CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

pentru prepararea apei calde menajere. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă.222. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”. echipat cu un termostat şi un întrerupător. pentru prepararea apei calde. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. 150 KLO 65.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. 130. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală.Descrierea cazanului Cazanul stativ. 100. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. 85. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. Regulatorul RVA 43. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. putere redusă). 4 . Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. 85. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43. 130. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. 100. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic.

5 825.3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740. 1 5 .5 825.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460.3 250 Fig.5 850.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.5 840.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540.5 860.

se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). pe partea inferioară. parte numită sistemul de distribuţie a gazului. deasemenea. cu un termometru. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. având şi rolul de cameră de ardere. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului. incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. 2. 5. este construit prin asamblarea elemenţilor. cu prize pentru senzorii termostatelor. Este prevăzut. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. se aprinde automat arzătorul principal. schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi.20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. După închiderea circuitului de ionizare. Corpul cazanului. respectiv dispozitivul de aprindere. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. În funcţie de puterea utilă. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. 4. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. respectiv de mijloc (de un tip). 3. atunci sistemul automat 6 . Aprinderea se face de o scănteie. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. sistemul de distribuţie a gazului. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1.

8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. În cazul instalării unui cazan pe GPL. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos).0 kPa (30 mbar). punerea în funcţiune. reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. În cazul lipsei de ionizare. cazanul va reporni automat. service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului). Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. 7 . Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. Puterea calorică a gazului GPL este între 12. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului. Instalarea. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1.8-13 kWh/kg. şi ISCIR. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat.

Panou principal de comandă 22. Cameră de ardere 11. Suport cazan 12. Rampa duzelor 17. Termostat gaze arse 6. Intrare aer ardere 15. Arzător pilot 18. Racord intrare AT 10. Racord intrare gaz 8.Panou de comandăl 2.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Duze 16. 3 8 . Evacuare gaze arse 4. Teaca senzorilor de temperatură 21. elemenţi de fontă 9. Racord AT 7. Intrare aer ardere 13. Colector gaze arse 5. Fig. Carsasa cazanului 20. Vană gaz* 19. Arzător 14. Capac colector gaze arse 3. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz.

depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului). apa trebuie să fie limpede. Coşul nu face parte din furnitură.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii). Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. etc. adezivi. vopseli. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. În acest scop. ulei sau aditivi chimici corozivi. Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. solvenţi. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. La umplerea respectiv completarea sistemului. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. destinate sistemelor de încălzire. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. 9 . fără substanţe solide suspendate. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur).). Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. constant de cel puţin 2 Pa. spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. În funcţie de compoziţia apei. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. fără culoare.

Pardoseala trebuie să fie 10 . folosite deja. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. cel puţin în câteva radiatoare. pentru racordarea cazaFig. În cazul sistemelor vechi. În cazul unor construcţii mai dificile. astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii). spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic.Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). poate fi parţial demontat. Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. dar numai racorduri proiectate în acest scop. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. Înainte de montajul final al cazanului. După umplere. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. cazanul asamblat. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. Înaintea umplerii sistemului. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe.

fibre vată sticlată Fag. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). Werzalit. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic.capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. Umakart. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. de unitatea de service autorizată. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. dacă este cazul. placaj. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. cărămizi. polietilenă. mortar. plăci fibrolemnoase. neinflamabil. 11 . materiale din celuloză. stejar. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. Izumin. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. Este interzisă folosirea improvizaţiilor. Sirkolit Răşinoase.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. polistiren. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. adaptoarelor de orice fel. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. plăci ceramice etc. prelungitoarelor. a funcţionării zgomotoase. Aluminiu. Siguranţa trebuie să fie înlocuită. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. izolat termic. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici). Heraklit. plăci din aşchii de lemn. plăci din plută. plăci bazalt. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. poliuretan. molid. localizată în panoul de comandă..

cz.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). pompă boiler. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. RVA63. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal. Albatros RVA63.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16).242.siemens. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service. pompă alimentare cu apă caldă. pompă AT. RVA63.222. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului. 12 . unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. valvă de by pass.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. pompă alimentare. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică. Albatros RVA63.280. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. valvă de by pass. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43. Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie.La cazan se poate racorda un termostat de cameră. pompă alimentare cu apă caldă.

panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. 2) 8. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. 13 . 5 1. Termostat gaze de ardere 13. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard. 5. Cazanul are două panouri de control: a. Termostat de siguranţă 12. Întrerupător principal 2. Termostat pompă 10.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. Semnalizator “avarie” 3. Manometru 6.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b. Comutator treaptă putere 9. Unitate de control echitermal1) 7. Termostat reglaj AT 11. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. Termometru 5. Fig. Buton RESET 14.

are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire.Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz .se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic. După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită).protejează corpul din fontă al cazanului de condens.din cauza lipsei de tiraj. Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12). 14 .porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului.detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz.opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient. Termostat de gaze arse . Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă. Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: . Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei.Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal . În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. (protejat de un capac). doar după ce a scăzut temperatura agentului termic.lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării. Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată. Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11). În caz contrar pompa nu va porni niciodată. Termostat de siguranţă .o flacără) . . Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului. Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” .termostatul de gaze arse .pentru schimbare între cele două trepte de putere. Termometru şi manometru – Indică temperatura.termostatul de urgenţă . Comutator putere maximă/redusă (două flăcări . (nu face parte din furnitura standard).din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise). Buton operaţional pentru încălzire .

Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. a panoului de comandă.) nu se află în vecinătatea cazanului. a vasului de expansiune etc. 4. a pompelor. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire). care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii. Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . butonul “Reset” nu are efect. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. 3. 2. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. vor pune cazanul în funcţiune din nou. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). de apă sau curent electric).Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. 6. Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. persoane sub 18 ani etc. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate.-) -în special cu cerinţele generale. Siguranţă fuzibilă . Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. 5.

situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 7. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. Comutarea între cele două trepte de putere. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). Deblocarea termostatului de siguranţă. 6. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. 3. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. 16 . respectiv a materialelor inflamabile (lipire. Deblocarea termostatului de gaze arse. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. 6. Important de reţinut 1.) 7. zugrăveală cu materiale inflamabile). Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit. arzător etc. 3. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. 2. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. 9. dotată cu o priză cu pământare. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. 2. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. 4. 8.1. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. 4. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 5. 5. cazanul trebuie oprit.

când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. 11. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. Verificaţi presiunea apei pe manometru. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. b. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. c. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). poate fi pornit după cum urmează: a. cazanul începe să încălzească agentul termic. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. în cazul producerii agentului termic. Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă. funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus. 17 . agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. 12. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. Instalarea. d. punerea în funcţiune. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră).10. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal.

Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. Verificaţi etanşeitatea coşului. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. contactaţi o unitate autorizată de service. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. preferabil înaintea începerii sezonului rece. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. opriţi cazanul. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. protejându-l astfel de coroziune. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. din 17 Mai 2000. 18 . 5. nu şi din circuitul de încălzire. prin scoaterea fişei din priză. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. nu-l porniţi până nu se uscă. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. se reglează puterea termică. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. Dacă observaţi scurgeri de gaz. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. 3. 4. 69097. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. În cazul demontării cazanului (presupunând că. goliţi apa doar din cazan. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC.

Instrucţiuni de utilizare. 3. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). Certificat de Conformitate. Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. termostat de cameră. fără factori biologici). Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. 6. 4. Livret aparat. temperatura între 5ºC-55ºC. 5. 4. Aviz ISCIR. 3. cât mai puţin praf. 5. 2. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. regulator echitermal RVA 43. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. Certificat de Garanţie.222. 2. umiditate maximă de 75%. 19 .

............................850 ....... 2........................ 65 KLO ......................../ 60.................50.....64....258 .......1170 .................... 8..76....................0.....4 Presiunea minimă de lucru (bar) ................................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) .. I/II – P (kW)..................................... ........395 ................ B11BS Categoria cazanului ....................250 Tiraj (mbar)........5 / 70......................................................./max..8 ......scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ..................................................(mm)180.............. Randament M / P (%)............2 Propan (kg/h).34..7 / 92..............63 / 70.....................7........I2H..........................1 / 11........ 10...............3 ............... I2H .4 / 141..........3............................4 ............................1/N/PE AC 230 V.......................5 Pa Teplota spal......... racord evac.1 . 53 / 60.................. -................ Gaz metan (g/s)...............................546 20 .........................3 Probă de presiune (bar) ................... 0.......59 / 85 .............clasa III Debit gaze de ardere la putere min... I/II – GM (kW)49 / 65 .................................................... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan............... 129 / 115 Noxe .................................................6..... 1410............................................................................... výk................ abs..........................5 .......................6....................5 .................................................. 220....................4 Temperatura maximă de lucru (°C) .................................................T...................2 / 17....................7 / 9...............115...............................................1 ................ -....G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)...............3 ...55 Număr de tuburi arzător (buc.................................8..... 9........................... 95 / 107 Propan (g/s)........... -.................................................................................................................... 57..........5. gaz metan/2 kPa..................................................7 .............. Racorduri Racorduri gaz/A.................................................... -......220 ......../ 45..........................................3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)............100 Clasa de protecţie electrică .................................................) ......................................... Treaptă de put. 70 / 99..II2H3P ...... 105 / 150 Treaptă de putere nom...............8 Alimentare energie electrică................... 100 KLO ................................................ de căldură (l)27...................................................................... propan/3............. ZP / P(°C) ..................................3 ......IP 41 Nivel zgomot (dB)........................................ 81 / 92.....8 / 9................. 14.........8 / 107............................. < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ................... 98..........................................16 Volum apă în schimb.............12 .................4 / 14.............025 / 2..........6 ..... pri max................ 40................ 1010.................... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)...7 / 1..Parametri tehnici KLO Tip ............ 482....................... 10.... I2H Aprindere................. 200.......................................................................................tiraj natural Diam............................I2H....................................44 / 46...../ 55 ..............1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ..................... gaze de ard............................ I/II – GM (kW)53..................................................8 ................................................................6.................... 332..........................7 kPa Treaptă de put........................7 .........................85 KLO...............................5....................9......9..................................17 Versiune ............................. 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h).......................................11 ........ 15.................6........... 12............................ 130 KLO ..... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)..... nom...150 KLO Număr elementi . 91 / 130..............

... I2H............................250 Tiraj (mbar)..................2 Propan (kg / h)...................................................................................................) .9..................7........tiraj natural Diam........................... nom............................................................................../ 55 .......7 kPa Treaptă de put........... 81 / 92............................... 14...............546 21 .......................................................... 53 / 60.............................. 10................................1......0........ (bar) .................................(mm)180........ 40....................IP 40 Nivel zgomot (dB)...8 ......... 105 / 150 Treaptă de putere nom.............50......59 / 85 ............................................................. 15......... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W).......6...... abs..7 ........................ II2H3P....................... pri max.............................................. 95 / 107 Propan (g/s).... -....... -..........................................................5 / 107...100 Clasa de protecţie electrică ......... I2H .......44 / 46..................395 ................3 ............ 2...........5 ... Gaz metan (g/s)..6 / 1...4............4 Temperatura maximă de lucru (°C) ....... 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h).............025 / 2.......................Parametri tehnici KLO EKO Tip ........3 Probă de presiune (bar) ......... 200............................. 1195 / 960 Greutate cazan (kg)................3...................................................................... 220............. Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan...................258 ....6......8 ................................. 8...................... 10.....................................scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ........... gaze de ard............................................................................ gaz metan/2 kPa.................. výk............7 ...........63 / 70.......................................8 Alimentare energie electrică........./max..... 482......./ 45................... de căldură (l)27........1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ..................................................................... racord evac. I2H Aprindere.............T........... ....6.............113..................................................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A............. I/II – GM (kW)53 / 70..................4 Presiunea minimă de lucru (bar) ...............................12 ..... Racorduri Racorduri gaz/A........................................................................16 Volum apă în schimb.....................91 / 130 ......5. 70 / 99......... I/II – P (kW).. -................................................................8 . 100 KLO EKO.......................2 / 17..... 150 KLO EKO Număr elementi ................. -..................6....................................................................4 / 15..................... Treaptă de put................17 Versiune .......... 64 / 92....................... 75.................. 98................... 0.G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)........... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ........220 ...........................34.11 ..5...............1170 ..............T.. B11BS Categoria cazanului ...................................................................... propan/3. I/II – GM (kW)49 / 65 ......8 / 9.1 / 11............................... 65 KLO EKO................................................... 6.......................................850 ................./ 59................................................clasa V Debit gaze de ardere la putere min........................................................1/N/PE AC 230 V.......................6 / 7..................5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)............... 1410.......... 9..... Randament M / P (%)............................................. 332....... .......................................130 KLO EKO .... 125 / 100 Noxe ...... ZP / P (°C) .......6 Număr de tuburi arzător (buc.4 / 141......................................8 ........................... 5...............85 KLO EKO ................................. I2H . 12................................................................... 1010......................................... 57.......................................5 Pa Teplota spal..................................3 ...........................

7 Fig. a b c Fig.6). i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. 2. 3. Fig. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1.7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. care se află în interiorul carcasei. rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante). 6 4. 8 22 . Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. Trageţi. În fig. După fixare.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a .8).

T. În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. Ţevile instalaţiei de încălzire. pierderile de presiune în sistem şi cazan. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. dispozitivele de măsurare. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. debitului necesar.T. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. Carcasa este conectată la firul de împământare. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). nu fac obiectul garanţiei. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. situate în înteriorul butonului de control. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. cât timp agentul termic este rece. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. X). Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare.) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. Pompa de A. doar după intervenţie. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă. Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). etc.

înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat). acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan. 63. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare.242 şi 63. 3. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). Cablajele nu sunt universale. Unitatea de control echitermal RVA 63. Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului.5 ÷ 1. Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal.280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. Legătura pompei .222. Important: Cazanul trebuie împământat. Etapele de conectare sunt: 1. 37-39). Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare.5 mm².nal pentru conectarea accesoriilor.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0. Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată.242. Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). conform schiţei anexate (pag. 2. 63.280) dorită.222. Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. Dacă se va utiliza una din acestea. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2). În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. În cazul utilizării unui termostat bimetalic. 4. 24 . la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate.

poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. 10.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). .T. se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme.6A. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse. 8.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. 6. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă.37-39). sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului. Conectările se vor efectua conform schemei din pag. 9. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. . a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. 37-39. Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum.242 şi 63. situat pe partea stângă a panoului de service. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate. etichetată T1. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. Termostatul de siguranţă. Important: . X). 11. 25 . similară.5. va rămâne neutilizat. Important: termostatul pompei A. Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. 7. cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. adică după 10 minute.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse). Siguranţa fuzibilă a cazanului..

datorită supraîncălzirii. cantitatea insuficientă a aerului de ardere. oprirea alimentării cu gaz.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. Fig. defecţiunea vanei de gaz. d) înfundarea filtrului de apă. defecţiunea electrodului de ionizare. 2. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. c) scăderea tirajului sub 2Pa. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. 10 Fig. b) înfundarea coşului.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. înfundarea tuburilor arzătorului. 4. 3. defecţiunea arzătorului pilot. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. “Cazan supraîncălzit” . oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. 5. 10. presiunea insuficientă a gazului. 9 26 . Cauza acestei avarii. e) înfundarea separatorului de nămol. 6. 2. 9. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. 8. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. 7. poate fi cauzată de: a) faptul că. c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). defecţiunea sistemului automat de aprindere.

222. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz. c) Deschideţi robinetul de gaz. e) Apăsaţi întrerupătorul principal. 11 27 . d) Reglaţi termostatele: . În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43. În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz. . înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate. f) După efectuarea verificărilor. selectaţi regimul de “Iarnă”. .termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere.Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului.termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. După ce atinge temperatura dorită. Măsuraţi presiunea de alimentare. în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. începe prepararea agentului termic. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului).termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC.

Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată.Punerea în funcţiune 1. să le remediaţi. termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. 29). trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului. Faceţi un test de încălzire: . trebuie închis întrerupătorul principal. Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă.3. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . de foc. Lăsaţi sistemul să se răcească. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. căderea obiectelor.funcţionare manuală. 28 . Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. cap. 5. utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă).) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7.11). Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. . iar defecţiunea descoperită şi remediată. după care trebuie repetat întregul proces (ref. 3.fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde). Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. iar apoi repetaţi procedura primei încălziri.începeţi testul de încălzire. Opriţi cazanul. . Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. 2. Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă.pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. etc. Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig. Dacă presiunea scade prea repede. 4.

Numai piese originale. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. . ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. 10. 6. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. Demontaţi placa frontală a cazanului. 2. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . 3. 9. 11. 8.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). Reglareaarea fiecărui dispozitiv. 7. 4. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. Fig. 12 29 . în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea. 5. colţul drept. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului.lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză.

Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire.100 KLO/ KLO EKO .150 KLO / KLO EKO . 6. Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . 13 Fig. 4. 2. sigma 840 VR 400 B+B high .150 KLO / KLO EKO .Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO .100 KLO / KLO EKO . Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low). Porniţi cazanul.ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843. 3. sigma 840 sigma 843. 5.low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s. 7.ZP 130 .PROPAN 65 . timp de siguranţă). 14 30 .low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 . Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare. Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa. Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat. sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig.Gaz metan 1.ZP + VR 400 B+B high .

Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. 15 65 KLO/ KLO EKO . Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. 10. Puneţi la loc dopul de aluminiu. 6. Verificaţi corectitudinea setărilor. 31 . 14. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. conform standardului STN 65 6481. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Fig. Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz.7kPa. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. 4. 11. 5. Porniţi cazanul. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. Verificaţi corectitudinea setărilor. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. 9. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. 12. 2. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. 16 100-150 KLO/ KLO EKO .Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). k Fig. 3. 2. Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz.5mm.8.Gaz metan 1. 3. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. 13. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). 4.

7 13.6 / 1.7 7.4 14.4 / 31. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări).1 13.3 / 12. 14.45 0. 12.24 0. 11.24 0.7 12.45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.2 11.6 0. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără).8 / 13.5mm.45 85 KLO EKO 7. 13.7 0.2 12. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3.4 2.55 0. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").3 2.2 100 KLO EKO 6.8 / 28.3 150 KLO 6.45 0.45 / 0. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm.6 12.45 0.7 32 . conform tabelului alăturat.45 / 0.45 130 KLO 7. 10.4 2. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului.8 100 KLO 6. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. 8. Tabel 4: La cazanele KLO .6 0.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7. 15.9 a b Fig.45 85 KLO 6.7. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.6 13. Verificaţi corectitudinea reglărilor.3 2.7 / 1.45 0.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7. 9.

100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .65 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

buton RESET .a.conector 6 cleme .termostat pompă .portocaliu . .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .galben .varistor .releu 230 V – bobină c.indicator avarie .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.termostat gaze arse .termostat siguranţă .conector pentru regulator.vană gaz închis/ deschis .conector 7 cleme .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .control încălzire .varistor . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .cutie alimentare vană gaz GV1 .diodă redresoare CA – CC .cutie electrică .diodă redresoare CA – CC .indicator supraîncălzire .siguranţă fuzibilă .comutator treaptă putere .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .12 cleme .întrerupător principal .

222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .KLO / KLO EKO + termostat RVA43.

242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.

02D černá 1 .KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.