Sunteți pe pagina 1din 7

Testul 11

Subiectul 1
Actiunea legii civile in timp
1.1 Definiti actiunea legii si evidentiati coordonatele actiunii legii civile.
Actiunea legii prevede c legea civil se aplic n intervalul de timp ct este n
vigoare.
1.2 Enumerati si descrieti principiile actiunii legii civile in timp
exceptiile de la aceste principii.

si

Prin principiul neretroactivitii legii civile se nelege regula juridic potrivit


creia o lege civil se aplic numai situaiilor care se ivesc n practic dup intrarea
ei n vigoare, iar nu i situaiilor anterioare. Acesta este indicat in art 6 alin (1) din
Codul Civil.
Prin principiul aplicrii imediate a legii civile noi se nelege regula de drept
conform creia, de ndat ce a fost adoptat, legea civil nou se aplic tuturor
situaiilor ivite dup intrarea ei n vigoare, excluznd aplicarea legii civile vechi.
De la principiul aplicrii imediate a legii civile noi exist ns o excepie, anume
ultraactivitatea (supravieuirea) legii civile vechi, care nseamn aplicarea, la
unele situaii determinate, a legii civile vechi, dei a intrat n vigoare o nou lege
civil.
Ultraactivitatea legii vechi este justificat, de cele mai multe ori, de necesitatea ca
anumite situaii juridice pendente s rmn guvernate de legea sub imperiul
creia au nceput s se constituie, s se modifice ori s se sting.
Ultraactivitatea legii vechi este justificat, de cele mai multe ori, de necesitatea ca
anumite situaii juridice pendente s rmn guvernate de legea sub imperiul
creia au nceput s se constituie, s se modifice ori s se sting.
n doctrin s-a susinut c ultraactivitatea legii vechi, fiind o excepie, trebuie
stipulat n mod expres n legea nou, dar a existat i opinia conform creia
aptitudinea legii vechi de a crmui anumite situaii juridice i dup ce a fost
abrogat ar putea fi dedus i prin interpretare, chiar fr text expres n legea nou,
afar de cazul n care aceasta din urm ar dispune n mod diferit.
Retroactivitatea legi civile noi. Prin retroactivitatea legii civile noi se intelege
aplicarea legii civile noi la situatii juridice anterioare intrarii ei in vigoare. Aceasta
exceptie este admisa numai daca se prevede expres in legea noua ca ea se aplica si
unor fapte anterioare. Cu alte cuvinte, retroactivitatea nu se prezuma, ea trebuie sa
fie expresa.
1.3 explicati prevederile aliniatelor 4 si 5male art. 6 din Codul Civil.

