Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN URBANISTIC ZONAL

STRADA FÂNTÂNICA NR.41 (LOT 1 & LOT 2)


SECTOR 2
BUCUREȘTI

1
S.C. E N V I S O S.R.L. CUI 18363513/ 2006, J 40/ 2021/2006
SOS. ȘTEFAN CEL MARE nr. 36, sect. 2. București, tel.0735788515

1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

PLAN URBANISTIC DE ZONAL - STRADA


DENUMIREA LUCRARII FANTANICA NR.41 (Lot1&2) – STR. TORENTULUI
SECT.2, BUCURESTI

PR. NR. 4u/ 2016

FAZA P.U.Z.

PROIECTANT DE SPECIALITATE- URBANISM S.C. ENVISO S.R.L.


Sos. Stefan cel Mare nr.36
RO 18363513, J40/2021/2006
Sef proiect : arh. urb (RUR) Angelica Stan

PROIECTANT GENERAL SC. GRAPHIC STUDIO S.R.L.


strada Drumul Murgului, nr.40
RO10124626, J40/342/1998
Sef proiect : arh. urb Nemes Karoly

CERTIFICAT DE URBANISM NR.322/21F din 7.04.2017

BENEFICIAR S.C. IMCOM S.A.

DATA ELABORARII 12. 2017

2
S.C. E N V I S O S.R.L. CUI 18363513/ 2006, J 40/ 2021/2006
SOS. ȘTEFAN CEL MARE nr. 36, sect. 2. București, tel.0735788515

Cuprinsul lucrarii
Piese scrise

I. MEMORIU DE URBANISM
1. Introducere
1.1. – Prezentare generală
1.2. - Obiectul lucrării
1.3. - Surse documentare
2. Stadiul actual al dezvoltării
2.1. - Încadrare în localitate
2.2. - Încadrare în zonă
2.3. – Corelarea cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate
2.3.1. - Încadrare în PUG;
2.3.2. Corelare cu Studiul de fundamentare pentru coordonarea dezvoltarii polului urban
Baicului - Obor
2.4. – Analiza situației existente si disfunctionalitati
2.4.1. – Căi de comunicație
2.4.2. – Zonificare funcțională
2.4.3. – Fond Construit
2.4.4. – Echipare edilitară
2.4.5. – Regim juridic și obiective de utilitate publică
2.4.6. – Analiza SWOT
3. Propuneri și Reglementări
3.1. Concept de interventie
3.2. Zonificare funcțională si circulatii (propuneri)
3.3. Retrageri față de aliniament și limite laterale
3.4. Regim juridic și circulatia terenurilor
3.5. Indicatori urbanistici de ocupare și utilizare
3.6. Bilanț teritorial

II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Piese desenate
1. Încadrare în contextual urban si corelare cu studii si - 01
documentații de urbanism
2. Analiza situației existente 1:500 02
3. Regimul juridic și circulația terenurilor 1:1.000 03
4. Reglementări urbanistice 1:500 04

Anexe
1. Certificat de Urbanism
2. Acte de proprietate
3. Extras de Carte Funciară
4. Aviz de oportunitate

3
S.C. E N V I S O S.R.L. CUI 18363513/ 2006, J 40/ 2021/2006
SOS. ȘTEFAN CEL MARE nr. 36, sect. 2. București, tel.0735788515

MEMORIU DE URBANISM
1. Introducere
1.1. – Prezentare generala

Propunerea de față pleacă de la intenția clientului - sc IMCOM s.a. de a valorifica terenul în suprafaţă
de 6752,0 mp, situat pe str. FÂNTÂNICĂ NR.41, SECT.2, BUCUREŞTI, pentru care s-a emis Certificatul de
urbanism nr. 322/ 21”F” din 7.04.2017.
Terenul este compus din 2 loturi - lot 1- 5861 mp si lot 2- 891,0 mp, în prezent parţial dezafectate,
ocupate cu o serie de construcţii provizorii în stare proastă, cu funcţiunea de depozitare şi mică producţie,
service auto.
Teritoriul studiat prin prezenta documentatie este delimitat după cum urmează:
 Nord: Arteră carosabilă de legătură (în execuţie) între dna Ghica şi Bd Chişinău şi zona mixtă
 Est: Arteră carosabilă de legătură (în execuţie) între dna Ghica şi Bd Chişinău, lacul Fundeni, zona
industrială A2b
 Sud: zona industrială A2b
 Vest: arterea carosabilă str. Fântânică

