Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

PENTRU BALASTIERE
Dispozitii generale
1. Prezentele instructiuni se aplica la activitatile de explatere la suprafata a nisipului,
pietrisului si balastului.
2. Raspunderea pentru asigurarea cnditiilor de securitate si sanatate a muncii revine
conducerii unitatii respectiv conducatorului locului de munca.
3. In functie de volumul activitatilor desfasurate, de modul de organizare, de complexitatea
lucrarilor, de riscurile specifice acestora precum si de numarul salariatilor si al locurilor de munca, se
va stabili personalul cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca .
4. Locurile de munca vor fi concepute astfel incat sa asigure protectia adecvata a lucratorilor
contra riscurilor profesionale.
5. Locurile de munca in aer liber vor fi iluminate corespunzator cu lumina artificiala, in cazul in
care lumina naturala nu este suficienta.
6. Locurile de munca exterioare vor fi amenajate astfel incat lucratorii :
- sa fie protejati contra influentelor atmosferice si, dupa caz, contra caderilor de obiecte
- sa nu fie expusi noxelor, pulberilor, zgomotului sau vibratiilor
- sa poata parasi rapid postul de lucru, in caz de pericol, sau sa poata fi salvati
- sa nu poata aluneca, cadea
7. Locurile de munca trebuiesc supravegheate de catre persoane responsabile, numite in
scris de catre conducerea unitatii, persoane care trebuie sa ajunga la posturile de munca pe care le
supravegheaza cel putin data in cursul unui schimb.
8. Pentru executarea unor lucrari periculoase se va elabora un Permis de lucru care va
cuprinde conditiile de indeplinit la executarea sarcinilor de munca, masurile de prevenire a riscurilor,
etapele de derulare a activitatilor, modul de utilizare a echipamentului de protectie.
9. Echipemnetle de munca vor fi montate si protejate astfel incat sa fie prevenite toate
riscurile. Echipamentele de munca trebuie supuse verificarilor periodice conform cartilor tehnice.
10. Caile de circulatie in balastiere trebuie sa fie usor accesibile, fara risc de accidentare, si
sa asigure o evacuare rapida in conditii de securitate, in caz de pericol.
11. In cazul in care mijlocele de transport sunt utilizate pe caile de circulatie stabilite, este
necesara creara unei benzi de circulatie pentru lucratori.
12. Traseul cailor de circulatie si de acces va fi semnalizat corespunzator.
13. Locurile de munca cu zone de pericol datoarate naturii muncii, si care prezinta riscuri
precum caderea lucratorilor sau a obiectelor si materialelor, vor fi echipate cu dispozitive prin care sa
fie impiedicat accesul persoanelor straine, neautorizate.
14. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si degajate.
15. La locurile de munca vor fi amenajare puncte de prim ajutor dotate cu aparatura si
materiale necesare si vor fi afisate intructiuni de prim ajutor in caz de accidenatre.
16. Pentru acordarea primului ajutor vor fi desemnati si instruiti un numar suficient de
lucratori.
17. Depozitele cu produse de balastiera precum si alte suprafete de stocaj, vor fi concepute,
construite, amenajate si intretinute astfel incat sa se asigure stabilitatea lor precum si protectia
mediului inconjurator.
18. Toti lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie conform listei interne de
dotare.
19. Toti lucratorii vor fi supusi vizitelor medicale la angajare si periodice si nu vor fi admisi la
lucru persoanele care nu sunt in posesia unei fise de aptitudine, eliberata de catre medicul de
medicina muncii.
Dispozitii cu privire la extractia in balastiere
Pag. 1 / 5

Sectiunea I : Personalul lucrator


Obligatiile angajatorului :
19. In scopul asigurarii securitatii si sanatatii la locurile de munca angajatorul are urmatoarele
obligatii generale :
- sa organizeze si intretina locurile de munca astfel incat lucratorii sa efectueze
sarcinile de serviciu in deplina siguranta si securitate
- sa asigure supravegherea locurilor de munca de catre persoane responsabile
- sa asigure echipamente de munca certificate
- sa asigure aparatura de prim ajutor
- sa fie in posesia unai evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
- sa informeze personalul asuprariscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
- sa asigure o instruire adecvata lucratorilor
- sa asigure supravegherea starii de sanatate a tuturor lucratorilor
Obligatiile conducatorilor de balastiere :
20. Conducatorii balastierelor au urmatoarele obligatii generale :
- sa organizeze si sa realizeze informarea in permanenta a personalului din subordine
asupra riscurilor prezente la locurile de munca
- sa verifice locurile de munca, precum si explatarea, revizia, intretinerea si repararea
echipamentelor de munca
- sa supravegheze lucrarile
- sa organizeze si sa verifice instruirea lucratorilor
- sa realizeze masurile stabilite
Obligatiile lucratorilor :
21. Lucratorii din balastiere au urmatoarele obligatii generale :
- sa-si insuseasca si sa respecte legislatia si instructiunile de securitate si sanatate in
munca, specifice activitatii desfasurate
- sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la riscuri profesionale atat
propria persoana cat si celelalte persoane din zona locului sau de munca
- sa execute numai lucrarile corespunzatoare atributiilor ce le revin
- sa aduc la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune, situatie
periculoasa sau generatoare de pericol, accidentele suferite de propria persoana sau de alte
persoane din zona de lucru
- sa utilizeze corect echipamnetul de munca si numai in scopul pentru care a fost creat
- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipementele de munca, sculele,
uneltele, aparatele, utilajele sunt in buna stare de functionare
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare
- sa nu paraseasca locul de munca fara anuntarea sefului ierarhic, decat in situatie de
pericol
- sa nu intervina asupra echipamentelor de munca, utilajelor sau aparatelor
Sectiunea II : Extractia nisipului, pietrisului si a balastului in balastiera
22. Extractia rocilor utile pentru constructii se realizeaza pe baza unei licente de exploatare.
23. Caile de acces in balastiera vor fi concepute si explatate pe baza de proiect, avandu-se in
vedere gabaritele mijloacelor de transport, intensitatea fluxului de transport si caracteristicile fizicomecanice ale rocilor.
24. Fluxul de transport va fi materializat in teren prin marcaje, semne indicatoare si semnale
avertizoare specifice catergoriei de transport utilizat.
25. In balastiere, transportul masei excavate se face cu : mijloace auto, banda de transport,
draglina sau draga.
26. La executarea transeelor de deschidere trebuie realizate toate masurile de drenare a
apelor.
26. La limita unde incepe campul de explatare va fi amenajata o berma definitiva, pentru o
eventuala racordare la treptele de lucru. Acest racord se constituie ca o cale de acces, ce trebuie
executata cu o panta accesibila.
Pag. 2 / 5

27. Executia transeelor se face pe faze de lucru esalonate, conform prevederilor din proiect.
Pantele transeelor nu trebuie sa le depaseasca pe cele din cartea tehnica a mijloacelor de transport
utilizate.
28. Latimea transeelor va tine cont de gabaritele echipamentelor tehnice utilizate, de accesul
personalului in zona de lucru si de unghiul de cadere libera a materialului de excavat.
29. Inaltimea treptei de excavare se stabileste prin proiect in funstie de :
- caracteristicile echiamentului tehnic utilizat la incarcare
- consistenta rocilor
- umiditatea din zacamant
30. Latimea minima a platformei de lucru i treapta se dimensioneaza prin proiect, realizanduse in functie de :
- caracteristicile fizico-mecanice ale materialului extras si calitatile portante ale acestuia
- gabaritul echipamentului tehnic de excavare
- gabaritul echipamentului tehnic de transport
- caile de circulatie pentru personalul lucrator
- spatiile de siguranta necesare desfcasurarii procesului tehnologic
31. Lucrarile de excavare se vor executa conform prevederilor monografiei de lucru si ale
instructiunilor de securitate si sanatate in munca.
32. Operatiile de excavare- incarcare se pot efectua cu : excavatoare cu cupa, incarcatoare
frontale, draglina, draga.
33. Persoanelel responsabile cu conducerea si supravegherea lucrarilor din balastieratrebuia
sa se asigure ca, lucratorii care le executa, cunosc procedurile de realizare a sarcinilor de munca si
dispun de toata logistica necesara.
34. Pe timp nefavorabil (intuneric, ceata, ninsoare) locurile de munca unde actionaeaza
echipamente tehnice de incarcare si transport, vor fi iliminate cu reflectoare montate pe acestea.
35. Excavarea in trepte se poate desfasura daca au fost luate urmetoarele masuri de
siguranta :
- asigurarea latimii bermei de lucru, corespunzator cu tehnologia si echipamentele
tehnice de incarcare si transport utilizate
- nivelarea platformei de lucru si indepartarea radacinilor sau a corpurilor straine
- montarea semnelor, indicatoarelor si a placutelor avertizoare
36. Se interzice aglomerarea de materiale sau utilaje , de orice fel, pe platformele de lucru, in
afara de cele prevazute in proiect sau monografia de lucru.
37. Lucratorii se vor deplasa numai pe caile destinate acestora.
38. Dupa executarea excavarii, platformele trebuie sa ramana nivelate pentru a asigura o
scurgere naturala a apelor si a evita afectarea stabilitatii malurilor.
39. Constructiile, cladirile si instalatiile industriale ce deservesc activitatile specifice balastierei
vor indeplini urmatoarele reguli :
- structurile de rezistenta vor corespunde cerintelor de functionare
- platformele de lucru si de acces vor fi netede, fara inclinari periculoase si fara pericol
de alunecare sau cadere
- caile de circulatie pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
balustrade inalte de cel putin 1m, prevazute cu legaturi de separatie orizonatale
- spatiul de deplasare a personalului de intretinere si reparatii trebuie sa aiba o latime
de cel putin 0.80 m.
40. Starea fizica a silozurilor de alimentare va fi verificata lunar, pe intrega inaltime de catre
personal calificat, urmarindu-se in general depunerile de pe pereti, starea sustinerii si a golurilor.
41. Orice interventie la siloz se va face pe baza unui permis.
42. In cazul interventiei in siloz pentru reparatii vor fi luate urmatoarele masuri de siguranta :
- oprirea si blocarea instalatiei de alimentare
- evacuarea materialului
- blocarea gurii de evacuare
- asigurarea iluminatului in interiorul silozului
- asigurarea echipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime
43. Depozitele pentru produsele de balastiera se construiesc pe baza de proiect.
Pag. 3 / 5

44. Terenurile alese pentru amplasarea depozitelor trebuie sa fie netede, iar inclinarea
naturala a acestora nu trebuie sa depaseasca panta de 1 :1000.
45. Daca terenul este mlastinos trebuie sa se efectueze in prealabil asanarea si apoi
amenajarea suprafetei.
Echipamentele tehnice de lucru
46. Echipamentele tehnice utilizate (excavatoare, utilaje terasiere, autobasculante, mijloace
auto pentru interventie, benzi transportoare, statii de acumulare, instalatii de iluminat) trebuie sa fie
dotate cu mijloace de protectie. semnalizare acustica si iluminare individuala).
47. Punerea in functiune a echipementelor tehnice se face numai de catre persoanele
calificate si autorizate.
48. Punerea in functiune a excavatoarelor va fi facuta numai dupa realizarea urmatoarelor
masuri :
- viteza vantului sa nu depaseasca 20m/s
- inclinarea pantei sa nu depaseasca limitele de siguranta
- starea franelor si a dispozitivelor de siguranta
- existenta iluminatului artificial corespunator pe timp nefavorabil
- emiterea semnalului acustic de pornire
- dotarea PSI
49. Sunt interzise accesul si stationarea persoanelor in raza de actiune a organelor in miscare
in timpul functionarii lor
50. Nu este permisa prezenta si depozitarea de obiecte si materiale pe platformele de lucru
ale utilajelor de excavare, in timpul functionarii acestora sau pe caile de acces.
51. Dispozitivele de protectie si siguranta ale excavatorului vor fi permanent in stare de
functionare si vor fi usor accesibile.
52. Deplasarea excavatorului se va face potrivit tehnologiei de lucru stabilita prin instructiuni,
respectandu-se urmatoarele :
- inainte de deplasare se emite semnalul de acustic, cunoscut de catre toti lucratorii
- manevrele excavatorului se vor inscrie in razele de curbura si pantele transversale si
longitudinale, presrcise in catrea tehnica si in instructiunule de lucru
- suprafata si traseul de deplasare vor fi in prealabil verificate d.p.d.v. al stabilitatii si
eliberarii de materiale depozitate. Traseul va fi marcat vizibile
53. Este interzisa deplasarea sau stationarea in fata senilelor atunci cand utilajul este in
functiune.
54. Deplasarea de la un front de lucru la altul se va face numai in baza unui permis de lucru.
55. Pentru funcyionarea in siguranta a mecanismelor de deplasare pe senile vor fi respectate
urmatoarele restrictii :
- nu este permisa virarea excavatorului la 360 fara a efectua deplasari temporare de
mers inainte
- se interzice mersul in urcare peste rampe si obstacole (bucati de roca, santuri,
praguri)
- se vor evita aglomerarile de material lipicios pe senile, pe rolele de sustinere si pe
elementele de imbinare ale acestora
56. Scoaterea din functiune a excavatoarelor se face in urmatoarele cazuri :
- la sfarsitul schimbului de lucru, daca utilajul nu se preda pentru schimbul urmator
- cand apar deranjamente la utilaj, ce nu pot fi remediate in timp scurt
- cand se constata defectiuni la dispozitivele de siguranta, sistemul de franare
- cand apar situatii de pericol din exterior : alunecari de teren sau vant > 20 m/s
- la temperatura aerului de sub -10C
- inainte de inceperea reviziilor si reparatiilor
57. Deserventul poate parasi utilajul numai dupa ce :
- toate actionarile au fost oprite
- intrerupatorul principal a fost deculpat
- excavatorul are bratul rotit lateral fata de front si cupa lasata pe sol
Pag. 4 / 5

58. In cazul unei opriri mai mari de 8 ore excavatorul va fi amplasat in siguranta si
supravegheat.
59. Partile in miscare ale excavatoarelor se vor curata la scoaterea din functiune, dupa
decuplarea sigurantelor electrice.
60. Intretinerea si revizia excavatoarelor se va efectua numai de catre personal autorizat si
instruit, pe baza prescriptiilor din cartea tehnica a utilajului.

Pag. 5 / 5