Manual Tehnic

Cuprins

Informaþii utile Noþiuni generale despre acoperiºuri Construcþia unui acoperiº Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu. Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac. Date tehnice. Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor Instrucþiuni de proiectare ºi montaj Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã Panourile solare Bramac

4-7 9 - 14 15 - 21 22 - 23 25 - 77 78 - 91 92 - 103 104 - 159 160 - 177 178 - 191

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

Informaþii utile

Protecþia muncii

Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi siguranþa clienþilor, ci ºi sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi. De aceea, acordãm siguranþei muncii o atenþie deosebitã. Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre factorii de risc ºi sã le recomande mãsurile necesare pentru siguranþa muncii. Munca cu materialele de învelitoare Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt produse din materii prime naturale, care conþin quarþ cristalin. În procesele de tãiere sau gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi de timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza). Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de siguranþã: - la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte masca de protecþie contra prafului; - folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozitive de absorbþie a prafului. În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice meseriei de montator de materiale de învelitori.
Ham de siguranþã (cordelina de siguranþã) Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul lucrãrilor la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotriva cãderii nu se poate lua prin schela de protecþie, reþea de protecþie sau parapet de protecþie, atunci trebuie folosit hamul de siguranþã. Indicaþie: Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este obligatorie utilizarea hamului de siguranþã cu toate accesoriile acestuia. Înainte de fiecare utilizare: - verificarea anualã a echipamentului de cãtre specialiºti; - utilizatorul echipamentului trebuie instruit în folosirea corectã a hamului de siguranþã. La utilizare: - punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui corp în cãdere liberã; - punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical deasupra utilizatorului.

4

Informaþii utile

0°-20° 2

≥1m

1

2 3

4

≥1m

5

Munca pe acoperiºuri

Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m 1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20° - parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de protecþie). 2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20° - schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de protecþie. 3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45° - muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de balustrada de protecþie ºi schele de interceptare de pe acoperiº); - toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de siguranþã nu trebuie fãcute de o singurã persoanã. 4. Schelele de interceptare - ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã. 5. Balustrada de protecþie: - pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de pãrþi portante ale construcþiei (cãpriori); - la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de vopsitorie), schela de protecþie nu este obligatorie. În schimb, lucrãtorii trebuie sã fie asiguraþi prin cordelinã de siguranþã. Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnãtatea. Nu vã expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe ceilalþi unor pericole inutile

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

5

Informaþii utile
60 cm 60 cm

Informaþii utile
Protecþia muncii

Pentru toate tipurile de lucrãri pe acoperiºuri sunt valabile Normele de Tehnicã a Securitãþii pentru lucrul la înãlþime.

Accesul pe acoperiº

În acest scop se va folosi sistemul treaptã podest. Pe þigla de câmp se va cãlca numai pe profilul central al þiglelor, evitându-se astfel spargerea acestora. Þiglele de aerisire ºi parazãpadã nu se vor folosi ca ºi cale de acces.

Structura suprafeþei - pericol de alunecare Tãierea umedã

Suprafeþele netede sunt mai alunecoase, în special atunci când sunt umede. Sunt recomandate maºinile de tãiat fixe, cu disc diamantat, acestea permiþând tãierea rapidã fãrã a rezulta praf. Pentru a se evita formarea de striaþii pe þigla tãiatã, aceasta se va curãþa într-un vas cu apã. Praful de tãiere ce se gãseºte pe suprafaþa umedã va fi îndepãrtat imediat, deoarece îndepãrtarea ulterioarã este mult mai dificilã.

Tãierea uscatã

Se va realiza numai cu instalaþii de absorbþie a prafului.

Deºeurile de þiglã

Deºeurile provenite de la þigle se considerã a fi deºeuri de construcþie ºi se trateazã ca atare.

Combinarea þiglelor la acoperire

Þigla Transilva antic ºi þigla Romana antic se vor monta utilizând în acelaºi timp, þigle amestecate din trei pânã la patru paleþi, din aceeaºi livrare. Prin acest procedeu se va obþine o combinaþie armonioasã.

Rezistenþa la furtunã

Fixarea tuturor þiglelor speciale (ex: þiglele parazãpadã, þiglele de aerisire, þiglele de coamã, tiglele laterale, etc) este obligatorie. La înclinaþii peste 45° se va fixa în cuie sau cârlige de ancorare fiecare a treia þiglã, iar la înclinaþii peste 60°, va fi fixata fiecare þiglã în câmp. De asemenea, vor fi fixate în cuie ºi þiglele perimetrale din jurul ferestrelor de mansardã, a coºurilor de fum, ultimul rând la coamã, etc.

Protecþia împotriva zãpezii viscolite

Se recomandã folosirea asterealei, foliei impermeabile ºi a accesoriilor Bramac doar la înclinaþii între 17° ºi 22°.

6

Informaþii utile
Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii

Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor parazãpadã pe întreaga suprafaþã a acoperiºului ºi montarea grilajului parazãpadã în al doilea rând de la streaºinã.

Mansardarea acoperiºului

Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã construirea unei termo- ºi hidroizolaþii sub învelitoare. În practicã, se utilizeazã în general pe întreaga suprafaþã.

Protecþia în caz de incendiu

Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, neinflamabile, clasa A1.

Construcþia suport învelitoare

Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este mai stabilã, cu atât þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. Construcþia de sub învelitoare trebuie sã asigure impermeabilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum, Durovent trecere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu permitã pãtrunderea apei. Se va avea în vedere pãstrarea funcþiei de acoperiº rece prin subventilarea învelitorii.

Protecþia suplimentarã împotriva ploii

La înclinaþii minime, în cazul detaliilor complicate ºi a tãieturilor se va aplica, în zona de suprapunere, o bandã bituminoasã.

Acoperirea suprafeþelor curbe

Acoperirea suprafeþelor curbe necesitã o îndemânare deosebitã. Acestea se pot realiza doar cu þigle solzi Transilva þinând cont la proiectare ºi execuþie de construcþia specialã a suportului din lemn (vezi lucarne tip pleoapa).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

7

Informaþii utile

Noþiuni generale despre acoperiºuri
ªarpanta ca un acoperiº rece
Circulaþia aerului

pod mansardat

pod nemansardat

ªarpanta terasã ca un acoperiº cald

Acoperiºul terasã fãrã subventilaþie

Asterealã recomandatã pentru acoperiºuri mansardate cu o pantã de pânã la 22°

Folie impermeabilã recomandatã atât pentru acoperiºuri mansardate cât ºi pentru cele nemansardate

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

9

Noþiuni generale despre acoperiºuri

Noþiuni generale despre acoperiºuri
Elementele acoperiºului

Coamã orizontalã

Muchie/Coamã înclinatã

Dolie

Pazie

Fronton

Streaºinã

10

Noþiuni generale despre acoperiºuri

Versant

Teºiturã

Coamã înclinatã

Creastã

Racordare la coº

Racordare la calcan

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

11

Noþiuni generale despre acoperiºuri

Noþiuni generale despre acoperiºuri
Principalele tipuri de acoperiºuri

În douã ape

În douã ape cu teºiturã

În patru ape

Într-o apã

Cu rupere de pantã

12

Noþiuni generale despre acoperiºuri
Tipuri de lucarnã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

13

Noþiuni generale despre acoperiºuri

Noþiuni generale despre acoperiºuri

14

Construcþia unui acoperiº

Încãrcãri de zãpadã ºi gheaþã de pânã la 1200 kg/m2

Încãrcãri din vânt de pânã la 100 kg/m2

Învelitoare Construcþia acoperiºului:

Contraºipci de minim 5/5 cm Strat hidroizolator (ex: Folie Bramac Universal) Asterealã (placare cu scândurã)

Cãpriori Construcþia interioarã: Strat izolator Barierã de vapori Placare interioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

15

Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº
Acoperiºul rece
Acoperiºurile înclinate sunt considerate acoperiºuri reci. Prin aceasta se înþelege un acoperiº cu subventilaþie.

Ventilaþia ºi subventilaþia unui acoperiº
Se disting douã tipuri de acoperiºuri reci: - cu pod mansardat - cu pod nemansardat În ambele cazuri, vor fi prevãzute deschideri de ventilaþie, la streaºinã ºi la coama acoperiºului, care se realizeazã cu ajutorul accesoriilor Bramac. La acoperiºurile cu podul mansardat, subventilaþia se realizeazã prin distanþarea învelitorii, cu ajutorul contraºipcilor (min. 5x5 cm).

ieºire aer

rece

cald rece intrare aer intrare aer cald cald

16

Construcþia unui acoperiº
Dimensionarea gurilor de aerisire
Aceastã operaþiune necesitã o atenþie deosebitã în urmãtoarele cazuri: - montajul cu mortar a coamelor - înclinaþie micã ºi lungime mare a cãpriorilor Pentru realizarea unei ventilaþii eficiente a spaþiului dintre izolaþia termicã ºi asterealã se prevãd guri de aerisire, în zona coamelor.

Izolaþia termicã
La montarea izolaþiei termice nu este permisã formarea punþilor de cãldurã, care pot genera pierderi semnificative de cãldurã, deteriorãri datorate condensului, îngheþului ºi acumulãrilor de apã nedorite. Dispunerea straturilor succesive este prezentatã în imaginea de mai jos.

Þiglã ªipcã suport (3/5) Contraºipci (5/5) Folie impermeabilã Cãpriori Izolaþie termicã Barierã de vapori Dublã izolaþie termicã Placã inferioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

17

Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº
Asterealã
Aºa este denumitã placarea cu scândurã, a structurii acoperiºului care va fi acoperitã ulterior cu folie impermeabilã. Bramac oferã o alternativã simplã ºi avantajoasã dar la fel de eficientã de înlocuire a asterealei la înclinatii peste 22° ºi anume folia Bramac Universal (detalii tehnice vezi pag. 72,73).

Folia impermeabilã
Asigurã o protecþie eficientã împotriva eventualelor infiltraþii de apã, a pãtrunderii prafului, zãpezii, a murdãriei evacuate de instalaþiile de ventilaþie ale construcþiilor industriale ºi de asemenea protejeazã structura pânã la acoperirea efectivã cu þiglã. Folia impermeabilã reprezintã o alternativã simplã ºi avantajoasã de înlocuire a asterealei. Este recomandatã utilizarea foliei Bramac, în cazul în care acoperiºul nu a fost prevãzut cu asterealã.

Învelitoarea
Montarea corectã a þiglelor ºi accesoriilor Bramac este cea mai importantã premisã pentru realizarea unui acoperiº funcþional. Folosirea accesoriilor Bramac originale în cazul joncþiunilor ºi strãpungerilor mãreºte considerabil gradul de funcþionalitate al învelitorii. Þiglele Bramac se preteazã utilizãrii în toate zonele climaterice, datoritã calitãþii deosebite a materialului.

18

Construcþia unui acoperiº
Modalitãþi de aºezare a þiglelor pe ºipci
Aºezarea simplã a þiglelor profilate ºi a þiglelor solzi pe suprafeþe înclinate: Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau, Natura, Transilva, Reviva. Aºezarea dublã a þiglelor solzi pe suprafeþe înclinate ºi curbe (ex. dolii, lucarne pleoapã, turnuri etc.): Transilva Aºezarea combinatã Pe zonele mici, rotunde sau pe calcane se folosesc þigle solzi, iar în câmp þigla profilatã. ªipcile suport ªipcile vor avea dimensiuni conform normelor în vigoare. Secþiunea ºipcilor va fi dimensionatã în funcþie de încãrcare ºi de distanþa dintre cãpriori, având în medie 30x50 mm. Contraºipcile În cazul utilizãrii asterealei sau a foliei impermeabile, contraºipcile vor avea dimensiunea minimã de 50x50 mm. În cazul acoperiºurilor cu un grad de înclinare mic ºi lungime mare a cãpriorilor, se recomandã contraºipci de dimensiuni mai mari, conform tabelului de mai jos. Dimensionarea subventilaþiei Secþiunea minimã a contraºipcilor, în cm, în funcþie de înclinaþia acoperiºului ºi de lungimea cãpriorilor
Lungimea cãpriorilor (m) 5 10 15 20 25 15° 5 6,5 10 10 10 Înclinaþia acoperiºului 20° 25° 30° 5 5 5 5 5 5 6,5 5 5 10 6,5 5 10 8 6,5

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

19

Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº
Statica
Sarcini

Încãrcare din vânt pânã la 100 kg/m2 (10 -150 km/h) Încãrcare din ploaie la 1200 kg/m2 200 m2 de învelitoare 360 l apã/min.

Încãrcare de zãpadã - în general, So=75 - 650 kg/m2 - în unele zone poate ajunge pânã la 1200 kg/m2

Plaja de temperaturã: -30° pânã la +70° Structura acoperiºului trebuie sã fie dimensionatã pentru urmãtoarele sarcini (conform normelor în vigoare): a. Sarcina proprie a structurii acoperiºului. b. Sarcini cauzate de zãpadã. c. Sarcini cauzate de vânt. d. Sarcini speciale (seism).

20

Construcþia unui acoperiº

Material ÎNCÃRCARE ªarpantã lemn Încãrcare din vânt Zãpadã Greutate material Încãrcare totalã Diferenþã greutate faþã de dimensionarea minimã pentru 650 kg/m2 Þiglã Bramac Alpina 20 kg/m2 100 kg/m2 150 kg/m2 10 buc/m2 x 4.3 kg = 43 kg/m2 313 kg Þiglã metalicã 20 kg/m2 100 kg/m2 150 kg/m2 5 kg/m
2

Þiglã ceramicã solzi 20 kg/m2 100 kg/m2 150 kg/m2 38 buc/m2 x 1.4 kg = 53 kg /m2 323 kg + 1,5%

275 kg -7%

Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv materialul de învelitoare ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã semnificativ dimensionarea structurii de lemn a acoperiºului, dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a greutãþii acestora, se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

21

Construcþia unui acoperiº

Sistemul Bramac Vedere de ansamblu

22

1 Þiglã 1/1 2 Þiglã ½ 3 Þiglã dublã (fãrã pozã) 4 Þiglã creastã 1/1 (f.p.) 5 Þiglã creastã colþ stânga(f.p.) 6 Þiglã creastã colþ dreapta 7 Þiglã creastã ½ (f.p.) 8 Þiglã lateralã stânga 9 Þiglã lateralã dreapta 10 Þiglã de coamã 11 Metalroll 12 Figaroll 13 Aerofirst element 14 Bandã aerisire protecþie coamã (f.p.) 15 Clemã fixare þiglã coamã 16 Placuþã PVC închidere þiglã coamã 17 Þiglã coamã de început 18 Þiglã coamã de ramificaþie 19 Cocoº acoperiº 20 Suport metalic fixare ºipcã coamã (f.p.) 21 Þiglã parazãpadã 22 Þiglã suport treaptã podest 23 Suport metalic treaptã podest 24 Treaptã metalicã 25 Podest metalic 26 Þiglã suport grilaj metalic parazãpadã 27 Suport metalic fixare grilaj parazãpadã 28 Grilaj metalic parazãpadã 29 Clemã îmbinare pentru grilaj metalic parazãpadã (f.p.) 30 Consolã metalicã parazãpadã (f.p.) 31 Þiglã de aerisire 32 Element aerisire protecþie streaºinã 33 Bandã aerisire protecþie streaºinã 34 Durovent trecere gurã de aerisire 35 Durovent trecere antenã 36 Racord flexibil (f.p.) 37 Reducþie PVC (f.p.) 38 Þiglã transparentã 39 Luminex 40 Cârlig de ancorare (f.p.)

41 Cui special (f.p.) 42 Element lateral dolie 43 Dolie metalicã 44 Profilo S 45 Adaptor profilo S (f.p.) 46 Bandã fixare dolie 47 Element metalic lateral (f.p.) 48 Disc debitare þiglã (f.p.) 49 Wakaflex 50 Profil metalic închidere coº 51 Diblu fixare profil coº (f.p.) 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm (f.p.) 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm (f.p.) 54 Clemã fixare þigle debitate (f.p.) 55 Folie Bramac Universal (f.p.) 56 Folie Bramac Pro 57 Folia Veltitech 120 (f.p.) 58 Folia Uni Eco (f.p.) 59 Element de streaºinã (f.p.) 60 Clemã fixare element streaºinã (f.p.) 61 Jgheab DN 125 de 4 m 62 Jgheab DN 125 de 2 m 63 Piesã de legaturã (f.p.) 64 Colþar exterior 65 Colþar interior 66 Colþar special (f.p. - se produce la comandã în funcþie de unghi) 67 Capac 68 Teu de scurgere 69 Consolã jgheab 70 Element de scurgere (f.p.) 71 Cleºte console (f.p.) 72 Burlan DN de 0,5 m 73 Burlan DN 100 de 1 m 74 Burlan DN 100 de 2 m 75 Burlan DN 100 de 4 m 76 Cot la 67° 77 Cot la 45° 78 Cot la 30° 79 Cot la 15° 80 Ramificaþie DN 100/100 81 Mufã 82 Reducþie multiplã 83 Burlan cu clapetã de scurgere 84 Brãþarã burlan 85 Sistem de jgheaburi ºi burlane metalice stabicor metalic 86 Panou solar

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

23

Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu.

Þigle profilate Bramac Date tehnice
Material
Numai cel mai bun lucru e destul de bun. Bramac foloseºte numai materii prime de înaltã calitate: nisip spãlat ºi sortat, apã, ciment Portland ºi pigmenþi anorganici. Din aceste materiale se produc þigle din mortar de ciment. În comparaþie cu alte materiale de construcþie, rezistenþa þiglelor creºte permanent, astfel cã þiglele Bramac au o duratã lungã de viaþã. Producþia acestor þigle este complet automatizatã ºi nu rezultã emisii poluante. Eventualele diferenþe de culoare se explicã prin utilizarea unor materii prime naturale. Aceste diferenþe pot fi cauzate ºi de factori poluanþi sau de procedee tehnologice în timpul prizei mortarului de ciment. Factorii climaterici le atenueazã în timp, iar acesta nu reprezintã un defect. Factorii de mediu pot, de asemenea, influenþa nuanþele þiglelor. Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Utilizare

Þiglele Bramac pot fi utilizate pentru orice acoperiº cu pantã peste 15°, pentru acoperiºuri cu una, douã sau patru ape, în orice zonã de climã ºi la orice altitudine. Sunt disponibile 7 modele ºi 8 culori. Formele ºi culorile þiglelor Bramac vã ajutã sã vã îndepliniþi dorinþele.

Calitate

Bramac acordã la toate þiglele o garanþie de 30 de ani pentru rezistenþa materialelor ºi rezistenþa la îngheþ. Þiglele Bramac au fost distinse cu marca de calitate a Uniunii Uzinelor Austriece de Beton ºi Prefabricate ºi cu marca de calitate Austria ºi au fost supuse expertizei conform cu EN 490/491. Calitatea unitarã ºi ecologicã a þiglelor Bramac a fost confirmatã încã din 1999 cu marca IBO.

Regulamente ºi norme valabile
– STAS 10101-92 – NORMATIV NPO 19-97 – NORMA EN490 – NORMA EN491 – CERTIFICAT ISO 9001

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

25

Þigla 1/1

Þigla Alpina
Detaliul face diferenþa.

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Înãlþime profil: Greutate: Necesar per m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici granulatã 330 x 420 mm 398 mm 300 mm 25 mm 4,3 kg/buc. cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat, maro, antracit

26

Þigla 1/1
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla Romana
Eleganþã ºi personalitate.

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Înãlþime profil: Greutate: Necesar per m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã 330 x 420 mm 398 mm 300 mm 37 mm 4,5 kg/buc. cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

27

Þigla 1/1

Þigla Alpina Clasic
Simplitate ºi rafinament într-o singurã formã.

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Înãlþime profil: Greutate: Necesar per m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã 330 x 420 mm 398 mm 300 mm 25 mm 4,3 kg/buc. cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit, verde

28

Þigla 1/1
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla Donau
Linii curgãtoare pentru acoperiºuri dinamice.

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Înãlþime profil: Greutate: Necesar per m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã 332 x 420 mm 398 mm 300 mm 35 mm 4,4 kg/buc. cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

29

Þigla 1/1

Þigla Natura

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Înãlþime profil: Greutate: Necesar per m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã, cu un strat incolor 330 x 420 mm 398 mm 300 mm 25 mm 4,3 kg/buc. cca. 10 buc.

Culori
maro natural

30

Þigla 1/1
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla Reviva
Renaºterea tradiþiei.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã cu un strat incolor 330 x 420 mm 398 mm 300 mm 4,4 kg/buc. cca. 11 buc.

238,7 32,5 300

Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Greutate: Necesar per m2:

395

420

Culori
roºu cãrãmiziu, antic
19

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

31

Þigla 1/2

Þiglele 1/2 sunt recomandate pentru a se reduce operaþiunile de tãiere ºi a se îmbunãtãþi posibilitãþile de fixare a þiglelor în zona muchiilor sau a diferitelor îmbinãri ale acoperiºurilor. În cazul folosirii þiglelor laterale, lungimea coamei mãsuratã de la un cant exterior pânã la celãlalt, trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau 30. Din aceastã sumã de bazã se scad 5 cm pentru a se putea obþine lãþimea construcþiei.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: 2,40 Kg Lãþime activã: 15 cm Necesar: în funcþie de necesitãþi

32

Þigla 1/2 - Reviva
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þiglele 1/2 sunt recomandate pentru a se reduce operaþiunile de tãiere ºi a se îmbunãtãþi posibilitãþile de fixare a þiglelor în zona muchiilor sau a diferitelor îmbinãri ale acoperiºurilor. În cazul folosirii þiglelor laterale, lungimea coamei mãsuratã de la un cant exterior pânã la celãlalt, trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau 30. Din aceastã sumã de bazã se scad 5 cm pentru a se putea obþine lãþimea construcþiei.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Modele: Reviva Culori: roºu cãrãmiziu, antic Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: 2,40 Kg Lãþime activã: 15 cm Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

33

Creastã

Þigla de creastã 1/1
Datã fiind forma deosebitã a acoperiºului într-o apã, oferim toate accesoriile pentru a asigura o închidere esteticã ºi funcþionalã. Prinderea þiglelor de creastã se va face atât cu cui cât ºi cu cârlig de ancorare.

Cârlig de ancorare

Þiglã de creastã

Þiglã de aerisire

Contraºipcã Lambriu (placare cu scândurã)

ªipcã transversalã (ºipcã suport) Þiglã Bramac

Bandã de aerisire Folie BRAMAC UNIVERSAL

Asterealã

Cãprior

34

Creastã
Þigla de creastã 1/1
Fixarea se face cu ajutorul clemelor de siguranþã ºi a douã cuie de ºipcã suport. Þigla de creastã se aºeazã cu câþiva cm în afara punctului superior al acoperiºului, ca în spatele crestei sã se poatã aplica un strat de scândurã (îmbrãcarea peretelui). În locul ºipcii suport, aici se foloseºte o scândurã, pentru a putea asigura o fixare mai bunã. Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: cca. 6,25 kg/buc. Lungime activã: 394 mm Laþime activã: 300 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: cca. 3,3 buc./ ml. de creastã

Þigla creastã colþ
Aceastã þiglã se prezintã în douã variante: þigla creastã colþ dreapta ºi þigla creastã colþ stânga. Fixarea se face cu ajutorul a doua cuie prevãzute cu garnituri de etanºare.

Date tehnice
Material: Culori: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau 330 x 420 mm 9 kg/buc.

Modele:

Dimensiuni: Greutate: Laþime activã Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm Þigla creastã colþ stânga: 330 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: câte 1 buc. la trecerea de la þigla de creastã la þigla lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

35

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Creastã

Þigla de creastã 1/2
Se întrebuinþeazã atunci când lungimea crestei este divizibilã cu 15.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: cca. 3,4 kg/buc. Lãþime activã: 150 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: în funcþie de dimensiunile acoperiºului

36

Þigla lateralã
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Cu ajutorul þiglei laterale se pot înveli estetic, profesional ºi economic terminaþiile paziei. Este important ca distanþa dintre ºipci sã fie de minim 31,5 cm pentru a putea folosi þigle laterale.

Date tehnice
Material: Culori: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura 330 x 420 mm 7,3 kg/buc.

Modele:

Dimensiuni: Greutate: Laþime activã - lateralã dreapta: 300 mm - lateralã stânga: 330 mm Zonã de suprapunere: 110 mm Distanþa dintre ºipci: minim 315 mm maxim 340 mm Necesar: în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului cca. 3buc./ml

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

11 cm zo nã de su pr ap un er e

37

Þigla lateralã Reviva

Þigla lateralã 1/1

Date tehnice
Material: Culori: Modele: Dimensiuni: Greutate: Laþime activã - lateralã dreapta: - lateralã stânga: Zonã de suprapunere: Distanþa dintre ºipci: Necesar: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, antic Reviva 330 x 420 mm kg/buc. 300 mm 330 mm 145 mm minim 280 mm maxim 310 mm în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului 1,8 buc 1/1 ºi 1,8 buc ¾ pe 1 ml de lateralã

38

Þigla lateralã Reviva
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla lateralã 3/4

Date tehnice
Material: Culori: Modele: Dimensiuni: Greutate: Laþime activã - lateralã dreapta: - lateralã stânga: Zonã de suprapunere: Distanþa dintre ºipci: Necesar: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, antic Reviva 255 x 420 mm kg/buc. 300 mm 330 mm 125 mm minim 280 mm maxim 310 mm în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului cca. 1,8 buc 1/1 ºi 1,8 buc ¾ pe 1 ml de lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

39

Coamã

Þigla de coamã
Þigla de coamã este de formã conicã, se va monta suprapus contra direcþiei de bãtaie a vântului - ºi se va fixa cu clema de fixare tiglã coamã. Prin folosirea þiglei de coamã se realizeazã o închidere esteticã ºi funcþionalã a coamei. Se livreaza impreuna cu clema fixare þigla de coamã.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Reviva, Transilva Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Greutate: cca. 4,8 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 4 mm Necesar: cca. 2,5 buc./ml de coamã

40

Coamã
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla coamã de început
Datoritã formei sale deosebite, þigla coamã de început asigurã o închidere esteticã, funcþionalã ºi simplã începutului de muchie. Fixarea se face cu ajutorul cuiului special ºi a clemei de fixare þiglã coamã. Se livreaza impreuna cu cui special de prindere elicoidal cu garnitura de cauciuc.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Reviva, Transilva Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Greutate: cca. 4,75 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm Necesar: 1 buc./început de muchie

Clemã fixare þiglã de coamã Cui special

Þiglã coamã

ªipcã de coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Þiglã coamã de început

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

41

Coamã

Þigla coamã de ramificaþie
Asigurã o îmbinare esteticã ºi protecþie împotriva pãtrunderii apei, între þigla de coamã a muchiei ºi þigla de coamã a coamei orizontale. Este utilizabilã atât în cazul þiglelor profilate cât ºi al þiglelor solzi. Perimetrul optim de utilizare se aflã între 30° - 50° înclinaþie a acoperiºului. Se livreaza impreuna cu cui special de prindere elicoidal cu garnitura de cauciuc.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Reviva, Transilva Greutate: cca. 4,5 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 5 mm Necesar: 1 buc./îmbinare coamã orizontalã ºi douã muchii

M

uc 22 0

hi

e

Coamã orizontalã

42

250

22

M

0 uc

hie

Coamã
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Placuþã PVC închidere coamã
Se monteazã la extremitãþile coamei asigurând închiderea în zona de îmbinare a þiglei de coamã cu þiglele laterale. Fixarea se face cu ajutorul cuielor zincate în capãtul ºipcii de coamã. Pe lângã protecþia împotriva pãtrunderii pãsãrilor, acest accesoriu oferã o aerisire suplimentarã.
22,20

Date tehnice
Material: Culori: PVC dur colorat în masã roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit,verde toate modelele de þiglã din portofoliu cca. 0,1 kg/buc. 1 buc./terminaþie coamã orizontalã

Modele: Greutate: Necesar:

19,20

8,20

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

43

Coamã

Metalroll
Este un accesoriu universal, putând fi folosit la toate modelele de þiglã din portofoliu Bramac. Produsul asigurã o bunã ventilaþie precum ºi o protecþie ridicatã împotriva rafalelor de ploaie, zãpezii, nisipului ºi insectelor. Procesul de producþie Crep Tec asigurã flexibilitatea ºi robusteþea materialului, în sensul unei utilizãri facile ºi a unei ajustãri optime chiar ºi pe suprafeþele umede.

Date tehnice
Material: bandã din aluminiu/PET, reþea extensibilã aluminiu, butil, polipropilen, HDP, rezistent la UV roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit toate modelele de þiglã din portofoliu rolã de 5 m 280 mm 230 cm2/ml (pe ambele pãrþi) 1 rolã/5ml/coamã orizontalã sau muchie

Culori:

Modele: Lungime: Lãþime: Secþiune de ventilaþie: Necesar:

44

Coamã
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Figaroll
Este o soluþie universalã folositã la montajul uscat al coamelor orizontale ºi al muchiilor. Datoritã unei reþele metalice plasatã în interiorul materialului ºi a benzilor adezive speciale este posibilã o modelare uºoarã ºi de duratã atât pe materiale de învelitoare plane, cât ºi profilate. Montajul se va realiza doar pe þigla uscatã. Se deruleazã pe ºipca de coamã, respectiv de muchie, se orienteazã ºi se fixeazã cu capse, cuie sau holºuruburi. Se îndepãrteazã benzile protectoare, pãrþile laterale lipindu-se întâi pe onduleul þiglei ºi apoi pe restul suprafeþei.

Date tehnice
Material: material cu inserþie de reþea de aluminiu ºi benzi laterale de fixare autoadezive, rezistent la UV; partea interioarã este din polipropilen roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit toate modelele de þiglã din portofoliu rolã de 5 m 280 mm 150 cm2/ml (pe ambele pãrþi) 1 rolã/5 ml de coamã orizontalã sau muchie

Culori:

Modele: Lungime: Lãþime: Secþiune de ventilaþie: Necesar:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

45

Coamã

Aerofirst element
Aerofirst element este recomandat doar pentru coama orizontalã. La toate modelele de þiglã profilatã se poate efectua montajul uscat al coamei, rapid, necondiþionat de intemperii ºi economic, cu ajutorul accesoriului Aerofirst element. Acesta dispune de orificii de aerisire, ºi conferã, datoritã materialului din care este confecþionat ºi a construcþiei sale, o protecþie deosebitã împotriva pãtrunderii grindinei ºi zãpezii viscolite în zona de coamã. Aerofirst element se fixeazã pe ºipca de coamã cu ajutorul cuielor.

Date tehnice
Material: PVC prelucrat fãrã substanþe de înmuiere, bandã de fleece Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Lungime: 110 cm Lungime activã: 102 cm Secþiune de ventilaþie: 380 cm2/m (pe ambele pãrþi) Necesar: 0,98 buc./ml de coamã orizontalã

46

Coamã
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Cocoº acoperiº
Ornament tradiþional pentru acoperiº, cocoºul simbolizeazã vigilenþa. Prin tradiþie, cocoºul pãzeºte casa ºi locuitorii acesteia, de fulger, foc ºi alte pericole. Se va monta pe þigla de coamã împreunã cu setul livrat - compus din ºina de fixare, clema specialã de fixare a þiglei de coamã, ºuruburi, ºtift filetat, ºaibã de etanºare ºi piuliþã. Recomandãm ca acest cocoº sã se monteze începând de la a doua sau a treia þiglã de coamã. Instrucþiunile de montaj se vor livra odatã cu produsul.

Date tehnice
Material: Culori: Modele: conglomerat natural roºu cãrãmiziu, antracit Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva, Transilva 50 cm 18 cm 34 cm 7,5 kg

Înãlþime: Lãþime: Adâncime: Greutate:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

47

Coamã

Suport metalic fixare ºipcã coamã
Acest suport îndeplineºte o funcþie dublã: datoritã pãrþii superioare, se poate ajusta înãlþimea ºipcilor de coamã sau a ºipcilor de muchie. Chiar ºi în cazul izolaþiei termice, care trece peste punctul superior al coamei, suportul metalic de fixare ºipcã coamã poate fi montat fãrã probleme. Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a ºipcii de muchie se stabileºte în funcþie de modelul þiglei. Suportul metalic de fixare ºipcã coamã se va monta pe cãpriori. Stabilirea înãlþimii acestui suport se va face prin aºezarea þiglelor din zona coamei ºi aplicarea apoi a þiglelor de coamã. Cantul inferior al coamei, minus 0,5 cm corespunde cu înãlþimea ºipcii de coamã.

Date tehnice
Material: Modele: oþel galvanizat Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva, Transilva 0,11 kg/buc. 1 buc./fiecare îmbinare a cãpriorilor; 1 buc./0,7 ml/ coamã orizontalã, muchie

Greutate: Necesar:

48

Siguranþa acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Sistemul de acces pe acoperiº

Þiglã suport treaptã/podest
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 8,2 kg/buc. Laþime activã: 300 mm Fixare: douã gãuri de fixare cu garnituri de etanºare din material sintetic Necesar: 2 buc./treaptã sau podest metalic

Acest sistem este funcþional, sigur ºi economic pentru accesul pe acoperiº în zonele care necesitã operaþii de întreþinere sau revizii (coºuri de fum, antene parabolice, panouri solare etc.). Este alcãtuit din: þiglã suport, suport metalic ºi treaptã/podest metalic. Þigla suport se va aºeza pe o ºipcã suplimentarã (4 cm x 6 cm), conform detaliilor din pagina 51, fixându-se cu douã ºuruburi. Suportul metalic face legãtura dintre þigla suport ºi treapta/ podestul metalic, asigurând orizontalitatea treptei/podestului independent de inclinatia acoperisului între 17 ºi 50°.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

49

Siguranþa acoperiºului
Suport metalic fixare treapta/podest
Date tehnice
Material: duraluminiu galvanizat ºi acoperit cu un strat de vopsea specialã roºu cãrãmiziu, maro, antracit, brun roºcat deschis 0,30 kg/buc. 1 buc./þiglã suport treaptã

Culori: Greutate: Necesar:

Podestul metalic

Date tehnice
Material: aluminiu eloxat, acoperit cu un strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, brun roºcat deschis Dimensiuni: 880 mm x 250 mm Greutate: 3,2 kg/buc. Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa fluture Necesar: în funcþie de necesitãþi

Treapta metalicã

Date tehnice
Material: aluminiu eloxat, acoperit cu un strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, brun roºcat deschis Dimensiuni: 410 mm x 250 mm Greutate: 1,45 kg/buc. Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa fluture Necesar: în funcþie de necesitãþi

50

Siguranþa acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Treaptã metalicã

Suport metalic treaptã/podest ªipcã suport 30/50 Þiglã suport treaptã/podest

ªipcã suplimentarã 40/60 Cârlig de (când ºipcile suport sunt de 30/50 ancorare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

51

Siguranþa acoperiºului

Þigla parazãpadã
Reprezintã o soluþie pentru împiedicarea alunecãrii zãpezii de pe acoperiº si în dolii, având pe onduleul din mijloc o proeminenþã. Numãrul þiglelor parazãpadã se calculeazã în funcþie de gradul de înclinare al acoperiºului ºi a sarcinii zãpezii, în funcþie de fiecare regiune. Se vor monta începând cu al doilea rând de la streaºinã (rând complet) ºi pe toata suprafaþa mai ales în zonele deasupra doliilor.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 mm x 420 mm Lãþime activã: 300 mm Greutate: 4,75 kg/buc. Necesar: 0,9 pânã la 5 buc./m2 de acoperiº ºi un rând complet la streaºinã

52

Siguranþa acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Sistemul parazãpadã
În zonele cu ninsori abundente, se recomandã luarea de mãsuri suplimentare de protecþie în perimetrul streºinii. Împreuna cu þiglele parazãpadã sau consolele parazãpadã se mai poate monta un grilaj parazãpadã. Aceastã modalitate este utilizatã în zonele în care alunecarea zãpezii de pe acoperiº ar periclita siguranþa pietonilor sau ar produce alte pagube. Sistemul parazãpadã este compus din: þiglã metalicã suport, suport metalic grilaj, grilaj metalic ºi cleme de îmbinare ºi se monteazã în al doilea rând de la streaºinã. Ca ºi dimensiune, þigla suport corespunde unei þigle ½ ºi se monteazã întotdeauna în dreptul cãpriorilor.

Clemã de îmbinare Grilaj metalic

Holºuruburi Prinderea suplimentarã a ºipcii suport pe cãprior

Cãprior ªipcã suport

Þiglã suport Suport metalic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

53

Siguranþa acoperiºului
Þigla suport
Date tehnice
Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro Dimensiuni: 180 x 420 mm Lãþime activã: 150 mm Greutate: 0,95 kg/buc. Rezistenþã: max. 4 kN Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa recomandatã între cãpriori este de 90 cm În funcþie de zonã ºi de înclinaþia acoperiºului se recomandã micºorarea distanþei dintre cãpriori.

Suport metalic grilaj parazãpadã
Date tehnice
Material: Culori: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro 0,25 kg/buc. 1 buc./þiglã suport

Greutate: Necesar:

Clemã de îmbinare
Date tehnice
Material: Culori: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro 5,5 cm 2 buc. la îmbinarea a 2 grilaje

Lungime: Necesar:

Grilajul metalic
Date tehnice
Material: Culori: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro 300 cm 20 cm 3,75 kg/buc. în funcþie de lungimea streºinii

Lungime: Înãlþime: Greutate: Necesar:

54

Aerisirea acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla de aerisire
La acoperiºurile reci, subventilaþia joacã un rol important, impiedicând formarea condensului ºi micºorând pericolul ca zãpada sã se topeascã timpuriu ºi sã pãtrundã în zona streºinii sub formã de gheaþã. Necesarul de þigle de aerisire se stabileºte în funcþie de lungimea cãpriorilor ºi înclinaþia acoperiºului. Se vor monta în primul, al doilea sau al treilea rând de la coamã. La acoperiºurile în patru ape, aceste þigle se vor monta suplimentar ºi în zona muchiei. În zonele cu cãderi de zãpadã abundente, þiglele de aerisire se vor aºeza pe primul rând de lângã coamã, având în vedere cã zãpada se topeºte mai întâi aici. Pe o suprafaþã de 100 m2 de învelitoare, în cazul montajului uscat al coamei ºi al muchiei, este necesar un minim de 10 þigle de aerisire. La montajul cu mortar al coamei ºi al muchiei, necesarul de þigle de aerisire este mai mare. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Laþime activã: 300 mm Greutate: 5,9 kg/buc. Diametrul orificiului de fixare: Ø 4 mm Necesar: minim10 buc./100 m2 de învelitoare

55

Aerisirea acoperiºului

Element protecþie streaºinã ºi bandã de aerisire protecþie streaºinã
Elementul de protecþie streaºinã protejeazã spaþiul de subventilaþie a învelitorii în dreptul onduleului la þiglele profilate împotriva pãtrunderii pãsãrilor ºi astfel deteriorãrii hidroizolaþiei. Se monteazã pe ºipca supraînalþãtã de la streaºinã. Banda de aerisire împiedicã pãtrunderea pãsãrilor sub þiglã pe folia impermeabilã. Banda de aerisire se foloseºte atât la þigla profilatã cât ºi la cea solzi, ºi se monteazã la streaºinã pe ºipca supraînãlþatã ºi pe capul cãpriorului

Element protecþie streaºinã
Date tehnice
Material: Culoare: Utilizare: Lungime: Înãlþime: Greutate: Necesar: polietilenã negru la toate modelele de þiglã profilatã 100 cm 5,2 cm 0,10 kg/buc. 1 buc./ml streaºinã

Banda de aerisire protecþie streaºinã
Date tehnice
Material: Culoare: Utilizare: Lungime: Înãlþime: Grosime: Secþiunea de aerisire: Greutate: Necesar: PVC dur negru la toate modelele de þiglã 5 ml 10 cm 1,3 mm 538 cm2/ml 0,47 kg/buc. 1 rolã/5 ml de streaºinã/racord

56

Strãpungeri
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla de trecere
Parte universalã a sistemului pentru elementele care strãpung învelitorea, cum ar fi: cablul de telefon, ancoraje, suporturi, console, stative electrice etc.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 6 kg/buc. Lungime activã: 398 mm Laþime activã: 300 mm Diametrul maxim de trecere: 100 mm Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

57

Strãpungeri

Durovent trecere gurã de aerisire

Date tehnice
Material: Culori: PVC dur roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva, Transilva Dimensiuni: 330 x 420 mm Lãþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Diametru: tub superior - 125 mm, reducþie - 100 mm Necesar: 1 buc. la trecere gurã de aerisire

Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi esteticã optimã pentru aerisirea coloanelor de canalizare ºi ventilarea bãilor. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de 15° pana la 55°. Se livreazã cu setul de racorÞiglã dare Durovent.
Bramac

Durovent Folie Bramac Universal Racord flexibil

Inel racordare folie

Reducþie PVC Cãprior

ªipcã suport

58

Strãpungeri
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Set racordare Durovent
Este un accesoriu profesional pentru o racordare impermeabilã la folie. Setul este alcãtuit dintr-un ºablon ºi un inel de racordare la folie.

Inel de racordare la folie
Date tehnice
Material: Culori: Utilizare: Dimensiuni: Necesar: PVC moale, elastic negru la Durovent trecere gurã de aerisire Ø100 mm, Ø125 mm 1 buc./Durovent trecere de aerisire

ªablon
Material: Culori:

Date tehnice
carton maro

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

59

Strãpungeri

Durovent trecere antenã
Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi esteticã optimã pentru elementele care strãpung acoperiºul: cablu de telefon, antenã, stative electrice etc. Prin tãierea succesivã a elementului special, este posibilã ajustarea de la un diametru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã la 55°.

Date tehnice
Material: Culori: PVC dur rosu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Laþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Greutate: 1,25 kg/buc. Necesar: 1 buc. la trecere antenã, cablu etc.

60

Strãpungeri
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Racord flexibil ºi reducþie PVC
Reprezintã legãtura dintre reducþia PVC ºi conducta de aerisire. Racordul flexibil este prevãzut cu o mufã de îmbinare, etanºã, cu garniturã de cauciuc.

Racord flexibil
Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Lungimea furtunului: Greutate: Necesar: PVC dur ºi PVC moale gri DN 100/125 mm 70 cm 0,50 kg/buc. 1 buc./trecere gurã de aerisire

Reducþie PVC
Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Greutate: Necesar: PVC dur gri DN 100/70 mm 0,25 kg/buc. 1 buc./trecere gurã de aerisire

70

cm

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

61

Racordãri

Wakaflex
Este un accesoriu universal, utilizabil la toate joncþiunile între învelitoare ºi pereþi, hornuri ºi alte elemente de construcþie, cum ar fi lucarnele, calcani etc. WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat profesional, cu unelte obiºnuite ºi poate fi montat foarte uºor. Este foarte flexibil putând fi formatat foarte uºor mulându-se exact dupã conturul acoperiºului, datoritã inserþiei de aluminiu. Forma datã în timpul montajului este definitivã. Datoritã proprietãþii autocolante (sudurã), nu mai este necesarã lipirea cu adezivi sau cea cu cositor. Produsul conferã o mare siguranþã împotriva ploii, a zãpezii sau a pãtrunderii prafului.

Date tehnice
Material: polyizobutilen, cu inserþie de aluminiu, rezistent la UV roºu cãrãmiziu, maro, brun roºcat deschis, antracit la toate modelele de þiglã rolã de 5m 28 cm 4,25 kg/rolã -40° pânã la +100°

Culori:

Utilizare: Lungime: Laþime: Greutate: Rezistenþã termicã:

62

Racordãri
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Profil metalic închidere coº
În cazul elementelor de construcþie neîmbrãcate sau a celor expuse se va utiliza profilul metalic de închidere coº ºi o masã de etanºare. Profilul metalic de închidere coº se va monta cu ajutorul unor dibluri.

Date tehnice
Material: Culori: Lungime: Lãþime: ªtanþãri: aluminiu de înaltã calitate, vopsit prin ardere o parte roºie, o parte maro 240 cm 6 cm la 20 cm, Ø 6mm

Profil metalic închidere coº

Wakaflex

Cãprior
Profil metalic închidere coº

Wakaflex

Contraºipcã ªipcã suport Cadru de rezistenþã Hidroizolaþie (folie Bramac Universal)

Cadru de rezistenþã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

63

Iluminarea podurilor

Luminex
Acest produs este util pentru accesul pe acoperiº, pentru iluminarea podului nemansardat ºi pentru aerisirea acestuia. Ca element funcþional al sistemului, este adecvat pentru toate þiglele de format mare ºi mic, deoarece ºorþul se adapteazã oricãrui material de învelitoare. Fixarea se face cu ajutorul curelelor existente. Luminatorul se poate deschide spre dreapta, spre stânga sau în sus. Prezintã siguranþã datoritã posibilitãþilor suplimentare de închidere.

Date tehnice
Material: rama este confecþionatã din PVC dur, chepengul din policarbonat transparent ºi rezistent la ºocuri, iar ºorþul din PVC moale roºu cãrãmiziu, maro, brun roºcat, antracit la toate þiglele din portofoliu 630 x 765 mm 475 x 520 mm 0,24 m2 6,2 kg în funcþie de necesitãþi

Culori: Modele: Dimensiuni exterioare: Dimensiuni interioare: Suprafaþa luminatorului: Greutate: Necesar:

64

Iluminarea podurilor
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigla transparentã
O soluþie simplã pentru iluminarea podurilor nemansardate. Gradul de transparenþã este de 92%. Fixarea se face cu ajutorul a douã cleme, care se livreazã odatã cu þigla.

Date tehnice
Material: Modele: polimer acrilic Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Transilva Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Greutate: 0,65 kg/buc. Necesar: cca. 5 buc./100 m2 de învelitoare

Þiglã transparentã

ªipcã suport Clemã de fixare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

65

Elemente de fixare

Clema fixare þiglã debitatã
În cazul þiglelor care nu mai au ciocul de atârnare sau gaura de cui, clema fixare þiglã debitatã este accesoriul ideal pentru fixarea rapidã ºi sigurã a þiglelor debitate.

Date tehnice
Material: Lungime: Lãþime: Lungimea sârmei: Necesar: inox 3 cm 1,8 cm cca. 40 cm 1 buc./fiecare þiglã debitatã

66

Elemente de fixare
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Clema fixare þiglã coamã
Se foloseºte la fixarea þiglelor de coamã în cazul montajului uscat. Clema se fixeazã cu ajutorul unui cui zincat 31 x 75 mm prin orificiul þiglei de coamã în ºipca de coamã, ºi 2 cuie zincate 28 x 50 mm direct în ºipca de coamã.

Date tehnice
Material: Culori: Utilizare: tablã de aluminiu, eloxatã, 1,6 mm roºu cãrãmiziu, maro, antracit la toate modelele de þiglã de coamã din portofoliu 1 buc./þiglã coamã

Necesar:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

67

Dolie

Dolie metalicã

Date tehnice
Material: aluminiu de înaltã calitate vopsit în câmp electrostatic Culori: roºu cãrãmiziu, antracit Lungime: 1,7 ml Lungime activã: 1,5 ml Utilizare: la toate modelele de þiglã din portofoliu Necesar: în funcþie de necesitãþi

ªipcã ªipcã suport longitudinalã Folie Bramac Universal Scândurã suport Element lateral dolie

Dolie

Scândurã suport Element lateral dolie

Asterealã Cãprior Cãprior de dolie

68

Dolie
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Profilo S
Acest produs oferã siguranþã maximã împotriva apelor pluviale. Se poziþioneazã pe mijlocul traiectoriei doliei, se fixeazã cu niºte cuie zincate pe fiecare ºipcã (cuie recomandate 2,5 x 30 mm), iar distanþa maximã de fixare este 500 mm. Nu necesitã pat de lemn sau ºipci suplimentare de susþinere. Orificiile speciale de pe laterale permit fixarea fãrã cleme ºi posibilitatea modificãrii poziþiei (în funcþie de unghiul doliei).

Date tehnice
Material: tablã zincatã din oþel, stratificatã, cu polyester de înaltã calitate, rezistent la razele UV roºu cãrãmiziu, maro 2100 mm 460 mm 1 buc./2 ml dolie

Culori: Lungime: Lãþime: Necesar:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

69

Dolie

Adaptor Profilo S
Se muleazã uºor pe conturul þiglelor, în cazul doliilor care se terminã pe suprafaþa învelitorii ºi nu in jgheab.

Date tehnice
Material: Culori: Lungime: Lãþime: Grosime: Greutate: Necesar: aluminiu cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, maro 500 mm 500 mm 0,7 mm 0,48 kg/buc. în funcþie de necesitãþi

70

Dolie
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Element lateral dolie
Bandã din material spongios, impregnat, pentru þiglele de format mare ºi mic, care se foloseºte ca etanºare între învelitoare ºi elementele de închidere, cum ar fi doliile de tablã. Acest element protejeazã împotriva pãtrunderii zãpezii, apei sau prafului la elementele de legãturã ºi la îmbinãri. Se îndepãrteazã fâºia protectoare, apoi i se aplicã elementul lateral dolie, dupã care se acoperã cu þiglã ºi se preseazã corespunzãtor.

Date tehnice
Material: poliuretanic - spongios, cu celulele impregnate, autoadeziv gri 100 cm 40 x 70 mm 2 buc./ml dolie

Culori: Lungime: Profil: Necesar:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

71

Dolie

Bandã fixare element dolie
Se monteazã la îmbinarea doliilor convergente asigurând protecþie împotriva pãtrunderii apei în acea zonã.

Date tehnice
Material: Culori: Lungime: Lãþime: Greutate: Necesar: polyizobutilen cu inserþie de aluminiu roºu cãrãmiziu, maro 100 cm 14 cm cca. 0,42 kg/buc. 1 buc./la fiecare îmbinare dolie

72

Hidroizolaþia acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Folia impermeabilã este recomandatã pentru acoperiºuri nemansardate, protejând împotriva eventualelor infiltraþii de apã, a prafului etc.

Date tehnice
Material: 2 straturi (unul - 20 g PP coating, altul - 100 g PP spunbound cu calitãþi de fleece) negru 50 m 1,5 m

Bramac Veltitech 120

Este recomandat montajul liber pe cãpriori. Nu se recomandã montajul pe asterealã, întrucât este posibilã deteriorarea foliei la mers în timpul montajului. În cazul folosirii foliei Veltitech 120 la poduri mansardate se recomandã pãstrarea unui spaþiu de ventilaþie între termoizolaþie ºi folie. Este rezistentã la agenþi chimici ºi agenþi de protecþie a lemnului prin suprafaþa hidrofugã.

Culori: Lungime: Latime: Suprafaþa de acoperire: cca. 69 m2 Densitate/m2: 120±8 g/m2 Greutate: cca. 9 kg Rezistenþa la rupere: lungime/transversal 230±30 N/5 200±30 N/5 cm Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: 150±30 N/ 150±30 N/ Rezistenþa la foc: B2 Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la infiltraþii: 2000 mm Valoare Sd: 16 m Rezistenþa la UV: 4 luni Necesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la + 80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

73

Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Universal
Se poate monta direct pe cãpriori fãrã a fi necesarã astereala, reducându-se astfel costurile de materie primã ºi manoperã. Are o mare capacitate de difuzie, asigurând o bunã subventilaþie acoperiºului. Este rezistentã atât la rupere, oferind siguranþã la montaj, cât ºi la intemperii pânã la montarea învelitorii.

Date tehnice
Material: polipropilenã Culori: gri închis Lungime: 50 m Lãþime: 1,5 m Suprafaþa de acoperire: cca. 69 m2 Densitate/m2: 151 g/m2, 4 straturi Greutate: cca. 12 kg Rezistenþa la rupere: lungime/transversal 450±30 N/5 150±30 N/5 cm Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: 340±30 N/ 360±30 N/ Rezistenþa la foc: B2 Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la infiltraþii: 3000 mm Valoare Sd: 0,03±0,01 m Rezistenþa la UV: 4 luni Necesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la +80°

74

Hidroizolaþia acoperiºului
Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Bramac Universal Eco
Se poate monta direct pe cãpriori fãrã a fi necesarã astereala, reducându-se astfel costurile de materie primã ºi manoperã. Are o mare capacitate de difuzie, asigurând o bunã subventilaþie acoperiºului. Este rezistentã atât la rupere, oferind siguranþã la montaj, cât ºi la intemperii pânã la montarea învelitorii. Datoritã rezistenþei ridicate a foliei, poate fi montatã ºi pe asterealã.

Date tehnice
Material: polipropilenã Culori: verde Lungime: 50 m Lãþime: 1,5 m Suprafaþa de acoperire: cca. 69 m2 Densitate/m2: 140±8 g/m2 Greutate: cca. 10,5 kg Rezistenþa la rupere: lungime/transversal 300±30 N/5 270±30 N/5 cm Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: 180±30 N/ 180±30 N/ Rezistenþa la foc: B2 Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la infiltraþii: >3000 mm Valoare Sd: 0,03±0,01 m Rezistenþa la UV: 4 luni Necesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la +80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

75

Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Pro
Aceastã folie este ºi ea recomandatã în special acoperiºurilor mansardate, se poate monta direct pe cãpriori sau pe termoizolaþie ºi se fixeazã cu ºipcile longitudinale.

Date tehnice
Material: polipropilenã Culori: gri deschis Lungime: 50 m Lãþime: 1,5 m Suprafaþa de acoperire: cca. 69 m2 2 Densitate/m : 100±10 g/m2 Greutate: cca. 8 kg Rezistenþa la rupere: lungime/transversal 200±30 N/5 120±30 N/5 cm Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: 130±30 N/ 155±30 N/ Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la infiltraþii: >2000 mm Valoare Sd: 0,02±0,01 m Rezistenþa la UV: 4 luni Necesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la +80°

76

Hidroizolaþia acoperiºului
Detaliu coamã
ªipcã transversalã (ºipcã suport)
10 c 20 m

Clemã de fixare þiglã coamã Þiglã de coamã
10 -

ªipcã de coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Figaroll Fâºie de folie impermeabilã Þiglã Bramac

cm

Þiglã de Contraºipcã aerisire

Folie impermeabilã Cãprior

Detaliu streaºinã

ªipcã suport Contraºipcã

Folie

Þiglã parazãpadã

Cosoroabã

Element de protecþie streaºinã

Bandã de aerisire Picurãtor protecþie streaºinã

B pr and ot ã ec d þie e a st eri re sir aº e in ã

Cãprior Asterealã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

77

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac

Þigle solzi (Transilva)

Þigla Transilva

Þigla Transilva se foloseºte în principal la renovarea construcþiilor cu caracter istoric, dar ºi clãdirile noi care vor sã pãstreze tradiþia se vor putea acoperi cu acest model de þiglã. Ca material de învelitoare, þiglele de format mic se utilizeazã la acoperirea profesionalã a formelor de acoperiºuri complexe, cum ar fi: acoperiº în formã de con sau cel în formã de liliac. Culorile roºu cãrãmiziu, maro ºi antracit de la þiglele Transilva sunt identice cu cele ale þiglelor Alpina Clasic, Romana ºi Alpina ºi, de aceea se pot combina. Se mai pot combina culorile brun roºcat deschis ºi antic de la modelele Transilva ºi Romana, cu recomandarea ca acestea sã fie combinate concomitent din trei paleþi de þiglã diferiþi pentru a obþine un efect optim al culorii. Acoperirea simplã este cea mai rãspânditã metodã de acoperire la þigla Transilva. În cazul acoperirii simple, pe fiecare ºipcã se monteazã numai un rând de þiglã. Suprapunerea se face în aºa fel încât, primul rând este acoperit ºi de al treilea rând de þiglã.

Acoperirea dublã se caracterizeazã prin faptul cã pe fiecare ºipcã se monteazã douã rânduri de þiglã care sunt aºezate în aºa fel încât suprapuse formeazã o îmbinare.

78

Þigle solzi (Transilva)

Þigla Transilva
Forme tradiþionale pentru acoperiºuri de viitor

Date tehnice
Material: Suprafaþã: Dimensiuni: Lungime activã: Lãþime activã: Greutate: Necesar pe m2: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici netedã 168 x 420 mm 368 mm 170 mm 2,25 kg/buc. cca. 36 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

79

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Þigla dublã
La acoperiºurile la care este necesarã folosirea unei þigle ½, þigla dublã reprezintã o soluþie optimã. Daca este nevoie de o þiglã 1/2, pe partea dreaptã sau stângã, atunci se va îndepãrta partea stângã sau dreaptã a þiglei duble.

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: rosu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 340 x 420 mm Greutate: 5 kg/buc. Laþime activã: 25,5 cm Necesar: 1 buc./1 rând de þiglã

80

Þigle solzi (Transilva)

Þigla lateralã universalã
Se utilizeazã pentru a obþine o închidere uniformã ºi esteticã a paziei. Forma simetricã face posibilã utilizarea acestora atât la paziile de stânga, cât ºi la cele de dreapta, fixarea realizându-se obligatoriu în cuie. Se monteazã în fiecare al doilea rând.

Date tehnice
Material: Culori: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 111 mm x 111 mm x 420 mm 2,9 kg/buc. 4 buc./ml de pazie

Dimensiuni: Greutate: Necesar:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

81

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Þigla de creastã
Se utilizeazã în cazul acoperirii simple cu þiglã Transilva. Aceasta asigurã un montaj estetic la aºezarea simplã pânã în zona coamei, fãrã a se efectua operaþiuni de tãiere. Montajul se face pe ultimul rând de la coamã. Prin folosirea þiglei de creastã se asigurã un aspect uniform al învelitorii pe toatã suprafaþa.

Date tehnice
Material: Culori: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 301x168 mm 1,73 kg/buc. 6 buc./ml de coamã pe o parte

Dimensiuni: Greutate: Necesar:

82

Þigle solzi (Transilva)

Þigla de streaºinã
Se monteazã în primul rând de la streaºinã ºi asigurã o închidere dreaptã ºi impermeabilã deasupra streºinii.

Date tehnice
Material: Culori: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 270x168 mm 1,64 kg/buc. 6 buc./ml de streaºinã

Dimensiuni: Greutate: Necesar:

Þigla de coamã

Detalii în pagina 40

Þigla coamã de început
Detalii în pagina 41 Detalii în pagina 42

Þigla coamã de ramificaþie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

83

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Setul este compus din: þigla de aerisire inferioarã, þigla de aerisire cu proeminenþã ºi þigla de aerisire superioarã. Poate fi montat atât în zona de coamã, cât ºi în zona muchiei. Secþiunea degajãrii þiglei de aerisire este de 20 cm2. La acoperirea în coroanã (dublã) nu este necesarã folosirea þiglei de aerisire superioarã.

Setul de aerisire

Þigla de aerisire inferioarã
Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Greutate: Necesar: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 338 x 420 mm 4,3 kg/buc. 1 buc./ set

Þigla de aerisire cu proeminenþã
Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Greutate: Necesar: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 168 x 420 mm 3 kg/buc. 1 buc./ set

Þigla de aerisire superioarã
Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Greutate: Necesar: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde 338 x 420 mm 4,3 kg/buc. 1 buc./ set

84

Þigle solzi (Transilva)

Þigla Durovent trecere gurã de aerisire
Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi esteticã optimã pentru aerisirea coloanelor de canalizare ºi ventilarea bãilor. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de 15° pânã la 55°. Se livreazã cu setul de racordare Durovent.

Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Diametru: Necesar: PVC dur roºu cãrãmiziu, maro, antracit, verde 290 x 600 mm tub superior - 125 mm, reducþie - 100 mm 1 buc. la trecere gurã de aerisire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

85

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Durovent trecere antenã
Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi esteticã optimã pentru elementele care strãpung acoperiºul: cablu de telefon, antenã, stative electrice etc. Prin tãierea succesivã a elementului special, este posibilã ajustarea de la un diametru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã la 55°.

Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Diametru: Necesar: PVC dur roºu cãrãmiziu, maro, antracit, verde 290 x 600 mm ajustabil, între 22 mm ºi 110 mm 1 buc. la trecere antenã cablu etc.

86

Þigle solzi (Transilva)

Þigla transparentã
Reprezintã o soluþie simplã pentru iluminarea podului gradul de transparenþã fiind de 92%.

Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: Lãþime activã: Greutate: Necesar: polimer acrilic transparentã 168 x 420 mm 17 cm 0,27 kg/buc. min. 7buc./deschizãturã de iluminare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

87

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Cârlig de ancorare
Se foloseºte ca mãsurã de siguranþã împotriva furtunii. La o pantã mai mare de 45° sau în zone afectate de furtunã, fiecare a treia þiglã se fixeazã cu cârlig de ancorare. La pante mai mari de 60°, fiecare þiglã se fixeazã cu un cârlig de ancorare.

Date tehnice
Material: Lungime: Lãþime: Grosime: Rezistenþã: Necesar: bandã de tablã galvanizatã 80 mm 14 mm 0,9 mm 0,3 kN/buc. în funcþie de sucþiunea vântului ºi panta acoperiºului

88

Þigle solzi (Transilva)

Consola metalicã parazãpadã
Constituie o mãsurã de siguranþã împotriva alunecãrilor de zãpadã ºi se recomandã a fi montate mai ales la modelul Transilva. La þiglele profilate, în zonele în care încãrcãrile de zãpadã sunt mari, nu se recomandã folosirea consolelor parazãpadã, deoarece la sarcini mari datorate zãpezii sau gheþii se pot produce fisuri în zona de suprapunere a þiglelor. În aceastã situaþie se recomandã þigle parazãpadã combinate cu grilaje parazãpadã. În cazul folosirii consolelor parazãpadã la þiglele profilate, acestea nu se vor monta pe profilul þiglei, ci doar pe jgheaburile de scurgere. Montajul se efectueazã asemãnãtor cu cel al þiglelor parazãpadã, numãrul lor calculandu-se în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului ºi sarcina zãpezii. În zona de streaºinã se vor monta 1,96 buc./ml de streaºinã.

Date tehnice
Material: Culori: Lungime: Lãþime: Greutate: Necesar: tabla zincatã, vopsitã complet roºu, maro, antracit 380 mm 40 mm 0,22 kg/buc. 1,3 - 5 buc./m2

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

89

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.

Þigle solzi (Transilva)

Sistemul parazãpadã
În zonele cu ninsori abundente se recomandã luarea de mãsuri suplimentare, de protecþie, în perimetrul streºinii. Împreunã cu consolele parazãpadã se mai poate monta un grilaj parazãpadã. Aceastã modalitate este utilizatã în zonele în care alunecarea zãpezii de pe acoperiº ar periclita siguranþa pietonilor sau ar produce alte pagube. Sistemul parazãpadã este compus din: þiglã metalicã suport, suport metalic grilaj, grilaj metalic ºi cleme de îmbinare ºi se monteazã în al doilea rând de la streaºinã.

Þigla suport
Date tehnice
Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro Dimensiuni: 168 x 420 mm Lãþime activã: 170 mm Greutate: 0,95 kg/buc. Rezistenþã: max. 4 kN Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa recomandatã între cãpriori este de 90 cm În funcþie de zonã ºi de înclinaþia acoperiºului se recomandã micºorarea distanþei dintre cãpriori.

90

Þigle solzi (Transilva)
Grilajul metalic
Date tehnice Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.
Material: Culori: Lungime: Înãlþime: Greutate: Necesar: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro 300 cm 20 cm 3,75 kg/buc. în funcþie de lungimea streºinii

Suport metalic grilaj parazãpadã
Date tehnice
Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro 0,25 kg/buc. 1 buc./þiglã suport

Culori: Greutate: Necesar:

Clema de îmbinare
Date tehnice
Material: Culori: Lungime: Necesar: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea roºu cãrãmiziu, brun deschis, maro 5,5 cm 2 buc. la îmbinarea a 2 grilaje

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

91

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Stabicor P
Stabicor P este denumirea sistemului de jgheaburi ºi burlane Bramac din PVC utilizate pentru colectarea ºi evacuarea apelor pluviale. Sistemul Stabicor P reprezintã suma standardelor calitative ºi estetice înalte, completând prin eleganþa sa aspectul oricãrei clãdiri. Se potriveºte la orice model ºi culoare de þiglã, nu necesitã lipire sau sudare, rezistent la ºocuri, coroziune, variaþii de temperaturã ºi ultraviolete.

Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: jgheaburi: Burlane: polivinilclorurã (PVC dur colorat prin impregnare) maro, arãmiu, alb lungime: 2 m, 4 m, diametru: 125 mm, 150 mm lungime: 0,5 m, 1 m, 2 m, 4 m dimetru: 100 mm

92

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Dimensiunile jgheaburilor ºi burlanelor conform DIN 18460
Suprafaþa de colectare a apei (m2) 0-100 100-170 Dimensiune jgheab (mm) DN 125 DN 150 Dimensiune burlan (mm) DN 100 DN 100

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

93

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic

94

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic

Stabicor M
Stabicor M este denumirea sistemului de jgheaburi si burlane metalice Bramac utilizate pentru colectarea ºi evacuarea apelor pluviale. Sistemul Stabicor M reprezintã suma standardelor calitative ºi estetice înalte, completând prin eleganþa sa aspectul oricãrei clãdiri. Se potriveºte la orice model ºi culoare de þiglã, nu necesitã lipire sau sudare, rezistent la coroziune, variaþii de temperaturã ºi ultraviolete. Se adreseazã în special sectorului reabilitari zone istorice, unde pãstrarea materialului existent este o cerinþã.

Date tehnice
Material: Culori: Dimensiuni: jgheaburi: Burlane: tablã zincatã vospita în câmp electrostatic maro închis, roºu cãrãmiziu lungime: 4 m, diametru: 125 mm, 150 mm lungime: 1 m, 3 m diametru: 100 mm

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

95

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor
Montajul sistemelor de jgheaburi ºi burlane
Elementul specific sistemului de jgheaburi STABICOR este elementul de streaºinã, care, amplasat sub soclul foliei impermeabile ºi îmbinat cu marginea posterioarã a jgheabului, ghideazã precipitaþiile în jgheab chiar ºi în cazul unor condiþii de vânt puternic. Jgheabul, apoi elementul de streaºinã se aºeazã în ordinea execuþiei dupã lucrãrile de dulgherie, dar înainte de începerea aplicãrii foliei. De multe ori însã se ajunge la montarea acestora doar dupã realizarea acoperiºului. Am conceput acest prospect þinând seama de astfel de situaþii mai puþin favorabile.

În astfel de cazuri, începeþi întinderea foliei în dreptul capetelor cãpriorului (e), dar cu ºipcile (b) ce fixeazã folia trebuie sã porniþi numai de la cca. 30 cm faþã de capetele cãpriorilor, astfel încât folia (c) sã o puteþi îndoi la aºezarea consolelor de jgheab ºi respectiv a elementului de streaºinã (a). Dacã acoperiºul de protecþie (marchiza) se executã cu cãpriori aparenþi, lãcrimarele (d), respectiv lambriul montaþi-le îngropat în cãprior(i). Folosiþi întotdeauna lãcrimare Prin folosirea acestora se asigurã poziþionarea consolelor de jgheab în mod independent faþã de cãpriori (max. 80 cm) ºi sprijinirea elementului de streaºinã.

96

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

1.
Începeþi instalarea jgheabului prin determinarea poziþiei burlanelor (scurgerilor). Din punct determinat, diferenþa de nivel trebuie sã fie de cca. 3 mm la fiecare metru, iar lungimea tronsonului de cel mult 10 m. Mai întâi marcaþi pe consola de jgheab locul îndoirii punctului cel mai ridicat al tronsonului.

2.
Îndoirea realizaþi-o astfel încât marginea din spate a jgheabului sã fie cca. 1 cm mai ridicatã ca cea anterioarã. Consola de jgheab montaþi-o îngropatã în lãcrimare.

3.
Continuaþi sã îndoiþi consolele de jgheab ºi sã realizaþi punctul cel mai de jos, în zona de colectare, apoi întindeþi o sfoarã între punctele de minim ºi respectiv maxim ale streºinei. Verificaþi înclinarea (panta)

4.
Intervalele dintre consolele de jgheab nu trebuie sã depãºeascã 80 cm De aceea sunt necesare lãcrimarele, acestea fãcând posibilã fixarea consolelor la intervale de max. 80 cm indiferent de distanþe dintre cãpriori. Locul de îndoire al consolelor de jgheab îl puteþi determina uºor, cu ajutorul unei sfori.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

97

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

5.
La clãdiri mai mici, locul de îndoire al consolelor îl puteþi determina ºi fãrã folosirea sforii, conform metodei din figurã.

6.
Începeþi sã montaþi jgheabul din punctul cel mai jos de la scurgere. Presaþi pe capãtul acestuia capacul.

7.
Folosind teul de scurgere, marcaþi pe jgheab porþiunea care trebuie sã fie decupatã.

8.
Executaþi decupajul conform marcajului folosind o foarfecã sau o pânzã de fierãstrãu pentru metale.

98

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

9.
Fixaþi teul de scurgere pe partea inferioarã a jgheabului.

10.
Colþarul poate fi ºi el montat pe jgheab, dar pânã la locul marcat printr-o linie.

11.
Piesa de legãturã destinatã înnãdirii jgheabului are douã componente. Cea exterioarã se monteazã pe jgheab, la poziþie. Pe aceasta este marcatã distanþa dintre capetele de jgheab, distanþa care trebuie respectatã.

12.
Piesa interioarã apãsaþi-o în jgheab, deasupra îmbinãrii capetelor de jgheab.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

99

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

13.
Fixaþi jgheabul, îndoind clemele consolelor de jgheab.

14.
Executaþi un decupaj identic cu lãþimea clemei de fixare a consolei de jgheab, pe nervura posterioarã a jgheabului, din aprox. 4 în 4 metri. Prin îndoirea clemei, jgheabul poate fi fixat ºi în direcþia longitudinalã.

15.
Un alt element indicat pentru racordarea la scurgere este elementul de scurgere. Acesta poate fi amplasat direct la capãtul jgheabului. Chiar fãrã cot este posibilã o evacuare între 0 - 45°.

16.
Pentru a monta elementul de scurgere la înclinaþia doritã, avem nevoie de linia punctului inferior a jgheabului. Acesta o putem determina cu ajutorul unui cui. Marcaþi aceastã linie pe o lungime de cca. 15 cm.

100

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

17.
Lipiþi pe linia marcatã ºablonul ataºat elementului în funcþie de înclinaþia doritã ºi decupaþi orificiul.

18.
Prindeþi în ºurub piesa inferioarã ºi superioarã a elementului de scurgere.

19.
Elementul de streaºinã STABICOR, poate fi montat doar dupã instalarea jgheabului. Potriviþi-l în marginea din spate a jgheabului ºi prindeþi-l în cuie de cãpriori, cu ajutorul clemelor de fixare.

20.
Fixaþi în cuie ºipcile longitudinale, apoi prima ºipcã suport, montaþi banda de aerisire protecþie streaºinã, ºi în cazul þiglelor profilate, elementul de protecþie streaºinã. Aºezaþi primul rând de þigle.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

101

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

21.
La executarea aºa-numitului gât de lebãdã, aºezaþi întâi în poziþie cotul superior, þinându-l pe cel inferior în mânã, mãsuraþi distanþa dintre marginile de contact. Apoi tãiaþi ºi aºezaþi la poziþie segmentul de burlan.

22.
Aºezaþi brãþara cea mai de sus sub cotul inferior. Distanþa maximã între brãþãrile de burlan este de 2 m.

23.
Dacã înnãdiþi bucãþi de burlan ºi lipseºte porþiunea de îmbinare de diametru mai mic, folosiþi mufele.

24.
La racordarea în reþea de canalizare a apei pluviale provenite din burlane, aºezaþi reducþia PVC în aºa fel încât reducþia sã se aºeze pe marginea de contact superioarã a tubului de canalizare.

102

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

25.
Mãsuraþi lungimea ultimei bucãþi de burlan conform figurii, apoi introduceþi burlanul în reducþie. În final împingeþi-l în sus pânã la refuz.

26.
Economisiþi apa potabilã Pentru uz gospodãresc puteþi colecta apa de ploaie cu ajutorul burlanului cu clapetã de scurgere.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

103

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montarea foliei impermeabile
Folia impermeabilã se întinde pe cãpriori sau asterealã, astfel încât sã protejeze acoperiºul împotriva ploii (porþiunea minimã de suprapunere = 10 cm). Folia impermeabilã se va întinde paralel cu streaºina, pe cãpriori sau asterealã ºi se va fixa la marginea superioarã cu capse sau cu contraºipci. Dupã montarea contraºipcilor urmeazã montarea ºipcilor suport, în aºa fel încât odatã cu montarea progresivã a foliei, ºipcile suport sã poatã servi ca sprijin pentru picioare. Folia impermeabilã nu se va introduce în streaºinã. Prima bandã de lîngã streaºinã trebuie întinsã cât mai bine pentru a se evita colectarea apei. La urmãtoarele benzi de folie este normalã pãstrarea unei sãgeþi de 4 cm. Fiecare bandã de folie trebuie sã aibã o zonã de suprapunere de minim 10 cm. La foliile cu difuzie micã, pentru a se asigura aerisirea este necesar ca ultima bandã de folie sã fie fixatã cu aproximativ 10-20 cm sub vârful coamei. Zona rãmasã neacoperitã se va acoperi cu o bandã suplimentarã de folie, pe deasupra contraºipcilor, pãstrându-se zona minimã de suprapunere. Aceastã ultimã zonã de suprapunere are rol de ventilaþie, deci cele douã folii nu se vor lipi una de cealaltã. Toate crãpãturile se vor izola corespunzãtor pentru a nu permite infiltarea apei.

104

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Realizarea corectã a strãpungerilor
- pentru luminatoare Luminex ºi coºuri de fum

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

105

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Executarea cu Wakaflex a racordurilor la hornuri, calcan

1.
Curãþaþi hornul ºi suprafaþa acoperiºului. Întindeþi prin derulare rola de WAKAFLEX, scoateþi folia latã de protecþie din mijloc. Lungimea benzii: lãþimea hornului + câte o ondulaþie completã de þiglã sau câte 8 cm la ambele capete.

2.
Îndoitura benzii de WAKAFLEX trebuie sã coincidã cu linia de intersecþie dintre ondulaþiile þiglei ºi horn. Prin îndepãrtarea foliei de protecþie de pe marginea superioarã a Wakaflex-ului, aceasta aderã la horn.

3.
Înlãturând folia de protecþie din partea inferioarã a benzii, aceasta poate fi mulatã pe suprafaþa acoperiºului.

4.
Banda o tãiem la unghi de aproximativ 45° faþã de colþurile inferioare ale hornului ºi învelitoare. Partea de deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn, iar partea inferioarã pe suprafaþa acoperiºului

106

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5.
Dimensiunile benzilor laterale sunt reprezentate în partea superioarã a figurii. Lãþimea de acoperire pe suprafaþa acoperiºului este de cel puþin câte o ondulaþie de þiglã completã sau cel puþin câte 8 cm la capete. În partea inferioarã a figurii puteþi vedea o variantã clasicã de aºezare sub acoperiº care necesitã ºi sprijin din lemn dedesubt. Aceastã variantã se recomandã în special la acoperirea cu þigle solzi.

6.
La colþurile inferioare de horn dupã o tãieturã aproape verticalã, banda lateralã se îndoaie la o lãþime de cca. 2-3 cm pe peretele inferior al hornului.

7.
Paralel cu direcþia de scurgere a apei tãind în dreptul colþurilor, îndepãrtaþi porþiunile de Wakaflex inutile.

8.
La muchiile superioare ale hornului, în dreptul colþurilor de îndoiturã, aproximativ la jumãtatea unghiului, executaþi o tãieturã. Porþiunea de deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn, iar partea de dedesupt pe suprafaþa acoperiºului

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

107

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

9.
Pentru formarea îndoiturii în zona superioarã a hornului, banda trebuie sã fie înnãditã suplimentar printr-o suprapunere de cca. 5 cm cu o alta. Îndepãrtând folia de protecþie, benzile se preseazã pe suprafaþa planã folosind un cilindru de presat (rolã).

10.
Îndoitura trebuie sã coincidã cu linia de intersecþie dintre ondulaþia þiglelor ºi latura hornului. Îndepãrtând folia de protecþie de pe muchia superioarã a materialului, aceasta aderã la horn. Banda de material trebuie sã fie mulatã .

11.
La muchiile din spate ale hornului, la cca. 2-3 cm faþã de acestea, se executã o tãieturã mai întâi verticalã, apoi înspre colþ, pe linia îndoiturii.

12.
La muchiile din spate ale hornului, în dreptul colþurilor de îndoiturã, aproximativ la jumãtatea unghiului, executaþi o tãieturã. Porþiunea de deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn, iar partea de dedesupt pe suprafaþa acoperiºului

108

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montarea profilului metalic de închidere coº

1.
Pe latura inferioarã a hornului lungimea profilului: lãþimea hornului + cca. 2x5 cm. La realizarea tãieturilor ºi îndoiturilor respectaþi ordinea marcatã în figurã. Linia de îndoire a porþiunii de profil superioare trebuie sã coincidã cu colþul hornului iar la cea inferioarã la 1 cm distanþã

2.
Tãiaþi oblic colþurile pãrþii inferioare a profilului metalic, paralel cu unghiul de înclinaþie al acoperiºului

3.
Aºezaþi pe horn profilul metalic ºi marcaþi poziþia gãurilor, apoi executaþi gãurile. Fixaþi profilul cu ajutorul diblurilor.

4.
Pe lateralele hornului partea inferioarã a profilului se taie corespunzãtor profilului montat deja pe latura inferioarã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

109

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5.
Montarea pãrþii superioare a profilului pe latura hornului: porþiunea de profil superioarã ajunge în dreptul colþului hornului, dar cea inferioarã este mai lungã cu 1 cm faþã de acesta. Fixaþi conform figurii 3.

6.
Pe latura posterioarã a hornului lungimea profilului: lãþimea hornului + 2x2 cm. Aºezând profilul în poziþie, se poate marca linia îndoiturilor.

7.
La realizarea tãieturilor ºi îndoiturilor respectaþi ordinea indicatã în figurã Linia de îndoire a porþiunii de profil superioare coincide cu colþul hornului, iar la cea inferioarã la o distanþã de 1 cm faþã de acesta. Direcþia ultimelor tãieri depinde de unghiul de înclinaþie a acoperiºului.

8.
Porþiunile de profil metalic închidere coº, ce se prelungesc dincolo de muchiile hornului, îndoiþi-le peste profilele montate lateral, apoi fixaþile conform figurii 3. Rostul dintre horn ºi muchia superioarã a profilului etanºaþi-l folosind material de etanºare din cauciuc sintetic Wakaflex sau o masã de etanºare rezistentã la UV, la acþiunea apei ºi la variaþii de temperaturã.

110

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Calculul distanþei între ºipci la þiglele profilate

Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã Figaroll

ªipcã suport

ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã
tã ** tan ns co 4c m

Montajul uscat
DS

DS

** c ea ãp rio rul

ui

32

c

m*

L

g un

im

Þiglã BRAMAC Mortar de ciment

Cãprior * aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de detalii ºi de specificul local **distanþa DS se stabileºte în funcþie de înclinaþia acoperiºului ºi lungimea cãpriorului
an þa înt r ip eº

ci

co

t Dis

Montajul cu mortar
Calculul distanþei între ºipci
Distanþa între ºipcile suport se calculeazã pe baza lungimii cãpriorului din care se scad distanþele constante: - distanþa de la streaºinã la prima ºipcã: 32 cm - distanþa de la coamã la ultima ºipcã: 4 cm (pentru sistemul uscat) Pentru a obþine o lãþuire corespunzãtoare, la proiectare se vor avea în vedere valorile din tabele în ceea ce priveºte lungimea cãpriorilor. Lungimile cãpriorilor date în tabelele 1 - 3 conþin valorile constante de la streaºinã (32 cm) ºi coamã (4 cm). Vã rugam sã þineti cont, cã la construirea pe cantul superior al cãpriorului (ex. placarea cu scândurã ºi aplicarea contraºipcilor) lungimea cãpriorilor se va modifica în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului ºi de înãlþimea construcþiei suplimentare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

111

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

t tan ns m 2c

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Tabelul 1: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >15° < 25°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
e rapun e sup nþa d 0,5 cm .1 min re

Limitã de pantã >15° < 25° Suprapunere minimã: 10,5 cm Distanþa maximã între ºipcile suport: 31,5 cm În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.

Dista

Þiglã Bramac Cãprior ªipcã suport Contraºipcã Hidroizolaþie Asterealã

112

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Tabelul 2: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >25° < 30°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
rapu sup a de cm tanþ in. 9 Dis m ner e

Limitã de pantã >25° < 30° Suprapunere minimã: 9,0 cm Distanþa maximã între ºipcile suport: 33,0 cm În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie de cel puþin 31,5 cm.

Þiglã Bramac Cãprior ªipcã suport

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

113

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Tabelul 3: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >30°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci
ere

Limitã de pantã >30° Suprapunere minimã: 8 cm Distanþa maximã între ºipcile suport: 34 cm În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie de cel puþin 31,5 cm.

n apu upr es þa d . 8 cm tan min Dis

Þiglã Bramac Cãprior ªipcã suport

114

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperire simplã
Montaj uscat
Figaroll ªipcã de coamã

Suport metalic fixare ºipcã de coamã
110 mm

A A A A A A 15 0* 15 0 Lu im ng ec ãp rio ri

Mortar

70

Montaj cu mortar

Distanþa între ºipci/necesar materiale
Panta Lungime Distanþa Necesar de suprapunere între ºipci buc./m2 în cm în cm Þiglã Transilva 25°* 11,0 15,5 37,95 30° 11,0 15,5 37,95 35° 10,0 16,0 36,76 40° 9,0 16,5 35,65 45° 8,0 17,0 34,60 * Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de zonã ºi de specificul local

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

115

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

95 mm

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperire dublã

Figaroll

11 8

0

8 ec ãp rio ri

8 1 50

Lu

im ng

Mortar

70

15

0*

95

Distanþa între ºipci/necesar materiale
Panta Lungime Distanþa Necesar de suprapunere între ºipci buc./m2 în cm în cm Þiglã Transilva 25°* 11,0 31,0 37,95 30° 11,0 31,0 37,95 35° 10,0 32,0 36,76 40° 10,0 32,0 36,76 45° 10,0 32,0 36,76 * Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de locaþii ºi de specificul local

116

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Exemplu de calcul a distanþelor între ºipcile suport Þiglã profilatã

r înt þa an ist cm* D 2 m 3 c 33

ip eº

ci î

nf

un

cþi

e ed

înc

lina

þi

id eº

el

un

gim

c ea

ãp

rio

rul

ui

4c

m

Lu

n

gim

ea

tot

alã

(

g lun

im

ea

tot

a

e lã d

aco

pe

rire

)

2c

m

* aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de detalii ºi de specificul local

Coamã cu þiglã coamã montatã pe mortar

Dacã din lungimea cãpriorilor se scade dimensiunea primului interval dintre ºipcile suport de la streaºinã (care trebuie sã fie de 32 cm) ºi distanþa dintre cantul superior al ultimei ºipci suport ºi coamã (4,0 cm, - în cazul montajului uscat al coamei), atunci se obþine o lungime X. Se împarte X la distanþa maximã dintre ºipcile suport, în funcþie de gradul de înclinare al respectivului acoperiº (fie: x = 0,98). La o înclinaþie a acoperiºului de 28°, distanþa maximã dintre ºipcile suport este de 33,0 cm, de unde rezultã un numãr de 2,95 intervale de ºipci suport (în calcul se considerã 3). Lungimea cãpriorului (0,98 m) se împarte la numãrul câmpurilor de ºipci suport (3 câmpuri) ºi rezultã 32,7 cm - distanþa dintre ºipcile suport. La montarea cu mortar a coamelor, distanþa dintre ultima ºipcã suport de la coamã ºi coamã se reduce cu 2 cm. Împãrþirea ºipcilor suport, stabilitã, se va trasa pe cãpriori, respectiv pe contraºipci. Marcajul orizontal bine trasat este pe jumatate acoperit

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

117

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Determinarea lãþimii învelitorii la þiglele profilate
Lãt. înv. = lãt. constr. + 8 cm (2 x 1 cm distanþã + 2 x 3 cm pentru þigla lateralã) Laþimea înv. = multiplu de 30 cm + 1 x 3 cm sau 15 cm + 1 x 3 cm
33 30 30 15 30 30

11,4 3,6 1 4 3

Recomand trasare cu sfoarã: la 90 cm = 3 lãþimi de þiglã Trasare la sfârºit 26 Marcare de început 30 30 15 30 29

3 4

1

Lãt. constr. = lãt. înv. - 8 cm sau multiplu de 30 cm Lãt. constr.

