CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. putere redusă).Descrierea cazanului Cazanul stativ.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”. 85. echipat cu un termostat şi un întrerupător. Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. 100. 150 KLO 65. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. 100. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. 85. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. pentru prepararea apei calde. 130. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic.222. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. Regulatorul RVA 43. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. 4 . 130. pentru prepararea apei calde menajere.

5 825.5 850.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460. 1 5 .3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540.3 250 Fig.3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.5 825.5 860.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.5 840.

Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). respectiv dispozitivul de aprindere. 2. deasemenea. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. parte numită sistemul de distribuţie a gazului.20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. În funcţie de puterea utilă. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. După închiderea circuitului de ionizare. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). se aprinde automat arzătorul principal. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. având şi rolul de cameră de ardere. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. atunci sistemul automat 6 . respectiv de mijloc (de un tip). cu un termometru. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. 5. pe partea inferioară. Este prevăzut. 4. 3. sistemul de distribuţie a gazului. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. cu prize pentru senzorii termostatelor. incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. Aprinderea se face de o scănteie. schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. este construit prin asamblarea elemenţilor. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. Corpul cazanului.

Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. 7 . cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos). reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». şi ISCIR. punerea în funcţiune.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1.8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3.8-13 kWh/kg. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. În cazul lipsei de ionizare. service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. Instalarea. cazanul va reporni automat.0 kPa (30 mbar). Puterea calorică a gazului GPL este între 12. În cazul instalării unui cazan pe GPL. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului).

Vană gaz* 19.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1.Panou de comandăl 2. Panou principal de comandă 22. Evacuare gaze arse 4. Duze 16. Cameră de ardere 11. Arzător 14. Colector gaze arse 5. Carsasa cazanului 20. Rampa duzelor 17. Teaca senzorilor de temperatură 21. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz. 3 8 . Racord intrare gaz 8. Fig. elemenţi de fontă 9. Suport cazan 12. Intrare aer ardere 15. Racord AT 7. Racord intrare AT 10. Arzător pilot 18. Intrare aer ardere 13. Capac colector gaze arse 3. Termostat gaze arse 6.

nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ.). este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. fără culoare. destinate sistemelor de încălzire. fără substanţe solide suspendate. adezivi. constant de cel puţin 2 Pa. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. vopseli. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). 9 . În acest scop. ulei sau aditivi chimici corozivi. etc. Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. Coşul nu face parte din furnitură. solvenţi. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii). Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. La umplerea respectiv completarea sistemului. cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. În funcţie de compoziţia apei. apa trebuie să fie limpede. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului).

spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. folosite deja. Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. Pardoseala trebuie să fie 10 . Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe.Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. poate fi parţial demontat. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. pentru racordarea cazaFig. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. După umplere. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. În cazul sistemelor vechi. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii). cazanul asamblat. Înaintea umplerii sistemului. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. dar numai racorduri proiectate în acest scop. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). Înainte de montajul final al cazanului. temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. În cazul unor construcţii mai dificile. cel puţin în câteva radiatoare. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului).

. neinflamabil. fibre vată sticlată Fag. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. polistiren. Sirkolit Răşinoase. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. izolat termic. localizată în panoul de comandă. placaj. dacă este cazul.capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). Aluminiu. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. Heraklit. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici). Izumin. plăci fibrolemnoase. plăci bazalt. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic. cărămizi. plăci din aşchii de lemn. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. prelungitoarelor. 11 . Este interzisă folosirea improvizaţiilor. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. plăci ceramice etc. mortar. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. materiale din celuloză. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). molid. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. polietilenă. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. adaptoarelor de orice fel. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. Umakart. plăci din plută. poliuretan. a funcţionării zgomotoase. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. stejar. Siguranţa trebuie să fie înlocuită. de unitatea de service autorizată. Werzalit.

Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului.cz.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Albatros RVA63.siemens. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal.280. RVA63. pompă AT. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service. valvă de by pass. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă. pompă alimentare cu apă caldă. 12 .242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU).222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16). pompă boiler. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43. Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www.La cazan se poate racorda un termostat de cameră. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. pompă alimentare. aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică.222. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. valvă de by pass. pompă alimentare cu apă caldă. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Albatros RVA63. RVA63. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control.242.

Termostat reglaj AT 11. Buton RESET 14. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard. Manometru 6. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. Întrerupător principal 2. Cazanul are două panouri de control: a. 5. Termostat gaze de ardere 13. Comutator treaptă putere 9. Termometru 5. Unitate de control echitermal1) 7. Termostat de siguranţă 12.panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. 5 1. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. Termostat pompă 10.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b. 13 . Fig. 2) 8. Semnalizator “avarie” 3.

Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . Termostat de gaze arse . Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” . Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă. . (nu face parte din furnitura standard). Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: . Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei. Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12). Termometru şi manometru – Indică temperatura.din cauza lipsei de tiraj. În caz contrar pompa nu va porni niciodată. După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită).protejează corpul din fontă al cazanului de condens.se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic.are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire. Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului.opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient. respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz . Termostat de siguranţă . În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul.detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz. (protejat de un capac).lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării.o flacără) .termostatul de gaze arse . doar după ce a scăzut temperatura agentului termic.termostatul de urgenţă . Buton operaţional pentru încălzire .Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal . 14 . Comutator putere maximă/redusă (două flăcări .din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise).porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului. Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11). Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată.pentru schimbare între cele două trepte de putere.

Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. 4. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. de apă sau curent electric). 2. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. a pompelor. 6. 3. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. 5. persoane sub 18 ani etc. care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service.) nu se află în vecinătatea cazanului. a vasului de expansiune etc. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire). vor pune cazanul în funcţiune din nou. Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. butonul “Reset” nu are efect.Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. a panoului de comandă. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire.-) -în special cu cerinţele generale. Siguranţă fuzibilă .

Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). 9. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. 3. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. 6. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. 8. Important de reţinut 1. Deblocarea termostatului de gaze arse.1. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. 5. 4. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. 5. cazanul trebuie oprit. arzător etc. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. 6. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. zugrăveală cu materiale inflamabile). Deblocarea termostatului de siguranţă. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit.) 7. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. 4. 2. dotată cu o priză cu pământare. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 7. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. Comutarea între cele două trepte de putere. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. 2. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. 3. 16 .

Verificaţi presiunea apei pe manometru. Instalarea. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). d. în cazul producerii agentului termic. poate fi pornit după cum urmează: a. Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. punerea în funcţiune. Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. 11. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. 17 . b. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. cazanul începe să încălzească agentul termic.10. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. 12. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. c. Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus.

Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. opriţi cazanul. din 17 Mai 2000. se reglează puterea termică. 4. contactaţi o unitate autorizată de service. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. 18 . respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. Dacă observaţi scurgeri de gaz. Verificaţi etanşeitatea coşului. În cazul demontării cazanului (presupunând că. Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. protejându-l astfel de coroziune. 69097. 5. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. prin scoaterea fişei din priză. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. nu-l porniţi până nu se uscă. 3. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. goliţi apa doar din cazan. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. preferabil înaintea începerii sezonului rece. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. nu şi din circuitul de încălzire. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie).

3. Instrucţiuni de utilizare. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. 6. 2. termostat de cameră.222. umiditate maximă de 75%. 4. cât mai puţin praf. temperatura între 5ºC-55ºC. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. 4. 19 . 5.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. Certificat de Garanţie. Livret aparat. Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1. 3. 5. Certificat de Conformitate. fără factori biologici). 2. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. regulator echitermal RVA 43. Aviz ISCIR.

......4 Presiunea minimă de lucru (bar) ........................17 Versiune .........9...7 / 9.............1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) .... Randament M / P (%)...............................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) ..........................546 20 .....................................................63 / 70.....(mm)180.........395 .........................3 Probă de presiune (bar) ... gaz metan/2 kPa...clasa III Debit gaze de ardere la putere min.........1/N/PE AC 230 V....850 .8 ................... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan. 220...................................................................................................tiraj natural Diam............................6 .............................................7 kPa Treaptă de put.... de căldură (l)27....................76........................................................ 10...........................................8 Alimentare energie electrică. 57...............................4 / 14.................................................... Treaptă de put.........................1 ........ I/II – GM (kW)53... racord evac. -............258 .......................G1" / G6/4" Lungime cazan (mm).......... 100 KLO .......................................4 / 141.....................................12 ....64.................. 95 / 107 Propan (g/s)....1 ............. I/II – GM (kW)49 / 65 ....................................2 / 17..34.16 Volum apă în schimb...................................... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)......................................................................................................... 482..................... 0........................................ I2H .............8 ............... I2H Aprindere.......115..100 Clasa de protecţie electrică ........................................................85 KLO....... nom................150 KLO Număr elementi ....... 1410........................ gaze de ard.........I2H............................................................................ 91 / 130.................. I/II – P (kW)............................................59 / 85 ...... 8.........................Parametri tehnici KLO Tip ......7 / 1.......................6..................../ 55 ..220 ...... 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h)...........2 Propan (kg/h)..............6.............6.... abs.... ZP / P(°C) ....................... B11BS Categoria cazanului ...1 / 11.................................. 105 / 150 Treaptă de putere nom................................. 200..... 65 KLO .....................................11 .. 12.............7 ............. 1010......................................................................II2H3P .......5 ..................4 ... 9.............................................. 14......1170 .............3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)....... pri max...........................................................................................................0.................... 130 KLO ....................7 / 92..........5 / 70.......................... Racorduri Racorduri gaz/A.I2H.... 53 / 60..................................7 ........................ 2.................................................3 ......................55 Număr de tuburi arzător (buc..............5....................................5 ......................... výk............................................... 81 / 92................. Gaz metan (g/s).......... 332.. 70 / 99..5 Pa Teplota spal....scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ..250 Tiraj (mbar)................. -........................ 40.......) ... 98...........................8 / 107...................................../ 60..... 10..................................3................................/ 45.......................................................................7.................8................. -....................... -..........................................50.......................................................3 ..........................T......44 / 46.......IP 41 Nivel zgomot (dB)...................... 15......................................025 / 2.................................9.. propan/3.............. ........................... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ............./max.....6.... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)....................3 ........5.........................8 / 9..................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ......... 129 / 115 Noxe .....................

.................................................4 Presiunea minimă de lucru (bar) ...............................T..T.......... nom...1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ........2 / 17..............G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)..... 81 / 92............................. 40..... 14............................................................ abs........8 Alimentare energie electrică......................0...........5 / 107...........Parametri tehnici KLO EKO Tip .......................... výk.........................4 / 141............. I/II – GM (kW)53 / 70...34... I2H........................... Randament M / P (%).....7.3 ...............................1.. pri max......................... -...............................850 ...............6 / 1........63 / 70.2 Propan (kg / h)........................1 / 11................ I2H ..59 / 85 ....................................................................................3... 12.............. -.................................1/N/PE AC 230 V....................................6 / 7.......................5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)...............................6 Număr de tuburi arzător (buc........................................5...............44 / 46..............................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A.....tiraj natural Diam................................... 64 / 92................................../max........................395 ...................................5..................................................................3 Probă de presiune (bar) ....... 200.....................8 ............................. 100 KLO EKO...........7 .......................................... (bar) ................(mm)180...........5 Pa Teplota spal................................... II2H3P....220 . propan/3................................................ Treaptă de put.9.............................6.....7 kPa Treaptă de put..............6....... 15............ 5..... I2H Aprindere..../ 55 ......12 ......................clasa V Debit gaze de ardere la putere min..................................3 ............................................... 75................... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)................ ZP / P (°C) .................... -......... 6...................................113................................................. de căldură (l)27.............. 125 / 100 Noxe ......... 2............... 10............................................ gaz metan/2 kPa........................................................ B11BS Categoria cazanului ......8 .....8 ........................................... 1010........... racord evac.................4 Temperatura maximă de lucru (°C) .. I/II – P (kW)...................................................................... 95 / 107 Propan (g/s)......../ 59..................4............. 150 KLO EKO Număr elementi ...6...91 / 130 .546 21 ......... 1410...........1170 ...........................4 / 15......8 ............................................50...... 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h).............100 Clasa de protecţie electrică ........................ 98... I2H ..............................130 KLO EKO ................................................................................................................... 105 / 150 Treaptă de putere nom........................................................................85 KLO EKO ............8 / 9........ 57..................... I/II – GM (kW)49 / 65 ...... 9..............................................................................................................scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ....7 ......... 332........................................... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ............................................6....................... 220........................................... gaze de ard.................025 / 2... ..... 70 / 99........... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W).......... 0......................) .................................../ 45................................. 8.................... -.... 482.... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan.5 .......................... .................................................... 65 KLO EKO.... Gaz metan (g/s). 53 / 60................250 Tiraj (mbar)...11 .17 Versiune ......16 Volum apă în schimb.... 10......................................................... Racorduri Racorduri gaz/A...............IP 40 Nivel zgomot (dB)...............258 ...

a b c Fig. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului.8). trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). care se află în interiorul carcasei. În fig. După fixare. Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. 3. 2. 7 Fig.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a . 6 4.7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1. Fig. Trageţi. Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante). 8 22 . rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară.6).

) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă.T. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. cât timp agentul termic este rece. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă. nu fac obiectul garanţiei. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. Carcasa este conectată la firul de împământare. pierderile de presiune în sistem şi cazan. După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. dispozitivele de măsurare. etc. situate în înteriorul butonului de control. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. Ţevile instalaţiei de încălzire. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . doar după intervenţie. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. debitului necesar. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare. Pompa de A. X). Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare.T. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei.

280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată. Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). 3. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). Legătura pompei . În cazul utilizării unui termostat bimetalic. Cablajele nu sunt universale. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. 2. Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2).242 şi 63.222. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. 37-39). Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan.242. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43. Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. 63. Etapele de conectare sunt: 1. Dacă se va utiliza una din acestea.280) dorită. la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată.5 mm². conform schiţei anexate (pag.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului. trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. 24 . 63. Unitatea de control echitermal RVA 63. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. Important: Cazanul trebuie împământat. În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. 4.nal pentru conectarea accesoriilor. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0.5 ÷ 1. care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare. Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat).222.

cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. 9. Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. Important: . Important: termostatul pompei A. . Conectările se vor efectua conform schemei din pag. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. etichetată T1. 11. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal. 6. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. Siguranţa fuzibilă a cazanului.. X). 10. Termostatul de siguranţă.37-39). sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii. poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. situat pe partea stângă a panoului de service. adică după 10 minute. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse).280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. similară. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). 7. va rămâne neutilizat.242 şi 63. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate. 25 . 8. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse. .T. Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului.6A. a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). 37-39.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută.5. Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic.

10. c) scăderea tirajului sub 2Pa. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. Cauza acestei avarii. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. b) înfundarea coşului. 5. 2. e) înfundarea separatorului de nămol. d) înfundarea filtrului de apă. 3. 7. cantitatea insuficientă a aerului de ardere. 10 Fig. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. Fig. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1. 9 26 . blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. oprirea alimentării cu gaz. datorită supraîncălzirii. 2. 8. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. defecţiunea sistemului automat de aprindere. “Cazan supraîncălzit” . 9. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. defecţiunea electrodului de ionizare. poate fi cauzată de: a) faptul că.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. înfundarea tuburilor arzătorului. 6. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. defecţiunea vanei de gaz. 4. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. presiunea insuficientă a gazului.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. defecţiunea arzătorului pilot.

în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). f) După efectuarea verificărilor.222. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului. Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. d) Reglaţi termostatele: . e) Apăsaţi întrerupătorul principal. 11 27 . . Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate. pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului). . Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere. selectaţi regimul de “Iarnă”. În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. După ce atinge temperatura dorită.Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. începe prepararea agentului termic. c) Deschideţi robinetul de gaz.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC.termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC.termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. Măsuraţi presiunea de alimentare. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz. înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43.

Opriţi cazanul. 5. după care trebuie repetat întregul proces (ref. 3. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. cap. 2. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . 28 .începeţi testul de încălzire. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate.pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. Lăsaţi sistemul să se răcească. căderea obiectelor. utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător.3. să le remediaţi. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. 29). Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. iar defecţiunea descoperită şi remediată. Dacă presiunea scade prea repede. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă). Faceţi un test de încălzire: . trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). . iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă.fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. trebuie închis întrerupătorul principal. . termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig.11). Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. etc.funcţionare manuală. 4. Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă. de foc. Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă.Punerea în funcţiune 1. Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată.) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde).

12 29 . furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. Demontaţi placa frontală a cazanului. Numai piese originale. 5. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. 4. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. 3. 11. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . Reglareaarea fiecărui dispozitiv. . Fig. în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. 10. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului.lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. 6. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. colţul drept. 9. 7. 2. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). 8.

7. Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare.Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa.low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 . 14 30 . sigma 840 VR 400 B+B high .ZP + VR 400 B+B high . 13 Fig. sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig. Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low).Gaz metan 1. 5.ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843. timp de siguranţă).100 KLO / KLO EKO . Porniţi cazanul. 4. 6.low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s. sigma 840 sigma 843.150 KLO / KLO EKO .150 KLO / KLO EKO . 2. 3.ZP 130 . Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat.100 KLO/ KLO EKO . Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire. Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea.PROPAN 65 .

Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz.5mm. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. k Fig. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. 13. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. 9. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). 31 . 4. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm.Gaz metan 1. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. 11. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. Puneţi la loc dopul de aluminiu. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa.Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). Fig. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. 4. Verificaţi corectitudinea setărilor. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. 15 65 KLO/ KLO EKO . Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5.8. 16 100-150 KLO/ KLO EKO . 3. 10. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. Porniţi cazanul.7kPa. conform standardului STN 65 6481. 2. 5. 3. 12. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. 14. 6. Verificaţi corectitudinea setărilor. 2. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare.

pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7.6 / 1. Tabel 4: La cazanele KLO .6 0.3 2. conform tabelului alăturat.8 / 13.7 12. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Verificaţi corectitudinea reglărilor.24 0. 11. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.9 a b Fig.45 0.7 / 1.7.5mm.6 13.7 0.4 14.3 150 KLO 6. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3.7 13. 15.45 / 0. 8. 13. 12. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO.3 2.45 85 KLO 6.45 / 0.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7.4 2.45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.4 2.6 0.45 0.55 0.24 0.2 12. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.45 0.45 130 KLO 7.3 / 12.45 85 KLO EKO 7.8 / 28. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără).2 100 KLO EKO 6.8 100 KLO 6. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări).7 7. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").1 13. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.2 11.45 0.4 / 31. 9.7 32 . 10. 14.6 12.

65 .100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

cutie electrică .galben .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .termostat pompă .releu 230 V – bobină c.conector pentru regulator.portocaliu .comutator treaptă putere .vană gaz închis/ deschis .conector 7 cleme .termostat siguranţă .cutie alimentare vană gaz GV1 .neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .siguranţă fuzibilă .indicator supraîncălzire . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.12 cleme .termostat gaze arse .diodă redresoare CA – CC .control încălzire .a. .indicator avarie .diodă redresoare CA – CC .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .buton RESET .conector 6 cleme .varistor .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .întrerupător principal .varistor .

KLO / KLO EKO + termostat RVA43.222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .

05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.

02D černá 1 .03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful