Sunteți pe pagina 1din 196

Manual Tehnic

Cuprins

Informaþii utile 4-7

Noþiuni generale despre acoperiºuri 9 - 14

Construcþia unui acoperiº 15 - 21

Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu. 22 - 23

Þigle cu falþ de suprapunere ºi


accesorii Bramac. Date tehnice. 25 - 77

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii.


Date tehnice. 78 - 91

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor 92 - 103

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj 104 - 159

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri


abundente de zãpadã 160 - 177

Panourile solare Bramac 178 - 191

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Informaþii utile

Protecþia muncii
Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi siguranþa clienþilor, ci ºi
sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi. De aceea, acordãm siguranþei
muncii o atenþie deosebitã.
Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre factorii de risc ºi
sã le recomande mãsurile necesare pentru siguranþa muncii.
Munca cu materialele de învelitoare
Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt produse din mate-
rii prime naturale, care conþin quarþ cristalin. În procesele de tãiere sau
gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe
perioade lungi de timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza).

Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de siguranþã:


- la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte masca de protec-
þie contra prafului;
- folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozitive de absorbþie a
prafului.
În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice meseriei de
montator de materiale de învelitori.
Ham de siguranþã (cordelina de siguranþã)
Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul lucrãrilor
la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotriva cãderii nu se
poate lua prin schela de protecþie, reþea de protecþie sau para-
pet de protecþie, atunci trebuie folosit hamul de siguranþã.
Indicaþie:
Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este obligatorie
utilizarea hamului de siguranþã cu toate accesoriile acestuia.
Înainte de fiecare utilizare:
- verificarea anualã a echipamentului de cãtre specialiºti;
- utilizatorul echipamentului trebuie instruit în folosirea
corectã a hamului de siguranþã.
La utilizare:
- punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui
corp în cãdere liberã;
- punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical
deasupra utilizatorului.

4
Informaþii utile
Informaþii utile

60

60
cm
0°-2
20°

cm
≥1m

≥1m
2
1 3 4 5

Munca pe acoperiºuri
Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m

1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20°


- parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de protecþie).

2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20°


- schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de protecþie.

3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45°


- muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de balustrada de pro-
tecþie ºi schele de interceptare de pe acoperiº);
- toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de siguranþã nu trebuie
fãcute de o singurã persoanã.

4. Schelele de interceptare
- ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã.

5. Balustrada de protecþie:
- pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de pãrþi portante
ale construcþiei (cãpriori);
- la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de vopsitorie),
schela de protecþie nu este obligatorie. În schimb, lucrãtorii trebuie sã fie
asiguraþi prin cordelinã de siguranþã.

Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnãtatea. Nu vã


expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe ceilalþi unor pericole inutile

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 5


Informaþii utile

Protecþia muncii
Pentru toate tipurile de lucrãri pe acoperiºuri sunt valabile Normele de
Tehnicã a Securitãþii pentru lucrul la înãlþime.
Accesul pe acoperiº
În acest scop se va folosi sistemul treaptã podest. Pe þigla de câmp se va
cãlca numai pe profilul central al þiglelor, evitându-se astfel spargerea aces-
tora. Þiglele de aerisire ºi parazãpadã nu se vor folosi ca ºi cale de acces.
Structura suprafeþei - pericol de alunecare
Suprafeþele netede sunt mai alunecoase, în special atunci când sunt
umede.
Tãierea umedã
Sunt recomandate maºinile de tãiat fixe, cu disc diamantat, acestea per-
miþând tãierea rapidã fãrã a rezulta praf. Pentru a se evita formarea de stri-
aþii pe þigla tãiatã, aceasta se va curãþa într-un vas cu apã. Praful de tãiere
ce se gãseºte pe suprafaþa umedã va fi îndepãrtat imediat, deoarece înde-
pãrtarea ulterioarã este mult mai dificilã.
Tãierea uscatã
Se va realiza numai cu instalaþii de absorbþie a prafului.
Deºeurile de þiglã
Deºeurile provenite de la þigle se considerã a fi deºeuri de construcþie ºi se
trateazã ca atare.

Combinarea þiglelor la acoperire


Þigla Transilva antic ºi þigla Romana antic se vor monta utilizând în acelaºi
timp, þigle amestecate din trei pânã la patru paleþi, din aceeaºi livrare. Prin
acest procedeu se va obþine o combinaþie armonioasã.

Rezistenþa la furtunã
Fixarea tuturor þiglelor speciale (ex: þiglele parazãpadã, þiglele de aerisire,
þiglele de coamã, tiglele laterale, etc) este obligatorie. La înclinaþii peste 45°
se va fixa în cuie sau cârlige de ancorare fiecare a treia þiglã, iar la înclinaþii
peste 60°, va fi fixata fiecare þiglã în câmp. De asemenea, vor fi fixate în
cuie ºi þiglele perimetrale din jurul ferestrelor de mansardã, a coºurilor de
fum, ultimul rând la coamã, etc.
Protecþia împotriva zãpezii viscolite
Se recomandã folosirea asterealei, foliei impermeabile ºi a accesoriilor
Bramac doar la înclinaþii între 17° ºi 22°.

6
Informaþii utile
Informaþii utile

Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii


Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor parazãpadã pe
întreaga suprafaþã a acoperiºului ºi montarea grilajului parazãpadã în al
doilea rând de la streaºinã.

Mansardarea acoperiºului
Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã construirea unei
termo- ºi hidroizolaþii sub învelitoare. În practicã, se utilizeazã în general pe
întreaga suprafaþã.

Protecþia în caz de incendiu


Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, neinflamabile,
clasa A1.

Construcþia suport învelitoare


Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este mai stabilã, cu
atât þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. Construcþia de sub învelitoare tre-
buie sã asigure impermeabilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum,
Durovent trecere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu per-
mitã pãtrunderea apei. Se va avea în vedere pãstrarea funcþiei de acoperiº
rece prin subventilarea învelitorii.

Protecþia suplimentarã împotriva ploii


La înclinaþii minime, în cazul detaliilor complicate ºi a tãieturilor se va aplica,
în zona de suprapunere, o bandã bituminoasã.

Acoperirea suprafeþelor curbe


Acoperirea suprafeþelor curbe necesitã o îndemânare deosebitã. Acestea se
pot realiza doar cu þigle solzi Transilva þinând cont la proiectare ºi execuþie
de construcþia specialã a suportului din lemn (vezi lucarne tip pleoapa).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 7


Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri
ªarpanta ca un acoperiº
rece
Circulaþia aerului

pod mansardat pod nemansardat

ªarpanta terasã ca un
acoperiº cald

Acoperiºul terasã fãrã


subventilaþie

Asterealã Folie impermeabilã


recomandatã pentru acoperiºuri recomandatã atât pentru acoperiºuri
mansardate cu o pantã de pânã mansardate cât ºi pentru cele
la 22° nemansardate

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 9


Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Elementele acoperiºului

Coamã orizontalã Muchie/Coamã înclinatã

Dolie Pazie

Fronton Streaºinã

10
Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri

Versant Teºiturã

Coamã înclinatã Creastã

Racordare la coº Racordare la calcan

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 11


Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Principalele tipuri de
acoperiºuri

În douã ape În douã ape cu teºiturã

În patru ape Într-o apã

Cu rupere de pantã

12
Noþiuni generale despre acoperiºuri
Noþiuni generale despre
acoperiºuri
Tipuri de lucarnã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 13


Noþiuni generale despre
acoperiºuri

14
Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº


Încãrcãri de zãpadã Încãrcãri din vânt de
ºi gheaþã de pânã la pânã la 100 kg/m2
1200 kg/m2

Învelitoare

Construcþia
acoperiºului: Contraºipci de minim 5/5 cm
Strat hidroizolator (ex: Folie Bramac
Universal)
Asterealã (placare cu scândurã)
Cãpriori

Construcþia
interioarã: Strat izolator
Barierã de vapori
Placare interioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 15


Construcþia unui acoperiº

Acoperiºul rece

Acoperiºurile înclinate sunt considerate acoperiºuri reci. Prin aceasta se


înþelege un acoperiº cu subventilaþie.

Ventilaþia ºi subventilaþia unui acoperiº


Se disting douã tipuri de acoperiºuri reci:
- cu pod mansardat
- cu pod nemansardat
În ambele cazuri, vor fi prevãzute deschideri de ventilaþie, la streaºinã ºi la
coama acoperiºului, care se realizeazã cu ajutorul accesoriilor Bramac.
La acoperiºurile cu podul mansardat, subventilaþia se realizeazã prin dis-
tanþarea învelitorii, cu ajutorul contraºipcilor (min. 5x5 cm).

ieºire aer

rece

cald
rece

intrare aer
cald cald
intrare aer

16
Construcþia unui acoperiº

Dimensionarea gurilor de aerisire

Construcþia unui acoperiº


Aceastã operaþiune necesitã o atenþie deosebitã în urmãtoarele cazuri:
- montajul cu mortar a coamelor
- înclinaþie micã ºi lungime mare a cãpriorilor
Pentru realizarea unei ventilaþii eficiente a spaþiului dintre izolaþia termicã ºi
asterealã se prevãd guri de aerisire, în zona coamelor.

Izolaþia termicã

La montarea izolaþiei termice nu este permisã formarea punþilor de cãldurã,


care pot genera pierderi semnificative de cãldurã, deteriorãri datorate con-
densului, îngheþului ºi acumulãrilor de apã nedorite. Dispunerea straturilor
succesive este prezentatã în imaginea de mai jos.

Þiglã

ªipcã suport (3/5)


Contraºipci (5/5)
Folie impermeabilã

Cãpriori

Izolaþie termicã

Barierã de vapori

Dublã izolaþie termicã Placã inferioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 17


Construcþia unui acoperiº

Asterealã

Aºa este denumitã placarea cu scândurã, a structurii acoperiºului care va fi


acoperitã ulterior cu folie impermeabilã.
Bramac oferã o alternativã simplã ºi avantajoasã dar la fel de eficientã de
înlocuire a asterealei la înclinatii peste 22° ºi anume folia Bramac Universal
(detalii tehnice vezi pag. 72,73).

Folia impermeabilã

Asigurã o protecþie eficientã împotriva eventualelor infiltraþii de apã, a


pãtrunderii prafului, zãpezii, a murdãriei evacuate de instalaþiile de ventilaþie
ale construcþiilor industriale ºi de asemenea protejeazã structura pânã la
acoperirea efectivã cu þiglã.
Folia impermeabilã reprezintã o alternativã simplã ºi avantajoasã de înlocui-
re a asterealei. Este recomandatã utilizarea foliei Bramac, în cazul în care
acoperiºul nu a fost prevãzut cu asterealã.

Învelitoarea
Montarea corectã a þiglelor ºi accesoriilor Bramac este cea mai importantã
premisã pentru realizarea unui acoperiº funcþional. Folosirea accesoriilor
Bramac originale în cazul joncþiunilor ºi strãpungerilor mãreºte considerabil
gradul de funcþionalitate al învelitorii.
Þiglele Bramac se preteazã utilizãrii în toate zonele climaterice, datoritã cali-
tãþii deosebite a materialului.

18
Construcþia unui acoperiº

Modalitãþi de aºezare a þiglelor pe ºipci

Construcþia unui acoperiº


Aºezarea simplã a þiglelor profilate ºi a þiglelor solzi pe suprafeþe înclinate:
Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau, Natura, Transilva, Reviva.

Aºezarea dublã a þiglelor solzi pe suprafeþe înclinate ºi curbe (ex. dolii,


lucarne pleoapã, turnuri etc.): Transilva

Aºezarea combinatã
Pe zonele mici, rotunde sau pe calcane se folosesc þigle solzi, iar în câmp
þigla profilatã.

ªipcile suport
ªipcile vor avea dimensiuni conform normelor în vigoare. Secþiunea ºipcilor
va fi dimensionatã în funcþie de încãrcare ºi de distanþa dintre cãpriori,
având în medie 30x50 mm.

Contraºipcile
În cazul utilizãrii asterealei sau a foliei impermeabile, contraºipcile vor avea
dimensiunea minimã de 50x50 mm. În cazul acoperiºurilor cu un grad de
înclinare mic ºi lungime mare a cãpriorilor, se recomandã contraºipci de
dimensiuni mai mari, conform tabelului de mai jos.

Dimensionarea subventilaþiei
Secþiunea minimã a contraºipcilor, în cm, în funcþie de înclinaþia acoperiºului
ºi de lungimea cãpriorilor
Lungimea Înclinaþia acoperiºului
cãpriorilor (m) 15° 20° 25° 30°
5 5 5 5 5
10 6,5 5 5 5
15 10 6,5 5 5
20 10 10 6,5 5
25 10 10 8 6,5

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 19


Construcþia unui acoperiº

Statica
Sarcini

Încãrcare din vânt pânã la Încãrcare de zãpadã


100 kg/m2 (10 -150 km/h) - în general, So=75 - 650 kg/m2
- în unele zone poate ajunge pânã
Încãrcare din ploaie la 1200 kg/m2 la 1200 kg/m2
200 m2 de învelitoare
360 l apã/min.

Plaja de temperaturã: -30° pânã la +70°

Structura acoperiºului trebuie sã fie dimensionatã pentru urmãtoarele sar-


cini (conform normelor în vigoare):
a. Sarcina proprie a structurii acoperiºului.
b. Sarcini cauzate de zãpadã.
c. Sarcini cauzate de vânt.
d. Sarcini speciale (seism).

20
Construcþia unui acoperiº

Construcþia unui acoperiº


Material

ÎNCÃRCARE Þiglã Bramac Alpina Þiglã metalicã Þiglã ceramicã solzi


ªarpantã lemn 20 kg/m2 20 kg/m2 20 kg/m2
Încãrcare din vânt 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2
Zãpadã 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2
Greutate material 10 buc/m2 x 4.3 kg = 38 buc/m2 x 1.4 kg =
5 kg/m 2

43 kg/m2 53 kg /m2
Încãrcare totalã 313 kg 275 kg 323 kg
Diferenþã greutate faþã de
dimensionarea minimã pentru -7% + 1,5%
650 kg/m2

Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv materialul de înveli-


toare ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã semnificativ dimensionarea
structurii de lemn a acoperiºului, dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a
greutãþii acestora, se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 21


Sistemul Bramac
Vedere de ansamblu

22
Sistemul Bramac. Vedere de ansamblu.
1 Þiglã 1/1 41 Cui special (f.p.)
2 Þiglã ½ 42 Element lateral dolie
3 Þiglã dublã (fãrã pozã) 43 Dolie metalicã
4 Þiglã creastã 1/1 (f.p.) 44 Profilo S
5 Þiglã creastã colþ stânga(f.p.) 45 Adaptor profilo S (f.p.)
6 Þiglã creastã colþ dreapta 46 Bandã fixare dolie
7 Þiglã creastã ½ (f.p.) 47 Element metalic lateral (f.p.)
8 Þiglã lateralã stânga 48 Disc debitare þiglã (f.p.)
9 Þiglã lateralã dreapta 49 Wakaflex
10 Þiglã de coamã 50 Profil metalic închidere coº
11 Metalroll 51 Diblu fixare profil coº (f.p.)
12 Figaroll 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm (f.p.)
13 Aerofirst element 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm (f.p.)
14 Bandã aerisire protecþie 54 Clemã fixare þigle debitate (f.p.)
coamã (f.p.) 55 Folie Bramac Universal (f.p.)
15 Clemã fixare þiglã coamã 56 Folie Bramac Pro
16 Placuþã PVC închidere þiglã 57 Folia Veltitech 120 (f.p.)
coamã 58 Folia Uni Eco (f.p.)
17 Þiglã coamã de început 59 Element de streaºinã (f.p.)
18 Þiglã coamã de ramificaþie 60 Clemã fixare element
19 Cocoº acoperiº streaºinã (f.p.)
20 Suport metalic fixare ºipcã 61 Jgheab DN 125 de 4 m
coamã (f.p.) 62 Jgheab DN 125 de 2 m
21 Þiglã parazãpadã 63 Piesã de legaturã (f.p.)
22 Þiglã suport treaptã podest 64 Colþar exterior
23 Suport metalic treaptã podest 65 Colþar interior
24 Treaptã metalicã 66 Colþar special (f.p. - se pro-
25 Podest metalic duce la comandã în funcþie
26 Þiglã suport grilaj metalic de unghi)
parazãpadã 67 Capac
27 Suport metalic fixare grilaj 68 Teu de scurgere
parazãpadã 69 Consolã jgheab
28 Grilaj metalic parazãpadã 70 Element de scurgere (f.p.)
29 Clemã îmbinare pentru grilaj 71 Cleºte console (f.p.)
metalic parazãpadã (f.p.) 72 Burlan DN de 0,5 m
30 Consolã metalicã parazãpadã 73 Burlan DN 100 de 1 m
(f.p.) 74 Burlan DN 100 de 2 m
31 Þiglã de aerisire 75 Burlan DN 100 de 4 m
32 Element aerisire protecþie 76 Cot la 67°
streaºinã 77 Cot la 45°
33 Bandã aerisire protecþie 78 Cot la 30°
streaºinã 79 Cot la 15°
34 Durovent trecere gurã de 80 Ramificaþie DN 100/100
aerisire 81 Mufã
35 Durovent trecere antenã 82 Reducþie multiplã
36 Racord flexibil (f.p.) 83 Burlan cu clapetã de scurgere
37 Reducþie PVC (f.p.) 84 Brãþarã burlan
38 Þiglã transparentã 85 Sistem de jgheaburi ºi burlane
39 Luminex metalice stabicor metalic
40 Cârlig de ancorare (f.p.) 86 Panou solar

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 23


Þigle profilate Bramac
Date tehnice

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Material
Numai cel mai bun lucru e destul de bun. Bramac foloseºte numai materii
prime de înaltã calitate: nisip spãlat ºi sortat, apã, ciment Portland ºi pig-
menþi anorganici. Din aceste materiale se produc þigle din mortar de
ciment. În comparaþie cu alte materiale de construcþie, rezistenþa þiglelor
creºte permanent, astfel cã þiglele Bramac au o duratã lungã de viaþã.
Producþia acestor þigle este complet automatizatã ºi nu rezultã emisii polu-
ante.
Eventualele diferenþe de culoare se explicã prin utilizarea unor materii prime
naturale. Aceste diferenþe pot fi cauzate ºi de factori poluanþi sau de pro-
cedee tehnologice în timpul prizei mortarului de ciment. Factorii climaterici
le atenueazã în timp, iar acesta nu reprezintã un defect. Factorii de mediu
pot, de asemenea, influenþa nuanþele þiglelor.

