CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. 130.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. Regulatorul RVA 43. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. 150 KLO 65. echipat cu un termostat şi un întrerupător. putere redusă). 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. pentru prepararea apei calde. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă.Descrierea cazanului Cazanul stativ. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. 85. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic. 4 . Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. pentru prepararea apei calde menajere. 100. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere.222. 100. 130. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. 85.

1 5 .5 860.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460.5 840.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540.5 850. 5 825.5 825.3 250 Fig.3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.

atunci sistemul automat 6 . 3. 2. Corpul cazanului. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. cu un termometru. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. pe partea inferioară. deasemenea. cu prize pentru senzorii termostatelor.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. având şi rolul de cameră de ardere. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. sistemul de distribuţie a gazului. se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. 4. După închiderea circuitului de ionizare. respectiv de mijloc (de un tip). 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. se aprinde automat arzătorul principal. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere.20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. Este prevăzut. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. Aprinderea se face de o scănteie. 5. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). este construit prin asamblarea elemenţilor. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. În funcţie de puterea utilă. Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. parte numită sistemul de distribuţie a gazului. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. respectiv dispozitivul de aprindere.

Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum. reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos). Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului. 7 . Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. Instalarea. şi ISCIR. În cazul lipsei de ionizare.8-13 kWh/kg. punerea în funcţiune.0 kPa (30 mbar). În cazul instalării unui cazan pe GPL. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. Puterea calorică a gazului GPL este între 12. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat.8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. cazanul va reporni automat. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului).

Colector gaze arse 5. Intrare aer ardere 13. Teaca senzorilor de temperatură 21. Racord intrare gaz 8. Racord AT 7. Arzător 14. Suport cazan 12. Intrare aer ardere 15. Capac colector gaze arse 3. Carsasa cazanului 20. Cameră de ardere 11. Racord intrare AT 10.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Duze 16. Arzător pilot 18.Panou de comandăl 2. Termostat gaze arse 6. elemenţi de fontă 9. 3 8 . Fig. Vană gaz* 19. Evacuare gaze arse 4. Rampa duzelor 17. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz. Panou principal de comandă 22.

vopseli. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. adezivi. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. fără culoare. destinate sistemelor de încălzire.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. fără substanţe solide suspendate. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). În funcţie de compoziţia apei. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse.). penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. ulei sau aditivi chimici corozivi. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului). nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. solvenţi. În acest scop. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. etc. Coşul nu face parte din furnitură. apa trebuie să fie limpede. 9 . constant de cel puţin 2 Pa. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. La umplerea respectiv completarea sistemului. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii).

temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. Pardoseala trebuie să fie 10 . Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). pentru racordarea cazaFig. cazanul asamblat. În cazul sistemelor vechi. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special. Înaintea umplerii sistemului. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). cel puţin în câteva radiatoare. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). folosite deja. Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. Înainte de montajul final al cazanului. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. poate fi parţial demontat. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii).Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. În cazul unor construcţii mai dificile. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. dar numai racorduri proiectate în acest scop. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. După umplere.

11 . Este interzisă folosirea improvizaţiilor. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. izolat termic. fibre vată sticlată Fag. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). Heraklit. neinflamabil. plăci fibrolemnoase. dacă este cazul. stejar. Izumin. prelungitoarelor. adaptoarelor de orice fel. de unitatea de service autorizată. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. molid. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici).capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. a funcţionării zgomotoase. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). covoare din cauciuc Cartoane gudronate. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. polistiren. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. plăci bazalt. plăci ceramice etc. Sirkolit Răşinoase. placaj. mortar. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic. În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. localizată în panoul de comandă. Umakart.. plăci din plută. Aluminiu. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. Siguranţa trebuie să fie înlocuită. poliuretan. Werzalit.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. plăci din aşchii de lemn. cărămizi. materiale din celuloză. polietilenă.

Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). pompă alimentare cu apă caldă. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă. RVA63.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului. pompă boiler. Albatros RVA63. Albatros RVA63. pompă alimentare.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass.La cazan se poate racorda un termostat de cameră. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. 12 . aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă.242. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43.280. valvă de by pass. RVA63. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp.222.siemens. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. pompă AT.cz. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie. valvă de by pass.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16). pompă alimentare cu apă caldă. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific.

Comutator treaptă putere 9. Termostat reglaj AT 11. Termostat pompă 10. Buton RESET 14. Fig. Întrerupător principal 2. Manometru 6. 2) 8. Cazanul are două panouri de control: a. 5 1. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. Termostat gaze de ardere 13. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. Termometru 5.panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. Semnalizator “avarie” 3. 13 . Termostat de siguranţă 12. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. Unitate de control echitermal1) 7. 5.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b.

Termometru şi manometru – Indică temperatura. .termostatul de gaze arse . respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz .o flacără) . Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12). Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă. După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită). 14 . (nu face parte din furnitura standard). Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: .termostatul de urgenţă . doar după ce a scăzut temperatura agentului termic. Termostat de siguranţă .are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire.Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal .lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării. Termostat de gaze arse .se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic. Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” .detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz.din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise).pentru schimbare între cele două trepte de putere.porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului. Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată. (protejat de un capac). Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei.opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient.Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului. În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. În caz contrar pompa nu va porni niciodată. Buton operaţional pentru încălzire . Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11).din cauza lipsei de tiraj.protejează corpul din fontă al cazanului de condens. Comutator putere maximă/redusă (două flăcări .

a pompelor. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. 2. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului.Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. 5. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. persoane sub 18 ani etc. 3. Siguranţă fuzibilă . vor pune cazanul în funcţiune din nou. 6. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii.-) -în special cu cerinţele generale. a panoului de comandă. a vasului de expansiune etc. butonul “Reset” nu are efect. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. 4. Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate.) nu se află în vecinătatea cazanului. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire). de apă sau curent electric). Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire.

iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. 7. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. 6. arzător etc. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. 5. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). 16 . dotată cu o priză cu pământare. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. 2. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. 6.) 7. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. 4. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. zugrăveală cu materiale inflamabile). Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. cazanul trebuie oprit. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). Deblocarea termostatului de gaze arse. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. Important de reţinut 1. 2. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. 3. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit. Deblocarea termostatului de siguranţă. 9. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. Comutarea între cele două trepte de putere. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. 4. 3. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit.1. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. 5. 8. situat pe secţiunea service a panoului de comandă.

Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. b. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus. Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. 11. în cazul producerii agentului termic. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). punerea în funcţiune. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. c. 12. 17 . reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. Verificaţi presiunea apei pe manometru. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler.10. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. cazanul începe să încălzească agentul termic. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. d. poate fi pornit după cum urmează: a. Instalarea. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate.

Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. contactaţi o unitate autorizată de service. 5. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. În cazul demontării cazanului (presupunând că. Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. se reglează puterea termică. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. 69097. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. Dacă observaţi scurgeri de gaz. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. nu-l porniţi până nu se uscă. 18 . goliţi apa doar din cazan. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. din 17 Mai 2000. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. nu şi din circuitul de încălzire.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. prin scoaterea fişei din priză. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. protejându-l astfel de coroziune. opriţi cazanul. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). Verificaţi etanşeitatea coşului. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. 4. Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. 3. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. preferabil înaintea începerii sezonului rece.

Livret aparat.222. 4. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. fără factori biologici). 2. 2. temperatura între 5ºC-55ºC. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. termostat de cameră. Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. 3. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. 6. Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1. Certificat de Garanţie.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). 3. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. 5. 5. Certificat de Conformitate. regulator echitermal RVA 43. cât mai puţin praf. 4. 19 . Aviz ISCIR. Instrucţiuni de utilizare. umiditate maximă de 75%.

... 1010.........................3 ................................. 0.........................................115....................................................................... 1410..1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ...................64...... Racorduri Racorduri gaz/A..............8 ...IP 41 Nivel zgomot (dB)..............(mm)180............... 40...76...................................... 12..... pri max.........clasa III Debit gaze de ardere la putere min...................5 ........) ......... 95 / 107 Propan (g/s)....................... 8........ 100 KLO ............6 ..... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan.....................5.....4 / 141......................................... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)...............................................3 ........................................................ 332......../ 60.............. 81 / 92..................... 15...........8 ...... gaz metan/2 kPa......34......7 / 92....................................................................................................................tiraj natural Diam.......395 ..85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) .................................................................................................................................. 129 / 115 Noxe ..................... -......85 KLO... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ........................546 20 ...................................Parametri tehnici KLO Tip ............................................. I/II – P (kW).11 ..................................................................................44 / 46........ 482......................025 / 2...................T....................6................................ 10......................6..................................7.. 10.................................................................. 14.... 65 KLO ............ -.. I/II – GM (kW)53...........8 / 9.......... 70 / 99.....................7 ............... I2H ............ -...............3...4 Presiunea minimă de lucru (bar) . 2.....................7 / 9......8.. I/II – GM (kW)49 / 65 .......4 Temperatura maximă de lucru (°C) .........G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)...........8 Alimentare energie electrică................1 ..................../ 45................................ I2H Aprindere......................................1170 ............7 / 1........... Treaptă de put.................................................................................. Randament M / P (%).......3 Probă de presiune (bar) ................................5.......4 .......................... -................./max...............1 ..... Gaz metan (g/s)...............................................258 .................7 ....................5 ..................... 53 / 60..............................................3 ...... B11BS Categoria cazanului .............. 91 / 130...........1/N/PE AC 230 V....... propan/3.............250 Tiraj (mbar)...................................9...... 57........scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz .......... 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h)............... nom.......................... ......................50........ 98................................................. 200.......... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)..........................................1 / 11.........12 ...5 Pa Teplota spal..............................59 / 85 .0.............................................................................................................................I2H............./ 55 .4 / 14..........................16 Volum apă în schimb. gaze de ard........................................2 Propan (kg/h).........................................3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)................................................. abs.........I2H....................................................63 / 70....................................................................... ZP / P(°C) .....................6...........2 / 17... 130 KLO ...............7 kPa Treaptă de put.....220 ................ 105 / 150 Treaptă de putere nom..................6.....9.....II2H3P .....5 / 70. výk...................................150 KLO Număr elementi .100 Clasa de protecţie electrică . 220..........17 Versiune .................55 Număr de tuburi arzător (buc.................................850 ............................................................. racord evac.........8 / 107.................. 9. de căldură (l)27............

.. 332.............8 ........................................................... abs... -............................................ 98................................................... 57...........................................6.................................7 ............................1170 ....... gaze de ard.......................44 / 46................../ 55 .................................... racord evac................395 ..........tiraj natural Diam.........2 / 17.................................. I2H ............................................................. výk.........7 ...... Randament M / P (%).......................... 220. -..........5...... 10....1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ................................................... gaz metan/2 kPa..................................... 10................clasa V Debit gaze de ardere la putere min................... 5...............6........ 70 / 99................................... I/II – P (kW)......................./ 45.... I/II – GM (kW)53 / 70....... nom................. ............T......................................................... (bar) ................025 / 2..........................................4 / 15.12 ............. B11BS Categoria cazanului ......................................................(mm)180.......... 1195 / 960 Greutate cazan (kg).......................... de căldură (l)27................................................................ -..................3 .......................8 .....................250 Tiraj (mbar)........G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)........................................ 0.16 Volum apă în schimb............ < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ............................ 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h)..........113.. I2H ...................0................. 9........................................ 15....... I/II – GM (kW)49 / 65 ......... 65 KLO EKO...130 KLO EKO ....................................................................1............................7....... pri max...............7 kPa Treaptă de put....................................5. 6.....................1/N/PE AC 230 V.....8 ........ 150 KLO EKO Număr elementi ....................................... 95 / 107 Propan (g/s)...................................................... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W).........................3 ..2 Propan (kg / h)..........................scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz .........................................................5 Pa Teplota spal.......................850 .................5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW).63 / 70.........4 Presiunea minimă de lucru (bar) .......... 53 / 60................... 1010......... 125 / 100 Noxe ........Parametri tehnici KLO EKO Tip . 8........3../max.................................. II2H3P........ 100 KLO EKO...........100 Clasa de protecţie electrică ......... I2H........ 12................... ZP / P (°C) ...... 14.IP 40 Nivel zgomot (dB)................................50......85 KLO EKO .....4 / 141.............17 Versiune .................................. ...59 / 85 ........... 75....8 / 9.......6 Număr de tuburi arzător (buc.......... Racorduri Racorduri gaz/A........ propan/3........................................... 200.....................6...................................220 ....5 / 107.........../ 59............... 1410...11 ............6 / 1.......546 21 ............1 / 11...T.... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan...........3 Probă de presiune (bar) ........9.......................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A........) ................ 482.........8 Alimentare energie electrică................................... Gaz metan (g/s).............................. 40.............................. 81 / 92.......................................................... Treaptă de put.......6.............5 ...............................................................................................8 ..............................................91 / 130 .....258 ............................................................. 64 / 92............................................... 2...................................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ............. -......6 / 7................................................................4... 105 / 150 Treaptă de putere nom........ I2H Aprindere.........................................34...........................................................................

3. După fixare. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig.7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. Fig.6). Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. 6 4. 7 Fig. 2. care se află în interiorul carcasei. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). a b c Fig.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a . Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante). rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1.8). 8 22 . Trageţi. În fig. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului.

dispozitivele de măsurare. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare. Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă.T. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . etc. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. debitului necesar. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. cât timp agentul termic este rece. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului.T. Pompa de A. pierderile de presiune în sistem şi cazan. situate în înteriorul butonului de control. doar după intervenţie. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. X). Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului.) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. Ţevile instalaţiei de încălzire. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. nu fac obiectul garanţiei. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Carcasa este conectată la firul de împământare. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă.

Etapele de conectare sunt: 1.nal pentru conectarea accesoriilor.280) dorită. 3. trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. Unitatea de control echitermal RVA 63. Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0. Dacă se va utiliza una din acestea.222. În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. Legătura pompei . acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan. Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. 63. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). 63. Cablajele nu sunt universale. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2). 24 .5 ÷ 1.242 şi 63. înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat).280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. În cazul utilizării unui termostat bimetalic.5 mm². Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului. 4. la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată.222. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului.242. conform schiţei anexate (pag. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43. Important: Cazanul trebuie împământat.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului. Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. 37-39). care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare. 2.

cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului. . 6. Siguranţa fuzibilă a cazanului. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig.. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse). . se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. X).5. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse.37-39). Conectările se vor efectua conform schemei din pag.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate. Important: . 10. Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. 25 . similară. 11. 9. situat pe partea stângă a panoului de service.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag.T. a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur).242 şi 63.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută. 8. 7. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate.6A. Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului. 37-39. etichetată T1. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. adică după 10 minute. sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum. va rămâne neutilizat. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. Termostatul de siguranţă. Important: termostatul pompei A. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal.

poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. 2. defecţiunea electrodului de ionizare. 3. 9 26 . ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. c) scăderea tirajului sub 2Pa. oprirea alimentării cu gaz. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. “Cazan supraîncălzit” . cantitatea insuficientă a aerului de ardere.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. Cauza acestei avarii. defecţiunea sistemului automat de aprindere. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. poate fi cauzată de: a) faptul că. 4. defecţiunea vanei de gaz. înfundarea tuburilor arzătorului. 10 Fig. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. 2. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). Fig. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. defecţiunea arzătorului pilot. 8. 5. 6. b) înfundarea coşului. d) înfundarea filtrului de apă. 10. 7. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. presiunea insuficientă a gazului. datorită supraîncălzirii. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. 9. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1. e) înfundarea separatorului de nămol. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse.

c) Deschideţi robinetul de gaz. înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. începe prepararea agentului termic. e) Apăsaţi întrerupătorul principal. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz.Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. d) Reglaţi termostatele: . f) După efectuarea verificărilor. În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43. selectaţi regimul de “Iarnă”. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz.termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. Măsuraţi presiunea de alimentare. . pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului). 11 27 . În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate. După ce atinge temperatura dorită. .termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere.222.

Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . Lăsaţi sistemul să se răcească. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde). după care trebuie repetat întregul proces (ref. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă). Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7. Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă.funcţionare manuală.pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. să le remediaţi. 29). de foc. Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată. iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig.11).începeţi testul de încălzire. Opriţi cazanul. termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. 4. trebuie închis întrerupătorul principal. .) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului.3. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. . utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător. iar defecţiunea descoperită şi remediată. Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. Faceţi un test de încălzire: . Dacă presiunea scade prea repede. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă. cap.fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. etc. 28 . de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. 2. 3. 5.Punerea în funcţiune 1. căderea obiectelor. Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului.

Numai piese originale. 10. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. 5. 3. 9. 11. 7.lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea. 12 29 . Reglareaarea fiecărui dispozitiv. 4.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. 2. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). . colţul drept. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . Demontaţi placa frontală a cazanului. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. 8. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. 6. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. Fig.

Gaz metan 1.100 KLO / KLO EKO . Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa.150 KLO / KLO EKO . Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . 2. Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire. 14 30 . 4.ZP + VR 400 B+B high . 7.low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s. 13 Fig.low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 . sigma 840 VR 400 B+B high .150 KLO / KLO EKO . sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig. timp de siguranţă). Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Porniţi cazanul. Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat.ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843.100 KLO/ KLO EKO . Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare. Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low). 5.ZP 130 . sigma 840 sigma 843.Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . 3.PROPAN 65 . 6.

Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Verificaţi corectitudinea setărilor. 10. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). 4. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa.7kPa. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. 16 100-150 KLO/ KLO EKO . În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. 15 65 KLO/ KLO EKO .Gaz metan 1. 31 . Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). 11. 12. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. 3. Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. k Fig. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. conform standardului STN 65 6481. Porniţi cazanul. Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. 3. după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. 6. 2. Fig. 13. 2. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. 5. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. Puneţi la loc dopul de aluminiu. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.8. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. 4. 14. 9. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără).5mm. Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. Verificaţi corectitudinea setărilor.

4 / 31. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.45 0. Verificaţi corectitudinea reglărilor. 15.55 0.7 7.7 0.5mm.8 / 28.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7. 9.4 14.7.45 / 0. Tabel 4: La cazanele KLO .6 / 1.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm.7 32 .45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.4 2.45 130 KLO 7. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări).6 13. conform tabelului alăturat.2 12. 14.45 0.7 / 1. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). 13.7 13.2 11.3 2.45 0. 11.45 / 0.45 0.1 13. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.3 / 12. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3.6 12.8 / 13.6 0.4 2.9 a b Fig. 12. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului.8 100 KLO 6.45 85 KLO EKO 7.7 12.2 100 KLO EKO 6.24 0.24 0.3 150 KLO 6. 8.6 0. 10.45 85 KLO 6. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO.3 2.

65 .100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .

150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .130 .

.varistor .termostat siguranţă .conector pentru regulator.portocaliu .buton RESET .cutie alimentare vană gaz GV1 .termostat pompă .conector 6 cleme .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .cutie electrică .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .control încălzire .vană gaz închis/ deschis .varistor .releu 230 V – bobină c.a.siguranţă fuzibilă .diodă redresoare CA – CC .diodă redresoare CA – CC .termostat gaze arse . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.comutator treaptă putere .conector 7 cleme .galben .12 cleme .indicator avarie .neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .întrerupător principal .indicator supraîncălzire .

222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .KLO / KLO EKO + termostat RVA43.

KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.

05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.02D černá 1 .03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.