Sunteți pe pagina 1din 28

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTA RARE
privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul
Constan~a $i a Regulamentului de organizare, funqionare $i rezervare a
parcarilor

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de


_______
13.02.2015 ,
Luand in dezbatere expunerea de motive nr. 17020/06.02.2015 prezentata de
domnul viceprimar Decebal Fagadau, raportul de specialitate al Directiei Servicii
Publice nr. 15710/04.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare
i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului
inconjurator, conservarea monumentelor istorice ~i de arhitectura,al Comisiei de
specialitate nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor !;ii a libertatilor cetateanului,
Tinand cont de prevederile:
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea !;ii functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public !;ii privat de interes
local, cu modificarile !;ii completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea ~i
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privat
de interes local, cu modificarile !;ii completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, republicata, cu modificarile !;ii completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice;
- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, republicata, cu modificarile !iii completarile ulterioare;
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile !;ii completarile
ulterioare;
- HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor !;ii taxelor locale pentru anul
2015.
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) !;ii art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile
!;ii completarile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. 1 - (1) Se aproba inventarul locurilor de parcare din municipiul Constanta


structurat dupa cum urmeaza:
a) Anexa nr. 1.1 cuprinzand locurile de parcare a caror rezervare se face de
Directia Servicii Publice;
b) Anexa nr. 1.2 cuprinzand locurile de parcare a caror rezervare se face de
S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
(2) Inventarul locurilor de parcare se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari
in structura, numarul !;ii amplasarea locurilor de parcare din municipiul Constanta .
Art. 2 - (1) Se aproba Regulamentul de organizare ~i functionare a parcarilor
din Anexa nr. 1.1, prevazut in anexa nr. 2 Ia prezenta hotarc3re.
(2) Pentru organizarea, functionarea ~i exploatarea parcarilor prevazute in Anexa
nr. 1.2, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. aplica reglementari proprii aprobate in
conditiile legii.

Art. 3 - (1) Informatiile referitoare Ia evidenta, disponibilitatea, tipul parcarii,


conditiile de acces, precum ~i orice alte date relevante legate de locurile de parcare
vor fi tinute in sistem informatic.
(2) In scopul constituirii bazei de date privind sistemul de parcare din municipiul
Constanta, structurile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Constanta
procedeaza Ia inventarierea, marcarea ~i numerotarea locurilor de parcare
existente.
(3) Costurile legate de achizitionarea ~i implementarea aplicatiei informatice se
suporta de Ia bugetul local.

Art. 4 - (1) Pentru utilizarea temporara a locurilor de parcare se datoreaza


taxe de parcare stabilite anual prin hotarare a Consiliului local in conformitate cu
prevederile legii fiscale.
(2) Pentru anul 2015, cuantumul taxelor de parcare este prevazut in Anexa nr. 9 Ia
H.C.L. nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale.
(3) Sumele incasate cu titlu de taxe de parcare se fac venit Ia bugetul local al
municipiului Constanta.

Art. 5 - Anexele nr. 1.1, 1.2 ~i 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va


comunica prezenta hotarare Directiei servicii publice, Directiei patrimoniu,
Serviciului Public de Impozite, Taxe ~i alte Venituri ale Bugetului Local, S.C.
Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii Ia indeplinire, precum ~i Institutiei
prefectului judetului Constanta, spre ~tiinta.

19 consilieri din 27 membri.


Prezenta hotarare a fast adoptata de_

PRE$EDINTE $EDINJA CONTRASEMNEAZA,


COJOC MARIOARA SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
30 2015
NR. _ _ _ I - - - - - - - -
ANEXA nr. 1.1
laHCL _30/2015
__ _

GARA -ICIL

DACIA (Hasdeu - Soveja - Tomls parte &;.;...;;;;;.:;.;;.;.;.;.;;.;;;.~~~~-~----+~~~~~~~-+----::-=---i


stanga pana Ia str. Farulul, AI.
Lapusneanu pana Ia str N Iorga)

B.P. Hasdeu (alee acces intre blocurl) Lll, 51, T6

B.P. Hasdeu {alee acces intre blocuri) H8, L7, LSB 44

L9A, L9B, LSB 22

LS, L6, L7 22

L2, L3, L4, LS 66

45
I
TOTAL I I 964
III CAPITOL (bd.Tomls- str. Mlrcea- bd. Mamala spltalul Mllltar)
49 bd. Tomis - str. Mircea eel Batran TLB, TLA, M51, TD1 36
so bd. Tomis - str. Mircea eel Batran TD1B,TD2B 19
51 bd. Mamaia - str. Munteniei LS1, LS2 sc. A 12
52' bd. Mamaia - str. Munteniei LS3, LS4, L52 sc. B 24
53 bd. Mamaia- str. Mircea eel Batran LD1, LD2 22
54 CAPITOL (bd.Tomis- str. Mlrcea- bd. bd. Mamaia - prel. Eroilor LD4A, LD46, LD4C 54
~ Mamaia spltalul Milltar, Str. N. Iorga) bd. Mamaia - str. Eroilor LDSB 1S
~ bd. Mamaia- str. Munteniei L54 sc. A, L5S, LS6, 31
~ bd. Mamaia- str. Carol Davila 614 6
r-sa bd. Mamaia - str. Prel Bucovinei 613, Bl2, BIS 67
~ bd. Mamaia (alee acces) Bl6 6
1--
TOTAL 292
IV INEL II (Academia Navala - Cora Bd. I.C.Bratlanu)
...@... str. Dezrobirii - str. Dimitrie Anqhel 5RS 5R4 sc. 6 24