Utilizare
Þiglele Bramac pot fi utilizate pentru orice acoperiº cu pantã peste 15°, pen-
tru acoperiºuri cu una, douã sau patru ape, în orice zonã de climã ºi la orice
altitudine.
Sunt disponibile 7 modele ºi 8 culori. Formele ºi culorile þiglelor Bramac vã
ajutã sã vã îndepliniþi dorinþele.

Calitate
Bramac acordã la toate þiglele o garanþie de 30 de ani pentru rezistenþa
materialelor ºi rezistenþa la îngheþ.
Þiglele Bramac au fost distinse cu marca de calitate a Uniunii Uzinelor
Austriece de Beton ºi Prefabricate ºi cu marca de calitate Austria ºi au fost
supuse expertizei conform cu EN 490/491.
Calitatea unitarã ºi ecologicã a þiglelor Bramac a fost confirmatã încã din
1999 cu marca IBO.

Regulamente ºi norme valabile


– STAS 10101-92
– NORMATIV NPO 19-97
– NORMA EN490
– NORMA EN491
– CERTIFICAT ISO 9001

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 25


Þigla 1/1

Þigla Alpina Date tehnice


Detaliul face diferenþa.
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: granulatã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 25 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat, maro,
antracit

26
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Romana Date tehnice
Eleganþã ºi personalitate.
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 37 mm
Greutate: 4,5 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis,
maro, antracit, antic, verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 27


Þigla 1/1

Þigla Alpina Clasic Date tehnice


Simplitate ºi rafinament într-o
singurã formã. Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 25 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro,
antracit, verde

28
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Donau Date tehnice
Linii curgãtoare pentru acoperiºuri
dinamice. Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 332 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 35 mm
Greutate: 4,4 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 10 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis,
maro

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 29


Þigla 1/1

Þigla Natura Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã,
cu un strat incolor
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 25 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 10 buc.

Culori
maro natural

30
Þigla 1/1

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla Reviva Date tehnice
Renaºterea tradiþiei.
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
238,7 Suprafaþã: netedã cu un strat
32,5
incolor
300
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Greutate: 4,4 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 11 buc.
395

420

Culori
roºu cãrãmiziu, antic
19

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 31


Þigla 1/2

Þiglele 1/2 sunt recomandate pen- Date tehnice


tru a se reduce operaþiunile de Material: nisip, ciment, apã,
tãiere ºi a se îmbunãtãþi posibili- pigmenþi anorganici
tãþile de fixare a þiglelor în zona
Modele: Alpina, Romana, Donau,
muchiilor sau a diferitelor îmbinãri
Alpina Clasic, Natura
ale acoperiºurilor.
În cazul folosirii þiglelor laterale, Culori: roºu cãrãmiziu, brun
lungimea coamei mãsuratã de la roºcat închis, brun
un cant exterior pânã la celãlalt, roºcat deschis, maro,
trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau antracit, antic, verde,
30. Din aceastã sumã de bazã maro natural
se scad 5 cm pentru a se putea Dimensiuni: 180 x 420 mm
obþine lãþimea construcþiei. Greutate: 2,40 Kg
Lãþime activã: 15 cm
Necesar: în funcþie de necesitãþi

32
Þigla 1/2 - Reviva

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þiglele 1/2 sunt recomandate pen- Date tehnice
tru a se reduce operaþiunile de Material: nisip, ciment, apã,
tãiere ºi a se îmbunãtãþi posibili- pigmenþi anorganici
tãþile de fixare a þiglelor în zona
Modele: Reviva
muchiilor sau a diferitelor îmbinãri
Culori: roºu cãrãmiziu, antic
ale acoperiºurilor.
În cazul folosirii þiglelor laterale, Dimensiuni: 180 x 420 mm
lungimea coamei mãsuratã de la Greutate: 2,40 Kg
un cant exterior pânã la celãlalt, Lãþime activã: 15 cm
trebuie sã fie divizibilã prin 15 sau Necesar: în funcþie de necesitãþi
30. Din aceastã sumã de bazã
se scad 5 cm pentru a se putea
obþine lãþimea construcþiei.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 33


Creastã

Þigla de creastã 1/1


Datã fiind forma deosebitã a acope-
riºului într-o apã, oferim toate acce-
soriile pentru a asigura o închidere
esteticã ºi funcþionalã.
Prinderea þiglelor de creastã se va
face atât cu cui cât ºi cu cârlig de Cârlig de ancorare Þiglã de creastã
ancorare.
Þiglã de aerisire
Contraºipcã

Lambriu
(placare cu
scândurã)
ªipcã transversalã
(ºipcã suport) Bandã de
aerisire
Þiglã Bramac
Folie
BRAMAC UNIVERSAL

Asterealã

Cãprior

34
Creastã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de creastã 1/1 Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Fixarea se face cu ajutorul cle- pigmenþi anorganici
melor de siguranþã ºi a douã cuie Culori: roºu cãrãmiziu, brun
de ºipcã suport. Þigla de creastã roºcat închis, brun
se aºeazã cu câþiva cm în afara
roºcat deschis, maro,
punctului superior al acoperiºului,
antracit, antic, verde
ca în spatele crestei sã se poatã
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
aplica un strat de scândurã (îmbrã-
carea peretelui). În locul ºipcii Romana, Donau
suport, aici se foloseºte o scându- Dimensiuni: 330 x 420 mm
rã, pentru a putea asigura o fixare Greutate: cca. 6,25 kg/buc.
mai bunã. Lungime activã: 394 mm
Laþime activã: 300 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: cca. 3,3 buc./
ml. de creastã

Þigla creastã colþ Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Aceastã þiglã se prezintã în douã
variante: þigla creastã colþ dreapta pigmenþi anorganici
ºi þigla creastã colþ stânga. Fixarea Culori: roºu cãrãmiziu, brun
se face cu ajutorul a doua cuie roºcat închis, brun
prevãzute cu garnituri de etan- roºcat deschis, maro,
ºare. antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 9 kg/buc.
Laþime activã
Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm
Þigla creastã colþ stânga: 330 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: câte 1 buc. la trecerea
de la þigla de creastã la
þigla lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 35


Creastã

Þigla de creastã 1/2 Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Se întrebuinþeazã atunci când
pigmenþi anorganici
lungimea crestei este divizibilã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
cu 15.
roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 180 x 420 mm
Greutate: cca. 3,4 kg/buc.
Lãþime activã: 150 mm
Suprapunerea
crestei: 100 mm
Necesar: în funcþie de
dimensiunile acoperiºului

36
Þigla lateralã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Cu ajutorul þiglei laterale se pot Date tehnice
înveli estetic, profesional ºi econo- Material: nisip, ciment, apã,
mic terminaþiile paziei. Este impor- pigmenþi anorganici
tant ca distanþa dintre ºipci sã fie Culori: roºu cãrãmiziu, brun
de minim 31,5 cm pentru a putea
roºcat închis, brun
folosi þigle laterale.
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau, Natura
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 7,3 kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 300 mm
- lateralã stânga: 330 mm
Zonã de
11
cm

suprapunere: 110 mm
zo

Distanþa dintre

de

ºipci: minim 315 mm


su
pr

maxim 340 mm
ap
un

Necesar: în funcþie de gradul de


er
e

înclinaþie al acoperiºului
cca. 3buc./ml

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 37


Þigla lateralã Reviva

Þigla lateralã 1/1 Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, antic
Modele: Reviva
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 300 mm
- lateralã stânga: 330 mm
Zonã de
suprapunere: 145 mm
Distanþa dintre
ºipci: minim 280 mm
maxim 310 mm
Necesar: în funcþie de gradul
de înclinaþie al
acoperiºului 1,8 buc
1/1 ºi 1,8 buc ¾
pe 1 ml de lateralã

38
Þigla lateralã Reviva

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla lateralã 3/4 Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, antic
Modele: Reviva
Dimensiuni: 255 x 420 mm
Greutate: kg/buc.
Laþime activã
- lateralã dreapta: 300 mm
- lateralã stânga: 330 mm
Zonã de
suprapunere: 125 mm
Distanþa dintre
ºipci: minim 280 mm
maxim 310 mm
Necesar: în funcþie de gradul
de înclinaþie al
acoperiºului cca.
1,8 buc 1/1 ºi
1,8 buc ¾ pe 1 ml
de lateralã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 39


Coamã

Þigla de coamã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Þigla de coamã este de formã pigmenþi anorganici
conicã, se va monta suprapus -
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
contra direcþiei de bãtaie a vântu-
roºcat închis, brun
lui - ºi se va fixa cu clema de
fixare tiglã coamã. Prin folosirea roºcat deschis, maro,
þiglei de coamã se realizeazã o antracit, antic, verde,
închidere esteticã ºi funcþionalã a maro natural
coamei. Se livreaza impreuna cu Modele: Alpina, Romana, Donau,
clema fixare þigla de coamã. Alpina Clasic, Natura,
Reviva, Transilva
Dimensiuni: 250/218 x 450 mm
Greutate: cca. 4,8 kg/buc.
Lungime activã: 400 mm
Diametrul orifi-
ciului de fixare: Ø 4 mm
Necesar: cca. 2,5 buc./ml de
coamã

40
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla coamã de început Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Datoritã formei sale deosebite, pigmenþi anorganici
þigla coamã de început asigurã o
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
închidere esteticã, funcþionalã ºi
roºcat închis, brun
simplã începutului de muchie.
Fixarea se face cu ajutorul cuiului roºcat deschis, maro,
special ºi a clemei de fixare þiglã maro natural, antracit,
coamã. Se livreaza impreuna cu antic, verde
cui special de prindere elicoidal cu Modele: Alpina, Romana, Donau,
garnitura de cauciuc. Alpina Clasic, Natura,
Reviva, Transilva
Dimensiuni: 250/218 x 450 mm
Clemã fixare
Þiglã coamã
Greutate: cca. 4,75 kg/buc.
þiglã de coamã
Lungime activã: 400 mm
Cui special
Diametrul orifi-
ciului de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm
Necesar: 1 buc./început de muchie
ªipcã de coamã

Suport metalic fixare


ºipcã de coamã
Þiglã coamã de început

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 41


Coamã

Þigla coamã de ramificaþie Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Asigurã o îmbinare esteticã ºi pro- pigmenþi anorganici
tecþie împotriva pãtrunderii apei,
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
între þigla de coamã a muchiei ºi
roºcat închis, brun
þigla de coamã a coamei orizon-
tale. Este utilizabilã atât în cazul roºcat deschis, maro,
þiglelor profilate cât ºi al þiglelor maro natural, antracit,
solzi. Perimetrul optim de utilizare antic, verde
se aflã între 30° - 50° înclinaþie a Modele: Alpina, Romana, Donau,
acoperiºului. Se livreaza impreuna Alpina Clasic, Natura,
cu cui special de prindere elicoidal Reviva, Transilva
cu garnitura de cauciuc. Greutate: cca. 4,5 kg/buc.
Lungime activã: 400 mm
Diametrul orifi-
ciului de fixare: Ø 5 mm
Necesar: 1 buc./îmbinare coamã
e
hi

orizontalã ºi douã muchii


uc
M

0
22

Coamã
250

orizontalã

0
hie 22
uc
M

42
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Placuþã PVC închidere Date tehnice
coamã Material: PVC dur colorat în masã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Se monteazã la extremitãþile
roºcat închis, brun
coamei asigurând închiderea în
roºcat deschis, maro,
zona de îmbinare a þiglei de
coamã cu þiglele laterale. Fixarea antracit,verde
se face cu ajutorul cuielor zincate Modele: toate modelele de þiglã
în capãtul ºipcii de coamã. Pe din portofoliu
lângã protecþia împotriva pãtrun- Greutate: cca. 0,1 kg/buc.
derii pãsãrilor, acest accesoriu Necesar: 1 buc./terminaþie coamã
oferã o aerisire suplimentarã. orizontalã

22,20
19,20

8,20

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 43


Coamã

Metalroll Date tehnice


Material: bandã din aluminiu/PET,
Este un accesoriu universal, reþea extensibilã alu-
putând fi folosit la toate modelele
miniu, butil, polipropilen,
de þiglã din portofoliu Bramac.
Produsul asigurã o bunã ventilaþie HDP, rezistent la UV
precum ºi o protecþie ridicatã Culori: roºu cãrãmiziu, brun
împotriva rafalelor de ploaie, roºcat deschis, maro,
zãpezii, nisipului ºi insectelor. antracit
Procesul de producþie Crep Tec Modele: toate modelele de þiglã
asigurã flexibilitatea ºi robusteþea din portofoliu
materialului, în sensul unei utilizãri Lungime: rolã de 5 m
facile ºi a unei ajustãri optime Lãþime: 280 mm
chiar ºi pe suprafeþele umede.
Secþiune de
ventilaþie: 230 cm2/ml
(pe ambele pãrþi)
Necesar: 1 rolã/5ml/coamã
orizontalã sau muchie

44
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Figaroll Date tehnice
Material: material cu inserþie de
Este o soluþie universalã folositã reþea de aluminiu ºi
la montajul uscat al coamelor ori-
benzi laterale de fixare
zontale ºi al muchiilor. Datoritã
autoadezive, rezistent la
unei reþele metalice plasatã în
interiorul materialului ºi a benzilor UV; partea interioarã
adezive speciale este posibilã o este din polipropilen
modelare uºoarã ºi de duratã atât Culori: roºu cãrãmiziu, brun
pe materiale de învelitoare plane, roºcat deschis, maro,
cât ºi profilate. Montajul se va antracit
realiza doar pe þigla uscatã. Se Modele: toate modelele de þiglã
deruleazã pe ºipca de coamã, din portofoliu
respectiv de muchie, se orien-
Lungime: rolã de 5 m
teazã ºi se fixeazã cu capse, cuie
Lãþime: 280 mm
sau holºuruburi. Se îndepãrteazã
benzile protectoare, pãrþile laterale Secþiune de
lipindu-se întâi pe onduleul þiglei ºi ventilaþie: 150 cm2/ml
apoi pe restul suprafeþei. (pe ambele pãrþi)
Necesar: 1 rolã/5 ml de coamã
orizontalã sau muchie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 45


Coamã

Aerofirst element Date tehnice


Material: PVC prelucrat fãrã
Aerofirst element este recoman- substanþe de înmuiere,
dat doar pentru coama orizontalã.
bandã de fleece
La toate modelele de þiglã profi-
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
latã se poate efectua montajul
uscat al coamei, rapid, necondiþio- antracit
nat de intemperii ºi economic, cu Modele: Alpina, Alpina Clasic,
ajutorul accesoriului Aerofirst ele- Romana, Donau, Natura
ment. Acesta dispune de orificii Lungime: 110 cm
de aerisire, ºi conferã, datoritã Lungime activã: 102 cm
materialului din care este con- Secþiune de
fecþionat ºi a construcþiei sale, o ventilaþie: 380 cm2/m
protecþie deosebitã împotriva
(pe ambele pãrþi)
pãtrunderii grindinei ºi zãpezii vis-
Necesar: 0,98 buc./ml de coamã
colite în zona de coamã. Aerofirst
element se fixeazã pe ºipca de orizontalã
coamã cu ajutorul cuielor.

46
Coamã

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Cocoº acoperiº Date tehnice
Material: conglomerat natural
Ornament tradiþional pentru Culori: roºu cãrãmiziu, antracit
acoperiº, cocoºul simbolizeazã
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
vigilenþa. Prin tradiþie, cocoºul
Romana, Donau, Natura,
pãzeºte casa ºi locuitorii acesteia,
de fulger, foc ºi alte pericole. Se Reviva, Transilva
va monta pe þigla de coamã Înãlþime: 50 cm
împreunã cu setul livrat - compus Lãþime: 18 cm
din ºina de fixare, clema specialã Adâncime: 34 cm
de fixare a þiglei de coamã, ºuru- Greutate: 7,5 kg
buri, ºtift filetat, ºaibã de etanºare
ºi piuliþã. Recomandãm ca acest
cocoº sã se monteze începând de
la a doua sau a treia þiglã de
coamã.
Instrucþiunile de montaj se vor
livra odatã cu produsul.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 47


Coamã

Suport metalic fixare ºipcã Date tehnice


coamã Material: oþel galvanizat
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Acest suport îndeplineºte o
Romana, Donau, Natura,
funcþie dublã: datoritã pãrþii supe-
rioare, se poate ajusta înãlþimea Reviva, Transilva
ºipcilor de coamã sau a ºipcilor de Greutate: 0,11 kg/buc.
muchie. Chiar ºi în cazul izolaþiei Necesar: 1 buc./fiecare îmbinare a
termice, care trece peste punctul cãpriorilor; 1 buc./0,7 ml/
superior al coamei, suportul meta- coamã orizontalã, muchie
lic de fixare ºipcã coamã poate fi
montat fãrã probleme.
Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a
ºipcii de muchie se stabileºte în
funcþie de modelul þiglei. Suportul
metalic de fixare ºipcã coamã se
va monta pe cãpriori. Stabilirea
înãlþimii acestui suport se va face
prin aºezarea þiglelor din zona
coamei ºi aplicarea apoi a þiglelor
de coamã. Cantul inferior al coa-
mei, minus 0,5 cm corespunde cu
înãlþimea ºipcii de coamã.