118

15

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Determinarea lãþimii învelitorii la þiglele solzi
Utilizarea þiglelor laterale universale este independentã de modelul de învelitoare Þiglele laterale universale vor fi montate din douã în douã rânduri
Lungimea lateralã 15 17 34 34 34 34 11,1

1,8 3,8 6,5 4,6

3,8 17 32 102 102 Lãþimea construcþiei = 2 x 6,5 + multiplu sau 17 cm Lãþimea. învelitorii 34 32 6,5 4,6

Schema de suprapunere a þiglelor profilate
5

3

4

1

2

1 þiglã de câmp 2 þiglã 1/2 3 þiglã lateralã stânga

4 þiglã lateralã dreapta 5 þiglã de coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

119

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marcaj de sfârºit de la 6,5 cm pânã la 15 cm

Marcaj de început de la 6,5 cm pânã la 15 cm

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Suprapunere minimã, distanþa între ºipci ºi necesar în funcþie de înclinaþia ºarpantei la þigla Reviva
Înclinaþie ºarpantã 25 - 30° 30 – 35° 35 - 45° =45° Suprapunere minimã cm) 14,0 13,0 12,0 11,0 Distanþa între ºipci acceptatã cm) 28 29 30 31 Necesar buc./m2 Þiglã Reviva 11,90 11,49 11,11 10,75

1. Þigla Reviva 1/1 2. Þigla Reviva ½ 3. Þigla de aerisire (necesar: 1 buc./ 10 m2 de învelitoare) 4. Þigla de coamã (necesar: 2,5 buc. ml) 5. Þigla lateralã 1/1 stânga 6. Þigla lateralã 1/1 dreapta 7. Þigla laterala ¾ stânga 8. Þigla laterala ¾ dreapta

120

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 4: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >25°<30°, distanþa maximã 28

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

121

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 5: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >30°<35°, distanþa maximã 29

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

122

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >35°<45°, distanþa maximã 30

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

123

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului Limite de pantã >45°, distanþa maximã 31

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

124

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Schema de suprapunere a þiglelor solzi
Aºezare simplã
1 Þiglã solzi Transilva 2 Þiglã solzi Transilva 3 Þiglã Transilva lateralã universalã 4 Þiglã Transilva de streaºinã 5 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã 6 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã 7 Þiglã Transilva de aerisire superioarã 8 Þiglã Transilva de coamã 9 Þiglã Transilva de creastã

Aºezare dublã
1 Þiglã solzi Transilva 2 Þiglã solzi Transilva 3 Þiglã Transilva lateralã universalã 4 Þiglã Transilva de streaºinã 5 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã 6 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã 7 Þiglã Transilva de coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

125

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Indicaþii privind închiderile acoperiºului cu þigle laterale profilate sau element metalic lateral
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie de cel puþin 31,5 cm. La folosirea þiglelor laterale la modelele Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, lungimea coamei mãsuratã dintr-un cant exterior în celalalt cant exterior trebuie sa fie divizibilã cu 15 sau 30. Din aceastã lungime se scad 5 cm. Dacã pazia nu se desfaºoarã într-un unghi drept faþã de streaºinã, montarea þiglelor laterale nu este posibilã. În cazul învelirii paziei cu un profil de tablã, reiese lãþimea construcþiei respective dintr-un multiplu de 30 sau 15 plus 3 cm (zona de preluare a apei). Exemplu: 15 þigle = 15x30=450 cm + 3cm = 453 cm lãþimea învelitorii

Scândurã de pazie Þiglã ªipcã suport Contraºipcã Hidroizolaþie Picurãtor Cãprior Asterealã

Zid exterior

126

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Marcajul la þiglele profilate
Înaintea începerii procesului de acoperire se va trasa un marcaj vertical, care este baza de plecare pentru montarea fãrã probleme a þiglei din punct de vedere optic. Pentru a ajunge vertical la streaºinã se va trasa o bisectoare. Trasarea bisectoarei Se va utiliza o ºipcã de cca 3 m lungime. Punctele de bazã pentru trasarea bisectoarei trebuie sã fie situate pe ºipca de streaºinã ºi se vor trasa în felul urmãtor: - Primul punct se va marca pe axa ºipcii de streaºinã la 29 cm de extremitatea dreaptã a acoperiºului. - Al doilea punct se va marca tot pe ºipca de streaºinã la 90 de cm de primul punct. - Al treilea punct necesar se va marca colinear cu primele douã puncte ºi la o distanþã de 90 de cm de al doilea punct trasat. Instrucþiuni de proiectare ºi montaj Marcajul se face pe toatã suprafaþa acoperiºului. În cazul în care se folosesc þigle laterale stânga, ultimul punct se marcheazã la 26 de cm de marginea stângã a acoperiºului. Prin cele douã capete ale ºipcii de trasaj se vor introduce douã cuie pentru a putea realiza fixarea eficientã a unui capãt ºi respectiv trasarea vizibilã a marcajelor cu ajutorul celuilalt capãt. Unul din capetele ºipcii se va fixa în primul punct de bazã marcat, iar cu cel de al doilea capãt, printr-o miºcare rotativã se va trasa un arc de cerc pe ºipcile suport. Dupã marcarea acestui arc de cerc, unul din capetele ºipcii de trasaj se va fixa în cel de al treilea punct de bazã ºi se va trasa un nou arc de cerc care-l va intersecta pe primul. Punctul de intersecþie al celor douã arce de cerc se va uni printr-o linie cu cel de-al doilea punct de bazã, aceastã linie constituind perpendiculara pe ºipca de streaºinã. De la aceastã linie se vor mãsura 90 cm în dreapta ºi se va trasa un marcaj, care va constitui linia limitã a þiglei laterale. În funcþie de aceastã linie se vor ajusta capetele ºipcilor suport, astfel încât între linie ºi capãtul ºipcii sã fie 29 cm. Tot de la aceastã linie, spre stânga, se vor mãsura ºi respectiv trasa, la fiecare 90 cm marcaje verticale pe toatã lungimea acoperiºului, acestea fiind necesare pentru verificarea, din trei în trei rânduri de þiglã a verticalitãþii acestora. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

127

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperirea în funcþie de suprafaþã - La acoperiºurile cu pazie se va începe cu montarea þiglelor laterale dreapta. - Acoperirea suprafeþei se va face dinspre dreapta spre stânga ºi dinspre streaºinã spre coamã. - Þiglele se vor aºeza în rând, întotdeauna câte trei rânduri analog marcajului. - Înainte de începerea operaþiunii de acoperire se vor stabili urmãtoarele puncte: fixarea, felul ºi poziþionarea grilajului parazãpadã ºi a þiglei suport treaptã/podest.

Cui Punct de intersecþie Marcaj vertical Marcaj vertical

Marcaj vertical

Marcaj vertical

Cui Punctul 3 ªipcã de streaºinã Punctul 2 Punctul 1

3 rânduri de þiglã Sensul de acoperire

128

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Lãþuirea
Secþiunea ºipcilor suport se ia în funcþiune de distanþa dintre cãpriori ºi lungimea lor. Secþiunea medie este de 30x50 mm. Distanþa dintre ºipcile suport se ia în funcþie de necesarul de acoperit, analog cu gradul de înclinare al acoperiºului. ≥ - între 15 ºi ≥ - între 17 ºi ≥ - între 22 ºi ≥ - între 25 ºi ≥ - peste 30° 17° 22° 25° 30° maxim 31,5 cm (cu asterealã ºi douã rânduri de folie) maxim 31,5 cm (cu asterealã) maxim 32,0 cm (fãrã asterealã) maxim 33,0 cm (fãrã asterealã) maxim 34,0 cm (fãrã asterealã)

În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa dintre ºipcile suport trebuie sã fie de cel puþin 31 de cm. Intervale de înclinaþie a acoperiºului ºi mãsuri suplimentare Se vor avea în vedere unele mãsuri speciale la planificare ºi execuþie, în cazul în care existã cerinþe mari faþã de acoperiº, datoritã condiþiilor din zonã, a mansardei, a uzurii clãdirii sau a gradului de înclinare foarte mic, respectiv foarte mare al acoperiºului. Contraºipca are secþiunea de minim 50 x 50 mm. În funcþie de lungimea cãpriorilor ºi de înclinaþia acoperiºului, aceasta se supradimensioneazã. Ca mãsurã specialã împotriva zãpezii viscolite, vã recomandãm montarea unui strat izolator de folie impermeabilã între þiglã ºi structura acoperiºului. În funcþie de înclinaþia acoperiºului, se va lua în considerare suplimentar: ≥ 15° este necesarã asterealã ºi douã rânduri de folie. ≥ 17° este necesarã asterealã. ≥ 22° þigla se poate monta direct pe ºipcile suport fãrã a fi neapãrat necesarã asterealã. ≥ 45° ºi în zonele afectate de furtunã fiecare a II-a pânã la a III-a þiglã a fiecãrui rând se va fixa în partea inferioarã cu o clemã specialã. ≥ 60° fiecare þiglã se va fixa pe ºipcile suport cu douã ºuruburi sau cuie. În cazul podurilor mansardate este obligatorie folosirea foliei impermeabile.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

129

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Marcajul la þigla Transilva

Marcajul orizontal Dupã ce s-a trasat marcajul orizontal se vor aplica ºipcile. Pentru a ajunge vertical la streaºinã se va trasa o bisectoare. Bisectoarea Se va folosi o ºipcã de cca 3 m lungime. Punctele de sprijin de la streaºinã trebuie sã se afle pe un aliniament (linie de fugã) ºi vor trebui sã corespundã cu lungimea marcajului. Lungimea marcajului În partea dreaptã a streaºinii se vor marca 51+ 8,5 = 59,5 cm (trei lãþimi de þiglã + o jumãtate de lãþime de þiglã). Urmãtorul marcaj se va face la aceeaºi distanþã ºi se va continua pe toatã suprafaþa acoperiºului (este indicatã folosirea unei ºipci ºablon). Marcarea în cazul folosirii la extremitãþi a þiglelor duble Pentru realizarea unei acoperiri de specialitate ºi estetice din punct de vedere optic, se vor marca toate suprafeþele acoperiºului.

130

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea dimensiunilor construcþiei la folosirea þiglelor laterale universale cât ºi a numãrului de þigle de pe un rând
Utilizarea þiglelor laterale universale este independentã de modelul de învelire. Vor fi montate pe fiecare a doilea rând.
Lãþime 11,1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11,1

0,8 8.5 3,8 6,5 4,6 15

8.5

8.5

8.5

0,8 3,8 4,6

51 Lãþimea construcþiei

51

17

Sensul de acoperire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

131

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperirea suprafeþelor

Se realizeazã din dreapta spre stânga ºi de la streaºinã spre coamã. Þiglele se vor monta prin îmbinare, întotdeauna câte trei rânduri, analog marcajului. Înainte de a acoperi, stabiliþi modul ºi conformaþia ansamblului parazãpadã.

132

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Aerisirea
Pentru obþinerea secþiunilor de aerisire necesare, se folosesc urmãtoarele accesorii:
Modele de þiglã Alpina Alpina Clasic Donau Romana Natura Transilva Reviva Secþiunea de aerisire Þiglã de aerisire/ Metalroll cca. cm2/buc. cca. cm2/m 50 50 50 50 50 25 50 230 230 230 230 230 230 230

Aerofirst cca. cm2/m 380 380 380 380 380 -

Figarol cca. cm2/m 150 150 150 150 150 150 150

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

133

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Norma NPO 1997 prevede secþiunea transversalã minimã pentru ºipcile învelitorii de 28 mm/48 mm. Secþiunea de ºipcã se stabileºte în funcþie de sarcinã ºi de distanþa dintre cãpriori. Tabelele de mai jos indicã zonele limitã ale încovoierilor admisibile ale ºipcilor în concordanþã cu sarcina totalã.

Tabele ajutatoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie de încãrcãrile statice
... pentru înclinaþii ≥15< 30° Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva (Transilva ≥25< 30°)
Încãrcare totalã kN/m2 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Distanþa între cãpriori (între axe) 115 120

50/50

30/50

134

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Tabele ajutãtoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie de încãrcãrile statice

... pentru înclinaþii ≥30° Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Transilva, Reviva
Încãrcare totalã kN/m2 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Distanþa între cãpriori (între axe) 8,5

50/50

30/50

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

135

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia acoperiºului în cazul folosirii þiglelor laterale
cu þiglã lateralã, pazie dublã ºi consolã pronunþatã
Þiglã lateralã ªipcã suport Contraºipcã Hidroizolaþie Scândurã de pazie Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

cu þiglã lateralã ºi scândurã de pazie
Þiglã lateralã ªipcã suport Contraºipcã Hidroizolaþie Scândurã de pazie Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

136

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tabla, cu picurator
cu þiglã lateralã ºi element lateral metalic
Scândurã de pazie Þiglã ªipcã suport Contraºipcã Hidroizolaþie Picurãtor Cãprior Asterealã

Zid exterior

Marginea acoperiºului cu dispunerea þiglelor laterale
Jgheab lateral Scândurã de pazie Þiglã 1/1 Þiglã dublã Fixare în cuie

Þiglã lateralã universalã

Cãprior Hidroizolaþie

Scândurã de pazie

Zidãrie exterioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

137

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã
Element metalic lateral Scândurã de pazie Þiglã 1/1 Þiglã dublã ªipcã suport

Contraºipcã

Hidroizolaþie

Cãprior

Asterealã

Zidãrie exterioarã

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã de pazie
ªipcã suport Scândurã de pazie Þiglã 1/1 Þiglã dublã

Contraºipcã

Hidroizolaþie

Cãprior

Asterealã

Zidãrie exterioarã

138

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia coamei
Montajul uscat al coamei se poate realiza folosind urmãtoarele accesorii Bramac: - suport metalic fixare ºipcã coamã - bandã de aerisire protecþie coamã (la þigla Transilva) - clemã de fixare þiglã coamã - þiglã coamã de început - þiglã coamã de ramificaþie - placuþã PVC închidere coamã - Metalroll - Figarol - Aerofirst - cui special.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

139

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montajul coamei fãrã hidroizolaþie, contraºipci ºi asterealã pentru þiglele profilate

Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã

ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

ªipcã suport Figaroll Þiglã de aerisire

Þiglã BRAMAC

Cãprior

140

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montajul coamei cu hidroizolaþie ºi asterealã pentru þigla Transilva

Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã

ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

Figaroll ªipcã suport Contraºipcã Fâºie de folie impermeabilã Þiglã BRAMAC

Asterealã

Cãprior

Hidroizolaþie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

141

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montajul coamelor cu folie Veltitech 120

Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã
c 20 m

ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã Figaroll Fâºie de folie Þiglã BRAMAC

ªipcã suport Þiglã de Contraºipcã aerisire

mi

n.1

0c

m

10

Folie impermeabilã

Cãprior

142

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montajul coamelor cu Bramac Universal sau Bramac Universal Eco

Clemã fixare þiglã de coamã ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã Figaroll Þiglã BRAMAC

Þiglã de coamã

ªipcã suport Þiglã de Contraºipcã aerisire

Folie Bramac Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

143

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Determinarea înãlþimii ºipcii de coamã în funcþie de pantã
ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã ªipcã suport Þiglã BRAMAC

h = în funcþie de pantã

Folie Bramac

Modele de þiglã Pantã Alpina Alpina Clasic Natura Romana Donau

20° 10 10 10 11 11

Înãlþimea ºipcii de coamã (cm) 30° 40° 50° 8 7,5 6,5 8 7,5 6,5 8 7,5 6,5 9 8,5 7,5 9 8,5 7,5

60° 6 6 6 7 7

Dimensionarea ºipcilor suport în funcþie de distanþa dintre cãpriori:
Distanþa dintre cãpriori (cm) Pânã la 80 Între 80-100 Între 100-200 Secþiunea ºipcii (mm) 24/48 30/50 40/60

144

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu ºipcã de muchie
Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã ªipcã suport Contraºipcã ªipcã de coamã

Figaroll

Þiglã BRAMAC

Panã de coamã Folie BRAMAC UNIVERSAL

Asterealã Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

145

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu suport metalic fixare ºipcã coamã
Clemã fixare þiglã de coamã Þiglã de coamã ªipcã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

ªipcã suport

Contraºipcã

Figaroll

Þiglã BRAMAC

Panã de coamã Folie BRAMAC UNIVERSAL

Asterealã Cãprior

ªipcã de coamã

Figaroll Panã de coamã

Suport fixare ºipcã de coamã

146

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia streºinii
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, element de protecþie streaºinã, bandã de aerisire protecþie streaºinã ºi picurator

ªipcã suport Contraºipcã

Hidroizolaþie

Þiglã parazãpadã Bandã de aerisire protecþie streaºinã

Consolã jgheab

Cãprior Asterealã Bandã de aerisire Picurãtor protecþie streaºinã

Element de protecþie streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

147

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Cosoroabã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia streºinii
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, bandã de aerisire protecþie streaºinã pentru Þigla Transilva

ªipcã suport Contraºipcã

Hidroizolaþie Þiglã Transilva Asterealã

Cosoroabã Bandã de aerisire protecþie streaºinã

Consolã jgheab

Cãprior Bandã de aerisire protecþie streaºinã

148

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Construcþia doliei
Dolie metalicã fãrã hidroizolaþie, cu element lateral dolie
ªipcã suport Dolie

Scândurã suport Element lateral dolie

Scândurã suport Element lateral dolie

Þiglã BRAMAC

Cãprior

Dolie metalicã cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie
ªipcã suport Contraºipcã

Folie BRAMAC UNIVERSAL Scândurã suport Element lateral dolie

Dolie Scândurã suport Element lateral dolie

Asterealã Cãprior Cãprior de dolie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

149

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Cãprior de dolie

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Dolie metalicã adâncitã, cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie
ªipcã suport Contraºipcã

Folie BRAMAC UNIVERSAL Scândurã suport Element lateral dolie

Dolie

Scândurã suport Element lateral dolie

Asterealã Cãprior Cãprior de dolie

150

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Dolie realizatã din þigle solzi
1. Montarea scândurii de dolie ºi tãierea primei þigle

2. Acoperirea ambelor ape plecând de la centru Instrucþiuni de proiectare ºi montaj SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

151

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperire rotundã
Condiþii preliminare Panta minimã a lucarnei este de 25°, aºadar panta minimã a acoperiºului va fi de 37°. Panta acoperiºului se calculeazã ca diferenþã între panta minimã a acoperiºului cu þigle solzi ºi unghiul dintre cãpriorii lucarnei ºi cãpriorii acoperiºului (max. 12°). Pentru a nu întâlni probleme la acoperirea lucarnei, trebuie respectat întocmai raportul indicat între înãlþime ºi lãþime ºi metoda de susþinere a arcului. Vã recomandãm din motive estetice sã supraînãlþaþi lucarna cu cca. 1/100 din lungime. Pentru aceasta, rotunjiþi cãpriorul lucarnei prin tãiere orizontalã. Arcurile de cerc se calculeazã conform cu fig. 2.

max. 12° Înãlþimea lucarnei

Înclinaþia învelitorii min. 37°

H

Figura 1

152

50

m in cm .

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R2

Sãgeatã cca. 1/100L
1/4

R1

H

1/4

1/4
1/4

B = H x min 2,5

L

B = H x min 2,5

Figura 2

Înãlþimea lucarnei

Detaliu C

Stabilirea liniilor de susþinere Metoda de susþinere descrisã garanteazã o repartizare uniformã pe arc. Acest lucru este realizat prin cãptuºire completã, pe romenade din scânduri rezistente de 20 mm cu bordurã cuneiformã. Pentru a fixa þiglele solzi pe came, se monteazã ºipci rezistente de 15/50 mm pe cãptuºeala rotundã (v. detaliul A).

Detaliu B

Detaliu D Detaliu A

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

153

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperire rotundã
Calcularea liniilor de susþinere Acoperirea: Se porneºte întotdeauna de la marginea superioarã a laþului. Se scad grosimea laþului (15 mm) ºi grosimea cãptuºelii lucarnei (20 mm) ºi se obþine linia de susþinere a acoperiºului = marginea superioarã a romenadei. Lucarnã: Se calculeazã analog.
Detaliu A

2,4 5

20

5 2,4

14

Placare cu scândurã (lambriu) Romenade 1 Romenade 2 Placare cu scândurã (lambriu) Cadru Wakaflex

ªipcã suport

Cãprior

11

A

ªipcã suport 1,5/5cm Astereala lucarnei 2,0cm Spaþiu de ventilaþie Hidroizolaþie Asterealã

154

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Detaliu B
A’ A’

Secþiune

Hidroizolaþie
15

Scândurã de pazie

Spaþiu de ventilaþie Placare cu scândurã (lambriu)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

155

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

15

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Întretãierea celor douã linii de susþinere Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere este marginea superioarã a lucarnei. Se obþine concomitent poziþia marginii superioare a ultimei romenade. Pentru susþinerea ulterioarã a altor romenade, acesta este punctul de întretãiere al tuturor liniilor auxiliare de susþinere.

Detaliu C
Hidroizolaþie Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere

Secþiune Ultima Romenadã

11

Linia de susþinere a acoperiºului

156

A

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Montarea corespunzãtoare a ºorþurilor de tablã, pentru realizarea spaþiului de ventilaþie

Detaliu D
Spaþiu de ventilaþie

ªipcã suport

Contraºipcã

Asterealã Folie Bramac

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

157

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Picurãtor

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Acoperire rotundã
Susþinere Prin intersecþia celor douã linii de susþinere cu marginea frontalã a primei romenade se obþine înãlþimea romenadei H. Pentru construcþia arcului din fig. 1 ºi 2 se stabileºte traseul arcului. Urmãtoarele romenade, între care trebuie sã fie o distanþã de 60 - 70 cm, se calculeazã prin trasarea unei reþele de linii auxiliare ºi suprapunerea acesteia cu profilul (se deseneazã romenadele).
Figura 1 Figura 2
Secþiune 60 - 70 cm

Linia de susþinere superioarã a lucarnei Vedere de ansamblu

20 - 30 cm Linia de susþinere a acoperiºului

H

B

158

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj
Generalitãþi tehnice Distanþa dintre ºipcile suport ale lucarnei se calculeazã astfel: a) Se aºeazã o ºipcã de 1,5/5 cm pe laþul constant de streaºinã al lucarnei. b) Se translateazã ºipca pe acoperiº. c) Se aplicã pe prima ºipcã de mai jos. d) Distanþa LA dintre ºipci se calculeazã ca fiind câtul împãrþirii lungimii X' a cãpriorului de lucarnã la numãrul de spaþii dintre ºipcile de pe lungimea X a cãpriorului de acoperiº (numãr identic de spaþii între laþuri).

Figura 3

LA LA 15 15

X’

X

LA LA LA

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

159

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Generalitãþi
Datoritã materialelor de construcþie moderne, se pot construi locuinþe ºi în zone cu ninsori abundente sau aflate la altitudini mari. Þiglele din mortar de ciment rezistã la îngheþ ºi sunt potrivite pentru astfel de condiþii climaterice. Pentru astfel de zone sunt necesare mãsuri speciale pentru proiectarea ºi execuþia acoperiºurilor. În acelaºi timp cu normele de acoperire cu þigle din mortar de ciment ºi cu normele generale de lucru, trebuie luate în considerare în zonele cu ninsori abundente ºi urmãtoarele puncte: - Izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii - Statica - Hidroizolaþia ºi termoizolarea - Ventilaþia suficientã - Acoperirea profesionistã ºi solidã - Schemele de montare pentru þiglele parazãpadã ºi consolele parazãpadã Pe unde pãtrunde zãpada? - Prin orificiile de circulaþie a aerului de la streaºinã, creastã ºi coamã, prin care se realizeazã subventilaþia aerului; - Pe la trecerile prin acoperiº, de exemplu coºuri, evacuãri, strãpungeri; - Prin zonele de racordare, de exemplu racord la perete, îmbinare - dolie, margini; - Pe la suprapuneri. Consecinþele pãtrunderii zãpezii Foarte rar este observatã repede zãpada infiltratã prin acoperiº. Zãpada se topeºte ºi umezeºte materialele de construcþie, putând deteriora: - structura de rezistenþã, - termoizolaþia, - ultimul planºeu.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

161

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Mãsuri de protecþie Mãsurile se iau în funcþie de zonã, climã ºi de construcþia podului (mansardã, planºeu masiv, construcþie uºoarã). Pentru a asigura protecþia ºi a pãstra funcþionalitatea acoperiºului este necesarã introducerea unui strat de izolaþie. Se hidroizoleazã cu folie Bramac Universal, care se fixeazã cu ajutorul contraºipcilor, avându-se în vedere o suprapunere de minim 10 cm. Se vor impermeabiliza imbinãrile la coamã, strãpungerile ºi racordãrile. Dimensiunile contraºipcilor depind de înclinaþia acoperiºului ºi de lungimea cãpriorilor, dar trebuie sa fie de minim 50 x 50 mm. În zonele cu ninsori abundente se recomandã luarea de mãsuri suplimentare, de protecþie, în perimetrul streºinii. În locul rândului de þiglã parazãpadã, se foloseºte sistemul parazãpadã, alcãtuit din: þiglã suport, suport metalic parazãpadã, grilaj metalic parazãpadã ºi clemã de îmbinare. Izolaþie Se foloseºte folie Bramac. Folia Bramac este rezistentã la rupere, impermeabilã, neinflamabilã ºi cu capacitate mare de difuzie. Se monteazã paralel cu streaºina.

162

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Statica acoperiºului
Structura de rezistenþã trebuie conceputã pentru a suporta urmãtoarele sarcini: a) greutatea proprie a acoperiºului conf. STAS 10101/2A1-78 b) forþa vântului conf. STAS 10101/20-90 Menþionãm cã pot apãrea forþe relativ mari de sucþiune, în special la streaºinã, coamã, creastã ºi laterale, þiglele din aceste zone trebuiesc ancorate în mod corespunzator (în cuie sau ºuruburi ºi cleme de ancorare). Forþa vântului este resimþitã în funcþie de relief, înãlþimea clãdirii ºi de forma ºi panta acoperiºului. c) sarcina exercitatã de zãpadã Conform STAS 10101/21-92, aceasta se calculeazã în funcþie de zonã, altitudine ºi forma acoperiºului: s0 = a0 + a1 x h + a2 x h2, unde: s - sarcina pe orizontalã în kN/m2 (=kPa) 0 a0, a1, a2 - coeficienþi zonali h - altitudinea locaþiei în km

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

163

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Tabelul 1: Coeficienþii a0, a1, a2 pentru calcularea s0
Coeficient A 0,71 -0,30 2,58 Zone de încãrcare B C 1,75 2,27 -1,85 -2,26 3,75 4,92 D 1,25 -2,20 3,04

a0 a1 a2

Tabelul 2: Sarcini s0 în kN/m2 în funcþie de altitudine ºi zonã
Altitudine2 (m) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
1 2

A 0,75 0,85 1,00 1,20 1,45 1,75 2,10 2,55 3,00 3,50 4,05

Zone de încãrcare B C3 1,55 1,55 1,60 2,15 1,75 2,35 2,00 2,70 2,30 3,10 2,65 3,60 3,10 4,20 3,65 4,95 4,25 5,75 4,95 6,65

D4

1,00 1,20 1,45 1,75 2,10 2,50 3,00

Valorile sarcinii se rotunjesc cu ± 0,05. Pentru altitudini mai mici de 200 m din zona A ºi pentru altitudini mai mici de 300 m din zona B se aplicã valorile minime pentru 200 m (zona A), respectiv 300 m (zona B); pentru altitudini mai mari de 1200 m din orice zonã (A - D), sarcina se va calcula conform formulei (c sarcina exercitatã de zãpadã). 3 În zona C (v. harta), pentru altitudini de pânã la 700 m se acceptã o sarcinã de min. 3,80 kN/m2, iar pentru altitudini de peste 700 m se aplicã valori cu 20% mai mari decât cele indicate pentru zona C. 4 Pentru zona D nu se acceptã sarcini mai mari de 4,50 kN/m2.

164

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Coama
Execuþia coamei este foarte importantã pentru ventilaþia acoperiºului. O coamã montatã uscat ºi prevãzutã cu þigle de aerisire este o soluþie recomandabilã. Accesoriile pentru coame se fixeazã de ºipca de coamã împotriva vântului. Trebuie realizatã izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii. În cazul unor orificii mai mari de ventilaþie sunt necesare mãsuri speciale.

Marginile acoperiºului

Marginile pot fi protejate cu þigle laterale în funcþie de proiectul arhitectonic. Tiglele laterale trebuie fixate în cuie zincate sau cu ºuruburi de ºipcile suport. Þiglele laterale trebuie sã iasã peste frontonul finisat sau peste cofrajul frontonului atât încât sã îndeplineascã rolul unei muchii de picurare. Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Clemã fixare þiglã de coamã ªipcã de coamã Þiglã de coamã Þiglã de aerisire ªipcã suport Suport fixare ºipcã de coamã Figaroll Fâºie de folie

Þiglã parazãpadã

Cãprior Contraºipcã

Asterealã

Hidroizolaþie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

165

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Streaºina
Pentru a evita spargerea marginii frontale a þiglei sub greutatea zãpezii, primul rând de þigle nu va fi montat astfel încât sã intre în jgheab, cum se face de obicei, ci integral pe ºipca de streaºinã. Aceasta va fi prevãzutã cu tablã de streaºinã. Spaþiul dintre þigle ºi acoperiº este ventilat pe la streaºinã printre contraºipci.

Þiglã parazãpadã Contraºipcã

Suport metalic fixare grilaj

Hidroizolaþie Þiglã suport Asterealã

Cosoroabã

Consolã jgheab

Cãprior Curenþi de aer Bandã aerisire Curenþi de aer

166

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Oprirea zãpezii
Poziþia ºi numãrul de þigle pe m2 depind de pantã ºi sarcinã. Diagrama de mai jos prezintã schemele de montare.
Panta Încãrcarea zãpezii 10,00 11,00 12,00 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

50

45

40

35

30

25 20 18 17 16 1,3 1,4 1,8 2,0
2

2,8

3,4

5,0

Necesar de þigle parazãpadã / m

Exemplu Pantã 18°, sarcinã 7 kN/m2 Punctul de întretãiere al celor douã linii se aflã în schema E. Rezultã un necesar de 2,8 þigle/m2.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

167

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Þigle parazãpadã - Modelul profilat
Schemele de montare elaborate, luându-se în calcul sarcina medie. În cazul unor condiþii atmosferice deosebite (schimbãri de temperaturã), se pot produce alunecãri de zãpadã de pe acoperiº.