*
~str.Dezrobirii (alee acces intre blocuri) I5R4 sc. A 9
str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) ID1B, ID1C s
~ str. Dezrobiriij_alee acces intre blocuri) 104 12
~ str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) IV2 20
6s str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) IV2, IV4, IVS 19
66 al. Cutezatori IV7 IVS 27
'"67 al. Cutezatori IVll, IV12, IV14 7S
68" str. Eliberarii (alee intre blocuri) IV1S I V16 IV19 34
~ str. Dezrobirii - str. Eliberarii IV21, IV22, IV23,1V2S 77
~ str. Eliberarii (alee intre blocuri) IV24, IV25, IV26 37
~ str. Eliberarii IV24 11
~ str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) IDS, 106 17
TJ str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) DR4, DR9 16
"74 str. Eliberarii (alee intre blocuri) AE2, AE3, AE4, AES, 57
PN7A, PN7B
75 str. N. Milescu (alee intre blocuri) PN2, PN4, PN6, PNS 37
76 str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) DR4, DRS, DR9 19
n- str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) DRS, DR6, DR7, DRS 26
78 str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) DR6, DRll, DR12 20
~ str. AI. Gherghel DRS, DRll, DE14, 74
80 5tr. Dezrobirii 152,153 3
~ Bd . IC Bratianu A3,C2 12
~ 5tr. Dezrobirii alee intre blocuri IV7, IVS 25
TJ Str. IL Caragiale alee intre blocuri 5A,M1 6
"84 str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri) 151,152 34
""85 5tr. IL Caragiale alee intre blocuri Il,K4 23
86 5tr. Dezrobirii IV1 8
8'7 5tr. Dezrobirii 5R2,5R3 14
88 Str. Corbului R 20
89 Str. 5olidaritatii 6 ,U 10
9'0 5tr. Eliberarii 5olidaritatii I,H1,H2.K1,K2 92
"""'9'1 5tr. Cutezatori T, scoa la 39 7
"""9i"'" Bd . IC Bratianu 62 s
"93 Bd . IC Bratianu 61 s
94 5tr. Cutezatori IV18,1V19 s
95 5tr. Dezrobirii IV3,1V5 15
96' Bd. IC 6ratianu 5RS 1S
9'7" 5tr. Dezrobirii 5R4 case s
9'8 Bd . IC Bratianu A1,F5 17
99 5tr. IL CaraQiale alee intre blocuri 12 J 23
""fo'' str. Dumitru Marinescu IV46,1V4S s
Tol str. Dumitru Marinescu IV44 16
102 str. Dumitru Marinescu IV4S, Marvimex 32
103 str. Prieteniei G,U,E 22
104 5tr. Cutezatori D,F 13
""'ii'S Bd. IC Bratianu 5R9B,5R9A 12
""i'6 IV33,1V34 15
- 5tr. Eliberarii
107 INEL II (Academia Navala - Cora Bd. 1. str. Oumitru Marinescu K2,I 9
""ii8 C. Bratlanu) Str. Eliberarii alee intre blocuri AE6 PN11 AE7 30
'1o9 Str. Eliberarii alee intre blocuri H1 11
1i'O" AI. Topolog F8 10
"""ii1 Str. Constantin Hurmuzachi IV24,IV2S,IV26 20
""'i"i'2 Str. Eliberarii IV24 15
1i3 Str. Rapsodiei nr.26 14
~ Aleea Berzei H1,H2,IV32 22
~ str. N. Milescu (alee intre blocuri) PN11 33
~ Str. Eliberarii IV19,IV20 15
~ Str. Oezrobiril IV11, IV12 48
~ Bd . IC Bratianu MAS 13
~ Str. Poet AI . Gherghel OE18 23
r-uo Str. Eliberarii alee intre blocuri IV28 13
121 Bd. IC Bratianu SR1A,SR1B,SR1C 40
""i'i2 Aleea Topolog H7,H8 11
'1"i3 Bd. IC Bratianu MA4 12
124 Str. Eliberarii alee intre blocuri IV39,S 18
""'i"iS Str. Ellberarii alee intre blocuri IV1S,IV16 12
""i'26 Str. Oezrobirii 104 7
""'i27 Str. Eliberarii -Str. Oezrobirii IV21,IV22,IV24,IV25 33
""'ii8 Aleea Topolog R, cimitir 17
129 Str. Eliberarii PN3 7
""'i33 Str. Oezrobirii alee intre blocuri IS10 22
""'i"31 Bd. IC Bratianu alee intre blocuri SR8B case 7
""'i3"2 Str. Eliberarii alee intre blocuri IV36,IV37 15
""'i33 Aleea Topolog G1 13
~ Str. Eliberarii IV36,IV39 8
~ Str. Oezrobirii alee intre blocuri I 59 15
~ Str. Oezrobirii alee intre blocuri ISS 5
7JT Aleea Topolog C2,02 7
~ Str. Ellberarii alee intre blocuri AE1,PN3 34
~ Str. IL Caragiale alee intre blocuri I3,H3 15
~ Bd. IC Bratianu alee intre blocuri 63 7
""'i4i'" Str. Eliberarii IV45 Marvimex 12
142 str. Oumitru Marinescu M punct termic 3
143 Bd. IC Bratianu PAV7 7
144 Str. Oreptatii S, scoala 15
'"'i"4'S AI. Topolog F2, post TRAFO 20
146 Str. IL CaraQiale alee intre blocuri L2 P2 13
147 Str. IL Caragiale alee intre blocuri 01, F3,F4 20
148 Bd. IC Bratianu alee intre blocuri SR10,N1,M1 21
149 Str. Oezrobirii alee intre blocuri IS7,IS8,PN1 30
~ AI. Topolog E4,E6 12
r-w- AI. Topolog SR11, scoala 8 10
~ Str. Ellberarii IV31 10
~ Str. IL Caragiale alee intre blocuri 03, gradinita 26
154 Bd. I.C.Bratianu BIG lateral 15
~
TOTAL 1891
v GARA -COMPLEX BILLA
155 bd . 1 Mai - prel. Traian H9 (curte interioara) 34
I 156 bd . 1 Mai- prel. Traian H8 15
~ bd . 1 Mal (alee intre blocuri) H10 14
~ bd. 1 Mai - prel. Traian H9 (Esplanada) 70
~ bd. 1 Mai - fundatura 1 Mai H18, H17 36
160 bd . 1 Mai - fundatura 1 Mai 57 11
""'i6i"' sos. Mangaliei ( alee acces intre blocuri) SM1 8
162 sos. ManQaliei - al A.S .Marcovici MG10 MG11 20
~ sos. Mangaliei - bd. 1 Mal (alee acces intre Jl, J2A, J2B 32
blocurn
I 164 20
r-m
'----
str. Stadionului
bd . 1 Mai - str. Scolii
H17A
J4 sc. C, J8C sc. A 22
166 bd. 1 Mai - str. Scolii J4 sc.A, J3 sc.B 14
7G7 bd. 1 Mai - str. Scolii J3 sc.A, J2A 7
168 bd. 1 Mai (alee intre blocuri ) J2A, case 7
169 bd. 1 Mai - sos. Mangaliei J8, J9, J10 43
~
rm-
""'i72
sos. Manaaliel (alee intre blocurl)
sos. Mangaliei (alee intre blocuri)
MG6 MG7 DNS
MG8,SM6
19
14
str. Frigului AR1 , FG1 12
""i73 GARA -COMPLEX BILLA str. Frigului IS, I6, FG2 22
""i74 aleea Portului Nou P1, P2 9
""1'75 aleea Portului Nou UM6, UM7, P3, P4 40
176 bd . 1 Mai (alee intre blocuri)
-m bd. 1 Mai (alee intre blocuri)
UM3 UM4 FG4 AR2
PF10, PF11, PF1 2
33
55
178 bd. 1 Mai (alee intre blocuri) PF9 sc.D, PF12 sc.A 24
~ str. Dunarii PF3, PF4, PFS 53
~ Aleea Albastrelelor F 10
7s1 str. Dunarii MG1, benzinarie scoala 34
I 182 Sos. Mangaliei S6A,S6B 14
7s3 Sos. Mangaliei str. Caraiman D1,D2 peco 48
184 AI. Romanitei C1 tipografie 29
~ AI. Stanjeneilor C1punct termic 3
186 Bd . 1 Mai PFll 3
~ Str. Aurora AR2 case 6
~ str. Dunarii alee intre blocuri PF 6, DN3 25
1s9 str. Dunarii UM1 11
190 str. Dunarii alee intre blocuri UM1,DN2 17
r-m-
1---
str. Dunarii alee intre blocuri DN1,DN2 25
TOTAL 859
VI TOMIS NORD
....!$. str. Soveia (alee intre blocuri) FT7 FT8 FT9 43
193 str. Soveja (alee intre blocuri) FT8 ( Henri Coanda) 11
194 str. Soveja (alee intre blocuri) FT4,FT9 12
195 bd. Tomis (alee intre blocuri) no, I, FT14 30
196 bd. Tomis (alee intre blocuri) TAV3,TAV4 19
~ Aleea Margaritarelor 18,20,25 44
~ bd. Tomis (alee intre blocuri) ns 22
r-m-
I 200
bd. Tomis - str. Soveia 01 M4 33
10
str. Soveja (alee intre blocuri) 02, 06
201 bd. Tomis (alee intre blocuri) no FT 13 FT 14 19
I 202 aleea Heracleea Z1,S2 7
I 203 Bd. Tomis alee intre blocuri n4 33
I 204 Bd. Tomis alee intre blocuri n7,n8 33
205 Bd. Tomis alee intre blocuri n6 19
To6 str. Adamclisi (alee intre blocuri} N3 CRESA 11
2o7 bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre T4,SS 40
208 bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre T4,X2 8
2o9 str. Adamclisi CA3 5
""'i"ii bd. Tomis DT2 6
""'i"i"1 Aleea Viitorului A, 1A 18
2i2 Str. Adamclisi AS2,AS3 14
2i3 bd. Alexandru Lapusneanu 54 25
2i4 bd. Tomis DT2, N3 7
"'"i'i'S Str. Tulcei 53, 55 7
716 bd. AI. Lapusneanu T2,V2 40
2'i7 Aleea Capidava T2 15
2"iir Str. Fat Frumos 51,53 16
219 str. Adamclisi alee intre blocuri ASS 12
2iO Str. Adamclisi CA2,S1 15
""'i'ii'"" str.Adamclisi CA4, CAS crese 24
222 str.Tulcei 54 47
""'i"i3 str. Suceava alee lntre blocuri U2 13
224 bd. AI. Lapusneanu LP4 16
Ts Aleea Capidava A 54 8
I 226
.....___ Aleea Capidava U4 biserica 10
227 Aleea Capidava Z2,Z3 38
bd . Tomis DT2, DT3 32
bd . Tomis DTl, Ml 27
5tr. 5oveja alee intre blocuri 02, 03, OS, M4 76
str.Adamclisi P2,P3 36
5tr.5uceava Ul, V4 23
str.Adamclisii alee intre blocuri A52,A53, Z3 12
Aleea Zmeurei - str. Tulcei u8,5 18
Aleea Capidava V2,52 27
bd. AI. Lapusneanu LP3,T6,TS 56
bd. Tomis (alee intre blocuri) n1,n2 Medicina legala 43

