Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea

Ştefan cel Mare


Suceava

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei
Ciclul de studii Licenţă
Programul de studii/calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar /
Profesor învăţământ primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină


Denumirea disciplinei Limba română
Titularul activităţilor de curs Lector drd. Ignătescu Otilia
Titularul activităţilor de seminar Lector drd. Ignătescu Otilia
Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare E
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei DS
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)


I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator 0 Proiect 0
I b) Totalul de ore pe semestru din 2x14=28 Curs 1x14=14 Seminar 1x14=14 Laborator Proiect
planul de învăţământ

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore


II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8
II d)Tutoriat 2
III Examinări 33
IV Alte activităţi:

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 20


Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 81
Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


Curriculum Limba română
Competenţe C1. Proiectarea programelor/ activităţilor instructiv-educative pentru diferite niveluri şi grupuri
educaţionale
C3. Evaluarea programelor/activităţilor instructiv-educative
C6. Elaborarea de analize, studii şi cercetări şi valorificarea acestora în practica profesională

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


Desfăşurare a cursului  resurse procedurale: expunerea, prelegerea, prelegerea cu oponent,
prelegerea-dezbatere, prelegerea intensificată, explicația,, problematizarea,
conversaţia, demonstraţia; moduri de organizare: frontal, individual, pe
grupe.
 resurse materiale: laptop+videoproiector, prezentări ppt, tabele, fişe de lucru;
Desfăşurare Seminar  resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, dezbaterea,
aplicaţii brainstorming-ul, problematizarea, metodele specifice gândirii critice şi
învăţării prin cooperare, demonstraţia, expunerea, proiectul, studiul de caz
etc.; moduri de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi.
 resurse materiale: laptop+videoproiector, prezentări ppt, tabele, fişe de lucru,

1/4
Programa analitică / Fişa disciplinei

fişe de evaluare, manuale de limba şi literatura română pentru învăţământul


primar, culegeri de texte, culegeri de exerciţii.

Laborator 
Proiect 

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe
C1. Proiectarea programelor/ activităţilor instructiv-educative pentru diferite niveluri şi grupuri educaţionale
profesionale
C2. Implementarea /realizarea programelor/activităţilor educaţionale
Competenţe CT1. Aplicarea valorilor, principiilor şi a normelor de deontologie
transversale profesională specifice domeniului ştiinţelor educaţiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea și aplicarea în comunicarea orală/scrisă a normelor ortografice,
ortoepice şi morfologice actuale;
Obiective specifice Prezentarea limbii ca sistem complex de mecanisme funcţionale în care fonetica,
lexicul, punctuaţia, gramatica se află într-o perfectă corelaţie;
Prezentarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice actuale;
Formarea capacităţilor necesare utilizării corecte, în exprimare, a lexicului şi a
structurilor gramaticale;
Cultivarea limbii române literare, atât sub aspect gramatical, cât şi sub aspect
stilistic;
Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.

8. Conţinuturi
Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii
1. 1 Studiul limbii române de ieri și de azi. 14 expunerea,
Dicționarele limbii române prelegerea, prelegerea
2. Introducere în studiul ortografiei. Principiile cu oponent,
ortografiei românești prelegerea-dezbatere,
3. Norme ortografice, ortoepice și morfologice prelegerea
actuale (semnele grafice și ortografice, semnele de intensificată,
punctuație, reguli de scriere și pronunțare literară) explicația,,
4. Norme ortografice, ortoepice și morfologice problematizarea,
actuale (scrierea cu literă mică sau mare, scrierea conversaţia,
derivatelor, compuselor, locuțiunilor și grupurilor demonstraţia
de cuvinte)
5. Norme ortografice, ortoepice și morfologice
actuale (norme morfologice)
6. Enunțul. Tipuri de enunțuri în funcție de scopul
comunicării
7. Discursul. Tipuri de discurs

