Sunteți pe pagina 1din 11

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind zonarea municipiului Paşcani în vederea
stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Paşcani, Judeţul Iaşi ;


Având în vedere referatul nr. 9055 din 20.05.2009 întocmit de
Serviciul Urbanism, Disciplina în construcţii, Compartiment Patrimoniu şi
Compartiment Juridic din cadrul Primăriei municipiului Paşcani ;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale :
¾ Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu şi
administratie publica;
¾ Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura,
silvicultura, prestari servicii , comert si IMM- uri;
¾ Comisiei pentru sănătate, muncă, protecţie socială şi combaterea sărăciei;
¾ Comisiei juridicǎ, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi cetǎţenesti din cadrul
Consiliului Local al municipiului Pascani;
Având în vedere prevederile art. 258 din Legea nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal, modificata si completata;
Având în vedere prevederile H.G. 1861/21.12.2006 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, modificata si completata;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 - privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata si completata ;
Având în vedere prevederile Ordonantei nr. 27 din 27 august 2008,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul ;
În temeiul art. 36 , alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată modificata si
completata;
În temeiul art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată modificata si completata ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă zonarea municipiului Paşcani , conform anexei nr. 1,


parte integrantă din prezenta hotărâre.

1
Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice, începând cu data
de 01.01.2010.

Art.3. Serviciul administraţie publică locală va comunica în copie


prezenta hotărâre:

¾ Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi ;


¾ Primarului municipiului Paşcani ;
¾ Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii ;
¾ Compartiment Patrimoniu si Contracte;
¾ Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate ;
¾ Serviciului Impozite si Taxe Locale ;
¾ Mass-media.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,


Consilier, SECRETAR,
PANTAZI DUMITRU ZUZAN MIRCEA

Nr. 132
Din 21.08.2009

2
JUDEŢUL IAŞI ANEXA NR. 1
MUNICIPIUL PAŞCANI la HCL nr. 132 / 21.08.2009
CONSILIUL LOCAL
ZONAREA MUNICIPIULUI PAŞCANI IN
FUNCŢIE DE DISTANŢA FATA DE CENTRUL LOCALITĂŢII ŞI DOTAREA STRĂZILOR CU
REŢELE EDILITARE
NR. DENUMIRE STRAZI RETELE RETELE RETELE RETELE FELUL IMBRACAMINTILOR
CRT. APA CANALIZARE ELECTRICE GAZE
ZONA A
1 ALEEA PARCULUI DA DA DA DA ASFALT
2 CUZA VODA DA NU DA DA MARMURA + MOZAIC
3 GRADINITEI DE LA STRADA DA DA (pana la DA DA ASFALT
MOLDOVEI PANA LA INTERSECTIA CU Kosarom)
STRADA ABATOR INCLUSIV SC
LUKOIL NR. 1 C
4 MOLDOVEI DE LA CASA DE DA DA DA DA ASFALT
CULTURA PANA LA DEPOZIT BAMBU
nr. 25
5 STADIONULUI DA DA DA DA ASFALT
6 STEFAN CEL MARE DE LA DA DA DA DA ASFALT
HOTEL PANA LA INTERSECTIA CU
STRADA MORILOR
7 PIATA AGROALIMENTARA - DA DA DA DA BETON
ZONA GARII
8 PIATA AGROALIMENTARA DA DA DA DA BETON
– EUGEN STAMATE
9 EUGEN STAMATE DA DA DA DA BETON
10 ALEEA TINERETULUI DA DA DA DA PAVELE + MOZAIC
11 CRONICAR NECULCE DA DA DA DA ASFALT
12 1 DECEMBRIE 1918 PANA LA DA DA DA DA ASFALT
GAZ METAN
13 CRINILOR Pana LA STEFANESCU nr. DA DA DA DA ASFALT
70 A
14 MIHAIL SADOVEANU DA DA DA DA ASFALT
1
15 MIHAIL KOGALNICEANU DA DA DA DA ASFALT
16 NICOLAE IORGA DA DA DA DA ASFALT
17 REPUBLICII DA DA DA DA PAVELE
18 DECEBAL DA DA DA DA ASFALT
19 GARABET IBRAILEANU DA DA DA DA ASFALT
20 TRAIAN VUIA DA DA DA DA ASFALT
21 ZIMBRULUI DA DA DA DA ASFALT
22 SPORTULUI DA DA DA DA ASFALT
23 GARII, fara numerele DA DA DA DA ASFALT
12,18,32,34
24 CAMIL PETRESCU DE LA DA DA DA DA ASFALT + BETON
STRADA MOLDOVEI PANA LA
BISERICA INALTAREA DOMNULUI STIL
VECHI
26 ALEEA STEFAN CEL MARE DA DA DA DA ASFALT
26 DRAGOS - VODA DE LA DA DA DA DA
INTERSECTIA CU STR. MOLDOVEI
PANA LA INTERSECTIE CU STRADA
GRIGORE URECHE
27 IZVOARELOR DA DA DA DA ASFALT
28 MIHAI EMINESCU DA DA DA DA ASFALT
29 ALEEA 1 DECEMBRIE 1918 DA DA DA DA ASFALT
30 ALEEA 22 DECEMBRIE DIN DA DA DA DA ASFALT
STRADA CUZA VODA PANA IN
STRADA VASILE ALECSANDRI
31 ALEEA GRADINITEI DA DA DA DA ASFALT
32 ALEEA IZVOARELOR DA DA DA DA ASFALT
33 ALEEA MIHAI EMINESCU DA DA DA DA BETON CIMENT
34 ALEEA SPORTULUI DA DA DA DA ASFALT
35 CRISAN DA DA DA DA ASFALT
36 HORIA DA DA DA DA ASFALT
37 VERONICA MICLE DA DA DA DA ASFALT
38 CEFERISTILOR DA DA DA DA ASFALT
39 CLOSCA DA DA DA DA ASFALT

