Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

PROGRAMA ANALITIC / FIA DISCIPLINEI


1. Date despre program
Instituia de nvmnt superior

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

Facultatea
Departamentul

LIMBI SI LITERATURI STRAINE


LIMBI MODERNE

Domeniul de studii
Ciclul de studii

LIMBA SI LITERATURA
LICENTA

Programul de studii/calificarea

LIMBA SI LITERATURI MODERNE

2. Date despre disciplin


Denumirea disciplinei
ANTROPOLOGIE LINGVISTICA
Titularul activitilor de curs
Prof. Univ. dr. VIOLETA NEGREA
Titularul activitilor de seminar
Anul de studiu
II
Semestrul
II
Tipul de evaluare
examen
Categoria formativ a disciplinei
DF - fundamental, DD - n domeniu, DS - de specialitate, DC - complementar
Regimul disciplinei
Categoria de opionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impus), DA - opional (la alegere), DL - facultativ (liber aleas)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
Numr de ore pe sptmn
Curs 2
Seminar
Totalul de ore din planul de
Curs 28
Seminar
nvmnt

Laborator
Laborator

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numrul de credite

116
144
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


Curriculum
Antropologie lingvistic
Competene - competene profesionale/transversale
5. Condiii (acolo unde este cazul)
Desfurare a cursului
Desfurare
Seminar
aplicaii
Laborator
Proiect
6. Competene specifice acumulate
competene cognitive; competene funcional-acionale;
Competene
profesionale
analiz cognitiv i evaluare axiologic
autonomie i responsabilitate n activitatea profesional;
acceptarea evalurii/criticii constructive din partea celorlali;
Competene
transversale
munca n echip
dezvoltare personal
1/3

DF
DO

Proiect
Proiect

ore
42
42
12
8
2
-

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR


7.

Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


dezvoltarea competenelor cognitive/expresie n domeniul obiectului de
Obiectivul general al disciplinei
studiu
formarea abilitilor de studiu, cercetare individual/echip
completarea vocabularului i abilitii de nelegere/exprimare n
domeniul specializat al cursului
Identificarea utilitii practice a cunoaterii domeniului din perspectiv
Obiectivele specifice
profesional
Dezvoltarea cantitativ i calitativ a vocabularului de specialitate n
domeniul antropologiei lingvistice
8. Coninuturi
Curs
Obiectul antropologiei lingvistice
Definitii i practici lingvistice

Nr. ore

1. Discipline i domenii de cercetare concurente


Socio-lingvistica,
neurolingvistica,
etnografia,
psihologie
2. Antropologie i identitate cultural
Cultura i societatea; cunoaterea; comunicarea; cultura
ca mediator; cultura practic; cultura participrii
3. Cultur: percepii, definiii, evoluii
Teorii, coli i curente
4. Antropologie lingvistic versus lingvistic
antropologic
Taxonomille culturii lingvistice
5. Principii, metode i tehnici de cercetare
Metoda etnografic: participant/observator; interviul;
interactivitatea limbajului scris; de la scriere la
nregistrarea digital; cuvntul unitate de analiz
antropologic
6. Beneficiile analizei lingvistice
Semantica i relaia dintre semne; proprietile suntelui
lingvistic; foneme i morfeme; morfologie i
contextualizare; metalingvistic
7. Filozofie lingvistic
Percepii filosofice ale limbii; teoria actului lingvistic;
naturii nelesului i cogniiei; relaia dintre limb i
realitate; limba i condiia uman
8. Diversitatea lingvistic
Limba ca parte a culturii; semnificaii politice, sociale,
economice i culturale.
9. Relativism lingvistic
relativizarea lingvistic; limb, limbaj, varietate
lingvistic; repertoriu lingvistic; limbajul comunitii,
heteroglossia; ideologia limbii
10. Lingvism i metalingvism
Analiza unitilor lingvistice ale fonemelor i
morfemelor din perspectiv structuralist; rolul
morfologiei nominale i verbale asupra discursului
lingvistic; Relaia dintre structura gramatical, valorile
informaiei i funcia metalingvistic
11. Lingvism i paralingvism
Actul locutor, ilocutor, perlocutor
12. Politici lingvistice i standardizare
terminologic
Repere cronologice, geografice i politice

2
2
2
2

2
2

Metode de predare
Predare comunicativfuncional, bazat pe
principiul specializrii,
corelarea
receptrii/exprimrii;
brainstorming

Observaii
Se folosesc mijloace
audio-vizuale

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR


13. Limbi construite; limbi artificiale
Coduri ale comunicrii umane; inginerie lingvistic;
2
limbi auxiliare; limbi artistice
Bibliografie
Note de curs, Violeta Negrea
Levi-Strauss, Claude. Structural Anthropology. New York
Negulescu, P.P. Geneza formelor culturii
Blaga, Lucian, 1996, Trilogia culturii, Humanitas
Aplicaii (Seminar/laborator/proiect)

Nr. ore

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
9.

Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n vederea stabilirii coninuturilor, alegerii metodelor de predare/nvare titularii disciplinei au organizat mai multe
ntlniri cu reprezentani din domeniul administraiei publice. De asemeneea, la discuiile legate de stabilirea
coninuturilor formative ale disciplinei au participat i alte cadre didactice din domeniu, n vederea identificrii
ateptrilor angajatorilor din domeniu i coordonrii cu alte programe similare din cadrul altor instituii de nvmnt
superior.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota


final

Lucrare scris

60%

Curs

exprimare clar, bine structurat, care


dezvolt puncte de vedere bine
argumentate; tratare complex a
subiectului, cu sublinierea punctelor de
vedere; stil adecvat
Coordonarea muncii n echip

Seminar
Laborator
Proiect
Evaluare de ctre studeni
30 %
Participare
Argumente aduse din bibliografia obligatorie
10%
activ la curs
Standard minim de performan: exprimare n mesaje scurte i simple; redactare de text coerent, argumentat, pe temele
coninuturilor cursului

Data completrii
17.09.2013
Data avizrii n departament

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Semntura directorului de departament