Sunteți pe pagina 1din 8
Grila nr.1 Concurs de promovare efectiv ă si pe loc a judec ă torilor ş

Grila nr.1

Concurs de promovare efectivă si pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie

- 29 martie 2015 -

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei G

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

1 Procurorul:

A. nu poate introduce acţiune în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei, dacă aceasta a fost desfăcută prin divorţ pronunţat pe cale judiciară;

B. poate introduce acţiune în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei numai pe timpul cât aceasta este în fiinţă;

C. nu poate introduce acţiune în anularea căsătoriei pe motiv că la încheierea acesteia consimţămâtul unuia dintre soţi a fost viciat prin violenţă.

2 În accepţiunea noului Cod civil, logodna:

A. are caracter consensual;

B. are caracter solemn;

C. trebuie să fie urmată de căsătorie.

Răspuns: C

Răspuns: A

3 Atunci când starea de sănătate a unuia dintre soţi face imposibilă continuarea căsătoriei, divorţul:

A. nu se poate pronunţa prin acordul soţilor, chiar dacă soţii îşi exprimă o astfel de voinţă după sesizarea instanţei cu cererea de divorţ;

B. nu poate avea loc, dată fiind îndatorirea reciprocă de sprijin moral a soţilor;

C. poate avea loc doar la cererea soţului bolnav, dacă starea de boală nu-i este imputabilă.

4 Consimţământul la încheierea căsătoriei:

Răspuns: C

A. se poate exprima prin mandatar, cu mandat special şi încheiat în formă autentică;

B. este valabil numai dacă între soţi s-a încheiat anterior logodna;

C. trebuie să fie exprimat personal.

5 Acţiunea în anularea căsătoriei:

Răspuns: C

A. poate fi promovată de moştenitori, în cazul în care cel îndreptăţit la formularea unei astfel de acţiuni nu a promovat-o în timpul vieţii sale;

B. are caracter personal;

C. nu poate fi continuată de moştenitori, în cazul în care titularul acţiunii a decedat în timpul judecăţii acesteia.

Răspuns: B

6 Dacă nu a consimţit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul unui terţ donator, soţul mamei poate tăgădui paternitatea copilului îndreptându-se împotriva:

A. terţului donator;

B. copilului;

C. medicului chemat să asigure asistenţa pentru reproducerea cu terţ donator.

7 Ca efect al adopţiei:

Răspuns: B

A. când adoptator este soţul părintelui firesc, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul;

B. raporturile de rudenie nu încetează între descendenţii adoptatului, pe de o parte, şi rudele părinţilor fireşti, pe de altă parte;

C. în cazul adopţiei unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soţ, soţul adoptat poate lua numele adoptatorului, fiind suficient ca adoptatorul să-şi exprime consimţământul în faţa instanţei care încuviinţează adopţia.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: A

Pagina 1 of 8

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei G

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

8 Notarea în cartea funciară a unui imobil ca locuinţă a familiei poate fi făcută:

A. de oricare dintre soţi, însă numai dacă cel puţin unul dintre ei este proprietar sau după caz, coproprietar al imobilului respectiv;

B. numai de către soţul care este proprietar exclusiv al imobilului respectiv;

C. de oricare dintre soţi, chiar dacă nu este proprietar sau coproprietar asupra imobilului respectiv.

9 În materia obligaţiei de întreţinere:

Răspuns: C

A. obligaţia de întreţinere nu se stinge prin moartea debitorului;

B. copilul nu poate pretinde întreţinere de la părintele pe care anterior a încercat să-l ucidă;

C. cel care se află în nevoie din culpa sa nu poate solicita niciun fel de întreţinere.

Răspuns: B

10 Sesizată cu privire la problema de drept ce vizează aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011 şi aflate în prezent pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac, Înalta Curta de Casaţie şi Justiţie a stabilit că:

