Sunteți pe pagina 1din 56
rinte comune pentru categ ‘ategoriil ntabili autorizati Si eal privind desfas Sans ic Bivind deste ures sila sesenanence € dutoniz Intrepr familiale ireprinderile individuale gi Exemplul lustrativ] — Le eee | Definiti notiunea de patrimoniu de afectapune, Rispuns: Frrimoniul de afectatiune reprezintd totalitates bund dreptuillor # abigatilor i individuale sau membrilor intre- persoanei fizice autorizate, titularulut intreprinderi prinderiifamiliale, afectate scopulls vreeiarit unei activtai economice, constitute nei fiziceautorizate,titularullintreprin: peo fractiuine distinct’ apatrimoniviul persou derii individuale sau membnilor inueprinderit familiale, separata de gajul general al jeditorilor personali ai acestore- aobiect d de 18 ani, $i alcdtuitd din cei doi sot st 0 parte, 2 actul de cunstituire nu cupe a obligatoril prevazute de lege, iar pe de. ; face parte din aceeasi intreprindere familial gi domnului Popescu. — |» Care sunt mentiunile pe care trebuie sa le co | obligatoriu actul de constituire a intrep i) Cine poate detine calitatea de membru al unel i | famitiate? Raspuns: 2) Intreprinderea familials se constituie printr-un acord de membrii familiei in forma scrisa, ca. conditie de validitate, Sub absolute, in acordul de constituire sunt prevazute urmatoarele Prenumele membrilor, reprezentantul intreprinderii familiale, membru laintreprindere si conditile participsri, cotele procentuale Ta és veniturile nete ale inuieprindeni, raporturile dintre membrilIntrep Conditiile de retragere, data intocmirii. acestora care au implinit varsta de 16 rudele si afinii pané la gradul IV inclusiv, tate (nepotii sunt tude de gradul leu a Lats CU Unchiu), So * ular’ alitatea de afind degradut Weltannen cae con yon omnia, IN aCeastA cauza Se Shall sh rope Exemplul ilustrativ 4 ng on € ij organizeazd activiate : : latea economic la data de 10,12.2 ub forma unei intreprinderi individuale: © lund mai ta “iia angajeaza cu contract de munca pe tlie M. sip Opr , ee 5 Prin inmatricularea in re sgistrul comerfului, lon C. dobai personalitate juridica? In calitatea sade angajator, a cae prerogative are lon C.? ’ Raspun: potrivit legit, Inteeprinderea individuald nu dobindeste personatitate juridics prin invegistrarea in registrul comertulu, Potrivt legit, pentru organizavea $1 explonnntne intreprinderi sale, IntreprinzStorul persoand fizicd poate s4 angajeze tert pensiiht inregistrat la inspectoratul tentorial de muncd,s¥/sau ' cu contract individual de muncd poate s8 colaboreze cu alte PFA, cu alti Intreprinzitor| poor fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentant! al Une Intreprindert familiate ort cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unel ‘activitati economice, fara ca aceasta 58 ti schimbe statutul juridic dobandit. de . Exemplul ilustrativ5 i | i i 8 fizica autorizatd i fayoard activitatea ca persoan: i jorseee dom 22010. La 10.03.2011 constata c8 se afl in ‘ ae Mate ‘de a-3i plati datoriile contractate, | impo ; asta calitate pentru obligatile cum rsspunde Jonescu V.in ace | satel a tut fitate: de PFA, raspunde pentru obiigatille contractate in contextul des: I v., in cal ‘ in tT re sau patrimoniu personal, ar in oes cle ; iprocedutl yimprincare prevszute de roced s ‘nsowvertel side insolvent : ao Raspuns: Puurivit legii, in scopul exereitirit colabora cu alte persoane fizice al unor intreprinder!individuale sau er fe fizice autorizate, ca intreprin: prezentanti ai intreprinderiio, ai lai ai uno, pilor intreprinderii famitiaie, ales re p) nu au sdvarsit fapte sanctions disciplina financiar-fiseals, de ms » Vamal ¢ auun sediu profesional declarat ai OF Care se j i le MScriu in, acer pe Broreteageat tle Trasaturile caracteristice societatilor rea} Legea societatilor nr. 31/1990. Exemplul ilustrativ 12 — Enumerati formele de societati la cons nr, 31/1990 instituie obligativitatea ¢ numerar. Raspuns: irea oricarei forme de societate. numerar va fi obligatoriu la constituirea ‘comandit simpla (SCS), societatii pe actiuni (SCA) si societatii cu raspundere limitata (SRL Momentul de la care 0 societate a triculariiei in registrul comeryului. Raspuns: amembramant 8 5 Sucursala reprezint un des dere renu are independent Sn Haie la centru de societatea-mamé administrator, Iifov (in calitate de pa la plata sumei de 130.549 lei, repreze marfurilor livrate in primul trimestru, ale penalitatilor de intarziere, conform c cererea de chemare in judecata $i prin Se plata sumei de 192.378 lei, reginand in s@ si-a respectat obligatia de plata a marft nr. 467 din decembrie 2010. Sentinia & | TCSRL, aratdnd in motivare faptul 8 p ~ Sucursala IIfov, este una dintre 5 capacitate de exercitiu, prin urmare nu p unui proces. | Este intemeiata motivarea societapli TC SI Raspuns: Potrivit Legii nr. 31/1990, sucursala este un dezmemb & al TC SRL, 0 modalitate de descentralizare a activitagit mandatul acordat sucursalei, act denumit $i trivit Codului de proceduré civild, asociagille sau sod juridica pot sta in judecaté ca parate daca au couzé sucursale are organe proprii dec calitatea de parata. In concluzie, motivarea raspundere limitata (SRL) sunt ial subscris, * Raspuns: Nu. Potrivit lego societatecu rasp soctetate cu raspundere limitata, actiuni? 3 b) Este valabild prevederea din actul cor actiunile emise de societate? Raspuns: 4 4) De regula, 0 societate pe actiuni poate emite actiuni lor drepturi egale (cum sunt actiunile nominative si ceptional, prin actul constitutiv se poate stabili ca soci actiuni care le conferd titularilor drepturi diferite, asa cum se pr lizat: actiuni nominative $i actiuni preferentiale cu di b) Potrivit prevederilor legii, actiunile trebuie diferent de categoria din care fac parte. Mal t ritar, fara drept de vot, nu poate depasi o prevederea din actul constitutiv prin care se are o valoare de 150 lei si ca fiecare actiune loarea de 50 lei nu este valabila, De asem Raspuns: ae dupa inn Inaceasta situatie, in care QPS" fegularitati, organele Raspuns: In acest caz, fondatorii sunt obligati s8 supuna aprobarii adun: rea capitalului social la nivelul subscriptiel, adica la 26.000 din Legea nr. 31/1990). y— Exemplul ilustrativ26 me temediere a ce hereguiariag, "CEI the dels rd anele societati Peregularititile state a 8 oper Reregularitati si under Poate invoca aceste 1 | >) Cesanctiune ise lic. 4 Teall, daca societatea nu se conf . unalului si oblige organele sci Shisurenenaeee ee 1 (2) din Legea nr. 31/1999) i sie Constatate nu constitule cause de nulitate 4 so- Sanctiune. Fondatori,reprezentanti so de administrare side control ale judiciul cauzat prin aceste nerequ- [Sremencs, organcle sucetail pot N obligate de instans s8pidtenecd ae, ‘Calculate pana la data inlaturii neregulartilor constatate, i Exemplul ilustrativ 26 | de Cine raspunde si in ce masura pentru prejudiciile cauzate | neregularitaztie constatate dupa inmatricularea socterapii $1 | neremediate in termenul prevazut de lege? , i primil membri al organelor Vit legii, fondatorii, reprezentantil eateh See lente slider Konducere, de administra $1 68 COUN) A PRET Et rae Priv prejudiciul cauzat de neregularitatile constatate (art Raspuns: Potrivit dispozitiilor legale, dividendul re teste fiecirui asociat. Dividendele se distrit participare la capitalul social varsat, dacd prin. Acestea se platesc la termenul stabilit de ad dupé caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai 1 situatiei financiare anuale aferente exercitiulul tatea datoreaza dobanzi penalizatoare pent constitutiv sau prin hotararea AGA care a : citiului financiar incheiat nu s-a stabilit o | lizatoare. Nu se vor putea distribui divi legii. toriu pentru Pum a membrilor consi In cazul in care adi lunarea generala aunei SA actiunea in réspundere contra mrahistatrie pep hae uate pace Prin incalcarea indatoririlor lor fata de 'e, mandatul acestora va inceta de dre} i fi suspendati de drept? aa ee Ul in care AGA decide 38 initieze 0 actiunc in réspundere impotriva administre- ‘societatii (respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si ai directoratu- indatul acestora va inceta de drept de la data adoptarii hotérarii, urmand ca desemneze noi administratori. 4 factiunea se porneste impotriva directorilor, mandatul acestora se suspenda pana ' Ia care hotararea raméne irevocabila. Exemplul ilustrativ 33 — t | ionarilor societatti { fi 9, adunarea generala a actionari cir ae consiliului de oa la a Gare eal de administraie decide ca BT. si fie breed in SE srari a consiliulul, in a doua ului. Pe baza a h oreo pa mirea lui B site ulterior, la 15. 03.2011, consiliul consili 2 sesiune, AGA ia act , ie. al consiliului de administra de administratie tl reese administrator. In in| hotararii de consiliului, iar la dat B.T. din calitatea de 27.11.2011, RT. si dispuna anularea administratie. a) Este intemeiata actiunea in anu! administratie formulata de rec : b) In ipoteza in care se revine asupra FOS mai poate define functia de presedint administratie? ’ Raspuns: a) Potrivit dispozifiilor legii, presedintele consiliului ¢ oricand de acest consiliu. De asemenea, hotararea de dinte a reclamantului 8.7. adoptata de consiliul de adr juste, Prin urmare, actiunea lui B.T. este inadmisibild, b)_Avand in vedere ca prin hutararea AGA din 15. 3. litatea de administrator, el nu mai poate 1 de administratie, chiar si in ipoteza in care deciziei de revocare din functia de presedinte de administrator de catre AGA a plerdut de administratie si in consecinté nu ganism. | @) Inceconnas— 88 operation | CFeaMtelor socio, Une de ») Este Intemeiats 4). Potrivit dispozitiior je cumar fi: aporturi noi vars ezervelor, cu exceptia rer, compensarea unor creang quaceasté ocazie, ‘Gli, Majorare, ate de actio, erVelor fa Fe lichide 2 Capitalulyi ni ‘ale, a benenci 9 exialbile asupy lor sau Fa Soci 2, AGEA a hots Bhs AEA a otis maorarescapeaugg social cat ichide si exgibe a cei ttdar eon actionara par COMPENSatea unetcreange vor fi emise de socie ‘onarul majoritar letate. Aceast8 operatiune na Tepretingd oes Satna ce ciooperatiune de conversie a dato ata cOmPENSare Proprius, rillOr Societsitit in ct gere a datoriilor se transfoma intr-o me widened in cazul de fata majorar dreptul de preferinta nu poate fi exercitat, este inoperabil. Inconcluzie, actiunea reclamantuluiS.M, este neintemeiata Exemplulilustrativ 35 +5 La data de 20.11.2006, MV. si CH. constituie societatea GV SA, fiecare actionar detinand un numér de 50 de actiuni nominative invaloare de 4.001 data de 16032008 ML asians societ3tii GG SRL toate acunile pe cae le detine la socitatea 15.03.2009, societatea GG SRL este somata de so moe = uma de 20.000 lei reprezentind vsrsam