bd. Tomis (alee intre blocuri) T9, no 25


bd. AI. Lapusneanu T7,T8 18
bd. AI. Lapusneanu 55 30
str.Adamcllsi alee intre blocuri M2,N2 62
bd . AI . Lapusneanu LP2,T4 35
str.Adamclisi alee intre blocuri N3,M3 38
str.Adamclisi alee intre blocuri Nl,Ml 44
5tr. Tulcei TL3 26
str. Adamclisi alee intre blocuri CAl scoala 7 39
bd. AI. Lapusneanu LPl, T2, Tl 38
Aleea Capidava T2,Vl 10
bd. AI. Lapusneanu Alee intre blocuri n ,53,Vl 28
str. 5uceava alee intre blocuri U3 21
5tr. Fat Frumos 53, case 14
5tr. 5oveja alee intre blocuri TCIF case, R 39
aleea Heracleea 52,Z3, Z2 32
Bd.Tomis alee intre blocuri on 9
bd. AI .Lapusneanu 56 35
str. 5uceava alee intre blocuri V4 11
Aleea Capidava Zl,Z2 32
Aleea Capidava Z2,52 43
aleea Heracleea 52,V2 21
Aleea Hortensiei MElA, ME2B 18
Bd . Tomis alee intre blocuri 6B 2C 28
Aleea Hortensiei R2,G6,C4 so
Aleea Hortensiei C4,G6 8
Aleea Caprioarei 16C,16B 12
5tr. Cpt. D. Eugeniu X4 17
Aleea Lotus 12A 11
5tr. Clsmelei lC 19
5tr. 5tefanita Voda BC1,BC6 14
Bd . Tomis alee intre blocuri TAV2,TAV3,TAV1 37
Aleea Orhideelor C1 C2 22
5tr. Cot. D. Euoeniu H 14
5tr. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri T2 6
5tr. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri R, Lie Calinescu 18
5tr. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri y 27
Aleea Hortensiei X3 17
5tr. Badea Cartan K3,K4,K7,K8 34
Aleea Margaritarelor 19 9B 13
5tr. Cismelei lB,lC 13
5tr. Cismelei Jl,B2 11
Aleea Margaritarelor 24C,1SB 20
5tr. Badea Cartan BC12 17
5tr. Badea Cartan BC11, gradinita 9
Bd. Tomis Bl 14
5tr. Cismelei 1C,12A 11
Bd. Tomis alee intre blocuri TAV8,TAV9 7
5tr. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri I 22
Bd. Tomis alee intre blocuri TAV8 punct termic 18
Aleea Hortensiei CS,G8,X6 59
289 5tr. Cismelei J1 7
5tr. Tulcei TM3,TM4,TIS 47
Aleea Orhideelor M,D4,1 19
Aleea Margaritarelor 170,25 21
Aleea Aviator Haria Agarici C51 8
Aleea Caprioarei 16A 10
5tr. 5tefanita Voda R1 32
5tr. 5tefanita Voda P1 15
Aleea Orhideelor C2,C3 22
TOMIS NORD (Str. Soveja, b-dul Aleea Hortensiei CS,03 8
Alexandru Lapusneanu, b-dul Aurel Aleea Hortensiei 03 29
Vlalcu, str. Stefanlta Voda)
Aleea Hortensiei 02 28
Aleea Caprioarei 176,17C, 170 18
Aleea Margaritarelor 10.18 14
6d. Tomis alee intre blocuri 56 ounct termic 11
Aleea Margaritarelor 19,LAV 30
5tr. Cismelei J3,64 12
5tr. Cismelei 86 camin copii 8
5tr. 6adea Cartan 6C9,6C10 33
5tr. Cismelei 1A,A 32
5tr. Cismelei 16, scoala 29 27
5tr. Csimelei 1A, piata TIC TAC 30
Aleea Orhideelor 61,M4 41
5tr. Cismelei - str. D. Euaeniu LA L6 so
AI . Orhideelor Ul 23
Aleea Melodiei 24C 22
str. Dispensarului 10,240 35
AI. Nufarului 21A 10
Aleea Hortensiei F,G2,G4 23
5tr. Cismelei Alee intre blocuri 63 65 34
Aleea Fragilor V1,V2 31
5tr. 6adea Cartan 6C4,6C6 74
Aleea Hortensiei ME1A,D1 28
Aleea Hortensiei C4,GS 10
5tr. Tulcei R2,53 39
Aleea Hortensiei CS,G7,XS 14
Aleea Fragilor R3, scoala 36 11
Aleea Fragilor R3 gradinita 9
Aleea Orhideelor V2,N 18
Aleea Orhideelor C3,V1,V2 11
6d. Tomis alee oaralela C1C2C361 127
Aleea Hortensiei CS,G8 6
5tr. Cismelei Alee intre blocuri 64,66 49
5tr. Murelor TM2,TM16 10
6d. Tomis 61 sc. F 24
6d. Tomis alee intre blocuri 2A,3A 12
6d. Tomis 3A,TAVS 13
5tr. Cismelei Alee intre blocuri 1D 22
Aleea Hortensiei G1,D3,ME26 29
AI. Viitorului 6 7
Aleea Hortensiei 03 6
5tr. Badea Cartan 6C10, Complex sportiv 48
5tr. 6adea Cartan 6C10, 5ala sport 9
6d. Tomis alee intre blocuri TAVS,TAV9 52
5tr. Dobrila Eugeniu 64, 5coala 38 18
5tr. Dobrila Eugeniu 52,53,54 23
5tr. 5tefanita Voda alee intr blocuri 6C2 13
5tr. Dobrila Eugeniu R1,62 9
Aleea Orhideelor N1,C1 17
Aleea Hortensiei ME2A punct termic 21
5 t r . Dobrila Eugeniu D2,E2 7
5tr. Cismelei 63, lie Calinescu 7
351 Bd. Tomis alee intre blocuri TAV9 12
""'3Si"" Str. Badea Cartan alee intre blocuri BC6, punct termic 6
""'3'53 Aleea Murelor BC6,LUX1 3
Ts4 Bd. Tomis alee intre blocuri lOB, lA 21
Ts5 Str. Oobrila Eugeniu G7,X6 3
3s6 Str. Badea Cartan 3C 9
~ Aleea Orhideelor C2 7
~ Str. Zmeurei alee intre blocuri U2,U3 5
~ Str. Badea Cartan alee intre blocuri K3,TLS 3
360 Str. Badea Cartan Kl 4
~ Bd. Tomis alee intre blocuri TAV7,TAV8 22
362 Str. Oobrila Eugeniu ST1,ST3,ST4 45
363 Aleea Viitorului 4A, 4B,4C 22
364 str. Suceava alee intre blocuri SVl,SV2 39
""'3"65 Bd. Tomis alee intre blocuri lOB 5
366 Str. Oobrila Eugeniu Vl 7
367 Aleea Orhideelor Vl 7
368 Aleea Hortensiei G2,G3 58
369 Aleea Hortensiei C3 15
370 Aleea Orhideelor Cl 8
~ Aleea Orhideelor Tl,T2 25
I 372 str. Suceava alee intre blocuri 4C SA 15
I 373 Str. Tulcei alee intre blocuri TL4 case 17
374 Aleea Hortensiei 02, post TRAFO 11
375 Str. Tulcei alee intre blocuri 2B,1C 10
376 Str. Cismelei Alee intre blocuri BS,J2 4
377 Aleea Hortensiei MElA, punct termic 15
37a' Aleea. Aviator Horia Agarici sc 8
3"7'9 Str. Tulcei alee intre blocuri TMlB,TMlA 13
380 Str. Cismelei Alee intre blocuri y J2 10
3a1 Str. Oobrila Eugeniu R3,X6 16
""'38i'"" Aleea Hortensiei 01,02 34
Ts3 Aleea Hortensiei ME1A,TAV4 19
'Ta4 Str. Stefanita Voda Kl4 8
"3s"5 Str. Oobrila Eugeniu 52 punct termic 4
~ Bd. Tomis alee intre blocuri Tll TL2 TMlB 72
I 387 Str. Cismelei Alee intre blocuri UlO sc. E 10
I 388 Str. Oobrila Eugeniu alee intre blocuri 51, post TRAFO 8
I 389 str. Oispensarului 16A 12
I 390 Str. Tulcei alee intre blocuri Tll, lC 22
'391 Str. Tulcei alee intre blocu ri SlB, Politia de frontiera 18

""'3'9'2 Aleea Hortensiei CS, Punct termic 10


""3'93 Str. Cpt. Oobrila Eugeniu xs 7
394 Bd. Tomis alee intre blocuri 4A TAV6 7
395 Bd. Tomis alee intre blocuri CB service auto 14
396 Bd. Tomis alee intre blocuri 3B 4B lC 26
397 aleea Heracleea 51,52 6
398 Bd. Tomis alee intre blocuri ST6,ST7 26
399 Aleea Fragilor P2,P3 8
400 Bd. Tomis alee intre blocuri TAVS 11
401 Aleea zmeurei alee intr blocuri U1,U2,US 14
402 Aleea Hortensiei G1,ME2A 7
403 Aleea umbrei 14,22A 12
404 Aleea umbrei 22, punct termic 19
r-- TOTAL 4588
VII INEL I
405 str. Soveja - intr. Stefanita Voda 14, 17, 18, 19 44
406 str. Soveia (alee intre blocuri) 55 57 68
I 407 str. Oionisie eel Mic 56, 58 18
408 str. Oionisie eel Mic (alee intre blocuri) 66,62,68 47
409 str . Oionisie eel Mic (alee intre blocur i) 64, 56, punct termic 30
410 str. Soveja (alee intre blocuri) 52,54 20
-
411 str. Soveja (alee intre blocuri) 51 12
412 str. Soveja (alee intre blocuri) 43, 39 19
413 str. Soveja (alee intre blocuri) 43A 6
414 str. Soveja (alee intre blocuri) 42, 44 48
~ str. Soveja (alee intre blocuri) 44A,46 11
416 str. Dionisie eel Mic 48, so 8
~ str. Dionisie eel Mic 48A,488 6
418 al. Cerbului - str. Dionisie eel Mic 22,24 13
419 al. Cerbului - str. Dionisie eel Mic 26, 28 20
420 al. Cerbului - str. Dionisie eel Mic 20, punct termic 176 13
"42'1 str . 8rancusi 12, 2 8
422 str . 8rancusi 6, 10 4
423 str. 8rancusi - str. Dionisie eel Mic 8 11
424 str. Soveja (alee intre blocuri) DR27, DR28 3
425 str. Soveja (alee intre blocuri) DR26 8
426 str. Soveja DR35, DR36 57
427 str. Soveja (alee intre blocuri) DR33, DR34 16
428 al. Cerbului 408 14
429 str. Soveja - al. Cerbului 40A, 388 25
430 str. Soveja - al. Cerbului 38A,368 10
~ al. Cerbului 368 20
43 2 al. Cerbului DR32, DR38 11
~ Str. Dionisie eel Mic 26.28 18
I 434 Str. Dionisie eel Mic 66 loc de joaca 10
I 435 Str. Dionisie eel Mic 20 punct termic 9
436
INEL I
Str. Dezrobirii DR22 case 10
437 str. Soveja (alee intre blocuri) DR32 8
438 str. Soveja (alee intre blocuri) DR28 18
439 Str. Dionisie eel Mic 72 39
440 Str. Soveja 43A 7
~ Str. Soveja 36A,38A 11
442 Str. Soveja DR26 18
443 Str. Soveja DR25 18
444 Str. Soveja DR24 16
445 Str. Soveja DR23 16
446 Str. Soveja DR21 15
I 447 Str. Soveja DR20 26
448 Str. 8iruintei DR26 8
449 Str. Dezrobirii DR21, case 8
450 Str. 8 St Delavrancea 37,41 9
7sT Str. 8aba Novae 8N6 26
452 Str. 8aba Novae 8N7 24
453 Str. 8aba Novae 8N8 23
454 Str. 8aba Novae 8N9 23
4 55 Str. 8aba Novae 8N10 23
456 Str. 8aba Novae 8Nll 23
"4sT Str. 8aba Novae 8N13 23
458 Str. 8aba Novae 8N14 22
459 Str. 8aba Novae 8N3 23
460 Str. 8aba Novae 8N2 23
461 Str. 8aba Novae 8N1 5 21
462 Str. 8aba Novae 8N4 26
463 Str. 8aba Novae 8N1 2 23
464 Str. 8aba Novae 8NS 26
I 465 Str. Dionisie eel Mic 26,408 12
~
TOTAL 1175
VIII POARTA6
I 466 str. 8rizei_ialee intre blocurll FD7 089 44
I 467 str. 8rizei FD3 FD7 144
468 str. 8rizei (alee intre blocuri) 086 13
I 469 str. 8rizei_ialee intre blocurll 0 83 084 085 21
I...............
470 str. 8rizei ( alee intre blocuril 081 0 82 16
471 str. 6rizei (alee intre blocuri) F612 14
str. Martisor FC30, FC31 18
str. Martisor FC29, FC31 26
str. Lirei FC28 12
str. Lirei FD12,FD13,FD14,FD17 so
Str. Pajurei FG4,case 6
str. Lirei FD3,FD4 14
str. Lirei FD9,FD10 26
str. Lirei FD11,C6 7
Str. Pajurei G1 biserica 17
Str. Pajurei FGS,FG6 6
str. Martisor FC1,FC2,FC3 43
str. Brizei FC8, 5
Str. Zefirului 061, 062,063 29
Str. Zefirului 065 11
Str. Zefirului 068,069 19
Str. Stelutei FE13,FE14, liceu 17
Str. Brizei FD3,FD7, teren sport 138
Bd. 1 Mai Vechi PF7, PF8,PM2 30
Str. Martisor FD19,FD20,FD22,FD24 54
5tr. Brizei alee intre blocuri FC20 FC21 FC22 16
Str. Zefirului alee intre blocuri FB10B, FB9 7
5tr. Arcasului FAO,FA1 30
Bd . 1 Mai Vechi alee intre blocuri 54 14
Str. Zefirului alee intre blocuri FA11,FA12 6
5tr. Arcasului FA8,FA9 9
5tr. Arcasului FA1S,FA16 31
5tr. Lirei FD4,0B8 9
5tr. Brizei str . Urei FD7, 068,069 49
POARTA 6 5tr. Arcasului FA11,FA12 26
5tr. Zefirului F65 5
5tr. Curcubeului FD9,C6 14
Bd. 1 Mai Vechi FE5,FE6,FE7 19
str. Urei FC12,FC7 14
str . Urei alee intre blocuri FC13 13
Str. Brizei FB11 8
5tr. Brizei FA2 13
str. Martisor FC4,FC19 8
5tr. Lirei FC19 11
Str. Brizei FB6,FB7 34
5tr. Curcubeului FD4,FD5 14
Str. Lirei FD4,FD6 9
Str. Curcubeului FC26, magazine 17
str. Martisor FD30, FD32, FD28 72
Bd. 1 Mai Vechi FE7 12
str. Martisor FC2,FC3 22
str. Martisor FC31,FD38 16
str. Martisor FC4,FC5, ANL 13
str. Martisor FC5,FC6,ANL 20
Str. Lirei FC1S,FC16 16
Str. Brizei alee intre blocuri FB7 FB4 12
Str.Lirei FC14,FC15,FC16 55
Str. Lirei FC14 22
Aleea Timonei 61 4
Bd. 1 Mai Vechi- Aleea Timonei C2 55
Aleea Timonei C6 10
Bd. 1 Mai Vechi- Aleea timonei 52,53 23
5tr. Lire FC20 10
Str. Doctor Baltazar 51 A 8
5os. Manaaliei alee intre blocuri 51C 8
Str. Condorului FE3,FE11,FE12 16
5os. Mangaliei 51A 5
533 lstr. 6rizei IF65 I 10
1--- I 1565
TOTAL
IX Tomis I II
534 AI Macilor, AI Malinului 63,03 52
~ AL Panselei C4 4
I 536 Str. N. Ioroa - alee intre blocuri G3 15
I 537 AI. Panselei C2A 7
~ 6d. Tomis A1 ,A2 Amfiteatru 40
539 Str. Mircea eel Batran TD4A,MSX 12
I 540 Str. Mircea eel 6atran MD96,F1 7
r-s.rr
I 542
Str. Mircea eel 6atran MD10,F1
MD96
11
8
Str. Mircea eel Batran
I 543 Aleea Macilor 61',66, gradinita 14
I 544 Str. Mircea eel 6atran MS2,TD26 22
I 545 Aleea Lacramiarei F2 dispensar 17
I 546 Str. Ion Andreescu ST4 11
I 547 Str. Primaverii ST8,ST9 45
I 548 Str. Primaverii ST6 24
I 549 Str. Primaverii ST5,ST4 29
I 550 Str. Primaverii ST5,ST6 15
~ Str. Fagetului ST3,ST7 55
""'SS'i'"" Str. Primaverii ST1,ST9 38
""'5'53 Str. Fagetului ST2,ST8 8
""'5'54 Str. Fagetului ST2,ST8,ST5,ST7 64
55s Tomis I II (bd. Tomis Str. N. Iorga, Str. Aleea Crizantemeleor H1,K 26
"Ss6 Ion Ratiu, Str. Poporulul, Str. I Str. Mircea eel 6atran MD9A,F1 30
Lahovary)
~ Bd. Tomis TS66 case 20
I 558 Bd. Tomis alee inte blocuri A2 62 18
559 Str. Mircea eel 6atran MD8A,E2 21
560 Str. Mircea eel 6atran MD66, E3 28
~ Str. Mircea eel 6atran MDGA,JO 8
562 Str. Mircea eel 6atran MD12,E1 28
~ bd. Tomis A3,01 16
""'564 bd. Tomis TD9,TD10 32
565 Aleea Lacramioarei J2,J4,G4 12
I 566 Str. Crisana Gl,G2 22
I 567 Aleea Lacramioarei J4,G2 9
I 568 Aleea Crizantemeleor H2 G4 ounct termic 48
I 569 Str. Mircea eel 6atran F2, posta 17
570 str.Malinului 64,65 12
""'57"1 str.N. Ioraa 63 sc. A 56
572 str.N. Iorga 63, sc. 6 20
573 str.N. Iorga 63, sc. 6+C 20
I 574 bd.Tomis nr. 153 T55-spate 24
I 575 PARCAREA VERDE Spitalul clinic judetean 265
Constanta, str. N. Iorga
1---
TOTAL 1230
X Tomis III
I 576 Bd. Tomis TD14 case 20
577 6d. Tomis TD6,MS3A 32
I 578 Bd . Tomis TS10 4
579 AI. Cameliei C4 6
580 6d. AI. Lapusneanu LT8 7
~ Bd . AI . Lapusneanu LE51 7
I 582 AI. Magnoliei M,O 5
I 583 Bd. AI. Lapusneanu LTG 5
I 584 AI. Camellei L10A, post TRAFO 7
I 585 6d.AI. Lapusneanu LT2, biserica 24
586 Bd . Tomis LT56 24
I 587 6d . Tomis alee intre blocuri LT56 plata 10
I 588 6d. Tomis- Bd AI. Lapusneanu LT2,LT3,LT4 71
589
.....__ AI. Magnollei T1 6
590 Str. Soveja Vl 28
591 Str. Soveja Vl,X2 13
592 Tomls III ( Str. IonRatlu- Soveja Str. Str. Soveja X3,X4 9
593 Poporulul, str. Farulul, Bd. Bd. Tomis - Bd. Lapusneanu LTl 9
I 594 Lapusneanu) Str. Soveja XS,V3 15
I 595 AI. Branduselor Yl,Z2 4
I 596 AI. Magnollei L13Gl 10
I 597 Bd.AI . Lapusneanu L3,Lll 44
I 598 AI. Magnoliei L9 4
I 599 AI. Lapusneanu L8 cresa 12
I 600 AI. Pictor S Luchian LSiocjoaca 6
~ AI . Pictor S Luchian Ll,L6 26
I 602 AI. Plctor S Luchian L2,L3 11
603 Bd. Tomis TD17, L1 21
604 AI . Branduselor Zl,L9,punct termic 20
605 AI. Branduselor L9,Zl 11
606 AI. Cameliei L7,L12 16
607 AI. Cameliei LlO,L11 21
608 Bd. Tomis alee inte blocuri TD14,TD1S punct 24
I~
609 Bd. Tomis alee inte blocuri TDlS TD16 12
TOTAL 544
XI FALEZA NORD
610 b-dul Mamaia- alee intre blocuri PS S,SC. B 5
6iT str. Unirii FZ 26, FZ 28 A 54
612 Str. Oleg Danovschi PAl, PA3 20
6i3 Str. Pecarilor FZ24, FZ28 39
614 Str. Unirii alee intre blocuri C2 14
~ Str. Pescarilor alee intre blocuri BLU Marina 9
f616 Str. Casin cap linie 102 53
~ Str. Pescarilor BM9B 4
618 Str. Pescarilor A2 gradinita 18
619 Str. Oleg Danovschi BM1 8
620 Str. Oleg Danovschi BM2 16
621 Str. Oleg Danovschi BM4, PA2 26
622 Str. Prelungirea Unir ii us 8
623 Bd . Mamala Alee intre blocuri PSS Sc A 6
624 str. Unirii U1 32
625 Str. Maior Sofran G6 14
626 Str. Pescarilor BM8 4
627 Str. Muncel MZ3 5
6i8 Str. Libertatii LB1,LB2 7
629 Str. Libertatii LB2 12
"'630 str. Pescarilor FZll 14
~ Str. Pescarilor FZ23 15
I 632 Str. Pecarilor PA7 11
I 633 Str. Pescarilor GS 5
I 634 Str. Pescarilor FZ14, FZ12A 18
63S Str. Pescarilor BM7 3
636 Str. Unirii alee intre blocuri U4 10
637 Str. Pecarilor MZll 3
638 Str. Unirii alee intre blocuri U4 biserica 7
639 Str. Unirii biserica U2 biserica 17
640 Str. Pescarilor FZ14 10
641 Str. Pescarilor FZ10 9
642 Str. Pescarllor MZ7 4
"643 Str. Locotenent Economu alee intre blocuri U1 9
644 Str. Pescarilor alee lntre blocuri FZ28 9
64S Str. Casin GSA punct termic 11
646 Str. Pescarilor MZ9 7
647 FALEZA NORD (prelunglrea Bucovlnel, Str. Oleg Danovschi BM2 case 4
648 Spital Mllltar, Pescarle) str.Pescarilor MZS case 16