A. faţă de prevederile art. 223 din Legea nr. 71/2011, procesele şi cererile aflate pe rol la data intrării în vigoare

a noului Cod civil se soluţionează conform dispoziţiilor legale, materiale şi procedurale în vigoare la data la

care au fost pornite procesele sau formulate cererile, cu excepţia cazului în care Legea nr. 71/2011 cuprinde dispoziţii tranzitorii care prevăd altfel;

B. prevederile art. 396 - 404 din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac;

C. prevederile din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, nu sunt aplicabile cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

11 În privinţa copilului care a împlinit vârsta de 14 ani:

Răspuns: B

A. direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului poate institui plasamentul chiar fără consimţământul acestuia;

B. instanţa de judecată poate institui plasamentul chiar şi în situaţia în care copilul nu este de acord cu o astfel de măsură de protecţie;

C. nu se poate institui tutela.

Răspuns: B

12 În cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor:

A. divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public, doar dacă se desface o căsătorie încheiată după data intrării în vigoare a noului Cod Civil;

B. divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de ofiţerul de stare civilă de la locul căsătoriei;

C. divorţul prin procedura notarială se poate constata şi în privinţa căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare

a noului Cod civil.

Răspuns: C

13 Pentru încheierea unei adopţii este necesar consimţământul părinţilor fireşti:

A. în cazul adopţiei unui minor căsătorit;

B. în cazul adopţiei unui major;

C. când, după ce copilul a fost adoptat de o persoană, se solicită încuviinţarea adopţiei aceluiaşi copil de către soţul acesteia.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: A

Pagina 2 of 8

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei G

Dreptul familiei - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

14 În materia drepturilor şi îndatoririlor părinteşti:

A. cu excepţia dreptului la moştenire şi la întreţinere, părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului;

B. părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului;

C. părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani poate exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la bunurile copilului.

Răspuns: A

15 Atunci când raportul de filiaţie nu este legal stabilit, însă presupusul descendent a comis asupra presupusului ascendent o infracţiune a cărei calificare presupune existenţa raportului de filiaţie:

A. hotărârea penală nu poate fi pronunţată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiaţie;

B. hotărârea penală se pronunţă înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiaţie, deoarece se aplică principiul de drept „penalul ţine în loc civilul”;

C. răspunderea penală a presupusului descendent şi soluţionarea procesului civil vizând raportul de filiaţie nu au legătură între ele.

16 În materia obligaţiei de întreţinere:

Răspuns: A

A. în toate cazurile, dacă părintele are dreptul la întreţinere de la mai mulţi copii, el poate porni acţiunea împotriva oricăruia dintre aceştia, la alegerea sa;

B. acela care se află în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai întreţinerea de strictă necesitate;

C. orice persoană cu capacitate deplină de exerciţiu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere.

17 În cazul divorţului:

Răspuns: B

A. soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte ori în timpul căsătoriei;

B. regimul matrimonial încetează întotdeauna între soţi la data introducerii cererii de divorţ;

C. căsătoria se socoteşte întotdeauna desfăcută din ziua cînd hotărîrea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas definitivă.

Răspuns: A

18 Încetarea adopţiei produce efecte cu privire la prestarea întreţinerii:

A. atât pentru trecut, cât şi pentru viitor, deoarece întreţinerea se restituie;

B. pentru trecut, deoarece întreţinerea pentru viitor se acordă în continuare dacă există nevoi ale celui care a avut statut de adoptat;

C. pentru viitor, deoarece nu se mai prestează întreţinere.

19

Nulitatea absolută a adopţiei poate fi invocată:

Răspuns: C

A. numai de către instanţa de judecată din oficiu;

B. de orice persoană interesată;

C. numai de către adoptat.

 

Răspuns: B

20 Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti poate fi solicitată instanţei de judecată, dacă se constată că părintele pune în pericol viaţa, sănătatea, dezvoltarea copilului:

A. numai de către procuror;

B. de către autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului;

C. numai de către rudele copilului până la gradul patru inclusiv.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: B

Pagina 3 of 8

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

21 În etapa procesuală a recursului:

A. nu se pot produce noi probe, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor, în ipoteza în care recursul urmează a fi soluţionat în şedinţă publică;

B. se poate încuviinţa proba testimonială, în cazul în care administrarea sa nu prilejuieşte amânarea cauzei;

C. nu se poate încuviinţa o probă cu expertiză, nici chiar în ipoteza în care aceasta nu a putut fi administrată în etapele procesuale anterioare ale procesului.

22 Cu referire la capacitatea procesuală de exerciţiu:

Răspuns: C

A. sunt lipsiţi de o atare capacitate minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, caz în care aceştia vor fi asistaţi de reprezentanţii legali;

B. instanţa va numi un curator special, din oficiu, în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat;

C. spre deosebire de lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului.

23 Cererea de intervenţie voluntară principală:

Răspuns: B

A. spre deosebire de cererea de chemare în garanţie, este supusă încuviinţării sale în principiu;

B. similar cererii de intervenţie voluntară accesorie, are natura juridică a unei veritabile cereri de chemare în judecată;

C. nu este inadmisibilă dacă se depune la dosar, după admiterea contestaţiei în anulare reglementate de art. 503 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi anularea hotărârii judecătoreşti, când soluţionarea cauzei la acelaşi termen nu este posibilă şi se fixează termen în vederea soluţionării cauzei printr-o nouă hotărâre.

24 Cererea de chemare în garanţie:

Răspuns: C

A. nu poate fi depusă direct în apel, chiar dacă părţile convin expres în acest sens;

B. va fi soluţionată de către instanţa competentă pentru cererea principală, numai în cazul în care cererea de chemare în garanţie nu este de competenţa de ordine publică a altei instanţe;

C. în ipoteza disjungerii cererii de chemare în garanţie, judecata acesteia se poate suspenda facultativ până la soluţionarea cererii principale, prin raportare la art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

25 Cererea de arătare a titularului dreptului:

Răspuns: A

A. poate fi formulată şi de către intervenientul voluntar principal;

B. poate fi formulată numai în cadrul unei acţiuni reale;

C. formulată de către reclamant în cadrul unei acţiuni reale poate fi depusă cel mai târziu la primul termen de judecată.

Răspuns: B

26 Cererea de recuzare nu se respinge ca inadmisibilă în situaţia în care:

A. recuzarea priveşte toţi judecătorii unei instanţe;

B. recuzarea este îndreptată împotriva aceluiaşi judecător pentru acelaşi motiv de incompatibilitate;

C. recuzarea este formulată împotriva judecătorului care are calitatea de donatar faţă de soţia uneia dintre părţi, iar acest motiv de recuzare este invocat pentru prima dată.

27 Pot fi părţi în procesul civil:

Răspuns: C

A. numai reclamantul şi pârâtul;

B. reclamantul, pârâtul şi terţele persoane care intervin voluntar sau forţat în proces, chiar înainte de încuviinţarea în principiu a cererilor de intervenţie;

C. intervenientul principal şi intervenientul accesoriu, în ipoteza în care cererile lor au fost încuviinţate în principiu.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: C

Pagina 4 of 8

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

28 Regimul juridic al coparticipării procesuale impune ca:

A. cererea de perimare formulată de unul dintre pârâţi să folosească şi celorlalţi pârâţi din proces;

B. cheltuielile de judecată să fie suportate nu numai de către pârâtul care a declarat cale de atac şi aceasta a fost respinsă, ci şi de către ceilalţi coparticipanţi pârâţi;

C. în ceea ce priveşte suportarea cheltuielilor de judecată, dacă în cauză sunt mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, aceştia să fie obligaţi să le plătească solidar, în toate cazurile.

Răspuns: A

29 Cererea vizând chemarea în judecată a altei persoane, în condiţiile art. 68-71 din Codul de procedură civilă:

A. formulată de pârât în cadrul unei acţiuni în revendicare imobiliară se va depune cel mai târziu la primul termen de judecată;

B. formulată de intervenientul principal va viza introducerea forţată în proces a unei alte persoane care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi intervenientul principal;

C. depusă de către reclamant după terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe se va disjunge, întrucât întârzie judecata cererii principale.

30 Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant:

Răspuns: B

A. se poate soluţiona de către instanţă numai după acordarea unui termen scurt pentru acoperirea lipsurilor;

B. va fi admisă dacă cererea de apel este semnată de către avocatul apelantului, care are împuternicire avocaţială ce conferă dreptul său de reprezentare numai în faţa primei instanţe;

C. nu poate fi invocată în apel.

Răspuns: A

31 În ipoteza în care procurorul participă la judecarea cauzei în primă instanţă, fără însă a fi pornit el procesul:

A. va putea exercita calea de atac a apelului, dacă hotărârea pronunţată este susceptibilă de apel, iar termenul de apel va curge de la pronunţare;

B. nu va putea pune concluzii asupra oricărui aspect ce implică contradictorialitate;

C. nu va putea renunţa la judecata cererii.

32 În cadrul procesului civil, procurorul:

Răspuns: C

A. nu poate introduce o cerere în stabilirea paternităţii unui minor;

B. nu poate să renunţe la dreptul subiectiv dedus judecăţii, chiar dacă a introdus acţiunea civilă;

C. poate încheia o tranzacţie judiciară vizând drepturile subiective deduse judecăţii.

33 Atrage competenţa teritorială exclusivă a instanţei:

Răspuns: B

A. cererea în declararea nulităţii absolute a unui legat;

B. cererea legatarului formulată împotriva creditorului moştenirii pentru constatarea dreptului de a solicita şi obţine executarea silită;

C. cererea vizând predarea bunului imobil dat în locaţiune, întemeiată pe contractul de locaţiune.

Răspuns: A

34 Sesizată fiind cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea Constituţională:

A.

a

constatat că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare;

B.

admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, apreciind că acestea limitează accesul persoanei la justiţie;

a

C.

a

respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

apreciind că acestea instituie o limită a controlului de constituţionalitate sub aspectul activităţii în timp a legii.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: A

Pagina 5 of 8

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lâng ă Tribunal Dreptul familiei

Drept procesual civil - Proba teoretica - Parchet de pe lângă Tribunal

Dreptul familiei

Grila nr.1

35 Dacă revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice, calea de atac este:

A. recursul, indiferent de calea de atac prevăzută de lege pentru hotărârea revizuită;

B. cea prevăzută de lege pentru hotărârea revizuită;

C. apelul.

36

Cererea de chemare în judecată este nulă dacă nu cuprinde:

Răspuns: A

A. motivele de fapt;

B. semnătura părţii, chiar dacă aceasta este semnată de reprezentantul său;

C. faptele ce se doresc a fi dovedite cu martori.

 

Răspuns: A

37 Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială:

A. nu se aplică în materie fiscală;

B. se aplică şi în ipoteza în care nu este cunoscută adresa persoanei căreia i se notifică sau i se comunică actul;

C. se aplică şi în materie administrativă.

Răspuns: A

38 În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu referire la limitele rejudecării în ipoteza casării hotărârii judecătoreşti pentru nerespectarea formelor procedurale, s-a reţinut că:

A. dacă în decizia de casare se menţionează expres momentul de la care instanţa este obligată să intervină pentru a asigura legala reprezentare a părţii lipsite de discernământ, orice altă intrepretare adaugă la lege şi la conţinutul deciziei de casare, fiind necesar ca judecata să se reia numai din etapa în care s-a constatat neregularitatea care a atras casarea hotărârii;

B. în ipoteza în care hotărârea a fost casată pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata va reîncepe de la primul act de procedură efectuat în cauză;

C. în ipoteza în care hotărârea a fost casată pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata poate reîncepe de la actul de procedură anulat, fiind însă la latitudinea instanţei la care a fost trimisă cauza spre rejudecare.

39 În ceea ce priveşte proba testimonială:

Răspuns: A

A. declaraţia de martor se semnează numai la sfârşitul ei de către judecător, grefier şi martor, după ce acestuia din urmă i s-a dat posibilitatea să o citească sau i-a fost citită;

B. în procesele de divorţ, se pot audia în calitate de martori fraţii şi surorile părţilor;

C. părţile nu pot conveni ca fostul soţ al uneia dintre acestea să fie audiat ca martor.

40 Perimarea:

Răspuns: B

A. se întrerupe prin depunerea la dosar a unei cereri de redeschidere a procesului, în ipoteza în care aceasta este admisă;

B. se suspendă prin decesul uneia dintre părţi, timp de o lună de la data decesului, dacă acesta s-a petrecut în primele 3 luni ale termenului de perimare;

C. lipseşte de efect inclusiv raportul de expertiză depus la dosar în cursul judecării cererii perimate, chiar şi în ipoteza în care instanţa învestită cu o nouă cerere de chemare în judecată nu apreciază necesară readministrarea probei cu expertiză.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: A

Pagina 6 of 8

Jurisp CEDO-aspecte civile - Proba teoretica - CA+PCA+Tr+PTr+PICCJ Dreptul familiei G r i l a

Jurisp CEDO-aspecte civile - Proba teoretica - CA+PCA+Tr+PTr+PICCJ

Dreptul familiei

Grila nr.1

41 Conform jurisprudenţei CEDO:

A. pentru a fi contrară art. 14 din Convenţie, discriminarea trebuie să se bazeze pe unul dintre criteriile enumerate limitativ în acest articol;

B. jurisprudenţa contradictorie nu poate, în nicio circumstanţă, da naştere unei discriminări în sensul art. 14 din Convenţie;

C. o discriminare constă în a trata în mod diferit, cu excepţia justificării obiective şi raţionale, persoane aflate în situaţii comparabile.

42 Conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie:

Răspuns: C

A. statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice drepturi la despăgubire consfinţite de lege - şi de a reduce, chiar foarte mult, nivelul despăgubirilor, prin mijloace legislative;

B. un drept la compensaţie integrală este garantat, în orice circumstanţe, o compensare numai parţială făcând privarea de proprietate nelegitimă, în toate cazurile;

C. neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti ce recunoaşte un drept la despăgubire, dacă suma nu a fost stabilită, nu constituie, în nicio împrejurare, o ingerinţă în dreptul de proprietate.

43 Conform jurisprudenţei CEDO:

Răspuns: A

A. art. 6 în latura sa civilă se aplică tuturor procedurilor contravenţionale judecate, potrivit dreptului intern, în baza Codului de procedură civilă, întrucât gradul de pericol al faptei nu atinge nivelul de gravitate al infracţiunii;

B. nici litera nici spiritul art. 6 din Convenţie nu împiedică o persoană să renunţe de bunăvoie la garanţiile care sunt consacrate în acesta în mod expres sau tacit, însă această renunţare trebuie să fie neechivocă şi să nu fie contrară niciunui interes public important;

C. art. 6 nu impune judecătorului naţional să ofere un răspuns specific şi explicit la mijloacele de probă decisive pentru soluţionarea procedurii.

44 Conform jurisprudenţei CEDO:

Răspuns: B

A. obligaţia pozitivă care decurge din art. 8 din Convenţie, de a adopta măsuri pentru respectarea vieţii private, trebuie să se aplice în cazul în care afirmaţiile susceptibile să afecteze reputaţia unei persoane depăşesc limita criticilor acceptabile din perspectiva art. 10 din Convenţie;

B. limita între obligaţiile pozitive şi negative ale statului în raport cu art. 8 se pretează unei definiţii precise;

C. atunci când Curtea analizează respectarea dreptului la viaţă privată, nu se poate orienta spre o examinare minuţioasă a unor comunicate de presă referitoare la viaţa privată şi reputaţia unei persoane, întrucât aprecierea probelor revine judecătorului naţional.

45 Conform jurisprudenţei CEDO,

Răspuns: A

A. dreptul de acces la o instanţă nu implică şi speranţa legitimă că decizia instanţei va fi pusă în executare silită, întrucât executarea silită are relevanţă numai la calculul termenului rezonabil;

B. limitările dreptului de acces la justiţie sunt conforme cu art. 6 numai în cazul în care acestea au un scop legitim şi în cazul în care există un raport de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit;

C. dreptul de acces la justiţie nu este absolut, întrucât poate permite restricţii admise implicit, fiind, prin chiar natura sa, reglementat de către stat, însă condiţiile impuse de stat pentru acces la justiţie nu pot fi supuse controlului instanţei europene.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: B

Pagina 7 of 8

Jurisp CJUE-aspecte civile - Proba teoretica - CA+PCA+Tr+PTr+PICCJ Dreptul familiei G r i l a

Jurisp CJUE-aspecte civile - Proba teoretica - CA+PCA+Tr+PTr+PICCJ

Dreptul familiei

Grila nr.1

46 Potrivit jurisprudenţei CJUE, o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în interpretare, conform art. 267 TFUE, va fi declarată inadmisibilă:

A. atunci când instanţa naţională care solicită pronunţarea hotărârii preliminare a ridicat din oficiu problema de interpretare a dreptului Uniunii Europene, iar părţile s-au opus sesizării CJUE;

B. atunci când interpretarea dreptului Uniunii Europene solicitată de instanţa naţională nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul acţiunii principale;

C. atunci când instanţa naţională care solicită pronunţarea hotărârii preliminare a cenzurat, în prealabil, întrebările formulate de părţi.

Răspuns: B

47 Potrivit jurisprudenţei CJUE, printre condiţiile în care un stat membru este obligat să repare prejudiciul cauzat unei persoane particulare, prin încălcarea dreptului Uniunii Europene care îi este imputabilă, atunci când încălcarea în cauză decurge dintr-o hotărâre a unei instanţe de ultim grad de jurisdicţie, se numără:

A. condiţia ca încălcarea să fie suficient de gravă;

B. condiţia ca, pentru încălcarea respectivă, judecătorii care au produs-o să fi fost sancţionaţi anterior;

C. condiţia ca încălcarea să se fi produs în mai multe cauze similare.

Răspuns: A

48 Potrivit jurisprudenţei CJUE, dispoziţiile art. 1 şi art. 2 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) din Directiva 2000/78 a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, trebuie interpretate în sensul că:

A. interzicerea discriminării directe este limitată la persoanele care au ele însele un handicap;

B. interzicerea discriminării directe este limitată la persoanele care au un handicap locomotor;

C. interzicerea discriminării directe nu este limitată la persoanele care au ele însele un handicap.

Răspuns: C

49 Articolul 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de taxă pe valoarea adăugată achitată în amonte din taxa pe valoarea adăugată pe care o datorează să nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administraţie pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească, potrivit hotărârii CJUE din cauza:

A. BCR Leasing IFN;

B. Gran Via Moineşti;

C. Rafinăria Steaua Română.

Răspuns: C

50 Potrivit jurisprudenţei CJUE, articolul 4 alin.(2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că termenii "obiectul principal al contractului":

A. acoperă întotdeauna o clauză cuprinsă într-un contract de împrumut încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor şi un consumator şi care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, în temeiul căreia pentru calcularea ratelor împrumutului se aplică cursul de schimb la vânzare al acestei valute;

B. nu acoperă o clauză cuprinsă într-un contract de împrumut încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor şi un consumator şi care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, în temeiul căreia pentru calcularea ratelor împrumutului se aplică cursul de schimb la vânzare al acestei valute decât în cazul în care se constată că respectiva clauză stabileşte o prestaţie esenţială a acestui contract care, ca atare, îl caracterizează;

C. nu acoperă niciodată o clauză cuprinsă într-un contract de împrumut încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor şi un consumator şi care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, în temeiul căreia pentru calcularea ratelor împrumutului se aplică cursul de schimb la vânzare al acestei valute.

Timp de lucru: 3 ore

Răspuns: B

Pagina 8 of 8