48
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Sistemul de acces pe Þiglã suport treaptã/podest
acoperiº Date tehnice
Acest sistem este funcþional, Material: nisip, ciment, apã,
sigur ºi economic pentru accesul pigmenþi anorganici
pe acoperiº în zonele care nece-
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
sitã operaþii de întreþinere sau
revizii (coºuri de fum, antene para- roºcat închis, brun
bolice, panouri solare etc.). Este roºcat deschis, maro,
alcãtuit din: þiglã suport, suport maro natural, antracit,
metalic ºi treaptã/podest metalic. antic, verde
Þigla suport se va aºeza pe o Modele: Alpina, Alpina Clasic,
ºipcã suplimentarã (4 cm x 6 cm), Romana, Donau, Natura
conform detaliilor din pagina 51, Dimensiuni: 330 x 420 mm
fixându-se cu douã ºuruburi. Greutate: 8,2 kg/buc.
Suportul metalic face legãtura din-
Laþime activã: 300 mm
tre þigla suport ºi treapta/ podestul
metalic, asigurând orizontalitatea Fixare: douã gãuri de fixare cu
treptei/podestului independent de garnituri de etanºare din
inclinatia acoperisului între 17 material sintetic
ºi 50°. Necesar: 2 buc./treaptã sau
podest metalic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 49


Siguranþa acoperiºului

Suport metalic fixare Date tehnice


treapta/podest Material: duraluminiu galvanizat ºi
acoperit cu un strat de
vopsea specialã
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Greutate: 0,30 kg/buc.
Necesar: 1 buc./þiglã suport
treaptã

Podestul metalic Date tehnice


Material: aluminiu eloxat, acoperit
cu un strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Dimensiuni: 880 mm x 250 mm
Greutate: 3,2 kg/buc.
Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
fluture
Necesar: în funcþie de necesitãþi

Treapta metalicã Date tehnice


Material: aluminiu eloxat, acoperit
cu un strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
antracit, brun roºcat deschis
Dimensiuni: 410 mm x 250 mm
Greutate: 1,45 kg/buc.
Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
fluture
Necesar: în funcþie de necesitãþi

50
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Treaptã metalicã

Suport metalic
treaptã/podest
ªipcã suport 30/50

Þiglã suport
treaptã/podest

ªipcã suplimentarã 40/60


Cârlig de
(când ºipcile suport sunt de 30/50
ancorare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 51


Siguranþa acoperiºului

Þigla parazãpadã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Reprezintã o soluþie pentru pigmenþi anorganici
împiedicarea alunecãrii zãpezii de
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
pe acoperiº si în dolii, având pe
roºcat închis, brun
onduleul din mijloc o proeminenþã.
Numãrul þiglelor parazãpadã se roºcat deschis, maro,
calculeazã în funcþie de gradul de maro natural, antracit,
înclinare al acoperiºului ºi a sar- antic, verde
cinii zãpezii, în funcþie de fiecare Modele: Alpina, Alpina Clasic,
regiune. Se vor monta începând Romana, Donau, Natura
cu al doilea rând de la streaºinã Dimensiuni: 330 mm x 420 mm
(rând complet) ºi pe toata supra- Lãþime activã: 300 mm
faþa mai ales în zonele deasupra
Greutate: 4,75 kg/buc.
doliilor.
Necesar: 0,9 pânã la 5 buc./m2
de acoperiº ºi un rând
complet la streaºinã

52
Siguranþa acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Sistemul parazãpadã

În zonele cu ninsori abundente, se Sistemul parazãpadã este compus


recomandã luarea de mãsuri supli- din: þiglã metalicã suport, suport
mentare de protecþie în perimetrul metalic grilaj, grilaj metalic ºi cleme
streºinii. Împreuna cu þiglele de îmbinare ºi se monteazã în al
parazãpadã sau consolele parazã- doilea rând de la streaºinã.
padã se mai poate monta un grilaj Ca ºi dimensiune, þigla suport core-
parazãpadã. Aceastã modalitate spunde unei þigle ½ ºi se monteazã
este utilizatã în zonele în care întotdeauna în dreptul cãpriorilor.
alunecarea zãpezii de pe acoperiº
ar periclita siguranþa pietonilor sau
ar produce alte pagube.

Clemã de îmbinare

Grilaj metalic

Holºuruburi
Prinderea suplimentarã a
ºipcii suport pe cãprior

Cãprior
ªipcã suport

Þiglã suport
Suport metalic

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 53


Siguranþa acoperiºului

Þigla suport Suport metalic grilaj


Date tehnice parazãpadã
Material: aliaj de aluminiu Date tehnice
acoperit cu strat de Material: aliaj de aluminiu acoperit
vopsea cu strat de vopsea
Modele: Alpina, Alpina Clasic, Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Romana, Donau roºcat închis, brun roºcat
Culori: roºu cãrãmiziu, brun deschis, maro
roºcat închis, brun Greutate: 0,25 kg/buc.
roºcat deschis, maro Necesar: 1 buc./þiglã suport
Dimensiuni: 180 x 420 mm
Lãþime activã: 150 mm Clemã de îmbinare
Greutate: 0,95 kg/buc. Date tehnice
Rezistenþã: max. 4 kN Material: oþel zincat, acoperit cu
Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa strat de vopsea
recomandatã între Culori: roºu cãrãmiziu, brun
cãpriori este de 90 cm roºcat închis, brun roºcat
În funcþie de zonã ºi de înclinaþia deschis, maro
acoperiºului se recomandã micºorarea Lungime: 5,5 cm
distanþei dintre cãpriori. Necesar: 2 buc. la îmbinarea a
2 grilaje
Grilajul metalic
Date tehnice
Material: oþel zincat, acoperit cu
strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro
Lungime: 300 cm
Înãlþime: 20 cm
Greutate: 3,75 kg/buc.
Necesar: în funcþie de lungimea
streºinii

54
Aerisirea acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de aerisire Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
La acoperiºurile reci, subventilaþia pigmenþi anorganici
joacã un rol important, impie-
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
dicând formarea condensului ºi
roºcat închis, brun
micºorând pericolul ca zãpada sã
se topeascã timpuriu ºi sã pãtrun- roºcat deschis, maro,
dã în zona streºinii sub formã de antracit, antic, verde,
gheaþã. maro natural
Necesarul de þigle de aerisire se Modele: Alpina, Alpina Clasic,
stabileºte în funcþie de lungimea Romana, Donau, Natura
cãpriorilor ºi înclinaþia acoperiºului. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Se vor monta în primul, al doilea Lungime activã: 398 mm
sau al treilea rând de la coamã. La
Laþime activã: 300 mm
acoperiºurile în patru ape, aceste
Greutate: 5,9 kg/buc.
þigle se vor monta suplimentar ºi
în zona muchiei. În zonele cu Diametrul orifi-
cãderi de zãpadã abundente, ciului de fixare: Ø 4 mm
þiglele de aerisire se vor aºeza pe Necesar: minim10 buc./100 m2 de
primul rând de lângã coamã, învelitoare
având în vedere cã zãpada se
topeºte mai întâi aici.
Pe o suprafaþã de 100 m2 de
învelitoare, în cazul montajului
uscat al coamei ºi al muchiei, este
necesar un minim de 10 þigle de
aerisire.
La montajul cu mortar al coamei ºi
al muchiei, necesarul de þigle de
aerisire este mai mare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 55


Aerisirea acoperiºului

Element protecþie streaºinã Element protecþie streaºinã


ºi bandã de aerisire pro- Date tehnice
tecþie streaºinã
Material: polietilenã
Elementul de protecþie streaºinã Culoare: negru
protejeazã spaþiul de subventilaþie a Utilizare: la toate modelele de
învelitorii în dreptul onduleului la þiglã profilatã
þiglele profilate împotriva pãtrunderii Lungime: 100 cm
pãsãrilor ºi astfel deteriorãrii hidro-
Înãlþime: 5,2 cm
izolaþiei. Se monteazã pe ºipca
supraînalþãtã de la streaºinã. Greutate: 0,10 kg/buc.
Banda de aerisire împiedicã pãtrun- Necesar: 1 buc./ml streaºinã
derea pãsãrilor sub þiglã pe folia
impermeabilã. Banda de aerisire se Banda de aerisire protecþie
foloseºte atât la þigla profilatã cât ºi streaºinã
la cea solzi, ºi se monteazã la strea- Date tehnice
ºinã pe ºipca supraînãlþatã ºi pe
Material: PVC dur
capul cãpriorului
Culoare: negru
Utilizare: la toate modelele de
þiglã
Lungime: 5 ml
Înãlþime: 10 cm
Grosime: 1,3 mm
Secþiunea de
aerisire: 538 cm2/ml
Greutate: 0,47 kg/buc.
Necesar: 1 rolã/5 ml de
streaºinã/racord

56
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla de trecere Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Parte universalã a sistemului pen- pigmenþi anorganici
tru elementele care strãpung
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
învelitorea, cum ar fi: cablul de
roºcat închis, brun
telefon, ancoraje, suporturi, con-
sole, stative electrice etc. roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 6 kg/buc.
Lungime activã: 398 mm
Laþime activã: 300 mm
Diametrul maxim
de trecere: 100 mm
Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 57


Strãpungeri

Durovent trecere gurã de Date tehnice


aerisire Material: PVC dur
Având un design optic atractiv,
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
acest produs oferã o soluþie
roºcat închis, brun
tehnicã ºi esteticã optimã pentru
aerisirea coloanelor de canalizare roºcat deschis, maro,
ºi ventilarea bãilor. Flexibil în antracit, verde
reglarea verticalitãþii de la o încli- Modele: Alpina, Alpina Clasic,
naþie a acoperiºului de 15° pana la Romana, Donau, Natura,
55°. Se livreazã cu setul de racor- Reviva, Transilva
dare Durovent. Þiglã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Bramac
Lãþime activã: 300 mm
Lungime activã: 398 mm
Diametru: tub superior - 125 mm,
Durovent reducþie - 100 mm
Folie Necesar: 1 buc. la trecere gurã
Bramac Universal de aerisire
Racord flexibil

Inel
racordare
folie

Reducþie PVC
Cãprior

ªipcã suport

58
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Set racordare Durovent Inel de racordare la folie
Date tehnice
Este un accesoriu profesional pen- Material: PVC moale, elastic
tru o racordare impermeabilã la fo- Culori: negru
lie. Setul este alcãtuit dintr-un ºa-
Utilizare: la Durovent trecere gurã
blon ºi un inel de racordare la
de aerisire
folie.
Dimensiuni: Ø100 mm, Ø125 mm
Necesar: 1 buc./Durovent trecere
de aerisire

ªablon
Date tehnice
Material: carton
Culori: maro

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 59


Strãpungeri

Durovent trecere antenã Date tehnice


Material: PVC dur
Având un design optic atractiv, Culori: rosu cãrãmiziu, brun
acest produs oferã o soluþie
roºcat închis, brun
tehnicã ºi esteticã optimã pentru
roºcat deschis, maro,
elementele care strãpung
acoperiºul: cablu de telefon, antracit, verde
antenã, stative electrice etc. Prin Modele: Alpina, Alpina Clasic,
tãierea succesivã a elementului Romana, Donau, Natura
special, este posibilã ajustarea de Dimensiuni: 330 x 420 mm
la un diametru de 22 pânã la 110 Laþime activã: 300 mm
mm. Flexibil în reglarea verticali- Lungime activã: 398 mm
tãþii de la o înclinaþie a acoperi- Greutate: 1,25 kg/buc.
ºului de la 15° pânã la 55°.
Necesar: 1 buc. la trecere antenã,
cablu etc.

60
Strãpungeri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Racord flexibil ºi reducþie Racord flexibil
PVC Date tehnice
Material: PVC dur ºi PVC moale
Reprezintã legãtura dintre reducþia Culori: gri
PVC ºi conducta de aerisire.
Dimensiuni: DN 100/125 mm
Racordul flexibil este prevãzut cu
o mufã de îmbinare, etanºã, cu Lungimea
garniturã de cauciuc. furtunului: 70 cm
Greutate: 0,50 kg/buc.
Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

Reducþie PVC
Date tehnice
Material: PVC dur
Culori: gri
cm Dimensiuni: DN 100/70 mm
70
Greutate: 0,25 kg/buc.
Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 61


Racordãri

Wakaflex Date tehnice


Material: polyizobutilen,
Este un accesoriu universal, cu inserþie de aluminiu,
utilizabil la toate joncþiunile între
rezistent la UV
învelitoare ºi pereþi, hornuri ºi alte
elemente de construcþie, cum ar Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
fi lucarnele, calcani etc. brun roºcat deschis,
WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat antracit
profesional, cu unelte obiºnuite ºi Utilizare: la toate modelele
poate fi montat foarte uºor. Este de þiglã
foarte flexibil putând fi formatat Lungime: rolã de 5m
foarte uºor mulându-se exact Laþime: 28 cm
dupã conturul acoperiºului, Greutate: 4,25 kg/rolã
datoritã inserþiei de aluminiu.
Rezistenþã
Forma datã în timpul montajului
este definitivã. Datoritã proprietãþii termicã: -40° pânã la +100°
autocolante (sudurã), nu mai este
necesarã lipirea cu adezivi sau cea
cu cositor. Produsul conferã o
mare siguranþã împotriva ploii, a
zãpezii sau a pãtrunderii prafului.

62
Racordãri

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Profil metalic închidere coº Date tehnice
Material: aluminiu de înaltã calitate,
În cazul elementelor de construc-
vopsit prin ardere
þie neîmbrãcate sau a celor ex-
Culori: o parte roºie,
puse se va utiliza profilul metalic
de închidere coº ºi o masã de o parte maro
etanºare. Profilul metalic de Lungime: 240 cm
închidere coº se va monta cu aju- Lãþime: 6 cm
torul unor dibluri. ªtanþãri: la 20 cm, Ø 6mm

Profil metalic
închidere coº

Wakaflex

Cãprior
Profil metalic
închidere coº

Wakaflex
Contraºipcã
ªipcã suport
Cadru de rezistenþã
Hidroizolaþie
(folie Bramac Universal)

Cadru de rezistenþã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 63


Iluminarea podurilor

Luminex Date tehnice


Material: rama este confecþionatã
Acest produs este util pentru din PVC dur, chepengul
accesul pe acoperiº, pentru ilu-
din policarbonat trans-
minarea podului nemansardat ºi
parent ºi rezistent la
pentru aerisirea acestuia. Ca ele-
ment funcþional al sistemului, este ºocuri, iar ºorþul din
adecvat pentru toate þiglele de PVC moale
format mare ºi mic, deoarece Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
ºorþul se adapteazã oricãrui mate- brun roºcat, antracit
rial de învelitoare. Fixarea se face Modele: la toate þiglele din
cu ajutorul curelelor existente. portofoliu
Luminatorul se poate deschide Dimensiuni
spre dreapta, spre stânga sau în
exterioare: 630 x 765 mm
sus. Prezintã siguranþã datoritã
Dimensiuni
posibilitãþilor suplimentare de
închidere. interioare: 475 x 520 mm
Suprafaþa
luminatorului: 0,24 m2
Greutate: 6,2 kg
Necesar: în funcþie de necesitãþi

64
Iluminarea podurilor

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Þigla transparentã Date tehnice
Material: polimer acrilic
O soluþie simplã pentru iluminarea Modele: Alpina, Alpina Clasic,
podurilor nemansardate. Gradul
Romana, Donau, Natura,
de transparenþã este de 92%.
Transilva
Fixarea se face cu ajutorul a douã
cleme, care se livreazã odatã cu Dimensiuni: 330 x 420 mm
þigla. Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Greutate: 0,65 kg/buc.
Necesar: cca. 5 buc./100 m2
de învelitoare

Þiglã
transparentã

ªipcã
suport
Clemã de fixare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 65


Elemente de fixare

Clema fixare þiglã debitatã Date tehnice


Material: inox
În cazul þiglelor care nu mai au Lungime: 3 cm
ciocul de atârnare sau gaura de
Lãþime: 1,8 cm
cui, clema fixare þiglã debitatã
Lungimea
este accesoriul ideal pentru
fixarea rapidã ºi sigurã a þiglelor sârmei: cca. 40 cm
debitate. Necesar: 1 buc./fiecare
þiglã debitatã

66
Elemente de fixare

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Clema fixare þiglã coamã Date tehnice
Material: tablã de aluminiu,
Se foloseºte la fixarea þiglelor de eloxatã, 1,6 mm
coamã în cazul montajului uscat.
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
Clema se fixeazã cu ajutorul unui
antracit
cui zincat 31 x 75 mm prin orificiul
þiglei de coamã în ºipca de coamã, Utilizare: la toate modelele de
ºi 2 cuie zincate 28 x 50 mm þiglã de coamã din
direct în ºipca de coamã. portofoliu
Necesar: 1 buc./þiglã coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 67


Dolie

Dolie metalicã Date tehnice


Material: aluminiu de înaltã
calitate vopsit în câmp
electrostatic
Culori: roºu cãrãmiziu, antracit
Lungime: 1,7 ml
Lungime activã: 1,5 ml
Utilizare: la toate modelele de
þiglã din portofoliu
Necesar: în funcþie de necesitãþi

ªipcã ªipcã
suport longitudinalã
Folie Dolie Scândurã
Bramac Universal suport
Scândurã Element
suport Element lateral dolie
lateral dolie

Asterealã
Cãprior

Cãprior de dolie

68
Dolie

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Profilo S Date tehnice
Material: tablã zincatã din oþel,
Acest produs oferã siguranþã ma- stratificatã, cu polyester
ximã împotriva apelor pluviale.
de înaltã calitate,
Se poziþioneazã pe mijlocul traiec-
rezistent la razele UV
toriei doliei, se fixeazã cu niºte
cuie zincate pe fiecare ºipcã (cuie Culori: roºu cãrãmiziu, maro
recomandate 2,5 x 30 mm), iar Lungime: 2100 mm
distanþa maximã de fixare este Lãþime: 460 mm
500 mm. Nu necesitã pat de lemn Necesar: 1 buc./2 ml dolie
sau ºipci suplimentare de susþi-
nere. Orificiile speciale de pe la-
terale permit fixarea fãrã cleme ºi
posibilitatea modificãrii poziþiei (în
funcþie de unghiul doliei).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 69


Dolie

Adaptor Profilo S Date tehnice


Material: aluminiu cu strat
Se muleazã uºor pe conturul de vopsea
þiglelor, în cazul doliilor care se
Culori: roºu cãrãmiziu, maro
terminã pe suprafaþa învelitorii ºi
Lungime: 500 mm
nu in jgheab.
Lãþime: 500 mm
Grosime: 0,7 mm
Greutate: 0,48 kg/buc.
Necesar: în funcþie de necesitãþi

70
Dolie

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Element lateral dolie Date tehnice
Material: poliuretanic - spongios,
Bandã din material spongios, im- cu celulele impregnate,
pregnat, pentru þiglele de format
autoadeziv
mare ºi mic, care se foloseºte ca
Culori: gri
etanºare între învelitoare ºi ele-
mentele de închidere, cum ar fi Lungime: 100 cm
doliile de tablã. Acest element Profil: 40 x 70 mm
protejeazã împotriva pãtrunderii Necesar: 2 buc./ml dolie
zãpezii, apei sau prafului la ele-
mentele de legãturã ºi la îmbinãri.
Se îndepãrteazã fâºia protectoare,
apoi i se aplicã elementul lateral
dolie, dupã care se acoperã cu
þiglã ºi se preseazã corespunzãtor.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 71


