Sunteți pe pagina 1din 218

RO

Manual de utilizare pentru fotografiere digitală


cu aparatul foto digital Nikon

www.nikon.ro
Despre acest manual
Subiectele discutate în acest manual sunt aranjate în ordinea dificultăţii.

Aceste capitole acoperă tot ce trebuie să ştiţi Citiţi aceste capitole pentru o descriere completă
despre fotografierea de tipul „ţinteşte şi apasă”. a modului de operare al aparatului.

Introducere (pagina 1)
În acest capitol veţi afla denumirea componentelor şi paşii de pregătire pentru utilizarea aparatului.

Ghid de utilizare: Fotografiere şi redare (pagina 17)


Operaţiile de bază pentru fotografiere şi redare a fotografiilor.

Referinţe: Mai multe despre fotografiere (pagina 26)


Experimentaţi modul de expunere şi descoperiţi posibilităţile creative
pentru setările speciale ale aparatului.

Referinţă: Mai multe despre redarea fotografiilor (pagina 98)


Aflaţi mai multe despre redarea, transferul spre PC şi tipărirea
fotografiilor.

Setare: Setările principale ale aparatului foto (pagina 115)


Acest capitol prezintă setările principale ale aparatului incluzând formatarea cardului de
memorie şi setarea ceasului.

Setare: Fotografiere, redare şi setări personalizate (pagina 124)


Citiţi acest capitol pentru a afla mai multe despre Setări
Personalizate şi despre opţiunile de fotografiere şi redare.

Date tehnice (pagina 173)


În acest capitol puteţi afla datele tehnice ale aparatului foto, despre accesorii şi despre
soluţionarea defectelor.

Informaţii despre drepturi de autor


Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc. Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale
Microsoft Corporation. CompactFlash este marca înregistrată a SanDisk Corporation. Lexar Media este marca înregistrată a Lexar Media
Corporation. Microdrive este marca înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies în Statele Unite şi alte ţări. Adobe şi Acrobat sunt
mărci înregistrate ale Adobe Systems Inc. PictBridge este marcă înregistrată. Toate celelalte mărci menţionate în acest manual sau în
alte documentaţii furnizate cu produsul Nikon sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
www.nikon.ro
Introducere

Ghid de utilizare Fotografiere şi Redare

Referinţă Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Setare Setările principale ale aparatului foto:


Meniul Setup (setare)

Opţiuni de fotografiere:
Meniul Shooting (fotografiere)

Opţiuni de redare:
Meniul Playback (redare)

Setări personalizate: Meniul Custom


Settings (setări personalizate)

Date tehnice

www.nikon.ro
i
Pentru siguranţa Dumneavoastră
Pentru evitarea deteriorării aparatului Nikon, a accidentării personale sau a
altora înaintea utilizării produsului citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă de
mai jos. Păstraţi instrucţiunile de siguranţă într-un loc în care toţi utilizatorii pot
să le citească.

Icoana de mai jos indică o avertizare sau o informaţie care, dacă este ignorată,
poate duce la urmări grave.
Această icoană indică avertizări sau informaţii care trebuiesc citite înaintea utilizării
produsului Nikon pentru evitarea eventualelor accidentări.

ATENŢIE
Nu priviţi spre soare prin vizorul optic Nu dezasamblaţi
Dacă priviţi prin vizorul optic spre soare sau Atingerea părţilor interioare ale aparatului
alte surse de lumină puternice, puteţi suferi poate provoca accidentări. În caz de
afecţiuni de vedere. defecţiune produsul poate fi depanat
În cazul funcţionării anormale, opriţi imediat doar de către personal specializat. Dacă
aparatul aţi scăpat produsul sau printr-un alt mod
s-a deteriorat şi s-a spart, îndepărtaţi
În cazul în care aparatul sau adaptorul AC acumulatorul şi/sau deconectaţi
(disponibil separat) emite fum sau mirosuri adaptorul AC şi verificaţi aparatul într-un
neobişnuite, deconectaţi adaptorul AC şi service Nikon.
îndepărtaţi imediat acumulatorul evitând
arsurile. Continuarea utilizării aparatului în Manipulaţi cu precauţie acumulatorul şi
aceste cazuri poate duce la accidentări. bateriile
După îndepărtarea acumulatorului În cazul utilizării necorespunzătoare
verificaţi aparatul într-un service Nikon. acumulatorul, respectiv bateriile se pot
scurge sau exploda. La utilizarea
Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor acumulatorului şi a bateriilor respectaţi
inflamabile următoarele indicaţii:
Nu utilizaţi aparate electronice în locuri în • Înainte de a schimba acumulatorul şi
care sunt prezente gaze inflamabile pentru bateriile, asiguraţi-vă că aparatul este
că acesta poate duce la explozii sau oprit. Dacă utilizaţi adaptorul AC,
incendii. deconectaţi-l.
Nu agăţaţi niciodată cureaua aparatului • Utilizaţi doar baterii omologate pentru acest
în gâtul copiilor tip de aparat. Nu utilizaţi în acelaşi timp
Agăţarea curelei în gâtul copiilor poate duce acumulator şi baterii noi şi uzate.
la strangulare. • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul
sau bateriile invers sau cu capul în jos.
• Nu scurtcircuitaţi sau desfaceţi
acumulatorul şi bateriile.
• Nu expuneţi bateriile la foc sau la
căldură ridicată.
• Nu introduceţi acumulatorul şi bateriile în
apă.
ii www.nikon.ro
• Pe durata transportării acumulatorului şi CD-ROMs
a bateriilor repuneţi capacul contactelor. CD-urile pe care se află software-ul şi
Nu transportaţi şi nu depozitaţi manualul de utilizare nu pot fi redate pe
acumulatorul şi bateriile în apropierea CD playere audio. Redarea CD-urilor pe
obiectelor metalice, ca de exemplu lanţ CD playere audio poate duce la afecţiuni
sau agrafe de păr. auditive sau la dăunarea CD player-ului..
• Acumulatorul şi bateriile descărcate se Manipulaţi cu precauţie bliţul
pot scurge. Pentru a evita dăunarea • Nu folosiţi bliţul dacă acesta se află în
aparatului, îndepărtaţi acumulatorul şi apropierea unei persoane sau a unui
bateriile descărcate. obiect. Nerespectarea acestei instrucţiuni
• În cazul în care aparatul nu este utilizat poate duce la arsuri sau incendii.
pentru un timp mai îndelungat, repuneţi • Folosirea bliţului în apropierea ochilor
capacul contactelor şi depozitaţi-le în persoanei fotografiate poate cauza
încăperi răcoroase. deficienţă de vedere temporară. Acordaţi
• Imediat după utilizare sau în cazul în mare atenţie la fotografierea copiilor mici.
care aparatul a fost utilizat un timp mai Bliţul nu poate fi mai aproape de un
îndelungat, acumulatorul sau bateriile se metru faţă de persoana fotografiată.
pot încălzi. Înainte de a îndepărta
În timpul utilizării vizorului optic
acumulatorul sau bateriile, opriţi aparatul
şi lăsaţi-le să se răcească. Dacă în momentul ajustării regulatorului
• În cazul în care observaţi orice fenomen de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic, aveţi
grijă să nu vă puneţi degetul în ochi.
neobişnuit pe acumulator sau baterii,
cum ar fi decolorare sau deformaţie, Evitaţi contactul ochilor cu cristalul
lichid
opriţi imediat utilizarea aparatului.
În cazul în care monitorul se sparge,
Utilizaţi cabluri corespunzătoare aveţi grijă ca cioburile de sticlă să nu vă
Atunci când conectaţi cablurile la accidenteze sau ca cristalul lichid să nu
soclurile de intrare şi de ieşire, utilizaţi vină în contact cu ochii, gura sau pielea
doar cabluri de conectare furnizate Dvs.
împreună cu aparatul Nikon sau
achiziţionabile separat respectând
instrucţiunile de utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
Nerespectarea instrucţiunilor menţionate
mai sus poate duce la accidentare.

www.nikon.ro
iii
Observaţii
• Este interzisă reproducerea, transmiterea, • Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru nici
transcrierea, depozitarea pe orice sistem de un defect rezultat din utilizarea acestui
stocare sau traducerea în orice limbă cu orice produs.
formă sau pentru orice scop a oricărei părţi a • Cu toată că am depus toate eforturile ca
manualului furnizat cu acest produs fără datele din acest manual să fie exacte şi
acordul prealabil scris al Nikon. complete, aşteptăm observaţiile Dvs. în
• Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba legătură cu eventualele erori sau lipsuri la
oricând şi fără notificare prealabilă cea mai apropiată reprezentanţă Nikon (vezi
specificaţiile hardware-ului şi software-ului adresele în anexă).
descrise în acest manual.

www.nikon.ro
Simbol pentru produsele colecţionate separat în ţările europene
Acest simbol indică că acest produs trebuie colecţionat separat.
Următoarele indicaţii sunt aplicabile numai pentru utilizatorii din ţări
europene:
• Acest produse trebuie colectat separate la punctele de colectare corespunzătoare.
Nu-l aruncaţi împreună cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii apelaţi la distribuitor sau la autorităţile locale
responsabile pentru colectarea deşeurilor.
Observaţii privind copierea şi reproducerea
Vă rugăm reţineţi faptul că deţinerea copiilor realizate cu aparat foto digital sau alte aparate
digitale este sancţionată de lege.
• Articole pentru care copierea şi • Avertizări privind unele copii şi
reproducerea este interzisă de lege reproducţii
Nu copiaţi sau reproduceţi bancnote, titluri de Statul a transmis avertizări în legătură cu
valoare, obligaţiuni de stat, nici în cazul în titlurile de valoare emise de către companii
care aceste copii sunt considerate modele. private (acţiuni, poliţe, cecuri, bonuri cadou,
etc.), respectiv copierea şi reproducerea
Este interzisă copierea sau reproducerea tichetelor sau a cupoanelor de călătorii, cu
bancnotelor, monedelor sau titlurilor de excepţia cazului în care o cantitate minimă de
valoare utilizate în străinătate. copii este necesară în scopuri de business
Este interzisă copierea sau reproducerea ale companiei. Nu copiaţi sau reproduceţi
timbrelor sau a cărţilor poştale emise, dar paşapoartele emise de către stat, autorizaţii
scoase din circulaţie de către stat, fără emise de către agenţii publice sau grupuri
acordul statului. private, cărţi de identitate şi tichete, cum ar fi
bilete de intrare sau bonuri de masă.
Este interzisă copierea sau reproducerea
timbrelor judiciare necesare pentru • Respectarea drepturilor de autor
legalizarea documentelor emise de către stat. Copierea sau reproducerea lucrărilor creative
protejate de legea drepturilor de autor, ca de
exemplu cărţi, compoziţii muzicale, tablouri,
gravură de lemn, hărţi, desene, filme şi
fotografii sunt guvernate de legi de drept de
autor naţionale şi internaţionale. Nu utilizaţi
acest produs pentru realizarea copiilor ilegale
Dispunerea dispozitivelor de stocare date sau pentru a încălca legile de drept de autor.
Vă atragem atenţia asupra faptului că ştergerea imaginilor, respectiv formatarea cardurilor de
memorie sau a altor dispozitive de stocare de date nu distruge în întregime datele de imagine
originale. În unele cazuri fişierele şterse pot fi recuperate de pe dispozitivele de stocare de date
aruncate, folosind un software disponibil comercial, care poate duce la folosirea imaginilor în
scopuri răutăcioase. Asigurarea siguranţei datelor este responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca sau transmite un dispozitiv de stocare de date către o altă persoană,
ştergeţi datele stocate folosind un software de ştergere disponibil comercial sau formataţi
dispozitivul, apoi încărcaţi cu imagini fără conţinut personal (ca de exemplu, imagini despre cer).
Nu uitaţi de ştergerea imaginii utilizate pentru reglarea balansului albului. În cazul distrugerii
fizice a dispozitivului de stocare de date evitaţi producerea accidentelor sau a daunelor.

www.nikon.ro
v
Cuprins
Pentru siguranţa Dumneavoastră................................................................................ ii
Observaţii .................................................................................................................... iv
Introducere ................................................................................................................. 1
Descrierea aparatului foto............................................................................................ 2
Primii paşi .................................................................................................................... 8
Montarea obiectivului ............................. 8 Introducerea cardului de memorie .........14
Încărcarea şi montarea acumulatorului..10 Setarea clarităţii vizorului optic ..............16
Setări de bază ........................................12
Ghid de utilizare: Fotografiere şi redare ..................................................................... 17
Fotografiere simplă .................................................................................................... 17
Redare simplă ........................................................................................................... 22
Referinţă ....................................................................................................................... 23
Utilizarea meniurilor ....................................... ............................................................. 24
Referinţă: Mai multe despre fotografiere ................................................................... 26
Alegerea modului de fotografiere ................................................................................. 26
Calitatea şi mărimea imaginii ....................................................................................... 28
Calitatea imaginii...............................28 Mărimea imaginii ..................................... 32
Sensibilitate ISO........................................................................................................... 33
Balansul de alb ............................................................................................................ 35
Optimizarea imaginii….................................................................................................. 45
Paleta de culori….......................................................................................................... 50
Reglarea clarităţii ......................................................................................................... 51
Modul Focus ...................................... 51 Fixarea clarităţii .................................. 56
Selectarea ariei de focalizare ............ 53 Lampă asistare AF ............................. 58
Modul AF…........................................ 54 Utilizarea eficientă a reglării automate a
Selectarea zonei de focalizare ........ 55 clarităţii…………………………………. 59
Reglarea manuală a clarităţii............... 60
Expunere ............................................................................................................................................... 61
Fotometrie .......................................... 61 Compensarea expunerii ..................... 72
Modul de expunere............................. 62 Bracketing autoexpunere şi cu bliţ ..... 73
Funcţia de blocare AE ....................... 70
Fotografiere cu bliţ ..................................................................................................... 76
Modul sincron de bliţ........................... 77 Compensarea expunerii cu bliţ…....... 80
Utilizarea bliţului încorporat ...................78 Funcţia de blocare a puterii bliţului…. 81
Modul de autodeclanşare ............................................................................................. 83
Suprapunere de imagine şi expunere multiplă............................................................... 84
Fotografiere temporizată….. ........................................................................................ 89
Obiective non-CPU ...................................................................................................... 93
Utilizarea unităţii GPS .................................................................................................. 96
Resetare prin apăsarea a două butoane ...................................................................... 97
vi www.nikon.ro
Referinţă: Mai multe despre redare ............................................................................ 98
Vizualizarea fotografiilor............................................................................................... 98
Redarea unei singure imagini............. 98 Folosirea funcţiei de Zoom la redare.. 103
Date despre fotografii ........................ 99 Protejarea fotografiilor de ştergere…. 104
Redarea a mai multor imagini: Ştergerea individuală a fotografiilor.... 105
Redare multiplă ................................. 102
Redarea fotografiilor pe un televizor…......................................................................... 106
Conectarea la un PC.................................................................................................... 107
Tipărirea fotografiilor..................................................................................................... 110
Setări ............................................................................................................................. 115
Setări de bază ale aparatului foto: Meniul Setup .......................................................... 115
Formatare .......................................... 116 Rotaţia automată a imaginii................ 119
Luminozitatea LCD-ului...................... 116 Setări recente..................................... 119
Ridicarea anticipată a oglinzii ............ 117 USB ................................................... 121
Modul Video....................................... 117 Funcţia Dust Off ................................ 121
Ora în lume ....................................... 117 Date despre baterie ........................... 123
Limba ................................................. 118 Versiunea Firmware........................... 123
Comentarii imagine ............................ 118
Setări pentru fotografiere: Meniul Shooting (fotografiere).............................................. 124
Colecţia meniului Shooting ................ 125 Compresie RAW................................. 130
Resetarea meniului ............................ 127 Balansul de alb................................... 130
Directoare .......................................... 128 Red. zgom. la expunere lungă ........... 131
Denumirea fişierelor .......................... 129 Red. zgom. la sensibilitate ISO mare 131
Optimizarea imaginii........................... 129 Sensibilitate ISO ............................... 132
Paleta de culori .................................. 129 Suprapunere de imagine ................... 132
Calitatea imaginii ............................... 129 Expunere multiplă .............................. 132
Mărimea imaginii................................ 130 Fotografiere temporizată.................... 132
Compresie JPEG ............................... 130 Datele obiectivelor non-CPU ............. 132
Setări pentru redare: Meniul Playback (redare) ............................................................ 133
Ştergere (Delete)................................ 133 Mod afişare (Display Mode) ............... 141
Director de redare (Playback Folder). 135 Revizualizarea imaginii ...................... 141
Redare secvenţială (Slide Show)....... 135 După ştergere (After Delete) ……...... 142
Ascunderea imaginii (Hide Image)….. 137 Rotaţie în poziţie verticală ................. 142
Selectare pentru tipărire (Print Set).... 139
Setări personalizate...................................................................................................... 143
Date tehnice .................................................................................................................. 173
Accesorii opţionale ....................................................................................................... 173
Depozitarea şi manipularea aparatului foto.................................................................. 184
Soluţionarea defectelor ................................................................................................ 189
Anexă ........................................................................................................................... 195
Specificaţii tehnice ....................................................................................................... 203
Index ............................................................................................................................ 208

www.nikon.ro
vii
Realizarea fotografiilor de probă
Înainte de a realiza fotografii la evenimente importante (ca de exemplu, nunţi sau
fotografiere la o excursie), realizaţi fotografii de probă pentru a vă asigura că aparatul foto
funcţionează corect. Nikon nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecte sau pentru
pierderi de profit care rezultă din funcţionarea defectă a produsului.
Învaţă cât trăieşti
O parte a filozofiei Nikon „Învaţă cât trăieşti” este suportul şi formarea permanentă a
utilizatorilor, despre care puteţi afla mai multe detalii în următoarele pagini web:
• Pentru utilizatori din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatori din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support
• Pentru utilizatori din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri unde puteţi găsi informaţii, sugestii, răspunsuri pentru întrebările
frecvente (FAQs) şi sfaturi generale despre fotografiere digitală. Puteţi obţine informaţii
suplimentare de la reprezentanţele locale Nikon. Adresele reprezentanţilor se găsesc în
pagina web:
http://nikonimaging.com/
viii
www.nikon.ro
Introducere

Vă mulţumim că aţi ales aparatul foto reflex digital (SLR) cu lentile schimbabile,
Nikon D200. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să realizaţi fotografii
cu noul dumneavoastră aparat foto digital Nikon. Citiţi cu atenţie acest manual
înainte de utilizare şi păstraţi-l pentru documentări ulterioare. Documentaţia
pentru acest produs include de asemenea manualele menţionate mai jos. Vă
rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a putea exploata la maximum
aparatul foto.
• Ghid Rapid: Ghidul Rapid vă prezintă procesele de despachetare şi de setare
a aparatului foto digital Nikon care vă ajută la realizarea primelor fotografii şi
la transferul acestora pe PC.
• Manualul Softwareului (pe CD): Manualul softwareului conţine informaţii despre
modul de utilizare a softwareului furnizat împreună cu aparatul foto. Pentru informaţii
cu privire la vizualizarea manualului, consultaţi Ghidul Rapid.
Pentru a uşura accesul la informaţia căutată au fost folosite următoarele simboluri
şi convenţii:
Această icoană indică precauţie, informaţie Această icoană indică sugestii, informaţi
care trebuie citită înainte de utilizare pentru a care pot ajuta la utilizarea aparatului foto.
preveni orice defectare.
Această icoană indică observaţii, informaţie, Această icoană indică faptul că sunt
care trebuie citită înaintea utilizări disponibile mai multe informaţii în altă parte
aparatului foto. a manualului sau în Ghidul Rapid.
Această icoană indică setări care pot f
Această icoană indică setări care pot fi realizate din meniul Custom Settings (Setări
ajustate utilizând meniul aparatului foto. Personalizate)

Obiectiv
În cadrul acestui manual sunt utilizate cu scopuri ilustrative obiective AF-S DX 18–70
mm f/3.5–4.5G ED. Părţile obiectivului sunt prezentate mai jos.
Inel de Zoom Marcaj de montare : 8
Scală de lungime focală Conectori CPU: 176

Inel de focus: 60 Buton pt. modul A-M 60


1
www.nikon.ro
Descrierea aparatului foto
Petreceţi câteva minute cu familiarizarea butoanelor de control şi cu ecranul
aparatului foto. Poate fi de ajutor dacă vă însemnaţi această secţiune pentru a fi
în continuare referinţă în consultarea manualului .
Corpul aparatului foto

Conector pentru 180


bliţ extern
Buton de declanşare al bliţului:
78
Bliţ încorporat: 76
Buton (mod de sincr.
bliţ) 78
[ Compensarea bliţului:
80]

Terminal de sincr. a bliţului:


180
Inel pentru curea
9
Terminal de 10 pini
pt. telecomandă:
182

Buton de eliberare a lentilelor: 8 Capac socluri: 106

Selector mod de focalizare: Soclu video: 106


19, 51 Opţional soclu DC-IN
Adaptor EH-6 AC: 181

Soclu USB: 108, 111

2
www.nikon.ro
Lampă asistare AF: 58
[lampă autodeclanşare: 83]
[lampă de reducere a 77]
efectului Red-Eye (Ochi Roşii)

Subcomanda modului de 170


operare:

Inel pentru curea: 9


Buton pre-vizualizare adâncime:
62
Butonul FUNC. (Funcţie): 170

Capacul locaşului de baterii: 11


Închizătorul locaşului de baterii: 11 Suport montare trepied

Buton declanşator: 20

Buton (mod de Buton ON/OFF: 17


expunere) : 62 [buton de iluminare 5]
[ buton (format):
14] (buton de
Buton (calitate/mărime
imagine) QUAL: 29, 32 compensare a)
[●buton(resetare) 97] expunerii: 72
[● buton
Buton de (reset): 97]
declanşare. 26
al discului de Panoul de
control:
selecţie 5

WB buton pt.(balansul
albului): 35–44 (indicator plan focal): 60
Disc de selectare a 26 ISO buton (sensibilitate ISO): 33
modului operare

3
www.nikon.ro
Corpul aparatului foto (continuare)

Cupa vizorului

Vizor:
83, 90, 181 Regulator de dioptrie:
16, 181
buton (ştergere) 22, 105
[ buton(formatare) 14] Exponometru : 61
Buton (bracketing): buton (blocare AE/AF):
43, 73 56, 70
Disc selectare mod op.
buton 170
(redare) 22, 98
Buton (AF-ON)
buton 52
(meniu): 24
Buton selecţie foca-
buton (foto lizare 53
multiple): 102
Uşiţă card de
buton memorie : 14
(protecţie) 104
[? buton (ajutor): Lampă acces
24] card memorie:
14
buton (enter): 24
[ buton (redare cu Selector mod AF: 54
zoom): 103] Închizătoarea locaşului 14
Ecran: 9, 116, 184 cardului de memorie

Selector Multifuncţional

Selectorul multifuncţional este utilizat pentru navigare în meniu şi în timpul redării


pentru afişarea informaţiilor despre fotografii.
Vezi mai multe informaţii Redare ( 98)
Mişcă cursorul în sus Navigare meniu ( 24)

Vezi fotografia anterioară Vezi următoarea fotografie


Revenire la meniul ant. Afişare submeniu
Revocare Realizare selectare

Schimbă numărul de poze


Vezi mai multe informaţii afişate
Mişcă cursorul în jos Realizare selectare
4
www.nikon.ro
Panoul de control
1
2
17
3
16
4
15

5
8 Calitatea imaginii..........................................28
14
6
13
9 Aria de Focalizare........................................53
7 12 Modul AF ……..............................................54
8
11
10 Modul Balans Alb……..................................35
11 Numărul de expuneri rămase…. .................17
9 10 Numărul de declanşări rămase până la
1 Indicatorul temperaturii de culoare...............38 umplerea memoriei tampon..........................27
2 Viteza de obturator…............................. 62–69 Indicatorul mod PC.....................................108
Valoarea compensării expunerii ..................72 Indicator înregistrare
Valoarea compensării bliţului……. ..............80 balans alb predefinit ....................................40
Sensibilitate ISO .....................................................33 12 “K”(vizibil la memoria liberă suficientă pentru
Balansul albului şi reglare fină, culoarea cel puţin 1000 de poze) ................................ 7
temperaturii, sau număr predefinit……. 37–42 13 Indicator de baterie.......................................17
Numărul de declanşări pe parcursul 14 Mod de sincronizare al bliţului .....................77
serializării.....................................................73 15 Indicator “Beep” .........................................158
Numărul de intervale ...................................91 16 Diafragmă (f/-număr) ............................ 62–69
Lungimea focală (obiective non-CPU )….....94 Diafragmă (număr de opriri)...................67, 69
3 Indicator sincronizare bliţ…..........................79 Incrementarea serializării ......................43, 73
4 Indicator program flexibil..............................63 Numărul de declanşări pe interval................91
5 Mod de expunere.........................................62 Diafragma maximă(obiective non-CPU)…...95
6 Indicator “Ceas nereglat ”...........................117 Indicator conexiune PC… ..........................108
7 Mărimea imaginii..........................................32 17 Indicator pas diafragmă..........................67, 69
18

19 30
22 Indicator comentarii imagine ……..............118
20 29 23 Indicator arie de focal. unghi vizual larg......56
24 Colecţia meniului de personalizare..........146
21
28 25 Colecţia meniului Shooting ........................125
27
22
26
26 Indicator bracketing…............................43, 73
27 Afişaj expunere analogică electronică. ........69
23 25
Compensarea expunerii.. ............................72
24 Indicator progres bracketing…..…..........43, 73
18 Indicator de compensare al bliţului……....................80 Indicator conexiune PC ... .........................108
19 Indicator de compensare al expunerii .......72 28 Indicator conexiune GPS…..........................96
20 Indicator de sensibilitate ISO..........................33 29 Indicator expunere multiplă..........................87
21 Fixarea puterii bliţului (FV ).........................................81 30 Indicator interval temporizator ….................91

Iluminarea ecranului
Ţinând butonul principal în poziţia se activează fotometrul şi lumina de fundal a
panoului de control (iluminatorul LCD), permiţând consultarea ecranului în întuneric.
După eliberarea butonului de pornire, iluminatorul va rămâne activ până când
fotometrul aparatului este activ sau declanşatorul este eliberat.
5
www.nikon.ro
Afişajele vizorului

Atunci când bateria este descărcată complet


1
6
contrastul afişajului vizorului va slăbi. Acesta
2 va reveni la normal în momentul în care este
introdusă o baterie încărcată complet.

3
7
4
5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19
20 21 22 23 24

1 Grilă Cadru (afişat când On este selectat 14 Indicator compensare bliţ…………….. ........80
pentru setări personalizate d2 15 Indicator compensarea expunerii…. ............72
(Afişaj Grilă) ..............................................158 16 Sensibilitate ISO...........................................33
2 Cerc de referinţă de 8-mm (0.31-in.) pt. 17 Numărul de expuneri rămase…. ..................17
expunere preponderent centrală ................61 Numărul de declanşări rămase până la
3 “Avertizare lipsă card de memorie”*....... 7 umplerea memoriei tampon..........................27
4 Indicator de baterie*.....................................17 Indicator înregistrare
5 Indicator alb-negru *………. .........................45 balans alb predefinit.....................................40
6 Serii cu focalizare normală Valoarea compensării expunerii ..................72
(arii de focalizare)…...............................53, 55 Valoarea compensării bliţului.......................80
7 Serii cu focalizare largă Indicator conexiune PC…….......................108
(arii de focalizare) ........................................55 18 Indicator bliţ pregătit.....................................79
8 Indicator Focalizare......................................20 19 Fixarea puterii bliţului (FV )...........................81
9 Exponometru ...............................................61 20 Indicator sincronizare bliţ..............................79
10 Blocare expunere automată (AE) ................70 21 Indicator pas diafragmă…......................67, 69
11 Viteza de obturator….. .......................... 62–69 22 Afişaj expunere analogică electronică…......69
12 Diafragmă (f/- număr)............................ 62–69 Compensarea expunerii... ...........................72
Diafragmă (numărul de opriri) ...............67, 69 23 Indicator sensibilitate automată .................153
13 Mod de expunere.........................................62 24“K”(vizibil la memoria liberă suficientă pentru
cel puţin 1000 de poze)…............................. 7
* Pot fi ascunse cu Setări Personalizate d3( 158).

6
www.nikon.ro
Afişaj avansat pe ecranul mat
Când fundalul este luminos, aria de focalizare activă ( 53) este evidenţiată în negru, iar
când este întunecat, aria de focalizare activă apare pentru un scurt timp pentru a obţine
un contrast mai mare (arii de focalizare “Vari-Brite”), făcând mai uşoară identificarea ariei
de focalizare selectată. Vizorul este echipat de asemenea cu linii de grilă. La selectarea
opţiunii On pentru Custom Settings d2 (Grid display; 158), în vizor se va afişa o grilă
de referinţă. Această grilă este de ajutor la compunerea peisajelor sau la înclinarea
sau deplasarea obiectivelor PC Nikon.
Datorită caracteristicilor acestui tip de vizor, puteţi observa linii fine care radiază în afara
ariei de focalizare selectate, sau că afişajul vizorului va lumina în culoare roşie atunci
când aria de focalizare este evidenţiată. Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o
defecţiune.

Afişajul vizorului
Aria de focalizare şi liniile de grilă afişate în vizor (afişaj avansat pe ecranul mat) tind să
fie mai luminoase la temperaturi înalte iar la temperaturi mai joase devin mai închise şi va
creşte timpul de reacţie. Celelalte afişaje din vizor tind să fie mai închise la temperaturi
mai înalte şi vor prezenta un timp de reacţie crescut la temperaturi scăzute. Toate
afişajele vor reveni la normal la temperatura camerei.

Carduri de memorie de mare capacitate


Când vă rămâne destulă memorie pe card pentru a
înregistra mai mult de o mie de poze cu setările curente,
numărul expunerilor rămase va fi afişat în mii, rotunjite în
jos la cea mai apropiată sută (ex. dacă mai aveţi loc
pentru aprox. 1,260 de poze indicatorul numărului de
expuneri rămase va afişa 1.2 K).
Afişajul opririi aparatului foto/Lipsă card de memorie
Dacă aparatul foto este oprit cu acumulator şi card de
memorie inserat numărul de expuneri rămase va fi afişat
în Panoul de control. Dacă nu este prezent card de memorie,
Panoul de control va afişa , icoana va fi afişată
în vizor.

7
www.nikon.ro
Primii paşi
Montarea obiectivului
Aveţi grijă ca la montarea obiectivului să nu intre praf în aparatul foto.

1 După ce v-aţi asigurat că aparatul este oprit,


îndepărtaţi capacul din spate al obiectivului şi
capacul corpului aparatului foto.

2 Păstraţi marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu Marcaj de


montare
marcajul de montare aflat pe corpul aparatului,
poziţionându-l spre flanşa de montare a aparatului.
Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare al
obiectivului, învârtiţi obiectivul în sensul acelor de
ceas până la declic.

Demontarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de demontarea
sau schimbarea obiectivului. Pentru a îndepărta obiectivul,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare al obiectivului în
timp ce învârtiţi obiectivul în sensul acelor de ceas.

Inelul diafragmei
Dacă obiectivul este echipat cu un inel de reglare al diafragmei, fixaţi inelul în poziţia
minimă (cel mai mare f/-număr). Pentru detalii consultaţi manualul obiectivului.
8
www.nikon.ro
Montarea curelei
Montaţi cureaua urmând paşii din figură.

Capacul monitorului
Capacul de plastic (BM-6) este furnizat împreună cu
aparatul foto pentru a păstra ecranul curat şi pentru a o
proteja când aparatul nu este utilizat. Pentru a monta
capacul, introduceţi partea de sus a acestuia în gaura
corespunzătoare aflată deasupra monitorului (1), după
care apăsaţi partea de jos a capacului până când acesta
intră la loc.

Pentru a îndepărta capacul, ţineţi bine aparatul şi apăsaţi


de partea de jos a capacului îndepărtându-l uşor cum
este prezentat în figura din dreapta.

9
www.nikon.ro
Încărcarea şi montarea acumulatorului
Bateria EN-EL3e nu este încărcată la furnizare. Încărcaţi acumulatorul cu ajutorul
încărcătorului furnizat MH-18a după cum urmează.

1 Încărcarea acumulatorului

1.1 Conectaţi cablul de curent la încărcător iar celălalt


capăt conectaţi-l în priză.

1.2 Plasaţi acumulatorul în încărcător. Ledul


CHARGE (Încarcă) va clipi în timpul
încărcării. Încărcarea unui acumulator
complet descărcat durează aproximativ 2
ore şi 15 minute.

1.3 Încărcarea este terminată atunci când ledul


CHARGE nu mai clipeşte. Îndepărtaţi
acumulatorul din încărcător şi deconectaţi
încărcătorul din priză.

Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi urmaţi atenţionările şi avertizările descrise în paginile ii–iii şi 187–188 din acest
manual, împreună cu orice avertizare sau instrucţiune furnizată de fabricantul
acumulatorului. Utilizaţi doar baterii EN-EL3e. D200 nu este compatibil cu acumulatoarele
EN-EL3 sau EN-EL3a disponibile pentru D100, seria D70, sau aparatele foto D50 sau
dispozitivul de depozitare acumulator MS-D70 CR2.Nu utilizaţi acumulatorul la
temperaturi sub 0 °C (32 °F) sau peste 40 °C (104 °F).Pe parcursul încărcării, temperatura
trebuie să fie cuprinsă între 5–35 °C (41–95 °F). Notaţi faptul că acumulatorul poate
deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca bateria să se răcească înainte de a o
încărca. Nerespectarea acestor operaţii pot dăuna acumulatorului, reducându-i din
performanţă, împiedicând încărcarea ei normală. Cablul de curent furnizat poate fi utilizat
doar cu MH-18a şi numai pentru uz casnic. Este indicat achiziţionarea unui alt cablu
pentru străinătate; consultaţi distribuitorul autorizat local Nikon sau reprezentanţa service.
10
www.nikon.ro
2 Introducerea acumulatorului
2.1 După ce v-aţi asigurat, că aparatul este închis,
deschideţi uşiţa compartimentului
acumulatorului.

2.2 Introduceţi acumulatorul încărcat aşa cum


este prezentat în partea dreaptă. Închideţi
uşiţa compartimentului acumulatorului.

Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e


EN-EL3e-ul împarte informaţii cu dispozitive compatibile, astfel este posibil afişarea
stării de încărcare a acumulatorului pe afişaj în şase nivele şi în procente în meniul
Setup la opţiunea Battery Info (Date despre acumulator) ( 123) împreună cu durata
vieţii acestuia şi numărul de fotografii realizate după reîncărcarea acumulatorului.

Utilizaţi doar accesorii Nikon


Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electrice
complicate. Doar accesoriile electronice Nikon (inclusiv lentile, bliţuri, încărcătoare de
baterii, acumulator/baterii şi adaptoare AC) sunt proiectate pentru acest aparat foto digital
Nikon, acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit
electric.
UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI
FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIKON. Utilizarea
bateriilor reîncărcabile Li-ion fără holograma Nikon (vezi în
partea dreaptă) provenite de la un alt producător poate
influenţa funcţionarea corectă a aparatului foto sau pot
cauza supraîncălzirea, aprinderea, crăparea sau scurgerea
bateriilor.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile Nikon, contactaţi un dealer autorizat Nikon.
Îndepărtarea acumulatorului
Înainte de a îndepărta acumulatorul, închideţi aparatul foto. În cazul în care acumulatorul nu este
utilizat pentru un timp mai îndelungat, repuneţi capacul contactelor.
11
www.nikon.ro
Setări de bază
Limba din meniul Setup este automat selectată prima dată când meniurile sunt
afişate. Selectaţi limba şi setaţi ora şi data.

1 2

Deschideţi aparatul şi apăsaţi butonul Selectaţi meniul Limba.

3
1
4

Selectaţi limba. Reveniţi la meniul Setup.

5 6

Selectaţi Ora din Lume (World Time). Selectaţi opţiunile.

7 8

Selectaţi Zona de Timp (Time Zone). Selectaţi harta zonelor de timp din lume.

9 10

Selectaţi zona de timp locală . * Reveniţi la meniul Ora din Lume (WORLD TIME) .

* Câmpul UTC arată diferenţa de timp dintre zonele de timp selectate şi Timpul Universal
Coordinat (UTC) în ore.

12
www.nikon.ro
11 12

Selectaţi data (Date). † Selectaţi meniul Data (Date).

† Dacă ora oficială de vară este valabilă în zona de timp locală, selectaţi Ora oficială de vară (Daylight Saving
Time) şi apăsaţi săgeata dreaptă de pe selectorul multifuncţional. Apăsaţi săgeata de jos de pe selector
pentru a selecta On şi apăsaţi săgeata dreaptă. Timpul sare automat cu o oră în faţă.

13 Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă de pe

selectorul multifuncţional pentru selectare,


săgeata de jos sau sus pentru schimbare.

14 15

Reveniţi la meniul Ora din Lume (World Time). Selectaţi Formatul datei (Date Format).

16 17

Selectaţi opţiunile. Alegeţi formatul datei.

18 19

Reveniţi la meniul Ora din Lume (WORLD TIME) Reveniţi la meniul Setup.

Utilizarea meniurilor aparatului foto


Limba din meniul Setup este automat selectată prima dată când meniurile sunt afişate.
Vezi “Folosirea Meniurilor” ( 24–25) pentru informaţii privind operaţiile cu meniul.
13
www.nikon.ro
Introducerea cardului de memorie
Fotografiile sunt stocate pe card de memorie CompactFlash (disponibil
separat).

1 Introducerea cardului de memorie


1.1 Închideţi aparatul foto înainte de a introduce
sau de a îndepărta cardurile de memorie. 2

Eliberaţi (1) şi deschideţi (2) uşiţa


compartimentului cardului. 1

1.2 Inseraţi cardul în lăcaşul corespunzător. Butonul Faţă


eject va sări şi indicatorul luminos de acces al
cardului va lumina pt. o secundă. Închideţi uşiţa
compartimentului cardului.

Inserarea cardului de memorie Direcţia de


Verificaţi direcţia cardului. Dacă cardul este introducere Faţă
introdus invers, poate dăuna aparatului foto sau a
cardului. Nu forţaţi cardul.

Terminale

2 Formatarea cardului de memorie


Prin formatarea cardurilor de memorie se şterg permanent toate fotografiile
şi alte date care sunt stocate pe ele. Asiguraţi-vă că toate datele sunt
copiate pe dispozitive de stocare înainte de a formata cardul.

2.1 2.2

Deschideţi aparatul, apăsaţi ( Apăsaţi din nou.* Nu închideţi


şi ) simultan pentru 2 secunde aparatul sau nu îndepărtaţi bateriile
până când în vizor şi pe afişaj clipeşte sau cardul de memorie până la
icoana FOR. terminarea formatării.

* Apăsaţi orice alt buton pentru a ieşi fără a formata cardul de memorie.

14
www.nikon.ro
Îndepărtarea cardului de memorie
1 Verificaţi dacă indicatorul luminos de acces al
cardului nu este aprins.

2 Închideţi aparatul şi deschideţi uşiţa compartimentului


cardului.
3 Apăsaţi butonul eject pentru a îndepărta cardul
parţial (1). Cardul se poate îndepărta cu mâna (2).
Nu apăsaţi înapoi cardul atunci, când apăsaţi butonul 2
eject. Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus poate
dăuna aparatului sau a cardului de memorie.

Ilustraţii
În ilustraţiile din acest manual indicaţiile afişate pe panoul de control şi vizor optic sunt
tipărite cu litere negre. Indicaţiile nemenţionate în text sunt tipărite cu litere gri.

15
www.nikon.ro
Setarea clarităţii vizorului optic
Fotografiile se pot compune în vizor. Înainte de fotografiere asiguraţi-vă
că afişajul în vizorul optic este bine focalizat.

1 Îndepărtaţi capacul vizorului şi deschideţi aparatul.

2 Învârtiţi regulatorul de dioptrie până când


cadrele de focalizare sunt clare atunci, când
butonul de declanşare este apăsat pe
jumătate. Dacă în momentul ajustării
regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul
optic, aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în
ochi.

Cadrele de
focalizare

Auto Meter-Off (Închiderea automată a fotometrului)

În cazul setărilor în mod standard, afişajul vizorului optic, respectiv indicatorul diafragmei şi a
vitezei de obturator în panoul de control se va stinge dacă timp de 6 secunde nu sunt efectuate
operaţii pe aparat (închiderea automată a fotometrului ), astfel se poate reduce epuizarea
acumulatorului. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru deschiderea afişajului.
16
www.nikon.ro
Ghid de utilizare:
Fotografiere şi redare
Fotografiere simplă
Acest capitol descrie cum să realizaţi fotografii în mod
standard.
1 Deschideţi aparatul foto

1.1 Îndepărtaţi capacul obiectivului şi deschideţi


aparatul foto. Panoul de control va porni şi
afişajul din vizorul optic va lumina. Monitorul
rămâne închis în timpul fotografierii.
1.2 Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului în
vizorul optic sau pe panoul de control.
Panou de Vizor Descripţie
comandă
optic
— Acumulator încărcat complet

— Acumulator parţial descărcat.

Nivel scăzut de încărcare al acumulatorului.


Schimbaţi-l cu un accumulator încărcat.
Butonul de declanşare nu funcţionează.
(clipeşte) (clipeşte) Schimbaţi acumulatorul.
Nivelul de încărcare al acumulatorului nu este afişat atunci, când aparatul este utilizat cu un adaptor AC.

1.3 Numărătorul de expuneri afişează în panoul de


control şi în vizorul optic numărul de fotografii ce
pot fi stocate pe cardul de memorie. Verificaţi
numărul expunerilor rămase.
Dacă nu mai aveţi memorie suficientă pentru
stocarea fotografiilor suplimentare în modul
curent de setare, afişajul va semnaliza după cum
se vede în partea dreaptă. Nu mai este posibilă
realizarea altor fotografii până când cardul de
memorie nu este schimbat sau fotografiile nu sunt
şterse.

17
www.nikon.ro
2 Modificarea setărilor aparatului foto
Acest capitol descrie cum să realizaţi fotografii în modul de setare standard enumerat
în tabelul de mai jos folosind lentile de tip G sau D. Citiţi capitolul “Referinţă” pentru
informaţii când şi cum să modificaţi setările din modul standard.
Panou de control Vizor optic
Modul de
expunere
Mărimea Sensibilitate ISO
imaginii
Calitatea
imaginii
Balansul de alb
Aria de focalizare

Opţiuni Mod standard Descripţie


Calitatea NORM Balansul dintre calitatea imaginii şi mărimea fişierului este 28–
imaginii (JPEG Normal) ideal pentru fotografii rapide. 31
Mărimea L
Mărimea imaginilor este de 3,872 × 2,592 pixeli. 32
imaginii (Large)
Sensibilitate
100 Sensibiliatea ISO (echivalentul digital sensibilităţii de film) 33–
ISO este setată aproximativ la valoarea echivalentă cu ISO 100. 34
Balansul A Balansul de alb se reglează automat la culorile
de alb
(Automat) naturale la majoritatea tipurilor de iluminare. 44
În majoritatea cazurilor programul de expunere 62-
Mod încorporat reglează automat viteza de obturator şi 69
expunere (Programat automat) diafragma pentru o expunere optimală.

Aria de
Arie de focalizare centrală Aparatul focalizează pe subiectul în centrul ariei de focalizare. 53
focalizare

2.1 Apăsaţi butonul de declanşare al discului de selecţie al 1


modului de operare (1) în timp ce învârtiţi discul de
selecţie (2) în poziţia S (un singur cadru). În această
setare aparatul va realiza o singură fotografie de fiecare
dată când butonul de declanşare este apăsat. 2

2.2 Învârtiţi selectorul de arie de focalizare până la declicul


în poziţia (single-area AF). În această setare aparatul
va focaliza pe subiectul în aria de focalizare selectată de
utilizator.

18
www.nikon.ro
2.3 Învârtiţi selectorul modului de focalizare până la
declicul în poziţia S (focalizare automată servo
unică). În această setare aparatul va focalize
automat când butonul de declanşare este apăsat
la jumătate. Puteţi realiza fotografii doar atunci,
când aparatul este focalizat.

2.4 Învârtiţi selectorul în poziţia (expune-


re matricială). Acest mod utilizează toate
informaţiile cadrului pentru a determina timpul de
expunere, pentru a produce rezultate optime
pentru întregul cadru. În vizorul optic apare icoana
.

3 Compunerea fotografiei

3.1 Ţineţi aparatul ca în figura din dreapta.


Cum se ţine aparatul
Ţineţi aparatul în mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul
aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Ţineţi
ambele coturi lângă corp pentru suport şi puneţi-vă
un picior mai în faţă pentru a avea o stabilitate mai
mare.

3.2 Compuneţi imaginea în vizorul optic cu


subiectul principal poziţionat în mijlocul ariei
de focalizare.
Arie de
focalizare

19
www.nikon.ro
4 Focalizare
Pentru focalizare apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare.
Dacă aparatul poate focaliza pe subiectul în centrul ariei de
focalizare, veţi auzi un sunet de beep şi indicatorul de
focalizare (●) va apărea în vizorul optic (dacă indicatorul de
focalizare clipeşte, aparatul nu poate să focalizeze folosind
autofocalizarea). Focalizarea va fi fixat, când butonul de
declanşare este apăsat pe jumătate.
Dacă subiectul este în întuneric, lampa de asistare AF va
ilumina pentru a asista operaţia de focalizare.

5 Verificarea expunerii
În modul de expunere P (programat automat), aparatul va
seta automat viteza de obturaţie şi diafragma atunci, când
butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Înainte de
realizarea fotografiei, verificaţi indicatorul vitezei de obturator
şi diafragma în vizorul optic. Dacă fotografia devine sub-
exponată sau supra-exponată în setările curente, va fi afişată
una din indicatoarele următoare.

Indicator

Descriere
Fotografia va fi supra-exponată. Utilizaţi filtrul Neutral Density (densitate neutru).
Fotografia va fi sub-exponată. Utilizaţi bliţul sau ridicaţi nivelul de sensibilitate ISO.

Butonul de declanşare
Butonul de declanşare are două trepte. Aparatul focalizează când butonul de
declanşare este apăsat pe jumătate; focalizarea este fixată până când butonul este
apăsat. Pentru realizarea fotografiilor, apăsaţi complet butonul de declanşare.

Focalizare Realizarea
fotografiilor
20 www.nikon.ro
6 Realizarea fotografiei
Apăsaţi uşor până la fund butonul de
declanşare pentru a elibera declanşatorul şi
pentru a realiza fotografia. Ledul de acces de
lângă locaşul cardului va lumina. Nu îndepărtaţi
cardul de memorie, nu deconectaţi sau îndepărtaţi
sursa de curent până când ledul se stinge şi se
realizează fotografia.

www.nikon.ro
21
Redare simplă

Apăsaţi butonul pentru a vizualiza fotografiile.


Vor fi afişate pe ecran cele mai recente fotografii;
pentru a vizualiza fotografii suplimentare apăsaţi
săgeata spre dreapta sau spre stânga a selectorului
multifuncţional.

Pentru a termina redarea şi pentru a reveni în modul


shooting (fotografiere), apăsaţi la jumătate butonul
de declanşare.

Ştergerea imaginilor nedorite


Pentru a şterge imaginea curentă afişată pe ecran,
apăsaţi butonul . Se va afişa un dialog de
confirmare. Apăsaţi din nou butonul pentru a
şterge imaginea şi pentru a reveni în modul redare.
Pentru a ieşi fără a ştergere imaginea apăsaţi
butonul , sau apăsaţi la jumătate butonul de
declanşare.

22 www.nikon.ro
Referinţă

Această secţiune se bazează pe Ghidul rapid şi prezintă setări de fotografiere şi de


redare mai complicate.
Utilizarea meniurilor Utilizarea meniurilor aparatului foto 24
Realizarea bruscă a fotografiilor Selectarea modului de redare 26
Reducerea întârzierii declanşatorului
Ajustarea calităţii şi a mărimii imaginii Mărimea şi calitatea imaginii 28
Creşterea sensibilităţii ISO la lumină slabă Sensibilitate ISO 33
Setarea culorilor naturale Balansul Albului 35
Fotografierea la lumină neobişnuită
Personalizarea contrastului, a colorii, Optimizarea fotografiilor 45
a saturaţiei şi a nuanţei
Alegerea paletei de culori Paleta de culori 50
Fotografierea unui subiect mobil, focalizare Focalizare 51
Aparatul va alege viteza de obturator şi Mod de expunere P (programat
diafragma automat) 63
Îngheţarea sau realizarea ştearsă a fotografiilor Mod de expunere S (prioritate de
de timp de expunere automată) 64
Setarea adâncimii clarităţii Mod de expunere A (prioritate de
de diafragmă de expunere automată) 66

Alegeţi manual viteza de obturator Mod de expunere M (manual) 68


şi diafragma
Face fotografiile mai deschise sau mai închise Compensarea expunerii 72
la culoare sau măreşte contrastul
Utilizarea bliţului încorporat Fotografiere cu bliţ 76
Realizarea fotografiilor cu autodeclanşare Modul autodeclanşare 83
Realizarea mai multor fotografii într-unul Expunere multiplă şi imagine suprapusă 84
Realizarea fotografiilor la un interval anume Fotografiere cu temporizator 89
Utilizarea obiectivelor non-CPU Obiective non-CPU 93
Înregistrarea datelor GPS a fotografiei Utilizarea unităţii GPS 96
Vizualizarea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor 98

www.nikon.ro
23
Utilizarea meniurilor
Majoritatea opţiunilor de redare şi de setare pot fi
accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a le
vizualiza apăsaţi butonul .
Alegeţi între meniurile redare, Bara glisantă este afişată dacă
fotografiere, setări personalizate, sunt disponibile mai multe opţiuni
şi setări (vezi mai jos) pentru meniul curent.
Vezi setările recente Setarea curentă pentru fiecare
Dacă este afişat icoana “?”, operaţie este indicată de icoană.
ajutorul pentru itemul curent poate Opţiunea curentă a meniului
fi vizualizat apăsând butonul. este evidenţiată
Meniu Descriere
Playback Ajustează setările de redare şi gestionează pozele ( 133).
Shooting Ajustează setările de fotografiere ( 124).
Custom Settings Realizarea setărilor personalizate ( 143).
Setup Formatarea cardului de memorie şi realizarea setărilor de bază( 115).
Recent Settings Enumără ultimele 14 operaţii folosite în meniurile Shooting şi
Custom Settings.

