Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT

nrdin.

PARTILE CONTRACTANTE:
Intre:
SC SINCRON JOBS SRL cu sediul social in Bucuresti, str.Calea Vitan nr.206-208, sector 3,
inmatriculata la Reg.Comertului sub nr.J40/732/1998, avand cod fiscal RO10181982, tel.031.101.40.69
fax. 031-105.11.26, e-mail: scoala.sincron@yahoo.com, reprezentata de doamna SANDU LILIANA in
calitate de director al SC SINCRON JOBS SRL
si
Tutore, reprezentant legal

Elev

Numele si
prenumele:

Numele si
prenumele:

Posesor al BI /
Pasaport / CNP:

Nascut la data de:

Locul de munca:

Scoala absolvita:

Adresa e-mail:

Localitatea:

Telefon acasa:

Inscris in anul
scolar:

Telefon serviciu:

Clasa:

Telefon mobil:

Telefon elev:

Adresa:
a intervenit prezentul contract cu urmatoarele clauze:
CAPITOLUL I OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie activitatea anuala de pregatire scolara a elevilor prin
asigurarea unor conditii optime de derulare a procesului de invatamant si responsabilizarea partilor
implicate in educatie, desfasurat la sediul Scolii Primare SINCRON din Calea Vitan nr.206-208, sector
3, Bucuresti.
CAPITOLUL II DURATA CONTRACTULUI
Art.2.1. Prezentul contract se incheie pe durata scolarizarii elevului in unitatea de invatamant , respectiv
1 an scolar (10 luni) mai precis septembrie 2016 iunie 2017. Structura anului scolar este reglementata
de M.E.N.C.S.

CAPITOLUL III OBLIGATIILE PARTILOR


Art.3.1. Scoala se angajeaza:
a. sa asigure elevului spatiul, cadrul organizatoric si logistic necesar procesului educational in
conditiile legii;
b. sa ofere servicii educationale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de M.E.N.C.S., punand
la dispozitia parintelui materiale informative referitoare la sistemul de invatamant;
c. sa raspunda de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de
protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor;
d. sa asigure securitatea si siguranta elevilor in incinta spatiului scolar, precum si in deplasarile
organizate de unitatea de invatamant;
e. sa coopereze cu toate institutiile si structurile de ale caror servicii beneficiaza si de care depinde
bunul mers al procesului de invatamant;
f. sa dea dovada de respect si consideratie in relatiile cu elevii si parintii acestora/reprezentantii lor
legali, intr-un raport de egalitate;
g. sa nu desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica, viata privata si familiala a
elevului;
h. sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situatie speciala legata de educatia elevului;
i. sa stabileasca si sa puna in aplicare, de comun acord cu parintii, calendarul intalnirilor periodice;
j. sa asigure accesul la educatie, in limitele planului de scolarizare si in functie de efectivele
planificate;
k. sa asigure transparenta tuturor activitatilor organizate si derulate de scoala;
l. sa recompenseze sau sa sanctioneze obiectiv rezultatele si conduita elevilor;
m. sa anunte, cel mai tarziu la sfarsitul anului scolar in curs despre eventualele modificari de
inscriere sau reinscriere a elevilor ori a taxelor scolare pentru anul scolar urmator.
Art.3.2. Parintele/tutorele/reprezentantul legal se angajeaza:
a. sa prezinte documentele cerute de scoala, in original (copii traduse si legalizate daca este cazul)
pentru inscriere sau reinscriere, inaintea inceperii anului scolar;
b. sa aduca la cunostinta in termen de 5 zile orice modificare in datele de identitate ale parintelui
sau elevului;
c. sa puna in vedere elevului, in calitatea sa de parinte, sa respecte toate regulamentele stabilite de
conducerea scolii, decizii interne, instiintari, ordine, etc., precum si purtarea insemnelor scolii;
d. sa dea curs solicitarii conducerii institutiei de invatamant, ori de cate ori este necesar, de a se lua
masuri cu privire la conduita sau situatia scolara a elevului;
e. sa-si asume impreuna cu elevul responsabilitatea pentru orice fapta a acestuia in afara scolii care
ar putea prejudicia imaginea acesteia;
f. sa asigure frecventa zilnica si tinuta decenta a elevului la cursuri informand scoala de indata ce
se impune absenta acestuia de la program;
g. sa comunice permanent cu scoala folosind toate mijloacele puse la dispozitie de aceasta;
h. sa-si asume responsabilitatea promovarii in educatia elevului a normelor de conduita sustinute de
scoala;
i. sa ia legatura cu invatatoarea cel putin o data pe luna pentru a cunoaste evolutia copilului;
j. sa trateze cu respect si consideratie institutia scolara si pe reprezentantii acesteia integrandu-se in
comunitatea educationala a scolii;
k. sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al Scolii Primare Sincron;
l. sa aduca la cunostinta, prin cerere inregistrata la secretariatul scolii cu cel putin 20 de zile
inainte, retragerea elevului din scoala;
m. sa suporte contravaloarea daunelor pricinuite de elev;
n. sa onoreze toate obligatiile financiare la care s-a angajat;
o. sa nu agreseze fizic, psihic sau verbal personalul unitatii de invatamant;
2

Art.3.3. Elevul se angajeaza:


a. sa respecte unitatea scolara si insemnele ei;
b. sa nu aduca jigniri ori sa manifeste agresivitate in limbaj si comportament fata de colegi si fata
de personalul unitatii de invatamant, lezand in orice mod imaginea publica a acestora;
c. sa frecventeze regulat cursurile, conform programului din orar participand la toate activtatile
scolii, raspunzand solicitarilor legate de procesul educational;
d. sa nu paraseasca incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor fara avizul
cadrului didactic;
e. sa aiba un comportament care sa nu afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea
celorlalti colegi din unitatea scolara;
f. sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al unitatii de invatamant, regulile de
circulatie, normele de securitate si sanatate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor
precum si normele de protectie a mediului;
g. sa nu distruga documentele scolare: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliul educational etc.;
h. sa aiba o tinuta vestimentara personala si o conduita decenta si neagresiva;
i. sa nu provoace sau sa participe la acte de violenta in unitatea de invatamant cat si in afara ei;
j. sa nu aduca sau sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care prin continutul lor atenteaza
la independenta si integritatea tarii care cultiva violenta si intoleranta;
k. sa nu introduca si sa nu faca uz in perimetrul scolii de orice tipuri de produse pirotehnice
(pocnitori, brichete etc.) care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a colegilor
si personalului unitatii de invatamant;
l. sa nu detina sau sa comercializeze in perimetrul si in afara unitatii de invatamant substante
interzise, bauturi alcoolice, tigari etc.;
m. sa pastreze in buna stare materialele didactice si auxiliare, precum si bunurile scolii (carti de la
biblioteca scolii, mobilierul scolar si sanitar, spatiile de invatamant,etc.;
n. sa prezinte zilnic parintilor caietul de comunicari;
CAPITOLUL IV TAXA DE SCOLARIZARE
Art.4.1. Scoala Primara Sincron nu percepe taxa de inscriere.
Art.4.2. Taxa de scolarizare este compusa din taxa pentru educatie si costul serviciilor de masa si
supraveghere. Aceasta se achita in lei, iar plata se face numai prin casieria unitatii conform scadentarului
din Anexa 2 si a variantei de program alese.
Art.4.3. Cuantumul taxei lunare este stabilit pentru intregul an scolar fara a interveni modificari pe
parcursul acestuia;
Art.4.4. Pentru alte variante de program, personalizate sau transferuri in timpul anului de la alte unitati
scolare valoarea taxei de scolarizare si perioada de plata este specificata in Anexa la prezentul contract.
A. VALOARE TAXA AN SCOLAR 2016 2017
Clasa pregatitoare
Varianta 1:
Program : 07.00 13.30 = 7000 lei / an
Varianta 2:
Program : 07.00 16.30 = 8500 lei / an
Varianta 3:
Program : 07.00 19.00 = 9000 lei / an
3

Clasele I-IV
Varianta 1:
Program : 07.00 13.30 = 7200 lei / an
Varianta 2:
Program : 07.00 16.30 = 8700 lei / an
Varianta 3:
Program : 07.00 19.00 = 9200 lei / an
* variantele de program sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul contract.
1. Pentru toate variantele de program, taxa scolara se achita integral pentru cele 10 luni ale anului
scolar respectiv perioada septembrie iunie.
2. Taxa pentru educatie este fixa, se achita pentru tot anul scolar fiind defalcata pe 10 luni. Din
aceasta taxa nu se scad absentele elevului (motivate sau nu) avand in vedere ca activitatea
didactica se desfasoara indiferent de numarul de copii prezenti. n conditii de boal pe perioad
ndelungat (minimum o lun) sau alte evenimente extraordinare, care duc la imposibilitatea
prezentei la ore a copilului, cuantumul taxei se poate reduce la jumatate, n baza unei cereri
scrise, cu precizarea perioadei si a motivului care a dus la absentarea copilului si numai dupa
aprobarea in Consiliul de Administratie.
3. In caz de absen a copilului de la scoala (motivata sau nu) se va acorda scutire numai de la plata
costului mesei corespunzator perioadei de absenta si numai in urma cererii scrise a
printelui/tutorelui (se va completa formularul tip). La calcularea sumei pentru scutirea de plat a
serviciilor de masa se va ine cont de scadentarul din Anexa 2.
4. Pentru nscrierile fcute pe parcursul anului, suma de plat se va calcula astfel: pentru luna in
curs daca inscrierea se face pana la data de 15 a lunii se va achita taxa de educatie intreaga iar
daca inscrierea se face dupa data de 15 a lunii se va achita jumatate din taxa de educatie. Pentru
restul perioadei incepand cu luna urmatoare pana la sfarsitul anului scolar se va achita taxa
intreaga conform variantei de program alese, specificate in scadentarul din Anexa 2. Costul
serviciilor de masa se va calcula strict pentru perioada de timp din ziua inscrierii pana la
ncheierea anului scolar.
B. TAXA DE SCOLARIZARE INCLUDE
1.
2.
3.
4.
5.

toate cursurile obligatorii pentru invatamantul primar din curriculum M.E.C.S.


cinci ore de limba engleza pe saptamana;
o ora de limba franceza pe saptamana;
servicii de masa si supraveghere in functie de variantele de program alese;
aprofundarea materiei predate in programul de dimineata si efectuarea temelor pentru variantele
de program 2 si 3;
6. control si asistenta medicala;
7. monitorizare permanenta prin firma de paza si protectie;
C. MODALITATI DE PLATA
-

1. Termene de plata:
lunar, data scadenta este 05 a lunii in curs, conform scadentarului din Anexa 2;

in avans pentru 5 luni se aplica o reducere de 2 %;

in avans pentru tot anul scolar se aplica o reducere de 4 %;


4

a -contributia pentru luna septembrie se plateste odata cu depunerea formularului de inscriere


si este nereturnabila in cazul renuntarii sau transferului;
b -reducerea se aplica doar la taxa pentru educatie exceptand costul mesei (aferent variantei
de program ales).
2. In situatia in care se doresc alte termene sau conditii de plata si conducerea scolii este de acord,
se va incheia un act aditional la contract care sa cuprinda conditiile, termenele si transele de plata
convenite;
3. Reduceri:
- se acorda reducere de 5% pentru familiile cu doi copii si 10% pentru familiile cu trei sau
mai multi copii inscrisi la Scoala Primara Sincron. Reducerile se aplica la al doilea
(respectiv al treilea copil) numai la taxa pentru educatie nu si la costul aferent meselor.
4. Penalitati:
- intarzierea platilor fata de termenul stabilit se penalizeaza cu 0,15% /zi calendaristica
aplicata la suma neachitata;
- la intarzierea platii cu maxim o luna de la data scadenta Scoala Primara Sincron isi
rezerva dreptul de a intrerupe colaborarea cu dumneavoastra caz in care elevul nu va
mai fi admis sa ia parte la activitatea scolara;
5. Restituiri:
- In situatia in care intervine transferul / retragerea elevului / elevei din scoala inainte de
terminarea anului scolar iar taxa de scolarizare a fost achitata deja pentru luna in curs sau
in avans pentru tot anul (sau semestrul) restituirea diferentei din taxa de scolarizare se va
face astfel:
*pentru luna in curs taxa pentru educatie va fi retinuta, iar costul serviciilor de masa,
pentru perioada in care elevul nu se mai prezinta la cursuri, va fi restituit;
*pentru perioada achitata in avans, incepand cu luna urmatoare celei in curs, taxa de
scolarizare (taxa de educatie plus costul mesei) va fi restituita in totalitate.
Restituirea se va face termen de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de
retragere a elevului.
- Zilele de absentare ale elevului sunt motivate doar cu un certificat medical si sunt scutite
numai de la plata costului pentru masa.
D. CHELTUIELI SUPLIMENTARE
1.
2.

Suportul educational (manuale scolare, caiete speciale, fise de lucru, etc.) se achizitioneaza in
luna septembrie prin intermediul scolii urmand ca plata sa se faca in perioada 01-15 septembrie.
Contravaloarea suportului educational nu se returneaza;
Contributia pentru:
- participarea la diferite concursuri;
- insemnele scolii (insigna, vesta, etc), care este nereturnabila;
- participarea la spectacole, excursii, tabere;
- activitatile optionale din programul de dupa amiaza (dans, teatru, inot, etc.)

CAPITOLUL V ALTE CLAUZE


Art.5.1. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai prin act aditional.
Art.5.2. Scoala isi rezerva dreptul de a modifica anual taxele prin decizia Consiliului de Administratie.
Art.5.3. Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele conditii: de drept, prin acordul partilor, la
cererea unei parti prin notificare scrisa, in cazul nerespectarii de catre elev a R.O.I., prin decizie a
Consiliului de Administratie, in cazul in care se descopera declaratii si documente neconforme cu
realitatea in actele depuse la dosar fara a se solicita eliberarea acestora sau a altor documente de scoala,
transferul elevului la alta unitate de invatamant, in cazul in care parintele semnatar decade din drepturile
5

parintesti, in cazul neachitarii taxei scolare la termen. Termenul de notificare intre parti este de 15 zile
inainte de data incetarii prezentului contract.
Art.5.4. Termenii prezentului contract sunt confidentiali si nu pot fi facuti publici decat cu acordul scris
al ambelor parti.
Art.5.5. Beneficiarul autorizeaza pe prestator sa prelucreze datele cu caracter personal din prezentul
contract pentru informari si comunicari efectuate prin posta, e-mail, fax sau alte mijloace.
CAPITOLUL VI LITIGII
Art.6.1. Orice neintelegere dintre parti, aparuta din derularea sau interpretarea prezentului contract, se
va solutiona pe cale amiabila in cadrul Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral al unitatii
de invatamant. In caz contrar rezolvarea litigiilor se va face prin instantele judecatoresti competente din
Romania, Bucuresti.
CAPITOLUL VII FORTA MAJORA
Art.7.1. Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii prezentului
contract, care impiedica executarea acestuia si este invocata de una din parti este considerata forta
majora, asa cum este ea definita de lege si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE
Art.8.1. Elevul poate participa la procesul de invatamant numai in momentul semnarii contractului si
achitarii taxelor scolare la termenele stabilite in prezentul contract.
Art.8.2. Elevului care inregistreaza restante la plata taxelor scolare, nu i se vor elibera actele de studii,
conform legii. Elevul va primi actele de studiu doar in momentul in care are achitate toate obligatiile
financiare fata de scoala (taxe scolare, manuale, etc.), conform prezentului contract.
Art.8.3. Contractul se supune de drept si fara nici o alta formalitate modificarilor care vor interveni in
privinta cadrului financiar sau legislativ. In cazul in care aceste modificari vor face ca prevederile
contractului sa devina incompatibile cu noul context financiar sau legislativ, acesta va fi modificat
conform legii sau fluxului financiar .
Art.8.3. Scoala isi rezerva dreptul de a-si schimba numele, sediul sau emblema.
Art.8.4. Angajament al beneficiarului:
- Mentionez ca sunt de acord cu modul in care este organizata scoala, cu spatiile si facilitatile pe
care le pune la dispozitie. Sunt de acord sa respect prevederile din Regulamentul de Ordine Interioara al
Scolii Primare Sincron si din prezentul contract, de continutul carora am luat la cunostinta.
Art.8.5. Prezentul contract a fost incheiat azi ________________, data semnarii, in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte, ambele cu valoare de original.
SC SINCRON JOBS SRL
Scoala Primara SINCRON

PARINTE
(tutore, reprezentant legal)

Director,

______________________

___________________

_____________________

ANEXA nr. 1
la Contractul nr.

din

1. Varianta 1 program scurt 07:00 13:30


Tarif: 7000 lei/an pentru Clasa 0
si
7200 lei/an pentru Clasa 1-4
In acest tarif sunt incluse: micul dejun, ore de curs cu programa scolara conform MECS, limba engleza,
masa de pranz, monitorizarea si evaluarea permanenta a copilului, supraveghere medicala.
PROGRAM
07.00-08.10 sosirea elevilor si servirea micului dejun;
08.10-13.00 ore de curs;
13.00-13.30 servirea mesei de pranz si plecarea elevilor.
2. Varianta 2 program mediu 07:00 16:30
Tarif: 8500 lei/an pentru Clasa 0
si
8700 lei/an pentru Clasa 1-4
In acest tarif sunt incluse: micul dejun, ore de curs cu programa scolara conform MECS, limba engleza,
limba franceza, masa de pranz, monitorizarea si evaluarea permanenta a copilului, supraveghere medicala,
efectuarea temelor si lucru suplimentar pentru aprofundarea cunostintelor, gustarea de dupa amiaza si activitati
optionale.
PROGRAM
07.00-08.10 sosirea elevilor si servirea micului dejun;
08.10-13.00 ore de curs;
13.00-13.30 servirea mesei de pranz ;
13.30-16.00 program de somn, efectuarea temelor, activitati optionale;
16.00-16.30 gustarea de dupa amiaza si plecarea elevilor.
3. Varianta 3 program prelungit 07:00 19:00
Tarif: 9000 lei/an pentru Clasa 0
si
9200 lei/an pentru Clasa 1-4
In acest tarif sunt incluse: micul dejun, ore de curs cu programa scolara conform MECS, limba engleza,
limba franceza, masa de pranz, monitorizarea si evaluarea permanenta a copilului, supraveghere medicala,
efectuarea temelor si lucru suplimentar pentru aprofundarea cunostintelor, gustarea de dupa amiaza si activitati
optionale, gustarea de seara si activitati recreative.
PROGRAM
07.00-08.10 sosirea elevilor si servirea micului dejun;
08.10-13.00 ore de curs;
13.00-13.30 servirea mesei de pranz ;
13.30-16.00 program de somn, efectuarea temelor, activitati optionale;
16.00-16.30 gustarea de dupa amiaza;
16.30-18.00 pregatire suplimentara, aprofundarea materiei, activitati recreative;
18.00-18.15 gustare;
18.15-19.00 plecarea elevilor.
Programul educativ pentru intervalul orar 08:10 13:00 este obligatoriu. In acest interval se deruleaza
toate orele prevazute in curriculum national al MECS
Programul de dupa amiaza cuprinde ore dedicate efectuarii temelor sau a unor exercitii pentru a fixa
materia predata in programul de dimineata, precum si stiudiul individual pentru a ajuta elevii sa-si
dezvolte capacitatea de a invata in stilul si ritmul propriu. Acest program este coordonat de cadrul
didactic al fiecarei clase.
SC SINCRON JOBS SRL
Scoala Primara SINCRON
_______________________
Director,
_______________________

PARINTE
(tutore, reprezentant legal)
______________________
_______________________

ANEXA nr. 2
la Contractul nr. din
Scadenar pentru plata lunar clasele 1-4, anul colar 2016 2017
Nr
crt

LUNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

DATA
scadenta
05 sept 2016
05 oct 2016
05 nov 2016
05 dec 2016
05 ian 2017
05 feb 2017
05 mart 2017
05 apr 2017
05 mai 2017
05 iun 2017

TOTAL de PLATA

Nr.
zile/
luna

15
20
17
11
17
15
23
14
22
16

varianta 1
Taxa
educatie
lei

Cost
masa
lei

567
567
567
567
567
567
567
567
567
567

135
180
153
99
153
135
207
126
198
144

5670

Clasa I-IV-variante
varianata 2

varianata 3
Cost
masa
lei

1530

TOTAL Taxa
Cost TOTAL Taxa
LUNA educatie Masa LUNA educatie
lei
lei
lei
lei
lei
702
850
700
150
733
747
900
700
200
733
720
870
700
170
733
666
810
700
110
733
720
870
700
170
733
702
850
700
150
733
774
930
700
230
733
693
840
700
140
733
765
920
700
220
733
711
860
700
160
733
7200
7000
1700
8700
7330

7200

8700

9200

165
220
187
121
187
165
253
154
242
176
1870

TOTAL
LUNA
lei
898
953
920
854
920
898
986
887
975
909
9200

taxa de educatie este fixa;


in costul mesei nu sunt incluse vacantele scolare si zilele libere legale;
din costul mesei se scad doar absentele elevului (motivate sau nemotivate)
2. Informatii privind natura si costul mesei
VARIANTA de PROGRAM
1
07.00-13.30 9,00 lei /zi
Mic dejun
Supe/Ciorbe
Fel de Baza
Salata
Fructe

SC SINCRON JOBS SRL


Scoala Primara SINCRON
_____________________
Director,

2
07.00-16.30 10,00 lei /zi
Mic dejun
Supe/Ciorbe
Fel de Baza
Salata
Fructe
Gustare de dupa amiaza

3
07.00-19.00 11,00 lei /zi
Mic dejun
Supe/Ciorbe
Fel de Baza
Salata
Fructe
Gustare de dupa amiaza
Gustare de seara

PARINTE
(tutore, reprezentant legal)
______________________
______________________

*n momentul stabilirii i publicrii Structurii anului colar 2016-2017 de ctre Ministerul Educaiei
Naionale, pot aprea mici diferene n plus sau n minus la zilele de curs ce vor afecta doar costul mesei dac
va fi cazul iar prezenta anex va fi actualizat i corectat printr-un act adiional la contract.