Dolie

Bandã fixare element dolie Date tehnice


Material: polyizobutilen cu inserþie
Se monteazã la îmbinarea doliilor de aluminiu
convergente asigurând protecþie
Culori: roºu cãrãmiziu, maro
împotriva pãtrunderii apei în acea
Lungime: 100 cm
zonã.
Lãþime: 14 cm
Greutate: cca. 0,42 kg/buc.
Necesar: 1 buc./la fiecare
îmbinare dolie

72
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Folia impermeabilã este recoman- Date tehnice
datã pentru acoperiºuri nemansar- Material: 2 straturi (unul - 20 g PP
date, protejând împotriva even- coating, altul - 100 g PP
tualelor infiltraþii de apã, a prafului spunbound cu calitãþi de
etc. fleece)
Culori: negru
Bramac Veltitech 120 Lungime: 50 m
Este recomandat montajul liber pe Latime: 1,5 m
cãpriori. Nu se recomandã monta- Suprafaþa de
jul pe asterealã, întrucât este posi- acoperire: cca. 69 m2
Densitate/m2: 120±8 g/m2
bilã deteriorarea foliei la mers în
Greutate: cca. 9 kg
timpul montajului. În cazul folosirii
Rezistenþa la rupere:
foliei Veltitech 120 la poduri lungime/transversal
mansardate se recomandã pãs- 230±30 N/5
trarea unui spaþiu de ventilaþie 200±30 N/5 cm
între termoizolaþie ºi folie. Este Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
rezistentã la agenþi chimici ºi lungime/transversal:
agenþi de protecþie a lemnului prin 150±30 N/
suprafaþa hidrofugã. 150±30 N/
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: 2000 mm
Valoare Sd: 16 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la + 80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 73


Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Universal Date tehnice


Material: polipropilenã
Se poate monta direct pe cãpriori Culori: gri închis
fãrã a fi necesarã astereala, Lungime: 50 m
reducându-se astfel costurile de Lãþime: 1,5 m
materie primã ºi manoperã. Are o Suprafaþa de
mare capacitate de difuzie, asigu- acoperire: cca. 69 m2
rând o bunã subventilaþie Densitate/m2: 151 g/m2, 4 straturi
acoperiºului. Este rezistentã atât Greutate: cca. 12 kg
la rupere, oferind siguranþã la Rezistenþa la rupere:
montaj, cât ºi la intemperii pânã la lungime/transversal
montarea învelitorii. 450±30 N/5
150±30 N/5 cm
Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
340±30 N/
360±30 N/
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: 3000 mm
Valoare Sd: 0,03±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

74
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Bramac Universal Eco Date tehnice
Material: polipropilenã
Se poate monta direct pe cãpriori Culori: verde
fãrã a fi necesarã astereala, redu- Lungime: 50 m
cându-se astfel costurile de Lãþime: 1,5 m
materie primã ºi manoperã. Are o Suprafaþa de
mare capacitate de difuzie, asi- acoperire: cca. 69 m2
gurând o bunã subventilaþie Densitate/m2: 140±8 g/m2
acoperiºului. Este rezistentã atât Greutate: cca. 10,5 kg
la rupere, oferind siguranþã la Rezistenþa la rupere:
montaj, cât ºi la intemperii pânã la lungime/transversal
montarea învelitorii. Datoritã rezis- 300±30 N/5
tenþei ridicate a foliei, poate fi 270±30 N/5 cm
montatã ºi pe asterealã. Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
180±30 N/
180±30 N/
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa la
infiltraþii: >3000 mm
Valoare Sd: 0,03±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 75


Hidroizolaþia acoperiºului

Bramac Pro Date tehnice


Material: polipropilenã
Aceastã folie este ºi ea recoman- Culori: gri deschis
datã în special acoperiºurilor
Lungime: 50 m
mansardate, se poate monta
Lãþime: 1,5 m
direct pe cãpriori sau pe termoizo-
laþie ºi se fixeazã cu ºipcile longi- Suprafaþa de
tudinale. acoperire: cca. 69 m2
Densitate/m : 100±10 g/m2
2

Greutate: cca. 8 kg
Rezistenþa la rupere:
lungime/transversal
200±30 N/5
120±30 N/5 cm
Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal:
130±30 N/
155±30 N/
Difuzie: clasa W1
Rezistenþa
la infiltraþii: >2000 mm
Valoare Sd: 0,02±0,01 m
Rezistenþa la UV: 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la +80°

76
Hidroizolaþia acoperiºului

Þigle cu falþ de suprapunere ºi accesorii Bramac


Clemã de fixare
Detaliu coamã þiglã coamã

Þiglã de
coamã ªipcã de coamã
ªipcã m
c Suport metalic fixare
transversalã - 20
10 ºipcã de coamã
(ºipcã suport)
cm Figaroll
10
Þiglã de Fâºie de folie impermeabilã
Contraºipcã aerisire
Þiglã Bramac

Folie impermeabilã

Cãprior

ªipcã suport
Detaliu streaºinã
Contraºipcã

Folie

Þiglã parazãpadã
Cosoroabã
aº e
re sir
ã
in
st eri

Element
þie e a
ec d

de protecþie
ot ã
pr and

streaºinã
B

Cãprior
Asterealã
Bandã de aerisire Picurãtor
protecþie streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 77


Þigle solzi (Transilva)

Þigla Transilva Acoperirea dublã se caracterizeazã


Þigla Transilva se foloseºte în princi- prin faptul cã pe fiecare ºipcã se
pal la renovarea construcþiilor cu ca- monteazã douã rânduri de þiglã care
racter istoric, dar ºi clãdirile noi care sunt aºezate în aºa fel încât supra-
vor sã pãstreze tradiþia se vor putea puse formeazã o îmbinare.
acoperi cu acest model de þiglã. Ca
material de învelitoare, þiglele de
format mic se utilizeazã la acoperi-
rea profesionalã a formelor de aco-
periºuri complexe, cum ar fi: aco-
periº în formã de con sau cel în
formã de liliac. Culorile roºu cãrãmi-
ziu, maro ºi antracit de la þiglele
Transilva sunt identice cu cele ale
þiglelor Alpina Clasic, Romana ºi
Alpina ºi, de aceea se pot combina.
Se mai pot combina culorile brun
roºcat deschis ºi antic de la mode-
lele Transilva ºi Romana, cu reco-
mandarea ca acestea sã fie combi-
nate concomitent din trei paleþi de
þiglã diferiþi pentru a obþine un efect
optim al culorii.
Acoperirea simplã este cea mai
rãspânditã metodã de acoperire la
þigla Transilva. În cazul acoperirii
simple, pe fiecare ºipcã se mon-
teazã numai un rând de þiglã.
Suprapunerea se face în aºa fel
încât, primul rând este acoperit ºi
de al treilea rând de þiglã.

78
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Þigla Transilva Date tehnice
Forme tradiþionale pentru
acoperiºuri de viitor Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 168 x 420 mm
Lungime activã: 368 mm
Lãþime activã: 170 mm
Greutate: 2,25 kg/buc.
Necesar pe m2: cca. 36 buc.

Culori
roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis,
maro, antracit, antic, verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 79


Þigle solzi (Transilva)

Þigla dublã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
La acoperiºurile la care este nece- pigmenþi anorganici
sarã folosirea unei þigle ½, þigla
Culori: rosu cãrãmiziu, brun
dublã reprezintã o soluþie optimã.
roºcat deschis, maro,
Daca este nevoie de o þiglã 1/2,
pe partea dreaptã sau stângã, antracit, antic, verde
atunci se va îndepãrta partea Dimensiuni: 340 x 420 mm
stângã sau dreaptã a þiglei duble. Greutate: 5 kg/buc.
Laþime activã: 25,5 cm
Necesar: 1 buc./1 rând de þiglã

80
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Þigla lateralã universalã Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Se utilizeazã pentru a obþine o pigmenþi anorganici
închidere uniformã ºi esteticã a
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
paziei. Forma simetricã face posi-
roºcat deschis, maro,
bilã utilizarea acestora atât la pazi-
ile de stânga, cât ºi la cele de antracit, antic, verde
dreapta, fixarea realizându-se Dimensiuni: 111 mm x 111 mm x
obligatoriu în cuie. Se monteazã în 420 mm
fiecare al doilea rând. Greutate: 2,9 kg/buc.
Necesar: 4 buc./ml de pazie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 81


Þigle solzi (Transilva)

Þigla de creastã Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã,
Se utilizeazã în cazul acoperirii pigmenþi anorganici
simple cu þiglã Transilva. Aceasta
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
asigurã un montaj estetic la
roºcat deschis, maro,
aºezarea simplã pânã în zona
coamei, fãrã a se efectua opera- antracit, antic, verde
þiuni de tãiere. Montajul se face Dimensiuni: 301x168 mm
pe ultimul rând de la coamã. Prin Greutate: 1,73 kg/buc.
folosirea þiglei de creastã se asi- Necesar: 6 buc./ml de coamã
gurã un aspect uniform al înveli- pe o parte
torii pe toatã suprafaþa.

82
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Þigla de streaºinã Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
Se monteazã în primul rând de la pigmenþi anorganici
streaºinã ºi asigurã o închidere
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
dreaptã ºi impermeabilã deasupra
roºcat deschis, maro,
streºinii.
antracit, antic, verde
Dimensiuni: 270x168 mm
Greutate: 1,64 kg/buc.
Necesar: 6 buc./ml de streaºinã

Þigla de coamã
Detalii în pagina 40

Þigla coamã de început


Detalii în pagina 41

Þigla coamã de ramificaþie


Detalii în pagina 42

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 83


Þigle solzi (Transilva)

Setul de aerisire Þigla de aerisire inferioarã


Setul este compus din: þigla de Date tehnice
aerisire inferioarã, þigla de aerisire Material: nisip, ciment, apã,
cu proeminenþã ºi þigla de aerisire pigmenþi anorganici
superioarã. Poate fi montat atât în Culori: roºu cãrãmiziu, brun
zona de coamã, cât ºi în zona roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
muchiei. Secþiunea degajãrii þiglei Dimensiuni: 338 x 420 mm
de aerisire este de 20 cm2. La Greutate: 4,3 kg/buc.
acoperirea în coroanã (dublã) nu Necesar: 1 buc./ set
este necesarã folosirea þiglei de
aerisire superioarã. Þigla de aerisire cu proemi-
nenþã
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Dimensiuni: 168 x 420 mm
Greutate: 3 kg/buc.
Necesar: 1 buc./ set

Þigla de aerisire superioarã


Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Dimensiuni: 338 x 420 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar: 1 buc./ set

84
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Þigla Durovent trecere gurã Date tehnice
de aerisire Material: PVC dur
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
Având un design optic atractiv,
antracit, verde
acest produs oferã o soluþie tehni-
cã ºi esteticã optimã pentru aeri- Dimensiuni: 290 x 600 mm
sirea coloanelor de canalizare ºi Diametru: tub superior - 125 mm,
ventilarea bãilor. Flexibil în regla- reducþie - 100 mm
rea verticalitãþii de la o înclinaþie a Necesar: 1 buc. la trecere gurã
acoperiºului de 15° pânã la 55°. de aerisire
Se livreazã cu setul de racordare
Durovent.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 85


Þigle solzi (Transilva)

Durovent trecere antenã Date tehnice


Material: PVC dur
Având un design optic atractiv, Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
acest produs oferã o soluþie tehni-
antracit, verde
cã ºi esteticã optimã pentru ele-
Dimensiuni: 290 x 600 mm
mentele care strãpung acoperiºul:
cablu de telefon, antenã, stative Diametru: ajustabil, între 22 mm
electrice etc. Prin tãierea succe- ºi 110 mm
sivã a elementului special, este Necesar: 1 buc. la trecere antenã
posibilã ajustarea de la un dia- cablu etc.
metru de 22 pânã la 110 mm.
Flexibil în reglarea verticalitãþii de
la o înclinaþie a acoperiºului de la
15° pânã la 55°.

86
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Þigla transparentã Date tehnice
Material: polimer acrilic
Reprezintã o soluþie simplã pentru Culori: transparentã
iluminarea podului gradul de
Dimensiuni: 168 x 420 mm
transparenþã fiind de 92%.
Lãþime activã: 17 cm
Greutate: 0,27 kg/buc.
Necesar: min. 7buc./deschizãturã
de iluminare

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 87


Þigle solzi (Transilva)

Cârlig de ancorare Date tehnice


Material: bandã de tablã galvanizatã
Se foloseºte ca mãsurã de sigu- Lungime: 80 mm
ranþã împotriva furtunii. La o pantã
Lãþime: 14 mm
mai mare de 45° sau în zone afec-
Grosime: 0,9 mm
tate de furtunã, fiecare a treia þiglã
se fixeazã cu cârlig de ancorare. Rezistenþã: 0,3 kN/buc.
La pante mai mari de 60°, fiecare Necesar: în funcþie de sucþiunea
þiglã se fixeazã cu un cârlig de vântului ºi panta
ancorare. acoperiºului

88
Þigle solzi (Transilva)

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


Consola metalicã parazãpadã Date tehnice
Material: tabla zincatã, vopsitã
Constituie o mãsurã de siguranþã complet
împotriva alunecãrilor de zãpadã ºi
Culori: roºu, maro, antracit
se recomandã a fi montate mai
Lungime: 380 mm
ales la modelul Transilva. La þigle-
le profilate, în zonele în care încãr- Lãþime: 40 mm
cãrile de zãpadã sunt mari, nu se Greutate: 0,22 kg/buc.
recomandã folosirea consolelor Necesar: 1,3 - 5 buc./m2
parazãpadã, deoarece la sarcini
mari datorate zãpezii sau gheþii se
pot produce fisuri în zona de
suprapunere a þiglelor. În aceastã
situaþie se recomandã þigle
parazãpadã combinate cu grilaje
parazãpadã. În cazul folosirii con-
solelor parazãpadã la þiglele profi-
late, acestea nu se vor monta pe
profilul þiglei, ci doar pe jgheabu-
rile de scurgere. Montajul se efec-
tueazã asemãnãtor cu cel al þigle-
lor parazãpadã, numãrul lor calcu-
landu-se în funcþie de gradul de
înclinaþie al acoperiºului ºi sarcina
zãpezii. În zona de streaºinã se
vor monta 1,96 buc./ml de strea-
ºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 89


Þigle solzi (Transilva)

Sistemul parazãpadã Þigla suport


Date tehnice
În zonele cu ninsori abundente se
Material: aliaj de aluminiu acoperit
recomandã luarea de mãsuri supli-
mentare, de protecþie, în perime- cu strat de vopsea
trul streºinii. Împreunã cu con- Culori: roºu cãrãmiziu, brun
solele parazãpadã se mai poate roºcat deschis, maro
monta un grilaj parazãpadã. Dimensiuni: 168 x 420 mm
Aceastã modalitate este utilizatã Lãþime activã: 170 mm
în zonele în care alunecarea Greutate: 0,95 kg/buc.
zãpezii de pe acoperiº ar periclita Rezistenþã: max. 4 kN
siguranþa pietonilor sau ar produce
Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa
alte pagube. Sistemul parazãpadã
este compus din: þiglã metalicã recomandatã între
suport, suport metalic grilaj, grilaj cãpriori este de 90 cm
metalic ºi cleme de îmbinare ºi se În funcþie de zonã ºi de înclinaþia
monteazã în al doilea rând de la acoperiºului se recomandã micºorarea
streaºinã. distanþei dintre cãpriori.

90
Þigle solzi (Transilva)

Grilajul metalic
Date tehnice
Material: oþel zincat, acoperit cu

Þigle solzi (Transilva) ºi accesorii. Date tehnice.


strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro
Lungime: 300 cm
Înãlþime: 20 cm
Greutate: 3,75 kg/buc.
Necesar: în funcþie de lungimea
streºinii

Suport metalic grilaj


parazãpadã
Date tehnice
Material: aliaj de aluminiu
acoperit cu strat de
vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro
Greutate: 0,25 kg/buc.
Necesar: 1 buc./þiglã suport

Clema de îmbinare
Date tehnice
Material: oþel zincat, acoperit cu
strat de vopsea
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
deschis, maro
Lungime: 5,5 cm
Necesar: 2 buc. la îmbinarea a
2 grilaje

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 91


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Stabicor P Date tehnice


Material: polivinilclorurã (PVC dur
Stabicor P este denumirea sis-
colorat prin impregnare)
temului de jgheaburi ºi burlane
Culori: maro, arãmiu, alb
Bramac din PVC utilizate pentru
colectarea ºi evacuarea apelor plu- Dimensiuni:
viale. Sistemul Stabicor P repre- jgheaburi: lungime: 2 m, 4 m,
zintã suma standardelor calitative diametru: 125 mm, 150 mm
ºi estetice înalte, completând prin Burlane: lungime: 0,5 m, 1 m, 2 m, 4 m
eleganþa sa aspectul oricãrei dimetru: 100 mm
clãdiri. Se potriveºte la orice
model ºi culoare de þiglã, nu nece-
sitã lipire sau sudare, rezistent la
ºocuri, coroziune, variaþii de tem-
peraturã ºi ultraviolete.

92
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor

Dimensiunile jgheaburilor ºi burlanelor conform DIN 18460


Suprafaþa de colectare a apei Dimensiune jgheab Dimensiune burlan
(m2) (mm) (mm)
0-100 DN 125 DN 100
100-170 DN 150 DN 100

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 93


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

94
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


Stabicor M Date tehnice
Material: tablã zincatã vospita în
Stabicor M este denumirea sis-
câmp electrostatic
temului de jgheaburi si burlane
Culori: maro închis, roºu cãrãmiziu
metalice Bramac utilizate pentru
colectarea ºi evacuarea apelor plu- Dimensiuni:
viale. Sistemul Stabicor M reprez- jgheaburi: lungime: 4 m,
intã suma standardelor calitative ºi diametru: 125 mm, 150 mm
estetice înalte, completând prin Burlane: lungime: 1 m, 3 m
eleganþa sa aspectul oricãrei diametru: 100 mm
clãdiri. Se potriveºte la orice
model ºi culoare de þiglã, nu nece-
sitã lipire sau sudare, rezistent la
coroziune, variaþii de temperaturã
ºi ultraviolete.
Se adreseazã în special sectorului
reabilitari zone istorice, unde pãs-
trarea materialului existent este o
cerinþã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 95


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor
Montajul sistemelor de jgheaburi ºi burlane

Elementul specific sistemului de jgheaburi STABICOR este elementul de


streaºinã, care, amplasat sub soclul foliei impermeabile ºi îmbinat cu
marginea posterioarã a jgheabului, ghideazã precipitaþiile în jgheab chiar ºi
în cazul unor condiþii de vânt puternic.
Jgheabul, apoi elementul de streaºinã se aºeazã în ordinea execuþiei dupã
lucrãrile de dulgherie, dar înainte de începerea aplicãrii foliei. De multe ori
însã se ajunge la montarea acestora doar dupã realizarea acoperiºului. Am
conceput acest prospect þinând seama de astfel de situaþii mai puþin favora-
bile.

