Sunteți pe pagina 1din 186

D. c. s.

DIRECȚIA REGIONALĂ D£ STATISTICĂ UȘI

ANUARUL STATISTIC
AL REGIUNII IAȘI
1960
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ
DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ IAȘI

ANUARUL STATISTIC
AL REGIUNII IAȘI
1960

BIBLIOTECA CENTRALĂ
REGIONALĂ
CLUJ

București
PREFAȚĂ

La lucrările de pregătire a planului de dezvoltare a economiei na­


ționale pe anii 1960 — 1965, în care au fost angrenate mase largi de
oameni ai muncii, tehnicieni, economiști și lucrători științifici din toate
regiunile țării, și-au dat, cum era firesc, aportul și Direcțiile regionale de
statistică, pregătind materialele statistice necesare în profil regional.
Interesul public pentru astfel de materiale fiind în continuă creștere,
s-a apreciat că ar fi utilă publicarea de Anuare statistice regionale.
Anuarul statistic al regiunii Iași redă principalele aspecte ale
vieții economice și sociale a regiunii, arată importanța ei în economia
întregii țări și oglindește succesele obținute în dezvoltarea ei multi­
laterală.
Nădăjduim că cei ce activează în domeniul economic și politic,
cercetătorii și propagandiștii, cadrele didactice, studenții și elevii, vor
găsi în acest Anuar statistic regional un material, cifric și grafic, util
pentru cunoașterea și înțelegerea importantelor transformări ce au loc
în regiune, în perioada construirii socialismului în patria noastră.

3
I

SIMBOLURI FOLOSITE

- = nu e cazul.
... — lipsă date.
* = date mai mici decît 0,1 din unitățile în care sînt exprimate
datele din tabele.

Datele pentru anul 1959 sînt provizorii.


CUPRINS
Capitolul I
DATE GENERALE
Pag.
1. Poziția geografică ................................. ■;............................................................... 11
2. Principalele cursuri de apă................................................................................... 11
3. Altitudinea principalelor localități........... ............................ 11
4. Precipitațiile atmosferice pe raioane și pe luni, în anii 1956—1958. 12
5. Precipitațiile atmosferice pe stațiuni meteorologice și pe luni, în anii . ,
1955—1958 ............................................. ;.............................................. 14;
6. Temperatura aerului pe stațiuni meteorologice și pe luni în anii. , •;
1955—1958 ................................................... 14?
7. împărțirea administrativă a regiunii Iași .................................... .................. . 18;

Capitolul II .’
POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ
8. Populația pe sexe Ia recensămintele din anii 1930, 1948, 1956 și'la
1 iulie 1959 ............................................ ......... 21
9. Populația pe medii la recensămintele din anii 1930j 1948, 1956 și la •
1 iulie 1959 .............................................................. 21
10. Populația pe sexe și raioane la recensămintele din anii 1930, 1948,
1956 și la 1 iulie 1959 ................................................................................... .; 1 ■ 22
11. Densitatea populației pe raioane la recensămintele din anii 1930,1948,
1956 și la 1 iulie 1959 ...................................... 24
12. Populația pe localități și sexe, la 1 iulie 1959 ...................................... 25
13. Populația pe naționalități, medii și raioane, la recensămîntul din 21
februarie 1956 ..................................................................................................... 32
14. Populația după limba maternă, pe medii și raioane, la recensămîntul'
din 21 februarie 1956 ....................................................................................... 34
15. Populația pe grupe de vîrstă,’ medii șf sexe, la recensămîntul din 21
februarie 1956 ....................................................................................................... 36
16. Mișcarea naturală a populației pe medii și raioane, în anii 1956—1959 38
17. Salariații din sectorul socialist pe ramuri ale economiei, la 1 iulie 1959 : 44

5
Capitolul 111
INDUSTRIE
Pag.
18. Numărul întreprinderilor și al salariaților din industria socialistă după
forma de proprietate și subordonarea întreprinderilor, în anul 1959 48
19. Structura producției globale a industriei socialiste după forma de proprie­
tate și subordonarea întreprinderilor, în anii 1955—1959 .................... 48
20. Dinamica producției globale a industriei socialiste după forma de proprie­
tate și subordonarea întreprinderilor, în anii 1955—1959 ................ 48
21. Dinamica producției globale a industriei socialiste pe principalele ramuri,
în anii 1955—1959 ................................................................................................ 49
22. Structura producției globale a industriei socialiste pe principalele ramuri,
în anii 1950, 1955—1959 ................................................................................... 49
23. Producția unor produse din industria socialistă în anii 1950—1959 50
24. Producția unor produse industriale din regiune, în procente față de
producția totală a R.P.R., în anii 1950, 1955, 1958 și 1959 ........... 50
25. Producția de energie electrică și puterea instalată a grupurilor electro­
gene, în anii 1950, 1955—1959 ..................................................................... 51
26. Numărul mediu scriptic al salariaților din industria socialistă, în anii
1955—1959 .............................................................................................................. 52
27. Numărul mediu scriptic al muncitorilor din industria socialistă pe prin­
cipalele ramuri, în anul 1959 .......................................................................... 52
28. Cooperația meșteșugărească pe ramuri industriale, în anii 1957—1959 53
29. Cooperația meșteșugărească în anii 1955—1959 ...................................... 54

Capitolul IV
AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ
30. Unități socialiste din agricultură în anii 1950, 1955—1959 .................... 57
31. Unități socialiste din agricultură pe raioane, în anul 1959 ..................... 58
32. Gradul de cooperativizare a agriculturii în anii 1950, 1955—1959 .... 60
33. Gradul de cooperativizare a agriculturii pe raioane, la 1 martie 1960 . . 60
34. Suprafața totală după modul de folosință în anii 1950, 1955—1959 .. 61
35. Suprafața totală după modul de folosință pe raioane, în anii 1955—1959 62
36. Suprafața agricolă pe forme de proprietate, în anii 1950, 1955—1959 64
37. Suprafața totală după modul de folosință și forme de proprietate pe
raioane, în anul 1959 ........................................................................................ 67
38. Parcul de tractoare și mașini agricole principale din stațiunile de mașini
și tractoare și gospodăriile agricole de stat (Gostat), în anii 1950,
1955—1959 .............................................................................................................. 72
39. Principalii indicatori ai activității stațiunilor de mașini și tractoare, în
anii 1956—1959 ..................................................................................................... 73
40. Suprafața cultivată în anii 1950—1959 ............................................................. 74
41. Suprafața cultivată pe grupe de culturi și forme de proprietate, în anii
1955—1959 .............................................................................................................. 78
42. Structura suprafeței arabile pe grupe de culturi și principalele culturi»
în anii 1950—1959 .............................................................................................. 80
43. Producția medie la hectar în anii 1950—1959 ........................................... 82
4,4. Producția agricolă vegetală totală în anii 1950—1959 ............................. 84
45. Suprafața cultivată pe principalele culturi și forme de proprietate,
în anul 1959 .......................................... 88
46. Producția totală a principalelor culturi pe forme de proprietate, în anul
1959 ’........................................................................................................................... 89
47. Producția medie la hectar a principalelor culturi pe categorii de gospo­
dării, în anul 1959 ............... 91

6
Pag.
18. Suprafața viilor pe rod și producția de struguri, în anii 1950—1959. . 92
49. Numărul pomilor fructiferi și producția de fructe în anii 1955—1959 96
50. Numărul animalelor în anii 1951, 1952, 1953, 1955, 1958, 1959 și 1960 98
51. Numărul animalelor pe raioane la recensămîntul din 5 februarie 1958 98
52. Producția agricolă animală în anii 1955—1958 ........................................... 100
53. Fondul forestier în anii 1955—1959 ................................................................. 100

Capitolul V
INVESTIȚII ȘI CONSTRUCȚII
54. Investiții în sectorul socialist în anii 1951—1959 ...................................... 104
55. Construcții de locuințe în anii 1958 și 1959................................................... 104
56. Investiții în sectorul socialist pe ramuri ale economiei, în anii 1956—1959 105
57. Investiții realizate de sfatul popular regional pe ramuri ale economiei, în
anii 1956—1959 .................................................................................................... 106
58. Principalele obiecte social-culturale puse în funcțiune în anii 1951 —1959 107

Capitolul VI
TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII
59. Lungimea rețelei de cale ferată în anii 1938, 1950, 1955, 1958 și 1959 111
60. Lungimea drumurilor în anii 1956—1959 ................................................... 111
61. Principalii indicatori ai activității întreprinderii regionale de trans­
porturi auto, în anii 1955—1959 ................................................................. 112
62. Poștă și telecomunicații în anii 1956—1959 ............................................... 112

Capitolul VII
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
63. Rețeaua unităților comerciale cu amănuntul și de alimentație publică pe
forme de proprietate, în anii 1955—1959.................................................... 116
64. Rețeaua unităților comerciale cu amănuntul și de alimentație publică
a comerțului socialist pe raioane, în anul 1959 ...................................... 116
65. Rețeaua unităților comerciale cu amănuntul și de alimentație publică
a comerțului socialist, după specializarea unităților, în anul 1959 .. 117
66. Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist
pe grupe de mărfuri, în anii 1950—1959 ............................................... 118
67. Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist
pe forme de proprietate, în anii 1955—1959 ........................................... 118
68. Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist pe
medii, în anii 1955—1959 ................................................................................ 119
69. Dinamica vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist pe
grupe de mărfuri, în anii 1955—1959 ........................................................ 120
70. Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist
pe grupe de mărfuri și pe raioane, în anul 1959 ...................................... 120
71. Numărul mediu scriptic al salariaților din organizațiile comerțului socia­
list, în anii 1956—1959 ................................................................ 121

Capitolul VIII
BUGET
72. Execuția bugetului sfatului popular regional în anii 1956—1959 .... 124
73. Structura cheltuielilor bugetare ale sfatului popular regional destinate
acțiunilor social-culturale, în anii 1956—1959........................................... 126

7
Capitolul IX
îxvAțămInt
7'4. Învățămîntul preșcolar, de cultură generală, pedagogic, mediu tehnic
și profesional, în anii școlari 1948/49, 1950/51—1959/60 ................ 132
75*. învățămîntul preșcolar pe raioane, în anii școlari 1948/49, 1950/51,
1955/56, 1958/59 și 1959/60 .......................................... -................................. 134
7 6. Învățămîntul telmic și tehnic de maiștri, în anii școlari 1958/59 și 1959/60 134
77. învățămîntul de cultură generală în anii școlari 1950/51, 1955/56—
1959/60.................................................................... 136
78. Elevii din învățămîntul de cultură generală pe grupe de clase, sexe și
medii, în anii școlari 1955/56—1959/60 .................................................... 138
79. Numărul școlilor și al elevilor din învățămîntul de cultură generală, pe
medii și raioane, în anii școlari 1955/56, 1958/59 și 1959/60 ................ 139
80. Numărul cadrelor didactice din învățămîntul de cultură generală pe
raioane, în anii școlari 1958/59 și 1959/60 ................................................. 142
81. Învățămîntul profesional de ucenici în anii școlari 1958/59 și 1959/60 142
82. Numărul studenților înscriși pe institute si facultăți în anul univer­
sitar 1959/60. .’...................... 143

Capitolul X
CULTURĂ Șl ARTĂ
83. Numărul căminelor culturale și al caselor de citit pe raioane, în anii 1948,
1950, 1955 și 1959 .............................................................................................. 146
84. Numărul și activitatea bibliotecilor în anul 1958 . ................................. 146
85. Biblioteci publice pe raioane în anul 1958 .................................................... 147
86. Numărul și activitatea cinematografelor în anii 1950,1955—1959 . . 148
87. Teatre și instituții muzicale în anii 1950, 1955—1959 .......................... 148
88. Numărul muzeelor în anii 1956—1959 ............................................................. 149
89. Radio și radioficare în anii 1955—1959 ........................................................ 150
90. Radio și radioficare pe raioane în 1959 ............. 150
Capitolul XI
OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
91. Numărul paturilor de asistentă medicală în anii 1955—1959 ................ 153
92. Născuți vii în unitățile de ocrotire a sănătății în anii 1955—1959 .... 153
93. Născuți vii în unitățile de ocrotire a sănătății pe raioane, în anul 1958 154
94. Creșe pe orașe în anii 1955—1959 ..........’.................................................... 155
95. Farmacii publice în anii 1957—1959 ............................................................... 155

8
Capitolul I

DATE GENERALE
1. POZIȚIA GEOGRAFICA

Longitudinea Latitudinea
Punctul extrem Raionul estică 1 nordică

A B C 1 2

Nord ComunaNicolae Bălcescu Hîrlău 26° 53' 47° 35'


Sud Comuna Blăgești Murgeni 28° 02' 46° 11'
Est Comuna Vetrișoaia Murgeni 28° 13' 46° 27'
Vest Comuna Cristești Pașcani 26° 33' 47° 13'

1 După Greenwich

2. PRINCIPALELE CURSURI DE APĂ

Lungimea cursului—km

Denumirea cursului de apă Pe teritoriul Pe teritoriul


regiunii R.P.R.

A 1 2

Prut .. . 340 704


Bîrlad .. . 180 247
Jijia .... 168 283
Bahlui . . 111 111
Șiret . . . 77 592
Tuto va 71 86
Elan .... 70 70
Vaslui . . 64 64
Crasna 62 62
'•'liletin 61 87
Sahluet . 50 50 '

Notă: Față de Anuarele statistice R.P.R. din anii precedenți, datele au fost modificate ca
urmare a recentelor lucrări de cadastrare a teritoriului R.P.R.
Sursa: Institutul de Geologie și Geografie al Academiei R.P.R.

3. ALTITUDINEA PRINCIPALELOR LOCALITĂȚI


Pașcani ........................... 220 m
Vaslui............................... 120 m
lași ................................... 115 m
Huși .................................. 85m
Bîrlad.................................. 80m

11
4. PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE PE

Cantitatea I
Anii anuală a pre­ Ianuarie Februarie Martie Aprilie
cipitațiilor

A B 1 2 3 4 5

Total regiune 1956 482.7 21,4 49.2 23,9 37,3


1957 427,9 24.8 17,4 4,0 41,0
1958 552,7 21,3 25,8 22,4 88,9

Raionul Bîrlad 1956 485.6 20,4 47,7 33,0 28,5


1957 386,1 29,4 6,4 0,8 32,4
1958 622,9 30,2 23,6- 48,2. 120,8

Raionul Hîrlău 1956 482,3 23,1 45,8 12,9 43,3


1957 455.4 17,7 15.3 5,1 40,1
1958 461,6 24,5 32,1 17,2 67,1

Ra:onul Huși 1956 519,0 16,5 68,5 29,6 37,2


1957 436,5 26,5 27,3 ’ 5,1 43,5
1958 632,2 17,4 24,7 37,2 111,2

Raionul lași 1956 471.5 28,8 41,0 26,4 46,5


1957 481,0 21,6 19,4 4,7 58,0
1958 544,5 19,1 29,3 23,1 71,6

Raionul Murgeni 1956 522,9 18,7 62,9 48,8 37,8


1957 413,3 22,5 9,0 0,9 30,8
1958 620,8 25,3 23,2 20,8 119,3

Raionul Negrești 1956 403,6 26,7 33,4 12,8 36,0


1957 386.1 25,9 7,5 3,5 38,6
1958 498,0 17,4 19,5 22,9 72,8

Raionul Pașcani 1956 501,5 19,6 40,7 9,9 32,4


1957 419,9 18,5 16,8 8,6 33,3
1958 451,6 26,2 22,9 10,1 59,5

Raionul Tîrgu-Frumos 1956 504,5 26,2 58,2 22,1 43,6


1957 404,7 35,0 16,9 2,9 36,3
1958 438,0 20,8 27,4 16,1 60,1

Raionul Vaslui 1956 495,5 14,2 47,2 24,2 36,8


1957 439.3 33,5 19,6 2,7 45,4
1958 638,1 24,2 24,3 23,8 106,8

Sursa: Comitetul de Stat al Apelor — Institutul Meteorologic Central.


RAIOANE ȘI PE LUNI, IN ANII 1956—1958
mm

Mai ■Iunie ■ Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

6 7 8 9 10 11 12 13

29.3 82,6 25,2 68,2 39,6 22,7 14,3 69,0


66,2 50,2 24,3 55,8 52,0 16.0 54,6 21,6
11,6 117,2 28,7 92,8 36,2 32,9 68,2 6,7

34,5 108,1 18,9 67,7 29,4 18,0 12,9 66,5


74,9 36,0 23,2 51,6 55,9 18,3 38,3 18,9
4.7 154,0 33,5 35,7 66,3 25,6 76,7 3,6

26,8 53.4 32,9 62,8 53,7 29,4 10,4 87,8


98,0 60,5 26,6 57,5 39,9 17,0 53,2 24,5
12,5 64,8 30,1 96,0 22,2 34,8 54,6 5,7

22,7 119,6 19,6 58,4 24,2 32,6 17,1 73,0


33,6 33,7 10.9 78,7 56,8 13,1 83,9 23,4
9,7 144,8 27,5 97,0 38,3 37,5 80,3 6.6

27,8 60,4 30,2 68,9 51,4 12,9 16,8 60,4


76,8 89,1 22,6 52,0 58,0 16,5 44,3 18,0
10,8 104,2 34,2 122,1 25.4 42,2 52,8 9,7

39,6 83,2 14,4 86,8 21,9 17,2 13,7 77.9


66,0 37,7 34,9 50,9 52,2 15,7 70,1 22,6
4,5 159,6 31,5 44,1 55,7 31,8 102,0 3,0

33,9 56,2 19,4 59,3 38,6 12,4 13,0 61,9


69,2 57,6 17,1 34,8 53,9 15,4 42,0 25,6
11,5 118,2 27,5 97,6 23,3 26,5 50,9 9,9

28,9 90,3 44,0 95,4 44,2 30,4 12,3 53,4


79,6 52,0 33,3 49,3 45,1 16,7 46,6 20,1
22,6 75,0 21,1 118,8 18,2 24,9 46,4 5,9

35,7 72,2 40,0 69,6 43,3 '19,5 11,2 62,9


69,1 60,1 29,2 38,3 36,2 18,0 38,8 26,9
15,6 79,6 22,5 84,7 27,4 29,2 48,6 6,0

26,1 94,1 21,0 64,2 53,2 28,0 16.3 70,2


40,9 32,6 21,7 72,3 59,9 15,2 75,3 20,2
12,7 154,8 30,5 92,9 45,7 35,5 80,0 6,9

13
5. PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE PE STAȚIUNI

Cantitatea
Stațiunea Anii anuală a pre­ Ianuarie Februarie Martie Aprilie
cipitațiilor

A B 1 2 3 4 5

Bîrlad 1955 528,7 17,5 24,8 23,2 66,4


1956 543.9 20,3 50,2 32,7 34,4
1957 399,8 21,5 5,2 0,8 33,7
1958 659.9 30,6 26,4 21,8 135,6

Huși 1955 680,7 38,6 32,0 17,5 67,0


1956 505,4 11,4 62,9 26,9 38,3
1957 468,2 20,7 31,2 4,9 40,0
1958 639,9 15,1 21,2 32,0 121,2

ași 1955 579,2 15,3 25,7 17,1 26,3


1956 417,7 25,3 57,1 28,1 30,0
1957 464,9 23,9 15,0 6,2 70,5
1958 535,2 20,4 36,5. 20,4 84,2
Vaslui 1955 563,8 27,7 24,9 17,0 44,7
1956 484,9 11,3 57.7 15,8 25,3
1957 429.9 34,3 17,2 0,7 46,3
1958 623,2 25,0 24,8 19,2 102,5

Sursa: Comitetul de Stat al Apelor — Institutul Meteorologic Central.

6. TEMPERATURA AERULUI PE STAȚIUNI

Temperatura Ianuarie Februarie Martie ■ Aprilie


anuală
A B 1 2 3 4 5

Bîrlad
1955 Temp. mijlocie.............. 9,9 - 1.4 0,3 2,7 7,3
Max. absolută .............. 32,3 10,2 16,0 21,6 22,3
Min. absolută .............. -17,4 -13,0 -17,4 -17,0 - 3,5

1956 Temp. mijlocie.............. 6.7 - 1.0 - 9.2 - 0,8 -10,9


Max. absolută .............. 36,6 12,0 7,0 13,4 29,5
Min. absolută .............. -26,0 -12,8 -26,0 - 9,6 - 2,0

1957 Temp. mijlocie.............. 10,2 - 2,4 2,8 3,7 10,6


Max. absolută .............. 38,4 5,6 16,7 22,6 28,4
Min. absolută .............. -18,8 -15,6 -10,1 -10,0 - 3,2

1958 Temp. mijlocie.............. 10.5 - 2,0 3,4 2,0 8,2


Max. absolută .............. 37.5 7,6 17,7 15,3 21,3
Min. absolută .............. -14,7 -14,7 -10,2 - 8,0 0,1

14
METEOROLOGICE ȘI PE LUNI, IN ANII 1955-1958
mm

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

6 7 8 9 10 11 12 13

91,2 24,4 119,9 40,9 65,9 6,8 29,0 18,7


46,4 142,1 21,3 63,6 59,4 13,2 11,9 48,4
76,6 26,6 16,5 73,1 47,3 19,8 53,9 24,8
3,1 171,2 35,0 27,7 71,8 31,6 101,9 3,2

60,0 46,4 174,8 84,2 87,6 11,3 36,8 24,5


18,2 127,3 9,4 58,6 25,6 29,8 17,1 79,9
27,0 37,2 7,5 98,2 62,6 15,4 99,6 23,9
7,8 136,6 42,1 97,8 39,2 41,0 82,6 3,3

42,5 31,8 128,3 103,4 107,6 21,1 33,2 26,9


15,1 36,3 17,3 54,2 65,5 14,9 17,0 56,9-
53,1 91,7 15,3 44,4 69,2 19,6 39,3 16,7
13,1 120,6 31,2 98,1 25,4 34,5 41,4 9,4

48,3 42,0 125,1 82,9 90,4 4,2 36,0 20,6


21,8 120,6 19,8 79,7 22,1 29,1 14,6 67.1
42,8 34,5 15,7 57,5 67,4 13,0 73,7 26,8
5,2 152,4 28,0 82,4 53,0 37,6 86,1 7,0

METEOROLOGICE ȘI PE LUNI, ÎN ANII 1955-1958


grade Ceisiu?

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

6 7 8 9 10 11 12 13

15,7 19,3 21,1 19,8 17,0 12,1 3,4 1,4


28,5 32,3 31,6 29,4 30,8 24,5 12,0 15,0
1,2 7,6 11,7 9,0 2,1 - 0,4 - 9,8 - 9,8

15,1 19,4 20,9 21,3 15,2 10,6 - 0,1 - 0,5


28,0 32,1 36,5 36,6 31,4 29,7 12,8 11,2
3,4 6,8 9,9 9,4 1,6 - 4,5 -14.3 -14,4

14,9 21,3 23,2 21,4 16,8 9,3 5,3 - 4.3


26,8 37,8 37,5 38,4 31,4 21,6 18,6 19,5
4,9 8,5 10,7 7,8 1.0 - 2,5 - 8,1 -18,8

20,1 18,5 21,5 21,5 15,0 10,3 5,2 1,9


36,0 31,8 36,2 37,5 27,6 22,5 16,3 15,5
37,0 3,4 10,3 7,4 0,5 - 3,0 - 8,4 - 9,8

15
Temperatura prilie
anuală. Ianuarie Februarie Martie

A B 1 2 3 4 5

Huși
Temp. mijlocie.............. 9,4 - 1,0 - 0,7 2,1 6,6
1955 21,8
30,6 13,1 16,2 21,0
Min. absolută .............. -17,2 -15,0 -17,2 -16,2 - 3,9
Temp. mijlocie.............. 8,2 - 0,5 - 9,3 - 1.1 10,3
1956 28,3
Max. absolută .............. 34,7 14,1 6,3 13,2
Min. absolută................ -24,7 -13,0 -24,7 -11,3 ■- 1,2
Temp. mijlocie.............. 9,8 - 2.5 2,6 2,8 10,5
1957 26,9
Max. absolută .............. 37,0 5,7 16,0 18,5
Min. absolută ................ -20,8 -16,2 - 5,9 -13,7 - 3,0
Temp. mijlocie.............. 9,9 - 2,3 3,5 1,1 7,5
1958 19,5
Max. absolută .............. 35,5 7,1 17,5 13,7
Min. absolută ................ -14,1 -14,1 -11,4 -12,1 - 2,2

lași
Temp. mijlocie.............. 9,1 - 1.4 - 1,6 1,5 6,4
1955 ’21,4
Max. absolută .............. 30,0 10,9 15,4 20,4
Min. absolută ................ -18,5 -11,5 -18,5 -16,0 - 3,8
Temp. mijlocie.............. 8,1 - 1.3 -10,7 - 1.2 9,9
1956 28,9
Max. absolută .............. 34,4 12,8 7,4 14,0
Min. absolută ................ -25,2 -12,8 -25,2 -11,2 - 1.2
Temp. mijlocie.............. 9,8- - 2,7 2,5 2,9 10,3
1957 26,6
Max. absolută .............. 37,2 4,0 17,4 18.0
Min. absolută ................ -19,4 -15,4 -10,0 -11,2 - 1,8
Temp. mijlocie . . ........... 9,7 - 2,7 2,2 1,1 7,2
1958 19,6
Max. absolută .............. 35,0 7,4 18,2 15,1
Min. absolută ................ -13,3 -13,3 -12 0 -10,0 - 1.0

Vaslui
Temp. mijlocie.............. 9,1 - 1.6 - 1.2 1.9 6,5
1955 22,2
Max. absolută '.............. 30,6 9,0 13,4 20,6
Min. absolută ................ -17,0 -11,0 -17,0 -15,8 - 3,2

Temp. mijlocie.............. 8,0 - 1,1 - 9,7 - 0,9 10,3


1956 28,0
Max. absolută .............. 33,4 .13,7 6,4 13,2
Min. absolută ................ -24,8 -12,4 -24,8 - 9,1 - 1,2

Temp. mijlocie.............. 9,7 - 2,8 2,4 3,0 10,1


1957
Max. absolută .............. 36.6 4,4 16,7 19,6
Min. absolută................ -21,4 -14,2 -10,1 -11,4 2,4

Temp. mijlocie.............. 9,8 - 2,6 2,8 1,2 7,2


1958 14,4 19,o
Max. absolută ................ ’ 35.5 7,3 16,9
Min. absolută ......... .'•... -14,0 -13,9 -14,0 -11,3 - 1,4

Sursa: Comitetul de Stat al Apelor — Institutul Meteorologie Central.

