Sunteți pe pagina 1din 7
Glosar Abies es dase eld ad ea sna 9 ap hondied leurs Golemial later e mena fg fs sole pleas : ae = pamanc, = cce le permitea si intre in on ile din afara ghanifelor intpesiuluil In 'acese medi inagtere epopeea lui Vasile Digenis Akerites. enn el Allelengyon: obliga pe dynatoi si pliteasca impozi P si pliteasci imporicul vecinilor riu plaenil, Beckers pul de pees pid ae Anthropoi kaloi principalele clemence ale clit dda secolelor al Xill-lea-al XV-lea, constitu lui orapului. urbane care, in p ancurajul guve Apocrisiar.trimis, sol Anthypatos: a ine a hese esa simp dcr acre pm 4a yes Il Jainian devine 9 demas; dp pion pbjinerea acest cd era indispensabild pentru exercitatea ridice de cite strategul unei theme. 5 Arhonte: este un ct i tonto contac sn mule nscale ‘i i eee ii detagamentelor maritime locale, dar se: a siacelor persoane care 1 autoritatea| xl coh ep cle de Le August: in sistemal tetrarhic era vorba de impiratul principal, i ct co-impiragi sau caesar. Chiar dacé il mai inlnim la un rai ai dinastiei Pal al secolul al XII -lea, pee ie a eter el oe ee Ausocrator, wermen f ‘ - termen foarte vechi care desemna caracterul abso pendena total a putert imperiale i real sogul imperial in raport cu oameni control find Dumnezeu. (En Ohrito to Theo a f Sn Cb Piste: Basleus — engl credincios in Hristos Dumnezeu.) ee spasilens: a origine Pees ga TUL STORIES SPIRITUALITATE 479 termenul desemnindu-l prin excelensi pe Marcle geal Perse ste introdus in ialarurabizantng In urma wcrorih Iai Heveclius asupra peril, devenind echivalentullainesculul impertor. este im- seg: ilu purtac de guveratorul provincilor tomane, Imps at Ta un moment dat in dowd mai circumseripiladmiisie vrnoli Rumi, in fruntea cirora era un begerbeg (beg a ego Catoleor vila purat de pasar ererodocs! din Orient prsum in Ar rmenia gin Siria~ Irak. Cezar la origin, tut deserna pe corimperator, dar din seo a “Uriea valatara era tezervat clei dea doua demnitayi imperil Ceytobul: cel mai solemn act al canecare bizansne,parafa n aur darat vi semnat de impirat eu cerneal rosie. Despor inainte de anul 1204 aceast demnitate permitea dreptul de suc- Poe me imperial, iat sub Paleolog acastt denumire era purtats de princi grec sau srni,rivlai a desporaelr independence st 20° tonome (Epis, Moreea etc) Dromgar: comandant al floei centrale, aleieuicd din marinart pla surse inanciare imperiale ‘uc! comandane militar lune! insinse circumseripgi de gran, care din oe ral al Xe regrupa mai multe theme; in imp, ducele a devenic un simplu guvernator de provinci. Feloge prescurate a Coduli li atinian, ce periteaoevoluie 2 dep tului in vremea impirailorisaurieni. rial desprinsi din descompunereacalifarclor si sul- mira wsitate crito ratortatea unui general sa emit tanatelor musulmane, aflath sub a rata uciic din vsemea lui Vasile I Macedoneanuh, destinat introducerii Basilicalelor. _Bearbar: provinel conduse de un exath, deyindtor al pusesi chile # mili- {al Cartaginei gi alvul al Ravens. tare; exista un exarhat Folin moneda din bronz cu greutatevariabil, care valora 1/24 dine-un miliareison. 480 PR. PROF. DR. EM: Gonika: pirmincuri si venicuri desinute sub forma creditari, Kral: rege, ttl purtat de suveranii sicbi. Kites: cea mai insemnaci funcgie cvili a unei cheme, cu sarc justgic. Deyindtorul aceste Funcrii devine la sfatstul secolulut adeviratul guvernator al unci theme. i avr tip de ministire cate fices 0 sintezdintre eremitism cilugirul tcaia in impul siptimanil retras in chilia sa, iar dduminica venea tn mindstire pentru a participa la slujbe yi la comun. Lavrele athonite se organizau dupi acest principiu, biliateavijuitrilor i urmeze propriul rien (iorimic), chili insd situate in incinea manastii Logotet (cc cared ordine): ill puta de sft principaleor ‘ministrative imperiale (afaceri externe, finange publice, armatd). colul al XIV-lea, Marelelogotet era un fel de Prim-ministru ‘Metoc: anexi a unei manistiri ce depindea de aceasta din punet de material si religios. ; Miliaresion: moneda din argint care cintitea aproximativ Hi 1/13 pare dina neti richie ‘Museion: la inceput desemna scolile municipae, iar in secoll al XI inviyimancul literar si stingific din Constantinopol. , Nomisma: moneda din aur de 4,54 g, care valora 1/72 dintr-o livrl. Novela: lege nowi care se adiuga Codului lui Justinian, calegeri de lei. Si taper a private si concurentiale, Partitio Romanie: trata prin cate, in martie 1204, Imperiul Bizant impargc tntze viirorul impérat latin, cruciag gi venetieni. Paree:siran care nu beneficiaza in mod depli iran care nu beneficizd in mod deplin de ttl de proprietate pa plmanculi, dar I poate fol dat pliteteo chine Patriarb ilu dat incepind cu secolul al IV-lca episcopilor de Antio Alexandeia, apoi si celor de la Constantinopol gi lerusalim. Patt BIZANTUL: ISTORIE $1 SPIRITUALITATE 481 de la Roma poarta in general tilul de papi; ansamblul celor 5 pactiar formeaza pentarbia Porfirogenetul: copil niscut de impiriteasi in sala de purpura a Palatu- lui imperial. Prefectul pretoriului:seful administragilor provinciale si principal cola- bborator al impSratului, pind in secolul al VI-lea. Probeiron: manual de drept promulgat de Vasile 1 Macedoneanul, desti- nat alcatuieii Baslcalelor. Pronoja: concesiunea veniturilor publice unei persoane private, adesea unui militar. Acest procedeu era la inceput revocabil, dar devine eredi- tar fncepind eu secolul al XIU-lea. Res Privata: bunuci si venicuti ale Casei imperial. Roga: salar funcjionarilor, soldayilor sau demnitarilor, In cazulfuncyilor mai importante erat date vegminte din maverale preioase, precum matasea Selereta:birourile administrayiei centrale, ale ciror functionari erau asekre- fis sau, in cazul sefilor, protoaekretis ‘Senat. ransferat paral la Constantinopol, Senatul roman a inceta, in e- colul al V-lea, si mai aiba un rol deliberativ; el devine locul unei cate- gorii sociale de inalfi demnirar. Se putea ajunge tn Scnat de la functia de protospatar, iat apartenenga nu era creditara, Calitatea de senator an- tena privilegi juridice, insi si obliga. Serateg. guvernatorul unel theme, care acumula putericivle si militare. ‘Stratiot: proprietar funciar care participa financiat la armaca unei theme. El insuyi sau un servitor al iu era Incolat in acest eorp de armatd 2 contingent al armatei centrale format din soldafi permanengi Theme: 0 provincic comandati de un strateg. La origine, teritoriul une! ‘heme era foarte intins (exstau numa patru sheme pentra intregul te ritoriu al Asiei Mici). Typicon: actul de fondare al unci ministir, cu reguli de organizare, obi ‘gti i drepeusi, statut gi dota Anexe Lista impiratilor 284-305 Diocleyian — impirat asociat 286-305 Maximian —impirat asociat 305-306 Constangiu I Chior ~ imparat asociat 305-311 Galerin ~ imparatasociat 306-312 Maximian — impirat asociat 306-324 Constantin I cel Mare —impirat asocia 312-324 Licinius ~ impirac asociat 324.337 Constantin I cel Mare 337-340 Constantin al I-lea —imparat asociat 1337-350 Constangu al II-lea~ impirat asociat [337-350 Constant — impirat asociat 350-361 Constangi al T-lea 361-363 lulian Apostatul 363-364 Tovian 364-375 Valentinian I~ Imparat asociat 364-378 Valens —impirat asociat 375-383 Grayian-impirac asociat 379-392 Teodosie I~ impirat asociat 383-392 Valentinian al Il-ea — impirat asociat 392-395 Teodosie T ORIENT OCCIDENT 395-408 Arcadius 395-423 Honorius 408-450 Teodosie al ea 423 Conseangia al II 450-457 Marcian 423-425 loan 425455 Valentinian a 455 Maxim * 455.456 Avi 457-474 Leon I 457-461 Marjorian 461-465 Libius Sever 467-472 Aashemius 472 Olybrius 472-474 Glycerius 474 Leon al I-lea 474 lulius Nepos BIZANTUL: ISTORIE $1 SPIRITUALITATE. 483 474.475 Zenon 475-476 Basilscus ~ uzurpator 476-491 Zenon (a doua oati) 491-518 Anastasie I 518-527 Tustin I 527-565 Justinian 1 565-578 Tustin al H-lea 578-582 Tiberiu al I-lea Constantin 582-602 Manticiu 602-610 Focas 610-641 Heractus ~ primul basileu bizantin 6641 Constantin al II-lea —basilew asociat 641 Heracleonas —basileu asociat (641-668 Constanta I-lea Pogonat (668-685 Constantin al 1V-lea {685-695 Justinian al T-lea 695-698 Leomtiu (698-705 Tiberiu al Ill-tea 705-711 Justinian al IT-ea (2 doua oar) 711-713 Filipicos Bardanes 713-715 Anastasie al U-lea 715-717 Teodosie a IT-lea 717-74) Leon al LIl-lea Isaurul 741 Constantin al V-lea Copronimul 742-743 Antavasde — waurpator 743-775 Constantin a V-lea Copronimul (4 doua oar3) 775-780 Leon al IV-lea 780-797 Constantin al Vi-lea 797-802 Irina 802-811 Nichifor 1 811 Staurakios ~ uzurpator 811-813 Mihail I Rhangabe 474-476 Romulus Augustus 800-814 Carol cel Mare 813-820 Leon al V-lea Armeanul 814-840 Ludovic cel Pios 820-829 Mihail al I-lea Balbaical 817-831 Loar 829-842 Teofil 840-855 Lotar al I-lea 842-867 Mihai al Ill-ea Betivul 850-875 Ludovic al T-lea 842-856 Teodora ~ regent 867-886 Vasile I Macedoneanul 875-877 Carl Plesuvul 1881-888 Carol cel Gras 891-894 Guy. 894-898 Lambert 896-899 Arnulf 886-912 Leon al VI-lea 484 912-913 Alexandru 913-959 Constantin al VIlelea Porfirogeneval 920-944 Roman I Lecapenul 959-963 Roman al I-lea 963-969 Nichifor al U-lea Focas 969-976 loan | Teimiskes 976-1025 Vasile al II-ea Bulgaroctonul 1014-1024 Henrie al I-lea 1025-1028 Constantin al VIlI-ea 1028-1034 Roman al Ill-ea Arghiros 1028-1056 Zoe Porfirogencta 1034-1041 Mihail al IV-lea Palagonianul 1041-1042 Mihail al V-lea Calafaral 1042-1055 Constantin al IX-lea Monomahul 1055-1056 Teodora Porfirogencta 1057 Mihail al VL-lea Stratioicos 1057-1059 Isaac I Comnenul 1059-1067 Constantin al X-lea Dukas 1067-1068 Eudoxia Macremboliissa 1068-1071 Roman al IV-lea Diogene 1071-1078 Mihail al VU-lea Dukas 1078-1081 Nichifor al Ll-lea Botaniates 1081-1118 Alexios | Comnenul 1118-1143 Foan a I-lea Comnenu 1143-1180 Manuel I Comnenul 1180-1183 Alexios al II-ler Comnenul 1183-1185 Andronic I Comnenul 1185-1195 Isaac al I-lea Anghelos 1195-1203 Alexios al Ill-lea Anghelos 1203-1204 Isaac a Il-lea Anghelos (a doua oara) si Alexios al [Vea 1204 Alexios al V-lea Murtzuphlos PR PROB DR. EMANOIL 901-905 Ludovie al IT 915-922 Bérenger 962-973 Owl 967-973 Ovo al lea 996-1002. Oreo al IIL 1027-1039 Conrad al IH 1046-1056 Henrie al 1084-1105 Henrie al BIZANTUL: ISTORIE $1 SPIRITUALITATE. 1204-1222 Teodor I Laskaris 1222-1254 loan al I-lea Dukas-Vacarzes 1254-1258 Teodor al I-lea Laskaris 1258-1261 loan al IV-lea Laskaris 1259-1282 Mihail al VITI-la Paleologul 1282-1328 Andronic al U-lea Paleologul 1328-1341 Andronic al I-lea Paleologul 1341-1391 oan al V-lea Paleologul 1341-1354 Ioan al Vikea Cantacuzino 1390 Ioan al VIl-lea Paleologul 1391-1425 Manuel al Il-ea Paleologul 1425-1448 loan al Vill-ea Paleologul 1449-1453 Constantin al XL-lea Pleologul DesposiiEpirului 1206-1215 Mihail 1215-1224 Teodor 1237-1271 Mihail al U-lea 1271-1296 Nichifor 1296-1318 Toma Despoi Tesalonicului 1224-1230 Teodor 1230-1240 Manuel, 1240-1244 loan 12441246 Diminie 1318-1329 Nicolas Orsini 1323-1355 Jean Orsini 1335-1340 Nichifor al T-lea 485 Impirayi| 1204-1205 Baldouin 1 1206-1216 Henrie 1217 Pierre de Courtenay 1217-1219 Yolanda 1221-1228 Robert de Courtenay 1228-1261 Baldouin al I-lea 1231-1237 Jean de Brienne Sebastocratorii Tesaliei 1271-1296 loan I 1296-1303 Constansin 1303-1318 loan al Il-lea 486 Lista sultanilor musulmani 786-809 Harun-al-Rasid 902-908 Mula 809-813 Amin 912-932 Mugradie 813-833 Mamun 932.934 833-842 Mucasim, 934-940 Radi 842-847 Watik 940-943 Mucaki 847-861 Murawakil 943-946 Mustakfi 861-862 Muntasir 946-974 Muti 862-866 Mucazz 974-991 Tai 866-869 Muhtadi 991-1031 Kadie 869-892 Mucamid 1031-1075 Kaim 892-902 Mutadid Sultani seldgiucizi de Rum 1063-1072 Alp Arslan 1072-1092 Malek-Sah 1077-1086 Soliman 1 1092-1107 Kilidj-Arsian 1107-1116 Malek-Sah 1116-1156 Massua 1 1156-1192 Kilidj Arslan al T-lea 1192-1196 Kaikosra 1 1196-1204 Soliman al I-lea 1204 Kilidj Arslan al Melea 1204-1210 Kaikosru 1 Sultani otomani ~ ping la ciderea Constantinopolulut 1288-1326 Osman 1326-1362 Orhan 1362-1389 Murad I 1389-1402 Baiazid 1402-1421 Mahomed I PR. PROF DR. EMANOML 1210-1220 Kaikawous 1 1220-1237 Kaikudab 1 1237-1245 Kaikosru al I 1246-1257 Kaikawous aI 1249-1257 Kaikudab af I 1265-1282 Kaikosru al I 1284-1307 Kaikudab al 1 1307-1308 Massud al IT 1402-1410 Soliman 1411-1413 Musa 1421-1451 Murad al I BIZANTUL: ISTORIE $I SPIRITUALITATE 487 Lista patriarhilor de Constantinopol 211-217 Filadelfis 610-638 Serghie 1 240-265 Evghenie T 638-641 Pyrrhus 1 284-295 Rufin I (641-653 Pavel al Il-lea 306-314 Mitrofan 1 654 Pyrehus al U-lea 314-337 Alexandru 654-666 Peeru 337-339 Pavel L (667-669 Toma a T-lea 339-341 Eusebiu de Nicomidia {669-675 loan al V-lea 341-342 Pavel T (675-677 Constantin I 346.351 Pavel I 677-679 Teodor 1 351-360 Macedonie I 679-686 Gheorghe T 360-370 Eudoxiu de Antiohia (686-687 Teodor 1 370 Evagriu 370-380 Demof 380 Maxim Cinicul 379-381 Grigorie I de Nazianz 381-397 Nectaie 398-404 loan I Hrisostom 404-405 Arsacin 406-425 Avicus 426427 Sisinie 428-431 Nestorie 431-434 Maximian 434-446 Procla 446-449 Flavian 449-458 Antolin 458-471 Ghenadie 472-889 Acaciu 489-490 Fravitas 490-496 Bufimie 496-511 Macedonie al lea 511-518 Timorei 518-520 loan al I-lea 520-535 Epifanie 535-536 Antim I 536-552 Mina 552-565 Eutihie I 565-577 loan al Il-lea Scholasticos 577-582. Eutiie al I-lea {582-595 Toan al IV-Lea Posticorul 595-606 Chirac {607-610 Toma 1 688-694 Pavel al Il-ea 694-706 Calinie 1 706-712 Cyrus 712-715 loan al ViJea 715-730 Gherman I 730-754 Anastasic 754-766 Constantin al I-lea 766-780 Nichita 780-784 Pavel al 1V-lea 784-806 Tarasic 806-815 Nichifor I 815-821 Teodor 821-837 Antonie I 837-843 loan al VIT-lea 843-847 Metodie I 847-858 Ignatie | 858-867 Forie I 867-877 Ignatie L 877-886 Foie L 886-893 Stefan I 893-901 Antonie al I-lea 901-907 Nicolae I Misticul 907-912 Eutimie | 912-925 Nicolae I Misticul 925-927 Stefan al T-lea 927-931 Trifon 933-956 Teofilact 956-970 Polieuet 970-974 Vasile I 974-979 Antonie al II-lea | ey 488 979-991 Nicolae al U-lea VacanrA Tr 08 4 Yat 996-998 Sisinie 1001-1019 Serghie al H-lea 1019-1025 Fustagiu 1025-1043 Alexei Studieul 1043-1058 Mihail I Cerularie 1059-1063 Constantin al Il-lea 1064-1075 loan al VIlF-lea 1075-1081 Cosma I 1081-1084 Eustratie Garidas 1084-1111 Nicolae al Il-lea Grammaticos 1111-1134 Toan al IX-lea Agapetos 1134-1143 Leon Stypes 1143-1146 Mihail al T-lea Kurkuas 1146-1147 Cosma al I-lea Atticus 1151-1152 Teodor al I-lea 1153-1154 Neofic 1 1153-1154 Teodot al I-Lea 1154-1157 Constantin al 1V-lea 1157-1170 Luca Chrysovergis 1170-1178 Mihail al TH-lea Anchialos 1178-1179 Hariton Eugeniotis 1179-1183 Teodosie 1183-1186 Vasile al -lea Camateros 1186-1189 Niceta al lea ‘Muntanes 1189 Dositei de Ierusalim. 1189-1191 Leongiu Theotokites 1191-1198 Gheorghe al I-lea Xiflinos 1198-1206 loan al X-lea Camateros 1208-1214 Mihail al IV-lea 1214-1216 Teodor al T-lea 1216 Maxim al lea PR. PROF DR. EMANOIL 1217-1222 Manail 1222-1240 Gherman al I-ea 1240 Metodiu 1244-1254 Manuil al T-lea 1255-1259 Atsenie Autorcianos 1260 Nichifor al I-lea x 1261-1265 Atsenie Autorcianos 1265-1266 Gherman al Il-lea 1266-1275 losif I i 1275-1282 loan al I-lea Bekkos 1282-1283 losif I 1283-1289 Grigori al I-lea 1147-1151 Nicolae al IV-lea ‘Muzalon. 1289-1293 Atanasie I 1294-1308 Toan al XI-lea 1303-1309 Atanasie I 1310-1314 Nifon | 1315-1319 loan al XIIF-tea 1320-1321 Gherasim I 1322-1332 Iaia 1334-1347 loan al XIVilea 1347-1350 Isidor I 1350-1353 Calisc I 1353-1355 Filotei Kokkinos 1355-1363 Calis I 1364-1376 Filotei Kokkinos 1376-1379 Macarie 1 1379-1388 Nil 1389-1390 Antonie al IVdex 1390-1391 Macarie I 1391-1397 Antonie al Vea 1397 Calist al IL-tea 1397-1410 Matei I 1410-1416 Eusimie al Telea 1416-1439 Iosif al I-lea 1440-1443 Mitrofan al I-lea 1443-1453 Grigori al HI-lea ‘BIZANTUL: ISTORIE §1SPIRITUALITATE 489 Lista papilor 311-314 Miltiade 314-335 Silvesera I 336 Marcu 337-352 lulius | 352-366 Liberiu 5352-365 Felix al U-ea~ antipapa 366-384 Damas 366-367 Unin —ancipapa 384-399 Siricius 399-401 Anastasie | 401-417 Inocengiu I 417-418 Zosima 418-422 Bonifaciu I 418-419 Eulalus~ ancipapa 422-432 Celestin | 432-440 Sixt al I-lea 440-461 Leon I eel Mare 461-468 Hlarie 468-483 Simpliciu 483-492 Felix Ill-lea 492-496 Ghelasie | 496-498 Anastase al T-lea 498-517 Symac 498-501 Laurengiu ~ ancipap 514-523 Hormisdas 523-526 loan I 526-530 Felix al IV-lea 530-532 Bonifaciu al I-lea 530 Dioseur ~ antipapa 533-535 loan al I-lea, 535-536 Agapet 536-537 Silver 537-555 Vigil 556-561 Pelagiu 1 561-574 loan al Il-tea 575-579 Benedict I 579-590 Pelagiu al I-lea 590-604 Grigori I cel Mare 604.606 Sabinian 607 Bonifaciu al Hl-lea (608-615 Bonifaciu al [V-lea 615-618 Adeodat 619-625 Bonifaciu al V-lea 625-638 Honorius | VACANTA EFsCOPALA 640 Severin (640-642 loan al IV-lea 642-649 Teodor I 649-655 Martin I 654-657 Eugenia | 657-672 Viralian (672.676 Adeodat al U-lea 676-678 Donus 678-681 Agaton (682-683 Leon al TI-lea (684-685 Benedict al T-lea (685-686 loan al V-lea {686-687 Conon (687 Teodor —antipapa (687 Pascal ~ antipap 687-701 Serghie 701-705 loan al Vi-lea 705-707 loan al VIl-lea 708 Sisinus 708-715 Constantin 713-731 Grigoriel T-lea 731-741 Grigorie al -lea 7AL-752 Zaharia 752 Stefan al I-Lea—antipapa 752-757 $4clan al Il-lea 757-767 Pavel 1 767-769 Constantin — antipapi 768 Filip —antipapa 768-772 Stefan al TV-lea 772.795 Adrian 1 795-813 Leon al Il-ea 816-817 Stefanal Velea 817-824 Pascal I 1824-827 Eugen al I-lea 827 Valentin 827-844 Grigorie al IV-lea 844 loan ~ antipapa 490 844-847 Serghie al I-lea 847-855 Leon al IV-lea 855-880 Anastasie ~ 855-858 Benedict al II-lea 858-867 Nicolae I 867-872 Adrian al I-lea 872-882 loan al VIll-ea 882-884 Marin I 884-885 Adrian al II-lea 885-891 Stefan al Vi-tea 891-896 Formosus 896 Bonifaciu l VI-lea 896-897 Stefan al Vil-ea 897 Roman 897 Teodor al U-tea 898.900 oan al IX-lea 900-903 Benedier al 1V-lea 903 Leon al V-lea 903-904 Christofor — ancipapa 904-91 Serghie al HI-lea 911-913 Anastasie al I-lea 913-914 Landon 914-928 oan al X-lea 928 Leon al VI-lea 928-931 Stefan al Vil-lea 931-935 Ioan al XI-iea 936-939 Leon al VIl-tea 939-942 Stefan al IX-lea 1942-946 Marin al T-lea 946-955 Agapit al I-lea 1955-964 loan al XI-lea 1963-965 Leon al VII-lea 1964-966 Benedict al V-lea 965-972 loan al XIll-lea 973-974 Benedict al VI-lea 974 Boniaciu VII ~ antipapa 974-983 Benedict al Vil-lea 983-984 loan al XIV-Lea 985-996 loan al XV-lea 996-999 Grigorie al V-lea 997-998 Toan XVI = antipapit 1999-1003 Silvestra al I-lea pi PR. PROF DR. EMANOIL Bi 1003 Toan al XVIt-lea 1004-1009 Ioan al XVIII-lea 1009-1012 Serghie al TV-lea 1012-1024 Benedict al VIll-lea 1012 Grigorie~ antipapa 1024-1032 Foam al XIK-lea 1032-1044 Benedict al IXclea 1045 Silvescr al I-lea 1045 Benedict al IX-lea 1045-1046 Grigori al IV-lea 1046-1047 Clement al I-lea 1047-1048 Benedice al IX-lea 1048 Damas al I-lea 1049-1054 Leon al IXea 1055-1057 Victor al I-lea 1057-1058 Stefan al IX-lea 1058-1060 Benedice al X-lea 1059-1061 Nicolae al T-lea 1061-1073 Alexandru al H-lea 1061-1072 Honorius al I-lea= antipapi 1073-1085 Grigori al Vitex 1084-1100 Clemental I-lea= antipapi 1086-1087 Victor al Illea 1088-1099 Urban al I-Lea 1099-1118 Pascal al I-lea 1102 Albere~ anvipapa 11105 Silvesteu al IV-lea - ancipapa 1118-1119 Ghelasie al H-ea 1118-1121 Grigorie al VIlI-lea =~ antipapa b 1119-1124 Calis al H-lea 1124-1130 Honoris al I-lea 1124 Celestina -lea ~antipapi 1130-1143 Inocengiu al U-lea 1130-1138 Anacle al Tea — antipapi 1138 Victor al TV-lea~antipapi 1143-1144 Celestin al Tea 1144-1145 Lucius al Tea BIZANTUL:ISTORIE §! SPIRITUALITATE 491 1145-1153 Bugeniu al H-lea 1153-1154 Anastasia al TV-lea 1154-1159 Adrian al TV-lea 1159-1181 Alexandru al II-lea 1159-1164 Victor al IV-lea 1164-1 168 Paseal al I -lea ~ ancipapi 1168-1178 Calta IT1-4ea ~ ancipapa 1179-1180 Inocengiu al T-lea~ antipapi 1181-1185 Lucius al I-ea 1185-1187 Urban al IT-lea 1187 Grigorie al VII-lea 1187-1191 Clement al Il-ea 1191-1198 Celestina IHL -ea 1198-1216 Inocengiu al Hl-lea 1216-1227 Honoris al IV-lea 1227-1241 Grigore al IXclea 1241 Celestin al IV-lea Vacan a seiscoralA 1243-1254 Inocengin al IV-lea 1254-1261 Alexandau al 1V-la 1261-1264 Urban al 1V-lea 1265-1268 Clement al TV-lea VACANTA EPSCOPALA 1271-1276 Grigori al X-lea 1276 Inocenyiu al V-lea 1276 Adrian al Vea 1276-1277 loan al XXI-lea 1277-1280 Nicolae al IT-lea 1281-1285 Marcin al Vea 1285-1287 Honoriu al 1V-lea 1288-1292 Nicolae al TV-lea 1294 Celesin al V-lea VacanrA BPIsCOPALA 1294-1303 Bonifaciu al VINI-lea 1303-1304 Benedict al XI-lea 1305-1314 Clement al V-lea Vacanzazrtsconaa 1316-1334 loan al XXII-lea 1328-1330 Nicolae al V-lea~ antipapi 1334-1342 Benedice al XIl-ea 1342-1352 Clement al Vi-lea 1352-1362 Inocengiu al Vi-lea 1362-1370 Urban al Vea 1370-1378 Grigotie al XI-lea 1378-1389 Urban al Vi-lea 1378-1394 Clement VII ~ancipapa 1389-1404 Bonifaciu al L%-lea 1394-1423 Benedice XII ~antipapa 1404-1406 Inocengin al VI-lea 1406-1415 Grigorie al XII-ea 1409-1410 Alexandru V ~ antipap’ 1410-1415 loan al XXILea Vacwwra sPiscoratd 1417-1431 Martin al V-lea 1423-1429 Clement VIII — antipapi 1424 Benedict XIV ~ ancipapa 1431-1447 Eugen al 1V-ea 1439-1449 Felix V - ancipapa 1447-1455 Nicolae al V-lea