Schema A Fiecare a opta þiglã va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,3 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

Schema B Fiecare a ºaptea þiglã va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,4 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

Schema C Fiecare a ºasea þiglã va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,8 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

Schema D Fiecare a cincea þiglã va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 2 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

168

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Schema E Fiecare a doua þiglã, din fiecare al doilea rând, va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

Schema F Fiecare a treia þiglã, din fiecare rând, va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

Schema G Fiecare a doua þiglã, din fiecare rând, va fi o þiglã parazãpadã. Sunt necesare cca. 5 buc./m2 ºi un rând complet la streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

169

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Console metalice parazãpadã

Schema A La fiecare a cincisprezecea þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,3 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

Schema B La fiecare a doisprezecea þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,4 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

Schema C La fiecare a zecea þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã metalicã parazãpadã. Sunt necesare cca. 1,8 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

Schema D La fiecare a noua þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã metalicã parazãpadã. Sunt necesare cca. 2 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

170

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Schema E La fiecare a treia þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã metalicã parazãpadã. Sunt necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

Schema F La fiecare a cincea þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã metalicã parazãpadã. Sunt necesare cca. 3,4 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

Schema G La fiecare a patra þiglã, din fiecare al doilea rând, se monteazã o consolã metalicã parazãpadã. Sunt necesare cca. 5 buc./m2 ºi 1,96 buc./ml de streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

171

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 1 - Greutatea de referinþã a stratului de zãpadã

172

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 2 - Harta de zonare a încãrcãrilor date de zãpadã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

173

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 3 - Zonele în care se încadreazã principalele localitãþi
Localitatea ABRUD ADJUD AGNITA AIUD ALBA IULIA ALEªD ANINA ARAD AVRÃMENI AZUGA BABADAG BACÃU BAIA DE ARAMÃ BAIA MARE BAIA SPRIE BARAOLT BÃICOI BÃILE GOVORA BÃILE HERCULANE BÃILE OLÃNEªTI BÃILE TUªNAD BÃILEªTI BÂRLAD BECHET BECLEAN BEIUª BEREªTI BICAZ BISTRIÞA BLAJ BOCªA BOLDEªTI-SCÃENI BORSEC BORªA BOTOªANI BRAD BRAªOV Zona B C A A A B B A C E B C B B E A B B B B C D C D D B C B A A A B E B C B B Localitatea BRÃILA BREAZA BREZOI BUCUREªTI BUDEªTI BUFTEA BUHUªI BUªTENI BUZÃU BUZIAª CALAFAT CARACAL CARANSEBEª CAREI CAVNIC CÃLAN CÃLÃRAªI CÃLIMÃNEªTI CÂMPIA TURZII CÂMPINA CÂMPULUNG CÂMPULUNG MOLDOVENESC CEHU SILVANIEI CERNAVODÃ CHIªINEU CRIª CISNÃDIE CLUJ-NAPOCA CODLEA COMARNIC COMÃNEªTI CONSTANÞA COPªA MICÃ CORABIA COSTEªTI COTNARI COVASNA Zona D D B C D C B E B A D C A A E B D B A B B C A D A B A B B B B A D B C B

174

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Localitatea CRAIOVA CUGIR CURTEA DE ARGEª CURTICI DÃRÃBANI DEJ DETA DEVA DOROHOI DR. PETRU GROZA DRÃGÃNEªTI-OLT DRÃGêANI DROBETA TR. SEVERIN DUMBRÃVENI EFORIE NORD EFORIE SUD FÃGÃRAª FÃLTICENI FÃUREI FETEªTI FIENI FILIAªI FOCªANI GALAÞI GÃEªTI GHEORGHENI GHERLA GIURGIU GURAHONÞ GURA HUMORULUI HAÞEG HÂRLÃU HÂRªOVA HOREZU HUEDIN HUNEDOARA HUªI IANCA IAªI INEU Zona C B B A D A A A D B C C C A B B B D C D B C B D C C A D B C B C D B A B C C C A Localitatea ISACCEA ÎNTORSURA BUZÃULUI JIMBOLIA JOSENI LIPOVA LUDUª LUGOJ LUPENI MANGALIA MARGHITA MÃCIN MÃRêEªTI MEDGIDIA MEDIAª MIERCUREA CIUC MIZIL MOINEªTI MOLDOVA NOUA MORENI MOTRU NÃDLAC NÃSÃUD NÃVODARI NEGREªTI NEGREªTI OAª NOVACI OCNA MUREª OCNA SIBIULUI OCNELE MARI ODOBEªTI ODORHEIU SECUIESC OLTENIÞA ONCEªTI ONEªTI ORADEA ORAVIÞA ORêTIE ORªOVA OÞELU ROªU PANCIU Zona D D A C A A A B B A D C C A C B B B B B A B B C B B A A B B A D C B A A A B A B

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

175

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Localitatea PAªCANI PÃLTINIª PÂNCOTA PETRILA PETROªANI PIATRA NEAMÞ PITEªTI PLENIÞA PLOIEªTI PLOPENI POLOVRAGI PREDEAL RÃDÃUÞI RÂMNICU SÃRAT RÂMNICU VÂLCEA RÃUªENI RªNOV REGHIN REªIÞA ROMAN ROªIORII DE VERDE ROVINARI RUPEA SALONTA SATU MARE SÃCELE SÃVÂRªENI SÃVENI SÂNGEORZ BÃI SÂNNICOLAU MARE SEBEª SEGARCEA SEMENIC SFÂNTU GHEORGHE SIBIU SIGHETU MARMAÞIEI SIGHIªOARA SIMERIA SINAIA SIRET Zona D E A B B B B C B D D E D B B C B A A D C B A A A B A C B A A C E B B B A A E D Localitatea SLÃNIC SLÃNIC MOLDOVA SLATINA SLOBOZIA SOLCA SOVATA STREHAIA SUCEAVA SULINA ªIMLEUL SILVANIEI TÂRGOVIªTE TÂRNÃVENI TECHIRGHIOL TECUCI TG. BUJOR TG. CÃRBUNEªTI TG. FRUMOS TG. JIU TG. LÃPUª TG. LOGREªTI TG. MÃGURELE TG. MUREª TG. NEAMÞ TG. OCNA TG. SECUIESC TIMIªOARA TOPLIÞA TOPOLOVENI TULCEA TUªNAD ÞÃNDÃREI ÞIGLENI URICANI URLAÞI URZICENI VASCÃU VASLUI VATRA DORNEI VÃLENII DE MUNTE VÂNJU MARE Zona B E C D C E C D B A B A B C C B C B B B D A C B B A C D C A D B B B C B C E B D

176

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã
Localitatea VICTORIA VIDELE VIªEU DE SUS VLÃHIÞA VOINEASA VULCANI ZALÃU ZIMNICEA ZLATNA ZÃRNEªTI Zona B C B B E B A D B B

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

177

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Panourile solare Bramac

Date tehnice

*Acoperirea panoului solar este adaptatã þiglelor cu o lãþime de 30 cm (15 cm la þigla ½)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

179

Panouri solare

Indicaþii importante
• Pentru protejarea sortului ºi a ramei de etanºare nu se va rezema panoul solar oblic sau vertical. • Înainte de montajul panoului solar trebuie stabilit traseul þevilor cu instalatorul • Suprafaþa mare a panoului solar este foarte influenþabilã de cãtre vânt. Aveþi grijã la montajul cu macaraua (rãsturnarea rapidã a panoului solar din cauza vântului!) Eventual folosiþi corzi de siguranþã suplimentare sau întrerupeþi montajul ºi-l continuaþi ulterior. • Pentru ridicarea panoului solar Bramac, se vor utiliza doar corzi originale Bramac. Înainte de utilizarea corzilor, se va verifica starea acestora.

Pentru utilizarea corzilor peste canturi, expuneri termice sau chimice etc., corzile vor fi retrase imediat de la utilizare. Trebuie avut grijã în special asupra funcþionãrii perfecte a carabinelor, iar la manevrare nu trebuie frecate de canturi ºi margini. Prinderea corzilor pe panoul solar se face în cruce. Punctele de prindere ale panoului solar nu trebuie sã fie la o distanþã mai mare de 3,7 m. Corzile sunt prevãzute cu data fabricaþiei, astfel încât la expirarea termenului de 5 ani, acestea vor fi scoase din uz, indiferent de starea lor aparentã.

Corzi originale Bramac

180

Lucrãri pregãtitoare
1. Stabilirea poziþionãrii panoului solar
În principiu panourile solare ar trebui montate cât mai aproape pe coamã Motivele ar fi: • pericol de umbrire mai mic • topirea zãpezii are loc mai repede în zona coamelor • posibilitatea racordãrii panoului solar Bramac în zona de îmbinare a apelor.

2. Marcarea marginii din dreapta
Dupa stabilirea poziþiei ºipcii inferioare de sprijin, se determina poziþia panoului solar din partea dreaptã a acoperiºului. • De la cota exterioarã a unui falþ de apã al unei þigle, se mãsoara 23 cm spre stânga pe acest marcaj se traseazã paralel cu falþul de apã al þiglei. • Pe aceasta linie se va aºeza partea dreaptã a panoului solar.

Lucrãri pregãtitoare

Vezi desen „ªipci suport“ la pag. 182

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

181

Panouri solare

În continuare sunt descriºi cronologic toþi paºii necesari. Ca ºipcã de plecare se alege o ºipcã suport existentã, aflatã la cca. 260 pânã la 300 cm de la coamã.

ªipci suport
3.Însemnarea mijlocului panoului solar ºi efectuarea strãpungerilor
Plecând de la marcajul din dreapta se mãsoarã dimensiunea A spre stânga (mijlocul panoului solar). Dimensiunea A variazã în funcþie de mãrimea panoului solar.
Pentru poziþionarea exactã a strãpungerilor sugerãm utilizarea ºablonului pus la dispoziþie în instrucþiunile de montaj

Marcajul de mijloc ar trebui sã fie pe cât posibil centrat între doi cãpriori, pentru ca furtunurile de reþea sã poatã fi montate fãrã a fi jenate de catre cãpriori. În unele cazuri panoul solar trebuie mutat un rând de þiglã mai la stânga sau mai la dreapta.

Efectuarea strãpungerilor cu ajutorul ºablonului de strãpungere

Indicaþie:

Ca ºi în schiþa de montaj, mijlocul panoului solar trebuie sã fie centrat între cãpriori, pentru ca la efectuarea strãpungerilor, sã nu deteriorãm cãpriorul.

182

Lucrãri pregatitoare
4. Montajul ºipcilor de prindere
Conform punctului 5 se aleg 2 ºipci - dacã este necesar încã una suplimentarã - de prindere. Se monteazã cele doua ºipci de prindere (cu ºurub conform pozei de montaj de la pag. 181).

ªipca suplimentarã
Aceastã ºipcã suplimentarã se monteazã în cazul în care rândul de deasupra panoului solar nu acoperã destul de mult, ºi nu se doreºte tãierea þiglelor. Dacã este necesar, trebuie introduse profilele de aluminiu pentru supraînalþarea ultimului rând de þiglã.

ªipcã suport suplimentarã de aluminiu Jgheab din tablã de aluminiu

ªipca suport

Montajul ºipcilor suport

În caz de necesitate montaþi ºipca suplimentarã

Indicaþie:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

183

Panouri solare

ªipcile necesare fac parte din ambalaj ºi sunt exact de lungimea panoului solar (cota exterioarã ramã de etanºare).

Lucrãri pregãtitoare

Tur

Retur

Furtun ghidaj senzor temperaturã

Dacã sunt ºipci suport în zona strãpungerilor, atunci acestea trebuie înlãturate prin tãiere. Pentru a facilita montajul þevilor (sau furtun flexibil), diametrul strãpungerilor trebuie sã fie de cel puþin 70 mm!

5. Montajul jgheabului de deviere a apei
Conform procedeului standard la toate strãpungerile prin învelitoare, deasupra celor trei gãuri trebuie montat un jgheab de deviere al apei, astfel încât apa provenitã din topirea zãpezii sau a ploii, sã fie deviatã din zona cu strãpungerile.
Montajul jgheabului de deviere a apei

184

Montajul cu macara
1. Ancorarea cu corzi ºi ridicarea panoului solar
Corzile trebuie astfel ancorate de macara cât ºi de panoul solar, încât acestea sã permitã o modificare a unghiului de înclinare a panoului solar - se pot monta sub formã de cruce sau paralel (indicat este în cruce, pe diagonalã). Panoul solar se ridica cu ajutorul macaralei ºi a elementelor de prindere montate pe rama panoului solar de pe TIR sau spaþiul de depozitare la o înalþime de 1 -1,5 m, cu posibilitate de acces la acesta. Se îndeparteazã ºuruburile de pe ambalajul de transport.

Montajul corzilor în cârligul macaralei

Montajul corzilor pe panou

Demontajul ambalajului de pe panoul solar

Indicaþie:

Se vor utiliza doar corzi originale Bramac pentru ridicarea panourilor solare. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

185

Panouri solare

Montajul cu macara
2. Despachetarea panoului solar
Panoul solar se aºazã din nou pe jos: se taie ºi se îndepãrteazã folia de protecþie. Se ridicã din nou panoul solar. Desfacerea ambalajului este posibilã fãrã a intra sub panoul solar. Ambalajul de transport este fixat cu ºuruburi prinse oblic de carcasa panoului solar. Dupã demontare, toate ºipcile pot fi utilizate drept ºipci suport.

Tãierea foliei ºi despachetarea panoului solar

Indicaþie:

Nu demontaþi ºipca suport ataºatã pe partea inferioarã a panoului solar.

Ridicarea panoului solar de pe paletul de transport

3. Ridicaþi sorþul de plumb
Pentru a preîntâmpina formarea acumulãrilor de apã, ºortul se va îndoi uºor cu palma de jos.

Niciodatã nu pãºiþi sub greutãþi suspendate!
Ridicarea ºorþului

186

Montajul cu macara
Atentie!

Aveþi grijã la eventuale influenþe provocate de cãtre vânt (posibile rãsturnãri bruºte ale panoului solar din cauza rafalelor de vânt).

4. Ridicarea pe acoperiº
• Panoul solar se aduce în poziþie orizontalã. • Cu ajutorul corzilor este posibilã modificarea înclinaþiei colectorului suspendat. Astfel, ºi la asezarea panoului aceasta se va face în poziþie oblicã cu cca. 10° mai înclinat decât suprafaþa învelitorii. • Astfel panoul solar poate fi rezemat iniþial pe ºipca suport inferioarã ºi la introducerea furtunelor prin strãpungeri, panoul se înclinã pe ºipca de prindere superioarã. Rama de etanºare va fi aºezatã exact pe marcajul vertical din dreapta! Acest proces trebuie efectuat cu mare grijã, datoritã faptului cã simultan trebuie introduse cele doua þevi (tur-retur) precum ºi furtunul de ghidaj al sondei pentru termostat, precum ºi poziþionarea panoului solar la marcajul din dreapta pe ºipca suport.

Panoul se ridicã în poziþie orizontalã pe acoperiº

Tur

Furtun ghidaj senzor temperaturã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

187

Panouri solare

Retur

Montajul
5.Fixarea panoului solar pe ºipcile de prindere
• Corzile de prindere nu se îndeparteazã în timpul montajului din motive de securitate • Pentru montarea panoului solar sunt necesare ca unelte doar o autofiletantã cu acumulator ºi un imbus potrivit • Pentru ºuruburile de fixare orificiile sunt prefabricate atât în partea inferioarã cât ºi superioarã (patru dintre acestea corespund poziþiei cârligelor de ancorare, iar celelalte sunt poziþionate deasupra respectiv dedesubtul ºipcii verticale de aluminiu) • Panoul solar se fixeaza în prima fazã de ºipca suport inferioarã. Fixarea panoului solar Bramac în partea inferioarã: ªuruburi 6 x 125 mm cu garniturã de cauciuc ºi ºaibã metalicã • Panoul solar se fixeaza de ºipca de prindere superioarã. Fixarea panoului solar Bramac în partea superioarã: ªuruburi 6 x 150 mm garniturã de cauciuc ºi ºaibã metalicã coloratã în culoarea ramei de etanºare. • Dupa poziþionarea panoului solar se îndeparteazã cârligele de ancorare iar ulterior se fixeaza cu restul de ºuruburi • Vã rugãm sa strângeþi aceste cârlige de ancorare, iar ocazional livraþi-le cãtre Bramac.

Întotdeauna panoul solar se fixeazã cu ºuruburi de ºipca suport inferioarã!

Îndepãrtarea cârligelor de ancorare

Montarea restului de ºuruburi în locaþia unde au fost cârligele de ancorare

188

Montajul

Gata fixatã cu ºuruburi

Rama de etanºare din tablã se fixeazã cu clemele de tablã, astfel încât þiglele sã stea pe ºipcile suport cât mai bine

Profilele clips din aluminiu se agaþã în prima fazã în partea inferioarã a profilului de aluminiu

Poziþionati cu precizie profilul clips din aluminiu ºi apãsaþi în direcþia ºipcii din aluminiu

Clipsul profil este centrat ºi...

...aliniat lateral

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

189

Panouri solare

Montajul
La înclinaþii reduse ale acoperiºului ºi pentru a preîntâmpina formarea de acumulãri de apã, se recomandã montajul suplimentar al unei ºipci supraînãlþate de 3x5 cm. Aceastã ºipcã suplimentarã va fi montatã în cant sub ºortul de protecþie la o distanþã de 9,5 cm (vezi poza).

ªipcã de pornire

ªipcã 3 x 5 cm Se introduce culcat iar pe urmã se ridicã în cant!

ªipcã suport de prindere

9,5 cm Distanþã: 19 cm

6. Lucrãri auxiliare pentru montajul þiglei

Pentru ca þiglele sã fie montate în acelaºi plan al învelitorii, se monteaza la marginea superioarã a panoului solar un profil de aluminiu.

Montajul profilului de aluminiu

Acoperirea în zona superioarã

O tãiere a rândului superior de þiglã nu mai este necesar în cazul montãrii unei ºipci suplimentare.

Indicaþie:
Acoperire în partea superioarã

În general în apropierea panourilor solare nu se executã lucrãri de tãiere.

190

Montajul
1 2

Acoperire în partea lateralã

Îndepãrtarea foliei de protecþie

3

4

Apãsarea ºorþului

Acoperire finalizatã

La panourile de 4 m2, 6 m2- ºi 10 m2 - este necesarã utilizarea þiglelor ½.

Indicaþie:

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

191

Panouri solare

Acoperirea în zona inferioarã: • se îndepãrteazã banda de protecþie de pe partea inferioarã a ºorþului ºi se muleazã acesta dupã forma þiglei. Indicaþie: suprafaþa de lipire (þigla) trebuie sã fie uscatã ºi curãþatã de praf. • ca mãsurã suplimentarã de siguranþã se îndoaie lateral la capete.

Acoperire inferioarã ºi lateralã: Lãþimea de acoperire a panoului solar este adaptatã lãþimii þiglelor de 30 cm (15 cm tigle ½). Astfel nu sunt necesare lucrãri de tãiere a þiglelor.

Note