- 649 Str. Grozesti El 6


6SO 5tr. Unirii FZ26 I V6B 12
~ 5tr. Pescarilor F s
I 6S2 5tr. Pescarilor BM11 4
I 6S3 5tr. Caiuti 52 7
I 6S4 5tr. Caiuti 53 s
6SS 5tr. Pescarilor FZ14C cazemata 6
6S6 5tr. Pescarilor F pare 9
6S7 str. Pescarilor PAS 37
I 6S8 str. Pescarilor BM16, BM 17 29
I 6S9 5tr. Unirii , 5tr. Ion Ratiu PAS, PA6B 26
660 5tr. Unirii alee intre blocuri PA4, PAS lS
661 5tr. Unirii alee intre blocuri PAl, PA2 lS
662 5tr. Unirii D 36
663 5tr. Pescarilor alee intre blocuri MZl MZ2 19
664 5tr. Pescarilor FZ20 13
66S 5tr. Pescarilor BM11 11
666 str. Pescarilo BM14,BM1S 29
667 5tr. Oleg Danovschi BM4 22
668 5tr. Pescarilor FZ17A 18
669 5tr. Pescarilor FZlS Adivin 17
670 5tr. Pescarilor FZlS 22
""'67i"'" 5tr. Pescarilor U6 1S
""'67i"" 5tr. Unirii U3,U6 46
673 5tr. Unirii U1 case s
674 Str. Dragoslavele Bl,B2, Al, A3 44
67S 5tr. Dragoslavele alee intre blocuri A3 garaje lS
676 Str. Pescarilor BM12, BM13 22
I 677 5tr. Oleg Danovschi PA3 10
I 678 Str. Caiuti G2A,G2B 19
I 679 Str. Unirii V7B 9
I 680 5tr. Pescarilor FZ13A, FZ13B 11
681 5tr. Pescarilor FZ28 8
682 5tr. Pescarilor BM11 Sc. C s
683 5tr. Pescarilor FZ21 18
684 5tr.Unirii Cl termic 11
f---
TOTAL 1137
XI KM 5
68S 5tr. Micsunelelor 28,29 10

f---
686 KM 5 Str. Micsuneielor 31,32 so
TOTAL 60
XII CASA DE CULTURA - KAUFLAND
687 Aleea Daliei L128 spalatorie auto lS
688 AI. Garofitei L79A, scoala 24 4
689 5tr. Avram Iancu LSS 7
690 Bd AI. Lapusneanu LE9,LE12 case 12
691 Bd. 1 Dec 1918 alee intre blocuri L30 L31 12
692 Aleea Nalbei L116,L108 20
693 Aleea Garofitei LS6 10
694 Aleea Garofitei L7SA 14
'""695 Str. IL Caragiale L114 8
696 Aleea Garofitei L64,L74 17
697 Aleea Garofitei LS2A,L92 16
698 Aleea Garofitei L73, case s
699 Str. Ardealului L, fabrica de paine 4
700 Aleea Garofitei L78A,L80 8
~ Bd. Al.lapusneanu LE2,LE3 8
702 Aleea Nalbei L107 6
I 703 Aleea Garofitei L91 piata Balada 7
'704 Aleea Daliei L128 12
I 70S Aleea Nalbei L111 s
I 706 Aleea Garofitei LlOl Plata Balada 20
707
........._ Aleea Garofitei L102 Piata Balada 7
708 Aleea Garofitei L78A 10
709 Aleea Garofitei L77 6
7iO Aleea Daliei L129,L126 18
7iT Aleea Violetelor L19 6
7i2 Str. IL Caragiale L11SB,L27 11
""'7i'3 Aleea Garofitei L52,LSS 12
714 Aleea Lalelelor L6 2
""'7'i5 Aleea Daliei L131 11
7i6 Aleea Garofitei L56 5
7i7 Aleea Dallei L119A2,L119A4,L119A6 54
7i8 CASA DE CULTURA- KAUFLAND Aleea Violetelor L12,L23 5
7i9 Aleea Violetelor L14,L1S,L16 22
""'7'ii Aleea Violetelor L22,L23,L2S,L14B 84
""'ffi"" Aleea Violetelor L26 9
m- Aleea Garofitei L62,L64 15
~ Aleea Daliei L119A 12
~ Bel. AI. Lapusneanu - Bd. IG Duca L42,L43,L44,LS3 36
r-m-
I 726
Bd. IG Duca L51,LS2 case 22
Bd.AI. Lapusneanu LE2 6
~ Bd. IG Duca L44,L4S,L46 27
I 728 Aleea Daliei L129 12
729 Aleea Daliei L119A,L118Bl,Ll18B3 42
730 Aleea Daliei L104,L118B 17
~ Aleea Garofitei L103,L104 31
m- Aleea Garofitei L91,L93 7
733 Aleea Garofitei L9S,L96 13
734 Aleea Garofitei L78 punct termic 7
735 Aleea Garofitei L88,L87 14
736 Aleea Garofitei L80,L79 6
r-m- Aleea Garofitei L69,L78 29
738 Aleea Garofitei L67,L69 20
I 739 Aleea Garofitei L7SA,L76 29
740 Aleea Garofitei L64,L67 9
741 Bd. AI. Lapusneanu - Bd. IG Duca L42,L48,LSO 33
I 742 Aleea Garofitei LSS,LS6 8
I 743 Bd. 1 Dec 1918 alee intre blocuri L28 L29 L30 so
I 744 Aleea Violetelor L18,L19,L20,L10,Lll 88
I 745 str. Oborului- pe partea blocului L17 Intre Bucuresti si 90
I.L.Caragiale
I 746 I ntre 1 Dec 1918 si 30
str. Bucuresti Oborului pe partea cu
"747
- bd.1 Dec 1918
TOTAL
L64, sc. F,la 45 gr 8
1133
XIII CENTRU- PENINSULA (Str. Decebal, Bd. Mamala, Bd. IG Duca, Bd. Ferdinand, Bd. 1 Decembrle, Str. Traian)
I 748 Str. Stefan eel Mare Str. Grivitei M14 8
749 Str. Stefan eel Mare, Str. Grivitei M16 17
~ Str. Petru Rares B Agentia CFR 16
'"Ts1 Aleea Lupeni BS 7
752 str. Mircea eel Batran MF1,MF2 14
"'Ts3 Str. Grivitei biserica M12 7
754 Str. Stefan eel Mare M4,case 7
755 Str. Traian K4 17
756 Str. Traian 63 6
757 Str. Traian K1,K1A Hotel 10
I 758 Prelungirea Traian 12,13 18
I 759 Str. Ion Lahovary M7 case 7
760 Bd. IC Bratianu, Str. Stefan eel mare R1 8
761 Str. Traian K1A,A1 37
I 762 Str. Traian K2A 8
I 763 Str. Traian K2,K3 79
I 764 Bd. Ferdinand AS 9
I 765
........_ ---- --.. -- . - - . -.
Bd. Ferdinand str. Traian A7,A8 30
766 I KU- I'~N.lN~ULA l~tr. UeCeDal, ISO. Bd. Ferinand, str Traian
t;~N A7,AR3 17
767 Mamala, Bd. IG Duca, Bd. Ferdinand, A6,AR3 10
I Str. Ferinand str. Traian
Bd. 1 Decembrle, Str. Tralan)
I 768 Str. Ferinand str. Traian A3,A4 55
I 769 Str. Traian A3,AR1 8
I 770 Aleea Lupeni C2,E1,E2 17
~ Bd. Ferdinand, Bd . IC Bratianu R24, punct termic 17
I 772 Bd. Ferdinand, Bd . IC Bratianu F19A 11
I 773 Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu F19A,F19B,R24 so
~ Str. Traian B4 6
I 775 Str. Traian A2,AR1 10
776 Aleea Lupeni C3,ES 8
777 Str. M. Kogalniceanu MK2,MK3,AC2 18
rna Str. M. Kogalniceanu MK27 4
I 779 Bd. Ferdinand, Str. Traian A1,A2 38
I 780 Bd. Ferdinand R2, case 14
I 781 Str. George Enescu M17 case 3
I 782 Bd. Ferdinand, Str. Traian AS,A6 21
""]"8j"' Str. Cuza Voda- Str. Rascoal 1907 M0,19 22
'"'784 Bd. Ferdinand, Str. Traian A4,AR2,AS 21
- TOTAL 655
XIV km 4- 5 Prelunglrea Llllacului- Str. Progresului- Pandurulul- Bd. A. Vlaicu plus Complex Km 5
785 Str. N. Grindeanu alee intre blocuri E1,E2,G7 44
7s6 Str. Pandurului 6C 9
787 Str. Pandurului 6B 5
788 Str. Progresului Str. Mesterul Manole H1,G2 case 44
I 789 Str. N. Grindeanu alee intre blocuri Ll, scoala 23
790 Str. Prel. Liliacului A4,D2 33
791 Str. Progresului M1 post TRAFO 18
I 792 Str. Pandurului 37 7
793 Str. Progresului C3 11
I 794 Str. Progresului A2,A3, scoala 38
"'795 str. Arcului I 29
796 str. Arcului D,F8,F9 26
797 str. Arcului A7 45
798 Str. Progresului G4,M2,M3 27
799 Str. Salcilor 9B 8
80o Str. Prel. Liliacului A4 21
Sol Bd.A. Vlaicu A9 37
802 Str. N. Grindeanu A6 10
803 Str. Pandurului PO 7
804 Sos. Mangaliei 2, case 7
805 Sos. Mangaliei 4, 13 43
806 Bd.A. Vlaicu 01 11
807 Sos. Mangaliei 1 3
808 Str. Salcillor 8C,8B 15
809 Str. N. Grindeanu G1 6
km 4- 5 Prelunglrea Llllaculul- Str.
810 Progresulul - Pandurulul - Bd. A . Vlalcu Str. N. Grindeanu A1 ,L3 26
~ plus Complex Km 5 Str. N. Grindeanu G1,L1,L2 18
~ Str. Prel. Liliacului G3,M2,M3 22
r-rn
814
Str.Arcului
Str. N. Grindeanu
F5
E1,E8
7
10
~ Str.Arcului F4,FS 11
I 816 Str. Liliacului A2,A3 18
'siT Str.Arcului F5,I 4
8'i8 Str. N. Grindeanu E4,E8 14
819 Str.Arcului F3,A9 14
820 Bd. A. Vlaicu C4,A8 21
821 Str. N. Grindeanu M6,E7 10
""'8i"i"" Str. Arcului E3 post TRAFO 4
823 Str. Salcillor 7A,7B 25

