Sunteți pe pagina 1din 76
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

0

PLAN DE MANAGEMENT 2013- 2017

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Beneficiar

SC Compania de Apă Oltenia S.A.

Elaborat

Director General

Constantin Mitriță

Aprobat

Administrator

Șuiu Alin Ionuț

Administrator

Tecu Dumitru

Administrator

Ghencioiu Marian

Administrator

Năstasă Monica

Administrator

Gheorghe Adrian

Administrator

Stancu Florin Adrian

Administrator

Dumitru Silviu

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CAPITOLUL I:

1. CARDUL INSTITUȚIONAL

2. CADRUL LEGAL

1. CADRUL INSTITUȚIONAL

Prezentul Plan de Management a fost elaborat în baza Ordonaţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (publicată în MO, Partea I nr.883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform O.U.G. 109/ 2011, art. 36. - (1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie. (2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

2. CADRUL LEGAL

1. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;

2. Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

3. Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4. Actul constitutiv al SC Compania de Apă Oltenia S.A.;

5. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

8. Ordinul 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

9. Contractul de delegare de gestiune nr.122/2009

10. Ordinul nr. 136 al ANRSC din data de 23.03.2010 prin care se aprobă eliberarea licenţei clasa I Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.

11. Ordinul nr. 164 al ANRSC din data de 09.03.2011 de modificare a Ordinului 136/ 23.03.2010 Hotărârea nr. 17/ 12.12.2012 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Regulamentul Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.,C. Compania de Apă Oltenia S.A.

3. PREZENTAREA COMPANIEI DE APĂ OLTENIA S.A.

Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, având ca acţionari Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băileşti, Oraşul Filiaşi, Oraşul Segarcea, Oraşul Bechet, Oraşul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective, precum şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean.

Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, in aria delegării definită în respectivul contract. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Compania de Apă Oltenia S.A., deţine Licenţa nr.0893/23.03.2010, clasa I, de operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, licenţă acordată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 136/23.03.2010, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, precum si de personal cu înalt nivel profesional si îndelungata experienta, Compania de Apa Oltenia asigură serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru cca. 344,970 de utilizatori şi are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabila, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

În prezent SC Compania de Apă Oltenia SA furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.122/05.12.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare IntercomunitaOltenia și a licenței de operator clasa I nr.0893/23.03.2010, după cum urmează :

a) serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiile Craiova, Calafat și Băilești, orașele Filiași, Segarcea, Bechet și comuna Ișalnița din județul Dolj;

b) serviciul public de alimentare cu apă, din orașul Dăbuleni și comunele Călărași, Breasta, Coțofenii din Față, Işalniţa și Plenița din județul Dolj, precum și comuna Țânțăreni din județul Gorj;

Asigurarea alimentării cu apă şi a preluării apelor uzate a constituit o preocupare constantă a administraţiei publice locale de-a lungul timpului.

Dacă la începuturile existenţei sale, prin anul 1475, Craiova - rezultată din contopirea mai multor sate - avea ca surse de apă câteva fântâni cu izvoare naturale ( Popova, Obedeanului, Jianului, Purcarului ), odată cu creşterea numărului de locuitori, prin anul 1888, alimentarea cu apă a oraşului devenise o necesitate.

Nodul gordian al problemei apei în Craiova a fost dezlegat în timpul când în fruntea oraşului s-a aflat primarul Nicolae P. Romanescu (1898-1899, 1901- 1905, 1914-1916).

Obiectivul lui, în perspectiva istorică, era de a crea oraşul subteran de conducte pentru apă şi canale, condiţia primordială în întronarea modului de viaţă civilizat.

Pentru realizarea marii lucrări a alimentării cu apă a Craiovei s-a prevăzut angajarea de studii noi pentru sursele de apă şi alegerea celui mai bun sistem de alimentare, concesionarea lucrărilor şi canalizarea unei părţi din oraş. Pentru realizarea acestor lucrări, N.P. Romanescu l-a preferat pe inginerul englez William Heerlin Lindley (1853-1917), unul din cei mai mari

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

hidrologi ai timpului, cunoscut în România pentru rezultatele pe care le obţinuse la Iaşi şi Ploieşti.

W.H. Lindley a ales, dintre mai multe surse posibile, apele din valea Giorocului ca fiind cele mai apropiate (cca. 40km de Craiova), de calitate foarte bună şi în cantitate suficientă, îndeplinind şi condiţii naturale favorabile pentru aducţiune la Craiova.

Pentru realizarea proiectului, la 4 aprilie 1904, Camera Deputaţilor a autorizat oraşul Craiova să contracteze un împrumut de 3.400.000 lei pe termen de 40 ani, iar Primăria locală a înfiinţat o contribuţie comunală în folosul oraşului pe valoarea locativă a tuturor proprietăţilor de 2-6 %.

În anii 1905-1907 s-au ţinut licitaţiile la care au participat firme şi societăţi din cele mai industrializate ţări ( Belgia, Germania, Austria, etc.) şi au început şi primele lucrări.

Lucrările de captare de la Gioroc, începute de Serviciul Apelor sub direcţia W.H. Lindley în 1908, au fost terminate în anul 1911 pentru 4100 mc/zi . Primele măsurători ale debitului de apă adusă la Craiova au fost făcute la 9 octombrie 1910, consemnându-se 4170mc/zi.

În anii 1913-1914, în cea mai mare parte, proiectul Lindley a fost concretizat. În acest fel se încheia cea dintâi lucrare de alimentare cu apă a oraşului Craiova dintr-o sursă exterioară teritoriului său.

Canalizarea oraşului Craiova a fost executată iniţial după proiectul întocmit în 1910 de inginerul Lindley, fiind concepută în sistem unitar şi începând cu 1914 au fost executaţi cca 45km de canalizare în zona centrală şi de nord-est a oraşului.

În perioada interbelică nu au avut loc modificări notabile ale sistemului public de alimentare cu apă al oraşului Craiova.

După cel de-al doilea Război Mondial serviciul public de alimentare cu apă al oraşului Craiova a fost asigurat succesiv de către Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească, Exploatarea de Gospodărie Comunală, Regia Autonomă Apă, Canal, Termoficare şi Regia Autonomă Apa Craiova.

În anii 60, a fost realizată conducta de Aducţiune Izvarna, ce transportă apă potabilă de la o distanţă de 117 km.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

După 1990 au fost derulate următoarele programe de reabilitare şi dezvoltare:

1.Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale I ( MUDP I) s-a desfăşurat în perioada 1995-2001, valoarea alocată acestui program fiind de 4.060.000 dolari, din care :

a) 2.030.000 dolari, reprezentând 50% din valoarea totală, împrumut BERD,;

b) 1.827.000 dolari, reprezentând 45%, din valoarea totală, fonduri

guvernamentale;

c) 203.000 dolari, reprezentând 5% din valoarea totală, fonduri locale,(Consiliul Local al Municipiului Craiova);

Programul a cuprins patru proiecte principale şi anume:

a) Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi contorizarea apei potabile pompate în reţeaua de distribuţie - s-a realizat înlocuirea a 25,841 km de conducte de distribuţie a apei potabile şi s-au montat 14 debitmetre la sursele de apă;

b) Instalarea unui sistem de monitorizare a presiunii în reţeaua de distribuţie - a constat în montarea a 15 puncte de măsură a presiunii în reţeaua de distribuţie şi transmiterea datelor la dispeceratul R. A. APA Craiova;

c) Achiziţionarea de apometre - au fost achiziţionate 2307 apometre pentru contorizarea blocurilor de locuinţe şi un stand de probe pentru verificarea metrologică a apometrelor Dn 15-40 mm.

d) Instalarea de apometre - au fost contorizate 2120 scări ale blocurilor de locuinţe şi 95 de centrale şi puncte termice.

2. PROGRAMUL ISPA În anul 2000 municipiul Craiova a fost inclus în Programul ISPA al Comisiei Europene cu proiectul „ Reabilitarea reţelei de canalizare, reabilitarea reţelei de apă potabilă şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, în vederea protecţiei fluviului Dunărea, România ”.