Selectorul multifuncţional este utilizat la navigarea printre meniuri.


Mută cursorul în sus
Creşte numărul
Afişează sub-meniul. Realizează
Revine la meniul anterior selecţia (acesta poate fi realizată
Revocare (poate fi realizată şi cu butonul sau butonul central
şi cu butonul ) al selectorului multifuncţional)

Mută cursorul în jos Realizează selecţia (la fel ca şi


butonul )
Descreşte numărul

Ajutor
Pentru a obţine ajutor pentru opţiunile meniurilor apăsaţi butonul . Va fi afişat o
descriere a opţiunii sau a meniului curent selectat. Pentru a defila ecranul, apăsaţi
butonul în timp ce ţineţi apăsat butoanele sus sau jos a selectorului.
Blocarea şi ştergerea setărilor recente
Opţiunea Recent Settings din meniul Setup ( 119) poate fi utilizat pentru a
şterge toate elementele din meniul Recent Settings sau pentru a bloca meniul la
setările curente, creând un meniu personalizat de fotografiere şi opţiuni personalizate.
24 www.nikon.ro
Pentru a modifica setările meniului:

1 2

Afişaţi meniul Selectaţi icoana pentru meniul curent

Selectaţi meniul

4 5

Poziţionaţi cursorul pe meniul selectat Selectaţi opţiunea meniului

6 7

Afişaţi opţiunile Selectaţi opţiunea


• Opţiunile meniului afişate în gri nu sunt curent
8 disponibile.
• La formatarea cardului de memorie sau în alte
cazuri în care este necesară confirmarea
utilizatorului, selecţia poate fi realizată doar cu
butonul central al selectorului multifuncţional
Realizaţi selecţia sau prin apăsarea butonului .
Un mesaj care apare pe ecran va atrage
atenţia aspra acestui lucru.

Ieşirea din meniuri


Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a ieşi din meniuri şi pentru a reveni în
modul fotografiere , sau apăsaţi o dată butonul pentru a evidenţia icoana pentru
meniul curent şi apăsaţi încă o dată pentru a ieşi din modul Shooting (Fotografiere).
www.nikon.ro
25
Referinţă:
Mai multe despre fotografiere
Alegerea modului de fotografiere
Modul de fotografiere determină felul în care aparatul realizează pozele: una
câte una, într-o secvenţă continuă, cu întârziere, sau cu ridicarea anticipată a
oglinzii pentru a micşora timpul de răspuns şi vibraţiile.
Mod Descriere
Aparatul realizează o singură fotografie la apăsarea butonului de declanşare.
S
Single frame Lampa de acces va lumina pe durata înregistrării fotografiei; următoarea fotografie
Un cadru poate fi realizată imediat dacă dispuneţi de memorie suficientă
CL În timp ce butonul declanşatorului este ţinut apăsat, aparatul înregistrează 1–4 cadre
Serii la pe secundă.* Frecvenţa cadrelor poate fi setată în meniul Custom Setting d4 la
viteză mică opţiunea (ShootingSpeed (Viteza de declanşare); 158).
CH În timp ce butonul declanşatorului este ţinut apăsat, aparatul înregistrează
Serii la continuu până la 5 cadre pe secundă* Utilizaţi această opţiune pentru a fotografia
obiecte în mişcare sau expresia feţei subiectului portretului.
viteză mare
Utilizaţi declanşatorul automat pentru realizarea autoportretelor sau pentru
Autodeclanşator
reducerea efectului de şters cauzat de mişcarea aparatului( 83).

Apăsaţi butonul de declanşare o dată pentru ridicarea oglinzii, şi încă o dată pentru
a realiza fotografia (dacă nu apăsaţi din nou butonul de declanşare aparatul va face
MUP fotografia după 30 de secunde de la ridicarea oglinzii). După eliberarea butonului de
declanşare oglinda se va lăsa în jos. Alegeţi acest mod pentru a minimaliza
Mirror up zguduirea aparatului camera în situaţii în care cea mai mică mişcare poate duce la
(Ridicarea apariţia efectului de şters a imaginii. Reţineţi că focalizarea automată, expunerea şi
oglinzii) compunerea imaginii nu pot fi controlate în vizor cât timp oglinzile sunt ridicate .

* Frecvenţă de cadru medie cu servo continuu AF, expunere manuală sau automată cu prioritate de
timp, cu viteza de obturator de 1/250 s sau mai rapid, şi cu memorie rămasă în memoria tampon..

Pentru a selecta un mod de fotografiere, apăsaţi


butonul de selecţie a modului de operare şi învârtiţi
discul de selecţie a modului de operare către setarea
dorită.

26 www.nikon.ro
Mărimea memoriei tampon
Numărul imaginilor care pot fi stocate în memoria tampon
la setările curente este afişat de către exponometru în vizorul optic
şi panoul de control în timp ce butonul de declanşare este apăsat
(la calitatea imaginilor în JPEG Fine, JPEG Normal sau JPEG
Basic, pe afişaj apare 25 dacă în memoria tampon sunt
disponibile 25 sau mai multe locuri libere). Acest număr se
schimbă dacă prin transferarea fotografiilor către cardul de
memorie se eliberează memorie tampon. Dacă va apărea 0,
memoria tampon este plină şi fotografierea se va încetini.

Rotarea automată a imaginilor ( 119)


În modul continuu, orientarea înregistrată pentru prima fotografie se aplică pentru toate
fotografiile din aceeaşi serie, chiar dacă orientarea aparatului s-a schimbat între timp.
Memoria tampon
Aparatul foto este echipat cu o memorie tampon pentru stocare temporară, care permite
continuarea fotografierii timp în care imaginile sunt salvate pe cardul de memorie. La
umplerea memoriei tampon, declanşatorul este dezactivat cât timp va fi transferată
destulă informaţie pe cardul de memorie pentru a elibera spaţiu pentru alte fotografii. În
modul continuu, fotografierea va continua până la cel mult 100 de declanşări cât timp este
ţinut apăsat butonul de declanşare, dar la umplerea memoriei viteza va scade.
În timpul în care fotografiile sunt transferate pe cardul de memorie ledul de acces de
lângă slotul cardului de memorie va lumina. Depinzând de numărul de imagini înregistrate
în memoria tampon transferul poate dura de la câteva secunde până la câteva minute. Nu
îndepărtaţi cardul de memorie sau nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de curent până
când ledul de acces nu se stinge. Dacă aparatul este oprit în timp ce rămân informaţii în
memoria tampon, acesta nu se va opri până când toate imaginile din tampon nu au fost
înregistrate. Pentru a opri aparatul fără a înregistra imaginile din memoria tampon apăsaţi
cel puţin o secundă, butonul (ţineţi apăsat butonul pentru cel puţin o secundă după
ce aţi închis aparatul). Dacă acumulatorul s-a descărcat în timp ce imaginile au rămas în
memoria tampon, butonul de declanşare va fi dezactivat şi imaginile vor fi transferate pe
cardul de memorie.
Timpul necesar înregistrării întregii memorii tampon pe un card de 1 GB SanDisk SDCFX
(Extreme III) este indicat mai jos (Sensibilitate ISO setată la echivalentul ISO 100 ):
Necompresat NEF (RAW)+JPEG Basic (Large) 50 s (19 cadre)
Necompresat NEF (RAW) 50 s (22 cadre)
JPEG Fine (Large) 35 s (37 cadre)

Valoarea memoriei tampon afişate pe panoul de control şi în vizor este una aproximativă.
Mărimea fişierului imaginii compresate variază odată cu tema înregistrată, producând
variaţii în numărul de imagini care pot fi stocate. Vezi Anexa ( 196) pentru mai multe
informaţii.

www.nikon.ro
27
Calitatea şi mărimea imaginii
Calitatea şi mărimea imaginii determină împreună mărimea spaţiului ocupat de
fiecare fotografie pe cardul de memorie .

Calitatea imaginii
Aparatul foto suportă următoarele setări pentru calitatea imaginii (enumerate în
ordine descrescătoare după calitatea imaginii şi mărimea fişierului):
Mod Descriere
NEF (RAW) Datele de 12 biţi a senzorului de imagine sunt automat salvate pe
cardul de memorie în format Nikon Electronic Format (NEF)
JPEG Fine Realizarea imaginilor JPEG cu comprimare aproximativă de 1:4*
JPEG Normal Realizarea imaginilor JPEG cu comprimare aproximativă de 1:8*
JPEG Basic Realizarea imaginilor JPEG cu comprimare aproximativă de 1:16*
NEF (RAW) + Sunt înregistrate 2 imagini: o imagine NEF (RAW ) şi o imagine JPEG
JPEG Fine de calitate Fine.
NEF (RAW) + Sunt înregistrate 2 imagini: o imagine NEF (RAW ) şi o imagine JPEG
JPEG Normal de calitate Normal.
NEF (RAW) + Sunt înregistrate 2 imagini: o imagine NEF (RAW ) şi o imagine JPEG
JPEG Basic de calitate Basic.
* Pentru JPEG Compression este selectată Size Priority(Prioritate de mărime)( 30).
Calitatea imaginii poate fi setată utilizând opţiunea Image Quality din meniul
Shooting sau apăsând butonul QUAL şi rotând de discul de selectare a modului
de operare. Sunt disponibile două opţiuni pentru controlul compresiei: RAW
Compression pentru imagini NEF(RAW ) ( 31) şi JPEG Compression pentru
imagini JPEG ( 30).

NEF (RAW) / NEF + JPEG


Imaginile NEF (RAW ) pot fi vizualizate doar pe un PC folosind softwareul furnizat sau
Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil separat; 182).Când fotografiile
realizate la NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal, sau NEF (RAW) +
JPEG Basic sunt vizualizate pe aparat, doar imaginile JPEG vor fi afişate. Când
fotografiile realizate cu aceste setări sunt şterse, vor fi şterse atât imaginile NEF cât şi
cele JPEG. Funcţia bracketingul balansului de alb nu poate fi utilizat cu imaginile NEF
(RAW ). Selectând opţiunea NEF (RAW)pentru calitatea imaginii dezactivează
bracketingul balansului de alb.
Calitatea imaginii, Mărimea imaginii şi mărimea fişierului
Vezi Anexa pentru informaţii despre numărul de imagini care pot fi stocate pe un card de
memorie( 196).
28 www.nikon.ro
Meniul Image Quality (Calitatea imaginii)

1 Selectaţi Im age Quality din meniul shooting şi


apăsaţi butonul din dreapta al selectorului
multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea şi apăsaţi butonul din


dreapta a selectorului multifuncţional .Va
apărea meniul shooting (fotografiere).

Butonul QUAL
Apăsaţi butonul QUAL de pe discul de selectare a
modului de operare până când va apărea setarea
dorită pe panoul de control (reţineţi faptul că RAW
Compression şi JPEG Compression pot fi ajustate
doar din meniul shooting).

RAW FINE NORM BASIC

RAW RAW RAW


BASIC NORM FINE

Numele fişierelor
Fotografiile sunt stocate ca fişiere de imagini cu nume de forma “DSC_nnnn.xxx,” unde
nnnn este un număr de patru caractere între 0001 şi 9999 alocat automat în ordine
crescătoare de către aparatul foto, şi xxx este una din următoarele extensii de trei litere:
“NEF” pentru imagini NEF, “JPG” pentru imagini JPEG şi “NDF” pentru poze Dust Off
( 121–122). Fişierele de tip NEF şi JPEG înregistrate cu valoarea “NEF+JPEG” au
acelaşi nume de fişier dar extensii diferite. Imaginile înregistrate cu funcţia Color Space
a AdobeRGB ( 50) au nume care încep cu semnul “_” (ex, “_DSC0001.JPG”).
Porţiunea “DSC” a numelui fişierului poate fi schimbat utilizând opţiunea File Naming din
meniul shooting ( 129).
www.nikon.ro
29
Meniul JPEG Compression (Compresie JPEG)
Meniul JPEG Compression oferă următoarele opţiuni pentru imaginile JPEG:
Mod Descriere
Size Priority Imaginile sunt comprimate pentru a obţine fişiere relativ egale.
(predefinit) Calitatea depinde de subiectul înregistrării.
Optimal Quality Calitate optimă a imaginii.Mărimea fişierului variază odată cu imaginea.

Efectele acestor opţiuni sunt mai pronunţate la o sensibilitate ISO mai mare ( 33),
scene complexe, imagini JPEG de calitate basic sau claritate ridicată( 46).

1 Selectaţi opţiunea JPEG Compression din


meniul shooting şi apăsaţi butonul din dreapta
al selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea şi apăsaţi butonul din dreapta


al selectorului multifuncţional .Va apărea meniul
shooting Opţiunea selectată se aplică la toate
imaginile JPEG ulterioare.

30 www.nikon.ro
Meniul Compresie RAW (RAW Compression)
Următoarele opţiuni sunt valabile pentru imaginile NEF (RAW ):

Mod Descriere
NEF (RAW)
Imaginile NEF nu sunt compresate.
(mod standard)
Comp. NEF Imaginile NEF sunt compresate cu approx. 40–50% prin scăderea
(RAW) calităţii. Timpul de înregistrare este redus.

1 Selectaţi RAW Compression din meniul


Shooting (fotografiere) şi apăsaţi butonul din
dreapta al selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă al


butonului de selectare. Se afişează meniul Shooting
(fotografiere). Opţiunile selectate sunt valabile pentru
toate imaginile NEF (RAW ).

www.nikon.ro 31
Mărimea imaginii
Mărimea imaginii este măsurată în pixeli. Fişierele imaginilor mai mici sunt de o mărime
mai mică, astfel este posibilă transmiterea lor prin e-mail sau publicarea lor pe pagini web.
Totodată, cu cât este mai mare o imagine, cu atât mai mare va fi mărimea în care poate fi
tipărită fără a deveni „granulată”. Alegeţi mărimea imaginii conform spaţiului disponibil pe
cardul de memorie şi a operaţiei selectate.

Mărimea imaginii Mărime (pixeli) Mărime aproximată la tipărire


Large (3872 × 2592/10.0 M) 3,872 × 2,592 49.2 × 32.9 cm
Medium (2896 × 1944/5.6 M) 2,896 × 1,944 36.8 × 24.7 cm
Small (1936 × 1296/2.5 M) 1,936 × 1,296 24.6 × 16.5 cm

Mărimea imaginii poate fi setată folosind opţiunea Image Size din meniul
Shooting (fotografiere) sau apăsând butonul QUAL (calitate) şi mutând discul
de subcomandă. Luaţi în considerare că opţiunea selectată nu influenţează
mărimea imaginilor NEF (RAW ). În cazul în care imaginile NEF sunt afişate pe
monitorul PC-ului folosind software-ul suplimentar sau programul Nikon Capture
4 versiunea 4.4 sau mai nou (disponibil separat), atunci imaginile pot fi vizionate
în mărimea de 3872 x 2592 pixeli.
Meniul mărimea imaginii (Image Size)

1 Selectaţi Image Size în meniul shooting


(fotografiere) şi apăsaţi butonul din dreapta al
selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi butonul din


dreapta al selectorului multifuncţional. Se
afişează meniul shooting (fotografiere).

Butonul QUAL (Calitate)


Apăsaţi butonul QUAL şi mutaţi discul de
subcomandă până când setarea dorită este afişată
în panoul de control.

32 www.nikon.ro
Sensibilitate ISO
“Sensibilitatea ISO ” este echivalentul digital al sensibilităţii de film. Cu cât este
mai mare sensibilitatea ISO, cu atât mai puţină lumină este necesară pentru
expunere, permiţând o viteză de obturator mai mare sau o diafragmă mai mică.
Sensibilitatea ISO poate fi setată între valorile aproximativ egale cu ISO 100 şi
ISO 1600 în paşi echivalenţi de 1/3 EV (valoare de expunere). În cazurile în
care este necesară o sensibilitate ISO mai ridicată, aceasta poate fi mărită cu 1
EV peste ISO 1600. Sensibilitatea ISO poate fi modificată folosind opţiunea
ISO Sensitivity din meniul shooting (fotografiere) sau prin apăsarea butonului
ISO şi prin mutarea discului de selectare a modului de operare.
Meniul Sensibilităţii ISO (ISO Sensitivity)

1 Selectaţi ISO Sensitivity (sensibilitate ISO) din


meniul shooting (fotografiere) şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata


dreaptă a selectorului multifuncţional. Se
afişează meniul shooting (fotografiere).

Butonul ISO
Apăsaţi butonul ISO şi mutaţi discul de selectare a
modului de operare până când setarea dorită apare
pe panoul de control sau în vizorul optic.

* *

* În vizorul optic apare .

www.nikon.ro 33
Zgomot
Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât mai mare este posibilitatea ca în imaginile realizate
să apară "zgomot", adică pixeli colorate şi luminoase situate aleatoriu. Fotografiile realizate cu o
sensibilitate ISO mai mare de 1600 probabil vor fi „zgomotoase”.
High ISO NR ( 131)
Cu această opţiune se poate reduce zgomotul la valori de sensibilitate ISO 400 sau mai mari (reduce
capacitatea memoriei tampon). Luaţi în considerare că deşi reducerea zgomotului la sensibilitate
ISO mare are întotdeauna efect la sensibilităţi ISO de peste 800, activarea funcţiei High ISO NR va
mări mai mult valoarea reducerii zgomotului.
b1—ISO Auto ( 152)
Selectând On în meniul Setări Personalizate (Custom Settings) b1 (ISO Auto), aparatul va modifica
automat sensibilitatea ISO de la valoarea selectată de utilizator asigurând o expunere optimă
(valoarea maximă poate fi setată de la ISO 200, 400, 800 şi 1600). Sensibilitatea ISO nu poate fi
mărită peste 1600 atunci, când opţiunea ISO Auto este selectată, iar opţiunea On nu poate fi
selectată pentru ISO Auto la sensibilităţi ISO peste 1600.
b2—ISO Step Value ( 154)
În funcţie de opţiunea selectată în meniul Setări Personalizate (Custom Settings) b2, sensibilitatea
ISO poate fi modificată în paşi echivalenţi de 1/2 sau 1 EV (valoare de expunere).
ISO step value setat la 1/2 EV ISO step value setat la 1 EV

În limita posibilităţilor sensibilitatea curentă ISO rămâne neschimbată la modificarea


valorilor paşilor. În cazul în care setarea curentă de sensibilitate nu este disponibilă la
valoarea nouă de paşi, sensibilitatea ISO va fi rotunjită în sus la setarea cea mai
apropiată disponibilă.

34 www.nikon.ro
Balansul de alb
Culoarea luminii reflectate pe un obiect depinde de culoarea sursei de lumină.
Creierul uman poate să se adapteze la schimbările culorii sursei de lumină, de
aceea obiectele albe apar albe atât în întuneric, lumină directă solară, cât şi în
lumină incandescentă. Spre deosebire de filmele folosite în aparate foto
analogice, aparatele foto digitale pot să se adapteze la această schimbare prin
procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest fenomen se
numeşte “balansul albului.” Pentru asigurarea efectului de culoare naturală,
înaintea fotografierii alegeţi balansul albului corespunzător sursei de lumină.
Sunt disponibile următoarele opţiuni:
Temperatură
Opţiune aproximativă * Descriere
Balansul albului este setat automat folosind temperatura culorii
măsurată de un senzor RGB de 1,005-pixeli şi de un
3,500–
Auto sensor de imagine. Pentru cele mai bune rezultate folosiţi lentile tip G
sau D. Cu blitz încorporat sau bliţuri opţionale SB-800 şi SB-600,
8,000 K balansul albului reflectă condiţiile valabile când va lumina bliţul.
Incandescent 3,000 K Folosiţi la lumină incanescentă.
Fluorescent 4,200 K Folosiţi la lumină neon.
Dir. Sunlight 5,200 K Folosiţi la subiecte iluminate cu lumină directă solară.
Flash 5,400 K Poate fi folosit cu bliţ incorporate sau cu bliţ Nikon.
Cloudy 6,000 K Folosiţi la lumina zilei, cer noros.
Shade 8,000 K Folosiţi la lumina zilei, când subiectul se află în umbră.
Choose Color 2,500–10,000K Alegeţi temperatura culorii din listă ( 38).
Temp.
White Balance Pentru setarea balansului albului folosiţi un obiect gri sau

Preset alb, sau o imagine deja realizată. ( 39).
* Reglarea fină setată la 0. Vezi Anexa pentru alte valori.
Balansul de alb automat este recomandat la majoritatea surselor de lumină.
Dacă rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu balansul de alb automat, alegeţi o
opţiune din lista de mai sus sau resetaţi balansul de alb.

Iluminare studio
Sunt cazuri în care balansul de alb automat nu produce rezultatele dorite la iluminare de
studio. Alegeţi o temperatură de culoare, resetaţi balansul albului sau setaţi balansul de
alb la Flash şi folosiţi reglare fină pentru a modifica balansul de alb.
www.nikon.ro 35
Balansul de alb poate fi setat folosind opţiunea White Balance din meniul
shooting (fotografiere) sau prin apăsarea butonului WB şi mutând discul de
selectare a modului de operare.
Meniul Balansul de Alb

1 Selectaţi White Balance (balansul de alb) din


meniul shooting (fotografiere) şi apăsaţi butonul
din dreapta al selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a


selectorului multifuncţional. Selectaţi Choose Color
Temp. pe afişaj apare meniul temperaturilor de culori
( 38), selectând White Balance Preset se afişează
meniul Setările de utilizator ( 39), iar selectând alte
opţiuni, apare panoul de control al reglării fine ( 37).
Butonul WB (Balansul de Alb)
Apăsaţi butonul WB şi mutaţi discul de selectare a
modului de operare până când setarea dorită se
afişează pe panoul de control.

e5—Auto BKT Set (Setarea bracketingului automat ( 166)


Dacă în meniul Setări Personalizate (Custom Settings) este selectată opţiunea WB Bracketing (serie în balansu
de alb), aparatul va crea mai multe imagini ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat. Balansul de alb va f
modificat în fiecare imagine, modificând valoarea curentă selectată pentru balansul de alb.
36 www.nikon.ro
Reglarea fină a balansului de alb

În cazul setărilor diferite de (Choose Color Temp.) şi PRE (White Balance Pre- set)
balansul de alb poate fi “reglat fin” pentru a compensa variaţiile culorii sursei de lumină
sau pentru a introduce în imagine o nuanţă “caldă” sau “rece”. Se pot folosi valori mai mari
(“+”) pentru a împrumuta imaginilor o nuanţă albăstrie sau pentru a compensa sursele de
lumină cu o nuanţă galbenă sau roşie, în timp ce prin reducerea balansului de alb (“–”)
fotografiile pot apărea uşor gălbui sau roşiatice sau puteţi compensa sursele de lumină
cu o nuanţă albăstrie. Valorile pot fi modificate pe o scală de la +3 la –3 în paşi de 1. Cu
excepţia modului Fluorescent, fiecare pas este echivalent cu aprox. 10 mired.
Balansul de alb poate fi reglat fin folosind opţiunea White Balance din meniul shooting
(fotografiere) sau prin apăsarea butonului WB şi mutând discul de subcomandă. La setări
diferite de ±0, pe panoul de control apare icoana .
Meniul Balansul de Alb (White Balance)
La setări diferite de Choose Color Temp. sau
White Balance Preset din meniul White Balance
(Balansul de Alb) ( 35) va apărea meniul din dreapta.
Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional
pentru a alege valoarea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional. Se afişează meniul shooting (fotografiere).
Butonul WB (Balansul de Alb)
Apăsaţi butonul WB şi mutaţi discul de subcomandă până
când setarea dorită se afişează pe panoul de control.

Mired
În cazul temperaturii de culoare scăzut orice schimbare în temperatura de culoare rezultă o
modificare mai mare, decât la o temperatură de culoare mai ridicată. De exemplu, o schimbare
de 1000 K rezultă într-o mai mare diferenţă de culoare la 3000 K decât la 6000 K. Mired-ul
6
(înmulţirea reciprocului temperaturii de culoare cu10 ) este unitatea de măsura a temperaturii de
culoare care ia în considerare această schimbare, de aceea ea este unitatea de măsură folosită
în compensarea filtrelor de temperatură de culoare. Ex.:
• 4000 K – 3000 K (diferenţă de 1000 K) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (diferenţă de 1000 K) = 24 mired
www.nikon.ro 37
Alegerea temperaturii de culoare
La setarea (Choose Color Temp.) puteţi alege temperatura de culoare din
31 de valori predefinite de la 2,500 K la 10,000 K în paşi de cca. 10 mired (luaţi în
considerare că rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu bliţ sau în lumină de neon).
Temperatura de culoare poate fi selectată din meniul Balansul de alb sau cu ajutorul
butonului WB, respectiv prin mutarea discului de subcomandă.
Meniul White Balance (Balansul Albului)
La setarea Choose Color Temp. în meniul White Balance
(Balansul de Alb) ( 35) va apărea meniul din dreapta.
Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional
pentru a alege valoarea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional. Se afişează meniul shooting
(fotografiere).

Butonul WB (Balansul de Alb)


Apăsaţi butonul WB şi mutaţi discul de subcomandă până
când setarea dorită se afişează pe panoul de control.

Realizarea fotografiilor de probă


Faceţi câteva fotografii de probă pentru a determina dacă valoarea selectată este potrivită pentru sursa de lumină.

Temperatura de culoare
Culoarea percepută sursei de lumină depinde de vizor şi de alte condiţii. Temperatura de culoare este unitatea
obiectivă de măsură a culorii sursei de lumină, şi exprimă aceea temperatură la care un obiect ar trebui să fie
încălzit pentru a radia lumina în aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o temperatură de culoare
între 5,000–5,500 K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai scăzută, cum ar fi becuri
incandescente, apar uşor gălbui sau roşiatică. Sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai ridicată apar cu o
nuanţă albăstruie.

38 www.nikon.ro
Presetarea balansului de alb
Presetarea balansului de alb este folosit pentru a salva şi a reîncărca setări personalizate a
balansului de alb pentru fotografiere la lumină mixtă sau pentru a compensa sursele de lumină cu o
nuanţă de culoare intensă. Pentru presetarea balansului de alb sunt disponibile două metode:

Metodă Descriere
Măsurare Obiectul gri neutru sau alb este în lumina care va fi folosită şi pe
directă fotografia finală, iar aparatul măsoară balansul albului ( 40).
Copierea Balansul albului este copiată de pe o fotografie pe cardul de memorie
setării de pe o ( 42) sau valoarea balansului albului este copiată din Nikon Capture 4
altă fotografie
Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil separat; 182).

Aparatul poate stoca cel mult 5 valori pentru presetarea balansului de alb în
setările de la d-0 la d-4. La fiecare presetare puteţi ataşa un comentariu.
( 42).

d-0 d-1 – d-4


Salvează Salvează valorile copiate din
ultima valoare setarea d-0 ( 42).
măsurată
( 40).
Salvează valorile
copiate de pe
fotografii pe cardul
de memorie
( 42).
Stochează valorile create în Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau
mai nouă (disponibil separat) ( 182).

Presetările balansului de alb


Modificările setărilor pentru balansul de alb sunt valabile pentru toată colecţia meniului shooting (fotografiere) ( 125). În
cazul în care utilizatorul doreşte să modifice presetările balansului de alb creat într-o altă colecţie a meniului shooting
(fotografiere), atunci se afişează un dialog de confirmare. (în cazul setării d-0 nu se afişează nicio avertizare).
www.nikon.ro 39
Măsurarea valorii balansului de alb
Balansul de alb poate fi măsurat pe un obiect gri neutru. Valoarea nouă a
balansului albului este stocată automat în presetările d-0.

1 Puneţi un obiect gri neutru sau alb în lumina care va fi folosită la realizarea

fotografiei finale. În cazul setărilor de studio puteţi folosi ca referinţă un card gri.

2 Apăsaţi butonul WB şi mutaţi discul de selectare al modului


de operare până când pe panoul de control se afişează
PRE. Dacă doriţi să folosiţi presetarea nouă a balansului
albului, selectaţi presetarea d-0 apăsând butonul WB şi
mutând discul de subcomandă până când se afişează
presetarea d-0. În caz contrar nu este necesară selectarea
presetării d-0 atunci când măsuraţi o nouă valoare a
balansului de alb.

3 Eliberaţi butonul WB pentru un scurt timp, apoi

apăsaţi-l din nou până când clipeşte icoana PRE. Pe


panoul de control şi în exponometrul vizorului optic va
apărea icoana PRE.

4 Centraţi subiectul în aria de focalizare şi apăsaţi

complet butonul de declanşare. Aparatul va măsura o


valoare pentru balansul de alb şi va folosi această
valoare atunci când presetarea balansului albului va fi
selectată. Acum nu puteţi realiza fotografii; valoarea
balansul albului poate fi măsurat cu precizie şi atunci
când în prealabil nu aţi reglat claritatea.

Dacă doriţi să ieşiţi din meniu fără măsurarea balansului de alb, apăsaţi butonul
WB (Balansul de alb).

40 www.nikon.ro
5 Dacă aparatul a reuşit să măsoare balansul
de alb, atunci pe panoul de control apare GOOD, iar
în vizorul optic apare Gd timp de 3 secunde înainte
ca aparatul să revină în modul shooting (fotografiere).
Dacă lumina este prea slabă sau intensă, s-ar putea
întâmpla ca aparatul să nu poată măsura balansul de
alb. În cazul acesta no Gd clipeşte pe panoul de
control şi în vizorul optic timp de 3 secunde. Reveniţi
la pasul 4. şi repetaţi măsurarea.

Valoarea nouă a balansului de alb se stochează în presetarea d-0, înlocuind


automat valoarea anterioară a presetării (în acest caz nu apare dialogul de
confirmare). Pentru a folosi valoarea nouă, selectaţi presetarea d-0 (dacă
înainte de presetarea d-0 nu a fost măsurat balansul de alb, atunci acesta va fi
setat la o temperatură de culoare de 5,200 K, care corespunde cu setarea
Direct Sunlight - lumină directă solară). Valoarea nouă a balansului de alb va
rămâne în presetarea d-0 până când balansul de alb va fi măsurat din nou. Prin
copierea presetării d-0 în una dintre celelalte presetări înainte de măsurarea
unei noi valori a balansului de alb, puteţi stoca cel mult 5 valori a balansului de
alb ( 42).

Nikon Capture 4
Programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil separat) poate fi folosită pentru
editarea balansului albului atunci, când fotografiile RAW realizate cu aparat tip D200 sunt afişate
pe un PC. Valoarea editată poate fi copiată direct într-o presetare a balansului albului în timp ce
aparatul este conectat la PC sau dacă fotografia poate fi salvată pe cardul de memorie al
aparatului şi valoarea balansului albului este copiată folosind opţiunea Select Image din
meniul Preset (presetări). Comentariile create cu programul Nikon Capture 4 vor fi de asemenea
copiate în locul comentariului creat în meniul Preset. Pentru mai multe detalii vezi manualul Nikon
Capture 4.
www.nikon.ro
41
Presetările balansului de alb
Selectând opţiunea White Balance Preset din meniul White Balance
( 35) în pasul 1. vor apărea presetările balansului albului. Afişarea opţiunilor din
presetarea balansului albului:

1 2

Selectaţi presetarea dorită.* Vezi opţiunile din presetările selectate.†


* Pentru a seta balansul albului la valoarea din presetarea selectată şi pentru a reveni în
modul shooting (fotografiere) fără completarea pasului 2., apăsaţi butonul ENTER.
† Pentru vizualizarea opţiunilor pentru alte presetări, selectaţi numele presetării curente
(d-0–d-4) şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni,
apoi pentru selectare apăsaţi săgeata dreaptă.
Opţiune Descriere
Set Setaţi balansul de alb la valoarea din presetarea selectată şi reveniţi în meniul shooting
(fotografiere).
Edit Apare dialogul de editare text ( 118). Creaţi un comentariu din cel mult 36 de caractere
Comment pentru presetarea curentă şi apăsaţi butonul ENTER pentru a reveni la pasul 1.
Select Image Fotografiile de pe cardul de memorie sunt afişate ca imagini mici. Pentru selectarea
(selectarea fotografiilor folosiţi selectorul multifuncţional; pentru vizualizarea fotografiei la dimensiune
imaginii) normală apăsaţi butonul . Apăsaţi butonul central al selectorului multifuncţional pentru
(doar la setările copierea valorii balansului albului şi a comentariilor, după cazîn presetarea curentă şi reveniţi
d-1 - d-4) la pasul 1. Numai fotografiile realizate cu aparatul D200 pot fi selectate.

Copy d-0 Copiaţi valorile balansului albului şi a comentariilor, după caz, în presetarea curentă
(doar la d-1–d-4) şi reveniţi la pasul 1.

Butonul WB
La opţiunea (White Balance Preset), presetările
pot fi selectate prin apăsarea butonului WB şi mutarea
discului de subcomandă. În timp ce butonul WB este
apăsat, se va afişa presetarea curentă WB (Balansul Albului).

42 www.nikon.ro
Bracketingul balansului de alb
Bracketingul balansului de alb realizează imagini multiple fiecare dată, când
butonul de declanşare este apăsat la valoarea curent setată, respectiv la
valorile diferite ( 35). Pentru realizarea bracketingului este suficientă
apăsarea butonului de declanşare doar o singură dată. Bracketingul balansului
de alb este recomandat atunci, când fotografiaţi în lumină mixtă sau dacă
experimentaţi diferite setări ale balansului de alb. Bracketingul în setarea
balansului de alb nu este disponibil dacă setarea balansului de alb
(Choose Color Temp.) sau PRE (White Balance Preset), respectiv dacă calitatea imaginii
sunt setate la NEF (RAW), NEF + JPEG Fine, NEF + JPEG Normal sau NEF + JPEG Basic.
Utilizarea bracketingului balansului de alb:

1 Selectaţi din meniul Custom Settings (Setări


personalizate) din submeniul e5 opţiunea WB
Bracketing. ( 166).

2 În timp ce apăsaţi butonul , mutaţi discul de


selectare al modului de operare pentru a alege
numărul fotografiilor serializate ( 197). Dacă
selectaţi o valoare diferită de 0, atunci pe panoul
de control apare icoana şi indicatorul
bracketingului.
Dacă numărul fotografiilor din programul
bracketing depăşeşte numărul expunerilor
rămase, pe panoul de control apare icoana
FULL şi indicatorul exponometrului clipeşte.
Fotografierea poate începe la introducerea unui
nou card de memorie.

3 În timp ce apăsaţi butonul mutaţi discul de


selectare al modului de operare pentru
selectarea setării balansului de alb ( 197).
Fiecare pas este echivalent aprox. cu 10 mired.

www.nikon.ro
43
4 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.
Fiecare fotografie va fi procesată de aparat conform numărului de exemplare
setat în programul de bracketing, iar fiecare exemplar va avea valori diferite
ale balansului de alb. Modificările balansului de alb vor fi adăugate la
valoarea de setare a balansului de alb împreună cu reglarea fină a acesteia.
Pentru anularea bracketingului, apăsaţi butonul şi mutaţi discul de
selectare al modului de operare până când numărul fotografiilor în bracketing
se resetează, iar indicatorul bracketingului dispare de pe panoul de control. La
activarea bracketingului următoare vor deveni valabile setările din ultimul
program utilizat. Bracketingul se poate anula şi prin apăsarea sincronă a
două butoane ( 97), deşi în acest caz programul de bracketing nu va fi
disponibil la activarea următoare a acesteia.

Calitatea imaginii
Selectarea setărilor NEF (RAW), NEF + JPEG Fine, NEF + JPEG Normal sau NEF + JPEG
Basic anulează bracketingul în balansul de alb.
Modul Shooting (fotografiere)
În fiecare mod (inclusiv declanşatorul automat şi modul continuu) se realizează doar o singură
fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. Fiecare fotografie va fi procesată
conform numărului exemplarelor specificate în programul de bracketing.

Închiderea aparatului foto


Dacă la închiderea aparatului ledul de acces al cardului de memorie clipeşte, atunci aparatul
se închide doar după înregistrarea tuturor exemplarelor din serie. Dacă doriţi să închideţi
aparatul fără înregistrarea fotografiilor rămase, apăsaţi butonul în timp ce închideţi
aparatul foto (după ce aţi închis aparatul, ţineţi apăsat butonul timp de o secundă ).

Programe de bracketing
Pentru lista de programe de bracketing vezi Anexa.
e7—Auto BKT Order ( 167)
Această opţiune poate fi folosită pentru modificarea ordinii de bracketing.
e8—Auto BKT Selection ( 167)
Dacă doriţi, puteţi folosi şi discul de selectare al modului de operare pentru pornirea sau oprirea programului
de bracketing, respectiv discul de subcomandă pentru a selecta numărul fotografiilor şi balansul de alb.
44 www.nikon.ro
Optimizarea imaginii
Opţiunile din meniul Optimize Image (Optimizarea imaginii) se folosesc pentru
optimizarea imaginilor conform modului de utilizare sau a conţinutului imaginii. Claritatea,
contrastul, reproducerea culorii, saturaţia şi nuanţa pot fi de asemenea personalizate
individual pentru a se potrivi cu scopul creativ al utilizatorului.

Opţiune Descriere
N Normal Recomandat în majoritatea cazurilor.
Predefinit
SO Softer Atenuarea contururilor, crearea imaginilor naturale potrivite pentru
portrete sau retuşare pe un PC.
VI Vivid Măreşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a crea imagini
vivide în nuanţe vibrante de roşu, verde şi albastru.
.
Măreşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a crea imagini
VI More vivid cu contururi ascuţite.
Scade contrastul în timp ce asigură textură naturală şi netedă
PO Portrait pielii subiectului portretului.
Setarea personalizată a clarităţii, a contrastului, a reproducerii
Custom de culoare, a saturaţiei şi a nuanţei ( 46).
BW Black-and-white Pentru realizarea fotografiilor alb-negru.

Black-and-white
Dacă selectaţi opţiunea Black-and-white, icoana B/W apare în vizorul optic ( 6).

Setări diferite de Setările Personalizate


În cazul setărilor diferite de cele personalizate (Custom):
• Fotografiile sunt optimizate pentru setările curente de fotografiere. În funcţie de expunere şi de
poziţia subiectului în cadru, rezultatele pot varia chiar şi în fotografiile de acelaşi tip. Pentru a
realiza fotografii cu optimizări de imagine identice, selectaţi Custom şi modificaţi setările individual,
dar să vă asiguraţi că nu alegeţi Auto pentru Clarificarea Imaginii (Image sharpening),
Compensarea Nuanţei (Tone Compensation) sau a Saturaţiei (Saturation).
• Pentru cele mai bune rezultate folosiţi lentile de tip G sau D.
www.nikon.ro
45
Pentru a selecta o opţiune pentru optimizarea imaginii:

1 Selectaţi Optimize Image din meniul shooting


(fotografiere) ( 124) şi apăsaţi săgeata
dreaptă a selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a


selectorului multifuncţional. Dacă este selectată opţiunea
Custom, va apărea meniul Setări Personalizate – Custom
Options ( 49). În toate celelalte cazuri se va afişa
meniul shooting (fotografiere).

Setarea personalizată a procesării de imagine


Selectaţi opţiunea Custom pentru modificarea individuală a clarităţii, a
contrastului, a reproducerii de culoare, a saturaţiei şi a nuanţei.
Accentuarea contururilor: Image Sharpening
În timpul fotografierii aparatul procesează fotografiile şi accentuează contururile
părţilor mai deschise şi închise, astfel fotografiile vor apărea mai clare.
Claritatea imaginii poate fi setată personalizat folosind meniul Image
Sharpening.
Opţiune Descriere
Aparatul reglează automat claritatea în funcţie de subiect.
Auto Rezultatele variază de la o fotografie la alta, chiar şi în fotografiile de
(predefinit) aceeaşi tip; alegeţi o altă setare pentru a face mai multe fotografii
cu aceeaşi claritate. Pentru cele mai bune rezultate folosiţi obiective de tip G sau D.
Normal Toate imaginile sunt la fel de clare.
Low Imaginile sunt mai puţin clarificate decât valoarea standard.
Medium Low Clarificarea imaginilor este puţin sub valoarea standard.
Medium High Clarificarea imaginilor este puţin peste valoarea standard
High Imaginile sunt clarificate mai mult decât valoarea standard.
None Imaginile nu sunt clare.

46 www.nikon.ro
Reglarea contrastului: Tone Compensation
După ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie, ele sunt procesate, iar
pentru accentuarea contrastului se reglează distribuţia nuanţelor.
Compensarea nuanţelor se realizează prin curbele de tonuri care definesc
relaţia între distribuirea nuanţelor în imaginea originală şi rezultatul compensat.
Meniul Tone Compensation conţine tipurile de curbe de tonuri folosite.
Opţiune Descriere
Aparatul optimizează automat contrastul prin selectarea curbei potrivite.
Auto Curba variază de la o fotografie la alta chiar şi la cele de aceeaşi tip; pentru a
(predefinit) realize mai multe fotografii cu aceeaşi curbă, alegeţi o setare diferită. Pentru cele
mai bune rezultate folosiţi obiective de tip G sau D.
Normal Aparatul foloseşte aceeaşi curbă pentru toate imaginile. Potrivit pentru
majoritatea fotografiilor, atât în întuneric, cât şi în lumină.
Less Previne ca părţile mai deschise ale fotografiilor tip portret să devină “şterse” din cauza
Contrast luminei solare.
More
Contrast Păstrează detaliile unui peisaj ceţos sau a unui subiect cu contrast slab.

Custom mai nouă (disponibil separat) şi descărcate pe aparatul foto. Alegeţi Custom
pentru a selecta această curbă personalizată. În cazul în care nu s-a creat o
curbă personalizată, această opţiune devine echivalentă cu opţiunea Nor mal.

Potrivirea culorii cu subiectul: Color Mode (Modul culoare)


Aşa cum aparatele foto analogice oferă o gamă variată de filme pentru diferite subiecte, aparatul foto
digital D200 oferă o gamă variată de moduri de culori cu diferite palete de culori.

Opţiune Descriere
I
predef Pentru fotografiere tip portret.
II Pentru fotografii cu retuşuri multiple. Această opţiune este valabilă doar în cazul în
care AdobeRGB este selectat pentru opţiunea Color space.
III Pentru fotografii cu peisaje şi natură.

Mode II
În cazul în care sRGB este selectat pentru opţiunea Color space în timp ce Color mode
este setat în modul II, Color mode va fi resetat în ultimul mod selectat.
www.nikon.ro
47
Reglarea intensităţii: Saturation (Saturaţie)
Saturaţia reglează intensitatea culorii.
Opţiune Descriere
AUTO Aparatul automat reglează saturaţia potrivită subiectului. Pentru cele mai bune
rezultate folosiţi obiective de tip G sau D.
Normal
predefinit Intensitate normală. Recomandat în majoritatea cazurilor.
Moderat Intensitate redusă. Folosiţi în cazul fotografiilor care vor fi retuşate pe un PC.
Enhanced Măreşte intensitatea. Folosiţi pentru efect intens în cazul fotografiilor care vor fi
tipărite fără modificări ulterioare.

Reglarea culorii: Hue Adjustment (Setarea nuanţei)


Nuanţa de culoare poate fi modificată într-o scară de la –9 ° la +9 ° în paşi de
3°. Dacă culoarea de pornire este roşie, mărirea nuanţei peste 0 ° (setarea
predefinită) va rezulta o culoare gălbuie, astfel culorile care ar fi roşii la valoarea
de 0 ° vor apărea într-o nuanţă portocalie intensă. Scăderea nuanţei sub 0 ° ar
rezulta o nuanţă albăstrie, astfel culorile care ar fi roşii la valoarea de 0 ° vor
apărea într-o nuanţă violetă intensă.

Nuanţă de culoare

Modelul de culori RGB folosit în fotografierea digitală pt. a produce culori cu diferite cantităţi de
lumină roşie, verde şi albastră. Combinând două culori de lumină se pot produce o varietate de
diferite culori. De exemplu, lumina roşie combinată cu o cantitate mică de lumină verde produce
culoarea portocalie. Dacă combinăm lumina roşie cu verde în cantităţi egale, obţinem culoarea
galbenă, în timp ce combinând cu o cantitate mică de roşu obţinem o nuanţă galben-verzui.
Combinând diferite cantităţi de lumină roşie şi albastră obţinem culori începând cu violet-roşiatic
până la violet sau bleu-marin, în timp ce combinând diferite cantităţi de lumină verde şi albastră
obţinem culori de la smaragd la albastru de peruzea. (Adăugând o a treia culoare obţinem nuanţe
mai deschise; dacă cele trei culori sunt combinate în cantităţi egale, obţinem culori de la alb la
gri). Aranjarea acestor culori în formă de cerc alcătuieşte aşa-numita roata culorilor.
48 www.nikon.ro
Selectarea setărilor personalizate pentru optimizarea imaginii
Selectând Custom din meniul Optimize Image ( 45) va apărea meniul
prezentat la pasul 1.

1 2

Selectaţi opţiunea de optimizare. Apare submeniul.

3 4

Selectaţi opţiunea dorită. Selectaţi. Repetaţi paşii 1–4 pentru


selectarea altor opţiuni.

5 6

Selectaţi Done (Terminat) Reveniţi în meniul shooting.

www.nikon.ro
49
Paleta de culori
Opţiunile meniului Color Space (Paleta de culori) determină scara de culori
disponibile pentru reproducerea de culori. Alegeţi o paletă de culori în funcţie de
procesarea fotografiilor.
Opţiune Descriere
sRGB Alegeţi pentru fotografiile care vor fi tipărite sau folosite “ca atare,” fără
(predefinit) modificări ulterioare. Modul II de culoare nu este disponibil ( 47).
Această paletă de culori are o scară mai largă de culori, decât scara
AdobeRGB sRGB, astfel este mai potrivită pentru realizarea fotografiilor care necesită
o retuşare multiplă.

1 Selectaţi Color Space din meniul shooting


(fotografiere) şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.

2 Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata


dreaptă a selectorului multifuncţional.

Color Space (Paleta de culori)


Vă recomandăm paleta sRGB dacă doriţi să realizaţi fotografii care vor fi tipărite fără modificări sau
vor fi vizualizate în aplicaţii care nu suportă managementul de culoare sau atunci, când fotografiile
realizate vor fi tipărite cu ExifPrint (o opţiune de tipărire directă pe PC), respectiv la maşini automate
de tipărire foto sau alte servicii comerciale de tipărire foto. Fotografiile Adobe RGB de asemenea pot
fi tipărite folosind aceste opţiuni, însă culorile nu vor fi la fel de intense.
Fotografiile JPEG realizate în paleta de culori Adobe RGB sunt compatibile cu Exif 2.21 şi DCF 2.0;
aplicaţiile şi imprimantele care suport Exif 2.21 şi DCF 2.0 vor selecta automat paleta corectă de
culori. În cazul în care aplicaţia sau dispozitivul nu suportă Exif 2.21 şi DCF 2.0, selectaţi manual
paleta de culori cea mai potrivită. Pentru mai multe detalii, vezi documentaţia furnizată împreună cu
aplicaţia sau dispozitivul.
Nikon Software
Programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil separat) şi PictureProject va
selecta automat paleta corectă de culori la deschiderea fotografiilor realizate cu aparatul foto D200.
50 www.nikon.ro
Reglarea clarităţii
Această secţiune descrie opţiunile legate de focalizare a aparatului: modul focus,
selectarea ariei de focalizare, şi modul AF.

Modul Focus (Focalizare)


Modul Focus este controlat de discul de selecţie al
modului de focalizare aflat în partea din faţă a
aparatului foto. Există două moduri de autofocalizare
(AF), unul în care aparatul focalizează automat când
butonul declanşatorului este pe jumătate apăsat, şi
unul prin modul de focalizare manual,în care
focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul de
focalizare de pe obiectiv:
Opţiune Descriere
Aparatul focalizează la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Focalizarea
S se opreşte la apariţia în vizor a indicatorului (●)(focalizat), şi rămâne blocată cât timp
Servo AF butonul de declanşare este ţinut apăsat pe jumătate (blocarea focalizării). La setarea
simplu predefinită, declanşatorul poate fi eliberat doar atunci când este afişat indicatorul in-
focus(focalizat) (prioritate de focalizare).
C Aparatul focalizează permanent cât timp butonul de declanşare este apăsat pe
jumătate. Dacă subiectul se mişcă, focalizarea va fi reglată după noua poziţie
Servo AF (urmărire predictivă a focalizării; 52). La setarea predefinită, fotografiile pot fi
Continuu realizate indiferent dacă aparatul a focalizat sau nu (prioritate de eliberare).

M Aparatul nu focalizează automat; focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul


Manual de focalizare de pe obiectiv. Dacă diafragma maximă a obiectivului este de f/5.6 sau
mai mică, indicatorul de focalizare din vizor poate fi utilizat pentru confirmarea
focalizării (telemetru electronic), fotografiile putând fi făcute oricând, cu sau fără
focalizare realizată.

Alegeţi Servo AF simplu atunci când fotografiaţi subiecte staţionare. Servo AF


continuu poate fi o alegere mai bună la subiecte în mişcare. Focalizarea manuală este
recomandată atunci când aparatul foto nu reuşeşte să focalizeze prin focalizare
automată.

www.nikon.ro 51
Butonul AF-ON
Cu scopul de a focaliza aparatul foto, apăsând butonul
AF- ON obţinem acelaşi efect ca şi prin apăsarea pe
jumătate a butonului de declanşare.
Urmărirea predictivă a focalizării
În modul servo AF continuu, aparatul foto va iniţia automat urmărirea predictivă a focalizării dacă
subiectul se mişcă cât timp este apăsat pe jumătate butonul de declanşare sau dacă butonul AF-
ON este apăsat. În modul de urmărire predictiv, aparatul va urmări focalizarea în timp ce va
încerca să prezică locul în care se va afla subiectul la apăsarea butonului de declanşare.

a1—AF-C Mode Priority (Mod Prioritate AF-C) ( 148)


Dacă este selectată opţiunea Focus (Claritate) din meniul Custom Setting a1 (AF-C Mode Priority),
fotografiile sunt realizate doar în modul servo AF continuu când aparatul este focalizat. Reţineţi faptul
că, orice opţiune selectaţi, focalizarea nu se realizează la afişarea indicatorului focalizat.
a2—AF-S Mode Priority ( 148)
Dacă este selectată opţiunea Release (Expunere) din meniul Custom Setting a2 (AF-S Mode Priority),
fotografiile sunt realizate în modul servo AF simplu chiar şi atunci când aparatul nu este focalizat. Reţineţi
faptul că orice opţiune selectaţi, focalizarea nu se va realiza la afişarea indicatorului focalizat.

a5—Lock-On (Fixare)( 150)


Această opţiune stabileşte dacă aparatul foto reglează sau nu claritatea pentru a urmări un
subiect atunci când distanţa către acesta se schimbă drastic.
a6—AF Activation ( 151)
Dacă opţiunea AF-ON Only este selectat din meniul Custom Setting a6 (AF Activation),
aparatul foto va focaliza doar dacă butonul AF-ON este apăsat nu şi atunci când butonul
de declanşare este apăsat pe jumătate.
52 www.nikon.ro
Selectarea ariei de focalizare
Ca setare predefinită, D200 oferă unsprezece arii de focalizare care împreună
acoperă o mare parte din cadru. Aria de focalizare poate fi selectată atât manual,
permiţând compunerea imaginii cu subiectul poziţionat aproape în orice poziţie a
cadrului, cât şi automat pentru a fi sigur că subiectul cel mai apropiat de aparatul
foto este întotdeauna focalizat indiferent de poziţia lui pe cadru (closest-subject
priority; 54). Modul Group dynamic-AF poate fi utilizat pentru focalizarea celui
mai apropiat subiect din aria cadrului selectat ( 54).
Pentru selectarea ariei de focalizare, învârtiţi
butonul de blocare a selectorului de focalizare în
poziţia “●“ . După care poate fi utilizat selectorul
multifuncţional pentru selectarea ariei de focalizare.
Pentru a selecta în orice moment aria centrală de
focalizare (sau grupul de arie de focalizare), apăsaţi
butonul central al selectorului multifuncţional.
Butonul de blocare al selectorului de focalizare
poate fi rotit după selecţie până în poziţia “L”
(blocat) pentru a preveni schimbarea ariei de
focalizare prin apăsarea din greşeală a selectorului
multifuncţional.

Selectarea ariei de focalizare


Aria de focalizare nu poate fi schimbată când fotometrele sunt oprite, în timpul redării, sau
când sunt afişate meniuri.
a3—Focus Area Frame ( 148)(Mărimea ariei de focalizare)
În modul single-area ( ) şi dynamic-area AF ( ), selectaţi Wide Frame (7 Arii)
pentru a alege din şapte arii largi de focalizare în loc de unsprezece normale ( 55–56).
a7—AF Area Illumination ( 151)(Iluminarea ariei de focalizare)
Depinzând de opţiunea selectată din meniul Custom Setting a7 (AF Area Illumination),
aria de focalizare activă va lumina scurt în roşu pentru a mări contrastul (arie de focalizare
“Vari-Brite”), va lumina tot timpul, sau nu va lumina deloc.
a8—Focus Area ( 151)(Arie de focalizare)
Această opţiune poate fi folosită pentru a seta”rostogolirea”selecţiei ariei de focalizare
f1—Center Button > Shooting Mode ( 168)(Buton central> Mod Fotografiere)
Depinzând de opţiunea selectată pentru Center Button > Shooting Mode (Custom Set-
ting f1), apăsând butonul central al selectorului multifuncţional nu vom avea nici un efect
sau va ilumina aria de focalizare selectată.
www.nikon.ro 53
Modul AF-Area
Modul AF-area determină modul de selecţie a ariei de
focalizare în modul de autofocalizare. Pentru a selecta
modul AF-area, rotiţi selectorul modului AF-area. Modul
selectat este afişat printr-o icoană pe panoul de control
(vezi mai jos).
Mod Icoana Descriere
Utilizatorul alege aria de focalizare cu ajutorul selectorului; aparatul foto
focalizează pe subiect doar în aria de focalizare selectată. Util pentru
Single-area AF
compoziţii statice cu subiecte care rămân în aria de focalizare selectată.
Utilizatorul selectează manual aria de focalizare, dar aparatul realizează
focalizarea utilizând informaţii de la mai multe arii de focalizare. Dacă subiectu
părăseşte aria de focalizare selectată, chiar şi pentru puţin timp, aparatul foto va
Dynamic-area focaliza bazându-se pe informaţiile obţinute de la celelalte arii de focalizare (aria
AF de focalizare selectată în vizor nu se schimbă). Utilizaţi-l cu modul AF servo
continuu pentru a urmări subiecte cu mişcări imprevizibile şi în alte situaţii în care
este dificilă menţinerea subiectului în aria de focalizare.
Utilizatorul selectează grupul de arie de
focalizare (vezi în dreapta).Aparatul foto
focalizează în centrul grupului selectat; dacă Sus
subiectul părăseşte aria de focalizare chiar
şi pentru puţin timp, aparatul foto se va
Group focaliza bazându-se pe informaţiile obţinute Stânga Centru Dreapta
dynamic- AF de la celelalte arii de focalizare din acelaşi
grup. Utilizaţi-l când subiectul se mişcă
Jos
imprevizibil dar poziţia acestuia este
Setting a4 ( 149) poate fi utilizat pentru schimbarea grupării ariilor de
focalizare sau pentru a focaliza cel mai aproape subiect din grupul selectat.
Aparatul foto selectează automat aria de focalizare care conţine
Dynamic-area subiectul cel mai apropiat. Previne expunerile defocalizate când
AF with closest subiectul se mişcă imprevizibil. Aria de focalizare nu poate fi selectată
subject priority manual şi nu este afişat în vizor sau pe panoul de control.

Focalizare manuală
Single-area AF este selectat automat în cazul focalizării manuale.
Panoul de control
Aria de focalizare sau grupul ariei de focalizare selectat este afişat pe panoul de control în
modurile single-area AF, dynamic-area AF şi group dynamic-AF. Ilustraţiile din coloana
“Icoana” afişează ecranul atunci când aria de focalizare centrală sau un grup de arie de
focalizare este selectat. Panoul de control nu ava afişa aria de focalizare selectat de aparatu
foto pentru dynamic-area AF cu prioritate de cel mai apropiat subiect.
54 www.nikon.ro
Selectarea zonei de focalizare
Când (single-area AF) şi (dynamic-area AF) sunt selectate pentru modul AF-
area ( 54), utilizatorul poate alege din arile de focalizare normal sau larg (doar
ariile de focalizare normale sunt disponibile când group dynamic-area sau
prioritatea de cel mai apropiat subiect AF sunt selectate pentru modul AF-area).

Opţiune Descriere
Normal Frame
(11 Arii) Utilizatorul poate alege din 11 arii de focalizare;aparatul foto va focaliza pe
aria selectată. Utilizaţi pentru focalizarea unei arii specifice a subiectului.
(predefinit)
Utilizatorul poate alege din 7 arii de focalizare care fiecare acoperă
Wide Frame lăţimea cadrului, uşurând poziţionarea subiectului în aria de focalizare
(7 Arii) şi reducând timpul necesar realizării fotografiei. Poate produce rezultate
neaşteptate dacă aria de focalizare conţine subiecte multiple.

Ariile de focalizare sunt afişate pe panoul de control şi în vizor după cum urmează:
Panou de control
Single-area AF Dynamic-area AF Vizor
Normal Frame
(11 Arii)
Wide Frame
(7 Arii)

Pentru alegerea mărimii zonei de focalizare utilizând Custom Setting a3 (Focus


Area Frame), afişaţi meniul Custom Settings şi urmaţi următorii paşi.

1 2

Selectaţi Autofocus. Afişaţi opţiunile sale.

3 4

Selectaţi a3 Focus Area Frame. Afişaţi opţiunile sale.

www.nikon.ro 55
5 6

Selectaţi opţiunea. Realizaţi selecţia.

Pentru alegerea mărimii zonei de focalizare utilizând butonul FUNC. şi


discul de sub-comandă:

1 Selectaţi Focus Area Frame din meniul Custom


Setting f4 (Butonul FUNC.; 170).

2 Apăsaţi butonul FUNC. şi rotiţi discul de sub-


comandă. Zonele de focalizare largi sunt
utilizate la afişarea textului WIDE pe panoul de
control.

Fixarea focalizării
Fixarea focalizării poate fi utilizată pentru a schimba compoziţia după focalizare,
făcând posibilă focalizarea unui subiect care nu va fi în aria de focalizare în
compoziţia finală. Poate fi utilizat şi atunci când sistemul de autofocalizare nu
poate focaliza ( 59).În modul servo AF simplu, focalizarea se fixează automat
când apare indicatorul focalizat (●) în vizor. În modul servo AF continuu,
focalizarea trebuie fixată manual utilizând butonul AE-L/AF-L . Pentru
recompunerea unei fotografii prin fixarea focalizării:

1 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare


selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de
declanşare pentru a iniţia focalizarea

56 www.nikon.ro
2 Verificaţi dacă apare indicatorul focalizat (●).în vizor
Modul Servo AF simplu
Focalizarea se va fixa automat la apariţia indicatorului
focalizat, şi va rămâne fixat până la îndepărtarea
degetului de pe butonul de declanşare. Focalizarea
poate fi de asemenea fixată şi prin apăsarea
butonului AE-L/AF-L (vezi mai jos).
Modul servo AF continuu
Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a fixa atât focalizarea cât
şi expunerea. Focalizarea va rămâne blocată cât timp
butonul AE- L/AF-L rămâne apăsat, chiar dacă mai târziu vă
îndepărtaţi degetul de pe butonul de declanşare

3 Recompuneţi fotografia şi apăsaţi pe butonul de


declanşare.

În modul servo AF simplu, focalizarea va rămâne fixată între declanşări cât timp
butonul de declanşare este ţinut pe jumătate apăsat, permiţând realizarea a
câtorva fotografii una după alta cu aceleaşi setări de focalizare. Focalizarea va
rămâne blocată cât timp butonul AE- L/AF-L rămâne apăsat.

Nu schimbaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timpul fixării focalizării.


Dacă subiectul se mişcă, refocalizaţi pentru distanţa nouă.

c2—AE-L/AF-L ( 156)
Această opţiune stabileşte dacă butonul AE-L/AF-L fixează focalizarea şi expunerea
(setare predefinită), numai focalizarea, sau numai expunerea.
www.nikon.ro 57
Lampa de asistare AF
Lampa de asistare AF încorporată permite aparatului
foto să focalizeze chiar şi atunci când subiectul este
slab iluminat. Aparatul foto trebuie să fie în modul de
focalizare S (autofocalizare servo simplă), trebuie
să-i fie ataşat un obiectiv AF-Nikkor şi aria centrală
sau grupul de focalizare trebuie să fie selectat sau
trebuie pornit modul prioritate de cel mai apropiat
subiect. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi
subiectul este slab iluminat, lampa de asistare va
lumina imediat pentru a asista operaţia de
autofocalizare când butonul de declanşare este pe
jumătate apăsat.
Pentru funcţionarea corectă a lămpii de asistare AF, obiectivul trebuie să aibă o
lungime focală de 24–200 mm şi subiectul să fie în raza lămpii. Parasolarul
trebuie îndepărtat. La majoritatea obiectivelor, lampa are o rază de acţiune de
circa 0.5–3 m (1 ft. 8 in.–9 ft. 10 in.). Cu următoarele obiective, autofocalizarea
cu lampă de asistare AF nu este disponibilă la valori sub 0.7 m (2 ft. 4 in.):
• AF Micro ED 200 mm f/4D • AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G
• AF-S ED 28–70 mm f/2.8D • AF Micro ED 70–180 mm f/4.5–5.6D
Cu următoarele obiective, asistarea AF nu este disponibilă la valori sub 1 m (3 ft. 3 in.):
• AF-S DX ED 55–200 mm f/4–5.6G
Cu următoarele obiective, asistarea AF nu este disponibilă la valori sub 1.5m (4ft. 11in.):
• AF-S VR ED 70–200 mm f/2.8G • AF-S ED 80–200 mm f/2.8D
• AF ED 80–200 mm f/2.8D

Cu următoarele obiective, asistarea AF nu este disponibilă la valori sub 2.5 m (8 ft. 2 in.):
• AF VR ED 80–400 mm f/4.5–5.6D
Asistarea AF nu este disponibilă la obiectivul AF-S VR ED 200–400 mm f/4G.

Utilizarea continuă a lămpii de asistare AF


După utilizarea la câteva expuneri a lămpii de asistare AF, acesta se poate opri brusc
pentru a proteja lampa. Lampa poate fi utilizată din nou după o scurtă pauză. Reţineţi
faptul că lampa se poate încălzi la utilizare continuă.
a9—AF Assist ( 152)
Această opţiune poate fi folosită la oprirea lămpii de asistare AF.
58 www.nikon.ro
În condiţiile descrise mai sus, bliţurile opţionale SB-800 şi SB-600 şi unitatea de
comandă fără fir a bliţului SU-800 vor furniza iluminare activă AF pentru
următoarele arii de focalizare:
Lungime focală obiectiv AF Cadru normal (11 arii) Cadru larg (7 arii)
23–34 mm

35–70 mm

71–105 mm

La celelalte bliţuri, se va utiliza lampa de asistare AF a aparatului foto.

Obţinerea rezultatelor bune prin autofocalizare


Autofocalizarea nu se realizează bine în condiţiile de mai jos. Dacă aparatul nu se
poate focaliza utilizând autofocalizarea ,se foloseşte focalizarea manuală ( 60) sau
fixarea focalizării( 56) pentru a focaliza un alt subiect la aceeaşi distanţă după
care se recompune fotografia.
Există un contrast Aria de focalizare
foarte mic între conţine obiecte la
subiect şi fundal. distanţe diferite de
aparatul foto

Exemplu: subiectul are aceeaşi culoare cu Exemplu: subiectul este într-o


fundalul. cuşcă.
Subiectul este Aria de focalizare
dominat de forme conţine zone cu
geometrice regulate. iluminare diferită

Exemplu: un rând de ferestre dintr-un bloc. Exemplu:subiectul este pe jumătate în umbră.


Subiectul apare mai Subiectul conţine foarte
mic decât aria de multe detalii.
focalizare.

Exemplu:aria de focalizare conţine Exemplu: un câmp de flori sau alţi subiecţi la care
subiectul aproape şi clădiri în depărtare. variaţia de iluminare este mică sau lipseşte.

www.nikon.ro 59
Focalizarea manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele
care nu suportă focalizare automată (obiective non-AF
Nikkor) sau atunci când prin focalizarea automată nu
obţinem rezultatul dorit ( 59). Pentru focalizare manuală,
setaţi selectorul modului focus în poziţia M şi ajustaţi inelul
de focalizare a obiectivului până când imaginea afişată în
ecranul vizorului este focalizată. Fotografiile pot fi realizate
oricând, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.
The Electronic Range Finder

Dacă obiectivul are o diafragmă de f/5.6 sau mai mică,


indicatorul de focalizare al vizorului poate fi utilizat
pentru a confirma dacă porţiunea din subiect din aria
de focalizare selectată este sau nu focalizată. După
poziţionarea subiectului în aria activă de focalizare, apăsaţi
pe jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de
focalizare a obiectivului până la afişarea indicatorului
focalizat (●).

Poziţia planului focal


Pentru a determina distanţa dintre subiect şi aparatul foto,
realizaţi măsurarea de la marcajul planului focal situat pe corpul
aparatului. Distanţa dintre flanşa de montare a obiectivului şi
planul focal este de 46.5 mm (1.83 in.).

A-M Selecţie/Autofocalizare cu prioritate manuală


În cazul utilizării obiectivelor care permit selecţia A-M , selectaţi M pentru focalizare manuală. Pentru
obiectivele care suportă M/A (autofocalizare cu prioritate manuală), focalizarea poate fi reglată
manual prin setarea obiectivelor pe M sau M/A. Vezi documentaţia furnizată pentru obiective.
60 www.nikon.ro
Expunere
Exponometru
Exponometrul determină modul în care aparatul foto reglează expunerea:

Metodă Descriere
Senzorul de 1,005-pixeli RGB reglează expunerea bazată pe o varietate de informaţii din toate ariile
cadrului. Cu ajutorul obiectivelor tip G sau D, aparatul utilizează expunere matricială color II 3D
pentru rezultate naturale, chiar şi în cazul în care cadrul este dominat de culori deschise (alb sau
3D Color galben) sau închise (negru sau verde închis). În cazul obiectivelor non-CPU aparatul nu ia în
matrix II considerare informaţiile 3D. În locul lor aparatul utilizează expunere matricială color II.
/ Color
Expunerea matricială este disponibilă, când distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivelor
matrix II/ sunt specificate în meniul shooting (fotografiere) în opţiunea Non-CPU Lens Data ( 93;
Color aparatul utilizează expunere preponderent centrală, dacă nu este specificată distanţa focală sau
matrix diafragma). Cu expunere matricială nu putem obţine rezultatele dorite în cazul utilizării funcţiei de
blocare AE ( 70) sau de compensare a expunerii ( 72) dar în majoritatea cazurilor este indicat
utilizarea lor.
Aparatul efectuează fotometria în cardul complet, dar mare atenţie este acordată ariei cu un diametru
de 8 mm în centrul cadrului care, în vizorul optic se vede în forma unui cerc cu un diametru de 8 mm.
Center- Este metoda de fotometrie clasică în cazul fotografiilor tip portret; este recomandată la utilizarea
weighted filtrelor cu factori de expunere (factor filtru) de peste 1 × . ( 181).*
Aparatul realizează fotometrie într-un cerc cu un diametru de 3 mm (cca. 2.0% din cadru). Cercul
este focalizat în centrul ariei de focalizare curent (în cazul AF dinamic în grup este focalizat în
centrul ariei de focalizare a grupului; 54), astfel este posibilă fotometria subiectelor din afara
ariei de focalizare
Spot (în cazul în care se utilizează obiectiv non-CPU sau dacă este valabilă opţiunea câmp-AF dinamic
cu prioritatea subiectului cel mai apropiat, aparatul va realiza fotometrie în aria de focalizare
centrală). Cu această metodă ne putem asigura că subiectul va fi corect focalizat, chiar şi în cazu
fundalului mai deschis sau închis.*

* În cazul utilizării obiectivelor non-CPU, se asigură fotometrie şi mai precisă, dacă în


meniul Non-CPU Lens Data specificaţi distanţa focală şi diafragma maximă ( 93).

Înainte de fotografiere mutaţi selectorul fotometrului


şi alegeţi o metodă potrivită compoziţiei şi a condiţiei
de lumină, verificaţi alegerea în vizorul optic.

b6—Center Weight ( Central ponderat) ( 155)


Această opţiune determină mărimea ariei care va fi luată în considerare în cea mai mare măsură în
timpul expunerii preponderent centrală.

b7—Fine Tune Exposure (Reglarea fină a expunerii) ( 156)


Pentru fiecare metodă de expunere se poate realiza reglarea fină a expunerii optime (luaţi în
considerare că icoana compensării expunerii nu este afişată în timpul reglării fine a expunerii).
www.nikon.ro 61
Modul de expunere
Modul de expunere determină modul în care aparatul reglează viteza de
obturator şi a diafragmei în timpul ajustării expunerii. Patru moduri sunt
disponibile: program automat (P), prioritate de timp de expunere automată (S),
prioritate de diafragmă automată (A) şi manual (M).

Pre-vizualizare câmp de profunzime


Pentru a pre-vizualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul pre-vizualizare câmp de profunzime. Obiectivul se va
poziţiona la valoarea diafragmei selectate de aparat (în modul P şi
S) sau la valoarea selectată de către utilizator (în modul A şi M),
astfel este posibilă pre-vizualizarea câmpului de profunzime în
vizorul optic (în cazul utilizării bliţului încorporat şi a bliţurilor
suplimentare SB-800, SB-600 şi SB-R200 se poate realiza o
probă.)
CPU Lenses (Obiective CPU)
Când folosiţi un obiect CPU echipat cu un inel de diafragmă, reglaţi inelul de diafragmă la cea mai mică
valoare (cea mai mare valoare f-). În cazul altor setări, obturatorul devine dezactivat şi apare FE E pe
panoul de control şi în vizor. Obiectivele tip G nu sunt echipate cu inel de diafragmă.

b1—ISO Auto ( 152)


În cazul în care în meniul Custom Setting b1 este selectată opţiunea (ISO Auto), aparatul va modifica
automat sensibilitatea ISO între valoarea ISO 100 şi o valoare maximă selectată de către utilizator
pentru asigurarea expunerii şi a capacităţii de bliţ optim. În modurile de expunere P şi A, aparatul
ajustează sensibiliatea ISO atunci, când timpul de expunere optim al obturatorului trebuie să fie mai
mare de 1/8000 S sau mai mică de o valoare specificată. În caz contrar, aparatul ajustează sensibilitatea
ISO atunci, când aceasta depăşeşte limitele sistemului de expunere ale aparatului (modul S) sau în
cazul în care nu se poate obţine expunere optimă la viteza de obturator şi a diafragmei selectate de
către utilizator (modul M).
e4—Modeling Flash ( 166)
Dacă în meniul Custom Setting e4 opţiunea (Modeling Flash) este poziţionată pe OFF, cu bliţul
încorporat şi cu bliţurile suplimentare Nikon SB-800, SB-600 şi SB-R200 nu se poate realiza o probă
atunci când butonul de previzualizare a adâncimii este apăsat.
62 www.nikon.ro
P: Program automat
În acest mod aparatul ajustează automat viteza de obturator şi diafragma bazându-se pe
un program încorporat ( 195), astfel asigurând expunere optimă în majoritatea
cazurilor. Acest mod este recomandat pentru realizarea fotografiilor rapide şi în alte
cazuri, în care doriţi ca aparatul să determine viteza de obturator şi diafragma. Ajustările
aparatului pot fi modificate folosind un program flexibil, compensare de expunere ( 72)
şi bracketing de expunere automat ( 73). Programul automat este disponibil doar cu
obiective CPU. Realizarea fotografiilor cu programul automat:

1 Apăsaţi butonul şi mutaţi discul de


selectare al modului de operare până când în
vizor şi pe panoul de control apare P.

2 Centraţi subiectul în ţinta de focalizare şi realizaţi fotografia.

Program Flexibil
În modul P pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de obturator şi ale
diafragmei prin rotirea discului de selectare al modului de operare
(“program flexibil”). Fiecare combinaţie asigură expunere asemănătoare.
În timp ce programul flexibil este activ, pe panoul de control, lângă
indicatorul modului de expunere apare un asterisc (“*”). Pentru resetarea
vitezei de obturator şi a diafragmei predefinite, mutaţi discul de selectare
al modului de operare până când indicatorul dispare. Setările predefinite
pot fi de asemenea restabilite prin închiderea aparatului foto, selectând un
alt mod de expunere, resetând prin apăsarea a două butoane
( 97) sau selectând o altă setare din meniul Custom Setting b3 (EV
Step; 154).

Non-CPU Lenses (Obiective non-CPU)


În cazul în care aparatul este echipat cu un obiectiv non-CPU, acesta selectează automat modul A (prioritate de
diafragmă automată). Pe panoul de control apare indicatorul (P), iar în vizor se afişează A. Pentru mai multe detalii
vezi capitolul “Prioritate de diafragmă automată. ( 66).

Avertizare expunere
În cazul în care limitele sistemului de expunere sunt depăşite, una din următoarele indicatoare vor fi
afişate pe panoul de control şi în vizor:
Indicator Descriere
Subiect prea luminat. Utilizaţi filtru ND sau o sensibilitate ISO mai scăzută ( 33).
Subiect prea întunecat. Folosiţi bliţ sau măriţi sensibilitatea ISO ( 33).
www.nikon.ro 63
S: Prioritate de diafragmă automată
În acest mod utilizatorul alege viteza de obturator în timp ce aparatul
selectează automat diafragma care va asigura expunerea optimă. Viteza de
1
obturator poate fi ajustată între 30 s şi /8000 s. Folosiţi viteze de obturator mai
scăzute pentru a accentua imaginile în mişcare prin ştergerea obiectelor în
mişcare şi viteze de obturare mai mari pentru a accentua un moment special.
Prioritatea de diafragmă automată este disponibilă cu obiective CPU.
Realizarea fotografiilor în prioritate de diafragmă:

1 Apăsaţi butonul şi mutaţi discul de


selectare al modului de operare până când în
vizor şi pe panoul de control apare S.

2 Mutaţi discul de selectare al modului de operare


pentru a selecta viteza de obturator dorită.

3 Centraţi subiectul în ţinta de focalizare şi realizaţi fotografia.

64 www.nikon.ro
Obiective non-CPU
În cazul în care aparatul este echipat cu un obiectiv non-CPU, acesta selectează automat modul A
(prioritate de diafragmă automată). Pe panoul de control apare indicatorul (S), iar în vizor se afişează
A.

Trecere de la Modul M la Modul S


Dacă în modul M selectaţi bulb şi apoi selectaţi modul S fără modificarea vitezei de obturator, va apărea indicatorul
vitezei de obturator, iar obturatorul nu poate fi declanşat. Mutaţi discul de selectare al modului de operare pentru a
selecta o altă viteză de obturator înainte de fotografiere.

Exposure Warning (Avertizare de expunere)


În cazul în care aparatul nu poate obţine expunerea corectă la viteza de obturator selectată, afişajul expunerii
electronice analogice ( 69) în vizor va arăta cantitatea sub- şi supraexpunerii şi una din următoarele indicatoare
va apărea pe panoul de control şi în vizor:
Indicator Descriere
Subiect prea luminos. Alegeţi o viteză de obturator mai mare sau o sensibilitate ISO mai scăzută
( 33) sau utilizaţi un filtru ND.
Subiect prea întunecat. Alegeţi o viteză de obturator mai mică sau o sensibilitate ISO mai mare ( 33), respectiv bliţ.

Long Exp. NR ( 131)


Pentru reducerea zgomotului la viteză de obturator redusă, selectaţi On din meniul shooting,
opţiunea Long Exp. NR. Înainte de a efectua expunerea lungă, asiguraţi-vă că bateria este complet
încărcată.
b3—EV Step ( 154)
Această opţiune determină dacă schimbările în viteza de obturator şi diafragmă sunt realizate în paşi
echivalenţi de 1/3 EV (setarea predefinită), 1/2 EV, or 1 EV.
f5—Command Dials >Change Main/Sub ( 170)
Această opţiune se utilizează pentru a schimba rolul discurilor de comandă, astfel discul de
subcomandă controlează viteza de obturare, în timp ce discul de selectare al modului de operare
controlează diafragma.

www.nikon.ro 65
A: Prioritate de diafragmă automată
În acest mod utilizatorul alege diafragma în timp ce aparatul selectează automat
viteza de obturare care va asigura expunerea optimă. Diafragmele mici (valori
mari de f) măresc adâncimea, astfel subiectul şi fundalul apar clare.
Diafragmele mari (valori mici de f) şterg detaliile fundalului, mai multă lumină
intră în aparat, mărind astfel capacitatea bliţului iar fotografiile devin puţin mai
sensibile la efectul de şters.
Realizarea fotografiilor cu prioritate de diafragmă:

1 Apăsaţi butonul şi mutaţi discul de selectare al


modului de operare până când în vizor şi pe panoul
de control apare A.

2 Mutaţi discul de subcomandă pentru a alege


diafragma dorită.

3 Centraţi subiectul în ţinta de focalizare şi realizaţi fotografia.

66 www.nikon.ro
Obiective Non-CPU
În cazul în care diafragma maximă a obiectivului a fost specificată folosind opţiunea Non-CPU Lens
Data din meniul shooting ( 93) când aparatul a fost echipat cu un obiectiv non-CPU, numărul
curent de f va fi afişat în vizor şi pe panoul de control, rotunjit la
pasul complet următor. În caz contrar afişajul diafragmei va arăta
doar numărul paşilor( , diafragma maximă afişată ca ),
iar numărul f trebuie citit de pe inelul de diafragmă.

Avertizare de expunere
În cazul în care aparatul nu poate obţine expunerea corectă la diafragma selectată, afişajul expunerii
electronice analogice ( 69) în vizor va arăta cantitatea sub- şi supraexpunerii şi una din
următoarele indicatoare va apărea pe panoul de control şi în vizor:

Indicator Descriere
Subiect prea luminos. Alegeţi o diafragmă mică (valori mari de f) sau o sensibilitate ISO mai
mică ( 33) sau folosiţi filtru ND.
Subiect prea întunecat. Alegeţi o diafragmă mai mare (valori mici de f) sau o sensibilitate ISO
mai mare ( 33), sau utilizaţi un bliţ suplimentar.

b3—EV Step ( 154)


Această opţiune determină dacă schimbările în viteza de obturator şi diafragmă sunt realizate în paşi
echivalenţi cu 1/3 EV (setare predefinită), 1/2 EV sau 1 EV.
f5—Command Dials ( 170) (Discuri de comandă)
Opţiunea Command Dials > Change Main/Sub şi Command Dials > Aperture Setting controlează
dacă valoarea diafragmei este specificată cu discul de selectare al modului de operare, pe discul de
subcomandă sau pe inelul de diafragmă. Indiferent de setarea aleasă, discul de subcomandă utilizat
este întotdeauna în cazul obiectivelor tip G, iar inelul de diafragmă în cazul obiectivelor non-CPU.

www.nikon.ro 67
M: Expunere manuală
În modul de expunere manual utilizatorul alege viteza de obturator şi diafragma. Viteza de
1
obturator poate fi ajustată între 30 s şi /8000 s, respectiv obturatorul poate fi ţinut deschis
pentru un timp nedefinit pentru expuneri lungi (bulb). Diafragma poate fi setată la valorile
minime şi maxime permise de obiectiv. Folosind afişajul expunerii electronice analogice în
vizor, utilizatorul poate ajusta expunerea în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de tema
acesteia.
Realizarea fotografiilor în modul de expunere manuală:

Apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de selectare al


1
modului de operare până când pe panoul de control şi în
vizor apare M.

Învârtiţi discul de selectare al modului de operare


2
pentru alegerea vitezei de obturator, şi discul de subcomandă
pentru setarea diafragmei. Verificaţi expunerea pe afişajul
expunerii electronice analgogice(vezi în dreapta), ajustaţi în
continuare viteza de obturator şi diafragma până când obţineţi
expunerea dorită.

Centraţi subiectul în ţinta de focalizare şi realizaţi fotografia.


3

La viteza de obturare , obturatorul rămâne deschis în timp ce butonul de declanşare este


apăsat. Nikon recomandă folosirea unui acumulator complet încărcat EN-EL3e sau a unui
adaptor AC EH-6 opţional pentru a preveni pierderea de energie în timp ce obturatorul este
deschis. În cazul în care acumulatorul se descarcă în timpul fotografierii, aparatul foto va salva
fotografia pe cardul de memorie şi se va închide automat.
68 www.nikon.ro
Afişaj expunere electronică analogică
Dacă viteza de obturator diferă de , afişajul expunerii electronice analogice arată pe panoul de
control şi în vizor dacă fotografia este subexponată sau supraexponată la setările curente. În funcţie de
opţiunea aleasă în meniul Custom Setting b3 (EV Step), valoarea subexponării sau supaexponării este afişată
în paşi de 1/3 EV, 1/2EV sau 1 EV. În cazul în care limitele sistemului de expunere sunt depăşite, una din
următoarele indicatoare va apărea:
“EV step” setat la “1/3 pas” “EV step” setat la “1/2 pas “EV step” setat la “1 step”
Panou de control Vizor Panou de control Vizor Panou de control Vizor
Expunere optimală

Subexpus cu 1/3 EV Subexpus cu ½ EV Subexpus cu 1EV

Supraexpus cu peste 3 EV *

* La 1/3 EV, apare în vizor când supraexpunerea depăşeşte 2 EV.

Obiective AF Micro Nikkor


În cazul în care utilizaţi un fotometru extern, raportul de expunere trebuie luat în considerare doar în
cazul în care inelul de diafragmă este folosit la setarea diafragmei.
Obiective Non-CPU
În cazul în care diafragma maximă a obiectivului a fost specificată folosind opţiunea Non-CPU lens
data din meniul shooting (fotografiere) ( 93), când aparatul este echipat cu un obiectiv non-CPU,
numărul curent de f va fi afişat în vizor şi pe panoul de comandă
rotunjit la pasul complet următor. În caz contrar afişajul diafragmei
va arăta doar numărul paşilor ( , diafragma maximă afişată ca
), iar numărul f/- trebuie citit de pe inelul de diafragmă.
Long Exp. NR ( 131)
Pentru reducerea zgomotului la viteză de obturator redusă, selectaţi On din meniul shooting,
opţiunea Long Exp. NR.

b3—EV Step ( 154)


Această opţiune determină dacă schimbările în viteza de obturator şi diafragmă sunt realizate în paşi
echivalenţi cu 1/3 EV (setarea predefinită), 1/2 EV, or 1 EV.
f5—Command Dials ( 170)
Opţiunea Command Dials > Change Main/Sub şi Command Dials > Aperture Setting controlează
dacă valoarea diafragmei este specificată cu discul de selectare al modului de operare, cu discul de
subcomandă sau cu inelul de diafragmă. Indiferent de setarea aleasă, discul de subcomandă este
utilizat întotdeauna în cazul obiectivelor tip G, iar inelul de diafragmă în cazul obiectivelor non-CPU.

www.nikon.ro 69
Funcţia de blocare AE (expunere automată)
În cazul în care utilizaţi expunere prepondent centrală, aparatul determină expunerea pe
baza ariei centrale a cadrului. În cazul similar utilizării expunerii spot, expunerea este
determinată de condiţiile de iluminare a ariei de focalizare selectată. Dacă subiectul nu se
află în aria de focalizare în timpul fotografierii, expunerea va fi determinată de condiţiile de
iluminare a fundalului, astfel subiectul poate fi supraexponat sau subexponat. Pentru a
preveni acest lucru, utilizaţi funcţia de blocare AE:

1 Selectaţi modul de expunere P, S sau A şi alegeţi expunerea

preponderent centrală sau expunerea spot (memorarea expunerii nu


este activată în modul M). În cazul în care utilizaţi expunere
preponderat centrală, selectaţi aria de focalizare centrală cu ajutorul
discului de selectare multifuncţional ( 53).

2 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. După care, apăsaţi

butonul AE-L/AF-L pentru memorarea expunerii (focalizaţi, cu excepţia modului de focalizare manual).
Verificaţi dacă în vizor apare indicatorul de focalizare (●).

În timp ce memorarea expunerii este activă, în vizor apare indicatorul AE-L.

3 Ţineţi apăsat butonul AE-L/AF-L, compuneţi


fotografia din nou şi apăsaţi butonul de declanşare.

70 www.nikon.ro
Ajustarea vitezei de obturator şi a diafragmei
În timp ce memorarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi modificate fără
schimbarea valorii de expunere:
Mod de expunere Setări
Programat automat Viteza de obturator şi diafragmă (program flexibil; 63)
Prioritate de obturator Viteza de obturator
Prioritate de diafragmă Diafragmă
Valorile noi pot fi verificate în vizor sau pe panoul de control. Luaţi în considerare faptul că
metoda de expunere nu poate fi schimbată în timp ce memorarea expunerii este activă
(modificările de expunere se activează după ce memorarea de expunere este dezactivată).

Aria expunerii
În cazul expunerii spot, expunerea va fi memorată la valoarea măsurată în cercul aflat din mijlocul
ariei de focalizare cu un diametru de 3-mm. În cazul expunerii preponderent centrală, expunerea va
fi memorată la valoarea măsurată în cercul aflat din mijlocul vizorului cu un diametru de 8 mm.
c1—AE Lock ( 156)
Dacă aţi selectat butonul +Release Button pentru opţiunea AE Lock (Funcţia de blocare AE),
expunerea va fi memorată când butonul de declanşare este pe jumătate apăsat.

c2—AE-L/AF-L ( 156)
În funcţie de opţiunea aleasă, butonul AE-L/AF-L memorează focalizarea şi expunerea (setare
predefinită), doar focalizarea sau doar expunerea. Opţiunile pentru memorarea expunerii sunt
disponibile doar până când butonul AE-L/AF-L este apăsat pentru a doua oară, sau până când
butonul de declanşare este apăsat, respectiv până când fotometrul se dezactivează .
www.nikon.ro 71
Compensarea expunerii
Din cauza anumitor subiecte compuse doar atunci puteţi obţine rezultatele dorite, dacă cu
ajutorul compensării expunerii modificaţi valorile recomandate de aparatul foto. Ca
principiu de bază se poate spune că compensarea pozitivă este necesară în cazul în care
subiectul principal este mai închis, decât fundalul. În caz contrar, trebuie să utilizaţi valori
negative.

1 Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de selectare al


modului de operare şi verificaţi compensarea expunerii în
vizor sau pe panoul de control (în vizor valorile pozitive sunt
afişate în forma icoanei , iar valorile negative sunt afişate
în forma icoanei ). Compensarea expunerii poate fi
setată între valorile –5 EV (supexpunere) şi +5 EV
(supraexpunere) în paşi de 1/3 EV. ±0 EV ( button pressed)
În cazul în care valoarea nu este de ±0, atunci pe afişajul
expunerii electronice analogice va apărea valoarea 0, în –0.3 EV
vizor şi pe panoul de control apare icoana după ce aţi
+2.0 EV
eliberat butonul . Valoarea curentă a compensării
expunerii poate fi verificată pe afişajul expunerii electronice
analogice sau prin apăsarea butonului .

2 Centraţi subiectul în aria de focalizare şi realizaţi fotografia.

Pentru resetarea expunerii normale setaţi compensarea expunerii la valoarea de ±0 sau


apăsaţi două butoane ( 97). Compensarea expunerii nu poate fi resetată prin
închiderea aparatului foto.

b4—Exp Comp/Fine Tune ( 154)


Cu această opţiune puteţi modifica paşii compensării expunerii la 1/2 sau1EV.
b5—Exposure Comp. ( 155)
După caz, compensarea expunerii poate fi setată fără apăsarea butonului .
72 www.nikon.ro
Bracketingul expunerii şi al bliţului
În cazul utilizării bracketingului expunerii, aparatul modifică compensarea expunerii la
fiecare fotografie, iar în timpul bracketingului al bliţului, aparatul modifică puterea bliţului
(doar în modul de bliţ TTL, respectiv cu prioritate de diafragmă cu bliţ opţional SB-800).
La fiecare apăsare a butonului de declanşare se realizează doar un singur cadru, astfel
pentru crearea unei serii este necesară realizarea a mai multor fotografii(cel mult 9).
Bracketingul expunerii şi bracketingul al bliţului este recomandat în cazurile în care este
dificilă setarea expunerii şi nu aveţi timp suficient pentru verificarea rezultatelor şi pentru
ajustarea setărilor.

1 Selectaţi tipul bracketingului din meniul Cus tom Set ting e5


(Auto BKT Set; 166). Alegeţi AE & Flash pentru
modificarea expunerii şi a puterii bliţului (setare
predefinită), respectiv AE Only pentru modificarea
expunerii sau Flash Only pentru modificarea puterii bliţului.

2 Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de selectare al modului


de operare pentru selectarea numărului de fotografii
realizabile în bracketing ( 198 – 199). În cazul în care
selectaţi o valoare diferită de 0, atunci pe afişaj apare
icoana BKT şi indicatorul bracketingului, iar pe panoul de
control şi în vizor apare icoana .

3 Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de subcomandă

pentru a alege paşii expunerii. ( 198 – 199).

Programe de bracketing
Vezi lista programelor de bracketingul expunerii şi bracketingul al bliţului din Anexă.
e8—Auto BKT Selection ( 167)
Puteţi folosi şi discul de selectare al modului de operare pentru pornirea sau oprirea bracketingului,
respectiv discul de subcomandă pentru a selecta numărul fotografiilor şi pasul expunerii.
www.nikon.ro 73
4 Centraţi subiectul în aria de focalizare şi realizaţi fotografia. Aparatul va modifica expunerea
şi/sau puterea bliţului la fiecare apăsare a butonului de declanşare în funcţie de programul de
bracketing selectat. Modificările expunerii se adaugă la cele realizate cu compensarea
expunerii ( 72), astfel puteţi obţine o compensare de expunere mai mare de 5 EV.

În timpul bracketingului pe panoul de control apare un indicator al procesului de bracketing.


După fiecare fotografie, un segment va dispărea de pe panoul de control.

Pentru anularea bracketingului apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de selectare al


modului de operare până când numărul fotografiilor din bracketing se resetează şi
dispare de pe panoul de control. La următoarea activare a programului bracketing
vor fi afişate valorile setate la ultimul bracketing. Bracketingul poate fi anulat şi prin
apăsarea a două butoane ( 97), deşi în acest caz programul bracketing nu va fi
reactivat la următoarea activare a bracketingului. Selectaţi opţiunea WB
Bracketing din meniul Custom Setting e5, astfel puteţi anula programul curent de
bracketing.

74 www.nikon.ro
Bracketingul expunerii
Aparatul modifică expunerea prin schimbarea vitezei de obturator şi a diafragmei (programat automat),
a diafragmei (prioritate de obturator automat), sau viteza de obturator (prioritate de diafragmă automată,
mod de expunere manual). Dacă selectaţi opţiunea On din meniul Custom Setting b1 (ISO Auto),
aparatul va modifica automat sensibiliatea ISO pentru o expunere optimă în cazul în care limitele
sistemului de expunere sunt depăşite. În cazul în care din meniul Custom Setting e5 (Auto BKT Set)
aţi selectat opţiunea AE Only sau AE & Flash, respectiv On este selectat în meniul Custom Setting b1
(ISO Auto), aparatul va modifica sensibilitatea ISO fără de a schimba viteza de obturator sau
diafragma, indiferent de setările alese din meniul Custom Setting e6 (vezi mai jos).

Modul shooting (fotografiere)


În modul Un Singur Cadru şi Declanşare Automată, se va realiza doar o singură fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de declanşare. În modul de viteză scăzută continuă şi în modul de
viteză mărită continuă fotografierea se opreşte după ce numărul fotografiilor specificate în programul
de bracketing au fost realizate. Fotografierea se porneşte din nou prin apăsarea butonului de
declanşare.
Continuarea bracketingului expunerii şi a bliţului
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate,
fotografierea se poate continua de la următoarea fotografie din serie după ce cardul de memorie a
fost înlocuit sau au fost şterse câteva fotografii pentru a face loc pe cardul de memorie. În cazul în
care aparatul este închis înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate, bracketingul se poate
continua de la următoarea fotografie din serie după deschiderea aparatului foto.
e6—Manual Mode Bkting ( 167) (Bracketing manual)
Această opţiune determină modul în care aparatul va realiza bracketingul expunerii sau bracketingul
bliţului în modul de expunere manuală. Bracketingul poate fi realizat prin modificarea puterii bliţului
împreună cu viteza de obturator şi/sau diafragmă, respectiv doar prin modificarea puterii bliţului.
e7—Auto BKT Order ( 167)
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi modifica ordinea bracketingului.

www.nikon.ro
75
Fotografiere cu bliţ
Utilizarea bliţului încorporat

Aparatul D200 este echipat cu un bliţ Guide Number de 12/39 tip (ISO 100,
m/ft) care poate fi utilizat atât în cazul în care iluminarea nu este adecvată, dar
şi la atenuarea umbrelor sau dacă doriţi să iluminaţi mai tare subiectul în lumină
slabă, respectiv dacă doriţi să asiguraţi o strălucire suplimentară ochilor
subiectului.
Bliţul incorporat este compatibil cu următoarele tipuri de control pentru bliţ:
Protocol i-TTL cu lumină de umplere pentru aparat foto reflex digital: Bliţul emite o serie de preflash-
uri aproape invizibile imediat înainte de declanşarea bliţului. Preflash-urile reflectate de pe obiecte din
cadru sunt sesizate de un sensor RGB de 1,005-pixeli şi sunt analizate împreună cu informaţiile din
sistemul de expunere pentru a ajusta capacitatea bliţului pentru a asigura o balanţă naturală între subiectul
principal şi iluminarea fundală. La folosirea obiectivelor de tip G sau D, la calcularea puterii bliţului distance
se iau în considerare şi informaţiile de distanţă. Precizia de calculare poate fi mărită în cazul obiectivelor
non-CPU prin furnizarea datelor obiectivului (distanţă focală şi diafragma maximă, 93–95). În cazul
utilizării expunerii spot această funcţie nu este disponibilă.

Bliţ standard i-TTL pentru aparat foto reflex digital: Aparatul ajustează capacitatea bliţului astfel încât
subiectul să fie într-o iluminare corespunzătoare; strălucirea fundalului nu este luată în considerare.
Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal este accentuat pe seama detaliilor de fundal sau
atunci, când este utilizată compensarea de expunere. Bliţul standard i-TTL pentru aparatul foto reflex
digital este activat automat în cazul în care este selectat expunerea spot.

Sensibilitatea ISO
Protocolul i-TTL se poate ajusta pentru sensibilităţi ISO între 100 şi 1600. În cazul sensibilităţii ISO de
pe 1600 este posibil ca puterea bliţului să nu fie ajustată în mod corespunzător. Dacă în meniul
Custom Setting b1 (ISO Auto; 152) aţi selectat On, sensibilitatea ISO va fi ajustată automat pentru
a asigura puterea optimă a bliţului. Din această cauză este posibil ca subiectele apropiate să fie
subexpuse în fotografiile realizate ziua cu bliţ la o viteză de obturator mică sau realizate în fundal
strălucitor. În aceste cazuri alegeţi un mod de bliţ diferit de slow sync sau selectaţi modul A sau M şi
alegeţi o diafragmă mai mare.
Utilizarea bliţului încorporat
Dacă bliţul încorporat este utilizat în modul de fotografiere continuu, se poate realiza doar o singură
fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
Reducerea vibraţiei (disponibil cu obiective VR) nu se activează dacă butonul de declanşare este
apăsat pe jumătate în timp ce bliţul încorporat se reîncarcă.
După ce bliţul încorporat a fost utilizat pentru mai multe fotografii consecutive, acesta ar putea să se
închidă brusc pentru protejarea lui. Bliţul încorporat poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
Aria de bliţ
Aria de bliţ a bliţului încorporat acoperă un câmp vizual corespunzător unui obiectiv de 18 mm. În
cazul unor obiective sau diafragme este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect (
76 201).
www.nikon.ro
Modul sincronizare bliţ
Aparatul foto este compatibil cu următoarele moduri de sincronizare bliţ:
Mod sincronizare bliţ Descriere
Recomandat pt. majoritatea cazurilor. În modul program automat şi
prioritate de diafragmă automată viteza de obturator va fi automat setată
1 1 1 1
Sincronizare perdea
între /60 şi /250 s (de la /60 la /8000 s în cazul utilizării bliţului opţional
frontală cu sincronizare mărită Auto FP; 160).
Pentru reducerea fenomenului de “ochi roşii”, bliţul iluminează cu o
secundă înainte de iluminarea principală. Pupilele subiectului se
Reducere “ochi roşii” contractează, astfel reducând efectul “ochi roşii” cauzat de bliţ.
Combină reducerea “ochi roţii” cu sincronizare lentă. Acest mod este
disponibil doar în modul program automat şi prioritate de diafragmă
Reducere “ochi roşii” cu automată. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni
sincronizare lentă efectul şters cauzat de vibraţia aparatului foto.
Bliţul este combinat cu viteze de cel puţin 30 secunde, astfel se poate
realiza fotografierea subiectului şi al fundalului seara sau în lumină
slabă. Acest mod este disponibil doar în modul program automat şi
Sincronizare prioritate de diafragmă automată. Este recomandat utilizarea unui trepied
lentă pentru a preveni efectul şters cauzat de vibraţia aparatului foto.
În modul de prioritate de timp de expunere sau în modul de expunere
manuală, bliţul se declanşează înaintea închiderii obturatorului, creând
astfel un val de lumină în spatele obiectelor în mişcare. În modul program
automat şi prioritate de diafragmă automată, este utilizată sincronizarea
lentă pe perdeaua posterioară pentru fixarea subiectului şi al fundalului.
Sincronizare perdea
Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul şters
posterioară cauzat de vibraţia aparatului foto.

Reducerea efectului “ochi roşii”


Sunt obiective care acoperă lampa pentru reducerea efectului de „ochi roşii”, astfel previn reducerea
efectului de „ochi roşii”.
Sisteme de bliţ de studio
Sincronizarea pe perdeaua posterioară nu poate fi utilizată cu sisteme de bliţ de studio, pentru că nu
poate fi obţinută sincronizarea corectă.

Obiective compatibile
Vezi Anexa pentru informaţii despre obiective care pot fi utilizate cu bliţuri încorporate.
e3—Built-in Flash (Bliţ încorporat) ( 161)
Modul bliţului poate fi selectat din modul TTL, Manual (manual), Repeating Flash (bliţ repetat) şi
Commander mode (mod de comandă). În modul Manual în cazul utilizării bliţului la putere maximă,
bliţul încorporat are un Guide Number de 13/42 (ISO 100, m/ft). În modul Repeating Flash, bliţul
ilumină în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis. Puterea bliţului, numărul de declanşări şi
intervalul de timp între declanşări pot fi selectate din meniu. Modul Commander mode poate fi
utilizat pentru fotografiere cu bliţ fără cablu cu bliţuri opţionale tip SB-800, SB-600 sau SB-R200.
www.nikon.ro
77
Utilizarea bliţului încorporat
Pentru utilizarea bliţului încorporat:

1 Alegeţi un mod de expunere ( 61). Selectaţi expunere

matricială sau expunere preponderant centrală pentru


activarea protocolului i- TTL cu lumină de umplere pentru
aparat foto reflex digital. Protocolul standard i-TTL este
activat automat în cazul în care este selectat expunerea spot.

2 Apăsaţi butonul de deschidere al bliţului. Bliţul încorporat va


începe încărcarea. La încărcarea completă a bliţului se va
ilumina indicatorul de pregătire al bliţului.

3 Apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de selectare al modului

de operare până când se afişează icoana sincronizării dorite


pe panoul de control.
Sincronizare perdea Reducere efect
frontală „ochi roşii”

Sincr. Reducere
perdea Sincr. “ochi roşii”+
posterioară3 lentă2 sincr. lentă
1

1 Disponibil doar în modurile de expunere P şi A. În


modurile S şi M, (reducere de “ochi roşii”) este
selectat la apăsarea butonului .
2 În modurile de expunere P şi A, va fi setat modul de
sincronizare al bliţului (sincronizare lentă perdea
posterioară) la apăsarea butonului .
3 Disponibil doar în modurile de expunere P şi A. În
modurile S şi M va fi selectat modul (sincronizare
perdea frontală) la apăsarea butonului .

Când nu utilizaţi bliţul


Pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului, în cazul în care nu utilizaţi bliţul, repuneţi
acesta în poziţia închis prin apăsarea uşoară a bliţului în jos până la declic.
78 www.nikon.ro
4 Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare şi verificaţi expunerea (viteza de obturator şi

diafragma). Vitezele de obturator şi diafragmele disponibile la ridicarea bliţului încorporat se


află în lista de mai jos.
Mod de expunere Viteză de obturator Diafragmă
1 1
P Setat automat de aparat ( /250– /60 s)1 Setat automat de 63
1
S Valoare selectată de utilizator ( /250–30 s)2 aparat 64
1 1
A Setat automat de aparat ( /250– /60 s)1 Valoare selectată de 66
1
M Valoare selectată de utilizator ( /250–30 s)2 utilizator3 68
1 Limita vitezei mici de obturator este setată în meniul Custom Setting e2 (Flash Shutter
Speed; 161). Indiferent de valoarea selectată, aparatul setează obturatorul la viteze de cel
puţin 30 sec. la setarea sincronizării lente, a sincronizării lente perdea posterioară şi a
sincronizării lente cu reducere efect „ochi roşii”.
1 1
2 La viteze mai mari de /250 sec. obturatorul va fi redus la /250 sec. când bliţul încorporat este
ridicat sau se montează şi se porneşte un bliţ opţional.
3 Puterea bliţului variază în funcţie de sensibilitatea ISO şi diafragmă. Consultaţi tabelul de
putere al bliţului ( 200) la setarea diafragmei în modul A şi M.

5 Verificaţi dacă indicatorul de pregătire al bliţului a


apărut în vizor. Dacă indicatorul nu se afişează la
utilizarea bliţului, se dezactivează butonul de
declanşare.

6 Compuneţi fotografia, asiguraţi-vă că subiectul este în aria de bliţ ( 200), apoi


focalizaţi şi realizaţi fotografia. În cazul în care indicatorul de pregătire al bliţului clipeşte
timp de 3 secunde după ce fotografia a fost realizată, bliţul declanşează la putere
maximă şi fotografia poate să apară subexpusă. Verificaţi rezultatul pe monitor. În cazul
în care fotografia este subexpusă, modificaţi setările şi încercaţi din nou.

e1—Flash Sync Speed – Viteza sincronizării bliţului ( 160)


Această opţiune activează sincronizarea de viteză mare a bliţului FP automat (necesită utilizarea
bliţului opţional SB-800, SB-600 sau SB-R200; nu este disponibil la utilizarea
1
bliţului încorporat) sau
limitează viteza cea mai mare de sincronizare la o viteză mai mică de /250 sec. Pentru fixarea vitezei
de obturator la limita vitezei de sincronizare în modurile de expunere S şi M, ajustaţi setarea la cea mai
redusă viteză posibilă (30 secunde sau bulb). Pe panoul de control pe afişajul sincronizării bliţului
apare un X. 79
www.nikon.ro
Compensarea expunerii cu bliţ
Compensarea expunerii cu bliţ poate fi folosită pentru mărirea sau reducerea puterii bliţului
de la nivelul ales de sistemul de control al bliţului aparatului foto. Puterea bliţului se poate
mări pentru ca subiectul principal să apară mai strălucitor, sau se poate reduce pentru a
preveni părţile prea luminoase nedorite sau reflexiile. Ca principiu de bază, se poate
spune faptul că compensarea pozitivă poate fi necesară atunci când subiectul principal
este mai întunecos decât fundalul, respectiv compensarea negativă este necesară în cazul
în care subiectul principal este mai strălucitor, decât fundalul.
Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de subcomandă şi
verificaţi compensarea expunerii cu bliţ pe panoul de control
sau în vizor. Compensarea expunerii cu bliţ poate fi setată
la valori între –3 EV (mai întunecos) şi +1 EV (mai
1
strălucitor) în paşi de /3 EV.
La valori diferite de ±0, pe panoul de control şi în vizor se
va afişa icoana după ce aţi eliberat butonul .
Valoarea curentă de compensare a expunerii cu bliţul poate
fi verificată prin apăsarea butonului .
Puterea normală a bliţului poate fi resetată prin setarea compensării expunerii cu bliţ la
±0.0 sau prin apăsarea a două butoane ( 97). Compensarea expunerii cu bliţ nu se
resetează la închiderea aparatului foto.

Utilizarea compensării expunerii cu bliţ cu bliţuri opţionale


Compensarea expunerii cu bliţ este disponibilă de asemenea când aparatul este echipat cu un
bliţ opţional SB-800 sau SB-600.
Iluminare model
Bliţul încorporat şi bliţul opţional SB-800, SB-600 şi SB-R200 emit o iluminare model atunci când
este apăsat butonul de previzualizare al câmpului de profunzime. Iluminarea model poate fi oprită
din meniul Custom Setting e4 (Modeling Flash, 166).

b3—EV Step (Paşi EV)( 154)


Această opţiune poate fi folosită pentru ajustarea paşilor pentru compensarea expunerii cu bliţ la 1/2 sau1 EV.
80 www.nikon.ro
Funcţia de blocare a puterii bliţului (FV Lock)
Această funcţie permite fixarea puterii bliţului, permiţând recompunerea fotografiilor fără a fi
nevoie de schimbarea nivelului de încărcare al bliţului. Acesta asigură ca puterea bliţului
să fie corespunzătoare pentru subiect chiar dacă acesta nu este poziţionat în centrul
cadrului. Puterea bliţului este reglat automat pentru orice schimbare a sensibilităţii ISO sau
a diafragmei. Pentru a utiliza funcţia de blocare a puterii bliţului (FV Lock):

1 Selectaţi FV Lock sau FV Lock/Lens Data din


Custom Setting f4 (Butonul FUNC.; 170).

2 Apăsaţi butonul de declanşare al bliţului pentru


a ridica bliţul.

3 Poziţionaţi subiectul în mijlocul cadrului şi


apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare
pentru a focaliza.

4 Apăsaţi butonul FUNC. Bliţul va emite un


preflash pentru a puterii valoarea
corespunzătoare a capacităţii bliţului. Puterea
bliţului va fi fixată la acest nivel şi icoanele FV
lock ( şi ) vor apărea în panoul de
control şi în vizor.

5 Recompuneţi fotografia.

www.nikon.ro
81
6 Apăsaţi butonul de declanşare până la fund pentru a
fotografia. Puteţi realiza poze adiţionale fără a elibera FV lock.

7 Apăsaţi butonul FUNC. pentru a elibera FV lock şi


verificaţi dacă icoanele FV lock ( şi )
mai sunt afişate pe panoul de control şi în vizor.

Utilizarea FV Lock cu bliţuri opţionale


FV lock este de asemenea disponibil cu bliţurile SB-800, SB-600, şi SB-R200 (disponibile
separat). Setaţi bliţul în modul TTL (bliţul SB-800 poate fi utilizat şi în modul AA; vezi
manualul bliţului pentru detalii). Cât timp FV lock este activ, puterea bliţului va fi automat
reglată pentru schimbări în poziţia capului bliţului.
La selectarea modului Commander din meniul Custom Setting e3 (Built-in Flash; 161),
FV lock poate fi utilizat cu bliţurile externe SB-800, SB-600, sau SB-R200 dacă (a) oricare
dintre bliţurile încorporate, bliţurile din grupa A sau bliţurile din grupa B sunt în modul TTL,
sau (b) un grup de bliţ este compus doar din bliţuri SB-800 în modurile TTL sau AA.

Utilizarea funcţiei FV Lock cu bliţul incorporat (Built-in Flash)


La utilizarea bliţului încorporat, FV lock este disponibil doar dacă modul TTL (implicit)
este selectat din Custom Setting e3 (Built-in Flash; 161).
82 www.nikon.ro
Modul de autodeclanşare
Autodeclanşarea poate fi folosită pentru reducerea vibraţiilor la realizarea autoportrelor.

1 Montaţi aparatul foto pe un trepied (recomandat) sau plasaţi-l pe o suprafaţă plană


stabilă.

2 Apăsaţi butonul de declanşare al modului de operare şi rotiţi

discul modului de operare în poziţia (mod autodeclanşare)

3 Compuneţi fotografia şi focalizaţi. Dacă autofocalizarea este

activă, asiguraţi-vă că la activarea autodeclanşării obiectivul


nu este acoperit În modul de autofocalizare single servo (
51), fotografiile pot fi realizate doar dacă indicatorul focalizat
(●) apare în vizor.
Închiderea vizorului
În modurile de expunere diferite de cea manuală,
îndepărtaţi capacul vizorului şi montaţi capacul de
vizor furnizat DK-5 ca în figură. Acesta previne ca
lumina intrată prin vizor să influenţeze expunerea.

4 Apăsaţi până la fund butonul de declanşare pentru a


porni autodeclanşarea. Lampa de autodeclanşare
(lampa de asistare AF) va începe să clipească şi se va
auzi un sunet de beep. Cu 2 secunde înainte de
realizarea fotografiei, lampa nu va mai clipi şi se va
mării frecvenţa sunetului de beep.
Bliţul încorporat
Autodeclanşarea va fi anulată dacă bliţul încorporat este ridicat înainte de realizarea
fotografiei. Pentru a porni cronometrul după ridicarea bliţului, aşteptaţi până când
este afişat în vizor indicatorul flash-ready după care apăsaţi butonul de declanşare.

Pentru a opri autodeclanşarea înainte de a realiza fotografia, apăsaţi butonul de


declanşare al modului de operare şi învârtiţi discul de selecţie al modului de
operare pe o altă setare.

În modul autodeclanşare, viteza de obturator a bulbului este echivalent cu aproximativ 1/6 s.


c4—Self-Timer ( 157)(autodeclanşare)
Întârzierea autodeclanşării poate fi setată la 2 s, 5 s, 10 s (implicit), sau la 20 s.
www.nikon.ro
83
Suprapunere de imagine şi expunere multiplă
Pentru combinarea expunerilor multiple într-un singur cadru sunt disponibile
următoarele opţiuni:
• Image overlay(Suprapunere de imagini): două fotografii RAW existente sunt
combinate pentru a forma o singură fotografie care este salvată separat de
cele originale. Originalele trebuie să fie salvate pe acelaşi card de memorie.
• Multiple exposure(Expunere multiplă): o serie de două până la zece
expuneri este înregistrată ca o singură fotografie. Expunerile individuale nu
sunt salvate separat.
Image Overlay(Suprapunere de imagini)
Suprapunerile sunt create cu ajutorul opţiunii Image Overlay din meniul shooting.

1 Poza nouă este salvată la setările curente de calitate şi mărime a imaginii.


Înainte de a crea suprapunerea, setaţi calitatea şi mărimea imaginii ( 28)

2 Selectaţi Image Overlay din meniul shooting


( 124) şi apăsaţi săgeata din dreapta a
selectorului multifuncţional.
O previzualizare va fi afişată cu Image 1
selectat.

3 Apăsaţi butonul pentru a vizualiza imaginile RAW de pe

cardul de memorie. Apăsaţi săgeata din stânga sau dreapta a


selectorului multifuncţional pentru a selecta imaginile. Pentru a
mări imaginea selectată,apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul .

4 Apăsaţi butonul central al selectorului


multifuncţional pentru a selecta imaginea
evidenţiată şi reveniţi la afişajul de previzualizare.
Imaginea selectată va apărea ca Image 1.

84 www.nikon.ro
5 Apăsaţi săgeata de sus sau jos a selectorului multifuncţional

pentru a selecta o valoare de amplificare între 0.1 şi 2.0.


Valoarea implicită este 1.0; selectând 0.5 înjumătăţeşte, iar
selectând 2.0 dublează amplificarea. Efectele amplificării
sunt vizibile în imaginea de previzualizare.

6 Apăsaţi săgeata dreapta sau stânga a selectorul multifuncţional pentru a evidenţia Image 2.
Repetaţi paşii 3–5 pentru a selecta a doua imagine şi pentru a regla amplificarea.

7 Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorul multifuncţional

pentru a selecta Overlay şi apăsaţi butonul pentru a afişa


dialogul de confirmare (pentru a salva noua imagine fără
afişarea dialogului de confirmare, selectaţi Save şi apăsaţi
butonul ). Apăsaţi butonul pentru a salva noua imagine, sau
butonul pentru a reveni la dialogul anterior.

Selectarea fotografiilor pentru Image Overlay (Suprapunerea imaginii)


Doar fotografiile RAW realizate cu D200 pot fi selectate pentru suprapunere de imagini.
Alte imagini nu sunt afişate în lista imaginilor în miniatură. Imaginile ascunse nu sunt
afişate şi nu pot fi selectate.
Image Overlay (Suprapunerea imaginii)
Imaginea nouă este înregistrată la setările curente de calitate, mărime, şi nume de fişier a
imaginii într-un nume de fişier atribuit prin adăugarea cu unu la numărul ultimului fişier creat
în directorul curent. Setările balansului de alb, clarificării, paletei de culori, modului de
culoare, şi a nuanţei sunt copiate de la fotografia selectată ca Image 1, ca şi datele de
înregistrare, expunere, viteza de obturator, diafragma, modul de expunere, compensarea
expunerii, lungimea focală, orientarea, şi alte informaţii despre fotografie.
www.nikon.ro
85
Expunere multiplă
Pentru a crea o expunere multiplă:

1 Selectaţi Multiple exposure din meniul


shooting ( 124) şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.

2 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului


multifuncţional pentru a selecta Number of
Shots (Numărul de declanşări) şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

3 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional

pentru a alege numărul de expuneri care vor fi combinate


pentru a forma o singură fotografie. Apăsaţi săgeata dreaptă
a selectorului multifuncţional pentru a reveni în meniul de
expunere multiplă.

4 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului


multifuncţional pentru a selecta Auto Gain
(Amplificare automată) şi apăsaţi săgeata
dreaptă a selectorului multifuncţional.

5 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional

pentru a selecta una din următoarele opţiuni şi apăsaţi


săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.
Opţiune Descriere
Amplificare reglată în funcţie de numărul de
On expuneri înregistrate curent(amplificarea
(implicit) pentru fiecare expunere este setată la 1/2
pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3 expuneri)
Off Amplificarea nu este reglată la înregistrarea
expunerilor multiple.

86 www.nikon.ro
6 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional pentru a selecta Done şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

Icoana va fi afişată pe panoul de control.

7 Compuneţi o fotografie, focalizaţi , şi fotografiaţi. În

modul continuu de viteză mare sau continuu de viteză


mică ( 26), aparatul va înregistra toate expunerile
într-o singură serie. În modul de fotografiere un singur
cadru, va fi realizată o singură fotografie de fiecare
dată când butonul de declanşare este apăsat;
continuaţi fotografierea până la înregistrarea tuturor
expunerilor. Fotografierea se va opri automat dacă:
• Nu sunt realizate niciun fel de operaţii timp de 30 sec în modul fotografiere, sau la
30 sec după oprirea monitorului în timpul utilizării
modului de redare sau operaţii în meniuri.
• Utilizatorul selectează Reset sau Cancel în meniul
de expunere multiplă şi apasă săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul s-a descărcat
• Imaginile au fost şterse
Dacă fotografierea se termină înainte de realizarea numărului de expuneri
specificate, o expunere multiplă va fi creată din expunerile realizate până în acel
moment. Dacă Auto Gain este activ, amplificarea va fi reglată pentru a reflecta
numărul de expuneri curent înregistrate. Pentru terminarea fotografierii fără crearea
expunerii multiple, apăsaţi butonul în timp ce opriţi aparatul foto.

Icoana va pâlpâi până la terminarea fotografierii.


Atunci, modul de expunere multiplă va fi dezactivat şi
icoana nu va mai fi afişată. Repetaţi paşii 1–7
pentru a realiza expuneri multiple adiţionale.

www.nikon.ro
87
Schimbarea cardurilor de memorie
Nu îndepărtaţi sau schimbaţi cardul de memorie în timpul înregistrării expunerii multiple.
Date despre fotografii
Informaţiile afişate în modul de redare (incluzând date despre înregistrare şi orientarea
aparatului foto) sunt pentru prima fotografie din expunerea multiplă.
Auto Meter Off(Dezactivarea automată a exponometrului)
Fotografierea se va termina şi se va înregistra o expunere multiplă dacă nu sunt realizate operaţii timp de
30 de sec, cu excepţia cazului în care opţiunea No Limit este selectată din Custom Setting c3 (Auto
Meter-Off; 157) sau aparatul este echipat cu un adaptor AC opţional EH-6 . Pentru a preveni oprirea
exponometrului înainte de limita de 30 de sec , sunt adăugate 30 de sec la întârzierea dezactivării
automate a exponometrului la începerea fotografierii. Întârzierea existentă este resetată la sfârşitul
fotografierii.
Balansul de Alb( 35)
Dacă este selectată opţiunea Auto pentru balansul de alb, atunci acesta va fi reglat la valoarea
corespunzătoare pentru lumina directă a soarelui în timp ce modul de expunere multiplu este
activat. Utilizaţi Auto doar când subiectul este în lumina directă a soarelui.
Fotografierea temporizată
Dacă fotografierea temporizată este activată înainte de prima expunere,aparatul foto va înregistra
expunerile la intervalul selectat până la realizarea numărului de expuneri specificat în meniul de
expuneri multiple (numărul de fotografieri afişat în meniul fotografiere temporizată este ignorat) .
Aceste expuneri vor fi pe urmă înregistrate ca o singură fotografie şi atât modul de expunere
multiplă cât şi fotografierea la un interval de timp vor lua sfârşit. Reţineţi că fotografierea se va
termina şi se va înregistra o expunere multiplă dacă nu sunt realizate operaţii timp de 30 de sec, cu
excepţia cazului în care opţiunea No Limit este selectată din Custom Setting c3 (Auto Meter-Off;
157) sau aparatul este echipat cu un adaptor AC opţional EH-6; la înregistrarea unei expuneri
multiple utilizând un interval de timp, alegeţi un interval mai mic de 30 de sec, selectaţi No Limit din
Custom Setting c3 (Auto Meter-Off; 157), sau utilizaţi un adaptor AC. Revocarea expunerii
multiple anulează fotografierea temporizată.
Bracketingul şi alte setări
Bracketingul este dezactivat la selectarea expunerii multiple şi poate fi reactivat numai la terminarea
fotografierii. Cât timp modul de expunere multiplu este activ, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi nu pot fi schimbate următoarele: opţiunile meniului shooting altele decât Intvl Timer
Shooting (Intvl Timer Shooting poate fi doar reglat înainte de realizarea primei expuneri), Dust
Off Ref Photo şi Mirror Lock-up.
Resetarea prin două butoane ( 97)
Setările expunerii multiple nu sunt afectate la realizarea resetării prin apăsarea a două butoane.
Resetarea prin apăsarea a două butoane nu anulează modul de expunere multiplă.

88 www.nikon.ro
Fotografiere temporizată
D200 poate realiza automat fotografii la intervale de timp presetate.

1 Selectaţi Intvl Timer Shooting din meniul


shooting ( 124) şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.

2 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru

a alege una din următoarele opţiuni de Start :


• Now(Acum):Fotografierea începe după o întârziere de aprox. 3 s
• Start time(Timp de pornire): Fotografierea începe la Start time

3 Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului


multifuncţional pentru a selecta următoarele opţiuni
şi apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional pentru a schimba setările
intervalului de timp.
Opţiune Descriere
Introduceţi timpul de pornire pentru fotografierea temporizată dacă Start
time este selectat pentru Start. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a
Start time selectorului multifuncţional pentru a selecta ora sau minutul de start,
apăsaţi sus sau jos pentru a schimba. Indisponibil dacă Now este selectat
pentru Start.
Introduceţi intervalul dintre fotografieri. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă
a selectorului multifuncţional pentru a selecta ora, minutul sau secunda,
Interval apăsaţi sus sau jos pentru a schimba. Reţineţi că aparatul foto nu va putea
realiza imagini la interval de timp specificat dacă acesta e mai mic decât
viteza de obturator sau decât timpul necesar pentru înregistrarea fotografiei
Alegeţi numărul de intervale şi numărul de declanşări de realizat în fiecare
Select interval. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional
Intvl*Shots pentru a selecta numărul de intervale sau numărul de fotografieri, apăsaţi
sus sau jos pentru a schimba. Numărul de declanşări va apărea în dreapta
Remaining Arată numărul de intervale şi declanşările rămase din intervalul
(intvl*shots) curent. Această valoare nu poate fi editată.
Alegeţi Off pentru a regla setările fără a porni temporizarea. Pentru a porni
Start temporizatorul, selectaţi On şi apăsaţi . Fotografierea va începe la timpul
de pornire selectat şi va continua până la numărul de intervale specificat

www.nikon.ro
89
4 Selectaţi Start din partea de jos a meniului interval timer şi apăsaţi
săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta On,
după care apăsaţi butonul . Primele serii de fotografii vor fi realizate la
timpul de pornire specificat. Fotografierea va continua la intervalul selectat
până la realizarea tuturor fotografiilor. Dacă fotografierea nu se poate realiza
în setările curente (de ex. dacă viteza de obturator a bulb este selectat
curent în modul de expunere manual, sau timpul de pornire este mai mic cu
un minut decât timpul curent), va apărea o avertizare şi meniul interval
timer va fi afişat. Este recomandat utilizarea unui trepied.

Realizaţi o fotografie de probă


Înainte de a începe fotografierea cu temporizator, realizaţi o fotografie de probă la setările curente şi
observaţi rezultatul pe monitor. Reţineţi că, aparatul foto se va focaliza înaintea fiecărei declanşări.
Nu se vor realiza fotografii dacă aparatul nu se poate focaliza în modul servo AF simplu.
Utilizaţi o sursă de energie de încredere
Pentru a vă asigura că fotografierea nu se va întrerupe, asiguraţi-vă că acumulatorul este complet
încărcat. Dacă aveţi dubii, încărcaţi-l înainte de a fotografia sau utilizaţi un adaptor opţional EH-6 AC .
Verificaţi timpul
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi World Time din meniul setup şi asiguraţi-vă că ceasul
aparatului foto este setat la timpul şi data corectă ( 12).
Memorie insuficientă
Dacă cardul de memorie este plin, temporizatorul va rămâne activ dar nu se vor realiza
fotografii. Ştergeţi câteva fotografii sau opriţi aparatul şi introduceţi un alt card de memorie.
La pornirea aparatului foto, fotografierea temporizată va fi pauzată. Vezi “Pausing Interval
Timer Photography” de pe pagina următoare pentru informaţii privind continuarea
fotografierii temporizate.
Bracketing
Reglaţi setările de bracketing înainte de a începe fotografierea temporizată. Dacă bracketingul
expunerii sau a bliţului este activ cât timp se realizează fotografierea temporizată, aparatul va realiza
numărul de declanşări în programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul de
declanşări specificat în meniul interval timer. Dacă bracketingul balansului de alb este activ cât timp
se realizează fotografierea temporizată, aparatul va realiza o singură poză la fiecare interval şi-l va
procesa pentru a crea numărul de copii specificate în programul de bracketing.
Capacul vizorului
În modurile de expunere altele decât cel manual, îndepărtaţi
capacul vizorului şi introduceţi capacul de vizor DK-5
furnizat pentru a preveni ca lumina intrată prin vizor să
influenţeze expunerea.
90 www.nikon.ro
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii temporizate icoana va clipi pe
panoul de control. Imediat înainte de începerea următorului
interval de fotografiere, afişajul vitezei de obturator va arăta
numărul intervalelor rămase, iar afişajul diafragmei va arăta
numărul fotografiilor rămase în intervalul curent.
În alte cazuri numărul intervalelor rămase şi numărul fotografiilor în fiecare interval poate fi
verificat prin apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare.
(când butonul este eliberat, viteza de obturator şi diafragma vor fi afişate până când
exponometrul se opreşte).
Dacă în timpul fotografierii doriţi să vizualizaţi alte setări de
interval temporizat, selectaţi Intvl Timer Shooting între
realizarea fotografiilor. În timpul fotografierii temporizate meniul
de interval temporizat va arăta timpul de pornire, intervalul de
fotografiere, numărul selectat al intervalelor şi numărul
fotografiilor, respectiv numărul intervalelor şi fotografiilor rămase.
Setările de mai sus nu pot fi modificate în timpul fotografierii
temporizate.

Pauzarea fotografierii temporizate


Pentru pauzarea fotografierii temporizate:
• Apăsaţi butonul între intervale.
• Selectaţi Start în partea de jos a meniului şi apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional până când apare Pause (pauzare), apoi apăsaţi butonul .
• Închideţi aparatul foto (după caz cardul de memorie poate fi schimbat în timp ce aparatul este
închis ). Fotografierea temporizată va fi întreruptă în timp ce aparatul foto este închis.
Pentru continuarea fotografierii, alegeţi o opţiune de Start
(pornire) aşa cum este descris în pasul 2 ( 89). În cazul în
care este selectată opţiunea Start time (timp de pornire), se
poate alege un nou timp de pornire aşa cum este descris în
pasul 3; intervalul, numărul intervalelor şi numărul fotografiilor nu
pot fi modificata. Selectaţi Start din partea de jos a meniului de
temporizare apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional până când apare Restart, apoi apăsaţi butonul

www.nikon.ro
91
Întreruperea fotografierii temporizate
Pentru a întrerupe fotografierea temporizată, selectaţi Start din partea de jos a meniului de
temporizare şi apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional până când apare Done ,
apoi apăsaţi butonul .
Fotografierea temporizată va fi întreruptă de asemenea în cazul în care:
• se apasă două butoane ( 97).
• din meniul shooting (fotografiere) este selectat opţiunea Menu Reset ( 127).
• Setările de bracketing sunt modificate ( 73).
• Bateria se descarcă.
Se resetează modul de fotografiere normală la terminarea fotografierii temporizate.

În timpul fotografierii
Fotografierea şi setările meniului pot fi ajustate în timpul fotografierii temporizate. Luaţi în considerare
următoarele:
• Apăsarea a două butoane ( 97) sau modificarea setărilor de bracketing ( 73) va întrerupe
fotografierea temporizată.
• Monitorul se închide cu aprox. 4 secunde înainte de fiecare interval.
Multiple Exposure (Expunere multiplă)
Fotografierea temporizată poate fi utilizată pentru crearea expunerilor multiple ( 86).
Shooting Mode (Mod de fotografiere)
Indiferent de modul de fotografiere selectat, aparatul va realiza la fiecare interval numărul specificat de
fotografii. În modul CH (bracketing de viteză mare), aparatul va realiza cinci cadre în fiecare secundă. În
modul S (un singur cadru), CL (bracketing de viteză mică) şi MUP (ridicare anticipată a oglinzii), aparatul va
realiza fotografii la viteza specificată în meniul Custom Setting d4 (Shooting Speed; 158). În modul
(autodeclanşare), temporizatorul vitezei de obturator se aplică fiecărui fotografii realizate. În modul
MUP , oglinda se va ridica automat imediat înainte de fiecare fotografiere.

Shooting Menu Banks (colecţia meniului de fotografiere)


Modificările din setările temporizatorului se aplică pentru toată colecţia meniului de fotografiere ( 125).
În cazul în care setările meniului de fotografiere sunt resetate folosind opţiunea Menu Reset din meniul
shooting (fotografiere) ( 127setările temporizatorului vor fi resetate după cum urmează:
• Start time (timpul de pornire): Now (acum)
• Interval: 00:01´:00˝
• Number of intervals (numărul intervalelor): 1
• Number of shots (numărul fotografiilor): 1
• Start: Off (dezactivat)
92 www.nikon.ro
Obiective Non-CPU
Prin specificarea datelor obiectivelor (distanţă focală şi diafragmă maximă), utilizatorul
poate utiliza o varietate de funcţii ale obiectivelor CPU împreună cu obiectivele non-CPU.
Dacă se cunoaşte distanţa focală a obiectivului:
• Poate fi utilizat zoom-ul automat cu motor împreună cu obiectivele opţionale SB-800 şi
SB-600
• Distanţa focală apare în lista de date despre fotografia redată (marcat cu un asterisc).

Dacă se cunoaşte diafragma maximă a obiectivului:


• Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control şi în vizor
• Puterea bliţului este ajustată conform modificărilor diafragmei
• Diafragma apare în lista de date despre fotografia redată (marcată cu un asterisc).

Dacă este specificată distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivului:


• Este posibilă expunerea matricială (luaţi în considerare că ar putea fi necesară utilizarea
expunerii preponderent centrale sau expunerea spot pentru a obţine rezultate precise în
cazul unor obiective, incluzând obiectivele Reflex-Nikkor)
• Îmbunătăţeşte precizia expunerii preponderent centrală şi a expunerii spot şi protocolul
i-TTL de lumină de umplere pentru aparat foto reflex digital.
Specificarea distanţei focale
Distanţa focală poate fi specificată utilizând opţiunea Non-CPU Lens Data din meniul
shooting (fotografiere) sau prin apăsarea butonului FUNC. şi prin învârtirea discului de
selectare al modului de operare. Sunt disponibile următoarele setări:
• 6–45 mm: 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43, şi 45 mm
• 50–180 mm: 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100, 105, 135, şi 180 mm
• 200–4000 mm: 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000,
2400, 2800, 3200, şi 4000 mm
Meniul Non-CPU Lens Data

1 Selectaţi Non-CPU Lens Data din meniul shooting


(fotografiere) ( 124) şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului mutlifuncţional.

Butonul FUNC.
Închideţi bliţul încorporat şi închideţi orice bliţ opţional înainte de a folosi butonul FUNC. pentru a
specifica datele obiectivului.
www.nikon.ro
93
2 Selectaţi Focal Length şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.

3 Alegeţi grupul din care aparţine obiectivul:


6–45 mm, 50–180 mm, 200–4000 mm şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

4 Selectaţi distanţa focală (în mm) apăsaţi săgeata


dreaptă a selectorului multifuncţional.

Butonul FUNC.

1 Selectaţi FV Lock/Lens Data din meniul


Custom Setting f4 (FUNC. Button; 170).

2 Apăsaţi butonul FUNC. şi învârtiţi discul de selectare al

modului de operare. Pe panoul de control se afişează


distanţa focală:

Distanşa focală nu apare în listă


În cazul în care distanţa focală corectă nu este afişată, alegeţi valoarea cea mai apropiată, dar mai
mare, decât distanţa focală actuală.
Diafragmă maximă în modul implicit
Selectând distanţa focală Maximum Aperture (diafragma maximă) se setează la ultima valoare
selectată a distanţei focale.
94 www.nikon.ro
Specificarea diafragmei maxime
Diafragma maximă a obiectivului poate fi specificată folosind opţiunea Non-CPU Lens
Data din meniul shooting (fotografiere) sau prin apăsarea butonului FUNC. şi prin
învârtirea discului de subcomandă. Sunt disponibile următoarele numere f/-:
• 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9.5, 11, 13, 15, 16, 19, 22
Meniul Non-CPU Lens Data

1 Selectaţi Maximum Aperture din meniul Non- CPU


Lens Data şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional.

2 Selectaţi numărul f/- în funcţie de diafragma maximă


şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional.

Butonul FUNC.

1 Selectaţi FV Lock/Lens Data din meniul Custom


Setting f4 (FUNC. Button; 170).

2 Apăsaţi butonul FUNC. şi învârtiţi discul de subcomandă.

Diafragma maximă este afişată pe panoul de control:

Obiective zoom
Datele obiectivului nu se modifică atunci când se realizează zoom cu obiective non-CPU. După
modificarea poziţiei de zoom, selectaţi noi valori pentru distanţa focală şi diafragma maximă.
www.nikon.ro
95
Utilizarea unităţii GPS
Unităţile GPS Garmin şi Magellan care sunt conforme versiunii 2.01 (sau mai nouă) a
protocolului NMEA0183 a National Marine Electronics Association pot fi conectate la
terminalul cu 10 pini al aparatului foto utilizând un cablu adaptor MC-35 GPS (disponibil
separat; 182), permiţând ca informaţiile despre poziţia curentă a aparatului foto să fie
înregistrate în timpul fotografierii. Funcţionarea opţiunii a fost verificată cu următoarele
echipamente:
• seria Garmin eTrex
• seria Magellan SporTrak
Aceste echipamente se conectează la MC-35 utilizând cablul furnizat de producătorul
dispozitivului GPS. Pentru mai multe detalii vezi manualul de operare MC-35. Înainte de a
dechide aparatul foto, setaţi dispozitivul GPS în modul NMEA.
Atunci când aparatul realizează comunicarea cu
dispozitivul GPS, pe panoul de control se afişează icoana
. Exponometrul nu se opreşte până când nu dispare
această icoană. Informaţiile despre fotografiile realizate în
timp ce icoana este afişată vor include
următoarele date pe o pagină separată ( 100): latitudinea, longitudinea, altitudinea
curentă şi Timpul Universal Coordonat (UTC). În cazul în care timp de 2 secunde
dispoztivul GPS nu primeşte nicio informaţie, icoana va dispărea de pe afişaj şi
aparatul foto nu mai înregistrează informaţii GPS.

Timpul Universal Coordonat (UTC)


Datele cu privire la UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS, care sunt independente de ceasul
aparatului foto.
Date GPS
Datele GPS sunt înregistrate doar în cazul în care se afişează icoana . Înainte de fotografiere
verificaţi dacă icoana apare pe afişaj. Dacă icoana clipeşte, atunci dispozitivul GPS caută
semnal; fotografiile realizate în timp ce icoana clipeşte, nu vor conţine date GPS.

96 www.nikon.ro
Resetare prin apăsarea a două butoane
Setările aparatului foto de mai jos pot fi resetate la valorile
implicite prin apăsarea simultană a butonului QUAL şi
timp de 2 secunde (aceste butoane sunt marcate cu
un punct verde). La resetarea valorilor implicite panoul de
control se închide pentru un scurt timp. Setările
personalizate (Custom Settings) nu sunt modificate.

Opţiune Implicit Opţiune Implicit


Aria de focalizare Mijlocie* Bracketing Off‡
Mod de expunere Program automat Mod sincronizare bliţ Sincronizare perdea frontală
Program flexibil Off (oprit) Compensarea expunerii +/-0
Compensarea +/-0 cu bliţ
expunerii FV lock Off
AE hold Off (oprit)† ‡ Numărul fotografiilor este resetat la 0. Valoarea
* Dacă modul AF-area este setat la group bracketing-ului este resetată la 1 EV
dynamic-AF, aparatul va selecta grupa mijlocie. (expunere/bracketing cu bliţ) sau 1 (bracketing
† Opţiunea Custom Setting c2 (AE-L/AF-L) nu în balansul de alb).
se modifică.

Următoarele opţiuni din meniul shooting (fotografiere) vor fi de asemenea resetate.


Aparatul resetează doar valorile implicite care din meniul Shooting Menu Bank fac parte
din colecţia de meniuri curente ( 125). Setările din colecţia de meniuri rămase nu sunt
modificate.
Opţiune Implicit Opţiune Implicit
Image Quality JPEG Normal White Balance Auto*
Image Size Large Sensibilitate ISO 100
* Reglarea fină resetată la 0.

Resetarea meniului Shooting (fotografiere) ( 127)


Pot fi resetate de asemenea alte opţiuni din meniul shooting (fotografiere) prin selectarea valorii Yes
pentru opţiunea Menu Reset din meniul shooting (fotografiere).
R—Menu Reset (resetarea meniului)( 147)
Setările personalizate de asemenea pot fi resetate la valorile predefinite prin selectarea valorii Yes din
meniul Custom Setting R (Menu Reset).
www.nikon.ro
97
Referinţă: Mai multe despre redare

Vizualizarea fotografiilor
Redarea unei singure imagini
Pentru redarea fotografiilor, apăsaţi butonul . Pe monitor
se afişează cea mai recentă fotografie.

Pentru terminarea redării şi pentru a reveni în modul fotografiere, apăsaţi butonul


sau apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. Pentru vizionarea meniurilor aparatului
foto ( 24), apăsaţi butonul MENU.

Utilizarea selectorului multifuncţional


Selectorul multifuncţional poate fi folosit la orice moment cât timp monitorul este pornit. Butonul
de blocare al selectorului de focalizare funcţionează doar atunci când monitorul este închis.

Image Review (Vizualizarea imaginii)( 141)


Dacă în meniul redare pentru Image review este selectată opţiunea On, fotografiile sunt afişate
automat pe monitor, în timp ce aparatul le înregistrează pe cardul de memorie. În modurile un singur
cadru, declanşare automată şi ridicarea anticipată a oglinzii, fotografiile sunt afişate separat în
momentul fotografierii. În modul de fotografiere continuu, afişarea fotografiilor începe la terminarea
fotografierii, şi mai întâi este afişată prima fotografie din seria actuală. Redarea fotografiilor va fi
întreruptă la apăsarea butonului de declanşare, şi redarea va continua când butonul este eliberat
după fotografiere.
Rotate Tall (Rotire în poziţie verticală) ( 142)
Această opţiune a meniului de redare controlează ca fotografiile de
tip portret să fie orientate automat în poziţie verticală atunci când
pentru opţiunea Auto Image Rotation a fost selectat On din
meniul setare.

c5—Monitor-Off (închiderea monitorului)( 157)


Monitorul se va opri automat pentru a economisi energie în cazul în care nu se realizează nicio
operaţiune pe aparatul foto pentru perioada specificată în setările personalizate (Custom Setting) c5
(Monitor Off). Apăsaţi din nou butonul pentru a reveni în modul redare.
98 www.nikon.ro
Date despre fotografii
Informaţiile despre fotografii sunt suprapuse pe imaginile afişate în modul de redare a unei singure
imagini. Pentru fiecare fotografie sunt disponibile cel mult 8 pagini de informaţii. Apăsaţi săgeata din
jos a selectorului multifuncţional pentru a vizualiza informaţiile despre fotografii după cum urmează:
(Histogramă), Informaţii de bază, Informaţii despre fişier, (Date despre fotografiere Pagina 1), (Date
despre fotografiere Pagina 2), (Date GPS), (Histogramă RGB ) şi (Părţi luminoase). Apăsaţi săgeata
de sus a selectorului multifuncţional pentru a vizualiza informaţiile despre fotografii în ordinea inversă.

Informaţii de bază

1 Mod protector .................. 104 2 Număr de director/număr


cadru ............................... 135

Informaţii despre fişier


1 Mod protector ....................... 104 6 Data înregistrării ...............12
2 Cadre de focalizare*..................53 7 Ora înregistrării .....................12
3 Număr cadru/numărul total 8 Nume fişier ............................. 129
al cadrelor ......................... 135 9 Mărimea imaginii ....................32
4 Nume de director..................... 135 10 Număr de director/număr
5 Calitatea imaginii ...................28 cadru ..................................... 135
* Dacă Focus Area este selectat pentru Display Mode în meniul redare
( 141), aria de focalizare activă este afişată în roşu (în fotografiile realizate
cu servo AF simplu împreună cu câmp AF dinamic, sau în modul prioritate de
subiect cel mai apropiat este selectat câmpul pentru care a fost realizată
focalizarea pentru prima dată).

Date despre fotografiere Pagina 1*


1 Mod protector ....................... 104 7 Compensarea expunerii .........72
2 Numele aparatului foto 8 Distanţa focală ...................... 176
3 Metoda de expunere................61 9 Modul sincronizare cu bliţ ........77
4 Viteza de obturator ........... 62–69 10 Număr de director/număr
5 Diafragmă ................................62 cadru..................................... 135
6 Mod de expunere.....................62
* Afişat doar în cazul în care este selectată opţiunea Data pentru modul Display ( 141).

f3—Photo Info/Playback – Date despre fotografii/Redare ( 169)


Rolul butoanelor multifuncţionale pot fi schimbate, astfel săgeata din dreapta şi stânga afişează alte
imagini, iar săgeata de sus şi de jos controlează informaţiile despre fotografii.
www.nikon.ro
99
Date despre fotografiere
Pagina 2 * 7 Mod de culoare/Ajustarea
1 Mod protector ................................ 104 nuanţei..............................................47
2 Optimizarea imaginii.........................45 8 Saturaţie ..........................................48
3 Sensibilitate ISO† ............................33 9 Comentariu despre imagine .......... 118
4 Balans de alb/Ajustarea balansului de
10 Număr de director/număr cadru..... 135
alb ....................................................35
5 Compensarea nuanţei…….....…........47
6 Clarificare..............................................46
* Afişat doar dacă este selectată opţiunea Data pentru Display mode ( 141).
† Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu sensibilitate ISO automată.

Date GPS*
1 Mod protector ....................... 104 5 Timpul Universal Coordonat (UTC)
2 Latitudine† 6 Număr de director/număr cadru.... 135
3 Longitudine†
4 Altitudine
* Afişat doar dacă a fost utilizat dispozitivul GPS în timpul fotografierii ( 96).

† Elementele afişate pot fi diferite la redarea fotografiilor pe un PC.

Histogramă RGB *
1 Mod protector ..................................104 4 Histogramă (canal RGB). În
2 Părţile luminoase ale fotografiilor toate histogramele axul orizontal
(părţile care sunt supraexpuse) indică strălucirea pixelilor, iar
sunt marcate cu o linie de axul vertical indică numărul
despărţire clipitoare† pixelilor.
3 Nume de director/ 5 Histogramă (canal roşu)
număr cadru ......................... 135 6 Histogramă (canal verde)
7 Histogramă (canal albastru)
8 Canalul actual

* Afişat doar dacă RGB histogram (histograma RGB) este selectată pentru
Display mode (Modul de afişare) ( 141).
† Părţile luminoase pot fi afişate separat pentru
fiecare canal de culoare. Apăsaţi săgeata stângă sau
dreaptă a selectorului multifuncţional în timp ce ţineţi
apăsat butonul , astfel puteţi viziona toate canalele
în ordinea următoare: RGB (toate canalele) ↔ R
(roşu) ↔ G (verde) ↔ B (albastru) ↔ afişarea părţilor
luminoase oprită ↔ RGB.

Histograme
Histogramele aparatului foto pot diferi de cele afişate în aplicaţiile de prelucrare de imagini.
100 www.nikon.ro
Părţi luminoase*
1 Mod protector ........................................................................................104
2 Părţile luminoase ale imaginii (părţile fotografiei care pot fi
supraexpuse) sunt marcate cu o linie de despărţire clipitoare†
3 Canalul actual
4 Număr de director/număr cadru ..................................................135
* Afişat doar dacă este selectat Highlight pentru modul Display
( 141).
† Părţile luminoase pot fi afişate separate pentru
fiecare canal de culoare. Apăsaţi săgeata stângă sau
dreaptă a selectorului multifuncţional în timp ce ţineţi
apăsat butonul , astfel puteţi viziona toate canalele în
ordinea urm[toare: RGB (toate canalele) ↔ R (roşu)↔G (verde)
↔ B (albastru) ↔ RGB.

Histogramă*
1 Mod protector .............................................................................104
2 Histogramă care arată distribuţia nuanţelor în imagine.
Axul orizontal corespunde cu strălucirea pixelilor, iar axul
vertical arată numărul pixelilor care corespund cu fiecare
nivel de strălucire în imagine.
3 Număr de director/număr cadru ..................................................135

* Afişat doar când este selectată opţiunea Histogram (Histogramă) pentru modul
Display ( 141).

www.nikon.ro
101
Redarea mai multor imagini: Redare multiplă
Dacă doriţi să afişaţi fotografia index de 4 sau 9 cadre,
apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de selectare al
modului de operare. Următoarele operaţiuni pot fi realizate
în timp ce sunt afişate fotografiile de mărime mică:

Operaţiune Utilizaţi Descriere


Apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de selectare al
Modificaţi
numărul modului de operare pentru modificarea numărului de
imaginilor afişate imagini afişate după cum urmează: o singură imagine
↔ patru imagini ↔ nouă imagini ↔ o singură imagine.
Revine la redarea
Apăsaţi centrul discului de selectare pentru a modifica
imaginilor
redarea în mărime normală sau miniatură.
de mărime normală

Selectarea Apăsaţi săgeata de sus, de jos, de stânga sau de


fotografiilor dreapta pentru selectarea imaginilor mici.
Apăsaţi butonul şi învârtiţi discul de subcomandă
Vizualizarea pentru vizualizarea una câte una a fotografiilor.
fotografiilor

Apare dialogul de confirmare.


Apăsaţi din nou pentru
Ştergerea ştergerea fotografiei. Apăsaţi
butonul pentru a ieşi din meniu
fără ştergerea fotografiei.
Apăsaţi butonul pentru
Mărirea
vizualizarea mărită a fotografiilor
fotografiilor
selectate ( 103).
selectate
Pentru protecţia imaginii sau pentru îndepărtarea protecţiei de
Protecţia fotografiei
imagine, apăsaţi butonul ( 104).
Afişarea meniurilor Apăsaţi butonul pentru afişarea meniurilor ( 24).
Revenire în Pentru terminarea redării şi pentru revenirea în meniul
meniul fotografiere Buton de fotografiere, apăsaţi butonul sau apăsaţi pe jumătate
declanşare butonul de declanşare.

Image Review (Vizualizarea imaginilor) ( 141)


Dacă în meniul Playback (Redare) la opţiunea Image Review este selectat On, fotografiile sunt
automat afişate pe monitor în timp ce sunt înregistrate pe cardul de memorie. În modul un singur
cadru şi modul autodeclanşare, fotografiile sunt afişate una câte una în timpul fotografierii. În modul
fotografiere continuu, afişarea fotografiilor începe la terminarea fotografierii. Redarea fotografiilor de
mărime mică este disponibilă doar în modul de fotografiere continuu.
102 www.nikon.ro
Folosirea funcţiei de Zoom la redare
Apăsaţi butonul pentru a mări imaginea afişată în modul
de redare a unei singure imagini sau pentru a mări imaginea
selectată în modul de redare multiplă. În timpul utilizării
funcţiei Zoom puteţi realiza următoarele operaţiuni:
To Use Description

Anularea/continuarea Apăsaţi butonul pentru anularea funcţiei zoom şi pentru a reveni în


( ) modul de redare a unei singure imagini sau în redare multiplă. Apăsaţi din
funcţiei zoom nou acest buton pentru mărirea imaginii.
Apăsaţi butonul pentru afişarea părţii
mărite prin zoom. În timp ce ţineţi apăsat
butonul , se poate folosi selectorul
multifuncţional pentru mişcarea cadrului şi
Selectarea discul de selectare al modului de operare
ariei de pentru modificarea mărimii cadrului —
afişare învârtiţi discul în sensul opus acelor de ceas pentru a micşora, sau în
sensul acelor de ceas pentru a mări imaginea maxim de 25× (imagini
mari), 19× (imagini de mărime medie) sau 13× (imagini mici). Eliberaţi
butonul pentru a mări aria selectată pentru a umple afişajul.
Vizualizarea Învârtiţi discul de selectare al modului de operare pentru vizualizarea
altor imagini aceleaşi arii şi la celelalte imagini la mărirea curentă.
Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru
vizualizarea ariei neafişate pe monitor.
Vizualizarea Ţineţi apăsat selectorul multifuncţional
altor detalii ale pentru a vizualiza alte detalii ale
fotografiei fotografiei.

Utilizarea selectorului multifuncţional


Selectorul multifuncţional poate fi utilizat oricând monitorul este deschis. Butonul de blocare al
selectorului de focalizare este activat doar în cazul în care monitorul este închis.

c5—Monitor-Off (Închiderea monitorului) ( 157)


Monitorul se va opri automat pentru a economisi energie în cazul în care nu se realizează nicio operaţiune pe
aparatul foto pentru periaoda specificată în setările personalizate (Custom Setting) c5 (Monitor Off). Apăsaţi din
nou butonul pentru a reveni în modul redare.

f1—Center Button > Playback Mode ( 168)


Butonul central al selectorului multifuncţional poate fi utilizat atât pentru schimbarea între modul de vizualizare al fotografiei în mărime
normală sau mică, cât şi pentru schimbarea între modul de redare mărită a fotografiilor şi vizualizarea histogramelor.
www.nikon.ro
103
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii
În modul de redare a fotografiilor la mărime normală, mărită sau micşorată, se poate
utiliza butonul pentru protejarea fotografiilor împotriva ştergerii accidentale. Fişierele
protejate nu pot fi şterse folosind butonul sau cu opţiunea Delete (Şterge) din meniul
redare, iar când sunt vizualizate pe un PC cu sistem de operare Windows, fotografiile sunt
doar “read-only” (doar citire). Luaţi în considerare faptul că fotografiile protejate vor fi
şterse la formatarea cardului de memorie.

Pentru protejarea fotografiilor:

1 Afişaţi imaginea în mod de redare mărită sau selectaţi-o din lista fotografiilor mici.

2 Apăsaţi butonul . Fotografia va fi marcată


cu icoana .

Pentru a dezactiva protejarea fotografiei pentru a putea şterge, afişaţi fotografia sau
selectaţi-o din lista fotografiilor mici şi apăsaţi butonul .

Dezactivarea protecţiei pentru toate fotografiile


Pentru dezactivarea protecţiei pentru toate fotografiile din director sau din directoarele curente
selectate din meniul Playback Folder, apăsaţi simultan butonul şi timp de două secunde.
104 www.nikon.ro
Ştergerea individuală a fotografiilor
Pentru a şterge o fotografie afişată în modul de redare a unei singure imagini sau în mod
de redare mărită, sau pentru a şterge fotografia selectată în modul de redare micşorată,
apăsaţi butonul . Fotografiile şterse nu pot fi recuperate.

1 Afişaţi imaginea sau selectaţi-o din lista fotografiilor mici.


2 Apăsaţi butonul . Se afişează un dialog de
confirmare.

3 Pentru ştergerea fotografiei, apăsaţi din nou butonul


a ieşi din meniu fără ştergerea fotografiei.
. Apăsaţi butonul pentru

Imagini protejate şi ascunse


Imaginile marcate cu icoana sunt protejate şi nu pot fi şterse. Imaginile ascunse nu sunt afişate în
modul de redare a unei singure imagini sau în redare micşorată şi nu pot fi selectate pentru ştergere.
Delete (Ştergere) ( 133)
Pentru ştergerea mai multor imagini, utilizaţi opţiunea Delete din meniul playback (redare).
After Delete (După ştergere) ( 142)
Opţiunea After Delete din meniul redare determină dacă imaginea următoare sau imaginea anterioară este
afişată după ştergerea imaginii.
www.nikon.ro
105
Redarea fotografiilor pe un televizor
Cablul video EG-D100 furnizat cu aparatul foto poate fi utilizat pentru conectarea
aparatului foto la un televizor sau un aparat video recorder pentru redare sau înregistrare.

1 Selectaţi modul video corespunzător din meniul


Video Mode (Mod Video) ( 117).

2 Închideţi aparatul foto. Întotdeauna închideţi aparatul foto


înainte de a conecta sau deconecta cablul video.

3 Deschideţi capacul protector al conectoarelor Video out

video-out şi DC-in. DC-in

4 Conectaţi cablul video după cum se vede în imaginea de mai jos.

Conectaţi-l la Conectaţi-l la
dispozitivul aparatul foto
video

5 Reglaţi televizorul pe canalul video.

6 Deschideţi aparatul foto. În timpul redării, imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului sau

vor fi înregistrate pe casetă video; monitorul aparatului foto va rămâne închis. Luaţi în
considerare că este posibil ca marginile fotografiilor să nu se vadă când sunt vizionate pe
televizor.

Utilizarea adaptorului AC
Este recomandat utilizarea unui adaptor EH-6 AC (disponibil separat) pentru redare extensivă. Când
adaptorul EH-6 este conectat, temporizatorul de închidere al monitorului aparatului foto va fi setat la
10 minute, iar exponometrele nu se vor opri automat.
106 www.nikon.ro
Conectarea la un PC
Cablul USB furnizat împreună cu aparatul foto poate fi folosit pentru conectarea aparatului foto la
un PC. După ce aparatul foto a fost conectat, se poate folosi software-ul suplimentar pentru a
transfera fotografiile pe PC, unde aceştia pot fi clasificate, vizionate, şi retuşate. Aparatul foto
poate fi utilizat împreună cu programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil
separat), care permite prelucrarea pe loturi şi dispune de opţiuni mai avansate de editare ale
imaginilor, respectiv poate fi folosit pentru a controla aparatul foto direct de pe PC.

Înainte de conectarea aparatului foto


După citirea manualelor de utilizare şi revizuirea cerinţelor de sistem, instalaţi software-ul
necesar. Pentru ca transferul de date să nu se întrerupă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului
foto este complet încărcat. Dacă nu sunteţi sigur de nivelul de încărcare, încărcaţi acumulatorul
înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor EH-6 (disponibil separat).
Înainte de conectarea aparatului foto, setaţi opţiunea USB in
din meniul setup (setare) ( 121) conform sistemului de
operare al PC-ului şi dacă aparatul foto este controlat de
programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4, sau mai nouă,
(disponibil separat) sau dacă fotografiile sunt transferate pe PC
utilizând software-ul suplimentar:

Sistem de operare Software furnizat Nikon Capture 4 Camera Control

Windows XP Home Edition Alegeţi PTP sau Mass


Windows XP Professional
Storage
Mac OS X
Windows 2000 Professional Alegeţi opţiunea PTP
Windows Millennium Edition (Me) Alegeţi Mass Storage*
Windows 98 Second Edition (SE)
Mac OS 9 Nu este suportat
* NU selectaţi PTP. În cazul în care selectaţi PTP în timp ce aparatul foto este conectat, se va afişa
wizard-ul Windows hardware. Apăsaţi Cancel pentru a ieşi din wizard, apoi deconectaţi aparatul
foto. Asiguraţi-vă că aţi selectat Mass Storage înainte de a reconecta aparatul foto.

www.nikon.ro
107
Conectarea cablului USB

1 Porniţi PC-ul şi aşteptaţi până când se porneşte.

2 Închideţi aparatul foto.

3 Conectaţi cablul USB UC-E4 după cum se vede în imagine. Conectaţi aparatul foto
direct la PC; nu conectaţi cablul printr-un hub-USB sau printr-o tastatură.

4 Deschideţi aparatul foto. Dacă aţi selectat Mass


Storage pentru USB, pe panoul de control şi în vizor
apare PC, şi indicatorul modului PC va clipi (dacă aţi
selectat PTP, afişajul aparatului foto nu se va
schimba). Fotografiile pot fi transferate pe PC după
cum este descrisă în manualul software-ului furnizat
(pe CD).
Dacă programul Nikon Capture 4 Camera Control
este pornit, pe panoul de control se afişează PC în
locul numerelor de expunere rămase. Orice fotografie
realizată va fi înregistrată pe hard disk-ul PC-ului, nu
pe cardul de memorie. Pentru mai multe detalii vezi
Manualul de utilizare Nikon Capture 4.

În timpul transferului
În timpul transferului nu închideţi aparatul foto.
108 www.nikon.ro
5 Dacă aţi selectat PTP pentru USB ( 121), aparatul poate fi închis, iar după
terminarea transferului se poate deconecta cablul USB. Dacă opţiunea USB din
meniul setup (setări) are valoarea implicită Mass Storage, întâi trebuie să
îndepărtaţi aparatul foto din sistem după descrierea de mai jos.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional


Apăsaţi icoana “Safely Remove Hardware” ( )
în taskbar şi din meniul afişat selectaţi Safely remove
USB Mass Storage Device.

Windows 2000 Professional


Apăsaţi icoana “Unplug or Eject Hardware” ( )
în taskbar şi din meniul afişat selectaţi Stop USB
Mass Storage Device.

Windows Millennium Edition (Me)


Apăsaţi icoana “Unplug or Eject Hardware”
( ) în taskbar şi din meniul afişat selectaţi Stop
USB Disk.
Windows 98 Second Edition (SE)
În My Computer, apăsaţi pe icoana discului
îndepărtabil cu butonul din dreapta al mouse-ului care
corespunde aparatului foto şi selectaţi Eject din
meniul afişat.

Macintosh
Trageţi icoana aparatului foto (“NIKON D200”)
în Trash (cutie de gunoi).

www.nikon.ro
109
Tipărirea fotografiilor
Fotografiile pot fi tipărite cu una dintre următoarele metode:
• Conectaţi aparatul la imprimantă şi tipăriţi fotografiile direct de pe aparatul foto ( 111).
• Introduceţi cardul de memorie într-o imprimantă echipată cu slot de card de memorie
(pentru mai multe detalii vezi manualul de utilizare al imprimantei). Dacă imprimanta
suportă DPOF ( 202), fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set
( 139).
• Duceţi cardul de memorie la un centru de developare sau tipărire digitală. Dacă centrul
suportă DPOF ( 202), fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set
( 139).
• Transferaţi fotografiile utilizând software-ul furnizat şi tipăriţi-le de pe PC (pentru detalii
vezi manualul software-ului pe CD).
Nu uitaţi că fotografiile RAW pot fi tipărite doar prin transferarea lor pe un PC şi pentru
tipărire folosiţi software-ul furnizat, respectiv programul Nikon Capture 4 Versiunea
4.4 sau mai nouă (disponibil separat).

Tipărire directă prin conexiune USB


Atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă care suportă PictBridge
( 202), fotografiile pot fi tipărite direct de pe aparatul foto.
Realizaţi fotografiile

Selectaţi fotografiile pentru tipărire utilizând Print Set


( 139)

Selectaţi PTP din meniul USB şi conectaţi aparatul foto la imprimantă ( 121)

Tipăriţi fotografiile una Tipăriţi mai multe fotografii Creaţi imagine index
câte una ( 112) ( 113) ( 113)

Deconectaţi cablul USB

Tipărire directă prin conexiune USB


Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet sau utilizaţi un adaptor opţional EH-6. Dacă doriţi
ca fotografiile realizate să fie tipărite fără modificări, alegeţi valoarea sRGB pentru Color Space.
110 www.nikon.ro
Conectarea imprimantei

1 Setaţi opţiunea USB din meniul setup pe PTP


( 121).

2 Porniţi imprimanta.

3 Opriţi aparatul foto şi conectaţi cablul USB furnizat


ca în figură. Nu forţaţi şi nu încercaţi să conectaţi
invers cablul. Conectaţi aparatul foto direct la
imprimantă; nu conectaţi cablul printr-un hub USB.

4 Porniţi aparatul foto. Va fi afişată o fereastră de

întâmpinare, urmat de afişajul de redare PictBridge.


Procedaţi pentru “Printing Photographs One at a
Time” ( 112) sau “Printing Multiple Photo- graphs”
( 113).

Apăsaţi săgeata stângă sau dreaptă a selectorului multifuncţional pentru a vizualiza


fotografii suplimentare, sau apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a face zoom in
pe fotografia curentă ( 103). Pentru a vizualiza şase fotografii deodată, apăsaţi
butonul şi învârtiţi discul de selectare al modului de operare. Utilizaţi selectorul
multifuncţional pentru a selecta fotografiile, sau apăsaţi butonul şi rotiţi discul de
selectare al modului de operare pentru a afişa fotografia în mărime normală.

www.nikon.ro
111
Tipărirea fotografiilor una câte una
Pentru a tipăriri fotografiile selectate în modul de redare
PictBridge apăsaţi şi eliberaţi butonul . Meniul din
dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata sus sau jos al
selectorului multifuncţional pentru a selecta o opţiune
şi apăsaţi săgeata din dreapta pentru a selecta.
Opţiune Descriere
Tipăreşte fotografia selectată. Pentru a anula şi a reveni la fereastra de redare PictBridge
Start înainte ca toate fotografiile să fie tipărite apăsaţi butonul . Fereastra de redare
Printing PictBridge va fi afişată la terminarea tipăririi. Tipăriţi imagini adiţionale urmând
descrierea de mai sus sau opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.
Page Size Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a
alege mărimea paginii din Printer Default (mărimea implicită pentru
imprimanta curentă), 3.5 x 5 in., 5 x 7 in., Hagaki, 100 x 150 mm,
4 x 6 in., 8 x 10 in., Letter, A3, sau A4, după care apăsaţi săgeata
dreaptă pentru selecţie şi pentru a reveni în meniul print.
Meniul din dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata sus
sau jos a selectorului multifuncţional pentru a alege
No. of numărul de copii (maxim 99), după care apăsaţi
copies săgeata dreaptă pentru selecţie şi pentru a reveni în
meniul print.
Meniul din dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata sus sau
jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta
Printer Default (setarea implicită pentru imprimanta
Border
curentă), Print with Border (tipăreşte poza cu o bordură
albă), sau No Border, după care apăsaţi săgeata
dreaptă pentru selecţie şi pentru a reveni în meniul print.
Meniul din dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata sus sau jos
a selectorului multifuncţional pentru a selecta Printer
Time Default (setarea implicită pentru imprimanta curentă), Print
Stamp Time Stamp (tipăreşte pe fotografie data şi ora
înregistrării)sau No Time Stamp, după care apăsaţi săgeata
dreaptă pentru selecţie şi pentru a reveni în meniul print.

Mărimea paginii, bordura şi afişarea timpului (time stamp)


Alegeţi Printer Default pentru a tipări la setările curente ale imprimantei. Pot fi
selectate doar opţiuni suportate de imprimanta curentă.
112 www.nikon.ro
Opţiune Descriere
Meniul din dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata de
sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a
selecta Crop (taie imaginea pentru tipărire) sau No
Cropping, după care apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.
Cropping Dacă Crop este selectat, se va afişa fereastra din
dreapta;învârtiţi discul de selectare al modului de operare
pentru a alege mărimea tăierii şi utilizaţi selectorul
multifuncţional pentru a alege poziţia tăierii. Apăsaţi
pentru a reveni în meniul print. Calitatea poate să scadă în
cazul tipăririi bucăţilor mici de imagine la mărimi mari.

Tipărirea multiplă a fotografiilor


Pentru tipărirea multiplă a fotografiilor sau pentru a crea
o imagine index a tuturor fotografiilor JPEG în forma
unor imagini mici, apăsaţi butonul . Meniul din
dreapta va fi afişat. Apăsaţi săgeata sus sau jos a
selectorului multifuncţional pentru a alege o opţiune şi
apăsaţi săgeata dreaptă pentru a selecta.
Opţiune Descriere
Print Select Tipăreşte imaginile selectate ( 114).
Tipăreşte lista curentă DPOF ( 139). Reţineţi că opţiunile de dată şi
Print (DPOF)
informaţii DPOF nu sunt suportate.
Creează o imagine index a tuturor imaginilor JPEG
(dacă cardul de memorie conţine mai mult de 256 de
poze, doar 256 de poze vor fi tipărite). Apăsaţi butonul
pentru a vizualiza meniul afişat mai jos în dreapta;
alegeţi opţiunile pentru mărimea paginii, bordură şi time
Index Print stamp aşa cum au fost descrise în pagina 112
(va fi afişată o avertizare dacă mărimea selectată a
paginii este prea mică). Pentru a începe tipărirea,
selectaţi Start Printing şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului. Meniul PictBridge va fi afişat la terminarea
tipăririi.

www.nikon.ro
113
Tipărirea fotografiilor selectate
Selectând Print Select din meniul PictBridge (vezi mai jos) se afişează meniul
din Pasul 1.

1 2

Derulaţi printre fotografii. Pentru a vizualiza Selectaţi imaginea curentă şi setaţi numărul
imaginea curentă în mărime normală , apăsaţi de copii la 1. Imaginile selectate sunt marcate
butonul .* cu icoana .
* Pentru a tipării fotografiile în ordinea de tipărire creată cu Print Set ( 139), selectaţi Print (DPOF)
din meniul PictBridge . Ordinea de tipărire poate fi modificată aşa cum este descris în această pagină.

3 Specificaţi numărul de copii (până la 99).

Pentru a deselecta imaginea, apăsaţi săgeata de


jos a selectorului multifuncţional când
numărul de copii este 1. Repetaţi paşii 1–3
pentru a selecta imagini adiţionale.

4 Afişaţi opţiunile de tipărire. Setaţi opţiunile pentru

mărimea imaginii, bordură şi time stamp descris la pagina


112. Pentru a tipări imaginile selectate, selectaţi Start
Printing şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului.
Meniul PictBridge va fi afişat la terminarea tipăririi.

Utilizarea Selectorului
Selectorul multifuncţional poate fi utilizat la orice moment cât timp monitorul este pornit.
Butonul de blocare al selectorului de focalizare este activat doar la închiderea monitorului.

Mesaje de eroare
Dacă panoul de dialog din dreapta este afişat atunci a intervenit o
eroare. După verificarea imprimantei şi rezolvarea problemelor
conform descrierilor din manualul acesteia, apăsaţi săgeata sus
sau jos al selectorului pentru a selecta Continue şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului pentru a relua tipărirea. Selectaţi
Cancel pentru a ieşi fără a tipări imaginile rămase.
Selectarea fotografiilor pentru tipărire
Fotografiile NEF (RAW ) sunt afişate în meniul Print Selected dar nu pot fi selectate pentru
tipărire.
114 www.nikon.ro
Setări

Setări de bază ale aparatului foto: Meniul Setup


Meniul setup conţine următoarele opţiuni. Vezi “Utilizarea meniurilor ” ( 24)
Pentru mai multe informaţii privind utilizarea meniurilor.
Opţiune
Format 116
LCD Brightness 116
Mirror Lock-up* 117
Video Mode 117
World Time 117
Language 118
Image Comment 118
Auto Image Rotation 119
Recent Settings 119
USB 121
Dust Off Ref Photo 121–122
Battery Info 123
Firmware Version 123
* Nu sunt disponibile la nivele de acumulator sau
mai mici sau când aparatul foto este dotat cu set baterie
opţional MB-D200 echipat cu baterii AA .

Utilizarea selectorului
Selectorul multifuncţional poate fi utilizat la orice moment cât timp monitorul este pornit.
Butonul de blocare al selectorului de focalizare este activat doar la închiderea monitorului.
www.nikon.ro
115
Format (Formatare)
Cardurile de memorie trebuie formatate înainte de prima utilizare.
Formatarea cardurilor de memorie este de asemenea un mod eficient
de a şterge toate imaginile de pe card. Selectând Format se afişează
următoarele opţiuni. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional pentru a selecta o opţiune după care apăsaţi :

Opţiune Descriere
No Ieşire fără formatarea cardului de memorie.
Formatează cardul de memorie. Mesajul din dreapta va fi afişat
în timpul procesului de formatare. Nu opriţi aparatul foto,
Yes Nu îndepărtaţi acumulatorul sau cardul de memorie sau nu
deconectaţi adaptorul AC (disponibil separat) până la terminarea
formatării şi la afişarea meniului setup.

LCD Brightness (Luminozitate LCD)


Apăsaţi săgeata de sus a selectorului multifuncţional
pentru a creşte luminozitatea, săgeata de jos pentru a o
descreşte. Numărul din partea dreaptă a ecranului indică
nivelul de luminozitate curent, cu setarea de luminozitate
+2 şi cea întunecată de –2. Apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional pentru a realiza operaţia şi
reveniţi în meniul setup.

Înainte de formatare
Prin formatarea cardurilor de memorie se şterg permanent toate date conţinute, incluzând
imaginile protejate şi ascunse sau orice altă informaţie care poate fi conţinută pe card.
Înainte de formatare asiguraţi-vă că aţi transferat toate imaginile care doriţi să le păstraţi.
FAT 32
D200 suportă FAT 32, permiţând utilizarea cardurilor de memorie cu capacităţi peste 2
GB. FAT16 este utilizat în cazul cardurilor formatate deja cu sistemul FAT 16.
Formatarea prin două butoane
Cardurile de memorie pot fi de formatate cu ( şi ) ( 14).
116 www.nikon.ro
Mirror Lock-Up (Ridicarea anticipată a oglinzii)
Această opţiune este utilizată pentru a fixa oglinda în
poziţia ridicat pentru a permite verificarea sau curăţirea
filtrului low-pass care protejează senzorul de imagine. Vezi
“Date tehnice: Întreţinerea aparatului foto” ( 185).

Această opţiune nu este disponibilă la nivel de acumulator sau mai mic,,


în timpul realizării expunerilor multiple sau când aparatul foto este dotat cu set
de baterii opţionale MB- D200 utilizând baterii AA . Utilizaţi un acumulator
încărcat EN-EL3e sau un adaptor opţional AC . Dacă acumulatorul este
descărcat în timpul ridicării oglinzii, un sunet de beep şi lampa de asistare AF
vor avertiza faptul că oglinda se va închide în aproximativ 2 minute.
Video Mode(Modul video)
Înainte de conectarea aparatului foto la un dispozitiv video ca
televizor sau VCR ( 106),alegeţi o setare a modului
video care corespunde standardului utilizat de dispozitiv.
Opţiune Descriere
NTSC Utilizaţi pentru conectarea aparatului foto la dispozitive NTSC .
Utilizaţi pentru conectarea aparatului foto la dispozitive PAL.
PAL Reţineţi că numărul de pixeli la ieşire este selectiv redus
cauzând diminuarea rezoluţiei.

World Time (Timpul în lume)


World Time este utilizat pentru a seta ceasul aparatului la
data şi timpul curent ( 12).

Bateria ceasului
Ceasul/calendarul este dotat cu o sursă de energie reîncărcabilă, independentă, care este încărcat
cât este necesar la introducerea acumulatorului sau când aparatul foto este dotat cu un adaptor
opţional EH-6 AC . Două zile de încărcare va întreţine bateria ceasului pentru trei luni. Dacă icoana
clipeşte pe panoul de control, bateria ceasului este descărcată şi ceasul a fost resetat la
data şi ora de 2005.01.01.00:00:00. Setaţi ceasul la data şi ora corectă.

www.nikon.ro
117
Language(Limba)
Alegeţi limba utilizată pentru meniurile şi mesajele
aparatului foto din următoarele:
De Deutsch Germană Py Русский Rusă
En English Engleză Sv Svenska Suedeză
Es Español Spaniolă Chineză Tradiţională
Fr Français Franceză Chineză Simplificată
It Italiano Italiană Japoneză
Ne Nederlands Olandeză Coreană
Po Português Portugheză

Comentariu imagine
Adăugaţi un scurt comentariu la fotografii în timp ce sunt realizate.
Comentariile pot fi vizualizate când fotografiile sunt afişate cu
ajutorul programului furnizat sau cu Nikon Capture 4 Versiunea
4.4 sau mai nouă (disponibil separat). Primele 15 litere din
comentariu sunt de asemenea vizibile în pagina 2 a Shooting Data
în ecranul de afişare a informaţiilor despre fotografie ( 100).
Done: Salvează setările şi revine în meniul setup.
Input Comment: Următorul dialog va fi afişat. Introduceţi un
comentariu după cum este descris mai jos.

Zona tastaturii: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru a


selecta literele, apăsaţi butonul central pentru selecţie.
Aria comentariu: Comentariile apar aici. Pentru a muta cursorul
, apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional.

Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul .


Pentru a reveni în meniul setup fără a schimba comentariul, apăsaţi butonul .
Comentariile pot avea o lungime maximă de 36 de caractere. Orice caracter adiţional
va fi şters.
După editarea comentariului,apăsaţi pentru a reveni în meniul Image Comment.

Ataşarea comentariului: Un comentariu este adăugat la toate fotografiile realizate


când această opţiune este bifată ( ). Selectaţi această opţiune şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru a schimba marcajul în
activ sau inactiv .

118 www.nikon.ro
Rotirea automată a imaginii
Fotografiile realizate cu opţiunea On selectată(opţiunea implicită)
conţin informaţii cu privire la orientarea aparatului foto, permiţând
rotirea automată a acestora în timpul redării ( 98) sau la
vizualizarea lor cu programul compatibil Nikon.* Următoarele
orientări sunt înregistrate:

Orientare Aparat foto rotit 90 ° Aparat foto rotit 90 ° în


Landscape (tip vedere) în sensul acelor de ceas sens invers acelor de ceas
* În modul continuu ( 26), orientarea înregistrată pentru prima fotografie se aplică pentru
toate imaginile din aceaşi serie, chiar dacă orientarea camerei s-a schimbat în timpul
fotografierii.
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată la selectarea opţiunii Off . Alegeţi
această opţiune când realizaţi fotografii cu obiectivul poziţionat în sus sau în jos.
Recent Settings (Setări recente)
Următoarele opţiuni sunt disponibile:

Opţiune Descriere
Meniul din dreapta va fi afişat. Selectaţi Yes pentru a bloca
meniul astfel ca nici o valoare să nu fie adăugată,
Lock sau îndepărtată; No pentru a debloca meniul.
Menu Setările din alte meniuri nu sunt afectate

Meniul din dreapta va fi afişat. Selectaţi Yes pentru a şterge


Delete toate setările recente, No pentru a ieşi fără a schimba meniul
Recent Recent Settings. Această opţiune va avea efect chiar şi
Settings atunci când Recent Settings este blocat.

www.nikon.ro
119
Personalizarea meniului Recent Settings
Pentru a crea un meniu personalizat de fotografiere şi opţiuni Custom Settings :
1 Selectaţi Lock Menu > No pentru a debloca meniul Recent
Settings.

2 Selectaţi Delete Recent Settings > Yes pentru a şterge


toate setările recente existente.

3 Selectaţi opţiunile care doriţi să le includeţi în meniul Recent


Settings din meniurile fotografiere şi Custom Settings.
Ultimele 14 opţiuni selectate vor fi salvate.

4 Selectaţi Lock Menu > Yes pentru a bloca Recent Settings

120 www.nikon.ro
USB
Înainte de a conecta aparatul foto la un PC prin portul USB (
107), selectaţi opţiunea corespunzătoare USB determinată de
sistemul de operare al PC-ului, dacă aparatul foto va fi
controlat de programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4
sau mai nouă (disponibil separat) sau dacă fotografiile vor fi
transferate pe PC utilizând software-ul furnizat:
Sistem de operare Software furnizat Nikon Capture 4 Camera Control
Windows XP Home Edition Alegeţi PTP sau
Windows XP Professional Mass Storage
Mac OS X
Windows 2000 Professional Alegeţi Mass Storage Alegeţi PTP
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)
Mac OS 9 Nu este suportat

Funcţia Dust Off Ref Photo


Obţineţi date de referinţă pentru funcţia Image Dust Off în
programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă
(disponibil separat; pentru mai multe informaţii, vezi manualul
de utilizare Nikon Capture 4).

1 distanţa
Montaţi obiectivul CPU pe aparatul foto (este recomandat un obiectiv cu
focală de cel puţin 50 mm). Opţiunea Dust Off Ref Photo este
disponibilă doar la obiectivele CPU. Dacă utilizaţi obiectiv de zoom, folosiţi poziţia
maximă de mărire a obiectivului.

2 Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Va


apărea mesajul din dreapta şi ref va fi afişat pe panoul
de control şi în vizor.
Pentru a anula operaţia şi a reveni în meniul setup apăsaţi
butonul .

www.nikon.ro
121
3 Ţineţi obiectivul la o distanţă de 10 cm de un obiect alb, luminos, încadraţi obiectul

astfel ca nimic altceva să nu se vadă prin acesta şi apăsaţi pe jumătate butonul de


declanşare. În modul autofocalizare, focalizarea va fi automat setată la infinit; în
modul focalizare manuală, setaţi manual focalizarea la infinit înainte de a apăsa
butonul de declanşare. Dacă utilizaţi inelul de diafragmă pentru reglarea diafragmei
alegeţi setarea minimă (cel mai mare f/-număr).

4 Apăsaţi până la fund butonul de declanşare pentru a obţine datele de

referinţă pentru Image Dust Off (reţineţi că funcţia de reducere a


zgomotului se porneşte automat atunci când subiectul este slab iluminat,
crescând timpul necesar înregistrării datelor). Monitorul se închide la
apăsarea butonului de declanşare.
Dacă obiectul de referinţă este prea iluminat sau
prea închis aparatul foto nu va putea obţine datele
de referinţă pentru Image Dust Off iar mesajul din
dreapta va fi afişat. Alegeţi un alt obiect de referinţă
şi repetaţi procesul de la Pasul 1.

Image Dust Off
Funcţia Image Dust Off din Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil
separat) procesează imaginile NEF (RAW ) pentru a îndepărta efectul de praf din sistemul
de generare a imaginilor a aparatului foto comparând imaginile cu datele obţinute cu Dust
Off Ref Photo. Nu este disponibil pentru imagini JPEG . Aceleaşi date de referinţă pot fi
folosite pentru fotografii NEF (RAW ) realizate cu obiective sau la diafragme diferite.

Date de referinţă Image Dust Off


Datele de referinţă nu pot fi vizualizate cu ajutorul unui software
PC de prelucrare de imagini. O grilă de fundal este afişat la
vizualizarea pe aparatul foto a datelor de referinţă.

122 www.nikon.ro
Date despre baterie
Vezi informaţiile pe bateria reîncărcabilă Li-ion EN-EL3e ce se
găseşte în aparatul foto.

Opţiune Descriere
Bat. Meter Nivelul curent al bateriei în procente.
Numărul de declanşări realizate cu bateria curentă de la ultima sa
Pic. Meter reîncărcare. Reţineţi că câteodată aparatul foto poate expune fără
înregistrarea fotografiei, de exemplu în cazul măsurărilor realizate pentru
setarea balansului de alb.
Un indicator de 5 niveluri prezintă vârsta bateriei. 0 (New) indică faptul
Charg. Life că performanţele bateriei nu au fost afectate; 4 (Replace) indică faptul că
bateria nu mai poate fi reîncărcată şi trebuie înlocuită.

Versiunea Firmware
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto. Apăsaţi săgeata
stângă a selectorului multifuncţional şi reveniţi în meniul
setup.

Setul de baterii MB-D200


Următoarele informaţii sunt afişate la echiparea aparatului foto cu setul de baterii MB-D200:
• MB-D200 conţine baterii EN-EL3e: Informaţia pentru fiecare baterie este prezentată
separat.
• MB-D200 conţine 6 baterii AA : Battery Info nu poate fi selectat.
www.nikon.ro
123
Setări pentru fotografiere:Meniul Shooting
Meniul shooting conţine următoarele opţiuni. Vezi “Utilizarea meniurilor” ( 24) pentru
mai multe informaţii în legătură cu utilizarea meniurilor.
Opţiune
Shooting Menu Bank (Colecţia meniului fotografiere) 125–126
Menu Reset (Resetarea meniului) 126
Folders (Directoare) 128
File Naming (Denumirea fişierelor) 129
Optimize Image (Optimizarea imaginii) 129
Color Space (Paleta de culori) 129
Image Quality* (Calitate imaginii) 129
Image Size* (Mărimea imaginii) 130
JPEG Compression (Compresie JPEG) 130
RAW Compression (Compresie RAW) 130
White Balance* (Balans de alb) 130
Long Exp. NR (Reducere de zgomot cu expunere lungă) 131
High ISO NR (Reducere de zgomot cu sensibilitate ISO mărită) 131
ISO Sensitivity* (Sensibilitate ISO) 132
Image Overlay (Suprapunere de imagine) 132
Multiple Exposure (Expunere multiplă) 132
Intvl Timer Shooting (Fotografiere temporizată) 132
Non-CPU Lens Data (Datele obiectivelor non-CPU) 132
* Se resetează la valoarea implicită la realizarea unei resetări prin două butoane
( 97).

Utilizarea Selectorului
Selectorul multifuncţional poate fi utilizat la orice moment cât timp monitorul este pornit.
Butonul de blocare al selectorului de focalizare este activate doar la închiderea monitorului.
124 www.nikon.ro
Shooting Menu Bank (Colecţia meniului fotografiere)
Toate opţiunile meniului shooting sunt salvate în unul
dintre cele patru colecţii de opţiuni. Schimbările opţiunilor
dintr-o colecţie nu au efect în celelalte colecţii. Pentru a
salva o combinaţie specifică de setări frecvent utilizată,
selectaţi unul dintre cele patru colecţii de opţiuni (colecţia
implicită de opţiuni este colecţia A) şi configuraţi aparatul
foto la aceste setări. Noile setări vor fi salvate în colecţia
de opţiuni chiar dacă aparatul foto este oprit şi va fi
rechemat la următoarea selecţie a colecţiei de opţiuni.
Combinaţii diferite de setări pot fi salvate în alte colecţii de
opţiuni, permiţând utilizatorului să schimbe instantaneu de
la o combinaţie la alta selectând colecţia de opţiuni
corespunzătore din meniul bank.
Denumirile implicite pentru cele patru seturi de opţiuni sunt A, B, C, şi D. O
descriere scurtă poate fi adăugată utilizând opţiunea Rename.

Colecţia meniului fotografiere


Panoul de control afişează colecţia curent selectată din meniul
shooting menu bank.

www.nikon.ro
125
Redenumirea colecţiilor meniului fotografiere

1 Selectaţi Rename şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului.

2 O listă a colecţiilor de opţiuni va fi afişată. Selectaţi


colecţia dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional.

3 Următorea fereastră de dialog va fi afişată. Introduceţi o denumire după cum urmează.


Zona tastaturii: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru a
selecta literele, şi apăsaţi butonul central pentru selecţie.
Zona denumirii: Denumirea apare aici. Pentru a muta
cursorul apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul
multifuncţional.
Pentru a şterge un caracter din poziţia de cursor curent, apăsaţi butonul . Pentru a
reveni în meniul shooting fără a schimba numele colecţiei, apăsaţi butonul .
Denumirea caracterelor poate avea o lungime maximă de douăzeci de caractere. Orice
caracter scris în plus va fi şters.

4 După editarea denumirii, apăsaţi butonul pentru a reveni în meniul bank.

126 www.nikon.ro
Meniul Reset
Pentru a rechema setările implicite pentru colecţia de opţiuni
curentă ( 125), selectaţi Yes şi apăsaţi săgeata
dreaptă a selectorului multifuncţional (selectaţi No
pentru a ieşi fără a schimba setările). Următoarele
setări sunt afectate:

Opţiune Implicit Opţiune Implicit


File naming DSC Multiple exposure3
Optimize Image Normal Number of shots 2
Color space sRGB Auto gain On
Image quality1 JPEG Normal Interval timer shooting4
Image size1 Large
Start time Now
JPEG compression Size Priority
Interval 00:01´:00˝
RAW compression NEF (RAW )
White balance1 Auto2 No. of intervals 1
Long Exp. NR Off High No. of shots 1
ISO NR On (Normal) Start Off
ISO sensitivity1 100 Non-CPU lens data
Focal length N/A
Maximum aperture N/A
1 Valorile implicite pot fi rechemate şi prin realizarea unei resetări prin 2 butoane ( 97).
2 Reglarea fină resetată la 0.
3 Se aplică la toate colecţiile. Meniul Reset nu poate fi selectat în timpul fotografierii.
4 Se aplică la toate colecţiile. La resetare fotografierea se opreşte.

www.nikon.ro
127
Folders(Directoare)
Selectaţi directorul în care imaginile realizate vor fi salvate.

Opţiune Descriere
Dialogul din dreapta va fi afişat; apăsaţi săgeata sus sau jos a
selectorului pentru a alege numărul pentru directorul nou.
New Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului pentru a crea directorul
nou şi reveniţi în meniul shooting. Fotografiile ulterioare vor fi
salvate în noul director creat.

Lista directoarelor existente va fi afişată; apăsaţi săgeata


Select sus sau jos pentru a alege directorul, săgeata dreaptă
Folder pentru selecţie şi reveniţi în meniul shooting. Fotografiile
ulterioare vor fi salvate în directorul selectat

Crearea unui director de start


Dacă butonul este apăsat la pornirea aparatului foto, un nou director va fi creat prin
incrementarea numărului directorului curent cu unu . Nu se va crea director nou dacă
directorul curent este gol.

Numărul de directoare
Poate fi necesar un timp suplimentar pentru înregistare şi redare în cazul în care cardul de
memorie conţine un număr mare de directoare.
Crearea automată a directoarelor
Dacă directorul curent conţine 999 de fişiere, sau dacă este activat numerotarea secvenţială a
fişierelor ( 159) şi dacă directorul curent conţine o imagine numerotată cu 9999, aparatul foto va
crea automat un director nou pentru următoarea imagine prin adăugarea cu unu la numărul
directorului curent. În cazul în care cardul de memorie conţine deja un director numerotat cu 999,
declanşatorul va fi dezactivat. Dacă este activată numerotarea secvenţială, declanşatorul va fi de
asemenea dezactivat în cazul în care directorul curent este numerotat cu 999 şi conţine o imagine
numerotată cu 9999. Pentru a continua, creaţi un director cu numărul mai mic decât 999, sau
selectaţi un director existent cu numărul mai mic decât 999 şi cu mai puţin de 999 de imagini.
128 www.nikon.ro
Denumirea fişierelor
Fotografiile sunt salvate utilizând nume de fişier care conţin
“DSC_” sau “_DSC” urmat de un număr cu patru zecimale şi o
extensie din trei litere (ex. “DSC_0001.JPG”). Opţiunea File
Naming este utilizat pentru a schimba porţiunea “DSC” din
numele fişierului. Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional pentru a afişa fereastra de dialog de mai jos.

Zona tastaturii: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru a evidenţia


literele,apăsaţi butonul central al selectorului pentru selecţie.
Zona Prefix: Aici apare prefixul numelui fişierului. Pentru a muta cursorul
la stânga sau la dreapta , apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul
multifuncţional.

Pentru a şterge un caracter din poziţia de cursor curent, apăsaţi butonul .Pentru a reveni în
meniul shooting fără a schimba regula de denumire a fişierelor, apăsaţi butonul .
După editarea prefixului numelui fişierului, apăsaţi butonul pentru a reveni în meniul shooting.
Fotografiile noi vor fi salvate utilizând noua regulă de denumire a fişierelor.

Optimize Image (Optimizarea imaginilor)


Se pot optimiza culoarea, contrastul, claritatea, saturaţia, şi
nuanţa sau se pot realiza fotografii în alb negru. Vezi
“Referinţă: Optimizarea imaginilor” ( 45).

Color Space (Paleta de culori)


Alegeţi dintre paletele de culori sRGB şi Adobe RGB. Vezi
“Referinţă: Paleta de culori” ( 50).

Image Quality(Calitatea imaginii)


Sunt disponibile şapte opţiuni pentru calitatea imaginii. Vezi
“Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 28).

www.nikon.ro
129
Image Size (Mărimea imaginii)
Mărimea imaginii poate fi selectată dintre Large,
Medium, şi Small. Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea
imaginii” ( 32).

JPEG Compression (Comprimarea JPEG)


Alegeţi dintre comprimarea imaginilor JPEG la o mărime
fixă sau varierea mărimilor fişierelor pentru o calitate mai
ridicată a imaginilor. Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea
imaginii” ( 30).

RAW Compression (Comprimarea RAW)


Alegeţi dacă doriţi comprimarea imaginilor NEF (RAW ).
Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 31).

White Balance (Balansul de alb)


Sunt disponibile nouă opţiuni pentru balansul de alb. Vezi
“Referinţă: Balansul de alb” ( 35).

130 www.nikon.ro
Reducerea zgomotului la expunere lungă
Selectaţi On pentru reducerea “zgomotului” care apare în forma
pixelilor colorate şi luminoase în fotografiile realizate la viteza de
obturator 8 sau mai mică.

Opţiune Descriere
Off Reducerea de zgomot dezactivată; aparatul foto funcţionează în
(implicit) mod normal.
Fotografiile realizate la viteză de obturator de aprox. 8 sec. sau mai
lentă sunt prelucrate cu reducere de zgomot, astfel măreşte timpul de
înregistrare cu aprox. 50–100% şi reduce numărul imaginilor care pot fi
stocate în memoria tampon. În timpul prelucrării pe afişajul vitezei de
obturator/diafragmă clipeşte . Următoare fotografie
poate fi realizată când dispare de pe afişaj.
On Dacă fotografiile sunt redate în timpul prelucrării, este posibil ca
imaginea afişată pe monitor să nu prezinte efectele reducerii zgomotului.

Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO mare


Fotografiile realizate la sensibilitate ISO mare pot fi prelucrate cu
reducerea “zgomotului.” Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

Opţiune Descriere
On (Normal) Reducerea zgomotului este activată la sensibilităţi ISO 400 sau mai mari sau dacă
(implicit) sensibilitatea ISO este mărită la 400 sau la o valoare mai mare când On este selectat pentru
On (Low) Custom Setting b1 (ISO Auto). Selectaţi Normal sau High pentru reducere de zgomot mărit.
Reducerea de zgomot este mărită la sensibilităţi ISO de peste 1600.
On (High)
Off Reducerea de zgomot este dezactivată la sensibilităţi ISO de 800 sau mai mici. Se realizează
o reducere minimă de zgomot la sensibilităţi ISO de peste 800.

www.nikon.ro
131
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea ISO poate fi mărită de la valoarea predefinită
(100). Sensibilităţile ISO de peste 1600 sunt disponibile
doar atunci când opţiunea Setare personalizată b1 (ISO
Auto) este dezactivată. Vezi “Referinţă: Sensibilitate
echivalenţă ISO” ( 33).

Suprapunere de imagine
Creaţi o imagine nouă prin suprapunerea a două fotografii RAW.
Fotografiile RAW trebuie să fie realizate cu aparat foto D200 şi
trebuie să fie stocate pe acelaşi card de memorie. Vezi “Referinţă:
Suprapunere de imagine şi expunere multiplă” ( 84).

Expunere multiplă
Creaţi o singură fotografie cu 2-10 expuneri. Vezi “Referinţă:
Suprapunere de imagine şi expunere multiplă” ( 86).

Fotografiere temporizată
Realizaţi fotografii automate la intervalele selectate. Vezi
“Referinţă: Fotografiere temporizată” ( 89).

Datele obiectivelor non-CPU


Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime permit
următoarele funcţii: expunere matricială color, afişarea valorii de
diafragmă şi lumina de umplere care pot fi utilizate cu obiective
non-CPU. Vezi “Referinţă: Obiective non-CPU” ( 93).

132 www.nikon.ro
Setări pentru redare: Meniul Playback (redare)
Meniul redare conţine următoarele opţiuni. Pentru mai multe detalii depre utilizarea
meniurilor vezi “Utilizarea meniurilor” ( 24).
Opţiune
Delete (Ştergere) 133–134
Playback Folder (Director de redare) 135
Slide Show (Redare secvenţială) 135–136
Hide Image (Ascunderea imaginii) 137–138
Print Set (Selectare pentru tipărire) 139–140
Display Mode (Mod afişare) 141
Image Review (Revizualizare imaginii) 141
After Delete (După ştergere) 142
Rotate Tall (Rotaţie în poziţie verticală) 142

Meniul redare este afişat doar în cazul în care în aparatul foto este
introdus un card de memorie.
Delete (Ştergere)
Meniul ştergere conţine următoarele opţiuni:
Opţiune Descriere
Selected Şterge fotografiile selectate.
All Şterge toate fotografiile.

Utilizarea selectorului multifuncţional


Selectorul multifuncţional poate fi utilizat în orice moment cât timp monitorul este deschis. Butonul
de blocare al selectorului de focalizare este activat doar în cazul în care monitorul este închis.

Imagini protejate şi ascunse


Imaginile marcate cu icoana sunt protejate şi nu pot fi şterse. Imaginile ascunse ( 137) nu
sunt afişate în lista fotografiilor mici şi nu pot fi selectate pentru ştergere.
Carduri de memorie de capacitate mare
Dacă cardul de memorie conţine un număr mare de fişiere sau directoare, respectiv dacă numărul fotografiilor
pentru ştergere este foarte mare, ştergerea lor poate dura chiar şi jumătate de oră.
www.nikon.ro
133
Ştergerea fotografiilor selectate: Selected (Selectat)
Selectând opţiunea Selected se afişează fotografiile în mărime mică din
directorul sau directoarele selectate din meniul Playback Folder ( 135).

1 2

Selectaţi imaginea. (Pentru vizualizarea imaginii Alegeţi imaginea selectată. Imaginea selectată este
selectate în mărime mare, apăsaţi . . Eliberaţi marcată cu icoana .
acest buton pentru a reveni în lista de fotografii de
mărime mică.)
3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru selectarea altor fotografii. Pentru a deselecta o fotografie, selectaţi imaginea dorită
şi apăsaţi butonul din mijloc al selectorului multifuncţional. Pentru a ieşi din meniu fără ştergerea fotografiilor,
apăsaţi butonul .

4 Se afişează dialogul de confirmare. Apăsaţi

săgeata de sus sau de jos pentru selectarea


opţiunii, apăsaţi butonul pentru confirmare.
• Yes: şterge imaginile selectate
• No: ieşire din meniu fără ştergerea imaginilor

Ştergerea tuturor fotografiilor: All (Toate)


Selectând opţiunea All se afişează dialogul de confirmare din
dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos al selectorului
multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni, apoi apăsaţi
butonul pentru confirmare.
• Yes: şterge toate fotografiile din director sau directoarele
selectate în meniul Playback Folder ( 135). Fotografiile
protejate sau ascunse nu vor fi şterse.
• No: ieşire din meniu fără ştergerea fotografiilor.

134 www.nikon.ro
Playback Folder (Director de redare)
Alegeţi un director pentru redare.

Opţiune Descriere
ND200 Imaginile din directoarele create de aparatul foto D200 vor fi vizibile în timpul redării.
Imaginile din directoarele create de aparate foto care se conformă cu Design Rule for Camera File
All System (DCF)—toate aparatele foto digitale Nikon şi majoritatea aparatelor foto digitale de alte
mărci—vor fi vizibile în timpul redării.
Current În timpul redării se afişează doar imaginile din directorul selectat la opţiunea Folders
(Directoare) din meniul shooting (fotografiere).

Slide Show (Redare secvenţială)


Pentru redarea imaginilor una câte una în modul de redare
secvenţială, selectaţi Start din meniul redare secvenţială şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Toate fotografiile
din director sau din directoarele selectate din meniul Playback
Folder vor fi redate în ordinea înregistrată, cu o pauză între fiecare
imagine. Fotografiile ascunse ( 137) nu vor fi redate.

Selectarea unui director pentru stocare


Opţiunea Folders din meniul shooting (fotografiere) este utilizat pentru crearea noilor
directoare şi pentru a selecta directorul în care vor fi stocate fotografiile realizate ( 128).
www.nikon.ro
135
Se pot utiliza următoarele operaţiuni în timpul redării secvenţiale:
Operaţiune Utilizaţi Descriere
Derulare în faţă Apăsaţi săgeata stângă a selectorului multifuncţional pentru a reveni la cadrul
sau în spate cu un
cadru anterior, respectiv săgeata dreaptă pentru a sări la cadrul următor.

Vizualizarea datelor Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru
fotografiilor a modifica d atele fotografiilor afişate în timpul redării secvenţiale.

Pauză Apăsaţi butonul pentru întreruperea redării secvenţiale.


Ieşire în meniul Apăsaţi butonul pentru terminarea redării secvenţiale şi pentru afişarea
redare. meniului redare.
Ieşire în modul Apăsaţi butonul pentru terminarea redării secvenţiale şi reveniţi în meniul
redare redare în timp ce imaginea actuală rămâne afişată pe monitor.
Ieşire în modul Buton de Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru terminarea redării
fotografiere declanşare secvenţiale, închideţi monitorul şi reveniţi în modul de fotografiere.

Dialogul din figura din dreapta este afişat la terminarea redării


secvenţiale sau atunci când apăsaţi butonul pentru
întreruperea redării. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului
multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni, apoi apăsaţi
săgeata dreaptă pentru confirmare.
• Restart: Continuarea redării secvenţiale.
• Frame Interval: Modifică lungimea intervalului de timp între
afişarea fiecărei fotografii.
• Exit: Terminarea redării secvenţiale şi revenire în meniul redare.
Pentru a ieşi din modul de redare secvenţială şi pentru a reveni în meniul redare, apăsaţi
săgeata stângă a selectorului multifuncţional sau apăsaţi butonul .
Modificarea intervalului de redare: Frame Interval
Pentru modificarea timpului de afişare al fiecărei fotografii,
selectaţi Frame Interval în meniul Slide Show sau în meniul
Pauză apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.
Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru
selectarea opţiunii dorite apoi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional pentru a reveni în meniul anterior.

136 www.nikon.ro
Hide Image (Ascunderea imaginii)
Opţiunea Hide Image este utilizat pentru ascunderea sau
dezvăluirea fotografiilor selectate. Imaginile ascunse sunt vizibile
doar în meniul Hide Image şi pot fi şterse prin formatarea
cardului de memorie.
Opţiune Descriere
Select / Set Ascunde sau dezvăluie fotografiile selectate.
Deselect All? Dezvăluie toate fotografiile.

Ascunderea fotografiilor selectate: Select / Set


Selectând opţiunea Select / Set se afişează fotografiile în mărime mică din directorul sau
directoarele selectate din meniul Playback Folder ( 135).

1 2

Selectaţi imaginea. (Pentru vizualizarea imaginii în Alegeţi imaginea selectată. Imaginea selectată este
mărime mare, apăsaţi . Eliberaţi acest buton pt. marcată cu icoana
a reveni în lista de fotografii de mărime mică.)

3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru selectarea altor 4


fotografii. Pentru a deselecta o fotografie, selectaţi
imaginea dorită şi apăsaţi butonul central al
selectorului multifuncţional. Pentru a ieşi din meniu
fără modificarea stării imaginilor ascunse, apăsaţi
butonul .
Terminaţi operaţiunea şi reveniţi în meniul redare.

Atributele fişierelor imaginilor ascunse


Imaginile ascunse vizionate pe un PC cu sistem de operare Windows au starea “ascunsă” şi “doar
citire”. În cazul imaginilor “NEF+JPEG”, acest marcaj se aplică pentru imginile NEF (RAW ) şi
JPEG.

Imagini protejate şi ascunse


Dacă dezvăluiţi o imagine care este ascunsă şi protejată, veţi îndepărta automat de asemenea şi
protecţia imaginii.
www.nikon.ro
137
Dezvăluirea tuturor fotografiilor: Deselect All
Selectând opţiunea Deselect All? se va afişa dialogul de
confirmare după cum se vede în figura din dreapta. Apăsaţi
săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a
selecta o opţiune, apoi apăsaţi butonul pentru confirmare.
• Yes: dezvăluie toate imaginile din directorul sau directoarele
selectate din meniul Playback Folder ( 135). Pe monitor se
afişează pentru un scurt timp mesajul “Deselect All Done” (s-a
efectuat modificarea stării ascunse a fotografiei), apoi se
afişează meniul redare.
• No: revenire la meniul redare fără modificarea stării ascunse a imaginilor.

138 www.nikon.ro
Print Set (Selectare pentru tipărire)
Print Set este utilizat pentru crearea unei “liste de tipărire”
digitală care afişează fotografiile selectate pentru tipărire,
numărul exemplarelor şi informaţiile care vor fi incluse pe fiecare
fotografie tipărită. Aceste informaţii sunt stocate pe cardul de
memorie în format Digital Print Order Format (DPOF). După
acesta cardul poate fi îndepărtat din aparatul foto şi poate fi
utilizat pentru a tipări imaginile selectate cu orice dispozitiv
compatibil DPOF.
Opţiune Descriere
Select / Set Selectează fotografiile pentru tipărire.
Deselect All? Îndepărtează toate fotografiile din lista pentru tipărire.

Exif versiunea 2.21


Aparatul foto D200 suportă Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) ver-
siunea 2.21, care permite utilizarea informaţiilor stocate cu fotografiile pentru reproducere de
culoare optimă atunci când imaginile sunt tipărite pe o imprimantă compatibilă Exif.

DPOF / PictBridge
Formatul Digital Print Order Format (DPOF) este un standard recunoscut în toată industria foto
care permite tipărirea imaginilor din lista pentru tipărire stocată pe cardul de memorie. Înainte de
tipărire, verificaţi dacă imprimanta, respectiv serviciul de tipărire suportă DPOF. Fotografiile
selectate cu opţiunea Print Set pot fi de asemenea tipărite cu imprimante PictBridge prin
conexiune directă USB ( 110). În cazul în care o imprimantă PictBridge este conectat la aparatul
foto folosind cablul USB UC-E4, pe monitorul aparatului foto se va afişa un meniu; selectaţi Print
(DPOF) pentru a tipări lista curentă. Reţineţi că data şi informaţiile despre fotografiere nu vor fi
tipărite.
Print Set (Selectare pentru tipărire)
Print Set nu este disponibilă dacă pe cardul de memorie nu există un spaţiu necesar
pentru a înregistra ordinea de tipărire. Ştergeţi fotografiile nedorite şi încercaţi din nou.
Imagini NEF
Imaginile create la setările NEF (RAW) ( 28) nu pot fi selectate pentru tipărire folosind
această opţiune.
După crearea ordinii de tipărire
După crearea ordinii de tipărire, nu modificaţi starea ascunsă a imaginilor în ordinea de
tipărire şi nu utilizaţi un PC sau alte dispozitive pentru ştergerea imaginilor. Nerespectarea
acestora poate cauza probleme în timpul tipăririi.
Realizarea fotografiilor pentru tipărire directă
Dacă doriţi să tipăriţi fotografiile fără modificare, setaţi valoarea opţiunii Color Space din meniul
fotografiere la sRGB ( 50).
www.nikon.ro
139
Modificarea ordinii de tipărire: Select/ Set
Selectând opţiunea Select / Set se afişează fotografiile în mărime mică din directorul
sau directoarele selectate din meniul Playback Folder ( 135).

1 Selectaţi imaginea dorită. (Pentru vizualizarea


imaginii în mărime mare, apăsaţi butonul .
Eliberaţi acest buton pentru a reveni în lista de
fotografii de mărime mică.)

2 Apăsaţi butonul şi apăsaţi săgeata sus sau jos a


selectorului multifuncţional pentru a specifica numărul
de exemplare tipărite (cel mult 99), sau apăsaţi butonul
central al selectorului multifuncţional pentru a selecta
imaginea şi pentru a seta numărul exemplarelor tipărite
la 1. Imaginile selectate sunt marcate cu icoana .

3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru selectarea altor fotografii. Pentru a deselecta o fotografie, selectaţi fotografia

dorită şi apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional până când dispare icoana . Pentru a
ieşi din meniu fără modificarea ordinii de tipărire, apăsaţi butonul .

4 Reveniţi în meniul tipărire. Pentru selectarea sau

deselectarea opţiunilor, selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi


săgeata stângă a selectorului multifuncţional. Elementele
selectate sunt marcate cu .

• Data Imprint: Tipăreşte viteza de obturator şi diafragma pe toate fotografiile din ordinea de tipărire.
• Imprint Date: Tipăreşte data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de tipărire.
Pentru terminarea ordinii de tipărire şi pentru a reveni în meniul de redare, selectaţi Done şi apăsaţi săgeata
dreaptă a selectorului multifuncţional. Pentru a ieşi fără modificarea ordinii de tipărire, apăsaţi butonul .

Îndepărtarea tuturor imaginilor din ordinea de tipărire: Deselect All


Selectând opţiunea Deselect All? se afişează dialogul de confirmare
după cum se vede în figura din dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a
selectorului multifuncţional pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi
butonul pentru confirmare.
• Yes: îndepărtează toate imaginile din ordinea de tipărire. Pe monitor
apare pentru un scurt timp mesajul “Deselect All Done,” şi se afişează
meniul redare.
• No: ieşire din meniul redare fără modificarea ordinii de tipărire.

140 www.nikon.ro
Display Mode (Mod de afişare)
Pentru selectarea datelor afişate pe afişajul de informaţii despre fotografii
( 99), selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional. Lângă elementele selectate apare ; pentru deselectare,
selectaţi elementul dorit şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional. Pentru a reveni în meniul redare, selectaţi Done şi
apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

Opţiune Descriere
Data* Datele despre fotografiere apar pe afişajul de informaţii despre fotografii.
Histogram* Pe afişajul de informaţii despre fotografii apare histograma .
Highlight* Pe afişajul de informaţii despre fotografii apare pagina selectată.
RGB Histogram* Pe afişajul de informaţii despre fotografii apare histograma RGB.
Aria de focalizare activă (dacă utilizaţi servo AF simplu împreună cu AF dinamic
Focus Area sau cu prioritatea subiectului cel mai apropiat) este afişată în roşu pe afişajul de
informaţii despre fotografii.

* Setare implicită.

Image Review (Revizualizarea imaginii)


Image Review controlează dacă fotografiile sunt sau nu sunt
afişate pe afişaj imediat după fotografiere.
Opţiune Descriere
Off (implicit) Fotografiile nu sunt afişate automat după fotografiere.
On Fotografiile sunt afişate automat după fotografiere.

www.nikon.ro
141
After Delete (După ştergere)
Puteţi alege opţiunea ca după ştergerea imaginii să apară
imaginea următoare sau anterioară.

Opţiune Descriere
Show Next După ştergerea imaginii, imaginea următoare este afişată sau selectată în
(implicit)
lista fotografiilor de mărime mică. Dacă imaginea ştearsă a fost ultima în memorie,
imaginea anterioară va fi afişată sau selectată.
După ştergerea imaginii, imaginea anterioară este afişată sau selectată în lista
Show
fotografiilor de mărime mică. Dacă imaginea ştearsă a fost prima în memorie,
Previous
imaginea următoare va fi afişată sau selectată.
Dacă utilizatorul înainte de ştergere a defilat imaginile în ordinea înregistrării,
imaginea următoare va fi afişată sau selectată (dacă imaginea ştearsă a fost ultima
Continue în memorie, imaginea anterioară va afişată sau selectată). Dacă utilizatorul a defilat
as Before imaginile în ordinea inversă, imaginea anterioară va fi afişată sau selectată (dacă
imaginea ştearsă a fost prima în memorie, imaginea următoare va fi afişată sau
selectată).

Rotate Tall (Rotire în poziţie verticală)


Puteţi alege opţiunea ca fotografiile realizate în poziţie verticală
(portret) să fie automat rotite pentru afişarea lor pe monitor.

Opţiune Descriere
Yes Fotografiile tip portret realizate cu opţiunea On selectată pentru Auto Image Rotation
(implicit) ( 119) sunt afişate în poziţie verticală în timpul redării (imaginile în poziţie verticală
sunt afişate la o mărime de 2/3 pentru a încăpea pe monitor).
No Fotografiile în poziţie verticală sunt afişate în poziţie „vedere”.

142 www.nikon.ro
Setări personalizate
Setările personalizate sunt utilizate pentru reglarea fină a setărilor aparatului foto pentru a
îndeplini preferinţele utilizatorului, astfel creând combinaţii de setări care diferă de setările
implicite la care aparatul foto este setat în momentul achiziţionării. Pe lângă opţiunile C
(Bank Select) şi R (Menu Reset) ale Setărilor personalizate, setările din meniul Setări
personalizate sunt împărţite în şase grupe:
Grupă Setări personalizate
a Autofocus (focalizare automată) a1–a10
b Metering/Exposure (fotometrie/expunere) b1–b7
c Timers/AE&AF Lock c1–c5
d Shooting/Display (fotografiere/afişare) d1–d8
e Bracketing/Flash (bracketing/bliţ) e1–e8
f Controls (comenzi) f1–f7

Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta grupa dorită,
apoi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Se afişează lista completă a
Setărilor personalizate a1–f7, începând cu setările din grupa selectată. Pentru a selecta o
setare dintr-un alt grup, apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional şi
defilaţi până când se afişează setarea dorită, sau apăsaţi săgeata stângă a selectorului
multifuncţional pentru a reveni în meniul principal şi pentru a selecta un alt grup. Setările
personalizate a1 (AF-C Mode Priority) şi f7 (No Memory Card?) sunt legate: apăsând
săgeata sus a selectorului multifuncţional în timp ce este selectat Setări personalizate a1,
pe afişaj apare Setări personalizate f7, în timp ce apăsând săgeata jos a selectorului
multifuncţional, pe lângă Setări personalizate f7 pe afişaj apare de asemenea Setări
personalizate a1.

Utilizarea selectorului multifuncţional


Selectorul multifuncţional poate fi utilizat în orice moment cât timp monitorul este pornit. Butonul de
blocare al selectorului de focalizare este activat doar atunci când monitorul este închis .

www.nikon.ro
143
Următoarele Setări personalizate sunt disponibile:
Setări personalizate
C Bank Select Custom Setting Bank 146
R Menu Reset Reset Custom Setting Menu 147
a Autofocus
a1 AF-C Mode Priority AF-C Mode Priority Selection 148
a2 AF-S Mode Priority AF-S Mode Priority Selection 148
a3 Focus Area Frame Focus Area Frame Selection 148
a4 Group Dynamic AF Pattern Selection in Group Dynamic AF 149–150
a5 Lock-On Focus Tracking with Lock-On 150
a6 AF Activation AF Activation 151
a7 AF Area Illumination AF Area Illumination 151
a8 Focus Area Focus Area Selection 151
a9 AF Assist Built-in AF-Assist Illuminator 152
a10 AF-ON for MB-D200 AF-ON Button for MB-D200 Battery Pack 152
b Metering/Exposure
b1 ISO Auto ISO Sensitivity Auto Control 152–153
b2 ISO Step Value ISO Sensitivity Step Value 154
b3 EV Step EV Steps for Exposure Control 154
b4 Exp Comp/Fine Tune Steps for Exposure Comp and Fine Tuning 154
b5 Exposure comp. Easy Exposure Compensation 155
b6 Center-Weighted Center-Weighted Area 155
b7 Fine Tune Exposure Fine Tune Optimal Exposure 156
c Timers/AE&AF Lock
c1 AE Lock AE Lock Buttons 156
c2 AE-L/AF-L Assignment of AE-L/AF-L Button 156–157
c3 Auto Meter-Off Auto Meter-Off Delay 157
c4 Self-Timer Self-Timer Delay 157
c5 Monitor-Off Monitor-Off Delay 157
d Shooting/Display
d1 Beep Beep 158
d2 Grid Display Viewfinder Grid Display 158
d3 Viewfi nder Warning Viewfi nder Warning Display 158
d4 Shooting Speed CL-Mode Shooting Speed 158
d5 Exp. Delay Mode Exposure Delay Mode 158
d6 File No. Sequence File Number Sequence 159
d7 Illumination LCD Illumination 159
d8 MB-D200 Batteries MB-D200 Battery Type 160

144 www.nikon.ro
Custom Setting
e Bracketing/Flash
e1 Flash Sync Speed Flash Sync Speed Setting 160
e2 Flash Shutter Speed Slowest Speed When Using Flash 161
e3 Built-in Flash Built-in Flash Mode 161–166
e4 Modeling Flash Preview Button Activates Modeling Flash 166
e5 Auto BKT Set Auto Bracketing Set 166
e6 Manual Mode Bkting Auto Bracketing in M Exposure Mode 167
e7 Auto BKT Order Auto Bracketing Order 167
e8 Auto BKT Selection Auto Bracketing Selection Method 167
f Controls
f1 Center Button Multi-Selector Center Button 168
f2 Multi-Selector When Multi-Selector is Pressed; 169
f3 Photo Info/Playback Role of Multi-Selector in full-frame Playback 169
f4 FUNC. Button Assign FUNC. Button 170
f5 Command Dials Customize Command Dials 170–171
f6 Buttons and Dials Setting Method for Buttons and Dials 172
f7 No Memory Card? Disable Shutter If No Memory Card 172

www.nikon.ro
145
Setări personalizate C: Custom Setting Bank
Setările personalizate sunt stocate în patru colecţii de setări.
Modificările setărilor dintr-o colecţie nu influenţează celelalte
colecţii. Pentru stocarea unei combinaţii speciale de setări utilizate
frecvent, selectaţi una din colecţiile de setări şi ajustaţi aparatul
foto la setările selectate. Noile setări vor fi stocate în colecţia de
setări chiar şi atunci când aparatul foto este închis, şi vor fi
rechemate la următoarea selectare a colecţiei. Diferitele combinaţii
de setări pot fi stocate în alte colecţii de setări, permiţând
utilizatorului trecerea de la o combinaţie la alta prin selectarea
colecţiei de setări corespunzătoare din meniul colecţiei de setări.
Denumirile predefinite pentru cele patru colecţii de setări ale Setărilor personalizate sunt
A, B, C şi D. Utilizând opţiunea Rename, puteţi redenumi colecţiile de setări cu nume
personalizate după cum este descrisă în “Meniul shooting (fotografiere): Colecţia meniului
shooting” ( 125).

Colecţia setărilor personalizate


Dacă setările din colecţia curentă au fost modificate de la valorile
implicite, pe panoul de control apare CUSTOM şi litera colecţiei de
setări. Lângă setările modificate la nivelul doi al meniului de Setări
personalizate se afişează un asterisc.
146 www.nikon.ro
Setări personalizate R: Reset Custom Setting Menu
Pentru resetarea setărilor predefinite din colecţia curentă a
Setărilor personalizate ( 146), selectaţi Yes şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional (selectaţi No
pentru ieşire fără modificarea setărilor).

Setări personalizate Predefinit Setări personalizate Predefinit


a1 AF-C Mode Priority FPS rate e1 Flash Sync Speed 1/250 s
a2 AF-S Mode Priority Focus e2 Flash Shutter Speed 1/60 s
a3 Focus Area Frame Normal Frame (11 Areas) e3 Built-in Flash TTL
a4 Group Dynamic AF Pattern 1/Center Area e4 Modeling Flash On
a5 Lock-On Normal e5 Auto BKT Set AE & Flash
a6 AF Activation Shutter/AF-ON e6 Manual Mode Bkting Flash/Speed
a7 AF Area Illumination Auto e7 Auto BKT Order MTR>Under>Over
a8 Focus Area No Wrap e8 Auto BKT Selection Manual Value Select
a9 AF Assist On f1 Center Button
a10 AF-ON for MB-D200 AF-ON+Focus Area Shooting mode Center AF Area
b1 ISO Auto Off
Playback Mode Thumbnail On/Off
b2 ISO Step Value 1/3 Step f2 Multi-Selector Do Nothing
b3 EV Step 1/3 Step f3 Photo Info/Playback Info ▲▼/PB
b4 Exp Comp/Fine Tune 1/3 Step f4 FUNC. Button FV Lock
b5 Exposure comp. Off f5 Command Dials
b6 Center-Weighted φ 8 mm
Rotate Direction Normal
b7 Fine Tune Exposure 0*
c1 AE Lock AE-L/AF-L Button Change Main/Sub Off
Aperture Setting Sub-command Dial
c2 AE-L/AF-L AE/AF Lock
c3 Auto Meter-Off 6s Menus and Playback Off
f6 Buttons and Dials Default
c4 Self-Timer 10 s
f7 No Memory Card? Disable Shutter
c5 Monitor-Off 20 s
d1 Beep High Resetare prin două butoane
d2 Grid Display Off Setările personalizate nu sunt resetate când
d3 Viewfinder Warning On realizaţi o resetare prin două butoane ( 97).
d4 Shooting Speed 3 fps
d5 Exp. Delay Mode Off
d6 File No. Sequence Off
d7 Illumination Off
d8 MB-D200 Batteries LR6 (AA-size Alkaline)
* Se aplică pentru toate metodele de expunere.

www.nikon.ro
147
Setare personalizată a1: AF-C Mode Priority Selection
Această opţiune determină dacă fotografiile pot fi realizate
oricând este apăsat butonul de declanşare (release priority –
prioritate de expunere)) sau doar atunci când aparatul foto este
focalizat (focus priority – prioritate de focalizare) în modul de
servo AF continuu.

Opţiune Descriere
FPS Rate Fotografiile pot fi realizate oricând butonul de declanşare este apăsat.
(implicit)
FPS Rate Fotografiile pot fi realizate chiar şi atunci când aparatul foto nu este focalizat. În mod continuu viteza fotografierii
+ AF se încetineşte în lumină slabă sau în condiţii nefavorabile de contrast pentru a obţine o focalizare mai bună.
Focus Fotografiile pot fi realizate doar atunci când indicatorul de focalizare (●) este afişat.
Reţineţi că la apariţia indicatorului de focalizare focalizarea nu se fixează.

Setare personalizată a2: AF-S Mode Priority Selection


Această opţiune determină dacă fotografiile pot fi realizate doar
atunci când aparatul foto este focalizat (focus priority) sau
oricând este apăsat butonul de declanşare (release priority) în
modul servo AF simplu. Indiferent de setările alese, focalizarea
se fixează atunci când este afişat indicatorul de focalizare (●).

Opţiune Descriere
Focus Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de focalizare (●).
(implicit)
Release Fotografiile pot fi realizate oricând butonul de declanşare este apăsat.

Setare personalizată a3: Focus Area Frame Selection


În cazul setării predefinite Normal Frame (11 Areas) aparatul
foto oferă o alegere dintre 11 câmpuri de focalizare. Selectaţi
Wide Frame (7 Arii) pentru un câmp de focalizare mai larg
atunci când aţi selectat (aria AF simplă) sau (aria AF
dinamică) pentru modul aria AF ( 54).

148 www.nikon.ro
Setare personalizată a4: Pattern Selection in Group Dynamic AF
Această opţiune determină modul în care ariile de focalizare
sunt grupate în aria AF dinamică ( 54) şi dacă aparatul foto dă
prioritate subiectului din centrul ariei de focalizare a grupului
selectat.

Opţiune Descriere
Ariile de focalizare sunt grupate după modelul 1 ( 150). Aparatul foto focalizează
pe subiectul din centrul ariei de focalizare a grupului selectat. Aparatul foto nu trebuie să
Pattern 1/ selecteze aria de focalizare, astfel pentru focalizare este necesar un timp mai scurt. Dacă
Center Area subiectul iese din centrul ariei de focalizare, aparatul se va focaliza bazându-se pe
(implicit) informaţiile din alte arii de focalizare din acelaşi grup. Centrul ariei de focalizare din grupul
selectat este evidenţiat pe panoul de control.

Ariile de focalizare sunt grupate după modelul 1 ( 150). Aparatul foto selectează
Pattern 1/ automat aria de focalizare cu subiectul cel mai apropiat de aparatul foto din grupa
Closest Subject fde arie de focalizare curentă. Dacă subiectul iese din centrul ariei de focalizare, aparatul
foto se va focaliza bazându-se pe informaţiile din alte arii de focalizare din acelaşi grup.
Pattern 2/ Se potriveşte cu Pattern 1/Center Area, doar că ariile de focalizare sunt grupate
după modelul 2 ( 150).
Center Area
Pattern 2/ Se potriveşte cu Pattern 1 / Closest Subject, doar că ariile de focalizare sunt grupate
Closest Subject modelul 2 ( 150).

www.nikon.ro
149
Ariile de focalizare sunt grupate după cum urmează (ilustraţiile arată afişajul panoului de
control):
Model 1 Model 2*

Sus Sus
Aria
centrală Stânga Centru Dreapta Stânga Centru 1 Centru 2 Dreapta

Jos Jos

Sus Sus
Subiectul
cel mai Stânga Centru Dreapta Stânga Centru 1 Centru 2 Dreapta
apropiat

Jos Jos
* Grupa de arie de focalizare centrală este selectată prin apăsarea butonului central al selectorului
multifuncţional pentru activarea grupului de arie de focalizare curentă, iar prin apăsarea butonului
central al selectorului multifuncţional puteţi schimba între “centru 1” şi “centru 2.” “Centru 2” este
disponibil doar atunci când Center AF Area este selectat pentru Center Button (Setări personalizate
f1) > Shooting Mode.
Setare personalizată a5: Focus Tracking with Lock-On
Această opţiune determină modul în care focalizarea automată
se ajustează la schimbările majore neaşteptate în distanţa
subiectului.

Opţiune Descriere
Long Aparatul foto aşteaptă înaintea ajustării focalizării atunci când distanţa subiectului
Normal se schimbă. Acest lucru previne ca aparatul foto să se focalizeze din nou când
subiectul este acoperit de obiecte care trec prin cadru (implicit). Selectaţi Long pentru a
Short mări durata de timp, şi Short pentru a o reduce.
Aparatul foto ajustează imediat focalizarea când distanţa subiectului se schimbă brusc.
Off Această opţiune se utilizează atunci când fotografiaţi în serie mai multe subiecte care
sunt aşezate la distanţe diferite.

150 www.nikon.ro
Setare personalizată a6: AF Activation (Activare AF)
Această opţiune determină modul în care butonul de declanşare
şi butonul AF-ON este utilizat pentru activarea focalizării
automate sau modul în care focalizarea automată este activată
doar atunci când butonul AF-ON este apăsat.

Opţiune Descriere
Shutter/AF-ON Focalizarea automată poate fi realizată cu ajutorul butonului AF-ON sau prin apăsarea
(implicit) pe jumătate a butonului de declanşare.
AF-ON Only Focalizarea automată poate fi realizată cu ajutorul butonului AF-ON.

Setare personalizată a7: AF Area Illumination


Această opţiune determină modul în care aria de focalizare
activă este sau nu este evidenţiată cu roşu în vizor.

Opţiune Descriere
Auto Aria de focalizare selectată este automat evidenţiată pentru a asigura contrast cu fundalul.
(implicit)
Off Aria de focalizare selectată nu este evidenţiată.
Aria de focalizare este întotdeauna evidenţiată, indiferent de strălucirea fundalului.
On În funcţie de strălucirea fundalului, aria de focalizare selectată poate fi văzută greu.

Setare personalizată a8: Focus Area Selection


La setarea implicită a opţiunii No Wrap, afişajul ariei de
focalizare este limitată de ariile de focalizare exterioare, astfel,
de exemplu, la apăsarea săgeţii de sus a selectorului
multifuncţional atunci când aria de focalizare de sus este
selectată, aceasta nu va avea efect. Selectând Wrap, aria de
focalizare se va desfăşura de sus în jos, de jos în sus, din
dreapta spre stânga şi din stânga spre dreapta.

www.nikon.ro
151
Setare personalizată a9: Built-in AF-Assist Illuminator
La setarea implicită a opţiunii On, lampa de asistare AF
încorporată va ilumina pentru a asista la operaţiunea de
focalizare atunci când subiectul este în lumină slabă ( 58).
Selectaţi Off pentru oprirea lămpii de asistare .

Setare personalizată a10: AF-ON Button for MB-D200 Battery Pack


Această opţiune determină funcţia desemnată butonului AF-ON
pentru sursa de energie opţională MB-D200 ( 181).

Opţiune Descriere
AF-ON+ Butonul AF-ON de pe suportul de baterie are aceeaşi funcţie ca şi butonul AF-ON de pe
Aria de focalizare aparatul foto. Aria de focalizare poate fi selectată prin apăsarea butonului AF-ON de pe MB-
(implicit) D200 şi prin învârtirea discului de subcomandă.

AF-ON Butonul AF-ON de pe suportul de baterie are aceeaşi funcţie ca şi butonul AF-ON de pe
aparatul foto.
Butonul AF-ON de pe suportul de baterie are aceeaşi funcţie ca şi butonul AE-L/AF-L de pe
AE/AF-L+ aparatul foto. Aria de focalizare poate fi selectată prin apăsarea butonului AF-ON de pe MB-
Aria de focalizare D200 şi prin învârtirea discului de subcomandă.

AE/AF-L Butonul AF-ON de pe suportul de baterie are aceeaşi funcţie ca şi butonul AE-L/AF-L
de pe aparatul foto.
Aria de focalizare Aria de focalizare poate fi selectată prin apăsarea butonului AF-ON de pe MB-D200 şi prin
învârtirea discului de subcomandă.
Asemănător cu Butonul AF-ON de pe suportul de baterie are aceeaşi funcţie care este asociată butonului
butonul FUNC FUNC. aparatului foto folosind Setarea personalizată f4 (Butonul FUNC. ; 170)

Setare personalizată b1: ISO Sensitivity Auto Control


Dacă pentru această opţiune este selectat On, aparatul foto
ajustează automat sensibilitatea ISO atunci când aceasta este
necesară pentru asigurarea expunerii optime. Această opţiune
nu este disponibilă la sensibilităţi ISO de peste 1600.

High ISO NR – Reducere de zgomot la expunere lungă( 131)


Posibilitatea de apariţie a zgomotului este mai mare în fotografiile realizate la sensibilităţi mai mari.
Pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO 400 sau mai mari, selectaţi opţiunea High ISO NR din
meniul shooting (fotografiere).
152 www.nikon.ro
Opţiune Descriere
Off Sensibilitatea ISO rămâne fixată la valoarea selectată de către utilizator, indiferent
(implicit) dacă se poate obţine expunerea optimă la setările curente de expunere.
Dacă nu se poate obţine expunerea optimă la sensibilitatea ISO selectată de către
utilizator, sensibilitatea ISO este ajustată pentru compensare, la echivalentul minim cu ISO
200 şi la echivalentul maxim selectat utilizând opţiunea Max. Sensitivity. Puterea bliţului
este ajustat în mod corespunzător, dacă bliţul este utilizat. În modurile de expunere P şi
A, sensibilitatea ISO va fi ajustată dacă fotografia este supraexpusă la viteza de obturator
On de 1/ 8,000 sau dacă este subexpusă la valoarea selectată pentru Min. Shutter Speed.
În caz contrar, aparatul foto ajustează sensibilitatea ISO atunci când limitele sistemului de
expunere sunt depăşite (modul S) sau în cazul în care nu se poate obţine expunerea
optimă la viteza de obturator sau diafragmă selectată de utilizator (modul M).
Sensibilitatea ISO nu poate fi setată la valori de peste 1600 în timp ce această opţiune
este activată.

Se afişează meniul din dreapta. Selectaţi valoarea


Sensibilitate
maximă ISO dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional pentru a reveni în meniul
ISO automat.
Viteză de Se afişează meniul din dreapta. Selectaţi viteza de
obturator obturator dorită şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
minimă multifuncţional pentru a reveni în meniul ISO automat.

Dacă este selectat On, pe panoul de control şi în vizor apare


ISO-AUTO. În cazul în care valoarea sensibilităţii este
modificată de la valoarea selectată de utilizator, aceşti indicatori
clipesc şi în vizor apare valoarea modificată (indicatorii nu
clipesc în cazul utilizării unui bliţ).

ISO Auto > On


În cazul utilizării unui bliţ, subiectele apropiate s-ar putea să fie subexpuse în fotografiile realizate la
viteză de obturator redusă, în lumină de zi sau cu un fundal luminos. Alegeţi un mod de bliţ diferit de
sincronizare lentă sau selectaţi modul A sau M şi alegeţi o diafragmă mai mare.
Dacă după selectarea On aţi ales colecţia meniului de fotografiere în care sensibilitatea ISO a fost
setată la o valoarea mai mare de 1600, sensibilitatea ISO nu va fi ajustată automat. Sensibilitatea
ISO, de asemenea, nu va fi ajustată automat dacă este aleasă colecţia setărilor personalizate, în
care On este selectat după ce sensibilitatea ISO a fost setată la o valoare de peste 1600.
www.nikon.ro
153
Setare personalizată b2: ISO Sensitivity Step Value
Puteţi alege modul în care ajustările sensibilităţii (echivalenţă
ISO ) sunt realizate în paşi echivalenţi de 1/3 EV (1/3 pas,
opţiunea implicită), 1/2 EV (1/2 pas) sau 1 EV (1 pas).

Setare personalizată b3: EV Steps for Exposure Control


Puteţi alege modul în care ajustările vitezei de obturator, ale
diafragmei şi ale bracketing-ului sunt realizate în paşi
echivalenţi de 1/3 EV (1/3 pas, opţiunea implicită), 1/2 EV (1/2
pas) sau 1 EV (1 pas).

Setare personalizată b4: Steps for Exposure Comp and Fine Tuning
Cu această opţiune puteţi alege modul în care ajustările
compensării de expunere şi ale reglării fine de expunere sunt
realizate în paşi echivalenţi de 1/3 EV (1/3 pas, opţiunea
implicită), 1/2 EV (1/2 pas) sau 1 EV (1 pas).

154 www.nikon.ro
Setare personalizată b5: Easy Exposure Compensation
Această opţiune determină dacă butonul este necesar
pentru setarea compensării de expunere ( 72). Dacă aţi
selectat On, în mijlocul afişajului de expunere clipeşte 0 chiar şi în
cazul în care compensarea de expunere este setată la ±0.

Opţiune Descriere
Off Compensarea de expunere este setată prin apăsarea butonului şi
(implicit) prin învârtirea discului de selectare al modului de operare.
Compensarea de expunere este setată doar prin învârtirea discului de selectare al modului de
operare. Discul utilizat depinde de opţiunea selectată pentru Custom Setting f5 > Change
Main / Sub.
Command dials (Custom Setting f5) > Change Main/Sub
Off On
On P Disc de subcomandă Disc de subcomandă
S Disc de subcomandă Disc de selecţie
A Disc de selecţie Disc de subcomandă
M N/A
On (resetare Corespunde cu On cu excepţia că compensarea de expunere setată folosind doar
discul de selectare este anulată când aparatul foto este închis sau exponometrul
automată) este oprit.

Setare personalizată b6: Center-Weighted Area


La calcularea expunerii, expunerea preponderent centrală se
centralizează asupra cercului din mijlocul cadrului. Diametrul (φ)
cercului poate fi selectat dintre 6, 8, 10 şi 13 mm (opţiunea
implicită este 8 mm; reţineţi că diametrul este fixat la 8 mm în
cazul utilizării unui obiectiv non-CPU, indiferent de setarea
selectată pentru Non-CPU Lens Data din meniul shooting
(fotografiere).

www.nikon.ro
155
Setare personalizată b7: Fine Tune Optimal Exposure
Utilizaţi această opţiune pentru reglarea fină a valoarii expunerii
selectate de aparatul foto. Expunerea poate fi reglată fin separat
pentru fiecare metodă de expunere de la +1 la –1 EV în paşi de
1/6 EV. Selectând această opţiune un mesaj de avertizare vă
informează că icoana nu apare când expunerea este
modificată; selectaţi Yes şi apăsaţi săgeata dreaptă a
selectorului multifuncţional (selectaţi No pentru ieşire fără
modificarea expunerii). Selectaţi o metodă de expunere şi
apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru a
afişa o listă a valorilor de expunere. Selectaţi o opţiune, apoi
apăsaţi săgeata dreaptă pentru selectare.

Setare personalizată c1: AE Lock Buttons


Această opţiune determină controlarea butonului de fixare al
expunerii.
Opţiune Descriere
Butonul AE-L/AF-L Expunerea poate fi fixată doar prin apăsarea
(implicit) butonului AE-L/AF-L .
Expunerea poate fi fixată prin apăsarea
+Buton de butonului AE-L/AF-L sau prin apăsarea
declanşare pe jumătate a butonului de declanşare.

Setarea personalizată c2: Assignment of AE-L/AF-L Button


Această opţiune determină funcţionarea butonului AE-L/AF-L.

Reglarea fină a expunerii


Expunerea poate fi reglată fin separat pentru fiecare colecţie a setării personalizate. Reţineţi că dacă
icoana compensării expunerii nu este afişată ( ), singura modalitate de a determina dacă
expunerea a fost modificată sau nu, este verificarea meniului de reglare fină. Compensarea de
expunere ( 72) este recomandată în majoritatea situaţiilor.
156 www.nikon.ro
Opţiune Descriere
AE/AF Lock Se fixează focalizarea şi expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat.
(implicit)
AE Lock Only Se fixează expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Focalizarea nu este afectată.
AE Lock Se fixează expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat şi rămâne fixată până când
Hold/Reset butonul este apăsat din nou, obturatorul este eliberat sau exponometrele sunt oprite.
AE Lock Hold Se fixează expunerea atunci când apăsaţi butonul AE-L/AF-L şi rămâne fixată până când
butonul este apăsat din nou sau exponometrele sunt oprite.
AF Lock Se fixează expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat.Expunerea nu este afectată.

Setare personalizată c3: Auto Meter-Off Delay


Această opţiune determină timpul în care aparatul foto continuă
calcularea expunerii în timp ce nu se realizează altă operaţiune:
4 sec.,6 sec. (opţiunea implicită), 8 sec. sau 16 sec., respectiv
până când aparatul foto este închis (No Limit). Alegeţi o
întârziere mai scurtă a dezactivării automate a exponometrului
pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului.
Setare personalizată c4: Self-Timer Delay
Această opţiune determină lungimea întârzierii declanşatorului
în modul de declanşare automat. Declanşatorul poate fi
întârziat cu aproximativ 2 sec., 5 sec., 10 sec. (opţiunea
implicită) sau 20 sec.

Setare personalizată c5: Monitor-Off Delay


Această opţiune determină timpul în care monitorul rămâne
pornit atunci când nu se realizează nicio operaţiune: 10 sec., 20
sec. (opţiunea implicită), 1 minut, 5 minute sau 10 minute.
Alegeţi o întârziere mai scurtă de închidere a monitorului pentru
a prelungi durata de viaţă a acumulatorului.

Adaptor EH-6
În cazul în care aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional EH-6, exponometrele nu se vor
închide şi monitorul se va închide după 10 minute, indiferent de opţiunile alese pentru Setările
personalizate c3 (Auto Meter-Off) şi c5 (Monitor-Off).
www.nikon.ro
157
Setare personalizată d1: Beep
Această opţiune determină nivelul de sunet care se aude în timp
ce declanşatorul automat realizează numărătoarea inversă sau
când aparatul foto se focalizează în servo AF simplu în timp ce
opţiunea Focus (setarea implicită) este selectată pentru setarea
personalizată a2 (AF-S Mode Priority). Alegeţi dintre High
(ridicat)(opţiunea implicită), Low (scăzut) şi Off (oprit).

Pe panoul de control apare icoana când este selectat High


sau Low.

Setare personalizată d2: Viewfinder Grid Display


Selectaţi On pentru afişarea liniilor de grilă în vizor ( 6).
Opţiunea implicită este Off.

Setare personalizată d3: Viewfinder Warning Display


Selectaţi On (opţiunea implicită) pentru afişarea unei avertizări în
vizor când nivelul acumulatorul este scăzut, nu este introdus card de
memorie sau atunci când fotografiile sunt realizate în alb-negru.
Dacă aţi selectat Off, nu se afişează nicio avertizare, de aceea
înainte de fotografiere, verificaţi indicatorii de pe panoul de control.
Setare personalizată d4: CL-Mode Shooting Speed
Această opţiune determină rata la care fotografiile pot fi realizate în
modul CL (viteză scăzută continuă) (în timpul fotografierii cu
temporizare, această setare determină de asemenea rata avansării
cadrului în modurile un singur cadru şi ridicare anticipată a oglinzii).
Viteza de fotografiere poate fi setată la valori între
1 şi 4 cadre pe secundă (cps); valoarea implicită este 3 cps.
Frecvenţa avansării cadrului poate fi scăzută la viteze de obturator
mai lente.

Setare personalizată d5: Exposure Delay Mode


Selectaţi On pentru a întârzia eliberarea declanşatorului cu aprox.
0.4 sec. după ce este apăsat butonul de declanşare, astfel reducând
vibraţia aparatului foto în situaţii în care chiar şi cea mai mică
mişcare a aparatului foto ar putea genera fotografii şterse (de
exemplu, fotografiere microscopică). Opţiunea implicită este Off.
158 www.nikon.ro
Setare personalizată d6: File Number Sequence
La realizarea unei fotografii, aparatul foto denumeşte noul fişier
prin adăugarea unui 1 la numărul ultimului fişier. Această opţiune
determină dacă numerotarea fişierelor se continuă de la ultimul
număr utilizat la crearea unui director nou, la formatarea cardului
de memorie sau dacă în aparatul foto este introdus un nou card
de memorie.
Opţiune Descriere
Off Numerotarea fişierelor se resetează la 0001 în cazul în care se crează un director nou, se
(implicit) formatează cardul de memorie sau dacă în aparatul foto este introdus un nou card de memorie.
Dacă se crează un director nou, dacă cardul de memorie este formatat sau dacă în aparatul foto este
introdus un nou card de memorie, numerotarea fişierelor se continuă de la ultimul număr utilizat de la
On numărul cel mai mare din directorul curent, oricare ar fi cel mai mare. Dacă fotografia s-a realizat
atunci când directorul curent conţinea fotografia cu numărul 9999, se creează automat un director
nou şi numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001.
Corespunde cu opţiunea On, cu excepţia că următoarea fotografie realizată obţine numărul de fişier
Reset prin adăugarea unui 1 la numărul cel mai mare de fişier din directorul curent. Dacă directorul selectat
nu conţine fotografii, numerotarea fişierelor va începe de la 0001.

Setare personalizată d7: LCD Illumination


Această opţiune controlează lumina de spate a panoului de
control (iluminare LCD).

Opţiune Descriere
Off Panoul de control este iluminat doar în cazul în care comutatorul este învârtit în poziţia .
(implicit)
On Lumina de spate rămâne pornit în timp ce exponometrele sunt activate (reţineţi că acest lucru
măreşte consumul acumulatorului).

www.nikon.ro
159
Setare personalizată d8: MB-D200 Battery Type
Pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează în mod corespunzător
în cazul în care folosiţi baterii tip AA în suportul opţional de baterii MB-
D200, comparaţi opţiunea selectată din acest meniu cu tipul de baterie
introdusă în suportul de baterii. Nu este necesară ajustarea acestei
opţiuni în cazul în care utilizaţi baterii tip EN-EL3e.

Opţiune Descrie
LR6 (AA-size Alkaline)
În cazul în care utilizaţi baterii alcaline LR6 AA, selectaţi această opţiune.
HR6 (AA-size Ni-MH) În cazul în care utilizaţi baterii HR6 NiMH AA, selectaţi această opţiune.
FR6 (AA-size Lithium) În cazul în care utilizaţi baterii cu litiu FR6 AA, selectaţi această opţiune .
ZR6 (AA-size Ni-Mn) În cazul în care utilizaţi baterii nichel-mangan ZR6 AA, selectaţi această opţiune

Setare personalizată e1: Flash Sync Speed Setting


Această opţiune controlează viteza sincronizării bliţului.
1
Valorile sunt cuprinse între /250 sec. (1/250 sec., setarea implicită)
1
şi /60 sec. (1/60 sec.). Pentru activarea Auto FP High-Speed Sync
în timp ce utilizaţi bliţuri care suportă sistemul de iluminare creativ
Nikon (CLS), selectaţi opţiunea 1/250 sec. (Auto FP) (viteza de
1
sincronizare a bliţului va fi setată la /250 sec., dacă bliţul încorporat se declanşează sau bliţul
1
ataşat
nu este compatibil cu CLS ). Atunci când aparatul foto afişează o viteză de obturator de /250 sec. în
modul de expunere P sau A, se activează
1
sincronizarea la viteză mare Auto FP dacă viteza actuală
de obturator este mai mare decât /250 sec.

Fixarea vitezei de obturator la limita vitezei de sincronizare a bliţului


Pentru fixarea vitezei de obturator la limita vitezei de sincronizare a bliţului în modul automat de
prioritate de timp de expunere sau în modul de expunere manuală, selectaţi viteza de obturator
conform celei mai mici viteze posibile de obturator (30 sec sau bulb). Pe panoul de control şi în
vizor se afişează X în indicatorul sincronizării bliţului.

Utilizarea bateriilor tip AA


Se recomandă utilizarea bateriilor EN-EL3e pentru cea mai bună performanţă. Capacitatea bateriilor
AA scade semnificativ la temperaturi mai mici de 20 °C şi acest lucru depinde de marca şi de
condiţiile de depozitare ale bateriilor; în unele cazuri bateriile nu mai funcţionează înainte de
expirarea lor. Unele baterii tip AA nu pot fi utilizate datorită capacităţilor limitate şi a caracteristicilor
de performanţă. Bateriile alcaline şi cu conţinut de nichel-mangan trebuie folosite doar atunci când nu
dispuneţi de nicio altă posibilitate. Aparatul foto afişează nivelul de încărcare a bateriilor AA după
cum urmează:
Panou de control Vizor Descriere
— Acumulatorul/bateriile sunt încărcate complet.
Nivel de încărcare scăzut. Pregătiţi acumulator/baterii noi.
( (clipeşte) (clipeşte) Butonul de declanşare este dezactivat. Schimbaţi acumulatorul/bateriile .
160 www.nikon.ro
Setare personalizată e2:Slowest Speed When Using Flash
Această opţiune determină timpul maxim de închidere al obturatorului
în modurile automat programat, prioritate de diafragmă de expunere
automată cu sincronul setat pe perdeaua frontală sau posterioară sau
dacă este pornit reducerea ochilor roşii (indiferent de setarea aleasă,
timpul de închidere poate fi setat şi la 30 s în modul prioritate de timp
de expunere şi în modul de expunere manuală sau când bliţul este
setat la sincronizare lentă, sincronizare lentă pe perdeaua posterioară,
sau la reducerea efectului de ochi roşii cu sincronizare lentă).
Opţiunile sunt cuprinse între 1/60 s (1/60 s, implicit) şi 30 s .

Setare personalizată e3: Built-in Flash Mode


Alegeţi modul flash pentru a selecta bliţul încorporat.
TTL (implicit): Capacitatea bliţului este reglat automat în
conformitate cu condiţiile de fotografiere.

Manual: Bliţul se declanşează la nivelul selectat din


meniul din dreapta. Selectaţi o opţiune între Full Power
şi 1/128 Power (1/ 128 din capacitatea totală) şi apăsaţi
săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru a
reveni în meniul Custom Settings (la capacitatea maximă,
bliţul incorporat are un Guide Number de 13/42 [m/ft, ISO
100]). Icoana clipeşte pe panoul de control şi în
vizor. Nu este emis preflash, permiţând bliţului încorporat
să funcţioneze ca bliţ principal pentru un bliţ secundar
opţional atunci când este utilizat cu o unitate externă de
comandă de bliţ ca de exemplu unitatea SU-4.

www.nikon.ro
161
Bliţ repetat: Bliţul se declanşează în mod repetat cât timp
obturatorul este deschis, producând efectul de lumină de
stroboscop. Icoana clipeşte pe panoul de control şi în vizor la
selectarea opţiunii. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a
selectorului multifuncţional pentru a selecta următoarele opţiuni,
sus sau jos pentru a le schimba. Apăsaţi butonul pentru a
reveni în meniul Custom Settings la terminarea setării.
Opţiune Descriere
Output Selectaţi capacitatea bliţului (exprimat ca fracţie din capacitatea maximă).
Alegeţi numărul de declanşări ale bliţului la capacitatea selectată. Reţineţi
Times că depinzând de viteza de obturator şi de opţiunea selectată pentru
Interval, numărul real de declanşări poate fi mai mic decât cel selectat.
Interval Alegeţi numărul de declanşări pe secundă a bliţului.

“Times”
Numărul de declanşări în continuu ale bliţului este determinat de capacitatea acesteia.

Opţiuni disponibile pentru “Times”


1/4 2
1/8 2–5
1/16 2–10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
162 www.nikon.ro
Modul Commander: Alegeţi această opţiune pentru a utiliza
bliţul încorporat ca bliţ principal care controlează una sau mai
multe bliţuri externe opţionale împărţite în cel mult 2 grupe(A şi
B) utilizând iluminarea avansată fără fir.

Opţiune Descriere
Încorporat Alegeţi modul bliţ pentru bliţul încorporat (commander flash).
Modul i-TTL. Va fi afişat meniul cu valorile compensării de bliţ; alegeţi valori
TTL între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de 1/3 EV. La setări diferite de ±0, icoana
va clipi pe panoul de control şi în vizor.
Alegeţi nivelul capacităţii bliţului încorporat dintre valorile cuprinse între Full
M Power şi 1/128 Power (1/128 din capacitatea maximă). Icoana va clipi
pe panoul de control şi în vizor.
Bliţul încorporat nu se declanşează, dar lampa de asistare AF luminează.
-- Bliţul încorporat trebuie ridicat pentru a putea realiza preflashul. Icoana nu
este afişat pe panoul de control în modul de afişaj flash-syncr.
Grupa A Alegeţi modul bliţ pentru toate bliţurile din grupa A.
TTL Modul i-TTL. Va fi afişat meniul cu valorile compensării de bliţ:alegeţi valori
între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de 1/3 EV.
Diafragmă automată (nu este disponibil la bliţurile SB-600 şi SB-R200). Va fi
AA afişat meniul cu valorile compensării de bliţ; alegeţi valori între +3.0 şi –3.0
EV în paşi de 1/3 EV.
M Alegeţi nivelul capacităţii bliţurilor din Grupa A dintre valorile cuprinse între
Full Power şi 1/128 Power (1/128 din capacitatea maximă).
-- Bliţurile din Grupa A nu se declanşează.
Grupa B Alegeţi modul bliţ pentru toate bliţurile din grupa B.
TTL Modul i-TTL. Va fi afişat meniul cu valorile compensării de bliţ:alegeţi valori
între +3.0 şi –3.0 EV în paşi de 1/3 EV.
Diafragmă automată (nu este disponibil la bliţurile SB-600 şi SB-R200). Va fi
AA afişat meniul cu valorile compensării de bliţ; alegeţi valori între +3.0 şi –3.0
EV în paşi de 1/3 EV.
M Alegeţi nivelul capacităţii bliţurilor din Grupa A dintre valorile cuprinse între
Full Power şi 1/128 Power (1/128 din capacitatea maximă).
-- Bliţurile din Grupa B nu se declanşează.
Canal Alegeţi una din canalele 1–4. Bliţurile din ambele grupe trebuie setate pe
acelaşi canal.

Compensarea expunerii bliţului


Compensarea expunerii bliţului ( 73) nu are efect în modul Commander .
www.nikon.ro
163
Pentru a utiliza bliţuri opţionale în modul commander, selectaţi Commander
Mode din Custom Setting e3 şi urmaţi paşii de mai jos.

1 2

Selectaţi Built-in > Mode. Selectaţi modul bliţ dorit.

3 Dacă TTL sau M este selectat,


pot fi selectate opţiuni
suplimentare. Apăsaţi săgeata
de sus sau jos a selectorului
pentru a afişa opţiunea, iar
săgeata dreaptă pentru selecţie.

4 5

Selectaţi Group A > Mode. Selectaţi modul bliţ dorit.

6 Dacă TTL sau M este selectat,


pot fi selectate opţiuni
suplimentare Apăsaţi săgeata de
sus sau jos a selectorului pentru
a afişa opţiunea, iar săgeata
dreaptă pentru selecţie. Repetaţi
paşii 4–6 pentru Grupa B.

7 8

Selectaţi Channel. Selectaţi canalul.

9 Apăsaţi butonul .

164 www.nikon.ro
10 Compuneţi imaginea şi aranjaţi bliţurile opţionale 5înmmodul
sau
de mai jos.
Senzorul fără fir
60–30 ° mai mic al bliţului
30 ° sau
mai mic trebuie să fie
faţă în faţă cu
Bliţul aparatul foto.
10 m sau
mai mic încorporat
30 ° sau
mai mic
5 m sau mai mic
60–30 °

Distanţa maximă între bliţurile opţionale şi aparatul foto este cca. 10 m când bliţul este
poziţionat în faţa aparatului foto (într-o rază de 30 ° pe ambele părţi ale liniei centrale), sau
cca. 5 m când bliţul este la 30–60 ° faţă de ambele părţi ale liniei centrale.

11 Porniţi toate bliţurile şi setaţi toate bliţurile opţionale la canalul selectat în paşii 7-8. Pentru mai
multe detalii, vezi manualul de utilizare al bliţului.

Commander Mode (Modul de comandă)


Poziţionaţi ferestrele de senzor pe bliţurile opţionale astfel încât să sesizeze prefalshurile monitorului
realizate de bliţul încorporat (acordaţi atenţie sporită, dacă nu utilizaţi un trepied, ). Asiguraţi-vă că nu
intră lumină directă sau reflexie puternică în obiectivul aparatului foto (în modul TTL) sau în fotocela
bliţului opţional (în modul AA), deoarece acest lucru poate afecta expunerea. Pentru a preveni
flashurile bliţului încorporat, care pot apărea pe fotografiile realizate cu temporizare, utilizaţi o
sensibilitate ISO scăzută şi diafragmă mică (număr mare de f/-) sau panoul infraroşu SG-3IR pentru
bliţul încorporat. Pentru cele mai bune rezultate este recomandată utilizarea panoului SG-3IR cu
sincronizare pe perdea posterioară. Astfel puteţi realiza flash-uri temporizate mai strălucitoare. După
poziţionarea bliţurilor, realizaţi o fotografie de probă şi verificaţi rezultatele pe monitor. Deşi nu există
limită la utilizarea bliţurilor opţionale, totuşi noi vă recomandăm maxim trei bliţuri. Cu mai multe bliţuri,
lumina emisă de către celelalte unităţi de bliţ vor afecta performanţa. Toate bliţurile trebuie să fie din
acelaşi grup; compensarea bliţului este valabil pentru toate bliţurile ( 73). Pentru mai multe
informaţii, vezi manualul bliţului.
Dacă este selectat On pentru setarea personalizată e4 (Modeling Flash; 166), toate bliţurile vor
emite un flash de probă la apăsarea butonului câmpului de profunzime. Modul de comandă poate fi
utilizat de asemenea cu fixare FV ( 81).
www.nikon.ro
165
Pentru ridicarea bliţului încorporat, apăsaţi butonul de pornire al bliţului.

12 (Reţineţi: bliţul încorporat trebuie ridicat chiar şi în cazul în care este selectat
opţiunea Built-in>Flash Mode.

13 După ce aţi verificat, că LED-urile flash-ready luminează, compuneţi fotografia, focalizaţi şi


fotografiaţi.

Setare personalizată e4: Preview Button Activates Modeling Flash


La setarea implicită a opţiunii On, bliţul încorporat şi bliţurile
opţionale, care sunt compatibile cu sistemul de iluminare creativ
Nikon, vor emite un flash model când este apăsat butonul de
previzualizare al câmpului de profunzime. Selectaţi Off pentru
dezactivarea acestei opţiuni.

Setare personalizată e5: Auto Bracketing Set


Această opţiune determină setările care sunt afectate la
activarea bracketing-ului automat.

Opţiune Descriere
AE & Flash Aparatul foto realizează bracketing-ul cu ajustarea expunerii şi a puterii bliţului.
(implicit)
AE Only Aparatul foto realizează bracketing doar cu ajustarea expunerii.
Flash Only Aparatul foto realizează bracketing doar cu ajustarea puterii bliţului.
WB Bracketing Aparatul foto realizează bracketing cu balans de alb (nu este disponibil la
calitatea de imagine de NEF/RAW sau NEF+JPEG).

166 www.nikon.ro
Setare personalizată e6: Auto Bracketing in M Exposure Mode
Această opţiune determină setările care sunt afectate când este
selectat AE& Flash sau AE Only pentru setarea personalizată e5
în modul de expunere manuală.

Opţiune Descriere
Flash/Speed Aparatul foto ajustează viteza de obturator (setarea personalizată e5 este setată la AE Only)
(implicit) viteza de obturator şi puterea bliţului (setarea pers. e5 este setată la AE & Flash).

Flash/Speed Aparatul foto ajustează viteza de obturator şi diafragma (setarea pers. e5 este setată la AE
Only) sau viteza de obturator, diafragma şi puterea bliţului (setarea pers. e5 este setată la
Aperture AE & Flash).
Flash/ Aparatul foto ajustează diafragma (setarea pers. e5 este setată la AE Only) sau diafragma şi
Aperture puterea bliţului (setarea personalizată e5 este setată la AE & Flash).
Flash Only Aparatul foto ajustează doar puterea bliţului (setarea pers. e5 este setată la AE & Flash).
• Dacă nu este ataşat niciun bliţ când setarea personalizată b1 (ISO Auto) este selectată, aparatul
foto va ajusta doar sensibilitatea ISO, indiferent de setarea selectată.
• Bracketing-ul cu bliţ este realizat doar cu i-TTL sau cu comandă de bliţ AA.

Setare personalizată e7: Auto Bracketing Order


Această opţiune determină ordinea în care este realizat
bracketing-ul.
Opţiune Descriere
MTR>Under>Over Bracketing-ul este realizat în ordinea descrisă
(implicit) în capitolul “Bracketing” ( 73).
Under>MTR>Over Bracketing-ul este realizat de la valoarea cea
mai mică spre cea mai mare.

Setare personalizată e8: Auto Bracketing Selection Method


Această opţiune determină modul în care programul de
bracketing este selectat.
Opţiune Descriere
Manual Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de selectare al
Value Select modului de operare pt. selectarea numărului de declanşări
(implicit) şi discul de subcom. pt. selectarea valorii bracketing-ului.
Preset Value Apăsaţi butonul , învârtiţi discul de selectare al modului
de operare pt. pornirea sau oprirea bracketing-ului. Apăsaţi
Select
butonul şi învârtiţi discul de subcomandă pt. selectarea
numărului de declanşări şi valoarea bracketing-ului.

www.nikon.ro
167
Setare personalizată f1: Multi-Selector Center Button
Această opţiune determină ce fel de operaţiuni pot fi realizate
prin apăsarea butonului central al selectorului multifuncţional.

Shooting Mode (Mod de fotografiere): Această opţiune


determină ce fel de operaţiuni pot fi realizate prin apăsarea
butonului central al selectorului multifuncţional când aparatul foto
este setat în modul de fotografiere.

Opţiune Descriere
Center AF Apăsând butonul central al selectorului multifuncţional puteţi selecta centrul ariei de focalizare
sau grupul ariei de focalizare (grup AF dinamic). Dacă Pattern 2 este selectat pt. setarea
Area personalizată a4 (Group Dynamic AF), se poate utiliza butonul central al selectorulu
(default) multifuncţional pentru a schimba între grupurile de ariei de focalizare.
Illuminate Apăsând butonul central al selectorului multifuncţional în vizor se iluminează aria de focalizare
AF Area sau grupul de arie de focalizare (grup AF dinamic).*
Not Used Apăsarea butonul central al selectorului multifuncţional nu are niciun efect atunci când aparatul
foto este setat în modul de fotografiere.*
* Butonul central al selectorului multifuncţional nu poate fi utilizat pentru a schimba între grupurile de
arie de focalizare în cazul în care este selectat Pattern 2 pentru setarea personalizată a4 (Group
Dynamic AF).

Playback Mode (modul de redare): Această opţiune determină


ce fel de operaţiuni pot fi realizate în cazul în care apăsaţi
butonul central al selectorului multifuncţional în modul de redare.

Opţiune Descriere
Thumbnail On/Off Apăsaţi butonul central al selectorului multifuncţional pentru a schimba între redarea
(implicit) unei singure imagini sau redarea imaginilor miniature.
Histogram On/Off Apăsaţi butonul central al selector. multifuncţional pt. a porni sau opri redarea histogramelor.
Apăsaţi butonul central al selectorului multifuncţional pentru a mări o imagine, apăsaţi-
l din nou pentru a reveni la mărimea originală sau la redarea imaginilor miniature.
Zoom On/Off În cazul în care aţi selectat această opţiune, se afişează meniul setărilor zoom.
Alegeţi dintre Low Magnification (mărire mică), Medium Magnification (mărire
medie) şi High Magnification (mărire mare).

168 www.nikon.ro
Setare personalizată f2: When Multi-Selector Is Pressed;
Selectorul multifuncţional poate fi utilizat pentru activarea
exponometrelor sau pentru a porni focalizarea automată.

Opţiune Descriere
Do Nothing Selectorul multifuncţional nu activează exponometrele sau nu porneşte
(implicit) focalizarea automată.
Reset Mtr-Off Delay Prin apăsarea selectorului multifuncţional, puteţi activa exponometrele.
Initiate Autofocus În modul AF-S sau AF-C, apăsaţi selectorul multifuncţional pentru activarea
exponometrelor. Aparatul foto focalizează în timp ce selectorul multifuncţional
este apăsat.

Setare personalizată f3: Role of Multi-Selector in full-frame Playback


Conform setărilor implicite, prin apăsarea săgeţii de sus sau de
jos a selectorului multifuncţional în timpul redării, se afişează
celelalte imagini de pe cardul de memorie, în timp ce prin
apăsarea săgeţii din dreapta sau stânga a selectorului
multifuncţional se modifică informaţiile afişate despre fotografii.
Rolurile pot fi schimbate folosind setarea personalizată f3.

Opţiune Descriere
Info▲▼/PB Apăsaţi săgeata sus sau jos al selectorului multifuncţional pt. a modifica informaţiile
(implicit) afişate despre fotografii, săgeata dreaptă sau stângă pt. afişarea imaginilor adiţionale.
Info /PB▲▼ Apăsaţi săgeata sus sau jos al selectorului multifuncţional pt. afişarea imaginilor
adiţionale, săgeata dreaptă sau stângă pt. a modifica informaţiile afişate despre imagini.

Utilizarea selectorului multifuncţional


Selectorul multifuncţional poate fi utilizat în orice moment cât timp monitorul este pornit. Butonul
de blocare al selectorului de focalizare se activează doar atunci când monitorul este închis .

www.nikon.ro
169
Setare personalizată f4: Assign FUNC. Button
Această opţiune determină funcţia realizată de butonul FUNC.

Opţiune Descriere
FV Lock Dacă utilizaţi un bliţ încorporat sau un bliţ compatibil cu CLS, puterea bliţului se fixează la
(implicit)apăsarea butonului FUNC. Apăsaţi-l din nou pentru anularea fixării puterii bliţului.
Corespunde cu opţiunea de mai sus, cu excepţia că dacă bliţul încorporat nu este deschis sau
FV Lock/ bliţul compatibil cu CLS nu este ataşat la aparatul foto, se poate utiliza butonul FUNC. şi
Lens Data discurile de comandă pentru specificarea distanţei focale şi a diafragmei obiectivelor non-CPU.
1 Step Spd/ Dacă butonul FUNC. este apăsat în timp ce învârtiţi discurile de comandă, modificările
vitezei de obturator (în modul de expunere S şi M) şi a diafragmei (în modul de expunere A şi
Aperture
M) sunt realizate în paşi de 1 EV.
Same as Butonul FUNC. are aceeaşi funcţie ca şi butonul AE-L/AF-L.
AE-L/AF-L
Flash Off Bliţul nu se declanşează în cazul fotografiilor realizate în timp ce butonul FUNC. este apăsat.
În timp ce butonul FUNC. este apăsat, toate fotografiile din seria de expunere sau programul de
bracketing vor fi realizate de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. În modul de
viteză mare continuu şi de viteză redusă continuu, aparatul foto va repeta bracketing-ul până
Bracketing când butonul de declanşare este apăsat.
Burst Dacă aţi selectat bracketing cu balans de alb, aparatul foto va realiza fotografiile la maxim 5 cps
(în modul simplu sau de viteză mare continuu) sau la 1–4 cps (în modul de viteză redusă
continuu) şi va realiza bracketing-ul cu balans de alb în cazul fiecărui cadru.

Matrix Expunerea matricială este activată în timp ce butonul FUNC. este apăsat.
Metering
Center- Expunerea preponderent centrală este activată în timp ce butonul FUNC. este apăsat.
weighted
Spot Expunerea spot este activată în timp ce butonul FUNC. este apăsat.
metering.
Focus Area Apăsaţi butonul FUNC. şi învârtiţi discurile de comandă pentru a schimba între ariile de
Frame focalizare normale şi largi. ( 56).

Setare personalizată f5: Customize Command Dials


Această opţiune determină funcţiile discurilor de selectare al
modului de operare şi a discului de subcomandă.

170 www.nikon.ro
Opţiune Descriere
Controlează funcţionarea discurilor de selectare de pe aparatul foto şi
suportul de baterii MB-D200 în cazul setării programului flexibil,
Rotate a vitezei de obturator, a diafragmei, a compensării simple a
Direction expunerii, a modului de expunere, a valorii de compensare a expunerii,
a valorii de bracketing şi a modului de sincronizare a bliţului.
• Normal (implicit): Direcţie normală de operare a discului de selectare.
• Reverse: Schimbă direcţia de învârtire a discurilor de selectare.
Schimbă funcţiile discului de selectare şi a discului de subcomandă
la setarea vitezei de obturator şi a diafragmei.
Change • Off (implicit): Discul de selectare controlează viteza de obturator,
Main/ discul de subcomandă controlează diafragma.
Sub
• On: Discul de selectare controlează diafragma, discul de
subcomandă controlează viteza de obturator.
Determină dacă modificările diafragmei sunt realizate utilizând inelul
diafragmei sau discurile de selectare. Indiferent de setările selectate,
trebuie folosit inelul obiectivului pentru setarea diafragmei în cazul
obiectivelor non-CPU, şi discurile de selectare pentru setarea
Aperture diafragmei pentru obiective de tip G fără inel de diafragmă.
Setting
• Sub-command Dial – discul de subcomandă (implicit): Diafragma poate fi ajustată doar cu
discul de subcomandă (sau cu discul de selectare dacă este selectată Change Main/ Sub On).
• Aperture Ring - inelul diafragmei: Diafragma poate fi ajustată utilizând doar inelul diafragmei de
obiectiv. Afişajul diafragmei arată valoarea diafragmei în paşi de 1 EV. Această opţiune este
selectată automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU.
Controlează funcţiile realizate cu discurile de selectare în
timpul redării sau în cazul în care meniurile sunt afişate.
• Off (implicit): Selectorul multifuncţional este utilizat pentru
alegerea imaginii afişate, pentru selectarea fotografiilor în
miniatură şi pentru navigarea în meniuri.
• On: Discul de selectare are aceeaşi funcţie ca săgeata
Menus dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional. Discul de subcomandă are aceeaşi
and funcţie ca săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional. Reţineţi că această
opţiune nu are efect pentru funcţia discurilor de selectare în timpul redării zoom.
Playback Redarea unei singure imagini: se utilizează discul de selectare pentru selectarea imaginii
pentru redare, şi discul de subcomandă pentru afişarea informaţiilor adiţionale despre
fotografii.
Redarea fotografiilor în miniatură: discul de selectare mişcă cursorul la stânga sau la
dreapta, discul de subcomandă mişcă cursorul în sus sau în jos.
Navigare în meniu: discul de selectare mişcă bara de selectare în sus sau în jos. Învârtiţi
discul de subcomandă la dreapta pentru afişarea submeniului, la stânga pentru a reveni în
meniul anterior. Pentru selectare, apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional,
butonul central al selectorului multifuncţional sau butonul .

www.nikon.ro
171
Setare personalizată f6: Setting Method for Buttons and Dials
Această opţiune permite ajustările care, în mod normal, sunt
realizate prin apăsarea butoanelor , , , , ISO,
QUAL sau WB şi prin învârtirea unuia din discurile de selectare
după eliberarea butonului.

Opţiune Descriere
Default Modificările setărilor realizate prin învârtirea discului de selectare în timp ce
(implicit) butonul este apăsat.
Schimbările pot fi modificate prin învârtirea discului de selectare şi atunci când butonul este deja
Hold eliberat. Pentru ieşire, apăsaţi butonul din nou, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare sau (cu
(fixare) excepţia cazului în care este selectată opţiunea No Limit pentru setarea personalizată c3 sau dacă
utilizaţi un adaptor opţional) aşteptaţi aproximativ 20 de secunde.

Setare personalizată f7: Disable Shutter If No Memory Card


Această opţiune poate fi utilizată pentru activarea declanşatorului
atunci când în aparatul foto nu este introdus card de memorie.
Reţineţi că atunci când fotografiile sunt transferate pe un PC
utilizând programul Nikon Capture 4 Camera Control, fotografiile
nu sunt înregistrate pe cardul de memorie al aparatului foto şi
declanşatorul va fi dezactivat indiferent de setarea selectată
pentru această opţiune.
Opţiune Descriere
Release Locked Butonul de declanşare este dezactivat atunci când în aparatul foto
(implicit) nu este introdus card de memorie.
Butonul de declanşare este activat atunci când în aparatul foto nu este
Enable Release introdus card de memorie. Fotografiile realizate fără introducerea cardului
de memorie nu sunt salvate, deşi sunt afişate pe monitor.

172 www.nikon.ro
Date tehnice

Accesorii opţionale
Avantajul aparatelor foto digitale SLR constă în gama largă variată a accesoriilor
disponibile pentru lărgirea scopului fotografierii digitale. Următoarele tipuri de accesorii
sunt disponibile pentru aparatul foto D200:
Bliţuri
Suporturi
pentru Accesorii pentru vizor
baterii

Acumulatoare

Obiective

Accesorii pentru
declanşatorul de bliţ
extern Adaptoare

Software
Filtre

Utilizaţi doar accesorii Nikon


Doar accesoriile electronice Nikon sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon,
acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit electric.
UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA
GARANŢIEI NIKON.
www.nikon.ro
173
Obiective
Obiectivele CPU (în special obiectivele de tip G şi D ) sunt recomandate pentru aparatul
foto D200 (reţineţi că obiectivele CPU IX Nikkor nu pot fi utilizate la acest aparat foto).
Următoarele obiective pot fi utilizate cu aparatul foto D200:

Setarea aparatului Focalizare Mod Expunere


M (cu
AF telemetru P A
M
M 3D Color
Obiectiv/accesorii electronic) S
AF Nikkor 2 tip G sau D ; AF-S, AF-I Nikkor — 3

PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D 4 — 5 — 6 — 3

AF-S / AF-I Teleconvertor 7 8 8 — 3

Alt tip de Nikkor (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) 9 9 — 3

AI-P Nikkor — 10 — 3

AI modificat, AI-, AI-S sau Nikkor12 Seria E — 10 — 13 — 14 15

Medical Nikkor 120 mm f/4 — — 16 — — —


Reflex Nikkor — — — 13 — — 15

PC-Nikkor — 5 17 — —
Teleconvertor 18 tip AI — 8 — 13 — 14 15

Teleconvertor TC-16A AF — 8 — 13 — 14 15

PB-6 dispozitiv pt. focalizare19 — 8 — 20 — —


Inele pt. extensii automate (seria PK11-A, 12 sau 13;
PN-11)
8 — 13 — —

1 Nu pot fi utilizate obiective IX Nikkor . 10 Cu o valoare de diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
11 Unele obiective nu pot fi utilizate (vezi pagina următoare).
2 Reducerea de vibraţie sunt suportate de obiectivele VR. 12 Gradul de rotaţie al trepiedului Ai 80–200 mm f/2.8S ED este
3 Expunerea spot măsoară în aria de focalizare selectată. limitat de corpul aparatului. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce
4 Exponometrul aparatului foto şi sistemele de control ale bliţului trepiedul Ai 200–400 mm f/4S ED este montat pe aparatul foto.
nu funcţionează în mod corespunzător la transferarea şi/sau la 13 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând opţiunea
înclinarea obiectivelor, respectiv la utilizarea unei diafragme Non-CPU Lens Data din meniul fotografiere, valoarea
diafragmei va fi afişată în vizor şi pe panoul de control.
diferite decât diafragma maximă. 14 Poate fi utilizat doar în cazul in care distanţa focală a
5 Telemetrul electronic nu poate fi utilizat cu shifting sau obiectivului şi diafragma maximă sunt specificate utilizând
înclinare. opţiunea Non-CPU Lens Data din meniul fotografiere. Folosiţi
expunerea spot sau preponderent centrală dacă nu aţi obţinut
6 Doar în mod de expunere manuală. rezultatele dorite.
7 Compatibil cu obiectivele AF-I Nikkor şi cu toate obiectivele 15 Pentru o precizie mai mare, specificaţi distanţa focală a
AF-S cu excepţia obiectivului AF-S DX VR ED 18–200 mm obiectivului şi diafragma utilizând opţiunea Non-CPU Lens
f/3.5–5.6G; AF-S DX ED, 12–24 mm f/4G, 17–55 mm f/2.8G, Data din meniul fotografiere.
18–55 mm f/3.5–5.6G, 18–70 mm f/3.5–4.5G, şi 55–200 mm 16 Poate fi utilizat în modul de expunere manuală la viteze de
f/4–5.6G; AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G; şi AF-S ED obturator mai mici de 1/125 s. Dacă diafragma maximă este
specificată utilizând opţiunea Non-CPU Lens Data din meniul
17–35 mm f/2.8D, 24–85 mm f/3.5–4.5G, şi 28–70 mm f/2.8D. fotografiere, valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi pe
8 Cu o valoare de diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare. panoul de control.
9 Dacă zoom-ul este realizat cu AF 80–200 mm f/2.8S, AF 35– 17 Expunerea este determinată prin presetarea diafragmei
70 mm f/2.8S, modelul nou AF 28–85 mm f/3.5–4.5S, sau AF obiectivului. În modul prioritate de diafragmă expunere
automată, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei
28–85 mm f/3.5–4.5S cu focalizare maximă, imaginea de pe obiectivului înainte de a realiza fixarea AE sau shifting-ul
ecranul mat al vizorului ar putea să fie neclară când este afişat obiectivelor.
indicatorul de focalizare. Focalizaţi manual pe baza imaginii din
vizor.
174 www.nikon.ro
În modul de expunere manuală, presetaţi diafragma utilizând 19 Necesită utilizarea inelului de extensie automată PK-12 sau
inelul diafragmei obiectivului şi determinaţi expunerea înainte PK-13.
de a realiza shifting-ul obiectivelor. 20 Folosiţi diafragmă presetată. În modul de expunere A, setaţi
valoarea diafragmei utilizând dispozitivul pentru focalizare
18 Este necesară compensarea expunerii când este folosit AI 28– înainte de a determinai expunerea şi de a realiza fotografiile.
85 mm f/3.5–4.5S, AI 35–105 mm f/3.5–4.5S, AI 35–135 mm • Pentru unitatea de reproducere PF-4 este necesară utilizarea
f/3.5–4.5S, sau AF-S 80–200 mm f/2.8D. Pentru detalii vezi suportului aparatului foto PA-4.
manualul teleconvertorului.
Accesorii incompatibile şi obiective Non-CPU
Următoarele accesorii şi obiective non-CPU NU pot fi utilizate cu aparatul foto D200:
• Obiective Non-AI • Obiective pentru F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm
• Obiective care necesită unitatea de focalizare f/3.5, Teleconvertor TC-16 )
AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, • PC 28 mm f/4 (număr de serie 180900 sau mai
1200 mm f/11) veche)
• Obiective ochi-de-peşte (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, • PC 35 mm f/2.8 (număr de serie 851001–
OP 10 mm f/5.6) 906200)
• 21 mm f/4 (model mai vechi) • PC 35 mm f/3.5 (model mai vechi)
• Inele K2 • 1000 mm f/6.3 Reflex (model mai vechi)
• ED 180–600 mm f/8 (număr de serie • 1000 mm f/11 Reflex (număr de serie
174041–174180) 142361–143000)
• ED 360–1200 mm f/11 (număr de serie • 2000 mm f/11 Reflex (număr de serie
174031–174127) 200111–200310)
• 200–600 mm f/9.5 (număr de serie 280001–
300490)
Obiective compatibile Non-CPU
Dacă datele obiectivelor sunt specificate utilizând opţiunea Non-CPU lens data din meniul
fotografiere, atunci mai multe dintre funcţiile disponibile în cazul obiectivelor CPU pot fi de asemenea
utilizate în cazul obiectivelor non-CPU. Dacă datele obiectivelor nu sunt specificate, nu poate fi
utilizată expunerea matricială coloră, şi aparatul utilizează expunerea preponderent centrală în cazul
în care este selectată expunerea matricială. Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate doar în modurile de
expunere A şi M, când diafragma este setată utilizând inelul diafragmei obiectivului. Dacă valoarea
maximă a diafragmei nu a fost specificată utilizând opţiunea Non- CPU lens data, afişajul diafragmei
va arăta numărul paşilor de la valoarea maximă a diafragmei; valoarea actuală a diafragmei poate fi
citită de pe inelul diafragmei obiectivului. Prioritatea de diafragmă automată va fi selectată automat în
modurile de expunere de P şi S. Indicatorul modului de expunere va clipi pe panoul de control şi în
vizor se afişează A.

www.nikon.ro
175
Obiectivele CPU pot fi identificate după contactele CPU prezente. Obiectivele tip G sunt
marcate cu un “G”, respectiv obiectivele tip D sunt marcate cu un “D”.

Obiectiv CPU Obiectiv tip G Obiectiv tip D


Obiectivele tip G nu sunt echipate cu inele de diafragmă. Spre deosebire de alte obiective
CPU, nu este necesară fixarea inelului de diafragmă la setarea diafragmei minime
(cel mai mare număr f/-) când utilizaţi obiective tip G.
Unghiul de imagine şi distanţa focală
Unghiul de imagine diagonală al aparatului foto D200 este mai mic decât unghiul de
imagine al unui aparat foto de 35-mm. Atunci când doriţi să modificaţi distanţa focală a
obiectivelor aparatului foto D200 într-un format de 35-mm, înmulţiţi distanţa focală a
obiectivelor cu aprox. 1.5:
Opţiune Distanţă focală aproximativă (mm) în format de 35-mm (modificat după unghiul de imagine)
Aparat foto 35-mm 17 20 24 28 35 50 60 85
D200 25.5 30 36 42 52.5 75 90 127.5
Aparat foto 35-mm 105 135 180 200 300 400 500 600
D200 157.5 202.5 270 300 450 600 750 900

Calcularea unghiului de imagine


Mărimea ariei expuse de un aparat foto de Mărimea imaginii (format 35-mm )

35-mm este 36 × 24 mm. Mărimea ariei (36 mm × 24 mm)

expuse de D200 is 23.6 ×15.8 mm, deci Obiectiv


Diagonala imaginii

unghiul de imagine diagonală al unui aparat Mărimea imaginii (D200)


foto de 35-mm este aprox. 1,5x al aparatului (23.6 mm × 15.8 mm)

foto D200. Unghiul de imagine (format 35-mm )

Unghi de imagine (D200)

176 www.nikon.ro
Bliţuri opţionale
Dacă aparatul foto D200 este utilizat împreună cu accesorii compatibile, cum ar fi
bliţurile SB-800, SB-600 şi bliţul extern SB-R200 (disponibile separat), toate opţiunile
sunt disponibile cu sistemul de iluminare creativ Nikon (CLS), inclusiv protocolul i-TTL
( 76), fixarea puterii bliţului ( 81) şi sincronizarea de mare viteză Auto FP
( 160). Suportul avansat de iluminare fără fir permite utilizarea bliţului încorporat ca
unitate de comandă pentru bliţurile externe SB-800, SB-600 şi SB-R200. Pentru mai
multe detalii vezi manualul de utilizare al bliţului. Reţineţi că bliţul încorporat nu se va
declanşa dacă la aparatul foto este montat şi un bliţ opţional.
Bliţuri SB-800 şi SB-600
Aceste bliţuri de înaltă performanţă sunt dotate cu Guide Numbers de 38/125, respectiv
30/98 (m/ft, poziţia capului zoom 35-mm, ISO 100, 20 °C). Capul bliţului poate fi învârtit
cu 90 ° peste linia orizontală, cu 180 ° spre stânga şi cu 90 ° la dreapta pentru
fotografiere cu lumina bliţului reflectată sau pentru fotografiere apropiată. Bliţul SB-800
poate fi învârtit cu 7 ° sub linia orizontală. Zoom-ul automatic cu motor (24–105 mm,
respectiv 24–85 mm) permite ca unghiul de iluminare să fie ajustat în concordanţă cu
distanţa focală a obiectivului. Panoul larg încorporat poate fi utilizat pentru a obţine un
unghi de 14 mm (bliţul SB-800 este de asemenea compatibil cu unghiul de 17 mm).
Modificarea setărilor realizate în întuneric este asistată de o iluminare de fundal.
Blitz extern cu acumulator SB-R200
Acest bliţ extern cu acumulator de înaltă performanţă este dotat cu un Guide Number de
10/32 (m/ft, ISO 100, 20 °C). Deşi acesta nu poate fi montat pe corpul aparatului foto,
bliţul SB-R200 poate fi declanşat utilizând un bliţ opţional SB-800 sau o comandă de bliţ
fără fir SU-800, respectiv un aparat foto cu suport avansat de iluminare fără fir şi un bliţ
încorporat. Când aparatul foto D200 este în modul de comandă ( 163), bliţul SB-
R200 are rolul unui bliţ extern. Acesta poate fi ţinut în mână, poate fi montat pe suportul
pentru bliţ AS-20 sau poate fi montat pe obiectivul aparatului foto utilizând dispozitivul de
bliţ SX-1 pentru fotografiere cu comandă la distanţă şi fotografiere apropiată i-TTL.

Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon


Folosiţi doar bliţuri Nikon. Voltajele negative sau voltajele de peste 250 V pot preveni atât funcţionării
normale, cât şi pot de asemenea dăuna circuitului electric de sincronizare al aparatului foto sau al
bliţului. Înainte de a utiliza un bliţ Nikon, care nu apare în lista din această secţiune, contactaţi un
reprezentant autorizat Nikon pentru mai multe detalii.
www.nikon.ro
177
Următoarele funcţii sunt disponibile cu bliţurile SB-800, SB-600 şi SB-R200:
Bliţ Iluminare avansată fără fir
Mod bliţ/funcţie SB-800 SB-600 SB-800 SB-6001 SB-R2002
i-TTL3 4 4

AA Diafragmă automată5 6 — — —
A Non-TTL auto 6 — 7 — —
GN Cu prioritate manuală — — — —
M Manual
RPT Bliţ repetat — 9 9 —
REAR Sincronizare perdea posterioară
Reducere effect ochi roşii — —
Comunicare de info a temperaturii de culoare — — —
Sincronizare de mare viteză Auto FP 9 9 9

Fixarea puterii bliţului AF-


Lampă de asistare AF pt. AF arie multiplă 5 5 — — —
Zoom automat — — —
ISO Auto (Setare personalizată b1) — — —

1 Poate fi utilizat doar ca bliţ extern. Data.


2 Nu poate fi montat pe corpul aparatului foto. Poate fi utilizat ca 6 Utilizaţi butoanele de control ale bliţului pentru a selecta
blţ extern dacă aparatul foto este în modul de comandă ( modul de bliţ.
163) sau dacă bliţul SB-800 este montat pe aparatul foto şi SB- 7 Este valabil doar atunci când obiectivul non-CPU este utilizat
R200 este controlat cu comandă bliţ opţională fără fir SU-800. fără specificarea datelor obiectivului în meniul Non-CPU Lens
Data.
3 Atunci când utilizaţi obiective non-CPU cu i-TTL Balanced Fill-
8 Selectaţi 1/250 s (Auto FP) pentru setarea personalizată e1
Flash pentru aparat foto digital cu reflexe, puteţi obţine o
precizie îmbunătăţită dacă datele obiectivelor sunt specificate în (Flash Sync Speed ; 160). Nu este disponibil dacă bliţul
meniul Non-CPU Lens Data. încorporat se declanşează.
4 I-TTL standard pentru aparat foto digital cu reflexe este utilizat 9 Disponibil doar atunci când SB-800 este utilizat ca bliţ principal
cu expunere spot sau împreună cu bliţ. sau dacă utilizaţi o comandă bliţ opţional fără fir SU-800.
5 Se poate utiliza cu obiective non-CPU doar în cazul în care 10 Disponibil doar cu obiective AF CPU.
datele obiectivului sunt specificate în meniul Non-CPU Lens
Următoarele bliţuri pot fi utilizate în modul non-TTL auto şi modul manual. Dacă bliţurile sunt setate în modul TTL,
butonul de declanşare al aparatului foto nu funcţionează şi nu puteţi realiza fotografii.

Bliţ SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX, SB-23, SB-30, SB-271, SB-22S,


SB-28, SB-26, SB-292, SB-21B2, SB-22, SB-20, SB-16B,
Mod bliţ SB-25, SB-24 SB-29S2 SB-15
A Non-TTL auto —
M Manual
Bliţ repetat — —
REAR Sinc. perdea posterioară
1 Atunci când pe aparatul foto D200 este montat un bliţ SB-2 , modul bliţ este setat automat la TTL şi butonul de declanşare este dezactivat. Setaţi
bliţul SB-27 la A (non-TTL auto flash).
2 Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-Micro (60 mm, 105 mm, sau 200 mm).
178 www.nikon.ro
Observaţii despre bliţuri opţionale
Pentru instrucţiuni detaliate vezi manualul de utilizare al bliţului. Dacă bliţul suportă sistemul de
iluminare creativă, citiţi capitolul despre aparatele foto digitale cu reflexe compatibile cu CLS.
Aparatul foto D200 nu aparţine categoriei “SLR digital” detalii în manualul de utilizare al bliţurilor SB-
80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Dacă nu utilizaţi sincronizare de mare viteză Auto FP, obturatorul va sincroniza cu un bliţ extern la o
1
viteză de /250 secunde sau mai mică.
Controlul de bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. În cazul valorilor,
care depăşesc 1600, nu pot fi obţinute rezultatele dorite la anumite setări de diafragmă. Dacă după
realizarea fotografiilor indicatorul de pregătire al bliţului clipeşte timp de cca. 3 secunde, atunci bliţul
s-a declanşat la o putere maximă şi fotografiile ar putea fi subexpuse.
În cazul utilizării unui bliţ SB-800 sau SB-600, iluminarea de asistare AF şi reducerea efectului de
ochi roşii sunt asigurate de bliţul opţional. Dacă folosiţi alte bliţuri, puteţi utiliza lampa de asistare AF
a aparatului foto( 58–59).
Zoom-ul automat cu motor este disponibil doar cu bliţurile SB-800 şi SB-600.
În modul programat automat, valoarea maximă a diafragmei (cel mai mic număr f/-) este limitată în
funcţie de sensibilitate (echivalenţă ISO), după cum este prezentat mai jos:

Valoarea maximă a diafragmei la echivalenţă ISO de:


100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600
4 4.2 4.5 4.8 5 5.3 5.6 6 6.3 6.7 7.1 7.6 8
La orice mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu de la 200 la 400), valoarea diafragmei este
scăzută cu o jumătate de pas. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât
cele prezentate mai sus, atunci valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei
obiectivului.
Dacă pentru fotografiere cu bliţ extern utilizaţi cabluri de sincronizare SC 17, 28 sau 29, este posibil
ca expunerea corectă să nu fie obţinută în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi expunerea spot
cu selectarea controlului de bliţ standard i-TTL. Realizaţi o fotografie de probă şi verificaţi rezultatele
pe monitor.
În modul i-TTL, utilizaţi panoul sau difuzorul disponibil cu bliţul. Nu utilzaţi alte panouri cum ar fi
panouri difuzor, deoarece acesta cauzează expunere incorectă.

www.nikon.ro
179
Conector pentru bliţ extern
Aparatul foto D200 este echipat cu un conector pentru bliţ extern
care permite montarea bliţurilor SB, inclusiv a bliţului SB-800,
600, 80DX, 50DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S şi 29S direct pe corpul
aparatului foto fără utilizarea unui cablu de sincronizare.
Conectorul pentru bliţ extern este dotat cu un buton de siguranţă,
care poate fi utilizat pentru bliţuri cu butoane de blocare, cum ar
fi SB-800 şi SB-600.

Terminalul de sincronizare
După caz, la terminalul de sincronizare se poate conecta un
cablu de sincronizare. Nu conectaţi alt bliţ prin cablul de
sincronizare în timp ce realizaţi sincronizare pe perdeaua
posterioară cu bliţuri din seria SB, ca de exemplu 800, 600,
80DX, 28DX, 28, 50DX, 27, 23, 22s sau 29s montate pe corpul
aparatului foto.

Sensibilitate ISO (SB-800/SB-600)


În cazul utilizării bliţurilor opţionale SB-800 şi SB-600, controlul de bliţ i-TTL poate fi ajustat la
sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. Este posibil ca, în cazul valorilor de peste 1600, acesta să
nu poată ajusta puterea bliţului în mod corespunzător. Dacă pentru setarea personalizată b1 (ISO
Auto; 152) aţi selectat On, sensibilitatea ISO va fi ajustată automat pentru obţinerea puterii optime
a bliţului. Acest lucru poate cauza subexpunerea subiectelor apropiate în fotografiile realizate cu bliţ la
viteză de obturator mică, în lumină de zi sau în faţa unui fundal strălucitor. În cazurile acestea, alegeţi
un mod de bliţ diferit de sincronizare lentă sau selectaţi modurile A şi M, respectiv alegeţi o diafragmă
mai mare.

180 www.nikon.ro
Alte accesorii
La momentul redactării acestei cărţi, următoarele accesorii erau disponibile
pentru D200. Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul local Nikon pentru detalii.
Surse de ♦Baterie reîncărcabilă EN-EL3e Li-ion: Baterii adiţionale EN-EL3e sunt disponibile la
alimentare distribuitorul sau reprezentantul local Nikon. Bateriile EN-EL3a şi EN-EL3 nu
pot fi utilizate.
♦Setul de baterii MB-D200: MB-D200 poate conţine
una sau două baterii reîncărcabile Nikon EN-EL3e
sau şase alcaline de tip AA, baterii cu NiMH, litiu,
sau nichel magneziu. Este echipat cu un buton de
declanşare şi cu disc de selecţie şi disc de
subcomandă pentru îmbunătăţirea realizării
fotografiilor portret. La montarea setului MB- 60°
D200, îndepărtaţi capacul de baterii al aparatului
foto după cum este prezentat în dreapta.
♦Adaptor EH-6 AC: Utilizaţi EH-6 pentru a alimenta aparatul pentru perioade lungi.
Accesorii ♦Lentile pentru vizor cu corecţie de dioptrie: Lentilele sunt disponibile cu dioptrii de la –5, –4,
pentru –3, –2, 0, +0.5, +1, +2, şi +3 m–1. Utilizaţi lentile de reglare a dioptriei doar dacă
vizor focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu ajutorul unităţii incorporate de reglare a
dioptriei (–2.0 până la +1.0 m–1). Testaţi lentilele de reglare a dioptriei înainte de
a le achiziţiona pentru a vă asigura că focalizarea dorită poate fi obţinută.
♦Vizor de mărire DK-21M: Creşte mărirea vizorului la aproximativ 1.10× (50-mm, la
obiective de tip f/1.4 o setează la infinit; –1.0 m–1).
♦Amplificator DG-2: Măreşte imaginea afişată în centrul vizorului pentru fotografiere
apropiată, pentru copiere, pentru teleobiective, sau pentru operaţii care necesită
precizie suplimentară. Este necesar adaptorul de vizor (disponibil separat).
♦Adaptor de vizor: Utilizaţi pentru ataşarea Amplificatorului DG-2 la aparatul D200.
♦Dispozitiv de vizualizare în unghi drept DR-6: DR-6 se ataşează în unghi drept la vizor,
permiţând vizualizarea de sus a imaginii din vizor când aparatul foto este în
poziţie orizontală de fotografiere.
Filtre • Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: înşurubabil, montabil prin glisare, şi
montabil în partea posterioară. Utilizaţi doar filtre Nikon; alte filtre pot interfera cu
autofocalizarea sau cu măsurarea electronică a distanţei.
• D200 nu poate fi utilizat cu filtre lineare de polarizare. Utilizaţi în schimb filtru
circular de polarizare C-PL.
• Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului.
• La utilizarea unui filtru R60 , setaţi compensarea expunerii la +1.
• Pentru a previne efectul de moiré, utilizarea filtrului nu este recomandat atunci
când subiectul este într-o lumină puternică, sau când o sursă de lumină
puternică este în cadru.
• Expunerea preponderent centrală este recomandat cu filtre cu factori de
expunere peste 1 × (Y48, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2, A12, B2, B8, B12).

www.nikon.ro
181
Accesorii D200 este echipat cu un terminal extern de 10 pini
pentru pentru controlul de la distanţă şi pentru
terminalul Fotografiere automată. Terminalul este prevăzut cu
extern un capac, care protejează contactele când terminalul
nu este folosit. Următoarele accesorii pot fi utilizate
(lungimile cablurilor sunt scrise în paranteze; toate
figurile sunt aproximative):
♦Cablu Remote MC-22 (1 m): Declanşator extern care poate fi conectat prin terminalele
albastru, galben, şi negru la un dispozitiv extern de expunere, controlul realizându-se
prin semnale sonore sau electronice.
♦ Cablu Remote MC-30 (80 cm): Declanşator extern: poate fi utilizat pentru reducerea
vibraţiilor aparatului sau pentru a ţine obturatorul deschis în timpul expunerii de timp.
♦Cablu Remote MC-36 (85 cm): Declanşator extern; poate fi utilizat pentru reducerea
vibraţiilor aparatului sau pentru a ţine obturatorul deschis în timpul expunerii de timp.
Echipat cu un panou de control iluminat, buton de fixare declanşator pentru utilizarea
la fotografierea bulb, şi temporizator care face beep la fiecare secundă.
♦Cablu de extensie MC-21 (3 m): Poate fi conectat la seriile MC: 20, 22, 23,
25, 30, sau 36.
♦ Cablu de conectare MC-23 (40 cm): Conectează două aparate pentru operaţii simultane.
♦Cablu adaptor MC-25 (20 cm): Cablu adaptor de 2 sau 10 pini pentru conectarea la
dispozitive cu terminale de 2 pini, incluzând setul de control radio MW-2,
intervalometrul MT-2, şi setul de control modulite ML-2.
♦Cablu adaptor MC-35 GPS (35 cm): Conectează aparatul foto la dispozitive GPS
compatibile prin cablul PC furnizat de producătorul dispozitivului GPS ,
permiţând înregistrarea pe fotografii a latitudinii, longitudinii, altitudinii, şi a
UTCului (Timp Universal Coordonat ) ( 96).
♦ Set Control Modulite ML-3: Permite controlul prin semnal infraroşu până la o
distanţă de 8 m.
Capac de ♦ Capac de protecţie BF-1A: BF-1A protejează de praf oglinda, ecranul vizorului, şi
protecţie filtrul low-pass atunci când obiectivul nu este la locul lui.
Adaptor ♦ Adaptor Card PC EC-AD1: Adaptorul card PC EC-AD1 permite introducerea în
Card PC sloturile PCMCIA a cardurilor de memorie Compact- Flash de tipul I.
Software ♦Nikon Capture 4 (Versiunea 4.4 sau mai nouă): Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau
mai nouă poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto, pentru a transfera
imagini pe PC, şi pentru editarea sau salvarea imaginilor RAW în alte formate.

182 www.nikon.ro
Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri au fost testate şi aprobate pentru aparatul foto D200:
SDCFB 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
SDCFB ( Type II) 300 MB
SanDisk SDCF2B ( Type II) 256 MB
SDCFH (Ultra II) 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
SDCFX (Extreme III) 1 GB, 2 GB, 4 GB
Entry-level CompactFlash cards 128 MB, 256 MB, 512 MB
High speed 40× with Write Acceleration (WA) 256 MB, 512 MB, 1 GB
Lexar
Media Professional 40× with WA 8 GB
Professional 80× with WA 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
Professional 80× with WA and LockTight technology 512 MB, 2 GB
Microdrive 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB
Nu se garantează funcţionarea corectă a aparatului cu alte tipuri de carduri de
memorie. Pentru mai multe detalii despre cardurile prezentate mai sus,
contactaţi producătorul.

Carduri de memorie
• Formataţi cardurile de memorie în aparatul foto înainte de prima utilizare.
• Opriţi aparatul foto înainte de a introduce sau îndepărta cardurile de memorie. În timpul
formatării sau înregistrării, ştergerii sau transferării pe un PC a fotografiilor nu îndepărtaţi
cardul de memorie, nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sursa de curent. Nerespectarea
acestor indicaţii poate duce la pierderi de date sau poate dăuna aparatului foto sau cardului
de memorie.
• Nu atingeţi contactele cardului de memorie cu degetele sau cu obiecte metalice.
• Nu forţaţi cardul. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de
memorie.
• Nu scăpaţi, îndoiţi şi nu supuneţi cardul de memorie la şocuri fizice puternice.
• Nu expuneţi cardurile la căldură, apă, umiditate mare, sau razele directe ale soarelui.
www.nikon.ro
183
Depozitarea şi manipularea aparatului foto
Depozitare
Atunci când aparatul foto nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp,
montaţi capacul monitorului, îndepărtaţi acumulatorul, şi după repunerea capacului
de contacte depozitaţi-l într-un spaţiu uscat. Pentru a preveni coroziunea, depozitaţi
aparatul foto într-un spaţiu uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi aparatul foto lângă
substanţe împotriva moliilor (naftalină) sau în locaţii care:
• sunt slab ventilate sau umiditatea depăşeşte 60%
• sunt lângă echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice, ca
şi televizoare sau radiouri
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C/122 °F (de exemplu, lângă corpuri de
încălzire sau într-o maşină închisă într-o zi caldă) sau sub –10 °C (14 °F)
Curăţare
Utilizaţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului şi a firelor, după care ştergeţi
cu o lavetă uscată fină. După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare,
Corpul îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă cu o lavetă îmbibată în apă distilată după
aparatului care uscaţi-l. Praful sau alte materiale străine din interiorul aparatului foto pot
provoca defecţiuni neacoperite de garanţie.
Aceste elemente sunt din sticlă şi pot fi deteriorate uşor. Îndepărtaţi praful şi
Obiectivul,firele cu o suflantă. Dacă curăţaţi cu aerosol, păstraţi cutia în poziţie verticală
oglinda şi pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a
vizorul altor impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă
Îndepărtaţi praful sau firele cu o suflantă Pentru îndepărtarea amprentelor sau a
Monitorul altor impurităţi, ştergeţi suprafaţa cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară.
Nu presaţi monitorul,acest lucru poate duce la defecţiune.

Monitorul
La spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi
preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura.
Panoul de control
Rareori, din cauza curentului static, se poate întâmpla ca panoul de control să se lumineze sau
să se întunece. Acesta este un fenomen normal; afişajul va reveni în scurt timp la normal.
184 www.nikon.ro
Filtrul Low-Pass
Pe senzorul de imagine care realizează fotografia este situat filtrul low-pass
pentru a preveni efectul moiré. Cu toate că filtrul previne contactul substanţelor
străine cu senzorul de imagine, în unele condiţii praful sau impurităţile de pe
filtru pot apărea pe fotografii. Dacă suspectaţi că praful sau impurităţile din interiorul
aparatului foto vă afectează fotografiile, puteţi curăţa filtrul după cum urmează. Luaţi în
considerare, că filtrul low-pass este extrem de delicat şi se poate deteriora uşor.
Nikon recomandă curăţarea aparatului doar de către personal autorizat Nikon.

1 Îndepărtaţi obiectivul şi porniţi aparatul foto.

2 Afişaţi meniul Mirror Lock-up şi apăsaţi


săgeata dreaptă a selectorului ( 117 reţineţi
că această opţiune nu este disponibilă la niveluri
de baterii de sau sub valoarea de , în timpul
expunerii multiple, sau la utilizarea setului de
baterii MB-D200 cu baterii AA). Mesajul din dreapta va fi
afişat şi un rând de linii punctate va apărea pe panoul de
control şi în vizor. Pentru a reveni la operarea normală fără
ridicarea oglinzii, opriţi aparatul foto.

3 Apăsaţi butonul de declanşare până la fund. Oglinda

va fi ridicată şi perdeaua obturatorului se va


deschide, dezvăluind filtrul low-pass, şi un rând de
linii punctate va pâlpâi pe panoul de control. Afişajul
din vizor va fi oprit.

Utilizaţi surse de curent de încredere


Perdeaua obturatorului este un component delicat şi poate fi deteriorat uşor. Dacă aparatul
foto este oprit în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua obturatorului se va închide automat.
Reţineţi următoarele indicaţii pentru a preveni deteriorarea perdelei:
• Utilizaţi doar baterii complet încărcate sau adaptor AC EH-6 (disponibil separat) pentru o
verificare de durată şi pentru curăţarea filtrului low-pass.
• Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sau îndepărtaţi sursa de curent în timp ce oglinda
este ridicată.
• Dacă bateria este descărcată în timp ce oglinda este ridicată, sunetul de beep şi lampa de
asistare AF vor avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi oglinda se va lăsa în
aproximativ 2 minute. Terminaţi curăţarea şi inspectarea imediat.
www.nikon.ro
185
4 Ţineţi astfel aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe filtru, verificaţi filtrul low-pass de praf şi de
impurităţi. Dacă nu este prezent niciun obiect
străin, treceţi la Pasul 6.

5 Îndepărtaţi orice impuritate de pe filtru cu o suflantă.


Nu utilizaţi perii, deoarece părul acestora poate
deteriora filtrul. Praful care nu poate fi îndepărtat cu
o suflantă poate fi îndepărtat doar de către
personal autorizat Nikon. În acest caz nu atingeţi
sau nu ştergeţi filtrul.

6 Opriţi aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia iniţială şi perdeaua obturatorului se va


închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul de protecţie .

Substanţe străine pe filtrul Low-Pass


Nikon îşi ia toate precauţiile pentru a preveni contactul substanţelor străine cu filtrul low-
pass în timpul fabricării şi a transportului. D200, oricum, este proiectat pentru a fi folosit cu
obiective interschimbabile, şi astfel pot intra substanţe străine în aparat când obiectivul
este îndepărtat sau schimbat. Odată aflat în interiorul aparatului foto, această substanţă
străină se poate lipi de filtrul low-pass, şi poate apărea pe fotografiile realizate în anumite
condiţii. Pentru a preveni pătrunderea substanţelor străine în interiorul aparatului foto, nu
schimbaţi obiectivul în spaţii pline de praf. Pentru a proteja aparatul când obiectivul nu
este la locul lui, montaţi capacul de protecţie furnizat cu aparatul foto, îndepărtând mai
întâi cu atenţie toate impurităţile şi substanţele străine care pot fi depuse pe acesta.
În cazul în care sa-u depus substanţe străine pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul urmând
instrucţiunile din acest manual, paginile 185–186 sau curăţaţi filtrul la un service autorizat
Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa substanţelor străine pe filtrul low-pass pot fi retuşate
utilizând programul Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 sau mai nouă (disponibil separat) sau
opţiunile disponibile de curăţire a imaginii a unui program de prelucrare de imagini.
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
D200 este un dispozitiv de precizie şi necesită întreţinere regulată. Nikon recomandă ca
verificarea aparatului s ă s e f a c ă de către distribuitorul autorizat s a u d e c ă t r e
r e p r e z e n t a n ţ a s e r v i c e Nikon o dată la fiecare 1-2 ani, şi să se facă service o dată la
fiecare 3-5 ani (reţineţi că se percep taxe pentru aceste servicii). Inspecţia frecventă şi serviceul
sunt recomandate în mod particular dacă aparatul este utilizat în scopuri profesionale. Toate
accesoriile utilizate împreună cu aparatul, ca obiectivul sau bliţuri opţionale, trebuie incluse
când se realizează inspecţia sau serviceul aparatului.
186 www.nikon.ro
Întreţinerea aparatului foto şi a bateriei: Avertizări
Nu scăpaţi aparatul foto Nu atingeţi perdeaua obturatorului
Aparatul foto poate se poate defecta dacă este Perdeaua obturatorului este foarte subţire şi
supus unor şocuri puternice sau vibraţii. foarte uşor de deteriorat. În nici într-un caz nu
exercitaţi presiune asupra perdelei, nu împingeţi-l
Păstraţi aparatul foto într-un mediu uscat
cu instrumente de curăţat, şi nu o supuneţi la
Aparatul foto nu este rezistent la apă, şi se poate
curenţi puternici proveniţi de la suflantă. Aceste
defecta dacă este scufundat în apă sau expus la
acţiuni pot zgâria, deforma, sau rupe perdeaua.
nivel de umiditate mare. Corodarea mecanismului
intern poate cauza deteriorări ireparabile. Evitaţi Manipulaţi părţile mobile ale aparatului foto cu atenţie
schimbarea bruscă de temperatură. Acesta se poate Nu forţaţi capacul locaşului de baterii, a cardului
întâmpla de exemplu dacă părăsiţi o clădire încălzită de memorie, sau a conectoarelor.. Aceste părţi
pe timp de iarnă, astfel creându-se condens în sunt sensibile şi se defectează uşor.
interiorul aparatului. Pentru a preveni acest efect
Curăţarea
transportaţi aparatul foto într-un toc adecvat sau
• Pentru curăţarea corpului aparatului, utilizaţi o
într-o plasă de plastic înainte de a-l expune la
suflantă pentru îndepărtarea prafului sau a
schimbări bruşte de temperatură.
impurităţilor, după care ştergeţi cu grijă cu o
Ţineţi departe aparatul foto de câmpuri magnetice puternice
lavetă moale uscată . După utilizarea
Nu utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto în
aparatului foto la ştrand sau la mare,
vecinătatea unor echipamente care generează
îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă utilizând o
radiaţii electromagnetice puternice sau câmpuri
lavetă uşor îmbibată în apă după care uscaţi
magnetice. Încărcările electrostatice sau
complet aparatul foto. În cazuri rare curentul
câmpurile magnetice produse de echipamente ca
static produs de o pensulă sau de o lavetă pot
transmiţători radio pot interfera cu monitorul, pot
cauza iluminarea sau întunecarea ecranului
deteriora informaţiile stocate pe cardul de
LCD.. Acesta nu indică o defecţiune, şi ecranul
memorie, sau pot afecta circuitele interne ale
va reveni în scurt timp la normal.
aparatului foto.
• La curăţarea obiectivului şi a oglinzii, ţineţi cont
Nu orientaţi obiectivul către soare că aceste elemente pot fi deteriorate uşor.
Nu orientaţi obiectivul către soare sau altă sursă Praful şi firele pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul
puternică de lumină pentru o perioadă mai lungă unei suflante. Dacă curăţaţi cu aerosol,
de timp. Lumina intensă poate cauza deteriorarea păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a
senzorului de imagine sau poate produce efectul preveni scurgerea lichidului. Pentru
de şters la fotografii. îndepărtarea amprentelor sau a altor
impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat
Blooming obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă.
Pot apărea dungi verticale albe la fotografiile
• Vezi “Curăţarea filtrului low-pass” pentru
făcute despre soare sau alte surse luminoase.
informaţii în legătură cu curăţarea filtrului low-pass
Acest fenomen, numit şi “blooming,” poate fi
( 185).
prevenit prin reducerea luminii care cade pe
senzorul de imagine, sau prin alegerea unei
viteze de obturator mai mici şi a unei diafragme
mai mici sau prin utilizarea unui filtru ND.

www.nikon.ro
187
Depozitare Opriţi aparatul înainte de a îndepărta sau a deconecta sursa de
• Pentru a preveni corodarea păstraţi aparatul foto într-
curent
un spaţiu uscat, bine ventilat. Dacă nu utilizaţi Nu deconectaţi aparatul de la sursa de curent sau
produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, nu îndepărtaţi bateriile în timp ce acesta este
îndepărtaţi bateria pentru a preveni dispersia şi pornit, sau în timp ce imaginile sunt înregistrate
păstraţi aparatul foto într-o plasă de plastic caresau şterse. Deconectarea forţată a aparatului în
conţine bile de silicon pentru a îndepărta aceste circumstanţe poate duce la pierderi de
umezeala.. Nu depozitaţi tocul aparatului foto în
date sau poate deteriora cardul de memorie sau
plasă din plastic deoarece acesta poate deteriora
circuitele interne. Pentru a preveni o întrerupere
materialul tocului. Reţineţi că bilele de silicon
accidentală a curentului, evitaţi transportul
gradat pierd din capacitatea de absorbire a
aparatului dintr-un loc în altul cu adaptorul AC
umezelii şi trebuie înlocuite la intervale regulate.
• Nu depozitaţi aparatul foto în apropierea conectat.
soluţiilor împotriva moliilor (naftalină), a Acumulator
echipamentelor care produc câmpuri • Praful de pe contactele acumulatorului poate
magnetice puternice, sau în spaţii cu duce la disfuncţionalităţi.
temperaturi extreme, de exemplu lângă un • La pornirea aparatului foto, verificaţi nivelul
calorifer sau într-o maşină închisă vara. acumulatorului, afişat pe panoul de control
• Pentru a preveni corodarea, scoateţi aparatul foto pentru a determina dacă este necesară
din locul de depozitare cel puţin o dată pe lună.. reîncărcarea sau înlocuirea acestuia.
Porniţi-l şi apăsaţi declanşatorul de câteva ori Acumulatorul trebuie reîncărcat sau înlocuit
înainte de a-l depozita din nou. când indicatorul nivelului de acumulator
• Depozitaţi acumulatorul într-un spaţiu rece şi pâlpâie.
uscat. Montaţi capacul de contacte înainte de a • În cazul în care realizaţi fotografii importante, să
depozita acumulatorul. aveţi mereu pregătit un acumulator de rezervă
EN-EL3e complet încărcat Depinzând de
Menţiuni despre monitor locaţie, poate fi dificilă achiziţionarea unui
• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care acumulator de schimb.
luminează în continuu sau nu luminează deloc. • În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde
Aceasta este o proprietate pentru toate să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este
monitoarele TFT LCD şi nu indică o încărcat complet înainte de a realiza fotografii
defecţiune. Imaginile înregistrate cu aparatul afară. Păstraţi un acumulator de rezervă într-
foto nu vor fi afectate. un loc călduros şi schimbaţi acumulatoarele
• Imaginile de pe monitor pot fi văzute dificil în între ele dacă este necesar. Odată încălzit, un
lumină puternică. acumulator rece poate recupera ceva din
• Nu presaţi monitorul; acest lucru poate duce la capacitatea lui.
defectarea ei. Praful sau impurităţile de pe • Continuarea încărcării unui acumulator deja
monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă Petele încărcat poate duce la diminuarea
pot fi îndepărtate prin ştergerea suprafeţei cu performanţelor sale.
o lavetă fină sau cu piele de căprioară. La • În cazul în care terminalele acumulatorului
spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile devin murdare, ştergeţi-le cu o lavetă
de sticlă să nu provoace accidente şi uscată,înainte de a-l utiliza.
preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi • După îndepărtarea acumulatorului din aparatul
cu gura. foto, montaţi capacul de protecţie.
• Montaţi capacul monitorului în timpul • Acumulatoarele folosite sunt reciclabile.
transportării aparatului sau când o lăsaţi Reciclaţi acumulatoarele folosite conform
nesupravegheată. reglementărilor locale.
188 www.nikon.ro
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează cum trebuie, verificaţi lista de mai jos a
celor mai des întâlnite probleme înainte de a consulta distribuitorul sau
reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii consultaţi paginile indicate în dreapta.
Problema Soluţia
Aparatul foto porneşte greu. Ştergeţi din fişiere sau directoare. 105,
133
• Ajustaţi focalizarea vizorului. 16
Imaginea nu este focalizată în vizor.
• Utilizaţi lentile opţionale de ajustare a dioptriei. 181
Vizorul este întunecat. Încărcaţi acumulatorul sau montaţi unul încărcat. 10
Ecranul se închide fără avertizare. Alegeţi un timp mai lung de întârziere pentru monitor . 157
Caractere neobişnuite sunt afişate pe Vezi “Menţiune despre aparatele foto controlate

panoul de control electric,” prezentat mai jos.
Icoanele de pe panoul de control şi din Afişarea este influenţată de temperaturi
7
vizor sunt şterse şi mate scăzute sau ridicate
• Linii subţiri în vizor în jurul ariei de focalizare
curente Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o —
defecţiune.
• Afişajul vizorului se schimbă în roşu
Meniul redare nu este disponibil. Introduceţi un card de memorie. 14
Opţiunile meniului nu sunt disponibile. Introduceţi card de memorie. Opţiunea Battery Info 14
este disponibilă doar la utilizarea acumul. EN-EL3e. 123
Mărimea imaginii nu poate fi schimbată. Opţiunea NEF (RAW) este selectată pentru calitate . 28
• Diafragma nu este setată pe cel mai mare f/-număr. 8
• Cardul de memorie este plin sau nu este introdus. 14
• Bliţul se încarcă. 79
Declanşatorul este dezactivat
• Aparatul foto nu este focalizat. 20
• Este selectat modul de expunere S cu 64,
pentru viteza de obturator. 68

Menţiune despre aparatele foto controlate electric


În situaţii extrem de rare, pot apărea caractere neobişnuite pe panoul de control sau în vizor şi
aparatul foto se poate opri din funcţionare. În majoritatea cazurilor, acest fenomen este cauzat
de o încărcare statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, îndepărtaţi şi repuneţi
acumulatorul (reţineţi că acumulatorul poate fi cald), şi porniţi-l din nou, sau, dacă utilizaţi un
adaptor AC (disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din
nou. În cazul în care defecţiunea continuă să persiste, contactaţi distribuitorul sau
reprezentantul Nikon. Reţineţi că în cazul deconectării sursei de curent în modul descris mai
sus se pot pierde datele neînregistrate încă în memorie la momentul apariţiei problemei. Datele
înregistrate deja pe cardul de memorie nu vor fi afectate.
www.nikon.ro
189
Problema Soluţia
• Eliberaţi selectorul ariei de focalizare. 53
• Prioritatea de cel mai apropiat subiect este activ. 54
Nu se poate selecta aria de focalizare • Monitorul este pornit : aparatul este în modul redare. 98
• Exponometrele sunt oprite: apăsaţi 16
declanşatorul pe jumătate
• Aparatul foto este în modul de focalizare C. 51
• Aria de focalizare cenrală sau grupul ariei de focalizare 53,
nu sunt selectate sau este selectat prioritate de cel 54,
mai aproape subiect pentru grupul de arie dinamică AF. 149
Lampa de asistare AF nu iluminează. • Este selectat Off în meniul Custom Setting a9(AF As- 152
sist).
• Lampa s-a oprit automat. Din cauza utilizării continue 58
lampa s-a supraîncălzit; aşteptaţi până când acesta
se răceşte.
Bliţul este utilizat. Viteza de sincr. a bliţului poate fi
Nu este disponibilă întreaga scară a selectată utilizând Custom Setting e1 (Flash
vitezelor de obturator.
Sync Speed); la utilizarea bliţurilor opţionale SB- 160
800, SB-600, sau SB-R200 alegeţi 1/250 s
(Auto FP) pe întreaga scară a vitezelor de obturator.
Focalizarea nu se fixează la apăsarea pe jumătate Aparatul este în modul de focalizare C: utilizaţi 56
a butonului de declanşare butonul AE-L/AF-L pentru a fixa focalizarea.
Aria afişată în vizor este mai mică Vizorul are o acoperire orizontală şi verticală a cadrului
decât fotografia finală. —
de aproximativ 95%.
• Rotiţi selectorul modului de focalizare pe S sau C. 51
Pozele nu sunt focalizate. • Aparatul foto nu se poate focaliza utilizând autofocali- 56
zarea, utilizaţi focalizarea manuală sau fixarea.focalizării 60
Creşte timpul de înregistrare. 6 funcţia de reducere a zgomotului .
Opriţi 131
• Alegeţi sensibilitate ISO mai mică sau porniţi redu- 33,
Pe fotografii apar aleator pixeli luminoşi cerea de zgomot la sensibilitate ISO mărită. 131
(“zgomot”). • Viteza de obturator este mai mică decât 8 s: 131
Utilizaţi reducerea de zgomot la expunere lungă
• Curăţaţi obiectivul. 184
Apar pete pe fotografii.
• Curăţaţi filtrul low-pass. 185
.
Culorile nu sunt naturale • Ajustaţi balansul de alb la sursa de lumină. 35
• Ajustaţi setările Optimize Image . 45
Declanşarea continuă indisponibilă. Închideţi bliţul. 78
Imaginea RAW nu este redată. Poză realizată la calitate de imagine de NEF+JPEG. 28
Nu se poate măsura balansul de alb. Subiectul este prea închis sau prea deschis. 41
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă
pentru setarea balansului de alb. Imaginea nu a fost creată cu aparatul foto D200. 42

190 www.nikon.ro
Problema Soluţia
• Pentru Calitatea imaginii este selectată opţiunea NEF 43
(RAW ) sau NEF+JPEG.
Bracketing-ul în balansul albului nu • Balansul de alb este setat la (Choose Color 38
este disponibil
Temp.) sau (White Balance Preset). 40
• Fixarea expunerii multiple în progres. 86
Selectaţi Custom şi alegeţi o setare diferită decât
Rezultatele pentru Optimize Image pot varia
Auto pentru Claritatea imaginii, Compensare de nuanţă, 45
de la o imagine la alta. şi Saturaţie.
Expunerea nu poate fi modificată. Fixarea expunerii automate este activată. 70
Compensarea expunerii Alegeţi modul de expunere P, S, sau A. 62
nu poate fi utilizat.
• Selectaţi On pentru Rotate Tall. 142
• Fotografia a fost realizată cu Off selectat pentru 119
Auto Image Rotation.
Fotografiile “Tall” (tip portret) sunt
• Orientaţia aparatului foto a fost schimbat în timp 27
afişate în orientare “wide” (tip vedere).
ce butonul de decalnşare a fost apăsat în modul
continuu.
• Aparatul foto a fost ţinut în sus sau în jos în 119
timpul fotografierii.
Fotografia nu poate fi ştearsă. Fotografia este protejată: dezactivaţi protecţia. 104
Selectaţi All pentru Playback Folder. Reţineţi
Unele fotografii nu sunt afişate
că la realizarea următoarei fotografii se
în timpul redării. selectează automat opţiunea Current. 135
Se afişează un mesaj: nu există
Selectaţi All pentru Playback Folder. 135
fotografii pentru redare.
Ordinea de tipărire nu poate fi Cardul de memorie este plin: ştergeţi câteva 105,
schimbată. fotografii. 133
Fotografiile nu pot fi tipărite prin conexiune Setaţi opţiunea USB la PTP. 121
directă USB.
Fotografia este în format RAW (NEF). Transferaţi
imaginea pe un PC şi utilizaţi software-ul
Fotografia nu poate fi selectată pentru furnizat sau Nikon Capture 4 Versiunea 4.4 107,
tipărire.
sau mai nouă pentru tipărirea fotografiei. 182.
Fotografia nu se afişează în televizor. Alegeţi modul video corect. 117
Fotografiile nu pot fi copiate pe PC. Alegeţi opţiunea USB corectă. 121
Nu poate fi utilizat Camera Control. Setaţi opţiunea USB la PTP. 121
Data înregistrării nu este corect. Setaţi ceasul aparatului foto. 12

www.nikon.ro
191
Mesaje şi indicatoare de eroare ale aparatului foto
În acest capitol sunt enumerate indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, pe
panoul de control şi pe monitor dacă apar probleme în funcţionarea aparatului foto.
Indicator
Panou Vizor
de
control Problemă Soluţie
Inelul diafragmei nu este fixat Fixaţi inelul la diafragma minimă
8
(clipeşte) la diafragma minimă. (cel mai mare număr f/-).
Nivel de scăzut de încărcare al bateriei. Pregătiţi o baterie complet încărcat. 10
• Baterie descărcată. • Reîncărcaţi sau schimbaţi 10
bateria cu unul încărcat.
(clipeşte)(clipeşte) • Nu sunt disponibile informaţiile • Bateria nu poate fi utilizat în 11
despre acumulator. aparatul foto.

(clipeşte) Ceasul aparatului foto nu este setat. Setaţi ceasul aparatului foto. 12
Obiectivul nu este montat sau este
montat un obiectiv non-CPU fără Valoarea diafragmei va fi afişată
specificarea diafragmei maxime. dacă diafragma maximă este 67,
Diafragma este afişat în paşi de la specificată. 69
diafragma maximă.
● Aparatul nu poate focaliza utilizând autofocalizarea. Realizaţi fcalizarea manual. 60
(blinks)
.
• Alegeţi o sensibilitate mai mică. 33
• Utilizaţi filtru opţional de densitate
neutrală (ND) 181
Imaginea este prea deschisă; • În modul de expunere:
fotografia va fi supraexpusă.
S Măriţi viteza de obturator 64
A Alegeţi o diafragmă mai mică 66
(cel mai mare număr f/-)
• Alegeţi o sensibilitate mai mare 33
(echivalenţă ISO)
• Utilizaţi bliţ opţional. 177
Imaginea este prea închisă ;
• În modul de expunere:
fotografia va fi subexpusă.
S Reduceţi viteza de obturator 64
A Alegeţi o diafragmă mai mare 66
(cel mai mic număr f/-)
este selectat în modul M Modificaţi viteza de obturator sau 64,
(clipeşte) şi discul de selectare este pe S. selectaţi modul M. 68
Bliţul nu este compatibil cu controlul
Modificaţi setarea modului
de bliţ i-TTL ataşat şi 178
(clipeşte) bliţului.
(clipeşte) acesta este setat la TTL.

192 www.nikon.ro
Indicator
Panou de Vizor
control Problemă Soluţie
Memorie insuficientă pentru înregistrarea • Reduceţi calitatea sau mărimea. 28
altor fotografii în setările curente sau • Ştergeţi fotografiile. 105,
(clipeşte) (clipeşte) aparatul foto a atins limita fişierelor 133
sau a directoarelor. • Introduceţi un nou card de memorie. 14

(clipeşte) Nu este introdus card de memorie. Introduceţi cardul de memorie. 14

Apăsaţi butonul de declanşare. Dacă


eroarea nu dispare sau apare
Aparatul foto nu funcţionează corect. frecvent, apelaţi la un reprezentant viii
(clipeşte)
autorizat Nikon.

www.nikon.ro
193
Indicator
Panou de Vizor
Monitor
control Problema Soluţie
NO CARD Aparatul nu poate detecta Închideţi aparatul şi verificaţi dacă
(clipeşte) 14
PRESENT cardul de memorie. cardul este introdus corect.
• Cardul de memorie nu poate • Utilizaţi card de Nikon. 183
fi accesat. • Verificaţi dacă contactele viii
sunt curate. Dacă cardul este
THIS CARD
deteriorat, apelaţi la
CAN NOT BE
reprezentatnţa Nikon.
(clipeşte)
USED • Nu poate crea un director • Ştergeţi fişierele sau introduceţi 14,
nou. un card de memorie. 105,
133
CARD IS NOT
FORMATTED Cardul de memorie nu a fost
(afişat când 14,
formatat pentru utilizarea Formataţi cardul de memorie.
apăsaţi butonul (clipeşte) 116
în aparatul foto D200.
)
• Cardul de memorie nu • Introduceţi un alt card. 14
FOLDER conţine fotografii.
IMAGES • Directorul curent este gol. • Setaţi Playback Folder pt. All. 135
Setaţi Playback Folder pt. All
ALL IMAGES Toate fotografiile din directorul
sau utilizaţi Hide Image pt.
HIDDEN curent sunt ascunse. 137
dezvăluirea imaginilor.
FILE DOES Fişierul a fost creat sau a fost 14,
NOT modificat utilizând un PC Ştergeţi fişierul sau reformataţi 105,
CONTAIN sau un alt aparat, sau fişierul cardul. 116,
IMAGE DATA este deteriorat. 133

194 www.nikon.ro
Anexă
Anexa acoperă următoarele subiecte:
Subiect
Program de expunere (Modul P) 195
Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii 196
Programe de bracketing 197–199
Reglare fină şi temperatura culorii 200
Raza de acţiune a bliţul, diafragma şi sensibilitatea 200
Obiective care pot fi utilizate cu bliţ încorporat 201
Standarde suportate 202

Program de expunere (Modul P)


Programul de expunere pentru modul P este prezentat în diagrama de
mai jos:
ISO 200; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1.4 şi diafragmă
minimă de f/16 (de exemplu: AF 50 mm f/1.4 D)

F1
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
F32
30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Viteză de obturator
Valorile maxime şi minime pentru EV depind de sensibilitate (echivalenţă ISO); diagrama de mai sus
presupune o sensibilitate ISO 200 echivalentă. În cazul utilizării expunerii matriciale, valorile de peste
161/ 3 EV sunt reduse la 161/ 3 EV.

www.nikon.ro
195
Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ al fotografiilor care pot fi stocate pe un card
de 1 GB SanDisk SDCFX (Extreme III) cu diferite setări ale calităţii şi ale mărimii de
imagine.
Calitatea imaginii Mărimea imaginii Mărime fişier (MB)1 Nr. de imagini1 Cap. mem. tampon1,2
L6 20.7 44 19
NEF+JPEG Fine 3, 4, 5 M6 18.6 49 19
S6 17.1 55 19
L6 18.3 50 19
NEF+JPEG Normal3, 4, 5 M6 17.2 54 19
S6 16.5 57 19
L6 17.1 55 19
NEF+JPEG Basic3, 4, 5 M6 16.5 57 19
S6 16.2 58 19
NEF (RAW ) — 15.8 60 22
L 4.8 167 37
JPEG Fine5, 7 M 2.7 294 56
S 1.2 650 74
L 2.4 332 54
JPEG Normal5, 7 M 1.4 578 74
S 0.63 1200 76
L 1.2 650 57
JPEG Basic5, 7 M 0.7 1100 75
S 0.33 2200 76
1 Datele sunt aproximative. Mărimea fişierelor depinde de imaginea înregistrată şi modelul cardului
de memorie.
2 Numărul maxim al cadrelor care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Capacitatea
memoriei tampon se va scădea dacă reducerea de zgomot este activată.
3 Numărul total al imaginilor NEF şi JPEG.
4 Datele prezentate presupun că opţiunea RAW Compression este setată la NEF (RAW). Dacă
selectaţi Comp. NEF (RAW) scade mărimea fişierelor imaginilor NEF (RAW ) cu aproximativ 40-
50%; deşi afişajul aparatului foto nu se schimbă, numărul imaginilor care pot fi înregistrate creşte.
5 Datele prezentate presupun că opţiunea JPEG Compression este setată la Size Priority.
Selectând Optimal Quality măriţi mărimea fişierelor imaginilor JPEG cu 80%; numărul imaginilor şi
capacitatea memorie tampon scad.
6 Valabil doar în cazul imaginilor JPEG. Mărimea imaginilor NEF (RAW ) nu poate fi modificată.
7 Indiferent de opţiunea aleasă pentru JPEG Compression, aparatul foto niciodată nu afişează mai
mult de 25 de cadre rămase în memoria tampon, nici în cazul în care se pot stoca mai multe
fotografii.

196 www.nikon.ro
Programe de bracketing
Următoarele programe de bracketing sunt disponibile când selectaţi opţiunea WB
Bracketing (Bracketing cu balans de alb) pentru setarea personalizată e5 (Auto BKT
Set).
Afişaj Nr. cadru Scara WB Ordinea bracketing-ului
3 +1 +1, 0, +2
3 +2 +2, 0, +4
3 +3 3, 0, 6
3 –1 –1, –2, 0
3 –2 –2, –4, 0
3 –3 –3, –6, 0
2 +1 0, +1
2 +2 0, +2
2 +3 0, +3
2 –1 0, –1
2 –2 0, –2
2 –3 0, –3
3 ±1 0, –1, +1
3 ±2 0, –2, +2
3 ±3 0, –3, +3
5 ±1 0, –2, –1, +1, +2
5 ±2 0, –4, –2, +2, +4
5 ±3 0, –6, –3, +3, +6
7 ±1 0, –3, –2, –1, +1, +2, +3
7 ±2 0, –6, –4, –2, +2, +4, +6
7 ±3 0, –9, –6, –3, +3, +6, +9
9 ±1 0, –4, –3, –2, –1, +1, +2, +3, +4
9 ±2 0, –8, –6, –4, –2, +2, +4, +6, +8
9 ±3 0, –12, –9, –6, –3, +3, +6, +9, +12

www.nikon.ro
197
Programele disponibile atunci când selectaţi AE & Flash (AE & Bliţ), AE Only (Doar AE)
sau Flash Only (Doar bliţ) pentru setarea personalizată e5 (Auto BKT Set) depind de
opţiunea selectată pentru setarea personalizată b3 (EV Step).
1/3 pas selectat pentru paşi EV
Nr. Scara Ordinea bracketing-ului (EV)
Afişaj cadru expunerii
3 +/ +0.3, 0, +0.7
3 +/ +0.7, 0, +1.3
3 +1 1.0, 0, 2.0
3 –/ –0.3, –0.7, 0
3 –/ –0.7, –1.3, 0
3 –1 –1.0, –2.0, 0
2 +/ 0, +0.3
2 +/ 0, +0.7
2 +1 0, +1
2 –/ 0, –0.3
2 –/ 0, –0.7
2 –1 0, –1
3 ±/ 0, –0.3, +0.3
3 ±/ 0, –0.7, +0.7
3 ±1 0, –1, +1
5 ±/ 0, –0.7, –0.3, +0.3, +0.7
5 ±/ 0, –1.3, –0.7, +0.7, +1.3
5 ±1 0, –2.0, –1, +1, +2.0
7 ±/ 0, –1.0, –0.7, –0.3, +0.3, +0.7, +1.0
7 ±/ 0, –2.0, –1.3, –0.7, +0.7, +1.3, +2.0
7 ±1 0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0
9 ±/ 0, –1.3, –1.0, –0.7, –0.3, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3
9 ±/ 0, –2.7, –2.0, –1.3, –0.7, +0.7, +1.3, +2.0, +2.7
9 ±1 0, –4.0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0, +4.0

198 www.nikon.ro
1/2 pas selectat pentru paşi EV
Nr. Scara Ordinea bracketing-ului (EV)
Afişaj cadru expunerii
3 +/ +0.5, 0, +1.0
3 +1 1.0, 0, 2.0
3 –/ –0.5, –1.0, 0
3 –1 –1.0, –2.0, 0
2 +/ 0, +0.5
2 +1 0, +1
2 –/ 0, –0.5
2 –1 0, –1
3 ±/ 0, –0.5, +0.5
3 ±1 0, –1, +1
5 ±/ 0, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0
5 ±1 0, –2.0, –1, +1, +2.0
7 ±/ 0, –1.5, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0, +1.5
7 ±1 0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0
9 ±/ 0, –2.0, –1.5, –1.0, –0.5, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0
9 ±1 0, –4.0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0, +4.0

1 pas selectat pentru paşi EV


Nr. Scara Ordinea bracketing (EV)
Afişaj cadru expunerii
3 +1 1.0, 0, 2.0
3 –1 –1.0, –2.0, 0
2 +1 0, +1
2 –1 0, –1
3 ±1 0, –1, +1
5 ±1 0, –2.0, –1, +1, +2.0
7 ±1 0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0
9 ±1 0, –4.0, –3.0, –2.0, –1.0, +1.0, +2.0, +3.0, +4.0

www.nikon.ro
199
Reglare fină şi temperatura culorii
Temperaturile de culoare aproximative pentru setări diferite de A (auto) sunt prezentate
mai jos (valorile pot diferi de cele măsurate de colormetre):
Lumină directă Bliţ Noros Umbră
Incandescent Neon* solară (lumină de zi) (lumină de zi)
+3 2,700 K 2,700 K 4,800 K 4,800 K 5,400 K 6,700 K
+2 2,800 K 3,000 K 4,900 K 5,000 K 5,600 K 7,100 K
+1 2,900 K 3,700 K 5,000 K 5,200 K 5,800 K 7,500 K
±0 3,000 K 4,200 K 5,200 K 5,400 K 6,000 K 8,000 K
–1 3,100 K 5,000 K 5,300 K 5,600 K 6,200 K 8,400 K
–2 3,200 K 6,500 K 5,400 K 5,800 K 6,400 K 8,800 K
–3 3,300 K 7,200 K 5,600 K 6,000 K 6,600 K 9,200 K
* Scara largă a opţiunii Fluorescent (Neon) reflectă diferitele variaţii în temperatura culorii printre
alte tipuri de surse de lumină tip neon, începând cu luminile de stadion cu temperatură scăzută
până la corpurile de iluminat cu vapori de mercur cu temperatură mărită.

Raza de acţiune a bliţului, diafragma şi sensibilitatea


Raza de acţiune a bliţului depinde de sensibilitate (echivalenţă ISO) şi de diafragmă.
Valoarea diafragmei la o echivalenţă ISO de Raza de acţiune
100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 m ft.
1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 1.0–7.5 3.3–24.6
2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 0.7–5.4 2.3–17.7
2.8 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 0.6–3.8 2.0–12.5
4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 0.6–2.7 2.0–8.9
5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 0.6–1.9 2.0–6.2
8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 25 29 32 0.6–1.4 2.0–4.6
11 13 14 16 18 20 22 25 29 32 — — — 0.6–0.9 2.0–2.9
16 18 20 22 25 29 32 — — — — — — 0.6–0.7 2.0–2.3

În modul programat automat, valoarea maximă a diafragmei (cel mai mic număr f/-) este
limitat în funcţie de sensibilitate (echivalenţă ISO), după cum este prezentat mai jos:
Valoarea maximă a diafragmei la o echivalenţă ISO de:
100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600
2.8 3 3.2 3.3 3.5 3.8 4 4.2 4.5 4.8 5 5.3 5.6
Dacă sensibilitatea este mai mare cu un pas (de exemplu, de la 200 la 400), valoarea
diafragmei scade cu o jumătate de f/-. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului
este mai mică decât cea prezentată mai sus, valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea
maximă a diafragmei obiectivului.

200 www.nikon.ro
Obiective care pot fi utilizate cu bliţuri încorporate
Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu distanţă focală de 18–300 mm.
Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect dacă obiectivele
următoare nu sunt utilizate la sau peste razele de acţiune minime prezentate mai jos:
Obiectiv Poziţia zoom-ului Distanţa minimă
18 mm 1.5 m/4 ft. 11 in.
AF-S DX ED 12–24 mm f/4G
20 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
AF-S ED 17–35 mm f/2.8D 24 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G 24 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D 18 mm 1.5 m/4 ft. 11 in.
AF-S DX VR ED 18–200 mm f/3.5–5.6G 18 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
AF 20–35 mm f/2.8D 20 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.
28 mm 1.5 m/4 ft. 11 in.
AF-S ED 28–70 mm f/2.8D
35 mm 1.0 m/3 ft. 3 in.

Bliţul încorporat poate fi utilizat de asemena cu obiective non-CPU Ai-S, Ai şi Ai modificate cu o


distanţă focală de 18–200 mm. Restricţiile sunt valabile pentru următoarele obiective:
• Ai 50–300 mm f/4.5, Ai modificat 50–300 mm f/4.5 şi Ai-S ED 50–300 mm f/4.5: utilizat la
135 mm sau peste.
• Ai ED 50–300 mm f/4.5: utilizat la 105 mm sau peste.

www.nikon.ro
201
Standarde suportate
DCF Versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) este un standard utilizat
peste tot în industria aparatelor foto digitale, care asigură compatibilitatea diferitelor
aparate foto.
DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard utilizat peste tot, care permite
tipărirea imaginilor din ordinea de tipărire stocată pe cardul de memorie.
Exif versiunea 2.21: Aparatul foto D200 este compatibil cu Exif (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2.21, un standard care permite utilizarea
informaţiilor stocate cu fotografiile pentru reproducere optimă de culoare în cazul în care
imaginile sunt tipărite cu imprimante compatibile cu Exif.
PictBridge: Un standard dezvoltat prin cooperaţia industriei aparatelor foto digitale şi a
imprimantelor, care permite tipărirea fotografiilor direct fără conectarea aparatului foto la
un PC.

202 www.nikon.ro
Specificaţii tehnice
Model Aparat foto reflex digital cu obiectiv interschimbabil.
Nr. pixeli 10.2 millioane
CCD 23.6 × 15.8 mm; nr. total pixeli: 10.92 millioane
Mărimea imaginii (pixeli) • 3872 × 2592 (Large) • 2896 × 1944 (Medium)
• 1936 × 1296 (Small)
Montura obiectivului Montură Nikon F (cu cuplare AF şi terminale AF)
Obiective compatibile*
AF Nikkor tip G sau D Toate funcţiile suportate
Micro Nikkor 85 mm f/2.8D Toate funcţiile suportate cu excepţia autofocalizării şi ale anumitor
moduri de expunere
Alt obiectiv AF Nikkor† Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale colore 3D II şi a luminii
de umplere balansate multisenzor 3D pentru aparate foto reflex digitale.
AI-P Nikkor Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale color 3D II, a luminii de umplere
balansate multisenzor 3D pentru aparate foto reflex digitale şi a autofocalizării
Obiectiv Non-CPU Poate fi utilizat în modurile de expunere A şi M; telemetrul electronic
poate fi utilizat dacă diafragma maximă este f/5.6 sau mai mare;
expunerea matricială coloră, lumina de umplere balansate multisenzor
3D pentru aparate SLR şi afişajul valorii diafragmei sunt suportate dacă
utilizatorul specifică datele despre obiectiv.
* Obiectivele IX Nikkor nu pot fi utilizate † Cu excepţia obiectivelor F3AF
Unghiul de imagine Echivalentul în format 35-mm este aproximativ 1,5x distanţei focale a
obiectivului
Vizor Distanţă oculară fixă cu pentaprismă
Ajustarea dioptriei –2.0 – +1.0 m–1
Distanţa oculară 19.5 mm (–1.0 m–1)
Geam mat Geam mat Mark II transparent tip B BriteView cu cadre de focalizare
supraimpuse şi linii de grilă
Acoperirea vizorului Aproximativ 95% din obiectiv (vertical şi orizontal)
Mărire Aproximativ 0.94× (obiectiv de 50-mm setat la infinit; –1.0 m–1)
Oglindă Cu revenire rapidă
Diafragmă Cu revenire rapidă, cu previzualizare a câmpului de profunzime
Selectorul câmpului de focalizare Normal: 11 arii; se poate selecta o singură arie sau un grup
Wide (larg): aria de focalizare poate fi selectată din 7 arii
Mecanismul servo al obiectivului Servo AF simplu instant (S); servo AF continuu (C); manual
(M); urmărirea de focalizare predictivă este activată automat în funcţie
de starea subiectului în modul servo AF continuu.
www.nikon.ro
203
Autofocalizare Detecţie fază TTL cu modul senzorial de autofocalizare Nikon Multi-
CAM1000
Scară de detecţie –1 – +19 EV (ISO 100 at 20 °C/68 °F)
Modul de câmp AF Arie AF simplă, arie AF dinamică, arie AF dinamic de grup, arie AF
dinamică cu prioritatea subiectului cel mai apropiat
Fixarea focalizării Focalizarea poate fi fixată apăsând pe jumătate butonul de
declanşare (servo AF simplu) sau apăsând butonul AE-L/AF-L
Expunere
Fotometrie Expunere TTL (through-the lens)
Matricială Expunere matricială coloră II 3D (obiective tip G şi D); expunere
matricială coloră II (alte obiective CPU); expunerea matricială coloră
este disponibil cu obiective non-CPU dacă utilizatorul specifică datele
obiectivului; expunerea este realizată cu un senzor RGB de 1,005
segmenţi
Preponderent centrală În urma măsurării centrul cadrului de diametru 6, 8, 10 sau 13-mm
primeşte o greutate de 75%
Spot Măsoară cercul de 3-mm (cca. 2.0% din cadru) centralizat în aria de focalizare
activă (în centrul ariei de focalizare când utilizaţi obiective non-CPU)
Scara
(ISO 100 echivalent obiectiv 0 – 20 EV (expunere matricială coloră 3D sau
f/1.4,20 °C) preponderent centrală)
Conectorul exponometrului CPU şi AI combinat
Control expunere
Modul de operare Programat automat cu program flexibil; prioritate de timp de
expunere automată; manual
Compensarea expunerii –5 – +5 EV în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Bracketing Expunere şi/sau bracketing cu bliţ (2–9 expuneri în paşi de 1/3, 1/2,
2/3 sau 1 EV )
Fixarea expunerii Luminozitatea fixată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L
Obturator Obturator în plan focal cu defilare verticală controlat electric
Viteză 30 – 1/8000 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, bulb

Sensibilitate ISO (index de 100– 1600 în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV cu setări adiţionale la
expunere recomandată) 1 EV de peste 1600; amplificare automată până la 1600

Balans de alb Automat (balans de alb TTL de 1,005 pixeli senzor RGB), 6 moduri
manuale cu reglare fină, setarea temperaturii de culoare şi balans de
alb presetat.
Bracketing 2–9 expuneri în paşi de 1, 2 sau 3

204 www.nikon.ro
Bliţ încorporat Deschidere manuală prin buton de eliberare
Guide number (m/ft la ISO
100 şi 20°C) Aproximativ 12/39 (manual 13/42)

Bliţ
Contact sincronizare Doar contact X; sincronizare bliţ cu până la 1/ 250 secunde
Control bliţ
TTL Control bliţ TTL de 1,005-pixeli senzor RGB
• SB-800, 600: i-TTL lumină de umplere balansată pentru aparat foto
reflex digital şi bliţ standard i-TTL pentru aparat foto reflex digital.
Diafragmă automată Disponibil cu SB-800 împreună cu obiective CPU
Non-TTL auto Disponibil cu bliţuri SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27, şi 22s

Prioritate de distanţă manuală Disponibil cu SB-800


Moduri de sincronizare bliţ Sincronizare perdea frontală (normal), sincr. lentă, sincr. perdea posterioară,
reducerea efectului de ochi roşii, reducerea efectului de ochi roşii cu sincr. lentă
Compensarea bliţului –3 – +1 EV în paşi de 1/3 sau 1/2 EV
Indicator de pregătire bliţ Se iluminează când bliţul din seria SB cum ar fi 800, 600, 80DX,
28DX, 50DX, 28, 27 sau 22s este încărcat complet; clipeşte cca.
3 secunde după care bliţul se declanşează
Conector pentru bliţ extern Conector pentru bliţ extern ISO standard cu buton de siguranţă
Nikon Creative Cu SB-800, 600 şi R200, compatibil cu Iluminare Avansată Fără Fir (SB-600
Lighting System şi R200 este compatibil doar cu AWL când este utilizat ca bliţ extern),
sincronizare de viteză mare Auto FP, Comunicarea Informaţiilor a Controlului
de Bliţ declanşare model şi fixare FV

Memorie
Media Carduri de memorie CompactFlash tip I şi II; Microdrive
Sistem de fişiere Compatibil cu Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0
şi Digital Print Order Format (DPOF)
Compresie • NEF (RAW): comprimat 12-biţi
• JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG
Declanşator automat Declanşator controlat electric cu o durată de 2 – 20 secunde
Previzualizarea câmpului de Când utilizaţi obiectiv CPU, diafragma obiectivului poate fi
profunzime modificată la valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M) sau la
valoarea selectată de aparatul foto (modurile P şi S)
Monitor 2.5 ţoli, 230,000 pixeli, ecran LCD polisilicon de temperatură joasă
TFT cu ajustarea luminozităţii
Ieşire video Poate fi selectat NTSC şi PAL

www.nikon.ro
205
Interfaţă externă USB 2.0 Hi-speed
Filetul trepiedului ¼ ţoli (ISO)
Upgrade firmware Firmware-ul poate fi upgradat de către utilizator
Limbi Chineză (simplificată şi tradiţională), olandeză, engleză,
franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, portugheză, rusă,
spaniolă, suedeză
Sursă de alimentare • Un acumulator Li-ion reîncărcabil Nikon EN-EL3e; voltaj de încărcare
(MH-18a încărcător rapid): 7.4 V DC
• suport pentru baterie MB-D200 (disponibil separat) cu 1 sau 2 baterii
Nikon EN-EL3e Li-ion sau 6 baterii AA alcaline LR6, HR-6 NiMH, FR-
6 cu litiu sau ZR6 cu nichel-mangan
• adaptor EH-6 AC (disponibil separat)

Dimensiuni (L × Î × A) Aproximativ 147 × 113 × 74 mm (5.8 × 4.4 × 2.9 in.)


Greutate Aproximativ 830 g fără acumulator, card de memorie, capac
de protecţie şi capacul monitorului

Condiţii de operare
Temperatură 0 – +40 °C
Umiditate Mai puţin de 85% (fără condensare)
• Dacă datele nu sunt altfel specificate, ele sunt valabile pentru un aparat foto cu un acumulator
încărcat complet funcţionat la o temperatură ambiantă de 20 °C.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment şi fără notificare prealabilă specificaţiile
hardware-ului şi ale software-ului descrise în acest manual. Nikon nu va fi răspunzător pentru
eventualele defecte care pot rezulta din orice greşeală provenită din acest manual.

Încărcător rapid MH-18a


Puterea de ieşire nominală AC 100–240 V, 50/60 Hz
Puterea de intrare nominală DC 8.4 V/900 mA
Acumulatoare compatibile Acumulatoare Li-ion reîncărcabile EN-EL3e
Durata de încărcare Aproximativ 135 minute
Temperatura de operare 0 – +40 °C

Dimensiuni (L × Î × A) Aproximativ 90 × 35 × 58 mm
Lungimea cablului Aproximativ 1800 mm
Greutate Aproximativ 80 g, cu excepţia cablului de alimentare
206 www.nikon.ro
Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e
Tip Acumulator litiu-ion reîncărcabil
Capacitatea nominală 7.4 V/1500 mAh

Dimensiuni (L × Î × A) Aproximativ 39.5 × 56 × 21 mm


Greutate Aproximativ 80 g, cu excepţia capacului terminalului

Durata de viaţă a acumulatorului


Numărul de fotografii care pot fi realizate cu un acumulator EN-EL3e complet încărcat (1500 mAh)
depinde de starea acumulatorului, temperatură, şi de modul în care este folosit aparatul foto.
Următoarele măsurători s-au realizat la o temperatură de 20 °C.
Exemplul 1: 1800 de declanşări
Obiectiv Zoom Nikkor AF-S VR 70–200 mm f/2.8G IF ED ( VR oprit ); mod de declanşare continuu;
autofocalizare servo continuă; calitatea imaginii setată la JPEG Basic; mărimea imaginii setată la M;
la viteza de obturator de 1/250 s; butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 3 s şi focalizarea
este setată de la infinit la valoarea minimă de trei ori la fiecare declanşare; după şase declanşări,
monitorul este pornit pentru cinci secunde după care este oprit; şi ciclul se repetă o dată după
închiderea exponometrelor.
Exemplul 2: 340 de declanşări
Obiectiv Zoom Nikkor AF-S VR 24–120 mm f/3.5–5.6G IF ED ( VR oprit ); mod de fotografiere un
singur cadru; autofocalizare servo simplă; calitatea imaginii setată la JPEG Normal; mărimea imaginii
setată la L; la viteza de obturator de 1/250 s; butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 5 s şi
focalizarea este setată de la infinit la valoarea minimă o dată pentru fiecare declanşare; bliţul
încorporat este declanşat la puterea maximă pentru fiecare poză; lampa de asistare AF luminează la
utilizarea bliţului; ciclul se repetă o dată după închiderea exponometrelor; aparatul foto este oprit
pentru un minut la fiecare zece declanşări.
Următoarele pot duce la reducerea duratei de viaţă a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului • Operaţii repetate de autofocalizare
• Apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare • Realizarea fotografiilor NEF (RAW )
• Viteze mici de obturator
Pentru a asigura o performanţă maximă a
acumulatorului:
• Păstraţi contactele acumulatoarelor curate. Contactele cu impurităţi pot reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatoarele EN-EL3e imediat după încărcare. Acumulatoarele vor pierde din încărcare
dacă nu sunt folosite.
Afişajul nivelului de acumulator a aparatului foto poate varia la schimbări de temperatură.
www.nikon.ro
207
www.nikon.ro