În astfel de cazuri, începeþi întinderea foliei în dreptul capetelor cãpriorului


(e), dar cu ºipcile (b) ce fixeazã folia trebuie sã porniþi numai de la cca. 30
cm faþã de capetele cãpriorilor, astfel încât folia (c) sã o puteþi îndoi la
aºezarea consolelor de jgheab ºi respectiv a elementului de streaºinã (a).
Dacã acoperiºul de protecþie (marchiza) se executã cu cãpriori aparenþi,
lãcrimarele (d), respectiv lambriul montaþi-le îngropat în cãprior(i). Folosiþi
întotdeauna lãcrimare Prin folosirea acestora se asigurã poziþionarea con-
solelor de jgheab în mod independent faþã de cãpriori (max. 80 cm) ºi spri-
jinirea elementului de streaºinã.

96
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


1. 2.
Începeþi instalarea jgheabului prin Îndoirea realizaþi-o astfel încât mar-
determinarea poziþiei burlanelor ginea din spate a jgheabului sã fie
(scurgerilor). Din punct determinat, cca. 1 cm mai ridicatã ca cea ante-
diferenþa de nivel trebuie sã fie de rioarã. Consola de jgheab montaþi-o
cca. 3 mm la fiecare metru, iar lun- îngropatã în lãcrimare.
gimea tronsonului de cel mult 10
m. Mai întâi marcaþi pe consola de
jgheab locul îndoirii punctului cel
mai ridicat al tronsonului.

3. 4.
Continuaþi sã îndoiþi consolele de Intervalele dintre consolele de
jgheab ºi sã realizaþi punctul cel mai jgheab nu trebuie sã depãºeascã
de jos, în zona de colectare, apoi 80 cm De aceea sunt necesare
întindeþi o sfoarã între punctele de lãcrimarele, acestea fãcând posibilã
minim ºi respectiv maxim ale fixarea consolelor la intervale de
streºinei. max. 80 cm indiferent de distanþe
Verificaþi înclinarea (panta) dintre cãpriori. Locul de îndoire al
consolelor de jgheab îl puteþi deter-
mina uºor, cu ajutorul unei sfori.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 97


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

5. 6.
La clãdiri mai mici, locul de îndoire Începeþi sã montaþi jgheabul din
al consolelor îl puteþi determina ºi punctul cel mai jos de la scurgere.
fãrã folosirea sforii, conform meto- Presaþi pe capãtul acestuia capacul.
dei din figurã.

7. 8.
Folosind teul de scurgere, marcaþi Executaþi decupajul conform mar-
pe jgheab porþiunea care trebuie sã cajului folosind o foarfecã sau o
fie decupatã. pânzã de fierãstrãu pentru metale.

98
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


9. 10.
Fixaþi teul de scurgere pe partea Colþarul poate fi ºi el montat pe
inferioarã a jgheabului. jgheab, dar pânã la locul marcat
printr-o linie.

11. 12.
Piesa de legãturã destinatã înnã- Piesa interioarã apãsaþi-o în jgheab,
dirii jgheabului are douã compo- deasupra îmbinãrii capetelor de
nente. Cea exterioarã se monteazã jgheab.
pe jgheab, la poziþie. Pe aceasta
este marcatã distanþa dintre cape-
tele de jgheab, distanþa care trebuie
respectatã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 99


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

13. 14.
Fixaþi jgheabul, îndoind clemele Executaþi un decupaj identic cu
consolelor de jgheab. lãþimea clemei de fixare a consolei
de jgheab, pe nervura posterioarã a
jgheabului, din aprox. 4 în 4 metri.
Prin îndoirea clemei, jgheabul poate
fi fixat ºi în direcþia longitudinalã.

15. 16.
Un alt element indicat pentru racor- Pentru a monta elementul de scurg-
darea la scurgere este elementul de ere la înclinaþia doritã, avem nevoie
scurgere. Acesta poate fi amplasat de linia punctului inferior a jgheabu-
direct la capãtul jgheabului. Chiar lui. Acesta o putem determina cu
fãrã cot este posibilã o evacuare ajutorul unui cui. Marcaþi aceastã
între 0 - 45°. linie pe o lungime de cca. 15 cm.

100
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


17. 18.
Lipiþi pe linia marcatã ºablonul Prindeþi în ºurub piesa inferioarã
ataºat elementului în funcþie de ºi superioarã a elementului de
înclinaþia doritã ºi decupaþi orificiul. scurgere.

19. 20.
Elementul de streaºinã STABICOR, Fixaþi în cuie ºipcile longitudinale,
poate fi montat doar dupã instalarea apoi prima ºipcã suport, montaþi
jgheabului. Potriviþi-l în marginea din banda de aerisire protecþie
spate a jgheabului ºi prindeþi-l în streaºinã, ºi în cazul þiglelor profi-
cuie de cãpriori, cu ajutorul cleme- late, elementul de protecþie strea-
lor de fixare. ºinã. Aºezaþi primul rând de þigle.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 101


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

21. 22.
La executarea aºa-numitului gât de Aºezaþi brãþara cea mai de sus
lebãdã, aºezaþi întâi în poziþie cotul sub cotul inferior. Distanþa maximã
superior, þinându-l pe cel inferior în între brãþãrile de burlan este
mânã, mãsuraþi distanþa dintre mar- de 2 m.
ginile de contact. Apoi tãiaþi ºi aºe-
zaþi la poziþie segmentul de burlan.

23. 24.
Dacã înnãdiþi bucãþi de burlan ºi La racordarea în reþea de canalizare
lipseºte porþiunea de îmbinare de a apei pluviale provenite din bur-
diametru mai mic, folosiþi mufele. lane, aºezaþi reducþia PVC în aºa fel
încât reducþia sã se aºeze pe mar-
ginea de contact superioarã a tubu-
lui de canalizare.

102
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor

Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor


25. 26.
Mãsuraþi lungimea ultimei bucãþi Economisiþi apa potabilã Pentru
de burlan conform figurii, apoi intro- uz gospodãresc puteþi colecta apa
duceþi burlanul în reducþie. În final de ploaie cu ajutorul burlanului cu
împingeþi-l în sus pânã la refuz. clapetã de scurgere.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 103


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montarea foliei impermeabile

Folia impermeabilã se întinde pe cãpriori sau asterealã, astfel încât sã prote-


jeze acoperiºul împotriva ploii (porþiunea minimã de suprapunere = 10 cm).
Folia impermeabilã se va întinde paralel cu streaºina, pe cãpriori sau aste-
realã ºi se va fixa la marginea superioarã cu capse sau cu contraºipci.
Dupã montarea contraºipcilor urmeazã montarea ºipcilor suport, în aºa fel
încât odatã cu montarea progresivã a foliei, ºipcile suport sã poatã servi ca
sprijin pentru picioare.

Folia impermeabilã nu se va introduce în streaºinã.

Prima bandã de lîngã streaºinã trebuie întinsã cât mai bine pentru a se evita
colectarea apei. La urmãtoarele benzi de folie este normalã pãstrarea unei
sãgeþi de 4 cm. Fiecare bandã de folie trebuie sã aibã o zonã de supra-
punere de minim 10 cm. La foliile cu difuzie micã, pentru a se asigura
aerisirea este necesar ca ultima bandã de folie sã fie fixatã cu aproximativ
10-20 cm sub vârful coamei. Zona rãmasã neacoperitã se va acoperi cu o
bandã suplimentarã de folie, pe deasupra contraºipcilor, pãstrându-se zona
minimã de suprapunere. Aceastã ultimã zonã de suprapunere are rol de
ventilaþie, deci cele douã folii nu se vor lipi una de cealaltã.

Toate crãpãturile se vor izola corespunzãtor pentru a nu permite infiltarea


apei.

104
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Realizarea corectã a strãpungerilor

- pentru luminatoare Luminex ºi coºuri de fum

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 105


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Executarea cu Wakaflex a racordurilor la hornuri, calcan

1. 2.
Curãþaþi hornul ºi suprafaþa aco- Îndoitura benzii de WAKAFLEX
periºului. Întindeþi prin derulare trebuie sã coincidã cu linia de
rola de WAKAFLEX, scoateþi folia intersecþie dintre ondulaþiile þiglei
latã de protecþie din mijloc. ºi horn. Prin îndepãrtarea foliei
Lungimea benzii: lãþimea hornu- de protecþie de pe marginea su-
lui + câte o ondulaþie completã perioarã a Wakaflex-ului, aceas-
de þiglã sau câte 8 cm la ambele ta aderã la horn.
capete.

3. 4.
Înlãturând folia de protecþie din Banda o tãiem la unghi de aproxi-
partea inferioarã a benzii, aceasta mativ 45° faþã de colþurile inferioare
poate fi mulatã pe suprafaþa aco- ale hornului ºi învelitoare. Partea de
periºului. deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn,
iar partea inferioarã pe suprafaþa
acoperiºului

106
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5. 6.
Dimensiunile benzilor laterale sunt La colþurile inferioare de horn -
reprezentate în partea superioarã a dupã o tãieturã aproape verticalã,
figurii. Lãþimea de acoperire pe su- banda lateralã se îndoaie la o lãþime
prafaþa acoperiºului este de cel de cca. 2-3 cm pe peretele inferior
puþin câte o ondulaþie de þiglã com-
pletã sau cel puþin câte 8 cm la al hornului.
capete. În partea inferioarã a figurii
puteþi vedea o variantã clasicã de
aºezare sub acoperiº care necesitã
ºi sprijin din lemn dedesubt. Aceastã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


variantã se recomandã în special la
acoperirea cu þigle solzi.

7. 8.
Paralel cu direcþia de scurgere a La muchiile superioare ale hornului,
apei tãind în dreptul colþurilor, înde- în dreptul colþurilor de îndoiturã,
pãrtaþi porþiunile de Wakaflex aproximativ la jumãtatea unghiului,
inutile. executaþi o tãieturã.
Porþiunea de deasupra tãieturii
neteziþi-o pe horn, iar partea de
dedesupt pe suprafaþa acoperiºului

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 107


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

9. 10.
Pentru formarea îndoiturii în zona Îndoitura trebuie sã coincidã cu linia
superioarã a hornului, banda trebuie de intersecþie dintre ondulaþia
sã fie înnãditã suplimentar printr-o þiglelor ºi latura hornului. Îndepãr-
suprapunere de cca. 5 cm cu o alta. tând folia de protecþie de pe muchia
Îndepãrtând folia de protecþie, ben- superioarã a materialului, aceasta
zile se preseazã pe suprafaþa planã aderã la horn. Banda de
folosind un cilindru de presat (rolã). material trebuie sã fie mulatã .

11. 12.
La muchiile din spate ale hornului, La muchiile din spate ale hornului,
la cca. 2-3 cm faþã de acestea, se în dreptul colþurilor de îndoiturã,
executã o tãieturã mai întâi verti- aproximativ la jumãtatea unghiului,
calã, apoi înspre colþ, pe linia în- executaþi o tãieturã. Porþiunea de
doiturii. deasupra tãieturii neteziþi-o pe horn,
iar partea de dedesupt pe suprafaþa
acoperiºului

108
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montarea profilului metalic de închidere coº

1. 2.
Pe latura inferioarã a hornului lungi- Tãiaþi oblic colþurile pãrþii inferioare
mea profilului: lãþimea hornului + a profilului metalic, paralel cu unghi-
cca. 2x5 cm. La realizarea tãieturilor ul de înclinaþie al acoperiºului
ºi îndoiturilor respectaþi ordinea
marcatã în figurã. Linia de îndoire a
porþiunii de profil superioare trebuie

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


sã coincidã cu colþul hornului iar la
cea inferioarã la 1 cm distanþã

3. 4.
Aºezaþi pe horn profilul metalic ºi Pe lateralele hornului partea infe-
marcaþi poziþia gãurilor, apoi execu- rioarã a profilului se taie corespun-
taþi gãurile. Fixaþi profilul cu ajutorul zãtor profilului montat deja pe latura
diblurilor. inferioarã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 109


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

5. 6.
Montarea pãrþii superioare a pro- Pe latura posterioarã a hornului lun-
filului pe latura hornului: porþiunea gimea profilului: lãþimea hornului +
de profil superioarã ajunge în drep- 2x2 cm. Aºezând profilul în poziþie,
tul colþului hornului, dar cea infe- se poate marca linia îndoiturilor.
rioarã este mai lungã cu 1 cm faþã
de acesta. Fixaþi conform figurii 3.

7. 8.
La realizarea tãieturilor ºi îndoiturilor Porþiunile de profil metalic închidere
respectaþi ordinea indicatã în figurã coº, ce se prelungesc dincolo de
Linia de îndoire a porþiunii de profil muchiile hornului, îndoiþi-le peste
superioare coincide cu colþul hornu- profilele montate lateral, apoi fixaþi-
le conform figurii 3. Rostul dintre
lui, iar la cea inferioarã la o distanþã horn ºi muchia superioarã a profilului
de 1 cm faþã de acesta. Direcþia etanºaþi-l folosind material de etan-
ultimelor tãieri depinde de unghiul ºare din cauciuc sintetic Wakaflex
de înclinaþie a acoperiºului. sau o masã de etanºare rezistentã la
UV, la acþiunea apei ºi la variaþii de
temperaturã.

110
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Calculul distanþei între ºipci Clemã fixare þiglã


la þiglele profilate de coamã
Þiglã de coamã

Figaroll
ªipcã de coamã
ªipcã suport
Suport fixare
ºipcã de coamã
Montajul uscat
m
4c
** tã
DS tan
ns
co

**
DS ui
rul
rio Þiglã
cãp
ea BRAMAC
g im
m* Lun
c Mortar de
32
ciment

t
tan
ns

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Cãprior
co m
ipci 2c
* aceastã valoare poate sã creascã r eº
înt
în funcþie de detalii ºi de specifi- þa
tan
cul local Dis

**distanþa DS se stabileºte în
funcþie de înclinaþia acoperiºului
ºi lungimea cãpriorului Montajul cu mortar

Calculul distanþei între ºipci


Distanþa între ºipcile suport se calculeazã pe baza lungimii cãpri-
orului din care se scad distanþele constante:
- distanþa de la streaºinã la prima ºipcã: 32 cm
- distanþa de la coamã la ultima ºipcã: 4 cm (pentru sistemul uscat)
Pentru a obþine o lãþuire corespunzãtoare, la proiectare se vor
avea în vedere valorile din tabele în ceea ce priveºte lungimea
cãpriorilor. Lungimile cãpriorilor date în tabelele 1 - 3 conþin val-
orile constante de la streaºinã (32 cm) ºi coamã (4 cm). Vã
rugam sã þineti cont, cã la construirea pe cantul superior al
cãpriorului (ex. placarea cu scândurã ºi aplicarea contraºipcilor)
lungimea cãpriorilor se va modifica în funcþie de gradul de încli-
naþie al acoperiºului ºi de înãlþimea construcþiei suplimentare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 111


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 1: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >15° < 25°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci


ere
rapun
e sup
nþa d 0,5 cm
Dista . 1
min
Limitã de pantã >15° < 25°
Suprapunere minimã: 10,5 cm
Distanþa maximã între ºipcile
suport: 31,5 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale,
Þiglã Bramac
distanþa între ºipcile suport tre- Cãprior
buie sã fie de cel puþin 31,0 cm. ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Asterealã

112
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 2: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >25° < 30°

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

e
ner
rapu
sup
de
Limitã de pantã >25° < 30° t a nþa . 9 cm
Dis min
Suprapunere minimã: 9,0 cm
Distanþa maximã între ºipcile
suport: 33,0 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, Þiglã Bramac
distanþa între ºipcile suport tre-
buie sã fie de cel puþin 31,5 cm. Cãprior
ªipcã suport

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 113


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 3: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

unere
rap
Limitã de pantã >30° sup
þ a de c m
tan min. 8
Suprapunere minimã: 8 cm Dis
Distanþa maximã între ºipcile
suport: 34 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, Þiglã Bramac
distanþa între ºipcile suport tre- Cãprior
buie sã fie de cel puþin 31,5 cm.
ªipcã suport

114
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperire simplã
Montaj uscat

Figaroll
Suport metalic
fixare ºipcã de ªipcã de coamã
coamã

mm
110
A

A
A

A
ri
rio
A ãp
ec Mortar
im
ng
A Lu
0
15
0*
15
70
95

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


mm

Montaj cu mortar

Distanþa între ºipci/necesar materiale


Panta Lungime Distanþa Necesar
de suprapunere între ºipci buc./m2
în cm în cm Þiglã Transilva
25°* 11,0 15,5 37,95
30° 11,0 15,5 37,95
35° 10,0 16,0 36,76
40° 9,0 16,5 35,65
45° 8,0 17,0 34,60
* Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de zonã ºi de specificul local

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 115


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperire dublã

Figaroll

0
11

ri
rio
ãp
8 ec Mortar
im
ng
Lu

150
0*
15
70
95

Distanþa între ºipci/necesar materiale


Panta Lungime Distanþa Necesar
de suprapunere între ºipci buc./m2
în cm în cm Þiglã Transilva
25°* 11,0 31,0 37,95
30° 11,0 31,0 37,95
35° 10,0 32,0 36,76
40° 10,0 32,0 36,76
45° 10,0 32,0 36,76
* Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de locaþii ºi de specificul local

116
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Exemplu de calcul a distanþelor între ºipcile suport


Þiglã profilatã

ui m
rul 4c
rio
c ãp
ea
gim
un
el
id
þi eº rire
)
lina pe
e înc e aco
ed lã d
cþi tot
a
un
nf ea
ipci î g im
reº (lun
înt alã
þa tot
i s tan m* ea
D 2 m
3 c
c
ngim
33 Lu
m
2c

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


* aceastã valoare poate sã creascã
în funcþie de detalii ºi de specifi-
cul local Coamã cu þiglã coamã
montatã pe mortar

Dacã din lungimea cãpriorilor se scade dimensiunea primului


interval dintre ºipcile suport de la streaºinã (care trebuie sã
fie de 32 cm) ºi distanþa dintre cantul superior al ultimei ºipci
suport ºi coamã (4,0 cm, - în cazul montajului uscat al
coamei), atunci se obþine o lungime X. Se împarte X la dis-
tanþa maximã dintre ºipcile suport, în funcþie de gradul de
înclinare al respectivului acoperiº (fie: x = 0,98). La o încli-
naþie a acoperiºului de 28°, distanþa maximã dintre ºipcile
suport este de 33,0 cm, de unde rezultã un numãr de 2,95
intervale de ºipci suport (în calcul se considerã 3).
Lungimea cãpriorului (0,98 m) se împarte la numãrul câm-
purilor de ºipci suport (3 câmpuri) ºi rezultã 32,7 cm - distanþa
dintre ºipcile suport.
La montarea cu mortar a coamelor, distanþa dintre ultima
ºipcã suport de la coamã ºi coamã se reduce cu 2 cm.
Împãrþirea ºipcilor suport, stabilitã, se va trasa pe cãpriori,
respectiv pe contraºipci.
Marcajul orizontal bine trasat este pe jumatate acoperit

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 117


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea lãþimii învelitorii la þiglele profilate

Lãt. înv. = lãt. constr. + 8 cm (2 x 1 cm distanþã + 2 x 3 cm pentru þigla lateralã)


Laþimea înv. = multiplu de 30 cm + 1 x 3 cm sau 15 cm + 1 x 3 cm

33 30 30 15 30 30

11,4 3,6
15
Recomand trasare cu sfoarã: la 90 cm = 3 lãþimi de þiglã

Trasare Marcare
la sfârºit de început
3 1 26 30 30 15 30 29 1 3

4 Lãt. constr. = lãt. înv. - 8 cm sau multiplu de 30 cm 4

Lãt. constr.

118
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea lãþimii învelitorii la þiglele solzi


Utilizarea þiglelor laterale universale este independentã de modelul de învelitoare
Þiglele laterale universale vor fi montate din douã în douã rânduri
Lungimea lateralã

15 17 34 34 34 34 11,1

1,8
3,8 3,8
6,5 17 102 34 6,5

4,6 32 102 32 4,6

Lãþimea construcþiei = 2 x 6,5 + multiplu sau 17 cm


Lãþimea. învelitorii

Marcaj de sfârºit Marcaj de început

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


de la 6,5 cm pânã la 15 cm de la 6,5 cm pânã la 15 cm

Schema de suprapunere a þiglelor profilate


5

4
3

2
1

1 þiglã de câmp 4 þiglã lateralã dreapta


2 þiglã 1/2 5 þiglã de coamã
3 þiglã lateralã stânga

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 119


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Suprapunere minimã, distanþa între ºipci ºi necesar în funcþie


de înclinaþia ºarpantei la þigla Reviva
Înclinaþie Suprapunere Distanþa Necesar
ºarpantã minimã între ºipci PD[ buc./m2
cm) acceptatã cm) Þiglã Reviva
25 - 30° 14,0 28 11,90
30 – 35° 13,0 29 11,49
35 - 45° 12,0 30 11,11
=45° 11,0 31 10,75

1. Þigla Reviva 1/1


2. Þigla Reviva ½
3. Þigla de aerisire
(necesar: 1 buc./ 10 m2
de învelitoare)
4. Þigla de coamã
(necesar: 2,5 buc. ml)
5. Þigla lateralã 1/1 stânga
6. Þigla lateralã 1/1 dreapta
7. Þigla laterala ¾ stânga
8. Þigla laterala ¾ dreapta

120
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 4: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva


ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >25°<30°, distanþa maximã 28

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 121


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 5: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva


ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°<35°, distanþa maximã 29

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

122
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva


ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >35°<45°, distanþa maximã 30

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 123


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva


ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >45°, distanþa maximã 31

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

124
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Schema de suprapunere a þiglelor solzi

Aºezare simplã

1 Þiglã solzi Transilva


2 Þiglã solzi Transilva
3 Þiglã Transilva lateralã
universalã
4 Þiglã Transilva de streaºinã
5 Þiglã Transilva de aerisire
inferioarã
6 Þiglã Transilva de aerisire cu
proeminenþã
7 Þiglã Transilva de aerisire
superioarã
8 Þiglã Transilva de coamã
9 Þiglã Transilva de creastã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Aºezare dublã

1 Þiglã solzi Transilva


2 Þiglã solzi Transilva
3 Þiglã Transilva lateralã
universalã
4 Þiglã Transilva de streaºinã
5 Þiglã Transilva de aerisire cu
proeminenþã
6 Þiglã Transilva de aerisire
inferioarã
7 Þiglã Transilva de coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 125


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Indicaþii privind închiderile acoperiºului cu þigle laterale


profilate sau element metalic lateral
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile suport trebuie sã fie
de cel puþin 31,5 cm. La folosirea þiglelor laterale la modelele Alpina, Alpina
Clasic, Romana, Donau, lungimea coamei mãsuratã dintr-un cant exterior în
celalalt cant exterior trebuie sa fie divizibilã cu 15 sau 30. Din aceastã
lungime se scad 5 cm.

Dacã pazia nu se desfaºoarã într-un unghi drept faþã de streaºinã, montarea


þiglelor laterale nu este posibilã. În cazul învelirii paziei cu un profil de tablã,
reiese lãþimea construcþiei respective dintr-un multiplu de 30 sau 15 plus 3
cm (zona de preluare a apei).

Exemplu: 15 þigle = 15x30=450 cm + 3cm = 453 cm lãþimea învelitorii

Scândurã
de pazie
Þiglã
ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Picurãtor
Cãprior Asterealã

Zid exterior

126
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marcajul la þiglele profilate

Înaintea începerii procesului de acoperire se va trasa un marcaj vertical,


care este baza de plecare pentru montarea fãrã probleme a þiglei din punct
de vedere optic. Pentru a ajunge vertical la streaºinã se va trasa o bisec-
toare.

Trasarea bisectoarei
Se va utiliza o ºipcã de cca 3 m lungime. Punctele de bazã pentru trasarea
bisectoarei trebuie sã fie situate pe ºipca de streaºinã ºi se vor trasa în felul
urmãtor:
- Primul punct se va marca pe axa ºipcii de streaºinã la 29 cm de extremi-
tatea dreaptã a acoperiºului.
- Al doilea punct se va marca tot pe ºipca de streaºinã la 90 de cm de
primul punct.
- Al treilea punct necesar se va marca colinear cu primele douã puncte ºi la
o distanþã de 90 de cm de al doilea punct trasat.

Marcajul se face pe toatã suprafaþa acoperiºului. În cazul în care se folosesc

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


þigle laterale stânga, ultimul punct se marcheazã la 26 de cm de marginea
stângã a acoperiºului.

Prin cele douã capete ale ºipcii de trasaj se vor introduce douã cuie pentru
a putea realiza fixarea eficientã a unui capãt ºi respectiv trasarea vizibilã a
marcajelor cu ajutorul celuilalt capãt. Unul din capetele ºipcii se va fixa în
primul punct de bazã marcat, iar cu cel de al doilea capãt, printr-o miºcare
rotativã se va trasa un arc de cerc pe ºipcile suport.
Dupã marcarea acestui arc de cerc, unul din capetele ºipcii de trasaj se va
fixa în cel de al treilea punct de bazã ºi se va trasa un nou arc de cerc care-l
va intersecta pe primul. Punctul de intersecþie al celor douã arce de cerc se
va uni printr-o linie cu cel de-al doilea punct de bazã, aceastã linie consti-
tuind perpendiculara pe ºipca de streaºinã.

De la aceastã linie se vor mãsura 90 cm în dreapta ºi se va trasa un marcaj,


care va constitui linia limitã a þiglei laterale. În funcþie de aceastã linie se vor
ajusta capetele ºipcilor suport, astfel încât între linie ºi capãtul ºipcii sã fie
29 cm. Tot de la aceastã linie, spre stânga, se vor mãsura ºi respectiv trasa,
la fiecare 90 cm marcaje verticale pe toatã lungimea acoperiºului, acestea
fiind necesare pentru verificarea, din trei în trei rânduri de þiglã a verticalitãþii
acestora.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 127


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperirea în funcþie de suprafaþã

- La acoperiºurile cu pazie se va începe cu montarea þiglelor laterale dreapta.


- Acoperirea suprafeþei se va face dinspre dreapta spre stânga ºi
dinspre streaºinã spre coamã.
- Þiglele se vor aºeza în rând, întotdeauna câte trei rânduri analog marcajului.
- Înainte de începerea operaþiunii de acoperire se vor stabili urmãtoarele
puncte: fixarea, felul ºi poziþionarea grilajului parazãpadã ºi a þiglei suport
treaptã/podest.

Cui
Punct de intersecþie

Marcaj vertical
Marcaj vertical
Marcaj vertical

Marcaj vertical

Cui
Punctul 3 Punctul 2 Punctul 1

ªipcã de streaºinã

3 rânduri de þiglã

Sensul de acoperire

128
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Lãþuirea

Secþiunea ºipcilor suport se ia în funcþiune de distanþa dintre cãpriori ºi


lungimea lor. Secþiunea medie este de 30x50 mm. Distanþa dintre ºipcile
suport se ia în funcþie de necesarul de acoperit, analog cu gradul de
înclinare al acoperiºului.
≥ - între 15 ºi 17° maxim 31,5 cm (cu asterealã ºi douã rânduri de folie)
≥ - între 17 ºi 22° maxim 31,5 cm (cu asterealã)
≥ - între 22 ºi 25° maxim 32,0 cm (fãrã asterealã)
≥ - între 25 ºi 30° maxim 33,0 cm (fãrã asterealã)
≥ - peste 30° maxim 34,0 cm (fãrã asterealã)

În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa dintre ºipcile suport trebuie sã fie
de cel puþin 31 de cm.

Intervale de înclinaþie a acoperiºului ºi mãsuri suplimentare


Se vor avea în vedere unele mãsuri speciale la planificare ºi execuþie, în
cazul în care existã cerinþe mari faþã de acoperiº, datoritã condiþiilor din

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


zonã, a mansardei, a uzurii clãdirii sau a gradului de înclinare foarte mic,
respectiv foarte mare al acoperiºului.

Contraºipca are secþiunea de minim 50 x 50 mm. În funcþie de lungimea


cãpriorilor ºi de înclinaþia acoperiºului, aceasta se supradimensioneazã. Ca
mãsurã specialã împotriva zãpezii viscolite, vã recomandãm montarea unui
strat izolator de folie impermeabilã între þiglã ºi structura acoperiºului.

În funcþie de înclinaþia acoperiºului, se va lua în considerare suplimentar:


≥ 15° este necesarã asterealã ºi douã rânduri de folie.
≥ 17° este necesarã asterealã.
≥ 22° þigla se poate monta direct pe ºipcile suport fãrã a fi neapãrat nece-
sarã asterealã.
≥ 45° ºi în zonele afectate de furtunã fiecare a II-a pânã la a III-a þiglã a
fiecãrui rând se va fixa în partea inferioarã cu o clemã specialã.
≥ 60° fiecare þiglã se va fixa pe ºipcile suport cu douã ºuruburi sau cuie.

În cazul podurilor mansardate este obligatorie folosirea foliei impermeabile.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 129


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marcajul la þigla Transilva

Marcajul orizontal
Dupã ce s-a trasat marcajul orizontal se vor aplica ºipcile. Pentru a ajunge
vertical la streaºinã se va trasa o bisectoare.

Bisectoarea
Se va folosi o ºipcã de cca 3 m lungime. Punctele de sprijin de la streaºinã
trebuie sã se afle pe un aliniament (linie de fugã) ºi vor trebui sã cores-
pundã cu lungimea marcajului.

Lungimea marcajului
În partea dreaptã a streaºinii se vor marca 51+ 8,5 = 59,5 cm (trei lãþimi de
þiglã + o jumãtate de lãþime de þiglã). Urmãtorul marcaj se va face la
aceeaºi distanþã ºi se va continua pe toatã suprafaþa acoperiºului (este indi-
catã folosirea unei ºipci ºablon).

Marcarea în cazul folosirii la extremitãþi a þiglelor duble


Pentru realizarea unei acoperiri de specialitate ºi estetice din punct de
vedere optic, se vor marca toate suprafeþele acoperiºului.

130
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Determinarea dimensiunilor construcþiei la folosirea þiglelor
laterale universale cât ºi a numãrului de þigle de pe un rând
Utilizarea þiglelor laterale universale este independentã de modelul de
învelire. Vor fi montate pe fiecare a doilea rând.

Lãþime

11,1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11,1

8.5 8.5 8.5


0,8 8.5 0,8
3,8 3,8
6,5

4,6 15 51 51 17 4,6

Lãþimea construcþiei

Sensul de acoperire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 131


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperirea suprafeþelor
Se realizeazã din dreapta spre stânga ºi de la streaºinã spre coamã. Þiglele
se vor monta prin îmbinare, întotdeauna câte trei rânduri, analog marcajului.
Înainte de a acoperi, stabiliþi modul ºi conformaþia ansamblului parazãpadã.

132
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Aerisirea

Pentru obþinerea secþiunilor de aerisire necesare, se folosesc urmãtoarele


accesorii:

Modele Secþiunea de aerisire


de þiglã Þiglã de aerisire/ Metalroll Aerofirst Figarol
cca. cm2/buc. cca. cm2/m cca. cm2/m cca. cm2/m
Alpina 50 230 380 150
Alpina Clasic 50 230 380 150
Donau 50 230 380 150
Romana 50 230 380 150
Natura 50 230 380 150
Transilva 25 230 - 150
Reviva 50 230 - 150

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 133


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Norma NPO 1997 prevede secþiunea transversalã minimã pentru ºipcile


învelitorii de 28 mm/48 mm. Secþiunea de ºipcã se stabileºte în funcþie de
sarcinã ºi de distanþa dintre cãpriori.
Tabelele de mai jos indicã zonele limitã ale încovoierilor admisibile ale
ºipcilor în concordanþã cu sarcina totalã.

Tabele ajutatoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie


de încãrcãrile statice
... pentru înclinaþii ≥15< 30°
Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva (Transilva ≥25< 30°)

11,5
Încãrcare totalã kN/m2

11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5 50/50
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2 30/50
1,5
1
0,5
0
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Distanþa între cãpriori (între axe)

134
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Tabele ajutãtoare pentru dimensionarea ºipcilor în funcþie


de încãrcãrile statice

... pentru înclinaþii ≥30°


Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Transilva, Reviva

11,5
Încãrcare totalã kN/m2

11
10,5
10
9,5
9
8,5

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


8
7,5
7
6,5
6
5,5 50/50
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2 30/50
1,5
1
0,5
0
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Distanþa între cãpriori (între axe)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 135


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia acoperiºului în cazul folosirii þiglelor laterale


cu þiglã lateralã, pazie dublã ºi consolã pronunþatã

Þiglã lateralã

ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Scândurã de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

cu þiglã lateralã ºi scândurã de pazie

Þiglã lateralã

ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Scândurã de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

136
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tabla,


cu picurator
cu þiglã lateralã ºi element lateral metalic

Scândurã
de pazie
Þiglã
ªipcã suport
Contraºipcã
Hidroizolaþie
Picurãtor
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Marginea acoperiºului cu dispunerea þiglelor laterale

Jgheab lateral
Þiglã 1/1 Þiglã dublã Fixare în cuie
Scândurã de pazie

Þiglã lateralã
universalã

Cãprior Scândurã
de pazie
Hidroizolaþie

Zidãrie exterioarã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 137


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã îmbrãcatã în tablã


Element metalic lateral
ªipcã suport

Þiglã 1/1 Þiglã dublã


Scândurã de pazie

Contraºipcã

Hidroizolaþie Cãprior Asterealã

Zidãrie exterioarã

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã de pazie


ªipcã suport

Þiglã 1/1 Þiglã dublã


Scândurã de pazie

Contraºipcã

Hidroizolaþie Cãprior Asterealã

Zidãrie exterioarã

138
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia coamei

Montajul uscat al coamei se poate realiza folosind urmãtoarele accesorii


Bramac:
- suport metalic fixare ºipcã coamã
- bandã de aerisire protecþie coamã (la þigla Transilva)
- clemã de fixare þiglã coamã
- þiglã coamã de început
- þiglã coamã de ramificaþie
- placuþã PVC închidere coamã
- Metalroll
- Figarol
- Aerofirst
- cui special.

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 139


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamei fãrã hidroizolaþie, contraºipci ºi asterealã


pentru þiglele profilate

Clemã fixare þiglã


de coamã

Þiglã de coamã ªipcã de coamã


Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport Þiglã


Figaroll BRAMAC

Þiglã de aerisire

Cãprior

140
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamei cu hidroizolaþie ºi asterealã pentru


þigla Transilva

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã Suport fixare
ºipcã de coamã

Figaroll
Fâºie de folie impermeabilã
ªipcã suport
Þiglã BRAMAC
Contraºipcã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Asterealã Cãprior Hidroizolaþie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 141


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamelor cu folie Veltitech 120

Clemã fixare þiglã


de coamã

Þiglã de coamã ªipcã de coamã

cm Suport fixare
- 20 ºipcã de coamã
10
m
ªipcã suport 0c
n.1 Figaroll
mi
Þiglã de Fâºie de folie
Contraºipcã aerisire Þiglã BRAMAC

Folie impermeabilã

Cãprior

142
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montajul coamelor cu Bramac Universal


sau Bramac Universal Eco

Clemã fixare þiglã


de coamã

ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport
Figaroll

Þiglã de Þiglã BRAMAC


Contraºipcã aerisire

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Folie
Bramac

Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 143


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Determinarea înãlþimii ºipcii de coamã în funcþie de pantã

ªipcã de coamã
h = în funcþie de pantã
Suport fixare
ºipcã de coamã
ªipcã suport

Þiglã BRAMAC Folie Bramac

Modele de þiglã Înãlþimea ºipcii de coamã (cm)


Pantã 20° 30° 40° 50° 60°
Alpina 10 8 7,5 6,5 6
Alpina Clasic 10 8 7,5 6,5 6
Natura 10 8 7,5 6,5 6
Romana 11 9 8,5 7,5 7
Donau 11 9 8,5 7,5 7

Dimensionarea ºipcilor suport în funcþie de distanþa dintre cãpriori:

Distanþa dintre cãpriori Secþiunea ºipcii


(cm) (mm)
Pânã la 80 24/48
Între 80-100 30/50
Între 100-200 40/60

144
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu ºipcã de muchie

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
ªipcã
suport Contraºipcã

Figaroll Þiglã BRAMAC

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Panã de coamã

Folie
BRAMAC UNIVERSAL
Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 145


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia muchiei
Montajul uscat al muchiei cu suport metalic fixare ºipcã coamã

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
Suport fixare ºipcã de coamã

Contraºipcã
ªipcã Figaroll Þiglã BRAMAC
suport

Panã de coamã

Folie
Asterealã BRAMAC UNIVERSAL

Cãprior

ªipcã de coamã

Figaroll
Panã de coamã

Suport fixare ºipcã de coamã

146
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia streºinii
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, element de protecþie streaºinã, bandã
de aerisire protecþie streaºinã ºi picurator

ªipcã
suport

Contraºipcã

Hidroizolaþie

Þiglã
parazãpadã
Cosoroabã

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã
Consolã
jgheab

Cãprior

Asterealã
Bandã de
aerisire Picurãtor
protecþie Element de
streaºinã protecþie streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 147


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia streºinii
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, bandã de aerisire protecþie streaºinã
pentru Þigla Transilva

ªipcã
suport

Contraºipcã

Hidroizolaþie
Asterealã
Þiglã
Transilva

Cosoroabã

Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã
Consolã
jgheab

Cãprior
Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã

148
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Construcþia doliei
Dolie metalicã fãrã hidroizolaþie, cu element lateral dolie

ªipcã
suport Dolie
Scândurã Scândurã
suport suport Þiglã BRAMAC
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Cãprior

Cãprior de dolie

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Dolie metalicã cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie

ªipcã
suport Contraºipcã
Folie
BRAMAC UNIVERSAL Dolie
Scândurã Scândurã
suport suport
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã
Cãprior

Cãprior de dolie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 149


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Dolie metalicã adâncitã, cu hidroizolaþie ºi element lateral dolie

ªipcã
suport Contraºipcã
Folie
BRAMAC UNIVERSAL Dolie
Scândurã
Scândurã suport
suport
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã
Cãprior

Cãprior de dolie

150
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Dolie realizatã din þigle solzi

1. Montarea scândurii de dolie


ºi tãierea primei þigle

2. Acoperirea ambelor
ape plecând de la centru

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 151


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperire rotundã
Condiþii preliminare
Panta minimã a lucarnei este de 25°, aºadar panta minimã a acoperiºului va
fi de 37°. Panta acoperiºului se calculeazã ca diferenþã între panta minimã a
acoperiºului cu þigle solzi ºi unghiul dintre cãpriorii lucarnei ºi cãpriorii
acoperiºului (max. 12°). Pentru a nu întâlni probleme la acoperirea lucarnei,
trebuie respectat întocmai raportul indicat între înãlþime ºi lãþime ºi metoda
de susþinere a arcului. Vã recomandãm din motive estetice sã supraînãlþaþi
lucarna cu cca. 1/100 din lungime. Pentru aceasta, rotunjiþi cãpriorul lucarnei
prin tãiere orizontalã. Arcurile de cerc se calculeazã conform cu fig. 2.

cm .
in
m
50

max. 12°
Înãlþimea lucarnei

Înclinaþia învelitorii
min. 37°

Figura 1

152
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Înãlþimea lucarnei
Sãgeatã
R2 cca. 1/100L

1/4
1/4
R1 H 1/4
1/4

B = H x min 2,5 L B = H x min 2,5

Figura 2

Detaliu C Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Stabilirea liniilor de susþinere


Metoda de susþinere descrisã Detaliu B
garanteazã o repartizare uniformã
pe arc. Acest lucru este realizat
prin cãptuºire completã, pe rome-
nade din scânduri rezistente de 20
mm cu bordurã cuneiformã. Detaliu D
Pentru a fixa þiglele solzi pe came,
se monteazã ºipci rezistente de Detaliu A
15/50 mm pe cãptuºeala rotundã
(v. detaliul A).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 153


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperire rotundã
Calcularea liniilor de susþinere

Acoperirea: Se porneºte întotdeauna de la marginea superioarã a laþului. Se


scad grosimea laþului (15 mm) ºi grosimea cãptuºelii lucarnei (20 mm) ºi se
obþine linia de susþinere a acoperiºului = marginea superioarã a romenadei.

Lucarnã: Se calculeazã analog.

Detaliu A
2,4 5 20 5 2,4 14

Placare cu scândurã (lambriu)

Romenade 1

Romenade 2

Placare cu scândurã (lambriu)

Cadru
Wakaflex

ªipcã
suport
Cãprior
11

ªipcã suport 1,5/5cm


A

Astereala lucarnei 2,0cm


Spaþiu de ventilaþie
Hidroizolaþie

Asterealã

154
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Detaliu B Secþiune

A’

A’

15

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


Hidroizolaþie

15

Scândurã de
pazie

Spaþiu de
ventilaþie

Placare cu scândurã (lambriu)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 155


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Întretãierea celor douã linii de susþinere

Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere este marginea superioarã a


lucarnei. Se obþine concomitent poziþia marginii superioare a ultimei rome-
nade. Pentru susþinerea ulterioarã a altor romenade, acesta este punctul de
întretãiere al tuturor liniilor auxiliare de susþinere.

Detaliu C
Hidroizolaþie

Punctul de întretãiere
al liniilor de susþinere

Secþiune

Ultima
Romenadã
11

Linia de susþinere a acoperiºului


A

156
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Montarea corespunzãtoare a ºorþurilor de tablã, pentru realizarea spaþiului


de ventilaþie

Detaliu D

Spaþiu de
ventilaþie

Picurãtor

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


ªipcã
suport

Contraºipcã

Asterealã Folie Bramac

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 157


Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Acoperire rotundã
Susþinere
Prin intersecþia celor douã linii de susþinere cu marginea frontalã a primei
romenade se obþine înãlþimea romenadei H. Pentru construcþia arcului din
fig. 1 ºi 2 se stabileºte traseul arcului.
Urmãtoarele romenade, între care trebuie sã fie o distanþã de 60 - 70 cm,
se calculeazã prin trasarea unei reþele de linii auxiliare ºi suprapunerea aces-
teia cu profilul (se deseneazã romenadele).

Figura 1 Figura 2

60 - 70 cm
Secþiune

Linia de susþinere
superioarã a lucarnei
Vedere de ansamblu

20 - 30 cm
Linia de susþinere
a acoperiºului

158
Instrucþiuni de proiectare ºi montaj

Generalitãþi tehnice
Distanþa dintre ºipcile suport ale lucarnei se calculeazã astfel:
a) Se aºeazã o ºipcã de 1,5/5 cm pe laþul constant de streaºinã al lucarnei.
b) Se translateazã ºipca pe acoperiº.
c) Se aplicã pe prima ºipcã de mai jos.
d) Distanþa LA dintre ºipci se calculeazã ca fiind câtul împãrþirii lungimii X' a
cãpriorului de lucarnã la numãrul de spaþii dintre ºipcile de pe lungimea X
a cãpriorului de acoperiº (numãr identic de spaþii între laþuri).

Figura 3

LA X’

LA

15

Instrucþiuni de proiectare ºi montaj


15
X

LA

LA

LA

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 159


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Generalitãþi

Datoritã materialelor de construcþie moderne, se pot construi locuinþe ºi în


zone cu ninsori abundente sau aflate la altitudini mari. Þiglele din mortar de
ciment rezistã la îngheþ ºi sunt potrivite pentru astfel de condiþii climaterice.
Pentru astfel de zone sunt necesare mãsuri speciale pentru proiectarea ºi
execuþia acoperiºurilor. În acelaºi timp cu normele de acoperire cu þigle din
mortar de ciment ºi cu normele generale de lucru, trebuie luate în consider-
are în zonele cu ninsori abundente ºi urmãtoarele puncte:

- Izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii


- Statica
- Hidroizolaþia ºi termoizolarea

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


- Ventilaþia suficientã
- Acoperirea profesionistã ºi solidã
- Schemele de montare pentru þiglele parazãpadã ºi consolele parazãpadã

Pe unde pãtrunde zãpada?


- Prin orificiile de circulaþie a aerului de la streaºinã, creastã ºi coamã, prin
care se realizeazã subventilaþia aerului;
- Pe la trecerile prin acoperiº, de exemplu coºuri, evacuãri, strãpungeri;
- Prin zonele de racordare, de exemplu racord la perete, îmbinare - dolie,
margini;
- Pe la suprapuneri.

Consecinþele pãtrunderii zãpezii


Foarte rar este observatã repede zãpada infiltratã prin acoperiº. Zãpada se
topeºte ºi umezeºte materialele de construcþie, putând deteriora:
- structura de rezistenþã,
- termoizolaþia,
- ultimul planºeu.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 161


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Mãsuri de protecþie
Mãsurile se iau în funcþie de zonã, climã ºi de construcþia podului
(mansardã, planºeu masiv, construcþie uºoarã).
Pentru a asigura protecþia ºi a pãstra funcþionalitatea acoperiºului este
necesarã introducerea unui strat de izolaþie.
Se hidroizoleazã cu folie Bramac Universal, care se fixeazã cu ajutorul
contraºipcilor, avându-se în vedere o suprapunere de minim 10 cm. Se
vor impermeabiliza imbinãrile la coamã, strãpungerile ºi racordãrile.
Dimensiunile contraºipcilor depind de înclinaþia acoperiºului ºi de
lungimea cãpriorilor, dar trebuie sa fie de minim 50 x 50 mm. În zonele
cu ninsori abundente se recomandã luarea de mãsuri suplimentare, de
protecþie, în perimetrul streºinii. În locul rândului de þiglã parazãpadã, se
foloseºte sistemul parazãpadã, alcãtuit din: þiglã suport, suport metalic
parazãpadã, grilaj metalic parazãpadã ºi clemã de îmbinare.

Izolaþie
Se foloseºte folie Bramac. Folia Bramac este rezistentã la rupere, imper-
meabilã, neinflamabilã ºi cu capacitate mare de difuzie. Se monteazã pa-
ralel cu streaºina.

162
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Statica acoperiºului
Structura de rezistenþã trebuie conceputã pentru a suporta urmãtoarele
sarcini:

a) greutatea proprie a acoperiºului conf. STAS 10101/2A1-78

b) forþa vântului conf. STAS 10101/20-90

Menþionãm cã pot apãrea forþe relativ mari de sucþiune, în special la strea-


ºinã, coamã, creastã ºi laterale, þiglele din aceste zone trebuiesc ancorate în
mod corespunzator (în cuie sau ºuruburi ºi cleme de ancorare). Forþa vântu-
lui este resimþitã în funcþie de relief, înãlþimea clãdirii ºi de forma ºi panta

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


acoperiºului.

c) sarcina exercitatã de zãpadã


Conform STAS 10101/21-92, aceasta se calculeazã în funcþie de zonã, altitu-
dine ºi forma acoperiºului:

s0 = a0 + a1 x h + a2 x h2,

unde: s - sarcina pe orizontalã în kN/m2 (=kPa)


0
a0, a1, a2 - coeficienþi zonali
h - altitudinea locaþiei în km

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 163


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Tabelul 1:
Coeficienþii a0, a1, a2 pentru calcularea s0
Coeficient Zone de încãrcare
A B C D
a0 0,71 1,75 2,27 1,25
a1 -0,30 -1,85 -2,26 -2,20
a2 2,58 3,75 4,92 3,04

Tabelul 2:
Sarcini s0 în kN/m2 în funcþie de altitudine ºi zonã
Altitudine2 Zone de încãrcare
(m) A B C3 D4
200 0,75 1,55
300 0,85 1,55
400 1,00 1,60 2,15
500 1,20 1,75 2,35
600 1,45 2,00 2,70 1,00
700 1,75 2,30 3,10 1,20
800 2,10 2,65 3,60 1,45
900 2,55 3,10 4,20 1,75
1000 3,00 3,65 4,95 2,10
1100 3,50 4,25 5,75 2,50
1200 4,05 4,95 6,65 3,00

1
Valorile sarcinii se rotunjesc cu ± 0,05.
2
Pentru altitudini mai mici de 200 m din zona A ºi pentru altitudini mai mici
de 300 m din zona B se aplicã valorile minime pentru 200 m (zona A),
respectiv 300 m (zona B); pentru altitudini mai mari de 1200 m din orice
zonã (A - D), sarcina se va calcula conform formulei (c sarcina exercitatã de
zãpadã).
3
În zona C (v. harta), pentru altitudini de pânã la 700 m se acceptã o
sarcinã de min. 3,80 kN/m2, iar pentru altitudini de peste 700 m se aplicã
valori cu 20% mai mari decât cele indicate pentru zona C.
4
Pentru zona D nu se acceptã sarcini mai mari de 4,50 kN/m2.

164
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Coama
Execuþia coamei este foarte importantã pentru ventilaþia acoperiºului. O
coamã montatã uscat ºi prevãzutã cu þigle de aerisire este o soluþie reco-
mandabilã. Accesoriile pentru coame se fixeazã de ºipca de coamã împotri-
va vântului. Trebuie realizatã izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii. În cazul
unor orificii mai mari de ventilaþie sunt necesare mãsuri speciale.

Marginile acoperiºului
Marginile pot fi protejate cu þigle laterale în funcþie de proiectul arhitectonic.
Tiglele laterale trebuie fixate în cuie zincate sau cu ºuruburi de ºipcile
suport. Þiglele laterale trebuie sã iasã peste frontonul finisat sau peste
cofrajul frontonului atât încât sã îndeplineascã rolul unei muchii de picurare.

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Clemã fixare þiglã
de coamã
ªipcã de coamã

Þiglã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

Þiglã Figaroll
de aerisire
Fâºie de folie

ªipcã
suport
Þiglã parazãpadã

Cãprior Asterealã Hidroizolaþie

Contraºipcã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 165


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Streaºina
Pentru a evita spargerea marginii frontale a þiglei sub greutatea zãpezii,
primul rând de þigle nu va fi montat astfel încât sã intre în jgheab, cum se
face de obicei, ci integral pe ºipca de streaºinã. Aceasta va fi prevãzutã cu
tablã de streaºinã. Spaþiul dintre þigle ºi acoperiº este ventilat pe la
streaºinã printre contraºipci.

Þiglã parazãpadã
Contraºipcã

Suport metalic Hidroizolaþie


fixare grilaj Þiglã suport Asterealã

Cosoroabã

Consolã
jgheab

Cãprior
Curenþi Curenþi de aer
de aer Bandã
aerisire

166
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Oprirea zãpezii

Poziþia ºi numãrul de þigle pe m2 depind de pantã ºi sarcinã. Diagrama de


mai jos prezintã schemele de montare.

Panta Încãrcarea zãpezii

10,00

11,00

12,00
0,75
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00
50

45

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


40

35

30

25

20
18
17
16

1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 5,0

2
Necesar de þigle parazãpadã / m

Exemplu
Pantã 18°, sarcinã 7 kN/m2
Punctul de întretãiere al celor douã linii se aflã în schema E.
Rezultã un necesar de 2,8 þigle/m2.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 167


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Þigle parazãpadã - Modelul profilat
Schemele de montare elaborate, luându-se în calcul sarcina medie.
În cazul unor condiþii atmosferice deosebite (schimbãri de temperaturã), se
pot produce alunecãri de zãpadã de pe acoperiº.

Schema A Schema B
Fiecare a opta þiglã va fi o þiglã Fiecare a ºaptea þiglã va fi o þiglã
parazãpadã. Sunt necesare cca. parazãpadã. Sunt necesare cca.
1,3 buc./m2 ºi un rând complet la 1,4 buc./m2 ºi un rând complet la
streaºinã. streaºinã.

Schema C Schema D
Fiecare a ºasea þiglã va fi o þiglã Fiecare a cincea þiglã va fi o þiglã
parazãpadã. Sunt necesare cca. parazãpadã. Sunt necesare cca.
1,8 buc./m2 ºi un rând complet la 2 buc./m2 ºi un rând complet la
streaºinã. streaºinã.

168
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Schema E Schema F
Fiecare a doua þiglã, din fiecare al Fiecare a treia þiglã, din fiecare
doilea rând, va fi o þiglã parazã- rând, va fi o þiglã parazãpadã. Sunt
padã. Sunt necesare cca. 2,8 necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi un
buc./m2 ºi un rând complet la rând complet la streaºinã.
streaºinã.

