Sunteți pe pagina 1din 1
000231 65 MUNTCTPTUL CHTgTNAU PRIMARA MD-2012, Republica Moldova, municipiul Chigindu, bd.$tefan cel Mare gi Sfdnt,
000231 65
MUNTCTPTUL CHTgTNAU
PRIMARA
MD-2012, Republica Moldova, municipiul Chigindu, bd.$tefan cel Mare gi Sfdnt, 83
Te I efo n : 227 -236, 222-380, f ax 223- 1 45, E-m a i | : p ri m a ri a @ p mc. m d
/'/ 'Ci "2-*t/5
/'/
'Ci "2-*t/5
Stima(i profesori, Dragi pirin{i ;i elevi, Pentru fiecare etapd importantd, din viala noastrd vine qi
Stima(i profesori,
Dragi pirin{i ;i elevi,
Pentru fiecare etapd importantd, din viala noastrd vine qi momentul emofionant de a face
bilanlul realizarilor. Astitzi incheiem anul de studii 2014-2015, care a fost plin de momente fie
frumoase, fie dificile, dar cel mai important, propice dezvoltdrii ;i progresului educaliei.
A fost un an plin de evenimente, schimbdri, reforme, toate indreptate pentru a crea condilii
optime atdt pentru elevi, cdt gi pentru cadrele didactice. Un sistem educalional eficient este acela
centrat pe elev, dar frrd, a exclude cadrul didactic. Or, principiul de bazd de la care a pornit mereu
municipalitatea a fost acela de a investi in viitor. Scoala este viitorul ![rii!
I.lltima zi de Scoald, ultimul clopolel - sunt momente care vor rdmdne in evolulia f,recdrei
personalitSli aidoma unor pietre de hotar. De aici putem aspira mai departe, spre noi orizonturi. Pe
parcursul celor 9 luni de studii elevii au avut posibilitatea sd acumuleze mai multe cunogtinle, deci Ei
mai multe ganse de reahzare personald.
Apreciem efortul Ei deschiderea managerilor institu{iilor municipale de invalamAnt in
organizarea Ei coordonarea efrcace a procesului educaJional, asigurdnd condilii pentru stabilirea Ei
p[strarea relaliei armonioase dintre acei trei subiecli: gradinila/gcoala-copil-pdrinte.
Aducem mulfumiri cadrelor didactice care muncesc cu ddruire de sine la educarea noii
generalii. Profesorii sunt acei de care depinde direclia care o va alege copilul de azi, gcoala de mdine,
procesul de integrare europeand.
Absolven{ilor le dorim drum bun in calea viselor, sa imbrdligali profesia dragd sufletului, nu
inainte de a trece cu succes examenele de maturitate! $coala vieJii este una deloc simpld, frrb
examene ;i
qanse repetate. Cu toate acestea, sd nu uitali de profesorii care v-au qcolit, care v-au
devenit a
doua familie. Sa iubiji cartea pentru cd anume ea vd va lumina calea. Se Etie cd cel care
cunoagte multe, e puternic Ei avantajat. Iar noi ne dorim o societate prosperd, puternic[, cu principii
morale gi valori europene.
Pirin{ilor si tuturor cetdlenilor {inem sd le mulJumim pentru suslinere Ei incredere, dorindu-le
forle Ei implinire sufleteascd prin realizdrile copiilor.
in noul an de studii sd ne revedem mai puternici, cu mai mute idei, proiecte ;i realizari.