Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat,

Decan

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul Cîinaru Alexandru-Iulian, absolvent al Facultăţii de Electronică,

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, domeniul Inginerie electronică şi

telecomunicaţii, specializarea Electronică Aplicată, promoţia 2010, vă rog să-mi

aprobaţi înscrierea la examenul de licenţă, sesiunea vară, anul 2010.

Am întocmit proiectul de licenţă cu titlul “Utilizarea reţelelor Bayes pentru

clasificarea datelor” sub îndrumarea Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC.

Data: ___________________ Semnătura


______________

Viza conducătorului ştiinţific al lucrării/proiectului _____________________ .

Media anilor de studii/ECTS: ______________

Viză,
Secretar şef facultate

Domnului Decan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia


Informaţiei.