Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat,

Conducerea unităţii

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


ELEVATOR PENTRU VEHICULE

Cod: ISSM

1. Prin construcţie elevatorul trebuie să fie apt de a-şi asigura funcţia, să fie reglat şi
întreţinut fără ca persoanele să fie expuse riscului atunci când aceste operaţii sunt efectuate
în condiţii prevăzute de producător.
2. Măsurile adoptate în unitate trebuie să asigure eliminarea riscurilor de accidentare.
3. Organele de comandă trebuie să fie:
- vizibile, uşor de identificat, şi când este necesar, să fie marcate corespunzător;
- dispuse astfel încât să se garanteze o manevrare sigură, univocă şi rapidă;
- amplasate în afara zonelor periculoase dispuse astfel încât acţionarea lor să nu provoace
riscuri suplimentare;
- protejate astfel încât acţionarea lor, dacă poate provoca un risc, să nu se poată produce o
manevră intenţionată.
4. De la locul de comandă al elevatorului personalul manevrant trebuie să se asigure de
absenţa persoanelor expuse în zonele periculoase.
5. Pornirea elevatorului pentru vehicule trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune
voluntară a organului de comandă prevăzut pentru acest scop. Această cerinţa este
obligatorie:
- în cazul repunerii în funcţiune a elevatorului după o oprire, independent de cauza ei;
- pentru comandarea oricărei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare.
6. Comanda de oprire a elevatorului trebuie să fie prioritară în comparaţie cu comanda de
pornire.
7. Elevatorul trebuie să fie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de
urgenţă care permit evitarea situaţiilor periculoase, care riscă să se producă iminent sau
care sunt în curs de producere.
După ce încetează acţionarea comenzii de oprire de urgenţă, după ce s-a declanşat un ordin
de oprire, acest ordin trebuie menţinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenţă
până la deblocarea acestuia.
8. Întreruperea, restabilirea după o întrerupere, sau variaţia, oricare ar fi sensul, alimentării
cu energie a elevatorului pentru vehicule nu trebuie să creeze situaţii periculoase.
În mod special se evită:
- pornirea neaşteptată;
- împiedicarea opririi elevatorului, în cazul în care comanda a fost deja dată;
- împiedicarea opririi elementelor mobile de orice tip;
- ineficacitatea dispozitivelor de protecţie.

1
9. Elevatorul pentru vehicule şi subansamblurile sale trebuie să fie executate astfel încât, în
condiţiile de funcţionare prevăzute, stabilitatea să fie cât mai mare încât să permită
utilizarea sa fără risc de răsturnare.
10. Elevatorul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive care să permită separarea acestuia de
oricare din sursele de alimentare cu energie. Aceste dispozitive trebuie să fie identificabile
şi blocabile atunci când recuplarea lor reprezintă un pericol pentru persoanele expuse.
11. Elevatorul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive care acţionează asupra ghidajelor astfel
încât să se evite căderea sau răsturnarea sarcinii.
12. Poziţia postului de conducere a elevatorului trebuie să permită supravegherea
traiectoriilor elementelor în mişcare pentru a evita posibilitatea lovirii persoanelor sau
obiectelor din zona periculoasă..
13. Fiecare elevator trebuie să aibă afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât să nu poată fi
şterse, următoarele:
- numele fabricantului şi adresa lui;
- marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
- indicarea seriei sau a tipului;
- parametrii de funcţionare (sarcina maximă admisă, înălţimea maximă de ridicat, etc.).
14. Elevatorul poate fi pus în funcţiune numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în
urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prescripţiei
tehnice PR R 5 – 2003 Colecţia ISCIR.
15. Verificarea tehnică oficială a elevatorului, la autorizarea pentru punerea în funcţiune este
efectuată de inspectorii de specialitate al ISCRI-INSPECT.
16. Elevatorul se înregistrează în evidenţele unităţii deţinătoare.
17. Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă elevatorul este supus unui regim de
supraveghere în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R 5 – 2003 – Colecţia
ISCIR şi ale instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător.
18. Montarea, întreţinerea şi repararea elevatoarelor se face de către firme autorizate de
ISCIR-INSPECT IT.
19. Unităţile care deţin şi exploatează elevatoare sunt direct răspunzătoare pentru
funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă.
20. Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, elevatoarele sunt supuse unui regim special
de supraveghere, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R 5 – 2003 Colecţia
ISCIR, şi ale instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător.
21. Agenţii economici care deţin şi/sau exploatează elevatoare pentru vehicule sunt direct
răspunzători pentru funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă.
22. Elevatoarele pentru vehicule pot fi folosite numai de persoane instruite şi autorizate
conform prescripţiei tehnice PT R 5 – 2003 Colecţia ISCIR.
23. Este interzisă utilizarea elevatoarelor în cazul în care componentele de securitate nu sunt
în stare perfectă de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute.
24. Este interzisă folosirea elevatoarelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât sarcina
maximă admisă.
25. Manevrarea elevatoarelor se face în condiţii de securitate pentru persoanele expuse în
zona periculoasă.
26. Poziţionarea vehiculului trebuie să fie centrată pe axa elevatorului cu motorul spre braţul
scurt.

2
27. Poziţia braţelor trebuie fixată astfel încât pragurile sau lonjeroanele vehiculului să se
sprijine pe mijlocul tamponului de cauciuc.
28. Elevatoristul controlează zona de lucru a elevatorului pentru a verifica dacă nu sunt
persoane dau obiecte care ar putea fi antrenate în mişcare cu ocazia ridicării vehiculului.
29. După preluarea sarcinii şi începerea urcării până când roţile se ridică deasupra
pardoselii, elevatoristul întrerupe mişcarea pentru verificarea:
- poziţionării corecte a vehiculului în punctele de susţinere;
- verificarea blocării braţelor în poziţiile de lucru.
30. Elevatoristul urmăreşte cu atenţie vehiculul în timpul ridicării sau coborârii acestuia.
31. Acţionarea comenzii pentru coborâre nu se face decât după asigurarea că în zona
periculoasă nu există persoane sau obiecte.
32. Nu este permisă staţionarea persoanelor în cabina vehiculului în timp ce acesta se află pe
elevator.
33. Orice anomalie observată în timpul funcţionării elevatorului impune scoaterea imediată
din funcţiune. Reluarea lucrului nu este permisă decât după remedierea defecţiunii şi
efectuarea probelor de control.
34. În timpul cursei de ridicare/coborâre este interzisă comanda repetată scurtă de
pornire/oprire care poate conduce la desincronizarea braţelor elevatorului.
35. Căruciorul portbraţe trebuie coborât de fiecare dată până la limita inferioară pentru ca
dispozitivul de ungere a şurubului să se cufunde în rezervorul de ulei.
36. În cazul deteriorării piuliţei de ridicare sarcina este menţinută în siguranţă în orice
poziţie s-ar afla de către piuliţa de siguranţă. O nouă ridicare nu este posibilă. Piuliţa de
siguranţă permite coborârea sarcinii prin acţionarea manuală asupra şurubului.
37. În exercitarea atribuţiilor sale, elevatoristul are următoarele obligaţii principale:
- să cunoască instalaţia cu care lucrează şi normele de exploatare ale elevatorului, pe care
să le aplice întocmai;
- dacă elevatorul prezintă defecte care periclitează siguranţa în exploatare, opreşte
instalaţia şi anunţă şeful zonei de activitate;
- să nu lucreze cu elevatorul în stare de oboseală sau de ebrietate;
- să verifice dacă mecanismul de ridicare/coborâre al elevatorului funcţionează în mod
sigur, lin şi fără vibraţii accentuate;
- să verifice părţile componente ale elevatorului, componentele de securitate şi îndeosebi
limitatoarele de cursă;
- să nu manevreze elevatorul atunci când constată că greutatea vehiculului depăşeşte
valoarea nominală a elevatorului;
- să cunoască procedura de coborâre manuală a braţelor elevatorului în caz de necesitate;
- după ce este coborât vehiculul este îndepărtat din raza de acţiune a elevatorului;
- la terminarea lucrului, elevatorul este scos de sub tensiune prin intermediul
întrerupătorului principal, iar căruciorul ridicător trebuie condus în poziţia minimă
inferioară.
38. Locurile de muncă în care se utilizează elevatoare trebuie să fie bine iluminate în tot
timpul lucrului.
39. Este interzis a se executa ungerea, curăţirea, întreţinerea sau reparaţia elevatorului în
timpul funcţionării lui.
40. După terminarea sau la întreruperea lucrului, sarcina nu trebuie să rămână pe elevator. În
cazuri excepţionale, când nu este posibilă coborârea sarcinii, se iau măsuri de asigurare
3
prin îngrădirea locului de sub sarcină şi prevederea unor indicatoare de securitate şi după
caz sprijinirea sarcinii.
41. Este interzisă efectuarea de modificări sau decuplarea dispozitivelor de siguranţă.
42. Înaintea ridicării elevatoristul verifică stabilitatea vehiculului
43. În cursul mişcării de ridicare/coborâre elevatoristul verifică centrul de greutate al
vehiculului.
44. Următoarele situaţii sunt absolut interzise:
- ridicarea oamenilor sau animalelor;
- ridicarea vehiculelor cu oameni înăuntru;
- ridicarea vehiculelor ce conţin materiale potenţial periculoase;
- ridicarea vehiculelor pe late puncte decât cele de susţinere;
- folosirea elevatorului de către personal care nu este pregătit corespunzător şi autorizat.
45. Elevatoristul verifică permanent ca în zona de lucru să nu se afle obiecte potenţial
periculoase şi că nu s-a vărsat pe podea ulei sau orice alt lichid vâscos.

Data: 13.04.2007 Întocmit,


Ioan Zegrean

S-ar putea să vă placă și