16
(urmare)

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

6 7 8 9 10 11 12 13

15,2 18,6 20,4 19,4 16,7 11,6 2,9 1,1


27,8 30,5 30,6 28,8 28,6 22,9 10,2 14,2
3,8 5,6 12,1 9,1 3.0 - 1.1 - 9,9 -10,1
14,7 19,3 20,2 20,5 14,4 10,5 - 0,1 - 0.8
27,0 31,0 33,8 34,7 28,3 27,5 15,4 12,2
4,5 8,1 9,4 8,5 - 1.5 - 3,9 - 9,5 -20,1
14,8 20,8 22,5 20,5 16,3 8,6 4,9 - 3,9
25,3 37,0 36,0 36,5 29,8 20,8 18,6 18,6
3,3 5,5 8,6 8,7 0,9 - 3,3 - 9,6 -20,8
19,7 18,1 20,9 20,5 14,3 9,4 4,5 2,T
35,5 30,5 34,7 33,5 26,1 20,6 13,3 14,7
2,7 5,0 9,9 8,2 - 1.4 - 2,4 - 8,9 -10,5

15,2 18,5 20,2 19,2 16,4 11,3 2,5 0,7


27,3 30,0 29,6 28,9 27,8 22,9 11,0 14,1
3,0 5,0 11,8 10,0 5,2 0,5 - 9,0 - 9,6
14,0 19,1 20,4 21,0 14,5 10,2 - 0,8 1,7
25,6 30,8 34,1 34,4 28,6 27,1 10,8 11,2
5,6 8,5 11,5 10,4 1,0 - 2,8 -10,8 -20,6
14,5 20,4 22,3 21,0 16,2 9,4 4,9 - 4,2
25,5 34,7 34,6 37,2 30,4 23,5 17,5 18,2
6,0 9,0 12,4 8,9 3,8 0.0 - 8,5 -19,4
19,1 17,6 21,1 20,4 14,6 10,0 4,2 2.0
34,5 29,8 35,0 34,5 26,0 21,2 14,5 15,0
3,5 4,5 9,5 8,3 2,5 - 1,5 - 7,5 - 9,7

14,8 18,5 20,2 19,0 16,2 11,3 2,7 0,8


27,5 30,6 30,3 28,8 28,6 22,6 10,0 13,4
1,5 6,4 12,4 9,4 3.3 0,5 - 9,0 - 9,1
14,4 19,1 20,2 20,9 14,6 10,3 - 0,3 - 1.3
27,1 30,7 33,4 33,4 28,1 26,6 13,9 10,6
4,1 7,8 10,4 9,4 - 0,7 - 4,0 -12,2 -17,6
14,5 20,7 22,4 20,6 16,1 9,1 4,9 - 4,5
25,5 36,6 35,8 36,2 29,7 20.2 17,4 17,8
4,9 9,4 11,6 8,5 1.9 - 1.5 - 8,4 -21,4
19,5 17,8 20,8 20,4 14,3 9,9 4,5 2,2
35,5 31,1 35,0 33,9 25,8 20,3 13,8 14.4
1,6 4,0 10,2 8.5 2,3 - 1.6 - 6,6 -10,5

2 —c. 2164
17
7. ÎMPĂRȚIREA ADMINISTRATIVĂ A REGIUNII IAȘI
(la 31 decembrie 1959)

Numărul orașelor
Supra­ Numărul Numărul
fața de subor­ de subor­ comu­ satelor
km2 Total donare donare nelor
regională raională

A 1 2 3 4 5 6

Total regiune -............................ 11 100 5 220 985

Raionul Bîrlad ........................... 1 330 1 27 145

Raionul Hîrlă'u........................... 970 - 14 67

Raionul Huși ............................ 1 440 1 32 107

Raionul lași ............................... 2 075 1 36 ■ 178-

Raionul Murgeni ...................... 870 - 18 56

Raionul Negrești ...................... 1 050 - 24 133=

Raionul Pașcani........................ 830 1 15 56

Raionul Tîrgu-Frumos .......... 1 160 - 21 97

Raionul Vaslui........................... 1 375 1 33 146


ÎMPĂRȚIREA administrativă a regiunii iași

^CEAV^

HÎRLĂU

O Hîrlău

PAȘCANI

O Tîrgu-Frumos

TÎRGU-FRUMOS

NEGREȘTI

Negrești O

VASLUI

BÎRLAD

MURGENI

Bîrlad (g) Murgeni


O
GăLAȚz
Capitolul II

POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ


POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCA

Sursa datelor

Recensămîntul populației Romîniei din 29 decembrie 1930.


Recensămîntul general al populației R.P.R. din 25 ianuarie 1948.
Recensămîntul populației R.P.R. din 21 februarie 1956.
Lucrările curente ale Direcției Centrale de Statistică pentru perioada 1950—1959.,

Observații metodologice
Localitatea Fălciu a fost considerată în anii 1930 și 1956 rurală, iar în 1948 localitate urbană.
Populația localităților Hîrlău și Tîrgu-Frumos - considerate la recensămintele din 1930 și
1948 urbane - a fost înregistrată la recensămîntul din 1956 la mediul rural.
Naționalitatea și limba maternă la recensămîntul populației din 21 februarie 1956 au fost
înregistrate pe baza declarației persoanei recenzate.
La tabelul nr. 17 „Salariații din sectorul socialist pe ramuri ale economiei, la I iulie 1959",
se fac următoarele precizări:
-La ramura ,, Industriei" au fost incluși și salariații ocupați în exploatările forestiere
și de pescuit.
— La ramura ,.Construcții" au fost incluși și salariații ocupați în unitățile care au ca
obiect lucrările geologice, precum și salariații ocupați cu reparațiile capitale în regie proprie
și cu supravegherea lucrărilor capitale.
— La ramura ,,Agricultură" au fost incluși și salariații din gospodăriile agricole anexe
și personalul agricol și zootehnic al sfaturilor populare comunale.
- La ramura ,,Comerț și alimentație publică" au fost cuprinși și salariații care deservesc
cantinele de pe lîngă întreprinderi și instituții.

20
8. POPULAȚIA PE SEXE LA RECENSĂMINTELE
DIN ANII 1930, 1948, 1956 ȘI LA 1 IULIE 1959
Numărul populației în procente Bărbați
la 100
Total Masculin Feminin Masculin Feminin femei

A 1 2 3 4 5 6

29 decembrie 1930 .......... 755 037 372 823 382 214 49,4 50.6 98
790 678 379 494 411 184 48,0 52,0 92

21 f^hruarie 1956 .......... 934 292 452117 482175 48,4 51,6 94


1 iulie 1959 (date calculate) 1 001 847 486 636 515 211 48,6 51,4 94

9. POPULAȚIA PE MEDII LA RECENSĂMINTELE


DIN ANII 1930, 1948, 1956 ȘI LA 1 IULIE 1959
Numărul populației în procente

Total Urban Rural Urban Rural


A 1 2 3 4 5

29 decembrie 1930 ........................................ . 755 037 189 490 565 547 25, / 74,9
25 ianuarie 1948 ............................................... 790 678 173 271 617 407 21,9 78,1

21 februarie 1956 ...................... 934 292 192 930 741 362 20 6 79 4


1 iulie 1959 date (calculate)...................... 1 001 847 206 571 795 276 20,6 79,4

21
10. POPULAȚIA PE SEXE ȘI RAIOANE LA RECENSAMIN

29 decembrie 1930

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Total regiune ......................................................................................... 755 037 372 823 382 214

Orașele de subordonare regională

Bîrlad............................................................................................ 26 204 13 300 12 904

lași 1 ........................................................................................... 108 662 53 304 55 358

Raionul Bîrlad................................................................................... 53184 26 371 26 813


Raionul Hîrlău .................................................................................. 56 842 28 209 28 633
Raionul Huși ................................................................................... 89 072 43 554 45 518
Raionul lași ........................................................................................ 97 413 48 548 48 865
Raionul Murgeni ............................................................................... 40 515 19 881 20 634
Raionul Negrești ............................................................................... 61 219 30196 31 023
Raionul Pașcani ............................................................................... 63 602 31 297 32 305
Raionul Tîrgu-Frumos ..................................................................... 60 830 29 789 31 041

Raionul Vaslui ................................................................................... 97 494 48 374 49120

Notă: Datele au fost recalculate conform împărțirii administrative în vigoare la sfîrșitu 1


anului 1959.
1 Inclusiv localitățile Buciumi, Copou, Munteni, Podgoria, Socola, care după anul 1930
și localitățile Galata și Păcureț care după anul 1948, au trecut în subordonarea administrativă
a orașului.

22
IELE DIN ANII 1930, 1948, 1956 ȘI LA 1 IULIE 1959

25 ianuarie 1948 21 februarie 1956 1 iulie 1959 (date calculate)

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

4 5 6 7 8 9 10 11 12

790 678 379 494 411 184 934 292 452117 482175 1 001 847 486 636 515 211

24 035 11 545 12 490 32 040 15 583 16 457 33 248 16 305 16 943

92171 44 476 47 695 112 977 53 535 59 442 122 780 58 614 64166

59 071 28 404 30 667 71 515 34 680 36 835 77183 37 461 39 722

59 356 28 578 30 778 . 72 704 35 480 37 224 79 377 38 827 40 550

93 427 44 459 48 968 105 244 50 589 54 655 111 508 53 948 57 560

■107 07 51 508 55 899 128 213 62 730 65 483 138175 67 887 70 288
44 537 21 283 23 254 52 251 25 343 26 908 54 920 26 724 28196
69 642 33 682 35 960 81 029 39 518 41 511 86 694 42 374 44 320
69112 33 434 35 678 81 526 39 586 41 940 86 858 42 252 44 606
67 205 32 376 34 829 79199 38 561 40 638 85 721 41 733 43 988
404 715 49 749 54 966 117 594 56 512 61 082 125 383 60 511 64 872

23
II. DENSITATEA POPULAȚIEI PE RAIOANE LA RECENSĂMINTELE
DIN ANII 1930, 1948, 1956 ȘI LA 1 IULIE 1959

Locuitori pe km2

25 1 iulie
29 21 1959
decembrie ianuarie februarie (date
1930 1948 1956 calculate)

A 1 2 3 4

Total regiune ............................................... 68,0 71,2 84,2 90,3

Raionul Bîrlad

-cu orașul de subordonare regională ... 59,7 62,5 77,9 83,0


— fără orașul de subordonare regională .... 41,5 46,1 55,9 60,3

Raionul Hîrlău....................................................... 58,6 61 2 75,0 81,8


Raionul Huși ....................................................... 61,9 64,9 73,1 77,4
Raionul lași

- cu. orașul de subordonare regională .... 99,3 96,2 116,2 125,8


- fără orașul de subordonare regională .... 48,7 52,2 64,1 69,1

Raionul Murgeni ................................................... 46,6 51,2 60,1 63,1


Raionul Negrești ................................................... 58,3 66,3 77,2 82,6
Raio-’SL! Pașca .......... .............. 76,6 83 3 98,2 104,6
Raionul Tîrgu-Frumos ....................................... 52,4 57,9 68,3 73,9
Raionul Vaslui....................................................... 70,9 76,2 85,5 91,2

21
12. POPULAȚIA PE LOCALITĂȚI ȘI SEXE, LA 1 IULIE 1959
(date calculate)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Total regiune ........................................... 1 001 847 486 636 515 211

Orașele de subordonare regională

Bîrlad........................................................... 33 248 16 305 16 943


lași ............................................................... 122 780 58 614 64166

Raionul Bîrlad........................................... 77183 37 461 39 722

Comuna Alexandru Vlahuță 2 461 1 218 1 243


Comuna Avrămesti...................... 1 924 945 979
Comuna Banca ........................... 2 833 1 332 1 501
Comuna Băcani .......................... 3194 1 550 1 644
Comuna Bogdănești .................... 2 387 1 139 1 248
Comuna Bogdănita...................... 2 752 1 375 1 377
Comuna Ciocani.......................... 2117 995 1 122
Comuna Corodești ...................... 2 467 1 223 1 244
Comuna Coroiesti ...................... 1 884 896 988
Comuna Dragalina...................... 3 817 1 939 1 878
Comuna Florești ........................... 1 494 739 755
Comuna Fruntiseni...................... 2 452 1 186 1 266
Comuna Gherghești .................. 2 615 1 250 1 365
Comuna Grivița ........................... 3 483 1 651 1 832
Comuna lana ...................... 3 670 1 783 1 887
Comuna 1 bănești.......................... 2 605 1 256 1 349
Comuna Ivești.............................. 4 579 2 226 2 353
Comuna Lălesti .......................... 2 494 1 194 1 300
Comuna Mireni ............................ 2 069 1 000 1 069
Comuna Obîrșeni ...................... 2 729 1 299 1 430
Comuna Perieni .................... 3 196 1 589 1 607
Comuna Poeana ........................... 3 405 1 643 1 762
Comuna Popeni .................... .. 2 513 1 179 1 334
Comuna Puiesti ........................... 5 771 2 808 2 963
Comuna Sîrbi .............................. 1 292 616 676
Comuna Unțesti .......................... 2 045 981 1 064
Comuna Zorlgni ........................... 4 935 2 449 2 486

25
(urmare)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Raionul Hîrlău ....................................... 79 377 38 827 40 550

Comuna Belcești................ .. 10 073 4 892 5181


Comuna Ceplenița ...................... 4 431 2116 2 315
Comuna Coarnele-Caprii .......... 4 216 2 062 2154
Comuna Cotnari........................... 7166 3 494 3 672
Comuna Deleni ............................. 7 467 3 642 3 825
Comuna Flămînzi ......................... 5 944 2 876 3 068
Comunn Fîntînele ....................... 2 575 1 260 1 315
Comuna Frumușica....................... 6 404 3185 3 219
Comuna Hîrlău ........................... 5 372 2 651 2 721
Comuna Nicolae Bălcescu.......... 5 700 2 749 2 951
Comuna Plugari ........................... 3 564 1 796 1 768
Comuna Prăjeni ........................... 3 371 1 610 1 761
Comuna Scobinți ....................... 6 381 3128 3 253
Comuna Șipote ........................... 6713 3 366 3 347

Raionul Huși ........................................... 111 508 53 948 57 560

Orașul de subordonare raională

Huși............................................................... 18 899 8 941 9 958

Comuna Arsura ........................... 3 304 1 636 1 668


Comuna Averești ...................... 2 548 1 234 1 314
Comuna Bohotin........................... 2160 1 062 1 098
Comuna Boțești .......................... 1 979 947 1 032
Comuna Bunești ........................... 2 350 1 130 1 220
Comuna Cîrligați ................... : 2790 1 383 1 407
Comuna Cosmești ...................... 4 518 2 228 2 290
Comuna Crețești........................... 2 995 1 413 1 582
Comuna Deleni ............................ 3 603 1 728 1 875
Comuna Dolhesti ...................... 3 963 1 913 2 050
Comuna Drînceni ...................... 2 842 1 358 1 484
Comuna Duda............................... 2 320 1 138 1 182
Comuna Epureni........................... 2 904 1 414 1 490
Comuna Ghermănesti .............. 2 795 1 352 1 443
Comuna Gorban :................ .. 3 827 1 829 1 998

26
(urmare)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Comuna Grozești........................... 2 565 1 235 1 330


Comuna Grumezoaia................... 2 689 1 311 1 378
Comuna Gugești ........................... 1 783 858 , 925
Comuna Hoceni ........................... 2 045 988 1 057
Comuna Hurdugi........................... 1 935 980 955
Comuna Ivănești.......................... 1 429 695 734
Comuna Lunca-Banului.............. 4 056 1 963 2 093
Comuna Moșna ............................ 2 721 1 353 1 368
Comuna Oltenești ...................... 2 787 1 335 1 452
Comuna Pogănești ...................... 1 770 844 926
Comuna Răducăneni ................... 5 936 2 952 2 984
Comuna Stănilești ...................... 4150 2 008 2142
Comuna Stroești........................... 1 771 877 894
Comuna Șchiopeni ...................... 2 627 1 279 1 348
Comuna Tătărăni ...................... 3 272 1 585 1 687
‘ Comuna Tîrzii ............................... 1 629 770 859
Comuna Vutcani........................... 6 454 2 209 2 337

iRaionul lași................................................ 138175 67 887 70 288

. Comuna Andrieșeni .................. 4131 2 029 • 2102


Comuna Aroneanu . . . ................. 2 709 1 317 1 392
Comuna Bivolari........................... 5 361 2 543 2 818
Comuna Bîrnova............................ 2 857 1 405 1 452
Comuna Bosia............................... 4118 1 993 2125
Comuna Ciortești ...................... 5 666 2 823 2 843
Comuna Ciurea ........................... 4 891 2481 2 410
Comuna Cîrpiți ........................... 5 503 2 653 2 850
Comuna Cernești ...................... 2 400 1 204 1 196
Comuna Costuleni ...................... 5 397 2 594 2 803
Comuna Cozia............................... 1 566 748 818
Comuna Dobrovăț ...................... 4195 2 045 2150
Comuna Golăești ...................... 3 822 1 832 1 990
Comuna Grajduri........................... 2 749 1 381 1 368
Comuna Holboca ...................... 4 290 2 096 2194
Comuna Horlești........................... 3 323 1 617 1 706
Comuna Lețeani ........................... 4 615 2 210 2 405

27
(urmare)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Comuna Mogosesti ...................... 4 287 2120 2167


Comuna Movileni ...................... 2 421 1 198 1 223
Comuna Osoi . . ......................... 2 496 1 244 1 252
Comuna Pocreaca ...................... 3121 1 498 1 623
Comuna Popricani ...................... 4 758 2 333 2 425
Comuna Prisăcani ...................... 4 924 2 456 2 468
Comuna Probota.......................... 4 725 2 301 2 424
Comuna Rediu-Tătar................... 3 393 1 780 1 613
Comuna Roscani .......................... 2 085 1 050 1 03S
Comuna Schitu-Duca.................. 6 214 3 071 3143
Comuna Spineni .......................... 1 974 969 1 005-
Comuna Tomesti.......................... 3 685 1 778 1 907
Comuna Trifesti .......................... 3 906 1 919 1 987
Comuna Țigănasi ...................... 3 780 1 852 1 928
Comuna Țuțora .......................... 2 953 1 464 1 489
Comuna Uricani .......................... 3 458 1 784 1 674
Comuna Vînători ...................... 2 649 1 283 1 366
Comuna Vlădeni.......................... 4 992 2 538 2 454
Comuna Voinesti ...................... 4 761 2 278 2 483

Raionul Murgeni....................................... 54 920 26 724 28196

Comuna Băsești .......................... 2 660 1 264 1 396-


Comuna Berezeni.......................... 4 403 2136 2 267
Comuna Blăgesti.......................... 4 018 1 948 2 070
Comuna Bozia............................... 1 798 879 919
Comuna Cîrja.............................. 2 258 1 086 1 172
Comuna Dodesti.......................... 2 355 1 092 1 263
Comuna Epureni.......................... 3 797 1 861 1 936
Comuna Fălciu .................. . 3 495 1 755 1 740’
Comuna Găgesti .......................... 3114 1 460 1 654
Comuna Mălușteni ...................... 3177 1 539 1 638
Comuna Murgeni ...................... 4 027 1 918 2109
Comuna Rînceni .......................... 2 534 1 270 1 264
Comuna Rînzesti.......................... 2 432 1 209 1 223
Comuna Schineni ...................... 2 379 1 179 1 200
Comuna Stoișești ...................... 2 239 1 119 1 120-

28
(urmare)

Total Masculin Feminin

A 1 9 3

Comuna Șuletea .......................... 3 642 1 754 1 888


Comuna Țuțcani ........................... 1 849 900 949
Comuna Vetrișoaia...................... 4 743 2 355 2 388

Raionul Negrești .................................... 86 694 42 374 44 320

Comuna Băcești .......................... 4313 2114 2199


Comuna Bozieni .......................... 3 830 1 864 1 966
Comuna Dagîța . ......................... 4 658 2 243 2 415
Comuna Draxeni.......................... 1 848 902 946
Comuna Drăgușeni...................... 2 064 1 013 1 051
Comuna Dumești ...................... 3 709 1 814 1 895
Comuna Gîrbesti.......................... 3 603 1 732 1 871
Comuna Gîrceni ........................... 4 404 2111 2 293
Comuna Ipatele .......................... 3 113 1 545 1 568
Comuna Mironeasa...................... 4 235 2 080 2155
Comuna Negrești ........................ 6 272 3 154 3118
Comuna Oniceni.......................... 3 609 1 828 1 781
Comuna Oșești ........................... 3 883 1 901 1 982
Comuna Pîncesti........................... 2104 999 1 105
Comuna Rafaila .......................... 2136 1 064 1 072
Comuna Rebricea ...................... 2148 1 077 1 071
Comuna Scînteia.......................... 3 869 1 874 1 995
Comuna Șcheia ........................... 3 404 1 651 1 753
Comuna Tansa ............................. 4 804 2 344 2 460
Comuna Todiresti ...................... 3 274 1 629 1 645
Comuna Țibana .......................... 3110 1 495 1 615
Comuna Țibănești ................ .. 4 949 2 390 2 559
Comuna Valea-Ursului .............. 4119 2 005 2114
Comuna Vulturești...................... 3 236 1 545 1 691

Raionul Pașcani ....................................... 86 858 42 252 44 606

Orașul de subordonare raională


Pașcani ....................................................... 15 896 7 792 8104

Comuna Cristesti ...................... 4 668 2 201 2 467

29
(urmare)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Comuna Crivești........................ 5 254 2 552 2 702


Comuna Hălăucești...................... 5 040 2 518 2 522
Comuna Hărmănesti .................. 2 482 1 210 1 272
Comuna Lespezi ........................... 6 779 3 213 3 566
Comuna Mircești........................... 2 522 1 248 1 274
Comuna Miroslăvești .................. 7 989 3 860 4129
Comuna Mogoșești ...................... 4140 2 016 2124
Comuna Moțca............................... 3 932 1 889 2 043
Comuna Ruginoasa...................... 5 296 2 632 2 664
Comuna Șiretei .......................... 3 565 1 720 1 845
Comuna Stolniceni-Prăjescu .... 5 228 2 534 2 694
Comuna Stroești.......................... 3 626 1 780 1 846
Comuna Tătăruși........................... 5 747 2 842 2 905
Comuna Valea-Seacă.................. 4 694 2 245 2 449

Raionul Tîrgu-Frumos ........................... 85 721 41 733 43 988

Comuna Alexandru I, Cuza .... 3 413 1 613 1 800


Comuna Balș ............................... 2 597 1 247 1 350
Comuna Băiceni ........................... 2149 1 068 1 081
Comuna Bălțați ........................... 3 621 1 756 1 865
Comuna Brăești .......................... 3 912 1 883 2 029
Comuna Butea ........................... 4 068 1 966 2102
Comuna Costești........................... 2 297 1 176 1 121
Comuna Dumești........................... 4 457 2 094 2 363
Comuna Erbiceni........................... 5126 2 482 2 644
Comuna Focuri ............................. 4 340 2104 2 236-
Comuna Gropnița ...................... 4 053 1 994 2 059
Comuna Heleșteni ...................... 3 419 1 663 1 756
Comuna Lungani.......................... 5 145 2 515 2 630
Comuna Mădîrjac ...................... 1 888 961 927
Comuna Oțeleni ........................... 4 593 2 205 2 388
Comuna Podu-lloaiei ................... 4 658 2 332 2 326
Comuna Popești ........................... 4 494 2 241 2 253
Comuna Romînești ...................... 3 275 1 537 1 738-
Comuna Sinești ........ ................. 4105 1 994 2111
Comuna Strunga........................... 4 725 2 330 2 395
Comuna Tîrgu-Frumos .............. 9 386 4 572 4 814-

30
(urinare)

Total Masculin Feminin

A 1 2 3

Raionul Vaslui........................................... 125 383 60 511 64 872

Orașul de subordonare raională

Vaslui......................................................... 15 748 7 508 8 240


Comuna Bălteni ........................... 2 391 1 145 1 246
Comuna Bîrzești .......................... 2 055 1 042 1 013
Comuna Bogdana ........................ 3 321 1 608 1 713
Comuna Codăești ...................... 6 630 3143 3 487
Comuna Corni-Albesti .......... 5162 2 460 2 702
Comuna Costești ...................... 5 077 2 481 2 596
Comuna Coșești ........................... 2 037 981 1 056
Comuna Cozmești .................. 3 440 1 726 1 714
Comuna Cursești.......................... 2 372 1 182 1 190
Comuna Dănești ........................... 3 585 1 687 1 898
Comuna Deleni ............................. 3 517 1 710 1 807
Comuna Delești ........................... 1 536 742 794
Comuna Ferești ........................... 2 929 1 360 1 569
Comuna Hîrșova........................... 2 205 1 100 1 105
Comuna Ivănești........................... 5 521 2 705 2 816
Comuna Laza ........................... 4 314 2 039 2 275
Comuna Lipovăț........................... 5 075 2 461 2 614
Comuna Miclești .......................... 3 877 1 860 2 017
Comuna Mînjesti........................... 2 021 965 1 056
Comuna Muntenii-de-Jos .......... 2 370 1 126 1 244
Comuna Muntenii-de-Sus .......... 3 431 1 652 1 779
Comuna Poenesti ...................... 2617 1 253 1 364
Comuna Pungesti ...................... 3 073 1 483 1 590
Comuna Pușcași ........................... 2 278 1 105 1 173
Comuna Roșiești........................... 4 589 2 291 2 298
Comuna Solesti ........................... 1348 654 694
Comuna Ștefan cel Mare .......... 2 209 1 064 1 145
Comuna Știoborani...................... 2 573 1 244 1 329
Comuna Tanacu ........................... 3 729 1 781 1 948
Comuna Tăcuta ........................... 4 637 2 257 2 380
Comuna Telejna ........................... 2431 1 207 1 224
Comuna Valea-Rea .................. 2 577 1 232 1 345
Comuna Zăpodeni ...................... 4 708 2 257 2 451

31
13. POPULAȚIA PE NAȚIONALITĂȚI, MEDII ȘI

Națio
Total
populație
Romîni Evrei

A 1 2 3

934 292 914 966 16 677

Urban ......................................... 192 930 176 335 15517

Rural ......................................... 741 362 738 631 1 160

Din total regiune:

Orașele de subordonare regională


Bîrlad......................................... 32 040 30 715 1 152

lași ............................................. 112977 99 471 12 697

Raionul Bîrlad ................................. 71 515 71 438 2

Raionul Hîrlău................................. 64 257 63 466 724

Raionul Huși ................................. 105 244 104 545 624

Raionul lași ..................................... 97 480 97 306 8

Raionul Murgeni ............................ 52 251 52175 5

Raionul Negrești ............................. 81 029 80 880 60

Raionul Pașcani ................ ;............ 81 526 80 743 354

Raionul Tîrgu-Frumos .................. 68 739 68 412 244

Raionul Vaslui................................. 117 594 116 363 776

Raionul Vlădeni ............................ 49 640 49 452 31

Notă: Datele se referă-Ja împărțirea administrativă din 10 ianuarie 1956.


RAIOANE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 21 FEBRUARIE 1956

o a1 i t a t a
Alte naționa­
Țigani Maghiari Ruși Germani Polonezi Greci lități și nede­
clarate

4 5 6 7 8 9 10

922 287 257 142 109 72 860

87 221 208 116 93 50 .. 303

835 66 49 26 16 22 557

1 73 26 20 9 17 27

61 126 173 94 73 32 250

35 6 4 3 - - 27

32 2 - 10 2 1 20

27 8 4 1 3 1 31.

70 20 6 8 3 6 53

18 4 2 - - 14 33

64 8 4 1 1 - 11.

208 5 5 1 11 - 199.

15 15 22 3 1 - 27-

379 20 7 1 5 1 42

12 4 1 140

| —c. 2164 33
14. POPULAȚIA DUPĂ LIMBA MATERNA, PE MEDII ȘI

Limb d
Total
populație
Romînă Idiș

A 1 2 3

Total regiune ..................................................................... 934 292 924 857 5 623

Urban ......................................................................... 192 930 186 630 5187


Rural ........................................................................... 741 362 738 227 436 :

Din total regiune:

Orașele de subordonare regională

Bîrlad . . .•................................................................... 32 040 31 767 93


lași ............................................................................... 112977 107 610 4 543

Raionul Bîrlad ................................................................... 71 515 71 470 - 1

Raionul Hîrlău................................................................... 64 257 63 912 276


Raionul Huși ..................................................................... 105 244 105 000 188
Raionul lași ....................................................................... 97 480 97 331 2
Raionul Murgeni ............................................................... 52 251 52 061 3 1
Raionul Negrești ............................................................... 81 029 80 740 19 j
Raionul Pașcani ............................................................... 81 526 80188 136
Raionul Tîrgu-Frumos ..................................................... 68 739 68164 99
Raionul Vaslui ................................................................. 117 594 117122 I 258 I
Raionul Vlădeni ............................................................... 49 640 I 49 492 I 6

. Notă: Datele să referă la împărțirea administrativă din 10 ianuarie 1956.


RAIOANE, la RECENSĂMÎNTUL DIN 21 FEBRUARIE 1956

Ucraineană, Alte limbi și


Rusă Țigănească Germană Maghiară Poloneză Ruteană, nedeclaral e
Huțană

4 5 6 7 8 9 10

1 602 843 266 256 90 61 694

304 49 238 212 79 44 187

1 298 794 28 44 11 17 507

36 8 32 70 5 2 27
240 31 195 123 63 39 133

1 12 3 4 - - 25
8 32 8 - - 2 19

5 9 5 4 4 - 29

3 70 8 20 1 2 43

1 141 1 4 - - 40

11 242 2 7 1 - 7
650 257 5 6 11 5 268
405 35 4 3 - 11 18
147 6 3 15 5 - 38

95 - - - - 47

35
15. POPULAȚIA PE GRUPE DE VÎRSTĂ, MEDII ȘI

Medii întrunite

Grupa de vîrstă
i Total Masculin Feminin

A 1 2 3

934 292 452117 482175

0 4 ani ......................................................... 129 478 65 978 63 500


107 619 54 705 52 914
10- 14 ani ......................................................... 74164 37 553 36 611
15 19 ani ......................................................... 92 470 44 881 47 589
20 24 ani ......................................................... 87 666 42 962 44 704

25 29 ani ......................................................... 80 205 39 550 40 655


30 34 ani ......................................................... 67 864 32 748 35116
35 39 ani ......................................................... 39 944 17 379 22 565
40 44 ani ......................................................... 51 989 22 935 29 054
45 49 ani ......................................................... 50 412 24 021 26 391

50 54 ani ......................................................... 42 860 21 128 21 732


55 59 ani ......................................................... 37 470 17 535 19 935
60 64 ani ......................................................... 27 341 12111 15 230
65 69 ani ............ ............................................ 19 301 8 212 11 089
70 74 ani ......................................................... 14159 6 024 8135

75 79 ani ......................................................... 7 329 2 860 4 469


80 84 ani ....................................................... . 2 737 1 089 1 648
85 89 ani ......................................................... 898 336 562
90 94 ani ......................................................... 210 43 167
95 99 ani ......................................................... 85 23 62

100 ani și peste ............................................... 34 10 24

Nedeclarată ....................................................... 57 34 23

Notă: Datele se referă la împărțirea administrativă din 10 ianuarie 1956.

36
SEXE, LA RECENSĂMÎNTUL DIN 21 FEBRUARIE 1956

Mediul urban Mediul rural

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

4 5 6 7 8 9

192 930 91 941 100 989 741 362 360176 381 186

18 729 9 480 9 249 110 749 56 498 54 251


14 854 7 443 7 411 92 765 47 262 45 503
12 225 6 022 6 203 61 939 31 531 30 408
20 577 10 224 10 353 71 893 34 657 .37 236
20 608 10124 10 484 67 058 32 838 34 220

18 515 9 080 • 9 435 61 690 30 470 31 220


15 732 7 382 8 350 52132 . . 25 366.. . -26 766.
10 504 4 610 5 894 29 440 12 769 16 671
1-3 061 6 024 7 037 38 928 16911 22 017
12197 5 867 6 330 38 215 18154 20 061

10 358 4 907 5 451 32 502 16 221 16 281


9 010 4 060 4 950 28 460 13 475 14 985
.6 285 2 649 3 636 21 056 9 462 11 594
4453 1 848 2 605 14 848 6 364 8 484
3 071 1 229 1 842 11 088 4 795 6 293

1 765 630 1 135 5 564 2 230 3 334


659 249 410 2 078 840 1 238
243 90 153 655 246 409
58 12 46 152 31 121 •
11 4 7 74 19 55

3 1 2 31 9 22

12 6. 6 45 28 17

<

37
16. MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

Populația
la 1 iulie

A B 1

Medii

Total regiune 1956 941 089


1957 963 281
1958 983 745
1959 1 001 847

Orașele de subordonare regională

Bîrlad 1956 31 678


1957 31 738
1958 32 445

lași 1956 114045


1957 117 753
1958 120 594

Raionul Bîrlad 1956 72 225


1957 74 308
1958 75 804

Raionul Hîrlău 1956 73 447


1957 75 391
1958 77 412

Raionul Huși 1956 105 926


1957 108175
1958 109 912

Raionul lași 1956 129 302


1957 132 283
1958 135 476

Raionul Murgeai 1956 52 591


1957 53 675
1958 54 388

Notă: Datele au fost recalculate conform împărțirii administrative în vigoare la sfîrșitul


anului 1959.

38
PE MEDII ȘI RAIOANE, ÎN ANII 1956 1959

Proporții

Spor Născuți Decedați


Decedați Căsătoriți Divorțați morți sub 1 an
Născuți vii natural
la 100

căsătoriți
La 1 000 locuitori la 100 născuți vii

'3 5 6 7 8
3 4

în t r u n i t e

10,0 23,6 24.7 10,3 2.0 10,1


33,6 9.8
32.2 10,3 21,9 24,2 13,0 1.8
8,4 21,9 24,2 11,0 1.9 8,3
30.3
9,3 19,1 22,6 II.1 1.7 8.8
28.4
\

8,7 16,3 32,5 15,1 2,1 II.I


25,0 10,9
24,4 9,2 15,2 27,0 21,7 1.8
7,3 14,9 26,9 19,3 1.9 6.8
22,2

19,6 8,5 l'l, 1 25,6 22,3 1,9 8S


8,2 10,8 27,5 22,0 1,7 6,5
19.0
7,0 9.3 28,9 21,7 2,1 6,2
16,3

39,4 10,2 29,2 23,4 8,5 2.2 11,0


36,9 11,6 25,3 20,8 11,3 1,9 12,0
34,1 9,4 24,7 22,2 6,6 1,8 9,5

38,7 9.9 28,8 25,8 8.4 1,8 10,4


37,0 10,1 26,9 25,7 9,4 1,8 10,0
36,1 8,4 27.7 25,8 6.5 2,1 8,5

31,1 10,8 20.3 21,8 9.0 1,6 9,0


31,0 10,5 20,5 21.7 12.6 1,9 8,7
28,3 9.0 19,3 20,1 10,9 2,0 7.2

36,0 8.6 27,4 25.4 7.3 1.9 7,9


34,1 8.9 25,2 24,5 8.5 1.5 7,9
34,5 7,8 26,7 24,5 ■ 7,9 1.3 8,3

36.4 11,3 25,1 23,6 6,5 3,2 11,3


36,7 11,6 25,1 23,4 7,8 1.7 10,2
31.4 8,8 22,6 18,8 9,2 2,9 8,6

39
Populația
Anii la 1 iulie

A B 1

Raionul Negrești 1956 81 678


1957 83 439
1958 85 028

Raionul Pașcani 1956 82 060


1957 83 731
1958 85 442

Raionul Tîrgu-Frumos 1956 79 958


1957 81 812
1958 83 846

Raionul-Vaslui 1956 118179


1957 120 976
1958 123 398

Mediul
Total regiune 1956 193 906
1957 198 357
1958 202 752
1959 206 571
Orașele de subordonare regională
Bîrl-ad 1956 31 678
1957 31 738
1958 32 445

lași 1956 114 045


1957 117753
1958 120 594

Raionul Huși 1956 18112


1957 18 429
1958 18 635

Raionub Pașcani 1956 15103


1957 15 240
1958 15 597

Raionul Vaslui 1956 14 968


1957 15197
1958 15 481

40
(urmare)

Proporții

Spor Născuți Decedați


Născuți vii Decedați natural Căsătoriți Divorțați morți sub 1 an
la 100
căsătoriți
la 1 000 locuitori la 100 născuți vii

2 3 4 5 6 7 8

38,2 \0,7 27,5 26,4 8,0 2.1 !0,8


35,4 11,2 24,2 23,9 11,8 1.5 10,6
34,2 8.5 25,7 26,2 8.3 1.9 7.2

32,-9 10,7 22,2 25,0 9.8 1,9 12.5


30,9 10,4 . 20,5 23,6 10,9 1.6 11.2
30,4 8,1 22,3 25,3 7,9 1,4 9,3

37,9 10,1 27,8 24,8 7,9 1,7 10,6


35,8 10,2 25,6 24,2 10,7 2,2 9.2
35,1 9.1 26,0 24,4 9,8 1,5 9,5

35,1 10,7 24,4 22,7 8,4 2.0 10,2


34,2 12,2 22,0 24,3 14,7 2,0 11,5
31,0 9,1 21,9 21,8 10,4 2,4 8,4

urban
22,5 9,2 13,3 26,4 18,7 1.8 10,2
21.4 9.1 12,3 26,5 22,8 1,8 8,4
18,7 7.5 11,2 27,2 20,4 2,0 6.7
16,4 8.6 7,8 27,7 21,3 1.5 7,9

25,0 8,7 16,3 32,5 15,1 2,1 II.t •


24,4 ' 9,2 15,2 27,0 21,7 1.8 10,9
22,2 7.3 14,9 26,9 19,3 1,9 6.8

19,6 8,5 11,1 25,6 22,3 1.9 ■ 8.9


19,0 8,2 10,8 27,5 .22,0 1.7 6,5
16,3 7.0 9,3 28,9 21,7 2.1 6.2

2'5,2 11,2 14,0 20,6 11,2 1,3 9.4


24,1 10,2 13.9 21,1 35,6 1,4 7.1
22,3 9,2 13,1 20,1 19,3 1,7 6.4

29,2 10,6 18,6 29,4 14,9 1,8 12,5


25,4 9,9 15,5 25,3 18,7 1,8 11.4
24,4 8.6 15,8 25,4 14,1 1,1 9,9

28,9 12,0 16.9 23,1 11,6 1,4 13,6


26,8 13,0 ■ 13,8 25,3 22,4 2,9 12,3
20,2 ' 8,2 12,0 25,2 17.9 3,5 6,4

41
Populația
Anii
la 1 iulie

A B 1

Mediul

Total regiune 1956 747183


1957 764 924
1958 780 993
1959 795 276

Raionul Bîrlad 1956 72 225


1957 74 308
1958 75 804

Raionul Hîrlău 1956 73 447


1957 75 391
1958 77 412

Raionul Huși 1956 87 814


1957 89 746
1958 91 277

Raionul lași 1956 129 302


1957 132 283
1958 135 476

Raionul Murgeni 1956 52 591


1957 53 675
1958 54 388

Raionul Negrești 1956 81 678


1957 83 439
1958 85 028

Raionul Pașcani 1956 66 957


1957 68 491
1958 69 845

Raionul Tîrgu-Frumos 1956 79 958


1957 81 812
1958 83 846

Raionul Vaslui 1956 103 211


1957 105 779
1958 107 917

42
(urmare)

Proporții

Spor Născuți Decedați


Născuți vii Decedați natural Căsătoriți Divorțați morți sub 1 an
la 100
căsătoriți
la 1 000 locuitori la 100 născuți vii

2 3 4 5 6 7 8

rural

36.4 10,2 26,2 24.3 7.9 2,0 10,\


34,9 10,6 24,3 23,6 10,1 1,8 10,0
33,3 8,6 24,7 23,4 8,1 1,9 8.5
31,5 9,5 22,0 21.3 7,6 1.7 8,9

39,4 10,2 29.2 23.4 8.5 2,2 11,0


36,9 11,6 25,3 20.8 11.3 1,9 12,0
34,1 9,4 24,7 22.2 6,6 1,8 9,5

38,7 9,9 28.8 25,8 8.4 1,8 10,4


37,0 10,1 26.9 25.7 9.4 1,8 10,0
36,1 8,4 27.7 25,8 6.5 2,1 8.5

32,4 10,7 21,7 22,0 8.6 1,7 8.9


32,5 10,6 21.9 21.9 8.0 2.0 9.0
29,5 8,9 20,6 20.1 9.2 2.0 7,3

36,0 8,6 27.4 25,4 7.3 1.9 7,9


34,1 8.9 25,2 24,5 8.5 1,5 7,9
34,5 7,8 26,7 24,5 7.9 1.3 8.3

36,4 11,3 25.1 23,6 6.5 3.2 11,3


36,7 11,6 25,1 23.4 7.8 1,7 10,2
31,4 8,8 22.6 18.8 9.2 2,9 8.6

38,2 10,7 27,5 26,4 8.0 2,1 10,8


35,4 11,2 24,2 23,9 11,8 1,5 10,6
34,2 8,5 25.7 26,2 8,3 1.9 7,2

33,7 10,8 22,9 24,0 8,4 2,0 12,5


32,1 10.5 21,6 23,2 9.0 1.6 11,1
31,7 8,0' 23.7 25.9 6.5 1,5 9.2

37,9 10,1 27,8 24,8 7,9 1,7 10,6


35,8 10,2 25.6 24,2 10,7 2,2 9,2
35,1 9,1 26,0 24,4 9,8 1.5 9,5

36,0 10,5 25,5 22,6 8.0 2,0 9,8


35,3 12,1 23,2 24,1 13,6 1.9 11,4
32,5 9,2 23,3 21,3 9,1 2,3 8.6

43
17. SALARIAȚII DIN SECTORUL SOCIALIST
PE RAMURI ALE ECONOMIEI, LA 1 IULIE 1959
în procente față în procente față
Total din care: de total regiune de total R.P.R.
salariați muncitori
Total din care: Total din care:
salariați muncitori salariați muncitori
A 1 2 3 4 5 6

Total ................................................... 109137 68 728 100,0 100,0 3,4 3,0

din care :
Industrie .............. ............................ 25 389 21 867 23,3 31,8 2,1 2,1

Construcții ....................................... 11 369 9 806 10,4 14,3 3.0 3,0

Agricultură .............. ,........................ 14 531 12 382 13,3 18,0 4,5 4,3

Transporturi și telecomunicații .., 9 835 8 036 9.0 11,7 4.4 4.3

Comerț și alimentație publică .... 8 849 7 254 8,1 10,6 3,7 3,6

Aprovizionare, colectări, contrac­


tări și achiziții............................... 4016 2 368 3,7 3.4 5,6 5,5

Prestări de servicii ........................ . 5 543 4 764 5,1. 6,9 > 4.0 4,3

Învățămînt și cultură...................... 13145 858 12,0 1,2 6,0 5,2

Ocrotirea sănătății '........................ . 7 216 690 6,6 1,0 ’ 5,8 5,2

Administrația de stat...................... 5 797 187 5,3' 0,3 4.7 2.6


DENSITATEA POPULAȚIEI PE RAIOANE LA 1 IULIE 1959
POPULAȚIA PE GRUPE DE VÎRSTĂ ȘI SEXE LA RECENSĂMÎNTUL
DIN 21 FEBRUARIE 1956

ANI
r 100 I

BĂRBAȚI I 95—99 | FEMEI

I 90—94 |

I 85—89 0
80—84 $

65—69
60-64 V7777777777
55-59
so-54 wmz
45-49 jO»
40-44 WH&IZ2.

15-39 V///////////Z.
30-34 KWW
25-39 M»

20-24
15—19 V//////////Z,
10—14 V///7/////Z

S-9
0-4 W777777

60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

La 1000 locuitori
SALARIAȚII DIN SECTORUL SOCIALIST PE RAMURI ALE
ECONOMIEI LA 1 IULIE 1959

ff ■ y///
w
Jllli
i Igigpi1
p gggg
E3 industrie SALARIAȚII DIN SECTORUL SOCIALIST
FAȚĂ DE TOTAL R.P.R. LA 1 IULIE 1959
Construcții

EZ Agricultura

Transport și telecomunicații

Comerț și alimentație publică

Aprovizionare, colectări, contractări și achiziții

Prestări de servicii

Invățămînt - cultură I

Ocrotirea sănătății

02 Administrație de stat

Celelalte ramuri
Capitolul III

INDUSTRIE
INDUSTRIE

Sursa datelor
Datele privind industria socialistă au fost obținute din dările de seamă statistice.

Observații metodologice
în tabelul nr. 18 ,,Numărul întreprinderilor și al salariaților din industria socialistă,
după forma de proprietate și subordonarea întreprinderilor, în anul 1959“ au fost cuprinse: combi­
natele, trusturile, întreprinderile independente din industria de subordonare republicană,
întreprinderile din industria locală, cooperativele meșteșugărești de producție și de prestări
de servicii industriale, combinatele și fabricile cooperației de consum.
în numărul salariaților au fost incluși salariații întreprinderilor industriale care au sediul
pe teritoriul regiunii lași, inclusiv salariații subunităților de producție industrială care aparțin
acestor întreprinderi, dar care își desfășoară activitatea pe teritoriul altor regiuni.în numărul
întreprinderilor și al salariaților nu au fost cuprinse secțiile de producție industrială de pe
lîngă întreprinderile cu altă activitate de bază decît industria.
Datele din tabelul nr. 26 „Numărul mediu scriptic al salariaților din industria socialistă
in anii 1955—1959“ și din tabelul nr. 27 „Numărul mediu scriptic al muncitorilor din industria
socialistă pe principalele ramuri, în anul 1959“ se referă la salariații, respectiv muncitorii, din
întreprinderile și subunitățile de producție industrială, care își desfășoară activitatea numai pe
teritoriul regiunii lași. în tabelele menționate mai sus au fost cuprinși și salariații, respectiv
muncitorii, din secțiile de producție industrială de pe lîngă întreprinderile cu altă activitate
de bază decît industria.
Mărimile relative privind dinamica și structura producției globale industriale, au fost
calculate pe baza valorilor exprimate în prețuri comparabile (prețuri cu ridicata de întreprindere
în vigoare la 1 ianuarie 1955).
Gruparea producției globale pe ramuri industriale a fost făcută pe baza metodei de între­
prindere (producția unei întreprinderi fiind inclusă în întregime într-o anumită ramură, în funcție
de producția ei preponderentă).
Ramura „Energie electrică" cuprinde numai producția globală a întreprinderilor avînd
ca obiect principal producția de energie electrică.
Producția de energie electrică în unități naturale cuprinde și producția grupurilor
electrogene aparținînd unor întreprinderi cu alt obiect principal decît producția de energie
electrică.
în tabelul nr. 28 „Cooperația meșteșugărească pe ramuri industriale, în ani 1957—1959",
cooperativele, cooperatorii și unitățile de deservire a populației au fost încadrate în ramurile
respective, în funcție de ramura preponderentă. Pentru anul 1959 cooperatorii și unitățile de
deservire a populației care aparțin cooperativelor neindustriale au fost încadrați în funcție de
ramura în care își desfășoară activitatea.

17
18. NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR SI AL SALARIATILOR DIN
INDUSTRIA SOCIALISTĂ DUPĂ FORMA DE PROPRIETATE SI
SUBORDONAREA ÎNTREPRINDERILOR, ÎN ANUL 1959
Numărul Numărul
întreprinderilor1 salariaților 2
A 1 2

Total industrie socialistă ....................................................... 52 23 582


Industria de stat....................................................................... 41 21 477
-de subordonare republicană........................................... 25 17 326
-de subordonare locală ................................................... 16 4151
Industria cooperatistă ............................................................. 11 2105
1 La sfîrșitul anului.
2 Numărul mediu scriptic anual, la structura organizatorică a întreprinderilor, de la
sfîrșitul anului.

19. STRUCTURA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE


DUPĂ FORMA DE PROPRIETATE SI SUBORDONAREA
ÎNTREPRINDERILOR, ÎN ANII 1955-1959 procllnt,
1955 1956 1957 1958 1959
A 1 2 3 4 5 i
Total industrie socialistă ....................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Industria de stat....................................................... 91,8 93,0 93,2 93,5 96,1
-de subordonare republicană........................... 75,8 79,0 78,2 79,9 81,6
— de subordonare locală ................................... 16,0 14,0 15,0 13,6 14,5
Industria cooperatistă1 ........................................... 8,2 7,0 6,8 6,5 3,9

1 în cursul anului 1959 unele unități industriale cooperatiste s-au transformat în între­
prinderi industriale de stat.

20. DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE


DUPĂ FORMA DE PROPRIETATE SI SUBORDONAREA
ÎNTREPRINDERILOR, ÎN ANII 1955-1959
1950=100
1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Total industrie socialistă ....................................... 255 311 351 379 429


Industria de stat....................................................... 25/ 310 350 379 442
— de subordonare republicană......................... , 249 317 352 388 451
— de subordonare locală ................................... 264 281 347 336 401
Industria cooperatistă1 ........................................... 301 315 348 362 241

1 în cursul anului 1959 unele unități industriale cooperatiste s- au transformat în întreprin-


deri industriale de stat.

48
21. dinamica producției globale a industriei socialiste
PE PRINCIPALELE RAMURI, ÎN ANII 1955-1959
1950 = 100

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Total industrie socialistă .............. 255 311 351 379 429


din care:
Construcții de mașini și prelucrarea
metalelor ....................................... 483 580 620 681 787
Chimie ............................................... - 100 174 202 281
Materiale de construcții (inclusiv
extracția materialelor pentru con-
strucții) ........................................... 204 205 224 216 270
Exploatarea forestieră și prelucrarea
lemnului........................................... 401 476 608 660 786
Textilă (inclusiv tricotaje).............. 185 187 190 207 220
Confecții ............................................. 143 140 173 173 154
Alimentară ....................................... 194 210 209 224 225

22. STRUCTURA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE


PE PRINCIPALELE RAMURI, ÎN ANII 1950, 1955-1959
procente

1950 1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5 6

Total industrie socialistă .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Construcții de mașini și prelucrarea
metalelor ...................................... 14,5 28,5 28,1 26,2 27,0 28,0
Chimie ............................................... 0,7 1,1 10,2 15,6 16,8 20,9
Materiale de construcții (inclusiv
extracția materialelor pentru con-
strucții) ........................................... 2,5 2,2 1,8 1,0 0,9 1,0
Exploatarea forestieră și prelucrarea
lemnului........................................... 3,1 5.2 5,0 5,6 5,7 6,1
Textilă (inclusiv tricotaje).............. 22,4 19,1 15,8 13,4 13,6 13,0
-onfectii .................... 9,9 6,1 4,9 5,3 4,9 4,2
Alimentară ....................................... 43,3 33,9 30,2 28,8 28,1 24,0

4 — c. 2164 49
23. PRODUCȚIA UNOR PRODUSE DIN

U.M. 1950 1951 1952

A B C 1 2 3

1 Penicilină ................................................... miliarde UI


2 Rulmenți ..................................................... mii buc.
3 Cărămizi de construcție ........................ mii buc. 7 128 9 744 23 945
4 Țigle .......................... '............................... mii buc. 1 496 1 704 1 217
5 Fire de bumbac ....................................... tone 769 2 552 3 427
6 Țesături de bumbac ............................... mii m2 12100 12795 15078
7 Tricotaie de bumbac .............................. mii buc. 699 885 1 319
8 Carne (fără slănină)1.............................. tone 3 781 3 800 4 898
9 Preparate de carne................................... tone 480 562 881
10 Uleiuri si grăsimi vegetale comestibile2 tone 1 036 1 199 1 408
11 Bere ........................................................... hl 6 322 10039 10550
12 Spirt rafinat (alcool absolut) ................ mii dai 53 55 79
13 Produse de tutun .................................. tone 1 756 1 778

î Producția industrială obținută în abatoare.


2 Fără producția preselor țărănești.

24. PRODUCȚIA UNOR PRODUSE INDUSTRIALE DIN REGIUNE,


ÎN PROCENTE FAȚĂ DE PRODUCȚIA TOTALĂ A R.P.R.,
ÎN ANII 1950, 1955, 1958 ȘI 1959

1950 1955 1958 1959

A 1 2 3 4

Rulmenți ..................................................... 37,0 3/,9 30,1


Cărămizi de construcție ........................ 1,9 3,6 3,3 3,3
Fire de bumbac ....................................... 2,6 8,1 78 8,0
Țesături de bumbac ............................... 8,2 8,3 8,8 9,2
Carne (fără slănină)1............................... 2,7 3,2 4,0 4,0
Preparate de carne ................................... 4,8 4,4 3,7 3,8
Produse de tutun ................................... 9,6 9,6 /0J

1 Producția industrială obținută în abatoare.

50
INDUSTRIA SOCIALISTĂ ÎN ANII 1950 1959

Nr.
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 crt.

4 5 6 7 8 9 10 A

3 461 7130 7 404 8 884 1


99 248 618 597 711 906 1 065 2
29 094 30 422 23 865 24 013 22 496 24 772 29 316 3
753 623 591 802 841 1 264 2 048 4
3 847 3 638 3 671 3161 3 463 3 663 3 865 5
16 526 18 600 20 086 16 305 17168 18310 20142 6
1 348 1 551 1 500 1 546 1 329 1 599 2 778 7
4 716 5 610 7 058 9 757 9 255 9 042 9 622 8
1 525 1 300 1 519 1 482 1 531 1 702 1 091 9
1 075 1 466 1 287 1 033 705 1 075 1 379 10
10 862 . 8 273 8 332 8 511 8 636 8 602 8 905 11
62 70 77 74 74 41 41 12
1 625 1 726 1 753 1 844 1 789 2138 1 791 13

25. PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI PUTEREA INSTALATĂ


A GRUPURILOR ELECTROGENE, ÎN ANII 1950, 1955—1959

Producția de energie Puterea instalată a


Anii electrică grupurilor electrogene
mii kWh kW

A 1 2

1950 ................................................................................. 24 515 14 631


1955 ................................................................................. 64 464 25195
1956 ................................................................................. 83 810 26 276
1957 ................................................................................. 91 271 27 360
1958 ................................................................................. 63 884 29 896
1959................................................................................. 66 896 27 385

4*
51
26. NUMĂRUL MEDIU SCRIPTIC AL SALARIAȚILOR DIN
INDUSTRIA SOCIALISTĂ, ÎN ANII 1955—1959

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Total salariați ........................................................... 24146 23 812 22985 23 043 23 908

- Industria de stat................................................... 19 940 20 545 19 661 19 697 21 485


— Industria cooperatistă1.......................... 4 206 3 267 3 324 3 346 2 423
20 273 19 234 19 529 19 622 20 067
- Industria de stat ................................................. 17127 16 353 16 543 16 623 17 872
— Industria cooperatistă 1....................................... 3146 2 881 2 986 2 999 2195

1 în cursul anului 1959 unele unități industriale cooperatiste s-au transformat în între­
prinderi industriale de stat.

27. NUMĂRUL MEDIU SCRIPTIC AL MUNCITORILOR DIN


INDUSTRIA SOCIALISTĂ PE PRINCIPALELE RAMURI, ÎN ANUL 1959

Numărul în procente în procente


muncitorilor față de total față de total
regiune R.P.R.

