Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad,,

Horia, Neamt

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU FUNCŢIA DE DIRIGINTE


Pentru anul şcolar 2019 / 2020
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu
numărul ……., se încheie astăzi, …………., prezenta fişă a postului pentru funcţia de diriginte:
Numele şi prenumele ……………………………………………………….
Specialitatea: ……………………………………………………………….
Încadrarea: titular / suplinitor / detaşat / cadru didactic asociat
Profesor diriginte la clasa: …………………….
Cerinţe:
- studii:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
- vechime ………….........................
- grad didactic …………………….
Relaţii profesionale (de serviciu):
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisia metodică a diriginţilor;
Dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ.
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi / concursuri / festivaluri etc, la care participă ca delegat.
Program de lucru:
- zilnic, după orarul stabilit de conducerea unităţii şcolare.
I. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE
 desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează;
 activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi
orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată activităţile cuprind
şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică,
educaţia antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale
strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite cu ministerul tutelar, cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii;
 desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu
specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi;
 dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, pentru a se asigura o comunicare constantă,
promptă şi eficientă cu părinţii.

II. DIRIGINTELE ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:


1. organizează şi coordonează:
 activitatea colectivului de elevi: numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, îi repartizează sarcini şi
organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
 activitatea consiliului clasei: stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00 pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
 şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul: organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura
pe grupe, individual sau în plen, se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi cu măsurile care vizează progresul şcolar al
copiilor lor şi îi informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul acestora, despre potenţialele situaţii de corigenţe,
de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare;
 acţiuni educative de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei, în funcţie de particularităţile
colectivului de elevi;
 activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia
2. monitorizează:
 situaţia la învăţătură a elevilor şi gradul de înţelegere a îndatoririlor şcolare, în vederea iniţierii cu consiliul clasei, a unor
programe de consultaţii cu părinţii;
 frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absentării unor elevi şi informează familia elevului săptămânal; motivează absenţele
elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum
şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
 participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
 comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
 participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
 nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;
3. colaborează:
 cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informare cu
privire la activitatea elevilor, pentru soluţionrea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care
vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevii, în vederea armonizării influenţelor educative;
 cu consilierul şcolar, în activităţile de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
 cu conducerea şcolii pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale
cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în
scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de
elevi;
 cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei, pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele
importante în care aceştia sunt implicaţi, şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare, a actelor de studii ale elevilor clasei şi pentru
completarea/actualizarea datelor referitoare la aceştia;
4. informează:
 elevii şi părinţii acestora despre:
 prevederile ROFUÎP şi ale regulamentului intern al şcolii;
 reglementările referitoare la examene/evaluări naţionale, metodologia de continuare a studiilor şi cu privire la alte
documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
 părinţii despre:
 situaţia şcolară, comportamentul elevilor, frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor lunare cu
părinţii, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;
 situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; se va realiza informarea în
scris;
 rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare (părinţii vor fi felicitaţi în
scris);
5. alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau
cu fişa postului.
III. RESPONSABILITĂŢILE DIRIGINTELUI:
 preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care se desfăşoară activitatea elevilor cărora le este diriginte şi
răspunde de păstrarea şi modernizarea bunurilor cu care este dotată aceasta, alături de elevi, părinţi şi consiliul
clasei;
 completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a
acestuia;
 stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu
reglementările ROFUÎP;
 aplică, dacă este cazul, pe baza consultării cu directorul, sancţiuni elevilor în conformitate cu ROFUÎP;
 calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;
 realizează ierarhizarea elevilor la sfârşitul anului şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;
 înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul anului şcolar;
 propune consiliului de administraţie, acordarea de alocaţii, burse şi facilităţi financiare pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
 recomandă spre aprobare directorului, participarea organizată a elevilor, la activităţi cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara
unităţii şcolare;
 întocmeşte semestrial şi anual şi prezintă spre validare, consiliului profesoral, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar;
 completează cu promtitudine toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
 elaborează portofoliul dirigintelui.

DIRECTOR, Semnătura cadrului didactic de luare la cunoştinţă:


………………………………
Profesor SAMSON GABRIELA

Data: ………………………….

S-ar putea să vă placă și