Bugetul total al proiectului este de 70.378.000 EURO, din care :

Fonduri ISPA, 52.783.500 EURO, nerambursabil ;

Fonduri locale(Consiliul Local al Municipiului Craiova), 17.594.500 EURO, obţinuţi prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii; Proiectul a constat în cinci componente :

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

a. Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare ( valoare de 24.540.544 EURO)

b. Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare ( valoare de 22.773.000

EURO)

c. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ( valoare de 12.645.000 EURO)

d. Asistenţă tehnică pentru întărirea instituţională şi supervizarea

lucrărilor

( valoare de 3.960.000 EURO)

e. Asistenţă tehnică pentru participarea sectorului privat

( valoare de1.000.000 EURO )

3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL (POS) PENTRU MEDIU (2007 – 2013) a fost dezvoltat ca răspuns la regulile Comunităţii Europene referitoare la managementul fondurilor comunitare pentru perioada 2007-2013, aşa cum este prevăzut în:

a) Reglementarea Consiliului Europei nr.1083/2006 care stabileşte prevederile generale referitoare la Fondul Regional European de Dezvoltare, la Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi anulează Norma nr.1260/1999;

b) Reglementarea Comisiei Europene nr.1828/2006 care stabileşte

regulile de implementare a Reglementării Consiliului Europei nr.1083/2006 şi nr.1080/2006. POS Mediu este în strânsă legătură cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 şi cu Cadrul Strategic Naţional de Referinţă. POS Mediu este format dintr-un număr de aşa numite „axe prioritare”, prima dintre acestea fiind cea referitoare la extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Acest program urmăreşte realizarea a 5 obiective:

a) Asigurarea serviciilor de apă şi apă uzată, la tarife accesibile;

b) Asigurarea calitatii adecvate a apei potabile in aglomerarile urbane

c) Îmbunatăţirea calitatii cursurilor de apa;

d) Îmbunatăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;

e) Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CAPITOLUL II: VIZIUNEA, DECLARAŢIA DE MISIUNE ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE

Viziunea mandatului 2013-2017 a Directorului General este aceeaşi cu a Consiliului de Administraţie, stabilită prin Planul de Administrare, şi preconizează o companie puternică, orientată către clienţi şi comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparenţa, calitatea, performanţa şi responsabilitatea în prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ şi responsabile la adresa mediului înconjurător şi comunitar din aria de deservire va decurge în condiţiile unui management performant, a continuării dezvoltării şi consolidării ca unul din cei mai importanţi operatori regionali din România, competitiv pe piaţa serviciilor publice de profil şi a unei reale şi permanente preocupări pentru nevoile şi doleanţele clienţilor companiei.

DECLARAŢIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL

- Dorim să furnizăm servicii de apă şi apă uzată de bună calitate, la preţuri

accesibile care să anticipeze nevoile şi aşteptările utilizatorilor din zona noastră de operare

- Ne angajăm să promovăm respectul şi transparenţa prin tratamentul egal al

tuturor clienţilor noştri şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi

- Ţintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a

angajaţilor noştri pe care îi tratăm cu respect şi fără discriminare

- Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea,

continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv

- Vom promova responsabilitatea instituţională, protecţia şi conservarea mediului înconjurător

OBIECTIVELE STRATEGICE

1) Eficienţa economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistic astfel încât

atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori

să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienţei cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanţe, control intern managerial, managementul riscului,

- Îmbunătăţirea continuă a managementului mentenanţei în scopul reducerii

timpilor de intervenţie, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităţii operaţionale în vederea reducerii consumurilor şi costurilor

- Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în

continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanţare Europeană

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de operare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate a populaţiei

2) Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciului

- Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu

apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de

epurare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă

- Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare,epurarea acestora

şi tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naţionale şi Europene de calitate

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul

populaţiei şi al mediului din judeţul Dolj în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiţii în curs (POS Mediu) etapa 1

- Pregătirea responsabilă a aplicaţiei pentru etapa a doua (2014- 2020) POS

Mediu folosind experienţa etapei I-a, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea şi derularea lucrărilor

- Continuarea derulării celorlalte programe de investiţii (IID)

- Sprijinirea autorităţilor locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire

- Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei

- Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi prin colectarea, transportul şi evacuarea apei meteorice

- Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi

3) Orientarea către client

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor Europene

- Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă

- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural

- Continuarea politicii de solidaritate socială inter – comunităţi

4) Competenţe profesionale

- Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare,

informare şi motivare a personalului societăţii

- Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor

în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne

- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă

a angajaţilor

- Continuarea programelor de creştere a competenţei profesionale la toate nivelele

5) Grija pentru mediu

- Gestionarea raţională a resurselor naturale

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului

- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare modern conform

standardelor europene

- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu

6) Grija pentru sănătatea populaţiei şi angajaţilor

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calităţii apei uzate şi a apei potabile

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare

- Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor companiei în vederea

operaţionalizării şi cuantificării principalelor obiective strategice, Consiliul de Administraţie stabileşte următoarele criterii (indicatori) de performanţă specifici

şi pentru anul 2013.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

În vederea operaţionalizării şi cuantificării principalelor obiective strategice, Consiliul de Administraţie stabileşte următoarele obiective şi criterii de performanţă specifici :

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ:

1. Asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare- epurare în conformitate cu termenii, condiţiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor şi relaţiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi de Canalizare.

CRITERII DE PERFORMANŢĂ:

           

Pondere

acordata

Nr.

Cr

t.

Indicator

UM

Formula de

calcul

Prevazut

anual

Explicatii

criteriului

de

performa

nta %

 

Rata profitului

 

Rezultatul din exploatare/

 

nivel

 

1

brut operational

%

Venituri din exploatare X

10%

minim

25%

prevazut

 

100

 

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total venituri

 

Cheltuieli cu salariile, tichetele de

     

2

%

masa si asigurarile sociale/ Total venituri X 100

45%

nivel

maxim

25%

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

 

Productivitate

lei/

Cifra de afaceri/ nr. Mediu salariati

 

nivel

 

3

a muncii- unitati valorice

salariat

77000

minim

10%

/ an

prevazut

2. Încadrarea în termenele, angajamentele financiare, obligaţiile şi condiţionalităţile prevăzute în contractele de finanţare şi de credit încheiate sau care se vor încheia.

CRITERII DE PERFORMANŢĂ:

           

Pondere

Nr.

Crt

Indicator

UM

Formula de calcul

Prevazut

Explicatii

acordata

criteriului

anual

de

.

 

performa

nta %

 

Rata de

 

Suma disponibila pentru serviciul Datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul/ Suma datorata pe aceasta perioada

     

acoperire

nivel

1

a

lei

1,2

minim

10%

Serviciului

Datoriei

 
 

Rata

 

Totalul veniturilor de la clienti 12 luni anterioare-creantele la sfarsitul perioadei+ creantele la inceputul perioadei- cresteri de provizioane si stergeri de datorii ale clientilor +reduceri de provizioane

     

2

minima de

%

85%

nivel

minim

20%

recuperare

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

3. Încadrarea în termenele legale privind plata obligaţiilor bugetare la scadenţă şi a redevenţei conform Contractului de Delegare.

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

         

Pondere

Nr.

Crt

Indicator

Specificație

Prevazut

Explicatii

acordata

criteriului

anual

de

.

   

performant

a %

       

Conform

 

declarațiilor

Plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat, bugetul local si bugetul

asigurărilor sociale precum și plata redevenței conform contractului de delegare

depuse,

pentru

1

Plata la

scadență a

obligațiilor

bugetare

Termene

le legale

declarațiile

rectificative

termenul

este data

10%

depunerii

 

declarației

rectificative

CAPITOLUL III : STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT

A. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (SISTEMUL DE

MANAGEMENT)

STRATEGIA 1 :Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii şi mediului Compania de Apă Oltenia a manifestat o preocupare continuă pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor săi, prin controlarea activităţilor şi proceselor din cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa şi eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor şi cerinţelor înaintate de către consumatori. În acest context, compania a implementat un sistem de management integrat al calităţii şi mediului (SMICM), urmărind în continuare :

13

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor

- anticiparea

cerinţelor

clienţilor

şi,

implicit,

companiei

îmbunătăţirea

imaginii

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor

- consecvenţă în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare

- sporirea numărului utilizatorilor

- creşterea eficienţei interne printr-o mai bună organizare a muncii

- îmbunătăţirea planificării şi ţinerii sub control a proceselor, creşterea productivităţii şi reducerea costurilor

Obiective generale 1) Menţinerea şi îmbunataţirea Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi Mediului, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001 :2008 şi SR EN ISO 14001 :2005 ; Implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale preluate.

2) Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Laboratorului de Monitorizare Calitate Apă Uzată şi Laboratorului de Monitorizare Calitate Apă Potabilă, în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 17025:2005 – „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”.

Obiective specifice 1) a) Sistemul de Management Integrat al Calităţii şi Mediului a fost certificat de către Mişcarea Română pentru Calitate (MRC) în conformitate cu standardele

- SR EN ISO 9001:2008 calitate

- SR EN ISO 14001:2005 mediu

Au fost emise:

- Certificatul nr. 416C – pentru implementarea şi menţinerea

Sistemului de Management al Calităţii

- Certificatul nr. 229M – pentru implementarea şi menţinerea

Sistemului de management al Mediului Activităţi specifice contractului Contractul încheiat cu MRC are ca obiect recertificarea şi supravegherea în conformitate cu standardele 9001 şi 14001 a sistemelor de management al calităţii şi mediului implementat de companie pentru activităţile de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi colectare şi epurare a apelor uzate.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

1.1 Auditul de recertificare a cuprins:

- Auditul de recertificare

- Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de certificare şi eliberarea certificatelor MRC

- Dreptul de utilizare a mărcilor MRC

1.2 Supravegherea numărul 1 a cuprins:

- Auditul de supraveghere

- Elaborarea raportului de audit

- Dreptul de utilizare a mărcilor MRC

Supravegherea numărul 1 s-a efectuat în luna iunie 2013.

1.3 Supravegherea numărul 2 cuprinde:

- Auditul de supraveghere

- Elaborarea raportului de audit

- Dreptul de utilizare a mărcilor MRC

Supravegherea numărul 2 se va efectua în luna iunie 2014. b) Extinderea certificării Sistemului Integrat de Management calitate mediu, progresiv, la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale preluate. 2) Proiectarea , documentarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 17025:2005 în cadrul Laboratorului de Monitorizare Calitate Apă Potabilă şi iniţierea procesului de acreditare RENAR

pentru acesta şi finalizarea procesului de acreditare RENAR pentru Laboratorul de Monitorizare Calitate Apă Uzată. Activităţi specifice

de

Monitorizare Calitate apă uzată se află în etapă de acreditare şi în acest sens a fost încheiat cu RENAR – unicul organism de acreditare din România, contractul de acreditare. Etapele obţinerii acreditării sunt:

2.1.1. Depunerea documentaţiei spre analiză. Documentaţia depusă la RENAR pentru acreditare cuprinde analize de laborator cum ar fi:

2.1

Laborator

Monitorizare

Calitate

Apă

Uzată:

Laboratorul

a) pH

b) CCOCr

c) CBO 5

d) Amoniu

e) Nitraţi

2.1.2.

Analiza documentaţiei de către RENAR

2.1.3

Evaluarea laboratorului de către RENAR

2.1.4 Acordarea acreditării

2.1.5 Audit de supraveghere

2.2 Laborator monitorizare Calitate Apă Potabilă

2.2.1. Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea acreditării:

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

a)

stabilirea proceselor din laborator ce vor fi certificate

 

b)

proiectarea, documentarea

şi

implementarea

sistemului

de

management al calităţii SR EN ISO 17025:2005

c)

auditul

de

diagnoză

al situaţiei existente în laborator privind

referenţialul SR EN ISO 17025:2005

d)

elaborarea manualului calităţii

e)

elaborarea procedurilor generale

f) elaborarea procedurilor tehnice

g)

elaborarea procedurilor specifice

h)

elaborarea instrucţiunilor de lucru

i)

calculul incertitudinii şi validarea metodelor

j)

intercompararea între laboratoare

k)

implementarea sistemului de management al calităţii în laborator

l)

efectuarea unui audit conform cerinţelor referenţialului SR EN ISO

17025

2.2.2 Iniţierea procesului de acreditare prin depunerea documentaţiei elaborate la Asociaţia de Acreditare RENAR, unicul organism de acreditare din România

a.

Încheierea contractului cu RENAR

b.

Depunerea documentaţiei la RENAR

c.

Analiza documentaţiei de către RENAR

d.

Evaluarea laboratorului

e.

Emiterea certificatului de acreditare

f. Audit de supraveghere STRATEGIA 2: Minimizarea impactului asupra activităţii operatorului regional în contextul de preluări progresive a noi zone de operare şi armonizarea noilor structuri cu cele deja existente

Urmare a tendinţei de până în prezent, se estimează creşterea ariei de operare din judeţul Dolj, în particular prin preluarea unor localităţi noi unde au fost puse în funcţiune reţele de către autorităţile locale, sau unde se vor finanţa reţele noi prin POS Mediu etapa a II-a. Experienţa a arătat că viabilitatea alimentării cu apă, în particular a localităţilor rurale mici având surse locale de apă, devine problematic astfel încât în perioada următoare se vor intensifica eforturile de includere a acestor localităţi în sisteme integrate, a căror existenţă devine deosebit de necesară. Extinderea ariei de operare va avea la bază următoarele priorități strategice:

Concomitent cu implementarea proiectului pe fonduri de coeziune, compania se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă,

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt parte din proiectul pentru fonduri de coeziune.

Compania va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică

B. STRATEGII COMERCIALE / DE MARKETING

STRATEGIA 3: Creşterea intensivă a pieţei:

Compania de Apă Oltenia S.A. îşi propune implementarea unei strategii de creştere intensivă a pieţei prin realizarea de campanii de educare şi conştientizare a populaţiei privind necesitatea şi importanţa apei pentru măsurile sanitare şi de igienă în beneficiul propriei sănătăţi, precum şi prin inventarierea periodică a consumatorilor în vederea depistării consumatorilor clandestini. Obiective:

1) Inventarierea utilizatorilor având consumuri excesiv de mici, în scopul monitorizării particularităţilor şi modului de viaţă al acestora. 2) Iniţierea unei campanii anuale de educare şi conştientizare privind importanţa apei în igiena şi sănătatea populaţiei, prin implicarea angajaţilor, a utilizatorilor şi a mass – mediei, astfel încât consumul zilnic de apă potabilă în aria noastră de operare să atingă nivelul mediu din Uniunea Europeană. 3) Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există reţele de apă potabilă, dar a căror proprietari nu sunt înregistraţi în evidenţele companiei ca utilizatori de apă potabilă în vederea depistării consumatorilor clandestini. 4) Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există reţele de canalizare şi a căror proprietari nu sunt înregistraţi în evidenţele companiei ca utilizatori de servicii de canalizare. 5) Notificarea utilizatorilor a căror imobile sunt situate pe străzi pe care există reţele de canalizare şi nu sunt racordaţi la reţeaua de canalizare, privind obligativitatea deversării apelor uzate doar în reţeaua public de canalizare 6) Inventarierea prin solicitarea de informaţii de la Apele Române a tuturor agenţilor economici care beneficiază de surse proprii de alimentare cu apă şi care deversează apa uzată în reţeaua publică de canalizare. 7) Iniţierea unei campanii de educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului şi a apelor de suprafaţă în cazul deversărilor necontrolate precum şi obligativitatea tuturor consumatorilor care

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

au surse proprii de alimentare cu apă de a încheia contracte cu operatorul regional pentru preluarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate. 8) Activitate continuă de lobby pentru susţinerea unor măsuri legislative vizând obligativitatea conectării la reţelele de apă – canal, acolo unde ele există sau au fost înfiinţate prin bani publici.

STRATEGIA 4: Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă

Compania de Oltenia S.A. vizează acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă, prin realizarea cu succes a obiectivelor cuprinse în:

1. Programele anuale de investiţii finanţate de la bugetele locale inclusiv Fondul IID constituit la nivelul operatorului regional

2. Programele anuale de investiţii finanţate din surse proprii ale

companiei

3. Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă

uzată în judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu, aflat în implementare

4. Proiectele care vor fi finanţate din fonduri europene în etapa a 2-a 2014

2020.

Obiective:

1) Realizarea extinderilor şi modernizărilor reţelelor de apă şi canal, la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale deservite,conform termenelor din programele anuale de investiţii, aprobate de către autorităţile locale, cu finanţare parţială sau integrală din bugetele consiliilor locale sau IID. 2) Realizarea extinderilor şi modernizărilor reţelelor de apă şi canal, conform termenelor din programele anuale de investiţii aprobate de către Consiliul de Administraţie al companiei cu finanţare din surse proprii. 3) Finalizarea activităţilor/proceselor de extindere, respective reabilitare a reţelelor de apă şi canal, în conformitate cu obiectivele asumate la nivelul Proiectului aflat în implementare „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 4) Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor ce vor fi implementate în etapa 2014 2020.

STRATEGIA 5: Creşterea extensivă a pieţei:

Compania de Apă Oltenia S.A. îşi propune aplicarea unei strategii privind creşterea extensivă a pieţei, prin preluarea în operare în condiții de eficiență

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

economică a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia S.A., unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă şi canalizare.

C. STRATEGII DE PREŢ:

STRATEGIA 6: Unificarea tarifelor în zona de operare:

Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităţilor respectiv costuri de operare, costuri de întreţinere, costuri financiare, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiţii şi reparaţii capitale, plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile şi comisioanele aferente), profit. La fundamentarea tarifelor se va ţine seama de gradul de suportabilitate al populaţiei

Strategia de tarifare este inclusa in contractul de delegare şi se bazeaza pe rezultatele preliminare ale analizei economico-financiare realizata de consultantul Asistentei Tehnice care ia in calcul cerintele Autoritatii de Management (Ministerul Mediului si Padurilor) si a Comisiei Europene privind unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare.

Unificarea tarifelor se va realiza considerand urmatoarele principii generale:

1. Unificarea completa a tarifelor pe intreaga arie de operare pana in ianuarie 2011 la serviciile de apa (obiectiv realizat) si pana în iulie 2014 la serviciile

de canalizare;

2. Aplicarea tarifului unic pentru apa potabilă produsa,transportata si distribuita din aductiunea Izvarna începând cu aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor prevăzut de prezentul act adiţional;

3. Unificarea se va realiza treptat considerand urmatorul grafic:

a) Pana la 1 ianuarie 2011: toate localitatile pentru tariful de apa (obiectiv realizat);

b) Pana la 1 iulie 2014: toate localitatile pentru tariful la serviciile de apa

uzata.

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 iulie, atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali, avand urmatoarea forma:

Planul anual de evoluţie a tarifelor

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

1. Preţul unic de producere, transport şi distribuţie a apei potabile, pentru intreaga arie de operare

   

Tarife

           

LOCALITATE

Iul-12

Iul-

13*

Iul-

14*

Iul-

15*

Iul-

16*

Iul-

17*

Nr.

Crt.

A/

**

SERVICIUL

(RON/

         

m3)

 

ARIA DE

           

1

OPERARE

 

APĂ

 

0.00

5.00

8.00

5.00

5.00

2.75

%

%

%

%

%

2. Tarifele de canalizare/ canalizare epurare pentru intreaga arie de operare

   

Tarife

           

LOCALITATE

Iul-12

Iul-

13*

Iul-

14*

Iul-

15*

Iul-

16*

Iul-

17*

Nr.

Crt.

A/

**

SERVICIUL

(RON/

         

m3)

1

CRAIOVA

           
   

1.6

8.00

9.00

5.00

5.00

10.0

Canal ***

5

%

%

%

%

0%

2

FILIAŞI

           
   

1.2

26.2

22.1

5.00

5.00

10.0

Canal

6

1%

5%

%

%

0%

3

DĂBULENI

           
 

Canal

Se va aplica tariful unificat in momentul in care va exista serviciul

4

CALARAŞI

           
 

Canal

Se va aplica tariful unificat in momentul in care va exista serviciul

5

BECHET

           
   

1.4

16.2

14.5

5.00

5.00

10.0

Canal

6

2%

0%

%

%

0%

6

BĂILEŞTI

           
 

Canal

1.2

26.6

23.8

5.00

5.00

10.0

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

 

4

0%

5%

%

%

0%

7 CALAFAT

           
   

1.7

0.00

8.60

5.00

5.00

10.0

Canal ***

9

%

%

%

%

0%

8 SEGARCEA

           
   

1.4

14.9

14.2

5.00

5.00

10.0

Canal

8

9%

4%

%

%

0%

9 BREASTA

           

Canal

Se va aplica tariful unificat in momentul in care va exista serviciul

10 ŢÂNŢĂRENI

           

Canal

Se va aplica tariful unificat in momentul in care va exista serviciul

* Creşterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2012 si nu

includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoarea adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 01 iulie a

fiecărui an, cu luarea în calcul a inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a creşterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus. ** Tariful pentru anul 2012 a fost calculat pe baza prevederilor incluse in Contractul de Finantare ***La Calafat si Craiova s-a luat in considerare cumularea tarifelor de canalizare si epurare.

Preturile pentru activitatea de apa si tarifele pentru activitatea de canalizare/ canalizare-epurare la datele respective vor fi calculate conform urmatoarei

formule:

Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1 ) x (1+a n+2 ) x …

Unde:

x (1+a n+i ) x I n+i

Tarif n+i tariful la data n+i Tarif n tariful initial, in vigoare la 1 iulie 2012.

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i

I n+i inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei

formule:

21

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CPI x (1+INF) m /12

I n+i

=

unde:

IPI

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil; IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n (1 iulie 2012); INF inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil; m numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif; Indicele Preturilor Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei.

3. Preţul de producere şi transport a apei potabile pentru intreaga arie de operare , livrată în alt sistem către alţi operatori, în vederea redistribuirii :

   

Tarife

         

LOCALITATEA

Mart-

Iul-

13*

Iul-

14*

Iul-

15*

Iul-

16*

Iul-

17*

Nr.

Crt.

/

SERVICIUL

13*

(RON/

m3)

         
 

ARIA DE

           

OPERARE

   

1.6

0.00

5.00

8.00

5.00

5.00

1

Apă

2

%

%

%

%

%

Cresterile anuale in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici taxa pe valoarea adaugata. Ajustarile anuale de tarif se vor face cel tarziu la data de 01iulie a fiecarui an, cu luarea in calcul a inflatiei si a cresterilor impuse in termeni reali din tabelul de mai sus.

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule:

Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1 ) x (1+a n+2 ) x …

Unde:

x (1+a n+i ) x I n+i

Tarif n+i tariful la data n+i Tarif n tariful initial, in vigoare la 1 martie 2013.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i

I n+i inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei

formule:

CPI x (1+INF) m /12

I n+i

=

unde:

IPI

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n (1 martie 2013); INF inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

m numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si

data efectiva a noului tarif; Indicele Preturilor Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei. Prin aplicarea metodologiei de mai sus, la 1 iulie 2014 se va ajunge la aplicarea unui tarif unic de distributie pentru toate localitatile prezentate in tabel, atat la serviciile de apa, cat si la cele de canalizare.

In

cazul in care o localitate nu are servicii de apa sau de canalizare in prezent,

in

momentul in care va beneficia de aceste servicii de apa si/sau canalizare se

va aplica tariful existent la acea data in Municipiul Craiova.

In cazul preluarii de noi localitati care nu sunt cuprinse in Planul de crestere al

tarifelor, se va aplica tariful unic pentru serviciul de alimentare cu apa si tariful existent la acea data in Municipiul Craiova pentru serviciul de canalizare.

In cazul localitatiilor in care situatia tarifelor actuale nu este foarte clara sau in

cazul in care dupa inceperea operarii se constanta modificari seminificative in nivelul costurilor de operare, comparativ cu evidentele prezentate inaninte de preluare, la cel mult 6 luni de la inceperea operarii, S.C. Compania Apa Oltenia S.A, are posibilitatea sa modifice strategia de tarifare pe baza costurilor actuale inregistrate.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

D. STRATEGII DE PRODUSE ŞI SERVICII :

STRATEGIA 7: Facturarea apei pluviale la toate tipurile de utilizatori din aria de operare O parte din apa pluvială de pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor dotate cu sisteme de canalizare este preluată de sistemul de canalizare menajer, generând costuri suplimentare de întreţinere, consumuri ridicate de energie electrică şi costuri suplimentare cu deversarea apei în emisar. Pentru a acoperi aceste costuri precum şi costurile generate de preluarea în concesiune a sistemului de canalizare pluvială din aria de operare, cantitatea de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare va fi facturată la toate tipurile de utilizatori situaţi în localităţile dotate cu sisteme de canalizare. Metodologia de facturare a apei meteorice propusă de operator respectă prevederile legislative în vigoare, având ca bază Standardul SR 1846 2:2007, respectiv Art. 215 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciilor de Alimentare cu Apă şi Canalizare aprobat prin Ord. ANRSC 88/2007 Pentru calculul cantităţii de apă meteorică lunară se va folosi formula:

Qm=(S1 x I1 + S2 x I2 +…+ Sn x In) x K, unde:

Qm – cantitatea de apă meteorică preluată lunar în reţeaua de canalizare S1 … Sn - suprafaţa declarată de utilizator în funcţie de natura ei (STAS 1846 2:2007), I 1 … I n - coeficient de scurgere stabilit de STAS 1846 2:2007 K – cantitatea specifică de apă meteorică (mc/mp) comunicat de Autoritatea Naţională de Meteorologie, pentru luna anterioară emiterii facturii Obiective:

1) Realizarea unei campanii de promovare a modului de facturare a apei meteorice în toate localităţile unde există sisteme de canalizare, insistând asupra aspectelor de ordin legal care au determinat introducerea acestei măsuri la nivelul tuturor utilizatorilor. 2) Editarea, distribuirea, colectarea şi centralizarea formularelor tip prin care clienţii îşi declară, pe proprie răspundere, tipurile şi suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite deţinute. 3) Înscrierea informaţiilor referitoare la suprafeţele deţinute de clienţi în baza de date din programul de facturare. 4) Modificarea contractelor cu utilizatorii, în baza datelor declarate de către aceştia cu privire la tipurile şi suprafeţele deţinute. 5) Informarea tuturor clienţilor cu privire la data punerii în practică de către operator a metodologiei de facturare a apei meteorice, care utilizează coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846 – 2:2007.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

STRATEGIA 8: Creşterea calităţii citirii, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare:

Compania de Apă Oltenia SA va dezvolta o strategie privind creşterea calităţii activităţii sectorului constatare consumuri, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare pentru serviciile aferente, ţinând cont de cerinţele şi nevoile consumatorilor. Obiective:

1) Oferirea clienţilor de modalităţi variate şi moderne de citire, (în speţă citirea la distanţă), în vederea creşterii eficienţei şi reducerii costurilor implicite acestei activităţi, precum şi al diminuării disconfortului resimţit de către clienţi. 2) Valorificarea rezultatelor modelului pilot de citire la distanţă a contoarelor clienţilor şi trecerea la implementarea unui nou proiect privind citirea la distanţă a contoarelor clienţilor 3) Elaborarea şi implementarea unui program de verificare a montajului şi diametrelor contoarelor aflate în administrarea Operatorului. 4) Elaborarea şi aplicarea unui program de înlocuire şi verificarea contoarelor la termenele prevăzute de legislaţia metrologică. 5) Elaborarea şi aplicarea unui program de verificare a modului în care se desfăşoară activitatea de citire a contoarelor montate în reţea şi a modului de stabilire a cantităţilor de apă ce urmează a fi facturate.

STRATEGIA 9: Realizarea separării tehnice a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium:

Operatorul intenţionează să promoveze modelul de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, bazându-se pe rezultatele incontestabile existente până în acest moment în ceea ce priveşte separarea consumatorilor la nivel de apartament. OBIECTIVE:

1. Realizarea unor campanii de promovare privind beneficiile rezultate în urma implementării soluţiei tehnice de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, prin:

- elaborarea şi distribuirea de pliante care prezintă succint beneficiile separării

- consumului;

- popularizare în media

- discuţii publice pe această temă

- mobilizarea resurselor companiei pentru realizarea acestui obiectiv

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

E. STRATEGII DE PROMOVARE:

STRATEGIA 10. Consolidarea Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi:

În calitate de operator regional, contribuim la dezvoltarea regională şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca bază a dezvoltării economice, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, protecţia mediului înconjurător şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor de apă şi apă uzată. Avem ca obiectiv obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă

şi canalizare din România.

Ne angajăm să promovăm respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi menţinerea unei comunicări eficiente şi eficace cu toţi factorii interesaţi. Vizăm creşterea gradului de încredere a populaţiei prin furnizarea unor servicii de calitate, respectând permanent angajamentele şi termenele asumate. Ne propunem să informăm şi să educăm consumatorii cu privire la aspectele de mediu, respectiv la consumul raţional de apă şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural. Acordăm o atenţie deosebită cerinţelor tuturor factorilor interesaţi, vizând menţinerea unei relaţii eficiente de comunicare cu populaţia beneficiară,

autorităţile locale, judeţene, centrale, membrii ADI Oltenia, agenţii economici şi instituţiile, mass media. Ne propunem optimizarea procesului de colaborare şi comunicare internă, inter

şi intradepartamentală.

Resursele umane reprezintă unul dintre factorii principali care pot asigura

succesul societăţii, motiv pentru care comunicarea internă are nevoie de creativitate şi personalul trebuie să simtă că reprezintă o prioritate pentru companie.

A informa şi implica în procesul decizional toate resursele umane reprezintă un

beneficiu atât pentru angajat cât şi pentru angajator, astfel angajaţii informaţi

ştiu ceea ce fac, şi mai ales de ce, înţeleg care sunt obiectivele societăţii şi cum pot să le aducă la îndeplinire mai eficient.

O bună atmosferă de lucru este în interesul fiecărui angajator responsabil,

pentru că este o sursă a creşterii eficienţei. Ne concentrăm eforturile în vederea optimizării comunicării atât cu mediul intern cât şi cu cel extern, în scopul menţinerii unui climat favorabil intern şi extern. Ne propunem crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situaţiile de criză, acestea având o influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile a acesteia.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Prin urmare strategia dedicată Relaţiilor Publice promovează o imagine pozitivă şi transparentă a societăţii noastre, intenţionând să asigure liberul acces al cetăţenilor la informaţii privind investiţiile şi activităţile de interes public al Operatorului. Obiective:

1) Elaborarea unui Plan anual de acţiuni interne şi externe, care să vizeze clădirea imaginii dorite a firmei, promovarea produselor şi serviciilor acesteia şi dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor. 2) Elaborarea unui Plan anual de comunicare privind măsurile de informare şi publicitate pentru promovarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu. Acţiuni:

1) Crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situaţiile de criză, acestea având o influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile ale acesteia. 2) Monitorizarea zilnică a presei şi actualizarea dosarului de publicitate a societăţii. 3) Îmbunătăţirea paginii web a societăţii, respectiv actualizarea permanentă a site-ului companiei destinat comunicării cu utilizatorii, precum şi a site-ului dedicat exclusiv promovării Proiectului POS Mediu . 4) Editarea şi distribuirea de materiale informatice pentru promovarea obiectivelor de investiţii, destinate atât publicului larg cât şi publicului profesionist. 5) Organizarea de campanii de promovare atât pentru publicul larg cât şi pentru publicului profesionist pentru informarea privind protecţia surselor de apă şi promovarea nămolurilor rezultate din staţiile de epurare. 6) Organizarea de întâlniri cu cetăţenii în scopul informării şi conştientizării importanţei lucrărilor de investiţii executate de companie, de modernizare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Compania va depune ample eforturi în scopul minimizării disconfortului resimţit de cetăţeni pe durata desfăşurării lucrărilor.

Indicatori de monitorizare:

1. Pagina de internet a Operatorului şi cea dedicată promovării proiectului

- frecvenţa actualizării paginii web (zilnic/lunar)

- număr de vizitatori ai paginii web/lună (se va asigura prezenţa unui contor pe site)

2. Materiale informative - numărul de materiale promoţionale produse

3. Evenimente publice (dezbateri publice, conferinţe de presă, întâlniri cu

cetăţenii) - număr de evenimente organizate

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- număr de participanţi

- număr de întrebări adresate, sugestii

- număr de publicaţii, materiale informative şi materiale suport distribuite

- număr de întrebări adresate şi la care s-a răspuns

- număr de evenimente organizate de terţi la care participă reprezentaţii Operatorului Regional

4. Relaţii cu mass-media

- număr de conferinţe de presă

- număr de comunicate de presă emise

- număr de articole scrise de jurnalişti

- număr articole pozitive/negative

- număr emisiuni TV

- număr emisiuni radio

- număr anunţuri de presă.

5. Petiţii, solicitări de informaţii

- număr cereri de informaţii primite din care la care s-a dat răspuns.

STRATEGIA 11. Consolidarea relaţiilor cu utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare:

Strategia dedicată relaţiilor cu clienţii promovează următoarele valori:

creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional şi utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienţilor. Ne propunem să furnizăm tuturor clienţilor servicii de calitate la standarde europene Ne dorim să îmbunătăţim continuu relaţiile de comunicare şi colaborare cu fiecare categorie de clienţi în parte. Vom trata şi rezolva toate solicitările, sesizările sau reclamaţiile într-o manieră promptă şi eficientă, respectând termenele şi prevederile legale în vigoare. Manifestăm o preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor în serviciile oferite şi pentru asigurarea transparenţei în acţiunile întreprinse. Vom asigura instruirea permanentă a personalului în vederea optimizării comunicării cu clienţii. Ne vom preocupa ca angajaţii noştri să fie permanent amabili, competenţi şi binevoitori cu utilizatorii. Vom monitoriza periodic feed-back-ul din partea consumatorilor noştri, prin aplicarea de chestionare privind satisfacţia acestora faţă de serviciile oferite de către companie. Obiective:

1) Optimizarea comunicării cu clienţii

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

2) Implementarea unui sistem de telefonie gratuită pentru clienţii noştri până la finele anului 2015 3) Monitorizarea şi analizarea permanentă a sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor privind calitatea serviciilor furnizate. 4) Investigarea periodică a opiniei consumatorilor şi utilizarea informaţiilor obţinute pentru planificarea viitoarelor activităţi, procese de îmbunătăţire şi inovare la nivelul serviciilor şi infrastructurii de apă şi canal, monitorizarea schimburilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului. 5) Dotarea casieriilor cu sisteme performante de supraveghere şi alarmare. Indicatori de monitorizare I Branşarea şi racordarea utilizatorilor

1. Număr de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării

cererii de branşare / racordare a utilizatorului până la primirea de către acestia a avizului de branşare / racordare este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice.

2. Număr de contracte încheiate pe categorii de consumatori.

3. Procentul din contractele încheiate într-o lună raportat la numărul total de

consumatori.

Măsurarea şi gestiunea consumului de apă:

4. Număr de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la

numărul total de contoare pe categorii de consumatori număr (trim.) de reclamaţii privind precizia contoarelor care s-au dovedit justificate.

5. Număr de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la

numărul total de utilizatori.

6. Număr de sesizări privind parametrii apei furnizate, care s-au

dovedit justificate. Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor de apă şi de canalizare furnizate:

7. Număr de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de

utilizatori

8. Procentul de reclamaţii privind facturarea rezolvate în termen de 15 zile.

9. Procentul de reclamaţii privind facturarea care s-au dovedit justificate.

Cantitatea serviciilor furnizate / prestate:

10. Număr de reclamaţii privind parametrii de calitate a apei furnizate, raportat

la numărul total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi parametrii reclamaţi.

11. Număr de reclamaţii privind parametrii de calitate a apei furnizate care s-

au dovedit a fi justificate.

12. Număr de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la

numărul total de utilizatori. 13. Număr de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare care s-au dovedit justificate.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor:

14. Număr de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în

care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la totalul sesizărilor

15. Număr de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în

care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, care s-au dovedit justificate.

16. Număr total de sesizări lunare / număr total de branşamente.

F. STRATEGII FINANCIARE:

Obiectivele principale ale strategiilor economico financiare se conturează

ţinând cont de o serie de constrângeri generate de specificul din domeniul serviciilor publice în general, al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în particular. Aceste obiective au în vedere în principal:

- colectarea, monitorizarea şi gestiunea eficientă a veniturilor în vederea

constituirii resurselor suficiente pentru funcţionarea cost/beneficiu eficientă şi modernizarea serviciului şi a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacţie a utilizatorilor în condiţiile păstrării preţurilor şi tarifelor în pragul de suportabilitate a populaţiei din aria deservită,

- faptul că strategia financiară a operatorului regional trebuie să ţină cont de aplicarea principiilor de solidaritate socială, respectiv finanţarea operării

sistemelor de apă/canalizare într-o parte a zonei rurale deservite, unde eficienţa economică este la limită sau negativă din veniturile realizate în aria urbană, ţinându-se permanent cont de punctul de echilibru, dincolo de care prestarea serviciului în condiţii de eficienţă devine problematică,

- strategiile economice trebuie de asemenea correlate cu cele de dezvoltare şi

operaţionale astfel încât strategiile angajate prin programele de investiţii şi

operarea infrastructurii prin metode moderne să permită reducerea treptată a costurilor şi creşterea eficienţei economice în condiţiile reflectării în preţuri şi tarife a costului economic real al prestării serviciului,

- constituirea resurselor pentru plata datoriei externe aferente creditelor asumate prin programele de investiţii cu cofinanţare Europeană,

- adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluţia

schimbărilor din domeniul fiscalităţii, Legislaţia defineşte o serie de condiţionalităţi şi limite de care trebuie să se ţină

cont la construcţia bugetară în domeniul serviciilor publice, în particular a celor la care statul sau o autoritate locală este acţionar unic sau majoritar. Documentele strategice care definesc strategia economică, financiară şi de audit a organizaţiei sunt în principal bugetul de venituri şi cheltuieli pe termen scurt şi mediu, situaţiile financiare, statul de funcţii şi organigrama.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractual de mandat în domeniul economic, financiar şi de audit are în vedere:

- gestionarea eficientă a activelor imobilizate şi a activelor circulante

- gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar, a clienţilor şi furnizorilor

- gestionarea eficientă a fondurilor nerambursabile şi rambursabile

pentru finanţarea investiţiilor şi Fondul IID

- respectarea prevederilor legislative în vigoare şi a procedurilor proprii privind

activităţile financiar – contabile

- respectarea termenelor şi a prevederilor legale privind elaborarea şi depunere

situaţiilor financiare, a declaraţiilor şi rapoartelor

- respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliului de Administraţie

- analizarea veniturilor, a costurilor şi a rezultatului final, găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire a rezultatelor financiare

- aplicarea planurilor de creştere şi ajustare tarifară, în scopul respectării

condiţionalităţilor din Memorandumurile şi Contractele de finanţare, precondiţie a atragerii şi derulării de programe de modernizare în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii şi serviciilor

- derularea activităţii de audit conform prevederilor legislative astfel încât să

asigure derularea în bune condiţii a activităţii financiare, monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii

- aplicarea de penalităţi agenţilor economici poluatori conform principiului

European „poluatorul plăteşte”, constituindu-se astfel surse suplimentare de

venituri

- facturarea corectă, încasarea şi analizarea soldului facturilor neîncasate

- creştere încasării cu influenţe asupra perioadei de încasare şi plăţi prin

somare clienţi, debranşări, acţionări în instanţă, încasări în numerar, prin bancă, compensări

- creşterea numărului de clienţi prin extinderea infrastructurii de apă canal şi

extinderea ariei de operare, respectiv creşterea veniturilor paralel cu creşterea numărului de personal şi a costurilor de exploatare, întreţinere şi reparare a

infrastructurii

- reducerea costurilor prin utilizarea sistemelor GIS şi SCADA. Sunt

determinate tronsoanele de reţele cu pierderi care trebuie înlocuite

STRATEGIA 12: Optimizarea fluxului de numerar:

În scopul asigurării stabilităţii financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar, prin:

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

1. Analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din

timp a tendinţelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar

al companiei.

2. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc

identificaţi.

3. Implementarea unui sistem de gestionare a creanţelor restante, inclusiv

somarea şi debranşarea restanţierilor.

4. Implementarea tarifelor conform strategiei tarifare aprobate.

G. STRATEGII PRIVIND OPERAREA ŞI MENTENANŢA:

Operatorul îşi propune asigurarea stabilităţii financiare, prin optimizarea şi controlul costurilor operaţionale de exploatare şi întreţinere, având în vedere:

instruirea personalului din serviciile de exploatare şi întreţinere managementul şi raportarea bugetului aferent prin: îmbunătăţirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreţinere şi cu personalul elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor şi planurilor de operare şi întreţinere elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică şi controlul execuţiei bugetare.

STRATEGIA 13: Implementarea sistemului GIS:

Compania de Apă Oltenia S.A. va implementa un prezent un sistem GIS („Geographic Information System”) în cadrul contractului de „Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj. Obiective generale:

1) Asigurarea accesului rapid la toate informaţiile privind reţelele de apă şi canalizare, a tuturor compartimentelor interesate din cadrul companiei. 2) Elaborarea unor baze de date complexe, care să includă toate elementele şi caracteristicile sistemelor aflate în administrarea Operatorului. Beneficii:

1) Accesul rapid şi simplu la informaţii va eficientiza activităţile şi va creşte performanţele tuturor departamentelor din cadrul companiei, care folosesc acest sistem. 2) Posibilitatea adaptării unor decizii corecte în timp util, prin accesarea informaţiilor necesare în baza de date GIS. 3) Scurtarea timpului de acordare a avizelor şi acordurilor solicitate de către clienţi. 4) Scurtarea timpului de elaborare al lucrărilor efectuate de Direcţia Tehnică – Producţie. Obiectivele contractului de asistenţă tehnică privind activitatea GIS:

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- Sprijin pentru Compania de Apă Oltenia în achiziţionarea echipamentelor soft şi hard

- Sprijin pentru companie în înfiinţarea unui departament GIS funcţional

- Pregătirea profesională a personalului GIS

- Identificarea, evaluarea şi valorificarea datelor cadastrale prin procesarea datelor digitale deţinute de companie

- Realizarea de ridicări topo

- Analiza şi proiectarea bazei de date GIS

- Punerea în funcţiune a sistemului informatic GIS

- Colectarea tuturor datelor şi introducerea lor în GIS

Realizarea conexiunii între baza de date GIS şi bazele de date din EMSYS:

- Elaborarea unor proceduri şi instrucţiuni de lucru, referitoare la gestiunea informatizată a elementelor din sistemele de apă şi apă uzate

- Definirea unor structuri de rapoarte în modulul GIS – EMSYS, care să poată permite generarea automată, în funcţie de procedurile şi standardele predefinite de echipa de operare şi mentenanţă a operatorului regional a unor documente de tipul:

Planuri de mentenanţă ; Planuri de intervenţie; Grafice de revizii şi reparaţii; Planuri de investiţii. Meţionăm că aceste rapoarte vor fi însoţite de toate informaţiile necesare implementării lor în condiţii de eficienţă şi eficacitate, respectiv:

Necesar materiale; Necesar resurse umane; Necesar echipamente şi utilaje; Necesar resurse financiare.

- Actualizarea permanentă a bazei de date, respectiv încărcarea informaţiilor postexecuţie rezultate în urma intervenţiei echipelor de mentenanţă .

STRATEGIA 14: Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică şi a sistemului SCADA In cadrul contractelor de lucrari pentru constructia/reabilitarea statiilor de tratare si a statiilor de epurare este inclusa component SCADA. Testarea pe santier a programelor informatice aplicate in instalatie, SCADA, panourile de comanda, aparate de masura, si orice coduri de programare. Toate alarmele si decuplarile vor fi verificate prin functionarea dispozitivului primar de initiere, si in raport de sursa de referinta calibrata, atat la SCADA cat si la telemetrie.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Controlul, operarea si protectia diverselor echipamente (cum ar fi pompe de orice tip si destinatie, suflante, compresoare de aer, motoare electrice in general, etc.) va fi realizata prin intermediul unei retele PLC de comunicatie la punct fix pe infrastructura de cabluri electrice montata in panourile electrice locale. Datele din cadrul retelei de tip PLC vor fi transferate catre sistemul SCADA, ce va fi instalat in cladirea administrativa (AB), in vederea procesarii si inregistrarii dar si pentru automatizarea si controlul de la distanta al ciclului tehnologic. Panourile electrice locale vor fi echipate cu interfata om/masina cu taste si butoane, pentru a permite operatorului sa intervina manual si sa preia controlul echipamentului respectiv (trecere din sistem automat in sistem manual).

STRATEGIA 15: Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă:

Activitatea Companiei de Apă Oltenia S.A. întreprinsă în scopul dezvoltării unui management eficient de detectare a pierderilor, se desfăşoară în contextul derulării unor ample lucrări de investiţii privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi apă uzată din aria de operare a companiei. Problema controlului, reducerii sau menţinerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activităţii companiei, întrucât influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii. Strategia privind managementul pierderilor în reţele implică cunoaşterea performanţelor reale ale sistemelor, de ordin tehnic şi economic. Scop: Furnizarea de instrumente eficiente din punct de vedere al costurilor pentru măsurile de management şi reducere a apei care nu aduce venituri (NRW). Obiective generale:

1) Reducerea cantităţii de apă care nu aduce venituri (NRW) până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic şi economic. 2) Reducerea costurilor de operare şi mentenanţă. 3) Îmbunătăţirea percepţiei beneficiarilor faţă de eficienţa operatorului regional în activităţile de alimentare cu apă. 4) Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăţi continuu controlul apei care aduce venituri, prin adoptarea unor măsuri optime pentru reducerea cantităţii de apă nefacturată. 5) Măsuri permanente de depistare și impunere a consumatorilor frauduloși Rezultate aşteptate:

1) Vor fi asigurate condiţiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe reţeaua de distribuire a apei potabile

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

2) La nivelul companiei va exista un sistem eficient de detectare a pierderilor pe reţelele de distribuţie a apei potabile.

STRATEGIA 16: Mentenanța echipamentelor electro-mecanice:

Mentenanţa echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităţilor generale de operare şi mentenanţă ale societăţii, fiind corelate cu alte activităţi de operare, respectiv:

- sistemul de management al activelor

- procedurile de operare adoptate pentru instalaţiile de alimentare cu apă şi canalizare

- managementul resurselor umane de operare

- mentenanţă transport, ateliere şi depozite

Accesarea unor surse de finanţare nerambursabile, coroborată cu impactul noilor tehnologii, face posibilă implementarea de către operator a unei strategii referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii şi a echipamentelor. Obiective generale:

1) Revizuirea modului de planificare şi programare a activităţii de întreţinere a echipamentelor la nivelul companiei. 2) Identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a eficienţei activităţilor de mentenanţă, prin implementarea unei metodologii de mentenanţă centrată pe fiabilitate (MCF), care va contribui la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor şi la evaluarea impactului unor astfel de defecţiuni. 3) Dezvoltarea aspectelor legate de sistemul de management a activelor relevante pentru mentenanţa echipamentelor. 4) Îmbunătăţirea metodelor de înregistrare şi analiză a defectelor echipamentelor, care vor contribui la previzionarea şi astfel evitarea, pe cât posibil, a viitoarelor defecţiuni ale acestora. 5) Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi a situaţiilor de urgenţă, care pot avea un potenţial efect negativ asupra activităţii de operare. Acţiuni:

1) Informarea tuturor departamentelor din cadrul companiei asupra modului în care echipa de management a societăţii anticipează impactele regionalizării asupra principalelor cerinţe şi proceduri pentru mentenanţa echipamentelor va răspunde în timp util la nevoia de schimbare a procedurilor de mentenanţă a echipamentelor, după instalarea de noi echipamente, achiziţionate prin programele de investiţii curente şi viitoare 2) Asistarea echipei care gestionează managementul activelor, de către manageri şi personalul responsabil de mentenanţă, în procesele legate de:

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

colectarea datelor privind echipamentele delimitarea echipamentelor principale şi a subsitemelor din toate localităţile 3) Efectuarea unei analize în vederea stabilirii unei metodologii de mentenanţă centrată pe fiabilitate care va include evaluări ale:

capacităţii instalate şi a celei disponibile situaţiile fiecărui echipament funcţional / nefuncţional) principalele cauze ale vechilor defecţiuni ale echipamentului (dacă este posibil) vârsta şi durata de viaţă rămasă a echipamentului 4) Revizuirea practicilor curente de întreţinere a echipamentelor. 5) Determinarea sistemelor şi a subsistemelor echipamentelor (conform Planului de Management a Activelor) 6) Revizuirea organizării datelor şi a informaţiilor privind fiecare echipament / sistem / subsistem. 7) Asistarea echipei responsabile de managementul activelor cu informaţii legate de echipamentele instalate şi starea acestora. 8) Identificarea categoriei echipamentelor la nivel de poziţie, sistem şi subsistem. 9) Evaluarea impactului costului defecţiunii echipamentului pentru principalele sisteme sau subsisteme. 10) Evaluarea impactului asupra producţiei în cazul defectării echipamentului. 11) Pregătirea unui sistem de punctare pentru a clasa starea critică a echipamentului, sistemului, subsistemului. 12) Determinarea stării critice a echipamentului. 13) Identificarea potenţialelor probleme ce pot necesita întreţinere neplanificată.

STRATEGIA 17: Îmbunătățirea sistemului de management al activelor:

Scop:

1) Optimizarea activităţilor de exploatare şi întreţinere. 2) Obţinerea celui mai scăzut cost raportat la durata de viaţă a activelor. 3) Îmbunătăţirea procedurilor de lucru existente referitoare la întreţinere, reabilitare şi înlocuire. 4) Sistematizarea tuturor informaţiilor într-o bază de date unitară, complexă şi eficientă, din care să reiasă modul de acţiune optim în ceea ce priveşte fiecare activ. 5) Folosirea extensivă a sistemului propriu de management a activelor, pentru a îndeplini obiectivele de îmbunătăţire a eficienţei activelor de întreţinere. Beneficii:

1) Abilitate sporită de a planifica şi de a acoperi costurile viitoare de reparare şi înlocuire a activelor. 2) Decizii operaţionale mai bune.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

3) Răspuns mai bun în caz de avarii. 4) Cunoştinţe detailate asupra activelor critice şi a celor care nu sunt critice. 5) Operare mai eficientă. 6) Comunicarea mai bună cu clienţii. 7) Stabilirea de tarife bazate pe date operaţionale bine fundamentate. 8) Întocmirea de proiecte de investiţii care să răspundă necesităţilor reale ale sistemelor.

1) Metode şi criterii, priorităţi

- Analiza costurilor pe durata de viaţă reprezintă baza deciziilor cu

privire la investiţii.

- Stabilirea costurilor pe ciclul de viaţă înseamnă evaluarea costurilor totale

pentru un activ pe toată durata de viaţă, inclusive costul de achiziţie, costul de instalare, costul de exploatare, costul de întreţinere şi reparaţii, costul de înlocuire.

- Criteriul principal de diferenţiere a activelor care necesită întreţinere,

reparaţii, reabilitări sau înlocuiri este gradul de uzură a activului. Evaluarea gradului de uzură şi a criticităţii activelor poate uşura procedura de prioritizare a acestora. Prioritizarea semnifică ierarhizarea activelor dintr-un sistem şi luarea unor decizii cu privire la modalitatea de alocare a resurselor pe baza acestei ierarhizări. Prioritizarea înseamnă o analiză: importanţa activului în furnizarea serviciului la nivelul stabilit, modul de funcţionare a activului (gradul de uzură) cât de curând va fi necesar înlocuirea activului (durata de viaţă rămasă). -Eficienţa costurilor în exploatarea şi întreţinerea activelor (costuri de înlocuire versus costuri estimate de exploatare şi întreţinere pe durata de viaţă rămasă). Managementul activelor contribuie la stabilirea activelor prioritare şi la determinarea momentului în care trebuie reabilitate sau înlocuite activele pentru menţinerea nivelului dorit al serviciului şi exploatarea sistemului în condiţii de eficienţă activele critice pentru furnizarea serviciului au o prioritate mai mare, activele cu grad de uzură mai mare au o prioritate mai mare, activele cu durata de viaţă rămasă mai scurtă ar trebui să aibă o, prioritate mai mare deoarece trebuie înlocuite mai repede, activele critice pentru care nu

există redundanţă ar trebui să, aibă o prioritate mai mare deoarece sistemul nu poate fi operat, fără acestea, activele care nu sunt eficiente din punct de vedere al, costurilor de exploatare şi întreţinere ar trebui să aibă o, prioritate mai mare deoarece costul de exploatare şi întreţinere, pe termen lung (durata de viaţă rămasă) va fi mai mare decât, costul de înlocuire. Obiective Implementarea unui modul „ Managementul Activelor” care va permite desfăşurarea următoarelor activităţi / operaţiuni:

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

- programarea lucrărilor

- determinarea componenţei echipei responsabile de lucrare lansarea comenzii

- generarea automată a unui feedback, ca urmare a finalizării unei operaţiuni

- încărcarea informaţiilor post – execuţie în sistemul informatics

- raportarea costurilor specifice programelor

- emiterea rapoartelor de verificare a modului de alocare a costurilor pe programe

- generarea rapoartelor de verificare a gradului de încărcare în bugetul alocat

- Biroul Evidență Patrimoniu existent se va reorganiza pentru a răspunde

noilor cerinţe şi responsabilităţile impuse de retehnologizare şi automatizarea

sistemelor.

- Încadrarea în bugetele alocate pentru realizarea planurilor de mentenanţă.

- Îmbunătăţirea stării şi performanţelor activelor.

- Creşterea duratei de viaţă a activelor.

- Creşterea profitului.

STRATEGIA 18: Eficientizarea consumului de energie:

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare şi mentenanţă a componentei de apă, fiind corelate cu alte funcţii şi planuri de operare şi mentenanţă, respectiv:

managementul activelor controlul pierderilor şi reducerea cantităţii de apă nefacturată mentenanţa echipamentelor optimizarea costurilor de operare şi mentenanţă transport, ateliere şi depozite resurse umane Tratarea, colectarea, distribuţia şi evacuarea apei potabile şi a apei uzate necesită cantităţi mari de energie în aproape toate treptele proceselor. În ceea ce priveşte costul activităţilor de operare şi mentenanţă, costul cu energia este una din cele mai mari componente ale bugetului unui operator regional, după costul cu personalul. În acest context, compania implementează strategii de eficientizare a consumului de energie, planul de acţiune specific fiind axat pe cele două componente principale: sisteme acţionate electric şi sisteme de încălzire. Serviciul Tehnic, din cadrul Direcţiei Producţie este responsabil de implementarea strategiei de management a energiei.

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Scop:

Eficientizarea consumului de energie la nivelul ariei de deservire a operatorului. Obiective:

1) Informarea tuturor departamentelor din cadrul companiei, precum şi a secţiilor cu privire la modul în care echipa de management al companiei:

- anticipează impactul regionalizării asupra consumului general de energie

- recunoaşte nevoia de eficientizare a consumului de energie electrică

- va răspunde în timp util la creşterile anticipate ale consumului de energie,

după finalizarea investiţiilor în staţiile noi sau rehabilitate de tratare şi epurarea a apei, pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi în alte îmbunătăţiri. 2) Monitorizarea şi analiza consumurilor de energie electrică. 3) Identificarea îmbunătăţirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea optimizării consumului de energie electrică. 4) Identificarea unor oportunităţi de investiţii în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice. 5) Elaborarea/generarea de rapoarte privind managementul energetic 6) Implementarea propriu-zisă a iniţiativelor aprobate cu privire la eficientizarea consumului de energie electrică. 7) Elaborarea de rapoarte şi trimiterea lor conducerii companiei cu privire la activităţile şi acţiunile de management energetic desfăşurate la nivelul departamentelor şi secţiilor. Acţiuni :

1) Stabilirea echipei de management energetic. 2) Planificarea şi instruirea echipei de management energetic. 3) Planificarea, evaluarea şi folosirea rezultatelor acţiunilor finalizate şi raportate de echipa de management energetic. 4) Organizarea de campanii de informare a clienţilor cu privire la impactul previzionat asupra tarifelor, rezultat din creşterea consumului de energie după luarea în exploatare a lucrărilor de investiţii din staţiile de tratare şi epurare a apei şi extinderii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 5) Revizuirea şi/sau îmbunătăţirea procedurilor de monitorizare şi întreţinere a

echipamentelor energetice. 6) Compararea consumului specific de energie electrică cu a altor operatori regionali şi pregătirea unei prime evaluări a potenţialelor reduceri de consum de energie. 7) Pregătirea rezultatelor analizelor consumului de energie şi o primă estimare a eventualelor reduceri (rezultatele auditului energetic).

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

8) Identificarea, monitorizarea posibilelor diferenţe care pot surveni între consumurile reale de energie înregistrate după finalizarea Proiectului POS Mediu şi consumurile preconizate în Planul de evoluţie tarifară. 9) Revizuirea şi analiza tarifelor existente pentru energia electrică din fiecare locaţie şi alegerea unora optime. 10) Analiza posibilităţii de a procura energie electrică de la alţi furnizori (schimbarea furnizorului de energie electrică). 11) Identificarea unor oportunităţi de reducerea a consumului de energie electrică, prin minimizarea consumului în orele de vârf, cu tarif mare, (umplerea rezervoarelor în afara orelor de vârf). 12) Verificarea staţiilor de pompare şi asigurarea că vanele sunt închise sau deschise în mod corespunzător. 13) Acord asupra scopului şi a conţinutului raportului trimestrial şi anual privind managementul energetic. 14) Acordul asupra indicatorilor de performanţă privind eficienţa energetică şi a metodelor de calcul pentru toate localităţile în care compania îşi desfăşoară activitatea. 15) Estimarea costurilor şi a eventualelor câştiguri pentru fiecare opţiune de reducere a consumului de energie. 16) Stabilirea priorităţilor pentru implementarea eventualelor opţiuni de reducere a consumului de energie. 17) Propunerea unui program de implementare a opţiunilor prioritare selectate de reducerea consumului de energie. 18) Pregătirea şi prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale cu propunerile, justificate de reducere a consumului de energie electrică şi a valorilor indicatorilor de performanţă energetică. 19) Dezvoltarea Planului de implementare a iniţiativelor aprobate de reducere a consumului de energie electrică în toate localităţile în care compania îşi desfăşoară activitatea

STRATEGIA 19: Managementul nămolurilor și reziduurilor:

“Strategia privind managementul nămolurilor” a fost elaborată în variantă provizorie în cadrul contractului “Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructuriii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” de către SC BLOM România SRL şi este parte a strategiei generale de dezvoltare a companiei.

Scop

Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris
Forma juridic ă: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

Evaluarea opţiunilor pentru gestionarea nămolurilor ce vor rezulta în urma proceselor de tratare şi epurare a apelor uzate din aria de operare a Companiei de Apă, pe un orizont scurt, mediu şi lung de timp până la finele anului 2040.

Politica gestionării nămolurilor:

- Compania de Apă Oltenia îşi propune utilizarea durabilă a resurselor naturale, materializarea concretă a acestui principiu constând în asigurarea durabilă a serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată. - Problema depozitării finale şi a valorificării nămolului rezultat din staţiile de epurare se impune a fi o preocupare importantă a companiei deoarece pe lângă necesitatea conformării cu legislaţia din domeniu, rezolvarea problematicii nămolului influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii precum şi eficientizarea procesului de epurare. - Formarea nămolului în staţiile de epurare a apelor uzate din aglomerările unde compania este operator va fi o consecinţă a creşterii volumului de apă uzată colectată şi supusă epurării, precum şi a complexităţii procesului de epurare. - Pornind de la premisa că nămolul este un deşeu, strategia de eliminare urmăreşte prevenirea formării, minimizarea cantităţii şi valorificarea sa.

Un număr al alternativelor de eliminare finală şi/sau reutilizare a nămolurilor este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 1 – Strategia generală de gestionare a nămolului din staţiile de epurare ale Companiei de apă Oltenia:

Soluţia

Detalii

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

2013-2014

2015-2017

2018-2020

2021-2040

Utilizarea

Împrăştiere

70%

70%

70%

70%

nămolului

directă

pe