Investiţia urmăreşte schimbarea profilului funcţional al terenului - din zona A2b si V1a cum este
cuprinsă în PUG 2000 - în zona cu funcţiuni mixte (M2), având în vedere următoarele aspecte:
- zona V1a propusa in PUG a fost cedata pentru realizarea arterei de legatura dintre str. Dna Ghica si Bd
Chisinau, afectand, pentru intregirea lucrarii si o mica parte din terenul care face obiectul PUZ.
- zona beneficiază de o accesibilitatea foarte bună în raport cu centrul oraşului si cu centrele secundare
- zona este echipată edilitar corespunzător unei utilizări intense a terenurilor
- zona este valoroasă prin proximitatea faţă de lacul Fundeni
- activităţile economice care se desfăşoară în prezent pe sit sunt în declin şi terenul este ineficient din punct de
vedere urbanistic
- vizual, din culuarul oferit de străpungerea din Dna Ghica, terenul oferă posibilitatea unei mobilări altimetrice
cu accent vertical.

1.2. - Obiectul lucrării


La nivel macrozonal, obiectivele dezvoltarii se refera la urmatoarele elemente:
1. SCHIMBAREA PROFILULUI FUNCTIONAL LA NIVEL MACRO-ZONAL: recuperarea si reconversia
unor frish-uri industriale situate in zone cu accesibilitate foarte buna.
2. COMPLETAREA RETELEI DE POLI URBANI (concentrari de functiuni cu caracter central: comert,
servicii, cultura, invatamant, administratie, sanatate, loisir).
3. CORELAREA CAROSABILA SI PIETONALA IN RETEAUA ZONALA: contiguitatea retelei rutiere,
conexiuni pietonale si velo.

1.3. - Surse documentare


 PUG Municipiul Bucureşti - 2000
 PMUD Bucuresti
 Concept strategic „Bucuresti 2035”
 Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu toate modificările şi
completările ultarioare
 Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor cu toate modificările şi completările ulterioare
4
 Legea 33/1994 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 Legea 107/1996 – Legea apelor
 Legea 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
 Documentatii de urbanism aprobate sau in curs de aprobare realizate in cadrul zonei de studiu
 Actele de proprietate ale beneficiarului PUZ

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. - Încadrare în localitate


Terenul se afla situat in sectorul 2 al Mun. Bucuresti, adiacent str. Dna Ghica pe tronsonul de
prelungire al acesteia, recent construit, intre Bdul Chisinau si Sos. Colentina. Zona este una in curs de
transformare dat fiind prezenta a numeroase platfome initial cu activitati industriale si care in prezent sunt
in curs de dezfactare sau de conversie catre alte activitati: servicii, comert, locuire, etc. la sud de
amplasament se afla o platforma de depozitare cunoscuta sub denumirea de Piata de gros Antefrig.

2.2. - Încadrare în zonă


Zona in care se incadreaza terenul studiat este delimitata la est de str. Dna Ghica, la Nord de str.
Fantanica, la sud si vest de str. Torentului. Teritoriul este dominat de prezenta lacului Colentina care se afla
la nord-est de amplasament si confera acestuia oportunitatea unei deschideri vizuale ample catre oglinda
acestuia. Distanta dintre cea mai apropiata constructie de pe amplasament fata de limita oglinzii de apa
este de cca. 121 m, declivitatea intre aceste puncte fiind de cca. 14m.

5
2.3. – Corelarea cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate
2.3.1. - Încadrare în PUG

In PUG zona se afla incadrata in subzona A2b, pentru care RLU afferent PUG prevede, ca functiuni
admise:
- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale mari şi
mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea industrială care necesită
suprafeţe mari de teren.
- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de
transporturi şi depozitare - în suprafaţă maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare).
A2b - subzona unităţilor industriale şi de servicii; POT max= 80%, Hmax = 20.0 m, CUT
volumetric= 15.

2.3.2. Corelare cu Studiul de fundamentare pentru coordonarea dezvoltarii polului urban Baicului –
Obor

Zona este totodata cuprinsa si in arealul de studiu al Polului urban Baicului – Obor, fiind studiata in
cadrul Studiului de Fundamentare pentru coordonarea dezvoltarii in macrozona urbana definita de arterele
carosabile majore: Str. Dna Ghica – pasaj (N), sos. Colentina (V), Sos. Pantelimon(E), Sos. Mihai Bravu (S).
Conform acestui studiu, contextul morfologic al zonei studiate la scara orașului, evidențiaza aici un
tesut urban slab structurat, cu un grad mic de fragmentare, susceptibil de restructurare urbana, prin
evidenta necesitatii de re-conformare si re-conectare a tramelor stradale.
Potrivit acestui studiu, terenurile din prezentul PUZ sunt incadrate in subzona CB3 pentru care se
prevad functiuni cu caracter central de importanta municipala si supramunicipala- servicii, comert,
locuinte, birouri, echipamente publice.

