Sunteți pe pagina 1din 65

RECENSAMANTUL GENERAL AL POPULATIUNEI DIN 1930

POPULATIUNEA ACTUAL&
A ROMANIEI
CIFRELE PRELIMINARE
ALE RECENSAMANTULUI GENERAL

DELA 29 DECEMBRE 1930

PUBLICATIILE DIRECTIUNEI RECENSAMANTULUI GENERAL AL POPULATIUNEI


DIN MINISTERUL MUNCII, SANATATII 1 OCROTIRILOR SOCIALE

42, BULEVARDUL ELISABETA, 42

BUCUR E*TI
1931

www.dacoromanica.ro

Cu prilejul celei de a XXVII-a Conferintd a Uniunii


Interparlamentare, intrunitd la Bucuresti
intalnire
a civilizatiei, la care bate popoarele si-au trimis yeprezentantii lor,
am crezut de datoria noastrd sit aducem o
modest contributie, publiceind aceastet brosurei.
In lata problemelor care lac obiectul preocupdraor
Stateloy, parlamentelor, oamenilor politici si cugetettoriloy,
brosura este justificatd prin ncizuinta de a atinge rddiicinile
adiinci ale acelor probleme, in insds substratul din care
isvoresc.

A cunoaste bine realitdtile statistice ale unei teiri nu


insemneazei numai a ajutd la intelegerea ei deplind, ci a
inlesnicultura generalti si cunoasterea progresului omenirii.

Prin Conventia dela Geneva, care poartd semneitura


celor mai multe dintre Statele civilizate, Romdnia vi-a dat
adeziunea la ideea de a intocmi, in anul 1930, harta populatiei sale, owl cum a rezultat prin mdrirea teritoriului

ei, in urma realizdrii idealului sdu national.


La Geneva, natiunile si-au trimis delegatii ; ne este
deosebit de pldcut sd ne adresitm, la Bucuresti, dePutatilor lor.
PREEDINTELE
COmISIUNII DE RECENSAatANT

D. GUST!

DIRECTOR Di, RECENSAmANTuLITI

Dr. S. MANUILA

www.dacoromanica.ro

POPULATIUNEA ACTUALA A ROMANIEI

I. NECESITATEA UNUI :RECENSAMANT

Pentru cunoaterea populatiei din Romania intregit


prin separarea nouilor provincii .de sub stOpanirea a cloud
impdatii descompuse, trebuie
ne intemeiem pe regen-i
s..mintele acestora din urmd.
.c.
Recerismintele cele' mai noui,:maghiar i austriac", din

Transilvania si tucovina, dateazd din I9I0,. iar in taw:


rabia autoritatea ruseascd a acut un recensdinant in 1897:
Dintre toate provinciile cari compun actuala Roma.nie, cele ale Vechiului Regat au bOneficiat. de, receusdmantul cel mai recent, anume in 192. -Acest recefismant
poate fi considerat ca fiind primul ,in Vechiul Regat,
care nu a urmdrit un scop 'fiscal. :Dela recensmintele anterioare nu au mai rdmas cleat foarte putine i succinte
documente.
Primele documente romneti .Teferitoare la-. nuna.

rAtoarea populatiunii, ..dateazd din .secolul al :XIX-lea.


Fcsimilele ataate acestei brouri; stint Teproduceril din
anstructiuni adresate Comisiunilor intrunite pentru facerea catagrafiei locuitorilor tOrii in a patra perioadO.,
imprimate la institutul Albina, in 1851, de cdtre Grigore
Alex. Ghica Voevod, Domnul Moldovei. Recensdmantul
a fost o operatiune cu scop strict fiscal, toat, populatia

fiind impOrtit in pqtru categorii, fiecare cu definitia


ei fiscald.

In 1859-6o, d'up Unirea Principatelor, s'a fdcut


o nota numrtoare a populatiei. Rezultatele ei au fost
publicate de Dionisie Martian. Ea s'a acut in acela
scop, ca cea din 1851, adicd in scop fiscal.
Aceleai tinte s'au urmdrit i prin recensdmantul din
1899, i anume stabilirea contributiunilor directe.

www.dacoromanica.ro

Er deci de ateptat sd se Led un recensdmnt

general al populatiei din Romnia intregitd, In 1920,

indatd dupd rsboiu, inlocuindu-se vechile recensminte


efectuate dupd metode deosebite, de care stdpaniri deosebite, printr'o numdrAtoare uniform i printr'un recensamnt general al intregului nea m romnesc, pentru creiarea

unui inventar pozitiv al materialului uman cu care Re,:


mnia pornise la o noud existentd de Stat.
Ar fi fost util sd, afldm cu detalii precise, in ce msurd

a influentat rdsboiul mondial evolutia demograficd a


neamului romanesc, de sub diferite stdpaniri i am fi

avut in acela timp un prilej de a compar influenta fagboaielor din deceniul 1910I920, cu epoca de refacere a
deceniului 1920-1930.
Imprejurrile epocii imediate de dupd rdsboiu ne-au
impiedecat dela acest recensmant i timp de doudzeci de
ani ara fost nevoiti s recurgem la informatiunile anacronice, i. sub multe aspecte nepotrivite, ale recensdmintelor
anterioare rdsboiului.
Recensmintele oglindesc starea unei tdri la un moment

dat. Ele au nu numai o valoare de informatie socialk

economical i politicd actualk ci constituesc adevdrate do-

cumente istorice ; evident, in masura in care operatiunile

recensmantului sunt executate dup criterii uniforme


obiective i tiintifice.

Recensdmntul din 1930 este, ca


eliberat de ideia fiscalitdtii.

www.dacoromanica.ro

cel din 1912,

II. INDATORIRI INTERNATIONALE


Terminarea rsboiului s'a suprapus faptului unirii
intr' o singurd tara a intregului neam romanesc. Ne darn
seam a de pierderea pe care stiinta romneasca i consolidarea nouii noastre organizdri de Stat au suferit-o prin
omiterea recensamntului din 1920.
Dela 1920 incoace s'au fcut mai multe incercari de a
se pune ceva in golul recensdmantului neexecutat din
1920. In Transilvania, s'a injghebat o -numaratoare a populatiei in vederea reformei agrare. La 1927, s'a organizat un recensamnt de populatie prin organele administrative. Analiza datelor acestei lucrari a rdmas nepublicatd.

Dela 26 Noemvrie phnd la 14 Decemvrie 1928, o


conferintd s'a intrunit la Geneva, cu scopul s stabileascd
norme pentru intocmirea statisticilor economice mondiale.
La aceast conferinta s'a subliniat faptul; c, datele statistice ale diferitelor tari nu puteau fi intrebuintate
comparativ, decat cu multa rezervd, fiind intocmite
dup criterii foarte deosebite. Conferinta propuse adeziunii
reprezentantilor tuturor Statelor membre ale Ligii Natiunilor, un proiect de Conventiune. Aceasta Conventiune
poarta i semnatura delegatilor Romaniei, iar la art. 2
prevede categoriile de statistici reglementate pentru toate
tarile : comertul exterior, profesiunile, agricultura, minele
si metalurgia, industria si numerile indice de preturi.
In privinta acestor statistici, Conventiunea, in art. I,
stabileste urmdtoarele : Inaltele parti contractante se
angajeazd a intocmi i publica, pentru toate pdrtile din
teritoriul de sub administrarea lor, carora li se aplica
prezenta Conventiune, si la anumite intervale convenite,
categoriile de statistici prevazute la art. 3 de mai j os ; iar
7

www.dacoromanica.ro

aliniatul II, art. 2 sund astfel: Profesiuni; date asupra


populatiunii i profesiunii, stabilite i publicate cel putin
data pentru o perioada. decenald i repartizate la ultintul
an din perioada decenald (adica la 1930, 1940, 1950, etc.)
sau la o data cat se poate de apropiata de acest an *.
Pe langd dispozitiunile conventi-unii intemationale,

Guvernul Roman a luat in considerare i. rezolutiunile


Institutului International de Statistica, care recomanda.
tuturor Statelor executarea recensamintelor generale in
jurul anului 1930.

www.dacoromanica.ro

I
Yttlta

110b

110/11t144114 I.

sY101-

.11,1151'00OP
4:11.1q1.4,11ZA

.11
,4(44.

3 444,44.144..

3:0.4,4 ,

j1:1471. 2'
PRPIAit4TAPAOIEL10161701,10
:rzo
4411 414

ayalaaa

<

44.

,.

44,3

eft

a,

dav
.,..1,1tipe
re ItsWne
viva.

ul c Mt.
,I1,61a

'"

vP
dz.< .014

Sat%

241

ntst,

40
4., .1. Aspt,10'Asa,
1,44,040

a el os.r,

,.;

0.1

1.1.10aulai

Kovi,i21

.4 .4

i.
ittavv.tol,r.

,(
AS4I.

suti iv.

Pagini din instructiunile primei

catagrafii romaneati

(Reproduse priu bunAvoin(a Academiei RomAne)

www.dacoromanica.ro

tki%').14

III: COMISIUNEA DE -RECENSAMANT

In 1928, cnd s'a intocmit -in Romania bugetul pe


1929, Institutul de Statisticd Generar'. a Statului a prevzut o Oieltuiald pentru inceperea studiului introductiV
la recensmantul preconizat pentru anul 1930. S'a precizat apoi ideia imperativ de a se exectit frd inthrziere
un recensOmnt general pentru Romania. Acest punct fiind

catigat, in anul urm.lor Institutul de Statisticd Generan a Statului incepit s culeagd material documentar
pentru orientare. Lucrrile propriu .zise ale recensmntului, ins, au inceput abi in 1929, cnd Ministerul
Sdnttii, Muncii i Ocrotirilor Sociale, a numit pentru
studiul acestei probleme o comisiune de experti, insrcinat. s prezinte Ministerului un plan complet i detaliat
al primului recensmnt al Romniei intregite, cum i
proiectul mdsurilor legislative i. bugetare in vederea

La 21 Octomvrie 1929; Comisiunea numit ad-hoc


se transform, prin Deciziune Ministerial, in Comisitme
de R.ecensmnt, sanctionat apoi i prin legea special
a RecensOmntului, din 20 Martie 1930.
Aceast Comisiune a fost pus sub preedintia d-lui
D. Gnsti, Profesor la Universitatea din Bucureti, decanul Faculatii de Litere i preedintele Institutului Social
Romn, i. compusd din specialiti cari au ocupat in cursul

anilor situatii de rspundere i specialitate, inrudite sau


chiar identice cu astfel de lucrari. Membrii Comisiunii au
fost d-nii: Prof. G. Arghirescu, fost Rector al Academiei de Inalte Studii Comerciale i. Industriale, fost preedinte al Consiliului Superior de Statistic. ; Dr. Leonida
Colesc.u,- fost Director general al Recens'mntului Popu.

latiei din 1912, fost Director al Directiunii Generale a


9

www.dacoromanica.ro

Statisticei i preedinte al Consiliului Superior de Statisticd ; N. T. Ionescu, fost Director general in Ministerul
de Interne, organizatorul recensmntului populatiei din
1927; Dr. Sabin Manuila, Director general in Ministerul
Muncii, Snadtii i Ocrotirilor Sociale, Seful sectiei de
bio-metrie la Institutul de Igiend i Sdndtate Publicd ;
Octav Onicescu, Profesor universitar, Directorul Scolii de
Statisticd ; Maximilian Sanielevici, Directorul general al
Societdtii de Asigurare Generala , autor de numero ase
lucrdri de specialitate i Dr. I. Teodorescu, Directorul Institutului de Statistic General a Statului.
Comisiunea de Recensdmnt a tinut o prim edintd
la 20 Octomvrie 1929 i a lucrat, atat in plenul ei cat i
In subcomisiuni, tinand p.nd la i Octomvrie 1931 un numdr
de 514 edinte. Comisiunea a intocmit proiecte, i a nmurit

i rezolvat numero ase probleme in legdtur cu recensmntul. Cele mai importante lucrdri elaborate de Comisiune au fost:
Proiectul legii i regulamentului recensdmantului general al populatiei ; Proiectul de organizare a recensdmantului ; Proiectul de buget ; Proiectele formularelor de recensdmnt ; Proiectele instructiunilor pentru completarea buletinelor ; Instructiunile pentru recensori i controlori ;
Proiectul de organizare al $colii de Statistic.
Dup dresarea planului general de organizare a recensmntului, Comisiunea a intocmit proiectul de lege supus
Corpurilor Legiuitoare, care l-au votat. Legea s'a promulgat la 20 Martie i s'a publicat prin Monitorul Oficial din
21 Martie acela an.
-

www.dacoromanica.ro

IV. LE GEA 5I REGULANLENTUL


RECENSAMANTULUI

Legea recensdmntului cuprinde normele generale


dupd care urmeazd sd se execute recensdmntul i este
compus din io articole.
Reproducem mai jos textul acestei legi, pentru interesul ei documentar :
Art. 1.
Recensamantul general al populatiunii se va face in tot
cuprinsul tarii,
o singura zi, la fiecare io ani, cu incepere din
a.nul 1930.

Ziva facerii recensalmantului se va fix de catre Ministerul Muncii,


Sanatatii i Ocrotirilor Sociale, prin Decret Regal.

Art. 2. - Recensdmantul va putea cuprinde si o investigatiune


statistical a intreprinderilor comerciale, industriale i agricole.
Art. 3. Toate stiintele individuale culese cu ocaziunea recensarnantului populatiunii vor fi confidentiale i intrebuintate numai in
scopul statisticii.

Declaratiunile obtinute dela locuitori nu vor putea servl drept


dovada in fata organelor judecaltoresti, fiscale sau administrative.
Functionarul care va divulg asemenea stiinte pentru alte scopuri
decal cele ale prelucrarii statisticii, va fi pedepsit cu inchisoare dela
1-6 luni i cu amenda dela 5.000-20.000 lei, in afara de despdgubiri civile catre cel daunat.
Art. 4. Top locuitorii tarii stmt obligati sa comunice in scris sau
prin grai viu informatiunile ce li se vor cere la numaratoare de catre
agentii recensori i controlori.

Art. 5. Refuzul de a procur stiintele cerute la numaratoarea


populatiunii trii, sau comunicarea de stiinte neexacte, facut cu intentiunea de a alter& adevarul sau de a impiedec lucrarile, constitue
o contraventiune si se va pedepsi cu o amenda. dela 300-2.000 lei.
Indemnarea locuitorilor la aceste abaten se va pedeps1 cu amend"
inzecitl, iar in caz de repetare cu inchisoare dela 1-3 luni.
Pedeapsa se va pronunt de judecatorul de ocol al domiciliului

contravenientului, cu drept de apel in termen de opt zile, la tribunalul judetului.

II
www.dacoromanica.ro

Contraventia se va constat prin procesul-verbal incheiat de


agentul controlor sau recensor, in fata unui agent al politiei.
Art. 6. Toti functionarii Statului, judetelor, municipiilor si comunelor urbane si rurale sunt obligati sa serveasca, cand sunt chemati
ca agenti statistici, la numajtoare i sa lucreze conform instructiunilor
ce li se vor da.
Functionarul public care se va abate dela aceast indatorire, se

va pedepsl cu amenda dela 600-2.000 lei de catre comisiunea de


recensamant.
Art. 7.

Recenstnantul general al populatiunii din 1930, cat si


cele viitoare, se vor face cu concursul tuturor organelor Statului, prin
ingrijirea i dupa directivele Comisiunii de Recensamant ce se va infiint in acest scop.
Cheltuelile necesare la executarea recensamantului populatiunii,
se vor acord prin deschidere de credite extraordinare.
Pentru pregairea, executarea i publicarea recensamantului general al populatiunii din 1930, se va deschide pe seama. Ministerului
Muncii, Sanat'atii i Ocrotirilor Sociale, un credit extraordinar de
-

103.000.000 lei.

Art. 8. Amenzile prevazute la art. 3 si 5 din prezenta lege se


vor urmari potrivit legii de urinal-ire si se vor varsh la Stat.
Art. 9. Cel putin cu sase luni inainte de facerea recensamantului, toate autoritatile comunale: rnunicipii, orase i comune rurale,
vor lu masuri pentru revizuirea i cornpletarea nomenclaturii strazilor i oselelor, precum i pentru numerotarea caselor.
In caz de refuz sau de intdrziere a indeplinirii acestor indatoriri,
Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale, in urma avizului Co-

misiunii de Recensamant, va put proced direct la lucrrile de no-

menclatural a strazilor si de numaratoarea caselor, iar cheltuiala Mental

cu aceasta ocazie se va inscrie din oficiu in bugetul administratiunii


comunale, care a neglijat sau refuzat a executa obligatiunea din alineatul precedent.
Art. 1o.
Toate legile i regulamentele contrare legii de fat
sunt i randn abrogate.
Un regulament de administratie publica, intocmit de Ministerul
Muncii, Sanatatii i Ocrotirilor Sociale, dupa avizul Comisiunii de Re-

censamant, va stabill intrebarile ce se vor pune populatiei si va


desvolt dispozitiunile cuprinse in aceasta lege.

La 6 Noemvrie 1930 a fost promulgat, prin Inalt


Decret Regal, regulamentul detaliat al acestei legi, cuprinzand 44 de articole. Legea recensdinantului definete cadrele recensknntului general, ardtand c recensdmantul

va trebui sA se preocupe in primul rand de cunoaterea

elementelor privitoare la populatia prii. In afar de

problema populatiei, se vor face investigatiuni statistice


12

www.dacoromanica.ro

relativ la intreprmderile industriale i comerciale, si la


agricultura. Comisiunea de recensamnt a introdus in
cadrul recensmntului general si problema cladirilor
locuintelor, ins a renuntat la executarea recensamntului agricol, intruct Ministerul Agriculturii i Domeniilor
lund un angajament similar, la Roma, cu cel luat de
delegatii Guvernului pentru recensdmntul general, a inceput lucrarile pentru efectuarea recensamntului agricol,
inainte de a se fi inceput lucratile recensamntului general al populatiei. Prin urmare, recensdmntul agricol nu

este incadrat in lucrarile recensamntului general, care


se preocupd numai de:
I. Recensamntul populatiei,
Recensdmntul intreprinderilor industriale si comerci ale

Recensmntul clddirilor i locuintelor.


Cum insa un recensamnt agricol a fost fcut tot in
anul 1930, in viitor recensamintele decenale prevazute
in art. i al legii speciale se vor pute face data de catre
o singura autoritate, care va putea, armoniz rezultatele
tuturor recensdmintelor.
Principiile legii recensa-mantului general

Recensamntul general se face intr'o singura zi


pe intregul teritoriu al tarii, prin agenti recensori anume
recrutati, pusi sub indrumarea i supravegherea controlorilor de recensamnt ;
Scopul recensdmntului fiind pur statistic, el nu
urmreste si nu poate servi nici unui obiectiv fiscal sau
de alta natura";
Formularele se completeaza de capii familiilor sau
gospoddriilor i, numai la cererea lor, recensorii vor cornpieta singuri datele privitoare la locuitori ; in acest caz, ei
vor fi insa obligati s treaca in formulare declaratiunile
exacte ale locuitorilor, fiecare cetatean certificnd, obligatoriu, prin ptmerea semnaturii lui, exactitatea declaratiunilor facute ;
Toate datele ce se cuprind in formulare sunt con13

www.dacoromanica.ro

fidentiale, chiar i pentru autorittile publice, administratie, justitie sau finante.

Oricine divulgd vreo informatiune cuprinsd in formulare, este aspru pedepsit de lege.
Prin urmare, legea ofer toate garantiile pentru
pstrarea secretului declargiunilor. In aceste conditiuni
legiuitorul s'a crezut indrepttit s prevadd obligativitatea declaratiunilor, prevdznd, in acelas timp,

sanctionarea refuzului de a procurd stiintele cerute la


numdttoarea populatiei tdrii sau comunicarea de stiinte
neexacte, fcutd cu intentiunea de a alter adevdrul sau
de a impiedecd lucrdrile. Legea pedepseste cu o amend
inzecitd

i cu inchisoare dela 1-3 luni si pe acei cari

indeamnd pe locuitori la astfel de abaten.

www.dacoromanica.ro

V. ORGANIZAREA DIRECTIUNII CENTRALE

La inceputul anului 1930 s'a organizat o Directiune speciald pentru executarea lucrdrilor iecensamntului, luau& efectiv fiinta numai dela i Main 1930, cand
i s'a pus la dispozitie localul ocupat actualmente.
Pand astazi,,Directiunea a parcurs mai multe faze de
organizare, potrivit genului de lucrari succesive, In faza
prima, Directiunea a avut 7 servicii tehnice, puse fiecare
sub conducerea unui sef de serviciu tehnic, insarcinat cu
pregdtirea recensamantului in cele 7 foste regiuni administrative ale tdrii. Pe langa-serviciile tehnice s'a infiintat
un serviciu administrativ si de contabilitate, cuprinzand
casieria, arhiva, registratura, etc.
Prima lucrare a celor 7 servicii tehnice a fost revizuirea
numerotarii caselor i denumirii strazilor din toate comuneie _urbane i rurale ale tarii, lucrare utilizatd ca baza

pentru impartirea 'trii in secto are de recensamant, in-

a fel delimitate, ca sa poata asigur inregistrarea

strict a tuturor petatenilor tarii

eliminarea inre-

gistrarilor duble. Lucrarea s'a "facut in baza articolului


9 al legii recensamantului i rezultatele au fost inaintate
Directiunii, care a facut verificara listelor de strzi
si de case. Aceste liste cuprindeau, deopotrivd,
Cu num6.rul lor, numrul familiilor si al membrilor componenti. Lucrarea serviciilor tehnice poate fi asadar consideratd ca un recensdmant prealabil, executat prin
organele administrative ale tarii i servind, inainte -de
recensamsnt, la impartirea trii in sectoare, iar dupd
recensamnt, ca mijloc de control al rezultatelor recensamntului propriu zis.
Dupd determinarea sectoarelor de recensamant
15

www.dacoromanica.ro

a circumscriptiilor de control, serviciile tehnice au purces

la compunerea mapelor pentru recensori si la expeditia


lor in tara.
In cursul acestei operatiuni din preajma recensmantului, s'au organizat cloud servicii noui, unul al pro-.
pagandei pentru recensImnt i altul insdrcinat cu angajarea i numirea personalului exterior de recensmnt.
Dup executarea pe teren a recensdmntului,
ziva de 29 Decemvrie 1930, serviciile tehnice au inceput
lucrdrile preliminare ale controlului materialului de recensd-

mnt. Lucrarea a durat intreg semestrul inthiu din anul


1931, in care timp serviciul propagandei fu inlocuit
printfun serviciu al statisticei profesiunilor si un altul
pentru controlul i paza materialului de recensdm'ant.
La terminarea verificrii sumare a materialului centralizat la Directiune, s'a putut vedeh felul cum s'a
executat recensdmntul pe teren i s'au putut lua mdsurile necesare pentru completarea eventualelor lipsuri.
Pentru verificarea buletinelor de recensdmnt, inceput
acum, s'au organizat echipe speciale care au inlocuit
serviciile tehnice regionale. Aceste echipe de verificare au

constituit un organism fdr cadre permanent, adaptat


necesittii i person.alului disponibil.

In acelas timp, s'a inceput instruirea personalului

pentru lucilrile de codificare i perforare, In vederea prelucrdrii mecanice a materialului de recensmnt.


Personalul central al Directiunii Recensmntului
este in momentul de fat, de 284 persoane.

www.dacoromanica.ro

VI. ORGANIZAREA EXTERIOARA

Directiunea Recensdmantului a infiintat o rete de


activitate exterioard proprie, dependent deadreptul de
Directiune: delegatii regionali, unul de fiecare din fostele
regiuni administrative ; delegatii judeteni, unul de judet
;

delegatii municipali, unul de fiecare municipiu ; 1.250 controlori de circumscriptie de recensdmnt si 57.279 recensori.
a) Delegatii regionali

Pentru fiecare provincie a existat chte un delegat re-

gional, numit de cdtre Directiune dintre persoanele

proeminente, locale. Principala activitate a delegatilor a


consistat in a tine legdtura intre organele exterioare ale
Directiunii Recensdmntului i organele administrative.
Acesti delegati regionali au avut insdrcinarea de a gds
recomand persoanele potrivite pentru functiunea de
delegati judeteni i delegati municipali, avAnd fiecare
dintr'insii la dispozitie un bitirou instalat la Directoratul
respectiv, pentru a pute fi gdsiti cu usurintd i consultati in toate chestitmile privitoare la recensdmnt Dele-

gatul regional a stat astfel in contact permanent cu seful serviciului tehnic regional respectiv din Directiunea
Recensdnntului, si a pstrat neintrerupt legdturd dintre
organele exterioare ale recensdmntului i serviciul executiv

de organizare si prelucrare din Directiune. Adeseori, insdrcinatii plecau la fata locului impreund, pentru realiza-

area uniform indispensabild a technicei lucrkilor de


recensdmant. sefii de servicii tehnice participau dealtfel
si la conferintele intrunite la Directiunea Recensdmntului, in vederea omogenizdrii lucrrilor Recensmntului.
17

www.dacoromanica.ro

b) Delegoqii judeteni i delegatii municipalti

Intreaga rspundere a executdrii in conditiuni normale a recensamantului general in fiecare judet i ora
munkipiu, s'a concentrat asupra delegatului judetean sau
municipal al Directiunii Recensam'antului: in totul 71 delegati judeteni i 20 delegati municipal
Delegatii au fost selectionati dup o indelungata cercetare prealabil i d up recomandarea delegatului regional.

Ei nu au indeplinit o functiune administrativa propriu


zis, activitatea administrativa' legata de operatiunile de
recensamant apartinnd biurourilor statistice ale judetelor i oraelor.
Personalul acestor biurouri a fost pus sub conducerea
directd a delegatilor judeteni i municipali pe tot timpul
lucrarilor recensamantului general. Cu toata raspunderea

asumata de functiunea lui, delegatul judetean .1 municipal nu s'a aflat sub ordinele autoritatilor administrative, in tot ceeace privete lucrarile recensmantultii general, chiar atunci ea/ad a fost numit dintre functionarii
administrativi, el fiind in raporturi de colaborare cu
organele administrative locale, obligate sa-i dea intregul
lor concurs.
Delegatii judeteni au fost alei dintre profesori, medici, advocati,. prefecti, prim-pretori, publiciti, preoti, etc.

Atributiile lor esentiale consistand in a face propaganda


prin viu g-raiu i prin scris 'pentru recensmant,. delegatii
judeteni i municipali au luat contact cu institutiile sau
persoanele cu influent-a asupra lucarilor recensdmantului ;
au cautat .1 recomandat controlorii de circumscriptii i
pe recensori ; le-au facut instriktiunea tehnica' ; au stimulat organele speciale de recensmant cat i organele
administrative, la o activitate intensiva i contiincioas. ;
au indrumat activitatea biuroului statistic judetean sau
municipal; au supraveghiat distribuirea imprimatelor de
catre biurourile statistice respective i au -semnalat dificulttile, cand s'au- ivit, in legatur cu. executarea

in-ompt a lucrarilor recensamantului general. Ei au


inspectat circumscriptiile de control pentru a urmari personal mersul lucr'rilor. .Controlorii .au fost pui sub ordinele directe ale delegatilor judeteni .1 municipal
18

www.dacoromanica.ro

Delegatii judeteni i municipali au activat in baza


delegatiunii ministeriale, trimisa de catre Directiunea Recensamantului General si in conformitate cu instructiu-

nile ce li s'au dat.

c) Controlorii
Judetele i orasele s'au impartit in circumscriptii de
control, sub conducerea unui controlor de circumscriptie. Intreaga tara a fost impartita in 1.250 circumscriptii
de control, ingloband cate 14.000 de locuitori.
Obligatiunile principale ale controlorilor au fost urmatoarele : aflarea, prin cercetare amnuntitd, a persoanelor celor mai competinte i capabile s indeplinease
functiunea de recensor in circumscriptie ; intocmirea listelor de toate persoanele care puteau ndeplin aceastd
functiune ; propunerea listelor definitive de recensori ; instruirea recensorilor ; conducerea efectiva si controlul, precum si supravegherea mersului lucrarilor de recensamant.

Sub autoritatea unui controlor au stat aproximativ


45-55 sectoare de recensamant. Controlorii au primit dela
biuroul statistic judetean sau municipal imprimatele de recensamant Fe care le-au distribuit recensorilor. Dupa executarea recensamantului, controlorii au adunat dosarele recensorilor, le-au verificat, semnat i inaintat biurourilor statistice ale judetelor i municipiilor, insotite de un borderou.

d) Recensorii
Recensorul a fost persoana executiva care a cules toate

informatifle necesare din Sectorul ce i s'a dat in primire,


pus sub conducerea directd a Controlondui de circumscriptie, care 1-a instruit, 1-a aprovizionat cu imprimate
si i-a indrumat activitatea. Ori de cate ori a avut nevoie
de informatii, Recensorul a trebuit sa se adreseze Controlorului de circumscriptie. Deasemenea, cand s'au ivit neintelegeri i conflicte pe o chestiune care privea luerarile
recensamantului, Recensorul s'a adresat, obligatoriu, Controlorului de circumscriptie, luerand in conformitate cu
instructiunile speciale, distribuite la timp.
Un sector de recensamant a cuprins aproximativ 8o
19
2.

www.dacoromanica.ro

de familii sau 350-400 de suflete. Recensorul a- fost obligat

i sd inserie, far exceptie, toate persoanele din sectorul ce i


se delimitase. Recensorul trebui sd fie un bun cunoSse ducd personal la lotuinta fiecArei familii

ca.tor al sectorului lui. El a fost obligat sd colinde de mai


multe ori teritoriul sectdrului, pentru a cunoate cat mai
auanuntit locuintele, crdirile, intreprinderile comerciale

ifKlustriale din sector si pe tot timpul cat a functionat


in calitate de recensor, el a purtat o insign.
Personalul de recensdmant a fot numit in primul
loc dintre intelectualii satelor, la cari s'a fidcut apel pentru
a accepta sarcina benevol. Dealtfel, functionarii publici

nu puteau sa refuze insdrcinarea de recensori sau controlori, obligati cum erau prin lege. In afar. de .rare exceptiuni, (cum. de pildd la Bucureti) recrutarea person..alului n'a intampinat dificultti; dimpotriv, s'au pus
insistente. numeroa,se la numirile de controlori i recensori.
Pentru intreaga lucrare executaf de cdtre Recensori,
.

Directiunea a omit Cate o diurn globald de 600 lei, iar


COntrolorilor ate o diurn. de '4.000 lei.

www.dacoromanica.ro

RECRUTAREA RECENSORILOR

Recrutarea recensorilor. s'a, fcut dintre intelectualii


satelor i oraelor, indiferent de neam, religie sau
limbd materna a cetatenilor (romani, maghiari, evrei,
rui, germani, udrainieni, armeni, greci, bulgari, francezi,
polonezi, etc.).

Dupa executarea recensdmantului, s'a intreprins o


ancheta pentru stabilirea natio-nalitatii recensorilor in provinciile noui ale Romaniei. Cu aceasta ocaziune s'a con-

statat ca din totalul de 29.399 recensori, 68,8% au fost


romni i 31,2% au fost minoritari. In io judete, din 37,
majoritatea absolut a recensorilor a fost minoritar. In
judetele cu populatie niinoritard compacta, proportia recensorilor minoritari a ajuns pana la 8o %. Astfel ca cei peste

10.000 de recensori minoritari din intreaga tara, au avut


posibilitatea s.-i dea seama direct dada recensmantul

s'a facut, sub toate raporturile, in mod obiectiv

fard amestecul autoritatilor publice. Dealtfel, lega


garant aceasta .obiectivitate, prevaizand sanctiuni pentru

inregistrrile tendentioase i declaratiunile false. Trebuie


sa aratam, insa, cd la Directiunea Recensamantului nu s'a
inaintat o singura plangere i. nu se cunoate nici un caz
obiectiv de reclamatiune.
Rezultatele recensamantului s vor publica pe loca-

litati. Acest lucru s'a stabilit inca inainte de executarea


lui. Tiparirea rezultatelor - detaliate pe localitati. asigur
putinta unui control categoric din partea tuturor cettenilor
Dam ad proportia dintre recensorii romani i cei mi-

noritari in judetele cu o mass importanta de populatie


minoritard:
21

www.dacoromanica.ro

In Transilvania: judetul Ciuc

Odorheiu
Trei-Scaune
Timis
Cernduti .
Storojinet .
Cetatea-Albd
Ismail

Hotin

In Bucovina:

In Basarabia:

www.dacoromanica.ro

67,8%
79,6%
70,0%
50,1 %
51,3%
50,5 %

.
.

70,50/
53,0%
55,1 %

STATISTICA SUMARA A RECENSAMANTULUI

Legea recensamantului cuprinde io articole.


Comisia recensamntului se compune din 8 membri.
Ea s'a intrunit in 514 edinte.
Directiunea recensamantului a avut 7 servicii tehnice.
A avut 1250 de controlori de circumscriptii si a activat
In toata tara prin 57.279 agenti-recensori. A pus in lucru,
a tiparit si a impachetat 57.279 mape individuale continand
materialul de recensdmant, adica: 8.501. 300 buletine precum i. cate o mapa de fiecare controlor de circumscriptie in
af ara celor 1250 mape speciale pentru instructia recensorilor

i. intreg materialul de rezerv incredintat controlorului.


Acest material a fost expediat in 1816 lazi, cantarind
In total 198.642 kg. (20 vagoane).
Mapele recensorilor, cuprinzand astazi imprimatele
completate, ocupd rafturi de biblioteca in lungime totar
de 1733 111.

Mijloacele de propaganda in sprijinul Recensamantului au fost urmatoarele:


Calendare de perete, pentru popor, tiparite in culori:
240.000 ex.

Brouri, circulari, sugestii pentru uzul agentilor Recensamantului : 250.000 ex.

Afie in culori pentru vagoane de tren, tramvaie,


omnibuse: 20.000 ex.
Timbre postale de I, 2, 4 i 6 lei: 5.000.000 ex.
8000 mtr. filme de propaganda, care au rulat

toata tara.

Milioane de imprimate tiparite de Casa Autonoma a


Monopolurilor introduse in pachetele de tigari.
Numeroase conferinte publice ; conferinte radioBucureti.

Mii i. mii de afie in limbi minoritare.


Mii i mii de articole in ziare i reviste.
Recensdmantul populatiei din Romania a costat, pe
cap de locuitor, 6 lei.
23

www.dacoromanica.ro

BUCURESTI, CAPITALA ROMANIEI


Origina-i se pierde in negura veacurilor. Dupd legendd,

oraul ar fi fost intemeiat de pdstorul Bucur ; istoricii


afirmd c intemeietorul ar fi Radu Negru-Vodd.
Cele mai vechi documente care pomenesc de Bucureti, dateazd dela inceputul secolului al XV-lea. Data
cnd Bucuretii au devenit capitala prii, nu se cunoate
insd. Istoricii pun acest eveniment in seama lui Radu cel
Frumos, in 1462. Inflorirea ora5ului incepe pe la inceputul
veacului al XVI-lea, 0 de ad inainte istoria-i este legatd
de insrt istoria

Bucuretii au pdtimit de toate frdmntdrile trecutului: child nvlitorii, child holera sau ciuma ; iar nenumdratele incendii i cutremure de pAmnt schimbar necontenit infdtiarea oraului. Aspectul, am zice european,
al oraului incepe insd abi in prima jutratate a secolului
al XIX-lea dupd incendiul din 1847, isbucnit intr'o noapte
de Pati. De atunci, ora011 i0 capdt adevdratul sdu loc
in fruntea oraelor tdrii.

Cu toate acestea, oraul, aa cum este asezat in

Carnpie 0 in cele mai rele cond4ii strategice i geografice,


ard s se bucure mdcar de binefacerile unui curs de apd
mai de seamd, se desvoltd mai cu putere 0 mai cu strdlucire

cleat once alt ora al prii, devenind creerul Romaniei,


centrul intelectual 0 social, a cdrui influen depd0 cu
mult frontierele de sud ale
In cei 30 ani din urmd, capitala tdrii a prop4it in
chip considerabil. Comparand rezultatele tiltimelor cloud
recensdminte, cel din 1912 i cel din 1930, creterea populatiei

cum i progresul in domuniul social, intelectual 0 economic,

au fdcut din Bucuresti, in timp de numai 18 ani, una din


metropolele cele mai de seamd ale Sud-Estului european.
24

www.dacoromanica.ro

Ian.' chteva cifre care dovedesc aceasta propsire:


ClAdiri

Anii

locuite

nelocuite

1912

32.041
72.319

792

1930

GospodArii
(menaje)

Populatie

80.570
158.043

341.321
632.288

620

stabilA

Intrio epoca de 18 ani - intervalul dintre cele cloud

recensaminte din urma - populatia Capitalei a sporit


dela 341.321 la 631.288 locuitori. Cifra populatiei Capi-

talei din 1930 se refer la Capitala marita cu comunele


sub-urbane care la 1912 formau unita."ti administrative
distincte.

Dacd scadem populatia comunelor sub-urbane, de


66.713 locuitori, din totalul populatiei Bucurestilor-mari,

raman 564.575, cifra a ptpulatiei Capitalei in limitele


din 191 2 ale orasului.. Sporul real de populatie a Capitalei, fara cmune sub-urbane, in timp de 18 ani, este
de 223.254, adica de 65,4% In general insd, Capitala

de astazi, in noua ei organizatie i cu sporul celor 18

ani, reprezinta o crestere de 85% fata de Capitala Romaniel din 1912.


Pentru a intelege influenta anexarii comunelor sub-'
urbane la Capitala., dam mai jos tabloul populatiei comunelor sub-urbane ale municipiului Bucuresti:
.

ClAdiri
COMUNELE SUB-URBANE

GospodArii

locuite

nelocuite (menaje)

Populatie

stabill

Serban Vo- dA.

1.8:12

38

2.204

2 Colentina
3 Popesti-Leordeni

1.076

12

1.410

66o

z8

657

3.467

896

14

1.269

286

4 Voevodul Miami

5 Pantelimon
6 Rosu

7 Militari '
8 Lupeasca .
9 Dudesti-Cioplea

' to Grivita
II BAneasa
12

Principele Nicolae
Total .

9.975
6.061

355

4.777
2.031

162

1.230

13

195
1.501

7.263

2.118

58

2.568

9.805

1.250

28

1.512

7.044

1.224

16

1.544

5.'59

535

749

3.225

990

12

1.473

6.460

12.269

230

15.437

66.713

846

25

www.dacoromanica.ro

Comunele sub-urbane nu au un caracter urban, ceeace

rezult si din propogia dintre numrul locuitorilor


numdrul cldirilor. In comunele sub-urbane, la 1930, s'au
gsit 15.437 gospoddrii, CU 66.713 sufiete, locuind in 12.269
cldiri ceeace revine la 1,2 gospoddrii de fiecare clddire.

Pe and in Capitala propriu-zisd s'au gsit 60.050 clddiri,


In care au locuit 142.606 gospoddrii Cu 564.575 suflete ;
ceeace reprezint 2,4 gospodrii de fiecare cldire.
Asadar, in orasul propriu zis, de fiecare cldire revin de
cloud ori mai multe familii decat in comunele sub-urbane.
Din punctul de vedere administrativ, Capitala este
impdr-tit in 4 sectoare si 12 comune sub-urbane. Rezultatele recensmntului pe aceste 4 sectoare i comune
sub-urbane este urmtorul:

Cldiri

Sectorul

darn
locuite

I. Galben
II. Negru
III. Albastru .

Total general .

Iutrep.
comerc.

stabil p..mdustr.

28.978

17.945
16.086

124

40.307

117.253
162.359

99

38.240

150.364

13.908

77

35.081

134.599

6.176
4.118
3.361

60.050

390

142.606

564.575

17.166

12.269

230

25.437

66.713

959

72.319

620

158.043

631.288

18.125

IV, Verde
Total .
Comune sub-urba,ne.

nelocuite (mena)e)

Popul4i e

90

12.111

Gospo-

www.dacoromanica.ro

3.511

ORGANIZAREA STATISTICEI DEMOGRAFICE


IN ROMANIA
Oficiul de centralizare a datelor micdrii populatiei in
Romania a existat pand la 1929 sub forma unui serviciu
ataat Ministerului de Agricultura, i mai farziu Ministerului de Interne. Acest serviciu publica anual cifrele
definitive ale fenomenelor demografice iar numdrul de
12 functionari cum 0 organizatia ce avea, erau suficiente pentru nevoile relativ reduse ale statisticei demograflee a Vechiului-Regat. Din acest timp dateazd i organizarea serviciilor exterioare judetene cum 0 sistemul
oficiilor de stare civila, inregistfand naterile, decesele,
csdtoriile i divorturile, dupd un mecanism destul de
perfectionat, prin buletine statistice-tip, baza de astdzi
Inca a sistemului de inscriere a micdrii populatiei.
Dupa rasboiul din 1916-1918, prin mdrirea teritoriului tdrii cu noile provincii, organizate din punct de
vedere administrativ sub regimuri deosebite, s'a simtit
nevoia unei complete reorganizdri a serviciului demografic,
cum 0 a unificarii legii actelor de stare civild pentru intreg

teritoriul tarn. Aceasta unificare legald s'a putut incepe


abi in anti. 1928, realizandu-se i perfectionandu-se pe
teren, in anii 1929-1930; iar reorganizarea serviciului
demografic abid la I Ianuarie 1930, trecnd, printr'o lege
noud, la Ministerul Sdnatatii.
Organizarea actuald a Serviciului Statisticei Demografice, destinatd a fi una din realizarile cele mai perfectionate existente in prezent, s'a putut face in primal rand,
datorita concursului acordat de care Fundatiunea Americana' Rockefeller, care, prin conventiunea incheiatd cu
Ministerul Sdndttii, asigurd timp de patru ani insemnate
fonduri bdneti, pand la un procent de 44,39% din totalul
27

www.dacoromanica.ro

fondului de cheltueli, precum i un ajutor tehnic nepretuit.


Inceputd, prin urmare, la I Ianuarie 1931, aceastd organizare, aproape complet desdvarsitd, se gdseste actualmente in plind activitate i rezultatele culese in publicatiuni periodice evidentiazd progresul realizat.
In ce consist organizatiunea Serviciului Demografic
In Romania si care e metoda de lucru la inregistrarea
centralizarea datelor ?
Serviciul Central primeste i prelucreazd datele triinise
de cele 9.997 oficii de stare civild din *tail, oficii cari dacd,
pe deoparte, functioneazd in conditiuni destul de bune de
rapiditate i preciziune, provoacd pe de altd parte mari
dificultti Serviciului de Centralizare, prin instabilitatea
lor, infiintarea sau desfiintarea acestor oficii de care organele administrative succedandu:se des.
Oficiile de stare eivild sunt obligate a expedid in fiece
lund toate buletinele de decese, nasteri, divorturi i cdsdtorn, dimpreund cu un tablou evidenta lor. Ele se tin in
contact permanent cu Serviciul Central, atat prin corespndentd cat si prin organe de inspectie, i colaborarea
aceasta se va perfectiona neincetat.
Cele aproximativ 1.200.000 buletine, primite dela oficiile de stare civild, se prelucreazd si se .centralizeazd la
Serviciul Statisticei Demografice de cdtre 37 functionari
specializati in diversele lucrdri.
Mecanismul de prelucrare trece prin mai multe operatiuni. Dupd ce se verified autenticitatea i exactitatea
tuturor datelor inregistrate pe buletine, aces- tea primesc
pentru fiecare data inscrisd, numere de codificare, dupd
'care buletinele tree in sectia masinilor, unde se perforeazd
si se sorteazd pe fise, speciale celor patru categorii de
fenomene, fiind ,gata pentru centralizare, analizd publicatiuni.

Toate aceste operatiuni sunt astdzi perfect asimilate


prin noua asezare a serviciului, atat in ce priveste personalul, care s'a specializat in diferitele directii de lucru, cast

In ceia ce priveste masinismul modem, pus la dispozitie


de care Fundatiunea Rockefeller : ii masini de calculat,
7 masini automate si mnuale de perforat si o masind
electricd de sgrtat i numdrat.
28

www.dacoromanica.ro

Serviciul Demografic va fi in curnd in mdsurd s pule

la indemhna autorittilor de Stat, cum i forurilor statistice internationale, datele micdrii populatiunii, studiate i analizate in toate formele i raporturile lor,

iar prin organizarea sa interioar e de pe acum in mdsurd


a pregdtl cu functionarii i mainile lui personalul de
specialitate necesar i recensmntului populatiei.
Prin conventiunea cu Fundatia Rockefeller, care prevede concursul technic, ajutorul material cat i stabilitatea
fun ctionarilor azi in activitate, Serviciul Statisticei Demografice are asigurat, in viitor, existenta in conditiuni
cari pot face cinste
Serviciul Statisticei Demograf ice a inregistrat in
fiecare an micarea populatiei in intreaga tara, pdstrand,

la inceput, in anii imediat dupa rdsboiu, metodele de


inregistrare a fiecdrei provincii. Pas cu pas metodele de
inregistrare i prelucfdrile s'au unificat astfel incht, dela
I Ianuarie 1930 avem pe intreaga tara un singur sistem
de inregistrare i, prin urmare, la Serviciul Statisticei Demografice, o metod unicd de prelucrarea datelor.

Din analiza datelor centralizate la Serviciul Demografic, se poate constat, ca in deceniul 1921-1930 s'au
ndscut in Romania 6.132.085 copii Ara nd'scuti-morti)
i au murit un numdr de 3.707.568 indivizi, (and un excedent al ndscu-tilor asupra mortilor de 2.424.517. Evident,
acest excedent natural nu este identic cu excedentul real,
care, dupd cercetarea raportului dintre emigranti i imigranti, s'a dovedit a fi superior excedentului natural.
La Serviciul Statisticei Demografice s'a inceput,
pentru prima oard., prelucrarea deceselor dupd cauze, materialul pentru 1930 fiind aproape terminat i urmnd a fi
publicat in curhnd.

29

www.dacoromanica.ro

ANEXE
ANEXA Ny.

REZULTATELE PROVIZORTI

ALE RECENSAMANTULUI
DIVIZIUNI ISTORICE

CLADIRI
LOCUITE

POPULATIA
STABILX

I OLTENIA
II MUNTENIA
III DOBROGEA

318.100

1.516.472

751.376

4.026.005

143.648

811.332

IV MOLDOVA

505.009

2.413.123

555.179

2.865.506

176.220

845.903

647.842

3.217.149

198.104

942.072

274.921

1.387.675

V BASARABIA
VI BUCOVINA

VII TRANSILVANIA

VIII BANAT
IX CRISANA-MARAMURE5
ROMANIA

3.570.399 18.025.237

31

www.dacoromanica.ro

ANEXA Ny. 2

REZULTATELE PREL-IMINARE

ALE RECENSAMANTULUI
(PE DIVIZIUNI ISTORI CE I JUDETE)

I. OLTENIA
318.100
CldIri locuite :
Populatia stabilit : 1.516.472
J udete
Plasi

Cliidiri

Populati a

(numai comunele rurale)

locuite

stabil

Orase

1. Jud. DOLJ
Plasa A maradia

97.111

,487.355

13.248
12.721
10.364
20.125
12.670
12.639

59.130
66.191
54.992
89.200
66.171
59.848

9.576
2.591
1.417

I.760

63.063
13.271
7.705
7.784

46.689

208.356

Gilort
Vulcan

10.440
11.286
11.832
10.826

47.204
47.154
50.360
50.694

Orasul Tg. fin

2.305

12.944

66.251

20.690
12.803
' 15.204
12.489

303.098
98.829
53.631
65.602
57.225

2.913
1.814
338

18.337
7.999
1.475

13Area

Calafat
Ocolului
Gfingiova
Plenita

Orasul Craiova (municipiu) .


BiLilesti
ND

11

Calafat
Plenita

2. Jud. HIM
Plasa Novaci
FP

Jiu

8. Jud. MEHEDINTI
Plasa ' Camp'
II

Closani

Motru
Ocolul

Orasul T. Severin
Strehaia
Baia de Arama

32

www.dacoromanica.ro

Judete
Orase

4. Jud. ROMANATI
Plasa Ocolul . . .
Oltul-de-Sus
Dunsarea

Orasul Caracal

Populatia
stabil

52.512

271.254

15.351
19.399
12.080

90.805

2.773
1.721

Corabia
Bals

'

locuite

ClAdiri

Pldsi

(lama' comunele rurale)

x.]88

8i.610

69.'19
14.769
9.381
5.570

'

.5. Jud. 'MORA


Plasa Cozia
)1

55.537

Cernea
Drgasani
Horezu

ntreni

Orasul R. Vlcea
PI

Dragilsani
Ocnele-Mari
Ca'lima.'nesti

Govora

7.767
11.249
8.854
10.464
10.365

246.409
35.038
47.976
39.742
45.823
44.696

3.017
1.360
1.582
646
233

15.162
6.923
7.255
2.883
911

II. MUNTENIA
ClAdibri locuite
751.276

Populatia stabir : 4.026.005


6. Jud. ARGE5
Plasa Arges
Dmbovnic
Oltul
Teleorman
Uda
Orasul Pite.yti
Curtea-de-Arge
PP

7. Jud. BRAILA
Pla.sa

PI

.13.513
7.579
8.913
11.514
10.365

258.305
59.607
35.588
38.920
52.140
45.589

2.996
1.497

19.630
6.831

37.463
5.840
4.911
9.895
8.031

219.932

8.786

68.310

56.377

Calmatui
Ianca Silistraru
Viziru

Orasul Braila (municipiu)

30.399
25.853
53.272

42.098.

33

www.dacoromanica.ro

Judete
Plasi

(numal comunele rurale)

Orase

8. Jud. BUZIU
Plasa

Buz5.11

Cimpu
SlAnic

Tohani
Orasul Buzoitt
If

Mizil

9. Jud. DARBOVITA
Plasa Finta
o

It

Gaesti
Pucioasa
TArgoviste

Titu
Voinesti

Orasul Tdrgovifte
Glesti
Pucioasa

10. Jud. IALOMITA

Plasa CAW*
Lehliu
Slobozia
TAnddrei
Urziceni

Orasul C1drai
Urziceni
Slobozia

11. Jud. HAW


Plasa

BAneasa

If

of

Budesti
Domnesti
Fierbinti
Oltenita

/I

S5.rulesti

PI

Vidra

OP

JP

12. hid. 11111SCEL

Podgoria
Radu-Negru

Populatia

locuite

stabilii.

64.382
18.698
12.906
13.669
11.621

309.393

6.216
1.272

36.115
6.449

66.383
11.278
10.975
11.498
8.713
10.281
7.664

310.310
52.186
48.914
52.794
41.063
48.208
32.344

3.789
940
1.245

22.482
6.540
5.779

58.417
11.562
11.314
9.366
9.305
10.497

295.500
59.410
57.971
47.613
46.044
50.262

3.286
1.625
1.462

17.890
8.705
7.605

141.440
12.436
9.646
I3.420

992.416
66.685
51.290

1,1.296

55.835
.35.751
25.711
47.446

82.773
65.562
65.489
53.005

68.o4

6.8xo
5.081
8.360

Orasul Bucuroti (municipiu)


'' Oltenita

Plasa

ClAdiri

Orasul Climpu-Lung .

