Sunteți pe pagina 1din 25

Vizita touard;ului Nicolae Ceau;escu tn

Liberio, Argentina .si Guineeq-O noud

remorcobild contribulie lq dezooltarea


relaliilor cu ltopoarele tdrilor tsizitate, lq
afirmarea ideilor sociqlismului, ls promolarea lelurilor dezooltdrii indeltendente,
proltd;irii economice lf sociqle a tuturar
no[iunilor, la intensificarea luptei antiimpe-

li

risliste Si onticolanialiste, pentru instaurares


unei lumi a pdcii ;i calabordrii
(Din Hotdrirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu
privire la vizita tovariqului Nicolae Ceaugescu in Liberia,
Argentina 9i Guineea)
fotocror,rca AULKTKLS

l\r. 4-)

Preqedintele Nicolae Ceaugescu li preledintel William Tolbert salutati pretutindeni de lumerogi locuitori ai capitalei,
care au iegit in intimpinare cu tradilionalele tamtamuri, cu cintece $i dansuri, exprimind, cu o exuberan;i proprie acestui
popor, bucuria de a avea ca oaspeli pe solii natiunii noastre.

La Dcpartamentul ttiinlific al Universititii din Monrovia, una dintre cclc mai vcchi universitigi
africane, academician dr. ing. ELENA CEAU9ESCU primind explicatii din partca prqcdintei
acestui deDartament, AGNES DAVIES.

1{!^

Ptantalia de cauciuc Firestonc


- una dintre cele mai mari !i mai bine organizate din lume.
Preqedintele NICOLAE CEAUSESCU si tovartia ELENA CEAU$ESCU, impreuni cu
pregedintele !7. TOLBERT;i doamna VICTORIA TOLBERT, asistind la demonstragia de
extracde a latexului din arborele de hevea.

",$s
(.-

lra-.

'

:1f

tl

Executive Mansion House. Tovarisul NICOLAE CEAUSESCU gi tovari$a ELENA CEAU$ESCU primind pe secrerarul
general al partidului Thc True Whig Party, MCKINLY DESHIELD.

I
!

{}'i
i,$

Intr-o atmosferi destinsi, de stimi reciproci gi prietenic, carc a preigurat rezultatele deosebit de fructuoase ale
inalt romho-liberian, pre;edintele NICOLAE CEAU$ESCU qi preiedintele WILLIAM TOLBERT
au inceput, la Executive MansioD House, convorbirile oliciale.

dialogului la nivel

(D

\.1
Aspect de la ceremonia semn,rii documentelor oficiale romano-liberiene
- Declaralia solemni comuna si Comunicatul
Comun
care consfinlesc o noui etapA, calitativ superioari, in relagiile dintre cele doui liri 9i popoare.

Caldi stringere de miri intre preFdintele NICOLAE CEAU$ESCU ti pre$edintele ISILLIAM TOLBERT care incheie
ceremonia seranirii Declaragiei solemne comune gi a Comunicatului comun romAnoliberian, documente de excepgionali
imponanlS pentru viitorul relaliilor dintre RomAnia si Liberia, exemple de modul cum doui state ia;eleg si conlucreze
activ in interesul lor, al cauzei picii $i colaboririi internationale.

$
N

:,-:.1': :- t V *- .; -

{t
'J..

il
.4t
5 martie, orele 12,00: La reqedinla Olivos au inceput primele convorbiri oficiale intre pregedintele NICOLAE CEAU$ESCU, tovariga ELENA CEAU$ESCU si pregedintele JUAN
PERON. doamna MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON.

:- :r

t/.- t

/\

a9

Mrercun,o martre. La st iD prrma zr, ccl dor prclcdinlr au coiltinuat) intr-o atnosleri de
caldi prietenie, dialogul menit si dea noi dimensiuni colaboririi pe multiple planuri intre
RomAnia qi Argentina.

Congresului nalional, sediul Senaruiui 9i Camerei DepuratiJor. in rnragrnc prclcdinrelc NICOLAE


CEAU;ESCU, tovari;a ELENA CEAU$ESCU, in mijlocul parlamcntarilor argentinicni. Solii poporului roman se intrelin
cu cordialitate cu parlamentarii argentinieni ca.e isi exprimi satisfaclia dc a avea in mijlocul lor pc presedintele NICOLAF
CEATJSESCU qi pc tovarisa ELENA CFALTSES('U

Viziti la palatul

.. * .,'.s. .Y'4*

Cei doi pregedinli, tovari;a ELENA CEAU$ESCU, doamna PERON punind insemnele inaltelor ordine ce le-au fost
confe te - se intregin cu cordialitare.

V'i
..'.11,

E: $

In mijlocul muncitorilor 9i tehnicicnilor de la r, Somisa,r: o noui qi grditoare dovade a solidaritilii


militante dinte clasa muncitoare din Argcntina si RomAnia.

:'

Aspect drn timpul intilnirii cu mcmbrii conducerii Conlederagrei Geleraic a Muncii dtn
Argentina(C.G.T.) carc numiri peste 4,5 milioanc de mcmbri intilnire desfd$uratd
sub semnul prietenici ;i dorinlei de colaborare intre sindicatele din cele doui liri.

,il

-..*

#' *.