2
40 AURORA I DA DA DA DA ASFALT
41 AURORA II DA DA DA DA ASFALT
42 GEORGE ENESCU DA DA DA DA ASFALT
43 LOCOTENENT IONESCU DA DA DA DA ASFALT
44 ALBINET DA DA DA DA ASFALT
45 GAVRIL GHEORGHIU DA DA DA DA ASFALT
46 CALEA ROMANULUI DE LA DA DA DA DA ASFALT
MINIMAX PANA LA INTERSECTIA CU
ROZELOR
47 CALEA IASULUI DE LA STR. DA DA DA DA ASFALT
CALEA ROMANULUI PANA LA
INTERSECTIE CU STR. CALUGARENI
ZONA B
48 STEFAN CEL MARE DE LA DA NU DA DA ASFALT
INTERSECTIA CU STR. MORILOR PANA
LA INTERSECTIA CU STR.
CRIZANTEMELOR ( nr. 312 Str. Stefan cel
Mare)
49 DRAGOS VODA DE LA GRIGORE DA NU DA DA ASFALT
URECHE PANA LA POD- DRAGOS
VODA
NR. 113
50 CRINILOR de LA nr. 70 A la nr. 92 DA DA DA DA BALAST
Sera.
51 FUNDAC CASA DE APA DA DA DA DA BALAST
52 FUNDAC DRAGOS VODA DA NU DA DA BALAST
53 1 DECEMBRIE 1918 DE LA E-ON DA NU DA DA ASFALT + BALAST
GAZ PANA LA DRAGOS VODA
54 VASILE ALECSANDRI DA DA DA DA ASFALT
55 ALEEA 22 DECEMBRIE DIN DA DA DA DA BALAST
STRADA VASILE ALECSANDRI PANA
LA CAPAT
56 AGACHE NU NU DA DA ASFALT
57 BRATES DA DA DA DA BALAST
58 BUJORULUI NU NU DA DA BALAST
59 CORBULUI DA DA DA DA BALAST

3
60 DOCTOR GUTU DA DA DA DA BALAST
61 FUNDAC FANTANELE DA NU DA DA BALAST
62 FUNDAC STEFAN CEL DA NU DA DA BALAST
MARE
63 I.L.CARAGIALE DA NU DA DA BALAST
64 1 MAI DA NU DA DA ASFALT
65 9 MAI DA NU DA DA BALAST
66 MIHAI BUSUIOC DA NU DA DA BALAST
67 WALTER MARACINEANU DA DA DA DA BALAST
68 VICTORIEI DA DA DA DA BALAST
69 VLAD TEPES DA NU DA DA BALAST
70 CIPRIAN PORUMBESCU DA NU DA DA ASFALT
71 CAMIL PETRESCU DE LA DA DA DA DA BALAST + PAMANT
BISERICA INALTAREA DOMNULUI STIL
VECHI LA CAPAT
NR. 66
72 COSTACHE NEGRI DA NU DA DA BALAST
73 MORILOR DA NU DA DA ASFALT
74 UNIRII DA NU DA DA ASFALT+ CIMENT
75 CERBULUI DA DA DA DA ASFALT
76 VITORIA LIPAN NU NU DA NU ASFALT
77 VATRA DA DA DA DA ASFALT ( SPART)
78 ALEEA CALEA IASULUI DA DA DA DA BALAST
79 ABATOR DA DA(partial DA DA BALAST
450 mp)
80 FERICIRII PANA LA INTERSECTIA DA NU DA DA ASFALT
CU 13 DECEMBRIE
81 GARII numerele 12,18,32,34 DA DA DA DA ASFALT
82 GISTESTI DE LA SOSEAUA NU NU DA DA ASFALT+ BALAST
NEAMTULUI PANA LA INTERSECTIE
CU CIOCARLIEI
83 MIHAI VITEAZU PANA LA NR. DA NU DA DA ASFALT
119 (INTERSECTIA CU VASILE LUPU )
84 VASILE LUPU DA NU DA DA BALAST

4
85 PLOPILOR DE LA INTERSECTIA CU DA NU DA DA BALAST
VASILE LUPU PANA LA BARAJ
86 AVRAM IANCU DA NU DA DA ASFALT
87 MOS ION ROATA DE LA DA NU DA DA BALAST
INTERSECTIE CU FERICIRII PANA LA
INTERSECTIE CU TUDOR
VLADIMIRESCU
88 MOLDOVEI DE LA DEPOZIT DA NU DA NU ASFALT
BAMBU NR 25 PANA LA INTERSECTIE
CU ION CREANGA
89 FINTÎNELE DA DA DA DA BALAST
90 CALEA IASULUI DE LA DA DA(partial) DA DA BALAST + PAMANT
INTERSECTIE CU STR. CALUGARENI
PANA LA CAPAT
91 CALEA ROMANULUI DE LA DA DA(partial) DA DA BALAST
STR.ROZELOR PANA LA CAPAT
92 CALEA SUDULUI DA NU DA DA BALAST
93 LUCEAFARULUI DA DA DA DA BALAST
94 COSMINULUI DA DA DA DA BALAST
95 PLAIESULUI DA NU DA DA BALAST
96 MUSATINI DA DA (partial) DA DA BALAST
97 CRIZANTEMELOR NU NU DA NU BALAST
98 RENASTERII DA NU DA DA BALAST
99 ARMONIEI DA NU DA DA BALAST
100 CALUGARENI DA DA DA DA BALAST
101 ROZELOR DA NU DA DA BALAST
102 CULTURII DA DA DA DA ASFALT
103 CASA DE APA DA DA DA DA BALAST
104 22 DECEMBRIE DA DA DA DA BALAST
105 ION CREANGA DA NU DA DA ASFALT
106 13 DECEMBRIE DE LA STRADA DA NU DA DA BALAST
FERICIRII PANA LA CAPAT
107 PLOPILOR DE LA CONSTRUCTII DA NU DA DA BALAST
HIDROTEHNICE PANA
LA ZONA CASELOR -LOCUINTELOR
NR. 1 A
5
108 GRIGORE URECHE DE LA DA DA partial DA DA BALAST
DRAGOS VODA PANA LA NR 16
ZONA C
109 AMURGULUI DA NU DA NU BALAST
110 ANTON PANN NU NU DA NU BALAST
111 DOBROGEANU GHEREA DA NU DA DA BALAST

112 DRAGOS VODA DE LA POD la NU NU DA NU ASFALT


NR. 200 (SC ALLCON ENGENEERING)
113 GRIGORE URECHE DE LA NR16 DA NU DA DA BALAST
LA CAPAT
114 TAMADUIENI DA NU DA DA BALAST + PAMANT
115 HENRI COANDA DA NU DA NU BALAST
116 DEALUL SPIRII DA NU DA DA BALAST
117 ISLAZULUI NU NU DA DA BALAST
118 NEAGOE BASARAB DA DA DA DA ASFALT
119 NICOLAE GRIGORESCU DA NU DA DA BALAST
120 PRISACII DA NU DA DA BALAST
121 SALCIILOR DA NU DA DA BALAST
122 SOSEAUA NATIONALA DA NU DA DA PAMANT
123 BACIULUI NU NU DA NU BALAST
124 BOSTENI DA NU DA DA BALAST
125 BUCURIEI DA NU DA DA BALAST
126 CARAMIDARIEI NU NU DA NU BALAST
127 FERICIRII DA NU DA DA ASFALT
128 GHIOCEI DA NU DA DA BALAST
129 INDEPENDENTEI NU NU DA DA ASFALT
130 LIBERTATII DA NU DA DA ASFALT
131 MATEI BASARAB DA NU DA DA BALAST
132 MUNCITORULUI NU NU DA DA BALAST
133 PENES CURCANU DA NU DA NU BALAST
134 PRIMAVERII DA NU DA NU BALAST
135 URSULUI NU NU DA NU BALAST

6
136 BARBU LAUTARU NU NU DA DA BALAST
137 DEALUL MARE DA NU DA DA BALAST
138 DIMITRIE CANTEMIR DA NU DA DA BALAST
139 FERICIRII DE LA INTERSECTIA CU DA NU DA DA ASFALT
STRADA 13 DECEMBRIE PANA LA
CAPAT
140 IZVOARELE HAZNASENI DA NU DA DA BALAST
141 MATEI CORVIN NU NU DA DA BALAST
142 MOS ION ROATA DE LA DA NU DA DA BALAST
INTERSECTIA CU TUDOR
VLADIMIRESCU PANA LA CAPAT
143 PLEVNEI DA NU DA DA BALAST
144 POIENI DA NU DA DA BALAST
145 TUDOR VLADIMIRESCU DA NU DA DA BALAST
146 RADU NEGRU NU NU DA DA BALAST
147 VULTURULUI DA NU DA DA BALAST
148 ANA IPATESCU NU NU DA NU BALAST
149 BARCAN NU NU DA NU BALAST
150 BERZEI NU NU DA NU BALAST
151 BUZDUGAN NU NU DA NU BALAST
152 CALISTRAT HOGAS NU NU DA NU BALAST
153 CIOCÎRLIEI NU NU DA NU BALAST
154 CISMARULUI NU NU DA NU BALAST
155 CUCULUI NU NU DA NU BALAST
156 16 FEBRUARIE NU NU DA NU BALAST
157 FLORILOR NU NU DA NU BALAST
158 FRUNZELOR NU NU DA NU BALAST
159 GHEORGHE DOJA NU NU DA NU BALAST
160 GÎSTESTI DE LA INTERSECTIE CU NU NU DA NU ASFALT + BALAST
STRDA CIOCARLIEI PANA LA CAPAT
161 GRADINARIEI NU NU DA NU BALAST
162 GRADINILOR NU NU DA NU BALAST
163 24 IANUARIE NU NU DA NU BALAST

7
164 NICOLAE BALCESCU NU NU DA NU BALAST
165 NUCULET NU NU DA NU BALAST
166 PIETRIS NU NU DA NU BALAST
167 PETRU RARES NU NU DA NU BALAST
168 PÎRIUL SEC NU NU DA NU BALAST
169 SOSEAUA NEAMTULUI DA NU DA DA ASFALT
170 STÎNILOR NU NU DA NU BALAST
171 TEIULUI NU NU DA NU BALAST
172 TRANDAFIRILOR NU NU DA NU BALAST
173 AUREL VLAICU NU NU DA DA BALAST
174 ARCULUI NU NU DA DA BALAST
175 BUCIUM NU NU DA NU BALAST
176 BISERICII NU NU DA NU BALAST
177 COLONEL ALCAZ NU NU DA NU BALAST
178 ETERNITATII NU NU DA NU BALAST
179 MARASESTI NU NU DA NU BALAST
180 MIRCEA CEL BATRAN NU NU DA NU BALAST
181 MIRON COSTIN NU NU DA NU BALAST
182 OITUZ NU NU DA DA BALAST
183 PACII NU NU DA DA BALAST
184 RAZOARE NU NU DA NU BALAST
185 RÎPA GALBENA NU NU DA NU BALAST
186 SPIRU HARET NU NU DA NU BALAST
187 SIRETULUI NU NU DA DA BALAST
188 VASILE PARVAN NU NU DA NU PAMANT + BALAST
189 ZMEULUI NU NU DA NU BALAST
190 ALEXANDRU CEL BUN DA NU DA NU BALAST
191 APRODU PURICE DA NU DA DA BALAST
192 CONSTANTIN NU NU DA DA BALAST
BRANCOVEANU
193 CALARASI DA NU DA DA BALAST
194 DIMITRIE BOLINTINEANU DA NU DA DA BALAST
8
195 DOAMNA DESPINA DA NU DA DA BALAST
196 DORULUI DA NU DA NU BALAST
197 EMIL RACOVITA DA NU DA DA BALAST
198 GH I. BRATIANU DA NU DA NU BALAST
199 GEORGE COSBUS DA NU DA DA BALAST
200 GRIGORE GHICA VODA NU NU DA DA PAMANT+ BALAST
201 IAZULUI NU NU DA DA BALAST
202 LILIACULUI DA NU DA NU BALAST
203 MIHAI VITEAZU DE LA DA NU DA DA BALAST
INTERSECTIE CU STRADA VASILE LUPU
PANA LA INTERSECTIA CU STRADA
UNIRII
204 MOVILA LUI BURCEL NU NU DA DA BALAST
205 POPA SAPCA DA NU DA DA BALAST
206 PLOPILOR NU NU DA DA BALAST
207 PREDA BUZESCU NU NU DA DA BALAST
208 VÎNTULUI NU NU DA DA BALAST
209 VADU SIRET NU NU DA NU BALAST
210 VLAICU VODA NU NU DA NU BALAST
ZONA D
211 VARFUL DEALULUI NU NU DA DA PAMANT
212 NOROCULUI NU NU DA NU PAMANT
213 TOAMNEI NU NU DA NU PAMANT
214 ALEXANDRU ODOBESCU NU NU DA DA PAMANT
215 ANDREI MURESAN NU NU DA NU PAMANT
216 GRIVITEI DA NU DA DA PAMANT
217 PLOPILOR DE LA NR. NU NU DA DA PAMANT
15 A LA NR. 38

S-ar putea să vă placă și