareadespeciitotmailimitate.Suntprobabilepremiselecaresuntacceptatesaudetoi,saude
majoritate,saudeceinelepi,iardintreceinelepi,saudetoi,saudemajoritate,saudeceimaideseam"
(Topica1,1,100b).Ultimaspeciesepoatereducelaunexemplarexcepional,cancazuluneiteze",adica
uneiopiniiparadoxale",cumestetezaluiParmenidesau,dupAristotel,ialuiHeraclit.Dincauzaformulrii
ei,definiiaaristotelicaprobabiluluipoatejustificainterpretripariale.O.Hamelinidentificprobabilulcu
ceeaceesteprimitpetemeiulautoritiii,caatare,esteobiectdecredin.Nuputemprimiaceastinterpretare.
Opoziieprobabilnsensuldeacceptatprinncrederentroautoritatenupoatefiobiectdedisput.Eaeste
susinutsaurespinsfrdiscuie.Primireauneitezepetemeiulautoritiiceluiceastabilitoesteo
probabilitateextrinsec:primescopropoziiefiindcestecrezutdetoi(criteriulconsimmntuluiuniversal),
ceeaceesteuncazdestulderar,saudemajoritate,saudeceimainelepi,fietoi,fiemajoritatealor,fieceimai
deseam.Darexistioprobabilitateintrinsec,obiectiv,aceacaresefundeazpemotivescoasedin
experien,dinrealitate,pemotivesolide,darncutotulconstrngtoare.noricecaz,Aristotel,ncarteaaVIIl
a.9.aTopicii,neceresrespingemoricepropoziieneprobabil.El(celcarrspunden.n.M.F.)vaevitas
mbriezeoipotezneprobabilaipotezpoatefineprobabilndoufeluri:nti,cnddinearezpropoziii
absurde,ca,deexemplu,propoziiactotulsemicsanimicnusemic,aldoilea,cndexprimpropoziii
imorale,concontiineinormale,ca,deexemplu,afirmaiacplcereaeste
248
sicestemaibineafacenedreptidectasuferinedrepti".Cumvomvedea,probabilitateasefundeazpe
posibilitateadeadiscutapentrusicontra,pemprejurareacpropoziiaprobabilnuexcludedelanceput
opoziia,contradicia,deciindoiala.Deaceeadialecticaestenunumailogicaprobabilului",ciilogica
aporeticului,estedomeniulaporiilor",aldificultilor,alndoielilor".
Sepoatencercaoapropiereapropoziieiprobabile,primitdetoioamenii,fadesimulcomun"prezentn
teoriafilozofuluiscoianThomasReid.ntredialecticaluiAristotelifilozofiasimuluicomun"aluiReid
existnumaiovaganalogie.PentruReid,existpropoziiiprimitenemijlociticrezutenunumaifiindcsunt
universale,ciifiindcsuntnnscutenoriceomievidenteprinelenselecaatare,elesuntlaadpostde
atacurilendoielii.Dimpotriv,pentruAristotelcareneagideilennscute,nunumaicpropoziiileprobabile
nusuntadevruriprime,axiome,cielesunt,princhiarnaturalorprobabil,supuseexamenului
critic,procedeuluipeirastic"saudecontrol.Aristotelconsidernelepciuneapoporului",sauaunoradin
oameniidetiincapunctdeplecare,caomateriaprim,pentruaajungelaadevrprinconfruntareaideilor,
prindisput,controversiexamencritic.
Aldoileacaracteraldialecticii,ncontrastcutiinaapodictic,esteuniversalitateaobiectuluieifadenatura
specialiparticularaobiectelortiinifice.Existosingurdialecticexistansmaimultetiine.
Universalitateadialecticiiarecareversprobabilitateapropoziiilorsale.Formulelepreageneraleparcase
nstrineazderealitateideaceeaelenclinraiunea,darnuoconving.Aristotelnumetepropoziiile
dialectice,universale,ilogice",pentrualedistingedecelefizice",speciale.Nutrebuiestrecemcuvederea
cfilozofiaprim",ontologia",arecaobiectivproblemelecelemaigeneraleicdeaceeatnetodafilozofiei
prime"estemetodadialectic,examinareatezeloriantitezelor,aaporiilor".Neamnelansdacamafirma

c.pentruAristotel,generalitateacunoateriiestetotdeaunaprobabil.Uneori,elsusinecopropoziie,de
exemplu,oaxiomgeometric,estecuattnaicertinecesarcuctestemaigeneral.Universalitatea
garanteaz,celpuinuneori,adevruldenezdruncinat,chiarindialectic.Ceestemaiuniversal,pentru
filozofulnostru,dectprincipiulcontradiciei,caretotuiestefundatpecaledialectic,pecalearespingeriintr
unexamencritic(MetafizicaIV,4)?Maitrebuieadugatcgeneralitateadialecticii
249
MIRCEAFLORIAN
nuestepurformal,cuminterpreteazcomentatorulJ.H.v.KirchrnaNicmcarAnaliticaprimnuesteunpur
formalismalgndiriinsendatdeKantideurmaiilui,ncreztorinsuperioritatealogicafarmicuattmai
puinTopica.naceastoperseamestecconsiderat'foartegeneraleiconstatriconcrete,obinuteinductivi
foarteaproanedepracticavieii.Ladreptvorbind,caracterulprobabilalpropozitiil0dialecticenurezultdin
coninutullorcarepoateficoncret,adevratinecesar,cidinmprejurareacregulageneralseapliclacazuri
particulare,deci,dinadaptareaimperfectauniversaluluilaindividualaabstractuluilaconcret.npuine
cuvinte,niciunuldintreceledoucaracterealepropoziieidialecticesautopicenutrebuienelesnchipabsolut.
Niciprobabilitatea,nicigeneralitateapropoziiiloreinu facdindialecticodoctrinnetiinific.
IV.Elementeledialecticii:ceipatrupredicabili
CprobabilitateaigeneralitateapropoziieidialecticenuarecaefectnlturareadialecticiidinOrganon,din
doctrinainstrumentelortiinifice,seconstatuordinrolulpecarelaunTopicaceeacescolasticiiau
numitpredicabilii(KaTTiyopouueva),spredeosebiredepredicamente(KaTTiyopTJuaTa)saucategorii,
cercetatentratatulCategorii.Ctdenruditesunt,dinacestpunctdevedere,celedoulucrri.Categoriilei
Topica,nedovedetefaptulcneoplatoniculPorphyrios,ncelebrasaIntroducere(Eiaaytoyrj)laCategoriile
aristotelicetrateazdreptcategoriicelecincivoci"(tkvtccfwvai=quinquevoces),adicceicincipredicabili,
careauprovocatnesfritadisputscolasticauniversaliilor.Aadar,categoriile"decareseocupPorphyrios
nusuntcelezececategorii,nfruntecusubstana,cunoscutedinprimulvolumajOrganonului5,cisuntceicinci
predicabiliaiTopicii:genul(yevoc),diferena(5iacj>opa),propriul(i6iov),specia(elSoc)siaccidentu*
(auii|3e|3T)Koc),careservescsdeadefiniia(opoc,opiajidc)lucrurilornTopica,predicabiliisautermenii
dialecticisuntlanceputtrei.apoipatru,carenucoincidntrutotulcuceicinciailuiPorphyrios,Anstoaazn
primulrndpropriul,apoidefiniia,careesteodiferenierepropriului,genul,nsfrit,accidentul.
5AristoteI,OrganonI (Categorii,DespreinterpretareiAnaliticaprimi
250
INTRODUCERELATOPICA
AveaoaredreptatePorphyriossnumerespeciaprintrepredicaii?W.RossestedeprerecPorphyriossa
ncurcatnacetitermenipredicabiliideaceeaafcutdinspecie,careestetotdeaunaunsubiect,unpredicat.O
atareobieciesarputeaadresamaidegrabluiArisloteljnsui,careafcutdinsubstanaindividualo
categorie,unpredicament,jnvremeceeaestetotdeaunasubiect,substratalpredicatelor.Cumvomvedea,nsui
Aristotelvorbetedediferenspecific"(eiSoTroidc),decidespeciaprodusdeadugareadifereneilaun
gen.Deasemenea,nusepoatecontestacspecia"esteunpredicabil,findceaesteexprimattotdeaunaprintr
odefiniie,careesteprincipalulpredicabil.Porphyriossarfinelatdacarfinumratprintrepredicabilii
definiia,alturidegen,diferenispecie.
CumaajunsAristotellateoriapredicabililor?Logica,sprijinitpegramatic,aluatcapunctdeplecare
propoziia,careestecompusdinsubiect(nume")ipredicat(verb").Subiectulestedeterminatdepredicat,iar
determinareasubiectuluidectrepredicatesteattdestrns,nctsubiectulipredicatulsuntconvertibile,ide
aceeapredicatulestecevapropriu"subiectului,numaiacestuisubiect.Propriul"arenTopica,celpuinla
nceput,unndoitneles.Elgseteoprimformasandefiniie.Dacsubiectulipredicatulseconvertesc
unulnloaualtuia,ntructpredicatulexprimesenasubiectului,atuncipredicabilulestedefiniia,careeste
preocupareadecpetenieadialecticianului,cumafostiaomuluidetiin(Analiticasecund).Nutrecemcu
vedereadeosebireadintreDialecticiApodictic(Analiticasecund)nceprivetesemnificaiadefiniiei.n
Apodicticdominnoiuneadecauz,ntimpcenDialecticdomindefiniia,iardesprecauzaproapecnu
sevorbete.
Odatcedefiniiasadifereniatdinpropriu,acestarmneodeterminarecareaparinenumaisubiectuluiide
aceeasereciprocheazcuel,rmneoproprietate"nsensulabsolutaltermenului.Aristotelstruiemultasupra
propriului"care,pentrunoi,nusemaideosebeteaPreciabildeesenial",deiarmeritasiserespectenuana
safa<kdefiniiaesenei.
Darpredicatulpoateaveaosfermailargdectaceeaasubiecuiiatuncielnusemaiconvertetecu
subiectul,caladefiniieiprou.Predicabilulcarenusesuprapunesubiectuluiestesaugenul(yevoc)diferena
(6ia<t>opa).Cungencuprindeialtesubiectedectcel
251
MIRCEAFLORIAN
datesteuordeneles.Genularemaimultespecii.Darcidiferentestemailargdectsubstratuldateste
cevamaigreudeprimit.Ccidjferenaproducespecia",iarspeciaestetocmaiceeaceconvinesubiectuluidat

inumailui.Scopuldefiniieiestedeaadaptadiferena(deexemplu,muritor")lasubiect(deexempluom"),
dupceeasaadugatgenului(deexemplu,animal"),difereniindu1specific.Deigenulidiferenase
deosebescdedefiniieipropriuprinsferalormailargdectaceeaasubiectului,elesuntfactoriiconstitutiviai
definiieisubliniindastfelrolulcentralaldefiniieindialectic.Topicaaducedecinecesareiimportante
dezvoltrialeteorieidefiniiei,aacumestetratatnAnaliticasecund.nsfrit,existiunalpatrulea
predicabil:accidentul(aunfiePriKoc)care.deiesteielmailargdectsubiectuldat(deexemplu,colorat"sau
alb"),nufacepartedinesenaluiidecinuesteniciparteintegrantdindefiniiesaudinpropriu.
Predicabiliiaufostscoilaluminprinanalizapropoziiei,deaceeaeiauuncaracterlogicogramaticalmai
pronunatdectpredicomentelesaucategoriile,caresunt,pentruAristotelgenurialerealului".Deosebirea
dintrepredicabilii categoriinuesteattdetranant,cciipredicabilii,cutotcaracterullorabstract,nusunt
rupiderealitate,cisuntdobndiipecaleinductiv,prinobservareafaptelorsingulare.Celegturexistntre
celezececategoriiiceipatrupredicabili?ncazulcvomgsilegtura,nevomntrebamaideparte:staucele
dougrupedenoiuninraportdecoordonaresaudesubordonare?PentruAristotel,celedoufeluridenoiuni
generalenusuntcoordonate,cisubordonate(respectiv,supraordonate).nsfrit,oultimntrebare:caregrup
estesupraordonaticaresubordonat?Aristotelnudunrspunsexplicit.nacelaicapitol(9)alcriiI din
Topica,predicabiliisuntlanceputsubordonaicategoriilor,fiindceisuntconinui" ntrocategoriesaualta.
Ccitoatepremiseleformateprincelepatrunoiunienunsauoesen,sauocalitate,sauocantitate,sauoalt
categorie".ncontinuare.Aristotelsubordoneazcategoriilepredicabililor,fiindcpredicabilulprincipal,
definiiacareexprimesena,poateconineoricecategorie.Estedelasinenelescceeaceexprimesena
exprimfiesubstana.fiecalitatea,fieoricealtcategorie".CredemcaceastaesteadevaraopiniealuiAristotel
naceastchestiune:predicabiliisuntmaigenera
maiformali"dectcategoriile,icaatareeipotficonsiderai,in
acord
cuPorphyros,canoiunilecelemaigeneraleicelemaindreptie
252

INTRODUCERELATOPICA
finumitecategorii.Predicabiliireprezintdefiniiacareesteprincipiuloricreitiine,caialoricrei
argumentridialectice.
V.Instrumentele(opyava)dialecticiiiinducia
Predicabiliisuntscheletuldialecticiioricepremissauproblemintrntrunuidinpredicabili:opropoziiesau
problemexprimodefiniie,unpropriu,ungen(inclusivodiferen)sauunaccident.Dardialecticarecurgei
laaltepunctedevedere,care,subraportulgeneralitii,sesitueazduppredicabili.Acestenoipunctedevedere
suntnumitedeAristotel,.mijloace",instrumente"(opyava),numecareneamintetedetitlulntregiiopere.
Aadar,termenuldeorganon"arelaAristoteltreisensuri:a)totalitatealucrrilordelogic,deciinstrumentul
oricreitiineb)instrumentulspecialaldialecticiic)instrumentulfiineivii,mijloculsaumijloaceledecareea
seserveteideaceeaesteunorganism".Instrumentele"dialecticii,deisuntlegatenspecialdeea,auo
aplicabilitatemaigeneral,cumsevaartandat.Elesuntdepatrufeluri:a)procurareasaualegerea
propoziiilorsaupremiselordeoricenaturcarepotserviargumentrii,aprovizionareacuopiniiprobabile
b)elucidareadiferitelorsensurialecuvintelorfolositenargumentare
c)stabilireadedeosebirintrelucrurilecarepotfiluateunuldreptaltul
d)descoperireaasemnriloriidentitilordinlucruriledeosebiteunuldealtul.Ladreptvorbind,toatecele
patruinstrumentesereduclaprimul:procurarea,alegereadepropoziiiutileargumentrii.Celelaltetreideter
minconinutulpropoziiilor:fiedeosebiridesensurialecuvintelorsaudelucruri:fieasemnriiidentitide
cuvinteidelucruri.
Propoziiilesuntdetreifeluri:etice,fiziceilogice(TopicaI,14,105b).Aceleaipropoziiisuntconsideraten
filozofiepotrivitadevrului"(Kar'dXTi0eiai'),iarndialecticnraportcuopinia"(npoc6oav).Propoziia
trebuieneleasnaccepiaceamaigeneral.Aa,deexemplu,trebuiesafirmmctiinaopuiloresteuna
iaceeai,apoicesteaceeaipentrucontrariipentrurelativi.Deasemenea,trebuiessubdividemaceste
premisedinurm,attctngduiesubdivizareadeexemplu,cesteunaiaceeaitiinabineluiiarului,a
albuluiianegrului,areceluiiacaldului,itotaamaideparte"(Topica1,14,sfritul).Despreimportana
alegeriipremiselor,AristotelyorbeteinAnaliticaprimai,30.lasfrit,undetrimitelaDialectic,
253
MIRCEAFLORIAN
recunoscndastfelprioritateacronologicaTopicii.ngeneral,ameplicatdestuldebinecumtrebuies
alegempremiseleamdiscutataceastchestiunemaiadncitntratatulrelativladialectic".
Aldoileainstrumentdialecticelucidareadeosebitelorsensurialecuvintelorestetotattdensemnatpentru
spiritulipracticadialecticii.ndeosebi,Aristotelanalizeazsensuriletermenilorafi"iacelai"(identitate),la

el,termenisolidari(vezicartea1,7inceputulcriiaVila).Oriundesepracticdifereniereasensurilorse
aplicametodadialectic.Elucidareasensurilordiferitealeunortermenifilozoficiimportaniesteosarcin
obinuitiinevitabilafilozofieisideaceeaaceastdisciplinfundamental,deinzuieteiea,caorice
tiinspreapodictic,nusepoatelipsideserviciiledialecticii.Toatacarteaacincea(A)aMetafiziciiesteo
analizasensurilorncaresuntluaitermeniifilozofici.
Altreileainstrumentbeneficiazdecuceririleceluidealdoilea.Cutareadiferenelortrebuiesseaplicela
lucrurileapropiateuneledealtele,aa,deexemplu,vomcutadiferenadintresenzaieitiin.Lagenurile
multndeprtateuneledealtele,diferenelesuntctsepoatedeevidente"(Topica1,16,sfrit).Onsemntate
deosebitareinstrumentulcutriideasemnri,analogiiiidentiti,maialeslalucrurilefoartendeprtate
uneledealtele,ccilaceilaligsireaasemnriloresteuoar.Cunoatereaasemnrilorneestedeajutoratt
pentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipoteticedeasemenea,eaneajutsformulmdefiniii.
Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoiurmrimsgsimgeneralulprinadunareadecazuri
individualeasemntoare.Ccinuesteuorsfaceminduciifrscunoatemasemnriledintrecazurile
individuale"(Topica1,18,108b).
VI.Locurilecomune"iinducia
Induciaesteprezentactivncmaimultnsistematizareaacelorprocedeecareaudattitluloperei,alocurilor
comune"(topoi).Locurilecomune"suntmijloaceledialecticecelemaiconcrete.Prinelesedifereniazcei
patrupredicabili(carevordevenicinci,laPorphyrios)Fiecarepredicabilaremaimultelocuricomune",
variabilenumericduppredicabil,fiepentrustabilire",fiepentrurespingere.lndescoperirea,maimultdect
nsistematizarealocurilorcomune,caresteprincipalasarcinaTopicii,samanifestatdinnouptnmder
254
analitic,ntrutotulexcepional,aStagiritului.nTopicanstermenul(loc"nuestedefinitabiadacRetorica
(I,2,1358a)nedodeterjninaremaiprecis.Loculcomun"esteocheiepentruadeschidecmaracu
argumentenecesarestabiliriisaurespingeriiuneitezenoricedomeniu,folosindusedeexemplecaracteristice,
topice".Locurilecomune"nufacdinnimeniunspecialistnvreotiin,findcelenusereferlateze
speciale,dareleautotdeaunaobazempiric,suntdeciogeneralizareacazurilorparticularedintiinidin
via.Principiulformativallocurilor"suntrelaiiledeasemnare(inclusiv,identitate),dedeosebireimaiales
deopoziiesubcelepatruformealeei:contradicie,contrarietate,relaieiprivaie(inclusiv,posesie),apoide
cantitate(ntreg parte,maimultmaipuin),decalitate(afirmaienegaie),demodalitate(posibil
necesar).nchipulacesta,dinadevrulsaufalsitateauneijudecideducemadevrulsaufalsitateaalteijudeci.
Aa,deexemplu,dacesteadevratojudecatncareseatribuieunuisubiectocalitate,esteadevrati
judecatacareatribuiecalitateaopussubiectuluiopus.Deasemenea,daccretesubiectul,creteiatributulsu.
VII.FoloaseleDialecticii
Unultimaspectgeneral,poatecelmainsemnatalDialecticiiTopicii),estemultiplaeiutilitate.Foloasele
Dialecticiimarcheaziscopurileei.Acestescopurisuntcomplexeeleaunsunprincipiucomun,pecarel
putemnumiprincipiulaporiei,aldificultii,alimpasuluingndire,alopoziieidintredainu,pentruicontra,
aprareiatacare,stabilireirespingere.Topicaesteunarsenaldearmeofensiveidefensive,maialesofensive,
pentrutoatecazurile.Caracterulaporematicaldialecticiinurezultdeopotrivdinceletreiscopuriifoloase
aledialecticii,darelesteprezentcamotordialectic,delanceputideplinafirmatnaltreileascop.ndoiala
(aporia)esteegalitateadeputerearaionamentelorcontrare"(f|tuvcvavriwviaoTicXoyia[i(3v,TopicaVI,6,
145b).Snuconfundmaporiaindoiala,cutoatecelesuntstrnslegate.Aporianuestensindoiala,ci
cauzaei.Cndgndireaselovetedeodificultate,cndeaajungentrunimpas,seProduceaceasuspendarea
judecii,aceaoscilaientredainucareestendoiala.Aporiaesteprincipalulstimulalexamenului,alcriticii,
alvttificrii,alpuneriilancercaresauprob(tTeipa).Dialecticaeste
255
MIRCEAFLORIAN
examinatorie(Treipacrnicri),filozofiaestecunosctoare(MetafizicaIV,2,1004b).Pescurt,Dialecticaeste
peirastic,aporematic,problematic.Acetitreitermeniauacelaiprincipiu:punereadeproblemeprin
confruntareatezeloropuse,dareisedeosebescprjnmoduldeaplicaieaprincipiului.
Celetreifoloasealedialecticiisunt:
a)Dialecticaesteunexerciiu,ogimnastic(yunvaoia)mentalunantrenamentalgndiriinvederealupteide
opiniiiacomunicriiconvingeriloriadevrului.Aristotelrecomanddialecticianuluideasifacesieiobiecii,
deaseinterogapesine,deadezbateinteriorproblemele(TopicaVIII,9).Orictarfidecontestatutilitatea
dialecticiisingeneralalogicii,cugreusepoatecontestautilitateaeicaexerciiuintelectual,caantrenament.
b)Dialecticaesteopunerelancercare,oprobare,oexaminareaopiniilor(vipa).Eadezvoltcapacitateadea
discutacuoricinedespreoricefeldeprobleme,deantreineoconvorbirenntlnirieventuale".,,ipentru
convorbirieventualeel(tratatuldefaan.n.M.F.)estedefolos.Ccinntlnirilecualii,dupcenevomfi
familiarizatcuopiniilecelormuli,vomputearespingeargumentelelorcareniseparnentemeiate,inndseama
nudeconvingeristrinelor,cidepropriilelorconvingeri"(TopicaI,2,101a).Adeseorisaobservatcaldoilea
scopaldialecticii,punndtoatgreutateapediscuiacuoricineidespreoricesubiect,trebuiasurmreasc

triumfulceluicareprovocadiscuiainfrngereaceluiceoprimea.Dacdiscuia,controversa,esteunduelsau
unfelderzboi,suntpermise,canoricerzboi,toatestratagemeleiiretlicurilecareasigursuccesul.
ndeosebi,ultimacarte(VIII),dedicatpracticiindialectic,esteplindesfaturidespicmascareacatmaiabila
inteniilorcelorceargumenteaz,adisputanilor.DeiAristotelinesdistingfrechivocdialecticadeeristic
isofistica,elnusednlturideapropunesubterfugiideargumentaredevaloarelogicimoraldubioase.n
generevorbind,trebuiesrmninumbr,pectposibil,intenianoastr:vremoaresfacemsneacceptat
propoziiaformulatsauopusaei?Cndrmnenumbrceeceestefolositordiscuiei,respondentulestemai
dispussexprimeopW'sa"(TopicaVIII,1,156b).Aristotelacordinterlocutorilorlibertateadeasefoloside
argumenteeristice,fiindcnerecomandsneadap^feluluideasecomportaaladversarului.Cndadversarul
nuseo
256
.
INTRODUCERELATOPICA
lturidearecurgelaoricemijloace,trebuiesrecurgemlatoatearmeledeaprare" (TopicaV,4,134a).
ntrunaltpasaj,Aristotelobservjustcndisputefrperspectivederezultat,dacnuntrerupemdiscuiaca
inutil,trebuiesatacmntrebtorul,nuargumentulsu.Uneoriestenecesarsatacmpersonalpentrebtor,
nutezasa,cndntrebtorulsefolosetecureacredindetotceeaceestecontrarrespondentului,cciprin
astfeldedificultifrrost,discuiile,dindialectice,devineristice"{TopicaVIII,11,161a).nacelaicapitol,
ntrunpasajcareprecedepecelcitat.Aristotelfaceodeclaraiepreioasprincaracteruleiuman.Discuiaeste
oopercomuncarenusepoaterealizanumaicubunvoinaunuiasingur,ciprincolaborareadebuncredin
aamndurora.Nuestedeajunsvoinaunuiadintreinterlocutoripentruaducelabunsfritsarcinalorcomun"
(VII,11,161a).
c)Dialecticadunnepreuitajutortiinelorfilozofice,adictiinelorngenere.Aceastaesteutilitateaei
major.Ajutoruldattiinelordedialecticestedublu:a)examinareaaporiilor,atezeloriantitezelorn
soluionareaproblemelorb)descoperirea,totprindiscutareaopiniilorcontrare,aprincipiilordelacarepornesc
demonstraiiletiinelor.Dinnefericire,Aristotel,pectdelarg,deamnunit,uneoriobositordeamnuniti
frunfirconductorexplicit,cerceteazceledouprimefoloasealedialecticii,peattdeavarestenstudierea
celordouajutoareadusetiinelordectredialectic.Penoinearfiinteresatndeosebiacestedouajutoare:
examinareaaporiiloricunoatereaprincipiilor.
ncepriveteprimulajutor,examinareaaporiilor,ntreagaoperaristotelicesteoilustrareaaporeticii.Pedrept
cuvntsaspuscAristotelesteomulaporiilor",omulproblemelor,acrordezlegareesteoeuporie'"
(imopia).AdezvoltaaporiaesteSiaTropTiocu,aorezolvaesteflJiropfioai.Aristotelestemaimultdiaporetic
decteuporetic,estespiritulndrgostit*denuaneidefaetelediferitealelucrurilor.CarteaaIlIa(B)a
Metafiziciiesteeminentdiaporematic,cerceteazproblemelecermeazafidiscutateirezolvate.Estepeste
putinsdesfacemunnoddacnuicunoatemascunsaimpletire.Diaporematicaresarcinasformuleze,s
seriezeisexaminezespreorezolvare,fieiprovizorie,soluiileantiteticedateuneiprobleme.Deaceea
Aristotelncepe
:ntextulprimeiediiiaaprutspiritulndrgitdenuane".Amndreptattacitaladeculegere(N.red.).
257
MIRCEAFLORIAN
oricestudiucudiscutareactmaicompletaopiniiloremisede
naintai
ndomeniuldat.Diaporematicaestepreioaspentruistoriafilozofie1'atiineingenereeaestenacelai
timpsistematicpoatepreasitematiciistoric.Putemspunecdiaporematica,existenasoluii]
contrarealeproblemeloracestaspecteminentdialecticconstitu'unuldinizvoareleistorieiideilor.
Deosemnificaie,carenupoatefisubliniatdeajuns,estea]doileaajutorpecarelprimesctiineledela
dialectic:cunoatereaprincipiilor.Seridicdinnouchestiuneaspinoas:careestenaturasirolulinduciein
gndireaaristotelic?nadevr,silogisticaesteogndiremijlocit,oderivareauneigndiridinaltacareeste
datdinainteicare,nceledinurm,estenemijlocit,esteunaueaov.Mijlocitulpresupunecunoaterea
nemijlocitului,concluziadecurgedinprincipii"condiionatuldinnecondiionat.Cumajungemscunoatem
nemijlocitul,principiile"?Dacprincipiile,princaresefacedemonstraia,nupotfilarndullordemonstrate,
totuielepotfintemeiate.Ccintemeiereanusefacenumaimijlocitprinsilogism,prindemonstraie,ciea
punelacontribuieioadouametod:inducia,procedeulepagogic.Celdinurmscopaldialecticii,ajutorul
dattiinelor,esterealizatprininducie,singuruldrumcareducelaprincipii.Metodainductivestedrumul
cercetriirealitiiprininstanepozitiveinegative,prinpoziiiicontrapoziii.printezeiantiteze,prin
confirmriiinfirmri.
Dialecticaesteologicainveniei,acercetriifaptelorpentruadescoperinfaptelesingulareresortullor
esenial,motrice,universalul,legea.Eaarecapunctdeplecareopiniilecomune,cunoatereanetiinific,pe
careoverificprinconfruntareaopiniilor,princutareadiferenelor"iconcordanelor",adica
similitudinilor"ianalogiilor".InduciadialecticaluiAristotelanticipeaznmulteprivineinducialui

Bacon.ComentatorulAlexandrosntrebuineazpentrudeterminareainducieiexpresiaplasticdevntoarea
desimilitudine"(tt|vTOtlo(iiouGfjpav),carereaparesuboformnounvntoarealuiPancaracteristic
pentruinduciabaconianaexperieneidirijate"(Bacon.Deaugmentisscientiarum,carteaaVa,2).
VLI,Dialecticairolulinduciei
AmrelevatinintroducerealaAnaliticasecundcAnsinuareoconcepieprecisdesprenaturainduciei,cu
attP
P
258
INTRODUCERELATOPICA
desprefundamentulei.nAnaliticaprim,induciaesteprezentatcaunsilogismspecific,nruditcufiguraa
treiaasilogismuluiobinuit,ncaretermenulmediuicelminorsuntconvertibili,aanctsearenvedere
totalitateacazurilor,exactvorbind,aspeciilorcareservescinducieipentruascoateuniversaluldinparticular
(omul,calul,asinulsunttoateanimalefrfiereideciculongevitate).Aceastinduciesanumitinduciaprin
simplaenumerare".Concepiaaristotelicasuprainducieinuetotuicudesvrirestrindeproblemele
fundamentalealeinducieieanilesugereazcelmult,dupcumvomvedeandat.
Dificultateacareseiveteacumestemultmaiserioaspentruaristotelism:dacinducianeducelaprincipii,
dac,maideparte,principiilesuntpunctuldeplecarealsilogismuluidemonstrativ,necesar,idac,nsfrit,
principiilesecuvinesfiemaisiguredectconcluziasilogismului,poateoareoinducienumaiprobabilsdea
principiiloraceanecesitatesuperioarnecesitiiconcluziei?DeaceeaAristotel,nAnaliticasecundII,n
celebrulcapitolfinal(19),dupcearatprocesultreptat,prudent,detreceredelacazurilesingularelaesena
universal,recurgedeodat,pentruagarantanecesitateaicertitudineaprincipiilor,laintelectulintuitiv(voiic),
laprindereanemijlocitauniversalului,aesenei,ceeacepoateficonsideratcaoconcesiefcutplatonismului.
Existtotuioadncdeosebirentreintuiiaintelectualplatoniciintuiiaintelectualaristotelic.Prima
intuiieesteoprinderenemijlocitauniversaluluitranscendent,deasupralucrurilorsensibile,independentdeele,
decinaintedecunoaterealor(anteres),ointuiiemistic,erotic"adouaesteoprinderenemijlocita
universaluluinlucrurilesensibile,dupondelungatpregtire,dupunefortanaliticcare,ladreptvorbind,se
poatedispensadegaraniafinalaintuiiei.Aceastaestenumaioprofitoareamunciidedinainte,creiai
adaugofalscertitudinesuperioar.
Dialecticapledeazpentruoinduciecarearenunatlaintuiiaintelectualprocedeumaimultdecorativdect
eficaceicarescoateuniversaluldinopinii,dinprobabiliconjectural.Deilogicainveniei,acercetriii
adescopeririideesenepnatuncinecunoscute,dialecticarmneologicaprobabilului.Ed.ZelleriTh.
Waitz,comentatorincercaiaiOrganonuM,admit,laAristotel,existenandialecticauneinduciiprobabile.
O.Hamelinorespingehotrt,dndprioritateinducieiobinuteprinintelectulintuitiv,singuranstares
garantezenecesitatea
259
MIRCEAFLORIAN
principiilorcerutedesilogism.Dialecticaservete argumenteazHamelinlastabilireaprincipiilornumai
indirect,adicprinprocedeu]respingerii:dialecticanearatundenutrebuiescutmprincipiuldatOpinia
probabilnupoatenlocuiintelectulintuitiv.Altminteri,dacAristotelarfiprofesatconcepiaceioatribuie
Zeller,elarfiruinatdistinciainiialdintretiinidialectic.Noiamartatnaintecdistinciadintretiin
idialectic,deireal,nuesteabsolut,altminteridialecticanuarfideniciunajutortiinei,nicimcar
indirect.Nuexistaserviciuindirectfrserviciudirect.
O.Hamelinpoateinvoca,nfavoareatezeisale,unpasajdinAnaliticaprimI,32,undeAristotelrecunoate
necesitateanunumaiasilogismului,ciiaintelectuluiintuitiv.Necesarulestemaicuprinztordectsilogismul.
nadevr,oricesilogismestenecesar,darnutotceestenecesaresteunsilogism"(AnaliticaprimI,32,47a).
Amvzutcintelectulintuitivesteparazitulndelungiicercetriempiriceicelnuarealtroldectdea
consacra,printrunactfinal,maimultsaumaipuinarbitrar,muncainducieidialecticeinvestigatoare,carea
confruntatcazurilesingulareiaajunslaoconcluziegeneral.Putemfaceacumunpasmaideparte,spunndc
silogismul(deduciamodernilor)esteielunparazitalinduciei.Deduciascoatelucrurinoidinzcmintelede
adevruridescoperitedeinducie,careiaasumatrolulingratdeadescoperiprincipiiidealepunela
dispoziiadeduciei".Deaceeadeducia"nuaredreptuldeaprividesusinduciaideaodegradacasimpl
probabilitate.Probabilitateaesterisculopereidedescoperireideinvenie.
Cesemnificaieareprobabilitatea,caracterulendoxologicalinduciei?ntroformularemodern,nevom
ntreba:careestefundamentulinduciei?Aristotelnuiapusntrebarea:careestefundamentultreceriidela
unelecazurilatoatecazurile,delapartelatot,cumsejustificraionamentulepagogic(inductiv),inuiapus
onimenialtulpnlaMillcare,precumconstatEd.Zeller,iapusoinsuficienticontradictoriu"6.Logica
modernadatdourspunsuri,carefolosescpentrufundareainducieiceledouaspecte,deonsemntate
inegal,alecauzalitii:cauzaeficienticauzafinal.Teoriaceamairspndit.aceeaaluiJohnStuartMill,
fundeazinduciapeprincipiulcauzaliti1
6Ed.Ze11er,DiePhilosophiedetGriecheninihrergeschichtlichenEntwicklwg<II,2,ed.a4a,p.245.

260
eficiente,pedeterminism,peuniformitateaiuniversalitateaordiniiicursuluinaturii.NumaiJulesLachelier
justificinduciaprincauzalitateafinal,prinordineaprodusdeactivitateaspirituluiuniversal.
SoluiaceamaitemeinicestesugeratdensifilozofialuiAristotel.Aceleaicauzeproducaceleaiefecte,iar
cursulnaturiisedesfoaruniform,numaidacoricecauzesteunfactorgeneral,oesen.Factoruluniversal
acioneazconstant.Induciatindesdescopereesena,adicfactorulcarelucreaztotdeaunaidentic,potrivit
naturiisalegenerale,indiferentdemprejurrilencarelucreaz,pactizndnscuele,cndnuestempiedicat
deasemanifesta.Esenageneral,nmsurancareacioneazcauzal,legitimeaztrecereadelapartelatot,de
launelecazurilatoatecazurile.Generalitateaobinutprininducieconcordcunecesitatearaional,fiindc
raiuneaseaflnrealitateaempiriciostructureaz.Deaceeainducianueste,nsensulpropriualcuvntului,
trecereadelasingularlageneral,ciesteprocedeulcarenefacesdescoperimlegturaintimdintreparticulari
general,nunumaiprinrepetareacazuluisingular,cichiarprintrunsingurcazcrucial,prerogativ.
Neputemnelaasupraesenei,asuprafactoruluigeneralactivnoriceprocescauzal,datfiindreeaua
complexafaptelorconcretececonstituierealitatea,daresenaprezentntoatecazurilesingularejustific
investigarealegilor,araporturilorconstante"dintrefapte.Dacnuarexistafactoriuniversali,ostructur
raional,nlucrurilesingulare,datepercepiei,existenalegilor,arelaiilorcauzale,adeterminismuluiarfide
neneles.Deasemenea,dacnuseivetenicioinstannegativ,nicioobieciempotrivarezultatuluiobinut
deinducie,aceastapoateficonsideratcafundat.Aristotelrecunoatefrezitarerolulinstaneinegative
subliniatdeBaconnprocesulinduciei.Dacverificmopropoziienmultecazuri,iarrespondentulnuface
nicioobiecie,trebuiesipretindemsoadmit.Cci,ndialectic,estevalabilpremisacaresaverificatn
multecazuriimpotrivacreianusaadusnicioobiecie"(TopicaVIII,2.157b).
MetodainductivadialecticiiesteclarpropusdeAristotelcametoddeinvestigaieatuturortiinelornaturii.
Careanumepremiseaparinuneiclasesaualteianuesteuordeartatprinsimpldefiniie,citrebuies
ncercmslecunoatempefiecarenpartepecaleainduciei"(TopicaI,14,105b).Cunoatereaasemnrilor
neestede
261
MIRCEAFLORIAN
ajutorattpentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipo_teticedeasemenea,eaneajuts
formulmdefiniii.Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoiurmrimsgsimgeneralulprin
adunareadecazuriindividualeasemntoare.Ccinuesteuorsfaceminduciifrscunoatemasemnrile
dintrecazurileindividuale"(Topica1,18.108b)7.Aristotelmnuietespontaninduciacuovirtuozitate
nentrecutpentruvremeasa,cutoatescderileilipsurilecaredecurgeaudinstadiulnapoiatalmijloacelor
redusedeinvestigaieAnalizatiinificafenomenelor,descoperirealegilornaturiiprinverificareaipotezelor
suntextremdengreuiatedelipsauneibazesolidedeobservaieexactisigur.Cttimptiineleempiricenu
audepitnivelulncareelesegseaunvremealuiAristoteliaceaststaredelucruriaduratpnnepoca
modernmetodologiatiinelorempiricenuputeaajungelaalterezultate.Dacinemseamadestadiulncare
seaflatiinapeatunci,trebuiasanscriemprintremeriteleluiAristotelcobservaiilesalesunt adunatemasiv
icugrijmaideparte,cveridicitateaobservaiilorafostexaminatdeaproape,deosebindcustricteepropriile
observaiidemrturiilestrine.Uneleobservaiicarenescandalizeazprinsuperficialitatealoraufostnsuite
delaaliicunoatereadeatuncianaturiinuiadatposibilitateadealeconsideracafalse.Dacastzigsimde
nenelesgrabacucaregreciiauconstruit,nurareori,ipotezeiteorii,acrorfalsitatesreanochiiputeafi
uornlturat,uitm preadegrabncemsurlelipseaumijloaceledeobservaieexactictdeanevoioas
eraoriceexperienexact.Indicaiidetimpfrcronometre,comparaiidetemperaturfrtermometre,
observaiiastronomicefrtelescop,observaiimeteorologicefrbarometruacesteaimultealteleerau
sarcinilenaturalistuluigrec.TrebuiesapreciemmuncaluiAristoteldeaadunafapteleidealeexplicadup
criteriultimpuluisu.ntruncuvnt,elsedovedetenunumaiuninvestigatorneobositallucrurilormarii
mici,cuosetenepotolitdeati,ciiunobservatorplindegrijicircumspect"
Aadar,dialecticanuestenumaiartadeanvingepeadversarindueluriverbale,artadeasusinecusuccesroiul
dentrebtor,atacatorsauderespondentnaprare,ciesteanticameratiinei,ometoddea
7ComparcuEticaNicomahic1,7,lasfrit,VI,3lasfrit(Ed.tiinifica,198,trad.StellaPetecel).
8Ed.Zeller,op.c/t.,p.248.
262
INTRODUCERELATOPICA
semulumicuadevruriprobabile.Numaieristicaisofisticasuntvirtuozitideparad,cultivareadiscuieifie
dedraguldiscuiei,fiededragulprofiturilorbneti.Sofisticaautenticscappoatesgeilor,periculoaseprin
sarcasmullor,aleluiAristotel,darsofisticadegeneratajongleriilorcuparadoxemeritasfienfierat.
Oartattdecomplex,ncareagerimeadegndire,aceaagchinoia",esteapreciatdeAristotelintiina
apodictic(Analiticasecundai,34),estenbunpartedebitoarecalitiloridispoziiilorpersonale.Aristotelnu
admiteideinnscute,darconcedeodispoziienatural"deascoateadevrul,fieiprobabil,dincntrirea
consecineloradoutezeopuse.Dealtminteri,nuesteuninstrumentnensemnat,pentrucunoatereipentru

pruden,nsensfilozofic,deaputeambriaideafimbriatconsecineleadouipotezecontrarii,cci
atuncinumairmnedefcutnimicaltcevadectdeaalegepeunasaupealta.Pentruoasemeneatreabeste
necesarobundispoziienatural,iaraceastdispoziienaturalestetocmaiaceeacarenefacenstares
alegemadevrulisevitmfalsul.Tocmaiaceastaesteartaoamenilorbinenzestrai.Cciaceicaresimto
justatracieiojustrepulsiefadeceeacelisepropunetiubinesaleagtotceeaceestemaibun"(Topica
VIII,14,163b).
B.CONINUTULTOPICII(PECRIICAPITOLE)
CarteaI (18capitole).
Introducerentratat
Capitolul1ncepeprinadefiniscopultratatului:adescoperi'metodadearaionandomeniulprobabilului,fr
asecontrazice,printrodiscuiesaucontroversnjuruluneiproblemesauteze.^Controversapresupunedoi
interlocutori,dintrecareunul,ntrebtorul,eroluldeainterogaideaataca,iarcellalt,respondentul,arerolul
dearspundeideaaprateza,evitndcontradicia.Controversa'constituiedialectica.Parteaceamaimarea
capitoluluicerceteazfelurile
263
MIRCEAFLORIAN
deraionament,pentruastatorniciloculraionamentuluidialectiRaionamentulpoatefisau:a)apodictic,saub)
dialectic,sauc)eristicSofismulnuesteunraionamentfiindcnurespectregulileformalealraionamentului.
Raionamentuldialecticesteprobabil.Probabilaestpropoziiaprimitsaudetoisaudemajoritatesaudecei
nelepi,iardintrenelepi,saudetoi,saudemajoritatesaudeceimaideseamRaionamentuleristicnueste
probabil,cipareafiprobabil.Aristotelvorbeteideparalogisme,caresuntpropoziiilefalsedintiinele
speciale.Paralogismelepretindsfieapodictice,darelenusuntnicimcarprobabile,cifalse.Sofismelenusunt
raionamenteapodicticeprobabilesaufalse,cinusuntraionamente.Adeseori,Aristotelntrebuineazn
Respingerilesofisticetermenuldeparalogismnlocdesofism.
Capitolul2abordeazotemdeosebitdeimportantpecareaexpusoabiactresfritulpriidinainte,fiindc
princoninutuleipresupunecunoatereaaltornoiunicapitalealeTopicii:careesteutilitateadialecticii?Trei
suntfoloaseledialecticii:a)esteunexerciiuintelectualnecesarvieiiiteorieib)esteunexamencritic,un
controlalopiniilorprintrunschimbntmpltordeideic)esteometodnecesartiinelordindoupunctede
vedere:1)cerceteazsoluiilecontrareidificile,aporiile,alediferitelorprobleme,pentruascoatelalumin
adevrul2)ajutladescoperireaprincipiilortiinificensinenedemonstrabile,deisunttemeiulnemijlocital
demonstraiilor.Aristotelinessetiecdescoperireaprincipiilorestesarcinasuperioaradialecticii.
Capitolul3constatpescurtcdialecticapoatefinsuit,cairetorica,medicinaicelelaltearte.Nusepoate
ceredialecticiisiatingscopurileeintotdeauna,frgre,dupcumnusepoatepretindeacestlucrunici
celorlaltearte.Nicioartnuesteperfectnaplicaiileei.Esenialestesnensuimmetodantoateamnuntele
ei.
Capitolul4cerceteazelementelemetodeidialecticeelenusedeosebescprincipialdeelementeleoricrui
raionament.Dialecticapr"supune,caoriceraionament,premise.Specificdialecticiiestefelulpremisei:
aceastaesteontrebaresubformadealternativcontradictorieRespondentulalegeoalternativioaprcel
careapusntrebareatacalegerea.Seconstituieastfelcatemacontroverseioproblemotez.Esenialeste
coninutulproblemei,fiindcelexprimparteacmaimareaTopicii.Coninutulsuntcelepatrunoiunidialectice
sa
264
INTRODUCERELATOPICA
predicabilii:a)genul,apoipropriul,divizatcevamaijosn:b)propriulnsenslimitatic)definiie,nsfrit,d)
accidentul.Predicabiliisuntdeosebiidecategorii(predicamente).Dialecticanuseocupdesubiecte,cide
predicate,deformalorceamaigeneral.Diferena"facepartedingen,decinuestetratatcaunpredicabilde
sinestttor.
Capitolul5adnceteceipatrupredicabili,principalulobiectalTopicii.Definiia,careesteunfeldepropriu
ceeacearatnsemntateaacordatdeAristotelnoiuniidepropriu,devenitpentrunoistrin exprim
esenaunuisubiectpropriulcaatare,fraexprimaesena,esteuncaractercareaparinenumaisubiectuluidat.
Definiiaipropriulauncomuncsuntreciprocabilicusubiectul,cacoperpedeplinsubiectul,chiardacele
ntrebuineazmaimultecuvintepentruaexprimasubiectuldefinitsaucaracterizat,ngenereredatprintrun
singurnume.Genulexprimesenamaimultorlucruricaresedeosebescnspecialor,datoritdiferenei.
Diferenafacecagenulssesubdividnspecii.Genulnuestereciprocabilcusubiectuldatnspecialui,fiindc
eldepetensferasaspeciadat,cuprinzndcelpuindouspecii.Totui,genulidiferenaspecificaparin
eseneilucrului,definiieilui.nschimb,accidentulnuinedeesenalucrului,nuesteparteintegrantdin
definiie,deaceeaelpoatesaparinisnuaparinunuilucru.Deciaccidentulseopunecelorlalitrei
predicabili:elnuestenicidefiniie,nicipropriu,nicigen.Accidentulpoatedeveniunpropriutemporar,relativ,
niciodatabsolut.
Capitolul6faceoobservaieimportantpentrudesfurareaTopicii.Definiiaesteprincipalulpredicabil.Vom

vedeaceaestecelmaigreudestabiliticelmaiuorderespins,deciesteceamaivulnerabil(carteaaVila,
5).Totui,ceilalitermenipredicabilisausuntlegaidedefiniie,deesen(propriuligenul)sauseopun
esenei,definiiei(accidentul).
Toipredicabiliiarputeafitrataiprinaceeaimetoddialectic.Darexpunereametodeidialecticeunicearfi
plindedificultidincauzageneralitiiiarnateconfuzii.Seimpunedecissecercetezemetodadialecticn
aplicareaeiseparatlafiecaredinceipatrupredicabili.
Capitolul7determindiferitelesensurialetermenuluideidentic,careaufostformulatentreactncapitolul5
icarevorfireluatencarteaaVlIa,1i2.IdentitateaarelaAristoteltreiaccepii:identitateHinumr,n
specieingen.Prima,identitateanumeric,esteautentic.
265
^
MIRCEAFLORIAN
Comonimelesuntidenticenumericsenelegeuor:unuliacelailucrucunumediferite.Estemaigreude
admiscdoioamenisuntidentici,fiindcaparinaceleiaispecii.ncmaigreudeadmisestecdoufiine,de
exemplu,omulicalul,suntidentice,fiindcaparinaceluiaigen.Identitateapresupunenlturareaoricreinote
diferenialeLaidentitateanumericidentitateaautentic Aristoteldistingetreispecii,dupcumseaplic
ladefiniie(nrealitate,lanume),lapropriuichiarlaaccidentdeexemplu,dacSocrateesteaezatsaueste
muzical,elseidentificcuaccidentulsu(esteaezat",estemuzical")ceeaceesteinadmisibil.Nimicnuse
identificnumericcuaccidentulsu,afarnumaidacaccidentulnuservetecanumepentruadesemnape
Socratecaredevinecelcaresade"printrealiicarenued.
Capitolul8:Toateargumenteleposibilesereduclapropoziiicareexprimunuldinceipatrupredicabili.Orice
propoziieexprimsauodefiniie,sauunpropriu,sauungen,sauunaccident.Capitolularecasarcins
dovedeascdecepredicabiliisuntnumaipatru.Dovadaestefcutntiinductiv,apoisilogistic.Silogisticsau
deductiv"sefacedovadaporninddelaraportuldeconvertibilitateasubiectuluiipredicatului:dacsubiectuli
predicatulsuntconvertibili,propoziiaexprimodefiniiesauunpropriudacnusuntconvertibili,eaexprim
saugenulcarefacepartedindefiniie,sauaccidentulcarenufacepartedindefiniie.
Capitolul9seocupdelegturadintreceipatrupredicabiliicelezececategorii,careiaicisuntenumerate
completcainCategorii.Categoriilesereferlasubiecte,predicabilii lapredicate.Firete,ipredicabilii
intrntrocategoriesaualta.Cndsubiectulipredicatulintrncategoriadesubstan,predicatulexprim
esenasubiectuluidacintrncategoriideosebite,propoziiileexprimunaccidentalsubstaneiaccidentn
sensulgeneraldecelelaltecategoriiafardesubstan.Totodat,esteadevratctoatecategoriilepotintra,la
rndullor,nunuldinceipatrupredicabili,adicpotfiodefiniie,unpropriu,ungen,unaccident.
Capitolul10determinpunctuldeplecarealargumentrii:premisa(propoziia)dialecticiproblemadialectic.
Nuoricepropoziieionceproblemestedialectic.Nuestedialecticpremisarespinsdetoiinueste
problempropoziiaevidentpentrutoisaupentrumajoritateEstedialecticioproblemcare,frafio
propoziieprobabila.'
aseamncuopropoziieprobabil,sauneagpropoziiilenepro
266
babile
INTRODUCERELATOPICA
(absurde),sau,nsfrit,estenacordcunvturilearteloritiinelorrecunoscute.
Capitolul11esterezervatproblemeidialecticeitezeidialectice.Problemapoatefipracticsauteoretic(fizic,
logic).Problemasedeosebetedepremis,careestedelanceputprobabil,prinincertitudineaeiiniialide
aceeaeaesteobiectuldiscuiei.Problemaneajutsausalegemisevitmoatitudine,deexemplu,merit
plcereasfiedoritsaunu?",sauscunoatemrealitatea,deexemplu,estelumeaeternsaunueste?",sau,n
sfrit,pentruarezolvaalteprobleme.Tezaafostlanceputoopinieparadoxal"aunuimaregnditor,nua
oricui.Aristotelconstatc,nvremealui,oriceproblemdialecticesteconsideratiotezdialectic,adico
temdediscutatpentruaajungelaprobabilitate.Nuoricetezmeritsfiediscutat.Suntnlturatedin
dialecticchestiunilepreagrelesaupreaevidente.
Capitolul12subliniazcargumentareadialecticseservetedeceledoumarimetodelogice:induciai
raionamentuldeductiv(silogismul).Aristoteldprecdereinduciei,acreiprezenactivsesimte
pretutindenindialectic.Induciaestemaiconvingtoare,fiindmaiaproapedepercepie,silogismulestemai
stringent.Snuseuitecndialecticunrolareiconvingereapersonal.
Capitolul13nefacecunoscutecelepatrumijloacesauinstrumente"dialectice:a)formareasaualegerea
premiselor,principalasarcinadialecticiib)difereniereasensurilormultiplealecuvintelor,preocuparea
constantaluiAristotelc)descoperireadeosebirilordintrelucrurid)descoperireaasemnrilor,amndou
procedeeuniversale.
Capitoleleurmtoare(1417)analizeazmaiamnunitcelepatruinstrumente"dialectice,pentruaevidenia
nsemntatealorndialectic.
Capitolul14seocupdeprimulinstrument":alegereapremiselor.Premiseledialecticesuntdepatrufeluri:a)

celeprobabilepentrutoi,pentrumajoritate,pentrunelepietcb)analogecuceleprobabile(deexemplu,
fiindctiinacontrariiloresteuna,ipercepiacontrariilorteuna").Premiselevorficercetateaplicndulela
cazuriconcrete.
Capitolul15.Aldoileainstrument",difereniereasensurilorcutelor,maialeslatermeniiomonimi(ambigui),
esteunmijlocdeapliiieuniversal.Niciotiinnusepoatelipsideacestmijlocdialectic.uestedestuls
artmdiferitelesensurialeunuicuvnt,citrebuieleexplicmprincauze,decitrebuiesdescoperimoriginea
lor.
267
MIRCEAFLORIAN
Aristotelrecomandunprocedeuspecificdialecticdeastabilimulimeadesensurialeunuitermen:scercetm
dacitermenulopusaremaimultesensuritermenulopusnceletreiaccepii:contrar,contradictoriu,
privativ,nuirelativ.Astfel,deducemdinsensurilecontraruluisensurilediferitealetermenuluindiscuie.n
acelaiscop,nevomservideformelelorflexionare(substantiv,adjectiv,adverb)saudecompararealordin
punctuldevederealmaimultului",maipuinului"sauegalului".Laomonimenuexistcomparaiesubacest
raport.
Capitolul16,avndcatemdescoperireadeosebirilordintrelucrurialtreileainstrument" ,estemaiscurt.
Vomcutadeosebiriledintrespeciileaceluiaigen,dintregenurilevecineidintregenurilendeprtate.Celmai
greudediscriminatsuntdeosebiriledincadrulaceluiaigenurmeazdeosebiriledintregenurilenvecinate(de
exemplu,senzaieitiin).Deosebirilecelmaiuordegsitsuntceledintregenurilemaindeprtate.
Capitolul17,deasemeneascurt,analizeazalpatruleainstrument":cutareaidescoperireaasemnrilordintre
lucruri.Spredeosebiredeinstrumentul"altreilea,cutareaasemnrilorarecaobiectivmaialesgenurile
ndeprtate,fiindclagenurilenruditesaulaacelaigencutareaasemnriloresteuoar.Numaipuin
cutareaidenticului,nceeaceinedeacelaigen,estepreioas.Asemnareapoatefisaudeproporie(AiB
secomportunulfadealtulcaCfadeD),saudeconinut(vedereaseaflnochicaintelectulnsuflet,
liniteanmare,cntulnaer).
Capitolul18rezumcelortreiinstrumentedinurmipuneproblemalocurilorcomune"dialectice.Cercetarea
sensurilorcuvintelorareondoitutilitate:claritatengndireiraportarelarealitilecorespunztoare.Astfel,
evitmparalogismele.Descoperireadeosebirilorneajutsraionmjustdespreidenticulidiferenadinlucruri,
decisacunoatemfiecarelucrunesenalui.Cunoatereaasemnrilorestedemareajutorninducie,n
silogismeledinipotez"informulareadefiniiilor.
CapitolulsencheiecuunrezumatalcriiicuoanticipareacrilorIIVII.CarteaI amsuratdomeniul
gndiriidialectice,domeniulpropoziiilorprobabile,stabiliteprinconfruntareadiscuiei,adialoguluiprin
examinareaconcepiiloropuse,aaporiilor,i,cametod,ndeose'prininduciaajutatdecelepatru
instrumente".Deacum,urmea
268
INTRODUCERELATOPICA
scunoatemlocurilecomune",adicprincipiile,izvoareledincarescoatemargumentelecaredetermincei
patrupredicabili(definiia,propriul,genul,accidentul),pentruaistabilisaupentruairespinge.
CarteaaHa(11capitole)
Locurilecomune"aleaccidentului
Capitolul1cuprindevederigeneraleasupralocurilorcomune"aleaccidentului.Aadar,cercetarea
predicabililorncepecuaccidentul,careesteatributulcelmaiobinuit,darcelmaislab.Spredeosebirede
definiie,depropriuichiardegen,accidentul,capredicat,nuseconvertetecusubiectuldectrelativ,n
anumitprivin,nuabsolut".Conversiunealaaccidentnuestedecinecesar.Problemeleaccidentuluisuntsau
universale,sauparticulare.Sevavorbintidelocurilecomune"carerespinguniversaloconcepie,pentru
douconsiderente:a)respingereauniversalincludeipeceaparticularb)respingereaestemaiobinuitn
discuii.Erorilelaproblemeaudouizvoare:a)oconstataregreitb)odenumiregreit.
Capitolul2.Eroareaceamaiobinuitladeterminareaaccidentului,ideciprimulloccomunderespingere,este
confundareaaccidentuluicuceilalipredicabili.maialescugenuldeexemplu,afirmaiacdreptateaeste
accidentalovirtutesaucalbulesteaccidentaloculoare.Unaltloccomunalaccidentului,aplicabillastabilire,
cailarespingere,estecercetareaopoziiilornformularealoruniversal.Deexemplu,svedemdactiina
opuiloresteuna"estevalabilpentruoricespeciedeopus(contradicie,contrar,privaie,relativ).Unaltloc
comunestedeaconfruntaaccidentulcudefiniiasubiectuluicruiaeliaparineichiar,maideparte,cu
definiiiletermenilorcuprininprimadefiniie,dacaceastanuafostclardelanceput.nsfrit,unaltloc
comunesteprecizareaexpresiilorobinutecuajutoruloamenilorcompeteni.
Capitolul3cerceteazechivocul(omonimia)termenilorlastabilireilarespingere.Argumentareatrebuiesin
seamadetoatesensurileascunsesaufiealecuvintelor.Latermeniiechivocitrebuiesseadmitipoteticc
ceeacesadoveditpentruunsensestevalabilipentru
269

celelaltesensuri,dacargumentulnupoatefigsituor.Maitrebuieavutnvederecechivoculpoatesiaib
origineanmotivesecundarenuchiarnomonime:sensurilediferitenuexprimlucruridiferite,ciaspecte
diferitealeaceluiailucru.Laacestloccomunsentrebuineazstratagemadearecurge,pentrustabilire,la
sensulfavorabili,pentrurespingere,lasensuldefavorabil.Deaceeastabilireairespingereatrebuiesfie
fcutedinacelaipunctdevedere.Constatareaestevalabilaniaialespentrurelativi,careaumaimultesensuri,
potrivitcurelaiilelor.
Capitolul4,ocupndusedealtelocuricomunealeaccidentului,propune,nti,snlocuimuntermenprinaltul
maicunoscut.Pentruaartacunobiectpoateaveaatributecontrare,deexemplu,cpercepiapoatefi
adevratsaufals,snereferimlaungen,ncazuldefalajudecat,carepoatefiadevratsaufals.Deci
percepiaesteojudecat.Amconchisaicidela genlaspecie,darputemconchideiinvers,delaspecie(de
exemplu,tiin)lagen(deexemplu,dispoziie).Valabilitateaacestorlocuricomunevariazdupstabilirei
respingere:genulnuangajeaznecesaroanumitspecie,cipoateangajaoaltadinspeciilesale,darspecia
angajeaznecesargenul.Celcarenudispunedearmelenecesarentrodiscuiepoatesrecurg,pentru
respingere,ladefiniialucruluidat,ccidefiniiapoalefimaiuorexpusdiscuiei,saulacauzelecareproduc
acellucru,cumilaefectelelui,pentrustabiliresaurespingere,sau,nfine,poaterecurgeIatimp,deexemplu,
animalelesehrnesctotdeauna,darnucresctotdeauna.
Capitolul5recunoatecexistiunprocedeusofisticdeadiscutanjurulaccidentului.Elconstnarespinge
perespondentprindeplasareachestiunii.Totui,deplasareaestepermis,estedecidialectic,dacrespondentul
neagcuncpnare.Deplasareadialecticsefolosetedemetodainductivsauageneralizriitreptate.
Deplasareaestelegitimdacmeninelegturacuproblemadat.Deasemenea,problemapoatefirespinsdac
atacmunadinconsecineleei.
Capitolul6cerceteazdiferitealtelocuricomunealeaccidentului,frolegturmaistrnsntreele.La
atributelecontrare,dacamdoveditcaparineunul,amdoveditprinaceastacnuaparinecellalt.stabilirea
unuiapresupunerespingereaceluilalt,caiinvers.Unaltloccomunestedealuasensuletimologicalcuvntului
pentrucelcurent.Unloccomunesteiconfundareanecesaruluicufrecventulsau
270
ntmpltorul,iinvers.nsfrit,unloccomunesteitautologia:lucruldevinepropriulsuaccident,atunci
cndnumelelorestediferit.
Capitolul7examineazaspectulfundamentalaldialecticii:raportuldintrecontrarii.Contrarii(subiectelei
predicatele)potfiuniintreeinasefeluri,darnumaipatrudinuniridaupropoziiivalabile,potrivitcufiecare
problem.nexemplulluiAristotel,subiectelesunt:prieten"iduman1",iarpredicatele:afacebine"ia
faceru".Fiecaresubiectarecapredicatdoicontrari,deexemplu,afacebineprietenilorsauafaceru
prietenilor.Dinceledoupredicatealegempecelpotrivitargumentrii.Dacaccidentulunuilucruareun
contrar,esteexclussaparinlucruluiiaccidentulcontrar.Aristoteldiscutiaparenacaunlucrusposede
atribute(accidente)contrare.Dialecticianulsevapreocupaidecapacitateauneisubstanedeaprimiuncontrar
saualtul.
Capitolul8continuacercetalocurilecomune,aplicatelaaccident,alecelorpatrufelurideopoziiinordinea
urmtoare:contradicie,contrarietate,privaie(inclusivposesie)irelaie.Loculcomuncercetatlaopuieste
consecuiaopuilorlasubiectipredicat,fiecsuntsaunuconvertii.Deexemplu,lacontradictori,dacbinele
esteplcutul,convertindtermenii:oareneplcutulnuesteniciodatbun?Dacconvertireaopoziiei
contradictoriinuestevalabil,nuestevalabilniciprimaparte,anumecplcutulestebinele.Dimpotriv,dac
omulesteunanimal",atuncinonanimalulnuesteom".Celeconstatatelaopoziiilecontradictorieicontrar
seaplicdeasemenealaopoziiaprivativposesivilaopoziiarelativilor.Laacesteopoziii,consecuiaeste
totdeaunadirect.
Capitolul9studiazlocurilecomunealeaccidentuluilatermeniinrudiisaucareformeazoserie"(de
exemplu,drept,dreptate,omdrept),saulatermeniiderivai,adicaletermenilorcesuntpridecuvnt
(substantiv,adjectiv,adverb),saualecazurilordeclinrii.Ceeaceeseadevratpentruuntermenestevalabili
pentrutermenulnruditsauderivat(deexemplu,dacdreptateaestevrednicdelaudiomuldreptestevrednic
delaud).Maideparte,trebuieslumnconsiderareicontrariitermenilornrudii(deexemplu,dacbinelenu
estecunecesitateplcut,nicirulnuestecunecesitateneplcut).idedataaceastacontrarulpredicatului
urmeazcontrarulsubiectului.nsfrit,vomcercetaaccidentuldinpunctuldevederealnateriiidistrugerii
lui,ca
271
MIRCEAFLORIAN
ialcauzelor,deexemplu,dacnatereaestebunilucrurilecaresenascsuntbune,iardacdistrugereaeste
bunsaurea,ilucruriledistrusesuntbunesaurele.Totaalacauzelenateriiidistrugeriilucrurilor
Capitolul10continusdealaluminlocurilecomunealeaccidentuluipebazaasemnriicusubiectuldat,de
exemplu,ceeaceesteadevratdespretiinesteadevratidespreopinie.Constatmaceeaisituaiedacse
comparlucruriledinpunctuldevederealmaimultului",maipuinului"iegalului".
Capitolul11arenvederelocurilecomune"careargumenteazpebazaadugrii,lacaresecerceteaz

creterea,scdereairelaia.Acestelocuricomune"nuservescdeopotrivstabiliriiirespingerii.Cevapoatefi
maibunsaumaipuinbundectaltulideaceeapoatefibuncaatare,nsensabsolut,darnuputemspunec
cinevaestemaimultsaumaipuinomdectaltul,itotuielesteomnsensabsolut.Maitrebuiescercetm
atributelecareaparinrelativ,nanumittimpsaunanumitloc:ceeaceesteposibilabsolutesteposibilirelativ,
adicntruntimpsaulocdat.
CarteaaIIIa(6capitole)
,.Locurilecomune"aleaccidentului
(continuare)
Capitolul1,plecnddelaprincipiulcnumaiaccidentul,nuiceilalipredicabili,poatefisupuscomparaiei,
compar,subraportulvaloriilor,lucrurilecarenusuntpreandeprtateuneledealtele.Estepreferabillucrulmai
durabil,lucrulalesdeomulnelept,decelexpertnspecialitate,demajoritateetc.Estepreferabilceeaceestede
doritpentrusine,nupentrualtul(deexemplu,sntateafadegimnastic),ceeaceestededoritesenial,nu
accidental,ceeaceesteabsolut,nurelativ,scopul,numijlocul,iardintremijloace,celmaiapropiatdescop.de
asemenea,posibilul,nuimposibilul,ceeaceestemaifrumos(deexempluprieteniaestepreuitnsine,bogia,
pentrualtceva).
Capitolul2compar,cusubtilitateinuanare,doulucrurifoarteapropiateunuldealtul.Cndestegreus
stabilimcarelucruestemaiavantajos,vomcomparaconsecinelelor.Deexemplu,estepreferam
272
INTRODUCERELATOPICA
lucrulcruiaiurmeazunbinemaimaresauunrumaimic.Prefermmaimultelucruribune,celormaipuine,
apoiceleasociatecuplcere,celorasociatecuneplcere.Estedepreferatlucrulnmomentulcndareceamai
marensemntate,lucrulcarefolosetenoricetimp,deexemplu,estepreferabildreptatea,curajului.Aceast
preferinareiacestmotiv:dactoisuntdrepinumaiestenevoiedecuraj.Altecriteriidepreferin:naterea
idistrugerealucrurilor.Estepreferabillucrulacruipierdereestecazulsfieevitat.Omulcelmaibuneste
preferabilceluimaibuncal,fiindcomulestepreferabilcalului.Prisosulestemaibundectstrictulnecesar,
atuncicnddispunemdeacesta.Altminteri,strictulnecesar,dacnelipsete,estepreferabilprisosului.nsfrit,
estepreferabilceeacenupoatefinlocuit.
Capitolul3continusexaminezeierarhiapreferinelor.Dintrelucrurilecareaparinaceleiaispecii,suntde
preferatcelecareposedcalitilebunealespeciei,incngradulcelmainalt.Lucrulcarefacebunpe
posesorulsuestedepreferatestedepreferatacelcarefacemaibuncevavalorosprinsine.Lucrurilesunt
preferabiledupurmrileiderivatelelor.Dindoulucruripreferabileunuialtreilea,preferabilesteacelcarene
atragentrungradmaimare.Estepreferabillucrulcare,adugataltuiamaipuinbun,lfacemaibun.Este
preferabilbinelensine,bineluinaparen.Trebuiesdeosebimnctefeluriestepreferabilunlucru:esteel
maiavantajos,maibun,maiplcut?Estepreferabillucrulcarepromoveazmaimulteobiecteintrungradmai
mare.Ceeaceestedeopotrivdepreferabilideevitabil,deciindiferent,estedepreferatntrungradmaimic
fadelucrurilecaresuntnumaipreferabile.
Capitolul4,scurt,seocupdelucrurilecaresuntpreferabileievitabilefrcomparaie,frmaimult"sau
maipuin"dectaltul.Estepreferabil,deexemplu,nunumaimaiutilul"ciiutilul".ndeosebi,lalucrurile
bunedelanatur"pozitivulestesuficientidecicomparativulnuestenecesar.
Capitolul5apliclaproblemelegeneralelocurilecomune"alemaimultului"imaipuinului",alelucrurilor
bunedelanatur",aleadaosurilor"iscderilor",alelucrurilorcarenusuntamestecatecucontrarii"lor.
Capitolul6apliclaproblemeleparticularelocurilecomune"cer>cetatepnacumnaplicaieuniversal,fie
pentrustabilire,fiepentru respingere.Ceeaceestevalabilpentruuniversal,estevalabilipentru
273
MIRCEAFLORIAN
particular.Celemaicuprinztoarelocuricomune"suntscoasedinopuiipropoziiiloruniversaleiparticulare.
Locurilecomune"aplicateparticularsereferlaceletratateincarteaaIia,capitolul9.Printrunpostulat
putemconchideipoteticdelauncazlatoatecazurileasemntoare.Cineaadmisaplicaiaparticularpoate
admiteipoteticiaplicaiauniversal.Dacproblemaestenedefinit,respingereasefacentrunsingurfel:
universal,iarstabilireandoufeluri:universaliparticular.
CarteaaIVa(6capitole)
,.Locurilecomune"alegenului
CarteaaIVaanalizeazlocurilecomune"alegenuluicareestecercetatdupaccident,fiindcamndoiaceti
predicabiliauosfermaiiargdectsubiectul,icaatarenusuntconvertibilicuel.ntimpceceilalidoi
predicabili,propriul(carteaaVa)idefiniia(carteaaVIaipartedinaVila),auncomunfaptulcse
convertesccusubiectul.Definiia,careestepredicabilulfundamental,vaficercetatmaiadncitlasfrit,
ceilalipredicabilifiindnserviciulei.CrileIVVIIstudiazchestiunicareintereseaziAnaliticile.Poatede
aceeaconstatAristotellanceputulcapitolulI dialecticieniileaucercetatmairar.Locuriiecomune"ale
genului,maipuincomplicateimainumeroasedectaleaccidentului,vorfintrebuinate,dupnevoile
discuiei,pentruastabilisaupentruarespingeproblema.Uneleservescnumaipentruunadinsarcinile

dialecticii.
Capitolul1enumeralocurilecomune"alegenuluiicondiiilestabiliriiirespingeriipredicatuluicagen.Genul
esterespinsdacnuintrtoatecazurilengenulrespectiv,saudacelnuaparineesenial.ciaccidental
lucrurilor(deexemplu,albulnuestegenul,ciaccidentulzpezii).Estedestulsformulmdefiniiaaccidentului
pentruavedeacelnuestegenic,deaceea,elnuaparinenecesar.Deasemenea.subiectul(specia)i
predicatul(genul)trebuiesaparinaceleiaicategorii.Ceeacenuaparineniciuneispeciidatenuaparinenici
genului.ccispeciiledateaparinnecesarunuigen.Ceeaceparticiplaungen
274
INTRODUCERELATOPICA
trebuiesparticipelaunadintrespeciilelui.Nuestegenulunuisubiect,dacsubiectulareosfermailarg
dectpredicatulinicidacareaceeaisfer.Regulageneralestecgenulareosfermailargdectspeciai
diferena.
Capitolul2constat,lanceput,cniciospecienuparticipladougenuridiferitecarenusuntsubordonate
unulaltuiasaunusesubordoneazamndouunuigensuperior.Dacesteatribuitungen,suntatribuiteesenial
toategenurilesuperioareiinferioare,faptcareseconstatinductiv.Nutrebuiesseconsiderediferena"drept
gen,ccidiferena"nuexprimesena,ciocalificareaesenei.Diferena"estengen,nunscaospecie,ci
cafctoaredespecie"mpreuncugenul.Eanuparticipnadevratulsensalcuvnmluilagen,fiindc
numaispeciaiindividulparticiplagen,nchipdirect.Esteoeroareaspunecgenulparticiplaspecie,numai
speciaparticiplagen.Este,deasemenea,oeroareafacedindiferen"ospecie,iardinspecie,genul
diferenei.Diferena"areosfersuperioarspecieisaucelpuinegal,darosfermailimitatdectaceeaa
genului,altminteriseconfundcugenul(deexemplu,numrularfitotdeaunanepereche)sauchiargenularfi
subordonatdiferenei".Distrugereagenuluiatragedistrugereaspeciei,nuinvers.nfine,dacanelegemo
speciefrgenulidiferena"date,acesteanuaparinspeciei.
Capitolul3seocupdecontrariiiderivaiigenuluindiscuie.Obiectulparticiplagenuricontrariinumai
virtual,cum.deexemplu,opiniapoatefiadevratsaufals.Genulispecianupotfiomonime,darpotfi
sinonime.Contrarulspecieidatepoatefisaunacelaigen,saunaltgen,sauesteelnsuiungen.Maiestede
vzutdacexistuncontrarialspecieiialgenului,idaccontrariiauintermediari.Oobiecieestecgenul
poateaveauncontrar(boalisntate),ntimp,ceoboalsingular(deexemplu,durereadedini)nuareun
contrar.Toateacestelocuricomune"sereferlarespingereatezei.Pentrustabilireatezei,vomrecurgela
consideraiaurmtoare:daccontrarulspecieiseaflnacelaigen,dargenulnuarecontrar,senelegeci
speciaseaflngen.Dacgenuldatposeduncontraridacspeciacontrarceleidateseaflnacelgen
contrar,atuncispeciadatseaflngenulcontrardat.nsfrit,formelenruditeiderivatesecomportcai
lucruriledateiniial,fiecstabilim,fiecrespingemteza
275
MIRCEAFLORIAN
(deexemplu,dacdreptateaesteotiin,inchipdrept"estenchiptiinific",iaromdrept"esteomde
tiin").
Capitolul4cerceteazlocurilecomune"alegenului,nti,dinpunctuldevederealasemnriipebaza
proporiei(precumplcutulestecauzaplcerii,totaautilulestecauzabinelui),apoidinpunctuldevedereal
nateriiidistrugerii(afinscutesteaficreat,iarafidistrusesteafidizolvat).Dupaceea,ianconsideraie
opoziiaprivativpentruagsigenuluneispecii,lastabilirecailarespingere.Urmeazcutareagenuluila
relativ:cumestespecia,totaaesteigenul(deexemplu,dublulestespecia,multiplulestegenul),darnui
invers(deexemplu,tiina,cagen,esteunrelativ,dargramatica,specia,nueste)Existiexcepiilaaceast
regul.Secautlarelativivariaiacazurilordeclinrii(genitiv,dativ),caiopoziialor:opusulrelatival
specieiarecagenopusulgenuluirelativ(deexemplu,dacmultiplulestegenuldublului,submultiplu]estegenul
jumtii).
Capitolul5examineazlocurilecomune"alegenuluireferitoarelastare,capacitateiafeciune.Stareaiactul
nusuntnraportdespecieigen.Stareanuarecagennicicapacitatea,deexemplu,blndeeanuestestpnirea
mniei.Nutotceestelegatdeospecieestegenulei(deexemplu,neplcereanuestegenulmniei,inici
credina,genulconcepiei).Maiestedevzutdacspeciaigenulseafldelanaturnacelaisubiect(de
exemplu,culoareaseaflundeseaflalbul,itiina,undeseaflgramatica).Dacostaresufleteascseafl
ntroparteasufletului(deexemplu,npartearaional),iaraltstare,naltparte(nparteairascibil),unanu
poatefigenulceleilalte.Deasemenea,ospecienuaparinegenuluinumaiparial",ntroanumitprivin.Mai
departe,parteanupoatefigenulntregului.Capacitatea,posibilitateadeaficeva,nuestedecondamnat,chiar
dacestecapacitateadeafaceru,ccisimplacapacitatedeafaceruopresupuneipeaceeadeafacebine.
Nuvomconsideraexcesulsaugradulcelmainaltalunuilucrucagenullui,cinumaicao diferen".Subiectul
uneimodificrinuestegenulei.
Capitolul6seocupndeosebidegenurilecelemainalte,numitetranscendentale.Termenultranscendental(de
exemplu,fiin,unul)"upoatefiluatcagensaudiferen"careestecuprinsngen.Genulnuestenspecie,ci
esteenunatdesprespecie,cumsasusinutinCategorii2.Urmeazlocurilecomune"alemaimultului"i

,,maIpuinului",aplicatelagen.ntilarespingere,apoilastabilire.Nevomntreba:permitesaunugenulo
gradaieodatcuspecia?Dacgenul
276
INTRODUCERELATOPICA
permitegradaie,darnuispecia,acelgennuestecelpotrivitspeciei.Nuestedestulcaspecia(deexemplu,alb)
igenul(deexemplu,frumos)sadmitgradaie,pentrucaprimasiaparinceluilalt.Estedevzutdacgenul
enunatdespreospecieesteenunatidesprecelelaltespecii.Nutrebuiesfacemdindiferen"ungen.In
sfrit,nefiinanuesteungen,fiindcnucunoatemspeciidenefiin.Genulesteconsecventulconstantal
subiectului,frsifiereciprocabil,capropriulidefiniia.
CarteaaVa(9capitole)
Locurilecomune"alepropriului
CarteaaVaaredreptobiectpropriul"capredicabilaluneitezedialectice.Propriulestecaracteristicaunui
obiect,deosebitdedefiniialui.Rolulluiestesfaccunoscutunobiectnafaradefiniiei.Acestpredicabil
ndeplineteofuncieimportantnlogicaaristotelic.Eladisprutdinlogicamodern,fiindconfundatcu
definiia.nlogicaaristotelic,situaiaestersturnat:definiiaesteodifereniereapropriului,estepropriulca
esenaobiectului.Propriulexprimoanumitnuananaturiiunuiobiect.Definiiaunuiobiectesteunic,
propriulpoatefimultiplu.Astfel,definiiaomuluicaanimalraional"nuseconfundcumultiplacaracterizare
apropriului,deexemplu,omul:animalulcarerde",animalblnddelanatur",capabildetiin",de
gramatic"etc.Propriuldposibilitateauneicaracterizrimailargiimaisupleanaturiilucrurilor.Elexprim
proprietatea"unuilucru.
Capitolul1prezintcelepatruspeciialepropriului:a)propriulnsinesauabsolut,propriulcareaparineunui
lucruprivitindependentdecelelalteb)propriulrelativsaufadealtul"c)propriulpermanent,etern,
caracterulcareaparinetotdeaunalucruluid)propriultemporar,nruditcucelrelativ.Bogatnposibiliti,cai
accidentul,estepropriulrelativ,fiindcelpoatefiafirmatnraportcuunobiectinegatnraportcualtul,de
exemplu,afibiped"esteafirmatdespreom,inegatdesprecal.Propriidialecticincelmainaltgradsunt
propriulnsineipropriuletern,careaunsneajunsulcsuntcelmaiuorderespinsicelmaigreudestabilit,
fiindceleofercelemaipuineargumente.Celmai
277
MIRCEAFLORIAN
slabestepropriultemporar,deexemplu,unceteanatenianestenagoralaunmomentdat.
Capitolul2studiazncefelesteexprimatcorectpropriul.Propriu]trebuiesfieexprimatprintermenimai
cunoscui,cndestevorbadestabilireatezeisau,maipuincunoscui,cndestevorbaderespingereatezei.S
nuuitmcexprimareapropriuluiaremenireasnefaccunoscutunlucru.Deasemenea,apartenenapropriului
launlucrutrebuiesfieclar.Cinenutiebinecunpropriuaparineunuisubiect,nutiebinenicidaci
aparinenumailui.Maicunoscut"aredousensuri:maicunoscutnsineimaicunoscutdectsubiectuldat.S
neferimdeaexprimapropriulprintermeniechivociisobservmdacsubiectulpropriuluiareelnsuimai
multesensuri.Sneferim,ndeterminareapropriului,deantrebuinadedouoriacelaitermen.Snune
folosimdeuntermencareseapliclaoricelucru.
Capitolul3continuacercetaexprimareapropriului.npropriunutrebuiesfieexprimatlucrulnsuisauo
speciealui,ambelefiindmaipuincunoscutedectpropriul.Regulapropriuluiestedeafimaicunoscutdect
subiectuldat,adicsfieanterioracestuiasubraportulcunoaterii,nusimultansauposteriorlui.Propriul
temporarsauactual"trebuiesfiedesemnatcaatare,altminterinuesteformulatcorect.Deobicei,propriuleste
caracterulpecareunlucrulposedtotdeauna.Propriulexprimatcorectnuestecunoscutnumaiprinpercepie.
nsfrit,propriulexprimatcorect,deideosebitdeesen,trebuiesfieaezatnesenalucrului.
Capitolul4.Pnacumsavorbitdelocurilecomune"caresereferladenumireapropriului.Sevacercetadac
propriulafostraportatcorectsaunulalucruldiscutat,iaceastanchipabsolut,nunanumitprivin".Aceste
locuricomune"suntaceleaicalaexprimareacorectapropriului.nprimulrnd,larespingeretrebuies
examinmfiecarespecieasubiectuluidatdupaceeatrebuiesvedemdacnumeleseenunidespreceeace
enunnoiunea,sauinvers.Altminteri,propriulnuesteexprimatcorect.Propriulnupoatefiexprimatprin
participaie",calaesen.Dacadoulucrurisuntidentice,propriulunuiaesteipropriulceluilalt.Fiindc
acelai"ialtul"ausensurifelurite,suntposibilesofisme.
Capitolul5cerceteazmaidepartelocurilecomune"referitoarelacorectaraportareapropriuluilasubiectul
su.Unatributcareaparine
278
delanatursubiectuluisu,adicuneispecii,nuesteprinchiaraceastapropriulacesteia.Parteaceamai
interesantaacestuicapitolcuprindeoclasificareamnuniticomplicatapropriilorilocurilorlor
comune".Unexemplutipicesteacelalfocului,alecruisubspeciindiferitegrade"sunt:crbunele,flacra,
lumina.Trebuiesfieprecizatcreisubspeciiiaparineenunareapropriului.Sneferimdeaformulaca
propriulunuilucru,nsuilucrul.noricecaz,propriultrebuiesfiereciprocabilcusubiectulcruiaiaparine.
Propriulunuilucrupoatesaparinituturorprilorsale,deexemplu,estepropriuloricreiporiunidepmnt

deasemicanjos".
Capitolul6cerceteazimportantatemaroluluipecarelarelapropriuraportuldeopoziie,lundcapunctde
plecarecontrarietateapecareAristoteloaretotdeaunanvedere.Contrarulpropriuluidattrebuiesaibca
subiectcontrarulsubiectuluidat.Delapropriulcontrarceluidatderivsubiectulcontrarsubiectuluidat.Dup
aceeasetrecelaopoziiarelativilor,adiclacorelativi.Atreiaspeciedeopuiesteposesiaprivaia:aicipropriul
posesieicorespundeianegativpropriuluiprivaiei,deexemplu,dacpropriulsurditiiestelipsadesenzaie,
propriulauzuluiesteposesiadesenzaie,itotaadinpunctdevederenegativ.Apatraspeciedeopoziieeste
contradicia(afirmaiainegaia).Acestloccomun"serveterespingerii:dactermenulpozitivestepropriul
unuilucru,termenulnegativnuestepropriulluideasemenea,dacpredicatulpozitivestepropriulsubiectului
pozitiv,predicatulnegativestepropriulsubiectuluinegativ.naltreilearnd,acelaiatributpoatefiafirmatsau
negatdespresubiectediferite,deexemplu,dacnsufleit"estepropriulanimalului,elnueslepropriulnon
animaluui.
Capitolul7examineazlocurilecomune"alepropriului,ntilatermeniiderivaisaucazuri":termenulderivat
alpropriuluiestepropriulsubiectuluiderivat.Aadar,iladerivaieseaplicraportuldeopoziie.Cercetarea
trecelalucrurilecareseaseamnsaucareseaflnrelaiedeanalogie:propriiceseaseamnsuntproprii
subiectelorceseaseamnsausuntanaloge,deexemplu,operaarhitectuluiiamedicului.Lalucrurileidentice,
predicatulesteidentic.Nuexistnsunpredicatidenticpentrudousubiectedeosebite:fiecarelucruare
propriulsu.Totui,prudenaestetiinaiabineluiiarului.Propriulluiafi"esteparalelcupropriulluia
deveni" iasedistruge",precumiinvers.Acestloccomun"seaplicilateoriaIdeilor:ceeacenuaparine
Ideii
279
MIRCEAFLORIAN
nuaparinenicilucruluicareparticiplaIdee,darceeaceaparineIdeiicaIdeepoatesnuaparinlucruluicare
participlaIdee.
Capitolul8iancercetarelocurilecomune"alepropriuluidinpunctuldevederealmaimultului",mai
puinului"iegalului",considerndconcomitentvariaiapredicatuluiivariaiasubiectului,fielarespingere,
adiclaneconcordan,fielastabilire,adiclaconcordana.Deasemenea,sepoatetrageconcluziedelapozitiv
lacomparativisuperlativ.Sepotcompara,subraportulpozitivului,alcomparativuluiialsuperlativuluidou
atributeidousubiecte,deexemplu,caracteruldeapercepe"laanimalideati"laom.Desubliniatestec
nusepoatecaacelaiatributsfiepropriulmaimultorlucruri.nsfrit,Aristotelseocupdepropriicare
aparinnchipegallucrurilor,totntreicazurisecompar:a)douasubiecteidouatributeb)douatributei
unsubiectc)dousubiecteiunatribut,fiepentrustabilire,fiepentrurespingere.
Capitolul9ianconsideraielocurilecomune"alepropriuluidinpunctuldevederealpotenialuluii
superlativului.Propriulpotenialaparineunuilucrureal,darnumainanumitecondiii,deexemplu,aerulareca
propriucaracteruldeafirespirabilnumaidacexistanimale,afirmaiecarenuesteexact.Potenialitateanu
poatefirpit,adicnuesterelativ.nsfrit,superlativulnupoatefipropriulunuilucru,cci,neventualitatea
cacellucruestedistrus,propriulsuperlativtreceasupraaltuilucru.
CarteaaVia(14capitole)
Locurilecomune"aledefiniiei
CarteaaVia,carecerceteazlocurilecomune"aledefiniiei,esteceamainsemnat,attprinrolulcentralpe
careldeinedefiniiaprintrepredicabili,ctiprinrezultatelecercetrii,rezultatecarembogesccunotinele
noastredelogic.Definiiaesteiprincipalametodadialecticii.
Capitolul1arecaracterpreliminar:elseocupdecelecincipri",adicdecelecinciregulialedefiniiei,pe
carenslecerceteaznlaturalornegativ,ndefectelesauviciilelor:a)definiiaestevalabil
280
INTRODUCERELATOPICA
pentrutoatelucrurilecareauacelainume,darnutotdeaunab)definiiacuprindegenulcelmaiapropiati
diferenaspecific,deciexprimesenalucruluic)definiiatrebuiesconvinnumaidefinituluid)definiia
trebuiesexprimeesenadefinitului,excluzndaccidentule)definiiatrebuiefcutntroformcorect,
excluzndexpresiineclareideprisos.Pentrufiecareregulexistlocuricomune"aparte.Acincearegul,deci
alcincileaviciu,estecercetatnurmtoareledoucapitole.
Capitolul2seocupdeevitareaneclaritiindefiniie.Obscuritateadefiniieiesteprodusdetreidefecte:a)
echivocultermenilorcudousaumaimultenelesuri,oridecteorinuseprecizeazsensulluat,fiendefiniie,
fiendefinitb)vorbireametaforicaceastafacecaundefinitsparticipeladougenurideosebite,ceeace
estecontrareseneidefiniieic)folosireadetermenineobinuii,carefiindobscurisuntmaicondamnabilidect
termeniimetaforici.
Capitolul3denuncellaltviciuformalaldefiniiei:ntrebuinareandefiniieacuvintelordeprisos,ceeace
facecaeasfieprealarg,sausfietautologic,decisnusepotriveascnumaidefinitului.
Capitolul4aratncecondiiidefiniiaexprimcorectesenaunuilucru.Primacondiieestecadefiniiasfie
fcutcuajutorulunornoiunianterioarenoiuniidefiniteimaibinecunoscute.Oricelucruareosingur

definiie,fiindcareosinguresen.Cesuntfactoriimaicunoscui"?Termenuldemaicunoscut"aredou
sensuri:nsinemaicunoscutifadenoimaicunoscut.nsinemaicunoscutesuntgenulidiferenacaresunt
nseielementeledefiniiei.Eroareadeanudefiniprintermenianterioriestedetreifeluri:a)adefiniprinopui,
caresunttotdeaunasimultaniopuiinusedefinescunulprinaltulb)tautologia,adicntrebuinarea
definituluindefiniiec)definireaadouspeciicoordonateunaprinalta,elefiindsimultane,saudefinireaunui
termensupraordonatprintrunulsubordonat.
Capitolul5nregistreazlocurilecomune"referitoarelagen,caretrebuiesfieartatceldintipentrua
constituiodefiniieiadezvluiastfelesenalucrului.Deasemenea,trebuiesaezmlucrulngenuljust,adic
ngenulcelmaiapropiat,idecisnusrimpesteacestgen.
Capitolul6seocup,dupgen,delocurilecomune"alediferenei"specifice.Fiecaregenarecelpuindou
difereneopuse,corelative.Niciodiferennupoatefiexprimatprintronegaie.Condiiaimportantcaorice
gensaibdoudifereneopuseruineazteoria
281
MIRCEAFLORIAN
Ideilor.NupoateexistaoLungimensinecarenupoatenicisaib,nicisnuaiblrgime.Suntcazurincare
estepermisdefiniianegativ,deexemplu,laprivaie,careesteolipsdelanatur".Speciaigenulnutrebuie
sfieluatecadiferene.Dacaceasteroarenuestegravlaconfundareaspecieicudiferena,eaestegravla
confundareagenuluiidiferenei.Diferenanuesteniciodatunaccident,fiindceaaparineeseneilucrului.
Genulnuesteatribuitdiferenei,cilucrurilorcareaudiferena,decispeciiloriindivizilor.Diferenaareosfer
mailargdectspecia,decieaesteanterioarspeciei,darposterioargenului.Niciodiferennuaparinela
dougenuridiferite,afarnumaidacgenurilenusesubordoneazunuigensuperior.Estegreitdefiniian
carediferenaestedesemnatprintrodeterminaredeloc.Nicideterminriledetimpnudauo diferenvalabil.
Oateniedeosebitreclamdiferenelelarelativi.
Capitolul7ncepeprinaprecizacuneoriunlucruestemaibinedefinitprintroaltexpresiedectprinaceea
acceptatdeobicei(deexemplu,dreptateanuesteosimplcapacitate,ciesteorealizare).Urmeazcercetarea
difereneisubraportulluijnaimult"ialuimaipuin",nconformitatecunaturaobiectuluidefinit.Definiia
unuigennutrebuiesfievalabilmaimultpentruunadinspeciileluidectpentrualta.nsfrit,svedemdac
seiveteonepotrivire.
Capitolul8seocupdelocurilecomune"caredefinescrelativi.noricedefiniiearelativuluitrebuiesse
cuprindlucraifadecareelesterelativ,deexemplu,tiinasedefineteprinobiectulei,princeeaceestetiut.
Deasemenea,ndefiniie,trebuiesseindicecantitatea,calitateaialteaspectecategorialealelucruluide
definit.
Capitolul9subliniazcndefinireaposesieitrebuiessecuprindiposesorul,caiinvers.Larelativi,relaia
genuluiestevalabilipentruspeciilesale.Definiiaunuicontrarestecontrardefiniieiceluilaltcontrar(de
exemplu,dacutilulesteceeaceproducebinele,duntorulesteceeaceproducerulsauceeacedistruge
binele).ngenere,latoiopuii,definiiaunuiapostuleazdefiniiaceluilalt(deexemplu,definiiatiinei
corespundedefiniieiignoranei).Privaiaestedefinitprincontrarulposesiei,darnuiinvers(deexemplu,
orbireaesteprivaiadevedere,darvedereanuesteoprivaiedeorbire).Snucredemnscauncontrarpoate
servipentruadefinicontrarulsu.Nimicnuestedefinitprincontrarulsu(deexemplu,bineleprinrui
invers),cciarnsemnasa
282
INTRODUCERELATOPICA
recurgemlatautologie:dacbineleestecontrarulruluiirulcontrarulbinelui,atuncibineleestecontrarul
contraruluibinelui.Cailaposesie,definiiaprivaieitrebuiescuprindisubiectulei.
Capitolul10constat,lanceput,ctermenilorderivaiaidefinituluilecorespundtermeniiderivaiaidefiniiei.
Apoiaduceoimportantobiecieteorieiplatonice:definiiaunuilucrunusepotrivetetotdeaunacuIdeea
lucrului(deexemplu,omulestemuritorIdeeaomuluinueste,dupPlaton,muritoare).Laomonime,spre
deosebiredesinonime,definiianupoatefiunic,fiindcaceleainumeexprimlucrurideosebite.
Capitolul11seocupdedefiniiatermenilorcompui.Regulaesteaceasta:ncazulctoateprilesuntnecesare
termenuluicompus,definiiavaaveatotatteapricteareobiectuldefinit(termenulcompus).
Capitolul12cerceteaz,caiceleprecedente,ncepndcucapitolul6,totdefiniiadiferenei.nprimulrnd,s
avemgrijcadefiniiasnufiepreageneral,cumeste,deexemplu,definiianumruluineperechecanumrul
ceareunmijloc,deoareceiliniaareunmijloc.Maideparte,snudefinimcarealceeacenuestereal,saus
definimrelativulfraartafadeceesterelativ.Lalucrurilecareaudiferitegrade,definiianutrebuies
considerelucrulngradulsucelmainalt.Definiiaunuilucrudoritcascopnutrebuies1prezintecamijloc.
Capitolul13vorbetedelocurilecomune"carereprezintndefiniiefeluldeafiallucrurilor.Daclucruleste
unul,esteoeroaredea1definicamultiplusaucaprodusdemaimulifactorideexemplu,dreptateaardepinde
destpnireadesineidecuraj.ntreguliprilenusuntacelailucru,darelesuntsolidare.Dacdefinitulse
aflntrunsingursubiect,atunciiprilesaleseaflnacelaisubiectprimordial,cciundeexistprile,
existintregul.Definiiaidefinitulnuseaflnsubiecteprimordialediferite.Prileintregulnudisparn

acelaichip:dacdisparentregul,nudispariprile,dardacdisparprile,dispareintregul.Aristotel
cerceteazapoicaracterulbunsauruallucrurilorluatecantregsaucapri.Elmaifacedeosebireasubtila
treifeluridecompunere:AiB,provenitdinAiB,nfine,AplusB.
Capitolul14continuscercetezelocurilecomune"alecompoziieilucrurilor,adicalefeluluidecompoziie,
chiardacelementeleluisuntdeaceeainatur.Dacunlucrupoateprimidelanaturcaliticontrare,elnu
poatefidefinitprintrosingurcalitate.Cndnuputematacantreagadefiniie,putemruinaunadinpri.
Definiiileneclare
283
MIRCEAFLORIAN
trebuiesfiecorectatedentrebtorpentrualeputeaataca,propunndtotodatunamaibun.
CarteaaVila(5capitole)
Locurilecomune"aleidenticuluiidefiniiei
Carteaprecedentnuaterminatexpunerealocurilorcomune"care,ngenere,respingdefiniiilevicioase.Cartea
aceastavaexaminaialteaspectealedefinitului,dupcevacercetansemnatelelocuricomune"aleidenticului,
ntructnoricedefiniieexistoidentitatentredefinitidefiniie.DecicarteaaVilaintroducenoipunctede
vederenadncirealogicadefiniiei.
Capitolul1aratncefeldoulucrurisuntsaunusuntidentice,lanceputsubraportnumeric.Vomutilizan
acestscoptoatemijloaceledecaredispunem:termeniiderivaidinei,nrudiicuei,opuiilor,cauzelede
produceresaudedistrugerealor,precumitotcestnraportdeidentitatecuele.Dacdoitermeninusunt
identicicuunaltreilea,einusuntidenticintreei.Lucrurileidenticeauaceleaiaccidentesausuntaccidenteale
aceluiailucru.Eleaparinaceleiaicategorii.Lucrurileidenticeauacelaigensauaceeaidiferen(specie),
cresclafelinacelaitimp.Identitateaareialtsensdectacelindiscutabilalidentitiinumerice:identitatede
gen,identitatedespecie,nelesuriaristoteliceobinuite,dardiscutabile.
Capitolul2aratpescurtclocurilecomune"carerespingidentitatearespingidefiniia.Daracestelocuri"nu
suntvalabileipentrustabilireadefiniiei,ccistabilireacereiacelecondiiiprezentatencarteaaVia,2i3.
Capitolul3enumeralocurilecomune"carestabilescdefiniia.Trebuiestimcdefiniianusedemonstreaz,
fiindceaesteprincipiuldemonstraiei,totuieapoateficonstituitprintrodemonstraie.Secerceteazdup
aceeadefiniiaopuilor,definiiantotalitateainprileei(genidiferen),ntoatecombinaiileposibileale
opuilor.Comparaapoidefiniiiletermenilorderivaiinrudii,aletermenilorcareexprima
284
INTRODUCERELATOPICA
ocretereioegalitatedegrad(adefinimaibine,adefininacelaigrad).
Capitolul4,scurt,relevgraduldeutilitatealdiferitelorlocuricomune".Celemaiutilesuntacelecarecompar
definiiaidefinitulndiferitelelorvariaii.Celemaicomuneimaiputernicelocuri"sunticelemaiutile.
Capitolul5trateaztotochestiunegeneral,foartensemnatpentrudialectic:dificultateadeastabiliidea
respingeoproblem.Dintreceipatrupredicabili,definiiaestemaigreudestabilitimaiuorderespins,cci
pentrurespingereestesuficientunsingurcazcontrarsauoparteaacestuicaz.Dimpotriv,pentruastabilio
definiietrebuiesdovedimtoatemomentelecuprinsendefiniiedeasemenea,trebuiesartmdecedefiniia
seapliclatotdefinitul,inumailaacestdefinit.Aceeairegulestevalabilpentrupropriuigen:estemai
uoralerespingedectalestabili.Laacetidoipredicabili,dificultateaconstindovadaceiaparinlucrului
capropriusaucagen.ngenere,estemaiuoradistrugedectaconstrui.Dimpotriv,unaccidentparticulareste
maiuordestabilitdectderespins,fiindcelselimiteazsenunenumaicaparinesubiectului.Cuacest
capitolsencheieparteaprivitoarelaceipatrupredicabili.
CarteaaVUIa(14capitole)
Desprepracticadialecticiiipracticandialectic
CarteaaVUIa,careseparecafostredactatmaitrziu,ntregeteexpunerea.Jocurilorcomune",care
intereseazipefilozofi,printrotehnicadiscuiei,antrebriiiarspunsului,ngenereaargumentrii,care
intereseazmaialespedialecticianipracticasa.naceasttehnic,seanalizeazdiferitelemijloace,uneori
simplestratagemeiireteniidelupt,necesarepentrudesfurareacusuccesaargumentrii.Problemacentral
apracticiidialecticeesteformulareantrebriiiatacarearspunsului.
Capitolul1seocupdefeluldeapunentrebrileideordinealor,ccidialecticaeste,nprimulrnd,artadea
ridicaprobleme,teze,
285
MIRCEAFLORIAN
caresuntpunctuldeplecarealdiscuiei.Premisele,nafardecelenecesarecarenulipsescnicindialectic,
suntdepatrufeluri,dupcumservesc:a)inducieib)ntririiimpodobiriiargumentriic)ascunderii
concluziei,practicimpusidenevoiadeantreinediscuiad)lmuririilor,cerutdeargumentare.Nutrebuie
sformulmdeadreptulpremiselecareduclaconcluzie,citrebuiesprocedmindirect.Aristotelsubliniaz
importanainducieindialectic.Principalastratagemestedealsanumbrinteniantrebtoruluipentruca
respondentulsexprimenvoieopiniasa.Uneoriesteutilsnefaceobieciinounine,pentruainspira

ncredererespondentului,sfacemapellaautoritateaopiniilorngenereprimite,sceremsaniseacorde
propoziiialecrorconsecinenusentrevduor,saprelungimdiscuiaprovocndconfuzii.nsfrit.sartm
nceconstmpodobireaiclarificareadiscuiei.mpodobireaconstndezvoltrisuplimentare,clarificarea
nexemplificare.
Capitolul2ncepeprinadeclarac.nargumentare,silogismulvafintrebuinatmaimultfadedialecticienii
formai,iarinducia,fadeceimuli,cciiinducianeoferpropoziiiuniversale.Obieciasauinstana,
gsireacazurilorcontrare,estemijloculcelmaibundeaverificainducia.ndialectic,vomevitademonstraia
indirectprinabsurd(imposibil),fiindcrespondentulpoatecontestaconcluziaobinutdirect,isepoatendoi
deimposibilitateaconcluzieiobinuteindirect.Opropoziiedialecticesteontrebarelacareserspunde
afirmativsaunegativ.Dacnuserspunde,discuiatrebuientreruptcainutil.
Capitolul3examineazuurinasaudificultateadeastabilisaudearespingeopropoziiedialectic.Astfel,
propoziiileprime(principiile)iultimesuntuordestabilitigreudeatacat.Greuderespins,sunideasemenea,
propoziiilecesuntapropiatedeprincipii,caicelecaresuntexprimateconfuzsaumetaforic.Definirea
principiilornlesneteprimirealor.
Capitolul4nedezvluiesarcinilerespectivealeceluice,nacelaitimp,ntreab,conducediscuiaiatac,
precumialeceluicerspundeprintroteziiaprateza.ntrebtorulurmretesfacperespondents
susinlucrurilecelemaineprobabileimaiparadoxale,iarrespondentultindesaratecisusinerilesalecele
maineprobabilenuvindelael,cidelaproblemapusdentrebtor.
Capitolul5esteunghidntehnicadiscuieicaexerciiuiexamencritic.Esteodeosebirentreapredao
nvturiadiscutao tez.
286
INTRODUCERELATOPICA
npredareaiasimilareanvturii,elevulprimetecaadevratecelespusedeprofesorndiscuie,ntrebtorul
vreasdomineadversarul,iarrespondentulnuvreasfiedominat,cisrezistecusucces.Totui,Aristotel
recunoateimportanauneidiscuiipurtatnvedereacercetriiiexamenuluicritic,pentruatingereacruiscop
nusaudatregulipnacum.
Capitolul6cerceteaztehnicantrebriidindoupunctedevedere:a)esteeaprobabil,neprobabil,saunici
una,nicialta?b)faceoarepartesaunufacepartedindiscuie?Sarcinarespondentuluiestesianconsideraie
dacntrebareaceisepuneestesaunuadmisibilidacelaprevzuttoateconsecineleadmisibilitii.
Capitolul7analizeaztehnicarspunsului.Rspunsultrebuiesaprecieze,nti,claritateantrebrii.Dac
ntrebareanuafostneleas,respondentulpoatespune:namneles!",iardaccumvaeaaremaimulte
nelesuri,elpoatesseabindearspundeafirmativ saunegativ.Numailantrebrileclaresevarspunde
prindasaunu.
Capitolul8continusdeterminerolulrespondentului.Dupcesaartatcrspunsuldepindede
admisibilitateaideclaritateantrebrii,adaugacumoatreiacondiie:naturantrebriiiimportanaein
argumentare.Cuacestprilejridicdinnouproblema:cerolarendialecticinducia.Respondentulpoateadmite
propoziiileparticularecarestaulabazainduciei,darpoateatacageneralizareacazurilor,invocndcaobiecii
cazurilecontrare.Existnsipropoziiineprobabilecaresuntgreuderespinsprinobiecii,cumsunt,de
exemplu,argumenteleeleatuluiZenoncnuexistmicare.
Capitolul9precizeazcestebineca,naintedearspundeprintrotez,respondentulsifacsieiobiecii,
pentrucasnuformulezetezeneprobabile,adicpropoziiicuconsecineneprobabileicuunconinutimoral.
Capitolul10noteazpescurtcumputemcorectaunraionamentfals.nprimulrnd,atacndpremisacare
alimenteazfalsitatea,nuoricarealtpunct,cuofalsitateamaimic.Deasemenea,trebuiesdovedimdece
propoziiaestefals.Existpatrumijloacedeampiedicaajungerealaoconcluzie:a)nlturmpropoziiafals
b)facemobieciintrebtoruluic)facemobieciintrebriid)facemoobieciefundatpetimpullimitatal
discuiei.
287
MIRCEAFLORIAN
Capitolul11continuidezvoltpecelprecedent.Uneori,estenecesarsatacmpersonalpentrebtor,nu
ntrebareasautezasa,dacelestedereacredin,fiindcnuvreasfacconcesiilenecesarediscuiei.Uneori,
adevrulesteruinatdefals,darifalsulesteruinattotdefals.Dialecticasedeosebetedeeristicprinscopulei:
esteunschimbcorectdeopinii.Discuiatrebuiesfieoperacomunainterlocutorilor.Argumentele,priviten
sine,potficriticatedincincipunctedevedere
a)dacdinntrebrilepusenurezultnicioconcluzieb)dacdinntrebrirezultoconcluzie,darnuaceea
opustezeic)dacadaosurile,pentruaobineconcluzia,suntmaislabedectconcluziaintrebrilepused)
dacputemeliminaprilecarenucontribuielaconcluziee)dacpremiselesuntmaislabedectconcluzia.
Urmeaz,nsfrit,definireaunorimportanitermenidialectici:filozofema(raionamentstrictdemonstrativ),
epicherema(raionamentdialectic)sofismul(raionamenteristic)aporema(raionamentdialecticprin
contradicie).
Capitolul12aratncecondiiioargumentareesteclarsauadevratincecondiiiestefals.Adevrateste

argumentareantreicondiii:a)ntrebareainiialnuarenevoiedentrebrisuplimentare
b)concluziarezultnecesardinpremiseledatec)suntomiseelementefoarteprobabile,canentimemsau
raionamentulprescurtatalmodernilor.Falsesteargumentareanpatrucondiii:a)nargumentareaeristic
(pareaficoncludent,darnrealitatenueste)b)nargumentareacareesteconcludent,darnunchestia
propusc)nargumentareacareesteconcludentnchestiapropus,darnudupmetodacorespunztoare
obiectuluid)nargumentareaconcludentdatoritunorpremisefalse.
Capitolul13seocup,nti,decelecincifelurideargumentareprinpetitioprincipii(cercvicios)iprinpetitio
decontrari,ndialectic,dupceeleaufostcercetate,pentrudomeniuladevruluiinecesarului,nAnalitica
primII,16.Petitioprincipiisereferlaconcluziacareestepostulatcapremispetitiodecontrarisereferla
celedoupremisecarestaunraportdecontrarietatesaudecontradicie.
Capitolul14descriecalitileunuibundialectician.Ceadinticalitateestedeprindereadeaconverti
raionamentele,conversiunearaionamentuluifiinddeosebitdeceaajudeciiadouacalitateestecutarea,la
oricetez.aargumentelorpentruicontra,cutoateconsecinelelor,precumistrduinadealerespingefade
uninterlocutorrealsaufictiv.Aceastcalitateesteutilsifilozofiei.Asemeneacalitipresupun
288
INTRODUCERELATOPICA
anumitedispoziiinaturale.Oatreiacalitateneceresstpnimbineargumentelepentruprincipiilecelemai
naltecareparuordenelesideaceeasuntuortrecutecuvedereadeasemenea,sstpnimbine
argumentelepentrunoiunilecelemaifrecvente.Oapatracalitateestefolosireapromptacelormaiobinuite
locuricomune"ndiscuie,mnuindastfelpremiselecelemaigeneraleluatedintiineiarte.Estebines
dispunemdeorezervdeprincipiiiipoteze.Capacitateadialecticconstnformulareadepremisegeneralei
nconstruireadeobieciieficace.nsfrit,undialecticiancareserespectnutrebuiesseangajezendiscuie
cuoricine,cciexistoamenidispuisdiscute,darnusajunglaoconcluzie.
C.PRIVIREGENERALA
Dialecticaesteadouaramuralogiciiicaatareesteuninstrument",unorganonaltiineidemonstrative.
Prezenadialecticiiesteuniversal.Aristotelapeleazlaserviciiledialecticiinsituaiilecelemaidificileimai
delicatealesilogisticiiiapodicticii.nAnaliticaprimll,capitolele15,16,17i,ndeosebi,18,19i20nupotfi
nelesefrcontribuiadialecticii,frajutorulaceleidisciplinecarepuneaccentulpeopoziie,peinducie,pe
concret.Dialecticaesteartadeadescoperiopoziiileconcretecuajutorulinduciei.CtresfritulTopicii,
Aristoteldurmtoareacaracterizareadialecticianului:Pescurt,dialecticianesteacelcaretiesformuleze
premiseisfacobiecii.Aformulao propoziienseamnafaceunsingurlucrudinmaimultelucruri(cci
ceeaceducelaoconcluzietrebuiesseprezintecauntot),ntimpceafaceoobiecienseamnafacedintrun
singurlucrumaimulte.Ccincazuldinurm,divizmsaudistrugem,parteadmind,parterespingnd
propoziiiledate"(TopicaVIII,14,164b).Premisa(propoziia)generalizeaz,fiindcscopulformulriieieste
obinereauneiconcluziicarentotdeaunaurmretecevauniversal,fiindceaunificomulimedelucruri.
Dimpotriv,obieciaparticularizeazprinrespingere,prinopoziie.
Dialecticaprocedeazdeprecdereinductiv.nluminacaracteruluiinductivaldialecticii,sepoatespunec
Dialecticastmaiaproapedect
289
MIRCEAFLORIAN
AnaliticaiApodicticadeontologiaaristotelic,detiinafiineicafiind"9,fiindcpentruAristotelfiinaeste
constituitdinsubstaneindividuale,dinTodet',ncaretotodatsecuprindnotelegeneralecafactorii
constitutiviaiindividualului,Sasubliniatadeseori,cusatisfacieoadncnepotrivirenfundamentele
concepieiaristotelice,ofisurfataldoctrinei.Pedeoparte,Aristoteiafirmcindiviziiconcreisunt
.,substaneleprime",iaruniversaliiabstracisuntsubstanesecunde"(Categorii5),pedealtparte,elrepet,
ntemeiatpedistinciaimportantdintremainaintennatursaunsine"imainaintepentrunoi'c
universalulestemainaintennatur,iarindividualulmainaintefadenoi,ceeacearnsemnacnnatur
universalulprecedeindividualul,interpretarecontrarconcepieicindividulestesubstanaprim".Copinia
dinurmesteopersistenaplatonismuluiseconstatuor,datefiindcondiiileistoricencaresaconstituit
aristotelismul.
UnAristotelconsecventtrebuiasrecunoascntietateaindividualuluinunumaipentrunoi",ciinnatur".
Universalulcareesteniprinindividual,constituindu1,nupoatefimainaintennatur".Individualuli
universalulnupotfidespriieicoincidnoricelucru,noricefenomen.Nuestedeconceputuniversalul
independentdelucrulsingularinaintealui,nicireal,nicilogic,fiindclogicareflectrealitatea.Deaceeaeste
ubredioaltformul,nruditcuceaprecedent,pecareontlnimmaialesnAnaliticii:nordineanaturii,
silogismulestemainainteimaicunoscutpentrunoins,silogismulprininducieestemailuminos"(Analitica
primII,23,sfrit).FormulaesterepetatcuoexemplificaredeosebitnTopica:Trebuiesnefolosimde
exercitareanoastrnprocedeulinductivmpotrivaunuinceptor,iardeexercitateanoastrnsilogisme
mpotrivaunui
9nfilozofie,termenulfiinaparenlegturcuoriceeste,invremecelimbanoastrpopulartindes)rein

numainlegturcucelevii,prsinddincencesensuletimologiccarecerecaceeaceestessenumeasc
fiin,inumaiceeaceexistspoartedenumireadeexisten.Cuocaziatipririnromneteaopereilui
Hegel,Enciclopediatiinelorfilosofice.Logica,EdituraAcademieiacerutavizulunoradintreceimaibum
specialitinmateriedinar,cercettorifilozofisaufilologicaresauntrunitlacerereainprezena
directoruluiediturii,acad.AlGraurelnsuifilologreputat,iauopinatinunanimitatecfiinesubiectuln
legturcuverbulafiicarenelesulgeneralpecarelredacestverb.nacestsens,toovgrecesctrebuie
tradusnmodevidentprinfiin.(n.n.O.B.)
290
INTRODUCERELATOPICA
adversarmaiexpert"(TopicaVIII,14,164a).Desigur,induciaestemaivulnerabil,fiindcunsingurcazbine
constatatpoateruinaogeneralizareinductiv.Snuuitmnscsilogismulestetributarnpremiselelui,n
principiile"lui,rezultatelorinductive.Opoziiadintresilogismiinducie,aacumesteinstituitdeobicei,pare
afiadnc,fiindcsetrecepreauorcuvedereacelesuntformedeopotrivdetrebuitoareraionamentului,dar
situatepeplanurideosebiteideaceeaincomparabile.Dialecticaesteartadeacercetaideagsiideinoi,
punndlacontribuiemaialesraportuldeasemnareideopoziie.Organonularistotelicestedominatde
urmtoareaconvingere,careafostclarexprimatlanceputulAnaliticiisecunde(I,1)imaicompletn
Respingerilesofistice(10,171a):dialecticasedeosebetedeapodictic,aacumsedeosebetecercetarea
dialectic(SiaXeyea8ai)depredareatiinei(SiSaoKaXia).Dialecticaexploreazinductivundomeniunou.
pleacdelaignoran,tiinademonstrativexpunesilogistic(deductiv)cunotineledobnditeinductiv.
*
**
Careesteraportuldintredialecticaaristotelicidialecticahegelian?Aristoteltrebuiesadmitcindividualul,
concretulareatributecontrareelnuaccentueazacestaspectdialecticfundamentalalrealitiisensibile
darelrepettotodatcatributelecontrarenupotsaparinunulaltuia.Unompoatefibolnavsausntos,dar
boalanuestesntateiinvers.DariprimaafirmaiesuferlaAristotelongrdire."atributelecontrarenu
aparinindividuluinacelaitimpisubacelairaport,cinmomentediferitesausubraporturidiferite.Aristotel
nuprimetedeci,judecndduppolemicasanudestuldenelegtoare,teorialuiHeraclitaunitiicontrariilor.
Totuiunitateacontrariilorfundeaznoiuneafundamentalaaristotelismului,noiuneadepotent(Suvanic).
Potenialulnseamntotodatiposibilul,darnuseconfundcuel.Potenialulestecapacitateainerentoricrui
lucrudeaseschimba,deafinproces,prinadoptareadintrunnumrdeposibilitiaaceleiacontrar
atributuluidat.Potenialulestecapacitateadeaprimiideauniatributecontrare,trecnddelaunullaaltul.
Dacapotenialulesteceeacepoatesfieipoatesnufie",dacelsedefineteprinunitatea
291
MIRCEAFLORIAN
contrariiloridacpotenialul(virtualul)estecaracteristicamateriei,sepoatespunec,pentruAristotel,lumea
materieiestetotodatlumeaunitiicontrariiloridecilumeamicrii,adevenirii.nordineadevenirii,micarea
circularaatriloresteprototipulinerieipecaretiinamodernovageneralizalatoatemicrilecao
proprietatefundamentalamateriei.
Aristotelestenentrecutnutilizareacontrariilorpentruanelegerealitatea,nnuanareaexplicaiilor,n
mldiereacercetrii,dupsinuozitilelucruriloriproceselor,nsfrit,ndezvluireaaspectelormultipleale
realitii.FilozofialuiAristotelesteo reflecieneobositiniciodatdescurajatasuprampletiriiopuilorn
structuraconcretalucrurilor.
*
**
CumaunelesurmaiiluiAristotelsvalorificeprimancercaredeasistematizalegiledialecticii,aarteidea
argumenta,acelprocedeuattdeapreciatidecultivatnviaaintelectualagrecilor,maicuseamdela
Socrate?Filozofiastoicconferdialecticiifunciapecareondeplineteceeacenoinumimlogicngenere,iar
ceeacensuiAristotelnumeaAnalitici(primisecund).DialecticaialoculAnaliticii,devinelogic,iar
logica"numaiesteunsimpluinstrument",unorganon,cidevinedisciplinafundamentalafilozofiei,urmat
defizic"ietic".Astfel,logicastoicseconstituie,alturidelogicaStagirituluiiuneorimpotrivaei,caa
douamaredoctrinlogicaantichitii.Noulrolatribuitdialecticiidectrestoicitrebuiasimprimedialecticiio
modificareprofundisemnificativnmprejurrileistoricosocialecaredeschidepocaelenistprin
expansiuneamacedoneana,prinaglutinareacetilorgrecetiiaOrientului,pregtindastfelImperiulRoman,
careasupusapoitoatepopoareledinjurulMediteranei.
Ceamaiimportantmodificareadusdelogicastoiclogiciiaristotelicestntransformareadialecticii,din
logicaprobabilului,nlogicaadevruluiinecesarului,careseadreseazoricruiomcult,grecsaubarbar".
Aceastprimmodificarearedouconsecine.nti,logicastoicnuestenumaiologicademonstraieicumera
Analitica,ciesteiologicaconvingerii,caidialecticaaristotelic.Convingereaarecafundamentopiniile
comune,acelenoiunicomune",aceleprincipi'
292

INTRODUCERELATOPICA
universaleinaturaledenezdruncinat,caresuntsditesaumplntate(eu<>viTai)denaturnfiecareom.
Dialectica,princaracteruleimaimultofensivdectdefensiv,cumeralaAristotel,puneapeadeptulstoicismului
laadpostdeoriceataciimprimaconvingerilorsalecaracteruldevekeyia(=ceeacenupoatefirespins).
Stoicismulexprimanevoiauneiluminplincrizdecosmopolitism,carepierdusencredereanzeiimunicipali
inaionali,deaaveaonoudoctrindenezdruncinat",naldoilearnd,dialecticastoicpuneaccentulpe
inducie,adicpeparticular,pesingularideaceeaW.Brochardconsider,poatecupreamarebunvoin,
logicastoicdreptologicinductiv.Potrivitlogiciistoice,cosmosulmaterialesteconstituitdinprocese
individuale,pecarelecunoatemprinsenzaienoiunilenusuntreale,cisuntsimpleexprimri"(Xeicra),
simplecuvinte.Raionamentulfundamentalesteraionamentulipotetic(auvT||i.uvov),careoglindeterelaiade
semnisemnificatntredouprocese.Dacrsaresoareleestelumin".Existoarmonienecesarntrenatur
igndire.Demonstraiaconstnadovediconsecventulprinantecedent,efectulprincauz.
Dardialecticaaristotelicsuferncoimportantmodificare,dedataaceastanudepartedeliniaStagiritului.
Dialectica,asociatdelanceputcuretorica,devinetreptatoparteintegrantaretoricii.Aaosocotesclatinii
CiceroiQuintillian,caretotuinuexceleazprintrunstudiuadncitalTopiciiaristotelice.Princolileretorice,
celemaidurabileinstituiidenvmntalelumiielenistoromane,dialecticaicontinuoexistentears,
scolasticizat.Nuesteniciomirarecscolasticavanviadialectica,naintedeaficunoscutntregulOrganon
aristotelic,prinnvaiiarabiibizantini.ncolilecatolicesepracticadiscuia,argumentarea,oargumentare
nsncareraiuneaerasubordonatarticolelordecredin,dogmelor.ntemeietoruldialecticiimedievaleeste
consideratPierreAbelard,maialesprinoperaSicetnon(Dainu)lQ.Abelard,aplicndmetodadialecticla
teologie,urmretesdeateologieiargumenteraionale"pentruafacedincredinasubiectivoconvingere
oarecumraional,denezdruncinat,aacumvoiauodinioarstoicii,careeraunscutotulstrinideopoziia
cretindintrecredinitiin.
10MartinGrabmann,DieGeschichteclerscholasti^chenMetfiode,voi.II,1911,p.178iurm.
293
MIRCEAFLOR1AN
Scolasticasaprbuitiodatcuneizbndastrduinelorsaledeaservireatiineigrecetifadecredin.
Acestrezultaterafatal,cciesteunparadoxistoriccfilozofiavecheceamaitiinific,filozofiaaristotelic,a
fostpusnserviciulcredineiraionalizate".nrealitate,aristotelismulasubminatdininteriorgndirea
scolastic.
nvremeaRenaterii,dialecticarenviaz,deasemenea,subformadelogicnou,asociatcuretorica(ars
disserendf)laPetrusRamus(15151572),careacreatocoalnFranaiGermania.Dialecticasadin1543,
publicatpnla1670n30deediii,combatepeAristotelalAnaliticiiscolasticizateprinAristotelalDialecticii
vii.DialecticaluiRamusaveadoupri:teoriainveniei(deinventione),adicteorianoiuniiidefiniiei,pe
careelonumeteiTopica,iteoriajudecii(deiudicio),adicteoriaraionamentuluiimetodei,numitdeel
iAnalitica.
***
CesemnificaiemaiarepentrunoiTopica?Uncomentatoraristoteliccontemporan,W.D.Ross.nuimai
recunoateniciosemnificaieactual,fiindcsocotetediscuiacaunmoddeagndidepit"11.Credemc
Rossnuvizeazdiscuiacaatare,cidiscuiansensulsocraticdedescoperireaadevruluiprindialog,dei
dialogul"estepropusiastzicaoformviedecunoatere.Pentrugreculdeodinioar,dialecticapresupunepe
unaltul",uninterlocutor,unadversar,unrespondent.Dialecticaanticaveacaractercombativ,disputatoriu,
agonistic(agonnseamnlupt).DariAnalitica,logicatiinei,presupunelaAristoteunraportntredoi:elevul
iprofesorul.Existnsomaredeosebirencomportareafadealtul"recomandatdeDialecticiaceeaa
Analiticii.Filozoful",omuldetiin,nuascundeconcluzialacarevaajungeprinexpunere,ci,dimpotriv,o
facectmaistrvezienchiarpremiseleiaxiomeledelacareelpornete,ntimpcedialecticianul,care
urmretesinvingadversarul,respondentul,vacutasascund,pectposibil,premiselecarevorfaces
triumfeargumentareasa.Aceastconcepieadiscuiei,ncareprecumpneainteniadoborriiadvesarului.nu
maieste,celpuinfi,concepiadialecticamodemului,cumnuera
11W.D.Ross,Aristote,1930,p.86.
294
INTRODUCERELATOPICA
niciconcepiaintegralaStagiritului12.Discuia,argumentarea,luptapublicdeideinunumaicnuadisprut,
darsaintensificat.Numaiesteodiscuiedeparadicuconinutgeneral,ciodiscuiedeclarificareaunor
problemespecialeipractice.naceastprivin,Topicatradiionalestedepitiaproapeinutil,cai
Retorica,cultivatncolipnlanceputulveaculuinostru.
ExistnsnTopicaoutilitatepecareAristotelomenioneazichiarosubliniaz,dardinnefericirenuo
dezvolt,utilitateaconfruntriiopiniilorcontrare,aporetica,examenulcritic,peirastica,pentruanltura
dificultile,aaplanaopoziiaiaajungelaoconcluzieacceptabil,euporetic,precumiutilitateacutrii
principiilorcuajutorulinduciei.Aristoteltiecinduciajustificfecunditateasilogismului.Aceastutilitatea

aporeticii,aexamenuluicriticnunumaicnusaperimat,ciapstratoimportanhotrtoarentiin,n
tehnicindezbaterilevieiimoderne13.
12Dialecticansensuldedueiverbal,pentruanvingeadversarul,chiarcumijloaceneloiale,dialectica
eristic",nuamaifoststudiatserios,nprincipaleleeistratageme,dincolodeceledescoperitedeAristotel.
ProblemaafostreluatdeSchopenhauer,cauncomplementaltehniciiraiunii,ntrolucraredincareapublicat
numaioschemaacelorstratagemedecareseservetenaturatrivialaomuluipentruaiascundelipsurile".
Stratagemaceamairspnditiceamaineonestestediversiunea(ParergaetParalipomena,Kleine
philosophischeSchriften",parteaaIiacap.2,ZurLogikundDialektik).
13Nicitiinasauartaargumentriinuiapierdutoriceactualitate.Argumentareaareregulileeicaremerits
fiecercetatetiinific.ncoleciadetratateintitulateLogosaaprut,subsemnturaadoibelgieni,Ch.Perelman
iOlbrechtsTyteca,opera:Tritedel'argumentation.Lanouvellerhetorique,Paris,P.U.F.,1958.
295
TOPICA1
CARTEAI
<ConsideratiigeneraleasupraTopiciisauDialecticii.
ProblemaTopicii.
Celepatrupredicabile.Regulipentrualegereaargumentelor>
<Scopultratatului>
Scopultratatuluinostruestedeagsiometod,princareputemargumentadespreoriceproblempropus2,
porninddelapropoziii
1CuvntulTopica(nlimbagreaclaplural:Toiuicd)afostntrebuinatcatermentehnicdeAristotelnaceast
operinRetorica.Topicaesteteorialocurilor"(Toiroc,pluralulto'tioi),alocurilorcomune"(locis
communis,ntraducerelatin),adicacelormaigeneraleclasedeargumente.Potrivitcomentatorului
AlexandrosdinAfrodisias,Teofrast,discipolulluiAristoteliprimulurmaalacestuianconducereaLiceului,
definetelocul"caprincipiul"sauelementul"careneprocurpremiseleunuiraionament.Aadar,locul"
esteunprincipalpunctdevederesauizvorcareneajutsgsimisformulmargumentelentrodiscuie.
Vomvedeaclocurilecomune"alecelorpatrupredicabile"(genul,propriul,definiia,accidentul)se
concentreaznjuruldefiniieitermenilor,inculturaantic,topica"afoststrnslegatderetoric",dearta
discursuluiargumentat.Cumvomvedeandat,Topica,laAristotel,seconfundcudialectica"n
297
100a
ARISTOTEL
probabile3,iprincareputemevitadeacdeancontradicie,cndtrebuiesaprmoargumentare4.
sensuldemetod"acunoateriiprobabile,carepregtetecunoatereaapodictic.Termenulsameninutin
vocabularulfilozoficmodern.Kant,careamprumutatdelaAristotelaproapetoatterminologiasa(analitic",
dialectic"etc),vorbeteideotopictranscendental"naccepiadefixarealocului"ceisecuvinefiecrui
termennfacultileraiuniipure:sensibilitate,intelectetc.nlimbajulobinuit,substantivultopic"nseamn
subiectuluneidiscuii,iaradjectivultopic"aresensuldeargumentpotrivitsubiectuluidat,deargument
esenial.
2Operaesteuntratat"saulucrare"(npayuaTeio)despremetoda"saudespreprocedeelecarenefacnstares
argumentm,sraionm(ouXXoyi(ea8ai)despreoricefeldeproblempropus.Aceastdefiniienedezvluie
doulucruri.nti,termenuldesilogism"nuesteluatnsensultehnic,precis,dinAnaliticaprim,cinsensul
genera!deargumentare,faptcenearatcTopicaafostscrisnaintedeAnalitici,deicarteaIpresupune
descoperireasilogismului.Aldoilea,raionareacucarenefamiliarizeazacesttratatsereferlaoricefelde
problempropus,decimaialeslaproblemeleridicatedeviaadetoatezilele,laproblemelegenerale,nunumai
laproblemeletiinifice,specialeDenotatestecnaceastprimdefiniienusentlnetesubstantivul
dialectic",folositpentruaprecizasensultopicii",spredeosebiederetoric",acreisarcinestede
asemeneaoexercitarenvedereaargumentrii.Vomntlnicevamaijosadjectivuldialectic".
3Acestsfritaldefiniriiscopuluiurmritdetratat"neaduceoprecizareafeluluideaargumentasaudea
raionanTopica:nraionamentultopic"pornimdelapropoziiiprobabile,adicdelaacelecaresuntcurente
ndiscuiileivorbireazilnic,iavemtoatgrijadeanucdeancontradicieformal..Topica"esteo
dialectic"nsensulsocratic,fiindcscopuleiestediscuia",dialogul"asuprachestiunilorgeneralealevieii,
maialesdeordinetic.Deaceea,punctuldeplecarealdialecticii"suntpropoziiileprobabile(ivSoa).Aceasta
nunseamncpropoziiiledialecticesunttoateprobabilensensulmatematicaitermenuluideprobabilitate.
Propoziiileprobabilesuntadevrate,nsdeunadevrcarenuafoststabilitcucertitudineademonstraiei",a
apodicticii".Deaceea,Aristotelopunedialectica",apodicticii",opoziiecareacontribuitsmicoreze
importanadialecticiiisduclaidentificareakantianadialecticii"iaaparenei".Nuaceastaesteopinialui
Aristotel,cumseconstatdinprezenaargumentriidialecticeinceledouAnalitici.Argumentarea
dialectic"esteoargumentaregeneral,fadeargumentareaapodictic",special,oargumentarecare
pregtetecercetareaspecial.

4AldoileascopalTopiciideterminmaideaproapeobligaiileacesteidisciplineantice.Topicanenvasnu
necontrazicemndiscuii,atuncicndavemrolulderespondentlaontrebareidecideaprtoralrspunsului
mpotrivancercrilordea1respingefcutedentrebtorntrebareanuestepusdeelev,cidenvtor,iar
rspunsulestedatdeelev.nvtorulatac,respingerspunsul,elevullapr,iexercitgndirealogic.
Respingereaargumentelor,opoziia,estesarcinaprincipalaTopicii.Inrespingere"sepoatestrecura
sofismul".
298
Deaceea,casnelegemceesteraionamentuldialectic5,trebuiesartmmainticeesteraionamentuli
caresuntfelurilesale,cciacestaesteobiectulcercetriinoastrentratatuldefa.
Raionamentulesteovorbire,ncaredinanumitelucruridaterezultcunecesitatealtceva,petemeiulcelor
date6.Elesteodemonstraiecndraionamentulesteobinutdinpremiseadevrateiprimesaudinpremisea
crorcunoaterederivdinpremiseadevrateiprime.Dimpotriv,estedialecticraionamentulcarerezultdin
premiseprobabile7.
Suntadevrateiprimepremiselecareinsuflncrederenuprincevastrinlor,ciprinelensele.Ccila
principiinutrebuiescutmmaidepartepentrucesuntaa,cifiecareprincipiuareizvorulcertitudiniinel
nsui8.Suntprobabilepremiselecaresuntacceptatesaudetoi,saudemajoritate,saudeceinelepi,iardintre
ceinelepi,saudetoi,saudemajoritate,saudeceimaideseam9.
Esteeristicraionamentulcarepornetedelapremisenaparenprobabile,darnunrealitate,saucarenumain
aparenpornetede
5Termenuideraionamentestetraducerealuiov\\oyio\i6Q.Pentruadefinisilogismuldialectic"trebuiestim
ceestesilogismulicaresuntspeciilelui.
6DefiniiadataicisilogismuluireproducepeaceeaformulatnAnaliticaprimI,1,24b.
1Deosebireadintresilogismul(raionamentul)apodicticisilogismuldialecticsentlneteinAnaliticaprimii
(I,l,24a24b).Easefundeaznupesilogismcaatare,cipenaturapremiselor:necesare,adevrateiprimen
silogismulapodictic,probabilensilogismuldialectic
8Principiilesuntevidenteprinelensele,fiindcsuntprinsenemijlocitdevouc,dupceinduciasaridicat
treptatdelasenzaiileindividualepnianoiuni,launiversal.Principiilesuntdedoufeluri:valabilepentru
toatetiinele,ca,deexemplu,principiulnoncontradicieiiprincipiulteruluiexclus,icelevalabilepentru
fiecaregendetiin,ca,deexemplu,numrul,unitateaetc.naritmetic,liniaetc.ngeometrie.Snutrecem
cuvedereacdemonstraianuarecapunctdeplecarenumaiprincipii,adicpropoziiiprime,evidenteprinele
nsele,ciipremisecaresuntderivatedinceleprimeinemijlocite.Mijlocitulestetotattdeapodicticcai
nemijlocitul.
9Acestpasajdeterminnceconstaupremiseleprobabilealedialecticii.Probabilitateaconstnraportarea
directlaopinie(Bda),inumaiindirectlalucruri,careconstituieadevrulcunoateriideaceeaprobabiluleste
uncvSo^oefraexcludetotuiadevrul.Probabilitateasedifereniazdupnumrulicalitateacelorceau
mbriatoopinie.Suntdeopotrivdeprobabileopiniileprimitedetoi(consensultuturor)saunumaide
majoritate,apoiopiniileprimitedeceinelepi,dedataaceastacuodiferenieremaimare:detoinelepii,de
majoritatealor,deceimaideseam,chiardacsuntpuini.
100b
299
ARISTOTEL
lapremiseprobabilesauaparentprobabile10.Ccinutotcepareprobabilesteaa.Niciopremiscareeste
consideratprobabilnusenfieazdelaprimavederecafalsa,cumestecazulcuprincipiileargumentelor
eristice,nvremecelaacesteadinurmfalsitateasedezvluiendat,ianume,decelemaimulteori,chiar
aceloracareaupuinptrundere.101aDintreraionamenteleeristicepomenitemaisus,primulpoatefi
numitpedreptunraionament,ntimpcecellaltpoatefinumitraionamenteristic,darnupurisimplu
raionament,fiindcelconchidenumainaparen,nunrealitate.
nafarderaionamentelenirateaici,maiexistparalogismelen,caresentlnescngeometrieintiinele
nrudite,petemeiulpremiselorpropriianumitortiine.nadevr,acestfelderaionamenteparesse
deosebeascderaionamentelemaisusartate.Acelcaredeseneazfigurigeometricefalseiacapunctdeplecare
alraionamentuluipremisecarenusuntniciadevrateiprimeiniciprobabile.Ccipremiselentrebuinatede
elnucadsubdefiniiadatnainteprobabilitii:elnuiapremiselesalenicidelatoi,nicidelamajoritate,nici
delanelepi,iar,dintreacetia,nicidelatoi,nicidelamajoritate,nicidelaceimaideseam,ciraioneaz
porninddelapresupunericaresuntpropriiunei
10Aristoteladmiteioatreiaspeciedesilogism(raionament):silogismuleristic",adicraionamentulcarenu
arecapunctdeplecareoprobabilitate(cvBo^ov)adevrat,real,cinumaiaparent(cjxuvduevoi').De
silogismeleeristicesevaocupanoperancarenumaivorbetedesilogisme,cideRespingerilesofistice.ntre
eristicisofisticexistooarecaredeosebirefcutdeAristotelnRespingerilesofistice(11,171b).Eristicaeste
artadeadisputadedraguldisputei,caracteristicpentrusofitiimaialespentrucoalamicsocratica
megaricilor,fundatdeEucliddinMegara.Silogismuleristic"aredouspecii,dupcumraionamentulestesau

formalcorect,darpremiselesuntnumaiaparentprobabile,sauformalincorect.Existsofismematerialei
sofismeformale.Alineatulurmtoraduceprecizrinceprivetedeosebirearaionamenteloreristice.Ctdespre
aldoilearaionamenteristic,chiardacpremiseleluisuntprobabile,elnuesteunraionament(silogism),fiindc
formalesteincorect.
11Aristotelcunoate,pelngsilogismeleeristiceicelesofistice,iparalogismele",caresentlnescn
tiinelespeciale,deexemplungeometrie.Paralogismelesuntraionamenteleneadevratecareaparinunui
domeniuspecialdetiin,darnusuntconchisecorect,fiindcomuldetiinspecialnuntrebuineazcorect
principiiletiineisale,deexemplu,nudeseneazsemicercurileaacumtrebuie.Asupraparalogismelorn
matematicssevadAnaliticasecundai,12,77b.Paralogismularecapunctdeplecarepremisecarenusur.t
niciadevrate,niciprobabileisedefinetecaoeroarecomisncadruluneitiinedate.
300
TOPICA1,2,101a
tiine,darnusuntadevrate.nadevr,acelasvreteunparalogism,fiedacnudeseneazsemicercuriaa
cumtrebuie,fiedactrageliniiaacumnutrebuiesfietrase12.
Acesteasunt,prezentatenrezumat,diferitelefelurideraionament.Vremcacelecevorfidiscutatesfie
tratate,caiceleceaufostdiscutate,numainacestcadru,adicngenere.Intenianoastrnuestesdmo
noiuneriguroasdesprefiecaredintreele,civremsexpunemtotulnumainliniimari,ceeaceparessatisfac
pedeplincercetareadefa,dacvomfinstarescunoatemntrunchipoarecarepefiecaredintreele13.
<Utilitateadialecticii>
Dupcelediscutatenainte,urmeazsartmcteicaresuntfoloaseletratatuluidefa14.Elesunttrei:
exerciiulintelectual,nlesnireaconvorbiriloreventuale15,promovareatiinelorfilozofice.Celestedefolos
pentruexerciiulintelectualsenelegedelasine:stpnindometodtemeinic,vomputeaargumentamaiuor
asupra
12Unexempludeparalogismgeometricesteafirmaiacuncercestededouorimaimaredectaltul,fiindc
diametrulsuestededouorimaimarePrincipiulestegeometric,darestefals.Dacseintroducentrotiin
specialunprincipiustrinei.raionamentulfalsesteunsofism,nuunparalogism.Ssevadamnunten
Respingerilesofistice,cap.11,171b.
13Lasfritulprimuluicapitolalcrii1,AristoteldeclarcscopulcercetriisalenTopicanuestesdeao
definiiecompletaspeciilorderaionamente,cinumaisdelimitezesumarceletreifelurideraionamente:
demonstrative(apodictice),dialecticeieristice(isofistice).Silogismulidemonstraiasunttratatepelargn
AnaliticaprimiAnaliticasecund.SofismelesuntanalizatanRespingerilesofistice.Tratatuldefaeste
rezervatraionamentuluidialectic.
14Capitolulacestaesteimportantfiindcaratfoloaselemultiplealedialecticiinnelesaristotelic:eaestenu
numaiunexerciiuintelectual(yv\xvaoia),utilnsinensui,ciesteiunexerciiucaredroadeattndiscuiile
ischimbuldegndiredefiecarezintreoameni,ctindezvoltareatiinelor.Deciiviaapracticiteoriaau
nevoiededialectic.
15Amtradusprinconvorbireeventual"termenuldeVTeuic,carepuneaccentulmaimultpeeventual,cci
originarnseamnntlnirecucineva"inaldoilearnd
301
ARISTOTEL
unuiobiectpropus16.ipentruconvorbirieventualeelestedefolos.Ccinntlnirilecualii,dupcenevom
fifamiliarizatcuopiniilecelormuli,vomputearespingeargumentelelorcareniseparnentemeiate,innd
seamanudeconvingeristrinelor,cidepropriilelorconvingeri17.
nsfrit,elestedefolosipentrutiinelefilozofice.Cci,dacsuntemnstaresridicmobieciidindou
punctedevedere,vomcunoatemaiuorceeaceesteadevraticeeaceestefalsntruncazsaualtul18.
nsfrit,elpoatefidefolosipentrucunoatereaaceeaceesteprimordialnprincipiilefiecreitiine19.n
adevr,esteimposibils
convorbirecuelpentruafaceunschimbdeopinii.PrinSocrate,acesteconvorbirieventualeaudobndito
nsemntatedeosebitcametodadecunoatereideorientareagndiriinmarilechestiunialevieiipractice.
16Valoareadeexerciiuintelectualaldialecticiiesteevident.Caoricealtexerciiu,iexercitareaargumentrii,
adicastabiliriiuneitezesauarespingeriiei,antocmiriidedovezipentrusaucontra,estedemarefolospentru
dezvoltareainteligenei.CumobservcomentatorulAlexandrosdinAfrodisias,ntrovremencarecrileerau
rare,discuiileproicontranjuruluneitezeeraununumaiunexerciiuintelectual,ciiunmijlocde
nvmnt.Astfel,odisciplincarenearatcumsfurimargumentelentrodiscuieapreadeoutilitate
indiscutabil,casimpluexerciiu.
17Adouautilitateestectsepoatedeconcret.EafacealuzielaprocedeulluiSocratedeapunentrebri
concetenilorsicucaresentlnea,nscopuldeasefamiliarizacuconvingerilesauopiniile textulgrec
ntrebuineaztermenuldeSo'yuaTaiapoidealecorectaprinconvorbirefrpreteniitiinifice,adicfr
aaduceargumentedemonstrative,apodictice,mrgininduselaceleprobabile.
18Atreiautilitateestedeordinpurteoretic,prindialectic,tiinelefilozofice,adiclogica,etica,fizica,

metafizica,ajunglaadevr,nulasimplprobabilitate,nchestiispeciale.Ajungem!aadevrmaiuordacn
oricechestiunerecurgemlaaporii,adiclaopiniicontrare,proicontra.Aobiectaeste6icnropf|aai,asoluiona
esteeunopfloai.Metodadeacerceta,deasupuneprobei(npa)opiniilecontrarentrochestie,metoda
diapoivmatic,estecaracteristicametodeidialecticesautopice"Aristoteloaplicntoateoperelesale.
19FiindcmaisusAristotelnuarecunoscutdecttreifoloasealedialecticii,acestnoufolosesteocompletarea
celuiprecedent.Completareaestedeceamaimareimportan,fiindcsereferlacunoatereaprincipiilor
tuturortiineloriaprincipiilorparticularefiecreitiine.tiinelepresupuncanemijlocitadevrateprincipii,
axiome,pecareelenulepotdemonstra.Principiilesuntnedemonstrabile.LasfritulAnaliticiisecunde(II.19),
metodacarenefacecunoscuteprincipiileesteinduciantritdevoiK,desprindereanemijlocitauniversalului.
nTopica,metodadialecticesteapropiatdeinducie:examinareaopiniilorcontrareesteoinduciecene
dezvluieprincipiile,chiarprincipiulprincipiilor:principiulnoncontradiciei(veziMetafizicaIV,4).
302
raionmasupraacestuipunct,sprijiniipeprincipiilecaresuntpropriitiineidate,fiindcprincipiileseaflla
nceputultuturorlucrurilor.Maidegrabtrebuiesrecurgemaicilaopiniileprobabileasupraobiectuluidat,
pentruaexplicaprincipiile.Aceastaestesarcinaspecificsauceamaipotrivitadialecticii.Cci,fiindartadea
cerceta,eanendrumspreprincipiiletuturortiinelor20.
101b
<Cumatingemperfeciuneandialectic>
Vomstpnideplinaceastmetodcndovomstpnitotaacumpracticmretorica,medicinaialteartede
acelaifel.Vompracticalaperfeciedialecticadacvomrealiza,nmsuraposibilitii,scopulceneampropus.
Retorulnuvaconvingentoatecazurileinicimediculnuvavindecatotdeauna.Dar,daceinuautrecutcu
vedereanimicdinceeacestnposibilitatealor,vomspuneceistpnesctiinalorasacumtrebuie21.
<Raionamenteleprobabilealedialecticiiicelepatrupredicabilo
Trebuiescercetmnticaresuntelementelemetodeidialectice.Vomfidatunrspunssatisfctorlaaceast
chestiune,dacvomizbutisartmlactdemultelucruriilacefeldelucruriseaplic
20Dialecticaaresarcinadeadalaluminprincipiile,axiomele,adevrurileprime,certitudinilefundamentale.
Analiticikacceptprincipiilecaevidentepentruademonstraaltepropoziii.Dialectica,senelege,nu
demonstreazprincipiile,cileant,ledezvluiedatoritcalitiifundamentaleaeideafiexaminare,cercetare.
Termenulgrecde^TaoTiKT|(examinate)definetemetodadialecticpracticatdeSocrate.
21Dialecticaesteconsiderat,prinmetodaei,caoartsauocapacitate(Su'vaui),cumsuntretorica,decare
Aristoteloapropietotdeauna,imedicina.Ceeacenotrteindialecticestemiestria,estepracticarea
magistralaregulilorei.Snuiceremdialecticii,cumnuiceremniciuneiarte,deaaveatotdeaunasuccese,
ceeaceesteoimposibilitatepentruomulce!maidesvriintroartoarecare.
303
ARISTOTEL
argumentarea,dincematerialentocmimargumenteleicumnileprocurmncantitatesuficient22.
Elementeledincareseconstituieargumenteledialecticesuntnumericegaleiidenticecucelentrebuinaten
raionamente.Argumenteledialecticepornescdelapremise,iarsubiecteleraionamentelorsuntproblemele23.
Oricepremisioriceproblem24desemneazsauungen,sauunpropriu,sauunaccident,ccidiferena
specific,fiindnruditcugenul,vafipusalturideacesta25.Deoarecepropriuluneoridesemneazesena
(quidditatea),iaralteorinuodesemneaz,elsevadeosebidupceledoupriartateaici,anume,parteacare
desemneazesenasevanumidefiniie,iarcealaltvapstranumelecomunde
22Dupceadefinitncapitolul1temeledialecticiiiaartatutilitateaei(capitolul2)icetrebuiesceremde
lamiestrianartadialecticii,capitolul4fixeazsarciniledialecticiisauelementelemetodeidialectice.Elesunt
dou:a)lactdemulteilacefeldelucruriseaplicraionamentuldialectic,sauargumentareapentruicontra,
precumimaterialeledincareformmargumenteleb)cumneputemprocuradinbelugacestemateriale.La
primantrebarerspundecartea1:lucrurilelacareseaplicdialecticasuntproblemele,ntrebrile.Totprima
cartedoindicaiegeneraliasupramaterialelordincareformmargumentrileacesteasuntpropoziiilesau
locurilecomune"alecelorpatrupredicabile.Toatecrileurmtoare(IIVII)vorcercetanamnunte
materialelesaulocurilecomunecelorpatrupredicabile(accidentul,genul,propriulidefiniia).Pentruadoua
ntrebare,procurareadinbelugalocurilorcomuneideciaargumentelorestetemaultimeicri(VIII).
23Argumentelesefolosescdepropoziii,depremiseiaucascopsrezolveproblemele(npopXnVctTa).
Argumentareaseservetecamijlocdepropoziiinscopuldearezolvaproblemele,deaceeaproblemelesunt
numericegalecupropoziiile(premisele)Premiseleiproblemelesereferlaunpredicatalvreunuisubiect.
Ctefeluridepredicatesuni,totatteafeluridepremiseideproblemesunt.
24Problemeleipremiseleseconfund,ntructproblemeleseexprimsubformdepremise(propoziii).
Diferenadintreproblemipropoziienustnconinut,cinform:problemaesteopropoziieformulat
printro alternativ,adicprintrocontradiciePropoziiadialecticesteoproblem,fiindceaconstdintro
ntrebarecuoalternativcontradictorie.Respondentulalegeunadintrealternative,pecarentrebtorulo
respinge,iarcelcareaalesalternativaosusine,oaprob.

25Aceastfrazareosemnificaieexcepional.Eaenuntemelentregiiopere,predicabilele,deosebitede
predicamente"saucategorii".Predicabilele"sunt,deocamdat,trei:genul(yevoc),propriul(YSiov)i
accidentul(ovu|U|3r|icdc).Vomvedeandatcpropriulsedifereniaznpropriu,nsensuloriginar,idefiniie
(opoc,6pia(ici<)Aristotelvorbeteidediferen(8ut>opa),pecareoleagstrnsdegen,fraseconfunda
cuel.Ccinumaigenulexprimesena.Aristotelnuvorbeteidespecie(clSoc),pecarePorphyrios,nasa
Introducerencategorii,onumrprintrepredicabile".alturidediferen".
304
TOPICA1,5,101b
propriu,datdeobiceiacestornoiuni26.Dincelespusesenvedereazc,petemeiuldeosebirilorfcute,patru
suntelementele:definiia,propriul,genuliaccidentul.Snuseneleagnscfiecaredintreacesteelemente,
luatnsine,exprimopremissauoproblem,civremsspunemcproblemeleipropoziiilerezultdin
acestea.Diferenadintreoproblemiopremisstnfeluldeexprimare.Dacspunem:nuesteoareanimal
caremergepedoupicioarensidefiniiaomului?"inuesteoareanimalgenulomului?"ianatereo
premis.Dimpotriv,dacspunem:esteoaresaunuesteanimalulcaremergepedoupicioaredefiniia
omului?"sauesteoaresaunuesteanimalulgenulomului?"obinemoproblem.Totaadesprecelelalte
noiuni27.Senelegecproblemeleipremiselesuntnumericegale,ccidinoricepropoziieputemfaceio
problem,schimbndfeluldeexprimare28.
<Explicareacelorpatrupredicabilo
Trebuieacumsartmceestedefiniia,propriul,genuliaccidentul.
26Propriul",nsensulcelmaigeneral,primeteacumdousensuricarevorfirespectatencursullucrrii:
esena(quidditatea)exprimatdedefiniie(opocsauopiouo'c)ipropriul(Siov)nsensulrestrns,adicceeace
estepropriunumaiunuilucru,frafiesenalui.Rezultdecipatrupredicabiie,fiecarecumaimultepunctede
vederesaulocuricomune",materialeledincarevorizvorproblemelesaupropoziiiledialectice.Nunsei
predicabileleconstituieprobleme,cidinelerezultproblemele,propoziiiledialectice.Aadar,dialecticanuse
ocupdesubiecte,cidepredicabiie,adicdeatributesubcelepatruformealelor.
27Adicdesprepropriuiaccident.
28Seconfirmcdeosebireadintrepremisiproblemstnfelulexprimrii.Propoziiaesteontrebarefr
alternativproblemaesteopropoziiecualternativ.Trecereadelaprimalaadouaesteuoarnexprimare.
Privitensine,propoziiaiproblemasedeosebesc:propoziiaesteodeclaraie,oluaredeatitudine,odecizie
problemaestenedecis,fiindcpoateprimicarspunsoalternativsaualta,deexemplu:esteoaresaunueste
animalulgenulomului?"PotrivitcomentatoruluiAlexandrosdinAfrodisias.problemacuprindeocontradicie
premisaesteopronunarepentruunadintreceledoualternativecontradictorii,chiarcndeaesteformulat
interogativ.Formainterogativlapremisestecerutdespirituldialecticii.
305
ARISTOTEL
Definiiaesteovorbire29careexprimesenaunuilucru.Eantre
102abuineazsauovorbirenloculunuinumesauovorbirenloculuneialte
vorbiri,cciunelelucruriexprimateprintrovorbirepotfiieledefinite30.
Cndnscinevaexplic,ntrunchipsaualtul,unlucruprintrunsingurcuvnt,evidentcelnuofero
definiie,deoarecedefiniiaesteoanumitvorbire.Totui,trebuiesrecunoatemcneapropiemdedefiniie,
cnd,deexemplu,spunem:ceeacesecuvineestefrumos"31.Totaadacapunemntrebarea:senzaiaitiina
suntacelailucrusausuntlucrurideosebite?"Ccindefiniiimareagreutateesteshotrmdacexist
identitatesaudeosebire32.Prinurmare,vomnumidefinitoriu33totcecadesubprocedeuldefiniiei.Estens
evidentctoatecazurilecitateaiciposedacestcaracter.Deoarecesuntemndreptiispurtmodiscuie
asuprachestiuniidaccevaesteidenticcualtcevasaudacestedeosebitdeel,putemprocedalafelila
definiii.Odatceamartatclucrurilenusuntidentice,prinaceastaamfcutimposibildefiniia34.Desigur,
regulaformulatnupoateficonvertit.Ccipentrustabilireauneidefiniii,dovadaidentitiinuestedeajuns
darpentrurespingereaeiestedeajunsdovadacnuexistidentitate.
Propriulesteacelpredicatcarenuexprimesenalucrului,darcareaparinenumaiacestuilucruideaceea
poatefisubstituitlui35.Astfel,esteoproprietateaomuluideaficapabilsnveegramatica,ccidac
29Aristotelcontinusdenumeascdefiniiaprinopoc,carenseamninoiune,isconsideredefiniiao
vorbire,oenunare(Xo'yoc).
10Definiiaestetotdeaunaovorbire,oniruiredemaimultecuvinte.Definitulpoatefiunsingurcuvnt(nume)
sautotovorbire,opropoziieexplicatprintroaltpropoziie.Deobicei,definiiaesteopropoziiecareexplic
unsingurcuvnt.
31Nuputemdefiniuntermenprintrunsingurtermen.Totui,uneorineapropiemdedefiniieprintrunsingur
termen,deexemplu,dacspunemnlocdefrumos(saubine)ceeacesecuvinte".
32Chiarsimplantrebare:tiinaisenzaiasuntsaunuacelailucru?neapropiededefiniie,fiindcstn
naturadefiniieideascoatelaluminidentitateaidiferena.Stnlegturcudefiniiatotceeacetindes
stabileascoidentitatentredefiniieidefinit.

33TermenulgrecesteadjectivulopiKov,delaopoc(definiie).
34Dacdefiniiaidefinitulnusuntidentice,nuseconstituiedefiniia.Darnuputemconvertiregula,adicnu
putemspunecidentitateaestesuficientpentrustabilireauneidefiniii.
35Propriul(iSiof)nuexprimesena(totfjvelvai),cumfacedefiniia,darestelegat,caidefiniia,deun
singurlucruideaceeasepoatesubstituilui,deexemplu,numaiomulesteanimalcarerde"(propriu),fiindc
esteanimalraional"(definiie).
306
elesteunom,estecapabildeanvagramatica,iardacestecapabildeanvagramatica,elesteunom.Cci
nuputemnumipropriucevacarepoatesaparinialtcuiva,deexempluadormicaproprietateaomului,chiar
dacntmpltor,pentructvatimp,iaraparinenumailui.Deci,dacoastfeldensuirearfinumitun
propriu,denumireaarfivalabilnunsensabsolut,cinsenstemporarirelativ.Deexemplu,astaladreapta
esteunpropriutemporar,ntimpcebipedpoatefiatribuitcapropriunsensrelativ,anumeomuluinraportcu
calulsaucucinele.Esteevidentnscnimiccareaparineialtcuivadectunuisubiectanumitnupoatefi
substituitluintroenunare,ntructnuestenecesarcafiinacaredoarmesfieunom36.
Genesteceeaceseenuncaesenamaimultorlucruricaresedeosebescdinpunctuldevederealspeciei37.
nelegemprinenunarecaesenaceltermencaretrebuiesrspundlantrebarea:ceestelucrulcareseafl
nfaanoastr?"Astfel,deexemplu,lantrebarea:ceesteomul?",trebuiesrspundem:elesteunanimal".Se
raportdeasemenealacutareagenuluintrebarea:unlucruintrmpreuncualtulnacelaigensauntrun
gendiferit?"Oastfeldentrebarefacepartedincercetareatiinificagenului38.nadevr,dacamartatc
animal"estedeopotrivgenulomuluiialboului,prinaceastaamartat102bciunulialtulcadsubacelai
gen.Dimpotriv,dacamartatcungenaparineunuilucru,darnuaparinealtuia,amartatcceledou
lucrurinustausubacelaigen.
Accidentesteceeace,frafiniciunuldinacetitermeni,adicfrafidefiniie,propriu,gen,aparinetotui
lucrului,ianumeceeacepoatesaparinisnuaparinunuiaiaceluiailucru,oricarearfieP9,cum,de
exemplu,unuiaiaceluiailucrupoatesiaparinisnuiaparinfaptulcelsade.Acelailucruestevalabil
despre
3fiDacfacultateadeadormiarfiproprieomului,cumestecapacitateadeardesaudeanvagramatica,ar
trebuisexistereciprocitatentreom"ifacultateadeadormi",adicartrebuicanumaiomulsdoarm,cum
numaiomulnvagramatica.
37Aristoteldeosebetespeciaigenul,darnulesepar:speciafacepartedingen.
38Aceastntrebareestenumaiindirectlegatdegeneaaparinenprimulrndcutriiidentitiii
deosebirii.
39Accidentul(ovu|3f!r|ioc)estedefinitmaintinegativelestealtcevadectceilalitreitermenicarese
aratafistrnslegai,apoiestedefinitpozitiv:ceeacepoatesaparinisnuaparinunuiaiaceluiailucru,
deciceeacenuestenecesari,ca
307
AR1STOTEL
calitateadealb.Nimicnuseopunecaacelailucrusfiecndalb,cndnealb.
Dindefiniiiledateaccidentului,adouaesteceamaibun.Cci,pentruaonelegepeceadinti,trebuiestim
mainticesuntdefiniia,propriuligenul,ntimpceadouaestendestultoaresieipentruanefaces
cunoatemceeaceesteaccidentulnsine.Vomconsideraprintreaccidentecomparaiiledintrelucruri,carentr
unchipsaualtulprimescnumeledelaele40.Astfeldecomparaiisuntacelecarerspundlantrebrile:este
preferabilbinelesauutilul?",estemaiplcutoviavirtuoassauoviavoluptoas?",sauoricarealtelede
acelaifel.ntoateacestentrebrivremstimcruiadinceledoulucruriirevinemaimult,nchip
accidental,atributulrespectiv.Dinacestentrebriiesenevidencnimicnustncalecaaccidentuls
devin,laanumitelucruri,unpropriu.Astfel,aedea,careesteunaccident,devineunpropriutemporarcnd
numaiunulsinguresteaezat,iarcndnuestesingurul,devineunpropriurelativ,adicfadeceicarenusunt
aezai.nacestchip,accidentulpoatedeveniunpropriutemporarsaurelativ,darelnuvafiunpropriuabsolut.
<Raionamenteledialecticedinpunctuldevederealcelorpatru
predicabilo
Estebinesinemseamactotceestevalabilpentrupropriu,geniaccidentesteaplicabildeopotriv
definiiei41.nadevr,dacamartatcunatributnuaparinenumaiobiectuluiuneidefiniii(ceeaceeste
atare,nuesteobiectdetiinsaudedemonstraie.(VeziAnaliticasecund1,2,4,8,30).Necesaruleste,
dimpotriv,ceeacenupoatesfiealtfeldecteste.
40ComentatorulAlexandroscredeccomparaiileseraportmaialeslaaccidente.VomvedeacAristotel
recomandcomparaia,nscopuldeagsiasemnrile,iladefiniie.
41nceputulcapitoluluinearatcdefiniiaestetemacentralaTopiciiCelelaltetreipredicabile,chiari
accidentulcareafostopuseseneidefinitorii,suntsubordonatedefiniiei.Accidentulesteielcuprinsn
definiie,ntrunchipsaualtul.Cevamaijos,centrareapredicabilelornjuruldefiniieinunseamncTopicase
vaocupanumaidedefiniie.

308
valabilipentrupropriu),saucgenulcuprinsndefiniienuesteceljust,sauconotprimitndefiniienu
estepotrivitnumaidefinitului(ceeaceestevalabilidespreaccident),printoateacesteaestesuprimat
definiia.Astfel,petemeiurileartatemaisus,toatenoiunileenumeratein,ntrunanumitsens,denatura
definiiei.
Darsanuneateptmcvomgsiometodcomuncaresseaplicefrdeosebirelatoateacestenoiuni.O
astfeldemetodnuesteuordegsit,ichiardacarfigsit,eaarficutotulnedeterminatineaplicabiln
lucrareadefa42.Dimpotriv,dacvomstabiliometodpropriepentrufiecaredintregenuriledeosebitedenoi,
oricaredinnoiunileartatevafimaiuordecercetatdupregulilepotriviteei.Astfel,cumamspusmaisus43,
trebuiesnemulumimnumaicuodiviziunenliniigenerale,iarnceprivetecelelalteaspectesleraportm
launasaualtadinchestiunicareiestemaiapropiat.Vomartaastfelccutareaspectaparinedefiniiei,cutare
genului,iaamaideparte.nchipulacesta,problemelediscutateaiciauifostaezatelaloculcuvenitfiecreia.
103a
<Diferitelespeciideidentitate>
naintedetoatetrebuiesdefinimidenticulisartmnctenelesuriesteluat44.Consideratschematic,
identiculparecaretrei
42DefiniiaesteproblemacentralaTopicii,darnuexistosingurmetoddialectic,aceeapotrivitdefiniiei.
Dialecticavacercetafiecaredincelepatrupredicabile,fiindcfiecarearelocuricomune,punctedevedere
deosebite.Aplicareauneimetodeunice,celpuinlatreidinpredicabile(definiia,propriuligenul),cuma
ncercatTeofrast,aredezavantajulobscuritii,impreciziei.
4:ncapitolul1,101a,lasfrit,undesevorbetedediviziuneasilogismeloridecercetareanumaisumara
fiecreispeciidesilogismnlegturcucelepatrupredicabile.Celelalteaspecte,deexemplu,diferenai
comparaia,vorfipusenlegturcuprincipalelepredicabile,diferenacugenul,comparaiacuaccidentul.
Aadar,Aristotelrecunoatecdiviziuneanpatrupredicabilenuesteperfect,decicpotexistaialte
predicabile.Acesteavorficercetatempreuncucelepatru.
44Identicul(TauToV)esteunloccomundemarensemntatenTopica.Problemaluiafostridicatnaceast
carte,capitolul5,102aitratatpelargnMetafizicaV,9,
309
ARISTOTEL
nelesuridiferite.Numimcevaidentic,fiesubraportnumeric,fiesubraportspecific,fiesubraportgeneric.Este
subraportnumeric,identicceeacearemaimultenume,darestenumaiunlucru,deexemplu,hainimanta.
Subraportspecificesteidenticceeaceconstituiemaimultdectunlucru,darnuprezintniciodiferendin
punctuldevederealspeciei,deexemplu,omulesteidenticcuomulicalulcucalul.Deci,numimidenticsub
raportspecificceeacecadesubaceeaispecie.Totaa,numimidentic,subraportgeneric,ceeacecadesub
acelaigen,cadeexemplu,omical.Sarpreacapadinacelaiizvorestenumitidenticnaltnelesdect
celenumitenainte.Totuiapapoatefiaezatprintrelucrurilecare,oricum,suntnumiteidentice,fiindcinde
aceeaispecie.Toateacesteaparafinruditeiasemntoare.nadevr,oriceapesteidenticsubraport
specificcuoricealtap,fiindcntreeleseconstatoanumitasemnare,iarapadinacelaiizvorse
deosebetenumaiprinaceeaclaeaasemnareaestemaiputernicaccentuat.Deaceeanuovomdespride
lucrurilecare,ntrunchipsaualtul,suntnumiteidentice,fiindcindeaceeaispecie45.
Secredengenerecidenticulesteluat,ncelemaimultecazuri,subraportnumeric46.Dariacestaeste
atribuitlucrurilordeobiceinmaimultsensuri:nsenspropriuiprim,cndesteatribuitnumeluisaudefiniiei
deexemplu,hainimanta,animalcaremergepedoupicioareiomsuntidenticialdoilea,cndidentitatea
esteatribuitpropriului,deexemplu,capabildetiiniom,sauelementulcaredelanatursemicnsussi
focsuntidenticialtreilea,cndesteatribuit
mpreuncualtul",diferitul",asemntorul".Aristoteldtermenuluiidentic"unsensmaicuprinztordect
nterminologiamodern.Noinunumimidenticelucrurileceaparinaceleiaispeciisauaceluiaixn.Aristotel
vorbetensdelucrurileidenticenspecie,ngen,nnumr".Astfel,pentruel,omonimelesuntidenticen
obiectullor,adicnumeric.Nimeninumaispunecdoioamenisuntidentici,fiindcsuntoameni,deci,fiindc
aparinaceleiaispecii.
45Aristotelidentificnunumaitoateapele,ciiapaunuirucarepornetedeiaacelaiizvor.Heraclit
declarasenscnuneputemscldadedouorinacelairu,iarelevulsu,Cratylos,adugacnuneputem
scldanicimcarodat.
46Aristotelestendreptitspunnainteidentitateasubraportnumeric.Identitateapresupuneunuliacelai,
deciounitatecarenusediversificprinsine,ncetndatuncideafiunitate,ciprincontextulncareseafl.De
exemplu,afiom"esteunuliacelaicutotceestegeneral,deipareasemultiplicacuindivizii.Multiplicitatea
stndeterminrilecelelaltecarecoexistcuidenticul.
310
TOPICAI,8,103a,b
unuilucrupetemeiulunuiaccidentcum,deexemplu,afiaezatsauafimuzicalesteidentificatcuSocrate47.

ntoateacestentrebuinrisesubliniazunitateanumeric.
Ccelespusenaintesuntreale,sepoatevedeamaibinedacschimbmunelecualteledenumirilelucrurilor.
Dacdintrunnumrdeoamenicaresuntaezaivremschemmpeunul,numindu1,schimbmdenumirea
daccelchematnuaneles,nsperanacelvanelegemaibinepetemeiulunuiaccident.Astfel,ordonms
chemepecelcaresadesaucarevorbete,presupunnd,desigur,cdesemnmacelailucruprinnumesauprintr
unaccident.
8
<Doudovezialediviziuniipredicabileloi>
Cumamspus,identiculesteluatn treisensuri.Celementele48numitenaintesuntaceledincare,princarei
asupracroraobinemargumentele,oprimdovadestedobnditcuajutorulinduciei49.nadevr,dac
considermpremiseleiproblemele,constatmcfiecaredintreeleprovinefiedindefiniialucrului,fiedin
propriu,fiedingen,fiedinaccident.
Oadouadovadestedobnditcuajutorulsilogismului(raionamentului)50.Totceeaceesteenunatca
predicatdesprealtceva,cu
103b
47AristoteldistingeiIaidentitateanumerictreisensurisauspeciidupintensitatealor:ceamaiputerniceste
identitateadefiniiei,aesenei,apoiidentitateapropriului,iceamaislabidentitateaaccidentuluideexemplu,
Socrateesteacelainumericcucelcaresadesaufacemuziclaunmomentdat.
4SElementeledialecticedincareseconstituieargumentele(Xdyoi)suntcelepatrupredicabileculocurilelor
comune:definiia,propriul,genuliaccidentul.
49Dovadacelementeledialectice,predicabilelesuntnumaipatruseobineprinmetodainductiv,deciplecnd
delafapteleparticulare".ConstatmastfelcerolimportantiasummetodainductivnDialectic.ntreaga
Topicesteopledoariepentruinducie.
50Cexistnumaipatrulocuricomunesepoatedovediisilogisticsaudeductiv",plecnddelaraportulde
convertibilitatedintrepredicatisubiect.ArgumentareaStagirituluiesteingenioas.Predicatul,sauatributul,
poateaveaaceeaisfercaisubiectulsauareosfermailarg.Dacsuntconvertibili,predicatulestesau
definiie,saupropriu,dupcumexprimesenasaunumaiodeterminareproprie.Dacsubiectulipredicatul
311
ARISTOTEL
necesitate,sauadmitesaunuadmiteconvertirealuicusubiectul.Dacesteconvertibil,predicatulestesau
definiiasaupropriul:estedefiniiadacexprimesenasubiectuluidacnu,estepropriul,ccisavzutc
propriulsesubstituiesubiectului,darnuexprimesenalui.Dacnuadmiteconvertibilitatea,predicatulsaueste,
saunuesteunelementaldefiniiei.Dacesteunelementalei,eltrebuiesfiegensaudiferen,ccidefiniiase
formeazdingenidiferen.Dacnuesteunelementaldefiniiei,senelegedelasinecvafiunaccident,
ccidenumimaccidentceeacenuestenicidefiniie,nicigen,nicipropriu,daraparinelucruluidecarevorbim.
<Raportuldintrecategorii(predicamente)icelepatrupredicabilo
Dupcelespuse,trebuiesartmcrorgenuridecategoriiaparincelepatrupredicabile51.Categoriilesunt
zecelanumr:esena,cantitatea,calitatea,relaia,locul,timpul,poziia,posesia,aciunea,pasiunea52.
Accidentul,genul,propriulidefiniiatrebuiesaparinuneiadinacestecategorii.Ccitoatepremiseleformate
princelepatrunoiunienunsauoesen,sauocalitate,sauocantitate,sauoaltcategorie.
Estedelasinenelescceeaceexprimesena53,exprimfiesubstana,fiecalitatea,fieoricealtcategorie.
Cci,dac,deexemplu,
nusuntconvertibili,suntposibiledoucazuri,dupcumpredicatulestesaunuesteunelementaldefiniiei:dac
esteunelementaldefiniiei,obinemgenulsaudiferenadacnuesteelement,obinemaccidentul.
51Aristotelridicaicintrebareafoartensemnatpentrulogicasa,araportuluidintrecategorii(predicamente)
ipredicabile.SevedeclarcTopicaiCategoriilesuntstrnselegate.nacestcapitolcelepatrupredicabilesunt
isubordonateisupraordonatepredicamentelor(categoriilor).
52CainCategorii,listaprezentacategoriilorcuprindezecetermeni,nordineacunoscut.nalteopere
aristotelice,numrulcategoriilorestereduslaopt,latrei(substan,calitate,relaie)ichiarladou(substan,
relaie).
5)Termenulgrecestettem,careinelocngeneredesubstan(ovoia).Aiciavemunsensmailarg,nelesul
deesensaunaturnunumaiasubstanei,ciiacelorlaltecategoriisubordonatesubstanei.
312
TOPICA1,10,103b,104a
estevorbadeom,enunmcacelaesteunomsauunanimal,iprinaceastaspunemceesteeliexprimmo
substan.Dacnsestevorbadeculoareaalb,enunmclucrulpecarelavemnainteestealbsaucolorati
prinaceastaspunemceeaceesteeliexprimmocalitate.Iardacestevorbadeomrimedeuncot,enunm
clucrulesteomrimedeuncot,iprinaceastaspunemceeaceesteeliexprimmocantitate.Lafelse
prezintcelelaltecategorii:pentrufiecaredinacestepredicate,dacdespreunlucrucarecadesubeleenunm

saulucrunsuisaugenulsu,exprimmesenalui54.Dimpotriv,dacenunmdespreunlucrualtcevadect
lucrulnsui,exprimmnuceeaesteel,ciocantitate,ocalitatesauoricealtcategorie55.Acesteasunt
categoriile,nnumrulartat56,njurulcrorasemicargumenteledialectice57ielementele58dincare
acesteaseconstituie.Cumlevomdobndiiprincemijloacevomdispunedeeledinbelugtrebuiesartmde
acumnainte.
104a
10<Premiseledialectico
naintedepoate,vomdefiniceesteopremisdialecticiceesteoproblemdialectic59.Nutrebuiescredem
coricepremisiorice
14Dacsubiectulipredicatulcadsubaceeaicategorie,fiecpredicatulestedefiniialucrului,adiclucrul
nsui,fiecestegenul,predicatulexprimesena.
55Dacsubiectulipredicatulnucadsubaceeaicategorie,predicatulnuexprimesena,ceeaceesteeln
sine,cioaltcategorieinferioar.Aiciesena"aresensdesubstan.
56Aristotelinessubliniezecnumrulcategoriilorestenumaiacesta:zece,darnujustificsilogisticacest
numr.Desigur,numruldezeceestegsitpecaleainduciei.Raportareacelorpatrupredicabilelacategorii
dovedetenunumailegturacelordouopere,ciiautenticitateaCategoriilor,uneorisupusndoielii,maiales
deexegeimoderni.
57Problemeledialectice,punctuldeplecarealargumentriidialectice.
58Propoziiilesaupremiselestrnslegatedeprobleme.ncapitolulurmtorsevorcercetaamnuniiproblema
ipremisadialectic.
59Deosebireadintrepremisadialecticiproblemadialecticafostschiatmainainte,ncapitolul4.
Urmeazaicidezvoltarea.Inprimulrnd,Aristotelinessetiecnuoricefeldepropoziieestedialectic,de
exemplu,opremisunanimrespins,ideasemeneanuoriceproblemmeritsfigurezencercetarea
dialectic Ceeaceesteevidentpentrutoisaupentrumajoritatenuesteobiectdediscuie.
313
ARISTOTEL
problemsuntdenaturdialectic.Niciunomcompetentnuvaformulaopremiscareesterespinscafalsde
toiinuvafaceoproblemdinceeaceesteevidentpentrutoisaupentrumajoritate.Ceadinurmnuridic
niciodificultateceadintinuvafisusinutdenimeni.
Premisadialecticesteontrebare60careapareprobabil61saututuror,saumajoritii,saunelepilor,iar
dintreacetia,saututurorsaumajoritiisaucelormaideseam,cucondiiasnufieunparadox.Ccivomlua
dreptadevratceeaceesteadmisdenelepi,dacnsnuestecontrarvederilorcelormuli.Suntdeasemenea
premisedialecticeceeaceseaseamncupremiseleprobabile,caiceeaceneagtotceestecontraropiniilor
probabile,nsfrit,ceeaceestedeacordcunvturileartelorrecunoscute62.
Dacesteprobabilctiinacontrariiloresteunaiaceeai,atuncitrebuiesparprobabilcipercepia
contrariiloresteunaiaceeai,idacesteprobabilcsubraportnumericexistnumaiogramatic,atunci
trebuiesparprobabil,deasemenea,cexistnumaioartdeacntadinflaut,iardacesteprobabilcexist
maimultetiinealegramaticii,atuncitrebuiesfieprobabilcexistmaimulteartedeacntadinflaut.Toate
acesteprobabilitiparafiasemntoareinrudite63.
Lafelvorapreacaprobabilepremiselecareneagcontrariileopiniilorprobabile64.Esteprobabildeopotrivc
trebuiesfacembine
60Premisa(propoziia)dialecticesteontrebarecarecuprindeoalternativ,oalegerentredousoluii,de
exemplu,existsaunuexistDumnezeu?"Aristotelamaidatodefiniiepremiseiriialectice,nafardeaceea
dincapitolul4alopereidefa,nDespreinterpretare,capitolul11,20biAnaliticaprim1,1,24b,undese
citeazTopica.Simplantrebare,fralternativecontradictorii,nuesteontrebaredialectic.
61Aristotelrepetaici,caimainaintenTopicasaunAnalitici,cpropoziiadialecticesteprobabili
aratnceconstprobabilitateaei.Esteprobabilnumaiopiniacareesteconformsimuluicomunsaucareeste
mprtitdeoameniicompeteni,fiedetoi,fiedemajoritatealor,fiedeceimaideseam.Opiniileparadoxale
nusuntobiectuldialecticii.
62Aristotelmbogeteclasapropoziiilordialecticecunctreispecii:a)premiselecareauanalogiicu
propoziiileprobabileb)opiniilecareneagtotceestecontrarpropoziiilorprobabilec)opiniilecaresuntde
acordcuprincipiileartelorsautiinelorrecunoscute.Aceastdinurmspecieapropiedialecticadetiin.
63Toateexempleleprivesccaracterulprobabilalpropoziiilorcareseaseamncupropoziiileprobabile.
PentruAristotel,esteiniialprobabilsaudialecticpropoziiactiinacontrariiloresteunaiaceeai"(tuv
kvavrwvciuottiutiaurncivai).
64Urmeazexempledepropoziiiprobabilecareneagcontrariilepropoziiilorprobabile.
314
TOPICA1,11104a,b
prieteniloricnutrebuieslefacemru.Contraraacesteiafirmaiiarfictrebuiesfacemruprietenilor,iar
negaiacontradictorieacontrareiestecnutrebuieslefacemru.Totaa,dactrebuiesfacembine

prietenilor,nuestenecesarsfacembinedumanilor.incazuldefaavemonegaieauneiopiniicontrare
probabilului opiniacontrarprobabiluluiestectrebuiesfacembinedumanilor.Lafelvafincelelalte
cazuriasemntoare.incomparaienevaapreaprobabilcapredicatulcontrarsfieatribuitsubiectului
contrar:deexemplu,dactrebuiesfacembineprietenilor,trebuieidumanilorslefacemru.Sarputeas
parcafacebineprietenilorestecontrarulluiafacerudumanilor65.Dacesteaanrealitate,vafilmurit
cndvomcercetateoriacontrariilor66.
Estedeasemeneaevidentctoateopiniilecaresuntconformecunvturileartelorneoferpremisedialectice,
ccivomurmaacelevedericaresuntprimitedeoamenicompeteninspecialitate,anume,vomurmapemedic
nchestiidemedicin,pegeometrunchestiidegeometrieiaamaideparte67.
11<Problemadialectic.Despretez>
Problemadialecticesteunobiectdecercetare,acreiscopestesaudeaalegeideaevitaceva,saudea
descoperiadevruliacunoate68,aceastafiedirect,fiecaajutorlaoaltchestiunedeacest
65Sarputeacapropoziia:trebuiesfacemrudumanilor"sneapardestuldeprobabil.Pentruai
evideniaprobabilitatea,ovomcomparacupropoziiacontrar:trebuiesfacembineprietenilor".
66PotrivitcomentatoruluiAlexandros,cercetareacevaurmasereferlaTopicaII,7,undeAristotelseocup
delocurilecomunescoasedincontrarii,ilaDespreinterpretare,capitolul14,acruitemestecontrarietatea
propoziiilor.Aristotelcerceteaztotdeaunabucurosraportuldeopoziieprincontrarietate.
67PentruAristotel,esteunlucrudelasinenelesctrebuiesconsidermcaprobabilopiniacelorcompeteni
noriceartsautiin,decictrebuiesprimimautoritateacelorspecializaintrodisciplin,deexemplu,n
medicinsaugeometrie.
68Problemadialecticpoatefipracticsauteoreticdeasemenea,poatefitratatpentrueansisaupentrua
rezolvaoaltproblem,deobiceilogic.
315
104b
fel,asupracreiamulimeanuarenicioopiniedeterminatsauareoopiniecontrarceleianelepilor,iar
nelepiiauoopiniecontrarmulimii,saunelepiiauopiniacontrarntreeiilafeloameniidinmulime69.
Ccicunoatereaunoradintreproblemeestedefolospentrualegereievitare,deexemplu,dacplcereamerit
sfiesausnufiedorit.Dimpotriv,laalteproblemecunoatereaesteutilpentrucunoatereansi,de
exemplu,daclumeesteeternsaunuesteetern70,nsfrit,laalteprobleme,cunoatereanuesteutilnici
pentruprimulscop,nicipentrucellalt71,ciesteutilnumaicaajutorpentrusoluionareaaltorproblemede
acelaifel.Ccipemulteproblemevremslecunoatemnunelenseleipentruelensele,cipentrusoluio
nareaaltoracareateaptsfieluminateprinacelea.
Existdeasemeneaproblemecusoluionricontraredificultateafiindaicideatidaclucrurilesuntaasau
altfel,deoarecepentruamndouexisttemeiuriprobabile,precumialteleasupracroranuneputem
pronuna,orictdevasteiimportantearfi,deoareceestegreusdescoperimcauzele,deexemplu,daclumea
estesaunuesteetern,cciputempreabinesnepunemproblemaidespreaceasta72.
Deciproblemeleipremiseletrebuiesfiedeterminate,aacumamfcutnoiaici73.Otezesteoopinie
paradoxal,susinutdeunfilozofcunoscut,deexemplu,cnuexistcontradicie,cumspuneAntistene,sauc
totulestenmicare,cumvreaHeraclit,saucfiina74
69Problemadialecticesteopropoziiecarenuesteniciprobabil,nicineprobabil,fiindceaesteoopinie
nestabil,ndoielnic,fiepentrucmulimeanuareasupraunuiobiectoopiniedeterminat,fiecareoopinie
contrarceleisusinutedenelepi,fiecnelepiiauoopiniecontrarceleiamulimii,fieceiauopinii
contrare,cumimulimeapoateaveaopiniicontrare.
70Eternitatealumiimaterialeesteprezentataicicaoproblem,decicaoopiniendoielnic.Convingerealui
Aristotelesteclumeamaterialareatributuleternitii,fiindcnuarenceputisfrit.
71Nicipentruscopulpractic,moral,nicipentruscopulteoretic,speculativ.
72Cumamspusntronotprecedent,Aristotelnuamprtittotdeaunaprereaceternitatealumiiesteo
problemgreudesoluionat.Aicielrecunoatecproblema,nciudagreutilor,poatefipus.
73Aristoteldeosebeteproblemaipremisa(propoziia).Premisaesteprobabilnsensulacceptatdelanceput,
ntimpceproblemanuestencprobabil,ciurmeazsfiefcutprobabilprindiscuie.
74nceprivetenelesulfilozoficaltermenuluifiin,asevedeanotalmuritoarelaIntroducere/aTopica",p.
290.
316
TOPICAI,11,104b,105a
esteuna,cumdeclarMelisos.nadevr,aluanseamprereaoricui,careseopuneopinieiobinuite,arfio
nerozie75.
Tezemaipotfiiafirmaiilepentrucaredispunemdeargumente76,daracesteasuntopuseopiniilorobinuite
deexemplu,cumspunsofitii,cnutotcefiineaz,sauadevenitaa,sauafostdineternitateaa,cci,pretind
ei,unmuzicantcareestegramaticesfeaa,frsfidevenitaaifrsfifostaadineternitate.Chiardacnu
admitemaaceva,putemsocredemfiindcinvocunargument.

itezaesteoproblem,darnuoriceproblemesteotez77,fiindcuneleproblemesuntdeaanaturnctnu
putemaveanicioopiniedeterminatntrunsenssaualtul.Darcotezesteoproblemesteevident.Cci,
dupcelespusenainte,asupratezeisaumulimeaestedealtpreredectfilozofii,saufilozofiinusuntde
acordntreeiinicimulimeanuestedeacordnsnulei,deoarecetezaesteoopinieparadoxal,nprezent,
suntdenumitetezetoateproblemeledialectice.Nuarensnicioimportancumsuntnumiteele.Ccinoileam
deosebitnupentruanscocinumenoi,cipentruasubliniadeosebireadintreele.
Nusuntemobligaiscercetmfiecaretezifiecareproblem,cinumaipeacelecare,dincauzadificultilor,
aunevoiederaionament,nuipeacelecareaunevoiedepedeapssaudesimplaperceperealucrurilor78.Acei,
bunoar,carepunlandoialcatrebuiescinstim
75Pelngproblemipremis,Topicacunoateoatreianoiune:teza(9eou).Tezaesteoconcepie
paradoxal"(iJTToXri4>icirapSo^o),adicesteprereaunuimarefilozof,nuoriceprereciudat.Ca
exemplificare,citeaztezelefundamentaleatreimarindrumtoriaireflexieiantice:Heraclit,eleatulMelisosi
alefondatoruluicoliicinice,Antistene.
76Argumentelesuntnsneltoare,sofistice.
77Tezaaredeciinelesuldeproblem,fiindcoricetezesteoproblem,adicunsubiectdediscuie.in
EvulMediutermenuldetezseconfundacuaceladeproblemdiscutabil.Luthernsuianumitteze
problemeleafiatelaWittenberg(1517)pentrudiscuie.Problemapusesteopropoziieasupracreianuputem
aveaniciopreredeterminatntrunsenssaualtul.Aristotelconstatmaijoscnvremeasatoateproblemele
dialecticesuntnumiteteze.Elinetotuisdifereniezenuaneletermenilorfundamentaliaidialecticiiproblema
formuleazoalternativ,tezasepronunpentruunadinalternative,cafiindntemeiat.
78Nusevacercetandialecticoricetezioriceproblem,cinumaipeaceleacare,princoninutullormai
dificil,meritsfiediscutate.Numeritsfiediscutateproblemelesautezelecare,fieprinimoralitatealor,
meritafiblamateireprimatAristotelntrebuineaztermenuldepedepsire(no'Xaoic)saucare,fieprin
caracterullorelementar,suntsoluionateprintrosimplpercepie.
105a
317
ARISTOTEL
pezeiisiubimpeprinimeritpedeaps,iaraceicaresendoiescczpadaestealbnuaudectsi
arunceprivirileasupraei.Nusecuvinestratmdialecticproblemeacrordovadestepreaapropiatsauprea
ndeprtat:nprimulcaz,nuexistdificultate,naldoileacaz,dificultateaestepreamarepentruunsimplu
exerciiu79.
12Raionamentuldialectic.Induciadialectic>
Dupceamstabilitacestea,trebuiesartmctefeluridefundridialecticeexist.Unulesteinducia,cellalt
esteraionamentul80.Amexplicatmaisusceesteunraionament81.Induciansesteridicareadelaindividual
lageneraldeexemplu,daccelmaibunpilotestecelmaipriceputnprofesiuneasa,idacacelailucrueste
valabilpentruvizitiu,atuncicelmaibunngenereesteacelcaresepricepenprofesiuneasa82.Induciaestemai
convingtoare,maiclar,maiuordecunoscutprinsenzaieidecimaifamiliarmulimiinschimb,
raionamentulestemaistringentimaiputernicnrespingereaadversarilor.
13<Celepatrumijloacedialecticengenere>
Feluriledelucruriasupracrorasendreaptincareseformeazargumenteledialecticesestabilesccumam
artatmai
79Dialecticanuseocupnicideproblemelepreauoare,nicidecelepreagrele,preandeprtate"desimplul
exerciiuintelectual.Nutrebuiesuitmcprimulscopaldialecticiiesteexercitareainteligeneiprindiscutare
proicontra.
80Scurtulcapitol12seocupdemetodeledentemeiereatezelordialectice.CainAnalitici,elesuntdou:
inducia,careesteaezatnainte,isilogismul.
81ncapitolul1,dariaicisumar.Aristoteipresupunecnaturasilogismuluiestebinecunoscut,ceeace
ndrepteteopiniaccelpuincartea1afostredactatdupcedescoperisesilogismuli1fcusecunoscut
coliisale,chiardacnuerancdezvoltatnAnaliticaprim.
82nacestcapitol,inducianuesteprezentatcanAnaliticaprimII,23dreptconcluziaunuisilogismfundat
peenumerareatuturorcazurilorspecifice,cidreptconcluziageneralizatoareaunuinumrlimitatdecazuri(nu
individuale,cispecifice).
318
TOPICAI,14,105a
nainte83.Mijloacelecareneajutsgsim,potrivitnevoilor,raionamentelesuntnnumrdepatru:ntiuleste
formareapremiseloraldoileaestedeosebireamultiplelorsensurialecuvinteloraltreilea,descoperirea
deosebirilordintrelucrurialpatruleaestecutareaasemnrilor84.
ntrunanumesens,celetreidinurmmijloacesuntielepremiseccidinfiecaredineleputemscoateo
premisdeexemplu,premisaputemdorisaufrumosul,sauplcutulsauutilul"senzaiasedeosebetede
tiinprinaceeacpeceadinurmoputemredobndi,dacampierduto,peceadinti,nu"sntosulse

comportfadesntatecavigurosulfadevigoare".Ceadintipremispunenluminmulimeade
semnificaiialeaceluiaitermenceadeadoua,deosebiriledintrelucruriceadeatreia,asemnriledintre
lucruri.
14<Reguipentrualegereapremiselor>
nceprivetepremisele,existatteachipuridealealege,ctefeluridepremiseamstabilitmainainte85.
Aadar,putemsprimim
83Amcunoscutnaintematerialelesauelementeledincareseformeazargumenteledialecticeispreceanume
lucrurisendreaptargumentarea:a)premisele,problemeleitezeleb)celepatrupredicabile(definiia,
propriul,genul,accidentul)culocurilelorcomune.Vomcunoateacummijloacle"(opyava)careneajuts
argumentm.
84Dincelepatrumijloace,celetreidinurmsuntcelemainsemnate,deielesereduc,nceledinurm,la
premise.AldoilearelevmareaimportanacordatdeAristoteldefiniriitermenilor.Celemaimultedisputese
alimenteazdinechivoculterminologiei.Celelaltedouaufostrelevatedinainte:dialecticavacutas
descoperedeosebirile,caiasemnrilelucrurilor.Numaidupcevordarezultateacestetreimijloace,vom
puteaalegeipropoziiile.nseiacestetreimijloacesuntformulatenpremise.Reducerealorlapremisenule
tirbeteimportanamaimare.
85Vezimainaintecapitolul10,104a,undesaartatceesteopremisprobabil(dialectic):ntrebare
probabilcarenuesteparadoxal.Propoziiile(premisele)dialecticesuntdepatruspecii:a)premiseleprobabile
pentrutoatlumea,pentrumajoritatesaupentrunelepi,iar,printrenelepi,pentrutoi,pentrumajoritatesau
pentruceimaideseamb)premiselecaresuntasemntoaresauanalogecelorsigurprobabilec)premiselece
neagpremiselecontrarecelorprobabiled)premiseledeacordcunvturileartelor(tiinelor)recunoscute.
Premiseleasemntoarecelorprobabilesuntcitateceledinurmiexemplificateprintrunprincipiual
gnoseologieiaristotelice:fiindctiinacontrariilor
319
AR1STOTEL
opiniilesaualetuturor,saualemajoritii,saualecelornelepi,iardintrenelepi,saualetuturor,sauale
majoritii,saualecelormaideseamdeasemenea,putemsprimimopiniilecaresuntcontrarecelor105b
obinuitesau,nsfrit,celescoasedinnvturileartelor.Opiniilecontrarecelorobinuitetrebuiesfie
primitensensulartatmaisus,adicnegativ,contrazicndule.Estedeasemeneautilcaopiniilealesesfienu
numaiacelecuadevratprobabile,ciiacelecareseaseamncuele,deexemplu:cpercepiacontrariiloreste
unaiaceeai,ntructitiinacontrariilorestevalabilpentruambelepritotaanoivedemnueminddin
ochioraz86,ciprimindnochiorazluminoas.Ccitotaasentmplilacelelalteorganesenzoriale.
Auzim,nuemindceva,cireceptndcevalafelpentrugustipentrucelelaltesimuri.
Maitrebuiesprimimcaprincipiuicatezceeacepareadevratntoatecazurilesaunmajoritatealor87.Cci
adversariicarenuobservcntrunanumitcazlucrurilenustaulafellevorluadreptteze.Deasemenea,
trebuiesalegempremiseledinargumentescrise,pecarelevomdispuneseparatpentrufiecaregen,deexemplu,
despreBine,despreAnimal,ianumedespreoriceBinengenere,ncepndcuesena88.Totaatrebuies
notmopiniilenelepilor,deexemplucpentruEmpedoclenumrulelementelorcorporaleestepatru89.Cci
ceeaceaafirmatunomdeseampoatefiprimitcaoteztemeinic.
Exist,pentruarezuma,treiclasedepremiseideprobleme:premiseetice,premisefiziceipremiselogice90.
Unexempludepremiseticeste:ncazdeconflictntrendatoriri,vomdaascultaremaidegrabprinilor
dectlegilor?Unexempludepremislogic:tiina
esteunaiaceeai,totunaiaceeaiesteipercepiacontrariilor.Celelalteexemplesuntluatetotdinsfera
organelorsenzoriale.
86AceastteorieapercepieiafostformulatdePlaton(nTimaios).inaceastprivin,Aristotelseopune
fostuluisunvtor.
87npropoziiaaceastaaccentulcadepeceeacepareadevrat".Vomluacaprincipiipropoziiileceparafi
adevrate,chiardacnusunt,fiindcadversarulnuobservexcepiileitransformpropoziiilenteze".
88Aristotelnesftuietesalegempropoziiileidincelecitite,dinopere,ordonnduledupgenullor,
ncepndcudefiniia,cuesena,pentruaajungelaaccidente.Dialecticianultrebuiesifacfiedespretoate
marileprobleme.Elvafacefieidespreopiniilefilozofilor.
89AceastreferinlatemacelorpatruelementealuiEmpedoclefixeazpaternitateauneiteoriipecareo
susineiAristotel.
90Aristotelrezumfeluriledepropoziiidupdiviziuneasumardevenitclasic,adisciplinelorfilozofice.De
remarcatesteatreiaclasdepropoziii,celelogice.Termenul
320
TOPICAI,15,105b,106a
contrariilorestesaunuesteunaiaceeai?Unexempludepremisfizic:lumeaestesaunuesteetern?Acelai
lucruestevalabilipentruprobleme.Careanumepremiseaparinuneiclasesaualteianuesteuordeartatprin
simpldefiniie,citrebuiesncercm slecunoatempefiecarenpartepecaleainduciei,orientndunedup

exempleledemaisus91.
Numaiadevrulasuprapremiseloriproblemelorsatisfacefilozofiadialecticasemulumetecuopiniaasupra
lor92.Trebuieslumnstoatepremiselenaccepialorceamaigeneral,pentrucadintrosingurpremiss
scoatemctmaimulte.Aa,deexemplu,trebuiesafirmmctiinaopuiloresteunaiaceeai,apoiceste
aceeaipentrucontrariipentrurelativi93.Deasemenea,trebuiessubdividemacestepremisedinurm,attct
ngduiesubdivizareadeexemplu,cesteunaiaceeaitiinabineluiiarului,aalbuluiianegrului,a
receluiiacaldului,itotaamaideparte94.
15<A1doileamijloc:deosebireadesensaomonimelor>
Desprepremiseialegerealor,celespusesuntdeajuns.nce106aprivetesensurilediferitealecuvintelor,
trebuienunumaisleexpunem,cisleiexplicm95.Deexemplu,trebuiesspunemnunumaic
delogicareaicisensulfavorabilrmaspnastzi.Setiec,laAristotel,logic"areiunsensmaipuin
favorabil:aspectgeneralnumaiprobabil,purdialectic".Aceastaseconstatnexemplulcareilustreazlogica:
tiinacontrariilorestesaunuesteunaiaceeai?"Maiestedenotatcexempluldefizicinemaidegrabde
metafizici,deasemenea,clipseteunexempludematematic,poatefiindcdomeniulmatematiciirmne
strindialecticiinaccepiaaristotelic.
91Adeseori,Aristotelnlocuietedefiniia,cndaceastaprezintdificulti,prinexemplificare,adicprintrun
nceputdeinducie.AaprocedeazlaCategorii,capitolul4.
9"DeosebireadintreFilozofieiDialecticestenrealitatedeosebireadintretiinecuunobiectspeciali
disciplinageneraluman,caresemulumetecuopiniiiprobabiliti.Sarputeainterpretadiferenacadou
treptedecercetareaaceloraiprobleme.
93nCategorii,cercetndopuii,Aristotelaartatcopoziiacontrarestenumaiunadinformeledeopoziie,
alturidealtetrei:a)opoziiacontradictorieb)opoziiaprivaieiiposesieic)opoziiarelativilorsau
corelativilor.SeconstatncodatimportanaacordatdeAristotelprincipiuluictiinacontrariiloresteuna
iaceeai".
94Acestpasajparecdsfaturicontradictorii:nticerespornimdelapropoziiictmaigeneraleapoi,
recomandssubdividemopropoziiencazurispeciale.
321
ARISTOTEL
dreptateaicurajulsuntunbinentrunsens,iarvigurosulisntosulsuntun binentraltsens,ciicsensurile
suntdeosebitefiindcprimulsensexprimocalitateinerentlucrurilor,iaraldoileasensexprimunefect,nuo
anumitcalitateinerent,itotaamaideparte.
Dacuncuvntesteluatsubraportulspeciei96,nmaimultesensurisauntrunuisingur,vomcutas
cunoatemnchipulurmtor,nti,trebuiesvedemdaccontrarultermenuluidataremaimultesensuri,i
anumedaclearenoionalsaunumainominal97.nadevr,demulteorideosebireasevedendatchiarn
cuvinte,deexemplu,ascuitnvoceseopunecontrargravului,iarlacorptocitului98.Estelimpededecic
vorbimdesprecontrarulascuituluinsensuridiferite.Ccinuacelaiascuitestecontrarulgravuluiitocitului,
deiascuitulestecontrarulamndurora.Maimult.Dacgravuluilavoceiseopunecontrarascuitul,lacorpurii
seopunecontraruorul,aanctigravulesteluatnmaimultesensuri.Acelaiestecazulpentrufrumos,
cruialaanimaliseopuneurtul,iarlacasiseopunedrpnatdecifrumosulesteuntermenomonim99.
Lamultelucruriieselaivealndatdiferenanunominal,cinoional,cadeexemplu,laalbilanegru100.
Spunemdeopotrivdespreovoceidespreoculoarecestealb(clar)sauneagr(ntunecat).La
Sfaturilesecompleteazidialecticavaaplicaunpreceptsaualtulduptrebuineleargumentrii.
95Unimportantmijlocdialecticestecunoatereadiferitelorsensurialecuvintelor.Aceastpreocuparedomin
ntreagaoperaristoteliceaseregsetenTopicaII,3inMetafizica,toatcarteaaVa,careesteunmic
vocabularfilozofic.Aici,cainaltepri,scopulluiAristotelestenunumaisnirediferiteleaccepiiale
termenilor,ciisleexplice,slediscutepentruadescoperioriginealor.
96Subraportulspeciei(tiJdSci),nseamn,potrivitcomentatoruluiAlexandros,subraportuldefiniiei,cumse
vavedeamaijos,adicsubraportulobiectuluidesemnatdetermen.
97Pentruadescoperisensurilediferitealeunuitermenfilozofic,vomcercetasensuriletermenuluicontrarcelui
dat,ianumesensurilereale,definitorii,nucelepurnominale.
98Termeniideascuit(6v)igrav(|3paxTl)ausensuridiferitenlimbagreac,pentrucarenuesteuors
gsimechivalentelefuncionalenlimbanoastr.
99AristotelncepeOrganonu\(veziCategorii,cap.1)cucercetareasinonimeloriomonimelor.
100Aceeaigreutate,semnalatmaisus,deatraducesensurileluialb(Xeucric)inegru(ne'Xac)
corespunztoarecelordinlimbagreac.Alb",nlimbanoastr,nunseamnclar",luminos".
322
TOPICA1,15,106a,b
amndouacestea,diferenanustnnume,cinnoiune.Cciculoareanuestenumitclarnacelaisensca
vocea.nsisenzaianenvedereazaceasta.Lucrurilecareposedaceeaiesensuntcunoscuteprinacelai
organsenzorial,ntimpceclaritateanvoceinculoarenuesteapreciatprinacelaiorgansenzorial,ciadoua

prinvz,iarprimaprinauz.Totaa,despreascuititocitlagusturiilacorpuri,laacesteadinurmaprecierea
sefaceprinpipit,laceledintipringust.inacestecazurinuexistdiferendenume,nicilalucrurilensele,
nicilacontrariilor.Cciicontrariiamndurorapoartnumeledetocit.
Maideparte,trebuieslumseamadacunsensaltermenuluiarecontrar,ntimpcecellaltnuaredeloc101.
Deexemplu,plcereadeabeaaredreptcontrarneplcereadeaaveasete,ntimpceplcereadeavedeac
diagonalaesteincomensurabilculaturanuarecontrar102.106bDeaiciurmeazcplcereaesteluatnmai
multesensuri.Astfel,cuunaltexemplu,iubireaspiritualarecontrarulnur,ntimpceactulfizicnuarenici
unul.Esteclarcaiubiesteuntermenomonim103.
Deasemenea,trebuieslumseamalaintermediari,anumedacuniitermenicontrariauintermediar,iaraliinu
au,saudacnamndoucazurileexistintermediari,darnuaceiai104.Deexemplu,ntrealb(clar)inegru
(ntunecat)laculoareintermediarulestecenuiul,ntimpcelavocenuexistintermediari,iardaccumva
exist,estevocearguit105,cciuniisusincvocearguitstaoarecumlamijloc.Deaiciurmeazcalb
(clar)inegru(ntunecat)suntomonimi.Maideparte,trebuieslumnseamdacuniicontrariaumaimuli
101Sepoatentmplalauntermencumaimultesensuri,caunuldinsensurisaibuncontrar,darcellalts
nuaib.
102Desigur,nuexistoneplceredeavedeacdiagonalaesteincomensurabilculatura.Darexisto
asemeneaplcere?
103Aristotelopuneiubirea(4>iXiv)spiritualsauintelectual(icardttivSidvoiav)iactul(Jvt'pyeia),erotic,
corporal(icardttii'awuaTiicn'f).Cnumaiprimaarecontrarnur,nuialdoilea,estediscutabil.nsui
Aristotelrecunoatecaiubi"esteuntermencudounelesuri.
104Pentruadescoperiiexplicaomonimele,vomcutalatermeniicontraridacausaunuauintermediari,de
exemplu,alb(clar)arelaculoareunintermediar,nuilavoce,celpuinnsensuladevratalcuvntului,cci
rguitnustlamijlocntrevoceclarivocentunecat(neagr").
105Termenulgrec(tooou<j)dv)estedeasemeneagreudetradus.Elnseamnivocesurd",careseapropie
devocentunecat.
323
ARISTOTEL
intermediari,iaralii,numaiunul,calaalbinegru.Laculoriexistmaimuliintermediari,lavoce,numaiunul,
vocearguit.
Deasemenea,laopoziiacontradictorie106trebuiesobservmdacesteluatnmaimultesensuridaceste
luatnm,in>ultesensuri,iopusulvaaveamaimultesensuri.Astfel,anuvedea"esteluatnmaimulte
sensuri:ntruncaz,cnd,,nuarevederea",ntraltul,cndvedereanuesteexercitatactual".Dacesteaa,i
,,avedea"vafiluatnmaimultesensurianume,opusulluianuaveavederea"esteaaveavederea",iaropusul
luianufiexercitatactualvederea",afiexercitatactualvederea".
Totaatrebuiesainemseamadesensuriletermenilordeprivaieiposesie107.Dacaunuldintreeiesteluatn
maimultesensuri,icellaltvafiluatlafel.Astfel,dacaasimi"aremaimultesensuri,dupcumseraporteaz
lasufletsaulacorp108,totaaanusimi"aremaimultesensuri,dupcumseraporteazlasufletsaulacorp.
Ctermeniipomeniiaiciseopuncaprivaieiposesieesteclar,deoareceanimaleleposeddelanatur
amndoufeluriledesimire,celsufletescicelcorporal.
Maideparte,trebuiesinemseamadeformeleflexionarealecuvintelor109.Cnd,deexemplu,nchipjust"
esteluatnmaimultesensuri,ijust"vafiluatnmaimultesensuri.Dupcumnelegemnchipjust",totaa
vomnelegeijust".Deexemplu,dacnchipjust"eluatnsensuldeaapreciapotrivitcupropriaconvingere
saudupnaturalucrurilor,totaavomluaijust".Maideparte,dacasntosul"esteluatnmaimultesensuri,
totaanchipsntos"vaaveamaimulte
106Opoziiacontradictorieestenegaiacarepoateaveamaimultesensuri.ncazuldefaceledousensuri
sunt:actualivirtual.
107PentruAristotel,privaiaposesiaesteunadintrecelepatruopoziii,alturideopoziiacontradictorie,
opoziiacontrariopoziiarelativ(veziCategorii,cap.10).DenotatestecAristotelnuseocupaiciide
opoziiarelativilorpentrudescoperireaomonimelor.Esteolacunpecareoresimim,datfiindimportana
noiuniiderelaie.
108Aristotelrecunoateaicicasimi"seaplicdeopotrivlacorp,cailasuflet,ceeacenseamno
apropiereasufletuluidecorp.
109Omonimiaseconstatprincontrariiidaccercetmformeleflexionarealecuvintelor,cunoscute
gramaticii:substantiv,adjectiv,verb,adverb.Formeleflexionareseapropiedeparonime(Categorii,cap.1).cai
decelenrudite,decareAristotelsevaocupaaicincarteaII,cap.9.Cumesteadverbul,totaavafii
adjectivul,deexemplu,nchipsntos"isntos",iinvers.
324
TOPICAI,15,106b,107a
sensuri.Deexemplu,dacsntos" nseamnceeaceproducesntatea,ceeaceontreineiceeaceo
manifest,totaanchipsntos"vansemnanchipdeproducereasntii",nchipdentreinerea

sntii"inchipdemanifestareasntii".Totaancelelaltecazurincaretermenulrespectivesteluatn
maimultesensuri,iformeleflexionarederivatedinelvoraveamaimultesensuri110,i
invers.
Deasemenea,trebuiesinemseamadegenuriledecategoriicroralepoateaparineuntermenisobservm
dactotdeaunasuntaceleai111.Dacnusuntaceleai,frndoialctermenulesteomonim.Aa,deexemplu,
binelelamncareesteceeaceproduceplcere,iarnmedicin,ceeacentreinesntatea.nceprivetesufletul,
bineleesteocalitate,cumsuntcumptarea,curajulsaudreptatea,itotaancepriveteomul.Uneoribinelese
raportlatimp,ca,deexemplu,dacfacembinelelatimpulpotrivit,cciceeacesentmplaa,sespunec
esteunbine.Adeseoribineleseraportlacantitate,cndnseamnmsura,deoareceimsuranseamnbine.
Urmeazcbineleesteomonim.Lafel,clarul(albul)lacorpesteoculoare112,iarlasunetesteceeaceseaude
cuuurin.Acelailucruestevalabilpentruascuitelnuareacelaisensn toatecazurile.Unsunetascuiteste
sunetulrepede113,cumnenvateoriamatematicaArmoniei114,ununghiascuitesteununghimaimic
dectunghiuldrept115,iaruncuitascuitesteacelcaresfretecuunvrfascuit116.
110Daccuvntulsimbolizeazreprezentareaireprezentareareflectobiectul(vezi:Despreinterpretare,cap.
1),flexiunilecuvntuluineajutsdescoperimdiferitelereprezentricorespunztoare,aanctomonimia
cuvintelorsetranspuneinformelelorflexionare.
111Unaltmijlocdeadescoperiomonimeleestecercetareadacuntermenaparinemaimultorgenurii
categorii.Dacseconstataceastapartenendiferit,sedovedeteastfelomonimialui.Aristotelilustreaz
concepiasaprincuvntulbine",careesteuntermentranscendental",adicdeceamainaltgeneralitate.
Bineleinedecelpuinpatrucategorii:a)aciune(ceeaceproduceplcereintreinesntatea)b)calitate(de
exemplu,moral,curaj,dreptate,cumptare)c)timpul(timpulpotrivit,ngreceteicaipocd)cantitate(msura
esteunbine).
112Lacorp,albul(clarul)esteocalitate,lasunetesteoaciune.
113Decisunetulaparinecategorieideaciune.
114PitagoricieniierauconsideraintemeietoriiArmoniei"sauteorieimatematiceamuzicii.
115Unghiascuitinedecategoriarelaiei.
116Vrfulascuitalcuituluiinedecategoriacalitii.
107a
325
ARISTOTEL
Trebuieslumnseamigenurilelucrurilorcareauacelainume117isvedemdacelesuntdeosebite,fr
sfiesubordonate,cumdeexemplumgar"nseamntotodatunanimalimain118.Aicinoiuneacare
corespundecuvntuluiestedeosebitunavaexprimaunanumitanimal,cealaltoanumitmain.Dac
genurilesuntdeosebite,darsubordonate,nuestenevoiecanoiunilesfiediferite.Astfelianimalipasresunt
genurilecorbului.Dacacumspundesprecorbcesteopasrei,deasemenea,cesteunanumitanimal,enun
despreelamndougenurile.Totaa,cndnumesccorbulunanimalnaripatcudoupicioare,spun
despreelcesteopasre.Dimpotriv,aceastsituaienuestevalabilpentrugenurilenesubordonateunele
altora.Dac,deexemplu,numesccevaomain,nuspuncesteunanimal,iardaclnumescanimal,nuspun
cesteomain.
Trebuiesavemnvederens,ncazulcgenurilesuntdeosebitefrafisubordonate,nunumaitermenul
respectiv,ciicontrarulsu119.Dacacontrarulesteluatnmaimultenelesuri,esteevidentcitermenuln
discuievafiluatnmaimultsensuri.
Estedeasemeneautilsavemnvedereidefiniiatermenilorcompui,cumsuntdeexemplucorpclar(alb)i
voceclar(alb).nacestcaz,cndeliminmceeaceestepropriu,trebuiesrmnaceeaidefiniie120.Aa
cevanusentmpllatermeniiomonimi,adiclacei107bdecarevorbeammainainte.ntruncazestevorba
deuncorpdecutaresaucutareculoare,ntraltuldeovocecareseaudeuor.Daceliminmcorp"i
sunet",ceeacermnenuesteacelailucrun
117Aristotelcerceteazcazultermenilorcare,deiauacelainume",adicaceeaicategorie,aparinunor
genuridiferite,fiecsuntsubordonate,fiecnusunt.
"'nlimbagreac,cuvntulmgar(ovoc)areacestedousensuri,adicelaparineIadougenurideosebite,dei
ambeleindecategoriasubstanei.Genurilenusuntnssubordonate,cidisparate.Dacgenurilesunt
subordonate,cumvaartaunexempludemaijos,omonimianuestenecesar.
119Esteunultimloccomunscosdinraportareaunortermenilaaceeaicategorie:cercetareatermenilorcontrari
diversitateadesensurialecontraruluidlalumindiversitateadesensurialetermenuluidat.
120Sexaminmacumsensuriletermenilorcompui(toOouimOenevov),adicaexpresiilorformatedin
doucuvinte,dintrecareunulestecomun.nacestcaz,dacsenlturceeaceestepropriufiecreiexpresii(de
exemplu,culoareivoce)artrebuisrmnaceeaidefiniie(albul,adicclarul),ceeacenusentmpl
termenulesteomonim,findcelaresensuridiferite,dupcumseapliclaculoaresaulavoce.Existdecidou
definiii,nuunasingur,cumsentmpllasinonime.

326
TOPICAI,15,107b
amndoucazurile.Artrebuisfieaa,dactermenulclar(alb)enunatdespreamndoiarfisinonim121,
aadar,dacaraveaacelaisens.
Adeseori,frsobservm,omonimiasestrecoarndefiniiilensele,deaceeatrebuiesconsidermcuatenie
idefiniiile.Dac,deexemplu,ceeacemanifesticeeaceproducesntateastntroproporiemsuratcu
nsisntatea,nutrebuiesfimmulumiicuaceastdefiniie,citrebuiescercetmncesensafostluat
termenulntroproporiemsurat"nambelecazuri,anumedacntruncazproporiemsurat"nunseamn
cantitateaceproducesntatea,iarncellaltcaz,calitateacesemanifestcastaredesntateaunuisubiect122.
Maideparte,savemnvederedactermeniidaisuntcomparabilidinpunctuldevederealmaimultuluiimai
puinuluisaualegalitiingradaie,ca,deexemplu,voceclarihainclar(alb),gustascuit(neptor)i
voceascuit123.nadevr,c/ariascuitnupotfispusedesprefiecaregrupdedouobiectenicingradegal,
nicingradmaimaresaumaimic.Urmeazdeaicicclariascuitsunttermeniomonimi,ccisinonimelesunt
totdeaunacomparabile,adicelesuntatribuitelucrurilornacelaigradsaungradmaimaresaumaimic.
Deoarecegenurilediferiteinesubordonateaualtediferenespecifice,ca,deexemplu,animalitiinn
adevr,acestenoiuniaualtediferene,trebuiescercetmdacnsuirilenumiteprinacelaitermensunt
diferenealeunorgenuridiferite,darnesubordonateunulaltuia,ca,deexemplu,ascuit lavoceilacorp.n
adevr,ovocesedeosebetedealtvoceprinaceeacestemaiascuittotaauncorpsedeosebetedealtul
prinaceeacestemaiascuit.Urmeazdecicascuitesteuntermenomonim,fiindceldesemneazdiferene
aleunorgenuridiferitenesubordonateunulaltuia124.
121Dacarfisinonimtermenuluiidenticnunumaiprinnume,ciiprindefiniie.
122ncazuldefaesteomonimie,fiindcntroproporiemsurat"aredousensuri,dupcumseraporteaz
lacantitatesaulacalitate.
123Untermen,careesteaplicatladoulucruri,ca,deexemplu,alb(clar)laculoareivoce,esteomonimdac
culoareaivoceanupotficomparatenicidinpunctuldevederealmaimultuluiimaipuinului,nicidinpunctul
devederealegalitii.Sinonimelesunttotdeaunacomparabileicaatareaparinlucrurilornacelaigradsaun
graddiferit.
Esteomonimtermenulcare,aparinndunorgenuridiferitenesubordonate,seraporteazIadiferenespecifice,
deexemplu,ascuit"lavoceilacorpexprimfiecareoaltdiferen,potrivitfiecruiadingenurile
nesubordonate.
327
ARISTOTEL
Maideparteestedevzutdaclucrurilecuprinsesubacelainumeaudiferenedistincte,ca,deexemplu,culoare
lacorpiculoarelamuzic125.Culoarealacorpuriarediferenadeamprtiasaudearestrngevederea,n
timpce,nmu/ic,culoareanuareaceeaidiferen126.incazuldefaurmeazcculoareaesteuntermen
omonim,ntructaceleailucruriauaceleaidiferene.
Deoarecespecianuesteniciodatdiferenaanimic,trebuiescercetmdaclucrurilecuprinsesubacelainume
semnific,unele,ospecie,altele,odiferen,ca,deexemplu,clarul(albul)estelacorpospecieaculorii,iarla
voceodiferen127.Cciovocesedeosebetedealtaprinclaritateaei.
16<A1treileamijloc:cutareadifereneloi>
Oridecteoriuntermenaremaimultesensuri,trebuiesrecurgemlaacestemijloace,precumilaaltelelafel.
nceprivete108adifereneledintrelucruri,eletrebuiesfiecercetatencadrulaceloraigenuri,ntrebndune,
bunoar,princesedeosebetedreptateadecurajiprudenadecumptare(toatefcndpartedinacelaigen),
precumincadrulaltorgenuri,carensnusuntpreandeprtateuneledealtele,ca,bunoar,diferenadintre
senzaieitiin.Lagenurilemultndeprtateuneledealtele,diferenelesuntctsepoatedeevidente128.
125Esteomonim(acelainume")termenulcareexprimdiferenespecifice,dupcumseapliclaogrupde
lucrurisaulaaltgrup,deexemplu,culoare,lacorp,iculoare,lamuzic(cromatic).
126Lacorpuri,albulapareochiuluicamaintins,iarnegrulcamairestrnslamuzic,diferenelentreclari
ntunecatsuntalteledectacelealecorpului.Deaceeaesteunomonimcuvntulcaremarcheazdiferenele
variabiledupgenullucrurilor.Cuvntulesteacelai,darlucrurilesuntdeosebite.Dacdiferenelesuntaceleai,
ilucrurilesuntaceleai,adicnuseaflnfaaunuiomonim.
127Deoarecespecianuesteodiferen,cumalbul(clarul)esteospecielaculoareiodiferenlavoce,
urmeazctermenulalb,careeste,dupmprejurri,specieidiferen,nupoatefidectomonim.
128Altreileamijlocsauinstrumentalargumentriiestecutareadiferenelordintrelucruri.Capitolulestescurt,
fiindcnuformuleazinuexemplificreguliledescopeririidiferenelor.Aristotelsemulumetesfixeze
cadrulncarecutareadiferenelorestefecund.Nu vomcutadifereneledintregenurileprea
ndeprtate,fiindc
328
TOPICA1,18,108a
17<A1patruleamijloc:cutareaasemnrilor>

Asemnriletrebuiesfiecutate.nprimulrnd,nlucrurilecaresuntclasatengenurideosebite129,prin
procedeulurmtor:AiBsecomportunulfadealtul,cumsecomportunulfadealtulCiD,deexemplu,
tiinaestefadetiut,casenzaiafadesensibilsauAseaflnB,totaacumCseaflnDdeexemplu,
cumvedereaseaflnochi,totaaintelectulintuitiv(vouc)seaflnsuflet,icumliniteaseaflnmare,tot
aavntulseaflnaer.
Trebuiesneexercitmncutareaasemnrilor,ndeosebilagenurilemaindeprtateuneledealtele,cci
atunciasemnrilecelelaltevorfigsitemaiuor.naldoilearnd,trebuiescutmasemnrilelucrurilorcare
suntclasatesubacelaigen,isvedemdaceleauunelementidentic,deexemplu,om,calicinecciprin
elementulidenticeleseaseamn.
18
<Utilitateaultimelortreimijloacedialectice.Desprelocuriledialectice>
Cercetareanumruluidenelesuripecareleareuncuvntestededouoriutil130:attpentruclaritateace
rezult(ccivomcunoatemai
acestediferenesuntevidente.Vomcutansdiferenelenacelaigensaungenurilenrudite,fiindcnaceste
cazurielesuntmaigreudegsit.Asemnrileumbrescdiferenele.ndeosebi,meritsfiesubliniatapropierea,
nuiidentitatea,dintretiinisenzaie(percepie).Greutateaconstndescoperireadiferenelordintretiin
isenzaie.Incepriveteregulilepentrudezvluireadiferenelor,indicaiilecapitoluluiprecedentpentruevitarea
echivocurilorpotaducepreioaseservicii.Cunoatereadiferenelorfaceimposibilechivoculomonimiei.
Aristotelcerceteazlasfrit,caalpatruleainstrument,cutareaasemnrilor.Intimpcediferenelesuntcutate
ngenurilecelemaiapropiatesauchiarnacelaigen,asemnriletrebuiesfiedescoperitemaialesngenurile
celemaindeprtate,fiindcn,genurilenruditesuntevidente.npuineleindicaiiasupraregulilorpentru
dezvluireaasemnrilor,Aristotelineseamaiderelaii(primulexemplu)idegenuriispecii,deridicareade
laspeciilagenulcomun(aldoileaexemplu).
Acestcapitolevidenia/utilitateaatreidincelepatruinstrumente"aleargumentrii.Primul,referitorla
alegereapremiselor,estedeoutilitateindiscutabil,fiindcnuexistargumentaredialecticfrpremise
(propoziii).
329
ARISTOTEL
binesemnificaiauneiaseriuni,dacamartatcaresuntnelesurileei),ctipentruaneasigurac
raionamentelesedesfoarnconcordanculucrurilensei,nucutermenulce1exprim131.Ctvremenu
amclarificatnctenelesuriestentrebuinatuntermen,esteposibilcarespondentulintrebtorulsnuse
gndeasclaacelailucru.Dac,dimpotriv,sauclarificatdiferitelenelesurialeunuicuvntisaartatlace
lucrunegndimcndseformuleazontrebare,ntrebtorulsevafacedersdacnuipotriveteargumentarea
cuacestneles.
Cercetareaaceastamaiesteutilattpentruanunenelaprinparalogismepenoinine,ctipentruanu
nelaprinparalogismepealii132.Cci,cunoscnddiferitelenelesurialeunuicuvnt,nuvomfiniciodat
nelaiprinparalogisme,nschimb,suntemfcuiatenidacntrebtorulargumenteazasupraaceluiaipunct.
Dacnoininepunemntrebarea,vomfinstaresinducemneroarepealtulprinparalogisme,ncazulc
respondentulnucunoatetoatenelesurilecuvntului.Totuiaceastanuesteposibiltotdeauna,cinumaidac,
dindiferitenelesuri,unelesuntadevrate,iaraltelefalse.noricecaz,acestfeldeaargumentanuinede
dialectic.Deaceeadialecticieniitrebuieseviteprintoatemijloaceleacestediscuiiverbale,afaranumaidac
nusuntemcutotulincapabilideadiscutaaltminteriasupraobiectuluidat.
Descoperireadeosebirilordintrelucrurineajutsraionmasupra
108bidenticuluiidifereneidinlucruriiapoipentruacunoateceeste
fiecarelucruparticular133.Ceaneajutsraionmasupraidenticului
idifereneidinlucruri,estedelasineneles.Ccidacamdescoperi
131Aristotelaratprimeledouutilitialeceluidealdoileainstrument:cutareadiferitelorsensuriale
termenilorndiscuie.Primautilitateestectimmaibineceeacesusinemadoua,cargumentarease
desfoarnconcordanculucrurilensele,nucutermeniintrebuinai.Nepndeteprimejdiadeadiscuta
desprelucrurideosebitemascatedeacelaitermen.
"2Atreiautilitate:precizareatermenilorevitparalogismele,sofismele.Disputadialecticsedeosebetede
discuiasofisticprininteniadeaevitasofismeleiparalogismele,ntimpcesofisticaurmreteintenionat
inducereaneroareprinechivocuri,atuncicndunuldinsensuriesteadevraticelelaltefalse.Dialecticianulva
evitapectposibildiscuiilepurverbale.Aristotelcondamnstratagemelesofistice,dartiessefoloseasciel
deele,celpuinpentruaartavirtuozitateasadialectic.
133Utilitateaceluidealtreileainstrumentestedubl:a)descoperinddifereneledintrelucruri,excludem,prin
chiaraceasta,identificareautilitateevidentb)descoperinddiferenele,ajungemscunoatemceesteun
lucru,esenalui.Definiiasefundeazpecunoatereadiferenelordegenispecie.
330

TOPICAI,18,108b
odiferendeoricefelnlucrurileasupracrorasediscut,princhiaraceastaamartacelenusuntidentice.n
cepriveteajutoruldatpentruacunoateceesteunlucru,noideterminmnoiuneadefinitoriepropriefiecrei
substane,cuajutoruldiferenelorceisuntcaracteristice.
Cunoatereaasemnrilorneestedeajutorattpentrudovezileinductive,ctipentruraionamenteleipotetice
deasemenea,eaneajutsformulmdefiniii134.Eaneestedeajutorpentrudovezileinductive,fiindcnoi
urmrimsgsimgeneralulprinadunareadecazuriindividualeasemntoare.Ccinuesteuorsfacem
induciifrscunoatemasemnriledintrecazurileindividuale135.Deasemenea,eaestedeajutorpentru
raionamenteleipotetice,fiindcesteprobabil136c,ncazurileceseaseamn,ceeaceseconstatntruncaz
estevalabilpentrutoatecazurile.Astfel,dacntrunuidincazurilenrudite,dispunemdinbelugdeargumente,
vomcdeadeacordnprealabilcceeaceesteadevratpentruuncazesteadevratipentrucelelalte.Ceeace
amdoveditlaprimul,princhiaraceastaamdovedit,petemeiulipotezei,ilacazuldefa.Cci,pentruaface
demonstraia137,amadmisdelanceputipotezactotceesteadevratpentruacelcazesteadevratipentru
cazuldefa.
nsfrit,cunoatereaasemnrilorestedeajutorpentruformulareadefiniiilor,fiindcdacsuntemcapabilide
avedeadintrodatceeaceesteidenticnfiecarecazindividual,nuvomovisgsimgenulsubcarecade
lucruldefapecareldefinim.Ccigenultrebuiesfie,printrepredicatelecomune,acelcareexprimmai
deplinesena138.
134Utilitateaceluidealpatruleainstrumentestetripl:a)ajutalaformareauneidoveziinductiveb)face
posibilunraionamentdinipotez"c)ajutidefiniia,carepunelacontribuienunumaidiferenele,cii
asemnrile.Prinraionamentipotetic"saudinipotez"(iuiroOc'accoc),Aristotelnunelegeceeacenoi
numimaa,ciunraionamentfundatpeopremismajoracceptatdeacelcucaresediscut.Concesiaeste
fcut,cumvomvedeamaijos,petemeiulanalogiei,adicpetemeiulipotezeicceeaceesteadevratpentru
unelecazuriesteadevratipentrucazurileasemntoare.
15Nunumaicestegreusfacemoinduciefrgsireaasemnrilor,ciestedeadreptulimposibil.Inducia
urmretesdescoperegeneralul,identiculncazurileindividuale.
136ProbabilulesteexprimatprintermenulcvSo^ov.
137Demonstraia(dTTo'Sci^ic)esteluataicinsensulDialecticii(Topicii),nualAnaliticii.
Definiiaseservetedecutareaasemnrilor,nprimulrnd,pentrugsireagenuluicareexprimmaideplin
esena.
331
AR1STOTEL
Totaa,pentrudeterminarealucrurilorcaresuntfoartendeprtateuneledealtele,cunoatereanoteloridentice
neajutsformulmdefiniialor,deexemplu,liniteamriiesteaceeaicutcereavnturilornaer(fiecare
fiinduncazderepaos),iarpunctulestepentrulinieceeaceesteunitateapentrunumr(amndousuntprincipii).
nadevr,dacconsidermcagennotelecomunealeacestorcazuri,nuvomajungelaodefiniienepotrivit.
Ccicamnacestchipobinuiescsiformulezedefiniiilefuritoriidedefiniii139.Eispuncunitateaeste
principiulnumruluiipunctul,principiulliniei.Esteevidentceiaazgenulnceeaceleestecomun.
Acesteasuntmijloaceleprincaresuntefectuateraionamentele.Dimpotriv,locurilecomune,pentrucare
mijloaceledecareamvorbitsuntdefolos,sunturmtoarele140.
139Furitordedefiniieesteoriceomdetiin,ndeosebimatematicianul.
140Dupcencapitolele1318Aristotelacercetatinstrumentele(opyara)raionamentelordialectice,urmeaz
scercetezelocurilecomune(toitoi),careocupceamaimareparteaTopicii(crileHVII).Pnacumnusa
ocupatdelocurilecomune,cideconditilelorgenerale.
332
CARTEAaIia
<Locurilecomunealeatributeloraccidentalo
1<Privirigeneraleasupralocurilorcomunealeaccidentului>
Uneleproblemesuntgenerale,altelesuntparticulare141.Generalesunt,deexemplu,propoziiile:oriceplcere
esteunbine"inicioplcerenuesteunbine"particularesunt,deexemplu,propoziiile:uneleplcerisuntun
bine" iuneleplcerinusuntunbine".Amndoufeluriledeproblemeauncomunlocurile142cuajutorul
crorastabilimsaurespingemuniversal143opropoziie.nadevr,dacamdoveditcunatributaparinetuturor
cazurilor,amdovedittotodat
41Problemelesuntgenerale(universale)iparticulare,cumsuntipropoziiile(premisele).
42Locul(to'ttoc),nlatinete:locussaulocuscommunisesteunpunctdevederegeneralsaucomun"mai
multorsubiectederaionament.
Laamndoufeluriledeproblemeexistlocuricomunedestabilireiderespingereuniversal.Propoziia
universal,afirmativsaunegativ,includepropoziiaparticulardeaceeaicalitate.
109a

333
ARISTOTEL
catributulaparineictorvacazurideasemenea,dacamdoveditcatributulnuaparineniciunuicaz,am
doveditcnuaparinenicictorvacazuri.Deaceea,mainti,trebuiesvorbimdelocurilecareresping
universalopropoziie,fiindcastfeldelocurisuntcomunetotodatproblemelorgeneraleiproblemelor
particulare,ideasemeneafiindcoameniiformuleazmaidegrabtezeleafirmativedecttezelenegative,iar
ceicediscutcueitrebuiesleresping144.
Estefoartegreusconvertim145denumireapropriescoasdinaccident,ccinumailaaccidentesentmplc
unlucruestevalabilnumainanumitprivin,nuuniversal.Dimpotriv,denumirilescoasedindefiniie,din
propriuidingensuntnecesarconvertibile.Aa,deexemplu,dacunuisubiectiaparineatributulanimalcare
mergepedoupicioare",vafiadevratsspunemprinconversiunedespreacestsubiectcesteunanimalcare
mergepedoupicioare".Totaadacdenumireaestescoasdingen:dacunuisubiectiaparineatributuldea
fiunanimal,atuncisubiectulesteunanimal.Acelailucruestevalabildesprepropriu:dacunuisubiecti
aparineatributuldeaficapabilsnveegramatica,atuncielvaficapabildeanvagramatica.Niciunul
dintreacesteatributenupoatesaparinunuisubiectnumaintroanumitprivin,cinumainchipabsolut.
Dimpotriv,laaccidente,nimicnuopretecaelesaparinsubiectuluinanumitprivinde
144Cuprecderedialecticaseopune,respinge,nustabilete.Earespingepropoziiileuniversale,fiindcprin
aceastaearespingeipropoziiileparticulareifiindcoameniiformuleazndeosebitezesauprobleme
afirmativecarendiscuiesuntrsturnateTotui,Aristotelvacercetailocurileproblemelorparticulare,aicin
carteaaIlIa,6Respingerileuniversalesuntrespingerileprincaresedovedescpropoziiilecarecontrazico
problemsautez.ndialectic,dominrespingerile.
145DelaAlexandrosdinAfrodisias,comentatoriisuntdeacordctermenuldeconversiune(vTi<jTpe<}>iv)
areaiciunsensdeosebitdesensurile destuldenumeroaseacceptatenAnalitici.Aristotelsusine,nacest
pasaj,cpredicateleaccidentalenupotficonvertitecusubiectul,aacumsuntconvertitepredicatelecare
exprimdefiniia,propriulichiargenul, fiindcsubiectulipredicatulseacoper.Dacns,cumsusinemai
jostextul,accidentulestetotdeaunaluatnanumitprivin",adicparticular,nuabsolut"(omulestealb"=
uniioamenisuntalbi"),atunciconversiuneaesteposibilCcitoatejudecileparticulareafirmativesunt
convertibile.TrebuiedecisadmitemcAristoteliatemenuldeconversiunentrunsensdeosebit,probabiln
sensuldesimplschimbaredetermeni,dedenumiri,schimbarecarelaaccidentesefacenumainanumit
privin"(icajdtisauTffj),nuabsolut(dirXwc)sauuniversal"(ica86\ov).
334
TOPICAII,2,109a
mplualbeaasaudreptatea.Deaceeanuestedeajunssdovedim
albeaaidreptateaaparinunuisubiect,pentruadovedicacesta
stealbsaudrept.Cciacestpunctrmnediscutabilideaceeavom
snunecsubiectulestealbsaudreptnumaintroanumitprivin146.
nacestcaznuexistconversiunenecesarcuaccidentele.
nafardeacestea,trebuiesdeterminmerorilecaresentlnesclaprobleme.Elesuntdedoufeluri,fiind
cauzatedeofalscontestaresaudeoabateredelavorbireaobinuit.Ccisvresceroriaceicarefacfalse
constatriidecicarespuncunuilucruiaparineunatributcarenuiaparine147,iaraceicaredaulucrurilor
unnumestrinlor(ca,deexemplu,adenumiom,unplatan)148seabatdelaterminologiaobinuit.
<Locurilecomunecareservescrespingerii>
Unprimloccomunconstnavedeadacnucumvasaatribuitunuilucrucaaccident149ceeaceiaparinen
altfel.Aceasteroaresesvretedeobiceifadegenurilelucrurilor150cndcinevaspunecnumai
accidentalalbulesteoculoare,ccinuaccidentalalbulesteoculoare,ciculoareaestegenulsu.Sepreapoate
cacelcare
146Daccinevaesteaccidentaldreptsauesteaccidentalalb(deexemplu,etiopieniiaudiniialbi),nuvomputea
spuneuniversalcelestedreptsaucestealb.Accidentulaparinetotdeaunananumitprivin"sauparial.
PentrucomentatorulAlexandros,oeroaredeconstatareesteconcepiacsufletulestenemuritorsaucdoiplus
doifaccinci.
48Uneoridenumireaeronatnuesteattdeizbitoare.Suntunelenumeimpropriicaretrecneobservate,de
exemplu,denumirealuiPlatoncadialecticianul".
Dupintroducereacapitolului1,urmeazcercetarealocurilorcomunealeaccidentului,careestepredicabilulcel
maislab,darcelmaiobinuit.Aristotelnuexplicinsdincemotivencepecercetarealocurilorcomunecucele
aleaccidentului.Primulloccomunestegrijadeanuconsideracaaccidentunpredicatcareaparinesubiectului
subalttitlu(gen,propriu,definiie),deexemplu,aspunecalbulestenumaiaccidentaloculoare.
Genulestemaiaproapedeaccidentdectdefiniiaipropriul.Deasemenea,pecndgenulareoextensiunemai
maredectsubiectul,caracteristicvalabililaaccident,definiiaipropriulauosferegalceleiasubiectului.
335

ARISTOTEL
109bformuleazopropoziiepentruadefini,sspun,deexemplu,cdreptateaesteaccidentalovirtute".Dar,
adeseori,frsfiformulatodefiniie,esteevidentcgenulafostconsideratcaunaccident,ca,deexemplu,
cndsespunecalbulestecolorat151icmersulestenmicare.Cciniciunatributderivat152dingennu
esteniciodatafirmatdesprespecie,citotdeaunagenurilesuntenunatedesprespeciilelorsinonimic,deoarece
speciileprimesctotodatnumeleidefiniiadelagenurilelor.Aadar,cinespunecalbulestecolorat"nua
desemnatprincolorat"genulalbuluiinicipropriul,nicidefiniiasa,cisafolositdeunnumederivat.Cci
definiiaipropriulunuilucruaparinluiiniciunuialtlucru,ntimpcecoloratesuntmultealtelucruri,ca
lemn,piatr,om,cal.Esteevidentcaatributulcolorat"esteconsideratunaccident.
Unaltloccomunestecercetareatuturorlucrurilor,desprecareunadversaraafirmatsauanegatuniversalun
atribut153.Darcercetareaacestorlucruritrebuiesfiefcutspeciecuspecie,nuindividcuindivid,caresunt
frnumr.Procedndaa,cercetareavafimaimetodicipecimaiscurte.Trebuiesancepemexaminareade
laclaselecelemaicuprinztoareismergemprogresivpnlaspeciileindivizibile.Dac,deexemplu,cinevaa
spusctiinaopuiloresteunaiaceeai,trebuiescercetmdacesteunaiaceeaitiinaopuilorrelativi,
contrari,privativisauposesiviicontradictorii.Daccercetareanuadatunrezultatclar,trebuiescontinum
diviziunea,pnceajungemlaspeciicarenumaipotfidivizate,isvedem,deexemplu,dacprincipiulse
apliclafapteledrepteinedrepte,ladubluilajumtate,laorbireivedere,lafiininefiin154.idacsa
dovedit
151Culoarea"esteungencareservetedefiniieialbului".Dartermenulderiva(paronim")dinculoare",
adjectivulcolorat",esteatribuitalbului"caunaccident,cumderivatuldinmicare",adverbul,,nmicare",
esteatribuitaccidentalmersului",caresedefinetecaomicare".
152Niciunparonim",deexemplu,colorat"dinculoare".
153Acestloccomuncerceteazdacatributulaccidentalafirmatsaunegatuniversaldespreunsubiect
contrazicesaununaturasubiectului.Pentrusimplificareacercetrii,vomineseamadespecii,caresuntlimitate
canumriindivizibile,nudeindivizicaresuntnnumrnedefinit.Speciilesuntoarecumadevraiiindivizi"
(aTona).
154Sevacercetadacprincipiultiinaopuiloresteunaiaceeai"seaplicispeciilorultimedeopui,ca
dreptinedrept(opoziiecontrar),dubluijumtate(opoziierelativ),orbireivedere(opoziieprivativ),
fiininefiin(opoziiecontradictorie)
336
TOPICAII,2,109b,110a
desprevreunuldinacestecazurictiinanuesteunaiaceeai,6blemaafostscoasdindiscuie155.Acelai
lucruestevalabilpentruapartenenauniversalnegativ.Acestloc,dealtminteri,estedeopotrivaplicabil156la
stabilireacailarespingereaproblemelor.nadevr,dacseconstat,cndampropusodiviziune,cunatribut
estevalabilntoatecazurilesauntrunmarenumrdinele,putempretindecarespondentulsadmito
universalafirmativ,sau,ncazcontrar,saratecazurilenegative.Dacnselnufaceniciuna,nicialta,
refuzuldeaidaasentimentullatezvaapreaabsurd.Unaltloccomunestedeaformuladefiniiiidespre
atributulaccidentalidespresubiectullui,saudespreamndoiseparatsaunumaidespreunuldinei157.Dup
aceeavomcercetadaccumvaafostluatndefiniiicaadevratcevacarenuesteadevrat.Dacproblemaeste,
deexemplu,putemfaceoarevreunruZeului?",nepunemntrebarea:censeamnafaceru?"Dac
nseamnajignivoit",evidentcnuputemfaceruZeului,fiindcesteimposibildeajignipeZeu.Slumo
altproblem.Dacsevaafirmacomulvirtuosesteinvidios,vomntreba:censeamnafiinvidios?"ice
esteinvidia?"Dacinvidiaesteneplcereaprovocatdesuccesulunuiombun,evidentcomulvirtuosnueste
invidios,altminteriarfiunomru.Spunemacumproblema:oareomulnclinatspreindignareesteinvidios?"
Vomntrebaatuncicesenelegeprinomnclinatspreindignare"158iominvidios",cciatuncivaieila
lumindacafirmativaesteadevratsaufals.nadevr,dacinvidiosulesteacelcaresentristeazcomul
bunaresuccese,iaromulnclinatspreindignareesteacelcaresentristeazcomulruaresuccese,atuncieste
evidentcomulnclinatspreindignarenuvafiinvidios.Deaceeasecuvinesnlocuimtermeniicareconstituie
definiiilecupropriilelordefiniiii
Problemaesteteza:tiinaopuiloresteunaiaceeai".Eavafirespinsdacsegsetevreoexcepie,ceeace
nsnusentmpl.Opuisuntcercetaideaceeaitiin.Textulgrecntrebuineaztermenuldeconvertibil"
nsensimpropriu,adicnsensuldeegalaplicarelastabilireirespingere.
Unaltloccomunalaccidentuluirecomandsdefinimisubiectulipredicatul(atributulaccidental),darmai
alespredicatul.Dacdefiniiaacestuianuseacopercutotdefinitul,predicatulesteunaccidentdacse
acoper,elesteunaltpredicabil.Deexemplu,problema:omulvirtuosesteinvidios"vafisoluionat,dupcum
nelegeminvidia.
Termenulgrec,greudetradus,esteveucariicoe,adicomulrzbuntor"(deemesis)alnedreptilordinlume.
nmitologiagreac,Nemesiserazeiacarecipasentimentulmoralaldreptiimaitrziu,eaareprezentati
sentimentuldeignareiderzbunarempotrivanelegiuirilorcomisedeoameni.
337

110a
ARISTOTEL
snuneoprim,pncenuajungemIatermenimaibinecunoscui159Cciadeseori,daclumdefiniian
totalitateaei,nuvedemncrezultatulcutat,ntimpce,dacunuldintermeniintrebuinaindefiniieeste
nlocuitcudefiniialui,rezultatuldevineclar.
nafardeaceasta,cinevapoatefacedinproblemopropoziiepentrusinensuiiatuncipoatendrepta
mpotrivaeioobiecie,cciobieciaesteunmotivdeatacareatezei160.Acestlocesteaproapeacelaiculocul
ncareconsidermcazuriledeatribuiresaudeneatribuireuniversal161.Singuradiferenstnforma
argumentrii.
Maideparte,trebuiestimpreciscesoiuridelucrurivomaveaadenumialturicumulimeaicesoiuride
lucrurinuputemnuminfelulncareofacemulimea.Aceastaestedeopotrivfolositorpentrususinereai
respingereaproblemelor.Astfel,sepoatespunectrebuiesdenumimlucrurilecaimulimea,dardacne
ntrebmcelucrurisunticelucrurinusuntdecutaresaucutarefel,numaiputemmergecumulimea.Aa,de
exemplu,vomnumisntos"totcentreinesntatea,ntocmaicaimulimea,darpentruaspunecelucru
anumentreinesntatea,trebuiesadoptmlimbajulmedicului,nualmulimii162.
<Locuricaretotodatstabilesciiesping>
Maideparte,dacuntermenesteluatnmaimultesensuriisaadmiscelaparinesaucnuaparineunui
subiect,trebuiesdovedimaceastapentruunuldinsensuri,dacnusepoatepentruamndou163.
159Lanceput,loculcomuncereasdefinimsubiectulipredicatulsaucelpuinpredicatulacumnisecere,
Uaccercetareanuadatrezultatemulumitoare,sdefinimitermeniicuprini nprimeledefiniii.
160Eunsumipottransformaproblemasautezantropropoziieuniversal,afirmativsaunegativ,ipot
ridicaobieciimpotrivaeipentruaorespinge.
161AcestIoccomunsedeosebetepreapuindealdoilealoccomun,referitorlacercetareatuturorcazurilor
cuprinsentrotezuniversal,afirmativsaunegativ.
162Putemncepeprinanumipredicatul,aacumobinuietes1numeascmulimea,darcercetareadac
predicatul,deexemplu,sntos",convinesaunuunuisubiect,vafifcutdepepoziiaunuimedic,aunui
cunosctornmateriedesntate.
163ntregcapitolulseocupdeechivoculsauomonimiaadousensuri:a)acelaicuvntdesemneazdou
lucruricutotuldiferiteb)acelaicuvntdesemneazunobiectconsideratsubraporturideosebite.Primullocse
apliclacazuriledeomonimieascuns.
338
TOPICA11,3,110a,b
gelaacestloc,oridecteorisensurilediferitealeaceluiaiamnascunse.Dacsetiensctermenul
aremaimultecuvan^rrespondentuii64vapostacsadiscutatnudespresensulpusdeneTlandoial,cidespre
cellalt.
Acestlocesteegaldepotrivit165pentrustabilireairespingerea'robleme166nadevr,dacvremsstabilim
oproblem,vomartacunuldinsensuriaparinesubiectului,dacnuputemartacamndoudimpotriv,
dacvremsorespingem,vomartacunuldinsensurinuaparinesubiectului,dacnuputemartac
amndou167.Desigur,pentrurespingerenuestenevoiecadiscuiasfieasiguratprintroconcesiefcutde
respondent,fiecatributulaparine,fiecnuaparineuniversal.Ccidacdovedimntruncazcatributulnu
aparinesubiectului,amrespinsprinaceastaapartenenauniversalitotasadacdovedimntruncazc
atributulaparinesubiectului,amrespinsneapartenenauniversal.Dimpotriv,ceicarestabilescoproblem
trebuiesseneleagdinaintec,dacntruncazoarecareatributulaparinesubiectului,eliaparinentoate
cazurile,presupunndcacestpostulatesteadmisibil.Cci,pentruadovediapartenenauniversal,nueste
destulcadiscuiassemrgineasclaunsingurcaz,deexemplu,dacsedovedetecsufletulomuluieste
nemuritor,nuestedeajunspentruadovedicoricesufletestenemuritor.Deaceeatrebuiesseadmitdinainte
c,dacunsufletestenemuritor,oricesufletvafinemuritor.Daraceastipoteznutrebuiesfieadmis
totdeauna,cinumaiatuncicndnuputemaducecuuurinunargumentcomunpentrutoatecazurile,cum
procedeazgeometrulpentruadovedi,deexemplu,csumaunghiurilorunuitriunghiesteegalcudou
unghiuridrepte168.
164Celcare,rspunzndlaproblemapus,iaprteza.
Intext:convertibil"nsensulnoudeaplicabil,nchip egal,ladousarcinideosebite.
166ntext:tez".
Aristoteldiscutrespingereasaustabilireauneitezeuniversale,ncazuluneiomonimiiapredicatuluiaccidental.
Esteomaredeosebirentrerespingereistabilire.Opropoziieuniversal,afirmativsaunegativ,esterespins
frdiscuiedacsegseteunsingurcazdeexcepie,aadar,dacconstatamcontradicia.Opoziiauniversal,
afirmativsaunegativ,nupoatefistabilitdectpetemeiuluneiconcesiisauipoteze",anumeeeaceeste
valabilpentruparticularsaupentruunelecazuriestevalabilpentrutoatewune.Senelegecoasemenea
stabilirepetemeiuluneiconcesiiattdeimportantenu
enec,mP|a'Ptezcceeaceevalabilpentruunelecazuriestevalabilpentrutoateesaraindomeniincare

argumentulgeneralnupoatefigsituor.Eanuestenecesar
110b
339
ARISTOTEL
Maideparte,dacsensurilediferitealeunuitermennurmnascunse169,trebuiesartmnctesensurieste
luattermenul,naintedearespingesaudeastabilioproblem.Dac,deexemplu,seadmitecdatoriaesteutilul
saubinele,vomcutasstabilimsausrespingemamndoudefiniiilencazuldefa,artndcesteibinei
utilsaucnuestenicibine,niciutil.Dacnuputemdovediamndousensurile,trebuiesdovedimcelpuinpe
unuldineleissubliniemcdatoriaesteunuldinsensuriicnuestecellalt.Aceeaiargumentareeste
valabildacsensurileunuicuvntsuntmaimultdedou.
Deasemenea,suntdeluatnconsideraietermeniicareaumaimultesensurinupetemeiulomonimiei,cipealt
temei170.Unexempluestepropoziia:tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai".Aiciexpresiamaimulte
lucruri"poatesexprimesauscopurilesaumijloacelederealizatscopurile,cum,deexemplu,medicinaeste
totodattiinasntiiitiinadietei,sauestetiinaambelordeterminriconsideratecascopuri,deoarecese
spunectiinacontrariiloresteunaiaceeai"(cciunuldincontrariinuestemaimultscopdectcellalt)
sau,nsfrit,poatesexprimecestetiinaiacevaesenialiacevaaccidental,cumdeexemplu,este
esenialtriunghiuluicaunghiurilesalesnsumezedouunghiuridrepte,iesteaccidentalcaofigur
echilateralsaibunghiurilenacestfel.Cci,fiindcesteaccidentalcauntriunghiechilateralsfieun
triunghi,noitimcsumaunghiurilorsaleesteegalcudouunghiuridrepte.
Dacdecitiinamaimultorlucrurinupoatefiunaiaceeainniciunuldinsensuriletermenului,putemspune
cestedelasineneles,cestengenereimposibilcatiinamaimultorlucrurisfieunaiaceeai.Dacns,
ntrunuidinsensuri,tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai,putemspunecestedelasineneles,c
tiinamaimultorlucruriesteunaiaceeai.Numaictrebuiesdistingemattea
ngeometrie,undeargumentareaestetotdeaunauniversal,ca,deexemplu,ndemonstrarea,adescitatde
Aristotel,csumaunghiurilorunuitriunghiesteegalcudouunghiuridrepte.Spinoza,deasemenea,are
preferinpentruacestexempluclasicnEticasa.
169Aldoileacaz:sensurilediferitealeaceluiaicuvntsuntevidente,adicnurmnascunse,cipotfi
evideniate.nacestcaz,discuianumaipoaterecurgelairetlicuriprodusedeignoranarespondentului.
170Setrecelaaltreilealoccomun,carereprezintadouasituaieaaccidentuluicudousaumaimultesensuri.
Sensurilenuexprimobiectediferite,ciaspectediferitealeaceluiaiobiect,cumsevavedeadinexemple.
340
TOPICAII,4,110b,111a
teceretrebuinabunoar,dacvremsastabilimotez,sensuriducemtoatesensurilecarefacposibil
stabilireatezeii
^f"cernnelenumaiacelesubdiviziunicaresuntutilepentrustabilire,n \dimpotriv,vremsrespingemceva,
trebuiesproducemtoateaurilecarenufacposibilstabilireatezei,trecndulecuvedereaSClelalte171
Trebuiesprocedmaaincazuriledemultiplicitatedesensuri,cndnutimsigurnctesensuriesteluat
termenul.
nafardeaceasta,prinaceleailocuricomunetrebuiesstabilimccevaseraportsaunuseraportlaaltceva
deexemplu,ccutaresaucutaretiinseraportlacutaresaucutareobiect,saucascopsaucamijlocpentru
atingereascopului,saucaaccident,sautotaaccutarelucrunuseraportlacutarealtlucruprinniciunuldin
felurileartate172.Acelailoccomunestevalabilipentrudorin,caipentrutoiceilalitermenicarese
raportlamaimultelucruri.Ccidorinadupcevapoatefidorinadupacestcevacascop(deexemplu,dorina
sntii),saucamijlocpentruatingereascopului(deexemplu,dorinadealuamedicamente),saucaaccident
(deexemplu,celcedoretevinulldoretenufiindcestevin,cifiindcestedulce).nadevr,eldorete
esenialdulceleinumaiaccidentalvinul,ccidacvinulesteacrior,elnu1maidoreteldoretedoar
accidental.
Acestloccomunestedefoloslatermeniirelativi,ccitermeniicareaumaimultesensurinfelulartatfacparte
ngeneredintretermeniirelativi.
111a
<Altelocuricomune>
Maideparte,esterecomandabilsanlocuimuntermencualtulmaicunoscut173,deexemplu,termenulde
exact"cuaceldeclar"itot
Aristotelrecomandiaiciostratagempentruafacesnvingotez:lastabilireaeivomscoatenrelief
sensurilefavorabile,iarlarespingerisensuriledefavorabile.
Pasajulesteconcluziasituaieiadoua:termenicumaimultesensurineomonime.Putemrespingesaustabilic
unlucruestevalabilsaunuestevalabilpentruunalucru,cndestevorbadeaspectediferite,dediferiterelaii
aleaceluiailucru.
Incontroverseleiscatedetermenicareexprimaccidentesaucarepotfinuaicuaccidentele,esteutilspurtm
discuiaasupraunuicuvntmaicunoscut,maimiliar,nuasupraunuiaobscur.

341
ARISTOTEL
aa,aceldecalitateadeaseaflanmultetreburi"cuaceldecalitateadeaiubimunca"174.Cnd nefolosimde
expresiimaicunoscute,estemaiuordeadiscutanjuruluneiteze.iacestlocestecomuncelordouoperaii:
stabilireirespingere.
Pentruaartacaatributelecontrareaparinaceluiaisubiect175,jvomconsideragenul.Dacvoimsartm,
deexemplu,cnpercepieexistadevrieroare,vomspunecpercepiaesteojudecat,iprecumnjudecat
existadevrieroare,totaanpercepieexistadevrieroare175.
naceastdemonstraieamconchisdelagenlaspecie,ccijudecataestegenulpercepiei.nadevr,celcare
percepejudecoarecum.Darputemconchideiinvers,delaspecielagen,cciceeaceaparinespecieiaparine
igenului.Deexemplu,dacexistotiinbuniunarea,existiobunaioreadispoziie177,cci
dispoziiaestegenultiinei.
Primulloccomun,aplicatlastabilireauneiteze,estefals,aldoileansesteadevrat178.Nutotceaparine
genuluitrebuiesaparinispeciei.Animalul,deexemplu,estenaripatipatruped,nunsiomul.nschimb,
totceaparinespecieitrebuiesaparinigenului.Aa,deexemplu,dacomulestevirtuos,totastfelestei
animalul.Dimpotriv,aplicatlarespingere,primulloccomunesteadevrat,iaraldoileaestefals179.Ccitot
ceeacenuaparinegenuluinuaparinenici
174nprimulexemplu,luiexact"(dicpiptc)iseprefer,camaifamiliar,termenuldeclar",evident"
(oa<t>c)diferenedenuanenaldoileaexemplu,seprefercalitiideaseaflanmaimultetreburi"
(iroXuTTpayuooiivTi),calitateadeaiubimunca"(<jn\oiTpctynooiivTi),adicagitaieiexterioareiseprefer
muncamodest,darrodnicprinrvnainterioar.
175Contrariipotaparineaceluiaisubiectnmomentediferite,cumseconstatnexemplulceurmeaz:
cunoatereapoatefiadevratsaufals.
176Percepia(ato6i)oic)poatefiunadevr(6p9oTT|<)sauoeroare(duapTi'a)daceacuprindeijudecata
(icpi'veiv),fiindcdupAristoteljudecataesteadevratsaufals.ncazuldefa,judecataestegenul
percepiei(toaio6dvo6cu).Aristotelasusinutadeseacnoricesenzaie"secuprindeiojudecat,un
discernmnt(veziAnaliticisecundll,19).
177Dispoziie"(SidScoic),aptitudine",capacitate",careestegenultiinei,cumesteialaciunii.
178Primulloccomunestetrecereadelagenlaspecie,aldoileaestetrecereadelaspeciealgen.Numaial
doileaesteadevratnstabilireauneiteze.
179Larespingeratezei,adevrulestedeparteaprimuluiloccomunifalsitateadeparteaceluidealdoilea.
342
TOPICAII,4,111a,b
atr,tcenuaparinespecieinuestenecesarsnuaparinspeciei,darun<vr
genUMaideparte,lucruriledesprecareseenunungentrebuiesaibatributunadinspeciilegenului,deci,
ceeacearegenulsauunCaa18algenuluitrebuiesaibiunadinspeciiisfieunonrnalacestuia.Astfel,
deexemplu,dacseatribuiecuivatiina,sevoratribuiigramatica,saumuzica,sauoricarealttiin,iardac
cinevastpnetetiinasauestedenumitprintrunparonimaltiinei,111bvastpniigramatica,saumuzica,
sauoricealttiin,sauvafidenumitcuunparonim,bunoar,gramaticsaumuzicant.
ntroenunareoarecareacevacuuntermengeneric(deexemplu,csufletulestenmicare),trebuies
cercetmpotrivitcreispeciidemicaresepoatemicasufletul,deexemplu,dacelcretesausedistruge,sau
ianatere,sauareoricealtaspeciedemicare181.Ccidacsufletulnusemicpotrivitniciuneispeciide
micare,evidentcelestecutotulstrindemicare.Acestloccomunestevalabildeopotrivpentrurespingere
istabilire.Dacsufletulsemicpotrivituneiadinspeciiledemicare,evidentcseaflnmicare,iardacnu
semicpotrivitniciuneispeciidemicare,evidentcnusemic.
Cinenuestenarmatcusuficienteargumentepentruadiscutaoteztrebuieslecauteprintredefiniiilereale
sauaparentealeobiectuluindiscuie,inunumaintrosingurdefiniie,cinmaimulte.Dacafostformulat
definiia,discuiavafimaiuoar.Ccidefiniiilepotfimaiuorsupusediscuiei182.
nafardeacestea,trebuiesaavemnvederececondiiirealearesubiectulndiscuieiceanumecondiioneaz
elnsuilarndulsu183.Dacvremsstabilimotez,trebuiesvedemcecondiiirealeare
Aristotelutilizeazadeseatermeniiparonimisauderivaidinalttermen,decaresaocupatnCategorii,cap.1.
InCategorii,cap.14,Aristotelanalizeazceleasespeciidemicare:naterea(producerea),distrugerea,
creterea,scderea,alterarea,deplasarea.
Acestloccomun,carerecomandrecurgerealadefiniie,estenruditculoculcomundincapitolul2alprezentei
cri(109b).Dialecticapoatediscutamaiuordefiniiileciarcndsuntaparente"sauprobabile.ntiin,un
obiectnupoateaveadectosingur6'mif83LocUrilecomunealedefiniieivorficercetatencrileVI iVII.
Acestloccomuncerceteazlaaccidentecondiiile,antecedeniiiconsecvenii'<*,pescurt,cauzalitatea.
343
ARISTOTEL
subiectul(dacvomdovedicondiiile,prinaceastavomdovedirealitateasubiectuluindiscuie)184dac,

dimpotriv,vremsarespingemoteztrebuiesvedemcerealitatecondiioneazsubiectuldat.Cci,dacavotn
artacrealitateaceurmeazsubiectuluinuexist,prinaceastaamrespinsteza185.
Maideparte,trebuiesavemnvederetimpul,cercetnddacntreelitezadatexistvreundezacord186.
Dac,deexemplu,sesusinecfiinelecaresehrnesc,cresccunecesitate,sevaripostacanimalelesehrnesc
totdeauna,darnucresctotdeauna.Totaasenfieazafirmaiaccunoatereaesteamintire.Amintirease
ndreaptspretrecut,cunoatereaspreprezentiviitor.Ccinoispunemccunoatemprezentulivitorul(de
exemplu,producereauneieclipse),ntimpcenereamintimnumaitrecutul187.
5<Altelocuricomunepentruaabateargumentarea^
Deasemenea,existiprocedeulsofisticdeadiscuta,careconstnaatrageperespondentntrunpunctde
vederecarenevapunela
184Dacvremsstabilim,deexemplu,coriceplcereesteunbine,recurgemlaantecedeniiplceriii
formmunsilogismnBarbara:
TotceestenaturalesteunbineOriceplcereestenaturalDecioriceplcereesteunbine.
185Dac,dimpotriv,vremsrespingemaceeaipropoziie,anumecoriceplcereesteunbine,recurgemla
consecveneiformmunsilogismnBaroco(figuraadoua):
OricebineestededoritUneleplcerinusuntdedoritUneleplcerinusuntunbine.
186Noulloccomunsereferlatimp.Cumvedem,nacestcapitolsuntcercetateaspectecarenusuntprea
strnslegatentreele.
187^cestsfritdecapitolpareo aluzielateorialuiPlaton,dindialogulMenon,cacunoatenseamnai
aduceaminte.Esteinteresantobservaiaccunoatereaprospectivseraportlaprezentilaviitor,ntimpce
amintireaesteocunoatereretrospectiv,sereferlatrecut.Chiaritrecutul,cndesteocunoatere,estefcut
prezentsauservetesluminezeprezentul.Teoriaplatonicacunoateriianamne/esteexaminatmai
adncnAnaliticasecund1,1.
344
TOPICAII,5,111b,112a
dispoziie
osumedeniedeargumente188.Acestprocedeuvafinecesar,"""litote,saunaparen,saunicinrealitate,nici
naparen189,sauinr^^Jnrcajjtatecndrespondentulneagceeaceesteutiltacareatezei,iarntrebtorul
strmutargumentareaasupra^Cnrjunctcaresentmplsfiepentruelizvordeargumente190.Estede
asemeneanecesarnrealitate,dacntrebtorul,sprijinindusefrmareaceluilalt191,aplicmetodainductiv
asupraunuipunctalaceleiafirmaiicuinteniadea1rsturna192.Cci,odatrespinsacestpunct,cadei
afirmaia.
Estenecesarprocedeulnumainaparen,cndpunctulndiscuieparesfieutiliadecvattezei,darnuesten
realitate,fieccelcaresusineargumentulnuaacceptatsfacvreoconcesie,fiecntrebtorulaadus
mpotrivaargumentuluioinducieaparentsprijinitpetez193.Cazulultim194areloccndpunctulndiscuie
nuestenecesarnicinrealitate,nicinaparen,ciserecurge,mpotrivarespondentului,larespingereauneialte
chestiuni.Trebuiesneferimdeacestfeldeadiscuta195.Elparecanefcndpartedindialecticicastrinde
eacutotul.Deaceearespondentulnutrebuiesipiardcumptul,citrebuiesacceptetotceeaceestefr
importanpentrutez,subliniindcelnucredenconcesiilefcute.Ccintrebtorii,decelemaimulteori,se
aflnmarencurctur,daclisauacceptatattealucruriitotuinuiatinginta.
188ProcedeulsofisticcelmaiobinuitestedeaabatediscuiadeIasubiectuldatlaunaltulstrindediscuie,
darconvenabilpentrucelcarevreasnvingcuoricemijloace.
Deplasareadiscuiei(neTriXiuJnc)nuestetotdeaunasofistic.Acoloundeesterealsauaparentnecesareste
dialectic.
Setiecndialecticcelcentreabesteacelcarerespingerspunsulsauteza.accelcerspundeneagceea
ceestenecesaratacului,celceatacpoatestrmutadiscuia.
J91Cellaltestecelcerspunde.
Pasajulestedificil.Inducia,adicgeneralizareaafirmaieirespondentului,urmretesrespingaceast
afirmaie,fiindcgenulspeciilornuoadmite.
Dacdeplasareadiscuieiarenumaionecesitateaparent,procedeulpoateaveaotuiooarecareutilitatepentru
desfurareadiscuiei.
195altreiIea:procedeulnuenecesarnicinrealitate,nicinaparen,
chestiazo1ultimestedeplasareadiscuiei,recurgerealaargumentestrinede
8,m,ne'amcinecesitaterealsauaparent.Dialecticavaevitadeasefolosideacestultimprocedeu.
112a
345
ARISTOTEL
Maideparte,cinesapronunatasupraunuilucruoarecaresapronunatoarecumasupramultoraltora,deoarece
dintropropoziierezultcunecesitatemaimulteconsecine.Deexemplu,cineaspusccutarelucruesteunom,
aspustotodatcesteunanimal,caestensufleit,cmergepedoupicioare,cestecapabildenelegereside

tiin196.nacestchip,dacesterespinsunadinconsecineleei,esterespinsipropoziiadelanceput.
Trebuiesneferimdeanlocuisubiectulcuunulmaigreu197.Cciuneoriestemaiuorderespinsconsecina,
alteoriestemaiuorderespinspropoziiansi.
<Feluritelocuricomune>
Dacunuisubiectiaparinecunecesitatenumaiunuldinceledouatributecontrare(deexemplu,omuluii
aparinenmodnecesarboalasausntatea),idacputemdovediuorciaparinesaunuiaparineunul,
atuncivomputeadovedilafelince1privetepecellalt198.Acestloccomunestevalabilpentruamndou
cazurile,pentrustabilireipentrurespingere.Dacamartatcsubiectuluiiaparineunuldinatribute,prin
aceastaamartatccellaltnuiaparinetotaadacamartatcunuldinatributenuiaparine,prinaceasta
amartatciaparinecellalt.Estedecievidentcloculcomunservetepentruamndoucazurile.
Obinemunaltloccomun,dacatacmadversarul,lundnoiuneaadlitteram,accentundcestemaipotrivits
lumnoiuneanacestfeldectnaccepiaobinuit199.Deexemplu,termenulcurajos"
196nelegere,intelect(voOc)itiin(eirioTT(nT|).
197Firete,cndatacmoafirmaie.
198ntregcapitolulseocupdelocurilecomunealeaccidentului,frolegturasistematicntreele.Primul
loccomunsereferlacontrariicareaparinaceluiaisubiectDacdovedimcuncontrar,deexemplusntatea,
iaparine,putemdoveditotattdeuorcnuiaparine,iinvers.
199Aristoteltrecelaaltloccomunfrniciolegturcucelprecedent:joculp*dousensuri,celliteral,
etimologic,iceleobinuit,cadeexemplunev(|wxoc,carelaoriginenseamnomcusufletbun"icurent
nseamnomcurajos".
346
TOPICAII,6,112a,b
(k|>uXoC
cusufletbun"
)nunseamnomulcurajos",cumsenelegeacum,ciomul
omulcareareobunsperan"(eiTeXiiic)este
caresperlucruribune"ifericitul"(eOScu'niov)esteomulaleniu(Scuuwv)estevirtuos200,nfelullui
Xenocrate201,care1fericitpeacelcareareunsufletvirtuos,cciacestaestegeniul
nuv)oDeoareceunelelucrurisuntnecesare,altelefrecvente,iaraltele112a
ftmpltoare,producemunloccomunpentruatacareanoastrdaclumnecesaruldreptfrecventifrecventul
(fieelnsui,fiecontrarulsu)dreptnecesar202.Daclumnecesaruldreptfrecvent,esteevidentcspunem
prinaceastacelnuaparinetuturorcazurilor.Darcumelaparinetuturorcazurilor,amfcutoeroare.i,
invers,daclumfrecventuldreptnecesar,deasemeneaamfcutoeroare.Cciatribuimtuturorcazurilorceea
cenuleaparinetuturor.Totaa,daclumdreptnecesarcontrarulfrecventului,ccicontrarulfrecventuluieste
rarul,cum,deexemplu,oameniisuntncelemaimultecazuririinumairareoribuni.Deaceeaamcomiso
eroaregrosolandacamspuscoameniisuntcunecesitatebuni.Acelailucruestevalabildaclumntmpl
toruldreptnecesarsaufrecventul.Ccintmplareanuestenicinecesar,nicifrecvent.Dacnusafcut
deosebireadintrefrecventinecesarineaflmnfaaunuilucrucaresentmplfrecvent,sepoatepurta
discuia203caicumlucrularfinecesar.Astfel,deexemplu,dacsaspus,frafacedistincii,c
dezmoteniiisuntri,sarputeadiscutacaicumsarfiadmisccunecesitateeiarfiasa204.
Altedouexempledediferenentresensuloriginarisensulobinuitdemaitrziu.Interesantesteetimologia
luieOSai'ncoi',carelaoricinenseamngeniu,spirit(Sanui/)buniaajunssnsemneomfericit".
Platonician,concolariprietenalluiAristotel,susineacdaimonulestesufletulfiecruiaisufletulbuneste
sufletulvirtuosidecifericit.Subtilitateaetimologieiesteintraductibil.
Noulloccomun,deasemenea,frlegturcucelelalte,sereferlaconundarea,ndiscuie,dectrerespondent
acelortreifelurideproceseadmisedenstotel:necesarul,frecventulintmpltorul.Frecventulplutetentre
celedouweme,apropiindusecnddeunul,cnddecellalt.
MPentruarespinge.
SDunoTCopmdezmoteniisuntconsideraicarisiingrai.Existtotuiexcepii.SePCTemistocleera
unasemeneacopil.
347
ARISTOTEL
Maideparte,sfimcubgaredeseamdacnucumvasaadmiscunlucruestepropriulsuaccident,fiindc
areunaltnumedectaccidentul205,aacumProdicosampritplcerilen:bucurie,delectareimulumire.
Toateacesteasuntnumepentruunuliacelailucruplcerea.Dacspunemcbucuriaesteunaccidental
mulumirii,trebuiesadmitemclucrulestepropriulsuaccident.
<Locuricomuneprivitoarelacontrarii>
Deoarececontrarii206potfiuniintreeinasefeluri,darnumaipatrudinei207dauocontrarietate,trebuies
aplicmcontrariinmsurancareeipotfidefolospentrustabilireasaurespingereauneiteze.Esteclarc
contrariiseunescnasefeluri.nadevr,saufiecaredinceledouatributecontraresevaunicufiecaredincele

dousubiectecontrare,ianumendoufeluri,deexemplu,afacebineprietenilor"iafacerudumanilor",
sauinvers,afaceruprietenilor"iafacebinedumanilor".Sau,maideparte,celedouatributecontrarese
unesccuunsingursubiect,ianumendoufeluri,deexemplu,afacebineprietenilor"iafaceru
prietenilor"sauafacebinedumanilor"iafacerudumanilor".Sau,nsfrit,unimunuldinatributele
contrare
205Unnouloccomun,destuldecurios,estelucrulcaredevinepropriulsuaccident,cumsentmplcnd,
folosindunedeelasticitatealimbajului,numimunuliacelailucrundiferitefeluri,caicumelaraveamai
multeproprieti(accidente),inrealitate,vorbimdiferitdeunuliacelailucru.Aristotelilustreazloculcomun
princlasificarplcerii(fiSovi)nbucurie(xapa),delectare(tP<|hc)imulumire(di<}>pooiivTi)Clasificarea
esteatribuitsofistuluiProdicos,cunoscutprintalentulsudeadiferenianuanele.
206Capitolulacestaesteconsacratdialecticiicontrariilor,otemobinuitnunumaiaraionamentuluidialectic,
dariaraionamentuluingeneral.Aristotelacercetatopozit"contrariilornDespreinterpretare,cap.14,iar
contrariinCategorii,cap.11,MetafizicaV(A),10iX(I),4.Noiunilecontrareservescuor,princaracterul
lorformal,argumentriidestabiliresauderespingereauneiteze.
207Daclumdousubiectecontrareidouatributecontrarelor,obinemasecombinaii,dincarenumai
patrusuntvalabile,adicdaunatereuneicontrarieti.Sevavedeandatdiagramalor.
348
TOPICAII,7,112b,113a
dinsubiectelecontrare,ianumendoufeluri,deexemplu,*prietenilor"iafacebinedumanilor"saua
faceru"air"siafacerudumanilor"^.113a
^^Primeledouunirimaisusnumitenuconstituieocontrarietate,facebineprietenilor"iafaceru
dumanilor"nusuntaai"fiindcamndousuntdedoritirezultdinaceeaiatitudineOnl20'9De
asemenea,afaceruprietenilor"iafacebinedumanilor"nusuntcontrarii,fiindcamndousunt
deopotrivdeevitats^rezultdinaceeaiatitudinemoral.Cciunlucrucareestedeevitatnuestecontraraltui
lucrucaredeasemeneatrebuieevitat,afarnumaidacunulnuexprimunexces,iarcellalt olips.Ccii
excesulilipsasentlnesclalucruriledeevitat210.
Dimpotriv,celelaltepatruuniriconstituiecontrarii.Afacebineprietenilor"estecontrarulluiafaceru
prietenilor",cciaceastarezultdintroatitudinemoralcontrar.Totaasentmplicucelelaleuniri,n
fiecareunire,unlucruestedorit,cellalt deevitat,iarunulrezultdintrobunatitudinemoral,cellalt
dintroreaatitudinemoral.Dincelespusesevedeclarcunuliacelailucruaremaimulte
208Slumdousubiectecontrare:prieteni(a)idumani(b),precumidouatributecontrare:afacebine"
(c)iafaceru"(d).Obinempatrupropoziii:
Afacebineprietenilor(ac).
Afaceruprietenilor(ad).
Afacebinedumanilor(bc).
Afacerudumanilor(bd).Acestepropoziiisecombinnasefeluri,dincarenumaipatrudaucontrarieti:
1)Afacebineprietenilor(ac)iafacerudumanilor(bd).
2)Afaceruprietenilor(ad)iafacebinedumanilor(bc).
3)Afacebineprietenilor(ac)iafaceruprietenilor(ad).
4)Afacebinedumanilor(bc)iafacerudumanilor(bd).
5)Afacebineprietenilor(ac)iafacebinedumanilor(bc).
6)Afaceruprietenilor(ad)iafacerudumanilor(bd).
rimeledoucombinaiinudaunaterelacontrarietate,fiindcexistsimetrien'"ethoS:facbineunora?'rau
celorlali,adicexprimcontrariidespremante ""^Sentimentulestededorit'naltcazestedeevitat
ContrarietateasesubneStamCelelaltepatru Subnumerele3i4spunemlucruricontraredespreaceleai
umerele5i6spunemacelailucrudesprecontrarii.dil
210
^tItudinemorala,
210)
trebuieev'"""^aristoteIica'e"cesul(utupIoXt)ilipsa(evSeia)suntextremelecefiavareVteaf'indVicii'
Virtuteaseaflalamijloc(hcoo'ttic).ntreafirisipitoria
'amanduvicii,stvirtuteagenerozitii.
349
ARISTOTEL
contrarii...Afacebineprietenilor"aredreptcontraratt..afacehjn,dumanilor",ctiafaceruprietenilor".
Toaa.dacprivimlucrurilenacelaifel.vomconstatacnfiecaredincelelalteenunriexistdojopui.
Decidinceidoiopuivomalegenfiecareca/peacelacare^s^.utilpentruatacareatezei2".
Maideparte,dacaccidentulunuilucruareuncontrar,trebuiescercetmdacacestcontraraparinesubiectului

cruiatrebuiesaparinaccidentulnchestiune.Dacacestaiaparine,nupoateaparinesubiectuluicontrarul
lui.cciesteimposibilcaaceluiaisubiectsjaparinnacelaitimpcontrarii212.
Estensdev/utdacsaspusvreodatdespreunlucruclui.dacestereal.trebuiesiaparincontrari21'.
Sluamdeexemplu,afirmaiacIdeileseaflnnoi.Vare/ultacelesuntnacelailimpnmicarein
repaus,csuntnacelaitimpsensibileiinteligibile,nadevr,pentruceicareadmitexistenaIdeilor,acestea
parcsuntnrepausiinteligibile.Dardacelesuntnnoi.esteimposibilcaideilesnusemite.Ccidacnoi
suntemnmicare,cunecesitatesemictotcesealiannoi.Estedeasemeneaevidentcideilesuntsensibile,
dacseaflnnoi.cciformadinfiecareindividestecunoscutprinsimulvzului.
Totaa,dacsaatribuitunuisubiectunaccidentcareposeduncontrar,trebuiescercetmdacacestsubiect
estetotaadereceptivpentrucontrar,fiindcacelaisubiectpoateprimicontrari214.Astfel.
:"nchipulacestasevaatacate/a:dinceidoicontrariaiunuilucruvomalegepecelcareajutargumentarea.
'Aristotelcredec,formal,dactimcuncontraraparineunuisubiect,timcnuipoateaparinecellalt
contrarEsteunloccomunelementaralaparteneneicontrariilor.
''Noulloccomundiscutaparenacunuliacelailucruposedatributecontrare.Aristoteladuce,cuacest
prilej,obunobiecieteorieiplatonice,potrivitcreiaIdeile"suntnnoi,adicsuntnnscuteinoinulaceni
dectsnilereamintimDacaIdeilesunteterne",adicneschimbtoare,innoi"elesemic,cumnemicm
inoi.fnnoi"suntdupAristotelsenzaiile,carenedauformele"lucrurilorprinorganelesen/oriale.
Deciformele"sauIdeile"suntsensibile. nlucruri,nutranscendentelor
14Noulloccomundiscutochestiunestrnslegatdenaturaaccidentuluisaucontingentului.Accidentuleste
ceeacepoatefialtfeldecteste,deciesteceeacepoatesaparinuneisubstanetotaadebinecaisnui
aparin.ncemsurestesusceptibilosubstandeaprimicontrarul,aceastatrebuiesfieopreocuparea
dialecticianului.
350
TOPICA11,X.113a,b
curaurmeazmniei,uratrebuiesfielocalizatndacs
215asufletului,undeseaflimnia.Dup
aceeatrebuie
partea^^^contraraurii,iubirea,estelocalizattotnpartea
*i2SDacnuesteaa.ciiubireaeaceeacareseafllocalizatn
eaapetitiv,atunciuranuvaurmamniei.Totaaseprezint^aidcsesusinecparteaapetitivasufletului
estenetiutoare.JrTadevr.dacaceapartearficapabildenetiin,artrebuisfie
bilsidetiin,ceeacenuseadmite,anumecparteaapetitivestecapabildetiin.
Aadar,dacneamluatsarcinadearespingeotez.trebuiesaplicmacestloccomunnchipulartat.
Dimpotriv,dactrebuiesstabilimotez,nuputemaplicaacestloccomunpentruaartacaccidentulaparine
subiectului,cinumaipentruaartacaccidentulpoatesiaparin.Dacamartatcsubiectulnuestecapabil
sprimeasccontrarul,prinaceastaamartatcaccidentulnuiaparine,nicinupoatesiaparin.Dardac
amartatccontraruliaparinesubiectuluisaucacestaestecapabilslprimesc,prinaceastancnuam
artatciaparineaccidentul.Celmultamartatcaccidentulpoatesiaparin.
13b
<Locuricomuneprivitoarelacelepatrufelurideopoziii>
Deoareceexistpatrufelurideopoziii216,svedemceurmeazdinopoziiacontradictorieatermenilor,dac
rsturnmordinealor.

Ansloteladmite,caiPlaton.pri"alesufletuluiculotali/ridistincte.Parteairascibila(buMoti6ft)este
superioarpriiapetitiveUiiieu|iryruoi').Uraesteiocali/atrima,iubireaInXta)nteaUeadDii
iubireanuseopun.Dactiina
)iitl
bila(buMoti6ft)estesuperioarpriiapetitiveUiinprima,iubireaInXta)nteaUeadouaDeciuraiiubirea
nuseaainparteasuperioarasutletului,ninteligena(oiuvoiyriKO.').netiinanusinteligen
alianparteasuperioarasu
'"parteaapetitiv,citotninteligen.
seriedecapilolulPcedent,Aristotelsaocupatdecontrari.ntructciformeazo
eno
V"U)mune'"acestcapitol,elcerceteazlocurilecomunealeopoziiein
tinere,subcelenatmt\\r
contrau'i()<nie,pecareIealormulatlanceputulcapitoluluiprecedent:
cercetar'Lle~COnlranelate'priva(ie<>>s^ie)Mreiaie(ve/.iiCategorii10).Seiainemtaiupo/iia
contradictorie
351
ARISTOTEL
fiecestevorbaderespingere,fiecestevorbadestabilire217.Vomdescoperiacestfeldeargumenteprin
metodainducieideexempiudacomulesteunanimal,ceeacenuesteanimalnuesteom".itotaantoate

cazuriledecontradicie.ncazuldefa,consecuiaarelocprinrsturnareatermenilor:omuluiiurmeaz
animal,darnonomuluinuiurmeaznonanimal,ci,invers,nonanimaluluiiurmeaznonomul.ntoate
exempleletrebuiespostulmacelaiprocedeuBunoar,trebuiesspunem:dacbineleesteplcut,atunci
neplcutulnuestebun".Dacaceastpropoziiedinurmnuesteadevrat,niciprimanuesteadevrat218.
Totaa,dacneplcutulnuestebun,atuncibineleesteplcut".Sevedeclarcconsecuiapotrivitcontradiciei
estevalabilpentruamndouscopurile,dacsefaceinvers.
Trecndacumlacontrarietate219,trebuiescercetmdacfienrespingerea,fienstabilireatezei
contrariilorleurmeazcontrarii,fiecceidoitermeninuischimblocul,fiecsuntconvertii.idedata
aceastatrebuiesneservimdeinducie,ctcerenevoiaargumentrii.Astfelobinemoconsecuiedirect,de
exemplu,lacuraji
217 Aristotelcerceteazceanumerezultdinconsecuiatermenilor,adicasubiectuluiipredicatului,dac
rsturnmordinealor,fiepentruastabili,fiepentruarespingeotez.iaicimetodantrebuinatesteinducia.
Slumoopoziiecontradictoriencareconsecuiaestedirect,adicsubiecteleipredicatelecelordou
propoziiicorespund:virtuteaestebinele,deciviciulesterul".Nudeaceastopoziieestevorbanacestpasaj,
cideopoziiainversat(convertit),ncaresubiectulprimeipropoziiidevinepredicatulceleideadoua,iar
predicatulprimeiasubiectulceleideadouadeexemplu,dacvirtuteaestebinele,nonbinelenueste
virtute'"saudacomulesteunanimal,nonanimalulnuesteom".Astfeltezaesterespins,fncazuldefa,
afirmaiaesteadevratideaceeanegaiainversatesteadevrat.Dartezapoatefistabilitdacnegaiafiind
adevrat,iafirmaiainversatesteadevratdeexemplu,dacanonanimalulnuesteom,atunciomuleste
animal".Adevrulprimeipropoziiiatrageadevrulceleiceurmeaz.
218NoulexempluilustreazncmaibineconsecuiatermenilorcontradictoriiPutemrespingenchipul
urmtorteza:bineleesteplcutul".Slumcontradiciainversat:dacbineleesteplcut,atuncineplcutulnu
estebun".Daccontestmpropoziiadinurm,deoarecenutotceesteneplcutnuestebun,tezaesterespins,
decinuestenicieaadevrat.Totaaiinvers,dacneplcutulnuestebun"esteaJev^ra'serestabileteteza
bineleesteplcut".
219iaiciestevorbadecontrarietateasubiectuluiipredicatului.Procedeulpentruadovedirespingereasau
stabilireatezeiesteacelaicaicelaplicatlacontradicie.fiectermeniisuntsaunuinversai(convertii).ide
dataaceastasefaceapellainducie.
352
TOPICAII.8,113b,114a
jcUrajuluiiurmeazvirtuteailaitiiviciulprimuluii^^doritcejuideaJdoiieaceeace
doiiea_ceeace
jcUrajuluiiurmeazilaitate,cci^^^^^^dorit
termennu^aCestedoucalificridinurmrmnevalabil
estedeevia.
contrarujJuiceeace
Dimpotriv,naltecazuriconsecuiaesteinvers221.Aa,debuneistriaorganismuluiiurmeazsntatea,
darreleistrismuluinuiurmeazboala,ciboliiiurmeazreauastarea114aargismului222 ntoateaceste
cazuriesteevidentcconsecuiaesteversTotui,consecuiainversesterarlacontrarii,frecventeste
consecuiadirect.Daccontraruluinuiurmeazcontrarul,nicidirect,niciinvers,estedelasinenelesc,n
discuiapurtat,unuldintermeninuurmeazceluilalt223.Dardac,fiinddaicontrarii,unulurmeazceluilalt,
atuncicunecesitatecontrariioriginariurmeazunulaltuia224.
Celeconstatatelacontrariiseaplicilaprivaieiposesie,cudeosebireclaprivaienuexistconsecuie
invers,citotdeaunadirectdeexemplu,vederiiiurmeazsenzaia,orbiriiiurmeazlipsadesenzaie225.
Senzaiailipsadesenzaieseopuncaposesieiprivaie,cciunadindeterminriesteoposesie,cealaltesteo
privaie.
Cazulrelativilorvaficercetatcaiacelalposesieiiprivatiei,fiindcilarelativiestevalabilconsecuia
directdeexemplu,dac
20nconsecuiadirect,subiectulipredicatulimeninloculrespectiv,decinusuntconvertii.Daccurajului
iurmeazvirtutea",adicdaccurajulestevirtute,atuncilaitiiiurmeazviciul",adiclaitateaesteun
viciu.Esteunexempludeconsecuiedirect,carestabileteteza.
'Adicsubiectulipredicatulsuntconvertii.
Bunastareaorganismului(tutuia)ireauastareaorganismului(icaxeji'a).
xemplu!esteoconsecuieindirect,caredeasemeneastabileteteza.Putemaveao
istareaorganismului,deexemplu,omigren,frafibolnav.Dacsntateaesteo
boala"6ma'largdeC'bUnaStareaorSanismului>eaestepredicatulprimeia,dardac
vaavea8'6nO'Unemain8ustdectreauastareaorganismului,senelegecboala
k^ capredicatreauastareaorganismului,adicreauastareaorganismuluivaurma
224p"""deconsecuiedirectsauinverspentrurespingereatezei.
^azuridestabilireatezeinconsecuiadirectsauinvers.

Privaiesi*PriVa!le"Psesieconsecuiaestenumaidirect,adicprivatieiiurmeazodTPiP
pt
devedere(oforiiTPSesie'Posesieivederiiiurmeazsenzaia(aio9T)oic),iarlipseinuiunw,!"''"
urmeazhpsadesenzaie(draioeTioia),nusi inverslipseidesenzaieurmeazahpsaorganuluivederii.
353
J
ARISTOTEL
triplulesteunmultiplu,treimeaesteofracie,aancttriplulestefdetreimecamultiplulfadefracie226.Tot
aa,dactiinaesteococepere,obiectultiineiesteobiectulconceperii,iardacvedereaestesenzaie,obiectul
vederiiesteobiectulsenzaiei227.Seridicnsobiecie228:consecuialarelativinuarelocnecesar,aacums
asusinutCciobiectulsenzaieiesteobiectultiinei,darsenzaianuestetimaObiecianupareafiadevrat.
Ceedrept,mulisusincnuexisttiindespreobiectulsenzaiei229.nschimb,petemeiulloculuicomun
cercetat,putemdovedinumaipuincontrarul,anumecobiectulsenzaieinuesteobiectultiinei,ntructnici
senzaianuestetiin2*
<Locuricomunedespretermeninrudiiiderivaietc.>
Mergndmaideparte,slumseamalatermeniinrudii231ilatermeniiderivai232,attlarespingerea,cti
lastabilireauneiteze233.
226Opoziiarelativiloresteaceeaicailaprivaieposesie:consecuialorestedirect.Dactriplul(3/!)este
unmultiplu,treimea(1/3)esteofracie,decitriplulestefadetreimecamultiplulfadefracie,
227Aristoteladucenoiexempledeopoziiearelativilorcuconsecuiedirect.Dactiinaiobiectuleisunt
relativi(tiinaesteaunuiobiect),totaaconceperea(infoXTyJnc)iobiectulei,deoarecetiinaesteospeciea
conceperii,cealaltfiindopinia
228Obiecia(eVoTaoic).
229Aristote!discutobieciacconsecuiarelativilornuestenecesar.Deexemplu,obiectulsenzaieieste
obiectultiinei,darsenzaianuestetiin.nsuiAristotelrepe'icsenzaianuestetiin,deiel,spre
deosebiredePlaton,facedinsenzaienceputultiinei.
230Totui,loculcomunalrelativilorpoatefiutilizatnaltsens:dacsenzaianuestetiin,niciobiectul
senzaieinuesteobiectultiinei.Firete,estevorbadesenza!1'caatare,senzaiaprivitnsine,nucaotreapta
tiinei.
231TermeniinrudiingreceteouoToixiasunttermeniiceformeazo&"'pebazanrudirii.Satradus
termenulgreciprincoordonai"sauconjugai".Inrudn*explicmotivulconexriisaucoordonriilor.
ExempleledemaijosilustreaznrudireaK>
232Derivai"(irTu'ociq)areunnelesasemntor,accentundderivareautu"dinaltul.

233Locuicomun,decareAristotelseocupnacestcapitol,seapliclacelei0
naspeciidetermeni(nrudiiiderivai),priviinstotsubaspectulcontrarieMn^
untermennruditcupredicatultezeiesteafirmatsaunegatdespresubiectuli"nrudsubiectultezei,predicatul
tezeivafiafirmatsaunegatdespresubiectultezei.
udit'
354
TOPICAII,9,114a,b
ditisunt,deexemplu,faptadreaptiomuldrept cuTermeniinru^.^iomulcurajos_Cucurajul.Totaa.
lucrurile
dreptatea,it^t*^~icOnservsuntnruditeculucrurilepecareleproduccareproducce^exemplu,celesntoase
cusntatea,iarceleileconse,>^^organismuluicubunastareaorganismului.* Cumacetiasunt
numiideobiceitermeninrudii,tnii,deexemplu,termenii:nchipdrept"(Sikcuwc),curajos"(dvSpeioc),n
chipsntos"(uyuivuc)itotcevaffrmatnacelaifel.Aparensctermeniiderivaisuntitermeni
nrudii234,ca,deexemplu,nchipdrept"fadedreptate",nchips"fatdecuraj"(dvSpeia),dar
termeniinrudiisuntaceicareaparinaceleiaiserii,cadreptate",omdrept",faptdreapt",n
chipdrept".
Dacunuldintretermeniicareaparinaceleiaiserisedovedeteceste,deexemplu,bun"iludabil",
evidentcicelelaltese114bdovedescafilafel.Dac,deexemplu,dreptatea"senumrprintrelucrurile
ludabile",sevornumraprintrelucrurileludabileiomuldrept",faptadreapt"inchipdrept".Atunci
vomspunecnchipdrept"esteinchipludabil",ccinchipludabil"derivdinludabil",dupaceeai
derivaiecanchipdrept"dindreptate".
Trebuieslumnconsideraienunumaitermeniinrudii,ciicontrariilor235.Astfel,deexemplu,dacbinele
nuestecunecesitateplcut,rulnuestecunecesitateneplcut,saudacrulestecunecesitateneplcut,binele
estecunecesitateplcut.Totaa,dacdreptateaesteotiin,nedreptateaesteoignoran236,iardacnchip
drept"estenchiptiutor"inchippriceput"237,atuncinchipnedrept"estenchipnetiutor"inchip
nepriceput".Dacaceastsituaiedinurmnuestevalabil,nuestevalabilniciceadinti,canexemplulde

maisus.Ccisarputeaspunemaidegrabcnchipnedrept"aducemaimultcunchippriceput"dectcu
nchipnepriceput"238.
234Te
inse,*trmen"de"vaifacpartedintermeniinrudiisaunserie.Adverbelesereazaalturideadjectivei
substantive.
contrarideex^PltagOreici'fllozofiagreacaobinuitspunfanfaseriidetermenideterminat
nedeterminat,finit infinit,frsocusoetc.
237
S<v'erminal nedetermina
o8teconsidaomulnedreptcape
eXPeri"
o
unignorant.
crecl*
dCUSocrate?'Plaloncomulruesteunignorant,
6esteunomtiutorsauexperimentat,fiindcfaptelereleobinuiesc
355
ARISTOTEL
Daracestloccomunafosttratatmainaintelaconsecuiilecontrarii]ntructacumnufacemaltcevadects
spunemccontrariipredicatul*urmeazcontrariilorsubiectului239.
Maideparte,vomcercetanatereaidistrugerealucrurilorcacauzelecareproducnatereaidistrugerealor,
fiecestevorbaarespingerea,fiecestevorbadestabilireauneiteze240.
Dacnaterealucrurilorestebun,ilucrurilecesenascsuntbuniardaclucrurilesuntbuneinaterealoreste
bun.Dimpotriv,dar"naterealucrurilorestereailucrurilevorfirele[iardaclucrurilesumreleinaterea
loresterea]241.Ladistrugeresituaiaestersturnatdacdistrugerealucrurilorestebuna,lucrurilenselesunt
rele,iardacdistrugereaesterea,lucrurilesuntbune.Acelaiargumentestevalabilidesprecauzeleceproduc
saudistruglucrurile.Dacceeaceproducelucrurileestebun,ilucrurilesuntbune,iardacceeacedistruge
lucrurileestebun,lucrurilenselesuntrele.
10<Locuricomuneaplicabilelaasemnarealucrurilot>
Scercetmmaidepartelucrurileceseaseamncusubiectuldatisvedemdacaelesecomportasemntor.
Aa,deexemplu,svedemdac,precumexistotiinunaiaceeaidespremaimulte
242
obiecte,existioopinieunaiaceeaidespremaimulteobiecte,idaca,precumadispunedevedereestea
vedea,totaaadispunedeauzesteaauzi.Acelailucruestevalabilncelelaltecazuri,attdesprecelereale,ct
idespreceleaparente.Acestloccomunpoatefi
saducnemijlocitavantajeisatisfacii,chiardacmaitrziuconsecinelelorvorneplcuteidezavantajoase.
239Maisimpluexprimat:contrariiurmeazcontrariilor..,
240Unloccomunscostotdincontrari(natereidistrugere),aplicabildeopotnlastabilireailarespingerea
tezelor.
241Separecacesttext,ntreparanteze,esteinterpolat..,
242Aristotelrecunoateaiciasemnareadintrekyicmi\xT\(tiin)iSofa(Pininalteopereseconstat
trecereadela56txlattiottjht|,cutoatdeosebitalor^tiecncazulasemnrilortrebuiesinemseamaide
diferene,carepotlflJi*10
356
TOPICAII,10,114b,115a
amndouscopurile243.Cci,dacsecomportntrunntrebuinattermeniiasemntori,secomporttot
aafade
felfadeunasemntori,iardacnusecomportntrunfelfaceilallgermeniiasemntori,nusecomport
totaafadeceilali.*""scercetm,deasemenea,daccevasecomportnacelaifel
^azsifatdemaimultecazuri244.Cciuneoriestedezacordfaeu"rivin^'A^deexemplu,dacacunoate
esteagndi,atuncia^unoatemultelucruriesteagndimultelucruri.Daraceastenunare3esteadevrat,
cciputemcunoatemultelucruri,darnuputemgndimultelucruri245.Dacafirmaiadinurmnueste
adevrat,nuesteadevratniciceadinti,ceavalabilpentruunsingurlucru,anumecacunoateestea
gndi.
Unaltpunctdevederesereferlamaimultilamaipuin.Inacestaprivin,obinempatrulocuricomune.
Unuldinlocurisusinecmaimultulurmeazmaimultuluideexemplu,dacplcereaesteunbine,atuncimai
multplcereesteunbinemaimare,idacafaceonedreptateesteunru,atunciafaceomaimarenedreptate
esteunrumaimare.Acestlocpoatefintrebuinatpentruamndouscopurile246,cci,daccreterii
subiectuluiiurmeazcretereaaccidentului,estedelasinenelescaccidentulaparinesubiectului,iardac
nuiurmeaz,accidentulnuaparinesubiectului.Trebuiesdovedimaceastapecaleinductiv247.
Unaltloccomunesteurmtorul.Oridecteoriseenununuliacelaiatributdespredousubiecte,seaplic

regulaaceasta:dacnuaparinesubiectuluicruiapareciaparinemaimult,atuncinuiaparinenici
subiectuluicruiapareciaparinemaipuin248.Dimpotriv,
2^Pentrustabi'ireairespingereatezelor.
altloccmunreferitorlaaspectulmaimultsaumaipuin"esteuncazsaumaimultecazuri".
'
cunoateAd,Ugam:"nacelaitimp".Putemcunoatemaimultelucrurideodat,fiindcmai
mult??(1IlOTaoeai)esteodispoziie(SiaOtoic),darnuputemgndi(6iavocio6ai)%'UCW1deo"at,fiindc
gndireaesteunact.
247^stabilireirespingere,regulgenerala^'^'"mducie'laadunareafaptelorparticularepentruajustificao
^iboierul.^'^***domnitorulnuPoartbuzduganul,deiluiisecuvine,nu1poart
115a
357
ARISTOTEL
dacatributuliaparineaceluicruiapareciaparinemaipuinatuiaparineiaceluicruiapareci
aparinemaimult249.
Maimult,oridecteoriseenundouatributedespreacelsubiect,seaplicregulaaceasta:dacatributulcare
pareci
pf
maimultnuiaparine,atuncinuiaparineniciatributulcareparecaparinemaipuin250.Dimpotriv,dac
iaparineatributulcareparciaparinemaipuin,atunciiaparineiatributulcareparecaparinemai
mult251.
Totaa,oridecteoriseenundouatributedespredousubiecte,seaplicregulaaceasta:dacunuiadin
subiectenuiaparineatributulcarepareciaparinemaimult,atuncinicicellaltatributnuaparineceluilalt
subiect252dardacunuiadinsubiecteiaparineatributulcepareciaparinemaipuin,atunciicellalt
atributaparineceluilaltsubiect253.
Maideparte,dinmprejurareacunatributaparinesauparecaparinenacelaigradunuisubiect,putemtrage
concluziintreifeluri,cainceletreilocuricomunerelativelamaimult,cercetatemainainte.Oridecteori
unuliacelaiatributaparinesauparecaparinenacelaigradladousubiecte,dacnuaparineunuisubiect,
nuiaparineniciceluilalt254,dardacaparineunuia,iaparineiceluilalt255.
Oridecteoridouatributeaparinnacelaigradaceluiaisubiect,seaplicregulaaceasta:dacunatributnu
aparinesubiectului,nuiaparinenicicellalt256,dardaciaparineunul,iaparinei
249Dacboierulpoartbuzduganul,deiluiisecuvinemaipuin,cuattmaimult!poartdomnitorul.Sa
cercetatcazulunuipredicatcareparecaparinemaimultsaumaipuinladousubiecteurmeazcazulncare
doupredicateparsaparincndmaimult,cndmaipuin,aceluiaisubiect.
250Eminescuestemaimultpoetdectfilozof.Dacnuestepoet.nuestenicifilozof.
251Eminescuestefilozof,deciestecuattmaimultpoet".
252Exemplu:,,dacpeomlfacefericitmaimultsntateadectaverea,dac|acum,nu1facefericitsntatea,
nu1facefericitniciaverea".
253Exemplu:dacV.ContaafostfilozofmaimultdectafostpoetSafflst"1Bodnrescu"idac
Bodnrescuafostpoet,cuattmaimultContaafostfilozof
254DacAiecsandriiEminescusuntpoeinacelaigrad,dardacunulnupoet,nuestenicicellalt".
255Dacunulestepoet,esteicellalt".Exemplelesuntdeneapartenenadeapartenen,nacelaigrad.a
aceluiaipredicatladousubiecte.
,t
256Eminescuafostdeopotrivpoetifilozofnafostnsfilozof,decinanicipoet".
358
TOPICAII,11,115a,b
"""""y aceeairegul,oridecteoridoupredicateaparincellaltSe^Psubiecte:dacunuldin
predicatenuaparinenacelaigra^_cellaltpredicatnuaparineceluilaltsubiect258,unuia_,
'__AiMtfeaparineunuiadinsubiecte,icellalt
11
<Locuricomunedespretenneniadugaiicaracterelecerezult>
Putemargumentapebazaloculuicomundespremaimultimaipuin,caiaceluiadespreasemnarencte
feluriamartat260.Putemargumentamaideparteipebazaadugrii261.Dacunlucruadugatceluilaltl
facebunsaualb,ntimpcenaintenueranicibun,nicialb,atuncilucruladugatvafibunsaualb,adicvaavea
nsuireapecareatransmisontregului.
Dacadaosullaunlucrulfacesaibncmaimultnsuireapecareoaveanainte,iadaosulvaaveaaceast
nsuire262.Totaainaltecazuri.
Acestloccomunnupoatefintrebuinattotdeauna,cinumaiatuncicndesteposibilunadaos263.Darloculn
discuienupoatefiinversat,aanctsfientrebuinatipentrurespingereatezei.Dacadaosulnufacecaun
lucrusfiebun,nunseamncadaosulnuestebun.Cci'15b

^Eminescuafostfilozof,deciafostdeopotrivpoet".
^Dacbogiafacefericitnaceiaigrad,cumsrciafacenefericit,dacns"ogaiamifacefericit,nici
srcianufacenefericit'(PatiusI,18).
Dacvirtuteafacefericit,ntocmaicumviciulfacenefericit,sidacviciulfacenefericiivirtuteaface
fericit".
uneipro J"**ComunePuitoarelaasemnarenearatc,dimpotriv,recunoaterea^poziiiaredrept
consecinrecunoatereauneipropoziiiasemntoare.
despre
mai
s"aargumentatprinlocurilecomunealeasemnriisauafceiui
mai
262g"1"lSaUmaiPut'n'totaasevaargumentadespreadugare(irpooeeoic).s'acesteaXemplu:"daeJarul
fcutcugraieilatimpestepreferabilceluifracestea,rfo>'umPreferabile"
'eCazulsubstanelor,carenucomportadugiri(Categorii5,3b).
359
AR1STOTEL
bineleadugatruluinufacecunecesitatecantregulsfiebun,1nicialbuladugatnegruluinufacecu
necesitatecantregulsfie
sau
Sau
iar
e
Totaa,dacunatributaparineunuilucruncantitatemaremaimic,iaparineiabsolut.Ccidespreceeace
nuestebunalbnuputemspunecestemaimultsaumaipuinbunsaualbdesprelucrulrunuputemspunec
estemaimultsaumaipuinb""dectaltul,cinumaicestemaimultsaumaipuinru.iacest1comunnu
poatefiinversatpentruaservirespingerii.Ccimulteatributeaparinnchipabsolut,desprecarenuspunem
nscaparinncantitamaimaresaumaimic.Astfel,nusespunecunomestemaimultsaumaipuinom
dectaltul,dardinaceastanuurmeazcnuesteomTrebuiescercetmnacelaifelatributelecareaparinfie
relativfienanumittimp,fienanumitloc.Dacunatributesteposibilrelativesteposibiliabsolut.Totaa,
dacaparinentrunanumittimpsauntrunanumitloc.Cciceeaceesteimposibilnchipabsolutnueste
posibilnicirelativ,nicintrunanumittimp,nicintrunanumitloc.Seridicobieciacputemfivirtuoi264n
chiprelativ,c,deexemplu,putemfigeneroisausobridelanatur,ntimpcenimeninuestenelept265dela
naturnchipabsolut266.
Totaa,unlucrupieritorpoatesnusedistrugntrunanumitmoment,daresteimposibilcasnusedistrug
nchipabsolut267.Lafel,ntrunanumitlocesteutilsinemunanumitregim,deexemplu,nlocalitile
nesntoase,darnunchipabsolut.Deasemenea,esteposibilcantrunanumitlocsexisteunsingurom,dar
aceastanunchipabsolut268.nacelaifelestejustcananumitelocurisfiesacrificattatl,deexemplu,la
tribali269,darnuestejustnchipabsolut.
'64Virtuos=
~65nelept,prudent=^pn
266naceastprimobieciesesusineccinevapoatefivirtuosnchipreiau*''frafivirtuosnmodabsolut.
nelepciuneaesteovirtute,dareanuestedelanatura,cagenerozitateaisobrietatea,cisectigprin
experien.Decifrnelepciuneputemfiabsolutvirtuoi.
267Unlucrupoatefi,nchipabsolut,destructibil,darnuinchiprelativntranumittimpnusedistruge:a
douaobiecie.
268Atreiaobieciedeosebeteaspectulrelativdecelabsolutprinreferinlaloc
269TribaliierauuntribtracaezatnBulgariaiSerbiademaitrziuAnsvacercetaobieciaprinobservaiac
nuintereseazloculundeseafltribalii,ci>nacestpopor,oriundesaraflael.
360
TOPICAII,11,115b
estevorbanudeoraportarelaunloc,cilaoameni.Nuparpoateaici^^^^^^^.^oriundej.^afjaei
aceastafaptg
intereseaz^"unfiincjcsunttribali.Totaa,launanumittimp,estevatrecewrepmedicamenteibunoar,
cndsuntembolnavi,darnueste
'"hT*absolut.SaupoateincazuldefanuestevorbadeoUtill0Claunanumittimp,cilastareacorporal.
Ccinuintereseaz'Tdmnul,cistareacorporalncareneaflm270.
Unlucruestenchipabsolutceeaceeste,cnd,frniciunadaos.
spunecestejustsaucontrarulacestuia.Astfelnusevaspuneceltejustssesacrificetatl,cinumaiceste
justlaanumiioameni.Decinuestejustnchipabsolut.Dimpotriv,sevaspunefrniciunadaoscestebinea
cinstipezei,cciestejustnchipabsolut.Aadar,totceeace,frniciunadaos,paresfiedreptsaunedrept,

sauoricensuiredeacelaifel,vafinumitaanchipabsolut271.
270i
tcerceteazacumobieciaprinraportarelatimp,dupcenainteocercetase
constituia6aNutimPuldeterminvindecareaprinanumitemedicamente,ci>Worganic,deciunfelde
absolut.
legateince'Stoleldeterm'nmaiprecisncecondiiirelativuliabsolutulsuntstrns
asevindecamT^"""A"'UddetatlpoatefiJustlatribali'nulaoricePPrDarorganicaomui*&lde
l0Citimp(relativ)>esteiabsolut,fiindcinedeconstituiaomulm,fcaapelalavreunadaos"lao
raportare.
361
CARTEAaIlIa
<Urmarelalocurilecomunealeaccidentului>
<Locuricomunedesprevalorileabsolutealeaccidentului>
Trebuiesexaminmnceleceurmeazcaredindousaudinmai!16amultelucruriestepreferabilsaumai
bun272.Dartrebuiesobservmmainticcercetareanoastrserefernulalucrurifoartendeprtateunelede
alteleicumarideosebirintreele(ccinimeninuibatecapulcuntrebareadacestepreferabilfericireasau
bogia),cilalucrurileapropiateidesprecarestmlandoialnceprivetepreferarealor,fiindcnuvedem
avantajulunuiaasupraaltuia.Senelegedelasinec,oridecteorinastfeldelucrurisenvedereazun
avantajsaumai
272Aristotelcontinu,ntoatcarteaaIllasseocupedelocurilecomuneaaccidentului,nprimulrndde
valoareacomparativaaccidentului:careestepreferasaumaibun,urmndsindicecriteriulcomparaiei.
Comparaia,suboriceform,innlocurilecomunealeaccidentului,fiindccelelaltepredicabilenuadmit
gradaii(multsaumaipuin).Aristotelprecizeazndatccomparaiaarelocnumaintretoccaresedeosebesc
puin,caresuntapropiate,frcasvedemclardeceunl"cruepreferabilfadecellalt,deceestemaibun
dectaltulpuindeosebitdeel.
362
TOPICAIII,1,116a
andireanoastrvapreferalucrurilecareau
avantaje
^preferabillucrulmaidurabilimaitrainicceluidmaipuinaceastnsuire.Deasemenea,estepreferabilceea
ceposea^^nejeptuJomuicelbun,orilegeadreapt,sauceeace
cevora.priceputinspecialitatealorsauceicecunosc
nhisnuiescsaaieaga<^iyr.r
Iifiemajoritatea,fieunanimitatealor.Deexemplu,inundomeniu,n"*j
dicinsaunconstrucievompreferaceeacemajoritateamedicilor
Jece1sau,ngeneral,ceeacemajoritateasauunanimitateaoamenilor
chiaratuturorfiineloraleg,anumebinele,ccitotulnzuietespre
w274Trebuiesraportmargumentareanoastrlapunctuldevedere
celmaipotrivitscopuluinostru275.Darmaibunipreferabilnchip
absolutesteceeacedepindedeceamaibuntiin,deipentrufiecare
individpreferabilesteceeacedepindedetiinasa.
Maideparte,ntrunlucruestedepreferatesenialulnlocdeceeacenuaparinegenuluirespectiv,deexemplu,
estepreferabildreptateanlocdeomuldrept276.Cciprimaaparineesenialbinelui,ntimpceomuldreptnu
aparinegenuluidat.nadevr,niciunlucrunuprimetegenulcaesen,dacelnuaparinegenuluide
exemplu,omulalbnuesteesenialculoarea.iaamaideparte.
Ceeaceestedoritpentrusineestepreferabilfadeceeaceestedoritpentrualtulcum,deexemplu,sntatea
estemaidedoritdectgimnastica,fiincunaestedoritpentrusine,cealaltpentrualtlucru.iceeaceexist
pentrusineestepreferabilfadeceeaceexistaccidental,aacumestepreferabilcaprietenii,nudumanii,s
fiedrepi.Cciprimulcazexistpentrusine,iarcellalt accidental.nadevr,noidorimnumaiaccidentalca
dumaniisfiedrepi,nunedrepi,pentru
274OricareMfidomeniullor.
entPlatonBinele(todyaBoV)esteIdeeasuprem,totulnzuietespre"rayPtoOdya6oO4<J>UT<n).
majoritiis"mVCaautoritateaceamaipotrivitscopuluiurmritdenoi:autoritateaoneaSmdimS
Unammitaii'acelorexperintrundomeniuetc.ngenere,trebuiesneceeacenois^***"""bU"ti'"t'
CareeStefllo/ofla'UarnsPecieneorientmdup
aidentalasaP^^preferabil'fiindcexprimoesen,ntimpceunomestedreptEsenaephCUmmU'
estealbaccidental,adicnuaparineesenialgenuluiculoare.StedeciPreferabilaccidentului.
.
363

116b
ARISTOTEL
casnunefacru.Acestloccomunesteacelaicuceldedinaimdeosebetensnfeluldeavorbi277.Cci
noidorimcaprieteniinosfiedrepidedragullor,chiardacaceastanuaraveaurmnpentnoi,chiardaceiar
finIndiadimpotriv,noidorimcadumaniinnsfiedrepidedragulaltuilucru,anumepentrucaeisnune
facr
iceeaceesteprinsinecauzabineluiestepreferabilfadeceeceesteaccidental,cum,deexemplu,virtutea
estepreferabilntmpijjgnorocoase(aceeaestecauzansineabinelui,aceastaestecauzaaccidental).Acelai
lucruestevalabilipentrucelelaltecazuri.Totasastaulucrurilenceprivetecontrarii.Ceeaceestepentrusine
ruestedeevitatmaimultdectceeaceesteaccidentalrudeexemplu,viciulinenorocul,primulestensine
ru,cellaltesteaccidental.
ibinelenchipabsolutestepreferabilfadebinelevalabilnumaipentruunindivid,cumestesntatea
redobnditfadeoamputare.Primaestebunnchipabsolut,cealaltestebunnumaipentrucinearenevoie
deamputare.iceeaceestebundelanaturestepreferabilfadecenuestebundelanaturca,deexemplu,
dreptateafadeomuldrept.Primaestebundelanatur,cellalt,omuldrept,presupunedobndirea
dreptii278.Preferabilesuntnsuirilemaibuneimaivrednicebunoar,preferabilesteceeaceareZeulfa
deceeaceareomul,ceeacearesufletulfadeceeacearecorpul.iceeaceestepropriulucruluimaibuneste
maibundectceeaceestepropriulucruluimairudeexemplu,ceeaceestepropriuZeuluifadeceeaceeste
propriuomului.Ccincepriveteparteacomun,nceidoinuexistdiferenntreei,darnceprivetepartea
propriefiecruia,unultrebuiesntreacpecellalt.itotceseaflnlucrurilemaibune,maifruntaeimai
vredniceestemaibinedeexemplu,sntateaestemaibundectputereaifrumuseea.Aceea279seafln
prileumedeiuscate,caldeireci,aadar,nelementeleconstitutivealeanimalului,ntimpcecelelalte
dou280seaflnprileformatemaitrziu.Putereastn
277ntoatecazurile,totceexistnsine"sauesenialestepentrusine.iarIo'existaccidentalestepentrualtul.
278Dreptateaesteunbinensinesaudelanatur",omuldreptesteunbldobnditdeunom.
279Sntatea.
230Putereaifrumuseea.
364
TOPICAIII,1,116b
_
iarfrumuseeaparecsereducelaosimetrieamuchiioase,1<u
membrelor.nreferabilfatdemijloace,iardintredoumijloace
rflmaiaproapedescop.Ingenere,mijloculcaresereferaacelcarest^vieii281estepreferabilfade
mijloculcaresereferlascopulnsuiex1Uestepreferabilceeacesereferlafericirecesereferla
pruden2*2.iposibilulestepreferabilridriibll
ecelacesereferp
h'1luiTotaadindoifactoriproductori,estemaibunacelal^Tscopestemaibun284.Cndnspunemfan
fafactorul"oductoriscopul,preferinasepronundupraportullor285.Vremsspunemcunscopntrece
unaltscopmaimultdectacestadinurmpropriulsufactorproductor.Dac,deexemplu,fericireantrece
sntareamaimultdectntrecesntateaceeaceproducesntatea,atuncifactorulproductoralfericiriieste
maibundectsntatea.Ccicuctfericireantrecesntatea,cuattfactorulproductoralfericiriintrece
factorulproductoralsntii.Dar,nrealitate,sntateantrece
281Scopulnsuialvieii"(tc\octoG|3ou)nuestetotdeaunaconservareavieii,cirealizareacelormainalte
valori,uneori,cusacrificiulvieii.Dintremijloace,vompreferamijloculcelmaiaproapedescop.
282Deiprudenafacepartedinfericire,nsineeaestesubordonatfericirii.
283Posibilulmoral,nuposibilulngenere.
284Medicinaestesuperioarnegustoriei,fiindcprimaarecascopsntatea,iarnegustoriambogirea.
285Comparaiavalorilornexemplulurmtorestecomplicatineconcludent.Secompardouscopuricu
factoriiceiproduciscopurilentreele.Scopurilesuntfericireaisntatea.Factorulproductorsaumijlocul
fericiriiestevirtuteafactorulproductoralsntiiestenumitdeAristoteligienicul"(touyiavriv).Ipotezade
lacaresepornete
stecafericireantrecemaimultsntateadectntrecesntateapropriuleifactorproductorsaumijloc.
Deoarecefericireaestepreferabilsntii,senelegecimijloculde
ioinefericireantrecemijloculdeaobinesntatea.DacacumnotmprinAfericireasntateSntatea>'ar
P"nC"i101deaobinefericireaiprinDmijloculdeaobine(mijlocul")'aVemProporiaA:B::C:D.
Argumentareavaartacfactorulproductorpropriul<>aericiriintrecefactorulproductoralsntiimai
multdectntrecesntateaaritmeticfesth''^aaTm*K'miJloculfericiriiestepreferabilsntiinsi.
Calcululfericiresntrar>f'indcnuexistcoeficientenumericepentrucelepatrumrimi:numerica
feate\miJloculericiriimijloculsntii.PentruAristotel,dacvaloarearQeste6siT?"'^eSte'2'valoarea
sntii(B)3,iarvaloareamijloculuifericiriinmaimaredec^fT""J'00111111santii(D)este11/2,rezult

cC(6)estededouB(3),iarB(s^t^pr0poriaini'ala>"adevr,A(12)estede4orimaimaredect
'mijloculfeririidedoUorimaimaredecatD(mijloculsntii)deaceeaCCmi)estemaibundectfi
(sntatea).
365
ARISTOTEL
maipuinfactorulproductoralsntii,aanctfactorulalfericiriintrecefactorulproductoralsntiimai
multdectntrsntateafactorulproductoralsntii.Prinurmare,estede]asnelescfactorulproductoral
fericiriiestepreferabilsntii,ccintrecemaimultpeaceastadinurm.
Maideparte,estepreferabilceeacensineestemaifrumosm demn,mailudabildectceeaceestemaipuin:
deexemplu,prietenimaimultdectbogia,dreptateamaimultdectputerea.Cciprietenia117aidreptatea
aparinnsinelucrurilordemneiludabile,ntimpCebogiaiputereanuaparinnsine,cidedragulaltui
lucru.Nimeninupreuietebogiadedragulei,cidedragulaltuilucru,darpreuimprieteniadedragulei,chiar
dacnunealegemcuniciunavantajdepeurmaei.
<Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului>
Apoi,oridecteoridoulucrurisuntapropiateunuldealtul,dacnuputemdescoperiniciunavantajalunuia
fadealtul,trebuieslecercetm,lundcapunctdeplecaretermeniicareleurmeaz286.Cciacelcruiai
urmeazunbinemaimareestepreferabil.Dardactermenulceiurmeazesteru,estepreferabilacellucru
careesteurmatdeunrumaimic.nadevr,deiamndoulucrurilepotfipreferabile,nimicnuopretecasle
urmezecevaneplcut.Aprecierealucrurilordupurmrilelorpoatefifcutndoufeluri.Ccitermeniice
urmeazpotfilegaiculucrurilenaintesaudupdeexemplu,cunvturaestelegatnainteignorana,iar
duptiina287.Decelemaimulteori,ceei
286Capitolulacestacontinuscompareierarhiavalorilorinerenteaccidente!Primulloccomunrecomands
recurgemlaconsecveniitermeniloraccidentComparaiavafiindirect,adicprinconsecveni.Teoria
antecedeniloriconsecveniafostelaboratiaplicatpelargnAnaliticaprim1,27,28.
287Consecveniipotfinaintesauduptermenulrespectiv,dacnelegemPconsecventatributul,iarprin
antecedentsubiectul,aacumprocedeaz^r'st0Antecedentuliconsecventulpotaveaisensulcauzal(cauz
efect),nunumaiiuiproprietate.
366
TOPICAIII,2,117a
irziuestemaibun.Deaceeatrebuieslumndiscuii,ceurBieazm^urmeaZ,peaceiaplicabililacazuldat.
dintermeniiclucruribunesuntpreferabilelucrurilorbune
unchipabsolut,saucndunelesuntcuprinsencelelalte,jnaiP11?"6^majpuinesuntcuprinsencelebune
maimulte288.O!^azulncareunlucrubunexistdedragulaltuia,cciatuncimiinusunt
preferabiliunuiasingur.Aadeexemplu,
amndoirmeniii
nusuntpreferabiliunuiasingur.Aadeexemplu,
amndoirme
tosireaisntateanusuntpreferabilesimpleisnti,deoarece^refermnsntoireanumainvederea
sntii.Darnimicnu"^tecalucrurilecarenusuntbune,asociateculucrurilebune,sfiepreferatelucrurilor
bune,deexemplu,fericireaasociatcualtcevacarenuestebunestepreferabilasocieriidedreptateicuraj.i
aceleailucrurisuntpreferabileasociatecuplceredectasociatecuneplcere.Aceleailucrurisuntpreferabile
neasociatecuneplcerecelorasociatecuneplcere.
Deasemenea,oricelucruestepreferabilnmomentulncareareonsemntatemaimaredeexemplu,lipsade
suprriestepreferabilIabtrneedectlatineree,fiindceaaremaimarensemntatelabtrnee.Potrivit
aceleiaireguli,prudenaestepreferabillabtrnee.Ccinimeninualegepetineridreptconductori,fiindc
nusocotesccarfiprudeni289.nceprivetecurajul,situaiaesteinvers.nadevr,ntinereecurajuleste
multmainecesar.Acelailucruestevalabilpentrustpnireadesine,ntructtineriisunttridedorinemai
multdectbtrnii.
Estepreferabil,deasemenea,ceeacefolosetenoricetimpaa,deexemplu,dreptateaistpnireadesinesunt
preferabilecurajului.Cciprimelenefolosesctotdeauna,cellaltnumaiuneori.
Estepreferabilacellucrucare,odatce1posedtoi,nefaces^lipsimdealtlucru,fadeunlucrucare,o
datce1posedtoi,ne
asimimlipsaaltuia.Aasentmplcudreptateaicurajul.Dac
288
multedinele
fenneiabso'ute,ovirtutesingurestensinepreferabilaltoramaiPfenn'eirelative,prefermovirtute
asociatcualta.ianumepeuna
SiaSdatCUdistinCiaSOcia11
SnSe*Piteancredina^^merentbatrane"\deitineriiaraveanevoiedeeapentruali
Straniiaraveanevo^n"^COnducereTota?ainvers:curaJulesteCelelaltevirtuiM'eelpentruaface

conducereamaiefectiv.Acelailucrudespreu*>caresed
Tota?ainvers:curaJulesteinerenttinereii,deiirtuiMpentruafacecond
u*>caresedeosebescdupvrst.
367
ARISTOTEL
117b
toisuntdrepi,neputemlipsidecuraj.Dardactoisuntcurajoinevoiededreptate290.
eni
Maideparte,putemapreciaavantajullucrurilordinpunctulvederealdistrugeriiipierderii,alnateriii
ctigului,caia]etrariilor.Aaestepreferabillucrulacruidistrugereestedeevitat !multacelailucru,
desprepierdereaicontrarullucrurilor.Ccipreferabillucrulacruipierderesaualcruicontrarestede
evitat29!ceprivetenatereaictigul,lucrurilestauinvers.Lucrurileacrnatereialcrorctigsunt
preferabilesuntelenselepreferabile
Unaltloccomunsusine:ceeacestmaiaproapedebine,sauceeaceseaseamncuel,estemaibunideci
preferabil.Aa,deexempludreptateaestepreferabilomuluidrept292.Lafelestepreferabillucrulcarese
aseamncuunlucrumaibunmaimultdectaltul.Astfelprecumspununii,AiaxarfimaibundectOdiseu,
fiindcseaseamnmaimultcuAhile293.Sevaobiectampotrivaacesteiapreciericnuesteadevrat,fiindc
nimicnulopretepeAiaxsnuseasemenecuAhileprinceeaceelaremaibun,icaOdiseusfiemaibun
frsseasemenecuAhile.Trebuiesinemseamacasemnareaarelocinlaturileridicole,cum,de
exemplu,maimuaseaseamncuomul,ntimpcecalulnuseaseamn.Ccimaimuanuestemaifrumoas
dectcalul,darseaseamncuomul.
Totaa,dacdindoulucruri,unulseaseamncuceeaceestemaibunicellaltcuceeaceestemairu,ceea
ceseaseamnculucrulmaibuntrebuiesfiemaibun.idedataaceastaseridicobieciacnimicnuoprete
caunlucrusfiepreapuinasemntorculucrulmaibun,iarcellaltlucrusfiefoarteasemntorculucrul
maipuinbuncum,deexemplu,AiaxseaseamnpreapuincuAhileiOdiseufoartemultcuNestor294.Se
preapoatecalucrulasemntorcumaibineles
290Printoi"aicisenelegedumaniiipopoarelestrine.Dactoisunt<!reP.|dispareoricemotivde
discordieirzboi.
291Estedeevitatdeopotrivpierdereabogieicaisrcia.
292Dreptateaestemaiaproapedebine,fiindceaesteospecieagenuluisaualgenuluivirtuii,ntimpceomul
dreptestedreptnumaiaccidental.

293DeiAhilentreceipeOdiseuipeAiax,acestadinurmestesupen0Odiseufiindcseaseamnmai
multcuAhile,iseaseamncuelnlaturilelui^
294AhileestesuperiorluiNestor,darAiaxseaseamnmaipuincuAniOdiseumaimultcuNestorde
aceea,superioritatealuiAiaxestentrecutdealuiOdiseu.
368
TOPICAUI,2,117b,118a
seasemenecueseasemenecuelcalsimgarsau'Unaltlocdeestemai
estemnlesnire.n
luirele,iarlucrulasemntorcumairulsmaibuneca,deexemplu,asemnareadintremaimuiom.
ceeaceestedistinsepreferabilfadeceeadistins,iarceeaceestemaidificilfadeceeaceinems
avemceeacenusedobndetecupropriuestepreferabilfadeceeaceesteepreferabilceeaceesteexpusmai
puinrului,eeacenuareniciourmareneplcutfadeceea,aveaurmrineplcute.
Maideparte,dacunlucruestemaibundectaltul,atunciceeaceestecelmaibundinprimullucrueste
preferabilfadeceeaceestecelmaibundinaldoilealucru.Deexemplu,dacomulestemaibundectcalul,
omulcelmaibunestepreferabilceluimaibuncal.idaccelmaibundinprimullucruestemaibundectcel
maibundinaldoilealucru,atunciprimulestemaibun,nchipabsolut,dectcellalt.Dac,deexemplu,omul
celmaibunestemaibundectcelmaibuncal,iomulestemaibun,nchipabsolut,dectcalul.
Totaa,lucruriledincaresepotmprtiprieteniisuntpreferabilelucrurilorpecarevremslefacempentru
prietenimaidegrabdectpentruprimulomceneiesencale.Aa,deexemplu,estepreferabilslucrmdrept
isfacembinelefadesimplaaparendealucradreptiafacebinele.Cciprefermsfacembine
prietenilor,nuspremclefacembinele,darcndestevorbadeprimiiceneiesncalesentmplinvers296.
iceeaceaparineprisosuluiestemaibundectstrictulnecesar,aruneoriestepreferabil.Cciatribine
aparineprisosului,ntimpceatripurisimpluestestrictulnecesar.Totui,uneorimaibinelenustei
preferabilul.Cci,daccevaestemaibine,nuestecunecesitatel.Inadevr,afacefilozofieestemaibinedect
aadunabani,marenevoiefilozofianuestepreferabilfadestrictulPrisosulpresupunecavemnecesaruli
cnestrduims
cmunomuliTT"'"16Stedeainw&&'deasecultiva,ntimpceanimalitateaeste
296p..alteVleuitoare.

multdectprimulufo6Preferabilsfacembine>nrealitate,nunaparenprietenilormailnaparen.
meneIesencale>estepreferabilsfacembinelenrealitatedect
297Est'
'careadictonuluiprimumvivere,deindephilosophari.
118a
369
ARISTOTEL
dobndimaltcevafrumos.Deregul,poatecnecesarulestenrf....,v
CI
darpnsosulestemaibun.
Deasemenea,estepreferabilceeacenupoatefinlocuitnrjfadeceeacepoatefinlocuitprinaltulde
exemplu,dreptateafatscuraj298.Dindoulucrurisprefermpeacelcaresedispenseazcellaltdeexemplu,
putereafrprudennuestepreferabil,darpreferabilprudenafrputere.
Totaa,dacdindoulucrurivnoitgduimcaavempeupentruapreacavempecellalt,estedepreferat
acelpecarevrespremc1avemdeexemplu,tgduimcfacemeforturipentrupreacsuntemnzestrai
denatur.
Maideparte,estedepreferatceeaceatragemaipuinenvinuirincazcpierdereaesteregretatiarceeace
atragemaimultenvinuirincazcpierdereanuesteregretat,estedepreferat.
<Altelocuricomunedesprevaloareaaccidentului>
Maideparte,dintrelucrurilecareaparinaceleiaispeciisuntdepreferatacelecareposedcalitilebuneale
specieifadeacelecarenuleposed.Dacamndoulucrurileleposed,vompreferapeacelecareleposed
ntrungradmainalt299.
Deasemenea,dacunlucrufacebunpeposesorulsu,iarcellalilucrunu,estepreferabilacelcarelfacebun,
ntocmaicumceeacnclzeteestemaicalddectceeacenunclzete30".Dacamnd13lfacbun,este
preferabilacelcarelfacemaibunntrungradmaii"sauestepreferabilacelcarefacebunceeaceestemaibun
i
298Dreptateanupoatefinlocuitptincuraj,darcurajulpoatefiin'oc^dreptate,fiindcntrolumencare
domnetedreptatea,curajulcerutdenevoiampotrivacelorceatacnumaiestenecesar.
.^
299Capitolul3continusseocupedelocurilecomunealeierarhieidePCelemaimultelocuricomunesunt
evidentepjr?
300eeacenciZeteeste,fadeceeacenunclzete,numaicuisimplucald.Elestensmaibun.
370
TOPICAIII,3,1Sa,b
nsemnatdeexcorpul
piudaccevafacebunsufletul,iaraltcevafacebun
sapreciemvaloareaunuilucrudupformelederiOoTdnpntrebuinrilelui,dupaciunileilucrrilelui
darvatedinel,rezujtateduplucrulnsui.Ccilucruliurmrileluiiinyers,aoC"redprocDeexemplu,
dacnchipdrept"estepreferabilvcurajos",idreptateaestepreferabilcurajului.Iardac1U1"tateaeste
preferabilcurajului,inchipdrept"estepreferabil?nChipcurajos".itotaancelelaltecazuri.
afardeacestea,dacdindoulucruriunulesteunbinemaimare,iarcellaltunbinemaimic,trebuiepreferat
celmaimare,saudacunulaparineunuialtreileasuperiorestedeasemeneamaimare302.Totaa,dindou
lucruripreferabileunuialtreilea,acelcareestepreferabilntrungradmaimareestedepreferatceluicareeste
preferabilntrungradmaimic303.Maideparte,lucrulacruiabundenestepreferabilabundeneialtuilucru
esteelnsuidepreferat.Astfel,deexemplu,prieteniaestepreferabilbogiei,fiindcabundenaprietenieieste
preferabilabundeneibogiei.
Deasemenea,lucrulpecareni1procurmsinguriestepreferabillucruluipecareni1procuraliideexemplu,
prieteniisuntpreferabilibogiei304.Maideparte,judecnddupimportanaadaosului,unadaos,spredeosebire
dealtul,facecantregulsfiepreferat.Darsnuaplicmacestloclacazulncarefactorulcomunfaceuzde
adaossauseajutcuelntrunfeloarecare,ntimpcenufaceuzdecellaltinuseajutcuelntrunimic.Aa,
deexemplu,ferstrulisecerasuntasociateaartadulgherului.Darferstrulasociatcuartadulgheruluieste
fental.nunsnchipabsolut305.Deasemenea,estepreferabillucrulare,adugataltuiamaipuinbun,lface
maibun.
301
^n!rivate"serefer'acuvnt,lacazuri"(inflexiuni).Estevorbadeci302Stiim'UmiridtOtfelUl:
derivridecuvinte,ntrebuinri,efecte.sntiicorpului'"*"nedeSUflet'aCeStaflindsuPeriorcorpului,este
preferabil
303r\

**'<*vfiDrpfP'ni!i!!artaSUntPreferabi'eignoranei,iardactiinaestepreferabil
304PwS!rabllntgradmaimare.
*"Factorulc''Pr0CUrmsingun.bogiapoatefidobnditprinalii.anei.dlgheruluicufer"^^""*
dulSherului L"1>nesteacesta:asociereaasociereadintreartadu[^tra"laparesuPenoarasocierii
aceleiaiartecusecera.Dacgneruluiiferstruestenatural,ferstrulestepreferabilsecerii.
118b,
371
ARISTOTEL
Totaavomjudecapreferabiluldupimportanascderi'ce,sczutdinunuliacelailucru,lfacepeacestamai
puinbimsfiemaibun,deoareceprinscderealuilucruladevenitmebun306.
lpuft
Dacunlucruestepreferabildedragullui,iaraltuldinaparenelor<primulestepreferabil>deexemplu,
sntatea**preferabilfrumuseii.Definiiapreferineidincauzaaparentelorurmtoarea:lucrulpecarenune
amstrduis1avem dacnimenartic1avem.Unlucruestepreferabildacestepreferatidedraluiidin
cauzaaparenelor,fadeunaltlucrucareestepreferatnumpentruunuldinceledoumotive.Totceeaceeste
maipreiosprininsuiestemaibunipreferabil.Trebuiesfiemaipreiosnsineceeceestepreferatde
dragullui,frsateptmdelaelvreunavantaj
Maideparte,trebuiesdeosebimnctesensurivorbimdesprepreferabilincescopuriestepreferabilun
lucru:pentrucneaduceunavantaj,pentrucesteunbinesaupentrucneprocuroplcere?Cciceeace
promoveaztoatelucrurilesaucelemaimultedintreeleestepreferabilfadeceeacenupromoveazlafel.
Dacdoulucrurisatisfacacelaiscop,trebuiesvedemcaredintreelelsatisfacemaibinecare,deexemplu,
estemaiplcut,maibun,maiavantajos.
Deasemenea,ceeacesefacededragulunuiscopmaibunestepreferabildeexemplu,ceeacesefacededragul
virtuiiestepreferabilfadeceeacesefacededragulplcerii.
Totaadesprelucrurilecaretrebuiesfieevitate:trebuiesevitmceeacempiedicntrungradmainalt
alegerealucrurilormeritorii:deexemplu,boalaestedeevitatmaimultdecturciunea,cciboalaesteopiedic
maimarepentruplcereivirtute.
Maideparte,timceestepreferabildaccercetmcazulcacelailucruestetotattdepreferabilide
evitabil307.nadevr,ceeaceesdeopotrivdepreferabilideevitabilestedepreferatntrungradmmicdect
cevacareestenumaipreferabil.
306Laaceastfraztrebuiesadugmceva:ceeacesczutdinunuli^lucrulfacepeacestamaipuin
bun"(dectlfaceunaltlucrusczut)..,.Dacui".scoatemprudenaiofacemastfelmaipuinbun, dect
dacscdemnobleea.prudenaestepreferabilnobleei",^
307Acesteasuntlucrurileindiferente,nicipreferabile,nicievitabileAcpreferabilentrungradmaimicdect
celecaresuntnumaipreferabile.

372
TOPICAIII,5,H8b,119a
artatlucruesteeliminm
uricomuneprecedenteaplicatefrcomparaio
ciprocalucrurilor308trebuiefcutaacumam119acomunesuntnsaplicabilepentruaartacunsau
evitabiicaatare.Pentruaceastatrebuiesmaimu]taiunuiafadealtul.nadevr,dacmai^j^^auncieste
preferabilipreiosul,idacmaiSjtepreferabil,estepreferabiliutilul309.TotaasentmplcuUklalte
avantajecaresuntcomparate.Ccinunelecazuri,pebazacomparriilucrurilor,spunemctrebuiesalegempe
amndousaunumaipeunuldinlucrurideexemplu,cndspunemcunlucruestebundelanatur,iaraltulnu
estebundelanatur.Esteevidentcceeaestebundelanaturmeritsfiepreferatcaatare310.
CC
<Locurilecomuneprecedenteconceputectmaigenerab
Locurilecomunecaresereferlamaimultilamaipuintrebuiesfieconceputectmaigeneral311.Cci,
conceputenaafel,eletrebuiesseaplicelaosfermailargdecazuri.Peuneledinlocurilecomune
precedenteleputemconcepeuniversalprintromicmodificareaexpresiei.Deexemplu,vomspune:ceeaceare
delanaturcutaresaucutarecalitateoaremaimultdectceeacenuoaredelanatur.Dac
Aristotmpararea'"erorilordupgradulmaimaresaumaimicalvalorii.Deacum,
caa.6CUpdelocurilecomunealevaloriilucrurilor,adicaleaccidentelor,privite<lre,tarcomparaie.
Pozitiv.aloarearmnedactrecemdelacomparativ(maimultsaumaipuin)la
310L1
cmpararea"Crunlecaresuntbunedelanatur",pozitivulestesuficientfr
311Aristotl'Pema.SpUnecunlucru(accident)estepreferabilaltuia.accidentuluinde^kStraduie?tes
generalizezepectposibillocurilecomunealeGeneralizareaser^^omparatieisubraportulmaimultului"

saumaipuinului".exPresiei.Astfel7eaza>cumspuneelnsuimaijos,printromicmodificarea
ceeacesaconstatatlaunelecazuripoatefiaplicatlamaimulte.
373
ARISTOTEL
unlucruface,iarunaltulnufacecaunsubiect[sauceeaceisaibcutaresaucutarecalitate,atuncilucrulcare
faceacentrungradmainaltdecutarecalitatedectcelcarenuface aesitDardacamndouofac,celcare
ofacemaimultaremaimult^calitate.*"
Maideparte,dacunlucruposedcutarecalitatemaimultaltuloposedmaipuindectunaltreileacuaceeai
calitatepaJ1cprimulposedmaimultcutarecalitate.Totaa,procedndprinadvedemdacunlucru,adugat
unuiaiaceluiaiobiect,facecaacsaibcutarecalitatemaimultdectfaceadaosulaltuilucru,saudaci
adugatunuiaiaceluiaiobiectcareposedmaipuincutarecalitatelfacesposedemaimultcutarecalitate.
Lafelsentmplcuscdereadacprinscdereauneipri,restulposedmaipuincutarecalitateparteaesteea
nsimaimultcutarelucru.Deasemenea,lucrurilecartsuntmaipuinamestecatecucontrariilor312posed
maimultcutai*calitideexemplu,estemaialbceeaceesteamestecatmaipuincunegru313.
Apoi,nafardelocurilecomunecercetatemaisus.citmacumpeacela,potrivitcruiadefiniiaproprieaunui
lucruserealizeazmaideplin.Dac,deexemplu,definiiaalbuluieste:culoareacarehavedereasfie
distinct^14,atunciestemaialbculoareacarefacedistinctvederea.
<Locurilecomuneprecedentedespreproblemeparticularo
Dacproblemaesteformulatparticular,nugeneral,comuneuniversalecercetatemaisus,fiecstabilesc,fiec
res]
112ntimpceaproapetoategeneralizrileprecedentesereferlacarteaundesevorbetedemaimult"imai
puin",acestexemplusereferIacartea
117a.
,cem
313Albulestecelmaipotrivitpentrudeosebirealucrurilor,ntimpc^,confundlucrurile,leterge
contururileilimitele.Albulesteculoarea<Jiacrl
deosebirii.
114
374
TOPICAIII,6,119 a,b
bintate315.Cci,dacrespingemsaustabilimotez,PlfitoatemaceasUodovedimiparticular.Dacceva
aparinetezuniversal,pnn.esiunoradinele,iardacnuaparineniciunuia,rururorcazurilor,aP^
nuaparinemabijeimajcuprinztoarelocuricomunesuntacele
edintemeniopui,nrudiiiderivai316.Daceste
caresuntsco^^plcereesteunbine,iaroriceneplcereun
probabilapre^^probabiiaaprecierea:uneleplcerisuntunbine,iar119b
ru,esU.ru317Totasadacunorgansenzorialnueste
U"aciuite,nicilipsaunuiorgansenzorialnuesteoincapacitate318.i
Tvreunobiectdeopinieesteobiectdetiin,ivreoopinieeste
aCt319Deasemenea,dacvreonedreptateesteunbine,atunciivreo
dreptateesteunru.Totaa,daccevasvritnchipdreptesteunru,
atunciicevasvritnchipnedreptesteunbine320.idacvreun
lucruplcutesteevitabil,atunciivreoplcereesteevitabil.Dup
aceeairegul,dacvreunlucruplcutesteutil,atunciivreoplcere
trebuiesfieutil.
Totaasentmplcuceeacecauzeazdistrugerea,caicunaterileidistrugerile321.nadevr,dacceeace
cauzeazdistrugereauneiplcerisauauneitiineesteunbine,atunciiplcereasautiinavafacepartedin
rele.Deasemenea,dacvreodistrugereatiineifacepartedinbunuriivreonatereatiineifacepartedin
rele,atunciivreotiinfacepartedinrele.Dac,deexemplu,uitareafaptelorurtesvritefacepartedin
bunuri,iaramintirealorfacepartedinrele,atunci
evide.Tatelocurilecomunedepnacumseaplicaulapropoziiiuniversale.Este:lepotfiaplicateila
propoziiileparticularefiepentrustabilirea,fiepentrucisinriTU"eitMe'NtmCresPingereauneitezenuse
facenecesarprintronegaie,m"flrmto?>totaastabilireapoaterecurgelaonegaie.
"'6CmUneCelemaicuprinztoare,adicacelecarembrieaz1P^culare,suntaceledespretermeniiopui
dincelepatruspeciin,(coordonai)iderivai
1il"PzHiecontrar.
ProblemeleuUeopozii.
318
319DovadCtkPriD0PZiiePrivativl
ProPoziiaparticulalaIectlcPrinopoziiarelativilor.Exemplulserefernumaila

320AmndoiCarepresuPunensI* ceauniversal.
321VeziaicTca!tXempleleSteferlaPz*acontrar.
SCOasedinnaterea,iJ**IU'caPitolul9>undeAristotelseocupdelocurilecomuneaidistrugerea
lucrurilor.
375
ARISTOTEL
cunoatereafaptelorurtetrebuiesfacpartedinrele.Sit^^departe.Cci,ntoateacestecazuri,
probabilitatea322raiona^^esteaceeai.^H
Maideparte,putem luacabazdediscuiemaimultU]puinul"iegalul"323.nadevr,dacvreunuldin
lucrurilecar^"^deunaltgenposedcutarecalitatemaimultdectlucruri!
degenulndiscuie,ntimpceniciunlucrucareaparinecelui]inuposedaceacalitate,atuncilucrulcare
depindedegenulnd'^nuvaposedacutarecalitate324.Deexemplu,dacotiinestenvmaimultdecto
plcere,darniciotiinnuesteunbine,atunc'"*plcereanuvafiunbine.Totaaputemdiscutaplecnddela
elidelamaipuin",pentruarespingesauastabilioteza,cudeos'eb'cpebazaegalului"putemtotodats
respingemisstabilimoi^ntimpcepebazamaipuinului"putemnumaistabili,nuirespinDac,de
exemplu,ofacultateesteunbinedeopotrivcutiinaidacvreofacultateesteunbine,itiinavafiunbine
dimpotriv,dacniofacultatenuesteunbine,nuestenicitiina.Dar,dacaofacultateesitunbinemaipuin
decttiina,idacofacultateesteunbine,atunciitiinaesteunbinedimpotriv,dacniciofacultatenu
esteunbine.nuurmeazcunecesitatecniciotiinnuesteunbine.Deciesteevidentcpebazamai
puinului"nuputemdectstabiliotez.
Putemrespingeoteznunumaipebazaaltuigen.ciipebazaaceluiaigen,dacscoatemdinelspeciacare
posedcutarecalitatengradulcelmainalt.Aa,bunoar,dacsaadmiscotiinesteunbineidacapoi
saartatcprudenanuesteunbine,nicioalttiinnupoatefiunbine,fiindcspeciacarepreacestecel
maimultunbinenuestenrealitate325.
Maideparte,putemconchidepebazauneiipoteze326,postulndca.daccevaaparinesaunuaparineunui
singurcaz,elvaaparinesaun
322Dialectica,naccepiaaristotelic,semulumeteicuprobabilul.
323Locurilecomunedespreplus,minusiegalaufostcercetatencarteacap.10.Aicisuntaplicatela
problemeleparticulare.^
324Formulasunobscur.ExemplulceurmeazlmureteacestIoccocomparsubraportulmaimultului"
tiinaiplcerea,calitateacomunfii'^
325Prudena(4>p6vr\ov)esteconsideratcaospecieatiineiincas^jposedcalitateangradulcelmai
nalt.PaciusobservcnEticaNicomahicH'cVia,cap.8(1141b),Aristoteldeosebetetiinaiprudena.
^din
326Pebazauneiipoteze"(e{tiiroScoewc)arelaAristotel.cums ^Analiticaprim,nelesulc
raionamentulpornetedelaoconcesieainteri*
376
TOPICAIII,6,H9b,120a
vaa
simsurtuturorcazurilor.Aa,deexemplu,dacparinenacee^nemuritor,atunciicelelaltesufletesunt
nemurietulomuluies^^nemUritor,atuncinicicelelaltenusunt.Decitoare,dardace^^^aparineunor
cazuri,trebuiesartmcnudacsaadffll*cit^ipotezei,urmeazcnuaparineniciunuicaz.aparine
unon,^^^^aparineunorcazuri,trebuiesartmDacnssaa^^chipulacestavaurmacelaparine
tuturor
^^6VidentccinepleacdelaaceastipotezfacecaZunlon^]emformuiatparticular,ccielpostuleazc
cine"^^particularuladmiteiuniversalul,ntructceresseconceadSeaceaparineunoraaparinenaceeai
msurtuturor.
Dacproblemaestenedefinit327,oputemrespingenumaintrungurfel,cnd,deexemplu,ntrebtorula
spuscplcereaesteunbinesaucnuesteunbine,frnicioaltprecizare.Cci,dacelasusinutcunele
plcerisuntunbine,trebuiesartmuniversalcnicioplcerenuesteunbine,ncazulcvremsrespingem
teza.Totaa,dacelasusinutcuneleplcerinusuntunbine,trebuiesartmuniversalcoriceplcereeste
unbinealtminteripropoziianupoatefirespins328.Dardacartmcuneleplcerinusuntunbinesauc
suntunbine,tezanuafostncrespins.Esteevidentdecicputemrespinge329numaintrunsingurfel,dar
putemstabilindoufeluri.Fiecartmuniversal,fiecartmparticularcplcereaesteunbine,propoziia
estestabilit.Totaa,dacvremsartmcuneleplcerinusuntunbine,vomdovedindoufeluri,i
universaliparticular,cuneleplcerinusuntunbine,dovedindfiecnicioplcerenuesteunbine,fiec
uneleplcerinusuntunbine.
dafDiaC>**dCaltparte'tezaestedefinit33Putemrespingen

outelundupcumsesusine:saucunorplcerileaparineatributul
iiunbine,saucunorplcerinuleaparineacelaiatribut.Cci
plcere6"^CriCePl0ereCSteUnbine'fiecasearatcanici
susinutc"CSteUnbinC'tCZaafostresPins Dardacntrebtorula
numaiPlcereesteunbine,tezapoatefirespinsntrei
p
cnuficat(niciudeexempiU|picere
129
esteJudecatanedefinit,adicjudecatacarenuestemciParticular).Aristoteloconsiderproblem
particular,
fiamndouadev'e
120a
cantificatparticular
377
ARISTOTEL
feluri,dupcumsearatcoriceplcere,cnicioplcere,cdectoplcereesteunbine.Vomfirespinsastfel
tezantreifelu*nstezaafostdefinitmaideaproape,bunoar,cprudentae
virtui,singuratiin,eapoatefirespinsnpatrufeluri.n
120b
adevv
Pn,
vafirespins,dupcumartamcoricevirtuteestetiinsauunanuestetiin,saucoaltvirtute,de
exemplu,dreDtat,,tiin,saucprudenanuesteotiin331.
estt
Esteutilaici332,cainproblemelegenerale,snepreocuncazurileindividuale,croraleaparinesaunule
aparineunatributUtdeparte,sdmateniegenurilor,pecarelevomdivizanspecii"cevomajungelacele
carenumaisuntdivizibile,cumamartatsus333.Cci,dacatributulrespectivparecaparinetuturor^azurii
saucnuaparineniciunuia,trebuie,dupceamadusctevacazurinfavoareauneiteze,sceremca
respondentulsausadmitteauniversalsauscitezecazuricontrare.Maideparte,oridecteoriaccidentul
poatefideosebitdupspeciisaunumeric,trebuiesvederidacniciunadinacestedeosebirinuiaparine334.
Aadeexempluexaminnddactimpulsemicsauesteomicare,enumermdiferitelespeciidemicare.
Cci,dacniciunadinspeciilemicriinuaparinetimpului,esteevidentcelnusemicinicinueste
micare.Totaa,pentruasprijinitezacsufletulnuesteunnumr335,trebuiesdeosebimlanumratributele
sale,spunndcnumrulestecusosaufrso.Cci,dacsufletulnuestenicicuso,nicifrso,estedela
sinenelescnuesteunnumr.
Aadar,ncepriveteaccidentul,vomargumentarecurgndlaacestemijloaceiprocednd336nacestfel.
331Aristotelrepetcprudenaestenunumaiotiin,citiinaceamain*
332Laproblemeleparticulare,cumsafcutlaproblemelegeneralencarteaa2,109b.Laproblemele
generalestabilireasaurespingereatezeisafcutconsiderndcazunindividuale.Totaasevaprocedapentru
stabilireasaurespingereaproblemelorparucu
333CarteaaHa,2,109b.
.,y
334Trebuiescutmspeciilenunumaialesubiectului,ciialepredicatului.aleaccidentului.
335TezaplatonicianuluiXenocrate:sufletulestenumrnmicare.
}
336Satradusprinprocedndtermenuldettixiptito'valcruisensestea^Termenulnseamnnunumaia
atacapentruarespinge,cioricefeldeatac.deP^,pentruaatingeunscopteoretic.tiuxcipriuaestesilogismul
dialectic,cumv0^jncarteaaVllla,11,162a.nlogicaformaltradiionalepicherema(=atac)a
desilogismdezvoltat,contrarentimemei,careesteunsilogismcondensat.Lconstnaceeaccelpuinunadin
premiseestensoitdeodemonstraie
378
CARTEAAIVA
<Locurilecomunealegenului>
1<Diferitelocuricomuno
Dupceleartate,vomcercetalocurilecomuneprivitoarelagen?ilapropriu.Elesuntbazapentrulocurile
comunentrebuinatendefiniii.Totuieleaufostrareoricercetatededialecticieni337.'
Dacrespondentulafixatgenulunuilucru,trebuiesfimateni,nprimulrnd,asupralucrurilorcarecadsub
acelaigenisvedem
nucumvaexistvreunlucrucruianuiesteatribuitgenul,precumedatlaaccidente".Dac,deexemplu,
genulplceriieste
.137q

hkPropriuluismuce"*^MSUbiectlocuri|ecomunealegenului.LocurilecomuneaccarteadefatD7T'"^^*
V"a'Ge"UlesteparteintegrantdindefiniieideToateacestecri(IVVm'TCerCetareadefln''eidincarteaa
ViaipartedinaVIIa.3Stfelctdeasociatesu^*"**'di"Aaaliticidin'ogicaformal"iseconstat^rcetl
d
*'Vristotel
aIla
p
'di"Aaalitici<din'ogicaformal"iseconstat"uCtica(TP'ca>jAnalitic.Propoziiacaufost
rareoriSU"niazcdialecticasaocupatmaialesdeaccidente.De
lTT^^aCcldentului'
379
J
ARISTOTEL

binele,svedemdacnuexisttotuivreoplcerecaresnufiDacaastcazul,esteevidentcbinelenueste
genulplgc. *.genulesteatribuittuturorlucrurilorcarecadsubaceeaispec1C^
Maideparte,trebuieslumseamadacgenulestesubiectuluiaccidental,nuesenial,precumdesprezpadsp
estealbidespresufletcsemicprinsinensui.Zpada''prinesenaeialb,deaceeaalbulnuestegenul
zpezii,itotasa^nuesteprinesenasamobil,cielsemicaccidental,ntocrna'pentruanimaleste
accidentaladeseorideamergesaudeanumere*Pelngacestea,afimobil"exprimnuesena,ciaciunea
saupasjiiunuilucru.Constatareaaceastaestevalabilipentrualb,ccialb'nuexprimesenazpezii,cio
calitateaei.Urmeazcniciunuldiacetitermeninuaparineesenialsubiectuluilor.
ndeosebi,trebuiesinemseamadedefiniiaaccidentului,pentmavedeadaceasepotrivetegenuluirespectiv,
canexempleledenasus.nadevr,cevapoatessemitesingur,darpoatesnusemiasingur,iarcevapoate
sfiealb,darpoatesnufiealb.Deaceeaniciunuldintreceledouatributenuestegen,ciaccident,cciam
denumiaccidentceeacepoatesaparinsausnuaparinunuisubiect3*.
Maideparte,estedevzutdacgenulispecianuseaflnaceeaidiviziune341,cimaidegrabunulesteo
substan,iarcealaltocalitate,sauunulesteunrelativ,iarcealaltocalitate,cum,deexemplu,zpadailebda
suntsubstane,ntimpcealbulnuesteosubstan,ciocalitate342.Deaceeaalbulnupoatefigenulzpeziisau
allebedei.Dt121aasemenea,tiinaesteunrelativ,darbineleifrumosulsuntocalitateDeaceeabinelesau
frumosulnupoatefigenultiinei,ntructgenunrelativuluitrebuiesfieielerelative,ca,deexemplu,ncazul
dubi*
339Precumalbulnuestegenulesenialalzpezii,totaaautomicareanuesenialsufletuluiamndou
concepiiplatonice.Aadar,vomcercetacudacpretinsulgenestecuadevratgenulpecarelcutm.
r
340Dacformulmdefiniiaunuiaccident,constatmcelnupoatetis^aparinenecesarlucrului,ntimp
ceaccidentulprindefiniieestecontingent.
saparinisnuaparinunuilucru.%f
341naceeaicategorie.Nusepoatecagenulispeciasaparinlau
diferite.rfeal*"!?
342Genuluneisubstaneestetotosubstan,osubstanadouagrad,nuocalitate,unrelativ.Totaagenul
calitiitrebuiesfietotocalitate,albuliculoareaiaamaideparte.
380
TOPICAIV,1,121a
ii,esteelnsuiunrelativ.Ladreptvorbind,
mupl'cagfa^acee'ai^viziunecaispecia.Dacspeciaestegenultrebuiesawj^^^fieQsubstan,idac
speciaesteo0substan,ig^^sfieQcaiitateaa,deexemplu,dacalbulcalitate,igenj.culoareatrebuies
fie,iaamaideparte.esteocalitate,,^^^^^estenecesarsauesteposibilcagenuls
AP!'Serurilecareiaparin343.Aparticipanseamn:aadmiteparticipeia^^_^^^unjucruparticip.Este
evidentdecicdefiniiate^genuri,dargenurilenuparticiplaspecii,ccispeciaT"te&finitiagenului,dar
genulnuadmitepeaceeaaspeciei344.Prinaretrebuiesvedemdacunanumitgenparticipsaupoatenartidpa
laospeciedeexemplu,dacadmindccevaestegenulfiineiiunului,urmeazcgenulparticiplaspecii.
Ccifiinaiunul,deciidefiniialor,sunt enunatedespretoatelucrurile345.
Maideparte,estedevzutdacospeciedatesteenunatcaadevratdespreceva,ntimpcegenulnueste
enunatcaadevratdeexemplu,dacfiinasaucognoscibilulaufostafirmatecagenaceeaceesteobiectde
opinie.nadevr,nefiinaafostafirmatcagenaceeaceesteobiectdeopinie,ccimultelucruricarenu
fiineazpotfiobiectedeopinie.Daresteevidentcfiinaicognoscibilulnupotfienunatedesprenefiin.
Prinurmare,fiinaicognoscibilulnusuntgenulaceeaceesteobiectdeopinie346.Ccilucrurilorcrorale

aparinespeciatrebuiesleaparinigenul.
Totaaestedevzutdacceeacetrebuiesaparinunuigenpoatesnuaparinniciuneiadinspeciilelui.Nu
sepoatenscaceeacenuaparineniciuneiadinspeciisaparintotuigenului,afarnumaioacanueste
vorbadevreunadinspeciilerezultatedinprimadi
'animalulnu
345ij
viziune347
Uiwt'lspecii'cumsevaprecizamaiJs
"ticiplagen(omulesteunanimal"),dargenulnuparticiplaspecii
''1'3"UCadsubunSen>flindcnuexis'ungensuperiorlor,ciasticH,.,0^apari"Oricruilucru'suntadic
termenitranscendentali",
346fi'nasicod6SPre0"Ce1UCrU'
Opiniaseraports'^noscibilm(afiobiectdetiin")nupotfigenulopiniei.Cci
Pmx*afon,siflim'.'lanefiin''deci""numailafiincatiinadecidespreSi1linta
di,neadintidivizaregenului,fiecarespecieputndfi1viziuniparticipnumailagen,celelalte
subdiviziuninnediarentreeleigen
Specii
381
ARISTOTEL
121b
acesteaparticipnumailagen.Dacsaafirmatmicarea^^plcerii,trebuiesvedemdacplcereanueste
niciodeplas^oalterare,nicivreoaltadinspeciiledatedemicare.nacestc^evidentcnupoateparticipa
laniciunadinspeciiidecinici1^fiindcceeaceparticiplaungentrebuiesparticipelavren^specii.Prin
urmare,plcereanupoatefiospeciedemicareHnupoatefiatribuitniciuneiadinmicrileindividualeale
vispecii.Cciindividualulparticipiellagenilaspecie.Astfelindividualparticiplaomilaanimal.
Maideparte,estedevzutdactermenulcaretrebuiesapanjunuigenareosfermailargdectgenul348,
cum,deexemplu,ceeapoatefiobiectdeopinieareosfermailargdectfiina.nadeviobiectdeopiniepoate
fideopotrivfiinainefiina,iastfelceeactesteobiectdeopinienupoatefiospecieafiinei,ntructsfera
genuinestetotdeaunamailargdectaceeaaspeciei.
Deasemenea,estedevzutdacspeciaigenulauaceeaisferdeexemplu,dacdindoupredicatevalabile
pentrutoatelucrurile,amsuntfiinaiunul,acestaesteconsideratcaspecie,cellaltcagen.Darfiinaiunulse
aplictuturorlucrurilor,aanctniciunulnuestegenulceluilalt,deoareceeleauaceeaisfer349.Acelai
lucruesteadevratdacafirmmcaprimuliprincipiulsuntunulgenulceluilalt.Cciprincipiulesteprimuli
primulesteprincipiul,aanctsauceledou3numesuntunuliacelailucru,sauniciunulnuestegenul
celuilaltRegulageneralpentrutoateacestecazuriestecgenulareosfernlargdectspeciaidiferena.n
adevridiferenaareosfermainudectgenul350.
..terni"
348Specianupoateaveaosfermailargdectgenul,deaceeacumamnexempluldemaisusfiinanu
estegenulopiniei,fiindcopiniaestegenulnm.inefiinatului.
349OconvingerefundamentalaIuiAristotelestecaanurnitranscendentali"nupotfiuniifadealiica
speciilefadegen.citoiireductibile,deopotrivdeuniversale(unul,fiina,adevrat,bun).Transcei
predicatevalabilepentrutoatelucrurile".
350AfisQtelformuleazoregulgeneral:genulareosfermaiJargaidiferena,ccidiferenaesteaceea
care,adugatgenului,producespeciadacregulaaceastaestetotdeaunavalabil,deexemplu,dacbrbati
fen*aleomului,seaplicilaalte animale.
382
TOPICAIV,2,121b
deasemenea,dac,lalucrurilecarenusuntdiferiteEstedevazU'buitlornuestesaunuparecestevalabil
pentruspecific,ge"ula"fccazu]cvrernsfimafirmativi,dacestevalabilvreunuldinele'^.gemjlesteunuli
acelaipentrutoatelucrurilecarepentruvreunu.ficDeaceeadacsadoveditcestegenulunuianUse
deosebe^7^^gstegenultutUror,iardacsadoveditcnu
dinlucrU"'^aeevjdentcnuestealniciunuia.Aa,deexemplu,dacestegcnuun^^^^^_.insecabile"ar
susinecggenullorestecineva,up^^..^^^permitdiviziuneanuauacestgen,^eceacesteliniinusedeosebesc
specificdecelelaltenedivizibile,foadevr,toateliniiledreptenusedeosebescspecificuneledealtele351.
<Altelocuricomuneprivitoarelagenilaspecie>
Trebuieslumseamadacspeciadatnuaparinealtuigen,care
nicinucuprindegenuldat,nicinuiestesubordonatdeexemplu,dac

saafirmatctiinaestegenuldreptii.Cci,ncazuldefa,genul
dreptiiestevirtutea,iniciunuldintreceledougenurinucuprinde
pecellalt.Aadar,tiinanupoatefigenuldreptii352.Ccioridecte
oriospecieestesubordonatladougenuri,separecunulestecuprins
incellalt.Totui,acestprincipiunepuneuneorinncurctur:unii353
considerprudenacaovirtuteitotodatcaotiin,frcavreunul
inceledougenurisfiecuprinsncellalt.Desigur,nutoatlumea
mitecprudenaesteotiin.Dar.chiardacsarrecunoateca
'arataceastpropoziie35*,separecestenecesarcelpuinca
llni'leinsecabUe'j""''msecabile"nuesteindivizibilul"sauinsecabilul",fiindc
332Continund^SeCabUe(divteibi'e).aparindeopotrivgenuluilinie".P""aplicaoconvinCerCfetarea
locurilorcomuneprivitoarelagen,capitolul2ncepes8aPaninSladoue^amentalaaluiAristotel,anume
cniciospecienupoateCa&nitiinafrinrt11"d'ferite nesubordonateunulaltuia.Dreptateanupoateavea
3"&teoare0augen"'eireCUnoscutde'aestevirtutea.
"***admitscDrUflB,PlatOnsaulaSocrate?nsuiAristotelnEticaNicomahic354pj."Edentaeste
otiin
^^^^(Opo^.c)esteotiin.
383
J

122a
ARISTOTEL
genurileaceluiailucrusfiesubordonateunulaltuiasau
caamn
sfiesubordonateunuiaceluiaigen,aacumsentmplcuitiina.Elesesubordoneazaceluiaigen,cci
fiecaredintri^^1ostareiodispoziie355.Aadar,trebuieslumseamadacn'^dinacestedouraporturinu
revinegenuluidat.Cci,dacgem,,^nusuntsubordonateunulaltuia,nicinusuntamndousubohaceluiai
gen,atuncigenulluatnuesteadevratulgen.
Trebuie,deasemenea,sobservmigenulgenuluidatsimaideparte,mergndspegenulcelmainalt,pentru
casvedemh^toatepotfienunatedesprespecieidacisuntatribuiteesenialf'toategenurilesuperioare
trebuiesfieatribuiteesenialspecieiIVntrunlocnusentlneteacestacord,esteevidentcgenuldatnue*
celreal.
[Deasemenea,estedevzutdacnsuigenuldatsauunuldingenurilesuperioareparticiplaspecie.Ccigenul
superiornuparticipalaniciunulinferior]356.
Celcarerespingeoteztrebuiesapliceaceastregulnfelulartat,iarcelcarestabileteteza,dacise
admitecgenuldataparinespeciei,itotuiexistndoialciaparinecuadevrat,estedeajunssaratec
unuldingenurilesuperioareiaparineesenialspeciei.Cci,dacunuldintreeiiesteatribuit,vorfiatribuite
esenialspecieitoategenurilesuperioareiinferioare,caresuntenunatedespreea,aancigenulenunat
despreeatrebuiesifieatribuitesenial.Darfaptulc.dacunuldingenuri,fiinduiatribuit, toatecelelalte,o
datenun*isuntdeasemeneaatribuiteesenial,trebuiesfieconstatatpecaloinduciei357.
355Pentrucaospeciesparticipeladougenuri,estenevoiecaceledouF"sfiesubordonateunulaltuiasau
sfieamndousubordonateunuialtreilea,c
sentmplnexempluldat:tiinaivirtuteasesubordoneazgenuluidestare(habitus)saudispoziiei
(SiaSeoic).EstensdevzutdacAristotelrespect,in^subordonare,principiulcaspeciaigenulsaparin
aceleiaicategoniAristo'estareaidispoziia,icaliti(Categorii,cap.8)irelaii{Categorii,cap.')
vl
ca,subformadecaliti,smbriezevirtutea,darnuitiina,careesteuobiectuluitiut.
356Nuparticip,fiindcareosfermailarg...^^
357Metodainducieiestemetodaprincipaladialecticii,fiindcIosuntdoveditemaimultprincercetarea
cazurilorparticulare,prinexeniple
384
TOPICAIV,2,122a,b
jondentulsendoietenchipabsolutcgenulcnsveciei,nuestedeajunsdovadacunuldingenurile
semnatiaparm^uitspeciei.Astfel,bunoar,dacsahotrtcagensuperioareesteatnsarea358jnuestede
ajuns,pentruadovediaceastalmersul"1dep*^mersulesteomicare,deoareceexistialtenunare,deaar^
^^^^^^mersulnuaparinelaniciunadin
a
micri.(micrile
prindiviziune,nafardedeplasare.Cciceeacentrebuiesaparinlaunadintrespeciiledobnditeprin

participag^^genului.Prinurmare,dacmersulnuparticipniciprimaij]ascdere,nicilacelelaltespecii
alemicrii,estedela
Itelesctrebuiesparticipeladeplasare,iastfeldeplasareatrebuiesfiegenulmersului.
Totasaestedevzutlalucrurileundespeciadatesteenunatcagen360,dacgenuldesemnat,caigenurile
superioare,suntatribuiteeseniallucrurilordesprecareafostenunatspecia.Dacntrunlocoarecarenuse
potriveteaceastatribuire,evidentcgenuldesemnatnuesteceladevrat.nadevr,dacelarfigenul,atunci
toategenurilesuperioareielnsuivorfienunateesenialdesprelucrurilecroraliseatribuieesenialspecia.
Aceastregulesteaplicabillarespingereatezei,dacgenulnuesteatribuiteseniallucrurilordesprecareeste
enunatispecia36'.Eaesteaplicabililasusinereatezei,dacgenul122besteatribuitesenial362.Cci,n
acestcaz,urmareavaficdespreacelaisubiectvorfienunateesenialgenulispecia,ceeacenseamnc
Mersul(pdSiatc),deplasare(4>opa).DesprespeciilemicriissevadCategorii,cap.14.
moSubdiviziunilecelemaiapropiatedegen.
(^dlc.specianu""naicaparineunuigen,cieansiestegenpentru*acestcazgenulsuperiorgenuluidat
trebuiesaparinisubdiviziunilorareiJ^111'^mSIge"'PaciuscomentatordinepocaRenaterii,a
formulattennensuntatribui""PnmtermenesteSenulunui^doilea,toategenurileceluidintiteluatca
genul'e*n'ialmturorspeciilorceluidealdoilea.Deexemplu,dacvieuitoare
sumatribuitepo^ntiU1atuncicorp,substan,caresuntgenurilesuperioarevieuitoarei,esenialomului,
caluluii..i..:___.......
specieic
iuesteatribuitispeciilor,genulvafirespins.Dacstareaomportrii),atuncinu,Umei'nuesteatribuiti
speciilorvirtuii(dreptii,curajului,
362Dacvietuito^^^""^genUlStiin!ei
lntVaiabUepentru'Spe^T(oSte8e"UlSUperioranimaIului,idacvieuitoareianimalm'cal'leuetc).atunci
genuldesemnatntezestestabilit.
385
ARISTOTEL

acelaisubiectstsubdougenuri.Deaceeaceledouagen
ssesubordonezeunulaltuia.Aadar,dacsadoveditcgeS
noinustsubspecie,esteevidentcspeciavastasutTae^'^
aceastasafcutdovadacacestaestegenul.''Wj
Totaaestedevzutdacnoiunile363genurilor
se
Potrjv,
totodatspecieiilucrurilorcareparticiplaspecie.Ccingenurilortrebuiesfieenunatedesprespeciei
desprelucrurii""^participlaea.Dacdecintrunlocoarecarenuexistpotrivir^evidentcgenuldesemnat
nuestecelreal.
Deasemenea,estedevzutdacrespondentulaconsideratrifrentadreptgendeexemplu,dacafcutdin
nemuritorgenuiZeulu*Ccinemuritorestediferenafiineivii,deoareceprintrefiineleviiumlsuntmuritoare
ialtelenemuritoare.Esteevidentcnacestcazcomisoeroare,deoarecediferenanupoatefigenpentrunici
unlucmCacestaesteadevrul,senelegedelasine.Ccidiferenaniciunulucrunuexprimesena,cimai
degrabocalitate,camergnd"i,kdoupicioare"./
Maideparte,estedevzutdacrespondentulaprimitdiferenngen365deexemplu,neperecheannumr.
Ccineperecheestecdiferenanumrului,nuospecie.Deasemenea,separecdiferenanuparticiplagen,
cciceeaceparticiplagenestesauspeciesauindivid,ntimpcediferenanuestenicispecie,niciindivid.Prin
urmareesteevidentcdiferenanuparticiplagen.Deaceea,neperechentpoatefiospecie,ciodiferen,ca
atareeanuparticiplagen.
Maideparte,estedevzutdacrespondentulaprimitgenulnspecie366,lund,deexemplu,contactuldrept
continuitates*
363Noiunilesaudefiniiile(Xdyoi).Aristotelaplicacelaitermenpentrurjidefiniie.Dacgenulprimului
termenseapliciceluidealdoilea,totantmplacudefiniiatermenilor
364Diferena(f) 8ia()>opa)nuesteniciodatgen,fiindceanuesenial,ciocalitate,deexemplu,neperechea
nuestenumrul,ciodifer1alui.Dacdiferenanuestenicigen,nicispecie,eacontribuie,adugatproducerea
speciei.
365Diferenatransformatnspecie.^jj
366Genulnuestenspecie,adicnuestesubordonatspeciei,aacuffl
subordonatgenului.
'Contiguitatea,contac
ctul(tokxo\itvov)estegenulcontinuitii(

386
TOPICAIV,2,122b,123.
8saucaPlatondefiniiaschimbriilocale
^es^fl^devr,nuestenecesarcacontiguitateasfie
dreptdeplasareabinvers>cacontinuitateasfiecontiguitate.continuitate'ci,m^contactestecontinuu,dar
totceestecontinuuesteCcinute*ceeste^^cele]altecazuri.Nuoriceamestecestecontopireincontact
materiiioruscatenuestecontopire),inuorice(Ccimcs^CcUMestedeplasare.Aa,deexemplu,mersulnu
esteoschimbareiosafesespunedeobiceidesprelucrurilecarei
deplasare c^^meCanic,nfelullucrurilornensufleite.nlecitatespeciaareosfermailargdectgenul,n
timpcear
trebU1D^asemenea,estedevzutdacrespondentulnuaprimitdiferenanspecie,fcnd,deexemplu,pe
nemuritortotunacuZeul371.nacestmarurmacunecesitatecaspeciasaibosfer[egalsau]superioar
diferenei.Aceastanusepoate.Ccitotdeaunadiferenaareosferegalsausuperioarspeciei.Maideparte,
estedevzutdacrespondentula123aprimitgenulndiferen,susinnd,bunoar,cculoareaesteesenialo
concentrareavederiisaucnumrulestenepereche372.
Totaaestedevzutdacrespondentulaluatgenuldreptdiferen.Ccisepoatentmplasformulm
propoziiidefelulacesta:amesteculestediferenacontopiriisauschimbareadelocestediferenadeplasrii.
Toateacestecazuritrebuiesfieapreciatedupaceleai
Totaaamestecul(uic)estegenulcontopirii(icpai),careesteamestecul:!or.Termenuldepcpoicvaluaun
sensuniversalncosmologiastoic.
Aristotelfacerezervefadedefiniiaschimbrilorlocale(f|carto'tiov1)cadeplasare(<t>opa)admisde
PlatonnTheaitetos181d.DarAristotelnsuiesteaxmdeaceastdefiniie(FizicaV,2,226a).
raportuluideiCntigul.tateaatesferamaimaredectcontinuitatea.Urmeazprecizarealocalidenilien'Sfer
'lacelelaltedouexemple:a)amesteccontopireb)schimbareJ7P'asare.Mersulnuesteodeplasare,omicare
mecanic.
sPec>egenuldiferent^^nsPec'e"nseamnafacedindiferenospecie,iardindindiferenjospec'a"Cmai
cummaisus"seprimeadiferenangen",adicsefceaagenuluiZeu.AceastaS^*faCdi"nemuritor<care
estediferenaZeului,ospecie0"^Posibilitate.Cci**""^^^diferenfcutsPecie'sPeciefcutgen
sunt0sfesuperioarsan""^^*KSfersuPerioarsauegaldiferenei,cidiferenaare372^..a"aucelmult
eralScfo,___:.:
^nuldevmeo speciadf^"**""^^^ge"U]CarU'a"^^ineDacainversm,Peteche(odeterrninar'erenei'eum.
deexemplu,numrul(genul)seconfundcu'reanumrului).
387

ARISTOTEL
principii,ccilucrurilecomunesuntaiciaceleai.nacjtrebuietotdeaunasaibosfermailargisanuprtie'
^rent373.Dardacelesteluatcamaisus374,nuiseaplicn'eceledouacondiiideaceeagenulareo
sfermaimicdectd^^iparticipladiferen.'ereoj
Deasemenea,dacniciunadindiferenelegenuluinueadesprespeciadat,nicigenulnuesteenunatdespre

eaAf^"'exemplu,despresufletnuesteenunatnicipereche,nici nepereh^nicinumr375.Maideparte,este
devzutdacspeciaestedeiaanterioargenuluiidac,odatcuea,facesdispargenulQparecse
ntmplcontrariul376.
Totaa,dacputemdesprispeciadegenidediferen37'deexemplu,sufletuldemicareiopiniadeadevr
ifals,atunciniunuldintermeniidesemnainupoatefigensaudiferen.Ccigenulydiferenatrebuiesfie
totdeaunaprezenioriundeaparespecia.
'"Ulip,edeen'angencontrar3Ma,>*cevacarenupoate
',Participsaupoaleparticip
cuprinsengen.Dac,de
t>,laDinnouArisarfiunnumrcese
Distrugereanainteagenului
377
'ei,avndosfermaimicdectdifeeoriaplatonicianuluiXenocrate.dupcaresu**distrugereaspeciei,nu
invers.Specianueste**
genulidiferenaspeciei"'"^^^independent*genidediferen,acetiaa*"
Estecazulopiniei(8'f \participaresfieabsurdCa'carePatefiadevrat,fals,frcaace
388
TOPICAIV,3,123a,b
'
,fletulparticiplavia,darniciunnumrnuesteviu"Xmlnupoatesfieospecieanumrului3713.
Trebuiescercetmidacspeciaesteomonimgenului,^rvindunenacestcazdeprincipiileelementarecare
aufostdezvoltate^cercetareaomonimelor380.nadevr,genulispeciasuntsinonime381.Deoareceoricaregen
aremaimultespecii,trebuiesvedemdaceste,mposibilcasaparingenuluidesemnatoaltspeciedect
aceeadat.Dacnuaparine,esteevidentcpretinsulgennuesteceladevrat382.Deasemenea,estedevzut
dacrespondentulnuaprezentatcagenuntermenmetaforic,deexemplu,dacnuadenumitcumptarea383o
armonie.Oricaregenesteenunatdesprespeciilesalensenspropriu'ntimpcearmoniaesteenunatdespre
cumptarenunsenspropriucinsensfigurat.Cciarmoniesentlnetenumailasunete
Maideparte,estedevzutdacspeciaposedauncontrarCerce1tareatrebuiesfientreprinsnmaimulte
feluri.ntiseridicntrebarea:daccontrarulseaflnacelaigencuspeciantimpcespecianuarecontrar.In
adevr,contrarultrebuiesseaflen,gen,dacgenulnuareniciuncontrar38*DacLsLeni1
trebuiesvedemdaccontrarulspecieiseafln
T**"""**"'tbuiesaiblocdac.en,,,JLT.l!**gCnUl
COntrarAceasta
ivadalalumin
CmU"ealeomonimiei
undemuii
^nunuma,despreosml*"eciimposibl]
C'a'gMUlsuntsinone,des,genultoatel
igen
genu"
****** tOntrariis
.Nusentmplaaa,cciv
iviciul
389
ARISTOTEL
Deasemenea,estedevzutdaccontrarulspecieinu
lutnniciungen,ciesteelnsuiungen,cumeste,deev^,8
ac*UP1ml..
Dacacestanuseaflnniciungen,nicicontrarulsun^
ntrungen,civafielnsuiungenaaestecazulbineluisi"Va^unuldintreeinuseaflntrungen,ci
amndoisuntungen38^"*
Maideparte,estedevzutdacexistuncontrarsialalspeciei,idacuniicontrariauunintermediariarceilali
nugenurileauunintermediar,ispeciileauunul,iardacspeti1intermediar,igenurileauunul,ca,de
exemplu,lavirtutesivi"j*dreptateinedreptate388.Oobieciempotrivaacesteiafirmaiisntateaiboalanu
auniciunintermediar,darbineleirulauunft
Totaa,estedevzutdacigenulispeciaauunintermeddarnuunullafelnamndoucazurile,cintrun
cazesteexpriprintronegaie,iarntraltulprintrunsubiect390.Estensprobaicnamndoucazurile
intermediarulvafilafelca,deexemplulavirtuteiviciu,pedeoparte,ladreptateinedreptate,pedealt
partenadevr,namndoucazurile,intermediarulvafiexprimatprininegaie391.

Maideparte,dacgenulnuposedcontrar,estedevzutnumimadaccontrarulspecieiseafltotacolo.Ccin
genulncareseafliextremi,totacoloseafliintermediarul,cumseconstatlaalbilinegru.Culoareaeste
totodatgenulacestoraialculorilorintermediareOobieciempotrivaacestorstridelucruriestefaptulcprea
pufaiipreamultulaparinaceluiaigen,rului,ntimpcemoderatulintermediaruldintreceidoi,nuaparine
rului,cibinelui3.
386vezimaisus,lanota384,sfritulcitatuluidinCategorii11.
387Virtuteaiviciulsuntgenuri.
3S8Dreptateainedreptateasuntspecii...
389Aristotelsenalafirmndcntreboalisntatenuexisttranzit"'elnarecunoscutintermediarintre
orbire(privaie)ivedere(posesie),deieHSiaici(Categorii10).
390Adicprintroafirmaie.tL
391ntrevirtuteiviciu(genuri)existunintermediarnegativ(ceeac^pvirtute,niciviciu)ntredreptatei
nedreptate(specii)existdeasemeneanegativ(ceeacenuenicidrept,nicinedrept).
(,,
392Obieciapareoexcepielaregulacacoloundesuntextremmedianiisauintermediarii.
390
TOPICAIV,3,123b,124a
Sscercetmdacgenularevreuncontrar,asemenea''^^^^genuj^gvreunCOntrar,areispecianUnsdac
areiP^vinateaestecontrarulviciuluiidreptateaesteuncontrardeexemP^cerCetmialtecazuri,trebuie
sconstatmcontrarulnedrepta,.^jucruri.OobieciempotrivaacesteistriLuevidenaceeg^jsj^olii
.Oricesntateesteabsolutcontrar
delucruriesteca2*\^boa]'partiCular,careesteospeciedeboal,nubolii.ntimpexempiu,febra,
durereadeochi393,saualte
estecontraraniciuneia,
boli
acestediferitefeluridecercetaretrebuiesfieaplicate124aspingereauneiteze.Dacgenulnundeplinete
condiiile
^steevidentctermenuldesemnatnuestegenuladevrat.n
chimb,pentrustabilireauneitezesuntvalabiletreiprocedee.nti,
trebuiescercetmdaccontrarulspecieiseaflngenulartat,ntimp
cgenulnuposeduncontrar.Daccontrarulseaflngen,estedela
sinenelesctotacoloseaflispecianchestiune394.Aldoilea,
trebuiescercetmdacintermediarulseaflngenulartat,ccicine
conineintermediarulconineiextremele395.Altreilea,cndgenul
poseduncontrar,trebuiescercetmdacspeciacontrarseafln
genulcontrar,ccidaceaseaflnacestgen,senelegedelasine
cspecianchestiuneseaflngenulnchestiune396.
Deasemenea,trebuiescercetmformelederivateinoiunile
nrudite,pentruavedeadactermeniisecomportlafel,fiec
respingemotez,fiecostabilim.Cciuntermencareaparineunuia
inenacelaitimptututor,iardacnuaparineunuia,nuaparine
|iciunuia.Aa,deexemplu,dacdreptateaesteotiin,totaanchip
eptestenchiptiinific",iaromuldrept"esteunomdetiin".
comportdaCUnUldlntermeninusecomPrtaa,niciceilalinuse
393
194S!u""rdS'"'tUrideavedeaexeepiadelaresul
.seaflnacelV'" 8enU'Uloare'carenuarecntnir,atunciicontrarulalbului,
395p._
o**n.
'"***genseanTUxtre'rni^'ntermediarntrealb?'negra'seaflnSenulculoare,
uorcT^*mngenulviciuluiareestecontrarulgenuluidreptii,sePeCla'curaJul,seaflngenulvirtuii.
391
ARISTOTEL
<Diferitelocuricomuneprivitoarelarelaii,laopuiete>
Maideparte,trebuiesnendreptmateniasprelucrulntrunraportasemntor.Aa,deexemplu,ntreplcut
sin] ^^acelairaportcantreutilibine,fiindcfiecaredinceih^^
VVJUO]ftrryl
pecellalt.Dacplcereaesteesenialunbine,iplcutulvafesteevidentcplcutulvaproduceunbinedac

plcereaesteuw
Totaastaulucrurilelanatereidistrugere.Astfelda"esteoaciune,aficlditesteafiacionat,iardaca
nvaeaminti,afinvatestedeasemeneaaifiamintitidacafidi \"esteafidistrus,afifostdizolvat
esteafifostdistrus,idisolutiadistrugere398.
Totaastaulucrurilecuceeaceproducenatereidistrugereaicucapacitileintrebuinrilelorngenere,
fiecrespingemftcstabilimotez,trebuiescercetmoricecazdeasemnarenfeliiartatlanaterei
distrugere.nadevr,dacceeaceproducedistrugereproducedisoluie,atunciafidistrusesteafidizolvatiar
dacceeaproducenatereesteuncreator,atunciafinscutesteaficreat,anatereaesteocreaie399.Totaai
cucapacitile400intrebuinrilelor.Dacoricecapacitateesteodispoziie,aficapabilesteafidispusiar
dacntrebuinareaacevaesteoactivitate,atunciantrebuinaafiactiviafintrebuinatesteafifostactiv.
Dacopusaspecieiesteoprivaie,putemrespingeotezdoufeluri.nti,estedecercetatdacopusaseafln
genuldesemnacciprivaiasaunuseaflabsolutniciodatnacelaigensau,celp
C,1f
397Aristotelrecurgeadesealaasemnareaprinproporie:plcutulesplcerecautilulfadebine,cciplcutul
estecauzaplcerii,cumutilul0<Hl.cauzabinelui(yaOriv).icumbineleestegenulplcerii,totaautil
plcutului.Plcereaesteospecieabineluiiplcutul,ospecieautilului
.^
39HAristotelcontinuscercetezeraportuldeproporie:dacacldi
aficlditesteafiacionatetc.
199Creaie,producere=voir\ou,deosebitdenatere,devenire
400Capacitate=Stivaui(plural=Suvdueic)esteodispoziie
401nceprivetegenulspeciei.
^
>
=6l(!
392
TOPICAIV,4,124a,
apropiat402Dac,deexemplu,genulproximingen"1ce^^mndorbireanuvafiosenzaie.Aldoilea,tese
'iidrii
vedereestesen^atopusgenuluiispeciei,darprivaiaopus124b|pnvapaestetot^^^^^^^speda
desemnatnu
.pecieinuse:ai:^^ar403.Cine,ndiscuie,respingeotez,poatesseafleiremunnfelulartatacum.Dar
cinevreaso[jebuiesapliceaplicentrunsingurfel:dacspeciaopusse
stabileasc,tn"^^ceajaitspecietrebuiesseaflencellaltgen.aflngenulop.orbireaesteolipsde
senzaie,vedereaesteoOeexemplu,daca
41)4
'emenea,lanegaiitrebuiesprocedminversndtermenii,
mamartatlaaccident405.Astfel,deexemplu,dacplcutuleste
alunbine,ceeacenuesteunbineesteneplcut.Altminteri,sar
acacevacarenuesteunbinesfieplcut.Daresteimposibil,dac
ieleestegenulplcutului,cacevacarenuesteunbinesfieplcut.
Ccitermenuluicruianuiaparinegenulnuiaparinenicivreunadin
speciilelui.iacelacarevreasstabileascoteztrebuiesrespecte
acelaiprocedeu.Cci,'dacceeacenuesteunbinenuesteniciplcut,
ceeaceesteplcutesteunbine,aanctbineleestegenulplcutului.
Dacspeciaesteunrelativ,trebuiescercetmdacigenuleste
lafel.Cci,dacspeciaaparinerelativului,igenulaparinede
asemenea,ca,deexemplu,dublulimultiplulcareaparinamndoi
Privaiaiposesianuseaflnacelaigen,saungenuriapropiate,cingenuri>ue.Deaceeaorbireanuvafi
niciodatospecieasenzaiei,cumestevederea,ci"insensibilitate.
403Aldoil
^PieVom"^"""complicat'caciPrivaiaiposesiaseapliclageni
"esenzatie(sT"Pa'mtermeni'formnddougrupedeposesieprivaie:senzaieJealtreileaft*]'
?"lna"ignoran!a A'doileaseopuneprimuluiialpatrulea celuideciignorananuTste^^^('gnorana)nuse
aflanPusagenului(nesenzaie),dacCeastancenm".'''PSadesenzatie'atuncinicitiinanuesteospecie
desenzaie,xPeF"ve?lerespingereatezei.
poses'eprivaie,numai>T'&^^asemeneaoproporientredougrupedeopoziievedereaesteosnermYe
dataaceasta,dacorbireaesteospeciedelipsdesenzaie,tosrsenzaie
'irtcaaII
*
tul(*.,>ospecieP.!.b'reteritoarelanegaieprinconversiuneatermenilor.
Jabinelu'^ CeaC""6Steb'ne^neSa'agenului)nupoateprimi"'***aneplcutului'"aplacutulu',

ciauneispeciiagenuluicontrar,anon
393
ARISTOTEL
relativului406.Dar,dacgenulesteunrelativ,nuesteisfieunrelativ:astfel,tiinaesteunrelativ,dar
gramatic^ poateccelespusenaintenusuntaa.nadevr,virtutea^frumoasibun,dar,ntimpce
eaesteunrelativ41'7,binele^^nusuntrelative,cicaliti.
^
Deasemenea,trebuiecercetatdacspecianuseraporritermen,fiecesteluatnsine,fiecesteluat
subordonat"Dac,deexemplu,dublulestedenumitdubluljumtii,trebuimultiplulunmultiplualjumtii.
Altminterimultiplulnuarfdublului408.
Maideparte,trebuiecercetatdacspecianuaprimit<prinraportarelaacelaitermen,adictotodatlagenila
toategeacestuigen409.nadevr,dacdublulestemultipluljumtiiatuimaimult"410vafienunatde
asemeneadesprejumtate,asafordublulvaprimingeneredenumirilegenurilorsuperioareprinraportla
jumtate.Seridicobieciacnuestenevoiesraportmuntelaacelaitermen,cndesteluatnsineicnd
esteluatsubordonatiacgen.Aa,deexemplu,tiinaestedenumitnraportcuobiectultiuntimpcestareai
dispoziia411suntdenumitenunraportcuobiecttiut,cinraportcusufletul.
Deasemenea,estedevzutdacgenulispeciasuntntrebuinalaacelaicaz,lagenitiv,dativsaunoricealt
fel.Genultrebuiesfkaicideacordcuspecia,cumamconstatatladubluilagenurilesat
406Multiplulestegenul,dubiulestespecia.
407Virtuteaesteunrelativ,fiindcseraportlabunuri,deexemplu,caaf^anumiteacte.Nunelegem nsde
cebineleifrumosul,careieleseraportai
iexprimorelaie,sntcaliti.Deosebireadintrecalitiirelativeeste,nczuarbitrar.
.u<
408Acestloccomunesteelementar.Senelegecdacspecia,adicraportlajumtate,imultiplul,careeste
genuldublului,seraportlajumaa^dublul,fieceluatnsinecaspecie,fiecesteluatcaspecie
subordonatageacelaisens:raportarealajumtate.,,,s.
409Ceeaceestevalabilpentrugenulspecieiestevalabilipentruvgenului.
410Ceeaceestencmaimult",surplusul,estegenulmultiplu'111
411tiina"estespecia,starea"idispoziia"sntgenultiine' "raportatlaobiect,starea"idispoziia"
seraportlasubiect.Aristocazesteoexcepie.
394
roPICAlV,4,124b,125a
aceva.
cenurileei,
J'uneonnu^
unuilucru"'1"'"dect"ceva.InTotaa,e
dacidubluli
mcdublul,caimultiplul,suntdubluacevaiperioare Ccin01^J"ailucruestevalabilpentrutiin:
tiina,ca125alluaceva.^^estetiinaaceva.Seridicaobiecia .spunemdiferitdeunlucru"icontrar
^^^genulacestorajsespune>ajtu]
oispUnemaltuldectcutaresaucutare412.
^termenirelativicaresuntnacelaicaz,ulor413cazul
rmneacelai,ca,deexemplu,.Cciamndoitermeniirelativicergenitivul,att^^convertii.nadevr,noi
spunemdublulcutrui^/parteacutruilucru414.Aceeaisituaielatiiniconcepieittiinaiconcepia
cutruilucru,iarprinconversiuneobinemlucrulceaparinecutreitiineiconcepii415.Dacprin
conversiunecazulnuesteacelai,esteevidentcuntermennupoatefigenul
celuilalt.
Maideparte,estedevzutdacspeciaigenulauacelainumrdecazuri,canexempluldonaieiidarului.
Noispunemdonaiaunuilucruidonaiafcutuneipersoane,idarulunuilucruidarulfcutuneipersoane.
Darulestegenuldonaiei,ccidonaiaesteundarpecarenuestenevoies1restitui.Totui,lamultelucrurinu
seconstatacelainumrdecazuri.Aa,deexemplu,dublulestedublulcutruilucru,ntimpcemaimultimai
marearedoucazuri:maimultimaimareprincevaifaadeceva.Ccitotceestemaimultimaimareeste
maimultaimareprincevaifaadeceva416.Deaceeatermeniinchestiune
Mgenuriledublului,ccielenuauacelainumrdecazuricai
(T"i)alhU"^"(6l&t>Opo':)i"contrar"(cvglvtioc)seconstruiescngrecetecudativulgrecetecu
E,Tepoc)'careestegenuldiferitului"icontrarului",seconstruieten
''vf,??(TlV0C="^wTl"^)'
414Partea"^CnVersiunearelativilornCategorii7,6b.
415P'reimeaPtrimeacincimeaetclli
sle
rteag

415Princonve'reimea'Ptrimea.cincimeaetc.alucrului.
.Exemplu?81"116^formuleazladativnlocdegenitivulexpresieiHhc).Traducerea^refer^termeniitiin*
(^tiotti'uti)iconcepiesaucredingenultiinteiEaypleps'eiPrincredinnuesteceamaipotrivit.
Hypolepsia "*general'.Speciile**"1"*^feldeCredin'deconcepie,esteopiniansensul
7"Maim"lt"suSUm:t"na'P'niansensulsPeeial(5o^a)t4"'Xcomparati.'penorceeacedepete
excesul(OnepoxTl),maimare"vul'Ui(Uya<
395
ARISTOTEL

specia.Sepreapoatecasnufieadevratfrexcespeciaauacelainumrdecazuri417.ca
Estedevzut,deasemenea,dacopusulrelativalgenopusulgenuluideexemplu,dacmultiplulesteoiar
submultiplulestegenuljumtii,cciopusulgenuluitrhtotdeaunagenulspecieiopuse.Dacsusinemca
tiinaestsenzaie418,vatrebuissusinemcobiectultiineiesteobieNuestensaa.Nuoriceobiectde
tiinestesensibil,cciKtiinsuntianumiteobiecteinteligibile.Prinurmare,sensibilulgenulobiectuluide
tiin,iardaceste,nicisenzaianuest'tiinei.
UniitermenirelativisuntcunecesitatenlucrurileiprinlucnirjLlacareseraport(aa,deexemplu,dispoziie,
stare,simetrie.Acestenupotssegseascdectnlucrurilelacareeleseraport)419Aiitermenirelativinu
suntcunecesitatenlucrurilelacareseraportdarpotsfie(aa,deexemplu,sufletulpoatefiobiectde
cunoatereccinimicnuopretesufletulsaibocunoateredesine,darcunoatereanuestecunecesitaten
suflet.Cciesteposibilcaaceastacunoateresfienaltlucru)421.nsfrit,alitermenirelativi,nchip
absolut,potsnufienlucrurilelacareseraport(cum,deexemplu125bcontrarulnuestencontrarsau
cunoatereanobiectulcunoscut,afari
417Aristotelnregisterazdinnouexcepia.
418AcestpasajafostexploatatdectreidealitipentruafacedinAristotel'adversaralsenzaieiial
sensibilului,perceptivului.PentruAristotel,senzaiaesfundamentultiinei,nunsgenultiinei,caredevine
astfelosenzaie.tiinapoflie*delasenzaie,darseservetedegndirepentruaajungelauniversalicauze,a
inteligibil".j,
419Primaclasderelativiesteaceeaarelaiilorcareseaflntermenii^relaie,deexemplu,simetriaseafl
ntermeniisimetrici.Starea"idrepchiarpentruAristotel,nunumairelativi,ciicaliti.
....
420Adouaclasesteaceeaarelativilorcarenuseaflntermeniicesjjdarpotsfienei.Nicipn
astzinuesteadmis,cafaptfundamental,cate,
nrelativi,adicntermeniicestaunrelaie.
421Cunoatereaseaflnsuflet,caresepoatecunoatepesineiatunciseaflncelcesecunoatepesine,dar
sufletulpoatesnusecunoascpe_cunoatereanuestencelcesecunoatepesine.Alexandrosinterprete
^a|ti#naltfel:cunoatereanuseraportnumailasuflet,ciilaaltceva,indinainte,datdeunfilologmodern,
Th.Waitz,estemaiverosimil.
396
TOPICAIV,5,125b
cunoscutestesufletulsauomul)422.Maiestede'ObieCWrespondentulaaezatuntermenrelativ423ntrunnU
cumva^^^^deexempiu?memoriaestenfiatdreptunoateni.Daroricepersistenestenlucrulcareo
persistenacuno^cunoateriiestencunoatere.Urmeazdecipersist,decippers^^^fiindcestepersistena
cunoaterii.I memoriaeste1^.^^j^^fjindcoricememorieseaflnomuncercetatseaplictotaadebinela
accident.Cciodeosebire425dacspunemcpersistenaestegenulrieTwBspunemcesteaccidentulei.n
adevr,noricefelam"epTrnemonacaopersisten,argumentareaartatisevaaplicanoricecaz.
<Diferitelocuricomuneprivitoarelastare,capacitateiafeciuni>
Maideparte,estedevzutdacrespondentulasubordonatstarea,actuluisauactul,strii426deexemplu,daca
definitsenzaiacaomicarecomunicatprincorp.Ccisenzaiaesteostare,iarmicareaesteunact.Totaa,
dacsesusinecmemoriaesteostareprincaresePstreazo concepie.Memoriansnuesteostare,ciun
act427.
aportuldeNUeX1Strela'eareS*f'eCUtOtuI(absolut)strindetermeniinrelaieconsiderm'n.traneiate
seaflntermeniicontrari,iarcunoatereaseafl,daco
an"lle'ntermeniiei,adicsinobiectcasinsubiect.
424Ospeciederelativi.
^finiienepotrivitT'^''!eflnireamemor'ei(u^uti)capersistenacunoateriiesteo*aflinsunet<i'
Persistenaseaflnlucrulcepersist,ntimpcememoria
425ncePE!^"Uf'enSitdecunoa?tepU^dent.resPingereatezei,loculacestacomunseaplic
deopotrivlagen

*sta^a,iaraciUn^^3'leaveacaSenactul(cve'pycia)iinvers,cistareaareca
27Memorianueste'1"163A?*'deexemPlu' senzaianuesteunact,ciostare.**^tul^aia^^sare,o
simplconservareaimpresiilorigndurilor,cieste
397
ARISTOTEL
Deasemenea,senalaceicaresubordoneazstareacareestelegatdeea,aceicare,deexemplu,definescbU
stpnireamniei,iarcurajulidreptateacastpnireafrici'^aC)dectig.Ccicurajosiblndsecheam
acelcareestelipsitd*^darstpnpesine,acelcareareopasiune,darnuseiascondu^'^Sepreapoateca
fiecaredinceledoustrisfieleaatcu^capacitate,aanct,dacamficuprinidepasiune,snu**condui
deea,cisostpnim.Darnunaceastaconstesena'pedeoparte,ablndeii,pedealtparte,cinfaptulde
anufideastfeldepasiuni430.
Totaa,uneoritotceestelegatdespecieesteconsideratceideexemplu,neplcerea,cagenulmnieii
concepiaca*credinei431.Ceidoitermenisunt,debunseam,legaicunumjspecii,darniciunulnuestegen.
Cciomulmniosare,ceedreptsentimentdeneplcere,darneplcereaaprecedatmnia.nadevr'mniaeste
cauzaneplcerii,cineplcereaestecauzamniei.Priiurmare,mnianuestenchipabsolutoneplcere.Pe
temeiulaceleiaiconsideraii,niciconcepianuesteocredin.Cciesteposibilsaveiaceeaiconcepiefrs
avemicredinacorespunztoare,ceeaceisepoatedacconcepiaesteospecieacredinei.Unlucrunu
maipoatrsrmnacelaidacnumaifacepartedintrospecie,ntocmaicmacelaianimalnupoatecnds
fie,cndsnufieomDacamsusin126accineareocredintrebuiesaiboconcepie,atuncicredinaa
concepiaaraveaaceeaisfer.inacestcaz,credinanuarfigemiiconcepiei,ccigenultrebuiesaibo
sfermailarg.
Maiestedevzutidacamndou,genulispecia,pot*delanaturnacelaisubiect.Cciundeseafl
specia,seaflaig*
428Capacitate=Swauie.nacestIoccomunsearatcoricecapaciiegatdestarenuestegenulei.
429Efectelediferitelorvirtuinuconstituiegenullor,careestestdynanus,capacitatea.ncurajiblndeenune
stpnmpenoininecain,
430Blndeeaicurajulnusuntpasiunicareneturburicare,deaceea,dominate(veziEticaNicomahicVI).
n^'f
431Durerea(Xiitrn)nuestegenulmniei(opyrj),cumcredinac(nume),nuestegenulconcepiei,credinei,
opiniei(OttoXt)<|hc).c'slin.$strns:oriceconcepieestensoitdeconvingere,darlegturanue*e^
Credinanuestegenulconcepiei,cumdurereanuestegenulmniei.
dveiv)frscredem,sfimconvini(irwreueiv).
398
TOPICAIV,5,126a
flacoloundeseaflialbul,iartiina acoloDeaceea,dacnumimruineaoteamsaumniajgseafl
grama'specjaigenulpotsnuseaflenacelai!neplcere'UTToeJaseaflnpartearaionala
sufletului,iar
..ubiect "ade^Ijbii,ipedealtaparte'nePlacereaseaflanP^eaeama'nP^fnaceastparteseafli
plcerea),ntimpcemniapeutiv(ni11 ujj2432p^nurmare,genurileartatenusuntcelenupotsseafleprin
naturalornaceleaipriale>eciile.Totaa,iubirea433,dacseaflnparteasfieunactdevoin,cciorice
voinseafln
a
seadevrate
apetitiv,nu
pnartearaional.
Acestloccomunesteaplicabililaaccident.Inadevr,accidentulceeaceestelegatdeelseaflnacelai
subiect434,aanct,dacelenuaparnacelaisubiect,esteevidentcnuestevorbadeunaccident.
Deasemenea,estedevzutdacospecieparticiplagenuldatnumaiparial435.Setienscospecienu
participnumaipariallaungendeexemplu,omulnuestenumaiparialunanimal,nicigramaticanumaiparial
otiin,itotaancelelaltecazuri.Trebuiedecisvedemdacanumitespeciiparticiplaungennumai
parialdac.deexemplu,animalultrebuiesfieconsideratcafiindprinesensensibilsauvizibil.Ccinumai
parialanimalulesteunlucrusensibilivizibilanumeestesensibilivizibilnumaicacorp,nuicasuflet436.
Deaceeasensibilivizibilnupotfigenulanimalului.
leorinusaobservatcntregulafostsubordonatprii437de
plu,saspuscanimalulesteuncorpnsufleit.Darparteanupoate
432a
SuPerioreste'^nncSUSlnecsufle!ularetreiprilocalizatediferitiaezateierarhic.curajUiui(ewno""soUl^^
^"Y101"1"),lamijloc,principiulirascibil,aldorinei,Acea*separareaf'''nfenorestePrincipiulapetitiv
(*Tri8uuT)TiKriv)alafectelor.413IubireaprietenSUfletetiestestrinfaP(elorimetodeidialectice.
subi''JCCldem*Ai

eaf3IubireaprietenSUfletetestestrinfaP(elorimetodeidialectice.
subit(suflet)''JCCldem*Acuitateairascibildecareeaestelegatseaflnacelai
435a..
436'ir"**PriVinlSUbUnanumitport.
SUfletUluiesteodoctrinplatonic,pecareAristoteloprimete
steartat
esteartatcagenu.ntregului.
ARISTOTEL
fienunatdesprentregsubniciunchip438,deaceea
figenulanimalului,ccielesteoparteaaanimalului4^.
Estedevzut,maideparte,dacrespondentularece^^saudeevitatcafiindocapacitatesauoposibilitate440
dee e%considerpesofist,peintrigantipehodreptaceicaresunt^punstpnirenascunspebunul
altuia.Niciunuldintrea *fostnumitaa,fiindcestecapabilssvreascunadina'"*'nadevr,i
Zeuliomulvirtuosaucapacitateadeaface8441^einusuntri.Risecheamnumaiaceicarefacruprintr
ralegereavoinei.Apoi,oricecapacitateestecevadedoritwcapacitateadeafaceruldeaceealeoatribuim
chiarZeuluisi126bvirtuos.Deaceea,capacitateanupoatefigenullucrurilordeh4amDacnuarfiaa,ar
trebuisurmezeccevablamabilestededondecicocapacitatemeritsfieblamat.
Maiestedevzutdaccevavalorossaudemndeafialesnsaipentrusinensuiafostconsideratdrepto
capacitate,unposibilaunfactoractiv.Ccioricecapacitateioriceposibilsauoricefa*activestealespentru
altul442.
Saumaiestedevzutdacunlucrucareseaflndousauormultegenuriafostaezatnumaintrunui.Cci
unelelucrurinupot:aezatentrunsingurgen,ca,deexemplu,neltoriintriganiadevr,nicicinevreas
fie,darnuarecapacitatea,nicicinearecapcitatea,darnuvreasfie,nuesteunintrigantiunneltor,ciw
438Parteanupoatefienunatdesprentreg,darntregulpoatefienuna1parte.
^
439Dacnuputemenunacorpulcagenulanimalului,ncmaipuinP"esufletulcagenulsauesena
animalului.
440Aceastlungexpunerealoculuicomunurmretesneara^capacitatedeafaceceva,chiarru,nu
estecevadeevitatsaudeblamat.~ntotdeaunaunbinecetrebuiesfiedorit.
t^e*
441AfirmaiaciDumnezeuestecapabildeafaceruiaturu^teologi,deieaesteoconsecinlogica
convingeriiluiAristotelca^
sauposibilitatecaatareestebun.Bunsaureaestenumaivoinalibera.^afaceru,casimplposibilitate
presupunecapacitateadeafacebine.capabildeafaceru,alegeliberbinele.
442OriceposibilitatesauactivitatesuntalesenvedereaaltuiIucsauarului,nupentrusine.
400
TOPICAIV,5,126b,127a
amndou.Urmeazcnumiiitermenitrebuiearele^"'fSingurgen,cinamndou.
uneoriprezentmgenuldreptdiferenspecific,i
.considerat,deconceppedegradexcesuli
sfieaezai
Maideparteu"~"^dreptgen443,dac,deexemplu,definiminvers,diferenaspe^mirare444jcredinacaun
graddeconcepie,^gradulnaltnusuntgenuri,cidiferene.Cciuimireadeobicei,caomirareexcesiv,i
credina,caodnaltprinurmare,mirareaicredinasuntgenuri,iardiferene.Dacconsidermexcesuli
gradulnaltjsilucrurilenensufleitesaibcrediniuimire.'Altsiexcesacevasentlnesctotdeaunala
lucrurilecrora"apangradnaltiexces.Aadar,dacuimireaesteunexcesdemirare,uimireatrebuiesse
aflenmirare,i,prinurmare,trebuiecamirareasfieuimit.Totaa,credina,dacesteungradnaltal
concepiei,trebuiesseaflenaceasta,i,prinurmare,concepiavacrede.Caoconsecinaacestuirspunsar
trebuisnumimgradulnaltcafiinddeungradnaltiexcesulcafiindexcesiv445.nadevr,existocredin
degradnaltiouimireexcesiv.Dardaccredinaestedegradnalt,atuncivaexistaungradnaltdegradnalt.
Totaa,dacexistouimireexcesiv,atuncivaexistaunexcesexcesiv.Niciunuldintreacestelucrurinupoate
fiprimitcaadevrat,cumnupoatefiprimitcaadevratnicictiinaesteunlucrutiut,nicicmicareaesteea
nsiunlucrumobil.
Uneori,deasemenea,sefacegreealadeaaezaoafeciune446n
uiafectat,consideratcagen,cum,deexemplu,sespunec
emunreaesteoviaetern.nadevr,nemurireapareafioafeciune
iunaccidentalv't"r^^
seadmiteaceastaesteadevrat,sepoatevedeadac
sPunei,C!,neVadevinedinmuritr.nemuritor.Nimeninuva

Primitunnou^^^^*dobnditaltviaf'cinumaicaviataanemuririi7"accidentsauonouafeciune.Deci
viaanuestegenul127a
443
4
sausubstratulnemuririi,nugenulei.401

AR1STOTEL
Totaa,estedevzutdaccumvasafcutdinsulvafeciunigenulacesteia448deexemplu,cndsedefinete'
^nmicare.Maidegrabvntulesteomicareaaerului.CcidiidPi
persistcndsemicicndstnrepaus.Prinurmare
vn
nnicidecumaer,cciatunciartrebuisexistevnt,chiarch
semic,deoarecepersistacelaiaercareaformatvntul44?r^*cazuriasemntoareseprezintlafel.Chiar
dacamhexempluldat,cvntulesteaernmicare450,aceastconces'**'*valabilpentrutoatecazurilela
caregenulnuesteceladevrvalabilnumaipentrucazurilelacareunanumitgensepotri'*adevrat.Ccin
unelecazuri,cumsuntnoroiulizpadapotrivete.Sedeterminzpadacaapcondensatinoroiulcan*l
umezit451.Darnicizpadanuesteap,dupcumnicinoroiulnupmnt,deaceeaniciunuldinceidoitermeni
nuvafigen,ccigemtrebuiesfieenunatcaadevratdespretoatespeciilelui.Totasavimnuesteap
fermentat,cumspuneEmpedocle:apfermentataiilemn"452,ccivinulnuestenniciunchipap453.
<Feluritelocuricomuneprivitoarelanoiuniletranscendentaleetc>
Maideparte,estedevzutdacgenuldatnuestegenulabsofcalniciunuilucru.nacestcaz,esteevidentcel
nupoatefialspe*
448Aristotelcontinuscercetezeloculcomunprecedent.
449Argumentareaestediscutabil.Aristotelvreasaratecvntulare^micareaaerului,nuaerulnmicare.
SeparecAristotelrespingeodetmi.vntului.
^Kj^
450Chiardacamrecunoate,ntruncazoarecare,csubiectulateafeciunii,nuputem generalizacazul.
451OpinialuiAristotelesteacceptabilnumaidacfacemdin1iatunciapanupoatefisolid,iardinsolid
esenapmntului,iatunlichefiat.
452nlemn"=nbutoi.
.jpS.^j
453Dacapaesteesenialunlichid,ivinulesteap.darnuori^^carefermenteaz.Desigur,vinul
fermenteaznudatoritapeiceoconin.factori.
402
TOPICAIV,6,127a,b
trebuie
sepoateconstatanfaptulclucrurilecareiuneAceasJdatnusedeosebescspecificuneledealtele,ca,j
particip6laSeI\]ealbe.Unlucrualbnusedeosebetespecificde'fflP1"'lucrUnrespeciileunuigense
deosebescuneledealtele.rXnSunuilucru.
asemenea,dacrespondentulaconsideratungensaudiferen456.Suntmaimulitermenidesuntuniversaj
aplicabili.Dacfiina
Deci
Estede
termenuniv
termenuni^^caresuntuniversajaplicabili.Dacfiina
felulaces'a'r^^CTenevidentceavafigenultuturorlucrurilor,deoa^tlrileCcigenuleste
enunatdespre
ste^nunatdespretoatelucrurile.Ccigenulesteenunatdespre"altcevadectdesprespecii.Prinurmare,i
unulvafiospecieateiArurmadeaicicspeciaesteenunatdespretoatelucrurileldfiiaiunulsunt
enunatedespre

teiArurm
iraliseatribuieigenul,deoarecefiinaiunulsuntenunatedespreabsoluttoatelucrurile,ntimpcespecia
trebuiesaibosfermairestrnsdectgenul.Dardacrespondentulaconsiderattermenuluniversalcao
diferen,diferenatrebuiesaibosferegalsausuperioarsfereigenului,egal dacigenulesteun
termenuniversal,superioardacgenulnuesteuntermenuniversal.
Maideparte,estedevzutdacgenuldatestenspecie,cansubiectulsucum,deexemplu,albulnzpad.
Esteevident,nacestcaz,celnuestegenulei.Ccigenulesteenunatnumaidesprespeciecasubiectullui457.
ArfifostmaipotrivitcaAristotelsvorbeascdespecienlocdegen,nvreme<*lucrurUecroraleaparine

speciasuntindivizii.
t^"^"^Universa1"textual"..termencareurmeaztuturorlucrurilor",deciT*,**'*tUturorlucrurilor.
Scolasticaanumitacetitermeni,ntrecare">transcemlenta)ia.
Aristotel ace5(itermeniuniversalinusuntnici
'"PrimulrT.
456
gennri.nicidiferentelaFeSte^Pe"trUAristotel ace5(iterea*transformaalt"n!a'^"f'gen>Mtrebuisfleg "*
"strnsa,nua'nn^'transCendentali'deexemplu,uni"!eiaTotu?'unul"esteeutil
5itermeniuniversalinusuntnici
lt'^"f'gen>MtrebuisflegenulmturorlucrurilorAP'.
"strnsa,nua'nn^'transCendentali'deexemplu,unul",ntrospeciecuosferni"!eiesteunu|..aTotu?'.
unul"esteenunatieldespretoatelucrurile:totceuvaavea^nultranscendentalncmaipuinesteodiferen,
cciatunciieea?isfercagenul,sauosfermailarg,amndousituaii
iU"aSfil
U'albuldatTn'ci**afirmatrf
i'elnUestegen'ci
maccidenta'zpezii,nugenulei.GenulnuesteiOrganonI,Categorii2,1a).
127b
403
ARISTOTEL

\ ^
Estedevzut,deasemenea,dacnucumvagenulespecia,ccigenulesteenunatnchipsinonimdespretoat
SUl
Maideparte,estedevzutdac,ncazulcispec!*uncontrar,nusaaezatcontrarulmaibunngenulmai
ri*5'deaiciccellaltcontrarvafiaezatncellaltgen,fiindc"aflngenurilecontrare.Astfel,speciamai
bunvastangeispeciamaireangenulmaibun.Deobicei,speciamaih"^sseaflengenulmaibun.
Deasemenea,estedevzutd'^aceeaispecie,ncazulcsecomportlafelfadeceledov"^nuafost
aezatngenulmairunlocdegenulmaibundedacsufletulafostdefinitcamicare460saucamobil.Cci
acelapoatefitotaadebineprincipiulrepausuluicaialmicri'repausulestemaibun,sufletultrebuiesfie
aezatnacestgen
Maideparte,sargumentmfolosindunedeceledouasKrmaimultimaipuin461.Cndrespingemotez,
estedevzutikgenulpermiteungradmaimare,ntimpcespecianu1admite.nicunsi,niciceeaceprimete
numeledelaea.Aa,deexemplu.djvirtuteapermiteungradmaimare,atunciidreptateaiomuldrtjpermit
gradaia,ccinumimpeunommaidreptdectaltul.Aadardacungendatpermiteungradmaimare,dar
specianupermite,keansi,niciceeaceprimetenumeledelaea,atuncigenulartateesteceljust462.
Deasemenea,dacceeacepareafiungenngradmaimareaegalnuestegen,senelegedelasinecgenul
artatnuestegen.Acsloccomunesteutilmaialesncazurilencareseparecdespresp
458VeziOrganonI,Categorii1,!a,undegenulesteatribuitsinonimspe"^animal"esteatribuitsinonim
speciilordeomibou.Acesteasuntsinoanimalului".
459Existdecidougrupedecontrari:genuricontrare(deexemplu.speciilelor,caresuntdeasemeneacontrare
(deexemplu,plcereidurere)lumseamacanucumvaspeciamaibun(deexemplu,plcere)snea,
mairu(deexemplu,rul).
,,,,f
460Cummicareaaremaimultespecii,sufletulvafiospecie(automicarea),cciscopulmicriieste
repausul,iarrepausulestemai^i*
461Urmeazlocurilecomunederespingere,nti,idestabilire,amultuluiimaipuinuluilagenuri.
.__de
4S2Dacgenulcomportplusuliminusul,darspecianucompgradaiaesteparalellagenispecie,atunci
genulindicatestenepo
404
TOPICAIV,6,127b,128a
*&
dicate463,darnuaufostdeosebiteuneledecaredineleestegenul.Aa,deexemplu,>P^^^^?.hMu{^dea
fidispreuit
seimtedurere>iarpedealtpartese
,,enunaaltele^
voietecUspreui^^adevr>dacceeaceparecseafl,n
fclseexamineazcazulspeciei,dac
socotetedip^^adevr,dacceeaceparecseafl,n

ocofflParmcUa!,]ntrungendat,nuseafltotui,esteevident
**"*"TsSciadatnuseaflng>.
atuncicani^respingem0tez,trebuiesaplicmregulaartat.
secndostabilim,nuseaplicloculcomun,dacattgenul,128adapermitUngradmaimare.Cciincazul
camndoiTLmvAungradmaimare,nimicnuopretecaunulsnufieceluilalt466.Astfel,frumosialb
permitamndoiungradmaiareitotuiniciunulnuestegenulceluilalt.Dimpotriv,comparaiagenurilorunele
cualteleiaspeciilorunelecualteledrezultate.Dac,deexemplu,cutarelucruicutarealtlucru paresfie
genngradegal,atunciunulfiindgen,esteicellalt.Totaa,cndestevorbademaimultsaudemaipuinde
exemplu,dacgenulstpniriidesineestecapacitatemaimultdectvirtutea,idacvirtuteaestegen,atunciva
fi
icapacitatea46'.Aceleaiconsideraiisuntvalabileilaspecie.Daccutarelucruicutarelucruparsfiespecii
ngradegalaleunuianumitgen,atunci,unulfiindspecie,esteicellaltiardaclucrulcarepare5fiespecie
maipuinestetotuispecie,atunciilucrulcareparesfiespeciemaimult,esteielspecie.
aideparte,pentrustabilireauneiteze,estedevzut,ncazullatenunumaiospecie,cimaimulteidiferite,dac
genulesteesenialdesprelucrurilelacareelseaplic.Estedelasineneles
a,
4,
A?*lar,maimultegenuri.
Seatribuieesenial"l
Jladeafidisptu'nSman'e'*'nSrat!eSa'saumaimare,idurerea4eMegenuladevratnM^durereaeste
genulmnieinchipegalsaumaimare,:SNf"nSt'e*alui 'Danulaladeaf,dispreuit,cumsusine
respondentul.Astfeleste
cacomParmdou
11careParc^seaflnacelaigen.Dacunadinspecii
ainaltntrungennuestetotui,nuvafi
SP^
ncePut.
T
'capaci
itate
specieoarecaresadmitmaimultul,ntermensfiegenulceluilalt.
405

ARISTOTEL
catuncielvafigenul468.Dar,dacsaconstatatcennumaidespreosingurspecie,trebuiesvedemdacn
enunatesenialidesprecelelaltespecii469.nacestcvaficigenuldatvafienunatdespremaimultes
"^Deoareceuniisocotesccidiferenaesteenunates'"*specii,trebuiesdistingemgenulde
diferen470.nacest'sPtntrebuinaregulileelementareartatemaisus,nti,csenul^^mailargdect
diferenaaldoilea,cpentruaexprimaesena^estemaipotrivitgenuldectdiferenalui(nadevr,cine
spunv**esteanimalaratmaibineceesteomuldectacelcarespuneSumbl)altreilea,cdiferena
desemneaztotdeaunaocalitateantimpcegenulnudesemneazocalitateadiferenei(nadevrspune
umbltordescrieocalitateaanimalului,darcinespuneaniminudescrieocalitateaumbltorului).
nacestchip,deci,trebuiesdeosebimdiferenadegen.Deoarecomulmuzical,ntructestemuzical,poates
fieunfeldesavanUmuzicaesteunfeldetiindeoarece,maideparte,umbltorulestmicatprinumblat,iar
umblatulesteunfeldemicare471,atuncidacicercetmncaregentrebuiesaezmceva,seimpunes
procedm::felulartat.Aa,deexemplu,dactrebuiesdovedimctiinaei'esenialunfeldecredin472,
estedevzutdaccelcaretie,ntrucitie,areocredin.Cciesteevidentc,nacestcaz,tiinatrebuie*fie
unfeldecredin.Totaavomprocedancelelaltecazunmntoare.
468Dacungenesteenunatdespretoatelucruriledateiacesteaconinspecii,genulvafienunatdespretoate
speciiledeexemplu,animalesteen,toatelucrurilececadsubspeciileom,cal,elefant,maimuetc.
469Celelaltecazuricarenusuntndiscuie.ilf^1
470Acestpasaj,carecontinupecelprecedent,ntreteloculeoni^^prinloculcomunaldiferenei:i
diferenapoatefiatribuitesenialuneispe< genului.Genulestemaicuprinztordectdiferena(Sia<t>opa)
)U.
471Dacmuzicianulesteunfeldesavant,deomdetiin.atuncI',It**otiin.nterminologiascolastic,

esteaiciotreceredelaconcretlacunoscutlamaipuincunoscut.cer"10'
472Credinsaucertitudine=ihotic.tiinaesteospecie^^^gcti^convingerii,aconcepieitermenulde
credin,cagen,nuarenicioconreligios.
406
TOPICAIV,6,128a,b
ceeaceeste
oareceestegreusdeosebimdegen
Maidepar^'en473,darnuiinvers,dacprimulurmeaznSecventulunuilterrn^^^.^^^^potoliriivntului
i128btotdeaunacelui^n
474
urme
az
j
divin
numruluiaurmeazdivizibilul,ntructnuinuoriceliniteestepotolireavntului)
oricedivin^^JnmeQprOpoziie,trebuietotdeaunas
atunci,cndio^atribuulcareurmeazprimului.Dimpotriv,dacconsidern"^uleazaceastpropoziie,nu
trebuiesoconcedmjespondenti_^^obiecta,deexemplu,cnefiinaestetotdeaunatotdeauna,caa^^^
devme(ccjceeacedevinenueste,darnui^iceeacenuestenudevinentotdeauna),itotuinefiinanul
devenirii.nadevr,nefiinanuareabsolutniciospecie475.Aadar,nceprivetegenul,trebuiesprocedm
aacumamartat.
'(caspecie)"^C"consecventu'speciei,darnuireciproc,deexemplu,^Pecie(numrul)"c6^4divizibilul
(caen)'darnuoricedivizibil(gen)este
"*nueLlogicestpcl.Menireaestecconsecventuisaupredicatul,sauatributullui.
*%nuareniciosp^!^UialeCticCaunitateaflinteiinefiinei,cuprecizarea
le^Pcesaucerci6f'SCeea"U6SteSen'darfiin?atularemaimultesPeciilui(carteaaIVa)u'
"rilecmunealeaccidentului(crileIIiIII),apoiJnePropriul(carteaTazacercetareacelorlaltedou
predicabileculocurilev'a)idefiniia(crileVI iVII).
407
CARTEAaVa
<Locurilecomunealepropriului>
<Desprepropriungenereidesprespeciilelui.Elenusimtdeopotrivdefavorabilediscuiei>
VomapreciadactermenulalesestepropriusaunuestepropriuJdupurmtoarelelocuricomune.
Propriulestedatcaaparinndunuisubiectsaunsineitotd76,sauprinraportarelaaltcevaitemporar479.
Astfel,laomprep11
una
,478
477ncarteaI,cap.5,102a,propriul(toi'Siov)esteconsiderataldoileadupdefiniie.IncarteaaVa,propriul
estecercetatnaltreilearnd,du*
pncarteaaVa,propriulestecercetatnaltreilear
gen.Setieclanceputdefiniia,carevaficercetatduppropriu,esteodifesnPpropriuluiluat nsensul
generaldepredicabil,careestevalabilnumai^P*un^deaceeaesteconvertibilcuel.Reamintimdefiniia
propriuluinsensulrestrns^carteaI,cap.5:PropriulesteacelpredicatcarenuexprimesenalucruH"'[W
aparinenumaiacestuilucruideaceeapoatefisubstituitlui".,>
Insine"sauesenial"(icaS1oOto)esteonoiunecapitallaArisdeobiceiaccidentalului,aiciopus
relativului(rrpocetipov).Propriultotdea"esteunpropriuindependentdecelnsine".
479iaiciAristotelrecunoatedoipropriideosebii.ExistdarP^^deosebii:nsine,detotdeauna,raportatla
altceva,temporar.EKfflP'elecconfirmaceastdiviziune.
408
este
dee%

TOPICAV,1,12^b___________________________
aracteruldeafiunanimalblnddela"cualtuleste,deexemplu,caracterulsufletului[asanctunulestefcut
scomande481iiu'totdeaunaeste,deexemplu,laZeucaracterulLellalt^cU'f82nemuritoarensfrit,
propriutemporareste,deJeafioflin^caracteruldeaseplimbantrungimnaziu.

Uuisubiectnraportcualtcevaneofermaterialpentru""patruprobleme483.Propriulpentrudouprobleme
fardaiatributesteafirmatdespreunlucruiestenegatdeexemplu,caracteruldeafibipedalomuluinraportie
poatesusineicomulnuestebipedic,dimpotriv,estebipednamndoucazurilepropriulestesuprimat.
DardacnUJouatrjbuteproprii,unulesteafirmatdespreprimulinegatdesprealdoilea,iarcellalt,
dimpotriv,esteafirmatdesprealdoileainegatdesprentiul,vomobinepatruprobleme,ca,deexemplu,
propriulomuluinraportcucalulestecprimulestebiped,iarcellatpatruped,nadevr,putemncercas
dovedimicomulnuestebipedicestedelanaturpatruped,ideasemenea,calulestebipedinueste
padruped.ntoateacestecazuri,dovedireasuprimcaracterulpropriu].Propriulnsineesteatribuitunuisubiect
cnd,fadetoatelucrurile,ndeosebetedeele.Astfel,propriulomuluiestecaracteruldeafifiinmuritoare
capabildeanva.
blnde"*n'malblnddelanatur"({oviftupovcpuoei),celelalteanimalefiindepnnresajiprin
domesticire,deaceeanumitesimblnzite".Numaiomulare*"*%^s'"ed"f'bInddelanatur
PIuIobInfluent'""^destinatscomande,asusinutPlatonmaialesndialogul.platonicestencvizibilpe
alocurinTopica.Termenulplatonicde
ntlnetedestuldedesnlucrareadefa.ntebuinatdeAristotelestedeov(animal)caiiaom.
Poatedadousaupatruprobleme.Obinemdouproblemedac^P^"Obinemp"^^C"dU'UCrUri
deosebite:omulestebiped",calulnu*bite:,.ommestebidlemedacalurnduatributecareaparinla
doulucruri*****Ce'epatruproble'"^^eStePatruPed"."Omulnuestepatruped"calulnuprinomulnueste
bi""!]"f'reSpinsenPatrufeluri:"omulnuestebiped"este
^
uestebT!]
P
mulnuestebipedeste
khiDUeS'epatmped"'^'"Ca'UlestePatnjped",princalulnuestepatruped"'P"mulestePatruped"
calulnuestebiped",princalul
409

ARISTOTEL
Propriulnraportcualtcevaesteceeacedeosebestdetoatelucrurile,cideuneledinelebinedefinite.Astfel
Un'"fadetiinestecprimasentlnetenchipnaturalnm^*%alesufletului,iaradouanumainpartea
raional484sinInu'tt^aceastparte.
cePost
Propriulprezenttotdeaunaesteacelcareestevalabil"129ainunceteazniciodat,ca,deexemplu,caracterul
viet^1*^compusdinsufleticorp.'dei
Propriultemporar,nsfrit,esteacelcareestevalabiltimpinuurmeazcunecesitatedinnaturasubiectului,ca
de^obiceiulunoroamenideaseplimbanagora485.
Propriulnraportcualtulestedeosebireacaracteristicnespecie,sauntoiindiviziiitotdeauna,saunceimai
muliindiinceamaimarepartedintimp.Astfel,propriulomuluifadecalpretutindeniitotdeauna
caracteruldeafibiped.Cciomulatotdeaunabiped,calulniciodat.UnpropriuvalabilpentruceiKmuli
indiviziinceamaimarepartedintimpestensuireacapareraionalscomande,iarparteaapetitivi
irascibilssesupun>.ntoatemprejurrilenscomandpartearaional,ciuneorieassupune,iarpartea
apetitiviirascibilnusesupunetotdeauna,ciunreacomand,anumecndsufletulomuluiestevicios.
Ceimaiprielnicipentrulogic486suntpropriinsineidetoiteuna,precumipropriinraportcualtceva.Cum
amspusnainte,piopnraportcualtcevaneofermaimulteprobleme.nadevr,obinemnecesitatedousau
patruprobleme,ideaceeaargumentelecoiespeztoarevorfinumeroase.Propriulnsineitotdeauna
adevratpwobiectdediscuienmultecazuriipoateficonstatatndiferitejw1nceprivetepropriulnsine,el
estediscutatnmultecazuri,ccipropriutrebuiesaaparinsubiectuluintoatecazurile,aanc*Pnueste
caracterizatjustdacsubiectulluinuesteprineldeosebicelelaltelucruri.nceprivetepropriuldetotdeauna,
trebuiece
,schi:

484Fiecaredinceletreiprialesufletuluiposedvirtuteasain*partearaional"(logistikonul)posed
tiin.w,tr4inp*<*
485Exempluldatnainteeraplimbareantrungimnaziu"adic^^ef*ogrdinafectatexerciiuluifizic.
Noulexempluvorbetedeagorai
publiccuatributecenusentlnescdectncetilegreceti.
..logic'
486Textual:logici"(XoyiK)ncelmainaltgrad.Termenul.^sensulparticulardeafidialectic"saude
afibunpentrudiscu.general,nuspecial,tiinific,apodictic.
410

TOPICAV,2,129a,b
dacelnuaparine,nuaparineainuvaaparine1idtpropriu
dacelnuaparine,nuapamU]tetimPuri'1nuteafjconsideratpropriu.iuncaznufPcercetmprOpriul
temporarnumaintimpulDac,nstar V lpreamulteargumente.Subraportlogic,pro
tiv,obineaadevraPropriulpe
etmpp
preamulteargumente.Subraportlogic,pro
ofer^g^nenumeroaseibune.
relativtrebuiesfiecercetatprin
iatuncitrebuieslumnseamdac
elap
s.
^privetepropriimsineidetotdeauna,trebuiedupurmtoarelelocuricomune.
<LocuricomuneprincarepropriulesteformulatcorectsauincorecO
nprimulrnd,trebuiecercetatdacpropriulafostformulatcorect129b
sauincorect488.Pentruanelmuriasupraacestuipunct,unprimloc
comunestentrebareadacpropriulafostdeterminatprintermenicare
suntmaipuincunoscuisaumaicunoscui,ianume,pentrurespingerea
tezei,printermenimaipuincunoscui,iarpentrustabilireatezei,prin
termenimaicunoscui489.Estedeterminatprintermenimaipuin
loscui490,dacpropriulpropusesteabsolutmainecunoscutdect
:tulcruiaiestedatcapropriu.ncazulacesta,propriulnuafost
itcorect.Ccinoiformulmpropriulpentruacunoateunlucru,
eltrebuiesfieredatprintermenimaicunoscui.Numaiaa
ravaficunoscutmaibine.Dac,deexemplu,sespunecpropriul
ceta<poatesicaIvnu^deosebetepreamultdeaccident.Precumaccidentulesteunui'"crudarfat^""
P0*"6saparin,totaaunatributpoatefifadecevapropriul
488Admind tCVa^S"Ufiepropriulaceiuia5'!ucru.^necarevorcons^PPrluleste>real,noua
cercetareesteniruirealocurilor
le^evjiaudari^aexP"mareapropriuluiestesaunucorect.Ojudecatpoateion>u*upoatesfAtx
Dac|muexpnmat.
tefiuorrespinsde^eXPnmatprintermenimaipuincunoscuidectsubiectul,
""!elestmaiuorstahTa<JeVarat'Invers>dacesteexprimatprintermenimai
datfnnulareaneU'wFormulareaPrecispledeazpentrustabilireajusta
^c<>munnenir,PTecisi~Pentrurespingereacanejustapropriuluidat.
**respingereatezeiunui
ipropriu.
411
ARISTOTEL
~.foculuiesteceeaceseamnmaimultcusufletulcu
ntrebuinmcaexplicaiesufletul,adicuntermen'lnacescunoscutdectfocul(nadevr,timceestefocul
maibi"^P*sufletul)491,urmeazcasemnareacufoculnuaformul^^tiproprieafocului.naldoilea
rnd,sasvritoeroareda"Qr^hpropriuluilacutaresaucutaresubiectestemaipujncuP31subiectul
nsui.Ccipropriultrebuiesfienunumaimaib'dectlucrul,ciiapartenenasalalucruldattrebuiesf
cunoscut.Cinenutiecpropriulaparinecutruisubiectnu*^dacelaparinenumaiacestuia.Deci,fientr
uncaz,fie't"acpropriulrmnenelmurit492.Cineaformulat,capropriulfcaracteruldeafielementulprim
ncaresufletuliaredelanaturisu,safolositdeunlucrumaipuincunoscutdectfoculnsuide
mprejurareacsufletuliaresediulnelincunsediuoriginar*Deaceeanuformulmcorectpropriul
foculuidacspunemcfoculeaelementulprimncaresufletuliaresediulnatural.

Dimpotriv,cndstabilimteza,trebuieslumseamadacipropriulafostformulatprintermenimaicunoscui,
ianumewcunoscuinceledoufeluriartatemaisus494.Ccinumaiaapropriiiesteformulatcorectn
raportcusubiectuldat.nadevr,printrelocuiiicomunecarestabilesccpropriulesteformulatcorect,unelene
aratepropriulesteformulatcorectnumainaceastprivin495,altek.dimpotriv,formuleazcorectnchip
absolut.Deoarece,deexempluformulndcapropriulanimaluluiceeaceposedsensibilitate'.anindicat
propriulnceledoufeluri,adicntermenimaicunoscup?printrunpropriumaicunoscut,aanctam
formulatcorect,na*privin,cpropriulanimaluluiestecalitateadeaposedasensibili
491SimulrealitiiinerentgndiriiaristoteliceseopuneanticipatfundamentalealuiDescartes,cnoi
cunoatemmaibinedectoricesufle^_^
492nprimulcaz,propriulestemaipuincunoscutprivitnsine,1
aldoilea,propriulestemaipuincunoscutdectsubiectul..cor[C
493Cosiderareafoculuicasediulprimalsufletuluinuesteunpropnsediulprimalsufletului"esteoexprimare
maineclardectfocul
^
494Maicunoscutnsine,absolut,imaicunoscutdectsubiectu^
495naceastprivin"(naratoOto),nuabsolut"(ttXuc),^fepmaicunoscutdectsubiectul.Dacarfi
absolut,propriulartrebuiinPtotdeauna.
412
TOPICAV,2,
estevorbaderespingereauneiteze,trebuiespupaceea.daca^ulntietermeniintrebuinaipentrupropriu
dacnocUfflVaiarntreagavorbirepermitemaimulte
S
mdacchiarntreagavorbirepermitemaimulte^propriulnuafostformulatcorect.Deoarece,SlhT'asimi"
aremaimultesensuri,odataavea,luaunexemp^^printr.osenzaie"497,nuformulmcorect
,altda,*teatJt^elanaturssimt.Nevomferi
aiuluispunnt*w**^ji*'rnulanimaiu^printruncuvntsauprintrofrazcumai
I jjf01123^mouvuictermeniicumaimultesensurifacvorbirea130a
1auncican(jsediscut,nusetiencaredinsensuriestenoastrnec*'j,uintat.Or,propriulesteformulat
tocmaipentrua^lucrul.Pelngaceasta,cineformuleaznaachippropriul'sseateptelaorespingere,
fiindcrespondentulvaraiona,indusedeunuldinsensuriledeosebitedeaceleandiscuie.Dimpotriv,cnd
estevorbadestabilireatezei,trebuiesfimatenicaniciunuldintermeniinicivorbireantreagsnuaibmai
multesensuri.nacestcaz,vomfiformulatcorectpropriulnaceastprivin.Deoarece,bunoar,nicitermenul
decorp",nicicaracterulceeacesemicmairepedensus",nicintregulcompusdinacestedouexpresiinu
posedmaimultenelesuri,amformulatcorect,naceastprivin,propriulfocului,adicceeacesemicmai
repedensus"498.
Maideparte,trebuieslumseama,cndserespingeteza,dacsubiectul,alcruipropriuesteformulat,aremai
multesensuri,frseterminenscaredinsensurileposibileesteformulataici499.ncazpropriulnueste
formulatjust.Deceesteaa?Dincelespuseezultnendoielnicmotivul,ccitrebuiesseproduc,cunece
i^neajunsuri.Aa,deexemplu,termenultiinaacestuimaimultesensuri(elpoatensemna:cacellucruare
macestlucru,csuntemactivinaceasttiin),i
96
^^echivtalpropriuluifiecasimplutermen,ca
Anstotelface'"^^CaZechivocuIsecheamamfibolie.Pr"emeteopotrivnori'eSebireadintresare
(4'fic)iactivitate(VPyia),aspecte
PentrufsenzaUe.
*^l*apa^jH1^tOtelexist*micrinaturale:nsus(focul,aerul),n
cerceteaz,du UnkCeretiformatedina"cinceaesen!">dineter")lvocuiPropriului,echivocul
subiectuluiposesoral
413

ARISTOTEL
deaceeanuamformulatcorectpropriultiineiacestu'1amprecizatncaredinacestesensuriamformulat
proni
Dimpotriv,cndsestabileteteza,trebuies1lucrul,alcruipropriulformulm,snuaibmaimulteaibun
sensunicisimplu.nacestcaz,propriulestef0ZAstfel,casdmunexemplu,deoarecedespreomvorbim"""
^sens,putemformulacorect,naceastprivin,propriulomulU"S'1kcomulesteunanimalblnddela
natur.s^'
Apoi,cndestevorbasrespingemteza.trebuiesludacnucumvanformulareapropriuluiamenunat

acelaimaimulteori500.Adeseori,frsobservm,facemacestatermeniceexprimunpropriu,cailaaceia
careexprimodefUnastfeldepropriunuesteformulatcorect.CcirepetareaacI termenncurcpecelce
ascult,facefrazaneclaripedeasupraacapurvorbrie.Repetareaaceluiaicuvntpoateavealocn4*
feluri,odat,cndserepetacelaitermen,bunoar,daciformuleazpropriulfoculuicafiindcorpulcelmai
findintrecajc(aicisapronunatcorp"dedouori)altdat,cndnloculcuviotdtdmdefiniiilelor,
bunoar,dac,nlocdepropriulpmntului,t130bdefiniialui:pmntulestesubstanacaredintoate
corpuriletindeamaimultnjos,iapoi,nlocdecorpurispunem:substanedeciesaucutarefeP01.Ccicorpuri
isubstanedecutaresaucutareM*unuliacelailucru.ncazuldefa,santrebuinattemeni!substande
douori.nchipulacesta,niciunuldinceidoiprop'afostformulatcorect.
Lastabilireatezei,trebuiesfimatenicanucumvas,xWvreuncuvnt.Ccinumaiatuncipropriul,naceast
privinaformulatcorect.Aa,deexemplu,formulndcapropflu^animalcapabildenva",nuntrebuinm
niciuncuvan
dectodat,ideaceeapropriulomului,naceastpiformulatcorect.
vin
y
500Savemdecigrijacanformulareapropriuluisnuserepe
i*=
cuvnt.
501Adicsubstanemateriale.
502nprivinatautologieisaurepetriiunuicuvnt.
414
TOPICAV,2,
_______
erespingeteza,trebuiesvedemdacnaideparte'.cnduuntermencuaplicaieuniversal503,
atorulanboinunlucrudecelelaltelucrurinuestede
ioontermencareniijlocireapropnuluisubiectultrebuiesfie
2unfi10*'deOardefiniis.ncazuldefa,propriulnuafostformulatiatcaipn"'formulmcapropriul
tiinieioconcepie504ieDac><7ectrcontraargumente,rmnndastfeluna",ntre1tiineiuncuvnt
aplicabiluniversal,una,ideaceea^'hSesteformulatcorect.
vlastabilireatezei,trebuieslumseamadacsa
D'mCatributcomuntuturor,ciunulcareseparlucruldatde
daltelucruri.Ccinumaiatuncipropriulvafiformulatcorect,
"ceastaprivin.Aa,bunoar,spunndcpropriulvieuitoareieste
afeaunsuflet,nuntrebuinmuntermencomun,iastfelvomfi
lormulatcorect,naceastprivin,propriulvieuitoareideaavea
fief.
Maideparte,larespingereatezei,trebuieslumseamadacnu
aufostformulatemaimultepropriialeaceluiaisubiect,fraatrage
ateniacaufostformulatemaimulte.nacestcaz,propriulnafost
lormulatcorect.ntocmaicumladefiniiinutrebuiesfieadugatnimic
altcevanafardenoiuneacaredesemneazesena505,totaalaproprii
imtrebuiesfieadugatnimicaltcevanafardenoiuneacare
Jesemneazpropriul.Cciunasemeneaadaosnuestedeniciunfolos.
:exemplu,spunndcpropriulfoculuiestedeaficorpulcelmai
celmaiuor,sauformulatmaimuliproprii(cciamndou
fienunatecuadevratnumaidesprefoc).Deaceeanu
ectpropriulfoculuiprindoucaractere:corpulcelmai1*'ce'maiuor.
iSdecN13Stabilireatezei>^buiesfimatenicasformulmPriuafostf0a""iSmgUrproPriulPentruacelai
lucru.nacestcaz,Ghiduluiestedef^^Aa'deexemPlu>spunndcpropriuluncorpcarepoateluaorice
form",afostredat

??'cumsunt
idescolasticitranscendentali",adiccuaplicaiea"
aacesteiimportantereguliadefiniiei,vezi
415
ARISTOTEL
unsingurpropriu,numaimulte,i,naceastprivincorectpropriullichidului.

<Altelocuricomuneformulatecorectsau
Maideparte,trebuieslumseamadac,larespingrecurslasubiectulalcruipropriuafostformulat,saula
unad'^'131alui506.nacestcaz,propriulnuafostformulatcorect.nadevv"^esteformulatpentruacunoate
unlucru.Darunlucrunu''*^cunoscutprinaceeacaelnsuiestenumitdinnoudeaseme^dinspeciilesale,
fiinduiposterioar,nuestemaicunoscut507Deprinastfeldemijloace,nutimmaimultdespreunlucru.Asa
denspiu,spunndcpropriulanimaluluiestedeafiesen508dincareesteospecie,amrecurslaospeciea
esenei,iprinaceastamiformulatcorectpropriul.
Lastabilireatezei,trebuiesfimatenicasnurecurgemmc.subiectulnsui,nicilaunadinspeciilelui.n
acestcaz,propriulakformulatcorect.Bunoar,spunndcpropriulvietiiestedeafiunapusdinsufleti
corp,nurecurgemnicilasubiect,nicilaunadinspetsale.Prinaceastaformulmcorect,naceastprivin,
propriulvie*
nacelaifeltrebuiescercetm,laceilalitermeni,daceiisaunufacmaicunoscutsubiectuldat.La
respingere,trebuiesl*seamadacntrebtorulnurecurgelanimiccaresfieopussubiect*sauabsolut
simultansauposteriorlui.nacestcaz,propriulm^formulatcorect.Setiecopuiisuntdelanatursimultani,
arc*estesimultandelanaturunuisubiectsauiesteposteriornucunoscut509.Aa,deexempluspunndc
propriulbineluies
506Aristotelciteazacestloccomunndousituaiideosebite.propriuasubiectuluinsui,unfeldeidemper
idemcaindefiniie.)Festeexprimatprintrospeciealucrului.^
507Speciaesteposterioargenuluiideaceeanuestemaicunoscobinuitnformulareapropriului.
508Sausubstana"(oOoia).
(S_
509RegulaelementarapropriuluiestedeafimaicunoscutbjecnjuiO**"^afianterior,subraportul
cunoaterii,subiectului.Ceeaceesteopuss^
opuiCategorii,10),posterior(veziCategorii12)sausimultan(Categ1cunoscutsaucelmulttotaadecunoscut
(simultanul)
416
,**2
TOPICAV,3,131a,b
_
opusulbinelui510ideaceeapropriulbinelui
I
^^bilireatezei,trebuiesfimatenisnuntrejnschimbla^opussubiectului,saudelanaturabsolutbuinm
nimiccare^r,uiDacprocedmaa,propriulesteformulatslmultan.sauPfe"ndcpropriultiineieste
concepiaceamaicorect.Bn05^anuafflrecursnjcilauntermenopus.nicilauntermenconvingtoare^^
subiectului,nicilauntermenposteriorlui.De'u'l'stiineiesteformulatcorect,naceastprivin.
!i.respingereatezei,trebuiesobservmdacDeasemenea,ia">*yt>
norulnuaformulatcapropriucevacarenuurmeaztotdeauna'Teculuiiuneorichiarnuiestepropriu512.n
acestcazpropriulnuTfostformulatcorect.Ccinicisubiectulcruiavedemciseatribuiepropriulnuvaprimi
cunecesitatenumelepotrivit,nicisubiectuluicruiavedemcnuiseatribuiepropriul,nuisevarefuzacu
necesitatenumele513.nafardeaceasta,nuestesigurcpropriulceiafostdatiiaparinecaatribut,deoarece
esteposibilcas1piard.iastfelpropriulnuvafievident.Deexemplu,dndcapropriulanimaluluicevace
estecndnmicare,cndnrepaus",amdatunpropriucareuneorinuiaparine,ideaceeanuamformulat
corectpropriul.
nschimb,lastabilireatezeitrebuiesavemgrijsformulmcaiuceeaceiaparinecunecesitatetotdeauna,
cciatuncipropriulxmulatcorect,naceastprivin.Bunoar,formulndcapropriul131b
:eeacefacebunpecelceoare",sadatcapropriucevacaretotdeaunasubiectului.Deaceea,naceast
privina,saforjatcorectpropriulvirtuii.'
510
b"lelu'
'SpUnndcestePusulrului.formulmpropriu]
^
*subiectului.
nvermcuOlhC0mentatOr'i'fraMeStegreoaieeavreasspuncS1'absolut.nutempor6CtUlCrU'a"
aPar'ine'numaidacpropriulaparine^tesnuprimeasc^^exemPluldemaiJos Unsubiectcareprimete^
nuPrimeteprOp^^lacmluinsuilacareseaplicpropriuli,invers,Patesprimeascnumelelucruluilacare

seaplic
417

II

1
1
I
1'
1

ARISTOTEL
Dupaceea,larespingere,trebuieslumseamariaformulatunpropriucareaparineunuilucrunum
specificaacestfapt514.nacestcaz,propriulnuestefCci,mainti,totcesentmplmpotrivaobiceiului \
caatare,ntruct,deobicei,estedesemnatcapropriu,de^^ceurmeaztotdeaunaunuisubiectaldoilea,nuse
i,l^"^
saspecificatlmurit,dacvremsformulmcapropriu'^ceeaceelposedactual.Aadar,snudmniciun
nreic,|ltl
Deexemplu,dndcapropriualunuianumitomfaptulcmpreuncualtul,dmunpropriuprezent,ideaceea
nu^corectpropriul,ntructnusaadugatrestricia.
Dimpotriv,lastabilireatezei,trebuiesobservmdapropriulactual,saprecizatcformulmpropriulactual.
nassaformulatcorectpropriulrespectiv.Deexemplu,spunndcprmiunuianumitomeste,actualmente,de
aseplimba,indicaiasodistincie,ideaceeapropriulafostformulatcorect515.
Dupaceea,larespingere,trebuieslumseamadacnlrebjaaredatcapropriuceeaceneestecunoscutnumai
prinperceprAtuncipropriulnuafostformulatcorect.Ccioriceesteperaidevinenesigurndatceestesustras
percepiei.Numaitimatunciitmaiaparinelucrului,ntructafostcunoscutnumaiprinpereepttAceastaeste
adevratoriundeatributulnuurmeaztotdeauna.necesitatesubiectului.Bunoar,spunndcpropriulsoarelui
este*fiastrulcelmaistrlucitorcaresemicdeasuprapmntul::adaosulcsoarelesemicdeasupra
pmntului1,sarecurscaractercareestecunoscutprinpercepie,ideaceeapropriu1
514Atributulcareuneoriaparine,alteorinuaparineunui'"""sigurpropriulaceluilucru.Ccipropriultrebuie
scaracterizezelotdeauestevorbadeatributulceaparineacum"(vw),nclipadeaa.
513Acestloccomunnuselimiteazlaceeacenuestetotdeauna,numainprezent,acum".Precizareatimpului
apliccorectloculco
516perCepiagaranteazrealitateaobiectuluiperceputnumaicperceptibil.Specificareanacestsensslbete
valabilitateapropriului,exempluldemaijos.icj:

517Aristotelacceptfrdiscuieteorianetiinific*geocen'^imobilncentrullumii,iarsoarelesemicn
jurullui.Estedrepti^micarepercepiei,ceeaceesteexact,darnutrageconsecinelec
418

TOHCAV,3,131b,132a
o*fi***
Ccidupcesoareleapune,numaitimdaclatcorect
^tului>deoareceelsesustragepercepiei.f
ib
00T^mJscd^T.tv""tezeitrebuiesobservmdacsaredat{nschimb,la^^constatatpnnpercepiesauun
propriu...propn"unatribut^c^^^^gvident necesitatesubiec.deipoatefiF*Vj^^formu]atCOrect,
naceastprivin.tutei.n"aCCSt,C!!1idcapropriuluneisuprafeedeafisubstratulr*exemplu.^a^^pfin
caracterulsubstratulculorii"lacevapriiaalculorii> apartine,nchipevident,totdeaunasubiectului,
^nsibil.dar'3*?*^corect,naceastprivin,propriulsuprafeei.pjeaceeasa^reSpingere,trebuies
vedemdacntrebtorula^Mtedreptunpropriu.Atunci,elnuaformulatcorectpropriul,ropriulnutrebuies
explicitezeesena.Bunoar,denumindropriulomuluianimalpedestrucudoupicioare"saredatca,'r'opnu
ceeaceexpliciteazesenaomului,ideceeapropriulnuafost
lormulatcorect.
nschimb,lastabilire,savemgrijsredmcapropriuceeace*poateconverticusubiectul,darsnu
exprimeesenalui518Atunci,propnulesteformulatcorect,naceastprivin.Deexemplu,formulndca
propriulomuluicelesteunanimalblnddelanatur",amformulatunpropriucaresepoateconverticuomul,
darnuexprimesenalui.Dejceeapropriulomuluiesteformulatcorect,naceastprivin.
Apoi,larespingere,trebuislumseamadacantrebtorula
lormulatpropriulfra1aezanesen519.Cci,lapropriicaila
rebuiesindicmmaintigenulidupaceeasrdugm
meni,naafelnctsdelimitmunlucrufadecelelalte.
**nui^aicuctinidccsicnipnuesiecorect
Moar,spunndcpropriulanimaluluiestedeaaveasuflet,
malnesenalui,ideaceeapropriulanimaluluinu
"cnHtnerZei'.tre^buiesj>avemgrijdeaaezanesenalui^pnulredmideaadugarestul.Numaiaa
lormulatnaceastprivin.Bunoar,spunnd
,alcniifost
51
'19
Esen
poatesubstitui
propriu(vezicarteaI,5),unatributvalabilnumaipentru
nupoatefiformulatfraarta
132a
ARISTOTEL
cpropriulomuluiesteunanimalcapabildeanv
redatprinaezarenesen,ideaceeapropriulonni^1
1/Atomiil*\tin*~i^**>*1rtMnMAf1nl^^*
THot'
formulat,naceastprivin.
<Locuricomunereferitoarelacorectaraportareasubiectulsu>
Acesteaaufostlocurilecomunedupcaretimdac'afostsaunuafostcorectformulat.Svedemacumlocuri?
potrivitcroraunpropriudatestesaunuestepropriunchipalJpLocurilecomunecarenearatnchipabsolut
cunpropriuafoaformulattrebuiesfieaceleaicaacelecareformuleazpurs'propriul.Dacaufostartate
acestea,vomexpuneodatcueksceledinti521.
nprimulrnd,larespingere,trebuiesexaminmtic,asubiectului,alcruipropriuafostformulatdentrebtor
vedea,bunoar,dacpropriulnuaparineniciuneiadinekpuin,dacnuestevalabilpentruelenceprivete
subiectuldat.dacnuestepropriufiecreiadinelenceprivetesubiectulaiipropriuafostdat522.nacest
caz,pretinsulpropriunuestecelafeFiindc,deexemplu,nuesteadevratcgeometrulnusepoatetenvreunul
dinraionamentelesale(geometrulsenalcnddesenwfigurigreite),urmeazcnuestepropriuomuluide
tiinonelanniciunraionamentalsu.
,...
520Pnacumsaucercetatlocurilecomunencarepropriulpoate^^esteformulatcorect.Urmeazlocurile
comunencarepropriulesterea
^ifrrestriciisidecifrposibilitatededesemnareincorect,cancI
nanumitprivin"(KartoOto).
tix^'^

521Aristotelcontopeteaicidouprobleme:a)dacpropriulaossauincorect,nmodabsolutb)dacpropriul
afostformulatpur1sldacafostformulatpurisimplu,afostformulaticorect.ti
522Aristotelnirtreinuanederespingereapropriuluiabsou^nuaparineniciuneiadinspeciilesubiectului
b)nuesteae^.subiectului,datoritsubiectuluic)nuaparinefiecreiadinele,
prinraportarelael.
420
TOPICAV,4,132a,b
v1**
tezei,trebuiesfimatenidacpropriulidacesteadevratsubraportulceesteformulatcanefiindpropriul,
deexemplu,afiunanimalcapabil
om.iaceastanmsurancareel132b
'luistnaceeacelesteunanimalcapabildea
nva
524pOatefintrebuinat,mainti,pentrures
[Acestlocc0cruesea(ievaratnumelelui,darnuesteadevrat
pngere.dac^"^numeienuesteadevrat,daresteadevrat
noiuneak1'S*oileupoatefintrebuinatpentrustabilire,dacnoiunea
mtdesprelucruldecareesteenunatinumele,cumidac
teenunatdesprelucruldecareesteenunatinoiunea].
respingere,trebuieslumseamadacnoiuneanueste
enunatdesprelucruldecareesteenunatinumele,idacnumelenu
sieenunatdesprelucruldecareesteenunatinoiunea.nacestcaz,
pretinsulpropriunuesteceladevrat.Fiindc,bunoar,caracterulde
aparticipalatiinaparineZeului,daromulnuesteenunatcapredicat
alZeului,urmeazcnuputemformulacapropriulomuluideafio
vieuitoarecareparticiplatiin"525.
Lastabilireatezeitrebuiesainemseamadacseenunnumele
despreceeaceseenuninoiunea,cumidacseenunnoiunea
Jespreceeaceseenuninumele.nacestcaz,propriulvafinrealitate
aceesteformulatcanefiindpropriul.Fiindc,bunoar,termenul
'esteadevratdespreceeacearesuflet",ifiindcaavea
steadevratdespretotceeaceestevieuitoare",urmeazc
ave^uflet"estepropriulvieuitoarei".
larespingereatezei,trebuiesobservmdacibiectulcafiindpropriulatributuluicareaparineAtunci
pretinsulpropriunuesteceladevrat.cfoculestepropriulcorpuluiconstituitdincele
K'pabildetii
w
Subi<*Mnsuinum1
repleparea"unadaos
^TeXov)estedeosebitdeaficapabilde
dwinitfii aldoilea~"mului atributulill
ns"inum7Ulv>nitii,aldoileaomului.
fiproPriu'atributuluipecareellconine.
421
li
ARISTOTEL
maifineprticele,nseamnaformulasubiectulcanr ~"su,i,deaceea,foculnupoatefipropriulcorpuluic
'maifineprticele.nadevr,subiectulnupoatefinr""coninutnsubiect,fiindc,nacestcaz.aceiaisubje
maimultorlucruridiferitecaspecii527.Cciacelai
multeatributespecificdiferitecareiaparinnumailui1
*predicate,subiectularfipropriullor,daca
formulmnr^"^acesta.Dimpotriv,lastabilireatezei,trebuiesaavemformulmcapropriulsubiectuluiceea
ceaparinesubiectupvafipropriuceeace,potrivitntrebtorului,afostformulatpropriul,presupunndcela
fostafirmatnumaidesprelucruri]ipropriueste.Bunoar,cndsespunecapropriulpmntuluiJ*ficorpul
specificcelmaigreu,amformulatcapropriulcorpul.caractercareestevalabilnumaidespreacestlucrui
careesteaMdespreelcapropriulsau.nacestchip,propriulpmntuluiai$formulatcorect.
Apoi,larespingere,trebuiesluamseamadacntrebtorulacpropriulprinparticipaie528.Atuncipretinsul
propriunuoti133aadevrat.Cciceeaceesteredatprinparticipaieaparinequiddiicaatareesteodiferen
valabilpentruoanumitspecie.Bunor.spunndcpropriulomuluiestedeafiunanmialpedestrucute
picioare,saformulatpropriulprinparticipaie,ideaceea*pedestrucudoupicioare"nupoatefipropriul
omului.
Dar,lastabilireatezei,trebuieslumseamacapropriul^redatprinparticipaieisnususinnimiccares
exprimlucrului,icaresfieconvertibilculucrulnsui.Atuncivanceeace,potrivitrespondentului,nuar

trebuisfie.^m^oa!_^icunpropriualanimaluluiestepredispoziianaturaldeap^amformulatpropriul
animaluluiniciprinparticipaie,meiP,^mareaesenei,caresfieconvertibillucruluidat.Deaceeziia
naturaldeapercepeesteunpropriualanimalului
'
527Dovadaindirect,negativsauprinabsurd.Dacaatributuluisu,cumoricesubiectaremaimulteatribute,
subiectulspecii,ceeaceestempotrivadefiniieipropriuluideafica!
528Participaia" termenplatoniccareestentn
esteposibilnumailagenidiferen,laquidditnle,nuilaprc'Prlsubiectuluiprinparticipaie"(icar
\xeretiv).
422
ej

TOPICAV,4,133a,b
ingereatezeitrebuiesobservmdacpropriulpopaceea,lare'P^biectu\^,cjnumaiposteriorsauanteriorlui.
upoaiefisimU"fostformulatcapropriunuestepropriu,sauacestcaz.ceeac^Bunoar,fiindceste
posibilcafaptulde
,rotdeauna.Bunoar,
asaparincuivanaintesaudupcalitateadeafi|Seplimbanagfraoranupoatefipropriualomului,sau
niciodat,ba'"__Lastabilireatezei,trebuiesluamseamadacu"ataparinetotdeaunacunecesitatesubiectului,
frstefiniiesauodiferen.Atuncivafipropriuceeace,potrivit'nusarcuvenisfie.Bunoar,fiindca
fianimalul"anva"segsetetotdeaunacunecesitatesimultancuafifrsfietotuidiferensaudefiniie,
acestatributvafipropriul
omului.
Peurm,larespingere,trebuiesaluamseamadacaacelaitermen
nceteazdeafipropriulacelorailucruri,ntructsuntaceleailucruri530.nacestcaz,nuestecuadevrat
propriuceeacetocmaiarirebuisfie.Bunoar,fiindcceeacemeritsfienzuit"nuarecapropriuceeace
parebununoroameni",cciceeacemeritsfienzuit"iceeaceestededorit"suntacelailucru.
nschimb,lastabilireatezei,trebuieslumseamadacacelai
mtestepropriulacelorailucruri,ntructsuntaceleai.nacestcaz,
ipropriuceeaceafostformulatcanefiindpropriul.Bunoar.
ropriulomului,caom,estedeaaveatreisuflete,atunciacelai
fipropriulmuritorului,camuritor.Acestloccomunpoate
atilaaccident.Cciacelorailucruri,ntructsuntaceleai,
acapartinSausnuleaParinacelaiatribut,"'etotdeai~Ka'arespingere'trebuieslumseamadacpropriul
nuicacelaipentrulucrurilecaresuntspecificaceleai,adevratidespresubiectulnicaspecii531.Fiindcnu
totdea1deastapelocdelasine,nuestenicipropriul
iasimultancusubiectulalcruipropriueste.Dacnueste1nuesteProPriu.Simultaneitateaesteluataicinalt
*.calsi''dentlCe'ProPriulunuiaesteipropriulceluilalt.>mSUntsP.iiidenticengen.
estcaz**.Unaeste
propriu]
423
133b
ARISTOTEL
omuluideasemicadelasine.Cciasemicade1delasinesuntidenticecaspecii,deoarecefiecarerilneia
aparinefiecruiadinei,caluluiiomului,ntruct^^nschimb,lastabilireatezei,sfimculuaream'
anilIlale.
aspecificaceleaiaupropriispecificaceiai.nacestca
ntrebtorului,nuartrebuisfiepropriul,estetotuiR^,estepropriulomuluideafiunanimalpedestrucud
^^'^pasreaarecapropriudeafiunanimalnaripatcudou"Plc'Oare.fiecaredinacetitermeniesteacelai
subraportulspec''dintreei532suntspeciiaiaceluiaigen,ntructamndou^subsumeazgenului
animal",iarceilalidoi533suntdife^^xanimal".Daracestloccomunneinduceneroare,cndunul<V^
artaiaparinenumaiuneispecii,iarcellaltaparinemaimi^deexemplu,pedestrucupatrupicioare.
Deoareceacelai"ialtul"sunttermeniluainmaimisensuri,nuesteuor,cnddiscuiaestesofistic,s
formulmunmJcareaparineunuisingurlucruinumailui.Cciceeaceaparinemlucrucareareunaccident
vaaparineiaccidentului,cndaciluatodatculucrulcruiaiaparine534.Deexemplu,ceeaceapanaomului
vaaparineiomuluialb,dacexistunomalb,iaraoaparineomuluialbvaaparineiomului.nacestcaz,
celemainulpropriiarputeafiatacatecuireteniesubpretextulcsubiectulluatnsineiunaltulluatmpreun

cuaccidentulsu,deexemplu...omulestealtul,iaromulalb altul,itotaacaltul"estealtul"este
subiectuldenumitdupstareasa.Cciceeaceaparine*vaaparineisubiectuluidenumitdupstareasa,iar
ceeaceapaipsubiectuluidenumitdupstareasavaaparineistrii.Bunoar,estedenumitsavantduptiina
sa,nuarputeasaib
ci
cineva
cinevaestedenumitsavantduptiinasa,nuptiineidearmnenezdruncinatprinraionament,cci
savantulvarmnenezdruncinatprinraionament
535
>:'Omulipasrea.
533Pedestrucudoupicioareinaripatcudoupicioare.
534Sofismulluiacelai"sialtul"estedeasusinecsubiec
1 'imsunto'"*
(deexemplu,om)isubiectulmpreuncuaccidentul(cmaio).
535Propriultiinei,aluneistri,nuesteipropriulsavdtennumaipotrivitstrii".Savantulsepoatenela,
tiinanusepvalabilpentruabstractnuestevalabilipentruconcret.
<
424
TOPICAV,5,133b,134a
zei536,trebuiesaccentumcsubiectulpar.laStab!iremlsubiectuluinusuntabsolutdeosebite,deisunt
ntuluiiacciden^f.^fiecruiaesteaitu]cciafiom
Pnf3PtUltSlucrucuafiomalbpentruomulalb5".Ma,jOmnueStma538deinflexiunilecuvintelor,
spunnd,deinems^^^^cermnenezdruncinatprin
""^teace/carermnenezdruncinatprinraionament,iar134aniuonamen1^1^sesteace\cermne
nezdruncinatprinraionament,despretiincnudmndnatprinraionament.nadevr,cnd
lcareTdn
atprin,
recurgelaoricemijloace,trebuies
<Altelocuricomunereferitoarelacorectaraportareapropriuluilasubiectulsu>
Dupaceea,larespingere,trebuieslumseamadacntrebtorul,
voindsredeaunatributcareaparinesubiectuluidelanatur,aales
oexpresiecaredesemneazunatributcareiaparinetotdeauna54".n
acestcaz,propriulformulatdeeltrebuiesfierespins.Bunoar,
^punndcpropriulomuluiestedeafiunanimalcudoupicioare'',
iioneazexprimareaunuiatributcareiaparinedelanatur,dar
nuleaz,prinexpresiaaleas,atributulcareiaparinetotdeauna.
*a,propriulomuluinupoatefideafiunanimalcudou
*".cciexistoamenicarenuaudoupicioare.
tmadovedicacelaicaracterpoatefipropriulialsubiectuluisingur^mpreuncuaccidentulsu.
om"i"a"1"Pentruomulalb"suntnoionaldeosebii,primul
****?,lacaur''?^'"^ma'suPerficial<cutoatsubtilitatealui:elserefer
r"P'recunoate'?''mOdifiC"V6rbaledUP=en'Cil/UriJcndUiscuicuUn|feptUlCduicediscutdeH
rt^rgtlatoatestratagemelebSar)l
cuicuUn|g'tributulcareSarne)eal.elnsuisofistinveterat.
cuo
s.neuraf
e'anatUr<PoatcsSnU'aParfinariP'dar'fle^innatere,fiedintrunaccident,
425
AR1STOTEL
un.
Dimpotriv,lastabilireatezei,trebuieslumqsaredmunpropriuceaparinedelanatur,dacex^
punzatoare.nacestcaz,propriulnuvaputeafiresn'!aestecnredndcapropriulomuluicesteunanimal
capabilda6eXeiI1!inunumaisformulmunpropriucareiaparinede1lnv^".vngsimexpresia
corespunztoare.Deaceea,nuseva>CMIpropriulformulat,naceastprivin,pretextndcn^rnuestedea
fiunanimalcapabildeanva"541.
Adugmcestegreusredmpropriullalucruriidenumitedupunaltulluatcaprim,saulalucrurilecaresu
T ^prime542.Ccidacformulmpropriulunuilucrudenumitd1"lucru,propriulvafivalabilidesprelucrul
pnm,iardacpro?formulatdespreacesta,vafivalabilidesprecellalt.Bunoarcapropriulsuprafeei

caracteruldeaficolorat,propriulvafivalabildesprecorp,iardacaficoloratestepropriulcorpului,el
vaSemidespresuprafa.Prinurmare,dacnoiuneapropriuluiestevattidespreceva,nunseamnceste
valabilinumele543.
Launiipropriisentmpl,destuldedes,eroareadeanud*mina:cumtrebuiesfieformulatpropriulialcui
propriuesledai5"Ccitoisesilescsredeacapropriulunuilucru:sauatribuiaparinedelanatur,calaom
caracteruldeaaveadoupicioareatributulceiaparinedefapt,calauniioamenicaracteruldeaa*patru
degetesauatributulspecific,calafoccaracteruldeafialedinprticelelecelemaifinesauatributulcarei
aparinenchicalaanimalcaracteruldeafiviusauatributulcare
.
541mprejurareacaccidentaluniioameninusuntcapabilieconstituieunpretextdeanegacpropriul
omuluiestecapacitateauea1 ^tg
542Existpropriicareaparinlucrurilor,nprimulrnd(iP"1'^/aficoloratestepropriuloriginaral
suprafeei,darcareapariniluc^jjjce*deexemplu,aficolorataparineicorpuluiprinsupraiaasa.
feraiipropriulaparine,directsauindirect,iunuilucruialtuia.estegr
unuisingurlucru,aacumcerenaturapropriului._afjcol*.
wDacsuprafaanuestecorp,noiuneapropriului.adlU.Jsjo1*valabilpentruamndou,fienprimul
rnd,fienaldoilearan.rmnedeosebireanominaldintresuprafaicorp.cefel
sPecteJfenunatdesprelucruri.Aristotelneoferoclasificareaproprii
544nceleceurmea/.,secercetea/.subt
esdeaproape.
426
TOPICAV,5,134a,b
lasufletcaracteruldeafiprudentsauzaaltuilucrU^avant_caracteruldeanufizdruncinatprinicaa^
fijdc^Qstaredelerminalsavantul
eistri
ca
:cinumaifiindcareostaredeterminat,savantullinenteraionale(^^.^prinargUmenteraionale)saupebaza
134b
'teposedatdealtlucru,calatiin,creiaiaparine
faptuluicstareaesdruncinatdeargumenteraionalesaupebaza
caracteruldeanu^^^animaluluiiaparinecaracteruldeaputea
altefiine,deexempluomul,aucaracteruldeapercepe,
percepe(ccii^par'ticipriilorlaanimal)sau,nsfrit,pebaza
'altlucru,cumunanimaloarecareparticiplavia.
11rmaredacnuseadaugprecizareadelanatur"comitem
indcsepoatentmplacaatributulceiaparinedelanatur
^crusnuiaparintotuica,deexemplu,omuluicaracterulde
Tveadoupicioare.Deasemenea,comitemoeroaredacnuam
specificatcamformulatcapropriulatributulceaparinedefapt,fiindc
subiectulnuestetotdeaunaaacumestenmomentuldefa.ca,de
exemplu,omulcupatrudegete.Deasemenea,comitemoeroare,dac
nusaspuslmuritcafirmmunlucrusaucasubiectprimsauca
subiectderivatdinaltul,fiindc,dacnoiuneapropriuluiestevalabil
despreceva,nunseamncestevalabilinumele,cum,bunoar,
caracteruldeaficoloratestepropriusuprafeeisaucorpului.Totaa.
:comiteeroaredacnusaobservatdinaintecpropriulafostdatpe
uifiecunlucruposedostare,fiecstareaesteposedat
a.nacestcaz,numaiputemvorbideunpropriu.nadevr,
ltnpropriulunuilucrupebazafaptuluicacestlucrueste
dealtlucru,propriulvaaparineilucruluicareposeda
.iardacaldmunuilucrupebazafaptuluicelposed
pnulvaaparineistriiposedate,ca,deexemplu,
**<estefo""^ZdrUncinatdevreunargumentraional",dacacest
atcapropriultiineiisavantului.Deasemenea,
:ba*afaptuluiC" \mS"aSPUSdinaintecpropriulaparinelucruluiUcrulPartjciplaaltulsauesteparticipat
dealt
Ki.

areaparineladoulucrurinsensdeosebit,deexemplu,SJtiinU"3ri
eoseh"'eStePsedatJeomuldetiin.PropriultrebuieDlreaaceasta
427
ARISTOTEL
^
I
lucru546.nacestcaz,propriulvaaparineialtorlucru'formulmpropriulpebazafaptuluicsubiectullui
estelucruri.elvaaparineilucrurilorcareparticiplaacesth^[*propriulesteformulatpebazafaptuluic
subiectulsu'ect''arlucruri,elvaaparineilucrurilorlacareelparticirnrC'^'a4formulmcapropriul
vreunuianimal,saualanimalul'caracteruldeafiviu.nsfrit,comitemeroaredacnusnu^cpropriul
aparinespeciei,fiindcatuncipropriulvaaparin^lucrucarecadendomeniulncareestevalabilpropriul
c^aparinencelmainaltgradaparinenumaiunuisingurlucru de'foculuicareposedcapropriu
caracteruldeaficeimaiuorcorpW
Uneori,putemcomiteeroareidacamadugatreferinalaspeCci,nurmaacestuiadaos,artrebuisaexiste
numaiospeciecarposedacestpropriu.Aceastansnuestecazullaunelelucnir.bunoarlafoc.Nuexisto
singurspeciedefoc,cimaimultspeciicrbunele,flacra,lumina.Toateacesteasuntfocurispecificdeosebit
Adaosuldereferinlaspecietrebuiespresupuncexistnuma:.singurspecie,aceeaartat,fiindc
altminteripropriulndiscuiev:aparineuneispeciimaimult,alteiamaipuin,cumestecazulfocukcafiind
corpulalctuitdinprticelelecelemaifine.Cciluminaesiialctuitdinprticelemaifinedectcrbunelei
flacra.Aacevastrebuiessentmple,afarnumaidacinumeleaparinemain135alucrului,desprecare
estemaivalabilnoiunea348lui.nafardeacea:sevantmplacapropriulsfieacelaiipentruceeacepose
termennchipsimpluipentruceeacelposedngradulcelmndomeniulposedatnchipsimplu,cumeste
cazulfoculuicare
546Participspecialagen,iargenulesteparticipatde*peU^lestep*subordonatulparticiplasupraordonatn
ca/.ulaldoilea,suPra0oareCUi"desubordonat.Genul",fiindparticipat,estepasiv,deaceeaele.noiunii,
iarspeciacareparticipactivesteforma.
547Dacnuformulmpropriulspecieintregi,cinumaialui
oformsuperlativ,deexemplu,propriulfoculuiestedeaticicogi^l>^subformasuperlativestepropriul
uneisubspeciiatocului(Iueiuj.flacJI*'|^deatribuireapropriului.Foculpoateaveacasubspecii:paracar
jeOpotfl"548Noiunea,expresia=Xdyoc.Numeledefocesteatn^]ioerlaiiy!)
_
caiflcrii,totui,fiindcluminaareprticelelecelemaiifoculuiseaplicmaimultluminiidectflcrii,
fiindcpropn
jf
428
J
TOPICAV,5,135a
^.1atacm
Teu
prticelelecelemaifine.Cciilumina,fiindcelemaifine,areacestpropriu,btorulformuleaznacestfel
propriul,trebuie^^pn\ej\i\uneiasemeneaobiecii,ci,deformulareapropriului,trebuiesartmncefel
ui549lmprPn]arespjngereatezei,trebuieslumseamadac
pa^formulatnsuilucrulcafiindpropriulsu.AtunciUdunuesteunpropriuadevrat,ccioricelucru
nvedeeTnsuiexistenasa,iarceeacenvedereazexistenanueste'^definiie550.Bunoar,spunndc
propriulbinelui551esteI secuvine",formulm lucrulnsuicapropriulsu(ccibineleacesecuvinesuntunul
iacelailucru),deaceeapropriulbineluinupoateficeeacesecuvine.
nschimb,lastabilireatezei,sfimatenica,frsredmlucrulnsuicapropriulsu,sformulmtotuica
propriucevacareestereciprocabilculucrulnsui552.nacestcaz,ceeaceafostformulatcanefiindpropriulva
fipropriuladevrat.Deexemplu,spunndcpropriulanimaluluiestecaracteruldeafisubstannsufleit,fr
sredmlucrulnsuicapropriulsu,formulmtotuicapropriucevacareesteprocabilculucrulnsui.De
aceeasubstanansufleitvafipropriulanimalului.
aceea,cndestevorbadelucruricupriasemntoare553,tezeitrebuiesobservmdacpropriulntreguluinu
esteesprepri,saudacpropriulpriinupoatefienunatieg.Inacestcaz,pretinsulpropriunuesteadevrat.
Totui,putemfnrmi.iv'aci,ialuciuniecupdruasemndioarc.
^nniciunuldi
'"consideraiecndntregul,cndpartea.
^>nconsiderai1^^^^propriulnuafostredatJustBunoar.'ceamaimaT'ntregu1'putemfonnulacapropriul
mriicaracterul
Un"ilucide3"1"316dCa?SratnacestchiP'amfornlulatuPriasemntoare,darcarenuesteadevrat
^

Cu
ropriul.
carese
Seamancuntregul
iextensiunecasubiectul.
429
ARISTOTEL
despreparte(cciomareindividual554nuesteceadeapsrat).Deaceeacaracteruldeaficeamaimaj "
ant^sratnupoatefipropriulmrii.LundnconsidCatUitate<leformuleazcapropriulaeruluicaracterulde
aputeafle'^achip,amformulatpropriulunuilucrucupriasem"^1^11**propriucare,ceedrept,este
adevratdespreunanare>('*|135bdespreoriceaer(ccinuoriceaerpoatefirespirat)De^^dea
puteafirespiratnuvafipropriulaerului.
Dimpotriv,lastabilireatezei,trebuiesinemseamaformulatpentrulucrulluatcapriasemntoareeste
adev"^^^lucrulluatcantreg.nacestcaz,ceeaceafostformulatpropriulvafitotuipropriul.Bunoar,dac
desprepmnt""*esteadevratpropriulctindessemitenjos,esteadevrat'*unanumitpmnt.De
aceea,estepropriulpmntuluicaracterlTtindedelanaturnjos.
<Locurilecomunealepropriuluiconsideratedinpunctuldevederealopuilor>
Dupaceea,cndestevorbadeopui555,trebuiespornimwntidelacontrari.Larespingereatezei,trebuie
svedemdacconWpropriuluidatnueste.nrealitate,propriulsubiectuluicontrar.In*caz,nicicellaltcontrar
nuvafipropriulsubiectuluicontrar,exemplu,contraruldreptiiestenedreptatea,iarcontrarulceluimajbine
estecelmaimareru.Darfiindcpropnuldreptiinuestemarebine,nicipropriulnedreptiinuestecelmai
mareraU'.^
Dimpotriv,lastabilireatezei,trebuiesinemseamac^^propriuluidatestepropriulsubiectuluicontrar.n
acestcvcontrarvafipropriulceluilaltsubiectcontau.DeexempU'ufflpestecontrarulbineluiirespingtorul
contraruldorituu.
554MareaTirenianfadeMareaMediterannuesteceatonapsrat.
Ojj
553CelepatruspeciideopuiaufoststudiatenCategondeosebitsaubucuratopuiicontrari.
430
TOPICAV,6,135b,136a
deafidorit,urmeazcpropriulruluieste
j6^ebuie^poprelativi_La
rnaldoilearan^^^relativu]prOpnuluidatnueste,n^Sivuluiceluilalt.nacestcaz,cellaltrelativnuva
Juate.proP""lativuiuinchestiune.Bunoar,dublulesterelativfiwcielPrPnUresui_fatdelips.Deoarece
excesulnuestemtate'fipropnuljumalall.
.^j^^nuyafipropnuj
propriuldu.".atezejtrebuiesinemseamadacrelativulpropriuluiJceluilaltrelativ.nacestcaz,icellalt
relativvafiproTuirelativ.Bunoar,dublulesterelativfadejumtatei"dTlla2esterelativproporieide2
la1.Atuncipropriuldublupfoporuae^de2]ajiarprOpriuljumtiiesteproporia557de1la2.rfdtreilea
rnd,larespingere,trebuieslumseamadactermenuldenumitpotrivitposesiuniinuesteunpropriual
posesiei558.ncestcaz,nicitermenuldenumitpotrivitprivaieinuvafipropriulorivaiei.Iardac,deasemenea,
termenuldenumitpotrivitprivaieinuestepropriulprivaiei,nicitermenuldenumitpotrivitposesieinuvafi
propriulposesiei.Bunoar,fiindcpropriulsurditiinuestelipsadesenzaie,propriulauzuluinuvafi
caracteruldeaaveasenzaie.Lastabilireatezei,trebuiesseinseamactermenuldenumitpotrivitposesiei
esteunpropriualposesiei.Atunciitermenuldenumitpotrivitprivaieivafiunpropriualprivaiei.i,de
asemenea,dactermenulutpotrivitprivaieiestepropriulprivaiei,atunciitermenulitpotrivitposesieivafi
propriulposesiei.Bunoar,dacpropriul136asdeavedeanmsurancareavemacestsim,atunciirbini
trebuiesfiedeanuvedeanmsurancarenuavemDua"dClanatUr'ar^tsavem559.
"*delanrT'trCbUieSPmimdelaafirmainegaii560,ianuensele5*'
.Daracestloccomunservetenumai
Bl
<ipopuii
aaca1fade2
secomportca2fade1Jumtateafadedublu
~JF^:ietleOpus'
r'^aifgvuiiu,i^d.
i^"itreafirmaiesinV^opozi'iacontradictorie,numitexactdeAristoteltofeif^^luan'Sape.
UnPrimcazestewPr?Ulcatelecarepotafirmasaunegacevadespreacelaiuoapredicatecuunsingursubiect.

431
ARISTOTEL
pentrurespingere.Bunoar,trebuiesvedemdacafirmaiasautermenulafirmativestepropriulunuilucru.n
acestcaz,negaiasautermenulnegativnuvafipropriulaceluilucru.itotaa,dacnegaiasautermenul
negativestepropriulunuilucru,atunciafirmaiasautermenulafirmativnuvafipropriulaceluilucru.De
exemplu,dacnsufleitestepropriulanimalului,nensufleitnupoatefipropriulanimalului,
naldoilearnd,trebuiescercetmpredicateleafirmativesaunegative,precumisubiecteledesprecaresunt
afirmatesaunegate,pentruavedea,larespingereatezei,dactermenulafirmativnueste.nrealitate,propriul
subiectuluiafirmativ562.nacestcaz,nicitermenulnegativnuvafipropriulsubiectuluinegativ.itotaa,dac
termenulnegativnuestepropriulsubiectuluinegativ,nicitennenulafirmativnuvafipropriulsubiectului
afirmativ.Bunoar,deoareceanimal"nuestepropriulomului,nonanimal"nuvafipropriulnonomului".i
totaa,dacnonanimal"paresnufiepropriulnonomului",nicianimalnuvafipropriulomului.
Lastabilireatezei,trebuieslumseamadactermenulafirmativestepropriulsubiectuluiafirmativ.nacest
caz,itermenulnegativvafipropriulsubiectuluinegativ.itotaa,dactermenulnegativestepropriul
subiectuluinegativ,termenulafirmativvafiielpropriulsubiectuluiafirmativ.Deexemplu,deoarecepropriul
nonanimaluluiestedeanutri,propriulanimaluluivafideatri.itotaa,dacatriparesfiepropriul
animalului,caracteruldeanutrivapreasfieielpropriulnonanimalului.
naltreilearnd563,trebuiescercetmsubiectelensei,pentruavedea,larespingereatezei,dacpropriuldat
estepropriulsubiectuluiafirmativ.nacestcaz,acelaitermennuvafiipropriulsubiectuluinegativ.itotaa,
dactermenulpropusestepropriulsubiectuluinegativ,elnuvafipropriulsubiectuluiafirmativ.Deexemplu,
deoarecensufleitestepropriulanimalului,elnuvafipropriulnonanimalului.
Lastabilireatezei,dacpropriuldatnuestepropriulsubiectuluiafirmativ,elvafipropriulsubiectuluinegativ.
Daracestloccomunne
562Aldoileacaz:doupredicateidousubiecte,cndafirmate,cndnegate.
563Altreileacaz:acelaiatributpoatefiafirmatsaunegatdespresubiectediferite(subiectafirmativsau
negativ).
432
TOPICAV,7,136a,b
neroare564.CcitermenulpozitivnuestepropriulsubiectuluiHv565sinicitermenulnegativnuestepropriul
subiectuluiafir 136b 566lnadevr,termenulafirmativnuaparineunuisubiectnegativ,termenul
negativpoateaparine,ceedrept,unuisubiectafirmativ,
567
darnucapropnu .
Dupaceea,trebuiescercetmmembriiuneidiviziuni568,pentruavedea,larespingereatezei,dac,n
realitate,niciunmembrualdiviziuniinuestepropriulvreunuiadinceilalimembri.Inacestcaz,termenul
propusnupoatefipropriullucruluipentrucareestepropuscapropriu.Bunoar,deoarececaracteruldeafio
vietateperceptibilnuestepropriulniciuneivietimuritoare,caracteruldeafiovietateinteligibilnupoatefi
propriulZeului569.
Lastabilireatezei,trebuiesobservmdacvreunmembrurestantaldiviziuniiestepropriulfiecruiadin
membriidiviziunii.nacestcaz,termenulrestantvafi,deasemenea,propriulaceluimembru,cruia,dupspusa
ntrebtorului,nupoatesifiepropriu.Deexemplu,estepropriulprudeneideafi,delanatur,virtuteaprii
raionaleasufletului,itotaaestepropriulfiecreiadincelelaltevirtuideafivirtuileuneianumitepria
sufletului.Deaceea,propriulstpniriidesinevafi,delanatur,sfievirtuteapriiapetitiveasufletului570.
564Eroareaconstnafacedintruntermenafirmativpropriulunuisubiectnegativi,invers,dintruntermen
negativ,propriulunuisubiectafirmativ.
565Nuputemspune,deexemplu:afivirtuosestepropriulnonomului".
566Nuputemspune,deexemplu:anufivirtuosestepropriulomului".
Anufivirtuos"poatefipredicatulanimalului",darnucapropriu,ccimultelucrurinusuntvirtuoasepropriul
nsnuseaplicdectunuisingurlucru.
Diviziuneaplatonicaredoimembricoordonaideexemplu:muritor,nemuritor.Inexemplulceurmeazseiau
patrumembri,caresuntctedoimembriaiuneidiviziuni.Dacprimulnuestepropriulceluidealtreilea,nicial
doileanuvafipropriulceluidealpatrulea.
Ceipatrumembrisunt:sensibiliinteligibil(odiviziune)muritorizeitate(adouadiviziune).
Ceipatrutermenisuntaici:prudenaistpnireadesine,deoparte,partearaionaliparteaapetitiva
sufletului,dealtparte.Dacpropriulprudeneiestedeafi,enatur,virtuteapriiraionale,totaapropriul
celorlaltevirtuiestedeafi,delanatur,virtuteauneiadinceletreiprialesufletului.
433
ARISTOTEL
<Diferitelocuricomunealepropriului,ca:termeniderivai,asemntori,referitorilaexistenidevenireetc>
Dupaceea,trebuiescercetmtermeniiderivai,pentruavedea,larespingereatezei,dactermenulderivatal

propriuluidatnuestepropriulunuiderivatalsubiectului571.nacestcaz,cellalttermenderivatnuvafiniciel
propriulceluilalttermenderivat.Deexemplu,deoareceadverbulnchipmoral"nuestepropriuladverbuluin
chipdrept",nicimoralul"572nuvafipropriuldreptului".
Lastabilireatezei,trebuieslumseamadacuntermenderivatalpropriuluidatestepropriulunuiderivatal
subiectului.nacestcaz,icellalttermenderivatvafipropriulceluilalttermenderivat.Deexemplu,deoarece
pedestrucudoupicioare"esteunpropriualomului,totaaestepropriulomuluicaracteruldeafipedestrucu
doupicioare"573.Dartrebuiescercetmnunumaiderivaiiletermenuluindiscuie,ciiopuiilor,cumam
artat,deasemenea,lalocurilecomunedemainainte574.Astfel,larespingereauneiteze,trebuieslumseama
dacderivaiadinopusulpropriuluidatnuestepropriulderivaieidinopusulsubiectului.nacestcaz,derivaia
celuilaltopusnuvafinicieapropriulderivaieidincellaltopus.Deexemplu,deoareceadverbulnchip
moral"nuestepropriulluinchipdrept",adverbulnchipimoral"nuvafinicielpropriulluinchip
nedrept".
Lastabilireatezei,trebuiesobservmdacderivaiaopusuluipropriuluidatestepropriulderivaieidinopusul
subiectuluidat.nacestcaz,derivaiaceluilaltopusvafipropriulderivaieidinaltopus.Bunoar,daccelmai
bun"estepropriulbunului",icelmairu"estepropriulrului".
Dupaceea,trebuiescercetmlucrurilecareseaseamn575,pentruavedea,larespingereatezei,dacceeace
seaseamncu
571Laderivaie",deasemenea,seiaupatrutermeni,dincarealdoileaestederivatdinprimul(moral"),iaral
patruleadinaltreilea(drept").Untermenesteadjectiv,iarcellaltesteadverb.
572Moral"estetraducerealuitoiotXov(nsenspropriu:frumos").
573Derivaia"areaicisensuldecazuri":nti,genitivul,aldoilea,dativul.
574Deexemplu,carteaaHa,cap.9,114b.
575Ladreptvorbind,lucrurilecareseaseamnsuntlucrurilecareseaflnaceeaiproporiesauanalogie".
Exempleleceurmeazaupatrutermeninraportdeasemanarsaudeanalogie,doictedoi.
434
TOPICAV,7,136b,137a
nuldatnueste,nrealitate,propriulaceeaceseaseamncu
Wctulnacestcaz,cellaltlucrucareseaseamnnuvafiniciel
riulasemntorului.Deexemplu,deoarecearhitectul,nceeace
'vesteconstruireauneicase,seaseamncumedicul,nceeace
vesterestabilireasntii,ideoarececaracteruldearestabili
"ntateanuestepropriulmedicului,atunciicaracteruldeaconstruio
casnuestepropriularhitectului.
Lastabilireatezei,trebuiescercetmdacceeaceseaseamncupropriuldatestepropriulaceeacese
aseamncusubiectul.nacestcazsicellaltlucruasemntorvafipropriulasemntorului.Deexemplu,
deoarecemedicul,nceprivetecapacitateadearestabilisntatea,seaseamncugimnastul,nceprivete
capacitateadearestabiliputereamuchilor,urmeazcpropriulgimnastuluiestecaracteruldearestabiliputerea
muchilorideaceeapropriulmediculuiesteaceldearestabilisntatea.
Dupaceea,trebuiescercetmlucrurileidentice576,pentruavedea,larespingereatezei,dacatributulidentic
fadedousubiectenueste,nrealitate,propriulsubiectuluicaresecomportidenticcusubiectulndiscuie.n
acestcaz,atributulidenticfadeceledousubiectenuvafinicipropriulsubiectuluicare,fadeel,esteidentic
cuprimulsubiect577.nschimb,dacatributulidenticfadedousubiecteestepropriulsubiectuluicare,fa
deel,esteidenticcusubiectulndiscuie,atuncielnuvafipropriullucruluifadecareafostformulatcafiind
propriulsu578.
[Bunoar,deoareceprudenaesteidenticfadefrumosulmoraliurtulmoral,ntructeaestetiina
amndurora,ideaceeapropriulprudeneinuestedeafitiinafrumosuluimoral,atuncipropriul
Noulloccomunsedeosebetedecelprecedentprinaceeactermeniicomparainumaisuntpatrudoicte
doicitrei,fiindcunulesteunpredicatidenticpentrudousubiecte.
Textulesteobscur.Elvreasspunc,nipotezacunatributesteidentic
pentrudousubiectedate,dacatributulnuvafipropriulunuia,elnuvafinicialceluilalt.
Dacatributulidenticestetotuipropriulunuisubiect,nuvafipropriulceluilalt,
ncoricelucruarepropriulsu,carenupoatefiialaltuia.Exemplulceurmeaz
neoarecareluminasupraacestuiloccomun,unuldincelemaidificile.Amzis
..arecarelumin",fiindcstructuraexempluluiestealtadectateorieidemainainte.n
Pcenaintesevorbeadeacelaiatributpentrudousubiecte,exemplulvorbetede
Uatribu'epentruacelaisubiect.
137a
435
ARISTOTEL
prudeneinuvafinicideafitiinaurtuluimoral.Dardacestepropriulprudeneideafitiinafrumosului

moral,nupoatefipropriuleideafitiinaurtuluimoral.]Ccinuesteposibilcaidenticulsfiepropriulmai
multorlucruri5W.Lastabilireatezei,acestloccomunnugsetenicioaplicaie,cciidenticul,fiindunul,este
totuicomparaicumaimultesubiecte.
Dupaceea,larespingereatezei,trebuiesluamseamadacapredicatulexprimatprinverbulafi"nueste,n
realitate,propriulsubiectuluiexprimatprinverbulafi".nacestcaz,nicidistrugereanuvafipropriul
subiectuluiexprimatprinverbulafidistrus",nicidevenireanuvafipropriulsubiectuluiexprimatprinverbula
deveni"580.Deexemplu,deoarecenuestepropriulomuluideafiunanimal,nuvafinicipropriuldeveniriisale
deadevenianimal,nicialdistrugeriisaledeasedistrugeanimalul.Cumamprocedatdelaexistenladevenire
iladistrugere,totaavomconchidedeladevenirelaexistenidistrugere,caideladistrugerelaexisteni
devenire.
Lastabilireatezei,trebuiesobservmdacsubiectulexprimatprinverbulafi"areunpropriuexprimatprin
verbulafi".nacestcaz,isubiectulexprimatprinverbuladeveni"vaaveacapredicatunpropriuexprimat
prinverbuladeveni",isubiectulexprimatprinverbulafidistrus"vaaveacapredicatunpropriuexprimat
prinverbulafidistrus".Deexemplu,deoarecepropriulomuluiestedeafimuritor581.vafipropriuldevenirii
omuluicaracteruldeadevenimuritor,iarpropriuldistrugeriiomuluicaracteruldeafidistrus.Totaa,cumam
spus,la
579Exemplulareurmtorulconinut.Prudena(<t>po'vT)ai<)estetiina(irioTrjun)binelui(afrumosului
moral)iarului(aurtuluimoral).Dacacumpropriulprudeneiestedeanufitiinabinelui,eanuvafinici
tiinarului.Ccieaareraportdeidentitatecuamndou.Dardacpropriulprudeneiestedeafitiina
binelui,urmeazcnupoatefiiaceldeafitiinarului,cciaceiailucrunupoatefipropriu)adoulucruri
estempotrivadefiniieipropriului.itotuipropriulprudeneiestedeafitiinabineluiiarului,fiindc
tiinaesteconvertibilcutiinabineluiiarului.Acestloccomunservetedecinumairespingerii,nui
stabilirii,deoareceniciuntermennuestepropriuladoulucruri,incaunorlucruricontrarii.
580ntroexprimaregreoaie,loculcomuntrecedelaafi"laafidistrus" i,adeveni",precumiinvers.
ExemplullmureteidedataaceastagndulluiAristotelDacpredicatulafi"nuestepropriusubiectului
fiin",nicipredicatulafidistrus"sauadeveni"nuestepropriuldistrugerii"saudevenirii".
581Termenulgrecpentrumuritor",aplicatnumailaom,esteftpoToc,spredeosebirede8vt)toccarenseamn
totmuritor"aplicatlatoateanimalele.
436
TOPICAV,8,137a,b
.atezejtrebuiesconchidemdeopotrivdeladevenireidis 137b6arelaexjstenllatotceeace
decurgedinraportareaacestornoiuni.ApoitrebuiescercetmIdeeaunuilucru582,pentruavedea,la'serea
uneiteze,dacpropriuldatnuaparineIdeiisaunuiaparineIdeealucruluialcruipropriuestedat.nacest
caz,ceeaceafostfrmulatcapropriunuestepropriuladevrat.Bunoar,deoarececaracruldeafin
nemicareaparineomuluinsine,nuntructesteom,cintructesteIdee,nupoatefipropriulomului
caracteruldeafin
nemicare.
Lastabilireatezei,trebuieslumseamadacpropriuliaparineIdeii,ianumedaciaparinentructeaeste
Ideealucruluidesprecarenusaformulatpropriul583.
Cci,nacestcaz,ceeacenutrebuiesiaparincapropriuestetotuipropriullucrului.Deexemplu,aparine
animaluluinsine,ianume,ntructesteanimal,caracteruldeaficompusdinsufleticorpdeaceeavafi
propriulanimaluluicaracteruldeaficompusdinsufleticorp584.
8
<Locuricomunealepropriuluiprivitoarelamaimult,maipuiniegal>
Dupaceea,trebuiescercetmmaimultulimaipuinul,maintilarespingereatezei,pentruavedeadac
ceeaceestemaimultunanumepredicatnueste,nrealitate,propriulaceeaceestemaimultsubiectul
corespunztor.nacestcaz,ceeaceestemaipuinunanumitpredicatnuvafinicielpropriulaceeaceestemai
puinsubiectulcorespunztorniciceeaceestemaipuin585unanumitpredic