---
824 Str. N. Grindeanu L2,L3,E6 11
825 Str. N. Grindeanu A1,A2 complex 23
I 826 Str. Mugurului 21 4
I 827 Str. Prel. Liliacului G8,F9 8
I 828 Str. N. Grindeanu M7,A6,E8 24
829 Str. Th. Sperantia 36 5
""'830 Str. N. Grindeanu A1 Complex 10
""'83i'"" str. Mangaliei Perimetrul dintre bi.J7A 64
si fosta C.F.R.
""'83i"'" str. Mangaliei Intre PT154 sl SM5 200
833 str.Liliacului, Progresului In fata bazar- in spate 40
oiata
- TOTAL 1120
XV CET- Doraly
834 AI. Egretel C1,C2 11
8'3"5 Str. Dr. Gh. Marinescu 110,N4,N2 64
836 Bd. A. Vlaicu PC1,PC2 10
837 AI. Pelicanului AV40,AV41 21
838 Bd. A. Vlaicu C1,C6 20
I 839 Bd. A. Vlaicu C2,C6 16
I 840 Bd. A. Vlaicu AV27,AV31 6
I 841 Str. Ion Ursu 13,I4 13
I 842 Str. Varful cu Dor V3B,V5A 32
I 843 Str. Prelungirea Caraiman N2 4
I 844 Aleea Pelicanului G2 13
I 845 Aleea Pelicanului AV29 14
I 846 Aleea Pelicanului Av33 punct termic 8
I 847 Bd. A. Vlaicu AV1 Club Pensionari 17
I 848 Aleea Albatrosului Bloc CFR 10
I 849 Aleea Pelicanului AV 35 scoala 7
850 AI. Egretei AV5,AV6 13
""'SsT'" AI. Pelicanului AV33 scoala 16
852 Str. Campinei 610 23
853 Bd. A. Vlaicu C3,C4 14
854 AI. Egretei AV22,AV21 30
855 Bd. A. Vlaicu 68 5
856 AI. Pelicanului AV37 6
857 AI. Pelicanului AV28 cresa 17
8s8 CET- Doraly
Bd. A. Vlaicu 66,69 42
859 Str. Campinei 69 6
860 Bd. A. Vlaicu C1,C6 25
861 Bd. A. Vlaicu AV2,11B 16
862 Str. Varful cu Dor V6A,V6C 25
""'863 AI. Egretei C7,AV23 10
""'86'4 Aleea Albatrosului AV23,C6 22
865 Bd. A. Vlaicu AV26,AV27 13
I 866 Bd. A. Vlaicu C4,C5 17
I 867 Bd. A. Vlaicu B3,B4 16
I 868 Bd. A. Vlaicu C5, punct termic 24
I 869 AI. Egretei AV1,AV4 31
I 870 Bd. A. Vlalcu PC1,B8 6
ran Aleea Albatrosului G3B16 16
872 AI. Pelicanului AV31, post TRAFO 3
873 Bd. A. Vlalcu C2,C3 18
874 Str. Campinei C2,C3 23
875 Aleea Albatrosului AV24 Plata 14
I 876 Bd. A. Vlaicu AV5,I4 16
877 Str. Ion Ursu I4 9
878 Str. Ion Ursu V3B,V4B 10
""879 Str. Ion Ursu V4B case 14
880 Aleea Egretei AV25,AV30 40
881 Aleea Egretei AV8, AVP (faptic pe 35
..__ bd.Aurel Vlaicu)
841
TOTAL GENERAL 18145

PARCARI AMINAJA'n IN STAnuNIA MNIAIA


NR. NR. LOC
LOCATIA
I CRT.
PARCARE AUTO - Marea NeaQra 35
r---!-- PARCARE AUTO - Hotel Minerva 39
r--L
3 PARCARE AUTO - Hotel Mercur-Modern 55
1----
PARCARE AUTO - Hotel Modern- aleea din 29
4
!fata
r--s-
~
PARCARE
PARCARE
AUTO 14 - Lebada
AUTO 22 - Venus
13
21
~
7 PARCARE AUTO+ CP 159- Picadily 61
1---
PARCARE AUTO 28 A - Hotel Condor 15
8
1---
revendicat
9 PARCARE AUTO 31 - (Cherhana) Boema 12
1----
PARCARE AUTO + CP 258- (Cherhana)
10 61
Boema

u--u
-
PARCARE
PARCARE
PARCARE
AUTO
AUTO
AUTO
32
33
34
-
-
-
Vila 11
Flora
Doina
20
11
126
___!l_
14 PARCARE AUTO 38 - Sirena 16
15 PARCARE AUTO 39 - Dunarea 110
16
-____!Z_ PARCARE AUTO 43 - Perla 27
PARCARE AUTO 44 - Perla 20

~ PARCARE AUTO 48 - Lotus 47


19 PARCARE AUTO 49 - Delfin 43
~ PARCARE AUTO 50 - Pescar~ 43
~
r--n
'23
PARCARE
PARCARE
PARCARE
AUTO
AUTO
AUTO
55
56
57
-
-
-
Hotel Dorna
Restaurant Pel ican
Hotel Aoolo
33
23
9
r---=<--
24 PARCARE AUTO 58 - Hotel Bicaz - in fata 35
1----
PARCARE AUTO 59 - Hotel Siret latura
25 18
dinsnr~ Bif"az
1---
26 PARCARE AUTO 60 - Hotel Bicaz - BUENO -
24
1--- lalei laterale
27 PARCARE AUTO 61 - Hotel Siret - in fata 12
1---
PARCARE AUTO 62 - Hotel Siret - limitrof
28 20
lbulevard
~ PARCARE AUTO 63 - Hotel Orfeu 18
30 PARCARE AUTO 64 - Hotel Comandor 37
31
......:..=..- PARCARE AUTO 65 - Hotel Comandor 16
_R_ PARCARE AUTO 66 - Hotel Ambasador 18
_JL PARCARE AUTO 67- Hotel Caraiman 9
~ STATIUNEA MAMAIA PARCARE AUTO 68 - Bar Melody 31
~ PARCARE AUTO - Bar Melodv - alei 14
_]__ PARCARE AUTO 69 - Hotel Caraiman 22
_1Z._ PARCARE AUTO 70 - Hotel Caraiman 38
~ PARCARE AUTO 71 - Vila Mari na 95
~ PARCARE AUTO 72 - Vila Marina 17
r-1Q- PARCARE AUTO 76 - Hotel Savoi 32
~ PARCARE AUTO 77 - Hotel Ambasador 29
__1.L PARCARE AUTO 78 - Hotel Aurora 10
43 PARCARE- Debarcader Cazino (Tic-Tac) 372
-
44 PARCARE - Cherhana 228
"""45 PARCARE - Lebada 220
~
1---
PARCARE - Lebada Majestic 220

~ PARCARE - Lebada Rex 75

~ PARCARE - Zona On Plonge Jr. 17

i~
PARCARE- Zona On Plonge Jr. 8
PARCARE - Zona REX 17
PARCARE - HOTEL VEGA 17
r---s2
r--==- PARCARE - Zona HOTEL ALCOR 44
PARCARE - Zona HOTEL ALCOR - limitrof
53 17
hool<>v,.roi
~
'---"'-'--- PARCARE - Zona HOTEL MERCUR 72
CLEOPATRA - HOTEL OVIDIU 267
~ PARCARE ZONA CREMA MELODY 19
_2_
57 PARCARE ZONA CREMA - limitrof bulevard 32
- PARCARE - Zona Statiunea Mamaia, zona
58 67
IHOTEL METRO POl
-
59 PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in fata 35
- 60
PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in 18
'-- Ilateral
61 PARCARE- Zona RESTAURANT SELECT 11
- PARCARE - Zona HOTEL SULINA - langa 53
62
alee
- PARCARE - Zona HOTEL SUUNA - langa 28
63
soatiul de inaC"a
- PARCARE - Zona HOTEL ASTORIA - in fata
64 21
si lateral sore bulevard
- PARCARE - Zona HOTEL SULINA - limitrof 39
65
,....---- hotel
MAMAIA NORD 641
~ PARCARE PROMENADA TRONSON
67 128
RESTAURANT DOINA
t--
PARCARE PROMENADA stradela adiacenta
68 46
HOTEL FLORA
~
t--=-
PARCARE PROMENADA PATI FRESH 387
PARCARE PROMENADA TRONSON HOTEL
70 426
t-- REX
PARCARE PROMENADA TRONSON PIATETA
71 435
'-- r.AZINO - HOTEL MAJESTIC
PARCARE ZONA CARAIMAN blocuri- pe
72 125
- 73 oartea lacului
PARCARE CLUB TENIS EASY - v is- a-vis de
101
- 74
BUTOAIE
PARCARE, Mamaia nr. 469,VILA
19
ITURISTICA
75
........:...:<. PARCARE - Zona HOTEL CALIFORNIA 49
PARCARE - langa VILA SOFIA - HOTEL
76 64
- 77 ISPLENDID
PARCARE - langa SCANDINAVIA 30
78 PARCARE - CLUB NAUTIC PINGUIN 22
79
----'-"--- PARCARE - VILA PROMESSE 8
~ PARCARE - CLUB IDU - In fata 100
~ PARCARE - CLUB IDU - In soate so
~ PARCARE - HOTEL FLORIDA 36
_!!L PARCARE - MAMAIA NR. 341C 11
TOTAL 5939
PARCARI SITUATI PI ARTIRI R CIIICR.A'JD
TRONSON HOTEL REX - RESTAURANT
1 273
~
MAREA NEAGRA (oartea dinsore mare)
TRONSON PAVILION EXPOZITIONAL -
2 65
HOTEL PERLA - PESCARIE oe centru
~
TRONSON PAVILION EXPOZITIONAL
3 31
t-- B-DUL MAMAIA limitrof
TRONSON HOTEL MERIDIAN- PIATETA
4 112
1---- CAZINO - sore mare
TRONSON ON PLONGE JUNIOR - PIATETA
5 160
r.AZINO - sore lac
t--
TRONSON CAZINO - HOTEL REX -spre
6 202
mare
Str. VARFUL CU DOR de Ia Bdl. Aurel
7 STR. VF. CU DOR 57
VlaiC'l oana Ia Str. ,...
Bdl. AUREL VLAICU de Ia Bdl. lapusneanu
8 241

---- 9
BD. AUREL VLAICU
(fantana Oxford) pana Ia Peny

Bdl. AUREL VLAICU de Ia Fabrica de paine


Dobrogea pana Ia Str. Varful cu Dor
312
- Bdl. AUREL VLAICU de Ia Str. Varful cu Dor
10 224
oana Ia ood tramvai
Bdl. I. C. BRATIANU de Ia Kaufland pana Ia
11 248
lstatia de Salvare
-
Bdl. I. C. BRATIANU de Ia Statia de
12 BD. I.C. BRATIANU 327
~
ISalvare oana Ia CORA
13 Bdl. I. C. BRATIANU de Ia CORA pana Ia 107
Pod IPMC
f---
Bdl. I. C. BRATIANU de Ia Pod IPMC pana
14 118
Ia Cao llnie 48
TOTAL 2477
ANEXA nr. 1.2.
laHCL30/2015
_ _ _ _

Locurile de parcare a caror rezervare se face de S.C. Contort Urban S.R.L.


NR.
LOCATIA NR. LOCURI
.CRT.
STATIUNEA MAMAIA
1 PARCARE HOTEL AURORA 107
2 PARCARE ALEI AQUA MAGIC 65
3 PARCARE HEFAISTOS H. (Posta) 91
4 PARCARE ALBATROS 85
5 PARCARE CONDOR 1 47
6 PARCARE CONDOR 2 66
7 PARCARE COSENA 92
8 PARCARE PALM BEACH 84
9 PARCARE BICAZ 76
10 PARCARE BUTOAIE 42
11 PARCARE MAMAIA NORD - AMSTER 100
12 PARCARE FRATELLI 1 158
13 PARCARE ZONA TELEGONDOLA 160
14 PARCARE AQUA MAGIC 168
15 PARCARE FRATELLI 2 158
TOTAL LOCURI PARCARE 1499
ANEXA nr. 2
! ________
Ia H.C.L. nr. 30/2015

REGULAMENT
de organizare, funqionare !;i rezervare a parcarilor

Cap. I Dispozi~ii generale

Art. 1 - (1) Regulamentul de organizare, functionare ~i rezervare a parcarilor


din municipiul Constanta, denumit in continuare regulament, stabile~te cadrul de
reglementare pentru desfa~urarea activitatilor de amenajare, intretinere ~i
rezervare a locurilor de parcare prevazute in Anexa nr. 1.1 Ia prezenta hotarare,
precum ~i drepturile ~i obligatiile persoanelor fizice sau juridice care utilizeaza
locurile de parcare.
(2) Regulamentul are ca scop asigurarea desfa~ud3rii fluente ~i in siguranta a
circulatiei pe drumurile publice, asigurarea parcarii in conditii de siguranta,
facilitarea accesului Ia obiective de interes public

Art. 2- (1) In sensul prevederilor prezentului regulament, urmatorii termeni ~i


expresii au urmatoarea semnificatie:
a) parcare - spa~iu destinat in mod special sta~ionarii vehiculelor, semnalizat
prin indicatoare ~i marcaje care il delimiteaza de partea carosabila a
drumului;
b) parcare de re$edinta - parcare amenajata in apropierea imobilelor utilizate
de locata ri;
c) parcare comerciala - parcare care deserve$te un imobil destinat desfa$urarii
unei activitati economice;
d) parcare publica - parcare amenajata situata in apropierea institutiilor,
autoritatilor publice sau cladirilor de utilitate publica;
e) loc de parcare - loc amenajat in parcari, semnalizat cu panouri indicatoare
sau marcaje rutiere, dlimitat potrivit normelor tehnice $i destinat stationarii
unui singur autovehicul;
f) autovehicul oprit - imobilizarea voluntara a unui autovehicul pe drumul
public, pe o durata de eel mult 5 minute;
g) autovehicul stationat - imobilizarea voluntara a unui autovehicul pe drumul
public, pe o durata ce depa~e$te 5 minute;
h) autovehicul parcat - sta~ionarea autovehiculului in spa~ii special amenajate
sau stabilite ~i semnalizate corespunzator;
i) imobil - orice teren, cladire, sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-
un teren;
j) beneficiar loc de parcare - persoana fizica sau juridica care indepline~te
cumulativ urmatoarele conditii:
o are domiciliul, re~edinta, sau detine cu orice titlu un drept de folosinta
asupra unui imobil in municipiul Constanta;
o are in proprietate sau detine cu titlu valabil un autovehicul cu masa
totala maxima autorizata de pana Ia 3,5 t (contract de leasing,
contract de inchiriere, contract de comodat, etc.);
{2) In sensul prevederilor prezentei hotarari, in categoria persoanelor fizice se
cuprind ~i persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi
familiale, precum $i persoane fizice care exercita orice profesii cum sunt: cele
medicale, de avocatura, notariale, de expertiza contabila, de expertiza tehnica, de
consultanta fiscala, de contabil autorizat, mediere, de arhitectura, de executare
judecatoreasca, cele autorizate sa execute lucrari de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei ~i cartografiei sau alte profesii asemanatoare desfa~urate in
mod autonom, in condi~iile legii, ~i care nu intrunesc elementele constitutive ale
persoanei juridice.
(3) in sensul prevederilor prezentei hotarari sunt persoane juridice: societatile
comerciale, companiile nationale, regiile autonome, societatile bancare, organizatii
politice, patronale, sindicale, profesionale ~i cooperatiste, asociatii, fundatii, culte
religioase ~i institutii sau autoritati publice.

Art. 3 - (1) in functie de pozitionarea acestora, parcarile se clasifica dupa cum


urmeaza:
a) parcari situate pe strazi, in afara partii carosabile, adiacente benzii de
circulatie de langa trotuar;
b) parcari situate in zona centrala a strazii, in afara partii carosabile;
c) parcari amenajate pe platforme situate in afara zonei strazii.
(2) in functie de modalitatea de exploatare, parcarile se clasifica dupa cum
urmeaza:
a) parcari publice fara plata;
b) parcari publice cu plata.
(3) In functie de destinatie, parcarile se clasifica dupa cum urmeaza:
a) parcari de re~edinta;
b) parcari comerciale;
c) parcari publice.

Cap. II Amenajarea pardirilor

Art. 4 -(1) Spatiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje,
indicatoare informative, precum $i alte dispozitive speciale.
(2) In parcarile publice vor fi adaptate, rezervate ~i semnalizate prin semn
international eel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin
de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane
cu handicap.
(3) In parcarile de re~edinta se repartizeaza cu t itlu gratuit locuri de parcare
persoanelor cu handicap care au solicitat ~i au nevoie de astfel de parcare.

Art. 5 - (1) Locurile de parcare situate in parcari de re~edinta vor fi identificate


~i inventariate de reprezentantii Directiei Servicii Publice din cadrul primariei
municipiului Constanta impreuna cu asociatiile de proprietari.
(2) Locurile de parcare din parcarile comerciale pot fi atribuite prin inchiriere Ia
cererea beneficiarilor persoane fizice sau juridice.
(3) Locurile de parcare din parcarile publice, astfel cum sunt definite potrivit
prevederilor prezentei hotarari, pot fi atribuite prin inchiriere Ia cererea institutiilor,
autoritatilor publice sau entitatilor de utilitate publica.

Art. 6 - (1) Locurile de parcare pot fi inchiriate investitorilor/solicitantilor,


persoane fizice ~i/sau juridice, care solicita autorizarea executarii de constructii
care.< prin destinatie, necesita spatii de parcare.
(2) In cazul prevazut Ia alin . (1) durata inchirierii se intinde pe toata durata de
valabilitate a autorizatiei de construire ~i pana Ia data incheierii procesului verbal de
receptie Ia terminarea lucrarilor. Inspectorii cu competente in domeniul
urbanismului ~i autorizarii lucrarilor de constructii din cadrul primariei municipiului
Constanta, care fac parte din comisiile de receptie, verifica prealabil semnarii
procesului verbal de receptie Ia terminarea lucrarilor valabilitatea autorizatiei de
parcare.

Cap. III Exploatarea pardirilor

Art. 7 - (1) Exploatarea parcarilor este o activitate dinamica, fundamentata pe


urmatoarele principii:
a) tratament egal ~i nediscriminatoriu;
b) adaptabilitate Ia cerintele beneficiarilor;
c) transparenta ~i protectie a beneficiarilor.

Art. 8 Exploatarea locurilor de parcare se face cu titlu gratuit sau contra cost
prin perceperea unor taxe de parcare stabilite anual, prin hotarare a Consiliului
local, in conformitate cu prevederile legii fiscale.

Art. 9 Taxa de parcare se datoreaza de catre urmatoarele categorii de


persoane:
a) persoane fizice sau juridice care au calitatea de proprietar al
autovehiculului;
b) persoane fizice sau juridice care au calitatea de locatar sau comodatar
daca autovehiculul face obiectul unui contract de leasing sau comodat,
dupa caz;
c) persoane fizice sau juridice care au calitatea de utilizator al autovehiculului
~i nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute Ia lit. a) sau b).

Art. 10 - (1) Se restituie beneficiarului locului de parcare, din oficiu, sumele


corespunzatoare perioadei in care acesta a fest lipsit de beneficiul dreptului de
utilizare a locului de parcare datorita executarii unor lucrari publice, avarii sau
interventii ale operatorilor de utilitati publice sau comunicatii electronice.

Art. 11 Sunt scutite de Ia plata taxelor de parcare urmatoarele categorii de


beneficiari:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi ~i vaduvele veteranilor de razboi
care nu s-au recasatorit;
b) persoanele fizice prevazute Ia art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu incepere de Ia 6 martie 1945, precum ~i celor
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i in alte legi.
c) persoanele cu handicap, detinatoare de autovehicule adaptate
handicapului.
(2) Scutirea se aplica cu data de intai a lunii urmatoare celei in care sunt
prezentate acte doveditoare.
(3) Sunt exceptate de Ia plata taxei de parcare autovehiculele apartinand serviciilor
de interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulanta, interventie, gaze, precum ~i
autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare in baza insemnelor distinctive
de inmatriculare sau inscriptionare.

Art. 12 Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare se face prin


autorizatia de parcare.

Cap. IV Proceduri

Art. 13 - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de parcare, solicitantul, depune Ia


serviciul competent din cadrul primariei Constanta o cerere de rezervare, formular
tip prevazut in anexa 2.1 Ia Regulament, insotita de documente in copie certificata
pentru conformitate cu originalul de catre solicitant, astfel:

a) solicitantul persoana fizica :


- act de identitate (C.I./B.I.);
documente fac dovada domiciliului/re~edintei sau din care rezulta dreptul de
folosinta a unui imobil;
- documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului;
- certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
- cartea de identitate a autovehiculului;
- documente valabile care sa ateste incadrarea intr-una dintre categoriile
scutite prevazute Ia art. 15.

b) solicitantul persoana juridica :


- act de identitate (C.I./B.I.) imputernicit/delegat;
- certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului;
- certificat de inregistrare fiscala emis de organul fiscal competent;
- documente privind sediul sau puncte de lucru in cazul persoanelor juridice;
- documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului.
(2) Cererea va fi insotita in mod obligatoriu de o declaratie pe propria raspundere
ca nu detine garaj autorizat amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului
Constanta.
(3) Certificarea pentru conformitate cu originalul se face prin inscrierea mentiunii
,conform cu originalul" urmata de data ~i semnatura solicitantului.

Art. 14 -(1) Pentru parcarile de re$edinta cererea prevazuta Ia art. 13 va fi in


mod obligatoriu insotita de schita locului de parcare .
(2) Cererea $i schita locului de parcare vor fi vizate de pre$edintele Asociatiei de
proprietari din care face parte solicitantul.

Art. 15 - (1) Accesul Ia locurile de parcare situate in parcarile de re$edinta in


ordinea inregistrarii cererilor de rezervare $i in limita locurilor de parcare disponibile
identificate cu sprijinul pre$edintelui asociatiei de proprietari.
(2) in situatia in care numarul de solicitanti este mai mic decat numarul locurilor de
parcare amenajate in parcarea de re$edinta, locurile de parcare disponibile se pot
aloca dupa cum urmeaza:
a) altar solicitanti din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare in
parcarea de re$edinta aferenta imobilului in care locuiesc cu acordul
acestora;
b) atribuirea mai multor locuri de parcare pentru aceea$i unitate locativa daca
sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta hotarare.

Art. 16 Locurile de parcare care nu fac obiectul cererii de rezervare vor fi


utilizate in regim de parcare fara plata.

Art. 17 - (1) Detinatorul autorizatiei de rezervare poate opta pentru


continuarea utilizarii locului de parcare alocat prin inregistrarea pana Ia data de 15
ianuarie a fiecarui an a cererii pentru reinnoirea rezervarii locului de parcare,
formular tip prevazut in anexa 2.2 Ia prezentul Regulament.
(2) Pentru reinnoirea rezervarii solicitantul, persoana fizica sau juridica, nu mai
depune documentele prevazute Ia art. 13, cu exceptia cazului in care au intervenit
modificari cu privire Ia informatiile furnizate cu ocazia cererii anterioare.

CAP. V Obliga~ii $i interdic~ii

Art. 18 Beneficiarii locurilor de parcare au urmatoarele obligatii:


a) sa achite Ia termenul prevazut taxele de parcare, sub sanctiunea platii
majorarilor de intarziere;
b) sa respecte marcajul $i indicatoarele existente in parcare;
c) sa pastreze curatenia in parcare;
d) sa asigure eliberarea neconditionata a locurilor de parcare in situatia
efectuarii unor lucrari publice sau interventiei pentru avarii;
e) sa prezinte persoanelor imputernicite sa efectueze controlul cu privire Ia
parcari documentele referitoare Ia locul de parcare;
f) sa raspunda pentru prejudiciile produse dotarilor ~i instalatiilor parcajelor
ca urmare a manevrelor gre~ite sau nerespectarii semnalizarii rutiere sau
a normelor de utilizare a parcajului;
g) sa monteze indicatorul de rezervare conform modelului agreat de primaria
municipiului Constanta;
h) sa mentina In stare de functionare indicatorul ~i sa-l actualizeze anual cu
date din autorizatia in vigoare;
i) sa demonteze indicatorul de rezervare In termen de 5 zile de Ia primirea
adresei de anulare a autorizatiei.

Art. 19 in parcaje sunt interzise:


a) blocarea accesului in parcaj sau blocarea accesului altor beneficiari;
b) efectuarea de lucrari de reparatii sau intretinere a autovehiculului in
perimetrul parcajului;
c) amplasarea de dispozitive de mentinere Iibera a locului de parcare
altele ded3t cele agreate;
d) amplasarea oricarui tip de indicatoare, marcaje sau inscrisuri care sa
indice sau sa sugereze rezervarea locului de parcare .

Cap. VI Dispozitii finale

Art. 20 - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare Ia data aducerii Ia cuno~tinta In


conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
(2) Prevederile prezentei hotarari se completeaza, in masura in care nu deroga de
Ia acestea, cu dispozitiile cuprinse in Anexa nr. 9 Ia H.C.L. nr. 246/2014.
(3) Orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotarari se abroga cu data
intrarii in vigoare a acesteia.
ANEXA nr. 2.1
Ia Regulament
CERERE
pentru rezervarea locului de parcare

I. NUMELE $1 PRENUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI

Ad res a : Str. _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _, nr. _ _ _, bl. _ _ , sc.

_ _ _ , ap. _ _ _ , telefon/fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; nr. inregistrare

Ia Oficiul Registrului Comertului _ _ _ _ __ ,cod fiscal _ _ _ __ _ __ _

II. DATELE AUTOVEHICULULUI:

- marca - - - - - - - - - - - - -

- nr. inmatriculare
----------
- masa totala maxima autorizata (t).

III. DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

IV. PERIOADA SOLICITATA: - - - - - - - - - - - - - - - -

V. NUMELE DELEGATULUI: - - - - - - - - - - - - - -

Telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C.I/B.I seria nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Anexez Ia prezenta cerere copii dupa urmatoarele:


- certificat de inmatriculare al autovehiculului;
contract de leasing ( daca este cazul) ;
plan amplasare parcaj in zona ~i a locului solicitat pentru rezervare in cadrul
parcajului;
copie C.I/ B.I. (copie certificat inmatriculare al firmei - daca este cazul);
documente justificative pentru incadrarea in categoria persoanelor scutite de
plata taxei.
AVIZ ASOCIAJIE PROPRIETARI (dupa caz)

Data SEMNATURA
ANEXA nr. 2.2
Ia Regulament

CERERE
pentru reinnoirea rezervarii locului de parcare

I. NUMELE ~I PRENUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI

Adresa: Str. _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ , nr._ __ , bl. _ _, sc.

_ __ , ap. _ __ , telefon/fax _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ ; nr. inregistrare

Ia Oficiul Registrului Comert:ului _ _ _ _ _ _ , cod fiscal _ _ _ _ _ _ __

II. DATELE AUTOVEHICULULUI:

- marca _ _ _ _ _ __ __ _ _ __

- nr. inmatriculare - - -- -- ---


- masa totala maxima autorizata (t).

III. DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

IV. PERIOADA SOLICITATA:

V. NUMELEDELEGATULUI: _________________________________

Telefon _ _ __ _ _ _ _ _ __

C.I/B.I seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Data SEMNATURA