Testul 6
Apararea drepturilor civile
Subiectul 1
1.1 Definiti si enumerati mijloacele de aparare a drepturilor civile
Prin mijloace de aparare a drpturilor civile se inteleg mijloacele prin care titularul
dreptului subiectiv civil tinde sa inlature atingerile aduse acestui drept, apeland,
dupa caz, la organelle competente.
Mijloace de aparate a drepturilor civile:
a) Recunoasterea dreptului
b) Restabilirea situatiei anterioare incalcarii dreptului si suprimarea actiunilor
prin care se incalca dreptul sau se creeaza pericolul incalcarii lui.
c) Recunooasterea nulitatii actului juridic
d) Declararea nulitatii actului emis de o autoritatepublica
e) Impunerea la executarea obligatiei in natura;
f) Autoapararea
g) Repararea prejudiciilor
h) Incasarea clauzei penale
i) Repararea prejudiciului moral
j) Desfiintarea sau modificarea raportului juridic
k) Neaplicarea de catre instanta de judecata a actului ce contravene legii emis
de o autoritate publica;
l) Alte cai prevazute de lege.
1.2 Analizati mijloacele de aparare a drepturilor civile
a) Recunoasterea dreptului. Aceasta modalitate apare in momentul in care
dreptul subiectiv al titularului este contestat sau negat. Recunoasterea
dreptului civil ca mijloc de aparare a drepturilor are loc pe cale judiciara.
Cerinta reclamantului de ai se recunoaste dreptul este adresata instantei de
judecata, care confirma official existent sau lipsa acestuia. In unele cazuri,
recunoasterea dreptului este temei pentru apliocarea unor alte mijloace de
aparare prevazute de lege. Astfel, pu restabilirea situatiei anterioare incalcarii
dreptului sau pentru impunerea executarii obligatiei in natura, trebuie sa se
constate ca reclamantul dispune de dreptul al carui aparare o
solicita.Recunoasterea este unul din cel mai raspindit mijloc de aparare a
dreptului de proprietate.
b) Restabilirea situatiei anterioare incalcarii dreptului si suprimarea
actiunilor prin care se incalca dreptul sau se creeaza pericolul
incalcarii lui.
Aceasta modalitate se aplica atunci cand dreptul subiectiv civil incalcat nu se
stinge si poate fi restabilit ca rezultat al inlaturarii consecintelor negative ale
incalcarii lui. Aceasta MIJLOC DE APARARE consta insuprimarea actiunilor prin
care se, inclusi incalca dreptul sau se creeaza pericolul incalcarii lui.
Restabilirea situatiei anterioare poate fi aplicata atit de sine statator cat si in
ansamblu cu alte mijloace de aparare. Esenta acetui mijloc consta in
posibilitatea titularului de drept de a suprima actiunile care incalca dreptul
sau care creaza pericolul incalcarii lui,.

c) Recunooasterea nulitatii actului juridic ca mijloc de aparare a drepturilor


subiective civile este o sanctiune civila, indreptata impotriva efectelor actului
juridic civil incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate. Art. 216- 233
din Codul Civil reglementeaza conditiile, ordinea si efectele nulitatii actului
juridic civil
d) Declararea nulitatii actului emis de o autoritatepublica se face in cazul
in cazul in care actul incalca drepturile titularilor acestia fiind in drept sa
ceara instantei de judecata declararea nulitatii lui. Dup ace constata ca actul
emis contravene legii si incalca dreptul subiectiv al titularului, instant de
judecata il delcara nul, total sau partial. In cazul dat, nu se cere anularea lui
ulterioara de catre autoritatea care l-a emis.
e) Impunerea la executarea obligatiei in natura constituie un mojloc de
aparare a drepturilor de creanta, ce se caracterizeaza prin faptul ca debitorul
este obligat, la cererea creditorului, sa execute prestatia la care s-a obligat.
Obligarea debitorului la executarea prstatiei in natura are ca scop protejarea
intereselor creditorului.
f) Autoapararea ocupa un loc aparte in sistemul mijloacelor de aparare a
drepturilor subiective civile, nefiind cunoscuta in Codul Civil din 1964.
Conform Codului Civil al R.Moldova, art 13 alin (1), nu sunt ilicite actiunile
persoanei care, in scopul autoapararii, ia, sustrage sau deterioreaza un bun
sau, in acelasi scop, retine persoana obligata care ar putea sa se ascunda,
sau inlatura rezistenta celui obligat sa tolereze actiunea, daca nu se poate
obtine asistenta organelor competente si daca, fara o interventie imediata,
exista pericolul ca realizarea dreptului sa devina imposibila sau substantial
ingreunata.
1.3 autoaparare pahodu

Testul 13
Principiile dreptului civile
Subiectul 1
1.1 Definiti si numiti principiile dreptului civil
Prin principia ale dreptului civil se inteleg indeile in conformitate cu care se
reglementeaza relatiile sociale si care stau la baza activitatii juridice.
Principiul inviolabilitatii proprietatii
Principiul libertatii contractuale
Principiul inadmisibilitatii imixitiunii in afacerile private
Principiul egalitatii in fata legii civile
Principiul exercitarii cu buna-credinta a drepturilor
1.2 Analizati continutul principiilor dreptului civil
Principiul inviolabilitatii proprietatii. Acest prinipiu se regaseste atit in
Constitutie (art 45, alin (1) ) cat si in Codul Civil (ART 316). Reiesind din
continutul normativ al acestor doua articole, putem evidentia cateva idei:
proprietatea este inviolabila, dreptul la proprietate este garantat, nimeni nu
poate fi silit a ceda proprietatea sa, afara numai pentru cauza de utilitate
publica pentru o dreapta si prealabila despagubire.
Principiul libertatii contractuale joaca un rol important in dezvoltarea si
asigurarea circuiutului civil. Confor acestui principiu, subiectele dreptului civil
pot sa-si aleaga de sine statator persoanele cu care incheie acte juridice
civile, sa negocieze conditii contractuale etc. Exista insa si exceptii de la
acest principiu, cand subiectii de drept civil sunt obligati sa incheie anumite
contracte ( de ex; asigurarea obligatory de raspundere civila a
transportatorilor fata de calatori).
Principiul inadmisibilitatii imixtiunii in afacerile private. Conform acestui
principiu, statul si organelle lui nu pot intervene in afacerile private decat
doar in cazurile prevazute de lege.
Principiul egalitatii in fata legii civile are o importamnta deosebita in dreptul
civile, deoarece raporturile de drept se vbazeaza pe egalitatea participantilor.
El isi gaseste expresia in egalitatea capacitatii juridice , adica in egala
aptitudine de a avea drepturi si obligatii, in posibilitatea egala a tuturor de asi
exercita drepturile subiective. Constitutia dispune la art 16 ca toti cetatenii
R.moldova sunt egali in fata legii si autoritatilor publice, fara deosebire de
rasa, natuionalitate, origine etnica, limba, sex, religie etc.
Principiul exercitatrii cu buna-credinta a drepturilor. Art.55 din Constitutie
dispune ca orice persoana isi exercita drepturile si libertatile constitutionale
cu buna credina, fara sa incalce drepturile si libertatile altora. Aceasta norma
este dezvoltata si in codul civil in art 9, conform caruia persoanele fizice si
juridice participante la raporturile juridice civile trebuie sa-si exercite
drepturile sis a-si execute obligatiile cu buna credinta.

1.3. Speta.
La incheierea contractului s-a aplicat Principiul libertatii
contractuale, conform caruia subiectele dreptului civil pot sa-si aleaga de sinme
statator persoanele cu care sa incheie acte juridice civile, sa negocieze conditiile
contractuale. Argumenetele si afirmatiile avocatului si a instantei de judecata nu
sunt corecte. Contractul incheiat este valabil, chiar daca nu sunt norme indicate
expres in Codul civil care ar reglementa astfel de contracte, acesta se bazeaza
pe principiul care l-am indicat mai sus= libertatea contractuala. Sunt de parerea
ca cazul dat va fi solutionat in favoarea reclamantului, piritul fiind obligat la
repararea prejudiciilor cauzate.

Testul 15
Obiectul si metoda de reglementare a dreptului civil
1.1

definiti obiectul si metoda de reglementare a dreptului civil.


Prin obiect de reglementare al dreptului civil se inteleg relatiile sociale
reglementate de normele acestui drept, cu alte cuvinte domeniul comun de
relatii sociale asupra carora isi exercita actiunea normele ce alcatuiesc ramura
de drept civil.
Prin metoda de reglementare se intelege modalitatea specifica in care statul,
printr-un system de norme juridice, impune participantilor la raporturile juridice o
anumita conduita.
1.2 analizati metoda si obiectul de reglementare a dreptului civil.
OBIECTUL. In dreptul civil deosebim doua tipuri de relatii sociale reglementate
de normele acestui drept- patimoniale si nepatrimoniale. Patrimonial este
raportul al carui continut poate fi exprimat in bani. Nepatrimonial este
considferat raportul al carui continut nu poate fi exprimat in bani. Specific pu
ambele raporturi este ca subiectele acestora se afla pe pozitie de egalitate
juridical, sunt libere de asi elege comportamentul etc.
METODA. Prin metoda de reglementarese intelege o totalitate de mijloace
folosite de stat pu a influenta o anumita categorie de relatii sociale. Pentru ca o
astfeld e influenta sa fie eficace, trebuie utilzate mijloace si
cailecorespunzatoare. Anume din aceste considerente continutul metodei de
reglementare este determinat de obiectul de reglementare a dreptului civil.
Normele de dreptpot interzice anumit actiuni din partea participantilor, le pot
prescrie un anumit comportament ori le pot permite sa aleaga caractwerul
relatiilor dintrei ei. O particularitate generala a dreptului civile, este calitatea
juridical a partilor, adica egalitatea lor juridical. Aceasta insa nu inseamna
recunoasterea egalitatii in sfera raporturilor patrimoniale
1.3 Care raporturi patrimoniale si personale nepatrimoniale nu fac
obiectul de reglementare a dreptului civil?
Raporturile patrimoniale si personale nepatrimoniale ce se regasesc in normele
dreptului muncii, dreptulfamilii, dreptul financiar nu fac obiectul de stiudiu al
dreptului civil. In general raporturile in care participantii nu se afla pe picior de
egalitate juridical nu fac parte din obiectul de reglementare a dreptului civil.
Raporturile personale nepatrimoniale nelegate de cele patrimoniale-raporturi e
apar in legatura cu apararea onoarei si demnitatii, numelui, domiciliului
persoanei fizice etc, nu constituie, conform art 2 alin (3) din Codul Civil,obiectul
legislatiei civile, aceasta reglementand doar realizarea si apararea lor.

Testul 16
Rpotul juridic civil
1.1 Definiti raportul juridic civil si descrieti caracterele lui juridice.
Raportul juridic este un raport social, patrimonial sau personal
nepatrimonial, reglementat de o norma de drept civil.
Are caracter social, care indica pe de o parte faptul ca raportul nu-si
pierde trasatura de a fi o relatie sociala, iar pe e alta parte ca norma de
drept reglementeaza doar relatiile dintre subiecte nu si relatiile dintre
subiecte si bunuri corporale.
Caracter volitional. Intrucat norma juridical care il reglementeaza este
adoptata de Parlament, iar acesta este organul reprezentativ supreme al
poporului, aceasta reprezinta vointa tuturor cetatenilor statului. Caracterul
volitional care un dublu character. Pe de o parrte reprezinta vointa
statului, iar pe de alta parte vointa subiectiva a partilor ce incheie actul
juridic.
Pozitia de egalitate juridical a partillor. Intr-un raport juridic civil, nici un a
din parti nu poate impune celeilate vointa sa, raportul putand fi incheiat,
modificat sau stins doar cu consimtamintul tuturor partilor.
1.2 Analizati structura raportului juridic civil
Raportul juridic civil, sub aspectul structurii cuprinde urmatoarele trei elemente:
Subiectele, continutul si obiectul. Subiectele sau partile raportului juridic civil sint
persoanele fizice si persoanele juridice, titularii de drepturi si obligatii civile.
Continutul raportului juridic civil reprezinta totalitatea drepturilor subiective si a
obligatiilor civile pe care le detin aprtile.
Obiectul raportului juridic consta in actiuniule ori dimpotriva, inactiunile care sint
indreptate partile sau pe care acestea trebuie sa le respecte. Cu alte cuvinte,
obiectul raportului juridic civil este conduita pe care o pot avea ori trebuie sa o aiba
subiectii. Aceste trei elemente doar imrpeuna pot configure un raport juridic civil.

1.3

Solutionati speta:
hz