72.319
2.072

631:288
10.396

33.770.
11.721
19.364

150.008
50.501
86.053

2,685

13.454

34

www.dacoromanica.ro

Judete

Cldiri
locuite

Populatia
stabil

13. Jud. OLT

38.339

182.345

Plasa

11.880
11.814
12.762

55.142
58.020
58.173

r.883

moIo

95.814
9.154
6.082
12.110

478.045

PI ai
(numai comunele rumie)

Orase

Dumitresti
DrAgnesti
Spineni

Orasul Slatina
14. Jud. PBAHOVA
Plasa Campina

13.281
16.483

42.796
28.459
63.759
68.709
24.236
59.642
74.270

12.446
2.673
644
397
1.444
1.127
902

77.325
17.104
3.906
1.917
6.274
5-421
4.227

Campul
Dealul
Muntele

38.161
10.778
13.566
11.060

185.110
56.041
64.005
49.961

Orasul R.-Sdrat

2.757

15.013

64.891

348.027

10.992
12.989
9.051
13.219
7.542

59.422
61.899
46.711
76.709
44.172

2.970
3.739
2.386
2.003

17.351
19.387
11.443
10.933

55.939
11.027
8.255

296.614

Pi

It

PP

DragAnesti
Filipesti

Ploesti
Sinaia
Urlati

14.641

4.430

Valeni

Orasul Ploe#i (municipiu)


PP

Campina
Sinaia

FiIipetiiTg.

Slanic
Urlati
Valenii-de-Munte

15. Jud. R.-SIRAT


Plasa
PP

PP

16. Jud. TELE ORMAN . .


Plasa Alexandria
Balaci
Rosiorii-de-Vede
PP

T.-1VRIgurele

Zimnicea

Orasul T.-Mdgurele
Alexandria
PP

Rosiorii-de-Vede
Zimnicea

17. Jud. VLASCA

Plasa Cillugareni
Calnistea

59.485
43.627

35

3.

www.dacoromanica.ro

Judete
PIAsi
(numai comunele rurale)

rase

Plasa
PP
PP

Glavacioc
Neajlov
DunArea

ClAdiri

Populatia

locuite

stabilA

10.572
10.051
10.348

.55.756.

5.686

30.348

Orasul Giurgiu

50.086
57.312

III. D OBROGEA

Cldiri locuite : 143.648


Populatia stabilii: 811.332
18. Jud. CALIACRA
Plasa Ezibei
Pl
PP

28.668
11.182
5.855
4.478

Casim
Balcic

Orasul Bazar gic


Balcic

166.588
65.687
32.921
25.508

4.757

29.938
6.323
6.211

43.660
6.681
9.110
7.010
9.417

249.914

7.665
1.003
755
477
1.025
363
154

58.258
6.459
3.603
2.776
5.791
1.905

20, Jud. DUROSTOR


Plasa Acad'nlar
Curtbunar
Silistra
Turtucaia

36.056
7.308
6.789
9.405
6.818

211.439

Orasul Silistra
Turtucaia
,.

2.993
2.061
682

17.415
11.103
3.127

PP

PP

1.249
1.147

Cavara

19. Jud. CONSTANTA


Plasa DunArea
Mangalia
Ovidiu
If
PP

PP

Traian

Orasul Constanla (municipiu)


PI
PP
PP

2f
PP

pp

Cerna-VodA
HArsova

Mangalia
Medjidia
Tekirghiol
Carmen-Sylva

Ostrov

36

www.dacoromanica.ro

33.744
48.022
39.419
49.066

871

44.517
41.252
51.759
42.266

Judete

Crdiri

PlAi
(numai comunele rurale)

locuite

Orase

21. bid. TULCEA


Plasa Babadag
Gurile-Dunririi
MAcin

Topolog

Populatia
stabila

35.264
7.668
5.417
7.992
6.294

183.391

3.662
1.161
973
925
1.172

20. 10 8

Orasul Tulcea
s.

SuUna

Isaccea
Babadag
I'VE-Lein

40.568
28.687
40.908
32.564
5.924
4.566
4.607

5.459

IV. MOLDOVA

Clficliri locuite :

Populatia stabilit :
22. Jud. BACIU
Plasa Bistrita
Muntele
PP

Carr/
Siret
ra'215.0

Orasul Bacdu (muuicipiu)


Tg.-Ocna
Moinesti

'

Pascani

24. Jud. BOTOSANI


Plasa Botosani
Jijia
Siret

Or aul Botclani
PP

tefneti

Harlu

260.615

4.185
2.678

31.264
12.592
6.635

33.277
8.893
8.798

Orasul Fdlticeni

pp

56.201
12.902
8.902
8.959
8.557
8.700

1.318

23. Jud. BAIA


Plasa Moldova
Pascani
Siret

505.009
2.413.123

57.348
41.902
39.397
35.845
35.632

10.455

156.030
39.684
39.119
49.130

2.520
2.611

14.347
13.759

44.754
12.994
10.509
11.876

216.611
61.212
49.744
55.596

5.570
2.073
1.732

32.107
8.886
9.066

37

www.dacoromanica.ro

Judete
Plsi

(flumai comunele rurale)

Orase

25. Jud. COVEIRLUI


Plasa Prut-derJos
Horincea

Orasul Galali (municipiu)

so

BAseu

Orasul Dorohoi
Darabani
so

Herta

PP

Mihileni
Saveni

211.216
51.200
58.868
,

Herta
Siret

.,

itabili

13.801

26: Jud. DOROHOI


..

Populatia

locuite

36.676
20.409
12.365

PP

Pasa

ClAidri

27. Jud. FALCIU


Plasa M. Koganiceanu
D. Cantemir . .

101.148

45.661
12.122
13.702
10.663

209.230
55.216
62.993
48.303

2.996
2.357
1.925
833
1.063

15.375
10.538
8.368
3.699
4.738

25.434
6.496

99.267
51.506
30.969

3.477

16.792

48.019

15.461

Orasul 1-11qi

of

Codru

12.4r7
12.820

PP

Turia

10.094

276.230
58.321
62.133
48.252'

11.751
937

102.595
4.929

44.038
11.311
9.754
4.945
8.058

198.482

5.314
2.278
2.378

30.211
9.127
8.681

43.302
11.015

193.947

28. Jud. IASI


Plasa Bahlui-CirligAtura

Oiasul las5i (Municipiu)


PP

Tg. Frumos

29. Jud. NEAMT


Plasa Bistrita.
De mijloc
Pf
OP

Muntele
Neamt

Orasul Piatra-Neanq.
PP
PP

Tg.-Neamt
Buhusi

30. Jud. PUTNA


Plasa MArasesti
Trotus
Vrancea
JP

JP

10.215
10.191

38

www.dacoromanica.ro

49.699
43.628
21.509
35.627

49.741
43.099.
42.303

Judete

ClAdiri

P1Asi
(numai comunele rura)e)

locuite

Orase

Orasul Focani
Adjud
It
PP

Pl

Odobesti
Panciu
MarAsesti

31. Jud. ROMAN


Plasa Miron Costin .
Roman-VodA
"

Orasul Roman
32. Jud. TECUCI
Plasa Homocea
Ivesti
Podul-Turcului .

Orasul Tecuci
33. Jud. TUTOVA

Vasa Murgeni

VlahutA

Ora u1 Barlael

34. Jud. VASLUI


Plasa Movila-fui-Burcel
PI

5.753
1.529
1.857
1.654
1.088

32.799
,, 6.643
7.974
6.910

32.228
13.812
13.545

161.679
61.661
6x.070

4.871

28:948

33.328
6.627
14.517
9.037

156.691
28.488
70.102
40.842

3.147

17.259

31.368

144.267

10.346
7.405
9.079

45.594
33.365
39.119

4.538

26.189

30.824
13.677
14.436

138.858
60.50!
62.969

2.711

15.388

4.478

Vasile PArvan
91

Populatia
stabil

tefan-cel-Mare

Orasul Vaslui

V. BASARABIA
ClAdiri locuite :
555.179
Populatia stabil : 2.865.506
35. Ju& BALTI
Plasa FAlesti

28.693
22.347
24.252

386.474
136.515
106.024
113.268

4.024

30.667

79.316

R.Ascani

Slobozia-BAlti

Orasul Bdl (municipiu)

39

www.dacoromanica.ro

J udete

Cldiri
locuite

P15.si

(numai comunele runic)

Orase

36. Jud. CAHUL


Plasa Cantendr

Pop ulatia

stabil

36.052

196.030

8.051
8.029
8.565
8.500

42.163
45.162
45.737
46.397

1.778
1.129

10.133
6.438

61.330

340.459

9.551
7.556
10.994
10.604
8.642
8.513

49.146
46.054
60.973
58.567
44.788
44.279

4.883
587

33.495
3.157

82.883
19.373
22.071
22.031
16.503

395.345
94.167
100.369
106.566
78.956

Orasul Holin

2.905

15.287

39. Jud. ISMAIL


Plasa Reni

40.908
7.687
5.267
7.354
7.378

224.229

4.452
1.957
2.189
3.407
1.217

26.123
11.955
12.821
17.050
7.404

73.929
14.903
16.468
15.523
16.426

421.857

9.861
748

117.016
4.736

tefan-Cel-Mare
Ion-Voevod . .

I,

II
Il

Traian

Orasul Cahul
Leova

37. Jud. CETATEA-ALBX


Plasa Cazaci
Tarutino
.

Taslc

Tatar-Bunar
Tuzla
Volintiri

Orasul Cetatea-Albri (munic.)


Tuzla

38. Jud. HOTIN


Plasa.

Briceni

Hotin
Lipcani
Secureni

Bolgrad
Chilia-Nou . .
Pint dna-Znelor

Orasul I snzail
Reni
Bolgrad
Chilia-Nourt
Villcov

40. Jud. LPU$NA


Plasa ChisinAu
ll

Calrasi
Hancesti
Nisporeni

Orasul Cliz4indu (municipiu)


CATrasi-Trg

40

www.dacoromanica.ro

42.792
30.051
36.182
39.851

73.471
77.470
74.763
74.401

J udete
Plasi

Cl5diri

(numai populatia iegam)

Orase

41. Jud. ORHEI


Plasa Bravicea
PP

IP
PP

Cioalteni
M5sciinti
Re zina

Orasul Orhei
42. Jud. SOROCA

Plasa

,
PP

Populatia
stabila

locuite

BAdiceni

Climauti
Costiugenii-Mari
Floresti

'

Orasul Soroca
43. Jud. TIGHINA
Plasa Bulboaca

58.271

277709

15.269
12.895
14.489
13.329

68.784
62.595
67.684
63.841

2.289

14.805

65.606

- 815.774

16.914
19.314
14.414
12.570

77.499
93.080
68.784
61.750

2.394

74.66r

56.884

307.629
655776o:

Causal:1i
PP

Cimislia

PP

Ceaddr-Lunga

99.313

111!E
7.476

41.595

Orasul Tighina
Comrat

31.698
72.359

24.429927
.

VI. BUCO VINA


176.220
: 845.903

Cladiri locuite
Populatia
44. Jud. CERNAUTI
Plasa Cozmin

57.497

Nistru
Lipnit
Bratul

Orasul Cernduti (municipiu)

-1.141

Zastavna
Sadagura

1.345
7.960

Siret
*tefan-Vodd

49.204
49.615
42.634.
30.304

10.541

Cozmeni

45. Jud. RADIUTI


Plasa Putila
PI

301.937

12.641
12.364
10.275
7.230

111.122
5.015
5.038
9.005

34.480

161.865

5.586
8.916
14.772

24.922
40.726
70.284

41

www.dacoromanica.ro

Judete
P1Asi
(numai comunele rurale)

Orase

Oiasul Rciciciuli

Siret
46. Jud. STOROJINE'T
PI asa deremus
Flondoreni
RAstoacele

Orasul Storojinef
Vij nita
VAscAuti

47. Jud. SIICEAVA


Plasa Dragomirna
Hi*eti

Arbore

Orasul Suceava
Solca

48. Jud. CAMPULUNG


Plasa Dornei
Humorului
Moldovei

Orasul Cimpulung
Gura-Humorului
>1

Varna

Vatra-Dornei

Cldiri
locuite

Populatia

3.193
2.013

16.8o8
10.025

38.293
10.734
15.708
8.143

165.917
40.712
70.272
36.162

1.562
663
1.483

8.611
3.806
6.354

25.989

121.010

9.917
5.339
6.884

40.515
29.881
30.588

3.187
662

17.101
2.925

19.961
3.690
5.174
5.269

95.174
16.356
24.125
23.403

1.696
1.048
1.173
1.911

10.124
5-977
5.311
9.878

stabilA

VII. TRANSILVANIA
Cldari locuite :
647.842

Populatia stabil : 3.217.149


49. Jud. ALBA .
Plasa Abrud

PI

..

Alud
Ighiu
Ocna-Sibiului
Sebes
Teius
Vintul-de-J os

44.327

4.402
5.861

6.6oI
4.717
6.357
4.976
.5.771

42

www.dacoromanica.ro

213.795
20.527
26.794
30.459
22.153
29.469
24.929
25.860

Judete

ClAdiri

Populatia

locuite

stabilA

1.885
1.490
1.795

12.457
2.456
9.478
9.213

29.911
10.062
3.890
9.475

164.946
48.241
18.623
41-848

6.484

56.234

30.655
7.235
4.745
11.289
5.121

146.584

803
1.462

5.014
10.948

56.973
3.898
9.981
5.587
5.900
9.495
5.645
5.017

333.545

10.598
852

98.550
5.469

Sercaia

19.245
5.628
7.660
4.897

86.461
22.962
34.814
20.757

Orasul Fikcira,s

1.060

7.928

69.555

331.650
31.177
32.834
20.842
16.580
40.324

PIA*1

(numai comunele rurale)

Orav

Ora*ul Alba-lidia
Abrud
Aiud

472'

Sebe*

50. Jud. BRASOV


Plasa Bran
BuzAul-Ardelean

Drawl Brapv (municipiu)

SAcele

51. Jud. C1UC


Plasa Centrald
Frumoasa
07

Gheorgheni
SAnmartin

Ora*ul Mercurea-Ciuc
Gheorgheni .

52. Jud. CLUJ


Plasa
PP
PP
PP

.3
PP

Bor*a
Cluj
GilAu

Hida
Huedin
Mociu
Sarma*

Orasul Cluj (municipiu) .


Huedin

53. Jud. FAGARAS


Plasa Arpawl-de-Jos
FAgAra*

54. Jud. MINED 0 ARA


Plasa Brad
PP

Deva

PI

Avram-Iancu

JP
PP

Geoagin

Hateg

7. 1 1 0

7.932
4.504
3.993
8.558

33.123
23.365
52.471
21.663

20.800
50.837
26.499
29.752
48.392
27.486
25.760

43

www.dacoromanica.ro

J udete
Plasi

(nutnai comunele rurale)

Orase

Plasa
OP

of
PP

Hunedoara
Ilia
Poi
Petrosani

PP

OrAtie

Petrosani

55. Jud. MURES


Plasa Band
Mercurea-Niraj .
Mures.

3:4

8.66o
3.204
7.176

3256;90966
4

10.593
3.401

58.905
4.260
7.476

289.717

5.2i2
4.967

Reghiu

56. hid. NitSiUD


Bilrgau

Nagud
Rodna
ieu

Orasul Bistrita
Nasdud

57. :Ind. ODORHEI


Plasa Cristur

154:42

1.768
664
1.064
1.372
2.069

4.064
15.537

Orasul Tg.-Mitray (nutnic.)

pp

64..5174
96

11.281

Raciu
Reghin
Teaca
Toplita

Plasa

.Populatia
stabild

21.190

Orstie
ti

Orasul Deva
Hateg
Hunedoara
,.
,

Cldiri
locuite

64..865297

15.377

21.210
32.623
53.095
x8.582
70.4x6
22.777
23.716

1.531

38.116
9.182

29.362

145.423

6.684
6.821
6.009
7.379

33.164
32.814
28.784
33.883

1.907
562

x3.251
3.527

4.567

Ocland
Odorhei
Praid

29.176
6.935
6.018
8.338
6.46!

130.646
30.231
25.650 37.523
28.650

Orasul Odorhei

.1.424

8.592

68.447
7.089
6.241
7.865
9.466
8.898

345.576
37.561
29.034
37.591
43.285
44.627

Sp

It

"

58. dud. SALAJ


Plasa Carei
Crasna

Jibou
Cehul-Silvaniei
It

im1u1-Si1vaniei

44

www.dacoromanica.ro

Judete
P1i

Cldiri

(numai comunete male)

Orase
PI asa

TAsnad
Valca-lui-Millai

Zalau

Orasul Zalau
.,

Populati a
stabilA

locuite

Carei
Si mlAul:Silvaniei

59. Jud. SIBIU

8.933
6.111
8.834

. 48.861
31.402

1.535
2.281
1.194

8.154
16.085
7.496

41.480

'

36.682

193.309

7.123
4.800
4.652
15.174

32.405
22.504
20.364
70.023

4.933

48.013

44.949

220.353

7.900
10.868
2.896
7.875
5.561
6.536 '

38.063
53.258
14.367
39.008
25.391
28.296

.2.214
1.099

15.311
6.659

30.924

148.493

4.979
7.682
7.023
6.540

24.415
36.024
30.611
29.103

2.273
2.427

13.096
15.244

62. Jud. TARNAVA-MICA .


Plasa Blaj
Dicio-SAnmartin
DumbrIveni . .

30:638

148.340

9.494
8.683
5.980
4.131

44.769
42.06!
26.872
19.740

Orasul Dicio-Sdiunartin
Biaj
Dumbraveni . .

935
650
765

6.355
4.716
3.827

Plasa

Mercurca
Ocna-Sibiului
SIN ste

Sibiu

Orasul Sibiu (inunicipiu)

60. hid. SOME


Plasa
PP

Pf
PP

PP

Beclean
Dej

Garbau
Gherla
Ileanda
Lain).*

Oraul Del
It

Gherla

61. Jud. TARNAVA-MARE

Plasa

Agni.ta

SP

Media

lf

lt

Rupea
Sighisoara

Orasul Sighipara
Media

Iernut

45

www.dacoromanica.ro

Judete

locuite

Populatia
stabil

30.980
3.765
7.844
8.552
8.063

136.358
16.340
34.004
34.899
35.026

1.826
930

10.942
5.147

37.113

181.953

Ludo,

6.481
6.691
3.330
3.531
7.086
6.779

28.749
31.883
15.162
16.886
35.986
33.230

Orasul Turda

3.215

20.057

CUadiri

(numai eomunele rurale)

Orase

63. Jud. TREI-SCAUNE .


Plasa Baraolt
Covasna
Sf.-Gheorghe
Tg.-S'cuesc

.
.

.
.

64. Jud. TURDA


Plasa Mihai-Viteazul

Orasul SI.-Gheorghe
Tg.-Silcuesc

Cmpia-Turzii
Baia-de-Aries

.
.

Iara
I

Cmpeni

VIII. BANAT

Clittliri locuite

Populatia
65. Jud. CARAS
Plasa Bocsa-Montan.
Bozovici

Moldova-Nota
Oravita
Resita

Orasul Orav4a
Resita
66. Jud. SEVERIN
Plasa Birchis

Caransebes
Fiiget
Lugoj
Orsova
Teregova

Orasul Lugoj
Caransebes
Orsova

198.104

: 942.072
43.811

201.390

7.094
6.026
6.181
13.731
5.738

30.024
24.398
28.776
60.423
28.115

2.392
2.649

9.646
2o.008

49.362
3.824
8.034
6.145

240.266

13.639
4.532
6.832

15.914
37.857
27.579
63.714
21.934
32.328

3.454
1.525
1.377

23.674
8.838
8.428

46

www.dacoromanica.ro

J udete
P1Asi

ClAdiri

(nuniai comunele rurale)

loc uite

Populatia
stabila

104.931
9.660
12.324
10.405

500.416
42.145
54.546
45.091

Orase

67. Jud. TIMIS-TORONTAL


plasa Buzias
Pt

Centrala
Ciacova
Deta
Jimbolia
Lipova
Periam
Recas
Sannicolaul-Mare
Vinga

9.36!

Orasul Timipara (municipiu)


Lipova
-

41%456

10.431
5.916
10.890
7.965
11.403
7.312

43.532
24.570
43.146
32.878
46.924
28.193

7.765
1.499

91.866
6.069

IX. CRI*ANA, MARAMURES


Cldiri 1ocuite :
274.921

Populatia stabilia : 1.387.675


68. Jud. ARAD.
II

Aradul-Nou .
Chisinilu-Cris .

PP

HAlmagiu

PI asa

91.440
13.788
10.719
5.522

Ineu

423.754
47.316
46.769
27.003
52.924
47.784
29.481
29.005

Sfinta-Ana

11.921
12.216
7.644
6.843
. ,8.574
7.176

Orasul Arad (inunicipiu) .

10.057

77.225

31.321

Si ghet
Viseu

7.904
9.257
10.423

162.050
37.190
43.727
53.487

Orasul Sighel

3-737

27.646

56.255
5.680
7.829
3.806
5.946

293.712
29.745
34.118
15.875
28.306

II

Pecica

Radna
ebis
Siria

69. Jud. .MARAMURES .


Plasa Iza
111

70. Jud. SATU-MARE.

Plasa Arded
Baia-Mare
7>

MAndstur
Oasiu

32.90I
33.346

47

www.dacoromanica.ro

Judete
(numai comusrelcrurale)

rase

Plasa

Satu Mare

Cldiri
locuite

Populatia
stabild

7.812
5.131
.

5.750
4.971

41.674
25.998
25.188
24.863

Orasul Satu-Mare (municip.)


Baia-Mare
13
Baia-Sprie

5.734
2.704
892

49.914
13.882
4.149

95.905

508.159

8.764
9.305
4.281
6.372
10.371
8.269
5.272
5.182
.4.928
6.258
.8.474
5.667

42.252
46.468
20.090
31.144
49.764
43.362
29.222
23.166
22.299
31.210
36.850
30.507

8.543
3.561
658

82.355
15.176
4.294

PI

Seini
omcuta-Ma.re
Ugocea:

71

71. dud. BILIOR


Plasa Alesd
Balls
PP

SP

Beliu
Ceica

.,

Central
Marghita
Salonta

PP

)1'

"
,I

SAcueni
SAlard

Tileagd
Ti
Tinca
Vase il u

Orasul Oradea (municipiu)


Salonta

Beius ..... .

Notd: Cifrele judelelor Tarnavaalare 0 Cabal repreziuta primele rezultate, neverificafe


inca la aparifia aceslci bro*uri.

48

www.dacoromanica.ro

ANEXA Ny. 3

Nr. curent

POPULATIA ROMA NIEI (VECHIUL - REGO


IN i860, 1900, 1930
NUMARUL LOCUITORILOR

0.4

JUDETELE
1860

Arge

Bacau
Baia
Botoaani
Braila
Buzau
Constanta
Covurlui .
Dambovita
Dolj
Dorohoi
Falciu

4
6
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Gorj
Ialo mit a

16
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Iasi
Ilfov
Mehedinti

26

Tecuci
Teleorma n

Muscel

Neamt
Olt

Prahova
Putna
R.-Sarat
Roman
25 Romanati
27

28
29
30
31
32

Tulcea.

Tutova

\radii
Valcea,

Vlaaca

Total
Createrea

1900

1930

160.383
139.009
96.224
121.251
66.490
146.030
88.151
76.464
138.693
212.718
103.671
71.196
145.937
87.979
148.795
277.407
185.631
78.255
114.075
100.661
199.314
107.668
87.643
86.139
129.128
92.255
137.680
91.699
84.864
88.328
140.911.
113.759
3.906.187

196.194
131.596
171.437
146.284
.221.263
141.056
143.784
211.666
365.679
169.461
93.831
171.300
187.889
192.531
541.180
249.688
115.180
149.711
143.843
307.302
161.249
136.818
111.688
203.773
121.179
238.628
126.752
116.377
110.184
190.930
202.769
5.946.617

268.305
260.616
166.030
216.611
219.932
309.393
249.914
211.216
310.310
487.355
209.230
99.267
208:366.
295.500
276.230
992.416
303.098
160.008
198.482
182.345
478.045
193.947
186.110
151.679
271.254
156.691
348.027
183.391
144.267
138.858
246.409
296.614
8.388.905

100,0

152,5

214,8

207.60.5

49

www.dacoromanica.ro

ANEXA ls7r. 4

MISCAREA 'POPULATIEI IN -ANII 1 9 2 I - I 93o


..

Anii

Mediul

Cifra probabild
a populatiei
la 1 Iulie
A

Rural
'Urban
Total

1921

12.260.544
3.467.396
15.727.940

La l000

Cilatorii

locuitori

La i000

La 1000
locuitori

Divorturi

Nascuti-vii

locuitori

Morti

(fila ndscutimorti)

L,

x3.586
5.896
19.482

27,0
x8,8
25,2

330.696
65.300
395.996

1,7
1,2 -

La moo

Spor

locuitori

La i000
locuitori

39,5

315.744
56.413
372.157

25,7
16,3
23,7

225.945
22.358
248.303

18,4
6,5
15,8

42.9
22,5
38,4

315.260
60.976
376.236

25,3
17.5
23,5

2,9.834

x7,6

17.656
237.490

5,1
14,9

312.241

24,6

60.239
372.480

17,2

218.490
17.793
236.283

17,2
5.1
14,6

541.689
78.771
620.460

44.2
22,7

535.094
78.632

,
..

1922.

Rural
Urban
Total

12.483.433
3.487.403
15.970.836

279.770
59.824
339.594

22,4

Riir al

12.702.595
3.505.128
16.207.723

273.340
57.092
330.432

0,9

21,3

11.978
5.120
17.098

21,5
16,3
20,4

11.172
5.110
16.282

o,8

17,1

1,5

6,3.726

'

_
1923

Urban
Total

530.731
78.032
608.763

1,5

1,6

41,8
22,3
37,6

23,0

1924

1925

25,1
16,8
23,3

220.746

17,1

37,9

323.669
59.246
382.915

18.919
239.665

14,6

532.275
73.380
605.655

40,5
20,7
36,3

306.258
55.737
361.995

23,3
15,7
21,7

226.017
17.643
243.660

17,2

531.033
76.831
607.864

39,7
21,6
35.9

310.618
62.330
372.948

23,2
17,5
22,0

220.415
14.501
234.916

16,5
4.1
13,9

0,9

526.939
76-345
603.284

38,8
21,4
35,2

330.828
62.022
392.850

24,4
17,4
22,9

196.111
14-323.
210.434

14,4
4,0
12,3

0,7
1,5
0,9

543.904
79.956
623.860

Rural
Urban
Total

12.922.213
3.523.484
16.445.697

257.922
50.424
308.346

f9,9.

9.688
4.926
14.614

0,7

14,3
18,7

Rural
Urban
Total

13.145.595
3.541.764
16.687.359

258.250
49.106
307.356

19,6 .
13.9
18,4

10.776
5.294
16.070

0,8

13.368.811
3.557.836
16.926.647

266.066
53.218
319.284

19,9'

9.376
5.430
14.806

0,7

286.418
57.450
343.868 -

21,1

10.312
5.284
15.596

0,7

Total.

13.577.073
3.572.248
17.149.321

Rural
Urban
Total

13.801.699
3.588.906
17.390.605

258.596
59.186
317.782

18,7
16;5
18,3

9.808

1,4

0,9

1,5

Lo

544-415
78.165
622.580

42,1
22,2

5,4 -

5,0
14,6

1926

Rural
Urban

Total'
-

1927

Rural.

Urban

14,9

0,9
16,1
20,1

1,5

0,9

1,5

1928

, 5.554
15.362

..

18,3
5.3
15,7

21,1
17,0
20,2

253.140
18.994
272.134

22,2
18,4
21,4

212.208
10.702
222.910

15,1

34,I

311.159
66.487
377.646

38,1
22,7
35,o

285.108
61.507
346.615

20,0
17,0
19,4

258.220
20.502
278.722

18,1
5,7
15,6

40,4
20,0
36,4

3.101.649
605.919
3.707.568

23,4
,17,1
22,1

2.251.126
173.391
2;424.517

17,0
4,9
14,4

39.4
22,3 35,9

290.764
60.962
351.726

'

'

..

1929

1930

Total
general

Rural
Urban
Total

14.034-373
3.603.754
17.638.127

262.774
56.196
318.970

Rural
Urban

14.269.58.7
3.619.356

Total-

7.888.943'

277.092
52.556
329.648

19.4
14,5
18,4

2.750.924
56.352
3.311.276

20,8
15,9
19,7

Rural
Urban
Total

132.565.923
35.467,275
x68.033.198

18,7
x5,6x8,x

..

9:758
5.478
15.236

0,7

8.154
5.448
13.602

0,5

104.608
53.540
158.148

523.367
77.189
600.556

1,5

0,9

1,5
o,8

0,8
1,5
0,9

'

37,3
21,4
-

543.328
82.009
625.337

5.352.775
779.310
6.132.085

www.dacoromanica.ro

3,0
12,6

ANEXA Nr. 5

POPULAT1A JUDETELOR
CLASIFICATE DUPA. IMPORTANTA LOR NUMERICA
(ORDINE DESCRESCAND)

Nr.
de

JUDETUL

ordine

Ilfov
Bihor
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

992.416
508.159
500.416
487.355
478.045
423.756
42x.857

.,

Timi
Dolj

Prahova
Arad

S395.345

La'puna

Hotin
Blti

io.

Teleorman

II.

Sailaj

'12.
13.
14.

Cetatea-Alba
Cluj

Hunedoara

19.
20.
21.

22..
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Dmbovita
Buzau
Tighina
Mehedinti
Cernauti
Vlaca

Ialomita
Satu-Mare
Mure
Orhei
Iai

386.474
348.027
345.576
340.459
333.545
33 1.650

Soroca
16.
17.

Populatia

Romanati
Baca'u
Arge

52

www.dacoromanica.ro

315.774
310.310
309.393
307.629
303.098
301.937
296.614
295.500
293.712
289.717
277.709
276.230
271.254
260.615
258.305

Nr.
de
ordine

JUDETUL

Populatia

Constanta
VAlcca

Severin
Ismail

Somes
BrAila

Botosani
Alba

Durostor

41/

42..

Covurlui
Dorohoi
Gorj
Cara

Neamt
Cahul

Putna
Sibiu

R.-Sdrat
Tulcea
Olt
Turda
Caliacra

...

Storojinet
Brasov
Maramures
Rddduti
Tecuci

Baia
38.

Roman

59.
6o.

Muscel
Tdrnava-Mare

Mich',

Ciuc

nisdud
Tutova
66.

Vaslui
Trei-Scaune
Odorhei
Succava
Fdlciu
Cdmpulung
Fdgdras

249.914
246.409
240.266
224.229
220.353
219.932
216.611
213.795
211.439
211.216
209.230
208.356
201.390
198.482
296.030
193.947
293.309
185.110
183.391
182.345
181.953
166.588
165.917
164.946
162.050
161.965
156.691
256.030
151.679
150.608
148.493
148.340
246-584
145.423
144.267
138.858
136.358
130.646
121.010
99.267
95.874
86.461

53

www.dacoromanica.ro

ANEXA Ny. 6

POPULATIA CAPITALELOR DE JUDETE


CLASIFICATE DUP.& IMPORTANTA LOR NUMERICA
(ORD1NE DESCRESCANDA)

Orae reedinte
de juclete

Nr.
de

online

5-

Bucureti
Chiinau
Cernauti
Iai
Galati

6.

Cluj

7-

8.

Timioara
Oradia

9-

Ploeti

3-

4.

13.

Arad
Braila
Craiova
Constanta

i8.

Braov
Satu-Mare
Sibiu
Targu-Mure
Buzau

I.
12.

Cetatea-Alba
.

Focani
Botoani
Tighina
Bacau
Balti
Giurgiu

Matra-Neal:at
Bazargic
Roman
Sighet

54

www.dacoromanica.ro

Populatie

631.288
117.016
111.122
102.595
101.148
96.569
91.86682.355.
77-32577.225

'68.310
63.063

58.258,
56.23449-914'
48.01338.116
36.105
33.495
32.799
32.107
31.698
31.204
30.667
30-348
30.211
29.938
28.488
27.446

Ni.

Orase resedinte
de judete

de
ordine

3..

Barlad
Ismail

26.189
26.123
23.674
22.482
20.108

Lugoj
Tfirgoviste

Tulcea

Turda
Pitesti
Turnii-Severin

20057
19.630
18.337
x7.890
17.415
17.351
17.259
17.101
16.929
16.808
15.388
15.375
15.311
15.287
15.162.
15.013
14.805
14.769
14,661

CAlgrasi

41-

Silistra
Turnu-Magurele
Tecuci
Suceava

Hui
R6dAuti
Vaslui
Dorohoi
Dej

Hotin
R.-Vilcea
R.-Sdrat
52:

Orhei
_
CaracalSoroca
Fillticeni
Campulung. (Mused)

Bistrita
587
59.
6o.

6i.

65,

68
7o.

71.

Populatia

14.347
13.454
,.

Sighisoara
Tfirgu-Jiu
Alba-Iulia
Slatina
,
Sft. Gheorghe
Deva
Cahul
Cmpulung (Bucovina)
Gravita
Storojinet
Odorhei
Zaldu
PAgaras
DiciosAnraartin
Miercurea Ciuc

13.251
.

13.096
12.944
12.457
11.010
10.942
10.593
10.133
10.124
9.646
8.611
8.592
8.154
7.92
6.355
5.014

55

www.dacoromanica.ro

.CUPRINSUL' :
P.. g.

Not& introductivd
Populdtia aetUal& a Rmaniei :
Neeesitatea unui recensilmant
Indatoriri internationale
CoMisiunea de recensamant
IV. Legea i regulamCntul recensAmantului
V. Organizarea directiunii centrale VI. Organizarea exterioara
Recfirtarea recensorilor
Statistic& sumar a recensamantului
Bucuresti, Capitala Romfiniei
Organizarea statisticei demografice in Romania

3
5

9
r
15
17
21

23
24
27

Anexe :

Rezultatele provizorii ale recensamantului pe diviziuni istorice. Anexa


Nr

32

Rezultatele provizorii ale recensrnantului pe diviziuni istorice i ju.


dete. Anexa Nr. 2.
Populatia Roma.nrei (Vechiul Regat), in r86o, 1900, 1930. Anexa Nr. 3.
Miscarea po-pulatiei : 1921-1930. Anexa Nr. 4.
Populatia judetelor : clasificate dup& importanta lor numeric, in ordine descreseanda. Anexa Nr. 5.
Populatia Capitalelor de judete ; idem, Anexa Nr. 6.

31

49,

51

52
54

13. pag,ini cu ilustratii in, afar de 'test.

www.dacoromanica.ro

-c-,-tvit,

--`-'-1-7_15-

4,
-

r
4.

IA ECIIISAMAJITIMJI GENEPA1.90PLILATIEI

.,44.

..

31(
9

Directia Recensdnifintului. Bucureti, II, Bd. Elisabeta, 42

_____

In

4+1

AT.

.f

.nk
411.
o

Sala de Consiliti, din acela local

www.dacoromanica.ro

r.

fP1f0PIE

110END.

lib ii1J11 JIM DRUM

EtInaitat..iw
,

1)ilMiC0.44 ,..1.4.//1.C.,ele,
Wrtlorpactila

tune, nepioam 0.4 nalpilas

.taktitopiaop.

'es fnve 3aanl, Woof

in33,

.pnts.rop pon.dtd.top

nit iliSmiCopi

ta ah,

AntoPOoon

:72, eat

ja

tui

ak

...it

..40rt Pm-

rolt.pal a Ca. fay( ,an 11111.1 Attoralop,


nee 4n avkpope an Aft 411ttsCh'.1

ot tp.r.tln2tn tai amazon. sipe.te1, es Ce


0114;CISiitspil /834, pike hs. In Ort loaf 4noinle De _teponint,

, pia, i.e

amtensloape naafi.

kintipl.te Cylatead7 .12oninid/patit, cinsta Nov ',pin

a Ipekslel .tfttl Atop,

.qt

urardinntei

52: ndin itnntaryipen mitola

rtagnapa n, fiqhp fai.te

antessro.sak .tesna'ves

.snesnotne aman

enle. foal .ff.tre

airar

CS a.14..fli 314,'
p nat.

avrele ato araft.aile rye.. ..pinpeViepssf , lap ne


iperliana De n e, 'ettitrza 411 aiiio1pi rototi.a.. Ridepirl ne o tiarOpliii.T. CSfo;
,

SrLte.SCillt

Dan neat,' In o 'eternise. Frtforpope es re 'Went*. f.o-se he Ines .psDes.,bajvi.r.e te


to, fa

mi

font* ntee.le Issn er lai.a.perVeinchs 4aVen ttpinlsj

SSV

CS p.m,' 7.nttiese spelt. ;Si:.


vs Erie

P:a

Otto

o.thIc;le. onvele

n;;.ar te,air a
Ante

,4ti

Oesb .114

aal;:ayea

L'idlyic./11/11.

sr.o Inat .dlimnadloapd todospl.

1114

art

.0

SO 4SM, kle.,a;:te

eafacher ne Sprnenti n en SLSD:i halo


Oa fiew knot
404 tnsDst.p, rl kanol.tepii.te anm nooks, .nsem es op,* ,Ss inane,
rape nnewidd ,aepa fneenet.n. en re. rtstra40,1 441...10 lai :In irSIO,, CS, f...t

.VOI ant .Sslo'fOiti;oa. Sn

tilt,

ea

ialepee4,

mal

ii, Goiof ks ani tkoiilool kJ aefe naaf1/4e pia li:elenie nOliD


1,te
nneckpieeen alike:Mora.,. Do ssin titear

a, Celtprlop

n,,,nipe

yr... W01 'kilt

mi

etenjr.,c,
ew rter
SenpboDesil
incipomtl
apeas kt. raplia Inectfiloape lapsa,, linspila tInt on..? .1r,ein, at%
.(anmean;
east nest,: naltsleiern Ort...reat, Kalniontfien00. AV Inl serape eserne,iveigi:Ie IsrJ)1,1 e spniotots a es
alta Re .ot Ca ter., ft r.te.sei ft1111 aa /0;foletiped a.m., a -rnasssra
am
/tape

np ,S;

.2in Hichrie

4n S.'

