Sunteți pe pagina 1din 136

Edited by Foxit PDF Editor

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007


For Evaluation Only.
ljrlitor : tsENIAMIN PITIg
C'onsilier literar : SANDA CRASNEANU RAYMONB CHAI{DLER
Coperta : GEORGE CRISTEA"

F'ffiRffiA$TRA DE STJS

In romaneSte de Gherasim fic

Editura Bebe
tsBN 973-95819-4-3 Bucuregti, 1993
$
Gapitolu8 unu

C"r" se gdsea pe bulevardul Dresda, in cartierul


Oak Knell din Pasadena. O casd mare, solidd qi
frumoasd, cu perefi de cdrdrnidd rogcatd, acoperig din
fiEld de teracota 9i cornigd de piatrd albd. La parter,
ferestrele de la.fatadd aveau grilaje de fier. Cele de la
etaj erau ca la casele de tard, cu inflorituri de piatrd
imprejur, imitdnd in mod exagerat, stilul iococo.
Din fafa casei qi de ldngd boschetele inflorite din
apropiere, se intlndea intr-o pantd lind, spre stradd, o
pajigte verde, frumoasa, de vreo jumdtate de pogon,
revdrsdndu-se in jurul unui enorm cedru de Himalaia,
The High Window ca o maree verde, rdcoroasd, in jurul unei stdnci.
by Trotuarul gi aleea erau foarte largi, iar pe alee se
. Raymond Chandler gdseau trei salcdmi de toatd f rumusetea. Era o
Penguin Books
@ 1943, by the Estate of Raymond Chandler
mireasrnd puternicd de vard, in dimineala aceea;
vegetatia stdtea neclintitd ?n aerul incremenit a ceea
ce se poate numi s zi pldcutd.
Toate drepturile asupra acestei versiuni Dupd cdte stiam, in casd locuia o doamna
sunt rezervate Editurii BEBE Elizabeth Bright Murdock irnpreund cu, familia.
Doamna voia si, .angajele uD detectiv particular
cinstit, care sd n-arunce scrufir d,e havand pe podea
gi sd nu poarte decdt un pistol. Mai gtiarn despre ea
RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS
cd era vdduva unui ndt-drdu bdtrdn, cu favorili, pe UEa rdmdsese intredeschisi. $i-a vdrdt prin ugd
nume Jasper Murdock, care fdcuse o groazd de bani vdrful nasului gi o mAnd slabd. Mi-am scos portofelul,
,,ajutdnd" comunitatea. in fiecare an, la aniversarea arn luat o carte de vizitd cu numele meu gi i-a.rn pus-o
sd, ii apdrea in ziarul din Pasadena fotografia, cu anul in mAnd. Mdna gi nasul s-au retras, iar Lga rni-a fost
nagterii 9i al morlii, sub care scria ,,Datoria a fost trdntitd in nas.
sensul vietii lui". M-am gdndit cd poate trebuia si fi mers la uga din
- Mi-am ldsat magina in stradd gi, pdgind pe c6teva spate. M-am dus iar la miculul negru gi l-arn bitut
zeci de dale de piatrd fixate in gazonul verde, am u$or pe cap.
ajuns la un portic cu acoperig !uguiat gi am sunat. ln Frate dragd, am zis, avem amdndoi aceeagi
fafa casei, pe o distantd scurtd de la uEd pAnd la -
soartd.
marginea drumului de acces, se lntindea un zid A trecut foarte mult timp. Mi-am vArdt o fiEard in
scund de cdrdmidd ro9ie. La capdtul aleii, pe un bloc gurd, dar n-am aprins-o. Flagnetarul a - trecut cu
de beton era'un mic negru pictat, in pantaloni de cdruciorul lui albastru cu alb, c6ntAnd 1a flagnetd,
cdldrie albi, cu jachetd verde gi gapcd iogie. in mdnd ,,Curca in paie". Un- fluture mare, negru cu auriu, a
|inea un bici, iar la picioarele lui, in blocul de beton, aterizat pe o tufe de hortensii, aproape de cotul meu.
se gdsea o verigd de fier. Pdrea cam trist, de parcd
agtepta de mult timp acolo gi incepuse sd-gi cam $i-a rnigcat ugor aripile in sus gi ?n jos, de cAteva ori,
piardd rdbdarea. M-am apropiat de el gi l-am batut
apoi a decolat greoi gi. s-a indepdrtat pnin aerul
inmiresmat, fierbinte qi incremenit.
ugor cu mana pe cap, in timp ce agteptam sd apard USa din fdtd s-a deschis din nou" Mutra acra a zis:
cineva la u$e.
Dupd o bucatd de vrerne, o mutrd acrd, intre doud - Pofti{i.
Am intrat. Cantera era mare, pdtratd; atrnosfera
vArste, in finutd de servitoare, a deschis uqa de la rdcoroasd gi odihnitoare a unei capele funerare.
intrare cam vreo doudzeci de centimetri gi rn-a privit Chiar mirosul era asemandtor. Tapiserie pe perefii
cu suspiciune. goi de stuc. Grilaj de fier, irnitind balcoane, in
Marlowe, am zis. O caut pe doamna
- Philip
Murdock. Sunt agteptat.
exteriorul ferestrelor laterale inalte. Scaune masive
incrustate, imbrdcate in pluq, cu spdtare tapisate,.gi
Mutra acrd intre doud vdrste a scragnit din dintir a ciucuri suflati in aur mat, at,Arndnd de o parte gi de
inchis repede ochii, i-a deschis tot atAt de repede pi, alta. In fund, un vitraliu cam de mdrimea unui teren
cu o voce agresivd, a zis: de tenis. Sub el, ugi de sticld, cu draperii. O camerd
- Pe care? veche,, mucegditd, apdsdtoare gi ostild. Nu pdrea sd fi
stat cineva vreodatd in ea qi nici nu cred cd ai putea
- Poftim? -a
Pe care doamnd Murdock? intrebat aproape exista vreo fiin{d cu asemenea-ihten{ii.,,Mese cu tdblii
-
tipand. de marmurd si picioare arcuite; ce&suri suflate in aur,
- Pe doamna Elizabeth Bright Murdock. Nu gtiam statuete de rnarmurd in doud culori: O grdmadd de
cd sunt mai multe. vechituri, care fi-ar lua o siptdnnAnd sd le Etergii de
- Sunt; a rdspuns sec. Avefi o carte de vizitd? parf. O gr.oazd de bani irosifi. Cu treizeci de ani in
RAYMOND CHANDLER
urme, in bogatul qi linigtitu.l orag provincial Pasadena,
o asemenea incapere pdrea, probabil, o cameri"
Am iegit gi-am trecut printr-o galerie; dupd o
vreme, mutra acrd a deschis o ugd Si mi-a facut semn
sd intru.
Marlowe, a zis ea prin u9d cu o voce
- Domnul
nesuferitd, gi s-a indepdrtat scrAgnind din dinfi.

Capitolul doi

F
Bra o cdmdru|5 cu vedere spre grddina din spate.
Covorul rogu cu maro era urdt, mobila specifica unui
mic birou. O tatA blondd, slabd gi plipandd, cu
ochelari cu rama de sidef, gedea la o masa de lucru,
cu o magind de scris pe tdblia trasd in stdnga ei.
Mdinile stdteau deasupra claviaturii gata de lucru, dar
in magind nu se afla nici o foaie de hdrtie. M-a privit
cAnd arn intrat in camera, cu expresia rigida gi carn
ndtdngd a unei persoane sfioase, care pozeazd pentru
un instantaneu. M-a invitat sd iau loc cu o voce
limpede si pldcutd.
- SuntDoregte
Murdock.
domnigoara Davis, secretara doamnei
sd vi cer c6teva referinte.
- Referinfe?
Desigur. Referinte. Vd surprinde?
-Mi-am pus pdldria pe masa de lucru gi tigara
neaprinsd pe borul pdlSriei.
sd spui cd m-a chemat fird sd gtie nimic
- Vrei
despre mine?
Buza i-a tremurat gi gi-a mugcat-o. Nu gtiam dacd
era speriatd sau iritatd, ori se cdznea doar sd pard
distantd gi calculatd. Oricum, riu pdrea fericitd.
l0 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS n
a aflat numele dumneavoastrd de la pdrul, aproape de culoarea castanei. Ndrile aveau
- Doamna
'directorul unei firme a Bdncii de Asigurdri din aspect albicios de om anemic. Bdrbia era prea mic5,
California. Dar nici el nu vd cunoaste personal. prea asculitd, d6ndu-i un aer de nesiguranfd. Nu era
-L-aPregdtegte{i creionul, i-am zis. fardati, avea doar ruj rogu-portocaliu pe buze, dar nu
ridicat gi mi-a ardtat cd era ascufit gi gata de exagerat. Ochii in spatele ochelarilor erau foarte
lucru. mari, de un albastru de cobalt cu irigi' mari,
Am inceput: inexpresivi. Pleoapele erau atdt de inguste, incAt
- Mai intdi, unul din vicepregedintii aceleiagi ochii aveau un ugor aer oriental, ca .gi cum pielea
bdnci, George S. Leake. E la biroul central. Apoi fefei era de la naturd atdt de intinsd inc6t ii intinsese
senatolul Huston Oglethorpe. Poate fi . gdsit la g! ochii la colfuri. intreaga fafi avea un farmec
Sacramento sau in biroul sdu din State Building, in contrastant, chiar uEor nevrotic, lipsindu-i doar putin
' Los Angeles. Apoi Sidney Dreyfus, Jr. de la biroul de fard, bine ales, pentru a deveni frapantd.
avocati Dreyfus, Turner & Swa/ne, cu sediul in Purta o rochie de in, dintr-o singurd bucatd, cu
Title-lnsurance Building. Ai notat? mdneci scurte gi fdrd garnituri. Pe brafele goale se
Scria repede gi cu ugurinfd. Dddea .din cap fdrd vedeau c6|iva pistrui gi un pic de puf.
sd-gi ridice privirea. Lumlna dansa in pdrul ei blond.
Oliver Fry de la Fry-Krantz Gorporation, Oil N-am acordat multd atenfie celor ce se vorbeau la
Well- Tools, de pe. East Ninth in cartierul industrial. telefon. Tot ce i se spunea stenografia cu migcdri
Apoi, dacd te intereseazd gi cdfiva politigti:,Bernard ugoare gi indemdnatice de creion. Dupd ce a
Ohls din personalul procurat.urii districtuale, Qi term.inat, a agdfat cartea de telefon de un cArlig, s-a
detectivul-locotenent Carl Randall de la Biroul ridicat in picioare Ei gi-a aranjat rochia.
Central de Criminalisticd. Crezi cd-i de ajuns? Dacd vrefi sd agteptali cAteva momente, a zis
Nu rddeti de mine, a zis ea. Fac doar ceea ce ea -gi s-a indreptat spre ugd.
mi -se cere. Pe la jumdtatea drumului s-a reintors gi a inchis
Mai bine nu-i suna pe ultimii doi, decdt dacd un sertar de sus al mesei de lucru. Dupd aceea a
gtii -ce am de fdcut, am spus. N-am fds de dumneata. iegit. Uga s-a inchis. S-a fdcut linigte. in fala ferestrei
E foarte cald, nu? zumzaia o albind. Undeva, mai departe, se tdnguia un
aspirator. Am luat figara neaprinsd de pe pdl6rie, am
ea.
- Nu e foaite cald pentru Pasadena, a rdspuns pus-o in gurd 9i m-am ridicat. M-am dus la masa de
A pus cartea de telefon pe masa de lucru gi s-a lucru gi am deschis sertarul pe care il lnchisese.
apucat de treabd. - N-ar fi trebuit sd o fac, dar eram curios. $i, de
In timp ce cduta numerele gi telefona incoace fapt, nici nu md privea cd in sertar avea un mic Colt
gi-ncolo, eu o studiam. Cu toatd paloarea ei naturald, automat. Am inchis sertarul gi m-am agezat din nou.
pdrea destul de sdndtoasd. Pdruf aspru, blond ardmiu, Dupd vreo patru minute a deschis uga gi a zis:
nu era urdt in sine, dar era atAt de bine intins pe ',i
Y
-AmDoamna Murdock va agteaptd.
capul ei rnic, de parcd n-ar fi fost pdr. Sprdncenele mers impreund pe coridor pdnd in fafa unei
subtiri Ei nbobig?ruit de drepte erau mai inchise decAt ugi duble de sticld, pe care ea a deschis-o gi s-a dat
t2 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS l3
la o parte sd-mi facd loc. Am intrat Si usa s-a inchis
in urma mea. avut niciodatd de-a face cu detectivi
- N-amdomnule
induntru era atdt de intuneric, incdt la inceput nu particulari, Marlowe. Nu gtiu nimic despre
puteam vedea decAt lumina de afard, care rdzbdtea ei. Referintele despre dumneata par satisfdcdtoare.
printre boschetele dese gi jaluzele. Mi-am dat imediat Care ifi sunt pretenliile?
- Ca sd fac ce, doamnd Murdock?
seama cd, de fapt, incdperea era un fel de verandd E o chestiune confidentiald, firegte. Nimic de-a
ldsatd sd fie ndpdditd de verdeafa. Mobila era de - cu polifia. As fi chemat polifia dacd ar fi fost
face
trestie, iar pe jos erau rogojini. Ldngd fereastrd se treaba ei.
gdsea un gezlong de trestie. Avea spdtarul curbat qi
- Doudzeci gi cinci de dolari pe zi, doamnd
atdtea perne pe el, cd ai fi putut impdia ,cu ele un Murdock.' $i, bineinfeles, cheltuielile.
elefant. Rezematd pe spate, cu un pahar de vin in Prea mult. Dumneata probabil c6gtigi o groazA
mand, in el gedea o femeie. Am simfit mirosul de - bani.
puternic al vinului, inainte de-a o fi vdzut ca lumea. A mai bdut pulin Porto. Mie, personal, nu-mi place
Dupd ce ochii mi s-au obignuit cu lumina, am vdzut.o Porto pe vreme cilduroasd, dar mi-ar fi pldcut sd mi
bine. 6e ofere, ca sd pot refuza
rdspuns eu. Nu e mult. Bineinfeles, o
Avea fafa latd gi bdrbia mare. Pdrul; de culoarea - Nu, am
asemenea treabd poate fi fdcutd la orice pref 9i...
aramei, era ondulat intr-un mod barbar. Nasul era legal. Ca o lucrare dentard. Eu nu sunt institufie,
aidoma unui clonf puternic, iar ochii mari,umezi, lucrez singur gi md ocup de un singur caz o dat6.
aveau expresia tandrd a pietrelor jilave. La gAt purta Riscurile sunt uneori foarte mari Ei nici nu lucrez tot
danteld, degi la un asemenea g6t un tricou de fotbal timpul. Nu, nu cred ci doudzeci gi cinci de dolari pe
s-ar fi potrivit mai bine. Rochia era de mdtase zi e prea rnult.
cenugie. Brafele groase erau goale gi pdtate. in Infeleg. 9i care e natura cheltuielilor?
urechi avea clipsuri negre. Aldturi se gdsea o masd
- Lucruri mdrunte care se ivesc ici, colo. Nu se
scundd, acoperitd cu cristal, iar pe ea o sticld cu vin
-
gtie niciodatd.
de Porto. A sorbit din paharul pe care-l finea in
mdnd, privindu-md tdcutd pe deasupra.
- - Ag prefera sd gtiu, a zis ea cu
:
rdceald.
Veli gti, am rdspuns eu. Vefi primi totul, scris
Eu stdteam in picioare. M-a ldsat sd stau aga pdnd negru pe alb. Putefi obiecta, dacd nu vd convine.
gi-a terminat vinul gi gi-a umplut din nbu paharul. - $i cAt pretinzi avans?
$i-a qters. apoi buzele cu o batistd gi a vorbit. Avea o O
- Sper sddefie,
sutd dolari ar ti suficient.
voce fermd de bariton, ce perea sd nu inghitd lucruri - a zis ed, b6ndu-Si vinul gi
tArd rost. urn'pldndu-gi din , nou paharul, tdrd mdcar sd-gi
la loc, domnule Marlowe. Te rog, nu aprinde gteargd buzele.
- la oameni ca dumneavoastrd, doamnd
figara aceea. Sunt astmaticd.
M-am agezat intr-un balansoar de trestie gi am
- De nu
Murdock, am absolutd nevoie de avans.
bdgat f igara incd neaprinsd ldngd batistd, in Domnule Marlowe, sunt o femeie autoritard.
buzunarul de la piept. Dar- nu vreau sd te sperii. Pentru cd, daci te.speriide
mine, n-o sd-mi fii de mare folos.
FEREASTRADE SUS l5
l4 RAYMOND CHANDLER
Arn dat afirmativ din cap, fdrd s-o contrazic.
plicticos. in orice caz, a plecat cu totul pe
neagteptate, acum vreo sdptdmind, fdrd sd lase nici o
A rAs brusc, apoi a rdgdit. Un rdgdit ugor, pldcut, adresd sau sd-gi ia rdmas bun.
fdrd ostenta!ie, cu ugoard nepdsafe.
. A tugit, a scotocit dupd batistd gi gi-a suflat nasul.
- Astmul meu, a zis ldrd sd se sinchiseasca.
Beau vinul dsta ca medicament. De aceea nu-fi ofer - Dar a luat o monedd, a continuat ea. O
monedd de aur, rard, Lrn dublon Brasher. Era mdndria
nimic. colecfiei sofului meu. Pe mine nu md intereseaza
M-am a$ezat picior peste picior. Speram cd asta asemenea lucruri, dar pe el ?l intereisau. De cAnd a
n-o sd-i supere astmul. murit, acLlm patru ani, i-am pdstrat colecfia intactd. E
- Banii, a zis ea, nu sunt lucrul cel
important. O femeie in situa{ia mea e totdeauna
rnai
sus la etaj, intr-o camerd incuiatd gi rezistentd la foc,
jecmdnita gi trebuie si se agtepte la asta. Sper sd-ti lntr-un set de casete neinflamabile. E asiguratd, dar
n-am anuntat incd pierderea dublonului. Nici n-ag
merifi onorariul. latd despre ce e vorba" Mi s-a furat vrea, dacd e posibil. Sunt absolut sigurd cd Linda l-a
un lucru de mare valoare. il vreau inapoi, dar vreau luat. Se'zice cd moneda valoreazd, peste zece mii de
mai mult decdt at6ta. Nu vreau sd fie nimeni arestat. dolari. E un exemplar fdcut la gtan{d.
intAmpldtor, hoful e un membru al familiei mele... Dar destul de greu de vAndut, am zis eu.
prin cdsdtorie. - Poate, rru gtiu. Nu i-am observat lipsa dec6t
A rdsucit paharul intre degetele ei groase gi a ieri.- Nu i-ag fi observat-o nici atunci, deoarece nu md
zAmbit ugor in lumina obscura a camerei. preocupd colectia, dacd nu ar fi telefonat un tip din
- Nora-mea. O fatd fermecdtoare... total
inflexibild.
Los Angeles, pe nume Morningstar. Zicea cd-i
M-a privit cu o licdrire brusca in ochi. negustor gi a intrebat dacd dublonul Murdock-
un fiu al naibii de prost. Dar mi-e foarte Brasher, cum il numea el, e de vdnzare. Din
- Am
drag. Cu vreun an in urmi, a fdcut o cdsdtorie int6mplare, a rdspuns fiul meu. l-a spus cd nu crede
neroadd, fdrd consimfdmAntul meu. A fost o nebunie
cd-i de vinzare, cd n-a fost niciodatd, dar dacd
domnul Morningstar vrea sd sune altd datd, ar putea
din partea lui, intrucdt nu e in stare sd-gi -cdgtige probabil vorbi. cu mine. Nu md deranjase atunci,
existen{a gi n-are nici o lefcaie in afard de ce-i dau deoarece md odihneam. Tipul a promis ca va reveni.
eu, iar eu nu sunt generoasd cdnd e vorba de bani. Fiul meu a relatat convdrsatia domnigoarei Davis,
Femeia pe care gi-a ales-o, sau care l-a ales pe el, era care la rdndul ei, mi-a spus-o mie. Am pus-o sd-i
c6ntdreafd intr-un local de noapte. Numele, destul de telefoneze omului aceluia. Eram curioasd.
potrivit, Linda Conquest. Au stat in aceastd casd. Nu A mai sorbit din vin, a fluturat batista 9i a mdrdit.
ne-am certat, pentru cd nu ingddui oamenilor sd se De ce erati curioasd, doamni Murdock? am
certe cu mine in propria-mi cas6, dar nici infelegere -
intrebat-o, doar aga, ca sd zic ceva.
n-a existat intre noi. Eu le-am pldtit cheltuielile, i-am Dacd omul ar fi un negustor cu renume, ar gtii
dat fiecdruia o masind, iar ei i-am fixat o sumA de
bani suficientd pentru toalete Ei altele. Fdrd indoiald,
ci -moneda nu e. de vAnzare: Soful meu, Jasper
Murdock, a dispus prin testament ca nici o piesd din
viafa i se pdrea destul de plicticoasd. $i, fdrd indoiald, colecf ia sa sd nu fie vandutd, imprumutatd sau
il gdsea plicticos gi pe fiu-meu. Eu insdmi il gisesc
l6 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS l7
ipotecati in timpul viefii mele. Nici scoasd din casd, casetd, gi apoi sd le pui .la loc. Ar fi greu pentru un
in afard de cazul in care aceasta ar fi distrusd, gi striin,^dar oricine din casi ar fi putut-o face.
atunci numai cu aprobarea tutorilor. Pe c6nd trdia, a
- Infeleg. ,Cum putefi dovedi cd nora
zdmbit ea acru, sotul meu socotea cd s-ar fi cuvenit dumneavoastrd a furat-o, doamnd Murdock?
sd mi iriteresez mai mult de micile lui piese de metal. Nu pot face dovada acestui fapt. Dar sunt
Afard, soarele strdlucea, florile infloreau, pdsdrile -
absolut sigurd. Cele trei servitoare sunt aici de mulfi
cdntau. Maginile treceau pe stradd cu un sunet ani, cu mult inainte de a md cdsdtori eu cu domnul
indepdrtat, nesupdrdtor. in camera slab luminata, cu Murdock, acum gapte ani. Grddinarul nu intri
femeia aceea severd la infdfigare gi cu mirosul de vin, niciodata in casd. $ofer n-am, pentru cd ma duce cu
totul pdrea oarecum ireal. Stdteam picior peste picior, magina fiul meu, ori secretara. Fiu-meu n-a luat-o,
legdndndu-l pe cel de deasupra gi agteptam. mai intdi pentru ca nu e chiar atdt de nebun s-o fure
- Am vorbit cu domnul Morningstar. Numele pe maicd-sa, gi in al doilea rAnd, dacd ar fi luat-o, ar
intreg este Elisha Morningstar gi are birourile in fi putut cu ugurinfd sd md impiedice si vorbesc cu
Belfont Buildings; pe Ninth Street, in cenftul Lgs negustorul de monede Morningstar. Domnigoara
Angeles-ului. l-am spus cd, colecfia Murdock nu e de
vdnzare, cd niciodatd n-a fost 9i cd, in ceea ce md Davis... e ridicol. Nu-i genul dsta. Prea sfioasd. Nu,
privegte, nu va fi niciodatd gi ci sunt surprinsd ci el domnule Marlowe, Linda e tipul de femeie care ar fi
nu gtie. S-a bdlb6it gi apoi m-a intrebat dac6 ar putea putut-o face chiar gi numai din rdutate, dacd nu din.
examina dublonul. l-am spus cd nu. Mi-a rnulfumit pe alt motiv. $i gtii gi dumneata cum sunt oamenii dgtia
un ton _destul de sec gi a inchis. Pdrea un om bitrdn. de prin barurile de noapte...
Dupd asta m-am dus s6 examinez eu insdmi moneda, - Oameni de tot felul, ca noi to[i, am zis.
lucru pe care nu-l mai fdcusem de un an intreg. Presupun cd nu sunt urme de spargere? Numai un
Dispdruse de la locul ei din casetd. ins priceput e in stare sd salte o asemenea monedd,
N-am spus nimic. Ea gi-a umplut din nou paharul. ori se pare cd nu e vorba de asta. Poate n-ar strica,
A bdtut apoi darabana cu degetele ei gtroase pe totugi, sd arunc o privire prih camerd.
braful gezlonguluL.
crezut atunci, ifi po]i inchipui, probabil.
- fi-am spus doar, domnule Marlowe, cd
doamna Leslie Murdock, nora mea, a luat dublonul
--Ce-am
Cu privire la Morningstar, da, poate. Cineva i-a Brasher.
- moneda spre v6nzare, iar el gtia sau bdnuia de
oferit Ne.ani privit unul pe celdlalt. Ochii ii erau duri,
unde .provine. Moneda e probabil o raritate. asemenea dalelor de piatrd de pe aleea de la intrare.
Intr-adevdr, un exemplar gtanfat e foarte rar. M-am scuturat de privirea ei gi arn zis:
Da,'-- gi eu am crezut la fel. Presupundnd ci e aga, doamnd Murdock, ce afi
Cum putea sd fie furatd? am intrebat. 'dori- sd se tacd?
- Gu foarte multd ugurinfd de oricine din casd.
Cheile se afld in poEeta mea, iar pogeta se gisegte ba
- inrdnd,
doilea
primul rAnd, vreau moneda inapoi. in al
vreau un divorf' de necontestat in
ici, ba colo. E foarte simplu sd intri in posesia cheilor favoarea fiului meu. $i nu intenfionez s6-l cumpdr.
atdta timp cdt e necesar pentru a deschide o ugd 9i o Cred cd gtii cum se aranjeazd aceste lucruri.
R.AYMOND CHANDLER
FEREASTRA DE SUS l9
$i-a terrninat porlia obignuitd de porto si a r6s cu
bdderdnie. S-a fdcut la fafd ca o sfecld fiartd gi a deschis
Oi fi auzit, am raspuns. Ziceli cd doamna n-a gura, gata sd rdcneascd. S-a rdzg6ndit totugi. A
- nici
ldsat o adresd. Asta inseamnd cd habar n-aveli ridicat paharul de Porto gi a mai tras o duqcd din
unde s-a dus? ,,medicament".
Sunt sigurd cd vei reuqi, a rdspuns sec. Pdcat
- intocmai. cd -nu te-am cunoscut acum doi ani, inainte ca fiul
- indumneavoastrd
ca fiul
acest caz, e vorba de o disparilie. S-ar putea
sd gtie ceva, dar nu v-a spus-o. rneu s-o fi luat-o de nevastd.
Va trebui sd-l vdd. N-am inteles exact'ce-a vrut sd zicd, dar n-am pus
Fata mare gi palidd a devenit nrrai asprd. nici o intrebare, S-a aplecat intr-o parte, a umblat cu
o shEie la un telefon interior si a bombdnit ceva in el
- Fiul meu nu gtie nimic. Nici mdcar nu gtie cd
rnoneda a fost furatd. Nu vreau ca el sd afle ceva, La cdnd i's-a rdspuns.
mornentul potrivit, o sd md descurc eu cu el. pAnd S:du duzit nigte paEi gi micula blonda ardmie a
atunci vreau sd fie ldsat in pace. El va faCe exact intrat cu pagi mdrunfi in camerd, cu barbia ldsatd; de
'ceea ce vreau eu. parcd cineva era gata sa se repeadd la ea.
Nu totdeauna a fdc,ut aga. Gompleteazd un cec de 250 de dolari pentru
- Cdsatoria, omul- dsta, a mArAit la ea bdtrdna zmeoaicd. $i sa nu
a zis ea in sild, a fdcut-o dintr-un
impuls de moment. Dupd aceea a incercat sd se sufli o vorbd.
poarte ca un genileman. Eu' nu am asemenea T6ndra s-a inrogit pdnd in vdiful urechilor.
scrupule. - $titi cd nudoamna
vorbesc niciodatd despre afacerile
- Edenevoie de trei zile pentru un asemenea dumneavoastrd, Murdock, a behdit ea. O gtifi
- doar. Nici prin gdnd nu mi-ar trece...
impuls moment in California, doamnd Murdock.
vrei sau nu vrei acest caz? S-a intors cu capul plecat gi a fugit din carnerd.
- Tinere,
ll vreau, dacd mi se spune adevdrul gi dac6 mi CAnd sd inchidd uEa, m-am uitat la ea. Buzigoara ii
se -permite sd md ocup de caz cum cred eu de
tremura, dar ochii ii erau furiogi.
sd am nevoie de o fotografie a doarnnei gi de
cuviin!d. Nu-l vreau, dacd avefi de g6nd sd stabilifi o
groazd de reguli gi regulamente de care sd ma
- Oinformafil,
cdteva am zis dupd ce us,a s-a inchis.
poticnesc. Cautd in sertarul biroului.
A rds cu duritate.- -Inelele i-au strdlucit in intuneric, cdnd degetul
gros, cenugiu, s-a indreptat spre sertar.
- Astagie trebuie
Marlowe,
o chestiune delicatd de familie, domnule
tfatatd ca atare. M-am dus la masa de.lucru de'trestie, am deschis
Dacd md angajati, veli b singurul sertar gi am luat fotograf ia care zdcea
de-care dispun. Dacd n-am singurd in fundul sertarului cu fata in sus, privind la
poate cd ar fi
mai bine sd nu mine cu ochi negri, reci. M-am agezat din nou gi am
inleleg cd nu dorifi "ca nora o{ examinat fotografia. Pdrul negru, despdrfit neglijent
victima unei inscendri. Pentru asta nu sunt suficient ii cu cdrare la mijloc, pieptdnat spre spate; o frunte
de delicat i:'. destul de ?naltd. Gura mare, a naibii de frumoasd gi
/t cu buze numai bune de sdrutat. Nas drdguf, nici prea
FEREASTRA DE SUS 2l
20 RAYMOND CHANDLER
mic, nici prea mare. Faf d cu trdsdturi pldcute. - S-ar putea s-o gtie fiul dumneavoastrd.'. sau
Fizionomiei ii lipsea ceva. CAndva acest ceva putea fi domnigoara Davis?
O sd-l intreb cand vine acasd. Dar nu cred. Pofi
s-o-intrebi pe domnigoara Davis, dar sunt sigurd cd
numit educatie, dar'in zilele noastre nu gtiam cum
sd-l numesc. Figura pdrea prea infeleaptd gi prea
rezervatd pentru vdrsta ei. Prea multe lucruri i se nu gtie.
prietend
intdmplaserd gi devenise cam prea isteafd evitdndu-le. - infeleg. Nu cunoaEtefi vreo altd
Lindei?
de-a
In spatele acestei expresii de infelepciune se gasea
candoarea unei fetife care mai credea incd in Mog - Nu. ca fiul dumneavoastri sd mai intrefind
Crdciun. - E posibil
legdturi cu ea, doamnd Murdock... fdrd sd vd spun6.
Am dat din cap privind poza gi am bdgat-o in
buzunar. Mi se pdrea ci aflu prea multe de la o Era gata sd se inrogeascd din nou la fafd. Mi-am
simpld poza, gi unde mai pui cd lumina era proastd. ridicat mdna gi am incropit un zdmbet mdgulitor.
La urma urmelor, e cdsdtorit cu ea de un an,
am- zis. Probabil gtie cdte ceva despre ea.
Uga s-a deschis gi a intrat tdndra cu rochie de in.
finea in mAnd un carnet de cecuri gros gi un stilou. Nu-[ bdga pe fiul meu in treaba asta, a mArdit
$i-a folosit bratul drept masa de scris gi doamna ea.
-
Murdock a fdcut un gest scurt spre mine. Tdnira a
rupt o fild din carnetul de cecuri gi mi-a intins-o. A Am dat din umeri, iar de pe buze mi-a scdpat un
rdmas govditoare lAngd ugd. intrucAt nimeni nu i-a plescdit de dezamdgire.
adresat nici un cuvAnt, a iegit ugor din camera si a - Foarte bine. Presupun cd Si-a luat magina.
inchis uSa.
Aceea pe care i-afi dat-o dumneavoastrd.
cenuEiu ca otelul, model 1940,
Am fluturat fila ca sd se usuce, am impdturit-o 9i - Un Mercury
nedecapotabil. Domnigoara Davis iti poate da
am rdrnas cu ea in mdnd.
Ce putefi sd-mi spunefi despre Linda? numdrul maginii, dacd vrei. Nu gtiu dacd a luat-o.-
- Aproape nimic. Inainte! de a se cisdtori cu fiul - gtiti cumva ce bani, 9i toalete, 9i biluterii avea
meu,- impdr{ea un apartament cu o fatd numitd Lois asupra ei?
Magic oamenii acegtia i9i aleg nume fermecdtoare - N-avea mulfi bani. Sd fi avut cdteva sute de
care-este un soi de animatoare. Lucrau amdndoud dolari, cel mult.
-intr-un local numit ldle Valley, pe bulevardul Ventura. Un rAnjet gras ia b-rdzdat cute addnci in jurul
Fiul meu l-eslie il cunoagte mult prea bine. Despre nasului gi al gurii.
Dacd, bineinfeles, nu gi-a gdsit un nou prieten'
familia Lindei sau originea ei n-am nici o idee. Zicea - Asta aga-i, am consimtit eu. Bijuterii?
odatd cd s-a ndscut in Sioux Falls. Presupun cd are - Un inel cu smarald $i diamant, nu de foarte
pdrinfi. Nu prea m-a interesat. - valoare, un
Pe naiba. O gi vedeam zbitdndu-se sd afle tot felul mare ceas Longines de platind cu rubine,
de lucruri, gi r-dmdndnd cu mdinile goale gi buzele un colier de chihlimbar foarte frUmos, cu vinigoare,
umflate. pe care i l-am ddruit chiar eu din prostie. Colierul are
Nu cunoagtef i adresa domnigoarei Magic?. o copcd de diamant, cu 26 de diamante mici, in
- Nrr, h-am $tiut-o niciodatd. {orma unui caro de pe cdrfile de joc. Mai avea 9i alte
-
*
I$
1) RAYMOND CHANDLER 23
FEREASTRA DE SUS
lucruri, bineinfeles. Nu le.am acordat niciodatd prea iEi culcase capul pe brafele sprijinite pe masa de
mare atenfie. Se imbrdca bine, dar nu frapant. Se lucru. Suspina. $i-a ridicat capul gi m-a privit cu ochii
mulfumea cu putin. inlScrimafi. Am inchis uga, m-am apropiat de ea 9i
$i-a umplut din nou paharul gi a mai slobozit i-am pus un braf in jurul umerilor firavi.
cdteva rdgdieli semimondene. Curaj, am zis. Ar trebui sd-!i pard rdu de €d, S€
Asta e tot ce-mi puteti spune, doamna -
crede grozavd gi incearcd sd trdiascd de parce ar fi
-
Murdock? intr-adevir a$a.
Nu-i de ajuns?
- Nu prea, dar trebuie sd md mulfumesc Tdndra a s6rit in picioare, departe de braful meu.
Nu md atingefi, a zis ea gdfdind. Vd rog. Nu
-
deocamdatd cu atdta. Dacd aflu cd nu ea a furat - bdrbafilor 'sd md atingd. $i nu mai spuneti
permit
moneda, incetez orice investigalie. Corect? lucruri atAt de ingrozitoare despre doamna Murdock.'
Fata ii era rogie gi udd de lacrimi. Fdrd ochelari,
- O in
asprime.
sd mai vorbim despre asta, a rdspuns cu
mod sigur ea a furat-o. gi n-am de gdnd ochii ii erau foarte frumogi
s-o las sd dispard cu moneda. VdrdJi asta bine in Mi-am pus in gurd figara, care agtepta de mult sd-
cap, tinere. $i sper sd fii mdcar pe jumdtate atdt de fie aprinsd, gi arn aprins-o.
dur, pe cdt ili place sd pari, pentru cd fetele astea de Eu... eu n-am vrut sd fiu nepoliticoasd, s-a
prin barurile de noapte se pricep sd-gi facd prieteni
-
smiorcdit. Dar md umilegte foarte tare. lar eu aq face
printre oameni periculogi. orice pentru ea.
S-a mai smiorcdit pufin, apoi a scos o batistd
fineam. cecul indoit intre genunchi. Mi-am scos birbdteascd din sertarul mesei de lucru. A scuturat-o
portofelul gi l-am pus. induntru, apoi m-am ridicat, gi gi-a Eters ochii cu ea. Pe coltul care atarna in los
ludndu-mi pdldria de pe dugumea. am vdzut initialele L.M., brodate cu rnov. M-am zgAit
plac ingii dgtia, am zis. Au minli foarte
- Mie-mi
simple. Cdnd aflu ceva o sd vd informez, doamnd
la batistd gi am suflat fumul de tigard spre colful
Murdock. Cred cA mai intAi md voi ocupa de camerei, departe de pirul'ei.
negustorul dd monede. Pare a fi un fir. Doriti ceva? m-a intrebat.
- Vreau
M-a ldsat sd ajung la ugd, inainte de-a mormdi in - numdrul maginii doamnei Murdock
Leslie.
spatele meu: 2X1111, un Mercu-ry gri, decapotabil, model
-CuNu ma prea simpatizezi, nu-i aga? -
1940.
mAna pe mAnerul ugii, m-am intors s6-i
zAmbesc. - Bdtrdna mi-a spus cd magina e nedeca-
potabild.
-$i-aVadatsimpatizeazd cineva?
capul pe spate, a deschis. gura larg gi a - Aceea e magina domnului Leslie.. Sunt de
rAs cu hohote. in timp ce incd mai rddel am Oesinis
aceeagi marcd, acelaSi model qi aceeagi culoare.
u9a, am iegit si am inchis-o, ldsAnd in urmd rAsul Linda nu gi-a luat magind.
Ce gtii despre o domnigoari Lois Magic?
aspru, bdrbdtesc. M-am intors pe coridor gi am - Oh!
Am vdzut-o doar o datd. Locuise cu Linda in
ciocanit la uga intredeschisa a secretarei, apoi am -
acelagi apartament, A venit aici cu un domn.... un
deschis'o gi am privit induntru. domn Vannier.
24 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 25

Ala cine mai e?


- privit Soa.rele dansa pe pajigtea caldd. Mi-am pus
A in jos, la masa de lucru. ochelarii de soare qi m-am dus sd-l mdngdi pe
Eu... ea a venit cu el, nu-l cunosc. micuful negru.
- Perfect. Spune-mi cum aratd domnigoara Lois : Frate dragd, e mai rdu decdt md agteptam, i-am
-
Magic? spus.
- O blondd inaltd, frumoasd. Foarte... foarte
atrdgdtoare.
Simfeam dalele de piatrd f ierbinli prin tdlpile
pantofilor. Am urcat in magind, am pornit-o gi m-am
- Vrei
Pei,
sd spui provocatoare?
s-a imbujorat ea mAnioasd, este intr-un
indepdrtat de marginea trotuarului.
O maqind micd nedecapotabild, de culoarea
mod - decent, dacd inlelegeli ce vreau sd spun. rrisipului, s-a indepdrtat de bordurd in. spatele meu.
Inteleg ce vrei sd spui, am zis, dar n-ajung
- cu 'asta. Habar n-aveam ,cine poate fi. Bdrbatul care o
nicdieri conducea purta un fel de pdldrie de pai, de culoare
- Vd cred, a rdspuns ea, cu glas tdios. - inchisd, cu calotd platd Si boruri intoarse, cu panglicd
$tii unde locuiegte domnigoara Magic?
-A cldtinat viu coloratd. Avea ochelari de soare, ca gi mine.
din cap. A irnpdturit cu multd grijd M-am indreptat spre orag. Dupi vreo
batista cea mare gi a pus-o in sertarul mesei de lucru, doudsprezece cvartale, la o inter,secfie, am vdzut cd
acela in care se gdsea gi pistolul. magina de culoarea nisipului era incd in spatele meu.
- Mai poti gterpeli una, cdnd se murddregte asta, Am ridicat din umeri, nedumerit, gi din simplu
am zrs. amuzament am inconjurat cateva cvartale. Se finea
S-a ldsat pe spate in scaun, gi-a pus m6inile mici
'dupi mine. Am virat intr-o stradd plantatd cu arbori
gi curate pe masa de lucru gi m-a privit calmd. de piper imengi, am intors rapid gi am oprit ldngd
Eu nu aS fi atdt de dur dacd aS fi in locul trotuar. Capul blond de sub pdldria de pai, de
-
.dumitale, domnule Marlowe. in nici un caz, cu mine. culoarea ciocolatei, cu panglica viu coloratd, nici nu
s-a uitat la mine gi a trecut mai departe. Eu m-am
- Nu?
Nu. $i nu mai pot rdspunde la nici o intrebare intors la Arroyo Seco gi apoi la Hollywood. M-am
- instrucfiuni
tdrd precise. . Am aici un post uitat atent, de mai multe ori, dar n-am mai zdrit
de magina.
incredere.
- Nu sunt dur. Sunt doar indrdzne|.
. A luat un creion 9i a fdcut un semn pe un
carnefel. Mi-a zdmbit ugor, din nou calm6.
Poate ci mie nu-mi plac bdrbalii indrdzneti.
- Dacd am intAlnit vreodatd in viafa mea vreo
trdsnitd, tu egti aceea. La revedere.
Am iegit din biroul ei, am inchis uga hotdrdt gi
m-am intors prin holurile goale spre salonul mare,
tdcut gi lugubru, apoi am iegit afard, pe uga din fafd.
FEREASTRA DE SUS 27

Elisha Morningstar era trecut la 824, Belfont Building,


West Ninth Street 422. Mi-am notat adresa qi num'arul
de telefon gi erarn cu mdna pe telefon, c4nd mi-am
amintit cd nu conectasem soneria din camera
cealaltd. M-am intins peste birou gi, cAnd am cuplat,
suna. C_ineva tocmai deschisese uga de la camera de
primire.
Am intors blocnotesul cu fafa in jos pe birou gi
m-am dus sd vdd cine venise. Era un tip inalt, zvelt,
plin de sine, intr-un costum sub{ire de stofd ca
ardezia albdstruie. Avea pantofi negru cu alb, cdmagd
de culoarea fildegului.,Cravata gi batista din
buzunarul de la piept erau de culoarea florii de
" Capitolul trei palisandru. ln maini avea mdnugi negru cu alb din
piele de porc gi finea un port-figaret negru,
Ao""r un birou in Cahuenga Building, la etajul strdmbAnd din nas la revistele vechi de pe masd, la
Vl, cornpus din doud cdmdrufe. Una o ldsam deschisd scaunele demodate, la dugumeaua invechitd si la
pentru vreun client rdbddtor, ddcd se ivea vreunul. La aspectul modest al camerei.
uga se gdsea o sonerie pe care puteam s-o conectez Cdnd am deschis u$a dintre camere, s-a intors 9i
sau s-o lntrerup din cabinetul meu. s-a uitat la mine cu nigte ochi s'pSldciti gi cam
Am privit in camera de primire. Nimic in afaid de visdtori, agezati foarte aproape de un nas subfire.
mirosul de praf. Am deschis o fereastrd, am descuiat Pielea ii era inrogitd de soare, pdrul rogcat era periat
uga dintre camere gi am intrat in cealaltd camera. spre spate, pe o teasta ingust6, iar linia sublire a
.Trei scaune solide si un scaun turnant. Masd de lucru mustdfii era mult mai rogie decAt pdrul.
acoperitd cu cristal. Cinci clasoare verzi, dintre care M-a examinat pe indelete si fdrd multd pldcere. A
trei goale. Un calendar, iar pe perete un brevet suflat fumul cu delicatete gi a vorbit prin el, cu un
inrarnat. Un telefcin, un lighean intr-un bufet murdar zdmbet u$or:
gi un cuier pentru pdlarii. .Un covor, ca sd fie ceva pe ''ESti Marlowe?
dusumea, qi doud ferestre deschise cu perdele de tul, Am dat din oap afirmativ.
care f luturau in adierea vAntului, fdcdnd cute ca cam dezamdgit, a zis. Md agteptam se
buzele unui bdtrdn stirb c6nd doarme. - Sunt
gdsesc u.n ins cu unghiile murdare.
Aceleagi lucruri de anul trecut si de acum doi ani.
-. Vino inauntru, am zis, gi n-ai decdt sd fii
Nici frurnoase, nici strdlucitoare, dan mai bune decAt spiritual stAnd jos.
un cort pe plajd. l-arn linut uga sd intre. Cdnd a trecut pe l6ngd
Mi-am ag6{at pdlSria si in cuier si rni-am mine, a scuturat scrumul de la |igard pe dugumea, cu
spdlat fala si mAinile cu Dupd aceea am unghia de la degetul mijlociu al mdinii libere. S-a
aprins o ligard gi am- pus telefon pe birou. aEezat in fafa biroului, gi-a scod mdnuga din mAna
RAYMOND CHANDLER
FEREASTRA DE SUS
rdspuns. Presupundnd cd ar avea vreo
- Da, ampentru
importanfd mine.
Egti angajat sd-mi gdsegti nevasta, bdnuiesc.
-Am forndit pe nas gi i-am rAnjit pe deasupra pipei.
Marlowe, a zjs el pe un ton mai serios, o sd
Gata? am ?ntrebat. pulsul gi respiraiia -
incerc sd te simpatizez, dar md-ndoiesc c-o sd
-
N-afi vrea un prosop rece pe cap?
normaNe?
te-nghit.
N-a strdmbat din buze, pentru cd o fdcuse cdnd Uite cd fip, am rdspuns. De furie gi de durere.
intrbse. - Sd stii cd nu te cred atdt de.grozav pe cAt vrei
- Detectiv particular. N-am cunoscut nici unul. O sd -pari.
afacere rentabi16, se pare. Sd te uifi prin gaura cheii dureros pentru mine s-o aud de la dumneata.
sd stdrnegti scandal gi tot felul de lucruri de-alde -S-aEldsat din nou pe spate gi m-a privit cu nigte
astea. ochi spdldciti. S-a foit in scaun, incercand sd stea
- Cu treburi, sau in vizitdt?
ZAmbetu-i era la fel de vldguitca o femeie grasd
comod. Multi oameni incercasera sd stea comod in.
scaunul acela. $i eu ar trebui sd incerc uneori. Poate
la un Dal al pompierilor.
cd asta imi aduce ghinion in afaceri.
MA numesc Murdock. Frobabil cd asta i{i spune
-
ceva. - De ce vrea mama s-o gdsegti pe Linda? a
intrebat el incet. lrlu-i putea suporta vitalitatea. Vreau
- Aipipa.
umplu
apdrut repede, am zis, si-am inceput sd-mi si spun cd mama o ura din cauza vitalitdtii ei. Fa{d de
M-a urmdrit cum imi umpleam pipa. mama, Linda se purta cdt se poate de frumos. Ce
a zis, cd mama te-a angajat pentru o crezi despre ea?
- inteleg,
anumitd problemd. Ji-a dat un cec. - Despre mama dunnitale?
Bineinteles. Pe Linda n-ai cunoscut-o, nu-i
.Am terminat de umplut pipa, am aprins-o si am -
inceput sd pufdi. M-am ldsat pe spate ca sd suflu aga?
fumul peste umarul meu, drept spre fereastra Slujba dornnigoarei Davis atdrnd de un fir de
deschisi. N-am scos o vorbd. par.- Vorbegte cdnd nu trebuie.
El s-a aplecat putin inainte gi a zis pe un ton A scuturat din cap, cu hotdrAre.
Mama n-o sa afle. Oricum, nu se poate lipsi de
serios: -
Merle" Ane nevoie de cineva pe eare sd-l terorizeze.
- Presupun ca a fi evaziv e caracteristic meseriei
dumitale, dar nu rnd mulfumesc cu presupuneri. Am Poate sd tipe la ea, s-o pdlmuiascd chiar, dar nu se
aflat de la un viermisor, un sirnrplr-r vierme de grddind, poate dispensa de ea. Ce ciezi despre ea?
gmecherd de moda veche.
adesea cdlcat in picioare, dar care mai
supravietuieEte... ca mine insumi. inidrnpldtor,
-S-aOincruntat,
in spatele dumitale, nu prea departe. Asta clarificd "i", Me refer la mama" Merle nu-i d.ecAt un copil,
lucrurile? gtiu- bine.
Puterea dumitale de observa{ie m6 uimegte,
-
FEREASTRA DE SUS 3l
RAYMOND CHANDLER
Surprins, aproape uitase sd-gi scuture scrumul de strAns jumitdlile laolaltd gi l-am aruncat in cogul de
la tigard. Nu complet. Era oricum atent sd nu-l scape hartii.
in scrumierd. - imi
dinfii
iubesc solia, a zis el deodatd, ardtdndu-rni
albi gi puternici. Un sentiment rasuflat, dar
refeream la mama. a zis el stdruitor.
- MdUn excelent veteran. O inima de aur, dar aurul 6sta-i adevirul.
-
ingropat birre qi addnc. Zaratii o rnai duc lncd foarte bine.
- inceput sd vorbeascd printre din{i:
Dar de ce vrea s-o gdseascd pe Linda? Asta nu A
pot- intelege. $i cheltuiegte gi bani pe deasupra. - Ea nu md iubegte. Nu cunosc vreun rnotiv
Manrei nu-i place sd cheltuiascd. Ea crede cd banii deosebit pentru care m-ar iubi. Intre noi atmosfera a
fac parte din fiinta ei. De ce vrea s-o gaseascd pe fost incorddtS, Era obignuitd cu o viatd trepidant6. lar
Linda? la noi era o viald aproximativ monotond. Nu ne-am
Habar n-am. Cine a zis cd o cautd? certat. Linda e o ferneie echilibratd. Adevdrul e cd,
- Asta-i bund! Dumneata ai lasat sd se inteleagd. dupi ce s-a mdritat cu mine, nu s-a prea distrat.
9i -Merle... Egti prea modest.
-Ochii i-au scAnteiat, dar gi-a finut firea destul de
Pe naibal Merle e doar ronrantica. O invenfie
- ei.
de-a iEi suf ld nasul intr-o batistd bdrbdteascd. bine.
dreptate, Marlowe. Nici mdcar nu egti
Probabil una de-a dumitale. - N-ai
original. Ascultd, ai aerul unui tip cumsecade. Eu gtiu
S-a inrogit la fati.
prostii. Ascultd, Marlowe, te rog fii ce maicd-mea nu dd 250 de dolari doar ca sa se
- Astea-s
rezonabil gi dd-mi o idee despre ce se petrece. N-am distreze. Poate nu e vorba de Linda, poate e altceva.
mulfi bani, md tem, doar doud sute ar fi... Poate... s-a oprit gi apoi, urmdrindu-mi ochii, a zis
Ar trebui sd-!i trag una. in atard de asta, nici loarte incet: Poate e vorba de Morny.
n-ar- trebui sd vorbesc cu dumneata. Asta-i ordinul. -$i-aPoate, am zis eu bine dispus.
De ce, pentru numele lui Dumnezeu? ridicat mdnugile gi a izbit cu ele in birou, apoi
- Nu ma intreba lucruri de care n-am habar. Nu le-a pus la loc.
pot-sdJi rdspund. $i nu md intreba lucruri pe care le - Am incurcat-o rdu de tot. Dar nu credeam cd
gtiu, pentru cd nu{i voi raspunde. Unde ai trdit pdn6 ea gtie. Poate i-a telefonat Morny. Mi-a promis cd n-o
acum? Crezi oare cd un om cu meseria mea, cdruia i se-i spund.
se incredinfeazd un caz, urnbld de colo pAnd colo Pdnd aci a mers ugor.
rdspunzAnd oricdrui curios la intrebdri? -:- Cat.ii datorezi?
De-aci lucrurile au mers greu. Din nou a,devenit
-- Se pare cd atmosfera e prea incdrcatd, a zis el susPicios.
cu rdutate, dacd un om cu meseria dumitale retuzd
cateva sute de dolari. Dacd Morny dddea telefon, i-ar fi spus ei. lar
Nu md mai interesa. Am luat chibritul de mahon ea -ti-ar fi spus dumitale, a zis cu voce stinsd.
din scrumierd gi -m-am uitat la el. Avea margini - Pdate nu e Morny, am zis eu, simfind nevoia sd
subfiri, Ealbene, gi avea tipdrit in alb Rosemont H. beau. Poate negustorul de gheali a ldsat bucdtdreasa
Richards '3 insdrcinatd. Dar daci e Morny, cat ii datorezi?
- restul arsese. Am indoit chibritul, am
32 RAYMOND CHANDLER
FEREASTRA DE SUS 33
Douesprezece mii, a rispuns, privind in jos gi despre 'aceasta intrevedere, fie-chiar gi numai de
inrogindu-se.
Ameninfdri?
dragul lui Merle.
- dat din cap afirmativ.
A A dat din cao afirmativ.
:
Pentru cdte informatii am obfinut, se pare cd
- Spune-i sd plimbe ursul. Ce fel de individ e? Al
dracului? nici- nu meritd sd pomenesc ceva.
- $i-a ridicat din nou privirea; pe fafd i se putea - Chiar e adevarat cd-i datorezi lui Morny
doudsprezece mii de dolari?
citi curajul. A privit de jos in sus qi din nou in jos.
- Cred cd da. Cred cd tofi sunt aga. Pe vremuri
interpreta roluri negative in filme. Chipeg intr-un mod - Cine poate sd imprumute doudsprezece mii de
dolari de la Alex Morny e un tip mult mai istef decdt
ostentativ, un tip interesant. Dar si nu-fi inchipui cine mine.
gtie ce. Linda a lucrat acolo, la fel cu ospdtarii gi Eram foarte aproape de el.
orchestra. Dacd o cauti, o sd-fi fie foarte greu sjo De fapt, nici mdcar nu cred cd egti ingrijorat
gdsegti. din-cauza nevestei. Cred cd gtii unde se afld. Ea n-a
l-am z6mbit politicos. fugit de dumneata. A fugit de mama dumitale.
- De ce mi-ar fi greu? Sper cd nu-i ingropata in $i-a ridicat ochii gi gi-a pus o mdnuqi. N-a zis
curtea din spate. nimic.
S-a ridicat cu o licdrire de m6nie in ochii spdldcili.
- Probabil cd o sd-gi gdseasca o slujbd. gi o sd
in picioare, aplecat pu!in peste birou, gi-a' migcat cdgtige destul ca pd te intretind.
' A privit din nou'dugumeaua,'s-a intors pufin spre
repede mdna dreaptd in sus cu un gest destul de
elegant 9i a scos un mic automat cam de calibrul 25, dreapta gi pumnul inmdnugat a descris un arc in sus.
cu mdner din lemn de nuc. Parcd era fratele celui pe Mi-am ferit maxilarul gi i-am prins incheietura miinii,
care-l vdzusem in sertarul biroului lui Merle. feava apoi i-am impins-o ugor spre el, ldsdndu-md cu toatd
indreptatd spre mine pdrea destirl de ameninfdtoare. greutatea. $i-a tras un picior inapoi ca se se
Nu m-am clintit. propteascd gi a inceput sd respire greu. Avea o
ificheieturd subtire. l-am cuprins-o intre degete.
- Daci
trebui
cineva incearcd sd se lege de Linda, va
sd se lege de mine mai intAi, a zis iritat. Am rdmas aga, privindu-ne ?n ochi. Respira ca un
Nici chiar aga. Mai bine fi-ai face rost de arme om beat, cu gura deschisd gi buzele dezgolindu-i
ca -lumea, dacd ai de gAnd sd faci o treabd serioasd. dinfii. ln obraji ii apdrurd pete mici, rotunde de un
rogu aprins. $i-a smucit mdna sd scape, dar il tineam
$i-a bdgat micuful automat in buzunarul interior. atit de strdns, cd a trebuit sd se mai dea un pas
Mi-a aruncat o privire necrufdtoare, gi-a luat mdnugile
gi a pornit spre ugd.
inapoi, ca sd-gi adune puterile. Fefele ne erau foarte
lmi pierd vremea vorbind cu dumneata. Nu faci aproape,
- glume.
decdt - Cum de nu ti-a ldsat bitrAnul nigte bani? am
pufin, am zis, ridicdndu-md gi ocolind intrebat eu batjocoritor. Sau i-ai pdpat pe toti?
- Stai
biroul. Ar fi bine sd nu-i pomenegti mamei dumitale Vorbea printre din{i, incercand si scape de
inclegtare.
RAYMOND CHANDLER.

- Dacd te intereseaza ca sd-!i faci imputita de


meserie gi dacd te referi la Jasper Murdock, afld cd
nu era tatdl meu. Nu linea la mine gi nu mi-a ldsat un
cent. Tatdl meu era unul nurnit l-lorace Bright care a
dat faliment gi a sdrit pe fereastra biroului.
- Te laEi ugor muls, dar dai lapte slab. lantd-md
cd arn zis cd te intrefine sotia. Voiam doar sd te
necdjesc.
l-am eliberat incheietura mAinii Si m.am tras
inapoi. Flespira incd foarte greu. Ochii md fixau
furiogi, dar vocea gi-o pdstra calmd.
- Ei bine, ai .cdgtigat. Dacd esti satisfdcut, ptec.
Ji-arn fdcut un servicin. Unul care poartd pistol ffiapEtolut patru
n-ar- trebui sd insulte atAt de usor. Mai bine aruncd-I.
- Asta-i treaba mea. imr pare riu ca arn vrut sa
te lovesc. Poate cd nu te-ar fi durut prea tare dacd te Dupa ce telefonul a sunat de trei ori, la celdlalt
nirneream. capdt al f irului a rasouns o voce delicatA 9l
Nu face nimic.
- deschis copildroasd de fata, f il'rata printr-un cocoloq de
A uga gi a plecat. Fagii i s-au piendut pe guma de mestecat:
conidor. Un alt trasnit. Mi-am ciocdnit ugor din{ii cu' dimineala. B,roul domnului frilorntngstar.
rrn deEet in ritmul pagilor lui, atata tirnp c6t i-arn - Buna
Bdtrdnul dornn e la birou?
auzit. M-am intors apoi la masa de lucru, a!-n - Cine intreabd, vb rog?
consultat blocnotesul si am ridicat telefonul. - Marlowe.
- Va cunoaqte, dornnule Mariowe?
- tntreabd-l dacd vrea sh cumpere o veche
-
monedd americana de aur.
Un mornent, va rog.
-Mornentul a durat atat cat e nevoie sa se aducd la
cunogtintd unui ins bAtrdn.ca cineva vrea sd-i
vorbeasca la telefon. S-a auzit apoi un !ScAnit 9i
vocea unui bdnbaJ. 0 vcce uscatS. S"ar putea zice
chiar seaca.
- Aici e <lornnul Morningstar.
Mi s-a spus cd a{i telefonat cloamnei Mureiock,
-
din Pasadena, dornnule tv4orningstar. ln legdturd cu o
anurnita. rnoneda"
36 RAYMOND CHANDLER
in legdturd cu o anumitd monedd, a repetat el. FEREASTRA DE SUS 37
?
lntr-adevdr. 9i ce-i cu asta? gAndurilor sau din cine gtie ce alt motiv. Am scos
iotogratia Lindei Murdock din buzunar 9i m-am .uitat
la el. Dupd o vreme am ajuns la concluzia cd, la
urma urmei, avba o fafd destul de banald 9i am
pentru^ doamna Murdock.
lncuiat fotografia in birou. Am luat al doilea chibrit al
a zis el pentru a treia oard.
lui Murdock din scrumierd 9i l-am examinat' Pe
-$i-aIntr-adevdr, ecesta scria: Top Row W.D. Wright'36.
dres vocea cu grijd, gi a urmat: l-am dat drumul la loc in scrumierd,
lntrebdndu-m6 dacd ar ti putut sd fie un indiciu' r

t\
Marlowe? Poate cd era.
Despre aceastd monedd.
- Dar Am scos cecul doamnei Murdock din portofel,
am fost informat cd. nu e de vanzare.
- Totugi, l-am completat pe verso, am emis un ordin de I

- vreau 'sd vorbesc cu dumneavoastrd vlrament in coniul meu 9i un cec pentru bani
despre ea. Personal. numerar. Mi-am scos carnetul de bancd din biiou 'in
9i
- Vrefi sd spunefi cd s-a'rdzgdndit in ceea ce em prins totul cu un elastic, apoi l-am bdgat
privegte vdnzarea?
Nr.r.
' - Atunci, inleleg ce dorili, domnule Marlowe.
- ce sdnuvorbim?
Despre
Pdrea viclean acurn.
Am mers la sigur, arbordnd un aer plictisit:
Chestiunea e, domnule Morningstar, cd atunci
cAnd- afi telefonat, gtiafi cd moneda nu e de vAnzare.
Interesant, a zis el incet. De unde?
- E domeniul dumneavoastrd gi
- nu se poate sd
nu gtif i. E un fapt cunoscut public ca,'coteclia
Murdock nu poate f i vdndutd cdt timp trdiegte
doamna Murdock.
- Aha, a zis el. Aha! ldle,Valley, cam la vreo doud mile de drumul
S-a fdcut liniqte. principal, inapoi spre coline. Pe vremuri juca in filme.
La ora trei, a zis el apoi, nu brusc, dar repede. Un actor -jalnic. Se pare cd se bucura de multi
Voi-fi bucuros sd vd vdd aici, in biroul meu. probabil protecfie. N-am auzit sd fi impugcat pe cin'eva in piata
gtifi unde este. Vd convine? puOiica ziua in amiaza mare. Sau ltr orice altd o16.
- Voi fi acolo, am r6spuns. Dar n-aE paria cd n-a fdcut-o.
Am inchis, mi-am aprins pipa gi am rdmas aga,
privind la perete. Aveam chipul incordat din cauza - Periculos?
Cred cd poate deveni, la nevoie. Cine a vAzut
-
filme, gtie de ce sunt in stare patronii localurilor de

:
RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS
noapte. Are drept_garda personald un tip ndstrugnic. penny, mdngAindu-le cu grijd muchiile. Purta 9i acum
ll cheamd Eddie p.rr",. inalt de aproape doi meiri si ochelari de soare. Asta il fdcea i.nvizibil.
firav ca un alibi cinstit. Nu vede cu un ochi de pe Am tras de sandvis cat am putut gi apoi am intrat
urma unei rarri cdpdtate ?n rdzboit- ln cabina telefonicd de la capdtul tejgheiei. Bdrbatul
:- Morny e periculos pentru femei? in costum maro gi-a intors repede capul 9i apoi a
Nu fi demodat, bdtrAne. Femeile nu nurnesc
- pericol. incercat sa.-qi mascheze gestul, ridicdnd paharul. Am
asta fiqut din nou numarul de la ,,Chronicle";
. -- C_Lllosti o fatA cu nunnele de Lois fi,lagic? Se
zice cd-i animatoare. O blondd inaltd, JNtraua_
Perfect, a zis Kenny Haste. Gertie Arbogast
zice- cd Morny s-a casatorit nu demult cu blonda ta
Eantd. extravaganta, Lois Magic. Nu-l cunoagte pe Vannier.
- Nu, dar rni-ar pldcea s_o cunosc, c!upa cum zici Zice cd Morny a cumparat o casa dincolo de Bel-Air,
c-arata. o vild albd pe Stillwood Crescent Drive, cale de vreo
-.Nudeface pe gmecherul. Cunoqti pe cineva cu cinci cvartale, la nord de Sunset. Gertie zice ca
numele Vannier? Nici unul din oamenii agtia nu se Morny a luat-o de la un bogdtas falit pe nume Arthur
gaseEte in cartea de telefon. Blake Popham, acuzat de evaziune fiscald. Initialele
lui Popham mai sunt incd pe porti. $i probabil pe
hdrtia igienici, zice Gertie. Asta i-e soiul. Cam asta-i
tot ce gtiu. 'putea cere mai mult; Mii
n-ar
- Nimeni
mulfumiri, Kenny.
de

Am agd{at receptorul in furcd gi am iegit din


cabind. M-am intalnit cu ochelarii intunecali de
deasupra costumului maro gi de sub pdldria de pai de
culbarea ciocolatei. l-am urrnarit cum igi schimbd
repede direcfia.
M-am intors $i ann intrat in bucdtdrie printr-o u9d
turnant6, iar de acolo am dat intr-o alee. Am mers pe
alee un sfert de cvartal pdnd in spatele parcarii,
unde-mi lasasem rnagina.
Nici o maqind de culoarea nrislpului n-a reugit sa
md ajungd pe cdnd nnd indreptarn spre 8el-Air.
,FEREASTRA DE SUS 41

',do modestd pentiu acest cartier - nu mai mult de


d paisprezece camere gi probabil un singur bazin de
;.fnot. Gardul scund, de cdrimidd gi beton. Printre
+ nosturile cdrdrnizilor se vedea, betonul scurs peste
to
care se ddduse cu var. Deasupra gardului se intindea
,-' o balusiradd joasd de fier vopsit in negru. Numele

Capitolul cinci
fPAla un Cadillac.
Uga s-a deschis 9i un'filipinez cu privirea dur6,
lmbrdcat intr-o haind alb6, s-a strAmbat la min,e: l-arn
. dat o carte de vizitd.
',i' - Doamna Morny, am zis.
irr A inchis u$a. Ca de obicei in - asemenea
' lmprejurdri, am avut ceva de agteptat. Susurul apei pe
,. CAdillac era linigtitor. $oferul era un bondoc in
pantaloni bufanli 9i jambiere, cu o cdmagd pdtatd de
lflsime. Pdrea u"n jocheu dezvoltat peste mdsurd gi,
ln timp ee lucra la magind, scotea un sAsAit asemeni
tpomotului fdcr.rt de un grdjdar cdnd tesald un cal.
Un colibri cu gdtul ro9u a intrat intr-un boschet
u$or lor pe pajigti gi clinchetut timpede dacojiu de ldng6 ugi, a scuturat u$or florile lungi,
rn
al s gazonul, migcAndu-se delicat pe tubulare gi a zburat atAt de brubc gi de repede, cd pur
Pajig familiare. simplu a dispdrut ?n aer.
Am condus incet in susul dealului, cdutAnd "' ?l Uqa s-a deschis gi filipinezul mi-a impins cartea de
vlzitd: N-am luat-o.
Ce dorili?
-Avea o voce spartd; aidoma zgomotului fdcut de
. cineva cdnd umbld in vdrfui picioarelor pe coji de
oua.
- Vreau s-o vdd pe doamna Morny.
- Nu e acasA.
42 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 43

-$i-aCdnd fi-am dat cartea de vizitd, nu gtiai? Pentru zece ag putea cAnta cAt patru canari 9i
desfdcut degetele si a ldsat cartea de vizitd sd
o -
chitard de o!el.
cadd fluturdnd la pdmdnt, ardtAndu-mi o lucrdturd
Nu-mi place vorbd multd.
dentard ieftind. -$i-a aplecat capul intr-o parte 9i b zis:
- gtiu cAnd imi spune ddnsa. - Vorbegte pe gleau, omule.
Nu vreau s5-fi pierzi slujba, fiule. Tot ce vreau
-
s6 $tiu e dacd doamna Morny e acas6. Face asta mai
mult de-un dolar?
duce grija, nene. Stau bine.
- Nu-mi
Cu Morny... saq cu altcineva?
- in contul aceluiagi dolar?
M-a privit chiorag, ca omul care-gi vede cu greu - Doi.
numai de treburile lui. . -M-a privit atent.
- Unde-i geful?
Jigara i se legdna in gurd. Apa continua sd - Nu lucrezi pentru el, nu-i aga?
siroiaspd ugor pe magind. - Ba da.
Intreabd in casd, nene. - Egti un mincinos.
- Am intrebat. Mi-a inchis usa-n nas. Fdrd-ndoiald.
- Dd-mi cei doi dolari, a cldmpdnit el.
- Mi se-nmoaie inima. nene. -l-am dat doi dolari,
- Ce gtii de doamna Morny?
- Acelaqi raspuns, nene. Eu doar lucrez aici. - E in curtea interioard cu u.n
prieten. Un prieten
- ceva?
Vinzi slmpatic. Are un prieten care nu face nimic 9i un sof
l-am intins cartea de vizitd, ca s:-o poatd citi. De care munce$te. S-a aranjat tipa. Pricepi?
data asta era cartea de vizitd a unui om de afaceri. A $i's-a uitat chiorAg.
pus buretele pe scara maginii qi furtunul pe ciment. A - O sd nimereqti intr-o buni zi intr-un gan! de
ocolit apa ca sd-gi gteargd mAinile cu un prosop care lrigatie.
nu, nene, sunt infelept. $tiu cum sd-i duc.
atarna ldngd ugile garajului, si-a scos un chib;it din - Eu,
Toatd viata m-am distrat cu de-alde 59tia'
pantaloni, l-a aprins, apoi gi-a dat capul pe spate ca
sa-qi aprindd chistocul stins din gurd. A frecat cele doud bancnote intre palme, a suflat
peste ele, le-a impdturit de-a lungul 9i de-a latul 9i
Ochigorii lui vicleni se migcau ?ncoace Ei-ncolo. le-a bdgat in buzunarul de ceas ai pantalonilor.
S-a dus ln spatele rnasinii, fdcdndu-rni un sernn cu pentru inca
capul. M-am dus ldngd el. - Asta a fost doar supa. $i acum
cinci...
- Cum o mai duce rnicul cont de cheltuieli? a Un cocker spaniol destul de mare 9i blond s-a
lntrebat cu o voce delicatd g! grijulie. apropiat in goani de Cadillac. A derapat pulin pe
Gras de atdta inactivitate" betonul ud, apoi a decolat cu indemanare. M-a izbit
Pentru cinci dolari a9 putea incepe si gdndesc. in stornac gi coapse cu toate cele p4tru labele. Mi-a
N-ag vrea sd faci eforturi prea mari. lins fata. S-a ldsat din nou in jos, a alergat in jurul

a
44 I.-EREASTRA DE SUS 45
RAYMOND CHANDLER
picioarelor mele g.i s-a agezat intre ele. Dupd mele, s-a furigat prin fata maginii 9i s-a .topit in
aceea depdrtare.
gi-a scos tiinba cot gi a incepui il-gaf;;.
.de-un . Marlowe, a zis bdrbatul. Marlowe, eh? Ge-i
{m. pagit peste et 9i m-am sprijinii J"-;";;i;;; -
asta? Detectiv? Ce vrei?
maginii.
Vreau s-o vid pe doamna MornY.
- Aici,
S-"9
Heathcliff. Aici, Heathcliff.
auzit pa$i pe alee.
-M-a privit de sus pAnS ios.Ochii negri,
_- Asta-i Heathcliff, a zis goferul, scdnteietori, mdsurdndu-mi alene, urmdriti de
acru"
franjurile rndtisoase ale genelor lungi.
- Heathctiff? fi s-a .spus cd nu-i acasS?
Pe naiba, aga-l cheamd pe cdine.
- La rdscruce de v6nturi? '
- Nu
Ela da, dar n-arn crezut. Sunte{i domnul
- -
Morny?.
- Nu.
D6nsul e domnul Vannier, a zis goferul ls"t
-
spatele meu, cu vocea tdrdgdnatS, exaEerat de
politicoasd, a insolenfei premeditate. Domnul Vannier
e un- prieten al fanniliei. Vine aici foarte des.
-- Aici, Heathcliff, a strigat din nou, mai tare,
vocea bdrbdteascd.
Vannier a privit pe lAngd umirul meu, ctt ochi
furiogi. $oferul a ocolit rnaEina gi a scuipat mucul de
Pe sub o boltd zbbrelitd, acoperitd cu trandafiri figari din gurd, cu un ugor dispre|.
cdfdrdtori, a apdrut.un "bdrbat. l-am spus polilistului cd stdpdnul nu-i aicf,
-
domnule Vannier.
- in{eieg.spus cd dbamna Morny gi dumneavoastri
- l-arn
sunteti aici. Am gregit?
- Puteai sd-fi vezi de treaba ta, a zis Vannier.
Me intreb gi eu de ce naiba nu m-am gdndit la
-
asta.
$terge-o de-aici inainte sd-{i trAng gdtul 5la
mic- Ei murdar.
$oferul l-a privit in linigte, apoi s-a intors, a intrat
in garajul intunecos gi a inceput sd fluiere. Vannier
gi-a mutat ochii arzdtori, furiogi, spre mine 9i a zis
rdstit:
Ji s-a spus cd doamna Morny nu-i acasd' dar
- crezut.
n-ai Aga-i? Cu alte cuvinte, informa{ia
cipdtatd nu te-a mulfumit.
46 RAYMOND CHANDLER
FEREASTRA DE SUS 47
- fiDacd am mai sta de vorbd; am zis eu, poate
c.aq multumit. Purta pantaloni de doc alb, 9i sandale albastru cu
alb, decupate la vArf. Unghiile erau l6cuite purpuriu.
Avea o bluzd de mdtase alba Ei un colier de pietre
varzi, care nu erau smaralde glefuite' Pirul ii era tot
atAt de artificial ca foaierul unui bar de noapte'
Pe scaun, ldngd ea, se gdsea o pilirie de grddini
-_ Fii aient la mana dreapta, nene. S_ar putea sd de pai alb, cu borurile de mdrimea unei rofi de
aibd un cufit. rczervd gi cu o cureluqd albd de satin pentru bdrbie.
Pielea mdslinie a lui Vannier a cdpdtat culoarea Pe borul pildriei zdceau nigte ochelari desoare verzi,
algelor marine uscate. S-a ?ntors pe calcdie gi a cu lentile mari cdt nigte gogo9i.
strigat la mine cu voce sugrunnatd: Vannier a pdgit pdnd lAng6 ea 9i a zis rdstit:
Urmeazd-md. Trebuie sd-i dai pagaportul nenorocitului dluia
- de -gofer cu ochii rogii, 9i cdt mai repede. Altfel s-ar
putea sd-i frdng gdtul in orice clipd. Nu ma pot
' Blondadeaelrdsfara
apropia sa fiu insultat.
ugor 9i a fluturat o batistd, fdrd s-o
foloseascd, apoi a zis:
jos potoleqte-te.. Cine-i arnicul?
- Stai mi-a9icdutat
Vannier cartea de vizitd. Cdnd gi-a dat
8€ama ci o linea in mdni, i=El srUncdt-o in poald'
Femeia a ridicat-o alene, Si-a'plimbat privirea peste
oa, peste mine, a oftat, apoi gi-a ciocdnit ugor dintii
cu unghiile degetelor.
Nu-i de gltrmit cu el, nu-i aga? fi-e cam greu
sd-l- rnanevrezi, presuPUn.
Vannier nn-a privit cu rdutate.
Bine. Spune ce-ai de spus 9i termind'
- Vorbesc cu ea? am intrebat. Sau vorbesc cu
-
dumneata?
Blonda a rds. O undd argintie de rds, care mai
pistra naturalefea unei copildrii inocente. O limbd
micd s-a jucat hofegte pe buzele ei.
Vannier s-a agqzat ios 9i gi-a aprins o ligard cu
capdtul aurit. Eu am rarnas in picioare, uitAndu-md la
ei.
Caut o prietend de-a dumnedvoastrd,
- Dupd c6te gtiu, innpd(ea apartamentul cu
doamna
Morny.
48 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 49
dumneavoastrd cu vreun an in urmi. Se numeste Niciodatd nu dezv6lui sursele mele de
Linda Conquest. -
Informafii, .doamnd Morny.
Ochii lui migcat repede in jos, in sus, Drdgulule, dupd aerele pe care fi le dai, ai fi un
in jos. $i- ut $i-a privit peste bazin. bun - regizor de balet. Eu sd-ti spun totul, iar
Cdinele cu cliff qedea jos, uitdndu_se ta dumneata si nu-mi spui nimic.
noi cu un
Vannier gi-a pocnit degetele. - Pozitia mea este total diferitd. Eu sunt. urr
lucrdtor angajat care ascultd de anumite instrucfiuni.
- Aici, Heathclift! Aici, Heathc!iffl Vino aici,
domnule.
Doamna n-are nici un motiv sd se ascundd, nu-i aqa?
-Cine o cautd?
- Taci o datd, a zis blonda. CAinele nu te
suporti. Lasd-fi vanitatea sd se odihneasci, pentru =- Rudele.
Las--o baltd, ea n-are nici o rudi.
nurnele lui Dumnezeu. - Cred cd o cunoagteti destul de bine, dacd gtifi
- Nu vorbi cu mine in felul acesta, s_a rdstit -
aEta.
Vannier.
- Poate am cunoscut-o odatd. Asta nu-i o
a chicotit gi i-a mdngdiat fafa cu ochii.
Blonda
dovadi cd o cunosc acum.
- Caut o fatd cu numele Linda Conquest, Perfect. Rdspunsul e cd gtiti, dar nu vrefi sd
doamnd Morny. -
rpuneti.
Blonda m-a privit. Fldspunsul, a zis brusc Vannier, este cd nu egti
- cdMi-ai mai spus. Tocmai la asta mi gdndeam, -
dorit aici gi, cu cAt pleci mai curdnd, cu atAt mai bine.
Cred n-am vdzut-o de gase luni. S-a mdritat. Nu-mi luam privirea de la doamna Morny. Mi-a
N-afi
- Asta am vizut-o de Sase luni? l6cut cu ochiul 9i i-a zis lui Vannier:
- Fac doar 9io zis, bdietag. De ce vrei si stii?
investiga{ie
- in legdturd cu ce? personald. - Nu fi atdt de ostil, dragule. Ai mult farmec, dar
cati slab. Tu nu egti fdcut pentru munci grele. $i, spre
- Cu o chestiune intimd. mlne: E adevdrat, bdiefaq?
- - Nu md gdndisem la asta, doamni Morny.
Credefi cd domnul Morny m-ar putea ajuta... sau ar
vrea?
A scuturat din cap.
- De unde sd gtiu? Ai putea incerca. Dacd nu-i
egti simpatic, are pe lAngd el destui tipi care te pot da
Deci, nu gtiti unde este, doamnd Morny?
- N-am afard.
zis aga? a zis ridicAnd tonul.
- Nu. Spunea{i Eu cred c6 mi-ati putea sPUne 9i
cd vi se pare cd n-ati vdzut_o de
- luni. Nu-i chiar -
dumneavoastrd, dacd ati vrea.
gase acelagl lucru. 9i cum ai de gdnd sd md convingi?
-Ochii
.
_- Cine ti-a dpus ca am impdrf it Ltn apartament cu ii erau imbietori.
ea?
- Cu atdtia oameni in jur, cum ag putea?
FI:REASTRA DE SUS 5l
50 RAYMOND CHANDLER
- Cum a fost? m-a intrebat din *flrf gurii'
- Asta-i o
privindu-md
idee, a zis ea 9i a sorbit din pahar,
pe deasupra lui. - Rdu.
A
M-au dat gata.
cldtinat din cap 9i a continuat sd scoata
Vannier s-a ridicat foarte incet. Fafa-i era albd. lgomotul guierator Pe care il face un grdjdar cdnd
$i-a vArAt mdna sub cdmaEa Ei a zis incet, printre loal6 un cal.
- Ar trebui sd fii atent. Tipul e inarmat, am zis.
din[i:
I
- Pleacd de-aici, gogomanule. Cat mai poli 3au se preface ca este.
i
umbla. $oferul a rds scurt. i
L-am privit surprins.
- Sub costumul dla? Nimic.
I

nu-i cam periculos... sd se joace cu


- Oare
lcmeia asta?
Ag zice cd da, a continuat el' Unii tipi au pdreri
-
dllerite despre pericol. Pe mine m-ar'speria.
Am privit spre blondd. Ochii ii erau strdlucitori, iar
gura pdrea senzuald gi dornici, urmdrindu-ne. - Unde
Sherrnan
locuiegte?
Oaks. Ea se duce acolo. C6ndva
-
mergea cam des.
- Ai intdlnit vreodata, intAmpldtor, o fatd cu
numele Linda Conquest? inaltd,'brunetd, frunnoasd.
C6nta intr-o orchestrd.
Prea rnulte vrei pentru doi dolari, nene.
- AE putea urca la cinci.
- cldtinat
A din cap.
N-o cunosc, in nici un caz pe numele dsta. Aici
vin- tot felul de dame, cele mai multe ' destul de
clegante. h,lu le sunt prezentat, a zis el, zannbind'
Mi-arn s-cos portofelul qi i-am pus trei doiari in
ldbuta urnedd. Am adduEat 9i o carte de vizitd de
afaceri.
imi plac oamenii mici 9i bine fdcuti' Niciodatd
Arn cldtinat din cap $i mi-arn vdzut de drurn. nu -par a se teme de nirnic. Vino intr-o zi si'rnd vezi'
$oferul cu ochii rosii mai lucra la Cadlllac. l- S-ar puiea, nene. Multumesc. Linda Conquest,
Terminase de spSlat Ei acurn lustruia geamurite si hm? O sd fiu nurnai urechi.
nichelul cu o piele de cdprioard.

&,
52 RAYMOND CHANDLER
La revedere,
- Mi am zis. Numele?
se spune Shifty
- niciodatd
gtiut de ce. - adicd gmecherul. N-am
La revedere,
- La revedere. Shifty.
- Pistol sub braf... in hainele alea?
lrnposibil.

Totugi, pdrea ugor ingrijorat.


ci voia sd joace tare, i-am dat eu
- CredDacd
dreptate. auzi pomenindu-se de Linda Gapitolul gase
Conquest, o sd fiu bucuros sd discut afaceii ;;
dumneata.
S-a fdcut, nene.
-M-am Am conous in jurul cvartalului, c6utdnd un loc de
- intors pe drumul de acces,
spre poartd. El a Plrcare, ca sd pot fugi o clipd pdnd sus la birou,
rdmas acolo, scdrpinAndu-gi bdrbia. lnalnte de a merge in centrul oragului.
Un Packard condus de un gofer s-a desprins de
llngd borduri, din fafa unui debit de {igdri, cam la
yroo zece metri de la intrarea in blocul meu. M-am
Itrecurat in spaliul rdmas liber, am coborAt gi am
Incuiat magina. Doar atunci am observat cd magina in
ftla cdreia parcasem, era o magind nedecapotabild de
Ouloarea nisipului, ce mi se pdrea cunoscutd. Nu era
ncapdrat nevoie sd fie aceeagi. Erau mii la fel. Nu era
nlmeni induntru. $i nu era nici nimeni lAngd ea care
rl aibd pildrie de pai de culoarea ciocolatei cu
panglicd maro cu galben.
M-am apropiat gi m-am uitat la volan. Nici un
fuport pentru permisul de conducere. Mi-am notat
numdrul de inmatriculare de pe pldcutd pe dosul unui
plic, pentru orice eventualitate, gi am intrat in clddire.
Omul cu pdldria de pai nu era nici in hol, nici sus pe
coridor.
Am intrat in birou gi m-ah uitat pe dugumea dupd
corespondenld. N-am gdsit nimic. Am biut ceva tare
54 FI:REASTRA.DE SUS 55
RAYMOND CHANDLER
gi am plecat. Nu aveam tirnp de pierdut, dacd voiam Am aprins un chibrit gi l-am impins spre tigara lui.
sd ajung in orag inainte de ora trei. - Foc?
Masina nedecapotabild de culoarea nisipului mai Oh, mullumesc, a zis, foarte surprins.
- tras
era incd parcatd, gi tot goald. Am intrat intr-a mea, A in piept pAnd cAnd capetul ligdrii s-a
am pornit-o gi m-am inscris ?n circulatie. lnrogit.
Eram mai jos de Sunset, pe Vine, inainte de a ma Am stins chibritul 9i l-am aruncat in l6difa cu nisip
ajunge. Am finut-o inainte, zAmbind si intrebdndu-ma dln apropiere. Agteptam. M-a privit dintr-o parte de
unde se ascunsese. probabil in magina parchtd mai multe ori, inainte de a vorbi:
dincolo de a lui. La asta nu md gdndisern. - Nu v-am vdzut undeva inainte?
Am condus catre sud, spre ThirO. 9i apoi tot cdtre
- Pe Dresden Avenue, in Pasadena. Azi
centru pe Third. Magina de culoarea nisipului se !inea dimineatd.
tot timpul in spatele meu, cam la o distanli de S-a inrogit la fatd 9i a oftat.
jumdtate de cvartal. M-am dus spre Seventh gi Grand Cred cd ardt jalnic.
gi am_ pg.rc_a! ldngri Seventh gi Olive. M-am 'oprit sd - Jalnic de-a binelea, bdiete, am aprobat.
cumpdr tigdri degi n-aveam nevoie, iar apoi am luat_o - Poate din cauza Pildriei.
pe jo!, sp_re est, pe Seventh, fdrd sd privesc Tn urma - Pitlilria contribuie Si ea. Dar, cu sau tdrd
mea.. La Spring am intrat in hotelul l\rletropole, m-am -
pAl6rie, la fel ardti.
du9 !a tejgheaua in formd de potcoava unde se vdnd
Foarte greu cAgtigi un dolar in oraqul 6sta, a
tigdri, c.a ,ga aprind o figard, 9i apoi m-am agezat -
lls cu tristete. Nu-l pofi cAgtiga mergAnd pe jos, te
intr-unul din vechile scaune de pidle maro din'hol.
Un bdrbat blond intr-un costum maro, cu ochelari ruinezi pldtind taxiurile, dacd le foloseqti, iar dacd
fumurii 9i pdldria acum familiara, a intrat in hol si s-a mergi cu propria ta magind nu ajungi niciodati destul
strecurat discret prlntre palmierii din ghiveie gi de repede unde trebuie. E necesar sd urmareqti omul
arcadele de stuc, pdnd la tejgheaua und-e se vAnd de aproape.
figdri. A cumpdrat un pachet de figdri gi t-a deschis Dar nu-i nevoie sd ! te catdri in buzunare. Ai
chiar acolo, stand in picioare, rezbmat cu spatele de -
ceva cu mine,'sau doar exersezi?
tejghea, ca sd domine holul cu ochii lui de vultur. incercarn sd aflu dacd'esti destul de deqtept ca
$i-a luat restul gi 9-a dus de s-a agezat jos, cu gi -merite sd stau de vorbd cu dumneata.
spatele la o coloand" gi-a tras pdldria pbste ochelari Sunt foarte de$tept, arn zis. Ar fi picat sa nu
gi pdrea cd va adormi cu o figard neaprinsd intre -
stai de vorbi cu mine.
buze.
S-a uitat atent in spatele scaunulr-li 9i de jur
. lr4-ur ridicat gi m-am dus sd md agez pe scaunul
de l6ngd el. Nu s-a migcat. Vdzutd de aproape, fafa ?i imprejur, apoi a scos un portofel mic din piele de
parea t6ndrd, razA gi plinu{d. Earbia blonda 'era porc. ftili-a Tntins o carte de viziti noua. Pe ea era
barbieritd foarte neglijent. in spatele oche!ar;lor, scris: George Anson Fhillips lnvestigalii
genele se nriscau in sus gi ln jos rapid. O rn6nd pe Confiden{iaie, 212, Seneger tsuilding, 1924 North
Eenunchi s-a strAns gi a mototolit stofa. pe obraz. Wilcox Avenue, Hollywood. Un numar de telefon din
sub pleoapa dreapta, avea un neg. Glenview. in coltul de sus, stanga, era imprimat un
56 RAYMOND CHANDLER 57
FUREASTRA DE SUS
ochi deschis, cu o sprdnceand arcuitd a surprizd 9i cu Lucrez in cazul lui, a zis cu voce deprimatd 9i
gene foarte lungi. -
,doacurajatA. 9i bat Pasul Pe loc'
poti face una ca asta, am zis, ardtAnd cu
- Nuochiul :$ Ce fdcut?
degetul imprimat pe hdrtie. Asta_i semnul
distinctiv al detectivilor. O sd le strici afacerile.
;'- -- Pei,fi-a
lucrez pentru nevastd-sa.
pufinul pe care-l cAgtig eu nu_i Divo(?
- Pe dracu.
atecteazd.
' -S-a uitat atent peste tot, apoi cu o voce delicatd a
'Am izbit cartea de vizitd pe unghia ,dr:
degetului, am
strAns din dinti gi am strecurat-5 in bu-zunar.'
- Vrei una de-a mea... sau mi-ai gi intocmit
dosarul?

.. Un bdrbat foarte inalt cu o privire ciudatd. Fumam,


ajunsese at6t de nervos, incdt a ?mpugcat un opetator ,lrOt gdndindu-md.
de la o stafie de intrefinere auto, care-l confundase ,,i - Are vreo legdturd cu dumneata? m-a intrebat
' cu o cunogtinfd. Aveam impresia cd trecuserd tHrbatut blond, pufin nelinigtit.
ani
de-atunci.
-Zi-i inainte. 0U nisiP.
Mi-am amintit de numele dumitale cAnd DupA cAte gtiu, nu l-am vdzut niciodatd.
M-am
- l_am
-
Ultat la ceasul de la mdnd, apoi am zis: Mai bine
, ne-am vedea gi arn discuta chestia asta cum trebuie,
dar acum nu Pot. Am o intAlnire.
9i eu ag vrea, a zis el. Foarte mult.
- Sd ne vedem, deci. La mine la birou, sau acasd,
uu in biroul dumitale, sau in ce loc?
$i-a scdrpinat bdrbia prost rasd cu unghia de la
. Am agteptat pdnd gi.a scos ochelarii gi i-a 9ters.
l-a pus din nou Ei s-a mai uitat in jur. Du'pd aceea a
degetul mare, roasd bine.
La mine acasd, a zis in cele din urmd. Nu e in
zis: -
Gdrtea de telefon. Dd-mi cartea aceea de vizitd o
inchipuit cd am putea, probabil, sd ne clipa.
d ne unirn foriele, cLlm se zice. L_am Cdnd i-am dat-o, a intors-o in palmd 9i a scris
in biroul dumitale si mi-am irnaginat cd Incet cu un rnic creion rezervor, nnigcAndu-gi limba
el. . de-a lungul buzelor. intinerea cu fiecare clip6' Nu
- $tii cine era? -
,t
pdrea sd aibd peste doudzeci de ani, dar trebuia sd

&
58 RAYMOND CHANDLER FI;RITASTRA DE SUS
59

aibe, deoarece cazul Gregson fusese cu gase ani in La capdtur horurui'-"$


urmd.
$i-a pus la loc creionul 9i mi-a inapoiat cartea de
;|t#.ilT?|;#ff:i#:
ildriei f iPdtoare maro cu
vizitd. Scrisese pe ea adresa: 204 Florence le tihnit ca o reclarnd de
Apartments, 128 Court Street. lui SaturdaY Evening Post'
L-am privit curios. !e acelaqi caz. Aqa cd nu
Court Street pe Bunker Hill?
- dat
A din cap afirmativ gi toatd pielea blondd i s-a yoiam sd-l trag pe sfoard' Asta era situatia' Aveam
el ca la
inrogit. cheia de la apirtarnentul lui 9i puteam intra la
duc prea bine, a zis r6pede. N-am prea mln" Futeam sa-i port' papucii de casA' sd-i
- N-o
c6gtigat lovele in ultima vreme. Are vreo importanld? liOi" """16. 9i sd-i num6r bancnotele de o mie de
De ce-ar avea? dofari. Doar ne ocupam de acelaqi caz'
"ouorul
-M-am ridicat gi am intins mdna. Mi-a strAns-o gi
apoi i-a dat drumul. Mi-am vdrdt-o in buzunarul de la
gold gi mi-am frecat palma de batista pe care o
aveam acolo. Privindu-i fafa mai atent, am vdzut cd
avea broboane de transpiratie pe buza de sus. gi nu
era prea cald.
Am dat sd plec, dar m-am intors gi m-am apropiat
de fala lui, zicAndu-i:
md poate trage pe sfoard, dar pentru
- Oricine
linigtea mea, e vorba de o blondd inalti cu ochii
nepdsdtori, aga-i?
Nu le-ag zice nepdsdtori, a rdspuns el.
-PistrAnd un aer de indiferentd, am zis:
- $i E cuintre
gargara.
acum noi doi, cheStia asta cu divorful e
totul altceva, nu-i aga?
Da, a zis el domol. $i e ceva care-mi displace
cu -cdt md gAndesc mai mult. Jine.
A scos ceva din buzunar gi i-a dat drumul in mAna
mea. Era o cheie de apartament.
N-are rost sd agtepfi in hol dacd nu sunt acasa.
Am- doud. La ce or1 crezi c-o sd vii?
la patru gi jumdtate, cred. Egti sigur cd vrei
- Pe
sd-mi dal cheia?
- Pei, ne ocupdm de acelagi caz, a zis el
privindu-md cu inocenJd, sau pe cAt de inocent putea
privi prin ochelarii cu sticla fumurie.
FIiREASTRA DE SUS 6l
llftul in FPate: La etaiul op! am iegit 9i am porn-it pe
ouloar. in urma mea, bdtrdnul s-a aplecat afari din
llft gi gi-a suflat nasul cu degetele, intr-o cutie de
gerton Plind cu gunoi.
Biroul lui Elisha Morningstar era in spate, vizavi
de iegirea de incendiu. Avea doud ugi. Pe prima scria
Ellsha Morn';ngstar. Numismat Pe cealaltd, lntrare.
Llterele eral imprimate cu vopsea neagrd'pe sticld

Capitolul gapte

Betfont Building era un edificiu cu opt etaje,


lipsit de orice eiprelivitate. Stdtea inghesuit'i,itr" Ln
mare magazin verde-crom, unde se vindeau costume
ieftine, gi un garaj cu trei etaje plus subsol, de unde etzbdteau zgomote ugoare. lmediat am auzit vocea lui
se auzea un zgomot asemdndtor cu cel din cusca Morningstar:
leilor la ora mesei. Holigorul inQust gi intunecat era
murdar ca un cotet de gdini. pe tabloul locatarilor se
gaseau multe spafii goale. Un singur nurhe md
interesa. 9i pe acesta il stiam. pe ziOul care imlta
marmura, in fafa listei, se legdna un anunf pe care
scria: De inchiriat spaliu potrivit pentru d'ebit de
ligdri. Adresali-vd la camera 316.

acolo incd din vremea Rdzboiului Civil din care


scdpase intr-o stare jalnicd.
Am intrat in lift gi arn Zis ,,opt,,. BdtrAnul s_a
chinuit sd inchidd ugile, apoi am pornit. Ne-am tArdt
in sus, cldtinAndu-ne. Bdtrdnul gdfdia de parcd ducea
62 RAYMOND CHANDLER
batistd de mdtase galbend, ruptd gi pdtatd cu
,fENENSTRA DE SUS 63
cerneald.
- in anumite privinfe, cea mai interesanti 9i mai
dintre primele monede americane. Dupi
nu se poate sd nu gtifi.
- Habar n-am.
- Chiar aga? Chiar aga? Vrefi sd vd vorbesc
ea?
asta sunt aici, domnule Morningstar.
- Pentru
E o monedd de aur, aproximativ echivalentd cu
- de 20 de dolari gi cam de mdrimea unei iumitdti
dolar. Aproape exact. A fost fdcutd pentru statul
- York in anul 1787. Nu a fost bdtutd. Nu existau
pAnd in anul 1793, cdnd a fost deschisd
a, ?n Philadelphia. Dublonul Brasher a fost
fabricat folosindu-se procedeul modeldrii
u Un n Strdns, pdrea un
presare, iar creatorul ei a fost un giuvaergiu
a din ;ular pe nume Ephraim Brasher sau Brashear-
a zis uit sa meargd unde numele rnai existd se scrie Brashear, dar
la pe moned6. Nu gtiu de ce.
nul M
Am dat din cdp, afirmativ. Mi-am pus o tigard in gurd gi am aprins-o. Speram
-- Luali loc, va rog, gi mi_a ardtat scaunul de Oa fumul sd alunge rnirosul de mucegai'
lAngd birou, cu o mana slaba. presupun cA avefi : - in ce constdjurndtSliprocedeul modeldrii prin presare?
vreun act de identitate. i'r - Cele doud ale modelului erau gravate
I l-am ardtat. in timp ce-l citea, i_am adulmecat , ln o1ef , in intaglio. desigur. Aceste jumdtd[i erau apoi
mirosul mucegdit, uscat. "q:'montate in plumb. Lingourile de aur erau presate
I lntre ele, intr-o presd de monedS. Marginile erau apoi
,i.lranjate gi rotunjite. Moneda nu era zimlatd. Nu
*OxiStau .magini de zirntat in 178-.
f - Un procedeu care cere timp, am zis.
A dat din capul alb gi fuguiat.
- Vorbi{i-mi
Ah, da.
despre dublonul Brasher.
Dr_lblonu!
- tsnasher. O nrorredd
interesantd.
a rdcut un fel de desenului, vizlbile doar cu air.ltorul lupei. Asta ducea
cu ":^o':^o:' lTo:il
ca un avocat de pe vremuri cand la ugoare varialii ?n , care se doar
se cute vreo problemd sofisticatd. priritr-o mdrire consi ld. De fa este
cd nu existd doud m identice, ndim
65
64 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS
la posibilitatile oferite de metodere rnoderne de ,S-a uitat in colful tavanului cu o privire-absentd'
verificare cu d,utorul microscopului. E clae.? {ilu, in schimb, l-ai-n.privit pe el cu destuld atenlie'
Da. arn zts. pAnd la un punct. Cdte din acestr tFfiea un om cdruia i se poate incredinta un secret"'
-
monede mai existd si ce valoare au? ntru el.
$i-a desfdcut cupola degetelor; a pus mainilei cdtre mine, a zis:
inapoi pe birou Ei a eiocdnit ugor in tdbria birourri. g.
ptim cdte mai existi. Nimeni nu gtie. Caieva
- oNumie,
sute, poate mai multe. Dar dintre
i
u.
foarte pufine exemplare mai sunt in circutalie.,"a*ri"^,
:

Valoarea variazd de la doud mii in sus. Ag zice irte trlartowe. Tot ce v-am
prezent, din cauza devalorizdrii dotarului,cd-un in rtr-o bibliotecd Publicd' In
,

exemplar retras din circulafie, mAnuit cu grila-d; sebi. Ati Preferat sd veniti
negustor onorabil, ar putea ugor aduce i"c",ii
;; )ul meu, ca s6 vd informez'
dolari, sau chiar mai mult. Desigur, J* rlari.
truOri sa ai6l cd nu-i Pldtesc?
un istoric al lui. "r, inchis ochii' A zAmbit ugor.
Ah, am
- dat incet drumul fumului
zis.
Am din pldmdni 9i l_am ei cinci dolari din buzunar,
indepdrtat cu latul palmei, de individul Oatldn rlec Peste birou 9i i-am Pus
dincolo de birou" Nu pdrea sd fie fumdtor. ;;
. Am mAngAiat bancnota cu
- - 9i fdrd un istoric, gi daci nu e mAnuit cu grijd... ' vArful degetelor, ca 9i cum ar fi fost o pisicuta'
cAt? Cinci dolari, domnule Morningstar'
A ridicat din umeri. $i-a deschis ochii Ei a privit. bancnota' Adublon-ul
z6mbit'
in
- acest caz s-ar putea ca moneda sd fi fost }, - $i acum, am zis, sd vorbim despre
dobdnditd ilegar. Fura-td sau oblinuti prin ingerdciune" Brasher, pe care cineva a incercat si vi-l vAnd6'
Desigur,. s-ar putea se fie a$a. fifohedete';i; ;p;u A deschis ochii mai mult.
in lo.curi gi imprejurdriluneobignuite. in case Oe fie, _- Oh, a incercat cineva sA-mi vdndd un dublon
vechi, in sertarere secrete are birouriror din Brasher? De ce-ar fi fdcut-o?
Noua Anglie. Nu dgs, c-e-i drept. Dar ," ."rJi"
-intar.pfcin Avea n sd i se Pund
Aga, de pildd, am aflat cd o monedi foarte vaforols?
a. - multe in
prea vd ocuPati cu
,1".?:1t de pdr de cal a unei canapele, iga ceva gi c aveti biroul e
rn ump ce^d1n-ymntutura
era reparatd de un negustor de antichitdti. un loc unde $i mai ltia cd
uanapeaua stdtuse in aceeagi camerd, in aceeasi birout se afla la capdtul u cd sunteti un
casd, din Fall River, Massachusetts, tirnp d; om bdtrAn, care probabil n-o sd facd'nici o mutare
de ani. Nimeni nu gtia cum ajunsese moneda ^;;;;;;;
acolo. gregitd... pentru cd tine la viatd.
In general, ideea furtutui este posibira. l"Jeos;#';
aceasta parte a fdrii. Morningstar.
l lrli.tiASTRA Dt
RAYMOND CHANDLER 6'7
S-IJS

- - gtia tot ceea ce trebuia sd gtie ca se ?ncheie o pliiteasciL patr rnt'i pentru
afacere. Aga cum gtim si noi. gi nL - $i cdt o sa '''i
nimic gr", d" resl itt-lirea moni:riei?
aflat. "r.
gi-a vdrdt deqetul mic in ureche gi tl-am aplecar pestr' birol qi l-am priri i"autac-i.os'
l_a invdrtit, apoi de t1olari Durnteavoastra c'il a{i pldtit?
-- O nrieca
l1_rgo: cu pulirid ceara d;;b;;; inchisd. gi_a sters Crel .lunte! un tinar fcarte ;riet'
degetuJ pe haina, cu indiferen{d.
gi afi dedus toate astea Oin simplu fapt arn ,rpoi faia i;-e cctttorsi':nat' Earbia ll trernura'
r'cu
.I piei,i,,i i se zbat+a. A scos
al
telefonat doamnei Murdock gi am intrebai_ocdOacd te din
dublonul Brasher e de vanzare? unui coco$ convalescent,
no, OuPa o boaii- in'Je lung Yt:T:
i s-au
logic. Aga cum v^-arn sFys gi la telefon,
a incetat. Fala i s-a iinigt
patrunzatori qi vicJeni'
moneda nu e de vanzare. Asta, dacd suntefi 9tia1i'ce ---- OptNegri,
desr;his. '

tJt" ie doiari, a spus' Opt strte de dolari


cu cele petrecute. gi se pare ca sunteli. i ctlreni
f

S-a aplecat cam vreo doi centirnetri. N_a zambit, peniru un dublon Br;rsher scos din ci'ci;latie'
dar. a privit in jur, incantat c6t putea fi un A chicotit.
va raman
guler Hoover. barb"t .,
- 6;";- il aveli la durnneavoastra-i
de afaceri rapida'
doua sute. Destirl de corect' O cifra
presupunem, am zis. ca vi s_ar oferi aceasta u!.ne::az pe:itru
- S-d in
monedd irnprejurdri suspecte. Dacd
rezon,*btl 9i rrici liT"li:
ieftin 9i a{i avea bani, ali cumpara_o. Dar"ti obtine-; "n-ptliit un natardu!
-- Nu e in biroul meu' Md luali dreptargtnt
b1i ur"" ,a
gtifi de unde provine. Dacd afi obline_o destul de A scos din rresta LIr'l ceas vechi de s-a 9l
ieftin, ati curnpara-o chiar daca aii zgAit la el.
fi sigur Sd zicem la ora 11 nndrine diminea{d' Veni{iaici'
cu
fu rata. "a-" banii. E posibil ca moneda sd fie sau sa nu
fie
Oh, serios?
-Pdrea amuzat, dar mi-a placut cum v-a!i purtat si o sA aranjez
dar nu prea rnult. lucrurile.
- Sigur cd ali cumpara_o... dacd suntefi un incAntat, am zis 9i m-affl ridicat. Trebuie
sd fac
negustor onorabil. $i presupun ca sunteti. rost- de bani, oricum.
Sa fie in bancnote uzate, a zis el aProaPe
CumpdrAnd ieftin moneda, t-a!i feri"iat pu prl;;;i;;:
cdt gi pe intermediar, tJe pagubi. Arn6ndoi ar fi - daca
bucurogi sd vd restituie cneituletile. Se obignuiegte. visdtor. Pot fi de 20. N-o sd fie nici o suparare
intimPldtor
- e vreuna de 50'
- Atunci dubtonul Brasher at tui MurOoiX a-fosi
urat, a zis el, brusc. A; zAmbit qi m-am indreptat spre ugd' ..La
Mi-am spriiinit
f
iumitatea druniului tr]-am intors'
- Nu rnd cita{i.
EIr cdt pe-aci
'"rn*Jora mdiniie pe birou 9i m-am aplecat spre
- cd nasul, dar s_a bdtrin.
stdpAnit. A srnuls, i 1ir de pdr Ointr_o Cum ardta fata!
nara, cu o smuciturd rapirJd gi o tresdrire. L_a riOicai -A Pdrut nedumerit'
in sus gi l-a privit. t_,fitdndu-se la mine pe langa
zrs:
el, a -- Fata care v-anedumerit'
vandut moneda'
A Pdrut 9i mai
68
RA yMOND ._'I-IANDLEfT I:EREASTRA DE SUS
69
*
Foarte bine, am zis. Nu era
fata. Frobabil a
"jrlil;",:,::,'^1 S:.1,y*,ina1r,.at, du?, arata bdrbaiut?
fusuiat buzete fi:u ior*,u"ill'ffi_";fiil;;;
"rrg",,;Era un bdrbat int
inalt- de vreun metru qi ga
ii
kg. Zicea cd-l cheamd 'Sr
tl

rnat avea gi o cicatrice


jurul gdtului. pe parteacars
. -- Nu e rau, am zis. D
stam?
Am omis sd_i scot pantofii.
- Mare
-_ neorijen{d oin 'paiiea dumneavoastra.
N-a rnai zis" nirnic, fVe_Im ''nLOut
doar unul la
curiosi, lrrnai"tu ostiti, ca
l;l?jrl,,;Jimdtate niste
Apoi, deodata,. a inceput iar sa rddd.
Bancnota de
: tr;ft, it# "T';il :
"'o
il?i';, 3,1 i." ii, i ;? i #xi: ;
^
T bdrbat a zis:
Da?
,"r;#?;??i r"' avefi nevoie de ea. Am inceput
sd
- Fiorence APartments?
- Da.
Brusc r-" oprll,g]l Apoi a dat din umeri. - A; vrea sA vorbesc cr-^l domnul Anson de la
- La ora la..arniiza
11 lnain_te oe -
Marlowe. sa-nu ri"o"ri E, f-dre i"i""n!rii;
i;#."''" "a
nu stiu sd md
-u ca ceea ce
mdnuif i

Aparatul nu era aproape rJe teiefon, dar se allzea


destul de tare.
Am auzit apo! sunet stlrtj de paEi apropiinrJu-se'
zgonrotul fdcui de receptor cand e ridicat 9i vocea a
zts:
70 RAYMOND CHANDLER

- Nu e acasd. Vreun mesaj?


- O sd revin mai tarziu. a zis domnul
Morningstar.
Am inchis repede telefonul si am lunecat rapid
spre u$a de la intrare. Am deschis-o incet, aga cum
cade zdpada, gi am inchis-o tot atat de incet, incat
zgornotul zavorul,,ri sd nu se auda nici macar la un
pas.
Respiram greu cAnd am trecut prin hol. Am apdsat
pe butonul liftului, apoi arn icos cartea de vizitd pe
care domnul George Anson Phillips mi-o ddduse in
holul hotelt.rlui Metropole. Nu m-am uitat la ea. Nici
nu era nevoie sd ma uit ca sa-mi amintesc ca era
Capitolul opt
vorba de apartamentul 204, Florence Apartments, -128
Court Street. Am rarnas aga, lovind-o cu unghia, in
timp ce vechitura de lift urca greoi, incordAndu-se ca
un ora$ condamnat,
un camion plin cu pietrig la o curba strAnsa. -un-orag vechi,
Bunker Hill e un
Era ora patru fara.zece minute. un oraq murdar, oi"9 al -pungaqilor' -CAndva'
demult, fusese un ot"g dil elita' Se mai vdd gi azt

lacului ieftin, dat Peste ger


inalte, ProPrietirese urAte

fructe, case cu aPartan


Privdlii de unde Poti cut
proaste. Hoteluri mizera
semneazd doar oament cu
e pe iumdtate paznrc'
;i;;J;;;ceptionerut de noapte
pe jumdtate codoq'
I

il

72 RAYMOND CHANDLER IJ
FEREASTRA DE SUS

George Anson Phil!ips, m-am uitat pe fereastra


holului.
ilil
Vizavi, la nivelul trotuarului, se gaisea cladirea unur
serviciu italian de pompe funebre -. curatS, linigtitd 9i
tdcutd, din cdrdmidd viruitd. Sala M':rtuara Fietro
Falerrno. Litere.le verzi, sub{iri, ale firmei de neon se
odihneau pe fa{ardi cu Lln aer sobru. t-.ln barbat inalt'
cu haine de culoare ine hlsa, a ieqit pe Lisa din fa{d 9i
s-a rezemat de peretele alb' Parea foarte frumos'
Avea pielea maslinie 9i un cap frumos, cu par gri-fer,

Fatad;l era de cardrnjda tJe culoare inchisa. Trei


etaje. -Ferestrele inlerioare, mascate de oblcane
ll ruginite gi perdele murdare, erau la nivelul
trotuarului. Pe geamul de la intrane, clin literele
rarnase abia se mai putea clescifra nurnele clddirii.
ri

in meciul transmis in spatele meu, jucdtorul la


apartamentul 106. l_a capdtul coridorului o uga, prin bdtaie a ratat sau a pierdut serviciul' Mi-am intors
care se putea vedea patru cutii de gunoi, inalte si privirea de la italianul cel inalt, am vArdt cheia in uqa
paradite, deasupra carora dansau muste in lumina apartamentului 204 9i am intrat.
soarelui. O camerd pdtratd cu un covor maro, foarte putind
Am urcat scarile. Radioul pe care_l auzisem prin
telefon nnai behdia rneciur de basebail. Am inaintat

cu tapilerie grosoland avdnd forma unei canapele' Pe


asurzitor. Am ciocdnit a treia oard gi, in timp ce o masd din fata ferestrei, o lampd cu abajur gofrat'
cautarn in buzunar cheia pe care mi_o ddduse De fiecare parte a patului c6te o uSa'
1A
R.AYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 75

Uga din st6nga dddea intr-o chicineti cu o incovrigate. La cap, in partea dreaptd, avea o rana
chiuvetd gi o maEind de gdtit cu trei ochiuri. Un plind O* s6nge lnchegat in pirul blond. Gura
nacitor electric, care a {dcdnit gi a inceput sd icneasca deschisi era pli.nd de sange roqu Tnchis, lucitor'
chinuit tocmai cdnd an.l deschis uga. pe chiuvetd, Uga cra blocatd de picir:rr. Anr impins tare 9i m-an"N

resturile rnicului dejun. Zal pe fundul unei cegti, o strecural in6urltru. hr!-ant aple cat ca sd-i pipii
coajd de priine arsd, firimituri pe un fund de lemn. pe carotida. Nici o puisalie, i"lici o zvAcnitura" Absolut
rnarginea r.rnei farfurii, s d6rd galbeni de unt topit. ni*r una. Pielea era rsce ca ghea{a. Ba nu era rece Ga

'Alaturi, un cutit m6njit qi o ulcicd de cafea, ce ghea{a. Paruse doar' M-arn -an-l

rnirosea ca sacii dintr-un hambar incins. sp;"ijinit r le de uga 9i am sts'ins ii in


br.reunar, ni{it mire;sul de cordi de
Am inconjurat patui gi arn deschis cealaltd ugd.
Asta d5dea intr-un mic hol, cu o nigd pentru haine si basebali ccntinua, ciar prin cele don-rA u9i inchise
o masd de toaletd ziditd in perete. pe masa de toaletd parea cieParte.
Ar"n stat Si m-am uitat la el" Cr: cAutilm ou,
h4ar$owe in treaba asta? Fentru ce rna ilaseanr
acolo? hjici macar nct-l curlogteam. Trebuia sa ptec.
sd plec cAt n:ai rePede.
Nl-am smuis de l6ngd {.lsa, am ldsat*o deschisd -si
Intr-o scrumierd de sticld, sase chistoace. rn-arn i"F.intors prin hol ?n salon' Din oglindd mii
in sertarele rnesei de toaleta, $osete, lenjerie Ei privea chiorS; r: ta{d incorr:jat5' Mi-am intors privirile
batiste. Pe un umeras, un costum gri inchis, nu prea de la ogiindd gi am scos cheia de la apartarflent pe
nou, dar ?ncd bun, iar sub el, pe dugumea, o pereche care rni-r: dtlduse George Anson Phillips' Arn frecat-o
de pantofi negri, cam prafui{i. intre palr-nele un'lede, apoi am pus-o jos ldngd lampa.
Am inrpins uga de la baie. S-a deschis cam vreo Am murddrit arnbele clanfe ale ugii. Jucdtori de la
DoCgers erau in avans cr: gapte la trei, in prima
junrdtate a celui de-al optulea serviciu. O femeie care
bduse nrai nnult decdt trebuie canta,,Frankie 9i
Johnny" intr-o versiulne de puqcirie, cu o voce pe
care nici whisky-ul nL,t reuqea sd o infrurnuse{eze' O
voce grava de brdrbat a bombinit la ea sa tacd, dar ea
continua" S-a auzit Lin pas rapid pe dugumea, o
plesniturd si l"in strigit. Femeia a ?ncetat sd mai
cante. N'leciui de basebail continua'
Arn p:-ts ligara in gura gi am ap . Am coborat
scarile si m-am oprit ?n serniin cul din hol'
pririind la antrn$ul pLr cars scrla: nistraforul la
apartamentul iA6.
76 RAYMOND CHANDLER

Gapitolu! noud

Lln 'scaun s:a mig.qat" gi s-a auzit t6rgriit de


picioare. Uga s-a deschis.
Dumneata egti administratorul?
-* Da.
AceeaEi voce pe' care o auzisem la telefon'
Vorbind cu Elisha Morningstar.
finea in mdni un pahar gol, murdar. Un bdrbat
Tnalt gi slab, cu pdrul rogcat, scurt, crescut pAnd'pe
frunte. Un cap lung, ingust, 9i un 'aer de viclenie
ieftind. Ochii verzui priveau fix de sub sprAncenel0
portocalii. Ur.echile ii erdu rnari. Un vAnt puternic
le-ar fi putut.pleogti. Av.ea un nas lung cdruia ii
pldcea sd se'vare in toate. Fatalrida un ins care gtie
sd pdstreze-un secret, un ins care gtie sd-gi pistreze
sdngele rece.
Era tdrd haind; avea o vestd descheiatd, lant de
ceas, iar mdnecile ii erau susf inute cu elastice
albastre, prinse in coPci de mOtal.
Domnul Anson? am intrebat.
- Doui sute patru.
Nu-i.acasd;
Ce vrei sd fac? Sd-l scot din buzunar?
RAYV{OI\ID CH,\NDLT]R FEREASTRA DE SUS
- Bine zis, dar r:it te - Faci pe deEteptul. Afle ca suntem o casa
- $terge-o, a zis el. respectabild. Aici nu se petrece nimic ilegal.
A d:*t sd ;r'rchidl uqa" ca s:l $i linigtitA, am zis. Sus po!i auzi vulturul tipdnd'
rdsi easca -Zdmbetul ii era larg carn de vreo doi centimetri'
,l-:pald *utina, Va[e:: I Roi:ste! Eu nL,! ma amuz ugor.
-Dupa ce.sr-a ex trimat ljmpeJs inttlrriia, - intocmai am zis.
ncu si:-nchicjd use
,l clat .iin
- Nu priceP.ca regina Victoria,
- Y-oul prcptii in ,-'a" El :i-a prrptit cle ceaialta pe.rne; - Nu nrd agtePt la nninuni-
fe{ele 'ri s-au aprcrpiat. -
- t)inci
Ofei'ta
Liolari, am z;s.
l-a dat gaia. A iieschir brusc ,,lsa. A trebuit
sd fac repecie un" pas ir:ainte, ci ia riu-l ,rbesc in
i;6rbie cu capul.
Intrd.
-
reugit. Am intins cartea de vizitd ro$covanului- ..
A citit-o gi gi-a scarpinat vArful nasului cu unul din
col!uri.
._ Vrel,n codog? a intrebat, cul ochii verzi lipiti de
fala rnea.
la loc, a zis, inchizdnd u9a.
-M-am -_ Bijuterii, am zis eu,^ddnd din rnlind.
agezat. Ne-am privit unul pe celdlalt cu A stit Si s-a gdndit. in tinnp ce reflecta, am
ochii senini gi inocen{i a doi negustori do masini incercat sd-mi dau seama dac6 era cumva tulburat'
vechi. N-ai fi zis.
- O bere?
Multumesc. -- Avem qi c6te unul din dqtia din an in Pagte, a
recL.lnoscut el. N-avern incotro. Deqi dsta nu pare sd
- deschis doud cutii. A umplut paharul
A fie. Aratd ca un om linigtit.
n:urdar pe
care-l finea in mdna gi s-a-ntins dupd urr akul, la iel Poate am primit infornnafii greqite'
de murdar. l-am zis cd beau din cutie. Mi_a intins_o. -I l-am descris pe George Anson Phillips, in
Zece centi.
-l-anr costumul !ui maro, cu ochelarii fumurii 9i pdldria de
dat zece cenfi.
A ldsat moneda sd cadd in buzunarul vestei g! a
continrrat sd rnd priveaoecd. A tras un scaun, s-a
agezat pe el, intinzAndu-qi genunchii ososi si ascuiiti.
Mdna iiberd ii atdrna inir.e genuncfri. ?i era aproape la fel de bdt6tor la ochi.
Nu md intereseaza cei cirici dr.riari ai ,iumitale.
- Foarte Searndnd cu el?
bine. De fapt, nici nu rna EarrcJeanr sa -Rogcovanul se ldsa Ereu' ln cele din urrnd a dat
-
ti-i dau. afirmativ din cap. Ochii verzi md urmireau atent,
RAYMOND CHANDI,ETT F'EREASTITA DE SUS 8l
mana uscetiva f inea cartea de vizitd la gurd, Mai spune-o mdcar o datd.
plimbdnd-o de-a lungul din!ilor, ca pe un bdt de-a -Mdna dreaptd i-a alunecat spre gold.
lungul gardului. Dacd-{i trece prin cap sd scoti pistolul, nu uita
-
cd domnului Palermo nu i-ar plAcea.
Mai ducii-se naibii, a mdrAit el cu vocee brusc
-
furioasa, iar fata i s-a congestionat"
- Dornnul Palernro o sa"-fie incAntat sa afle ce
sentimente ai Pentru el.
- Asculta-aici, a zis roqcovanui
foarte incet,
iisdndu-si mana in ios pe ldngd eorp, 9i s-a ag:lecat
-- Dornnului palerrno nu i_ar pldcea? spre mine de la miiioc, vArindu-qi fa[a intr-a mea'
Donrnului palermo?
- Proprietarul. Ascultd" Stdtearn aici, tratandu-rnii cu o bere, doua'
- E vizavi. E proprietarui sdlii Foate trei Ce dracu? l.lu deranjarfl pe nimeni. Era o
mortuare, al acestei cladiri si al nrultor altora. De r-i pldcuta. Farea cd va fi qi o seana pldcuta, 9i
fapt, e proprietarul cartierului, Oaca infelegi urr"u deodatd ai apdrut dumneata.
sa spun. "" $i-a agitat mana crr violentS'
Mi-a fdcut cu ochiul ca sd_l...ri dea de_nleles. . Hai sA merGem sus 9i sa percheziiionam I
. El taie gi spanzurd pe-aici De fapt, un lup -
apartamen at.
I
I

singuratic. I
$i-a rid m6inile cu Purnnii st d

in timp ce el taie si spanzurd sau se capatul a deschis larg


ocupA n cadavru sau naiba stie ce_o fi facdnd lntinzAne1u At erau de lungi' A
acum sd urcdm qi sa perchezifiondm din nas.
aparta -- E-n joc stujba mea.
- Nu
tdiat-o
md face sd md. supar pe dumneata, mi-a
scurt roscovanul.
Am deschis guta.
-$i-aT;tci! a racnit el.
Grozav irni pasd dacd te superi, am rdspuns. pus pdldria pe cap. A deschis un sertar 9i a
Hai- sus. scos o leEdturd de chei. A trecut pe lAngd rnine sa
Am zvdrlit cutia de bere goald spre cosul de gunoi deschidd uga si a rdmas in prag, fdcAndu-mi semn cu
gi am urrndrit-o cum a sdrit inapoi si s_a rost5golit bdrbia. Fata ii era incd furioasA.
pdnd la jumdtatea camerei. Am iegit in hol gi de acolo am urcat scdrile^ Meciul
Rogcovanul s-a ridicat brusc in picioare. de baseball se terrninase. Acurn era muzicd de dans.
$i-a
indepdrtat picioarele, si-a sters mdinile de praf gi si-a
mu$cat buza de jos.
- Ziceai ceva de cinci doiari. a continual
ridicdnd din umeri.
a fost acum o ord. M-am rdzgdndit. Hai sd
- Astasus
mergem gi sd-i perchezitiondm apartamentul.
82 RAYMOND CHANDLER
lERl:+9rR ^ jluu!_
e vizavi. A t gi mult A h5tut;ierul gt.t pallllele, a r,;trans pllrrlnii si a i*vit
luat in seam brusc Si uL.! indArjire in qr]1.
ta ascutitd, i resti, de Rcqcova'rul l-;. izbii in cri:ietui t:apui.;i Fa t a
gi in pulove la el cu
ochi aprigi. Unul era umflat, celdlalt fusese lovit cu [ipat r:i:t nc.; Ei a ;runci i. un paher cr" iraui ;ia in lala
cateva zile.in urmd. Mai avea o vdnataie pe Edt. in prietenuiui :':i. lN-i,:r';. glut( ri spui"re de i;e' Fic' cA &':'".jrn
rnand finea un pahar lnalt cu un lichid de cujoarea nr.l erii prit,tejtJio:i s-o facd, fie dil gne'i,ri;rif,.
chihlimbarului. Hcnch s-a inti;rs or;ii. BeL.itura ii picr;ra de' pe
fa{a.. l''lergee impietrcit. A traversat il'airler,:.i cu nlers
ciatinrri. gai-;l-gata s;i atr-'rizeze in nas, la fi';i:are iias.
Patu{ era l/r*at jos gi s"a prdbuglt p* el. A v&n:it r:
mdna sub l:erna.
pistoi! at,') strigjat.
-_ !-'lei, Del! lndividul zice sa-l dai rnai incet. Ai de - Atenirs,
O pot para gi pe-a,sta, a zis rcqcovaitul priiitre
gdnd sd-l caftesti? -
dinli, vdr&n':lu-$i n'lana dreal:ta, goaid ai:rum, sub
- S-a auzit sc6(6ind un scaun" Zgomotul radioului a
incetat brusc si un bdrbat brunef,'Aindesat, cu ochii vesta ciesctiisa.
duri a apdrut in spatele blondei. lmbrancit-o din Hench slatea jcis, in (,enuncili. S-a sprijinit pe r.inul
calea i infipt in fafa noastrd. Era ciin ei gi s-il intors. in r'-lana dreapta iinear un plstol
nebdrb i, pantofi Ei un maieu. mic, negnu. Se l'loll:a l;i el. Nu-l {inea de nrAner, il
$i-a in cadrul ugii, a respirat avea intins pe Palma.
ierat a zis roscovanul cu voce fermd 9i a
su
De abia am venit de la masd. O - Aruncd-|,
intrat in camera.
- $tergefi-o.
nenorocita de rnasa. N-am chef sd se ia nimeni de Blonda a sirit irnediat in spatele lui" $i-a incoidcit
rn ine. bra{ele lungi si verzi in jurul gdtului lui, tipdnd cdt o
Era beat turti, dar se {inea pe picioare. !inea gura. Rogcovanul s-a cldtinat, irrjurAnd 9i
Rogcovanul a zis: agitdnd pistolul.
- Aiincet
radioul
auzit ce |i-am spus, domnule Hench. Lasd
gi nu rnai face scandal. $i asta irnediat.
Omoard-|, Del! a strigat blonda. Omoard-l!
-Hench avea o mAnd pe pat qi un picior pe podea.
Bdrbatul nurnit Hench a rdsouns: Genunchii ii erau lndoi{i. in mAna dreapt6, in paimd,
- Ascultd,
cirept,
mdi, muraturd, si gi-a ridicat piciorul
gata si-l loveasca. finea pistolul negru'Ei se holba la el. S-a ridicat incet
gi-a bombdnit grav:
- Asta nu-i Pistolul meu.
Am luat pistolul ro$covanului, care nu-i era de nici
un fo!os, gi m-arn indepartat, lasdndu-l s-o scuture pe
blondd din spatele lui, curn putea mai bine. S-a auzit
o us.4 trdntitd cu zgoniot 9i pasi venind spre noi'
Aruncd-|, lJench, am zis.
-
RAYMOND CHANDLER
$i-a ridicat privirea spre rnine. Ochii neEri,
nedurneri{i, au devenit deoclatd caleni.
. - Asla nu-i pistolul meu, a zis, intinzdndu-l spre
mine abdtut. Al meu e un Coli 32 eu butoiaS.
N-ann luat pistolul cJin m6nd. Fj-a ?ncercat sd rna
opreascd. S-a agezat pe pat, scdrpinAndu-qi incet
cregtetul capului" In tinrp ce se Eandea, fafa i se
schimonosea.
- Unde c1racur... qi vocea i s-a plendut.
A cldtinat din cap 9i s-a crispat.
Arn privit pistolul. Se trdsese cu el. Arn scos
incdrcdtorul Ei anr nurndrat cartuqele prin micile gduri
laterale. Erau gase. Cu unul Oe p6 feavd faceau gipte. e apEtolu$ zece
Pistolul era un Colt 32 automat cu opt focuii.'Se
trisese cu el.
Roqcovanul o ddduse pe blonda jos. O aruncase
pe un scaun, iar el igi gtergea o zg6rieturd de pe ltprg"at in gAt cu o armd de calibru mijlociu
obraz. Ochii verzi erau posomordfi. -
gi un glonte cu vArful moale, a zis detectivul-locote-
- Mai bine cheamd polifia, am zis. S-a tras un
cartug cu acest pistol gi e timpul sd afli 9i dumneata
nent Jesse Breeze. Cu o arma ca asta 9i cartuqe cum
sunt asiea de-aici, qi a sdltat in palmd pistolul despre
cd in apartamentul de vizavr e un om mort. care Hench zisese cd nu-i al lui. Glontele a luat-o in
Hench rn-a privit cu ochi de idiot si a zis cr.! voce sus gi a lovit probabil ceafa- A rdrnas ln cap' Omul 'e
linigtitd: mort cam de vreo doua ore. MAinile 9i fa{a sunt reci;
Frate, dsta pur gi simplu nu-i pistolul meu. corpul mai e totuqi caid. Nu-i rigid' A fost lovit cu
-tslonda a scAncit destul de teatral 9i mi-a ardtat o ceva tare inainte de a f i impuqcat' Probabil cu
gurd deschisd, deformatd de mizerie si cabotinism.
Rogcovanul a iegit incet pe uga.

cr,r un an inainte.
Era un bdrbrat rnasiv, cam pAntecos. Purta pantofi
maro cu alb, qosete cazute si pantaloni albi cu dungi
negre subliri. Cdmaqd descheiatd la gdt, de i se v-edqa
pdiul rogcat de pe piept. Flaind sport grosolana, de
86 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 87

Morris, mi l-a dat acum vrei trei, patru ani' Lucram


impreuna intr-un bar. N-arn permis, dar nici nu-l port
la mine.
CAnd iti place bautura qi trii un pistol sub
-
pernd, mai curAnd sau mai tArziu se alege careva cu
un glonte. Ar trebui sd stii asta.
Pe dracu, noi nici macar nu-N cunoagtem pe ttp'
a - Hench.
zis
Cravata [i era innodata acum, dar prost' Era lreaz
de-a binelea st tremura. S-a ridicat in picioare 9i a
luat o haind de la capitul patuluJ. A imbrdcat-o si s-a
asezat din nou. L-am urmdrit' ii tremurau degetele
cAnd qi-a aPrins figara'
Nu-i stim numele. Habar n-avem cine e' L-oi fi
-
vazut prin hol de vreo doud, trei ori, dar nici macar
rmpusca'r cu p:stolu_! de sui, per.na, fcarte bine. Se n-a vorbit cu mine. Presupun ca despre el e vorba'
parc ca ai;a a fr,st. Ala nu-i pistolul meu:i rrirnrc n_o
- E individul care locuia vizavi, a zis Breeze'
sd rna far:a sa spun cd-i ai meu. $i-acum sd vdd,, meciul dsta de baseball e o
unAnd c5-i aga, a zi s_au retransmitere din studio?
int rurile? Cineva i,-a $ sr ti transmite la trei,
- SepAni
a zis Hench. Sa zicem, de
l-a cesia. Cdnd gi curn? f bri la trei la patru Ei jumdtate, uneori chrar rnai
al tArziu. Noi am ieqit din casd cam pe la a doua
-- Noi am iesit pe la trei gi junrdtate sa mancdrn jumdtate a celui de-al treilea serviciu' Am lipsit cam
ceva la birtul dirr coif. pute{i verifica. probabil cA am un serviciu 9i jumdtate, poate doud' Douazeci de
lasat uga descuiata. Ne cam place bautura. Cred ca minute, poate jurna' de ord' Nu mai mult'
eram destul de galAgiosi. j_a raCio se transmitea Cred ca a tost impuqcat tocmai inainte de a
meciul de basecall. Cred ca l-anr inchis cand am -
pleca voi, a zis Breeze' Radioul a acoperit zgomotul
plecat. Nil sunt sigur. Tu iti amintesti? pistolului. A{i ldsat probabil uqa descuiatd' Sau chiar
S-a uitat la lata intinsd pe pat, cu iala aiba si deschisi.
tacutd.
S-ar Putea, a zis Hench cu un aer obosit. Tu i{i
-- itl amintesti, scumpo? -
amintegti, draga?
Fata de Pe Pat a refuzat din nou sA-i rdsPunda,
sau mdcar sa-l PriveascA.
Breeze a reluat:
Ati ldsat uga deschisd sau descuiatd' Criminalul
-
v-a auz:t iesind. A intrat in apartament, vrand sa
B8 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 89

scape de pistol. A vazut patul ldsat jos, s-a apropiat si timp cAt te supraveghezeu, a precizat
a strecurat pistolul sub perna. lmagina{i-vd ce - Nu9iatata
Breeze a iegit pe u$4.
surpriza: acolo ?l astepta un alt pt-stol. L-a luat cu'el, Hench a iraversat camera, a dus o sticla la gura si
Daca rnteriiiona sa scape de pistol, ile ce nu l-a lasat s-a auzit bar:tura gAlgaind. A lasat jos sticla, a privit
la locul crimei? De ee sd riste intrAnd ?ntr-un la ce nral rdn'ldsese 9i s-a dus spre fata. A inghiontit-o
apartament strain? Asta n-o prrcep eu! in unrar.
Din col{ui canapeier de ldngd fereastra, unde -FataTreze$te-te si b,ea ceva, a morr-nait eatre ea.
gedearn, rni-arn s3:us qi eu pd,rerea: se uita fix in tavan. Nu i-a raspurls si nici nu
i-a dat de inleles cd-l auzise.
- Sa presupunem ca iesrse si
apartamentul lui Fhillips inainte
incuiase
- Las-o in pace, am intervenit. E gocata.
de-a se gAndi sd Duila ce-a terntinat ce era in sticla, Flench a fius-o
scape de plstol. Revenindu-si dup6 gocul pricinr.rit de cr"r grijd jos" S-a rnal uitat o datd la fatd, apoi i-a
crimi, s-a trezit in hoi cu arrna crime: ?n mana. A vrut intors spatele gi ri riirnas cu ochii incruntaii, privirid ia
sA scape de ea rapid. Atunci, daca usa lui Flench era dugumea.
deschisa si el ii auzisr: iegind pi rnergand pe hol.".
Breeze a privit la mine scurt si a mormdit:
- Pacat ci nu-mi pot arninrti nrai bine, a zis cl in
goapta.
_- Nu zic ci nu-i aga. Ma g6rrcleam si eu la fel. Breeze s-a reintors ?n camerA insof it de un politist
$i-a lnelreptat din noL.t aterr{ia spre Hench. tinerel, cu rnutra de boboc, lnrlbracat ir^r haine clvile'
-_ Deci, daca se dovedeste cd asta-i pistolui cu - Locotenentul Sparrgler. O sd te ducd jos.
care a fost ucis Anson, trebuie sa dam de urma Mergi, nu?
pistolului durnitale. ln tin'rp ce vom face asta, trebuie Hench s-a ?ntors la pat si a zgil{Ait-o pe fatd de
sa vd avem, pe durnneata gi pe domnigoara, la umei'|.
fetifo. Trebuie sa plecam.
indemAna. infelegi, desigur? -FataScoalA,intors ochii fdrd sd-gi migte capul 9i l-a
Hench a zis: Si-a
privit cu indiferentd. Apoi 9i-a sdltat umerii de pe pat
- N-ave{i voi oameni care sd md faca sa spun
altfel. si a pus o mdna sub ea, gi-a coborAt picioarele de pe
oricAnd incerca, a addugat Breeze cu pat, cdlcAnd cu piciorul drept de parcd ii era amo(it-
- Putern
bldndete. gi-am putea incepe chiar acum. line-te bine, fetifo, gtii tu cum e, a zis Hench.
S-a ridicat gi a fdcut v6nt pe dugumea ziarelor -Fata $i-a dus o mAnd la gurd 9i Si-a muqcat
mototolite de pe scaun. S-a dus la ugd. Acolo s-a incheietura degetului mic, uitAndu-se absentd la
intors sA se uite la fata de pe pat. Hench. $i-a indreptat brusc rnAna spre ea 9i l-a lovit
- Te simfi bine, surioard, ori si chem
inf irmierd?
o in fa{d, cAt a putut de tare. Dupd aceea a ieqit pe uga,
aproape fugind.
Fata nu i-a rdspuns" Hench a zis: Hench a rarnas o vreme nernigcat. Afara se auzea
- Trebuie sd beau ceva. Neapdrat trebuie sa un zgomot confuz de oameni 9i magini. Hench a
beau. ridicat din umeri Si Si-a indreptat spinarea' 9i-a
RAYMOND CHANDLER
plimbat privirea incet prin camerd, ca gi cum se
agtepta sd n-o mai vadd curAnd, sau poate niciodatd.
Dupd aceea a iegit pe ldngd detectivul cu mutr6 de
boboc. { iegit gi detectivul- Uga s-a inchis. Zgomotut
de afard devenise mai slab. Breeze gi cu mine
stateam jos, uitdndu-ne unul la altul cu amdrdciune.
t.
0
?
i

I
i
t

GapitoluN unsprezece
f,!upa ce s-a plictisit privindu-ma, Breeze 9i-a
scos o havand din buzunar. A spintecat banda de
celofan cu un cufit, i-a aranjat vdrful 9i a aprins-o cu
grijd, rdsucind-o prin flacdrd. A tinut chibritul aprins
pu{irr mai departe in timp ce privea gAnditor in gol, a
tras din havand, asigurandu-se cd ardea cum ii place
lui.
A stins apoi foarte incet chibritul 9i s-a intins sd-l
pund pe pervazul ferestrei deschise. S-a uitat din nou
la mine.
- Noi doi o sa ne-nfelegem.
E-n reguld, am raspuns.
- Nu prea crezi. Dar o sd ne intelegem. Nu cd
-
mi-ai cdzut, aga,deodatd, cu tronc. Dar aEa lucrez eu.
Cu cd(ile pe fafd. Lucid. Fird zarvit Nu ca tipa
de-aici. Tipe de-alde astea iEi petrec viafa
cdutAndu-gi singure beleaua gi, c6nd o gdsec, vina
este a primului individ pe care pun mdna.
-- Asta i-a dat c6{iva gologani, am zis' Nu de
ajuns ca sa-l iubeasc6 cine gtie cdt.
- Dupi cate vid, te PricePi la dame.
>.!. RAYMOND CI_{ANDI-ER FEREASTRA DE SUS 93

-- Tocmai fiindcd nu gtiu prea mr_;lte despre ele avea ceva experienta. Dup6 cum aciiona, nu parea sa
m-a ajutat ln meserie. Arn o minte lipsita de aiba.
prejudecaf i. singurtil rnoti'r pentru care ie-a ales $)e
A dat din cap exarnindndu-si v;ir.ful havanei. A -"$i
durnneata, este ed acum qase anl ai lucrat la un caz
scosoh di,n rqi_acitit. in Ventura, in tirnp ce el era ajutor de 9r,rif acoic.
-- Del patr cinii de ani, _- Exact.
barnran, lle ?S de ani,
dans;atoar stir-r ei. presimt od - Dar nu trebuie sd stdrui, a zis Breeze calm'
Oricand vrei, poti oferl o rrersiune nrai cuna.
nu s;unt prea multe de aflat.
-- E cjestul de burrd. Vrequ sa spun ca e destul de
- Nu crezi cd el l-a ?mpugcat pe Anson? am
intrebat" bund, in sensLil ca e destul de proastd ca sd fie
Ereeze m-a privit fard nici o placere. adevdratd.
--Abia am venit, amice. 9i-a leganat ugor capul mare 9i greoi'
A scos o carte de vizitd din buzunar si a citit: Ce crezi despre toate astea? a intrebat.
- Te-ai de adresa biroului lui Phillips?
,,Janres ts. Po!lock, Societate de Asigurare, Agent de
teren". Ce zici de asta?
-A cldtinatinteresat
din cap.
-- intr-un pdrerea mea, vei afla cd l-au angajat
asemenea cartier, nu e bine
folosegti propniul nume. Nici Anson nu si t-a folosit
sd-ti - Dupd
pentru cd era naiv. A fost angajat ca si ia acest
pe-al lui. apartament sub nume fals 9i si facd ceva ce s-a
Ce-i cu cartierul.
- Tot dovedit a nu-i fi pe plac" S-a speriat. Avea nevoie de
- Ag vreace vrei si ce nll vrei, arn raspuns. un prieten care sa-l ajute. Faptul cd s-a oprit la mine
- ]i-am rnai sa aflu ce qtii despre tipl_rl tTlort. dupd atAt de mult timp Ei avdnd atAt de putine
- spr-js. informa{ii despre mine, e o dovadd ca nu cunoqtea
Spune*nri inca o data. Mi se spun atatea lucruri prea multi detectivi.
ca -le incurc. Breeze qi-a scos batista. $i-a gters din nou faia 9i
$tiu
- Anson ce scrie pe cartea lu! de vizitd. il cheamd capul.
George Phillips si se dddea drept detectiv Dan asta nu explicd de ce a trebuit sd te
perticular" Era ln fafa.biroului rneu cand ni-am dus la -
urmdreascd, aga ca un cdfelug pierdut, in loc sd
mearga direct la uga biroului dumitale 9i sd intre.
- Nu. Nu explicd.
Pofi
- Nu. Nu sd explici dumneata?
- Ei, bine,intru totul.
gi totugi cum ai exPlica-o?
--_ Am explicat-o aga curn am crezut eu: nll era
ca avea un eaz si cd ii era teamd. Ar fi vrut sa se hotdrAt dacd sd-mi vorbeasca sau nu. Aqtepta ceva
asocteze cu ctneva cu o exper"ien{d mai trogata decat care sa-l deterrnine. L-arn determinat eu intrdnd in
a lui, asta, fireste, ln cazul ca s-ar putea spune ca ei vorba cu el.
I

RAYM0ND CIIANDT-ER FEREASTRA DE SUS 95

ca
-nr-iAsta-i o ex:;resie frrarte sirnpli. At6.i de sir;iiria - Ascultd, amice, a zis el cu toatd seriozitatea, nu
iine se poate sd n-ai niscaiva prieteni pe undeva. in mod
-' Pcatr, ca ai dreg,tate. srg u r.
- $i, cj,.ept rr"';ultat al ac,rstei scurte l:onve satii Am un bun prieten in biroul gerifului, dar n-aq
intr-r.'ir hol duo htrel, it;rtil accsta cu totLrl stra n te vrea se-l amestec in asta.
tnvit?r in ai-iartami;ntui l.,rr, da,iclu{i cheia. Pentr:'1 ca A ridicat din sprAncene.
vrea sa stt,:a de vorba cu cunrne;ita. De ce? Poate cd o sd ai nevoie de prieteni. O
Da. vorba bund spusd de un politist cinstit valoreazd
*- De io. nu Ii-a v,_rrbit atLlnci? muit.
-AinAveanr cl ?rrtalnirt, E vorba de un prieten apropiat. Nu vreau sa
dat afirmativ d'n cac. prof it de pe urma lui. Dacd dau de belea, rlu vreau sd
* lnleleg. La ce caz lucrezi? ai bd necazuri din pricina mea.
A.n cldtinat cjin cap fdrd sa raspund. Cum stai cu biroull de criminalisticd?
- E vorba di: o crima. Va trebui sir-rni snui. - Acolo e Randall. Dacd rnai lucreazd la Sectia
Aln clat,lnat iardpi clin cap. El s-a inrosit putin. Criminalisticd. Am colaborat cu el la un caz' pe
- Asculta, a zis cu fermitate, trubuie sa-mi spui. vremuri. Dar nu md prea simpatizeazA.
Te rog sa rna scuzi, Breeze. Dar dupi cum au Breeze a oftat. $i-a migcat picioarele pe dugumea,
-
mers lucrurlle pAna acum, nu sunt convins de asta. ficind sd fogneasca ziarele pe care le ddduse jos de
- Cred cd stii cd te pot bdga in inchisoare ca pe scaun.
martor, a zis el calm. E adevdrat ce-mi spui sau incerci sd faci pe
Pe ce temei? -
gmecherul? Ma refer la grangurii de care zici ca
- Pe temeiul ci egti cel care a gdsit cadavrul, cd habar n-ai.
- in mod
- E adevdrat. Dar folosesc adevdrul
fi-ai dat un nume fals in fafa administratorului de aici
gi cd nu prezlnli o relatare satisf acdtoare privind inteligent.
relafiile dumitale cu Victima. e inteligent sa zici' totul dintr-o data.
Chiar ai de gdnd s-o faci? - Nu ca e.
- zdmbit
A posomorat. -$i-aEupuscred
o rnAnd rnare, pistruiatd, peste maxilar 9i
Ai vreun
- Gunosc mai avocat? a strdns. CAnd gi-a luat mana, avea Pe obraz Pete
- mul{i avocafi. Dilr nu am avocat ro;ii, rotunde din cauza apdsdrii degetelor. Le-am
personal. urmarit cum disPar.
- Citi
Nici
comisari cunogti personal?
unul. Adicd am vorbit cu trei, dar s-ar - De ce nu te duci acasa sd lagi omul sd lucreze?
- si nu-si a intrebat suparat.
putea eiminte...rscd cje mine. M-arn ridicat, ann dat din cap gi nn-arn indreptat
Dar ai ceva
- Povestegte*mirelatii la prirndrie sau in altd parte? spre uqe. L-am auzlt in spateie meu zicAnd:
-. gi mie despre ele. Tare ag vrea Da-rni adresa de-acasd"
sd gtiu si eu, am raspuns. -l-am dat-o. A notat-o.
96 RAYMOND CHANDLTJR

- LaOrevedere,
oraqul.
a zis cu glas trist. Sd nu pdrdsegti
sA avem nevoie de o declara{ie".. poate
diseara.

de multi ca in alte cartiere.


Arn pornit in grabd pe trotuar. Ljri bdrbat nr*a Capitolul doisprezece
ingfdcat de braf gi m-a intrebat.
Ce s-a intiimplat, nene?
-Mi-am srnucit bratul ca sa scap, fara sa-l privesc
sau sa spun ceva. Mi-am continuat di.umul spre lcrcul Er" oru Eapte fdrd un sfert cAnd am intrat in
unde-mi parcasem masina. ? birou. Am aprins lumina gi am ridicat o bucatd de
hArtie de pe podea. Era un aviz de la Serviciul de
Mesagerii Green Feather, prin care md anunla ca am
un colet qi cd imi va fi predat la cerere, la orice ord
din zi sau din noapte. L-am pus pe masa de lucru,
mi-am scos haina qi am deschis ferestrele. Am luat o
sticld de o jumdtate de litru de whisky Old Taylor, din
sertarul de jos al biroului, gi am bdut plimbdndu-l
prin gurd. M-am agezat apoi findnd gdtul sticlei
rdcoroase in mdnd gi intrebdndu-md cum m-ag simti
dacd ag fi detectiv la Seclia Criminalisticd gi ag gdsi
cadavre gi nu mi-ar pesa. N-ar fi nevoie sd spdl
putina 9i sa gterg clanfa. N-ar fi nevoie sd chibzuiesc
la cdt de multe informqlii si dau fdrd sd prejucliciez
clientul, cdt sd deschid gura fdrd sd-mi fac mie prea
mult rau. M-am gdndit cd totugi nu mi-ar placea.
Am tras telefonul spre mine, am privit la nunndrul
de pe aviz 9i am sunat. Mi-au zis cd-mi pot trimite
coletul imediat. Am rdspuns ca-l agtept.
Afard se intuneca. Zgomotul circulafiei se potolise
intrucatva. Aerul ce intra prin fereastra deschisd avea
98 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 99
parca un miros obosit de sfdrpit de zl, plin de gaze de desen asemanator f runzelor de stejar, qi incd o
eqaparnent, de cdldura zidurilor Si a trotuarelor inscripfie in latinegte: NOVA EBOFIACA
COLUMBIA
?ncinse, de mirosuil mancarurilor dintr-o mie de EXCELSIOR. Pe marginea monedei, ctr litere de tipar
restaurante. Daca avear nas de cAine de vAnatoare, mai mici, numele BRASHEFI.
sinnfeai nnirosul specific de cotoi, emanat de eucalip{i Priveam un dublon Brasher.
pe vreme calduroasd, venind dinspre colinele in cutie nu mai era nimtc altceva; nici in hArtie, qi
Hollywood-ului. nici pe hArtie. Literele de tipar scrise de mana nu-mi
Fumarn. Zece minute mai tArziu a batut cineva la spuneau nimic. Nu cunogteam pe nimeni care sa
ugd. Am deschis-o unui bAiat cu gapcd de uniforma, obignuiasca sd scrie astfel.
care rni-a luat semnatura si mi-a inmAnat un colet Am umplut pand la jumatate o punca goala cie
rnic, patrat, nu rnai lat de sase centimetn, sau nici tutun. Am intdgurat bine moneda in foi{; gi am pus o
macar atdt" l-arn dat bdiatului zece cenli gi am banda de gumi in jurul ei. Arn vArat-o i I tutunul din
ascultat cun'l se-ntorcea spre lift, fluierand. pungd, apoi am mai pus tutun deasupra. Am inchis
Eticheta purta numele gi aCresa rnea, scrise in punga gi am bAgat-o in buzunar. Am incuiat hitrtia,
cerneala cu litere de tipar, irnitAnd foarte exact sfoara qi eticheta intr-o cutie de clasoare,. m-arn
caracterele maginii de scris, dar mai mari gi mai agezat din nou jos gi am format numarul lui Elisha
sub{iri. Ann tdiat sfoara care finea eticheta pe cutie sr Morningstar. A sunat Ce vreo opt ori. l-a celdlalt
am desfacut hdrtia rnaro, sublire. inauntru se gdsea o capdt al firului n-a rdspuns nimeni. Nu ma prea
cutie de carton ieftin, lipitd pe deasupra cu hartie a$teptam la asta. Am in;his telefonul, am cdutat in
maro.gi purtdnd inscriptia Made in Japan. Era tipu! carte la Elisha ltrlorninE:tar gi am vdzut ca nu avea
pe c Edsi fn orfce rnagazin telef on acasa in Los Angeles sau in oragele
pui ln bibelor_l saLj o bucd{ica invecinate care erau in cartea de telefon.
{.it se etang. L-arn deschris si Am scos din birou un toc de pistol de prins la
foita umar, mi l-am legat si am vdrdt in el un Colt 38
Dupd ce am inlaturat toate astea, am vazut o automat. Mi-am pus pdldria gi haina, am inchis din
moneda de aur, cam de marimea unei jumatifi de -nou fereastra, am pus sticla de whisky la loc si am
dolar, strdlucitoare de parca tocmai iegise de la stins luminile. Tocmai trasesem zdvorul de la uga
presa. biroului, cand a sunat telefonul. Mi s-a parut sinistru.
Fala dinspre mine arita ur't vultur cu aripile M-arn oprit incordat qj agitat, cu buzele strAnse
intinse, cu un scut drept piept si cu inifialele E.B. intr-un fel de rictus. In spateie ferestrei inc;hise,
stan{ate pe aripa stdngd. in jurul acestora un cerc, iar ardeau luminile de neon. Aerul mi s-a lrarut
intre cerc Ei marginea nezimlata a rnonedei, inscrip{ia indbugitor. Coridorul de afarA era linigtit. Telefonul
,,E PLURIBUS UNUM". Pe margine era data: 1797. suna in intuneric, tare si neintrerupt.
Am intors moneda in palmd. Er.a grea qi rece; mi M-am intors, m-am rezemat de birou si am r dicat
s-a umezit palma sub ea. Fa{a cealalta arata soarele receptorul. Am auzit un facAnit 9i un bAzAit pe fir gi
rasirind sau apunand in spatele unui varf de munte. nimic altceva. Am apdsat pe butonul de legdtura gi
Mai erau doud cercuri concentrice. alcatuite dintr-un am agteptat. Nici eu nu gtiam ce agtept.
r00 R.AYMOND CHANDLER
Telefonul a surlat din nou. Am scos un sunet din
E6t gi l-am pus din nou la ureche, fird sd zic ceva.
Taceam amandoi, poate la distan{d de kilometri
unul de celalalt, fiecare findnd ?n mAnd receptorul,
respirArrd, ascu[t6nd gi neauzind rrimic, nici rndcar
rdsuflarea. Dupd o vreme, care mi s-a parut foarte
indelungati, am auzit o soaptd indepdrtatd zicdnd
stins, f.drd nici o rnodulafie:
-- N-o *qd{i fie bine, Marlowe.
Apoi din Rou un |dednit qi bAzAit pe fir, Am inchis
telefonul, an'] traversat biroul si am iesit. Capitolul treisprezece

M-"t indreptat spre vest, pe Sunset, am mers la


intdmplare cale de cdteva cvartale, fdrd sd fiu sigur
dacd eram sau nu urmarit. Am parcat lAngd un
magazin gi arn intrat sd dau un telefon. Arn vAr6t fisa
gi am cerut operatoarei de la interurban un numdr din
Pasadena. Mi-a spus cdte monede sd introduc in
aparat.
Vocea care a rdspuns la telefon era aspra sr rece.
Regedinta doamnei Murdock.
- Aici Philip Marlowe, Cu doamna Murdock, vi
-
rog.
Mi s-a spus Sd aqtept. O voce slab6, dar foarte
clard, a intrebat: ,

- Domnul Marlowe? Doamna Murdock se


odihnegte. Putefi sd-mi spuneli mie despre ce e
vorba?
- Nu trebuia si-i fi spus nimic.
Eu? Cui?
- Tipului dluia smucit in batista cdruia pl6ngi.
- Cum indrdznegti?
- F-n reguld. Acum da-mi-o pe doamna
-
Murdock. Trebuie sa vorbesc cu ea.
lG2 R.AYMOND CHANDLER FF,REASTRA DE SUS 103

--Foarte bine" C sa-ncerc. un costum maro qi o pal6rie cu calote plate Qi boruri


Vocea slabrd si clara s-a
indepd;'tat. Din ncrr am intoarse, cu o panglicd de culoare deschisd. O purta
avLii ce astepta. Probahil a trebLiit s*o ridice*pe i-')erne, astazi. Pretindea ca-i detectiu particular.
sa*i *mulga stici;: de Po;'to rJin nnana ei hntranii qi -- f{u-l cunosc. De urrde sd-l cunosc?
ar*prn si :;e-i dqa {elr:fr:riui. fJec'Jai;r sa;1E:vit si*a dres Nu gtiu. Intrd gi el in joo pe undeva. Cred cd a
\,*ces !a 1:lefon. P;l;'ea r.:n rna"i'far care ti'cl* prlnir-un -
incercat sd v6ndd marfa. Morningstar a vrut se-i
tune!. Aic;i doamna llurdock. telefoneze dupd ce am plecat eu. M-am furigat inapoi
-- At' pritea identifica prot:riete-tea r.lespre cai"e in biroul lui gi arn tras cu urechea.
vorb*ai'n
"rii,,?ti ny-i-dirninea{d, r:loan"rrra ht!rtrdock? Vreau *a
pl:iea-n deosebi clintre multe altele - Ce-ai f5cut?
M-am furigat.
asenran aioare? - Te rog, nu md lua in zeflemea, dornnule
- Fai, mai sunt altele ia fel? -
Marlowe. Altceva?
Frobabil" Duzinr, sute Cr,rpi cAte stiu eu.
- duzini. Binein!eles. cdzut de acord sa-i platesc lui
Oricum nu stiu r-inde sunt. - Da. Am1000
Morningstar de dolari pentru restituirea
S-a auzit o tuse.
De fapt, nu gtiu p-rrea multe despre ea. Nu crecl obiectului. El zicea cd-l poate obfine pentru 800"..
ca -es putea-o iclentitica. t)ar aceasta fiind situa{ia... AS putea sa te lntreb de unde aveai de gdnd sd
faci- rost debani?
- Aici
parea
voiam sa ajung, doarrina Murdock. S-ar
oa identificarea obiectului depinde de Pdi; vorbeam gi eu aga. Morningstan e un tip
cunoagterea istoricului lui, cand era incd lrr posesla
- Asta-i
giret. limba pe care o inlelege. $i*apoi, poate
dumneavoastra. Un istoric ca{e sd fie cel putin voiafi dumneavoastra sd pidtifi" N-a$ vrea sd va
convi ngdtor. conving eu. A{i putea merge oricAnd la politie. Dar
- Da, cred c-ar fi. De ce? gtii unde este? dacd, din anumite motive, n-ati vrea sa mergefi la
_- lulorningstar pretinde ca a vdzut moneda. Zice polif ie, singura cale sd-l redobdndi{i ar f i sd-l
ce i-a fost oferita spre vAnzare... intocmai curn cumpdraf i.
banuiafi. N-a vrut sa o cumpere. Zice cd vanzatorul Ag fi continuat probabil rnultd vreme in felul
nu era femeie. Dar asta nu inseamnd nimic, deoarece acesta, negtiind exact ce voiam sa zic, dacd nu m-ar
cJescrierea insu.lui care a( fi venit la el, atat de fi oprit un zgomot ca un ldtrat de focd.
amariunfit fdcutd, putea sd tie o nascocire de-a lui acestea sunt inutile acum, domnule
sau sd fie descrierea unei persoane cunoscute. Cl-l - ToateM-am
Marlowe. hotdrAt sd renunt la serviciile
alte cuvine, vanzatorul putea fi tot atAt de bine gi o dumitale. Moneda mi-a fclst restituitd.
femeie.
-AmRdmdneli la telefon un rninut, am zis.
pus receptorul jos 9i am deschis u$a cabinei.
- in{eleg,
Nu mai
dar acum faptul nu mai are importanfa.
are importan{d? Mi-am scos capul afard gi rni-am umplut pieptul cu
- Nu. Ai altceva ceea ce tnecea drept aer in prdvdlie. Nu rnd baEa
- inca o intrebare.sd-rni comunici?
Cunoastefi un tinerel blond, nirnenr ?n seama. Fatronul. ?ntr-un halat albastru
pe -nume George Anson Phiflips? Destul de solid, cu deschis, tdifdsuia peste masa ia care se vindeau
havane. Vdnzdtorul spdla pahare !a chiuvetd. DouA
r04 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 105

fete in pantaloni marindregti jucau popice la un A$a este. Adicd nu este. Am avut un goc. Sunt
- buimdcit.
aparat. Un tip inalt, subfire, intr-o cdmagd neagra gi pu{in Dd-mi o ceagcd de cafea slabd gi un
un fular galben deschis, se uita la revistele de pe raft. sandvig cu gunca foarte subfire pe p6ine veche. Nu,
Nu pdrea un rdufdcdtor. mai bine nu mai mananc. La revedere.
Am inchis uga cabinei, am ridicat receptorul si am M-am dat jos de pe taburet gi m-am indreptat spre
zts: ugd, intr-o linigte la fel de grea ca zgomotul unei tone
gobolan imi rodea piciorul. Acum totul e ?n de carbuni, rdsturnate pe un tobogan. Birbatul in
- UnZiceali
ordine. cd l-a!i redobdndit. Chiar asa? Cum? cdmagd neagrd gi fular galben rdnjea la mine peste
Sper cd nu egti prea dezamigit, a rdspuns
- ei intransigentd New Repulic.
vocea de bariton. Situalia este cam Ar trebui sd te lagi de femei 9i sd te apuci de
penibili. Poate md hotdrdsc sdJi explic, pgate nu. Ar -
altceva, i-am zis eu, doar a$a ca sd par prietenos.
fi bine sa treci pe aici mAine diminea{d. lntrucat nu Am iesit afard. Cineva in spatele meu a zis:
vreau sa continui cercetdrile, vei refine avansul drept
E plin Hollywood-ul cu de-alde dStia.
onorartu. -
- Stafi sd
moneda nu
md ldmuresc. Chiar ati primit inapoi
doar o promisiune, pur Ei simplu?
-
- dumneata... cd nu. $i incep sa obosesc. Aga cd
dacd
Bineinteles

Un moment, doamnd Murdock. N-o sd fie chiar


atdt- de simplu. S-au intdmplat rnulte lucruri.
O sd-mi vorbegti despre ele maine dimineafd,
- tdiat-o
mi-a ea scurt gi a inchis telefonul.
Am iesit din cabina gi am aprins o figara, dar
degetele stAngace nu ma prea ascultau. Am fdcut
cale intoarsd prin magazin. Patronul era singur acum.
Ascutea foarte concentrat un creion cu un briceag
mic, incruntandu-se.
- Avefi un creion ascufit foarte drdguf, i-am zis
eu.
$i-a ridicat privirea, surprins. Fetele de la aparatul
de jucat popice m-au privit gi ele surprinse. M-am
dus gi m-am uitat in oglinda din spatele tejghelei. gi
eu ardtam surprins.
M-am agezat pe unul din taburete gi am zis:
Un scotch dublu.
-Vdnzdtorul rn-a privit mirat.
- imi parc rdu, domnule, aici nu-i bar. Putefi
cumpdra o sticld la raionul de bduturi.
FER.EASTRA DE SUS ta'7

sticle transparenta sl mA srmtearfi gol-golu{. F,lu ere


nici + aamaru{a lannhnlsata cu scuip*tori lucrate riE
man6., gi niu ugi *are sd se ?nt: hidd auternat. Evneul a
fuat n:sneda in pnin'ra"
^- Aur, i-rl"r-: aqa? Adun; ;i;;l^- a eis ei cirpir:cf.

,** D*uAeeci qi ctnei dr: doi*ri" f.devasia Si c';f;ili


sunt f{ar;"lariai.
-.* S;, asta-i ?ngro;:i(c'r. Ar"l;, s* piire, ciup*
greutate.. Ar pui**. fi ;aur curat, $ar.i s; g:iatrn6.
A cant*rit-* nr:grisai.or. pe o h-:aian{6 r'n!ca"
Gapltohxl pa8$presece - E aur. Deci ryi nevoi* dc zece elolarii
Douaaeci si cinci de dclari"
Ce sa fac eu ilu ea per-rtru cjouazeci si eincl dti
dolari? 5-o vdnd, pt:ate? r\re ;l.ur in valnane oe ureo
cinr:isprezee * *olari. f:r:ert* hine? CincisFrsre*c+
Se pornise Lin vAnt puternic Ei uscat, VAnfurile dolari.
copaeilor se cldtinau, aruncand in ir.lmina felinanelor
de pe stradd umbre ca o lavd ce se tdrdqte. ,Arn ?ntors -"Avefi un seif hun?
-- Dornnul*, 3n negustonia asta se gas*sc cele rniai
rnagina Ei am iuat-o din nou spre est. bune seifuri ce se pot cump6ra. Nu-{i face g}riJi.
Nduritele de pietate era pe ,Santa Monica, langd Cincisprezece dolani, da?
Wilcox, o casutd veche, linigtitd, peste care valurile Faceli chitanfd.
timpului trecuserd ugol'. in vitrind se gaseau de toate: - scnis-o
A in parte cu stiloul,
ln part* cu firnba.
de ia rnugte de prins pdstrdvi in cutii lnguste de lennn, l-arn dat nclrnele adevarat gi adresa. Bristol
la flagnete portabile gi cArucioare de copii pliante, Apartnrents, 1624 North Bristol Avenue, F.Nol$ywood.
aparate de fotografiat cu fentild de zece centimetri, asernenea cartier qi imprumuta{i
lorniete de sidef in oasete de plu$ decolorat, - Stati intr-un
cincisprezece dolari, a zis evreul cu glas trist qi a rrJpt
Colturi-Frontier calibru 44, cu un singur foc, rnodel jumatatea n"lea de chitantd gi mi-a nurnarat banii.
care se rnai fabrica doar pentru poliliqtii din vest, pe M-am dus pe jos pdnd la prdvalia din col{ si am
care bunicii i-au inva{at curn sd pund piedicd s! sd curnpdrat un plic. Am lmprurnutat un stilou si mi-am
lrnpr:qte tr6gdnd cocoqul inapoi. expediat rnie insurni chitan{a de anranetare"
Arn iritrat in pravFiie. L.Jn e lopo{el a sunat Eram cu stornacul gol. M-am dus la Vine sd
deasupra capului. Cineva, departe in spate, g;-a rndnAnc si dupd aceea am pNecat dln nou spre centrul
tdrsAit pic!orele qi gi-a suflat nasul. [-,in evreu bdtrAn oraqului cu magina. VAntul rnai bdtea inca, mai uscat
cu o tichie neagra a apdrut in spatele tejghelei, ca oricand. Volanul parea nisipos in mdinile rnele, iar
zarnbindu-mi pe deasupra ochelariNon. eu imi simfeam narile uscate.
0r,/li-am scos pr,,rnEa de tutun, din ea dilblonul Luminile erau aprinse ici gi colo in clddirile ?nalte.
Erasher gi N-arn pus pe tejghea. Vitrina din fa{ri ena de Clddirea verde-crom de la col{ul dintre Ninth Si Hill
108 [q.A Yh,{OND C F{A ND I- E R. FEREASTR.A DE SUS t09
striiucea de lumrund. ln Eelfont Building Ave{i mevoie de ceva?
ferestre erau lLinncinate ici qi colo, dan nu --- Da.
Acelagi hdtldr-l hodonoEit, Sata sd rntre Tn istorie, fu4i-ean strAns pumrnii ?st huaunar pi nt-arrr ab{inut
gedea in iift pe * bucat;i rJe p6mza cle sac ?rnpdtr.*nita, sd nu strig.
privlnd drept inainte, cLl oahI lipsigi de expresie. -* Vreau a,Cnesa umuia, tJiritr"e cfiiriaqi f;ei a carLJl
- frdul $tii urude-l pot gasi pe adrninistratorul aelnese o vreleu nu-i treeilt tnr cartea de teiefcn.
clddirii? Adrese dc"-a*asa. Adi*6 ur"l'de lo*i;i*s't* cAnd nuela
$i-a fntors capul incet qi a privit pe l6ngd umdrul birou" In{elegi, adnesa de-a*asa.
meu.
h4i-am scos rnAiniie riin huuunrar si ant descnis o
- Ar"n auzit cd in fl{ew york existd liftuni care forma in &er, scriind rar litene!e a-e-a*s*a.
vdj&ie. Fae cdte treizeei eXe etaje deodata. Au vitezi
mare" Aga-i la hdew Vork. -_ eare ehiriag?
!mtre[:rarea sra a$e cie eJlreetd, ad m-a edIcat pe
La naiba ca-l New York-ul. Mie inni place aici.
- Trebuie nervt.
- uf! om priceput sd conducd lifturile
alea iu{i! - Don'lnul
Nu-i
il4orningstar.
acnsd. E lncd la birou.
_-- [.Ju-gi
fa iluzii, tdticule. To{i deqtep{ii dia nu fac ---- Egti sigur?
altceva decdt sA apese pe bultoane. Zic ,,Bund _- Foarte siEun. frdu Brea observ eu oamenii. Ear e!
dirnineaga, dornnule cufare", si-qi privesc aluni{ele in e bdtc"An ca gi rnlne si*l o*:serv. fri-a coborAt fnca.
oglinda din lift. [-a o nabla ca asta e nevsie de un orn ,Arn ureat isr lift gi &rn zis ,,opt""
ca s-o ponnesti. HEti nnuitunrit? ,4 ?nchis upile gi anr ponnit g;'eu ?n sus. Nu s-a ffital
- N4uneesc deluasprezece ore pe zi. $i sunt uiiat la mine" Cand s-a oprit liftul si arn ieqit, giici l"l-a
bucuros ca 0 pot faco. vorbit qi nic! riu rn-a pnivit" Pnivea ?n go!, adus de
- Sd nu te auda cei de la sindicat. spate, pe peinza de sac de pe taburetul de lernn.
- $ti, ce pot sa facd dia de ta sindrcat? Cdnd an"r dat co!{ul coridmrului, nnai gedea a*olo. Fe
Am cldtinat din cap ca nu gtiu. Mi-a spus el. $i_a fala ?i revenise exgrresia aeeea a[:senta.
cobordt apoi octrii gi m-a pnivit.
La capatul ceiridcnuIui erau doun{ uqi $urnlna{o.
- f.lu te*am vazut pe undeva?
._ Te-arn inirebat de administrator, arn zis Singune$e c&re ss weeleau. fu'l-arn opnlt fn fa{a {or s5-rni
?ncet.'
eu apnind CI {!Eara qi sa aseuit, dan" n*arn auzit nici um
sernr"r de vrald. Ar-s"l cies*lris uga pe cffi{'s sctis fnr-rrirra
Acum un an gi-a spart ochelarii. Era cAt
sa -rAd. Cred c-am si
p_aci qi arn pdqit ?ntr"'un birnu imgust, cu ei ntdsu{a pentnr-l
r6s.
maqine de scri*. tjqa dc lmrnn era Trtea ?n-rtrer{eschisd"
-M-alJnde l-ag putea gdsi ia ora asta?
prlvit ceva rnai de-a dreptul. h4-ai-n ar:ropint, arn eicle*nit gi arn zis:

- Oh, acjrninistratorul clddirii? Trebuie sd fie -l\ieifrlonrnuie ktronniriEstmr.


uu'r raspur"ls. Liriipte" [Sici mdear o rasuflare. fu4i
acasa, nu?
;*u f&eut pdrul rn,{ciuc6. Ft4*arn dat dupd u.'efr. l-unnina
Desigun" Probabii. Sau a Blecat la cinerna. Ear
- st5?
unde Cum il chearna? eiiru tavan stralucea pe inllel!qul de sticld al &:aian$ei
{f,e biiutier qi pe lenrnui vee hi, !ustruit al biroului" ,-ios,
'.;tfle^=*

il0 RAYMOND CHANDLER


ldngd birou, se vedea un pantof negru cu vArful clrept
gi cu elastic in loc de siret. $oseta albd era de
bumbac.
Pantof ul stdtea strdrnb, cu vdrf ul spre collul
tavanului. Flestul piciorului era dupa coltul unui seif
masiv. Farca inotam in noroi cAnd am intrat in
camera.
Zacea indoit pe spate. Singur de tot si mort de tot.
Uga de la seif era larg deschisd, iar cheile agd{ate
in broasca compartimentului interior. Un sertar de
rnetal era tras. Nu se gasea nimic in el. CAndva,
probabil f usesera bani. Capitolul eincisprezece
Nimic altceva nu parea neobisnuit in camera.
Buzunarele batrAnului fusesera intoarse pe dos.
Nu l-am atins. M-am aplecat doar ca sd-mi pun dosul
palrnei pe fafa iivida, violetd. Parca ag fi atins burta Piesete de gah, din os roqu cu alb, erau gata de
unei broagte. De pe frunte, unde fusese lovit, se atac. Aveau acea infdfigare aprigd, sigurd qi
prelinsese sange. De data asta nu era miros de cornplicata, pe care o au 'totdeauna la inceputui
pulbere in aer, iar culoarea violetd a pielii demonstra joculr.ri. Era ara zece seara. Erarn acasa, in
cd munise de stop cardiac datoritd vreunui goc sau apartarnentul meu. Aveam o pipd in gurd, o bdrLtund
probabil de fricd. Oricum, tot crima era. la indemAna si nu rna preocupa nimic altceva decdt
Am lSsat luminile aprinse, am sters clan{ele ugilor doud crime si misterul prirr cane doamna Elisabeth
9i am coborAt pe scara de incendiu pAnd la etajul al Bright Murdock isi recdpatase dublonul Brasher, in
gaselea. Merg6nd pe coridor, am citit la intamplare timp ce eu ll aveam in buzunar.
numele de pe ugi. H.R. Teager, Laboratoare dentare; Arn deschis o carticicd brogatd, cu partide de la
L. Pridview, Expert contabil; Dalton Rees, Birou de concursuri, publicatd la Leipzig, 9i am ales un gambit
copiat acte; Dr. E. J. Blaskowitz, iar sub nume, cu indrdznef al reginei. Mutasem pionul alb din fata
litere mici: Medic chiro*practician. reginei cAnd am auzit soneria de la ugd.
Liftul urca huruind. BdtrAnul nu s-a uitat la mine. Am ocolit masa qi am luat Coltul 38 de pe tdblia
Fata ii era lipsitA de orice expresie. gi creierul rneu rabatabild a biroului de stejar. M-am apropiat de ugd,
era lipsit de orice gdnd. finAndu-l in jos pe lAngd piciorul drept.
Am telefonat la spitalul de urgenfd, de la col!, fara
sA dau vreun nume. - Cine e?
Breeze
-M-am intors la birou sa pun pistolulla ioc, inainte
de a deschide uga. Era Breeze. La fel de masiv gi de
neingrijit ca totdeauna, dar ceva mai obosit. Era cu el
gi Spangler, tdndrul poli{ist cu mutra de boboc.
112 R.AYMOND C[{ANDLER FEREASTRA DE SUS I 13

M-au impins ir:apoi fn camera. Spangler a inchis -_ Despre ce tot vorbi{i, mdi tra!iior? arn intrebat.
uga. Ochii lui tineri si aEeri priveau incoace si-nco!o. in rneseria noastrd, a
Despre lucruri obisnuite
Ochii bdtrani gi severi ai lui Breeze au zabovlt o -
rdspul-rs Elreeze. Despre crime. la un scaL!n.
vrerne pe fa{a rnea. Apoi rn-a ocolit gl s-a indrepiat FNelaxeaza-te. fuqi s-a parut cd se-aud voci aici
spre canapea. lnauntru. Probabil erau in apartamentul vecin.
--" Uit5-te peste tot, a zis el riin coiful gur"ii. Probabil.
Spangler a illtrat in suf ragerie si s-a uitat Fe - Totdeauna ai un pistol pe birou?
acolo, apoi s-a intors in carnera gi a intrat in lrol. Usa - in afara de cazul eAnd il {in sub pernd. Sau surb
cannerei de la baie a scdr{ait. pasii s-au fndepartat. - Sau Tn sertarul binouiui. Sau ln altd parte. Nu
bra{.
Ereeze gi*a scos pdl5ria si si-a sters scdfdrlia pe toideauna mi-amintesc i-rnde-l tin. Va ajutA asta la
jumdtate cheala. in apartament se tot deschideau gi ceva?
inchideau ugi, dulapuri. Spangler s-a intors. _' N-am venit aici c{-,r gAndul de-a fi duri,
f{u-i nimeni, a zis.
-Breeze Marlowe.
a dat din cap gi s-a agezat jos, pundndu-si am zis eu. imi scotoci{i apartamentul
panarnaua langd el. - Grozav,
qi-mi umblati prin lucnuri tara s5-mi cerefi
Spangler a vdzut pistoiul de pe birou. penmisiunea. Cum proceda{i cdnd deveniti duri? MA
-* Te deranjeaza dac6 nnd uit? doborA{i la pdmAnt gi md loviIi cu picioarele in obraz?
-- Arde-v-ar focul pe amandoi, am zis. -- Pe dracu, a zis el qi apoi a zdmbit.
Spangler s-a apropiat de pistol, a ridicat feava la l-am intors zdmbetul. Am zdmbit to{i. Atunci
nas gi a rnirosit. A scos ?ncarcatorul, a golit {eava de Breeze a zis:
cartus apoi l-a vArdt ?n incarcator. L*a pus pe birou si Pot sd dau un telefon?
a potrivit pistolul ln aga fel, lncAt lumina sa patrunda -I l-am ardtat. A fdcut un numdr si a vorbit cu
pAnd ?n fundul obturatorului deschis. TinAndu-l asa,
s-a uitat pe teavd. cineva, pe nume Msrrison, zicAnd:
praf. Nu mult. Breeze la aparat. A privit jos la baza telefonului
- Ceva -
gi a citit nurnarul cu voce tare. Poti suna in orice
La ce te agteptai? La rubine?
-M-a ignorat, uitdndu-se la Breeze. clipd, a zis apoi. E pe numele de Marlowe. Sigur.
Ag zice ca pistolul acesta n-a fost folosit in Cinci sau zece minute e bine"
-
ultimele 24 de ore. Sunt sigur de asta, a addugat. A inchis qi s-a dus sd se aqeze pe canapea.
Breeze a cldtinat din cap, gi-a supt br"izele qi mi-a Pariez ca nu bdnuieqti de ce suntem aici.
explorat fata cu privirea. Spangler a vdr&t magazia la - Totdeauna ma agtept sd md calce confrafii.
loc, cu grijd, a pus pistolul deoparte 9i a luat loc. $i-a - O crirna nu-i o gluma, Marlowe.
vArdt o tigard intre buze, a aprins-o gi a suflat fumul - A zis cineva cd
satisficut. - Nu !i se pare cae?te por{i de parca ar ti?
$tiam al naibii de bine ca n-a fost un 38 lung, a - Nu mi-am dat seama.
zis-el. Unul din alea trece prin zid. lrnposibil ca -S-a uitat la Spangler si a ridicat din umeri. Dupd
Elontul sd rdnndnd in capul onrulqi. aceea a privit in podea. Apoi Si-a ridicat ochii incet,
tr4 RAYMCND CHANDI-ER. FEREASTRA DE SUS ll5
ou greu, $i m-a privit din nou. Stdteam, jos lAngd Mie imi pari foarte cumsecade. lmi place ca totul sd
tabla de gah. fie limpede. De asta !i le-am gi spus.
'
- Joci mult gah? a intrebat, privind la piese.
prea
l-am zis ca e drdguf din partea lui sd-mi spuna.
A sunat telefonul. M-am uitat la Breeze. dar el nu
- Nu
cAte-un
mult. C6nd qi cdnd imi pierd timpul cu
joc, meditdnd. s-a migcat, aga ci m-am intins gi am raspuns. Era o
voce de fata. Mi s-a pdrut oarecum familiard, dar
- Nu e nevoie de doud persoane pentru a juca
gah? n-am putut-o recunoagte.
Eu joc dupd partidele diferitelor concursuri,
- au - Domnul Philip Marlowe?
care fost lnregistrate gi publicate. Existd o '
-Da. Marlowe, sunt intr-o incurcatura
intreagd literaturd despre qah. Jucdnd, uneori nna! - Domnule
foarte mare. Vreau neapdrat sd vd vdd. Cdnd vd pot
rezolv cdte o problennd. La drept vorbind, nu de gah"
Dar de ce discutam despre gah? Beli eeva? vedea?
astd-seard? Cu cine vorbesc?
- Nu chiar acum, a zis Breeze. Am vorbit cu - Adicd
Ma numesc Gladys Crane. Locuiesc la hotelul
Randall despre tine. isi amintegte foarte bine de tine -
Normandy, pe Rampart. CAnd putefi...
in iegdturd cu Lln caz de pe plajd. Adicd vreli sd vin acolo in seara asta? am
$i-a nrligcat picioarele pe coiror, de parca ar fi fost -
intrebat, atent la voce gi incercand s-o recunosc.
foarte obosit. Fala bdtrdnd Ei sotida era ridatd gi
parcd avea aSternutd pe ea o ceatd de oboseala. - Eu... a ldcdnit gi n-am mai auzit nimic. Am
Telefonul
ramas cu el in m6ni qi, incruntdndu-md, l-am privit
Mai zicea cd egti intr-adevdr un tip simpatic. pe Breeze. Faia lui exprima o totald lipsd de interes.
Un gest pnietenesc din partea lui.
- Zice cd faci cafea bund, cd te scoli tarziu - O fatd zice ca a dat de necaz. Legdtura s-a
-
dimineafa, cd pof i purta o disculie inteliEentd gi cd ar
intrerupt.
Arn pus receptorul la loc, aqteptdnd ca telefonul
trebui sa credem tot ce spui, cu condifia sd verificdm sd sune din nou. Cqi doi politigti erau tdcufi gi
cu cinci martori diferi{i. nemigcati. Prea tdcu!i, prea nemiscafi.
Sa-l ia naiba, am zis.
-Breeze Telefonul a sunat din nou. Am ridicat receptorul gi
a dat din cap ca gi cum ag fi spus exact ce am zis:
voia el. Nu zdmbea, dar nu era nici sever; era doar un
om masiv, solid, care iEi fdcea meseria. Spangler ?gi - Vreli sd vorbifi cu Breeze, nu-i
Da.
aga?

ldsase capul pe spate gi, cu ochii pe jumdtate ihchigi, -Era o voce de bdrbat gi pdrea pufin surprinsd
urmarea fumul tigarii. drumul si fa pe gmecherul, am zis gi m-am
- De-i
- caFlandall
Zice
zice ca ar trebui sd fim atenti cu tine.
nu egti chiar atAt de istef pe c6t crezi, dar cd
ridicat, indreptdndu-md spre bucdtdrie.
Am adus o sticld de Four Roses gi trei pahare din
egti un tip cdruia i se lntAmpld multd lucruri gi cd un dulapul de bucdtdrie. Am scos cuburi de gheafd gi
asemenea tip ti poate da mai multd bdtaie de cap sifon din frigider gi-am pregdtit trei pahare inalte cu
decdt unul foarte degtept. Asta e pdrerea lui. pricepi? whisky, sifon qi gheatd. Le-am adus pe o tavd gi
ll6 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS n7
de-a face cu o crimd, a zis Bre.eze.
le-am agezat pe masa de cocteil din fafa canapelei
unde stdtea Breeze. Am luat doui pahare, i-am oferit
- Avem
Trebuie s-o rezolvdm cdt se poate rnai bine. Tu ai
unul lui Spangler, iar celdlalt l-am dus unde stdteam eu. gdsit cadavrul. Tu ai stat de vorbd cu tipul. Te-a
Spangler a luat nehotdrdt paharul, prinzdndu-gi invitat sd te duci la el in apartament. Ti-a dat cheia.
buza de jos intre degetul mare gi ardt6tor gi Ai zis cd nu gtiai de ce voia sd te vadd. Ne-am
uitdndu-se la Breeze, sd vadd dacd acceptd bdutur.a. inchipuit cd poate cu timpul ai reugit sd-fi amintegti'
Breeze m-a piivit foarte serios, apoi a oftat. Dupd Cu alte cuvinte, prima datd v-am mintit'
-Breeze
aceea a,ridicat paharul, a gustat gi a oftat din nou. A a schilat un zAmbet obosit.
dat din cap gi a zdmbit ugor, ca un om cdruia ii dai Egti destul de vechi in treburile astea, ca si gtii
tocrnai bdutura de care are neapdrat nevoie si prima cd -oamenii mint intotdeauna cdnd e vorba de crime.
fnghifiturd i se pare ca o privire indreptatd spre o intrebarea este cum o sd'vd dati seama cAnd
lume mai purd, mai_insoritd, mai plind de lumind. nu-mai mint.
-'Cdnd ceea ce spui va avea sens,
cd ili urnbld repede rnintea, domnule vom fi
- Bdnuiesc
Marlowe, a zis, gi s-a ldsat pe speteaza canapelei, satisfdcuti.
complet relaxat. Presupun cd putem lucra impreund. L-am privit in tati pe Spangler. Se aplecase atAt
-:. Nu ?n felul dsta. de mult, incAt aproape nu mai stdtea pe scaun. Parcd
intenliona sd'sari. Nu mi-a trecut prin minte nici un
-$i-aCum adicd?
incruntat sprAncenele. Spangler s-a aplecat motiv care l-ar fi fdcut sd sard. Era probabil tulburat.
inainte, cu o privire lnteligentd 9i atentd. L-am privit iardgi pe Breeze. ii pesa mai mult de-o
Pundnd tot felul de vagaboande sd-mi grdmadd. finea intre degetele-i butucdnoase una din
-
telefoneze gi sd-mi toarne baliverne, ca sd po[i sp.une havanele invelite in celofan gi spinteca celofanul cu
cd mi-au recunoscut vocea undeva, cdndva. un briceag. L-am urmdrit cum desface inveligul 9i
Fata se nurneste Gladys Crane, a zis Breeze. cum dichisegte capdtul havanei cu lama bric€agului,
- Aga mi-a.spus. N-am auzit niciodatd de ea. apoi pune briceagul la o parte, gtergdnd lama cu
- Perfect. atenfie pe pantaloni. L-am urmdrit cum a scipdrat un
-Mi-a ardtat Perfect.
palma mdinii sale pistruiate. chibrit 9i gi-a aprins havana cu grijd. A Tnvdrtit-o in
Nu facem nimic ileEal. gi sperdm cd nici tu. flacdrd, apoi a indep6rtat chibr:itul incd arzdnd 9i a
- nici eu? tras din ea, pAnd s-a convins cd arde cum'trebuie.
- Ce,
Nu-ncerci sd faci nimic ilegal. De pildd, sd ne Dupd aceea a stins chibritul gi l-a pus lAngd celofanul
- adevdrul.
. ascunzi mototolit de pe masa de cocteil. S-a l6sat apoi pe
ce nu l-ag asunde dacd aga-rni place? am spate gi gi-a tras in sus un crac de la pantaloni 9i a
- De Nu
intrebat. de la voi primesc salariul. inceput sa fumeze linigtit. Gesturile ii erau identice cu
Ascultd, Marlgwe, nu fd pe durul. cele din apartamentul lui Hench cdnd aprinsese
- Nu fac. Habar cum e sd faci pe durul. havana,. gi probabil aga vor fi totdeauna cAnd igi va
- de ajuns despre n-am
polifigti, ca nu fac pe aprinde o havand. Asta-i era felul Ei asta il fdcea
$tiu sd durul
cu ei. Continud gi spune ce vrei, nu incerca sd umbli periculos. Nu tot atdt de periculos ca un tip sclipitor,
cu gogogi, ca adineauri cu telefonul. dar mult mai periculos decAt un coleric ca Spangler. I

I
ll8 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS l19
Niciodatd nu l-am vdzut pe phillips inainte. Nu
-- i egti angajat intr-un caz. Noi nu
cred ci m-a vdzut cAndva in Ventura, pentru cd nu-mi it, Sti vorba. Phillips se juca de-a
amintesc de el. L-am intdlnit aga cum v-am povestit. { de Era prins gi el intr-un caz. Dacd
M-a urmdrit, iar eu l-am oprit. Voia s6 stea cu mine i nu de sd gtim noi cd nu exista o
de vorba, mi-a dat cheia, m-arn dus la apaftamentul ,' legdturd intre cazul lui gi al tdu? $i dacd lucrurile
lui, am folosit cheia ca sd intru, c6nd nu mi-a I stau aga, ne intereseazd gi pe noi. Arn dreptate?
rdspuns, aga cum imi spusese sd fac. Era mort. A fost e un mod de a privi lucrurile. Dar nu e
- Acesta
singurul, gi eu nu le privesc aga.
t - Nu uita cd e vorba de o .crimd, Marlowe.
a

t
- Nudstauit. Dar nu uitati nici voi cd eu sunt in
oragul de rnultd vreme, de rnai bine de
( cincisprezece ani. Am vdzut o mullinne de cazuri
I

Breeze a zis: { criminale. Unele au fost rezolvate, unele n-au putut fi,
Cdnd l-ai gdsit, ai coborat la administrator, un I iar altele care puteau fi rezolvate n-au fost. $i unul
tip -numit Passmore, si l-ai convins sd mearga sus cu )
sau doua sau trei dintre ele au fost rezolvate gregit.
tine, fdra sd-i spui ca era cineva mort. l-ai dat lui t Cineva a fost pldtit sd ia asupra lui vina gi, deqi se
p

Passmore o carte de vizitd falsd si i-ai voibit despre gtia adevdrul, s-a mugamalizat. Dar sd trecem peste
bijuterii. asta. Se int6rnpld, dar nu des. Sd ludm, de pildd,
Am dat din cap afirmativ. cazul Cassidy. Cred cd{i aminteqti de el, nu?
Cu oameni de teapa lui passmore si blocuri ca Breeze s-a uitat la ceas.
-
acelea trebuie sd fii prudent. pe mine ma interesa
- Sunt oposit. Se ldsdm cazul Cassidy. Se
rannanem la cazul Phillips.
Arn cldtinat din cap.
sd fac o precizare, gi incd una
- VreauGdndegte-te
importantd. doar la cazul Cassidy.
tot. Cassidy era un om foarte bogat, un multimilionar.
Breeze a bdut pufin din pahar, a tras pufin din Avea un bdiat mare. Intr-o noapte au fost chema{i
havand, apoi a continuat: pof ifigti la el acasd. Tdnirul Cassidy zdcea pe podea,
latd ce ag vrea eu sd clarific: tot ceea ce ne_ai. plin de sdnge pe fafd, iar in cap avea o gaurd de
- s-ar
spus putea s6 fie purul adevar, dar tot aga de glonte. Secretarul lui zdcea tot pe spate, in camera
bine s-ar putea sd nu fie. Md intelegi ce vreau sa de baie alaturatd, cu-capul rezemat de a doua ugd' a
spun. bdii, care ducea spre hol. intre degetele rnAinii stdngi
De pildd? am intrebat eu, sesizdnd perfect ce se gdsea o tigard-arsd pdnd la capat, doar un chigtoc,
-
voia. care-i pdrlise pu{in pielea intre degete. LAngd mana
$i-a lovit ugor genunchiul cu mana gi m-a privit dreaptd se gasea un pistol. Era impugcat in cap, nu
imperturbabil. Nu ostil, nici mdcar bdnuitor. Un om era rana de contact. Se bduse foarte mult. Trecuserd
linigtit care-si fdcea datoria. patru ore de la moartea lor gi doctorul familiei era
120 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS t21
acolo de trei ore. Eh, gi voi ce-afi fdcut in cazul Breeze a ridicat paharul incet 9i a terminat
Cassidy?
bdutura fdrd grabd. L-a pus apoi jos domol 9i l-a
Breeze a ottat. rdsucit alene pe tdblia de sticld a mesei de cocteil.
- Crimd gi sinucidere in timpul unui chef. Spangler stdtea feapdn, cu ochi strdlucitori 9i gura
Secretarul a luat-o razna si l-a impugcat pe tAndrul intredeschisa, intr-o incercare de zAmbet rigid.
Cassidy. Aga am citit in ziare. Cam'asta ai vrea sa Breeze a zis:
spun? _. 9i acum sd auzim Precizarea.
Aga ai citit in ziare, dar nu s-a intAmplat asa. Pdnd cdn.d nu vefi fi stdpdni pe propria voastr6
Ba-mai mult, gtiai cd nu-i aga. $i procurorul de -
district gtia, iar anchetatorilor de pe'ldngd procurorul
de district li s-a luat cazul in cAteva ore. N-a fost nici
o ancheta. Dar fiecare reporter de crime din orag gi
fiecare polilist de la criminalisticd gtia ca cel care a
tras. a fost Cassidy, cd el a fost beat crila, ca
secretarul a incercat sd-l potoleasci gi n-a putut. A
incercat sd fugd de el, dar n-a fost destul de iute. care sa md facd sd vorbesc.
Rana lui Cassidy era de contact, a secretarului nu... Breeze a zis:
Secretarul era stdngaci gi avea o tigard in mana - imi pari un ins carc incearcd sd-gi impace
stdngd cdnd a fost impugcat. Dealtfel, chiar dacd nu congtiinfa.
Pe naiba! Haideti sd mai bem. $i-apoi, puteli
egti stAngaci, nu fii nepdsdtor !igara in stdnga, in timp -
si-mi vorbili despre fata aceea pe care ali pus-o sa
ce cu dreapta impusti un om. Asta o pot face
md cheme la telefon.
A zAmbit.
Era o damd care locuieqte ldngd Phillips. A
-
auzit un tip vorbind cu el la uqe, intr-o seara.
Lucreazd'ziua ca plasatoare. Aga ce ne-am gdndit cd
voiali adevarul. Cassidy era prea mare. Doar gi asta n-ar strica sd-ii audd vocea. Nu te mai gAndi la asta.
fost un caz de crimd. nu?
a
- Ce fel de voce era? l

O voce rdutdcicasd. Ea zicea cd nu i-a pldcut.


- Cred cd de asta v-ati gdndit la mine.
- luat cele.trei pahare gi am plecat cu ele spre
Am
bucdtdrie.

patronului lui avea o sutd de milioane de dolari?


FEREASTRA DE SUS t23
Spangler s-a agezat pe marginea scaunului gi a
rogit. Breeze l-a privit cu indiferenti, fArd nici o
inten{ie.
---- Ce-ati aflat despre Phillips? am intrebat.
Da, Phillips, a zis Breeze. PAi, George Anson
Phillips, e un caz induioEdtor. Se credea detectiv, dar
se pare ci nu gdsea pe nimeni sd fie de aceeagi
pirere. Am stat de vorbd cu geriful din Ventura. Zicea
cd George era un bdiat simpatic, poate putin prea
simpatic ca sa fie un poli{ist bun, chiar daca avea
Capitolul gaisprezece ceva'minte. George fdcea ce i se spunea gi o fdcea
destul de bine, cu condi{ia sd i se spund cu ce picior
sd porneascd, cAti paqi sd faca, pe ce drum s-o apuce
gi alte lucruri mdrunte de felul acesta. Dar n-a
tl progresat mult, dacd infelegi ce vreau sa spun. Era
fydnd am ajuns, uitasem al cui era fiecare pahar, tipul de politist in stare sd aresteze un gdinar dacd il
aga ci le-am spdlat pe toate gi le-am gters, apoi, cdnd vedea'furdnd o gdini gi apoi f ugind pdni cddea jos
am inceput sd pregdtesc biutura, Spangler a intrat si, lovindu-se cu capul de un st6lp ori de altceva, igi
induntru 9i s-a oprit exact in spatele meu. pierdea cunogtinta. Astfel, lucrurile se puteau
- Nu-!i tie teamd, am zis. in seara astd nu complica gi George trebuia sd se ducd la birou dupd
folosesc cianurd. instructiuni. Ei bine, asta l-a cam plictisit pe gerif
- Nu incerca sd faci pe gmecherul cu bdtrdnul, a dupd o vreme, aga cd l-a pus pe liber.
.zis el domol in ceafa mea. Are mai multd experienfd Breeze a mai bdut din pahar 9i gi-a scdrpinat
decAt crezi. bdrbia cu unghia degetului, mare cdt o lopatd.
Drdguf din partea ta. Dupd asta a lucrat intr-un magazin universal, la
- Ascultd, ag vrea sd citesc ceva despre cazul - pentru un anume Sutcliff. Era un magazin care
- Pare interesant.
Cassidy. Probabil cd s-a intdmplat de
Simi,
vindea pe creidit gi pentru fiecare client exista un
multd vreme. carnet de credit. George a avut necazuri cu carnetele
timp in urmd. De fapt, nu s-a int6mplat
- Cu mult
niciodata. Glumeam gi eu.
de credit. Uita sd noteze marfa vdndutd, sau nota
intr-un alt carnet. Unii clienli il corectau, alfii il ldsau
Am pus paharele pe tavd gi le-am dus inapoi in , sd uite. Aga cd Sutcliff s-a gAndit cd poate George
camera de zi. Pe-al meu l-am dus la masa de gah. s-ar descurca mai bine in altd parte, gi astfel el a
- Alte gmecherie.
in bucdtirie
Colaboratorul tdu se furigeazd
qi rnd sfdtuiegte pe ascuns cum ar trebui
venit in Los Angeles. A dat de ceva bani, nu mulfi,
dar suficien{i sd-gi scoatd un brevet gi sd depund o
sd md port, avdnd in vedere experienfa ta, pe care, garanfie. $i-a fdcut rost de un birou. Am fost acolo.
de altfel, cred ca nu o ai. I se potrivegte de minune Era o camerd cu o masd de lucru, pe care o impdrtea
rolul. Prietenos, deschis gi se-mbujoreazd ugor. cu un ins ce pretindea cd vinde felicitdri de Crdciun.
t24 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS t25

il cheamd Marsh. Cdnd George avea un client, Marsh f{imic. El gi cu tipa lui fdceau un chef. Beau
trebuia sd plece la plimbare. Marsh zice cd nu gtie -
cAte ceva, cdntau gi fdceau dragoste, apoi ascultau
unde locuia George gi cd nu avea nici un client. radioul gi uneori iegeau in orag sd mdndnce, cAnd igi
Adici nu s-a fdcut nici o afacere in blrou despre care aminteau de mancare. Cred c-o {ineau aqa de multe
Marsh sd gtie. Dar George a dat un anun{ la ziar si zile. Noi i-am intrerupt. Fata e lovitd la ambii ochi. In
probabil o fi avut apoi un client. Cred cd a avut, runda urrndtoare s-ar putea ca Hench sd-i frdngd
deoarece cu vreo sdptdmdnd in urmd, Marsh a gdsit gdiul. E pli^'i lumea de hairnanale ca l-lench gi amica
un bilet pe masa lui de lucru, prin care era informat lui.
cd George pleca din orag pe cdteva zile. De atunci nu -_ Ce-i c u pistolul despre care Hench zicea cd
mai gtie nimic despre el. Deci George s-a dus pe nu-i al Nui?
Count Street, a inchiriat un apartament pe numele de E arrna cu care s-a tras. Nu avem incd glontele,
Anson gi apoi a fost ucis. Asta-i tot ce gtim pdnd
acum despre el. Un caz induiogdtor. dar- avem tubul. Era sub cadavrul lui George qi
S-a uitat la nnine cu o privire calma, lipsitd de corespunde. Am mai tras cAteva focuri gi am fdcut o
curiozitate 9i gi-a dus paharul la buze. serie de teste balistice.
Ce-i cu biletul acela?
.- Credefi cd l-a pus careva sub perna lui Hench?
-Breeze a pus paharul jos. A scos din portofel o Sigur. De ce sd-l impugte Hench pe Phillips?
bucatd de hdrtie subfire gi a pus-o pe masa de Nici- rnicar nu-l cunoQtea.
cocteil. Am luat-o gi arn citit-o. Scria: De unde gti{i asta?
- $tlu
- eu, a zis Breeze, intinzdndu-9i mAinile.
' ,,De ce sd vd faceli griji? De ce sd aveli indoieli gi Ascultd-aici, exista lucruri pe care le cunogti pentru
temeri? De ce sd fifi rogi de suspiciune? Consultali cd le vezi negru pe alb. $i sunt altele pe care le gtii
un detectiv calm, atent, sigur .si discret. George pentru cd sunt logice gi aga trebuie sd fie. Nu impuqti
Anson Phillips. Glenview 9521." pe cineva gi apoi faci tdrdboi ca sd atragi atentia
asupra ta gi fii pistolul tot timpul sub pernd. Fata a
Am pus-o la loc pe cristalul mesei. fost cn Hench toatd ziua. Dacd Hench impuqca pe
- Nu e mai rdu decdt multe alte anunfuri
afaceri, a zis Elreeze. Se pare cd nu urmdrea afaceri
de cineva, fata gtia eeva. Or, habar n-are. Ar ciripi dacd
ar avea. Ce conteazd Hench pentru ea? Un ins cu
in domeniul transporturilor. care se distreazd, nimic mai rnult. Asculta-aici,
Fata de la birou i l-a scris, a zis Spangler. renun{d !a Hench. Tipul care a tras cu pistolttl aude
- cd
Zicea de abia se stdpdnise sd nu rAda, dar George radioul tare gi gtie cd o si-i acopere impugcitura. Dar
credea ca-i grozav. Biroul lui Chronicle, de pe cu toate astea il lovegte pe Phillips, il tdrdgte in baie
bulevardul Hollywood. si inchide u$a inainte de a-l impugca. Nu e beat. lgi
vede de treabd, atent. lese, inchide uga de la baie,
- AIi
Nu
verificat repede.
ne este greu si obtinem informatii. Ppate radioul se opregte, Hench gi fata pleacd sd mdndnce.
- cAnd e vorba de tine.
doar Aga s-a intAmplat.
- Ce gtifi despre Hench? - De unde gtii cd radioul s-a oprit? .
t26 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS t27

-- Mi s-a spus, a raspuns Breeze calm. Mai - Cat timp mai ai de gdnd sd faci pe
tontul?
locuiesc gi alfi oameni in azilul acela de noapte. Sd Nu gtiu.
acceptdm cd radioul s-a oprit gi ei au plecat. Nu in - Te-ajut eu. l1i dau timp pdnd m6ine la amiazd,
linigte. Ucigasul iese din apaftament si uga lui Hench mai- bine de doudsprezece ore. Oricum, pdni atunci
e deschisd. Aga trebuie sa fi fost, cdci altfel nu s-ar fi n-o sd primesc raportul de la autopsie. Te las sa
gdndit la uga lui Hench. discufi cu clientul tdu pAnd atunci 9i si te hotdrdgti
nu-gi lasd ugile deschise ir casele de
- Oamenii
raport. Mai ales in cartiere ca acesta. sd sPui adevdrul.
dupd aceea?
Betivii le lasd. Be[ivii sunt neglije.ifi. Ei nu se -_- 9i
pot-concentra. Ei se gdndesc doar la un singur lucru Dupd aceea o sd-l vdd pe detectivul-gef gi-o
o datd. Uga era intredeschisd, poate doar pu[in, dar sd-i spun cd detectivul particular Philip Marlowe
intredeschisd. Ucigaqul a intrat, a pus pistolul sub ascunde informalii de care am nevoie in cercetarea
pernd gi a gdsit un altul acolo. L-a luat pe acela, doar unei crime, sau cd sunt destul de sigur cd le ascunde.
ca sd-l infunde pe Hench si mai rau. Ce zici? imi inchipui c-o sa te aresteze imediat.
Putefi verifica pistolul. - Nu zlu. Ati cdutat in masa de lucru a lui
- Pistolul lui Hench? O sd-ncercdm, dar el zice Phillips?
cd -nu-i gtie numirul. Dacd-l gdsim, s-ar putea sd - Sigur. Un tdndr foarte ordonat. Nimic altceva,
facem ceva. Md-ndoiesc. Va trebui se verificdm in afard de un fel de jurnal intim. $i nici in dsta nimic,
pistolul pe care-l avem, dar gtiti cum e cu treburile doar cum a mers la plajd sau cum a dus o fatd la
astea. Faci progrese gi crezi cd se limpezegte totul, ca cinema gi ea nu s-a prins prea tare. Sau cum gedea in
apoi orice urmi sd dispard. Te trezegti in impas. Mai birou gi nu venea nici un client. O datd s-a necdjit din
vrei sd afli cdte ceya din cdte gtim noi, gi ti-ar putea fi cauza rufelor qi a scris o pagind intreagd. De cele mai
util in cazul tdu? rnulte ori nu scria decdt trei sau patru rdnduri. Doar
- incep sd obosesc. Nu-mi mai funcfioneazd bine despre un singur lucru. Totul cu litere de tipar.
litere de tipar? am intrebat.
imaginatia.
Adineauri te descurcai de minune. a zis Breeze. - CuDa, litere de tipar scrise cu cerneald. Nu cu
in -cazul Cassidy. -
majuscule de Eablon, aga cum se obignuiegte cdnd
N-am zis nimic. Mi-am umplut din nou pipa, dar vrei sd nu fii identificat. Litere frumoase, ferme, mici,
era prea incinsa ca s-o aprind. Am agezat-o pe de parcd tipul putea scrie in felul dsta tot atdt de
marginea meSei, sd se rdceasca. repede gi ugor ca gi altfel.
- Pe legea mea, a rostit Breeze incet, nu gtiu ce Pe cartea de viziti nu scrisese aSa, am zis.
sd md fac cu tine. Nu te vdd tdinuind in mod deliberat -Breeze s-a gdndit o clipd. Apoi a dat din cap.
o crirna Ei nici nu cred cd gtii despre ea doar atat cat Adevdrat. Poate cd aga a fost. Nu se gdsea nici
pretinzi. un - nume in
'jurnal.
Poate folosirea literelor de tipar
Am tdcut din nou. era doar un joc cu care se amuza.
Breeze s-a aplecat sd suceascd chigtocul havanei
- Ca gi jurnalul stenografiat al lui Pepys?
in scrumierd, ca sa-l stingd. A terminat de bdut, gi-a Asta ce-a mai fost?
pus pdldria gi s-a ridicat. -
128 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS t29

Un jurnal stenografiat zilnic de un bdrbat, cu AmAndoi s-au indepdrtat pe coridor spre lift,
- timp
mult in urmd, dupd o metodi personald. cldtindnd din cap.
Breeze l-a privit pe Spangler, care se ridicase in Am inchis u$a gi m-am intors la bdutura pe care
fala scaunului, bdnd ultimii stropi din pahar. n-o prea gustasenn. Se trezise. Am dus-o la bucdtdrie
bine am lua-o din lOc, a zis Breeze.
- Maidsta gi am mai turnat peste ea din sticld. Am rimas acolo,
Individul incepe s6 se aprindi pentru un alt caz cu paharul in mAnd, privind pe fereastrd la eucaliptii
Cassidy. care-gi legdnau v6rfurile mlddioase pe cerul
Spangler gi-a pus paharul jos gi amAndoi s-au albdstrui-intunecat. VAntul parea sa se fi st6rnit din
indreptat spre uEa. Breeze si-a tdrsdit un picior si m-a nou.
privit dintr-o parte, cu mAna pe clanfa uSii. lzbea in fereastrd de la nord, iar pe zidul clddirii
Cunogti vreo blondd inalt6? se auzea un zgo!'not. ca gi cum un cablut se lovea de
- Ar
_- trebui sd md gAndesc. Sper cd da. Cdt de tencuiald.
inaltd? Am gustat din bduturd Ei mi-a pdrut rdu cd
inaltd doar. Nu gtiu cdt de inaltd e asta. gtiu iro.sisem whisky proaspdt. Am turnat-o in cn-iuvetd,
doar- cd e inaltd pentru un tip care e gi el inalt. Un mi-am luat un pahar curat gi ann bdut apd rece de la
macaronar, pe nume Palermo, e proprietarul casei gheali.
aceleia de pe Court Street. Am fost la sala mortuard Doudsp.rezece ore ca sd rezolv o situafie pe care
sa-l vedem. E Ei proprietarul sdlii. Tice cd a vdzut o 1 nici mdcar nu incepusem s-o in{eleg. Si fae asta, sau
blondi inaltd iegind din bloc pe la ora trei 9i l: sd divulg tainele clientei mele ;i sd-i las pe politigti sd
jumdtate. Administratorul Passmore nu-gi amintegte se ocupe de ea gi de inireaEa ei farnilie? Anga.ia{i'l pe
sd mai fi vdzut o blonda atdt de inaltd. Macaronarul fu{anlowe gi v6 trezili cu legea [n casa. De e* sA v5
zice cd era frumoasd. intrucAtva dau crezarc spuselor It faneli griji? ffie ee efr ave{i irrdoieli gi tenreni? f}e qe sa
lui, deoarece mi te-a descris bine gi pe tine. Pe fi;i r*.;gi ii,:r nus;:iciune? Cr:rnsultn{i Litx detectiv
blonda asta inaltd n-a vdzut-o intrdnd, ci doar iesind. rr,;+il g h i t.i,',ii t i$tu ratrr;, cu pricittat'cle stranl he Ei ul istrat.
Purta pantaloni marindregti, o haini sport gi turban. Philfgr Mari*.ri'',re. GNenview 7537. Vieitaii:ma1 lii veti
Pdrul blond deschis, iar de sub turban se vedea pdrul r 1:unoe:gte irc ct i niai buni poNitiOti sd
bogat. iI vt pierdelr ,:peran{a? De ce sd fifi }i-i
nici o idee, am zis. Dar tocmai mi-am p* Marlori,,c+, qi agteptafi sa vina
- N-am
amintit altceva. Am scris numdrul maginii lui Phillips. i.lici asta nu rn-a ajutat. tu{-am dus ?napoi in
Pe dosul unui plic. Asta probabil o sd vd ajute si-i carrlera de zi gi s-rri-e.:n aprins pripa care se: racise pe
gdsifi fosta adresd. Md duc sd-l aduc. snarginea rneset Ce Eah. Arn tras incet fumul in piept,
Au agteptat la ugd pAnd m-am dus in dormitor sd-l dar rirai avea fncfr nniros de cauciue inclns" Am pus-o
iau din haind. l-am dat lui Breeze plicul. A citit ce era la foc gi an'r rdmets fn mijlocul carnerei, trEEandu-nni
pe el, apoi l-a bdgat in portofel. buea de jos qi l6sdnd-ci apoi sd se izbeascd ele din{i.
Tocmai |i-ai arnintit, da? ' A sunat telefoa-rul. L-am ridicat $i am mormdit in
- Chiar aga. el.
- Bine, bine, a"zis el. Bine, bine. Marlowe?
- -
130 RAYMOND CHAND{-ER,
Era o voce qoptit6. O goaptd pdtrunzdtoare gi
gravd, pe eare o nnai auzisem.
- Da,Peamcinezis. Oricine ai fi, vo'rbegte tare 9i
rAspicat. am nnai supAnat acurn?
-.- Probabil cd egti un tip iste{, s-a auzit din nou
goapta. N-ai vrea sd-fi taci un bine?
- Cat de mare?
Sa zicem de vreo cinci sufe.
- Asta-i formidabil. Ce trehJ,ie si fac?
- Sd nu te vdri unde nu-ti fierbe oala, a zis
-
vocea. Vreau sd vorbim despre asta.
Unde, cdnd gi cu cine?
- Clubul eapltoEuf, gaptesprezeffie
- Dumneata ldle Valley. Morny. Oricdnd vii aici.
cine eqti?
-Un chicot nedeslugit s-a auzit pe fir.
intreabd doar la poartd de Eddie Prue.
-
Telefonul s-a inchis. Am pus receptorul in furc6. ffiu- la. vreo tieizeci de kilo;"netri lr''-, nor"d dt:
Era aproape ora unsprezece gi jumdtate cdnd mi-am trecdtoare, incepea o .sosea iai"ga care I lua spre
scos magina din garaj qi am pornit spre trecdtoarea ccline. De o parier si Ce alta se ?nfindeau *pa{ii verzi.
Qahuenga Dupd nurnai clnci cvantale riu mai exista nici o
clddire. $oseaua contlnua cu un drum artfaltat, care
gerpuia printre coline. Aceasta era ldle \ia!ley.
Pe prirna colind, se gdsea o clddire albi, scund6,
cu acCIperis de {igl6. Avea o poartd acetperitd gi o
firmd Nurminatd de reflectoare pe care scria: ldle
Valley, post de conirr:i. Por{ile erau deschise pand in
marginea drunnului, iar in mijlocul lor se indl[a un
indicator de culoare a!bd, pe care scria: S T O P, cu
litere reflectorizante. Un alt reflector lumina drurnul
?n fa{a indicatorului.
M-am oprit" Un bArbat in uniformd, cu o stea gi cit
pistol la cingdtoare, intr-un toc din piele inrpletitS, s*a
uitat la maEina rnea, apoi la un avizier de fre un stdlp.
S-a apropiat de masind.
- Eund searft Maqina durnnean;tirr$trd nu
f igureazd pe list6. Acesta e un drum particular.
Sunteli in vizita?
Merg la club.
-
t32 RAYMOND CHANDLER F'EREASTR.A DE SUS r33

La care? De ce-ag face-o?


- Clubul ldle Valley.
r
' -Ena foarte calm, foarte'politicos gi foarte ferm.
- Optzeci gi gapte, gaptezeci gi gapte. Noi apa il -_ Trebuie sd Etirn exact unde nnerEe{i. Stlnt
- aici. Va referifi la localul domnului Morny?
numim foarte mrilte de apdrat in ldle Valley.
Exact. - $i dacd n-ag treee pe la el?
- Ntr -Vocea arde
Vd de gfumd?
- Nu. suntefi membru, presupun? i-a devenit asprd.
- Trebuie si iau informafii de la cineva care este Nt-r. Voiam doar sd stiu.
'-- Ceteva patrule ar pleca innediat dupd
-
membru sau locuiegte in vale. $tili, aici totul e durnneavoastrd.
proprietate particulara, c6fi sunte{i Tn patruld?
--- $i
- Oaspeti nepoftiti n-avefi pe-aici?
A zAnnbit.
Nu pot sd va spun.,. Deci, cam un kilornetru
junrdtate inainte, la dreapta, domnule hdarlowe.
9i

- NuMe
se intAmpld aga ceva.
nurnesc Philip Marlowe" ll caut pe Eddie
lVl-ann uitat la pistolul legat la Eold gi ia insigna
specialS prinsd pe cdmaqd.
-
Prue. $i se zice cd asta-i dernoera{ie, am spus.
Prue?
- privit
A in spatele rneu, a scuipat in pdmdnt gi apoi
- E secretarul domnului Morny. Sdu cam a$a a pLrs o mAnA pe portiera maqinii.
- rnai sunt qi a[!ii din dgtia, a zis e[. Am
ceva. - Foate un tip care er& n'lembnu a{ clubuli,li ,,Jof-ln
-S-aOdus
clipd, vd rog.
la usa clddirii si a vorbit cu cineva.
eunoscr-rt
fQeed" din Boyle h"leigftts.
induntru, un bdrbat in uniformd a sunat centrala - [-ln tovanas, arn zis eu.
interioarS. O maqind a claxonat in spatele meu. Prin frleeazul e cd revoiu{iile nu ajumE ?n m6inile cui
uqa deschisd a postului de control se auzea fdcdnitul ar -trehui.
._ Aga-i.
maginii de scris. Birbatul care vorbise cu mine s-a Pe de altd pante, ar putea oare al{ii sd fte mai
uitat la magina care claxona gi i-a fdcut semn sd rAi -decdt gleahta asta de $arlatani care locuiesc aici?
treacd. S-a strecurat pe ldngd mine Ei a dispdrut in Poate cdndva o sa locuieqti si durnneata aici,
intuneric. Era o limuzind decapotabild, verde gi lungd,
deschis5, cu trei tipe grozave pe locurile din fatd,
am- z6s"
toate furnAnd, cu sprAncene arcuite gi date naibii.
A scuipaf din noL!.
tI-a$ locui aic! nici dacd mi-ar pldti cincizeci de
Magina a luat o curbd in mare vitezd gi a dispdrut.
- Bdrbatul in uniforrnd s-a intors gi a pus o rndnd pe , mii-pe an gi rn-ar ldsa sd donrn in pijanna de rnatase,
portiera maginii. cu girag de perle raz la Edt.
E-n reguli, dornnule fiilarlowe. Trecefi pe la Nu ti-aS face o asernenea oferta, am
- Fdceti-m i-o oricAnd . Ziua sau noaptea. zis.
-
paznicul de la club, va rog. Un kilometru gi jumdtate -
lnainte, pe partea dreaptd. E o parcare luminatd, cu
Fdce{i-mi oferta gi-o sd vede{i ce iese.
Bine, acum plec gi trec gi pe la paznicul de la
nunrdrul optzeci Ei gapte, gaptezeci.gi qapte pe zid. -
club.
Trecefi pe la paznicul de acolo,, vd rog.
134 RAYMOND CHANDLER TTEREAS'TRA DE'SUS r35

- Spune{i-i sd se duca unde a dus mutul iapa. Holul ardta nernaipomenii O bogdlie de lurnini
Spuneti-i c-am zis er: aQa. stralucitoare, decor, costurne qi sunet de prirna
O sd-i spun.
- magina ca!itate. Actori de mana ?ntai, intrigi cu totul
.O s-a apropiat din spate gi a claxonat. O originalS. ?n iurnina frumoasa, domoalA, indireet6,
limuzind neagra, mare cAt jurndtate de bloc, m-a peretele parea cd urcA la nesf&rqit qi se pierde printre
suflat de pe gosea cu claxonul gi a trecut pe lAngd stelele gingage gi lascive care licdreai.l aievea"
mine, fdcdnd un zgomot asemdnator frunzelor uscate Covorul era atAt de gros, cd de abia puteai urnbla pe
care cad. el fd.rd cizrne de cauciuc. in spate o scard: arcuitd, cu
Vdntul se potolise gi lumina lunii din vale era aga trepte largi acoperite cu covor. La intrarea tn sala de
de clara, incAt umbr.ele pdreau decupate cu cu!itul. mese, chelnerul-qef, dolofan, cu un larnpas de cinci
. Dupd curbA, se intindea in faia mea intreaga vale. centimetri la pantaloni, stitea relaxat, sub bra{ cu un
O mie de case albe, construite pe coline, zece mii de teanc de nneniuri scrise cu Nitere aurlte. Avea a
ferestre luminate, iar stelele atarnau deasupra lor
pofiticos, tard a se apropia prea mult, din cauza fizionomie care putea trece de la zambetul afectat,
patrulei. politicos, la furie refinutd - tard sa i se nriste nioi
Zidul cladirii clubului care dddea spre drum era mdcar un singur mugchi al felei.
alb, fdrd nici o usd de intrare si nici o fereastrd la lntrarea la bar se afla in stAnga. Era lntuneric Ei
parter. Numdrul era mic, dar luminos, in neon de linigte, iar un barman se migca intocmai ca o molie in
culoare violetd. 8777. Nimic altceva. pe o laturd, sub strilucirea slabd a paharelor qi sticlelor' O blondd
girul de ldmpi cu lumina dirijatd in jos, erau aliniate tdndri qi frumoasa, inrtr-o nochie ce panea apd de
magini parcate in spatii delimitate cu alb pe asfaltul mare presdratd cu pulbere. de aur, a ieqit de la
negru, neted. Personalul de serviciu in uniforme toaletd, aranj6ndu-gi buzele gi fredonAnd. ZAmbea,
curate gi bdtoase se migca printre lumini. cldtindndu-9i capul de aur in ritmul rumbei care
Drumul continua pdnd la o terasd de beton de rdzbdtea p6n-d aici. Un birbat scund gi gras, cu fala
culoare inchisd, cu acoperig de sticld gi crom gi stacojie gi ochii strdlucitori, o agtepta cu un gal alb
lumini foarte palide. M-am dat jos, gi am primit un fel pe brat. $i-a infipt degetele butucdnoase ln bra{ul ei
de tichet cu numdrul maginii pe el. L-am dus la un gol gi s-a uitat chior6E la ea.
mic birou unde gedea un bdrbat in uniformd si l-am O fatd de la garderobd, in pijama chinezeasca de
depus in fafa lui. culoarea florii de piersic, a venit sd-rni ia pdldria 9i
Philip Marlowe. Oaspete.
- Va gi-a manifestat dezaprobarea fafd de hainele mele.
- notatmulfumesc, domnule Marlowe. Avea ochii ca pdcatele ne$tiute.
A numele gi numdrul, mi-a restituit tichetul O fatd care vindea {igdri cobora scara. Purta in
gi a dat un telefon. pdr o pand de egretd. imbrdcdmintea era atdt de
Un negru in uniformd de pazd din p6nzd albd, la sumard cd s-ar f i putut ascunde in spatele unei
doud rdnduri, cu epoleli aurii gi chipiu cu o banda scobituri" l-.tnr.rl din pioioarele ei lungi gi frurnoase era
latd aurie, mi-a deschis uSa. argintiu, celdlalt auriu. Aveau expresia totaI
i
I

136 RAYMOND CHANDLER { FEREASTR,q DE SUS t37


;I
ciispreiurtnare a un+i tipe oare-ai fix*aaa intiilnirile ie. $i-a rnii*;';at birzeie ir: tinnp er-" lustruia *ur o c6rpa
telefgnrri interiirbail. L. tejgfieaua, des*riind cercur! r'rici, strartse.
A,'ir intrai in har pi nl-anr Insat 6;e Lln scaurr ijc +
-- CIun'r r'5 riun'riii?
priele, c;rgritr:nat cLi pr.rt. i-:iir,*hetr:N pinfiareloi" f,ira -- Mlarl,;*,ve"
crist;;iin iuminile luc*r;iu donitri, voer tainice gotlteau -- il,nlarii:w*" ffieii cenra rh tinlp ce astepta!i?
ci-rvinie ".'!e draguste;, ilrscutau af r+cl i s;ru tlesp,r+ - Un r:lai'?ini $iic ar mffrge"
orice ;riiusva ce *qe pcate vor bi in s,:aota intr-uri -- L.Jn ':rariini seL' F,:art*, fc"rrte sec.
aserneriea local. ._ Perfe+t.
Un harbat inait sr frurnos, intr-un costum gri, crl o
-- ii rri;in:r-rsi eli linguri!;r EaLi cu culitul si
turculita?
linie superba" s-a ridicat brusc de la o rndsuta de felii, am zis. () sdi-l ciugulesc.
l6nga oerete. S-a dus la k-lar Si a ?nceput s&-l ocdrascd -_* Taie-l
in drurn spre qr:oald. SA-{i prLln gi rndslin;t ?r'lta'-o
pe unul riirr barrnani. L-a clc5.rdt vrerna lndelungatd cu pungd?
o voce puternica gi lirnoede, spundndu-i cuvinte grele in in fariul ;qlt.l o s*
pe cane ,iu ie r*stesc de obicei bdrbatii inal{i Ai -- Anuned-nl!*o i'las. Ds,:i-l te
simti ceva mai h:ine.
fru,'nc$i ?,'r cr;stunie gri hine crolte" Teat* !c..rmea ta-cea
pi se uii; la ei" Vocea lui pdtrunciea prin me!c#ia - h'1uitl;:-r:esc, domnule. U;-i nrartini sec
S-a inc*p5.rtat ti'ei pa.?i, a6:c'i $-a i;ltr:rs 9i i*-:3.
rurnbei ca G iopeti prin zzrpace. apiecnt pest* har.
Barmatrrul stiitee neolintit, uitAnr,jr"r-se l;l el. Avea - - Arn ilct;ivit gr*qit o b,iut.l:r;I. A*lit lnrI spt,unc"]et
pdr "cfrr{iorr{ai, o pi*il+ albl*, calr.ih gi e;chi depadte{i, cir.lm nu i ariirrear-lrl
aten{i. [r.lu s-a r"rairicr.r'i r'ii nim n-a $F]ris ni;"rric. E]arbatul --- L-;lrvr auzlt.
irialt;r in;:1t r"litt hili lurriea i-el
g-riin r'Je,lly*r::'rn{6."-Tr-.,,61fr -- ilrri r:i:lbea figi.r..jul-!'l itl \i{-lrbeBil cii;rrinit c:it*spr*
urn'l5rit, ?il afara ..j..;
barnran. FlaiiC, Lrarryranul a ven!t astfel cje l**i'l,iri. Cur"ri itl pl+r-;e qlah+ilut sti-{; a,!iag*
irrcet p* !anEd bar spre i"nine, gliiv!nd uil*jevil degrarte, atl.ntia asupra :;licilcr {:rori p:-: c;ire le fa,:i. [--,:ti au;lit
fdrA nici a expresie. Apoi s-a intors catre rnine si a g! dunnrlei,:ta.
zis: --- Da, aln ri$, gindindu-nr* cdt o s-o rnai tind
- Cerdoriti, domnule? asa.
Vreau sa vorbesc cu un tip eare se numegte
- Prue. -- S-a fdcurt auizit ." $i atunci eu m-arn luat de
Eddie durnneata.
- Chiar aga? Mi-am dat seama, ant zis.
Lucreazi aici. - ridicat
A Lrn deget gi l-a privit ingdndurat.
- Cu ce se ocupd? Chiar aga, a zis. Degi imi esti cu desdvdrEire
-Vocea ii era uniformd gi durd. -
necunoscut.
Dupd cdte qtiu, e umbra patronului. Daci
- ce vreau - Probabil din cauza ochilor mei mari 9i cdprui.
pricepi sd spun. 9i a privirii mele bl6nde.
- Oh, Eddie Prue.
Gapitolul optsprezece

Am Ous bdutura la o mdsufd ldngd perete, m-am


agezat jos gi am aprins o figard. Au trecut cinci
minute. Fdri sd bag de seami cd ritmul muzicii oare
rdzbdtea prin vacarrn se schimbase. Cdnta o fatd.
Avea o voce de contralto profundd, pe care-fi ficea
plScere s-o asculti. Gdnta ,,Ochi negri" 9i orchestra
din spatele ei pdrea cd doarme.
Cdnd a terminat, s-a auzit un ropot puternic de
aplauze gi cdteva fluierituri.
Un bdrbat de la masa vecini i-a zis prietenei lui:
Au adus-o din nou pe Linda Conquest si cdnte
cu -orchestr:a. Am auzit cd se mdritase cu un individ
bogat din PasSadena, dar n-a mers.
- Drigutd voce, a zis fata. Asta, dac6-[i plac
bocitoarele.
,Am dat si md ridic, dar o umbri s-a intins peste
masa mea; un bdrbat stdtea . in
picioare aldturi.
Un birbat cAt o prdjind, cu fafa rdvdgitd, care-gi
pierduse ochir.rl drept gi avea privirea fixd a orbului.
Era atdt de inalt, ci trebuia sd se aplece ca sd-gi
puni mdna pe spdtarul scaurului. Stdtea in fafa mea
gi md cAntdrea din pyiviri, fird sd scoatd o vorbi. Eu
r40 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS I4l
imi sorbeam bdutura gi ascultpm vocea de contraito
Birbatul de la fereastri s-a intors. Pdrea de vreo

AQa bdnuiesc ai eu. Dumneata doregti


- cu mine, eu vreau sa vorbesc cu
vorbegti
sd
dumneata si
vreau sa vorbesc gi cu fata care a cdntat adineaori.
Hai sd mergem.
-in capdtul din iund al barul incuiatd.
Prue a descuiat-o gi a tinut-o apoi arn negru.
-"S-"
urcat ln stAnga nigte scdri acop ovor. Am apropiat de masa de lucru, s-a aQezat jos 9i a
dat intr-un coridor lung Ei drept cu rnai multe usi luaicufitul de scrisori cu vArful cdruia a inceput sd-gi
inchise. La capdtul lui se vedea o stea strdlucltoare.
printr-o plasd de sirmd prinsd intr-un cadru. prue a intepe vArful degetului mare. M-a privit impasibil 9i a
zis:
bdtut la o ugd aldturatd, a deschis-o si s-a dat la o eqti Marlowe?
parte ca sd trec. -AmDumneata
dat din caP afirmativ'
la loc.
-M-am agezat. Eddie Prue gedea pe un scaLln
rezemat d; perete, cu plcioarele din ' fafd ale
scaunului ridicate de Pe Podea.
Nu-mi Plac curiogii, a zis MornY'
-
oarte multe motive. Nu-mi
n fel. Nu-mi Plac cdnd imi
ac cdnd dau buzna Peste
M-am uitat la ornannentele de pe masa de lucru.
Toate standard gi toate de ararn6. O lampd de ara'rnd, sotia mea.
suporturi pentru tocuri gi creioane, o scrumierd de N-am zis nimic.
Nu-mi plac cAnd imi iau goferul la intrebdri 9i
sticld gi aramd cu un elefant de ararna pe margine, un -
devin grosolani cu oasPefii rnei.
cufit de deschis scrisori de aramd, un termos de N-am scos o vorbd.
aramd pe o tavd de aramd, un suport de sugativd din
Pe scurt, a zis el, pur 9i simplu nu-mi plac'
aramd. Intr-o vazd de arama se gdsea o ramurd de - incep sd PriceP i'
sdngele voinicului de culoarea aramei. -S-a inrogit, iar och
Peste tot numai arami. Pe de altd Parte, i fi util chiar
-
acum. Ai avea de cAgti pentru rnine'
F'EREASTR.A DE SUS t43
r42 RAYMOND CHANDLER
N-ar fi rea ideea. Ai avea de cdgtigat dacd nu teiefonat apoi seara rnai tdrzir.l qi rni-a,vorblt de cincl
bdga nasul unde nu-fi fierbe oala. !i_ai sutare. Zioea c5 nu rni-ar strdca daed ag veni aici sd
Ce-ag avea de cdgtigat? vorbesc cu duenneata. $i, de pild6, aceiaSi dur, sau
- O eirreva care searnSnrd leit eu el .- ceea ce e putin
- Parcd viafd lungd si multd sdndtate. probabil a urmdrit ui-t coleg de breaslS care,
- amintesc am mai auzit placa asta pe undeva. fntdrnpldtor, a 'fost ?rnpugcat azt dupd-amiazi pe
Nu-mi a cui era. Court Street, in Bunker h{ill.
A pus cutitul pe masd si a scos din sertar o sticla. Morny gi-a ?ndepdrtat {igara 9i i-a privit capdtul
A turnat intr-un pahar, a bdut, a astupat sticla gi a pnintre gene. Fiecare nliEcare, fieeare gest, exact cum
ptls-o loc. scrie Na carte.
^la
In meseria mea, a zis el, tipii duri se vdnd cann a fost lmpuqcat?
cLl -zece cen{! duzina. lar asa-ziEii tipi duri vln cam - Cine
Un birbat pe nLtrne Fhillips, un tinerel blond'
r$oudsprezece duzini la cinei cengi. Vezi-fi de treaba f{u- l-ai simpatiza. Era culrios.
dt-rnnitale, eu o sa-rni vdcj de a me&, qi n-o sd avern I l-ann descris pe Fhillips.
nlci un necaz. N-am auzit niciodatd de el.
$i-a apnins {iEara. ii trerrrura pu{in mana. - $i Tncd ceva. De pild6, o blondd inaltd care nu
Fl-am uitat la f:*nhatui ina$f eal"e stdtea rezerylmt cje -
lo.cuiegte acolo a fost vdzutd ieqind din clddire exact
perete, fia i_jrl piende-vard" i'ntr.^el pr&vdlie ctre la {ara. dupd ce a fost ornor6t.
$ee$ea nernigcat, cu hratele lulrugi et&rr"land, cu fa{a Ce blondi inalta?
-Vocea
eenuEie Ei nidatd, fdrd niei o eNpresie. i se schimbase pr-l{in. Trdda nelinigte.
_- Cineva a p de niqte bani" Ferrtru ce? Nu gtiu. A iar bdrbatul care a
Rostul arnenin{anii sc. lncenci sd te convingi cd
-
vdzut-o ar putea dacd ar revedea-o.
rnd po{i speria. Desigur, nu e nea sd aibd vreo legdturd
Vorbeqte cu rnine aga, qi-c s* te trezegti cu cu Phillips.
- nasturi 6sta, Phillips,'era detectiv?
nigte de plurrrb pe vestd" -AmBdrbatul
dat din cap afirmativ.
- Chiar apa! Sarmanul hlfarlowe cu nasturi de
plurmb pe vestd. - De ce spus-o
fi-am de doud ori.
Eddie Fnue a scos a fost omordt gi cum?
un sunet see din gdt, cane - A fost Iovit in cap 9i apoi impugcat, in
sernina cu un chieot. '-
apartamentul lui. Noi nu gtim pentru ce a fost omorAt.
- lar c6t privegte sfatui de a-mr vedea de Daci ann qti, am gti probabil 9i cine l-a omordt. Cam
treburile mele qi nu de ale dui'rnitaNe, anr zis, s-ar
putea ca treburile nnele qi ale dr:rnitale sd se eanr asta pare a fi sltuatia.
irrtdlneasc6. $i itLr din vina mea,. - Cine e ,,noi"?
Politia gi cu mine. Eu l-am gdsit mort. Aga cd a
Curn adic5? Asta ri-ar fi bine.
-Si-a - sd rdm6n pe-aproape.
trebuit
ridicat nepede privirea 9r imediat Fi-a Prue a tdsat picioarele din fafd ale scaunului jos
cobordt-o din rxou. pe covor, foarte lncet, gi rn-a privit. Ochiul sdndtos
- Pei, de pildd, durul dulmitale de aici rni-a avea o expresie indolentd care imi displdcea.
telefonat, ?ncencfrnd sd nrd bage ?n $periett. Mi-a
IM RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 145

le-ai. spus polifigtilor? a intrebat Morny.


- Ce
Foarte pulin. Deduc din aluziile durnitale cd stii sd-fi
Azi-dimineatd ai fost la mine acasd. Ar fi trebuit
- faci o idee.
cd-o caut pe Linda Conquest. Doarnna Leslie - Nu rnd ocup cu probleme de divor{.
Murdock. Am gdsit-o. C6ntd aici. Nu gtiu de ce ar fi S-a fdcut alb la fatd.
trebuit sd fie un secret. Mi se pare cd sofia dumitale imi iubesc so{ia. Suntem cdsdtori}i doar de opt
sau domnul Vannier mi-ar fi putut-o spune. Dar nu - Nu
luni. vrearr nici un divorf. E o fatd rninunat5 gi
mi-au spus. descurcdreafd, ?n general. Dar'cred cd acum mizeaza
Sofia mea n-ar spune unuia ca dumneata nici pe un^ numdr gregit"
cAt- negru sub unghie. In ce sens gregit?
" - Are desigur motivele ei. Oricum, asta n-are - Nu gtiu. Asta vreau sd aflu.
mare irnportanlA acum. ln reatitate, nici faptul cle a o - Se rnfr idmuresc" Vrei ,sd"rn6 angajezi la o
vedea pe domnigoara Conquest nu rnai este foarte - sau vrei sd renunf la o treabd de care mA
treab6,
important. Totugi, a$ vrea sd vorbesc putin cu ea. ocup deja?
Eacd n-ai nimic irnpotrivS. Prue a chicotit din nou dinspre perete.
- Sd presupunern cd arn. Morny gi-a nnai turnat putin coniac qi l-a dat
- Cred cd totugi ag vrea sd vorbesc cu ea. repede pe gAt. Culoarea fetei i-a reve.nit. Nu rni-a
Amr scos o {lgand din buzul'lar gi arn sucit-o Tntre raspuns.
degete. Am admirat sprdncenele stelfoase gi l"ncd rnai claritic urn lucq'ur. $du{i pas6 curn se
negre ale !uri hfiorny. Aveau o linrie trum"loasd qi o - $i sa
distreead nevasta dumitale, dar nq.r vrei sri se distreze
arculre elegantd. cu qrns:l care se nurnegte Vannier. Aga-i?
Prue a *hicotlt. fr,4orny s*a ?ntors spre ffrine, ** Am Tncrqdere ?n inirna ei, a zis fdld grab&. Dan
pdstndndu-si aceeagi fialeinsmi*" n-am incredere 9n judecata ei. $a-o aqa"
* Te:am intnehat ee le-ai spL*s poiiliEtiBon" $i vrei ea eu sd gdsesc cer,& cere sJ i se punn
-* Le-arn spils e6i arn putut nnrai pu$rn. Tipu! 6sta, in -spina;=e a*estui Vannier?
Fhillips, m-a nulgat sd nra duc: sd-l vdd. Dddea de - 'r/r*au sa afiu ee pune im cale.
fn{eles c& avea LJn caz care nu-i pldcea gi ca{ avea "- Ofif Fun+ ceva !a caie?
nevoie de ajutcn" Cdnd arn ajuras acolo, era mont" A"tdt -- Gred sfr da. Halbar n-arn ce"
arn spus poli{iel. N**au crezut cd le-arn spus toatd sau vrei s# eneai?
povestea. Frobabil niei nu e toat6. Trebuie sd c) -hv'l-aCrezi.,.
fixat o clipd cu sAnge rece. A tr.es sertarul eiin
intreEese p&nd nn6rne la prAnz. $i asta' Ei ineerc. rnljloc *! rnesei de lusrr"r, a bdga.t mAnm ?nduntnu qi
*- fi-ai pierdut vrsrnea venlnd aici. rni-a aruncat o hArtie impdturit&. Arn luat-r: gi am
-- Avearn irnpresiri ca an'n fost inv"itat s& vin. despdturit-o. Era o copie in imdigo a unei facturi.
-- N-ai decAt sd te duci la dracu ednd vnei. Sai"r Cal^Western, $oclef afe f urnizoa{e de materiale
po{i sd-nri faei iln rnic serviciu... pentru cinci sute de dantare, qi o adres5. Nota de platd era pentru 30 de
dolari. Oricurn ar fi, nu ne baga pe Eddie gi pe mine livre de cristobolit Kerr,.15,75 dolarl, gi 25 de livre de
in eventualele dumitale discufii cu polifia. albaston White, V,75 dolari, plus irnpozitul. Fusese
-- Care-i natura serviciului? ennisd pe numele H. R. Teager, Will Call, gi gtampilatd
146 R.AYI\4OND CHANDLER
FEREASTRA DE SUS t47
,,Achltat" cu o gtampil6 de car-rciuc. In coi$ punta
semnitura: l-. G. Vannier. - Necazul intr-o asemenea situatie e ca
Arn pus-o pe rnasa de flucnu. informafiile ar putea veni de la altcineva. Cdnd o
_. 3-a cdzut din buzunar Tmtn-o seard cAnd a fost crimd ajunge in ziare, nu Etii la ce te pofi agtepta. $i
aici. Acum vreo zece zile. Eddie qi-a pus pieiorul pe dacd o sd se intdmple asa, o sd md invinuiegti pe
mine.
ea. Vannier n-a obsenvat cd-i cdzr",rse.
M-am r.ritat la Prue, apoi la Morny, apoi la deEetul
M-a privit atent.
Nu cred. CAnd ai intrat am fost putin dur, dar
meu rnare. -
te descurci destul de bine. O sd risc.
trebui sd aibd vreo importantd pentru nnine?
- Ar
Te credeam un detectiv de$tept. Mi-ann - Mullumesc. Vrei sd-mi spui de ce l-ai pus pe
- Eddie sd-mi telefoneze qi sd ma sperie?
?nchipuit cd-!i po{i da searna" A privit ?n jos qi a b&tut rrqor cu deEetele tn masd.
Ann privit dirT nou hArtia, ann Tmpdtunit-o Ei am Linda e o veche prietend de-a rnea. TAndrui
vArdt-o in buzunar. -
Murdock a fost s-o vadA azi dupd-nnasd. l-a spus cd
" Presupun cd nu rnl-ai da-o dacd n-ar avea
-
'importan!d. lucrezi pentru bdtrAna Coamna Murdeck, iar l-inda
rni-a spr-rs mie. Nlu gtianr despne ce problernS e vonha.
Morny s-a dus la seiful in crom de ldngd perete gi Spt:i c* nu te oer-rpl cu ef'lestiurr! rie divol'{, apa c*
l-a deqchis. S-a reintors cu cinci bancnote noi, batnAna doarnna s-an pu:tea s5: nu te fi angajat ca sa
{inAndu-le in evantai intre degete, ca la pocher. Le-a i"ezolvi 0 a$erirenea tseabd.
aranjat rnargine l6ngi margine gi le-a aruncat pe La urftinneie cuvinte si-a nidicat ochtii qi nr-a pnivit
rnasd in fa{a mea. f ix"
latd-ti cele cinci sutare. Fa-l pe Vannier sd privit gieu ta fel
-
dispara din viata soliei mele, gi mai primegti aceeagi jL-arn Ei-am agteptat"
Cred ca sunt un orn care $ine la prieteni. $l nu
surnd. Nu-rni pasd cum procedezi gi nici nu vreau sa vreau ca el sd tie necaji{i de detectivi.
gtiu. Fd-o doar. $*4urdcck ?{i datoreaza niqte bani, nu-i aga?
-$i-a fncrurntat spnAncenele.
Am atins bancnotele noi gi proaspete cu un deget
lacorn. Le-am impins apoi la o parte. -$i-aNu discut asernenea lucruri.
ternnInat bautura, a fnclinat uqor capul pi s-a
Md poti pldti cdnd... gi dacd... imi indeplinesc
-
obliga!iile. Deocarndatd, md multurnesc cu o ridicat.
intrevedere cu domnigoara Conquest. -_ Anr s-o tnimit pe l-inda surs sd stea de vorba cu
Morny n-a atins banii. A ridicat sticla pdtratd gi a dumneata. fla'fi banii.
mai turnat. De data asta rni-a turnat gi mie gi mi-a S*a dus la uqd gi a ieqit. Eddie Frue qi-a descoldcit
impins paharul pe masd. lungu-i trup, s-a rldicat qi mi-a zdrnbit vag, fdrd nici e
lar in ce privegte asasinarea lui Fhillips, am zis sernnifica{ie, apoi a plecat dupd lvtrorny.
-
eu, Eddie il cann urrndrea pe Fhillips. Vrei si-mi spui Arn apnins o altd {iEard :"i m-am"l uitat dit'l nou !a
de ce? nota de platd a societS{ii funnizoere de nnateriale
Nu. dentare. Mi*a trecut ceva conftrz prin minte. M-arn
- dus la fereastrd gl arn prlvit valea. O maEina urca
148 RAYMOND CHANDI-ER

$erpuind pe coline, spre o casa mare cu un turn pe


jumdtate din pereli de sticlS, luminat pe dinduntru.
Farurile maqinii au trecut pe deasupra ttlrnului gi s-au
indreptat spre un garai. Luminile s-au stins. Valea
pirea gi mai intunecoasa.
Era linigte gi destul de rdcoare. Orchestra parcd se
afla undeva sub picioarele mele. Se auzea ca prin
vat5. Nu puteam distinge melodia.
Linda Conquest a intrat pe uSa deschisd din
spatele meu, a inchis-o Ei s-a oprit, privindu-md cu o Gap6tclul mffiu&$ptre#etre
lumina rece in ochi.

d4q
Semana 9i nu prea cu fotognafia. Avea o gurA
rnare Ei nrepdsatoare, nas mic, ochi mari, nepdsdtori,
pdnul negru, despd(it la rnijloe de o edrare aibd.
Furta peste rschie un pandesiu alb, cu guleruN
rdsfrdnt. lsi tinea mAinile ?n buzunarele pardesiului,
iar in gura avea o figard.
Pdrea sr"rai in vArstd, ochii li enau nrai aspri, iar
buzele parcd uitaserd sd mai zdmbeascd. ednd.e&nta
zan"nbea, zdn"lbetulacela artificial, de scen6. Dar cdnd
nu zarnbea, br:zele enau sub$iri, str&nse gi triste.
$-a apropiat de nnasd qi a pnivlt in ,ios; parcd
numara ornarniente$e ele anamai. A vdztrt sticla pdtnata.
l-a scos dopul, qi-a tunnat bduturd. gi a dat-o pe Efrt
cu o uqoard smucitura a mdinii.
- Dunrneata eqti. bdrbatul care se nurnegte
Marlowe? a intnebat uitandu.se la rnine.
S-a rezemat cu goldurile de rnasd, incrucigdndu-gi
picioarele.
l-arn rdspuns cd eu sunt bdrbatui care se nurnegte
Manlowe.
-_ ln Eeneral, a zis ea, sunt foarte sigurd cd n-o
sd-mi placi nici cdt negru sub unghie. Aga cd spune
ce vr:ei gi gterge-o.
r50 R.AYh,IOND CHANDLER. FF,REASTITA t}F, SUS i5r
-_ Ceea ce-mi place in acest local e cd totul __ Pdi, vaisa'eazd o grdnnadd de banri. Ea crede ca
tlecurge dupd tipic, am zis" Paznlcul de la pohrtd, s-ar prutea sd ai nevoie de bami. fli{eleg cd nu era
fastul de la intrare, fetele de la garderobd, evreul p!'ea generoasd.
gras, onctuos gi libidinos, cu balenina inaltd ce-Ei A 16s, un rAs cocFret, batjocoritor"
poartd plictiseala cu demnitate. Directorul bine - Nu" Doarnna Elizabeth Bright Murdock nr.i
?rnbndcat, beat si infiorAtor de prost crescut, care il poate fl socotitd foante generoasd.
lnjurd pe barrnan. Tipa"rl tacut cu pistolttl. Proprietarul
barului de noapte, cu pdrul moale, cdrunt gi maniere
- Ai luat-o poate doar de eiuda, arn zis, pfinr de
sper:anla.
scoase parcd din f ilmele englezegti; 9i acum cd ar tnebui sd te plesnese .peste
durnneata cdntdrea{a inaltd, brunetd, cu surds -$!-aFoate rnutr6.
stins gigara ?n vaza de aran'la a lui Morny, a
neglijent, voce ragugitd si lirnbaj dur. f6rdnrat absenrtd chiqtocuf strivit, cu v6rfuI cr.l{itului de
Chiar aga? a zis ea, apoi gi-a ananjat {igara scrisori, gi l-a anuncat fn cogui de hartii.
- buze
intre qi a tras incet din ea. $i ce sa rnai zicem _- TrecAnd de la asta la chestiuni probabil rnai
de grnecherul care face glume rasuflate gi-l are pe ia"nportante, arn zis, vrei sA divor{ezE de e!?
vino-ncoace cdnd zAmbegte? _- Pesrtru cjoudzeei gi cinci de rnii de dolari, da, a
,- $i-n definitiv, ce-mi dd dreptul sa-|i vorbesc? naspuns, fdrd sd rn6 priveascd AS fi bucriroasd sd
am spus. divor{ez"
bine zici. Ce-ti dd drePtul? * Nu-l iubegti pe i , nu-i aga?
- Cd
il vrea inapoi. Repede. Altfel o sd dai de dracu. imi sfAgir inirna, we.
- Credeam... a inceput ea sd zicd, dar s-a oprit
- El te iubeqte. in tiv, te-ai mdritat cu el.
-
nepdsatoare.
-M-a privit calm.
Am urmdrit cum gi-a suprimat brusc o urmd de nu crezi, domnule, ca n-am pldtit pentru
- Se asta.
interes de pe fatd, prefdcdndu-se cd e ocupatd cu greqeala
Iigara. $i-a mai aprins o tigard.
- Ce vrea inapoi, domnule Marlowe?
Dublonul Brasher.
- O fatd
totdeauna
trebuie sd trdiascd'qi ea. $' nu e
aga de ugor cunn pare. Poate sd gregeascd,
-S-a Uitat la mine gi a dat din cap, amintindu-gi poate sa se mdrite cu un orn nepotrivit, sd intre intr-o
ldsdndu-rnd sd vdd cd-Si amintegte.
- familie nepotrivitd, unnbl6nd dupd. ceva ce nu existd.
dublonul Brasher. Siguran{d sau mai gtiu eu ce.
- Oh,
Pariez c-ai uitat cu totul de el, am zis. fard pic de dragoste, arn zis eu.
- Ba nu. L-am vizut de cAteva ori. Ai zis ci-l - $iNu vrea!.i sd fiu prea cinicd, Marlowe. Ai fi insd
- inapoi. Adicd i9i inchipuie cd l-am luat eu?
vrea
- dacd ai afla cdte fete se miritd doao' pentru
surprins
a-gi gdsi un cimin.
- Da.
E o
Chiar aga.
mincinoasd gi ticdloasd. Dunnneata ai avut un c6rnin gi ai renuntat la el.
- CAnd bdtrdnd
cineva crede ceva, nu inseamnd neapdrat
- S-a dovedit a fi prea scump. Escnoaca aia
-
cd -minte. Dar uneori se poate ingela. N-are dreptate? bdtrdnd si indobitocitd de vin a fdcut tdrgul greu de
suportat. Cunn {i se pare ca clientS?
- De ce i-ag fi luat moneda aia veche stupidd?
pi
152 R.AYMOND TJHANDLER
;'
l'-
F'ERE]ASTRA DE STiS l5l
-- Arur avut a{tele qi mai re!*. *- hl6scec*i rj*-alei dirmltale, a ris printre rJirrIi
$i^a iuat ur"l f ir de t*.ttun 'rie pc F:uz*. d
Arrl arlmbit,oi ,*rn dat din cap" Faru sli se releixr:afl"
"- Ai cbs*rrvnt ce-i face fetq*! eBeia'f I --- Cutti raman* cn-,: dubionul Er"asher? I'qiu l-[ii luat
'- fulerl*'l ,r'.m cb:,tlriint ca + ter*rizr':aza. tJuinnuata. Foarl* i:ind. Dar cu divc4ul curn siaii'l?
-* Asta nu-i tct. O pune sa r:r.:iascai plaprli5i. p;i13 -- f.si;l nl-'?:: pr-ivr,+ste 1)$ Gurnriep,ta.
r. suferlt ijri.:cc,.qi bruta ast:l hatrAna prciiia de --- L-te acai*". ilji, bir:e, nrulfurniri i-lentru cA ai :;t;i
i.;rmAri{e -qr:culi;i" ca s-o domine. De falA clt lumsa r*l v.Jllre cu mine. Cunosti Liri inrii,ylC pe rri_i t-.rt
uri;i ia eii, <iar ?ntrr-; pati"r-r ochi e ?n stare sii-i rlangaie Vanrrier?
6rarul qi oi-; qusotea-scd la ureche. iar fata treniurd e ri
se i:lfioara - Da, si tr.3.saiui'ile i-au incrernenit. lrir-i prea. trine.
-- l"',l*a,'n sesizat toate astea. H Lrn p:rieten tle*al lui Lois.
-- Fata e firTlorezotA de Lesiie, clar el nu Qtro. nin ^- l.-.ln foarte bun prieten.
punet de vede re afectiv, nu are snai mult de z*ce ani" -- lntr-una din ziNeie astea i s-ar putea face o
O sa se ir"rtanrple ceva ciudat fn farnilia esta, lntr-Line inmormantare rncdestfr gi linistitd.
:Jln zilele:stea. l',..{J. bur-;ui r:a n^o sa iiu n;:clr:" -' ;\i.r gi tcst fdcr:te aluzir ln acest seri$, arn zis, 1rr
-- E,;rti + flta rsteata, l.-incii:, Duri gi ir:{el*apta"
{)rerJ c* aturir;i cArrd tr,:-ai mar'rtat cu +1, tii inchipuiai
leg.itul"4 cu tip,si. ii ceya cu' tig:ul asta. De fiecare tiaii.
car;d i se pcrneleste nurfie;e, cafticnii ?niepeircsc.
ra o sa piri rrrane ;:ie avere $-a uitat i; nrii-ru fara sa scea:ia .: vorba. Frvciti:!
S!-a strambat gura. impre-*ia ca-i *mhia priri cap r: idee pe care, r;iriil;
-- Arn ctr..z,ut ca v;r rnerge ce! g-tuiit-r o vacarrt.n. N-a t'lfl,clt tl'n &93, 5,ii'..,r g"rastral *r-i perrtru sir;'"1. A zis dcilto!:
f{lsi niai nnacp.r st*rt hi o fenlete vlr:leana si fara rriiia,
it,4aa'lcwe" l'.*lr*ir:ciai:,:i nu gtid rle yr*4. l-ina zicir si alia -- fi*rd dolir :;i po;*te, i\,4orny * 'si1-i ,:nioare, ,iacl,i
face Purn* ter ca{rr cgva. Ai grijn" r'r'"s iilsa ll'l Fldre ps Lclls.
.* Ar t-rl;ruri 0r,i o*rn,gr.ri'? .-' ['du n'"lai s6:riL;re. L-uis Srrca i*arir: ug'.rr -'Orir(;!f,d)
nr - ,i;.
!*v. iEi punt$ da ;issrir;3.
-- Nu ,.;iunrusc. ,r\u fosr orrlora{i doi oaanter;j, sl c*i -;{lex prebe:*;i c:i e singurui eart: -.,.
I
.- j
ri,i..J1 Jc
puiin ui'rul dintre ei nu e strain de '"nonetjele rare. seanta.
^-- lriur-ntreleg, a zis cu o privii'e goalA. Ucrqi, vr"ei -- Vannler n-.ars nlmic de-a face eu cazul meu, in
sd zici? orice caz" $i n-are nici o legaturi cu farnilia Murtlock.
Arn ciat aiirmativ din cap. Un colf al bulei i s-a ridicat si a zis:
-- l-ai spus toate astea lui Morny? Nu? Sd-|i spun ceva. $i nu prea vad de ce cr
-_ Despre unul dintre ei. fac.- Sunt doar Lrn copil Erozav cu suflet mare.
-- Politi$tilor le-ai spns? Vannier o cunoagte pe Eiizabeth Eright Mr.rrdock, qi
-- Tot desi:re unul dintre ei. incd bine. N-a venit in cas.{ dec6t o singura datri cdt
$i-a plirnbat privirea pe fafa mea. Ne-am uitat fix am fost eu acolo, dar a telefonat de nengmdrate ori.
unul la celdialt. Pdrea cam palidd, sau numai obositA. Am prins gi eu cAteVa telefoane. Totdeauna o cerea
Am avut impresia cd se fdcuse mai palidd decit p.e Merle.
inainte. Ei, asta-i ciudat. Pe Merle, zici?
-
t54 RA Y]VIONI} C i{A },ID i-ER

S-a aplecat sa stniveascA f igara 9i dtn ncu a


qi l-a arulncat Tn coqul cie i-rArtii^
fdrArnat chiqtocul
Sunt foarte obositA, a zis cleodatA. Te F'3S,
-
lasd-md. Am r5mas o clipd uitAndu-ma la ea qi
mirandu-ma. Apoi arn zis:
-- [\oapte buna qi rnell!urnesc. Noroc.
A.rn ieEit l6sAnd-o acclo ct' cnainite irl buztlnanele
pardesiului alb, cu capui aplecat qi cu ochii privind ta
dugumea.
Era ora doud cAnd arn ajuns la Hollywood. Am
bdgai magina in garaS gi am urcat in apartarn€ntul ffimpEtofrnx$ deqx&sea$
rneu. VAntul se domolise compiel dar aerul rnai era
incd uscat gi rarefiat ca in deqert. l-n apartarnent aerul
era ?nchis" iar trabc.icui it-ii Breeze il viciase $i nrai
rnutt. Ann desc['lis ferestnele $[-ann aerisit carnera Tn
timp ce md dezbrdcam qi-mi goleam buzunareIe ln Passadena era tot atAt de cald ca gi cu o zi in
costurnului" urmd. Trainica gi masiva casd de cdrdmidd rosie de
Prirrtre alte lucruri, a aparut gi nota de platd de la pe Dresden Avenue pdrea la fel de pldcutd, iar micul
societatea furnizoare de materiale dentare. Era nota negru pictat, care as,tepta pe postamentul de beton,
adresata lui H.R. Teager, pentru treizeci de livre de pdrea la fel de trist. Acelagi fluture aterizase pe
christobolit gi doudzeci qi cinci de livre de albaston. aceeagi tufi de hortensia semdna cu el
Arn tras cartea de t5lefon pe biroul din cannera de aceeagi mireasmd apdsdtoare - saude vard domina -
zi gi l-ann cdutat pe Teager. Apoi, in haosul din dimineata, gi aceeagi mutrd acra intre doud vdrste, cu
memorie, s-a fdcut lumind. voce asprd, a deschis cdnd am sunat.
Adresa lui era 422 West Ninth Street. Adresa de la M-a condus pe aceleagi coridoare spre aceeagi
Belfont Building era 422 West Ninth Street. camerd neluminatd de soare. Doamna Elizabeth
Numele F{.R. Teager il vdzusenn pe o uEd de la Bright Murdock gedea pe acelagi gezlong de trestie.
etajul gase in Belfont Building, cind md furigam pe CAnd am intrat in camerd, igi turna o bduturd dintr-o
scdrile din dos din biroul lui Elisha Morningstar. sticld de Porto asemdndtoare cu cea de data trecutd,
Dar chiar gi detectivii trebuie sd doarmd, iar dar probabil cd era strdnepoata aceleia.
Marlowe avea nevoie de rnult mai mult sonnn decdt Servitoarea a inchis uga, eu m-am agezat jos gi
toti detectivii din lume. M-am culcat. mi-am pus pdldria pe dugumea, intocmai ca data
trecutd. Doamna Murdock s-a uitat la mine cu
aceeagi privire asprd qi calmd gi a zis:
- Cum e?
Lucrurile merg prost. Pollfigtii sunt pe urmele
-
mele.
156 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 157
perlit la fel de tulburatd ca spinarea nenniqcata a
Nu l-am interogat eu. El m-a interogat pe mine.
unei bovine. -
Sau a incercat.
-- Te credeam mai competent O sd vorbim despre asta mai tdrziu, a replicat ea
N-am luat-o in seamd. cu asprime. Ce-i cu bdrbatul dsta pe care l-ai gAsit
- CAnd am plecat de-aici ieri dimineafd, m-a impugcat? Ai necazuri cu politia din cauza lui?
urmd-rit un bdrbat intr-o limuzind. Nu gtiu ce fdcea Vor sd afle de ce m-a urmdrit, in ce
aici ,$au cum a ajuns aici. BAnuiesc cd m-a urmarit - Firegte.
problemd lucrarn, de ce a stat de vorbd cu mine, de
pAnA aici, degi md cam lndoiesc. Am scdpat de el, dar
ce m-a invitat in apartamentul lui si de ce m-am dus.
a aparut din nou ?n holul din fafa biroului nneu. M-a Dar asta nu-i decit jumdtate din poveste.
urmflrit iard$i, aga cd l-am somat sd-mi explice de ce.
Mi-a'spus cd gtie cine sunt gi cd are nevoie de ajutor. $i-a terminat vinul gi gi-a mai turnat un pahar.
- Cum stafi cu astmul?
M-a invitat sd merg in apartamentul lui de pe Bunker Rdu. Continud-fi povestea.
Hill 9i sd stau de vorbd cu ei. M-am dus, dupd ce-l - L-am vazut pe Morningstar. De fapt, v-am gi
vazqsem pe domnui Morningstar, qi l-am gdsit mort, -
spus la telefon. Pretindea cd nu are dublonul
irnpugcat, zacand pe dugumeaua bAii. Brasher, dar a recunoscut cd ii fusese oferit gi zicea
Qbarnna Murdock a sorbit pu{in din vin. Probabil ce poate face rost de el, aga cum v-am spus. Apoi
cd i-a tremurat pulin mdna, dar lumina din camera mi-afi spus cd v-a fost restituit. Cam asta e tot.
era prea slabd ca sd tiu sigur. $i-a dres glasul: Am agteptat, crezand cd o sd-mi spund 'vreo
- Zi-i
Se
inainte.
nurnegte George Anson Fhillips. Un bAiat
poveste despre cum ii fusese restituita moneda, dar
- blond, can! prostu{. Pretindea ca e detectiv pur gi simplu m-a privit posomordtd peste paharul de
fnalt, vin.
particular. Aga cd, intrucat am fdcut un fel de aranjament
N-am auzit de el, a zis doamna Murdock cu cu domnul Morningstar sd-i pldtesc o mie de dolari
-
voce glaciald. Dupd cAte ptiu, nu l-am vdzut niciodatd pentru monedd...
qi nici nu gtiu ninric despre el. Ji-ai inbhipuit ca l-am nici un drept sd-l faci, a zbieral ea.
angajat ca sd te urgnareasca? - N-aveai
Am inclinat din cap in semn cd eram de acord cu
ltlu stiam ce sa cred. Mi-a propus sa colaborAm
-
gi mi-a ldsat impresia ca lucra pentrLt un mernbru al
ea.
incercam s6-l pdcdlesc. $i gtiu cd md
farniliei dumneavoastrd. N-a apucat sd spuna prea - Poate
pdcSleam gi pe mine insumi. Oricum, dupd cele ce
multe. mi-afi spus la telefon, am incercat sd iau legdtura cu
Poli fi foarte sigur de asta.
- Nu. de el gi sd-i spun ci infelegerea nu mai era valabild. Dar
Vocea bariton era durd ca o stAnca. nu figureaza in cartea de telefon decdt la birou, aga
- Benuiesc ca nu Etiti despre familia cd m-am dus acolo. Era foarte tdrziu. Omul de la lift
dumneavoastrd atAt de multe lucruri cAt crede{i, zicea cd este incd sus. L-am gdsit mort, zdcdnd cu
doamnd Murdock. fafa in sus pe dugumea. Mort dintr-o loviturd datd in
- $tiu cd l-ai interogat pe fiul meu - contrar cap gi, dupd cdte s-Ar pdrea, din cauza gocului
ordinelor mele. a zis ea cu rdceald. provocat. Bdtrdnii rnor ugor. S-ar putea ca lovitura sd
FEREASTRA DE SUS 159
158 RAYMOND CHANDLER
Pentru ca nn-a urrnarit, arrr stat cu el de iiorba si m-a
nu fi fost datd cu intenfia de a-l omori. Am telefonat invitat sd merg cu el ln apartarnent. Cind arn ajuns
la spitalul de urgentd, dar nu mi-am dat numele. acolo, era rnort. Polilia gtie toate astea" S-ar putea
- A fost degtept din partea dumitale. chiar sd le creada. Dan nu crede cd iegdtura dintre
Zdu? A fost delicat din partea mea, dar nu cred Phillips gi mine este absoiut o coinciden{d. Crede cd
-
cd degtept. Doamnd Murdock, eu vreau sd fiu amabil. existd o legdtura rnai addncd intre Phillips gi mine qi
Sper cd md inlelegefi. Dar s-au intAmplat doud crime vrea neapdrat sd gtie ce fac, pentru cine lucrez. E
in cAteva ore qi ambele cadavre au fost gdsite de clar?
mine. $i ambele victime sunt legate - intr-un fel - O sd gdsegti dumneata o solulie. Md astept ca
de dublonul Brasher. asta- sd md coste nigte bani in plus, fireEte.
infeleg. 9i dstdlalt, mai tAndr?
- NuDa. Nu v-arn spus la telefon? eredeam ca l'-am
Am avut impresia cd rnd strdnge cineva de nas.
srlus.
- Mi-am simfit gr-,!ra uscatd. Simfeam nevoia de'aer. Am
respirat adAnc incd o datd gi am plonjat din nou in
MI-am incruntat sprAncenele, incercand sd-mi mormanul de osdnzd de pe gezlongul de trestie din
arnintesc. $tiam cd-i sPUSesem. fala mea, ce pdrea la fel de impasibil ca pregedintele
a zis, calm. Nu eram foarte atenta la
-- E posibil, inielegi, unei bdnci cdnd retuzd un imprumut"
ce-mi spuneai. Ct'bionul f'-ts+se restituit. $i
pdreei caffi beat. - Eu lucrez pentru dumneavoastra, acum,
sdptdmAna asta, astdzi. Saptamana viitoare voi lucra
-- flrlu erarfl [reat. Ci fi tost pu{irt tuiburat. dar
pentru altcineva sper. $i sdptamana cealalta iardgi
nicirJecum beat. eriviti toate astee cu mult calm.
vrea sa fac? pentru altcineva.- Ca sd fac asta, .trebuie sd tiu in
-ArrrCe-ai
resplrat adAnc. relatii Qestul de bune cu politia. Nu e nevoie ca cei
Sunt amestecat intr-un fel in afacerea cu prima de la polifie sd md iubeascd, dar trebuie sd fie.destul
- deoarece arn gdsit caclavrul si am anunlat
crima, de siguri cd nu-i trag pe sfoard. Sd presupunem cd
poli{ia. CurAnd $-ar putea sd fiu amestecat Ei in Phillips nu stia nimic despre dublonul Brasher. Sd
cealaltd, deoarece gi de data asta anr gdsit cadavrul presupunem chiar cd gtia despre el, dar cd moartea
clar n-arn anLtnlat. Ceea ce e mult mai grav pentru lui n-are nimic de-a face cu asta. Eu trebuie sd le
nrine. Asta fiind sltua{ia, tr"ebuie sa dezvdlui rluntele spun totuqi ce gtiu despre Phillips, iar ei trebuie sd
clientului meu p6nd astAzi la amiaza. interogheze pe tofi cei de care au nevoie. Putefi sd
-- Sunt sigurd cd n-o sd faci aga ceva. Ar fi abuz intelege!i asta?
de incredere, a zis ea, mult prea calrn pentru gustul
meu"
- Legea nu{i dd dreptul sd protejezi un client?
s-a rdstit ea. Dacd nu-ti dd acest.drept, la ce bun sd
Ldsali naibii vinul 6la in pace giface{i un efort angajezi un detectiv?
-
sd-n{eleEe!i situa!ia, m-am rdstit la ea' M-am ridicat, am dat un ocol scaunului si m-am
A pdrut vag surprinsi qi gi-a irnpins paharul la o agezat din nou. M-am aplecat in fatd, nni-am apucat
parte vreo zece centimetri'
- can'lasta, genunchii gi i-am strdns pdnd mi s-au albit
Baiatu! Phillips, avea brevet de detectiv incheieturile degetelor.
-
particular. Cunr s-a intdmplat de l-am gdsit mort?

*
160 RAYMOND CHANDI-ER FEREASTRA DE SUS l6l
oricare ar fi ea, nu sta in picioare decdt
- Legea,
printr-o intelegere, doamnd Murdock. Ca multe alte
dumneavoastrd. O sd vedeti cum o sd fie cAnd o
sa-ntAlnifi oarnenii legii. Sunt profesionigti.
lucruri. Chiar dacd a$ avea dreptul leEal sa tac - s6 DumneavoastrA nu suntefi decAt o amatoare
refuz sa vorbesc -- gi ag iegi basma curatd, o datd, rdsfd!atA.
asta ar insemna sfdrgitul carierei mele. Mi-ag lega o S-a deschis uga gi a intrat.servitoarea cu o cana
tinichlea de coadd. lar ei, lntr-un fel sau altul, rni-ar cu apa de la ghea{i si un pahar. Le-a pus pe masA sl
pldti-o. Eu privesc cu seriozitate cazul a iegit l-am turnat doamnei Murdock un pahar cu
rlumneavoastra, doamna Murdock, dar nu intr-atat apd qi i l-am pus in mand.
rncAt sd-mi pun singur gAtul pe tdietor gi apoi sd
sangerez in poala dumneavoastrA. -- Trebuie sorbitd, nu bdutd. N-o sd vd placa
gustul apei, dar n-o sa vA facd rau.
S-a intins dupd pahar qi l-a golit. A sorbit, apoi a bdut iumdtate din pahar. A pus
pare cd ai facui o treabd gt'ozava. N-^ai
- Senici
gdsit-o pe norA-rnea, nici dublonul Brasher. In
paharul jos gi gi-a gters bqzele.
-- Cand te gAndeqti, a zis ea iritatd, cd dintre
schimb ai gasit doi ingi mo(i, cu care n-am nici in atatia detectivi pe care i-ag fi putut folosi, a trebuit sa
clin; nici in maneca, gi ai aranjat lucrurile aga de nimeresc unul care rnd terorizeaza in propria r"nea
frunnos, ca trebuie sd povestesc polif iei toate afacerile casa.
mele particulare gi corifideniiale, eer s& te protejez pe -- liici asta nLr rezc'lva nimic" Nu Cispunem de
ilurnneata fie propria{i i;'lcornpeten}a. Asta-i ceea prt+a mult timp. Gare ua fi varianta noastra pentnu
i6-n{eieg. Liacd, gregesc, ie roE cc}rL}cteazii-t-fii1. poiilie?
$i-a mai turnat i,in gi l-a dat oe gfil atdt du i+pede, -- Pentru mine poli{ia nu inseamna nin':ic. Atisolut
4".;i iipLicat-r; utn a.j*eg de f"r;se. Cu ri^,;ria tror,luraildfi niniic" $i daca o sli le divulgi nurnele cneu, o sd
i:r pl-is. Patrprr-:l in;:pli pr; :nlrsJ, 'riir'i;arid vitiui. 5-;l consider asta drept u,'i abuz de lncredere absolut
;-i-rli.i'*it in r,*aui-r, crJ jaia :::nges.lill:ita. dezgust&ior.
.'.9,r:l saril ?n fiifil'f ;;".1, lii-i::rTi aprupt;:t de oi'. q;i i-anl ,a,junseselrn iar de r:nde pr:rnisern.
-i;,tt ll-r spaie o lr-t*ituri cafe iii fi zgtiCr-lit pt g-iiiirilri;-i -- Snirna schimba totr,:i, doamnd Mi.rrdcck. Nu
c-i; as ir i t.r i . puleii tacea carrd e r,'orba de crirna. Va treb,.ri sa
A scos Lin geamat il;t-1.q, iiri"b'rsit, a 'n:lpiri;f spunei-n poii{iei pentrr"i ce m-a{i angajat. N-eir sA
ll';irririta si a ince."tat sii rnai Lerseiasc;: ,\rn ;]6lasal ile c: publice in ztar, stili ctoar. Asta, firegte, daca or iia ne
riai;i a dr,:tafonulrri :;i, car.i'l cineve ii 16spul'it; lare gi creada. In mod siEur n-or sa creada cA m-ali spgajat
rir',:'i.litc pi'ir; discui de tneiai, ani .:.i.:'-r. sa fac cercetdri referitoare la Elisha fulorningstar,
-. Aduce{i rlcarnnei i\;$urdouk un pahar cu ;tpa, doar pentru c-a telef r:nat qi a vrut sd curnpere
lc nrtrlc dublonul. E posibii sa nu afle cd n-afi fi putut vinde
Apoi am dai drumul ta clapa.
'h.4-arn
rnoneda chiar daca a{i fi vrut, pentru ca s-ar putea sa
a$ezat din nou jos gi arn urminit-cl cilrn igi nu le treaca aqa ceva prin cap. Dar n-or sd creada
r-ovine. CAnd respit'afia i-a devenit normalS, am zis: c-a{i angajat un detectiv particular doar ca sa faca
- Nu suntefi tare. Credefi doar cd,. s,unteti. Ati
trdit prea mult cu oameni care se tern de
cercetari in legEtura cu un eventual cumparator. De
ce-e.ti f i tdcut-o?
M^YfuIOND CFIANDLER
mE privegte pe nnine, nil?
- Asta
[iJu. Nu puteti sd-i ingela{i pe polifigti ?n felu$
-
acesta" Trebuie sd-i convinrge{! ci soune{i adevarut 9i
cd n-aveti ninric de ascuns. AtAta tirnp cdt or sa
creadA cd ascunde!! - ceva, n-or sd se potoleasca.
Oferi{i-te o explicatie rezonabild qi platlzibila,'Ei-or sa
va lase-rr pace bueurogi. !ar cea rnai rezonabila ql n'lai
. plauz!bild explica{ie e totdeauna adevaru[. Avetl vneun
motiv sd nu*l spunefi?
motivele. Dar se pare cd n-are niei o
- ToateTrebuig
importantd. oare sa le spui ca o banuiann pe #apf;toflu8 d*ufru ee s $t L$ffiffi
nora-mea c-ar fi furat mcneda 9i cA n-am avut
dreg:tate?
__ Ar fi rnai bine" tl
9i cd moneda mi-a fost restituiitd gi in ce fel?
- Ar fi rnai bine" Leslie Murdock purta un costum verzui. Pdrul
-
.- Asta m-ar urnili enornr.
pdrea umed, de parcd tocmai atunci facuse un dug.
Am ridicat din umeri. $edea adus de spate si privea la pantofii din piele de
caprioara din picioare, in,rdrtindu-gi un inel pe deget.
-- EOti o brutd lipsitd de inimd. Eqti o reptllS cu Nu mai avea {igaretul lu rg gi negru, qi fara el pdrea
sange rece. imi displaci. Regret profund ca te-a!'n oarecum stingher. Chiar-gi mustafa pdrea pufin mai
cunoscut. pleoqtita decAt atunci r;and fusese in biroul meu.
Fleciproc.
- intins un deget gros spre o clapd gi a urlai in
A
Merle Davis ardta la fel ca in ziua de dinainte
-
probabil arata totdeauna aga. Pdrul blond ardmiu era
dictafon. la fel de bine intins, ochelarii cu rama de sidef pareau
Merle, noaES-l pe fiu| meu sd vina imediat aici
-
9i cred cd poti vent g! tu cu el.
la fel de mari gi de goi, ochii din spatele lor la fel de
inexpresivi. Purta chiar aceeagi rochie de in cu
A dat drurnul la clap6, 9i-a strAns degetele late mAneci scurte. Nici o podoaba, nici macar cercei.
laolaltd si si-a iSsat rnAinile sd cadd greoi ?n poald. incercam sentimentul ciudat de p retrdi ceva ce se
'Ochii posomord{i i s-au ridicat ?n tavan. Vocea ii era mai petrecuse.
linistitii qi tristd cand a zis: Doamna Murdock a sorbit din vin si a zis incet:
Fiarl rneu a iuat rnonerJa, dorni"lule fu'larlowe
Fiul- i'neu" Fropniul rnel! tiu. - $i-acum,
despre
fiule, povesteste-i domnului Marlowe
dublon. Cred ca e necesar.
lN-arn zrs nImic. Ne uitarn fix unul la celdlalt. Peste
Murdock m-a privit calm, apoi gi-a ldsat iar ochii
cateva mrnL.ite ai-r inti'at cei dol" Cu o vccE rastita la-a in jos. Gura i s-a strAmbat. C6nd a vorbit, vocea ?i era
sorls si ia loc voalata, monotond gi obositd, ca a unuia care
marturisegte dupd o epuizantd luptd de congtiin!a.
2
I

164 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS r65

- Dupdluicum !i-am spus gi ieri in biroul dumitale, cu cit te-a angajat sa o gdsegti pe Linda.
aderrarat
ii datorez Morny multi bani. Douisprezece mii de $tiam tot tirnpi:l unde e Linda. Anr venit la blroul
dolari. DeEi ulterior am negat, e adevdrat. Da, ii durnitaie si vad ce pot afia. N-arn afiat foarte rnulte"
datorez. Nu voiam ca mama sd gtie. El md presa ' l*ri dupa-arnrazd xn-arn rjr:s sd-l vad pe fiilorny gl cfind
destul de serios sd-i pldtesc. Oarecum, imi dddeam i-anl $prls cd ilicr rutircar i-lxacna nu p'rate viiide
seama cd va trebui sd-i spun mamei, in cele din morieda, fa;e ;.: vioNa pruvederiie tostarnentuiui: i*i
urmd, dar amAnam mereu. Eu am luat dublonul, ,.trasper Mirrilock, Si cli in n:,:":d stgul'{+i} 1,r[r pi;ne g:cliiin
sterpelindu-i cheile intr-o dupd-arniazd cand dorrnea, p+ lrrtiei* lui dup;" cs ii vci splirre utitrjo;- nroneda, a
iar Merle era plecatd. L.-am dat lui fuforny, si el a fost ldsat-o !'iri-r.i ffnrJale. S*a lr.Jr:ai si s-a duii i'-i seii, i'!+
de acord sd-l pdstreze ca gaj, deoarece i-am explicat untifi A S{i-r{; rTlLjf i*dr: ui r'':i-irr #.:.:l-tr fi;ti c",,,ri'ihii !-;tra
cd n-ar pu';ea ob!ine douasprezece rnii de dolari rssl.ilr-iii oj'i;1ai-lii,i, Fe car+ a rupt*r.r Arn ;rdtr; ntilit'.r'i:3
pentru ol rJnca nu-i poate prezenta istoricul qi nLi ar;is:'i qi i:Gnr pc;vr}stit rnarnei lfl|l.u{
poate doveidi ca ?! posedd ?n m*d Negal. S-ll nnrit *i ;;o-a stgis rjin nru f n{a irr li,.,rqte,i *;'r,i
A tacL"it sI ni-a privit sa vadd er"lnn neactionez. a ilrnrat. J-'rnl 'i*'ir"sl--r;],t:
D,::an'ina F.'lur"dock rna fixa cu inslsten{4" TAndra ?l --_ h,4r:;'i:y t*-a ;i;'ileniiil';' t'l
urivea r:u Murdock cu buzele intredeschise gi cu o A r.iiiiri,.:l liril i,-ii-,
expresie de sufe!'inia pe fa{d. -- tli ,illi i! t'1"g--'-t i.i; ;-:, ".... :'"1 : ;1gr,;f ii; '::f : ..-a Sf:,
l.

fu{urdcck a ccntinu;rt: si i,-lr; ft*l 'le F: : l);li i'irt ;li-e er:ren.:i.:-j.l ':"-a pt:
-- flv,lt:rrry r,"li*a ciat c\ r:hitan{4, cum ca era de crvilrJi.it.
a*nnfl sd trastrez-e moneda drept ,qaran{ie qi sa n-o
pr*s;*hiri"ri:e frlr6. c rrotif ic tre. f;arn ' aga cev&" lSu
tinCe s*a ir:ir,iniEii;ri ;.:tti:T
pretirrrl ca qtir-r cit de tegiri ura Carrei omul acela, --"l-;i c;lL;hiri iclle 'r/aliry, ir: i"ll';.r,lrl ,i,.ri ;rllrlit:tii,.,rt,
hiX,*rilingsti*r, & 't.;l+fi";nai gi a lrtirehrat de rnoneda, ann - ilcjrite Prr:tL era acoi+?
-i.anar;,i.,tr-a drlzllpil or:!-rir de 6;e, f;;]a lt:i 1,,:t.a uiiai
i:5nuit rnrediat cI Fotcrny iilcerca sF o vAnda, satl cel
puiln se gAnciea sa r: vAnCS. gi v,:ia sa-i fie evaluati fir rnircr::. Dcamr:a ll4r-rrrJock e intr+,.,b.ll i',\)') ur.rif
a* un specia!ist. Ari-r f,est iare speriat. g roas a:
e Eddie Prue?
$-a r:ilai ia l,-,ririe ;u o oti'"'irc c:- atunci caind egti - Cine
Garda personala a lui Monry, rarn ra:,puns f.Ju
tnrc :xpcriai. *r:pd ,t**ea st-ia :;cos i:atlsta si si-a sl+;"s -
ll"ur,tea. ,4" ti:rti,as :r-.! bailst:,r in l;;eira. rnr-arn irosit ieri chrrir t'lt trrnpul, doamna Murdock.
-- C,r.l-lci f.4*rte nl'*l: s[r i.ls c: t'rli:i'ni:l a ar](}4.]at ufi l-am privit fiul, aqteptdnd.
de*tf c[i,.r ". [\,4*:rie n-ar ii t;eDL;lt :--d*nri s[]una, riar rnama _. N'.,|u, nu l-am vazut, a zis. Bineln[eles, il gtiu din
e t:'ror"ri iil ci1 *-fl va c:?i"til pt';frtrr".l a5til. vedere. E de ajuns sd-l vezi o datd si nu-l mai uifi.
A n 1,i i r.rii -* p;.: fr'j i:i ia:ar- !iii hli:i*ej* I i : rtaf a ve te;ta r-l -: Dar nu era acolo.
:-i.,-: i, ;cIast::ii 'i*ii;;il', tiriii.)ii.sa Tirlara il f il:ir inr:i si ni.; Asta-i tot? am intrebat.
it::irtir ic,i,il:c ';i\':1:ijliii\ ;i ia q1;ii- ijui ;,:'r:. f: rni-' stra.t:. fn!
- privit-o
A pe maica-sa.
;,li:
fi,a:r-iiiilt'r Nu-i de ajuns? a intrebat ea, cu asprime.
' liiurrr;i - Poate. Unde
fllt Iilq{ji-r,rr ft"i3,rrii; a'i,'5'.rl'!'nT fr[-13it
:ir;-i
tjr:hiomuiul :;r tg-g ;,li'ril;ii,at ilt;ttti'l-l ;;:stil, [-',it,l c r.:r]ean: - Unde vrei sdefie?
moneda acum?
s-a rdstit ea.
-
r66 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 167

Era cAt pe aci sd-i spun, ca s-o vdd cum ceea ce arn spus. Povestea nu pare
reac!ioneaza. Am reugit insd sd md stapAnesc. - ExactPare
adevdratd. prea simplA, suna fais. A inventat-o
Cu asta, se pare cd s-a terminat, am zis eu.
-Doamna singr-rr, ori a{i gandit-o durrneavoastra si apoi i-ati
Murdock a rostit, abdtutd: pr.fs s-o inve{e pe ciinafarS?
Sdruta-!i mama, fiule, gi gterge-o. Marlowe, a zis ea cu o voce
-
. S-a ridicat supus, s-a apropiat de ea qi a sarutat-o - Domnule
necnu{atoare, te loci cu tocul.
pe frunte. Ea l-a bdtut ugor pe mand, iar el a iesit din Arn dat ciin rnAnii
camera cu capul plecat si a inchis usa ?ncet. -- Nri-o facem cu to{ii? Foarte bine, sa
l-am zis lui Merle: presupunern c5-i adevarat. Morny ?nsa o sa nege si o
Cred cd, ar fi bine sd-l pui sdJi dicteze tot ce-a sa ne trezrrn de unde arn pornit. $lorny va tretrui sa
-
spus aici gi apoi sd semneze. ne$.Ie, pentnr.r ca altfarl c sa lre irnplicat fn doua crtnr"te.
Merle a tresarit. BdtrAna a mArAit: Ge este atat de Ereu de crezut in povestea asta,
- Bineinleles cd n-o sd facd aga ceva. intoarce-te ca -sa nu fie adevarat'i a uriat ea.
la treaba ta, Merle. Am vrut sa auzi asta. Dar dacd ar avea ca Morny, Lrn ord"! crl rela{ii,
vreodatd te mai prind abuzdnd de increderea mea, qtii - Ce sisens
protec{ie oarecare inf{uen[d, sa se Innpirce in dou5
ce fi se intdmpld. crirne marunte, ca sa evite implicarea in ceva cu totul
Tanara s-a ridicat gi a zdmbit cu ochi strdlucitori. neinsemnat, cum ar fi de pilcid vdnzarea unui gaj!
da, doamnd Murdock, n-o sd se mai
- Oh;niciodatd. Dupi rnine n-ar avea nici un.osens.
intdmple Putefi avea incredere in mine. r { privit fix, fard sa scoatd vorba. l-am zanibit,
Sper, a bombdnit bdtrdna zmeoaicd. leEi.
-Merle deoarece era prima oard cand avea sd-i placA ceva
a iegit ugor. spus de mine.
Doud lacrimi mari s-au adunat in ochii doamnei ; V-am Edsit nora, doamna Marlowe. E oarecum
Murdock gi, incet, gi-au f6cut drum in jos pe pielea ciudat cd fiul durnneavoastrd, pe care se pare ca-l
de elefant_a obrajilor. Dupd ce au ajuns la colfurile !ineti complet sub autoritatea dumneavoastrd, nu v-a
nasului cdrnos, i s-au prelins pe buze. $i-a luat in spus unde e.
grabd batista, le-a gters, iar apoi gi-a gters ochii. A intrebat, a rdspuns, cu o voce
pus batista la o parte, s-a intins dupd vin gi-a zis - Nu l-am
neobignuit de linigtitd pentru ea.
calmd:
-.'S-adereintors de unde a pornit. CAntd cu
foarte mult la fiul meu, domnule Marlowe.
- Tin
Foarte mult. Toate astea md mdhnesc profund. Crezi
orchestra la clubul ldle Valley. Am stat cu ea de
vorba. intr-un fel, e o fatd destui de ddrzd. Nu vd are
cd va trebui sd spund poli{iei toatd istoria? prea rnult la inimd. Nu mi se pare irnposibil ca ea sa
Sper ca nu. O sd-i vind foarte greu sd-i facd s-o fi iuat monecja., oarecLrm din rautate. $i nu rni se pare
-
creadd. imposibil ca Lesiie sd gtie sau sd {i aflat, gi cd a
A deschis gura. Dintii au sclipit in lumina slabd. n6scocit basmui ca s-o apere pe ea. Ei zice c-o
$i-a inchis buzele Ei le-a strAns tare, privindu-md iubegte foarte mult.
amenintator, cu capul plecat. A zdmbit. Nu era un zAmbet trumos. Nu i se
- Ce vrei sd spui cu asta? s-a rdstit ea. potrivea cAtugi de puiin. Dar era un zAmbet.
168 RAYMOND CHANDLER

-- Da, a zis ea bi6nd. Da, bietul Leslie. Ar face-o.


$i in acest caz - s-a oprit gi zAmbetul i-a devenit
aproape incdntdtor in acest caz, scumpa mea nora
poate fi implicatd -in crirna.
Arn urmdrit-o carn un sfert de minut curn savura
ideea.
_- Dumneavoastrd afi fi incdntatS.
A'dat din cap, zAmbind incd, prinzAnd ideea care-i
pldcea, inainte de a sesiza duritatea vocii mele. Apoi
fa{a i s-a inasprit gi buzele i s-au contractat. A zis
printre dinfi:
place tonul dumitale. Nu-mi place deloc.
GapGto6ul dou&aeci gi doi
- Nu-rni
Nu vd lnvinovdfesc. Nici mie nu-rni place.
- place nimic. Nu-mi place casa asta, nici
Nu-rni
dum'neavoastrd, nici aerul apisdtor din casa asta.
Nici fata goalS de orice expresie a tinerei, nici Am auzit paqi grdbi{i in urma mea gr pe crneva
tampitul de fiu pe care-l avefi. Nici acest caz, nici strigandu-mi numele, dar mi-am continuat drumul
adevarul care nu mi-e spus, nici minciunile care mi pAnd in mijlocul camerei de zi, unde m-am oprit gi
se-ndruEd despre el 9i... m-am intors. Arn ldsat-o sd md ajungd din urmd,
Atunci a inceput sd urle. Urlete cumplite, fatd gAfAind, cu ochii gata-gata sd-i sard din cap. Phrul
urAtd si furioasa. Ochi care se migcar-i furiogi si plini lucitor, blond-ararniu, strdlucea ciucJat ln lunnina ce
de urd. intra prin ferestrele inalte.
legi atarat legi imediat din casa asta! Sd nu mai Domnule Marlowe! Vd rog! Va rog nu plecali.
-
rdmdi o clipd! AfarS! Are- nevoie de dumneavoastra. Cu adevarat.
M-am ridicat, mi-arn luat pdldria de pe dugunrea gi - Al naibii
dimineafa
sd fiu. {i-ai pus rui pe buze in
asta. Ardti grozav.
am zis:
M-a apucat de mAneca.
- Plec bucuros.
Ann privit-.o chiorag, m-arn indreptat spre ug6, anl - Va
-_
nogl
S-o ia naiba, arn zis. Spurre-i sa se arunce-n
deschis-o gi am iegit. Am inchis-o incet, {indnd clan{a
cu o ,mAnei feapdnd,' si ldsdrid-o la loc u$or. Nici eu lac. $i lui Mer!,:we poate sa-i sana rnustaru!. Spune-i
nLi stiam de ce. sd se-aruRee in doua lacuri, daca unul nu-i ajunge.
Nu*i o sclutie prea inteligenta, dar rezolva reoede.
Am privit ia rna-na de pe maneca mea si-am
mang6iat-o. $i-a tras-o cu repeziciune, iar ochii ii
pareau e periali.
- Vdderog,
nevoie
dornrrule hriarNowe. Are necazuri. Are
dumneavoastrd.
170 RAYNlOND CI.TANDLER FEREASTRA DE SUS t7l
-: $i eu arl'x necazunt, arn bornhAnit. fiurg heieleie CAt despre [-eslie, stii ca el are alte g&nduri. $i nici
tn urrTra r-llea. *e ce plangi? pentru el riu trebuie sd-"ti faci gi"iji Aqa-i?
^; tj- {lnF
*- Oh, *u {in la sa *u*adevarat. $tiul t/di ^-^-;i1 ^, Oh, Ca. Da, ?ntr-adev*r"
vic{enti, iar ars: c inirnA riq ar;r.
9 +1
--
[-esiie ere extr&ordinar. Pentru ea. Fentru miile nu
-* Due6-s* c-:raeullli ':u irllma ci"i {.et. fndtl cred sai insetnna. ninriic"
aji:rrp in reiatii ::ta't d* intnm* *u irrci":t a s;i alhal -- $i acurn, hdtrdna a$ia care Cuhneqte a butcl. E
vreo irnB':rt*n{a. f; L!.,'n!nelrl* i:ilin L\} fa{;.r aspra si dr:ra. Cned ca paate nranca ziduri gi scuipa
buf:aiti. Fo'i-an: s;ittlvrti rio c*il. firr:*d c*a lr-lirat s*rl*s ?r' carSn-rizi" Zh:iard !a dun'rneaia, Car in esenfa se poarta
irq-jciite , cjr:r €* ni.ij {.lo-}r"jr$p r"rrr,:r1;i [. i:cl"*riJe in*bmie
frurvlos, aga-i?
sa-mi f!* *pr:sl;. Da, ape e, domnule Marlowe. Tocrnai incercart
*.- lJih, sLirrl sificjr*! *a ilaea irtt avtia ra[.reJ;lr*.".
ivti-ani r-u-t$ hra"{',.}i pi: *r-li:4,.,;lilenii t;i" fara $d-i-r'll sa -va spL,rn.
De ce nu incerci si ui!i? El rnai e
,lfiu geaml; A sfrrit r:*r"n in Llrl ntctnil de rnir'lu*, ia;'':ehsi - Desigur.
pe-aici? Cel care te-a suparat?
il lrriilau 0;ri'ii6:1. Nle-'lrn privit unul pe; l*lalelt. ftli *s
iiuJ-*,? dcnt r*spira-tin. ilu {-:{-i 5ur& tr:trede:lcri:!sa, nq* $i-a dus mAna la gurd gi a inceput sd-qi roadd
{ti..lfrt il ir;'l i;'l m.ijei r:*igrruli, sn f;il L1il;€te ilir..lrl$fl rye r;:u degetui mare, privindu-md pe deasupra lui de parcd
*aril** *li*l si 6:allde tl'en"ruranql" 5ub tar,Cut--pus cr.; s-ar fi uitat de pe un balcon.
mort. A cdzut de la o.". fereastia.
stang*aler, r se vedea pai*area fe{ei
** Ascu$td, arn zls nr: incet, !r s*a fntd:rnpiat ceva -AmEoprit-o cu mana dreaptd.
cand eral miaA? Oh, tipul acela. Am auzit de el. Nu te mai gdndi
$. 'dat din ea$r f*ante reglerle. la -asta. Ori nu po!i?
-- Te-a speriat vreur'! barbai sau s-a ir:tarnplat
ce\da aserndnator? - Nu, a zis ea cldtindnd din cap, dincolo de
mAnd. Nu pot. Se pare cd nu pot uita deloc. Doamna
A dai iardsi din cap. $a-a apuca[ brlza rle jos rntrc Murdock mereLr imi spune sd uit. Ea discutd cu mine,
dintisorii albi. de cele mai multe ori fdcdndu-ma sd uit. Dar pur gi
-HraDe*atuncl egti a$a? simplu nu pot.
nlba ia fa{a.
* Ascr-rlta, n-o sa-!i fac nimla eare $a te sperle" -- Ar fi nnult mai bine, am mdrAit eu, daca gi-ar
!ine gura aia mare. Ea nu te lasd sd uili.
ftJiciodata. Paru surprinsd 9i oarecum jignita din cauza asta.
Ochii r s-at-l inecat 3n lacrirni. Oh, dar asta nu-i tot. Eu eram secretara lui. Ea
-' Daca te*arn atins, a fr:st ca gl curn aq atinge un era-so{ia lui. El a fost prirnul ei so!. Firegte, nici ea nu
$edil,n oc'i {-isa. A fost fAnA nie;i o int*ntie",Ai in{elus?
'J uitd. Cum ar putea sd uite?
r': .,.
Mi-am scarpinat urechea. Era un fel de a mi
iii ;eie dtn -:nrn;i sL:osese urt cuvant. Panica n":ai eschiva. De pe fala ei lipsitd de orice expresie nu
silir-Jia r:ir:i ir'l ndan*i'tl lci:i1*r iti, jn spatele puteam intelege dacd igi dddea seama cu adevarat de
]a*rit*litlr" prezen{a mea. Eranr o voce care venea de undeva,
- Ail[.ff]t t"il-arn iinrstit, arn zis" 9uttt cu illitna dar oarecum irnpersonala. Ca o voce ce venea din
inry"rAcatd. Nu ai de ce sa-{i taci grij! in ce rna privegte" propria ei fiin!a.
t72 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 173

Atunci am avut una din acele presimfiri ,ciudate,


pe care cel mai adesea nu te poli bizui. - Se presupunem cd ai incerca sd descoperi
singur.
- Ascultd, existd vreo persoand cunoscuta care
produce asupra durnitale un asemenea efect? Cineva
Pe cheltuiala dumneavoastrd?
-A dat din umerii masivi.
anurne? Posibil: Depinde. Cine gtie?
S-a uitat peste tot in'camera. M-am uitat gi eu cu - N-a[i clmpdrat nimic, am zis eu. Va trebui
ea. Nu era nlrneni sub vreun scaL,rn sau de dupa vreo - sd stau de vorbd cu cei de la politie.
totugi
ugd sau fereastra care sd ne spioneze. - N-arn cumpdrat nimic Ai nici n-am pldtit pentru
- De ce trebuie sd vd spun?' a goptit ea. nimic. Decdt pentru restituirea monezii. Ma
Nu
- imi trebuie. Faci curn crezi. mulfumesc cu asta pentru ban^ii pe care !i i-am dat.
promite{i cir D:o sd spunefi nimdnui... Acum. pleacd. Md plictisegti. lngrozitor.
-
nimdnui din intreaga lume, nici mdcar doamnei Am inchis uga gi m-am intors inapoi. Dupd ugd
Murdock? nici un suspin. Linigte deplind. Mi-am continuat
ar fi ultinna. Promit.
-$i-aEadeschis drumul.
gura qi a zArnbit eu incredere, apoi Am iegit din casd. M-am oprit gi-am urmdrit cum
brusc s-a schimbat. Vocea i-a arnu{it. A.scos un fel soarele pArjolea iarba. Undeva, in spate, s-a auzit o
de ordcdit. Din!ii ii cldn{dneau. magind pornind qi o Mercury gri a apdrut pe drumul
Am vrut s-o strAng cu putere, dar m-am temut s-o de acces de lAngd casd. O conducea domnul Leslie
ating. St6tearn arndndoi ln picioare. Nu se petnecea Murdock. CAnd m-a vdzut, a oprit.
nimic. Statearn., Eram neputincios Ei inutil. S-a dat jos din maEind gi a venit repede spre mine.
Atunci s-a rasucit in loc gi a fugit. l-am auzit pagii Era imbrdcat frumos: gabardind crem, haine noi,
in hol. Am auzit o ugd inchizAndu-se. pantaloni de sport, pantofi negru cu alb, cu vdrfurile
Am urmat-o in hoi si-am ajuns la ugd. Suspina in negre, cdmagd crem, fdrd cravatd. Pe nas avea
spatele ugii. M-am oprit gi i-am ascultat suspinele. Nu ochelari verzi de soare.
puteam face nimic. Md intrebam dacd cineva ar fi S-a oprit aproape de mine gi cu o voce joasd gi
putut face ceva. M-am re?ntors la veranda inchisd cu timidd a zis:
geam, am bdtut la ugd, am deschis-o gi mi-am v6rdt Am irnpresi4 cd md crezi un mare ticdlos.
capul induntru. Doamna Murdock gedea aga cuin o - Din cauza povegtii pe care rni-ai spus-o despre
ldsasem. Nu parea sd se fi niigcat cAtugi de pufin. -
dublon?
- Cine o sperie intr-un asemenea hal pe fata Da.
--_ Asta
asta? am intrebat-o. n-a afectat cAtugi de pu{in felul rneu de a
- legi afard din casa mea, a zis ea printre buzele
groase.
gAndi despre dunnneata.
Nu m-am migcat. Atunci a rds de mine cu o voce - Atunci... ce vrei de la mine?
rdgugitd.
- De fapt,
A.dat din umerii rotunjili, intr-un gest
crezi un barbat degtept, domnule Marlowe? dgzaprobator. Musticioara gaten-rogcat6, caraghioa-
- TeN-aS putea spune cd fac un asemenea pdcat. sd, a strdlucit in soare.
-
t'74 R.AYMOND CHANDLER.
Cred c6-rni place sd fiu simpalizat, a zis el.
-
Scuzd-md, dornnule fu4urdook. lnni place cd-i
--
egti devotat so{iei dumltale. Dacd despre asta este
vorba.
- Ohl Ai crezut cd nu spun adevdrq-rN? AdicA, ai
crezut cd spunen'r teate astea doer ca s-o apar pre ea?
Posibil.
- in{eleg.
-
$l-a v6rAt o {igard in {igaretul lung qi negru, pe
car* pi l-a scos din spatele batistei de Na piept.
- PAi, a$ putoa crede ca nLx nld sirnpatizezi.
fn closul ientile!or venzi, i*e ffimpl&w8axfi dmru&eee & treE
ve.eieaur schli $f;
mlgc#ndu*i-se ca dci peqti intr*un ba;iln adane"
un subi*ot stupid, ani zis. $i tdrd importan{a.
- H amdndoi"
Fentru
A {igara qi a tras ?n piept f Bifuzorut de pen'ete de ia poli$i'e a rnorn'ldit qi e
, a zis" Scuza-nnd cA arn fo stul c,le voce a zis: ,,1,2,3,4. Frob6 de rnicrofotr'l". LJru {dcdnit, 9i
nepriceput ca sd-l aduc in discutie. s-a opnt.
S-a rdsucit pe cdlcdie, s-a intors la magind gi s-a Detectivt!l-iocotenent -.!esse Braoeze St-a lntins
urcat in ea. fut-am uitat dupd el pAna s-a indepdrtat qi bratele in suls, a edscat gi a zis:
de-abia aturici rn-am urnit din loc" M-am dus la rrticul
negru pictat si, inainte de a 6:leea, l-anr mAngAiat pe - Ai Tntfirziat cAteva ore, nu-i aqa?
Da, arn ndspuns eu. Dar ti-arn ldsat un rnesai c&
cap de cfrteva oni, zicAndu-i: ,,Fiule, nurnai tu nu eqti -
o sd 6ntdrzii. A trebuit sd rnerg la dentist.
trdsnit in casa asta". la loc.
-intr-un col! a[ earnerei se afla o nndsu{d de lucru
pe care e ea. a in sPatele
ei. in s ea inaltd, fird
perdele, e dr la fnr6!{irnea
ochilor, Lir"! ealencJar nlare" Fiecare zE trecultd era
inseninatd cu grijd, printa'-o cruee fdcutd cu creionui
r'!eErL!, moale, aga cdi Breeze qtia totdeaulna exact ce
zi este, doar aruncAnd o privire la calendar.
$pangEer Sedea lntr*o parte, la o nadsu{5 de {ucrut
rnutrt nrsi fngriittd, pe care se gdsea o silgativa verde,
un set r:ie tocurni eiin onix. un nnir: ea{endac'de alar"na
s! o coc;Filis de meic n"larl;'1, plirra de u€n[igff.
chrbrir*lri si cfi:st,sat:e de tigari.
t76 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS r77

Spangler arunca tocuri de scris intr-o perni de Spangler s-a intors ca sd md priveasci. S-a
catifea, rezematd de perete, ca un mexican aruncitor aplecat inainte pe marginea scaunului gi buzele i s-au
de culite la tintd. Nu reugea. Tocr,rrile refuzdu sd se intredeschis intr-un zdmbet extatic, aproape indecent.
infiga. Camera avea mirosul acela specific, Cu ce l-afi convins - cu un tdrndcop?
patrunzdtor, strdin fiin$elor omenegti, despre care nu - Nu.
pofi spune cd e urAt, dar nici pl6cut, gi pe care ll au -
Tdceau amdndoi gi md priveau fix.
totdeauna asemenea camere. Dati unei secf ii de
politie o clSdire nou-noufd, 9i Tn trei luni toate --- Un ce? !'nacaronar, a zis Breeze.
Cu un
incdperile or sd miroasd aga. Probabil e ceva simbolic
in acest miros. - Te bucuri?
imi spui, sau ai de gdnd si stai acolo, mulfumit
Un reporter criminalist din New York scria cAndva -
gi infumurdt, privindu-mi cAt sunt de bucuros?
c6, atunci cdnd p6gegti pragul polifiei, intri intr-o Noud ne place sd privim un om fericit. Nu prea
lume aflatd dincolo de lege. avem- ocazia.
M-am aEezat jos. Breeze a scos din buzunar o Mi-am pus o tigari in gurd 9i am migcat-o in sus
havand invelitd in celofan gi ritualul a inceput. l-am Ei in jos.
urmdrit fiecare rnigcare. Totul se repeta cu exactitate.
- Am folosit un macaronar impotriva lui. Un
A tras fumul in piept, a stins chibritul, scuturdndu-|, macaronar pe nume Palermo.
l-h pus ugurel in scrumiera de sticld neagrd gi;a zis: : Oh!... $titi ceva?
- Hei, SpanEler.
SpangNer gi-a intors capul" Breeze $i-a intors
Ce? a intrebat Breeze.
- Tocmai m6 gAndeam curn sund o conversafie
capul. $i-au zArnbit. Breeze a aritat cu {igara spre cu -nigte poli{igti.
mine.
Uitd-te la el cum transpird. - Ce?
Ei cred cd fiecare vorbd este o poantd.
-Spangler a trebuit sd-gi mi;te picioarele pentru a - $i orice arestare o arestare justificati, continud
se intoarce destul de bine, ca sd mi vadd cum -
Breeze, calm. Ascultd, vrei intr-adevdr si afli, sau te
transpir. Nu gtiam dacd transpir. lii -:de glume?
- Sunte{i degtepfi nevoie mare, am zis. Curn Vreau sa aflu.
naiba reupiti? latd cum a fost. Hench era beat. Beat turta, nu
-
$ glumd. Aga o linea de c6teva sdptdmAni. Fdrd
- l-asd glurnele, a zis Breeze. Ai avut o dimineai6
incdrcatS? E]. mdncare si fdri somn. Doar bduturd. Ajunsese la
ASa gi-aga"
-Zdmbea ii stadiul in care alcoolul nu te mai imbati, te fine lreaz-
inca. $i Spang^ler zdrnbea. Lui Breeze nu-i S era ultima lui legdturd cu ltlmea reald. CAnd un ins
pldcea sd, inghitd orice. In cele din urmi gi-a dres ajunge in halul dsta gi-l pr:ezi de bduturd, fdrd sd-i
glasul. Fafa lui mare gi pistruiatd a devenit gravd. $i-a i Oai in schimb nimic care sd-l potoleascd, e un om
intors capul, aga incdt sd md poatd vedea fard sd se pierdut.
uite la'mine. 9i, cu o voce vagd gi goald, a zis: N-am zis nimic. Spangler mai avea incd aceeaqi
Hench a mdrturisit. i privire rdutdcioasd. Breeze gi-a lovit ugor trabucul cu
-
tl

FEREASTRA DE SUS t79


n8 RAYMOND CHANDLER
I
spui cd Palermo fi-e prieten?" El zice: ,,Aducefi-l pe
mana, dar n-a cizut scum, apoi l-a pus Tn gurd Ei a Palermo". AQa cd ne intoarcem gi-i telefondm lui
cdntinuat: Palermo. care zice cd vine irnediat. Perfect. Vine
- inE povestea
ceva
un psihopat, dar noi n-avem nevoie de aga
asta. Sd fie limpede. Avem nevoie
foarte curAnd. ii zicern cam aga: ,,Hench vrea sd va
vadd, domnule Palerrno. Nu qtiu de ce". ,,E un baiat
de un ins fdri figd medicald la psihiatrie. necijit, zice Palermo. Un bdiat simpatic. Presupun
- Credeam cd sunteti siguri cd Hench e cd e bine. Vrea sd md vadd. Perfect. O sd-l vdd. O
nevinovat.
a dat din cap neh,otdrAt.
Breeze
sd-l vdd insd singur. FdrA vreun politist". Eu zic:
Asta a fost noaptea' trecutd. Sdu poate ,,Foarte bine, domnuie Palermo", gi ne ducem la
-
glumeam. Oricum, in timpul nopfii, hodoronc.tronc,
infirmeria inchisorii, unde Palermo std de vorbd cu
Hench o ia razna. L-au dus la infirmeria inchisorii qi
Hench, tdrd sd-i asculte cineva. Dupd un timp
Palermo iese gi zice: ,,E-n regula, qefule. Va'mifturisi.
l-au indopat cu narcotice. Doctorul inchisorii. Asta Poate voi pldti un avocat. Mi-e sirnpatic bietul bdiat".
rdmAne intre noi. Nici un narcotic pe figd. Pricepi?
Mult prea lirnglede, am rdspuns eu. Cam aqa s-au petrecut lucrurile. 9i a plecat.
- Da. N-ar"n zis nimic. S-a fdcut o pauzd. Difuzorul de pe
-
Observafia mea i-a trezit o ugoard suspiciune, dar
perete a anunfat un br-rletin. Breeze gi-a ridicat capul,
era prea prins de expunerea lui, ca sd-i acorde vreo a ascultat cam zece, dousprezece cuvinte gi apoi nu
atentie^.
l-a mai luat in seamd.
Agadar, ne ducem la Hench cu o stenografd gi
- In dimineafa
acfioneazd
asta se simte bine. Drogul
incd, insul e palid, dar linigtit. Am fost sd-l
-
omul vorbegte. Phillips s-a dat la drdgu{a lui Hench.
Asta s-a petrecut alaltdieri, in hol. Hench l-a vdzut din
vedem. ,,Cum te .simti, bdiefag? Ai nevoie de ceva? camerd, insd inainte de a putea iegi in hol, Phillips
Chiar nimic? Te-ajutdm cu pldcere. Egti tratat bine?" intrase in apartamentul lui. Hench s-a infuriat s,i a
$tii, Marlowe, cum merg lucrurile. lovit-o pe fatd peste ochi. Dar nu s-a mul{umit cu
.- $tiu cum merg lucrurile. atat. A inceput sd cloceasca ceva in mintea lui, aga
Spangler gi-a lins buzele intr-un mod dezgustdtor. v
cum fac belivii. Ce-gi zice el: ,,Tipul dla nu trebuie sd
{
- Agacaca, dupd o vreme, iEi deschide pliscul f: se dea la iubita mea. O sd-l fac sd nu mi uite cdte
suficient sd zica: ,,Palermo". Palermb e numele F zile o avea". Aga ci nu-l scapd din ochi pe Phillips.
macaronarului de vizavi, proprietarul serviciului de ,,i, feri dupd-amiazd il vede cAnd intrd in apartament. li
pompe funebre gi al blocului cu apartamente de f.
spune fetei sd meargd la plimbare, ea nu vrea, iar el o
inchiriat. lli aminteEti de el? Sigur cd ifi amintegti. El tl
4
loveEte peste celdlalt ochi. Fata pleacd ia plimbare.
#
e acela care a pomenit de o blondd Tnaltd. Fleacuri. ki 'Hench ciocinegte la uga lui ' Phillips. Phillips ii
Macaronarii dstia n-au decdt blonde in cap. in serii +.
deschide, gi Hench e putin surprins cd i-a deschis. Eu
Ai
de cAte douasprezece. Dar Palermo dste e un tip i-am spus lui Hench ci Phillips te agtepta pe
innportant. Ne-am interesat in cartier. Taie Ei fll dumneata. ^In orice caz, uga se deschide, Hench intra
spdnzura" Lln tip de care nu- te pofi lega. gi nici n-arn s.$i gi-i spune lui Phillips ce simte $i ce are de Ednd sd
de g6nd sd rnd leg de el. li zic lui f.{ench: ,,Vrei sd t faci. Phillips se sperie gi scoate un pistol. Hench il
i.
180 RAYMOND CHANDLER FER.EASTRA DE SUS l8l
lovegte cu toata puterea. Phillips se prdbugegte, dar ' crirnei gi nu de a lui, ar fi avut mai multe ganse sa
Hench nu se mullumegte numai cu atdt. LoveEte un iasa basma curata. Aga stdnd lucrurile, am fost
ins cu toatd puterea gi el cade. $i cu ce te-ai ales? indreptd{iii sa-l sr-lspectdrn. Dar nu in moC deosebit.
N-ai nici o satisfac{ie, nu te-ai rdzbunat. Hench ridicd Felurl in care a aranjat lr-ecrt,lrile ne-a fdcut sd credem
pistolul de pe podea. E beat turtd $i nemul[urnit. cd e iln he$!v inofensiv, care a iesit, a ldsat uga
Phillips il apucd de gleznd. Hench nu-gi dd seama de cteschisd si cineva i-a pus Lln pistol sub pernd.
ce a fdcut tot ce a urmat. Totu-i confuz in mintea lui. Agtepta, cu gr-,ira ir-'trer1eschis6. fi,4dna puternicd qi
il taregte pe Phillips in baie gi-i face de petrecanie cu prtitruieta finea trabuctil ridicat in dreptul gurii, iar !n
propria-i arma. Ce zici? i1i' place figura? cchii alba-Ttri, spalaci{i, i se citea o mulf umire tainicd.
am zis. 9i ce-a realizat cu asta? p.l.; a-'v-: zis eu. 'la,nd oriei.:rn are de gAnd sA
- Grozav,
Pdi, qtii cum sunt betivii. Oricum, ii face de ffii",rturiscasca, toate astea nu prezintd nici o
-
petrecanie. Cu pistolul lui Fhillips, Srrtelegi. Dar nu irnportaai{ii. Xpi va i"ecilnsa$te vir^ra?
poate aran ja o sinucidere. lndn-i oferd nici o
'' -- Desigur. Ari cneeJ. Fresupun cd Paiermo l-ar
satisfactie. Aga cd ia pistolul lui Fhillips Ei si-i pune plitaa sc;ipe ciJ '$ ftiluza{ie d* e rimd fanA premreciitare,
sub pernd, iar de-al lui se descotorosegte. Nu vrea s& il"rsa nu sr",ra'lt si6ul', tire$te.
spuna curn. Probabil l-a pasat unui tip dat dracului -- []e ee {-ar scapa Palerrno?
din cartier. Dupd asta, gdsegte fata gi mdndncA Pentru ca-l simpatizea;a. $i Palerrnc e urr tip
impreuna. dc r:nre nil ne p'utern legn.
- Grozava idee, arn zis, sa pund pistolr:f sirb - lnieleg.
perni. Niciodatd nu rni-ar fi trecut pr!n eap asa cf-jv'H" l.1 ;rirr ridi**t" $lpang!er rn-a privit piezig, cu *chi
Breeze s-a |dsat pe spate in scaun si plnivnste inl sti',1 I i-l l;i'1.r-r fi ,

tavan. Spangler, personaj cfe bazd in rnneastd -*" '#ir fata curn rarnane? anr ir"rtrebat.
. h,j,.; '?'tsff sa scoatS. n v6rba. E sireata. F,lu-i
comedie, s-a rasucit pe scaun, a iuat cateloa tocun[ :;i-
a aruncat unul in pernA. plrti,'rr fs*a nimic Totul a fost bine lucrat. Nu te pofi
-- [ii-acurn, si juciecim lucruriie, a zis Breei:e. Lc: pl6rrg*, nu? i!i place, nu-ti place, asta-i treaba. Ce
ce a dr.is aceastd ispravd? lata curn a procec.lat. [-',r:i;i zici?
i:eat, a fost iste{. Gasegte pistolui qi-l arai5 ?nBir:t:+, r* ---Fata e o blondd inalta, am zis. Nu chiar o
Fhiliips s;5 fi fost g6sit nncnt. ll."6a r.*, rnii'i ir,fdi lri s,r: prosp5turd, dar oricum o blondd inaltd. E drept cd-i
$usfl"vflgto icieea cd gub Frern;* lr:i l*i*r"tr:ii se {:iiir-i(iijt* nurnai una. Dar poate ca Palermo se rnullumeqte gi
g:isto$u0 cu cetre a fost ucis un or"|r --'ir"r:l'i.;r': ci.r?r $f cu atAt.
trdsepe cu el -- iar abia clupa aia gas!ni iitr$rj'iirl li,t-ri - Fir-ar si fie, la asta nu m-am gdndit, a zis
crezut cele spuse de F-'l*tir;h" Ftra.r*au {eiaL'.-,'", iti.tt' a:r'',-' Breeze.
sa creai ca ar exista un orr] aiai ** naiv l:'r;;iit irr f:..i.; De fapt se gindise, dar renunlase la idee.
ce a facut [-iench? fd-ar a'*r;r,.r ;iici u il s,:i.'ii: l:ii-;r,.,.:r ;r , Nu prezintd interes, Marlowe. N-are clasa.
- Cdnd gi treaza, nu gtii niciodatd ce
ajuns sa *r;ldem ea aits:it.trLtF" jt prt"is iiiiii,-)lili a,ti[-r r'',,,.
ii:i &-{encfi, r;:n .Je-ai lul i icriq:ir ;*ii ri,;r-lr,iitr::;r'-';;: :. :
- iegi dine dichisitd
poate ea. Clasa se dezvoltd repede in alcool!
ejrr;ti iltreSi,_tLxitrlef"yl CE {"ir::t'l(:Il ,i,-,) ($6.]{.1{_}i,ir)llii i,j{i , ;:ii lii Mai vrei ceva de la mine?
182 RAYMOND CHANDLER

-$i-aCred cd nu.
indreptat trabucul spre ochiul meu.
cred- cdNuaSacdcurn
n-ag vrea sd-{i cunosc versiunea, dar
stau lucrurile, n-am dreptul sd insist.
Frurnos din partea dumitale, Breeze. $i dintr-a
-
dumitale, Spangler. Va doresc nurnai bine in via{a.
M-au urmdrit amAndoi cu gurile ugor cascate,
pdnd am iegit. Arn coborAt pdnd in holul mare de
marmurd, apoi m-am dus sd-mi iau masina de la
parcare.
ffimpEtw$unfr dmw ffiffi#fi $E petrer

fficrnnut Pieti'o Palernno gedea ?n*.r-o carnerd care,


cu exfieptia uned rnese rie scnis filJ capac-rulou rle
mahon, a unui trlptic sacru cu nranginile aurite gi a
unui erucifiN nnane de abanos sd fildeq, anata exact ca
un salon victcrian. C sofa ?n forrrrd de potcoavd si
scaune de rnahon sculptat, protejate cu gerve{ele de
danteld. Fe cdrninul cie rnarmurd gri-verde, un ceas
de bnonz aurit. in col{, o penduld mare tici'ia leneg"
Pe o rnasd ovald cu tiblia de marmurd pi picioare
curbate, elegante, sub o cupold de sticlS, se gdseau
cAteva flori de ceard. Covorul era gros si plin de flori
gratioase. Se mai gdsea un scrin plin de mdruntiguri:
cegcu{e de por{elan fin, fiEurine de gristal 9i portelan;
f leacuri de f ildeg gi lemn de trandaf ir neEru,

farfurioare pictate, un set american de solnite vechi


in forrnd de iebede qi alte lucruri asennanatoare.
La ferestre atdrnau perdele iungi de danteld, dar
cum camera didea spre miazdzi. era plind de lumind.
Vizavi se vedeau ferestrele apartamentlllui in care
fusese ucis Oeorge Anson Phillips. Strada sra
insoritd Si linistitd.
Italianul, inalt, cu pielea smeada, cu cap frumos gi
pdr cdrunt, a citit cartea nnea de vizitd si a zis:
184 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 185

doudsprezece minute am treabd" Ce .nu


l-{ench a comis crima, arn zis eu.
- Peste
doriti, domnule Marlowe? - Dar
Nu?
- Nu.
- EuErasunt
vizavi.
persoana care a gdsit ieri cadavrul de
un prieten de-al meu. - Asta-i foarte interesant. Continuafi, domnule
Ochii negri gi reci m-au examinat calmi. -
Marlowe.
- Lui Luke nu i-afi spus asta.
Luke?
Mdrturisirea e o aiureald. L-ati convins s-o facd
din- anumite motive.
- E adrninistratorul imobilului. S-a ridicat in picioare, s-a dus la u96 9i a strigat:
- Nu vorbesc prea multe cu oameni necunoscufi,
domnule Palermo. -S-aTony!
agezat din nou. Un macaronar scund, cu
- Asta-i bine. Cu mine vorbiti, hm? chipu! dur, a intrat in camerd. S-a uitat la mine 9i s-a
- Dumneavoastrd suntefi Lln om de vazd, un orn agezat ldngd perete, pe un scaun cur spdtarul drept.
important, Cu dumneavoastrd pot vorbi. M-afi vdzut Tony, omul dsta este domnyl . Marlowe. la-i
ieri. M-afi descris poliliei foarte precis; aqa mi-au -
cartea de vizitd.
spus. Tony a venit s-o ia gi s-a agezat ios, cu ea in
Da. Eu vdd multe, a zis fdrd emofie. mAnd.
- leri afi vdzut o femeie inaltd gi blondd iegind Uit6-te foarte bine la omul dsta, Tony. O sd-l fii
-
de-acolo. - hm?
minte,
M-a studiat. Tony a zis:
Nu ieri. Asta a fost acum doud-trei zile. pe mine, domnule Palermo.
-
Poli{igtilor le-am spus cd ieri. -: Ldsafi
V-a fost prieten, hm? Prieten bun, hm? a
$i-a pocnit degetele lungi gi negricioase. intrebat Palermo.
:- Curcanii, ptiu! , -Da.
- Ati vdzut ieri vreun strdin pe aici, domnule
Palermo? - Asta-i rdu. Asta-i rdu. O sd vd spun ceva.
Prietenul e prieten. V-o spun eu. Dar sd nu suflali o
- Existd o intrare in spate."Mai e o scard la etajul vorbd nimdnui. Nici mScar vreunui ctircan afurisit?
al doilea, a spus rel Ei gi-a privit ceasul de la mdna.
- [.,1u.
Asta-i. o promisiune, domnule Marlowe. Nu
- Deci nimic, am zis. Azi-dimineatd l-afi vdzut pe
Hench. trebuie s-o uitafi. N-o sd uitafi?
$i-a ridicat ochii Ei i-a plimbat alene peste fafa N-o si uit.
- Tony
mea. ,
- V-am n-o sd vd uite. PricePe{i?
- Curcanii
-_
v-au spus, hnn?
M!-au spus od l-a{i convins pe Hench sd
-- dat
rdrnfrne intre noi;
cr.lvAntul meu. Ceea ce-nri spunefi
rndnturiseascd. Ziceau cd e prietenul cJunnneavoastrd.
Bineinleles, nu gtiau cdt de bun prieten. - Foarte bine. Perfect. Eu md trag dintr-o familie
numeroasd. Multe surori 9i mulfi fra{i. Un frate rau.
A mdrturisit Hench, zici?
- zAmbit, La tel de rdu ca Tony.
A un zAinbet neagteptat, adrnirabil. Tony a zAmbit.
t86 RAYMOND CHANDLER FER.EASTRA DE SUS 187

-_ Perfect, fratele dsta trdiegte foarte liniptit. Peste plind de oarireni care nu rAd, dornnule
drun'r. G sd trebuiasca si se rnute" Ndisuni.curcariii
- Lurnea-i
Palerrno. Ar trebui sd Etiti. Pe rnulfi i-ali aranjat.
pe-aici" Fun prea multe ?ntrebdri. Asta nu-i bine. Nu-i
bine nici pentru afaceri, nici pentru fratele asta rhu. - Asta-i treaba n'lea, a zis el, dAnd din umeri
furios.
Fricepe{i'?
-- Da, arn zis. tr;r{eep" - O sd-mi |in prornisiunea, am zis. Dar dacd ave{i
cunnva indoieli, nu inrcerca{i sd vd juca{i cu mine. ln
-_ Perfect. f-4r;nch agta nrr-i un on"! bun, dar e cantieruI meu surnt un orn destul de apreciat ;i, dacd
sdrman, befiv si n-are nlei c siujbd. l,'lu plSte$te chirie, joaca s-ar termina prost pentru Tony, cheltuielile de
dar eu cdEtig o groazi rte bani. Aga cd eli zte: ,. inmorrnAntare ar fi suportate de firma
,,Ascultd, French" rnarturls*$1e. Esti Lrn om boinev. dumneavoastrd. $i n-afi cdgtiga nimic.
Eqti bolnav cle r,rneo doua-trei sdptdrn$ni. f,ulergi 4a Palermo a ras.
tribunal" Arn eLr avoest peritru tine. Dai cls.acului bund, a zis el. Tony, o inmormAntare
declara{ia. Zici c-ai fost heat. Afurisi}ii de euraanr nar - Asta-i
suportatd de firmd. in reguld.
stiu ce sii facd. ,iucjecatsnul iti da r.jrunnr.rl. Vii ia rmine S-a ridicat gi mi-a intins mAna, o mAnd frumoasd,
si eu fti port de grija. Eo ftcord"" Asa cd F{eruch a fost puternicd gi caldd.
de acord si marturisegte. Asta-i tot.
Eu arn zis:
- $i dupd
e departe
doud sau trei sdptdrnAni fr"atele cel rdu
de-aici, i s-a pierdut urrna, iar curcanii or
sa claseze probabil cazui Phillips ca nereeolvat. Aqa
e?
Da.
- zdmbit din nou. Un zdmbet splendid, cald, ca
A
sirutul mortii.
- AstaDarrezolvd problema lui Hench, domnule
Palermo. nu md ajutd in legdturd cu prietenul
meL!.
A clitinat din cap qi s-a uitat din nou la ceas.
M-am ridicat. S-a ridicat qi "Tony. N-avea de gdnd sd
facd nimic, dar e mai bine sd fii in picioare. Te migti
mai repede.
Necazul, am zis eu, e ca voi, igtia, facefi mister
- din-nimica toati" Nu pute{i face un pas fard paroid.
Dacd rn-ag duce la sediul politiei qi ie-aE spune
bdiefilor ce rni-afi povestit, rni-ar rade in fatd. As rAde
si eu cu ei.
- Tony nu prea r6de, a zis Palermo.
FEREASTRA DE SUS 189

De ce?
- De ce nu le-am spus? Ducd-se naibii. Afi vorbit
-
cu mine civilizat. Ai naibii de putini oameni vorbesc
aEa. Fir-ar sd fie, gtiu cd n-aveti nici un amestec in
crima aceea.
- N-anr fost corect cu dumneata. Deloc.
Am scog o carte de vizitd si i-arn dat-o. El a luat
din buzr."rnal niqte ochelari cu ramd de metal, i-a
ffimpEtof,wfr dmuffimes$ $m m$mm# agdtat pe nas gi a finut cartea de vizitd cam la vreo
treizeci de centimetri distantd de ei. A citit-o incet,
migcdndu-gi buzele, apoi m-a privit pe deasupra
ochelariior gi rni-a intins-o inapoi.
fi* holul lr;i Beif ont tsuiidinE, in surelunul iift - Mai bine pdstn'ali-o durnneavoastrd. S-ar putea
Nurninat, pe bueaia cle pAnz* cje sae lrnpatrlr!ta, stldor'i,t s-o pierd din neatenlie. Cred cd ducefi o viata foarte
nefi:iscatd aceeasi relicvd c,-i oelii apr;,, ,,;r.;ff;lni ;\,rlr interesanta.
intrat in lift 6i anr zis: .,$ase", =s| nu. Cum te cheamal'
Liftu I u iyl6ogli-Jt sa {t i'il* *i i*{ l n rlra":: ti-s* li - Da
Gi*ric$y" Zice{i-mi rCoar ,,Eunicule". Cine l-a
bdldbalrindu-se" $!-n mprit la qase gi a.rn i*srt F;itr;_rr"rtrl -
ornor&t?
s-a aplecat in afara ca sd scuipe -*; a .:is irlr;()l"
Ce se pune la cale? -- [.dr: $tiu. N-ai otrservat pe nimeni urcAnd acoio
-I\i'l-am intons dinti'-g dat&, ca un rna{ili:}cirin pe u;-l sau cobcrdnii... cineva care nu locuieste in clddire
podiun"r notativ" l--arn privit fix. sau care s5 {i se nard necunoscut?
aveli costum Eri, a zis el. -- [\ur prea sunt &tent. Pe durnneavoastrd v-arn
- Astdzi
Da, aga e. Am. remarcat intdrnpiaior.
- E frumos. imi place gi cel albastru pe care-l
-
purta{i ieri.
- O bienda inelid, de pildi, ori un bdrbat inalt gi
subi;ire!, *u pnrrir-"rni, carn de vreo treizeci si cinci de
Continui. Spune tot.
- Ali ani?
.- Nu
- V-afiurcat
tArziu
la opt. De doud ori. A doua oard era
intors la gase. Nu peste rnult timp au dat --'Tsti r:a.menii coboara $au urcd cu liftul
buzna bdiefii in albastru. durnitale?
Mai e vreunul sus acum? A. rj;et ,li!n .:ix.f)
- cldtinat
A din cap. Fata-i era lipsltd de orice .-" rru folosesc s*frnile rj.e incencliu. les
il*-lc*g' da.r,:;*
expresie. pe c,.rr!{i{}r prin rl$n ffli z-av*r" Ar trebui sA intre
Nu le-am spus nimic. Acum e prea tdrziu sd pe-ai:,:i, iJa: si,;:-rt s;,ari in apaieie iiftulu! pdni la etejui
mai- pomenesc ceva. M-ar manca de viu. dor. rle ar:c:,-; ii+t irjr.ri-.qe !a sr.*i'ilr,: eje Incrndir-i. f,iimic
mar iiF*r.
JI
190 RAYMOND CHANDLER .FEREASTRA
DE SUS r9t
Am dat din cap.
$i-a intors capul foarte incet Ei a privit in
I

sus'.
Domnule Grandy, ti-ar fi de folos o bancnotd
-
de cinci dolari... nu ca mitd, ci in semn de stirnd de la
Deasupra capului atArna o cheie, pe o verigd rnare de
rnetal. Un gperaclu. Grandy gi-a ldsat capul in jos; s-a
un prieten sincer?
Mi-ar fi, fiule, gi incd cum. Ag avea atdtea de ; ridicat de pe taburet gi a zis:
- cu
fdcut ea, cd perciunii lui Abraham Lincoln s-ar - Trebuie sd merg la closet chiar acum.
umezi.
A plecat. Dupd ce uga s-a inchis in urma lui, arn
, luat cheia gi m-am intors la biroul lui H.R. Teager.
l-am dat una. M-am uitat la ea ir,ainte sd i-o .L-am descuiat qi am intrat.
intind. intr-adevdr, il avea pe Lincoln;.'e ea. Un antreu fdrd fenestre. mobilat cu economie.
A impdturit-o gi si-a vArAt-o addnc in buzunar.
E foarte drdguf din partea dumneavoastrd, a 'Doud scaune, lampadar dlntr-un dernisol al vreunui
zis.- Sper cd nu credefi c-am urmiirit a$a ceva. magazin de borax, o masi de lemn vopsitd, cu cAteva
reviste cu poze pe ea. Uga s-a inchis in urma mea gi
Am cldtinat din cap gi am pornit pe coridor, citind
din nou diferitele nume. Dr. E.J. Blaskowitz, Medic s:d fdcut ?ntuneric. Prin geamul de sticld
zgrunlurbasd venea doan putind lumind. Ann aprins
chiropractician Dalton gi Rees, Birou de copiat acte.
lampa Ei m-am'apropiat de uga pe care scria: H.R.
L. Pridview, Expert contabil. Patru ugi fdrd nume. Teager - Privat. Nu era incuiata.
Societatea Mailing Moss. incd doui ugi fdrd nume.
Biroul era pdtrat, cu doud ferestre orientate spre
H.R. Teager, Laboratoare dentare. Cam in aceeagi risdrit, fdri perdele gi cu pervazurile pline de praf.
pozitie cu biroul lui Morningstar, doud etaje mai sus,
dar camerele erau dispuse diferit. Teager avea doar o
Un scaun turnant $i doud scaune cu spdtar drepte,
ainAndoud de lemn grosolan, vopsit, fird ornamente.
ugd, iar intre ea gi uga vecini peretele era mai lat. Mai era gi o masd de lucru aproape pdtratd. Pe ea nu
Clanta nu s-a rdsucit. Am ciocdnit. Nici un se gdsea o veche, un set ieftin de
raspuns. Am bdtut mai tare. Acelagi rezultat. M-am -tocuri gi decdt suEativi
o scrurnierd de sticld, rotundd,'cu scrum de
intors la lift. Mai era incd la etajul gase. ,,Bunicul" ;'trabuc in ea. Sertarele rnesei de lucru continuau
Grandy md privea venind, de parcd nu md mai vdzuse ,:cAteva hArtii prdtuite, clame, elasti ;e, creioane uzate,
niciodatd.
ceva despre H.R. Teager? l-am intrebat. tocuri, penite ruginite, sugative folosite, patru timbre
-S-a$titi
gdndit. a doi centi, neanulate, c6teva scrisori cu antet tipdrit,
destul de bdtrdn, haine neingrijite, 'plicuri g.i cAteva imprimate Qe bonuri.
- Voinic,
unghii murdare ca ale mele. Dacd stau sd md Co$ul de hArtii din sdrmd.era plin. Am pierdut
gdndesc, nu l-am vdzut astdzi. aproape zece minute ca sd md uit destul de atent prin
Crezi cd administratorul mi-ar da voie si intru
. Cind am terminat, gtiam ceva de care eram deja
in -biroul lui gi sd md uit? pe sigur: cd H.R. Teager conctucea o mica
afacere- de tehnician dentar, fdcdnd nruncd de
e un om sucit. Nu v-a$ sfdtui laborator pentru un ntimar de dentiqti din cartierele
s-o-,Administratorul
facefi, - neprospere ale orasului tipul de ddntigti cu
192 RAYMOND CH,dNDLER FEREASTRI\ DE SUg 1tJ3

cabinete mizere la etajul intdi deasupra unor


- -- F-'fft du* la el :icasfr. aa *a s.flu. Cred c6 si-a luat
magazine fara lift; dentigti lipsili atfft de pricepere, cdt t5{pa9i{4.
gi de apaa'aturd necesard pentru a face singuri munca -- AS \irea sd fir: in iocul Nui, a zis ,,Sunioul"
de laborator, oameni care preferd si apeleze la alfii Grancly. fihriar dae d a a3uns nurrr,q! parrdi !a San
ca gi ei, decdt la laboratoarele mari, competente gi cu Francisco" si acolo N-au arestat" tot as vrea sd fiu lm
experienld, dar care nu le-ar acorda nici u'n credit. locui lr.ri.

Am gisit totuqi ceva. Adresa de acasd a lui


Teager, pe o notd de plata a gazelor. Locuia pe
strada Toberman, la numirul 1354 B.
Mi-am indreptat spatele, am pus la loc tot ce era
in cog gi m-am dus la uEa de lernn pe care scria
,,Laborator". Avea incuietoare Yale gi gperaclul nu se
potrivea. Asta era'tot. Arn stins ldrnina gi am plecat"
Liftul era din nou la parter: Am sunat dupa el.
Cdnd a ajuns sus, m-arn fofilat pe dupd ,,Bunicul"
Grandy, ca sd aget cheia deasupra capului sau.
Veriga a zdngdnit c6nd s-a lovit de lift. Bdtrdnul a
zdmbit.
- S-a dus, arn zis eu. Cred c-a plecat asear5 qi a
lurat cu el o groazA de iucruri. Nu mai e nimic pe
rnasa de lucru.
,,Bunicul" Grandy a dat din cap.
- A cdrat doud valize. Onicum, nu l-am bdgat in
searnd. Cei mai' nnul{i card cAte o valizit. Mi-arn
inchipuit cd-gi predd lucririle.
Ce lucrdri? arn lntrebat, in timp ce liftul huruia
-doar ca sa zic ceva,
- Dinti care nu se potrivesc. Fentru nenoroci{i ca
-
mine.
Nq; prea bagi lunnea ?n seamd, am zis., in timp
-
ce uqile se deschideau in hol. Nu rernarci culoarea
ochilor unuia !a doudzeci de paqi. Nu observi prea
multe.
A zdmbit.
Ce-a fdcut?
-
FEREASTRA DE SUS t95

In camera din spatele femeii, un dialog care-fi


sfdgia inifna, dintr-un serial de dragoste, m-a izbit in
fafd, aidoma unui prosop de bucdtdrie ud. Femeia cu
ochii ageri a zis:
Suntefi un prieten de-al familiei?
-Vocea-i trdda o suspiciune egald cu cabotinisrnul
din glasul interprelilor de la radio.
N-are importanfd, am zis cu o voce asprd. Tot
ce -
vreau sunt banii nogtri. Existd multe cdi de-a afla
ce magind au.
Femeia gi-a ridicat capul, ascultAnd.
CapE€eEuB doecdzee6 gE gffi$e Asta-i Beula May, mi-a zis, cea cu un zdmbet
- Nu
trist. vrea sd meargd la dans cu doctorul Myers.
MA temeam eu c-aga o sd fie.
- Duca-se naibii, am zis gi m-am intors la
StraOa Tomerman. O stradd largd, plind de praf, magind, gi am plecat, acasd, la Hollywood.
fa intersec{ia cu Pico. Numdrul 1354 B era un Biroul era gol. Am descuiat cealaltd camerd, am
apaftannent la etaj, spre sud, intr-o clddire vopsitd in deschis ferestrele gi m-am agezat.
galben cu alb. Intrarea era pe verand6, ldnEd o aNta O altd zi se apropra de sfAr$it. Aerul era imbdcsit
cu nurndrul 1352 B. lntrdrile la apartamentele de la Ei apdsdtor. Pe bulevard se auzea uruitul naucitor al
parter erau in colluri, una in fala celeilalte. Am sunat circulatiei. $i Marlowe, in birou, sorteaza
mult, chiar si dupd ce m-arn convins cd n-o si-mi coresponden{a zilei sorbind dintr-o bduturd. Patru
raspundd nimeni. intr-un asemenea cartier existd avize; doud note de platd'; o vedere frunnos colorata
totdeauna cdte cineva care te iscodegte prin gearn. de la un hotel din Santa Rosa, unde stitusem patru
Bineinteles, uSa de la 1354 A s-a deschis. O femeie zile anul trecut, pe cdnd lucram la u.n caz; o scrisoare
mdrunlicd gi cu ochii negri s-a uitat la mine. Pdrul lungd, batutd prost la magind, de la un birbat pe
negru, spdlat gi ondulat, era un morrnan incdlcit de nume Peabody, din Sausalito, care incerca intr-un
mod vag gi pu{in confuz sd md convinga ca scrisul de
ace de pdr. m6nd al unei persoane suspectate, dacd ar fi supus
O cdutati pe doamna Teager? m-a intrebat cu
- stridentd. unei examindri sistem Peabody, ar dezvdlui, folosind
voce clasificarea lui Freud gi Jung, trdsdturile afective ale
Pe domnul sau pe doamna.
' - Au plecat aseard in concediu. Au incdrcat individului.
- induntru se gasea un plic timbrat, cu adresd. Dupd
bagajele gi au plecat tdrziu. M-au rugat pe mine sd ce l-am deschis gi am aruncat scrisoarea si plicul,
aranjez cu ldptarul gi vdnzdtorul de ziare, sd le mi-a venit in minte imaginea unui bdtrdn patetic, cu
intrerupd abonamentul. N-au prea avut timp. Totul a pdr lung, pdldrie neagrd de fetru gi papion negru,
fost pe neagteptate. legdndndu-se intr-un balansoar, pe o verandd
- Mulfumdsc. Ce fel de magind au? gubreda, in fafa unei ferestre cu litere gravate pe ea
196 RAYMOND CHANDLER

$i cu miros de ciolan pe varzd strecurAndu-se printr-o


usd aldturatd.
Am oftat, am luat plicul din cogul de gunoi, am
scris numele gi adresa pe unul nou, am impdturit o
bancnotd de un dolar intr-o coali de hdrtie gi am
scris pe ea: ,,A.ceasta este categoric ultima
contribulie". Am semnat, am lipit plicul, am pus un
timbru pe el gi mi-ann mai turnat un pahar de bduturd.
Mi-am umplut pipa, am aprins-o gi am inceput sd
fumez. N-a venit nimeni, n-a telefonat nimeni, nu s-a
intdmplat nimic. Nimdnui nu-i pdsa dacd am murit
Capitolul douizeci gi ?apte
sau am plecat la El Paso.
Treptat, uruitul circulafiei s-a potolit. Cerul qi-a
pierdut strdlucirea. Departe, spre apus, era rogu.
Peste acoperiguri, la un bloc vecin, se vedea arzand o Dupa ce-am rdsucit cheia in uqd gi-am deschis-o,
lampd de neon. Ventilatorul din magazinul de cafea l-am vdzut pe Shaw ridicAndu-se de pe canapea. Era
se invArtea monoton. Un camion incdrcat a dat inapoi un bdrbat inalt, cu ochelari. Avea capul chel qi
gi s-a inscris in circulatie, uruind. guiat, cu urechile pleogtite. Pe fatd i se intipirise
In cele din urmd a sunat telefonul. Am rdspuns. un zarnbet amabil de idiolenie politicoasd.
Marlowe? a intrebat vocea. Domnul Fata gedea in fotoliul meu de la masa de qah. Nu
- Domnul
Shaw la telefon. De la blocul Bristol. fdcea nimic, gedea pur Ei simplu.
- Da, domnule Shaw. Ce mai faceli? - Ah, iatd-vd, domnule Marlowe, a ciripit Shaw.
Da. intocrnai. Domnigoara Davis F! cu mine am avut o
Foarte bine, mullumesc, domnule Marlowe.
- cd gi
Sper dumneavoastrd sunteti bine. E aici o conversatie foarte interesantd. li spuneam ca, la
tAndr6 care vrea sd fie ldsatd sd intre in apartamentul origine, eu sunt din Anglia. D6nsa nu mi-a spus de
dumneavoastrd. Nu gtiu de ce. unde este.
Zicdnd acestea, s-a apropiat de usd.
- Nici eu, domnule Shaw. N-am comandat aga
amabil din partea dumneavoastrd,
ceva. V-a spus cum o cheamS? - Foarte
le Shaw, am zis.
da. Desigur. O cheamd Davis. Domnigoara
- Oh,
:Davis. Este... cum sd zic?... in
'pragul Cu pldcere, a ciripit. Cu pldcere. Acum plec.
Merle - mea
na
Ldsafi-o sd intre, am zis eu repede. ^isteriei.
In zece poate...
-
minute sunt acolo. E secretara unui client. E o -'eciez gestul.drdgut din partea dumneavoastrd.
Foarte
chestiune de afaceri serioasd.
Oh, da. Sa... ee... rdm6n cu ea? A dat din cap gi a plecat.
- intocmai.
Cum credeli, am zis gi am inchis. Strdlucirea nef ireascd a zdmbetului pdrea sa
-
Trecdnd pe ldngd uga deschisd a bdii, am vdzut in in aer gi dupd ce uga s-a inchis, ca
oglindi o fatd foarte agitatd. betul pisicii din Cheshire.
198 RAYMOND CHANDLER FER.EASTRA DE SUS 199

- Hello, am zis. Oh, ii port doar prin casd gi cAnd citesc. Sunt
Hello, a rdspuns ea. -pogetd.
-
Vocea ii era foarte calmd gi foarte serioasA. Purta
un taior maro de in. Pe cap avea o pdldrie de pai cu - Acum eqti in casd. Ar trebui sd-i porti..
Am intins mana intdmpldtor dupd pogetd. Nu s-a
borurile largi gi calota joasd, cu panglicd de catifea intit. Nu mi:o ufrrdrit mdinile. Ochii-i erau pe fafa
maro, asortatd cu culoarea pantofilor gi cu garnitura ea. M-am intors putin intr-o parte c6nd am deschis
de piele a pogetei de pdnzd. Pdldria era agezata cu ta. Am scos tocul ochelarilor gi l-am pus pe
destuld indrdzneald, pentru ea. Ochelarii ii lipseau. asa.
in afard de fafd, ardta foarte bine. in primul rdnd Pune-i.
ochii ii erau de-a dreptul anormali. Albi in jurul - Oh, da, o sd-i pun. Dar cred cd va trebui si-mi
irisului, cu privirea oarecum fixd. CAnd i se migcau - pdldria.
ochii, auzeai parcd ceva sc6(6ind. Gura era strdnsd
la col!uri. Partea de mijloc a 'be buzei superioare se - Da, scoate-o!
scos pdldria qi a pus-o pe genunchi.
$i-a
ridica rnereu de pe dinli in sus, parcd era trasd cu Apoi- gi-a amintit de ochelari, dar a uitat de
a[d. Se ridica nefiresc de mult.'Partea inferioard a drie. in timp ce s-a intins dupd ochelaii, pilldria a
fetei se contracta intr-un spasm, dupd care gura se t pe dugumea. $i-a pus ochelarii. Asta a
inchidea strdns. Apoi totul se repeta. Avea ceva gi la muselat-o, sau cel pulin aga mi s-a pdrut. in
gat. eapui se ldsa incet spre stdnga, cam vreo pul acesta i-am scos pistolul din pogetd gi l-am
patruzeci gi cinci de grade, apoi se oprea. Gdtul i se rat Tn buzunarul meu'de la gold. Nu ored cd a
contracta gi capul ii aluneca pe spate. at. Era la fel cu Coltul automat 25. cu mAnerul
Aceste doud migcari, impreund cu imobilitatea in lemn de nuc, pe care-l vdzr.rsem in sertarul din
trupului, cu mdinile inclegtate in poald 9i cu privirea de sus al biroului ei, cu o zi inainte. M-am
fixa erau de ajuns ca sd ifi dea de gAndit. ropiat de canapea gi m-am agezat.
lntre masa de lucru pe care se gdsea o cutie de Ei, gi-acum ce facem? Ji-e foame?
tutun gi scaunul ei, era masa de gah, impreuna cu - Am fost acasd la domnul Vannier, a zis ea.
cutia pentru piese. Mi-am scos pipa din buzunar gi - Da?
m-am dus s-o umplu din cutia de tutun. ,In felul - Locuiegte in Sherman Oaks. La capdtul lui
acesta am ajuns in fafa ei, la masa de gah. Pogetd era - lo Drive. Chiar la capdt.
pe marginea mesei, in fata ei; intr-o parte. CAnd Probabil ci da,. am zis la-ntdmplare gi-am
m-am apropiat, a tresdrit pulin, dar dupd aceea s-a - sd fac un rotocol de fum, dar n-am reu$it.
linigtit. A incercat chiar sd zdmbeascd. nerv mi se zbdtea-n obraz gi asta nu-mi pldcea.
Am umplut pipa gi-am aprins-o cu un chibrit.
Dupd ce l-am stins, l-am mai tinut in mdnd. - D€r, a urmat ea, cu vocea retinutS, cu buza
perioaid migcdndu-i-se in sus gi-n jos, gi
- Nu poti ochelari, am zis. 6tindndu-gi intruna bdrbia. E multd linigte acolo.
A inceput sd vorbeascd. Vocea-i era linigtitd, omirul Vannier std acolo de trei ani. inainte a stat
ref inutd. colinele Hollywood-ului, pe strada Diamond.
RAYMOND CH,{NDI-ER FEREASTRA DE SUS 201

Sthtea acolc cu un alt irarbat, zicee domnr-rl Vannier, ,-- A$a c-am ficut-o. Stfrtea acolo ir-r pijama, cu un
dar nu s-au inlefes prea bine. pahar langd el. RAnjea la rnine. Nici mdcar nu s-a
Am irnpresia c-ag putea-o inlelege si pe asta, ridicat ca sa-mri dea drumul inauntru. Dar era o cheie
asn-zis. De cat timp il cunogti pe domnul Vannier? in uqa din fat5. O liisase clneva acolo. Era.." era... si
De opt ani. Nu-l cunosc foarte bine. Trebuia vocea i s-a oprit in gat.
sa-i- dui din cdnd in cAnd... un colet. finea sd i-l duc o cheie in u$a din fata, am zis. A$a c-ai
personal. - Era
reugit sd intri.
Am mai incercat sd fac un , rotocol de fum. Da.
Zadarnic. -A dat din cap, cAt pe ce sd zambeascd din nou.
Bineinfeles, nu mi-a pldcut prea mult niciodatd.
^lmi- era teamd cd va... ii era teamd cd... - $i restul n-a fost mare lucru. Nici mdcar nu-mi
' - Dar n-a incercat. i amintesc sd fi auzit bubuitura. Dar cred cd s-a auzit,
Pentru prima datd, fata eia cdpdtat o expresie gi incd tare.
umand, naturald, de surprizd. - Aga cred Ei eu, am zis.
- Nu. N-a
cu-adevdrat.
incercat. Adicd n-a incercat
Dar avea pijamaua pe el.
M-am apropiat de el, ca sd nu dau gre$.
- Si domnul Vannier ce-a fdcut?
Se relaxa omul, dffi zis eu. Stdtea toatd - N-a fdcut absolut nimic. Doar rAnjea la mine.
dupd-amiaza in pijama. Ce si-i faci, unii sunt plinLde -
Atdta tot. N-am vrut sd md intorc la doamna Murdock
noroc, nu-i a9a? gi sd-i mai fac necazuri. Nici lui Leslie.
- Cred cd gtia ceva, a zis ea cu seriozitate in
glas. Ceva care-i face pe oameni sd-i pldteas'cd Oani.
Cdnd a pronunfat numele lui Leslie, glasul i-a
scdzut gi un ugor fior i-a strdbdtut trupul.
Cu mine doamna Murdock a fost extraordinar de .- A$a c-am venit aici. Pentru ci n-ai rdspuns la
bund, nu-i aga?
Desigur. Astdzi cdt ii duceai lui Vannier? 3onerie, l-am cdutat pe administrator gi l-am rugat sd
- Doar cinci sute de dolari. Doamna Murdock md lase induntru ca sd te agtept. Eram sigurd cd vei
- cd atAta-i
zicea tot ce poate pune la o parte, gi gti ce trebuie fdcut.
intr-adevdr nu poate mai mult. Zicea cd trebuie sd se , Pe ce obiecte din casd ai pus mana cdnd ai
termine odatd, cd nu se mai poate aga. Domnul fost acolo? i1i amintegti cumva? Vreau sd spun, in
Vennier promitea mereu c-o sa se termine, dar erau ,atard de uga de la intrare. Ai intrat gi-ai iegit din casa,
numai vorbe. 'f6rd sd atingi vreun obiect?
procedeazd ei. A inceput sa se gdndeascd gi fafa i's-a linigtit.
- A$a
Nu mai era decdt un lucru de fdcut. Stiu asta : Oh. lmi amintesc un lucru. Am stins lumina.
de -ani de zile. Vina a fost toatd a mea si doamna ,lnainte de a pleca. Era o lampi. Una diri ldmpile
Murdock a fost foarte bund cu mine. Altceva mai rdu acelea care lumineaza in sus, cu becuri mari. Pe
nu mi se mai putea intAmpla. Nu-i aEa? aceea am stins-o.
Mi-am ridicat mdna si mi-am frecat tare obrazul, Am dat din cap Si i-am zdmbit. Marlowe, un
ca sd-mi linigtesc nervul ce-mi zvdcnea. A uitat cd zdmbet, optimist.
nu-i rdspunsesem gi a continuat: La ce ord s-a intdmplat... cam de cAt timp?
202 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 203

chiar inainte de-a veni aici. Am venit cu Are o clinicd pentru cAini 9i pisici. E medi'c
- Oh,Am
magina. luat magina doamnei Murdock. Aceea
-
veterinar. Sper ca ei sd nu afle. N-au aflat nici data
despre care-ai intrebat ieri. Am uitat sd-{i spun cd nu trecutd. Doamna Murdock n-a spus nimdnui.
gi-a luat-o cdnd a plecat. Sau fi-am spus? Da, imi
amintesc acum cd fi-am spus.
- S-ar putea sd nu afle. Me duc sd-mi aduc
bdutura.
la sd vedem. O jumdtate de ord ca s-ajungi Am iegit din camerd prin spatele scaunului ei gi
- aici.
pdnd Aici egti de aproape o ord. Asta ar insemna m-am dus la bucdtdrie. Mi-am pregdtit o bduturd tare
c-ai plecat de la Vannier cam pe la cinci gi jumdtate. gi-am dat-o pe gat dintr-o inghiliturd. Am. scos
$i-ai stins lumina pistolagul de la gold gi-am vdzut cd siguranta era
pusd. Am mirosit feava gi am tras afard magazia. Un
- Exact!
A dat iardEi din cap, de-a dreptul incintatd. cartug se gdsea pe teavd. Era un tip de pistol care nu
incdntatd cd gi-a amintit. se descarcd atunci cdnd magazia este scoasd. L-am
Am stins lumina. 'finut in aqa fel incdt sd md pot uita in obturator.
- Vrei sd bei ceva? Gartugul era de alt calibru gi stdtea strdmb. Parcd era
- Oh, nu. calibru 32. Cartugele din magazie efau bune, calibru
- scuturat din cap cu
A multd hotdrdre. 25. Am pus totul la loc gi m-am reintors in camera de
Nu beau nimic.
- Te-ar zi.
deranja dacd eu ag bea? N-auzisem nici un zgomot. Alunecise, probabil, in
- Bineinteles ci nu. De ce m-ar deranja? fafa seaunului peste frumoasa ei pdldrie. Era rece ca
-
M-am ridicat gi-am studiat-o din priviri. Buza i se 'gheata.
ridica ?ncd gi capul i se mai rotea, dar nu prea mult. Am intins-o, i-am scos ochelarii gi rn-am uitdt sd
Parcd se conducea dupd un ritm care scddea treptat. vdd dacd nu-gi inghi!ise limba. l-am v6rdt batista mea
Nu gtiam cdt de departe sd imping lucrurile. Era impdturitd in coltul gurii, ca sd nu-gi mugte limba
posibil sd se simtd cu atdt mai bine cu cdt vorbea mai cdnd o sd-gi revind. M-am dus la telefon gi l-am sunat
mult. Nimeni nu gtie prea bine cdt dureazd efectele pe Carl Moss.
unui goc. - Philip Marlowe, doctore. Mai ai pacienfi, sau ai
terminat?
- De unde egti?
Pai... stau la doamna Murdock, in Pasadena. Nu mai am. Plec acum. Ai vreun necaz?
- Vreau sd zic, casa pdrinteascd. Unde-fi sunt -_- Sunt acasd, am raspuns. in blocul Bristol,
-
pdrinf ii. apartamentul 408, dacd nu mai {ii minte. Am o fatd
Pdrinfii mei locuiesc in Wichita. Dar nu merg aici care a leginat. Nu mi-e teamd de legin, mi-e
- niciodatd.
acolo Le scriu uneori, dar nu i-am vdzut de i teamd sd n-o ia razna cdnd iSi reVine.
ani de zile. Nu-i da nici o bduturd. Pornesc chiar acum
- dumneata.
spre
- Cu ce se ocupd tata?
Am inchis telefonul gi am ingenunchiat ldngd ea.
Am inceput sd=i frectionez tAmplele. $i-a deschis
2M RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 205

ochii. Buzele au inceput sd i sd ridice. l-am tras


batista din gurd. $i-a ridicat ochii spre mine gi a zis:
- Am fost la domnul Vannier acasd. Locuiegte in
Sherman Oaks. Eu...
- Vrei sd te ridici gi sd te agezi pe canapea? Md
cunogti... Marlowe, marele netot care pune intrebdri
anapoda.
-AmHello, a zis.
ridicat-o. S-a ldsat peste mine teapdnd, dar
n-a scos o vorbd. Am intins-o pe canapea, i-am tras
fusta peste picioare, i-am pus o pernd sub cap 9i i-am
ridicat pdldria de pe podea. Era ca o pldticd. M-am
strdduit s-o indrept, apoi am pus-o pe masa de lucru.
in timpul acesta md urmdrea din ochi.
Ai chemat polilia? a intrebat domol.
- Nu incd. Am fost prea ocupat.
-Parea surprinsd. Nu eram sigur, dar probabil se qi
lovise.
Am deschis pogeta gi m-am intors cu spatele spre
ea, ca sa strecor pistolul induntru. M-am uitat sd vdd
ce mai avea in ea. Tot soiul de fleacuri: doua batiste,
un ruj, o pudrierd de argint gi email rogu, pachetele
de tifon, un portmoneu cu mdrun!ig gi cA!iva dolari in
bancnote. Nici o |igard, nici un chibrit, nici un bilet
de teatru.
Am deschis fermoarul buzunarului. Acolo-Si tinea
permisul de conducere gi 'un pachet de bancnote,
zece de cAte cincizeci. Le-am frunzdrit. .Nici una nu
era noud. in elasticul cu care erau legate, era vardtd
o hdrtie impaturitd. Am scos.o, am desfdcut-o gi am
citit.o. Era dactilografiatd cu grijd gi datatd azi. Era o
chitanfd obignuitd, prin care, dacd ar fi fost sernnatS,
se recunogtea primirea a cinci sute de dolari. ,,Platd
in cont".
Probabil cd nu va fi niciodatd semnata. Am
strecurat banii gi chitanfa in buzunarul meu. Am
FEREASTRA DE SUS 207

putea? a goptit ea.


- Ag
Dacd vrei. Nu e necesar. Mie mi-e indiferent.
Nu-te doare nimic, zici?
Nu, gi a cldtinat din cap.
-Doctorul a b6tut-o ugor pe umdr gi s-a dus la
bucdtdrie. M-am dus dupd el. S-a rezemat de
chiuveti qi m-a fixat cu rdceald.
Care-. povestea?
E secretara unei cliente. O doamnd Murdock
din-Pasadena. Clienta e oarecum o bestie. Acum vreo
Capitolul douizeci gi opt opt ani, un bdrbat i-a fdcut curte lui Merle, Nu gtiu
c6t de insistent. Apoi... nu cred cd imediat... dar cam
ln perioada aceea omul a cdzul pe fereastrd, sau a
sirit. De-atunci ea nu suportd sd fie atinsd de nici un
birbat... nici mdcar intdmpldtor.
Doctorul Carl Moss era un evreu mitdhdlos cu - Aha!
mustafd d la Hitler, ochi bulbucafi gi calmi ca o mare 'Ochii bulbucati ai doctorului continuau sd md
linigtit6. $i-a pus pdldria gi servieta pe un scaun gi s-a llxeze.
apropiat de fata de pe canapea. A privit-o enigmatic. cd el a sdrit pe fereastrd din cauza ei?
doctorul Moss. Cum te simfi? - Crede
Nu gtiu. Doamna Murdock este v.dduva
- Sunt -
-S-a aplecat spredeealagipolitie?
Nu suntefi
i-a luat pulsul, urmdrindu-i
bdrbatului. S-a recisdtorit, iar cel de-al doilea sot a
murit Qi el. Merle sti la ea. Bdtrdna o trateaza aga
respiratia. cum igi trateazd un pdrinte aspru copilul neascultdtor.
- Unde te doare, domnigoard... - infeleg. Complex regresiv.
Davis, am zis eu. Domnigoara Merle Davis.
- Domnigoard Davis. ce mai e?
--Asta emotional
- Nu md doaie nimic, .a risprlns ea cL! ochii - $oc 9i incercarea subcongtientului
- asupra mea. Nici... mdcar nu giiu de ce stau de a se refugia in copildrie. Dacd doamna Murdock o
afintiti ceartd mult, dar nu prea mult, tendinta se
intinsd aici. Credeam cd sunteti de la politie. gtifi, am igccentueazil. Are loc un proces specific copiliriei, de
omorAt un om. ldentiticare a sentimentului de subordonare cu nevoia
- Ei,cuista-i
omordt
un impuls omenesc normal. Eu am
zecile, a zis doctorul fdrd si zAmbeascd.
de ocrotire.
E nevoie si intrdm in toate amdnuntele astea?
Ea gi-a . ridicat buza gi a-ntors capul dupd el. - mdrdit eu.
c,6 nu trebuie si faci asta, a zis el cu
- Sa Qtii
Simfi ici gi colo un sphsm al nervilor gi, in
Mi-a zdmbit calm.
amice. Fata e in mod evident
bldndele.
loc sd-l neglijezi, il bagi in seamd, fdcdnd din asta o - Ascultd,
Starea asta e pa(ial provocatd, pa(ial
dramd. Ai putea sd-l stdpdnegti dacd ai vrea. iberatd. Vreau sd spun ca, in realitate, se
ITAY.h"{frND CHANE{-ER FEREASTRA DE SUS
ilornpla{:{} in eceastd situa{le. Sni*L{rn, nu 6sta e lucrui pedepsitd, ca sd ispdgeascd vreo crim.d reald oli
*el rnai irriportant acunn. Zicea e-n ornorAt un om? imaginard. Te mai intreb incd o datd, ce vrei sa fac cu
t-ln b#rbat pe nume Vannier. care locuieqte ?n Nu e nu e smintitd.
-
Sherrna* f,aks. Se pane e& s vclrba de-uln santaj.
ea? bolnavd,
- N-o sd se mai intoarcd la Pasadena.
lMerie tr+[:uia s5-i ducd bareii din c&nd ln cAnd. Se oh.
temea cle el. L-arn vdzut gi eu. Lln tip nesuferit. S-a -M-a privit curios.
dus la el azi dupd-amiazd gi zice cb l-p impuScat. Are familie?
- De ee?
Zice cd nu i-a pldcut cum se rita la ea. --- in Wichita. Taicd-sdue medic veterinar. O sd-i
- Cr.r ce l-a impugcat? telefonez, dar ea trebuie si
rdmdnd aici peste noapte"
- un pistol in pogetd. Nu md intreba de ce. - Nu gtiu ce sa zic. Are destr.rld incredere in
Nu-'Are
gtiu. Dar dacd l-a impugcat ea, n-a fdcut-o cu dumneata ca sd petreacd noaptea in apartamentul
pistolul dsta. Pistolul are pe leavd un cartus de alt dumitale?
calibru, blocat acolo, care n-are cum lua foc. De fapt, A venit aici de buna voie, gi nu intr-o vizitd.
- ca are incredere in mine.
nici nu s-a tras cu pistolul dsta. Cred
Prea complicat pentru mine. Sunt doar doctor. A ridicat din umeri, trecAndu-gi degetele prin firele
-
Ce vrei sd fac cu ea? aspre ale mustdlii negre.
Mai zicea, am urmat eu ignordnd intrebarea lui, , - Pei, o ia-i dau niEte nembutal Ei o culcdm. lar
cd -lampa era aprinsa, degi era cam ora cinci gi dumneata te poli plimba prin casd, luptAndu-te cu
jumdtate gi o .dupa-amiazd de vard frumoasa. Tipul ionstiinta.
era in pijama. In broasca ugii de la intrare se gisea o
- Eu o sd plec. Md duc acolo sd vdd ce s-a
cheie. El nu s-a ridicat sd-i dea drumul inauntru. lntArnplat. $i ea nu poate sd rdmdnd singurd aici. $i
Stitea jos gi rdnjea la ea. nici un bArbat, fie el chiar doctor, n-o s-o bage in pat.
-$i-aOh, a zis doctorul, cldtindnd din cap. Cheamd, o infirmierd. Eu o sa dorm in alta parte.
irnpins o ligari intre buzele groase Ei a
aprins-o. - Philip Nlarlowe, egti un gentleman demodat.
Perfect. Voi ramAne aici pAnd vine infirmiera.
- Dacd te-agtepli sd{i spun cd ea doar iSi S-a intors in camera de zi si a telefonat la oficiul
inchipuie cd l-a impugcet, n-ag putea s-o fac. Din , plasare^ a infirmierelor. Dupd aceea a telefonat
descrierea dumitale, deduc ca omul fusese irnpugcat. ;iei lui" ln tirnp ce telefona, Merle s-a ridicat in
A9a-i? capul oaselor pe canapea qi gi-a impreunat mdini'le in
Frate draga, n-arn fost acolo. Dar in privin{a la. afectatd.
- cel pu{in totul pare destul de limpede. '
asta, Nu-nleleg de ce era lampa aprinsa, a
-datd. zis
- Dacd ea crede cd l-a-mpugcat 9i nu joacd Nu era deloc intuneric in casa.
teatru gi, Doamne, ce teatru joacd indjvizii dgtia! tdu? am intrebat-o.
e un -
indiciu -
cd ideea exista de mult in mintea ei. Zici - Doctor prenumele
Care-i
Wilbur Davis. De ce?
ca avea pistol. Deci ideea exista in mintea ei, Are - N-ai vrea ceva de m6ncare?
probabil un cornplex de culpabilitate. Vrea sd fie -Carl Moss mi-a zis de l6ngd telefon:
210 RAYMOND CHANDLER

Mdine o sd-i prindd bine. Dar acurn s-ar putea


-
sa se repete criza.
A terrninat convorbirea, a inchis telefonul 9i s-a
dus sd-gi ia servieta. S-a re?ntors cu doud capsule
Ealbene ln rndnd pe niEte vatd. A adus un pahar de
ape, i-a intins capsuleie 9i i-a zis:
- Inghite-le.
Nu . sunt bolnavd, nu-i apa? a intrebat ea,
-
uitAndu-se la doctor.
inghite-le, fetifo. inghite-19.
-Le-a luat gi le-a bdgat in gurd, apoi a apucat
paharul cu apd 9i a bdut. Capitolul douizeci gi noua
Eu mi-am pus pdldria gi am plecat. CoborAnd cu
liftul, rni-am amintit cd nu vdzusem cheile de la
magind in pogeta ei, aga ca am coborAt in hol 9i am
iegit in bulevardul Bristol. Nu mi-a fost greu sa Escamillo Drive urca gi cobora de-a lungul a
gdsesc magina. Era parcata stramb,'la vreo gaizeci de patru cvartale. Era o gosea foarte ingustd, cam cinci
centimetri de bordurd. Era o Mercury gri case la fiecare cvartal, gi urca printr-un loc salbatic,
decapotabila, cu numdrul 2Xlll. Mi-am amintit ca era ,pe o colind cafenie pe care in acest anotimp nu
numdrul maginii Lindei Murdock. cregtea nimic altceva decAt salvie gi manzanita. La
Un port-chei de piele atdrna in contact. Am intrat ultimul si cel de-al cincilea cvartal, Escamillo Drive
in magind gi am pornit motorul. Rezervorul de fdcea o curbd la stAnga,^ ajungea pAni la poalele
benzind era aproape plin. Am luat-o din loc. Era o oolinei qi aici dispirea. In acest ultim cvartal se
maEinutd drdgufd 9i nerdbddtoare. Prin Cahuenga gdseau trei case, doud la colfuri gi una in funddturd.
Pass parcd zbura. Aceasta era a lui Vannier. La lumina farului se vedea
cheia in u9a.
Era un bungalov de tip englezesc, cu acoperig
lnalt, cu ferestrele de la fa{add cu grilaj, un garaj
lntr-o parte gi o rulotd parcatd lAngd garaj. Lumina
lunii se agternea domol peste gazon. Un stejar uriag
acoperea veranda din fald. ln casd nu se vedea nici o
'Jumind, cel pufin de la intrare.
' Datq fiind pozilia casei, o lumind in camera de zi
timpul zilei nu pdrea cu totul nefireascd. Era o
d intunecoasd, cu exceplia dimine{ii. Pentru un
ib de indrdgostifi era ideald, ca regedintd a unui
antajist nu mi se pdrea potrivit6. Moartea
FEREASTRA DE SUS 213
2r2 RAYMOND CHANDLER
neagteptatd te poate ajunge oriun,de, dar Vannier ii
crease conditii favorabile.
Am intrat pe drumul de acces, am mers cu spatele
ca sd ies din funddturd gi apoi am luat-o spre colf,
unde am parcat magina. M-am intors pe jos, pe
-gosea, pentru cd nu exista trotuar. U$a din fafd era
fdcutd din scdnduri de stejar, tdiate oblic acolo unde
se imbinau, gi prinse in fier. in loc de mAner rotund, atentie, mi-am ridicat ochii de la picioare in sus' Un
era o clanli obignuitd. Cheia apartamentului se vedea
halat de mdtase imprimatd, verde-inchis, legat cu un
in broascd. Am sunat. S-a auzit sunetul. indepdrtat al cordon cu ciucuri. Prin halatul deschis la piept se
unui clopofel rdsundnd noaptea intr-o casd goali. Am vedea o monogramd pe buzunarul pijamalei. In
buzunar, o batistd albd. Gdtul era galben, fafa
ocolit stejarul qi-am indreptat lanterna aprinsd intre Intoarsd intr-o parte, indreptatd spre oglinda de pe
canaturile ugii de la garaj. Magina era acolo. Am perete. am Privit in oglindd.
ocolit casa. O curticicd fdrd.flori, imprejmuitd cu un lntr-adev ca.
zid jos de piatrd. incd trei stejari, o masd gi doud Mdna genunchi 9i marginea
scaune de metal sub unul din .stejari. ln spate, un scaunulu Peste scaun. Vdrfurile
crematoriu pentru gunoi. Am luminat in rulotd inainte degetelor ii
atingeau covorul gi manerul unui revolver
de-a md intoarce la jntrare. Nu pdrea sd fie cineva cam de calibru 32, un pistol cu butoi, aproape fdrd
induntru. Uga era incuiatd. feavd, Partea dreaptd a fetei se rezema de spdtarul
Am descuiat uga de la intrare, l6sdnd cheia in icaunului. Umdrul drept era maro-inchis din cauza
broascd. Aici n-aveam de gdnd sd fac o trearbd de rsAngelui. Se mai vedea sdnge Si pe mdnecd. 9i pe
gagduld. Orice-ar fi fost. Voiam sd fiu sigur. Am 8caun. Pe scaun era chiar foarte mult.
pipdit cu mdna pe peretele de ldngd uga dupd : Capul, md gAndeam, nu-gi putuse luapldcuse pozitia
intrerupdtor. Am gdsit unul Ei l-am r6sucit: De jur aceea de la sine. Vreunui suf let'sensibil nu-i
imprejurul camerei s-au aprins perechi-perechi de ' Mi-am partea
probabil dreaptd a capdlui.
aplice, cu lumind slabd, pe suporturi incastrate in ridicat piciorul 9i am impins ugor scdunelul
perete, dezvdluind lampa cea mare de care-mi iva centimetri intr-o parte. Tocurile papucilor slau
vorbise Merle, precum gi alte lucruri. Am aprins cat in sild pe suprafata de jacquard. Omul era
lampa gi am stins aplicele de pe pereli. Lampa avea n ca lemnul. M-am aplecat gi i-am atins glezna.
un bec mare, rdsturnat intr-un vas de sticld gingagd. i rece ca gheata.
Se puteau obfine trei intensitdfi de' lumind. Am Pe o rnasd, lAngd cotul drept, un pahar umplut pe
invdrtit intrerupdtorul pAnd le-am avut pe^ toate- mitate cu bduturd trezild, o scrumierd plind de
Era o camerd mare, cu o ugd in fund. In fafd, in igtoace gi scrum. Trei chigtoace aveau ruj de buze
dreapta, se gdsea o arcadd, gi dincolo de ea o micd ele. Ruj rogu deschis, folosit de obicei de blonde.
sufragerie. Draperiile de la arcadd erau pe jurndtate LAngd un alt scaun mai era o scrumierd, in care se
trase, draperii grele de brocart verde-deschis, destul ieau chibrituri, foarte mult scrum, dar nici un
de uzate. $emineul era la mijloc, pe peretele din
2t4 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 2t5

In aerul din camerd, un parfum destul de puternic Am lisat capul sd cadd unde voia gi rn-am aplecat
se luptase cu mirosul mo(ii 9i fusese invins. Degi ca sd-mi gterg mdna pe covor. Cdnd m-am aplecat,
infrant, persista incd. am vdzut coltul unei rame de tablou sub raftul de jos
Am inceput sd umblu prin restul casei, aprinzand al mesei, lAngd cotul lui Vannier. M-am apropiat 9i
gi stingdnd lumini. Doud dormitoare, unul cu mobild m-am intins' dupd el cu o batistd.
din lemn de pin, celdlalt din lemn de ar{ar rogu. Cel Sticla era crdpatd de-a^curmezigul. Cdzuse de pe
per,ete. Am vdzut cuiul. lmi puteam imagina cum
mobilat cu lemn de pin pdrea sd fie pentru oaspefi. O
baie drdgutd, pardositd cu pl6ci de ceramicd de se-ntamplase. Cineva stdtea in picioare in drpapta lui
Vannier, aplecat chiar peste el, o persoana pe care o
culoare cafenie -gi purpurie, cu un spaf iu pentru dug cunostea gi de care nu se temea, 9i pe neaqteptate
si ugd de sticle. Bucdtdria era micd. in chiuvetd se scosese pistolul 9i-l impugcase in tdmpla dreaptd. $i
gaseau multe sticle. O groazd de sticle, de pahare gi atunci, speriat de sAnge sau de reculul impuqcdturii,
de urme de degete; o groaza de dovezi. Sau poate cd uciga$ul sdrise inapoi spre perete Ei dobordse
[u, dupa cum va ardta .cazul. tabloul. Tabloul cazuse pe un colf 9i sdrise sub rnasd.
M-am intors in camera de zi .si m-am oprit in Ucigagul fusese fie prea previzdtor ca si-l atingd, fie
mijlocul ei. Am respirat profund, intrebAndu-md la cAt prea speriat.
imi va fi evaluata pielea c6nd voi anunfa gi acest caz. M-am uitat la el. Era un tablou mic, deloc
Sd anun! acest caz s,i sd raportez cd tot eu sunt tipul Interesant. Un individ intr-o jachetd strdnsd pe corp,
care l-a gdsit pe Morningstar si a dat bir cu fugifii. cu danteld.la mdneci, pantaloni strdmfi gi o'p6ldrie de
.Pretul va fi mic, foarte mic. Marlowe trei crime. catifea, rotundd umflatd, cu pani, aplecdndu-se mult
lmpotmolit in mo(i pdnd la gAt. 9i absolut nimic ln afara unei ferestre, se pare strigdnd pe cineva de la
rezonabil, logic, favorabil mie. Dar nu dsta era lucrul parter. Parterul nu se vedea in tablou. Era o
cel mai rdu. In clipa in care voi da totul in vileag, voi reproducere in culori lipsitd de valoare.
inceta sd mai fiu un detectiv liber. Nu o sa mai fac ' M-am uitat prin casd. Mai erau gi alte tablouri.
ceea ce fac gi nu o sd mai descopdr ceea ce Cdteva acuarele destul de drdgule gi cdteva. gravuri
descopdr. foarte demodate. Vreo gase in total. Probabil tipului ii
Carl Moss ar putea fi dispus sa o protejeze pe pldcea pictura. Ei gi? Un birbat aplecAndu-se in afard
Merle cu mantia lui Esculap, pdnd la un punct. Sau ar la o fereastrd de sus. Cu mult timp in urmd.
putea crede cd cel mai mare bine pe care i l-ar putea 1 L-am privit pe Vannier. Nu-mi era de nici un folos.
face ar fi sd-i scoate din cap ceea ce o chinuie. 'U-n bdrbat aplec6ndu-se in afard la o fereastrd de sus,
M-am reintors la scaunul cu fesdturd jacquard, am cu rnult timp in urmd.
strdns din dinti gi am apucat capul lui Vannier de-pdr, Mi-a trecut prin cap o idee. La inceput at6t de
ca sd-l trag de pe spdtarul scaunului. Cartuqul intrase vagi, incAt era sd-mi scape. M-a atins ca un fulg. Ca
pe la tdmpld. Pozitia putea sugera sinucidere. Dar ierile unui fulg de zdpadd. O fereastrd de sus,
oameni ca Louis Vannier nu se sinucid. Un gantajist, om aplecdndu-se in afard... cu mult tirnp in urmd.
chiar unul speriat, are un sentiment al puterii la care ldeea a izbit in plin. Era aqa de fierbinte incdt
ine. dia. AplecAndu-se in afara, la o fereastrd de sus,
f
216 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 2r7

cu mult timp in urmd, acum opt ani... un bdrbat Le-am pus pe toate inapoi in plic, am impdturit
aplecAndu-se prea mult... un bdrbat cdzdnd... murind. cartonul gi le-am bdgat pe toate in buzunar. Am
Un bdrbat care se numea Horace tsright. ascuns rama, sticla gi tabloul in dulapul pentru rufe,
Vannier, am zis eu cu o ugoara sub un prosop.
- Domnule
admiratie, [i-ai jucat bine rolul. Totul durase cam mult. O magind s-a oprit in fa{a
Am intors tabloul. Pe- spate erau notate date gi casei. Cineva venea pe alee.
sume de bani. Date de mai bine de opt ani, sume in M-am ascuns in spatele draperiilor de la arcadd.
cea mai mare parte de cinci sute de dolari, cAteva de
gapte sute cincizeci de dolari, doud de o mie. Suma
totald in cifre era de unsprezece mii de dolari. Ultima
surnd n-o primise. Era mort c6nd i se adusese. Pentru
opt ani, nu erau gro2av de mulfi bani. Clientul
domnului Vannier se tocmise serios.
Cartonul din soatele tabloului era fixat in ramd cu
ace de ofel pentru patefon. Doud cdzuserd. Am
desfdcut cartonul gi, fdr"d sd vreau, l-am rupt pu{in.
intre el gi tablou se gdsea un plic alb. Sigilat, nescris.
L-am deschis. Continea doud fotografii pdtrate gi un
negativ. Fotografiile erau identice. Ardtau un bdrbat
aplecAndu-se mult in afara unei ferestre, cu mdinile
spijinindu-se pe marginea ferestrei cu gura deschisd,
fipdnd. in spatele lui se vedea fafa unei femei.
Era un bdrbat sublirel, cu pdrul negru. Fala lui, ca
gi a femeii din spdte, nu era prea clard. El se apleca
in afara terestrei 9i tipa sau Striga.
fineam fotografia in mdnd gi md uitam la ea.
Pdrea si nu aibd nici o semnificafie. $i totugi, trebuia
sd aibd. N-ag-fi putut spune de ce. Mi uitam intruna
la ea. $i imediat mi-am dat seama cd ceva era in
nereguld. Un lucru foarte mic, dar vital. Pozif ia
rnAinilor pe coltul zidului, tdiat ca sd se facd loc
pervazului. MAinile nu se tineau de nimic, nu
atingeau nimic.. Ceea ce se vedea pe muchia
cdrdmizilor era doar fafa interioard a incheieturilor
mAinilor. MAinile erau in aer.
Bdrbatul nu se apleca. Nu. Cddea.

b*.1
EREASTRA DE SUS
Ultimele cuvinte aproape cd le-a urlat.
Femeia a mai scos un vaiet.
Termind cu scaricetele, a zis Morny cu
-rime. Pentru ce crezi cd te-am adus aici? Nu
lesti pe nimeni. Esti supravegheatd de sdptdmAni
e zile. Noaptea tre,cutd ai fost aici. Eu am fost astdzi
i. Am vdzut tot ce era de vdzut. Rujul tdu pe figdri,
arul din care ai biut. Mi te inchipui gezAnd pe
aful scaunului sdu, mAngAindu-i pdrul unsuros,
i v6rdnd in el un glonte pe cdnd mai torcea ca un
Capitolul treizeci i. De ce?
- Oh, Alex... scumpule... nLr spune asemenea
cruri ingrozitoare.
,- Ca intr.o melodrami, a zis Morny. Exact ca la
nema. Treci peste partea asta cu suferin!a, iubito.
Uga. de la intrare s-a deschis gi apoi s-a inchis rebuie sd qtiu cum sa aranjez afacerea. De ce naiba
incet. i cd sunt aici? Nu-mi mai pasi de tine. Nu, iubito,
Linigte. O linigte care plutea in aer, ca respiratia ingerul meu blond gi scump si criminal. imi pasd
unui om pe vreme geroasd, apoi un urlet profund, mine, de suferinta mea gi de afacerile mele. .De
transforrnat intr-un vaiet de disperare. lde, ai sters pistolul?
Apoi vocea severd gi furioasd a unui bdrbat Tdcere. Apoi s-a auzit o palmd. Femeia a scos un
zicAnd: . Fursese lovitd. Lovitd ingrozitor. Era rdnitd pAni
- Nicifemeii
Vocea
prea rdu, nici prea bine. Mai incearcd.
a zis:
ad6ncul sufletului. Juca destul de bine.
Ascultd, ingeraEule, a mArdit Morny. Nu vinde
- Dumnezeule, e Louis! E mort! -ravefi la grddinar. Am jucat in fitme si md pricep
Vocea bdrbatului a continuat: cabotini. Las-o baltd. O sd-mi spui curn s-a
Poate
- nu e n-am dreptate, dar eu cred totu$i cd tdmplat, chiar dac-o sd fie nevoie sd te tArdsc prin
treaba curatd. erd, trdgAndu-te de pdr. Ei, ia spune... ai gters
- Dumnezeule! E mort, Alex. Fd ceva... pentru t?
numele lui Dumnezeu... te rog, fd ceva. Ea q rds pe neagteptate Un rds nefiresc, dar
pede, ca un clinchet de clopolel. Apoi s-a oprit din
tot atAt de neagteptat
Da, a zis vocea ei.
- 9i
- Da. paharul pe care-l foloseai?
Dumnezeule, Doamne! Cum de mi-a trecut prin minte -Foarte linigtitd, foarte calmd.
o stricatd ca tine?
sd-mi leg viafa de
- 9i ai pus amprentele lui pe pistol?
RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS

-El Da. Artit putin butoiul, cdt trebuia. S-a aplecat, a pus
a stat sd chibzuiascd in linigte. tolul jos pe dugumea, 9i-a luat batista 9i s-a ridicat'
Probabil cd n-o sd-i pdcdlegti, a zis. E aproape md puteai impugca, a zis el batjocoritor,
-
imposibil sd pui in mod convingdtor amprentele unui -truNir
cd in pistol nu era decAt un tub fdrd glonte'
mort pe pistol. Oricum, ce-ai mai gters? um e din nou incdrcat. Cartugele sunt puse cum
- N.,. nimic. Oh, Ale,x. Te rog, nu fi at6t de uie. S-a tras un singur foc. $i pe pistol sunt
brutal. prentele
'BtonOa tale.
era foarte linigtit6, uitAndu-se la el cu ochii
- inceteazd!inceteazd!
unde
Aratd-mi cum ai procedat,
stdteii, cum ai finut pistolul.
Ea nu se clintea din loc. uitat sd-ti spun, a zis el domol. Am gters
Nu te gAndi la amprente, a zis Morny. O sa pun - Amamprente
elalte de pe pistol. Vreau sd fiu sigur cd
eu -altele mai bune. Unele mult mai bune. nt amprentele tale pe el. $i pdnd acum eram destul
Femeia s-a migcat incet prin fafa draper.iilor gi am sigur, dar m-am gAndit c-ar fi mai bine sd fiu
putut-o vedea. Purta pantaloni de gabardind rolut sigur. PricePi?
verde-deschis, o jachetd cafenie cu broderie gi un Ai Oe gAnd sd md denunti? a zis femeia,
-tita.
turban stacojiu, prins cu o agrafd de aur in formd de
$arpe. Fafa ii era mdnjitd de lacrimi. El stitea cu spatele spre mine. Purta haine negre'
- Ridicd-|, a urlat Morny la ea. Aratd-mi cum ai drie de fetru trasd pe ochi. Nu-i puteam vedea
fdcutl Dar i-am vdzut rAnjetul cAnd a zis:
Femeia s-a aplecat ldngd scaun gi s-a ridicat cu Da, ingeragule, am de gdnd sa te denunt'
pistolul in mdnd. L-a indreptat spre ugd. - inteleS, a zis ea gi l-a privit cu ochii goi'
Morny nu s-a migcat, n-a scos o vorbd. -Pe neagteptate i-a apdrut pe fafd o demnitate
Mdna blondei a inceput sa tremure, iar pistolul ii
juca straniu in mAnd. ii tremura gi gura. Bra!ul i-a O sd te denunf, ingeragule, a zis el incet,
-lind
cdzut in jos. rar, de parcd i-ar fi fdcut pldcere sa spuna
- N-odarpot face, a zis ea in soapti. Ar" trebui sd te are cuvdnt. Unii oameni or sd ma compitimeascd,
impugc, nu pot. ii or: sd rddd de nnine. Dar asta n-o sd-mi afecteze
$i-a desfdcut mana gi pistolul a cdzut pe nimic afacerile. Cdtuqi de pufin. Pentru afaceri ca
dugumea. Morny a trecut repede prin fala draperiilor, mele, o treabd ca asta e bund. Putind publicitate
a imbrAncit-o intr-o parte, iar cu piciorul a impins sd-mi strice deloc.
pistolul inapoi, aproximativ unde fusese.
- Va sd zica, nu mai sunt pentru tine decAt un
, - Nu puteai s-o faci, a zis el cu voce rdgusitd. Nu ijloc de reclamd. Ldsdnd, desigur, la o parte
puteai s-o faci. 9i acum, fii atenta. lul ca s-ar ^putea sd fii tu insugi suspectat.
A scos repede o batistd gi s-a aplecat sd ridice aga. Intocmai.
iardgi pistolul. $i-a bdgat mAna dreaptd in buzunar gi - Chiar ce motiv ag fi avut, a i4trebat ea cu sdnge
a scos un cartug, invdrtindu-l intre degete. A fdcut - gi$icu un dispref atAt de profund, incAt el nici
asta de patru ori. A vdrAt cartugul in butoi gi apoi a nu i-a sesizat intenfia.
))) RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS

Nu gtiu. Nu-mi pasd. Puneai cu el ceva la cale. s-a ridicat ?ncet in picioare, cu mAna incd la
-
Eddie te-a urmirit pe o stradd de pe Bunker Hill, ;d. Apoi a zdmbit.
unde te-ai intdlnit cu un individ blond in costum ca e rnort. Cheia din ugd e a mea. Sunt
maro. l-ai dat ceva. Atunci Eddie s-a luat dupd individ
-a sd$tiam
merg in orag gi sd spun ca eu l-am impugcat.
gi l-a urmdrit pdnd la un bloc, nu departe de acolo. A si nu rnai pui laba asta moale,gi albA pe mane".
incercat si-l urmareascd mai departe, dar a avut d tii la varianta rnea. Da. Sunt dispusd si merg la
impresia cd individul l-a dibuit, aSa c-a trebuit sd i[ie. O sd md simt mult mai in siguranti acolo
renunte. Habar n-am ce-a fost. $tiu un lucru, totugi. ;dt ldngd tine.
In casa aceea a fost impugcat ieri un tAndr pe nume Morny s-a intors. l-am vdzut expresia rdutdcioasi
Phillips. $tii ceva despre asta, scumpeteo? durd pe fala palidd. Cicatricea de pe obraz i se
gtiu nimic, a zis blonda. Nu cunosc pe rtracta. A trecut pe l6ngd draperii. U$a de la
- Nu
nimeni cu numele Phillips gi, oricdt fi s-ar pdrea de rare s-a deschis din nou. Blonda a rdmas
ciudat, n-am ?mpuqcat pe nimeni ca sd md distrez. catd o clipd, s-a uitat peste umdr la cadavru,
Dar l-ai impugcat pe Vannier, drigufo, a zis cutremurat ugor gi a iegit din cdmpul'meu vizual.
-
Morny aproape blAnd. Uga s-a inchis. S-au auzit pagi pe alee. Portierele
'Oh, da, a rostit ea tdrdgdnat. Firegte. Adineauri tasihii s-au deschis gi s-au inchis. Motorttl a pornit
-
ne ?ntrebam ce motiv ag fi avut s-o fac. L-ai gdsit? magina s-a indepdrtat.
- Aranjeazd asta ,cu codogii, a rdspuns el
batfocoritor. Zi-i scandal intre amorezi. Zi-i cum i{i
place.
Probabil cd atunci cAnd era beat, arata cam ca
- Ar putea fi asta motivul.
tine.
- Ah, a zis el inghi{ind in sec.
- Mai chipeg. Mai tdndr gi fdrd burtd. 'Dar cu
acelagi afurisit de surds increzut gi multumit de sine.
- ArAh, a zis Morny, qi se vedea cd suferd.
merge? a intrebat ea liniqtitd.
-S-a apropiat de ea gi i-a tras un pumn in fafd de
s-a prabugit pe dugumea. A rdmas jos, cu un picior
intins drept inainte si cu o mdnd la falcd. Ochii, foarte
albagtri, -erau ridica{i spre el.
Poate cd n-ar fi trebuit sd procedezi aga. Acum
s-ar- putea sd nu mai fiu de acord.
- Ba o sd fii. N-ai incotro. O sd scapi destul de
uQor. Christoase, gtiu asta. Datoritd infdtisdrii tale.
Dar o sd fi de acord, ingeragule. Pe pistol sunt
amprentele tale.
FEREASTRA DE SUS
galbend a mortului. Am deschis uga de la intrare, am
scos cheia, am gters-o gi am v6rdt-o la loc in broascd.
Am inchis uga, am gters clanfa gi m-am dus la
magind.
M-am reintors la Hollywood, am incuiat magina Ei
am pornit pe jos, pe l6ngd celelalte magini parcate,
spre Bristol.
Am auzit o goaptd guieratd in intuneric, dintr'o
magind. Fa!a prelungd gi lipsitd de expresie a lui
Capitolul treizeci gi unu Eddie Prue se itea undeva sus, l6ngd acoperigul unui
mic Packard, in spatele volanului. Era singur. M-am
aplecat spre ugd gi l-am privit.
Ce mai faci, detectivule?
, -Am aruncat un chibrit jos, i-am suflat fumul in fald
Dupd multd vreme am iegit din ascunzatoare qi am gi am zis:
revenit in camera de zi. Am ridicat pistolul gi l-am
gters cu grijd, apoi l-am pus jos. Din scrumiera de pe - Cine a scapat nota aceea de platd de
Socigtatea furnizoare de materiale dentare, pe care
la

masd am cules cele trei chiEtoace pdtate de ruj gi mi-ai dat-o aseard? Vannier sau altcineva?
le-am dus in baie, unde le-am dat drumul in closet si
am tras apa. Dupd asta dm cdutat al doilea pahar, pe - Vannier.
Ce trebuia sd fac cu ea... sd aflu povestea viefii
care trebuia s6 fie amprentele ei. Al doilea pahar nu -
unuia pe nume Teager?
exista. Cel care era pe jumdtate plin cu bduturd stau de vorbd cu t6mpifi, a zis Eddie Prue.
trezitd l-am dus la bucatdrie, l-am spdlat gi l-am gters - Nu
De ce-o fi scdpat-o din buzunar? $i dace totugi
cu un gervet. -
a scdpat-o, de ce nu i-ai restituit-o? Cu alte cuvinte,
A urmat apoi partea nepldcutd. Am ingenuncheat avAnd in vedere cd sunt un tampit, explicd-mi de ce o
pe covor ldngd scaun, am ridicat pistolul gi m-am notd de platd pentru materiale dentare poate nelinigti
intins dupd mAna f eapdnd care atarna in jos. pe cineva intr-atAta, incdt s6-l determine sd angajeze
Amprentele ng aveau sd fie prea bune, dar vor fi detectivi particulari. Mai ales domni ca Alex Morny,
oncum amprente, gi nu ale lui Louis Morny. pistolul cdrora nu le plac detectivii particulari.
avea maner de cauciuc in pdtrdlele, cu o bucd{ici Morny e un om inteligent, a zis Eddie Prue cu
sdritd in partea stdngd n-a ramas nici o amprenta -
rdceald:
- pe partea dreapta a
pe maner. Una de ardtdtor levii,
doud degete pe garda trdgaciului, una a degetului - Pentru el s-a inventat expresia ,,ignorant ca un
actor".
mare pe partea stAnga, in spatele magaziei. Destul de baltd. Nu gtii pentru ce sunt folosite
bune. - Las-oalea
materialele dentare?
M-am uitat incd o dati prln camera de zi. Degi am Ba da. Am aflat. Albastonul se folosegte la
micgorat-o, lumina cddea prea puternic pe faf a -
facerea mulaielor pentru dinti gi cavitdfi. E foarte tare,
RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 227

are structure granuloasd foarte find gi retine orice Cum se simte?


detaliu, oricdt de rnic. Celdlalt material, cristobolitul, - Doarme. Era somnoroasd 9i cAnd am ajuns
e folosit la pregdtirea tiparelor de ceard. E bun pentru --
aici. Eu sunt domnigoara Lymington. Nu gtiu prea
cd rezistd foarte rnult la calduri, tard sd se multe despre od, doar cd temperatura e normald,
deforrneze. Hai, spune-mi cd habar n-ai despre ce pulsul cam rapid incd,'dar descregte. Cred ca-i vorba
vorbesc. de-o tulburare mintald.
Cred cd gtii cum se toarnd aurul in tipare, a zis
- Prue. Bdnuiesc ca 9tii, aSa-i?
Eddie destul de adAnc ca sd pot intra sd-mi iau cateva
petrecut azi doud ore ca sd invdf. Sunt
- Am
expert. 9i ce-i cu asta?
lucruri? Md duc la hotel.
Oh, da. Dacd umblafi incet. Probabil cd n-o sd
A tdcut cateva momente, apoi a zis: -
se trezeascd. Dar daci se trezegte, nu-i nimic.
- Citegti
Cdnd
vreodatd ziarul?
Si c6nd.
Am intrat gi am pus cAliva bani pe masa de lucru'
- Nu se putea - in casd am cafea, guncd, oud, paine, suc de
nu citegti cd un tip bdtrdn, pe
- Morningstar asdfost
nume omordt in Belfont BuildinE
rogii, portocale, bdutura. Dacd ai nevoie de ceva,
telefoneaza.
de pe'Ninth Street, doud etaje mai sus de biroul V-am cercetat proviziile, a zis 'ea
z6mbind.
acestui Teager. E pufin probabil sd nu fi citit, nu-i -
Avem tot ce ne trebuie pdnd mdine dupd micul dejun.
aga? O sd rdmAnd aici?
Nu i-am rdspuns. M-a privit cAteva clipe, apoi a Asta o hotdrdgte doctorul Moss. Cred cd o sd
intins mana spre tabloul de bord gi a apdsat- pe -
plece acasd de indatd ce va fi in stare. Locuiegte
demaror. Dupd ce motorul a pornit, a lnceput sd foarte departe, in Wichita.
ambreieze incet. Eu sunt doar infirmierd, dar cred cd o noapte
n-ar putea face pe prostul mai bine ca -
- aNimeni
tine, zis d.omol. Nimeni. Noapte bund.
bund de somn o s-o restabileasc6.
. O noapte bund de somn 9i schimbarea
Magina s-a indepdrtat de bordurd gi a luat-o in mediului, am zis, dar pentru dornnigoara Lymington
josul cofinei, spre Franklin. ZAmbeam depdrtdrii cdnd spusele mele nu aveau nici b semnificafie.
a diSpdrut. Am intrat in vestibul 9i am aruncat o privire
Am urcat in apartament, am descuiat uga, am discretd in dormitor. ii pusesera pijamaua mea.
deschis-o cAfiva centimetri gi apoi am cioc6nit ugor. Dormea aproape pe spate, cu 'un bra! deasupra
ln camerd era migcare. O fatd zdravAnd, cu o bentifd plapumei. MAneca pijamalei era rdsfrAnti in sus cam
neagrd pe boneta- uniformei albe de infirmiera, a vreo cincisprezece centimetri. lgi tinea mAna strdnsd
deschis uga. .pumn. Fafa era trasd, palidd 9i foarte linigtitd- Am
- Sunt Marlowe. Locuiesc aici.
Intrati, domnule Marlowe. Mi-a spus doctorul
deschis debaraua si am scos o valizd, in care mi-am
'pus cdteva lucruri. CAnd am dat sd plec, m-am uitat
-
Moss. nou la ea. Avea ochii deschisi Si privea .finta in
Am inchis u9a incet 9i amdndoi arn inceput se
$i-a migcat apoi ochii exact at6t c6t sd md
vorbim cu voce scdzutd. poate vedea gi a schitat cu greu un zambet sfios.
RAYMOND CHANDLER .FEREASTRA DE SUS

-EraBund. Doud lacrimi s-au prelins pe la colturile ochilor 9i


o voce slaba, vldguitd, o voce care
se gtia a s-au rostogolit uFor Pe obraji.
cuiva care std in pat gi dispune de o infirmierd gi de Doamna Murdock gtie cd sunt aici?
tot ce-i trebuie. - incd nu. O sd merg acolo sd-i spun'
Bund.
-M-am apropiat de ea gi-am privit-o, cu z6mbetul - Va trebui sd-i spui... totul?
- Da, de ce nu?
meu desdvdrgit pe figura mea senind. -
$i-a intors capul intr-o Parte.
- Me simt bine, a goptit ea. Chiar grozav. Aga-i?
Desigur. - O sd infeleagd, a zis ea cu voce slabd. $tie ce
- Sunt lucru ingrozitor am fdcut acum opt ani. Lucrul acela
- N-areinnici
patul dumitale?
o importanfd. N-o sa td muste. inspdimdntator, teribil.
- Nu mi-e teamd. - Desigur. Pentrul asta i-a pldtit lui Vannier in tot
-
$i-a intins o mAnd spre rqine, cu palma acest rdstimp.
in sus,
agteptdnd sd i-o fin. l-am finut-o. - Oh, Doamne.
scos mana de sub plapumd gi gi-a tras-o pe
$i-a
- Nu mi-e
s-ar-teme
teamd de dumneata. Nici o femeie nu
de dumneata, nu-i asa? cealaltd din mdna mea, ca sd 9i le poati impreuna.
imi pare rdu c-a trebuit sd afli asta. Regret.
- Venind de la dumneata, socotesc cd-i un
compliment.
-
Numai doamna Murdock gtia. Nici pdrintii mei nu
Ochii i-au zdmbit, apoi a devenit din nou gravd. gtiau. imi pare rdu.
Infirmiera a intrat gi m-a privit sever.
- Te-am minfit, a zis cu voce slabd. Eu... eu n-am
cred c-ar trebui sd vorbeascd atdta,
impuEcat pe nimeni. - Nu Marlowe.
domnule Cred ie n-ar strica sd pleca!i
- $tiu. Am fost acolo. Uitd totul. Nu te mai gdndi
la asta. acum.
- PreaMiili spun mereu oamenii sd uiti lucrurile - Asculta, domnigoard Lymington, eu o cunosc
nepldcute. se pare o prostie Sd {i se tot spund. Dar pe fetifa asta de doud zile. Dumneata o cunoqti abia
nu le pofi uita. de doua ore. li face foarte bine sd vorbeascd.
Foarte bine, am zis eu, prefdc6ndu-mi jignit. S-ar putea sd-i provoace o alt6... ad... crizd, a
Eu-sunt prost. Ce-ar fi dacd ai mai dormi? zis-ea cu severitate, evitAndu-mi ochii.
$i-a intors capul, pdnd a ajuns sd md priveasca Pei, dacd e s-o faca, n-ar fi mai bine s-o faed
drept in ochi. $edeam pe marginea patului, findndu-i -
acum, cAt esti dumneata aici 9i sd scape de ea? Du-te
mana. la bucdtdrie gi pregdtegte-fi o bdutura.
O sd vind potifia aici?
- Nu. Nu beau cand sunt de serviciu, a raspuns ea
; gi .lncearcd sd nu fii dezamdgitd. fdrd amabilitate. in afard de asta, ag mirosi a biuturd'
$i-a incruntat sprdncenele. A rdnjit la mine gi a iegit din cameri' Merle
- Am impresia cd md crezi o imbecild :ascultase toate astea ca o intrerupere neinbemnatd a
nemaipomenitd.
Pai... s-ar putea. unei piese foarte importante. Oarecum supdrata.
-
231
230 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS
at6t de valoroasd cd-mi vine greu sa v-o
Vreau sa-!i povestesc totul, a zis gdfAind. Eu...
-M-am - E Lucrdtura,
restitui. in{elegefi, lucrdtura e frumoasa'
ridicat gi nni-am pus laba peste mAinile ei
lar aurul din ea cred ca valoreaza doudzeci de
inclegtate. -
dolari, am zis eu"
Lasd asta. $tiu" Marlor,ve le gtie pe toate... in
- de curn se trAiegte bine. Nu o sdJi ajute la
afari A ridicat din umerl 9i a z6mbit. Am bdgat moneda
nimic. Acum o sd te culci din nou, iar maine ln buzunar gi i-am urat noapte buna.
dimineafd te duc la Wichita... sd-ti vizitezi pdrin{ii. Pe
cheltuiala doamnei Murdock.
- Pei, e n-rinunat
deschiz6ndu-gi
din partea ei, a strigat ea,
larg ochii strdlucitori. Dar ea a fost
totdeauna foarte buna cu mine.
M-am ridicat de pe pat.
- E o femeie eNtraordinara, am zis, zAmbindu-i.
Uimitoare. Plec acum acolo gi o sd avem o
conversa{ie nemaipomenit de sirnpaticd, la o ceasca
de ceai. $i dacd nu te culci chiar acum, n-o sd te mai
las sd marturisesti nici o crima.
- Eqti ingrozitor. 9i nu-mi placi.
$i-a intors capul intr-o parte, gi-a vdr6t bralele sub
plapumd si a inchis ochii.
M-am dus spre usa. La ugd rn-arn intors gi am
privit repede inddrat. Avea un ochi deschis si md
urmdrea. Am privit-o mustrator gi l-a inchis imediat.
M-ani reintors in camera de zi, am privit-o gi pe
domnigoara Lymington mustrdtor gi am iegit cu
valiza.
Am mers cu magina pdnd pe bulevardul Santa
Monica. La muntele de pietate mai era deschis.
Bdtrdnul evreu cu scufia _neagrd pdru surprins cd
puteam sd-mi rascumpar atAt de curand obiectul
amanetat.
l-am spus cd aga se intdmpld in Hollywood.
A scos plicul din seif gi l-a desfacut. Mi-a luat
banii gi chitania de amanetare, apoi si-a pus in palma
moneda strdlucitoare.

_,1--!_
REASTRA DE SUS
E vorba de domnigoara Davis. E important. Ai
-
tea sd-i spui asta?
O sd vdd.
-M-am dat un pas inapoi 9i am ldsat-o sd inchidd
Un mierloi cAnta intr-un copac intunecat. din
propiere. Pe stradd a trecut in goand o magind 9i a
erapat la primul col[. FrAnturile unui rds subfire de
s-au revirsat in intuneric, de parcd le-ar fi risipit
agina care trecuse.
bupa o vreme uqa s-a deschis 9i femeia a zis:
Capitolul treizeci gi doi Puteli intra.
Am urmat-o prin antreul mare 9i gol. Un singur
anemic ardea la o lustrd, abia lr-lmindnd peretele
pus. incdperea era linigtitd 9i aerul trebuia
nprospdtat. Am mers pdnd la capdtul holului gi de
Lumina lunii se agternuse ca un voal alb peste am urcat pe o scard cu balustradd sculptata'
pajistea din fata, gi doar sub cedrul de Himalaia era un alt hol gi o ugd deschisd.
stdpdnd catifeaua neagrd a intunericului. ia doud Am fost poftit induntru pe uga deschisa, care s-a
ferestre de la parter gi intr-o camera de la etaj se his in urma mea. Era un salon mare cu mult
vedeau luminile aprinse. M-am apropiat de casd, , un tapet albastru gi argintiu, o canapea, un
pdgind pe dalele de piatrd fixate in gazon, gi am albastru gi un glasvand deschis spre balcon.
sunat. rsupra balconului se vedea o tendi.
Nu m-am uitat la micu!ul negru pictat de pe blocul Doamna Murdock stdtea pe un scaun capitonat,
de beton.' Nu l-am -mai bdtut ugor cu mana pe cap. marginile spdtarului alungite in fald, avAnd
Gfuma' parea cd nu mai are haz. nte o mdsuld de jucat cd(i. Purta un halat
O femeie cu fafa rogie gi pdrul alb, pe care n-o atlasat gi pdrul ii era cam zbArlit. Dddea pasenfe.
mai vdzusem, a deschis uga. rea pachetul in mAna stdngd. A pus o carte jos 9i a
-_ Sunt Philip Marlowe. Ag verea s-o v6d pe utat alta, inainte de a-9i ridica privirea spre mine.
doarnna Murdock. Doamna Elizabeth Murdock. Apoi a zis:
Pdrea nehotdrdtd. Ce s-a intAmPlat?
-M-am apropiat de masd s6 md uit la pasenfa.
- Cred
Este
cd s-a culcat. Nu cred cd o putefi vedea.
doar ora noud, Merle e in apartamentul meu, am zis' A fdcut o
- Doamna Murdock se culcd devreme. -
- dat sd-nchidd uga. Era
A o bdtrand simpaticd si-mi Fdrd sd md priveascd, a intrebat:
pdrea rdu sd imping uga cu umdrul. M-am rezemat Ce fel de crizd, domnule Marlowe?
doar de ea. -A mutat o carte, apoi repede incd doud.
234 RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS 235

- A leginat. V-afi prins vreodatd trigAnd la Am impr:esia ca. ai de gAnd sd fii insolent,
pasenfe? -mnule Marlowe.
. Nu-i nici o pldcere dacd trigezi, a rdspuns ea Am clatinat din cap.
cu -asprime. $i foarte pufini, daca nu trigezi. Ce-i cu Nu insolent. Sincer doar. In ce va privegte,
lrlerle? N-a lipsit niciodatd de acasd atAt de mult -
amnd Murdock, nu m-am descurcat prea rdu'
lncepusem sd fiu ingrijoratd. blonul v-a fost restituit. Am finut poli!ia departe de
Am tras un scaun gi m-am agezat la masa in fafa mneavoastrd... p6nd acum. N-am fdcut nimic in
ei. M-am cufundat in el prea mult, aga cd m-am dturd cu divortul, dar am gdsit-o pe Linda - fiul
ridicat gi am luat unul mai bun, in care m-am agezat. umneavoastra a gtiut tot timpul unde -se gdsea 9i
N-avefi de ce sd vd faceti griji din cauza ei. Am d cd n-o sd aveli nici un necaz cu ea. lgi dd seama
adus- un doctor gi o infirmierd. Doarme. Fusese sd-l a ficut o gregeald mdritAndu-se cu Leslie. Totuqi,
vadd pe Vannier. :d crede!i cd nu merit banii..'
A pus jos pachetul de cd(i, s-a prins'de huchia A mArAit gi a pus o altd carte - asul de caro [n
mesei cu mAinile ei mari, imbdtrAnite, gi nn-a privit dul 'intdi.
flegmatic. Asul de trefld nu se arata, tir-ar al naibii. N-o
- sdDomnule Marlowe, dumneata gi cu mine ar fi I- scot la timP.
bine avem o explicalie. in primul rand, am gregit fi alunecat dintre cd(i cind nu erati atenta'
apeldnd la serviciile dumitale. Nu mi-a plicut sd fiu - ON-ar fi mai bine, a zis ea foarte calma, si-mi
manevrata ca o fraierd, cum ai zice dumneata, de o -
rbegti in continuare despre Merle? $i nu te bucura
micd bestie trecutd prin ciur gi prin dArmon ca Linda. ai aflat cAteva din secretele familiei, domnule
Ar fi fost insd mult mai bine dacd n-aS fi stdrnit owe.
povestea asta. Pierderea dublonului era rnult mai Eu nu md bucur de nimic. Dumneavoastra ati
ugor de suportat decAt pe dumneata. Chiar dacd nu-l -
mis-o acasd la Vannier pe Merle, azi dupd-amiazA,
mai primeam niciodatd inapoi. cinci sute de dolari.
Dar l-afi primit.
- dat din cap. Ochii i-au zdbovit pe fala rnea. $i ce dbcd am trimis-o?
A -$i-a mai turnat vin 9i a sorbit, privindu-md
Da, Fam primit. Ai auzit cum.
- Dar stent pe deasuPra Paharului.
n-am crezut. ,, i-a cerut?
- Nici eu, a zis calmd. Ndtdrdul de fiu-meu gi-a - CAnd Nu i-am putut scoate din bancd pAnd
- pur gi simplu
-asumat vina Lindei. O atitudine pe care - .leri.
Ce s-a intAmPlat?
o gdsesc copildreascd. - Vannier vd gantajeazd cam de vreo opt ani, nu-i
Dumneavoastrd avefi talentul de a vd inconjura Din cauza a ceva ce s-a intAmplat in ziua de 26
cu -oameni care adoptd asemenea atitudini. ilie 1933?
A ridicat din nou cd(ile gi s-a aplecat ca sd punA Un fel de panicd a licdrit in adancul ochilor ei, dar
un zece negru pe un valet roSu. Dupd aceea s-a te departe, foarte slab, cPVa care parcd exista
intins spre o mdsu{d pe care se gdsea vinul. A bdut, a o de multd vreme gi acum md privise pe furig o
pus paharul jos si m a privit sever, rece.
RAY*,IOND CHANDLER REASTRA DE SUS

- Merle mi-a
dumneavoastrd
spus cateva lucruri. Fiul
mi-a povestit cum "a murit tatdl sdu.
r dr.Utrneavoastrd i-a1i plitit cdte ceva, cdnd gi cAnd,
u a evita scandalul... gi pentru cd finOa{i cu
Astdzi m-am uitat prin rapoarte qi ziare. Moarte drat la Merle?
accidentald. Se intdmplase un accident pe stradd, lnainte de a-mi da rdspunsul, a mai mutat o carte.
chiar sub biroul lui, gi foarte mulfi oameni iegiserd la lintitd ca o stdncd.
ferestre sa se uite. El s-a aplecat prea mult in atara. Vorbea despre o fotografie, a zis ea. Dar nu
S-a zis c-ar fi vorba de o sinucidere, pentru cd era - crezut. Ar fi putut face una. $i dacd ar fi facut-o,
lefter gi avea cincizeci de mii asigurare pe viala devreme ori mai tdrziu mi-ar fi ardtat-o.
pentru familie. Dar procurorul a fost drdguf gi a Nu, nu cred. Ar fi fost o fotografie foarte
trecut peste asta. -gurd, chiar dacd din int6mplare avea aparatul in
-Era$iooe-i cu asta? ne, datoritd celor ce se-ntdmplau' jos in stradd.
voce rece, sevbrd, nici croncdnitd, nici , dupi cAte vdd, n-ar fi-ndrdznit s-o arate. Sunteti
gdfditd. O voce rece, severd, absolut stdpAnitd. ferneie destul de duri, in anumite privinfe. S-ar fi
- Merle era secretara lui Horace Bright. O fetflA ut teme cd veti pune pe cineva sd-l lichideze.
intr-un fel stranie, foarte timidd, simpld, cu sd spun cd unui escroc i-ar fi putut trece prin
mentafitate de copil cdreia-i place sd-gi dramatizeze p aga ceva. Cat i-ati platit?
via{a gi care are idei foarte demodate despre bdrbali. Asta nu te... a inceput ea sd zicd, dar s-a oprit
Cred cd Horace Bright s-a cherchelit o datd gi s-a dat - ridicat
a din umerii voinici.
la ea gi a speriat-o. O femeie puternicd; aspra, neinduplecatd, capabild
primeascd lucrurile aga cum sunt! S-a gAndit pulin
--Ei
O
Ei?
alth intrebare rece qi severd m-a impuns ca apoi a zis:
feava unui pistol. - Unsprezece mii o sutd de dolari, fdrd sd pun la
- Obsedatd de intdmplare, i s-a infiripat in minte d cele cinci sute pe care i le-am trimis. in
ideea crimei. A gdsit o ocazie gi a trecut exact prin d-amiaza asta.
spatele lui. Cdnd el stdtea aplecat petereastrd. Asta Ah. A fost foarte drdguf din partea
- neavoastrd,
nu vd spune nimic? doamnd Murdock. Tin6nd seama de
- Vorbegte limpede, domnule Marlowe. Suport
adevdrul. $i-a migcat usor o mdnd gi a ridicat iardgi din
- Dumnezeule, cdt dd limpede vreli? $i-a
imbrdncit patronul pe fereastrd. in doud cuvinte, 'l-a A fost vina sof ului' meu. Era beat gi
omordt. $i a scdpat nepedepsitS. Cu ajutorul =ustdtor. Nu cred sd-i fi fdcut cu-adevdrat vreun
dumneavoastrd. , dar, cum zici gi dumneata, a speriat-o. Eu... eu
A privit la mAna stAngd, incleEtatd pe cd(i. A dat pot s-o invinulesc prea mult. in toli acegti ani, gi-a
din cap. Bdrbia i s-a migcat vreo doi centimetri in jos -o destul singurd.
qi-n sd-i ducd banii lui Vannier, personal?
sus.
Vannier avea vreo proba? am intrebat. Ori a - Trebuia
Aga socotea ea cd trebuie sd se pedepseascd.
- intdmpldtor
vdzut ce s-a petrecut gi v-a tapat de bani, -
pedeapsi stranie.
238 RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS

Am dat din cap. nu gtie nimic, am adiugat repede' Nici


-ipreElVannier,
Cred cd aga ?i e firea. Mai tArziu v-a!i cdsdtorit nici despre Bright. Sunt sigur de
cu- Jasper Murdock gi ati linut-o pe Merle la a. Vrea ca ea s6 vind acasd. M-arn EAndit s-o duc
dumneavoastrd gi ati avut grijd de ea. Mai gtie Se pare'cd acum imi revine mie aceasta
cineva? ponsabilitate. O s6 am nevoie de cele cinci sute de
- Nimeni. Numai Vannier. in mod sigur n:ar ri pe care Vannier nu le-a mai primit... pentru
spune nimdnui.
Nu. Nu prea-mi vine sd cred. Ei bine, acum - 9i mai cAt? a intrebat ea cu brutalitate'
-
totul s-a terminat. Vannier e mort. Nu vorbifi aqa. Dumneavoastrd gtili mai bine'
$i-a ridicat ochii incet gi m-a privit lung qi calm.
- Cine l-a omorAt Pe Vannier?
Capul cdrunt era ca o stdncd intr-un vdrf de munte. A
- S-ar pdrea ci s-a sinucis. Lingi mAna lui
pus in cele din urma cdrfile jos gi s-a prins tare de - ptd se afla un pistol. Rand de contact la tdmpld'
muchia mesei cu m6inile. Incheieturile degetelor s-au timp ce eram acolo, au venit Morny gi nevasta-sa'
albit. am ascuns. Morny incearcd sd pund crima pe
Merle a venit la mine acasd, in absenla mea. ma nevesti-sii, care f iltra cu Vannier. Ea iqi
L-a-rugat pe administrator sd o lase induntru. El mi-a ipuie cd el a fdcut-o, sau cd a pus pe cineva s-o
telefonat gi am fost de acord. M-am dus repede , Dar. moartea lui pare sinucidere. Politigtii sunt
acolo. Mi-a spus cd l-a impugcat pe Vannier. ma acolo. Nu gtiu ce vor scoate din ea' Noi
In linigtea camerei, respira!ia ei era o goaptd e doar sd stdrn deoparte 9i sa agteptam'
slabd, rapidd. Oameni ca Vannier, a zis ea furioasd, nu se
-- Avea un pistol in poget6, Dumnezeu gtie de ce. -
Vreo ideea de a ei de a se apdra de bdrba[i, bdnuiesc.
Dar cineva... Leslie, ag crede... il aranjase ca si fie - Ar fi ca gi cum am zice cd fete ca Merle nu
inofensiv, vdrdndu-i in obturator un cartug de alt brAncesc oameni pe fereastrS. Asta n-are nici o
calibru. Mi-a spus cd l-a omordt pe Vannier gi apoi a portantd.
leginat. Am adus un doctor, un prieten de-al meu, Ne-am uitat fix unul la celdlalt, cu ostilitatea
apoi am.plecat la Vannier acasd. In ugd se gdsea o unse care exista intre noi de la inceput. Dupa o
cheie. El era mort, agezat in scaun, mort de mult mi-am impins scaunul inapoi 9i m-am apropiat
tiinp, rece, feapin. E doar o inchipuire de-a ei, nu l-a glasvand. L-am deschis 9i am ieqit pe verandd'
impugcat ea. Doctorul a explicat lucrurile ?ntr-un aptea se agternuse pretutindeni, pldcutd 9i linigtiti'
anumit fel, dar n-o sd vd plictisesc cu asta. Cred ina albd a lunii era rece 9i clara, ca 9i clreptatea
cd-nfelegefi foarte bine. care visdm dar Pe care n-o gdsim.
Copacii de jos aruncau umbre groase s-ub-lund' in
- Da. Gred cd-nleleg. $i-acum?
Doarme in apartamentul 'meu. E o infirmiera ocul parcuiui era aqenajatd o grddind. Am zdrit
- l-am telefonat tatdlui ei. Vrea ca ea sd vind
acolo. nteierea unei piscine ornamentale. LAngd ea un
acasa. Avefi ceva irnpotriva? nsoar. Cineva stdtea intins in el. Cind am privit
A rdmas uitAndu-se la mine. am vdzut o figard arzand.
.
RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 241

Am intrat inaooi in c.amerd. Doamna Murdock finea in mana stAngd. A intors-o, a privit-o gi a pus-o
dddea iardgi o pasentd. M-am apropiat de masd gi am pe grdmada de cdrti de jos, apoi a intors-o pe
privit. urmatoarea linigtitd, calm6, cu o mAni ferrna, ca
-
un dig de piatrd in bdtaia unei brize ugoare.
- Ati
Am
scos asul de trefla, am spus.
trigat, a zis fdrd sd-gi ridice privirea. Am traversat camera gi am ieSit. Am inchis uga
- Voiam sa vd-ntreb un lucru. Afacerea asta cu uqor, am trecut prin hol gi am cobor6t scdrile. De-aici
-
dublonul este incd destul de confuzd, din cauza unor am. trecut prin holul de jos, pe lAngd birouagul lui
crime care nu par sd aibd vreun sens, acum cdnd vi Merle, qi am intrat in camera de zi, sumbrd 9i
s-a restituit moneda. Me intreb dacd dublonul nelocuitd, cu aer imbAcsit, in care te simteai ca un
Murdock-Brasher are vreun semn distinctiv pe care cadavru imbdlsdmat.
l-ar putea identifica un expert Glasvandul din spate s-a deschis gi induntru a
Morningstar. - unul ca bdtrAnul intrat Leslie Murdock. S-a oprit Qi m-a privit fix.
A rdmas nemigcatd gi gdnditoare, lard sd-gi ridice
privirea.
-_ Da, ar putea fi. Initialele persoanei care a fdcut
moneda, E.B., sunt pe aripa dreaptd. Asta e singurul
lucru care-mi vine-n cap.
- Credcucd-i
restituitd
de ajuns, am zis. Moneda v-a fost
adevarat, nu-i aga? Sau a{i spus doar
a$a, ca sa incetez cercetarile?
S-a uitat repede in sus gi in jos.
ln acest moment e la locul ei. Dacd-l gdseqti pe
fiul- meu, {i-o poate ardta.
- $i-acum o sd vd urez noapte buna. Vd rog, da{l
dispozilie sd se-mpacheteze hainele lui Merle si
t?imite{i-le dimineatd acasa la rnine.
$i-a ridicat din nou repede capul si m-a privit
sever.
- Tinere, vid cA egti carn prea sigur pe
dumneata.
- Dati dispozilie sd le-mpacheteze, am zis, qi
trimite{i-le. Nu mai ave{i nevoie de Merle... acurn
cdnd Vannier e mort.
Privirile ni s-au incrucigat. gi am rarnas aga catva
timp. Un zAmbet bizar, nefiresc, i-a migcat collurile
buzelor. $i-a ldsat apoi capul in jos gi cu mdna
dreaptd a luat cartea de sus din pachetul pe care il
EREASTRA DE SUS 243

urator de logicd gi intui[ie gi alte de-a]de-astea.


n detectiv ca la carle.
- ItdDesigur. lau dovezile una cdte una, le pun
intr-o schemi bine ticluit6, strecor ici gi colo
pe care le am la indemAnd, cercetez mobilurile
persoanele implicate gi fac ca toate sd apard altfel
oricine eu insumi le-am considerat
- saudat
d la un moment - din
gi, in cele urmd, plictisit
toate, arunc vina asupra persoanei celr:i mai putin
te.
$i-a ridicat ochii, gata-gata si zdn oeascd.
Dupd care persoana se face alb;t ca varul, ii
- spume la gurd gi scoate un pistol din urechea
Capitolul treizeci gi trei
M-am agezat jos ldngi el gi mi-am scos o figard.

- ASa este. Ar trebui s6 interpretdm cdndva


Costumul ii era Eifonat, pdrul ciufulit. Mustdcioara nd asta. Ai un pistol?
rogcatd era la fel de anosti ca qi altddatd. Cearcinele La, mine, nu. Am unul. $tii doar.
de sub ochi erau adevdrate gropi. - L-ai avut la dpmneata aseari c6nd ai trecut pe
Cu port{igaretul lung 9i negru igi lovea ugor dosul -Vannier?
' n-avea chef
ii
palmei stdngi. Faptul cd md :intdlnea displdcea; A ridicat din umeri ;i a rdnjit.
si stea de vorbd cu nimeni. Oh!... .Am trecut eu aseard pe la Vannier?
- Bund seara, a zis bdtos. Pleci? - Cred cd da. Deducfie. Fumezi figiri Virginia,
- incd nu. Vreau sd vorbesc cu dumneata. - Benson and Hedges. Ele lasd un scrum tare
- Nu cred cd avem ce s6 vorbim. $i-apoi, m-am i pdstreazi forma. O scrumieri de la el
s6turat de atdta vorb6. sd avea destule cocoloage sure cd si
- Oh, da, avem. Despre un birbat pe nume cel pufin doud ligari. Nu era nici un
Vannier. istoc in scrumierd. Pentru cd dumneata fumezi cu
Vannier? Nu-l prea cunosc. L-am vdzut pe-aici. ort-ligaret gi un chigtoc diitr-un port-[igaret aratd
-
Ceea ce gtiu nu-mi place. iferit. Aga cd ai Tndepdrtat chigtoacele. ifi place?
- $tii mai multe decdt spui. Nu.
-Vocea
A intrat in camerd' gi s-a agezat pe un scaun ii era calmd. S-a uitat din nou la dugumea.
pentru care iti trebuia curaj ca sd stai. Dupi aceea este doar un exemplu de deducfie, am
s-a aplecat inainte, gi-a pus birbia in palma dreaptd -atAcesta
eu. Unul nereugit. Cici s-ar fi putut sd nu fi
9i s-a uitat la duqumea" chigtoace, dar dacd ar fi existat gi ar fi fost
Foarte bine, a zis cu o voce plictisiti. De-i asta s-ar fi putut intdmpla pentru cd
-
drurnul. Am impresia c-o sd fii scdnteietor. Un toient pe ele ruj de buze. intr-o anumitd mdsurd, e
244 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 245

ceva ce ar indica cel pLitin felul de a fi al fumdtorului. - jatOsdfivAndi


supravegheat casa, deoarece fusese
o monede rard unui negustor bdtrdn
Sofia dumitale, de pildd, are,obiceiul ciudat de a-si
arunca chigtoacele in cogul de hdrtii. monede, pe nume Morningstar. BdtrAnul negustor
amesteca pe Linda, a zis cu rdceald. a bdnuit oarecum de unde era moneda 9i i-a spus lui
-; N-o
Mama dumitale crede si acum cd Linda a luat Phillips, sau a ldsat si se infeleagd cd era furatd.
dublonul gi cd povestea cu Morny a fost doar un lntAmpldtor, n-avea dreptate. Daci dublonul Brasher
pretext ca s-o aperi pe ea. vostru e intr-adeVdr sus la etaj in acest moment,
- Amsezisbiteasd n-o amesteci pe Linda. inseamnd cd moneda pe care Phillips fusese angajat
Acum cu port-tigaretul negru pe din{i, cu s-o vAndd nu era cea furatd. Era o imitafie.
un sunet ascu{it, strident, ca de telegraf. S-a scuturat, de parcd i-ar fi fost frig. Altminteri
dispus sd n-o amestec. Dar n-am crezut
- Suntdumitale nu s-a mi$cat Si nici nu gi-a schimbat pozitia.
povestea din alt motiv. latd-|. tem cd o sd fie o poveste lungd pdna la
Am scos dublonul gi l-am tinut in mAnd sub nasul -d, Me
a.m zis eu destul Qe incet. imi pare rdu. Ar
lui. S-a holbat la el. Gura ii era strAns inclegtatd. trebui s-o ticluiesc ceva mai bine. Nu-i o poveste
_- Azl-dirnineafd, pe cdnd iti spuneai povestea, pldcutd, are doi morti,.poate chiar trei. Unui bdrbat
asta era amanetat pe bulevardul Santa Monica, nurne Vannier gi unuia Teager le-a venit o idee.
pentru ca sd fie pdstrat in siguranfd. Mi-a fost trimis Teager este tehnician dentar in Belfont Buildings,
de un pretins detectiv, pe nume George Phillips. Un blddirea in care std bdtrdnul Morningstar. ldeea a fost
bdiat simplu, care gi-a permis si intre ?ntr-o situa{ie si falsifice o monedd de aur rard gi valoroasd, nu
grea, datoritd lipsei de jude catd si dorintei exagerate
rard pentrura putea fi vdndutd, dar destul de rara
de a avea un caz. Un tilr blond, indesat, intr-un ca sd valoreze o groazd de bani. Metoda la care s-au
costum maro, care purta ochelari fumurii gi o pdldrie
carn !ipdtoare. Conducea un Pontillac de culoarea !6ndit e cam aceea pe care o folosegte un tehnician
nisipr-rlui, aproape nou. L-ai vdzut, cred, in holul din dentar ca sd facd o plombd de aur. Aveau nevoie de
fa{a biroului rneu, ieri dirninea}d. Mi urmirise prir: celeagi materiale, acelagi aparat, aceeagi
orag gi probabil cd inainte te urmdrise pe dumneata. Indem6nare. Adicd sd reproducd exact un model de
A p6rut sincer surprins. aur, fdcdnd o matritd dintr-un ciment alb, fin, dur,
ce sd nra urrndreascd? numit albaston, apoi sa facd o copie a moddlului din
- De
Am aprins {igara, iar chibritului i-am dat drurnui matritd in ceard de mulaj. Dupd aceea trebuiar.l sd
intr-o scrurnierd de jad, ce nu pirea a fi folositd ca bage ceara intr-un alt fel de ciment, numit cristobolit,
scrumierd. are proprietatea de a fi rezistent la cdldurd mare,
fdrd sd se deformeze. Se lasd o micd deschidere,
- Am zis cd probabil te-a urmarit. Nu sunt sigur.
S-ar putea sa fi supravegheat casa asta. M-a luat in pentru ca ceara sd se scurgd alard, prin fixarea unui
primire aici gi nu cred cd md urmdrise inainte. ac de olel Care este tras cdnd cimentul se intdreqte.
Mai avearn incd moneda in mdn6. M-am uitat la i se ia matrita de cristobolit gi se {ine deasupra
€o, am intors-o aruncAnd-o-n sus, m-am uitat la nei fldcdri, pdni c6nd ceara se topegte 9i curge
initialele E.8., gravate pe aripa stAngd, gi am pus-o la ard prin deschiderea aceea micd, ldsAnd tiparul
loc. delului original gol. Acesta e6te f ixat de un
246 RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS 247

creuzet pe o maqine centrifuge gi, prin forta . Asa i-a venit lui Vannier ideea sd angajeze un
centrif ugd, este aruncat induntru aur topit din raier, care sd-ncerce sd vdndd bdtrdnuiui
creuzet. Dupd asta, cristobolitul incd fierbinte este orningstar rnoneda fals6, destul de ieftin ca
tinut sub apd rece gi se descompune, rimdndnd doar rdnul sd creadd cd era furatd. L-au ales pe GeorEe
miezul de aur cu un ac de aur atagat, care reprezinta Phillips drept fraier, datonitd unui anunt sttlpid pe
mica desihidere. Piesa astfel obfinutd, curdfatd cu ddduse in ziar. Cred ci la inceput omul de
acid Si glefuitd, e un dublon Brasher nou-nout, fdcut dturd al lui Vannien cu Phillips a fost Lois Morny.
din aur masiv, exact ca originalul. Pricepi? Nu cred cd ena in connbinatie. A fost vdztitd dfrndu-i
A dat din cap gi, plictisit, gi-a trecut mAna prin lui Phi!l,iBs un pachefel. Probabil cd pachelelul
per. confinea dublonul pe eare Fhillips va ?ncenca s5-l
- Treaba asta cere indemdnarea unui tehnician vdnd6. Dar cdnd i l-a- aratat bdtrdnului ftfiorningstar,
dentar. Procedeul ar fi inutil pentru baterea monedei lucrurile s-au irrpotmolit. Bdtrdnul cunogtea eolec{iiie
in mod obiqnuit, dacd am avea un sistem monetar din de monede gi monedele nare. 5-a gAndit pnohabil cdr
aur, deoarece materialul gi munca ar costa mai mult moneda era destul c{e autenticd... era nevoie de foarte
decdt vaioarea monedei. Dar pentru o monedd de aur multe pnobe ca sd demonstreze cd nu era.". dac" fe{ul
care este valoroasd prin faptul cd e rard, procedeul e curn eralj gravate ini{ialele celui care bStuse monedm
foarte convenabil. Aqa cd asta au facut. Dar aveau era neobi$nuit, gi ati"lnci a bdnuit'c6 nnoneda put*a fi
nevoie de un model. Aici ai intrat dumneata in joc. Ai din colee{ia h{urdook" A tetefonat aici qi a ?nceruat sa
luat dublonul, dar nu ca sd-l dai lui Morny. L-ai luat afle. Asta a tnezit suspiciuraea doarnnei Murdock, f;are
ca sd-l dai lui Vannier. Adevdrat? aflat cd rnoneda lipsea. $i cunn n-o poate suferi pe
$i-a fixat privirea in pdmdnt, fdrd sd scoatd"o Linda, a bdnuit-o pe €a si nn-a angajat pe rnine s-o
vorbd. iecuperez qi s-o oblig .pe -l-"inda sA divor{eze, fdrd
Linigteste-te, am zis. Aga stdnd lucrurile, nu e pensie alirnentara.
- Presupun cdJi promisese bani, care-fi erau
grav. Hu nu vreau sd divor{ez, a zis ftdurdoe
- 5rat.
*<

necesari. ca sd-ti pldtegti datoriile la jocurile de noroc,


hllciodatd n-am avut o asemenee idee.
pentru cd mama dumitale e zgArcitit El avea insd Manna n-avea nici tl,'1 drePt.".
S-a opnit, a fdce-lt un gest de disperare qi a scos {Jrl
asupra dumitale un ascendent mult mai puternic. de suspin.
$i-a ridicat repede privirea; fata ii era foarte bine, eu Etiu asta" $i acum rnai departe.
palidd, iar in ochi i se citea groaza. - Foarte
Bdtrdnul Morningstar l-a speriat pe Fhiliips, catre era
De unde gtii? m-a Tntrebat aproape in goapt6. doar fle{, nul necinstit" ,4 reuqit sd ob$in6 numdrud de
- Am aflat. Unele lucruri mi-au fost spuse, pe
- telefon a{ lui Phiilips, chiar de ia el. L-an'r auzit chian
unele le-am obfinut prin cercetdri, iar pe altele le-am U p"e bAtn6n telefondnd la num6rtll acela - ann tras
bdnuit. O sd ajung la asta mai tdrziu. Agadar, Vannier u urechea din biroul lr,li, dupd ce a cnezut cA
gi amicul lui au fdcut un dublon gi vor sd-l supund lecasern. Tocma! rnd ofenisem sa rascurnpar
unor probe. Vor sa gtie dacd marfa lor va rezista unei ul pentru c rnie de clolari qi Mlorningstar
verificdri fdcute de un expert in materie de monede tase oferta, cr'ezAnd cd va putea lua rnoneda de
248 RAYMOND CHANDLER REASTRA DE SUS 249

la Phillips, cd va cAgtiga nigte bani gi c-o sd fie totul pe cea autenticd a pdstrat-o. Vannier igi vedea
grozav. Intre timp, Phillips vd supraveghea casa, ca periclitatd inainte de-a o pune pe picioare.
si vadd probabil dacd intrd sau iese vreun polifist. 'ningstar i-a telefonat mamei dumitale gi ea m-a
M-a vdzut pe mine, magina mea, mi-a aflat numele de ajat pe mine. Morningstar a dibuit ceva. Vannier
pe lista locatarilor gi, din intAmplare, gtia cine sunt. duce la Phillips acasd, intrd pe furig gi discutd cu
M-a urmdrit incercdnd si se hotirascd sd-mi ceara illips, incercdnd si afle in ce ape se scaldd.
ajutorul, pAnd ce l-am ficut sd-mi vorbeascd intr-un Phillips nu-i spune cd mi-a gi expediat dublonul
hotel 'din centru. Zicea cd md stie de la un caz din als, folosind pentru adresd litere de tipar,
Ventura, cdnd era ajutor de gerif acolo; pretindea cd indtoare cu cele gdsite ulterior intr-un jurnal din
era intr-o situafie delicatd gi ca il urmdrea un tip inalt iroul lui. Deduc aceasta din faptul cd Vannier nu a
cu o privire ciudatd. Acesta era Eddie Prue, garpele cat sd-l recupereze de la mine. Bineinfeles, nu
cu clopofei al lui Morny. Morny gtia cd nevastd-sa ce i-a spus Phillips lui Vannier, dar probabil i-a
umbla cu Vannier gi o pusese sub urmdrire. Prue a cd afacerea era in pom, cd gtia de unde era
vdzut-o luAnd legatura cu Phillips, ldngd locuinfa neda gi cd se va duce la polifie sau la doamna
acestuia, pe eourt Stre.et in Bunker Hill, gi l-a urmdrit rdock. Vannier a scos un pistol l-a lovit cu el in
pe Phillips pAnd c6nd gi-a dat seama cd Phillips il p, gi apoi l-a impugcat. L-a perchezitionat 9i pe el
observase, ceea ce era adevirat. Prue, sau vreun altul gi apartamentul, dar n-a gdsit dublonul, aEa cd s-a
care lucreazd pentru Morny, m-a vdzut probabil us la Morningstar. Nici Morningstar n-avea
mergdnd acasd la Phillips pe Court Street. Spun asta blonul, dar probabil Vannier credea cd-l are. L-a
pentru cd a incercat sd md sperie prin telefon, iar mai lovit pe bdtrdn in cap cu mAnerul pistolului, a umblat
tdrziu m-a invitat si md intdlnesc cu Morny. seif, poate a gdsit ceva bani, poate n-a gdsit nimic-
Am scdpat de chigtoc aruncdndu-l in scrumiera de orice caz a ldsat in urma lui impresia unui jaf. Apoi
jad, m-am uitat la fafa palidd gi nefericitd a bdrbatului ul Vannier a gters-o, cam supdrat totugi cd nu
care gedea in fa{a mea gi am continuat sa vorbesc. sise dublonul, dar cu satisfacfia de a fi fdcut o
imi venea greu, iar sunetul propriei mele voci incepea bund in dupd-amiaza aceea. Doud crirne bine
sd md dezguste. Mai rdmdneai dumneata.
- $i acum, sd revenim la dumneata. Cdnd
fi-a spus cd doamna Murdock a angajat un
Merle
detectiv,
te-ai speriat. fi-ai inchipuit cd descoperise lipsa
dublonului gi ai venit val-vdrtej la mine la birou,
incercAnd si afli ceva de la mine. Foarte senin, foarte
sarcastic la inceput, extrern de preocupat de so{ia
dumitale, dar foarte ingrijorat. Nu gtiq ce f i-ai
inchipuit c-ai aflat, dar ai luat legdtura cu Vannier.
Trebuia sd restitui mamei moneda in grabd,
inventAnd o poveste. Te-ai intdlnit undeva cu Vannier
gi [i-a dat un Cublon
- probabil tot o moneda falsd,
FEREASTRA DE SUS 251

Mama... ce?
inceteazd cu scornelile. Sunt sdtul pdnd peste
cap de minciunile familiei Murdock. Merle a venit in
seara asta la mine. E acolo acum. Fusese la Vannier
sd-i ducd nigte bani. Bani storgi prin gantaj. Bani care
i s-au dat timp de opt ani. $tiu pentru ce.
Nu s-a clintit. Mdinile ii stdteau tepene pe
genunchi, din cauza tensiunii. Ochii aproape ii
dispdruserd in fundul capului. Pdreau ochi osdndili.
: Merle l-a gdsit pe Vannier mort. A venit la mine
Capitolul treizeci Ei patru .ji mi-a spus cd ea l-a omor6t. Sd nu discutdm de ce
crede cd trebuie sd ia asupra ei crimele altora. M-am
dus acolo si-l vdd. Murise cu o seard inainte. Era
feapdn ca un manechin de ceard. Pe podea, l6ngd
urdock rni-e aruncat o privine ?ncordatd, apol mana lui dreaptd, se gdsea un pistol. Era un pistol pe
privirea i-a cobordt spre port-{igaretul negru pe care care-l gtiam din descrieri, un pistol care aparfinea
il tinea strdns in rn6nd. l--a bigat in buzunarul unui birbat pe nume Hench, dintr-un apartament.
cdrndqii $! s-a ridicat brusc. Si-a f recat dosririle aflat vizavi de al lui Phillips. Cineva a ascuns pistolul
palrnelor una de alta gi s-a asezat din rrou. A scos c cu care fusese omordt Phillips qi a luat.pistolul lui
batistd 9i gi-a gters fa[a. Hench- Hench gi prietena lui se ?mbdtaserd gi 'igi
ldsaseid apartamentul deschis. Nu s-a dovedit cd era
-- De ee eu? a intrebat cu o voce groasa. pistolul lui Hench, dar se va dovedi. Dacd pistolul era
nefireasca. . al lui Hench gi Vannier s-a sinucis, Vannier nu e
prea multe. Poate gtiai despre Phillips,
- $tiai
poate riu" Depinde cAt de rnult erai arnestecat ln
strdin de moartea lui Phillips. 9i Lois Morny Tl implicd
in moartea lui Phillips, dar intr-alt fel. Dacd Vannier
treaba asta" Dar despre MornipEstar gtiai" Flanui gi eu nu cred cd s-a sinucis
daduse greg, ian iylorningstar era nlort. Vannier ncJ
nu s-a sinucis
putea totugi sd- nu fie strdin de cazul Phillips. - s-ar
Sau
putea sa stea nepasator, sper6nd ea dunineata n-o sa s-ar putea sd fie altcineva implicat, cineva care l-a
afli. l"rebuia sd-{i inchidd gura bine, bine cle toi. Dan omordt qi pe Vannier. Existd motive pentru care
ca s-o faca. nu era nevoie sd te ornoare. De faf:l nu-mi place aceastd idee.
ucrderea durnitaie ar fi fost o migcare gresita. Asta ai Murdock gi-a ridicat capul.
fi pus c*pdt influen{ei pe care o *xencita asuprri} -Pe' Nu? a zis el cu o voce neagteptat de limpede.
rnarnei duniitale. Es eo femeie rege, nectuiatoara fafd avea o expresie noud, ceva luminos 9i in
avari, dar dacd !i s-ar fi intAmplat cer,'a rr;u. ar i, acelagi timp oarecum nitdng. Era expresia omului
devenit o fiard. lndr-r i-ar nnai fi p6sat cie niriric si dr slab cdnd e rhdndru.
cred cd dumneata l-ai ucis pe Vannier.
ntrnenr"
Murdock gi-a ridicat ochii. A lncercat sa para -N-aEuficut nici un gest, iar pe fafd i-a ramas
uirnit, dar n-a reugit.decdt sd pand zdpdcit gi pocat. aceeagi expresie luminoasd.
252 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 253

- Te-ai dus acolo aseara. El trimisese dupd


dumneata. Ji-a spus cd a dat de bucluc gi cd, daci va
spusese doar minciulri. Am tras cocogul pistolului,
vrAnd sd-l sperii mai mult.
fi descoperit de autoritdf l o sd te tragd gi pe S-a oprit si a intins o mdnd inainte. ii tremura, dar
dumneata dupd el. N-a zis cam aSa ceva?
Ba da, a rispuns Murdock calm. Era beat, cu cAnd s-a uitat la ea, s-a oprit din tremurat. A ldsat-o
- pe
nasul sus gi pdrea foarte sigur de el. Aproape ca sd cadd in jos pe l6nEd corp gi m-a privit in ochi.
fusese trasd piedica sau funciiona
nu mai putea de bucurie: Zicea cd, daci ajunge in - Probabil
foarte uSor, pentru cd s-a descdrcat. Am sdrit inapoi
camera de gazare, eu o sd md aflu aldturi de el. A
mai zis gi altele. spre perete gi am doborAt un tablou. Sirisem din
Nu, nu voia sd ajungd in camera de gazare; 9i, cauza emo{iei cdnd se descdrcase pistolul, dar nu-mi
in -momentul acela, nu vedOa nici un motiv pentru pierdusem, cumpdtul. Am Eters pistolul gi am pus
degetul lui Vannier pe el, apoi l-am agezat jos, ldngd
asta dacd dumneata ili tineai gura. Aga cd a jucat
tare. Principalul motiv care te-a determinat sd iei mdna lui. Murise imediat. N-a prea curs sdnge. A fost
dublonul gi sd i-l dai lui, in atard de faptul cd-ti un accident.
promisese gi bani, era ceva in legdturd cu Merle gi - De ce
zeflemea.
sd stricdm totul? am zis eu cam in
De ce sd nu facem din ea o crimd
tatdl dumitale. Asta o gtiu. Mama dumitale mi-a spus
putinul pe care incd nu-l aflasem. Acesta era motivul autenticd?
Aga s-a intdmplat. Designr, nu pot dovedi. Dar
principal, gi era destul de puternic. Asta ifi ingdduia -
cred cd l-ag fi omordt in orice caz. Polifia ce qtie?
sd te justifici fafd de dumneata. Noaptea trecutd insd M-am ridicat in picioare gi am dat din umeri.
Vannier avea nevoie de un ascendent gi mai puternic
asupra dumitale. Aga cd ti-a 'spus adevdrul, Md sim{earn obosit, epuizat. Md durea gdtul de-atdta
f lecdreald Ei capul de-atAta efort, ea sd-mi Iin
pretinzdnd cd are gi dovezi.
gAndurile-n ordine.
S-a cutremurat, dar a reugit si-gi pdstreze pe tald
privirea mdndrd gi lurninoasd. Habar n-am de polifie, am spus. Nu sAntem
- prieteni,
chiar tiindcd e[ cred cd le ascund adevarul.
pistolul, a zis cu o voce aproape
- Aml-ascos
fericitd. urma urmei, ea este mama mea. 9i au dreptate. $ar putea sA ajunEd pAnd la
durnneata., dar dacd n-ai fost vilzut, dacd n-ai ldsat
Nimeni nu-ti poate lua acest drept.
-Murdock s-a ridicat in picioare, foarte drept, foarte
nici o arnprentd -_ s,i chiar dacd ai lasat, dar n-au nici
imft. un alt motiv sa te suspecteze qi sd-!i ia arnpretel'e --
s-ar putea sd nu se gdndeascd niciodatd la dunrneatd.
M-am apropiat de scaunul in care gedea, m-am Dacd afNd insd despre dublon gi ci era un Brasher din
aplecat gi i-am pus pistolul in fafd. Avea gi el un
prstol in buzunarul halatului. A incercat sd-l scoatd, coleclia Murdock, nu te vdd bine. Totul depinde de
dar n-a avut timp. I l-am luat Ei mi-am bdgat pistolul fetul in care ii infrunti.
mdu in buzunar. l-am 'pus feava celuilalt pistol in - in afard 'de mama, nu-mi pasd ce-o sd se
tdmpld gi i-am spus c-o sd-l omor ddcd nu-mi dd intdmple. Totdeauna am fost un om de nimic.
de altd parte, am urmat ignordndu-i vorbele
dovbzile. A inceput sd transpire gi si se bdlbAie c6-mi - Pe
goale, dac6 pistolul se descarcd intr-adevdr ugor gi
FEREASTRA DE SUS 255
254 RAYMOND CHANDLER
faci rost de un avocat bun gi spui cinstit cum s-a in trltirnii opt ani. $i mai gtiu ca n-a
afurisitd familie
intdmplat, nici un juriu n-o sd te condamne. Juriilor impins pe nimeni pe fereastra. E clar?
nu le plac gantajigtii. A bolborosit ceva incoerent"
Pdcat, a zis el. Pentru cd nu sunt in situafia sd
md-apdr in felul dsta. Eu nu gtiu nimic despre gantaj.
Vannier mi-a ardtat de unde pot face rost de bani, gi
eu aveam mare nevoie de ei. sd fie trimise.
Aha. Daci vei fi pus in situatia de a te apdra, o A dat din cap in tdcere, apoi cu o voce stranie,
sd -te folosegti de gantajul lui Vannier. O sd te abia auzit6, a zis:
convingA bdtrdna doamnd. Dacd o sd fie in joc g6tul Ai de gAnd sd pleci... chiar aga, deparca nu s-a
ei sau al dumitale, o sd vorbeascd. -
intAmplat nimic? Eu nu am... eu nici macar nu !i-am
- in E oribil. E oribil sd spui asta. multumit. Un om pe care de abia il cunosc, care riscd
ceea ce privegte pistolul, ai fost norocos. pentru mine... nu gtiu ce sa zic.
Toli- oarnenii pe care-i cunoagtem s-au jucat cu el, Plec a$a oum plec eu intotdeauna. Cu un
, gtergdnd gi lds6nd amprente. Chiar gi eu am lisat, -
zambet degajat gi cu o flutUrare a mAinii. $i cu o
doar aga ca sd md aflu in treabS. E complicat cAnd speranld sincerd cd n-o sd te mai vdd in viafa rnea'
mdna e teapdnd. Dar n-am avut incotro. Morny a fost Noapte bunA.
acolo gi a forfat-o pe nevastd-sa sd-gi lase amprentele l-am intors'spatele 9i am plecat. Am inchis uqa
pe pistol. El crede cd ea l-a omordt pe Vannier, iar
aa, probabil, crede cd el.
M-a privit fix. Mi-am supt buza. Era rigidi ca o
bucatd de sticld.
$i acum cred ci o s-o iau din loc, am zis.
- Vrei
- sd spui ci o sd scap nepedepsit? stradd, unde-mi ldsasem maqina'
Vocea ii devenea iardsi ugor aroganta. M-am intors la Hollywood, am cumparat o sticd
de gdnd sd te denun!, dacd la asta te de-o juma' de whisky bun 9i aln luat o camerd la
- N-am
referi. Altceva nu pot garanta. Daca voi fi implicat, va hotelul Plaza. M-am agezat pe marginea patului,
trebui sd fac fala situatiei. Nu e vorba de implicatii privindu-mi fix picioarele 9i bAnd direct din sticld.
morale. Eu nu sunt poli{ist, nici inforrnator de rdnd gi ,:amCa orice om care se imbatd in dormitor' Dupd ce
nici om al legii. Zici c-a fost un accident. Foarte bine, baut de ajuns ca sd md annetesc Ei sd-nu mai
a fost un accident. N-arn fost martor si nici n-am vreo gdndesc, m-am dezbrdcat gi m-am vAr6t in pat, iar
dovadd. Eu lucrez pentru mama dumitale gi voi tdcea dupd o vreme, dar nu prea curAnd, am adormit'
atAta timp cdt mi-o va cere. Nu-mi place doamna
Murdock, nu-mi placi nici dumneata in mod deosebit.
Dar imi place Merle. E carn prostutd gi morbidd, dar
simpaticd. 9i stiu crrm a fost tratatd in aceastd
FEREASTRA DE SUS 257

puritatea necrufdtoare, ar fi fost o perfectd eliberare


pentru ea. A9a stdnd lucrurile, va ajunge probabil una
din fecioarele acelea acre care stau in spatele
birourilor din bibliotecile publice 9i gtampileazd
datele pe fisele de imprumut.
Nu e chiar atAt de rdu, i-am zis, dar el a zAmbit.
i
-
doar, cu expresia lui circumspectd de evreu, 9i a ieqit
li pe ugd.
li
ti $i, in afard de asta, de unde gtii cd sunt fecioare?"
m-am adresat ugii inchise,tdrd a primi vreun rdspuns.
fl
Capitolul treizeci li cinci Am aprins o tigard gi m-am dus la fereastrd. Dupa
cdtva timp a apdrut ea din dormitor. S-a oprit gi m-a
privit cu ochii incercina!i. Fata ii era linigtitd 9i
palidd; nu se fardase, avea doar ruj pe buze.
Fardeazd-te puf in, i-am spus. Parcd ai fi Albd ca
Er" oru trei dupd-amiazd. LAngd ugd, pe covor, se Zdpada dupd o noapte petrecutd cu marinarii dintr-o
gdseau cinci valize una ldngd alta. Una era valiza mea flotd de pescuit.
galbend, zgAriatd pe ambele pdrti de atAta trambalare S.a dus gi s-a fardat pe obraji. Cdnd a revenit, s-a
prin port-bagajele maginilor; erau apoi alte doud uitat la bagaj gi a zis cu voce slab6:
valize pentru avion, drdgufe, ambele avdnd pe ele mi-a imprumutat doud din valizele lui.
literele. L. M.; mai exista incd o valizd veche, neagrd, - Leslie
Da, am adeverit eu, examindnd-o cu privirea.
iii
din imitaf ie de morsd, cu initialele M. D.; gi mai era gi -Era foarte drdgufd. Purta pantaloni marindreqti
o valijoard pentru noapte, din imitafie de piele, cum ruginii cu talia inaltd, pantofi Bata, o bluzd cu
se poate cumpdra de la orice magazin cu un dolar. gi imprimeuri maro cu alb, gi un fular portocaliu.
patruzecigi noud de cenfi. .
Ochelarii nu-i avea. Ochii ei mari, albaqtri gi limpezi,
Doctorul Carl Moss tocmai iegise pe ugA, aveau o expresie ugor drogatd, dar nu mai mult decAt
blestem6ndu-md pentru cd din cauza mea il tot te agteptai. Pdrul ii era lins, dar in legdturd cu asta nu
agteptaserd in dupd-amiaza.aceea ipohondrii lui. puteam face nimic
Mirosul dulceag al parfumului pe care-l ldsase imi Am fost o mare pacoste, a zis ea. lmi pare
otrdvise aerul. lt4d gdndeam, atdt c6t mai eram in -
nespus de rdu.
stare sd gdndesc, la ce-mi rdspunsese cdnd l-am Fleacuri. Am vorbit cu tatdl tdu 9i cu mama ta'
intrebat cAt timp ii va trebui lui Merle sd se facd bine. -
Sunt bucurogi din cale-afard. Nu te-au vdzut decdt de
- Depinde ce-nlelegi prin bine. intotdeauna doud ori in mai bine de opt ani gi credeau cd te-au
nervii or sd-i zbdrnaie, insd emofiile ei firegti vor fi pierdut.
minime. Va respira mereu aer raretiat gi va mirosi Sunt fericita cd-i pot vedea pentru c6tva timp, a
zdpadd. Ar fi fost o cdlugdriti desdvdrgitd. Visul zis- privind jos la covor. Foarte drdguf din partea
religios, cu mdrginirea lui, cu emofiile stilizate si doamnei Murdock cd md lasd si plec. N-a fost
RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 259

niciodatd in stare sd-m1 lase prea mult timp liber. mult mai vechi, gi-ai dramatizat totul in felul tdu ugor
igi miEca picioarele de parcd se intreba ce sd facd absurd.
cu ele in pantaloni, deEi erau pantalonii ei Si ar fi M-a privit cutimiditate, ddnd din capul ei blond ca
trebuit sd-gi pund intrebarea asta mai de mult. in cele arama, incuviinldnd parcd ceea ce-i spusesem'
din urmd gi-a aldturat genunchii gi Si-a incleqtat Si nu tu l-ai impins pe fereastrd pe Horace
mdinile pe ei. -
Bright.
--= Dacd avem ceva de discutat sau dacd vrei
Fata a incePut din nou se-i tresard, devenind
sd-mi spui ceva, hai s-o facem acum. Pentru cd n-o uimitor de palidd.
sa merg cu magina prin jumdtate din Statele Unite,
avdnd ldngd mine o persoand bolnavd de nervi. -$i-aEu... eu...
dus mAna la gurd 9i a rdmase aqa' Ochii
9i-a mugcat incheieturile degetelor, privindu-md gocati
' ma Priveau.
urig. Nu 1i-as fi vorbit despre asta, am zis, dacd
l
f
-
I - Aseard... a zis ea gi s-a oprit, inrogindu-se.
. - Hai s-o luim de la inceput, am zis. Aseard,
doctorul Moss n-ar fi zis cd se poate gi c-am putea
mi-ai spus cd l-ai. omorat pe Vannier, iar apoi ca nu.
$tiu cd nu l-ai omordt. Asta-i o problem d rezolvata.
A renunfat sd-gi mai mUgte incheieturile degetelor.
M-a privit calma, linigtitd, gravd. MAinile nu-i. mai erau
incordate pe genunchi.
- Vannier era mort cu mult timp inainte de-a intr-adevir pe fereastrd,' dar nu impins de tine'
ajunge tu acolo. Te-ai dus acolo ca sd-i duci nigte. M-am oprit un moment gi-am urmdrit mana care
bani din partea doamnei Murdock. i-a cdzut din nou in jos lAngd cealaltd; dupd aceba
Nu... din partea mea. Degi, bineinfeles, erau gi-a
banii- doamnei Murdock; ii datorez mai mult decdt voi ' inclegtat mAinile.
Te-a fdcut sd crezi cd tu l-ai imbrAncit' Totul a
fi vreodatd in stare sd-i pldtesc. Bineinfeles, nu-mi da -
un salariu mare, dar acesta de-abia ar...
l-am vorbit cu asprime:
Ca-ti dd salariu mic, este in firea ei, iar ideea
cd -nu vei putea niciodatd sd-i dai atdt cdt i s-ar
cuveni cuprinde mai mult adevdr decAt poezie. E avut. A avut unul chiar mai bun - cincizeci de mii de
nevoie de cineva mult mai zdravdn ca s6-i dea ceea dolari asigurarea pe viafd - tot ce mai rdmdsese
ce meritd: Oricum, asta n-are nici o importanti acum. dintr-o avere ruinata, la care se adauga dragostea
Vannier s-a sinucis, pentru cd fusese prins cu o
afacere necinstitd. Asta-i sigur'gi definitiv. Felul in
care te-ai comportat aduce mai mult sau mai pulin a
teatru. Ai avut un goc nervos puternic, vdzAndu-l cum
rdnjegte in oglindd. $ocul acesta s-a asociat cu altul,
FEREASTRA DE SUS 26r
RAYMOND CHANDLER
Dacd vrei sd scapi de viaf a asta insipida, de S-a uitat din nou la fotogirafie, apoi a pus-o la o
parte.
dependenfa emotionald in care trdieqti, trebuie sd
Doamna Murdock a fost totdeauna drdgufd cu
infelegi 9i sd crezi ceea ce-!i spun. gtiu cd nu e ugor.
mine.
- Este absolut imposibil, a zis ea linigtitd, Te-a fdcut fap ispdgitor, am zis eu cu o voce
privindu-mi rdddcina nasului. Doamna Murdock a fost -
intotdeauna foarte bund cu mine. E adevdrat cd
nu-mi aminteam niciodatd prea bine... dar nu se
cuvine sd'spui asemenea lucruri ingrozitoare despre
oameni.
Am scos plicul alb care fusese in spatele tabloului
lui Vannier. in el era-u doud fotografii gi un negativ. cu o armd pentru impugcat elefanti, dar nu md lasd
'buna mea cre$tere.
l-am pus o fotografie in poald.
- Poftim, uita-te la ea. A fdout-o Vannier din . - De, a zis ea, asta e.
Mi-am dat seama ca auzise doar un cqvAnt din trei
stradd.
S-a uitat la fotografie. 9i cd nu credea ce-i spusesem.
Sd nu-i ardtali asta niciodatd doamnei
- Pdi, acela e domnul Bright. Nu-i o poza prea
reugitd, nu-i aga? $i aceea e doannna Murdock pe
Murdock. Ar supdra-o ingrozitor, a addugat.
- lui" M-am ridicat, i-am luat fotografia, am rupt-o
atunci era doamna Bright exact in spatele bucdfele gi le-am aruncat in coqul de hartii.
Domnul Bright pare furios. -
M-a privit cu un fel de bldndd curiozitate. - S-ar putea sdJi pard rdu pentru ceea ce am
pare furios acolo, ar fi trebuit sd-l fi vdzut
fdcut, am zis, fdri si-i spun cd mai aveam una, 9i un
- Dacd
cAteva secunde mai tdrziu cAnd a ajuns jos.
hegativ. Poate ci intr-o noapte, peste trei'luni sau trei
ani, o sd te trezegti gi-o sdJi dai seama cd fi-am spus
C6nd.,. ce?
- Asculta, am zis eu cu un fel de disperare,
-
acesta e un instantaneu care a surprins-o pe doamna
Elizabeth Bright. Murdock fdcAndu-i vdnt pe fereastrd
primului ei sot. El cade. Uitd-te la pozifia rndinilor tui.
minunat. Oricum e minunat. Acum o sd coboram, o
fipd de groazd. Ea este in spatele lui; iar chiput ii sa ne urcdm in magina mea Si-o sd mergem' la
este plin de furie. Nu pricepi chiar deloc? Asta-i Wichita sd{i vizitdm pdrin{ii. $.i nu cred c-o sd te mai
dovada de care Vannier s-a folosit in to{i acesti ani. ,intorci la doamna Murdock, dar s-ar putea foarte bine
Familia Murdock n-a vdzut-o niciodatd gi nici n-a
crezut cd existd cu adevdrat. Dar ea bxista. Am sd md-ngel si in privinla asta. Sd nu mai discutdm
gdsit-o asear6, printr-un noroc asemdndtor cu cel despre asta. NiciodatA.
cdruia ii datordm fotografia. Ceea ce e un fel de N-am nici un ban, a zis ea.
- Ai cinci sute de dolari pe care ti i-a trimis
dreptate. incepi sd in!elegi? -
doarnna Murdock. ii am in buzunar.
262 RAYMOND CHANDLER

In

pe

Capitolul treizeci gi gase

Arn iipsit zece zile. Pdrin{ii lui Merle erau oameni'


$ter'Si, anrabili, rdbditclri. Traiatl lntr-o casa veche, pe
o strada' linistitd gr un"ibroasd,. Cand le-am povestit
ce-am crezut de cuviin{a ca ar trebui sd gtie, au
inceput sd pl6ng5. Ziceau ca-s bucurogi s-o aibd pe
ir/enle dinr nou cu et gi cA vor avea rnare grijd de ea, 9i
iqi ficeau multe reproguri. l-arn !asat sd-gi faci.
CAnd am plecat, Merle purta scr[, iar in mand avea
'un fdcilei. A venit !a uqd EtergAnciur-9i m6inile de 9or!'
M-a sarutat pe gurd, apoi a fnbeput sd plAngi si a
fugit inapoi in casa. in pragul r.rsii a apdrut maica-sa,
cu un zambet iarg, simplu, sd, ma petreaca.
Cdnd arn 'vdzut casa rarnan&nd in urrna, am avut
un sentinrent cludat, ca si cum aQ fi scl'is o poezle
-foarte buna, dar am pierdut-o si nu mi-o voi mai
arninti niciodata.
CAnd m-am intors, i-anr telefonat locotenentului
Breeze si rn-am dus sd-l ^intreb cum mai stAteau
iucr"urile cu cazul Firillips. ll rezoivasena foarte bine,
printr-un arnestec corect de inteligenta si noroc,
necesar totc!eauna^ Pan6 la urnna sc!ii lr4orny nu s-au
dus la polilie, dar cineva a telgfonat spunand cd se
auzise o impuScdtura din casa lui Vannler, dupd care
264 RAYMOND CHANDLER FEREASTRA DE SUS 265

a inchis imediat telefonul. Specialistul care a studiat cautat proprietarul monedei furate. Nu s-a prezentat
amprentele digitale de pe pistol nu s-a declarat prea nimeni. Poli!iei nu i-a mai pdsat de Vannier, convinsa
multumit, aga ca au supus mAna lui Vannier testului fiind cd-i vinovat de crima. Au socatit 'moartea lui
cu pulbere de nitrat. Au ajuns la concluzia ca e vorba Vannier o sinucidere, deqi aveau indoieli.
de o sinucidere. Dupd aceea, un detectiv pe nume Dupd o vrerne lui Teager i-au dat drumul, pentru
Lacke!, care lucra'la Sec!ia Criminalistica, s-a gAndit ca nu-l credeau implicat in ctimd. Nu-l puteau acuza
sd studieze putin pistolul gi a descoperit cd o decAt de tentativa de escrocherie. El cumpdrase aurul
descriere a acestuia fusese difuzatd politiei si ca un in mod leEal iar falsificarea unei monede iegite din uz
asemenea pistol se cduta in legdturd cu uciderea lui nu intra sub jurisdicfia legilor federale, privitoare la
Phillips. Hench l-a identificat gi, mai mult decAt atAt, falsificarea banilor. Statul Utah a refuzat sd ia in
s-a gdsit o jumdtate de amprenta a degetului sdu considerare cazul.
mare pe marginea piedicii, de pe care, netrdgAndu-se
obignuit inapoi, amprenta nu se gtersese complet. Nu s-a dat crezare niciodatd mdrturisirii lui Hench.
Ou tgate astea la rndnd, plus o serie de amprente Breeze zicea ca a folosit-o ca un mijloc, ca sa ma
de-ale lui Vannier, mult mai bune decAt.le puteam eu constrangd sd le dau informalii. $tia ca n-o sd tac
face, s-au dus din nou in locuin{a lui Phillips si a lui dacd aveam dovezi cd Hench era nevinovat. Nici
Hench. Au gdsit urme ale mAinii lui Vannier pe patul acestuia nu i-a mers prea bine. in urma unei
lUi Hench, gi urmele unuia dintre degete pe partea de confruntari i-au pus Tn spinare, lui qi unui. mac.aronar
jos a manerului de la toale.ta din apartamentul lui numit Gaetano Prisco, jefuirea a cinci rnagazine,
Phillips. Dupd aceea au intreprins cercetari in cartier intr-unul din acestea fiind 9i un om impugcat' N-am
gi, cu ajutorul fotografiilor lui Vannier, au dovedit cd aflat niciodatd dacd Prisco era rudi cu Palerma, dar
acesta fusese pe strada aceea de doud ori gi de cel oricum n-a fost Prins niciodatd.
pu!in trei or-i pe o strada aldturatd. Curios, nimeni din - iti place? m-a intrebat Breeze dupd ce mi-a
clddirea in care locuia Phillips nu l-a vdzut pe spus toate astea, sau toate cate se intdmplaserd pAnd
Vannier, sau nimeni nu voia sa recunoascd cd l-a atunci.
Doud chestiuni nu sunt clare, am raspuns eu.
vazut. -
De ce a futgit Teager, 9i de ce.a stat Fhillips pe Ccurt
Nu le mai lipsea decAt mobilul. Le-a fost furnizat
cu amabilitate de Teager, arestat in Salt Lake City pe Street sub un nume fals?
cAnd incerca sii vAndd un dublon - Brasher unui Teager a fugit deoarece omul de la lift i-a spus
negustor de monede care-l credea veritabil,dar furat. cd-bdtrdnul Morningstar a fost ucis, gi atunci a
Avea o duzind la hotel 9i unul s-a dovedit a fi mirosit o capcand. Phillips a folosit numele de Anson
deoarece serviciul financiar al companiei il urmArea
veritabil. Teager le-a mdrturisit intreaga poveste gi pentru magind, iar el era lefter qi absolut disperat.
le-a aratat un semn fcarte m;c. de care se folosea Asta explicd de ce un nitdrdtr tdndr qi cinstit ca el a
pentru ident!ficarea rnonedei veritabile. Nu stia de putut fi antrenat intr-o afacere care, probabil incd de
unde qi-o procurase Vannier, gi nici poli{ia n-a aflat, la inceput, pdrea dubioasd.
degi in ziare au apdrut mereu anunluri prift care era Arn dat din cap, in semn ca sunt de acord cu el.
RAYMOND CHANDLER
Breeze a venit cu mine p6nd la ugd. A pus o mdnd
puternicd pe umdrul meu gi a strAns.
- lfi amintepti de cazul Cassidy, de care urlai la
Spangler gi la mine in noaptea aceea in apartamentul
tdu?
- Da.
l-ai spus lui Spangler cd n-a existat nici un caz
-
Cassidy. A existat
la el. - dar sub alt nume. Eu am lucrat
$i-a luat mana de pe umarul meu, mi-a deschis
uga $i mi-a zdmbit.
- Din Cauza cazului Cassidy gi a lucrurilor pe LA EDITURA BEBE
care le-am simtit atunci, dau uneori individului o AU APARUT:
sansa pe care poate nici n-o'meritd cu adevdrat. Asta,
ca o mica compensatie din milioanele murdare, datd
unor ingi care trudesc
Si fim buni. - ca mine, sau ca dumneata. DEV0RAT0RII de ANNIE VIVANTI
Era noapte. M-am dus acasa, mi-arn pus o haind
veche de casa gi am agezat piesele de gah. Am fdcut
l-UPTA PENTRU MILI0ANE de JULES VERNE
cincizeci gi noud de mutdri. Un joc de gah frurnos,
impartial, neindurdtor, aproape infiordtor prin
implacabilitatea-i tdcutd. PU$TI B0GATI de R0BERT WESTBROOK
Cdnd am tenminat, am stat Ia fereastra deschisd gi
arn ascultat cAtva timp zgornotul nop!ii gi i-am inhalat REASTRA t)E SUS dC RAYMOND CHANDLER
miresmele. Am dus apoi paharul in bucdtdrie gi l-am
spdlat. L-am umplut dupd aceea cu apd de la ghea{d.
Am rdmas lAngd chiuvetd sorbind din pahar vrATA MEA iTl APARTINE de FL0RENCE BARCLAY
9i
privindu-mi fafa in oglindi. (
- Tu gi Capablanqa, am zis.
.ta _,-:-_ _.
vwr. c.?s

Capitolul unu .. 5
Capitolul doi I
Capitolul trei 26
Capitolul patru 35
Capitolul cinci ... :... 41
Capitolul gase . 53
Capitolul Eapte . 60
Capitolul opt "" 71
Capitolul noud 77
Capitolul zece . 85
Capitolul unsprezece 91
Capitolul doisprezece 97
Capitolul treisprezece .... 101
Capitolul paisprezece 106
I .Capitolul cincisprezece 111
Capitolui saisprezece 12O
Capitolul gaptesprezece .. . 131
Capitolul optsprezece.... .....r.. 139
,- Capitolul noudsprezece ... ....... 149
i Capitolul doudzeci 155
. Capitolul douizeci gi unu 163
Capitolul doudzeci si doi . i...., . 169
i
Capitolul doudzeci si trei . 175
Capitolul doudzeci si patru .. . . .. 183
j
270 RAYMOND CHANDLER
Capitolul doudzeci gi cinci 188
Capitolul doudzeci gi gase 194
Capitolul douizeci si sapte 197
Capitolul doudzeci gi opt 206
Capitolul doudzeci gi noud 211
Capitolul treizeci .. .. ;. 218
Capitolul treizeci gi unu 224
Capitolul treizeci gi doi 232
Capitolul treizeci gi trei 242
Capitolul treizeci gi patru 250
Capitolul treizeci gi cinci 256
Capitolul treizeci gi gase 263

Lector: CRISTIAN HEIM


Tehnoredactor : FLORICA R.ADU
Corector : DOINA CALIN

'fiparul execuiat sub comanda nr 30.332


Regia Autonomi a Imprimeriilor
lmorimeria CORESI
Piala Presei Libere, l, Bucuregti
ROMANIA