A 1 2 3

Total industrie socialistă ...................... 20 067 100,0 2,0


din care:
Construcții de mașini și prelucrarea
metalelor ............................................... 5 841 29,1 2,6
725 3,6 2,4
Textilă (inclusiv tricotaje)....................... 4 502 22,4 3,9
Confecții ..................................................... 1 551 7,7 3,1
Alimentară ............................................... 2 669 13,3 2,9

52
28. COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA PE RAMURI INDUSTRIALE,
ÎN ANII 1957-19591
(la sfîrșitul anului)

1957 1958 1959

A 1 2 3

Cooperative

Total ................................................................................... 18 18 10
Pielărie și încălțăminte ................................................... 5 6 4
Confecții ................ ............................................................ 4 5 4
Prelucrarea lemnului ...................................................... 5 4 2
Prelucrarea metalelor ....................................................... 3 2
Alimentară ....................................................................... 1 1

Cooperatori

Total ................................................................................... 2 841 2 887 2106


Pielărie și încălțăminte ................................................... 621 713 695
Confecții ............................................................................. 1 030 • 1 019 919
Prelucrarea lemnului ....................................................... 698 746 492
Prelucrarea metalelor....................................................... 431 344
Alimentară ....................................................................... 61 65

Unități de deservire a populației

Total ................................................................................... 149 192 195


Pielărie și încălțăminte ................................................... 59 77 83
Confecții ............................................................................. 65 72 106
Prelucrarea lemnului ....................................................... 18 18 6
Prelucrarea metalelor....................................................... 7 25

1 în cursul anului 1959 unele unități industriale cooperatiste s-au transformat în între­
prinderi industriale de stat.
29. COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ ÎN ANII 1955-19591
(la sfîrșitul anului)

Cooperative Cooperatori Unități de deservire


a populației

Anii din care: de pro­ din care: în coo­ din care: de pro­
ducție și prestări perative de pro­ ducție și prestări
Total de servicii indus­ Total ducție și prestări Total de servicii indus­
triale de servicii indus­ triale
triale
A 1 2 3 4 5 6

1955 ............ 28 22 3 479 2 791 178 111


1956 ............ 25 20 3 700 3 003 181 114
1957 .... 24 18 3 686 2 841 229 149
1958 .... 24 18 3 806 2 887 294 192
1959 .... 13 10 2 623 2106 310 195

1 în cursul anului 1959 unele unități industriale cooperatiste s-au transformat în între­
prinderi industriale de stat.

54
DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE
1950 = 100

500

400 -------------------------- ■

— — — “—
306
• ■==■

200

une
------------ r'p
R.
0
1956 1957 1958 1959

STRUCTURA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE


PE PRINCIPALELE RAMURI

r~ iConstructii de mașini și
*------ 'prelucrarea metalelor Textilă
Celelalte ramuri
III I I II Chimie
lllllllllll AHmenurt
X*
DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI SOCIALISTE
PE PRINCIPALELE RAMURI

Construcții de mașini
și prelucrarea metalelor

DINAMICA PRODUCȚIEI IN UNITĂȚI NATURALE


LA UNELE PRODUSE INDUSTRIALE
Capitolul IV

AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ
AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Sursa datelor

Datele privind suprafețele, producția totală și producția medie la hectar, au fost stabilite
pe baza dărilor de seamă statistice, întocmite de gospodăriile agricole din sectorul socialist
și de către comitetele executive ale sfaturilor populare pentru gospodăriile agricole
individuale.
Datele privind numărul animalelor au fost obținute din recensămintele animalelor
efectuate de către Direcția Centrală de Statistică, din dările de seamă statistice întocmite
de gospodăriile agricole din sfectorul socialist, din registrul agricol și din cercetarea selectivă
a bugetelor de familie țărănești pentru gospodăriile agricole individuale.
Datele privind parcul de tractoare și mașini agricole, precum și cele privind fondul fore­
stier, au fost obținute din dările de seamă statistice.

Observații metodologice

Pentru tabelele în care datele sînt defalcate pe sectoare sociale se fac următoarele precizări:
Sectorul socialist cuprinde sectorul de stat și sectorul cooperatist.
Sectorul de stat cuprinde gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole anexe ale
întreprinderilor și instituțiilor, pășunile și islazurile comunale.
Sectorul cooperatist cuprinde gospodăriile agricole colective și întovărășirile agricole.
în tabelul nr. 32 ,, Gradul de cooperativizare a agriculturii în anii 1950, 1955—1959 “
și în tabelul nr. 33 ,, Gradul de cooperativizare a agriculturii pe raioane, la I martie 1960“,
suprafața agricolă și arabilă a sectorului cooperatist cuprinde și suprafața rămasă în folosința
personală a membrilor colectiviști.
Datele privitoare la orașele de subordonare regională au fost incluse la raioanele pe teri­
toriul cărora sînt așezate orașele respective.
Producția plantelor care se cultivă în ogor propriu și în culturi intercalate, reprezintă
producția totală a plantei respective (ogor propriu și culturi intercalate), iar producția medie
la hectar se referă numai la culturile în ogor propriu.

56
30. UNITĂȚI SOCIALISTE DIN AGRICULTURA
ÎN ANII 1950, 1955—1959
(Ia sfîrșitul anului)

1950 1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5 6

Stațiuni de mașini și tractoare . . . 11 15 15 15 15 15

Gospodării agricole de stat 1

33 21 23 28 30 31
Suprafața agricolă — ha.................. 46 754 40 921 41 741 46 670 56 699 93 070
din care:
suprafața arabilă — ha .......... 34 307 30 883 30 828 35 075 43 059 65 430

Gospodării agricole colective


Unităti ............................ ............ 49 103 131 140 206 354
Familii ...................................... 2 649 5 548 6 329 8 998 15 961 54 239
Suprafața agricolă — ha .............. 9 215 24 074 26 075 32102 51 467 152 698
din care:
■suprafața arabilă — ha .......... 8 690 20 513 21 958 27 500 44 747 134 599

ntovărășiri agricole
Unități ............................................. 262 680 1 068 997 823
Familii ............................................... 11 348 33107 121 019 138 364 146 688
Suprafața agricolă — ha .............. 21 338 45 671 179 210 224 485 276 342
din care:
suprafața arabilă - ha .......... - 20 852 45 514 178 896 223 581 270 666

1 Datele se referă la gospodăriile agricole de stat ale Departamentului Gostat.

57
31. UNITĂȚI SOCIALISTE DIN
(la sfîrșitul

Gospodării agricole
de stat 1

S.M.T. Suprafața — ha
Numărul
unită­
ților agricolă arabilă

A 1 2 3 4

Total regiune ................................................................ 15 31 93 070 65 430

Raionul Bîrlad.......................................................... 2 5 16 407 12 433


Raionul Hîrlău ....................................................... 1 2 5 495 3 299

Raionul Huși ............................................................ 1 4 8130 4 920

Raionul lași................................................................ 3 7 22119 12 661


Raionul Murgeni...................................................... 1 2 12317 9 478
Raionul Negrești ................................................... 1 3 8 027 6 679
Raionul Pașcani ....................................................... 2 2 3 374 2 957
Raionul Tîrgu-Frumos . .. ..................................... 2 2 6 928 4 773
Raionul Vaslui.......................................................... 2 4 10 273 8 230

1 Datele se referă la gospodăriile agricole de stat ale Departamentului Gostat.


AGRICULTURA PE RAIOANE, IN ANUL 1959
anului)

Gospodării agricole întovărășiri agricole


colective

Suprafața — ha Suprafața — ha
Numărul Numărul Numărul Numărul
unită­ fami­ unită­ fami­
ților liilor agricolă arabilă ților liilor agricolă arabilă

5 6 7 8 9 10 11 12

354 54 239 152 698 134 599 823 146 688 276 342 270 666

59 7 740 25 535 23 591 92 10 674 ' 20 786 20 786

13 1 287 3 902 3 429 63 16 374 36 085 31 718


42 9 665 26 322 22 209 81 17 009 36 034 35 601
43 .4 560 11 982 10 308 159 27189 48 711 48 669

47 11 312 34 808 31 012 22 2 950 7 835 7 825


56 6 553 16 485 14 250 113 14 591 26 778 26 778
7 765 1 593 1 351 58 19 517 29 223 28 502
22 1 760 5 453 4 775 97 19 559 39 259 39156

65 10 597 26 618 23 674 138 18 825 31 631 31 631

59
32. GRADUL DE COOPERATIVIZARE A AGRICULTURII
ÎN ANII 1950, 1955 — 1959
(Ia sfirșitul anului)
Gospodăriile
țărănești cuprinse în uni­ Suprafața agricolă a Suprafața arabilă a
tățile cooperatiste sectorului cooperatist sectorului cooperatist

Anii în % față de
numărul în % față de în % față de
Total total al ha suprafața ha suprafața
gospodăriilor agricolă1 arabilă 1
țărănești

A 1 2 3 4 5 6

1950.............. 2 649 9 215 1,4 8 690 1,6


1955.............. 16 896 8,6 45 412 7,3 41 365 7.9
1956.............. 39 436 \9,5 71 746 11,6 67 472 12,8
1957.............. 130 017 62,3 211 312 33,6 206 396 38,9
1958.............. 154 325 69,6 275 952 43,6 268 328 50,0
1959.............. 200 927 88,5 429 040 68,9 405 265 76,7

Fără suprafața sectorului de stat.

33. GRADUL DE COOPERATIVIZARE A AGRICULTURII PE RAIOANE


LA 1 MARTIE 1960 1
Gospodăriile
țărănești cuprinse în Suprafața agricolă a Suprafața arabilă a
unitățile cooperatiste sectorului cooperatist sectorului cooperatist

în % față
de numărul în % față în % față
total al de ha de
Total ha suprafața
gospodă­ suprafața
riilor agricolă1 arabilă1
țărănești

A 1 2 3 4 5 6

Total regiune 203 712 89,8 438 857 70,5 414 478 78,5
Raionul 18 457 46 321 66,0 44 377
Raionul 17 732 40 011 73,0 35 906
Raionul 26 674 62 429 81 ,5 57 810
Raionul 32 931 67 303 63.5 65 420
Raionul Murgeni .............. 14 296 43 545 87.2 38 837
Raionul Negrești .............. 21 757 44 734 73.6 42 507
Raionul Pașcani .............. 20 275 30 859 60,4 29 944
Raionul Tîrgu-Frumos 21 200 45 406 67.2 44 535
Raionul Vaslui................... 30 390 58 249 67,9 55142

1 Fără suprafața sectorului de stat.

60
34. SUPRAFAȚA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ
ÎN ANII 1950, 1955—1959
(la sfîrșitul anului)

1950 1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5 6

h ectare

Suprafața totală a regiunii ............. 1 110000 1 110000 1 110000 1 110000 1 110000 1 110 000

Suprafața agricolă (a—e) .............. 819 521 803 056 793 734 792 985 801 794 804 434
a) arabil ............................................. 591 800 580 047 584 763 585 660 592 712 603 651
din care:
- sub cultură1 ....................... 574 919 562 748 582 350 584 003 589 566 593 069
b) pășuni ........................................... 145 471 152 846 142 602 139 869 140 958 130119
c) fînețe ............................................. 60 559 49 822 45 499 46197 45 872 45 772
d) vii și pepiniere viticole ............ 17 085 16163 16 440 16 540 17 305 19 516
e) livezi și peoiniere pomicole .... 4 606 4178 4 430 4 719 4 947 5 376
Păduri .............................. .................. 167 603 169133 169170 171 169 170 289 159 560
Bălti și lacuri ................................... 6 485 6 485 6 485 6 485 6 485 6 485
Alte terenuri ..................................... 116 391 131 326 140 611 139 361 131 432 139 521

pz ocente

Suprafața totală a regiunii ............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Suprafața agricolă (a—e) .............. 73,8 72.4 71.5 71,4 72,2 72,5
a) arabil ............................................. 53,3 52,2 52,7 52,8 53,4 54.4
din care:
-sub cultură1 ...................... 51,8 50,7 52,5 52.6 53,1 53,4
b) pășuni .............. ............................ 13,1 13,8 12,8 12,6 12,7 H.7
c) finețe ................................................ 5,5 4,5 4,1 4,1 4,1 4.1
d) vii și pepiniere viticole.............. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8
e) livezi și pepiniere pomicole .... 0,4 0,4 0,4 0.4 0,4 0.5
Păduri ............................................... 15,1 15,2 15,2 15,4 15,4 14,4
Bălți și lacuri ............ ;.................... 0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Alte terenuri ..................................... 10,5 11,8 12,7 12,6 11,8 12,5

1 La sfîrșitul campaniei însămînțărilor de primăvară.

61
35. SUPRAFAȚA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ PE RAIOANE,
ÎN ANII 1955-1959
(Ia sfîrșitul anului)hectare
din care:
Supra­
Anii fața Vii și Livezi și
totală Arabil. Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole

A B 1 2 3 4 5 6

Total regiune 1955 1 110 000 580 047 152 846 49 822 16163 4178
1956 1 110 000 584 763 142 602 45 499 16 440 4 430
1957 1 110 000 585 660 139 869 46197 16 540 4 719
1958 1 110 000 592 712 140 958 45 872 17 305 4 947
1959 1 110 000 603 651 130119 45 772 19 516 5 376

Raionul Bîrlad 1955 133 000 76 651 14 567 1 836 2 501 176
1956 133 000 78 805 13 339 1 879 2 511 195
1957 133 000 76121 13 065 1 239 1 800 271
1958 133 000 76 215 14715 1 214 1 990 272 ,
1959 133 000 77 797 13133 1 214 2195 371

Raionul Hîrlău 1955 97 000 48 262 15 685 5 269 1 048 744


1956 97 000 49 798 13 579 5196 1 129 693
1957 97 000 48 881 13 647 4 743 1 229 836
1958 97 000 49 962 13 638 4 611 1 313 874
1959 97 000 50 713 12 987 4 511 1 372 861

Raionul Huși 1955 144 000 68 760 18183 5 293 2 769 385
1956 144 000 66 675 18121 5 923 2 915 356
1957 144000 67 545 18 277 5 896 3 055 588
1958 144 000 68 492 18136 5 756 3139 576
1959 144 000 69 282 17 346 5 756 3 402 563

Raionul lași 1955 207 500 94 334 34104 16188 3 415 1 118
1956 207 500 94 476 29 928 11 268 3 350 1 488
1957 207 500 94 957 27 782 13 899 3 368 1 408
1958 207 500 96193 26 630 14129 3 496 1 496
1959 207 500 99108 23 715 14129 3 987 1 754

Raionul Murgeni 1955 87 000 48 910 10 705 2 061 1 612 63


1956 87 000 49 913 10 554 1 949 1 617 73
1957 87 0C0 51 399 11 272 1 995 2 070 80
1958 87 000 51 484 11 168 1 996 2151 81
1959 87 000 52 323 10 329 1 996 2 318 88

Raionul Negrești • 1955 105 000 55 902 13 319 4 244 1 288 395
1956 105 000 56 205 13 048 4 827 1 312 417
1957 105 000 59 355 12 401 4 069 1 328 44/
1958 105 000 59 044 12 039 3 961 1 364 476
1959 105 000 60 256 10 827 3 961 1 668 528

62
36. SUPRAFAȚA AGRICOLA PE FORME DE PROPRIETATE,
ÎN ANII 1950, 1955-1959
(la sfîrșitul anului) hectare
procente

Supra­ Vii și Livezi și


fața Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
agricolă viticole pomicole

A 1 2 3 4 5 6

Anul 1950

Total 819 521 591 800 145 471 60 559 17 085 4 606
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sector socialist 174 422 57 243 109 665 5 666 1 068 780
21,3 9,7 75,4 9,4 6.3 16,9
— Sector de stat 165 207 48 553 109 536 5 408 969 741
20,2 8,2 75,3 9,0 5,7 16,1
din care: Gostat 46 754 34 307 8 022 2 841 854 730
5,7 5,8 5,5 4,7 5.0 15,8
— Sector cooperatist 9 215 8 690 129 258 99 39
/,/ 1,5 0,1 0,4 0,6 0,8
din care:
gospodării agricole colective 9 215 8 690 129 258 99 39
1,1 1.5 o,/ 0,4 0,6 0,8
Sector individual 645 099 534 557 35 806 54 893 16 017 3 826
78,7 90,3 24,6 90,6 93,7 83,1

Anul 1955

Total 803 056 580 047 152 846 49 822 16163 4178
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sector socialist 225 022 98 784 117 606 5 271 1 798 1 563
28,0 17,0 77,0 10,6 11,1 37,4
- Sector de stat 179 610 57 419 115 969 3 275 1 493 1 454
22,4 9,9 . 75,9 6,6 9,2 34,8
din care: Gostat 40 921 30 883 6 044 1 205 1 387 1 402
5,/ 5,3 4,0 2,4 8,6 33,6
— Sector cooperatist 45 412 41 365 1 637 1 996 305 109
5,6 7,1 /,/ 4,0 1,9 2,6
din care:
gospodării agricole colective 24 074 20 513 1 632 1 515 305 109
3,0 3,5 /,/ 3,0 1,9 2,6
Sector individual 578 034 481 263 35 240 44 551 14 365 2 615
72,0 83,0 23,0 89,4 88,9 62,6

64
(urmare)

Supra­ Vii și Livezi ș


fața Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
agricolă viticole pomicole

A 1 2 3 4 5 6

Anul 1956

Total 793 734 584 763 142 602 45 499 16 440 4 430
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sector socialist 248 608 125 026 110 809 9160 1 827 1 786
31,3 2/,4 77.7 20,1 11,1 40,3
- Sector de stat 176 862 57 554 108 742 7 452 1 550 1 564
22,3 9,9 76,3 16,4 9,4 35,3
din care: Gostat 41 741 30 828 6 549 1 338 1 489 1 537
5.3 5,3 4,6 2,9 9,1 34,7
- Sector cooperatist 71 746 67 472 2 067 1 708 277 222
9,0 11,5 1,4 3,7 1,7 5,0
din care:
gospodării agricole colective 26 075 21 958 2 048 1 570 277 222
3,3 3,8 1,4 3,5 1,7 5,0
Sector individual 545126 459 737 31 793 36 339 14 613 2 644
68,7 78,6 22,3 79,9 88,9 59,7

Anul 1957

Total 792 985 585 660 139 869 46197 16 540 4 719
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
Sector socialist 374 823 261 964 103 441 5 512 1 922 1 984
47,3 44,7 74,0 II,9 11,6 42,1
- Sector de stat 163 511 55 568 100 972 3 580 1 618 1 773
20,6 9,5 72,2 7,7 9,8 37,6
din care: Gostat 46 670 35 075 6 810 1 667 1 503 1 615
5,9 6,0 4,9 3,6 9,1 34,2
- Sector cooperatist 211 312 206 396 2 469 1 932 304 211
26,7 35,2 1,8 4,2 1,8 4,5
din care:
gospodării agricole colective 32102 27 500 2 427 . 1 660 304 211
4,0 4,7 1,7 3.6 1,8 4,5
Sector individual 418162 323 696 36 428 40 685 14 618 2 735
52,7 55,3 26,0 88.1 88,4 57,9

5-c. 2164 66
(urmare)

Supra­ Vii și Livezi și


fața Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
agricolă viticole pomicole

A 1 2 3 4 5 6

Anul 1958

Țotal 801 794 592 712 140 958 45 872 17 305 4 947
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
Sector socialist 444112 323 962 108 597 6 823 2 501 2 229
55,4 54,7 77,0 /4,9 14,4 45.1
- Sector de stat 168160 55 634 105 606 3158 1 820 1 942
21,0 9,4 74,9 6,9 10,5 39,3
din care: Gostat 56 699 43 059 8 024 2 200 1 609 1 807
7,1 7.3 5,7 4,8 9,3 36,5
— Sector cooperatist 275 952 268 328 2 991 3 665 681 287
34,4 45,3 2,1 8,0 3,9 5,8
din care:
gospodării agricole colective 51 467 44 747 2 915 2 843 675 287
6,4 7,5 2.1 6,2^ 3,9 5;8
Sector individual 357 682 268 750 32 361 39 049 14 804 2 718
44,6 45,3 23,0 85,/ 85,6 54,9

An ul 1959

Total 804 434 603 651 130119 45 772 19516 5 376


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sector socialist 610 811 480 605 105 298 15 655 6 462 2 791
75,9 79,6 80,9 34,2 33,1 51,9
- Sector de stat 181 771 75 340 97 351 4 519 2 502 2 059
22,6 12,5 74,8 9,9 12,8 38,3
din care: Gostat 93 070 65 430 21 237 2 200 2 275 1 928
11,6 10,8 /6,3 4,8 11,7 9.9
t- Sector cooperatist 429 040 405 265 7 947 11 136 3 960 732
53,3 67,1 6,/ 24,3 20,3 13,6
din care:
gospodării agricole colective 152 698 134 599 6128 7 279 3 960 732
19,0 22,3 4,7 15,9 20,3 13,6

Sector individual 193 623 123 046 24 821 30117 13 054 2 585
24,1 20,4 19,1 65,8 66,9 48,1

66
37. SUPRAFAȚA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ
ȘI FORME DE PROPRIETATE PE RAIOANE, ÎN ANUL 1959
hectare
(la sfirșitul anului) procente
...... ...... - ------- ---- ------- -i--------------------------------------------
i din care:
Supra­ i
fața Vii și Livezi și
totală Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole

A 1 2 3 4 5 ' 6

Total regiune 1 110 000 603 651 130119 45 772 19516 5 376
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 863 460 480 605 105 298 15 655 6 462 ■2 791
77,8 79,6 80,9 34,2 33,1 51,9

- Sector de stat 427 395 75 340 97 351 4 519. ■ 2 502 . .2 059


38,5 12,5 74,8 9,9 12,8 38,3

- Sector cooperatist 436 065 405 265 7 947 11 136 3 960 732
39,3 67,1 6,/ 24,3 20,i 13,6

din care:
gospodării agricole colective 159 723 134 599 6128 7 279 3 960 732
14,4 22.3 4,7 15,9 20,3 ' • 13,6

Sector individual 246 540 123 046 24 821 30117 13 054 2 585
22,2 20,4 /9,/ 65,8 66,9 48,1

Raionul Bîrlad 133 000 77 797 13133 1 214 2195 371


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 100 345 58 335 10 946 692 684 231


75,4 75,0 83.A 57,0 3/,2 62,3

- Sector de stat 53180 13 958 10 016 270 152 171


40,0 18,0 76,3 22,2 7,0 46,1

- Sector cooperatist 47165 44 377 930 422 ’ 532 60


35,4 57,0 7,1 34,8 24.2 I6,2
din care:
gospodării agricole colective 26 379 23 591 930 422 532 60
I9,8 30,3 7,1 34,8 24,2 I6,2

Sector individual 32 655 19 462 2187 522 1.511 140


24,6 25,0 16,6 43,0 68,8 37.7

67
(urmare)
din cate:
Supra­
fața Vii și Livezi și
totală Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole
A 1 2 3 4 5 6

Raionul Hîrlău 97 000 50 713 12 987 4511 1 372 861


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 76 966 38 456 12 925 3 348 518 399


79,3 75,8 99,5 74,2 37,8 46,3

— Sector de stat 36 569 - 3 309 .11 296 292 420 342


37,7 6,5 87,0 6,5 30,7 39,7

— Sector cooperatist 40 397 35147 1 629 3 056 98 57


41,6 69,3 12,5 67,7 7,1 6,6

din care:
gospodării agricole colective 4 312 3 429 151 167 98 57
4,4 6,8 1,2 3,7 7.1 6,6

Sector individual 20 034 12 257 62 1 163 854 462


20,7 24,2 0.5 25,8 62,2 53,7

Raionul Huși 144 000 69 282 17 346 5 756 3 402 563


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sectar socialist 118 570 64 522 13 380 2 993 936 288


82,3 93.1 77,/ 52,0 27,5 51,1

- Sector de stat 54 649 6 712 11 616 773 466 196


37,9 9,7 66,9 13,4 13,7 34.8

- Sector cooperatist 63 921 57 810 1 764 2 220 470 92


44,4 83,4 10,2 38,6 13,8 16,3

din care:
gospodării agricole colective 27 887 22 209 1 764 1 787 470 92
19,4 32,/ % 10,2' 31,0 ’ 13,8 16,3

Sector individual 25 430 4 760 •. 3 966 2 763 2466 275


17,7 6.9 22.9 48,0 72,5 48,9

68
(urmare)

din care:
Supra­
fața Vii și Livezi și
totală Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole

A 1 2 3 4 5 S

Raionul lași 207 500 99108 23 715 14129 3 987 1 754


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 152 983 74 603 18 349 2 456 1 357 . 693


73,7 75,3 77,4 17.4 34,0 39,5

- Sector de stat 91 809 15 626 18 048 1 383 1 117 591


44,2 15,8 76,1 9,8 28,0 33,7

- Sector cooperatist 61 174 58 977 301 1 073 240 102


.2,9,5 59,5 1,3 7.6 6.0 5.8

din care:
gospodării agricole colective 12 463 j0 308 259 1 073 240 102
6,0 10,4 1,1 7.6 6.0 . 5.8

Sector individual 54 517 24 505 5 366 11 673 2 630 1 061


26,3 24,7 22,6 82,6 66,0 60.5

Raionul Murgeni 87 000 52 323 10 329 1 996 2 318 88


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 IOO.O

Sector socialist 73 551 47 320 9 381 1 426 1 566 82


84,5 90,4 90,8 71,4 67,6 93,2

- Sector de stat 29185 8 483 8 295 256 63 35


33,5 16,2 80,3 12,8 2.8 39,8

- Sector cooperatist 44 366 38 837 1 086 1 170 1 503 47


51,0 74.2 10,5 58,6 64,8 53.4

din care:
gospodării agricole colective 36 531 31 012 1 076 1 170 1 503 47
42,0 59,3 I0,4 58,6 64.8 53,4

Sector individual 13 449 5 003 948 570 752 6


15,5 9.6 9.2 28,6 32,4 6.8

69
'l (urmare)

din care:
Supra­
fața . Vii și Livezi și
totală Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole
'■ j Ai ‘ 1 2 3 4 5 6

Rajonul ^legrești 105 000 60 256 10 827 3 961 1 668 528


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

.Sector sqcialist? ! . 84 893 48 686 8 916 1 229 410 442


80,8 80,8 82,3 31,0 24,6 83,7

- Sectpr de’ stat; 40 639 7 658 8 122 325 88 227


1 '' 38,7 12,7 75,0 8,2 5,3 43,0

Sectpr cooperatist ’ i 44 254 41 028 794 904 322 215


)• i " >42.7 68,1 7,3 22,8 19,3 40,7

din Lare.- ■
gospodării agri.cole' colecțiye 17 476 • 14 250 794 904 322 215
16,6 23,6 7,3 22,8 19,3 40,7

lector individual 20107 11 570' 1 911 2 732 1 258 86


19,2 19,2 77,7 69,0 75,4 16,3

• Raionul pașcani ! 83 000 47 849 7 324 2 958 371 276


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

.Sector scjciaiisț 5'8149 33 656 4 026 773 7 45


70,1 70,3 55,0 26,1 1,9 16,3
, ; i
• - Sect-or .de stat 27 285 3 803 3 572 302 1 13
32,9 7,9 48,8 10,2 0,3 4,7

\ - Sector-cooperatist-. 30 864 29 853 454 471 6 32


i 37.2 62,4 6,2 15,9 1,6 11,6

j . din jcare:.
1 • i
. f gospodării agrjcloe colective' .1 641 1 '351 168 36 6 32
’ '2,0 '2,8 ! 2,3 1,2 1.6 11,6
i ! ' !
1 ; ;
/S.ector individual • 24'851 1’4193 3 298 2185 364 231
27,9 29,7 45,0 73,9 98,1 83,7

'70
(urmare)

din care:
supra­
fața Vii și Livezi și
totală Arabil Pășuni Finețe pepiniere pepiniere
viticole pomicole
A 1 2 3 4 5 6

Raionul Tîrgu-Frumos 116 000 62 577 19 552 6 759 1 137 626


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 90 684 51 221 15 056 899 202 395


78,2 81,9 77,0 13,3 17,8 63,1

- Sector de stat 45 661 7 290 14 961 373 96 341


39,4 11,7 76,5 5,5 8,5 54,5

—Sector cooperatist 45 023 43 931 95 526 106 54


38,8 70,2 0,5 7,8 9,3 8,6

din care:
gospodării agricole colective 5 764 4 775 92 426 106 54
5,0 7,6 0,5 6,3 9,3 8,6

Sector individual 25 316 11 356 4 496 5 860 935 231


2/,8 18,1 23,0 86,7 82,2 36,9

Raionul Vaslui 137 500 83 746 14 906 4 488 3 066 309


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector socialist 107 319 63 806 12319 1 839 782 216


78,0 76,2 82,6 4/,0 25,5 69,9

— Sector de stat 48 418 8 501 11 425 545 99 143


35,2 10,2 76,6 12,2 3,2 46,3

— Sector cooperatist 58 901 55 305 894 1 294 683 73


42,8 66,0 6,0 28,8 22,3 23,6

din care:
gospodării agricole colective 27 270 23 674 894 1 294 683 73
19,8 28,3 6,0 28,8 22,3 23,6

Sector individual 30181 19 940 2 587 2 649 2 284 93


22,0 23,8 17,4 59,0 74,5 30,1

71
38. PARCUL DE TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE PRINCIPALE
DIN STAȚIUNILE DE MAȘINI ȘI TRACTOARE ȘI GOSPODĂRIILE
AGRICOLE DE STAT (GOSTAT), ÎN ANII 1950, 1955 1959
(la sfîrșitul anului)
bucăți

1950 1955 1956 1957 1958 1959


a
>' A 1 2 3 4 5 6

'Tractoare fizice
S.M.T............................................................................. 361 841 817 918 950 1 045
, Gostat ......................................................................... 108 214 266 335 396 609
' Tractoare convenționale de 15 CP
S.M.T............’................................................................ 394 1 047 1 109 1 207 1 307 1 500
ț Gostat ......................................................................... 162 335 352 475 566 899
0
Pluguri de tractor
S.M.T............................................................................. 371 891 894 1 037 949 1 174
Gostat ......................................................................... 149 253 278 344 465 619
)
• Semănători mecanice
S.M.T ........................................................................... 35 310 294 278 320 517
* Gostat ......................................................................... 74 131 189 326 466
Cultivatoare mecanice
S.M.T. ......................................................................... 303 370 451 479
Gostat ......................................................................... 65 102 168 212 331
Combine tractate si autopropulsate pentru păioase
S.M.T............. ............................................................... 28 28 28 88 168
* Gostat ......................................................................... 1 14 18 94 229 268
(
Batoze pentru păioase
S.M.T............................................................................. 293 781 754 760 747 741
Gostat ......................................................................... 90 86 79 94 84 79

L'
ț

*72
39. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂȚII STAȚIUNILOR
DE MAȘINI ȘI TRACTOARE, ÎN ANII 1956-1959

1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4

Stațiuni de mașini și tractoare1........................................... 15 15 15 15


Tractoare fizice - bucăți1........................................................... 817 918 950 1 045
Tractoare convenționale de 15 CP1 ..................................... 1 109 1 207 1 307 1 500

Total lucrări executate de S.M.T. (mii ha arătură normală) 174,2 211,9 263,0 380,2
-arat (mii ha) ................................................................... 77,0 85,3 111,5 163,8
semănat (mii ha) ............................................................. 26,7 28,1 33,1 61,5
cultivat (mii ha)............................................................... 7,7 8,7 14,7 18,4-
-prășit (mii ha) ................................................................. 0,2 1.6 3,3 6,2
-secerat - legat (mii ha) ................................................. 6,9 6.2 5,3 4,0
-recoltat cu combina cerealieră (mii ha)...................... 1,8 2,3 3,2 9,3

Din total:
-lucrări executate pentru sectorul cooperatist (mii ha
arătură normală) ............................................................. 93,3 114,112 208,4 337,2

Volumul mediu anual de lucrări efectuate de un tractor


mediu convențional de 15 CP (ha arătură normală) 156 179 219 242

Mumărul mediu anual al personalului S.M.T. (inclusiv


secțiile auxiliare).................................... .............................. 2135 2 075 2 082 2 245

1 La sfîrșitul anului.
2 Fără lucrările de treier.

73
40. SUPRAFAȚA CULTIVATĂ

1950 1951 1952

A 1 2 3

■Cereale pentru boabe — total ......................................... 440 832 439 385 438 772

din care:
grîu......................................................................................... 166 244 157 854 159 208
secară ..................................................................................... 4 906 5 440 5 756
orz și orzoaica................................................................... 36 712 34 653 34'804
ovăz ................................................................................ 28 851 25 491 25 398
porumb ................................................................................ 201 534 215 580 213 085

Leguminoase pentru boabe — total ................................ 9107 10 860 10 463

din care:
mazăre ................................................................................ 5 096 6 550 6 321
fasole1 ................................................................................ 3 389 3 349 3 289

Plante textile - total .......................................................... 4 614 4613 5119

din care:
in pentru fuior................................................................... 95 88 137
cînepă pentru fuior........................................................... 4 519 4 523 4 901

Plante uleioase — total ................................................ 64 644 50 556 49 366

din care:
floarea-soarelui1 ............................................................... 59 674 45 002 41 847
rapiță ................................................................................... 157 138
soia ....................................................................................... 3 595 3 782 5161
in pentru ulei ................................................................... 815 1 141 1 807
mac ............................................................... 136 213 316

Culturi pentru alte industrializări - total ................... 6 259 7 737 10 780

din carg:
sfeclă de zahăr................................................................... 4 531 5 961 9162
tutun .................................................................................... 1 725 1 725 1 463
Plante medicinale și aromate - total........................ 47 409 666

1 în ogor propriu.

74
ÎN ANII 1950-1959
hectare

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

434 099 435 550 439123 453 329 461 732 457 300 448 134

165 369 140120 163 774 165 649 161 749 155 737 153 547
5122 3 720 5 320 4 446 2 579 2 353 1 329
32 936 29 381 26126 21 045 21 726 19 042 14 507
25 701 21 594 17 838 15 251 17 506 16 789 15 008
204 682 240 517 220 794 246 923 258143 263 065 263 537

9 383 8 592 7 800 4 415 3 689 3 601 3 992

5 326 5 279 5 220 2 852 2 063 2 068. 2 570


3 018 3 043 2 458 1 533 1 563 1 463 1 177

4 775 4 309 3 930 3 634 4016 2 275 2 214

565 618 579 602 26 40 31


4153 3 677 3 350 3 032 3 990 2 235 2183

.51 418 49 995 49 346 52137 50 932 56 734 65 693

43 447 42148 42 011 45 989 46 593 52 058 59198


231 12 - - 63 445 633
5 204 5 404 5 424 4 777 2 534 1 151 2 213
1 442 1 190 910 12 68 698 1 628
545 450 510 1 137 1 650 2 376 2 019

11 944 12 478 13 734 15 421 16 001 16 944 18 753

*10 065 10 803 11 952 13 610 13 499 14 095 16 077


1 663 1 437 1 632 1 706 2 214 2 749 2 558

1 124 1 115 1 094 735 547 259 322

75
1950 1951 1952

A 1 2 3

Cartofi, pepeni si legume - total ................................ 14180 17 249 18 679

din care:
cartofi1 ........................................................................... 6 461 7 391 9 249
pepeni verzi și galbeni ............................................... 721 723 654
ceapă ............................................................................... 1 779 1 619 1 722
varză ............................................................................... 462 639 1 332
pătlăgele roșii ............................................................... 730 917 1 252
ardei ............................................................................... 500
usturoi ............................................................................ 180 360 420
rădăcinoase comestibile ............................................... 342 485 1 024

Plante de nutreț - total (a—e) ..................................... 33 070 36 681 33 912

a) Perene vechi si noi pentru fîn - total.................. 5 984 11 520 10126

din care:
lucernă ........................................................................... 4 963 10 470 8 595
trifoi............................................................................... 1 013 984 1 200

b) Anuale pentru fîn - total ....................................... 25 982 20 876 16 613

din care:
borceag............................................................................ 4 592 4 098 5 000
dughie ................................... a....................................... 7 474 5132 5 257
iarbă de Sudan ........................................................... 152 1 273 908
porumb pentru fîn ..................................................... 3 606 2 897 3 675

c) Anuale pentru masă verde1 - total ...................... 2 477

d) Anuale pentru însilozare ........................................... 2 066 1 930


din care:
porumb pentru însilozare ......................................... 1 977 1 838

e) Rădăcinoase de nutreț - total ............................ 1 104 2 219 2 766

Culturi intercalate

fasole ............................................................................... 68 674 142 317 94 037


dovleci ........................................................................... 25 962 26 766 29 313

1 în ogor propriu.

76
(urmare)

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

18 622 17 740 15 833 14 092 14 899 16 986 18 909

8 589 9160 8 528 7 938 8 471 9 568 10 602


723 756 823 513 733 898 1 015
1 725 1 686 1 276 948 1 145 1 396 1 568
1 506 1 309 813 824 1 056 936 1 123
1 185 1 179 716 678 837 738 ■ 893
534 459 308 362 402 520 615
471 426 243 272 359 314 318
1 032 965 390 420 489 657 776

30 714 31 364 29 846 37 206 30 891 34179 33 381

12 266 14 059 12 550 10 329 8 290 7 739 8184

10 327 12116 11 265 9 313 7 338 6128 6157


1 397 1 386 930 744 773 1 341 1 625
12 801 12 306 12 681 22 079 18 071 20 365 17 581

3 400 2415 2 546 3 625 3 361 3 456 3 950


3 549 3 257 3 427 7192 7 239 7 049 5173
248 138 169 99 46 246 487
3 023 4 338 2 054 4 975 4 222 5 370 4159
1 748 1 427 1 599 1 074 1 337 1 518 1 601
.1 362 1 115 1 125 1 747 1 674 2 825 4 677

1 335 1 115 1 117 1 743 1 609 2 700 4 586


2 537 2 457 1 891 1 977 1 519 1 732 1 338

54120 63 940 74 892 75 632 82 943 112 293 96 370


29 608 25 804 32 907 39 795 45127 62 519 63 237
41. SUPRAFAȚA CULTIVATA PE GRUPE DE CULTURI

1955 1956

ha % ha %

A 1 2 3 4

Suprafața cultivată — total .......... 562 748 100,0 582 350 \00,0
Sector socialist................................... 93 886 16,7 107 820 18,5
- Sector de stat........................... 56 265 10,0 56 064 9,6
- Sector cooperatist .................. 37 621 6,7 51 756 8,9
Sector individual............................... 468 862 83,3 474 530 81,5

Cereale pentru boabe ...................... 439123 100,0 453 329 100,0


Sector socialist................................... 57 983 13,2 72 442 16,0
- Sector de stat........................... 28 267 6,4 31 144 6,9
- Sector cooperatist .................. 29 716 6,8 41 298 9,1
Sector individual............................... 381 140 86,8 380 887 84.0

Leguminoase pentru boabe .......... 7 800 100,0 4415 100,0


Sector socialist........................ .. 3 877 49,7 1 943 44,0
- Sector de stat ........................ 2 797 35,9 846 19,2
— Sector cooperatist .................. 1 080 13,8 1 097 24,8
Sector individual.............................. 3 923 50,3 2 472 56,0

Plante textile ................................... 3 930 100,0 3 634 100,0


Sector socialist................................... 145 3,7 228 6,3
— Sector de stat........................... 40 1,0 44 1,2
- Sector cooperatist .................. 105 2,7 184 5,1
Sector individual.............................. 3 785 96,3 3 406 93,7

Plante uleioase.................................. 49 346 100,0 52137 100,0


Sector socialist................................... 3 557 7,2 4 577 8,8
— Sector de stat........................... 768 1,6 837 1,6
- Sector cooperatist .................. 2 789 5,6 3 740 7,2
Sector individual.............................. 45 789 92,8 47 560 91,2

Culturi pentru alte industrializări 13 734 100,0 15 421 100,0


Sector socialist................................... 1 484 10,8 1 667 10,8
- Sector de stat.......................... 683 5,0 327 2,1
- Sector cooperatist .................. 801 5,8 1 340 8,7
Sector individual............................... 12 250 89,2 13 754 89,2

Plante medicinale și aromate .... 1 094 100,0 735 100,0


Sector socialist................................... 221 20,2 18 2,4
- Sector de stat.......................... 200 18,3 - —
- Sector cooperatist .................. 21 1,9 18 2.4
Sector individual............................... 873 79,8 717 97,6

Cartofi, pepeni și legume .............. 15 833 100,0 14 092 100,0


Sector socialist................................... 3 261 20,6 2 509 17,8
- Sector de stat ...................... 2 524 15,9 1 806 12,8
- Sector cooperatist .................. 737 4,7 703 5,0
Sector individual............................... 12 572 79,4 11 583 82,2

78
SI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANII 1955-1959

1957 1958 1959

ha % ha % ha %

5 6 7 8 9 10

584 003 100,0 589 566 100,0 593 069 100,0


140 984 24,1 273 803 46,4 420 349 70,9
54 612 9,3 54 800 9,3 58 329 9,8
86 372 14,8 219 003 37,1 362 020 61,1
443 019 75,9 315 763 53,6 172 720 29,1

461 732 100,0 457 300 100,0 448134 100,0


108 516 23,5 216 624 47.4 319 008 71,2
35 724 7,7 34 867 7,6 37146 8.3
72 792 15,8 181 757 39,8 281 862 62,9
353 216 76.5 240 676 52.6 129126 28,8

3 639 100,0 3 601 100,0 3 992 100,0


1 573 42,6 1 772 49,2 2 815 70,5
546 14,8 735 20,4 1 441 36,1
1 027 27.8 1 037 28,8 1 374 34,4
2116 57,4 1 829 50,8 1 177 29,5

4 016 100,0 2 275 100,0 2 214 100,0-


218 5,4 552 24,3 1 124 50,8
10 0,2 19 0,9 2 0,1
208 5,2 533 23,4 1 122 50,7
3 798 94,6 1 723 75,7 1 090 49,2

50 932 100,0 56 734 100,0 65 693 100,0-


6 078 11,9 21 823 38,5 52 242 79,5
491 0,9 758 1,4 5 392 8,2
5 587 11.0 21 065 37,1 46 850 71.3
44 854 88,1 34 911 61,5 13 451 20,5

16 001 100,0 16 944 100,0 18 753 100,0-


2 345 14,7 6 313 37,3 14 468 77,1
161 1,0 72 0,4 530 2.8
2184 13,7 6 241 36,9 13 938 74,3
13 656 85,3 10 631 62,7 4 285 22.9

547 100,0 259 100,0 322 100,0


8 1,5 4 1,5 100 31,1
3 0.6 - — — —
5 0.9 4 1,5 100 31,1
539 98,5 255 98,5 222 68,9

14 899 100,0 16 986 100,0 18 909 100,0


2 362 15,9 3 069 18,1 6158 32,6
1 503 10,1 1 318 7,8 1 115 5,9
859 5.8 1 751 10,3 5 043 26.7
12 537 84,1 13 917 81,9 12 751 67,4

79
1955 1956

ha % ha o/
/o
A 1 2 3 4

Plante de nutreț ..................................... 29 846 100,0 37 206 100,0


Sector socialist................................... 21 628 72,5 23 540 63,3
- Sector de stat ........................... 19 291 64,6 20 213 54,3
- Sector cooperatist .................. 2 337 7,9 3 327 9,0
Sector individual............................... 8 218 27,5 13 666 36,7

Culturi pentru producere de semințe


și seminceri ......................................... 1 935 100,0 1 258 100,0
Sector socialist ................................. 1 623 83,9 773 61,4
- Sector de stat ........................ 1 588 82,1 726 57,7
- Sector cooperatist .................. 35 1.8 47 3.7
Sector individual............................... 312 16,1 485 38,6

42. STRUCTURA SUPRAFEȚEI ARABELE PE GRUPE DE


(la sfîrșitul campaniei

1950 1951 1952

A 1 2 3

Suprafața arabilă a regiunii ............................................. 100,0 100,0 100,0


Cereale pentru boabe ..................................................... 74,5 76,8 76,5
din care:
— grîu si secară ....................................................... 28,9 28,5 28,8
— porumb................................................................... 34,1 37,7 37,1
Leguminoase pentru boabe ........................................... 1,5 1.9 1.8
Plante textile ................................................................... 0,8 0,8 0.9
Plante uleioase ................................................................. 10,9 8,8 8,6
din care:
— floarea-soarelui ................................................... 10,1 7,9 7.3
Culturi pentru alte industrializări .............................. 1,1 1,4 1.9
din care:
-sfeclă de zahăr ................................................... 0,8 1.0 1,6
Plante medicinale și aromate ....................................... ★ 0,1 0.1
Cartofi, pepeni și legume ............................................... 2,4 3,0 3.3
din care:
— cartofi ................................................................... /,/ ’ 1,3 1,6
Plante de nutreț ............................................................. 5,6 6,4 5.9
Culturi pentru producere de semințe și seminceri . . . 0,4 0.1 0.2
Ogoare si rămas neînsămînțat ..................................... 2,8 0,7 0,8

80
43. PRODUCȚIA MEDIE LA

1950 1951 1952

A 1 2 3

Cereale pentru boabe


grîu............................................................................... 7,7 10,9 11,3
secară ......................................................................... 4.7 10,4 9,0
orz si orzoaică........................................................... 6,9 8,0 11,9
ovăz ............................................................................. 6,7 7,2 7,9
porumb ....................................................................... 9,3 5,2 10,0
Leguminoase pentru boabe
mazăre ....................................................................... 4,3 9,7 9,1'
fasole1........................................................................... 3,5 2,9 4,2
Plante textile
in pentru fuior ....................................................... 27,3 21,3 22,5
cînepă pentru fuior................................................... 19,1 22,0 21,4
Plante uleioase
floarea-soarelui1 ....................................................... 5,5 4,9 7,5
rapiță ......................................................................... 0,5 4,4 -
soia ............................................................................. 4,8 2,7 3,3
in pentru ulei ........................................................... 1,6 4,8 3,7 .
mac............................................................................... 2,1 2,6 2,2
Culturi pentru alte industrializări
sfeclă de zahăr ....................................................... 85,5 120,4 86,4
tutun ........................................................................... 3,8 4,2 3,7
Cartofi, pepeni și legume
cartofi1 ....................................................................... 83,0 26,2 65,7
pepeni verzi și galbeni ........................................... 70,0 105,8 40,0
ceapă ........................................................................... 51,4 61,9 88,5
varză ........................................................................... 111,0 194,9 202,6
pătlăgele roșii ........................................................... 91,4 90,4 93,6
ardei ........................................................................... 65,0
usturoi ....................................................................... 26,5 41,3 27,3
rădăcinoase comestibile ........................................... 80,9 99,5 60,0
Plante de nutreț (a—e)
a) Perene vechi și noi pentru fîn
lucernă1 ........................................................... 27,3 11,0 10,8
trifoi1 ............................................................... 28,4 22,5 10,9
b) Anuale pentru fîn
borceag ............................................................... 11,2 18,7 18,1
dughie ............................................................... 16,8 7,9 11,7
iarbă de Sudan ............................................... 7,9 11,6 8,0
porumb pentru fîn ....................................... 18,0 25,0 20,0
c) Anuale pentru masă verde1.............................. 66,0
d) Anuale pentru însilozare
porumb pentru însilozare ............................ 80,0 65,0
e) Rădăcinoase de nutreț—total........................... 101,1 76,6 70,0
Culturi intercalate
fasole....................................................................... 1,3 0,5 0,6
dovleci (fruct) ...................................'................... 30,8 26,2 7,9
1 Producția medie se referă la cultura în ogor pi opriu.

82
HECTAR IN ANII 1950-1959
quintale

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

12,0 7,5 10,7 7,2 11,5 9,6 11,1


10,9 7,3 9,9 5,4 9.9 6.4 11.7
8,0 9,1 11,5 7,2 10,3 8.1 10.8
8,1 7,3 9,8 7,2 9,5 8.5 7.8
6,4 8,5 18,9 9,8 10,3 11,4 12,3

12,2 7,3 8,6 5,8 6.7 6.7 8,5


3,6 3,3 7,8 5,9 5.4 6,3 4.9

16,6 10,0 9,3 6,6 7,3 10,8 4.8


10,8 14,2 23,0 20,2 21,2 17,3 1.9,5

7,6 7,5 9,6 7,2 6.5 8,2 9,2


4,9 4,2 3,0 1.2 4.9
5,4 2,5 4,7 2,8 3.1 2,9 2,6
5,8 3,3 1.8 1.7 2.1 2,2 ■ 3,4
2,1 2,0 3,0 3,4 5.8 3.8 4.5

81,3 98,7 164,3 107,8 136,9 130,0 121,3


3,4 3,2 4,6 4,5 4.9 5,8 4,7

90,0 85,5 78,0 75,6 100.7 85.0 85,4


123,9. 145,2 184,1 68,7 97.1 84.9 76,0
72,3 78,1 59,3 32,0 49.5 53,4 ■ 68,3
142,6 148,8 196,1 110,0 136,4 163,6 185,2
115,5 100,2 87,0 69,8 83,9 76.6 102,0
51,8 65,3 66,7 54,5 80.1 62.9 52.7
22,4 24,6 26,9 18,9 28.5 36,3 27,0
75,6 85,4 105:8 52,2 72,3 65.7 63.7

24,5 21,9 23,2 17,7 20.4 20,0 18,6


17,1 10,9 27,2 20,0 20.7 19.5 18,6

20,0 14,0 19,0 15,1 19.7 16,8 20,7


18,2 19,0 16,0 14,5 11.4 13,8 16,4
21,5 18,5 20,8 5,3 10,2 12.3 14,3
20,0 . 22,1 .19,3 17,9 19.4 18.5 22,1
90,0 110,0 120,0 90,5 121,5 89.3 105,0

90,0 66,1 171,0 74,6 132,7 128,2 . 161,2


121,3 145,1 177,7 109,5 98,1 90.3 105,0

0,5 0,6 2,8 1,6 1.5 1.2 T,1


18,6 13,6 21,5 21,1 29,1 14,5 19,2
44. PRODUCȚIA AGRICOLĂ VEGE

1950 1951 1952

A 1 2 3

Cereale pentru boabe - total ........................................... 361 858 336 901 458 517
din care:
grîu ............................................................. 127 637 172 413 179 624
secară ......................................................................... 2315 5 663 5187
orz și orzoaica ............................................... 25 286 27 784 41 300
ovăz ................................................................. 19 404 18 454 20 011
porumb ............................................................. 186 843 112 257 212199
Leguminoase pentru boabe - total ................................ 12 201 15 266 13 068
din care:
mazăre ......................................................................... 2 202 6 352 5 762
fasole1 ........................................................... 9 805 8 441 6 989
Plante textile
in pentru fuior ......................................................... 259 187 308
cînepă pentru fuior ................................................. 8 645 9 944 10 508
Plante uleioase - total ...................................................... 39 049 25 381 35 462
din care:
floarea-soarelui1 ....................................................... 32 572 22123 31 520
răpită ......................................................................... 7 60
soia ............................................................................. 1 706 1 022 1 706
in pentru ulei ........................................................... 129 545 660
m ac ......................................................... 28 55 70

Culturi pentru alte industrializări


, sfeclă de zahăr ......................................................... 38 745 71 757 79166
tutun ............................................................................ 656 724 540

Plante medicinale și aromate - total ............................ 13 90 65

Cartofi, pepeni și legume

cartofi 1............................................................. .......... 53 616 19 373 60 718


pepeni verzi și galbeni ........................................... 5 047 7 651 2 616
ceapă ............................................................................ 9140 10 022 15 234
varză .............. ............................................................. 5128 12 453 26 990
pătlăgele -roșii ........................ '.................................. 6 672 8 290 11 715
ardei ............................................................................ 3 250
usturoi ............................................................. .......... 477 1 487 1 146
rădăcinoase comestibile ........................................... 2 766 4 827 6144

1 Inc.usiv producția din culturile intercalate.


TALĂ TOTALA În ANH 1950 1959
tone

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

381 853 353 550 650 477 390 762 493 717 479 310 523 917

198 780 104 578 180 384 119814 185 932 148 825 170 485
5 590 2 710 5 248 2 377 2 547 1 504 1 548
26 308 26 642 30 032 15 206 22 351 15 363 15 678
20 863 15 666 17 409 10 930 16 570 14 332 11 661
130144 203 864 417 247 242 429 266 295 299 014 324343
10 845 9 022 27 409 14 768 14 339 16137 13 347

6 477 3 833 4 510 1 650 1 382 1 391 2171


3 996 5125 22 843 13100 12 922 14 716 11 031

940 618 536 396 19 43 15


4 497 5 218 7 707 6113 8 447 3 860 4 265
38 086 33 901 44183 36 531 34 734 46190 59 503

33190 31 511 40 698 33 082 30 327 42 928 54 718


113 5 - - 19 54 311
2 823 1 358 2 556 1 337 774 333 577
839 388 164 2 14 153 547
112 89 153 381 953 908 917

81 838 106 654 196 375 146 698 184 834 183 267 195 031
564 461 747 771 1 074 1 602 1 199

506 167 235 170 203 254 113

77 265 78 385 66 601 60 052 85 488 81 584 91 059


8 955 10 974 15151 3 523 7114 7 628 • 7 716
12 463 13170 7 564 3 036 5 666 7 452 10716
21 481 19 483 15 944 9 065 14 404 15311 20 797
13 683 11 811 6 229 4 733 7 024 5 650 9108
2 768 2 998 2 055 1 971 3 220 3 272 3 242
1 055 1 049 653 514 1 022 1 140 857
7 799 8 240 4127 2194 3 533 4 313 4944

85
1950 1951 1952

A 1 2 3

Plante de nutreț (a - e)
a) Perene vechi și noi pentru fîn - total 16 417 137471 11 094
din care:
lucerna2 ............................................................... 13 532 11 505 9 651
'trifoi2 ................................................................... 2881 2 214 1 410
b) Anuale pentru fîn - total ................................... 39 791 27 531 24 601
din care:
1 bOrceag ................................................................. 5163 7 666 9 030
dughie ................................................................... 12 522 4 051 6129
iarbă de Sudan ............................................... 120 1 482 726
porumb pentru fîn ................................... • 6 491 7243 7 350
cj Anuale pentru masă verde în ogor propriu - total 16 348
d) Anuale pentru însilozare....................................... 16 484 12 085
din care:
porumb pentru însilozare ............................... 15816 11 947
e) Rădăcinoase de nutret - total ........................... 11 164 17 007 19 362
Culturi intercalate
fasole ................................................................... 8 606 7 470 5 596
> dovleci (fruct) ................................................... 80 000 70 000 23 000

1 Numai cultura perenelor vechi. Nu s-a urmărit producția perenelor noi.


2 Incepînd din 1952 cuprinde și producția din culturile noi sub plantă protectoare.

86
(urmare)

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

30140 ■ 28 894 29 738 18 589 17 826 16144 15 745

26 601 26 913 26 580 16 756 15 473 12 789 11 881


2 775 1 597 2 603 1 653 2153 2 991 3 359

24 434 22 810 25 258 34 224 29 246 32 389 35 048

6 783 3 381 4 837 5 484 6 606 5 799 8156


6 470 6182 5 483 10 429 8 219 9 732 8 498
533 255 351 52 47 302 695
6 046 9 566 3 958 8 895 8177 9 949 9195

15 732 15 697 19188 9 724 16 240 13 555 16 809


12218 7 370 19213 13115 21 963 35 714 74 629

12015 7 370 19101 12 996 21 343 34 612 73 914

30 779 35 649 33 607 21 648 14 899 15 636 14 052

2 900 4123 20 928 12192 12 080 13 795 10 451


.55 000 35 000 70 848 84 000 131 461 90 636 121 631
45. SUPRAFAȚA CULTIVATA PE PRINCIPALELE CULTURI
ȘI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 1959
hectare
Sector sociaist
Total Sector
regiune Sector Sector indivi­
Total de stat coope­ dual
ratist

A 1 2 3 4 5

Cereale pentru boabe - total ................................ 448134 319 008 37146 281 862 129126.

din care:
grîu....................................................................... 153 547 115 974 16 608 99 366 37 573
secară.......................... ........................................ 1 329 1 143 677 466 186-
orz și orzoaică................................................... 14 507 10 530 2 682 7 848 3 977
ovăz ..................................................................... 15 008 10 380 2 601 7 779 4 628
porumb ............................................................... 263 537 180 884 14 533 166 351 82 653.

Leguminoase pentru boabe — total ................... 3 992 2815 1 441 1 374 1 177

din care:
mazăre ............................................................... 2 570 2137 1 333 804 433
fasole1 ............................................................... 1 177 636 93 543 541

Plante textile - total.................................................. 2 214 1 124 2 1 122 1 090

din care:
in pentru fuior................................................... 31 21 21 10
cînepă pentru fuior........................................... 2183 1 103 2 1 101 1 080

Plante uleioase - total ............................................. 65 693 52 242 5 392 46 850 13 451

din care:
floarea-soarelui1 ............................................... 59198 46 958 3 373 43 585 12 240
soia....................................................................... 2 213 2183 2 015 168 30
in pentru ulei ................................................... 1 628 1 612 2 1 610 16

Culturi pentru alte industrializări - total........... 18 753 14 468 530 13 938 4 285

din care:
sfeclă de zahăr.................................................... 16 077 13 045 527 12518 3 032
tutun ................................................................... 2 558 1 349 - 1 349 1 209

1 în ogor propriu.

88
( urmare)
Sector socialist
Total Secto r
regiune Sector Sector indivi­
Total de stat coope­ dual
ratist

A 1 2 3 4 5

^Leguminoase pentru boabe — total ..................... 13 347 8 777 1 286 7 491 4 570
din care:
mazăre ............................................................... 2171 1 913 1 224 689 258
fasole1................................................................... 11 031 6 838 50 6 788 4193

Plante textile
in pentru fuior................................................. 15 9 - 9 6
cînepă pentru fuior........................................... 4 265 1 870 3 1 867 2 395

Plante uleioase — total .............................. 59 503 47 771 3 461 44 310 11 732


din care:
floarea-soarelui1 ............................................... 54 718 44 308 2 938 41 370 10 410
soia......................................................... 577 564 520 44 13
in pentru ulei ................................................... 547 541 2 539 6

Culturi pentru alte industrializări


sfeclă de zahăr............................................... 36 000
tutun ................................................................... 1 199 658 658 541

Cartofi, pepeni și legume


cartofi 1............................................................... 91 059 3 248 30 267 57 549
ceapă ..................................................... 10 716 657 7 787 7 787
varză ................................................................... 70 797 1 919 5 975 12 903
pătlăgele roșii ................................................... 9 108 7 743 1 146 1 597 6 365
ardei ................................................................... 3 242 1 228 408 820 2 014

Plante de nutreț

perene vechi si noi pentru fîn 1 2 .................. 15 745 11 411 7 054 4 357 4 334
anuale pentru fîn ....................................... 35 048 20 109 6 514 13 595 14 939
anuale pentru masă verde în ogor propriu .. . 16 809 16 446 15 220 1 226 363
anuale pentru însilozare................................ 74 629 70 352 45 929 24 423 4 277
rădăcinoase de nutret..................................... 14 052 8 279 2 340 5 939 5 773

1 Inclusiv producția din culturile intercalate.


2 Inclusiv producția din culturile noi sub plantă protectoare.

90
47. PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR A PRINCIPALELOR CULTURI
PE CATEGORII DE GOSPODĂRn, ÎN ANUL 1959
quintale

Gospodării Gospodării Gospodării


Total agricole agricole agricole
de stat1 colective individuale
• A 1 2 3 4

Grîu de toamnă ....................................... 11,1 15,8 13,2 9,0

Secară ....................................................... 11,7 18,0 11,8 6,6


Orz de toamnă ....................................... 14,9 18,3 15,5 9,3
Ovăz ........................................................... 7,8 9,6 8,5 7,8
Porumb ....................................................... 12,3 14,8 12,8 11,2
Mazăre ....................................................... 8,5 9,0 8,8 6,0
Cînepă pentru fuior .............................. 19,5 - 14,9 22,2
2......................................
Floarea.soarelui 1 9,2 8,6 10,3 8,5
Sfeclă de zahăr........................................... 121,3 135,0 116,0 118,7
Cartofi de toamnă ................................... 87,1 71,0 74,3 82,0
Ceapă ........................................................... 68,3 47,7 71,4 67,9
Varză.......................................................... ■. 185,2 289,4 187,9 183,3
Pătlăgele roșii ........................................... 102,0 162,5 94,4 102,5
Ardei ........................................................... 52,7 65,2 59,8 49,6

1 Datele se referă la gospodăriile agricole de stat ale Departamentului Gostat.


2 Producția medie se referă la cultura în ogor propriu.

91
48. SUPRAFAȚA VIILOR PE ROD ȘI Pro

Total vii

Producția
Anii Suprafața
ha Totală Medie
tone la ha
q
A B 1 2 3

Total regiune 1950 16 928 48 833 28,9


1951 15 699 36 901 23,5
1952 15 872 43 038 27,1
1953 14 494 49 957 34.5
1954 14418 54 493 37,8
1955 14156 64 316 45.4
1956 15 565 48 658 31.3
1957 15156 65 578 43,3
1958 15 968 73 649 46,1
1959 18126 65178 36,0

Raionul Bîrlad 1955 1 321 7 400 56,0


1956 1 566 6138 39,2
1957 1 473 7418 50,4
1958 1 823 8 933 49,0 .

Raionul Hîrlău 1955 977 4 020 41,1


1956 1 080 2 219 20,5
1957 1 121 4 428 39,5
1958 1 145 5 843 51,0

Raionul Huși 1955 2 732 11 000 40,3


1956 2 935 7 427 25,3
1957 2 839 11 083 39,0
1958 2 890 .12 876 44,6

Raionul lași 1955 3 075 15016 48,8


1956 3194 10 760 33,7
1957 3 094 15 441 49,9
1958 3 256 15 954 49,0

Raionul Murgeni 1955 1 486 8 800 59,2


1956 1 890 5 632 29,8
1957 1 870 8 867 47,4
1958 1 941 9 569 49,3

Raionul Negrești 1955 1 258 4 800 38,2


1956 1 314 4 541 34,6
1957 1 267 4 833 38,1
1958 1 295 5 478- 42,3

92
OlfCȚIA DE STRUGURI, ÎN ANII 1950-1959

Vii altoite și indigene Vii hibrizi


Producția Producția
Suprafața Suprafața
ha Totală Medie ha Totală Medie
tone la ha tone la ha
q q
4 5 6 7 8 9

5 079 13 286 26,2 11 849 35 547 30.0


5 077 19 421 38,3 10 622 17 480 16.5
5 304 19 408 36,6 10 568 23 630 22,4
4 894 14 457 29.5 9 600 35 500 37.0
4 818 17450 36.2 9 600 37 043 38,6
3 459 15 138 43.8 10 697 49178 46.0
3 457 9 940 28,8 12108 38 718 32.0
3 515 15173 43,2 11 641 50 405 43,3
3 696 18 423 49,9 12 272 55 226 45,0
4 036 16 473 40,8 14 090 48 705 34,6

106 466 44,0 1 215 6 934 57,1


106 300 28,3 1 460 5 838 40,0
106 466 44,0 1 367 6 952 50,9
124 533 43,0 1 699 8 400 49,4

555 2 781 50,1 422 1 239 29,4


555 1 492 26,9 525 727 13,8
557 2 781 49,9 564 1 647 29,2
561 2 805 50,0 584 3 038 52,0

964 4162 43,2 1 768 6 838 38,7


964 2718 28,2 1 971 4 709 23,9
968 4163 43,0 1 871 6 920 37,0
993 5 278 53,2 1 897 7 598 40,1

1 349 - 5 522 40,9 1 726 9 494 55,0


1 347 3 925 29,1 1 847 6 835 37,0
1 396 5 557 39,8 1 698 9 884 58,2
1 512 7 408 49,0 1 744 8 546 49,0

136 600 44,1 1 350 8 200 60,7


136 491 36,1 1 754 5141 29,3
138 600 43,5 1 732 8 267 47,7
126 616 48,9 1 815 8 953 49,3

139 639 46,0 1 119 4161 37,2


139 381 27,4 1 175 4160 35,4
139 639 46,0 1 128 4194 37,2
108 655 60,6 1 187 4 823 40,6
Total vii
Producția
Anii Suprafața
ha Totală Medie
tone la ha
q
A B 1 2 3

Raionul Pașcani 1955 177 880 49,7


1956 282 607 21,5
1957 261 876 33,6
1958 258 978 37,9

Raionul Tîrpu-Frumos 1955 573 2 600 45,4


1956 739 1 802 24,4
1957 736 2 624 35,7
1958 768 3 057 39,8

Raionul Vaslui 1955 2 557 9 800 38,3


1956 2 565 9 532 37,2
1957 2 495 10 008 40,1
1958 2 592 10 961 42,3.

94
PRODUCȚIA DE FRUCTE, IN ANII 1955-1959
Peri Cireși și vișini Caiși și zarzări Nuci Alți pomi

Producția Mii Producția Mii Producția Mii Producția Mii Producția


Mii totală totală totală totală totală
buc. buc. buc. buc. buc.
tone tone tone tone tone

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

104,2 1 187 271,7 4 009 87,3 881 166,8 1 834 104,8 748
172-6 3 138 342.7 5 486 101,7 848 196.3 3 259 152,7 1 328
174,0 2 099 420,9 5 316 108,5 1 653 251.8 5 433 173,0 2 302
185,5 5 439 460.0 9 688 118-8 2 256 259,8 6 202 189,5 3 438
134,5 2193 449,0 7 002 143,7 2 489 264,1 4 746 214,8 3 163

4,1 47 18,0 265 5,3 56 15,3 165 8,2 55 '


4,3 77 22,3 357 6,6 52 15,3 257 12,1 103
4,5 72 27,6 291 7,2 83 19,0 407 15,4 230
8,3 179 36,9 441 9,4 121 21,9 279 19,2 225 •
9,6 110 24,8 365 5.7 59 9,8 106 4,3 29
13,1 235 39,7 637 7,7 61 16,2 272 6,3 54.
13,6 350 50,9 1 235 8,0 187 20,9 448 7,5 124
16,8 372 66,6 1 125 13,9 137 27,6 747 10,8 54
41,9 469 46,2 680 19,3 179 23,2 250 33,8 273
73,9 1 365 52,0 834 20,3 208 30,1 506 46,4 423
74,1 279 69,6 532 23,4 505 35,5 761 48,6 742
75,6 2 598 72,9 2 310 24,2 870 38,7 1 894 53,4 1 733
15,7 181 51,0 760 18,0 185 32,9 389 23,1 154
22,5 404 62,0 985 20,0 157 35,0 547 32,0 272
22,7 522 71,5 1 129 20,2 378 39,6 882 36,8 463
27,4 546. 104,7 2 070 23,3 548 40,8 1 420 37,5 453
2,4 28 7,9 116 6,0 62 3,5 38 5,6 37
6,6 118 19,3 309 6,3 50 5,8 97 8,7 74
6,7 90 20,5 286 6,5 125 6,4 137 10,6 195
6,7 125 20,5 609 7,4 200 6,7 97 10,6 176
8,8 101 18,8 277 6,6 68 16,2 175 3,4 23
12,1 217 21,5 345 7,3 57 18,1 306 9,5 81
12,2 162 25,6 242 7,8 23 25,8 558 9,6 66 ’
13,2 331 26,1 682 8,7 95 25,9 166 9,9 210
7,7 89 19,3 284 2,3 24 8,1 83 4,3 29
9,9 178 24,0 385 2,7 21 10,7 180 5,4 46 ’
10,0 259 25,6 286 2,5 30 13,9 298 6,3 .64 ,
10,7 695 25,3 794 2,3 21 14,1 361 7,0 65
5,3 61 26,7 394 8,0 82 22,0 237 8.1 55"
15,8 285 37,0 593 10,1 79 29,0 487 12,1
15,8 198 39,4 527 11,3 114 46,6 999 14,3
16,0 383 41,4 445 12,0 49 48,0 232 157 ... luW..M
8,7 101 59,0 868 16,1 166 35,8 386 14,0' !
14,4 259 64,9 1 041 20,7 163 36,1 607- 20,2 ,172 q
14,4 167 90,2 788 21,6 208 44,1 943 23,9 344
10,8 210 65,6 1 212 17,6 215 36,1 1 006 25,4 ;408 ’

7. — c. 2164
50. NUMĂRUL ANIMALELOR ÎN ANII
(la începutul

din care: din care:


Bovine Cabaline
Anii total vaci și boi și bivoli total cai de
bivolițe de muncă iepe muncă

A 1 2 3 4 5 6

1951 ............ 339,3 126,5 87,6 26,9 8,7 8,7


1952 ............ 337,6 105,7 85,1 34,0 11,7 12,6
1953 ............ 292,5 96,5 70,3 31,2 10,3 10,9
1955 ............ 265,9 91,5 63,3 33,7 11,1 12,6
1958 ............ 271,5 91,3 60,0 49,4 15,9 18,0
1959 ............ 252,8 104,3 64,7 1 51,1
1960 .. .... 252,8 106,3 59,21 49,0

1 Fără bivoli de muncă.

51. NUMĂRUL ANIMALELOR PE RAIOANE

Bovine din care:


vaci și Cabaline
total total
bivolițe

A 1 2 3

271,5 91,3 49,4


Raionul Bîrlad .............................................. 29,8 10,4 3,4
Raionul Hîrlău............................................. 25,7 7,4 3,9
Raionul Huși .............................................. 30,9 9,4 6,6
Raionul lași ............................................... 53,1 17,9 13,5
Raionul Murgeni ......................................... 20,1 6,4 1.8
Raionul Negrești ......................................... 26,8 8,3 3,1
Raionul Pașcani ........................................... 21,8 10,1 6,7
Raionul Tîrgu-Fruhnos ............................... 29,1 9,2 7,0
Raionul Vaslui ............................................. 34,2 12,2 3,4

88
1951, 1952, 1953, 1955, 1958, 1959 și 1960
anului)
inii capete

din total
din care: Ovine din care: ovine: Caprine Colonii de
Porcine albine (stupi)
scroafe total oi și cu lînă fină total
total mii buc.
de prăsilă mioare și semifină

7 8 9 10 11 12 13

108,3 7,5 532,7 482,3 31,0 4,8 39,0


140,7 8,0 759,3 541,8 37,6 6.2 32,3
140,7 7,9 719,8 516,8 34,9 6,6 32,7
145,5 7,4 736,8 519,0 74,6 8.0 22,1
11-9,5 5,7 786,6 607,3 74,3 9,2 37,8
134,9 20,6 782,9 639,7 70,5 9,5 42,2
153,3 13,5 772,8 654,6 85,1 6,8 37,2

LA RECENSĂMÂNTUL DIN 5 FEBRUARIE 1958


mii capete

din total ovine:


Porcine din care: scroafe Ovine din care: cu lînă fină
total de prăsilă total oi și mioare și semifină

4 5 6 7 8

119,5 5,7 786,6 607,3 74,3


12,4 0,8 76,8 59,0 8.5
9,3 0,4 89,1 70,0 1.8
10,9 0,3 88,2 66,7 23,4
31,6 1,4 151,8 116,9 1.4
6,0 0,2 58,3 41,4 34,6
13,8 0,6 67,6 52,3 0.2
10,2 0.3 59,2 47,3 0.6
12,3 0,8 93,6 72,0 0.8
13,0 0,9 102,0 81,7 3,0
52. PRODUCȚIA AGRICOLĂ ANIMALĂ ÎN ANII 1955—1959

,L U.M. 1955 1956 1957 1958 1959

A *b . 1 2 3 4 5

Carne - total1........ tone 33100 37 877 37 748 34 372 39 175


din care: de porc1 tone 9 058 13 332 11 682 9 786 13 497
993 859 912 1 064 1 085
684 659 680 808 830
tone 1 493 1 310 1 427 1 394

Ouă mii buc. 111 312 127170 143 980 144 558 133 320

1 Cuprinde sporul și sacrificările în greutate vie.

53. FONDUL FORESTIER ÎN ANII 1955—1959


mii hectare

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Tota! fond forestier .......................... 169,1 169,2 171,1 170,3 159,6

Suprafața efectiv în producție ...... 153,4 154,4 156,2. 159,8 149,5


din care:
a) Codru și conversiuni directe 104,8 105,1 1.06,6 109,6 99,2
răsinoase ................................... — - — — —
fag ............................................... 16,4 16,6 1.6,9 17,8 15,9
ste;ar............................................. 28,7 29,4 30,1 30,3 25,3
diverse esențe .......................... 59,7 59,1 ‘59,6 61,5 58,0
b) Crîng, specii tari și conversiuni 43,1 44,8 45,0 46,5 45,6
fag ....................................... 2,0 2,2 ■ 2,3 2,3 1,9
stejar .......................................... 9,0 9,1 9,2 9,8 9,8
diverse esențe .......................... 32,1 33,5 33,5 34,4 33,9

c) Crîng, specii moi .................. 5,5 4,5 4,6 3,7 . 4,7


Clasa de regenerare ...................... 14,2 13,3 13,4 9.0 8,7
Terenuri afectate administrație: .. 1,5 . 1,5 1,5 1.5 1,4

100
i C L_ - J
SUPRATAXA CULTIVATĂ PE grupe
DE CULTURI Șl SECTOARE SOCIALE IN ANUL 1959

DEZVOLTAREA SECTORULUI COOPERATIST ÎN AGRICULTURĂ


LA SFÎRȘITUL ANULUI

După numărul de familii După suprafața agricolă După suprafața arabilă

Vitei
COOPERATIVIZAREA AGRICULTURII LA 1 MARTIE 1960
PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR ÎN G.A.C. ȘI G.A.S. COMPARATIV
CU GOSPODĂRIILE INDIVIDUALE ÎN ANUL 1959

Grîu Porumb Fl.-soarelui Sfeclă de zahăr


Quintale Quintale Quintale Quintale

PARCUL DE TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE ÎN AGRICULTURĂ


LA SFlRȘITUL ANULUI

S.M.T. GOSTAT

Tractoare convenționale
Capitolul V

INVESTIȚII ȘI CONSTRUCȚII
INVESTIȚII ȘI CONSTRUCȚII

Sursa datelor

Datele asupra volumului de investiții și construcții-montaj, ale principalelor obiecte


social-culturale puse în funcțiune și ale construcțiilor de locuințe au fost obținute din dările
de seamă statistice, cu excepția construcțiilor de locuințe executate de particulari din fonduri,
proprii pentru care au fost făcute înregistrări speciale.

Observații metodologice

Datele privind volumul investițiilor se referă la investițiile din fondul centralizat de stat,
din fondurile întreprinderilor aparținînd ministerelor, organizațiilor economice centrale și
sfaturilor populare, din credite acordate de stat gospodăriilor agricole colective pentru construcții,
cumpărări de animale și mașini agricole, precum și din credite acordate de stat pentru construcții
de locuințe individuale.
în volumul investițiilor au fost incluse sumele cheltuite pentru construcția și punerea
în funcțiune de noi fonduri fixe productive și neproductive, precum și cele cheltuite pentru
lărgirea, reconstrucția și utilarea fondurilor fixe existente.
Gruparea investițiilor pe ramuri aje economiei a fost făcută după destinația lor în cadrul
unităților economice și social-culturale. în industrie, încadrarea în grupele A și B a fost făcută
după criteriul activității preponderente a întreprinderilor.
Ramurile al căror volum de investiții nu depășește un milion lei sînt cuprinse numai în
total.
în tabelul nr. 55 ,,Construcții de locuințe în anii 1958 și 1959” datele se referă la locuințele
date în folosință. La locuințe construite de particulari din fonduri proprii au fost incluse,
atît locuințele noi date în folosință, cît și extinderea celor existente.
Prin suprafața construită a locuințelor se înțelege suprafața desfășurată a construcției
fără poduri și subsoluri.
Prin suprafața locuibilă se înțelege suprafața interioară a camerelor de locuit, fără
dependințe și spații de trecere.

103
54. INVESTIȚII ÎN SECTORUL SOCIALIST ÎN ANII 1951-1959
milioane Iei

din care:
Anii Total investiții construcții-montai

A 1 2

1951 ..................................................................... 167,0 122,0


1952 ..................................................................... 254,1 179,8
1953 ..................................................................... 363,5 263,6
1954 ..................................................................... 380,0 216,8
1955 ..................................................................... 382,2 225,3
1956 ..................................................................... 430,5 314,1
1957 ..................................................................... 352,5 232,-3
1958 ..................................................................... 292,8 142,3
1959 ................................................................... 435,3 195,2
Cumulat 1951—1959 ......................................... 3 057,9 1 891,4
în procente față de total R.P.R. 1951—1959. . 2,6 .3,2

55. CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE ÎN ANII 1958 SI 1959

Suprafața în m2
Numărul
apartamentelor
construită locuibilă
1958 1959 1958 1959 1958 1959

A 1 2 3 4 5 6

Locuințe construite din fonduri de


stat, ale organizațiilor cooperatiste și
ain credite acordate de stat .......... 620 854 46 290 55 885 24 598 26 557
Locuințe construite de particulari din
îonduri proprii ....................................... 7 9491 321 992 228 525

Case construite.

104
56. INVESTIȚII ÎN SECTORUL SOCIALIST
PE RAMURI ALE ECONOMIEI, ÎN ANII 1956-1959

1956 1957 1958 1959

A 1. 2 3 4

milioane lei
Total investiții ...................................................... 430.5 352,5 292.8 435,3

din care:
Industrie . ........................................................... 109,5 52,1 75,3 84 9
-grupa A ......................................................... 25,6 19’7 31,9 34,3.
-grupa B ......................................................... 83,9 32,4 43,4 50,6
Construcții ........................................................... 18,6 9,7 3,5 60
Agricultură și silvicultură................................... 53,0 68,0 79,3 157,2
Transporturi si telecomunicații.......................... 118,4 86,2 33,2 52,8
Comerț si alimentație publică........................... 10,5 7,8 8,3 12,4
Aprovizionare,colectări,contractări și achiziții 5,0 2,1 5,2 6,7
Social-cultural ....................................................... 98,4 67,7 53,4 76,2.
din care:
— învățămînt și cultură ................................... 24,9 21,3 25,0 27,6-
-ocrotirea sănătății ....................................... 14,1 4,9 4,8 7.8
-locuințe........................................................... 56,8 40,5 21,4 39,7
Gospodărie comunală........................................... 9,5 55,2 21,1 28,3

in procente jață de loial investiții

Total investiții ....................................................... 100,0 100,0 100,0 \00,V

din care:
Industrie ............................................................. 25,4 14,8 25,7 19,5
-grupa A ......................................................... 5,9 5,6 10,9 7,9
— grupa B ................................................... 19,5 9.2 14.8 11,6
Construcții ......................................................... 4.3 2,8 1.2 1,4
Agricultură și silvicultură................................... 12,3 19,3 27,1 36,1
Transporturi și telecomunicații ...................... 27,5 24,5 11,3 12.1
Comerț și alimentație publică.......................... 2,4 2,2 2.8 2,8
Aprovizionare,colectări, contractări si achiziții 1,2 0,6 1,8 1.5
Social-cultural ....................................................... 22,9 19,2 18,2 17,5

diri care:
-învățămînt și cultură.................................. 5,8 6,0 8.5 6,3
— ocrotirea sănătății ....................................... 3,3 1,4 1,6 1,8
-locuințe ......................................................... 13,2 11,5 7,3 9.1
Gospodărie comunală........................................... 2,2 15,7 7,2 6,5

105
57. INVESTIȚII REALIZATE DE SFATUL POPULAR REGIONAL
PE RAMURI ALE ECONOMIEI, ÎN ANII 1956-1959
(din fondul central și local)

1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4

milioane lei
Total investiții ...................................................... 103,8 101,4 76,1 116,5

din care:
Industrie ........................................................... 50,5 7,1 8,8 9,4
-grupa A ..................................................... 7,4 - 2,9 4,7
— grupa B ................................................... 43.1 7,1 5,9 4,7
Construcții ....................................................... 2,5 3,2 2,4 3,6
Agricultură și silvicultură............................... 1.6 0,8 1,6 7,3
Transporturi si telecomunicații .................. 1.2 1.0 2,5 3,9
Comerț și alimentație publică...................... 4,1 3,2 3,6 5,3
Social-cultural ................................................... 31,4 30,4 29,2 53,5
din care:
-învățămînt si cultură ........................... 7,8 10,2 13,8 14,5
-ocrotirea sănătății ................................... 6,6 1,8 1.1 3,6
-locuințe ..................................................... 16,7 18,3 12,5 34,4
Gospodărie comunală....................................... 9,3 55,2 21,1 27,9

in procente față de total inv estiții

Total investiții ...................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0

din care:
Industrie ........................................................... 48,6 7,0 11,6 8,0
-grupa A ..................................................... 7,1 - 3,8 4,0
-grupa B ................................................... 41,5 7,0 7,8 4,0
Construcții ....................................................... 2,4 3,2 3,2 3,1
Agricultură și silvicultură............................... 1,5 0,3 2,1 6,3
Transporturi si telecomunicații .................. 1,2 1,0 3,3 3,3
Comerț și alimentație publică....................... 3,9 3,2 4,7 4,5
Social-cultural ................................................... 30,3 30,0 38,4 45,8

din care:
-învățămînt si cultură ........................... 7,5 10,1 18,1 12,4
-ocrotirea sănătății ................................... 6,4 1,8 1,4 3,1
-locuințe....................................................... /6J 18,0 16,4 29,5
Gospodărie comunală....................................... 9,0 54,4 27,7 23,9

106
58. PRINCIPALELE OBIECTE SOCIAL-CULTURALE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ANII 1951-1959

Capacitatea
U.M. pusă în funcțiune

A B 1

1951—1955
Școli de 4 ani ................................................................. unități 70
Școli de 7 ani ................................................................... unități 12
Cămine culturale .......................,.................................... unități 14
Pavilion la spitalul de pediatrie - Bîrlad...................... paturi 50
Cinematograf „23 August" - Bîrlad .......................... locuri 400
Policlinică la spitalul de adulți — Huși ...................... m8 200
Institutul Politehnic — lași ............................................. m2 1 200
Cămin studențesc la Institutul de Medicină -lași locuri 119
1956
Școli de 4 ani ................................................................... unități 19
Pavilion la spitalul unificat — Vaslui.......................... paturi 100
Cămine studențești la Institutul Agronomic - lași.. locuri 500
Studioul regional de radio — lași
1957
Școli de 4 ani ................................................................... unități 28
Școli de 7 ani ................................................................... unități 6
Cămine culturale............................................................... unități 9
Teatrul de Stat - Bîrlad ............................................... locuri 450
Spital - Lungani............................................................... paturi 30
Maternitate - Tîrgu-Frumos........................................... paturi 50
Cămin studențesc la Institutul Politehnic - lași.. locuri 600
Cămin studențesc la Institutul Agronomic - lași .. . locuri 250
Sala de concert a Filarmonicii - lași ......................... locuri 580
Cămin studențesc „30 Decembrie” - lași ................. locuri 300
1958
Școli de 4 ani ................................................................... unități 71
Școli de 7 ani ................................................................... unități 2
Cămine culturale ............................................................. unități 27
Complex grup școlar - Bîrlad ..................................... locuri 1 000
Cămin studențesc „30 Decembrie” (dezvoltare) - lași locuri 300

1959
Școli de 4 ani................................................................... unități 86
Școli de 7 ani................................................................... unități 6
Școli de 10 ani și 11 ani............................................... unități 1
Cămine culturale............................................................... unități 29
Complex grup școlar (dezvoltare) - Bîrlad .......... locuri 1 000
Cinematograf — Bîrlad................................................... locuri 40C
Cinematograf — Hîrlău .;............................................. locuri 300
Dispensar de circumscripție rurală - Avrămești.... m8 169
Dispensar de circumscripție rurală — Todirești .... m2 169
Dispensar de circumscripție rurală - Pungești . . . . m2 169
INVESTIȚII ÎN ANII 1951—1959

STRUCTURA INVESTIȚIILOR PE PRINCIPALELE RAMURI


ALE ECONOMIEI ÎN ANII 1956-1959

7777

i
777 %7
7%-,

1 %
Industrie

Construcții

'Z^Z
Agricultură ți Silvicultură

Transporturi ți telecomunicații.
fi
Comerț,aprovizionare colectări
contractări și achiziții

Social-cultural.

Gospodărie comunală

Celelalte ramuri.
Capitolul VI

TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII
59. LUNGIMEA REȚELEI DE CALE FERATA
ÎN ANII 1938, 1950, 1955, 1958 ȘI 1959
(la sfîrșitul anului) km

1938 1950 1955 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Lungimea căilor ferate ........................................... 524 534 532 536 538


din care:
-cale normală ............................................... 524 524 524 528 530
Densitatea rețelei pe 1 000 km2 ........................... 47,2 48,1 47,9 48,3 48,5

Notă: Datele se referă la rețeaua căilor ferate de folosință comună.

60. LUNGIMEA DRUMURILOR ÎN ANII 1956-1959


(la sfîrșitul anului) km

1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4

Total drumuri ............... 4 362 4 366 4 427 4 436

din care:
- modernizate . . . . 88 122 154 172

Drumuri naționale .... 407 407 407 442

din care:
— modernizate .... 71 105 137 155

Drumuri regionale .... 537 536 536 510

Drumuri raionale ........ 1 354 1 358 1 357 1 357

Drumuri comunale .... 2 064 2065 2127 2127

111
61. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII
REGIONALE DE TRANSPORTURI AUTO, ÎN ANII 1955-1959

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Autobuze1.............. ............................................ 21 23 22 37 42
Autocamioane1................................................... 172 183 241 395 506
Mărfuri transportate (mii tone) .................. 304 445 666 1 029 1 291
Parcursul mărfurilor (mii tone—km) .......... 11 405 12 323 16146 19417 21 440
Călători transportați (mii) ............................ 459 385 395 657 1 403
Parcursul călătorilor (mii călători-km) .... 13156 14 894 14 354 17 784 27 974

1 La sfîrșitul anului.

6?. POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII ÎN ANII 1956—1959

1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4

Numărul unităților P.T.T.R. (oficii, agenții) ............ 137 138 132 175
din care:
- cu serviciu telefonic pentru deservirea publicului 69 72 71 71
Numărul factorilorsi agentilor poștali -total ............ 447 448 450 548
din care:
-în mediul rural ....................................................... 296 300 313 408
Corespondență expediată (mii buc.) .......................... 9 927 7 928 7 826 8104
Ziare si publicații periodice 1 (mii buc.) .................. 3 623 4 665 6 055 6 314
Mesagerii (mii buc.) ....................................................... 162 151 192 199
Mandate poștale și telegrafice (mii buc.) .................. 548 567 648 652
Telegrame expediate (mii buc) .................... ................ 186 196 180 172
Numărul abonaților la rețelele telefonice urbane și
rurale la sfîrșitul anului (abonamente).................. 3151 3 268 3 380 3 463
Convorbiri telefonice interurbane (mii convorbiri) 1 586 1 617 1 708 1 723

1 Cuprind numai ziarele și publicațiile periodice editate în regiune.

112
Capitolul VII

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

Sursa datelor

Datele pentru comerțul de stat și cooperatist au fost obținute din dările de seamă
statistice.

Observații metodologice

Datele privind volumul vînzărilor de mărfuri se referă la mărfurile care, ieșind din sfera
circulației, intră în sfera consumului populației, precum și 1a micile cantități de mărfuri destinate
nevoilor gospodărești ale instituțiilor și întreprinderilor (micul gros).
în volumul vînzărilor prin comerțul socialist nu sînt cuprinse vînzările de mărfuri efec­
tuate de către întreprinderile producătoare, în afara planului de stat, direct către populație
și nici vînzările de produse agro-alimentare ale gospodăriilor agricole colective.
Vînzările de mărfuri cu amănuntul din tabelul nr. 66 „Volumul vînzărilor de mărfuri
cu amănuntul prin comerțul socialist pe grupe de mărfuri, în anii 1950—1959“ din tabelul
nr. 67 ,,Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist pe forme de pro­
prietate, în anii 1955—1959“, ca și din tabelul nr. 68 ,,Volumul vînzărilor de mărfuri cu amă­
nuntul prin comerțul socialist pe medii, în anii 1955—1959", sînt exprimate în prețurile
fiecărui an, iar datele pentru anii 1950—1951 au fost recalculate ținînd seama de raportul:
1 leu 1952 = 20 lei 1947.
Vînzările de mărfuri prin comerțul socialist din aceleași tabele sînt exprimate pentru
perioada 1950—1954 în prețuri de raționat pentru mărfurile desfăcute pe bază de cartele și
rații și în prețuri comerciale de stat pentru mărfurile desfăcute la liber. Din anul 1955, volumul
vînzărilor este exprimat în prețuri unice de stat.
Rețeaua unităților de alimentație publică a comerțului socialist nu cuprinde cantinele
de pe lîngă întreprinderi și instituții.
Numărul mediu scriptic al salariaților din organizațiile comerțului socialist cuprinde
salariații din organizațiile comerciale cu amănuntul și cu ridicata și din alimentația publică.
Nu sînt cuprinși salariații cantinelor de pe lîngă întreprinderi și instituții și remizerii
al căror număr în anul 1959 a fost de. 1 221.

115
63. REȚEAUA UNITĂȚILOR COMERCIALE CU AMĂNUNTUL ȘI DE
ALIMENTAȚIE PURLICĂ PE FORME DE PROPRIETATE,
ÎN ANII 1955-1959
(la sfîrșitul anului)

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Comerț socialist................................................ 1 984 2161 2 255 2 353 2 317


- a'e stat ........................................................... 877 942 972 1 025 1 034
din care: sistema locală ...................... 864 860
— cooperatist.................................................... ‘ 1 107 1 219 1 283 1 328 1 283

64. REȚEAUA UNITĂȚILOR COMERCIALE CU AMĂNUNTUL ȘI DE


ALIMENTAȚIE PURLICĂ A COMERȚULUI SOCIALIST PE RAIOANE,
ÎN ANUL 1959
(la sfîrșitul anului)

Total Unități Unități


unități comerciale cu de alimenta­
amănuntul ție publică
A 1 2 3

Total regiune .............. .................................... ................ 2 317 1 926 391


Orașele de -subordonare regională
Bîrlad............................................................................... 212 175 37
lași ................................................................................... 576 469 107
Raionul Bîrlad ................................................................... 100 88 12
Raionul Hirlău................................................................... 161 132 29
Raionul Huși ..................................................................... 222 196 26
Raionul lași ...................... ................................................. 215 171 44
Raionul Murgeni ............................................................... 84 77 7
Raionul Negrești ............................................................... 160 134 26
Raionul Pașcani ............................................................... 185 145 40
Raionul Tîrgu-Frumos ................................................... 158 128 30
Raionul Vaslui ................................................................... 244 211 33

■116
65. REȚEAUA UNITĂȚILOR COMERCIALE CU AMĂNUNTUL ȘI DE
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ A COMERȚULUI SOCIALIST,
DUPĂ SPECIALIZAREA UNITĂȚILOR, ÎN ANUL 1959
(la sfîrșitul anului)

Mediul Mediul
Total urban rural

:•
A 1 ■ 2 3

Tota! unităti ale comerțului socialist .......... 2 317 1 060 1 257

1. Magazine ................................................... 1 752 754 998

Alimentare .................................................... 341 311 30


— de carne si peste ................................... 45 45 -
— de pîine ................................................... 80 77 3
- de iegume și fructe ............................... 41 36 5
- alte alimentare ....................................... 175 153 22
Nealimentare ................................................ 581 429 152
- de textile si încălțăminte ...................... 134 99 35
— metalo-chimice ....................................... 39 19 20
- tutungerii (inclusiv chioșcuri) . .......... 175 157 18
— de mobilă ................................................. 10 8 2
- de parfumerie........................................... 5 5 -
— farmacii si drogherii ............................... 37 22 15
- librării si papetării ................................. 48 22 26
— de produse petrolifere .......................... 28 28 -
- de combustibili solizi . . .. :.................... 14 14 —
— de materiale de construcții .................. 17 7 10
- alte nealimentare ................................... 74 48 26
Universale (sătesti) ....................................... 38 - 38
Mixte .......................................................... 792 14 778

II. Unităti de alimentație publică.............. 339 136 203

Restaurante ................................................... 32 21 11
Bufete si bodegi ........................................... 280 90 190
Cofetării si patiserii ................................... 27 25 2

III. Chioșcuri și tarabe .............................. 226 170 56Alimentare .................................................... 88 56 32
- de pîine ................................................... 5 - 5
- de legume si fructe .............................. 38 21 17
- alte chioșcuri alimentare ...................... 45 35 10
Nealimentare................................................... 86 64 22
Alimentația publică ................................... 52 50 2

117
66. VOLUMUL VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL PRIN

1950 1951 1952

A 1 2 3

mii. lei—prețurile
Comerț socialist................................................................... 439 m 496
Mărfuri alimentare (inclusiv alimentația publică) 147 179 212
Mărfuri nealimentare ........ .............................................. 292 293 284

Comerț socialist................................................................... 100,0 100,0 100,0


Mărfuri alimentare (inclusiv alimentația publică) . . 33,5 37,9 42,7
Mărfuri nealimentare ....................................................... 66,5 62,1 57,3

67. VOLUMUL VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL


PRIN COMERȚUL SOCIALIST PE FORME DE PROPRIETATE,
ÎN ANII 1955—1959

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

mii. lei — prețurile perioadei respective

Comerț socialist..................................... 1 007 1 172 1 321 1 312

— de stat........................................... 639 720 834 814


din care: sistema locală.......... 713
- cooperatist ................................... 368 452 487 498
procente
Comerț socialist ..................................... 100,0 100,0 100,0 \00,0

- de stat-........................................... 63,5 61,4 63,1 62,0

din care: sistema locală .......... 54,3

— cooperatist .................. .............. 36,5 38,6 36,9 38,0

118
COMERȚUL SOCIALIST PE GRUPE DE MĂRFURI, ÎN ANII 1950-1959

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

4 5 6 7 8 9 10

perioadei respective
650 756 1 007 1 172 1 321 1 312 1 358
243 298 442 475 521 542 575
407 458 565 697 800 770 783
cente
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 \00,0 100,0
37,4 39,4 43,9 40,5 39,4 41,3 42,3
62,6 60,6 56,1 59,5 60,6 58,7 57,7

68. VOLUMUL VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL


PRIN COMERȚUL SOCIALIST PE MEDII, ÎN ANII 1955-1959

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

mii. lei--prețurile perioadei respective

Comerț socialist.................................. 1 007 1 172 1 321 1 312 1 358

- Urban ............................................. 632 759 862 846 889


— Rural ............................................... 375 413 459 466 469

procente

Comerț socialist.................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Urban ........................................... 62,8 64,8 65,3 64,5 65,5


- Rural ............................................... 37,2 35,2 34,7 35,5 34,5

119
69. DINAMICA VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL
PRIN COMERȚUL SOCIALIST PE GRUPE DE MĂRFURI,
ÎN ANII 1955 1959
1950 = 190
prețuri comparabile 195&

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Comerț socialist ....................................................... 204 245 250 246 257


Mărfuri alimentare (inclusiv alimentația publică) ‘ 242 259 265 263 283
Mărfuri nealimentare................................................. 185 238 243 237 244

70. VOLUMUL VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL


PRIN COMERȚUL SOCIALIST PE GRUPE DE MĂRFURI
ȘI PE RAIOANE, ÎN ANUL 1959
mii. Iei — prețurile perioadei respective

Mărfuri
alimentare Mărfuri
Total (inclusiv nealimentare
alimentația
publică)
A 1 2 3

Tctal regiune...................................................... 1 358 575 783

Orașele de subordonare regională


Bîrlad ............................................................... 138 63 75
lași ................................................................. 566 285 281
Raionul Bîrlad ................................................... 39 10 29
Raionul Hîrlău................................................... 65 20 45
Raionul Huși ................................................... 107 34 73
Raionul lași ....................................................... 62 22 40
Raionul Murgeni .............................................. 37 9 28
Raionul Negrești .............................................. 59 20 39
Raionul Pașcani................................................. 95 41 54
Raionul Tîrgu-Frumos .................................. 73 30 43
Raionul Vaslui ................................................... 117 41 76

120
71. NUMĂRUL MEDIU SCRIPTIC AL SALARIATELOR DIN
ORGANIZAȚIILE COMERȚULUI SOCIALIST, ÎN ANII 1956-1959

Total din care:


Anii salariat i personal operativ
și muncitori

A B 1 2

Comerț socialist 1956 7 551 5 461


1957 7 402 5 691

1958 7 248 5 653

1959 7 013 5 570

E- de stat 1956 4 906 3 854


1957 4 853 4 007

1958 4 643 3 832


1959 4 496 3 806

- cooperatist 1956 2 645 1 607

1957 2 549 1 684


1958 2 605 1 821
1959 2 517 1 764

121
Capitolul VIII

BUGET
72. EXECUȚIA BUGETULUI SFATULUI

în mii

1956 1957

A 1 2

Venituri totale................................................................................................. 454 226 473 460

din care:
Venituri proprii ............................................................. 119 712 118 798-
din care:
- cote părți de beneficii, vărsăminte din prisosul si exce-
dentul mijloacelor circulante ............................................... 45 203 61 632.

- impozite si taxe locale ............................................................. 9 385 9 605

— diverse venituri........................................................................... 15 740 8 480-

- impozite și taxe de stat ce trec direct în bugetele locale 17 907 17814

Cheltuieli totale ............................................................................................. 443 089 449 729

din care:
Economia locală ....................................................................................... 177 589 152 465
din care:
- întreprinderi și servicii de gospodărie comunală .............. 85109 82 958-
— întreprinderi si organizații comerciale.................................. 4 305
- întreprinderi de locuințe si localuri ....................................... 18171 16 372.
Acțiuni social-cu'turale ............................................................. 231 157 255 939
din care:
- învățămînt ................................................................. 78 215 87 738-
- sănătate ................................................................. 124 920 132118
- cultură ........................................................................... 24 280 30157
— prevederi sociale ......................................................... 2 747 4 991.

124
POPULAR REGIONAL ÎN ANII 1956 1959

lei în procente

1958 1959 1956 1957 1958 1959

3 4 | 5 6 8

491 047 549 060 100,0 100,0 100,0 100.0

175 911 170 250 26,4 25,1 35,8 31,0

75172 51 628 10,0 13,0 15,3 9.4

15 060 16 603 2,1 2.0 3.1 3.0

15 269 23 684 3,5 1,8 3,1 4,3

23 465 25 079 3.9 3.8 4,8 4.6

477 336 541 891 100.0 100,0 100,0 100.0

147103 184 885 40,1 33,9 30,8 34,1

67 958 - 60 648 19.2 18.4 IV 11.2

3 392 3 812 2.2 1.0 0.7 0.7

8 639 27 302 4.1 3.6 1,8 5,0

282 967 305 685 52,2 56.9 59,3 56,4

101 103 115 224 17,7 19,5 21,2 21.3

142 729 156 836 28,2 29,4 29,9 28,9

32 939 27 054 5,5 6.7 6.9 5.0

6196 6 571 0.6 /./ 1.3 1.2

125
73. STRUCTURA CHELTUIELILOR RUGETARE
DESTINATE ACȚIUNILOR SOCIAL-
în mii

1956 1957

A 1 2

învățămînt - total ......................................................................................... 78 215 87 738

din care:
— grădinițe de copii cu orar normal și redus............................... 5 750 6 490
— învățămînt de cultură generală, școli pedagogice, școli medii
tehnice........................................................................................ 61 688 68114
— instituții și acțiuni pentru activitatea extrașcolară cu copii 251 790
— școli speciale pentru copii orbi, surdomuți și întîrziați mintal 385 510
— case de copii ................................................................................... 1 734 1 639

Cultură - total................................................................................................ 24 280 30157

din care:
- biblioteci........................................................................................... 1 263 1 431
- case raionale de cultură ............................................................... 790 294
- teatre și opere ............................................................................... 11 323 11 934

Ocrotirea sănătății - total ....................................................................... 124 920 132118

din care:
- spitale unificatp și neunificate....................................................... ■75 499 80 623
- spitale, sanatorii și dispensare Tbc.............................................. 10 056 12 708
- unități curațivo-profilactice de asistență ambulatorie.......... 5 403 6 969
ale sfatului popular regional
CULTURALE, ÎN ANII 1956-1959
în procente

1958 1959 1956 1957 1958 1959

3 4 5. 6 7 8

101 103 115 224 100,0 100,0 100,0 \00.0

6 857 6 897 7.4 7.4 6.8 6.0

77 953 86 946 78,9 77,6 77,1 75.5


1 676 1 731 0.3 0.9 1.7 1.5
1 157 1 662 0,5 0.6 /./ 1,4
1 666 1 967 2,2 1,9 1.6 1,7

32 939 27 054 100,0 100,0 100,0 100,0

1 547 2 279 5,2 4,7 4,7 8.4


704 844 3,3 1.0 2,1 3.1
17 522 11 666 46,6 39,6 53,2 43,1

142 729 156 836 100,0 100,0 100,0 100,0

88 814 90178 60,4 61,0 62,2 57,5


11 210 12 452 8.0 9,6 7,9 7,9
8 580 15 273 4,3 5,3 6.0 9,7
Capitolul IX

ÎNVĂȚĂMÎNT

9 - c. 2164
ÎNVĂȚĂMÎNT

Sursa datelor
Datele pentru învățămînt au fost obținute din dările de seamă statistice.

Observații metodologice
Învățămîntul de cultură generală cuprinde școlile de 4 ani, de 7 ani și de 11 ani. în
această formă de învățămînt sînt cuprinse și școlile pentru tineretul muncitoresc și sătesc.
în urma reorganizării învățămîntului mediu tehnic, începînd cu anul școlar 1955/1956,
învățămîntul mediu tehnic cuprinde, atît școlile tehnice, cît și școlile tehnice de maiștri.
Gruparea pe ramuri a învățămîntului tehnic, tehnic de maiștri și profesional a fost
făcută în funcție de ramura pentru care sînt pregătite cadrele de către școala respectivă,
indiferent de specialitatea (meseria) în care se califică elevii.

131
74. ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR, DE CULTURĂ GENERALĂ,
ÎN ANII ȘCOLARI
(cursuri de zi, serale

1948/49 1950/51 1951/52 1952/53

A 1 2 3 4

nvățămînt preșcolar
- Grădinițe de copii ...................... 153 228 261 304
- Copii înscriși ............................... 7 464 9 275 10 520 12012
— Educatoare ................................... 208 275 304 41A

nvățămînt de cultură generală


Elevi înscriși1 ............................... 95 337 96 950 100 400 93 989
— Cadre didacticeE........................... 3 723 4 083 4 252 4 524

Învățămînt pedagogic

Școli ............................................... 4 6 6 6
- Elevi înscriși................................... 550 1 594 1 696 1 463
Absolvenți........................ .............. 91 230 333 234

Învățămînt mediu tehnic 3


Școli ............................................... 19 20 20 19
- Elevi înscriși................................... 2 416 2 830 4 893 4 687
- Absolvenți....................................... 277 416 725 677
- Cadre didactice ........................... 358 369 386 360

Învățămînt profesional de ucenici


— Școli ............................................... 13 16 12 16
- Elevi înscriși.................................... 907 1 584 2 328 2 536
- Absolvenți....................................... 182 599 984 1 183
- Cadre didactice ........................... 64 130 159 190

Notă: Învățămîntul pedagogic a funcționat în anii școlari 1957/58 și 1958/59 ca secți


pe lîngă Institutul pedagogic de 2 ani.
1 Din anul școlar 1954/55 inclusiv elevii școlilor pentru tineretul sătesc și muncitoresc
2 Inclusiv cadrele didactice din învățămîntul pedagogic.
3 Din anul școlar 1955/56 învățămîntul tehnic și tehnic de maiștri.

132
PEDAGOGIC, MEDIU TEHNIC ȘI PROFESIONAL,
1948/49, 1950/51-1959/60
și fără frecvență)

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

5 6 7 8 9 10 11

405 416 292 297 287 291 309


11 702 14 293 11 377 11 342 10 659 11 153 12123
431 484 437 461 446 453 463

'94 524 92 560 94 826 105 811 115 980 129 602 144 433
4 747 4 855 4 941 4 889 5 246 5 568 5 691

6 4 3 1
1 369 663 338 186 182 164 185
376 255 176 47 87 45

19 16 7 9 11 6 7
4 993 3 954 1 513 1 489 1 033 1 557 1 582
931 950 223 367 357 212
388 353 174 139 146 122 145

21 21
3 389 3 648
1 178
191 235
13. ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR PE RAIOANE, ÎN ANII

1948/49 1950/51

Grădi­ Copii Educa­ Grădi­ Copii Educa­


nițe de înscriși toare nițe de înscriși toare
copii copii
A 1 2 3 4 5 6

Total regiune .............................................. 153 7 464 208 228 9 275 275


Orașele de subordonare regională
Bîrlad................................................... 6 391 11 7 490 13
lași ....................................................... 24 1 680 58 30 1 700 60
Raionul Bîrlad ........................................... 6 314 11 14 505 16
Raionul Hîrlău........................................... 12 495 12 19 675 1-9
Raionul Huși ........................................... 20 901 24 29 1 083 30
Raionul lași ............................................... 17 794 17 20 789 21
Raionul Murgeni ....................................... 3 120 3 7 350 7
Raionul Negrești ....................................... 15 595 15 23 825 25
Raionul Pașcani ....................................... 13 590 13 18 592 20
Raionul Tîrgu-Frumos ........................... 18 756 24 26 983 27
Raionul Vaslui ........................................... 19 828 20 35 1 283 37

76. ÎNVĂȚĂMÎNTUL TEHNIC ȘI TEHNIC DE


(cursuri de zi, serale
1958/59
Elevi înscriși

Școli din care:


Total la cursuri de zi

A 1 2 3

învățămîntul tehnic — total .................... 6 1 557 1 062


1 83 83
Finanțe și cooperație................................. 2 751 293
Cultură și artă ......................................... 2 536 499
Sanitar ....................................................... 1 187 187

Învățămîntul tehnic de maiștri - total -

Agricultură și silvicultură...................... - - -

134
ȘCOLARI 1948/49, 1950/51, 1955/56, 1958/59 ȘI 1959/60

1955/56 1958/59 1959/60

Grădi­ Copii Educa­ Grădi­ Copii Educa­ Grădi­ Copii Educa­


nițe de înscriși toare nițe de înscriși toare nițe de înscriși toare
copii copii copii
7 8 9 10 11 12 13 14 15

292 11 377 437 291 11 153 453 309 12123 463

9 642 30 14 752 46 14 733 47


30 1 682 104 37 2 205 125 36 2 274 120
29 985 30 30 983 30 33 1 175 33
18 591 18 17 546 18 16 540 18
33 1 237 42 ■ 30 1 113 40 34 1 301 45
27 917 36 34 1 155 36 35 1 247 35
26 1 065 30 20 643 22 20 838 20
21 690 23 19 525 22 29 812 29
23 899 32 24 926 30 25 865 30
24 885 30 22 762 25 21 672 24
52 1 784 62 44 1 543 59 46 1 666 62

MAIȘTRI, ÎN ANII ȘCOLARI 1958/59 ȘI 1959/60


și fără frecvență)
1959/60

Elevi înscriși

Absolvenți Școli din care:


Total la cursuri de zi

4 5 6 7

212 6 1 557 1 314

23 1 176 176
149 3 546 303
22 1 612 612
18 1 223 223

- 1 25 25

- 1 25 25

135
77. ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE CULTURĂ GENERALĂ
ÎN ANII ȘCOLARI 1950/51, 1955/56-1959/60
(cursuri de zi, serale și fără frecvență)

1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

A 1 2 3 4 5 6

Medii întrunite

Școli de:
4 ani ........................................... 793 788 822 836 834 763
7 ani .......... ................................ 217 202 201 201 214 295
11 ani1 ....................................... 12 15 16 17 18 20

Elevi înscriși în:

79 836 72 371 83 181 91 514 101 147 105 886


Clasele V—VII - total .......... 14 254 17 335 17019 18 304 21 569 31 146
din care:
-la cursuri de zi .................. 14 254 17192 16 654 18 073 21 179 30197
Clasele VIII—XI - total* 12.... 2 860 5120 5 611 6162 6 886 7'401
din care:
- la cursuri de zi .................. 2 645 3 436 3 589 3 656 4 746 5105

Absolvenți ai:

Clasei IV ................................... 17 338 13 327 15 622 14 651 17 997


Clasei VII................................... 3 013 4 362 3 632 3 886 4 490
Clasei XI .................................. 381 1 148 1 067 483 1 144

Cadre didactice care predau la:


Clasele 1—IV ........................... 2 826 3151 3157 3 366 3 535 3 588
Clasele V—VII ........................ 981 1 382 1 318 1 498 1 601 1 637
Clasele VIII—XI3 .................. 276 408 414 382 432 466

Notă: Din anul școlar 1958/59 există unele școli de 7 ani care nu au clasele I —IV și
unele școli de 11 ani care nu au clasele I-IV, sau clasele V-VII, sau chiar clasele I-VII.
1 Din anul școlar 1955/56 inclusiv școlile pentru tineretul sătesc și muncitoresc.
2 în anii școlari 1950/51, 1955/56—1957/58 funcționau clasele VIII—X. Din anul școlar
1958/59 funcționează și clasa XI.
3 Inclusiv cadrele didactice din învățămîntul pedagogic

136
(urmare)

1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

A 1 2 3 4 5 6

M e d i u 1 u r ban
Școli de:
4 ani ........................................... 28 20 23 24 24 28
7 ani ........................................... 56 40 37 36 37 35
11 ani1 ......................................... 12 14 15 15 15 17

Elevi înscriși în:


Clasele 1—IV ............................... 8 923 11 184 11 411 12 578 14 097 15 069
Clasele V—VII - total .............. 6124 6 286 6 865 7173 7 694 8 940
din care:
- la cursuri de zi .................. 6124 6154 6 500 6 952 7 368 8153
Clasele VIII—XI - total 1
2 ........ 2 860 4 983 5 482 6 020 6 591 6 888
din care:
— la cursuri de zi .................. 2 645 3 320 3504 3 524 4 513 4 773

M e d i u I iu r a I
Școli de :
4 ani ........................................... 765 768 799 812 810 735
7 ani ........................................... 161 162 164 165 177 260
11 ani 1........................................... - 1 1 2 3

Elevi înscriși în:


Clasele 1—IV ............................... 70 913 61 187 71 770 78 936 87 050 90 817
Clasele V—VII - total .............. 8130 11 049 10154 11 131 13 875 22 206
din care:
- la cursuri de zi ................... 8130 11 038 10154 11 121 13 811 22 044
Clasele VIII—XI - total 2 ........ - 137 129 142 295 513
din care:
- la cursuri de zi . .■............... - 116 85 132 233 332

1 Din anul școlar 1955/56 inclusiv școlile pentru tineretul sătesc și muncitoresc.
2 în anii școlari 1950/51, 1955/56 — 1957/58 funcționau clasele VIII—X. Din anul școlar
1958/59 funcționează și clasa XI.

137
78. ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE CULTURĂ GENERALĂ PE GRUPE
DE CLASE, SEXE ȘI MEDII, ÎN ANII ȘCOLARI 1955/56 -1959/60
(cursuri de zi, serale și fără frecvență)

Sexul 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

A B 1 2 3 4 5

M e .d i i în t r u n i t e

Clasele 1 — IV Total 72 371 83181 91 514 101 147 105 886


Masculin 36 996 42 580 46 873 51 617 54 214
Feminin 35 375 40 601 44 641 49 530 51 672

Clasele V—VII Total 17 335 17019 18 304 21 569 31 146


Masculin 9 312 9157 9 822 11 604 17 081
Feminin 8 023 7 862 8 482 9 965 14 065

Clasele VIII —XI Total 5120 5 611 6162 6 886 7 401


Masculin 2 440 2 704 2 930 3 287 3 827
Feminin 2 680 2 907 3 232 3 599 3 574

M e d i u I urban
Clasele 1 —IV Total 11 184 11 411 12 578 14 097 15 069
Masculin 5 586 5 700 6 323 7 002 7 582
Feminin 5 598 5 711 6 255 7 095 7 487

Clasele V —VII Total 6 286 6 865 7173 7 694 8 940


Masculin 3185 3 492 3 651 3 887 4 745
Feminin 3101 3 373 3 522 3 807 4195

Clasele VIII—XI Total 4 983 5 482 6 020 6 591 6 888


Masculin 2 373 2 641 2 870 3135 3 530
Feminin 2 610 • 2 841 3150 3 456 3 358

M e d i u I rural
Clasele 1 — IV Total 61 187 71 770 78 936 87 050 90 817
Masculin 31 410 36 880 40 550 44 615 46 632
Feminin 29 777 34 890 38 386 42 435 44185

Clasele V—VII Total 11 049 10154 11 131 13 875 22 206


Masculin 6127 5 665 6171 7 717 12 336
Feminin 4 922 4 489 4 960 6158 9 870

Clasele VIII—XI . Total 137 129 142 295 513


Masculin 67 63 60 152 297
Feminin 70 66 82 143 216

138
79. NUMĂRUL ȘCOLILOR ȘI AL ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE
CULTURĂ GENERALĂ, PE MEDII ȘI RAIOANE.
ÎN ANII ȘCOLARI 1955/56, 1958/59 ȘI 1959/60
(cursuri de zi, serale și fără frecvență)

Numărul școlilor de: Numărul elevilor înscriși


în clasele
Anii
școlari
4 7 11
ani ani ani1 I-IV V-VII VIII-XI3

A B 1 2 3 4 5 6

Medii întru n i t e

Total regiune 1955/56 788 202 15 72 371 17 335 5120


1958/59 834 214 18 101 147 21 569 6 886
1959/60 763 295 20 105 886 31 146 7 401
Orașele de subordonare
regională
Bîrlad 1955/56 2 8 2 1 875 1 209 929
1958/59 3 5 3 2 531 1 291 1 360
1959/60 7 2 2 2 865 1 566 1 427

lași 1955/56 5 22 7 5 553 3 554 3 048


1958/59 6 22 7 7 066 4 494 3 765
1959/60 8 22 10 7 458 4 970 4 039

Raionul Bîrlad 1955/56 102 19 5 899 1 114 -


1958/59 107 21 - 8 566 1 381 -
1959/60 103 27 - 8 983 2144 -
Paionul Hîrlău 1955/56 51 11 1 5 353 701 137
1958/59 53 11 1 8 673 1 072 153
1959/60 48 17 1 9181 1 809 233

Raionul Huși 1955/56 85 30 2 8 795 1 743 354


1958/59 84 35 2 11 759 2 811 554
1959/60 81 38 2 12 022 3 826 490

Raionul lași 1955/56 136 22 9 798 1 337 -


1958/59 146 27 - 15173 1 897 -
1959/60 132 42 - 15 878 3 251
Raionul Murgeni 1955/56 42 16 4 363 1 061 -
1958/59 42 14 1 5 825 1 230 76
1959/60 44 16 1 6 053 i 1 742 161

Notă: Din anul școlar 1958/59 există unele școli de 7 ani care nu au clasele I—IV și
unele școli de 11 ani care nu au clasele I--IV, sau clasele V— VII, sau chiar clasele I—VIL
1 Inclusiv școlile pentru tineretul sătesc și muncitoresc.
2 în anul școlar 1955/56 funcționau clasele VIII—X. Din anul școlar 1958/59 funcțio­
nează și clasa XI.

139
( urmare)

Numărul elevilor înscriși


Numărul școlilor de: în clasele:
Anii
școlari
4 7 11 I-IV V-VII VIII—XI12
ani ani ani1
A B 1 2 3 4 5 6

Raionul Negrești 1955/56 113 17 7 342 1 307


1958/59 113 19 1 9 671 1 673 66
1959/60 106 28 1 10154 2 778 119
Raionul Pașcani 1955/56 50 14 1 6 764 1 926 231
1958/59 56 15 1 9 279 1 756 354
1959/60 38 32 1 9 731 2 796 398
Raionul Tîrgu-Frumos 1955/56 75 15 6 700 1 103
1958/59 78 18 - 9 097 1 420 -
1959/60 69 27 - 9 632 2 247 -
Raionul Vaslui 1955/56 127 28 2 9 929 2 280 421
1958/59 146 27 2 13 507 2 544 558
1959/60 127 44 2 13 929 4 017 534

Med u I u r ban
Total regiune 1955/56 20 40 14 11 184 6 286 4 983
1958/59 24 37 15 14 097 7 694 6 591
1959/60 28 35 17 15 069 8 940 6 888
Orașele de subordonare
regională
Bîrlad 1955/56 2 8 2 1 875 1 209 929
1958/59 3 5 3 2 531 1 291 1 360
1959/60 7 2 2 2 865 1 566 1 427
lași 1955/56 5 22 7 5 553 3 554 3 048
1958/59 6 22 7 7 066 4 494 3 765
1959/60 8 22 10 7 458 4 970 4 039
Raionul Huși 1955/56 1 6 2 1 473 616 354
1958/59 1 6 2 1 664 807 554
1959/60 2 5 2 1 769 1 070 490
Raionul Pașcani 1955/56 6 2 1 1 186 425 231
1958/59 7 2 1 1 500 481 354
1959/60 5 3 1 1 584 590 398
Raionul Vaslui 1955/56 6 2 2 1 097 482 421
1958/59 7 2 2 1 336 621 558
1959/60 6 3 2 1 393 744 534

1 Inclusiv școlile pentru tineretul sătesc și muncitoresc.


2 în anul școlar 1955/56 funcționau clasele VIII—X. Din anul școlar 1958/59 funcțio­
nează și clasa XI.

140
(urmare)

Numărul elevilor înscriși


Numărul școlilor de: în clasele:
Anii
școlari
4 7 11 I-IV V-VII VIII—XI12
ani ani ani1
A B 1 2 3 4 5 6

Mediul rural
Total regiune 1955/56 768 162 1 61 187 11 049 137
1958/59 810 177 3 87 050 13 875 295
1959/60 735 260 3 90 817 22 206 513

Raionul Bîrlad 1955/56 102 19 5 899 1 114


1958/59 107 21 - 8 566 1 381 -
1959/60 103 27 - 8 983 2144 -
Raionul Hîrlău 1955/56 51 11 1 5 353 701 137
1958/59 53 11 1 8 673 1 072 153
1959/60 48 17 1 9181 1 809 233
Raionul Huși 1955/56 84 24 7 322 1 127
1958/59 83 29 - 10 095 2 004 -
1959/60 79 33 - 10 253 2 756 -
Raionul lași 1955/56 136 22 9 798 1 337
1958/59 146 27 - 15173 1 897 -
1959/60 132 42 - 15 878 3 251 -
Raionul Murgeni 1955/56 42 16 4 363 1 061
1958/59 42 14 1 5 825 1 230 76
1959/60 44 16 1 6 053 1 742 161

Raionul Negrești 1955/56 113 17 7 342 1 307


1958/59 113 19 1 9 671 1 673 66
1959/60 106 28 1 10154 2 778 119
Raionul Pașcani 1955/56 44 12 5 578 1 501
1958/59 49 13 - 7 779 1 275 -
1959/60 33 29 - 8147 2 206 -
Raionul Tîrgu-Frumos 1955/56 75 15 6 700 1 103 -
1958/59 78 18 - 9 097 1 420 ■4
1959/60 69 27 - 9 632 2 247 -
Raionul Vaslui 1955/56 121 26 8 832 1 798
1958/59 139 25 - 12171 1 923 -
1959/60 121 41 - 12 536 3 273

1 Inclusiv școlile pentru tineretul sătesc și muncitoresc.


2 în anul școlar 1955/56 funcționau clasele VIII —X. Din anul școlar 1958/59 funcționează
și clasa XI.

141
80. NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
DE CULTURĂ GENERALĂ PE RAIOANE, ÎN ANII ȘCOLARI
1958/59 ȘI 1959/60
1958/59 1959/60
Cadre didactice care predau Cadre didactice care predau
la clasele: la clasele:

I-IV V-VII VIII—XI1 I-IV V-VII VIII—XI *

A 1 2 3 4 5 6

Total regiune ................................. 3 535 1 601 432 3 588 1 637 466


Orașele de subordonare regională
Bîrlad..................................... 78 89 87 84 61 82
lași ......................................... 256 357 233 248 277 238
Raionul Bîrlad ............................ 316 115 - 336 122 —
Raionul Hîrlău............................. 268 72 8 283 79 6
Raionul Huși ............................... 411 196 27 399 210 27
Raionul lași ................................. 518 160 - 530 188 ag
Raionul Murgeni ........................ 213 91 7 220 95 11
Raionul Negrești ........................ 343 120 2 355 132 12
Raionul Pașcani ......................... 316 111 22 314 124 26
Raionul Tîrgu-Frumos .............. 326 107 - 315 138 -
Raionul Vaslui............................. 490 183 46 504 211 64
1 Inclusiv cadrele didactice din învățămîntul pedagogic.

81. ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL DE UCENICI


ÎN ANII ȘCOLARI 1958/59 ȘI 1959/60
(cursuri de zi și fără frecvență)
1958/59 1959/60

Elevi Absol­ Cadre Elevi Cadre


Școli înscriși venți didac­ Școli înscriși didac­
tice tice
A 1 2 3 4 5 6 7

Total ........................................................................ 21 3 389 1 178 191 21 3 648 235


Energie electrică și industria electrotehnică 21 21
Metalurgie și construcții de mașini.............. 3 747 238 47 2 706 55
Chimie ............................................................... 1 109 116 11 1 73 7
Industria ușoară............................................... 1 174 24 7 3 353 24
Construcții și materiale de construcții .... 2 452 176 22 2 500 33
Transporturi si telecomunicații .................. 4 472 177 40 3 505 42
Agricultură și silvicultură............................... 8 1 263 382 64 9 1 368 74
Cooperație ....................................................... 1 137 30 - 1 141 -
Sanitar ............................................................... 1 33 35 —
1 Aparțin Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și învață în școlile altor minis­
tere și sfaturi populare.

142
82. NUMĂRUL STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI PE INSTITUTE ȘI FACULTĂȚI,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 1959/60
(cursuri de zi și fără frecvență)

Cursuri
Total Cursuri de zi fără
frecvență

A 1 2 3

Total regiune...................................................... 8 464 6 723 1 741

Institutul politehnic — total........................... 2 079 1 639 440

— Facultatea de electrotehnică................... 410 283 127


- Facultatea de mecanică ........................ . 277 247 30
— Facultatea de chimie industrială........... 557 465 92
- Facultatea de construcții ......................... 398 333 65
— Facultatea de industrie ușoară............... 437 311 126

Institutul agronomic ,,lon lonescu de la


Brad" - total................................................ 1 386 1 259 127

- Facultatea de agricultură și zootehnie 877 815 62


- Facultatea de îmbunătățiri funciare și
organizarea teritoriului ........................... 509 444 65

Institutul de medicină - total...................... 1 013 1013


- Facultatea de medicină ........................... 1 013 1 013 -

Universitatea „Alexandru loan Cuza" -


total................................................................ 3 986 2 812 1 174

- Facultatea de matematică-fizică ........... 1 031 814 217


- Facultatea de chimie ............................... 212 212 —
- Facultatea de științe naturale si geografie 716 502 214
- Facultatea de științe juridice.................. 681 264 417
- Facultatea de filologie, istorie și filozofie 1 346 1020 326

143
ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CULTURĂ

MII SPECTATORI LA CINEMATOGRAFE MII ABONAMENTE LA RADIO Șl RADIOFICARE


6000.----------------------------------------------------------------------------

1950 1955 1959


Capitolul X

CULTURĂ ȘI ARTĂ

10 - c. 2164
83. NUMĂRUL CĂMINELOR CULTURALE ȘI AL CASELOR DE CITIT
PE RAIOANE, ÎN ANII 1948, 1950, 1955 și 1959
(la sfîrșitul anului)

1948 1950 1955 1959

A 1 2 3 4

Total regiune ................................................................... 375 874 911 950


Orașele de subordonare regională
Bîrlad........................................................................... 2 6 4 4
lași ............................................................................... 5 9 11 8
Raionul Bîrlad ................................................................... 31 73 112 122
Raionul Hîrlău................................................................... 18 52 60 59
Raionul Huși ................................................................... 42 105 98 105
Raionul lași ....................................................................... 83 143 157 167
Raionul Murgeni ............................................................... 26 44 48 51
Raionul Negrești ............................................................... 25 149 124 128
RaionuJ Pașcani ............................................................... 32 65 60 61
Raionul Tîrgu-Frumos ................................................... 44 .83 77 89
Raionul Vaslui ................................................................... 67 145 160 156

84. NUMĂRUL ȘI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ÎN ANUL 1958


Numărul Numărul Numărul Numărul
bibliote­ volumelor 1 cititorilor cărților
cilor 1 eliberate
A 1 2 3 4

Biblioteci centrale (naționale) ...................... 1 115 142 3 597 6 047


Biblioteci universitare....................................... 4 1 274 681 20 381 843 583
Biblioteci speciale (documentare) - total . . . 303 260 266 19 556 70 663
- apartinînd instituțiilor .............................. 113 142 013 10 809 43 093
- aparținînd întreprinderilor ........................ 190 118 253 8 747 27 570 .
Biblioteci școlare—total.................................. 895 708 378 89 924 346 254
- aleșcolilordeculturăgenerală și pedagogice 872 542 433 85 092 285 209
- ale școlilor profesionale și tehnice ............ 23 165 945 4 832 61 045
Biblioteci publice -tdtal................................... 1 139 1 655 613 212 694 1 360 476
-regionale ....................................................... 1 88 611 12812 244 540
— raionale ......................................................... 9 165143 16 228 246 260
— sătești ........................................................... 85 319 707 44 645 324109
- aparținînd căminelor culturale și caselor
de citit ....................................................... 748 672 970 101 888 359 899
— aparținînd colțurilor roșii din G.A.C. .. 83 30 589 3 771 9 871
-sindicale ....................................................... 205 356 317 31 176 162 051
- aparținînd cooperativelor meșteșugărești 8 22 276 2174 13 746

1 La sfîrșitul anului.

146
85. BIBLIOTECI PUBLICE PE RAIOANE ÎN ANUL 1958
(la sfîrșitul anului)
din care:

aparți- aparți-
Total nînd aparți- nînd
biblioteci căminelor nînd coopera­
raionale sătești culturale colțurilor sindicale tivelor
și caselor roșii din meșteșu­
de citit G.A.C. gărești

A 1 2 3 4 5 6

Total regiune ................... 1 1391 9 85 748 83 205 8

Orașele de subordonare
regională
Bîrlad.......................... 26 4 20 2
lași .............................. 981 4 90 3
Raionul Bîrlad .................. 146 1 9 112 16 8 -
Raionul Hîrlău.................. 76 1 6 53 7 9 -
Raionul Huși .................. 117 1 13 80 10 12 1
Raionul lași ...................... 175 1 13 147 3 11
Raionul Murgeni .............. 61 1 5 41 8 6 _
Raionul Negrești .............. 74 1 10 46 10 7 -
Raionul Pașcani .............. 79 1 9 51 5 12 1
Raionul Tîrgu-Frumos .. . 115 1 9 78 14 13
Raionul Vaslui .................. 172 1 11 132 10 17 1

■ ■ V o lume

Total regiune .................. 1655 6131 165143 319 707 672 970 30 589 356 317 22 276

Orașele de subordonare
regională
Bîrlad........................... 43 348 2 538 36 303 4 507
lași .............................. 234186 - 9 220 219151 5 815
Raionul Bîrlad .................. 128 265 33 479 21 612 65 866 3 446 3 862
Raionul Hîrlău.................. 114 400 16156 29 602 57 214 3 444 7 984 -
Raionul Huși .................. 174 207 24 554 45 993 79 317 5 005 14 956 4 382
Raionul lași ...................... 207 367 8 433 50 319 138 276 1 120 9 219 -
Raionul Murgeni .............. 66 484 15 380 15 868 28 253 1 904 5 079 -
Raionul Negrești .............. 75 684 13 050 26 611 27 537 1 505 6 981 -
Raionul Pașcani .............. 143 596 15 238 42 473 54 710 2 280 25187 3 708
Raionul Tîrgu-Frumos .... 139 774 16 483 34 349 75 052 6 031 7 859 -
Raionul Vaslui.................. 239 691 22 370 52 880 134 987 5 854 19 736 3 864

1 Inclusiv biblioteca regională cu 88 611 vohime.

147
86. NUMĂRUL ȘI ACTIVITATEA CINEMA

Instalații cinema

Anii Total
Stabile

Cu bandă normală Cu bandă îngustă


A 1 2 3

1950 ........................................... 56 8 45
1955 ........................................... 70 11 53
1956 ........................................... 69 11 53
1957 ........................................... 71 12 55
1958 ........................................... 80 14 60
1959 ........................................... 119 16 97
Notă: Nu sînt cuprinse cinematografele sindicale.
1 La sfîrșitul anului.

87. TEATRE ȘI INSTITUȚII MUZICALE ÎN ANII 1950, 1955-1959

1950 1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5 6

Unități

Teatre dramatice.............. 2 3 3 3 3 3
Teatre de păpuși.............. 2 1 1 1 1 1
Opere................................... 1 1 1 1
Orchestre simfonice ........ 1 1 1 1 1 1

Reprezentări i-Con certe

Teatre dramatice.............. 406 599 695 683 705 830


Teatre de păpuși.............. 69 254 779 735 304 735
Opere.................................. 25 177 101 771
Orchestre simfonice ........ 83 112 120 95 128 156

Spectatori-Auditori

Teatre dramatice.............. 190 953 268 481 785 735 760 050 761 001 306 901
Teatre de păpuși.............. 7 880 31 440 42 276 45 553 56 636 41 265
Opere.................... 13 168 74 460 54 653 08 979
Orchestre simfonice ........ 43 385 47 488 29 549 40 061 43 432

148
TOGRAFELOR ÎN ANII 1950, 1955-1959

tografice1 Numărul spectatorilor la cinematografe


mii
Numărul locurilor în sălile
cinematografelor stabile
.Mobile (caravane cu bandă normală 1 din care:
cinematografice) Total la cinematografele
stabile cu bandă normală
4 5 6 7

3 3 203 2 045 1 858


6 4 531 3 238 2 676
5 4 692 4 315 . 3 694
4 5150 4 489 3 830
6 5 710 4 829 4 202
6 6 600 5 041 4 214

88. NUMĂRUL MUZEELOR ÎN ANII 1956-1959


(Ia sfîrșitul anului)

1956 1957 1958 1959

A’ 1 2 3 4

Total ................................................................................ 12 13 14 15

Muzee de științe naturale ..................................... 2 2 2 2


Muzee tehnice ........................................................... 1 1 1 1
Muzee de istorie . . . ................................................. 2 2 2 2
Muzee etnografice ................................................... 1 1 1 1
Muzee memoriale ..................................................... 4 4 5 6
Muzee de artă plastică ........................................... 1 1 1 1
Muzee mixte .............................. .............................. 1 2 2 2

149
89. RADIO ȘI RADIOFICARE IN ANII 1955-1959
(la sfîrșitul anului)

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Localități radioficate............................................... 25 29 52 54 58
Abonamente la radio și radioficare .................... 36 654 44 607 53175 57 989 63 808
din care: la radioficare ................................... 19511 23 019 26 504 27 372 27 978

90. RADIO ȘI RADIOFICARE PE RAIOANE ÎN ANUL 1959


(la sfîrșitul anului)

Abonamente la radio
și radioficare
Localități
radioficate
Total din care:
la radioficare

A 1 2 3

Total regiune................................................................ 58 63 808 27 978


Orașele de subordonare regională

Bîrlad ................................................................ 1 7 911 4102

Iași .................................................................... 1 27122 5 683


Raionul Bîrlad ........................................................ 2 1 007 467
Raionul Hîrlău ........................................................ 7 2 872 2187
Raionul Huși ............................................................ 7 6 081 4177
Raionul lași .............................................................. 1 2159 189
Raionul Murgeni .................................................... 2 1 255 653

Raionul Negrești .................................................... 15 2134 1 325


Raionul Pașcani ........................................................ 7 4 538 3 580
Raionul Tîrgu-Frumos ........................................... 2 2 056 855

Raionul Vaslui ........................................................ 13 6 673 4 760

150
Capitolul XI

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
91. NUMĂRUL PATURILOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
ÎN ANII 1955-1959
(la sfîrșitul anului)

1955 1956 1957 1958 1959

A 1 2 3 4 5

Total paturi1 ............................................................... 7 482 7 963 8 344 8 344 8 749

din care în:


— spitale ............................................................... 5 553 6 019 6 458 6 458 6 663
— sanatorii Tbc...................................................... 870 1 036 1 030 1 030 1 070
- case de naștere ............................................... 525 553 631 631 721

1 Nu sînt cuprinse paturile din spitalele de întreprindere și șantier, din preventorii, casa
copilului și cele din sanatoriile balneare.

92. NĂSCUȚI VII ÎN UNITĂȚILE DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII


ÎN ANII 1955-1958

1955 1956 1957 1958

A 1 2 3 4

Născuți vii - total................................................... 33169 31 584 30 986 29 835

Urban ............................................................... 4 735 4 358 4 252 3 793


Rural ................................................................... 28 434 27 226 26 734 26 042

Născuți vii în unitățile de ocrotire a sănătății 21 379 21 950 22 927 22 961

Urban ............................................................... 4 317 3 924 3 949 3 539


Rural ................................................................... 17 062 18 026 18 978 19 422

Născuți vii în unitățile de ocrotire a sănătății în


procente față de total născuți vii ........................ 64,5 69,5 74,0 77,0

Urban ............................................................... 91,2 90,0 92,9 93,3


Rural ................................................................... 60,0 66,2 71,0 74,6

153
93. NĂSCUȚI VII ÎN UNITĂȚILE DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII
PE RAIOANE, ÎN ANUL 1958
Născuți vii
Născuți vii în unitățile
în unitățile de ocrotire
Născuți vii de ocrotire a sănătății
a sănătății în procente
față de total
născuți vii

A 1 2 3

Total regiune ....................................................................... 29 835 22 961 77.0

Orașele de subordonare regională


Bîrlad........................................................................... 720 639 88,8

lași............................................................................... 1 964 1 837 93,5

Raionul Bîrlad ................................................................... 2 588 1 414 54,6

Raionul Hîrlău................................................................... 2 795 2 075 74,2

Raionul Huși ...................... ............................................ 3 112 2 541 8I,7

Raionul lași ....................................................................... 4 678 2 978 63,7

Raionul Murgeni .................................. ............................ 1 710 1 341 78,4

Raionul Negrești ............................................................... 2 908 2105 7.2,4

Raionul Pașcani ............................................................... 2 596 2 519 97,0

Raionul Tîrgu-Frumos ................................................... 2 944 2 704 91,8

Raionul Vaslui ................................................................... 3 820 2 808 73,5

154
94. CREȘE PE ORAȘE ÎN ANII 1955-1959
(Ia sfîrșitul anului)

U.M. 1955 1956 1957 1958 1959

A B 1 2 3 4 5

Total regiune Unități 9 10 10 10 9


Locuri 303 317 519 525 452

Orașele de subordonare regională


Bîrlad Unități 1 1 1 1 1
Locuri 20 20 20 20 20

lași Unități 8 9 9 9 8
Locuri 283 297 499 ■ 505 432

95. FARMACII PUBLICE ÎN ANII 1957-1959


(la sfîrșitul anului)

1957 1958 1959

A 1 2 3

Numărul farmaciilor ....................................................... 35 35 35


Numărul farmaciștilor .................................................. 98 91 105
Numărul punctelor farmaceutice1 .............................. 7 9 9

1 Puncte farmaceutice categoria I (chioșcuri farmaceutice).

i REGIONALĂ
regională I
• c L
C L tuI J .
-J

155
erata

Rîndul
Pagina Tabelul Coloana de sus în loc de Se va citi
în jos

25 12 A 27 Comuna Comuna
Poeana Pogana
25 12 A 32 Comuna Comuna
Zorlgni Zorleni
27 12 1 17 6 454 4 546
27 12 A 35 Comuna Comuna
Leteani Leteani
137 77 6 11 3
147 85 1 15 234 186 322 7971

c. 2699

Dat la cules: 1.111.1960. Bun de tipar: 11.V1.1960. Tiraj: 1.600


exemplare. Hirtie semivelină satinată de 65 gr./m2. Format 32/70 x
100. Pentru bibliotecile mari indicele de clasificare 31 (R) (058).
Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare 31.

Culegerea executată la Î.P.4 iar tiparul și legătorie executate la


1. P. 3 sub cd. 2164, str. Pitagora nr. 16 - 18, București— R.P.R.

D.C.S. — DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ IAȘI


Dat la cules: 1.111.1960. Bun de tipar: 11.V1.1960. Tiraj: 1.600
exemplare. Hîrtie semivelină satinată de'65 gr./m2. Formai 32/70 x
100. Pentru bibliotecile mari indicele de clasificare 31 (R) (058).
Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare 31.

Culegerea executată Ia Î.P.4 iar tiparul și legătorie executate la


1. P. 3 sub cd. 2164t str. Pitagora nr. 16 - 18, București— R.P.R.

D.C.S. — DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ IAȘI

S-ar putea să vă placă și