Schema G
Fiecare a doua þiglã, din fiecare
rând, va fi o þiglã parazãpadã. Sunt
necesare cca. 5 buc./m2 ºi un rând
complet la streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 169


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Console metalice parazãpadã

Schema A Schema B
La fiecare a cincisprezecea þiglã, La fiecare a doisprezecea þiglã, din
din fiecare al doilea rând, se mon- fiecare al doilea rând, se mon-
teazã o consolã parazãpadã. Sunt teazã o consolã parazãpadã. Sunt
necesare cca. 1,3 buc./m2 ºi 1,96 necesare cca. 1,4 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema C Schema D
La fiecare a zecea þiglã, din fiecare La fiecare a noua þiglã, din fiecare
al doilea rând, se monteazã o con- al doilea rând, se monteazã o con-
solã metalicã parazãpadã. Sunt solã metalicã parazãpadã. Sunt
necesare cca. 1,8 buc./m2 ºi 1,96 necesare cca. 2 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

170
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


Schema E Schema F
La fiecare a treia þiglã, din fiecare La fiecare a cincea þiglã, din fie-
al doilea rând, se monteazã o con- care al doilea rând, se monteazã o
solã metalicã parazãpadã. Sunt consolã metalicã parazãpadã. Sunt
necesare cca. 2,8 buc./m2 ºi 1,96 necesare cca. 3,4 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema G
La fiecare a patra þiglã, din fiecare
al doilea rând, se monteazã o con-
solã metalicã parazãpadã. Sunt
necesare cca. 5 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 171


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 1 - Greutatea de referinþã a stratului de zãpadã

172
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 2 - Harta de zonare a încãrcãrilor date de zãpadã

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 173


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã
Anexa 3 - Zonele în care se încadreazã principalele localitãþi
Localitatea Zona Localitatea Zona
ABRUD B BRÃILA D
ADJUD C BREAZA D
AGNITA A BREZOI B
AIUD A BUCUREªTI C
ALBA IULIA A BUDEªTI D
ALEªD B BUFTEA C
ANINA B BUHUªI B
ARAD A BUªTENI E
AVRÃMENI C BUZÃU B
AZUGA E BUZIAª A
BABADAG B CALAFAT D
BACÃU C CARACAL C
BAIA DE ARAMÃ B CARANSEBEª A
BAIA MARE B CAREI A
BAIA SPRIE E CAVNIC E
BARAOLT A CÃLAN B
BÃICOI B CÃLÃRAªI D
BÃILE GOVORA B CÃLIMÃNEªTI B
BÃILE HERCULANE B CÂMPIA TURZII A
BÃILE OLÃNEªTI B CÂMPINA B
BÃILE TUªNAD C CÂMPULUNG B
BÃILEªTI D CÂMPULUNG
C
BÂRLAD C MOLDOVENESC
BECHET D CEHU SILVANIEI A
BECLEAN D CERNAVODÃ D
BEIUª B CHIªINEU CRIª A
BEREªTI C CISNÃDIE B
BICAZ B CLUJ-NAPOCA A
BISTRIÞA A CODLEA B
BLAJ A COMARNIC B
BOCªA A COMÃNEªTI B
BOLDEªTI-SCÃENI B CONSTANÞA B
BORSEC E COPªA MICÃ A
BORªA B CORABIA D
BOTOªANI C COSTEªTI B
BRAD B COTNARI C
BRAªOV B COVASNA B

174
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona Localitatea Zona


CRAIOVA C ISACCEA D
CUGIR B ÎNTORSURA BUZÃULUI D
CURTEA DE ARGEª B JIMBOLIA A
CURTICI A JOSENI C
DÃRÃBANI D LIPOVA A
DEJ A LUDUª A
DETA A LUGOJ A
DEVA A LUPENI B
DOROHOI D MANGALIA B
DR. PETRU GROZA B MARGHITA A
DRÃGÃNEªTI-OLT C MÃCIN D

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã


DRÃGêANI C MÃRêEªTI C
DROBETA TR. SEVERIN C MEDGIDIA C
DUMBRÃVENI A MEDIAª A
EFORIE NORD B MIERCUREA CIUC C
EFORIE SUD B MIZIL B
FÃGÃRAª B MOINEªTI B
FÃLTICENI D MOLDOVA NOUA B
FÃUREI C MORENI B
FETEªTI D MOTRU B
FIENI B NÃDLAC A
FILIAªI C NÃSÃUD B
FOCªANI B NÃVODARI B
GALAÞI D NEGREªTI C
GÃEªTI C NEGREªTI OAª B
GHEORGHENI C NOVACI B
GHERLA A OCNA MUREª A
GIURGIU D OCNA SIBIULUI A
GURAHONÞ B OCNELE MARI B
GURA HUMORULUI C ODOBEªTI B
HAÞEG B ODORHEIU SECUIESC A
HÂRLÃU C OLTENIÞA D
HÂRªOVA D ONCEªTI C
HOREZU B ONEªTI B
HUEDIN A ORADEA A
HUNEDOARA B ORAVIÞA A
HUªI C ORêTIE A
IANCA C ORªOVA B
IAªI C OÞELU ROªU A
INEU A PANCIU B

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 175


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona Localitatea Zona


PAªCANI D SLÃNIC B
PÃLTINIª E SLÃNIC MOLDOVA E
PÂNCOTA A SLATINA C
PETRILA B SLOBOZIA D
PETROªANI B SOLCA C
PIATRA NEAMÞ B SOVATA E
PITEªTI B STREHAIA C
PLENIÞA C SUCEAVA D
PLOIEªTI B SULINA B
PLOPENI D ªIMLEUL SILVANIEI A
POLOVRAGI D TÂRGOVIªTE B
PREDEAL E TÂRNÃVENI A
RÃDÃUÞI D TECHIRGHIOL B
RÂMNICU SÃRAT B TECUCI C
RÂMNICU VÂLCEA B TG. BUJOR C
RÃUªENI C TG. CÃRBUNEªTI B
RªNOV B TG. FRUMOS C
REGHIN A TG. JIU B
REªIÞA A TG. LÃPUª B
ROMAN D TG. LOGREªTI B
ROªIORII DE VERDE C TG. MÃGURELE D
ROVINARI B TG. MUREª A
RUPEA A TG. NEAMÞ C
SALONTA A TG. OCNA B
SATU MARE A TG. SECUIESC B
SÃCELE B TIMIªOARA A
SÃVÂRªENI A TOPLIÞA C
SÃVENI C TOPOLOVENI D
SÂNGEORZ BÃI B TULCEA C
SÂNNICOLAU MARE A TUªNAD A
SEBEª A ÞÃNDÃREI D
SEGARCEA C ÞIGLENI B
SEMENIC E URICANI B
SFÂNTU GHEORGHE B URLAÞI B
SIBIU B URZICENI C
SIGHETU MARMAÞIEI B VASCÃU B
SIGHIªOARA A VASLUI C
SIMERIA A VATRA DORNEI E
SINAIA E VÃLENII DE MUNTE B
SIRET D VÂNJU MARE D

176
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Localitatea Zona
VICTORIA B
VIDELE C
VIªEU DE SUS B
VLÃHIÞA B
VOINEASA E
VULCANI B
ZALÃU A
ZIMNICEA D
ZLATNA B
ZÃRNEªTI B

Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 177


Panourile solare Bramac
Date tehnice

Panouri solare

*Acoperirea panoului solar este adaptatã þiglelor cu o lãþime de 30 cm


(15 cm la þigla ½)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 179


Indicaþii importante

• Pentru protejarea sortului ºi a Pentru utilizarea corzilor peste


ramei de etanºare nu se va canturi, expuneri termice sau
rezema panoul solar oblic sau chimice etc., corzile vor fi retrase
vertical. imediat de la utilizare.
• Înainte de montajul panoului Trebuie avut grijã în special asu-
solar trebuie stabilit traseul pra funcþionãrii perfecte a cara-
þevilor cu instalatorul binelor, iar la manevrare nu tre-
buie frecate de canturi ºi margini.
• Suprafaþa mare a panoului solar
este foarte influenþabilã de cãtre Prinderea corzilor pe panoul solar
vânt. Aveþi grijã la montajul cu se face în cruce.
macaraua (rãsturnarea rapidã a
panoului solar din cauza vântu- Punctele de prindere ale panoului
lui!) Eventual folosiþi corzi de solar nu trebuie sã fie la o distanþã
siguranþã suplimentare sau mai mare de 3,7 m.
întrerupeþi montajul ºi-l conti-
nuaþi ulterior. Corzile sunt prevãzute cu data
fabricaþiei, astfel încât la expirarea
• Pentru ridicarea panoului solar termenului de 5 ani, acestea vor fi
Bramac, se vor utiliza doar corzi scoase din uz, indiferent de starea
originale Bramac. lor aparentã.
Înainte de utilizarea corzilor, se
va verifica starea acestora.

Corzi originale Bramac

180
Lucrãri pregãtitoare

1. Stabilirea poziþionãrii 2. Marcarea marginii din


panoului solar dreapta
În principiu panourile solare ar tre- Dupa stabilirea poziþiei ºipcii infe-
bui montate cât mai aproape pe rioare de sprijin, se determina po-
coamã ziþia panoului solar din partea dreap-
Motivele ar fi: tã a acoperiºului.
• pericol de umbrire mai mic • De la cota exterioarã a unui falþ de
• topirea zãpezii are loc mai apã al unei þigle, se mãsoara
repede în zona coamelor 23 cm spre stânga pe acest mar-
• posibilitatea racordãrii panoului caj se traseazã paralel cu falþul de
solar Bramac în zona de îmbina- apã al þiglei.
re a apelor. • Pe aceasta linie se va aºeza
partea dreaptã a panoului solar.

Lucrãri pregãtitoare
În continuare sunt descriºi cronolo-
gic toþi paºii necesari.
Ca ºipcã de plecare se alege o
ºipcã suport existentã, aflatã la cca.
Panouri solare

260 pânã la 300 cm de la coamã.

Vezi desen „ªipci suport“ la pag. 182

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 181


ªipci suport

3.Însemnarea mijlocului
panoului solar ºi efectu-
area strãpungerilor
Plecând de la marcajul din dreapta
se mãsoarã dimensiunea A spre
stânga (mijlocul panoului solar).
Dimensiunea A variazã în funcþie
de mãrimea panoului solar.
Pentru poziþionarea exactã a strãpunge-
rilor sugerãm utilizarea ºablonului pus la
dispoziþie în instrucþiunile de montaj

Marcajul de mijloc ar trebui sã fie


pe cât posibil centrat între doi
cãpriori, pentru ca furtunurile de
reþea sã poatã fi montate fãrã a fi
jenate de catre cãpriori. În unele
cazuri panoul solar trebuie mutat
un rând de þiglã mai la stânga sau Efectuarea strãpungerilor cu ajutorul
mai la dreapta. ºablonului de strãpungere

Indicaþie:
Ca ºi în schiþa de
montaj, mijlocul
panoului solar
trebuie sã fie
centrat între
cãpriori, pentru
ca la efectuarea
strãpungerilor, sã
nu deteriorãm
cãpriorul.

182
Lucrãri pregatitoare

4. Montajul ºipcilor de ªipca suplimentarã


prindere
Aceastã ºipcã suplimentarã se mon-
Conform punctului 5 se aleg 2 teazã în cazul în care rândul de dea-
ºipci - dacã este necesar încã una supra panoului solar nu acoperã
suplimentarã - de prindere. destul de mult, ºi nu se doreºte
Se monteazã cele doua ºipci de tãierea þiglelor.
prindere (cu ºurub conform pozei Dacã este necesar, trebuie intro-
de montaj de la pag. 181). duse profilele de aluminiu pentru
supraînalþarea ultimului rând de
þiglã.

ªipcã suport
suplimentarã
de aluminiu

Jgheab din
tablã
de aluminiu

ªipca suport

Montajul ºipcilor suport În caz de necesitate montaþi ºipca


suplimentarã

Indicaþie:
ªipcile necesare fac parte din
ambalaj ºi sunt exact de lungimea
panoului solar (cota exterioarã -
Panouri solare

ramã de etanºare).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 183


Lucrãri pregãtitoare

Dacã sunt ºipci su-


port în zona strãpun-
gerilor, atunci acestea
Tur trebuie înlãturate prin
tãiere.
Pentru a facilita mon-
Retur tajul þevilor (sau fur-
tun flexibil), diametrul
strãpungerilor trebuie
sã fie de cel puþin
Furtun ghidaj
senzor temperaturã
70 mm!

5. Montajul jgheabului
de deviere a apei
Conform procedeului stan-
dard la toate strãpungerile
prin învelitoare, deasupra
celor trei gãuri trebuie mon-
tat un jgheab de deviere al
apei, astfel încât apa prove-
nitã din topirea zãpezii sau a
ploii, sã fie deviatã din zona
cu strãpungerile.
Montajul jgheabului de deviere a apei

184
Montajul cu macara

1. Ancorarea cu corzi ºi ridi-


carea panoului solar
Corzile trebuie astfel ancorate de
macara cât ºi de panoul solar, încât
acestea sã permitã o modificare a
unghiului de înclinare a panoului
solar - se pot monta sub formã de
cruce sau paralel (indicat este în
cruce, pe diagonalã).
Panoul solar se ridica cu ajutorul
macaralei ºi a elementelor de
Montajul corzilor în cârligul macaralei prindere montate pe rama panoului
solar de pe TIR sau spaþiul de
depozitare la o înalþime de 1 -1,5 m,
cu posibilitate de acces la acesta.
Se îndeparteazã ºuruburile de pe
ambalajul de transport.

Montajul corzilor pe panou Demontajul ambalajului de pe panoul


solar
Panouri solare

Indicaþie:
Se vor utiliza doar corzi originale
Bramac pentru ridicarea panourilor
solare.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 185


Montajul cu macara

2. Despachetarea
panoului solar
Panoul solar se aºazã din nou
pe jos: se taie ºi se îndepãr-
teazã folia de protecþie. Se
ridicã din nou panoul solar.
Desfacerea ambalajului este
posibilã fãrã a intra sub panoul
solar.
Ambalajul de transport este
fixat cu ºuruburi prinse oblic de
carcasa panoului solar. Dupã
Tãierea foliei ºi despachetarea panoului solar
demontare, toate ºipcile pot fi
utilizate drept ºipci suport.

Indicaþie:
Nu demontaþi ºipca suport
ataºatã pe partea inferioarã a
panoului solar.

Ridicarea panoului solar de pe paletul de


transport

3. Ridicaþi sorþul
de plumb
Pentru a preîntâmpina formarea
acumulãrilor de apã, ºortul se
va îndoi uºor cu palma de jos.

Niciodatã nu pãºiþi sub


greutãþi suspendate!

Ridicarea ºorþului

186
Montajul cu macara

Atentie!
Aveþi grijã la eventuale influ-
enþe provocate de cãtre vânt
(posibile rãsturnãri bruºte ale
panoului solar din cauza
rafalelor de vânt).

4. Ridicarea pe acoperiº

• Panoul solar se aduce în pozi-


þie orizontalã.
• Cu ajutorul corzilor este posi-
Panoul se ridicã în poziþie orizontalã bilã modificarea înclinaþiei
pe acoperiº colectorului suspendat.
Astfel, ºi la asezarea pano-
ului aceasta se va face în
poziþie oblicã cu cca. 10° mai
înclinat decât suprafaþa
învelitorii.
• Astfel panoul solar poate fi
rezemat iniþial pe ºipca
suport inferioarã ºi la intro-
ducerea furtunelor prin strã-
pungeri, panoul se înclinã pe
ºipca de prindere superioarã.
Rama de etanºare va fi
aºezatã exact pe marcajul
vertical din dreapta!

Tur
Acest proces trebuie efectuat
cu mare grijã, datoritã faptului
cã simultan trebuie introduse
cele doua þevi (tur-retur) pre-
cum ºi furtunul de ghidaj al
Retur sondei pentru termostat,
Panouri solare

precum ºi poziþionarea
panoului solar la marcajul din
Furtun ghidaj dreapta pe ºipca suport.
senzor temperaturã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 187


Montajul

5.Fixarea panoului solar


pe ºipcile de prindere
• Corzile de prindere nu se
îndeparteazã în timpul monta-
jului din motive de securitate
• Pentru montarea panoului
solar sunt necesare ca unelte
doar o autofiletantã cu acu-
mulator ºi un imbus potrivit
• Pentru ºuruburile de fixare
orificiile sunt prefabricate atât
Întotdeauna panoul solar se fixeazã în partea inferioarã cât ºi
cu ºuruburi de ºipca suport inferioarã! superioarã (patru dintre aces-
tea corespund poziþiei cârli-
gelor de ancorare, iar cele-
lalte sunt poziþionate dea-
supra respectiv dedesubtul
ºipcii verticale de aluminiu)
• Panoul solar se fixeaza în
prima fazã de ºipca suport
inferioarã.
Fixarea panoului solar Bramac
în partea inferioarã:
ªuruburi 6 x 125 mm cu garni-
turã de cauciuc ºi ºaibã meta-
licã
Îndepãrtarea cârligelor de ancorare
• Panoul solar se fixeaza de
ºipca de prindere superioarã.
Fixarea panoului solar Bramac
în partea superioarã:
ªuruburi 6 x 150 mm garniturã
de cauciuc ºi ºaibã metalicã
coloratã în culoarea ramei de
etanºare.
• Dupa poziþionarea panoului
solar se îndeparteazã cârlige-
le de ancorare iar ulterior se
fixeaza cu restul de ºuruburi
• Vã rugãm sa strângeþi aceste
Montarea restului de ºuruburi în locaþia unde cârlige de ancorare, iar oca-
au fost cârligele de ancorare zional livraþi-le cãtre Bramac.

188
Montajul

Gata fixatã cu ºuruburi Rama de etanºare din tablã se fixeazã


cu clemele de tablã, astfel încât þiglele
sã stea pe ºipcile suport cât mai bine

Profilele clips din aluminiu se agaþã în Poziþionati cu precizie profilul clips din
prima fazã în partea inferioarã a profilu- aluminiu ºi apãsaþi în direcþia ºipcii din
lui de aluminiu aluminiu
Panouri solare

Clipsul profil este centrat ºi... ...aliniat lateral

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 189


Montajul

ªipcã 3 x 5 cm
La înclinaþii reduse ale acoperi-
ªipcã de pornire
Se introduce ºului ºi pentru a preîntâmpina
culcat iar pe urmã formarea de acumulãri de apã,
se ridicã în cant!
ªipcã suport se recomandã montajul supli-
de prindere
mentar al unei ºipci supraînãl-
þate de 3x5 cm. Aceastã ºipcã
suplimentarã va fi montatã în
cant sub ºortul de protecþie la
o distanþã de 9,5 cm (vezi
poza).
9,5 cm
Distanþã: 19 cm

6. Lucrãri auxiliare pentru


montajul þiglei
Pentru ca þiglele sã fie montate
în acelaºi plan al învelitorii, se
monteaza la marginea supe-
rioarã a panoului solar un profil
de aluminiu.

Montajul profilului de aluminiu

Acoperirea în zona
superioarã
O tãiere a rândului superior de
þiglã nu mai este necesar în
cazul montãrii unei ºipci supli-
mentare.

Indicaþie:
În general în apropierea pa-
nourilor solare nu se executã
Acoperire în partea superioarã lucrãri de tãiere.

190
Montajul

1 2

Acoperire în partea lateralã Îndepãrtarea foliei de


protecþie

3 4

Apãsarea ºorþului Acoperire finalizatã

Acoperirea în zona inferioarã: Acoperire inferioarã ºi lateralã:


• se îndepãrteazã banda de pro- Lãþimea de acoperire a panoului
tecþie de pe partea inferioarã a solar este adaptatã lãþimii þiglelor de
ºorþului ºi se muleazã acesta 30 cm (15 cm tigle ½). Astfel nu
dupã forma þiglei. sunt necesare lucrãri de tãiere a
Indicaþie: suprafaþa de lipire þiglelor.
(þigla) trebuie sã fie uscatã ºi
curãþatã de praf.
Panouri solare

• ca mãsurã suplimentarã de Indicaþie:


siguranþã se îndoaie lateral la La panourile de 4 m2, 6 m2- ºi
capete. 10 m2 - este necesarã utilizarea
þiglelor ½.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 191


Note