;4

r-,

t\.--

{. td,.

tc. ''"'

Dupi vizitarea intreprindcrii de

medicamente

;i

produse.chimice u_Roche:
pentru copur salartatllor.

o un scurl

popas la

crega;i ciminul de zi

'jl.

tl

Solemnitatea conferirii titlurilor de Doctor Honoris Causa ale Universitilii din Buenos Aires, un nou moment cu profunde
semnificalii pentru pdetenia romano-argentinian5, o noui dovadi de stimi ;i consideragie fagi dc solii poporuiui romdn,
In imagine: tovarigr.rl NICOLAE CEAU$ESCU rostindu-;i cuvinrarea, urmiriti cu deosebiri atertie de to;i cei prezen;i.
Activitatea tovarSgului NICOLAE CEAU$ESCU gi a tovari;ci ELENA CEAU$ESCU a fosr, de asemenea, omagiatd
prin acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa qi din partca Univcrsitiqii din Sud-Bahia Blanca.

Preqedintele NICOLAE CEAU$ESCU $i tovarita ELtsNA CtsAUSESCU se intrcgin cu


RICARDO BALBIN si cu alti membri ai conducerii U.C.R.

'fovarSqul NICOLAE CEAU$ESCU prime;te delegalia Partidului Comunist din Argentina,


in fruntc cu RODOLFO GHIOLDI, membru al Directiunii P. C. din Arsentina.

Aspect din timpul dialogului intre prcgedintele NICOL-{E CEAUSESCU si OSCAR ALENDE,
lider al Partidului Intmnsigcnt gi al Alianger populare revolulionareJ pe cate seful statului
roman l-a primit, la rqedinqa sa, cu prilejul vizitei in Argentina.

r3-rl

Pretediotele NICOLAI CEAU$ESCU !i ARTURO FRONDIZI, fost prepdinte al Argentinei,


pregedintele Migcirii pentru integmre ;i dezvoltare, grupare politici din FREJULI (Frontul
Justilialist de Eliberare) in timpul intrevederii acordate de teful statului romen.

rl
Vineri, 8 martie, ora 9,30. Moment istoric: solemlitatea semnerii dc ceffc cei doi pregedinti a Tratatului de prictenie
Si cooperare dinttc celc doue Fri qi a Comunicatului cdmun romano-argentinian documente de exceplionali importanqi,
ce incununcazi in mod strilucit rezulratele vizitei in Argentina) care deschid perspective largi de colaborare ii coopelare
intre cele doui liri !i popoare pe pian economic, politic gi social-cr:ltural.

Buenos Aires,5 martie 1974, orele 11.00: Caldn revcdere pe pimintul Argcntinci intrc prcscdintelc NICOLAE CEAU$ESCU
;i Prefedintele IUAN DOMINGO PERON.. Pe feqele cclor doi pre;edin$ se citestc bucuria dc a:je reinrilni, dc a contrnua

dialogul incepur cu un an

in urme in

Rolrliinia.

ti tovarSga ELENA CEAUSESCU, impreuni clr pregedintele SEKOU TOURE si


salutind, pe aeroportul Gbessia, populalia capitalei sositd in intimpinarea oaspelilor romini.

Tovarisul NICOLAE CEAUSESCU


doamnd

ANDRfE ToURE,

il$;
-. r. |}

r'j ?F

Illi

Urmirit cu

profund interes qi caldd simpatie, tovari;u1 NICOLAE CEAU$ESCU rosteste un mare discurs la adunarea
n^n,rlrri,lc pe stadionul din Conakry, care a avur loc cu prilejul vizitei solilor poporului roman.

Convorbiri oficiale romAno-guineeze coosacrate identilicirii de noi domenii de colaborare si ciilor de extindcre a relaliilor
intre partidele 9i statele noastre, care au cxprimat, totodati, voing comuni de a conlucra in viala interna;ionall pentru
triumful cauzci pecii, libendqii, independenfei nafionale, democra;iei ;i progresului social,

,I

Intrevedere caldi, prieteneasci, intre tovarisul NICOLAE CEAUSESCU si tovarioii ARISTIDES PEREIRA, secretar
general al Patidului African al Independenlei din Guineea-Bissau qi Insulele Capului Verde, si LOUIS CABRAL,
preqedintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, in timpul cdreia a fost reafirmati voinla comuni de a intiri
'.lariil-;A
;i solidaritate militanti dintre poporul romAn ;i poporul din Guineea-Brssau.
^'i.r.-i.

'.1

if

)
\.

Atmoslera entuzrasta pc strezrie oratului Kankan. l'rclcdrnli NICOLAE CEAU$ESCU qi SEKOU TOURE rispund cu
p etenie caldelor manifestafi ale locuitorilor oralului, care ifi exprimi bucuria de a avea ca oaspcqi dragi pc solii poporului romin.

iit
:.ii;

'i'i.,

Imagine sugestivi pe acroportul din Labe. Un copil guineez se apropie de tovariga ELENA
CEAU$ESCU, licindu-se mesagerul sentimentclor de stimi gi prcluire ale populaliei.

tl

&

Momentul culminant al vizitei intreprinse de tovar[tu] NICOLAE CEAU$ESCU Ei rovard$a ELENA CEAU$ESCU
in Guineea.- semnarea Tratatului de prietenie 9i cooperare ti a Comunicatului comun romdno-guineez, documente de
exceplionall importanli in cronica relaiilor dintre cele doui liri ;i popoare gi pentru viitorul conlucririi in probleme
ntelnaFonale de lnteres comull.

S-ar putea să vă placă și