Sorts...WI, n;e;n'iter.

ne rs da rokadi ./p0C,i1.714 offliat lartn'aspnre Je amplie


n.rdliaadds
d011

41;0 L;c,it

puttatll

op.h.

CS

on a.

;relit,

Din

i knpecnnnaen.

Le.tteen.ta

nrolott

Aealanan: soial cams de 15715 apl. rokotiaaddd


upe
'cs" re (,aks' Kadarpalia
oto.,.

Facsimilul Decretului original al Principelui Gr. Al. Ghica, Domuul Moldovei,


privitor la numartoarea populatiei din 1851
(Reprodus prin bun)voin Ia Academiei Romane)

www.dacoromanica.ro

-,

Dpe nt

'

ve

lienousDnt,"a

no.$1,yrE A N OA CIO 7, nelniat pekomenaa0e1 014401 A3sphaelpalie,


se orsaiim
II 0 Urfa neat,. cpeanivin na knpatOok, ihmIlnae ,

innpe AO. 010.14f

111,i

er.efe

Ira

ay..
;feud-

yk,t,

ah, -414044 '

inclpikail De ,nPe
tot i)assl. 4%1 naa. .pn.saftle..ka npirdana .Anaeocler n .sa Rickple
sikpiasi vet{ .0 pi,praito Run,
wing,
akk,
mi
nelpvaresna.
De
enSpbplit
tilt., ./1111,4.
petnMadepea Dimanas, hI ..,pe
naksliina avel ao1 ckpi1lopf, Raps c.la IIC114 n naeylmm
2a; .63 as, 'Is ..siav, aran
iap seae,
,
naulile am fliclepie, vr.al 4a1l.1 I 26
111i

fa 0110414

antkpops

tie ie.nei6c noovVipiaop

-folks/ Cu chap,. .1r eats to! .topriasoups, nil cent l'e'mal De anpoa-

kensanco .,/1 nomenarao

Ita .pirpimeibps, ne o nniae An ru casaa6 npotekjiiiipt ykri lokmolf, DIn, kornolnasmea


din askillapa ne lperis aft 4n/pa 411 dope de o nolpie.
feaila mseepiel,
ne. Opus, *ape an poclia kieena
RV an 1.premonpe ka usi ne .sa

enai a nY et chat", al,.1depe taxi

lap ne a.dn, a
frpinalre* a all es .}ackple Ape v.,' De a.. 0,1 eat, 4.11 dan tokepl ,
44, cu.Ililei., pa ieplhinf.1 4 n remnal de Do. 01'0 .

C11

npersli

ac.inIne :AIICkpieFe

560,14, la Vie:ha
4.
S. RA 7-.0a
laktaile
ml
aaresiale
Je
Pulp,
One.,
no
es
Ur Jill. cal, -kape 1,64 el fie
.Db, Inelpila01., is! linpe..p.s 6,1 pekamenaei Konacie1gen1pLat a 4..1.. cape .a...hare" eeurmin
Jap an fliclepie isf ',ad.,lemerantratIleasprZnosr.,aps.
Kalan,ralir,

4. oinnyen k.pin naalv

"hi
nm,/

Thrum(

'n1M-3p. -111/.61;;Op
ave.1 I46.10, Ainpinslopf
0 7: Cape
Ow kno'e cal 1, lire:mop , aealpi n Hi n 4,6*,40cart
ackpspi., Dimanaelntape 11, Va :saes ,snapiaa. k. s'a Pscainas

eke/paid esalintiil

nil neaaasenill , Ainockil

,Ve ./Lnkiiedinqn atenpe

-,tafineopea renepaanikiaii lacao nakshll Deal Iscalge-te

, de ad komnolpiativocka Olosila.de epednisie ,


yea 'nape inlepec se. ournIsm N O I mi Cla1
0.4 C '1' lo nze.ayarn.ipe.
Dom;zeacka
hn en far Ve planne aekof nos a

nen-

3 eiq,.

V:

1851. oete

Urmarea Decretului, cu semniltura

sigiliul Principelui

www.dacoromanica.ro

""-

hum

pH

*0'

',tin

Jyr

Agrical In rei I n kiltici Car r


Hin r

ret,,,;

SERVICIUL
; TATItT I CE I CIEIARALE e

9-.

-11,

POPULATIUNEA,,ROMANITI
:ikrk akeg t2
ma
'HAIM -F3G/IRRT3VR

.''

statu

a 8134.8

,00,1:10PA etb
4,n
144,

'

^L.)

C77110017111 Jr

"

li.GoLasco

et
.....1.1

rrtnatscas slr.au:s

\
'

\...1
61.4.*

14,0

JIN
.1

't
,..,,,,

1.,.all r, -

, 4 171./.4'11'
.1. ) 1,it, 71 I 1 , '

....$ ,

.:,/ '

it.. 41

.'

11431

'1'

'11 '

't

'

'.

IT

Lt.

--,

_
.....

t
- .._....,...--_

. ,..

,,,,-,
ro yiriffi.
_tg.

;-

4/:

. ,-.._,
e...

,2,....,.. ..--.......

'

__ _

1... E

e).vexeee

1,

' ,ft,

_r

k,..7

SiE1._
ii,

..

Str

'fr

Niite:.Ineereve7;pplaYeeee

drliT0o nor cumpardia 1-0 era iir low.

-....-..3. 2

SCAR*

cr'-,,I.IP.ircrti:miolocriteri

.-j...-."..`,4_[...-,,,a,:.f
...

..k.3

i,...e,.404,, u/Let,....t.hrd

21.1.14'
.

ief;sT,,s-,01

7..3..

- r .+---,-.L -.-

,...,

....

,.....v.-1,...,....

Populatia Roinfiniei (tara-veclie) la 186o i !goo


(Harta coatimporanil din EMU/ 1900)

www.dacoromanica.ro

'',_

_,

....

ro-

`st

.01

OA At

rt.,

ORIOIHA
BeitDEROUL GLALRA
'

Formulare

AL RECENSORULUI,

v4,,

Is

\:t1;

instruetiuni pentru reeenskuantul din 1930

www.dacoromanica.ro

POPULATIA ROMANIEI

Ces.,

PE JUDETE

.4

(Rezullate provizorii)

%S.

rtuArtuaas,
tsa.sts

lax a.

SALAi

BALTI

80TOSANI

BA

RAS ;AUD

ORHEi

AS 474

Iasi

Ill

11

CLUJ

REAM!

12.1363

701

LAPONA

7.31.0

145 473

S SIC

RAN .23
VASLU1

St RCS

CIU(
.111745

TUROA

Amu.

'n

ODORKCI

4212

TIGHINA

131

mess

TARAWA MARC

2.20.

143349

HUNCDOAR A

I SCAUNE

40 2.59

(OVUM

300422

RAKNK.SARAI

332340
120 234

(ADA..?

BUZAU

GOR,I

199.912

1 6391

192 947

SEVERN
e;.s.

Mud

POTNA

EAGARA4

SIBIU

MAIL
711216

1/0

VALCCA

BV111.11

TUL(CA

DAM
90

MEHEDiNT

SS

219 922

TM 3)1

IALOHITA

OLT
L.

CET.ALBA

CAHUL

132/ 2 7

275.135

TIMIS TORONTAL

sot 629

TUTOVA

131.94.1

ALBA/

FiLdU

BACAU

DOU

VL

el

so.

ONSTANTA

EGENIDA.
DUROST

.55.513

243

(AL IA(RA

stt

Repartizarea geogiafie a populatiunii, dupg recensamantul din 1930

www.dacoromanica.ro

CEPNAJTI

DIRECTIUNEA RECENSAMNTULUI

MUNICIPIILE ROMNIE1

10,<7

(Rezullole provIzoriD

/-

Nets,

r'
r

SATU MARE

/ORADEA

CHI$1N AU

CLUJ

BACAU

'ARAD

C E TAT CA ALBA

SIBIU

GALAT

PLOESTI

BRAILA

<
CR AIOVA

ONSTANT

0 u L G A);)
Populatia inunicipiilor, dupd recensanintul din 1930

s<

www.dacoromanica.ro

,L\

'

^4<lA'
A'''
- ''

."

.,

..
.

'
.

-'

e - ^y14 1

___

'"1...-*'

...

S;

"'

'

.111'!"'.,:',,.,..f'

..,....,..:,,

,...,......,.,
N:.:,-,.4,;....,

b.

4ri

4..,-..1A -

" - ,.. .

.,
.,

._,..,t

..-',..
.,, ',.
. , , ... ,

r
.,!

g,
,

4'...:4V %;

r-, t.;

-,.,:r!:

.; :

, ..;

dv4tt.
771,7tr.

hi

"

ClIEMAREA
4.inalt Pres Sfinlifului Psiriarr
r--.

k`*%%Yt \

\IV

Recensanniniul General slPopulstie


creclineo$i,

\kk\

,41.1. OW P.

,\
Zt;`,..0;X.4S.\\:-, M.4'.0

V.4.

-r

I.

e.

4..0

k..V4 \V

fo,

4.4 P .

SI

':\I\;\'1\N;If\.k\":\
.X0

aw
.

19)0 .14

0444,4

M....

ola am.

a.. ...p.n.. W.....

S..

Z\\.

.4.-

4.

wk...., 6.
...,. 4.
L.

1.
44.

\
9

a...J

.4...44
.4..-6v...A
MM.

\\\ .14;\t,,,:

d......

leu

I.

111

di;

d kup.

d.

A `N.

St

P..;1
*rid.
..1 L.
p, Nu...

rs

%V.\\
:,ts

...
MIWIk.

A... 4,4
..1,4,
.

ten r

4144.,
.

4.4

Cilteva afi.5e de propaganda


pentru reeensanitintul din 1930
www.dacoromanica.ro

t.?

,
#

sr

-;

..,,...-

"?"'
4;

Pe n I r uce face..
ecensialmniul Populinfilei?
CEM aces' recensemSnl, sau numbrtdoere A populatie,
co ca inlesnim conducatorilor acestei tad, cunoaslerea

ei mala si exacta, ctici legit 6une jr drepte se lac in


deplire cunostin16 de nurndrul ji slarea locuitorilor, asa precurn
capul unei familii iji polrivesle puierile sr ostenelile, dup6

,
e
e.

;Iff''

numerul si nevoile celar pe can ii are in grije.


Recensarnnlul populatiei Ina; este cert.,' de rnerile nevoi ale

omenirii de prelutindeni si, de aceea, prtril0Infelegere


nal6 de loale ladle din lurne, inlre care si Rominia, s a 111.61
lucerna nurnareloarei in anu11930, dale penlru toste popdarele.
RecensernSntul popularei nu Irebue pus aseder eulalia Cu
[real perceplorilor cad urendresc birurile, sau cu a polifiei
jandarmeriei, care fa< reckzilii.
Sarcina acesfora, desful de Tea jr penlru ei ji pentru ceialti n'are nimic aface Cu aceea a Recensbrilor, adica a celor innumai Cu numaraloarea oamenilor, de are
sercinali nurnai
,,Direcfia Recensern'infului General al Populatiei",Cuc equIctrul
Preoti,
fuluror oarnenilor de carte: Functioned, Prolesori,
Invdtatori si mai ales specialisli staftslicieni si demografi.
de reO lege anurne valeta apesa pe celetenii cei
censorii cari liar plisfra Cu slinlenie secreful !islet, ce li se incredinleara de acesti bunt ceieleni;-dar tol meet's Lege ape,ra
Recensdnuinlul Populatiei de celdtenii cei rei, cad s'ar ascuncle
dele nurriereloare sau ar apune jr scrie neadeveruri.
Avem credMla ca oricare bun celafeen al aceslei Tan, ca
si rica,* bun bu al Neamului din care lace parle, va iscali Liste
de Gospoclarie ce i se aduce de cele Recent, <land rspunsuri (inside la infre6arile privifoare la slush lui ca om de 0noare, ca cetalean conslienf, ca prolesronist de Ireaba

<

Alte afi*e de propaganda

www.dacoromanica.ro

Cateva veden i din Arhivele recensAmantului din 1930

www.dacoromanica.ro

eselb.,..

Interiorul Serviciului demografic. Bucuresti I, Str. Brezoianu,

Sala masinilor statistice, din acelas serviciu

www.dacoromanica.ro

25

,_,7,-,....
RECENSAPIANTUL

POPUI.A I El

OgetitSANANTUL

POPULA

Mara potale din timpul recensflmntului

1930

Insigna Recensorului in alamil gravat (milrime natural)

www.dacoromanica.ro

RECENSAPIANI

P0 P

LA