2.4. – Analiza situației existente si disfunctionalitati


2.4.1. – Căi de comunicație

In prezent, accesibilitatea zonei este una buna in raport cu pozitia sa fata de noduri principale de
circulatie si relatii carosabiel si TC importante la nivel de oras- Str. – pasajul Dna Ghica- Chisinau, Baicului,
dar la o rezolutie mai fina, exista multiple puncte de discontinuitate in sistemul stradal – atat rutier cat si
pietonal, ceea ce face ca zona sa nu se bucure de o accesibilitate pe masura pozitiei ei fata de marile artere
carosabile. De asemenea, prezenta caii ferate la vest precum si prezenta pasajului la nord-vest decupleaza
suplimentar arealul de restul teritoriului in privinta tramei stradale – multe artere de mici dimesniuni fiind
relativ isolate in sistem- str. Rodica, str. Velicu, str. Semnalului, fara o buna continuitate si conectivitate cu
artere de rang superior.
Zoan este totusi destinata unor conexiuni strategice in viitor asa cum arata PMUD in privinta
Transportului in comun- conectarea intermodala a caii ferate Bucuresti- Constanta si a garii Obor la
sistemul intern de transport pe sine (tramvai usor)- ceea ce pentru dezvoltarea aceste investitiii este
benefic.

6
2.4.2. – Zonificare funcțională

Arealul este inca nedefinit sub aspect functional, tendintele manifeste fiind partial de mentinere a a
unor depozitari, mici activitati de productie, mic comert, etc si partial de transformare mai radicala inspre
locuinte colective, comert de proximitate sau en gros, birouri.
Atat PUZ sector 2, cat si actualul Studiu de Fundamentare pentru coordonarea dezvoltarii in zona
polului urban Baicului – Obor valideaza ideea ca aceasta zona este preferabil sa evolueze catre functiuni cu
un mai pronuntat caracter central, din care activitatile specifice zonelor periferice- depozitare, productie
industriala, transport logistica, etc – sa fie minoritare sau chiar sa lipseasca. Acest fapt vine in corelare cu o
corecta distributie a polilor centrali pe intreg teritoriului orasului, punandu-se accent si asupra
posibilitatilor de dezvoltare coerenta a infrastructurii rutiere si de transport in comun.

2.4.3. – Fond Construit

Pe cele 2 loturi situate pe str. Fantanica nr.41 în prezent sunt constructii provizorii în stare proastă,
parţial dezafectate, cu funcţiunea de depozitare şi mică producţie, service auto, parcare. In vecinatati sunt
constructii de factura industriala, din perioada anilor 1960-1980, fara nicio valoare arhitecturala, in stare
proasta. Catre zona lacului exista un restaurant si o sala de sport – constructii mai recente, dar fara valoare
arhitecturala.

7
2.4.4. – Echipare edilitară
Dat fiind ca zona a fost echipata pentru activitati industrial mari consumatoare de utilitati publice, in
zona exista toate retelele edilitare necesare dezvoltarii ansamblului propus. Racordarea si dimensionarea
acestora se va face in conformitate cu normativele in vigoare.

2.4.5. – Regim juridic și obiective de utilitate publică


Terenurile cuprinse in PUZ sunt proprietatea persoanelor fizice –juridice. Propunerile de dezvoltare a
tramei stradaale afecteaza intr-o masura minimala proprietatile private, asa cum rezulta din plansa de Regim
juridic si circulatia terenurilor.

2.4.6. Analiza SWOT


Puncte tari Puncte slabe
- Accesibilitate carosabila buna - Lipsa transport in comun
- Echipare edilitara buna - Lipsa piste biciclete
- Expunere ampla catre lac - Lipsa conexiuni pietonale
- Expunere dinamica de pe traseul arterei - Lipsa coerenta spatii plantate
carosabile
Oportunitati Amenintari
- Mixitate functionala - Activitati economice in declin
- Posibil accent vertical - Situatii incerte ale terenurilor
- Relatii pietonale catre lac - Destructurare parcelara
- Atractivitate prin potentarea zonei verzi a - restrictii prin protectia infrastructurii si a malului
malului de lac

3. Propuneri și Reglementări
3.1. Concept de interventie
Situl studiat se remarcă atât prin geometria să specială, cât şi prin deschiderea foarte amplă către
arteră carosabilă, dar totodată şi către lac. Oportunitatea este de construi astfel încât să se realizeze
potenţarea acestui loc atât în relaţie cu ţesutul urban din care face parte, cât şi în relaţie cu locul. Situl se
poate constitui într-o ancoră a dezvoltării pe acest traseu, punând în valoare un ţesut urban actualmente
profund neglijat şi lipsit de vizibilitate.
Conceptul de intervenţie urmăreşte simultan mai multe direcţii:
- Axa 1/oranj: constituirea fontului urban mobilat cu accente de înălţime şi o dinamică spaţial-
volumetrică astfel încât să capteze privirea de pe traseul carosabil. Acest front este recomandabil să cuprindă

8
cât mai multe funcţiuni atractive publicului, cel puţin la parter şi mezanin, cu acces din zona publică străzii şi
conexiunii pietonale cu malul de lac.
- Axa 2/verde: conectarea printr-o masă verde difuză a ţesutului urban şi malul de lac, prin folosirea
vegetaţiei deja existente şi completarea ei cu aliniamente, grupuri şi masive vegetale, atât în zonele publice
cât şi în cele rivate
- Axa 3/ mov: conectarea carosabilă şi pietonală şi crearea unor poli de distribuiţie, posibil cu caracter
inter-modal (velo- TC).

Concept de intervenție propus- 3 axe de


dezvoltare

3.2. Zonificare funcțională si circulatii (propuneri)


Operaţiunea se va desfăşura cu respectarea condiţionărilor impuse de dezvoltarea macrozonei în
ansamblul ei. Această dezvoltare a fost schiţată odată cu PUZ sector 2 care a previzionat o schimbare treptată
a profilului funcţional, din activităţi de producţie şi depozitare, către servicii, locuire şi comerţ, pe toată zona
mediană acestui areal, în special pe terenurile aferente/ neutilizare ale depozitelor CF si ale fostelor industrii
conexe. Concomitent cu această dinamică în plan funcţional se previzionează şi o creştere a coeficientilor de
utilizare a terenurilor, în prezent aceştia fiind foarte scăzuţi, având un impact de sub- utilizare a resursei de
teren a oraşului.
În contextul zonal, intervenţia va respecta următoarele condiţionări şi va potenţa următoarele
oportunităţi de dezvoltare:
- dezvoltarea infrastructurii rutiere publice majore la nivel de macrozona – conexiunile Bdul
Gării Obor- Colentina, Bdul Ferdinand- Sos. Electronicii, etc şi a conectivităţii interne ţesutului -
arterele secundare.
- protecţia malului de lac Fundeni - zona verde de protecţie de 50m.
- dinamica proprietăţilor şi intenţiilor de dezvoltare transmise de proprietarii şi administratorii
terenurilor din zonele ex- industriale.

3.3. Retrageri față de aliniament și limite laterale


Edificabilele propuse
- Față de limita NE a parcelei ( aliniament catre str. Dna Ghica) - min.7.5 m, mmin.9.0m, min.
12.0m (in functie de configuratia neregulata a limitei)

9
- Față de limita SE a parcelei – cuplat la calcan pentru P+6 si retras min.3.0 pentru P+8
- Față de limita SV a parcelei – min.5.0 m (lotul 1- partea sudica), min.9 (lotul 1 partea Nordica
min.8 lotul 2.
- Față de limita NV a parcelei ( aliniament cate str. Fantanica) – min.12 m (lotul 2)

3.4. Regim juridic și circulatia terenurilor


Terenul este domeniul privat al personaelor fizice – juridice. Pentru necesara largire a a strazii
Fantanica de la profilul actual (neregulat) de 5.0 m carosabil + trotuar de 1.5m la profil normal
categoria III (7.0 m carosabil + trotuare de 1.5 m+ sp. verde de 1.5m), si pentru conectarea ei la
breteaua de acces in str. Dna Ghica terenul PUZ va fi afectat pe o suprafata de 700m.

3.5. Indicatori urbanistici de ocupare și utilizare


Loturi in limita PUZ Lot 1 Lot 2
Suprafata 5861,0 mp 891.0mp
POT max 42% 48.9%
CUT max 3.7 3.2
Hmax S+P+12 S+P+6

3.6. Bilanț teritorial


EXISTENT PROPUS
mp % mp %
S TEREN P.U.Z. 6752.00 100 6752.00 100
Sconstruita 1725.00 25.50 2871.46 42.50

Sspatiu plantat 0.00 0.00 1350.00 20.00


Scirculatii si 5027.00 74.50 2350.54 37.50
platforme

10
S.C. E N V I S O S.R.L. CUI 18363513/ 2006, J 40/ 2021/2006
SOS. ȘTEFAN CEL MARE nr. 36, sect. 2. București, tel.0735788515

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Afferent Planului Urbanistic Zonal - Str. Fântânica nr.41 (lot 1 & 2), sect.2., București

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona care face obiectul reglementarii se afla inclusa in ”Polul Urban Baicului – Obor”, definit ca atare atat in
Conceptul strategic Bucuresti 2035, cat si in PUG2000 si in cel in curs de elaborare. Constituirea acestui pol urban se
bazeaza pe oportunitatile legate de accesibilitatea zonei in raport cu calea ferata si reteaua de metrou, coroborate cu
tendinta catre schimbare functionala a unitatilor industriale in servicii, birouri si locuinte. Asadar, tipul de subzona in care
se propune a fi inclus acest areal este cel de CB 3, conform si cu recomandarile din Studiul de Fundamenare privind
coordonarea dezvoltarii in zona Polului Urban baicului – Obor.

CB 3- subzona polilor urbani principali

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

- instituţii şi servicii publice supramunicipale şi municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

- servicii manageriale, tehnice şi profesionale (sedii de companii şi firme în clădiri specializate);


- servicii financiar-bancare şi de asigurări,
- cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;
- centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activităţi asociative diverse;
- servicii profesionale, colective şi personale, hoteluri pentru turismul de afaceri şi alte spaţii de recepţie, restaurante
cofetării, cafenele, baruri, comerţ, expoziţii, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spaţii
acoperite), săli de conferinţe, spectacole şi cinema
- locuinţe colective si locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale,
- învăţământ superior şi de formare continuă;
- unităţi mici şi mijlocii specializate în activităţi de producţie abstractă şi concretă în domenii de vârf;
- activităţi manufacturiere şi depozitare mic-gros legate de funcţionarea polului terţiar,
- parcaje multietajate;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- schimbările de profil functional se admit cu condiţia să nu incomodeze prin poluare şi trafic funcţiunile învecinate;
- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


Se interzic:
- orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor
interesaţi;
- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcţii provizorii de orice natură;
- depozitare en-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;
11
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică
evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Suprafaţa minimă a parcelei pentru dezvoltarea functiunilor de tip CB 3 pentru clădiri peste P+4 niveluri este de 350 m şi
un front la strada de minim 12,0 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT


Amplasarea cladirilor fata de aliniamentul parcelei va respecta prevederile continute in Plansa nr.04- Reglementari -
vizata spre neschimbare, care face parte integranta din prezentul Regulament.

- Față de limita NE a parcelei ( aliniament catre str. Dna Ghica) - min.7.5 m, mmin.9.0m, min. 12.0m (in functie de
configuratia neregulata a limitei)
- Față de limita NV a parcelei ( aliniament cate str. Fantanica) – min.12 m (lotul 2)

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei va respecta prevederile continute in Plansa nr.04-
Reglementari - vizata spre neschimbare, care face parte integranta din prezentul Regulament.

- Față de limita SE a parcelei – cuplat la calcan pentru P+6 si retras min.3.0 pentru P+8
- Față de limita SV a parcelei – min.5.0 m (lotul 1- partea sudica), min.9 (lotul 1 partea Nordica min.8 lotul 2.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ.

- - Conform cu prevederile continute in plansa nr.04- Reglementari - vizata spre neschimbare, care face parte integranta
din prezentul Regulament.
- Corp Lot1 – H max= P+8 (32m)
- Corp servicii, comert – Hmax = P+2 (11 m)
- Corp birouri – Hmax = P+12 (46m)

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE


Accesul carosabil principal pe parcela se asigura din str. Fantannica- carosabil min.3.5 m. Se asigura accesul in subsol
pentru parcare atat din aleea carosabila propusa in incinta, cat si din str. Torentului.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;
-locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în construcţii supra / subterane sau în
parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de
1,20 m. înălţime;
în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea
formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea
locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 150
metri.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Loturi in limita PUZ Lot 1/ 5861,0 mp Lot 2/ 891.0mp

Hmax S+P+12 S+P+6


45m 24m

12
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul, reprezentativitatea funcţiunii şi statutul polului urban la nivelul
orasului
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor,
utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice.


- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează
resursele de apă;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a
cablurilor TV;
- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu
zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;
- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie
făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE

- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100
mp.
- Se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri
înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul
propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate;
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste
minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;
- Suprafata totala de spatii verzi (pe sol natural sau amenajate peste placa subsolului) va ajunge la 20%.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m.,
partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale şi
posterioare gardurile vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,50 metri.

- spre trotuare şi circulaţii pietonale publice nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)- LOT 1=2


POT MAX= 50 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) LOT 1=2

CUT MAX = 3.5.

Intocmit :
arh. Angelica STAN

13