Bibliografie
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic
al limbii române, (DOOM), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române (GALR), vol. I.
Cuvântul, vol. II. Enunțul, coordonator Valeria Guțu Romalo, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române, (GBLR),
coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010
Bidu-Vrânceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas Educaţional,
2005
Bidu-Vrânceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Cuvinte şi sensuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Albatros, 1982
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, vol.I. Fonetica. Fonologia, Morfologia, vol. II Vocabularul,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985
Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia (TG), Iaşi, Institutul European, 1999
Programa analitică / Fişa disciplinei

Ghiţă, Iulian, Sinteze şi exerciţii lexicale, lingvistice şi stilistice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995
***Gramatica limbii române (GA), vol. I, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Republicii Populare
Române, 1963
Hristea, Theodor (coordonator), Sinteze de limba română, Bucureşti, Editura Albatros, 1984
Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978
Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Humanitas
Educaţional, 2003

Bibliografie minimală
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic
al limbii române, (DOOM), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române, (GBLR),
coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române: caiet de
exerciții, (GBLR), coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010
Hristea, Theodor (coordonator), Sinteze de limba română, Bucureşti, Editura Albatros, 1984

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii


1. 1 Studiul limbii române de ieri și de azi. 14 explicaţia, exerciţiul,
Dicționarele limbii române. Aplicații conversaţia euristică,
2. Introducere în studiul ortografiei. Principiile dezbaterea,
ortografiei românești. Aplicații brainstorming-ul,
3. Norme ortografice, ortoepice și morfologice problematizarea,
actuale. Exerciții aplicative metodele specifice
4. Norme ortografice, ortoepice și morfologice gândirii critice şi
actuale. Exerciții aplicative învăţării prin
5. Norme ortografice, ortoepice și morfologice cooperare,
actuale. Exerciții aplicative demonstraţia,
6. Enunțul. Tipuri de enunțuri în funcție de scopul expunerea, proiectul,
comunicării. Aplicații studiul de caz etc.
7. Discursul. Tipuri de discurs. Aplicații

Bibliografie
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic
al limbii române, (DOOM), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române: caiet de
exerciții, (GBLR), coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010
Andrei, Mihai, Ghiţă, Iulian, Limba română. Fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1983
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, ediţia a III-a, Bucureşti, Humanitas, 2001
Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Coresi, 1994
Popescu, Florin D.(coordonator), Limba română. Limbă şi stil, punctuaţie şi ortografie, vocabular, fonetică şi
fonologie, gramatică (morfologia), manual pentru clasele a IX-a şi a X-a (şcoli normale, licee şi clase cu profil
umanist), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994
Popescu, Ştefania, Gramatică practică a limbii române, ediţia a V-a, revăzută, Bucureşti, Editura Orizonturi, 1995
Rudică, Elena, Trandafir, Maria, Limba română. Culegere de exerciţii şi teste, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi,
Polirom, 1997
Sârbu, Richard, Bârgău, Cosmina, Limba română. Ghid de lexicologie, Timişoara, Editura Marineasa, 2005

Bibliografie minimală
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române, (DOOM), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii române:
caiet de exerciții, (GBLR), coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei au fost elaborate ca urmare a consultării programelor de studii similare din ţară, a
aşteptărilor şi evaluărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Asociaţiei Învăţătorilor Suceveni.
Programa analitică / Fişa disciplinei

10. Evaluare
Pondere din nota
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare
finală
Curs în concordanţă cu obiectivele formulate Test docimologic. 50%
în concordanţă cu obiectivele formulate Test docimologic, 50%
Seminar
portofoliu, eseu.
Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 Standarde minime pentru nota 5:
 cunoaşterea şi aplicarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice, de punctuaţie;

Standarde minime pentru nota 10:


- cunoaşterea şi aplicarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice, de punctuaţie;
- cunoştinţe certe şi profund argumentate privitoare la faptele de limbă studiate;
- explicarea şi argumentarea soluţiilor propuse;
- parcurgerea bibliografiei;

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului