CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. 150 KLO 65. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. echipat cu un termostat şi un întrerupător. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. 100.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. pentru prepararea apei calde menajere. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. 4 . Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43.Descrierea cazanului Cazanul stativ. 130. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic.222. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. 130.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43. pentru prepararea apei calde. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. 85. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. 85. putere redusă). Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. Regulatorul RVA 43. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. 100.

Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540. 5 825.3 250 Fig.5 840.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.5 825.5 850.5 860.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620. 1 5 .3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.

Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. respectiv de mijloc (de un tip). cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului. În funcţie de puterea utilă. se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. cu prize pentru senzorii termostatelor. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot.20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. 3. Este prevăzut. 4. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). respectiv dispozitivul de aprindere. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. 5. se aprinde automat arzătorul principal. pe partea inferioară. parte numită sistemul de distribuţie a gazului. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. După închiderea circuitului de ionizare. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. Corpul cazanului. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. având şi rolul de cameră de ardere. Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. cu un termometru. atunci sistemul automat 6 . Aprinderea se face de o scănteie. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. 2. este construit prin asamblarea elemenţilor. deasemenea.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. sistemul de distribuţie a gazului.

reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. Puterea calorică a gazului GPL este între 12. În cazul lipsei de ionizare. În cazul instalării unui cazan pe GPL. şi ISCIR. cazanul va reporni automat. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. 7 . Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset».8-13 kWh/kg. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. punerea în funcţiune. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos).8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului. Instalarea. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului).0 kPa (30 mbar). service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului.

Evacuare gaze arse 4. Racord intrare gaz 8. Cameră de ardere 11. Capac colector gaze arse 3. Vană gaz* 19. Fig. Termostat gaze arse 6. Carsasa cazanului 20. Racord AT 7. 3 8 . elemenţi de fontă 9.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Duze 16. Intrare aer ardere 13. Teaca senzorilor de temperatură 21. Racord intrare AT 10. Arzător pilot 18. Colector gaze arse 5. Rampa duzelor 17. Intrare aer ardere 15. Arzător 14. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz. Panou principal de comandă 22.Panou de comandăl 2. Suport cazan 12.

depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). solvenţi. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. Coşul nu face parte din furnitură. vopseli. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului).). etc. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. apa trebuie să fie limpede. destinate sistemelor de încălzire. ulei sau aditivi chimici corozivi. nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). respectiv de cantitatea de nămol anticipată. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. fără culoare. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. fără substanţe solide suspendate. Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii). spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. În acest scop. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. adezivi. constant de cel puţin 2 Pa. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. La umplerea respectiv completarea sistemului. În funcţie de compoziţia apei. 9 . de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic.

poate fi parţial demontat. folosite deja. pentru racordarea cazaFig. cazanul asamblat. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. Pardoseala trebuie să fie 10 . Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. După umplere. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. Înainte de montajul final al cazanului. 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). cel puţin în câteva radiatoare. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. În cazul sistemelor vechi. În cazul unor construcţii mai dificile. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii).Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. Înaintea umplerii sistemului. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. dar numai racorduri proiectate în acest scop. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului.

a funcţionării zgomotoase. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). plăci din plută. dacă este cazul.. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici). Werzalit. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. materiale din celuloză. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic. plăci ceramice etc. cărămizi. plăci din aşchii de lemn. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. prelungitoarelor. izolat termic. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. Siguranţa trebuie să fie înlocuită. 11 . molid. Este interzisă folosirea improvizaţiilor. localizată în panoul de comandă. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. neinflamabil. Aluminiu. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. plăci bazalt. plăci fibrolemnoase. Heraklit. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. Umakart. Izumin. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). stejar. poliuretan. În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. de unitatea de service autorizată. fibre vată sticlată Fag. placaj. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. Sirkolit Răşinoase.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. polistiren. mortar. polietilenă. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. adaptoarelor de orice fel.capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului.

Albatros RVA63. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. RVA63.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). pompă alimentare cu apă caldă. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică.cz. pompă alimentare. RVA63. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe.La cazan se poate racorda un termostat de cameră. pompă alimentare cu apă caldă. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43.280.222. 12 . Albatros RVA63.242.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Prin combinarea mai multor unităţi RVA43. valvă de by pass. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie. pompă boiler. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control.siemens.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16). aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp. pompă AT. valvă de by pass. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal.

Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard.panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. Manometru 6. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. 5 1. Buton RESET 14. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. Termostat reglaj AT 11. Unitate de control echitermal1) 7. 13 . Întrerupător principal 2. 5. Termometru 5. Termostat de siguranţă 12. Termostat gaze de ardere 13. Cazanul are două panouri de control: a. Fig. Semnalizator “avarie” 3.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b. Comutator treaptă putere 9.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. 2) 8. Termostat pompă 10.

Termostat de siguranţă . În caz contrar pompa nu va porni niciodată. În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului. Comutator putere maximă/redusă (două flăcări .lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării. Buton operaţional pentru încălzire .Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal .din cauza lipsei de tiraj. Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată.pentru schimbare între cele două trepte de putere. Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11). După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită). Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei.opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient.termostatul de gaze arse .Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . 14 .protejează corpul din fontă al cazanului de condens. . Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12). Termometru şi manometru – Indică temperatura. Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” .detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz.se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic.o flacără) .termostatul de urgenţă . (nu face parte din furnitura standard). Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: .are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire. Termostat de gaze arse . respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz . doar după ce a scăzut temperatura agentului termic. Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă.din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise).porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului. (protejat de un capac).

-) -în special cu cerinţele generale. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. a panoului de comandă. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. 3. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. de apă sau curent electric).Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale. Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. a pompelor. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate. 5. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. persoane sub 18 ani etc. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului.) nu se află în vecinătatea cazanului. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. butonul “Reset” nu are efect. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. 6. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. a vasului de expansiune etc. Siguranţă fuzibilă . Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. 2. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. 4. Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. vor pune cazanul în funcţiune din nou. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire).

7. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv.) 7. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. Important de reţinut 1. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. 16 .1. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. 2. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. Deblocarea termostatului de siguranţă. 3. 2. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. 4. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 9. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit. 5. Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. 3. 8. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11. 5. 6. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit. zugrăveală cu materiale inflamabile). dotată cu o priză cu pământare. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. Comutarea între cele două trepte de putere. Deblocarea termostatului de gaze arse. 6. 4. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. cazanul trebuie oprit. arzător etc. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere.

Instalarea. Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). d. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. Verificaţi presiunea apei pe manometru. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). c. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. punerea în funcţiune. cazanul începe să încălzească agentul termic. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. poate fi pornit după cum urmează: a. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). 11. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus.10. 17 . b. în cazul producerii agentului termic. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. 12. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic.

închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. 3. 18 . contactaţi o unitate autorizată de service. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. prin scoaterea fişei din priză. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. preferabil înaintea începerii sezonului rece. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. nu-l porniţi până nu se uscă.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. opriţi cazanul. goliţi apa doar din cazan. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. din 17 Mai 2000. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. 5. 69097. Dacă observaţi scurgeri de gaz. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. Verificaţi etanşeitatea coşului. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. se reglează puterea termică. protejându-l astfel de coroziune. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. În cazul demontării cazanului (presupunând că. nu şi din circuitul de încălzire. Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. 4. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei.

5. 2. Aviz ISCIR. Certificat de Garanţie. 6. 19 . Certificat de Conformitate. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. 5. 3.222. fără factori biologici). Livret aparat. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. 3. cât mai puţin praf. temperatura între 5ºC-55ºC. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. 4. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). 4. termostat de cameră. umiditate maximă de 75%.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. 2. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. Instrucţiuni de utilizare. regulator echitermal RVA 43. Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1.

...1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ..... 1410...........................7 .........................9......8........................................................................5.......................... 0....................4 ....................... B11BS Categoria cazanului ......4 / 14.......................................4 / 141..... I2H Aprindere..... -...................... Gaz metan (g/s)................................................0......................44 / 46........... 100 KLO .. propan/3...................... de căldură (l)27.................. 15.......................................................................................................................................................546 20 ..........................................................220 .............................. pri max.......2 Propan (kg/h)............ Treaptă de put..................................................................T....................................... racord evac............ 129 / 115 Noxe .. 130 KLO ...................................7 / 1...................................................................................... 10.............................. Racorduri Racorduri gaz/A..............(mm)180.......64.... -...................................025 / 2...........8 / 9...............II2H3P ..........................................................................8 ...............12 .........3 ..150 KLO Număr elementi ....................................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ...........................................11 .scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ..................................................................... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)..7 kPa Treaptă de put...........IP 41 Nivel zgomot (dB)............................1170 ........1 ..............................................................5 ..........850 ..................................5.............................1/N/PE AC 230 V............. I/II – GM (kW)49 / 65 .... -....................50.........395 .........................................7 ....4 Presiunea minimă de lucru (bar) ............7 / 9............. I2H .../ 55 ......I2H.............. 65 KLO ..............................3 ....2 / 17... gaze de ard.......... 98........... 2.................................................6 .59 / 85 ..85 KLO.....) ........................... 53 / 60.6............... 95 / 107 Propan (g/s). I/II – P (kW)................tiraj natural Diam...............1 / 11................. 8................................... . I/II – GM (kW)53..................................3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)....G1" / G6/4" Lungime cazan (mm).......................6............ Randament M / P (%)...................... 14...........................250 Tiraj (mbar).....................3.......7.........../ 60../max................258 .............................34........... nom... 1010.............................................3 Probă de presiune (bar) .................... 12............... 9........ abs......5 Pa Teplota spal............. 81 / 92............... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan........8 Alimentare energie electrică.........17 Versiune ......Parametri tehnici KLO Tip .......................................................76.......................................... výk............ 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h)...clasa III Debit gaze de ardere la putere min..........100 Clasa de protecţie electrică ...............................115...................16 Volum apă în schimb...... 200......................................................................................... ZP / P(°C) ......8 / 107... 332.......5 .....................6..................... 220................9................................. 105 / 150 Treaptă de putere nom................. 40........................7 / 92..................................I2H..... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)..........................3 ..........1 ............................................... 70 / 99............5 / 70............................................................. < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ...... 10.................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) ..................................................... 57....................8 ..... gaz metan/2 kPa........................6......................./ 45.................................. 482.......63 / 70....55 Număr de tuburi arzător (buc.... -. 91 / 130..

...... II2H3P.................................................................................6.... gaze de ard...T............... Racorduri Racorduri gaz/A..................... 0.. de căldură (l)27.............................. 1410...............8 ...........3 ................................. 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)....8 Alimentare energie electrică...............................................7 kPa Treaptă de put.....................................100 Clasa de protecţie electrică ....7 ............. výk............................ abs.258 .......... I/II – GM (kW)49 / 65 ...........................91 / 130 .................. 5................... ..... propan/3............. ZP / P (°C) ....... 12........... 95 / 107 Propan (g/s). 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h)...............220 ............. 220.........) ........................................................ -...............................Parametri tehnici KLO EKO Tip ............................................................ 75............8 .............. I2H ................... (bar) ........5 / 107..............................tiraj natural Diam....................................................8 .......... 8..................85 KLO EKO ................7 ....................... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan...............................................1.................................250 Tiraj (mbar).............................................................850 ...... 100 KLO EKO.....113.16 Volum apă în schimb................... 332........................5................. I2H ............ 482..............3 Probă de presiune (bar) . 2.... gaz metan/2 kPa.....................................................(mm)180... 10....... Treaptă de put......................... -................................................... 6......9........................8 / 9............................................................................................................................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ........................ 9....G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)..... B11BS Categoria cazanului .........546 21 .................................59 / 85 ..3.................... 81 / 92.................395 .................. 200...........................7................................................................. ..................................1/N/PE AC 230 V................/ 59..1 / 11................ I2H.......................................................................................................IP 40 Nivel zgomot (dB)............. I/II – P (kW)...................... 53 / 60.. -......................0...................4 / 141..50..5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)....................6 / 7....................................................................12 ........................025 / 2...../ 45......11 .......... 10.......... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)....................................... -.............................................5 Pa Teplota spal....... 14..... 70 / 99............scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ........................ nom.................1170 ......... 64 / 92..../max........... 40................. racord evac....................... 1010............................6............................................................................................8 ................................ Gaz metan (g/s).2 / 17.. pri max.................. 65 KLO EKO.......130 KLO EKO ............................ I/II – GM (kW)53 / 70................6 Număr de tuburi arzător (buc.....................63 / 70.....34............ 125 / 100 Noxe ..44 / 46........................................................clasa V Debit gaze de ardere la putere min... I2H Aprindere..........................................................................................2 Propan (kg / h).............4 Presiunea minimă de lucru (bar) ............. 150 KLO EKO Număr elementi ...1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ......... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ....17 Versiune . 57..................................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A..............5.../ 55 .....4 / 15........................................................................3 ...............4.................................... 98............ 15..................................5 .........T............... 105 / 150 Treaptă de putere nom....6........... Randament M / P (%).6............................6 / 1...........

Trageţi. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. 6 4. 2. În fig.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a .6). 7 Fig. 3. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului. a b c Fig. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară.8).7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. Fig. Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1. care se află în interiorul carcasei. După fixare. 8 22 . Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante).

Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. debitului necesar. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). etc. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Ţevile instalaţiei de încălzire.T. X). situate în înteriorul butonului de control. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. pierderile de presiune în sistem şi cazan. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă.T. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. Carcasa este conectată la firul de împământare. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat).) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. cât timp agentul termic este rece.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. nu fac obiectul garanţiei. dispozitivele de măsurare. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. Pompa de A. După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. doar după intervenţie. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere.

280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0.280) dorită. acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2).nal pentru conectarea accesoriilor. la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată. Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. 4. În cazul utilizării unui termostat bimetalic. Important: Cazanul trebuie împământat. Unitatea de control echitermal RVA 63. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare.5 ÷ 1. 2.222.242. Cablajele nu sunt universale. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). Etapele de conectare sunt: 1.242 şi 63. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. 24 . înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat). conform schiţei anexate (pag. Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului. 63.222. Legătura pompei . Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. 37-39). 3. 63. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului.5 mm². trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43. Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal. Dacă se va utiliza una din acestea.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului.

. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. Siguranţa fuzibilă a cazanului. 9. 10. etichetată T1. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic. 37-39.6A. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. Conectările se vor efectua conform schemei din pag. Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului.37-39). Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. Termostatul de siguranţă. 25 . poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. va rămâne neutilizat. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. X). cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului.242 şi 63. adică după 10 minute.T. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). 6. se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. . a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). 7. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. 8. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse).. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. Important: termostatul pompei A. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului. Important: . Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor.5. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. situat pe partea stângă a panoului de service.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută. similară. 11.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii.

7. Fig. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. 9. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. poate fi cauzată de: a) faptul că. e) înfundarea separatorului de nămol. datorită supraîncălzirii. Cauza acestei avarii. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. oprirea alimentării cu gaz. înfundarea tuburilor arzătorului. 10.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. defecţiunea electrodului de ionizare. c) scăderea tirajului sub 2Pa. 2. cantitatea insuficientă a aerului de ardere. d) înfundarea filtrului de apă. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. 3. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. 8. 6. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. b) înfundarea coşului. c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). “Cazan supraîncălzit” . 10 Fig. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. presiunea insuficientă a gazului. 4. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. 9 26 . blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. defecţiunea vanei de gaz. 5. 2. defecţiunea arzătorului pilot. defecţiunea sistemului automat de aprindere.

. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului. Măsuraţi presiunea de alimentare.Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. 11 27 . În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43. După ce atinge temperatura dorită. În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. . f) După efectuarea verificărilor. d) Reglaţi termostatele: . Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. e) Apăsaţi întrerupătorul principal.termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC.termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. selectaţi regimul de “Iarnă”. pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului). înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate.222. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC. c) Deschideţi robinetul de gaz. începe prepararea agentului termic. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere.

Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. cap. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. căderea obiectelor. . 3. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă). 4.Punerea în funcţiune 1. după care trebuie repetat întregul proces (ref. Dacă presiunea scade prea repede. Lăsaţi sistemul să se răcească. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului. Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7.începeţi testul de încălzire. Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă. să le remediaţi. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. iar defecţiunea descoperită şi remediată. Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă. termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde). 28 .fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I.) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere.3. trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările).funcţionare manuală. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. etc. iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig. 2. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. trebuie închis întrerupătorul principal. utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător. de foc. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. 29).pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. . Opriţi cazanul. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru.11). Faceţi un test de încălzire: . Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată. 5. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză.

4. Fig. colţul drept. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. 9. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. 7. 3. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. 11. . Reglareaarea fiecărui dispozitiv. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). 6. în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). 8. 12 29 .lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. 10. Numai piese originale.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. Demontaţi placa frontală a cazanului. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. 5. 2. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea.

ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843.150 KLO / KLO EKO .PROPAN 65 .Gaz metan 1.Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire.low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s.ZP + VR 400 B+B high . 6. Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . 13 Fig. 3. 2. Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa.100 KLO/ KLO EKO . Porniţi cazanul. Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare. 7. Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat. 14 30 . sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig.ZP 130 . 5. sigma 840 sigma 843.low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 . timp de siguranţă). sigma 840 VR 400 B+B high .100 KLO / KLO EKO . Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low). 4.150 KLO / KLO EKO .

7kPa. Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. 13. 3. k Fig. Porniţi cazanul. 15 65 KLO/ KLO EKO . 9. 2. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. Verificaţi corectitudinea setărilor. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). 3.5mm. 4. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. conform standardului STN 65 6481. 12. Puneţi la loc dopul de aluminiu. 14. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). 10. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului.Gaz metan 1. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Fig. 2. 6. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. 31 . Verificaţi corectitudinea setărilor. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa. Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. 5. 11. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. 16 100-150 KLO/ KLO EKO .Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere.8. 4.

7 / 1.45 0. 12.45 130 KLO 7.6 0. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm.4 2.4 2.9 a b Fig.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7. 9.2 100 KLO EKO 6. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Verificaţi corectitudinea reglărilor.45 0.3 / 12.2 12. 8. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului.24 0.45 85 KLO EKO 7.45 0. 13.5mm.7.3 150 KLO 6.7 32 . Tabel 4: La cazanele KLO .6 12.3 2. 14. 15. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.24 0.1 13.7 7.45 85 KLO 6.45 / 0.45 0.6 / 1.8 / 13. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.6 0.2 11.4 / 31. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").8 / 28.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7.7 0.55 0.6 13. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. 10. 11.7 13.7 12.45 / 0. conform tabelului alăturat. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO.4 14. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.3 2.8 100 KLO 6. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără).45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.

100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .65 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

termostat gaze arse .12 cleme .vană gaz închis/ deschis .buton RESET .indicator supraîncălzire .portocaliu .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .indicator avarie .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.a.cutie electrică .întrerupător principal .galben .conector 6 cleme .comutator treaptă putere .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 . .releu 230 V – bobină c.conector pentru regulator.diodă redresoare CA – CC .varistor .neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .conector 7 cleme .termostat pompă . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .cutie alimentare vană gaz GV1 .siguranţă fuzibilă .diodă redresoare CA – CC .control încălzire .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .termostat siguranţă .varistor .

KLO / KLO EKO + termostat RVA43.222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .

04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.

03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.02D černá 1 .03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful