Sunteți pe pagina 1din 124
T T O O P P U U L L F F I I R

TTOOPPUULL FFIIRRMMEELLOORR IIEEŞŞEENNEE

AANNUULL FFIINNAANNCCIIAARR 22000099

- MATERIAL DE PRESĂ -

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA DDEE RREEAALLIIZZAARREE AA CCLLAASSAAMMEENNTTUULLUUII

A XVII-a Ediţie a Topului Firmelor Ieşene este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, pe baza unei metodologii şi a unor criterii de ierarhizare unitare la nivelul Sistemului Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, realizate sub coordonarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în scopul promovării firmelor cu rezultate financiare remarcabile în anul 2009, în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m) din Legea nr. 335/2007, legea camerelor de comerţ şi industrie din România.

Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează pentru anul financiar 2009, prin prelucrare electronica a datelor de bilanţ, în baza prezentei metodologii.

Surse de date utilizate:

- informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul 2009, conforme cu Directivele

Europene, puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice; - informaţii despre firmele legal înregistrate în România, puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Condiţii şi criterii de participare a firmelor la realizarea clasamentului:

- sunt admise să participe la top entităţile care sunt comercianţi, conform legii, şi care potrivit datelor de bilanţ au realizat profit din exploatare, au înregistrat o cifră de afaceri de peste 100.000 lei pentru microîntreprinderi şi de peste 250.000 lei pentru celelalte firme, au raportat un număr mediu scriptic de salariaţi de minim 2 şi valorile indicatorilor calculaţi sunt pozitive;

- sunt excluse grupurile de interes economic (GIE).

Structurarea firmelor pe domenii, grupe de activitate si clase de marime:

Pentru realizarea Topului Firmelor Iesene, editia a XVI-a, sunt prevazute 6 domenii de activitate:

- Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech

- Industrie

- Agricultură, Pescuit, Piscicultură

- Construcţii - Servicii - Comerţ, Turism

Împărţirea domeniilor pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN Rev. 2 (publicat în Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007) al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare pentru anul 2009.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a firmelor în aceste categorii:

- microîntreprinderi: au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active

totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

- întreprinderi mici: au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin

active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

- întreprinderi mijlocii: au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până

la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

- întreprinderi mari: între 250 şi 999 salariaţi;

- întreprinderi foarte mari: peste 1.000 de salariaţi.

Pentru IMM (firmele cu până la 249 salariaţi), depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de clasificare.

3

Clasamentul pentru fiecare domeniu conţine 10 firme pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor.

Indicatori generali utilizaţi pentru clasificarea firmelor:

- cifra de afaceri netă;

- profitul din exploatare;

- rata profitului: profit curent raportat la cifra de afaceri;

- eficienţa utilizării resurselor umane: valoarea adăugată raportată la numărul mediu de salariaţi

(valoarea adăugată = profit din exploatare + cheltuieli cu personalul + cheltuieli privind amortizările şi ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale);

- eficienta utilizării capitalului angajat: profit curent + cheltuieli privind dobânzile, raportat la total active (total active = total active imobilizate + total active circulante + cheltuieli în avans).

Determinarea poziţiei:

Se realizează în funcţie de valoarea indicatorului agregat reprezentând numărul de puncte, rezultat ca produs al valorii fiecărui criteriu de performanţă şi al ponderii aferente fiecărui criteriu.

Indicatori şi ponderi:

Cifra de

Profitul din

Rata profitului

Eficienţa

Eficienţa

afaceri netă

exploatare

utilizării

utilizării

 

resurselor

capitalului

umane

angajat

I1

I2

I3

I4

I5

Industrie

- Comerţ

50%

20%

10%

10%

10%

Agricultură

50%

20%

10%

10%

10%

Construcţii

50%

20%

10%

10%

10%

Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech

40%

10%

10%

20%

20%

Servicii

50%

20%

10%

10%

10%

Comerţ, Turism:

50%

20%

10%

10%

10%

- Agenţii de turism

50%

20%

10%

10%

10%

- Hoteluri şi restaurante

50%

20%

10%

10%

10%

Pentru firmele membre ale Camerei de Comerţ se acordă o primă de 10% la punctajul total.

Diploma de Excelenţă se acordă firmelor care s-au clasat în Top la ultimele 3 ediţii pe unul din primele 3 locuri.

Disclaimer

- Topurile Firmelor Ieşene este realizat pe baza situaţiilor financiare pentru anul 2009, puse la dispoziţie de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice.

- Datele de ordin legal ale firmelor sunt furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea

situaţiilor financiare, a declaraţiilor vamale şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor.

- Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi nu poate fi responsabilă pentru daune sau pierderi ce ar putea rezulta în

urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură

cu Topul Firmelor.

4

CCLLAASSAAMMEENNTT PPEE DDOOMMEENNIIII DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE

5

CCEERRCCEETTAARREE--DDEEZZVVOOLLTTAARREE ŞŞII HHIIGGHH--TTEECCHH

GRUPELE DE ACTIVITATE şi codurile CAEN incluse:

Cercetare-Dezvoltare 721, 722

Tehnologia Informaţiei 582, 620, 631

Industria de echipamente electrice şi optice 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 279, 332

Telecomunicaţii 610, 611, 612, 613, 619

Industria de echipamente speciale inclusiv în domeniul securităţii şi apărării 254, 304, 382

7

CERCETARE-DEZVOLTARE

Întreprinderi mici

1. HYDRAMOLD SRL

1,696

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

2. PARCS SRL

0,544

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

3. PRESUM PROIECT SA

0,429

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

Microîntreprinderi

1. PAUSCH INNOVATION CENTER SRL

1,917

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

2. PROCOMIMPEX SRL

1,443

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

3. PRO MEDIU ECO SRL

0,979

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

4. GL PROJECT SRL

0,821

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

5. SINERGIS SRL

0,819

7211

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

6. ICIT FIBRESIN SA

0,737

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

7. DATA INVEST SRL

0,442

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

8. MITECO SA

0,375

7219

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Întreprinderi mijlocii

1. E.ON IT ROMANIA SRL

0,929

6203

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

2. MIND SOFTWARE SRL

0,826

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

3. SCC SERVICES ROMANIA SRL

0,612

6209

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

4. THE RED POINT SA

0,571

5829

Activităţi de editare a produselor software

5. COMODO SECURITY SOLUTIONS SRL

0,442

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

Întreprinderi mici

1. TRAVEL TECH SRL

1,784

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

2. AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL

1,269

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

3. CENIT SRL

1,168

6202

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

4. ONLINE CONNECTION SRL

1,14

6209

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

5. DI.TECH RO SRL

1,126

6202 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

9

6.

ROMSOFT SRL

1,032

6201 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

7. DIGITAL DISTRIBUTION NETWORK SRL

0,999

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

8. WEBFUSION SRL

0,965

 

6209

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

9. EYE PARTNER SRL

0,792

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

10. GREENSOFT SRL

0,754

 

6202

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

Microîntreprinderi

1. GESKIMO SRL

 

9,51

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

2. EMBARCADERO TECHNOLOGIES SRL

9,375

 

6202

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

3. ZIPP SOFTWARE SRL

5,775

 

5829

Activităţi de editare a produselor software

4. EAST VISION SYSTEMS SRL

3,322

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

5. GEMINI CAD SYSTEMS SRL

2,507

 

5829

Activităţi de editare a produselor software

6. SMART2TECH DEVELOPMENT SRL

2,385

 

5829

Activităţi de editare a produselor software

7. SABS NETWORK SRL

2,119

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

8. CAMLINE SOLUTIONS SRL

1,74

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

9. SUN SERVICES SRL

1,71

 

6202

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

10. MOVIAL ROMANIA SRL

1,455

 

6201

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

 

INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI OPTICE

Întreprinderi mari

 

1.

TOTALGAZ INDUSTRIE SRL

1,166

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

Întreprinderi mijlocii

1. ELECTRA SRL

 

0,576

 

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2. IMPEX ROMCATEL SA

0,367

2711 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

3. ELECTROTERMOMETRIA SRL

0,284

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

Întreprinderi mici

1. INFOSTAR SRL

1,636

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

2. EMS-ELECTRA SRL

0,956

2611

Fabricarea componentelor electronice

3. NECOM SRL

0,929

2711 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de

10

distribuţie şi control a electricităţii

4. TRADUCTOARE SRL

0,889

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

5. HPD-EXIM SRL

0,761

2611

Fabricarea componentelor electronice

6. RESEL SRL

0,748

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

7. PETRA SRL

0,63

2711 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

8. DASTECO SRL

0,575

2611

Fabricarea componentelor electronice

9. TAGUS CONTOR ROMANIA SRL

0,509

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

10. CANEL SA

0,494

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

Microîntreprinderi

1. ICPE TRAFIL SA

2,649

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

2. MULTICONT SERVICE SRL

1,489

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

3. OPTIROM SRL

1,426

2670

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

4. BERNINI ELECTRONICS SRL

1,333

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

5. DEMITROS SRL

1,245

2711 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

6. CONGREX.NET SRL

0,939

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

7. LEVEL A.G. SRL

0,687

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

8. TERMOPRECIZIA SA

0,628

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

9. BETAMEX SRL

0,583

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

10. SIMOTIL & CO SRL

0,486

2651

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

 

TELECOMUNICAŢII - COMMUNICATIONS

Întreprinderi mijlocii

1. TEC TELECOM SRL

0,427

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

2. BURTILA & CO ELECTRON M BIT SRL

0,292

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

3. OMEGA IS COMUNICATIONS SRL

0,139

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

Întreprinderi mici

1. MOBILIS SRL

6,237

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

2. EMA SERV SRL

1,127

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

11

3.

ZIGOSOFT SRL

0,614

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

4. RADIX COMMUNICATIONS SRL

0,543

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

5. FULL COM SRL

0,365

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

Microîntreprinderi

1. FIT NET SRL

1,507

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

2. AILED SISTEM SRL

1,407

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

3. PESCO TELECOM SRL

1,205

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

4. GON COMMUNICATIONS SRL

1,032

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

5. SYSTEM SAT SRL

1,021

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6. ROMAUTOMATIC SRL

0,926

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

7. EUROTEL I & T SRL

0,672

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

8. TV SAT SRL

0,498

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

9. TELECALL CENTER SRL

0,355

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

10. ANDREI TELECOM SRL

0,257

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

12

IINNDDUUSSTTRRIIEE

GRUPELE DE ACTIVITATE şi codurile CAEN incluse:

Industria extractivă, de prelucrare a ţiţeiului şi cocsificare a cărbunelui 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 089, 091, 099, 191, 192

Industria produselor primare 201, 202, 203, 204, 205, 206, 221, 231, 232, 233, 234, 237, 239

Fabricarea articolelor din material plastic

222

Fabricarea cimentului, varului, ipsosului şi a articolelor din beton 235, 236

Fabricarea produselor şi preparatelor farmaceutice 211, 212

Producerea, transportul

şi distribuţia energiei electrice

351

Producerea, transportul

şi distribuţia energiei termice

353

Producerea, transportul şi distribuţia gazelor naturale

352

Captarea, tratamentul şi distribuţia apei

360

Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii) 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259

Industria de maşini şi echipamente 262, 275, 281, 282, 283, 284, 289, 325

Industria mijloacelor de transport 291, 292, 293, 301, 302, 303, 309

Industria lemnului şi a produselor din lemn, a celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie, silvicultură şi exploatare forestieră 021, 022, 023, 024, 161, 162, 171, 172

Industria mobilei

310

Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor 131, 132, 133, 139, 141, 142, 143

Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie 151, 152

Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor, jucăriilor, instrumentelor muzicale şi a altor produse 322, 323, 324, 329

Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

321

Industria alimentară 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Industria băuturilor

110

Industria tutunului

120

Tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporţi şi activităţi conexe 181, 182

13

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI ŞI COCSIFICARE A CĂRBUNELUI

Întreprinderi mici

1. TOP - STIL SRL

2,549

 

811

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

2. MOLD-CARPATI SRL

0,614

 

812

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

Microîntreprinderi

1. MOLD AGRIMIN SRL

2,29

 

812

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

2. MOLDOVA CRISTESTI SRL

1,202

 

812

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

3. PRO TRANS CONSTRUCT SRL

0,867

 

812

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

4. BALASTIERE SA

0,62

 

812

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

 

INDUSTRIA PRODUSELOR PRIMARE

Întreprinderi mari

 

1.

CERAMICA SA IASI

0,736

2332

Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

Întreprinderi mijlocii

1. ROMTEC SA

 

0,694

 

2059

Fabricarea altor produse chimice

2. ANDI-PRESS SRL

0,565

 

2016

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

3. CASA LEBADA SRL

0,438

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

4. BI.VA.FIL. RO SRL

0,437

 

2060

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

5. MOZAICART SRL

0,362

 

2311

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

Întreprinderi mici

1. CHEMICAL COMPANY SA

1,922

 

2013

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

2. EMMEDUE ROM SRL

0,693

 

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

3. IMPARAT SRL

 

0,609

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

4. KARAVER SRL

 

0,608

 

2042

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

5. BURSA MOLDOVEI SA

0,455

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

6. AVIA LUX SRL

 

0,36

 

2331

Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

7. CALORY SRL

 

0,297

2312 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

15

Microîntreprinderi

1. PLASTICS ENTERPRISE SRL

2,218

2016

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

2. ALCO PROIECT SRL

1,742

2059

Fabricarea altor produse chimice

3. NAUTILUS COMPANY SRL

1,307

2314

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

4. PROFESIONAL GLASS SRL

1,149

2312

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

5. SANCTUS SRL

0,912

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

6. GALAX INVEST SRL

0,664

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

7. CHIMTECH SRL

0,54

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

8. GLOBAL ALLIANCE SRL

0,477

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

9. CAPRICIU AND SRL

0,299

2332

Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

 

FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC

Întreprinderi mijlocii

 

1. ITALTEX SRL

0,595

2229

Fabricarea articolelor din material plastic

2. MOLDOPLAST SA

0,359

2221

Fabricarea articolelor din material plastic

3. ROMEST-GEALAN SRL

0,254

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

Întreprinderi mici

1. REKLAMA SHOP PACKAGING SA

1,897

2222

Fabricarea articolelor din material plastic

2. TRIDELTA SRL

0,878

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

3. ALCON PLUS SRL

0,708

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

4. FLEXAL IMPEX SRL

0,616

2221

Fabricarea articolelor din material plastic

5. DESIGN GROUP SRL

0,327

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

Microîntreprinderi

1. AMUR COMPANY SRL

1,69

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

2. DUAL PLAST SYSTEM SRL

1,376

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

3. FOLYPLAST SRL

1,276

2222

Fabricarea articolelor din material plastic

4. IORDACHE ROXANA BIANCA SRL

0,433

2222

Fabricarea articolelor din material plastic

5. PLASTIMET SRL

0,365

16

2222 Fabricarea articolelor din material plastic

6. GOSPODARUL SA

0,355

 

2221

Fabricarea articolelor din material plastic

7. TERMOPROFILE AGA SRL

0,279

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

8. EXTENSIV GRUP SRL

0,226

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic

 

FABRICAREA CIMENTULUI, VARULUI, IPSOSULUI ŞI A ARTICOLELOR DIN BETON

 

Întreprinderi mijlocii

 

1. BUILD CORP PREFABRICATE SRL

0,308

 

2361

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2. SPIROCA SA

 

0,29

 

2363

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

Întreprinderi mici

1. G & B CONSTRUCT GRUP SRL

0,662

 

2361

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2. MARVIO SRL

 

0,486

 

2361

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

3. AGNEL SRL

 

0,33

 

2352

Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

Microîntreprinderi

1. PAVI-LUX SRL

 

0,796

 

2369

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2. STOCK IND SRL

0,527

 

2361

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

 

FABRICAREA PRODUSELOR ŞI PREPARATELOR FARMACEUTICE

Întreprinderi foarte mari

 

1.

ANTIBIOTICE SA

1,1

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Întreprinderi mijlocii

1. FITERMAN PHARMA SRL

1,858

 

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2. VANELLI SRL

 

0,45

 

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Întreprinderi mici

1.

IRCON SRL

1,705

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Microîntreprinderi

1.

GALENUS SRL

2,278

 

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

PRODUCEREA, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

Întreprinderi foarte mari

 

1.

E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

1,037

17

3513 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

Întreprinderi mici

1.

BUCIUM TOURS SRL

1,263

3514

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

Microîntreprinderi

1. FIDELIS ENERGY SRL

4,368

 

3514

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

2. RAGGIO VERDE SA

0,179

 

3511

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

 

PRODUCEREA, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

Întreprinderi mijlocii

 

1.

APOPI&BLUMEN SRL

1,368

3522

Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

Întreprinderi mici

1.

GAZ NORD EST SA

0,352

3522

Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

Microîntreprinderi

1.

ENGAZ SRL

1,23

3522

Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

 

CAPTAREA, TRATAMENTUL ŞI DISTRIBUŢIA APEI

Întreprinderi foarte mari

 

1.

APAVITAL SA

0,467

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

INDUSTRIA METALURGICĂ, A CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI A PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII)

Întreprinderi mijlocii

1. TECHNOSTEEL LBR SRL

3,935

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2. PROINVEST GROUP SRL

1,772

2511

Fabricarea de construcţii metalice

3. PRESTAREA SRL

1,315

2511

Fabricarea de construcţii metalice

4. FONDAL INTERNATIONAL SRL

1,056

2453

Turnarea metalelor

Întreprinderi mici

1. MARVIT INTERNATIONAL SRL

1,368

2562 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2. CABLERO SRL

1,058

2593

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

3. RADITECH SRL

0,954

2562 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

4. MELCRET SA

2512 Fabricarea de construcţii metalice

18

0,865

5.

MELCRET FONOTERM SA

0,84

2512 Fabricarea de construcţii metalice

6. CHV CONTAINER RO SRL

0,717

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

7. REGAL SRL

0,704

2511

Fabricarea de construcţii metalice

8. INDUCO SRL

0,645

2511

Fabricarea de construcţii metalice

9. INTER PACO SRL

0,553

2512

Fabricarea de construcţii metalice

10. RANCON SRL

0,424

2454

Turnarea metalelor

Microîntreprinderi

1. EURO CASTING SRL

5,883

2451

Turnarea metalelor

2. SCUTAS IND SRL

2,552

2562 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

3. SIMAL SRL

2,482

2511

Fabricarea de construcţii metalice

4. ROMWATT DISTRIBUTIE SRL

2,003

2562 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

5. CONTIS SA

 

1,907

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice

6. CUSCO SRL

 

1,877

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice

7. LATTONEDIL RO SRL

1,718

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice

8. TREVIS GRUP SRL

1,643

 

2573

Producţia de unelte şi articole de fierărie

9. ARKADE ELLISSE SRL

1,467

 

2512

Fabricarea de construcţii metalice

10. ALDOOR SYSTEMS SRL

1,27

 

2512

Fabricarea de construcţii metalice

 

INDUSTRIA DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE

Întreprinderi mari

 

1.

IG WATTEEUW ROMANIA SRL

0,843

2815

Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

Întreprinderi mijlocii

1. CNUD-EFCO ROMANIA SRL

3,97

 

2821

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

2. AGMUS SA

 

1,289

 

2841

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

3. TEHNOTON SA

1,285

 

2752

Fabricarea de echipamente casnice

4. BMT AEROSPACE ROMANIA SRL

1,232

 

2815

Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

5. IASISTING SRL

 

0,97

 

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

6. QUARTZ MATRIX SRL

0,665

19

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Întreprinderi mici

1. EVOLUZIONE SRL

2,076

 

2849

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

2. TEHNOROM SRL

1,449

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

3. ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL

1,412

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

4. EXQUISITE SRL

1,399

 

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

5. NEPTUN SERVICE SRL

0,892

 

2822

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

6. SELF TRUST SRL

0,819

 

2822

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

7. CHAMBON SRL

0,758

 

2849

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

8. BLUENOTE COMMUNICATIONS SA

0,74

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9. IMAMUS SA

 

0,739

 

2841

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

10. TEHNOPRODCONSULT ENTREPRISE SRL

0,614

 

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

Microîntreprinderi

1. I.Q.PLUS SRL

 

2,538

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2. METALEMN SRL

2,335

 

2849

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

3. OPTIMIT SRL

 

1,541

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

4. RKMAC SRL

 

1,362

 

2822

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

5. SEN DISTRIBUTION SRL

1,315

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

6. OPTIPROF SRL

1,264

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

7. INTERDENTIS SRL

1,11

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

8. NEW TEHNIC DENT SRL

1,082

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

9. ELIT SA

 

0,958

 

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

10. MC DENTAL SRL

0,846

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

 

INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Întreprinderi mari

 

1.

REMAR SA

1,033

3020

Fabricarea materialului rulant

Întreprinderi mijlocii

1.

TESS CONEX SA

1,893

20

2932 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2.

ASAM SA

1,47

2932

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

Întreprinderi mici

1. IASSYROM SRL

0,451

 

2932

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2. ROBELT PROD SRL

0,143

 

2932

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

Microîntreprinderi

1. AUTO LEAGUE SRL

2,681

 

2932

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2. AUTO CARGO SRL

0,498

 

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

3. MERIDIAN MOTOR SERVICE SRL

0,476

 

3020

Fabricarea materialului rulant

4. COM SIG EXPERA SRL

0,349

2932 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

INDUSTRIA LEMNULUI ŞI A PRODUSELOR DIN LEMN, A CELULOZEI, HÂRTIEI ŞI A PRODUSELOR DIN HÂRTIE, SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATARE FORESTIERĂ

Întreprinderi mijlocii

1. ADEMS SRL

 

1,494

 

1623

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

2. POLIROM ABB SA

0,595

 

1721

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

Întreprinderi mici

1. MAPA ROM INVEST SRL

2,432

 

1721

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

2. AMED GROUP SRL

2,061

 

1623

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

3. IMPRESS SRL

 

1,858

 

1721

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

4. RODOTEX SRL

1,309

 

1729

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

5. FELDEA SRL

 

0,713

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

6. NICU TRANS SRL

0,553

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

7. GRUP FOREST SRL

0,539

 

220

Exploatarea forestieră

8. IRIS-DS SRL

 

0,339

 

210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

9. PROHARTIS SRL

0,331

 

1722

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

10. BACIU S. VASILE SRL

0,209

 

1623

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

Microîntreprinderi

1.

WOOD INVEST SRL

2,18

210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

21

2.

FORESTAL C.I.C. SRL

1,812

220 Exploatarea forestieră

3. OLIMP 91 SRL

 

1,685

 

1721

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

4. FLEXO MASTER SRL

1,635

 

1729

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

5. JORDAS JUNIOR SRL

1,551

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

6. GIG FOREST SRL

1,481

 

220

Exploatarea forestieră

7. KILLMEDIA SRL

1,459

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

8. RESY PAPER SRL

1,308

 

1721

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

9. DASGROM SRL

1,213

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

10. PRIMA MG SRL

1,203

 

210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

INDUSTRIA MOBILEI

Întreprinderi mijlocii

 

1. ROBERTO CRISTIANO SRL

0,742

 

3109

Fabricarea de mobilă

2. M.C. MOBILI SA

0,62

 

3109

Fabricarea de mobilă

3. MOBILI BRIANZA SRL

0,137

 

3101

Fabricarea de mobilă

Întreprinderi mici

1. NICIMAN SA

 

3,509

 

3109

Fabricarea de mobilă

2. STELCO SRL

 

3,13

 

3101

Fabricarea de mobilă

3. MOLDOMOBILA SA

2,477

 

3109

Fabricarea de mobilă

4. AGAPE SRL

 

0,819

 

3109

Fabricarea de mobilă

5. SARAL PROD SRL

0,8

 

3102

Fabricarea de mobilă

6. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA (SCM) DE GRADUL 1 MOBILA SI TAPITERIE IASI

0,619

 

3109

Fabricarea de mobilă

7. FEROM SRL

 

0,549

 

3109

Fabricarea de mobilă

8. MOBIS BISTRITA SRL

0,508

 

3109

Fabricarea de mobilă

9. B.I. ANDRU SRL

0,504

 

3109

Fabricarea de mobilă

10. MOBILA GRANDE SRL

0,432

 

3101

Fabricarea de mobilă

Microîntreprinderi

1.

PALLADIUM SRL

2,261

22

3109 Fabricarea de mobilă

2. V&B DESIGN SRL

1,343

3109

Fabricarea de mobilă

3. MCM DESIGN SRL

1,189

3101

Fabricarea de mobilă

4. GET PHOENIX SRL

1,168

3101

Fabricarea de mobilă

5. GRINDA SRL

1,122

3101

Fabricarea de mobilă

6. EURO-EVI SRL

0,923

3101

Fabricarea de mobilă

7. PROACTIV SRL

0,774

3109

Fabricarea de mobilă

8. SYM-YUL PROD SRL

0,764

3101

Fabricarea de mobilă

9. MOBIL ART PROD SRL

0,661

3109

Fabricarea de mobilă

10. MOBICLAS SRL

0,622

3109

Fabricarea de mobilă

 

INDUSTRIA PRODUSELOR TEXTILE ŞI DE TRICOTAJE, A CONFECŢIILOR DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI A BLĂNURILOR

Întreprinderi mari

1. IASITEX SA

1,345

1320

Producţia de ţesături

2. CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL

0,713

1413

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

Întreprinderi mijlocii

1. TE-ROX PROD SRL

4,24

1392

Fabricarea altor articole textile

2. EUROTEX COMPANY SRL

2,796